95957

Αριθμός τεύχους

4900

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

29/6/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  —————————————————————————————————
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Α ϊγύπτου
  ίτηοκΐ ?,ί(."π
  'Λμροιχής
  βτησια δολ. 15
  έΕόιιηνο: » 8
  Τιμιι
  κατα ί| ιΐ? > όν
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  29
  ΙΟΥΝΙΟΥ
  1938
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΊΥΡΟΥ
  ΤΠΕΫβϊΝΟΣ ΣΥΪΙΤ4ΚΤΗΣ ΘΡ. Ν ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4900
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Ι
  Τβ ζητημα τοϋ ελαίου μάς
  απησχόλησε κατ' επανάλη¬
  ψιν. Καΐ ετονίσαμεν, οσάκις
  μάς εδόθη εύκαιρία, ότι θα
  έπρεπε ν' ασχοληθώμεν σο¬
  βαρώς καΐ ώς άτομα καί ώς
  Κράτος, μέ την καλλιέργει¬
  αν τής έλαίας, μέ την ποιο-
  τικήν βελτίωσιν τοϋ ελαίου,
  μέ την οργάνωσιν τής έμπο-
  ρίας καΐ βιομηχανίας τού
  προϊόντος τούτου. Τό ελαιον
  αποτελεί εν άπό τα κυριώτε¬
  ρα, έθνικά μας προϊόντα. Ή
  μέση έτησία παραγωγή τού
  φθάνει τα εκατόν έκατομ-'
  μύρια οκάδας. Καί άν τό ύ
  πολογίσωμεν πρός 25 δραχ.
  κατ' οκάν, άντιπροοωπεύει
  αξίαν δυόμισυ δισεκατομμυ-
  ρίων δραχμών. Εάν δέ υπο¬
  λογίσωμεν καΐ την αξίαν
  των βρωσίμων έλαιων, καθώς
  καί τής έλαιοπυρήνης, τότε
  ή άξία των έλαιωδών προ-
  ΐόντων θά ανέλθη τα τέσ-
  ,βαρα ΐσως δισεκατομμύρια
  Άντιπροσωπεύει δηλαδή τό
  ίν τέταρτον περίπου τοϋ
  ολου γεωργικοϋ μας πλού-
  τού. Έν τούτοις, κατά τα
  τελευταία ίτη ή καλλιέργεια
  τής έλαίας ειχε παραμελη-
  βή εντελώς, είς πολλά δέ
  δίαμερίαματα, όπως εις^ τό
  Ρέθυμνον, «αρ' ημίν, είχεν
  έγκαταλειφθή έξ ολοκλήρου.
  Κακαί έσοδεΐαι καΐ κακαί
  έπίαης τιμαί, είχον άπογοη
  τεύση τελείως τούς έλαιο-
  καλλ'ιεργητάς. Καΐ ετσι άλ-
  λοι μέν έξερρίζωναν τα ε¬
  λαιόδενδρα των διά νά καλ-
  λιεργήσουν εις τα έδάφη των
  άμπέλους, άλλοι δέ τα εκο-
  πτον δι' άνθρακοποίησιν.
  Καΐ συνετελέσθη τό μέγα
  έγκλημα νά καταστραφοΰν
  ^κατοντάδες χιλιάδες αίω-
  ,νοβίων έλαιοδένδρων άπο
  κακήν αντίληψιν των Ίδιο-
  χτητών καί αδιαφορίαν τοϋ
  ■Κράτους. Εύτυχώς έμεσολά-
  βησεν ή περυσινή έξαιρε-
  τική έσοδεία καΐ ή μανία
  τής έγκαταλείγεως καΐ κα-
  ταστροφής των ελαιοδένδρων
  ύπεχώρησε πρό τού αίσθήμα
  τος τής στοργής «ου ήρχιαε
  ν' άναπτύσσεται καΐ πάλιν
  μεταξύ των γεωργών μας
  πρός τό δένδρον τής Αθή¬
  νας· « 1
  "Επειτα, φαίνεται ότι καί
  τό σημερινόν Κράτος έχει
  απόφασιν νά προστατεύση
  καί νά ενισχύση την έλαιο-
  καλλιέργειαν δι' ολων των
  δυνάμεων καΐ των μέσων
  πού οιαθέτει. "Ηδη ή Κυβέρ¬
  νησις απεφάσισε νά συγκα¬
  λέση είς Αθήνας την 8ην
  Αύγ'ούστου έλαιουργικον συ¬
  νέδριον είς τό οποίον θα λα
  ιβουν μέρος άντιπρόσωποι
  των παραγωγών, των έμπό-
  οων καΐ βιομηχάνων, είδι-
  κοί έπιστήμονες,έλαιοκομοι,
  γεωπόνοι, φυτοπαδολόγοι και
  £σοι τέλος δύνανται νά ε-
  νουν έγκυρον γνώμην οι«
  ίην καλυτέραν οργάνωσιν
  τής καλλιεργείας τής έλαίας,
  τής ποιοτικής βελτιώσεωςτου
  ελαίου καΐ των ελαιών, της
  τονώσεως καΐ οργανώσεως της
  βιομηχ«νίας καΐ τού εμπορί
  ου των προϊόντων της, ελαΐ-
  ας. Καί ώς πρός μέν την *«λ
  λιέργειαν, πιστεύομεν ότι
  δέν βά χρειασθό μεγαλη ου-
  ζήτησις καί πολύς κοπος βι«
  νά αχθή τό συνέδριον είς
  >ρθά καί πρακτικώς έφα
  =' σιμα ουμπεράσματα. 1ο ςηη
  μαέχει μελετηθή οπωσοηπο
  τε. Καί οί γεωργοί μ«ς «ν<Γε λήφδησαν ότι διά νά καρπο- φοροϋν τα δένδρα, πρέπει να καλλιεργοΰνται έπιστημονι κώς, νά έργων ωνται, ν α λΐ παίνωνται, νά κλαδεύωντα καί νά ψεκάζωνται διά την καταπολέμησιν των διαφό¬ ρων ηαρασίτων. Μένει μ τό ζήτημ« τής βιομηχ«ν>»η5
  έπεέεργαοίβς τέαον τού ελαί¬
  ου οοον καΐ των βρωοίμων
  ελαιών καΐ των άλλων ελαι
  ευργιχών πρβϊοντων καεω
  τό ζήτημ* τής έ
  τής ί τ
  Τα δύο ομως αύτά ζητήματα
  είνε στενώτατα συνδεδεμέ-
  να. Διότι ή έμπορίκ τοϋ ε¬
  λαίου καί ή πώλησίς τβυ είς
  καλάς τιμάς, έξαρτάται πρω-
  τίστως βεβαία έκ της καλής
  ποιότητος τού. Καί την βελ
  τίωοιν των έλαιολάδων μας
  ειμπορούμεν νά την έπιτύχω
  μέν, μόνον διά τής βιομηχα
  νίκης τού έπεξεργααίας, διά
  τής τυποποιήσεώς τού. Καί
  έγινε μέν ηδη ή πρώτη προ
  σπάδεια διά τής ιδρύσεως ου
  νεταιρικών ελαιουργείον καί
  διά τής λειτουργίχς ώρισμέ
  ν ών έργοστασίων ραφινερί
  άς. Άλλά τουτο βεβαία δέν
  είνε αρκετόν. Καί τό μέγα
  λύτερον μέρος τοϋ έξοχγομέ
  νού έλαιολάδου μας, άγορά
  ζεται άπό ξένους βιομηχά
  νους άνεπεξέργαστον,ώ; πρώ
  τη ϋλπ, φυαικά δέ είς τόσον
  χαμηλάς τιμάς ώατε νά μή
  καλύπτωνται πολλάκις οϋτε
  αύτά τα καλλιεργητικά έξο
  δα τού.
  Όλα λοιπόν αΰτά τα ζη-
  ήματα θά έξετασθοΰν είς τό
  υγκαλούμενον συνέδριον.
  Καί πιστεύομεν ότι θά ρυθ-
  μισθβΰν κατά τόν χαλύτε-
  >ον, τόν πρακτικώτερον καί
  πωφελέστερον καί διά τούς
  παραγωγούς καΐ διά την έν
  γένει εθνικήν ο'ικονομίαν,
  ρόπον. Θά ελέγαμεν δμως
  τι θά έπρεπε τό συνέδριον
  αύτό ν' αποφασίση την ΐδρυ
  αιν Ίνστιτούτου «ής έλαίας
  >πως ύπάρχβυν Ίνστιτβΰτα
  ής σταφίδος, τοΰ καπνοϋ
  ου *$όαΛ$κχοζ^-&ιχ^Χΐΐν συ-
  ιτημ'ατικωτέραν μελέτην
  ών προβλημάτων πού είναι
  ιυνδεδεμένα μέ την έλαίαν,
  την καλλιέργειαν της καί
  την βιομηχανίαν καΐ έμπο
  ρίαν των προϊοντων της.
  Άλλά δι' έλα αύτά θά λη¬
  φθή ασφαλώς μέριμνα. Ή
  Κυβέρνησις εξεδήλωσε τό
  νδιαφέρον της υπέρ τήζ έ-
  λαιοπαραγωγήί· Καί αύτό
  αποτελεί άρκετήν εγγύησιν
  ιτι τό έλαϊκόν ζήτημα δα
  ύρη ταχέως την οριστικήν
  καί'ίκανοποιητικήν ρύθμιοίν
  τού.
  τή δική τού, την έσωτερική —
  παρουσιάζεται μέ τόν ρόλο τοθ
  κοινωνικο5 διαιτητοθ. Ό Χάρρυ
  Μπώρ ξέρει χό ΙΙαρίσ<: Είνε τό κέντρον των μεγάλων διασταυ- ρώσεων τοθ πνεύματος καί των λαικών Ικδηλώσεων. Άπ4 τα βου- ,εβάρτα τού έξεπήοησαν οί όρμη τικοί άλλά χαί πειό γόνιμοι όρα- ματισταί των άποκαταστάσειον καί των έξισώσεων μέ βάσιν την γενικήν ανθρωπίνην ευδαιμονίαν. Ό ί$εαλισμός χοθ Λαφορντύν, ε- χει ετσι κάποια ρεαλιστική νότα. Ακριβώς δπως καί ό ιδεαλισμός τής γ' Γαλλικής δημοκρατίας: —Ή κόρη μου θά πάρη τόν έγγονό τού λέει άφελίστατα στόν διοκιήτη τοθ μπάρ κα'ι μπροντά. σχά δικηγόρο Λαμπέρ τ4ν παπποΰ τοθ έπιδόξου γαμβροθ, Ι'ναν τύπο καί αυτόν άνάλογο τής Εσΐο ικής διανοήσεως τοθ Παρισιοΰ Δέν μπορεΐ νά καταλάβγ) ό ά- γαθίς άλλά καί μαζύ ύψηλό- •ρρων αύτός άνθρωπος τόν σκοπό των κοινωνικήν δΐ'/κρίσεων. Εί- ε ή κεντρική ίδέα άλλά καΐ τό συναίοθημα τοθ δλου ερ^υ. Καί τί άρμονικά πού τοποθετεΐ- ται ό εΐρηνικός τού ρόλος πλάι άπό τόν τόσο λεπτό Άντουάν! Ή μόνη άρνησις εί/ε ή μητέρα τοθ ΟΠ0.Σ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ Η ΠΟΛΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΙΛΜ Τό φίλμ «ΙΙαρίσι» πού προβάλ λεται κατ' αύτάς ύπενθυμίζει ενα μεχαπολεμικόν δρον: την πόλιν. Διότι ή πόλις είνε τό λάιτ μοτίβ: Ό σεναρίσχας την διαχωρίζει ώς λαόν καΐ ώς ανωτέρα στρώμαχα Μεχαξύ των δύο αυτών καταστά σεων καθορίζει τάς άντιθέσεις. Άλλά καί άνακαλύπχει ιήν μέγα λην ψυχικήν συγγένειαν. Άπό χήν συγγένειαν αύτην, χήν τόσον ανθρωπίνη, βγαίνουν εις χό τέλος χά συγκινητιχώτερα καί ωραιό :ερα συμπεράσματα. ΤΙ είνε ή αισθηματική έκείνη <<])|1π-ις»_ πού τόσον φυσικά έμ- ψονώνει ή θελκτική Ρενέ Σαίν Σύρ; Τό κορίτσι τού λαοϋ που ξεκι'νά «πό τό γραφικό σπιτάκι τγν συνοικίας· Μπαίνει μέοα είς χό μεγάλο κοσμικόν περιβάλλον _.ν·, ,Ιι,.^ίι νριιάτνι άπό όνεΐΡΟ· τό μεγ μέ την ψυχή άλλά περ άπό όνειρο λί Λ ιε 'ΐ' τ'Ά'ί ι-ι-----' ----- ·,· πό)ησιν άλλά καί δειλίαν. Λοι ώθει την ταπεινή καταγωγή της __{αϋ)ς καί την άγατΐά κατα 6α- ως Λ νά φαντασθη διά τό άτομον ^ς χίποτε ~ πέραν αυτών. Άφέ λεια; θά πήτε, άθωότης; Κατι πίιό 6α6θ καΐ ιειό ούνθετο. 1α χορίτσια τοθ λαοθ £έν είναι μό νόν στό ΙΙαρίσι άντιπροσωπευτι χά ενός αύτόχρημα άνωτέρου πνεύματος-τοΰ πνιύματος μιας άληθινής «ύτοθυσίας χαριν της άρμονίας τοθ κοινωνικοθ συνόλου ■ ■ καί άλλοθ. Έχουν κοινα νανθρώτανκ χ«ρηρ Είς τό σημείον αύτό ό τοσοι * άλλά Χα1 Χίσ&! λ<>'"
  γ«**ί ά !
