95922

Αριθμός τεύχους

4893

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

21/6/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Α ΡΕΑΛ
  υ (103 χ
  ϊίων ί
  μ η·
  !Μ χυβερη;·
  αν έ
  ί?(ε)Τ«
  «όν υλικόν.
  'ΛλΑΙ
  (τοϋ
  ημηιτΐ
  βιαίως »·
  ς των Χ»·
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΤΟΛΠΊΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟ.ΜΑΙ
  Αιγυπτου
  έτησία λίριιι Ι!
  έξάμηνος
  Άμΐρικής
  έτησια δολ. 15
  έξάμηνίΚ ·
  Τΐμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕ1Α
  04051 ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΥΠΕΥβΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Μ. ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
  ΗΡΑΚΛίΊΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ Ε ΓΟλ 23ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ· ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑ
  Ύπερήφανα, σταθερά, δι-
  έσχισαν χθές τό ταραγμένον
  κρητικόν πέλαγβς τα γαλλι-
  κά σκάφη καί είσήλθον είς
  τόν λιμένα μας. Ήλθαν, διά
  μίαν φιλικήν επίσκεψιν, φέ-
  ροντα τόν χαιρετισμόν τής
  Γαλλίας πρός την χώραν
  μας. Καί ή πόλις μας ύπεδέ-
  χθη την άφιξίν των, μέ επι-
  σημότητα καί ενθουσιασμόν
  Έπισκέψεις μεταξύ τοΰ ναυ
  άρχβυ κ. Ρισάρ κ», τού Ύ-
  πβυργοΰ^ Γενιχοΰ Διοικητοΰ
  κ. Μπ. Σφακιανάκη επί τού¬
  τω έλθόντος έκ Χανίων κα-
  θώς καί των τοπιχών άρχών
  αντηλλάγησαν. Χαιρετιοτη-
  ριοι κανονιοβολισμοί έρρί-
  φθησαν. Λόγοι θερμοί ήκού-
  σθησαν εκατέρωθεν. Δεξιώ-
  σεις έπίσημοι εγένοντο καΐ
  ή πόλις πλέουσα,είς τα γαλ-
  λικά καί τα έλληνικά χρώ-
  ματα καί πλουσίως φωταγω-
  γημένη, εώρτασε τό ευχάρι¬
  στον γεγονός. Τό επίσημον
  Κράτος καί ό Δήμος εξεδή¬
  λωσαν έτσι όλην την αγά¬
  πην, την φιλίαν, τόν θαυ¬
  μασμόν καί την εύγνωμοσύ
  νην τής Ελλάδος πρός την
  Γαλλίαν.
  Δέν περιωρίσθη όμως ή
  ύποδοχή των γαλλικών σκα-
  φών, των αξιωματικών καί
  των πληρωμάτων είς τα πλαί
  σία τής έπισημότητος καί
  τής έθιμοτυπίας μόνον. Έ-
  πεξετάθη καί προσέλαβε την
  μορφήν λαϊκοΰένθουσιασμοΰ,
  ώς ήτο αλλωστε φυσικόν.
  Τό όνομα τής Γαλλίας, εί
  νέ κλεισμένον εις την ψυ¬
  χήν τοΰ Έλληνικοϋ λαοΰ.
  Διότι ό Ελληνικάς λαός,
  γνωρίζει καλώς καί δέν λη·
  σμονεϊ την μεγάλην καί
  Ινδοξον αύτην χώραν. Γνω¬
  ρίζει καί ενθυμείται πάντο-
  τε, ότι ή Γαλλία διεφύλαξε
  καί έκαλλιέργησε τό αρχαί
  όν ελληνικόν πνεΰμα καί
  διέδωσε τό φώς πού έξεπή-
  γασεν άπό την Μινωϊκήν
  Κρήτην, την Άττικήν γήν
  καί την Ίωνίαν καί ήνοιξε
  τόν δρόμον πρός τόν πολιτι¬
  σμόν καί τόν άνθρωπισμόν.
  Ή Γαλλία ώλοκλήρωσε καί
  βνεσάρκωσε τό Ιδανικβν τής
  ελευθερίας καί τής ανθρωπί¬
  νης αξιοπρεπείας καΐ τό προ-
  σεφερεν εΐςτήνάνθρωπότητα.
  Η Γαλλία πρώτη επίστευσεν
  είς την ίερότητα τοΰ αγώνος
  τον οποίον πρό ενός καί
  πλέον αιώνος ανελάμβανεν
  η Ελλάς διά την άποτίνα-
  ξιν τοΰ ξενικοΰ ζυγοΰ χα'
  την απόκτησιν τής έλευθε
  ρί«ς. Και έχλεκτά ένδοξα
  τέκνα της έσπευσαν νά
  συνδράμουν τόν άγώνα
  αυτόν και νά προοφέρουν
  καί αυτήν την ζωήν των ό
  λοκαύτωμα είς τβν βωμόν
  τής ελευθερίας κ* ι παλιγγε
  νεσίας τής Ελλάδος. Ίδιαι
  , τέρως, ό κρητΐκός λαός, ©·
  ι ταν άντίκρυαε χθές τα γαλ
  |λικά σκάφη, ένεθυμήθη οτ
  Ι καί πρό σαράν:α έτών, πά¬
  λιν τα γαλλικά σκάφη ενε¬
  φανίσθησαν είς τα κρητικά
  ϋδατα καΐ έπέβαλαν, μαζ
  μέ τούς στόλους των άλ
  λων μεγάλων δυνάμεων, είς
  τούς έκπροσώπους τής σουλ
  τανικής τυραννίας τόν σε
  βασμόν των κρητικόν δι-
  καίων, την απελευθέρωσιν
  τής Κρήτης «πό τα δεσμά της
  δουλείας.
  Τα ενθυμείται αϋτά ολα ό
  λαός μας μέ βαθείαν συγκί
  νησιν και ευγνωμοσύνην.
  Ενθυμείται άκόμη ότι πρό
  ολίγων μόλις έτών έπολέμη
  σε μαζί μέ τα τέκνα τής Με
  γάλης καί ενδόξου αυτή; χώ¬
  ρας, διά κοινά ΐδεώδη, διά
  κοινούς σκοπούς, διά την έ
  λευθερίαν καί την δικαιοσύ¬
  νην. Καί σημερον, όπότε οί
  πολεμικοιθθ£ε£ και αί σκο-
  τειναί δυνάμεις τοΰ κακοΰ
  ώθοΰν τόν κόσμον πρός τόν
  όλεθρον τοΰ πολέμου καί ύ-
  ψώνουν τόν δαυλόν τοΰ έμ-
  πρηομ^ΰ καΐ της καταστρο-
  φής τοΰ πολιτισμβϋ, ή προ·
  σοχή καί ή σκέψις τοΰ λαοΰ
  μας όπως καί. ολου τοΰ κό-
  σμου στρέφεται μέ προσδοκί
  αν καί ευγνωμοσύνην πρός
  την χώραν αυτήν των εύγε-
  νών παραδόσεων καί, των με
  γάλων δημιουργιών καί άνα
  μένει άπό αυτήν νά περι
  φρουρήση την ειρήνην καί
  τόν πολιτισμόν, τόν πολιτι¬
  σμόν πρός τόν οποίον αυτή
  ήνοιξε τόν δρόμον είς ιούς
  συγχρόνους λαούς.
  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
  ΤΗΣΛΑΪΚΗΣΣΤΕΓΗΣ
  Συνεχίζουσα την μέριμνάν
  της υπέρ των εργαζομένων
  τάξβων ή σημερινή κυβέρνη¬
  σις όλοκληρώνει ηδη τον
  θεσμόν των κοινωνικήν
  άσφαλίσεων διά τού κα-
  ταρτισμού κβί τής δημοα»-
  εύσεως τού όργανισμου ασθε¬
  νείας. Διά τού όργανισμου
  αυτού καθορίζεται ό τρόπος
  καί αί περιπτώσεις παροχής
  ίατρικής καί ,φαρμακευτικης
  περιθάλψεως καΐ νοσηλειας
  ϊίΰ τούς «όθεν είς εργάτας
  καί τάς επιτόκους εργασίας
  καί συζύγους έρΥ«τών.Και
  λαμβάνηται ίλα τα μετρα
  ώστε οί εργάται να μή με-
  νουν είς το εξής *Υ««τ«*·-
  λειμμένοι έτ«ν ασθενουν,
  όπως συνέβαινεν είς τό π«ρ·λ
  θόν,άλλάχά Ιχβυνέξκοφα-
  λισμένα καί τα φάρμ««« *«■»
  τού§ ίατρούς καΐ τα νβσηλευ
  τικα ίδρύματα είς τα βποϊα
  θά είσάγωνται οταν_πο.ρίστα
  ται άχάγκη πρές τουτο. Πβ
  σην δέ κβλβσσιαίαν οχμ»οί-
  «ν 6ά έχη ή *τ*Ρμ·ν* "Λ
  βονανισμβΰ αυτού—κα Β«
  αρχίση ή έ?*ρμ«γή ^^ ?'
  μέν είς πάντας
  V
  «ντ.λη-
  Εββΰν. ©« άνακο-φίοη,τεν
  χόον κέομον β. «·
  σιμότητος τοΰ λαοΰ μας. Καί,
  φυσικά, θά έχη ώς άποτέλε-
  σμα καί την αύξησιν τής ά-
  ποδοτικότητος τής εργασίας
  καΐ τής πβραγωγής καΐ την
  ανύψωσιν τής στάθμης τοΰ
  πολιτισμοΰ μας.
  Αλλ ή Κυβέρνησις, δέν
  περιορίζεται είς τουτο μό¬
  νον. Μελετά γενικώτερον τα
  έργατικά προβλήματα καΐ ά-
  πό όλας τάς άλλας πλευράς
  των. Και ήδη μετά την έφαρ
  μογήν των κοινωνικήν άοφα
  λίσεων, των συλλογικών ουμ
  βάσεων, τοΰ νόμου περί ώ-
  ρών εργασίας καί ήμερομι-
  σθίων καΐ μισεών, τού οργα-
  νισμοΰ ασθενείας, άντιμετω-
  πίζει καί την λύσιν τεΰ προ-
  βλήματος τής έργατιχής ότε
  Διότι η στεγασις των ερ¬
  γαζομένων είς την χώραν
  μας εΐαι άπό πάσης άπέψε·
  »ς άθλία καΐ φανερώνει κα-
  δυστέρησιν άδικαιολόγητον
  χαί προσβλητικήν διά τόν
  ούγχρβνον πολιτιομόν. Β αί
  καέώς άνεκο(ωσεν ή ιδία ή
  κυβέρνηο>?» μετά σχετικήν
  έρευναν των αστυνομικον
  καΐ ύγειο^βμιχών άρχών,
  μόον είς τάς Ά6ηας χα·
  τοχοϋν τεοοαράκοντα περί-
  πβυ χιλιάδες άτομα, είς ύ-
  γρ«, άήλ»α σκοτειά ίπέ-
  γεια, είς τρώγλαξ χαΐ άθλια
  ηαραπήγματα. Άάλογος ίέ
  είναι ή κατάστασις καΐ είς
  τάς άλλας πόλεις. ΓνωρΙζβ-
  μέν άλλωστε καΐ ημείς έδώ της πού ηθέλησε νά διέλθουν άπό
  τάς άθλίας συνθήκας στεγά- έχεί. Άλλά ',γιατί, Την εποχήν
  σεως ενός ολοκλήρου κό· πού ό ποδαστράγαλος τής Νεραν·
  1 σμβυ. Γνωρίζομεν βλοι δτι τζούλας ήρκει διά νά κάμη νά ά-
  έκατοντάδες οικογένειαν πά- ' φηνιάσουν οί ήθικολόγοι, τό μελ-
  ' ραμένουν είς τάς τρώγλχς τέμι μπορζι νά ήτο βάσχνον. Τώ·
  Τρυπητής καΐ τής Χρυ-ίρ» τα πράγματα είναι διαφορε-
  ΐγής, είς τούς περιφήμου*.' τικά. Ό άέρας δέν είνε καΐ τόσον
  """"'^'"1 -!" ' |άποκαλυπτικός. ΊΙ σημασία των
  , άποκαλύψεων Ιχει περιορισθή είς
  βαθμόν σημαντικόν:Ή ιδία ήγυναί
  κα παρέχει εαυτήν ώς Ινα θέχμα
  άποκαλυπτικών καλλονών! Μέ τί;
  έλκ,φρότατες τουαλέττες. Μέ την
  άνάερη «όπένδυσι». Μέ τό ξεκάλ-
  τσωμα καΐ τα πέδιλα. Δέν χρειά-
  ζεται φώς ήλεκτρικά ποΰ πέφτει
  έξαφνα μπροστά άπό τάς διαβάτη
  δας διά νά τάς παρουσιάση στά μ:
  τια των καραίοκούντων ώς τάς ώ
  ραιοτέρας άηοκεκαλυμέναςσκιαγρα
  φι'ας. Καΐ μέ τό φώς τής ήμέρα
  δέν λείπουν κάθε στιγμή αί χαρ
  τωμέναι καΐ άξιοπρόαεκτοι άπο
  καλύψεις.
  —Δέν ύπάρχει λοιπόν κατάκρ
  σις οδτε άπό τής πλευράς αυτή.
  διά τόν άέρα, τό θέρος:·
  —Καμμιά. Αντιθέτως μάλιστα
  καΐ είς τό κεφάλαιον αύτό τό μελ
  τέμι δημιουργεΐ.
  —Κατά ποίον τρόπον,
  — Κατά πολλούς καί διαφό
  ρους.
  ΚαΙ ήλθεν είς την στιχομυθί
  αν ώς έπίλογος, ή ιδιότης τοθ μελ
  σοπηγης,
  «μαγαράδες», είς παραπηγ
  ματα καί χαμόσπιτα. Ή πε-
  ρυσινη μάλιστα τρομακτική
  πλημμύρα, έγινεν άφορμή
  ν' άποκαλυφθή δλη ή τρα-
  γική εικών των «κατοικιών»
  τής Ξύλινης Τάμπιας.
