95937

Αριθμός τεύχους

4896

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

24/6/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  τ*
  ρί.
  ΡιΙ*νήσου»
  * ου (τοδ ίντΐ-
  φοθν έ< Πιρι· εκφρχζΐ: ι« ν την οποίαι ή ! «σιν των β«μ· ιποχατάβτΜΐ* ιθεβτώτος. ,υ ύΐΡ ΑΝΟ ΚΛΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΤΟΛΠΊΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ: Αϊγνιτοΐ' ίτησια λίς<αι 3 ίξάμηνο: Ί Άμερικής ρτησιη 8ολ, 15 έξάΐ'^νος > 8
  Τΐ(ΐιι
  κατά η ιιλλην
  ΟΑΡΑ1ΚΕΥ8
  24
  ΙΟΥΝΙΟΥ
  1938
  ΓΡΛΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΛΦΕΙΑ
  όλος: ΜΐΝΩΓΑντον
  ΥΙΕΫβίΚΟί ΣτΚΝΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤ ΛΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ. ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΙ Οί: 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ
  Ο
  Σ
  ΤΗΣ ΕΓΚΑΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ
  Πρό κβιιροΰ, είχεν άγγελ-
  θη οπ εις τάς φυλακάς τής
  Βερροίας καί τής Ζακύνθου
  υψώθησαν λευκαϊ σημαϊαι είς
  ένδειξιν ότι ουδείς τρόφιμος
  υπήρχεν είς αύτάς. Σχολιά.
  ζοντες δέ τό γεγονές, διεπι-
  στωναμεν μετ* εύχαριστήσε-
  σεως καί έξ άλλων στοιχείων
  τα όποΐα είχομεν ύπ' όψιν
  σημαντικήν μείωσιν τής έγ·
  κληματικότητος καΐ περιο¬
  ρισμόν έν γένει των πβινι-
  κών ύποθέσεων. Καί Ιδού δτι
  ή διαπίστωαις αυτή γίνεται
  τώρα καί επισήμως. Νέαι έκ-
  θέσεις των είσαγγελέων έφε-
  τών πρός τό υπουργείον
  τής Δικαιοσύνην άναφέρουν
  ότι κατά τα δύβ τελευταία
  ετη ή έγκληματικότης εμει¬
  ώθη αίσθητώς. Τόσον μάλι-
  οτα ώστε αί ποινικαί ύποθέ-
  σεις νά είναι κατά τό ή¬
  μισυ καί πλέον όλιγώτεραι
  έν συγκρίσει πρός πρβη-
  γούμενα ετη. Καί καθώς ά¬
  ναφέρουν αί έκθέσεις αυ¬
  ταί ή μείωσις είνε προοδευ-
  τική δημιουργούσα την έλ-
  πίδα δτι ταχέως ή έγκλημα-
  τικότης θά περιορισθή τόσον
  ώστε νά θεωρήται άσήμαν-
  τβς: Τό γεγονός είνε έξαιρε-
  τικώς ευχάριστον βεβαία
  Είνε έμως καί εύεξηγητον.
  Όφείλεται είς τα δρακόντεια
  μέτρα τα όποΐα έλαβεν ή
  Κυβέρνησις πρός παγίωσιν
  τής τάξεως καί πάτεξίν των
  κακοποιών ατοιχ&ίων καί είς
  την ταχύτητα τής δικαιοσύ-
  νης είς την έκδίκασιν των
  ποινικών ύποθέσεων. Διότι
  πρέπει νά σημειωθή ότι τα
  τελευταία ετη, ΐσως βεβαία
  καί διότι αί πρός έκδίκασιν
  ύποθέσεις έμειώθησαν, άφοϋ
  καί ή έγκληματικότης περιω
  ρίβθη, ή Δικαιοσύνη λειτουρ
  γεΐ μέ σύντονον ρυθμόν καί
  έπιβάλλεται μέ άξιόλογον
  ταχύτητα.
  Καί βεβαία, δέν έφθασεν
  άκόμη την ταχύτητα πού
  σημειώνει ή δικαιοσύνη άλ
  λων χωρών— είς την Αμε¬
  ρικήν εσημειώθη τελευταίως
  ρεκόρ, συλληφθέντων των
  δολοφόνων ενός παιδιοΰ έν
  τος όκτώ ημερών καί κατα-
  δικασθέντων είς θάνατον έν
  τος είκοσιν ημερών άπό
  τής διαπράξεως τού έγκλή-
  ματος. Πάντως δμως κινεϊται
  καί έπιβάλλεται μέ τόσην
  ταχύτητα, οση χρειάζεται
  καί διά την κανονικήν διε-
  ξαγωγήν των άνακρίσεων
  χαί τής ολης διαδικασίας
  ώστε νά μή περιπέση είε
  πλάνας καί σφάλματα καί
  διά την εγκαιρον έκδοσιν
  τής αποφάσεως, πού τόσον
  άσκεΐ κατασταλτικήν επί¬
  δρασιν επί των διαθέσεων
  των έγκληματικών φύσεων.
  Διότι έχει παρατηρηδή ότι,
  ϊταν ή Δικαιοσύνη ένεργή
  μέ ταχύτητα, έμπνέει καί
  την εμπιστοσύνην είς τους
  φιληούχους πολίτας καίτον
  φόβον είς τούς κακοποιους.
  Έοημε'ώσαμεν δμως ο-
  ταν ήσχολούμεθα μέ το ίδιον
  θέμα καί τό επαναλαμβάνο¬
  μεν πάλιν σήμερον, ότι ή
  ταχύτης τής λειτουργίας της
  δικαιοσύνης ίέν έξαρτατσι
  έκ τής *αλή5 θελήσεως καί
  τής έργατικότητος των δι-
  καστών μόνον. Διότι έαν
  έξηρτάτο άπό τούς παρά-
  γοντας αύτούς 8ά είχο¬
  μεν την ταχυτέραν δικαι
  οσύην, «φοΰ οί δικα¬
  σταί μ«ς Χ«* έργατικβί κοα
  εύσυνείίη«ι καί ά^σιωμέ-
  νβι είς τόκαδήκον των καί
  την μεγάλην αποστολήν
  των εηαι- Ή ταχύτηί τής
  δικαιβοίνης έξ"«ρτάιαι
  ρίως έκ τής νομ*βίθ.ο.5. Και
  δυστυχδς η ν·μ€β«β.« μ«ί
  #ιν«ι ηείίοιλαιωμέ^η. «σ«γ
  χρόνιστβς καί έν πβλλοΐς
  άπροσάρμβοτος είς τάς σημε¬
  ρινάς συνθήκας. Διά τα ποι-
  νικά, διατηρούμεν άκβμη
  έν ίσχύει τόν βαυαρικόν νό¬
  μον τοΰ 1835. Καί διά τα
  άΰτικά έφαρμόζομεν τάς
  αρχάς τοΰ Ρωμαϊκοΰ διχαίου.
  Επί πλέον δέ έχομεν δημι¬
  ουργήση, ενα φρικτόν λαβύριν
  θον πολυνομίας είς τό σκότβς
  καί την αμφιβολίαν τοΰ ο·
  1 ποίου πλανώμεθχ. Άνάγκη
  'λοιπόν νά συγχρονισθή κα
  ή νομοθεσία μας τόσον ή
  ποινική δσον καί ή άσπκή.
  Κ αί τουτο δμως θά γίνι,ι.
  Διότι ή Κυβέρνησις εχει ε¬
  πιληφθή ήδη τοϋ ζητήμα-
  ·*§;. Τότε, δταν ή νομοθε-
  θεσΐα άπλουστευθή καί συγ-
  χρονισθή, όπότε καί θά επι
  τευχθή ή ταχυτέρα λειτουρ
  γία καί άπονομη τής Δι-
  καιοαύνηο, καί ή έγκλημα¬
  τικότης θά περιορισθή είς
  τό ελάχιστον καί ή ταλαι
  πωρία τοΰ κόομου πού έχει
  ύποθέσεις καί πού ανέμενεν
  άλλοτε ετη όλόκληρα την
  έκδίκασιν καί ληξίν των θά
  λήξθ· Καί τότε ασφαλώς
  8' αρχίση μία νέα περίοδος
  διά την χώραν μας. Μ 1α νέα
  περίοδος δημ>ουργ»<ής προσ- πκθείαςκαί προαηλώβεως τού λαοΰ εί: τα είρηνιχά τού έρ γ», μία περίοδοςπραγματικοΰ πολιτισμβϋ^ ώστε να κατα- λ«βη ή ΊΚλλάξ την θέβιν πού τής άνί?><ει δικαιωματικδς λόγω τοΰ παρελθόντβς καί τής ίστορίας της. ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΟΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΗ Ό παλαιάς «καλαμαράς.» έχει πάλιν την θέσιν τού είς την δη¬ μοσίαν ζωήν. Γιατί; Άπλούστατα διότι ή γραφειοκρατία έξακολου- θεΐ νά άποτελη στόχον. Ώατόαο ευχάριστον είνε δτι 4 στόχος αΰ τός...βάλλεται άπό παντοΰ. Τό Κράτος ϊχι μόνον καθιέρωσε εύ ρύτατα μέτρα εναντίον της άλλά συνιστά τώεα καί διαλέξεις! Οί άναχρονιστικοΐ καί τυρανν£κοί κα λαμαράδες πρέπει νά πάρουν πόδι άπό τα δημοσία γραφεία. "Η άκρι βέστερα παλαιοί καί -νέαι, νά γί¬ νουν μο^τίλα σύγχρονα. Τό γρα φείον σήμερον είναι ίνα θεμελιώ δες συνάρτημα είς την μεγάλην μηχανήν τής ζωής. Χωρίς τάξιν καί ακρίβειαν, άλλά καί χωρίς ταχύτητα, δέν μπορεΐ νά εννοηθή είς την εποχήν μας. Ή Έλληνική εύθυμογραφία, ή σάτυρα καί ή άπροκάλυπτος πςλε μική, ?χε' διανθίση τόν άγώνα Ι ναντίον τής γραφειοκρατίας μέ χά ριτωμένα δοκουμέντα καί μέ πυ- ρίνους άφορισμούς. Άλλά πρός χί, Ή λερναία ί5δρα ήθελεν Ινα Ήρακλήν. Καί ή Έλληνική ζωή καθυστεροθσε πάντοτε είς τό κεφά λαιον αύτό. Συνετέλεσαν άλλως τε καί αί περιστάοεις, άπορροφώσαι άλλοθ τό γενικόν ενδιαφέρον καί άφήνουααι την γραφειοκρατίαν μέσα είς τόν μοιρολατρισμόν. Άν τιστάσεως μη*Όΰσης, ό καλαμα ρδς Ιξεφώνέι εκατοντάκις τής η¬ μέρας τό περίφημον έχεΐνο·^ —Περάστε αυριο. Κ«1 επερνοθσεν αυριον δ ρα γιας. Άλλά ουτε αυριον, οϋτε μεθαύριον, ή υπόθεσις τού εύρι¬ σκε τέλος μέ τούς^ δαιδαλώδεις γραφειοκρατικούς τύπους, μέ τάς υπογραφάς καί τάς άρμοδιότητας, μέ τάς άνοησΕας καί τάς φλυα- ρίας. Ζητήματα ζωτικά διά τό ά- «μον ή διά την όλότητα εμεναν είς τα χρονοντούλαπα 2σον ήθε¬ λεν ό καλομαράς. Υπάρχει μ«λι- στα καί τό «άνέκδοτον» άρκετών, οί ίποΐοι έχορακτηρίοθησαν κα- Χ(.μ&ίρηδες άΐτό πολλούς ουγγε- νεΐς των τ&0 έξωτερικε,Ο χαί ίχα- οαν ιύχες »αί τύχες;, ίνεκα τό «ΐώνιο χορτ&βααίλειο. Οί εύσυνίίδητοι χρον&γράφοι σύμφωνα μέ την κοινωνικήν άπο στολήν τής στήλης των εψαλλον θούρια είς την σίνειδητήν πρω¬ τοβουλίαν τοΰ κράτους. Άλλά τί σημα'νει; Τώρα πού Οά άρχίσουν α! διαλέξεις ή στήλη αυτή θά έλθη πάλιν ώς ό καλύτερος προ¬ παγανδιστής αυτών των δΊαλέξε- ων. Θά συμπληρώση άκόμη τα κε νά των μέ ωρισμένα γεγονότα τής καθημερινής £<οής αποδεικνύοντα τό καταστρεπτικόν καί δλως διό λου άντικοινοινικόν των γραφείω- κρατικών μεθόδω>. "Αλλως τε καί
  οί ξένοι είδικοί πού προσεκλήθη
  σαν θέλουν Ζαιος λεπτομερείας καί
  σΐοι,χεΐα άπό τό Ελληνικόν γρα
  φειοκρατικόν Πάνθεον διά νά προ
  χωρήΐουν είς τα έργον των.
  * *
  *
  "Οχι μόνον ισότης άλλ' οϋτε
  καί δικαιοσύνη είνε δυνατόν νά
  εννοηθή πλέον χωρίς άντιγραφειο
  κρατικάς έμπνεύσέις. Τό ζήτημα
  κατενόησαν πρός τιμήν των, οί πε
  ρισσότεροι των κρατικών λειτουρ¬
  γίαν καί έφαρμόζουν ήδη μέ θέλη¬
  σιν καί προθυμίαν τάς δποδείξεις νά εξέρχονται άφορισμοί κα-
  τοθΚέντρου επί τοθ σημείου αϋτοΰ. τα τού ψεύδους. Άλλ' εϊττο-
  Ώστόσο δέν άρκεΐ ή έπαινετή μέν: Δέν πρόκειται περί πα-
  αύτή πρωϊΐβουλία. 'Υπάρχει καί πικοθ κηαύγματος. Ή κραυ·
  ή ψυχολογική καθαρώς καί ίιτο-!γήκατά τού ψεύδους—μή σάς
  ρική θέσις τού αγώνος εναντίον ( φανή ψέμμσ περίεργον—εξήλ-
  τής ραγιαδοσθνης καί μαζύ των θεν άπό την αίθουσαν τοθ
  καλαμαράδων τής προπολεμικής' διεθνοθς συνεδρΐου των έκ
  έποχής. Αυτήν την θέσιν θάάνα-|δοτών εφημερίδων ποϋ συ
  πτύξουν σήμερον είς άρχοντας
  καί άρχομένους οί κομφερανσιέ.