  2ς ««έρβς 'Αλεξίντρ Λαφορ
  ντύν, ό σαιφέρ - τύτιος δεμένο
  μ» τή ζωή τήί πόλίωί άλλα χα1
  δευτέρου. Άλλ' είνε" άνίσχυρη
  Τί νά κάμη μτιρ^στά. στήν πολιτι
  σμένη αυτή αυρροη των σ'οναισθη
  ματικών περιπτώίεων, Δέν μπορεΐ
  παρά νά νικηθή.
  * *
  Ή Άγία Γενεβιέβη είνε προ
  ατάχρ-α τ7ς πρωτευούσης τής
  Γαλλίας. "Οπως καί άλλοι άγι¬
  αι τιμωνται ώς «πολιοθχοι» αύ
  τοθ ή έκείνου τοϋ κέντρου Ή
  πόλις εχει τοποθετηθή γενικά
  μέ τόν καλύτερον τρόπον μέσα
  είς τό συναξάριον Δυστυχώς ή
  προστασία τής πόλεως, τουλά¬
  χιστον μεταπολεμικάς, δέν 6·
  πήΰ,ξεν άνάλογος καμμιάς άγιο
  σύνης. Τα φτερά τοϋ Σατανά &ρ
  χισαν νά σχιάζουν τούς μεγά-
  λους δρόμους. Τα χωριό ή ή
  γειτονιά έτρεξαν πρός την πόλι
  ακριβώς δπως καί ή Μάρθα πί
  σω άπό ΐά γλυκόλογα τοΰ Μεφι-
  στοφελή Τό κορίτσι τοΰ λαοθ ε-
  καψε πολλές φορές τα φτερά τού
  στό φώς τής βιτρίνας κ«1 τοθ. .
  κυοίου πού παρεμόνευε κάπου
  έκεί κοντά Τό φίλμ «ΙΙαρίσι»
  Ιρχεται την σΐιγμή αυτή σάν μιά
  διδασκαλία καΐ Ινας έξαγνισμός
  Αί μεταπολεμικαί «πόλεις» έπα-
  νευρίσκουν επί τέλους τοΰς φυσι
  κούς προστάτες των!
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Η ΟΡΓΑΝΟΣΙΣ ΚΑΙ ΑΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
  ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ
  Η οημερινή έορτή
  ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΥΣ ΛΙΜΕΝΑΣ
  ΤΟΥ ΛΥΒΙΚΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ
  Γσλΐηνεμένος πάντα, ήρε-
  μος ό κολπίσκος τώγ Καλών
  Λιμένων. Γσλάζιο άιλώνεται
  νωχελικά τό Λυβικό τό πέλα-
  γος. Χαδιάρικα παΐζει τό
  κΰμ,α.τού μερά κσί νύχτα μέ
  χά βραχάκια καί την άμμο
  καί τραγουδεϊ. Στήν ε"σοδο
  τού κόλπου δύο μικρά νησά-
  κια γραφικά μέ λΐγους θά
  μνους ώς μοναδική βλάστησι
  καί μερικά σπουργίτια, παρο
  δικοΰς χαρούμενους έπισκέ
  πτες. Πιό κεΐ έ'νας πελώριος
  βράχος, μαθρος, άγριωπός,
  άπρόσιτος, κατοικία άγριοπε-
  ριστεριών καί άγριοχελΐδονωυ.
  Κι' άπέναντι άπ' τό βράχο τα
  έρεΐπια άρχαίας ρωμαι'κής
  πόλεως άναδΰονται άπ' τή
  θάλασσα. "Επειτα ΰψώνονται
  οί πλαγιές των βουνών κατά
  φυτες άπό άγριολίδια καί
  σκίνους καί χαρουπιές £ως
  τίς άπαλές βουνοκορφές πού
  πέρνουν τίς πιό γλυκές άπο-
  χρώσεις κάθε ανατολή καί δύ¬
  σι. Στήν παραλία τοθ δρμου
  λίγα σπιτάκια ταπεινά καί με·
  ρικές άποθηκο^λες πού είνε
  δμως έρημα δλο τό χρόνο.
  Καί πάνω στή ράχη τοϋ μι-
  κροΰ άκρωτηρΐου πού χώνεται
  μέσα στή θαλασσα πρός τα
  δυτικό, μιά φτωχική έκκλη
  σοΰλα λάμπει κατάλευκη.
  Είνε ή έκκλησία τοΰ Απο¬
  στόλου Παύλου, πού άνήγει-
  ρεν εϋλοβής χριστιανός τής
  Πόμπηας, ό Χατζή Κωνσταν-
  τής Καρτεράκης.
  Έδώ στόν δρμον αύτό κα¬
  τέφυγε γιά νά σωθή μία τρι
  κυμισμένη νύχτα τό πλοΐο
  ποΰ μετέφερε τόν Άπόστο-
  λο Παθλον είς την Ρώμην.
  Ό ένθουσιώδης κηρυξ καί θε-
  μελιωτής τοθ Χριστιανισμοΰ,
  μδς δίδει παραστατικώτατα
  την είκόνα τοϋ μέρους αΰ-
  τοϋ είς μίαν γλαφυρή περιγρα-
  φή. Ό ϊδιος θεωρεϊ την προσ-
  όρμησίν τού έδώ, ώς ε'να σταθ
  μόν είς την ζωήν καί τό έρ
  γόν τού. Φαίνεται δτι τότε
  εγνώρισε καί τόν Τΐτο καί
  τόν διώρισε πρώτον επίσκο¬
  πον Κρήτης καί ϊσαπόστολον.
  Έκεϊ λοιπόν είς τούς Κα-
  λούς Λιμένος, νοτικά άπ' τή
  Μονή τής όδηγητρίας μέ τόν
  ϊστορικό ΠΟργο τοϋ Ξωπα-
  τέρα, είς τό μέρος ακριβώς
  πού καθηγίασε μέ τα βημα-
  τα τού ό απόστολος Παΰλος,
  ύπάρχει ό ναός ποΰ άνηγέρ
  6η είς μνήμην τού. Κοί έκεΐ
  θά συγκεντρωθοΰν πάλι σή
  μερο οί εύλαβικοί χριστιανοί
  χωρικοί άπό την Πόμτιηαν
  τόν Λήσταρο, τα „ ΠιτσΙδια
  καί άλλα χωρία, άπλοϊκοΐ
  ψημμένοι άπό τόν ήλιο κα
  την άλμη ψαρόδες, διά νά έ
  ορτάσουν την σημερινήν ημέ¬
  ραν. Είναι ή μόνη μερά δ
  που τοτράσσεται κάπως ή γα·
  λήνη καί ή σιωπή πού βασι-
  λςύει δλο τόν χρόνο σ' αύτό
  τόν δρμο μέ την κολοσσιαία
  ίστορική καί θρησκευτική ση
  μασΐα. "Ενα είκοσιτετράωρο
  ψυχικής κατανύξεως καί αύ
  τοσυγκεντρώσεως άλλά καί
  γλεντιοθ. Κάποτε έρρΐφθη μία
  ώραία ίδέα. Νά προπαγαν-
  δισθή ή έορτή αυτή. Καί νά
  χρησιμοποιηθή άπό τόν Τουρι-
  σμό γιά την προσέλκυσι ξέ
  νων. "Εγινε καί κάποια προσ¬
  παθεία. Άλλά εγκατελείφθη.
  Είναι άλλωστε τόσο κοπιώ·
  δης ή μετάβασυς λόγω έλλεί
  ψεως δρόμου, πού δύσκολα
  πείθεται κανείς νά έπιχει-
  ρήση ταξίδι ώς έκεϊ. "Αν
  βεβαία γινόταν δρόμος άμα-
  ;ιτός, δτΐως υπήρξε κάποτε
  σκέψις, διά νά δημιουργηθή
  καΐ λιμάνι χάριν τής Μεσσα¬
  ράς, τότε τό πρδγμα θά διέ
  ψερε. Θά ήταν ευκολη ή
  μετάβασις. Καί κάθε χρόνο
  σάν σήμερα θά έγινόταν έ¬
  κεΐ κάτω μία πάνδημος έ
  ρτή, μέ συμμετοχήν χιλιάδων
  κόσμου, τόσο άπό την Κρή
  τη καί την άλλη Έλλάδα δ
  σο καΐ άπό ξένες χώρες.
  ιατί, πρέπει νά σημειωθή δ
  τι οί Καλοί Λιμένες μέ την
  περιπέτεια τοϋ Αποστόλου
  Παύλου, έχουν κινήσει τό έν
  διαφέρον πλείστων διανοου
  μένων τής Εύρώπης καί ιδία
  των έρευνητών τής ζωής καί
  των πράξεων των Άποστό-
  λων. Καί θά έδέχοντο φυσι¬
  κά την επίσκεψίν των άν του¬
  το ήτο εΰκολον. Καί δέν θά
  ήτο Ϊσως άσκοπον, νά έπισύ-
  τό γεγονός αύτό, την
  προσοχήν τής τοπικής έπιτρο-
  πής τοϋ Τουρισιαοΰ. Κάτι θά
  είμποροΰσεν ασφαλώς νά γί¬
  νη. "Επειτα πρέπει νά ληφθή
  άκόμη ΰπ' όψιν δτι κοντά είς
  τούς Καλούς Λιμένος εϋρί
  σκεται καΐ ή άρχαία λουτρό
  πόλις τού Λέντα μέ τα θαυ
  ματουργά ίαματικα νερά πού
  ύπάρχουν βεβαία καί σήμερο,
  άλλά άνεκμετάλλευτα δυ¬
  στυχώς. Καί άν κατεσκευάζε-
  το ένας άμαξιτός δρόμος θά
  έξυπηρετοΰσε καί τα δύο αύ
  τα μέρη: Καί τούς Καλούς Λι
  μένας καί τόν Λέντα. Θά έδη
  μιουρ/οΰσε δύο σπουδαΐα
  τουριστικά κέντρα είς τάς ά
  κτάς τοθ ΛυβικοΟ. Καί επί
  πλέον θά συνετέλει είς τό
  ν' αποκτήση ή Μεσσαρδ διέ¬
  ξοδον πρός την θάλασσαν
  Καί τό κέρδος δέν θά ήτο
  μικρόν. Θά εΐχε νά ωφεληθή
  πολλά ό νομός μας καί η
  Κρήτη όλόκληρος γενικώτερον.
  "Ελέχθη δτι την ώραιοτέ
  ραν εκδήλωσιν πολιτισμόν εις
  μίαν χώραν αποτελεί ή μέ
  ριμνα υπέρ τοθ ·η.αιδιοΰ καί
  τής μητρότητος. Καί πράγμα-
  τι έ'τσι είναι. Είς τάς προηγ-
  μένας χώρας, ή προστασία
  τής μητρότητος καί τοϋ παι·
  διοΰ, έκδηλώνεται παντοιοτρό
  πως. Παντοΰ ύτΓάρχουν άσυ-
  λα παιδιών, βρεφοκομικοί
  σταθμοί, παιδικοί κήποι, παι
  δικαί δεξαμεναί, παι?>ικαί έ
  ζοχαί, γυμναστήρια, δ,τι τέ¬
  λος ειμπορεί νά δώση την
  υγείαν, την χαράν, την από¬
  λαυσιν είς την παιδικην ψυ¬
  χήν καί νά συντελέση είς
  την σωματικήν καί πνευμα¬
  τικήν ανάπτυξιν τοθ παιδι-
  ου. Δυστυχώς είς την χώραν
  μας, ή μέριμνα υπέρ τοθ παι
  διοθ, ή*το μέχρι πρό τινος έ
  λαχίστη, εντελώς ΰποτυπώδης.
  Δι' αΰτό καί ή θνησιμότης
  τής βρεφικής ήλικίας εΤχε
  φθάσει είς βαθμόν τρομακτι¬
  κόν. Τοιαύτη μάλιστα ήτο ή
  κατάστασις ωστε νά μην ειμ¬
  πορή ή χώρα μας νά διεκδι-
  κή θέσιν μεταξύ των συγ¬
  χρόνων πολιτισμένον Κρατών.
  Εΰτυχώςκατά τάτελευταΐαέτη,
  ή μέριμνα υπέρ τοΰ παιδιοΰ ε¬
  ξεδηλώθη κατά τρόπον πάρη
  γορον. Καί ή σημερινή Κτοβέρ
  νησίς, συστηματοποιεΐ πλέον
  τα μέτρα προστασΐας της μη¬
  τρότητος καί τής παιδικής
  ήλικίας.
