95912

Αριθμός τεύχους

4891

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

18/6/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ς
  *» νά
  «ήν
  •ογείω ΐιψ
  ΞΓΡΑΡΧΙΑ
  ι (τού άντ»·
  ίήμντχ ΐΐ
  τι ή είς «
  υβερνηηιά,
  ιυ< άγώ»ο; ηδη δέ*»· ,ύγει ην. ΛΗΤΑΙ πήμρ λητ*ί ο!· των **' ίβου. Ι ,ντ»" όρ«' ΑΝΟΡ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ Αιγυπτου έτησι'α λίραι 3 έξάαηνος 2 Άμερικής ίτησια δηλ. 15 έξάμηνος > 8
  Τΐ'ΐή
  κοτά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΣΑΒβΑΤΪΪ
  18
  Ι0Υ'·
  1938
  ΓΡΑΦΕΙΛ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΤΠίΤΒΥΗΣ ίΥΙΤΛΪΤΗΙ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 23οι.
  ΑΡ1ΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ *891
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΟΓΗΣ
  ΚΑΙ Ο ΤΕΧΝΙΚΩΣ ΕΞ
  Αί εργασίαι τοΰ'Ανωτάτου
  βΐχονβμικοΰ Συμβουλίβυ διά
  τήνμελέτηντώνπαραγωγικών
  ζητημάτων καί τόν καθορι-
  ομόν των νέων κατευθύν-
  οεων τής παραγωγικής πο-
  λιτικης τοΰ Κράτους συνεχί-
  ζονται εισέτι. Φαίνεται δέ
  •η *©λυ αυντομα, -ό 2υμ-
  ^βυλιονΐ^ καταρτίσο την
  ε)2ΐ?ιν τών «βρισμάτων τής
  ■μ§ί1»ης *§Λ>καίβάτήν υπό-,
  >£**>& είς την κυβέρνησιν
  πρός έγκρισιν καί έφαρμο
  γήν. "Αλλωστε, καί ή κυβέ
  νησίς έπείγεται νά έχη τή
  έκθεσιν αύτην 5ι««£ι ύπάρχι
  £ θ 8ΐ έ
  Ρ Ρ5,
  Την προσπαθεία
  ρς άναδιοργάνωσι
  ]^ διαφόρων κλάδων τή
  έθνιχής παραγωγής. Όπωσ
  δΐ,ποτε ομως, καί αν παρου
  α2θβρ καθυστέρησις θά εϊνι
  απολύτως δικαιολογημένη
  Διότι τό πρόβλημα είνε μι
  γα· καί άπαιτεϊ χρόνον πό
  λύν ή λεπτολόγος καί φω
  τείνη ερευνά τού καί ή εϋ
  ρεσις τής όρθής καί συμφε
  ρούσης λύσεως τού.
  Ή Ελλάς, διά πολλούς κα
  διαφόρους λόνους, διότι δέν
  έχει παρά ενός μόνον αίώ
  νος ελεύθερον κρατικόν βί
  ον,διότι είς τ© διάστημα αύτό
  διεξήγαγεν αλλεπαλλήλους
  μακρούς αγώνας πρός απε¬
  λευθέρωσιν των ύποδούλων
  τέκνων της, διότι υπέστη τα
  δεινά έμφυλίων διαμαχών
  καί διότι τέλος συνέταράχθη
  άπό την θυελλαν τής μικρα-
  σιατικής τραγωδίας, δέν κα¬
  τώρθωσεν άκόμη νά όργανω
  θή ώς σύγχρονος πολιτισμέ-
  νη χώρα, νά συμπληρώση
  τόν τεχνικόν τηςέξοπλισμόν,
  νά συστηματοποιήση την πά
  ραγωγικήν της πολιτικήν
  καί νά χρησιμοποίησις έπω-
  φελώς τάς δημιουργικάς της
  δυνάμεις ώστε νά επιτύχη τό
  ανώτατον δυνατόν όριον τής
  άποδοτικότητός της.'Η γεωρ
  γία, μέχρι πρό ολίγων άκό
  μη έτών ευρίσκετο είς πρω·
  τόγονον κατάστασιν καί ή
  καλλιέργεια τής γης εγίνετο
  μέ άρχέγονα μέσα, όπως γί
  νεται άκόμη καί σήμερον
  είς πολλά άπομεμονωμένα,
  άπομεμακρυσμένα διαμερί-
  σματα. Ή βιομηχανία της έ-
  πίσης μόλις πρό εΐκοσαετίας
  ήρχισε ν' άναπτύσσεται. Έ-
  πειδή δέ έστηρίχθη πολλά¬
  κις είς σφαλερά δεδομένακαί
  κακάς προβλέψεις έφυτοζωού-
  σεν ώς θνησιγενής όργανι-
  σμός. Ή εκμετάλλευσις τού
  ύπεδάφους εϊχε παραμεληθή
  εντελώς. Τό εμπόριον έπΐ-
  σης. Καί αύτη ή ναυτιλία εί
  χεν άφεθή είς τό Ιλεος τής
  τύχης καί τής άτομικής πρω-
  τοβουλίας καί ίκανοτητοςτών
  έφοπλιστών καί των ναυτι-
  κδν. ΔΓ αύτό καί αί κρίσεις
  ήσαν συχναί καί βαθεΐαι.Πα
  ραγωγικά έργα έξ άλλου δέν
  εγίνοντο καί ή έλλειψις συγ
  κοινωνιακών μέσων ήτο χα-
  ρακτηριστΐκή διά την χώραν
  μας καί όλεθρία διά τα συμ
  φέροντα καί την πνευματι¬
  κήν ανάπτυξιν τού λαου καί
  τοΰ έθνους.
  Εύτυχώς, την καταστασιν
  αυτήν αντελήφθη άπό τίνων
  έτών πρό είκοσιπενταετίας
  μόλις, τό Κράτος καί ηθέλη¬
  σε νά την μελετήση καί να
  την μεταβάλη. Καί δέν κα¬
  τωρθώθη μέν τουτο
  λόγω
  τωροωοη μ«ν »„..-,
  των έθνικών άγώνων καί των
  θλιβερών γεγονότων πού ε¬
  μεσολάβησαν. Απεδείχθη ο-
  μως, ότι ή χώρα μας μέ
  μίαν συντονισμένην καλώς
  μελετημένην καί ώργα-
  νωμένην προσπάθειαν ειμ¬
  πορεί νά καταστή τόσον ά-
  ποδοτική ώστε νά εξασφαλί¬
  ση την ανθρωπίνην 'διατρο-
  φήν, την καλήν διαβίωβιν
  των τέκνον της καί νά εΙσ-
  έλθη είς την χορείαν τών ά-
  ληθώς πολιτισμένων χωρών.
  Καί ήδη ή σημερινή Κυβέρ¬
  νησις, άπερίσπαστος άπό εσω¬
  τερικάς διενέξεις καί δια¬
  ταραχάς καί άπό εξωτερικάς
  περιπετείας, άνέλαβεν αύτό
  τό έργον τής άναδιοργανω-
  σεως, τού συγχρονισμοΰ των
  παραγωγικών δυνάμεων της
  χώρας καί τής έντατικωτέ-
  ρκς εκμεταλλεύσεως ολων
  των πόρων τοΰ έθνικοΰ πλού
  τού. Καί δι* αυτόν τόν σκο¬
  πόν επεκαλέσθη την συνδρο
  μην τοΰ "Ανωτάτου οίκονο-
  μικοΰ Συμβουλίου, ένω έκ
  παραλλήλου κάμνει ο,τι επι-
  τρέπουν τα κρατικά οίκονο-
  μικά διά την κατασκευήν
  παραγωγικών, συγκοινωνια¬
  κόν, έξυγιαντιχών έργων
  καί μορφωτικών ίδρυμάτων,
  διά τόν τεχνικόν δηλαδή καί
  πνευματικόν έξοπλισμόν τής
  χώρας. Καί πιστεύομεν «3τι
  θά επιτύχη απολύτως είς την
  προσπάθειαν της αυτήν, ά-
  φοϋ ήδη έχει έπιτελέσει άρ-
  κετά. Ό τεχνικός" δέ έξο
  πλισμός τής χώρας, ή άνα-
  διοργάνωσι^ καί ενίσχυσις τής
  έθνικής οίκονομΐας μας,
  πού θά έχουν ώς άμεσον συ¬
  νέπειαν την αύξησιν της
  παραγωγής καί την ανύψω¬
  σιν τής στάθμης τού βιωτι
  κου έπιπέδου τοϋ λαοΰ μας,
  θά βοηθήσουν καί είς την α¬
  νάπτυξιν τοΰ έθνικοΰ πολιτι-
  σμοΰ.
  δίζουν στή ζωή είναι ψυχολογι-
  κώς άπροσπέλαστοι Κατορθώνουν
  φυσιογνωμικώς να κρύβουν καλά
  τόν έαυτό τους. Άλλά τ! τα θέλε-
  τε. Τα μάτια είναι άληθινχ δύο
  μεγάλοι προδίται 'Υπάρχουν στιγ
  μές πού παρ' 5λη την θέλησι τών
  άνθρώπων, ένεργοθν Ινα είδος...
  άντικατασχοπείας τοθ έαυΐοθ τω/
  Μιά φευγαλέα λάμψι;, Ινα σύννε-
  φο πού περνόϊ στά βίθτ] τού;, μία
  άδιόραττ] σχεδίν Ικφρασις, κατα
  φατική ή άποφατική, δημιουργοθν
  διά τόν άπένχντί τους άσφαλή δέ
  δομένα κατανοήσεως. Μία σωτη
  ρία λοιπδν ή μιά στοιχειώδης
  προφύλαξις—δ,τι νομίζεΐε άπό
  τα δύί έπικρατέστερον — είναι
  στίς στιγμές αΰτές τα μαθρα γυα
  λίά. "Αλλως τε προσφάτως ήκουσχ
  4$ μιά συζήτησι μέ είδικής άξ(-
  ας άντικειμενικό σκοπό, τό εξής
  ρεφραίν:
  —Καυμένε δέν δγάζεις τα μαθ
  ρ» σου γυαλιά! ΤΙ τα Οέλεις εδώ;
  "Ηλιος δέν σέ πειράζει.
  Ή ιδία έπιφώνησις άνυπομονη
  οίας νομίζω 8τι θά ακούεται α6
  την την στιγμήν παντοθ δπου δΐε-
  ξάγονται συνομιλίαι μέ βάσι την
  έλαφρά έστω, άλλά καί άναλλοίω-
  τη ΰποκαιτική τέχνη τής ζωής.
  Τα μαθρα γυχλιά άποιελοθν τότε
  δημόσιον σκάνδαλον καί ίσως—
  ίσως καί δημόσιον κίνδυνον!
  *
  * *
  Αί σκοπιμότητες είνε συχνά
  ζήΐημα τύχης. Μιά τέτοια σκοπι
  μότητα έκπροσιοποΰν καί τα άντι
  κείμενα τοθ παρόντος. Είναι πό
  λυιιμότατα διά μερικούς καί με
  ρικές. 'Υπάρχοιιν μάλισια άπό
  τας δευτέρας άρχεται πού προσέ
  χούν έξαιρετικά καί τί μικρότερη
  δικφάνειά τού;. Τα γυαλιά τους
  τό καλοκαϊρι είναι μαΰρα, κατά
  μαυρα. ΟΙ δύο θελκτικοί προδό
  ται τής φυσιογνωμίας των κρΐνον
  ται άνεπίδεκτοι χαλιναγίογήσεως!
  Κα! ιδιαιτέρα την έποχή αυτή
  τοθ άνοικτοθ άέρα, τοθ ύπαίθρου
  καί τής ζωής γενικά πού σχετίζε
  ται^ μέ κάποια γόνιμη καί 6πο-
  φερτή ελευθερία. Καί είνε άνάγ-
  κη, έπείγουσα μάλιστα, νά προφυ
  λαχθοΰν άπό τούς κακούς άνθρώ-
  πους.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Πεταχτά
  σημειώματα
  ΣΤΟ ΥΠΑΙΘΡΟ
  ΠΟΥ ΕΞΑΓΝΙΖΕΙ
  Ή Άνατολική Κρήτη
  Η ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
  ΑΙ ΠΡΟΟ1ΟΙΙΑΙ ΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙ ΤΗΣ
  Β'.
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
  ΤΥΧΑΙΑΙ
  ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΕΣ
  Διά τα μαθρα γυαλιά γίνεται
  ,ϊδρύς λόγος τελευταίως εί; την
  στήλην τοθ χρονογραφήματος. Μι-
  λοΰν γι' αύτά οί έπιφανέστεροι.
  Καί κατά τρόπον ένδιαφέροντα.
  —Προφυλάττουν μόνον άπό
  όν ή'λιο τα μαΰρα γυαλιά;...
  Ιδού πώ; άρχίζει εδώ ή ίστο
  ι£α. Καί είνε ή άρχή άρκετά .
  ;ερίπλοκη. Γιατί; Άπλούστατα
  ,ιότι οί περισσότεροι θα κάμουν
  ίτι δέν την έκατάλαβαν. Φοροΰν
  ,ί άνθρωποι μαΰρα γυαλιά καί
  ;έν μπορεϊ κανεί; νά προσέξη
  :ά μάτια τους! Μέσα δηλ. εί; την
  ρώτηοιν είνε καί ή απάντησις:
  Λά μαΰρα γυαλιά προφυλάττουν
  ;ρό παντός τόν εσωτερικόν μα;
  όσμον άπό κάθε αποκαλύψιν.
  —θέλει; νά πζς 8τι μέ τόν δυ
  ιατόν ή'λιο τών ημερών καί την
  'ρησιμοποίησι φυσικά τών μαύ
  'ων γυαλιών δημιουργοΰνται είδι
  ;ά κοινωνικά πλεονεκτήματα;
  Ή τοποθέτησι; τοΰ ζητήματος
  ίυνεπληρώθη καί μέ την παρατή-
  ,ησιν αυτήν. Ό παρατυχών ά-
  ΐιόρθωτο; κοινωνιολόγο; την κα¬
  θώρισε πλέον, έπιγραμματικώ;.
