95942

Αριθμός τεύχους

4897

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

25/6/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Ρ~$ ·*****< » (τού »ντ«· ν«» τοΐ ϊιν. ιξήχθη «ί(ιιι· τη; ών *■)· ΠΙΤΙ (τοθ ν>έλλ<*«( » «χ» , (τοθ «V , ι»* ί0 .υ «"" * ΑΝΟΡ ΩΣΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜ Ι Αΐγι'ητοΐ' Γΐηοια ι μ Ρϊάμηνο. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ έτηπια Οιι' Ι' ίίαμιΐνο · ' 1ι . νιιτα (| ιι/ Λιν Δ(><ιγ ' ΣΑΒΒΑΤΟΝ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ .938 ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ Ε ΜΙΝΩΤΑΥΡθν ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΕ · ΕΤΟ5: 23Ον ΑΡ10Μ. ΦΥΛΛΟΥ *897 ΥΠΕΥΒΥΠΟΣ ΣΤΝΤ&ΚΤΚΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗ! ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ κης συστίσεω; τοθ αιώνος καί άπό λόγους τέχνης ό άμ <νές Ιπρεπΐ νά ά στ4 λαικό τραγοΰδι. ΤΟ ΚΑΚΟΝ ΤΗΣ 8ΕΣΙΘΗΡΙΑΣ Τό εκπαιδευτικήν πρόβλη- μα μάς εχει άπασχολήση καί άλλοτε κατ' επανάλη¬ ψιν. Καί δέν παρελείψαμεν νά εκθέσωμεν τάς άντιλήψεις μας ώς πρός την πρακτι- κήν καί έπωφελή διά την χώραν αντιμετώπισιν τού.Έν τούτοις θ' ασχοληθώμεν καί πάλιν μέ αύτό. Καθίσταται άλλωατε έξαιρετικως επίκαι¬ ρον καί λόγω τοΰ ότι ή Κυ βέρνησις μελετά ήδη την ο¬ ριστικήν διευθέτησιν τού καί διότι ή λήξις τού σχολικοΰ έτους τό θέτει άμέσω; επί τάπητος. Μέ την λήξιν λοι- πόν τοΰ σχολικοΰ έτους έξέρ-' χονται καί πάλιν άπό τα γυ- μνάσια καί τάς άλλας σχο- , λάς τής Μέσης έκπκιδεύσε- ως αρκεταί χιλιάδες νέων ( μέ ένα απολυτήριον η ένα πτυχίον είς τό χέρι. Έξ αυ¬ τών δέ μέρος μόνον θά συ· | νεχίσουν τάς σπουδάς των είς τό Πανεπιστήμιον καί τ© Πο- λυτεχνεΐον, καί μικρόν πο¬ σοστόν θά έργαοθοΰν είς έ- πιχειρήσεις καί εργασίας των πατέρων των. Οί άλλοι, οί πολλοί, μή έχοντες τα μέσα νά συνεχίσουν ανωτέρας σπουδάς, ούτε Ιδικάς των ερ¬ γασίας ν' άπασχοληθοΰν, θά έπιζητήσουν νά εύρουν μίαν εργασίαν είτε Ιδιωτικήν είτε δημοσίαν, κυρίως ομως δή μοσίαν. ©ά προστεθοΰν μοι¬ ραίως είς τόν στρατόν των θεσιθηρών, των άνέργων, είς τάς τάξεις τού λεγομένου προλεταριάτου. ©ά προέρχωνται δι' αύτό κατά τό μέγιστον ποσοστόν έξ άγροτικών ίί μικροαστι- κών οίκογενειών. Διότι είς την Έλλάδα παρατηρήται αύτό τό φαινόμενον. Ό εμ- πορος καί ό βιομήχανος μορφώνουν τα παιδία των διά νά συνεχίσουν τάς ερ¬ γασίας των, την διεύθυνσιν των έπιχειρήσεών των. Ό ά γροτης ομως καί ο επαγ- γελματίας κοιί ό βιοτέχνης, σπουδάζουν τα παιδία των, έχι διά νά συνεχίσουν τάς εργασίας των, τάς γΐ«ΡΥ'**? ή έπαγγελματικάς, αλλα δια νά μάθουν μίαν επιστήμην εάν τα μέσα των έπαρκέ- σουν, ή τό συνηθέστερον, διά νά εύρουν μίαν θέσιν, έστω καί μέ μικρόν μι¬ σθόν, ακριβώς διά νά μή ου- νεχίσουν τό πατρικον επαγ- νελμα. Καί ήτο φυσικόν νά γίνεται τουτο, ιδία προ- κειμένου περί των άγροτών. Οί αγρόται μας έγκατεστη- μένοι παλαιότερα, ά*οΗβνω' μένβι, μαστιζόμενοι,απβ την έλοίοσίαν, %ην φτώχειαν καί την δυστυχίαν, π«ρ« την σκληράν | καί ολοχρβ- ν,βν εργασίαν καί την «- «οδοτικότητά των εβλεπαν την ζωήν των να χανεται ί&Τ& μί«ν Χόλ-οιν. Κ« ϊυσικά δέν ήθελαν ν« κα ίουν την ίδιαν ζωήν καΛ καί ΠΤδΐά^' μα τής άστυφιλίας των τελευ ταίων έτών. Εύτυχώς ©μως, ή σημερι- νή Κυβέρνησις φαίνεται ότι διέγνωσε καλώς τα αΐτια τοΰ καχοΰ. Καί φέρεται ά- ποφασισμένη νά τό κτυπή- ηιι είς την ρίζαν τού. Ήδη μάλιστκ τό εχει περιορίσει σημαντιχά. Τα μέτρχ περι- ορισμοΰ τοΰ άριθμοΰ των φοιτώντων είς τα γυμνάσια καί τα πανεπιστήμια, άποτε- λοΰν την αρχήν Άλλά τό σοβαρώτερον έξ ολων είναι τό ενδιαφέρον ποΰ έΐΐΐδεικνύ εί πρός τού; αγρότας καί την ύπαιθρον καθώ; καί πρός τούς βιοπαλαιστάς των πόλε¬ ων. Διότι ή βελτίωσι; των όρων τής ζωής των τάξεων αυτών, θά έχη ώ; άμεσον ά- ποτέλεσμ» ν' άγαπήσουν οί άνθρωποι αύτοι τάς εργα¬ σίας καί τό έπάγγελμώ των καί νά έτοιμάσουν τα παι¬ δία των νά τούς διαδεχδοϋν άντί νά τα στείλουν είς τα γυμνάσια καί νά τα παρασκευ άαουν διά θεσιθηρών. Χρειά |ετ«ι μόνον έκ παραλλήλου νά ενισχυθή καί ή πρακτική εκπαίδευσιν. Καί αύτό θά γί¬ νη δι' ιδρύσεως μέσων καί πρακτικών γεωργικών σχο· λών παντοΰ, καθώ; καί διά τής ιδρύσεως έπαγγελματι- κών καί βιοτεχνικών σχο- λών είς όλα τα σημαντικά άσηχ* κέντρα. Εύτυχώς δέ πρός την κατεύθυνσιν αυ¬ τήν στρέφεται ήδη ή Κυ βέρνησις. Καί δημιουργεΐ- ται έτσι βάσιμος ή ελπίς ότι καί τό πρόβλημα τής έκπαι δεύσεω; τοϋ λκοΰ μας συμ φωνα μέ τάς ανάγκας τής χώρας, σύμφωνα δηλαδή μέ την Ελληνικήν πραγματι- κότητα, θά λυθή συντόμως καί οριστικώς. — Αλλά τό:ε πού θά λάζη πειά τό πάθο; τοϋ λαοΰ μας τό τόσο άντιπροσωπευτικό καί χαρακτηρισμένο άπδ απόψεως ί· στορικών καί ψυχολογικ-ον σταθ μών, Τό έρώτημα Ιμεινε χωρίς α¬ πάντησιν. Άλλά γιατί: Μήπως γιά νά τονώθη τό μουυικό αί- σθημα—δηλ. ή ψυχική εύγένεια διά την οποίαν διεκρίθη νομίζω καί ό άστάς καί ό άγρότης Έλ λην—δέν πρέπει νά χωρισθή ή προχειρότης καί ή άναρχία άπό :όν πραγματικό ρυθμό κκί την :άξι τής παραδόσεως,Ή λαική μου σική, είτε μέ μακρόσυρτου; ήχους σχετίζεται, είτε μέ άλλέγρους τό νους, ΰπάγεται σέ κανόνες Καί μόνον δταν οί κανό/ες αύ- τοί κατορθωθή νά έπιβληθοΰν στήν κοινή γνώμη, άπό συνειδη τού; έκπροσώπους τής γενικής μουσικής τεχνικής, θά μπορέση νά δώση τό συναίσθημα καί την δύναμι τοθ πάθου;. Τότε θά μποροθμε νά ποΰμε 5τ: ύπάρχει συντονισμένη καί έξελικτική δημι- πιν θέσιν. «ην··™· ΟΠΡ.Σ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΣ Ό άμανες κατεδικάσθη έπισή μως. Ή καταδίκη αυτή δέν δυσα- ρεστεΐ κανένα. Καί ό τελευταίας «εκτελεστής» τού, είμαι βέβαιος 5τι θά άνακουφισθή μέ τό μίτρον. Οταν τόν ύΐτεχρέωναν νά τόν εκτελέση, οί θαμώνες οιουδήποτε συνοικιακοΰ %ίντρο^ είχον την ά παίτησιν νά είνε μέσα είς τό πνεθμά των. Οί κορώνες καί τα τρίμοΐί τού Ιπρεπε νά είναι ά κριβώς δπως τα ήθελον έκεϊνοι. Διότι ήτο ζήττςμα μάλλον αύτο σχεδίου δημιουργίας παρά £στορι- κγ)ς μουσικής. —Άλλά μήπως καί έ^σι ό α μανές δέν ήτο μία εκδήλωσις τής λαικής Ψ^Χήί μέ δλες τίς αίσθη- ματικές διαβαθμίσεις καί τίς ποι κιλίες τού πάθους, Την παρατήρησιν αυτήν θα είχε ϊσως πρώτην καί καλύτερη ό νεο ρωμαντικός τής γειτονιάς. Ώστό αο καί είς τό σημείον τουτο δέν θά ήτο διόλου μέσα είς τα πραγ ματ». Ό άμανές είχεν έκφυλι αθη Καταντοΰσε Ινα τιροσωπικό κατασκεύασμα, φρικτότατα κάποτε άντιμουσικόν καί άντιαισθητι- κίν Άτταβισμοί μακρυνοί, ίνστι κτα βάρβαρα, άγριες ψυχικότη τες, άπηχήσεις σχεδάν θηριοτρο φείου, έπάλλοντο στίς αύθαίρετες χαί καταπληκτικές παραφωνίες τού Άρχισαν νά πηγαίνουν πε- ρίπατο έξ αίτίας τοθ τρόπου αύτοθ εκτελέσεως, τα μακρόσυρτα τρα- Υού5ια τής Άνατολής, τα τόσον Ισοχρονισμέν» μέ την παράδοσι άλλά «αί ^ μ^'**) άκρίβεια. Ή ζοΰγκλα είχε τοποθετηθή άνετα νί<3«· στά λυπητερό ή τό ήδονιστικό των. Ή λαγγεμένη Α¬ νατολή έγινεν «γνώριστι,. Ο χραγουδιστής είχεν εγκαταλείψη τόνήρεμ», τόν ίκφραστικό καί μαζύ πειθαρχημένο τόνο της. ϋί- γίνη καί αύτάς άνθρωπος τοθ λθ καί τής... υπερεαλι- Μαζύ μέ τόν άμκνέ καταργοθν- ται καί οί (υνχψζΐζ χιροί: Άλ- λά ήτο δυνατόν δπιος έγιναν καί αότοί, νά μή καταργηθούν, Καί τό παλαιόν έ/εΐνο καφέ—αμάν μέ τάς ομαδικάς εκδηλώσει; τοΰ κτη νώϊους ένστίκτου, ώχριοθσε μπρο στά στό κατάντημά τού;. "Οπ<ος ό έξελιγμένος άμχνές ίΐσι καί ό ση μερινός «χορός τής κοιλια,» κα¬ τήντησε μιά άχρονη καί άρρυθμη Ικφρασι ζούγκλας Τό κοινόν μπο ρεϊ νά έχειροκρότει. Άλλ' ώς γνωστόν τό κοινόν δέν πταίει γιά 8,τι τοΰ σερ[3ίρουν. Άναγ- κάζεται καί αύτό είς τό τέλος νά σ*γχρονισθή μέ την κατάστασιν Χ«λασμένα γοθστα, χαλασμένες ψυχές, χαλασμένες πλάκες φωνο- γράφου είνε δυνατόν νά άποτελέ σουν κάποτε ενα. . άρμονικόν συν όλον. Γιατί στήν Έλλάδα έχρεω κόπησεν ή καλή μουσική καί τό λυρικόν θέατρον, Ί'ποθέτω άπό την άσυδοσίαν καί την άνευλά- βειαν πρός τόν χαρχκτήρα καί την τάξιν τή; μουσικής παραδό σεω;. Άπό την έννοιαν αυτήν νο- μίζω ίτι άρχίζει ή απαγόρευσις τοϋ άμανέ καί των παρεπομένων τού ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ Ή Κρητική έπαρχία Σ, Η ΤΟΥΠΝΕΥΜΑΤΟΣΚΑΙΤΟΥΚΑΑΛΟΥΣ Την εποχήν αυτή, ή Βιάννος είνε άπορροφημένη άπό μίαν ίδέα: Την απόδοσιν τής οφει¬ λομένης τιμής καί εύγνωμοσύ- νης είς την μνήμην τοΰ μεγά- λου τέκνου της, τοθ Ιωάννου Κονδυλακη, πού τόσο ετίμησε την γενέτειράν τού καθώς κοΐ την Κρήτην όλόκληρο καί τόσο έκαλλιέργησε τα έλληνικά γράμματα καί την δημοσιογρο φ(α ιδιαιτέρως άνσγνωρισθείς ώς πατέρας τοθ έλληνικοθ] χρονογραφήματος. Καί είνε μοναδικό ϊσως τό φαινόμενο των Βιαννιτών, ώς πρός αϋτό. Όλοι, δλοι απολύτως, είναι έξ ολοκλήρου σιόμφωνοι. Ό- λοι έργάζονται άπό κοινοϋ. Καί ό καθένας φροντίζει νά ύπερβάλη είς ζί)λον τούς άλ- λους. Είνε και τουτο Ενα άπ' τα ϊδιαΐτερα χαρακτηριστικά γνωρΐσματα, μία άπό τίς με- γάλες άρετές των Βιαννιτων Ή σύμπνοια, ή συνεργασΐα, ή άδέλφωσι γιά την έπιδίωξι κοινων σκοπών. Μέ πρωτοβουλίαν τοΰ προ- οδευτικοΰ συλλόγου «Διαβά- της» απεφασίσθη ή ανέγερσις τής προτομής τοθ αειμνήστου Κονδυλακη—Διαβάτη Καί δμ' 2πος αμ' έργον. Τώρα πλέον, είνε σχεδόν δλα έ'τοιμα' ή προ τομή φιλοτεχνεΐται άττό τόν γλύπτην κ. Κανακάκην. Καί θά είνε ετοίμη, τοποθετημένη είς την Βιάννον έ'ως τίς 10 τό πολΰ τοθ Αύγούστου Ή κοι- νότης έττίσης ένίσχυσε καί έ νισχύει προθύμως την προσ πάθειαν αύτιν. Θά παραχω ρήση τόν απαιτούμενον κα¬ τάλληλον χώρον δια νά στη θή ή προτομή.