95952

Αριθμός τεύχους

4899

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

28/6/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:

  ΑΝΟΡ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΠΆΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΏΤΑΥΡΟΥ
  ΤΠΕΥΒΥΛΟΣ ΣΥΙΙΙΑΧΤΗΣ ΘΡ. Μ ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΆΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΤΡΙΤΗ
  Α ϊνύττοι.·
  ι" Γ ,.ιΙΚ ΛΚΚΙΙ 3
  έ-ίΐί'η^'θ^ '2
  'λΐι (Μ/'Ι"
  γΙι)Π'<Χ ίΐθλ 15 28 ί,ζαιιηνο;: > 8
  ^~—™
  ΙΟΥΝΙΟΥ
  καπι ^ ι > Ιο
  Λι>αχ. -Χ
  1938
  ΗΡΛΚΛΗΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ί ΙΟί. 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ *899
  ΤΟ
  τ Ή ίστορία τού σταφιδικοΰ
  είνε γνωστή είς δλους. Τό
  ζήτημα τούτο, ύφιστάμενον
  άπό πεντηκονταετίας καί
  πλέον έγινεν άφορμή δη-
  μοκοπικών έκμεταλλεύσεων,
  άθεμίτων πλουτισμόν άλλά
  καί άποτόμων πτωχεύσεων
  χαί καταστροφήν, όπως εγι-
  νε *ατ' επανάληψιν καί ά¬
  φορμή άναστατώσεων, έξε-
  >ΐέρα&ων, συγκρούσεων κρά-
  τους καί γεωργών, τρομερών
  κοινωνικήν συγκλονισμών.
  Επί δεκαετηρίδας ύφιστά¬
  μενον, υπό την βξυτέραν τού
  μορφήν, άπησχόλησεν όλας
  σχεδόν τάς κατά καιρούς
  κυβερνήσεις, χωρίς έμωςκαί1
  νά εΰρη την λύσιν τού. Συ-
  νήθως, τα λαμβανόμενα μέ¬
  τρα ήσαν σπασμωδικά, πρό-
  χειρα καί άτελέσφορα. "Αλ¬
  λοτε εγένετο σκέψις έκρι·
  ζώσεως μέρους των αμπέλων.
  "Αλλοτε επεβάλλετο παρα-
  χράτημα. "Αλλοτε έχορηγεΐ-
  το άποζημίωσις είς τούς ζη-
  μιουμένου; άμπελουργούς.
  Τέλος ιδρύθη ό αύτόνομος
  Σταφιδικός όργανισμός δια
  νά διαχειρίζεται τό προϊόν
  τής αμπέλου. Βασικώς όμως
  τό σταφιδικον, παρέμενε
  πάντοτε αλυτον. Καί τό σπου¬
  δαιότερον, οσάκις άνεκινεΐ-
  το, έξητάζετρ ώς ζήτημα
  ενδιαφέρον την Πελοπόννη-
  σον μόνον. Τό σταφιδικον
  έμελετάτθ, ώς πρός την κο-
  ρινθιακήν σταφίδα μόνον.
  Τούτο δέ διότι έκεϊ τό πρώ¬
  τον ενεφανίσθη. Ή Κρήτη
  ήγνοεΐτο.
  Ίβως διότι ή Κρήτη πρ©-
  σηρτήθη είς την Έλλάδα πό
  λύ άργότερα άφ' ότου εση¬
  μειώθη ή κρίσις τής σταφί¬
  δος είς την Πελοπόννησον.
  "Ισως διότι άκόμη ή καλλιέρ
  γεια τής σταφίδος έσυστημα-
  τοποιήθη Χ«τά τάς δύο τελευ
  ταίας μόνον δεκαετηρίδας
  είς την νήσόν μας καί Ιδιαι¬
  τέρως είς τόν νομόν μας. "Ι¬
  σως άκόμη κ«ί δι' άλλους λό-
  γους τούς όποίους δέν θά ώ
  κων ποφχγόντων κ*ί έπι-
  δράσεων. Ήδη μάλιστα ή
  ΚυβέρνησΐΓ,ελαβε σειράν μέ-
  τρων πρός προστασίαν τής
  Πελοποννησιακής σταφίδος
  μελετά δέ την λήψιν καί
  αλλων άκόμη. Φυαιχά δέ
  μέ την ισοπολιτείοιν πού
  την διακρίνει καί μέ τό
  πνεΰμα δικαιοαύνης πού την
  έμπνέει, άσχολεϊται καί μέ
  την κρητικήν αταφίδα. Καί
  εδωσεν ηδη τα πρώτα δείγμα
  τα τοΰ ένδιαφέροντός της:Κα
  τήργηοε τόν φόρον επί τής
  μεταφερομένης καί έπανε-
  ξαγομένης έξ άλλων λιμέ-
  νων έκτός τής Κρήτης, σουλ-
  τανίνας. Λαμβάνει σοβαρά
  μέτρα πρός τόνωσιν των έ-
  ξκγωγών των νωπΰν αταφυ-
  λών Κρήτης, πράγμα πού
  θά έπιδράση εύνοΐκως επί
  τής τύχης τής σταφίδος, καί
  κάμνει ό, τι είναι δυνατόν
  διά την ενίσχυσιν τής κρητι-
  κής άμπελουργίας.
  Διχαίως έπομένως είμπο
  ροΰμεν νά πιστεύωμεν ότι
  θά ληφθούν συντόμως καί
  άλλα άκόμη, άποτελεσμα-
  τικά μέτρα προστασίας τής
  σταφίδος μας. "Αλλωστε ή
  Κυβέρνησις έχει ενα μεγά¬
  λον σύμμαχον. Την ποιοτι-
  κήν ύπεροχήν τοΰ προϊόντος.
  Διότι ώς είναι γνωστόν ή
  κρητική σουλτανίνα ύπΐερέ
  χει ποιοτικώς δλων των άλ¬
  λων χωρών. Ή έπιβολή της
  έπομένως είς τάς ξένας κατα-
  ιλωτικάς άγοράς καί ή δι¬
  άθεσις της είς υψηλάς τιμάς
  δέν θά συνοΐντήσο άνυπερ-
  βλήτους δυσχερείας.
  ή νά έρευνήσωμεν τώρα
  Πάντως γεγονός είνε δτι ή
  Κ δέ ετυ
  της
  δέν ετυ-
  φιδικόν της δεούσης προσο
  γής καί προστασίας. Πολύ
  βεβ. Διότι ή πά-
  μαντικη λόγω δέ τής
  τητός της,άντιπροσωπεύει με
  γάλην αξίαν. Καί διότι ά-
  λ επέκτασιν των
  θή Ιτι
  καί ή
  τον
  ^έρχεται τα τελευταία ετη
  χρί«ν επιτεινομένην καί
  εκ των κακών έσοδειω
  γω των διαφόρων
  κάί θεομηνιών
  άηλοϋ κόστους της, τ--
  *ος τάς 10 καί πλέον δρχ
  κατ' οκάν.
  Εύτυχώς δμως, με το στα-
  φί,κόί ζήτημα άσχολειτα.
  ψ· καί ή σημερινη Κυ-
  ν -1 φαίνεται απο-
  βν καί άποφασιστικον *
  να δώση οριστικήν κατα το
  καπνικόν καί αλλα, ^«ν^
  μέτρων,
  άλλά
  πνέη δροσερό τό μελτεμάκι |
  Λίβας θαρρεΐς δτι έχει φυσή-
  ",ει κι' εΐν' δλα μαραμένιτ
  Ερημες οί /ειτονιές πού έ-
  βοΰϊζαν άλλοτε άπό φωνές
  κσί άντηχοϋσαν άπό τραγού
  δια. Τό "διο δπως είναι έρη
  μες καί οί αύλές καϊ τα παρ-
  τέρια άπά λουλούδισ ποΰ έ-
  φοϋντωναν κι' έμοσκοβολοΰ-
  σσν στά παληό τα χρόνια
  Ούτε αυτή ή γρατφικότης δέν
  ΰπάρχει πιά. Ξεσηκωμένοι
  :ΐναι δλοι καί τρέχουν, κθμα
  πελώριο, πλήθος άνώνυμο,
  στρατός ποΰ καταδιώκεται
  άπό τόν τρομερώτερον έχθρό
  την άνία, πρός κάποια γωνισ
  γαλήνης καί χαράς. Μάταια δ
  μως. Γιατί ή μελαγχολΐα των
  άνθρώπων ποοπορεύεται, είνε
  διάχυτη παντοΰ. ΛΙγη δροσιά
  αί εύθυμία θέλησε νά προσ
  φέρτ) έ'να κέντρον. Άλλά
  ποΰ νά ώρκέση. στήν τόση
  ξεραΐλα. "Ενα λοιπόν ύπαΐ
  θριο κέντρο κσί δύο σινεμά,
  'μειναν οί μοναδικές μας άπο
  Πεταχτά
  οημειώμοτο
  ΣΠΑΗΝ...
  Πόλι τής εύθυμίας καί τοΰ
  τρελλοΰ γλεντιοΰ θέλει ή Φή·
  μη τό Κάστρο μαο. Πόλι των
  ρωμηών «γιάγκηδων»—Μπροΰ
  κλιν' τής Ελλάδος—την ώνό-
  επεσκέφθη πρό καιροϋ. Πλά
  νη! Ό πλοϋτος δέν ύπάρχει
  ' είς την φαντασία μο-
  χάΛ τότε έλδτε να κάμωμε μα
  ζ- ^να ΚΟκλο στήν πόλι, στά
  κέντρσ, στίς άκρογιαλιές
  σι καί στή χαρά, στήν --.---
  ττΐς οικογενείας πού είναι ό-
  λες τίς άλλες μέρες κλει-
  σμένη στό σπίτι, στή δουλειά
  ητησετί. ι.,ν
  ' άκρογιάλια
  , ν
  τε
  ταπατοΟμε
  θρωποι πα
  ορ
  ς
  ^μο
  αμμο
  ^ΐες
  να
  να
  μέσ
  ό
  ςι' δσο γιά πλάζ, Άλλ' οί
  λόγος βεβαία νά γίνεται.