  Καΐ γνωρίζομεν άκόμη ότι
  παρ' όλας τάς προσπαθεία
  των τοπικών άρχών καΐ Ιδι
  αιτέρως τοΰ κ.Νομάρχου, κ»
  θώς καΐ τής κυβερνήσεως,
  παρ' όλον ότι τα τελευταία
  έτη άνηγέρθηβαν νέοι συ
  νοικισμοΐ έκατοντάδων οί
  κιών, δέν ελύθη άκόμη έ
  ολοκλήρου τό στεγαστικόν
  πρόβλημα. Διότι ή Μικρά
  σιατική συμφορά έδημιούρ
  γησε πληθη άατέγων, διότ
  υπήρχον καΐ γηγενείς άστε-
  γοι καΐ διότι αί κυβερνήαεις
  τοΰ παρελθόντος δέν άντεμε
  τώπισαν τό στεγαστικόν πρό¬
  βλημα όπως έπρεπε, μέ όσην
  έχρειάζετο σοβαρότητα,στορ-
  γήν καΐ άποφααιβτικότητα
  Άλλ' ή σημερινή κυβέρ¬
  νησις, είπομεν, έχει απόφα¬
  σιν νά τακτοποιήοη όριστι
  κως καΐ τό ζήτημα τής λαϊ-
  κης στέγης- "Ηδη μάλιστα
  έχει έπιτελέοη άρκετά. Έχει
  άνεγείρει συνοικισμούς νέ
  ούς παντοΰ καί χορηγεΐ πι-
  τήν ανέγερσιν
  στώσεις διά
  καΐ άλλων.
  Καΐ έν τί) αποφάσει της νά
  λύση ριζικώς τό πρέβλημα
  σκέπτεται την ανέγερσιν,
  έν συνεργασία Κράτους καΐ
  Δήμων, λαΐκών πολυκατοι
  κιών, πΰύ είνε καί ύγιειναΐ
  καί άνετοι χαί οϊχοχομικαί,
  παντοΰ όπου υφίσταται στεγα
  στικόν ζήτημα. Έτσι μέ την
  λύσιν τοΰ στεγαστικοΰ προ-
  βληματος, μέ την οργάνωσιν
  καΐ λειτουργίαν των κοινωνι
  κων άσφαλίσεων, μέ την ορ¬
  γάνωσιν τής ύγειονομικής
  περιθάλψεως καί την έφαρμο
  γήν αυγχρονισμένης νομοθε-
  σίας, όλοκληρώνεται ή κοι-
  νωνική μας πολιτική, προστα
  τεΰεται ό κόσμος των εργα¬
  ζομένων καΐ γίνεται έν σο·
  ίαρόν βήμα πρός τή ν πρό-
  ιδον καΐ τόν πολιτισμόν.
  ΠΟ.Σ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
  ΑΙ ΑΡΕΤΑΙ
  ΤΟΥ ΜΕΛΤΕΜΙΟΥ
  Τό μελτέμι υπήρξεν άνέκαθεν
  , ευχαρίστησις- καί ή ψυχαγωγία
  οθ θέρους: Οί φανατικοί θαλασ-
  Λγ'Λοι τό λατρεύουν είτε φυσά
  μέ κάποια διάκρισι καΐ λεπτότη-
  α, κάνοντας τή θάλασσα χαδιά-
  α Ρήγισσα τής δροσιδς, είτε
  ρμά άσυγκράτητο πρός τίς δαν·
  έλλες των άκρογιαλιών μας. Είτε
  ιρΐκυμία είνε, είτε μπονάτσα—
  ίπως την έννοοθν αί διαβαθμίσεις
  :ών θαλασσινών—τα μελτέμι είνε
  τόνος τής θερινής ζωής. Ή νη-
  ιωτική Ελλάς δέν είνε δυνατόν
  /ά εννοηθή τό θέρος, δχι μόνον
  ώς άπλή θαλασσογραφία άλλά καί
  ώς τάπος διαμονής, χωρίς άφρο-
  ;τεγαωμένους βράχους καΐ θάλασ
  ιες πού βοοθν στίς φεγγαροβρα-
  ίυές.
  'Υπάρχει 8μως στήν Εστορία
  ΰ μελτεμίθθ καϊ Ινα βάσανον.
  φοίά τό βάσανον αύτό τό ώραϊ-
  ,ν φΰλον: Δέν παραπονείται μό-
  ,&ν γιά τή σχόνη ποΰ χαλά τό
  μακιγιόζ άλλά καί γι' άλλα σοβα
  ιώτΕρα. Μ(ά κυρία προχθές είς
  ;ήν λεΐϋφίρον Νόελ είς μάτην προ
  πάθει νά συγχρατήοη την φιθστα
  ;τ,ς άπό τοΰ νά μή μεταβληθή είς
  ατίον Καΐ ήκιύσθη παραηονου·
  μένη ζωηρώς:
  —Άχ αύτάς ό άίρας!...Είνε
  φριχΐίς!
  Καί τα Ιβαλε μέ χον ούν&δόν
  τεμιοθ νά περισφίγγη τα φορέμα
  τα ούτως ώστε αί πτυχώσεις των
  νά σχετίζωνται πανομοιοτόπως μέ
  τάς πτυχώσεις των Καρυατίδων
  "Η νά συμπληρώνη εύρύτερα τό
  καλλιτεχνικόν «έφφέ» μιάς ώραί
  «ς κνήμι;ς. .
  *
  Είς τάν αίώνα τής ρυθμικής
  καί πλαστικής γυμναστικής, θά
  Ιλεγα δτι τό μελτέμι, είνε μέσα
  είς τόν Ελληνικόν χαρακτήρα
  Δέν τό έπιδιώκει μόνον ό θαλασ¬
  σινός καί ό θαλασσογράφος. ΚαΙ ό
  γ>ακός ενός φωταγράφου μέ συ
  νείδησιν, μπορεί ^ά άνεύρη εις αύ
  τό τα χαρακτηριστίκώτερα στιγμιό
  τυπα άπό την ζωήν τοθ τάπου.
  Είς τάς άποκαλύψεις τοθ άνέμου
  ή παλαιοτέρα σαρκαστική προδιά
  θέσις μπορεί καΐ νά λείπη δλως
  διόλου. Διότι καί είς τό σημείον
  αύτό παρά τάς άντιρρήσεις των ή
  θικολόγων, τό μελτέμι προσεγγί-
  ζει κάποτε §να γενικόν ίδεώδες
  ώμ&ρφιας καΐ χάριτος.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  ΑΜΠΕΛΟΥΡΠΑ
  ΚΟΓΧΥΛΙΣ
  Κ Α Ι ΕΥΑΗΜΙΣ
  (ΣΚΟΥΑΙΚΙΑ ΤΟΝ ΣΤΑΦΥΛΒΝ)
  Ή καΛβτέρω μελέττ], τοθ Ί
  ;αλοΟ καθ|)γγ]το0 κ. Πιροβάνο, ά-
  'αφερομένη είς τό σοβαρώτατον
  ;ήττ}μα τής εύδημίδος των σταφυ·
  .ών, μετεφράσθη διά τού; άνα-
  ,'νώστας τής «Ανορθώσεως» άμ-
  πελουργούς καΐ άμπελοκτηματίας.
  Συσχετίζομεν τα δύο ταυτα
  Ιδη άρκετά συγγενή μεταξύ
  ών, διότι τα μέσσ τής κατα¬
  πολεμήσεως των είνε εντελώς
  '5μοια.
  "Οσοι τρώγουν σταφύλια έ-
  ουν κάμει την δυσάρεστον
  'νωριμΐαν των.
  Τό σκουλίκι των σταφυλών
  ίχει δύο γενεάς κατ' έτος, ή
  πρώτη τρέφεται άπό τόν άν-
  θόν τού σταφυλιοΰ, ή δευτέ-
  έμφωλεύει άπ' εύθείας έν-
  :ός τής ρόγας. Όπου τό πα-
  άσιτον δέν είνε άφθονον ή
  τρώτη γενεά δέν έπιφέρει πολ
  ^ά ζημίας, ή δευτέρα δμως
  |/ίνεται κατσφανής δχι τόσον
  ιΐά τάς ζημίας τάς οποίας έ¬
  πιφέρει Βσον άπό τάς συνε¬
  πείας των.
  Οί ρόγες
  ποΰ περιέχουν
  κουλίκι σαπίζουν μέ την
  πρώτην βροχήν μεταδΐδουσαι
  ;ό σάπισμα είς τάς συνεχο·
  ιένας.
  Συνιστ{2!μεν την εφαρμογήν
  ριετοθς τουλάχιστον άπο-
  φλουδίσεως των κορμών των
  ιλημάτων.'Εντός τής φλούδας
  ;υρ(ως, οί μικροΐ σκώληκες
  χφοθ κατσστρέψουν τάς στα-
  φυλάς, μετοβάλλονται είς
  χρισσλλΐθας καί ιτλέκουνέκεί
  κουκούλια έντός των οποίων
  παραχειμάζουν.
  Άν άφαιρέοωμεν καΐ καΰ-
  Ή διατροφή τού λαοϋ
  Είς τελευταίαν σονδρίασΐν
  τού, τό ανώτατον οίκονομι
  κόν συμβούλιον ήσχολή9η μέ
  τό ζήτημα τής διατροφής τού
  λαοϋ. Κατ' αυτήν άνεγνώσθο,
  σαν αί έκθέσεις καί μελέται
  τάς οποίας συνέταξαν είδικοί
  καθηγηταί τής ίατρικής σχο
  λής τού Πανεπιστημίου Άθη
  νών επηκολούθησε δέ μακρά
  συζήτησις. Καί διεπιστώθη, ώς
  ύποστηρίζουν καί οί κ. κ Δόν
  τάς, Ίακείμογλου καί Σταθό
  πουλος, δτι ό λαός μας τρέ
  φεται άνεπαρκώς καί ποσο
  τικώς καί ποιοτικώς. Την αν¬
  τίληψιν αυτήν συμμερίζεται
  καί ή Κυβέρνησις. Καί δι* αύ
  τό ακριβώς άνέθεσε την με
  λέτην τοθ ζητήματος είς τό
  ανώτατον Οικονομικόν Συμ
  βούλιον καί τούς διακεκριμέ
  νους καθηγητάς τής ίατρικής
  Καΐ δέν θά περιορισθή βεβαΐ
  ως είς απλήν διαπίστωσιν τή"< καταστάσεως. Θά λάβη κα δλα τα μέτρα—ήδη μάλιστα έχει άρχΐσει την σχετικήν προσπάθειαν της—διά την βελ τίωσιν των ορων διατροφής τοϋ 'ΕλληνικοΟ λαοΰ. σωμεν τόν νεκρόν φλοιάν των κλημάτων είνε προφανές δτ θά έ'χωμεν μεγάλην ωφέλειαν Αίέπιζώσαι χρυσαλλίδες καί αί των γειτονικών αμπέλων 'ώ.' εάν δλοι έπεδίδοντο είς την καταστροφήν τοθ παρα σίτου τούτου τί παράδεισος θά εγίνοντο αί άμπελοφόροι επαρχίαι), μέ τάς πρώτας κα λοκαιρίας μετοβάλλονται είς πεταλούδας, αί οποίαι ένα- ποθέτουσι τα ώά των επί των μόλις σχηματιζομένων μι κρών σταφυλών. Έκ των ώών τούτων γεννώνται αί νύ,μφαι, εύκΐνητοι, άδηφάγοι, μετα- πηδώσαι άπό όφθαλμοΟ είς όφθαλμόν καί άπό άνθους είς άνθος καί άφοθ κα- ταστρέψουν άρκετά, σχημαΐί- ζουν νέα κουκούλια έντός τοϋ μόλις άνιοϋντος σταφυλιοθ καΐ έπαναλαμβάνεται ούτω ή άναπαραγωγή ώς ανωτέρω. Αί νέαι πεταλοϋδαι κατά τα τέλη Ίουνίου ή αρχάς Ίου λΐου έναποθέτουν πάλιν τα ώά των, άλλά την φοράν αύ την άπ' εϋθείας είς τάς ρό· γας. Τα νεογνά προκαλοθν αληθή καταστροφήν. Είναι τοιαθτα καΐ τοσαθτα τα μέτρα διά την άναχαίτισιν τής εύδημΐδος καί τής κογχυ- λίδος (ή όριστική έκμηδένισίς των είνε άνέφικτος) ώστε δέν γνωρίζω άπό ποΰ ν' άρχίσω ήν περιγραφήν των. Θά κά¬ μω δμως μίαν έπιλογήν κατά κρονολογικήν σειράν: Χειμών.—Άποφλοίωσις των ίλημάτων καί καταστροφή :ών φλοιών διά πυρός. Μάιος.—Ράντισμα των άν- Ιισμένων σταφυλών δι" άρσε- ικούχου μολύβδου, διαλυο- ιένου είς αναλογίαν 1 ο)ο :ντός ύδατος, άνακινουμένου ιυνεχώς καί έκτοξευομένου ιΐά ψεκαστήρος έχοντος έσω ερικόν άνακινητήρα. Ή διάλυσις έκτοξεύεται επί ών σταφυλών έκ των κάτω πρός τα άνω. Πρώται ημέραι τ%0 ΊουνΙ- ιυ.— Καταστρέφονται τα μι- ;ρά λευκά κουκούλια τα προσκεκολλημμένα επί των σταφυλών, άποσπώμενα μέ μικράν λσβίδα ή' όδοντογλυ- φΐδα καΐ καίονται. Μέσα Ίουνίου.— Καταπολέ- μησις των πεταλουδών κατά ήν νύκτα διά λάμπας άσετυ- ήνης τοποθετουμένης έντός μεγάλης λεκάνης πλήρους ΰ- δατος έντός τής οποίας πν(· >Όνται αυται.
  Πρώται ημέραι
  τοθ Ίουλί-
  υ.—Ζεμάτισμα των νεαρών
  /υμφών τής δευτέρσς γενεάς
  διά τής έκτοξεύσεως ζεστοθ
  'όδατος επί των στσφυλών
  'τό ύδωρ χρησιμοποιεΐται πό-
  ^ύ ζεστό άλλά μέχρις δτου
  φθάσει είς τα στσφύλια μένει
  μέ θερμοκρασίαν 55—56 βαθ
  μών έκατονταβάθμου). Επί
  πλέον ψεκασμός των σταφυ¬
  λών μέ έκχύλισμα καπνοϋ
  πρός 2 ο)ο καί σάπωνα πο-
  τάσσης πρός 1 ο)ο.
  Η όδός
  Ρούσας 'Εκκλησίας.