  Καί αυτήν την θέσιν πρέπει νά
  νήλθεν αύτές τίς μέρες είς
  την αιωνίαν πόλιν καί είχεν
  έγγράψει ώς πρώτον θέμα ε(ο
  σονήθως δι&λέξεων. Καΐ αύ¬
  τό τα καθημερινό κουβεντολό'ι ε*·
  παίξ« ρόλον πολλάκις διά γενι¬
  κάς άναμορφώσεις. Τα εργα δσ&ν
  καί άν δέν είναι πολλάκις.,.λόγια,
  Ιχουν μεγάλην ανάγκην άπό τα
  τελευταία αύτά καί μάλιστα υπό
  την λαϊκήν των εκδοχήν. Ή σταυ
  ροφορίχ εναντίον τ?ς γραφειοκρα-
  τίας πρέπει πρό παντός νά γίνη
  ψυχικόν κτήμ* των Έλλήνων. Τ:
  άλλα είναι μικρολεπτομέρειαι.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Ή Κρητική έιταρχ ί α
  Η
  ΤΟΥΠΗΕΥΜΑΤΟΖ ΚΑΙΤΟΥΚΑΑΑΟΥΣ
  Ένα πραγματικό θαθμα
  τής φύσεως αποτελεί ή έπορ-
  )((α τής Βιάννου. Άσύγκρι-
  τες οί ώμορφιές της. Άκατα-
  νΐκητ,η ή γοητεία της. Αυτή
  ή κωμόπολις τής Βιάννου αίχ
  μαλωτΐζει τόν έπισκέπτη της.
  Τα γάργσρα κρυστάλλινα
  νίρά της πού κυλοϋν μέ πα-
  φλασμό στούς δρόμους της
  τ) κινοθν τόν μθλο, ή όργιώδης
  βλάσιησις, οί πλάτανοι οί πε-
  λώριοι καί οί κισσοί, τ& κορ
  ι»οφόρα δένδρα καΐ κάτω ό ό-
  λοπράσινος άπέραντος έλαι-
  ώνας, οί ρεμματιές, οί ίσκιε
  ρές οπου μερά καί νύκτα τ'
  άη,δόνια τραγουδοΰν τόν έρω-
  τσ καί την ώμορφιά, δίδουν έ'
  να ξεχωριστό τόνο καί μίαν
  (διαίτερη μορφή σ' ούτό τόν
  τόπο. Και δέν εΤνε μονάχα ή
  κωμόπολις τής Έττάνω Βιάν¬
  νου πού έΐχει αυτή την ί-
  διαίτερη εϋνοια τής φύσεως.
  Τό ϊδιο καί δλα τάλλα χω¬
  ρία τής επαρχίας. Ή Κάτω
  Βιάννος, τ' Άμϋρά, ό "Αγιος
  Βασίλειος, ό Βαχός, ό Πεΰκος,
  ό Συκολόγος κσί κάτω ή θαυ
  μασία τιαραλία μέ τόν περί¬
  φημον δρμο τής "Αρβης. Παν-
  τοΰ νερά, βλάοτησις, πελώρι-
  οι βράχοι καί ρεμματιές; παν-
  τοθ τό πράσινο των έλαιώ-
  νων καΐ των άλλων δένδρων.
  Κι' άνάμεσα άπ' τα δένδρα
  ξεπροβάλλουν τα λευκά σπι·
  τάκια των χωρίων ποΰ είναι
  σκορπισμένσ, σκσρφαλωμένα
  στίς πλαγιές, άλλά κο'ι άπο-
  μονωμένα άπ' δλο τόν άλλο
  κόσμο Καΐ ζοΰν οί κάτοικοί
  των καθηλωμένοι ουνεχως έ-
  δθ, προσηλωμένοι συνεχώς
  στή γή των, στίς καλλιέργειές
  των. "ίσως μάλιστα σ' αύτό
  τόν λόγο νά όφεΐλεται καΐ ή
  διαίτερη τΐνευματική σπιρτά¬
  δα των Βιαννίτην, έκπροσώ
  πησις καί συνισιαμένη τής 6
  ποίας ήταν ό Γιάννης Κονδυ
  λάκης. ΓιατΙ, δπως είνε γνω-
  στό, οί Βιαννΐτες πσρουσιά-
  ^υν μιά καταπληκτική εΰ-
  στροφΙ® πνεύματος καί μίαν
  τάσιν πρός την έλαφρά λεπτή
  είρωνεΐα καί τό σαρκασμό ποΰ
  δέν άφΐνει τίποτε άθικτο. Μπο
  ρεΐ νά τιή μάλιστα κανεΐς, χω
  ρίς νά θεωρήται ύπερβολικός,
  δτι ό κάθε Βιαννίτης είνε καΐ
  μιά μικρογραφία τοΟ «Δια-
  βάτη».
  Άλλά ή Βιάννος δέν έχει
  τόν πλοΰτο των κσλλονών μο-
  νάχσ. Έχει καΐ πλοΰτο πσ-
  ραγωγής. Τα λάδια της, ά-
  Ιονα κι' έκ?εκτά, είναι όνο-
  μαοτά γιά την τιοιότητά των
  καί προτιμοθνται παντοΰ. Κι'
  έκτός άπό τό λάδι, ή Βιάννος
  παράγει Βημητριακά, κητιου-
  ρικά, φροθτα κοί άφθονους
  ξηροθς κσρτιοΰς Την κατέ-
  στρεφεν δμο:ς ή έλλειψις συγ-
  κοινωνίσς. Τα φροΰτά της, τα
  κτ,πουρικά της, έ'μεναν άπω-
  λητσ. Κι' έτοι έμαραίνετο ό
  ένισχύυουν οί δυνόμενοι καί Ιςω ] την ημερησίαν διάταξιν των
  άπό τόν κύκλον των περιωρισμέ εργασιών τού, τόν άγώνα
  νων σονΐΊθωί δϋλΙ??ί»ν Ιν'·») «'>-Ικατά των ψευδών είδήσεων
  Καί βεβαία έπρεπε νά γίνη
  αύτόάπόμίανμόνονάποψ.ν:Διά
  νά λείψη ή κακή αντίληψις
  δτι τάχα οί έφημερΐδες σερ
  βίρουν διαρκώς ψέμματα, έ
  νφ δέν κάνουν τίποτε άλλο
  παρά ν' άντιγράφουν τα
  γεγονότα καί την ζωήν. Κα
  άν βεβαία ή ζωή δέν εΤνα
  τίποτε άλλο παρά έ'να μέγα
  λο ψέμμσ, δέν φταϊνε σ' αύ
  τό οί έφημερίδες καί έκεΐνο
  πού τίς γράφουν.
  Άλλά γι' αύτό τό λόγο α¬
  κριβώς οί σεβαστοί σύνεδροι
  τής Ρώμης δέν επρε
  πε νά φανοΰν τόσον άμεί
  λικτοι πρός τό ψέμμα. Διότι
  άν λείψη καΐ αύτό τότε ή ζωή
  ή θά παύση νά υπάρχη τί
  τουλάχιστον δέν θά έχη κα
  νένα ενδιαφέρον. Σοφοΐ άν-
  θρωποι—καθ'δ δημοσιογράφοι
  —θά γνωρίζουν πιστεύω, ότι
  τό ψέμμα αποτελεί τό άλάτι
  τής ζωής. Καί χωρίς άλάτι,
  δλα είναι άνούσια. Άρκεΐ βέ
  βαια νά μή πρόκειται περί
  τοθ νέου άττικοθ άλατος
  πού έκδηλώνεται υπό μορφήν
  πνεύματος είς τάς έπιθεωρή-
  σεις των θεάτρων. "Επειτα
  είπομεν ή κατάργησις τοΰ
  ψέμματος— εάν ή*ταν βεβαία
  δυνατή—θά άλλασσε την μορ
  φήν τού κόσμου. Καί πρω ,
  τον, άτιό τής στιγμάς πού ©αί]
  έλειπε τό ψέμμα, θά πέθαινεν
  άμέσως ό ερωτας. Γιατί είνε,
  γνωστόν 8τι ό περίφημος αύ-
  τός θεός, τρίψεται άποκλειστι
  κώς μέ τό ψέμμα. "Η τάχα
  δέν υπήρξαν νέοι, έρωτευμέ-
  νοι, οί σύνεδροι τής Ρώμης
  καί δέν έγνώρισαν τό αίώνιον
  θήλυ πού ένΩ τούς έκανεν 8ρ
  κους αίωνίας άγάπης, λατρεί-
  ας καί άφοσιώσεως καί έπε
  σφράγιζε τόν δρκο μ' έ'να όλό-
  θερμο παρατεταμένο φιλί, έ-
  χάίδευε μέ τή σκέψι καί την
  καρδιά τού κάποιον άλλο,
  Καί πόσοι άπ' αύτούς δέν θα
  παν άνάλογα ψέμματα, δέν
  θά φερθήκαν άνάλογσ. άντα
  ποδίδοντες τα 'ίσα είς τσ άπι·
  στον θήλυ, Άλλά έκτός άπό
  τόν ερωτα, θά - την έπάθαινε
  καΐ ή διπλωματία. Τί θά γι-
  νόταν κι' αυτή ή εύγενής κυ-
  ρία άν τής έ'λειπε τό ψέμ¬
  μα, Θά ήταν εντελώς περιτ-
  τή. Καί θά την έπεριφρονοϋ
  σαν δλοι. "Οΐτως θά άποφεύ-
  γονταν καί οί περισσότερες
  γυναικεΐες «καλλονές», άπό
  τούς δονζουανίσκους καί τούς
  έρωτιδεΐς πού τίς τριγυρίζουν,
  άν άποχωριζόταν άπό τό ψέμ
  μα τοΰ ρίμμελ καί τοθ κρα-
  γιόν καί τοΰψυμμιθίου έν γένει
  πού δίδει την αΐγλη καί την·
  άκτινοβολία. Δέν την έσκέ
  φθηκαν λοιπόν αυτή τή πολυ-
  ΰμνητη κυρία, "Η τάχα άγνο-
  οΰν τα ψευδη της; Μά άς τής
  Εκαναν την πιό άπλή έρώ
  :ησι:
  —Ευρίσκονται είς πόλεμον
  ή Ίαπωνία μέ την ΚΙνα;
  —"Οχι! Θά άπαντοθσε, διό¬
  τι διά νά γίνεται πόλεμος,
  πρέπει νά κηρυχθή επισήμως.
  Καί σινοϊαπωνικός πόλεμος
  δέν εκηρύχθη επισήμως, δρα
  καί 6έν γίνεται, αδιάφορον δ-
  τι έκεΐ κάτω ό δλεθρος τού
  πολέμου έρημώνει τα πάντα. .
  "Επειτα, δέν είναι μονάχα
  ό ερωτας καί ή διπλωματία
  πού τρέφονται άπό τό ψεϋδος.
  Είναι τα πάντα. Ή συζυγι-
  κή ζωή, οί κοινωνικές σχέ-
  σεις, οί συνθήκες τής ζωής,
  δλα στηρίζονται στό ψέμμα.
  Καί άν τό ψέμμα λείψη θ' ά·
  νατραποϋν τα πάντα. Τίποτε
  δέν θά μείνη στήν ττρωτινή
  ζήλος των γεωργών καί έκ
  τϊαραλλήλου βεβαία κατεστρέ
  φονιο καί αί καλλιέργειαι
  καί ιδίως των καρποφόρων
  δένδρων.
  Εΰιυχως, τό μέγα πρόβλη-
  μα τής συγκοίνωνίας ελύθη
  πλέον. Ό μεγάλος πόθος των
  Βιαννιτών έξεπληρώθη. Ό
  δρόμος αποτελεί πλέον πραγ
  ματικότητα. Χάρις είς τό (δι
  απίρως θερμόν ενδιαφέρον
  τοιί-ύπου'ργοθ ΓενικοΟ Διο(-
  κητοϋ κ. Σφακιανάκη καί τοΰ
  Νομάρχου μας κ. Άνδρέου
  Μαρκέλλοο, αί εργασίαι δια-
  νοΐξεως τοθ δρόμου έπεσπεύ-
  οθησαν καί τό αυτοκίνητον
  σταθμεύει πλέον άπό πέρυσιν
  είς την πλατείαν τής κωμοπό¬
  λεως τής Βιάννου. Ήδη μά·
  λιστα, ίχορηγήθησαν ώς πλη¬
  ροφορούμεθα νέαι συμπληρω-
  ματικαί πιστώσεις καΐ ό Νο-
  μάρχης κ. Μάρκελλος έν συ·
  νεννοήσει μετα τοϋ νομομη¬
  χανικού κ. Καυγαλάκη διέτα-
  ξε την ταχυτέραν σκυρόστρω-
  σιν τής όδοθ ώστε ή συγκοι·
  νωνία νά εξασφαλισθή μονί-
  μως καί κατά τόν χειμώνα.
  Επί πλέον, τό έπαρχιακόν
  ταμείον κατ' επιμονήν τοϋ κ.