  Ή*>η απεφασίσθη ή "ίδρυσις
  παιδικων ασύλων, κήιτων,
  αταθμΰν, έξοχών είς ολα τα
  μικρά καί μεγάλα άστικά
  κέντρα τής χώρας. Είς πολλάς
  μάλισ^α πόλεις λειτουργοΰν
  άπό ημερών θεριναί παιδικσι
  έξοχαί. Καί φυσικά εξαίρεσιν
  τοΰ κανόνος δέν θ' αποτελέ¬
  ση ή πόλις μας. Αντιθέτως
  καί έδώ ή μέριμνα υπέρ τοΰ
  παιδιοΰ εκδηλούται ήδη κατά
  τρόπον παρήγορον καί θετι-
  κόν. Απεφασίσθη ή "ίδρυσις
  άσύλου τοΰ παιδιοΰ, πρός
  τουτο δέ καΐ εξευρεθή τό
  κατάλληλον γήπεδον. Καί προ
  χθές συνεκροτήθη μεγάλη σύ
  σκεψ ς των άρχών κσί των
  άλλων αρμοδίων διά την "ί¬
  δρυσιν καί λειτουογίαν παιδι-
  κων έξοχών. Καί δέν αμφι¬
  βαλλομεν δτι αί έξοχαί θά
  λειτοιοργήσουν συντόμως. Ύ¬
  πάρχουν τόσα παιδία πτωχά,
  καχεκτικά, άσθενικά πού έ¬
  χουν ανάγκην καθαροϋ αέ¬
  ρος, καλής τροφής, στοργικής
  περιθάλψεως. Καί χάριν αυ¬
  τών θά λειτουργήσουν αί παι-
  δικαί έξοχαί. Περί αύτοΰ μδς
  παρέχει άσφαλί) εγγύησιν τό
  ενδιαφέρον τοΰ κ. Νομάρχου
  καί των άλλων άρχών.
  'Εκδρομικά.
  Κατόπιν ένεργειών τοΰ άρ
  μοδίου ύπουργείου, αί άτμο-!
  πλοϊκαί εταιρείαι έδέχθησαν ι
  ά έκδίδουν είδικά έκδρομικά
  είσιτήρια δπως κάμνουν καί
  οί σιδηρόδρομοι. Τό πρδγμα
  είναι ευχάριστον. Θά ενισχυ¬
  θή ετσι ό τουρισμός. Καί θά
  πυκνωθή ή περιηγητική κίνησις
  είς τάς νήσους Ιδιαιτέρως, φυ
  σικά δέ καί είς την Κρήτην.
  Καί τό κέρδος δέν θά είναι
  μικρόν άν λάβωμεν ύπ' όψιν
  δτι τα έκδρομικά είσιτήρια
  θά χρησιμοποιοΰνται κυρίως
  άπό τάς λαϊκάς τάξεις, πού
  μόνον ώς όνειρον άπραγμα-
  τοποίητον, έβλεπον ώς τώρα
  τό ταξίδι, λόγω των ύψηλών
  ναύλων.
  ***
  Η σταφίς.
  Είδικοί περί τα γεωργικά ζή
  τήματα, άσχολούμενοι μέ την
  καλλιέργειαν "τής σουλτανί·
  νας άναβιβάζουν τό κόστος
  της κατ'όκδν είς 10 καί πλέ¬
  ον δραχμάς. Καί τό άποδει-
  κνύουν βάσει στοιχεΐων καί ά
  ριθμων πού δέν έπιδέχονται
  αμφισβήτησιν. Ή σταφίς έπο-
  μένως διά ν' άφίνΓ) κέρδος είς
  τόν παραγωγόν θά πρέπει νά
  πωλήται πρός 15—20 δρ. κατ'
  οκάν, τιμήν την όποιαν σπα-
  νίως πραγματοποιεΐ δυστυ¬
  χώς. Ειδικώτερον · δμως έφέ
  τος, λόγω των υψηλων ή-
  μερομΐσθίων καί των έκτά-
  κτων δαπανών πρός καταπο
  λέμησιν τοΰ περονοσπόρου τό
  κόστος τής σταφίδος όπερ-
  βαίνει τάς 15 δραχ. κατ' ό
  κάν. Θά πωληθή δμως είς
  τόσον υψηλάς τιμάς ωστε ν'
  αφίση κέρδη είς τόν παραγω
  γόν, Τό ελπίζομεν καί τό εύ
  χόμεθα.
  Τό αεροδρόμιον
  Αί εργασίαι διά την κατα
  σκευήν τοΰ άεροδρομίου μας
  προχωροθν τάς τελευταίας ή
  μέρας μέ σύντονον ρυθμόν
  Έν τώ μεταξύ άπεψασΐσθο ή
  εγκατάστασις καί είδικοΰ ά
  συρμάτου καθώς καί μ^τεωρο
  λογικοϋ σταθμοθ διά την έξυ
  πηρέτησιν τοΰ άεροδρομίου
  καί των άεροπλάνων πού θά
  διέρχωνται έκ,τής πόλεώς μας.
  Καθώς δέ πληροφορούμεθα,
  τάς ημέρας αύτάς θά παρα¬
  λάβη ή έταιρία έναερίων συγ
  κοινωνιών δύο μεγάλα τελεία
  τατα σκάφη 17 θέσεων διά
  την εξυπηρέτησιν τής γραμ¬
  μάς Ηρακλείου—Αθηνών.Είμ
  ποροΰμεν λοιπόν νά πιστεύω.
  μέν βασίμως πλέον δτι έντός
  όλίγου θά έγκαινιασθή τό
  αεροδρόμιον μας καί θά αρχί¬
  ση λειτουργοΰσα ή άεροπορι-
  κή συγκοινωνία τής νήσου
  μας, μετά των Αθηνών καί
  τής Άλεξανδρείας.
  Δίκαιος επαινος.
  Ή διεύθυνσις Δημοσίου
  ΛογιστικοΟ εξέφρασε την πλή¬
  ρη εύαρέσκειάν της είς τόν
  Διευθυντήν τοΰ Ταμείου Η¬
  ρακλείου κ. Μιχαήλ Τζανά-
  κην καί τό ύπ' αυτόν προσω¬
  πικόν διά την δραστηριότητα
  ήν επέδειξαν είς την βεβαίω-
  σιν καί την είσπραξιν των
  πρός τό Δημόσιον όφειλών.
  Υπήρξε δέ όντως απολύ¬
  τως δικαιολογημένη ή τιμητι-
  κή αυτή διάκρισις καί άπο·
  νομη έπαίνου. Διότι χάρις είς
  την άοκνον προσπάθειαν τοϋ
  κ. Τζανάκη καί των ύπαλλή·
  λων τού ταμείου, επετεύχθη
  τό ανώτατον δυνατόν δριον
  είσπράξεων, χωρίς προσφυ¬
  γήν είς βιαία καταπιεστικά
  μέτρα, έκτός είς σπανίας
  3φαια έξαιρέσεις δπου δέν
  ήτο δυνατόν νά γίνη άλλως.
  Καί έφόσον αποτελεί δικαιο¬
  σύνην ή έπιβράβευσις τής
  ίκσ^'τητος, ήτο βεβαία έπιβε·
  βλημένη ή πανηγυρική άναγνώ
  ρισις τής δράσεώς τοΰ κ.
  Τζανάκη καί ή άπονομή τής
  άναλόγου άνταμοιβής.
  Τα δενδρύλλια.
  Χαρά Θεοΰ τα δενδρύλλια
  πού έφυτεύθησαν είς τούς
  δρόμους καί τάς πλατείας τής
  πόλεως καί ιδία των προα-
  στείων κατά τα τελευταία δύο
  Ιτη. Ή ανάπτυξις των είναι
  έκπληκτική Μέ τα τελευταία
  δμως καύματα ήρχισαν νά
  μαραίνωνται καί ύπάρχει κίν-
  δυνος νά καταστραφοΰν άπό
  ξηρασίαν άν δέν ποτΐζωνται
  τακτικά. Άλλ' δπως έγρά-
  ψαμεν καί άλλοτε, πιστεύομεν
  δτι ή αρμοδία ϋπηρεσΐα τοθ
  Δήμου, έν συνεργασία μέτούς
  φίλους τοΰ πρασίνου, θά ά·
  νσλάβουν την φροντίδα τοϋ
  τακτικοθ ποτΐσματός των.
  «Ι
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  (θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ - Σήμε
  ρον ώρα ιθμ μ τό άριστούργημα
  τοΰ κινηυατογράφου 'ΠΑΡΙΣΙ».
  Μέ τόν Χάρρυ Μτιωρ κα'ι την Ρε
  νέ Σαίν Σύρ.
  θερινός «ΑΠΟΛΛΩΝ».-Σήμε-
  ρον τό πρωτότυπο έ"ργο: «Άόρα-
  τος έπισκέπτης» Μέ τόν περίφη¬
  μον Χάρρυ Πήλ
  ΘΕΑΤΡΟΝ «ΚΟΣΜΙΚΟΝ> (Κα¬
  μαρακη), θΐασος Άρ Δούκα Ρουγ]
  κέρη, θ Σακελλαρίδη — Σήμερον ]
  δίδεται ή ,ίτιμητική παράστασις,
  τοΰ κ. Τρυφωνος Κλοτσώνη μέ τό
  άριστούργημα τού Ζυλμπέρ. «Ά·
  γνή Σουζάνα» όπερέττα.
  Άπό τού βρόνου
  είς την λσιμητόμον.
  ΜΑΙΑ ΤΡΑΓ1ΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ --
  414βν
  Η στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Ό έρως είς την χώραν
  των χρυσανθεμων.
  Η ΜΑΧΗ
  Καλοκαιρινό: ταγιέρ.
  Προιστάμενος Τ υπογραφείου
  Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  ΕΝΩΣΙΣ ΣΟΥΛΤΑΝΟΠΑΡΑΓαΓαΝ
  ΚΡΗΤΗΣ Α. Ε.
  Πρόσκλησις τακτικής γενι-
  κης συνελεύσεως.
  Συμφώνως τώ άρθρω 10
  τού Καταστατικόν καλοθνται'
  οί κ. κ. Μέτοχοι τής ΈταιρεΙ-,
  άς είς β.' τακτικήν γενικήν Ι
  συνέλευσιν γενησσομένην την
  24ην Ιουλίου 1938 ημέραν Κυ
  ριακήν καί ώραν 10 π. μ έν
  τώ έν Ηρακλείω Καταστήμα¬
  τι τής Άγροτικής Τραπέζης
  τής Ελλάδος. ι
  Θέματα ημερησίας διατά¬
  ξεως: Ί
  1) Ύποβολή εκθέσεως Διοι-
  κητικοΰ Συμβουλίου καί έλεγ-
  κτών ληξάσης χρήσεως 1937)
  38.
  2) Ύποβολή ίσολογισμοΰ
  31)5)38 πρός έγκρισιν.
  3) "Εγκρισις προοθέτου άν-
  τιμισθίας έντεταλμένου συμ-
  βούλου καί τοιαύτης ουμπρά
  ξαντος συμβούλου είς άγοράς
  σταφίδων.
  4) Απαλλαγή δι* είδικής
  ψηφοφορΐας των μελών τοθ
  Διοικητικοΰ Συμβουλίου καί
  των Έλεγκτών άπό πάσης εύ
  θύνης καί άποζημιώσεως.
  5) Έπικύρωσις γενομένης
  έκλογής τριών διοικητικών
  συμβούλων είς αντικατάστα¬
  σιν παραιτηθέντων ίσαρΐθμων
  τοιούτων.
  6) Τροποποίησις άρθρου 36
  τοϋ Καταστατικοό πρώτης πε-
  ριόδου α' παραγράφου «Περί
  σχηματισμοθ τακτικοΰ άποθε-
  ματικοθ κεφαλαίου» καί τε¬
  λευταίας περιόδου β' παρα¬
  γράφου» τιερΐ διανομής κερ-
  δών είς πωλήσαντσς είς την
  Εταιρείαν σταφίδα.
  7) Έκλογή δύο τακτικών
  έλεγκτών χρήσεως 1938)1939
  καί των άναπληρωτών αυ¬
  τών.
  8) Έκλογή νέου Διοικητι
  κου ΣυμβουλΙου.
  Κατά τό άρθρον 13 τοθ Κα
  ταστατικοθ δικαΐωμα ψήφου
  έχουσιν οί μέτοχοι, αυτοπρο¬
  σώπως ή δι" άντιπροσώπου
  πσριστάμενοι, οί κάτοχοι του¬
  λάχιστον 10 μετοχών μέ κα·
  ταβεβλημένην ολόκληρον την
  αξίαν αυτών.
  Ή επί των μετοχών κυριό
  της άποδεικνύεται κατά την
  συνέλευσιν διά προσαγωγής ■
  είδικής άποδεΐξεως χορηγου!