  Πράγματι μέ τα μαθρα γυαλιά εί
  ε άναμφισβήτητο; ή δημιουργία
  ιδικών κοινωνικήν πλεονεκτημά·
  ;ων. Ή καθημερινή ζωή ή όποία
  ίασίζεται εί; την αιωνίαν τέχνην
  :οΟ άποκρύβειν ή φανερώνειν κα-
  ;ά τα; περιστάσει;, βρίσκει κά
  ;οιαν...ανάπαυσιν μέ τα μαθρα
  ■υαλΐά. Καΐ τό ωραίον φθλον ά-
  ;όμη, τό οποίον μέ τα μαθρα ή
  ;α χρωματιστά γενικώς γυαλιά
  ;ου, μπορεϊ νά βασίζεται καί σέ
  ιάποιο «άσσορτί» μέ τό Ινδυμα
  ;ή; ημέρας, Σέν έπιδεικνύεται ά·
  ιλώς με αύτά. Ούσιώδε; είνε 3τι
  Ις ωρισμένα; περιστάβεις κρύβει
  ;α παμπόνηρα μάτιά τού!
  Είνε άληθές 8τι οΕ,.ά'νθρωποι
  Ο ξίρουν νά παίζουν καί νά κερ
  Άπέραντο περιβόλι έ'χει γ(-
  νει τα τελευταία χρόνια ή
  έτταρχΐα Ιεραπέτρας. Δάοη
  όλόκληρα σχηματΐζουν οί έ-,
  λαιώνες. Κατάφυτα, μέσα στό
  πράσινο χωμένα, τα χωρία.
  Καί γραφικώτερο τό ίίνα άπό
  τα άλλα. Τό Κάτω Χωριό ή
  Έπισκοπή, τό Επάνω Χωριό,
  τό Καββοϋσι,ή Καλαμαύκα, οί
  Μάλλες κι' δλα, δλα έν γέ¬
  νει τα χωρία παρουσιάζουν
  προόδους ζηλευτές. Παντοϋ ή
  προσπαθεία τοθ συγχρονι-
  σμοΰ, ή τάσις πρός την πρό¬
  οδον. "Ετσι επετεύχθη καΐ τό
  θαΰμα τής γεωργικής άναδη
  μιουργΐας τής επαρχίας αύ
  τής. "Ετσι εδημιουργήθη 6 πά
  ραδεισος τής Γράς Λυγιάς
  πού αποτελεί πραγματικό
  χρυσωρυχεΐον.
  Πρίν άπό λΐγα χρόνια ήταν
  έρημότοπος, άμμώδης έ'κτα
  σις έγκαταλελειμμένη κσί πε
  ριφρονημένη. Σήμερον εΐνα
  δνας κήπος άπέραντος κι' ό
  νομαστός είς δλην την Έλ·
  λάδα, χάρις είς τα πλούσια
  καί έκλεκτά προϊόντα τού.
  Φιλοπρόοδοι οί Ίεραπετρΐται,
  έργατικοί καί δραστήριοι, ά
  νεκάλυψαν την άξία τοθ μέ-
  ρους αύτοΟ. Εΐδαν δτι θά
  είμποροΰσαν νά πσράγουν
  ντομάτες, άγγούρια καί άλ¬
  λα κηπουρικά άπό τοΰ Μαρ·
  τίου, χάρις είς τό θερμόν κλΐ-
  μα. Επεδόθησαν είς τα 'έρ-
  γά των. Καί επέτυχον απολύ¬
  τως. Παρουσίασαν θαύματα.
  "Ηνοιξαν πηγάδια, μετέβςτ
  λάν είς ποτιστικά τα άμμώ
  δή έκεΐνα έδάφη. Τα έκαλλιέρ
  γησαν έντατικώς. Καί κατώρ
  θωσαν νά επιτύχουν τάς πρω
  ιμοτέρας καλλιεργεΐας καθ"
  δλην την Έλλάδα. Καί ή Ι¬
  εραπέτρα πού πρό ολίγων ά¬
  κόμη έτών έπρομηθεΰετο άπό
  άλλα δισμερΐσματα κηπουρικά
  διά τάς ανάγκας της, τώρα
  τροφοδοτεΐ μέ ντομάτες την
  Κρήτην ολόκληρον χαί τάς
  Αθήνας καί τόν Πειραια άπό
  τοθ Απριλίου καί κάμνει έ-
  ξαγωγάς έκατομμυρΐων οκά¬
  δων κηπουρικών. Καί φυσικά
  κερδΐζει έκατομμύρια δραχ-
  μών κατ' Ιτος. Δεδομένου δέ
  δτι καί ή Άγροτική Τραπέζα
  ποϋ ένδιεφέρθη ευθύς έξ άρ·
  χής καί ένΐσχυσε την προσπά
  θείαν αυτήν, εχει δλην την διά
  θέσιν νά συμβάλη. είς την έπέκ
  τασινκαίσυστηματοποΐησιντών
  καλλιέργειαν, πιστεύεται 8τι
  μετ* ολίγον, ή παραγωγή τής
  «Γράς Λυγιάς» θά είνε τόση
  ώστε νά είμπορή νά τροφοδο
  κατά μέγα μέρος την κα¬
  τανάλωσιν. Καί είς^τουτο έπΐ-
  σης θά βοηθήση σημαντικά
  καί τό δτι ο( κηπουροί τής
  περιφερείας ώργανώθησαν είς
  συνεταιρισμόν πωλήσεως τών
  προιόντων αυτών καί προμη
  θείας άπό κοινοΰ τών άπαραι
  τήτων διά τάς καλλιεργείας
  κσί τάς άλλας ανάγκας των.
  Άλλά προόδους δέν έ'χει
  σημειώσει τό διαμέρισμα τής
  Γρδς Λυγιάς μόνον. Προόδους
  σημαντικάς είς δλους τοΰς το
  μεΐς, είς την γεωργίαν, είς
  την συνεταιριστικήν Ιδέαν, είς
  την κατασκευήν έργων κοινής
  ωφελείας, έ'χουν νά έπιδεί-
  ξουν δλα τα χωρία τής Ιερα¬
  πέτρας, δπως καί ή πόλις. "Η
  δή οί κάτοικοι τοθ "Επάνω
  χωρίου, έργάζονται διά την
  διάνοιξιν αμαξιτής όδοϋ ώστε
  νά συνδέσουν τό χωρίον των
  δι' αύτοκινήτου μέ την πόλιν
  καί την άλλην Κρήτην. Οί Ίε
  ραπετρΐται ειργάσθησαν έπί-
  σης πέρυσι διά την διάνοιξιν
  τής όδοΰ πρός Λιθϊνες καί Ση
  τείαν. Καί ή γιγαντιαία αυτή
  προσπαθεία των εΐχε σημαντι
  κήν απόδοσιν. Θά συνεχισθή
  δέ ώς πληροφορούμεθα καΐ
  εφέτος. Οί κάτοικοι έπίσης τής
  Καλσμαύκας καθώς καί τών
  Μαλλών ειργάσθησαν διά
  την κατασκευήν άμαξιτών
  δρόμων. Οί κάτοικοι μάλιστα
  τών Μαλλών, προοδευτικοί
  είς δλα, δεΐγμα ύπέροχο τής
  προοδευτικότητός των είνε τό
  θαυμάσιον ελαιουργείον των
  καί αί μεγάλαι καλλιέργειαι
  είς τάς οποίας έ'χουν επιδοθή,
  εχουν απόφασιν νά συνδεθοΰν
  καί μέ τόν Αγ. Νικόλαον διά
  τής Πρίνας καί μέ την Ίεράτΐε
  τραν. Καί θά έργασθοθν καί
  εφέτος διά την κατασκευήν
  αμαξιτής όδοθ. Έτσι έπιδιώ-
  κουν οί Ίεραπετρΐται την λύ¬
  σιν τοθ συγκοινωνιακοϋ προ-
  βλήματος. Καί θά επιτύχουν
  Διότι την προσπάθειαν των
  παρακολουθεϊ μέ συμπάθειαν
  καί ενδιαφέρον, τό Κράτος.
  Καί θά την ενισχύση ασφα¬
  λώς. Την ένισχύει ήδη. Όταν
  δέ συνδεθη ή Ιεραπέτρα μέ
  την Σητείαν καί την Βιάννον
  καί δι' αυτής μέ την Μεσσα¬
  ράν καΐ την άλλην Κρήτην
  καί όλοκληρωθή τό δίκτυον
  τών έπαρχιακών όδών της,
  τότε ασφαλώς ή ζωή καί
  ή δψίς της θά μεταβληθή έξ
  ολοκλήρου. Θά καταστή ενα
  άπό τα πλουσιώτερα, τα γρα-
  φικώτερα καί τα εύτυχέστερα
  διαμερίσματα τής νήσου.
  Έκόπασε τό μελτεμάκι. Κι'
  ύπάρχει κίνδυνος νά φυσήξη
  λίβας καυτός πού θά ξηράνη
  δ,τι έχετε πολύτιμο κι' άγα-
  πημένο. 'Ελδτε λοιπόν νά έ·
  πιχειρήσωμε έ'ξοδο πρός τό
  ϋπαιθρο. Άποχωρισθήτε γιά
  λίγο άπό τό πνεθμα πού κυ·
  ριαρχεΐ στίς σκέψεις σας καί
  στή ζωή σας. Ξεχάσετε τίς
  συνήθειες καί τίς συμβατικό-
  τητες τής «κοινωνικής» ζωής
  ποΰ κυλά μεταξύ τής άνΐας
  καί τής προσδοκίας τής έπα-
  ληθεύσεως κάποιου όνείρου,
  μέ έλάχιστες πσρεκκλίσεις
  πρός τόν κήπον τής εύτυχί-
  ας. Έγκαταλείψετε τίς με-
  λαγχολικές δσο καί θλιβερές
  ένασχολήσεις σας. Άνοίξετε
  τή σκέψι σας καί την καρδιά
  σας" έλευθερώσετε τόν έαυτό
  σας άπό τίς προλήψεις ποΰ
  βαραίνουν επάνω σας καί
  σδς κρατοΰν σφιχτά μέσα
  στήν κόλασι ττού θέλουν νά
  πιστεύουν οί άνθρωποι γιά
  παράδεισο. Κι' έτσι έλεύθε-
  ροι, χωρίς ρωμαντική διάθεσι
  καΐ προκαταλήψεις, έλάτε
  πρός την έξοχή, δπου ή ζωή
  ύπάρχει σ' δλη την πληρότη
  τα της, χωρίς συμβατισμούς,
  χωρίς παραπετάσματα, φυσι-
  κή, ύγιΛς, ώραία. Θ' άντικρύ-
  σετε τό βαθύ πράσινο τών
  άμπελιών, τα χρυσάφια τών
  σταχυών, ποΰ φρίσσουν καθώς
  τα ριπίζουν οί π^οές τοθ ά
  νέμου, τα άσήμια τών έληών
  πού ^ άντιφεγγίζουν στό φώς
  τοϋ ηλίου. Θ' άκού(?ετε τάΐ
  κελαδήματα τών άηδονιών δ-
  ταν χαράζει ή αύγή, θά λου-
  σθήτε μέσα στόν ήλιο καί τό
  φώς τού, θά παρακολουθήσετε
  έκστατικοί τό δραμα τής δοσε
  ως, δντας ό ήλιος φεύγοντας
  σ' άλλους τόπους πυριτολεΐ
  δάση καί βουνοκορυφές καΐ τίς
  στολίζει ϋστερα μέ μενεξέ-
  δες. Θά (δήτε τό σαλάγισμα
  τών προβάτων στίς πλαγιές.
  Θ' άπολαύσετε τό θέρισμα
  τών σταχυών στούς άνοικτούς
  κάμπους. Θά χαρήτε τόν κό-
  σμο τής ύπαίθρου πού ζή
  δπως προσΐάζει ή φύσις. Θά
  γνωρίσετε την τραχειά προσ¬
  παθεία τού, τόν έπίπονο καί
  έξαντλητικόν άγώνά τού.
  Θά αίσθανθήτε τό μόχθο τού.
  Θά νοιώσετε δμως άκόμη
  καί πόσην αξίαν έχουν γι'
  αυτόν οί στιγμές τής χαρδς
  καί τών άπολαύσεών τού. Θά
  γνωρίσετε άγάπες, θά παρα¬
  κολουθήσετε είκόνες τρυφερές
  βουκολικών είδυλλίων. Θά Ι
  δήτε ζωντανεμμένη έμπρός
  σας την ποίησι τοθ Θεοκρί-
  του πού τή διαβάσατε στά
  βιβλία, χωρίς δμως καί νά
  μττορέσετε ουτε νά την κατα-
  νοήσετε ουτε καί νά τή ζή-
  σετε ποτέ. Θά μπορέσετε, άν
  θέλετε κι' άν έχετε τή δύνα
  μι νά έρευνήσετε, νά μάθετε
  γιατί ή ζωή είνε τόσο περισ
  σότερο φυσική στήν ϋπαιθρο,
  γιατΐ τα άνθρώπινα συναισθή·
  ματα είνε τόσο πηγαΐα τόσο
  λαγαρά, τόσο ρωμαλέα άλ¬
  λά καί τόσο σταθερά καί
  μόνιμα, καΐ γιατί συνή-
  θως παρουσιάζονται τό¬
  σο (σορροπημένα, ώσάν γαλη-
  νεμένο πέλαγος καί σπάνια
  βΐαια κι' άγρια ώσάν θύελλα
  πού όδηγεϊ στόν δλεθρο
  τών δραματικόν λύσεων. Καΐ
  θάχετε νά ώφεληθήτε πολλά.
  Θ' άναζωογονηθήτε σωματι-
  κά. Θά τονωθήτε πνευματικά.
  Θά κάνετε Ινα λουτρό έξα-
  γνισμοϋ, άφοΟ στή φύσι πού
  ]θά βρεθήτε δλα είναι άγνά,
  άφοΟ είναι φυσικά. Καί θά
  μάθετε δτι ή ζωή δέν είνε μο·
  νάχα φουσκωμένα δνειρα καΐ
  τεχνητά κατασκευάσματα καί
  φαντασιοκοπία, άλλά πραγμα
  τικότης στήν όποία πρέπει νά
  Ή άεράμυνα.
  Είς τάς Αθήνας έγιναν
  προχθές νυκτεριναί άσκήσεις
  είκονικής έπιθέσεως άπό α¬
  έρος καί αμύνης τοθ πληθυ-
  σμοϋ στεφθεϊσαι υπό πλή¬
  ρους επιτυχίας ώς γράφουν
  αί συνάδελφοι τής πρωτευ¬
  ούσης Ή όογάνωσις τής ά-
  εραμύνης λαμβάνει οί3τω καΐ
  πρακτικήν μορφήν μεταφερο-
  μένη άπό τής θεωρίας είς την
  πρδξιν. Καΐ δέν περιορίζεται
  είς την πρωτεύουσαν μόνον.
