9594

Αριθμός τεύχους

75

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

20/1/1945

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ο
  --— — ν ^- ·»ν*.νιΐι_/ςί
  τελευταία ετη άλλά
  τα έ-
  υπό κομμουνιστικήν καθοδήγησιν
  _, νά πο>εμήσΠ κατάτων Γερμανβν
  τα δπλα άτινα τού επρομήθευσεν.Λ
  χρησιμοτοίησε διά ·ά^«Βάλη τί* %Λον αύτόν, τάέ-
  στρατόπεδον μέ σκοπόΓτόν άΦανισ.Λ ^ ^ Ης Κ^°^ι*°ν
  πρός αυτόν. άφανισμόν ολων των άντΐφρονούντων
  (Άπό τάς δηλώσεις τοϋ κ. Τσώρτσιλ)
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΙΙΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΜΗΝΑ
  ΤΗΛΕΦΩΝγ):
  ΓΡΑΦΕΙΩΝ άρ. 4-55
  ΤΥΠΟΓΡΑΦ. » 2-06
  ΕΘΜΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΛΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΜΙΧΑΗΛ ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ
  ΕΤΟΣ Α'. ΠεΡΙΟΔΟΣ Β. ΑΡΙΘ. 75
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ 20 ΊανουαρΙου 1945
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΙ ΪΥΝΤΑΞΕΠΣ
  ΕΜΜΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΙ
  ΙΙΛΝΝΗΣ ΜΠ1ΖΛΚΗΣ
  ΤΟ "ΥΠΠΡ1ΠΗΤΗΡΙΟΗ
  ΤΩΝ Ρ1ΘΗΝ9Ν
  Στίς Άθηναϊκές έφημερΐδες περι-
  γράφεται έν έκτάσει τό τεραστίων
  διαστάσεων καί πρωτοφανοθς δγκου
  συλλαλητήριον τής περασμένης Κυ-
  ριακής. Μετέσχον έκατοντάδες χιλιά
  δών λαοϋ. Ή σύνθεσις τοϋ συλλαλη
  τηρίου ήτο ποικίλη καί περιελάμβανε
  πολίτας αμφοτέρων των φύλων έξ
  δλων των κοινωνικον τάξεων. Γενι
  κόν χαρακτηριστικόν τής ψυχολογίας
  των διαδηλωτών ήτο ή άνακούφισις
  γιά τόν τερματιομό τοΰ έμφυλίου πο¬
  λέμου, ή εύγνωμοσύνη πρός τούς "Αγ
  γλους καί ή αγανάκτησις κατά των
  έσμιτών προδοτών τής Ελλάδος. Τό
  κυριαρχοθν σύνθημα ήτο: «"Οχι ά-
  μνηστεία>
  Κατά τό συλλαλητήριον έπεκράτη
  σεν άπόλυτος τάξις καί εύπρέπεια.
  Όμιληταί ήσαν τρείς. Πρώτος ό
  κ. Χατζηδημητρίου, Γεν. Γραμματεύς
  τής Συνομοσπονδίας έργατών τής
  Ελλάδος, ή όποΐα εΐχε καί την πρω¬
  τοβουλίαν τοθ συλλαλητηρίου. Ετό¬
  νισεν 8τι τό στασιαστικόν κΐνημα
  έκτός των γενικωτέρων έθνικών συμ-
  φερόντων έβλαψε πρό παντός τούς
  εργάτας δχι μόνον μέ την καταστρο¬
  φήν, πού επέφερεν είς την εθνικήν
  οίκονομίαν, άλλά καί διότι έδημιούρ
  γησε κινδύνους όπισθοδρομήσεως
  τοϋ έργατικοΰ κινήματος.
  Κατόπιν ωμίλησεν ό Πρόεδρος
  τής Συνομοσπονδίας Έπαγγελματι
  ών καί Βιοτεχνών κ. Μπερνίτσας, ό
  οποίος έκαυτηρίασε την στάσιν, εξέ¬
  φρασε την ευγνωμοσύνην πρός τόν
  στρατηγόν Σκόμτχυ, καΐ τούς Βρεττα-
  νούς διά την άνεκτΐμητον συμβολήν
  των πρός διασφάλισιν τώνέλευθεριών
  τοθ 'Ελλ. λαοΰ καί ετόνισεν δτι ό λα
  <ός δέν ζητεΐέκδίκησιν, άλλά «πλήρη «αί ριζικήν εκκαθάρισιν τοΰ έαμοκομ ,μουνιστικοϋ άγους» καί «παραδειγμα τικήν τιμωρίαν των πάσης μορφής ύ πευθύνων τής άντεθνικής στάσεως.» Τελευταΐος ωμίλησεν ό άντιπρύ- τανις τοθ Πανεπιστημίου Αθηνών καθηγητής κ. Μπαλανος ό οποίος εξέφρασε την ευγνωμοσύνην τοΰ Έλ ληνικοθ λαοΰ πρός τάς Συμμάχους Κυβερνήσει, έξ όνόματος των ό ποΐων τα Βρεττανικά Στρατεύματα ήλθον είς την Έλλάδα καί έξέφρα σε την δικαίαν αξίωσιν τοΰ πνευ ματικοΰ κόσμου τής χώρας καί τοΰ κοινοΰ νά έπιβληθοΰν κυρώσεις είς τούς ένόχους τοΰ έθνοκτόνου στασι αστικοΰ κινήματος καί πάντας τούς έγκληματήσαντας, οί όποΐοι έπυρ πόλησαν οικίας, εσφαξαν άθώους πολίτας, κατέστρεψαν καί έλεηλά- τησαν δ,τι ευρίσκετο ενώπιον των. Καί ήδη ημείς—εΐπε—πονοΰντες κά θε Έλληνα ώς αδελφόν ζητούμεν απονομήν στοιχειώδους δικαιοσύνης Κατόπιν, έν μέσω ούρσνομήκων ζητωκραυγών υπέρ τοθ Έθνους,τών Συμμάχων, τοΰ Τσώρτσιλ καί τοϋ Σκόμπυ καί άτελευτήτων χειροκρο- τημάτων έγινε δεκτόν ψήφισμα, είς τό οποίον ό λαός των Αθηνών—Πει ραιώς καί περιχώρων, άναπνέων τόν άέρα τής ελευθερίας, ίόστερ' άπό την άπαισία δικτατορία των κόκ κινων φασιστών, πού έρριψαν την Έλλάδα στό χάος, στήν άναρχΐα καί τή σφαγή, διαδηλώνει: 1)Τήν ευγνωμοσύνην τού πρός την Μ. Βρεττανίαν άπό δύο ήδη αί- ώνων φύλακσ των ελευθεριών τοΰ 'Ελλ. λατ-0 καί πρόςτούς σημερινούς έκπροσώπους της καί Ιδίως τόν γίγαν τα πρωθυπουργόν κ. Τσώρτσιλ. 2) Άποτίει φόρον τιμής πρός τόν Βρεττανικόν Στρατόν, τοΰ όποίου πολύτιμα τέκνα εθυσιάσθησαν χάριν τής ελευθερίας μας. 3) Διακηρύσσει την αφοσίωσιν τοθ λαοΰ πρός τόν Συμμαχικόν άγώνα καί την απόφασιν τού νά τόν συ¬ νεχίση παρά τό πλευρόν των. 4) ΚαταΥγέλλει τούς έγκληματίας τής στάσεως καί αξιοί την τιμωρί¬ αν των ένόχων καί την επιβολήν κυρώσεων εναντίον των ήγετών. 5) Ζητεί την εκκαθάρισιν των Δή μοσίων ύπηρεσιών καί των λοιπών έθνικών Όργανισμών άπό πάν πρό¬ σωπον, καταστάν έπιλήσμον πρός την ΠατρΙδα. 