  μένης έκ τοθ γραφίίου τής|
  ΈταιρΙας 5 ημέρας τουλάχι¬
  στον πρό τής ημέρας τής γενι
  κης συνελεύσεως, δπου δέον
  έπΐσης έντός τού αύτοΟ χρο-
  νικοθ όρΐου νά καΐατεθώσι
  καί τα πληρεξούσια εγγραφα
  των άντιπροσώπων.
  Έν Ηρακλείω τή 24η Ίου-
  νίου 1938
  "Ενωσις Τ«υλτανβποψαγωγών
  Κρήτης Α. Ε.
  Ό ΐΐρόεδρος τοΰ Διοικητικόν
  Συμβουλιον
  ΜΙΧ. Γ. ΚΑΕΙΜλΤΗΣ
  ΙΙΗΙΙΙΙΙΙΗΙΙϋΙΙΜ
  Έκτός Τράστ
  Τό θαλαμηγόν {ά)π.
  Τι τούς ενοιαζεν άν ή τιμή
  τού οί'κου των Άψβουργων
  επρόκειτο νά θιγή λΐγο ή πο-
  λϋ, Κανείς δέν ελεγε "νά κου
  νηθή γιά νά σώση τή Μαρία
  —Άντουανέττα. Καί; ό Μερ-
  ού, μέ την καρδιά καταπικρα
  μένη, εχασε πιά την παροιμι-
  ώδη ύπομονή τού καί τό δι-
  πλωματικό τού τάκτ κ' επάνω
  σ' £να ξαφνικό ξέσπασμα όρ-
  γής, είπεν:
  —Αύτοι δέν θά την εσωζαν
  ουδέ άν την εβλεπαν μέ τα
  ιδία τους τα μάτια ν' άνεβαΐ-
  νη, στή λαιμητόμο!
  Άφοΰ λοιπόν δέν μποροϋ-
  σαν νά βασισθοϋν ουτε στόν
  Κοβοϋργο, οΰτε στήν Αυστρία
  οθτε στούς πρΐγκηπες, οΰτε
  στοΰς μοναρχικούς φυγάδες,
  οΰτε στήν οίκογένεια τής φυ
  λακισμένης, ό Φέρσεν καί ό
  Μερσύ απεφάσισαν νά κάνουν
  τοϋ κεφαλιοθ των. Κατέφυγαν
  στό τελευταΐο μέσο πού άπέ·
  μενε: την έξαγορά συνειδή
  σεων.
  "Έστειλαν χρήματα στό Πά
  ρ(σι γιά νά δωροδοκηθοΰν δι
  άφοροι παράγοντες τής τρομο
  κρατικής δικτατορΐας Μεσά
  ζοντες ήσαν ϋνοςχοροδιδάσκα
  λος, ό Νοβέρ, κ' έ"νας έπιχει
  ρηματΐας ϋποπτος Άλλά κα
  νείς δέν ξέρει άπό ποιών τα
  χέρια επέρασε καί σέ ποιών
  τα χέρια έχάθη τό ποσόν Οί
  μεσάζοντες έπροσπάθησσν
  στήν άρχή νά πλησιάσουν τόν
  Δαντών, ό οποίος—δπως τόν
  είχεν ήδη μυρισθή ό Ροβεσπι-
  έρρος καί Βπως δλοι έπίστευ
  αν—ήταν έξαγοράσιμος. Τό
  περίεργον, δχι δμως καί έκ
  πληκτικόν, είνε δτι έφθασαν
  μέχρι τοθ Έμπέρ, τοϋ λυσσα-
  λέου δημαγωγοϋ δ οποίος έ-
  ζητοθσε καθημερινώς επί π(-
  νακι την κεφαλήν τής ΜαρΙ
  άς—Άντουανέττας. Άποδεί-
  ξεις δέν όπάρχουν δπως σ' δ-
  λες σχεδόν τίς ύποθέσεις δω-
  ροοοκΐας Παραδόξως δμως ό
  άνθρωπος πού μήνες τώρα, έ
  μαΐνετο σάν έτιιληπτικός ε¬
  ναντίον τής φυλακισμένης, άρ
  Υ,ισε ξαφνικά νά φωνάζτ) δτι
  έπρεπεν ή Μαρία—Άντουα
  νέττα νά μεταφερθή πάλι στό
  Τάμπλ.
  (συνεχΐζεται)
  Τό καλοκαϊρι δέν άποκλείει τα
  ταγιέρ άπό την γκαρνταρόμπα
  των κομψών κυρίων Άπεναντίας
  Είνε άταραίτητα γιά την έξοχη
  την πλάζ, τα βουνό, δπου θά
  περασουν τίς καλοκαιρινές ήμέ
  ρες
  Τό τα,γιέρ ντεμί σαιζόν εΤνε έ-
  πίσης χρή*σιμο γιά τό καλοκαΐρι,
  δταν έκλεξετε ώς τόπον παραθε-
  ρισμοΰ τό βουνό, όπότε έν ι Μν
  δυμπ άπό λεπτό μαλλι σδς είνε
  άπαροΛτητο, για νά προφυλαχθήτε
  άπό τόν άνεμο ή την ύγρασια.
  Τα ντεμί σαιζόν αυτώ ταγιέρ
  είνε άπό μαλακό ζερσευ, σέ χρώ
  μα γκρί ή μπέζ πολυ άνοικτό.
  Φοΰστα γαρνιρισμένη μέ πιετες
  καί κοντή ζακεττα ή μπολερό.
  Ή μπλουζα ποιο συνοδεύει τό
  έν λόγω ταγιέρ είνε άπό άσπρη
  ή χρωματιστή λινή βατίστα, γάρ
  νιρισμένη μέ μικρές πιέτες ραμ-
  μάνες είς τό χέρι. Γρα^άτα ζω·
  ηροϋ χρώματος κα'ι όμοιόχρωμη
  πέτσινη ζώνη.
  Τό πρωινό ταγιέρ προωρισμέ-
  νο διά την πλαζ ή την πόλι εί¬
  νε άπό ύφασμα λινό άνοκτοΰ
  ή ζωηροΰ χρώματος, έπΐσης καί
  Υπό Κλώντ
  άτό κρέπ ντε σιν έμπριμέ Γιά
  τα καθημερινώς χρήσεως ταγιέρ
  προτιμώνται ώς διακοσμητικά Ι
  σχέδια τα μικρ-* ττουά, τα καρω
  και οί λεπτέ'· γαρνιτοθρες. |
  Ύπεροχα γιά τίς πρωινές έ
  πίσης ώρες είνε τα τανιέρ ά |
  πό λευκό πικέ μονόχρωμο ή έμ-1
  τριμε μέ χρωματιστά πουά Μπλού
  ζα άπό άσιτρη κεντηαένη βατΐ-
  στα.
  "Ας μιλήσωμρ τώρα γιά τό βρα
  δυνό ταγιέρ. που είνε ή ένδε^ειγ-
  μενη τουαλεττα τής κοσμικής έ
  ξοχής Τό βραδυνό ταγιέρ είνε
  άΐτο κρέπ έμπριμέ μέ μεγάλα
  λουλοόδια ζωηροθ χρώματος Το
  ττιό μοντέρνο ταγιέρ είνε άπό
  δαντελλα μέ ττολυ λεπτά σχε·
  δια, μέ κοντό μπολερό.
  Μέ τό πρωϊνό ταγιέρ θά φοοέ
  σετε ένα καπελλο κανοτιέ 6.σ·
  προ ή μπέζ, στολισμενο μέ μία
  πλατεια ταφταδένια κορδέλλα
  Τό καπέλλο πού συνοδεύει τό
  άπογευματινά ταγιέρ είνε φόρ
  μα τόκας καί στολίζεται μέ με¬
  γάλα βελουδένια λουλούδια.
  ή Ντιοτεγκέ
  ΚΟΙΜΩΜΙΚγΑ
  Π Ο Υ Λ Α Κ ΑΚΗ
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν
  ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον,
  Πρακτορείον
  Λ1ΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλέςρ. 5-41
  ΣΗΜΕΡΟΝ ωρα 10 μ. μ.
  "Ενα συναρτΐαστ,ι-}
  κδ κοινωνικό άρι¬
  στούργημα.
  ..ΠΑΡΙΣ
  Μέ τόν Γίγοοντα τίίς τέ-
  ΧΑΡΥ ΜΠΟΡ
  καί την χαριτωμένην:
  V
  Ι |||
  ΡΕΝΕ ΣΛΙΝ ΣΥΡ ~
  ΑΥΡΙΟΝ ΠΕΜΠΤΗΝ:
  Ένας Γαλλικός
  κινηματογρα φικός
  κολοσσός:
  ΕΙΣ ΤΗΝ
  ΤΗΣ
  Πρωταγωνιστβΰν:
  Εντβίζ Φέγιερ
  'ΕρΙκ Φόν Στροχάϊμ
  Ζάν Γκαλσν
  Γιατί ή πόλις καί τα χωρία
  καί οί ναοί κ*ι οί λίφοι, έφεραν
  άνεξάλϊΐπτη την παληλ στραγϊ-
  δα καί εμοιαζαν πάντοτε, ϊμοια
  ζαν καταπληκτικά, μέ καποια
  παλτβ* χαλκογραφία τής έποχής
  των παληων Σχόγκο,ινς, πρό; κϊ
  ποιο μικροσκοπικό «Κακεμόνο»
  επάνω στό οποίον, τό πινέλο
  καποιου καλλιτέχνου πεθαμένου
  πρό πολλών αιώνων, είχε διαι-
  ωνίση τα θαύματα κδποιας πρω
  τεοΰσης των Χόζο ή των Άσχι·
  κάζα ..
  Ό Φελτζ, άφω^ος έκύτΐαζε
  πολλήν ώρα τό τοπεϊον επειτα
  έστράφηκε πρός τό μπουντουάρ
  Ή άνΐίθεσι; εκτυποΰσε δυνατά
  σία μάτια ' Από την μιά μεριά
  τοϋ τζαμιοθ καί άπό την άλλη, ή
  Άπω Άσία, άδάμαστη άκόμη,'
  καί ή "Απω Εύρώπη, έπιδρομεύς,
  βρια/όταν άντιμέτωποι.
  —Χμ!—έσκέφθηκε ό Φέλτζ—
  μοΰ φαίνεται πώς οΰτε οί στρα¬
  τιώται τοθ Αινίεδιτς, οΰτε τα κα-
  ράβια τοΰ Ροτζεσβένακ,υ άπει-
  λοθν πραγματικώς, αύΐή την ώ-
  &α, τόν γιαπωνέζικο πολιτισμό. .
  άλλά μάλλον αύτό .. ή εϊρηνική
  διείσδυαις .. ό λευκός κίνδυνος...
  Επρόκειτο νά άοχίσγ] κοινοτο-
  πίες άντίστροφεί Μιά πολύ λε-
  πτή φωνή, τραγουδισΐή καί πά
  ράξενη, δμως γλυκειά, πού μι-
  λοθσε τα γαλλικά χωρίς καμμιά
  προφορά, τόν διέκοψε:
  —'ύΐ άγαπητέ μαίτρ! Πόσο
  στενοχωρημένή είμαι ποΰ σ-5; ε
  καμα νά περιμένετε τόσο! ..
  Ή μαρκησία Γιορισάκα εόχε
  μπή καί Ιτεινε τό χέρι της γιά
  φίλημχ.