  Συστηματοποιεΐται καΐ είς
  τάς επαρχίας. Καί είς την πό
  λιν μας, ή διαφώτισις τοθ
  κοινοϋ καί ή οργάνωσις τών
  μέσων αμύνης τοΰ λαοϋ έν
  περιπτώσει άεροπορικής έπι-
  δρομής συνεχίζεται. Άργότε-
  ρα, θά γίνουν καΐ πρακτικαί
  άσκήσεις, ώς γίνεται ήδη είς
  τάς Αθήνας. Ή Ελλάς, δέν
  θέλει βεβαία τόν πόλεμον καί
  θά φροντίση νά τόν αποφύγη
  μέκάθε τρόπον.Λσμβάνει δμως
  τα άπαραίτητα προληπτικά
  μέτρα. Αποτελεί καί τουτο
  μίαν απόδειξιν τής προσπα¬
  θείας την οποίαν κατσβάλλει
  ή κυβέρνησις διά την οργά¬
  νωσιν τής αμύνης τής χώρας.
  ***
  Ή κτηνοτροφία.
  Τό υπουργείον τής Γεωρ¬
  γίας ζητεί άπό τάς κατά τό·
  πους υπηρεσίας τού νά τοθ
  άναφέρουν εάν ή κτηνοτρο-
  φΐα υπέστη ζημίας εφέτος
  συνεπεία τής δριμύτητος τοϋ
  χειμώνος καί νά τοθ ΰττοβά-
  λουν λεπτομερείς πληροφορί¬
  ας των ζημιων αυτών κατά
  τόπους καΐ κατά ειδή ζώων.
  ΖητοΟνται δέ αί πληροφορίαι
  αύται προκειμένου νά μελετη¬
  θή ή οργάνωσις καί ενίσχυσις
  τής κτηνοτροφίας πού εΐχε
  παραμεληθή τα τελευταία έ'τη.
  Καί είναι πράγματι άνάγκη
  νά ενισχυθή ή κτηνοτροφία καί
  νά οργανωθή σύμφωνα μέ τα
  δεδομένα τής πείρας καί τής
  έπιστήμηςκαΐσύμφωναπρόςτάς
  Ιδιαιτέρας συνθήκας τής χώ¬
  ρας μας. Εύτυχώς αί προϋπο-
  θέσεις σημαντικής άναπτόξε-
  ως τής κτηνοτροφίας καΐ ίδία
  τής οίκοσίτου, ύπάρχουν.
  Αί παιδικαί έξοχαί.
  Τό Παράρτημα τού Πατριω-
  τικοϋ Ίδρύματος Προστασίας
  τοθ Παιδιοΰ εζήτησε την ενί¬
  σχυσιν τού ΚεντρικοΟ διά την
  οργάνωσιν παιδικών έξοχών
  είς την πόλιν μας. Δέν υπάρ-
  χει δέ άμφιβολία δτι ή ενί¬
  σχυσις θά δοθή, δεδομένου δ¬
  τι ή Διοίκησις τοθ Ίδρύματος
  έμπνεομένη άπό τό παράδειγ-
  μα τής κυβερνήσεως, προθυμο
  ποιείται πάντοτε νά συνδρά¬
  μη κάθε προσπάθειαν περιθάλ
  ψεως τών πτωχών παιδιών.
  Κσί φυσικά ύπάρχουν καί είς
  την πόλιν μας πτωχά, άσθε-
  νικά παιδία πού έχουν ανάγ¬
  κην άπό εξοχήν, άπό περί¬
  θαλψιν, άπό στοργήν, διά νά
  τονωθοθν. Καί την φροντίδα
  διά τα παιδία, θά την άνα-
  λάβουν αί παιδικαί έξοχαί.
  προσαρμοζώμαστε μέ μίαν άέ·
  ναη προσπαθεία νά την έρμη-
  νεύσωμε, νά τή δαμάσωμε
  καΐ νά τή μεταβάλωμε κατό¬
  πιν σύμφωνα με τούς πόθους
  καί τή έπιδίωξί μας, γιά νά
  μπορέσωμε νά βροϋμε τό δρό·
  μο πρός τή χαρά καί την επι
  τυχία...
  Μ.—
  (θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμε
  ρον ώραι ΙΟμ. μ τό άριστούργημα
  τοΰ κινηματογράφου-«Πατριώται».
  Μέ την Λύντα Μπάροβα κα'ι τόν
  ΜατΙαν Βήμαν.
  θερινός «ΑΠΟΛΛΩΝ».-Σήμε-
  όν ό ναυτικός κολοσσός: «Δαίμο-
  νες των κυμάτων» Κατάλληλον
  καΐ δια παιδία
  Προιστάμενος Τυπογραψείου
  "Ιωάννης Γ Άσπραδάτης
  ΘΕΡΙΝΟΣ
  ΙΙΟΪΛΑΙΙΑΙίΙΙ
  ΣΗΜΕΡΟΝ "Ωρα 10 μ μ.
  "Ενας κινηματβγραφτκός
  κολοσσος!
  ΠΑΤΡΐαΤΑΙ
  Ή δρνμοττική περιπέτεια
  δύβ υπάρξεων ποϋ πρβερχβν-
  ται άπό δΰ© έχθρικές χώρες.
  —Τ© ΰράμα μιάς γυναίκας
  ποϋ βρίσκεται στό ίίλημμα
  Π νά πρβδώση τβ καθήκον
  της ή νά παραδώση ώς κατά·
  σκοπόν τβν άνθρωπβ ποΰ_ ά·
  γαπά περιοσοτερο κΓ άπω
  την ζωην της.
  Μέ την ύπέρβχη:
  Λυντα Μπάροβα
  καΐ τόν αφθαστο:
  Ματία Βήμαν
  Ένα ΰπέροχο δημιουργή
  μα μέ οκηνες άφαντάστβυ
  δραματικοϋ μεγαλείον).
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ:
  Ο
  ΪΕΤΤΤΧΙΑΣ
  Μέ την:
  ΜΥΡΙΑΜ ΧΟΠΚΙΝΣ
  Ρ"
  (■■■■•■■■ιιιι^ιΐε
  Έκτός Τράστ
  Τό θαλαμηγόν Γά)π.
  Αναχωρεί έξ "Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν
  ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σθρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον,
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλέφ. 5-41
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  Μ1Α ΤΡΑΤ1ΚΗ
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου-
  Τελευταία θερινά μοντέλα
  των μεγάλων Παρισινών Οϊκων.
  406ον
  Χωοίς νά γυρίστ) πίσω της
  νά ιδή, μέ τό κεφάλι ψηλά
  κσί τό βημο( σταθερό, ή Μα¬
  ρία—,Άντουανέττα κατηυθυν
  θη πρός την πόρτα τού δω
  ματίου της κσί κατέβη γοογά
  τή σκάλα. Έκπληκτοι οί συ
  νοδοί της έμιήκαν νά την βο
  ηθήσουν. Τούς απέκρουσε.
  Δέν ύπήρχε φόβος νά λιποψυ
  χήσΤρή ίσωτερική της δύναμις
  την ύπεβάσταζε. Τα πιό σκλη
  ρά χτυπήματα, τα εΐχε δεχθή
  Τίποτε δέν μποροΰσε νά ύπάρ
  ξη χειρότερο άπό τή ζωή των
  τέλευταΐων μηνών. "Ο,τι την
  έπερίμενε τώρα ήταν πιό εϋκο
  λο—δέν ήταν τχαρά ό θάνα-
  τος. Κ' εσπευδε σχεδόν νά τόν
  προυπαντήστ].Έβιαζόταν τόσο
  νά βγή άπό τόν πύργο έκεΐνο
  πού ήταν γεμδτος φοβερές ά-
  ναμνήσεις ώστε οέν εσκέφθη
  κε νά σκύψη καί τό μέτωπό
  της εχτύπησε σ' Μνα δοκάρι.
  Οί συνοδοί της έτρεξαν άνήσυ
  χοι καί την ήρώτησαν μήπως
  έπόνεσεν.
  —"Ω, δχι! απήντησεν αυτή
  άτάραχη Τίποτε πιά τώρα
  δέν μπορεΐ νά μέ κάμη νά
  πονέσω.
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΟον
  Έκτός ά πό τα ταγιέρ καί τα
  άνσάμπλ, πού σάς άνέφερα χθες,
  οί μεγάλοι οΐκοι τής παρισινής
  "Ωτ Κουτϋο είς τάς τελευταίας
  συλλογάς θερινών μοντέλων πε
  ριλαμβάνουν έπίσης καί φορέματα
  ντέ·πιές, ποΰ £χουν έξαιρετικά
  νεανική γραμμή. Τα φορέματα
  αύτά δέν μποροθν νά χαρακτη
  ρισθοϋν οΰτε ώς ταγιέρ, άλλ
  οΰτε ώς φορέματα Άντικαθιστοΰν
  έν τούτοις καί τα δύο
  1 Ό οΐκος Ούώρθ παρουσιάζει
  στήν τελευταίαν τού συλλογή θε
  ρινών μοντέλλων φορέματα σέ έ
  ξαιρετικά κομψό καί νεανικό
  στυλ. Ή γραμμή των μοντέλων
  τού είνε άπλή, άλλ' ή κούα των
  είνε εξαιρετικόν ώραία
  ' Τα ταγιέρ τού Ούώρθ Εχουν
  ώς επί τό πλείστον ίσιες βέ
  στες ΟΙ φοΰστες είνε κοντές
  καί συχνά συναντ(5 κανεΐς στίς
  ' μπλοΰζες μία λεπτομέρεια ποΰ
  1 ένθυμίζει την ζακέττα.
  Ι Πά τα ταγιέρ ό Ούώρθ χρη·
  σιμοποιεΐ πικέ έμπριμέ, τυσόρ,
  Ι τουάλ καί «συρά» Σέ πολλά ί
  |πίσης φορέματα παρουσιάζει συν
  δυασμούς άπό μονόχοωμα καί
  ιέμπριμέ ύφάσματα: κορσάζ μόνό
  χρωμα, καί μανίκια άπό Οφα·
  σμα έμπριμέ.
  Ό αύτός Οΐκος έκθέτει φορέ-
  Ό προθαλαμος τοΰ θανάτου.
  ■ ΒΒΒ«Ν««ΒΜΒΜΒ»«Ι»ΒΒ·ε|
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΜΒ
  ΈκεΙνη τή νύχτα οί άστυνο
  μικοί έξύπνησαν ξαφνικά άλλη
  μιά γυναΐκα, την κ. Ρισάρ,
  σύζυγον τοθ φύλακος τής
  ΚονσιερζερΙ Τή νύχτα, πολύ
  άργά, τής έκοινοποίησαν τή
  διαταγή νά έτοιμάσΓ) £να κελ
  λί στή Μαρίαν—Άντουανέτ
  τα. "Υστερ' άπό δούκες πρΐγ
  κηπες, κόμητες, έπισκόπους,
  μεγαλοαστούς, ϋστερ' άπό
  άντιδραστικούς κσί Ούματα
  κάθε λογής, θά εμπαινε καΐ
  ή βασίλισσα τής Γαλλ'ας στό
  σπίτι των νεκρών. Ή κ. Ρι
  σάρ έτρόμαξε. Γιά μιά γυναΐ
  κα τοϋ λαοΰ αυτή ή λέξις
  «βασίλισσα» εξακολουθούσα
  νά δονήται σάν δυνατή καμ-
  πάνα καί νά εμπνέη σεβα-
  σμό. Μιά βασίλισσα, ή βαοί-
  λισσα κάτω άπό τή στέγη
  της! "Εφώναξεν άμέσως τή
  Ροζαλία Λαμορλιέρ, την ύπη
  ρέτριά της, καί τήο εΐπε μέ
  σιγανή φωνή:
  —Ροζαλία, εμείς άπόψε δέ
  θά κοιμηθοθμε' έσύ θά πλαγι
  άσης σ' Ινα κάθισμα. Ή βα¬
  σίλισσα θά μεταφερθή άπό
  τό Τάμπλ σέ τούτη έοώ τή
  φυλακή...
  Κ' έδωκεν άμέσως έντολή
  νά μετατεθη ό στρατηγός Κυ-
  σιίν, ό νικητής τής Μαγεντί-
  άς τόν οποίον έπίσης έπερΐ-
  μενε τό λεπίδι τής καρμανιό-
  λας, άπό τό δωμάτιο δπου έ-
  κρατεΐτο καί τό οποίον έ
  χρησίμευεν άλλοτε, πρό χρό·
  νων πολλών, ώς αΐθουσα δι-
  καστικοθ συμβουλΐου, γιά νά
  έγκατασταθή έκεϊ ή βασίλισ¬
  σα. Έζήχησε κατόπιν άπό τόν
  άποθηκάριο τής φυλακάς «Ενα
  πτυσσομένο» κρεββάτι, δύο
  στρώματα, δυό καθίσματα,
  £να μαξιλάρι, 'ένα έλαφρό σκέ
  πασμα, £να τραπέζι, μιά λε·
  κάνη καί ε'να παληό τάπητα
  γιά νά κρύψη τόν ύγρό
  τοίχο».
  (συνεχΐζεται)
  ΙΒΜΒΒΒΒ
  Διά χά έ£υ6ηιε μέ στερεά ύφάσματα ήτο
  ανδρικά καλοκαιρινό, υποκάμισα κ.λ.π. επισκε¬
  φθήτε τό Πρατηριον τοϋ ύφαντηρίου:
  ΔΕΛΗΠΑΝΝΑΚΗ
  παραπλεύρως ύελοπωλείου Μυλωνάκη. Έπί¬
  σης θά βρήτε ολα τα είδη τής προικός—άπό σιν-
  δόνια έως φασκιές.
  Ρεκλάμα μας ή ποιότης.
  Ρεκλάμα μας μία επίσκεψις.
  ~
  (____ άπό ύφάσματα μέ ρίγες.
  τίς ότοϊες χρησιμοτοιεΐ—στό
  ϊοιο μοντέλο— καθέτως, όριζον-
  τίως καί λοξά Πολλά μοντέλα τού
  εί ε σέ άποχρώσεις ρόζ καί μπλέ.