Καί θά συμβάλη. δι' ολων των δυνάμεών της είς τόν έορτασμόν των άποκαλυ- πτηρίων, πού θά γίνουν περί τάμέσα τοΰ Αύγούστου.Άλλά οί Βιαννΐτες δέν περιορΐζουν τάς πρός την μνήμην τοΰ Κον δυλάκη έκδηλώσεις των, είς την ανέγερσιν τής προτομής μόνον. Τώρα σκέπτονται ν' άπαλλοτριώσουν καϊ τό σπ(- τι πού έγεννήθηκεν ό μεγά- λος πεζογράφος, ν' άποζημιώ ογ| ή Κοινότης τούς ιδιοκτή¬ τας τού, νά τό περιποιηθή, νά έξωραΐση τόν πέριξ χώρον, νά έντοιχΐση μίαν άναμνησπ- κήν πλάκα καί νά τό διατηρή ση ώς ιστορικόν μνημεΐον. ΆγΙα ή ίδέα. Θά ελέγαμεν ομως, δτι αύτό τό ταπεινόν σπιτάκι, θά είμποροΰσε νά μή μείνη, άδειανό Θά ήτο ϊ· σως ορθόν καί επιβεβλημένον νά μεταβληθή είς μικρόν μου¬ σείον άναμνηστικών τοθ Κον¬ δυλακη. Τό πραγμα δέν είνε δύσκολον. 'Υπάρχόυν βιβλία τοθ συγγραφέως, χειρόγρα- φα, τετράδισ, άντικεΐμε,να διά φορα ατομικάς τού ϋ]χρήσεως, ϊσως δέ νά ευρεθούν καί έπι- πλα, σκεύη, κανένα τραπέζι, καρέκλες οττου έγραφε τό ά θάνατο χρονογράφημά τού μέ τό οποίον Ιτερψε καί έδίδαξε γενεάς Έλλήνων. Καί δλα αΰτά θά είναι κα¬ λόν νά περισυλλεγοΰν, νά τοποθετηθοθν καί νά διαφυ λαχθοθν διά ν' άποτελέσουν τό μικρόν μουσείον Κονδυ¬ λακη. Οί συγγενεϊς τού, κα θώς καί οί φίλοι τού, τόσον οί έν Κρήτη δσον καί οί έν Αθήναις δέν θά έ'χουν α¬ σφαλώς άντίρρησιν νά προσφέ- ρουν είς τα μουσείον αύΐό, δ,τι έ,χοην, δ,Ί διατηροϋν τυ χον άπύ τόν μεγάλον 6ημο· σιογράφον. Έτσι τό στΐίτι δ- που πρωτοεΐδε τό φως ό «Δι- σβάτης» θά μεταβληθ?ί πραγματικά είς τόπον προ- σκυνήματος δλων των θαυμα- στών καί φίλων τού καί δλων έκείνων πού άγάπησαν καί θ' άγαπήσουν τό έργον τού. "Αλλη προσπαθεία την όποι¬ αν καταβάλλουν, ή Κοινότης, ό σόλλογος «Διαβάτης» καί δλοι οί Βιανΐνες γενικά, εί¬ ναι ό έξωραισμός τής κωμο πόλεώς των και δλης τής ε¬ παρχίας των. Τώρα πού ή¬ νοιξεν 6 δρόμος καί έ'πεσαν τα τείχη πού έκράτησαν κλει- σμένην, άττομονωμένην την Βιάννον άπό όλον τόν άλλον κόσμον, οί ξένοι επισκέπται είναι τακτικοί. Καί ασφαλώς θά είναι περισσότεροι δταν θά αποπερατωθή έξ ολοκλή¬ ρου ό δρόμος καί θά κατα¬ στή άνετος καί τακηκή ή δι' αύτοκινήτου συγκοινωνία. Τό βλέπουν λοιπόν οί Βιαννΐτες. Καί προσπαθοθν νά κάμουν δ,τι είναι δυνατόν διά νά καταστήσουν περισσότερον ά νετον καί ευχάριστον την δια μονήν των ξένων είς τόν τό πον των καί νά προσελκύσουν καί άλλους. Ή Βιάννος άλ λωστρ, μέ την ιστορίαν της, μέ τούς εύγενικούς κατοίκους της, μέ τάς ύπερόχους φυσι κάς καλλονάς της, είμπορεΐ νά εξελιχθή είς ένα πρώτης τάξεως τουριστικόν κέντρον καί νά συγκεντρώνη χιλιάδες ξένων κατ' ετος. Πρέπει δέ νά σημειωθή δτι Ι αυτή ή φιλοπρόοδος τάσις δέν ■ παρατηρεΐται είς την επάνω Βιάννον μόνον. Ή Ιδία προ¬ σπαθεία καταβάλλεται καί είς δλα τα άλλα χωρία τής γρα- φικής επαρχίας. Άλλ' εϊττο μέν. Ή Βιάννος θά προοδεύ¬ ση πραγματικά, θ" άναδημι- ργηθϋ, θ-ΐ μεταμορφωθή έξ ολοκλήρου δταν άποπερατω θή" ό δρόμος, όταν τό αυτοκί¬ νητον θά την όργώνΓ) άπό τού ενός μέχρι τού άλου άκρου καί θα έπικοινωνή τόσον μέ τό Ηράκλειον δσον καί μέ την Ίεράπετραν καί δταν επί σης συνδεθρ μέ άααξιτόν δρό αον μέ τόν ορμον τής Άρβης ώστε νά έξυιηρετήται καί διά θαλάσσης. Καί ελπίζομεν δτι συντόμως, θά πραγματο ποιηθοΰν δλα αύτά Τό Κρά τος έκδηλώνει Ιδιαίτερον έν διαφέρον. Οί Βιαννΐτες έργά ,ονται μέ ζήλον. Καί οί δύο αύτοι παράγοντες άτΐοτελοΰν άρκετήν Εγγύησιν δι' είνα κα¬ λύτερον μέλλον της επαρχίας αυτής Πεταχτά σημειωματα Ο ΚΛΗΔΟΝΑΣ Άκατάλυτο τό έθιμο τού κλήδονα. Άνέζησε πάλι μέ δλη την ΰποβλ.ητικότητα, τή χάρι καί τή γραφικότητά τού. Ας λέμε δτι οί άνθρωΐτοι στήν έποχή μας είνε ώμοί ρεαλι- στές, πεζοί θετικιστές,μηχανές όρθολογισμοθ, προσγειωμένοι στήν σύγχρονη πραγματικό- τητα καί ζυμωμένοι μ' αύτην. Ας έπιμένουν δσοι θρηνολο γοΰν νοσταλγικά τό παρελθόν δτι οί παλη,ές συνήθειες έσβυ- σαν κι' έχάθηκαν γιά πάντα. Τό παρελθόν δέν έσβυσε. Τα παληά έ'θιμα δέν πέθαναν.Ή έπιστήμη δέν ενίκησεν άκόμη τήνΜαγεία.Ή λογική δέν μπά- ρεσε νά επιβληθή καί ν' άπο διώξτι τίς δεισιδαιμονίες καί τίς προλήψεις Στόν κάθε άν- θρωπο ύπαρχει καί μιά μά- γισσα πού έκδηλώνετσι μόλις δοθή ή κατάλληλη εύκαιρία. Καί νά ή εύκαιρία τοΰ κλήδο¬ να πού έδωκε ζωντανή, άνά- γλυφη την άπόδειξι 'Αναψαν πάλι στά σταυ- ροδρόμια,στά τρίστρατα κι' έ'- ξω άπό τίς πόρτες των συ· νοικιών φωτιές προχθές τό βράδυ. Καπνοι καί φλόγες ΰ ψώθηκαν άπό τούς «Μάηδες» πού έπετάχθηκαν στήν πυρά. Καί γυρω άπό τίς φωτιές αϋ τές μαζεύτηκαν γυναικοθλες καί κοριτσόπουλα τού λαοϋ καί εστησαν τρελλό χορό ά- λαλάζοντα Κι' έπήδηξαν πά νω άπ' τίς φλόγες κι' έψέλλι- σαν εύχές κι' άφορισμούς κι' έπροσευχήθηκαν στίς δυνάμεις τοΰ πυρός, σ' αύτές τίς φλό¬ γες πού άνέδιδαν οί καιόμε νοι «Μάη5ες»νά έκπληρωθοΰν τα δνειρα καί οί πόθοι των. Έλησμονήθη ό Ναζωραΐοςστή θέα τοθ πυρός. Ή λογική καί ή έπιστήμη παρεμερίσθησαν γιά νά ύψωθή περήφανη ή φλόγα τής δεισιδαιμονίας. Καί χθές, άνοίχτηκαν στά σΐτίτια οί κλη^όνοι, μέ τρα- γούδια καί ύμνολογήματα κι' έβγήκαν μέ καρδιοκτύπια ά πό τίς στάμνες τα μήλα πού κρατοϋν τα μυστικά των κο ριτσιών. Καί ϋστερα έχύθη κε τό νερό τής στάμνας είς τα πηγάδια γιά νά γίνη, μα- γικό κσί νά καθρεφτισθή έκεΐ είςτό πηγάδι, ή μορφή τοϋ ό νειρεμμένου βασιλόπουλου τής κάθε μιάς. Κι' ανάστα τώθηκαν οί γειτονιές άπό τραγούδια κι' άπό γέλια άλ λά καί στεναγμούς.Οί φλόγες πού άνάφτηκσν στά τρίστρα τα, μεταδοθήκαν ϋστερα στίς καρδιές. Καί έφερον τόν πυ ρετό τής φαντασίας. Κι' αύ τή εδημιούργησε ρηγόπουλα καί ίππότες καί σύγχρονους δόν Ζουάν, ώραΐες όπτασίες πού γεννά ό φλογισμένος πό θος, τό άνικανοποίητο έ'νστι κτο, τό κόγχλασμα των χυ μών τής ζωής μέσα σέ τρυ φερά, νεανικά κορμιά. "Εσβυ σαν δμως κι' έχάθηκαν μέ σα στό θάμπωμα τής άστρο φώτιστης νύχτας καί οί ό πτασίες. Καί άπό σήμερο θά περιμένη πάλι δλος αύτός 6 κόσμος πού Ιζησε τό I- θιμο τοθ Κλήδονα, ή νά έμ- Η γραφειοκρατία. Ό αγων κατά τί|ς γραφει- οκρατίας τόν οποίον άνέλαβεν ή Κυβέρνησις συστηματοποιεΐ- ται, συνεχίζεται. "Ηοη ό υ¬ πουρ /ός των Οικονομικήν Αποστολίδης απηύθυνε πρός τάς διαφόρους κρατικάς ϋπηοεσίας εγκύκλιον διά τής οποίος παραγγέλλει την τα¬ χείαν διεκπεραίωσιν των δια¬ φόρων ύτΐοθέσεων καί την α¬ ποφυγήν κάθε γραφειοκρατι- κής σχολσστικότητος. Έν τώ μεταζύ μελετάται γενικώτε- οον κοί έπιστημονικώτερον τό ζήτηιαα Υπάρχειλοιπόνβάσιμος πλέον ή ελπίς δτι ταχέως Ο' άπαλλαγώμεν άπό αυτήν την γάγγραιναν τοΰ κρατικοθ μας όργανισμοΰ. Τα δικαστήρια. Πληροφορίαι έξ Αθηνών ά· ναφέρουν δτι απεφασίσθη ή χορηγή αίς πιστώσεως 850 χιλ. δραχμων διά την άποπερατω σιν τοΰ δικαστικοΰμεγάρουτΓ|ς πόλεώς μας. Ή είδησις είναι έξαιρετικώς ευχάριστος. Τό ποσόν είνε αρκετόν διά την αποπεράτωσιν τού κτιρίου δέ δομένου ότι ελαχίστη ύπολεί- πεται εισέτι έργασία. Συντό¬ μως λοιπόν ή δικαιοσΰνη θά στεγασθή είς οίκημα εύπρε- πές, άνετον, εύρύχωρον. Καί θά ειμπορή νά λειτουργί) μέ ευχέρειαν. "Επί πλέον, τό δι- κασπκόν μέγαρον άποπερα- τούμενον, θά καταστή κόσμη μα διά την πόλιν μας φανισθή ζωντανεμένη ή όκτσ· σία σέ τιραγματικότητα καί νά έκπληρωθή τό δνειρο τής φαντασίας, ή νάρθη, πάλι ό Κλήδονας τοΰ χρόνου νά φέ¬ ρη την ευτυχία πού δέν έφε- ρε χθές. Άλλά τα δνειρα καΐ οί προλήψεις δέν έχουν σχέσι μέ την πραγματικότης τα καί τή ζωή. Καί ό Κλήδο¬ νας μπορεΐ νά είναι έθιμο ώ- ραΐο, γραφικό, μία ώραία συγ- κινητική έκδήλωσι τρυφερότη- τος καί πίστεως στίς άγνω- στες, κρυφέ,ς δυνάμεις. Είναι δμως μία πρόληψι πού δέν μπορεΐ νά οδηγή, παρά μο- νάχα συστηματικά, στήν ευ¬ τυχία καί τόν ύμέναιο. Συνή· θως όδηγεΐ στό ράφι τοΰ γε- ροντοκορισμοΰ, δσον θραύ- ονται τα φτερά τής φαντα¬ σίας καί των όνείρων επάνω στόν βράχο τής σκληρής πραγ¬ ματικότητος. Κι' άν μοΰ έ- πιτρέπετε καλές μου κληδο- νάρισσες, θά σδς δώσω μιά συμβουλή. Άφήστε τίς φωτιές Άη Γιαννιοΰ. Μην ρίχνε- τε στ'ις φλόγες των, τούς «Μά ηδες» ιτού έκλέξατε μέ τόση τρυφερότητα, μέ τόση συγκΐ- νησι μέ τόσους πόθους κι' δ- νειρτ, κόβοντας Μνα £να τα λου οόδια τού, τή μερά πού είναι άφιερωμένη στόν ερω- τα καί στή χαρα τής ζωής. Γιατί αύτό αποτελεί 'έν- δειξι ασταθείας αίσθημάτων πού δέν σδς συνιστδ. Δίδει δέ καί έπιχειρήματα στούς άνδρες γιά τό κατηγορη- τήριό των περί τής γυναικεί- ας ασταθείας. Άκόμη έχω νά σάς πώ δτι ή μοΐρα των άν- θρώπων δέν βρίσκεται στίς στάμνες τοΰ κλήδονα, άλλά είς την καρδιά, στό α'(σθχμα, στή σκέψι τοϋ καθενός. Άν θέλετε λοιπόν νά βρήτε τή μοΐρά σας, άνοίξετε 6χι τόν κλήδονατ, άλλά την καρδιά σας. Καί δώσετε φτερά δχι στή φαντασία, άλλά σιή σκέ- ψι καί τό λογικό. Καί πρό παντός. Μην παίζετε μέ τή φωτία, έστω καί τόν κλήδο¬ να. Είνε έπικίνδυνο. Καί επί τέλους γυναΐκα καί φωτία είνε δυό πράγματα άταίρια- στα. Θά ξέρετε άλλωστε πι· στεύω τό νόμο τής φυσικάς πού λέγει δτι τα όμώνυμα ά- ^ωθοθνται... Μ.—
  ΑΙΝΟΡΘΩΣίΣ
  (θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήαε
  ρον ώρα τθμ μ. τό αριστούργημα
  τοθ κινηματογράφου Σονάτα υπό
  τό σεληνόφως» Μέ τόν μεγάλον
  ττιανίστα Παδερεύσκυ
  ΘΕΑΤΡΟΜ «ΚΟΣΜΙΚΟΝ» (Κα¬
  μαρακη) θίασος Άρ. Δούκα Ρουγ-
  κέρη, θ. Σακελλαρίδη — Σήυ,ερον
  ή Εξοχος όπερέττσ: τό «Διαβολο-
  κόριτσο^.
