95927

Αριθμός τεύχους

4894

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

22/6/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ^■ε«~επεεεεε—ρε—ρε—ρε—ρε—ρε—ε—ρε—βΙΙΙ1ΙΙΙ|Ι||ΙΙ|Ι||||||ΜΜΜ|Μ|ΜΜ|Μ|ΜΜΜΜΜ^9Β~|Ρ~Ι~ΗΡ1ΗΝΜΗΒΗΗ||ΙΙ^Η^ΒΜ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛ1ΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ·
  Αιγυπτου
  έτηαια λίς>αι 'ό
  έξάμηνος 2
  Άμρρικής
  έτησία ί)ο?.. 15
  έξάιιηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  22
  ΙΟΥΝΙΟΥ
  1938
  ΤΡΛΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  όλος: μιν«γαυρου
  ΥΠΕΥΒΠεΟΣ ΣΥΝΤΑΧΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤ ΛΥΡΑΚΗΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗ1115. · ΕΤΟί. 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4894
  ΔΙΕΥΘΥΜΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ
  ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΙΣ
  ΤΗΣ ΕΟΝΊΧΗΣ ΜΑΣ ΑΜΥΝΗΣ
  Εις τάς Αθήνας εγένοντο
  προχθές άσκησεις παθητι-
  κής άεραμύνης, στεφθεϊσαι
  υπό πλήρους επιτυχίας. Είς
  την περιφέρειαν τής 'Αττι-
  κής έγιναν έπίσης στρατιω-
  τικά γυμνάσια μέ έξαιρετι-
  κώς ικανοποιητικόν απόδο¬
  σιν. Καί μετ" ολίγον, θά γί¬
  νουν είς την Καβάλλαν καί
  την Δράμαν τετραήμεροι
  άσκησεις άντιαεροπορικής α¬
  μύνης παρουοία τοϋ ύφυ-
  πουργοΰ των Στρατιωτικών
  κ. Παπαδήμα. Έν τώ μετα-
  ξύ καί είς άλλας περιφερεί¬
  ας αί στρατιωτικαί μονά-
  δες έκτελοΰν γυμνάσια πε-
  ριωρισμένης κλίμακος ένώ
  έκ παραλλήλαυ συνεχίζετα'ι
  ή μετεκπαίδευσις των νέων
  εφέδρων αξιωματικών. Ταυτα
  ώς πρός την οργάνωσιν καί
  εκπαίδευσιν των στρατιωτι¬
  κών δυνάμεων. Άνάλογος
  δέ προσπαθεία καταβάλλε¬
  ται καί ώς πρός την οργά¬
  νωσιν καί τής Άεροπορίκς
  καί τοΰ στόλου καί ώς πρός
  την ενίσχυσιν έν γένει τής
  έθνικής μας αμύνης. Ή ά-
  εροπορία επλουτίσθη ρέ νέ-
  ας μονάδας. ©ά ενισχυθή
  δέ καί μέ άλλας πολλάς ά-
  κόμη ώστε νά είναι ίκανή
  νά προασπίση πάσαν άπό α¬
  έρος προσβολήν κατά τοΰ ε-
  δάφους μας. Αί πιστώσεις
  τάς οποίας διαθέτει ή Κυ¬
  βέρνησις εΐν*ν σΓΪμαντίκ«Τ."
  Καί ό έρανος διά ^τήν άε-
  ροπορίαν απέδωκε σεβαστά
  ποσά. Ήδη αί συνεισφοραι
  τού Έλληνικοΰ λαοΰ άνέρ-
  χονται κάτά τάς άνακοινώ-
  σεις τού ίδίου τοΰ κ. Πρωθυ-
  πουργοΰ είς τριακόσια έκα·
  τομμύρια. Καί πιστεύεται ό¬
  τι θά φθάσουν τα πεντακό
  σια διότι οί ερανοι συνεχί-
  ζονται καί ο λαός είσφέρει
  μέ τόν ίδιον πάντοτε εν¬
  θουσιασμόν, μέ συγκινητι-
  κήν προθυμίαν. Τό ναυτι¬
  κόν έπίσης ένισχύεται. Προ¬
  χθές άκόμη καθειλκύσθησαν
  δύο νέα τελευταίου τύπου
  άντιτορπιλλικά. Τα παλαιά
  σκάφη άνεκαινίσθησαν. Καί
  προμήθειαι πολεμικοΰ ύλι-
  κοΰ εγένοντο αφθονοι. 'Α-
  νάλογος δέ είναι ή προσπα¬
  θεία τής Κυβερνήσεως καί
  ώς πρός την κατασκευήν ©-
  χυρωματικών έργων.
  Φυσικά ή Ελλάς δέν τρε-
  φει κατακτητικά όνειρα. ©υ-
  • τε καί έδαφικάς βλεψεις έ-
  νει. Ποθεΐ την ειρήνην. Βαί
  ίάμνει δ,τι.ϊναι δυνειτβν
  διά νά την εξασφαλίση- Η¬
  δη μάλιστα, ευρίσκεται είς α-
  ίί χέοεις μ«β' ·λ«ν
  πόλεμον ή νά παρασυρθή
  είς αυτόν. Καί δυστυχώς ο'ί
  κίνδυνοι τού πολέμου καθη¬
  μερινώς καί αύξάνουν. "Αν
  δέ δέν άποτραποϋν καί δέν
  ύπερνικηθβΰν οί κίνδυνβι αύ
  τοί καί έκσπάση ή θύελλα
  τοΰ πολέμου, θά έχη τόσην
  δύναμιν, και όρμητικότητα,
  ώστε νά παρασύρη όλον τόν
  κόσμον είς την δίνην της.
  Καί θά δυνηθούν ν" άντι-
  στβΰν είς την θυελλαν αυ¬
  τήν καί νά άποφύγουν τάς
  καταστρεπτικάς συνεπείας
  της μόνον τα κράτη έκεΐνα
  ποΰ θά είναι αρκούντως πα·
  ρεσκευασμένα, πού θά οιαθέ-
  ουν ίκανάς δυνάμεις αμύ¬
  νης. Την αλήθειαν αυτήν
  αντελήφθη εγκαίρως καί ή
  ίδική μας Κυβέρνησις. Δι
  αύτό καί άπό τής ημέρας
  πού συνεκέντρωσεν όλας
  τάς έξουσίας είς χείρας της*
  έστρεψεν όλην την προσο¬
  χήν της είς την οργάνωσιν
  των άμυντικών δυνάμεων
  τής χώρας.
  Καί κατώρθωσε πολλαί. Ή¬
  δη η χώρα Ιχει καταστή
  άρκετά ίσχυρά καί ίκανή νά
  προασπίση την άνεξαρτησί
  αν καί την ασφάλειαν καί
  την ελευθερίαν της. Διότι—
  θά ήτο ΐσως περιττόν νά
  τονισθή—οί έξοπλισμοί τής
  Ελλάδος δέν έχουν επανα¬
  λαμβάνομεν σκοπούς έπιθε-
  τικούς. 'Αποβλέπουν μόνον
  είς την περιφρούρησιν τής εί-
  ρήνης. Καί είς αύτην την
  τριίγικήν^· ώραν κατά την
  οποίαν υψώνονται άπό ?αν-
  τοΰ οί καπνοί των πολεμι-
  κων Ιστίων, οφείλομεν νά ο¬
  μολογήσωμεν, ότι άν απο¬
  φευχθή ό πόλεμος καί ή
  καταστροφαί τού, τουτο θά
  όφείλεται είς τούς έξοπλι-
  σμούς έκείνων ακριβώς πού
  ποθούν την ειρήνην. Διότι
  ποτέ άλλοτε ϊσως δέν ειχε
  τόσην αξίαν όσην εχει σή¬
  μερον τό αρχαίον έκεΐνο
  γνωμικόν των Ρωμαίων: Ε¬
  άν θέλης ειρήνην, παρασκευ-
  άζου πρός πόλεμον.
  ρίσίας οχέοεις μ
  των γειτόνων της. Με την
  ί Σερβίαν και Ρου
  γαρίαν αί σχέσεις τ
  βελτιωθή σημαντικα ._....
  ταίως. Καί ή πατροπαραδο
  τϊςΓοτενή, είλικςινής, «Υ*«Ρ
  δ,Ις φιλία της με τ«5 Ηεγα-
  λας δυτικάς δυνάμεις οιατπ
  δεις έλληνογαλλικαί έκοη-
  **[
  κια πού κυκλοφορούν στούςι
  δρόμους τής πόλεώς μας μέ
  τίς κατάλευκες στολές των,
  μέ τ* ψημένα άπό την άλμη,
  κόκκινα πρόσωπά των. Δέν
  θά διακρίνετε καμμίαν έκ
  δήλωσι κουφότητος ή στεί-
  ρου, σκληροϋ έγωϊσμού
  πού δημιουργεΐται συνήθως
  στούς ίσχυρούς. Καμμίαν επί-,
  δειξι. Κανένα φαμφαρονισμό.
  Θά, ίδητε μιά σεμνήν ύπερη-
  φάνεισ καί άξιοπρέπεια πού
  έπιβάλλεται άμέσως. Κί' £να
  χαμόγελο καλωσύνης καί πο-
  λιτισμοΰ. Τοϋ ττολιτισμοΰ πού
  κσλλιεργεϊ καΐ διαφυλάσσει
  τό ένδοξο έθνός των καί τοί}
  όποίου τ' άγσθά προσφέρει
  στήν άνθρωπότητα. Καί είναι
  τόσο συμπαθητικά τα παιδία
  αύτά. "Ισως βεβαία καί γιατί
  τα ναυτάκια πέρνουν πάντα
  μιά ξεχωριστή θέσι οτΐς άν-
  θρώπινες καρδιές. Γιατί τό
  ναυτικό ξυπνα τή νοσταλγία
  τού ταξιδιοϋ, τής φυγής κσί
  τής περιπλανήσεως σέ κό·
  σμους μακρυσμένους πού ό
  κάθε άνθρωπος δημιουργεϊ
  άπό μικράς μέ τή φαντασία
  καί τ' δνειρο. "Ισως γιατί τό
  ναυτικό κι' ή θάλασσα έφερε
  σ' έπικοινωνΐα τούς λαοΰς τής
  γής, άπό τούς άρχαιοτάτους
  Πεταχτά
  σημειωματα
  ΟΙ ΦΙΑΟΙ
  Άγκαλιασμένη πάλι ή τρ(-
  χρωμη μέ την κυσνόλευκη.
  Την άντικρύσαμε μέ συγκίνη-
  σι καί εύγνωμοσύνη κσθώς
  τό δροσερό μελτέμι την έρρί-
  πιζε. Άναπαυθήκαμε υπό την
  σκιάν της. Έμελετησαμε καΐ
  κατενοήσαμεν τόν υψηλόν καί
  ωραίον συμβολισμόν της. Γα
  λάζιο καί λευκό. Είναι καί τα
  ίδικά μας χρώματα. Είναι
  τα χρώματα τής Ελλάδος,
  πού συμβολίζουν την γαλή-
  νη καΐ την ώμορφιά. Τή θά¬
  λασσα τή γαλανή καί τό γα-
  λάζιον ούρανό καί τοΰς λευ-
  κοΰς τούς καταρράχτας τού
  'ΕλληνικοΟ φωτός. Τα χρώμα¬
  τα τοϋ άθανάτου Έλληνικοΰ
  πνεύματος ποΰ έ'δωσε τα φώ
  τα τοΟ πολιτισμοΟ καί τής _έ·
  πιστημονικής καί φιλοσοφΐκής
  ερεύνης σ' δλη την άνθρωπό-
  τητσ. Καί είς αύτά τα χρώμα-
  τσ τής γαλήνης καί τοΰ κάλ-
  λους προσετέθη καί τό κόκ-
  κινο τής Φλόγας πού κρστα
  ασβεστο τό φώς τού άθανά-
  του 'ΕλληνικοΟ πνεύματος.
  Τί έπιτυχεμένος, τί ύπέροχος,
  τί ύψηλός άνώτερος συμβολι-
  σμός. Άλλά καί ,,πόσον απε¬
  δείχθη άξιος ό λαός πού πι-
  στεύεισ· αύτό τό σύμβολο
  νιά· νά κρατήση στά χέρια
  τού καί νά διαφυλάξη τή
  αενάλη κληρονομία τοΰ πο-
  λιτισμοϋ πού εδημιούργησαν
  αφήκαν στό πέρασμά
  οί άίώνες τής ανθρωπί¬
  χρόνους κι' εδημιούργησε τόν
  πσλιτισμό. "Ισως άκόμη γιατί
  τό ναυτικό συμβολΐζει τή δύ-
  ναμι τού άνθρώπου ποΰ έδά-
  μασε τό πιό άτίθασσο στοι-
  χεϊο τής φύσεως, τή θάλασσα.
  Μά πρό παντός γιατί αύτά
  τα ναυτάκια πού φιλοξενού¬
  μεν καί πού περ διαβάζουν
  στοΰς δρόμους τής πόλεώς
  μας μέ τίς κατάλευκες στο¬
  λές των, ώσάν σεμνές καί ά-
  ξιόπρεπες δεσποινιδοϋλες, εί¬
  ναι φρουροΐ τοϋ Μεσογεια-
  κοΰ πολιτισμοΟ, πού έθεμελί-
  ωσε ή δική μας χώρα καί
  εσυνέχισε καί προήγαγε ή δι¬
  κή των. Γιατί ό έρχομός των
  έφερε τόν άέρα τοϋ πολιτι¬
  σμοΟ, τό πνεΰμα των μεγάλων
  ίδανικών, τής ελευθερίας, τής
  δικαιοσύνης καί τής ανθρωπί¬
  νης αξιοπρεπείας. ΓιατΙ είνε
  Γάλλοι είς τούς όττοίους τό-
  σα πολλά οφείλομεν εμείς οί
  "Ελληνες ιδιαιτέρα καί ό κό
  σμος δλος γενικώτερα. Γιατί
  είναι παιδία ενός λαοθ μέ
  τόν οποίον οί "Ελληνες, βρε-
  θήκαμε πάντα άδελφωμένοι
  γιά κοινές έπιδιώξεις, κοινών
  ίδανικών. Γιατί είναι οί μέγα
  λοι φΐλοι μας!...