  Τα βραδυνα μοντέλα τοϋ Ού¬
  ώρθ είνε τελείως έφαρμοσιά είς
  τα ίσχια καί φαρδαίνουν πρός
  τα κάτω Τα περισσότερα συμ-
  πληρώνσνται μέ παλτα ή ζακέτ
  τες. "Ενοΐ χαριτωμένο φορεμα ά-
  τό μεταξωτό ζεοσέ 6χει ένκρι-
  στασιόν άτό δαντέλλα
  Γενικώς ό ΟΊώρθ χρησιμοποι·
  εί εξαιρετικόν την δαντέλα.
  Τα περισσότερα μοντελλα τού
  είνε γαρνιρισμένα μέ κοσμήμα-
  τα καί λουλούδια.
  Έκτός άιο τα φορέματα ό Ού
  ωρθ έκθέτει καί πΛ.ουσία συλ
  λογή καπελλων. Τα ιερισσότε-
  ρα έχοον μεγάλα μπόρ καί σχε¬
  τικώς ύψηλους τετέδες ( Γαρνί
  ρονται μέ λουλούδια καί κορ-
  δέλλες.
  Τέλος θά σδς άναφέρω Ινα
  τελευταιο νεωτερισμό τοϋ Ού¬
  ώρθ, ό οποίος συντελεί πβλύ
  είς την έυ,φάνισι ενός κομψοθ
  συνόλου. γάντια κατασκευασμέ-
  ν:χ ατό τό ϋφασμα ή τα ύφά¬
  σματα τοϋ άνσαμτΐλ.
  η Ντιστεγκέ
  ί οί όυο
  ΜΕΓΑΛΟ ΚθυΤΙ ΛΡΧ.20
  ΜΙΚΡΟ ΚθυΤΙ ΔΡΧ.1Ο5Ο
  "
  "5!
  Τό νέον κέντρον ποΰ ήρχισε άπό προχθές νά
  λειτουργή είς την δροσόλουστον θέσιν τής άρχής
  τής Λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου μέ πρωτοφανή
  κοσμοσυρροήν.
  Είνε καινουργές, καθαρώτατον, μέ υπηρεσίαν
  πρόθυμον καί τιμάς συγκαταβατικάς. Προσφέρει ει¬
  δή καφφενείου, αφθονίαν μεζέδων, έκλεκτά κρασιά,
  θαυμάσιο ουζο, μπύρες φίξ.
  Διευθύνεται άπό τούς κ. κ. Έμμ. Φούσκην καί
  Μάρκον Πεδιαδίτην.
  Όσοι τό επεσκέφθησαν έφυγαν καταμαγευμένοι.
  ΑΘΗΝΑΤΚΑ ΞΕΝΟΑΟΧΕΙΑ
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΚΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒε!!
  Τό πρατηριον οΐνων
  Αντωνίου Μπετεινάκη
  Ειδοποιεί την πολυπληθή πελατείαν τού δτι
  διαθέτει σοθμες δλων των ποιοτήτων.
  ΚΡΑΣΙΑ ΠΑΛΑΙΑ ανωτέρα δλων.
  «■«■■■ββ·Β·ΒβΒΒΒΜΒΒ·Β|ΐεΐ·Β1ΒΒ1|||ΙΒ|ΙΒΒΒσβ11β|
  ,,ΜΠΑΓΚΕΙΟΝ"
  Πλατκΐα Όμονοίας
  Τηλ. 30.495
  70 Δωμάτια
  ιιΓΑΛΛΙΑΣ'
  Ό«5ός Σταδίου 57
  Τηλ. 30.236
  70 διπλά καΐ 70 μονά.
  Τα κέντρα των άπανταχοθ Κρητών.
  Άνακαινισθέντα καί υπό την νέαν διεύθυνσιν:
  Παναγιώτη Τζαννή & Σία
  Παρέχουσι συγχρβνισμένα ώραϊα μβγάλα όωμάτια, εύ-
  άερα καΐ μέ θαυμασίαν θέαν είς τό κέντρον των Αθηνών.
  'ΑθΛνσέρ— Ζϊστά καί κρύα νβρά.—Ύπηρβσία άρτι»·
  τάτη.—Τιμαί άνάλβγοι καί λογικαί.
  Άριθμϊ; 901«
  ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
  Προγράμματος ΠλειστηριααμοΟ
  Ό Συμβολαιογράφος Ήρακλεί-
  υ Εμμανουήλ Γεωργίου Καλυτε-
  ιάκης έν Άγίψ Μύρωνι κατοι-
  ιοεδρεύων.
  Δηλοποιώ δτι:
  Εκτίθημι είς δημόσιον άναγκα
  στικόν πλειστηριασμόν τα έπόμε-
  α άκίνητα κτήματα τοΰ κατα5ιω
  ιομένου άφειλέτου Γεωργίου Ιω
  άννου Τζωρτζουλάκη κτηματίου
  κατοίκου Πύργου Μαλεβυζίου
  κείμενα τό μέν πρώτον είς την
  περιφέρειαν τ&ΰ Μϊΐοχίου Ξερο-
  λιϊς τέως Δήμου Δαφνων τής εί-
  ρηνοδικϊΐακής περιφερείας Ηρα¬
  κλείου τέως τοιαύτης Άγίου Μύ
  ρωνος τα δέ λοιπά είς την περι
  φέρειαν τοθ χωρίου Πύργου Μαλε
  Ιί<υ τέως Δήμου Άγίου Μύρω νο; τής αυτής ώς άνω είρη'θδ'.' ιακήί περιφερε'ας ήτοι: 1) είς θέσιν «Πλατύβολο» άμπελον εί- 5ους ταχτά α'. τάξεως εκτάσεως δέκα τεσσάρων στρεμμάτων έμπε ριέχοντα 1 απιδέας συνορεύιυσαν κτήμασι ανατολικώς κληρονόμον Ζαχαρίου Τζουλάκη, νοτίως Άντω ηου Πλερώ/η καί Γεωργίου ΙΙανα γιωτάκη, δυτικώς, Νικολάου καί θηνάς Τζουλάκη καί βορείως Μιχαήλ Δαρδαντά,θ]. 2) Είς θε σιν «Πλακούρια» αγρόν καλλ'.ερ (Ύ)μένον εκτάσεως 'ί βτρεμμάτων μέ τριάκοντα πέντε αμ^δαλάς συνεχομένην άγριαδα εκτάσεως τεσσάρων στρεμμάτων συνορ. κτή¬ μασι ανατολικώς δρόμω άγροτι- κφ νοτίως κληρονόμων Κωνσταν τίνου Δασκαλάκη δυτικώς Μιχα ηλ Τζωρτζουλάκη τέως Έμμανου ηλ Λιγεράκη,βορείως κληρονόμων Μιχαήλ Λιγερακη καί κληρονόμον Στρατηγής Ζαργιαννάκη καί 3; Είς θέσιν «Παχύ Δάσος» αγρόν εκτάσεως πέντε ατρεμμάτων έμπε ριέχοντα Ιξήκοντα ϊλαιόδενδρα, συνορ. ανατολικώς δρόμφ άγροτι κφ νοτίως κληρονόμων Αίκατερί νης χήρας Νικολ Πετρουλάκη τό γένος Ν. Πρινιανάκη, Νικολάου Μαρκάκη καί Κυριακή; Πρινιανά κη δυτικώς δρόμω δημοσίφ άμι ξητω καΐ βορείως Εμμανουήλ Πρ νιανάκη % έπισπεύσει τής ένυπο θήκου δανειστρίας Έθνικής Κτη ματικής Τραπέζης τής Ελλάδος έν Αθήναις έδρευούσης πρός άπόληψιν τής ένυποθήκου άπαιτή σεώς της έκ )ιρών Στερλινών Άν γλίας έν δλφ διακοσίας ίΐκοθι ό κτώ, σελλινίων πέντϊ κα'. πεννων έννέα (228—5—9) είς Συνάλλα- γμα δψεως επί Αονδίνου στηριζο μένης τής ώς άνω άπαιτήσεως είς τα οπ' άριθμους (12343 καί12346 τοΰ έτους 1928 αυμβόλαια τοΰ Συ,μβολαιογράφου Ηρακλείου Έμ μανουήλ Κ. Λασσηθιωτάκη καί δι' ήν άπαίτησιν έπετάγη ό είρη- μένος οφειλέτης πρός πληρωμήν δυνάμει τής ί>πό χρονολογίαν 18
  Φεβρουαρίου 1932 έπιταγής τής
  εϊρημένης Τραπέζης ώς δείκνυται
  έκ τοθ ΰπ' άαιθμόν 6151 τής 15
  Μαρτίου 1932 έπιδοτηρίου τοθ
  δικαατικεϋ κλητήρος τοθ Πρωτοδι
  κείου Ηρακλείου Εμμανουήλ Άρ
  κουλάκη.
  Ό πλειατηριασμός των άνω
  κτημάτων γενησεται ενώπιον μου
  ή τοΰ νομίμρυ άναπληρωτοΰ μου
  την τρίττιν Ιουλίου ένεστώτος Ι
  τους 1938 ημέραν Κυριακήν καί
  ώραν 10—12 π. μ. έν τώ ένταΰ-
  θα συμβολαιογραφείω μου ίδιοκτη
  σία Γεωργίου Ι. Μισυρλάκη ήΧαι
  ρετάκη Ινθα καλοθνται οί βουλό¬
  μενοι νά πλειοδοτήσωσι.
  Έν Άγίψ Μύρωνι τή ένδεκάτη
  Μαίου τοΰ έτους χίλια ένεακόσια
  τριάκοντα δκτώ (1938).
  Ό Συμβολαιογράφος Ηρα¬
  κλείου
  'Εμμαν. Καλυτεράκης
  ΚΟΙίΙΩΜΙΚΗ
  ΚΙΝΗΣΙΣ — Ανεχώρησε δι' Α¬
  θήνας προχθές ό κ. Έ μμ. Μ.
  Σακλαμπάνης δικηγόρος.
  —Έπίσης ανεχώρησε χθές δι'
  Αθήνας ό Διευθυντής τής Νομαρ
  χίας Ηρακλείου κ Γ. Συγγελά-
  κης.
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ— Είς την μονήν
  ΐλπανής ό κ. Κ. Σμυρνιωτάκης
  εβάπτισε την παρελθούσαν Δευ-
  τεοαν τό άγοράκι τοΰ κ Άντ.
  Οίκονομάκη ονομάσας αύτό θε-
  όδωρον
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΜ.— Καθήκον
  επιβεβλημένον θεωρώ, δπως έκ-
  φράσω καί δημοσία τάς θερμάς
  μου ευχαριστίας πρός τόν κ Πρό¬
  εδρον τής Κοινότητος, τό Κοινοτι¬
  κόν Συμβούλιον καΐ τούς κα-
  τοίκους Πόμηηας διά τα εύγενή
  αίσθήιαατά των καί την πρόθυμον
  φιλοξενίαν διδ)λων καί ύπερδια-
  κοσίων μαθητών των σχολείων
  Γόρτυνος τα όποϊα έλαβον μέ·
  ρος είς τούς σχολικούς αγώνας
  τής 12 τρέχοντος. 'Επίσης πρός
  τόν κ. 'Επαμειν. Τσακίρην Γυμνα.-
  σιάρχην Πόμπιας διά την πα,ροΐ·
  χώρησιν τοθ Γϋμναστηρίου, την
  θερμήν προσφώνησίν τού καΐ τια·
  οοχήν πλείστων διευκολύνσβων
  διά την επιτύχη διεξαγ^αγήν των
  άγώνων, ττρός τούς κ, κ, καθηγη
  τάς τοϋ ΓυμνασΙου Πόμπηας διό< την συναδελφικήν των αλληλεγ¬ γύην, ιδιαιτέρως δέ πρός τόν κ. Μιχελινάκην Γυμνασΐήν διά την ένεργόν αΰτοΰ συμμβτοχήν, Ό 'Επιθεωρητής Γόρτυνος Γύρω στήν τιόλι. Καί χθές ή θερινή ζέστη εφά¬ νη άπό τής πρωΐας δτι θά διήρ- κει καΐ διΜκεσεν. —Όπωσδήποτε δέν ίλειψε τό έλαφρό μελτεμάκι ιτού εΤνο.^. συ¬ χνά ζωή διά τιολλούς κάθείίΚα· λοκαΐρι. —ΟΙ τιλανόδιοι πωληταΐ σαλα-- τικων καί χορταρικών έν γένει, διαλαλοθν άαό τα χαράμματα. Λ κόμη τα εϊδη τους είς τάς συ¬ νοικίας ·, —ΧωρΙς νά λεΐπουν άπό δλες τίς πόρτες αί άγοράστρισι νοι· κοκυραί καί οί νοικοκΰρηδες πολι λάκις. — Διότι καί οί τελευταίαι έν- διαφέρονται ζωτικως διά τα τιρθ' ιόντα τής έποχής καί εΙδικ'^Γε. ρα τα σαλατικά. -'Η ψυχρίτσα τής νυκχός πα¬ ρουσιάσθη ήλαττωμ··.νη τίς τε- λευταΐες βροχ^ί- Πδ Ό βίοντίατρβς , Έμμ. Ι. Αλεξάκης : ϊναντι "Αγ. Τίτου '. 'Εκτταιδευθείς είς ΠαρισΙ- ' ούς άναλαμβάνει οιανδήποτε ■ θεραπείαν νοσημάτων τοθ ■ στόματος (ούλίτιδος, κακοσμΐ " άς) συμφώνως μέ την τελευ- Ι ταΐαν εξέλιξιν τής έπιστήμης. · Έπίσης όδοντοστοιχΐας καΐ " κορώνες έκ διαφόρων μετάλ . λων—κορώνες έκ τιορσελά- · νης. Έπαναφορά τελείως ά- " νωδυνος των στρίβλοφυών δ· Ι δόντων είς την κανονικήν αθ- · τ Ον θέσιν. · Τηλέφωνον 6-91. '. 0 ΣΤΟΜΑΧΟΑΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟϊ Κων. Ε. Πολυδάκης ΕΙδικευθεΙς έν ΓερμανΙα είς τα νοσήματα τοθ στομάχου έντέρων καΐ ήιιατος, δέχβτακ» τούς τιάσχοντας έκτοΟΐΜτττΊ κου συστήματος έν τφ Ιοπ/ΐί' , τού (οΐκΐα κ. Χελιδώνη Τ * Καμάρες. ς —Πρδγ,ι^ι που ηύνόησε την παράτααν τής ύπαιθρίας νυκτε¬ ρινήν κιν·ή?εως. —'.^αι τής παραμονής τοΰ κό- σΐ'.ου είς τα ύπαιθρια κέντρα καΐ πέραν των τελευταίον νυ· κτερινών ώρών. —Ώς γράφομεν είς άλλην στήλην την προσέχη Κυριακήν έγκαινιάζεται ή έκθεσις χειροτε- χνίας των μαθήτών τοθ Γυμνα- σίου Αρρενων. —Ή έκθεσις αυτή έκτός των· γονέων καΐ κηδεμόνων είμεθα βεβαιοί δτι θά συγκεντρώση καΚ πολύν γενικώς κόσμον έκ τής ή·- μετέρας κοινωνίας. —'Ενδιαφερόμενον διά τάς συν- τελουμένας είς τα έκπαιδευτν ριά μας ί&ιαιτέρας μορφωτικάς, καί τεχνικάς εργασίας. — Είς τόν λιμένα μας έζεφορ- τώθησαν τάς τελευταίας ημέρας; 1200 κυβικά μέτρα ζυλείας. —Προοριζόμενα διά την κατα¬ σκευήν των σταφιδοκφωτιων. — Κατά την εφετεινήν έξαγω- γικήν περίοδον. —Διά διαταγής τής αρμοδί¬ ας άρχής αί ωραι λειτουργΐας των δηιαοσίων καταστημάτων —ΔιεκανονΙσθησαν μέχρι τής 2.30' μ. μ. —Τό άπόγευμα λόγτρ τοΰ θέ· ρους, τα δημοσία γραφεϊα θά άργοϋν. —Άρκετοί οί κερδΐσαντες μι- κροποσά κατά την τελευταίαν κλήρωσιν τοϋ Κρατικοϋ λαχείου —ΟΙ πρώτοι μόνον άριθμοΐ άργοΰν πάλιν νό; τιέσουν είς την πόλιν μας. —Άλλ' ή τυχη άς μή λησμο- νώμεν δτι είνε τυφλή καί δτι δέν Ιχει προτιμήσεις. —Τα παραλιακά κέντρα £· χούν σχεδόν κάθε βράδυ τούς θαμωνας των. — Είς τάς συγκεντρώσεις αύ¬ τάς προτιμάται τό τερραίν των ναυτικών όργανώσεων — Είς τό οποίον συγκεντρώ- νονται πολλοΐ φίλοι τής θαλασ- οίας αΰρας άλ,λά καΐ τής καθ" δλου άναψυχής. —Την προσέχη Κυριακήν ώς καί προχθές έγράψαμεν θέλει- γίνη είς τάς αιθούσας τοΰ Πρα>-
  κτικοθ ΛυκεΙου Ηρακλείου.