  "Ενα άπό τα γραφικώτερα
  καί τΐλουσιώτερα χωμιά τής
  Σητείας ή Ρούσα Έκκλησια,
  άποκτξί; συντόμως άμαξιτήν
  συγκοινωνίαν. Οί φιλοπρόοδοι
  κάτοικοί τού, απεφάσισαν νά
  έργασθοθν διά την διάνοιξιν
  όδοθ μέχρι Λιμένος Καί τό
  έτταρχιακόν ταμείον θά ένισχό
  σΓ) την ποοσπάθειάν των διά
  ποσοθ 750 000 δραχμών. 'Ελ-
  πίζεται λοιπόν δπ ή δλη έρ·
  γασία θ' αποπερατωθή τό
  συντομώτερον. Άλλ' ή όδός
  δέν θά τερματισθή είς Ρούσα
  "Εκκλησίαν. Θά προχωρήσβ
  διά τοθ ΜυσιργιοΟ μέχρι τής
  δροσολούστου Ζάκρου. Θά
  κατασκευασθπ διά προσωπι¬
  κάς εργασίας των κατοίκων
  τής περιφερείας, ποΰ είνε αξι¬
  οί δχι μόνον έπαίνου άλλά
  καί θαυμασμοϋ διά την φιλο¬
  πρόοδον καί εκπολιτιστικήν
  προσπάθειαν των.
  Ο δάκος.
  Άπό προχθές ήρχισεν 6 α¬
  γών κατά τού δάκου τής έ-
  λαίας είς τα χαμηλότερα καί
  θερμότερα μέρη τοΰ νομθΰ
  μας Συν τώ χρόνφ δέ οί ψε-
  κασμοί θά γενικευθοθν δεδο·
  μένου δτι καΐ τα άναγκαι·
  οΰντα πρός τοθτο φάρμακα
  καί άλλα ύλικά ύπάρχουν
  καί τα συνεργεϊα έ'χουν ήδη
  καταρτισθή. Κράτει δέ σκέ¬
  ψις όπως οί ψεκασμοί έπε-
  κταθοϋν καί είς τάς περιφε¬
  ρείας έκείνας άκόμη δπου ή
  καρποφορία των ελαιών είναι
  πολύ μικρά, έστω καί άν κρί
  νεται τοότο άσύμφορον. Καί
  πρέπει πράγματι νά γίνη τοθ-
  το. Μετά τάς ζημίας τής άμ·
  πελουργίας έπιβάλλεται νά
  προστατεύσωμεν τουλάχιστον
  τας έλαίας άκόμη καί την
  πλέον ασήμαντον ΐΐθθύχχτα
  τής παραγωγής των.
  Ή όδός Ανωγείων.
  Τό υπουργείον τής Συγκοι-
  νωνίας απεφάσισε την πλη¬
  ρωμήν τοθ ποσοθ των 300
  χιλ. δραχμών έκ τοθ προϋπο-
  λογισμοϋ τής χρήσεως 1938 —
  39 είς τόν εργολάβον πού έ'χει
  άναλάβει την κατασκευήν τής
  όδοθ Ηρακλείου —Ανωγείων
  Μυλοποτάμου. Τό γργονός
  είνε ευχάριστον. Διότι δημι-
  ουργεΐ την έλπΐδα δτι αί ερ¬
  γασίαι θά συνεχισθοθν μέχρι
  πλήρους αποπερατώσεως τής
  ΊδοΟ αυτής. Καί είνε πράγμα-
  :ι άνάγκη νά αποπερατωθή
  :ό συντομώτερον διά ν' άπο-
  κτήστ) ή ώραία ήρωϊκή κωμό-
  πολις τού Ψηλορείτη, συγκοι¬
  νωνίαν δι" αύτοκινήτου, τό τα
  χύτερον.
  Τα σκυλλιά.
  Είς τάς Αθήνας ή έταιρία
  προστασίας των ζώων διαθέ-
  τει ειδικόν «κυνοσυλλέκτην»
  διά την περισυλλογήν των ά-
  δεσπότων σκυλλιών, καί έτσι
  κατηργήθη τό μέτρον τής δή-
  " ητηριάσεώς των υπό τής ά-
  στυνομίας, ποΰ έχαρακτηρίσθη
  ώς άναχρονισηκόν. Έδώ δ¬
  μως «κυνοσυλλέκτης» δέν ύ·
  πάρχει. Πολύ ορθώς έπομέ-
  νως ή άστυνομία απεφάσισε
  την δηλητηρίασιν των άδεσπό
  των σκυλλιών πού έπληθύν-
  θησαν πάλιν τελευταίως κατα-
  πληκτικά. Διότι άποτελοΰν
  άκοσμίαν διά την πόλιν, πε·
  ριφερόμενα είς την αγοράν
  ;αΙ τάς όδούς, καί κίνδυνον
  μφανίσεως κσί μεταδόσεως
  έκ νέου τής λύσσης. Καί ώς
  γνωστόν, δέν έ'χουν παρέλθει
  πολλά ετη άφ' δτου ή τρομερά
  νόσος εσημείωσεν εκατοντά¬
  δας κρουσμάτων είς τόν τό¬
  πον μας. Μόνον θά πρέπει νά
  περισυλλέγωνται άμεσος τα
  δηλητηριαζόμενα σκυλλιά ώ¬
  στε νά μή μένουν έκτεθειμένα
  «■ίς τούς δρόμους.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  (θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήαε
  ρον ώρα 10μ μ. τό άριστούργημα
  τοΰ κινηαατογράψου: «Έθελονταί
  τού θανάτου» Μ έ τόν Ζάν Μυ,τά
  θερινός «ΑΠΟΛΛαΝ».—Σήμε¬
  ρον ή δραματική όπερέττα: «Ή
  Α. Υ. Ίνκόγνιτο». Μέ τούς Μάριον
  Νταϊβις, Ντΐκ Πάουελ.
  Άττό τού δρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΜΙΛΤΡΑΓΙΙΙΙΙ
  ΒΑΣΙΜΣΣΛ =-
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό άριατοόργπμχ τής
  Γαλλικής κινηματογρα-
  φίας:
  ΤΟΥ
  "Επειτα έχώρισαν στά δυό
  τό σκοτεινό κεΧλί μ' ϋνα εΐδος
  παραπετάσματος. Στό ε'να δι
  'αμέρισμα έγκατεστάθησαν δυό
  'άστυφύλακες μέ τα δπλα γε
  ' μάτα γιά ν ά έπιτηροθν την
  1 φυλακισμένη. Στό άλλο ή Ρο
  ζαλία προσεφέρθη νά βοηθήστ
  τή Μαρία—Άντουανέττα νά
  γδυθή,
  —Σας εύχαριστώ, κόρη μου
  απήντησεν αυτή μέ καλωσύνη
  Άπό τόν καιρό πού δέν εχω
  κανέναν, ύπηρετοΰμαι μο
  Γαλλική όμιλοΰοα.
  Πρωταγωνιστοϋν:
  Ζάν Μυρά
  Βίβιαν Ρομάνς
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  Ένας ΜβυσΐΛβς Κιτλοσσός:
  ΣΝΑ
  ΥΠΟ ΤΟ
  ΣΕΛΗΝΟΦΩΣ
  Νέ πρωταγωνιστάς τόν με
  γάλον πιανίστοτ:
  Πεδαρεύσκι,
  Μ.Τέμτιεστ
  Σάρλ Φαρρέλ.
  . —ι ι—.-*<_!- Αριθ. 34 Δήλωσις εκθέσεως άποποιήσεως κληρονομίας Έν Ηρακλείω κα'ι έν τφ Κα ταστήματι τοΰ Πρωτοδικείου Ή· ρακλείου σήμερον την Ικτην ((5) τοθ μηνός Ίουνίου τοΰ ετους 1938 ημέραν Δευτέραν καί ώραν π μ. έ νώπιον έμοθ τοΰ Γραμματέως Πρ τοδικών Ηρακλείου Ιωάννου Β Κατααβέλη, ενεφανίσθη ή Εύστα- θία σύζυγος Εύαγγέλου Πετράκη τό γένος Έμμ. Κανετάκη κάτοι κος Μαλλίων Πεδιάδος καί μοί έ δήλωσεν δτι άποποιείται την εί αυτήν περιελθοθσαν κληρονομίαν έκ τοθ θανάτου τοθ πατρός τη Εμμανουήλ Κανετάκη άποβ ώ σαντος την 3'ην Μαΐου 1938 έ Μαλλίοις Πεδιάδος καί είς ήν κληρονομίαν ούτε ανεμίχθη, ουτ άναμιχθήσεται, οΰτ,ε εύθύνεται διά τα τυχόν βάρη αυτής. Είς πίστω σιν συνετάχθη ή παρ&Οσα ήτις ά ναγνωσθεϊσα καί βεβαιωθεΐσα υ πογράφεται νομίμως. Ή δηλούσα) Εϋσταθϊα Εύαγ. Πετράκη ό Γραμματεύς Ι. Κατσαβέλης Άκριβές αντίγραφον έν Ήρα κλείψ αυθημερόν. Ό τής οηλούσης π)ηρεξούσιος δικηγόρο;. Έμμ. Εΰθ. Γίμιτζάκη; ■ ■■■■■■■■■ε···ειεΐΙιιικει·εΐεΐεΐ ! Έκαστην ΤΡΙΤΗΝ μεσημβρίαν Διά Ρέθυμνον, Χανιά, ΠΕΙΡΑΙΑ Χαλχίδα, ΑΙδηψόν,Βο- λον, ©βσσαλονίκην. Τηλέφ. 5- 90 &&&&6Β******Λ******»*·* νάχη μου. Ι "Επειτα ή πόρτα έκλεισε Καί άρχισεν ή τελευταία πρά ξις τής μεγάλης τραγωδίας. ■'Ήταν γνωστό στό Παρίσ καί σ' δλο τόν κόσμο πώς ή Κονσιερζερί ήταν ή φυλακή πού προωρίζετο γιά τούς πιό επικινδύνους πολιτικούς έγκλη ματίας. Ή έγγραφή ενός ό νόματος στό βφλίο των είσερ χομένων μποροθσε νά θεωρή θή ώς πράξις βεβαιώσεως τοΰ θανάτου. Μποροθσες νά βγΠζ ζωντανός άπό τό ΣαίνΛαζαρ άπό τίς Κάρμ, άπό δλες τίς άλλες φυλακές. Άπό την Κον σιερζερί δμως ποτέ ή μονάχα σέ περιπτώσεις εντελώς έξαι- ρετικές. Κατ' ανάγκην λοιπόν ή Μαρία—Άντουνσνέττα καί ό κόσμος ήξεραν πώς ή μετα¬ φορά στό σπΐτι των νεκρών ίτ,ταν ό πρώτος γθρος τοϋ μα καβρΐου χοροΰ πού επρόκειτο νά εκτελεσθή. Ή άλήθεια είνε πώς ή Συμ βαιική δέν έβιαζόταν διόλου νά είσαγάγη είς δίκην την φυ ) ακισμένη. Όπως άπεκάλυ ψε μέ πλήθος ντοκουμέντων ό Λενότρ, ή Μαρία — Άντουα νέττα μετεφέρθη στήν Κονσι ερζερί κατ'άπόφασιν τής παν τοδυνάμου Έπιτροπής τής Κοινής Σωτηρίας δχι ώς ΰπό- δικος, άλλά ώς πολύτιμος δ μηρος. Ή προκλητική έγκά θειρξις τής βασιλίσσης στόν προθάλαμο τοϋ έπανα στατικοΰ δικαστηρίου δέν ή¬ ταν παρά μιά έπιδεικτική φο βέρα δτι πολύ γρήγορα ή Μα ρία—Άντουανέττα θά έκαθό ταν στό έδώλιο τής κατηγο ρουμένης μπροστά σέ έπανα στατικούς δικασνές. Καί ή φοβέρα αυτή επρόκειτο νά έ- πηρεάθΓ) την Αύλή τής Βιέν νης μέ την οποίαν εΐχαν άρχΐ η οί διαπραγματεύσεις πού έτροβοΰσαν σέ μάκρος. Έφαν τάζοντο τα μέλη τής 'Επιτρο πής πώς ή μεταφορά έκεΐνη τής Μαρίας Άντουανέττας θά μποροθσε νά χρησιμεύση ώς έλιγμός πολιτικής πιέσεως γιά νά ύτιοχρεωθοϋν οί Αυστρία κοί νά έπισπευσουν τίς δια πραγματεύσεις καί γιά νά ύ ποχωρήοουν, ενδεχομένους, προκειμένου νά σώσουν τό κεφάλι της βασιλίσσης. 'Έτσι μετά την άπειλητικήν οΰτή χειρονομία, οί κατηγορίες πού διετυμπανίζοντο μέ τόσο μέ νος άττό τό βήμα τής Συμβα τικής έξεχόοθηκαν. (συνεχίζεται) ΙΡ ιιιιιι ■«*!■■■■■■■■ ■Ί Έκτός Τράστ Τό θαλαμηγόν 'ά)π. Αναχωρεί έξ Ηρα¬ κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬ ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σθρον, ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον, Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ Τηλέφ. 