  Νομάρχου έχορήγησε πίστω¬
  σιν διά την κατασκευήν τής
  όδοθ Βιάννου—Άμυρδ. Καί
  ετσι πιστεύεται δτι συντόμως
  ή ώραία αυτή έπαρχία θά έ-
  νωθή άμαξιτώς καί μέ την
  Ίεράπετραν δπως προβλέπει
  άλλωστε τό συγκοινωνιακόν
  δίκτυον τής νήσου. Ή λύ¬
  σις δέ τοϋ συγκοινωνιακοΰ
  προβλήματος, θ' αποτελέση
  την άπαρχήν μιας νέας περι-
  όδου διά την Βιάννον. Θά
  συμβάλτ) είς την εκπολιτιστι¬
  κήν προσπάθειαν των κατοί-
  κων της. Καί άκόμη θά μετα
  βλτ) την Βιάννον είς ε"να ί·
  δεώδη τόπο.' διαμονής καί θά
  την καταστήση σπουδαίον κέν
  τρον παραθερισμοθ καϊ περι·
  ηγήσεως
  Πεταχτά
  σημειώματα
  ΤΟ ΨΕΜΜΑ
  Κάτω τό ψέμμα! Νά τεθή
  υπό διωγμόν καίν' άποσκορα-
  κισθή, ώς όλέβριον διά την
  άνθρωπότητα. Ή κραυγή
  αυτή πού θέτει έκτός νόμου
  τό ψέμμα, μδς ήλθεν τώρα ά¬
  πό την Ρωμη. Δέν έξεπέμ-
  φθη δμως άπό την Αγίαν
  έδραν, δπως θά φαντάζεσθε,
  οΰτε κσί εξήλθεν άπό στό-
  ματοςτοΰ Ποντίφηκος. Έν τοι¬
  αύτη, περιπτώσει άλλωστε,
  δέν θά ήταν άξιο σχολίων
  τό πράγμα. Χείλη ίερέως, ού
  ψευδονται, λέγει τό παλαιόν τού θέσι." Ό' πόλεμος λοιπόν
  γνωμικόν. Φυσικόν έπομένως'χατά τοϋ ψέμματος είναι
  θά ήτο έκ χειλέων άρχιερέως' κα1 αδικαιολόγητος καί
  'Εκηαιδευτικαί
  έκδρομαί.
  Φιλοπρόοδοι καθ1 δλα οί
  διδάσκαλοί μας καθιέρωσαν
  άπό έτών τάς έκπαιδευτικάς
  έκδρομσς είς την άλλην Έλ-
  λάδα μέ σκοπόν την ψυχαγω
  γίαν άφ' ενός καί την καλυ·
  τέραν γνωριμίαν τής χώρας
  μας κσί τής ίστορίας της, άφ'
  ετέρου. Αί όργανωθεϊσαι δέ
  μέχρι τοθδε έκδρομαί εσημεί¬
  ωσαν εξαιρετικήν επιτυχίαν.
  "Ηδη όργανοθται ή τετάρτη
  θαλασσία έκπαιδευτική έκδρο·
  μή είς Πειραια, Κέρκυραν,
  Κεφαλληνΐαν, Πάτρας,Αθήνας
  Μσραθώνα, Πέραμα καί Βου-
  λιαγμένην. Θεωρεΐται δέ εξη¬
  σφαλισμένη ή άθρόσσυμμετοχή
  έχπαιδευτικών έξ δλης τής
  Κρήτης, λόγω τοθ έξαιρετικοΟ
  ένδιαφέροντος ποΰ παρουσι-
  άζει ή έκδρομή αυτή. Ό Ίσ-
  θμός, τα νησιά τοθ Ίονίου,
  αί Πάτραι, αί Αθήναι, ζοθν
  είς την ψυχήν δλων ώς θρϋ-
  λος μέ τάς γραφικότητας, μέ
  τάς καλλονάς, με την ιστο¬
  ρίαν των. Καί καθένας θεώ-
  ρεΐ ώς ευτυχίαν είς την ζωήν
  τού νά τα επισκεφθή.
  Ή στέγασις.
  ΆποπερατοΟται ήδη ό νέ-
  ος παρά τίς «Πατέλλες» συν-
  οικισμός έντός όλίγου δέ θά
  παραχωρηθούν τα οίκήματα
  είς τούς άστέγους τής πόλε¬
  ως πού παραμένουν είς απο¬
  θήκας, είς παλαιά τζαμιά είς
  τρώγλας. Καί δναι; όλόκληρος
  κόσμος θά εΰρτ] ετσι στέγην
  ΰγιεινήν, άνετον, ευχάριστον.
  Τό γεγονός άξίζει νά έξαρ-
  θί) ιδιαιτέρως, πολΰ περισσό¬
  τερον μάλιστα, έφόσον ή προσ
  πάθεια καί των τοπικών άρ·
  χών καί τής κυβερνήσεως διά
  την στέγασιν των πτωχών καί
  των άστέγων έν γένει θά συν¬
  εχισθή ώς γνωρίζομεν, μέχρις
  δτου λυθή τελείως καί ορι¬
  στικώς τό πρόβλημα τής λαϊ-
  κής στέγης πού ύφίστατο υπό
  την όξυτέραν μορφήν, επί ετη
  είς την πόλιν μας.
  Πρός τό Τοπλοϋ.
  Τώρα όπότε γίνεται λόγος
  περί όλοκληρώσεως τοθ όδι-
  ου δικτύου τής επαρχίας Ση¬
  τείας, άνεκινήθη καί τό ζήτη-
  μα τής κατασκευής όδοθ πρός
  ήν μονήν ΤοπλοΟ καί τό
  Παλαίκαστρον. Καί είνε πράγ
  ματι άνάγκη νά κατασκευα¬
  σθή ή όδός αυτή καί διά λό·
  'ους πλουτοπαραγωγικούς καΐ
  διά λόγους τουριστικοΰς. Τό
  ΓοπλοΟ, μέ την μακράν καί
  νδοξον ιστορίαν τού, μέ την
  βιβλιοθήκην τού καί τάς βυ·
  Ιαντινάς είκόνας τού, άποτε·
  .εΐ ένα πραγματικόν ιστορι¬
  κόν καί καλλιτεχνικόν μου¬
  σείον πού διεγείρει τό ενδια¬
  φέρον τοΰ μορφωμένου κό¬
  σμου καί προσελκύει πλήθη
  έπισκεπτών. Ή κατασκευή έ-
  πομένως άμαξιτοΰ δρόμου έ¬
  πιβάλλεται. Καί θά γίνη α¬
  σφαλώς. Άλλωστε, είς τουτο
  προσφέρεται νά συνδράμη ό¬
  σον τής είνε δυνατόν καί ή
  Μονή
  ριττός. Είναι άκόμη καί άνε-
  ξήγητος. Έκτός εάν οί σύ¬
  νεδροι τής Ρώμης παρεσύρ¬
  θησαν άπό την μόδα τοθ γυ-
  μνισμοϋ. Κι' εκήρυξαν τόν
  πόλεμο κατά τού ψεύδους
  πού είναι πάντοτε σεμνά ντυ-
  μένο, γιά νά ύποστηρίξουν
  την άλήθεια, πού είναι κι'
  αυτή γυμνή.
  Μ.—
  ΑΓίΟΡΘΩΣίΣ
  ΤΡΑΠΚΗ
  ΚγΛ
  (θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ -Σήα*
  ρο &ρα ιθμ μ. τ ό άριστ ούργημα
  τοΰ κινηματογραφου:<·Σοάτα υπό τό σεληνοφως» Μέ χον μΕγάλον ταανίστα Παδερεύσκυ. ΘΕ.ΛΤΡΟΝ «ΚΟΣΜΙΚΟΝ» (Κα¬ μαρακη) θίασος Άρ. Δούκα Ρουγ- κέρη θ Σακελλαρίδη — Σημερον μία άπό τίς καλλίτερες φεβύ ότιε- ρέττες· «Ή Λούση και τα κορόι- 6α της». ΒΛΣΙΛΙΣΣΛ ρον θερινός «ΑΠΟΛΛΩΝ»—Σήμε¬ ν τό έφετεινό £ργο-'Η Μασκώτ ό Μέ η μκροΰ ρον τό έφετεινό £ργοΗ των λογχοφόρων». Μέ την μικροΰ «Ιΐβλ Ή στήλη τού ώραιόκοσμοο- Ή ζήλεισ, πηγή δυστυχίας εις τον γάμον. • Ενω δύο φίλους οί όποίοι ά- λο νά διαπιστωθη Παντοΰ δπου λα φαινόμενον, Σ,ίρλευ Τεμττλ. τό ιταιδί θαΰμα Προιστάμενος Γυττογραφείου "Ιωάννης Γ Άσΐτραδάκης ΘΕΡΙΝΟΣ ΠΟΥΑΑΚ Λίγες ήμέρες άργότερα τής έγραφεν άκόμη: «Αίσθάνομαι συχνά τύψεις κάμη καί γιά τόν άέρα τιού ά ναπνέω, δτσν σκέπτωμαι δτι Καί ο1 βϋο ε^ε νεοι, γοη-^υ^- ν=«,,-,, ____,.-. .__. έκείνη είνε κλεισμένη σέ μιά κοί, ί-ύχάριστοι. Τό μόνο έλάτ ' κάνουν. Φοβοΰνται μία σκηνή, φρικώδη φυλακήν. Αυτή ή ίοέα τωμα τοΰ συζυγου (πιστεύω, α- ίνα σκάνδαλο, κα'ι οί ιτολυάριθ· υ.οΰ σπαοάίει τΛν καοδιά δή- λωστ[:· οη ε1νε μάλλον £να προ- μοί φίλοι των νεαρών συζύγων μου σπαραςει την καροια, οη τέρημα)) ε1νε ή ύπερβολιΚη κοι. άτοψευγουν νά τούς προσκαλοΰν λητηοΐάζεΐ τή ζωη μου /.© ΟΙ νωνικόΤης τ0υ. Λαμπράς ομιλή Ι είς τάς συγκέντρωσις των Ό σρκώς παραδομένος στόν πό τής, μορφωμένος, πνευαατώδης,' σύζυγος έστερημένος μιας των νο καί στή λύσσα» ,αΐσθάνεται φυσικά την μεγαλυ-! άπολαύσεων πού άποτελοΰσε την , Άλλά τί ήταν ό δυστυχής τ.ρ?ν εύχαρίστηπ νά άποκομΐζη , άδυναμία τού έπιχεφ!=ΐ νά έξερ-1 . Α, ' , „ Λ ' ευχάριστες έπιτυχιες είς τά σα·, χεται μόνος όσον; σ^χνότερα δυ· ό Φέρσεν στα μάτια τού πανι λ6νι£ -ο.,ον γι£ την νεαρά σύ.Ι0«ται. καί αύτό χωρίς νά αί-| σχύρου έπιτελεΐου πού διηύθυ ζυγόν, θά ήταν ύπέροχη άπό πά νέ τίς πολεμικές έπιχειρήσεις, σης απόψεως, εάν δέν την έμά ΑΝΟΡΘΩΣΙΝ * ^ ΣΗΜΕΡΟΝ ώρα 10 μ. μ. ΣΟΝΑΤΑ Τί σημασίαν εΐχε στά μάτια ^ εν« ττ'ραγματικά όλέθριο > . ο . η λ έλάττωμηΓ, ή ζηλεισ.
  έκείνων που διηυθυναν την ( Ή ζήεια ' σύ'τη τήν κπθ.στα,
  «ύψηλή πολιτική» τής Εύρώ φυσικά πολύ δυστυχή.. καί τε-
  πης Ποίος εΐχε την διάθεσι (λείως άνυπόφορη. Είς κάθε ?ύ
  νά τόν προσέξη; Δέν τοϋ Κμε ;κ' , "". μή άρκει, δια να προκαλέση πραγ ευτυχία τού
  νεν αλλος τρόπος παρά νά!μαΐικές οκηνίς( νά παράφερθηΐπόαενον νσ
  Ι"° '—~- ■ ■~~~>·> ΛιιηΑηοπτη Ριι Λτ τούοΙενα δρααα ι
  χ χ
  ν0(ταΐι κο1 αύτο χωρ1ς να
  σθάνεται την ελαχίστην διάθε-
  σι να διαπράξη μια ά<ηστία, δι¬ ότι έκτιμά πάντοτε τό θέλγητρο, ί μψοτητα την χαρι καί την κομψοτητα των οποίων έ*τΙ τελους είνε κά· τοχος ή γυναϊκα τοι Άλλ' έαν μία τέτοια κατάστα¬ σις πρόκειτοι νά συνεχισθή, ή άνδρογι'·νου είνε έ συντριβή. Μία έρωτική ίστορία στήν Ίαπων'ια, γεμάτη πλοκήν, αίσθηματισμό, άγάπη. ΚΙΝΗΣΙΣ.-"Επανήλθεν έξ Ά- νών ό κ. Χριστ. Μπαντουβάκης. — Έ-τίσης αφιχθη ό κ. Έμμ. Δεραιτζάκης _ —"Αφιχθη χθές έξ Αθηνών 6 Πανος Κοκκέβης τεχνικάς έπιθε- ωρητής τής Άγροτικής Τραπέ- ΒΑΠΤΤΣΕΙΣ — Ό κ Νικ Μητσα κάκης άνεδεξπτο τής κολυμβή; θρας είς Λιθίνες τό άγοράκι τού κ Γεωργ. Βιδακη ονομάσας αύ τό Αίμίλιον Νά τοίς ζήατι. Μ Π. ΘΑΝΑΤΌΙ - Τηλεγραφικώς ήγ γελθη έξ "Αθηνών ό θάνατος τής θυγατρός τοΰ συμπολίτου έργο- λάβου Μ'χαήλ Παηουτσάΐνη Κύ- θαλίας ΡΪς τούς γονεϊς καί ά δελφούς τής μεταστάσης άπ?υ· θύνομεν θερμά συλλυπητηρι α, * ΥΠΟ ΤΟ ΣίΛΗΝΟΦΟΣ Μέ τόν μεγάλον πιανίστα: Παδερεύσκι, Τά έκτέλβύμενα τεμάχια: Π όλω νέ ζ Σοπέν, 2α Οΰγ γρικπ ραψωίία Λίστ, Σονάτα υπό τό Σεληναφως Μπετόβεν, Μενουέτο Παώερβύσκυ. ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ μετεκφράζη σέ άνώφελες ίκε σίες την όργή τού, την άγα νάκτησί τού, την άπελπισΐα τού, την άσβυστη λύσσα πού έφλόγιζε κ' Ικαιγε τή ψυχή τού. Δέν μποροθσεν άλλο νά κάμη παρά νά τρέχτι κα'ι νά περιμένη καρτερικά στοϋς προ θαλάμους καί νά έξορκίζη τοΰς στρατιωτικούς, τούς πο- λιτικούς, τούς πρΐγκηπες, τούς πολιτικούς φυγάδες, τόν ενα μετά τόν άλλον, νά μην παρα κολουθοΰν μέ άνάξιαν άδια ε»" "">·^ —ι ■ - .. .....