  —Ή έναρξις τής εκθέσεως
  εργασίας «'Ελευθέρου καί Γεωμε-
  τρικοΰ Σχεδίου» ώς καί ζωγραφά¬
  κης-
  —Ή έκθεσις αυτή προβλέπΕτοη
  άπό πάσης απόψεως ένδιαφ,έροικ'
  καΐ χαρακτηριστική των ηρόό'* α
  των μαθητών τοΰ ΠρακτΛΚΡ' -'.ων
  κεΐου. ^Λυ*
  -Πολύς κόσμος τια'
  θησε χθές τό έξβψί
  «Πατριώται» τού 9&ρ>
  κάκη
  —Τό φίλμ βώΤ'"
  καί ακρως βνδ*Γ ο ως έττΐκαιρον
  νά χάση. καχ*1' «φέρον δέν ττρέπει
  βΡέηορτΐρ
  Πηγάκης
  Ιατρός—Παθολογβς
  'βε.».
  '*/>·>!■(■*
  ♦ .
  "=χ«αι έν τφ Ιατρείω τού
  ώς Τσακίρη (οΐκία στρατη-
  ·$ .κ· Άλεξάκη) 10-12 π. μ.
  καΐ 4—6 μ. μ.
  οα^λ «»*«νβ*γι»ΐ, ΆΜ«δημί« Ή·
  ΓηηΑ °λ διαθέτει πρός πώλησιν
  1^χ<>Ρτ0ϊ Κα1 ά θ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  τού
  Οθί
  θά
  Τ6 μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι
  329ον
  ' Εγκυκλοπ α ιδ ε ία
  Αι* έκείνους ποΰ δέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  »Εΐχεν ένα πενθερόν, μίαν πλουσίαν γυναικα-
  δέλφην, συγγενεΐς, οί όποΐοι δέν ήξεύρω διά ποίον
  λόγον τόν έφοβέριζαν δτι θά κατέστηναν τό παιδΐ
  τού άπόκληρον, άν αύτός τό έβλεπεν, ένώ ήτο πα¬
  τήρ τού. ΈπροτΙμησε νά θυσιασθή αύτός, διά νά
  γίνη μίαν ημέραν ό υιός τού πλούσιος καί εΰτυχής.
  Διά τα πολιτικά τού φρονήματσ, νομίζω, δέν
  ήθελον την σχέσιν τού Δέν λέγω δτι τα πολιτικά
  φρονήματα δέν είνε μ(α ίσχυρά σίτΐα άπεχθεΐας,
  άλλ' δχι πάλιν μέχρι τοιούτου βαθμοϋ Διότι, λόγου |
  χάριν, Ινας άνθρωπος ευρέθη είς την μάχην τής!
  Βατερλούης μέ τόν Βοναπάρτην, τουτο δέν θά εί¬
  πη δτι είνε θηρίον άγριον δι' ε'να τοιούτον λόγον'
  κανεΐς δέν άποχωρίζει ενα παιδΐ άπό τόν πατέρσ '
  τού. Ό πατήρ τού ήτο συνταγματάρχης υπό τόν'
  Βοναπόρτην. Νομίζω ν' απέθανεν Κατώκει είς την ·
  Βερνώνην, δπου εχω ε'να μου αδελφόν, έφημέ-
  ριον, καί ώνομάζετο δέν ενθυμούμαι κσλά .... Πομ
  μαρύ, Μομπερσύ .... ίίνα τοιοϋτον δνομα. Είχεν
  είς τό πρόσωπον τού μΐα μεγάλη μ(α φοβερή σπα·
  θιά.
  —Πομμερσύ, είπεν ό Μάριος ήδη ώχρός.
  —Ναί, ναΐ, άπεκρΐθη ό γέρων. Πομμερσύ. Τόν
  έγνωρΐσατε,
  —ΤΗτον ό πατήρ μου, κύριε, είπεν 6 Μάριος.
  Ό γέρων συνήψε τος χειρός μετά θαυμασμοΟ.
  Σύ λοιπέν εΤσαι τό παιδΐ έκεΐνο ! Τωόντι έκτοτε
  6ως σήμερον έγινες νέος, βεβαία. "Α, παιδΐ μου !
  Γνώρισε λοιπόν 6τι εΐχες ε'να πατέρα, δστις σέ ήγά-
  πα φιλοστοργότατα !
  Ό Μάριος προέτεινε τόν βραχίονά τού είς τόν
  γέροντα, καί τόν έφερεν ούτω μέχρι τής οΐκίσς τού
  Την δ' έπιοθσαν εΐτιε είς τόν κ. Γιλνορμάνδον.
  Μερικοί φΐλοι έσυμφωνήσαμεν, παπιτοΟ, νά τιδμε νά
  κυνηγήσωμεν. ΜοΟ δίδετε την αδειαν άπουσΐας
  τριών ημερών;
  Καί τεσσάρων ! άτιεκρΐθη ό παπποθς· πήγαινε,
  διοσκέδασε. Καί ήμικλεΐσας τόν όφθαλμόν πρός την
  θυγατέρα τού, τής είπεν μέ χσμηλήν φωνήν.—Έ-
  ρωτοδουλειά, ό κατεργάρης.
  ΙΒ'.
  Τί προκύπτει έκ τής συναντήσεως έπιτρόπου
  έκκλησίας.
  ΠοΟ δμως πραγματικώς έπορεύθη ό Μάριος,
  τουτο θά τό ίδωμεν παραιτέρω
  Έλειψε τρείς ημέρας· Ιπειτα επανήλθεν είς
  τ ούς Παρισίους, κατηυθύνθη άμέσως είς την βιβλιο¬
  θήκην τής νομικής σχολής, καί εζήτησε την συλ¬
  λογήν των φύλλων τής επισήμου "Εφημερίδος τής
  ΓαλλΙας.
  Κατέφαγε την εφημερίδα ταύτην ανέγνωσεν
  έν αυτή πάντα τα ίστορικά τής τε δημοκρατίας καί
  τής αύτοκρατορΐας, έπειτα δέ τα «Άπομνημονεύ
  ματα τής νήσου τής Άγίας Ελένης», πδν ύπόμνη-
  μα των καιρών έκείνων, τάς εφημερίδας, τάς στρα¬
  τιωτικάς έκθέσεις, τάς προκηρύξεις1 άπαντα ταυτα
  τα έγγραφα. Ότε κατά πρώτον απήντησε τό δνομα
  τοθ πατρός τού είς τάς έκθέσεις τής Μεγάλης
  Στρατιάς, μίαν δλην έβδομάδα κατελήφθη υπό πυ-
  ρετοθ. Έπορεύθη είς επίσκεψιν των στρατηγών,
  υφ' οδς είχεν ύπηρετήσει δ Γεώργιος Πομμερσύ,
  καί πρός τοίς άλλοις είς τοΰ κόμητος**. Ό έκκλη
  σιαστικός έπίτροπος Κ. Βοϊδας. »ν επεσκέφθη καί
  πάλιν, διηγήθη είς τόν Μάριον οποίον βίον ό πα¬
  τήρ τού διήγεν είς την Βερνώνην, την μοναξίαν
  τού τα άνθη τού. Ένί λόγω ό Μάριος έ'μαθε πλη
  ρέστατα τα κατά τόν σπάνιον, τόν εξαίρετον καί
  μειλίχιον εκείνον άνδρα, τα κατά τόν λέοντα καί
  όμοθ άρνΐον, δστις υπήρξε πατήρ αύτοι).
  ^ (συνεχίζεται)
  ,Ήέπίσκεφιςύπόμαδητών
  δι' όλους.1 άρχαιολογικών τόττων.
  Ο! ΑΥΤΑΙ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣ
  Β'.
  Άλλ' δχι δμως καί είς τα πο-
  λεμικά δπου δ παρατηρητής, δ
  χειριζόμενος τα πολυβόλα καί
  τάς βδμβας έχουν ανάγκην ελευθε¬
  ρίας κινήσεως καί βπου άκδμη τό
  σκάφος δέν ημπορεί νά κρατήται
  διαρκώς καί έρμητικώς κλεισμί·
  νος Ή προσωπίς τοθ όξυγόνου
  έδωαεν είς τάς περιπΐώσεις πού
  εχρησιμοποιήθη θαυμασία πράγ
  ματι, άποτελέαματα Μέ αυτήν
  ή διάσημος άεροπόρος Μαρίζ Χίτς
  κατέρριψε τό γυναικείον ρεκόρ
  πτήσεως είς ΰψος (9.791 ϊω; 11
  800 μέτρα). Μέ αυτήν έπίσης ό-
  Ντονάνι έφθασε είς τό Οψος των
  500 μέτρων.Άλλ'δπως ελέ¬
  χθη, εάν είνε απαραιτήτως διά
  την κατάρριψιν των ρεκόρ, ή προ
  σωπίς έπαρκεΐ διά τα ταξίδια είς
  —-
  ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
  θέλουνν' άποκτήσουν
  ίνα τέλειο καί εΰθηνό ΡαδιόΦωνο.
  9ξ, τβ« Ραδιβφωνικοΰ σταθμοϋ < διαθέτωμεν Ραδιόφωνα δλων χαρίαν 6 ρόλτ: ΖΕΝΙΘ-ΚΟΣΜΟΦΟΝ ΓΟΥΕΣΤΙ ΧΑΟΥΖ - ΧΙΣ ΜΑΣΤΕΡ ΒΟΥΣ ΝΙΑΓΑΡΑ .— ^οΛΗτΐτε ττΥν έκθεσίν μας πρός ; ΈπισκεφΒητ^ ^νΚαθ, έκάστην Ρα_ διακροάσεις. ' ΡΑΔ.ΟΓΡΑΜΜΟΦ2ΝΑ ^ΔΙΧΚΟΙ ■ ΠΗ^ΑΠ < ΐίγγυημένπ— < ά κβρβίας είς Κατ)μα ρ Ν. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ - Ι"- Πλοιτ.1« Β.νιζέλο» >
  ζεται εσωτερικώς δι' δξυγόνου.
  Ή μελέτη καί ή κατασκευή τού
  άπήτησαν χρόνον πολύν καί κό
  πους ϊθεσαν δέ τεραστία προβλή-
  ματά πρός λύσιν, τα δποΐα δέν
  ημπορεί νά ϊί^ο^ίι^ δ μή είδικός
  άναγνώσΐης. Μέ τό σκάφανδρον
  αύτό δ Γάλλος Ροσαντιέλ, δ οποί¬
  ος είνε καί δ έφευρέτης τού, έΐχέ-
  ταξεν είς Οψ ς
  βαιοϊ δέ
  14 000 μέτριον, 6ε
  τάς 17 000
  2» ? Ρ. ^
  τάλληλον Υπολογίζεται 8« μέ
  τδ μηχάνημα αυτό κατενικηθη
  δευτικαί αρχαί παρακαλοθνται δ
  πως δι' έγκυχλίου συστήσουν είς
  τοΰς κ κ Διευθυντάς των σχο
  ,,,;,, - , , Τ λείων, δημοσίων καί ίδιωτικών,
  πλέον τόυψος, διότι υΐτερτερεί ?^ φ π& επισκέψεως Μου
  κατα πολυ τοθ συστήματος Πικάρ. Γ - Τ -
  Ένα σπουδαίον πρόβλημα έπίσης,
  τή; άναγκαστικής καθόδου τοθ
  άεροπόρου μέ αλεξίπτωτον άπό τα
  μεγάλα Οψη, ελύθη. Ό άεροπό¬
  ρος πού φέρει τό σκάφανδρον
  Τό υπουργείον Παιδείις έκοι- ,στικήν διδασκαλ(α> περί τοθ σκο
  ^οηοίγ}^& πρός τάς έκπαιδευπκάς 'ποθ τής έπιακέψίοις καί τής ά
  αρχάς τής νήσου μας εγκύκλιον ]ξ'«ς τής γνώσεω; τοθ πολιτισμόν
  έπίσκεψ.ν 6πό των ι των προγόνω/ ημών, το3 Ικ^ψΓυ
  τό-Ιμένου έν προκειμένφ έν τή τέ
  Τό υπουργείον τής Παι
  δβία; έχει την γνώμην δτι μό
  νόν διά τής διδασχαλίας ταύτης
  θά γεννηθη^ είς τούς μαθητάς πρ »γ
  ματικόν ενδιαφέρον νά παρατη
  ρήσωσι καί γνωρίσωσι τα άντι
  κείμενα τής τέχνης καί θαυμά
  τόν αρχαίον ελληνικόν πο-
  Ή έγκύχλιος αθτη προεκλήθη
  διότι παρετηρήθη αλλαχού 8τι
  οί μαθηταί κατά τίς έπισκέψίΐς
  ^[ §έν δει/νύουν την
  προσοχήν καί εύλά
  βειαν πρός τα κειμήλια τής έλλ
  εί
  σείων ή άλλων άρχαιολογικών
  προβαίνωσιν είς
  ρχ η
  λιτισμόν, πράγματα άτινα άπο-
  τελοθσι καί τόν κύριον σκοπόν
  των τοιούτων επισκέψεως καί έκ
  Βρομών άπό πζιδαγωγικής άπό
  ψ:ως.
