95917

Αριθμός τεύχους

4892

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

19/6/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  11!
  ιπιιιι
  Ν Κ1ΝΑΝ
  »*♦ ("«Λ »»
  1
  οΐϋ.
  »*4νων μεγ*·
  ►ν »Ο«Τ0·|Μι
  Μ!
  (τοβ ίντε·
  αγγέλλει»
  «έ·ης τη»
  νότιον Κί·
  ι*τόπν τ^
  τού Κιτβί·
  κοπήί μ»·
  ΙΙΚΙ
  το5 *»'·'
  οΟνέκ*οΟ
  είς <*<"' ι οβ ίίίί «ΕΙΣ όν) νο* <> ε
  1ΚΑ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ:
  Αιγυπτου
  ΐτιΐιΗα / ίροι 3
  ίίάμηνος 2
  Ά
  ρή
  ηία οολ. 15
  ίξυμηνο: > 8
  Τιιι>|
  ΚΥΡΙ'ΚΗ
  19
  ΙΟΥΝΙΟΥ
  1958
  ΙΙΆΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ Μ1Ν2ΓΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΓΗ1. ■ ε-ΤΟΙ 23Ον
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4892
  ΤΠΕΥ8ΥΝ0Ι ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν ΣΤΑΥΡΛΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΆΣ: ΑΝΛΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ
  ΛΝΑΚΟΙΝΟΣΕΙ! ΤΟΥ ΥΟΟΥΡΓΟΥ Κ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ.
  . Ασχολουμένη πρό ημε- αι τού χ. Ύπουργβΰ Γεν. Δι-1 νού Ύγιεινής καί Δημ^^.
  ρων μέ τοταξιδίβν τού κ. ;βικητοΰ έν Αθήναις έκ«ρ-1 Αντιλήψεως. Δύναμαι «5η νά
  Υπβυργου Γεν. Διοικητοΰ ποφόρήσαν. Τά ζητήματα τής σάς δηλώσω δτι θά πσρασνε-
  είς Αθήνας ύιετυπωσαμεν, νήσου," ποΰ έκκρεμοϋσαν άπό θώσιν άφειδώς πιστώσεις διά
  την πεποίθησιν, ότι χάρις έτών, ευρίσκουν ηδη την λύ-
  είς τάς ενεργείας τού κ. Σφα
  κιανάκη καί τάς όλλεπαλλή
  λους συνεργασίας τού μετά
  τού Βασιλέως, τοΰ πρωθυπουρ
  γβΰ κ. Μεταξά καί των αρ¬
  μοδίων ύπβυργών, τα κρητι-
  κά ζητήματα θά εύρισκον
  πλέον την οριστικήν, Ικανο¬
  ποιητικόν καί ολοκληρωτι¬
  κήν λύσιν των. Καί την πε¬
  ποίθησιν αυτήν έστηρίξαμεν
  άφ' ενός μέν είς την αφοσί¬
  ωσιν καί τόν ενθουσιασμόν
  μέ τόν οποίον ό κ. Σφακιά·
  νάκης έργάζεται διά την
  πραγμάτωσιν των μεγάλων
  σκοπών τούς όποίους έθεσεν
  είς εαυτόν βταν ανελάμβα¬
  νε την διοίκησιν της Μεγα-
  λονήσου καί άφ' ετέρου είς
  τό ατοργικόν ενδιαφέρον τό
  οποίον έκδηλώνουν πάντοτε
  πρός την Κρήτην τόσον ο
  Βασιλεύς όσον καί ή Κυβέρ·
  Καί πράγματι, ή πεποίθη¬
  σις αυτή απεδείχθη εξ ολο¬
  κλήρου βάσιμος. Αί ένέργει-
  σιν των. Τα μεγάλα π«ρα-
  γωγικά Ιργα θ' άρχίσβυν συν
  τόμως καί θά έκτελεαθοΰν
  καθ' όλην την Κρητην. Τα
  συγκοινωνιακά έργα θά συν-
  εχισθοδν μέχρις όλοκληρώοε-
  ως τοΰ οδικοΰ μας δικτύου.
  Τα ζητήματα των σχολικών
  κτιρίων, των φυλακων, τής
  οργανώσεως τής κοινωνικάς
  προνοίας, της νοσοκομεια-
  κής περιθάλψεως καί τόσα
  άλλα ρυθμίζονται έπίσης.
  Καί γίνεται ετσι ή άρχη μ»-
  άς άναδημιουργικής προσπα¬
  θείας, Καί τίθενται αί βάσεις
  διά μίαν καλυτέραν αυριον
  τής Κρήτης καί των Κρητών.
  Άλλα τα πλούσια όσον καί
  εύχάριστα άποτελέαματα των
  έν Αθήναις ένεργειών τοϋ
  Ύπουργοΰ Γεν. Διοικητοΰ
  κ. Σφακιανάκη καταφαίνον-
  ται καλύτερον καί έν ταίς
  λεπτομερειαι; των, άπό τάς
  κατωτέρω δημοαιευομένκς
  άνακοινώσεις τού, είς άς προ
  έβη Χθές μετά την άφιξιν τού
  είς Χανία.
  Έμήκυνα πράγματι την δια
  μονήν μου είς Αθήνας καί
  τουτο διότι έπεζήτησα νά πε-
  ριβληθή τούς ύπηρεσιακοΰς
  τοποθ^' κοτί "νά ~εκδηλ^>>θ|) έπο,·
  μένως έμπράκτως ή εύμένεια
  τοθ άρχηγοθ τής Κυβερνήσεως
  κ. Ιωάν. Μεταξά υπέρ των
  κρητικών ζητημάτων. Καί
  πράγματι έχων ώς βάσιν την
  κατά την πρώτην μου μετά τοϋ
  κ. Προέδρου τής Κυβερνήσεως
  επαφήν, ζωηρώς έκδηλωθεΐ-
  σαν μοί στοργήν καί τό εν¬
  διαφέρον αύτοθ υπέρ τής Κρή¬
  της, έπεδίωξα καί έπέτυχα
  την αί,σίαν λύσιν δλων σχε-
  δόν των κρητικών ζητημά¬
  των τά όποΐα μέ άπησχόλη-
  σαν κατά την έν Αθήναις δι-
  μου καί συγκεκριμέ-
  αμονήν
  νως: ,
  Παραγωγικα
  εργα.
  Είναι
  γνωστόν δτι τή έγγυήσει τού
  Κράτους έξασφαλιθείσπ έν
  ■Υπουργικώ Συμβουλίω κατά
  προσωπικήν επιθυμίαν καί ε¬
  πιμονήν τοΰ κ. Προέδρου της
  βήως ή >ΑΥΡοτΡάπ^
  στηριχθή δτι ή εκτέλεσις των
  έργων τούτων αποτελεί την
  βεβαίαν κσί άσφσλή αφε¬
  τηρίαν τής έξασφαλίσεως τής
  εύην^ο'αζ της νήσου.
  Δημοσία έργα: 'Ήρκ'έσέν
  απλώς νά ύπομνήσω είς τόν
  κ. Πρόεδρον τής Κυβερνήσεως
  την ανάγκην τής κατασκευής
  τής γεφόρας Γεωργιουπόλεως
  διά νά διατάξτι άμέσως την
  νέργειαν δημοπρασίας καίτήν
  βάσει ταύτης ανάληψιν υπό
  τοϋ ύπουργείου συγκοινωνίας
  ής σχετικάς δαπάνης. Τα λοι
  πά δημοσία εργα έν Κρήτη
  θά συνεχισθώσι μέ τόν ταχύ
  τερον δυνατόν ρυθμόν αναλό¬
  γως πάντοτε μέ την εξεύρεσιν
  έργατικών χειρών, αί οποίαι
  ώς γνωστόν δέν περισσεύουν
  σήμερον.
  Κθΐνωνική πρόνοιοτ. Ιδιαι¬
  τέρως γόνιμοι απέβησαν αί
  περί τοθ άντικειμένου τούτου
  συνεννοήσεις καί συνεργασι¬
  αι μου μετά τού κ. Υπουρ-
  την ταχυτέραν αποπεράτωσιν,
  συμπλήρωσιν καί συγχρονι-
  σμόν δλων των φιλανθρωπι-
  κων ίδρυμάτων Κρήτης· θά ί-
  δρυΘώσιν καΐ θά λειτουργή
  σουν νέα νοσηλευτικά ίδρύμα
  τα" θά συμπληρωθώσιν είς
  έγκαταστάσεις, έργαλεΐσ, επί
  πλωσιν καί ύλικά έν γένει τα
  ΰπάργ,οντα τοιαθτα θά ίδρυ
  θώσι δύο νέα σανατόρια' θά
  ιδρύθη Γηροκομεΐον έν Ρεθύ
  μνω, έπίσης άσυλον άλητοπαί
  δών είς τα Χανιά, θά βελτιω-
  θώσιν οί δροι διαβιώσεως
  καΐ διαμονής είς ιό άπομονω
  τήριον των Λεπρών ΘΛ λει-
  τουργήσουν συγχρονισμέναι
  παιδικαΐ έξοχαί θά κατα
  αύ αί προτιμήσεις ϊχουν
  καί κάποιαν αντικειμενικήν θέσιν:
  Χρ^σιμεύουν διά νά τοποθετίθντΐι
  παραπλεύρ'ος των προόδιον. Μέ
  τή σύγκρισιν αυτήν αί πρόοδιι
  άπίκΐοθν τα βέτο καί κυρια,οχοΰν
  ψυχολογικώς καί πρακτικώς. Ό
  Έλληνΐκί; πολιτισμός προχ'ορεϊ
  Άρχεΐ έννοεΐχαι νά μεσολαβ-ζ πάν
  ■τί ή φωτισμένη πρωτο5'/υλ£χ.
  Τ4 Κράτος δόξα τφ Ηεώ ήρχισε;
  |ον ίδώ δλα τα μέτα Άπομέ
  'ει νά τα συμπληρώση τδ Ιπιχει-
  κόν πνεθμα καί ή προπχ-
  των διανοουμένων.
  Τό «θηρίον» τής Κηφισσιά;
  ιρατεϊ καί αή^ρ^ τόν ρόλον
  :ου. εις την Ελληνικήν ευθυμίαν
  Ιροάγει δμως έν τω μεταξύ τα ώ
  ιομιτρίί, τά σιδηροδρομικά ες-
  σι-ευασθώσι
  Κράτους δύο
  δαπάναις τοθ
  χιλιάδες στο
  κυβερνήσεως, ή ■■ - *«
  ζα θά χορηγήση δάνειον ου.
  000 000 διά την εκτέλεσιν
  παραγωγέων έ'ργων έν Κρη
  τη. Μέχρι τοϋδε, δέν είχεν ευ
  ρεθη πρακτικός τρόπος άπο
  ϊελεσματικής διαθέσεως τοθ
  ποσοθ τούτου. Ήδη δημοσι-
  εύεται πολύ
  διά τοϋ όποίου .
  θά ανατεθή είς
  άρδευτικών
  κων Ιργων
  ουπόλεως,
  Μεσσαράς
  πλείστων
  καί
  καί άποξηραντι-
  Κουρνά—Γεωργι·
  Άργυρουπόλεως
  Γρδ Λυγιδς κα
  ώλλων δευτερευού
  ύ
  εδαφών της
  ί,Γστάκτως δύναται
  νήσου, ά
  νά υπο
  λαί καί υποδήματα διά
  τούς απόρους μαθητάς καί θά
  διανεμηθώσιν είς αύτούς άμα
  τή ενάρξει τού προσεχούς
  σχολ. έτους Διετέθησαν δύο
  έκατομμύρια διά την προσφυ¬
  γικήν εγκατάστασιν καί £ν
  έκατομμύριον διά στεγαστικά
  δάνεια.
  Σχολικά κτίρια: Ετέθησαν
  ήδη είς την διάθεσιν τής Γεν.
  Διοικήσεως 2 έκατομ. δραχ-
  μαί διά την αποπεράτωσιν,
  επισκευήν καί συμπλήρωσιν
  ^σχολικών κτιρίων τής νήσου.
  Φυλακαί: Τό υπουργείον
  Δικαιοσύνης θέλει διαθέσει 1.
  400 000 δρ. διά την συμπλή
  ρωσιν των φυλακων Άγυιβς,
  έ'τερον έκατομμύριον διά τάς
  φυλακάς Ηρακλείου, έ'ν επί
  σης έκατομμύριον διά τάς
  φυλακάς Καλαμίου καί άλλας
  μικροτέρας πιστώσεις διά τάς
  λοιπάς φυλακάς τής Κρήτης.
  Έν συνεχεία ό ΰττουργός
  Γεν. Διοικητής κ. Σφακιανά
  κης προέβη είς άνακοινώσεις
  σχετικώς μέ τά δημοτικά των
  Χανίων καί τά άττοτελέσμα
  τα των ένεργειών τού διά την
  παροχήν ένισχύσεως είς τόν
  Δήμον Χανίων πρός άντιμετώ
  πισιν των προβληαάτων πού
  άπασχολοθν την Κρητικήν πρω
  τεύουσαν.
  ΟΠΟΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
  ΤΟ "ΘΗΡΙΟΝ,,
  ΚΑΙ ΑΙ ΠΡΟΟΔΟΙ
  Τό «θηρίον» τής Κηφισσιάς,
  θεωρεΐται 8τι...έπανεστάτησε διά
  νά άποδείξη την ταχύτητά τού.
  Κάποιος επιχειρήσας νά κατέλθη
  |ξ αυτού κατέπεσε καί έτραυματί-
  αθη είς την κεφαλήν. Καί τό κα
  τασυκοφαντούμενον «θηρίον»—ύ-
  πογραμμίζε' ό άρμόδιος έπικαιρο-
  γράφος—«πέκτησεν έ'να αδιάσει¬
  στον έπιχείρημα ίτι άναπτύσσει
  μεγάλην ταχύιητα.
  Ανεξαρτήτως τοΰ
  έδ
  .—. . - ^
  χον οποίον έδικαιώθη τό «θηρίον»
  καΐ των σχετικών κρίσεων ή επι
  κρίσεων, ή άλήθεια φαντάζομαι
  είνε ή εξής: Ότι τό «θηρίον» εί¬
  τε χελώνα είνε είτε δέν εί^ε, συγ
  κεντρώνει τάς συμπαθείας τοθ κοι
  νοθ. Όχι μόνον είς τάς Αθήνας
  άλλά καί τάς επαρχίας τό θηρίον
  είνε δημοφιλέστατον. Καταντά να
  είνε κοινή παντοϋ ή φράσις διά
  τοΰς άνθρώπους έκείνους ο£ 6-
  ποϊοι λησμονοΰν κάποτε τό γνδθι
  σαύτόν:
  —Τί τό...θηρίο μάς κανεις;
  Έχει άλλως τε ή οημοτικότης
  αυτή καί κάποιαν γενικωτέραν
  σημασίαν: "Ολα τά πράγματα
  πόύ έμειναν διά τόν έναν ή τόν αλ
  λον λόγον στάσιμα είς τάς τόσας
  Ελληνικάς προόδους, άποχτοθν
  είς τό τέλος χαρακτήρα. Οχι διό
  Τι οί Έλληνες είναι στάσιμοι «ν-
  Άλλά διότι τούς άρέση
  μοΰνται παληές δόξες ή νά συμ-
  βολίζουν ώρισμένες καθυστέρησις.
  Ή παληά ταβέρνα μέ την λάμπα
  τοθ πετρελαίου καί τό λιγδωμένο
  τεζάκι είνε καΐ σήμερον ή άδυνα·
  μία πολλών μπεχρήδων. Ή σοθ
  στα μπορεϊ νά...εύριοδρομ·5 κάπο
  τε παραλλήλϋ>ς πρός τό αυτοκίνη¬
  τον. "Οπως καΐ τό γαιδουράκι τοθ
  Κρητός χωρικοθ, τόν οποίον κα
  νεΐς δέν παραδέχεται ώς όπισθο-
  δρομικόν.
  Τώρα μάλιστχ ποί) ή ζωή τού
  υπαίθρου αποτελεί γενικόν θέλγη
  τρον, ή άγάπη αυτή τοθ Έλληνος
  πρός τάς μακρυνάς παραδόσεις καΐ
  τούς τίρωτοιάνουί τρόπους ζωής
  αύςάνεται. Άπό την δψιν των δια
  φόρων πλάζ δέν λείπει ή κουρελ»
  ρία τοΰ πτωχοθ οίκογενειάρχου
  ό οποίος έγκαινιάζει στή γωνιά
  τής άκτής τά ίδικά τού μπαίν—
  & οτάαιμοι πράγμαΐα νά
  μίξτ. Είς τάς
  τοΰ Σαρωνικοΰ
  λαϊκαΐ αύται
  παραλίας ειδικώς
  κάθε Κυριακή α
  θταθμεύσεις είνα
  άμετάβληΐοι άπό την άπωτάτην ά
  κόμη προπολίμικήν εποχήν! Επί
  σης άπό τό γλέντι τοθ ϊξοχικο
  κέντρευ είνε δύσκολον νά λείψη
  βρχχνός γραμμοφωνατζής τοθ άμα
  νέ, τοθ «γιαροΰμπι» ή τοΰ «για¬
  λέλι».
  —Ή κλίσι έδώ είνε πηγαι»
  Ή καθυστερημένη άντίληψι τέρ
  πει Ιστω καί παθολογικώς, τούς
  πάντας. Συνεπώ; ποθ ή βαθύτερη
  ωφελεία πού θέλειςνομίζω νά υ·
  παινιχθ^ς;
  Αυτή την άμείλικτη Ιρώτησι θά
  ήτο δυνατόν νά απευθύνη ό πρω-
  τος τυχών. Καΐ 5χι χωρΐς λόγον.
  Είπομεν, έν τούτοις, ίτι αί άττα-
  πρές, τά τχχύΐατα λεω^^ρεΐα έν
  σχέσει μέ την δημοσίαν Ελληνι¬
  κήν ζωήν. Τά ϊδ'.ο μπορεϊ νά
  κάμνη καί κάθε ίίΛ,λο μέσον μετα-
  φοράς ή τρίπος ζωή; είς τόν β-
  ποίον ό Έλλη^ είνε άκόμη προσ
  κεκολλημένος Αρχεϊ νά υπάρξη
  τό παράϊειγμα τής προί$οι> πα¬
  ραλλήλως πρός τό παράοειγμα
  τής στασιμότητος Καί επί πλέ
  όν ή πειστική δ:5ασ*αλία ϊ^ 5ι»να
  μένη μέ άπλά καΐ ζωνΐανά Ιπι
  χειρήματα νά άποδείξη την ά
  νάγκην τοθ τελείου κοινωνίκοΰ
  συγχρονισμοΰ τοΰ "Ελληνος. Έ-
  τσι αί άναχρονιστικαί πχραοόσεις
  μας, και αί χειρότεραι άχόμη,
  θά γίνουν σιγά— σιγά μία ά'ά-
  μνησις, συμπεριλαμβχνομένου έν
  νοεΐται εις αυτήν καί τοΰ πολυ¬
  θρυλήτου «θηρίου».
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  τά περυσινά έπίπε^α, άφοθ
  τάς ζημίας της παοαγωγής
  έν Εύ,οώττπ θά τάς ίσοραρίσρ.
  |ή ύττερπαραγωγή τής Άμερι
  Ι κης ώΐηε νά μή πά ιουσιασθί)
  ί έλλειψις σιτη^ών καΐ έττομένως
  μεγάλη ζήτησις κοί μικρά προ
  σφορά πού έΊτιδροΰν κσί επι
  'ρουν την άνατίμη7ΐν.
  Η οργάνωσις τού τουρισμοΰ
  ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
  Αί άνασκαφαί ποϋ ήρχισαν
  πέρυσι δοχιμαστικώς παρά τό
  Τζερμιάδω τοθ Λασηθίου, έ-
  πανελήφθησαν εφέτος καί συ
  νεχίζονται υπό την διεύθυνσιν
  Αγγλου άρχαιολόγου καί την
  επίβλεψιν τού έπιμελητοϋ τού
  Μουσείου μας κ. Πέτρου. Καί
  έ'φεραν είς φώς μέχρι τής στιγ
  μής έρείπια ναών, βωμοΰς,
  κειμήλια, σημαντικής άξίας.
  "Ετσι ή έπαρχία Λασηθίου μέ
  την οποίαν είνε συνδεδεμένος
  ό θρθλος τής γεννήσεως τοΰ
  Διός, είς τό παρά τό Ψυχρό
  Λικταΐον άντρον, —τό σπή-ί
  λαιον μέ τούς ύπερόχους στα-
  λακτίτας— προκαλεΐ ήδη με-1
  ^ϋτφον τό ενδιαφέρον των
  άρχαιοφΐλων, των φυσιολα-
  τρων καί των περιηγητών
  έν γένει. Καΐ θά επρε|
  πεν 'ίσως ν' άσχοληθοθν (
  ιδιαιτέρως οί άρμόδιοι, μέ
  την οργάνωσιν τοθ τουρι-1
  σμοθ είς την επαρχίαν αυτήν
  μέ τούς θράλους τής άρχαιό
  τητος καΐ τάς άσυγκρίτους
  καλλονάς.
  Άλλά, δέν είνε βεβαία τό
  Λασήθι μόνον δπου ύπάρχουν
  θαμμέναι είς τά σπλάγχνα τής
  γής άρχαιότητες, παλαιοί να
  οί, βωμοί, τάφοι, θησαυροί
  μεγίστης άξίας. Είς δλην την
  Κρήτην, παντοϋ σχεδόν δπου
  καί άν έρευνήσρ κανεις, θά
  συναντήσΓ) αρχαιότητάς. Καί
  δπου δέν ΰπάρχουν λείψανα
  τού Μινωϊκοϋ πολιτισμοϋ, εύρί
  σκονται κειμήλια τού Βυζαν-
  τινοΰ, ναοί, είκόνες, τοιχογρα
  φΐαι μεγίστης τέχνης. Όπως
  παντοϋ ύπάρχουν τοποθεσίαι
  ίστορικαί, σπίτια διτου εγεν¬
  νήθησαν ή έ'ζησαν οί άρχηγοί
  των άπελευθερωτικων άγώ-
  νων, κάστρα καί πύργοι δ
  που έγιναν μαχαι φονικαί καί
  είναι ζυμωμενα μέ τό αίμα,
  «μνήματα» ήρώων καΐ πρωτα-
  γωνιστών τοθ ΚρητικοΟ δρά-
  ματος.
  Απέραντον μουσείον τέ¬
  χνης κοΊ ίστορίας αποτελεί ή
  Κρήτη. Ό άρχαϊος Μινωίκός
  πολιτισμός, τό Βυζάντιον, οί
  "Αραβες, οί Βενετοί, οί Τοθρ-
  κοι αφήκαν παντοϋ μνημεΐα
  ποΰ άλλα έμειναν άνέπαφα ή
  ήλθον δι' άνασκαφών είς την
  επιφάνειαν καί άλλα είναι
  κρυμμένα είς τούς κόλπους
  τής αίματοβρέκτου γή"ς. Καί οί
  συνεχεΐς άγώνες, αί έπαναστά
  σεις, ή άδιάκοπη γιγαντιαία
  πάλη διά την ελευθερίαν, την
  ανθρωπίνην αξιοπρέπειαν καί
  την πρόοδον έπλούτισαν μέ
  θρύλους την ιστορίαν τοθ νη
  σοθ καί έδωκαν Ιστορικήν ά
  ξίαν είς δλα, στό κάθε χωριό,
  στό κάθε διαμέρισμα, στήν
  κάθε βουνοκορυφή, στήν κάθε
  ρεμματιά στό κόθε ριζιμιό χά
  ράκι, στούς κάμπους καί τά
  όροπέδια καί τ' άκρογιάλια
  Κι' άποτελοΰν 8λα αύτά πλοϋ
  τον άφάνταστο, πού δέν θά
  έπρεπε ν' άγνοοθμε καί νά
  άφήνωμε νά χάνεται, νά κατα
  ' στρέφεται κσί νά λησμονήται
  Εύτυχώς δέ τόν τελευταϊο
  καιρό γίνεται μιά άξιόλογη
  προσπαθεία άπό τά ύπουρ-
  γεΐα τής Παιδείας καί τοϋ Τού
  ρισμοϋ ώς πρός την όργάνω
  σιν των άρχαιοτήτων καί τοθ
  τουρισμοΰ. Έδώ δμως χρειά
  ζεται έργασία μεγάλη, επίπο-
  νος, έπίμονος, μακρά. Χρειά-
  ζεται νά εργασθή παντοθ ή
  άοχαιολογική σκαπάνη διά νά
  άποκαλυφθοθν δλοι οί είς την
  γή"ν κρυμμένοι θησσυροί.Χρειά
  ζεται νά γίνουν άναστηλώ-
  σεις ήμικατεστραμμένων ή έ
  τοιμορρόπων ίστορικών κτι-
  ρίων ή βυζσντινών ναών.
  Χρειάζεται περισυλλογή καί
  προφύλαξις των βυζαντινών
  κειμηλίων καί θησαυρών, είς
  ειδικόν βυζαντινοί Μουσείον.
  Χ ό
  Χρειάζεΐαι άκ<£μ"η νά σθοθν τά ίστορικά κτίρια καί αί τοποθεσίαι. Νά περιποιη- θοθν, νά έξωραϊσθοθν, χωρίς δμως νά χάσουν την άρχικήν των μορφήν. Καί άκόμη, νά συμπληρωθή τό δίκτυον των τουριστικών όδών καί νά κατα σκευασθοϋν είς τά σπουδαιότε ρα τουριστικά μέρη, ξενώνες καί καταφύγια διά τούς επι σκέπτας. Τέλος δέ, χρειάζεται νά γ( νη συστηματική προπαγάνδα καί είς τό εσωτερικόν καί είς τό εξωτερικόν διά την προσέλκυσιν έπισκεπτών, δι' εκδόσεως καλλιτεχνικών είκό- νων, είδικών φυλλαδίων, ίστο ρικών μονογραφιών. "Ετσι πρώτον, θά γνωρίσωμεν ημείς οί ί'διοι τόν τόπον καί την Ιστορίαν μας. Καί δεύτερον, θά προσελκΰσωμεν ξένους πού θά μάς άφήσουν συνάλλαγμα καί θ' άγαπήσουν την χώραν μας καί τόν λαόν μας. "Ολα δμως αΰτά, δέν ειμπορούμεν βεβαία νά τά περιμένωμεν άπό τό Κράτος μόνον. Πρέπει νά βοηθήσουν καΐ οί Δήμοι, αί κοινότητες, οί διάφοροι όργα- νισμοί, τά σωματεϊα καί τά άτομα. Ή Κρήτη είναι Ινας προνομιοθχος άπό την φύσιν καί την ιστορίαν τόπος πού ειμπορεί νά συγκεντρώνη χι¬ λιάδας προσκυνητάς κάθε χρό νόν άπό δλα τά μέρη ττ^ς γής Καί πρέπει νά γίνη τουτο τό συντομώτερον. Τό Τοπλοϋ. Τό θρυλικόν ΤοπλοΟ, ή ί- τορική μονή πού ευρίσκεται ίς τό άκραΐον άνατολικόν ημεϊον τής Σητείας, άνεκαι- ίσθη τελείως εσχάτως. Τά παλαιά οίκήματα επεσκέφ¬ θησαν νέα άνηγέρθησαν, τά ντός καΐ τά πέριξ τής μονή"ς ξωραΐσθησαν. Όσοι έπισκέ- πτονται την μονήν αυτήν πού αποτελεί έ'να πραγματικόν μου σεΐον βυζαντινών θησαυοών <αί κειμηλίων αίσθάνονται βαθείαν Ικανοποίησιν καί εύ- αρίστησιν άπό την εντύπω¬ σιν πού τφοκσλεΤ. Όφειλον- ται δέ τά εργα τοθ άνακαινι- σμοθ είς τό« άκούραστον δσον «αί φιλοπρόοδον ήγούμενον ενάδιον Συλιγνάκην καί τό ήγουμενοσυμβούλιον καί είς τό Ιδιαίτερον ενδιαφέρον καί ήν συνδρομήν τοθ Θεοφιλε- στάτου Ίερας κσί Σητείας κυ- ίου Φιλοθέου πού εχει άφιε- ρωθή έξ ολοκλήρου είς την εκκλησίαν καί τό ποιμαντορι· κόν έργον τού. Ελλάς καί Γαλλία. Άπό προχθές τά έλληνικά οδατοτ φιλοξενοθν ταήμα τοθ γαλλικοΰ στόλου τής Μεσο- >/είου. Είς τόν δρμον τοθ σ;πΓ-
  λήρου κατέπλευσε μοΐρα μέ
  πι κεφαλής την ναυαρχίδα
  τής οποίας έπέβαινεν ό ναύαρ-
  χος Άμπριάλ καί έπ' εύκαι-
  ρία ώογανώθησαν έπίσημα
  γεύμστα καί δεξιώσε^ς πού έ¬
  δωκαν την αφορμήν είς
  παντοίας έκδηλώσεις τής ύφι
  σταμένης πάντοτε στενής δ¬
  σον καί εΐλικρινοθς Έλληνο-
  γαλλικής φιλίας.