  σεβασμός των λέξεων είνε
  πού δέν πρέπει ν ά κα-
  Ομε. Λίγοι μονάχα άν
  παίζουν μέ τούς ά-
  τής θάλσοσαζ καΐ την
  ή πσραδΐδονται στίς
  . τοθ ηλίου. Κι' αύτοι
  ,γ 'άγωνίζονται μάλλον
  πν(ξουν την άνίαν των
  3 στή θάλασσα παρά νά
  ουν τή χαρά των μέ τό
  '· στοιχεΐο καϊ τό τραγου-
  .. ..λ τα φλοίσβισμα των
  ,ο Άλλά ΌΪ άγριες κραο·
  των γρσμμοφώνων μας
  ι «ην κατά τέτοιο τρότιο
  άδύνατο να πλησιά·
  ο<χ έπιστρέψωμε λοιπόν ανάγκην στήν τιόλι. Υές — άπειλοθν πού σωμε κατ' Καί σωμε λσύσεις. "Οσο γιά βέατρο, αύτό πλέον αποτελεί, όνειρον θερινής νυκτός. Άλλ' ουτε ώς δνειρο δέν είμποροθμε νά τό ιδούμε. Ή γαλήνη τής νύ χτας,ή μαγεία τοΰ ούρανοΰ, ή πλήξη καί ή άνία πού έκδηλώ νετσι στήν άρχη μέ ενα άέναο πηγαινε έλα στούς δρόμουςκαί τίς πλατρΐες καί συνεχίζεται μέ άγριο κουτσομπόλεμα των πάντων—μας κρατοθν συνή θως άθπνους ώς τό πρωΐ. "Ε τοι βλέπουν οί ξένοι την νυ κτερινή μας κίνησι. · Καί θαρ ρουν δτι πρόκειται γιά έκδή Χωσι ειόθυμίας. Ένώ δέν πρό κείται παρά γιά άπεγνωσμένη προσπαθεία νά σκοτώσουμε την πλήξι κσί τή μελαγχολία μας. Άλλ' είνε καιρός νά όρ γανώσουμε κι' έδώ τή ζωή κατά τρότιο ποΰ νά δίδη τή χαρά καί την εύθυμΐα. Καί,νά καταστήσωμε τό Ήράκλειο άξιο τής φήμης τού. Μ.— Η Κρητική επαρχίαι ΑΙ «ΝΆΠΙΑ1 ΤΟΥ τό μεγάλο Θά γυρίσωμε καί πάλι σή¬ μερον ρ(ς τό Λασήθι, αύτό τό υπέροχον όροπέδιο τού πλού- τού καΐ των καλλονών "Εχει άπειρα ζητήματα πού πρέπει νά έρεονηθοΰν. Παρουσιάζει μίαν ραγδαίαν εξέλιξιν την οποίαν πρέπει νά παρακολου¬ θήσωμεν καί νά ένισχύσωμεν δπως καί δσον είμποροΰμεν 'Εκεΐνο πού προκαλεΐ εντύ¬ πωσιν ρίς τό Λασήθι, είνε ή τεραστία ανάπτυξις τής δεν- δροκαλλιεργείας κατά τα τε¬ λευταία έτη. Είς τόν ωραίον κάμπον δπου πρό ολίγων ά¬ κόμη έτών δέν υπήρχεν οιοτε £να δένδρον σχεδόν, παρά οί όλΐγες λεΰκες πού περιέ- βαλλαν την έκκλησούλα τοϋ Άγίου Ιωάννου — είς τό κέν¬ τρον τοϋ όροπεδίου—καί ϋψω- ναν ϋπερήφανα τίς λιγερές *ορμοστασιές των, τώρα ύ- πάρχουν δεκάδες χιλιάοες φι- ρικιές μιλιές, φουντωμένες, ό- λοπράσινες. Οϊ Λασηθιώται είδαν δτι τό φιρΐκι εϋδοκιμεΐ είς τόν τόπον των δπως καί τό «λασηθιώτικο» μήλο καί τό άπίδι. Ύπάρχει είς τό Τζερ μιάδω μιά φιρικιά ποΰ παρή¬ γαγεν έ'να ετος περί τάς 700 οκάδες μήλα καί έ'δωσεν είς τόν ίδιοκτήτην της πλέον των έπτά χιλ. οραχμών είσόδημα. "Επεδόθησαν λοιπόν είς την καλλιέργειαν τής φιρικιάς. Χιλιάδες δενδρύλλια μετεφέρ- θησαν έκ Βόλου καί έφυτεΰ θησαν. Καί ύπολογίζεται δτι ϋστερα άπό λίγα χρόνια τό Λασήθι θά παράγη. περί τα δύο έ"ως τρία έκατομμύρια οκάδες μήλα. Πρέπει δέ νά σημειωθή έκ παραλλήλου πρός την φιρικιάν ήρχισε νά καλλιεργηταί έκ νέου συστη¬ ματικώς καί ή «λασηθιώτικη» μηλιά καθώς καί ή απιδιά, πού παράγουν τα όνομαστά μήλα καί άπίδια μέ τα ό· όποΐα τροφοδοτεΐται καί ή άγορά μας. Έπίσης τα τελευ ταΐα χρόνια έγενικεύθη καί ή καλλιέργεια τής άμυγδαλιάς ιδίως είς τα νοτιοανατολικά τοΰ όροπεδΐου, καθώς καί της καρυδιδς πού εύδοκιμεϊ ιδιαιτέρως. Άλλά, ή καλλιέργεια των δένδρων δέν γΐνεται βεβαία εντελώς έπιστημονικά. Όπως έπίσης δέν γίνεται συστημα- τική καταπολέμησις των δια¬ φόρων άσθενειών πού προσ- βάλλουν τίς λασηθιώτικες μη· λιές καί άπιδιές καΐ σαπΐ- ζουν άπό σκουλΐκιασμα τούς καρπούς των. Διότι οί σνθρω- ποι δέν έδιδάχθησαν. Θά έ- πρεπε λοιπόν νά δοθή Ιδιαιτέ- 1 ρα προσοχή είς τό ζήτημα αύ- ' τό. Θά ελέγαμεν μάλιστα | δτι έπιβάλλεται νά ιδρύθη ίνα πρότυπον αγροκήπιον δ που είδικοΐ γεωτιόνοι—δεν θοΰν, δταν ανοιχθή διέξοδος ] πρός τό Ηράκλειον Καί αύ¬ τό δμως θά γίνη πιστεύομεν συντόμως. Ήδη χάρις είς την κατασκευήν υπό τοΰ έπαρχια- κοΰ ταμείου όΡιοΰ άπό Τζερ¬ μιάδω μέχρις "Αμπέλου, ύπαρ χει άμαξιτή όδός, μαζί μέ ε¬ κείνην ττού καΓεσκεύσσε τό ταμείον έθνικής όδοττοιΐας, φθάνουσα μέχρι τής Κερδς σχρδόν. Δέν ύπολείπεται λοι- πάν παρά ή διάνοιξις τοΟ με· ταξύ Κεράς καί Γωνιών τμήμα τος διά νά έπικοινωνήση δι" αύτοκινήτου τό Λασήθι μέ τό Ηράκλειον. Καί ή κατασκευή τοΰ τμήματος αύτοθ περιλαα- βάνεται είς τό πενταετές πρό- γραμμα τής Κυβερνήσεως. δροκαλλιεργηταί νά καλλιερ- γοϋν ΰποδειγματικώς μηλιές, άπιδιές, καρυδιές, βερυκοκιές καί δσα άλλα δένδρα εύδο κιμοΰν είς τό οροπέδιον ώ· στε νά παραδειγματΐζωνται καί νά διδάσκωνται οί γεωρ- γοΐ τοΰ Λασηθίου" δπως επί σης θά ήτο καλόν νά δημι¬ ουργηθή φυτώριον διά την καλλιέργειαν καί προμήθειαν είς τούς Λασηθιώτας δενδρυλ λ(ων είς πολύ εΰθηνάς τι¬ μάς. Διότι τό Λασήθι θά πρέ πει νά μεταβληθή είς δάσος φρουτοφόρων δένδρων, έφό οον ή φύσις βοηθή είς τουτο. "Ενα άλλο σπουδαιότατον ζήτημα διά τό οροπέδιον καί τούς κατοίκους τού είναι ή άσθένεια πού προσβάλλει τα τελευταία χρόνια τίς πατάτες καί τίς σαπίζει έντός ολίγων ημερών. Ή πατάτα ώς γνω¬ στόν, αποτελεί τό κυριώτερον προίόν τού Λασηθίου. 'Υπολο γίΓεται δτι ή παραγωγή φθά νει τα 10—12 έκατομμύρια οκάδες. Καί άλλοτε μέν, ή λασηθιώτικη πατάτα,1» ειμπο¬ ρούσε νά διατηρηθή καϊ έ'να ολόκληρον έτος άπό τής συγ¬ κομιδήν της, είς τάς αποθή¬ κας. Τα τελευταία δμως χρό νισ, σκουλικιάζει καί σαπίζει έντός ολίγων ημερών άπό τής έξαγωγής της έκ τής γής. Καΐ οί καλλιεργηταί της ύφΐ στανται τεραστίας ζημίας. Εί¬ χον φθάσει μάλιστα είς σήμεΐ όν νά σκέπτωντσι την έγκατά λειψιν τής πατατοκαλλιεργεί- ας εντελώς. Εϋτυχώς δμως, ή Άγροτική Τραπέζα εξεδή¬ λωσεν ενδιαφέρον καί άπεφά σισε την κατασκευήν άποστει ρωτικών κλιβάνων, είς Τζερ¬ μιάδω κνΐϊ "Αγιον Γεώργιον διά την άποστείρωσιν των πά τατών καί την εξουδετέρωσιν των κινδύνων τής σαπίλας. "Ισως δέ νά αποβή πράγμστι λυσιτελές τό μέτρον αύτό. Δέν θά ήτο δμως έπίσης άσκοπον νά ένισχυθοΰν οί αγρόται διά την κατασκευήν είδικών άπο θηκών διά την φύλαξιν τοΰ προίόντος των, δπως θά έπρε πεν έπίσης νά μελετηθή τό δυνατόν τής προμηθείας ηατα των έξ άλλων χωρών, διά την χρησιμοποίησιν των ώς σπορικών, είς αντικατάστασιν των καλλιεργούμενον σήμε ρον. "Ισως νά συνετέλει κσί αϋτό είς την εξουδετέρωσιν των κινδύνων των άσθενειών πού φέρουν τόσας ζημίας Άλλά τό Λασήθι έχει καΐ πλή" θος άλλσ γεωργικά καί κτηνο τροφικά^ζητήματα.'Όπως έ'χε πάντοτε είς την πρώτην γραμ μην τό τΐρόβλημα τής όργανώ σεως τοΰ τουρισμοθ. "Ολα δ μως αΰτά, είνε σονδεδεμένα μέ τό άδικον ζήτημα. Θά λυ- ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖίΗ Η ΛΟΠΚΉ ΤΗΣ ΦΡΥΝΗΣ Οί «όφθαλμισταί» έπαυσαν νά διαφωνοθν. Τό ζήττ)μα: μέ κάλ- τσαν ή χιορίς, διευθετηθή μετα ξύ των. Καΐ χψοθ διευθετηθή ά πό έχείνουνς, υποθέτω δτι ίπχιι- σε νά είνε ζήτημα καί μεταξύ των δημοσιολόγων γενικώτερα. Ή απόφασις ελήφθη είς δημό¬ σιον τόπον. Άλλά καί μέ έμ- πράγματον μελέτην τοθ ζητήμα- τος. Μ£α πλαστική κνήμη ξεκάλ- τσωτης ελήφθη ευρύτατα υπ' ό¬ ψιν: Ιΐαραπάνω άπό οέκα ζευγά- ρια ματιών εΐχαν ριφθή κατ' αυτής! Είς τα φωτεινά διάμεσα ΐοΰ κινηματογράφου δέν ΰπήρχε τίποτε το καλύτερον διά νά έςευ θή θέμα κιί νά λυθί] ή γλώσσα —Νά σάς πώ, είπεν 2νας δια κεκριμένος οφθαλμιατής Τό πραγ μα έδώ είνε .. όφθαλμοφανές. Ή ποίησις τής κάλΐσχς μπορεί καί νά λείπη Ή άτξοκάλυφις τ,ο3 πό διοΰ είνε τόσον ίψογος καί τόσον έλκυστική ώστε νά άποοεικνύτ^ δλως διόλου περιττήν πλέον την κατανάλωσιν μελάνης. Τα ζή¬ ημα είνε έκ των προτέρων λελυμ,ένον. Ό κύκλος έπεδοκίμασε πανη- γυρικώς τδν προλαλήσαντα. 'Η- κούσθησαν πολλά: μάλιστα! μά¬ λιστα! Καΐ επηκολούθησαν νέαι καί ίμαδικαί έκστάσεις καί ά- προκάλυπτος άφθαλμικός θαυμα- σμός. "Αν υπήρχεν εύκαιρία θά ά πηθανατίζετο καΐ φωτογρχφικώς πράγμα διά κάθε άπιστον θω μάν. ΊΙ χωρίς κάλτσαν κνήμη άπεΐέλει επί τέλου; έπιχείρημα μέ εύρεΐαν αίσθητικήν καϊ κοι¬ νωνικήν σημασίαν. Άν θυμηθοθ- με τάς περυσινάς καί προπεριισι- νάς συζητήσεις γύρω άπά τό ζήτημα, ή φωτογράφησις δέν Οά ήτο διόλου άντικανον.κή: Καί έ κεΐνος ποΰ έξεστόμισε τό περ! φημον: «ότι τό γυναικεΐο πόδι μό νο μέ κάλτσαν τόν απησχόλησε καί δτι άκόμη έ"ρως δέν νοεΐται . χωρίς κάλτσαν» θά. έμενεν άνευ όπαδών. ΤΙ χρειάζονται ώστόσο αί φω τογραφίαι; Τα ένσταντανέ τής καθημερινής ζωής δέν είναι Ινα καί δύο. Είναι πολλά. Τό ξεκάλ- τσωτο πόδι δπως τό καθιέρωαεν ό συρμός ή ή οΐκονομία — δ,τι προτιματε—καΐ δπως τό ένίσχυ σε τό γοΰστο καΐ ή δημιουργία τοϋ σημερινοΰ υποίηματοποιοθ, έ πεβ)ήθη.'Ή αίσθητική ήρχισε να υπολογίζι^ εις αύτό. Έπίσης καΐ ή κοινωνικότης. Ένας οφθαλ· μιστής επί παραδείγματι, δσον πολέμιος τοΰ γάμου καί άν είνε μπορεΐ στό τέλος νά παραδώση τα δπλα: "Οπως άλλοτε έν;κοΰσε είς την ζωήν Ιδ/α «εξυπνο πόδι» καλτσωμένο, έτσι καί σήμερα μπορεΐ νά νικα καΐ έ'να «Ιξυπνο πόδι» άξεκάλτοωτο. Διότι καί αΰτό κάποτε, δπως φιλοτεχνείται στό άντικρυνό κάθισμα, καταντα νά εχη.,.έξυπνάδαν πρώτης γραμ Είπαν άκόμη δτι ρόλον παίζε έδώ ή συνήθεια—ή έξις των άρ· χαΕων. Καί δέν είχαν ίσοις ουτε αύτοι άδικον. Αί προτιμήσεις ά- ποτελοΰν κάτι ανάλογον μέ τό αιώνιον κύκλον τής ζωής. Χα· ρακτηρίζουν καΐ έπιβάλλουν έπο χάς. Διερχόμεθα φαίνεται τώρ< την εποχήν τής «πανδήμου Ά φροδίτης». Διά νά διατυπώσωμεν συμπεράσματα, είμεθα άλλως τε τόσο δύσκολοι σέ κάθε ζήτημα, Οί άποροι μαθηταί. Διά την ενίσχυσιν καί πε¬ ρίθαλψιν των άπόρων μάθη- ών, ή κυβέρνησις έλαβε σει¬ ράν μέτρον. Καθιέρωσε τα μαθητικα συσσίτια, την ί- ματιοθήκην τού μσθητοΰ καί έφρόντισεν ώστε νΛσυγκεντρώ Όυν οί διδάσκαλοι κατά τό έλος τοθ έτους τα βιβλία ων προαγομένων εύπόρων μαθητών διά νά τα παραχω- οΰν δωρεάν είς τούς από¬ ρους τοΰ έτομένου σχολικοΰ τους. Εκδήλωσιν των μέτρων αυτών καί τοθ ίδιαιτέρου κυ- βερνητικοθ ένδιαφέροντος υ¬ πέρ τής μαθητευούσης νεο- λ,αίας αποτελεί καί ήάποστολή κ τοΰ συγκεντρωθέντος ποσοΰ κ διαφόρων εισφορών υπέρ ής μαθητικής ίματιοθήκης τρι ακοσίων χιλιάδων δραχμών είς την Γενικήν Διοίκησιν Κρή ής υπέρ των άπόρων μαθη¬ τών. Μέ τό ποσόν αύτό ϋπο- ογίζεται δτι θά ένδυθοΰν πε- οίπου χίλιοι πεντακόσιοι άπο ροι μαθηταί έν ΚρήτΓ). Η σιτάρκεια. 'Εξαιρετική προβλέπειαι καΐ έφετεινή έσοδεία των σιτη- οών. Κατά τάς άνακοινώσεις μάλιστα τοΰ "ύπουργοΰ τής Γε¬ ωργίας κ. Κυριακού, ή παρα- γωγή τοθ σίτου θσ καλύψη τα τέσσαρα πέμπτα των άναγ <·ων τής καταναλώσεως. Τό γεγονός είναι έξαιρετικώς ευ¬ χάριστον άπό πολλάς άπό- ψεις εάν μάλιστα ληφθή ύπ' όψιν δτι πρό δεκαετίας ή πα- γωγή τοθ »(του δέν έκάλυ- πτεν οι>ιε τό έν τρίτον των έ-
  θνικών άναγκων. Ή μάχη τοΰ
  σίτου έπομένως επέτυχε. Καί
  ορθώς απεφασίσθη νά συνεχι¬
  σθή. Διότι άποδεικνύεται ήδη
  όπό των πραγμάτων δτι μέ
  την όλοκλήρωοιν των παρα-
  γωγικών έργων καί την γενί-
  κευσιν τής έπιστημονικής —
  σκαλιστικής καλλιβργείας, ή
  σιτάρκεια τής χώρας θά εξα¬
  σφαλισθή απολύτως.