  θερινός «ΑΠΟΛΛΩΝ·—Σήμε¬
  ρον τό έφετανό εργο·*Ή Μασκώτ
  των λογχοφόρων». Μέ την μικροΰ
  λα φαινόμενον, τό παιδΐ θαθμα
  Σίρλευ Τέμπλ.
  Άπό τού βρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  Προιστάμενος Τυτιογραφείου
  "Ιωάννης Γ. Άσηραδάκης
  ΘΕΡΙΝΟΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ ωρα 10 μ. μ.
  ΝΑ
  ΥΠΟ ΤΟ
  ΙΕΛΗΝΟΦίΣ
  Μέ τον μεγάλον πιανίστα: ^
  Παδερεύσκ»,
  Τα έκτέλβνμενα τεμάχια:
  Πολωνέζ Σοπέν, 2* θύγ /
  γρικΐι [ΐαψωδί» Λίστ, Σβνάτα *
  υπό το Σεληνοφως Μπετόβεν, (
  Μενβυέτβ Παδβρεύσκυ.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  Μέ τον Γίγαντα τής τέ¬
  χνην
  ΧΑΡΥΜΗΒΡ
  καΐ την χοιριτωμένην:
  ΡΕΝΕ ΣΑΙΝ ΣΥΡ
  Ένα συναρπαστι-
  κδ κοινωνικό αρι¬
  στούργημα.
  ε-ε— ■■■■■■■■■■■■■■■■■ *—|
  Έκτος Τράστ
  Τό θαλαμηγόν |ά)π.
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν
  ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδ'υ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σΰρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον,
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τπλέφ. 5-41
  ■■■■«■■»■■■■■■■■■·■■■■
  ΜΙΛ ΤΡ&ΓΙΚΗ —στίιλη το°
  ΒΛΪΙΜΣΣΑ —
  Τελευταΐοι νεωτεριττμοΐ
  και συνδυασμοΐ τής Παρισινής μόδας.
  Ό έρως είς την
  των χρυσανθέμων.
  Η ΜΑΧΗ
  Ύττό Κλώντ Φαρέρ.
  ΚΟΙΠΩΠΙΚΡ
  Άλλά ό Φέρσεν δέν ή"ταν
  άπό τούς άνθρώπους πού έγ-
  καταλείπουν τόν άγώνα. "Η
  παγερή ύποδοχή πού τοθ έπε-
  φύλασσαν δλοι καί ή όποία
  έρχόταν σέ τόσο φρικτή άντί-
  Οεσι μέ τή δική τού θέρμη,
  τόν έκανεν έξω φρενών. Ά-
  φοθ ό ντέ Μερσύ άρνιόταν
  νά τόν βοηθήση, κατέφυγε
  στόν άλλο πιστό φίλο τής βα-
  σιλικής οικογενείας, τόν κό
  μητα ντέ λά Μάρκ, πού εΐχε
  διεξαγάγη άλλοτε τίς συνεν-
  νοήσεις μέ τόν Μιραμπώ. Αύ
  τος έστάθη περισσότερον άν-
  θρωπος. Έπή/ε στόν Μερσύ
  καί σέ μιά δραματική συνομι-
  λία, ύπενθύμισε στόν γέρο την
  ύπόσχεσι πού ό ΐδιος εΐχε δώ
  ογ) στή Μαρία— Θηρεσία—εί
  χσν περάση είκοσιπέντε χρό
  νια άπό τότε—δτι θά έπαρά
  στεκεν άγρυπνος φρουρός καί
  σύμβουλος πλάί στήν κόρη
  της έ'ως την τελευταία στιγ
  μή τής ζωής τού ή τής ζωής
  τηο.
  Τότε έκάθισαν καί συνέτα-
  ξαν οί δυό μσζί £να γράμμα
  εντονο πρός τόν πρίγκηπα
  τοΰ Κοβούργου, τόν άρχιστρά
  τηγο των σύστριακών στρα
  τευμάτων:
  «Έφ' δσον ή βασίλισσα δέν
  ήπειλεΐτο άμέσως—τοθ έ'γρα-
  ψαν—ή*ταν 'ίοως σκόπιμο νά
  τηρήσωμε σιγήν άπό φόβο μή
  πως έξυπνήσωμε τή λύσσα
  των άγρίων πού την περιστοι
  χίζουν. Άλλά σήμερα πού
  την παραδΐδουν σ' είνα δικα
  στήοιον ο'ίματος, θά θεωρήσε
  τε ΐσως δτι κάθε μέτρον πού
  παρέχει μίαν εΑ,πίδα διασώ
  σεώς της αποτελεί καθήκον»
  Πιεζόμενος άπό τόν Λά
  Μάρκ, ό Μερσύ εζητούσε ν
  άπό τόν άρχιστράτηγο νά προ
  ελάθΓ) άμέσως καί συντόνως
  πρός τό ΠαρΙσι. Κάθε άλλη
  στρατιωτική επιχείρησις έπρε
  πε νά άφεθή κατά μέρος. Ή
  κεραυνοβόλος αυτή προέλασις
  ήταν ή πειά έπείγουσσ. Κοί
  σκοπός της ήταν νά ένσπείρΓ)
  τόν τρόμον είς τάς τάξεις των
  έπαναστατών:
  «Έπιτρέψατέ μου μόνον—
  έτόνιζεν ό Μερσύ — νά σδς
  μιλήσω γιά τίς πικρές μεταμέ
  λειες πού θά μπορούσαμε δλοι
  νά αίσθανθοθμε μιά μερά
  έπειδή έμείναμε άδρανεΐς σέ
  μιά τέτοια στιγμή. Θά μπο-
  ροϋσαν ποτέ οί μεταγενέστε-
  ροι νά πισιέψουν δτι ένα τό¬
  σο μεγάλο εγκλημα διεπρά
  χθη είς μικράν απόστασιν άπό
  τάς γραμμάς των νικηφόρων
  στρατευμάτων τής Αυστρίας
  καί τής Αγγλίας, χωρίς τα
  νικηφόρα αύτά στρατεύματα
  νά καταβάλουν την ποραμι
  κρή προσπαθεία γιά νά τό έμ-
  ποδίσουν;
  (συνεχΐζεται)
  Ό βδβντίοιτρβς
  Έμμ. Ι. Αλεξάκης
  Εναντι Αγ. Τίτου
  'ΕκτιαιδευθεΙς είς Παρισί¬
  ους άναλαμβάνει οΐανδήτιοτε
  θεραπείαν νοσημάτων τοθ
  υτόματος (ούλίτιοος, κακοσμΐ
  άς) συμφώνως μέ την τελευ¬
  ταίαν εξέλιξιν τής έττιστήμης.
  'ΕττΙσης όδοντοστοιχίας καί
  κορωνες έκ διαφόρων μετάλ
  λων—κορωνες έκ πορσελά-
  νης. Έτισναφορά τελείως ά-
  νώδυνος τΦν στρββλοουδν ο¬
  δόντων είς την κανονικήν αό-
  τδν θέσιν.
  Τηλέφωνον 6—91,
  ~'
  ίΝ^ΛΛ/%ΛΛΛ^»Λ
  Μόνον μέ τό θαλαμηγόν
  «ΧΙΟΣ»
  Κάθε ΚΥΡΙΑΚΗΝ 6 μ. μ. ακριβώς
  Κατ' ευθείαν διά ΠΕΙΡΑΙΑ (σέ 12 ώρες)
  ΑΙΔΗΜΌΝ (άφιξις Τρίτην πρωΐ) ΒΟΛΟΝ,
  ©ΕΪ-ΑΛΟΝΙΚΗΝ.
  Ταχύτης 14 μιλλίων.—Άνεσις—Ασφάλειαν
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  Τηλ**, ϊ-10
  Ή τελευταία λέξις τής παρισι-'
  νής μόδας είνε αία βραδύνη τού ]
  αλέττα άηό τοΰλι έμπριμέ μ,έ
  διακοσμητικά σχέδια: αν-
  )ΰδες, πουλιά καί ψά
  ρια σέ ζωηρά χρώυ,ατα.
  Τής μόδας είνε καί ενα φόρε-
  υ,α άτό μαύρη μουσελίνα, πού
  πέφτει επάνω σ' έ'να φόντο κίτρι-
  νο ή ρόζ σωμόν. Ζώνη άπό τα-
  φτδ κίτοινο ή ρόζ και καπέλλο
  μαΰρο γαρνιρισμέ'ο μέ μία πλα-
  τειά βελούδινη κορδέλλα
  Μ' ενα φόρεμα άπό ταφΐα μπλέ
  ρουδ ή ζωηρό πράσινο θά φορέ-
  σετε μία κοντή βέστα άπό άσ·
  προ μεταξωτό πικέ Ή βέστα αύ¬
  τη μπορεΐ νά άντικατασταθη μέ
  ενα μπολερό, γαρνιρισμένο μέ
  μεγάλα τετράνωνα ρεβέο
  'Επίσης περιζήτηΌ είνε 'ένα
  μπολερό άπό κρέπ ντέ σιν έμπρι·
  μέ μέ μεγάλα πολύχρωμα άνθη
  θά άντικΐταστήσΓΐ τό θερινό έπα-
  νωφόρι
  Ή καλοκαιρινή μόδα δείχνει
  έξαιρετική εϋνοια είς τό ασ-ιρο
  χρωμα. Καί τουτο διότι τό λευκό
  είνε τό ττρακτικώτερο δλων των
  άλλων χρωμάτων. "Ενα άσπρο
  φόρεμα είνε άπαραΐτητο είς την
  γκανταρόμπα κά9ε κοσμικής κυ
  ρίας. θά τό Φορέση μέ διάφορα
  χρωματιστά έξαρτήματα: μέ μία
  ζακέττα ή ενα μπολερό ζωηροΰ
  χρώματοο μέ μία ζώνη ¥ μία έ-
  σάρπα κτυπητή ,Μϊ καί εάν
  προτιαήση νά μην τό συνδυάση μέ
  χρωματιστές γαρνιτοΰρες, μ' ε¬
  να όλόλευκο φόρεμα θά εΤνε είς
  τα δρια πάντοτε τής μόδας.