  Αυριον θά καταπλεύσουν
  έπίσης καί είς τόν λιμένα μας
  γαλλικά πολεμΊκά * σκάφη
  Καΐ θά εύρη την ευκαιρίαν ό
  λαός μας νά εκδηλώση τά
  πρός την Γαλλίαν αίσθήματα
  τά τού, φιλίας, εύγνωμοσύ·
  νης καί θαυμασμοθ. Διότι ό
  λαός μας δέν λησμονεΐ ποτέ
  την μεγάλην συμβολήν τοθ
  εύγενοθς γαλλικοΰ έθνους είς
  την ελληνικήν παλιγγενεσίαν.
  "Οπως καΐ οί γάλλοι άναγνω-
  ρίζουν δτιτό υπέροχον γαλα
  τικόν πνεθμα εΤνεή συνέχεια,
  υπό νέαν εκδήλωσιν, τού άρ-
  χαίου ΈλληνικοΟ πνεύματος.
  Καί αύτό δημιουργεΐ την πνευ¬
  ματικήν συγγένειαν καί την
  άμοιβαιότητα των αίσθημάτων
  των δύο λαών.
  Η ελονοσία.
  Άπό παραστατικόν χάρτην
  τόν οποίον έξεπόνησε τό υ¬
  πουργείον τής Ύγιεινής, σχε¬
  τικώς μέ την έλονοσίαν κατά
  διαμερίσματα, είς την χώραν
  μας, πληροφορούμεθα πλέον
  καί επισήμως δτι ό νομός μας
  έ'ρχεται πρώτος καθ' δλην την
  νήσον καΐ μεταξύ των πρώ-
  των καθ' δλην την Έλλά&α
  μέ σημαντικόν ποσοστόν έλο-
  νοσούντων. Καί είναι τουτο
  φυσικόν, έφ' δσον τεράστιαι
  έκτάσεις, ιδία είς την Μεσσα¬
  ράν, καλύπτονται υπό έλών.
  Εύτυχώς δμως ό άνθελονο·
  σιακός αγών συστηματοποιεΐ-
  ται. Καί τά παραγωγικα 'έρ-
  θ' άπαλλάξουν τόν τόπον ά·
  πό την μάστιγα τής έλονοσί-
  άς. 'Επιβάλλεται δμως έν τώ
  Τά σιτηρά.
  Πληροφορίαι έκ διαφόρω·
  σιτοπαραγωγών χωρών τή
  Εΰρώπης, παρουσιάζουν ώ
  έξαιρετικώς μειωμένην την
  εφετεινήν εσοδείαν σίτου, λό
  γω δυσμενών καιρικών συνθ
  κων. Αντιθέτως έν Άμερικ
  ή παραγωγή υπήρξε πλουσία.
  Λέγεται μάλιστα δτι είνε ή
  ανωτέρα επιτευχθείσα κατά
  την τελευταίαν δεκαετίαν.
  Προβλέπεται λοιπόν 8τι, έά
  δέν μεσολαβήσουν θλιβερά γε
  γονότα είς βάρος ττ]ς είρήνης μετσζύ, νά βοηθήσωμεν δλοι,
  τοϋ κόσμου, αί τιμαί των Κράτος, Δήμοι, Κοινότητες,
  σιτηρών καί κατά συνέπειαν Όργανώσεις καΐ άτομα είς
  τοθ άρτου θά διαχηρηθοϋν 6ίς την καταπολέμησιν τής νόσον.
  ΑΝΟΡΘΩΣ,Σ
  Άπό τού δρόνου
  - είς την λαιμητόμον.
  (θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμε
  ρον ώρα ΙΟμ. μ τό άριστούργημα
  τού χινηαατογράφου:«Πατριώται»
  Μέ την Λύντα Μπάροβα καί τόν
  Ματίαν Βήμαν.
  ΘΕΑΤΡΟΝ «ΚΟΣΜΙΚΟΝ» θία
  σος Άρ. Δούκα Ρουγκέρη.— Σή¬
  μερον Κυριακήν 2 παραστάσειο
  Άπογευματινη ώρα 6 1)2 τιμαί
  λαικαί ή «Γυναΐκα τοΰ Δρόμου».
  Εσπερινή διά πρώτην φοράν ό
  «Έρως θέλει τρέλλες* ι
  θερινός «ΑΠΟΛΛΩΝ» - Σήμε-
  » όν ό ναυτικός κολοσσός: «Δαίμο-
  νες των κυμάτων*. Κατάλληλον
  καί δια -παιδία.
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  Ή οτήλη τού ώραιόκοσμου.
  ΜΙΝΩΑ. —Σήμερον ώρα 2 μ μ
  £να αΰτοτελές περιπετριώδες έρ¬
  γον. Μέ τόν Μττόμτι Στήλ.
  Προίστάμενος Τυπογραφείου
  Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  ΘΕΡΙΝΟΣ
  ΠΟΥΑΑΚ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Άπογευματιν ή ώρα 7.30 μ μ.
  Εσπερινή 10 μ. μ.
  "Ενας κινηματογραφικός
  Κολοσαος:
  'Η δραματικη περιπέτεια
  δύο ΰπαρς'εων ποΰ πρβέρχον-
  ται άπό δΰο έχθρικές χώρες.
  —Τό δράμα μχς γυναίκας
  που ^βρίσκεται στό δίλημμα
  ή νά προδώση τό καθήκον
  της ή να παραδώση ώς κατά-
  σκοπον τόν άνθρωπο ποΰ ά-
  γαπά περισσότερο κι' άπό
  την ζωην της.
  Μέ την ύπέροχη:
  Λύντα Μπάροβα
  καί τόν άφθαστο:
  Ματια Βήμαν
  "Εν« ϋπέροχο δημιουργή-
  μα μέ βκηνές άφαντάατβυ
  δραματικοϋ μεγαλείου.
  ΑΥΡΙΟΝ
  ΤΟΥ
  Γαλλική βμιλβΰσα.
  Πρωταγωνι στβΰν:
  Ζάν Μυρά
  Βίβιαν Ρομάνς
  ■■■■^■■■■««■•■■μ
  Έκτός Τράστ
  Τό θαλαμηγόν ά)π.
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν
  ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον,
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τπλέφ. 5-41
  Ό όδοντίοιτρβς
  Έμμ. Ι. Αλεξάκης
  ίνσντι Αγ. Τίτου
  "ΕκπαιδευθΕΐς είς Παρισί¬
  ους άναλαμβάνει οιανδήποτε
  θεραπείαν νοσημάτων τού
  σιόμοτος (ούλίτιδος, κακοσμΐ
  άς) συμφώνως μέ την τελευ¬
  ταίαν εξέλιξιν της επιστήμας.
  Έτιισης όδοντσστοιχίας καί
  κσρώνες έκ διαφόρων μετάλ
  λων—κορώνες έκ πορσελά-
  νης. Έπσναψορά τελείως ο·
  νώουνος των στρεβλοφυδν ο¬
  δόντων είς την κανονικήν αδ-
  τθν θέσιν.
  Τηλέφωνον 6-91.
  407ο
  Αύτά ήσαν δλα τα έπιπλα
  καί σκεύη πού κατώρθωσεν
  ή γυναΐκα τού φύλακος νά έ-
  ξοικονομήση γιά νά διαρρυθμί
  σΓ) τό σκοτεινό δωμάτιο δπου
  θά έμενεή βασίλισσα της Γαλ
  λΐσς Καί δταν οί έτοιμασίες
  ετελείωσαν, δλοι επερίμεναν
  μέσσ στό παληό καί ήμιυπό-
  γειο κτίριον.
  Κατά τίς τρείς τό πρωϊ
  άκουσθηκεν ό κρότος άμαξιοθ
  πού έπλησίαζεν. 'Έπειτα ά
  κούσθηκαν κτυπήματα ύποκο
  πάνων στήν πόρτα. Ό φΰλα
  κάς άνοιξε τα σιδερένιο κιγ
  κλίδωμα τής είσόδου κ' έ'πει
  τα την έξωπορτα. Άστυφύ
  λακες μέ πυρσούς στό χέρ
  έμπήκσν πρώτοι στό σκοτεινό
  διάδρομον. Άκολοοθοϋσεν ό
  λεμοναδοπώλης Μισονί 6 ό
  ποίος ήταν άναμεμιγμένος
  στήν συνωμοσία τού βαρώνου
  ντέ Μπάζ, άλλά τα έκατάφε
  ρε μέ την εύλυγισία τού «νά
  βγή λάδι» καί νά διατηρήση
  τό όξίωμα τοΰ γενικοθ έπιθε
  ωρητοΰ των φυλακών. Πίσω
  τού έρχόταν «μιά ψηλή κα
  ώραΐα γυναΐκα —λέει ό φύλα
  κάς—μέ μακρΰ μαϊρο φόρε
  μα που έδινε περισσότερη
  λήμψι στήν καταπληκτική λευ
  κότητα τού προσώπου της».
  Την Μαρία—Άντςυανέττα ά-
  κολουθοθσε τό σκυλλάκι της
  ή μόνη ζωντανή ϋπαρξι στήν
  όποιαν επετράπη νά πάη μαζί
  της στή φυλακή. "Εκανε πολύ
  ζίοτη την αύγουσπάτικη έκεί-
  νη νύχτσ. Ή φυλακισμένη έ
  σφόγγιζε μέ τό μαντηλί της
  τόν ίδρώτα πού έτρεχεν άπό
  τό πρόσωπό της. Έπειδή
  ώρα ήταν περασμένη κοί θά
  ήταν κωμωδία νά κάνουν οί
  άρμόδιοι σάν νά μην ήξεραν
  ποία ήταν ή Μαρία—Άντουα
  νέττα, την άηήλλαξαν άπό
  τίς συνειθισμένες γραφειοκρα-
  τικές διατυπώσεις ,καΐ τής έ
  πέτρεψαν νά πάη άμέσως στό
  κελλί της.
  Κατέβηκαν μερικά σκαλιά,
  επέρασαν άπό σκολιούς δια
  δρόμους, τούς δποίους" έφώτι
  ζε τό καπνισμένο φώς ενός
  πυρσοθ, κι'έσταμάτησαν μπρο
  στά στή βαρεία δρύϊνη πόρτα
  πού εΐχε μαυρίση, άπό την
  πολυκσιρία. "Ενα χοντρό κλει-
  οί έγύρισε μέ άνατριχιαστικό
  τρίξιμο οέ μιά σκουριασμένη
  κλειδαρια κ' έμπήκαν ο' £να
  σκοτεινό καί χαμηλό δωμάτιο
  τοΰ όττοΐου τό παράθυρο βρι-
  σκόταν στήν έπΐφάνεια τοΰ
  έδάψους καί ήταν εξωττλισμέ-
  νο μέ βαρύ κιγκλιδόφραγμα.
  Αύτό ήταν τό τελευταΐο πα-
  λάτι τής βασιλΐσσης.
  Ή Μαρία — Άντουανέαα
  έμπήκε, διέκρινε μέσα στό ή
  μίφως τούς ξεβαμμένους το(
  χους, τό πρόχειρο κρεββάτι,
  τα φτωχικά έπιπλα. ,Πίσω της
  επήγαινε, κατασυγκινημένη,
  σασπσμένη, ή Ροζσλία Λαμορ
  λιέρ, ή φτωχή χωριατοπού-
  λσ, ή ύπηρέτρια τής κ. Ρισάρ.
  Στόν τοΐχο ή Μαρία—Άντου
  ανέττα είδεν ενα καρφί. Έκρέ
  μασεν έκεΐ τό ρολόί της «γιά
  νά μετρδ τόν βραχύτατον καί
  δμως άπειρον χρόνον πού τής
  έ"μενε νά ζήση».
  (συνεχίζεται)
  !»!>■■■■■■■«■■■
  Έκαστην ΤΡΙΤΗΝ
  μεοημβρ.αν
  Διά Ρέθυμνον) Χανιά,
  ΠΕΙΡΑΙΑ
  Χαλχίδα, ΑΙδηψον,Βο-
  λβν, θεσσαλονίκην.
  Τηλέφ. 5-50
  Ι
  Ή άμοιβαία κατανόησις
  δημιουργεΐ την ευτυχίαν είς τόν γάμο.
