95932

Αριθμός τεύχους

4895

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

23/6/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΓΗΣΤΑΞΕΟΣ
  >*»
  ά»·,.
  ΐ^ <« 011 ν» (τοθ »ντ»· ?οΟν έκ II*· κόν ;ήηΐ τοθτο έξι· εί* τής «· χέιεων μΐ· (τού »ντϊ· τηλίγΡ»1 ίρουν «"· ιις τω" *': ιροτιθέμΐ' ι·* σιν ΑΝΟΡ ΩΣΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΤΟΛΠΊΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ: Αιγυπτου έτησια λίραι ? έςά μηνός ·.' "Α (ιδικής έτησια ύολ. 15 ξά εξάμηνοε » Τιμιι χατά (τύλλον Αχ. 2 8 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 1958 ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕ1Α ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ ΐΠΕϊίϊΙΙΟΣ ΠίΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗ! ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ· υ Ι ΟΣ 23ΟΝ ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4895 ΤΟ ΤΗΣ ΑΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΑΟΥ Συζήτησις μακρά διεξάγε- ι κατ' αύτάς ά πό τω των καταναλίσκουν πολύ περισ- βότερα καί άφαιρέσωμεν καί τούς φόρβυς, καί ιδία έκει- νους πού διατίθενται διά την εξυπηρέτησιν των έξω ται κατ' αύτάς άπό .„» στηλών των εφημερίδων διά την διατροφήν τού "Ελληνι- κοΰ λαοΰ. Καί άναπτύσσον- ται άντιλήψεις πολλαί καί τερικων χρεών μας καί" έ διάφοραι. Συμφωνοΰν βμως κείνων πού δαπανώνται βλοι οί συζητηταί είς τό βα-' διά την ενίσχυσιν των πολε- σικον σημείον: Είς τό £τι ό μικών — άμυντικών μας δυ- λχός μας διατρέφεται έλλει- νάμεων καί δέν έπιοτρέ- πώς ένω έργάζεται σκληρώς, φουν έπομένως είς τόν λαόν έξ ού καί ή μεγάλη νοση- κατά ενα οιονδήποτε άλλον ρότης είς την χώραν μας. τρόπον, όπως συμβαίνει μέ Την διαπίστωσιν αυτήν άλ- έκείνους πού διατίθενται διά λωστε έκαμαν καί οί άρμο-, την πληρωμήν μιαθών είς διώτεροι καθηγηταί τής ί-1 τούς ύπαλλήλους τοΰ Κρά- ατρικής, τής φυσιολογίας τους, διά την εκτέλεσιν δι· κα'ι βιολογίας, οί κ. κ. Δόν- αφορών έργων κ.λ.ίτ. θά ΐ- τάς, Ίωακείμογλου, Σταθό-' δωμεν ότι είνε ζήτημα άν πουλος καί άλλοι. Είς τάς άναλογοϋν δύο—τρείς χιλιά- έκθέσεις των τάς οποίας ου-1 δες δραχμκί κατ' άτομον. νέταξαν κατ' εντολήν τής Ποσόν, ασήμαντον βεβαίως Κυβερνήσεως, καί έδημοσί-Ικαί τελείως άνεπαρκές διά ευσεν είς ειδικόν τεΰχος' την ανθρωπίνην, την ύγιει- τό ανώτατον οικονομικόν νήν διατροφήν καί διαβιω- συμβούλιον, τονίζουν ότι ό σιν έν γένει των πολιτών λαός μας τρέφεται άνεπαρ- μας. κως καί ότι αύτη ή λιτό- νός της, αποτελεί σοβαρώτατον κίνδυνον διά την υπόστα¬ σιν καί τό μέλλον τής φυ- λής. "Ετσι πλάνη ότι ής φ άνατρέπεται ή τό λιτοδίαιτον άποτελεΐ μέγα προσόν. Ή λιτότης την όποιαν δι¬ άφοραι πολιτικοί καί κοινω- _____ϋ_____ Ζ·ί.'...__________ «.- _.'-.. Καί βμως είνε γεγο ότι αί πλείσται έκ των εργατικήν καί άγροτικών οίκογενειών μας, έκ πέντε άτόμωνλογιζομένης εκάστη;, δέν διαθέτουν πλέον των 15—20 χιλ. δραχμών ετησίως πρός συντήρησιν των. Πρό- κειται περ'ι αριθμών, όχι αύ- θαιρέτων, άλλά περ'ι αριθ- μευαν παρά μονάχα γιά την τέρψι τοθ άνδρός καΐ γιά την έφαρμογι1) των ίδιοτροπιών τής Μόδπς, Καί μήπως αυτή τή θλιβερήν ώντίληψι δέν την ένί- σχκσαν τα ϊδισ μέ την άνε- κτικότητα ποΰ έδειξαν άπέ ναντι των δύο δεσποτων·τυ- ράννων, τοΰ άνδρα καί τής Μόδας: "Ετσι εϊδαμε κεφάλια νά μεταβάλλωνται σέ κάνι- στρα στολισμένα μέ λουλού δια, σέ φρουτιέρες γεμάτες ά- πό κεράσια καί άχλαδάκια καί δτι άλλο θέλεις. Καί έξηγήσαμε βεβαία τό πρδγμα, ώς πρός τοΰς καρ- πούς δτι πάντα ε'ίχε σχέσιν ή γυναίκα άπό τότε πού έ'φαγεν είς τόν παράδεισον τόν ά- πηγορευμένον. Έλπίσαμε δέ δτι θά έπέμενεν είς την προ τίμησιν αυτή. Έπλανήθημεν δμως Τό γυναικείον κεφάλι δέν γνωρίζει δρια ουτε καί σταθερότητα. "Ενεφανίσθη λοι· πόν σέ λίγο μέ φουγάρο, μέ ψέσι, μέ τρικαντώ, μέ στρατι- ωτικό πηλ'κιο παραμορφωμέ- νο, μέ μποϋκλες, χωρΐς μποΰ- κλες, κουρεμμένο άλά γκαρ¬ σόν, κσί υστερα μέ κοτσίδες καί πάλι χωρίς κοτσίδες άλ¬ λά μέ ρολέ μαλλιά. Καί τέ- λος μέ μαντήλια! Καί άνα- τΐνεΰσαμεν επί τέλους. Είνε έ'να κόλυμμσ, άπλό, ώραΐο, γεμάτο χάρι, τίθϋ δίδει μιά ίδιαΐτερη γοηίεία στό πρόσω- πο κο6ώς τό τυλίζει καί δέ- νεται κόμπο κάτω άπ' τό πή- γοθνι. Καΐ μδς αρεσε. "Ισως καί γιά τή χάρι τού. "Ισως γιατί μας ξύπνησε τή νοσταλ- γ(α τοθ χωρίου, δπου ή μαν- τήλια αποτελεί τό μοναδικά στολΐδι τής γυναικείας κεφα¬ λής. Πό) λοΐ υπεστήριξαν δτι μδς άρεσεν άπό άτταβισμό, γιατί ένθυμίζει λίγο τό φερε- τζέ. Αύτά διΐως δέν ήταν οΰτε άληθινό, οϋτε καί δίκαιο. Μδς άρεσεν έπίσης, ϊσως γ·ατΐ έ- τροφοδοτοθσε τή φαντασία πού μδς μετέφερε στήν αίυα- τοκυλισμένη τώρα, άλλά τόσο εΐδυλλιακήν άλλοτε Ίβηοικήν δπου ή μαντήλια μαζί μ' Ινα λουλοΰδι είνε τό άπαραΐτητο στόλισμα τής κεφαλτϊς των πιό ώραίων καί φλογερών γυναι- κών τοθ κόσμου. Μδς άρεσεν άκόμη γιατί σας έδινε κάποια σεμνότητα καθώς σας εκάλυπτε κι' έσκί- αζε τα πρόσωπά σας. Κι' ύ¬ πάρχει τόση άνάγκη άπό τή σεμνότητα αυτή. Θήλεα δμως, αίώνια, καλΰψατε την κεφα- λή σας, γιά ν' άποκαλύψετε τα άκρα σας, τίς πλάτες σας καί νά έμφανισθήτε πάλι μέ τό φΰλλο τής συκής. Άλλά, μανιήλια μέ βαμμένα χείλη μέ ξυρισμένα φρύδια, μέ μα- γιό,μέ μανικιούρ καί πεντικιούρ μέ νύχια έγχρωμα άπ'τό βάψι μο δέν ταιριάζουν. Είναι γελοιοποίησις κσί έξευτελι σμός αύτοθ τοθ ώραΐου κα- λύμματος. Άφήστέ το λοι- πόν είς τίς χωριατοποϋλές μας. Επί τέλους κάτι πρέπει νά μεΐντ) καί γι' αύτές. Έστω καί ή μαντήλια πού τόσο την έσεβάοθηκαν αίώνες τώρα. Μ.- πόλαυσιν καί την σωματικήν υγείαν καί δια τούς κατοΐ- κους τοθ όροπεδίου ποΰ θά είχον νά κερδΐσουν πολλά έκ τής επισκέψεως καί παρα- μονής παραθεριστθν καί ξέ- νων περιηγητών. ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ ΕΦΗΜΕΡΟΙ ΕΓΩΪΣΜΟΙ . τ ,- _______ __ ____ θαιρέτων, άλλά περι άριθ- νιολόγοι έξύμνησαν ώς τήν,μΰν πού προκύπταυν έκ των υπερτάτην αρετήν τοΰ λαοΰΙ μελετώνκρατικών ύπηρεσιών. ---- .·.. *α.....;... -ι.._ΐϋ.. —:Ι |»α| έρωτάται: Τί πρέπει νά γίνη έν τοιαύτη περιπτώ ι Π "ί δό μας, ώς εθνικόν άγαθόν κα προτέρημα, άποκαλύπτετα τ»ς « -ϊ—γ - -- ,. . . έχβρός. Ητο πραγματι καιρός νά διαλυθή ή πλάνη καί νά α¬ κουσθή ή άλήθεια μέ όλην την ώμότητά της. Μένει ομως τώρα νά ίδω¬ μεν πώς θ' αντιμετωπίσαμεν την κατάστασιν μετά την δι¬ απίστωσιν καί την ορθήν διάγνωσιν της. Διότι δέν άρκεΐ βεβαίως ή διάγνωαις μόνον τοΰ κακοΰ. Χρειάζε- ται καί ή έξεύρεσις των μέ σων τής θεραπείας. Οί κ. κ. καθηγηταί, εξήτασαν τό ζήτημα άπό τής έπιστημο- νίκης, τής διαιτολογικής τού πλευράς, ώς άρμόδιοι. Άλλά, ύπάρχει καί ή άλλη πλευ- ρά, ή οικονομικήν Καί αυ¬ τήν φαίνεται ότι την έξε- τάξει ή Κυβέρνησις μέ ό¬ λην την άπαιτουμένην σο- βαρότητα. Διότι ή σημερινή Κυβέρνησις, αντελήφθη δτι δέν ειμπορούμεν νά άναλά- βωμεν καμμίαν μεγάλην δημιουργικήν προσπάθειαν ώς ώργανωμένον σύνολον εάν δέν είναι ύγιής σωματι- κώς καί φρονηματικώς ό λαός μας. Καί δι' αύτό ακρι¬ βώς, εφήρμοσε τάς κοινωνι¬ κάς άσφαλίσεις, έλαβε διά- φορα προστατευτικά υπέρ των εργαζομένων τάξεων μέτρα, άντιμετωπίζει τό πρό βλημα τής πτώσεως τοΰ τι μαρίθμου, τής βελτιώσεως των ορων διαβιώσεως, στε- γάσεως καί διατροφής τοΰ λαοΰ καί τής οργανώσεως καί παροχής ύγειονομικης περιθάλψεως είς τούς απόρους καί τάς λαϊκάς -τάξεις. Ό- λα βμως αύτά είναι στενώ- τατα συνδεδεμένα μέ τό οι¬ κονομικόν ζήτημα. Χρειά- ζονται χρήματα. Καί πολλά μάλιστα. Είναι δέ γνωστόν, ότι τό εθνικόν μας είσόδημα, είναι δυσαναλβγως μικρόν έν σχέσει μέ τόν συνεχως αύξανόμενον πληθυσμόν μας. Κατά τάς υπαρχούσας στα- τιστικάς, τό ετήσιον είσόδη- μα τής "Ελλάδος κυμαίνε- ται πέριξ των σαράντα δισε κατομμυρίων δραχμών. Εάν δέ διαιρεθή είς τα έπτάμισυ έκατομμύρια τοϋ^ πληθυσμοΰ μας, βλέπομεν ότι άναλο- γοΰν μόλις πέντε κα'ι ήμισυ χιλιάδες δραχμαί είς έκαστον άτομον. Καΐ άν λάβωμεν ύπ' όψιν ότι ύπάρχουν βε- καί οί βύπορώτεροι πού σεττ Πως 'εινε δυνατόν ν' άντιμετωπισθή ή κατάστασις; Είς τό έρώτημα, μία μόνον απάντησις ύπάρχει: Ή διά μεταναστεύσεως μέρους τοΰ πληθυσμοΰ, ή δι' αυξήσεως τοΰ έθνικοΰ είσοδήματος. Τό πρώτον ομως δέν είνε οΰτε εΰκολον, οΰτε ορθόν. Άπο- μένει έπομένως μόνον τό δεύτερον. Ή αύξησις τοΰ είσοδήματος. Αυτήν την όρ- θήν λύσιν έπροτίμησε καί ή Κυβέρνησις δταν άντεμετώ- πησε τό πρόβλημα. Καί πρός την κατεύθυνσιν αυτήν έ- στράφη· Αί προϋποθέσεις διά την αύξησιν τής παραγωγής ύπάρχουν εύτυχώς.Ή Ελλάς δύναται νά καταστή έπαρ- κής διά την διατροφήν των τέκνων της. Πρέπει ομως νά εκμεταλλευθή τόν πλούτον της. Νά πλουτισθή μέ παρα- γωγικά έργα. Νά έξοπλισθή τεχνικώς. Νά όργανώση τάς παραγωγικάς της δυνάμεις. Καί αύτά γίνονται τώρα. Ή Κυβέρνησις αντελήφθη ποΰ ευρίσκεται ό καλός καί σωτηρίας δρόμος. Καί θά τόν ακολουθήση μέχρι τέλους. Χρειάζεται έμως > νά βοηθή¬
  σωμεν καί ημείς δλοι. Χρει¬
  άζεται νά έργασθώμεν διά
  την αύξησιν τοϋ έθνικοΰ μας
  είσοδήματος. Διότι μόνον
  έτσι θά σωθώμεν.