  Μ.—
  Ή ΚρητικιΊ έπαρχ ί α
  ΑΑΣΗΟΙ, ΤΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟΝ
  ΤΟΝ ΒΡΥΑΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΘΕΟΝ
  ^ν οί ά
  νης ίστορΐας·.· _
  Ίδητε τα τέκνα τού λαοθ
  αύτο0. Κυττάξετετά ναυτά-
  θίαμα όνειρώδους ώμορ-
  φιδς καί γραφικότητος πα-
  ρέχει την εποχήν αυτή τό
  όροττέ6ισν τοθ Λαοήθίθυ:
  Γαληνεμένη θάλαοσα πρασί-
  νού ό κάμπος. Κι' οί μθλοι—
  ε'ξη χιλιάδες μθλοι—μ' άνοιγ-
  μενά τα κάτασπρα πανιά των
  —λές κι' είνε βσρκες καΐ ψα·
  ροποθλες πού άρμενΐζουν σ'
  αύτό τό πίλαγος. Γύρω στόν
  κάμπο τ' άσπρα σπιτάκια των
  δέκα όκτώ χωρίων καί είς την
  μέση λίγο νοτιοανατολικά ή
  μονή τής Κρουσταλλένιας ε¬
  πάνω στό μικρό λοφΐσκο,
  μέ τα κελλιά, την έκκλη
  σίτσα καί τό καμπαναριό
  πού ξεπροβάλλουν μέσα άπό
  τούς κλάδους των πρίνων πού
  έχουν σφιχταγκαλιασμένα βρά
  χια καί κτίσματα. Κάμποι γα
  ληνεμένοι, δπου τα δειλινά
  καί τα άπάνεμα τα βράδυα
  σουρχεται άθελα σιό νοθ ύ
  σιϊχος ποΰ λέει δτι «άκοθς
  των δένδρων τό μεγάλωμα
  καί τό περπάτημα των ά-
  στρων». Τόση είνε ή γαλήνη
  σ' αύτό τόν τόπο. Μπορεΐς νά
  κάθεσαι στήν Κρουσταλλένια
  καί ν' άκοθς τίς φωνές τοθ
  κόσμου άπ' δλα τα γύρω
  χωρία τοΰ κάμπου. Κι' ό κάμ¬
  πος πλαισιωμένος άπό τίς
  κορυφές τής Δίκτης καί των
  άλλων βουνών μέ τίς ήρεμες
  άπαλές γραμμές, στεφάνι ά¬
  πό μενεξέδες τό σουρουπωμβ
  τού κα>οκαιριοΟ καί άπό
  κρϊνα τόν χειμώνα δταν τό
  χιόνι φθάνει τα δυο καί τα
  τρία μέτρα ϋψος.
  "Εχει βλέπετε, τό προνόμιο,
  μοναδικό ΐσως, τό μέρος αύ¬
  τό, νά έμφανΐζετσι μέ θέλγη-
  τρα χειμώνσ—καλοκαϊρι, ά
  νοιξι καί φθινόπωρο. Καί δέν
  μπορεΐς νά πης ποιάν εποχήν
  εΤνε ώραιότερο τό Λασήθι. Τό
  καλοκαϊρι εχει τό θέλγητρο
  τώ" μΰλων, των περβολιών.
  "Εχει τόν δροσερόν άέρα—
  χίλια μέτρα ύψόμετρο—τό
  διαυγή ούρανό, τό ΰπέροχο
  κλϊμα μέ τίς ζωογόνες
  (διότητες, τα γευστικώτατα
  φροθτα καί μύρια άλλα προ-
  σόντα κι' άγαθά πού αΐχμα-
  λωτίζουν. Καί τόν χειμώνα,
  τα χιόνια—μέτρα όλόκληρα
  σέ ϋψος—την άγρια μεγσλο-
  'πρέπεια των βουνών, τίς θΰ·
  'ελλες καΐ τίς καταιγίδες μέ
  ]τ' άστραπόβροντα καί τούς
  'κεραυνούς, τίς βαρειές πυ-
  κνές όμΐχλες καΐ υστερα τίς
  άπότομες ξαστεριές καί τα
  παιγνιδΐσματα τοΰ ηλίου καί
  τοθ φωτός μέ τα χιόνια καί
  τίς άνταύγειές τού. Έπειτα
  ό χώνος, πού φράσσει πολλές
  φορές δταν οί καταρράχτες
  ■*|1;βορανο0 άνοίγουν και δή
  μιουργοθν έκεΐνες τίς τρομε-
  ρίς πλημμύρες καί μετσβάλ-
  λεται ό κάμπος σ' άπέραντη
  λιμνοθάλασσα μεσ' στήν ό-
  ποία οί πύργοι καί οί άντέ
  νες των άνεμομύλων, χωρίς
  πανιά, φαΐνονται σάν σπα-
  σμένα κατάρτια ναυαγισμέ-
  νων καραβιών.
  Πρέπει νά ζήση κανείς σ'
  αύτό τό όροπέδιο γιά νά κα¬
  τανοήση πώς συνεδέθη ό θρθ
  λος τής γεννήσεως τοθ Διός
  είς τό Δικταΐον 'Άντρον. Πρέ¬
  πει άκόμη νά είσδύση, κανείς
  μέσα σ' αύτό τό σπήλαιον,
  λίγο βορειοδυτικά άπ' τό Ψυ·
  χρό, νά αντικρύση. Τούς ύπε-
  ρόχους σταλακτίτας τού μέ
  κορωνΐδα τόν περίφημο «Μαν
  δΰα τοϋ Διός» πού λές καί εί
  ναι φιλοτεχνημένος άπό τό
  χέρι τού Πραξιτέλη, γιά νά
  δοκιμάση τή ζωηρότερη καλλι
  τεχνική συγκίνησι, γιά νά γνω
  ρίση. σ' δλο της τό μεγαλεΐο
  τή σοφία τής φύσεως ώς δη·
  μιουργοθ...
  Άλλ' είναι άγνωστο τό
  σύγχρονο Λασήθι στούς πολ-
  λοός, δπως ήταν καί οί άρ
  χαιότητές τού άγνωστες ώς
  προχθές. Πώς άλλωστε νά
  τό γνωρίση ό κόσμος, άφοϋ
  είναι τριγυρισμένο άπό βου
  νά άπροσπέλαστα καΐ δέν υ¬
  πήρχεν £νας δρόμος άμαξιτός
  πού νά τό συνδέη μέ την άλ-
  λη Κρήτη; Άλλά, γιά τό Λα¬
  σήθι αύτό μέ τίς άσύγκριτες
  καλλονές, μέ τόν άνεξάντλη
  το πλοΰτο κσί τα πολλαπλά
  ζητήματα καί τίς άνάγκες
  θά ασχοληθώμεν έν συνεχεία.
  ΟΠΟΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
  ΛΙΤΟΔΙΑΙΤΟΝ
  ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΣ
  Αί συνθήκαι διατροφής τού
  ΈλληνικοΟ λαοθ Ιχουν άπααχο-
  λήσει κατ' αύτάς τούς ιθύνοντες.
  Ούσιώδες διά τό σύστημα διατρο-
  φής τοθ λαοθ μας είνε τοθτο: "Ο¬
  τι τονίζεται ή σημααία τής «σχε-
  τικής» λιτότητος Ιν τή ζωη. Άπο
  τέλει, λέγουν, σημαντικώτατον 8-
  πλον εναντίον τοθ έκφυλισμοθ
  τόν οποίον ύποθάλπει ή εύμάρεια
  καί ή χλιδή.
  —Άλλά μήπως δέν είνε λιτάς
  ό "Ελληνικάς λαός; θά Ιρωτήσουν
  οί γνωσταί των πραγμάτων.
  Κανείς δέν Ιχει άντίρρησιν.
  'Εκδρομαί.
  Μεγάλας κατακτήσεις ση-
  μειώνει τελευταίως τό πνεθ-
  μα τοθ έκδρομισμοΰ καί φυ-
  σιολατρείας είς τόν τόπον
  μας. Έκπαιδευτήρια, ϋπάλ-
  ληλοι δημόσιοι καί ίδιωτικοί,
  πρωτοστατούντων των τρα-
  πεζιτικών, όργανώσεις, δμι-
  λοι, όργανώνουν ομαδικάς έ-
  ξόδους πρός την ύπαιθρον ι¬
  δία τάς Κυριακάς. Τώρα, α¬
  πεφάσισαν την οργάνωσιν σει¬
  ράς έκδρομών τα έπαγγελ-
  μστικά σωματεΐά μας. Την
  αρχήν κάμνει τό σωματείον
  έπιπλοποιών μέ έκδρομήν είς
  τό δροσόλουστον καί ιστορι¬
  κόν Βροντήσι. "Ας είναι λοι·
  πόν εΰλογημένη ή ίδέα τοθ
  έκδρομισμοθ. Αί έκδρομαΐ, δ(
  δουν υγείαν, ζωήν, δύναμιν
  διά τόν άγώνα τής ζωής. Δή
  μιουργοΰν την άδέλφωσιν με
  Τό λιτοδίαιτον το5 "Ελληνος ά
  πετέλεσε θέμα δ ά πολλούς ς~έ
  νους. Ιδιαιτέρως την εποχήν τοϋ
  ΕύρωπαΙκοΟ πολίμζυ, ευρέθησαν
  πολλοΐ Γάλλ&ι καΐ Άγγλοι στρα
  τιωΐικοί νά έκπλαγοΰν διά την λι
  τότητα αυτήν. ΙΜερικοί μάλιστα
  εθεώρησαν την λιτότητα καί ώς
  παράγοντ» τής νίκης. Άλλά καί
  χωρίς τούς ξένους δπάρχουν πολ-
  λοΐ "Ελληνες διά τούς όποίους ή
  λιτίτης των άλλων Έλλήνων είνε
  πρόβλημα δι' αύτούς. Άπομένει δ
  μως είς την επικράτησιν αύτην
  τής λιτότητος μεταξύ μας, Ινα
  άκόμη έρώτημα:
  —Ή λιτότης αυτή ΰπάγεται σέ
  κανένα κανόνα; "Εχει σύστημα;
  Έφαρμάζεται σύμφωνα μέ μιά
  Ότοι,χειώδη έπιλογή 1<ί»ν 'εϊδων διατροφής, Ρίνεται μέ βάσι, την καθημερινή, έκλαικευμένη ύγι- εινή; Ιδού τδ πρόβλημα. Ό λιτοδί- αιτος Έλλην συμβαίνεί νά είνε επιρρεπής στοθ κόσμου τάς ασθε¬ νείας. Γιατί, Οί περισσότεροι άπό τούς λιτοδιαίτους είνε δυνα¬ τόν νά τό άγνοοθν. Καί πολύ ορ¬ θώς. Μήτιως τό πρόβλημ* τής λι¬ τότητος απετέλεσε ποτέ θέμα διε- ξοδικής ερεύνης; Σπανιώτατα τα άνεκίνησαν οί δυνάμενοι νά έχουν καί έδώ την πρωτοβουλίαν. 'Υπάρ χούν λιτοδίαιτοι οί όποΐοι συνηθί- ζουν νά τρώνε δταν τούς καπνί ση. Τό μεσημέρι είναι χορτάτοι! Άφήνω τώρα τό μενοθ τοΰ λιτο- διαίτου. Τρώει άπό δ,τι είνε καί δπου τό βρ$ φθηνότερο. Δέν είνε πολλές ήμέρες πού έθαύμασα την όρεξιν μερικών πού έκολάτσιζαν μέ ύπόπεου ποιότητος ψαρικά. Άλλά μήπως είναι μόνον αύτά είς τό περίφημον λιτοδίαιτον τοΰ Έλληνος; Τί σάς λέγουν κάποτε τα σαλατικά καί τα φροθτα; "Ο¬ πως άγοράζονται καί δπως τρώ- γονται δημιουργοθν καί χωρίς ά¬ κόμη την συγκεκριμένην γνώμην των υγιεινολόγων προϋΐτοθέσεις ή'κιστα ύγιεινολογικάς. Έτσι ό έπίλογος είς την Ιξαρσιν τής Έλ- ληνικής λιτότητος είνε «χεδόν πάντοτε άντίθετος πρός 8,τι προσ- δοκαται άπά αύτην. * * * Κανείς δέν άρνεϊται δτι ό έκψυ λισμός καί είδικώτερα ή έκλυσις τώνήθών πού παρουσιάζεται άλλοΰ, δέν αυμβιβάζεται καί τόσον πρός την σημερινήν θέσιντήςΈλληνικής φυλής. Μέ βάσιν τάς αρχάς καΐ παραδόσεις της ή φυλή μας διατη ρεΐται είς ενα επίπεδον άνωτερέ- τητος. Ό πολιτισμός την ευρίσκει γόνιμον διά την πορείαν τού. Καί άνεξαρτήτως^κάποτε τής εύμαρείας καί χλιδής, πού προάγει την μαλ θακότητα των άτόμων καί γενικώς την έλαστικότητα των συνειδήσε ών. Άλλ' αύτό δέν σημαίνει δτι ή λιτότης τοθ Έλληνος είνε καί ύγεία σωματική. Τώρα όπότε ί- ξετάζεται τό πρόβλημα τής λιτό¬ τητος άπό την οικονομικήν καΐ κοινωνικήν τού πλευράν είνε και- ρός νά παρουσιασθοθν οί φωτισμέ ν οί καί μεθοδικοί άντιλήπτορες Διά νά γίνη »ύτό τό λιτοδίαιτον τής φυλής μας, άξιον απολύτως τής διαφημίσεώς τοο. ΑΣΜΟΔΑ1Ο2 ταξΰ των πολιτων καί βοη· θοθν είς την καλύτερον γνώ σιν τοθ τόπου μας καί είς την κατανόησιν τής ίστορΐας μας. Τα τείχη. Άπό ημερών ήρχισαν αί ερ¬ γασίαι εύθυγρα-ιμίσεως καί οριστικάς διαμορφώσεως τής όδοΰ άηό Καινούργιας Πόρ- τας μέχρι ΦυτοπαθολογικοΟ ΣταθμοΟ. Πρός τόν σκοπόν δέ αυτόν καί διευρύνεται τό ρήγμα τοθ τείχους πρό τοθ παλαιοθ πυροσβεστΕίου. Ελ¬ πίζομεν δμως δτι συντόμως θά αρχίση ή διάνοιξις ρήγμα- τος τοΰ τείχους καί παρά τό Δημοτικόν Νοσοκομείον καί διά ν' άερΐζεται τό τμήμα έ¬ κεΐνο τής πόλεως άλλά καΐ διά νά υπάρχη, όδός άπ' ευ- θείσς έπικοινωνίας μέ τό νέ¬ ον Γυμναστήριον καί τόν Μα- σταμπάν. Τό πρδγμα δέν εί¬ ναι δύσκολον πλέον τώρα ό¬ πότε τα τείχη περιήλθον είς την κατοχήν τής πόλεως καί τού ύπουργείου Στρατιωτι κων. "Επειτα, διά την ανάγ¬ κην τής δημιουργίας τοθ ρήγ- ματος αύτοθ, θά συνηγορή- σουν καί ό ύπουργός κ. Σφα¬ κιανάκης καί ό Νομάρχης κ. Μάρκελλος. Η άλιεία. Είναι γνωστόν καί εχει λε- χθή κατ' επανάληψιν δτι ή ά- λιεία παραμένει εισέτι άνορ- γάνωτας είς την χώραν μας. Ειδικώτερον δέ είς τ^ν Κρή¬ την εχει άφεθή έξ1 ολοκλήρου είς την ιδιωτικήν δρασιν καί πρωτοβουλίαν μόνον. Τελευ¬ ταίως δμως γίνεται προσπα¬ θεία οργανώσεως καί τοθ κλάδου αύτοΰ τής έθνικής μας οίκονομΐας. Καί εύτυχώς, γίνεται λόγος περί οργανώ¬ σεως τής άλιείας καΐ έν Κρή- τη. Άς ελπίσωμεν λοιπόν δτι θ' αρχίση, συντόμως ή ωργα¬ νωμένη εκμετάλλευσις των θα- λασσών μας. ·Η οργάνωσις τής άλιείας καί ή δημιουργία ίχθυοτροφείων, είς μέρη 6που ειμπορεί νά γίνη τουτο, χρει- άζεται βεβαία μεγάλην προ¬ σπάθειαν καί χρόνον πολύν, είναι δμως πάντως καί δυ- νατή καί εύκταία. Είς Πόμπηαν. Αί γυμναστικαί έπιδείξεις των σχολείων Βόρρων, Γαλ- λιάς, Καμηλάρι, Μοιρών, Πβ- τροκεφάλι, Πιτσιδίων, Πόμ- πηας, Σΐββας, Τυμπακίου καί Φανερωμένης πού έγιναν προ¬ χθές είς Πόμπηαν, στεφθεΐ- σαι υπό επιτυχίας, άπέδειξαν δτι είς τα σχολεΐα τής Μεσ¬ σαράς συντελεΐται μιά πράγ- ματι άξιόλογος έργασία. Κα- τέδειξαν δμως συγχρόνως καί την ανάγκην τής υπάρξεως ε¬ νός μεγάλου καί καθ" δλα συγχρόνου γυμναστηρίου διά την τέλεσιν άγώνων καί έπι- δείξεων. Καί πιστεύομεν δτι θά ληφθή συντόμως μέριμνα διά την δημιουργίαν τοΰ γυ- μναστηρΐου αύτοθ είς Πόμ¬ πηαν, δπου ύπάρχει καί τό κατάλληλον γήπεδον παρα¬ πλεύρως τοΰ γυμνασίου.'Έτσι τό γυμνάσιον Πόμπηας μέ τόν επιβλητικόν άρχιτεκτονικόν δγ κόν τού, μέ την ωραίαν διαρ- ρύθμισίν τού, μέ τό τέλειον έργαστήριόν τού φυσικής καΐ χημείας, θ' αποκτήση καί γυ¬ μναστήριον καί θά καταστή έν άπό τα άρτιώτερα έκπαι- δευτικά ίδρύματα τής Κρήτης.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  (θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήιιε
  ρον ώρα ΊΟμ μ. τό άριστούργημα
  τοΰ κινηαατογράφου: «Έθελονταί
  τοϋ θανάτου». Μέ τόν Ζαν Μυ,'·ά
  ΘΕΑΤΡΟΝ «ΚΟΣΜΙΚΟΝ» θία
  σος Άρ. Δούκα Ρουγκέρη — Σή¬
  μερον ή όπερέττα θαθμα Ή «Βα·
  σίΜσσα τοϋ άτελιέ».
  θερινός «ΑΠΟΛΛΩΝ». —Σήμε¬
  ρον ή δραματική όπερέττα: **Η
  Α. Υ. Ίνκόγνιτο». Μέ τούς Μάριον
  Νταΐβις, ΓΗτΙκ Πάουελ.
  Άπό τού δρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΜΪΑ ΤΡΑίΙΚΗ
  ΒΑΣΙΑΙΣΪΑ =
  —>
  Ή στήλη τοΰ ώραιόκοσμου.
  Ή Ογιεινή των μαλλιών.
  409βν
  Προιστάμενος Τυττογρσφείου
  Ιωάννης Γ. Άσπραδακης
  ΠΡΟΧΕ1ΡΟΣ
  Πλειοδοτικός Διαγωνισμός
  Την 26ην Ιουλίου έ. έ προ
  κηρύσσεται πρόχειρος πλειοδο
  τικός διαγωνισμός διά την
  εκποίησιν ενός πσραπήγματος
  μετά θυρών καΐ παράθυρον
  καί κεράμων, είς τόν Ναόν
  Άναλήψεως τοΰ Σωτήρος θε
  σιν Άκρόπολις ("Ακ τάμπια)
  καί προσκαλοθνται οί βουλό
  μενοι νά πλειοδοτήσουν δπως
  προσέλθωσι την ορισθείσαν
  ημέραν καί ώραν 10 π μ.
  Οί πλειοδόται ύποχρεοϋν
  ται είς την κατοβολήν παρα
  βόλου δραχμών χιλίων είς με-
  τρητά καταβλητέα είς τόν Τα-
  μΐαν τής Ένορίας λαμβάνον¬
  τες απόδειξιν καταθέσεως.
  Ηράκλειον 19 "Ιουλίου 1938
  (Έκ τής Ένορίας τοΰ Ίε
  ροϋ ΝαοΟ Άναλήψεως τοΰ
  Σωτήρος).
  ΘΕΡΙΝΟΣ
  Υ Λ Α Κ ΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό άριστούργημα τής
  Γαλλικής κι ηματογρα-
  φίας:
  ΤΟΥ
  ΒΑΝΑΤΟΥ
  Γαλλική όμιλοΰσα.
  Πρωταγωνιστοΰν:
  Ζάν Μυρά
  Βιβιαν Ρομάνς
  ΑΥΡΙΟΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  "Ενας Μουσικός Κολοσσός:
  ΥΠΟ ΤΟ
  ΣΕΛΗΝΟΦΩΣ
  Νέ πρωταγωνιστάς τόν με
  γάλον πιανίοτα:
  Πεδαρεύσκι,
  Μ. Τέμτιεστ
  Σάρλ Φσρρέλ.
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ μαγείρισσα πεπει-
  ραμένη μέ μισθόν ικανοποιητι¬
  κόν.
  Πληροφορίαι παρ' ημίν.
  Τρείς έβδομάδες εΐχαν
  περάση άπό τή δραματι-
  Κήν έκείνη νύχτα, δλες
  οί ξένες έφημερίδες έξέ
  βαλλαν κραυγές φρίκης γιά
  τό νέον «έγκλημα» πού έτοί
  μάζαν οί τρομοκράτες τοϋ Πά
  ρισιοϋ καί ό δημόσιος κατήγο'
  ρος, ό Φουκιέ-Τεβ;λ, δέν εΐ
  χεν άκόμη στά χέρια τού κα'
  νέα στοιχεΐο γιά νά άρχίζη
  νά σχηματίζη τή δικογραφία. |
  Όταν άντήχησε σ' δλη την
  Εύρώπη τό σάλπισμα τού κιν-
  δύνου, πέπλος σιγής έκάλυψε
  τό δνομα τής Μαρίας—Άντου
  ανέττας. Κανείς δέν τό ανέ¬
  φερεν οϋΐε σΐή Συμβατική
  ουτε στήν Κομμούνα.
  Μονάχα ό Έμπέρ έξακο
  λουθοΰσε νά γαυγίζη. στό
  ρυπσρόφυλλό τού "Οταν έξε
  τελεσθή ή μεταφορά τής φυ
  λακισμένης δέν έκρατιότα
  άπό τή χαρά τού. «Έστησα
  τό αύτί μου στό θυρωρεΐο —
  έ'γραφε —γιά νά άκούσω τα
  ούρλιάσματά της. —Δέν θά !
  δώ λοιπόν ποτέ, έλεγεν αυτή
  τό ρήμαγμα τοΰ Παρισιοΰ ποΰ
  εΐχα έτοιμάσΓ| άπό τόσον και
  ρό, δέν θά κολυμπήσω στό
  αΐμά σας!» "Επειτα άρχισε νά
  φωνάζτι πώς ηταν καιρός νά
  «δοκιμασθή ή θηλειά» στό
  λαιμό τής «βρώμας» καί δτι
  ό δήμιος? έπρεπε «νά παΐ
  ξη μπάλλα μέ τό κεφάλι
  τής λύκαινας. Έξαφνιαζόταν
  γιατί οί άρμόδιοι «έψαχναν
  καταμεσήαερα μέ τό φανάρι
  γιά νά δικάσουν την τίγρι
  τής Αυστρίας, γιστί έζητοΰσαν
  άποδείξεις γιά νά την κατα
  δικάσουν, ένώ, άν την εκρι
  ναν σωστά, θά επρεπε νά
  την κομματιάσουν μέ τό τσε
  κοΰρι σάν κιμα ϋστερ' άπό
  δλο τό αΐμα πού υπήρξεν
  αίτΐα νά χυθή».
  "Ολες δμως αύτές οί κραυ
  γές δέν έπηρέαζαν διόλου τα
  μυστικά σχέ&ια τής έπιτροπής
  κοινής σωτηρίας, ή όποία δέ"
  έκΰττσζε παρά τόν χάρτη των
  πολεμικών έπιχειρήσεων. Ποι
  ός ξέρει τί άνταλλάγματα
  θά μποροθσαν νά επιτύχουν
  μέ αυτή την κόρη των Άψ
  βούργων— ΐσως μάλιστα άρ
  κετά γρήγορα, γιατί οί μα
  χες τοϋ Ιουλίου ήσαν όλέ
  θριες γιά τόν γαλλικό στρα
  τό. Άπό στιγμή σέ στιγμή
  τα στρατεύματα τού μοναρχι
  κου συνασπισμοΰ μποροθσαν
  νά μποθν στό Πσρίσι! Άφη
  νσν λοιπόν τόν Έμπέρ νά
  φωνάζπ καί νά μαίνεται
  πρδγμα,άλλωστε, πού ένίσχυε
  την Ιδέα πώς επέκειτο ί
  εκτέλεσις τής βαοιλίσσης
  Άλλά, στήν πραγματικότητσ
  ή τύχη τής Μαρίας—Άντου
  ανέττσς ήταν έκκρεμής. Ου
  τε την άπέλυαν, ουτε την
  κατεδίκαζαν.
  (συνεχίζεται)
  ♦ ·*'**..........■■■·,
  Ό οδοντΐατρος
  Εμμ. Ι. Αλεξάκης
  ίναντι "Αγ. Τίτου
  'Εκπαιδευθείς είς Παρισί¬
  ους άναλαμβάνει οΐανδήττοτε
  θεραπείαν νοσημάτων τοθ
  στόματος (ούλΐτιοος, κακοσμί
  άς) συμφώνως μέ την τελευ¬
  ταίαν εξέλιξιν τής έτιιστήμης.
  ΈπΙσης όδοντοστοιχΐας καί
  κορωνες έκ διαφόρων μετάλ
  λων—κορώνες έκ πορσελά-
  νης. Έπαναφορά τελείως ά-
  νώδυνος των στρεβλοουών ο¬
  δόντων είς την κανονικήν αυ¬
  τών θέσιν.
  Τηλέφωνον 6—91.
  ΛΥΚΕΙΟΝιιΟ ΚΟΡΑΗΣ"
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Ανακοινούται είς τούς ενδιαφερομένους δτι
  αί είσιτήριοι εξετάσεις διά την Αην έξχταξίου Γυ-
  μνασίου, ώς καί διά την Αην Όκταταξίου ((Αρ¬
  ρενων καί Θηλέων» θά διεξαχθοΰν έν τώ Λυκείω
  άπό 1ης Ιουλίου μέχρι 5ης ίδίου.
  Οί έξετασθησόμενοι προπαρασκευάζονται
  καθ* εκάστην έν τω Λυκείω άνευ άμοιβής τινος.
  Εάν θέλετε νά είσθε ώραΐα
  κτενισμένη κατά τάς διακοπας
  τού θέρουι:, περιποιηθήτε άπό τώ
  ρα τα μηλλιά σας.