  «Νά είμεθα εύτυγεΐς>, ιδού τί
  φέρεται κατά τό μάλλον καί Γ)τ
  τον, είς τα χείλη δλων μας. Διά
  τούς μέν, τό μυσακό τής εθτιο "
  χίας, είνε ή πραγματοποίησις μι¬
  ά; φιλοδοξίας. Δια τούς αλλους,
  είς τούς όποίους ή «καρδιά» τί¬
  θεται υπεράνω δλων, ή ευτυχία
  έγκειται είς την άιιοκά) υψι τής
  «ψυχής άδελφής>. «Δυστυχώς, μού
  γράφει μία νεαράάναγνώστρια,δέν
  είααι βεβαία ότι ή αίσθηματική εΰ
  τυχία δέν|εΐνε καρά μία χίμαιρα
  Μ' εζήτησεν είς γαμον £νας νέ-
  ος άνδρας τόν οποίον έκτιμώ,
  συμιταθώ, άλλά δέν άγαπώ διά·
  λου. Έπιχειρώ πολλές φορές να
  τώ «ναί» άλλά, κά9ε φορα ποΰ
  εΰρίσκομαι είς τό σημείον νά
  τάρω μίαν άπόφασι ενθυμούμαι
  την τιερίφημη αυτή φράσι: «ϋπά^
  χούν καλές ένώσεις, άνλά έλ· ι
  λείπουν τελείως οί τερινές>
  "Ε λοιτιόν' άφήστε με νά σδς δι
  ηγηθώ μιά ίστορια τιολϋ άξιοπι-
  στη. "Οταν ό μεγάλος τΐρωθυ-
  πουργός τής "Αγγλίας Ντισραέλι
  έπανδρεύθηκε, πήρε μία ι·λουσία
  χήρα. κα'ι ή ένωσις αυτή, άπό
  την όποία έλει-τε ό Ιρως, 4-
  ξελήφθη ώς άγοραπωλησία. Ό
  ενας καί ό άλλος δεν έπλα-
  νώντο διόλου επί των αϊσθημά-
  των των, άλλά καί οί δύο ή-
  ξευραν νά διακρίνουν τα άληθι-
  νά των προτερήματα. Ή Άννα
  — Μαρία άνεγνώρισε καί εθαύ¬
  μασε πάντοτε την μεγαλοφι,ΐαν
  τοθ άνδρας της, καί έκεΐνος αί
  σθανόταν πατοτε γιά την γυναΐ¬
  κα τού μία τρυφρρη εύγνωμοσύ
  νη, διότι ήξευρε ά τού δομι-
  ουργη μίαν έστία πραοτητος καί
  όμονοιας εί», την ότιοία έπανήρ-
  χετο τΐάντοτε μέ χαρ;;ν ϋστερα
  άπό τος σ<ληράς διενεξεις τής πολιτικάς τού ζωής Καί, ολίγον κατ' ολίγον, ή φι· λία τιού οί δύο σόζυγοι αΐσθανο ταν ό Μνας διά τόν άλλον με- τεβλήθη σ' έ'να αϊσθημα πολΰ βαθύτερον. Τόσον ττοΰ ϋατερα ά- "ό μία μακρά συζυγική ζωή ή "Αννα—Μαρία μποροΰσε νά πή τόν λόγο αύ:ό πού τΐρέπει να είνε για σ<5ς μία πραγματική αποκάλυψις: «Ή ζωή μου δέν ήτο παρα μία άτελείωτη ευτυχία» Όσον διά τόν Ντισρτελι, τού συνέβαινε, χαριτοογών, νά ϋπεν θυμιζη είς την γυναϊκα τού ότι είχον κάμει γάμο έξ ότολογισαοΰ. Καί έκεΐνη τοθ άηαντοΰσε ευθύς μέ ίνα χαμόγελο: «Ασφαλώς, άλ λά άν επρόκειτο νά ξαναρχίσωμε σήμερο, θα ήτο έ"νας γάμος έξ ε'ρωτος..» Ποΐο τΐαράδεινμα θά έδόξαζε καλυτέρα την ευτυχία πού μπο- ρεϊ να προκύψη άπό μία εωσι είς την όποία τό τιάθος κατεχει ολιγώτερα θέσι άηό την στοργή, Ό γάμος είνε πρό πάντων Ε¬ νός συνεταιρισμός. Πρέπει νά τόν πραγματοτΐοιήσετε τιέρνοντας δλας τας προφυλάξεις προτοΰ ύπογράψετε την έμπορική συμφω- νια, άλλά μετά τίς παραχωρή- σεις, ή κσλή θέλησις θά λειά- τι τίς άωμολι?ς. «Σοϋ έττιτρέ- πω αύχό, άλλά είς άντάλλαγμα θά μοθ παραχωρήσης αϋτό..» Ή σταθερότης μιίίς ενώσεως έ- ξαρτδ-αι άπό την καλή πίστι μέ την όπο(α οί σύζυγοι τηροΰν την ήθική σιΐμβασι πού τούς έ- ώ Ή σταθερότης μιας ενώσεως ; Κάτι περισσότερον άιτό αύτό. Αυτή ή «ευτυχία» Ένας γάμος έξ ύπολογισμού μέ -ήν εύρυτέρα Εννοια τής λέξεως, είνε μία £· νωσις μεταξύ δυο άνθρώπων «ποΰ ουμφωνοΰν». Δεν είνε ΐσως ή εγγύησις τής εΰ υχίας, άλλ' εί¬ νε ασφαλώς ό δρος. ή Ντιοτεγκέ ΕΝΑΤΕΛΕΙΟΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦηΝΟ Άρ.Ομός 12400 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Άναβληθέντος πλειστηριασιχοΰ Ό Συμβολαιογράφο; Ηρακλεί¬ ου Εύστράτιος θίοδώρου Γχρίφα- λάκης έν Ήρακλείιρ έδρεύων κάί κατοικών δηλοποιώ θτι: Ό διά τοθ ΰπ" αριθμόν 8320 τή; 15ης Δεκεμβριού 1!)33 προ- γράμματ,ός μου περ'ληψις τοθ ά- κηΐου εδημοσίευον; είς τό ΰπ' α¬ ριθμόν 3(300 τής 21η; Δεκεμδοί- ου 1933 φύλλον τής ενταύθα εφη¬ μερίδος «Ανάρθωσις», π&ακηρυ χθείς δημοσίας άνΐγκαστικός πλε: ατηριασμός τή έπισ,.εύσει τή; έν Αθήναις έδρευιύση; Έθνικής Ι Κτημ'ϊτικτ',ς Τραπέζης τής Έλλά ι οο; κατά τής όφεϊλετρίας Μαρίας συζύγου Νικολάου Χατζάκη τα γένος Μύρω/ο; Κίονσταντ'νίδου κα τοί/,ου τέως Ηρακλείου κχΐ ήδη ( θεσσαλονίκης τοΰ έν τφ ειρημέ- νφ προγράμματι πίριγραφομένου | ακινήτου, άναβληθεΐς Ινεκεν νομί· μων λόγων γενησεται σομφώνως πρός τ^ύς 2ρου; τς£» εΣρημένου προγράμματος, κατόπιν τής υπ' αριθμόν 270 ένεστώτος Ιτους άπο φάσεως τοθ κ. Πρςίορ^υ των έν- ταθθα ΙΙρωτοδικών την 1Την'Ι-| ουλίου ένεσ:ώιος ετους ημέραν Κυριακήν καί ώραν 10—12 π. μ. ενώπιον έμοΰ ή τού νομίμου άνχ π"'ηρωτοΰ μου καί έν τώ ένταθθα καί παρα την οδόν «Χάνδακος» ίδιοκτήτφ Συμβολαιογραφείω μου ένθα ν,αλοΰνται οί βουλόμενοι νά πλειοδοτήσωσιν. Εγένετο έν Ήρα ραν,λείω Κρήτης σήμερον την δε¬ κάτην έβδόμην τοθ μηνάς Ίουνίου τοΰ χιλιοστοΰ ένεακοσιοστοΰ τρι» κοστοϋ όγδόου (1938) έΊους ημέ¬ ραν Παρισκευήν καί έν τώ έντχθ θα καί παρα την οδόν «Χάνδα¬ κος» ΐδιοκτήτφ Σιιμβολαιογρα- φείφ μου δι' ή> είσπρακτέα τέλν,
  καί δικαιώματα δραχμ«ί έ/ατόν
  πέντε καί υπεγράφη παρ' έμοΰ.
  Ό Συμβολαιογράφος
  (Τ.Ε.) Ε. &. Γαρεφαλάκης
  Άκριβές αντίγραφον έν Έρα-
  κλείφ αυθημερόν.
  Ό Συμβολαιογράνος' Ηρακλείου
  (Τ.Σ.) Ε. Ο. Γαρεφαλάκης
  ΚΟίίΊΩΜΙΚΗ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.— Ανεχώρησε δι* Ά
  θήνας ό κ. Ανδρέας Λαδιανός
  χρυσοχόος
  —Επανήλθεν Ι*. Αθηνών ό κ.
  Έμμ. Καλυτεράκης συμβολαιο-
  γράφος
  ΒΑΓΠΙΣΕΙΣ.— Την παρελθού¬
  σαν έβδομάδα ό κ. Ν. Πάγκα¬
  λος ίατρός ανεδίξατο είς Κρη-
  τσδν τό άγοράχι τού πρό τινος
  αποβιώσαντος Δημητ. Σκουλικά·
  ρη ονομάσας !ϊ^τό Δηαήτριον
  είς μνήιην τοΰ πατρός τού.
  Μέ τα ονόματα των σταθμών έλληνιστί.
  6 Λυχνιών μέ μαγικό μάΐΐ.
  Μόνον Δρχ. 7250, είς 12 μηνιαίας δόαεις.
  Αντιπρόσωπον Ηρακλείου
  ΚΩΝΣΤ Ν. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Μειοδοτικής δημοπρασίσς
  προμηθείας 7 700 οκάδων σοτ
  νοΰ μηδικί]ς (τριψόλλι), τής 'Ε
  πισταθμΐας Έπιβητόρων 'Η
  ρακλείου.
  Ό Νομοχτηνίατρος Ηρακλείου
  προ*Υ]ρύσσει μειοδοτικήν φα^εοάν
  δημοπρασίαν προμηθείας 7 700
  οκάδων σανοΰ μηδικής (τριφύλλ')
  κατά την 29ην Ιου/Εοα' 1»*3Κ ή
  μέραν 'Γετ-ίρτην καί 'ώρχν 11 —
  12 π. μ έν τοίς γραφείοις τής
  ενταύθα Οΐκονομικής ΈφορΕας
  Ηρακλείου (Παλαιοί Στρατώνες)
  συμφώνως πρός την δπ' άρ θμ.
  129*> έ ε. διαταγήν τοΰ 'Υπουρ-
  γείου Γεωργίας, διά την διατρο¬
  φήν των έπιβκ]τόρω> όνων τής
  Έπισταθμίας Έπιβητόρων Ηρα¬
  κλείου.
  Οί σχετικαί οροι εισί κατατε-
  Ίειμένοι παρα τω Γραφείψ τοΰ κ
  Νομοκτηνιάτρου παρ' ώ δύνανται
  νά λάβωσι γνώσιν οί ένϊιαφςρό
  μενοι.
  Έν Ηρακλείω τή 18 Ίουνίοο
  1938.
  Ό Νομοκτηνία:ρος Ηρακλεί¬
  ου κ.ά.α.
  Ο. Φανουράκης
  ΡΑΜΠΕΣ
  ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΙΚΗ
  •(ΜΕΪΝΤΑΝΙ)
  θά είναι άνάλογος μέ τόν χειμερινόν, ό οποίος έξέπλη-
  ξε ολόκληρον τόν πληθυσμόν τής Κρήτης μέ τάς άπιστεύ-
  τους τιμάς καί εντυσε ολόκληρον τόν κόσμον ό οποίος
  ήτο αδύνατον νά ένδυθπ μέ τάς τιμάς τής άγοράς.
  Άπό τής 20 μέχρι 26 Ίουνίου θά πωληθώσι τα εξής:
  Λινά Διπλόψαρδα των Δρχ. 90 μόνον 50 ή Γιάρδα
  100 » 60
  Σαντακρούτα » > >
  Κουκουλάρικα > * > »
  Σκωτζέζικα » » »
  Κασμήρια Πενιέ » »
  —;
  Άγγλικά
  Χονδρική πώλησις άποκλείεται
  στουμίου.
  90
  μόνον
  50
  100
  »
  60
  140
  >
  90
  300
  »
  175
  200
  »
  100
  350
  »
  225
  300
  210
  375
  »
  250
  425
  11
  290
  450
  325
  475
  11
  350
  550
  11
  375
  600
  11
  450
  700
  11
  500
  Γύρω στήν πόλι.
  Ό μοοφιοτι,κός σύλλογος Αρ¬
  χανών δίδει ώς έγράψαμεν χθές
  καί άΛλην διάλεξιν είς την έ¬
  κεΐ αίθουσαν τοΰ κινηματογρά-
  φού
  — Μέ όμιλητήν τόν κ. Ά. Μη·
  λολιδάκην καί θέμα τό β'. μέρος
  τής «ίσΐορ^ας τής ,μουσικής».
  — Είς την ενδιαφέρουσαν αύ
  την διάλεξιν προβλέττεται κοσμο·
  συγκέντρωσις καϊ έκ τής κωμο¬
  πόλεως Αρχανών καί έξ "Ηρα¬
  κλείου
  —Τής χθεσινή" συνεδριάσεως
  τοϋ Κακουργιοδικείου μας έκδι-
  καζοντος απόπειραν όναιρέσεως.
  — Προήδρευσεν ό πρόεδρος των
  έν ΚρήτΓ) Εφετών κ. Άντωνιάδης
  —Αφιχθείς επι τούτφ έκ Χα¬
  νίων άπό τής προχθές.
  —'Η σημερινή Ίερά πανήγυρις
  είς τα γραφικά δυο Άορακια 5·
  τΐου τό έξωχκλήσιον των «ΆγΙων
  Πάντων».
  —θά σημειώση ασφαλώς κίνη¬
  σιν φιλεόρτων έκ των πέριξ καί
  πόλεώς μας.
  —Δίδομένου δΐι ύπάρχει συγ·
  κοινωνία μέχρι τοΰ εξωκκλησίου
  έκ των νέων στρατώνων
  — Σήμερον είς τό Μποδοσάκει-
  όν δίδεται ή κα,θιερωμένη σχο·
  λική έορτή.
  —'Η έορτή αθτη θά ττοικΐλλεται
  άιτό Εκλεκτόν πρόγραμμα ασμά-
  των, οιΐϊλό/ω'-' καί μικρών κω·
  μωδιών.
  —Διδαχθέντων μέ δλην την χά
  ρακτηριζουσαν τό διδασκαλικόν
  τιροσωπικόν καί τού σχολείου
  τούτου φιλοπονίαν καί μεθοδικό-
  τητα.