6) Διαδηλοΐ δτι τάσσεται παρά τό πλευρόν τής Κυβερνήσεως διά την εξασφάλισιν τής ελευθερίας τοθ λαοΰ. Ψηφίζει νά κατατεθή στέφανος είς τό Μνημεΐον τοΰ Στραπώτου υπέρ των Έλλήνων στρατιωτών των διά τάς ελευθερίας Αγνώστου "Αγγλων κα των πεσόν τοΰ Έλλη· νικοΰ λαοΰ καί την άνάστασιν τοΰ Εθνους. ΑΝΤ! ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΠΑ ΙΙΑΡΤΣΑλΙΑΟΥ Καθά πληροφορούμεθα μετά την κατάτταυσιν τοθ πυρός συνεκεντρώ θησαν κάπσυ είς τό ύπαιθρον οί πα- ράγοντες τοθ ΕΑΜ ΕΛΑΣ διά κριτι κήν καί λογοδοσίαν. Εναντίον των όργανωτών καί ύπευθύνων τοΰ ΕΛΑΣ άπηγγέλθησαν διάφοροι κατηγορίαι είς τάς οποίας απήντησεν άποστο- μωτικά ό συναγωνιστής Παρτσαλί- δλων. Ιδού τα δης ίξ όνόματος κείμενα: 1) Κατηγορεΐσθε δτι συμφώνως πρός την υπογραφήν σας διεκόπη τό πΰρ τοθ ΕΛ Σ είς 12 καί 1'κα¬ τά παράβασιν τοθ δικαίου τής ορ¬ γάνωσις νά μην σέβεται γραφήν της ποτέ. την υπο Άπολογία. - "Οντως διεκόπη τό πΰρ συμφώνως πρός την ύπογρα φήν μας ελλείψει πυρομαχικών. Γνω- στοθ δντος δτι κανονιές χωρίς μπα ροθτι δέν παίζονται, δέν υφίσταται κατηγορία σεβαομοΰ τής υπογρα¬ φή μας Εστω καί διά μίαν φοράν. 2) Κατηγορεΐσθε δτι δταν έπέρνα- τε τα δπλα άπό τούς Άγγλους δέν ίφροντίσατε καί διά την παραλαβήν Κουβερτών καί χλαινών καί ήδη οί δγωνισταί κάθονται πάνω στό χιόνι μέσα στούς κάμπους καί στά λαγκα δια καί μέ σηκωμένα τα δρεπάνια Χοιρετοΰν.... τόν κακό καί ψυχρό καιρό. Άπολογία.—Τό συνταχθέν σχέ όν τοϋ έπιτελείου σας προέβλεπε κ«τάληψιν τής έξουσίας, διαχειμα- Οιν«ίς τάς Αθήνας, μέσα σέ μέγα- ^ Λαλοριφέρ, καί δέν ήτο δυνα- νβ φαντασθώμεν δτι θά έχρειά- *το καί κουβέρτες. Έξ άλλου ο. συναγωνισταί κρατοθν παν- ΐπάνι σημαίνει δτι νομ|- θά είναι πάντα καλΛ%"^ ξαφνικά ό κανονισμός δέν γράφει τί θά κρατοΰν, καί ετσι ό κακός καί ψοχρός καιρός μδς ήλθεν άνει δοποίητα. 3) Κατηγορεΐσθε δτι κατά την μά¬ χην των Αθηνών δέν έξετελέσατε τάς έντολάς των όργανωτών, διότι κατά άσφαλεΐς πληροφορίας είς τό προχθεσινόν συλλαλητήριον παρου¬ σιάσθησαν χιλιάδες καί χιλιάδες ζων τανοί ένώ τό σχέδιον προέβλεπε νά μή μείνη ρουθοΰνι: Τό βέβαιον είναι δτι οί ζώντες είναι περισσότεροι των νεκρών. Ά π ο λ ο γ Ι α.—Νομίζομεν δτι δέν υφίσταται κατηγορία διότι ημείς πιστοΐ είς τάς άρχαιοτάτας Έλλη νίκας παραδόσεις έπρεπε νά έντα- φιάζωμεν τούς νεκρούς διά νά μή θεωρηθώμεν προδότες τής πατρίδος. Κατεσφάξαμεν λοιπόν τόσους δσους έχωροϋσαν αί χαράδραι καί τα πη- γάδια των πόλεων τα όποΐα καί έ γεμίσαμεν, τούς λοιπούς τί θά τούς έκάναμεν; Νά τούς αφίσωμεν άτά- φους θά μάς κ&τηγοροΰσαν δτι δέν είμεθα Έλληνες. 4) Κατηγορεΐσθε δτι δέν διεφωτίσα τε καλώς τόνλαόν καί τούς άρχηγούς των κομμάτων καί άρχισεν ή άποχώ ρήσις άπό την όργάνωση σημαινόν¬ των μελών. Άπολογία.— Επί είκοσιν ετη λειτουργεΐ ή διαφώτισί μας μέ σύ- στημα, καί συνεργασία ξένων διαφω τιστών τούς όποίους εσχάτως μετε καλέσαμεν έντός τής χώρας. Δυστυ νώς οί Έλληνες είνε χοντροκέφα- λοι καί δέν ύπακούουν. Τα έχρησιμο ποιήσαμεν δλα δασκάλους, στρατό, Μητροπολιτάδες, καθηγητάς. Ουτε τό μοίρασμα θέλουν, ουτε την έλευ θερίαν τής γυναίκας, ουτε την κα¬ τάργησιν των παηάδων ουτε την ίσότη. Ώς παραδειγμα σάς φέρνω ένα είς τόν οποίον τα είπα δλα αύ- τά καί δταν τα ήκουσε δλα μέ προ σοχήν μοθ άπαντφ: Δέν μοΰ λές κύ ριε «δταν μέ κοροειδβώεις τό χατ«· λαβαίνεις» αύτός φαίνεται τό εΐχε καταλάβει καί άμφέβαλλε γιά μενά. 5) Κατηγορεΐσθε δτι δέν κατελά- βατε την εξουσίαν πάση δυνάμει βάσει τής λακωνικής έντολής πού σάς εδόθη άπό την όργάνωση «ή τώρα ή ποτέ». Ά πό λ ο γ Ι α.— Διά τό «Τώρα» κατεβάλαμεν πάσαν προσπάθειαν καί δέν έφείσθημεν ουτε κόπου ουτε α'ίματος. Άγωνιστήκαμε μέ τούς συμμάχους μας Γερμανοβουλγάρους δσον ήτο δυνατόν άλλά κατέστη α¬ δύνατον νά καταλάβωμεν την εξου¬ σίαν την οποίαν δμως πρό μηνός είχαμεν περιορίσει σέ δύο δρόμους των Αθηνών Μετά την απομάκρυν¬ σιν μας έξ Αθηνών ή έντολή τοΰ «Τώρα» άπέτυχε άλλά δέν νομίζω δτι υφίσταται κατηγαρΐα γενικής ά- ποτυχίας διότι υφίσταται άκόμη τό -Α,Ι,^.ο,ΕΑΑΙΙΚΟΑΓΓΑΙΚΡΙΙ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΑΐΡΟΦΟΡΙΩί Τύ άνω γραφείον μ άς παρεχώρησε ευγενώς πρός δημοσίευσιν τα κάτωθι: Η ΜΙ— ΚΑΙ Η δεύτερον ήμισυ τής ποτέ». έντολής Κιψ «ή ΤΟ ΣΟΣΙΗΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΚ ΕΛΛΆΔΟΣ γΥΙΕΚΗΡΥΞΕΤΟΕγΜ Τό Πολιτικό Γραφεΐο τής Κεν- τρικής Έπιτροπής τοϋ Σοσιαλι- στικοϋ Κόμματος Ελλάδος, ΰστε- ρα άπό έμπεριστατωμένη συζητή¬ ση των μελών τού πάνω σ' όλα τα φλέγοντα πολιτικά προβλήμα- τα. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 1—Καταδικάζει άνεπιφύλακ-τα τόν έμφύλιο πόλεμο καί την σύρ- ραξι Έλληνικών καί Συμμαχικον δπλων. Τα θλιβερά αύτά γεγονό- τα ξέσπασαν στήν χώρα μας παρά τήνγνώμη τοΰ Σ.