  * *
  Ό Ζάν—Φρανσουδ Φέλτζ Ικο-
  λα ευόταν πώς ήταν φιλόσοφος
  Καί ΐσως, ήταν πραγματικώς,
  τουλάχιστον ϊσο ϊνας άνθρωπος
  τής Λύσεως μπορεΐ νά εί<ε Πά ραδείγματος χάριν, συνεμορφώ νετο, χωρίς καμμίαν προσπάθειαν μέ τα εθιμα, τα ή()η ή τό ντύιιμο των 'αών ποΰ κατά τίς περια δείες τού άνά τόν κόσμο, έπισκε πτόταν Πρό όλίγης φρατ;, στήν εϊσοδο τοΰ σπιτιοθ, είχεν έπιχει ρήση νά βγάλη τα παπούταια τού, σύμφωνα μέ την Γιαπωνέζι κη έθιμοτυπία. Άλλά τώρα, μέ σα σ' αύτό τό γαλλικό σαλόνι, διτου άντηχοΰσαν γαλλικές λέξεις, ό έςωτιαμός προφανώς δέν είχε θέσιν. ΚΙΝΗΣΙΣ.— Ανεχώρησε δι'Ά- θήνας αετά τής κυρίας τού 6 κ Αντώνιος Γαλανάκης —Επανήλθεν έκ Σάντο τής Ά- μερικής ή κ 'Αδαμαντία Μ Πα- πατζανάκη συζυγος τοΰ αύτόθι έγκοτεστημένου μεγαλοβιομηχά- νου συμπολίτου κ. Νικ Παπά- τζανάκη καί άνεψιά τοΰ ήμετέ· ρου Διευθυντού. — Έπίσης επανήλθεν έξ Άθη νών ό κ Κωνστ Γαλανάκης δι κηγόρος μετά τής κυρίας. ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.— Την παρελθοθ- σαν Δευτέραν ήκόρη τοΰ Ιατοοΰ κ Μιχαήλ Λογιάδου Σωσώ εβάπτι¬ σε είς Νέαν Άλικαρνασσόν τό άγοράκι τοΰ Κωνσ Τσαγκαράκη δόσασα είς τουτο τύ 6νομα Στυ¬ λιανός. Νά τοίς ζήση. —Τό παρελθόν Σάββατον ή δνίς Σοφία Σαρρή καθηγήτρια καί οί κ κ Έμμ. Αλεξάκης ό- δοντίατρος καί Κωνστ Καίσαρ έ- βάπτισαν τό άγοράκι τοΰ κ Ν Λιονουδάκη ταμειακοΰ όνομάσαν- τες αύτό Παΰλον—Εμμανουήλ. Να τοίς ζήση ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ. - Είς την δίδα Λιλίκαν Κ. Ζαχαράκη έκ Ση¬ τείας, περατώσασαν τάς σπουδας της είς την ενταύθα Σχολήν των άδελφών τοΰ Άγίου Ιωσήφ, απε¬ νεμήθη δίπλωμα μετά τοΰ είδι· κου μεταλλίου τής Γαλλικής κυ¬ βερνήσεως, ώς άριστευσάσης είς τάς σπουδάς της έν τή —"" ~ ταύτη. Συγχαρητήρια. ^ιο'ηθη ΜΕΓΑΑΟ ΚΟϋΤΙ ΑΙ>Χ.2Ο
  ΜΙΚΡΟ ΚΟυΤΙ ΑΡΧ.1050
  Ιίΐΐιιΐίΐιβιιινη^^
  ΚΙΜΟΗ Ι. ΕΥΤΕΝΗΣ
  Είώικευθεΐς επί έπταϊτί-
  αν είς τα παθολογικά νο-
  σπματα έν Παρισίοις καί
  Λυωνι.
  Δέχεται τούς τΐάσχοντας
  είς τό "Ιατρείον τού όδός
  Άμοτλθείας νΐιάροδος ό&οΰ
  Κοτεχάκη, ττρώην Πλοιτύ
  σοκκάκι) ώραν 9—12 π. μ.
  καί 3—6 μ. μ.
  Τάς Κυριακάς δωρεάν
  10-12 π. μ.
  Τηλέφωνον 6—63
  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ
  ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΡΑΜΠΕ
  ΑΒΕΔΙΣ
  ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  Έπωφελιθήτε της εύκαιρίας
  Όόός Άγίου Μην ά
  .* Ό 6δοντί«τρο$
  ; Έμμ. Ι. Αλεξάκης
  Ι ίναντι Αγ. Τίτου
  Ι) Έκποιδευθείς είς ΠαρισΙ-
  . ούς άναλαμβάνει οΐανδήιιοτβ
  ■ θεραπείαν νοσημάτων τοθ
  " στόμαΐος (ούλΐτιοος, κακοσμί
  ■ άς) συμφώνως μέ την τέλει;·
  ■ ταΐαν εξέλιξιν τής έπιστήμης.
  ■ ΈττΙσης όδοντοστοιχΐας καί
  ■ κορώνες έκ διαφόρων μετάλ
  • λων—κορώνες έκ πορσελά-
  ■ νης. Έτιαναφορά τελείως σ·
  ■ νώδυνος των στρΐβλοθυβν δ·
  ■ δόντων είς την κανονικήν α£·
  ; νυν θέσιν.
  . Τηλέφωνον 6—91.
  θ.
  Γίιρω στήν πόλι.
  Ή ζέστη ί'ιρχισεν άπό προχθές
  νά μή διακόπτεται οΰτε τό βρά¬
  δυ.
  —Πράγμα πού έπέτεινε την
  απογευματινήν καί νυκτερινήν
  κίνησιν.
  — Καί εσημείωσε νέες --πιένες»
  είς τα ϋπαίθρια κέντρα καί τα
  θεαματα τής πόλεως
  —Ή σημερινή έορτή τής Α Β
  Υ τοθ Διαδόχου Παύλου έιτοτε-
  λεΐ τό εθνικόν καί επίσημον γε-
  γονός τής ημέρας
  —Ό σημαιοστολισμός θά είνε
  γενικός κα'ι θά δοθή ή άνάλογος
  έορταστιχή δψις είς την πόλιν.
  —Ή κίνησις τού λιμένος μας
  ή όποία παρουσιάζη ϋφεσιν χοι-
  ^ακτηριστικήν τας τελευταίας η¬
  μέρας.
  —Ένετάθη όπωσδήποτε πάλιν
  μέ την άφιξιν μεγάλου ατμοπλοί¬
  ου φεροντος σιτοφορτιον.
  —Ή έκφόρτωσις τοΰ σιτοφορ-
  τίου τούτου συνεχίζεται άπό
  προχθές
  —Ή κίνησις των παραγωγών,
  οΐτινες ένδιαφέρονται διαρκώς
  διά τα ύποστατικά των, έξακο-
  λουθεϊ χαρακτηριστική
  —Άλλά καί προείαγγελτική
  τής δλης κινήσεως καί έν τή πό¬
  λει γυρω άπό τό ξανθόν προί
  όν
  — Πάντως ή παραγωγή είνε
  μάλλον όψιμος εφέτος καί ή τ?
  λευταία αυτή κίνησις θά βραδύ
  νη νά παρουσιάση ζωήν καί νά
  αποδώση καρπούς καί δια την
  τοπικήν οίκονομΐαν.
  -Ετελείωσαν αΰτές τίς ήμέ-
  ρες αί έξετάσεις καί των τέλει
  οφοίτων των έκτΐαιδευτηρίων μας
  — Διά σήμερον άναμένεται ή
  ϊκδοσις των άποτελεσμάτων ω¬
  ρισμένων έκπαιδευτηρΐων μας.
  — Λήγοντος οδτω επισήμως καί
  τοΰ εφετεινού σχολικοϋ 6τους.
  —Ή ίχθυαγορά μας λόγω
  τής συνεχιζομένης διακοπήςτής
  άλιεΐας παρουσιάζει άπραξίαν.
  —Δέν λειπουν έν τούτοις αί
  έμφανΐσεις μπαρμπουνιών τα 6
  ποία δμως γίνονται άνάρπαστα
  πρίν καλά-καλά παρουσιασθοΰν
  άκόμη είς την κατανάλωσιν.
  —Έννοεϊται ότι ανεξαρτήτως
  τής άλλης έττιτρεπομένης άλιεΐ-
  άς δέν λεΐπουν άπό παντοΰ αυ¬
  τήν την στιγμήν οί αύτοσχέδιοι
  ψαράδες.
  — Δουλεοουν μάλλον είς τό
  «μεράκι» αύτοι ιταρά είς τό ψά-
  ρεμα. Έν πάση περιπτώσει κά-
  ποτε έπιτυγχάνουν να τρώνε ψά·
  ρι.
  — Σήμερον οί Πέτροι καί οί
  Παϋλοι έορτάζουν.
  — Καί ώς έκ τούτου δέν θά
  λείψιυν καί άπό την τοπικήν ζω¬
  ήν αί πανηνυρικαι καί εύχετήρι
  αι έπισκέψεις.
  — Αυριον είς τόν θερινόν Που¬
  λακάκη προβάλλεται 'ένα ίργον
  άπό τα πολύκρ©τα ϊκαί τα μάλ¬
  λον συναρπαστικά τής τελευταΐ
  άς κινηματογραφικής παρανωγής.
  ο Ρέΐτορτβρ
  • Ι
  Ο ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΟΣ
  ΚΑΟΑΡΙίΜΟΣ ΚΑΠΕΛΛαΝ
  Είς τό χατάστημα Πέτρου Μα-
  κεστρίνη παρά την ^Πλατείαν Βε¬
  νιζέλου καθαρίζονται ϊλων των
  είδών τα καπέλλα μέ εύσυνειδησί-
  αν καί ταχύτητα.
  Ρ
  ■■■■■■■■■■■■«■■■Ι


  (■■■ειπΐιι
  ΆφΙχθη έξ Αθηνών ή μοδΐστα Κα ΒΑΣβ Ν.
  ΨΩΜΑΔΑΚΗ, κομΐσσσα δλα τα τελευταία μοδέλα
  φερεμάτων, κροκΐ καί τΐατρόν.
  Ι&.
  «■•■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■•■(•■•■■■•■«■πβ
  ■ ■
  ■ ■
  ■ ι
  : 5
  ■ ι
  4.1$.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
  Θεωρώ καθήκον μου νά ευχαριστήση καί δημο¬
  σία τό Εθνικόν "Ιδρυμα Άσφαλειών Ρώμης καί
  τόν Γενικόν Πράκτορα κ. Μηνάν Μαρκάκην διά
  την προθυμίαν μεθ' ή"ς έσπευσαν νά μοί καταβά-
  λουν τό ποσόν των 25.000 δραχμών διά τό οποίον
  ήτο ήσφαλισμένη παρ' αυτώ ή μακαρΐτις σύζυγός
  μου Κατίνα.
  Έν Ηρακλείω τή 14 ΊουνΙου 1938
  ό Ευχαριστών
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΚΑΚΗΣ
  Παντοπώλης
  θ.
  10
  Τό μενόλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  ΑΓίΟΡΘΩΣΙΣ
  Οί "Αθλιοι.
  338ον
  Ταυτα δέ λέγων,
  έέ
  ίΊ
  _ Ταυτα δέ λέγων, έψαυε την δερματΐνην θήκην
  ήτις έκρέματο άπω τής ταινίσς- ιήν έψαυ; πρίν τήν
  άνοίξδΐ, έν τρυφτ, καΐ όμοΟ άοημον1α άνθρώπου δστις
  πεινδ καί βλέττει διερχόμενα υπό την ρΐνά τού φα·
  γητά μή προωρισμένα δι' αυτόν
  -Δέν ύπάρχει άμφιβολία ότι εικών ϊΐνε έδω
  μέσα. Αύτά έγώ τα έξεσχόλησα Κρεμαται, βλέπεις,
  ουτό τό πμδγμα περί τόν τράχηλον, Γ, ι ά. ν' άκ,υμ
  (35 τρυψερά επί τής καρδίας. Τα παληόπαιδα ! Βε¬
  βαία- καί τίς οίδε τ( άσχημη ! Καμμ'ία Κουτσου
  μποϋ ! ΟΙ σημερινοί νέοι τόσην έχουν άφΐλοκαλΐαν
  είς αύτό τό εΐδος !
  — ΆνοΙξατε, άνοίξατε, πατέρα, νά ιδούμεν,
  είπεν ή γεροντοκόρη
  Δέν ευρέθη έντός τής θήκης Ειμή χαρτίον τι δι¬
  πλούμενον είς τέσσαρα.
  — Ή αυτή πρός τόν ούτον, Είπεν ό κ. Γιλνορ
  μάνδος βαλών γέλοηα. Έκατάλοβα. Δέν είνε ει¬
  κών θά είνε έρωτικόν ραβσσάκι· Ραβασάκι.
  ΝαΙ, ναΐ, νά τό άναγνώσωμεν, είπεν ή θεΐα..
  Καί έφόρεσεν έν τούτω τάς διόπτρας της. Έξε
  διπλώθη δέ τότε τό χσρτΐον, κοϊ ιδού τί ανέγνωσαν
  έντός οΰτοΰ.
  —«Πρός τόν υϊόν μου.—Ό αύτοκράτωρ μ' έκά
  λεσε βαρώνον επί τοΰ πεδίου τής μάχης, έν Βατερ-
  λούΓ|. Ή 'Όν βασιλεΐσ δέν ηθέλησε ν' αναγνωρίση
  τόν τίτλον μου τούτον, δν διά τοΰ αϊμητός μου έξη-
  γόρασα. Άλλ' ό υιός μου πρέτιει νά τόν διαδεχθή
  καί νά τόν φέρη. Πέποιθα δτι θά καταστή άξιος αύ
  τοϋ»
  "Ο,τι ησθάνθησαν ό πατήρ καί ή θυγάτηρ έκεί-
  νη, εΐνε άπερίνραπτον. Ενόμισαν δτι κεφαλή νε·
  κροθ έφύοησεν έπ' αυτών και τούς έπάγωσε. Δέν
  αντήλλαξαν λέξιν. Μόνον ό κ. Γιλνορμάνδος είπεν
  ώς καθ" εαυτόν.—Εΐνε τό γρόψιμον έκείνου τοϋ
  μαχαιρα.
  Ή δέ θε(σ -παρετήρησε τό χσρτίον πανταχόθεν,
  τό έξήτοσε μετά προσοχής και έ'πειτα τό έ'βαλε πά¬
  λιν έν τή θήκη τού.