  —Ή «πλάζ» τοθ Ηρακλείου
  ήρχισε να σημειώνη Λρκετήν κί¬
  νησιν.
  —Ιδίως τάς μεσημβρινάς ώ¬
  ρας καί μεταξύ αμφοτέρων των
  φύλων.
  —Άναμένεται δτι ή κίνησις
  αυτή θά ένταθη ώς συνήθως,
  καί κατά τάς πρωΐας των Κυρι·
  κων.
  —Τα ύγειονομικά μέτρα διά
  την καταπολέμησιν των κωνώπων
  συνεχίζονται υπό τής υπηρεσίας
  τοϋ ιόγειονομικοϋ μας κέντρου.
  — Κα'ι συμφώνως πρός τα ά-
  ποφασισθέντα τελευταίως υπό
  τού Κράτους έν σχέσει μέ την
  εφαρμογήν τοΰ άνθελονοσιακοΰ
  άγώνοΓ.
  -Κατά τρβιτο'ί' σθντονισ ιένρν
  παντοΰ και δυνάμ,ενον νά άποφέ-
  ρη ίκανοποιητικά άποτελεσματα.
  -Ή κίνησις είς τα ϋταίθρια
  κέντρα τής πόλεως ήτο χθές καί
  προχΰές τό βράδυ πυ<νοτάτη. — Είς την πλατείαν Τριών Κα¬ μάρων ή κίνησις αύτη ήτο σχε· δόν άσφυκιι*η — Δεδομένου δτι ό «μικράς λα- ός» θέλει νά άπολαμβάνη καί δωρεάν θέαμα γύρω άπό τά' κέν¬ τρω τα διιχτηροθντα τοιούτον. — Καί σημερον Κυριακήν γί· νονται πολλαί έκδρομαί καί θα· λασσιαι καί διά ξηρας —'Λποδεικνυομένου διά μίαν φοράν ώκόμη ότι τό έκδρομι κόν πνεΰμα άποκιδ πλέον την μορφήν μιας πραγματικότητος. —Μέ _ συμμετοχήν είς αυτήν δλων των κοινωνικών τάξεων. — Είς τού Πουλακάκη προ- βάλλεται τό άπόγευμα καί βρά¬ δυ τό συγκλονιστικόν £ργον: .Πα¬ τριώται». α Ρέπορτερ ΕΟΕΑΟΝΤΛΙ ΤΟΥ ΟΑΝΑΤΟΥ άνυ τού 1 κο· ΑΥΡΙΟΝ ΣΤΟΥ ΠΟΥΑΑΚΑΚΗ ΖΗΤΕΙΤΑΙ μαγϊίρισοα πεπει- ραμένη μέ μιοθόν ικανοποιητι¬ κόν. Πληοοφορίαι παρ' ήμΐν. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ύπάλληλος τβλιιό- φοιτος Γυμνασίου ή Εμπορικάς Σχολής 6πηρετήσας είς τόν Στρατόν διά Κατάστημα. Πληροφορίαι Φαρμακείον Ζουράρι}
  ΑΝΟΡΘΩΣ1Σ
  Τό μεγάλο έργον
  ^ου__Βίκτωρος Ουγκώ.
  ■ ■«■
  Οί Άθλιοι.
  330ον
  Δοθείς δέ αποκλειστικώς είς την σπουδήν ταύ¬
  την, άπασχολοϋσαν όλην τού την διάνοιαν καί δλας
  τάς στιγμάς, σχεδόν δέν εβλεπε πλέον τοΰς Γιλνορ
  μάνδους. Μόνον είς τό γεϋμα καί είς τό δείπνον
  εφαίνετο- επειτα τόν εζήτουν καΐ δέν τόν εύρισκον
  Η θεία υπεγόγγυζεν, ό γέρων Γιλνορμάνδος έμει-
  Ι"~ Χ!ΐς παΡάδ°ζ°ν! ^εγε άλβ δ
  μ
  *Ιολ Χ!ΐς παΡάδ°ζ°ν! ^εγεν κατάλοβε δτι
  ήλθεν δ καιρός τού νά τρέχη νά κυνηγρ κορσσΐδας
  και αυτής.- Ενΐοτε προσέθετε ό γέρων.-Διάβολε !
  έγω ένόμιζο ότι θά ήτο τίποτε πράγματα τοϋ αέ¬
  ρος, άλλά φαίνεται δτι πάθος κανένα τόν έκυρίευ-
  σε.
  Τωόντι, τόν έκυρίευσε πάθος, Ό Μάριος συνέ
  λαβε λατρείαν πρός τόν πατέρα τού Συγχρόνως
  δέ συνέβαινεν είς τάς ίδέας τού παράδοξός τις με-
  ταβολή. Η γαλλική δημοκρατία, ή γαλλική αύτο
  κρατορΐα μέχρι τοθδε τοθ έφαΐνοντο ώς τερατώδεις
  λέξεις
  Ή δημοκρατία, ώς τις λοιμητόμος έν ώρα δρ
  θρου^ ή αύτοκρατορία ώς τις σπάθη έν ώρ$ νυκτός.
  Νυν Ιδωσε προσοχήν, καί δπου δέν ήλπιζεν, ειμή
  χάος, είδεν έν άπορία έν θάμβει, μετ1 εΰφροσύνης,
  άστρα άκτινοβολοϋντα. Άφοϋ δέ παρήλθε τό πρώ
  τον θάμβος, άφοΰ συνείθισαν οί όφθαλμοί τού τάς
  αΐγλας έκείνας, έθεώρησε τα πράγματα άνευ ζάλης
  καί εξήτασε τα πρόσωπσ, άτινα είχον λάβει μέρος
  είς τα δράματα έκεΐνα άτρόμητος. Είδεν ότι ή μέν
  έπανάστασις έκεΐνη υπόστασιν εΐχε την κυριαρχίαν
  τοθ πολιτικοθ δικαιώματος, άποδοθεΐσαν είς τόν λα¬
  όν, ή δέ αύτοκρατορία την κυριαρχίαν τής γαλλικής
  ίδέας έπιβληθεΐσαν επί τής Εύρώπης. Είδεν 8τι έκ
  μέν τής έπαναστάσεως προέι υψε τό μέγα πριΌχ,πον
  τοθ λσοθ, έκ δέ τής αύτοκρατορίας τό μέγα πρό¬
  σωπον τής Γαλλίας. Έν τή συνειδήσει τού ώμολό
  γησεν δτι ταυτα πάντα ήσαν άγαθά.
  Καί τότε ήρξατο νά καταλαμβάνη, δτι καθώς
  μέχρι τούδε δέν ένόησε την. πατρίδα, ούτω δέν
  ένόησε καί τόν πατέρα τού. Ούδέτερον είχεν γνω
  ρ(σει καί επί των όφθαλμών τού εκουσίως έπέθετε
  ■πέπλον μέλανα. Τώρα δμως έβλεπε" καί τό μέν έ
  θαύμνΐζε, τό δέ έλάτρευε.
  Έν τούτω δέ ησθάνετο καί λύπην καΐ τύψεις
  έν τή συνειδήσει, διαλογιζόμενος δτι, δσα είχεν έν
  τή ψυχή, δέν ηδύνατο πλέον σήμερον νά τα έκφρά
  σΓ|, ειμή είς £να τάφον. "Ω! άν ό πατήρ τού έζη
  είσέτι, άν 6 Μάριος είχεν έ'τι τόν πατέρα τού, άν
  ό Θεός έν τή εύσπλαγχνία καΐ άγαθότητι αύτοϋ έ·
  διδεν ώστε νά υπάρχη ετι μεταξύ των ζώντων ό πά
  τήρ οδτος, πώς θά ετρεχε, πώς θά έχΰνετο περΐ τόν
  ΐράχηλον τοθ πατρός τού, άνακράζων «Πατέρα
  μου! έδώ εΐμαι! έ"χω την αυτήν καρδίαν μέ σέ! εί
  μαι ό υιός σου!» Πώς θά κατεφΐλει την πολ άν κε¬
  φαλήν τού, πώς θά κατέβρεχε την κόμην τού διά
  δακρύων, θά εβλεπε την ούλήν εκείνην τού πρόσω
  που τού, θά έ'σφιγγε τάς χειρός τού, θά προσεκύ
  -νει τα φορέματά τού, Οά κςπησπάζετο τοΰς πόδας
  τού! ΤΩ! διατί ό -πατήρ ούτος απέθανε τόσον άώ
  ρως, πώς πρό τής ήλικιώσεως, πώς πρό τής δικαι
  οσύνης. πώς πρό τής στοργής τοθ υίοθ τού! Ό Μά
  ριος ησθάνετο αδιαλείπτως έν τή κσρδία λυγμόν τι
  να λέγοντα πρός αυτόν.— Ούαί σοι! Συγχρόνως
  δέ καθίστατο σπουδαιοτέρας, σοβαρώτερος, στερρώ
  τερος έν τή πίστει καί έν τώ φρονηματι αυτού.
  (συνεχίζεται)
  .•■■«■■■■■■■■«■■■α»
  ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ "ΛΥΚΕΙΟΝ
  •ι
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  την εισιτήριον εξέτασιν
  έφΠλλδί «νέ»
  ««Ρέχοντο» έν τω Γραφείω
  £5τ
  τβΰ «Παλλαδίβυ».
  ■ ■■■■■■■■■■■■εί
  ρ.--------
  ■ ■■■«■■■■■■■ε1*11
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  ■■■■■■■■■■■■
  ~
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
  σία τό -βνικβ ρ Η
  τόν Γενικόν Πράκτορσ
  προθυμίαν μεθ ής ε
  διά
  μοί κατσβά-
  δραχμών διά τό οποίον
  2, ή μσκαρΐτις σύζυγός
  Ηρακλείω τή 14 Ίουνίου 1938
  ό Ευχαριστών
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΚΑΚΗΣ
  Παντοπώλας
  ■■■■■■■
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  νά
  ΑΓ έκείνους ποΰ
  πλουτίζουν τάς
  θέλουν
  γνώσεις των.
  ΙΙολλά άπό τα πρ,ιόντ* των ό- είνε ίςαιρ,πχβ; δυσχερές καΐ πε χόν Συμβούλιον τοθ Γεωργι- ύπαρξις είδικών μελισσοκόμων θά
  ποιων κάμνομεν χρήσιν, δέν μίς| ρικλβιει πολλούς κινδύνους, σπανί ' — '- ■ .Γ.1 ™ .·-.»*
  ένθυμίζουν πλέον έκ τοΰ μακρόθεν | ως δέ τό ίδιον άλιευτικόν
  τό φυσικόν αντικείμενον, άπό τό ημπορεί νά κάιιη δύο
  οποίον προήλθον. Αύτό συμβαίνει' δια.
  είνε, άπό ποΰ προέρχεται, ποϊαι! τού; γαλλικού; λιμένας τοΟ'Ατλαν
  είνε αί συνήθειαί τού, πώς γίνε- τικοθ, οπόθεν Ικκινοΰν κα! 8που
  τα: ή άλιεία τού καί πόσας προ-|γ£νεται ή συγκέντρωσις τού
  σπαθείας χρεΐάζεται κχί πόσου; ( όντος. Τό πλήίωμί τους είνε 6
  κόπους διά νά άλιευ'ίγ] καΐ νά με
  ταβληθή είς κονσέρβχν, έλάχιστοι
  θα ήσαν Ικείνοι, πού δέν θά εύρί
  σκοντο είς αμηχανίαν. Πιατεύεται
  κοινώ;, 8τι ό τόνο; είνε Ινα με
  γάλο ψάίΐ τής Μεσογείου. Αύτό
  είνε άληθές κχί κάΐτοτε έμφανίζε
  ται ολόκληρον είς την αγοράν,
  διακρινόμενον διά τό μήχος τού,
  τό οποίον ημπορεί νά φθάιη τα
  δύο μέτρα καΐ διά τό βίρος τού,
  φθάνον τάς 120 οκάδας. Άλλά
  δέν είνε αύτό ίτιριζίΛί τό εϊδος,
  πού χρησιμοπίΐεϊται διά την βιο
  μηχανίαν τοΰ τόνου. Ό λευκός
  τόνος, μολονότι μεγάλος καΐ αΰ
  τος, δέν φθάνει παραπάνιο άπό 1
  μίχρον καΐ ζυγίζει Ι! έΊος 7 χι¬
  λιόγραμμα. Τό ψίρι αύ;ό είνε 2
  σχυρότατον σαρκοβόρον καΐ άγρι
  όν, πού διακρίνεται έκ πρώτης δ
  ψεως άπό τα πλατειά πτερύγια
  τοθ στήθους τού. Κατοικ&ΐ μέ άλ
  λα συγγενή τού γίνη είς τόν Α¬
  τλαντικόν καΐ πρός βορράν δέν
  περνα τό ΰψος τής Μάγχης. Ή ά
  λιεία τού γίνεται μεταξύ τοθ κόλ
  που τής Γασχώνης είς την Γαλλί
  αν καΐ των δυτικών ά κ τώ ν τής
  Ίρλανδίας καΐ άπό τόν Ιούλιον
  μέχρι τοΰ Όκτωβρίου. Τα έργον
  Άπό όλ« δι' όλους.
  ΟΙ ΑΝΕΞΕΡΕΥΝΗΤΟΙ ΒΥΘΟΙ
  Τα γεωργικά ζητηματα
  είς τόν νομόν Λασηθίου.
  ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 17 Ίουνί-,νά
  ου (άνταποκριτοΰ μας).—Τό Διοι
  είς τόν νομόν μας έπ'
  τής τοπικής οίκονομίας, ή
  ίδ λό θ
  συνήθω; μέ πολλά εΐ2η τροφίμων.