5-41 Ή στήλη τού ώραιόχοσμου. Ξεύρετε νά πάρετε ένα ντους; αΰτές φροντίδες, θά αίσθπνθήτε την εαυτήν σας ετοίμη ά ζήσε- τε δΛην την ήμέρα μέ εύθυμία. Εάν, άπροόττως κανένα βρ"ά- δυ, πρόκειται νά έξέλθετε νιά νά γευματίσετε είς ε'να ρεστωράν π. χ., καϊ βιάζεσθε νά πάρετε Μ να μτάνιο ιτού θά τονώση την ώαορφιά σας, ξεύρετε δτι ϋπάρ· χούν είδικές άδιάβροχες κάσκες, οί οποίες θί σδς έπιτρέψουν νά τΐάρετε τό ντούς σας δηλαδή ν ά άναπαύσετε τα νεΰρτ σας, χω· ρις νά χαλάσετε την χτενισιά σας. Πάοετε κοιττόν γρήγορα ε'να ντούς άλλά, γιά νά αίσθανθήτε . τέρα άα<ούφΐπι, κάνετε, έ'πειτα δι —λάδι άπό γλυκά άμύγδαλα, μίτ καλή φριξιόν μέ κολώνια. επί παραδείγματι. Τό άφήνετενά' Μην Φοβασθε ποτέ νά κάνετε διαβρεζη καλά τό δέρμα σοο, £- ένΤΡιβέ5 ε^ το 5εΡμ° σας. να ττειτη περνατε κάτω άπό τό ντους τρίβετε τότε δυνατά τό σώμα Πολλές γυναΐκες τιροτιμοθν, τό τΐρωΐ, νά ιτάρουν ενα ντοός, τταρ' ενα όλόκλπρο μτάνιο "Εχουν άλ λωστε τελείως δίκηο Τό μττάνιο επρεττε νά εί έ τιροωοισμένο διά την βραδύνη του:ΐλέττα γισ νά έ ττιτρέτΐΓ| είς τό σώμα νά «χαλαρώ- νεται» τιρό τοΰ ϋτνου Μόλιο, τό πρωί, έγκαταλείψετε τό κρεββάπ, άφοΰ προηγουμένως κάμετε μερικάς γυμναστικος ά- σκήσεις καί άνατΐνεύσετε βαθειά τΐολλές φορές, πάρετε εα ντοΐ.ς — κρύο έ'νν απορήτε νά τό άνε- δήεά δ λό Μί ρ ρή χδήτε—εάν δχι, χλιαρό. Μία φο· ρά την έβ5ομάδα, έπαλείψετε τό σωμα σας, μ' ε'να καλό λά· ά ά άύδλ τό τρφετε μέ μϊα φοΰρτσα ή ενα γάντι. Μην λησμονήτε δτι άνα μ'έ'μία φοΰρτστ ολίγον σκληρή,' πνέετε μέ όλόκληρο τό σώμα Η μοντέρνα έπιστήμη ά- θά καλά σατουνισμ*νη μέ ε'να γλυ κό σαποθνι. Ξεπλϋνεσθε καλά καί έξέρχεσθε άπό τό λουτρόν (τύμττ). Κάνετε ϋστερα μία δυνα- τή φριξιόν μ' ενα τρίχινο γάντι ί'ΐ απλώς μέ μία ττετσέτα επόνζ ολίγον πυκνή. Μην τυλιχθήτε μέ σα στό πενιουάρ τοΰ μπάνιο παρ' δταν θά £χετε ολίγον στεγνώσει Ό τρόπος αϋτός μέ τόν όποΐ όν σας συνιστώ νά σκουπισθήτε, άναπτύσσίΐ την κυκλοφορία τοΰ αϊματοΓ, ίν' ω θέτει έν κινήσει τούς μΰς. Θά δήτε πώς, μρτά τίς άττλές ττέδειξεν δτι ή ζωή δέν ήτο πλέον δυνατή, εάν ή δερματική άναπνοή Ιπαυε νά έκτελήται κα· νοικώς. "Ετσι, ώστε εάν έκα λυττταν ολόκληρον την επιφάνει¬ αν τοΰ δέρματος ενός άνθρώ που μ' έ'να έλαφρό στρώμα κη ροθ, ό άνθρωπος αύτός δέν θά άργοθσε νά πεθάνη Έττομένως δώσετε είς τό δέρμα σας τό μέ οον νά εκπληρώση την οϋσιώδη άηοστολή τού την άναπνοή. η Ντιοτεγκέ ΛΥΚΕΙΟΝ»ΟΚΟΡΑΗΣ" Ι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Ανακοινούται εις τούς ενδιαφερομένους ότι «ι ε'ισιτήριοχ ες'ετάσεις διά την Αην έξχταξίου Γυ- μνασίου, ώς καί διά την Αην Όκταταξίου «Αρ¬ ρενων καί θηλέων» θά διεξαχδοϋν έν τώ Λυκείω άπό 1ης Ιουλίου μέχρι 5ης Ίδίου. ΟΊ έξετασθηαόμενοι προηαρασκευάζονται καθ' εκάστην έν τω Λυκείω ανευ άμοιβής τινος. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ΥΠΝΟΥ ΊΔΑΙΟΝ,, Μιλάτου—Κοραη ΐ"Εναντι Δημαρχίας— Παρα¬ πλεύρως «Λυκείου Κοραής». Κ. ΚΑΡΠΟΛΙΔΗ Λουτρά, δωμάτια εύήλια καί εύάερα. Περι¬ ποίησις έξαιρετική. Προσωπικόν προθυμότατον. ■ ■■■■■■■•■■■■■«■■■■ΒΒΜΜα·εΐΒειβπιειει ■ ■■ι ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ ~ ΘεωΓώ κο0ί)κον μου νά εύχαριοτήσω κοί δημο¬ σία τό Έδνιχβν "Ιδρυμα Άσφαλειών Ρώμης καί τόν Γενικόν Πράκτορα κ. Μηνάν Μκρχάκην διά την προθυμίαν μεθ' ής έσπευσαν ά μοί κατσβά- λουν τό ποσόν των 25.000 δραχμών διά τό οποίον ήτο ήσφαλισμένη παρ' .αυτώ ή μακαρΐτις σόζυγός μου Κατίνα. Έν Ηρακλείω τή 14 Ίουνίου 1938 ό Ευχαριστών ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΚΑΚΗΣ Παντοπώλας ΗΙ«ΙΙ·ΐεΙΙΙΙΙΙ«ΙΙΙΙΙ*■■■■■■■■■■■■·■■! ΑΘΗΝΑΎΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕ1Α ■3 αΜΠΑΓΚΕΙΟΝ" Πλατεΐα Χμονοίας Τηλ. 30.Φ95 70 Δωμάτια ιιΓΑΛΛΙΑΣ" Όδός Σταδίου 57 Τηλ. 30.236 70 διπλά καΐ 70 μονά. Τα κέντρα των άτιανταχοΰ Κρητών. 'Ανακαινισθέντα καί υπό την νέαν διεύθυνσιν: Παναγιώτη Τζαννή & Σία Παρέχουσι συγχρονισμένα ώραΐα μεγάλα δωμάτια, βϋ· άκρα καί μέ θαυμασίαν θέαν είς το κεντρον των Αθηνών. 'Ασανσέρ—Ζεατά καΐ κρΰα ν«ρά.—Ύπηρβοία άρτιω- τάτη.—Τιμαί άνάλογοι καί λογικαί. Άριθμός 12402 ΑΝΛΒΔΗΤΙΚΗ ΕΕοΌποίησις πλειστηριασμοΰ Ό Συμβολαιογράφο; Ηρακλεί¬ ου Εΰστράτιος Ηεοδώρΐυ Γαρεφα¬ λάκης εν Ηρακλείω έξρίύων καί κατοικών δηλοποιώ δτι: Ό διά τοΰ υπ' αριθμόν 8544 τή; 17ης Μαρτίου 1934 προ- γράμματός μου περίληψις τοθ ό- ποίου εδημοσιεύθη είς τό υπ' α¬ ριθμόν 614 τής 20ί]ί Μχοτίου ΐδίου ετους φύλλον τής ενταύθα έκ διδομένης έφημερίδος«Δρασις»προ κηρυχθείς δημόσιος άναγκαστικός πλίΐστηριασμός τήςΈθνικήςΚτημ11 τιν.ής Τραπέζης τής Ελλάδος κα· | τα τοΰ οφειλέτ,ου Εμμανουήλ Ιιο άννου Μηναδάκη χατοίκου Ήρα κλείου, τού έν τφ εΐρημένω προγράμματι περιγραφομένου ά κινήτου, άναβληθείς 5νε<εν νομί- μω/ λόγων γενησεται συμφώνως | πρός τούς δρους. τοθ εϊρημένου πεογράμματος, κατόπιν τής υκ' αριθμόν 273 ένεστώτος Ιτους απο¬ φάσεως τοθ κ. Προέδρου των εν¬ ταύθα Πριοτοδικών την ΙΟην Ι¬ ουλίου ένεστώτος Ιτους ημέραν Κυριακήν καί ώραν 10—12 π. μ. ενώπιον έμοθ ή τοΰ νομίμου άνα π'ηρωτοΰ μου καί έν τώ Ινταΰθ* καί παρά την οδόν «Χάνδακος» ΐδιοκτήτφ Συμβολαιογραφείω μου ένθα καλοΰνται οί βουλόμενοι νά πλειοδοτήσωσι. Εγένετο έν Ήρα ρακλείφ Κρήτης ο"ίιΐίζρ^ την δε¬ κάτην έβδόμην τοθ μηνός Ίουνίου τοΰ χιλιοστοΰ ένεακοσιοστοΰ τρ·.α κοστού όγδόου (1938) Ιτους ημέ¬ ραν Παρχσκευήν καί έν τω έντ*Ο Οα καί παρά την οδόν «Χάνδα¬ κος» ίδιοκτήτω Συμβολαιογρα- φείφ μου δι' ήν εϊσπρακτέα τέλη καί δικαιώματα δραχμαί εκατόν πέντε καί υπεγράφη παρ' έμοθ. Ό Συμβολαιογράφος (Τ.Σ.) Ε. Ο. Γαρεφαλάκης Άκριβές αντίγραφον έν Ίϊρα- κλείψ αυθημερόν. Ό Συμβολαιογράφος Ηρακλείου (Τ.Σ.) Ε. Θ. Γαρεφαλάκης ΚΙΝΗΣΙΣ.-Επανήλθεν έξ Αθη¬ νών ό κ. Άχιλλεύς Τζανάκης με¬ τά τής δίδος ανεψιός τού ΓΑΜΟΙ.— Λεωνίδας Τζαγκαρά- κης, Φωτεινή Σκορδαλοΰ έτέλε· σαν προχθές τούς γάμους των. Παράνυμφος παρέστη ή κ Κατί¬ να Ζαβαθράκη —Προχθές Κυριακήν ετελέσθη¬ σαν ενταύθα οί γάμοι τοϋ κ. Ί· ωάννου Μπενετάκη μετά τής δί¬ δος Αικατερίνης Τρανταλίδου 1· ατροΰ Παράνυμφος παρέστη 6 κ. Έμα. Μ. Κρασσάκης 6μπορος. Εϋχομαι ολοψύχως βίον ευτυχή. Ε. Κ. Άριθμός 12403. ΑΝΑΒΛΗΤ1ΚΗ Είδοποίησις πλειστηριασμοΰ Ό Συμβολαιογράφος Ηρακλείου Εΰστράτιος Ηεοδώρου Γαρεφαλά κης έν Ηρακλείω έδρεύων καί κατοικών δηλοποιώ δτι: Ό διά τοθ υπ' αριθμόν 8543 τής 17 Μαρτίου 1934 προγράμ ματάς μου περίληψις τοθ όποίου εδημοσιεύθη είς τό υπ' αριθμόν 3759 τής 27 Μαρτίου ετους φύλ¬ λον τής ένταθθα εκδιδομένης ε¬ φημερίδος «Ανάρθωσις» προκη- ρυχΐεΐς δημόσιος άναγκαστικόζ πλειστηριασμός τής Έθνικής Κτη μαπκής Τραπέζης τής Ελλάδος κατά τοθ όφειλέτου Κωνσταντί¬ νου Ιωάννου Μηναδάκη κατοίκου Ηρακλείου τοΰ έν τώ είρημένφ προγράμματι άναφερομένου άκινή τού, άναβληθεΐς ένεκεν νομίμων λόγων γενησεται συμφώνως πρός τοϊ>ί δρους τοθ είρημέν&υ προ-
  γράμματος νατόπιν τής ύπ' αριθ¬
  μόν 272 ένεστώτος ετους αποφά¬
  σεως τοθ κ. Προέδρου των ενταύ¬
  θα πρωτοδικων την ΙΟην Ιουλίου
  ένεστώτος ετους ημέραν Κυριακήν
  κ»ί ώραν 10-12 π.μ. ενώπιον έμοθ
  ή τοϋ νομίμου άναπληρωτοθ μου
  καί έν τω ενταύθα καί παρά την
  οδόν «Χάνδακος» ίδιοκτήτφ Συμ
  βολαιογραφείφ μου ένθα καλοΰν-
  ται οί βουλόμενοι νά πλειοδοτή
  σωσι. "Εγένετο έν "Ηρακλείω
  Κρήτης σήμερον την δεκάτην έ
  βδόμην τού μηνός Ίου/ίου τοθ χι·
  λιοστοθ ενίακ&σιοστοϋ τριαχοστοΰ
  όγδόου (1938) Ιτους ημέραν Πα¬
  ρασκευήν καί έν τω ενταύθα καί
  παρά την οδόν «Χάνδακος» ίδιο¬
  κτήτω Συμβολαιογραφείφ μου δΓ
  ήν εϊσπρακτέα τέλη καί δικαίω-
  ματα δραχμαί εκατόν πέντε καί
  υπεγράφη παρ' εμού.
  Ό Συμβολαιογράϊος
  (Τ.ε.) Ε. ©. Γαρεφαλάκης
  Άκριβές αντίγραφον. Έν Ηρα¬
  κλείω αυθημερόν.
  Ό Συμβολαιογράφος Ηρακλείου
  (Τ.Σ.) Ε. ©. Γαρεφαλάκης
  ΖΗΪΕ1ΤΑΙ ύπάλληλος τελεία
  ψοιχος Γυμνασίου ή Έμπορικής
  Σχολής υπηρετήσας είς τόν'
  Στρατόν διά Κατάστημα. |
  Πληροφορίαι Φαρμακείον Ζουράρη
  Γύρω στήν τιόλι.
  Έορτάσιμος χθές ή δψις τής
  πόλεως μέ τόν γενικόν σημαιο-
  στολισμόν.
  —Τόν οποίον έποΐκιλλαν ε'ιδι-
  κώτερα τα Έλληνικά κα'ι Γαλ-
  λικά χρώματα έν συναδελφώσει.
  — Δέν 6λειψεν έννοειται κα'ι ή
  κίνησις άπό τόν λιμενοβραχίονα
  κατά την ώραν τής άφίξεως των
  γαλλικών πολεμικών.
  —Άπό τάς έκδρομάς τής Κυ·
  ριακής δέν έ'Κειψςχν πάλιν οί
  κυνηγοί τής ΓΊτίας.
  — ΟΊ όποΐοι κα'ι μετέβησαν έ-
  κεΐ άττό τής πρωΐας διά νά διη·
  μερεύσουν κα'ι φυσικά νά κυνη-
  γήσουν.
  — Τα θηράματα καθ" ά λέγβται
  πάλιν δέν ήσαν εΰκαταφρόνητ 3.
  —Έν άλλη στήλη γράφον εν
  διά τάς έκθέσεις τοθ ΠρακτικοΟ
  Γυμνασίου κα'ι Γυμνασίου Αρρε¬
  νων.
  —Αί έκθέσΡΐς αύται άξίζουν
  νά έξαρθη καί είδικώτερα δτι ύ·
  ττήρξαν κάτι τό έκτακτον ^λως
  διόλου μέσα είς τό άπερχόμενον
  σχολικόν £τος.