Κ.Ε. πού έ'καμε κάθε δυνατή ενεργεια γιά την αποφύγη καί την άποσόδησή τους. 2—Θεωρεΐ δτι μόνο θανάσιμοι έχθροί τής Πατρίδος μας ώργάνω- σαν τόν έσωτερικό αύτό πόλεμο πού διεξάγεται είς βάρος των έθνι- κων μας δικαίων των συμφερόν- των τοΰ έργαζομένου λαοΰ καί τοϋ κοινοϋ άντιφασιστικοΰ σκο- ποΰ των Συμμάχων Εθνών. 3—Δηλώνει δτι διεχώρησε όλο- κληρωτικά τίς εύθϋνες τού άπό τό συγκρότημα τοϋ ΕΑΜ. μόλις πληροφορήθηκε την ένοπλη έμφύ- λια σύγκρουση πού έγινε έρήμην τής γνώμης τοϋ Σοσιαλιστικβύ Κόμματος. 4—Κάνει έκκληση σέ δλα τα άδελφά Κόμματα καί δργανώσεις καί είς την έργατοϋπαλληλική τά- ξη νά συντελέσσυν στήν κατάπαυ- ση τοϋ έμφυλίου σπαραγμοϋ γιά την έπάνοδο στήν πολιτική όμα- λότητα τής χώρας. ό—Έξουσιοδοτεΐ τριμελή αντι¬ προσωπείαν νά επιδώση ΐήν πα- ροϋσα άπόφαση στήν Αύτοϋ Έξο χότητα τόν ΙΙρεσβευτή τής Συμ- μάχου Μεγάλης Βρεττανίας κ. Λί· περ καί στούς διπλωματικούς άντι- προσώπους των συμμάχων Δυνά- μεων Άμερικής καί Ρωσσίας Λα νά μεριμνήση γιά την δημοσιευθή της στόν Τύπο. Άθήνα 9-1-45 Γιά τό Π. Ι. τής Κεντρικής Έ¬ πιτροπής τοϋ Σ, Κ. Ε. Υπογραφή καί Σφραγίς ΗΠΟ ΗΜΕΡΑΣ ΣΑΒΒΑΤΟΝ 20 Ίανουαρίου 1945 ΑΙ ΑΠΟΚΑΛΐΨΕΙΕ ΤΟΓ κ. ΤϊβΡΤΣΐΙ ί προχθεσιναί άποκαλύψεις τοΰ μεγαλυτέρου φιλέλληνος των τε λευιαίων αίώνων πρωθυπουργοΟ τής Μεγάλης Βρεττανίας κ. ΟιΚνστων Τσώρτσιλ είς την Βουλήν των Κοινο τήτων σχετικώς μέ την δράσιν τοθ Ε.Λ Α.Σ. άφαιροθν τελείως τό προ σωπεΐον άπό τοΰς άνθρώπους ίκεί- νους οί όποΐοι υπό τό πρόσχημα δ¬ τι θά έπολέμουν εναντίον των Γερ¬ μανών καί υπέρ τής Πατρίδος των είς μέν τόν άγώνα εναντίον των Γερμανών ουδέν ή περίπου ουδέν έ" πραξαν, επολέμησαν δμως λυσσω- δώς εναντίον τής έαυτών Πατρίδος έπικουρούμενοι άπό τούς άσπονδο τέρους έχθρούς τοΰ Έλληνισμοϋ, τούς Βουλγάρους. «'Ενώ, είπεν ό κ. Τσώρτσιλ, οί Γάλλοι, οί Ιταλοί, οί Βέλγοι, οί Όλλανδοί παρτιζάνοι έχρησιμο—οΐησστ,ν Δνδρίίως μαχόμε Την 31 ην Όκτωβρίου, παρελθόν- τος έ'τους, εδημοσιεύθη είδησις είς τάς εφημερίδας μαςσχετικώς μέ τάς προθέσεις των Ηνωμένον Εθνών πρός ανακούφισιν τής δυστυχίας έν Κρήτη. Τό άρχικόν σχέδιον βεβαί¬ ως, έβασίζετο επί τής προϋποθέσε- ως δτι ή Κρήτη θά εΤχε έκκαθαρι σθή έκ τοθέχθρου. Ανεξαρτήτως τού τού δμως, ή Αάναηοε Η. Ο, (Προκα ή Δί μ ή ταρκτική Διοίκησις τής άθ εθ ί έγκατΕ στάθη ενταύθα, καί μολονότι ή στρα τιωτική κατάστασις έπέβαλε ποιάν τίνα τροποποίησιν τοθ πρωταρχικοΰ σχεδίου, αί πρώται αποστολαί προ- μηθειών βοηθημάτων αφίχθησαν καί διενεμήθησαν, ήδη δέ έντός πέντε έ βδομάδων ωρισμέναι ίκαναίποσότη τες προμηθειών παρελήφθησαν έξε- φορτώθησαν, έναποθηκεύθησαν, καί παρεδόθησαν είς την Ελληνικήν Συμμαχικήν Βοήθειαν, ήόποία εύθύ- νεται διά τάς διυνομάς καθ* άπα¬ σαν την Κρήτην. Δέν κατέστη δυνατόν είσέτι είς την Μ1,, νά παράσχη μεγάλην συνδρο¬ μήν είς τάς εσωτερικάς μεταφοράς των είδών τούιων, πάντως έλπίζε- ται νά πράξπ τουτο ευθύς μόλις ή στρατιωτική κοττάστασις άλλαχοΰτό έπιτρέψει, ιδίως δσον άφορά τάς ά κηλευθερωμένας επαρχίας τοΰ Νο- μοΰ Χανίων, δποι> αί *εινοπαθήσεις
  είναι μεγαλείτεραι καί τό πρόβλημα
  των μεταφοράν δυσκολώτβρον.
  ΜΕΡΙΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΙΣ
  Ατυχώς προέκυψαν παρανοήββις
  τινές καί ή δήλωσις α-δτη εξεδόθη κα
  τότΐιν έξουσιοδοτήσεως τοΰ Άν)ρχου
  τουλάχιστον επί τινάς μήνας
  άκόμη, ιδίως έφ' δσον ή Κρήτη δέ*
  έχει άκόμη τελείως άπελευθ^ρωθή
  υΝΗΒ
  ΟοτίεΓε11) ΔιοικητβΟ
  πρός διασαφήνισιν.
  τής ένταϋθα
  ΕΜ ΕΑ είναι Ινας όργανισμός
  των Ήνωμένων Εθνών, καί είς Εκα¬
  στον κλάδον συμμβτέχουν ΑΜΕΡΙ
  ΚΑΝΟ1 καί ΒΡΕΤΤΑΝΟΙ Στρατιωτι
  κοί ΆξβωμαΐικοΙ πρός εξασφάλισιν
  τής άφίξεως των πρρμηθειφν είς τάς
  Ελληνικάς "Αρχάς.
  Ή περίοδος διά την όποιαν είχεν
  προβλεφθή ήλειτουργία τής Μ Ι, έν
  Ελλάδι δέν ήτο μεγαλειτέρα των
  έξ μηνών άπό τόν χρόνον τής άπο-
  χωρήσεως των Γερμανών. Άλλά μό
  νόν ή Πρρκαταρκτική Διοίκησις τής
  Μ Ε ευρίσκεται ένταϋθα πρός τό πα(
  ρόν καί δέν ύπάρχει λόγ,ρς νά ύηα·.
  τεθή δτι ή έργασία δέν &ά σννεχι-.
  Ή γνωστή ώς ΙΙΝΚΚΑ οργάνω¬
  σις, είναι έπίσης οργάνωσις των Ή¬
  νωμένων Εθνών, μέ Επιτελείον πβ-
  ριλαμβάνον έπίσης ΒΡΕΤΤΑΝΟΥΣ
  ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ καί πολίτας
  πολλών άλλων Χωρών. Ή διαψορά
  μεταξύ υΝΚΚΑ καί Μ ^ εΓναι δτΑ,
  ή ϋΝΚ'ΚΑ αποτελεί πολιτικήν όργά'
  νωσιν, ήτις δέν δύναται νά λειτου»·
  γήση μέχρις δτου ή στρατιωτική κα
  τάστασις τό έπιτρέψςι. Πρρορίζεται
  νά αναλάβη τάς εργασίας των βρή-
  θειών μετά την, λήξιν τής στρατ>ιω.
  τικής φάσεως.