  Εάν επί παραδείγματι άπό Ινα
  κουΐί κονσέρβας τόνου επρόκειτο
  νά πδριγράψωμεν, χωρίς νά ξέρω-
  κου Έπιμελητηρίου Λασηθίου καταστή μ άναγκαιοτάτη είς τό
  , κατά την προχθεσινήν συ/εδρία-Ιμέλλον Διά τόν λόγον τούτον
  I-
  τιί?-'|ασιν αύτοό απεφάσισε μεταξύ τών,'νεκρίθη αρχικώς υπό τοθ Έπιμε·
  • άλλων 8πως ενεργήση καί καθιε λητηρίου ή άνοτέρω ύποτροφία,
  ρωθ§ κ«1 έν Ελλάδι δπως καΐ ή5η δέ απεφασίσθη κα! ή ποίράτα
  Τα άλιευτικά πού
  οΰνται είνε είδικά πλοία πενήντα είς ΐάς ηίριηηί?χς χώ?χς τό
  τόννων χωρητικότητος μέ ειοικόν ; φορολογιΧόν βιβλιάριον. Τα με-
  .·■>,* ·; ■ ,-, -,·. *Χίμΐ Χα1 ζ'ογ!90ΧΡ'^α· π5ύ δί'-!τρον τουτο τό Γεωργικόν Έπιμε
  μ;ε' Ύ°Γ Ι, ' ?1 5''υί Φ^',80"* 2ν2 ΥΡ*?ιχώΜτον τόνον είς λητήρ.ον |<ριν6 4ς»«-ρβτΐχον κ»1 διά τόν άγρίΐην καΐ διά τό δη¬ .. μίσ:ον. 'Υπ' δψιν τοΰ Γεωργικοί) Επι έθ ή ά σις αυτής. Τό Γεωργικόν Έπιμεληιήριον συνεζήτησεν καΐ επί άλλων ζψψ μάτων σχετικών μέ την πορείαν καί τάς ανάγκας τής παραγωγήν ΑΕ συνεδριάσει θά συνεχισΐώσιν έ τή παρακολουθησϊΐ ιδίως ιών ά Λεο Ινδιαφέοον 'μελγϊτΥ!ρίθα έύΗη ^ ά/^^ ^ με"'ΰν χών άφορώντων την πε· / . 7"ν παρατάσεως τής φοιτήσεως των ριστ^λήν των φοτονόσ^/ κχΐ ΐή' ή ως 7 ά/δρες. θ* ή φρ νά ττεριγραφοθν αί λεπτομέοειαι τής άλιεία-ς αυτής νά παρατεθοθν 5λαι αί περιπέτειαι κατϋ τάς δι* φόρ->«ς φάσεις της, αί έκπλήξεις
  πού παρουσιάζει,αί άπογοητεύσεις
  καθώς καί τα δράματα πού προκα
  λεΐ, διότι ό'χ. σπανίως τα άλιευπ
  κά πλοιάρια έπανέρχονται είς την
  β/σιν των ολιγώτερα άπό δ,τι εί-
  χαν έκινήση. θά Ιπρεπεν έπίσης
  νά περιγραφή 8λη ή ένδιαφέρου
  σα διαδικασία τής βιομηχανίας
  τού τόνου, άλλ' δ χώρος δέν μάς
  τό έπιτρέπει
  θά προσθέσωμεν μόνον ολίγα
  περί των συνηθειών τοθ ψ*ριοΰ
  αύτοθ καί περί των λίαν ενδιαφέ¬
  ρουσαν επιστημονικήν παρατηρή-
  σεων, τάς οποίας έΊιέτρεψεν ή ά¬
  λιεία τού
  Άς
  &!>το$ Τσαγκαρά/η καΐ δλην προαγωγήν κ ί ές·οτ
  Συμινελάκη. Αμφότεροι φοιτοΰν σιν τής έφετεινής |}.ο5ϊία;
  άπό διετίας είς τό γ.' σχολείον διά τα ελαιόδενδρα, δσον *»1 διά
  ημή πρωτίστω; δτι ό
  τόνος είνε ψάρι ψυχρόαιμον, δπως
  καί τα άλλα ψάρια. Έ/ τούτοις
  ήιιπορεΐ κάποτε. ή θερμοκρασία
  τού νά υπερβή κατά δέκα β.-«θμούς
  την θερμοκρασίαν το5 35ατος είς
  τό οποίον διιμένει. Τοθτο άποδί-
  δεται είς την άδηφαγίαν τού.
  (ουνεχίζίται)
  ς γ χ
  Συγγροΰ ειδικώς πρός Ικμάθησιν
  τής μελισσοκομίας.
  Λαμβανομένου ύπ' δψιν δτι ή
  λί δύ ώ
  ρ
  τάς σταφιΐαμπέλους, τα δημητρια·
  κά καΐ την πλουσίως άναπτυσσο-
  μένην είς τόν νομόν μας δενδρο-
  λλέ
  μελισσοκομία δύναται σημαντικώς καλλιέργειαν.
  — ΑΙ εΐσπράξει; των Τ.Τ.Τ. | —Τό προγραμμα Ραδιοφωνι-
  γραφείων Λασηθίου.
  Κατά των λήξαντα μήνα Μά¬
  ϊον τα Τ.Τ Γ. γραφεΐα της περι¬
  φερείας τοΰ Ταμείου Λασηθίου έ-
  πραγματοποίηααν τάς εξής τηλ)
  κά; ΕΪσπράξεΐς.
  Τ.Τ.Τ. Αγ. Νικολάου ίραχ.
  ♦5.126, Τ.Τ.Τ. Ίέραπίτρας 27.006,
  Τ.Τ.Τ. Νεαπόλεως δρ. 7.622, Τ.Τ.Τ.
  Κρητβάς δρ. 1.123, Τ.Τ.Τ. Βραχά-
  αι δρ. 797, Τ.Τ.Τ. Μαλλών 1.163,
  Τ.Τ.Τ. Παχ. 'Άμμου 811, Τ.Τ.Τ.
  Τζερμιάδω δρ. 2.452, Τ.Τ.Τ. Φβυρ-
  νίϊς δρ. 876. Είς τα ανωτέρω ποβά
  δέν συμπεριλαμβάνονται αϊ έκ
  τή; πωλήσΐω; γραμματοσημου,
  τηλ)των κ.λ.π. ΐίσπράξει;.
  Ή ΠαιδθΎωγική 'Ακαδπμία Η¬
  ρακλείου διαθέτει πρός πώλησιν
  ξηρόν χόρτον καί άχυρον κριθής
  αρίστης ττοιότητος είς τιμήν συμ¬
  φέρουσαν.
  ργρμμ φ
  χοϋ Σταθμοΰ Άδπνών 19ης
  καΐ 20ής Ίουνίου.
  Τό σημερινόν προγραμμα τού
  ραδιοφωνικού σταθμβύ Αθηνών
  έ'χει ώ; έξη;: 7 μ. μ. Μετεωρολ.
  δελτίον, 7.5' βρησκευτική βμιλία,
  7.15' έκκλησιαβτική μουσικη, δί-
  σκοι, 7.25' οδηγίαι ΰπουργείβυ 'Υ
  γιεινπί, 7.30' εύθυμον έλλιινιχό
  τραγοόδι δίβκοι, 8.15' ουναυλία
  παιδικιϊ; χοο^δία; Δήμου Άθη-
  ναίων (Διεώθυνσι; κ. ΧαγιβΟ) 8.
  +5' Ικωμικός μονόλογος υπό κ. Λβ-
  ατούνη τοϋ βααιλικοΰ θεατρον),
  9 05 άποτελέσματα των έλληνβ'
  αιγυπτιακών άγώνων, 9.15' συναυ-
  λία τραγουδιβΰ υπό κ. "Επΐτροπά-
  «η, 9.45" είδήσεις, 10 αυναολία
  -μικρά; όρχήστρας τού οταθμοΰ,
  Ι0.45' είδήαεις, 11 συνέχεια βυν-
  αυλία; μικρά; όρχήστρας, 11.30
  μουσική χοροϋ, δίσκοι.
  Αυριον Δευτέραν τό προγραμ¬
  μα έ'χει ώ; έξπ;: "ίϊρα 7 μ. μ. Με
  τεωρολογικόν δελτίον. Χρηματι¬
  στήριον. 7.Ι0' μουσική όρχηστρας,
  Ησκοι, 8 συναυλία πιάνου υπο
  δίδο; "£λσα; Φερλάτσο, 8.30 συν-
  αυλία δημοτικοΰ συγκροτήματο;
  κ. Χαγιοϋ. 9 μ. μ. έμιλία περί
  οργανώσεως τβΰ άντΐφυματικοΰ
  άγϋνβ;. 9.15' μ. μ. ουναυλία τρα·
  γουδιοΰ υπό δίδο; Πρόκου, 9.45
  «ίδησεις, 10 συναυλία μικρά; ορ¬
  χήστραν σταθμοΰ, 10.45' εΐδήσει;,
  • Π συνεχεια μικρά; ορχήστραν,
  11.30" μουσική χοροΰ, δίσκοι.
  —Πανήγυρις εί; "Αγιον Νι¬
  κόλαον.
  Χήμερον Κυριακήν των 'Αγί-
  «ν Πάντων αγει την επέτειον
  τού ιί ί.ύλλογβς Καφεστιατάρων
  Άγίου Νικολάου. Ή πανήγυρι;
  θέλει τελεσθτί εί; την πρό τοϋ λΐ·
  μένχς νησϊδα. Κατα τό πρόγραμ-
  μα ή άναχώρησι; θά γίν(ι την 6 -
  7 π. μ. τη; σημερον διά βενζινο·
  ιτλοίων. Οί έορταζοντε; θά επι-
  στρεψουν την ΙΟην π. μ. Οχ επα¬
  κολουθήση είτα ατ;ψις τοϋ μνη-
  μείο ι των πεσόντων πολεμιατών
  καΐ είτα άγιαομό; καί δεξίωσις
  εϊ; την ι αΐθβυσαν Ελευθερίου
  Ραφαϊλάκη.
  Τό έργοίτάσιον άγγειοπλαατικης ΓΕΪ2ΡΓ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ, τού έποίου τα εϊδη
  είνε ανωτέρα δλων είς ποιότπτα καί άσυναγώνιστα είς τιμάς.
  Μόνον μέ τό θαλαμηγόν
  «ΧΙΟΣ»
  Κάθε ΚΥΡΙΑΚΗΝ 6 μ. μ. ακριβώς
  Κατ' ευθείαν διά ΠΕΙΡΑΙΑ (σέ 12 ώρες)
  ΑΙΔΗΨΟΝ (άφιξις Τρίτην πρωΐ) ΒΟΛΟΝ,
  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ.
  Ταχύτης 14 μιλλίων.—Άνεσις—'Ασφάλβια.
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  Τηλ**. »-*0
  ■■■■
  ΝΑΚΗ !
  Μυλωνάκη· 'Επί-
  «■Λβινβε—άπό σιν-
  »»■■■■■■■■■■■■■■■■■
  Τό πρατήριον οΐνων
  Άντωνίου Μπετεινάκη
  Ειδοποιεί την πολυπληθή πελατείαν τού δτι
  δισθέτει σοθμες δλων των ποιοτήτων.
  ΚΡΑΣΙΑ ΠΑΛΑΙΑ ανωτέρα δλων.
  _ .......Μ
  ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  Νέαι τΐαραλαβαΐ θερινων ύφασμάτων.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Τό Ήγουμενοσυμβούλιον
  τής Μονής Άγκαράθου τοΰ
  Νομοϋ Ηρακλείου:
  Προκηρύσσει 6τι έκτίθεται
  είς μυστικήν δι" ένσφραγίστων
  προσφορών μεθ' όρίου δημο¬
  πρασίαν ή εκτέλεσις των έρ¬
  γων έπισκευής τοθ ΊεροΟ Να¬
  ού «Κοίμησις τής Θεοτόκου»
  τής Μονής, συμφώνως τή υπό
  τοθ Ύπουρνείου Παιδείας έγ-
  κεκριμέντ) μελέτη, ενώπιον
  τοθ Ήγουμενοσυμβουλίου την
  3ην Ιουλίου 1938 ημέραν Κυ¬
  ριακήν καί ώραν 11—12 π. μ.
  έν τώ Τεχνικώ Γραφείω Ι. Βαρ
  καρακη—Γ. Τσαντηράκη ένθα
  ευρίσκονται καί τα σχετικά
  τής μελέτης διά τούς βουλομέ
  νους νά λάβωσι γνώσιν.
  Πνονται δεκτοί είς την Δη¬
  μοπρασίαν Έργολάβοι Δημο
  σίων έργων κεκτιμένοι δίπλω
  μα Α'. τάξεως δι' έργα οίκο-
  δομικά.
  Ή εγγύησις διά την συμ¬
  μετοχήν όρίζεται είς δραχμάς
  εΐκοσι χιλιάδας (άρ. 20.000).
  Έν Ηρακλείω τή 13 Ίου¬
  νίου 1938.
  Τό ΉγουμενοσυμβούλιονΜο
  νής Άγκαράθου.
  ΕΝΟ1ΚΙΑΖΕΤΑ1 Οίκία Βίλλα
  μοντέρνα, έν Πόρω, είς θέσιν μα¬
  γευτικήν μέ Κρεββατίναν μεγάλην,
  κήπον, είς τιμήν εύκαιρίας διά την
  θερινήν περίοδον ή καθ" δλον τό
  Ετος καΐ είς τιμήν εύκαιρίας
  Πληροφορίαι Δημ. Μπουρλάκην
  Καφενειον όδός Ψαρομηλίγκων,
  Π0Ι0Ι ΚΑΙ ΠΟΣΟΙ ΘΑ ΕΙΣΑΧΘΟΥΝ
  ΕΦΕΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΤΗΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
  Είς την πρώτην τάξιν τοθ Ό-
  κταταξίου Γυμνασίου είσάγονται
  κατά την απόφασιν τοΰ ύπουργεί-
  ου Έθνικής Παιδείας τής 7ης τρέ
  χοντος 60 μόνον μαθηταί έκ των
  εχόντων ενδεικτικόν Δ.' καΐ Ε.'
  Δημοτικοΰ Σχολείου.
  Ό άριθμός ούτος των 60μαθητών
  θά είναι κατά τό ερχόμενον σχο-
  λικόν έ*τος έτος ήλαττωμένος κατά
  τόν αριθμόν των άΐτορριφθησομέ-
  ών κατά τάς ^ένεργουμένας ήδη
  έξετάσεις τοΰ σχολικοθ ετους 1937
  —1938 .μαθητών τής Α.' τάξεως.