  Ή Κρητική έτταρχία
  ΛΑΣΗΘΙ, ΤΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟΝ
  ΤΟΝ ΘΡΥΛΟΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΕΩΝ
  Πεταχτά
  σημειώματα
  Η ΜΟΔΑ
  ΤΗΣ ΜΑΝΤΗΛΙΑΣ
  Άνεξάντλητη είς έφευρετι
  κότητα ή γυναικεία μόδα. Ί
  δοΰ πάλι πούιέπέβαλε τή μαν¬
  τήλια ώς κάλυμμα ττ)ς κεφα¬
  λής. Χρόνια καί χρόνια τώρα
  την εΐχε θάψει καί την εΐχε
  παραδόσει είς την Ληθή Εΐχε
  νά επιβάλη άλλα καπρίτσια,
  άλλους έκκεντρισμούς, άλ·
  λους άσύλληπτους κι' άπό
  την τολμηρότερη φαντασία έ'ξω
  .φρενισμούς. Γιατί άλλωστε νά
  μην επιβάλη τίς θελήσεις της
  άφοθ τα γυναικεία κεφά-
  λια είναι πάντοτε πρόθυμα
  νά δεχθοθν την κάθε της έττι-
  ταγή, την κάθε (διοτροπία; Τα
  χά δέν ήταν γενικη άντίλη
  ψις, δτι δέν ήσαν ίκανά γιά
  τίποτε άλλο καΐ δέν χρησί-
  Ή έλλειψις συγκοινωνίας Ι
  ήταν άνέκαθεν ό μεγάλος
  καημός των Λασηθιωτών. Τρι-
  γυρισμένο τό όροπέδιο τοΰ
  Λασηθίου άπό βουνά, άπρό-
  σιτον εντελώς, έμενεν άπομο-
  νωμένον άπό τόν άλλο κόσμο
  "Ετσι δέν ειμπορούσε νά έξα
  γάγη, τα πλούσια προϊόντα
  τού, νά προμηθευθή εϋκολα
  τα εϊδη άπό τα όποϊα είχεν
  άνάγκη. Τα μετσφορικά ε-
  τρωγαν τούς Λασηθιώτες. Κσί
  πολλές φορές τα τιροϊόντα
  των έμειναν άπούλητα έξ αί-
  τίας τής ελλείψεως εύθηνών
  μεταφορικών μέσων. "Εχει δέ
  πλουσιωτάτην παραγωγήν τό
  Λασήθι. Μόνον πατάτες, γευ
  στικώτατες καί έκλεκτές, πα¬
  ράγει περί τα 10—-12 έκατομ¬
  μύρια οκάδες. Καί έκτός άπό
  τίς πατάτες, παράγει καί δή
  μητριακά καί άμύγδαλα καί
  κηπουρικά, φασόλες ιδίως καί
  λάχανα, δύο εϊδπ φημισμένα
  διά την εξαιρετικήν ποιότητά
  των καί φροϋτα άφθονα.
  Τα μήλα τοϋ Λασηθιου καΐ
  τα άπΐδια, όνομαστά παντοθ,
  διατηροϋνται καί δλον τόν
  χειμώνα. Καί παράγονται είς
  μεγάλας ποσότητας. Μέ την
  έντατικήν μάλιστα καλλιέρ¬
  γειαν τής μηλιδς κατά τα τε¬
  λευταία χρόνια ύπολογΐζεται
  δτι μετά μίαν πενταετίαν ή
  πσραγωγή θά υπερβή τα δύο
  έκατομμύρια οκάδες. Άλλ' ε'ί
  πομεν έμεναν άπώλητα, ή
  καί αν έπωλοϋντο οί παραγω-
  γοί δέν έκέρδιζαν διότι τα
  μεταφορικά ήσαν πανάκριβα.
  Εύτυχώς, άπά διετίας, ό
  δρόμος Άγίου Νικολάου Λα¬
  σηθίου διηνοίχθη καί τό όρο
  πεδίον έπεκοινώνησε δι' αύτο-
  κινήτου μέ την πρωτεύουσαν
  τοθ ΝομοΟ καθώς καί μέ την
  Νεάπολιν. Τα τείχη τής άπο-
  μονώσεως ετιεσαν. Καί πάλιν
  δμως ή εξυπηρέτησις δέν είνε
  πλήρης. Διότι τό Λασήθι εχει
  συναλλαγάς μέ τό Ηράκλει¬
  ον κυρίως. Έδώ είς την πόλιν
  μας καταναλίσκονται τα πε-
  ρισσότερα προϊόντα τοΰ Λα¬
  σηθιου. Άπ' έδώ κάμνουν τάς
  περισσοτέρας προμηθείας των
  οί Λασηθιώται.
  Διά νά έξυπηρετηθη λοιπόν
  τό Λασήθι πραγματικά θά ε-
  πρεπε νά συνδεθή άμαξιτώς
  μέ τό "Ηράκλειον, πράγμα
  πού δέ ν είνε πλέον δύσκολον,,
  δεδομένου 8τι μεταξύ «Άμπε¬
  λου» καί Γωνιών ή άπόστα
  σις δέν είνε μεγάλη καί έττο
  μένως ή διάνοιξις δρόμου δέν
  θά στοιχίση πολλά. Καί πι¬
  στεύομεν δτι έκ των πρώτων
  ό&ικων έργων πού θά έκτελε-
  σθοΰν, τώρα όπότε θά αρχίση
  ή έφαρμογή τοΰ πενταετοΰς
  όδικοΰ προ/ράμματος τής Κυ¬
  βερνήσεως θά είνε καί ό δρό
  μος αύτός τοΰ Λασηθίου. "Αλ
  λωστε ύπάρχει πάντοτε αμεί¬
  ωτον τό ενδιαφέρον τοΰ ύ
  ττουργοΰ Γενικοΰ Διοικητοΰ κ.
  Σφακιανάκη διά τον δρόμον
  αυτόν, όπως ύπάρχει καί ή
  προθυμϊα των Λασηθιωτών νά
  βοηθήσουν είς την διάνοιξιν
  τοΰ δρόμου διά προσωπικάς
  των εργασίας. Καί πρέπει νά
  διανοιχθή ό δρόμος αύτός
  καί διότι θά βοηθήση είς την
  αύξησιν τής παραγωγης, είς
  την οικονομικήν άνόρθωσιν
  καί την ανύψωσιν τής στάθ
  μης τοθ πολιτισμοϋ, άλλά καί
  διότι άκόμη θά προσφέρη. με¬
  γίστας υπηρεσίας είς την α¬
  νάπτυξιν τής τουριστικής κι¬
  νήσεως. Διότι τό έπαναλαμβά
  νομεν, τό Λασήθι, μέ τάς ύ-
  περόχους φυσικάς καλλονάς
  τού, μέ τούς θρύλους τού, μέ
  τό περίφημον Δικταϊον άν-
  τρον, μέ τας αρχαιότητάς ποΰ
  φέρει τώρα είς φώς ή άρχσιο-
  λογική σκαπάνη καί μέ τό
  θαυμάσιον κλΐμά τού, αποτε¬
  λεί ίδεώδη τόπον διαμονής
  καί έλκύει πλήθη ξένων άπό
  δλα τα σημεΐα τής γής. Άλ
  λά διά την ανάπτυξιν τοθ
  τουρισμοθ, θά συνετέλει
  θετικώς καί ή ύπαρξις ε¬
  νός ξενώνος άνέτου, καθα-
  ροΟ, δπου οί επισκέπται νά
  ευρίσκουν άνεσιν, ύπνον καί
  φαγητόν καΐ δλα τα κομφόρ.
  Έτσι τό Λασήθι θά έξειλΐσ-
  σετο είς ενα πρώτης τάξεως
  θέρετρον. Καί ή ωφελεία θά
  ήτο τεραστία. Ωφελεία καΐ
  διά τόν κόσμον πού θά μετέ-
  βαινεν έκεϊ καί θά εΰρισκε
  την γαλήνην, την ψυχικήν ά-
  Ό έγωί,σμός μεταξύ των νέων
  είνε πολύς ένίοτε. "Οσον άφορα
  τώρα τα έλατήριά τού, αί γνώ
  μαι των πρεσβυτέρων διχάζονται:
  Έδώ είνε απολύτως εύγενής, έκεί
  κάπως άδ καιολόγητος καΐ παρα-
  πέρα 3λως διόλου κατακριτέος.
  Άλλ'άνεξαρτήτως τού κυρίως έγω
  ΊσμοΟκαίτώνέλατηρΕωντου,ύπάρχε;
  καΐ ή τελείως φαιδρά άποψις τοΰ
  ζητήματος. Ηά ελεγε κανείς, δτι
  αυτή είνε κυρίως πού ένδιαφέρει
  την καθημερινήν παρατήρησιν.
  Παρηκολούθησα προχθές ενα
  καλόν νέον "Εχει δλα τα προ-
  σόηα: 'ί,2ραΐος, μορφωμένος, άπο
  κατεστ>7μένος κοινωνικώς. Άλλα
  τί τα θέλετε. Έόάδΐζε μεταξύ
  δεσποινίδιον. Καί δταν βαδίζε·.
  κανείς Ιτσι, αλλοίμονον. Ή υ
  ροχ)} είνε άνάγκη νά .. προ-
  έχη κατά τρόπον απολύτως έ
  ξηκριβωμένον. Ό νέος βαδίζων
  επρεπεν έν πρώτοις νά είνε στή
  μέση. Είτε ()πάργ%οι>ν ίλλοι ου
  νοδοί, είτε ίχ:, ή πρωτοκαθε-
  δρία —άν μποροΰμε^ νά πούμεν
  ετσι τόν τύπον αυτόν τής 6πε
  Ρ5Χήί — έπιβάλλεται απαραιτή¬
  τως. Δέν μεσολαβεΐ απλώς ό
  Δονζουανισμός Μεσολαβοθν καΐ
  αλλοι προσωπικοί καί γενικοί
  λίγοι. Είς τόν στρατόν οί κα
  τώτεροι πρέπει νά βαδίζουν
  πάντοτε άριστερά. Είς την ζωήν
  καΐ εΐ5ικώτερα τούς κοσμικοΰς
  περιπάταυς οί άνώτεροι καΐ μά
  λιστα δταν συνοδεύουν ώρ»ιόκο-
  σμον πρέπει νά συγκεντρώνουν
  θεαματικίΒς δλα τα πρωτεΤα. Είνε
  φαίνεται τουτο ζήτημα τάξεως καί
  πειθαρχίας.
  —Ύπάρχουν δμως καΐ ο£ άγνο-
  οθντες τα πρωτεία αύτά, εβεβαί¬
  ωσεν ο πρώτος τυχών.
  -Άλλά τό γεγονός λαμβάνει
  χώραν ακριβώς διά νά τα γνωρί-
  σουν οί άγνοοθντές τα χαί νά συμ
  μορφωθοΰν.
  Καί τό τελευταίον αύτό ήτο έ
  ξηκριβωμένον είς την ιστορίαν
  μας. Ό νέος μέ τα πολλά προσόν
  τα δέν έννοοθσε νά χάση την θέ¬
  σιν τού. Είς κάθε λοξοδρομίαν
  πού ετίθετο πρός στιγμήν έστω,
  εις τό περιθώριον, εσπευδε νά την
  επανεύρη, λά γίνη πρώτος μεταξύ
  πρώτων. Νά συνεχίση μεγαλοφώ-
  νως τα άστεϊα τού. Νά ένθυμία^
  τούς προνομιούχιυς έκείνους ήθο
  ποιούς τοθ κινηματογράφου οί δ-
  ποϊοι τα καταφέρνουν νά κρατοθν
  πάντοτε ρόλους μεταξύ των ώραι-
  οτέρων των γκέρλς—πρώτοι μετα¬
  ξύ των πρώτων καΐ αύτοι έξου-
  σιασταΐ των αίθεριωτέρων πλα·
  σμάτων—άληθινοί νικηταί τής ζω
  ής. Είς τό σημείον δμως αύτό έ-
  πενέβη μία γνωριμία άπροσδόκη·
  τος—έ'νας παλμος λα'ικός· κάτιάπό
  την ζωήν τοϋ νέου δταν την έπλαι
  σίωνεν ίσω; ή καταδεκτικότης
  καί ή ταπεινοφροαύνη. Ένας τύ
  πος εντελώς, δλως διόλου «κατώ
  τερος» τδν ήγγισεν έ'ςαφνα είς
  τόν ώμον καΐ τον ηρώτησε καλο
  προαίρετα:
  —>Τί γίνεσαι άδερφάκι;...
  Νά ποθμε δτι ήλλαξεν χρώμα
  τα ό νέος; θά ήτο λίγο! Κυριο
  λεκτικώς έπρασίνισε. 'Έχασε καΐ
  τα λόγια τού. Όλίγου δεΐν νά
  ϊχανε καΐ την θέσιν τού. Έκείνο
  «τό άδερφάκι» ήτο είδος κεραυ
  νοθ. Ή ψυχολογική τού αίθρία
  δπέστί] πλήγμα ανεπανορθώτου
  Καΐ ή αύτοπεποίΟησΕς τού επί-
  στ]ς. Τό τσαλάκωμά τού έν γένει
  ήτο φρικτόν.
  Ξενών είς Λασήθι.