  Μετ1 ολίγον θα φύγετε.. ό άε·
  ρα<:, ό άνεμος, ό ήλιος, ϊσως και ή βροχή θα προσβάλουν τα μαλ- λιά σας Κάνετε λοιπόν, μόνη σας ττροηγουμένωο, μίαν τΐλήρη θερα πείαν τώ-ι μαλλιών, καί θα έ-χε τε έ'τσι την χαρά νά είσθε ώραΐα κτενισμένη τό καλοχαΐρι. Είς τα μαλλιά σας άντανακλδ πάντοτε ή κατάστασις τού δέρ- ματος τής κεφαλής σας. 'Εαν θέ- λετε νά επανεύρουν την εύκαμ- ψία κα'ι την λαμψι των, άρχίσετε Λθΐπόν άπό την περιποίησιν τοΰ δέρματος τής κεφαλής Οί στεατογόνοι άδένες όφεί- λουν νά λιπαίνουν καί νά δια- τρέφουν τα μαλλιά. "Εάν τα μαλ- λ'ά^ σας είναι ξηρά πρέπει νά θρέψετε τό δέρμα τής κεφαλής. Γι' αύτό κάνετε συχνά, κατά προ¬ τίμησιν πρό κάθε σαμπονάν ευρεί ες έπαλείψεις μέ λάδι. Ή φύσις τοΰ λαδιοΰ πού θά χρησιμοποιή- σετε δέν Μχει μεγάλη σημασία έν τούτοις τό έλαιόλαδο είνε έ- ξαιρετικό διά την περίστασι, τό δέ άμυγδαλόλαδο(άμύγδαλα γλυ κά) πολύ λεπτό. Άφήσρτε πάντοτε την λιπαρά αυτή έπάλειψι τουλάχιστον σαράν- τα πέντε λεΐττα τής ώρας, προ τοΰ νά λούσετε τό κεφαλι σας. Εάν, αντιθέτως, χά μαλλιά σας είνε λιπαρά (διατρέχετε τόν κίν 5υνον νά γίνετε φαλακρή) κανε τε πολύ συχνα μασάζ. έαν σας είνε δυνατόν καθ" ήμέρα μερικα μόνον λεπτά μέ μιά καλή λοσιόν Όταν κατόπιν λούσετε τα μαλ λιά σας μέ πολλές σαπουναδες καί άφθονο ερό, θά τα στεγνώ σετε άμέσως κατα προτίμησι μέ ήλεκτρισμό. Καί εάν άκόμη πρό- κειται νά κάμετε άμεσως μ'ιζ άν·πλί στεγνώσετέ τα όιρσδήπο- τε ολίγον, θα σας είνε εύκο λώτερον νά τα στεγνώσετε τε λείως κατόπιν, καί θα έχετε ά νάγκην άπό όλιγώτερες φουρκέτ- τες γιά νά συγκρατήσετε τίς όντυλασιόν κα'ι τίς μποΰκλες Άρχίσετε άιτό τώρα νά περι¬ ποιείσθε ιδιαιτέρως τα μαλλιά σας Βουοτσίζετε τα καθ ημέ¬ ραν, ττρωΐ καί βράδυ, μέ μιά βοΰρτσα άρκε'ά σκληρή. Κάνετε δ,τι σάς ύπέδειξα ανωτέρω, κά¬ θε τρείς περίιου έβδομάδες. Άεριζετε συχνα τα μαλλιά σαο, τινάζετέ τας είς τόν τίλι όν κάθε φορά ποΰ Ιχετε την εύ καιρία. Μη φορεΐτε καπέλλα πού σφ'ιγγουν τό κεφάλι Προσεχοντας λίγο, τό δέρμα τής κεφαλής σας θά είνε πάντοτε είς καλήν κατάστασι, τα μαλλιά σας θά γίνουν άφθονώτερα, θα άποκτήσουν λάμψιν. εύκαμψία κα θά μττορήτε νά είσθε πάντοτε καλα κτενισμένη. ή Ντιστεγκέ ■■«•■■ι ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ "ΛΥΚΕΙΟΝ,, ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Γνωστοποιεΐται είς τούς ενδιαφερομένους, ότι κατά τό πρώτον πενθήμερον τοΰ προσεχούς Ιουλίου θέλει δι¬ εξαχθή έν τω «Ποιλλαδίω» Λυκείω εισιτήριον έξετασις μα- θητών διά την πρώτην τάξιν τού Όκτοιταξίου καί την πρώτην τάξιν τοϋ 'Εξαταξιου Γυμνασίου. Δεκταί είς μέν τό 'θκτατάξιον γίνονται μαθηταί κε- κτημένοι έ δεικτικόν Δ' και Ε' Δημοτικοϋ ί-χολείου, είς δέ τό Έξατάξιον Γυμνάσιον μαθηταί κεκτημενοι απολυ¬ τήριον Δημοτικόν Σχολείον. Οί μέλλοντες νά ΰποστώσι την εϊαιτήριον εξέτασιν παρασκευάζονται καθ* εκάστην έν τω «Παλλαδίω» άνευ άμοιβής τινος. Σχετικαί πληροφορίαι παρέχονται έν τώ Γραφείω τού «Παλλαδίου». ΜΗΝΥΤΟΡ ΗΕΓΑΛΟ ΚθυΤΙ ΛΡΧ.20 νικρο κουτι δρχ.10 50 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ θεωρώ κοιθήκον μου νά ευχαριστήση καί δημο¬ σία τό Εθνικόν "Ιδρυμα Άαφαλειών Ρώμης κσΐ τόν Γενικόν Πράκτορα κ. Μηνάν Μαρκάκην διά την προθυμίαν μεθ' ής έσπευσαν νά μοί καταβά- λουν τό ποσόν των 25.000 δραχμών διά τό οποίον ήτο ήσφαλισμένη παρ' ^ύτώ ή μακαρΐτις σύζυγός μου Κατίνα. Έν Ηρακλείω τή 14 ΊουνΙου 1938 ό Ευχαριστών ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΚΑΚΗΣ Παντοπώλης ~ ίί... ■■■■■■■•■■■■■■■■•■■■■ι■■■■■■■■■■■«■■■■■ _ ΙΙΙ'ΟΠΆΜΜΑ ΙΐνΕΙΣΤΗΙΊΑΣΜΟΥ Εύσταθϊου Διαμαντάκη κατοίκου Ηρακλείου Κατά Κωνσταντίνου Ανδρ Μαρή κα¬ τοίκου Πετροκεφάλι Καινουρίου. Έπειδή ό καθ' ού τό παρόν πρόγραμμα πλειστηριχσμοΰ έτιε ταγη νομίμως ώς δείκνυται έκ τοΰ ύπ' αριθ. 5072 έπίδοτηρίου τοΰ δικαστικοθ κληχήρος Γ Πο· λ:ου5άκη καί 5153 καί 5154 τοΰ αΰτοΰ δικαστιχοθ κλητήρο; διά των υπό χρονολ 1(5 Μαρτίου 1938 άπλής έπ'.ταγή; μου καϊ 4 Μαιου 193ΐ-> συμπληρωματικΓί
  τοιαύτης κανασχετηοίου όπως, δυ¬
  νάμει καί πρός εκτέλεσιν τή; ΰι'
  αριθ. 2(ϊ0 Ι Ι. άποφάσεο)ς χοΰ Εί
  ρηνοδικείου Ηρακλείου νομίμως
  περιβεβλημένη; τόν ε<τελεστή- ριον τύπο/ εν ονόματι τοΰ Βασι¬ λέως μοί καταβάλη διά κεφάλαι όν τόκους χαί εζοδα μέχρι τή; τελευταίας κατασχει,ηρίου δραχ. 3937,50 άλλ' άπέσχε νά μοί κα¬ ταβάλη τό ποσόν τουτο μέχρι σή μερον. Διά ταΰΐχ Πρός είσπραξιν των άνω δραχ. 1)937,50 των τόκων το5 ποσοΰ τούτου άπό τής τελευταίας έπιτα γής καΐ των έξόδων περαιτέρω εκτελέσεως εκτίθημι είς δημόσιον αναγκαστικόν πλειστηριασμόν τα εξής άκίνητα κτήματα τοΰ όφει λέτου μου κείμενα τό πρώτι-ν είς την περιφέρειαν Πετροκεφάλι καί τό 2) είς την -περιφέρειαν Πομπή άς αμφότερα τής Είρηνοδιχεια κης περιφερείας Μοιρών Καινου ρίου ήτοι: 1) Είς την περιφέρει αν Πετροκεφάλι είς θέσιν «Καλα· μιάρη» τό 1)4 έξ άδιανεμήτου ά γροΰ εκτάσεως 8 στρεμμάΐων πε ριέχοντος 40 ελαιόδενδρα κα συνορ. κτήμααι Ί. Κουλουριτάκη, Έμμ Σηφάκη, Είρήνης συζύγου Μιχ. Κανακάκη κα'. ποταμω καί ■2) είς την περιφέρειαν τοΰ χω ρίου Πόμπηας είς θέσιν «Κόκκι νος Πόρος» τό 1)4 έξ άδιανεμή- του άγροΰ έ/τάσεως 4 στρεμ έμ περιέχοντος 20 ελαιόδενδρα καί συνορ. κτήμασι Κων. Ά. Μπα στάκη, Γρηγορίου Λενδραλίδου, Μιχ. Τηλ. Παπαδάκη καί Νικ. Έ. Μπαστάκη. Ό πλειστηριασμός των κτημά των τούτων γενησεται ενώπιον τοΰ Συμβολαιογράφου Μοιρών Κων. Τζειρανάκη ή τοθ νομίμου αύτοΰ άναπληρωτοΰ καί έν τω έν Μοί ρες Συμβολαιογραφινφ αύτοΰ γρα φείφ την 7ην Αύγούστου 193Η η¬ μέραν Κυριακήν καί ώραν %Μ — 12π.μ. έπου καί δτε καλοθνται'οί πλειοδοτήσοντες. Άρμόδιος δικαστικό; κλητήρ ένεργηαάτω τα νόμιμα. Έν Ήρακλείφ τή 18 Ίουνίου 1938. Ό πληρεξούσιος τοΰ έπισπεύ δοντος καί παραγγέλλοντος. Ήρ. Πολεμαρχάκη; ■Γ.""".....— : Έκτός Τράστ ■ ■ Τό θαλαμηγόν ά)π. ΪΑΚΡΟΠΟΑ1Σ ΚΟΙΜΩΜΙΚΗ ΒΑΠΤΙΣΕΓΣ.— Την παρελθού¬ σαν Κυριακήν είς τό χωρίο Χα· ρασό Πεδιάδος άνεδεξατο τής κολυμβήθρας τό κοοιτσάκι τοθ κ. Κων)νου Μαγκαφουράκη ό κ. Γεώργ. Έμμ Κανάκης έμπορον ονομάσας αϋτό Στέλλαν. Είς τε τούς γονεϊς καί τόν ανάδοχον εΰ χόμεθα να τοίς ζήση ΘΑΝΑΤΟΙ — Βάσκανος μοΐρα αφήρπασε άπό τάς άγκάλας τρυ- φερών γονέων καί άδελφών την Εΰαγγελίαν Ι. Κοσμαδάκη. Ή με· το.στδσαΓ, ήτις εκηδεύθη τό άπό- γευμα χθές έν συρροί] τιολλοϋ καί έκλεκτοΰ κόσμου, ήτο νεαρω- , τάτη, διεκρίνετο δέ διά την μόρ¬ φωσιν καί τα ψυχικά της χαρί· ,σμστα. Είς τούς οίκείθυς της, τούς γονεϊς καί άδελφούς της, ι¬ διαιτέρως δέ τούς φίλους κ. κ. Ήρακλήν Κοσμαδάκην δικηγόρον κα'ι Κων)νον Κοσμαδάκην ιατρόν ή «Άνόρθωσις» άπευθύνει θερμό· τατα συλλυπητήρια, εύχομένη καί διά τό νέον τουτο πλήγμα τής μοίρας, την έξ ϋψους παραμΐ'θι- Αναχωρεί έξ Ηρα¬ κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬ ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον, ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον, Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ Τηλέφ. 5-*1 ■ ■ ■■■«■■■■■■■■■■■«■•■■■■Β Ή Παιδαγωγική Ακαδημία Η¬ ρακλείου διαθέτει ττοός πώλησιν ξηρόν χόρτον καί άχυρον κριθής αρίστης ποιότητος είς τιμήν συμ φέρουσαν. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Ι Γύρω στήν πόλι. Ό δροσερός καιρός ό οποίος διατηρεΐται άκόμη, άραιώνει την κίνησιν τοΰ θέρους. —Ιδία δέ την νυκτερινήν, ή ό¬ ποία ήρχιζεν άλλοτε, κυρίως άπό τα μέσα Ίουνίου. —Όπότε κατά τό ημερολόγι¬ ον καί κατά την πραγματικότη· τα, τα κυνικά καύματα ήσαν έττί θύραις. — Παρά την τρικυμίαν τής προ· χθές ή όποία καθίστα. παρακε- κινδυνευμένην την διάβασιν, δέν έ'λειψιν μέχρι τής εσπέρας οί επισκέπται τοϋ λιμενοβοαχίονος. —Οί όποΐοι κατήρχοντο ίκεϊ διά νά ίδουν τώ γαλλικά ττολε- μικά. —Χθές έπίσης όπότε ή θαλασ- σοταραχή εμετριάσθη αίσθητώς, οί επισκέπται τού λιμενοβραχί- όνος ήσαν άρκετοί καί Ιδίως τάς απογευματινάς ώρας. — Είς τό Ύγειονομικόν Κέν¬ τρον "Ηρακλείου έκομίσθη πο¬ σότης δαμαλίδος, —Οί ένδιαφερόμενοι δύνανται νά αποτείνωνται είς την υπη¬ ρεσίαν τοϋ Κέντρου. — Είς τό οποίον καί θά γίνων¬ ται έμβολιασμο'ι μέχρι τέλοος τοΰ μηνός. — Καθ1 (χ πληροφορούμεθα τό υπουργείον Γεωργίας απεφάσι¬ σε δπως διαδώση είς τάς δεν- δροφυτείας των διαφόρων πόλε¬ ων, τούς Κρητικοϋς πλατάνους. — Καί ειδικώτερον τούς έξ αύ των άειθαλεΐς. — Οΐτινες είναι ώρισμένοι είς τρία ή τέσσερα άν δέν άττατώ- μεθα σημϊΐα τής νήσου μας. — Ή άνοδος είς τα γαλλικά τιο- λεμικά ήτις ώς γνωστόν επετρά¬ πη ανεμένετο 6η θά Εδιοεν ευκαιρίαν είς πολλοΰς νά τα ε¬ πισκεφθούν. ' — "Αλλως τε ή επίσκεψις αύτη έκρίνετο έξαιρετικώς ένδιαφέρου- σα —Λόγω τοϋ νέου τύπου των πολεμικών αυτών είς οπλισμόν καί κατασκευήν έν γένει. —Αί έξετάσεις των μαθητών των διαφόρων σχολείων ευρί¬ σκονται είς τό φόρτε των. — Αυτήν την έβδομάδα αί έ- ξετάσεις των περισσοτέρων τά- ξεων τελειώνουν. —Άπομένει δέ ή έκδοσις των άποτελεσμάτων διά τα άποΐα βε¬ βαία συνεχίζονται τα αίώνια κτυ- ποκάρδια. —Ίδιαίτεραι λαικαί έκδηλώ σεις εγένοντο πρός τούς Γάλλοος ναύτας κατά την έξοδον αυτών είς την πόλιν —ΑΙ έκδηλώσεις αύται άπέ δειζαν την ειλικρίνειάν καί τό αυθόρμητον των πρός την Γαλ¬ λίαν αίσθημάτων μας. — "Άλλως τε ή Κρήτη έν τ{) άναμετρήσει της φιλίας μέ την Γαλλίαν ί-χει νά ενθυμήται πολλά τα καλά καί διά την ιδικήν της απελευθέρωσιν. -Κατά την εποχήν μάλιστα πού τό ζήτημα τής ενώσεως βύ ρίσκετο είς τό κρισιμώτερον ση¬ μείον τού. —Είς τόν θ,ερινόν Πουλακάκη οί «Έθελονταί τοϋ θανάτου· ου νεκέντρωσαν προχθές καί χθές τό εσπέρας πολύν κόσμον. —Τό έργον ώς γνωστόν προ- βάλλεται σήμερον διά τελευταίαν φοράν. έ Ρέπβρτιρ Ελευδ. ' Ιατρός—Παθολο γος Δέχεται έν τφ Ιατρείφ τού όδός Τσακίρη (οΐκία στρατη- γοΰ κ. Άλεζάκη) 10—12 π. μ. καί 4—6 μ. μ. ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α. Ε, ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ 'Υποκαταστήματα καί άνταιχοκριταί είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής Ελλά¬ δος καί τοθ Εξωτερικόν}. Ταμιευτηριον καταθέσεις έν όψει ■ καΐ επι προθεσμία. Δάνεια επί ενεχύρω έμιτορευμάτων. Εκτέλεσις πάσης φύσ««ς τροοτεςιτιχής εργασίας υπβ συμφέροντας ίρβυς. ^■■•■■■■■■■■■■■εΐΗΗ.■■«■■■■■■■«■■
  ΑΝΟΡΘΩΣ12
  . 1* 1
  .1 ,-
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  332«ν
  "οΑι.