  Εάν π. χ. έκ των 60 μαθητών
  τής Α.' τάξεως άπορριφθοθν 20,
  θά γίνουν δεκτοί διά τό επόμενον
  ετος μόνον 40 νέοι μαθηταί ή
  μαθήτριαι. Οί πέραν τοθ άριθμοΰ
  τούτου καΐ εάν άκόμη επιτύχουν
  είς τάς είσιτηρίους Ιξετάσεις θε-
  ωροθνται άποτυχόντες καί υπο¬
  χρεούνται νά παρακολουθήσουν
  μαθήματα έν τω Δημοτικφ Σχο-
  λείψ, δικαιούμενοι νά έπανέλθουν
  είς εξέτασιν κατά τό επόμενον
  ετος.
  Διά την Α'. τάξιν τοθ Έξατα-
  ξίου Γυμνασίου ό άριθμός των
  είσακτέων έξαρτάται μόνον έκ τής
  επαρκείας τοθ διδακτηρίου, γί-
  νονται δηλονότι δεκτοί μαθηταί
  τόσοι δσοι δύνανται νά περιλη-
  φθοθν είς τάς υπαρχούσας αίθού
  σας.
  Έν εκάστω Γυμνασίω καταρτί-
  ζεται πίναξ των είσακτέων κατά
  σειράν επιτυχίας κ»1 έκ τοθ π£-
  νακος τούτου λαμβάνονται κατά
  σειράν επιτυχίας οί είσαχθησόμβ-
  νοι μέχρι τοΰ νομίμου άριθμοθ,
  των λοιπών άιτοκλειομένων άσχέ-
  τως πρός τό άποτέλεσμα τής εισί-
  τηρΕου Ιξετάσεως.
  (Έκ τοθ Παλλαδίου Λυχι(ου)
  ■■■
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γρσφεΐα έναντι Παλ Μομσρχίσς
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Κυριακής
  19 ΊουνΙου 1938
  120 Ώρα
  ΝΕΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑΙ ΕΠΙΘΕΣΕΙ!
  ΕΙΔΙΤΙΙΠΚ Π Ρ ΑΓ ΑΙ
  ΤΟ ΒΕΡΟΑΙΝΟΝ Τ0Ν1ΖΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΠΕΙΙΙ
  ΤΚΡΟΥΗ ΡΜΤΙΚ1 ΣΤΑΣΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας). — Κατά τα έκ Βερο-
  λίνου τηλεγραφήυατα ό γερμανικός
  τύπος λαμβάνων αφορμήν έκ τής πτή-
  σεω<ς τίϊεχικοΰ άβροπλάνου υπεράνω τού γερμανικού έδάφους έπιτίθ&ται έκ νέου δριμύτατα εναντίον τής Πράγας. Αί γερμανικαί έφημερΐδες τονίζου- οιν ότι τό Βερολίνον θά οιαμαρτυ- ρηθή εντόνως διά την στάσιν ταύτην τής Τσεχοσλοβακίας, την οποίαν χαραχτη- ρίζουν πλέον ή προκλητικήν άπέναντι τής Γκρμανίνς. Η Χ8Ε.ΙΝΗ ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΝΑΥΛΡΧΟΥ ΙΜΠΡΙΑΑ ίϊΕΦΑΗΟΥ ΕΙΣ ΤΟΗ ΚΝΟΣΤΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 1 8 Ίουνίου (τοΰ άντα πο*ριτοΰ μας)-—Την 1 Οην π.μ- τής «ημερών οί άρχηγοί της εν Φαλήρω όρμούσης γαλλικής μοίρας μέ επί κε¬ φαλής τύν ναύαρχον κ. Ά μπριάλ κατέ- θεααν στέφανον είς τό μνημεΐον οοΰ Α¬ γνώστου Στρατιώτου. μ&τά μουσικίς- Παρέστησαν έπίσης ο ύφυπουργός των Ν-αυτικών κ. Ηαπαβα- σιλείου, ό πρεσβευτής τής Γαλλίας, ό ναύαρχος κ. Σακελλαρίου, οί κυβερ νήται των γαλλικών σχαφών καί πλεΐ στοι "Έλληνες άξιωματικοί. ΕΝ6ΟΥΣΙΩΔΩΠ8ΥΣ ΓΑΛΑΟΥΣ Α«ΗΝΑΙ 18 Ίολ>νίου (τού άντα-
  ποκριτού μας).— Τα πβρακολουθήσαν-
  τα την κατάθεσιν στεφάνου είς τό μνη·
  μεϊον τοΰ Αγνώστου Στρατιώτου υ¬
  πό τού Γάλλου ναυάρχου, πλήθη κό·
  σμου, έχειρονρότησαν ένθουσιωδώς
  τούς Γάλλθυς άξιωματικούς καί ναύ-
  τας.
  ΓΚΛΡΝΤΕΝ ΠΑΡΤΥ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ
  ΤΩΝ ΓΑΛΛΟΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 18Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας)- — Τό άπόγευμα σήμε¬
  ρον είς χον κήπον των άνακτόρων θέ¬
  λει δοθή πρός τιμήν τοΰ Γάλλου ναυ¬
  άρχου γκάρντεν πάρτυ είς τό οποίον θά
  παρασχη καί ό πρωθυπουργός κ. Μετα¬
  ξάς μετά τής κυρίας τού, μέλη τοΰ ύ·
  πουργικού συμβουλίου καί ανώτεροι ά-
  ξιωμαχικοί τοΰ ναυτικού.
  ΗΑ.Μ.ΟΒΑΣΙΛΕΥΣΑΝΑΧΟΡΕΙ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ίΗΑΥΑΙΝ ΜΠΙΜΠΕΛ1 ΚΕΡΚΥΡΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Ίουνίου (τοΰ άντα
  ποκριτού μας). — Την προσέχη έβδο
  μάδαήΑ.Μ. ό Βασιλεύς αναχωρεί
  διά την έπαυλιν Μπιμπέλι έν Κερκύρα
  όπου θά παραθερίση.
  ΗΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΤΑΦΙΣ
  ΑΠΑΛΜΣΣΕΤΑΙ_ΓΟΥ ΦΟΡΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας)-— Δι' αποφάσεως τοΰ
  ύπουργοΰ των Οίκονομικών ή σταφίς
  Κρήτης» ή μεταφερομένη είς Πειραια
  ή αλλαχού τής Ελλάδος πρός επεξερ¬
  γασίαν Βέν θά ύποβάλλεχαι έκ νέου είς
  φόρον κατά 8Ο έκαϊοστά.
  "ΤΑΙΑΟΟΙΓΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜϋΤΑ
  ΕΙΣ ΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας). — Σημεριναί είδήσεις
  έκ Κίνας άναφέρουν όχι οί Ίάπωνες
  «υνεχίζουν τάς προσπαθείας των πρός
  διάβασιν τοΰ κιτρίνου ηοταμού έξ ωρι¬
  σμένων στρατηγικών σημείων. Αί από¬
  πειραι των Ίαπώνων φέρονχαι μέχρι
  τής «ϊΐγμής άποτυγχάνουσαι λόγω τοΰ
  ΙΙΟ «όρος των Κινέζων
  Ή συνάντησις της Βενετίας.
  Μεγάλα ναυτικά γυμνάσιαέν'Αμερικη.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 18 Ίουνίου (τη
  λεγραφικώθ.—Μετά την χθε¬
  σινήν συνεδρίασιν τής γαλλι¬
  κής βουλής ανηγγέλθη ή δια
  κοπή των εργασιών αυτής μέ
  χρι 15 Νοεμβριού, έκτός εάν
  άΐτρόοπτα γεγονότα προ
  καλέσουν έκτακτον σύγκλη
  σιν τοΰ κοινοβουλίοο.
  —Οί ίταλικοί στσθμοί με
  ταδίδουν δτιή συνάντησις των
  Τσιάνο, Στογιαντίνοβιτς, εΐχε
  αποκλειστικόν σκοπόν την α¬
  νάπτυξιν των οίκονομικών καί
  έμπορικών σχέσεων τής Ιτα¬
  λίας καί Γιουγκοσλαυΐας καί
  ειδικώτερον την προμήθειαν
  υπό τής Γιουγκοσλαυΐας σί
  τού είς την Ιταλίαν.
  Πάντως ό άγγλικός οοον
  καί ό γαλλικός τύπος σχοΉά
  ζουν σήμερον έκτενίστατα
  την συνάντησιν την όποιαν οί
  πολιτικοΐ κύκλοι εθεώρησαν
  ώς σχετιζομένην μέ την δια-
  αόρφωσιν των πραγμάτων έν
  τή κεντριχ·ί)Εύρώπη ώς καί την
  έξέλιξ ν τού ΤσεχικοΟ πρΓβλή
  ματος.
  ΤΟ ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΔΑΝΕΙΟΝ
  ΥΠΕΡΕΚΑΛΥΦΘΗ
  — Είς την ΆνγλΙον τό δεύ¬
  τερον δάνειον διά τοΰς έξο
  πλισμούςκπ ι τή ν εθνικήν άμυναν
  έφθασε τα 120 έκατομμύρια
  λιρών έν ώ εΐχε άνακοινωθή
  δτι τό άναγκΓτιοΰν ποσόν ά-
  νήρχετο είς 80 μόνον έκατομ
  μύρια λιμϋν.
  —Ή εφημερίς «Ν.οΟ—Γιόρκ
  —Τάϊμς» αγγέλλει μεγάλα
  ναυτικά γυμνάσια τοΰ άμεοι
  κανικοϋ σ:όλου είς τόν Ά
  τλαντικόν τα όποΐα είχον έν
  τούτοις ορισθή διά τό 1939
  Θά λάβουν μέρος Τ55 πολε
  μ'κά καί 3600 άξιωματικοί τοΰ
  αμερικανικόν) ναυτικοΰ. Τα
  γυμνάσια θά γίνουν καθ'
  όλον τό μήκος της Άαερικής
  Ε"
  τό βρεχόμενον υπό τού Ά-'
  τλαντικοϋ καί είς μεγάλην:
  άκτϊνα πλάτους τοϋ ώκεανοθ. '
  Ό άμερικανικός στόλος τοΰ
  Είρηνικοΰ θά διέλθη τόν ίσθ-ι
  μόν τοΰ Παναιια διά νά ένω ·
  ΘΓ) μετά τοθ στόλου τοΰ Ά-!
  τλαντικοϋ Ίνα λάβη μέρος,
  είς τα γυμνάσια. Τα ναυτικά
  αΰτά γυμνάσια γίνονται διά·
  νάδείξη ήΆμερική είς τάένδια ι
  φερόμενα εύρωπαϊκά κράτη τί'
  δύναται νά κάμη ίν καιρώ
  πολέμου.
  ΒΑΣΥΣΤΑΒΟΥΝ ΟΥ&ΕΤΕΡΑΙ
  ΔΙΑΤΟΖΗΤΗΜΑΒΟΜΒΑΡΔΙΗ
  ΤΟΝ ΞΕΝΟΝ ΗΑΟΙΟΝ ΕΝ
  Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑΝ
  Οί κυβερνητικόν έν Ισπανία ι
  αγγέλλεται ότι έτοιμάζονται
  νά άντιτάξουν άμυναν είς τό |
  Σιέρα ντέλα Σπαντόνε, δρος]
  τό οποίον άτοτελίΐ την κλεί 1
  ί>α τής όδοθ πρός τό Σαγκόΐ ι
  τε Πρός τό σημείον τουτο'
  στρέφεται όρμητική ήδη ή επί¬
  θεσις των έθνικών.
  Ό κατάπλουςτπς γαλλικής μοίρας.
  Σημαιοστολισμός της πόλεως.
  Καθ1 α πληροφορούμεθα επί
  τψ αύριανω κατάπλφ εις τϊν λι¬
  μένα Ηρακλείου των γαλλικον/
  πολεμικών μονάδων τής μοίρας
  τής Μεσογείου «Ταρτον», «Σε5α·
  λιέ Πώλ», «Βακελίν» καί «Γκλό-
  ρυ», ή πόλις θά σημαιοστολισθγ^.
  Ειδικώτερον αί Οδοί 2Γ> Αύγοΰ
  στου, Ναυάρχου Κουντουριώτη
  καί ή πλατεΐα Ελευθερίας συμπε
  ριλαμζανομένου καΐ τοΰ Νομαρ·
  χιακοϋ μεγάρου, θά ίΊακοσμηθώ-
  σι διά των έλληνικών καί γαλλι-
  κών έθνικών χριομάτων. Κατά τάς
  νύκτας ή πόλις θά φωταγωγήται.
  'ίΐς γνωστόν επί τοΰ άντιτορπιλ-
  λικοΰ «Ταρτόν» επιβαίνε: ό 6πο
  ναύαρχο; κ. Ρισάρ καί δ πλοίαρ-
  χο; κ. Χαμέλ. Επί τ<7>ν άλλων
  ;χντιτορπιλλικών «Σϊδχλιε Πώλ»,
  καί «Βακελίν», έπιβαίνου/ ώς κυ '
  βερνήται οί άντιπλοίαρχοι κ. κ. '
  Ιίιντέλ καί Ρομπινέ ντέ Πλά. |
  Κατά τάς πληροφορίας καθ" άς ι
  εχομεν σχετικώς, κα:ά την πρώ-1
  την ημέραν τοΰ ν.ατάπλου των
  γαλλικήν πολεμικών θά άνταλλα-
  γοθν αι τυπικαί έπισ/έψεις Τό Ι
  ε3πέρας θά δοθή υπό τής Νομαρ'
  χίας δεξίωσις έν τω ικρφάΧψ τοϋ
  Όμίλου άντιοφαιρίσεως πρίς τι¬
  ή Λ
  μήν τοΰ ίκοζι.'Λργ^υ κ. Ριαάρ
  καί των κυ^ερνητών των σκαφών
  καί των επιτελείων των. Είς την
  1 δεςίωσιν θά παρΐστοϋν αί αρχαί
  ' πολιτικαί, στρατιωτικαί καί δη-
  | μοτικαί καί πολλά έςέχοντα μέ
  Ι λη τής κοινωνίας Ηρακλείου. Έ-
  . πίσης θά παρασχη κατά πάσαν
  ,πιθαι-ότήτχ ό υπουργό; Γενιχός
  Διοικηΐής Κρήτης κ. Μπ. Σφακι
  ανάκη; μετά τής χυρίας τού ερ¬
  χόμενος ένταθθα διά νά χαιρετί-
  ση την γαλλικήν μοίραν.