  —ΆποδεΙξασαι τί είνε δυνατόν
  νά παρασχεθή μέ τό σημερινόν
  υλικόν τής σπουδαίούσης νεότη-
  τος έν σχέσει μέ τάς έθνικάς
  κα'ι κοινωνικάς άναμορφώσεις,
  — Πολύς καΐ έκλεκτός κόομος
  παρηκολούθησε καί την σχολικήν
  εορτήν τοΰ Μποδοσακιϊου.
  — Είς την οποίαν οί μικροϊ μα¬
  θηταί καί μαθήτριαι τού εξετέ¬
  λεσαν μικράς κωμωδίας, άπήγγει
  λάν μονολόγους κα'ι Μψαλαν <5- σματα. —Κατά τρόπον έκπλήζαντα τούς παρισταμένους καί δικαίω- σαντα την έμπιστοούνην τής κοι- νωνίας μας πρός την διεύθυνσιν της, διδασκαλίσσας κα'ι διδασκά¬ λους τοΰ σχολείου τούτου δσον άφορά κα'ι την κυρίως παιδαγωγι κήν καϊ την ψυχικήν έκλέπτυν σιν των διδασκομένων. — Μέ την χθεσινήν άφιξιν των γαλλικών πολεμικών έπληθύνθη- σαν πάλιν αί τάξεις των συζη· τούντων γύρω άπό τάς συγχρό· νους πολεμικάς Ικανότητας. —Τό Ιμψυχον και άψυχον πολε¬ μικόν υλικόν κάθε κράτους ετί¬ θετο επί τάπητος. —Έννοειται δτι είς τάς συζη· τήσεις αύτάς κύριον ρόλον έ'τται· ζε τό ναυτικόν, λαμβανομένων αρχικώς ΰπ' όψιν των μαχητικών δεδομένων των γαλλικών ττολε- μικών. —Ώραία ή Ιμπνευσις διά την καθιέρωσιν τακτικών έπαγγελμα τικών έκδρουών υπό των διαφό¬ ρων σωματείων μας — Είς την οποίαν την αρχήν κάμνει τό Σωματείον Έπιΐίλο· ποιών μέ την έκδρουήν είς την ιστορικήν μονήν τοΰ Βροντησίου. —"Αλλως τε μέ τα ίδια έξοδα τής ημέρας καί έκεϊνα τοΰ κα- φενείου, μία καλώς ωργανωμένη ήμερησία έκδρομή απετέλεσε καΐ αποτελεί, Ιδιαιτέραν όλως κοινω¬ νικήν σκοπιμότητα. — "Ωστε νά υπάρχη £νας λόγος παραπάνω έιταίνου είς την πρω¬ τοβουλίαν αυτήν. — Ό θερινός Κινηματογράφος Πουλακάκη μάς δίδει άπά χθές τούς «Εθελοντάς τοΰ θανάτου» ενα φίλμ άττό τα ρεαλιστικώτε- ρα κα'ι έπικαιρότατα έν σχέ¬ σει μέ την ζωήν καϊ τα δράμα- τα των κατασκόπων. —Την Πέμπτην δ ϊδιος κινημα¬ τογράφος μας δίδει μίαν άληθι- νήν μουσικήν μυσταγωγίαν την «Σονάταν ύΐτό τό σεληνόφως. μέ τόν μέγαν παιανίσταν πρώην πρό¬ εδρον τής Πολωνικής ΛημοκρατΙ- ας Πεδερέφσκυ, ό Ρίπβρτίρ ΚΙΝΗΣΙΣ - Ό κ. Μήνας θ Πο· τήρης ανεχώρησε είς Αθήνας δι" εργασίας τοΰ γραφείου τού. Αθηναϊκον Κομμωτήριον ΪΙααιλικούλας Παπαδάκη Ρεβυμνον Τό Ρέθυμνον επλουτίσθη μ' Ι¬ να πολυτελέστατον Αθηναϊκον κομμωτήριον. Κάθε κυρία πού τό έπισκέπτεται, φεύγει χατενθουσι- ασμένη μέ τάς καλλιτεχνικάς κομ μώσεις τής δίδος Παπαδάκη, ποΰ κάνουν θαυμάσιο κεφάλι. ά ■■■■■■■■■ι ■ ■■■■■■■■■■«■■■■•■■■ΠεΐεΐεΙΠβι Αφιχθη έξ Αθηνών ή μοδίστα Κα ΒΑΣΩ Ν. ΨΩΜΑΔΑΚΗ, κομίσασα δλα τα τελευταία μοδέλα φερεμάτων, κροκί καΐ πατρόν· Ή Παιδαγωγική Άκαδημία Ή· ιακλείου διαθέτει πρός πώλησιν ηρόν χόρτον καί δχυρον κριθής ρΐστης τΐοιότητος είς τιμήν συμ- ίρουσαν, ■■■■■■■■■■ Λ πειββΒει ■■■·■·■■■■■■·■■■■■■■■·■■ ■■»·*■ ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Ι■■■■■■■■■■■■■■■■■ΒΒ*ββι ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ "ΛΥΚΕΙΟΝ,, ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Γνωβτβποιεΐται είς τβύς ενδιαφερομένους, ίίτι „«,.« το πρώτον «ενθήμερβν τβΰ πρβθΕχοΰς Ιουλίου θέλει 0ι· εξ«χβή εν τώ «Ποτλλαδίω» Λυκείω εισιτήριος έξέταοις μα· βητών διά την πρώτην τάξιν τού ΌχταταΕίου χαΐ την πρώτην τά{ιν τού 'Εξαταξίου Γυμνασίου, ΔεκτοΊ είς μέν τό ΌκτατάςΊον γίνονται μαθηταί χε>
  κτημένοι ενδεικτικόν Δ' καί Ε' Δπμοτικοΰ Σχολείου βΐς
  δέ τ© 'Εξατάξΐον Γυμνάσιβν μαθηταί κ*κτημένοι απολυ¬
  τήριον Δημοτιχου Σχολείου.
  Οί μέλλοντες νά ύποστώσι την εισιτήριον εξέτασιν
  «Λραοκϊυαςβνται καθ1 έκαστην έν τώ «Παλλαδίω» «νεν
  άμοιβπς τινος.
  Σχετικαί πληροφορίαι παρέχβνται έν τώ
  τού «Παλλαδίου».
  ■■■■■■
  ..**41»
  «κιίου.
  ν οί μικ
  ιαΐτου
  Κ κοι δίκαια
  ϊύιην τής (οί
  καί Οιδβ(«4·
  τούτου 6οβν
  ως «αιδανβγι
  ιήν εκλεκτον
  ■ών.
  )ν ά>(ιν τδ»
  IV
  {ΙιλΠνϋ^Ι]*
  ις των συζη
  τό< σιΐγχρό· ανότητας. άψυχον «λ(· κράτους ,|ιί· είς τος ουι>
  ν ρόλον ί«β.ι·
  αμβανομίνω»
  ,ν μαχητικών
  λικών «ολ£·
  υσις διά την
  ι £πανγελμα
  ο ι ών 6ια·ό-
  • την αρχήν
  ,ν "Επιττλο
  )Οήν £ίς"ΐ»
  ΒροντησΙου
  ΐΤόια ίξοδο
  ,α τού «""
  ^ργανωμ£Κ|
  τέλ«σ£ ««ι
  όλως κο'ν(ι)
  ϊνας λόγο< ς την ιτρω- τού «δ*»1» ακάί --«"! Γ* ιι· ι- Ι. ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ μεγάλο έργον Ουγκώ. Οί Άθλιοι. φ^^ ^ πιον τού άνοΐγονται, οίίτως έξήγει π3ν μισήσει ένεβάτευεν ε(ς παν δ,τι εΐχε ΐ Ό τα ?τι νθίσ,νΓ^ ΓΡΟΕρα ·*"*£«- του, ετι χθεσινά και δμως άρχαιότατα πρός αυτόν σή¬ μερον, ηγανάκτει η έμειδία πικρθς. Φυσικώ Τώ λ?. γω, άπό τής ανοικοδομήσεως τού πατρός τού 'μετέ βη είς τήνάνοικοδόμησιν τού Ναπολέοντος, δν ' έκ νητπωδους ήλικίας εδιδάχθη νά μισ{}, ποτιζόμενος καθ εκάστην υπό των κατά τοΰ Βοναττάρτου κατα- κρ,σεων των οικείον τού, ανηκόντων είς τό κόμμα τοθ 1814. Τό κόμμα τουτο, ήτοι τό βουρβωνικόν, διά τε τάς προλήψεις καί διά τα ουμφέροντά τού, προσε πάθει τότε νά παραμορφώοη τόν Ναπολέοντα Έπω- φελούμενον έπιτηδεΐως την κόπωσιν τοθ γαλλικοθ εθνους καϊ την άπέχθειαν των μη-έρων, δσαι έχα- σα/ τούς υΐούς των, παρΐστα τόν άνδρα εκείνον ώς τέρας άνθρωπόμορφον, μυθώδες σχεδόν διά νά τόν ζωγραφΐση, απαίσιον είς την φαντασίαν τοΰ λαοϋ ήτις όμοιάζει πρός εκείνην των παιδίων, τόν ύπεδεί- κνυεν είς τα πλήθη υπό παν προσωπεΐον έμποιοθν φόβον άπό τοϋ τρομεροΟ την μεγαλειότητα, μέχρι τοθ τρομεροϋ τοϋ καταντώντος γελοίου. Ό Μάριος έβλεπεν όσπμέραι εΰκρινέστερον, ήρ¬ ξατο ν' άνοβαίνη βραίέως, βημα πρός βήμσ, κατ' αρχάς μέν σχεδόν μετά λύπης, επειτα δέ μετά ζέ σεως, πρώτον τάς σκοτεινάς των βαθμίδων, επειτα τάς άμυδρώς πως πεφωτισμένος, κοΐ.τέλος τος φω τεινάς καϊ άκτινοβόλοος τοϋ ένθουοιοσμοΟ. Νύκτα τινά, ευρίσκετο μόνος είς τό μικρόν τού δωμάτιον, κε'μενον είς τό ύπερ&ον. Ό λύχνος τού ήτον άνημμένος· εΐχε στηριγμένους τούς άγκώνας επί τοθ τραπεζίου τού, τιλησΐον τού παραβύρου. Έκ τοΰ άχανοθς ούρανοθ κατέβαινον είς τό πνεθμά τού τταντοΐαι σκέψεις "Οποίον θέαμα ή νύξ! άκού- εις ύποκώφους θορύβους καϊ πόθεν έρχονται άγνο είς· βλέπεις τόν Δία, τόν Δία δστις είνε χιλιάκιςκαΐ διακοσάκις μεγαλείτερος τής γής άναδίδοντα ά- τμούς κοκκίνους, ως τις άνθρακιά' τό στερέωμα τό κυανοθν εΐνε μέλαν" τα άστρα λαμπυρίζουν πράγμα φοβερόν. Άνεγίνωσκε τάς έκθέσεις τής μεγάλης στρατι- άς, τάς όμηρικάς στροφάς έκείνας, τάς επί τοΰ πε- δίου τής μάχης γεγραμμένσς· έβλεπεν έντός αυτών τό δνομα τοϋ πατρός τού έκ διαλειμμάτων έβλε¬ πεν έν πάσοις τό δνομα τοθ αύτοκράτορος' δλη ή μεγάλη αύτοκρατορία ενεφανίζετο είς αυτόν ώς ό πταοία' ησθάνθη ώς τίνα παλΐρραιαν άναβαίνουσαν είς τα έντός τού· εστίν δτε τώ εφαίνετο δτι ό πα¬ τήρ τού διέβαινε πλησίον τού ώς πνοή, καϊ έλάλει είς τό ώτΐον του' ολίγον κατ' ολίγον κατέστη έξαλ- λος' ενόμισεν δτι ήκουε τύμπανα' τό πυροβόλον, τάς σάλπιγγας, τό τακτικόν βήμα των ταγμάτων, τόν απώτερον καί ύπόκωφον καλπασμόν των Ιππέων έκ διαλειμμάτων τα όμματα τού έσηκώνοντο πρός τόν ουρανόν καί έβλεπον μαρμαίροντας είς τό ά- χανές τοθ στερεώματος τούς γιγαντώδεις άστερι- σμούς, επειτα έ'πιτττον πάλιν είς τό βιβλίον κα! έβλε¬ πον άλλα πράγματα γιγαντώδη καΐ ταυτα συγκε- χυμένως πως κινούμενα. Ή καρδία τού συνεσφίγ- θη. "Εμεινε τρέμων, πνευστιών, ένθους. (συνεχίζεται) ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ-ΚΡΗΤΗ2 έδός Ανδρόγεω (Πλησίον βδβντοϊατρ«ίβ« κ. Σαραντινίδου). ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ των Γερμ«ν.κ«ν Έρ^τ«ί«ν ._ _ ____ _ —. »» Λ Γ% νητα. Φβρτηγά-Λεωφορεια αηο 2 1)2— ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ τής Γ6ΡΗ«ν.κής Ενω Έξγέ«ν ^^ σεως ΈξΥ ο,βν καταβκευαςει εκτές των κ«1 ρυμβυλκβυμενα μετα βυο ρτ,μβυλκβϋ οτηρ.ζόμενα με Έλαατικής ιέργοστά- „„. —,_...;ών τύπων β; άνατρβπής βπι τβυ εϊδικού αυστήματβς στρβφιις. μεταφβράς εύθράστων ι,λ.