  «ΐνοι δυναντ»
  «!< 'ήν Οκβ. ΡΟ»,. » «αι θα νικ» >φορονμΐθο ιν
  νίας όκιάβ,.
  — είς τόίοΐν
  .«αφορών «ολί·
  ιΧ «λατσνους.
  όν τους ίξ αύ
  ι 1
  «ίσκιψιζ οώτ»
  ϊς εΛδ.αοίρου·
  / *6»ου τώ*
  ΐ!ς 6«λισμθ*
  νέ νΐ ι
  των μαβητω»
  ολείων ϊώβί
  κ των.
  ιομάοα αί < οσοτερυν τά· Ικοοσις τδ* τώ όκοία (Κ 4 αίώνια κη>·
  Πουλακάκη
  ,νατου· ου
  ,στόν
  -12 ■ »*· ·
  ε,
  .-■■·:
  αί
  4-
  Αίφνης ούδ' ούτος μή διέτρεξεν είς τα έντός
  τού καί είς τί ύπεΐκεν ή ψυχή τού, άνωρθώθη,
  ίίπλωσεν, έξέφερεν αμφοτέρας τάς χείρας τού έκ
  τού παραθύρου, ήτένισεν άσκαρδαμυκτί πρός
  την σκιάν, -κρός την σιγήν, πρός τό σκοτεινόν
  άχανές, πρός την αίωνιότητα, καί άνέκραξε.
  «Ζήτω ό αΰτοκράτωρ!»
  Άπό τής στιγμης έκείνης τετέλεσται1 ό άρ-
  παξ, ό τύραννος, τό θηρίον, τό άνθρωπόμορφον
  τέρας, ό Βου ο-νοπάρτης, δλα ταυτα ιά έπίθετα
  άπέπτησαν, κοί πρός μέν τόν παΐέρα τοϋ Μαριου ό
  αύτοκράτωρ υπήρξεν ό άγαπητός άρχηγός έκεϊνος,
  δν πάντες έθαύμαζον άφοσιούμενοι είς αυτόν πρός
  δέ τόν Μάριον, πλέον ή τουτο υπήρξεν ό τεράστιος
  άρχιτέκτων νέσς τινός ανοικοδομήσεως τού κό-
  σμου, έχων μέν βεβαίως τάς κηλΐδας, τα πα-
  ραπτώματα, μάλιστα δέ καί τα έγκλημα αιότοθ,
  ώς άνθρωπος, άλλά σεπτός καί έν τοίς παρα-
  πτώμασι λαμπράς καί έν ταίς κηλΐσιν, ένδοξος
  καί έν τώ έγκλήματι.
  Υπήρξεν ό μοιραΐος άνήρ, ό βιάσας άπαντα
  τα εθνη νά εΐπωσιν «Ίδε έθνος μέγα!» Ύτιήρξεν έ'τι
  •πλέον ή ένοάρκωσις αυτή τής Γαλλίας, κατακτώσης
  την Ευρώπην διά τού ξίφους δ έκράτει, καϊ την
  οίκουμένην διά τής αΐγλης ήν προέχεεν. Ό
  Μάριος είδεν έν τώ Βοναπάρτη, φάσμα φαεινόν,
  μέλλον ν' άνορθοϋται άείποτε επί των θυρών
  τήο Γαλλΐας καί νά φρουρή τό μέλλον αυτής.
  Δεσπότην, άλλά δικτάτορα" δεοπότην προκύψαν-
  τα έκ μιάς δημοκρατίας καί συγκεφαλαιοΰντα
  μίαν επανάστασιν Ό Ναπολέων παρέστη ενώ¬
  πιον τού Μαριου Έθνάνθρωπος, ώς ό Χριστός
  υπήρξε Θεάνθρωπος.
  Καθώς συμβαίνει είς δλους τούς νεοφωτί-
  στους, ό Μάριος εδόθη ψυχή τε καί σώματι, άφέ-
  θη τυφλοίς όμμασιν είς την νέαν τού δοξασί-
  αν. ΤΗτο δέ καί φύοει τοιούτος" ευρισκόμενος
  δποξ είς τόν κατήφορον, δέν ηδύνατο σχεδόν
  νά κρατηθή. Δέν έδωκε προσοχήν είς δ,τι μετά
  περινοΐας έθσύμαζε καί την δύναμιν, δηλαδή
  την κτηνώδη βίαν. Κατά πολλά έπεσεν είς τό
  άλλο άκρον. Ό,τι πρίν ήτον είς τούς οφθαλ¬
  μούς τού ή δύσις, κατέστη ή ανατολή. Τροπή
  είς αυτόν εΐχε γΐνει.
  Καί έν τούτοις οί οίκεΐοι τού ουδεμίαν εί.
  χον περί τής μετσβολής είδησιν. Όταν άπό
  βουρβουνικοΰ άφωσιωμένου, άποδυθείς τόν άρι-
  στοκράτην, κατέστη έπανσστατικός, έξ ου κσΐ
  δημοκρατικής, καί σφοδράς μάλιστα, προσελθών
  είς τό έργαστήριον χαλκογράφου τινός, παρήγ¬
  γειλε καΐ έτύπωσαν πρός χρήσιν τού έπισκεπτή
  ρισ, φέραντα τό δνομα «Βσρώνος Μάριος Πομ-
  μερσύ».
  Λογικωτάτη συνεπεία τής έν αυτώ γενομένης
  μεταβολής· άλλ' δμως έπειδή ουδενός εΐχε σχέ¬
  σιν, μή δυνάμενος νά διαοπείρη. τα έπισκεπτή-
  ριά τού τα έβαλε νά κάθηνται είς τόν κόλ-
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  ΑΓ έκείνους πού θέλουν
  νά ηλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι' ολους.
  Η ΚΟΤΤΑ ΜΕ ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΑΥΓΟ
  Α'
  Πρό ολίγων έτών κάποιο; γε-
  λοιογράφος παρουσίαζεν Ινα άπό
  τούς διασημοτέρους παιδιάιρευς
  των Παρισίων ίιανέμοντα αύγά
  είς τα παιδία μέ την εντολήν νά
  παίξουν δσο θέλουν, άλλά νά μή
  τα βάλουν ποτέ είς τό στόμα τους.
  Άπό τό άλλο μέρος ομως τα ϊ-
  δια παιίιά έμάθαιναν είς τό σχο¬
  λείον τους 2τι ή περίφημη κόττα
  ποΰ εγεννοΰσεν Ινα χρυσό αύγό
  καθ' ημέραν, δέν ήτο δν τού π*-
  >αμυθιοΰ, άλλ' είχεν έννοιαν με-
  αφορικήν, διότι οί άρχαΐοι ελε-
  ύ φρέ
  άπό
  ρ
  γαν χρυσά τα αύγά πού ή
  σκα τής ήμίρχς. Είς ποίαν
  δ
  πον τού.
  (συνεχίζεται)
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΙΑΑΚΗΣ ί Σ»
  Τυήυα -Ασφαλειών.
  •Αντιπροσωπεύομεν τάς μεγαλυτέρας Άγγλι-
  χας άσφαλιστικάς έταιρίας. Άσφαλίζβμεν, υπο
  χΐύξ καλυτέρβυς έρβυς, τούς κινδυνους μεταφβ-
  ράς βίουδήπβτε εϊδους έμπορβυματος.
  ΕΤΑΙΡΙΑΙ:
  ΗΓΚΛ ΣΤΑΡ ΙΝΣ. ΚΟ. ΛΤΔ.,
  ΣΤΑΝΤΑΡΤ ΜΑΡΙΝ ΙΝΣ. ΚΟ. ΛΤΔ.,
  πυρβς επί οίκβ-
  έργατικων αι
  ΕΤΑΙΡΙΑΙ:
  ΛΗΓΚΑΛ ΙΝΣ. ΚΟ. ΛΤΔ., Λονδίνου
  ΕΜΠΑΩΙΕΡΣ ΛΑΪΑΜΠΙΛΙΤΥ ΑΣ. ΚΟΡΠΟΡ. ΑΤΔ Λονδίνου.
  Άσφάλειαι Ζ«Β_ μέ τούς καλυτέρους συν-
  δυασμβύς:
  ΕΤΑΙΡΙΑ:
  ΝΑΣΙΟΝΑΛ ζωη
  ΚΑΙ
  Είδ,κευθείσα επί Φ»?ν°ν*1*
  βΐκους Κβπτικί,ς καί Ραητικίίς
  ΚΑΖΑΚΟΥ
  Η Κ* ΕΥΑΓ. Ι. ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ
  άς δύο αύτάς θεωρίας νά δώσω¬
  μεν πίστιν;
  Άπό τής θρεπτικής τού άπόψε
  ως τό αύγόν απετέλεσε πάντοτε
  αντικείμενον ζωηρών συζητήσεων.