  ΤΟΠΙΚΑΙ ΕΠ1ΤΡΟΠΑ4
  Αί έπιτροπαί αί οποίαι κατθορί-
  ζουν τα σχετικά μέ τάς τιμάς ή
  μερομίσθια, μεταφορικά δζβδα κ«ί
  πλείστα άλλαζητήματα, διωρίσθη-
  <Τ<χν υπό τί)ς ύπευθώνου Έλληνι- κίΚ 'Αρχήζ- Κατά τάς συνεδριάσεως των Επιτροπών τούτων έν "Ηρα¬ κλείω, Βρεττανοί καί- Άμβρικανοί Άξιωματικοί παρε»ορίσκοντ<« δια την παροχήν σύμβουλον. Δέν πα- ρΐστανται ΆξιωματΗκοί τ% Μ Ι< είς τάς συνεδριάσει των ύ-ό-έπιτ,ρο πών αί οποίαι άσχολοΟνΓαιμέ τάς διανομάς των Νομών. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ !^ της α-λΑς,εΐνε νά τάς προμηθείας των βοηθημά¬ των τα όποϊα ερχονται. έκ τής Βρεττανικής Κοινοπολιτείας καί των Ήνωμένω Πολώ ή Ά ής ιείας Ήνωμένων Πολιτειών τής Άμϊρικής καί νά συνδράμη πάση δυνάμει τάς ύπευθύνους τοπικάς Άρχάς^ οίτινες διενεργοΰν τάς διανομάς. Αί πρςμή θειαι παραδίδονται είς τούς άντιπρο· σώιτους τής Έλληνικής Κυβερνήσε¬ ως έν Ηρακλείω. Ή Μ1« ωσαύτος παρέχει συμβουλάς κ«ί πδσαν δυ νατήν συνδρομήν διά την άϊοκατά- σιν τής οίκονομικής ζωτ}ς τής χώ¬ ρ Έλπίζεται δτι αί πληροφορίαι , έκδοθεΐσαι μετά, πλήρη ίξβυ- σιοδότησιν, θά τΰχςασι τής πρβοοχΓ)ς δλων έκείνων οΐτινες μέχρι τοθδε Λαραπλανήθησαν, έξ άγνοίας ή κα κοβούλων φημών καΐ δτι δέν θά πο- ραυσιαταθοθν εφεξής παρανοήθΕ,ις περί των σκοτίων ή των πράξίων ής. ΜΧ,. ρας. ΔΙ ΑΜ ΑΡΤ ΥΈ>Ι Α
  Τό Σοσιαλιστικόν Κόμμα Έλ
  λάδος Ή "Ενωσις Λαϊκής Δή
  μοκρατίας (Ε.Λ.Δ.; Τό Άγροτι-ι
  «όν Κόμμα Ελλάδος.
  ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΝΤΆΙ
  Πρός δλον τόν Πολιτισμένον Κόσμον,
  πρός τάς Συμμαχικάς Κυβερνήσεις
  Αγγλίας, Ήνωμένων Πολιτβιών,
  Σοβιετικάς Ενώσεως καί ||ΓαλλΙας
  καί τα Σοσιαλιστικά Κόμματα δλων
  τί&ν χωρών καί ζητεί την προστασίαν
  τους γιά την άνχιδημοκρατικήνκαί αύ
  θσΐρετη σύλληψη των γυναικών καί
  παιδιών των ήγετικών στελεχων τοθ
  ΣοσιαλιστικοΟ Κόμματος στή Μα-
  κεδονία ΜΥΛΩΝΑ καί ΣΤΑΥΡΙΔΗ,
  γιατί τό Κόμμα τους ανεκήρυξε
  τό άντιλαϊκό, άντεθνικό καί άντισυμ
  μαχικό κίνημα τοθ Κ,Κ.Ε. κα.ί τοθ
  Ε Α.Μ. καί διότι τα παραπάνω αχε
  λέχη τού κατέφυγον στήν Άθήνα
  γιά τό συντονισμό τοθ άγώγος πρός
  κατάπαυση τοθ Έμφυλίου σπατραγ-
  μοθ.
  13 Ίανουαρίου 1945
  Π. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Σ.Κ Ε )
  Α. ΧΑΡΙΤΑΝΤΗΣ (Ε.Λ.Δ.)
  Α. ΧΑΤΖΗΑΣΤΕΡΙΟΥ (Α Κ-Ε.)
  νοι κατά τοθ κοινοθ έχθροθ τών|8χΐ Κ0ΜΜ0ΓΓ4ΙΣΤΑΙ ΑΑΑΑ ΤΡΟΣΚΙ£ΤΑΙ
  Γερμανών, τα δπλα μέ τα όποια τους Ρ
  έφοδιάσαμεν ουδέν έχ« δυστυ
  χώς νά πλέξω εγκώμιον διά
  τούς στρατιώτας τοΰ ΕΛΑΣ οί ό¬
  ποΐοι άφ' ής στιγμής τούς όπλίσαμεν
  πρό διετίας ουδεμίαν αξίαν λόγου
  συνδρομήν προσεφέρον είς τόν κατά
  των Γερμανών άγώνα, μοναδικόν
  I-
  χοντες πρόγραμμα νά καταλάβουν
  την εξουσίαν βιαίως είς την Έλλά
  δα, άφοΟ πρώτον σφάξουν δλους
  τούς έθνικόφρονας Έλληνας». Ό
  βαρύς οΰτος κόλαφος ό οποίος κατε-
  φέρθη κατά των άνθρώπων τής «ορ¬
  γάνωσις» άπό τόν μεγαλύτερον σύγ
  χρόνον πολιτικόν νοθν δίδει τό δι-
  καίωμα είς πάντα Έλληνα νά ύ-
  ποδέχεται μετά τής άρμοζούσης πε·»
  ριφρονήσεως οιονδήποτε άπό τούς
  γενναίους αύτούς δήθεν... γερμα-
  νοφάγους οί όποΐοι τόσον κοττερά-
  κωσαν καί κατεξευτέλισαν τό διά
  τοΰ ΆλβανικοΟ 'έηους κτηθέν Ελλη¬
  νικήν γόητρον.
  Συνεχίζων ό "Αγγλος Πρωθυπουρ
  γός άπεκάλεσε τούς Έλληνας
  κομμουνιστάς Τρρσκιστάς. Είναι δέ
  οί Τροσκισταί—κατά τάς έξηγήσεις
  τοϋ κ. Τσώρτσιλ— ή χειροτέρα καί
  φοβερωτέρα έκδοσις τοθ κομμουνι-
  σμοϋ άποκηρυχθεΐσα πρό πρλλοϋ
  καί έν Ρωσσία άκόμη καί μιυουμέ-
  νη βανασίμως υπό των σημερινών
  Ρώσσων. Καί διερωτώμρθα μ| πραγ¬
  ματικώς δικαιολογημένην κατάλη¬
  ξιν. Πώς ή Έλληνιχή Γή, ή Γή τοθ
  πνεύματος τής άγάπης κβί τοθ φω¬
  τός έξέθρεψε τοιούτους άνθρώποιος;
  ΟΙ ΥΑΡ0Σ11ΑΗ118£
  »πό το σπάσΐμο των ύδροσιολήνων
  στήν Χρυσοπηγή άτελείωτ* χννον-
  »ειι τα νε^ά είς τούς δρόμους, Καί κα-
  θίστανται ούτοι άδιάβατοι. Ό Δήμος
  «ς στήλχι συνεργεΐον νά
  σπασμένους -σωλήνες. Διά ν«
  6 κοσμάκις άπό τό μα&χνο^ον τν
  ΐ νά μ-/) γίνετπι τόπτ,
  ιθ.
  ατο
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ Δραχ. 10
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΣΑΒΒΑΤΟΝ 20 Ίβνουαρίου 1945
  ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
  ΠΡΟΣ ΠΗΤηΞΙΜ ΕΓΚΛΗΜΗΤΙΚΩΜ ΡΟΠΩΝ
  "Υπό τής Διοικήσεως Χωροφυλακής
  εξεδόθη ή κάτωθι ανακοίνωσις:
  Μάς ύποβάλλονται παράπονα διά την
  αισχροκέρδειαν ή την άπόκρυψιν τροφί-
  μων, ήτις παρουσιάζεται είς την αγοράν
  κατά περιόδους. Ή Άγορανομική ύ-
  πηοεσία τής Διοικήσεως Χωρ)κής κα·
  ταβάλλει πάσαν προσπάθειαν διά νά
  πατάξη αμφοτέρας ταύτας τάς έγκλη-
  ματικάς ροπάς, αΐτινες δέν αποτελούσι
  τίποτε άλλο, ειμή συνέχισιν τού άνα-
  πτυχθέντος κατά την διάρκειαν τής
  Γερμανοκρατίας μαυραγοριτισμού.