  Έγράψαμεν καί άλλοτε δτι
  είς την ανάπτυξιν τοΰ του-
  ρισμοΰ είς τό Λασήθι θά
  συνετέλει σηααντικά ή ύπαρ¬
  ξις ενός ξενώνος καλώς ώρ-
  γανωμένου, είτε είς Τζερμι-
  αδων εϊτε είς Ψυχρό. Τώρα,
  πληροφορούμεθα δτι ό ίατρός
  κ. Κασάπης, πρωτοστατεΐ είς
  την εξεύρεσιν των άπαραιτή-
  των κεφαλαίων διά την ίδρυ¬
  σιν μικροϋ τουριστικοΰ κέν·
  τρου είς Ψυχρό. ΎπολογΓζει
  δέ δτι 300—400 χιλ, δραχμαί
  είναι αρκεταί πρός τουτο.
  Καί σκέπτεται ν' απευθυνθή
  παντοϋ πρός τό Κράτος, πρός
  τα διάφορα ίδρόματα, πρός
  τούς όργανισμούς διά την ε¬
  ξεύρεσιν τοθ ποσοΰ αύτοΠ.
  Ελπίζομεν νά έπιτΰνη. Καίτ'»
  ευχόμεθα. Διότι ή ύπαρξις έ
  νός ξενώνος είς τό Λασήθι
  τό τονίζομεν καί πάλιν, εΐν·.
  άναγκαία, είνε άπαραίτητος.
  ***
  Ή νοσηλεϊα
  των άπόρων.
  Συνεχίζουσα την μέριμνάν
  της ή Κυβέρνησις υπέρ των
  πτωχών λαΐκών τάξεων κα-
  τήρτισεν ήδη επιτροπήν διά
  την μελέτην τοθ τρόπου καλυ-
  τέρας νοσηλείας των άπόρων
  ασθενών. Πιστεύεται δέ ότι ή
  έπιτροπή θά περατώση συντό¬
  μως την μελέτην τοΰ ζητή
  ματος καί θά υποβάλη τό
  πόρισμά της. Έν τώ μεταξύ
  καί έκ παραλλήλου ή Κυβέρ¬
  νησις φροντίζει καΐ διά την
  ύγειονομικήν οργάνωσιν,
  I-
  δρΰουσα νέα νοσοκομεΐα ά-
  νακσινίζουσα καί έπεκτείνου-
  σα τα παλαιά, "ωστε νά ύ¬
  πάρχουν πάντοτε έπαρκεϊς
  κλΐναι διά την περίθαλψιν
  των πτωχών, άπόρων ασθε¬
  νών πού εμενον μέχρι σήμε¬
  ρον έγκαταλελειμμένοι είς τό
  έλεος τοΰ θεοΰ καί τής τΰχης.
  *
  Ουδένα πρό τοθ τέλους μακάρι-
  ζε, Ιλεγαν οί παλαιότεροι. Φαν
  τάζομαι ϊμωςδτι τό σοφόν αύτά
  γνωμικόν δέν έ*χει καμμίαν θέσιν
  μεταξύ των έφημέρων αυτών έ-
  γωϊσμών. Διότι δέν δικαιολογοθν
  ται. Καΐ πρό παντός δέν στέκον
  ται. ΜΕα στοιχειώδης άνασκόπη
  αίς των θά άποδείξη τό μάταιόν
  των. Διά τόν λόγον α&τόν καΐ
  δταν διακόπτωντα: μέ τόν τρόπον
  πού διεκόπη έ προχθεσινός δεν
  Οί επαγγελματιαι.
  Ύπάρχουνπληροφορίαι καθ"
  άς εδόθη σιωπηρά παράτασις
  μέχρι τέλους τρέχοντος μηνός
  είς την προθεσμίαν έγγραφής
  των έπαγγελματιών καί βιο-
  τεχνων είς τό ταμείον άσφα-
  λίσεώς των. Καί δντως έπρε
  πε νά δοθή ή προθεσμία αυ¬
  τή. Διότι πολλοί έκ παρανοή
  σεως προφανώςή έξόλιγωρίας
  δέν εχουν έγγραφή έντός τής
  τακτικής προθεσμίας. Καλόν ο¬
  μως θά είναι νά σπεύσουν β¬
  λοι αύτοι νά εγγράψουν είς
  τό διάστημα των ολίγων αυ¬
  τών ημερών τής παρατάσεως
  πού εδόθη, διότι πιθανώτατα
  δέν θά δοθή άλλη. Καί φυσι-
  κά θά έγκληματήση, είς βάρος
  έαυτοϋ καί τής οικογενείας
  τού, δποιος έπαγγελματίας ή
  βιοτέχνης παραμελήστ] την ά-
  σφάλισίν τού:
  Τό Μπεντενάκι.
  Άπό τίνων ημερών αί ερ¬
  γασίαι πρός έξωραΐσμόν τής
  παραλίας τοΰ ΜπεντενακιοΟ
  διεκόπησαν, διά λόγους τούς
  όποίους ημείς τουλάχιστον ά-
  γνοοϋμεν. "Ελπίζομεν ομως 6-
  τι θά έπαναληφθοϋν συντό¬
  μως καΐ 8τι θά έπισπευσθή ή
  αποπεράτωσις τής δλης ερ¬
  γασίας δστε καί ή κυκλοφο-
  ρία είς τό μέρος αύτό νά μη
  δυσχεραίνεται καί ή πόλις ν'
  αποκτήση μίαν παραλιακήν
  λεωφόρον, δπου νά ειμπορή
  ό κόσμος νά κάμνη τόν περΐ-
  πατόν τού μέ δροσιάν καϊ ά¬
  νεσιν.
  πρέπει νά έκπλήττουν κανένα. θά
  ελεγα μάλιστα δτι δέν πρέπει νά
  προκαλοθν ουτε την μάλλον άνε
  παίσθητον ταραχήν είς τούς μό
  στας των. Οί έγωισμοί αύτοΐ είνε
  συγκεκριμένως εας τρόπος άπο
  δείξεως τοΰ... άλλοθι 4τής δημι
  ουργικής ζωής: Τα πρωτοτόκια
  επώλησεν ό ΈσαΟ είς τόν Ίακώβ
  άντΐ πινακίου φακής. Οί μίταπο
  λεμικίί άνθρωποι δμως, συνηθί
  ζουν νά τα πωλοθν πολύ άκριβώ
  τερα.
  ΑΣΜΟΔΑ1Ο£
  ί
  ΑΜΟΡΘΩΣΙΣ
  (θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμε
  ρον ώρο 10μ. μ. τό άριστούργημα
  τού κινηματογράφου>Σονάτα υπό
  τό σεληνόφως». Μέ τόν μεγάλον
  πιανίστα Παδερεύσκυ.
  ΘΕΑΤΡΟΝ «ΚΟΣΜΙΚΟΝ» θία
  σος Άρ. Δούκα Ρουγκέρη, θ. Σα
  κελλαρίδη.—■ Σήμερον ή «Χριστί¬
  να» μία άττό τίς ώραιότερες δτιε-
  ρέττες.
  θερινός «ΑΠΟΛΛΩΝ·.—Σήμε¬
  ρον τό έφετεινό ϊργο:»Ή Μασκώτ
  των λογχοφόρων>. Μέ την μικροθ
  λα φαινόμενον, τό τταιδί θςιϋμα
  Σίρλεϋ Τέμττλ.
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΜΙΑ ΤΡΛΓΙΚΗ
  ΒΛΣΙΜΣΣΑ -=
  Προϊστάμενος Τυπογραφείου
  Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  ΘΕΡΙΝΟΣ
  ΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ ώρα 10 μ. μ.
  Μεγάλη Πρεμιέρα
  Τ
  ΥΠΟ ΤΟ
  ΣΕΛΗΝΟΦΟ!
  Νέ τόν μεγάλον πιανίστα:
  Πσδερεύσκι,
  Τά έκτέλούμενα τεμάχια:
  Πολωνέζ Σοπέν, 2α Ούγ ι
  νρική ραψωδία Λίστ, Σονάτα
  υπο τβ Σεληνόφως Μπετόβεν.
  Μενουέτο Παδερεύσκυ.
  Έκτός Τράστ
  Τό θαλαμηγόν ά)π.
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν
  ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον,
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλέφ. 5-41
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Έκμυστηρεϋσεις.
  ******
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  Μετ' ολίγον
  είς την
  Έκρατοΰσαν απλώς έπιδει-
  κτικά τή ρομφαία επάνω άπό
  τό κεφάλι της καί άπό καιροϋ
  'είς καιρόν την έκράδαιναν ά-
  πειλητικά, γιατί ήλπιζαν πώς
  έτσι θά έπτοοΰσαν τόν οΐκο
  των Άψβούργων καί θά άνάγ-
  καζαν τόν αύτοκράτορα καί
  την κυβέρνησιν τού νά άρχί-
  σουν έττί τέλους σωστές δια·
  πραγματεύσεις
  Άλλά δυστυχώς ή είδησις
  τής μεταφοράς τής Μαρίας—
  Άντουανέττας στήν Κονσιερ-
  ζερί δέν επτόησε διόλου την
  οίκογένειά της. ΟΙ Άψ
  βοΰργοι δέν την έλογάριαζαν
  παρά δσο ή*ταν βσσίλισσα τής
  Γαλλίας κ' έπομένως μποροϋ
  σε νά χρησιμεύση, στήν πολι-
  τική τους. Μιά βασίλισσα έκ-
  θρονισμένη, μιά άπλή γυναΐ-
  κα βυθισμένη στή δυστυχία
  ήταν εντελώς άδιάφορη στοϋς
  ύπουργούς, στούς στρατη·
  γούς, στούς αύτοκράτορας.Ή
  οιπλωματΐα καί ό αίσθηματι-
  σμός δέν εΤχαν ποτέ μεγάλη
  συγγένεια.
  Δέν ΰπήρχε παρά έ'νας, μο-
  νάχα ε"νας, τόν οποίον ή ε'ίδη
  σις έκτύπηοε κατάκαρδα. Άλ
  λά αύτός δέν εΤχε καμμιά δύ
  ναμι. τΗταν ό Φέρσεν, ό ο¬
  ποίος δταν έπρωτόμαθε την
  παραπομπή τής Μαρίας—Άν
  τοοανέττας σΐό,,έκτακτον δικα
  στήριον, άρνήθηκε νά τό πι
  στέψη.. Καί δταν έ"πειτα ή εί
  δησις έπεβεβαιώθη, «ή ψυχή
  μου εσπαράχθη—έγραψε στόν
  Τάουμπε. Έφαντάσθηκα τά
  βάσανά της καί ενοιωσα βα
  θειά δλα δσα εχασα άπό την
  ήμέρα πού την συνέλαβαν
  στή Βαρέν. Ή άβεβαιότης τοθ
  τί θά εκανα καθιστοΰσε την
  θέσι μου πιό φρικτή, γιατί έ-
  θεωροϋσα τόν χαμό άναπό
  φευκτο καί δμως έπροσπαθοθ
  σα νά ξεγελασθώ>.
  Άπελπισμένος έγραφε στήν
  άδελφή τού:
  «Άγαπητή μου Σοφία, μονά
  κριβή μου φιλή, ξέρεις άσφα
  λώς αυτή τή στιγμή τή φρικτή
  συμφορά τής μεταφορδς τής
  βασιλίσσης στίς φυλακές τής
  Κονσιερζερί καί τό ψήφισμα
  τής έλεεινής Συμβατικής τό
  οποίον την παραδίδει στό έπα'
  ναστατικό δικαστήριο γιά νά
  δικασθή. Άπό τή στιγμή έκεΐ,
  νη δέν ζώ πιά, γιατί δέν
  είνε ζωή αυτή πού περνώ,
  έγώ οΰτε μπορεΐ άνθρωπος νά
  βαστάξη δλους τούς πόνους
  πού ύποφέρω. "Αν μποροϋσα
  τουλάχιστον νά δράσω γιά
  την άπελευθέρωσΐ της, μοϋ
  φαΐνεται πώς θά ύπέφερα λι
  γώτερο. Άλλά είνε φρικτό
  γιά μενά νά μή μπορώ νά
  κάμω τίποτε παρά μόνον
  παρακληθείς... Μόνο σύ μπο
  ρεΐς νά νοιώσης δ,τι δοκι
  μάζω. Όλα είνε χαμένα γιά
  μενά... Οί θλΐψεις μου θά
  είνε αίώνιες καί μονάχα ό
  θάνατος θά μπορέστ) νά κάμη
  νά τίς ξεχάσω. Δέν μπορώ
  νά άσχοληθώ μέ τίποτε, δέν
  μπορώ νά σκεφθώ τή δυστυ¬
  χία τής άμοιρης καί άξιας αύ
  τής πριγκηπίσσης. Δέν έχω
  τή δύναμι νά έκφράσω αύτό
  πού αίσθάνομαι. Θά έδινα τή
  ζωή μου γιά νά την σώσω
  καΐ δέν μπορώ. Ή μεγαλείτε
  ρή μου ευτυχία θά ήταν νά
  πεθάνω γι' αυτήν καί γιά νά
  την σώσω».
  (συνεχΐζεται)
  "Οτι, διά νά γαρνίρετε Ενα τα
  γιέρ ιτολύ τουαλέττας, μττορεΐτε
  νά κάμετε ρεβέρ άπό φαρδιά
  μουάρ ζωηροΰ χρώματος, τά ό-
  ποΐα νά δένουν είς την μέση διά
  νά κλείουν την ίακέττα;
  "Οτι προτιμοΰν, εφέτος, τιςσκ,ω-
  τσέζικες μπλοΰζες διά νά συ·
  νοδεύσουν τά λευκά θερινά τα-
  γιέρ;
  "Οτι δέν ιτρέπει νά διστάσετε
  διά νά φορέσετε μία κόκκινη ζώ·
  νη έττί ενός φορέματος μττλέ ζω¬
  ηροΰ χρώματος κα'ι νά συνοδεύ·
  σετε τό φόρεμα αύτό μ' Μνα λευ-
  κό έπανωφόρι; θά είσθε τιολύ
  σίκ.