  Διά τούς μέν είνε πολύτιμος τρο·
  )ή, ϊιά τούς άλλους καταστρεπτι-
  κή. Τό πολύ κοινόν ομιλεί συχνά
  περί δηλητηριάυεως άπ6 αύγά
  καί φθάνει μέχρι τοθ σημείοι» ν*
  ιαγρίφη άπό την οιαιτητικήν
  των παιδιών τα αύγά ώς κατα-
  ατρεπτικά δία τόν τρνφερ&ν δργα
  νισμόν τους. Εν τούιοις οί σκε-
  τας. Ό καθείς μας γνωρίζεΕ τα τών τελωνειαχών ύπχλληλων, άλ-
  κυρ ώτερα μέρη άπό χά όποΓα ά-,λά Χ3ί1 τών ι1" αυΐδν α^ναλλ^σ
  ποτελεϊται ίνα αύγό Τό κέλυφος βομένων καί πρός διαφώτισιν τοθ
  κα! μία μεμ3ράνη ώς περιχάλυμ- , έμπορικοθ χόσμου έν γένει, ή Δι-
  μα, τό άσπρον είς την πιριφίρει ««?"·««« 1·λωνει»ν τοϋ Ιπουρ
  αν κ*1 τό κίτρινον είς τό κέντρο
  ώς περιεχόμενον. Τό κέλυφος δέν ή ρ
  πρόκειται νά μας άπασχολήση έ νομικών, προ^η εις την συγκέν-
  πί μακρόν Άποτελεΐται άπά ά τΡωσιν Των '·°Χ»™°&< διατάςεων Ήδιαφώτισιςτώνέμπόρων επί των δασμολογικών. Πρός διευκόλυνσΐν τοθ έργου ξεις αί άφορωΐαι την εϊσαγοιγή/ μ γ ή 1·λωνει»ν τοϋ Ιπουρ- πιριφίρει ι ? τό κέντρον !?είου Οίκονομικών κατόπιν έντο- έλυφος δέν λής τού κ. 1 πουργοθ των Οϊχο- ρ μς χήη πί μακρόν. Άποτελεΐται άπά ά τΡωσιν Των σβεστοθχα άλατα καί επί πλέον ,έπ1 τδν π« χαί Τών διατάςεων είσαγωγής χρυσοδ, νομισμάτων, συναλλάγμα το; κ-ϊί αξιών έν γένει, οί νόμοι 5422 γχϊ Η426 ώς ετροποποιήθη σαν μεταγενεστέρως, γενικαί πλη ροφορίαι καί αί παρασχεθείσαι 05ί ί δ φ χ 05»}γίαι επί των ίσχυουσών πώσεων των απαιτουμένων κατά την εισαγωγήν έμπορευμάτων κα! πίνακες είσαγιογής ώς ισχύουσί διά τό εξάμηνον άπό 1ης Ίανουα νων δίά σβεστοθχα άλατα καί επί πλέον , ΡΡμ γγής . άπό άλλο Ινα στοιχείον την πορ χαί Τών ^υναλλαγμαπκών διατυ'ριου μέχρι 31 Ιουνιου 1938 καί φυρίνην πού δίδει εις τό κέλυ πώαεων έν ^ένε' τών *π*ιτουμέ έπεξηγήσεις άναλυτικαί των έν φός δταν χά έξετάζη κανεΐς μέ νων δί τό όύστημα τοΰ Βίύνχ, μίαν ώρχί αν έρυθράν άπόχρωσιν. Ή σχετι ^ η κή άνχίστασις πού εχει τό κέλυ έν4ς τευ-<'ϊ Χ )Ρ φός αποτελεί μέσον προσχατευτι, δόθησαν τό τεθχος Α'. καί τό τεΰ των άπαιτουμέ έπεξηγήσεις άναλυτικαί των έν ν εισαγωγήν τών έμποΐλόγω πινάκων οί'τινες καί άπετέ Ή έργααία α5τη Θε ι λεσαν την ι^άσιν τής εργασίας τοΰ υ'Ι·5 είς πλείονα τοΰ Τεύχους Α'. Ή 8λη έργασία παρατίθεταί κα κόν άπό εξωτερικάς έπιδράσεις διά τα περιεχόμενον τοθ. αύγοθ. | Ή μ^μβράνη πού ευρίσκεται κά, χ<οάπό τό κέλυφος άποτελείται άπό δύο λεπτά φύλλα, πού έχουν εις τα μεταξύ των εν κενόν, τα ό θ 1ό τεθχος Α περιλαμοανει τας οιαχαξεις περί περιο «^αγιογή; έμπορευμάτων τ,ο0; δϊσμολογίου ω; χαΐ ευρετι,ριον των ^ χα1 εις τα μεταξύ των εν κενόν, τα ό ^γή ρ,ρ ποίον όνομάζεται άεροθάλαμος. Ι*βΧΡι το° 1937 εχΐοβεισβν άπο Αύτό είνετό περιέχον Τό περιέ , ?χσεων τώ^Ω 1™Ρ^ Οίχονομι ό ί ξ λέ ΐ&*Λ *θ Ο Αύτό είνετό περιέχον Τό περιέ , ? ^Ω ^ μ χόμενον είνε άξιον μεγαλειτέρας <ΐ&*Λΐα *ιθνιχ* Οιχονομιας, δι ών ερρυθμισθησαν αι είσαγωγαί καΐ πλέον άναλιπικής μελέτης. , *ν έρρυθμισθησαν αι είσαγωγαί Οικονομικήν επί δλων τί Τό άαπρον τού αύγοθ περιένει Ο έμπορευμάτων. Κίς τό τεϋχος Β λογική; καί τελωνειακής «,.,„ γ?- ,,^,'πγ^ ^^/,ν,τ, 87 (1™) περιλαμβανονται αί διατά' ζητημάτων. τα σύσιημα λογικής έξαρτήσεως, ούτως, ώστε τα έκδοθένχα τεύχη καί τα μέλλοντι νά Ικδοθώαι ν' άποτελέσωσι τα κύρια συμβουλευ τικά καί καθοδηγητικά βιβλία διά τούς τελωνειακούς υπαλλήλους καί τούς μετά τών τελωνείον/ συ ναλλασσομένους. Ή έργασία αυτή αποτελεί άπαρχήν τής εκδόσεως δημοσιευμάτων τοθ 'Υπουργείου Οικονομικήν επί 8λων των δασμο φύσεως δωρ είς μεγίστην ποσότητα 871 ο)ο καί λεύκωμα (12 ο)ο) καί ή πτόμενοι οΰτω τού; άφαιροθν, χω „ ■ νά τό ξέρουν, μίαν τρ,φΑήν ' πριοτίστης τάξεως. Ή φυσιολογία μάς πληροφορεί περί τής σημασί ανάλυσις τού έφερεν είς φδς την άς τών στοιχείων, πού ημπορεί κα μίνη. νείς νά είίρη είς τα αύγά τής κότ διαφόρων τυπων λευκωμα ούσιών, μεταξύ τών όποί ών ή κυριώτερα είνε ή όβαλμπου (συνεχίζεται) Γεωργικός Προμιιβευτικό; Συνΐταιριαμβς Ηρακλείου Μόνον μέ τό θαλαμηγόν «ΧΙΟΣ» Κάθε ΚΥΡΙΑΚΗΝ 6 μ. μ. ακριβώς Κατ' ευθείαν διά Ϊ1ΕΓΡΑΪΑ (οέ 12 ώρε{) ΑΙΔΗΨΟΝ (άφιξις Τρίτην πρωΐ) ΒΟΛΟΝ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ. Ταχύτης 14 μιλλίων.—Άνεσις—Άαφάλεια. ΠροΐΜΤορεΙον ΑΔΑΜΗ Τηλ«*. 5-«0 ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Μή γενομένης άπαρτίας κατά την παρελθοθσαν Κυριακήν 19ην τρέχ. καλοθνται καί αύθις οί κ. κ. Μέτοχοι τοθ ΓεωργικοΟ πρ^μη θευπκοθ Συν)σμοΟ Ηρακλείου είς ετησίαν τακτικήν Γενικήν Συνέ λευσιν την 26ην Ίουνίου 1938 ημέραν Κυριακήν καί ώραν 10— 12 π. μ. έν τώ Γραφείω τοθ κ. ίΠροέδρου όδός Χάνδακος μέ θε ματα τα έν τή υπό χρονολογίαν 111 Ίουνίου 1938 προσκλήσει άνα φερόμενα ήτοι: 1) "Εγκρισις Ίσο λογισμοθ χρήσεως 1930—37, 1937—38. 2) Απαλλαγή Διοικη τικοθ καΐ έποπτιχοΰ Συμβουλίου πάση; ευθυνής. 3) Αρχαιρεσίαι Διοικητικόν —Πώς θά νοσηλεύωνται οί άποροι άσθενεϊς. έΐτιτροπή Ή καταρτισθεΐβα υπο την πρβεδρίαν -τού τεχνιχβυ ύγειονομικοΰ αυμβοΰλου τού ύ πουργείου τή; Κρατικαί Ύγι£ι νή; καΐ Άντιλήψϊω; κ. Κοπανά ρη, συνίχίζει τα; εργασίας τη; διά την εξεύρεσιν τού καλλιτε ρου τρόπον» έφαρμογής τού δελτί ου άηορΐα; διά την δωρβάν νοοη λείαν των άπόρων άβθβνών. Ευ¬ θύς ώ; ηερατώση τό έργον τη;ή επιτραπή θά υποβάλη τό πόρισμά της εί; τόν κ. υπουργόν τή; Κρα τική^/Ύγιεινή; καΐ 'ΑντιλήψεΜ; πρό; έ'γκρΐσιν καί σύνταξιν τού σχετικόν διατάγματος. —Νέα έλαιουργεΐα είς Κρή¬ την. Ή 'Αγροτικη Τραπέζα άτεφά- αισεν «πω; διαθέση την άπαιτου μένην πίστωαιν διά την άνέγβρ καί χαΐ ■■■■■ειπ···ειειειεΐΒΒΒ·ΠΒεΐΒ>ειειει·εΐΒει«ειει·ειειειι§ειειετι
  Τό πρατήριον οΐνων
  'Αντωνίου Μπετεινάκη
  Ειδοποιεί την πολυπληθή πελατείαν τού 8τι
  διαθέτει σοθμες δλων τών ποιοτήτων.
  ΚΡΑΣΙΑ ΠΑΛΑΙΑ ανωτέρα δλων.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■51
  σιν βυγχρονισμένων έλαιον>ργίί·
  „, , - , , ών εί; Καμπανοϋ καΐ Ροδοβάνι
  συζήτησις κζρΐ της πορειας των Ι Χανίων. Ή πίοτωσι; θά δοθό υπό
  εργασιών τοθ Συν)σμο3. μορφήν δανείου είς τού; συν-ίται
  Έν Ήρακλείφ τη 20'Ιουνίου 1938 >ομ«"5 των άνω χωρίων.
  ό Πρόεδρος
  Ε. Κ. Λασηθιωτάκη;
  ό Γεν. Γραμματεύς
  Γεώργ. Νίβα;
  !■_■■■·■■
  ΐν«ι·*··ι··ι
  Αθηναϊκον Κομμωτηριον
  Βααιλικοΰλα; Παπαδάκη
  Ρέθυμνον
  Τό Ρέθυμνον επλουτίσθη μ' Ι¬
  να πολυτελέστατον Αθηναϊκον
  κομμωτήριον. Κάθε κυρία ποι* τό
  έπισκέπτεται, φεύγει κατενθουσι-
  ' ασμένη μέ τάς καλλιτεχνικάς κομ
  μώσεις τής δίδος Παπαδάκη, πού
  κάνουν θαυμάσιο κεφάλι.
  Ο ΜΕΓΑΣ ΘΕΡΙΝΟΣ ΡΑΜΠΕΣ
  ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΙΚΗ
  (ΜΕΊΝΤΑΝΙ)
  θά είναι άνάλογος μέ τόν χειμερινόν, ό οποίος έξέπλη-
  ξε ολόκληρον τόν πληθυσμόν τής Κρήτης μέ τάς άπιστεύ-
  τους τιμάς καί έντυσε ολόκληρον τόν κόσμον ό οποίος
  ήτο αδύνατον νά ένδυθή μέ τάς τιμάς τής άγορας.
  Άπό τής 20 μέχρι 26 Ίουνίου θά πωληθώσι τα εξής:
  ·Αβηνίνμ«
  ΐΑν Λ
  αν κροκί διά Μβδίστας
  βέ «ί *β
  Γι«ννίχβυ.
  Λινά Διπλόφαρδα των Δρχ.
  Σαντακρούτα »
  Κουκουλάρικα »
  Σκωτζέζικα »
  » »
  Κασμήρια Πενιέ
  Άγγλικά
  Χονδρική πώλησις
  στουμίου.
  90 μόνον
  100
  140
  300
  200
  350
  300
  375
  „ 425 „
  ,. 450 ,,
  „ 475 „
  „ 550 „
  „ 600 „
  „ 700 „
  άποκλείεται
  50 ή Γιάρδα
  ώ
  90
  175
  100
  225
  210
  250
  290
  325
  350
  375
  450
  500
  άνω τού 1 κο·
  —Τό Κακουργιοδικεΐον Ρε¬
  θύμνης.
  Ενώπιον τού Κακουργιοίικεί
  >υ Ρεθύμνης έξεδικάοθη ή κατά
  ού Γεωρ. Ανδρεαδάκη έκ Κυ
  :αρίσσου Κυδωνία; ΰπόθεσι;.Μετκ
  την έτυμηγορίαν των ένόρκων τό
  Δικαστήριον των συνέδρων τω έ
  πεβαλε την ποινήν φυλακίσεω;
  -ριών μηνών καΐ είκοσιν ημερών
  ι' άπρομελέτητα τραύματα.
  —Τα δημοτιχά σχολεΐα τής
  Μεσσαράς.
  Την προπαρελθούσαν Κυρια
  χήν 12ην τρέχοντος έγιναν αί
  γυμναστικαί έπιδείξβι; των Δημο
  τικών Σχολείων Βόρρων, Γαλλι
  άς, Καμηλάρι, Μοιρών, Πετροκε
  φάλι, Πιτσιδίων, Πομπηα;, Σίβ
  βας, Τυμπακίου καΐ Φανερωμέ
  νπ;· Α( έπιδείξεις περιλαμβάνου
  σαι παρελάσεις, βουηδικά; ασκή-
  «εις, παιδία; καί άγωνίσματα στί
  βου έξβτβλέαθηααν μετά πάση; έ
  πιτυχία;, τών μαθητών σημειω
  σάντων άξιβπροσέκτου; επιδοθείς
  Κατά τό δοθέν υπό της κοινότη
  το; Πόμπηα; γεΰμα είς τού; συγ
  κεντρωθέντα; έκπαιδευτικους ώμί
  λησαν ο δημοδιδάσκαλος κ. Μαρ
  κάκη; καΐ ό Γυμνασιάρχη; κ. Έ
  παμ. Τσακίρης,Πρό; τού; μαθητάς
  καΐ μετά τόν άθλητικόν δρκον ε¬
  ξεφώνησεν έμπνευσμένον λόγον ό
  έπιθεωρητη; Γόρτυνβ; κ. Τζ. Τααγ
  κια; καταδείξας την σημασίαν
  τού δοθέντο; ορκου.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Ή Λιμενική Έπιτροπή Η¬
  ρακλείου διακηρύττει δτι θέ¬
  λει ενεργηθή έν τοίς γρα¬
  φείοις αυτοίς την 16ην Ιου¬
  λίου 1938 ημέραν Σάββατον
  κοί ώραν 11 —12 π. μ. πλειό-
  δοτική δημοπρασΐα διά την
  ενοικίασιν ενός άτμοκινήτου
  γερανοθ τοθ ΛιμενικοΟ Τα·
  μείου συμφώνως πρός τούς
  δρους τής υπό χρονολ. 10 Ί·
  ουνΐου έ. ε. σχετικής συγγρα-
  φής υποχρεώσεων εύρισκομέ-
  νης έν τοίς γραφείοις τοθ Τε-
  χνικοϋ Έπιμελητηρίου Αθη¬
  νών καΐ τής Λιμενικής 'Επι-
  τροπής Ηρακλείου είς την
  διάθεσιν παντός ένδιαφερομέ·
  νού.