  "Ινα όμως αί αστυνομικαί ενέργειαι
  τελεσφορήσωσι, είναι άπαραίτητος ή
  συνδρομή καί ή ένίσχνσις των πολιτών
  είς τό δύσκολον αύτό έργον.—Πολλοί
  γίνονται θύματα εκμεταλλεύσεως καί
  όμως ουδείς ποτέ παρουσιάσθη αύτο-
  προαιρέτως νά καταγγείλη είς τα
  άστυνομικά ό'ργανα έστω καί μίαν πα¬
  ράβασιν διατίμησεως ή άλλης άγορανο-
  μικής διατάξεως.—Καί όχι μόνον τούτο,
  άλλά καί όταν δργανα τής άγορανομίας
  έπιζητοϋν νά ένεργήσουν σχετικόν έλεγ¬
  χον επί τής προελεύσεως τής τιμής ή
  τής άκριβοϋς ζυγίσεως έμπορευμάτων
  φερομένων υπό πολιτών, οί τελευταϊοι
  ούτοι συνηθέστατα, άν δχι πάντοτε,
  άρνούνται μετά δυσφορίας τόν έλεγ¬
  χον τούτον.
  Διά τού τρόπου τούτου γίνενται έμ-
  μεσοι συνεργοί αισχροκερδείας, ζημιοϋν-
  τες ου μόνον εαυτούς, άλλά καί τό σύ¬
  νολον. Συνιστώμενόθεν εϊςτούς πολίτβς
  όχι μόνον νά δέχωνται ευχαρίστως κ«ί
  προθύμως πάντα έλεγχον, άλλά καί αυ¬
  θορμήτως νά καταγέλωσιν είς την άγο-
  ρανομικήν υπηρεσίαν πάσαν αϊσχρο
  κέρδειαν είς βάρος αυτών ή άλλου τινός
  γενομένην.
  "Ανευ τής συνδρομής ταύτης οί
  αίσχροκερδεΐς θά συνεχίσουν όργιάζον
  τες είς βάρος τού Λαοϋ.
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΑΙ
  ΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
  ιΟ Κυβερνητικάς Άντιπρόσωπος
  Άνατολικής Κρήτης κ. Παπαδογιάν
  νης έπεκΰρωσε απόφασιν τής Στρα
  τιωτικής Διοικήσεως Ηρακλείου διά
  τής οποίας ετέθησαν είς διαθεσιμό-
  τητα οί Επιθεωρηταί των Δημοτικόν
  Σχολείων περιφερείας Ηρακλείου
  καί Πεδιάδος Κωνστ. ΣταυρινΙδης
  καί ΒασΙλ. Παρλαβάτζας δι* άνάρ-
  μοστον στάσιν κατά την περίοδον
  τής κατοχής καί θέτει τούτους είς
  την διάθεσιν τοϋ Ύπουργείου Θρη-
  σκευμάτων καί Έθνικής Παιδείας ό-
  ρίζων ώς όδοιπορικά τοϋ μέν Κ
  Σταυρινίδη δρχμ. 5.000 τοϋ δέ Β.
  Παρλαβάτζα δρχμ. 12.000.
  ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΝΤΑΣ
  ΑΣΤΕΓΟΥΣ
  Άπαντες οί υπό τής Έπιτροπής
  Στεγάσεως έγκατασταθέντες έντός
  καί έκτός τής πόλεως, είς οικίας ή
  καταστήματα όφείλουν νά προσέρ¬
  χωνται είς τα γραψεΐα τής 'Επιτρο-
  πής καθ" εκάστην 2—6 μ. μ. καί δη·
  λωνωσι ύπευθύνως την διεύθυνσιν
  εγκαταστάσεως των, τα καταλη-
  φθέντα δωμάτια, τό ονοματεπώνυ¬
  μον τοϋ Ιδιοκτήτου κ.λ.π. προκειμέ-
  νού νά καθορισθή υπό τής Έπιτρο
  πής τό καταβλητέον ενοίκιον.
  ΑΠΟΦΑΣΙΣ Ε1ΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ
  Δι* αποφάσεως τοθ κ. Είρηνοδίκου
  Ηρακλείου απερρίφθη ή ένστασις
  κατά τοθ κύρους τής έκλογής τοΰ
  ΔιοικητικοΟ Συμβουλίου τοθ Συνδέ-
  σμου Έφέδρων αξιωματικών Ν. Η¬
  ρακλείου. Κατόπιν τής ανωτέρω άπο
  φάσεως τό έκλεγέν Διοικητικόν Συμ¬
  βούλιον ανέλαβε κανονικώς τα κα-
  θήκοντά τού.
  ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ
  ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΣΦΑΚΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
  Οί κάτωθι ύπογεγραμμένοι κάτοι·
  κοι τής Κοινότητος Σφάκας συνελθόν
  τες σήμερον την 28 Δεκεμβριού 1944
  είς πάνδημον συλλαλητήριον καί λα¬
  βόντες ύπ' δψιν τα εσχάτως λαβόντα
  χώραν άντεθνικά γεγβνότα είς Αθή¬
  νας, Πειραια καί λοιπήν Έλλάδα,
  άποδοκιμάζομεν ταυτα καί άποκη
  ρύσσομεν τούς άρχηγούς αυτών ώς
  έχθρβΰς τής 'κινδυνευούσης Πατρίδος
  μας καί τασσόμεθα ολοψύχως παρά
  τό πλευρόν τής Πανεθνικής Κυβερ¬
  νήσεως ημών καί των μεγάλων μας
  συμμάχων, Ετοιμοι νά προσφέρωμεν
  τάς υπηρεσίας μας πρός τό συμφέ¬
  ρον τοθ 'Έθνους μας. Τό παρόν άπο
  σταλήτω είς τόν Διοικητήν των Βρετ
  τανικών Στρατευμάτων έν Ελλάδι
  στρατηγόν κ. Σκόμπυ,
  "Επονται 845 ύπογραφαί.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Ό Σύλλογος Έφέδρων αξιωματι¬
  κών καί όπλιτών χωροφυλακής Ν.
  Ηρακλείου «Άμυνα».
  Καλεΐ είς γενικήν Συνέλευσιν ά¬
  παντας τούς Έφέδρους άξιωματι-
  κούς καί όπλίτας τής Χωροφυλακής
  την προσέχη* Κυριακήν 21 Ίανουα-
  ρίου έ. ε. καί ώραν 1 μ. μ. είς την
  αίθουσαν τοΰ ΔημοτικοΟ σχολείου
  ϊναντι τοΰ Άγίου Τίτου.
  Θέμα: Διάφόροι άνσκοινώσεις.
  Έν Ηρακλείω τή 17 Ίανουαρίου 1945
  Ό πρόεδρος
  Ζαχαρ. Αντωνακάκης
  ΚΟΙιΊΟΗΙΚΚ
  ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΓΑΜΟΙ.— Ό κ. Ζαχαρίας
  Χαιρέτης καί ή δνΐς Παγώνα Τσαμττουρά
  κη ετέλεσαν τούς γάμους τ«ν.
  Παράνυμφοι παρέστησαν οί "Αγγλοι
  αξιωματικόν κ. κ. Τ· Ο- καί Τζών. Ή «Νί
  κη» εΰχεται στοϋς νεονύμφους καί στούς
  κοομτταρους κάθε ευτυχίαν.
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.— Ό κ. Ζαχαρίας Κατεχά¬
  κης εβάπτισε τό χαριτωμένο κοριτσάκι
  τοϋ κ. Χριστοφόρου Μαμάκου ονομάσας
  αύτό Άργυροΰλα. Είς τούς γονεΐς καΐ
  τόν ανάδοχον ή «Νίκη» εθχεται νά τοίς
  ζιίσπ·
  ΔΩΡΕΑΙ.— Είς μνήμην Γεωργίου Ζαχα¬
  ριουδάκη προσεφέρθησαν είς Πανάνειον
  Δημοτικόν Νοσοκομείον 15 όκάδ. ελαίου.
  —Ή οίκογένεια Μιχαήλ Στιβακτάκη έ-
  τροφοδότησε πλουσίως τό "Ασυλον τής
  Γερόντισσας είς μνήμην τής μητρός των
  Μαρίας Στιβακτάκη.
  —Ή δνίς Μαρίκα Κβλαϊτζάκη είς μνή¬
  μην τής μητρός της Κατίνας έτροφοδότη-
  σεν πλουσίως τό "Ασυλον τής Γερόντισ¬
  σας.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤηΡΙΑ·— Καθήκον μου θεω-
  ρώ όπως καί διά τοϋ τύπου έκφράσω τάς
  ευχαριστίας μου είς τόν μαιευτήρα Κων.