  Ο άμανές.
  "Ας έχη δόξαν ό Θεός. Ά-
  παλλασσόμεθα επί τέλουςάπό
  τόν περίφημον αμανέν. Τό ύ-
  φυπουργεΐον Τΰπου καί Τού-
  ρισμοθ εξέδωκε διαταγήν διά
  τής οποίας άπαγορεΰονται οί
  άμανέδες καϊ τα «ρεμπέτικα»
  τραγούδια είς δημοσίους χώ-
  ρους, είς κέντοα, είς θέατρα,
  παντοΟ. Καΐ έπραξεν αρίστα.
  Ο άμανές απηγορεύθη είς
  την γενέτειράν τού την Τουρ¬
  κίαν. Ήτο λοιπόν καιρός νά
  τεθή υπό διωγμόν καί είς τόν
  τόπον μας δπου εισήλθεν ώς
  κατακτητής. Δέν έχομεν άλ-
  λωστε νά χάσωμεν τίποτε μέ
  τό νά άπαλλαγωμεν άπό τούς
  κλαυθμηρισμούς τού,δπως δέν
  ίχομεν νά ζημιωθώμεν άν
  μας λείψουν καί τα περίφημα
  «ρεμπέτικα» τραγούδια. Αν¬
  τιθέτως θά ίκανοποιηθή καΐ
  τό μουσικόν μας αϊσθημα καΐ
  ή έθνική μας άξιοπρέπεια καΐ
  φιλοτιμία.
  πρέπει νά καταφύγωμεν είς την
  λογικήν τής Φρύνης. Τό ζεκάλ-
  τσωμα έκεϊ βασίζβται. Κ χ Ι είνε
  εύτύχημα 8τι τίς περιασότερες φο-
  ρές ^ρχΐ-οε νά μή χαλά τό κέφι
  των κριτών! Τό συμπέρασμα είνε
  καΐ πρός τιμήν τοθ γυναικείου
  φύλου τό οποίον αντελήφθη δτι
  έπωσδήποτε τό ξεκάλτσωμα άπαι-
  τεϊ προϋποθέσεις. Ο{ προχθεσινοί
  όφθαλμισταί δέν διετύπωσαν άν-
  τιρρήσεις οϋτε διά τό τελευταίον
  αύτό. Αί εξαιρέσει; ΐτσι δέν απε¬
  κλείσθησαν άπό τόν κανόνα. Ή
  κνήμη έν πάσ^ περιπτώσει έκεί-
  νη άπομένει Ινας ίστορικός σταθ-
  μός υπέρ τοθ ξεκαλτσώματος.
  ΑΣΜΟΔΛΙΟΣ}
  ν Ι
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΘΕΗΜΜΤΗ
  (θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.—Σήμε
  ρον ωρα ΤΟμ. μ. τό άριστούργημα
  τού κινηματογράφου: «ΠΑΡΙΣΙ·.
  Μέ τόν Χάρρυ Μπώρ καΐ την Ρε-
  νέ ΣαΙν Σύρ.
  θερινός «ΑΠΟΛΛΩΝ».—Σήμε¬
  ρον τό πρωτότυπο έργο: «Άόρα-
  τος έτΐισκέτΐτης». Μέ τόν ττερίφη
  μόν Χάρρυ Πήλ.
  Άτϊό τού σρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  Προΐστάμενος Τυπογραφείου
  Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  ΘΕΡΙΝΟΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ!
  ΣΗΜΕΡΟΝ ώρα 10 μ. μ.
  "Ενα συναρπαστι- (
  κό κοινωνικό άρι-1
  στούργημα.
  ..ΠΑ
  Μέ τον Γίγαντοτ. τής τέ-'
  χνπς:
  καί την χαριτωμένην:
  ΡΕΝΕ ΣΑΙΝ ΣΥΡ
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ:
  Ένας Γαλλικός
  κινηματογ ραφικδς
  κολοσσός:
  ΕΙΣ ΤΗΝ
  ΤΗΣ
  ΓΑΛΛΙΑ!
  Πρωταγωνιστοΰν:
  Έντβίζ Φέγιερ
  ΈρΙκ Φόν Στροχάϊμ
  Ζάν Γκαλάν
  ■■■■■·■■■■■■■*■>
  Έκτός Τράστ
  Τό θαλαμηγόν [ά)η.
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν
  ΠΕΙΡΑΙΑ. ■
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον,
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλ*». 5-*ΐ
  ■ ■■■■«■■■»■■■■■■■■■■■
  Μ
  Μ1Α ΤΡΑΓ1ΚΒ
  ΒΛΣΙΛΙΣΣΑ ~-
  ♦13ον
  «Διερωτώμαι — έ'γραφεν ό
  Μερσύ στήν αύλή τής Βιέν¬
  νης—άν ταιριάζη, μέ την άξι-
  οπρέπεια τού αύτοκράτορος,
  άν είνε έστω πρός τό συμφέ¬
  ρον τού νά παραμείνη θεατής
  τής τύχης, ή όποία έπαπειλεΐ
  την σεπτην τού θείαν, χωρίς
  νά επιχείρησις τίποτε διά νά
  την γλυτώση... Είς την περί¬
  στασιν αυτήν δέν Ιχει ό αύ-
  τοκράτωρ Ιδιαιτέρα καθήκον-
  τα νά εκπληρώση;... Δέν πρέ¬
  πει νά παραβλέπωμεν δτι ή
  στάσις την οποίαν θά τηρήση
  ή κυβέρνησις μας θά κριθή κά¬
  ποιαν ημέραν άπό τούς μετα-
  γενεστέρους. Δέν πρέπει λοι-
  πόν νά φοβούμεθα την αύστη-
  ρότητα αυτής τής κρίσεως αν
  άποδειχθή δτι την βασίλισσαν
  τής Γαλλίας, ετσι δπως κιν-
  δυνεύει, ή αύτοθ μεγαλειό-
  της δέν έκαμεν ουτε προσπά-
  θειες, ουτε θυσίες γιά νά την
  σώση;»
  Ή έπιστολή αυτή, άρκετά
  θαρραλέα γιά έναν πρέσβυ,
  έπετάχθηκε στό χρονοντούλα-
  πό τής αύτοκρατορικής καγκε
  λαρίας. Κ' εγκατελείφθη στή
  σκόνη χωρ'ις κάν νά τύχη α¬
  παντήσεως. Ό αύτοκράτωρ
  Φραγκΐσκος δέν αΐσθάνθηκε
  διόλου την άνάγκη νά κουνή·
  σρ έστω καί τό μικρό τού δά-
  κτυλο γιά νά έπιχειρήση νά
  σώση την φυλακισμένη, την
  μελλοθάνατη θεία τού.
  Έπροτιμοΰσε νά περιδιαβά
  ζή άμέριμνος καί άπαθής μέ
  σα στό πδρκο τοϋ Σεμπρούν,
  ένώ ό άρχιστράτηγος έπερΐ-
  μενεν άσυγκίνητος στά χειμε-
  ρινά τού καταλύματα, δπου
  άντί πολέμου εβαζε τούς στρα
  τιώτές τού νά κάμνουν γυ-
  μνάσια, ώσπου τοθ εφυγαν
  τόσοι λιποτάκτες, δσους δέν
  θά έχανε νεκρούς καί τραυ
  ματίας στήν πιό αίματηρή μά
  χη. Τό ϊδιο άτάραχοι, άδιάφο
  ροι καΐ ξένοιαστοι εμεναν ό
  λοι οί ήγεμόνες.
  (συνεχΐζεται)
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Ό έρως είς την χώραν
  Γιά τό καρνέ σας.
  Νεωτερισμοί.
  ... Έαν θέλετε νά δώσετε νέα
  δψι είς τό παλαιά Μαθρο σας φό-
  ρεμα δέσετε απλώς είς την μέ·
  ση μιά μακρυά ζώνη άιΐό μετα-
  ζοτό ϋψασμα ριγέ μπαγιαντέρ, ή
  άπό κρέπ ντέ σιν μονόχρωμο σέ
  ζωηρό χρωμα. Μττορεΐτε έπίσης
  νά χρησιμοτοιήσετε γι' αύτό τό
  σκοπό δϋο έσάρπες ένωμένες' ή
  μία ρόζ, ή αλλη πράσινη τι. Χ
  ή βιολέτ ή μία καί κίτρινη ή άλ
  λη. Είνε κατι πολύ εϋκολο καί
  έλάχιστα δαπανηρό.
  ... "Η δαντέλλα, στόλισμα τόσο
  γυναικεΐο, είνε Γάνβόγκ, Διά νά
  συνοδεύστ) τό σκοθρο ταγιέο της,
  μία κομψή κυρία έφοροθσε ίνα
  κανοτιέ άπό χονδρό τταγιασόν
  μαΰρο γυαλιστερό, γαρνιρισμένο
  μέ μία πεταλοϋδα άπό δαντέλ-
  λα όκρέ. Τα γάντια της, άπό
  άντιλόπη μαύρη, εΐχαν υψηλές
  μανσέτες κατεσκευασμένες επί·
  σης άπό δαντέλλα. Τό σύνολον
  ήταν σπανίας διακριτικότητος.
  ... Μπορεΐτε έτΐίσης ν' άλλάξε-
  τε ριζικώς την δψι ενός σκούρου
  φορέματος προσθετοντάς τού μία
  φαρδειά ζώνη κεντημένη μέ ζω
  ηρά χρώματα, ή όποία νά δενή
  έμπρός μέ κορδονέτο περασμένο
  μέσα άπό χονδρά έγιέ.
  Είνε εΰκολο νά κάμετε μόνη
  σας την περίεργη αυτή γαρνι
  τοΰοα.
  Μτΐορεΐτε επί πλέον διά νά
  παρουσιάσετε σύνολον νά κάμε¬
  τε μέ τόν Ιδιο τρόπο £να εΐδος
  τσέττης ττού νά σας χρησιμεύσΓ)
  ώς τσάντα.
  ... θέλετε νά δώσετε ολίγον
  ψώς είς τό μαΰρο σας φόρεμα.
  "Ενα μπιζοΟ διαλεγμένο μέ γοΰ-
  στο θά σδς άρκέσσ,. Εΐδα £να
  μοτιφ σχηματισμένο μέ τρία φύλ·
  λα δάφνης άπό μέταλλο κρομέ.
  Τα φύλλα συγκρατημένα τό 8να
  μέ το άλλο στερεώνονται στά
  ντεκολτέ άπό δθο κλϊπ όλόκληρο
  δέ τό μοτιφ λαμβάνει φόρμα κα-
  τά βούλησιν.
  Είνε μία γαρνιτοΰρα άτΐλή καί
  συγχρόνως λεπτοϋ γούστου.
  ... Γυναΐκες ιτοΰ έργάζεσθε 8-
  χετε τιάντοτε άνάγκη άπό £να
  άπλό άλλ' έν τούτοις κομψό φό¬
  ρεμα
  'Εκλέξετε Μνα *μαθητικό» μόν-
  τέλο άπό χονδρό μαροκέν μαΰ¬
  ρο ή μαρέν. "Ενα άμπιεσεμάν.