  ■πράγμα πολυ δυσάρεστο διά τούς
  τταρισταμένους καί άτλούστατα
  άπεχθές διά τόν ίχνδρα της. Άρ·
  κεϊ, σέ μία έσπερίδα, νά ομιλή
  ση έκεϊνος ολίγον ττερισσότερον
  γιά μίαν αλλη γυναϊκα. Έκείνη,
  θυαώνει άμέσως, άρχίζει νά κα·
  κολονη μέ πάθος την αλλη είς
  τήν όπο'α πιστεύει δτι βλέπει
  μίαν έπικίνδυνη άντίπαλο Προ-
  φασίζεται μίαν άνύπαρκτη ήμικρα
  νία γιά να αναχωρήση, κτά ό σύ·
  ζυγος, καταλυτιημένος, όφείλει
  νά εγκαταλείψη μαζύ της τήν έ-
  σπερίδα δχι χώρίς νά διατηρή¬
  ση διά τό καχύποιτο δτερόν
  τουηαισυ μία μυστική μνησικακία
  ενα δρσαα ζηλοτυπΐας»
  ρούσασε να θή
  άλλ Ή
  ΧΑΡΥΜΠΟΡ
  καί την χαριτωμένην:
  ΡΕΝΕΣΑΙΝ ΣΥΡ
  "Ενα συναρπαστι-
  κό κοινωνικό άρι-
  στούργημα.
  Ο ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟί
  Κων. Ε. Πολυδάκης
  ΡΙκίικίυθϊΙς έν ΓερμανΙσ. ίΐς
  τά νοαήματα τοο οτομΰχου
  ίντέρων καί ήττατος, δεχεται
  τούς πάσχοντος έκ τοΰτΐίτπι-
  κοΰ συστήματος έν τφ Ιατρείφ
  τοΐ' (οίκΐσ κ. Χίλιδώνη), Τρβΐς
  Καμάρϊς.
  θεραττεΐσ αίμορροίδων Α¬
  νευ ίγχ·ιρΙ<ιβ«ς δι" ένέοε,ων. Άριθμ τηλ 7—9? φορΐα τούς έξευτελισμούς καί τή δολοφονΐα μιας βασιλΐσσης τής ΓαλλΙας, μιάς πριγκηπΐσ σης τοϋ οΐκου των Άψβούρ- γων. Παντοϋ δμως έσυναντοϋ σε παγερά χαμόγελα. Κανέναν δέν έσυγκινοθσε τό σχέδιο τοϋ Φέρσεν». «Ό μό νος τρόπος διασώσεωο τής βασιλίσσης —έλεγεν—είνε νά προωθηθρ άμέσως ενα μέγα λο σώμα ίππικοϋ πρός τό ΠαρΙσι, πρδγμα πού είνε πο¬ λύ εΰκολο δεδομένου δτι δέν ύπάρχει στρατός μπροστά καί δτι δλες οί άποθήκες είνε γε ματες τρόφιμα». Άλλ' άκόμη καί δ πιστός κάμης ντέ Μερσύ τόν άκουε «μέ παγερότητα», Μέ τρόπον λεπτόν, άλλά καί κατηγορηματικόν, τοϋ ^έδωκε νά έννοήστ] πώς αύτές οί έπεμ βάσεις τού, οί ύποδεΐξεις τού, »1 συμβουλές των ή"σαν άνε πιθύμητες. Μέ άπαισιοδοξΐα τοθ Ιλεγε πώς, κατά τή γνώμη τού, ή βασιλική οίκογένεια ήταν χα- μένη καί δτι δέν μποροθσε νά γίνη τΐποτε γιά τήν διάσωσΐ της. Πά τά άτομα πού εΐχαν έμπλακή σ' έκεΐνο τόν πόλεμο δέν υπήρχαν παρ-ι δυό δρό μοί: ή νίκη ή ό θάνατος... Καί δυστυχώς £νας άπό τούς λό- γους τής παγερότητος τοθ ντέ Μερσύ ήταν ή μνησικα¬ κία τού εναντίον τοθ Φέρσεν Ό γηραιός διπλωμάτης δέν έ συγχώρησε ποτέ τόν Φέρσεν γιατΐ εΤχε συνδεθή μέ τή βασίλισσα μέ δεσμούς στενώ- τερους άτιό έκεΐνους πού έπέ- τρετιαν οί κοινωνικάς ουνθή κες. "Ετσι ό έραστής τής [)α- σιλΐσσης—ό μόνος πού τήν ά- γαποθσε καί ήθελε πραγματι- κά νά τής σώση τή ζωη—ή" ταν ό μόνος πού δέν είσηκού- ετο. ι (συνρχίζεται) Τό άποτέλεσμα; Είνε ηδη θά μπο- ι_______. _. σκεφθήτε . Δικαίως, άλλωστε. Ή ζήλεια, βλεηετε εί¬ νε τό καλύτερον μέσον διά νά επιτύχη κανείς εα τελείως άνχιθε το άποΐελεσμα άπ'αύτό τό δττοΐον έπιδιώκει ...Μία ζηλότυπη γυναϊκα, είνε ενας φιλάργυρος, ό οποίος διά νά διαφυλάξη τόν θησαυρόν τού, τοποθετεϊ είς τό μέρος τιού τον καταχώνει, μία μεγάλη πι- νακίδα μέ αύτές τίς λέξεις: «Αύ τος είνε ό θησαυρός μου. . άπα- γορεύω νά τόν θίξη κανείς' » Τί μεγάλος πειρασμός γιά τούς κλέπτες! ή Ντιατεγκέ στήν πόλι. είναι άπό τά ώραιότε ρα λογοτεχνικά άρι- στουργήματα τού γνω- * ΕίδικευθεΤσα επί εξάμηνον είς τούς μεγάλους οΐκους Κοπτικής καί Ραπτικής Σ1ΝΑΝΗ ΚΑΙ ΚΑΖΑΚΟΥ Η ΚΑ ΕΥΑΓ. Ι. ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ Επανήλθεν έξ Αθηνών μέ νέα σχέδια κροκί, κ«ί «ναλαμβάνει την ραφήν γυναικείων φορε- μάτων μέ εργασίαν ήγγυημένην είς τιμάς ασυ¬ ναγωνίστους. Έπίσης άναλαμβάνει καί προμήθει¬ αν κροκί διά Μοδίστας. Επισκεφθήτε μας, ούός ΓιαννΙκου. ^ δέν έ'χει απλώς τό 4 ενδιαφέρον των συνή- * θων άναγνωσμάτων, εΐ- * νέ ίστορία ζωντανή πού ϊ* συναρπάζει κυριολεκτι- 1^ κώς τόν άναγνώστην, $£ δπως έξελίσσεται είς * τάς όνειρώδεις ακτάς ^ τής χώρας των χρυσαν ^ θέμων τήν οποίαν αίμα- ί)"ί τώνει σήμερον ή μεγα- *■ λυτέρα πολεμική τρα- ■■■Ν■■■■■■■■■■■■■■■■ Έκτός Τράστ Τό θαλαμηγόν ά)π. κουτι Αί>χ.2Ο
  ΜΙΚΡΟ ΚΟΟΤΙ ΔΡΧ.1Ο5Ο
  Μόνον μέ τό θαλαμηγόν
  ΟΣ
  Κάθε ΚΥΡΙΑΚΗΝ 6 γ. μ. άχριβΐς
  Κατ' ευθείαν διά ΠΕΙΡΑΙΑ (σέ 12 Ξώρς
  ΑΙΔΗΨΟΝ (άφιξις Τρίτην πρωϊ) ΒΟΛΟΝ,
  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ.
  Ταχύτης 14 μιλλίων.—'Ανδβις—Άσφίλειχ.
  Πρ>κτ«ρςΤβν ΑΔΑΜΗ
  έ ί-',θ
  ■·■■·■■■■■■■■■ ει·
  ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ "ΛΥΚΕΙΟΝ,,
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Γνωστοποιεϊτοιι είς τους ενδιαφερομένους, ότι κατά
  τό πρώτον πενθήμερον τοΰ προοεχούς Ιουλίου θέλει δι¬
  εξαχθή έν τώ «Παλλαδίω» Λυκείω εΐαιτήριος έξέτασις μα-
  θητων διά τήν πρώτην τάξιν τοϋ Όκταταξίου καί την
  πρώτην τάξιν τοΰ 'ΕξαταςΊου Γυμνασίου.
  ΔεκτοΙ είς μέν τό Όκτατάξιον γίνονται μαδηταί κε-
  κτημένοι ενδεικτικόν Δ' χαί Ιΐ' Δημοτικοϋ Σχολείου, είς
  δέ τό Έξατάξιον Γυμνάοιον μαθηταί κβκτημένοι απολυ¬
  τήριον Δημοτικοΰ Σχολείου.
  ΟΙ μέλλοντες ν ά υποστώσι τήν εισιτήριον εξέτασιν
  ιτκρκσκευάζοντοα καθ' εκάστην έν τφ «Παλλαδίω» ανευ
  άμοιβή; τινος.
  Σχετικαί πληροφορίαι παρέχονται έν τφ Γραφείω
  τοΰ "Παλλαδίου».
  ■■■■■■■■■■■■■Ι■■■■■«■■■■■■■■■■■■
  Αναχωρεί έξ "Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν
  ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον,
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τιιλέφ. 5-ϋ
  ΖΗΤΕΠΆΙ μαγΒΪρισαα πεπει-
  ραμένη με μισθόν ικανοποιητι¬
  κόν.
  Πληροφορίαι παρ' ημίν.
  ΏρΛΐότατον τό θέαμα των ά-
  ναχωρούντω^ προχθές Γαλλικινιν
  πολεμικων.
  —Τά όποΐα είχον ρίψει τούς
  ίσχυρους προβολεΐς των είς την
  ■πόλιν.
  —Μέ τούς ττροβολεΐς έδιδον
  το δλως διόλου φαντασμαγορι-
  καί άποψεις στίς τταραλίες μας
  —Ή καταστασίς τοΰ καιροΰ έ-
  ξακολουθεΐ αμετάβλητον Κάθε
  μερά ϊχομεν καί άπό ίνα μελτε-
  μάκι.
  — Ευχάριστον είνε έν τούτοις
  δτι την νύκτα δέν σημειώνεται
  οϋτε ΰγρασία, οΰτε διαπεραστι-
  κή ψυχρίτσα.
  — "Οπως συνέβαινε τακτικώς
  πρό ημερών ώστε νά άφοροΰν καί
  νά έξίστανται οί φίλοι τού ύπαΐ·
  θρου καί τής νυκτερινής κινήσεως.
  — Ρίρηνικά τά είδησεογραφικά
  χθές καί συνεπώς .. είρηνικοί καί
  οί καθημερινόν διεθνολόγοι.
  —Έννοεΐται δτι δέν Ελειπον
  καί οί άντιρρησιαι.
  —"Αλλως τε χωρίζ άντιρρή-
  σεις τιώς είνε δυνατόν νά δικαι
  ολογηθη σήμερον συζήτησις καί
  μάλιστα γενικωτέρας σημασίας;
  — Κατά τήν ώραν τής αναχω¬
  ρήσεως προχθές των Γαλλικών
  πολεμικων όμάδες άπό τιαιδάκια
  των συνοικιών τοϋ λιμένος.
  —Έτραγουδοΰσαν άρμονικώτα-
  τα την Μασσαλιώτιδα.
  — Χαρακτηριστική ήτο καί ή
  καλή προφορά καί ή γαλλομά
  θεια γενικώτερα των μικρών τρα·
  γουδιστών.
  —Ό Άθηναικός τύπος αναφέ¬
  ρων τά τής τελέσεως μνημοσύ
  νού είς τόν Κονδυλάκην τήν 20ην
  Ιουλίου έν Ηρακλείω.
  -Άφήνει νά εννοηθή δτι θά
  συμβάλη είς τήν έπιβλητικωτέ-
  ραν διεξαγωγήν τοΰ μνημοσύνου
  τούτου καί άπό των στηλών αύ·
  τοϋ.
  — Καί διά τής άποστολής άν-
  τιπροσφτων τού είς τά μνη-
  μόσυναν τοΰ αειμνήστου λογο-
  γράφου.
  -Πιέννα χθές είς τόν θερι-
  νόν Πουλακάκη μέ τό υπέροχον
  ιιουσικόν φίλμ· «Σονάτα υπό τό
  σεληνόφως» τοΰ γίγαντος τής
  μουσικής Μπετόβεν.
  —Αί έκτελέσεις ειδικώτερον
  υπό τοΰ Παδερέφσκυ,τοΰ άριστουρ
  γήματος αύτοΰ κα'ι αλλων κλαο-
  σικών έργων, δίδουν είς τό φίλμ
  τόν τύπον μιας άληθινής μουσι-
  κης μυοταγωγίας την οποίαν έ-
  ξαιρετικά ή σπάνια άπολαμβά
  νει κανείς σήμερον είς τόν κι-
  νηματογράφον.