  Τό ταγιέρ, ποΰ επιβάλλει αυτή
  την έτοχή ή μόδα, είνε άπό σαν
  τοϋγκ σέ χρωμα γκρί πέρλ, μπέζ
  ή ρόζ πάλ. Ή φούστα είνε τΐλισ-
  σέ καί ή ζακίττα τού πολΰ κον
  τή, γαρνιρισμένη μέ μικρά ρεβέρ.
  "Ενα κανοτιέ άπό ψάθα τοΰ αΰ
  τοΰ χρώματος συμπληοώνει θαυ¬
  μασία τό μοντέρνο αϋτό σύνο¬
  λον.
  Ό οΐκος Β'ονέ λανσάρει γιά τό
  καλοκαΓρι £να φόρεμα άπογευ-
  ματινό άηό κρέπ ντέ σιν άσπρο
  μέ μεγάλα μαΰρα πουά. Ζώνη ά¬
  πό μαΰρο κρέπ ντραπέ και έ-
  σάρτα στενή καί μακρυά, σέ χρω¬
  μα ζωηρό πράσινο.
  Καί ιδού ό τελευταΐος νεωτε-
  ρισμός τής παριζιάν,,κης μόδας
  "Ενα επανωφόρι άπό κρέπ έμπρι
  μέ μέ κοντά καί φου^κωτά μανί
  κια. Τό έμπριμέ αύτό έπανωφόρι
  συνοδεύει μία κθΛψΊ μονόχρω-
  μη τουαλέττα, άνοικτοϋ χρώμα-
  τος. Άποκλείεται τελείως νά
  τό φορέσετε μέ
  έμπριμέ.
  Ιον
  Μΐτροσΐά σέ Ινα φράχτη άπο
  πανύψηλα μπαμποΰ, πού ΙφρασσεΙ
  την άρ σιερή πλευρά τού δρό-
  μου, τό κουρουμά, δίτροχο έλα-
  φρό χειραμάξι χρησιμοποιούμε-
  ον έν "Ιαπωνία διά την μετ*φο-
  ,άν έπιβατών, έαςαμάτηιεν ά-
  πότομα καί ό κουρουμάγια, ό
  άνθρωπος — δρομεύς, — άλογο
  καί άμαξάς συγχρόνως — άφησε
  :ούς ρυμούς νά άκο^μ,πήσουν
  χάμω.
  Ό Φέλτζ,— ό Ζάν Φρανσουα,
  Φέλτζ τής γαλλικής Άκαίημίας
  μία τουαλέττα
  ίι Ντιατεγκέ
  ΕΝΑΤΕΛΕΙΟΚΑΙ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
  ΡΑΔΙΟΦΟΝΟ
  Μέ τα όνόματα των σταθμϋν έλληνισΐί.
  έ Λυχνιών μέ μαγικό μάτι.
  Μόνον Δρχ. 7250, είς 12 μηνιαίας δόσεις.
  Αντιπρόσωπον Ηρακλείου
  ΚΩΝΣΤ Ν. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
  ΕΘΝΙΚΟΝ ΛΑΧΕ1ΟΝ
  ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Ή ανανέωσις των γρσμμστίων τής Γ.' κληρώ¬
  σεως τοθ Έθνικοΰ Λαχείου ήρχισεν καί λήγει την
  5ην Ιουλίου. Παρσκαλοΰνται οί κάτοχοι γραμματΐ-
  ων δπως σπεύσωσι κοί άνανεώσουν εγκαίρως τα
  γραμμάτιά των μέχρι τής ώς άνω προθεσμίας.
  (Έκ τοθ ΠρακτορεΐΌυ)
  Γονείς
  ΣΤΕΙΛΑΤΕ ΤΑ
  ΚΟΡ1ΤΣΙΑ ΣΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ
  ΑΚΑΔΗΜΙΑΝ ΚΟΠΤΙΚΗΣ
  ΠΛΑΤ. ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΧ
  ΤΗΛ. 24.263
  ΑΘΗΝΑΙ
  ■■■■■■■■■■■■■■■ι
  !■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  ■■■■■■■■■■■■■■■Β
  ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Α, Ε,
  ■■■■■■■■■■■■■■ι
  "Υποκαταστήματα κσί ανταποκριταί
  είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής Ελλά¬
  δος καί τού Εξωτερικόν.
  Ταμιευτηριον καταθέσεις έν όψει
  και επί προθεσμία.
  Δάνεια επί ενεχύρω έμπσρευμάτων.
  Εκτέλεσις .πάσης φύσίως τραπεζιτικής εργασίας
  συμφέροντας δρους.
  ΕΥΤΥΧΕ1Σ ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.— Ή
  συμπαθεστάτη δνίς Μαρίνα Έμμ.
  Χουρδάκη καί ό φίλος κ. Μιχα-
  ηλ Καπαρουνακης _ϊδωσα αμοι¬
  βαίαν υπόσχεσιν γάμου.
  θερμά συγχαρητήρια
  Α.
  ΓΑΜΟΙ·— Ανδρέας Δρανδάκης
  Ειρήνη Ε Δεδελετάκη ετέλεσαν
  τούς γάμους των έν Ιεραπέτρα.
  ΒΠΤΙΣΕΙΣ. - Ή κ. Μαρία Γ.
  Φινοκαλιώτου άνεδέξατο ρίς Κα·
  λέσσα τό θυγάτριον το~> Ίατρηΰ
  κ. 'Εομ Μαλτεζάκη ονομάσας αύ-
  ό Ευαγγέλιον.
  Νά τοίς ζήση-
  —Γιορισάχα κοζακού; (Ό
  μαρκήσιος Γιορισάκα;) έρώτησε,
  καθόλου βέβαιος %ι εϊ^ε γίνη άν-
  τιληπτδς, δταν πρό όλίγης ώρ%ς,
  πρίν άνεβή στό άμαξάκι, έψέλλι
  σε μέ τα ιδιόρρυθμα γιαπωνέζι-
  κά τού, την διεύθυνσι πού είχεν
  αποσΐηθίση: «Στή βίλλα τοϋ μαρ
  κησίου Γι&ρισάΛα, σ:όν λίφο των
  Πελαργών, κοντά στόν μεγάλο
  ναό τοΰ Σάβ,ία, επάνω άπό την
  Ναγκασά-ΐΥ] ..».
  Ό κουρουμάγια 2μως ύηεκλί-
  βαθύτατα, σέ έναν χαιρετισμό
  απεριορίστου σεβασμοΰ.
  —Σάγιο ντεκοζά'ιμας! (Ναό !)
  —τόν εβεβαίωσε.
  Καί ό Φέλτζ, άναγνωρίζοντας
  άπό την φρχοεϊλογίοι, την μεγά-
  λη εύγένεια, τής οποίας δέν κά¬
  νουν πάντοτε χρήσιν δταν μιλοΰν
  μέ βαρβάρους, Ουμήθ/)κε τόν σε-
  βασμό πού οί σύγχρονοι Γιαπω-
  νέζοι διατηοοον αμείωτον γιά
  την παληά άριστοκρατία τους.
  Δέν ΰπάρχουν πιά «/ταίμιος» (φε-
  ουδάρχ«ι), άλλα τα παιδία τους,
  Ά πρίγκηπες, οί μχρ<ιήσιοι, οί ΛΟμητε;, διετήρησαν άθιχτο τό φεου^αλικό τους γόη:ρο. Έν τω μειαξύ, ό Ζαν — Φραν- σουά, Φέλτζ έκτύπησε την πόρτα τής βίλλας. Μία Γιαπωνέζα 6πη- ρέτρια, φασκιωμένη σέ ενα φόρε¬ μα μέ πελωρίαν ζώνη, άνοιξε καί άπότομα, Ιπεσε σχεδόν πρηνής μπροστά στάν έπισκέπτη. — Γιορισάκα κοζακού φουτζίν; —είπεν αυτή τή φορά ό Φέλτζ, ζητώντας οχι πιά τόν μαρκήςηο, άλλά την μαρ«ιησία. Ή υπηρέτρια απήντησε μέ μ:ά φράαι, πού ό Φέλτζ δέν έννόησε, ΐλλά πού άντιστοιχοΰσε προφα νώς πρός την τυπική φράσι τής Δύσεως: «ή κυρία δέν δέχεται». Ό Ζάν —Φρανσουα Φέλτζ έ*δω σε την κάρτα τού καί ηκολούθη¬ σε, διά μέσου τής αύλής, την Γιχ πωνεζα πού προηγεΐτο περπατών τας μέ μικρά · μικρά βηματά κια. * * Ήιαν σχεδόν τετράγωνη αυτή ή αύλή, μάλλον πλατειά παρά βαθειά καί ήταν στρωμένη μέ πολΰ μικρά στρογγυλά χαλίκια, μαϋρϊ, καθαρά καί γυαλιστερα σάν άπό μάρμαρο. Ό Φέλτζ, πε ρίεργος εσκυψε καί πήρε Ινα: —Λόγω τιμής! — έψιθύρισε κάτω άπό τα μουσιάκια τού, ρί χνοντας χάμω τό χαλίκι —θάλε γε κανείς πώ; τα πλένουν δλα, κάθε πρωί, μέ σαποΰνι καί ζεστό νερό. Ή βεράντα τοΰ έπιμήκου; καί χαμηλοθ ξύλινου σπιτιοΰ, έστηρι- ζόταν επάνω σέ κορμούς δέν δρων, απλώς πελεκημένους. Ά· νάμεσα σέ δυό άπά αύτές τίς πρωΐόγονες κολώνες, στό επάνω μέρος μιάς μικρής έξωτερική; σκάλας, ήΐαν ή πόρτα άνοικτή καί άμέσως άπό τό κατώφλι, οί ψάθες άπλωνόταν κάτασπρες. Ό Φέλτζ, γνώστης των έθίμων, επεχείρησε νά βγάλγ^ τα παπού ταια τού. Άλλά ή ύπηρέτρια, ποΰ είχε πέοη πάλιν πρηνής, μέ τό μέτωπο άκουμπημένο χάμω, τόν Ιμπόδισε. —Μπά! — έψιθύρισεν εκπλη κτος ό Φέλτζ: — φοροθν παπού τσια στό σπίτι μι3ς Γιαπωνέζας μαρκησίας; Άπογοητευμένος λίγο στά έξω τικά τού γοΰστα, περιωρίσθη κε νά βγάλη μονάχα τό καπέλλο τού, μίαν άνοικτόχρωμη ρεμπού πλικα μέ πελώριο γθρο, πού έκά λυπτε, α · λα Βάν - Δύκ, τό κε φάλι τού, Ινα κεφάλι άμετανοή τού γέρου, όνειροπόλου, μολονό τι γκρίζο άληθινοθ καλλιτέχνου ποΰ Ιγινε διάσημος, άλλά παρέ μεινε παιδί. (αυνεχίζεται) Γύρω στήν πόλι. Προχθές τα βράδυ δέν ί) άπό δλες τίς συνοικίες οί περίφη- μες «φωτιές τ' "Αη Γιάννη» —Επηκολούθησε δέ^κα'ι ή μυ- σταγωγία τοΰ Κληδόνου μέ τ' άμί- λητο νερό καί τα στερεόχυπα μαντικά συ|χπεράσαατα. — Διά τα όποΐα έμελαγχόλη σαν ή έχάρησαν— άναλόνως των προθέσεων τής μυστηριώδους Πό- θίας -τα κορίτσια των συνοικιών. —Χθές τό θερμόμετρον εφάνη μάΛλον ανερχόμενον —Οί άνθρωτοι έν τούτοις τοΰ καφενείου επέμενον άπό τής πρω- ΐας δτι όπωσδήποτε βά δροσΐ- — Καί δπως απεδείχθη άργό- τερα δέν είχον διόλου άδικον. —Ή ταξιδιωτική κίνησις συνε· χίζεται κατά τό μάλλον καί ήτ¬ τον πυκνή. —Τα άτμόπλοια τής γραμμής φέρνουν καί πέρνουν άρκετούς έπφά'α-. —Τό συμπέρασμα είνε δή τα θερινά ταξιδάκια είνε πάντο¬ τε είς ημερησίαν διάταξιν. — Πληροφορούμεθα δτι ό μορ- φωτικός σύλλογος γυναικών, όρ- γανώνει δι' αυριον έκδρομήν είς την μονήν 'Επανωσήφη. — Είς την έκδοομήν θέλουν με· τάσχη έ<τός των μελών αύτοο καί ώραιό<οσμος γενικώΐερα έκ τής πόλεώς μας. —,Λΐά τοΰ τρόπου τούτου έξυ- πηρετεΐται καί £νας εϋρότερος κοινωνικάς σκοπός τοΰ τόσον εΰ- δοκίμως δρώντος συλλό/ου —Ή δραστηοιότης των παρ"χ- γωγών έντείνεται τάς τελευταί¬ ας ήαέρας. — Τόσον άπό φυτοτιαθολογικής άττόψεως-ή καταπολέμησις τοΰ περονοσπόρου έξακολουθεΐ έντα- τική—δσον κα'ι άπό γενικής τοι¬ αύτης. —Έν τω μεταξύ είς τα κα- φενεΐα τής Πύλης Χανίων δέν λείπουν αί συζητήσεις νύρω άπό τάς προβλέψεις κ ί τούς ύπολο- γισμούς τοΰ πρώτου εί^ικοΰ. —Τό αυριανόν μνημόσυνον είς την Ιεράν Μονήν Άγκαράθου θά συγκεντρώση πληροφορούμεθα έκ- τος των έπαγγελμστιών μας καί άλλον κόσμον. —Ούτω ή μνήμη τοΰ μεγάλου Ήρακλειώτου κληόικοΰ Κυρίλλου τοΰ Λουκάρεως θά τιμηθή μέ τόν καλύτερον τρόπον. — Καί δσον άφορα τόν ανώτα¬ τον κλήρον τβΰ τόπου καί ώς πρός τόν λαόν τοΟΉρακλείου, ό οποίος πρέπει νά είναι πάντοτε εύγνώ μων πρός δλους δσους έτίμησαν την ιτόλιν μας έν τω παρελθόντι. — Είς τόν θερινόν' Πουλακάκη συνεχίζεται ή προβολή τοΰ έίαι ρε^ικοϋ μουσικοΰ φΐλμ: «Σονάτα υπό τό σεληνόφως» τοΰ Μπετό¬ βεν. ίτΡέπορτερ Τ. Παπαδόπουλος Ίατρός—έίοντίατρος Σωκράτους Σατωβριάνδου 22 ΑΘΗΝΑΙ "Αριθ. τηλεφ. 52 302 Δέχεται καθ' εκάστην Ώραι απολύτως άκριβεΤς. Ο ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ Κων. Ε. Πολυδόκης ΕίδικευθεΙς έν Γερμανία είς τα νοσήμΐχτα τοθ στομάχου έντέρων καί ήπατος, δεχετοι τούς ττάσχοντας εκ τοΰττειττι- κοθ συστήϋατος έν^,ίφ Ιατρείω τού (οίκία κ. Χελιδώνη) Τρβϊς Καμάρες. θερατΐεία αΐμορροΐδων α- νιυ εγχειρίσεως δι' ίν^α· Άρι9μ, τηλ. 7-92 : Μανώλης Γ. Κωνιός : Ι Νευρολογος—Ψυχίκτρος ■ ; Τμπμβττάρχης Ίκτρός ^ • Δημοσ. Ψνχιαχ(ΛΪ •υ'ΑΟπνβν ■ Δέχιται έν τφ ίατρείψ τού · ■ ίδός Πειραιώς 175 ' ΑβΗΝΑΙ. ■ " Τηλέφ. 52.379. Ι ΖΗΤΕΙΤΑΙ, μαγείρισσχ πεπει- ραμένη μέ μισθόν ικανοποιητι¬ κόν. λ^ παρ' ήμΐν.^ ΕΝΟΙΚ1ΑΖΕΤΑΙ ή έν τή Λεω φόρψ Κονντουριώτου μεγάλη αί θουσα, ϊνθα νΟν Καφεζαχαροπλα |στεΐον «ΕΘΝΙΚΟΝ» μετά τοΰ ύπουγείου αυτής. ' Διά περισσοτέρας πληροφορίας άποτανθήτε είς τό ένταθθα £>πο-
  κατάστημα τής Τραπέζης Αθη¬
  νών.