  Πομποδάκην έκ Βασιλικής Καινουρίου
  δστις κατα τόν τοκετόν τής συζύγοι
  μου επέδειξε εξαιρετικήν έπιστημονική
  ϊκανότητα δι' ής κατόρθωσε νά σώση τή
  λεχώ καί τό βρέφος έκ τοϋ μεγάΧου κιν
  δύνου είς τόν οποίον ευρίσκοντο.
  Ό Ευχαριστών
  ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΓΡΕΒΕΤΖαΚΗΣ
  Κανδήλα Καινουρίου
  ΚΙΜΗΜΚΤΟΓΡΗΦΟΙ
  «Η Λ Ε Κ Τ Ρ Α»
  (Μέ τα τελειώτερα μηχανήματ-α.)
  ΣΗΜΕΡΟΝ 6-8 μ. μ. Η ΦΛΟΓΑ ΤΗΣ
  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (Νϋχτες Άλγΐρίου).
  έκτός προγρήμματος Ζουρνάλ.
  Τάς Κυριακάς 3 "Απογευματιναί ωρα
  3-3, 5-7 καί 7-9 μ.
  ΤΕΤΑΡΤΗ 24 Ίανουετρίου ώρα 6 μ. μ.
  τό θεατρικόνάριστούργημα τού Γρ. Ξε-
  νοπούλου «ΦΟΙΤΗΤΑΙ» ύττό τοθ Ε.Κ.Ο.Η.
  ό «'Ερωτόκριτος» ύπέβ τοθ' Πανανείου
  ΔημοτικοΟ Νοσοκομείου Ηρακλείου.
  ΣΙΝΕ «ΜΙΝΩΑ»
  "Ενα κομψοτέχνηρα παραγωγής 1943—
  1944 ΟΤΑΝ Η ΓΥΝΑΐΚΑ ΘΕΛΕΙ Μέ την
  Χίλτε Κράλ.
  Σ.Σ. Καθ" εκάστην Βύο κροβολαί 4—6
  καί 6—8. Τετάρτη καί Παρασκευή μί«
  ρροβολήδ—8.
  Έκτός προγράμματος Ζουρνάλ
  ι κατάστα
  ΛΓΓΕΛΙπΙ
  Ζητεΐται «ιάνο είς αρίστην
  σιν πρός αγοράν.
  Πληροφορίαι είς τα γραφεΐα μας.
  Οώτορινολαρυγγολόγος ίατρός Γα
  λανάκης Έμμ-, έν Γαλλία είδικευ
  βείς δέχεται έ-δός Βασιλογεώργη 5 Π«ρ
  βολά.
  ΖΗΤΕΪΤΑΙ.—ΰπηρέτρια μέ καλάς συ
  στάσεις μισθός 1000 δρ. μηνιαίως.Πληρο-
  φορίαι παρά τα Γραφεΐα μας.
  Ή πτυχιοϋχος μαΐα κ. Φλωρεντία Κα¬
  στρινογιάννη εγκατεστάθη επί τής όδοΰ
  Ιωαννίνων έναντι οικίας ίατροΰ Πρινια-
  νάκη παρά τη Νομαρχία.
  ΒαΦαί ύφασμ των Κολοκοτρώνη σα
  σουνάκια «ΚΙΟΑ» ύγρά φρενών αΰ·
  τοκινήτων πώλησις λιανική ΕΜΜ. ΠεΤΡΑ
  ΚΙΣ (έναντι Ιχθυοπωλείων).
  ΑΠΩΛΕΣΘΗ Μνα τσαντάκι περιέχον
  κλειδιά καί χρήαατα. Παρακαλεΐται ό
  ευρών δπως κρατήσει τα χρήματα καί
  παραδώσει τα κλειδιά είς τα γραφεΐα
  μας καί αμοιφθήσεται.
  Πρατήριον ασβέστου ΕΜΜ. ΜΠΑ-
  ΛΑΝΤΗ, όδός Ψαρογιάννη (Μπεμ
  πλεντζίδικα).
  Πωλεϊται άσβέβτης Ιξαιρετικής ποιό
  τητος σβεσμένος καί ά'σβεστος.
  Τιμαί συγκαταβατικάς
  Προιστάμΐνος Τυπογραφείον
  ΡΜ/ΜΛΜ. Α ΔίΊΠθΤΗΚΗΙ
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΛΩΣΙΣ
  Ό κάτωθι υπογεγραμμένος Νικό¬
  λαος Στεφανιδάκης δηλώ ύπευθύνως
  δτι μέχρι σήμερον δέν άνήκον είς
  καμμίαν όμάδα καί άπό σήμερον τί-
  θεμαι στό πλευρόν τής οργανώσεως
  τής Ε.ΟΚ.
  Έν Ήρακλείφ τή 14 Ία)ρίου 1945
  Ό δηλών
  Νικόλ. Στεφβνιδάκης
  ΔΗΛΩΣΙΣ
  Ό κάτωθι υπογεγραμμένος Έλευ
  θέριος Έμμ. Χανιωτάκης έκ χωρίου
  Κασσάνους Πεδιάδος, δηλώ δτι με-
  θίσταμαι έκ τής οργανώσεως Ε.Α.Μ.
  καί τάσσομαι είς την εθνικήν όργά
  νωσιν τής Ε.Ο.Κ. ήτις άγωνίζεται
  διά νά σώση. την Έλλάδα μας άπό
  έσωτερικούς καί έξωτερικούς έχ
  θρούς.
  Έν Καοσάνοις τή 23—12—1944
  Ό Δηλών
  'Ελευθ. Έμμ. Χανιωτβ,κης
  ΠΑΛΗΟ ΚΡΑΣΙ ΤΟΥ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙ-
  ΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΠΟΥΛΙΕΤΑΙ ΣΤΟ
  ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΜΙΠΜΠΑΚΗ-ΛΥΔΑΚΗ
  Πλατεία Έλ. Βενιζέλου
  Άπό τής 6ης ^ μέχρι 15ης τρεχ. μ.
  θά πουλιέται στό Πρατήριο Μπιμπάκη-
  Λυδάκη κρασί λευκό καί έρυθρό έσο
  δείας 1943, ποιότητος έξαιρετικής καί
  15 βαθμών οϊνοπνεύματος μέ τιμές βά
  σει τής διατημήσεως.
  Σπεύσατε νά έξασφαλίσεται μιά πο-
  σότητα άπό τό θαυμάσιο αύτό κρασί,
  ■ιά νά στολίσετε μ' αύτό τό τραπέζι
  άς, σέ μιά μερά γιορτάσις μηχαρας.
  ΠΡΩΪΪΝΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  Βρεττανικαΐ δυνάμεις κατέλαβον τό Έχτ.
  Συμμαχικόν πολεμικόν ανακοινωθέν.
  ΕΛΛΑΣ: Ό ΕΛΑΣ έξεκένωσε την
  Θ6β)νίκην καί μίαν περιοχήν άκτΐνος
  30 χιλιομέτρων έκ τής πόλεως. Βρετ·
  τκνοί άξιωματικοί είπον δτι 20 χιλι-
  «δες τόννοι προμήθειαν οί όποΐοι
  είχον έκφορτωθεΐ είς Έλληνικβύς
  λιμένος κατά τό διάστημα των έχ·
  θροπραξιών, έκλάπησαν ή κατεσχέ¬
  θησαν υπό τοθ ΕΛΑΣ. Δύο πλοΐα 8
  χιλιάδων τόννων ηναγκάσθησαν νά
  έπιστρέψουν είς τούς λιμένας τής α¬
  ναχωρήσεως των. Έντός ολίγων η¬
  μερών φθάνει είς τόν Πειραια τό
  πρώτον Τουρκικόν πλοΐον μέ προμη¬
  θείας διά τόν Ελληνικόν λαόν.
  Ό κ. Τσώρτσιλ είς τόν χθεσινόν
  λόγον τού είς την Βουλήν των Κοι-
  νοτήτων άφιέρωσε έ'να μεγάλο μέ-
  ρος διά την Έλλάδα.
  ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ: Είς την Νο
  τιανατολικήν "Ολλανδίαν Βρεττανι-
  καί δυνάμεις διηύρυναν τό μέτω¬
  πον των κατά 3 χιλιόμετρα καί κα
  τέλαβον τό Έχτ. Είς τόν θύλακα
  των Άρδενών οί Άμεβικανοί προ-
  ήλασαν 2 άκόμη χιλιόμετρα βπί με-
  τώπου 8 χιλιομέτρων.
  Βορείως τοθ Στρασβούργου οί Γερ
  μανοί προεξέτειναν τό προγεφύρω-
  μά των «πί τοθ Ρήνου. ·
  Βαρέα συμμαχικά βομβαρδιστικά
  έπληξαν σιδηροδρομικβύς στόχους
  είς Μαγδεμβοόργον καί Καϊσερσλά
  ουτερν αμφότεροι είς την Δυτικήν
  Γερμανίαν.
  ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ. —Είς
  την Κεντρικήν Πολωνίαν τα στρα-
  τεύματα τοθ στρατάρχου Ζούκωφ
  Δηλώσεις τού κ# ΤΤλαστήρα
  είς «Ήμερήσιον Τηλέγραφον»
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Ίανουαρίου. —
  Ό Πρωβυπουργός Στρατηγός Πλα¬
  στήρας ομιλών χθές είς άντιπροσώ-
  πους τοΰ «Ήμερησίου Τηλεγράφου»
  είπεν δτι ή άντίθεσίς τού πρός τό
  ΕΑΜ όφείλεται, πρώτον είς την ά-
  διαλαξίαν των εναντίον των μή συμ]
  φωνούντων πρός αύτούς, δεύτερον'
  είς τό δτι άρνοθνται τα δικαιώματα
  τοθ άτόμου καί τρίτον διότι άποβλέ-
  πουν βίς την τρομοκρατίαν. Συνεχί¬
  ζων είπεν δτι εΐχε ποτέ την πρόθεσιν
  νά έκκαθαρΐστ) την χώραν άπό τούς
  στασιαστάς άλλά ή απαλλαγή είναι
  απαραίτητον βήμα προτοθ ό λαός έκ
  φράση την θέλησίν τού.
  Τώ 1923 εγένοντο εκλογαί υπό την
  επίβλεψιν μου. Ουτε οί άντίπαλοι ε-
  μέμφθησαν τό άποτέλεσμα των έκλο
  γών αυτών. Κατά τόνΐδιον τρόπονθά
  διενεργηθοϋν καΐτώρααίϊκλογαί κβί
  μάλιστα υπό την επίβλεψιν καί ξέ
  νων άντιπροσώπων. "Εάν τό ΕΛΑΣ
  έπιμέν&ι, παραστεϊ ϊέ άνάγκη νά έ-
  ξακολουθήστι ή Κυβέρνησις μόνη τό
  έργον της, τό κράτος τοϋ νόμου καί
  ή τάξις δύνανται νά άποκατασταθοϋν
  έντός εβδομάδος.
  Όμιλών μετά πρός άλλους άντι-
  προσώπους ό Στρατηγός Πλαστήρας
  άνεφέρθη είς την διάλυσιν τοθ ΕΛΑΣ
  Όλόκληροι όμάδες, εΤπεν, λιποτα-
  κτοΰν. 'Εάν δέ καταθέσουν τα δπλα
  θά μετάσχουν των έκλογών καί άν
  κεροίσουν θά άναλάβουν την εξου¬
  σίαν.
  Ανεκαλύφθησαν Ιοοο πτώματα
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Ίανουαρίου.— ΟΙ Έ-
  λβσΐται πρό τής αναχωρήσεως των
  άπό τή Λαμία κατέστρεψαν έν μέρει
  τόν άνδριάντα τοϋ Άθανασίου Διά-
  κου.
  —'Ο Τΐαρτσαλίδης ©' £να τμήμα
  έλασιτύόν, υπό τοθ όποίου ώδηγεΐτο
  μία φάλαγγα όμήρων, είπεν, δταν
  τούς συνήντησε: Τί τούς φυλάγετε
  αύτούς; Δέν Ιχετε μήπως χαράδρες
  έδώ νά τούς θάψετΐ;
  —Συνελήφθη είς τάς Αθήνας καί
  ό έ'νας άπό τοΰς χαρτεμπόρους ά-
  δελφούς Πετ®όπ®υλος, οί όποΐοι ένώ
  εΐχαν συνεργασθή στενά μέ τούς
  Γερμαννύς εΐχαν προσχωρήσει είς
  τό ΕΑΜ, δι* νά άποφύγουν την δί¬
  ωξιν—δπως κάνουν οί περισσότεροι
  δοσίλογοι. Οί Πετσύπβυλοι παρεχώ
  ρησαν είς τό ΕΑΜ μεγάλας ποσό¬
  τητας χάρτου προερχομένου άπό
  τούς Γερμανβύς γιά την Ικδοσι των
  εφημερίδων μόνον τής οργανώσεως
  αυτής.
  —Είς τόν συνοικισμόν τοθ Περιστε
  ρίου στάς Αθήνας ανεκαλύφθησαν
  1000 νέα πτώματα τουφεκισθέντων
  άπό τούς έλασίτας όμήρων. Τόγεγβ-
  νός έπιστοποιήθη δικκστικώς υπό τοθ
  προϊσταμένου τής ίατροδικαστικής υ¬
  πηρεσίας κ. Λουκοπούλβυ ό οποίος
  ενήργησε σχετικάς ερεύνας. Τίς τε-
  λευταΐες ήμέρες τής παραμονής των
  έκεΐ βί Έλασΐτες ώδηγοθσαν άνά
  40 ή 50 τούς όμήρους πού εΐχαν μα-
  ζέψει στ* στρατόπεδβ συγκεντρώσε¬
  ως καί τούς έτουφέκιζαν δπισθεν
  τού έκεΐ νεκροταφείου μέ πολυβόλα
  καί επειτβ: τούς ερριχναν σέ χ«ρακώ·
  ματα, πού εΐχαν έκεΐ άνορύξει βί Γερ
  μανοί άπό παληό.
  —Είς τό Μπραχάμι ανευρέθησαν
  άκόμη 150 πτώματα θυμάτων τής θη
  ριωδίας των Έλασιτών. Μεταξύ «ύ-
  τών άνεγνωρίσθη κβί τό πτώμα τοβ
  ύπαστυνόμου Π. Παπαδάκη.
  9ά ληφθούν μέτρα ένι-
  σχύσεως καλλιεργητών
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Ιανουάριον—Τό ύ-
  πουργεΐβν Γεωργίας μελετά τό ζήτη-
  μα τής παροχής χορηγήσεων πρός
  τούς γεωργούς, διά την αντιμετώπι¬
  σιν των κβτλλιεργητικών άναγκών κβί
  την άνασυγκρώτη&ιν τής γεωργικής
  οίκονομίας.
  )ά φορολογηθοϋν τα
  μεγάλα κέρδη
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Ίανουαρίου.—Ό 0-
  πουργός των Οικονομικήν κ. Σίδερης
  ανεκοίνωσεν δτι ή κυβέρνησις μελε
  τδι την επιβολήν φορολογίας επί των
  μεγάλων κερδών.
  Τα νέα άντιτορπιλλικά
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Ίανουαρίου.—Προσε¬
  χώς θά) διεξαχθή είς Αγγλικόν λιμέ¬
  να ή τελετή τής παραλαβής των δύβ
  νέων άντιτορπιλικών μας, είς τα ό-
  ποία εδόθησαν τα όνόματα «Αίγαΐ-
  ον» καί «'Άστιγξ».
  Ή Παλινόστησις
  των προσφύγων
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Ίανουαρίου.— Τό Υ¬
  πουργείον Προνοίας έν συνεργασία
  μέ τούς άντιπροσώπους τής ΕΜ—
  ΕΛ καί τής Οΰνρα, μελετφ τό ζήτη-
  μσ τής παλινοβττήσεως των προσφύ
  γων είς τάςίδιαηέβας των πατρίδας,
  ώς καί τό ζήτημα τής οίκονομικής
  των ίνισχύσεως.
  Ό Ζέρβας πρός τούς
  άνδρας τού
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Ίανουαρίου.— Ό ύ-
  ποστράτηγοο κ. Ζέρβας απηύθυνε
  πρός τούς συμπολεμιστάς τβυ έγ
  κύκλον, είς την οποίαν τονίζει δτ
  ή πατρίς θά εύγνωμον{| «ύτβύς δι*
  τούς λαμπρούς αγώνας των κ«τ«
  την ίιάρκειαν τής κατβχής.