  Έν Ήρακλείφ τή 17 Ίουνίου
  1938
  Ό Πρόεδρος τής Λιμενικής
  Έπιτροπής
  Γεώργιος
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τετάρτης
  22 Ίουνίου 1938
  Η ΑΓΓΛΙΑ ΗΞΙΩΣΕ
  ΝΑ ΚΑΤΑΒΛΗΒΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΟΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΙΝ
  ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΕΞ ΙΣΠΑΝΙΑΣ
  ΔΕΝ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΝ
  ΤΟΝ ΟΑΣΕΕΝ ΤΗΣ ΑΓΓΛΟΙΤΑΑΙΚΗϊ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 1 Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφούν εκ Αον-
  δίνου ότι ι ή αγγλικη κυβέρνησις είς
  τάς τελευταίας Άγγλοϊταλικάς συνομι-
  λίας ηξίωσε νά καχαβληθή προσπαθεία
  διά νά άποφασιοθή ταχέως ή έξ Ίσπα-
  νίας αποχώρησις των έθελοντών.
  Ή αγγλικη κυβέρνησις εξ άλλου ε¬
  δήλωσεν ότι δέν θά δεχθή τροποποίη¬
  σιν των βάσεων τής Άγγλοϊταλικής συμ
  φων'ας, ώς ζητή ήδη ή Ιταλία, μέ
  σκοπόν την αναστολήν τής άνακλήσεως
  των έθελοντών έκ τής Ίβπανίας.'
  Η ΓΑΛΛΙΑ ΕΠΙ ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ
  ΟΤΙ ΕΚΛΕΙΣΕ ΤΑΣΥΝΟΡΑ
  ΟΙ ΣΥΝΕΝΗΟΗΟΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΘΧΙΚΟΥΣ;
  ΑΘΗΝΑΙ 2 1 Ίουνίου (τού άντα-
  πθκριτοΰ μας). — Σημεριναί πληροφο¬
  ρίαι έκ τοΰ Έξωτερικοΰ έπιβεβαιούν
  ότι ή Γαλλία έκλεισε τα σύνορα των
  Ηυρηναίων. Κατά τάς ιδίας πληροφο
  ρίας ή Γαλλία Οά αποστείλη παρά τω
  Φράνκω διπλωματικήν αποστολήν πρός
  συνεννόησιν καί ιδία διά νά διευκολυν
  θή ή έπανάλτ,ψις των Γαλλοϊταλικών»
  βυνομιλιών.
  ίΓ Α. Μ. Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΑΝΕΙγΗΣΕ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΙΜΗ ΜΙΜΠΕΛΙ
  ΑΘΗΝΑΙ « 1 Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας). —Έπιβαίνων τοΰ εύ·
  ξρόμου «'Έλλη» ανεχώρησε σήμερον
  είς Κέρκυραν ή Α. 1%Ι. ό Βασιλεύς.
  Είς Κέρκυραν ό Βασιλεύς θά παρα¬
  μείνη ώς γνωστόν καθ" όλον τό θέρος
  έγκαθιστάμενος είς την έκεί έξοχικήν έ-
  παυλιν ΙΜιμπέλι.
  Τ>όν Βασιλέα άναχωροΰντα προέπεμ
  ψεν ό πρωθυπουργός κ. Ί. Μεταξάς
  καί οί ύπουργοί.
  ΉΊαπωνία καί ό έφοδιασμός της Κίνας
  Τό αγγλικόν σχέδιον μή επεμβάσεως,
  ϊ^Πρωϊνη
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 21 Ίουνίου (τηλε
  γραφικώς).—Ανακοινούται έκ
  θετικής πηγής δτι ό Ιταλός .
  στρατηγός Γκρατσιάνι εΐχε
  μεταβή τελευταίως είς Ισπα¬
  νίαν ίνα παρακολουθήση την
  κατάστασιν κσί καταστήση
  περΐ αυτής ενήμερον την Ί-
  ταλικήν κυβέρνησιν.
  — Αγγέλλεται έκ Τόκιο δτι
  ό ύπουργός των "Εξωτερι¬
  κών τής ΊαπωνΙας προέβη είς
  σοβαράς δηλώσεις άφορώσας
  την είδησιν περί ένισχύσεως
  των Κινέζων υπό των Γάλλων
  διά πολεμικον ΰλικοΰ, των
  Γάλλων παραβαινόντων ούτω
  τό ΰφιστάμενον γαλλοΐαπωνι-
  κόν σύμφωνον τού 1907.
  Κατόπιν των δηλώσεων
  τούτων τοϋ Ίάπωνος υπουρ
  γοΰ, ό Γάλλος ύπουρ"γός των
  Εξωτερικών κ. Μποννέ εΐχε
  χθές μακράν συνομιλίαν μετά
  τοθ πρεσβευτού τής Ίαπωνίας
  έν Γαλλία. Ό Ιάπων πρεσβευ
  ΕΙΣ
  ΤϋΝΤΑΙ
  ΚΑΙ ΚΑΒΑΑΛΑΝ
  ΑΗΤΙΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΙ ΑίΚΗΣΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 1 Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτού μας).— Ιΐαρουσία τού ύφυ-
  πουργοΰ των Στρατιωτικών κ. Ηαπα-
  δήμα θά γίνουν είς την Δράμαν καί
  14α€άλλαν άσκήσεις άντιαεροπορικής α¬
  μύνης. Αι άσκήσεις αύται θά διαρκέ-
  σουν επί τετραήμερον.
  τής υπενθύμισεν είς τόν κ
  Μποννέ καί τό εμπορικόν
  σύμφωνον μρταξϋ των δΰο
  κρατών τό ύπογρσφέν κατά
  τό 1937 καθ" δ ή Γαλλία εί¬
  χεν άνσλάβει την υποχρέωσιν
  νά μή προμηθευθή ποτέ δπλα
  είς οιονδήποτε δστις θά προ-
  έβαινεν είς πόλεμον εναντίον
  τής Ίαπωνίας. Ό χ. Μποννέ
  εβεβαίωσε τόν Ίάπωνα πρε¬
  σβευτήν δτι ή Γαλλία οϋτε
  ε'ν δπλον επρομήθευσεν είς
  Κίναν καί τόν διεβεβαίωσεν
  δτι παραμένει πιστή είς τό έν
  λόγω σύμφωνον.
  —Ή έπιτροπή μή επεμβάσε¬
  ως επρόκειτο νά συνέλθη σή
  μερον την πρωΐαν είς τό Φό
  ρεϊν "Οφφις 'ινα λάβη όριστι
  κήν απόφασιν επί τοϋ Ίσπα
  νικοΰ. Ή συνεδρίασις είχεν
  άναβληθή τρείς φοράς. Τελι
  κως σήμερον πρόκειται νά
  εγκριθή ή έφαρμογή τού Αγ
  Ιγλικοό σχεδΐου επί τού ίσπα
  Ι νικοΰ. Είς την προηγουμένην
  συνεδρίασιν τής έπιτροπής δ
  λοι οί άντιπρόσωποι των δια
  φόρων κρατών, πλήν τής Ρωσ
  οίας είχον έγκρίνει τό σχέ
  διον τής Αγγλίας. Κατά τό
  μεσολαβήσαν διάστημα ό Πρό
  εδρος τής Έπιτροπής λόρδος
  Κλέμεν είχεν ιδιαιτέρας συνο
  μιλίας μεθ' δλων διαδοχικώς
  των μελών τής έπιτροπής. Έλ
  πίζεται δτι ό Ρώσσος άντι-
  πρόσωπος θά διατυπώση σή
  μερον την απάντησιν τής Κυ¬
  βερνήσεως τού την όποιαν τό
  τε ίσχυρίσθη δτι ανέμενε καί
  δτι αυτή δέν θά δυσχεράνη
  τό έργον τής έπιτροπής. Ση¬
  μειωτέον δτι ό άντιπρόσωπος
  οδτος άντετάχθη πρό πάντων (
  είς τό ζήτημα τού ναυτικοΰ έ-
  λέγχου δστις αποτελεί κύρι-,
  όν σημείον τοΰ Άγγλικοΰ
  οχεδίου.
  Μνημόσυνον έπιφανοΰς Κρητός
  είς την μονήν Άγκαράδου.
  Πρωτοβουλία τοΰ Μητοοπολί-
  του Κρήτης κ. Τιμοθέ&υ, Οά γίνη
  την ποοσεχή Κυριακήν εις την
  μονήν Άγκαράθου μνημόσυνον 6
  περ τοΰ άοιδίμου καί πανευρωπαϊ
  κης φήμης Κρητός Πατριάρχου
  Κωνσταντινουπόλεως,Κυρίλλου τοΰ
  Λουκάρεως.
  Ή δράσις τοΰ Πατριάρχου τού
  τού δστ;ς είνε γέννημα τοθ Ηρα¬
  κλείου, απησχόλησε καί άλλοτε
  καί σήμερον τούς μάλλον διακε-
  κριμένους των Έλλήνων Εστορι-
  κών καί ίστοριοδιφών. Ό Κύ¬
  ριλλος Λούκαρις εγεννήθη έ/ Ή-
  ρακλείψ τή 13 Νοεμβριού 1572
  έξ έπιφανοΰς οικογενείας. Τώ
  1592 περατώσας τάς σπουδάς
  τού προσελήφθη υπό τοΰ διαπρε-
  ποΰς Πατριάρχου Αλεξάνδρειαν
  Μελετίου τοΰ Πηγά χειροτονηθείς
  παρ1 αύτοΰ διάκονος καί πρεσβύ
  τερος.Ό Πηγάς ιφ ένεπιστεύθη 6
  ψίστης θρησκευτικάς σημασίας α¬
  ποστολήν είς Πολωνίαν, όπότε διε
  ξήγετο πάλη μεταξϋ όρθοξοξίας
  καί Λατινικής έκκλησίας. Ό Πη¬
  γάς ανεμίχθη αργότερον καί εις
  άλλους αγώνας μεταξύ όρθοδοξίας,
  Ίησουϊτών καί προτεσταντισμοΰ
  διακριϋείς διά την πίστιν τού
  πρός τα ίδεώοη τής όρθοδόξου έκ-
  |κλησίας. Εκλεγείς Πατριάρχης
  Κων)πόλε«)ς καί παρά τόν πόλε¬
  μον των άντιπάλων τού πεντάκις
  κατώρθωσε νά επιβληθή αυτών
  καί νά μείνη είς τόν οικουμενικόν
  θρόνον μεχρι τής 27 Ίουνίου1638
  όπότε έστραγγαλίσθη υπό των
  Γιανιτσάρων ώς παρασκευάζων ε¬
  πανάστασιν υπό των Έλλήνων.
  Σημει ωτέον δτι ό Κύριλλος ό
  Λούκαρις υπήρξε μαθητής έν τή
  ΜονήΆγκαράθου παλαιόν ώς γνω
  στόνθρησχευτικόνχαΐ πνευματικόν
  κέντρον ιής Κρήτης.
  Διά τόν λόγον, τοΰτονκαΐ επί τή
  έπετείψ τοΰ θανάτ,ου τού πρόκειται
  νά τελεσθή τό μνημόσυνον αύτοΰ,
  Η ΙΤΑΛΙΑ ΑΠΕΦΑΣΙΣΕ
  ΝΑΑΠ0ΡΡ1ΨΗ ΚΑΒΕΛΥΣΙΝ
  ΤΕΙΝΟΥΣΑΝ ΝΑ ΜΕΙΩΣΗ
  ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΙΝ ΤΟΠ ΕΘΝΙΚΟΝ
  ΝΑΥΑΓΙΟΝ ΤΗΣ ΑΓΓΛΟΊ ΤΑΛ1ΚΗΣ
  ΑΘΗΝΑ.Ι 2 1 Ίουνίου (τοΰ άντα-
  ποκριτοΰ μας).—Κατά τάς έκ Ρώμης
  είδήσεις ή ίταλική κυβέρνησις φαίνεται
  άποφάσιαμένη νά άπορρίψη είς τό ίβπα-
  νικόν οιανδήποτε λύσιν τείνουσαν νά μει-
  ώση την νίκην των έθνικών έν Ισπανία.
  Ή "απόφασις αϋΐητής Ιταλίας δέν
  άποκλείεται κατά τάς έκ Λονδίνου πλη
  ροφορίας, νά οδηγήση είς πλήρες ναυ¬
  άγιον την άγγλοιϊαλικήν συμφωνίαν καί
  νά προκαλέση άπροόπτους περιπλοκάς
  είς την διεθνή κατάστασιν.
  ε/εΐ. Κατόπιν αχετικής συσκέψε¬
  ως έν τή Μητροπόλει απεφασίσθη
  δπως είς τό μνημόσυνον τούτο συμ
  μετάσχη καί δ επαγγελματικδς
  κόσμος Ηρακλείου. Είς τό μνημό
  συνον είς τό οποίον θά προσκλη
  θοΰν καί αί αρχαί, θά ίερουργή-
  ση ό Σεβασμιώτατον μεθ' όλοκλή- '
  ρου τοΰ κλήρου, έκφωνών μετά τό .
  πέρτς αύτοΰ καί κατάλληλον λό· ,
  γον. Οί επαγγελματιαι έξ άλλου
  θά καταθέσουν στέφανον έξ όνόμα
  τος τής πόλεως τοθ Ηρακλείου,
  προσφέροντες είς την Μονήν Άγ¬
  καράθου καί εϊκόνα τοΰ μεγάλου
  τούτου Κρητός Ιεράρχου επί τού
  τφ παραγγελθεϊσαν. Σημειωτέον
  δτι αί λεπτομέρειαι τής μεταβάσε
  ως έκεΐ των άντιπροσωπειών τοΰ
  Ιπαγγίλματικο ΰ κόαμου θά διακα
  νονισθοΰν είς ιδιαιτέραν σύσκεψιν
  εί; ήν θζ μετάσχουν τα Διοικητι-
  κά συμβούλια των διαφόρων σω-
  ματείων.