  ι;
  Τό
  τού
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  μεγάλο έργον
  __Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  335ον
  "«►Ι.
  1 μ,,
  • (Οϊ,
  Ι νόν
  αό:οί
  'βυ τούτου ίξ»
  'νος _ιΟρι·ιτΕρο;
  Κ τού τόσον ι.·
  ουλλά/οτ,
  ιης των «αρ:
  το λ
  Κθλουθέϊ ίτα·
  ό γενικηί ·
  ϋ» ϊΐς τα «α-
  ,~ Χανίων δί1.
  (θΕις νύρω άιο
  ι τούς ύηο/ο·
  >υ {ίΝκοΰ
  μνημόσυνον εί(
  Άγκαραθου 6α
  ιβορουιΐίθα ί«·
  Οτι ών μαςκαι
  ι τού μεγάλοι
  ϋκοό Κυρίλ«'-
  4 τιμηθή Υ1
  ι* όν.
  ιφ ιόν ανώτα
  ου κσ'ι ώς τιρος
  ,είοιι. ό οποίος
  »ντοιε εόγνω
  φ παρίλ
  , Πουλακά«ΐ)
  ,ολή τού ίίαι
  Ιλμ: ·Σονά»
  ......·ε
  ι
  ι
  πουλος:
  ίοτψ
  δ- ·
  {«ΤΡ*4
  ;
  μετ*
  ' Εγκυκλοπα ιδ ε ία
  ΑΓ έκείνους ποϋ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  'Από δλα δι* δλους.
  -Όταν ΰπηγα νά " λάβω θέσιν ε(ο τό τακτ,
  κόν δχημα, ήλθε καί δνας νέος, διάά Υάβη καί
  αυτός θέσιν καί εΤδα ίκεΤ. είς τό κατάοτ χον τΠς
  διευθύνσεως, δτι όνομάζεται Μάριος ΠομμερΤύ. Ί
  — Ο άχρειος ! είπεν ή θΗα. Ά ! ό έξάδελφός'
  σου άπέχει τοϋ νά είνε ψρόνιμος ώσάν έσένα Ά
  κοϋΕΐς ίκβΐ, νά περάση την νόκτσ μ*σα είς ϊν«
  —Καθώς κι' έγώ.
  — Ναί σΰ δμως κατά χοέος, *νω ίκεϊνος τό
  κάμνει διά να πάγη, νά πσραλύση '
  — Διάβολε ! εΐηεν ό Θεόδουλος.
  Ενταύθα πράγμα σπάνιον διά την δεσηοινίδα
  Γιλνορμάνδου, τής ήλθε μία ίδέα είς τόν νοϋν -Ξεύ-
  ρεις, λέγει είς τόν Θεόδουλον, δπ ό έξάδελφός σου
  οέν σέ γνωρΐζρι ;
  Όχι. Έγώ τόν εΐδα, άλ' σύτός δέν κατεδέχθη
  ποτέ νά προσέξη είς εμέ.
  —Καί κατ' αυτόν τόν τρόπον λοιπόν τώρα θά
  συνταξειδεύσετε ;
  — Αυτός έπήοε θέσιν είς τα άνω τοϋ όνήματος
  4γώ είς τα έντός.
  —Καί ποϋ πηγαίνει αύχό τό δχημα;
  — Είς τα Άνδελύσια.
  —Έκεΐ λοιτιόν πηγαίνει ό Μάριος ;
  —Έκτός άν σταθή καθ" οδόν καΐ ούτος, καθώς
  έγώ. Έγώ θά καταβώ είς Βερνώνην, διά «ά μεταβώ
  εκείθεν είς Γαιλλόνιον.Ό Μάριος, άγνοώ £ως ποθ
  θά εξακολουθήση τόν δρόμον μέ τό αύτό δχημο!
  — Ό Μάριος ! τί δνομα άντιπαθητικόν ! Τί ίδέα
  τούς ήλθε νά τόν όνομάσουν Μάριον ! Σύ, τοϋλάχι
  στον, όνομάζεσαι Θεόδουλος.
  — Κάλλιον δμως θά εΐχα νά μ" έλεγαν Άλφρέ-
  δον, είπεν ό άξιωματικός.
  Άκουσε, Θεόδουλ?, πρόσεξε δμως καλά είς
  δ,τι θά σοΰ είπω. Πρέπει νά ξευρττ,ς δτι ό Μάριος
  κάμνει συχνά έκδρομάς' έξαφνα τόν χάνομεν.. .
  —"Ω ! ώ !
  — Πάγει καΐ ταξειδεύει' κανείς μας δέν ξεύρει
  ποΰ.
  —Ά ! ά !
  —Ξενοκοιμάται.
  —Έ ! ε !
  — "Ηθέλαμεν πολΰ νά μάθωμεν τί τρέχει.
  Ό Θεόδουλος άπεκρίθη έν γαλήνη άνδρας
  χαλκοπροσώπου.
  —Κάποιος ποδόγυρος.
  Καί πονηρώς μειδιάσας - Κάποια κορασιά, προ
  σέθεσε.
  — Κάτι τετοιο, εΐΐτεν ή θεία. Δέν μας κάμνεις
  την χάρι, κσϋμένο παιδί, ν' άκολουθήσπς ολίγο τα
  ΐχνη τού; Τουτο θά σοΰ είνε εϋκολον έπειδή αύΐός
  δέν σέ γνωρίζει. Καΐ κύτταξε, ϊσως είμπορέσης νά
  ιδής αυτήν την κόρη νά μάθωμεν σάν τί νά είνε.
  Γράψε μας έ'πειτα καταλεπτως. Αύτό θά διασκεδά
  οτ τόν παπποΰ. - —-— ·
  ' Ό Θεόδουλος^ν_είχΐ~ΐτ«λλή'ν δρεξιν διά τοιού
  ού εΐόόυς'κατόπτεύσεις, άλλά τα δέκα λουδοβίκια
  τόν καθυπεχρέωσαν ήλπιζε δέ νά έχωσι καί συνέ¬
  χειαν. "Όθεν άνεδέχθη την παραγγελίαν, καί εΤπε
  —Καλά, θεία μου θά κάμω την ευχαρίστησιν σας.
  Ή δεσποινίς Γιλνορμάνδου έ'σπευσε τότε νά
  τόν άσπασθή.—Σύ Θεόδουλέ μου, δέν εΐσαι τοιοϋ
  τος νέος' δέν είνε άλήθεια; Σύ εΐσαι στρατιώτης
  συνειθισμένος είς την πειθαρχίαν, δοθλος τοθ συν
  αισθήματος, άνθρωπος δστις γνωρίζει νά φυλάττη
  τα νρέητου··ποτέ δέν θά αφήσης την οικογένειαν
  σου διά νά τρέχης νά κυνηγής μίαν έκεΐ μηδαμινην
  (συνεχίζεται)
  ΓΑΜΗΛΙΑ Τ Α ΞΙΔ Ι Α
  Β'.
  Έχεΐ προσαρμόζειαι πρός τό
  νέον περιβάλλον τού, αί συνήθειαί
  τού καί αί διαθέσεις τού μεταβάλ
  >ονται λόγφ τοϋ ϊτι περνί άπό
  τα γλυκά εις τα άλμυοά νερα κχί
  παρατνροΰνται μάλιστα καί ση¬
  μαντικαί μεταβολαί είς τό οίμα
  τού.
  II
  'ρατηρείται δηλαδή πτώ
  ΐις τοΰ αλκαλικοθ άποθέματος, ί·
  .άττωσι; τής πρωτεΐνης καί τοθ
  ευκτ'-ΰ φ:ύσφόρου Ό μετανά
  ιτ,ης Οά εξακολουθήση τό ταξίδι
  ου διά νά φθάση είς τα πέριξ
  ού συμπλέγμχτος των γησιών
  ποΰ άποτέλοΰν τάς Βερμούνδας
  Ό Σμ:θ πού άνεφέ^αμεν άνω
  :έρω καθορίζε: ώς εξής τα μέρη
  ιπου τελικώς φθάνει τό χέλι: «Νο
  ιίζιο δτι δύναμαι, έπειτα άπό έ
  των πολλών ερεύνας, νά καθορίσω
  τοΰς θαλασσίους βυθούς δπου γί-
  νεται ή άναπαραγωγή τοΰ χελιοΰ,
  πού καταφεύγει είς την θάλασσαν
  άπό τούς ποταμούς τής Ευρώπας.
  Τό κυριώτερον κέντρον φαίνεται
  8τι είνε περίπου 27ο βορείου καΐ
  καί (ίθ"> δυτικοΰ πλάΐους (νοτιο-
  δυτικώς άπό τάς νήσους Βερμούν¬
  δας)». Αύτά διά την Ευρώπην.
  Αλλά τί κάμνει, άπό μίρους τού,
  τό χέλι τής Άμερικής; Ό Πιος
  σοφός απήντησεν ώς εξής: «Τό χέ
  λι τής Άμερικής φαίνεται 8τι
  ?χει εγκαταστήση τό ε?αφος των
  γάμων τού καΐ τής άναπαραγω·
  γής τού είς μίαν ζώνην δυτικώς
  καί νοτίως τής ζώνης τώ; χελιών
  τής Εύρώπης».
  Τί πΕρίεργον δμω;, πού είνε ά
  λήθεια, τό μακρόν αύτό ταξεΐοΊ
  τοΰ χελιοθ άπό τα ποτάμια εις
  τίς πλατειές θάλασσες, δπου ή όρ
  μή καΐ ή φ-'σις τό ώθοΰν δ'ά
  την άναπαραγωγήν τοΰ εϊδους. "Ε
  να πραγματικόν ταξίδι προγα
  μιαΐον των μελλονύμφΐον πού τα-
  ξιδεύουν χιοριστά, είτε όμαδι
  κώς, χιορίς νά γνωρίζη κάν τό ϊ
  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΙ
  ΤΕΧΝΙΚΑΙ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ-ΚΡΗΤΗΪ οδώς Ανδρόγεω (Πλησίον
  οδοντβϊατρβίβυ κ. Σαραντινίδβυ).
  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ των Γερμ*νι^«»» ^ΙΓΤ;""""!
  νητα. Φορτηγά-Λεωφβρεια αττ© 2 ΐμ-13 τόννων.
  τής Γερμανικής Ένώ- %
  σεως
  βίον *«τβ?«"ώ"6" ιΓετϊ οΰοτήματος άνατροπής
  καί ρυμουλκβυμενα με_«'«, βί6,χο0Γσυστήματο; στροφη;.
  ρυμβυλκβυ στηριζβμεν* Η·^ ((5(α μετΛφβρά; εύθράβτων
  Έλαστική; "^^Ι^.,τ,Ιββοάί ΰλικοΰ έπιμήχων διαστά-
  κ.λ.π.) καθω;
  καί
  τοι των έργβστασίων
  ά«ό 5-5.000 ϊππων.
  ρ ρ^
  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
  ^^ Μ.
  (3.