  "Οτι, δταν κάνει ζέστη, είνε
  πολύ εύχάριστο νά φορήτε μπλοϋ-
  ζες χωρίζ πλατή καί χωρ'ις μανί-
  κια; Μέ ολίγη φαντασία, θά ευ·
  ρετε κατ' αυτόν τόν τρόπον νά
  χρησιμοττοιήσετε πολύ μικρά κου
  πόνιο:. Έκλέξετε πρό πάντων
  εϋθυμες άποχρώσεις.
  "Οτι πολλές νέες γυναϊκες φο·
  ροΰν τό βράδυ μία έλαφρά βουα
  λέττα επί των μαλλιών τω; Μία
  πεταλοθδα, ίνα άνθος, ή ίνα πτη
  νό την συγκρατεϊ είς τό μέτω-
  Είζεύρετε. .
  τιον ή επί των κροτάφων.
  "Οτι ϊνα μαΰρο φόρεμα, μέ κο·
  σμήματα βέρ-σόμπρ θά είνε πο·
  | λϋ τής μό*>ας, εάν φορεθοΰν μέ
  ενα καπέλλα άπό χονδρό πά
  Ι γιασόν στό χρώμα τοΰ καμμένου
  ψωμιοι";
  Ότι, διά νά κάμετε σπόρ, ενα
  ζιλέ άπό νταίν βέρ-άμάντ γαρνι·
  ρισαένο μέ μανίκια άπύ χονδρό
  τρικό τοΰ ίδίου χρώματος καϊ
  συμπληρωμένο μέ μία έσάρπα
  σέ ώραΐο ζωηρά κίτρινο χρώμα
  θά είνε πολΰ κομψό;
  "Οτι ή όλόκληρες πλισσέ φοΰ-
  στες δέν ττηγαίνουν πραγματι·
  κά παρά είς τά πολύ νέα κορί-
  τσια καί δτι, διά τίς ολίγον «γε·
  μάτες» σιλουέττες ή πιέτες πρέ-
  πει νά συγκρατοθνται £ως τό
  ϋψος των γονάτων;
  "Οτι τά κουλισέ είνε άκόμη
  πολύ είς την μόδα καί δτι ώρι-
  σμένοι παρισινο'ι ράπται τά χρη-
  σιμοτΐοιοθν διά νά κάμουν όλό-
  κληρο κορσάζ, περιορισμένα είς
  την μέση κάτω άπό φαρδειές
  ζώνες άπό νταίν;
  ή Ντιστεγκέ
  ■ ■■■
  ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ "ΛΥΚΕΙΟΝ,,
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Γνωστοποιεΐται είς τούς ενδιαφερομένους, ότι κατά
  τό πρώτον πενθημερον τού προσεχούς Ιουλίου θέλει δι¬
  εξαχθή έν τώ «Παλλαδίω» Λυκείω είσιτήριος έξέτασις μα-
  θητων διά την πρώτην τάξιν τοΰ Όκταταξίου καί την
  πρώτην τάξιν τοΰ 'Εξαταξίου Γυμνααίου.
  Δεκτοί είς μέν τό Όκτατάξιον γίνονται μαθηταί κε·
  κτημένοι ενδεικτικόν Δ' χαί Ε' Δημοτικοΰ Σχολείον, είς
  δέ τό 'Εξατάξιον Γυμνάσιον μαθηταί κεκτημένοι απολυ¬
  τήριον Δημοτιχοΰ Σχολείον).
  ΟΙ μέλλοντες νά υποστώοι την εισιτήριον εξέτασιν
  παρασκευάζβνται καθ' εκάστην έν τω «Παλλαδίω» ανευ
  άμοιβής τινος.
  Σχετικαί πληροφορίαι παρέχονται έν τω Γραφείω
  τού «Παλλαδίου».
  «ΣΕΡΕΝΑΤΑ ΥΠΟ ΤΟ ΣΕΛΗΝΟΦΩΣ"
  ΑΘΗΝΑ ΓΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕ1Α }
  ,ιΜΠΑΓΚΕΙΟΝ"
  Πλατείαι Όμονοία;
  Τηλ. 30.495
  70 Δωμάτια
  ιιΓΑΛΛΙΑΣ"
  Όδός Σταδίου 57
  Τηλ. 30.236
  70 διπλά και 70 μονά.
  Μόνον μέ τό θαλαμηγόν
  «ΧΙΟΣ»
  Καθ* ΚΥΡΙΑΚΗΝ 6 μ- μ. ακριβώς
  Κατ' ευθείαν διά ΠΕΙΡΑΙΑ (σέ 12 ώρες)
  ΑϊΔΗΨΟΝ (άφιξις Τρίτην ηρωΐ) ΒΟΛΟΝ,
  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ.
  Ταχύτης 14 μιλλίων.—Άνεσις—Άσφάλεια.
  Πρχχτορεΐον ΑΔΑΜΗ
  Ταλε*. ί-νθ
  ι
  Γ
  Τά κέντρα των άπανταχοΰ Κρητών.
  'Ανακαινισθέντα καί υπό την νέαν διεύθυνσιν:
  Παναγιώτη Τζαννή & Σία
  Πορέχουσι συγχρονισμένα ώραία μεγάλα δωμάτια, εΰ-
  άερα καί μέ θαυμαβίαν θέαν εί; τβ κέντρον των Αθηνών.
  Άσοτνσέρ—Ζεατά κοτί κρύα νβρά.—'Υπηρεσία άρτιω-
  τάτη.—Τιμαί άνάλογοι κα'ι λογικαί.
  *
  ϊ «ΑΝΟΡΟΩΣ1Ν
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  Μία έρωτική ίστορία
  ϊ στήν Ίαπωνία, γεμάτη
  %. πλοκήν, αίσθηματισμό,
  * άγάπη.
  *
  *
  Η
  1
  Η
  είναι άπό τά ώραιότε
  ρα λογοτεχνικά άρι-
  στουργήματα τοθ γνω-
  στοΰ ουγγραφέως:
  ΚΛΩΝΤ ΦΑΡΕΡ
  II
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  * δέν έχει απλώς τό
  $ ενδιαφέρον των συνή- *
  * θων άναγνωσμάτων, εί- *
  ^ νέ ίστορία ζωντανή πού *
  ^ συναρπάζει κυριολεκτι-
  ^ κώς τόν άναγνώστην,
  * δπως έξελίσσεται είς
  * τάς όνειρώδεις ακτάς
  ^ τής χώρας των χρυσαν
  ^ θέμων την όποιαν αίμα- ^
  * τώνει σήμερον ή μέγα- *
  λυτέρα πολεμική τρα-
  * γωδία.
  *
  *
  *
  ******** *********
  ****** ******
  'Ελευδ. Πηγάκης
  Ίατρβς—Παθολόγος
  Δέχεται έν τφ ΙατρεΙφ τού
  όδός ΤσακΙρη (οίκΐα στρατη-
  γοΰ κ. Άλεζάκη) 10—12 τι. μ.
  καί 4—6 μ. μ.
  Ή Παιδαγωγιχή 'Ακαδημία Ή
  ρακλεΐου διαθέτει πρός πώλησιν
  ξηρόν χόρτον καί ά,χυρον κριθής
  αρίστης ποιότητος είς τιμήν συμ¬
  φέρουσαν.
  ■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ εί ει>«ειει·ειειεΐει·«ειει·ειεΐεΐΜ ■«■■■■ «ει·ειει«ει ■■■■■■■■■§
  ΠρΙν άγοράσετε ραδιόψωνον
  ζητήσατε νά άκούσετε τά Ραδιόφωνα:
  ,,ΝΙΑΓΑΡΑΣ"
  Μέ την παγκοσμίου φη-
  μης μάρκαν:
  Είναι ή ανωτέρα ολων.
  Είναι ή μόνη μάρκα ποΰ
  σάς έγγυάται την καλλιτέ¬
  ραν λήψιν.
  "Εκθεσις ολων των τελευταίων μοντέλων είς τά ενταύθα γραφείω:
  ΑΔΕΛΦΩΝ ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΗ.
  Παρέχονται μεγάλαι ευκολίαι πληρωμής.
  Μία επίσκεψις θά σάς πείση εντελώς ότι μόνον δταν άγοράσε-
  τε ραδιόφωνον Κ. Ο. Α. νΐΟΤΟΚ θά μείνετε ίκανοποιημένοι άπό πά¬
  σης απόψεως.
  •■■■■η
  ■■■■■•«ι
  ΝΕΟ
  ΖΑΠΑΝΤΙ -15
  ■■δ* εε..Μ. «...■_
  ■ Π ΐΙΡΙΡΐΓΤΤΠ
  I II
  1
  II
  π
  III
  Ι Ι
  II
  III
  ΙΙΙΙΙΓΓΙΙΙΙ
  Ι
  II
  &■■ Ι ΠΙ ι Ι Ι
  II
  μ
  πού κυκλοφορεΐ κατα¬
  πληκτικώς, διότι ΰπερέχει, διότι κατακτά καί γοητεύει καί
  ένθουσιάζει καθε νέον καπνιστήν.
  1ΐού κατακτά άλματω-
  δώ<; τήν κατανάλωσι. ττού δέν άνταλλάσσεται μέ κανένα άλλο. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.— Νικόλαος Κα¬ πετανάκης, Καλλιόπη Φανουράκη διδασκάλιοσα, ηρραβωνίσθησαν. Γύρω στήν πόλι. ΟΊ καιροσκόττοι έττιμένουν δτι εφέτος δέν θά περάσωμε βαρύ καλοκαΐρι. — "Ας μή λησμονοϋμεν έν τού· τοις δτι εύρισιϊόμεθα; άκόμη είς τόν "Ιούνιον. — Συνέβη δέ καί είς άλλας ε¬ ποχάς νά άργήσουν οί δυνατές ζέστες. —Αναφορικώς μέ τό μνημόσυ¬ νον τοΰ Ήρακλειώτου Πατριάρ¬ χου Κυρίλλου τοϋ Λουκάρεως ιτε- ρί τού όττοίου έγράφομεν χθές. —ΟΟτος έκτός τής άναμίξεώς τού είς τούς αγώνας ύτΐέρ τής δρθοδοξίας καί εναντίον των Ίη· σουϊτών — "Ιδρυσεν έν Κων)πόλει καί τό πρώτον Ελληνικόν τυτΐογρα- φείον τό οποίον κατέστρεψαν οί Γιανίτσαροι έκ φόβου δτι θά προητοιμάζετο δι' αυτού ή Έλ- ληνική έπανάστασις. -Συγκινητική υπήρξεν ή χθε- σινή τελετή είς τό μνημεϊον τοΰ "Αγνώστου Στρατιώτου, δπου ώς γνωστόν κατετέθη στέφανος άπό μέρους τοΰ Γάλλου ναυάρχου κ. Ρισάρ. —Τό γαλλικόν άιτόσΐτασμα έξ &λλου έθαυμάσθη κατά την παρέ· λασίν τού διά των όδών τής πό¬ λεως. —Χειροκροτηθέν μάλιστα θερ¬ μώς υπό τοΰ λαοΰ. —"Η έορτή τοθ θερισμοΰ ή ό- ποία εγινε τιροχθές είς την Έ- λευσϊνα. —ΆνεκΙνησε καί τό ζήτημα τής εορτής τού ΙδικοΟ μας τρυ γητοϋ. —Τό όττοΐον καθ' α έγράφο¬ μεν καί άλλοτε αποτελεί μίαν ωραίαν καί γενικώτερα σκόπι- μον πρωτοβουλίαν, αξίαν νά συγ¬ κεντρώση τό ενδιαφέρον των δυ¬ ναμένων νά την πραγματοτιοιή· σουν. — ΟΙ Γάλλοι ναΰται είς τα κέν¬ τρα μας δχι μόνον γίνονται άν τικείμενον ε'ιλκρινών φιλοφρο· νήσεων άλλά καί άντα,ποδΐδουν ταύτας αναλόγως. —Επί παραδείγματι είς λαϊ¬ κόν καφενειον τής πόλεώς μας παρατυχών τιροχθές βρακοφόρος παρεκλήθη νά χορεύση μαζί τους. —Ό βρακοφόρος δέν ήξευρεν ίίλλους χοροΰς παρά μόνον τούς Κρητικοΰς πράγμα δμως τό οποί¬ ον δχι μόνον δέν άπήρεσεν είς τοΰς Γάλλους άλλά κο.ί τούς έ- νεθουσίασε κυριολεκτικώς. — "Ωστε νά χορεΰσουν καί αύ¬ τοι, δπως μποροϋσαν έννοεϊται καλυτέρα, τούς ίδίους χορούς!... — Είς τό τραπέζι ενός καφε- νείου τής "πόλεώς μας εΤχε χαρα.· χθ?) μέ γεωγραφικήν μαεστρίαν δ χάρτης τής ΚΙνας. — Είς τόν χάρτην αυτόν είχον διαγραφη αί τιλημμυρισμέναι πε· ριοχαί τοΰ ούρανΐου κράτους καί αί θέσεις των άντιπάλων στρα- των. —Σημειωτέον δτι ό γεωγρά- φος, μετριόφρων φαίνεται, είχεν απέλθη μετά την δλοκλήρωσιν τοΰ Ιργου τού: Τόν λόγον άλλως τε είχον οί διά ζώσης συζητηταί καί δχι έκεϊνος! —Άπόψε είς τό θερινόν Που λακάκη τΐροβάλλεται ή σονάτα υπό τό σεληνόφως τοΰ Μπετό¬ βεν. —Πρόκειται περΐ μουσικοΰ §ρ· γου άπό τά θαυμασιώτερα τής έ- ποχής. Άρκεΐ νά σημειώση κα νεΐς δτι παίζει είς αύτό ό μέγας παιανΐστας Ποδερέφσκυ ό διτοΐος εκτελεί μεταξύ άλλων την Πολο νέζ τού Σοπέν, την Ούγγρική ραψωδίαν τού Λίστ καί την σονά¬ τας υπό τό σεληνόφως τοϋ Μτιε τόβεν. ο Ρέπορτιρ —Άναβολή χοροϋ Τέννις. Ό ύπαίθριος χορός διά την δε· καετηρίδα τής "Οργανώσεως Άν· τισφαιρίσεως, ό οποίος ίπρό κειτο νά γίνη την 26ην τρέχον¬ τος, ανεβλήθη τη αΐτήσει πολ- λών μελών τής Όργανώσεως, διά την 3ην προσεχούς Ιουλίου, λόγω τής καιρικής άνωμαλίας των τελευταίον ημερών. Κατόπιν αυτού καί οί άγώνες τοθ Κυπέλ- λου Βοΐλα 1938 θά γίνουν την 2 καί 3 Ιουλίου. ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ προχθές είς "Α¬ θήνας πρός προμήθειαν είδών διά τόν πλουτισμόν τού καταστή- ματός της ή κ. Καλλιόπη Ποτα- μιανάκη. Άπωλ&βθη βραχιόλιον—ωρολό¬ γιον χρυσουν κατά την προχθεσι¬ νήν δεξίωσιν είς τό Τέννις. Παρα· καλείται ό ευρών δπως τό προσκο μίση είς τά γραφεΐα μας καί ά- μειφθήσεται. Ό παββλόγος Ίατρός Έμ. Φουντουλάκης Έγκαταοταθείς όριοτικίός έν Ήρακλείφ, θά δέχ«αι τού; πάσχοντας είς τό ιατρεί¬ ον τού, κείμενον παραπλεύρως τοθ.φαρμακείου κ. Μιχ. Τζο μπανάκη (ΙΙλατειά—Σίράτα). 9—12 π. μ. καί 3—6 μ. μ. ΖΗΤΕΙΤΑΙμαγείρισσα πβπει· ραμένη μέ μισθόν ικανοποιητι¬ κόν. Πληροφορίαι πβρ' ημίν.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  «βΐ
  ;<ρα <* Ηαθίρον των ϊθται ιίς Τ4κ^ 'νον γίνονται άν *ν$ν «κλο,ρο. ιι αντανοδίοόυν ς. ί,Ιγματι £ϊς ),„;. >Κ όλώ
  βρφόρκ
  ϊει;— μαζίτους
  »ος δένΙ&υρη
  «ρώ μόνον τοά;
  ι δμως τό όϊθϊ·
  στηρεσιν εί;
  Ιά καί τούς ί·
  ιίκτικώς.