  Άριθμδς 954Γ)
  11ΕΡΙΑΗΨΙΣ
  συνεχές μεγάλον Οψος Δ·ά τουτο |χε( παρα να άποχωρήση έξ ώρι-' Προγράμματος ΠλειστηριασμοΟ
  εγένοντο έπανειλημμένα πειράμα 1έ £ 4 λ &| Ό Συμβολαιογράφος Ήρακλ
  εγένοντο έπανειλημμένα πειράμα
  τα χρησιμοποιήσεως διά τούς £
  πταμένους είς τα μεγάλα Οψη τώ^
  σωλήνα
  που'
  τοθ
  ρ
  Ό
  Ου
  είδικών σκαφάνδρων. Ή διαφορά, έξυγόνου, νά τόν συνδέση μέ είδι- δρεύων δηλοποιώ δτι:
  μεταξΰ τοθ ύποβρυχίου έγκειται " ' " ..._..
  είς τό δτι τό έναέριον δέν είνε στε
  —Τό Κακουργιοδικεΐον Ρε¬
  θύμνης.
  Συμβολαιογράφος Ήρακλ.ί ρ,^ Ζ^ΖΪ*^.
  1 εωργίου Καλυΐε Έμμ. Γαμπάκης έκ Γίρανίου Κυ·
  Μύρωνι κατοιχοι δωνίας επί παρανόμω οπλοφορί^
  ρ
  ρεόν άλλ' εύκαμπτον καί δ φέρων
  αύτό δύναται ευκόλως νά κινήται.
  Εμελετήθη ειδικώς ή χρησι¬
  μοποίησις υφάσματος διά την κα
  τασκευήν τοθ σκαφάνδρου, έκ τοθ
  δποίου νά μή διέρχωνται τα άέρια
  καί ειδικώς τό οξυγόνον καί τό
  δποϊον νά μή διαρηγνύεται δταν
  φουσκώση. Τό σκάφανδρον έφοδιά-
  ίς φυλάκισιν δεκα (10)
  ν?> δνι'ιίίβιον άνανκα ' κα' κΡΠΐιατικήν ποινήν διαχοσί-
  είς δημόσιον άναγκα ων δραχμων- ·ο ·ίΰιος άαπλλάγη
  πλειστηριασμόν τό έπόμε Κχοη$ κατηγορίας όσον άφβρ?
  συμπεράσματι έχείνο, πού υποστή νόν άχίνητον κτήμα άνήκον είς την απόπειραν άναιρεοεως καί ά-
  — · ...... . ... προμελετητα^ τροΐύματα δια τα *·
  έδικάζετο.
  κήν φορητήν συσκευασίαν καί νά
  ανοίξη τό αλεξίπτωτον τού. Έν στικόν
  συμπεράσματι έχείνο, πού υποστή νόν άκ....... „ ........
  ρίζουν σήμερον οί εϊδικοί είνε ο- τούς καταδιωκομένους όφειλέτας
  τι διά τάς πτήσεις είς μεγάλα δ
  ψη έπιβατικών άεροπλάνων Ηά ε¬
  πικρατήση τό έρμητικώς κλειστόν
  Δημήτριον Δράκου Μανδαλενακη1/
  γεωργόν κάτοικον Κιθαρίδος Μα-
  λεβυζίου Μιχαήλ Δράκου Μανδα·
  σκάφος κατά τό σύστημα Πικάρ. λενάκην κατοίκου τέως Κιθαρίδος
  Διά τα στρατιωτικά δμως άερο- Μαλεβυζίου καί ήδηκάτοΐ'ον Σι-
  πλάνα θά είνε απαραίτητον τό οκά κάγου των Ήνωμένων Πολιτειών
  δ
  φανδρον.
  —Προαγωγαι ύπαλλήλων δή
  μοσίων έργων.
  Λι' άποφάσ6»ς τοϋ Ύποορνοΰ
  τής Συγκοινωνίας δθί
  τήςΆμερικήςο>ςμόνουςέξ άδιαθέτου
  κληρονόμους τής άρχικής δφειλε- ως προήχθησαν είς των βαθμόν
  Γονεις
  ΣΤΕΙΛΑΤΕ ΤΑ
  ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ
  ΑΚΑΔΗΜΙΑΝ ΚΟΠΤΙΚΗΣ
  ΝΙΕίίΕΝ
  ΠΛΑΤ. ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗ! 4
  ΤΗΛ 24 263
  ΑΘΗΝΑΙ
  Μόνον μέ τό θαλαμηγόν
  «ΧΙΟΣ»
  ακριβώς
  12 ώρες)
  ΒΟΛΟΝ,
  Κάθε ΚΥΡΙΑΚΗΝ 6 μ. μ
  Κατ' ευθείαν διά ΠΕΙΡΑΙΑ (σέ
  ΑΙΔΗΨΟΝ (άφιξις Τρίτην πρωΐ)
  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
  Ταχύτης 14 μιλλίων.—Άνεσις—Άσφαλεια.
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  Ταλεφ. 5-40
  ?
  ηρμ ή ρχή φ
  τρ£ας Αικατερίνης συζύγου Δρά¬
  κου Μανδαλενακη τό γένος Γεωρ
  γίου Αιναρδοπούλας κατοίκου Κι¬
  θαρίδος Μαλεβυζίου, ήτοι είς θέ¬
  σιν «Βαλίνας Σώπατα» τής περι¬
  φερείας τοθ χωρίου Πετροκέφαλο
  ΜαλεβυζΕου τής Είρηνοδικειακή;
  περιφερείας Ηρακλείου άμπελον
  τής ποικιλίας ταχτα εκτάσεως εξ
  (0) ατρεμάτων μέ 4 ελαιόδενδρα
  40 άμυγδαλάς γύρωθεν καί Εν
  σπήλαιον συνορεύουσαν πρός άνα
  τολάς χτήμασι Κωνσταντίνου Αι
  ναρδάκη πρός νότον μέ δρόμον
  πρός δυσμάς μέ Γεώργιον Μπαρ
  μπουνάκη καί πρός βορράν μέ
  Ιωάννην Λινάρδον, τ$ Ιπισπεύσει
  τής ένυποθήκου δανειστρίας Έ
  θνικής Κτηματικής Τραπέζης τής
  Ελλάδος έν Αθήναις Ιδρευούσης
  πρός άπόληψιν τής ένυποθήκου ά
  παιτήσεώς της έκ λιρών Άγγλί
  άς έν δλω εβδομήκοντα τεσσάρων
  σελλινίων έπτά καί πεννδν πέντε
  ς ρχη ς τόν βαθμόν
  τοΰ άκολούθου οί ΰπάλληλοι των
  Δημοσίων ϊργυν Λασηθιου κ. κ.
  Γεώργ. 'Α μαργιωτάκης καί Μιχ.
  Παπουτσιύακπς.
  —Αί έξετάσεις των δικηγό-
  ρων.
  Διά την 29ην Ίουνίβυ ωρίσβη·
  οαν αί έξετάσεις των ύποψηφίων
  δικηγόρων.
  —Αί διατάξεις περί μεσοτοί
  κων.
  Είς την εφημερίδα της κυβερ¬
  νήσεως εδημοσιεύθη τό διάταγμα
  τό ρυθμΐζον τα διατάξϊις πίρΐ μβ>
  σοτβίχυν.
  Οί μισθοί των
  ύπαλλήλων.
  δημοσίων
  Υπό τοθ υπουργείου των θΐκο
  νομικών διετάχθησαν οί κατά
  τοπβυς Ταμίαι τοΰ δημοσίου όπως
  καταβάλλουν άπό τής προσεχούς
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΡΙΔΑΚΗΣ ι Σ»
  ΕΝΑΝΤΙ ΕΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
  Τηλέφωνον 6—50.
  Τιιήμα Άσφολειών.
  Αντιπροσωπεύομεν τάς μεγαλυτέρας 'Αγγλι-
  κάς άσφαλιστικάς έταιρίας. Άσφαλίζβμεν, υπό
  τβύς καλυτέρους βρβυς, τούς^ κινδύνβυς μεταφο-
  ράς οιουδήποτε εΐδους έμπορεύματος.
  ΕΤΑΙΡΙΑΙ:
  ΗΓΚΛ ΣΤΑΡ ΙΝΣ. ΚΟ. ΛΤΔ.,
  ΣΤΑΝΤΑΡΤ ΜΑΡΙΝ ΙΝΣ. ΚΟ. ΛΤΔ.,
  Καλύπτομεν τούς κινδύνους πυρός
  δομών, έπίπλων, έμπορευμάτων. Τούς
  κλονισμοΰ έκ σεισμοΰ. Έπίσης τούς
  έργατικ&ν άτυχημάτων:
  ΕΤΑΙΡΙΑΙ:
  επί οΐκο-
  κινδύνους
  κινδύνους
  ΛΗΓΚΑΛ ΙΝΣ. ΚΟ. ΛΤΔ.,
  ΕΜΠΑΟΙΕΡΣ ΑΑΐΑΜΠΙΑΙΤΥ ΑΣ. ΚΟΡΠΟΡ. ΑΤΔ
  Λονδίνον.
  'Ασφάλειαι ΖΩΗΣ μέ τούς καλύτερον; σ»ν-
  δυασμούς:
  ΕΤΑΙΡΙΑ:
  ΝΑΣΙΟΝΑΛ ζωη
  μρ μ
  λάια τοθ Συμβολαιογράφου Ήρα
  κλείου ΆντωνΕου Γιάνναρη καί
  δι' α"ς άπαιτήσεις έπετάγη ή άρ
  χική δφειλέτρια Αίκατερίνη Δρά
  κου Μανδαλενακη τό γένος Γεωρ
  γίου Λιναρδοπούλα πρός πληρω
  μην δυνάμει τοθ 6π' αριθμόν 8965
  τής 4ης Απριλίου 1933 έπιδοτη
  ρίου τοθ δικαστικοθ κλητήρος τής
  περιφερείας τοϋ Πρωτοδικείου 'ίί
  ρακλείου Εμμανουήλ Άρκουλάκη.
  Ό πλειστηριασμός τοθ ώς άνω
  κτήματος γενησεται την δεκάτην
  (10) Ιουλίου τρέχοντος Ιτους 1938
  ημέραν Κυριακήν καί ώραν 10—
  12 π. μ. ενώπιον μου ή τοθ νο
  μίμου άναπληρωτοΰ μου έν Άγίφ
  Μύρωνι Μαλεβυζίου καί έν τώ
  συμβολαιογραφείφ μου ίδιοκτησία
  Γεωργίου Ιω. Μισυρλάκη ή Χαι
  ρετάκη ένθα καλοθνται οί βουλό
  μενοι νά πλειοδοτήσωσι.
  Έν Άγίφ Μορώνι τ^ όγδόη
  Μαρτίου τοθ έτους χίλια ένεακό
  σία τριάκοντα δκτώ (1938)
  Ό Συμβολαιογράφος Ήρα
  κλείου.
  Εμμανουήλ Γ. Καλυτβράκης
  ς ς ρχς ς
  'ών Δημοοίων ΰπαλλη-
  (λιρ. 74—7—5) είς συνάλλαγμα | Δευτερας 20ής τρέχοντος τβυς
  δψεως επί Λονδίνου ή τό ισότιμον
  αυτών είς δραχμάς κατά την ήμέ
  ραν τής δριστικής καταψηφίσεως
  τής άπαιτήσεως τής Τραπέζης
  καϊ τα Ιξοδα εκτελέσεως στηριζο
  μένων είς τα ύπ' άριθμούς 1441
  τής 5 Δεκεμβριού 1928 καί 1448
  τής 11 Δεκεμβριού 1928 συμβό
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Τό 43ον Σύνταγμα Πεζικοϋ
  πσρακαλεϊ τούς εύλαβεΐς προ
  σκυνητάς των ΆγΙων Πάντων
  Έκκλησίας είς «Δύο Άορά-
  κια» δπως σεβασθώσι κα¬
  τά την 19ην τρέχοντος ημέ¬
  ραν εορτής των ΆγΙων, τα
  δενδρύλλια άτινα —χάρις είς
  την ένεργητικότητα τοϋ Δασο
  νόμου Ηρακλείου κ. Μητρο¬
  πουλου καί την συνδρομήν είς
  εργασίαν Ικσκαφής των όπλι-
  τών τοθ Συν)τος — έφυτεύθη-
  σαν κατά την εφετεινήν περί¬
  οδον τής άναδασώσεως.
  Ηράκλειον 15 ΊουνΙου 1938
  Ό Διοικητής τοθ Συν)τος
  Νιχ. Διαμαντοπουλος
  Άντ)ρχης ΠεζικοΟ.