  Την δευτέραν ημέραν οί άςιω
  ματικοί καί τα πληοώματα τοΰ
  γαλλικοσ στόλου θά φιλοξενηθώ-
  σιν υπό τοϋ Δήμ,',υ. Ιΐιθχνώτατα
  (Ιά έπισκεφθώσι τάς αρχαιότητάς
  τί)ς Φαιστού, έν τοιαύτη δέ περι
  πτώοει θά παρατηθή ίκεϊ υπό τοϋ
  Δήμου πρόγευμα, καί την Κνωσόν,
  αργότερον δέ τό Μουσείον.
  Υπό τοΰ γαλλικοΰ στόλου θά
  κατατεθή ένδεχομένως την τρίτην
  ημέραν άπό τής ίιφίξεώς τού έν-
  ταΰθα, στέφανος εις τό μνημεΐον
  των πεσόντων. Τό εσπέρας τής
  ιδίας .ημέρας τα σκάφη θά άπο-
  π'εύσουν διά Σΰρον.
  Η ΧΟΡΗΓΗΣΙΣ ΤΟΥ ΓΤΡΙΜ
  ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑΦΥΛΕΞ&ΓΩΓΕΙΣ
  Άνακοινοΰται έκ τού Ύ
  πουργείου Γεωργίας δτι έξαγω
  γικόν βραβείον διά τάς νωπάς
  σταφυλάς τοΰ πσρελθόντος
  ετους 1937 θέλει χορηγηθή
  κατόπιν ιδιαιτέρας αίτήσεως
  των δικαιούχων την όποιαν
  δέον ν ά αποστείλωσι πρός
  τό "Υπουργείον Γεωργίας,
  Α. Δ)νσιν Γεωργίας, Τμήμα
  ΔενδροκομΙας καί Άμπελουρ-
  γίαο. Αί αίτήσεις δέον νά
  συνοδεύωνται μέ άπαντα τα
  δικαιολογητικά στοιχεΐα τής
  άμοιβής.
  ΑΝΟΙΓΜΑ
  ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
  Έν τή αιθούση τής μουσικής
  (Βαλιδέ Τζαμί) έγκαινιάζεται
  σήμερον ή έκθεσις δημιουργι-
  κής εργασίας των μαθητων
  τοϋ Γυμνασίου αρρενων. Ή
  έκθεσις θά διαρκέση επί τρ^-
  ( ερον. Σήμερον ωσαύτως ά-
  νοίγει είς τάς αιθούσας τοΰ
  ΠρακτικοΟ Λυκείου Ηρακλεί¬
  ου ή έκθεσις τής εργασίας
  έλευθέρου καί γεωμετρικοθ
  σχεδΐου ώς καί εωγραφΐκής
  των μαθητών αύτοθ.
  ΟΙ ΓΑΜΟΙ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΝ
  Είς την εφημερίδα τής Κυ
  βερνήσεως εδημοσιεύθη νόμος
  διά τοΰ όποίου οί μή άναγνω-
  ρίσαντες τούς γάμους των ά¬
  ξιωματικοί έν ένεργε'α ή άπο·
  στρατεία δύνανται νά υποβά¬
  λωσιν αίτησιν πρός αναγνώ¬
  ρισιν έντός εξαμήνου. ΟΙ μέ-
  τοχοι τοΰ Μετοχικοϋ Ταμείου
  ΣτρατοΟ δύνανται έξ άλλου
  να ζητήσουν την έγγραφήν
  των γάμων των έντός πεντα-
  ετίας, καταβάλλοντες τος νο-
  μίμους χρηματικάς ύποχρε-
  ώσεις.
  Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΙΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΟΤΙΟΝ ΑΜΕΡΙΚΗΝ
  Ανακοινούται έξ αρμοδίας πη-
  ί γής δτι δέν άληθεύει ή δγιμοσιευ
  ' θεΐσα είς τόν Αθηναϊκον Τύπον
  εϊδηφΐς έκ Βουένος Άϋρες ότι
  δήθεν ηυξήθη τό ποσοστόν των
  Έλλήνων διά Βριζιλίαν μετα
  ναστών άπό 100 είς :5000.
  Ή έν Βουένος "Αϋρες Έλλη
  νίκη Πρεσβεία καταβάλλει προ
  σΐίάθειανν' αύξήΐη τό μέχρι
  τούδε καθορισμένον ποσοστόν την
  100 μεταναστών καί νά έπυτύχη
  όπερ είνΐι καί τό σπουδαιότερον
  την κατάργησιν των περιορισμόν
  οί όποΐοι δημιουργοΰν άνυπερβλή
  τους ουσχερ&ίας είς τοΰς Έλλη
  νας μετανάσΐας νά είαέρχωνται
  είς Βραζιλίαν. Ευθύς ώς ήθελεν
  επιτευχθή θ,ετικόν τι άποτέλεσμα
  θά γνωστοποϊηθί) τουτο διά τοΰ
  Τύπου.
  Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΗΡΩΤΩΝ
  Πρός τάς τελωνειακάς αρ¬
  χάς εκοινοποιήθη κοινή ϋ-
  πουργική απόφασις διά τής
  οποίας έπιτρέπεται ή κατά
  τό τρέχον εισαγωγικόν έξά
  ιιηνον καθ' υπέρβασιν εϊσα-
  γωγή είδών τής δασμολ.
  κλ. 201—202 (κηρωτό) χρεώ-
  σει τοϋ είσαγωγικοό δικαίω
  ματος των είσαγωγέων έπο-
  μένου εξαμήνου.
  ΕΞΑΓΩΠΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
  Η ΕΛΛΗΝΟΤΣΕΧΙΚΗ
  Ε Μ ΠΟ ΡΙ Κ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ
  ΚΑΡΡΟΔΡΟΜΙΚΟΝ
  Υπό κάρρου παρεσύρθη
  Υπεγράφη προχθές εΓς Ά
  θήνας ή νέα έλληνοτσεχική
  έμπορική συμφωνία δι' ής δια
  κανονίζονται τα των έμπορι
  κων συναλλαγών μεταξύ των
  δύο χωρών καθώς καί τα τοΰ
  , συμψηφισμοΰ των άπορρεου
  σών έκ των συναλλαγών τού
  των πληρωμήν.
  ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ
  Συνελήφθησαν είς ΧανΙο-
  καί παρεπέμφθησαν αρμοδίως
  Ο άνυπότακτος Γεώργ. Κατσι
  τζόγλου καί ό φυγόποινος
  Χρ. Εύαγγελίδης.
  Η ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΟΪΝΩΝ ΣΑΜΟΥ
  Ή κίνησις τής άγοράς Η¬
  ρακλείου κατά την ληξασαν
  έβδομάδα ϋπήοξε ζωηροτέρα
  τής προηγουμένης έξαχθει
  σών των κάτωθι ποσοτήτων
  διαφόρων εγχωρίων προϊόν-
  των: Σουλτανίναι χιλιόγραμ.
  30 000, ελαια 40.000, οΐνοι
  20.000 καί πυρήναι 236.000.
  ΔΑΣΜΟΛΟΠΚΑ
  Διά συμπληρωματικής ύ-
  πουργικής αποφάσεως όρίζε-
  ται δτι εφεξής θά άπαιτήται
  προχθές κοί έτραυματίσθη σο προηγουμένη αδεία τοΰ επί
  βαρώτατα είς Χανία ή 6έτις ι τής Έθν. Οίκονομίας υπουρ
  Δέσποινα Μιχ. Λιόλιου Ό ΥοΟ διά την είς χώρας άνταλ
  καρραγωγεύτ, συνελήφθη. λαγής εξαγωγήν πιτύρων.
  Παρετάθη μέχρι τέλους τρέ
  χοντος μηνός ή προθεσμία
  τής εκτελέσεως τής ίδιωτικής
  άνταλλβγής οΐνων Σάμου,
  πρός γάλα, ζαχάρεις κοί
  τέιον Όλλανδιας.
  Η ΠΟΙΟΤΗΣ ΤΟΥ ΑΡΤΟΥ
  Υπό τοϋ κ. ύπουργοϋ τής
  Άγορανομίας εξεδόθη έγκύ-
  κλιος διά τής οποίας συνιστά
  ται είς τοΰς άρμοδίους ύπαλ-
  λήλους νά κάμνουν συστη-
  ματικόν έλεγχον επί τής πα-
  ρασκευαζομένης ποιότητος
  τοΰ άρτου.
  Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
  Επανήλθε προχθές είς Ρέ¬
  θυμνον έξ Αθηνών ό Θεοφι¬
  λέστατος Ρεθύμνης καί Αύλο-
  ποτάμου κ. Άθανάσιος.
  Η ΛΗΛΗΤΗΡΙΑΣΙΣ ΤΩΝ ΚΥΝΩΝ
  Κατ' ανακοίνωσιν έκ τής
  άστυνομίας ή δηλητηοίασις
  των κυνών θά συνεχισθή καθ'
  Βλην την θερινήν περίοδον.
  ν#*11Ν
  VI
  1 8 Ίουνίου (τοΰ άντα·
  ποκριτοΰ μας). — Σημερινά τηλβγραφή-
  ματα έκ τού έ1<«>τερικοΰ άναφέρουν ότι
  απεφασίσθη ό κατοιρτκιμός ούδετίρων ε¬
  πιτροπών διά τό ίιπανικόν.
  Αί έπιτροπαί αυται Οά έπιφορτι-
  σθο^ν εΊδικώς νά προβούν είς άνακρί-
  β&Ίς διά τό ζήτη ί,α των β'·μβαρδιιμ«5ν
  •ΐών ξ£νο>ν πλοίων εί; τούς ίσ.τανικούς
  λιμίνας έξ<χ*ρι6<Ί>νουσΛ.ι τας συνθήκας
  υπό τάς οποίας δίεξήχθησαν ου:οι.
  ΗΙΟΥΡΚΙΑ ΒΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ
  ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑΠΩΝ ΕΟΝΩΝ;
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Ίουνίου (τοΰ άντα-
  πο*ρ,ιτοΰ μας).—Τηλεγραφοΰν έκ Κων-
  σιαντινουπόλβιος ότι ή Τουρκιχή εφη¬
  μερίς «Ούλούς» δημοσιεύει σημερον
  άρθρον σχετικόν μέ τό 'ζήτημα τοΰ σαν-
  τζα-βίου τ<ης ' ^.λ&ξανδρέττας. Ό άρθρα- γράφος άναφέρει ότι ειν» καιρός ή Τουρ κία νά εγκαταλείψη την Κοινωνίαν των Εθνών λόγω τού ζητήματος τούτου. ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΑΤΕΛΑΒΟΝ ΤΗΝ ΠΟΛ1ΝΒΙΑΛΑ ΡΕΑΛ ΑΘΗΝΑΙ 1 8 Ίουνίου (τού άντα. ποκριτοΰ μας).— Έχ 11αρισί<ον άγγέλ- λ&ται ότι τα έθνικά ατρατβύματα κα¬ τέλαβον την Ιιίλλοι Ι»εάλ. Οί κυβερνη- τικοί ύπέστησαν δεινήν ητταν έγκατα- λείψαντες επί τοΰ π&δίου τής μάχης πολλούς νεκρούς καί πολεμικόν υλικόν. ΕΙΣ ΒΑΛΕΝΟΙΑΝ ΕΡΡΑΓΗΣΑΝ ΑΙΜΑΤΗΡΑΙ ΤΑΡΑΧΑΙ ΛΘΙηΝΑΙ 18 Ίουνίου (τοΰ άντ*, ποκριτοΰ μας). — Κατά πληροφορίας τάς οποίας μεταϊϊίδουν οί Ί-ΟΟνικοί, είς την Βαλένθιαν έξερράγησα^ σοβαραί ταραχαί, τού πληθυσμοΰ ζητούντος την σύναψιν άνακωχής. Αί σχηματιοθεί- σαι διαοηλώσεις διελύθησαν βιαίως υ¬ πό τής στρατιωτικάς δυνάμεως των κυ· βερνητι/.ών, οΐτινες καί συνέλαβον πολ- λοΰς έκ των πρωταιτίων. ΑΠΕΚΡΟΥΣΒΗΣΑΝ ΕΠ Ι ΘΕΣ ΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΚΑΣΤΕΠΟΝ ΑΘΗΝ II 17 Ίουνίου (τού άντα- ποκριτού μας). — Τηλεγραφούν έκ Σα· ρχγώσης ότι νέαι άντεπιθεσεις των κυ· βερνητικών είς τόν τομέα τοΰ Καστεγι- όν καί · τής παραλιακής περιοχής τής ΆνατολικΓ,ς Ίσπανίας γενικώτερον, ά- πεκρούσθησαν υπό τώ· *Έθν'ικ'ΐ»ν· Κατά τάς ιδίας πληροφορίας αί απώλειαι των κυβερνητικαί είναι σημαντικαί. ΕΙΑΙΡΕΤΙΚΗ Η ΕΦΕΤΕΙΗΗ ΣΙΤΟΠΙΡΑΙΟΓΗ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΘΗΝΑΙ 18 Ίουνίου (τοΰ άντα- ποκρι^οΰ μας).— Πληροφορίαι συγκεν- τρούμεναι είς τό υπουργείον Γεοιργίας άπό μέρους των διαφόρων γεοιργικών ύπηρεσιών, άναφέρουν ότι άναμένεται δι* εφέτος έξαιρετική σιτοηαραγωγή καί έλαιοπαραγωγή. ΤΑ ΠΟΑΕΟΔ11ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΑΝΩΤ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 18 Ίουνίου (τού άντα· πο*ριτοΰ μας).—Ό πρωθυπουργόν χ. Ιωάν. Μεταξάς προήδρευσε σήμερον την 1 Ιην π. μ. τής άνωτάτης πολεο- δομικής έπιτροπής ήτις συνεζήτησεν ε¬ πί διαφόρων πολεοδομικών ζητημάτων καί έλαβε γενικάς άποφάσεις.