  ρεύοουν καί ώ
  >ϋοαν έννοίϊτθ!
  5ίοικ χορούί.
  έζι ενός κο«(·
  μοί (Ιχε χαρα
  κήν μαίστρίω
  >ας.
  ην αυτόν «Ιχον
  μυρισμίναι ττί·
  ; κράτοιΛ «οί
  ιηάλων στρα
  ι τι ό γεωγρά·
  ιαίνεται, ε!χ"
  ολοκλήρου
  λόγον άλλωί
  «7ης συζητηταί
  θΐρινόν Παι
  αι ή σονάτο
  τού Μ"*6
  ιαν
  3 κα'
  ιττη
  «τρ·*· :
  «.«*·'■
  Οί "Αθλιοι.
  333ον
  Αλλη συνεπεία, καΐ αυτή φυσική· καθ" δσον
  έπλησΐαζε πρός τόν πατέρα τού, πρός την μνήμην
  έκεΐνου καί πρός τα πράγματα, υπέρ ών ό συνταγ-
  ματάρχης είχεν άγωνισθή επί είκοσαετΐαν, κατά το-
  σοΰτο άπεμακρύνετο άπό τού πάππου τού. Καθώς
  είπομεν καί ανωτέρω, πρό πολλοθ ήδη δέν εύηρέ-
  στει ό χσρακτήρ τοθ κ. Γιλνορμάνδου είς τόν Μά-
  ριον. Μεταξύ αυτών, μεΐρακος σττουδαίου κσί γέ-
  ροντος κούφου υπήρχεν άπήχησις. Έν δσω είχον
  τα ούτά πολιτικά φρονήματα καί τος ίδέας, ό Μά¬
  ριος συναπηντδτο έπ' αυτών μετά τού πάππου τού,
  ώς επί γεφύρας. Άλλ' άφοΰ έκρηανΐσθη ή γέφυρα,
  ήνοΐχθη ή όβυοσος μεταξύ των. Εΐχε δέ περιπλέον
  συλλάβει καί άποστροφήν τίνα πρός τόν γέροντα
  ' Εγκυκλοπα ιδ ε ία
  ΑΓ έκείνους πού θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό όλα δι' ολους.
  Η ΚΟΤΤΑ ΜΕ ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΑΥΓΟ
  Γιλνορμάνδον, άναλογίζόμενος δτι διά μωράς'δλως στομάχου ίψ δ«ν είνε ώαή,
  οιόλου αΐτΐας ούτος τόν άπέσπασεν άνηλεώς άπό "
  τοϋ συνταγματάρχου, στερήσας οϋτω τόν τε πατέ¬
  ρα τού τέκνου, καί τό τέκνον τού πατρός.
  Άλλ' ώς είπομεν, 6 Μάριος έκρυπτεν δλους
  τούτους τοΰς διαλογισμούς αου, μόνον δ' εφαίνετο
  βαθμηδόν ψυχρότερος- λακωνικός επί τής τραπέζης
  καί σπάνιος είς την οικίαν. Όταν ή θε(α τού τόν
  έπέπληττε διά τουτο, ούτος εφέρετο μετά πραότη-
  τος πολλής, προφασιζόμενος τα μαθήματά τού, τάς1
  μελέτας τού, τάς έξετάσεις κλπ. Ό πάππος δμως
  έπέμενεν είς τό άλάνθαστον διαγνωστικόν τού. '
  — Έρωτοδουλειαΐς ! αύτά έγώ τα έξεσχόλασα.'
  Ό Μάριος άπό κοιροθ είς καιρόν άνεχώρει έκ'40 ο)ο τού περιεχομένου ενός αύ
  Παρισίων. ^ [γοθ, άλλά τό δδωρ πού περικλείει
  ήρώτα ή θεία. είνε κατά πολύ ολιγώτερον είς πο-
  Β'
  Ή μελέτη των βιοχημιχών
  έξ άλλου απέδειξεν δτι τό λεύ
  κωμα αύτά Ιχει μεγίστην θρεπτι-
  κήν αξίαν καί διά την ανάπτυξιν
  τοΰ οργανισμόν των παιδιών καί
  διά την διατήρησιν'τής ίσορροπίας
  τοθ όργανισμοΰ είς τούς μεγάλους.
  Έπίσης απεδείχθη έκ των χημι-
  κων άναλύσεων δτι ή όβαλμπου
  μίνη άντέχει είς τα δγρά τοθ
  ένω
  βρασμένη, διαλύεται σχεδόν άμέ
  σως.Ή παρατήρησις αυτή άποδει-
  κνύει δτι τό αύγόν πρέπει νά
  τρώγεται πάντοτε βρασμένον καί
  αί κλινικαΐ παρατηρήαεις μάς
  πληροφοροΰν έξ άλλου 8τί μερι-
  κά άτομχ, τα όποΐα δέν ήμποροθν
  νά χωνεύσουν τό ώμάν αύγόν είτε
  καί τό μισοψημένον, χωνεύουν
  κάλλιστα τα βραστόν. Αί περισ-
  σότεραι δμως θρεπτικαΐ ούσίαι
  ευρίσκονται είς τό κίτρινον τό
  Ή έφετεινή άηόδοιι;
  των καλλιεργειών σίτχυ.
  ή δπχρξις καί άλ^ων ούΐιών, αί
  οποίαι διευκολύνουν μεγάλως την
  πέψιν διαφόρων δυτπέπτ,ων χρο-
  φών. Τέλος ττροσφάτως άκό
  μη, ανεκαλύφθη ή ύπαρξις είς
  τό κίτρινον τοΰ αύγοΰ καί άρ*ε· ,Γ ,
  τής ποσότητος ίνσουλίνης, ή όποία ν^^^^
  συντελ&ΐ είς την ελάττωσιν τοΰ
  σακχάρου τοθ ύπάρχοντος είς τό
  αίμα τοθ άνθρώπου ίσης, άν δχι
  ανωτέρας Οεραπευτικής άξίας μέ
  τό όμώνυμον φάρμακον, τό ίπΆ
  όν, ώ; γνωστόν, ϊχει θαυμασίας
  θεραπευτικάς ιδιότητος διά τόν
  Πρίν τελειώσωμεν,
  Έν αυνεχεία πρός τηλεγράφη
  μχ τοΰ έν Αθήναις άνΐαποκριτοδ
  μας δια την ίκανοποιητικήν άπό
  δοσιν καί πθίότητα τή; σιτοίσο·
  δείας, αί σχετικαί έπίσημοι πλη
  ροφοοίαι βεβαιοθν εΐδικώτερο/, 5τι
  ή έφετεινή έσοδεία τοΰ σίτου έμφα
  ""■χίρετικώς Εχα
  —Άλλά ποθ πάγει καΐ γυρίζει
  Μίαν ημέραν εΐχε -ηορευθή είς
  λιον, δπου, καθ" άς όδηγίας τώ
  πατήρ, εζήτησε τόν ποτέ λοχίσν τής Βατερλούης,
  τόν ξενοδόχον Θενσρδιέρον. Ό Θεναρδιέρος εΐχε
  χρεωκοπήσει· τό ξενοδοχείον τού ευρίσκετο κλει¬
  στόν ποΰ δέ ούτος ευρίσκετο, απήλθεν ή τί ά;τέ
  γεινεν, υπήρχεν είς τούς κατοίκους, άγνωστον. Διά
  τή ν αναζήτησιν ταύτην, ό Μάριος έ'λε ψε τέσσαρας
  ημέρας έκ τής οικίας.
  —Κακαίς δουλειαίς ! έ'λεγεν ό πάππος· έπιά-
  σθηκε είς τα βρόχια.
  Είς τίνα των τής οικίας εφάνη δτι ό Μάριος
  είχεν υπό τόν χιτώνά τού έγκόλπιόν τι, κρεμάμε-
  νον άπό τοϋ λαιμοϋ τού διά ταινίας μελαίνης.
  ΙΓ'.
  Κάποιος ποδόγυρος.
  τό Μορφερμεί- σότητα (51 ο)ο) καί άποτελεϊται
  είχεν άφήσει, ό από διαφόρους θυσίας, ποΐ» καθι-
  στοθν έξαιρετικώς θρεπτικήν τρο¬
  φήν καί τα παρουσιάζουν κ'άποτε
  καί ώς θεραπευτικόν μέσον.
  Τα περιεχόμενον τού είς σίδη
  ρον άντιπροσωπεύει ποσότητα δε-
  κατεσσάρων έκατοστών τοθ γραμ-
  μαρίου κατά εκατόν γραμμάρια
  καί μέ την θυσίαν αυτήν σχημα-
  τίζεται τό αίμα τοΰ νεοσσοΰ μέ
  σα εί; τό κέλυφός τού. Μέ την
  ιδίαν θυσίαν ημπορεί νά έπιτευ-
  χθοΰν έπίσης λίαν σημαντικά ά-
  ποτελέσματα καί είς την θεραπειι-
  τικήν τοϋ άνθρώπου. Τα ώχρά
  θηλάζοντα βρέφη, τα άναιμικά
  παιδία, οί μεγάλοι, πού πάσχουν
  ι άπό άναιμίαν κα'ι άπόαίμορραγίας,
  ήμποροΰν νά έπωφεληθοΰν τα
  μέγιστα.
  Άνεψέραμεν ήδη περί τινος νέου στρατιωτικοϋ
  λογχΐτου. Οδτος ήτον έ'γγονος τινος πρώτου έξα
  δέλφου τοθ κυρίου Γιλνορμάνδου, Θεόδουλος Γιλ-1 Παραλλήλως 2μως πρός τα ά-
  νορμάνδος όνομαζόμενος, ύπασπιστής, έχων πάν νωτέρω συστατικά, τό κίτρινον
  προσόν ώστε νά λέγεται ώραϊος άξιωματικός. Είχεν τοθ αύγοΰ παρέχει καί άλλας
  «μίαν μέσην δεσποινίδος»" ε'να τρόπον τού νά σύ- θυσίας, πού ανεκαλύφθησαν μόλις
  ρη την σπάθην τού θρισμβευτικώς, καί μικρόν άγκι-
  στροειδή μύστακα. Είς Παρισίους ήρχετο σπανιώτα-
  τα· τόσον, ώστε ό Μάριος δέν τόν εΐδε πώποτε·
  μόνον κατ' δνομα έγνωρίζοντο οί δύο έξάδελφοι.
  Ό Θεόδουλος ήτο (νομίζομεν δτι τ* είπομεν καί
  ανωτέρω) ό εύνοούμενος τής θείας Γιλνορμάνδης.
  «τις τόν προετίμα τοθ Μαριου, έπειδή δέν τόν έ¬
  βλεπεν δσους δέ δέν βλέπομεν, θεωρούμεν ως
  κατέχοντας δλας τού κόσμου τάς έντελείσς.
  Πρωΐαν τινάχή πρεσβυτέρα δεσποσυνη Γιλνορ-
  αάνδου εισήλθεν είς τόν θάλαμόν της τεταραγμένη.
  •Ο Μάριος εΐχε πάλιν ζητήσει παρά τοθ πάππου
  αδειαν ν' άποδημήση έπ' ολίγας ημέρας. ΕΤ-
  ουσιας
  πρό ολίγων έτών, δηλαδή τάς
  τέσσαρας κυριωτέρας βιταμίνβς.
  Ή πλέον σημαντική είνε ή βιτα-
  μίνη Α, ήλεγομένη βιταμίνη τής
  άναπτύξεως. Έπίσης ανεκαλύφθη
  βήη
  ειτρεπεν άκόμη νά σημειώσωμεν,
  δτι, τελευταίως, ανεκαλύφθη εί;
  την Γερμανίαν ή ύπαρξις είς τό
  λευκόν τοΰ αύγοΰ, μιαί; θυσίας, ή
  όποία συντελεί είς την καταστρί
  φήν ωρισμένων μικροβίων πού ύ
  πάρχουν εί; τόν οργανισμόν τοθ
  άνθρώπου.