  ΛΥΚΕΙΟΝ Ο «ΚΟΡΑΗΣ»
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Φέρεται είς γνώσιν των εν¬
  διαφερομένων δτι, σύμφωνα
  μέ την νέαν απόφασιν τοθ
  ΣεβαστοΟ Ύπουργείου τής
  Έθνικής ΠαιδεΙας, ή πρώτη
  σειρά είσιτηρίων έξετάσεων
  διά τό έξατάξιον Γυμνάσιον,
  ώς καί διά τό Όκτατάξιον
  τοιούτον (αρρενων καί θηλέ¬
  ων) θά διεξαχθή είς τό Λύκει-
  ον ό «Κοραής» άπό 1ης μέ¬
  χρι 5ης Ιουλίου. Τα άποτελέ
  σματα των έξετάσεων πρός
  εισαγωγήν είς τό Όκτατάξι
  όν Γυμνάσιον θά έκδοθώσι
  τόν Σεπτέμβριον μετά τάς έ-
  ξετάσεις καί τής Β.' σειράς.
  Οί έξετασθησόμενο ι τώρα
  πρέπει νά υποβάλωσι μέχρι
  τής 25ης ΊουνΙου: α) Απολυ¬
  τήριον τής Έκτης τάξεως τοθ
  ΔημοτικοΟ σχολείου (διά τό
  Έξατάξιον Γυμνάσιον, ή Έν
  δεικτικόν τής Δ' ή καί τής Ε'
  τάξεως τοθ Δημοτικοΰ ΣχολεΙ
  ου (διά τό Όκτατάξιον.) β)
  Πιστοποιητικόν τοϋ Δήμου ή
  τής Κοινότητος διά τό μητρώ
  όν τού. Προγύμνασις των έξε
  τασθησομένων θά γίνεται είς
  τό Λυκειον άπό 20 ΊουνΙου.
  Πλείονες πληροφορίαι είς τό
  Γραφείον τοθ Λυκείου καθ"
  έκάστην.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  ΕΙδοποιοΟμεν τούς κατοΐ-
  κους Άγίου Ιωάννου, Άτσα-
  λένιου, Μασταμπδ, Μεσα-
  μπελιές δτι αυριον 18 τρέχο¬
  ντος ήμέρανΣάββατο προκει-
  μένου νά παροχετευθή τό ύ¬
  δωρ Αρχανών είς τούς σω·
  λήνας τοθ τμήματος είς θέσιν
  Γυψάδες θέλει διακοπή ή υ-
  δρευσις αυτών επί 24ωρον.
  (Έκ τής Τεχνικάς Υπηρεσίας
  τοθ Δήμου)
  •ν*»

  Ι
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Σαββάτου
  1β Ίουνίου 1938
  ΕΠ
  ΓΑΑΑΙΚ
  ΣΚΜΟΝ ΓΕΥΜΑ
  ΙΝΑΥΑΡΧΙΔΑ
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΛΙ ΑΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΙ
  ΤΣΕΧΒΝ ΚΑΙ ΣΟΥ&ΙΤΒΝ
  ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΗ
  ΠΛΗΡΗΣ ΑΥΤΟ&ΙΟΙΚΚΣ1Σ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΝ ΜΕΙΟΚΒΤΗΤΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτού μας).— Κατάτάς έκ Ηράγας
  μβταδιδομένας πληροφορίας, συνεχί-
  χονται αί συνεννόησις Τσέχων καί
  Σουδιτών.
  Σχετικώς τονίζεται ότι θέλει πα¬
  ρασχεθή είς την γερμανικήν μβιονό·
  τητα πλήρης αύτοοιοίκησις. Πάντως
  άνακοινώσεις επί τοΰ άντι*ειμένου τού¬
  του δέν έχουν γίνη μέχρι της στιγμής
  άπό μέρους των επισήμων Τσεχοσλο-
  βακικών κύκλων.
  ΤΟΧΟ ^"~
  ΕΣΤ _
  ΗΑΡΕΚΑΟΗΣΕΝ Η Α. Μ. Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Ίουνίου (τού άντα·
  ποκριτοΰ μας).—Επί τής γαλλικής ναυ
  αρχίοΌς «Άλγέριον» παρετέθη σήμερον
  πρόγευμα πρός τιμήν τοΰ Βασιλέως
  καί τοΰ Πρωθυπουργοΰ κ. Μεταξά.
  Είς τό πρόγευμα παρεκάθησαν ή Λ.
  111. ό Βασιλεύς,ό πρωθυπουργός κ. Ί.
  Μεταξάς καί ό ύφυπουργός των Ναυ·
  τικών.
  Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΕΠΕΘΕΩΡΗΣΕ
  ΤΗΝ ΜΟΙΡΑΝ ΤΟΥ ΓΑΛΛ1ΚΟΥ ΣΤΟΑΟΥ
  ΕΒΙΒΑΙΝΒΝ ΤΗΣ "Ε Α Α ΗΣ,,
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Ίουνίου (τού άννα·
  ποκριτοΰ μας). — Ή Α. Μ. ό Βασι¬
  λεύς έπιβιβασθείς έκ τοΰ Σκαραμαγκά
  τοΰεύδρόμου«"Κλλη» έπεθεώρησεσήμε-
  ρον την έν Φαλήρω όρμούσαν μοίραν
  τοΰ γαλλικοΰ στόλου τής Μεσογ&ίου.
  ΊΙ «'ΈλληηδιήλΟε πρό των γαλλικών
  σκαφών άτινα έφερον μέγαν σημαιο-
  στολισμόν καί είχον τα πληρώματά των
  παρατεταγμέν* επί των καταστρωμάτων.
  Ο «Ι. ΜΕΤΑΞΑΣ ΩΜΙΛΗΣΕ
  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΒΕΟΡΗΤΑΣ
  ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΕΚΗΑΙΑΕΥΣΕΒΣ
  χ%ΘΙ1ΝΑΙ 17 Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας).—Ό πρωθυπουργός κ.
  Ί. Μεταξάς εδέχθη σήμερον τούς Γε¬
  ν ικούς ΈπιΟεωρητάς τής μέσης έκπαι-
  δεύσεως έκδηλώααντας την αφοσίωσιν
  τοΰ έκπαιδευΐικού κόσμου πρός την ε¬
  θνικήν κυβέρνησιν. Ό πρωθυπουργός κ.
  Μεταξάς επί τή εύκαιρία ταύτη, προέ¬
  βη είς συστάσεις πρός τούς Έπιθβωρη-
  τάς διαγράψας τα καθήκοντά των συμφώ
  νως πρός τάς άντιλήψεις τού νέου κρά·
  τους.
  Κατά την συνάντησιν ταύτην ΙΙρω-
  Θυπουργού καί Ίέπιθεωρητών μέτης,
  παρίστατο καί ό ύπουργός τής Παιδεί-
  άς κ. Γεωργακόπουλος.
  ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ Η 8ΕΤΗ Κ ΟΡΗ
  ΤΟΥ ΚΕΜΑΛ ΑΤΑΤΟΥΡΚ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Ίουνίου (τοΰ άντα-
  ποκριτοΰ μας).— Έκ τοΰ άεροδρομίου
  Τατοΐου ανεχώρησε σήμερον προπεμ-
  φθεΐσα θερμώς ή θετή κόρη τοΰ κ. Κε¬
  μάλ Άτατούρκ άεροπόρος Σαμπιχά
  Γκιοκταέν.
  Ή Γαλλία και τα χρέη τής Αυστρίας.
  Νέαι πλημμυραι είς την Κίναν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 17 Ίουνίου (τηλε¬
  γραφικώς) — Έξ επισήμου τιη
  γής έπιβεβαιοΰται δτι τα μέλη
  τής γαλλικής Κυβερνήσεως
  επρόκειτο νά συνέλθουν σή
  μερον την πρωΐαν είς τα Ή
  λύσια υπό ι ήν προεδρίαν τού
  κ. Λεμπρέν διά τόν διακανο
  νισμόν τής τετάρτης σειράς
  των νομοθετικών διαταγμά-
  των.
  —Μετά την σημερινήν σύ¬
  νοδον τής γαλλικής Βουλής
  είνε πιθανόν ν' άναγγελθή
  ή διακοπή των εργασιών της,
  ή όποία μάλιστα ανεμένετο
  Χθές.
  —Βεβαιούται δτι ό ύπουρ¬
  γός των Οίκονομικών τού Ρά
  ϊχ, κ. Φούνκ, εξεφώνησε χθές
  λόγον είς Μπρέκ ειπών δτι ή
  Γερμανία δέν προτΐθεται νά
  πληρώση τα έξωτερικά χρέη
  τής Αυστρίας, διότι ταυτα θε-
  ωροΰνται ώς δάνεια πολιτι-
  κης φύσεως. Τα ένδισφερόμε-
  να κράτη εΐνε ή Αγγλία, ή
  Γαλλία, ή Τσεχοσλοβακία, ή
  Όλλανδίσ, ή ΔανΙα καί ήΐείς Παρισίους χάριν άνσψυ
  Ελβετία.
  —Είς Παρισίους εχουν άρ
  χίσει διαπραγματεύσεις αφο¬
  ρώσαι τόν διακανονισμόν
  των δανείων άτινα ή Αυστρία
  εΤχε σονάψΐ") μετά ιής Γαλλί
  άς. Κατόπιν δμως τοΰ λόγου
  τού Φούνκ οί ναλλικοί κύκλοι
  δέν αίσιοδοξοΰν ώς πρός την
  Ικανοποιητικήν υπέρ τής Γαλ-
  λίας ρύθμισιν τοΰ ζητήματος
  των δανείων πρός τό τέως
  Αΰστριακόν κράτος.
  Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΒΕΝΕΤΙΑΝ
  ΣΤΟΠΑΝΤΙΝΟΒΙΤΣ-ΤΣΙΑΝΟ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 17 Ίοονΐου (τηλε¬
  γραφικώς).— Ό Γιουγκοσλαϋ
  ος πρωθυπουργός κ. Στογι
  αντίνοβιτς συνηντήθη μετά
  τοΰ Ιταλού ύπουργοΰ των
  Εξωτερικών κ. Τσιάνο. Ή συ-
  νάντησις αυτή κρΐνεται άπροσ
  δόκητος υπό των έν Παρισίοις
  διπλωματικόν κύκλων δεδο
  μένου δτι είχεν άναγγελθή δτι
  ό κ. Στογιαντίνοβιτς ταξιδεύει
  ΑΠΕΙΛΟΥΝΤλΙ ΝΕΑΙ
  ΠΛΗΜΜΥΡΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΙΝΑΝ
  Κατ' εΐδήσεις έκ τής "Απω
  Άνατολής εγείρονται φόβοι
  περί νέων πληιιμυρών τάς ο¬
  ποίας θά προκαλέσουν πιθα¬
  νώς οί Κινέζοι διά τής κατα
  στροφής των ύδατοφρακτών
  καί τοΰ Κυανοΰ ποταμοΰ.
  —Έκ Βαλενθίας αγγέλλε¬
  ται δτι άντιπρόσωποι των κυ¬
  βερνητικήν κομμάτων άνα-
  γνωρΐζοντες τό κρίσιμον τής
  καταστάσεως, εζήτησαν την
  κινητοποίησιν δλων των έν τή
  πόλει ύτιολειπομένων εισέτι έ
  φεδρικών δυνάμεων.
  —Έκ Σαραγώσης αγγέλλε¬
  ται δτι οί έθνικοί μετά την
  άγγελθεΐσαν εκκαθάρισιν τοϋ
  έδάφους τής γραμμής των Πυ·
  ρηναίων, ην κατέλαβον ουΌΐ
  θά ύψώσουν έκεΐ σήμερον τό
  άπόγευμα καί έν έπισήιιω τε·
  λετή, την εθνικήν σημαίαν.
  "Ηρχισεν ή καταπολέμησιν τού δάκου.
  Συνεστήθη έκατοντάς συνεργείων.
  Έν σχέσει μέ τό ζή·ημα τ*"ς
  καταπολεμήσεως τοΰ δάκου των
  έλαιων καί τού εμφανισθέντος τάς
  τελευταίας ημέρας ρυγχίτου, πλη
  ροφορε,ύμεθα δτι τό Γεωργικόν
  Ταμείον Ηρακλείου απεφάσισε
  την σύστασιν 100 περίπου συνιρ
  γείων τα όποία καί ήρξαντο ήδη
  χών εργασιών των άπά τάς περι¬
  φερείας Μ»λλίων, Βιάννου κοί
  χερσονήαου ώς τάς πλέον ϊ
  μοτέρας έλαιοπαραγωγούς περιφε
  ρείοτς :οΰ νομοϋ.
  "Επί κεφαλής τνθ ολου αγώνος
  είνε δ Διευθυντής τοθ Γεωργικοΰ
  Τομείου, ώς διευ*'υντής δακοκτό-
  νων κ. Σ. Σπύρου. Διωρίσθησαν
  Ιπίσης 15 έπόπται κ»ί τομεάρ-
  χαι, περί τούς 100 άρχιεργαται
  έκ των πλέον δεδοκιμασμένων κα!
  ίχανωτέρων τού νομοθ καί ίσί
  ριθμα παρΛσκευασταί. Διά την
  . δλην οργάνωσιν τοθ αγώνος διετέ
  | θτ,σαν 1000 ψεκαστήρες, 000 τόν
  νοι μελάσσης, 20 τόννοι άρσενικώ
  .5ους νατρίου καί 10 τόννοι θειϊ-
  κής άμμωνίας.
  Κατά σχετικάς πληροφορίας
  μας ή καταπολέμησ:ς τοθ δάκου
  είς όσας περιφερείας αίκη επι
  δάλλεται Οά γενικευθή έντός
  μέρου τό βραδύτεριν.
  ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ Ο ΤΕΩΣ
  Ν Ο «1 Α Ρ Χ ΗΣ ΑΑ Σ Η θ Ι Ο Υ
  Διά τοθ ατμοπλοίου «Έλ-
  ση» ανεχώρησε διά Πειραια
  καί εκείθεν διά Σθρον 6 τέως
  Νομάρχης Λασηθίου κοΐ ήδη
  τοιούτος Κυκλάδων κ. Γεώργ.
  Φλωρίδης.
  ΤΑ Ο&ΟΠΟΙΗΤίΚΑ ΕΡΓΑ
  ΕΝ ΤΩ ΝΟΜΩ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Έν αυνεχεία προγενεστέρας
  διαταγής τό υπουργείον τής Συγ-
  κοινωνίας διεβίβασε πρός τόν κ.