  ενα γκρούπ άπό τρείς στρογγυ
  λές πιέτες άπό κάθε πλευρά (έμ¬
  πρός καί πίσω), ίνα γιακά άπό
  λευκό πικέ, κουμπιά καϊ μία κόκ-
  κινη ζώνη. Αύτό είνε δλο καί εί¬
  νε ϋπέροχο.
  ή Ντιστεγκέ
  Μόνον μ έ τό θαλαμηγόν
  ΚΙΜΟΝ Ι. ΕΥίΕΗΗΪ
  Είδικευθεις επί έπτοιβτί-
  αν είς τα ποιθολογικά νο-
  σήματα έν Παρισίοις και
  Λυώνι.
  Δέχεται τούς πάσχοντας
  είς τό Ιατρείον τού δδός
  ΆμαλΗείας ιπάροδος δδοϋ
  Κατεχάκη, πρώην Πλατύ
  σοχκάκι) ώραν 9—12 ν. μ.
  καΐ 3—6 μ. μ.
  Τάς Κυριακάς δωρεαν
  10—12 «. μ.
  Τηλέφωνον 6—63
  Κάθε ΚΥΡΙΑΚΗΝ έ μ. μ. ακριβώς
  Κατ' ευθείαν διά ΠΕΙΡΑΙΑ (σε 12 ώρες)
  ΑΙΔΗΨΟΝ (άφιξις Τρίτην πρωί) ΒΟΛΟΝ,
  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ.
  Ταχύτης 14· μιλλίων.—"Ανεσις—'Ασφάλεια.
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  ΐπλ«φ. 5—40
  ΑΘΗΝΑΤΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
  «»■
  ( ιιΜΠΑΓΚΕΙΟΝ
  Πλατεΐα Όμονοίας
  Τηλ. 30.495
  70 Δωμάτια
  Τά κέντρα των
  "
  ιΙΑΛΛΙΑΣ'
  57
  Όύος Σταδίου
  Τηλ. 30.236
  70 ύιπλα κα'ι 70 μονά.
  άπανταχοΰ Κρητών.
  'Ανακαινισθέντ» καί υπό την νέαν διεύθυνσιν:
  Παναγιώτη Τζαννή & Σία
  Πνρέχουαι ουγχρονιαμένα ώραϊα μεγάλα ύωμάτια, εΰ
  άερα καί μέ θαυμαοίαν θέαν είς το κέντρον των Αθηνών
  'Ασαναέρ—Ιεστά καΐ κρύα νερά.—'Υπηρεαία άρτιω
  τάτη.—Τιμαί άνάλογοι καί λογικαί.
  των χροσανθέμων.
  Η ΜΑΧΗ
  Υπό Κλώντ Φαρέρ.
  ;: 1
  ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  3ον
  Τά δένδρα ήσαν, κατά συνέ
  πειαν άπό έκείνους τούς νά-
  νους κέδρους, ύψηλού; σάν στά
  χυα, των οποίων την άνάπτυξι,
  μόνον οί Γιαπωνέζοι ξέρουν νά
  σταματοΰν, δσο πρέπει ή μικρο
  σκοπικές κερασές άνθισμένες
  άλλως τε, δπιος άπαιτοϋσεν ή
  έποχή γιατί ήταν 1Γ) Απριλί¬
  ου· τα βουνά ήσαν σωροί χώ
  ματος, διαακευασμενοι σέ άπό-
  κρημνες όροβειρες· καΐ ή λίμνη,
  μιά γυάλα μέ κόκκινα ψάρια,
  πού είχε, γιά την άληθοφίνειαν,
  γραφικές, οχθες, καταπράσινες ή
  όραχώδεις.
  Ό Φέλτζ, κατάπληκτος, έ
  γούρλωσε τά μάτια. Μέσα τού,
  ώς τόσο, 6 ζωγράφος μίλησε
  πρώτα:
  — Καθόλου παράξενο, μέ πα-
  ρόμοια κηπάκια, αύτοι οί άνθρω
  ποι, τόσο έφευρετικοί σέ σχέδια
  καΐ χρώματα, νά έκτροχιάζων
  ται σέ μιά προοπτική καθαρώς
  φανταατική!
  Έκύτταζε προσεκτικά την άλ
  λόκοτη σιλουέττα των μικροσκο¬
  πικόν βράχων καί των μικροακο
  πικδν δένδρων, πού, άπό ψηλά
  έφαινόταν άκόμη πιό μικρά.
  Άλλά σχεδόν άμέσως, έσήκω
  σε τούς ώμους τού. Αύτός ό κή
  πος, πούφ! ούτε λογαριαζότα*
  κάν. Μάλιστα, αμα τό καλοσυλ
  λογιζόταν κανείς, δέν έμοιαζε
  μέ άληθινό, αύτά τό πράγμα τό
  υπερβολικά μικροσκοπικό, *τό
  χωρισμένο άπο τόν ττραγματικό
  κχί ζωντανδ κόσμο, πού ήταν ό
  λόγυρά τού... Καί ήταν σάν ό
  μοίωμα, σάν σκιά τής άλλοτινής
  ΊαπωνΕας, πού είχε παραμερι
  σθή, προγραφ^ άπό την θέλησ
  των σημερινήν Γιαπωνέζων...
  Καί 3μως, δταν έκύτταζε κα
  νεΐς επάνω άπό τοϋς τοίχους χα'
  επάνω άπό την πεδιάδα, τό το
  πεΐον πού τόν περιέβαλλε, δταν
  μέ μιά γρήγορη ματιά κατέβαινε
  κανείς την πλαγιά τοθ λόφου
  των Πελαργών, γιά νά θαυμάση
  δλη την μακρυνή θέαν, δλου< τούς λόφους πού τοΰς έστόλιζαι ΰπέραχα οί καταπράσινες καμ φορέες τους καί οί κάτασπρες αάν χιονισμένες κερασιές τους ϊλους τούς ναούς στίς κορυφές των λόφων, δλα τά χωρία στίι πλαγιές τους, καί την πόλι στή' ά"κρκ} τοΰ φιόρδ, την γκρίζα κα ίιποκύανη πόλι, τής οποίας τά άναρίθμητα σπίτια ήταν άραδεια σμένα κατά μήκος τής παραλί άς, ώς μακρυά, ώς τό τελευταϊο άκρωτήρί, ώ! τόχε δέν εϋρισκε πιά πώ; ή άλλοτινή Ίαπωνία εί χε παρχμερισθή ούτε προγρα φή .. (συνεχίζεται) Κ ΟΙ Μ Ω ΜΙ Κ γλ 1 ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.— Εμμανουήλ ^4. Καστελλιανάκηο Σοφία Ζ, Άν- δρουλάκη ηρραβωνίσθησαν. ΖΗΤΕΙΤΑΙ είδική καμαριέρα διά ξενοδοχείον ϋπνου. Πληροφορίαι παρά τω κ. Γεωρ γίω Λαγκωνάκη. 111 II! Έχάβτην ΤΡΙΤΗΝ μβαημβρίαν Δια Ρέθομνβν, Χανιά, ■ ΠΕΙΡΑΙΑ 1 Χαλχίδα, ΑΙδιΐψόν,Βό λβν, ·εοσαλβνίκην. Τπλίφ. 9-90 ί Ι ΜβυΜα« ««Λ»*· Μ»·*»» ··" ■■ Ι Πρωτοφανεϊς Έκπτώσεις | Ι ΛΟΓΩ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΣ Ι Ξ = 1 καί διά 6 μόνον ημέρας | | —ϊ----------------------------------------------------------------------------------------:--------- = Ι Διά πρώτην φοράν τό εις την Πλατειά —- Στράτα Ύφα- 1 | σματοπωλεΐον: Ξ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗ | β θά πωλήση άπό τής Δευτέρσς 27 Ίουνίου μέχρι τού Σαββάτου 2 Ίουλί- ΞΞΞ 53 ου ΟΛΑ ΤΑ ΓΥΝΑ1ΚΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ τής έποχής είς τιμάς απιστεύτως εύ- ΞΞΞ ΞΞΞ θηνάς. Έκτός δλων των άλλων είδών θά διαθέση καΐ ΕΜΠΡΙΜΕ των 95 == ^ δραχμών είς τελευταία σχέδια καΐ είς τΐλουσιωτάτην συλλογήν ΜΟΝΟΝ πρός ==§ β Δραχμ. 68 τόν πήχυν. ΞΕΞ 1 Έττωφεληθήτε τής εύκαιρίας 1 Γύρω στήν πόλι. Άληθινή έκστρατεία ή προχθε- σινή έκδρομή των κυνηγών είς ΔΙας. — Καί άνάλογος φυσικά καΐ ή έπισφθφή: Κυνηγετικοί σάκκοι πλήρει, κάποτε μάλιστα Οπερ- πλήρεις, θηραματα φερόμ,ενα έπ' ώμων καί οϋτω χαθ' εξής. —ΟΊ κυνηγοί επιστρέφοντες μέ τόν τρόπον αυτόν, ώμοίαζον μέ άληθινόν άποβατικόν άπόσπασμα έκτελέσαν «ϋσυνειδήτως τόν προ¬ ορισμόν τού καΐ έπιστοίφον είς τά ιδία διά νά έορτάση την νί¬ κην! —Τό θερμόμετρον είνε πρόδη¬ λον άπό προχθές δτι άνεβαίνει καί είς την πόλιν. —Δέν λείπει ώστόσο τό μελτέ- ρι τό οποίον καΐ συντελεί είς μεοικήν ή όλικήν εξουδετέρωσιν τού καύσωνος. — 'Επιτεΐνον καί την £λξιν πρός την θάλασσαν καί τΐυκνώ- νόν τάς τάξεις των λουομένων. —Άπό την προχθές Κυριακήν δέν Μλιΐιψεν πάλιν ή άθρόα έ'ξο- δος τοΰ κοινοΰ. — Τά ϋπαίθρια κέντρα ήσαν σχεδόν ή έξ ολοκλήρου κατά· μεστα. —Άπό την πλατείαν τριών κα¬ μάρων ειδικώς δέν Μλειψεν ή άσφυκτική συγκέντρωσις, ιδίως των αίωνίων «τζαμπατζήδων». —Των οποίων ή διαρκής όρθο- στασία δέν έμποδΐζει την συστη¬ ματικήν παρακολούθησιν ο'ιασδή- ποτε ντιζέζ καί οιουδήποτε θε- άματος. — Μέ έπιβλητικότητα άνάλο- λον της σημασΐας τού εγένετο προχθές είς την μονήν 'Χγκαρά- θου τό μνημόσυνον Κυρίλλου τοϋ Λουκάρεως. ■— Συμμετοχί) των έπαγγελμα- τιών, τοϋ όρειβατικοΰ συνδέσμου κα'ι άλλων συμπολιτών. —Είς τό μνημόσυνον ώς προ- ανηγγέλθη Ίερούργησεν 6 Σε-βα- σμιώτατος Μητροπολίτης, είς την ωραίαν πρωτοβουλίαν άλλως τε τοΰ δποΐου όφεΐλεται καΐ τό μνη¬ μόσυνον τουτο —"Οπως γράφομεν είς άλλην στήλην καθιερώθησαν υπό τοθ άρμοοίου ύπουργείου καϊ τά «έκ- δρομι^ά εΐσιτήρια». —Τά εΐσιτήρια αϋτά ασφαλώς θά προαγάγουν τόν Εσωτερικόν Τουρισμόν. —Έν συνδυασμώ καί πρός τάς μελλοντικως θεσπιζομένας διευ- κολύνσεις καί γενικώς τά εύρό- τερα 6πέρ των τουριστών μέτρα τοΰ νέου κράτους. — Είς τό Κολυυβάρι των Χανί¬ ων παρεσύρθη καί έξεβράσθη τε¬ ράστιον κήτος. — Τό κήτος μετηνέχθη υπό καταδιωκτικοΰ τοθ λοθρεμπορί· ου είς δρμον κατάλληλον δπου θά έκπλειστηριασθίί πρός χρησι¬ μοποίησιν τού λίιτους αυτού. —Τό κήτος είχε καθ1 (χ ιόπε- λογΐσθη βάρος 3.000 οκάδων. Τό μήκος τού υπερέβαινε τα 10 1)2 μέτρα. — Είς τοΰ Πουλακάκη εσημει¬ ώθη χθές ή συχνή πυκνή κοσμο- συγκέντρωσις μέ την πρεμιέραν «Παρίσι» τό έργον ποϋ έχάλασε κόσμον άλλοΰ χάρις είς την κοι¬ νωνικήν πλοκήν τού κα'ι τό παίξι- μο τοΰ μεγάλου Χάρρυ Μπώρ. —Τό άποψινόν ρεσιταλ τοΰ βα· ρυτόνου τοθ Έλληνικοϋ μελοδρά· μανος κ. Βακοντιου προμηνύει εξαιρετικήν επιτυχίαν. —Ό κ. Βακόντιος είνε άξιον σημειώσεως;διά τούς φίλους τής μουσικής, δτι έτραγούδησε μαζύ μέ τόν Τίτα Ροΰφο, τόν Φλέττα «αί άλλους άρτίστας τοΰ μελο- δράματοο, άποσπάσας τα συγ· χαρητήρια τού κοινοΰ. 6 Ρέπορτερ ■Ό χορός τοθ Τέννις. Ό χορός επί τί) δεκαετηρίδι της "Οργανώσεως Άντισφαιρίσε- ως, θά γίνη οριστικώς τό προ¬ σεχές Σάββατον 2αν Ιουλίου. ΑΠΟΙΚΙΑΚΑ καΐ ψαρικά έν γέ νει στοΰ ΚΡΑΣΑΚΗ μέ τάς καλϋ- τέρας τιμάς τής άγοράς. Βασίλειον τής Ελλάδος Ν0ΜΑΡΧΙΑ ΛΑΣΗΘΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 11242 ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ Αποφάσεως περί έπαναλη- πτικής προχεΐρου μειοδοτικής δημοπρασίας. Κατόπιν τής ύπ' άρ. 11249 έ. ε. αποφάσεως τής Νομαρ- χΐας έπαναλσμβάνεται ώς ό- ριστική καΐ τελειωτική ή πρό- χειρος μειοδοτική δημοπρασΐα διά την προμήθειαν ψεκαστή- ρων των Κοινοτήτων την 2 Ιουλίου ημέραν Σάββατον καί ώραν 11 —12 π. μ. είς τά γρα φεΐα τής Νομαρχίας. Πρώτη προσφορά ωρίσθη διά ψεκαστήρας μετά διϋλιστηρΐου δρχ. 682,10 καί άνευ διϋλιστη- ρΐων δρχ. 667,85. Εν Αγ. Νικολάω τή 25-6-38 Ό Νομαρχών Β. Ν. Πελεκάνος ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ή έν τί Λεω φόρψ Κουντουριώτου μεγάλη αί θουσα, έ"νθα νΟν τό Καφεζαχαροπλα στεΐον «ΕΘΝΙΚΟΝ» μετά τοθ δπογείου αυτής. Διά περισσοτέρας πληροφορίας άποταθήτε είς τό ένταθθα υπο- κατίστημα τής Τραπέζης Άθη- ν©ν,
  ανορθωσισ
  >
  ι«·
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι
  337βν
  Μόλις έπάτησεν είς τό κατώφλιον της θύρας
  τοθ νεκροταψεΐου, καί έστάθη έΐκπληκτος. Ό Μά¬
  ριος γονυκλινής είς τα χόρτα ενός των μνημάΐων,
  εΐχε τό πρόσωπον κρυμμένον είς τάς χείρας, καί
  ενώπιον τού έσπαρμένα δλα τα άνθη, δσα εΐχε φέ-
  ρει Είς τό άλλο άκρο θ ή έ
  ' Ε γκυκλοπα ιδ ε ία
  ΑΓ έκείνους πού θέλουν
  νά ττλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό όλα δι' όλους.
  ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΘΕΡΑΣ
  Β'.
  Α Ε μελέται αύται
  αναφερονται
  Μία ώραία σχολική
  έορτή είς την Σητείαν.
  είς την αντίστασιν πού ημπορεί
  ά Ι ό άΛί
  καί τό μο-
  μερού
  ρει Είς τό άλλο άκρον τοθ μνήματος, ένθα ή γί) 'νά Ιχη τό
  ήταν ολίγον τι πλέον έξωγκωμένη, ήτοι πρός την ι τέρ τού, είς τό ανώτατον όριον
  κεφαλήν τοθ νε,κροΡ, Ίστατο ίμπηγμένος είς την | ταχύτητος, πού ημπορεί νά άνα-
  γήν μέλας σταύρος, φέρων γεγραμμέ,νον έπ' αύτοθ πτύξγ^ ή μηχανή τού εναντίον τοΰ
  ίσχυροΰ ρευματος είς την ίκανό-
  τητα τοΰ σκάφους καί των πτερύ
  γιον τού νά κρατήση 6ϋό δυσμ&
  νεΐς άτμοσφαιριχάς συνθήκας την
  ισορροπίαν τού, είς την άντίσΐα
  σιν των διαφόρων έξαρτημάτων.
  Πολλά διδάγματα προέχυψαν άπό
  τό σύσΐημα^αΰτό τής μελέτης καί
  πολλά θά προχύψουν ασφαλώς
  είς τί) μέλλον. Κυρίως Ιχρησιμο·
  ποιήθησαν επί τή βάσει σχετικών
  γράμμασι, Συνταγματάρχης Βαρώνος Πομ-
  Ήκούοντο δέ λυγμοί τοθ ΜαρΙου θρηνο Οντος.
  Ή κορασΐδα ήτο μ(α σορός.
  ΙΔ'.
  Μάρμαρον κατά γρανίτου
  Αύτοθ είχεν Ιλθει ό Μάριος καί δτε κατά πρώ¬
  τον ελειψεν έκ Παρισίων. Αύτοΰ δέ καί έπσνήρχετο
  οσάκις ό κ. Γιλνορμά«δος έ'λεγε περί αύτοϋ «Πάγει παρατηρήσεων, είδικαΐ τελειοποιή
  καί ξενοκοιμδται».
  Ό Θεόδουλος κατεθορυβήθη, προσκρούσας α¬
  προσδοκήτως είς έν μνήμα ησθάνθη δυσάρετον τι
  καί άλλόκοτον δέν ηδύνατο οέ νά τό άναλύση, αϊ-
  σθημά τι μετέχοντοϋ τε ς,υσικοΰ σεβασμοΰ πρός τούς
  τάφους καί τοθ πειθαρχικοΰ ώς πρός συνταγματάρ¬
  χην. Ώπισθοχώρησεν άφήσας τόν Μάριον μόνον είς
  σεις είς τα σκάφη καί είς τάς
  πτέρυγα; επιτρέπουσαι εις τόν α¬
  νώτατον βαθμόν την επιβράδυνσιν
  τής απωλείας τής ίσορροπίας. Έ-
  πιστοποιήση δμως μέ τα τελειο-
  ποιημένα αύτά μηχανήματα καί
  μέ τεχνιτόν σχηματισμόν δυσμε
  νών άεροδυναμι»ών συνθηκών 8π
  ή ταχύτης δέν ημπορεί νά
  τα 180 χιλιόμετρα την ώραν.
  Ή κυριώτερα ομως χρησιμοποί
  τρις των πειραμάτων αυτών σχε
  δόν έκ τοθ φυσικο3 είνε δτι κα-
  τορθώνεται έκ τοθ άσφαλοΰς νά
  μελετηθοΰν 2λοι οί κίνδυνοι πού
  ύπάρχουν κατά την πτήσιν είς
  τα ΰψϊ] μέ ίσχυρά ρεύματα ά,ίρος
  διά τα άεροπλάνα καί νά άναζη
  τηθοΰν τα καταλληλίτερα μέσα
  διά την εξουδετέρωσιν των.
  ΤΟ ΝΗΠΙΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΦΡΕΒΟΣ
  Α',
  Είνε άπειρα τα
  βιβλία πού ε-
  τα μεγάλας έπωμίδας, καί σχεδόν τώ προσέψερε
  τόν στρατιωτικόν χαιρετισμόν. Μή γνωρίζων λοιπόν , Ρου*
  κίαν τοΰ
  τό νεκροταφείον, καί είς αυτήν την όπισθοχώρησίν'Χουν ΥΡ*?3 διά τΨ νηπιακήν την
  τού ένυπήρχε πειθαρχία. Εΐδε τόν θάνατον φέρον-, βΡε;Ρ-κί)ν' χα1 χ1?!ν ««ιδικήν ήλι-
  -'-" —" ---■"-■·■--,ν, άπ0 διαφό-
  διεθνοΰς κύρους
  τί νά γράψη πρός την θείαν, προετίμα νά μή τή γρά-|καί «™«λοΰν φιλ'.λογιαν εςαιρε
  ψηδιόλου. Ό Μάριος επανήλθεν έκ Βερνώνης είς τ'κώς ενδιαφέρουσαν επί τοΰ τρό-
  Παρισίους την τρίτην ημέραν. Λίαν πρωί άνέβη είς
  τόν οποίον εχει
  ανάπτυξιν τοΰ ανθρωπίνου όντος.
  Ή παιδική ήλικία τοΰ άνθρώπου
  τής στιγιχής τής γεννήσεο>ς
  ής ένηλικιώσεως διαιρεϊ-
  6ον το" νεογνοα μίχρι της οεκα-
  Ι ^,ψ^ «πό της γεννήσεως
  - («°λλοΙ την παρατείνουν μέρι της
  τής ήμέ-
  την οίκΐαν τοθ πάππου τού, καί καταπεπονημένος ^ ψ^ ^ οημιουργιαν χαί την
  έκ τής άγρυπνίας των δυο νυκτών άς διήλθεν έπο-
  χούμενος, ησθάνθη δτι εΐχε χρεία νά λάβτ) έ-ν ψυ-
  χρόν λουτρόν είς τό σχολείον τής κολυμβητικής.
  Εισήλθε λοιπόν ευθύς είς τόν κοιτώνά τού, αφή¬
  κεν έκεΐ τόν όδοιιτορικόν έπενδύτην τού καί τό έγ-
  κόλπιον δ είχεν έξηρτημένον έκ τοϋ τραχήλου τού
  διά ταινίας μελαίνης, καί απήλθε νά λουσθί]. Ι
  Ό κ. Γιλνορμάνδος έξεγερθεΐς τοθ ϋπνου ένω
  ρίς, ώς πάντες οί ϋγιεΐς γέροντες, τόν ήκουσεν ά-1
  ναβαΐνοντα είς τόν θάλαμόν τού καί έσπευσε ν'|
  άναβή καί αύτός "ίνα τόν άσπασθή, ϊσως δέ καΙ(-^
  ινα μάθη ώς έγγιστα πόθεν ήρχετο. Άλλ' έ'ως αύ-| *
  τος νά άναβή διά των γηραιών ποδών είς τό ύπε-
  ρώον, δπου ό κοιτών τού Μαριου, ό νέος εΐχε προ-
  φθάσει νά καταβή. "Ωστε ό κ. Γιλνορμάνδος δέν
  εύρε ψυχήν είς τόν θάλαμον τοΰ έγγόνου τού.
  Ή κλίνη δέν ήτο χαλασμένη, έκειντο δέ μόνον
  έπ' αυτής άπροφυλάκτως καί άνευ δυσπιστίας, ό ό-
  δοιπορικός έπενδύτης καί ή μέλαινα ταινία. Κάλ-
  λιον τα έ'χω αύτά, είπεν ό κ. Γιλνορμάνδος.
  Καί μετά μίαν στιγμήν επέστρεψεν είς την αί¬
  θουσαν, δπου έκάθητο ή θυγατέρα τού κε,ντοΰοα
  τούς άμαξιτούς τροχοΰς της. Ό γέρων εισήλθε
  θριαμβευτικώς, διά μέν τίΐς μιάς χειρός φέρων τόν
  όδοιπορικόν έπενδύτην, διά δέ τί)ς άλλης την ται¬
  νίαν, καί άνακράζων.—Ένικήσαμεν! τώρα θά μυη-
  θώμεν τό μυστήριον! τώρα θά μάθωμεν ταίς πονη-
  ριαίς τοθ παμπονήρου τέκνου, τα δθλα τοΰ έρωτι-
  κοΰ τυχοδιώκτου μας! Έδώ, κάποιαν είκόνα κρα-
  τώ, βεβαία!
  (συνεχίζεται)
  ρας δηλαδή ποΰ συμπληοώνονται
  δύο γεγονόια χαρακτηριστικά τής
  άναπτύξεως, ό τερματισμός τής
  περιόδου τής ελαττώσεως τοθ βά
  ρους καί ή άπόπτωσις τοΰ ομφα-
  λίου λώρου Είνε παρατηρημένον
  δτι κατά τάς πρώτας δέκα η¬
  μέρας τής ζωής τού ό άνθρω-
  πος χάνει άπό τό άρχικόν τού
  βάρος, δηλαδή τό βάρος πού είχε
  κατά την στιγμήν γεννήσεως άπό
  200 μέχβι 300 γραμμάρια. Ή ά-
  πώλεια αυτή σταματα μέ την εί¬
  σοδον εϊς την δεκάτην ημέραν τής
  ζωής. Άς σημειωθή δτι τό μέσον
  βάρος των νεογνών είς την Έλ-
  λάδα είνε 3 395 γραμμάρια διά
  άφρενα καί 3.219 διά τα θή
  λεα
  (συνεχίζεται)
  ΕΘΝΙΚΟΝ ΛΑΧΕΙΟΝ
  ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Ή ανανέωσις των γρσμματίων τής Γ.' κληρώ¬
  σεως τοθ 'ΕθνικοΟ Λαχεΐου ήρχισεν καί λήγει την
  5ην Ιουλίου. Παρακαλοϋνται οί κάτοχοι γραμματί-
  ων 8πως σπεύσωσι καί άνανεώσουν εγκαίρως τα
  γραμμάτιά των μέχρι τής ώς άνω προθεσμίας.