  Έν συμπεράσματι, αί θρεπτι-
  καί οϋσίαι τάς οποίας περιέχει
  τό αύγόν, τό καθιστοθν τροφήν
  πρωτίστης τάξεως. Τό περιεχόμε
  νόν τού είς λευκωματώδεις θυσίας
  καί είς λίπη άντιπροσωπεύει άλ
  λας θρεπτικάς θυσίας είς μεγάλην
  κλίμακα. Επί παραδείγματι, ε'να
  αύγόν, βάρου; 65 γραμμαρίων,
  ισοδυνάμει πρός 320 γραμμάρια
  γάλακτος, 175 γραμμάρια μυελοθ
  καί 165 γραμμάρια μπιφτεκιοΰ.
  Ό πλοθτός τού είς σίδηρον, φώ-
  σφορον καί εί; β ταμίνα; τό
  καθιστά Ιπίσης φάρμακον σπου¬
  δαιότατον. Πρέπει νά ληφθ·5
  δμως ΰπ' δψιν 8τι δλαι αύ·
  τ»ί αί Εδιότητες υπάρχουν μό¬
  νον είς τό φρέσκον αύγόν. Ό
  Κλώντ Μπερνάρ λέγει δτι τό αύ
  γόν είνε μία τροφή ζωντανή, ή
  όποία παράγει άνθρακικά άέρια,
  άλλά συγχρόνως καί βραχείας
  άντοχής, δηλαδή πρέπει νά κα¬
  ταναλίσκεται άμέσως. Δι' αύτό ή
  γνώμη, την οποίαν ϊχουν έκφίρη
  οί άρχαΐοι διά την Εδιότητά τού,
  έξακολουθεί νά παραμένη δρθο-
  τάτη.,ϊό αύγό τής ^ίρχς είνε
  χρυσός, τής προηγουμένης άργυ
  ρος καί τή; προηγουμένη; σί-
  δηρος. Μετά την παρέλευσιν τής
  τρίτης ημέρας οί άρχαϊοι δέν τό
  έχρησιμοποίουν πλέον.
  των ηριατΐύ/ μηνω> τού
  Ιτους καΐ παρά τό γεγονδς δτι
  Εκαναί έκτάσεΐί έμειναν άκαλλιέρ
  γητοι. ΑΣ αίαιοδοξώτεραι προβλέ
  ψεις άναβιβάζουν την συγκομισθ/]
  σομένην τελικως ποσότητχ σίτου
  „, είς ϊνχ καί π>έιν έχατομμύριον
  τόννου;.
  Εί; τα 'ϊπννργεϊνν Γεωργίας
  υπάρχουν έκ μέρους των άρμοδί
  ών γεωργικών άρχών εκθέσει;
  πλειοδοτοθσαι διά την άφθονωτά
  την παραγωγήν σίτου. Έκεΐνο
  πού χαρακτηρίζει την εφετεινήν
  εσοδείαν, ώς ανεκοίνωσεν ό "Υ-
  πουρ·{ί>ς τή; Γεωργίας κ. Κυρια
  κός, είνε ή καλή ποιότης τοΰ
  προϊόντος. Τα στάρια δλων γενι¬
  κώς των περιφερειδν, χχρΐί
  ως είς τάς εξαιρετικόν φροντίίϊς
  πού κατέβαλον οί καλλιεργηταί,
  ένισχυΐέντε; πρός τουτο παντοιο-
  τρίπ'ι); υπό τού Κρίχο^ καΐ υ¬
  πό τάς έδηγίας των κατά τόπους
  γεωπόνων, είνε «ψωμωυιένα» καί
  εχουν ειδικόν βάρος έξαιρετικώς
  ίκιχνοποιητικόν.
  Έξ ίΧο>, πληροφορίαι έκ τής
  αύΐής πηγής άναφέρουν δτι κχί
  είς τούς λοιπούς κλάδους τής γε'Λρ
  γίας παρατηρεΐται εύνοϊ<(ύτάτη κατάστασις. Ιδιαιτέρως άπιστεύ τως μ.γάλος όργασμός σημειοθται είς δλην σχεδόν την Έλλάδα διά την φύτευσιν οπΐύρογόρΐΰν δέν- δρων καί κατχ προτίμησιν έαΐτε- ριδοειδών. Τέλος καί ή καρποφορία των έλχιοδένδρων είνε πχντοΰ άφθονος καί έλπίζετα: δτι, κατόπιν των νέων μέτρων τα όηοΤ* θά εφαρ¬ μοσθούν εφέτος διά την καταπο¬ λέμησιν τοθ δάκου, ή προσεχής έλαιοεσοδεία θά είνε άρκετά ίκα· νοποιητική. την πεν δτι άνεχώρει κατ αυτήν* εκείνην την εσπέραν, (συνεχίζεται) ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ-ΚΡΗΤΗ2 έδέ»ς Άνίρέγεω (Πλησίον .β. "οϊατρ-ίβυ κ. ϊαΡοινττνίδβυ). ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ των Γερμκνικών Έργβστααίων «ΠβΙσΝΟ-ΝΔΟ. Πετρελαιβκίνητα, βενζινοκί- νηΥα.^ο?τηγ«—Λεωφορεϊα «πό 2 1)2—15 τόννων. ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ τής Γερμανικής Ενώ¬ σεως Έξαγωγέων ΡΒΙ/ΑΡΟΚΤ. ,Ωφέλιμβν^ί Μ,1 Μ^^ ^νί άνατροηης Είδιχευθεΐσα επί εξάμηνον είς τούς μεγάλους βΐκους Κβπτιχής καΐ Ραπτικής ΣΙΝΑΝΗ ΚΑΙ ΚΑΖΑΚΟΥ Η Κ* ΕΥΑΓ. Ι. ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ Έττανήλθεν έξ Αθηνών μέ νέα σχέδια κροκί, καί άναλαμβάνει την ραφήν γυναικείων φορε- μάτων μέ εργασίαν ήγγυημένην είς τιμάς ασυ¬ ναγωνίστους. Έπίσης άναλαμβάνει καί προμήθει¬ αν κροκί διά Μοδίστας. Επισκεφθήτε μας, όδός Γιαννίκου. —Ή αύξησις τής παραγωγήν ξυλανθρακων. Πληροφορούμεθα ότι τό υπουρ γεΐον τής Γεωργίας άπεφχαιαε την λήψιν μέτρων διά την αύξη¬ σιν τή; παραγωγής ξυλανθρακων, ώστε νά μην είμεθα ύποχρεωμέ- νοι νά εΐσάγωμεν τοιαύτην καύ σιμον ϋλην έκ τοϋ έξωτερικοΰ. Πρός επιτυχίαν τοΰ ακοποΰ τού- τού μελετάται ή πχροχή ωρισμέ¬ νων διευκολΰνσεων πρός τούς :τα· ραγωγούς ξυλανθρακων. Ό έώοντίατρβς Έμμ. Ι. Αλεξάκης ϊναντι > 4 Τίτου
  ΈκτταιδευθεΙς είς Παρι ι-
  ούς σναλσμβάνει οίανδήπο'ε
  θεραπείαν νοσημάτων τοθ
  στόματος (οθλίτιδος, κακοσμί
  άς) συμφώνως μέ την τελευ¬
  ταίαν εξέλιξιν τής έπιστήμης.
  Έτΐίσης όδοντοστοιχίας καΐ
  κορώνες έκ διαφόρων μετάλ
  λων—κορώνες έκ τιορσελά·
  νης. 'Ετταναφορά τελείως ά·
  νώέυνος των στρεβλο^υών ο¬
  δόντων είς την κανονικήν αί·
  ω θέσιν.
  Τηλέφωνον 6—91.
  Ο ΖΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΖ
  Κων. Ε. Πολυδάκης
  ΕΙδικευθείς έν ΓερμανΙα είς
  τα νοσήμοτα τοθ στομάχου
  έντέρων καΐ ήπατος, δέχεται
  τούς πάσχοντος έκ τβθ ιΐ£πτι·
  κου συστήματος έν τω Ιατρείφ
  τού (οίκία κ. Χελιοώνη). Τρείς
  Καμαρες.
  θεραπεία αΐμορροΐδων α¬
  νευ έγχίΐρίσεως Βι" ένέσεων.
  Άριθμ. τηλ. 7—92
  έκ-
  είς
  ίΐιιιιιιιιιιΐιΐιιιιιιιιιιιιιιιιιιι^
  " 8 ΜΕΓΑΣ ΒΕΡΙΝΟΣ ΡΑΜΠΕΣ Ι
  ΓΡΑΙΚΗ
  1 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
  οίον
  τού
  'Ελαστικης
  τοι των
  μέν αι
  βπιμήκων
  σωλήνων κ.λ.π., καβως
  ήλεκτροκί-
  έργοστασίων ΗΑννΐθ.
  ένκατάστασιν Η*1 άμέσως μετ«φερό-
  άπό βαβους 50 μ. Απόδοσις, μίχρι 100
  Πρός «ρώευσιν άγρων, πρός ύδρευσιν
  "ΑΝΤΛΙΑΙ χαμπλής παί μεο«ί«δ ζέσεως ώς καί
  τοιαύται ύψπλήδ πιέσεως.
  •Αι.· μηδέν βάββί μίχΡ· 50° »«'* κΚ' »»* ^^Μ·
  Τ·*πΤτΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕ_ άπό 5-5.00Ο ίππων,
  θίκβνβμικβί, ο«ρ«·ί, *λιγ*βτρ·φ·>.
  ΓΕΩΡΠΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
  πετρκ τβΰ ΰπβυργ«ί·υ Γ«»ργί«ί·
  Ιταλικών έργββτασίων 8. Α. Ι. Μ.
  Μ1ΝΒΚΑΚΙ-)
  τίλβιοτερον τό ώΐδιβν ««1 «Ιν«ι
  των
  (ΜΕΪΝΤΑΝΙ)
  θά είναι άνάλογος μέ τόν χειμερινόν, ό οποίος έξέπλη-
  ξε ολόκληρον τόν πληθυσμόν τής Κρήτης μέ τάς άταστεύ-
  τους τιμάς καΐ έντυσε ολόκληρον τόν κόσμον ό οποίος
  ήτο αδύνατον νά ένδυθρ μέ τάς τιμάς τής άγορδς.
  Άπό τής 20 μέχρι 26 Ίουνίου θά πωληθώσι τα εξής:
  Λινά Διπλόφαρδα των Δρχ.
  Σαντακρούτα
  Κουκουλάρικα
  Σκωτζέζικα
  Κασμήρια Πενιέ
  Άγγλικά
  Χονδρική πώλησις
  στουμίοιι.
  90
  100
  140
  300
  200
  350
  300
  375
  425
  450
  475
  550
  600
  700
  μόνον
  50
  60
  90
  175
  100
  225
  210
  250
  290
  325
  350
  375
  450
  500
  ή Γιάρδα
  —Διοργανοΰται μεγάλη
  παιδευτική έκδρομή
  την άλλην 'Ελλάδχ.
  Οί έκπαιδευτικοί Κ,-Μΐτης ι
  γανώνβυν άπβ τής 14πϊ μέχρι τής
  28ης Ιουλίου μεγάλην Θαλααίΐαι'
  ψυχαγωγικην έκδρομήν. ©α έπι-
  σκεφθωσι κχτχ σειράν τόν Πίΐ
  ραιά, Κέρκυραν, Κεφχλληνϊαν,
  Πάτρας, Αθήνας, Μαραθώνα, Π -
  ραμα καΐ Βουλιαγμένην, τάς αρ¬
  χαιότητάς κα! τα ΙβτβμικΜτερ >;
  απμεϊα έκάστης τώ»» άνωτίοω η ■
  λεων καΐ πβλλά όξιβλβγχ χ-^ί-/..