π.) χαβώς , ήλεκτρβκί- _βι Α ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ««Ρ« Γεωργίας· 8. Α. Ι. Μ. IV. Ζώον έξαιρετικώς άδηφάγον έ τόνος, ρίπτεται άκάθεκτον εναν¬ τίον οιουδήποτε θηράματος, πού θά συναντήστ] εις τόν δρόμον τού. Άλλ' ακριβώς αυτή ή μεγίστη- δ ρεξίς τού υπήρξεν πολύ ώφέλιμος είς τοΰς ώχεανογράφους. Πράγμα έκ τής έςετάσεως υπό των ί- χθυολόγων τοθ ατομάχου συλλαμ- 'ανομένων τόνων ανεκαλύφθησαν ιάφορα είδη σπανιωιάτων ίχθύ- ων 'Γπάρχει Ινα είϊος ψαριοΰ, τδ <ποΐον εθεωρείτο έκλιπόν καΐ έκ ου όποίου υπήρχον είς τα Εχθιι ολογικά έργαστ,ήρια τοθ κόσμου ολοκλήρου δύο μόνον άντιπρόσω ποι. Τόνοι άλιευθέντες τό παρελ¬ θόν 2τος έφερον είς τούς γαλλι¬ κής λιμένας τοΰ ΆτλαντικοΟ ολό¬ κληρον συλλογήν, πράγμα τό ο¬ ποίον άποδεικνύει ότι τό είδος ύ πά,ρχει άκόμη καί έν άιρθονία, ποίας ξέρει είς ποία άνεξερεύ/'η :α βάθη τοθ ώκεανοθ. Έπίσης διά :ής ιδίας όοοΰ, δηλαδή τοΰ στο μάχου των άλιευομένων τόνων ηλ θαν είς την επιφάνειαν [ίπειρα εί 5η φωτεινών ψαριών καΐ άλλων ζώων των ύγρών έκτάσεων, τα ο ποία άνέτρεψαν εντελώς τα μέχρι τοΰδε παραδεδεγμένα υπό τής έ πιστήμης επί τοθ κεφαλαίου τού τού. Διεπιστώθη 8τι οί τόνοι, πού έφερον είς τόν στόμαχον τού; ■ τ"ό ττρατήρΐον οΐνων ! •Αντωνίου ΙΛιιετεινάκχ] . . _■,.„!«βίΙ πελατείαν τού δτι Έγκυκλοπα ιδ ε ία ΑΓ έκείνους ποϋ θέλουν νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των. 'Ατίό δλα δι' όλους. ΟΙ ΑΝΕΞΕΡΕΥΝΗΤΟΙ ΒΥΘΟΙ τα είδη «ύτα είχον άλιευθή είς την επιφάνειαν, δέν εΐχαν δηλαδή τόν καιρόν νά κατεβιθν είς τάς θαλασσίας άβύισους καί είς βάθος έκατοντάΐων ΐ^ος καί χιλιάδ'ύν μέτρων. Εγεννήθη ουτΌ τό προ (5λημχ: Ζοΰν, λοιπόν, καΐ είς την επιφάνειαν τα ζώα αύτά, τα λεγό μ=να φωΐεινά, πού έπιστεύετο δτι κατοικοΰν μόνον είς τάς σκοτεινάς γωνίας τοθ [ίασιλείου τοθ Ποαει δών^ς, Άλλ' έν τοιαύτη περιπτώ¬ σει τί γίνεται ή περίφημη θεωρία ποΰ αποδίδει την φοκογενή ΐδιό τητα των ψαριών αυτών είς τό γε γονός δτι ζοθν είς ιά άβυσσαλέα σκότη: Άπό τής άπόψίως, λοι πάν, αυτής έκτός τής καθαρώς έμπορικής καΐ βιομηχχνικής, ή άλιεία το·3 τόνου είνε πολυτ μωτά τη, διότι έπιτρέπει σπουδαιοτά τας καί άσφαλείς έπισττιμονικάς πϊρατηρήαεις, πού δι' άλλου τρό που θα έχρειάζοντο ετη κ'αί δαπά νας. Τό σύσ;ημ» αύ;ό των μελετών άκόπων καΐ άσφαλών, έγενικεύθη τελευταίως είς την Γαλλίαν καΐ πρόκειτα: νά άνοίς'θ νέους καΐ ά γνώατου; δρόμους είς τούς ώκεα νογραφικάς καΐ ίχθίΐολογικάς με λέτας. Φαίνετα: άΐχλ&ύστατον. Άλ λά καΐ τό αύγόν τού Κολόμ,ίου φαίνεται σήμερον έξ ϊσου άπλοθν. Μόνον πού έχρειάζετο νά τό σκε κάποιος. Μία ώραία συγκέντρωσις των έργατών Σητείας. ΣΗΓΕΙΑ Ίοΰνιος (άνταποχρι- τοΰ μας).—Την περασμένην Δευ¬ τέραν οί εργάται Σητείας συνε¬ κεντρώθησαν όλω; αυθορμήτως εί; τα έξοχικον κέντρον «ΚαλλιΘέα» τοΰ κ. Κοκκινάκη όπως άνταλλά- ξνιαι σκέψεις περί τής καλυτέρα; διαβιώσεω; αυτών, τή; άλληλοβο- ηθείας καί των λοιπών ζητημά- των των άπασχολοΰντων αϋτούς. Ό Σύνδεσμος έργατων Λιμε νος Σητείας άιτοτελεϊται έκ των Προεδρου'Αντ.Ψαρουδάκη, Εύαγ. Καλαμπόκη, Στεφ. 'Αμπολέρη, Κων. Κουνουβέλη, Ί. Μακριύάκη, Σταματάκη, Άντ. Χατζαντω- νίου. Εύαγ. Αγγελική, Κυρ. Μαα γλάνπ. Κων. Κεραμιόά, Έμμ. Γϊ ωργχντάκη, Έμμ. Κουμαντατά κη, Γ. Καμπουρογιάννη. Τό προ εδρείον έργατων κύτους: Ν. Τσαγ καράκη, Άργ 'Λργυρίου, Έλ. Κουνουβέλη, τό δέ Προεδρείον Λεμβούχον: Ί. Άγγελίδη, Ποβ. Καλαμπόκη. Νετά την συγκέντρωβιν, ο πρό εδρος έργατων Λιμένος κ. Ψαρου δάκης ωμίλησε διά μακρών πρός τούς παρισταμένους, αναπτύξας τό ζπτημα τή; έντίμου εργασίας πρό; τό καλόν τή; κοινωνία; κα τα τάς έμπνεύσεις τοΰ Μεγάλου Κυβερνήτου καί 'Αρχηγοΰ των έργατων Προέδρου τη; Έθνική; Κυβερνήαεω;, την αγάπην καί καλήν συμπερΐφοράν, τόν σεβα¬ σμόν πρό; την ίδιοκτησίαν των άλλων, την ΰπακοήν εί; τάς αρ¬ χάς καί τούς Νόμον;, την πίστιν πρό; την Πατρίδα την Ορηοχεί >
  Είδικευθεΐσα επί εξάμηνον είς τούς μεγάλους
  οϊκους Κοπτικης καΐ Ραπτικής Σ1ΝΑΝΗ ΚΑΙ
  ΚΑΖΑΚΟΥ
  Η Κ* ΕΥΑΓ. Ι. ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ
  Επανήλθεν έξ Αθηνών μέ νέα σχέδια κροκί,
  καί άναλαμβάνει την ραφήν γυναικείων φορε-
  μάτων μέ εργασίαν ήγγυημένην είς τιμάς ασυ¬
  ναγωνίστους. Έπίσης άναλαμβάνει καί προμήθει¬
  αν κροκί διά Μοδίστας.
  Επισκεφθήτε μας, όδός Γιαννίκου.
  Μόνον μέ τό θαλαμηγόν
  «ΧΙΟΣ»
  Κάθε ΚΥΡΙΑΚΗΝ 6 μ. μ. ακριβώς
  Κατ' ευθείαν διά ΠΕΙΡΑΙΑ (σέ 12 ώρες)
  ΑΙΔΗΨΟΝ (άφιξις Τρίτην πρωΐ) ΒΟΛΟΝ,
  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ.
  Ταχύτης 1* μιλλίων.—"Ανεσις—'Ασφάλεια.
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  Τηλεφ. 1—40
  αν καί τόν Βασιλέα, καί την ιιε
  τα φανατισμοΰ προσήλωσιν πρό;
  Ι τα έβνικα ίίίώδη.
  Τό τέλο; τού λόγου έκ*λυψχν
  . παρατεταμένα χβιροκροτήματα.
  'Ακολούθω; οπό τό αΰτό πνεϋμα
  ωμίλησαν οί Πρόεδροι τοΰ Συλ
  ! λόγου έργατών κύτου; καί Λεμ
  | βούχων. Μεταξϊι έργατων είχον
  Ι έμφΐλοχωρήοει παρεξηγησει; τινές
  αϊτΐνε; ηρθησαν έξ αί τί α; τή;
  βυγκκντρώσεω; ταύτη; καί οί άν
  τίπαλοι έδωκαν τάς χείρα; πρό;
  αμοιβαίαν συνεργασίαν έν πνεύ
  ματι άγάπη; κχί αλληλεγγύης.
  Είτα προσήλθον άπασαι αί ο!
  κογένίΐαι των συγκεντρωμένων
  έργατικών είς την «Καλλιθέαν»
  ένθα έγευμάτιααν μέ μεγάλην ο
  ρεξιν υπό την σκιάν των άμυγ
  δαλεών καί έιτηκολούθηαί πολύω
  ρος διασκέδασις Ό γνωστό; καλ
  λιτέχνη; τοΰ βιολιοΰ Καραντώ
  νης (Άντ. ^Ψαρουδάκης) αφήκε
  νά διαχυθοΰν οί γλυκείς φθόγ-
  γοι τ«ύ βιολιοΰ τού κχί ένθουβι
  ασμένοι οί εργάται εχόρευσαν
  τόν Κρητικόν καί άλλου; χοροϋς
  μέχρι τοΰ μεσονύκτιον.
  "Ενα μεγάλο μπράβο τούς χρει
  άξίται, γιατί μέ την εΰγίνειαν
  καί την καλήν συμπεριΐροράν των
  πρό; όλους έχουν έπισύρει ίήν
  άγ*πΐιν καί εκτίμησιν όλνν των
  κατοίκων τή; κωμοπόλεως ή ό
  ποία ώ; γνωστόν αποτελεί Ενός
  άιτό τα έμπορικώτερα κέντρα των
  ' ανατολικήν έπαρχιών.
  Γ. Β.
  ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ
  Πλειοδοτικός Διαγωνισμός
  Την 26ην Ιουλίου έ. ε. προ
  κηρύσσεται πρόχειρος πλειοδο
  τικός διαγωνισμός διά την
  εκποίησιν ενός πσραπήγματος
  μετά θυρών καί παραθιόρων
  καί κεράμων, είς τόν Ναόν
  Άναλήψεως τοθ Σωτήρος θε
  σιν Άκρόπολις ("Ακ τάμπιο)
  καί προσκαλοθνται οί βουλό
  μενοι νά πλειοδοτήσουν δττως
  προσέλθωσι την ορισθείσαν
  ημέραν καΐ ώραν 10 π. μ.
  Οί πλειοδόται υποχρεούν¬
  ται είς την κατοβολήν παρα-
  βόλου δραχμών χιλίων είς με-
  τρητά κατσβλητέα είς τόν Τα-
  μίαν τής Ένορίας λαμβάνον¬
  τες απόδειξιν καταθέσεως.
  Ηράκλειον 19 Ιουλίου 1938
  (Έκ τής Ένορίας τοΰ Ίε-
  ροϋ Ναοϋ Άναλήψεως τού
  Σωτήρος).
  ^« ....·■·■·■■...■···4
  Ο ΠΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ «ΙΑΤΡΟΣ ·
  Κων. Ε. Πολυδάκης :
  Β
  ΕΙδικευθεΙς έν ΓερμανΙα είς ·
  τα νοσήμστα τοθ στομάχου [
  έντέρων καΐ η'πατος, δέχεται .
  τούς πάσχοντος έκτοΰπεπτι- ·
  κοθ συστήματος έν τόρ ΙατρεΙφ Ι
  τού (οΐκία κ. Χελιδώνη), Ίρβϊς .
  Καμάρες. ■
  θεραπεία αΐμορροΐδων ά- .
  νευ έγγειρίσ^ως δι* ίνέσΐων. ■
  Άριθμ. τηλ. 7-92
  ϋΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙ
  Ο ΜΕΓΑΣ 8ΕΡΙΝ0Σ ΡΑΜΠΕΣ
  ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΙΚΗ
  (ΜΕΪΝΤΑΝΙ) ·
  θά είναι άνάλογος μέ τόν χειμερινόν, ό οποίος έξέιτλη-
  ξε ολόκληρον τόν πληθυσμόν τής Κρήτης μέ τάς άπιστεο-
  τους τιμάς καί έντυσε ολόκληρον τόν κόσμον ό οποίος
  ήτο αδύνατον νά ένδυθη μέ τάς τιμάς τής άγοράς.
  Άπό τής 20 μέχρι 26 ΊουνΙου 5ά πωληθώσι τα εξής:
  —Αί έκθέσεις χειροτεχνημά
  των τοΰ Πρακτικοΰ Λυκεί-
  ου καί Γυμνασίου αρρε¬
  νων.
  Πολύν κόσμον αυνΕκέντρωσαν
  ιτροχθέ; α! έκθέαει; χειροτβχνία;
  έν γένει καί ζωγραφίδης τοΰ Πρα
  κτικοϋ Λυκβίου καί τοΰ Γυμνα
  α|ου αρρενων Ήρακλίίοο Τόσον
  ϊϊς την πρώτην όσον καί είς την
  δευτέραν των βκθέσεων βπεδεί
  χθησαν εργασίαι μέ πβλλήν δημι
  ουργικότητα,άκριβή τεχνικήν καΐ
  καλαισθησίαν, όφειλόμεναι είς
  τούς διδάξαντας των δύο άνωτέ
  ρων τούτων έκκαιδευτηρίων μας
  καΐ είς*.τάς έλας|έν αύτοι; προό
  δούς ώ; καΐ την φΐλοπονίαν των
  μαθητών.
  —Οί έφεδροι άξιωματικοί.
  Είς τό ύπ' αριθ. 81 φύλλον τή;
  φημερίδος τή; κυβερνήσεως έδη
  μοσιεύθη τό διάταγμα διά τοϋ ό
  ποίου διαγράφονται των στελβ
  χών τοΰ έφεδρου στοατοϋ οί κα
  αληφθέντε; υπό τοΰ βρίου ήλικί
  άς άξιωματικοί των διαφόρων δ
  πλων καΐ βαθμών.
  —Τό ένσημον διά τα δικα-
  στικά μέγαρα.
  Υπό τού ΰπουργείου τής Δι
  καιοσύνης απεστάλη έγκΰκλιος
  πρόςτά; εΐσαγγελικάς αρχάς διά
  τή; οποίας παραγγέλλεται είς αΰ
  τάς όπως επιμελούνται τή; εισ
  κράξεως τοΰ προσθετοσ ποσοστοΰ
  10 ο)ο ύηέρ των είδικών ταμείων
  διά την ανέγερσιν δικαστικών
  κτιρίων.
  —Μονιμοποίησις δικαστικοΰ
  ύπαλλήλου.
  Δυνάμει αποφάσεως τοΰ υπουρ
  γειΌυ Δικαιοούνης διωρίσθη μόνι
  τς παρά τώ Πταισματοδικείω
  Ηρακλείου δικαστικό; γραφευς
  β' τάξεω; ό κ. Πολυχρονη; Μ.
  Κονταξάκη; πρώτος έπιτυχών κα
  τα τόν διενεργηθεντα σχετικόν
  διαγωνισμόν.