  Κ«τ«στρέφει
  τελβιοτερβν τβ
  ΣΤΟΥ^ΒΕΔΙΣΙΑΝ
  να ποιό θά είνε τό ζευγάρι τού
  άπό τό πλήθος των " συνιαξι5ιω
  των τού. Αύΐό τό ταξΐδι ί<αμαν οί γονεΐς τού καΐ αύτό τό ταξίΐδι θά κάμουν κ*ί οί άπόγονοί τού, π^ύ θχ γεννηθοΰν είς τα βάθη τοΰ ώκεανοΰ, θά ξεκινήιουν μίαν ήμέ ραν διά νά άνέλθουν είς τα γλυ κά νερά διά νά μεγαλώσουν καί νά ένηλικιωθοΰν 2ως δτου έλθη ή μοιραία ώρα των νά απεύσουν είς αναζήτησιν τής νύμφης Είνε δέ άαοδεδειγμένον βτι έκτός άπό την π&ρίο^ο^ αυτήν δέν γίνετχι καμ¬ μιά άλλη ούζευξις. 'Γρί» χρίνια μετά την γίννησίν των, κατά τα βποία παραμέωυ; είς τόν ωκεανόν, τα μικρά χελια ξεκινοΰν διά την άνοδόν των είς τούς ποτΐμούς καί την γνιοριμί- αν καινούργιων κόσμων. "Εως δ- του φθάσουν είς τάς ακτάς τής Εύ ρώιτης, τό σώμα των είνε διαφα νές άλλά μόλις πρίσεγγίσουν θαμ πώνει καί άποκτοθν την οριστικήν των μορφήν. "Ετσι μεΐαμορφωμέ- να άνεβαίνουν τούς ποταμού; καΐ τα ρυίκια καί κάποτε, διατρέχον- τα μίαν ύιτίγειον δίοδον, φθά- νουν είς τάς λίμνας. Άπό αϋτό ϊσως προέρχεται κ»1 ή δοξασία των χωρικών, 8τι τα χέλια ταξι· δεύιυν καί είς την ξηράν. Κ»ί κά τι άλλο άκόμη πιό ενδιαφέρον έπ' άοκετόν καιρόν τό νεαρόν χέλι δέν ϊχίΐ γένος. Άρχίζει νά γι'νε- ται διακριτικόν τό γενο; τού επει τα άπό πολλά Ιτη. Σήμερον εχει πισΐθποιηθί) δτι ή ελευθέρα εκτα σις παίζει σπουδαίον ρόλον διά την δημιουργίαν τοθ άρρενος γέ- νους Πειραματισμοί γενόμενοι είς χώρον περιωρισμένον, επέδειξαν δτι έκεΐ έκδηλοθνται περισσότερο/ τα θήλεϊ. Πράγματι ολόκληρον ρωμάντζο γεμαιον ποίησιν, ή ζωη Ι των χελιών αυτών πού μετανα- στεύουν τόσον μακράν, είς αναζή¬ τησιν τής νυμφικής πασΐάδος. ΠαιδαγωγικόνΣυνέδριον είς Μοιρες Μεσσαράς. Την προσέχη Λευτέραν 27πν τρέχ. μηνός θά κάμη έναρξιν των εργασιών τοϋ τό γενικόν Παιδα- γωγικόν συνέδριον τής περΐφερεί άς Γόρτυνος έν Μοϊρες καί εί; την αίθουσαν τοΰ δημοπκοΰ σχο λίίου. ΑΙ εργασίαι τοΰ Συνεδρί- ου θά ύιαρκέβουν επί τριήμερον καί είς αύΐό θά συμμετάσχουν πάντες οί όιίάακαλοι τής περιφε¬ ρείας Γόρτυνος. ι Θά συζητηθοϋν δέ τα εξής θέματα: ι 1) 'Ανακοινώΐεις έφαρμογίϊς όλι κης ίδεοπτικης μεβόδου α'. άνα- γνώσεω; ΰηό των διδασκχλων Κ. Κουριτάκη (Μοιρών), Άντ. "Ανυ φχντάκη ('Αγ. 'Αντωνίου), 'Αγ. Κοπχκχκη (Μιαμοΰς), Δ. "Ανάστα σάκη (' *γ. Μύρωνος), Φ. Τσιβι- δάκη (Κερασων), Γ. Γκερεδάκη (Φανερωμένης), Εύρ. Σπυριδάκη Τυμΐταχίου), Έμμ. Χριατοδουλά κη (Κλήματο;) καί Μαρία; Μπο.ο νόβχ, Πιτσιδίων. Συζήτησις, πορί ■ ■■■■■■■■■■■■■■ειειι ■■■■■■■■ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ •«ι Θεωοώ καθήκον μου νά εύχαριστήσω καΐ δημο¬ σία τό Έθνιχόν "Ιδρυμκ Άοφαλειών Ρώμης καΐ τόν Γενικόν Πράκτορα κ. Μηνάν Μαρχάκπν διά την προθυμίαν μεθ' ής έσπευσαν νά μοί καταβά- λουν τό ποσόν των 25.000 δραχμών διά τό οποίον ήτο ήσφαλισμένη παρ' ^ύτώ ή μακαρΐτις σύζυγός μου Κατίνα. Έν Ηρακλείω τή 14 Ίουνίου 1938 ό Ευχαριστών ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΚΑΚΗΣ Παντοπώλας ■Β«·■■■»■ΒΒΒΒΒΒβΒΒΒΒβΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒβΒΒΒΒΙ αματχ. 2) Διαφοραί παλαιοΰ κ*ϊ νέον βχολείου, εισήγησις Έλευθερίχ Λιναρδάκις (Αγ. Μύρωνο;). 3) Είδική διδακτική άριθμητι- κης. Εισήγησις υπό κ. Έΐτιθεωρη- τού κχΐ ϋποδειγματικη διδαΐκα· λία υπό Κ. Μαρκχκη (Πόμπιας). 3) Ανάλυσις τού βιβλίου τοΰ κ. Μπουρλώτου. Είδική διδακτική ίιπό Κ. Περυσινάκη (Κορφών). 5) Ψυχική εξέλιξις τοΰ Έλλη νόπαιδο; καί παρακολουθήση τής άτομικότητος. Εισήγησις υπό τού κ Έπι3ε»ρητοΰ καί συνεισήγησις υπό 'Αντων. Μαρκάκη (Μπτροΐτβ- λεω;). 6) 'Ανακβινώσί'ς έφα5μογίϊς έ- νιαίας διδασκαλΐα; υπό Μαρία; Όρφχνίδου ('Αγίου Μύρωνος). 7) Καταρτισμό; σχολικοθ μου· οείου, συλλογήν φυτών, έντομον κλπ. Εισήγησις Π. Περβολαράκη 'Α ρ 8) Διάφοραι άνακοινώσει;. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Ανακοινούται δτι την 20η ουνίου έ. έ" ημέραν Κυριακήν καί ώραν ϋ μ. μ ενεργηθήσεται έν τώ ταχ. καταστήματι ή κλήρωσις 40 κουμπαρίδω; διατεθέντων υπό τοΰ Ταχυδρομείου Ηρακλείου ώς καΐ των Τ!Τ.Τ. Γραφείων τοθ Νο μοθ Ηρακλείου ενώπιον έπιτρο- πής καταρτισθείσης υπό τοΰ κ. Χο [ μργ^οΐ) πρός απονομήν εκατοντά¬ δραχμα)1.1 βραβείων Οί έττιθυμοΰν- τες δύνανται νά παρευρεθώσι κα¬ τά την ειρημένην κλήρωσιν. Ταχ. Ηρακλείου 43. βουρδουμπάκη; -Διακήρυξις. Πλειοδοτικής δημοπραΐίας έκ ποιηαεω; τοΰ ΰπ' αριθ. 170 ίππου τοΰ έφίππου οΰλαμοΰ Χωρθφυλα κή; 'Ηρακλείου. Τό Αστυνομικόν Τμήμα Ηρακλείου διακηρΰττει ότι την 2έην Ίουνίου έ. έτου; ή μέραν Κυριακήν κχί ώραν 10— 12 π.μ συνεπεία τή; ύπ αριθ. 87) 3)13 έ. έτους διαταγή; ΰφυπουργεί ου Δημοσία; Άοφαλίία; έκτίθε ται εί; επαναληπτικήν πλειοδοτι κήν δημοπρασίαν ένεργηθησομέ νην έν τω καταστήματι τού καί ενώπιον τή; επιτραπή; άξιωματι κων ό ΰπ' αριθ. 170 ΐ.ΤΛ«5-Τ©»-4» — Ή προακοπική κίνησις Ρε θύμνης. Εί; την έγκχινιαζΌμένην έν τό; των ημερών πρβσκοπικπν λέ- σχην Ρεθύμνης θά δβθίί την 29ην τρεχβντβ; μεγάλη χορε'υτική προ- εσπερίς. 'Η προΐσπερί; θά δοθή έπ' εΰκαιρία τή; όνομαστικϊϊ; έ· ορτή; τοΰ Λιαδόχου, Άρχπγοΰ τοΰ Σώματο; Έλλήνων Προσκό· — Άρχιερατικόν μνημόσυ¬ νον έν Νεαπόλει. Αύριον Κυριακήν 26ην τρέχ. πρωτοβουλία τοΰ τοπικοΰ Προσκο πικοΰ Συνδέσμου θέλει τελεσθή 'Αρχιβρατικόν μνημόσυνον έν Τ<ϊ> '·. Ναώ τή; Μβγάλη; Παναγί¬
  ας Νεαπόλεως υπέρ των αγωνι¬
  σθέντων ήρώων τοΰ Νομοΰ Λαση
  θίου κατά τάς Κρητικά; έιτανα·
  βτάσεις.
  —Αί έμπορικαί συμβάβεις.
  Εδημοσιεύθη Βασιλικόν Διά
  τανμα διά τοϋ όπβίου κυροϋται
  ή εσχάτως ύπογραφεΐσα έν Άθή
  ναι; έλληνοουγγρική εμπορικώ
  σύμβασι;.
  φ μρφι;
  Ή παράδοσι; τοΰ "ίππου τούτου
  είς τόν τελευταίον πλειοδοτην
  θέλει πραγματοποιηθή άμέσω; έφ'
  όσον ήθελε κριθή υπό τή; έπιτρο
  πής συμφέρουσα ή καταβληθησο
  μένη τιμή.
  Έν Ηρακλείω τή 20 Ίουνίου 193$
  Ό Διοιχητή; τοϋ τμήματο;
  Χ. Λαζαράτο;
  Απωλεσθη βραχιόλιον—ωρολό¬
  γιον χρυσουν κατά ιήν προχθεσι¬
  νήν δεξίωσιν είς τό Τέννις Παρα-
  καλεΐταΐ" ό Ευρών δπως τώ ττροσκο
  μίση είς τα γραφεΐα μας κα'ι ά-
  μειφθήσεται.
  "Οσοι είξεύρουν νά καπνίζουν, δσοι άπό πείραν μπο-
  ροθν νά άποφανθοΰν γιά ένα καλδ σιγαρέττο:
  Προτιμοθν άσυζητητεΐ.·
  ΤΟ ΝΕΟ
  ΖΑΠΑΝΤΙ
  Π' αύτό τα σιγ<χρέττα πολυτελείας Ζαπάντι Νο 15 έ- ξαντλοϋνται κάθε τόσο άπό τα πρατήρια καΐ περίπτερα. ΆντιπροσωπεΙα Καπνοβιομηχανίας ΖΑΠΑΝΤΙ ΙΕΠΙΟίί ΙΓ' ■ ■ΒΒΜΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΜεΐεΐΒΒΒεΐεΐΒΒΒΒΒΒΒΒεΐη Πρίν άγοράσετε ραδιόφωνον ζητήσατε νά άκούσετε τα Ραδιόφωνα: ,,ΝΙΑΓΑΡΑΣ" Μέ την παγκοσμίου φή- μης μάρκαν: Είναι ή ανωτέρα βλων. Είναι ή μόνη μάρκα ποϋ σάς έγγυάτκι την καλλιτέ¬ ραν λήψιν. "Εκθεσις ολων των τελευταίων μοντέλων είς τα ενταύθα γραφεΐ*: ΑΔΕΛΦΌΝ ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΗ. Παρέχονται μεγάλαι ευκολίαι πληρωμής. Μία επίσκεψις θά σάς πείση εντελώς ότι μόνον οταν άγοράσε¬ τε ραδιόφωνον Κ. Ο. Α. νΐΟΤΟΚ θά μείνετε ίκανοποιημένοι άπό πά¬ σης απόψεως. —Ή τιμή τής ναφθαλίνης. Δι' αποφάσεως τοϋ ϋπουργοΰ Κρατική; Ύγιεινή; καΐ 'Λντιλη 'νως πρός την γνώ μην τής έπιτροπή; ύιο ~Γ~^~~~7 φάρμακον, έοίζεται ή τιμή πωλη' σεω; τή; ναφθαλίνπ; εί; βώλβυς ■ ή κόνιν πρό; 18 δραχμάς κατά κιλόν. —Αί τιμαί των κουκουλίων. Έπιτροπή κουκουλβπαραγω- γών παρουσιασθείσα εί; τόν κ. Πρωθυπουργόν παρεκάλεσεν αΰ τόν όπως πρό; υποστήριξιν των τιμών των κουκουλίων καί άπορ ρόφησιν αυτών υπό τή; άγορά;, απαγορευθή εί; τοΰ; βιομηχάνου; νά άναμιγνύουν φυσικήν μέΐα ξαν μετά τβχνητής. —Αποστόλη προπονητοϋ κο· λυμβήσεως παρά τής Ε.Κ. Ο.Φ. Ή Έλληνική Κολυμβητική Ό μοσπονδία Φιλάθλων ένδιαφερο μένη διά την διάδοβιν τή; κολυμ βησεω; έν τή νήσω μχ; άπέστιι λεν ενταύθα τόν προπονητην τη; κ. Δημήτριον Νακέλλην έ ο¬ ποίος θά αρχίση άπό αυριον τό έργον τού εί; την βάσιν τή; Ναυ τική; "Οργανώσεως τή; Ε.Γ.Ο.Η. π πρωτοβουλία τή; οποίας έν προ κειμένω είνε άξία παντός έπαί νού. —Τα ζητήματα των άπο· στράτων αξιωματικών. Διά τοΰ ά)π «"Ανδρο;» επαν¬ ήλθεν έξ Αθηνών οπου ειχε με ταβή διά ζητήματα τής τάξεως των άποστράτων, ό έν άπ. Συν) χπς κ. Δ. Μαλαγαρδής. ΕΙ; τοΰ; ενδιαφερομένους συν- αδέλφβυ; τού ό κ. Μαλαγαρδής ετόνισεν τό θερμόν ενδιαφέρον τή; κυβερνήσεως υπέρ _των άπο οτρατικών ζητημάτων, ών την ά χριβη θέσιν ϊσως κατέλθη καί ά ναπτύξη έν Κρήτη προσεχώς ό Γενικό; Διευθυντή; τοΰ Μΐτοχι κου Ταμείου Στρατοϋ κ. &. Μπο "ώνπς. ΚΙΜΟΝ 1. ΕΥΓΕΝΗΣ ΕΙδικευθΕίς επί έπταετί- αν είς τα παθολογικον νο- σήματα έν Παρισίοις κ «Ι Λυώνι. Δέχεται τούς τίασχοντας είς τό "Ιατρείον τού όδός ΆμαλθεΙας (Ίΐάροδος όδου Κατεχακη, πρώην Πλατύ σοκκάκι) ώραν 9—12 π. μ. καΐ 3—6 μ. μ. Τάς Κυριακάς δωρεάν 10-12 β. μ. Τηλέφωνον 6—63 Ή Παιδαγωγική 'Ακαδημία Η¬ ρακλείου διαθέτει ττρός πώλησιν ζηρόν χόρτον καΐ άχυρον κριθής αρίστης ποιότητος είς τιμήν συμ¬ φέρουσαν. Ι·
  "Ηράκλειον —Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Σαββάτου
  25 Ίουνίου 1938
  Ο ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ ΑΠΕΚΛΕΙΣΕ
  ΤΟΝ ΒΟΜΒΑΡ&ΙΣΜΟΝ
  ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΜΛΤΙΟΡΚΑΣ
  ΤΟΙΑΥΤΗ ΕΠΕΜΒΑΣΙΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
  84 ΠΡΟΕΚΑΛΕΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΣΥΡΡΑΞΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Ίουνίου (τού άντα·
  ποκριτοΰ μας).—Σημεριναί πληροφορί¬
  αι έκ Λονοίνου άγγέλλουν ότι ό πρω·
  θυπουργός κ. Τσάμπερλαιν απέκλεισε
  τό ενδεχόμενον άντιποίνων διά τούς
  βομβαρδισμούς αγγλικών πλοίων τοΰς
  όποίους εζήτησεν ή υπό τόν κ. "Ατλυ
  αντιπολίτευσις. |
  Συγκεκριμένως διά τόν βομβαρδι-
  σμόν τής Μαγιόρκας τόν οποίον εζήτη¬
  σε πρώτος ό κ. Αόϋδ Τζώρτζ, ό Βρετ*
  τανός πρωθυπουργός εδήλωσεν ότι κατά
  την γνώμην τού βομβαρδισμός τής νή¬
  σου ταύτης υπό τοΰ άγγλικοΰ στόλου θά
  προκαλέση άμέιως πανευρωπαϊκόν πό¬
  λεμον.