  Ή όργανωτιχη έπιτροπιι της ?.< δρομης άπίτελέσδη ;κ τϋι κ. ::. Ί. Βαλέργα καΐ Ί. 'αχΑίά «π · Θεωρή των δημοτικήν οχβλϊίω/, ' ^. 'Αλεξχνόρίδη καθπγπτοθ κ-.ί. Σ 'Αλί^ΐζου διίασχάλο·.). >»ίσχ··
  τικαΐ δηλ^ΐεις ουμμετβχή; &ΐο:'
  νά ΰ.-ίββληθοΰν π·>ός τόν δταχβι-
  ριστκν τή; έκδρΛμήί κ. 'Α?.-ϊΐζί.ν
  βυνοδευόμεν* καί υπό τοΰ.'ί 'Τ'τ< μου όπερ καθωρίσθη είς 1650 δ,-. κατ' άτομον διά την α' θέσιν κ 'ί 300 διά την β'.Εΐς τάς τιμάς ταύ ■ας^ αυμπεριλαμβάνονται πάντα α εξοδα κινήσεως πλήν ΰπνου καΐ τροφής. —Ό αγών κατά τής γρχφει- οκρατίας. Ό ΰπουργός των Οϊκονομικών Αποστολίδης απηύθυνε πρός τάς οικονομικάς αρχάς τοΰ Κρά¬ τους εγκύκλιον διά τής οποίας παρέχει λεπτομερείς όδηγίας σχε¬ τικώς μέ την οργάνωσιν τοΰ αγώ¬ νος κατά τής γραφειοκρατίας. Μεταξΰ των άλλων ο κ. ΰπουργός συνιστά την οργάνωσιν διαλέξβ- ων, είς τάς οποίας νά άναπτυβ- σωνται αί αρχαί τοΰ άντιγραςρει- οκρατικοϋ αγώνος. Έκτός τούτου παραγγέλλει όπως καταρτισθοΰν εκθέσει; μετά παρατηρήσεων έκ τής πείρας των οΐκονομικών ΰπαλ ,ήλων περΐ των ληπτέων μέτρων. —Ή είσαγωγή άραβοσίτβυ. Δι' αποφάσεως των ΰπουργών ΟΙκονομικών καί 'Εθνική; ΟΙκο- νομίας, δημβσΐϊυθείσης είς την Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως, έγκρίνεται ή κατ' εξαίρεσιν τοΰ ό'ρου της άνταλλαγής καΐ των διατυπώσεων των κλήριγκ είσαγωγή υπό τής Άγροτικής Τραπέζης 500 τόννων άραβοσί- τού προελεύσεως Γιουγκοσλαυί¬ α; ϋ Ουγγαρίας η Βουλγαρίας 'Αργεντινής ίί ΡουμανΙας διά τάς ανάγκας τοΰ όρεινοϋ πληθυ σηβΰ τής χώρας, τής άξίας τού καταβλπθησομένης είς ελεύθερον συνάλλαγμα. —Τα άπολυτήρια των άπο- τυχόντων Διά διαταγός τού τβ ύπβυργεί όν τής Παιδείας πρός τβΰς γενι κοϋς επιθεωρητας όριζει ότι πρέ πει νά διαταχθουν έπειγόντως οί γυμνασιαρχαι να άποδίδουν είς τούς έκ των άποτυχόντων είς τάς περυσινας είσιτηριους έξεΐασεις τοΰ έξαταξίου τα παρ' αυτών κα τατβθειμένα άπολυτήρια τοϋ δή μοτικοϋ σχολείου. άποκλείεται άνω τού 1 κο- ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ ϋΙΙΙΙΙΙΙ ΛΕΣΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Πρόσκλησις πρός τ* μέλπ τής Λέσχης Ηρακλείου. Σήμερον Πέμπτην 23 Ίουνίου καΐι ώραν 7.30 μ. μ. ακριβώς θέ¬ λει όμιλήσει έν τ% μεγάλη αιθού¬ ση τής Λέσχης μας ό Εστορικός συγγραφεύς κ. Ιωάννης Δ. Μου- ρέλλος μέ θέμα: «Αί έντυπώσεις τού άπό την Ρωσσίαν καί Ρουμα νίαν». Επί τή^ εύκαιρία των με τεκπαιδευομένων έφέδρων άνθ)γών τοθ 43ου, Συν)τος Πεζικοΰ. Ή εϊσοδος διά τα μέλη καί μή τής Λέσχης είναι ελευθέρα. Ό Πρόεδρος Νικ. Βογιατζάκη Ό Γεν. Γραμματεύς Μιχ.
  Ηράκλειον— Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Πέμτΐτης
  23 Ίουνίου 1938
  ΑΠΟΚΑΟΙΣΤΑΝΤΑΙΙΒΑΟΜΙΑΙΩΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑΝ
  ΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΠΟΥΣ ΣΟΥΔΙΤΑΣ
  Η ΠΡΑΓΑ ΑΝΕΣΤΕΙΑΕ ΤΑ ΛΗΦΘΕΝΤΑ
  ΣΤΡΑΤΙΟΤΙΚΑ ΚΑΜΙΟΛΕΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 2» Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας).— Σημερινά τηλεγραφή·
  ματα έκ Ηράγας άναφέρουν ότι τα λη¬
  φθέντα τελευταίιος στρατιωτικά μέτρα
  καί αί συγκεντρώσεις πολεμικού ύλικοΰ
  είς τα σύνορα, ανεκλήθησαν σχεδόν έξ ό
  λοκλήρου.
  Ή ανάκλησις αϋτη^ σχολιάζεται εύ-
  νο'ίκώς υπό των ξένων εφημερίδων. Το·
  νίζεται μάλιστα σχετικώς ότι δύναται
  νά θεωρηθή πλέον ώς άποκαθισταμένη
  βαθμιαίως'ή ομαλότης είς την Τσεχο-
  σλοβακίαν καί ειδικώτερον ώς πρός
  τάς σχέσεις Τσέχων καί Σουδιτών.
  ΕΪΓΪΟ ΜΕΤΩΠΟΝ ΤΕΡΟΥΕΑ
  ιΊΡΟΕΑΑΥΝΟΥΠΙ Ε8ΝΙΚ01
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Ίουνίου (τού άντα·
  ποκριτοΰ μας). — Τηλέγραφον ν έκ
  Σαραγώσης ότι τα έθνι*ά στρατεύματα
  μετά πολυνέκρους μάχας,άπώθησαν τούς
  κυβερνητικούς είς τούς όρεινούς τομείς
  παρά τό Τερουέλ καί προελαύνουν ή¬
  δη πρός νότον.
  ΕΝΕΦΙΛΟΧΩΡΗΣΑΝ ΠΑΛΙΝ
  ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΙ _ΕΙΠΟ ΣΥΡΙΑΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ «2 Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας).—Κατά τάς έκ τού έξω·
  τερικοΰ πληροφορίας ή τουρκική κυβέρ¬
  νησις προτίθεται νά διακόψη τάς σχέσεις
  μετά τής έπιτροπής τοΰ σαντζακίου τής
  'Αλεξανδρέττας. Έκ τής διακοπής ταύ
  της, έκδηλώνονται φόβοι περΐ νέων δυ¬
  σχερειών είς τάς διαπραγματεύσεις πρός
  οριστικήν ρύθμισιν τοΰ ζητήματος.
  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ κ ΜΕΤΑΞΑ
  ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
  Ή συζήτησις διά τό Ίσπανικόν.
  Αί χθεσιναί δηλώσεις τοΰ Χάλιφαξ.
  30 Πρωΐνή
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 22 Ίουνίου (τη
  λεγραφικώς) — Μεγάλας προ¬
  όδους εσημείωσεν ή χθεσινή
  συνεδρΐασις έν Λονδίνω τής
  έπιτροπής μή επεμβάσεως.
  Ναί μέν ή έπιτροπή οέν κατέ
  ληξεν είς όριστικάςάποφάσεις,
  θά συνέλθπ δμως έκ νέου την
  Παρασκευήν (αυριον) όπότε
  καί έλπίζεται τελική συμφω
  νία επί τοΰ Ίσττανικοϋ δλων
  των μελών τής έπιτροπής, ώ
  στε νά μην άπομένη πλέον
  παρά ή διατύπωσις προτάσε
  ών είς τάς Κυβερνήσεις Βαρ
  κελώνης καί Μποθργκος επί
  τής έφαρμογής τοϋ περΐ άνα
  κλήσεως^τών ξένων έθελοντών
  έξ ΊσπανΙας σχεδίου. ΟΙ ναλ
  λικοί πολιτικοί κύκλοι έξακο
  λουθοΰν νά αΐσιοδοξοΰν προ
  βλέποντες την οριστικήν άπο
  δοχήν τού ΆγγλικοΟ σχεδ'.
  ου ήτις μέλλει νά συντελέση
  είς την πραγματοποίησιν καί
  τής Γαλλοϊταλικής προσεγγί¬
  σεως.
  Ο ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ
  ΕΠΛΕΙΟΨΗΦΙΣΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ »» Ίουνίου (τού άντ-α-
  ποκριτού μας).—Σήμερον την πρωΐαν
  ό -ρωθυπουργός κ. Ί. Μεταξάς συν¬
  ειργάσθη επ* αρκετόν μετά τοΰ Υπουρ
  γού των Οίκονομικών κ. Αποστολίδη.
  Ή συνεργασία αφεώρα την ρύθμισιν δι¬
  αφόρων οίκονομικών ζητημάτων.
  ΤΑ ΙΑΠΩΝΙΚΑΠΟΛΕΜΪΚΑ
  ΕΒΟΜΒΑΡΔΙΣΑΝ ΤΗΝ ΧΔΪΝΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Ίουνίου (τού άντα·
  ποκριτοΰ μας).— Έκ Σαγκάης τηλε¬
  γραφείται ότι μοίρα ίαπωνικών πολε-
  μικών έβομβάρδισε σήμερον σφοδρώς
  την νήσον Χαϊνάν ήτις ώς γνωστόν εύ·
  ρισκομένη είς επίκαιρον σημείον πρός
  την Ίνδοκίναν άπολαμβάνει ίδιαιτέρων
  προνομίων κατόπιν συνθήκας τής Γαλ-
  λίας καί Ίαπωνίας. ΟίΊ ίπωνεςβομβαρ
  δίσαντες τα παλαιά φρούρια τής νή¬
  σου, ύποτίθεται ότι έτοιμάζονται νά
  καταλάβουν ταύτην έξ ολοκλήρου.
  Ο ΒΑΣΙΑΕΥΣ ΕΓΕΝΕΤΟ ΕΙΣ ΧΕΡΚΥΡΑΝ
  ΘΕΡΜΟΤΑΤΑΔΕΚΤΟΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
  ΛΘΗΝΑΐ 2» Ίουνίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).— Τηλεγράφημα εκ
  Κερκύρας άναφέρει ότι το καταδρομι-
  κόν «'Έλλη» έφ' ου έπιβαίνει ' ό Βασι¬
  λεύς αφίκετο έ*είτήν 1 Οην πρωϊνήν τής
  σήμερον. Ό Βασιλεύς εγένετο θερμο-
  τατα δεκτός ύτό των άρχών κ<*ί τοΰ λα- οΰ. Όλίγον μετά την αποβίβασίν τού ό βασιλεύς έπεβιβάσθη βενζινακάτου καί ανεχώρησεν διά την έπαυλιν Μιμπέλι όπου ώς γνωσ:όν θά παραθερ'ση. 1ΙΓΙ1Β ΕΙΊΙΪΗΜΟΙΤΟΗ ΠΟΛΕΜΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 22 Ίουνίου (τού άντα- ποκριτού μας). -Τηλεγραφούν εκ Τό- κιο ότι ή ίαπωνικη κυβέρνησις εοηλω- βκν ότι θά κηρύξη επισήμως τόν «όλε- μον εναντίον τής Κίνα? εάν τα ξένα κράτη θά συνεχίσουν να εφοδιαζουν δια «ολεμι*ών υλικών την ϋίναν ΠΑΡΙΣΙΟΙ 22 ΊουνΙου (τηλε¬ γραφικώς).— Έκ Λονδίνου αγ γέλλεται δτι ή κυβέρνησις Τσάμπερλαιν έλαβε χθές έκ νέου ψήφον έμπισΐοσόνης διά ψήφων 278 υπέρ καί 148 ε¬ ναντίον. Είς την βουλήν των Κοινοτήτων ή αγόρευσις τοθ κ. Τσάμπερλαιν υπήρξε διεξο δική επί των μομφών τάς ό ποίας διετύπωσεν ή αντιπολί¬ τευσις. —Ό λόρδος Χάλιφαξ είς λόγον τού διά την έξωτερική^ πολιτικήν τής Αγγλίας είπεν δτι αυτή ουδόλως σκέπτεται νά βλάψη κανέν έκ των άλ λων κρατών. Δέν είμεθα δια τεθειμένοι προσέθεσεν ό κ. Χά λιφαξ ν' άναμιχθώμεν περισ¬ σότερον ή αί "Ηνωμεναι Πό λιτεΐαι είς πράγματα τα όποΐα δέν μδς ένδιαφέρουν. Ο ΓΚΑΙΜΠΕΛΣ ΕΠΙΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 22 Ίουνίου (τηλε γραφικώς).—Ό δόκτωρ Γκαΐμ- πελς εξεφώνησε χθές ενώπιον 120 χιλιάδων λαοΰ είς Βερο¬ λίνον δριμύτατον λόγον τό¬ σον κατά των Ίουδαίων δσον καί διά τό Τσεχοσλοβακικόν. Είπεν δτι δέν ύπάρχει θέσιςδιά τούς Έβοαίους είς ΓερμονΙαν. Δέν αρκούμεθα είς τούς λό γους εσυνέχισεν ό Γκαΐμιτελς, τής κυβερνήσεως τής Πράγας. Ζητούμεν έργα. Τό ίηκαίωμά μας είξεύρομεν νά τό διεκδι- κήσωμεν δπως άπεδείξαμεν καί είς (ήν ΑύστρΙαν. Θά τό διεκδικήσωμεν καί αλλαχού εάν παραστή άνάγκη. ΕΐΕΡΡΑΓΗ ΠΥΡΚΑΊΆ ΕΙΣ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΤΟΥ ΛΟΥΒΡΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 22 Ίουνΐοο (τηλε γραφικώς).— Είς τό Μουσεΐ όν τού Λοΰβρου έξερράγη σήμερον είς τάς 10 30' π. μ. πυρκαϊά. Ή πυρκαϊά ένετο πίσθη είς μίαν των αΐθουσών τοΰ Μουσείου καί κατεσβέσθη σχεδόν άμέσως διά των νέ ών πυροσβεστικών μέσων. Έ πί τόπου έσπευσεν έκ των πρώτων ό ΰπουργός τής Παι δείας καί των Τεχνών κ. Ζάν Ζαί. το ι; ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΙΣ ΟΔΟΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ ΡΥΟΜΙΣΕΩΣ ΟΑ ΤΕΑΕΣΦΟΡΗΣΟΥΝ ΑΙ ΠΡ020Α8ΕΙΑΙ 111 ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΙΝ ΑΝΑΚΟΧΗΣ; ΑΘΙΙΝ %.