  ό Ρίπορτβρ
  —Ρεσιτάλ ΒακοντΙου.
  Αφιχθείς είς τήν πόλιν μας δ
  διακεκριμένος βαρύτονος τοΰ Έλ
  ληνικοΰ μελοόράματος κ Γ.Λάγ·
  γελος Βτκόντιος δίδει συναυλίαν
  είς τό θέατρον Πουλακάκη την
  Τρίτην 28ην φθίνοντος ^αί ώραν
  8 μ μ μέ πρόγραμα εκλεκτόν,
  θα έκτελεσθοΰν συνθέσειτ, Βερ
  δι, Ντονιζεττι, ΜασσενΗ, Μπιζέ,
  Χ'"Αποστόλου Σαμάρα Γλυκοφρύ
  δή, Βαλτετσιώτη, κ.λ.τι Ό κ
  Βακόντιος είναι γνωστάς είς την
  •πόλιν μας άπό τάς έμφΐνΐσεκ,
  τού μέ τό μελόδραμα,μέ ιήν μέγα
  λην καί παγκοσμίου φήμης Ντέ Ίν
  τάλγκο σιήν Λακμέ, Μανύν. τρα
  σιάτα κ λ.π. 1 ό τιρόγραμμο: τής
  συναυλίας θέλει συνοδεϋση στό
  πιάνο, ό διακεκριμένος μαέστροο
  κ. Γ. Χουρμούζιος Είμεθα βεβαι¬
  οί δτι τό φιλόμουσον κοινόν τού
  Ήρακ)είου, δέν θά λείψη άΐτά τήν
  αελοδραματικήν αύτην έσπερίδα
  Έλευδ. Πηγόκης
  Ίατρός—Παθολόγος
  Δέχεται έν τφ ΙατρεΙφ τού
  όδός Τσακίρη (οΐκία στρατη·
  γοθ κ. Άλεξάκη) 10—12 π. μ.
  καί 4—6 μ. μ.
  Αθηναϊκον Κομμωτηριον
  ηκοιλικοΰλα; Παπαδάκη
  Ρεθυμνον
  Τό Ρέθυμνον επλουτίσθη μ' £
  να πολυτελέστατον Αθηναϊκον
  κομμωτηριον. Κάθε κυρία ποΰ τό
  έπισκέπτεται, φεύγεΐ κατενθουσι-
  ασμένη μέ τάς καλλιτεχνικάς κομ
  μώσεις τής δίδος Παπαδάκη, κου
  κάνουν θαυμασία κεφάλι.
  Γονείς λ
  ΣΤΕΙΛΑΤΕ ΤΑ
  ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ
  ΑΚΑΔΗΜΙΑΝ ΚΟΠΤΙΚΗΣ
  ΠΛΑΤ. ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΓ
  ΤΗΛ. 24 263
  ΛΦΗΗΑΙ
  ΛΥΚΕΙΟΝιιΟΚΟΡΑΗΣ"
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Ανακοινούται είς τούς ενδιαφερομένους δτι
  αί είσιτήριοι έξετάσεις διά τήν Αην έξαταξίου Γυ¬
  μνασίου, ώς καί διά τήν Αην Όκταταξίου «Αρ¬
  ρενων καί θηλέων» θά διεξαχθοΰν έν τω Λυκείω
  άπό 1ης Ιουλίου μέχρι 5ης ίδίου.
  Οί έξετασθησόμενοι προπαρασκευάζονται
  καθ' εκάστην έν τώ Λυκείω ανευ άμοιβής τινος.
  3
  Ι
  3
  Β
  Β
  ν Π6Α,.
  '« υ
  ι*ρας
  άνβ»
  λ~
  <«ή ναΛλο* «Ον μικρά» τρ. >ς ι υιός
  ίοιως μρ
  ιιλθκην την 201·
  λΐ
  Ιινοηνί) &ιι
  'θϋ μγψοοίη»
  ιΐς τ* μ«τ
  μνήοιου λβν»·
  είς τόν βια
  < τό ί ονάτα ύ*ό γίγαντος ■ν. ιυ.τοθ άριστ** ΐί άλλω. * ης Η την όποιαν ' πά άεολαμ)» )ν είς τόν «'· ,'Λρ- Τό μεγάλο^ερνον τού Β^κτωρος Ουγκώ. ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ Οί "Αθλιοι. σέθεσε. "~ Χ"Γ'" """" Η<:·νυ*οΨαται, προ- ΆναβαΙνουσα ή γραΐα δεσποσύνη Γιλνορμάν- δου είς τόν κοιτώνά της, έ'βαλεν επί τής κλίμακος την Ετπφωνησιν.- «Άλλά ποθ πηγαίνη ούτος ,» Ή θΕίσ διέβλεπεν είς τάς έκδρομάς ταύτας ,οθ ανε¬ ψιού σπουδαίον τίνα παρεκαροπήν Ερωτικήν, 6ιό καί τιολλή την έκυρΐει,σε περιέργπα νά μάθη τό μυστή¬ ριον ^ ' Υπό τήν κατοχήν τής άπορΐσς της καί ανησυ¬ χίας, θελήσασα νά διασκέδασις τάς μυρίας είκασί- άς αΐτινες την περιεπήλουν, έκάθισε νά εργασθή έτιΐ βαμβακίνου τινός ύφάσματος, είς ούτινος τόν γθρον έκαμνε κεντηματα πάλιν διά βαμβακίνου νήματος, κατά τι σχέδιον, ουδέν άλλο παρι· ατών ή" τροχούς, ώς έκείνους των άμαξών Έρ γον άχαρι άξιον τής έργαζομίνης. Ίκανάς ήδη ώρας είχεν άσχοληθή είς τό έργον τούτο, δτε ήνοΐχθη αιφνιδίως ή θύρα. Ή δεσποσύνη Γιλνορ μάνδου τγγειρε την ρϊνά της καΐ είδεν ενώπιον της ιόν νεαρόν ύποσπιστήν Θϊόδουλον, ώποτείνοντος πρός αυτήν τόν στρατιωτικόν χαιρετισμόν. Ή γραΐα έβαλεν άμέσως φωνήν εύφροσύνης. Γραΐα σεμνότυφος, θρησκομανής, θεία τέλος πάντων, άλ¬ λά πάντοτε τή ήτον εύάρεστον τό νά βλέπη είσερ χόμενον είς τόν κοιτώνά της ίνα λογχίτην'άξιωμα τικόν — Καλέ ποΰ εϋρέθης, Θεύδοολε ! άνίκραξεν ή γεροντοκόρη — Διαβατικός εΐμαι, θεία μου. —Έλα, φίλησέ μέ γρήγορα. Ό Θεόδουλος εξετέλεσε τόν πόθον. Ή Θεία Γιλνορμάνδου κατηυθύνθη πρός την Ιματιοθήκην χης καί την ήνοιξε.—Τουλάχιστον θά σ' έχωμεν καμμίαν έβδομάδα , —"Α, θεία μου ! άπόψε ευθύς άναχωρώ. —Πώς γίνεται ; —Σας δμιλώ μέ μαθηματικήν ακρίβειαν. — Μεΐνε, καυμένο παιδΐ , σέ παρακαλώ. —'Η καρδία λέγει ναί, δμως ιό πρόσταγμα λέγει δχι. Τό ιστορικόν είνε άπλοΰν. Ή φρουρά μας μετατίθεται. "Ημεθα είς τό Μελοϋνον, τώρα λάς στέλλουν είς τό Γσιλλόνιον. Έπρεπεν έξ άνάγ κης νά δισββμεν έκ Παρισίων. Εΐπα λοιπόν.—Άς πάγω νά ΐδώ μιά στιγμή την θείαν μου. — Καί ιδού, λόβε τόν κόπον σου. Ή θεία ένέβαλεν είς την χείραν τοϋ Θεοδούλου δέκα λουδοβίκια χρυσά. — Θέλετε νά είτιήτε διά την διαοκέδασίν μου, άγαπητή μου θεία. Ό Θεόδουλος την ήσπάσθη έκ δευτέρου καί ή γεροντοκόρη ησθάνθη μετ" εύφροσύνης τόν τράχη λον αυτής ξεσθέντα έλαφρώς^ υπό των χρυσών πε- ριχειρίδων τής στρατιωτικάς ^τολής. —Έφιππος όδοιπορεΐς μέ τό τάγμα σου, Όχι, θεΐα μου. Ήθέλησα νά σδς (δώ άνοπερ θέτως. Έλσβα ειδικήν άδειαν δ' αύτό. Άφησα τό άλογό μου είς τόν ύπηρέτην μου καί πηγαΐνω μέ τό δχημα τό τακτικόν. Μάλιστα τουτο Εγινεν άφορμή νά έμβω είς μίαν περιέργειαν. —Αναχωρεί, ώς φοίνεται, είς όδοιπορίαν καί ό έξάδελφός μου Μάριος ό Πομμερσΰ, —Πώς τό ξεύρεις αύτό; άνέκρσξεν ή θεία. (συνεχίζεται) εκείνον ποΰ τόν ά<ροατχι: Έλπιζε». Σ' Ινα τέτοιο περιβάλ όν ζοΰν τα χέλια. Οί χωρικοί ίβώ Είνε ί>ΐανόν να έ
  ;έλθϊ] άπά τό νίρό καί νά περηα
  ή είς την ξηράν εί; τούς ύ
  ■ρούς άγροΰς, ότι άντέχει έξαι
  ετικώς είς :χ τραύματ» καί ϊτι
  μπορεί νά ζήσΐί) επί πολλούς μή
  άς χωρΐς νά λάβη καμμίαν τρο-
  ήν.
  Ιΐοία είνε ή καταγωγή καί ή
  ύχη τοθ ψϊριοθ αύτ&Ο τιον ποτα
  ιών, Ό μέγας ^υσιοδίφης Σμίθ
  οποίος επεχείρησε μακράς με
  ,έτας καί ερεύνας είς τούς ποτα-
  ούς δπου ένδιαιτώνται τα χέλια,
  δωσε λεπτομερή άπάντηΐίΐν είς
  ά ερωιήματα αύτά. Τα χέλι ποϋ
  υ^αντάται είς πολλούς ποταμοΰς
  ής Εύρώπης είνε απλώς ενας δι-
  αβατικός ξένος. 1'ενναται είς τάν
  ωκεανόν κοντά είς τάς Κερμίίι-
  δας νήσους καί βορείως καί βο1
  ρειονατολικώς των Άπιλλών.
  Ιόνον δταν ένηλ.κιωθή, θά έκκι-
  νήαΥ^ άπό τα μακρυνά αύτ,ά μέρη
  καί θά κατχφύγη είς τα ποτάμια
  τής Εύρώπης, ώσάν νά σπρώχνε
  ται άπό μίαν έ
  τής ζωής τού μ
  ποδειχθή άπά τούς φυσιοδίφας 8-
  τι τα ψάρια πού μεταναστεύουν
  χουντά καθωριομένα μέρη διά τ4ν
  τοκετόν τού. Οί κόκκινοι τόνοι
  επί παραδείγματι ζοθν είς την έ-
  κτεταμένην ζώνην πού περιλαμτ;ά·
  νεται μεταξύ τής Μεσογείου καί
  τοθ βορείου ΆτλαντικοΟ άπό
  τάςΚαναρίους νήοους ειος είς τάς
  Άζόρας καί μέχρι τής Ίσλανδίας
  καί τής Νορβηγίας. Κατά τόν
  Μάϊον δμως καί τόν Ιούνιον μα-
  ζίύονται είς μίαν περιωρισμένην
  |ώνην, πού ίνομάζεται άπά $ούς
  Μ0ΝΑΔ1ΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
  Δι· δσοικ θέλουν ν' «ποκιήσουν
  ένα τέλειο καΐ εϋθηνό Ραδιόφωνο.
  Μέ την έν«ρ|ι τ«ϋ Ρ«δ««φων»κβΰ στο-θμοΰ
  -«όφίν ^ ο£ς«ρΤ ^
  ίΓκέντρα! δ^δλους έχε(νου5_ πβύ βέλουν να εκ-
  πολιτίσουν τό μαγαζί ή ™> 0ΛΙΐτι των'
  -Ηδη διαθέτομεν Ραδιώφωνα 6λ»ν
  ταρίαν 6
  ΖΕΝΙΘ-ΚΟΣΜΟΦΟΝ
  ΓΟΥΕΣΤΙ ΧΑΟΥΖ ■ ΧΙΣ ΜΑΣΤΕΡ ΒΟΪΣ
  ΝΙΑΓΑΡΑ
  •Ρττισκεφθήτε την έκθεσίν μας πρός
  τ6 συμφέρον σας. - Καθ' έκαστην Ρβ-
  διακροάσεις.
  ΡΑΔΙΟΓΡΑΜΜΟΦΩΝΑ - ΔΙΣΚΟΙ - ΠΙΚ ΑΠ
  δι*
  Λβυ0ΓΜτ*τη
  ΜΕΓΑΛΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
  ΚαήμαΉλεκτρολογΙας-Ρσδ.οφωνΙας:
  ΚΩΝ Ν.ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ
  ΚΜΙΝ.
  II.
  πλ.Ι£ΐ« Βίν,;ίλ
  ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  Μέαι
  βερτνδν Ο
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  ΑΓ έκείνους ποϋ θέλουν
  νά ττλουτίζουν τάς γνάσεις των.
  Άπό δλα δι' όλους.
  ΓΑΜΗΛΙΑ Τ Α ΞΙΔ Ι Α
  •"Εναμικρό ποταμάκι
  τιού τρίχρι καί μόλις τΐνε ό·
  [ρατό ..».