  (Έκ τοθ Πρακτορε(ου)
  ΜΕΓΑΑΟ ΚΟϋΤΙ ΑΚ.2Ο
  ΜΙΚΡΟ ΚθυΤΙ ΔΡΧ.ΙΟ5Ο
  ■ •■■■πειπΜ »■■■■■■!■■■ ■■ηοείΒεΐΒαεΐΜεΐηειιιει ■■■««■■■
  Τό πρατήριον οΐνων
  'Αντωνίου Μπετεινάκη
  Ειδοποιεί την πολυπληθή πελατείαν τού 6τι
  διαθέτει σοθμες δλων των ποιοτήτων.
  ΚΡΑΣΙΑ ΠΑΛΑΙΑ ανωτέρα 6λων.
  |^βΒει»Ββ·««·ββ·ιβ«ι»«Β«"ειεΐ"»ειειειεΐ»ιει·ι·ειειειειει··ει»εαεΙ
  Σ11ΤΚΙ Ίοΰι/ιο; (άνταποκρι-
  τοΰ μας).—Μία ώρα'α σχολική
  έορτή έτελέσθη προχθές εις τό Δή
  μοτικόν σχολείον Σητείας Ή με·
  γάλη αίθουσα τοΰ σχοΐείου διε-
  σκευάσθη καταλλήλως. Μία μέγα
  λοπρεκης, σκηνή είχε κατασκευα¬
  σθή ήτις καί έσημαιοστολίσθη μέ
  διαφόρων μεγέθους ελληνικάς ση-
  μαίας.
  Πρό τής ταχθείσης ώρας ή αί¬
  θουσα καί οί διάίρομοι τοΰ σχο
  λείου έπληρώθησαν κόσμου. Πρώ-
  τος ομιλεί ό διευθυντής τοΰ σχο-
  λείου κ. Φραγκιαδάκης περί ά
  ποταμιεύαεως καί παραδίδει Ινα
  κουμπαράν είς τόν παραπλεύρως
  υ Εστάμενον μαθητήν Κ Χλου-
  βεράκην υϊόν τοΰ τέως συμβολαιο-1
  γράφου Στεφάνου Χλου^εράκη |
  σταλέντα υπό τοθ Συμβουλιον
  των ταχυδρομικών ταμιευτηρίων,
  ώς βραβείον διά την καλήν τού
  έκθεσιν «περί άποταμιεύσεως».
  Ακολούθως ψάλλεται υπό των
  μαθητών τό ποΕημα «Ιΐροσευχή»
  Επηκολούθησαν απαγγελίαι μο-
  νολόγων καί μικραί κωμωδίαι: Ή
  «Μοίρα», οί «Τρείς άπένταροι»,
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Ή έν Ηρακλείω (Κρήτης)
  εδρεύουσα Άνώνυμος Έται-
  ρεία υπό την έπωνυμίαν «"Ε¬
  νωσις Σουλτανοπαραγωγών
  Κρήτης Α.Ε » προσκαλεΐ τούς
  καθυστεροΰντας εισέτι δόσεις
  των μετοχών αυτών (ών άπα
  σαι τυγχάνουσιν ήδη ληξιπρό-
  θεσμοι) κ. κ. Μετόχους αυτής
  δπως μέχρι τής 15ης Όκτω-
  βρίου έ. έ. καταβάλωσι ταύ
  τας είς τό ενταύθα ύποκατά-
  στημα τής Αγροτικάς Τραπέ¬
  ζης τής Ελλάδος ή είς τα
  Γραφεΐα αύτί)ς.
  Μετά την πάροδον τί)ς άνω
  νομίμου προθεσμίας καθιστώ
  μέν γνωστόν τοίς κ. κ. Μετό
  χοις δτι αί μετοχαΐ αυτών
  αΐτινες δέν θά έχωσι όλοσχε-
  ρως έξοφληθή καθίστανται
  αυτοδικαίως άκυροι συμφώ
  νως τώ νομώ 2190 άρθρ 12
  καί τώ Καταστατικφ τής Έται
  ρείας άρθρ. 44 τό δέ καταβε
  βλημένον έναντι τής άξίας
  των μετοχών ποσόν θα έκπί-
  πτεται υπέρ τής 'Εταιρείας μή
  άπαλλασσομένων καί έν τή
  περιπτώσει ταύτη των όφει-
  λετών μετόχων καί πάσης
  άλλης πρός την Εταιρείαν ό
  φειλής των έκ τής οϋτω λυο
  μένης μετοχικήν σχέσεως.
  Έν Ηρακλείω τή 15 Ίουνίου
  1938
  "Ενωσις Σουλτανοπαραγω-
  γών Κρήτης Α. Ε.
  Ό Πρόεδρος τοθ Δ Σ.
  Μιχ. Κασιμάτης
  τα « Υάθη τή; Σταμάτας», ό
  «Φοΰρνος» καί άλλα, μέ τα 4
  ποία Ιγέλασεν ό κόσμος, χει-
  ροκροτηθέντων ζωηρότατα των μι-
  κρων Ικτελεσιών Οί μικροί μάθη
  τα'. ψόχραιμοι καί«είς τούς ρόλους
  των» δλοι, σάν πεπειραμένοι ήθο
  ποιοί, άπέϊωσαν την πλοκήν καί
  τα ξε<αροιστικά ίίτεισόδια των κω μωδιών παραπάνω άπό έπιτυχδις. Άνέβησαν επί σκηνής περί τούς πεντήκοντα μαθηταί καί μαθήτρι αι καί ουδείς παρουσίασε πρό τόσοα πλήθους, ΐχνος συυτολής ή επαθε «τράκ». Πολλοί άπό τούς πά ρ σΐαμένους ένεθυμήθησαν τα πά λαιότερα χ&όνια κατά τα όποΐα τό σχολειό άπό τής απόψεως οώ τής ήτο τρόμος, φόβος, δειλία, στενοκεφαλιί. Καί συνέκριναν τάς δύο εποχάς, τάς τόσον χαρακτη- ριστικάς. Τό Δημοτικόν σχολείον Σητεί άς έργάζεται ήδη μέ τό σύστημα τού νέου συγχρονισμένου σχολεί ου. Αί πρόοδοι αύτοΰ διαπι- στ,ώνονται κάθε στιγμήν. Ή διεύ¬ θυνσις δσον καί τό προσωπικόν τοΰ σχολείου αποτελούμενον άπό τόν διδάσ<αλον κ Έμμ. Άν- δρουλιδάκην καί τάς διοασκαλίσ σας Ειρήνην Παπαδάκη, Σοφίαν ' Δασκαλάκη καί Μαρίαν Γαλανά¬ κη απέβησαν αντικείμενον θερμοτά των έπαίνων διά την δντως εξχι ρετικήν επιτυχίαν τής ωραίας καί αλησμονήτου ταύτης ίορτ^. — Εύαρέσκεια πρός τό Ταμεί¬ ον Ηρακλείου. Ή Γενική διεύθυνσις δημοσίου λογιστικοΰ, ΰπουργείου ΟΙκονομι- κών, απηύθυνεν έγγραφον πρός τόν Διευθυντήν τοΰ Ταμείου Η¬ ρακλείου κ Μιχ. Τζανάκην επί των επιτευχθέντων λίαν ίκανβ· ποιητικων άποτελεσμάτων εί; τας φορολογικά; εΐσπραξεις τοϋ λή¬ ξαντος οικονομικόν έτβυς 1937— 38 έν τή περιφερεία Ηρακλείου. Διά τοΰ ΐδίου έγγράφου ή Γε- νίκη Διεύθυνσις δημοσίου λογι- στικοϋ έκφράζει την εΰαρέσκειο'ν αυτής πρό; τόν κ. Διευθυντήν καί τό προσωπικόν τοϋ Ταμείου Ηρακλείου διά την έπεδειχθεϊ- αχν ΰπ' αυτών έπιμέλειαν καί δραβτηριότητα< έν τή είσπράξει των δημοοίων έαόδων. —Τα δικαιολογητιχά των έ- πιστρεφομένων φόρυν. Τό υπουργείον των Οικονομι¬ κήν δι' έγκυκλίου τού πρός τας τελωνειακάς αρχάς γνωρίζει δτι συμφώνως καί πρό; γνωμοδότησιν τοΰ έλεγκτικοϋ συνεδρίου, είνε ΰποχρεωτικη ή χαρτοσήμανσις των δικαιολογητικϋν έπιβτρβφπ; των άχρεωατητως είσπραχθεντων δασμών καί φορων. Και τουτο δι¬ ότι ή έπιστροφή ένϊργίϊται κατ' αίτησιν καί πρός τό συμφέρον τοΰ αϊτοϋντο; ϊδιώτου. **^'^^-·^ο^· ^^- ΕΝ9ΣΙΣ ΣΟΥΛΤΑΝΟΠΑΡΑΓΟΓΟΝ ΚΡΗΤΗΣ Γενικός Ίσολονισμός τής 31—5—1938 Α.Ε. Ενεργητικόν Μέτοχοι (όφειλόμενον κεφάλαιον δ«ό Μετόχων) Άκίνητα Εξοδα ανεγέρσεως άποθηκών Μηχανήματα καί έργαλεϊα Επιτΐλα καί σκεύη Άποθήκη υλικών Άποθήκη σταφίδων Έμπορεύματα παρά τρίτοις Χρεώσται Έκχρεμεϊς λογαριασμοί Ανταποκριταί Φορτ)καί πρός είσπραξιν παρ'Α.Τ.Ε. Α.Τ.Ε. λ)σμός καταθέσεων ϊψεως Ταμείον Λ)σμοί τάξεως χρεωστικοί 791.070.— 677.474.20 5.634.— 46.709.— 78.229.— 731.191.— 1.504.072.— 3.025.846.00 577.258.— 123.207.— 6 419.70 2.423.152.50 540.— 6.280.— 9.797.083.— 238.250.— 10.035 333.— Παθητικόν Μετοχικόν κεφάλαιον 5 000 000.— Τακτικόν άποθεματ. κεφάλαιον 137 319.— Έκτακτον » » _ 297.717.— Ταμείον προνοίας προσωπικού 21.947.— Μερίσματα πληρωτεα 38.706 ό1) Έκκρεμείς λογ)σμοι 183.453.— Ανταποκριταί 90.468.50 Α.Τ.Ε. λ)αμός άνοικτός έπ' ένεχ. 3.819.824.— » » έντολών πληρωιέων 5.428.— » » προσωρινάς τόκων δεδ. 202 220.— 9.797.083.— Λ)σμοί τάξεως πιστιοτικοΐ 238.250.— 10.035.333.— Ανάλυσις τού λ)σμοϋ «ΖΗΜΙΑΙ καί ΚΕΡΔΗ» άπό 1 ]6] 1937-31]5] 1938 Χρέωσις Έξοδα αυγχεντρώσεω; σταφίδων » διαχειρίσεως » διοικήσεως Τόκοι Άποσβέσεις 171.041.— 852.771.65 70.400.— 658.929.— 35.968.— 1.789.109.65 Πίστωσις Άποθήκευτρα Κέρδη σταφίδων Διάφορα κέρδη 118.085.— 1 604 607 — 66.417.65 1.789.109.65 Έν Ηρακλείω (Κρήτης) τή 24η Ίουνίου Ό Πρόεδρος τού Διοικ. Συμβουλίου ο Διευθυντής ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΚΑΪΙΜΑΤΗ2 ΚβΝΣΤ.Γ.ΛΙΟΠΥΡΑ&ΗΣ 1938 ό Προΐστ. τοΰ Λογιστηρίου ΜΙΧ. Ν. ΠΑΠΑ_ΟΓΛΟΥ Βασίλειον τής Ελλάδος ΛΗΜΟΣ ΑΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. 1079 ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ Δ1ΑΚΗΡΥΞΕΩΣ Ό Δήμαρχος Άγίου Νικο- λάου. Διακηρύττει δτι, Την 7ην τοϋ μηνός "Ιουλίου τοθ έ'τους 1938 ημέραν Πέμ¬ πτην καί ώραν 11—12 π. μ. καί έν τώ Δημοτικώ Καταστή ματι ενεργηθήσεται φανερά μειοδοτική Δημοπρασία διά την άνάδειξιν έργολάβου κα¬ τασκευάς ύπονόμων μεταξύ των οίκοδομικών τετραγώνων 70, 71, καΐ 172. Ό προυπολογισμός τοΰ £ρ· γου άνέρχεται είς τό ποσόν των δραχμών τεσσαράκοντα δύο χιλιάδων (αριθ. 42.ΟΟΟ) ή δέ εγγύησις διά την συμμετο¬ χήν είς δραχμάς τρείς χιλιά- δας'(άριθμ. 3 000). Δεκτοί είς τόν συναγωνι- σμόν γίνονται έργολάβοι Α'. τάξεως δι' έργα οίκοδομικά. "Απαντα τα σχετικά τής με- λέτης καί ή λεπτομερής δια- κήρυξις εισί κατατεθειμένα είς τό γραφείον τής Γραμματείας τοϋ Δήμου δπου δύνανται οί βουλόμενοι νά λαμβάνωσι καθ* εκάστην γνώσιν προσερ- χόμενοι κατά τάς εργασίμους ώρας των γραφείων. ΟΙ φάκελλοι των δικαιολο- γητικών συμμετοχήν δέον νά παραδοθώσιν είς την επί τής δημοπρασίας, Επιτροπήν μέ¬ χρι τής 10ης ώρας τής ημέ¬ ρας τής Δημοπρασίας. Έν Άγίω Νικολάω τή 23η Ίουνίου 1938 Ό Δήμαρχος Αγ. Νικολάου 'Κμμκνβυήλ Κ. ϊκύβχλβς
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠρωΤα Τρίτης
  28 Ίουνίου 1938
  Τόδιάβημα Μουσολίνι καί ή Γαλλία.