  ΠΑΡΕΜΙΊΟΔΙΖΕΤΑΙ ΣΟΒΑΡΩΣ
  Η 1ΑΠ0Η1ΚΗ ΠΡΟΕΛΛΣΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Ίουνίου (τού άντα-
  «οκριτού μας). —Κατά τηλεγραφήμα-
  τα έκ Παρισίων ύπάρχουν έκεϊ πληρο¬
  φορίαι έκ Κίνας καθ9 άς ή ίαπωνι*ή
  προέλασις πρός τό Χανκόου παρεμπο-
  είζεται σοβαρώς λόγω των πλημμυρών-
  Τό ίατιωνικόν μηχανικόν είς μάτην απε¬
  πειράθη νά ζεύξη είς ωρισμένα οημεία
  τόν Κίτρινον ποταμόν διά νά διευκολύ
  νη τό πεζικόν νά προχωρήση.
  ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΑΓΓΕΛΛθΙΓ
  Έπεισόδια εις την Αγγλικήν Βουλην.
  Δριμεΐα επίθεσις τού κ. "Ατλυ.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 24 Ίουνίου (τηλε
  γραφικώς). —ΟΙ νέοι βομβαρ
  δισμοί αγγλικών πλοίων είς
  ίσπανικούς λιμένος έπροκάλε
  ααν νέα τσραχώδη έπεισόδια
  είς την Βουλήν των Κοινοτή-
  των.
  Ό άρχηγός τής αντιπολι¬
  τεύσεως κ. "Ατλυ επετέθη δρι
  μύτατα κατά τοϋ κ. Τσάμπερ
  λαιν (σχυρισθείς δτι οί βομβαρ
  δισμοί των αγγλικών πλοίων
  υπήρξαν άποτελέσματα τού
  τελευταίου λόγου τοϋ'Άγγλου
  πρωθυπουργοϋ επί τού ϊσπα
  νικοθ. ,
  Ό κ. Τσάμπερλαιν άπήντη
  σεν δτι οί βομβαρδισμοί είχον
  ήδη γίνη επανειλημμένας πρό
  τοθ λόγου τού.
  Ή αντιπολίτευσις ετόνισεν
  δτι τα άεροπλάνα άτινα έβομ
  βάρδισαν τα άγγλικά πλοΐα
  ήσαν ίταλικά καί γερμανικά
  καΐ δτι πρέπει νά ληφθούν σο
  βαρά μέτρα διά την προστα
  σΐαν τοϋ έμπορικοΰ ναυτικοθ
  τής Αγγλίας.
  Ό κ. Τσάμπερλαιν απαντών
  είπεν δτι ή αντιπολίτευσις επι
  μένουσα νά άντιδρα διαρκώς
  'εΐς την πολιτικήν τής κυβερνή
  'σεως δέν άκούει την φωνήν
  τής λογικής. Πάντως καΐ τώ
  ρα ή Αγγλικη κυβέρνησις δέν
  προτίθεται νά εγκαταλείψη
  την πολιτικήν την οποίαν έχη
  ρησε μέχρι σήμερον.
  Ό κ. Τσάμπερλαιν ανεκοί¬
  νωσεν ακολούθως ενώπιον τής
  Βουλής δτι ή Κυβέρνησις τού
  ' μέσω ιοΟ "Αγγλου έν τή Έ-
  θνική Ισπανία άντιπροσώπου
  εζήτησε σαφεΐς έξηγήσεις ά-
  πότήν Κυβέρνησιν τοθ Μποΰργ
  κος διά τοΰς βομβαρδισμοΰς
  των αγγλικών πλοίων υπό
  των έθνικών.
  —Τό άπόγευμα χθές ό
  Τσάμπερλαιν συνηντήθη μετά
  66ο αξιωματικών έκ των κυ
  βερνώντων τα εσχάτως βυθι-
  σθέντα άγγλικά σκάψη Ό
  έκ των αξιωματικών τούτων
  κ. Τζώνς προέβη είς άποκαλυ
  πηκάς άνακοινώσεις πρός
  τόν τύπον επί των λεπτομε
  ρειών των διεξαχθεισών συ
  νομιλιών μετά τοθ κ. Τσάμ
  περλαιν. Ό σέρ Τζώνς προ-
  σέθηκεν δτι τα άεροπλάνα
  άτινα έβομβάρδισαν τα άγγλι¬
  κά πλοΐα άνήκον είς τάς άερο
  πορικάς δυνάμεις τβν έθνικών
  «Δέν δύναμαι νά βεβαιώσω ε¬
  συνέχισεν ό ϊδιος άν ήσαν
  πράγματι ίταλικά ή γερμανι-
  κά. Πάντως ό τύπος αυτών
  εφαίνετο προσεγγίζων πρός
  γνωστόν Ιταλικόν τοιούτον».
  ΣΥΝεΡΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ
  Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΣ
  αφεώρα ζητήματι* έμπορικής
  φύσεως των δΰο χωρών.
  Ο κ. ΧΕΝΛΑ'Ι'Ν ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Ίουνίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).—Πληροφορίαι κινε-
  ζικής πηγής άναφέρουν ότι οί Κινέζοι
  κατώρθωσαν νά άπωθί,·»ουν τούς Ίάπω-
  νας καί νά καταλάβουν δύο πόλεις. Κα¬
  τά τάς ί5ίας πληροφορίας οί Ίάπωνες
  ηναγκάσθησαν νά διακόψουν τελείως τάς
  στρατιωτικάς επιχειρήσας. Καθ" ά το·
  νίζεται υπό των Κινέζων όλόκληρος ή
  περιφέρεια τού κιτρίνου πολέμου έπαυ¬
  σε νά άπασχηλή τα στρατηγικά οχίδια
  Ίαπώνων.
  κ.
  Σήμερον Θά συνέλθη έκ νέ-
  ου είς Λονδίνον ή έπιτροπή
  μή επεμβάσεως διά νά τερμα-
  τίση, την συζήτησιν έφ' δλων
  των σηυείων τοΰ άγγλικου
  σχεδίου κοί νά καταλήξη είς
  μίαν τελικήν συμφωνίαν έ τί
  τοΰ ίσπανικοΰ. Κυρίων ή συ
  ζήτησις θά έπεκταΡή επί τοΰ
  σηυεΐου έκεΐνου επί τοΰ ότο(
  ου "δέν συνεφώνησαν δλα τα
  μέλη τής Έπιτροπής είς την
  προηγουμένην συνεδρίασιν,
  δηλ. τής άνακλήσεως των έ
  θελοντών. Έπ' αύτοϋ θά επι
  ζητηθή σήμερον νά εξευρεθή
  μία ίκανοποιητική λύσις.
  — Ό τέως πρόεδρος τής
  Ρουμανικής Κυβερνήσεως κ
  Τατσρέσκο δστις ευρίσκεται
  είς τό Λονδίνον συνηντήθη καί
  συνειργάσθη μετά τού κ.Ττ·άμ
  περλαιν καθώς καί 'ΐέ'όν Λόρ
  δόν Χάλιφαξ. Ή συνάντησις
  ΠΡΑΓΑ 24 Ίουνίου (τηλε
  γραφικώς). — Ό κ. Χότζα εΤχε
  χθές μακράς συνομιλίας μετά
  των Γεομανών αντιπρόσωπον
  τής Νοτιανατολικής Τσεχο¬
  σλοβακίας. Δι" ανακοινωθέν¬
  τος των οί Σουδϊται άγγίλ-
  λουν ώς προσέχη την μετάβα
  '. σιν πάλιν είς Λονδίνον τού
  κ. Χενλάϊν μετά τοΰ βουλευ¬
  τού- Κούντ θεωροιμένου ώς
  τού περισσότερον δρασΐηρί-
  ου έξ δλων των συνεργατών
  τοϋ κ. Χενλάϊν προκειμένου
  νά συναντηθοΰν μετά διαφό¬
  ρων Αγγλικών προσωπικοτή
  των 'ινα τάς ένημερώσουν επί
  των διεξαχθεισών εσχάτως συ
  νομιλιών μετά τοΰ πρωθυπουρ
  γοθ τής Τσεχοσλοβακίας κ.
  Χότζα.
  ΟΙ ΙΑΠΩΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ
  ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ ΤΩΝ ΕΝ ΚΙΝΑ
  Ο ΧΑΛΙΦΑΞ ΣΥΝΕΣΤΗΣΕ
  ΝΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΗΡΕΜ1Α
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΟΥΑΗΣ
  ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗ ΠΑΗΡΗΣ
  ΚΑΙΟΡΙΣΤΙΚΗΣΥΜΑΕΙΣΤΟΙΣΗΑΝΙΚΟΝ
  ΑΘΙΙΝ %.! 24 Ίουνίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας). —· Νυκτερ&ναί πλη¬
  ροφορίαι έκ τής άγγλι*ής πρωτ&υού-
  1771ί άγγέλλουν ότι ό λόρδος Χάλιφαξ
  ομιλών είς τό κοινοβούλιον εζήτησεν ό-
  |πως αί συζητήσεις διά τούς βομβαρ-
  δπμούς αγγλικών πλοίων χάί τό ίσπα-
  1 νικόν εν γένει διεξάγωνται μέ ηρεμίαν.
  ! Ή ήοεμία αυτή, προσέθεσεν ό κ.Χά-
  λιφαξ είνε άπαραίτητος διά νά επέλθη
  τό ταχύτερον πλήρης καί όριστική συμ-
  φωνία είς τό ίσπανικόν άποφευγομένων
  νέων περιπλοκών είς την διεθνή κατά¬
  στασιν.
  Χ°ές συνεκροτήθη έκτακτον
  υπουργικόν συμβουλιον είς
  Τόκιο τόν οποίον απεφάσισε
  γενικήν οϊκονουικήν κινητοποΐ
  ησιν τής Ίαπωνίας διά την
  συνέχισιν τοΰ πολέμου είς την
  Κίναν. Απεφάσισεν έπίσης
  ιήν αποστολήν είς Κίναν καί
  άλλ'ον στρατευμάτων.
  Ό πρί,οβευτής τής Τουρκίας
  έν Παρισίοις επεσκέφθη χθές
  έκ νέου τόν υπουργόν των
  Εξωτερικών κ. Μποννέ καί
  συνεζήτησαν επί τοΰ ζητήμα-
  τος τής Άλεξανδρέττας. Ό
  πρεσβευτάς τής Τουρκίας διε
  τύπωσε μομφάς διά τόν ρό¬
  λον τής διεθνοθς έπιτροπής
  τής Γενέυης είς Άλεξανδρέτ
  ταν.
  ΟΙ ΕΒΝΙΚΟΙ ΜΕΤΑΒΑΛΑΟΥΝ
  ΤΟΣΤΡΑΤΗΠΚΟΙΙΑΥΤΩΝΣΧΕ&ΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτού μας). — Κατά τάς έκ Παρι¬
  σίων πληροφορίας τό *Ε")»ι*όν στρατη-
  γεϊον με έβαλε τό βτρατηγικόν αυτού
  σχέδιον. "Ηδη άβκεϊται πίεσις των έθν&.
  | κων είς τούς τομεϊς τού βορειοανατολι-
  κοΰ μετώπου, βημειωθείσης μάλιστα
  καί προελάσεως τού στρατού των. Αν¬
  τιθέτως αί κατά τής Βαλενθίας έηιχει-
  ρήσεις έχουν άνασταλή προσωρινώς.