  Έν τή έγκυκλίω «ναφέρεται ότι
  κατά τάς συγκρούσεις μετά τοθ
  έχθροθ εφονεύθησαν 1200 καί έτρβυ-
  ματίσβησαν 2.000 έκ των άνδρων
  τοθ ΕΔΕΣ.
  Όστρατιωτικός έξοπλι
  σμός τής Χώρας
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Ίανουαρίου.—Ό 'Υ-
  πουργός των Οίκονομικών κ. Σίδε¬
  ρης συνειργάσθη μέ τούς άρμοδίους
  συναδέλφους τού διά την πραγματο¬
  ποίησιν τοΰ έξβπλισμοϋ τής Χώρας
  είς τρόπον ώστε ή Ελλάς νά κατα¬
  στή ίσχυρά σύμμαχος.
  Αί Αγγλικαί απώλειαι
  είς την Έλλάδα
  ΑΘΗΝΑΙ 19 ΊανβυαρΙου.—Είς τόν
  τελευταίον τού λόγον ενώπιον τής
  Βουλής των Κοινοτήτων, ό κ. Τβώρ-
  τσιλ ανέφερεν δτι αί αγγλικαί απώ¬
  λειαι κατά την τελευταίαν στρατιατι-
  κήν εκκαθάρισιν τοθ στσσιβστικβθ
  κινήματος έν Ελλάδι μεταξύ 3ης
  Δεκεμβριού καί 6ης Ίανουαρίου, ήμέ
  ραν κατά την όποίβν είχον συγκεν
  τρωθίϊ αί σχετικαί πληοοφορΐοι είς
  τό Λονδίνον, άνέρχονται είς 2101
  "άνδρας, έκ των 6ποΙων 237 νεκροΐ
  προήλασαν 50 χιλιόμετρα έντός 24
  ώρών καί κατέλαβον τό Λόβιτς 75
  χιλιόμετρα δυτικώς τής Βαρσοβίσς
  Βορειότερον ό στρατάρχης Ροκο^
  σόφσκυ κατέλαβε τό χωρίον Προνσύ
  30 χιλιόμετρα νοτίως τής Άνατολι¬
  κής Πρωσίας καί τελευταίον προ¬
  πύργιον τοϋ κόμβου Μόλβιν. Νοτιώ
  τερον αί στρατιαΐ τοθ στρατάρχου
  Κόνιεφ άπέχουν 35 χιλιόμετρα άπό
  τό Νότς καί 15 μόλις χιλιόμετρα ά¬
  πό τ* σύνορα τής Γερμανικής Σιλε
  οίας. Μαχαι διεξάγοντβι είς τα
  κράσπεδα τής Κρακοβίας. Όλόκλη
  •ος σχεδόν ή Βουδαπέστη έ"χει ξεκα-
  θαρισθεΐ.
  ΙΤΑΛΙΑ.—Λόγω τής συνεχιζομένης
  κβκοκαιρίας πβρετηρήθη μόνον έντο
  νος περιπολιακή δράσις.
  Συνηντήδησαν οί κ.κ.
  Αλεξάντερ Πλαστήρας
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Ίανουαρίου.— Ό
  στρατβρχης Αλεξάντερ καί ό υπουρ
  γός κ. Μάκ-Μίλαν επεσκέφθησαν σή¬
  μερον (χθές) την 10.30" π. μ. ;τόν ΐκ.
  Πλαστήραν. Επί των διαμειφθέν-
  των δέν εγένετο καμμιά άλλη άνα
  κοίνωσις πέραν τοθ δτι ή συνομι-
  λ(Β άνεφέρετθ γενικώς είς την εξέ¬
  λιξιν τής έν Ελλάδι καταστάσεως
  άπό τής υπογραφάς της μεταξύ τοΰ
  Βρεττανικοϋ Στρατηγείου καί τοθ Ε¬
  ΛΑΣ άνακωχής.
  Είς Γερμαν. Σιλεσίαν;
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 19 Ίανουαρίου.— Κα¬
  τά πληροφορίας, Ρωσσικά στρατεύ-
  ματα εισήλθον είς την Γερμανικήν
  Σιλεσίαν. Μεταδίδεται δτι οί Γερμα
  νοί μεταφέρουν έσπευσμένως ένισχύ
  βεις είς τάν τβμέα αυτόν.
  Διαδήλωσις
  είς Βελιγράδιον
  Ή άρνησις τοθ Βασιλέως Πέτρου
  νά συγκατατεθή είς ωρισμένα ση-
  μεΐα τής συμφωνίας Τϊτο—Σούμπα·
  σιτς εθεωρήθη είς Βελιγράδιον ώς
  προσβολή των Δημοκρατικών μεθό-
  δών καί συνβπεία τούτου εγένετο
  μεγάλη διαδήλωσις.
  Άγγλοι Βουλευταί διά
  τα έν Ελλάδι
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 19 Ίανουαρίου.—Με¬
  τά την δμιλίαν τοϋ ό κ. Τσώρτσιλ
  την λαβοϋσαν χώραν χθές είς την
  Βουλήν των Κοινοτήτων ωμίλησεν
  ό^ργατικός βουλευτής κ. Γκρήνγουν
  δστις άπεκήρυξε την κράτησιν όμή¬
  ρων ή όποία ώς είπεν άντίκειται είς
  τούς διεθνεΐς Νόμους.
  Ή κράτησις όμήρων, εσυνέχισεν,
  καί μάλιστα διά πολιτικούς λόγους
  είναι αδικαιολόγητος.
  Τέλος ό κ. Γκρήνγουντ είπεν δτι
  ή Μεγάλη Βρεττανία δέν πρέπει
  νά παίζη συνεχώς τόν ρόλον άστΐννο
  μικοθ είς την Έλλάδα.
  Άλλος ββυλευτής, είπεν δτι αί ό-
  μότητες υπήρξαν μέρος τοθ έμφυλίου
  πολέμου. Ή ένότης τής Κυβερνήσεως
  μας διεσπάσθη δχι λόγω τής εξελί¬
  ξεως τής καταστάσεως είς τό Δυτι¬
  κόν μέτωπον άλλά λόγω τής πσλι.
  τικής μας είς την Έλλάδα,
  Ό κ. Άτλυ ομιλών εΤπε μεταξύ
  άλλων ότι ένώ εγένοντο προετοιμα¬
  σίαι διά την εγκαθίδρυσιν Κυβερνή¬
  σεως άντιπροσωπευτικής δλων των
  κομμάτων καί διά την μεταφοράν
  τροφίμων, μιά μειοψηφία προσπά-
  •ησε νά καταλάβη την αρχήν.
  Οί Σημερινοί Τάϊμς σχολιάζουν
  ευμενώς την είδησιν δτι δέν πρόκει-
  τβι νά γίνουν προγρσφαί είς την
  Έλλάδα,
  ΥΣΤΒΤΗΣΤΙΓΜΗ
  Ή συνάντησις των Συμ
  μάχων άρχηγών
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 19 Ίανουαρίου.— "Ε¬
  γνώσθη δτι ωρίσθη ό χρόνος καί ό
  τόπος τής συναντήσεως των τριών
  άρχηγών Στάλιν, Τσώρτσιλ καί
  Ροθσβελτ. Ό τελευταϊος ανεχώρη¬
  σε ήδη διά τόν τόπον τής συναντή-
  βεως.
  ΜΟΣΧΑ 19 Ίανουαρίου.— Τό γε-
  γονός τής καταλήψεως τής Βαρ-
  σοβίας υπό των Ρωσσοπολωνικών
  στρατευμάτων έχαιρετίσθη ένταθθα
  »ιά κανονιοβολισμών 324 τηλεβόλον
  ριψάντων άνά 24 βολάς έκαστον.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 19 Ίανουαρίου.— υ
  ΤΗντβν εδήλωσε χθές είς την Βου¬
  λήν των Κοινοτήτων δτι ή Λιβύη κβί
  'ήΤριπολΐτις θά τεθοθν με^ά τόν πό
  ί'λεμον είς την κρίσιν ^ συμμά-
  ' Ή ·λ«Λί* Α ί
  ■ί!
  1.0
  {Χρι