Ι 22 Ίουνίου (τοΰ «ντα- ποκριτού μας). — Τηλεγρανήματα έκ Αονδίνου άγγέλλουν ότι οί έκ&ϊ πολι- τικοί κύκλοι ήοχιαχν νά πιστεύουν ότι τό ίσπανικόν ζήτημα ευρίσκεται είς την οδόν οριστικάς ρυθμίσεως. Αί ελπίδας ρυθμίσεως τού ίσπανι- κοΰ προέρχονται έκ τής έπελθούσης συμφωνίας επί τοΰ άγγλικοΰ σχεδίου είς την επιτροπήν μή επεμβάσεως. Ένισχύ- θνται μάλιστχ σοβαρώς αί πιθανότητες νά τελεσφορήσουν αί προσπάθειαι των ξένων δυνάμεων πρός σύναψιν άνακω· ς έν Ισπανία. _ ι Κατάθεσις στεφάνου είς τόν άγνωστον υπό τού Γάλλου ναυάρχου κ.Ρισάρ. Μετά πάσης έπισημότητος εγένετο χθές την 11 π. μ. ή κατάθεσις στεφάνου υπό τοϋ υποναυάρχου κ. Ρισάρ είς τό μνημεΐον τοϋ αγνώστου στρα τιώτου. "Ολίγον πρό τής καταθέσε- ως τοΰ στεφάνου εΐχε λάβει θέσιν εκατέρωθεν τοθ μνη μεΐου ναυτικόν άγημα. Άρι στερά τής είσόδου τοθ Δημο- τικοΰ κήπου είχον παραταχθή οί Έλληνες άξιωματικοί τοϋ στρατοϋ καί τής Χωροφυλα- κής φέροντες σπαθην καί πα- ράσημα, εκατέρωθεν δέ τής όδοϋ τής αγούσης είς τό μνη¬ μεΐον των πεσόντων παρετά- χθη τμήμα στρατοΰ μέ έφ' δπλου λθγχην. Πρώτος αφιχθη ό πλοίαρ· χος κ. Χαμέλ συνοδευόμενος υπό των Γάλλων Προξένων Χανίων καί Ηρακλείου κ. κ. Πρέβε καί Τζολάκη χαιρετι σθείς υπό των μουσικών τοθ στρατοΰ καί τού Δήμου. Ά κολούθως αφίκετο ό ΰποναύ- αρχος κ. Ρισάρ μετά τοθ ΰ- πουργοϋ ΓενικοΟ Διοικητοϋ Κρήτης κ. Μπ. Σφακιανάκη καί τού Νομάρχου Ηρακλείου κ. Μαρκέλλου, γενόμενοι δέ κτοί υπό τοθ Δημάρχου Ηρα¬ κλείου κ. Μ. Γεωργιάδη, τοΰ Γάλλου πλοιάρχου κ. Χαμέλ καί τοϋ έπιτελάρχου κ. Σακό ραφου. Ή άφιξις των έπισή μων έχαιρετίσθη υπό τής φι λαρμονικής. | Ευθύς άμέσως ό Γάλλος ύ- ποναύαρχος κατέθεσεν βαρΰ- τιμον στέφανον είς τόν άγνω¬ στον φέροντα μεταξωτάς χου- I σοκεντήτους ταινίας κυανδς, λευκσς καί έρυθράς ένβ ή φι- λαρμονική τοΰ Δήμου άνέ- κρουε τούς Έθνικούς "Υ- μνους τής Γαλλίας καί τής Ελλάδος. Μετά την κατάθε- σιν τοΰ στεφάνου τετράς Γάλλων ναυτών έσάλπισε τό προσκλητήριον των νεκρών είτα δέ ό Γάλλος ναύαρχος κ. Ρισάρ έχαιρέτισε διά χει- ραψίας τούς έπισήμους καί επιβάς τοθ αύτοκινήτου τού ά νεχώρησεν έπιστρέφων είς τα πολεμικά σκάφη, Ή έτιιβολή συμπληρωματικοΰ φόρου επι των κακώς έκτιμηθεισών έκτάσεων. Τό υπουργείον Οίκονομικών Ι δι' έγκυκλίου τού πρός τούς Ι Οΐκονομικούς 'Εφόρους τοϋ Ι Κράτους γνωρίζει δτι ή έΐτιβοΙ λή συμπληρωματικοΰ φόρου δι' επί πλέον προκύπτουσαν έκ τού έλέγχου έκτασιν κτή ματος, νοουμένην ώς άποτε- λοθσαν άνακρίβειαν τής δηλώ σεως, ένεργεΐται έντός τής τασσομένης υπό τοθ άρθρου 66 τοΰ νόμου 1641 ποοθεσμίας Έπΐσης τό υπουργείον πά ραγγέλλει δπως κατά μέν την έκχώρηοιν των δηλώσεων οί οίκονομικοί έ'φοροι άξιοΰν την άκριβή περιγραφήν τοϋ άκι νήτου, καταθέτουν δρια, έ'κτα σιν μετά μνείσς τοΰ τΐτλιυ δυνάμει τοθ όποΐου περιήλθεν έκαστον τούτων ^(ς τόν κληρο δοτηθέντα, κατά δέ τόν ένερ Ιγοόμενον έλεγχον των δηλώ- I σεων καί των συμβολαίων μή | περιορίζωνται είς την εξακρί¬ βωσιν τής άξίας τοθ κτήματος μετά την δηλωθεΐσαν έκτασιν άλλά νά ζητοΰν δπως εξακρι¬ βωθή ή πραγματική έκτασις τοθ έν τή ώρισμέντ] θέσει αύ- τοτελοθς κτήματος καί προσ- διορισθή ή άξία αύτοϋ μέ βά¬ σιν την πραγματικήν έκτασιν. ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ &Υ0 ΕΠΙΤΡΟΠΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΛΙΝΟΜΙ ΤΩΝ Ε8ΕΑ0ΝΤ1Ν ΑΘΗΝΑΙ 22 Ίουνίου (τού άντ*.· ποκριτού μας).— Κατά τα έκ Λονδί¬ νου τηλεγραφήματα είς την Ισπανίαν, κατόπιν τής άναγγελλομένης συμφωνί¬ ας, θά άποσταλοΰν δύο έπιτροπαί. Αί έπιτροπαί αυται Οά μεριμνήσουν διά ! την καταμέτρησιν καί παλινόστησιν των , ξένων έθελοντών. ΑΙ ΓΑΛΑΙΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΚΦΡΑΖΟΥΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΝ ΑΘΗΝΑΙ 22 Ίουνίου (τού άντα· ποκριτού μας).—Τηλεγραφούν έκ Παρι¬ σίων ότι ό γαλλικός τύπος έκφράζει ίκα νοποίησιν διά την τροπήν την οποίαν λαμβάνει τό ίαπανικόν ζήτημα ήτις είνε δυνατόν νά επιτρέψη επέκτασιν των συμ- φωνιών έν Εύρώπη καί αποκατάστασιν οριστικήν τού είρηνικοΰ κχθεστώτος. ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΡΜΑΗ01 ΕΥΧΙΡΙΣΤΗΜΕΝΟΙ ΕΚ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣΤΟΥ ΙΙΠΑΗΙΚΟν ΑΘΗΝΑΙ 22 Ίουνίου (τού άντα- ποκριτού μας). — Έκ Βερολίνου αγ¬ γέλλεται ότι καί αί γερμανικαί έφημε- | ρίδες γράφουσαι επί τής πιθανής ρυθμί- σεως τοΰ ίσπανικοΰ έκφράζουν την ικα¬ νοποίησιν τής δημοσίας γνώμης καί τού γ.' Ράϊχ ιδιαιτέρως διά την τροπήν ταύτην των πραγμάτων. Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΙΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΩΝ ΕΛΑΙΩΝ Κατ' ανακοίνωσιν έκ τοθ Γεωργικοΰ Ταμείου ΉρακλεΙ ου αί διαβροχαί των έλαιο- δένδρων συνεχίζονται έντός δέ των ημερών γενικεύονται είς δσας περιφερείας συντρέ- χουσι σχετικοί λόγοι. Καθ1 ά πληροφορούμεθα συμπληρω ματικώς, αί δισβροχσί των έ λαιοδένδρων θά έπαναληφθώ σιν εάν αί πρώται δέν έπιφέ ρωσιν εΰνοικά απολύτως άπο τελέσματα. 1Τ0 ΓΕΟΡΓΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ ΚΑΙ ΑΙ ΖΗΜΙΑΙ ΕΚ ΤΟΥΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΥ Η Καθ1 ά πληροφορούμεθα τό Γεωργικόν Έπιμελητήριον Ή ρακλείου λαβόν αφορμήν έκ των μεμονωμένως ϋποβληθει- σών είς αύτό άναφορών περΐ των ζημιών έκ τοθ περονο- σπόρου θά εισηγηθή κατ' αύ¬ τάς αρμοδίως την λήψιν μέ- τρω« άποβλεττόντων είς την κατά τό δυνατόν ανακούφισιν έν προκειμένω των άμπελουρ- γών. "Ηδη τέλει έν άνσμονή τής ύποβολής παρά των κοι- νοτήτων τοϋ νομοϋ σχετικών έκθέσεων έμφαινουσών κατά τόπους τό άκριβές ποσοστόν των προξενηθεισών έκ τής νόσου ταύτης ζημιών είς τάς άμπέλους. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Ό ραδιοφωνικός σταθμός Αθη¬ νών θά εκτελέση σήμερον τό ακό¬ λουθον πρόγραμμα: "Ωρα 7 μ. μ. Μετεωρολογικόν δελτίον—Χρημα¬ τιστήριον, 7,10' μουσική ορχήστοα (δίσκοι), 7,40' οδηγίαι, ύιτουργεί· ου Προνοίας περΐ προρυλαξεως άπό τόν δάγκειον καί την ίλα^ο σίαν, 7,45' έργα διά πιίνο (δι- σκοί), 8,15 όμιλία περΐ τής πι- στωτίκής πολιτικής τής άγροτι κης Τραπέζης, Η,',ΆΥ δημοτικό τραγοΰδι συνοδεία λαικών όργά νων υπό τοΰ συγκροτήματος Κα- ράκας καί Ταμπουλή, ί),15' τό έλληνικό ΐραγοθδι υπό τού βαρυ- τόνου Μπόταση, 9,45' είοήσεις, 10 συναυλία υπό τής μικοας όρ χήστρας τοϋ σταθμοΰ, 10,45' τού ριστική όμιλία εί; γαλλικήν γλώσ σαν, ειδήσεις, 11 ίσπ*νικά τρα- γούδια υπό τής Λίμπια Ντίμας, συνοδεία πιάνου υπό τοθ κ. Ρό ναλτς, 11,."}(}' συνέχεια τής συν^υ λ£ας τής μικράς όρχήστρας χοΰ σταθμοθ. Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΔΕΞΙΩΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗΝ ΚΑΛΟΓΡΑΙΩΝ Πρός τιμήν των Γάλλων άξιω ματινών διοργανώθη χθές δεξίω¬ σις είς την γαλλικήν σχολήν των Καλογραίων. Όμάς εκ των μάθη τριών τής σχολής φερουσων γρα φικάς τοπικάς ένϊυμασία; έχόρευ σε διαφόρους έθνικούς καί κρη- θ χορούς. Ο ΧΘΕΣΙΝΟΣ ΑΓΩΝ Ε- Γ. Ο. Η. ΚΑΙ ΓΑΛΛΩΝ Κατά τόν διεξαχθέντα χθές ποδοσφαιρικόν άγώνα μεταξύ τής "Ενώσεως Γυμναστικών Όργανώσεων Ηρακλείου καί τής μικτής τοθ Γαλλικοϋ στό- λου ή ΕΓΟΗ επεβλήθη τής άν τιπάλου ομάδος διά τερμάτων 4—0. Τόν άγώνα παρηκολού¬ θησαν πολλοί Γάλλοι άξιωμα | τικοί καί ναθται καί πλήθος φιλάθλων "Ηρακλειωτών. ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΦΟΝΕΩΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥΡ)ΚΕΙΟΥΗΡΑΚΛΕΙΟΥ "Υπό τοΰ κακουργιοδικεΐου "Ηρακλείου επεβλήθη κατά την προχθεσινήν τού συνεδρίασιν ή ποινή των 13 έτών προσκαί· ρων δεσμών είς τόν Στυλ. ! Άγγελάκην επί άναιρέσει τοθ Έμμ.Άγγελάκη Ενώπιον τοΰ κακουργιοδικείου "Ηρακλείου 'έκδικάζεται έξ άλλου σήμε¬ ρον ή υπόθεσις κατά τοθ Δ. Ι ΆλβανοΟ κατηγοροομένου ε¬ πί βιασμώ. ΑΠΕΠΛΕΥΣΕΝ Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΜΟΙΡΑ Την ί· νυκτερινήν τής χθές ά πέπλευσε διά Σθρον ή ελλίμενι σθεΐσα έν Ηρακλείω μοίρα τοθ γαλλικοθ στόλου τής Μβοβγίίου. Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΟΕΙ ΜΕΤ1 ΕΗΔΙΑΦΕΡΟΗΤΟί ΤΗΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ ΑΘΗΝΑΙ 22 Ίουνίου (τού άντα· ποκριτού μας). — Καθ* ά τηλεγρα- φοΰν έξ Ούασιγκτώνος ή Άμερική φαί νεται παρακολουθοΰσα. μετ* ένδιαφέρον- τος την κατάστασιν. Τούτο έξ άλλου διαπιστώνεται καί έκ Λονδίνου όπου ή άμερικανική κυβέρνησις φροντί'ςβι νά τηρήται απολύτως ένήμερος των τελευ- ταίων σονομιλιών επί τού Ίσπανικοΰ. ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΕΙΣ ΙΣΠΛΝΟΣ ΩΣ ΚΛΤΑΣΚΟΠΟΣ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 22 Ίουνίου (τηλε- γραφικώς). — Υπό τής γαλλικής υπηρε¬ σίας άντικατασκοπβίας συνελήφθη σήμε¬ ρον ό Ίσπανός μαρκήσιος Ντερεμπάλν- το μετά τού ίδιαιτέρου γραμματέως τού καί άλλον άτόμων. Πάντες ούτοι διέ- μενον είς μέγα ξενοδοχείον των Παρι¬ σίων, ένήργουν δέ καταακοπείαν υπέρ ξένου κράτους ήτις αργότερον ηδύνατο νά έπεκταθή επικινδύνως έν τή γαλλική πρωτευούση. ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΜΑΧΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΣΑΓΚΟΥΝΤΟ ΑΘΙΙΝ *λΙ 22 Ίουνίου (τού άν ταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφοΰν έκ Παρισίων ότι αί μαχαι είς τόν τομέα τοΰ οπουδαίου μεσογειακού λιμένος Σαγκοΰντο έξακολουθούν σφοδρόταται.