  Συγχρόνως έπεσεν έξ ενός θύλοκος τοΟ έηεν-
  δύτου μικρός τις φάκελλος έπιμήκης έκ χαρτίου
  κυανοθ. Κΰπτει άμέσως ή γεροντοκόρη, τό λαμβά
  νει, τόν άνοίγει. "Ήσαν τα εκατόν έπισκεπτήρια,
  άτινα ό Μάριος παρήγγειλε καί έτυπώθησαν φέρον-
  τα τό δνομά τού. "Εν έξ αυτών έγχειρΐζει ή δεσποι
  νίς Γιλνορμάνδου πρός τόν πατέρα της- ούτος δέ,
  ρΐψος έπ' ούτοΰ τοΰς οφθαλμούς, άναγινώσκεΐ'—
  Βαρωνος Μάριος Πομμερσύ.
  Σημαΐνει ευθύς ό γέρων τόν κώδωνα. Είσέρχε
  ται ή Σόφια.Ό κ. Γιλνορμάνδος λαμβάνει την ταινί¬
  αν, τήν θήκην, τόν έπενδΰτην, τα ρίπτει δλα κατά
  γής είς τό μέσον τής αιθούσης, καί λέγει-
  —Πάρε άπ' έδώ αύτά δλα τα φρόκαλσ.
  Παρήλθε μία όλόκληρος ώρσ έντός βαθυτάτης
  σιω-πής. Ό γέρων τιάπτιος κοΛ ή γεροντοκόρη εκά¬
  θηντο έχοντες τα νώτα έστραμμένα πρός αλλήλους
  καί εσκέπτοντο κατ' ιδίαν μέν ε'κσσΐος, αμφότεροι
  δέ τα »ύτά ϊσως. Μετά παρέλευσιν τής ώρας τού
  Της' _ΚαΙ αύτό ήτον άτιό τ* άγραφα ! έπεΐπεν ή
  γραϊσ· (συνεχ(ζετα,)
  Έγκυκλοπαιδεία
  ΑΓ έκείνους πού θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  'Ατϊό δλα δι* δλους
  ΤΟ ΝΗΠΙΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΒΡΕΦΟΣ
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Μ
  Τό πρατήριον οΐνων
  Άντωνίου Μπετεινάκη
  "~


  Ειδοποιεί τήν πολυπληθή πελατείαν τού δτι
  διαθέτει σοθμες δλων των ποιοτήτων.
  ΚΡΑΣΙΑ ΠΑΛΑΙΑ ανωτέρα 8λων.
  ι*·*·" ■■·■■■■■■■■
  Β'.
  Ώς πρός τό άνάΐτημα, ό μέσος
  διεθνής 'όρο^ είνε 49 —52 έ-τα
  τοστά τιθ μέτρου. Άπό τής δεχά
  της ήιιέρχς άρχίζει ή φυίΐολογι-
  κή αύξησις τού βχρους. Τό π?ώτον
  πού άρχίζει νά λειτουργϊ] είς τό
  νεογνόν εί^ε ή άναπνοή τού Ά
  μέσως μέ την εμφάνισιν τού είςτ,ό/
  κόσμον, δπου πρόκειτχι ν" άπο
  τελέση ε/α άπό τα ίντα πού τόν
  κατοικοΰν, δέχεται τα πρώτχ κύ-
  μ-ΐτα τοϋ άτμοσφϊΐρικοα αέρος
  οί πνεύμονές τού άρχίζουν νά έκ
  πτύσσωνται καί αί κραυγαί τού, τό
  κλάμμα, πού άπελπίζε; τάς πρω
  τοπείρους μητέρα; καί ρχγίζει
  πολλές φορές την καρδίαν τους
  δ'που άναπτύσσεται τό γ)υ«ΰ μη
  τριχόν φίλτρον, δέν είναι τίποτε
  άλλο εκείνην την στιγμήν παρά
  μία θαυμασία προνόητις τής
  φύσεως διά νά ύποβοηθηθή ή ά
  ναπνοή καί νά συμπληρωθή ή κα
  νονική της λειτουργία. Αί άνα
  πνευστικαί κινήσει; τού νεο·(ντ>0
  είνε 45—(>0 περίπου κατά πρώτον
  λεπτόν, αί αφύξε'ς (σφυγμίς) μέ·
  χρι τής τετάριης ημέρας 1Γ>0
  160 καί επειτα κατέρχονται είς
  110 διά νά έπανέλθουν είς τόν
  γνωστόν δείκτην τής βρεφικής
  ήλικίας των 120 —130 Αί μετα¬
  βολαί αύται τοθ σφυγμοΰ όφείλον
  ται εις τάς μεγάλας μεταβολάς
  πού συμβαίνουν έντός τοϋ ένδοκαρ
  δίου καί αυτού τοΰ μυοκαρδίου.
  Είς τήν ηλικίαν αυτήν τό παιδΐ
  *χει γεΰαιν καί προσοχήν τής
  γεύσεως, έπίσης οσφρησιν καί
  προσοχήν ιής όσφρήιεως καί
  άκ&ύει ίπωσίήποτε. Εκεΐνο δμως
  πού» είνε περισσότερον άνεπτυγμέ
  νόν είνε ή αίσθησις τής οράσεως
  καί κάποια γενική αντίληψις ψυ
  χική των γεγονότων πρό παντός
  ίσον άφορα τήν τροφήν. Έχει πι-
  στοποιηθή δτι τό νεογνδν παραΐη
  ρεΐ την τάξιν είτε την αταξίαν
  τής θηλάσεως καί 8τ»ν παρέχε-
  τϊι ή κανονισμένη ώρα άρχίζΐΐ
  νά έφιστα τήν προσοχήν τής μη
  τρός μέ τό μόνον μέϊον πού ήμπο
  ρεΐ νά εκδηλώση τί)ν σκέψιν τού,
  τό κλαυθ,ιήρισμα.
  Ά πό τής δεκάτης, είτε τής 5ε
  κάτης πέμπτης ημέρας τό βραδύτε
  ρϊ"} άρχεται ή βρεφική ήλικία,
  πού χαρακτηρίζεται κυρίιος άπό
  τ,ήν ταχείαν άνάιτ,ίυξιν, φθάνου
  αχν κατά μέσον δρον τό ήιιαυ
  χιλιόγραμμον καιά μήνα, π,οοκει
  μένου περί τοΰ βάρους. Κ«τχ
  την περίοδον ταύ'-ην γίνεται ή
  όδοντοφυίχ καί ή όστέωίΐς τοθ σχε
  λίτοΰ, τοθ όποίου βμω; τα ' διά
  γρχ μέρη διατηροθ^ πλήρη συ
  νοχή/, ώ?τε σΐϊανίιος βλέπομεν
  καιά την περίιϊον αυτήν κατάγ
  ματα τώ; όστ,ών καί τοθτο, διότι
  εχουν μεγάλην έλαστικότητα. Εί;
  την ίδιαν ηερί^θ'/ έΐτίσης ό 5ν
  θρωπος άιτοκτά σιγά - σιγά τόν
  λόγον καί τό βάδισμα. Προκειμέ
  νού περί τής αίσθήσεως καί τής
  κινήσεως, απεδείχθη 8τι τό βρέ
  φός άπό τού πρώτου εξαμήνου
  βλέπει, άκούει, γεύετχι, άσφραίνε
  τα·, απτεται είς τήν έντέλειαν, κι
  νείται δέ έπίσ^ς μέ συμμετρίαν,
  όρθοστατίΐ καί βραδύτερον βαδ!
  ζει άπό τού ένάτου μέχρι τού έν
  δε/άτου μηνός. "Οσον διά τό
  ψυχικόν μέρος άπό πολλάς σχε
  τικάς παρατηρήσεις απεδείχθη,
  οπ επί 258 παιδικών λέξεων
  αί Ηί) περιστρεφονται είς τάς σω
  ματικάς ανάγκας, δποι» ή πεΐνα,
  ή δίψ», ό ϋπνος καί τό αΐσθημα
  τής αυτοσυντηρήσεώς, αί 30 είς
  την ιδέαν τοθ περιβάλλοντος, αί
  28 είς κοινωνικά φίλτρα καί αί
  λοιπαί εις τάς «Εσθήαεις καί είς
  τό αϊαθημα τοθ πονΐυ, τής χα·
  ρΛς κλπ.
  (συνεχίζεται)
  Μόνον μέ τό θαλαμηγόν
  «ΧΙΟΣ»
  Κάθε ΚΥΡΙΑΚΗΝ 6 μ. μ. ακριβώς
  Κατ' ευθείαν δια ΠΕΙΡΑΙΑ (σέ 12 ώρες)
  ΑΙΔΗΜΌΝ (άφιξις Τρίτην πρωΐ) ΒΟΛΟΝ,
  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
  Ταχύτης 14 μιλλίων.—Άνεσις—'Ασφάλεια.
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  5-40
  III
  Πρωτοφανείς Έκπτώσεις
  ΛΟΓΩ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΣ
  μόνον ημέρας
  μ γ
  ι£ 150 μαθηταί είς τοΰς ς
  ίχει δοθή διλτίον χρώματος λευ
  κου (α' αποστόλη) ίνα έπανεξετα-
  σθοόν υπό τοΰ Σχολιά:ρου καί
  άναχωρήσοαν άμεσος διά * τάς
  παιδικάς έξοχάς.
  Ή Έηιχροπή των 11 ϊι δίκιον
  Ιίξοχών θά Ιφοξίάσι;) τοΰς άνα
  ωροΰντας μαθητάς μέ ειδή διά
  ^ρχ, χρήσιμα διά την διαμο
  ήν των είς τήν'έξοχήν, τα 6-
  οία έπρομηθΐύθη παρά διαφόρων
  φιλάνθρωποι.
  Έν τώ μεταξίι θά ετοιμάσθη ή
  ί'. ά.ηοιτο·}] διά τήν 22χν Ίου
  ..ίου ο5αι>; ώΐΐε νά είναι Ιτοι
  μοί διά τήν ημέραν ταύτην οί
  .αθηταί οί άνήκο/τες είς τήν
  .' αποστολήν έφοξιαζίμενοι κ«
  •αλλήλως. Τό αύϊό θά γίνν^
  ιαί διά την γ.' αποστολήν ήτις
  ά μεταβή είς τάς πχιδικά; έξο
  άς την Κίην Αύγούστου δεόντως
  Διά πρώτην φοράν τό είς τήν Πλατειά - Στράτα Ύφα- |
  =5 σμστοπωλεϊον: |^
  1 χρΐΣΤΠΦΟΡΟΥ ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗ |
  = . , ^ς Δευτέρσς 27 Ίουνίου μέχρι τοΰ Σοββάτου 2 Ίουλί- Ρ
  θά ^ω^|σΐΊΓνΝΔΐΚΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ της έποχης είς τιμάς απιστεύτως εύ- =
  ου ΟΛΑ ΤΑ Ι Υΐ™ ^ άχλων ε1δών θά διαθέση κα1 ΕΜΠΡΙΜΕ των 95 |
  θηνάς. Έκτός σγέδια καί είς πλουσιωτάτην συλλογήν ΜΟΝΟΝ πρός =
  τής εύκαιρίας 1
  Ή ανάπτυξις τοϋ δεσμοΰ
  των παιδικών έξοχών.
  ΧΑΝΙΑ Ίούν;ος (ανταποκρι-
  ιΰ μας) —Τήν προσέχη ΊΙχρα
  σκευήν Ιην Ιουλίου καί ώραν
  7 π. μ. θέλουν συγκεντρωθή
  έττίσης έφ
  Είς τάς παιδικάς Ιξοχάς
  Χανίων ελήφθη %% εφέτος πρό
  νοια διά τήν λουτροθεραπείαν
  τβ>^ μικοώ^ Ή ττρώτη αποστόλη
  άλλως τε ίχει έφοδιασθή ήδη
  μέ άνάλογα μπανιερά. 'Η Επι
  τροπή δέ φροντ,ίζει νά μή λείπη
  τίποτε των παιδιώ/ καί άπό άπο
  ψίΐ)ς διατροφής καί άπό απόψεως
  σχετικάς μέ την υγ/ιεινήν διαβίω
  οίν των.
  Γενικώς καί εφέτος αί πχιδι-
  καί έξοχαί Χανίων θά άποτελέ
  αουν κάτι τό ανάλογον μέ τόν
  εύρύν κοινωνικόν προορισμόν των,
  άποβαίνουσαι άξιαι το(>του καί
  άιτοδίδουσχι άνάλογϊ άποτελέσμα
  τα μεταξύ των παιδιών των μή
  δυναμένων νά Ιχιοοι τα μέσα τής
  ψυχαγωγίας καί τής άνέσεως.
  Καί τούτο έννοεΐτχι ανεξαρτήτως
  των άλλιον μέτρων των μελλόν-
  των νά συατηματοποιήσωσι καί
  έκπολιτίσωσι περισσίτερον άκόμη
  τάν θεσμόν τίιν πίΐδικών έξοχών
  έν Χανίοις.
  ΠΡΟΓΡΑΜΜν
  ΠΔΚΙΣΓΗΡΙΑΣΜΟΙ'
  Γεωργίου ΙΙολυχρονίοου έμπό-
  ρου κατοίκου Ηρακλείου
  Κατά
  Ηεοδώρου Μαλλιαράκη κατοί¬
  κου Άνω Αρχανών.