  Η ΓΑΛΛΙΑ ΕΠΕΤΡΕΨΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΡΙΑΝ
  ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
  ΠΡΟΣΑΠΟΚΛΤΑΣΤΑΣΙΝ ΤΗΣΤΑΞΕΩΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Ίουνίου (τού άντα·
  ποκριτοΰ μας). —Πληροφορίαι έκ τού
  έξωτερικοΰ άναφέρουν ότι ή γαλλική
  κυβέρνησις έπέτρεψεν την είσοδον είς τό
  σαντζάκιον *Αλεξανδρέττας τουρκικών
  στρατευμάτων ινα συνεργασθούν ταύτα
  μετά των γαλλικών είς την προσπάθειαν
  πρός πλήρη αποκατάστασιν τής τάξεως.
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΗΜΕΡΑ
  ΤΟΥ κ. ΓΕΝ. ΛΙΟΙΚΗΤΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
  Χθές πρό μεσημβρίας ανήλ¬
  θεν είς την Νομαρχίαν καί
  συνειργάσθη μετά τοθ Νο¬
  μάρχου Ηρακλείου κ. Άνδρέ-
  ου Μαρκέλλου ό 'Υπουργός
  Γενικός Διοικητής Κρήτης κ.
  Μπότης Σφακιανάκης. Ή συ-
  νεργσσΐα αυτή αφεώρα διά-
  φορα ύπηρεσιακά ζητήματα.
  Ο ΝΕΟΣ
  Λ1ΜΕΝΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Αφιχθη καί ανέλαβε
  τα καθήκοντά τού ό νέος λι-
  μενάρχης Ηρακλείου κ. Νικ.
  ΒλαδΙμηρος ύποπλοίαρχος λι-
  μενικός.
  ΕΙΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜίΤΟΠΑ ΤΗΣ
  ΔΙΕΞΑΓΌΝΤΑΙ ΣΦΟΔΡΑΙ ΜΑΧΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτού μας).—Κατά τα έκ τού έ-
  ξωτερικοΰ τηλεγραφήματα είς ^ όλα τα
  ίσπανικά μέτωπα διεξάγονχαι άπό χθές
  σφοδρόταται μαχαι. Περί της εκβάσε¬
  ως των μαχΛν τούτων δέν υπάρχουν μέ-
  χρι τής «τιγμής συγκεκριμέναι πληρο·
  φορίαι.
  ΑΙ ΕΙ1ΙΒΕΣΕΟΝ ΕΘΝΙΚΟΝ
  ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΑΙ ΕΙΑΗΣΕΙΣ
  Α #3 ΗΝ ΑΙ 21 Ίουνίου (τού άντα-'
  ποκρΐτού μας).— Καθ" ά τηλεγραφούν
  έκ Βαρκβλώνης, οί άρχηγοί των κυβερ.
  νητικών ίσχυρίζονται ότι άπέκρουσαν
  τάς έπιθέσεις των ΈΟνικών είς την ανα¬
  τολικήν Ισπανίαν. Αντιθέτως ή Σάλα-
  μάνκα διαψεύδει τούτο τονίζουσα ότι
  οί »Εθνικοί προχωρούν.
  ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΟΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
  Ό ραδιβφωνικός σταβμος Α¬
  θηνών δίδει σήμερον τό εξής πρό-
  γραμμ«: "Ωρα 7 μ. μ. μετεωρολβ-
  γικβν δελτίον. Χρηματιστήριον.
  7.10 ώρ« τού παιδιοϋ. 7.30 «ριες
  1 άπό δπερες, δίσκοι, 8.15 διάλεξις
  1 περΐ καθημερινού δηλητηρίου υ¬
  πό τοΰ άκαίημαϊκοϋ Καλ. Βουρ-
  νάζου. 8.30 αυναυλία υπο τής μβυ
  σικής τίίς φρβυράς Αθηνών υπό
  την διεύθυνσιν τοΰ γϊνικβΰ έπι-
  ' θεωρητοΰ των στρατ. μουσικών κ.
  ! Σωζβπούλβυ. 9. ·5 δημβτικά τρα-
  , γβύδια, ό κ. Σίμων Καρρας μέ
  ι την χβρωδίαν τβϋ αυλλόγοο πρός
  διάδοαιν τής έθνικής μουσικήξ, εί
  | σαγωγική βμιλία υπό τοΰ Κ. ©ρ.
  Γεωργιάδη. 9.+5 είδήσεις. 10 συν
  «υλία υπό τής μικράς όρχήστρας
  τβϋ σταθμοΰ. 10.45 είδήσεις. 11 ρε
  σιτάλ τραγουδιβϋ υπό τού κ. Μαγ
  κλιβέρα βαρυτόνου τοΰ Έλληνι-
  κβϋ μελοδράματβς. 11.30 αυνέ-
  χεια τής συναυλίας τής μικράς
  όρχήστρας τοΰ σταθμοϋ.
  Ο ΔΑΓ1Υ.0Σ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΥΡΟΥ
  Είς τό ύπ' άρ. 218 φύλλον
  τής Εφημερίδος τής Κυβερνή¬
  σεως εδημοσιεύθη ό άναγκα-
  στικός νόμος περί μειώσεως
  τοΰ δασμοϋ τοϋ τυρού καί
  περί τροποποιήσεων τινών
  είς τό τελωνειακόν δασμολό¬
  γιον είσαγωγής.
  Ο ΓΑΛΛΟΣ ΝΑΥΑΡΧΟΣ
  ΘΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣΗΜΕΡΟΝΣΤΕΦ&ΝΟΝ
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΝΟΪΤΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΝ
  Περί την Ιΐην π. μ. τής
  σήμερον ό ύποναόαρχης τοΟ
  γαλλικοθ στόλοο κ. Ρισάρ θά
  καταθέση είς τό μνημεΐον
  τοΰ αγνώστου ^ στρστιώτου
  στέφανον έκ μέρους τής μοί-
  ρας. Τό άπόγευμα θά παρα-
  θέση τέϊον επί τής ναυαυρχί-
  δος «Ταρτύ» πρός τιμήν των
  άρχών Ηρακλείου. Είς τό τέ·
  ϊον προσεκλήθησαν δι" ίδιαιτέ
  ρων προσκλήσεων τοΰ ΰπο-
  ναυάρχου καί πολλά σημαί-
  νοντα μέλη τής κοινωνίας
  Ηρακλείου. Ώς γνωστόν ή
  μοΐρα τοθ στόλου θ* άποπλεύ-
  ογ) τό εσπέρας κατευθυνομέ-
  νη είς Σΰρον.
  ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
  ΖΗΤΗιΥΙΑΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Διά την προσέχη Παρασκευ¬
  ήν εκλήθη είς συνεδρίασιν τό
  Δημοτικόν Συμβουλιον Ηρα¬
  κλείου. Κατ' αυτήν θά ψηφι
  σθή ό προϋπολογισμός τοϋ Δή
  μου οίκονομικοΰ έτους 1938 —
  39. Έπίσης θά εγκριθή ό όρ
  γανισμός τής έφσρμογής καί
  λειτουργίας τοθ ϋδρομετρικοΰ
  συστήματος καί ό άπολογι-
  σμός τοΰ Γερωνυμακείου Βρε·
  φοκομείου 1937—38. Είς την
  ίδιαν συνεδρίασιν θά διεξα¬
  χθή συζήτησις σχετικώς μέ
  την εφαρμογήν κυρώσεων κα
  τα των δυστροπούντων πρός
  καταβολήν τοθ τέλους διαμο
  νής καί θά ληφθούν άποφά-
  σεις επί διαφόρων άλλων ύπη·
  ρεσιακής φύσεως ζητημάτων.
  Η ΦΟΡΟΛΟΠΑ
  ΤΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ
  Πρός τούς οίκονομικούς έφό
  ρους τοθ Κράτους εκοινοποιή¬
  θη έγκύκλιος διά τής οποίας
  διευκρινίζονται ωρισμέναι δια
  τάξεις προγενεστέρας άφορώ
  σης την φορολογίαν των κτη
  μάτων έκ κληρονομίας.
  ΟΙ ΓΑΛΛΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ
  ΕΠΕΣΚΕΦΘΗΣΑΝ ΤΗΝ ΦΑΙΣΤΟΝ
  Συνοδεύων τόν Γάλλον νσύ
  αρχον κ. Ρισάρ καί τούς ά-
  νωτέρους άξιωματικοΰς τής
  ναυλοχούσης είς τόν λιμένα
  μας μοίρσς τοΰ γαλλικοθ
  στόλου μετέβη χθές είς Φαι-
  στόν ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  κ. Μ. Γεωργιάδης, Οί Γάλλοι
  άξιωματικοί περιειργάσθησαν
  μετά πολλοΰ ένδιαφέροντος
  τα έρείπια τής άρχαίας ταύ¬
  της πόλεως, ακολούθως δέ
  παρεκάθησαν είς γεϋμα δοθέν
  πρός τιμήν των υπό τοθ Δή-
  μου είς τό Τουριστικόν περί-
  πτερον τής Φσιστοΰ είς δ
  παρεκάθησε καί ό ενταύθα
  πρόξενος τής Γαλλίας κ.
  Εύαγ. Τζολάκης.
  ΕΞ
  ΤΟΖ
  ΕΑΙΣΣΕΤΑΙ ΕΥΝΟΊ'ΚΩΣ
  ΙΤΗΜΑ ΓΑΛΛΙΑΗΟΥΡΚΙΑΣ
  ΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ
  ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΓΕΡΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 1 Ίουνίου (τού άντα·
  ποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ Πα¬
  ρισίων ότι κατόπιν των έξευρεθειαών
  λύσεων είς τό Τουρκοσυρεακόν ζήτημα
  πρωτοβουλ£/α τής Γαλλίας, τούτο έξε-
  λίσσεται εύνοϊκώς επ* ο>φελεία τής τε-
  λείας άποκαταστάσεως των σχέσεων με¬
  ταξύ των δύο χωρών.
  ΟΙ Ε ΟΝ ΙΚ ΟΙ ΕΠΑΠΩΣΑΝ
  ΤΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΝΜΕΙΣ ΤΕΡΟΥΕΛ
  ΑΘΗΝΑΙ *1 Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτού μας). — Νεώτερα τηλεγρα-
  φήματα έκ Σαραγώσης άναφέρουν ότι
  οί έθνικοί έπαγίωσαν τάς θέσεις των είς
  την περιοχήν τού Τβρουέλ προτιθέμε-
  νοι νά συνεχίσουν την προέλασιν αυτών
  πρός νότον.
  Την παρελθούσαν Κυριακήν
  ετελέσθησαν λίαν επιτυχώς
  είς Γέργερην Καινουρίου αί'
  ετήσιαι γυμναστικαί έπιδείξεις
  τοθ σχολείου, άς παρηκολού¬
  θησαν πάντες οί γονεΐς καί
  κηδεμόνες των μαθητών καί
  οί λοιποί κάτοικοι τού ανω¬
  τέρω χωρίου, άποκομίσαντες
  τάς άρ'στας των έντυπώσεων.
  Μετά την διεξαγωγήν των έ-
  πιδείξεων άπέσπασαν τα συγ·
  χαρητήρια των παρισταμένων
  η Διευθύντρια τοΰ Σχολείου
  κ. Ειρήνη Γιαννακουδάκη, ή
  Διδασκάλισσα κ. Κατίνα Νι-·
  κολαΐδου κσί οί διδάσκαλοι
  κ.κ.Άδαμάντιος Τζανάκης καί |
  Χαράλαμπος Μανασσάκης.
  Η ΕΙΑΓΡ,ΓΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ
  ΔΓ ύπουργικής αποφάσεως πά
  ρατείνεται μέχρι τής :-31 Αύγού
  στου ή ίσχύς τής § 1 τής δπ' άρ.
  123.002)'ϊ8 προγενεστέρας τοιαύ
  της περί έξαγωγής είς Γερμανίαν
  Έλληνιχων προϊόντων βάσει ά
  δείας τής Τραπέζης τής Έλλά
  δος.
  Ο ΙΑΠΟΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΤΟΙΜ1ΖΕΙ
  ΕΗΙΒΕΣΙΝ ΕΙΣ ΤΗΗ Η0Τ10Η ΚΙΝΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτού μας). —Τηλεγραφοΰν έκ Σαγ-
  κάης ότι ό ίαπωνικός στρατός έτοιμά-
  ζεται νά πλήξη την νότιον Κίναν. Ύ-
  ποτίθεται ότι θά άποβ'.βασθαΰν σΐρα-
  τεύματα είς Καντώνα ή' είς άλλα σημεϊα
  της νοτιοδυτικής παραλίας τής Κίνας.
  Η ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ ΚΑΙ Η ΒΑΛΕΝΒΙΑ
  ΕΒΟΜΒΑΡΔΙΣΘΗΣΑΝ ΕΚ ΙΝΕΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 21|Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφοΰν έκ
  Παρισίων ότι ή Βαρκελώνη καί ή Βα·
  λένθια έβομβαρδίσθησαν έκ νεου υπό
  των Έθνικών. Ύπάρχουν ζημίαι καί
  θύματα.
  ΑΙ ΣΥΝ1ΜΙΑΙΑΙ ΤΪΕΧΟΗ ΚΑΙ ΣΟΥΔΙΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 1 Ίουνίου (τοΰ άντα-
  ποκριτού μας).—Τηλεγραφοΰν έκ Ιΐρά-
  γας ότι συνεχίζονται αί βυνομιλίαι με·
  ταξύ Τσέχων καί Σουδιτών πρός επί¬
  τευξιν συμφωνίας είς τό ζήτημα τής
  διοικήσεως τής γερμανικής μειονότη-
  τθϊ.