  —Φιλάνθρωπος δωρεά.
  Ό κ- Ί». Γ- Νιτσοτάκης κατέ
  θεσε\εί; τό Ταμείον, τοΰ Φιλαν
  θρωπικοϋ Συλλόγου Κυρίων δρ.
  2 000 εί; μνήμην τή; μακαρίτιδος
  θείας τού Βικτωρίας Α. Καπετα
  νάκη Ό ίύλλογο; εύχαριστεϊ
  θερμν; τόν δωρητήν όστι; συνε
  χίζει οϋτω τό φΐλάνθρωπον έ'ρ
  γον τή; αποθανούσης.
  Λινά Διτΐλόφαρδα των Δρχ.
  Σαντακρουτα
  Κουκουλάρικα
  Σκωτζέζικα
  »
  Κασμήρια Πενιέ
  » »
  Άγγλικά

  Ι)
  90 μόνον
  100 »
  140 »
  300 »
  200 »
  350 »
  300 »
  375 »
  425 „
  450 „
  475 „
  550 „
  600 „
  700 „
  50
  60
  90
  175
  100
  225
  210
  250
  290
  325
  350
  375
  450
  500
  ή Γιάρδα
  λπθΓΐ πελατείαν τού «" ·
  '1 τ5>Γ·,ν°των τιοιοτήτων. «
  :ς θλων ^—» κΐ<·ν» Ι ΠΑΛΑΙΑ 4νώ«ρο Β"»»· , ,..........·■■■-■■■"■■·""■"* Χονδρική πώλησις άποκλείεται άνω τού 1 κο· στουμΐου. Αριθ Πρωτ. 101 Περίληψις Διακηρύξεως Ό Πρόεδρος τοθ Είδικοϋ Ταμείου 'Επαρχισκής Όδο- ποιΐας Ρεθύμνης Διακηρύττει δτι, Έκτίθεται είς φανεράν μει¬ οδοτικήν δημοπρασίαν ή άνα- κσίνισις τοϋ καταστρώματος τής γεφύρας τής έπαρχιακής όδοϋ Περάματος—Μελιδονίου την 4ην Ιουλίου ημέραν Δευ¬ τέραν καΐ ώραν 11 π. μ. είς τα γραφεΐα τής ΝομαρχΙας. Προϋπολογισμός 85.000 δρ. Προθεσμία παραδόσεως δίμη- νος. "Εγγύησις 5000. ΔεκτοΙ έργολάβοι οίκοδομικών καΐ δ- δοποιΐας. Ρέθυμνον 15 ΊουνΙου 1938 Ό Νομάρχης Ρεθύμνης Πρό εδροςτοθ Ε.Τ.Ε.Ο.Ρ. Κ. Κρεββατά; ΙιΪΒ ΖΗΤΕΓΓΑΐμαγείρισσα , ραμένη μέ μισθόν ίκανοποιητι- κόν. Πληροφορίαι παρ' ημίν. ► ιιΙ
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γρσφεϊα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩ,ΣΙΣ
  Πρωΐα Τρίτης
  21 Ίουνίου 1938
  12 Π *Ώθ€|
  Η ΙΤΑΛΙΑ ΖΗΤΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΝ
  ΤΗΣ ΙΤΑΑΟΑΤΓΑΙΧΗΣ ΣΥΜΦΟΝΙΛΣ
  Τα άννλοϊταλικά καΐ τό ίσπανικόν.
  Κατάρρευσις όρουςέτχί άμαί
  ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΟΟΣΥΡΗ ΕΙ
  ΤΟΥΣ ΙΤΑΛΟΥΣ ΕΟΕΑίΗΤΑΣ
  ΖΟΗΡΑ Η ΕΝΤΥΠΟΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτού μας). — Έκ Αονδίνου ΐηλε·
  γραφεϊται ότι ή Ίταλική κυβέρνησις
  εζήτησε παρά ταΰ κ. Τσάμπερλαιν την
  τροποποίησιν τής Ίταλοαγγλικής συμ¬
  φωνίας τής Ρώμης.
  Κατά τάς αύτάς πληροφορίας ή Ι¬
  ταλία άρνεϊται νά άποσύρη έξ Ίαπα-
  νίας τούς έκεϊ πολεμοΰντας εθελοντάς
  αυτής προβάλλουσα πρός τούτο ωρισμέ¬
  να έπιχειρήματα καί ισχυριζομένη ότι
  ή κατάστασις μετεβλήθη έν τω μεταξύ-
  ΊΙ αίτησις αυτή τής Ιταλίας προε-
  κάλεσε ζωηράν έντύπο>σιν είς τούς πολι-
  τικούς κ*ί διπλωματικούς κύκλους τής
  Άγγλικής πρωτευούσης.
  ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ Σ
  ΕΣΥΝΕΧΙΣΕ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΙΝ
  ΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜ1ΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτού μας). — Σήμερον συνήλθε καί
  πάλιν τό υπουργικόν Συμβούλιον τό
  οποίον εσυνέχισε την εξέτασιν διαφό¬
  ρων νομοθετικών καί ύπηρεσιακών ζη-
  μάτων επί των οποίων, είσηγουμένων
  τών_ αρμοδίων ύπουργών, ελήφθησαν ω¬
  ρισμέναι αποφάσεως.
  ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΚΑΡΟΛΟΥ
  ΚΑΙ ΚΕΜΑΛ ΑΤΑΤΟΥΡΚ
  Α «911 ΝΑ Ι 2 Ο Ίουνίου (τού άντα
  ποκριτού μας). — Τηλεγραφούν έκ
  Κωνσταντινουπόλεως ότι ό βασιλεύς
  τής Ρουμανίας Κάρολος έκτελών ταξί-
  διον άναψυχής διά τής Οαλαμηγοΰ τού
  προσήγγισεν είς Κωνβταντινούπολιν καί
  συνηντήθη μετά τού προέδρθβ τής
  τουρχικής δημοκρατίας κ. Κεμάλ * Λ-
  τατούρκ.ΊΙ συνομιλία των άρχηγών των
  δύο κρατών περιεστράφη καθ* ά ανα¬
  κοινούται είς την διεθνή κατάστασιν καί
  τάς σχέσεις των Βαλκανικών κρατών
  των οποίων διεπιστώθη ή έγκαρδιότης.
  ΕΝΤΕΛΕΤΑΙ
  II
  ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙλ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΑΑΙΣΤΙΝΗΝ
  ΑβΗΝΑΙ 2Ο Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας).— Καθ"1 ά αγγέλλεται
  έκ τοΰ έξωτερικοΰ ή τρομοκρατία είς
  την Ιΐαλαιστίνην έντείνεται. Κατά τάς
  υπαρχούσας πληροφορίας εγένοντο τε¬
  λευταίως άλλεπάλληλοι δολοφονίαι Ά-
  ράβων αί οποίαι ηύξησαν είς βαθμόν ε¬
  πικίνδυνον την έξαψιν των πνευμάτων,
  άπειλουμένων νέων αντεκδικήσβων εναν¬
  τίον των Εβραίων.
  ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ
  ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 20 Ίουνίου (τηλε
  γραφΐκώς).—Είς Ρώμην ή άγ·
  γλική κυβέρνησις έκαμε χθές
  διάβημα διά τό ίσπανικόν ζή-
  τημα. Ό κόμης Τσιάνο επι¬
  στρέψας έκ· Βενετίας έσχεν
  ακρόασιν παρά τώ κ. Μουσο
  λίνιτόν οποίον κατέστησεν έ
  νήμερον διά τάς συνομιλίας
  τού μέ τόν Πρωθυπουργόν τής
  Γιουγκοσλαυίας κ. Στογιαν-
  τίνοβιτς. Μετά την 7ην απο¬
  γευματινήν ό κόμης Τσιάνο
  εδέχθη τόν πρεσβευτήν τής
  Αγγλίας λόρδον Πέρθ μετά
  τοΰ όποίου συνωμίλησεν επί
  μακρόν. Ό λόρδος Πέρθ έζή
  τησεν έκ μέρους τής Άγγλι-
  κής κυβερνήσεως νά δεχθή ή
  Ιταλία νά χωρισθή τό άγγλοι
  ταλικόν σύμφωνον άπό τό ί-
  σπανικόν ζήτημα ώστε νά δι
  ευκολυνθή ή έφαρμογή τοΰ
  συμφώνου. Ή συζήτησις περι-
  εστράφη έπίσης είς την αυρια¬
  νήν συνεδρίασιν έν Λονδίνω
  τής έπιτροπής μή επεμβάσε¬
  ως. ______
  Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΝ ΙΣΠΑΝΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ «Ο Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας). — Έκ Παρισίων €&-
  β αιούται ή νίκη τής έθνικής ομάδος
  ποδοσφαίρου τής Ιταλίας ήτις ένίκηιε
  την εθνικήν όμάδα τής Ουγγαρίας. Ή
  ίταλική έθνική ομάς ανεκηρύχθη πρω-
  ταθλήτρια τού κόσμου.
  ΝΕΟΣΣΦΟΔΡΟΣΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΣ
  ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΡΟΤΕΥΟΥΣΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Ίουνίου (τού άντα·
  ποκριτού μας). — Είδήσεις τοΰ πρα-
  κτορείου Χαβάς μεταδίδουν τιληροφθ'
  ρίας τοΰ χθ&σινοΰ βομβαρδιαμοΰ τής
  Βαρκελώνης όστις υπήρξε σφοδρός έ-
  πενεγκών σημαντικάς ζημίας ^ίς την
  πόλιν. Ύπάρχουν πολλα άνθρώπινα θύ·
  ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΡΟΧηΡΟΥΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 20 Ίουνίου (τηλε¬
  γραφικώς).—Κατόπιν των επι-
  τυχιών τής ληξάσης έβδομά
  δος οί Έθνικοί έτερμάτισαν
  την εκστρατείαν των είς Κα-
  στεγιόν καί Τερουέλ. Μεγά-
  λη σημασία άποδΐδεται είς
  την κατάληψιν τού μεγάλου
  μεσογειακοθ λιμένος Έλ
  Γκράο υπό των Έθνικών άπό
  τόν οποίον θά τοΰς επιτραπή
  διαρκής άνεφοΐΐιασμός έκ τής
  ΜΓ.σογείου Οί Έθνικοί ευρί¬
  σκονται 48 χιλ. άπό τό Σαγ
  κοϋνΐο καϊ 70<ιλ. άπό την Βα- λένθιαν. Άπό τό στρατηγικόν σχέδιον των Έθνικών ύπολεί πεται ή κατάληψις τού Σαγ κοϋντο, ή κατάληψις τής έκεΐ θεν διπλής σιοηρρδρομικής γραμμής καί ή κατάληψις καΐ δευτέρου μεγάλου λιμένος είς την Μεσόγειον. —Είς Κίναν αί πολεμικαι έπιχειρήσεις παραλΰουν πάν τοτε λόγω των πλημμυρών αί οποίαι άπειλοΰν τό Χαν- κόου. Βεβαιούται έκ Χανκόου δτι 4 ίαπωνικά πολεμικά πλοΐα έβυθίσθησαν είς τόν ποταμόν Γιάγκ-Τσέ βομβαρδι- σθέντα υπό κινεζικών άερο πλοίων. —Αγγέλλεται έκ Ρώμης δτι σήμερον την πρωΐαν εγέ¬ νετο νέα συνάντησις μεταξο τοΰ κόμητος Τσιάνο καί τοΰ λόρδου Πέρθ. Ή συνομιλία διήρκεσεν επί μίαν &ραν καί περιεστράφη είς τό Ίσπανικίν Τόσον οί πολιτικοί κύκλοι τής Ρώμης δσον καί ή Αγγλία έλ πίζουν είς μίαν τελικήν συμ φωνίαν μεταξύ των δύο κρα- των. —Νεώτεραι πληροφορίαι έκ Λονδίνου άναφέρουν δτι ή αύριανή συνεδρίασις τής επι τροτιής μή επεμβάσεως θά δώ στ τελικήν λύσιν επί τού ίσπα νικοθ. Κατόπιν τής νέας προ-ι σεγγ'σεως Αγγλίας—Ιταλίας ^ επί τοΰ ίδίου ζητήματος, ή ά ττόφασις των μελθν τής έπι¬ τροπής άναμένεται μέ αισιο¬ δοξίαν. — Είς την Βουλήν των Κοι νοτήτων ανεμένετο διά σήμε¬ ρον τό άπόγευμα νέα συζήτη σις επί τοΰ Ίσπανικοΰ κατό¬ πιν τής παρατηρουμένης δι- πλωματικής δραστηοιότητος μεταξύ Αγγλίας καΐ Ιταλίας. ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΟΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΝ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ -Αγγέλλεται έξ Ηνωμέ¬ νον Πολιτειών τρομακτικόν σιδηροδρομικόν δυστΰχημα τό οποίον επροκάλεσεν αίφνιδία κατακρήμνισις μεγάλου τμήμα τος ενός δρους επί τής μηχα νής, παρασυρθέντος άπό άπό τομον διόγκωσιν των υδάτων τοΰ παραπλεύρως ρέοντος πό ταμοϋ. Ή άμαξοστοιχία ά ποτελουμένη έξ 7 βαγονίων κατεπλακώθη τελείως. Πολλά θύματα έπεσαν έντός τού πό ταμοϋ παρασυρθέντα 'ΰπό τού όρμηακοϋ ρεύματος. Οί νεκροί άνέοχονται είς 55 οί δέ βαρέ ως τραυματισμένοι είς 65. 