  Ό καθ' ού τό παρόν μου πρό
  γραμμα, καίτοι νομίμως έπετάγη
  αρχικώς διά τής υπό χρονολ 21
  Απριλίου 1937 άπλής έπιταγής
  ί>ς δείκνυ'αι έκ τοθ ύπ' άριθμ.
  4447 έπιδοτηρίου τοθ δικαστικοθ
  κλητήρος Εμμανουήλ Κιρ/ικάκη
  έν συνεχεία δέ διά τής υπό χρον.
  Ιουλίου 19-37 κατασχετηρίου
  έπιταγής μοί) νομίμως έπιδοθεί
  βης αύτω καί τώ τ,ρ^Λίψ 'Υποθη
  κοφύλακι κατά τα δπ' άριθμ 4534
  κα'ι 4535 έπιδοτήρια τοθ δικα
  στικοθ γ.'λγμ^ροζ Εμμανουήλ Κιρ
  κικάκη, ί'να, δυνάμει καί πρός εκ¬
  τέλεσιν τής 6π' αριθ. 432 τοΰ
  1937 όριστικής καί τελεαιδίκου
  αποφάσεως τοθ Είρηνοδικείου 'Η
  ρακλείου νομίμως κηρυχθείσης
  εκτελεστής μοί πληρώση διά κε
  φάλαιον τόκους καί εξοδ» μέχρι
  τής τελευταίας των έν λάγφ έπι-
  ταγών μου δραχμ. 5350X890=
  δραχμ. (5240 καί ταύτας πλήν τού
  κονξυλίου των τό«(ον έντόκως μέ¬
  χρις έξοφλήσεως έν τούτοις μοί κα
  τέβαλεν μέχρι σήμερον έν δλω
  δρ. τέσσαρας χιλιάδας καθαστε·
  ν^ τήν εξόφλησιν το3 ΰπολοί
  που.
  Διά ταυτα
  Καί υπό τήν επιφύλαξιν πάν
  των των δικαιωμάτων μου πρός
  είσπραξιν τοΰ ηοοοϋ των δραχ¬
  μών Ιξ χιλιάδων διακοσίων τεσ-
  σαράκοντα (1)240) των τόκων αυ¬
  τών άπό τής τελευταίας των έπι-
  ταγών μου καί των γενησομένων
  έξόδων εκτελέσεως μεΐον των κα
  ταβληθεισών μοί τεσσάρων χιλιά¬
  δων δραχμών έκθέτω είς δημόσι¬
  ον αναγκαστικόν πλειστηριασμον
  τα ^κάτωθι άκίνητα κτήματα τοΰ
  όφειλέτου μου κείμενα έντός τή;
  κτηματικής περιφερείας "Ανω Άρ
  χανών τής όμωνύμου κοινότητος
  καί Είρηνοδικεί&υ ήτοι τα εξής:
  Ι) Έντός τής Κωμοπόλεως "Ανω
  Αρχανών εις συνοικίαν Μεσοχω
  ριά ή πλατεΐα μίαν οικίαν άπαρ
  τιζομένην άπό πόρτεγον μέ άνώ·
  γειον, μίαν αποθήκην, Ηνα πατη-
  τήριον, αύλήν μετά κηπαρίου έμ-
  περιέχοντος τρείς λεμονέας καί
  2ν φρέαρ έξ ου φρέατος τό ήμι¬
  συ άνήκει είς την παρακειμένην
  οικίαν των κληρονόμων Έμμ.
  Τουλουπάκη, συνορευομένης κτή
  μασι κληρονόμων Εμμανουήλ
  Τουλουπάκη κληρονόμων Γεωργ.
  Δερμιτζάκη, δρόμφ καί Σταύρου
  Μπουνάκη. 2) Είς θέσιν «Μεγά-
  λη Κεφάλα» άμπελον εκτάσεως
  ϊξ περίπου Ιργατών χωριζομένην
  είς δύο τμήματα διά βάγκας με
  τα των έν αυτή δένδρων παν
  τος εϊδους, συνορευομένης κτή
  μασι Γεωργίου Κασαβετάκη, Ί
  ωάννου Σταύρου Μπιμπάκη, Κυρι¬
  ακού Δουνδουλάκη καί τής συ
  νεχομένης τή άμπέλφ ταύτη ά
  γριάδος εκτάσεως δύο περίπου
  μουζουρίων έκ τοΰ δυτικοΰ μέ
  ρους. Καί 3) Είς την ιδίαν θέσιν
  άμπελον εκτάσεως τριών περίπου
  έργατών μετά έν αυτή δένδρα κα
  συνεχομένην άγριάδα πρός τό
  βόρειον μέρος, εκτάσεως μιά(
  πινακιάς συνορευομένην κτήμασ
  Μιχαήλ Μαλλιαράκη, Κυριάκοι
  Δουνδουλάκη καί Γεωργίου Κα
  τσοπρινάκη.
  Ό πλειστηριασμός των άνωτέ
  !ρω κτημάτων γενησεται Ινώπιο
  τοθ Συμβολαιογράφου Άρχανώ
  —Έίτισκευάζετχι τό γυμνα¬
  στήριον Χανίων.
  Έκ της Διευθύνσεως τού Γυ-
  μναστηριου Χανίων ανεκοινώθη
  ότι άπό τής προχθές Δευτέρα;
  27η; τρεχ. απηγορευθή ή ποδο-
  σφαιρικπ προπονησις καί ή τελε-
  σι; ποδοσφαιρικών αγώνων. Ή ά-
  ηαγόρευσις γΐνβται διότι τώ Γυ¬
  μναστήριον έπισκευάζεται λόγ^ι
  τής τελέσεω; πρβαΐχώς των Γ.'
  Βενιζελείων.
  —Ζωοκτονία.
  Υπό όργάνων τής Χωροφυλα-
  κής Χανίων συνελήφθηβαν οί "Αγ
  γελής Μανουσάκης καί ο πατήρ
  αϋτοϋ έκ Σπανιάκου Σελίνου δι¬
  ότι λόγω προηγουμενων άφιΐρμών
  μετέβησαν εξωθί της οικίας τού
  ομοχωρίου των Παν. Μαρκουλά-
  κη τήν νύκτα τής 19ης πρός την
  20ήν τού μηνός καί εφόνευσαν
  διά μαχαίρας τόν... ήμίονον αύ·
  τοΰ άξίας 10 000 δραχμών.
  —Συλλήψεις διά κλοπήν.
  ΣυνελήφΒηααν είς Χανιά αί Κ«
  τίνα σύζυγος Γ. Καΐαανεβάκη
  καί Στέλλα Γ. Κατσανεβχκη διό¬
  τι εκλεφαν είς ζημίαν τοϋ ΰποδη-
  μκτοποιοϋ Γεωργίου Λυμπεράκη
  2.000 δραχμάς. Έπίσης συνελή¬
  φθησαν οί Ελένη Κ. Δασκαλάκη
  καί Κατίνα Έμμ. Σαλιβουράκη
  έκ Χανίων διότι έ'κλεψαν είς ζη¬
  μίαν τοΰ Ιωάννου Γενεράλη διά
  φορα τιμαλφή άξίνς 15Γ0 δραχμών
  άτινα καί κατεσχέθησαν.
  —Τό μνημόσυνον των άγω-
  νιστών Λασηθίου.
  Έπιβληηκώτατα έτελέσθπ προ·
  χθές έν τώ Ίερώ Ναώ τής Μέγα
  λης Παναγίας Νεαπόλεως τό προ¬
  αγγελθέν μνημόσυνον υπέρ των
  ηρώων τοΰ Νομοϋ Λασηθίου κατά
  άς κρητικά; έπαναβτάσεις. Είς
  ό μνημόσυνον όπερ ώ; γνωστόν
  γένετο πρωτοβουλία τού τοπι-
  κοϋ προσκοπικοΰ συνδέσμου ίε
  ροϋργησβν ο θεοφιλέστατος Επί
  σκοπο; Πέτρας κ. Διονύσιος, παρέ
  στηααν δέ έκτός τοΰ πλήθους λα
  ου άπασαι αί αρχαί Νεαπόλεως.
  Τό άπόγευμοί έν τή αιθούση τής
  Λέσχης Νεαπόλεως ωμίλησεν ο κ.
  Ί. Μουρέλλος διά τόν «Ισμαήλ
  Φερηκ Πασσάν».
  ΕΘΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
  ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Καλοΰνται άπαντα τα μέλη τής
  Οργανώσεως των Μαθητικών Ό-
  μάδων (Φαλαγγίται καί Σκαπα-
  νεϊς) δπως προσέλθωσι είς τα
  τής Όργανώσεως την
  Παρασκευήν περί ώραν
  8ην εσπερινήν.
  (Έκ τοΰ γραφείου τής Όργ<χ- νώσεως). Νικολάου Μαυρογιάννη ή τοθ νο- μίμου άναπληρίύτοΰ τού καί έν έν Άρχαναις κειμενφ δημοσίφ γραφείω τού την 28ην Αύγούστου 1938 ημέραν Κυριακήν καί ώ¬ ραν 10—12 π. μ. δ'που καί δτε καλοΰνται οί βουλόμενοι νά πλειοδοτήσωσιν. Άρμόδιος δικαστικός κλητήρ ένεργησάιω τα νόμιμα. Έν Ηρακλείω τή 27 Ίουνίου 1938 Ό πληρεξούσιος δικηγόρος τοθ έπισπεύ5οντος καί παραγγέλλον· τος Εΰάγγϊλος Χρυσός ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ή έν τή Αεω φόρφ Κουντουριώτου μεγάλη αί θουσα, ένθα νυν τό Καφεζαχαροπλα στεΐον «ΕΘΝΙΚΟΝ» μετά τοθ 6πογείου αυτής. Διά περισσοτέρας πληροφορίας άποταθήτε εί; τό ενταύθα υπο- κατάστημα τής Τραπέζης Αθη¬ νών.
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. ΝομαρχΙας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωία Τετάρτης
  29 Ίουνίου 1938
  120 Ώρα
  εΤ^^~»^^^^ι^^-ε«^ιΒ^«Τι^_^~»^Πΐι^1^_>»*—Ιι^~ι»|- Μ|^**~ιιι ,^~ «~ι^»<~^' Η ΙΤΑΛΙΑ ΕΔΗΛΩΣΕΝ ΟΤΙ ΑΕΝ ΒΛ ΑΝΕΧΘΗ ΕΠΙΘΕΣΙΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ Μ ΑΓ! Ο ΡΚΑΣ ΒΑΒΕΙΑ ΣΥΓΚΙΝΗΣΙΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΓ. ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 28 Ίουνίου (τού άντα ποκριτού μας).—-Σημεριναί πληροφορί αι έκ τού έξωτερικοΰ άποκαλύπτουν ότ ή άπειλή τής Βαρκελώνης περί βομβαρ δισμοΰ των ίταλικών πόλαων υπό της κυβερνητικάς άεροπορίας, έδωσεν < φορμήν νά έκδηλωθοΰν αί άπώτεραι βλ ψεις τής Ιταλίας επί τής Ίαπανίας- Κατά τάς ιδίας πληροφορίας άπό ά- νακοινώσεις των ημιεπίσημον δημοσιο γραφικών κύκλων τής Ρώμης άφήνετα νά εννοηθή ότι ή Ιταλία δέν θά ανεχθή έπιδρομήν εναντίον τής, νήσου Μαγιόρ- κάς, ώς εάν επρόκειτο περί ιταλικού έ- δάφους. Τό γεγονός τούτο προεκάλεσε βαθείαν συγκίνησιν είς την Αγγλίαν. Οί νέοι 6ομ6αρδισμοι πλοίων καΐ αί άντιληφεις τοΰ κ. Τσάμπερλαιν. ΑΝΑΙΡΕΣΙΣΤΟΝ ΑΕΧΒΕΝΤΩΝ ΥΠΟΤΟΥ κ ΜΠΕΝΙΤΟΜΟΥΣΟΑΙΝ ΔΙΑ ΤΑΣ ΟΛιΊΈΙΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 28 Ίουνίου (τού άντα· ποκριτοΰ μας).— Νεώτερα τηλεγραφή· ματα έκ Αονδίνου άγγέλλουν ότι καθ" ά τονίζεται υπό των πολιτικών κύκλω' τής άγγλικής πρωτευούσης, ή πληρο φορία περί Σταλικής επεμβάσεως έν Ι¬ σπανία είς περίπτωσιν βομβαρδισμού τής νήσου Ιλΐαγιόρκας, αποτελεί κατ£φω ρον αναίρεσιν των λεχθέντων προσφά· το>ς υπό τού κ. Μουσολίνι. Ειδικώς αί
  διαβεβαίωσεν τού Ιταλού πρωθυπουρ-
  γού ότι ή Ιταλία δέν ^τρέφει έδαφικάς
  βλέψεις είς την Ισπανίαν άποδεικνύον-
  ται οϋτω ότι στεροΰνται βαθυτέρου πε-
  ριεχομένου.