  Ό πιιητής περιγρ-ί·ρει την κοί-
  ην ηυ γεμάτην λουλούοια, τα
  ύρω ΐάστί, τα ρο5ί5εν5ρχ
  όν φλοΐσβν πού μοιάζει νά
  ε
  ; ι,Ό,/ην τής «γεννηπκής
  συγκε«ρώσε!ύ;» πού ευρίσκεται
  μεταξύ τής δυτικής Μεσόγειον,
  είς τ^ν κόλπον τοθ Κάδικος. Οί
  χα[ σολωμοί άφήνουν την Θάλασσαν διά
  νά άνέβουν είς τούς ποΐαμούς κο
  Ή νεωργική κατάστασις
  είς τούς γείτονας νομούς
  ανωτέραν δύναμιν
  Έχει σήμερον ά-
  ύ δί 8
  άντιθέτω; πρός τό ρευ
  μα, πηίώντες επάνω άπό τα φρά
  γματα καί τα έμπόδια, τεχνητά ή
  φυσικά, μέχρι τής στιγμής ποΰ θά
  εύρουν μία περιοχήν κατάλληλον
  διά νά άποθέαουν τα αύγά των.
  Τό ψίρι 2μως πού κατέχει τό
  ρεκόρ τ/]ς μίταναστεύσεΐιΐς πρΊς
  αναζήτησιν τοΰ συντρίφου τού ,ίί
  ου τού, &- εϊηωμεν έ'τ.αι, είνε τό
  χέλι "Οταν τό χέλι φθάση είς
  την ηλικίαν τοΰ γάμου (ϊΐτειτα ά¬
  ς δεκαπέντε Ι των ζωήν
  είς τα γλυκά νερά, ενωρίτερον είς
  τα ά'ρρενα, βραδύτερον είς τα θή
  λεα) τα χίλια φοροθν την
  χ φ η μή
  λιον σιολήν τους. Μέχρι τής στιγ
  μής έκείνης ή ράχι τους είνε πρα-
  σινωΠκί καί ή κοιλία τού κιτρί-
  νη. Άπό τής σαγμής τής ένηλι-
  ώ ή ί ά
  η ή γμή ή
  κιώσεως, ή τΐίριοχ·ίι τής
  των γίνεται σχεδόν μαύρη, τα
  πλευρά τους παίρνουν άποχρώσεις
  μετάλλου πρός τόν χαλκόν καί τό
  στήθος καί ή κοιλία των γίνεται
  άργυρόλευκη Άλλ' έκεϊνο τό
  οποίον χαρακτηρίζει την ώρίμαν-
  σιν τής ήλικίας των διά τάν γά
  μοΜνείνε τα μάτι τους, τό οποίον
  μεγεθύνεται άπό την επίδρασιν
  των γεννητικών άδίνων. Είς την
  περίοδον αυτήν τό μάτι τοθ χελι-
  οΰ διπλασιάζει την διάμετρόν
  τού Έται στολισμένον καί Ιτοι
  μόν πλέον διά τάν γάμον, όδεύει
  άπό τα μικράν ρυάκι είς τό ποτα
  μάκι καί άπό Ικεϊ είς τόν μεγά¬
  λον ποταμάν καί τέλος άπό έκεϊ
  είς την πλατείαν καί απέραντον
  θάλασσαν, είς τής οποίας τα βά
  Οη καταφεύγει διά τούς γάμου;
  (συνεχίζίται)
  τού.
  ■ ■■•■■■■■■■■■ειειειειαειεΐΒΗΜειεΐει
  Αφιχθη έξ "Αθηνών ή μοδίστα Κα ΒΑΣΩ Ν.
  ΨΩΜΑΔΑΚΗ, κομίαασα δλα τα τελευταία μοδέλα
  φερεμότων, κροκΐ καί τιατρόν.
  Είς των Νομόν Λασηθίου κατά
  τό έκίιίϊέν έηίαιιμον δελτίον τού
  ίιπουργείου Γεωργίας ή γεωργική
  κατάθΓασΐί κατά τον λήξαντα
  μην'α Μάϊον ήτο ή εξής:
  ΜετεωρολογικχΙ συνθήκαι: Κα
  τα τό πρώτον 159πμερον τού Μαί
  ου επεκράτησε καιρό; έλαφρώς
  ύγρος, εΰνοΐκό; διά την γεωργί |
  αν καί κτπνοτροφίαν. Σιτηρχ:
  ΣυνεχΙζεται ή συγκΐμιδίι τοϋ αί-
  τού καί κριθης μέ άποδόσεις έξαι
  ρετικάς. Μ'υχανδή: Είς τάς θερμάς
  περιοχάς συνεκομίσβησαν καί ά
  λωνίζοντχι μέ άπούοσει; ίκανο
  ποιητΐκχς. |
  Γεώμηλα: -'υνεχίζεται ή φά·
  τευσις είς τό οροπέδιον Λασηθί¬
  ου, καθυστβρίΐσασα λέγω τού και-
  ροΰ, θά ΰιτολΐΐφθίί ύέ τής περυ-
  σινής κατά τό τρίτον. Ελαια·
  Προβλεπεται ήλαττωμένιι ή προ¬
  σέχη; παραγάγη. Ό πολλαπλα-
  σιασμός τού δάκου εσυνεχίσθη
  καθ" όλον τόν χειμωνα επί των
  ΰπολεΐφθέντων εί; τα «5ένόρα καρ
  ιτών, ωστε ή εμφάνισις τού κατά
  των προσ-χΓ« μηνα νά προβλέΐτε·
  ται άφθονο;.
  "Αμπελος: Ή βλάστησιν ταύ¬
  της είνε αρίστη. Αί ζημίαι έκ πε
  ρονοσπόρου είνε λίαν έντοπισμε-
  ναι. Ή εμφάνισις τή; εϋδεμίάος
  θά περιορια9(ί άμέσω;. Είς άμπε
  λους φυτευμενα; εις τα βάθη ά
  σβεστολιθικών λακυμάτων ένεφα
  νίσθη ή ζύγαινα. Έδοβηααν αί
  δεβυσαι υπό τής γεωργικπς Υπη¬
  ρεσίας Λασηθίου οδηγίαι διά την
  καταπολέμησίν της.
  Είς τόν νομόν Ρεθύμνης αί
  καλλτέργΐΐαι είχον ώ; εξής:
  Μετεωρβλογικαΐ συνθήκαι: 'Η
  κχιρικίΊ κατάστασις τού Ναΐου ϋ
  πήρξεν εΰνοΐκή διά την γεωργί
  αν καί κτηνοτροφίαν. ΙϊροχΛί έ'·
  πεσαν περισσοτεραι ή κατα τόν
  αντίστοιχον μήνα τβϋ παρελθόν
  τος έτους. Σιτηρά: 'Η πορεία τού
  των είνε αρίστη ή δέ προβλεπο
  μένη πχραγωγη είνε άνωτέοα
  της περυσινής κατά 5—10 ο)ο. Ή
  σπορά των όψίμων συχετελέαθη.
  Η"υχ*ν9ή:'Η πορεία των πρωίμων
  βαίνει κανονικώς, ή δέ προβλεπο
  μίνη παοαγ^γά τούτων θά είνι
  ανωτέρα τή; περυσινής. Καπνος:
  Συνετελέσθη ή φύτευσι; «αί ίίρ
  χισαν τα σκαλίσματα. Ή πορεία
  γενικώ; είνε καλή.
  Γεώμηλα: Συνετελβαθη ι'ι σπβ
  ρά, ό δέ βλάατησις ε(νε καλη.
  'Ελαία: Ή κχτάστασις των έλαιο
  δενδρων είνε καλή η δέ γόνιμα
  ποίησις συντελεΐται υπό εΰνοϊκάς
  καιρικάς συνθήκας. Προβλέπετκι
  παραγωγίι κχτά 50 ο)ο μικροτέρα
  τϊί; περυσινίϊς. Ή τιμίι τοϋ έλαιο
  λαδου κατά τό τελευταίον δεκχ
  πμερον Μχίου άνπρχϊτο είς 19
  ε^ς 23 δρ%χ. κατ' οκάν. ' Αμιτε
  λο$: Εσημειώθη σχετικώς μεγαλη
  προσβολή υπό περονοσπόρου λό
  γω τής πλημμελοΰς καταπολεμη
  σεως τούτου άφ' ενός καί λόγω
  των εϋνοΐκών καιρικών συνθηκην
  διά την ανάπτυξιν τού άφ' έτέ
  ρου. Ή προβλεπΦμένη παραγωγή
  δέν δύναται νά καθορισθή εΙσέτι
  λόγω των προσβολών.
  'Εσκεριδοειδή: Ή κατάστασις
  των δένδρων είνε καλη. Κτηνο
  τροφικά. Ή ύγιεινή κατάστασις
  των ζώων είνε καλή. Ή τυροκό
  μησις τού γάλακτος διβνεργεΐται
  συστηματικώς. Ή πορεία γενικώς
  των τυρών είνε καλή.
  — Ευλλιίψεις.
  Παρ' οργάνων Χωροφυλακής
  συνελήφθησαν Στ. Ί. Λουράκη;
  έκ Χαλεπα; επί κλοπίί, Έμμ. Άν.
  Κανδαράκης έκ Σπανιάκου επί
  άντιστάσει κατά τής «ρχής καί
  Νικολ. Κ. 'Αγγελάκη; έκ Λούλου
  Κυδωνία; επί άποπείρα φόν ο υ.
  Ό παθολογος Ίατρό;
  Έμ. Φουντουλάκης
  Έγκατασταθείς οριστικώς*
  έν Ηρακλείω, θά δέχετοα
  τούς πάσχοντας είς τό ίατρεΓ-
  όν τού, κείμενον παραπλεύρως
  τοθ φαρμακείου κ. Μιχ. Τζο
  μπανάκη (Πλατειά—Στράτα).
  9—12 π. μ. καί 3—6 μ. μ.
  — Άνεβλή9ησαν οί παγκρή-
  τιοι άγώνες.
  Οί προκηρυχθέντες διά την
  25ην καί 26ην τρέχοντος παγκρίί
  τιοι άθλητικοί άγώνες διά κα
  θαρώς τεχνικους λώγους άναβάλ
  λωνται διά τόν μήνα Σεπτέμβρι¬
  ον. Τα γ.' Βενιζέλεια θελουν
  τελεσθή ώ; ανεκοινώθη την 9ην
  καΐ ΙΟην Ιουλίου.
  —Φιλάνθρωποι δωρεά.
  ΟΊ συγγενεΐς τής αειμνήστου
  Βικτωρϊας Καπετανάκη κατέθε
  ;αν είς τό ταμείον τού <1><λαν 3ρωπικοΰ Συλλόγου κυρίων Ήρα λίίών» «5ρ«χμ*5 -δύο χιλιάδας 2000) συνεχίζοντες ούτω τό φι (2000) συνεχίζοντες ούτω τό φι λάνθρωπον έργον τής άποδανβύ 3η; ευεργέτιδος. —Αί γυμναστικαί έπιδείξεις Λιθινών. Την 19ην τρέχ. διεξήχθησαν έ εξαιρετικήν επιτυχίαν α! γυ ιναστικαί έπιδείξει; τού σχολεί υ Λιθινών Σητείας παρουσία των 'βνέων καί κηδεμονων των μάθη ών καί πολλοΰ κόσμου. Τάς γυ ιναστικά; έηιδείξει; έποίκιλλεν ή χτελεσις καί ή άπαγγελία έθνι ιΐιν άσμάτων καΐ παιδιαί των μι ρών μαθητών καταχειροκροτη Τό εργοστάσιον άγγειοπλαοτικής ΓΡΩΡΓ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ, «Ο όποίου τ* είνε ανωτέρα όλω ν είς ποιότητα καί άσυναγώνιστα είς τιμάς. ειδή ΝΕΟ ΖΑΠΑΝΤΙ -15 τής ημέρας. ΤντΙ Ι" ΙΠ ΛΠΤΤΙΙ πού κατακτά άλματω- III ΙΐΙιΐυίΙ III δώ(^ τ^ν κατανάλωσι. III ΙΙΙΙ1ΓΓΙΜΙ 7ΐού δέν άνταλλάσσεται III ίΙ Ι ΠΙ ι Ι Ι II μέ κανένα άλλο πού κυκλοφορεΐ κατα¬ πληκτικώς, διότι ύπερέχει, διότι κατακτά καΐ γοητεύει καί ένθουσιάζει κάθε νέον καπνιστήν. —Ό άναπληρωτής τού Γενι- κοΰ Διοιχητοΰ. Τόν κ. Υπουργόν Γενικόν Δι ικητήν κντόπιν τής άναχωρήσε >ς καί τού κ. Ίππολύτου είς 'Α-
  ήνας, αναπληροί κατά την άποι>
  ίαν τού είς άλλην Κρήτην, ό Δι
  υθυντπς τή; Γενιχή; Διοικήσεως
  ι. Ορ. Μάλλης.
  —Δικκηρυξις.
  Πλειοδοτική; δημοκρατίας έκ
  :οιησεω; τού ΰπ' αριθ. 170 ίππου
  ού έφίππου ούλαμοΰ Χωροφυλα
  ιή; Ηρακλείου. Τό "Αστυνομικόν
  'μήμα Ηρακλείου διακηρύττει
  τι την 26ην Ίουνίου έ. έ τους η
  ιεράν Κυριακήν κ«ί ώραν 10—
  2 π.μ συνεπεία τής ϋιτ αριθ. 87)
  ;)13 έ. έ τους διαταγής ΰφυπουργεί
  >υ Δημοσίας Ασφαλείας έκτίθε
  αι είς επαναληπτικήν πλειοδοτι
  κήν δημοπρασίαν ένεργηθηβομί
  ήν έν τώ καταστήματι τού καί
  νώπιον τνς έπιτροπή; άξιωματι
  κων έ ΰπ' αριθ. 170 ϊππο; τού έ-
  φίππου οΰλαμοΰ Χωροφυλακής.