40 έκ των έπιβατών ουδέν έπα- θον. Ό χδεσινός κατάπλους της μοίρας τού γαλλικοϋ στόλου της Μεσογείου. ΣΥΝΟΜΙΙΜΑΙ ΤΣΕΧΩΝ ΚΑΙΣΟΥΔΙΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΕΛΙΚΗΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗΝ ΚΑΜΠΗΝ ΕΥΟΙΩΝΟΙ ιΪΡΟΒΑΕΨΕΙΣ ΑΘΗΝΑΙ 2θ|Ίουνίου (τού άντα- ποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφήματα έκ Ηράγας άγγέλλουν ότι αί βυνομιλί· αι μεταξύ τοΰ Τσέχου πρωθυπουργόν κ. Χότζα καί τού άρχηγοΰ των Σου· διτών κ. Χενλάϊν εισήλθεν είς αποφα¬ σιστικήν καμπήν. Ύπάρχουν προβλέψεις ότι αί συνο· μιλίαι Οά καταλήξουν είς θετικά συμ- περάσματα, έξευρισκομένης λύσεως ικα¬ νοποιούσης αμφότερα τα διαμαχόμενα μερη. ΟΙ ΙΑΠΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΪυΓ ΟΤΙ Η ΑΓΓΛΙΑ Η ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΙ Η ΡΟΣΣΙΑ ΕΝΙΣΧΥΟΥΣΙ ΤΗΝ ΚΙΝΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Ίουνίου (τού άντα- ποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφούν έκ Τό· κιο ότι δημοσι&ύονται είς τάς Ίαπωνι- κάς εφημερίδας ήμιεπίσηι&θΐ άνακοι- νώσεις,καταγγέλλουσαβ την Γαλλίαν,την Αγγλίαν καί την Ρωσσίαν ώς ένισχυού- σα«, τούς Κινέζους εναντίον τής *"~ πωνίας. Την πρωΐαν τής χθές χατέπλευ σεν εις τόν λιμένα Ηρακλείου ή άναμενομένη μοϊρα τού γαλλικοθ στόλου τής Μεσογείου άπαρτιζο μένη έκ τριών άντιτορπιλλικών καί ενός πετρελαιοφόρου. Τής μοίρας έπιδαίνει ώς γνω στόν ό ύποναύαρχος κ. Ρισάρ δ ατις καί εξήλθε περί την Π π.μ. χθές επισκεφθείς εις την Νομαρ χίαν τόν υπουργόν Γενικόν Διοικη την Κρήτης κ. Μπ. Σφακιανάκη ναί τόν Νομάρχην Ηρακλείου κ. Ά. Αΐάρκελλον. Ό Γάλλος υπο ναύαρχος συνωδεύετο υπό τοΰ υπα σπιστοθ τού, των Γάλλων Προξέ νων έν Κρήτη κ. κ. Πρέβε Χανί ών καί Εύαγ. Τζολάκη Ήρακλεί ου, τοΰ ΔιοικητοΟ τού Συν^άγμα τος κ. Διαμαντοπούλου καΐ τοΰ νέου λιμενάρχου Ηρακλείου κ. Νικ. ΒλαοΊμήρου. Μετά την επίσκεψίν τού πά ρά τώ κ. Γεν. Διοικητη^ Κρήτης καί ιω κ. Νομάρχη, ό κ. ύποναύαρ χος επεσκέφθη είς τα Δημοτικόν μέγαρον τόν Δήμαρχον Ηρακλεί¬ ου κ. Μηναν Γεωργιάδην καί είτα τό /λιμεναρχείον. Άντακοδί5οντες την έπίσκε ψιν άνήλθον επί τής ναυαρχίδος «Ταρτύ» περί την μεσημβρίαν ό Ί'πουργός Γεν. Διοιχητής κ. Σφα κια άκης, ό Νομάρχης κ. Μάρκελ λος καί ό Δήμαρχος κ. Μηνάς Γεωργιάδης γενόμενοι δεκτοί υπό τοΰ Γάλλου ύποναυάρχου καΐ των ανωτέρων αξιωματικών τής μοί ρα;; Κατά την αναχώρησιν των άρ χών εκ τής ναυαρχίδος έρρίφθη σαν αί κεκανονισμέναι τιμητικα' βολαί. Άργά τό άπόγευμα είς τόν περίβολον τοϋ Όμίλου Άντισφαι ρίσεως διωργανώθη δεξίωσις πρός τιμήν τοΰ Γάλλου ναυάρχου καί των αξιωματικών τής ναυλοχού- σης είς τάν λιμένα μας μοίρας. Κατ' αυτήν παρέστησαν ό Υπουρ- γός Γενικάς Διοικητής Κρήτης κ. Μπότης Σφακιανάκης μετά τής κυρίας τού, ό Νομάρχας κ. Μάρ- κελλος, ό Δήμαρχος κ. Μ. Γεωρ¬ γιάδης, οί έν Ηρακλείω πρόξε- νοι των ξένων κρατών, οί διοική¬ ται τοΰ συντάγματος καί τής Χω- ροφυλακής, ό λιμενάρχη; Ηρα¬ κλείου καί πολλά έξέχοντα μέλη τής κοινωνίαν μας. ΙΙροσεκλήθη επίσης ό Σεβα- σμιώτατος Μητροπολίτης Κρή-ης κ. Τιμόθεος πλήν 8μως δέν παρέ στη λόγψ άδιαθεσίας. Κατά σχετικήν ανακοίνωσιν ή ίίνοδος τοΰ κοινοΰ επί των γαλ λικών πολεμικήν σκαφών θά επι τρέπεται άπό τής 2 —Γ) μ. μ. καθ' εκάστην. Ία Ο ΒΟΜΙΑΡΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΑΡΚΕΛΟΝΗΣ ΑΙΗΡΚΕΣΕΝ ΕΠΙ ΔΙΩΡΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Ίουνίου (τού άντα- ποκριτού μας). — Νεώτεραι πληροφο¬ ρίαι έκ Ηαριβίων άναφέρουν ότι ό χθε· σινός βομβαρδισμός τής Βαρκελώνης διήρκεσεν επί δίωρον. Οί έθνικοί έξ άλλον) διά προκηρύξεων αυτών δηλού· 1 σιν ότι θά βομβαρδίσουν έκ νέου την πόλιν. ΑΦΙΞΙΣ κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Την παρελθούσαν Κυριακήν αφιχθη είς την πόλιν μας έπ' εύκαιρία τοΰ κατάπλου τής μοίρας τοθ γαλλικοθ στόλου τής Μεσογείου, ό ύπουργός Γενικάς Διοικητής Κρήτης κ. Μπ*. Σφακιανάκης μετά τής κυρίας τού. ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Γενομένων αρχαιρεσιών πρός άνάδειξιν νέου Διοικητικοΰ Συμβουίου τού Ίατρικοΰ Συλ- λόγου Ηρακλείου, εξελέγη¬ σαν οί κ. κ.: Πρόεδρος Ιω¬ σήφ Αληγιζάκης, Γεν. Γραμ¬ ματεύς Κ. Πολυδάκης, Τσμ(· άς Στ. Σαριδάκης. Μέλη Δι¬ οικητικοΰ Συμβουλίου: Εύαγ. Χατζάκης καί Κ. Κσρυωτά- κης. Μέλη πειθαρχικοΰ Συμ¬ βουλίου: Κ Μαρκατάτος, Μ. Λυγνός καί Στυλ Γιαμαλάκης. Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ Πληροφορίαι έξ Αθηνών σχετικώς μέ την οργάνωσιν τής άλιε'ας, άναφέρουν δτι ει¬ δικώς δσον άφορά την Κρή¬ την αί τράτσι αί οποίαι δι- καιοΰνται νά άλιεΰουν είς τα κρητικά ϋδατα δέν δύνανται νά υπερβούν τάς 15. Διά τόν επαχθή δημοτικόν φόρον είς 10 ο)ο επί των άλιευομένων ίχθύων, αί συνεργαζόμεναι διά την αλιείαν υπηρεσίαι θά ύποδείξουν την κατάργησιν αύτοθ έφ' δσον είς ουδέν άλ- λο μέρος τής Ελλάδος υφί¬ σταται πσρομοιος φόρος. ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟΝ ΡΑΑΙΟΦΟΜΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ό ραδιοφω/ικές σταθμός Ά θηνών δίδει σήμερον 21 Ίουνίου τό εξής πράγρϊμμα: "Ωρα Τ μ. μ. μετεωρολογικόν δελτίον χρηματιστήριον, 7. ΙΟ' εΰ θυμον ελληνικόν τραγοΰδι (δί- σκοι), 7.45' όμιλία διά τάς κυ ρίας, 8 μ. μ. ρεσιτάλ τραγουδιοϋ υπό τής δίδος Παπ-απέτρου, 8.30 μουσική δωματίου (δίσκοι), !) διά¬ λεξις έθνικής νεολαίας, 9.1δ' συ ναυλία τραγουδιοΰ υπό τοΰ βαθυ- φώνου κ. Μουλί συνοδεία πιάνου υπό τοΰ Κ. Φαραντάτου, 9.45' είδήσεις. Κ) μ. μ ουμφωνική συ ναυλία τής όρχήιτρας τής ΥΡΕ υπό την διεύθυνσιν τοΰ κ. Εύαγγε λάτου, πρόγραμμα 1 είσαγωγή άπό την χωριάτικη δοκιμασίαν τοΰ Γκρέτρυ(;) συμφωνία άρ. 3 (ή ρωϊκή) τοΰ Μπετόβεν 3 Α χορός των ανθέων Β χορός των στοιχεί- ων άπο την όπερα, τοθ Σαμάρα Φλώρα Μιράμπιλις, 4 Ι κύκνος τοΰ Τουονέλλα χοθ Συμπέλιους, ό άκαδημαϊκή είααγωγή ιοΰΜπράμς. Κατά τό διάλλειμα τής συναυλίας θά μεταδοθοΰν αί τελευταίαι είδή σεις, 11.30' μουαική χοροΰ (δί¬ σκοι). ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΠΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΔΓ αποφάσεως τοΰ κ. υπουργοΰ των Οικονομικήν άπαγορεύεται, δ πως ενώπιον των φορολογικών δι- καατηρίων παρίσταται μή δικηγό ρος, πρός υπεράσπισ ν ύποθέσεων φορολογουμένων.Έπιτρέπεται μό¬ νον έξαιρετιχώς, δπως παρίσταν- ται μετά των ίδίιον των φορολο- γουμένων καί μή διχηγόροι, έφό- σον δμων ούτοι «τυγχάνουν λογι¬ σται καΐ είνε ΰπάλληλοι των φο· ρολογουμίνων. ΑΙ ΨΥΧΑΓΟΓΙΚΑΙ ΕΚΔΡΟIV^^^ ΤΟΝ ΕΠ4Γ)ΤΙ0Ν ΚΑΙ 5ΊΟΤΕΧΝΟ.Ν Καθ' ά πληροφορούμεθα τα έπαγγελματικά καί βιοτεχνι- κά σωματεΐα Ηρακλείου κα· θιέρωσαν την οργάνωσιν ήμε· οησίων ψυχαγωγικών έκδρο- μών διά τα μέλη των. "Ηδη τό σωματείον έπιπλοποιβν Ή ρα^λείου διοργανώνει διά την μεταπροσεχή Κυριακήν, 3 Ι¬ ουλίου, έκδρομήν είς την Μο νήν Βροντησίου ή έπιτυχία τής οποίας προβλέπεται άπό τοΰδε απολύτως εξησφαλισμέ¬ νη. Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Είς την εφημερίδα τής Κυβερ¬ νήσεως (αριθ. 116) εδημοσιεύθη ό κανονισμός σποροπαραγωγής. Συμφώνως πρό; τόν κανονισμόν, αυνιστώνται κέντρα σποροπαραγω γής, όριζόμενα κατ' ετος 9,' απο¬ φάσεως τής κεντρικής έπιτροπής, διά την ενέργειαν τής τακτικής σποροπαραγωγής βελτιωμένων ποι- κιλιών σπόρων μικρών σιτηρών, κτηνοτροφικων, φυτών κα! όσπρί- ων. Είς τα κέντρα σποροπαρα¬ γωγής άνατίθεται ή Ιπί συμβά¬ σει χορήγησις σπόρων, ή έκλο- γή των καταλλήλων διά τόν πολ- λαπλασιασμόν των σπόρω/ καλ- λιεργητων, ή παρακολουθήση των σποροπαραγωγων, ή συγκέντρω¬ σις καί άπολύμανσις των σπό¬ ρων. ΔΓ άλλων δΐατάξεων έρί- ζονται τα καθήκοντα των ύπαλλή- λων των κέντρων σποροπαραγω¬ γής, τα τής προσλήψεως αυτών χλπ. Ο ΕΟΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΠΑΗΣΙΑΖΕΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΣΑΓΚΟΥΝΤΟ ΑΘΗΝ %Ι 2Ο Ίουνίου (τού άντα· ποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφούν έκ Σα- ραγώσης ότι τα έθνικά στρατεύματα πλησιάζουν πρός την πόλιν Σαγχουντο. Οί κυβερνητικοί άντιτάσσουν εισέτι ά¬ μυναν είς τάς πλησίον όροαειράς. Κα¬ τά την γνώμην των έθνικών ή άμυνα α'ίτη αποσκοπαί είς τό νά δώση καιρόν είς τάς έφεδρείας των παρά την Βαλέν· θιαν νά συμπληρώσουν τάς όχυρώσεις των. Ο ΕΚΚΛΗΣΙΝ ΔΙΑΤηΙ ΒΛΛΕΝΟΙΛΝ ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Ίουνίου (τού άντα- πηκρΐίθύ μας).—Έκ Βαρκελώνης τη¬ λεγραφείται ότι ό πρώθυπουαγός κ. Νεγκρίν απηύθυνεν έκκλησιν πρός τούς κυβερνη-ικού; τής Βαλενθίας καλών αύ· τούς όπως ύπβρασπίσουν μέχρις εσχά¬ των καί δι* όλων αυτών των δυνάμεων την Βαλένθιαν. Ή έκκλησις τοΰ Νεγ¬ κρίν κρίνεται έν Παρισίοις ώς χαρακτη· ριστική τής δυσχερούς Θέσιως είς ήν ευρίσκονται οί κυβερνητικόν. ΔΕΞΙΩΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΒΑΛΗ ΚΩΝΣΤΛΝ1ΠΟΛΕΩΣ ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Ίουνίου (τού άντα- ποκριτοΰ μας).—ΌΒαλής Κων)πόλεως έπεα/έφθη χθές την Ακροπολιν καί τα Μουσεϊα μετά τοΰ υπουργοΰ Διοικη· τού Πρωτευούσης κ. Κοτζιά καί παρη¬ κολούθησε τούς Έλληνοαιγυπτιακούς αγώνας- Τό εσπέρας έξέδραμεν είς Βουλιαγμένην όπου παρεκάθησεν είς φι¬ λικόν γεύμα παρατεθέν υπό τοΰ υπουρ¬ γοΰ κ. Κοτζιά. Σήμερον την πρωΐαν επεσκέφθη τόν κ. Κοτζιάν συνεργασθείς μετ* αυτού επί τού συστήματος τής δι¬ οικήσεως τής πρωτευούσης. Αργότερον επεσκέφθη τόν δήμαρχον κ.ΙΙλυτάν. Είς τό Δημαρχείον Αθηνών εγένετο σήμε¬ ρον δεξίωσις πρός τιμήν τού.