  Νομάρχην Ηρακλείου καί ε'τερον
  πίνακα έμφαίνοντα τα δυνάμενα
  νά πληρωθώσι κατά την διάρκει
  αν τής χρήσεως 15)38— 39 είς τάς
  κάτωθι εργασίας κατασκευής δ·
  δών καί γεφυρών ποσά έκ των
  οίκείων πιστώσεων τοΰ προϋπολο¬
  γισμόν των έξόδων τοϋ Ταμείου
  Έθ/ΐκής Όδοποιΐας:
  Διά την κατασκευήν τής ό
  δοΰ Ηρακλείου—Χερσονήσου—Ί-
  εοαπέτρας (Τμήμα Χερσονήσου—
  "Ορια νομοΰ) δρχ. 50.000 εις
  την Εταιρείαν Χατζιδάκη—Γρυλ-
  λιωνάκη. Διά την κατασκευήν τής
  όδοΰΤυλίσσου—Ανωγείων δρ.3Ο0.
  000 είς την Έργοληπτικήν Ε¬
  ταιρείαν Διαμαντόπουλος καί Σία
  καί διά την κατασκευήν τής όδοΰ
  Ηρακλείου—Βιάννου (τμήμα Με-
  λεσσών, Άρκαλοχωρίου, θωμαδι-
  ανό) δρχ. 700.000 είς την ίδιαν
  ώς άνω Έργοληπτικήν Εταιρεί¬
  αν.
  ΕΠΑΝΗΛΘΕΝ ΕΙΣ ΧΑΝΙΑ
  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΝ. ΛΙΟΙΚΗΤΗΣ
  ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
  κ.
  ΗΡΧΙΣΑΝ ΜΕΓΑΛΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
  ΤΟΝ ΣΟΜΑΤΟΗ ΦίίΥΡΑΣ Α8ΗΝ0Ν
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Ίουνίου (τού άντα-,
  ποκριτοΰ μας). — Σήμερον την πρωΐ¬
  αν ήρχισαν είς την περιοχήν των Μεσο·
  γείων μεγάλαι άσκήσεις τής Φρου«
  ράς Αθηνών. Αί άσκήσεις έστέφθησαν
  υπό επιτυχίας.
  Ή Α.Μ- ό Βασιλεύς, ή Α.Β.Υ. ό
  Αοάδοχος, ό ύφυπουργός των στρατιω¬
  τικών καί άλλοι άνώτατοι καί άνώτεροι
  βτρατιωτικοί παρηκολούθησαν τάς ά-
  ή
  ΤΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ
  Διά Διατάγματος δημοσι¬
  ευθέντος είς την εφημερίδα
  τής κυβερνήσεως όρίζεται δτι
  τ* άντΐγραφα ποινικοθ μητρώ-
  ου χορηγοΰνται μόνον είς
  τούς είσαγγελεΐς έφετών καί
  πρωτοδικών καί τούς κ. κ. ά-
  νακριτάς. Είς δέ τούς άμέσως
  ενδιαφερομένους χορηγεΐται
  μόνον άπόσπασμα τού ποινι
  κου μητρώου.
  Η ΕΚΠΑΙ&ΕΥΣΙΣ ΥΠΕΙΝΟΛΟΓΩΝ
  Τό υπουργείον των Έσω-
  τερικών δι* έγκυκλίου τού
  πρός τάς Νομσρχίας γνωρΐ-
  ζει ότι κατά τό άκαδημαϊκόν
  ετος 1938—39 θά γίνωσι δε·
  κτοί πρός φοίτησιν είς την ύ-
  γειονομικήν σχολήν διά την
  απόκτησιν πτυχίου ύγιεινολό-
  λόγου καί ίατροί ύγειονομικοί
  ύπάλληλοι Δήμων καί Κοινο-
  τήτων μή ύπερβάντες τό 45ον
  έτος τής ήλικΐσς των.
  Διά τής χθεσινής θαλασσί
  άς εύκαιρίος επανήλθεν είς
  Χανιά ό Ύπουργός Γενικάς
  Διοικητής Κρήτης κ Σφακια¬
  νάκης.
  Ό κ Γενικάς Διοικητής α¬
  φικνείται καθ" α γνωρίζομενείς
  την πόλιν μας την προσέχη
  Κυριακήν.
  ΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
  ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
  Καθ' ά πληροφορούμεθα αί εί-
  σιτήριοι έξετάσεις ΙΙρακτικοΰ Λυ·
  κείου Ηρακλείου διά την Αην
  τάξιν αύτοθ θά διεξαχθοΰν με-
  ταξΰ των μαθητών χαί μάθη-
  τριών των εχόντων απολυτήριον
  τής §κτης τάξεως δημοσίου ή δη·
  μοτικοΰ σχολείου.Οι επιθυμούντες
  ϊπως 6ποστώσιν εξίτάσεις δέον δ-
  πως 6ποβάλωαι μέχρι τής 30ής
  Ίουνίου έ. ε. είς την διεύθυνσιν
  τοΰ σχολείου τό απολυτήριον αυ¬
  τών, πιστοποιητικόν δήμου ή
  κοινότητος έμφαΐνον τό έτος γεν¬
  νήσεως καί τόν αριθμόν μητρώ
  ου καί δήλωσιν, τής διευθύνσε¬
  ως τής κατοικίας τοΰ κηοεμό-
  νος αυτών. Αί έξϊτάσεις θά διε-
  ξαχθοθν άπό 1—5 προσεχούς, μη¬
  νός Ιουλίου έ. Ι. τα δέ άποτελέ-
  σματα θά έκδοθοΰν άμέσως με
  τα τάς έξετάσιις. Ή (3'. περίοδος
  των είσιτηρίων έξετάσεων ωρίσθη
  άπό τής 20—24 προσεχούς μηνός
  Σεπτεμβρίου έ. ε. ή δέ χρονολο-
  γία ύποβολής των δικαιολογητι-
  κών διά ταύτην μέχρι τής 19ης
  ίδίου μηνός Ό άριθμός των ει¬
  σαγομένων είναι άπεριόριστος.
  ΤΑ ΙΑΠΩΝΙΚΑ ΕΙΔΗ
  ΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ
  ΤΟΥ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟΥ
  Αυριον Κυριακήν καί ώραν
  4.30' μ. μ. θέλει δοθή ?ίς τό
  Μποδοσάκειον (2ον Δημοτι-,
  κόν Σχολείον) ή έτησία σχο-'
  λική έορτή αυτού είς ήν πα-'
  Ιρεκλήθησαν νά παρσστοΰν αί
  αρχαί, οί γονεΐς καί κηδεμό· |
  νες των μαθητών καί γενι¬
  κώς έκλεκτός κόσμος έκ τής
  κοινωνίας μας.
  ΔΙΑΛΕΞΙΣ
  Διά συμπληρωματικής υπουρ-
  γικής αποφάσεως καθωρίσθη ή
  μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου έ. Ι.
  εΣσακτέα ποσότης ίαπωνικων εί-
  δών ώς καί ή καταβλητέα επί των
  είσαχθησομένων είδων πρίμ, άνερ-
  χομένη είς 25 ο)ο. Αί σχετικαί
  αίτήσεις των ενδιαφερομένων εί-
  σαγωγέων 8έον νά ΰποβληθοΰν
  μέχρι τής 30 τρέχ. τό άργό :ε-
  ρον
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
  Συνήλθε χθές την μεσημβρΐ
  αν είς συνεδρίασιν άσχολη.
  θέν μέ τρεχούσης φύσεως ζή.
  τήματα τό Εποπτικόν Συμ.
  βούλιον Άγροφυλακής Ήρα.
  κλείου.
  Αυριον θά δοθή είς την αί¬
  θουσαν τού κινημαιογράφου
  Αρχανών τό δεύτερον μέρος
  τής διαλέξεως τιερί τής ίστο-
  ρίας τής μουσικής. Όμιλητής
  θά εΐνε ό κ. Άλέκος Μηλο-
  λιδάκης. Ή εϊσοδος ελευθέρα.
  Η ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
  Δι' έγκυκλίου τού τό υπουρ
  γεΐον τής Γεωργίας συνιστά
  είς τούς κτηνοτρόφους την ά
  γοράν έκ τοθ Πανελληνίου
  Συνδέσμου των Βιομηχάνων
  σπορελαίων, πλακούντων διά
  την διατροφήν των κτηνών
  αυτών.
  ΑΙ ΦΟΡΤΩΣΕΙΣ ΖΑΧΑΡΕΩΝ
  Δι' ύπουργικής αποφάσεως
  καθορΐζεται ότι ζαχάρεις φορ-
  τωνόμεναι έξ Ίάβας έκτελω-
  νΐζονται κατά τάς καθοριζο-
  μένας διά φορτώσεις μέσω λι-
  μένων Άμερικής, προθεσμίας.
  ΤΟ ΚΑΚΟΥΡΠΟΔΙΚΕΙΟΝ
  Σημερον την πρωΐαν άρχ(·
  ζει είς τό Κακουργιοδικεΐον
  Ηρακλείου ή δίκη κατά τού
  Κωνστ. ΜοναχογυιοΟ κατηγο
  ρουμένου επί άναιρέσει Σημει
  ωτέον δτι διά την 23 τρέχ.
  προσετέθη ετέρα δικάσιμος
  είς τό πινάκιον των έκδικα-
  σθησομένων κατά τόν τρέχ.
  μήνα άδικημάτων. Κατηγορού
  μενος κατ' αυτήν είνε ό Δημ.
  Άλβανός επί βιασμξ».
  ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
  Δια Β. Λ. πρββιβάζβνται βΐ
  κάτωθι έν πολίμιχί) διαθβσιμβτη-
  τι Κρήτες <*ξιωματικβί: Β. Β<κοι·' λ«κη?, Ο. Πολάκης, Λ. ϊκουλιοβς, Χκιιβχηΐ Ο ΡΟΥΖΒΕΑΤ ΘΑ ΖΗΤΗΣΗ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΝ ΤΟΥ Ν0Μ9Υ ΠΕΡ1 ΤΗΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΟΙ ΤΟΝ ΗΝαΜΕΝΟΝ Π Ο Α1Τ Ε Ε Ο Ν ΒΑ ΕίΚΡΙΟΗ_ ΜΑΤΑΡίΗΣΙΣ; ΑΘΗΝΑΙ 17 Ίουνίου (τοΰ άντα- ποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφήματα έκ Νέας Υόρκης άναφέρουν ότι ό πρόε- δρος των Ήνωμένων Πολιτειών κ. Ροΰζβελτ πρόκειται νά ζηΐήιη την κατάργησιν τοΰ νόμου περί ούδετερό- τητος όσϊΐς δεσμεύει την Αμερικήν ν* επέμβη έν Εύρώπη ή Ά σία. Καθ* ά άφήνβται νά εννοηθή ό Ρούζ· ββλτ ζητών την κατάργησιν τοΰ νόμου τούτου, πιστεύει ότι καί τό Κογκρέα- σον έχει μορφώση ήδη κατά πλειοψη¬ φίαν γνώμην σύμφωνον πρός τάς άντι¬ λήψεις τού. ΤΡΑΓΙΚΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΟΤΙΟΝ ΚΙΝΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 17 Ίουνίου (τού άντ«- ποκριτοΰ μ.ας).— Σημεριναί πληροφο¬ ρίαι έκ Σαγκάης παριστάνουν ώς τραγι¬ κήν την κατάστασιν είς την νότιον Κί¬ ναν κατόπιν των συνεχιζομένων μεγά- λων πλημμυρών συνεπεία τής κβταστρο φής υπό των Κινέζων των ύδατοφρα¬ κτών τοΰ κιτρίνου ποταμού. ΛΥΣΧΕΡΕΣΤΑΤΗ Η ΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΙ|ΙΚ.Π ΣΤΡΑΤΩΥ ΑΘΗΝΑ.Ι 1 7 Ίουνίου (τού άντα- ποκριτού μας). — Καθ* α αγγέλλεται έκ της "Απω Άνατολής ή θέσις τού ίαπωνικοΰ στρατού είς την νότιον Κί¬ ναν άπέβη δυσχερεστάτη κχιόπιν τής επεκτάσεως τής πλημμύρας τού Κιτρί¬ νου ποταμού καί τής άποκοπής με· γάλων τμημάτων αυτού άπό τού κυρί- ου σώματος. ΟΙΙΑΠΟΝΕΣΒΑΛΛΟΝ,ΑΙΣΥΝΕΧΩΣ ΥΠΟ ΤΟΝ ΚΙΝΕΖΙΚΟΝ ΠΟΑΥΒΟΑΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 1 7 Ίουνίου (τοΰ άντα- ποκριτού μας). —Τηλεγραφοΰν έκ τού έξωτερικού ότι οί Ίάπωνες είς ωρι¬ σμένα σημεία τής νοτίου Κίνας βάλ- λονται διαρκώς υπό των κινεζικών πολυβόλων υφιστάμεναι τρομακτικήν φθοράν. ΟΙ ΕΘΗΙΚΟ! ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΣΙ ΣΧΕΔΙΟΝ ΡΛΓΔΑΙΑΣ ΠΡΟΕΛΑΣΕΩΣ ΑΘΗΝΑΙ 17 Ίουνίου (τού άντα· ποκριτού μας).— Κατά τα έκ Σαλα- μάνκας τηλεγραφήματα οί έθνικοί έ- φχρμόζουσι σχέδιον ραγδαίας προελά- οεως πρός την Βαλένθιαν. Έν πάση περιπτώσει αί διεξαγόμεναι μαχαι πρός την κατεύθυνσιν ταύτην είνε σφοδρό- ταται χαί έξαιρετικά πειαματώδεις. ΦΒΑΚΕΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΟΗΝΑΣ Ο ΒΑΑΗΣ ΚΟΗΣΤΑΗΤΙΗΟνΠΟΑΕΟΙ ΑΘΗΝΑΙ .17 Ίουνίου (τού άντα· ποκριτού μας).—Αύριον (σήμερον) φθά νει ενταύθα ό Βαλής Κωνσταντινουπό¬ λεως Μουχεντίν Ουραντιόκ. Ό Βα· λής θά φιλοξενηθή υπό τής κυβερνήσεως. ΤΟ ΧΘΕΣΙΝΟΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΗΣΧΟΛΗΘΗ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΑΘΗΝΑΙ 17 Ίουνίου (τού άντοτ- ποκριτοΰ μας). —Τό συνελθόν σήμερον καθιερωμένον υπουργικόν συμβούλιον ήσχολήθημέύπηρεσιακά ζητήματ*.