  Ή παράδοσι; τού ίππου τούτου
  εί; τόν τελευταίον πλβιοδότην
  3ίλει πραγματοποιηθή άμέσω; έφ'
  όσον ΐίθελϊ κριθή υπό τής έπιτρο
  πής συμφέρουσα ή καταβληθησο
  μένη τιμή.
  Εν Ηρακλείω τίί 20 Ίουνίου 1938
  Ό Διοικητής τού τμήματος
  Χ. Λαζαράτος
  Ό βδοντία"βς
  Έμμ. Ι. Αλεξάκης
  Εναντι Αγ. Τίτου
  ΈκπαιδευθεΙς είς Παρισί¬
  ους άναλαμβάνει οιανδήποτε
  θίραπεΐαν νοοημάτων τοθ
  στόματος (ούλίτιδος, κσκοσμί
  άς) συμφώνως μέ την τελευ¬
  ταίαν εξέλιξιν τής έιτιστήμης.
  Έπίσης όδοντοστοιχΐας καί
  κορώνες έκ διαφόρων μετάλ
  λων- κορώνες έκ πορσελά·
  νης. Έηαναφορά τελείως α-
  νώουνος των στρεβλοουών ο¬
  δόντων είς την κανονικήν αο·
  των θέσιν,
  Τηλέφωνον 5—91.
  η
  Ψ
  '■·!
  Ηράκλειον--Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐσ Παρασκευής
  24 Ίουνίου 1938
  ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ
  ΠΑΛΙΝ ΑΠΑΙΣΙΟ1ΟΞΙΛ
  ΑΦΟΡΗΗ Ο ΒΟΝΒΑΡΔΙΣΜΟΣ
  ΙΡΙΟΗΛΓΓΑΙΚΟΗΠΑΟΙΘΝ
  ΕΙΣ ΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΥΔΑΤΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Ίουνίου (τοΰ άντα-
  ποκριτοΰ μας). — Σημεριναί πληροφο·
  ρία». έκ Λονδίνου άγγέλλουν ότι έξ ά-
  φορμής τού βομβαροισ;*.οΰ χθές είς τα
  υδαϊ'χ τής Ανατολικώς Ίσπανίας τρι¬
  ών αγγλικών πλο'ων έπικρατεί πάλιν
  έκεί άπχΐσιοδοξί'*.
  Ό τύπος τής αντιπολιτεύσεως ανα¬
  φέρων τάς συνθήκας ύφ* άς διενηργήθη-
  «αν οί βομβχρδισμοί ούτοι, έπιτίθεται
  κατά τής κυβερνήσεως. Ί3ξ άλλου οί
  κυβ&ρνητικοί κύκλοι έκδηλώνουν δυσφο¬
  ρίαν διά την συνέχισιν των βομβαρδι-
  ομών καί ειδικώς εναντίον αγγλικών
  «λοίων πολλά των ό«οίων έχουν βυθι-
  σθή μέχρι σήμερον.
  ΙΠΙΜΑΚΡΫΝΕΤΑΙ Η ΠΙΒΑΝΟΤΗΣ
  ΜΕΥΣΕΩΣ ΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΑΝ
  ΜΕΣΟΑΑΟΗΣΕΟΣ ΞΕΝΟΝ ΔΥΝΑΜΕΟΝ
  Τό
  ίσπανικόν και τα ^Αγγλοϊταλικά.
  Προσεχεΐς αί εκλογαι εις τήνΆγγλίαν.
  ΑΘΗΝΑΙ 2» Ίουνίου (τού αντα-
  «οκριτοΰ μας).— Συνεπεία τής νευρι-
  ή όποία παρουσιάζεται άπό
  4
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 23 Ίουνίου (τηλε¬
  γραφικώς).— Ό Γάλλος ύ¬
  πουργός των "Εξωτερικών κ.
  Μπονέ ανεκοίνωσε χθές είς
  τοϋς άντιπροσώπους τοϋ τύ·
  που την πρόθεσιν τού νά με¬
  ταβή είς "Αγκυραν τόν προ¬
  σέχη Σεπτέμβριον. Τό ταξίδι
  όν τουτο θεωρεΐται ώς πιθα·
  νός συντελεστήν διά την σύ¬
  ναψιν ενός Γαλλοτουρκικοϋ
  συμφώνου.
  —Είδήσεις έκ Λονδίνου ά¬
  ναφέρουν δτι κατά την χθε¬
  σινήν συνεδρίασιν τής Βου-
  λή"ς των Κοινοτήτων ό βου-
  λευτής "Αντερσον εζήτησεν ά¬
  πό τόν κ. Τσάμπερλαιν δι-
  ευκρίνισιν επί τοΰ ίσπανικοϋ
  καί τής έφαρμογής τού Αγ
  γλοϊταλικοΰ συμφώνου. Ό κ.
  Τσάμπερλαιν απήντησεν ΰπ
  μετά την υπογραφήν τής Αγ
  γλοϊταλικής συμφωνίας ή Ι¬
  ταλία εξεδήλωσε την επιθυ¬
  μίαν τής ταχυτέρας έφαρμ*ο
  γής τοθ συμφώνου. Ό κ. "Αν¬
  τερσον συνεχίζων ίσχυρίσθη
  δτι ή Ιταλία προστΐαθεΐ νά
  προκαλέση διαίρεσιν μεταξΰ
  ΓαλλΙας καί Αγγλίας.
  Ό κ.Τσάμπερλαιν απαντών | μετα
  διέψευσεν δτι ή Ιταλία έ-||-1τ
  χει τοιαύτην πρόθεσιν. Καί!
  τα δύο έθνη ετόνισεν έπιδι
  ώκουν μόνον μίαν ταχείαν
  εφαρμογήν τοθ Άγγλοϊταλι
  κου συμφώνου.
  γραφικώς). — Είς Ρώμην καί
  Λονδίνον μελετάται ή έφαρμο
  γή τής συμβάσεως τής Μεσο
  γείου. Ή σύμβασις δέν θά ή
  οϋνατο φυσικα νά εφαρμοσθή
  ευθύς μετά την απομάκρυνσιν
  προσεχεΐς αί βουλευτικαΐ εκ¬
  λογαί είς την .Μεγ. Βρεττα-1
  νίαν. Ό πρωθυπουργός κ.
  Τσάμπερλαιν προσέθεσεν ό
  κ. Σάϊαον, σκέπτεται νά κα-)
  ταφύγη είς εκλογάς έν τή
  τού φθινοπωρου.
  ΤΟ ΤΑ-ΙΔΙΟΝ
  ΤΩΝ ΑΓΓΛΒΝ ΒΑ2ΙΛΕΒΝ
  των ξένων έθελοντών έξ Ί | Μητροπόλει κατ* τάς αρχάς
  σπανίας άλλά μετ" ολίγας
  εβδομάδος ή μήνας.
  —Ό έν Ρωμη Βρεττανός
  πρεσβευτής λόοδος Πέρθ έλα
  βεν έντολή τής κυβερνήσεως
  τού ίνα είς τάς προσεχεΐς συ
  νομιλίας μετά τοϋ κόμητος
  Τσιάνο προσπαθήση, νά φέρη
  πρός την οδόν τής όριστικής
  τού διευθετήσεως τό ίσπανι
  κόν ζήτημα.
  — Αί κυβερνήσεις Μποΰργ
  κος καί Βαρκελώνης πρόκει
  ται νά έροτηθοΰν κατ'
  τάς διά την αποστολήν
  τοθ ίσττανικοθ έ&άφους
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 23 Ίουνίου (τηλε ,
  γραφικώς) — Οί καλώς πληρο
  φορημένοι κύκλοι τοΰ Λόνδί
  νού φρονοθνδτι ό θάνατος τής
  ΚΑΟΙΣΤΛΤΑΙ ΔΥΣΧΕΡΗΣ
  Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
  Μ.ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ-ΙΤΑΑΙΑΣ
  Η ΑΓΓΛΙΑ ΘΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ
  ΣΤΑΣΙΝ ΕΙΣ ΤΟ Ι!
  ΛΘΗΝ%Ι23 Ίουνίου (τού άν-
  ταπθ-νριτοΰ μας). — Νυκτερινά τηλε_< κομήσσης Στάτμορ μητρός τής Ιγραφήματα έκ Λονδίνου βεβαιούν ότι η βασιλίσσης τής Αγγλίας δέν αγγλικη κυβέρνησις μεν,ά τούς νέους πρόκειται νά ματαιώση τό τα βομβαρδισ.«.ούς αγγλικών πλοίων, ώθίϊ- ξίδιον των Άγγλων Βασιλέ " ' ~'-~·ι--- — '-'■■.....-·■ --^ — » αυ επί Ι ών είς Γαλλίαν παρά την με διε ι γάλην λύπην την οποίαν έοο θνοΰςέπιτροπικοΰέλέγχουπρός αποχώρησιν των έθελοντών. ΑΠΟΧ-ΡΟΥΝ Ο* ΙΤΑΛΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΑΣ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 23 Ίουνίου (τη¬ λεγραφικώς).— Τηλεγραφοΰν έκ Ρώμης ότι ό κ. Μουσολίνι την έκθεσιν Γκρατσιάνι Ι επί τής έν Ισπανία καταστά¬ σεως (κατόπιν τοΰ ταξιδίου Η ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 23 Ίουνίου (τηλε τού τού τελευταίου τούτου είς Ί σπανίαν) σκέπτεται νά διατά¬ ξη ν" άνακληθοΰν άμέσως 10000 Ίταλών έθελοντων. Ό'Άγγλος ύπουργόςτών'Εσω τερικών κ.Σάϊμον είς χθεσινόν λόγον τού είπεν δτι είναι ται νά υίοθεβήση έντονον στάσιν. Ώς είνε φυσικόν ή στάσις αυτή τής Αγγλίας θά ψυχράνη την Ιταλίαν. Δέν άποκλείετα* μάλιστα νά καταστήση ό- τό ταξίδιον των Άγγλων Βα Ι λως διόλου δυσχερή την εφαρμογήν τής σιλέων είς Παρισίους είνε έν ί» Αγγλοϊταλικής συμφωνίαι.η όποί* κα- δεχόμενον νά άναβληθή διά τόπιν τούτου προβλέπετ«ι ότι Οά άτο· κίμασεν ή βασίλισσα. Πάντως τόν προσέχη "Οκτώβριον. ΤΟ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΚΟΝ ΠΡΑΓΑ 23 Ίουνίου (τηλεν γραφικώς). — Ό κ. Χότζα πρό κείται σήμερον νά συγκαλέση τό υπουργικόν συμβούλιον επί παρουσία των Γερμανών άντι προσώπων τής Νοτιοανατολι κης Τσεχοσλοβακίας. Ύττοτί θετσι δή θά συζητηθώσι τα διαμειφθέντα τελευταίως με ταξύ Τσέχων καί Σουδιτών νήση. ΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΑΣ ΕΙΣ ΤΕΡΟΥΕΑ ΥΠΕΡ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟΝ κλων οΐτινες θέγουν τό ζήτημα τής εί- ρηνεύσεοίς έν Ισπανία. Καθ* α τηλε¬ γραφείται, αί άνακοινώσεις αυται, το- νίζουν συγκεκριμένον,ότι ήμέρα τή ή- μέρα άπομα*ρύνεται ή πιθανότης είρη· νεύσ&ως έν Ισπανία διά μεαίολαβήσ&ως των ξένων δυνάμεων καί ιδιαιτέρως τής Αγγλίας. Ο κ ΜΕΤΑΞΑΣ ΠΑΡΗΚΟΛΟΥΒΗΣΕ ΤΑΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΦΡΟΥΡΑΙ κ. Γενικοΰ Διοικητοΰ μετά των κ.κ.Νομάρχου και Δημάρχου Χθές την πρωΐαν ό ύπουρ¬ γός Γεν. Διοικητής Κρήτης κ. Μπότης Σφακιανάκης συνειρ γάσθη μετά τοΰ Νομάρχου καί τοΰ Δημάρχου Ηρακλεί¬ ου κ. κ. Άνδρέου Μαρκέλλου • καί Μηνά Γεωργιάυη επί πολ λών τρεχούσης φύσεως ζητη 1 μάτων. ι Ιδιαιτέρως κατά την συνερ γασίαν ταύτην έθίγη τό ζήτη ΑΘΗΝΑΙ 23 Ίουνίου (τού άντα ποκριτού μας).— Σήμερον ό πρωθυ πουργός κ."Ί. Μεταξάς παρη*ολούθη βε τάς βυνεχιζομένας εισέτι, άσκήβεΐι τής Φρουράς Αθηνών. Τας άακήσειςί ταύτας παρηκολούθησαν καί οί άνώτα- τοι καΐάνώτεραι άξιωματι*οίτής Φρου ράς. Επί των διαφόρων φάσεων των ά- βκήο&ων διεξήχθη κριτική. Ο ΥΗ0Α9ΓΙΣΜ0Σ ΤΗΣ ΚΑβΑΡΑΣ ΠΡΟΣΟΔΟΥ ΕΠΙ ΤΟΝ ΜΙΣΟΟΝΙΑΙΟΤΙΚΒΝ ΥΙΙΑΑΛΚΑΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 23 Ίουνίου (τού άντα- ποκριτού μας).