  Α] ^^α^ι^ήσεις επι των αιοδων
  των ύγειονομικών ύπαλλη^ν.
  Ή Νομαρχία Ηρακλείου δι'
  έγκυκλίου της πρός τόν Δή
  έξ εκάστου μηνιαίου
  Προκειμένου περί
  μισθοθ. ι μακεΐον φαρμακοποιοί κοί οί
  είδικών ό^οντίατροι, θά ένεργήται κρά
  μαρχον "Ηρακλείου καί τοΰς ι Ιατρών, τοιούτοι δέ είναι συμ τησις λόγω μηνιαΐας είσφο-
  ΤΟ ΤΑΞ1Δ10Η ΤΟΝ ΑΓΓΛΟΝ ΒΑΣΙΑΕΟΝ
  ΒΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟΝ.
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας).— Νεώτερα τηλεγραφή-
  ματα έκ Αονδ?'νου άναφέρουν ότι τό τα-
  ξίδιον των "Αγγλων Βασιλέων είς Πα¬
  προέδρους των Κοινοτήτων
  τοθ νομοΰ εντέλλεται δπως
  οΰτοι κατά την πληρωμήν των
  μισθών των δημοτικών καί κοι
  νοτικών Ιατρών ένεργώσι τάς
  κάτωθι κρατήσεις. 1) Κράτη¬
  σιν 3 ο)ο επί τοΰ μηνιαίου μι-
  σθοΰ υπέρ τοΰ ταμείου συν¬
  τάξεως καί άσψαλΐσεως ύγει-
  ονομικών. 2) Κράτησιν δραχ.
  100 λόγω μηνιαίας είσφοράς
  φώνως τώ νομώ 5945, οί χει-'ρδς δραχ. 150.
  ρουργοί παντός κλάδου, ~
  ώτορινολαρυγγολόγοι, οί
  φθαλμίατροι, οί γυναικολόγοι, | απηύθυνεν εγκύκλιον ♦ καΐ
  οί μαιευτήρες, οί νευρολόγοι,' πρ6ς τα δημοσία ταμεΐα Ήρα-
  οί Ι Επί τοϋ (δΐου άντικειμέ-
  ό νού ή Νομαρχΐα "Ηρακλείου
  Ι ι
  οί ψ;χίατροι, οί άφροδισιολό
  γοι, οί μηχανοθεραπευταί, οί
  φυσιοθεραπευταί, οί χορηγοΰν
  τες φάρμακα ίατροί είς μέρος
  έ'νθα δέν λειτουργεϊ φττρμα-
  κεΐον, οί μή κεκτημένοι φαρ-
  κλείου καί Μεσσαράς δπως
  ταθτοί προβαίνωσιν είς τάς α¬
  νωτέρω κρατήσεις κατά την
  πληρωμήν των μισθών των ύ-;
  γειονομικών ύπαλλήλων.
  ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ ΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟΝ
  ΤΟΥ- ΓΕΝ- ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΛ0Σ,Σ
  ΑΙ ΚΥΨΕΛΑΙ ΤΟΝ ΙΥ1ΕΛΙΣΣ0Ν
  Την πρωΐαν τής χθές ανεχώρη¬
  σε διά Ρέθυμνον ό ΰπουργός
  IV
  νικός Διοικητής Κρήτης κ. Μπό¬
  της Σφακιανάκης. Ό κ. Σφακια¬
  ά έ Ρθή
  ρισίους ανεβλήθη λόγω τοΰ θανάτου τής ■ νάκγ]ζ % ρ,θΊμνης έπιστρέφει σή
  μητρός τής ΒασΆίααης τής Αγγλίας, [μερον είς την 2δράν τού.
  Τό ταξίδιον ωρίσθη διά τόν ερχόμενον
  μήνα Ιούλιον.
  αστυνοκικησ δ,αταξεωσ
  | Ο ΠΡΟΤΠΟΛΟΠΣΜΟΣ
  ΤΟΥ ΛΗΜΟΥ
  ΑΙ ΜΑΧΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΤΕΡΟΥΕΑ
  ΣΥΝΕΧ1Ζ0ΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ
  — ΑΘΗΝΑΙ 24 Ίουνίου (τού άντα-
  πο«ριτού μας).—-Εί; ιή, περιοχήν τού
  Τερουέλ αγγέλλεται ότι συνεχίζονται
  πάντοτε αί μαχαι μεταξύ έθνικών καΐ
  κυβερνητικών. Είς τάς μάχας ταύτας οί
  αντίπαλοι έχουν ρίψη τό μεγαλύτερον
  μέρος των δυνάμεών των.
  ΑΙ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΑΣ
  ΟΑ ΕΠΑΗΑΛΗΦΘΟΥΜ ΠΡΟΣΕΧΩΣ
  ΛβΙΙΛΙ
  VI
  24 Ίουνίου (τοΰ άντα-
  ποκριτοΰ μας)—Τηλεγραφείται έ< τ7)ς Τσεχικής πρωτευούσης ότι αί έκεΐ συν. εννοήσεις Τσέχων καΐ Σηυδιτών θά συν- Η ΧΘΕΣΙΗΗ ΔΕΞΙΩΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗΝ ΝΑΥΑΡΧΙΔΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΗΣΙ4Λ ΛΙΑΝ Κατ' ανακοίνωσιν έκ τής κυνηγετικής οργανώσεως Ήρα κλείου κατηρτίσθη έιτιτροττή οργανώσεως των κυνηγετικών | έκδρομών είς Δίαν άποτελε- ΑΘΗΝΑΙ 5£4 Ίουνίου (τοΰ άντα- σθεΐσα έκ των κ. κ. Μάρκου ποκριτού μας).—- Σήμερον τό άπό· Καστρινάκη, Ιωάν. Βεράκη γευμα δίδεται επί τής όρμούσης είς'καΐ Μιχ. Μαυράκη. Ή άνωτέ Φάληρον ναυαρχίδος τής γαλλικής μοί- ρω έπιτροπή θά έποπτεύη διά ρας, «Άλγέριον» δεξίωσις πρός τιμήν την κανονικήν συμμετοχήν τής Ελληνικήν κυβερνήσεως καί των άρ· - - - χών τής πρωτευούσης. Είς την δεξίω- σιν θέλει παραστή ό ΙΙρωθυπουργός κ. Ί. Μεταξάς, μέλη τής κυβερνήσεως, άνώτεροι στρατιωτικοί κ.λ.π. κοί ΗΡΧΙΣΕ ΧΘΕΣ Η ΔΙΚΗ ΤΗΣΥΒΟΝΗΣΠΕΡΑΙΚΑΡΗ ΑΘΗΝΑΙ 24 Ίουνίου (τού άντα· ποκριτού μας).—Σήμερον ήρχισεν ένώ πιον τού Κακουργιοοικείου ή δίκη τής Ύβόνης Περδικάρη κατηγορουμένης ώς γνωστόν ότι έδολοφόνησε τόν σύζυ¬ γον τη«,. Λόγω των συνθηκών ύφ* άς ε¬ φονεύθη ό Περδικάρης χαΐ τού κοινω- ν ι κου ένδιαφέροντός της, ή δίκη παρα- κ'ολουθεϊται υπό πλείστων δικηγόρων των Αθηνών καί μεγάλου μέρους τής κοινωνίας τής πρωτευούσης, έξ αμφοτέ¬ ρων των φύλων. των σιν διεξαγωγής τοΰ Έπ' εύκαιρίςι γνωρίζεται προκηρύσσεται άμοιβή 15 Δι' αστυνομικάς διατάξεως υ ποβληθείσης εις ιήν Νομαρχίαν πρός Ιγκρισ ν άπαγορεύεται ή τοποθέτησις κυψελών μελισσών είς κατωκημένου^ χώρους, ^ '^λ^. όσον δέν περιφρασσονται Λυται μίρίμνΐβ των μελισσοτρόφων διά τοίχου σανιδ'ώματος ή πυκνοϋ φυ σικοθ ή τεχνητοθ φράκτου ΰψους τούλάχισΐον δύο μέΐρων άπό τής επιφανείας τοθ έδάφους. Οί περι- Χθές τί/ν εσπέραν θά συνήρχε¬ το είς συνεδρίασιν διά την ψήφι σιν τοθ προϋίτολογισμοΰ τοΰ Δή· μου καΐ δι* ,1 ΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ ΔΑΣΩΝ Έν άς μεταξύ των, ρυθμιζομένου τοΰ ζητήματος αυτοδιοικήσεως τής γερ- μανικής μειονότητος. ΗΡΧΙ-ΕΗ Η ΕΙΕΤΑΣΙΣ ΤΟΝ ΜΑΡΤΥΡΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ Λ'ΚΗΗ ΤΗί ΠΕΡΛΙΚΑΡΗ ΑΘΗΝΑΙ ποκριτού μας>
  ύ ί η
  είς
  αί κυψέλαι τοποθετοθνται
  απόστασιν τουλάχιστον 30
  μέτρων άπό κατωχημένας οικί¬
  ας καί 25 μέτρων άπό τάς δη¬
  μοσίας Ο5ούς.
  ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
  Ό Ελληνικάς Όρεφατικός
  συνεχεία προγενεστέρας
  έγκυκλίου της ή Νομαρχία •Ηρ«-Γ"*Ι#""Λ' ^^ «Γ " ^"*"^ ^*ί
  ^ - ' ,' Η·ΛΡλι;* "Ρ» τυρων εις την δίκην τής Ύβόν«-
  κλειου παρακαλεΙ_ τάς κοινότητος ! ^^ λλ.?.__.. .ϊβ.. ' Τ!'Λ . Ρ°νΐίί'»
  . ^ ^ ^ ι τψ^με ,
  κατηγορου-
  Ίουνίου (τού άντα-
  'ΙΙ έξέτασις των μαρ-
  ««. ν .· ·· — 'ρ5'
  ηοη. Οί μαρτυρες κατα-
  κοινοτικάδάση καί τού; φόρους επί «ένη-
  τών δασικών προϊόντων.
  δτι
  δρ.
  δι' έκαστον ίέρακα τοΰ εϊδους
  Έλεωνόρ φονευόμενον επί
  των νησίδων Δίας κοί Παξι
  μάδι μόνον έφ' δσον φονεύον
  ται ύπβ των έκδρομέων οϊτι
  νες μετέχουσι των έκδρομών
  τής κυνηγετικής οργανώσεως.
  λΤΥΧΗΜΑ ΕΙΣ ΧΩΡΙΚΟΝ
  Ό Έμμαν. Γιανναδάκης έτών
  50 έκ Τυλίσσου κατέπεσεν έξ ά
  προσεξίας έντός λάκκου έπισκευα
  ζομενου όχετοθ καΐ έτραυματίσθη
  βαρέως είς την κεφαλήν παθών
  διάσεισιν τού έγκεφάλου. Μετε
  φερθή είς τό Πανάνίΐον
  μεϊον.
  πρ1
  ΕΝΑΡΞΙΣ ΔΙΚΗΣ
  Χθές την πρωίαν ήρχισεν είς
  τό κακουργιοξ'κεϊον Ηρακλείου ή
  Ηρακλείου) δι-1 έχδίκασις τή; υποθέσεως κατά
  τή'ν '86ην Μρομψ τού ' το° Έμμ*ν. Ν. Άνδρουλάκη κα-
  είς Μονήν Άγκαράθου πρός πά- τηγορουμένου διά φόνον.
  ρακολούθησιν τής έπιμνημοσύνου
  δεήσεως τής διοργανουμένης υπό
  τοθ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
  Κρήτης κ. Τιμοθβου υπέρ αναπαύ¬
  σεως τοθ αειμνήστου Πατριάρχου
  Κωνσταντινουπόλεως Κυρίλλου τοθ
  ;ως. Τ
  2χει ώ
  ΕΚΔΟΣΕΙΣ
  Υπό τοΰ ύπουργεΐου των
  ΑΝΕΡΧΕΤΑΙΗΒΕΡΜΟΚΡΑΣΙλ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας).—-Είς τάς Αθήνας ήρ¬
  χισεν έπικρατών άπό σήμερον ίσχυρός
  καύσων. Τό θερμόμετρον σήμερον 'έδεί·
  ΈσωτεΡικβνέξε&όΘηέγκύκλιος κνυε »Κ βαθμούς υπό σκιάν. Ώς έκ
  πΡ0ςτάς^ΓΤ Κ°' τ?οτ°υ ενεταθη η κίνησις εί, την παρα»
  ράθου δπου
  ή είς Μονήν
  διανυκτέρευσις.
  **· βιβλίου «Ό άρχηγός
  νέον Κράτος».
  καί τό
  ρεία 1 1)2 ώρας. Κυριακή 26—6
  —38. ΙΙαρακολούθησις έπιμνημο¬
  σύνου δεήσεως καί λειτουργΕας. Ηράκλειον. Άρχηγός ό κ. Κ Ά-
  Άκολούθω; άναχώρησις δια χω- νυφαντάκης. Διχαίωμα
  ΞΗΤΑΣΕ ΝΟΜΟΒΕΤΙΚΑ
  αυμμετο-
  Ίουνίου (τού άντα
  μ*ς)·—Τό συνελθόν σήμερον
  χης χ νφτκης. Διχαίωμα αυμμετο- ήμρ
  ρία Με^έσε; καί Αγ. Βασίλειον, χής μελών δραχ. 50, μή μελών καθιερωμένον κατά Παρασκευήν υπουρ
  Ιορεία 2 1)2 ώρας Την εσπέραν δραχ. 70. Δηλώσας είς τα γρ«- γικόν συμβούλιον, εξήτασε
  έπιστροφή δι αυτοκίνητον «ίς φ.ΐα τοθ Ε. Ο. Σ. χαθ' έκαοτζν. κ»1 υπηρεσίαι* ζητήμ*τ«.