  Νίκαι των Κινέζων είς Γιαγκτσέ.
  ΝΑ ΠΑΡΑΣΥΡΗ ΕΙΣ ΣΥΡΡΑΞΙΝ
  ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑΝ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑΝ
  4ΙΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΝ
  ΤΙ ΓΡΑΦΕΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΣ "ΦΙΓΚΑΡΟ,,
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Ίουνίου (τού άντα-
  ποχριτοΰ μας).—Σημερινά τηλεγραφή¬
  ματα. έκ Παρισίων άγγέλλουν ότι ή ε¬
  φημερίς «Φιγκαρώ», έκ των ήμιεπισή-
  μων ώς γνωστόν όργάνων τής γαλλικής
  δεξιάς, είς άρθρον της επί τής κατα¬
  στάσεως, καταγγέλλει την Βερκελώνην
  ότι έπιζητεΐ παγκόσμιον σύρραξιν.
  Ό άρθρογράφος, άναφερόμενος είς
  ωρισμένας πληροφορίας, τονίζε», ότι ή
  έφαρμογή άντιποίνων επί των ξένων
  κρατών την οποίαν καί άπειλεΐ ή Βαρ-
  κελώνη ουδέν άλλο είνε ή τέχνασμα των
  Ίσπανών κυβερνητικών άποβλεπόντων
  είς τό νά παρασύρουν είς πόλεμον την
  Αγγλίαν καί Γαλλίαν.
  Ο κ. ΝΙΚΟΛΟΥΛΗΣ ΕΙΣ ΛΑΜΙΑΝ
  ΩΜΙΛΗΣΕ ΔΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΝ
  ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ κ. ΜΕΤΑΞΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας).—Κατά τηλεγραφήματα
  είς Λαμίαν ό Ύφυπουργός Τυπου καί
  Ύουριαμού κ. Νικολούδης ευρισκόμε¬
  νος είς την Ύπάτην δι' υπηρεσίαν αφο¬
  ρώσαν τόν Τουριομόν, μετέβη χθές τό
  άπόγ&υμα είς Λαμίαν γενόμενος ένθου»
  σιωδέστατα δεχτός. Ό κ. Νικολούδης
  ωμίλησε πρός τούς ύποδεχθέντας αυτόν
  κατοίκους τής Λαμίας, οΐτινες ση¬
  μειωτέον καί τόν προεκάλεσαν είς την
  πόλιν των, αναπτύξας τό έργον τής κυ¬
  βερνήσεως. Ό κ. Νικολούδης ετόνισεν
  ότι ή Ελλάς είνε ήνωμένη σήμερον έ-
  βωτερικώς καί κατοχυρωμενη εξωτερι¬
  κώς- Προσέθεσε δέ ότε τό εθνικόν ά
  ποτέλεσμα τής διακυβερνήσεως τού κ
  Λϊεταξά βϊνε τεραστίας αημαβίας.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 27 Ίουνίου (τηλε¬
  γραφικώς).— Ή χαλάρωσις
  τής εντάσεως των εύρωπαί-
  κων πραγμάτων έπιβεβαιοΰ
  ται καί έξ έσπερινών άνακοι
  νώσεων των γαλλικών κύ
  κλων. Συγκεκριμένως ή πρω
  τοβουλΐα τοΰ κ. Μουσολίνι νά
  επέμβη αυτοπροσώπως παρά
  τώ στρατηγω Φράνκο καί νά
  ζητήση άπό αυτόν την άμε¬
  σον διακοπήν των βομβαρδι-
  σμών των ξένων πλοΐων, ένε
  ποίησε ζωηράν εντύπωσιν είς
  την Αγγλίαν. Ή πράξις αυ¬
  τή τοΰ κ. Μουσολίνι Θεωρεΐ-
  ταιδχι μόνον ώς μέλλουσα
  νά συντελέση είς την έφαρμο
  γήν τοΰ άγγλοιταλικού συμ
  φώνου άλλά καί νά έπιδράστν,
  είς την επανάληψιν των Γαλ-
  λοίταλικών διαπραγματβύσε
  ών. Ό Ιταλικάς τύπος μάλι-
  |στα φαίνεται νά θεωρή τό γε
  γονός τής Ίταλογαλλικής προ
  σεγγίσεως ώς τετελεσμένον.
  Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 27 Ίουνίου (τηλε¬
  γραφικώς). — Αγγέλλεται έκ
  Πράγας ότι ή κατάστασις έ¬
  λαβε πλέον οριστικήν τροπήν
  επί τα βελτΐω κατόπιν τής έ-
  τιαφής τής Κυβερνήσεως Χ6-
  τζα μετ" άντιποοσώπων τής
  Νοτιοανατολικής Τσεχοσλοβα¬
  κίας.
  —Έκ Γιάφας τηλεγραφεί¬
  ται ότι μέγας άριθμός ΈβραΙ
  ών κατεκρεουργήθη υπό των
  Άράβων. Τα πτώμστα των
  Εβραίων ανευρέθησαν σήμε¬
  ρον την πρωίαν κατεσπαρμέ-
  να είς τάς δημοσίας όδούς.
  ΑΓΓΛΟΓΕΡΜΑΝΙΚΑΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΙ
  Κατά τάς έκ Λονδΐνου πλη
  ροφορίας εγένοντο πολιτικα
  συνομιλίαι είς Βερολίνον με
  ταξύ τού στρατάρχου Γκαϊ
  ριγκ καί τού λόρδου Ντυ
  κλέν εύρισκομένου έκεΐ χάριν
  συγκληθέντος άεροπορικοΰσυ
  εδρΐου. ΟΙ άγγλικοί κύκλοι
  πάντως, δέν άποδίδουν σημα
  οίαν είς τάς συνομιλΐας ταύ¬
  τας.
  ΝΙΚΗ ΤΟΝ ΚΙΝΕΖΟΝ
  Μία Κινεζική φάλαγξ επέ¬
  τυχε νά άνακαταλάβη. παρά
  τόν ποταμόν Γιάγκτσε την πό
  λνν Γιανκό. Οί Κινέζον. ίσχυ
  ρίζονται δ π κατά την κατά¬
  ληψιν τής πόλεως, εφονεύθη
  σαν 4.000 Ίάπωνες.
  Τό μνημόσυνον έντήμονή'Αγκαράδου
  υπέρ τοΰ Πατριάρχου Κυρίλλου.
  Έν συρροή πολλοΰ κόσμου, με- μοθ. Τσαγχαράκη, των προηγου
  τασχόντος τής διοργανωθείσης 6 ' μένων καί £λων των Σερομονάχων
  πό των έπαγγελματοβίοτεχνικών Ι των μονών τούτων καθώς κ αί συμ
  Σωματείων Ηρακλείου έκδρομής
  είς την μονήν Άγκαράθου, έγένε
  το την παρελθοθσαν Κυριακήν έν
  τή μονί] ταύτη άρχιερατικόν μνη
  μόσυνον επί τή τριακοαιοστή έπε
  τείφ άπό τοθ μαρτυρικοΰ Ηανάτου
  τοθ Κρητός Οικουμενικού Πατριάρ
  χου Κυρίλλου τοΰ Λουκάρεως.
  Μετά τό πέρας τής Εερουργίας
  ό Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
  Κρήτης κ. Τιμόθεος περιστοιχού
  μενος υπό των Έγουμένων Άγκα
  ράθου κ. Γερ. Μιζεράκη, Κερας
  Καρδιωτίσσης κ. Κοσμά, Άγίου
  Ιωάννου Άνωπόλεως κ. Ίωακείμ
  Αύγερινάκη, Έπανωσήφη κ. Τι
  παντός τού κλήρου τής επαρχίας
  Πεδιάδος, άνέπεμψε δέηαιν πρός
  πρό τοΰ στηθέντος
  τόν
  Υψιστον
  έπιβλητικοΰ χενοτα^ίου έφ' &ύ
  είχεν έναποτεθή μεγάλη «ίκών
  τοϋ μάρτυρος Πατριάρχου Κυρίλ
  λου, άφιέρωμα των έπαγγελματ:
  κων κα'. βιοτεχνικών σωματείων.
  Επηκολούθησε κατάθεσις στεφά
  νού επί τοΰ κενοταφίευ διά χει
  ρός τοθ κ. Εύαγγ. Οίκονόμου εί
  τα δέ λειτανία μεθ' 8 ό Μητροπο
  λίτης Κρήτης κ. Τιμόθεος ώ,αίλη
  σε διά μακρών πρός τό πλήθο;
  περί τής δράσεώς καί τοΰ ίλου
  έργου, έθνικοΰ καί θρησκευτικόν,
  τοΰ Πατριάρχου.
  Ή άνάβασις των έκδρομέων εί
  την Άγκάραθον καθώς καί ή τέλ
  σις τοΰ μνημοσύνου έκινηματογρα
  φήθη υπό τής έταΐρεί^ς Λιναροά
  κη. Είς την έκδρομήν, χάριν τή
  τελέσεω; τοθ μνημοσύνου,μετέσχο
  έκ των Επαγγελματικήν καί Βι< τεχνικών σωματείων οί πρόεδρο τής έμοσπονδίας έπαγγελματΐών κ. Γαρεφαλάκης, έπιπλοποιών κ. Παπαδάκης, ραπτών κ. Βογια τζάκης, υποδηματοποιών κ. Βασ λείου, ξενοδόχων Οπνου κ. Λαγκΐι νάκη;, παντοπωλών κ. Ί'αρουοά κης, σιδηρουργόν κ. Οίκονόμου ν κ. Αλεξανδράκης κ. ά Πρός άπαντας τούς έκδρομεΐ; πά ρετέθη γεΰμ» 6πό τής μονής. ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΕΛΑΣΙΣ ΕΙΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΑ ΤΕΡΟΥΕΛ ΑΘΗΝΑΙ 27 Ίουνίου (τού άντα- ποκριτού μας).—Καθ* ά τηλέγραφον ν έκ Παρισίων ή προέλασις είς τόν τομέα τοΰ Τερουελ των έθνικών ατρατευμά- των συνεχίζεται καταληφθέντων πολλών στρατηγικών αημείων επί τής όδού Τε- ρουέλ—Σαγκούντο. Οί κυβερνητικοί υ- ποχωρούν μέ βαρείας απωλείας. ΔΊΗΑΐΌΗΤΑΙ ΣΦΟΑΡΟΤΑΤΑΙ ΜΑΧΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΝΟΤΙΟΝ. ΙΣΗΑΝΙΚίΝ ΜΕΤΟΗΟΝ ΑΘΗΝΑΙ *7 Ίουνίου (τού άντ*. ποκριτού μας).— Νεώτεραι πληροφο¬ ρίαι τούΠρακτορείουΧαβάς άγγελλουν ότι εις τό νότιον μέτωπον οί κυβερνη¬ τικοί ανέλαβον επίθεσιν εναντίον τ Λ ν θέσεων των έθνικών. "Ηδη συνάπτεται βφοδροτάτη μάχη, των στρατευμάτων των έθνικών διατηρούντος τας θέσεις των. ΣΥΓΚΑΛΕΙΤΑΙ ΕΛΑΙΟΥΡΠΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ Καθ" ά πληροφορούμεθα μερίμντ] τής Κυβερνήσεως συ· νεκλήθη διά την 8ην Αύγού· στου έλαιουργικόν συνέδριον έν Αθήναις τό οποίον θά ά- πασχοληθή μέ την εμπορίαν, Ο ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ «ΩΡΩΝ ΗΣΥΧΙΑΣ» Υπο της Νομαρχίας Ηρακλείου έπεστράφη έγκεκριμενη είς την Διοίκησιν Χωροφυλακής ή άστυ- νομικη διάταξις περί μετρων ήσυ- χίας τού κοινοϋ. Διά τής διατά¬ ξεως ταύτης όρίζονται «ωραι ήσο- χίας» κατά τό θέρος άπό τής 13ης ώρας μέχρι 15 1)2 καί άπό τής ΟΙ ΙΔΙΩΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πρός απάσας τάς στρατιωτικάς αρχάς εκοινοποιήθη τό κείμενον Βασιλικοΰ Διατάγματος διά τού όποΐου σήματα καθορίζονΐαι τα καθιστώντα τα νο άκαταλ λήλους τούς ιδιώτας υπαλλήλους βιομηχανίαν κσι φορολογίαν 24 1)2_7 και κατά τον χειμώνοο των στρατιωτικών υπηρεσιών. τοΰ έλαιολάδου. Προσεκλήθη-1 άποτής 12 1)2 εωςΐ5 καίάπό 23 έ'ως σαν δπως λάβουν μέρος είς' 8- ©έρβς λογίζεται τώ άπό 1ης αύτό καί άναπτύξωσι τάς Ι Μοιιβυ μϊ*9% 15 Ό*«»3ρ.«υ *»«· αυτο και ανιΐιιιυι,ωυι ι ^ | στημ*. Περαιτέρω καθβρίζονται γνώμας των οί αμεσώτερον α-, άπαγορεύσεις κατα τας έν λ©· γω ώρας συνισταμεναι είς διακο ΕΞ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑΙ »7 Ίουνίου (τού άντα. ποκριτού μας). — Αγγέλλεται έκ τού έξωτερικού ότι είς την Παλαιβτίνην συν· εχίζονται αί συμπλοκαί.