—Ανεκοινώθη αρμοδί¬ ως ότι άπό τόν ύπολογισμό^» τής καθα- ράς προσόδου των ίδιωτικών ύπαλλή- λων δέν έξαιρεϊται ή κράτησις υπέρ των κοΐνων&κών άοφαλίβεωνιάλλά μόνον τό ελάχιστον όριον ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΕΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΝ_|Ρ0Σ ΣΑΓΚΟΥΝΤΟ ΑΘΗΝΑΙ&»3 Ίουνίου (τού άντα- ποκριτου μας). — Κατά τα έκ Σαρα· γώσης τηλεγραφήματα ή προέλασις των έθνεκών πρός τό Σαγκούντο συνεχίζε· ται. Οί κυββρνητικοί φέρονται ύποχω· ροΰντες έκ των κυριωτέρων έκ των έρει- σμάτων αυτών. μα τής διαθέσεως τής προσψά τως εγκριθείσης υπό τής κυ πιστώσεως διά την αποπεράτωσιν, συμ πληρώσιν καί συγχρονισμόν των φιλανθρωπικών των τοθ νομοΰ. Ό κ. χος εισηγηθή ωσαύτως την έπίσπευσιν τής λήξεως των διατυπώσεων καί τόν συν- τονισαόν των ένεργειών διά την παραχώρησιν τοθ παλαιοΰ νομαρχιακοΰ οίκή- ματος πρός κατεδάφισιν καθώς καί των παλαιών φυ λακών, προκειμένου νά χρη- σιμοποιηθΡ) 6 χώρος πρός δή μιουργίαν τού νέου δημοτικοϋ πάρκου. Έπ';εύκαιρία τής συν εργασίας ταύτης ό κ. Δήμαρ- χος έξέθεσεν έπίσης ιιρός τόν κ. Υπουργόν καί την ανάγκην τοΰ ταχυτέρου έξωραϊσμοΰ καί διαμορφώσεως τοθ παρά τό μουσείον χώρου ένθα τα ΰπάρχοντα έρείπια. Ό ύηουργός Γενικάς Διοι- κητής Κρήτης κ. Μπότης Σφα¬ κιανάκης εδέχθη ακολούθως διαφόρους έπιτρο-ττάς καθώς καί πολλούς ιδιώτας έκθέσαν τας διάφορα ζητήματα γενι- κης καί ίδιωτικής φύσεως. Πλήν των ανωτέρω έπιτρο πών τόν κ. Υπουργόν επε¬ σκέφθη έπίσης έπιτροπή έκ- παιδευτικών έξ Ηρακλείου ΑΘΗΝΑ.Ι 2» Ίουνίου (τού άντα. πβκριτοΰ μας).—Τηλεγραφούν έκ Παρι¬ σίων ότι αί έπιχειρήσεις των έθνικών είς τόν τομέα τού Τερουέλ έπιτυγχά· νούν. Αί μαχαι πάντως συνβχίζονται καθ* όλον τό μέτωπον "τουτο μέ έξαιρε τικήν σφοδρότητα. ΚΑΤΕΡΡΙΦΟΗΣΑΝ ΤΡΙΑ ΑΕΡΟΠΑΑΝΑ ΤΟΝ ΚΥ6ΕΡΗΗΤΙΚ0Η ΕΙΣ ΣΑΠΙΟΥΝΤΟ ΑΘΗΐνΑΙ 23 Ίουνίου (τοΰ άντα· ποκριτού μας). —Υπεράνω τοΰ Σαγ- κούντο τηλέγραφον ν ότι διεξήχθη σήμε· ρον πεισματώδης άαρομαχία. Άποτέ- λεσμα;'τής άβρομαχίχς^ ταύτης υπήρξεν υπό των εθνικήν τριών κν>-
  διά τό ζήτημα τής καταργή¬
  σεως τού άνωτέρου Παρθενα-
  γωγείου Ηρακλείου. Ή επι
  τροπή ετόνισε την ανάγκην
  τής ιδρύσεως άντ1 αυτού τού-
  λάχιστον άστικής σχολής θη- ή ρρψς
  λέων, δεδομένου μάλιστα δτι βερνη,ί·Λων άεροπλάνων
  τό κράτος δέν πρόκειται νά έ*
  π'βαρυνθή δι' οϋδεμιάς απο¬
  λύτως δατΐάνης. Διά τής ιδρύ¬
  σεως τής σχολής ταύτης θά
  εξασφαλισθή ή οίκοκυρική μόρ
  φωσις των άποφοιτουσών έκ
  των δημοτικών σχολείων μα-
  θητριών αΐτινες δέν θά δύναν¬
  ται λόγω τοθ περιωρισμένου
  άριθμου των εισαγομένων είς
  τό Γυμνάσιον Θηλέων νά λά·
  βουν άπασαι ανωτέραν μόρ
  ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΙΣ ΟΞΥΤΗΤΑ
  ΤΟ ΖΗΤΗΜΑϋΙΥ ΣΑΝΤ2ΑΚΙ0Υ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Ίουνίου (τοΰ άντα·
  πο<ριτού μας).—Καθ* ά άγγέλλβταί έκ τού έ'ξω-ερικοΰ τό ζή-ημα τοΐ σαν- φωσιν. Ό κ. Ύπουργός ύπε- -***»* τή^Άλεξανδρέττας ευρίσκεται σχέθη δχι θά ενδιαφερθή προ· «*λ'".«? 7^™ ^νεπει^ τής Πιαφω- σωπικώς διά τό ζήτζμα τοϋ- ^ ^ ™<*»* «*"*?« ^ Τ«-«Ρ««^ το καί έλπίζβι δτι θά λυθή *?«·?"■««« Λ*1 '*«' "«ροπής τού σαν κατάτόνέπωφελέστεροντρόπον ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ΤΟΥ ΓΕΟΡΠΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Καθ" ά πληροφορούμεθα έν τάς τής προσεχούς έβδομά δος θά συνεδριάστ) επί δια¬ φόρων ύπηρεσιακών ζητημά- των τό Γεωργικόν Έπιμελη τήριον Ηρακλείου. Την διοι- κοϋσαν Επιτροπήν τοθ Έπι- μελητηρΐου θ' άπασχολήση κυρίως τό ζήτημα τής λυσιτε- λεστέρας άντιμετωπίσεως τοΰ δημιουργηθέντος συνεπεία των ζημιών έκ τού περονοσπόρου ιτροβλήματος τού άμπελουργι- κου κόσμου. ΟΤΙ ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ Η ΕΝΑΡΞΙΣ 1ΙΑΠΡΑΤΜΑΤΕΥ2Ε0Ν ΚΙΝΑΣ ■ ΙΑ01ΙΑΣ' ΑΦΙΞΙΣ ΕΙΙΙΟΕΩΡΗΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗ2 Διά τής χθεοινής δαλασοίας εύκαιρίας αφίκετο ό 'Επιθεωρη- τής τήί Άγροτικής Τραπέζης κ. ί""βμ'νηί ΑΘΗΝΑΙ »3 Ίουνίου (τού άντα- ποχριτού μας).—Πληροφορίαι_έκ Σαγ·' κάης άναφέρουν ότι κυκλοφορούν έκεϊ φήμαι καθ* άς επίκειται ή έναρξις δια- | πραγμαχ&ύσεων μεταξύ Κίνας καί Ι¬ απων ί άς πρός σύναψιν είρήνης. | Η ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΥΓΜΑΧΟΥ α¥Σ ΑΘΗΝΑΙ 23 Ίουνίου (τοΰ άντα «οχριτού μας).—Έκ Λίέας Υόρκης βε βαιοΰται ότι ό Νέγρος πρωταθλη-ής της πυγμαχίας Τζόε Λούϊς ένίκησ&ν είς τόν πρώτον γύρον τόν διάσημον Γερμανόν Σμέλλιγκ. ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ Γενομένων άρχαιρεσιιίν πρός ά- νάδϊ'.ξιν βουλίου ρχρ ρ νέου ΔιοικητικοΟ Συμ- τοθ Συλλόγου Εδιοκτη- χ γησαν οί κάτωθι: Γεώρ. Λαγκωνάκης πρόεδρος, Χαράλ Φοδελιανάκης άντιπρόε- δρος, Μιχαήλ Μαρής Γραμματεύς, Γεώργ. Σπιθάχης ταμίας καί Μ. Παναγιωτάκης συμβουλάς. Έξε- λεγκτική έπιτροπή: Βασ. ΙΙορ- ταλάκης, Μιχ. Ιΐαπουτσάκης καί Άντ. Γεωργιάδης. ΑΝΑΧΩΡΕΙ ΣΗΜΕΡΟΝ Ο κ. ΓΕΝ· Λ1ΟΙΚΗΤΗΙ ΚΡΗΤΗΣ Σήμερον την πρωΐαν άναχω ρεΐ έκ τής πόλεώς μας διά Ρίθυμνον ό ύπουργός Γενικάς Διοικητής Κρήτης κ. Μπέτης Σφακιανάκης. Ό κ. ύπουργός θά παραμείνη είς την γείτο- να πόλιν επί μίαν ημέραν 'ινα κατατοπισθή μέ τα Γητήματα πού άπασχολοΰν τόν νομόν Ρεθύμνης ακολούθως δέ θά μεταβή είς Χανιά. Ό κ. ύ πουργός θά επισκεφθή πιθα- νώτατα καί τόν "Αγιον Νικό λαόν μετά τόν διορισμόν τοΰ νέου Νομάρχου Λασηθίου. ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΓΙΣΤΟ-Ν Οί ιθύνοντες τάς αύτοκινη- τιστικάς όργανώσεις ΉρακλεΙ ου επεσκέφθησαν χθές τόν υπουργόν Γενικόν Διοικητήν Κρήτης κ. Μπότην Σφακιά νακην καί τοθ άνέπτυξαν ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑ! ΑΝΗΣΥΧΙΑΙ ΔΙΑ ΤΗ» ΣΤΑΣΙΝ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΕΙΣ ΓΕΝΕΥΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΐΚΑ Κατόπιν άποφάσεα,ς τοθ Έκ- παιδευτικοϋ Συμβουλίου 'Υπουρ- γείου Παιδεία; μετατίθενται οί κάτωθι δημοδιδασκάλου τού λο- μοϋ Λασηθίου: Καλλιόπη Σταυρακάκη έκ II ε.- σκοκεφάλου είς τό^έξατάξιον Ση¬ τείας, Καλλιόπη Κατσουλάκη έκ Λάστρου είς Πισκ&κέφαλον Ση¬ τείας, Μαρία Λαβδάκη έκ Πρίνας εις Κρητσαν Μεραμβέλλου, Μαρία Γωνιωτάκη έκ μέσα Λακωνίων εϊς ΙΙρίνα Μεραμβέλλου, Ιωάν. Φ^αγ- κούλης έκ Μύρτου είς Γδάχια Ί εραπέτρας, Γεώργ Ταμιωλάκης έκ Ί'υχροΰ εϊς Καμινάκι Λαση¬ θίου, Έμμ. Μπουραντάς έκ Κυ- ραπολιτίαοης είς τό πεντατάξιον Άγίου Νικολάου, "Εμμ. Φλουρά- κης έκ Κάτω Χωρίου είς Κα»3 Ιεραπέτρας. ΑΘΗΝΑΙ 2 3 Ίουνίου (τού άν- ταποκριτού μας).—Αναφορικώς μέ τό τ°ύ σαντζακίου τής ΆλεΈαν· ς ημιουργοΰνται άνησυχίαι διά ρισμένα ύπηρεσιακά ζητήμα·|τήν στάσιν τής Τθυρκίας έν Γενβύη-Κα τα αφορώντα κυρίως τα τής τα τάς υπαρχούσας πληροφορίας ηΤουρ Διοικήσεως των Όργανώσε- κία τείνβι νά αποφασίση την αποχώρησιν ών Έπίσης οί αωέ 'ή έ ή Κί ω θ φη τη αποχώρ αυτής έκ τής Κοινωνίας των Εθνών. ών. Έπίσης οί ανωτέρω πά ρεκάλεσαν τόν κ. υπουργόν νά μεριμνήση διά την τοποθέ τησιν ενταύθα μονίμου μηχα- νολόγου διά την τακτι¬ κήν διενέργειαν των έπιθεω- ρήσεων των αύτοκινήτων. ΔΓ ΑΠΟΠΕΙΡΑΝ ΦΟΝΟϊ Κατ' είδήσειςέκ Χανίων συν- ποκριτοΰ μας). — Τελευταίαι είδήσεις ελήφθησαν καί παρεπέμ- έκ Σαγκάης άναφέρουν ότι είς έκδηλω· φθησαν αρμοδίως διότι άπε-,θείιας τοπικάς έπιθέσεις των Ίαπώνων φονεύσωσι πρός εύθυγράμμ.ισιν τοΰμετώπου των οί των Έλευθ. Κινέζοι άμύνονται σταθερώς. Αί συνε·· ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΝ ΚΙΝΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 23 Ίουνίου (τοΰ άντα- ΰ ) ίδ τόν η νά ομοχώριον Γεργεράκην, οί Μαν. Άντ. χιζόμβναι έξ άλλου πλημμυραι έχουν Τραχαλάχης, Ν. Μ. Τραχαλά- άχρηστεύση τελείως πολλά τμήματα τού λης, καί Κυριακή Μ. "" λάκη έξ Άλωνακίου άς. Τραχα Κυδωνί- ίαπωνικού στρατού. ΝΕΑΙ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΝ ΕΝ ΚΙΝΑ ΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΑΙ «ΡΗΣΕΙΣ αντα· Δι' αποφάσεως τής Έπιτρο πής Διατιμήσεων αί τιμαί των αλεύρων καθορίζονται ά·------------- πό σήμερον των μέν λευκών ; ΑΘΗΝΑΙ 2 3 Ίουνίου (τού είς δραχ. 10 30 κατ' οκάν ποκριτοΰ μας)—Νεώτερα τηλεγραφή- των δέ πιτυρουχωνείς 9.12.50. ματα έκ Κίνας άγγέλλουν ότι αί πολε- Εξ αλλουαί τ.μαί τοθ άρτου, μικαί έπιχεερήοεις έξασθενοΰν έκεί, των ισχύουσαι άπό αυριον, καθορί Ίαπώνων άναστειλάντων την έϊόουνησιν ζοντσι είς δρχ. 9.60 διά τόν αυτών πρός τό Χανκόου καθ λευκόν καί είς 8.10 διά τόν μήκος τής σιδηροδρομικήν. πιτυροθχον. · πρώτην πόλιν ταύτην. * τό γραμμήν