Έκ μέρουςίδί· ως τοΰ έβραϊκοΰ βτοιχείου παρατηρεί· ται εξέγερσις. Οί Εβραϊοι ίσχυρίζον- ται ότι αί αγγλικαί αρχαί μεροληπτοΰν υπέρ των Άράβων. Η ΙΑΠΩΝΙΑ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΝΠΟΛΕΜΟΝΕΙΣΚΙΝΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 27 Ίουνίου (τού άντα ποκριτού μας).— Τηλέγραφον εκ Τό- κιο ότι ή κυβέρνησις ανεκοίνωσε σειράν οικονομικήν χαί στρατιωτικών μέτρων διά την συνέχισιν τού έν Κίνα πολέμου καί επί πολλά έτη άκόμη. Οί ίαπωνι- κοί χυβερνητικοί κύκλοι τονίζουν ότι ό πόλεμος έν Κίν% Οά συνεχισθή μέχρι τελείας επικρατήσεως των ίαπωνικών ένδιαφερόμενοι έλαιοπαραγω γοί, έλαιέμποροι καί έλαιο- βιομήχανοι. ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΙΝ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΟΝΙΑΣ Καθ" ά πληροφορούμεθα κατ' αύτάς συνιστδται προσω¬ ρινώς έν τώ προαστείω Πό- ρος, εΐδική ύπηρεσΐα άσυρ- μάτου διά την εξυπηρέτησιν τού άεροδρομίου Νέας Άλι- καρνασσοΰ καί τής Μετεωρο- γίας. Έν τώ μεταξύ ό Με· τεωρολογικός Σταθμός Ηρα¬ κλείου έφωδιάσθη διά νέων μετεωρολογικών όργάνων τε¬ λειοτάτου τύπου διά την κα¬ λήν διεξαγωγήν των παρατη- ρήσεων επί των μετεωρολογι- κων συνθηκών, άπαραιτήτων την άπρόσκοπτον άεροπο ρικήν συγκοινωνίαν. ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΜΟΙΡΩΝ Χθές την πρωΐαν ήρχισαν είς Μοΐρες αί εργασίαι τοθ ΠαιδαγωγικοΟ Συνεδρίου των Έκπαιδευτικών τής πε¬ ριφερείας Γόρτυνος. Παρέστη¬ σαν οί επιθεωρηταί των δή- μοτικών σχολείων Γόρτυνος κ. Τσαγκιάς καί "Πεδιάδος κ. Στεφσνάκος καί έκ των κατω¬ τέρων άπαντες οί έκπαιδευτι- κοί λειτουργοί τής περιφερεί¬ ας. ΑΙ εργασίαι τοθ συνεδρί¬ ου θά διαρκέσουν επί τριήμε¬ ρον. ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ Προήχθησαν είς ταγματάρ- χας κατ' εκλογήν οί λοχαγοί οτροτολογίας έν ΚρήτΓ| κ. κ. Μαγριτιλής Αδαμ Χανί¬ ων, καί Αδαμ. Ζσμπάτης Αγ. Νικολάου. πην πωλήσεως διαφόρων είδών ά¬ πό πλανοδιους πωλητάς, είς παύ¬ σιν τοΰ διαλαληματος των πω· λουμενων είώών υπό οιουδήποτε, είς την μη χρησιμοποίησιν κωδώ- νων υπο των έδοκαίαριατών τοΰ Δήμθϋ, είς την διακοπήν πάσης φύσεως εργασίας προκαλούαης θό¬ ρυβον, είς τόν περιορισμόν των ουγκεντρώσίων χαί των παιγνίων των παιδιών, είς την διακοπήν των άομάτων καί τής χρήσεως μουσικων όργάνων, ραδιοφώνων κλπ. όρχηστρών. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΙ ΣΤΟΛΑΙ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Τό σημερινόν πρόγραμμα τοΰ ραδιοφωνικοΰ σταθμοΰ έχει ώ; έ ξής: 'ϋρ% 7 μ. μ. μετεωρολογι- χόν δελτίον χρηματιστήριον, 7. 10' αί «ώραι τής κυρίας», 7.25' είσαγωγαι άπό όπερέττες, δίσκοι, 8 συναυλία τραγουδιοθ 6πό τοϋ κ. Κορώνη, 8.30' ίμιλία έθνική; Νεολαίας, Η.45' συναυλία ά'ρπας υπό τής κ. Άναστασία; ΙόΙρωτό· παπά, 9.15' ρεσιτάλ τραγουοιοΰ υπό τής δίδος Τότας Οίκονόμου, 9.45' εϊδήσεις, 10 συναυλία τής συμφωνικής όρχήστρα; υπό την διεύθυνσιν τοϋ κ. Εύαγγελάτου. Πρόγραμμα 1 σουίτα δι' όρχή στραν τοϋ Φωρέ, 2 ποιμενικη σουΐτα Βάρβογλη, 3 συμφωνία άρ. 2 είς ρέ μεΐζον τοθ Μπράμς, 4 είσαγωγή δια την οπεραν Ταγ- χώθζερ τού Βάγνερ. Κατά τί θιάλειμμα τής συναυλία; θά μετα δοθούν αί τελευταίαι εϊδήσεις. 11.30' μουσική χοροϋ, δίσκοι. ΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΛΟΧΙΩΝ Διά τροποποιητικοΰ Διατάγμχ- τος όρίζεται δτι διά την κατάλη ψιν θέσεων άνθυπααπιστών έν τώ στ ρατώ οί βουλόμενοι έκ των λοχιων νά λάβωσι μέρος είς τόν σχετικόν διαγωνισμόν δέον νά έχω σι τουλάχιστον τρΐίτή υπηρεσίαν ΐίς ΐόν βαθμόν των. Ώς πληροφορούμεθα κατε- κυρώθη άντί 179 000 δρχ. ή έργασία ραφής 500 στολών αρρενων καί 150 θηλέων τής οργανώσεως τής Έθν. Νεο- λαΐας είς τόν ράπτην κ. Κου την. ΑΙ στολαΐ θά είναι έ'τοι- μοί έντός τοϋ συντομωτέρου δυνατοΰ χρονικου διαστήμα- τος. ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ Τό υπουργείον των Στρα τιωτικών απηύθυνεν εγκύκλι¬ ον πρός τάς στρατιωτικάς αρχάς δι' ής αυται έντέλλον- ται νά υποβάλωσι τό τα¬ χύτερον προτάοεις προαγω- γών των ύπαξιωματικιΰν νοσο κόμων διά τόν βαθμόν τοΰ άνθυπασπιστοϋ. ΑΙ ΠΑΙΔ1ΚΑΙ ΕΞΟΧΑΙ οργανώσεως των πσιδικών έξοχών. Είς την Νομαρχίαν συνεκρο¬ τήθη χθές σύσκεψις διά τό ζή- τημα τής έφετεινών Τής συσκέψεως μετέσχον υ¬ πό την προεδρίαν τοϋ κ. Νο¬ μάρχου, ό Δήμαρχος κ. Μ Γεωργιάδης, ό Νομομηχανικός κ. Καυγαλάκης, ό Έπιθεωρη- τής των δημοτικών σχολείων κ. Βαλέργας καί ό κ. Στυλ. Κατεχάκης. ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ Συνελήφθη υπο τού Τμηματος Ασφαλείας Χανίων ό φυγοποινος Δημ. Γιαννακόπουλος δικαοθος είς φυλάκισιν επί αίαχροκερύεία. Παρ' αστυνομικον έξ άλλβυ όρ- γάνων ϊμυνήθηοοτν επί ποιραβά· οβι τδν εργατικήν νόμων τρβϊί κα» *1ς έπιπΛοιτβιθς. ΕΠΗΛΘΕ ΧΑΛΑΡΩΣΙΣ ΤΗΣ 1ΙΕ0Ν0.ΠΝΤΑΣΕΩΣ ΗΒΑΡΚΕΛΩΝΗ ΕΠΕΙΣΘΗ Ηλ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΑ ΑΠΕΙΑΗΟΕΝΤΑ ΑΝΤΙΗΟΙΝΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 27 Ίουνίου (τού άντα- ποκριτοΰ μας).— Νυκτεριναί πληροφο- ρίαιέκ Μαριπίων άγγελλουν «'»■?{, *»1 έκ&Ι πολιτκοί καΐ διπλωματικαί κύκλοι ά- ναγνωρίζουν ότι έηήλθβ. χαρακτηριατική χαλάρωσις τής εντάσεως είς την 1<:ύρω· καταστασιν Κατά, τάς ιδίας «νίΐοοφηρίχς ή •κυ¬ βέρνησις τ*5ς Βαρκελώνη; φχίνεται ότι επείσθη νά έγκαταλε'ψη τα άπ*ι,"ληΙϋντα άντίποινχ εναντίον ξένων κρατών τα ό- ποία Οά περιέπλεκον επικινδύνως τα δι- εθνή πράγματα. ΠΑΡΑ ΤΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΝ ΑΙ ΜΑΧΑΙ ΔΕΝ ΕΠΑΥΣΑΝΑΠΟ ΠΡΟΧΘΕΣ ΑΘΗΝΑΙ 27 Ίουνίου (τού άν- ταποκριτοΰ Λ1*·*ς)---Αγγέλλεται έκ τού έξωτερικού ότι αί π*ρά τό Καστελλόν μαχαι ένταθείσαι άπό τής προχθές, συν. εχίζονται εισέτι μετά μεγάλου πείσμα- τος εκατέρωθεν. Εί^ τόν τομέα τούτον οί έθνικοί απέστειλαν σημαντικάς ένισχύ σεις. Γενικώς βίς ολόκληρον τό παρά την Μεσόγειον τμήμα τής άνατολικής ί- σπανίας δύναται νά λεχθή ότι ό πόλε- μος μαίνεται την στιγμήν ταύτην. ΕΝΤΟΝΟΣ ΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΑΙΊΕΝΑΝΤΙ ΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 27 Ίουνίου (τού άντα- ποκριτοΰ μας).—Κατά τα έκ Ρώμης τηλεγραφήματα. ή στάσις τής Ιταλίας όσον άφορα την απειλήν τϊ,ς Βαρκελώ- νης ότι θά εφαρμόση άντίποινα εναντίον ωρισμένων έκ των ξένων κρατών υπήρ¬ ξεν έντονωτάτη. Ή Ιταλία είς απάντη¬ σιν δέν απέκλεισε καί τό ενδεχόμενον πολέμου εναντίον των κυβερνητικών. ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΗ ΠΥΡΚΑΪΑ ΕΙΣ ΤΟΚΕΝΤΡ1ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 27 Ίουνίου (τού άντα- ποκριτοΰ μας).— Τηλεγράφημα τΛν άρχών Ιωαννίνων άναφέρει οϊϊ μεγάλη πυρκαϊά εκραγείσα σήμερον την πρωΐαν είς κεντρικόν σημείον των Ιωαννίνων ά- πετέφρωσε περί τα δέκα οίκήματα. /%.?,. ζημίαι ύπολογίζονται είς δώδεκα έκα· τομμύρια. ΤΟΥ κ. Ι. ΜΕΤΑΞΑ ΜΕΤ» ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΟΥ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 27 Ίουνίου (τού άντα· ποκριτοΰ μας).—Ό πρωθυπουργός κ. Ί. Λΐεταξάς συνομίλησε σήμερον έπ' αρκετόν α,ετά τοΰ Τούρκου πρεσβευτού κ. Ρουσέν Έσρέφ όστις τόν επεσκέφθη την 1 Ιην π. μ. είς τό υπουργείον των Εξωτερικών. Την μεσημβρίαν επεσκέ¬ φθη τόν κ. Πρωθυπουργόν ό πρεσβευ¬ τήν τής Ρουμανίας όστις καί παρουσί¬ ασεν είς αυτόν τόν νέον στρατιωτικόν α¬ κόλουθον τής πρεσβείας. ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΔΡΑΝ ΤΟΥ Ο ΒΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΘΗΝΑΙ 27 Ίουνίου (τοΰ άντ» ταποκριτοΰ μας).—Την εσπέραν σήμε¬ ρον αναχωρεί έπιστρέφων είς Κωνσταν- τινούπολιν ό Δήμαρχος Διοικητής ταύ¬ της κ. ΛΙουχεντίν Ούραντιόχ. Τόν Βα- λήν θά προπέμψουν κατά την αναχώρη¬ σιν τού αί Αρχαί τής πρωτευούσης. ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΕΒΟΜΒΑΡΔΙΣΑΝ ΙΑ Π ΟΝ ΙΚ Α ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΑΘΗΝΑΙ 27 Ίουνίου (τού άντα- ποκριτοΰ μας). —- "Αγγέλλεται έκ Κι· νεζικής πηγής ότι άεροπλάνα των Κινέ- ζων έβομβάρδιααν επιτυχώς είς τόν πο· ταμόν Γιαγκτβέ ίαπωνικά πολεμικά.