  ΗΕΠΑΝΛΑ1ΨΙΣΤΩΝΕΠΙΔΡ0ΜΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Ίουνίου (τού άντα
  ποκριτού μας).—Τηλεγραφοΰν έκ Λον
  δ'νου ότι οί πολιτικοί κύκλοι αίσθά
  νονται απογοήτευσιν, λόγω τής έπανα
  λήψεως των βομβαρδισμών αγγλικών
  πλοίων υπό ίσπ* νίκων άεροπλάνων.Ύ·
  πό των αυτών κύκλων δέν άποκρύπτε
  ται, ότι ή κατάστασις όξύνεται πάλιν
  κατά τρόπον επικίνδυνον διά την εύρω
  παϊκήν ειρήνην.
  ΑΙ
  ΑΝΤΕΠΙΒΕΣΕΙΣ ΤΟΝ ΕΟΝΙΚΟΝ
  κγητικοι
  ΑΘΗΝΑΙ «8 Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτού μας).—Ανακοινωθέν έκ Βαρ
  κελώνης άναφέρει ότι οί κυβερνητικοί
  επέτυχον νά άποκρούσουν τάς άντεπι-
  θέσεις των έθνικών. Αντιθέτως τό στρα
  τηγεΐον των 'Εθνικών βεβαιοί ότι ή άν-
  τίστασις των κυβερνητικών ήρχισε καμ-
  πτομένη είς πολλά αημεϊα τού άνατολι·
  κου μετωπον).
  Η «ΡΟΕλΊΙΣΙΣ ΠΡΟΣ ΒΑΑΕΝβΙΛΝ
  ΣΥΝΕΧ1ΖΕΤΑ1 ΠΑΝΤΟΤΕ
  ΑΘΗΝΑΙ «8 Ίουνίου (τού άντα·
  ποκριτού μας).—Τηλεγραφούν έκ Σα-
  ραγώσης ότι ή προέλασις των εθνικών
  στρατευμάτων πρός την ΒαλένΟιαν συνε-
  χίζεται. Κατά τάς αύτάς πληροφορίας
  οί ΈθνικοΙ άπέχουν τής Βαλενθίας πε-
  ρΐ τα Κ Ε» χιλιόμετρα.
  ΚΥΜΑ ΚΑΥΣΩΝΟΣ ΕΙΣ Ε Λ Λ Α Δ Α
  37 ΒΑΘΜΟΙ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 ΊουνΕου (τού άντα·
  ποκριτοΰ μας).—Κατ' ανακοίνωσιν τής
  Λΐετεωρολογικής υπηρεσίας είς την Έλ
  λάδα έπικρατεί άπό προχθές εξαιρετι-
  κός καύσων. Είς τάς Αθήνας σήμερον
  τό Θβρμόμετρον εδείκνυε 37 βαθμούς.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 28 Ίουνίου (τηλε¬
  γραφικώς) —Δύο άγγλικά έμ-
  πορικά πλοΐα έβομβαρδΐσθη
  σαν χθές την Ιδίαν ώραν, τό
  μέν έ'ν είς τόν λιμένα τής
  Άλικάντης, τό δέ άλλο είς
  τόν λιμένα τής Βαλενθίας.
  Είς τό πρώτον πλοΐον ΰπάρ
  χει είς νεκρός καΐ άρκετοΐ
  τραυματΐαι. Είς τό δεύτερον
  5 νεκροί καί μεγάλαι ζηαίαι
  προκληθεΐσαι έκ τοΟ βομβσρ
  δισμοθ.
  —Τό πρακτορείον Χαβάς
  ανεκοίνωσεν δΐι παρά την
  πείσμονα Αντίστασιν των κυ·
  βερνητικών, οί έθνικοί προχω
  ροθν βραδέως πρός τό Σα-
  γκοΰντο.
  —Ό έν ΜποΟργκος άντι-
  πρόσωπος τής Αγγλίας συνε¬
  χίζων τάς διαμαρτυρίας τού
  άπήτησε σαφεΐς έξηγήσεις διά
  την συνέχισιν τοΟ βομβαρδι
  σμοΰ των αγγλικών πλοίων.
  —Αγγέλλεται έκ Λονδίνου
  δτι σήμερον συνεδριάζει έκ
  νέου ή Έπιτροπή μή επεμβά¬
  σεως. 'Ελπίζεται δτι θά προ¬
  βή είς οριστικήν ρύθμισιν τής
  οικονομικάς πλευρδς τοΰ ζή
  τήματος τής άνακλήσεως των
  έθελοντών.
  — Αναφορικώς μέ την άνά
  κλήσιν των έθελοντών πιστεό
  εται δτι καί ό ΡΛσσος άντι-
  πρόσωπος θά δώση οριστικήν
  απάντησιν τής κυβεονήσεώς
  τού καί δτι δέν θά δυσχεράνη
  έτι περισσότερον τό έργον τής
  Έπιτροπής.
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΝ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤίΙΝ
  Χθές συνεζητήθη έκ νέου
  τό Ίσπανικόν καί ιδιαιτέρως
  τό ζήτημα των βομβαρδισμών
  αγγλικών πλοίων ενώπιον τής
  Βουλής των Κοινοτήτων. Ό
  κ. Τσάμπερλαιν απαντών είς
  την άντιπολίτευσιν διά την
  λήψιν μέτρων προστασίας τού
  έμπορικοϋ ναυτικοϋ είπεν δτι
  ή Κυβέρνησις εξήτασε μετά
  προσοχής την πρότασιν περΐ
  έφοδιασμοΰ των πλοίων δι'
  άντιαεοοπορικών τηλεβόλων.
  Επείσθη δμως δτι ή έφαρμο-
  γή τού μέτρου προοκρούει είς
  ωρισμένας δυσκολίας.
  Διά τα ίσπανικά πράγμα-
  τα ό κ. Τσάμπερλαιν ετόνι¬
  σεν δτι ή Κυβέρνησις συνε
  χίζει «τόν διακανονισμόν των
  εκάστοτε άναφυομένων ζητη
  μάτων διά τής όδοΰ πάντοτε
  τής πολιτικής μή επεμβάσεως
  είς την οποίαν έννοεΐ νά έμ-
  μέν~».
  — Ή αγγλικη κυβέρνησις ώς
  ανεκοινώθη μελετά τόν κα¬
  ταρτισμόν τής διεθνοίΐς έπι-
  τροπής ήτις πρόκειται ν' α¬
  ποσταλή είς Ισπανίαν δι' έ
  νέργειαν έλέγχου.
  Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
  ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ-ΜΠΑΝΤΟΛΙΟ
  Έπιβεβαιοθται έκ Ρώμης δτι
  ό κ. Μουσολίνι εΐχε χθές μα
  κράν συνεργασίαν μετά τοΰ
  στρατάρχου Μπαντόλιο καί
  άλλων έπιφανών στρατιωτι
  | κων επί ζητημάτων στρατιω
  ι τικής φύσεως. Ή συνεργασία
  αυτή σχολιάίεται ευρύτατα
  ΤΑ ΤΟΥΡΚΟΣΥΡΙΑΚΑ
  ΚΑΙ Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 28 Ίουνίου (τη
  λεγραφικώς). —Είς άξιοσημει
  ώτους προόδους κατέΧηξαν αί
  γαλλοτουρκικαί διαπραγματεύ
  σεις. Ό κ. Μποννέ συνειργά
  σθη έπονειλημμένως μετά τού
  πρεσβευτού τής Τουρκίας. Ή
  έπιδιωκομένη στρατιωτική συ
  νεργασία των δύο χωρών δέν
  επετεύχθη εισέτι.
  Ό νέος προϋπολογισμός τοΰΔήμου.
  Τα κονδύλια των έσόδων καί έξόδων.
  Κατά την προχθεσινήν νυκτερι
  νήν συνεδρίασιν τού τό δημοτικόν
  Συμβούλιον Ηρακλείου ενέκρινε
  την τροποποίησιν τοΰ όργανισμοΰ
  τής έσωτερικήςδπηρεσίας έκμεταλ
  λεύσεως τοΰ ήλεκτρικοΰ δικτύου.
  Διά των έπενεχθεισών τροποποιή
  σεων δημιουργοθνται είς την υπη
  ρεσίαν ταύτην νέαι Οέσεις κατόπιν
  τής έκχωρήσεως είς τόν Δήμον
  υπό τής Λιμενικής έπιτροπής τοθ
  ήλεκτρικοΰ Ιργοστασίου, αίτινες
  καί πληροθνται διά τοΰ ήδη ΰπη
  ρετοθντος είς τό ηλεκτρικόν έργο
  στάσιον προσωπικού.
  Έν συνεπεία τό Δημοτικόν Συμ¬
  βούλιον ήρξατο " τής έπιψηφίσεως
  τοθ προϋπ,ολογισμοΰ τοΰ Δήμου
  χρήσεως 1938—3!) Κατά τό κα-
  ταρτισθέν σχέδιον τής Δημαρχια-
  κής Έπιτροπής τα έ'σοδα τοΰ προ
  ϋπολογισμοΰ άναβιβάζονται είς
  46 422.341) £ρχ. συμπεριλαμβανο
  μένων καί των δανείων τα όποΐα
  ό Δήμος συνήψεν εσχάτως, τα δ'
  εξοδα είς 46 41» 3011,μέ άποθεμα
  τικόν 3 037 δρχ.
  Ειδικώτερον τα Ιξοδα κατανέ-
  μονται ώς εξής καί διά τ^ΰς ά«ο
  λο(»^ους κυρίως σγ,οκούς:
  Πρός έξ,ιπηρέτησιν τοΰ δημοτι
  κου χρεο^ς δρχ. ().0ί>0 000, διά
  την ικανοποίησιν ωρισμένων υπο
  χρεώσεων τοθ Δήμου έπιβληθεισών
  δπό διαφόρων νόμων δρχ. 1.244
  000, δι5 Ιξοδα ύγείας καί καθα¬
  ριότητος δρχ. 1.411 000, φωτι-
  σμοΰ 810 000, διά διαφόρους φι·
  λανθρωπικάς δαπάνας δρχ. 2.074·
  000, διά την συντήρησιν των δή
  | μοτικών κτημάτων δρχ. 270 000,
  δι' ωρισμένα δημοτικά εργα δρχ.
  3 149.000, δι' άσφαλτοστρώσεις
  κ λ.π. δρχ. 3 473.000, διά διάφο
  ρα άλλχ εξοδα δρχ. 4.259.000.
  Έκτός των ανωτέρω κονδυλίων
  διατί^ενται ωσαύτως δραχμαί
  13 093.000 διά την κατασκευήν
  των σφαγείων, την τοποθέτησιν
  όΖρτμζζρ-ηχ&ν κ.λ.π. Τα Δημοτικόν
  Συμβούλιον έπρά<ειτο νά συνεχί ση την συνεδρίασιν τού, επί τής ψηφίσεως μίρου^ των έσόϊων τοΰ Δήμου, καί χθές την εσπέραν. ΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑΙ ΑΡΧΑΙ ΚΑΙ ΑΙ ΔΗΜΟΣΙλΙ ΕΟΡΤΑΙ Διά διαταγής τοΰ ύπουρ- γείου των Στρατιωτικών έν- τέλλονται οί διοικήται των κατά τότΐους στρατιωτικών άρχών νά μή συνιστώσι την έ νίσχυσιν επισήμως καί μή ά- ναλαμβάνωσι άφ' έαυτών την προστασίαν οίασδήποτρ δημοσίας εορτής ή συγκεντρώ σεως χωρίς νά αίτώνται πρός τουτο σχετικήν έγκριτικήν δια ταγήν τοθ ύπουργεΐου. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΡΑΑΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Ό Ραδιοφωνικός Σταθμ,άς Ά θηνών θά μεταδώση σήμερον πε ρί ώραν 7ην μ. μ. μετεωρολογι κδν δελτίον—χρηματιστήριον,710' την «ώραν τοθ παιδιοθ», 7.30' ά ποσπάαματα άπό δπερες (δίσκο ), 8 όμιλίαν τοθ κ. Αγ. ΐανάγρα μέ θέμα δ «άνθρωπος μικράς θε ός», 8.1δ' Τρίο Βάμπαρη, 9 ερ¬ γα διά πιάνο Γ. ΙΙονηρίδη, έκτέ λεσις υπό τής Κάς Λουκίδη μέ Ιπεξηγηματικήν είσήγησιν τοΰ συνθέτου, 9. 45' είδήαεις, ΙΟ.ΙΟ' συναυλίαν υπό τής μικράς όρχή στρας τοϋ Στ,αθμοΰ, 10 45, ειδή σεις, 11 γαλλικές ρωμάντσες καί τραγούδιε τοθ 18°υ αιώνος υπό ής Κάς Βουτηρά — Γαλανοΰ, 11. 30' συνέχειαν τής συναυλίας υπό ής μικράς δρχήστας τοθ Σταθ μοθ. Η ΚΟΝΚΑΡΑΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΟΝ ΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΙΛΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Κατηρτίσθη υπο τοΰ Γενικοΰ Έπιθεωρητοΰ Μ. έκπαιδεύσεως έ ξετασΐική "Επιτροπή διά τάς ά πολυτηρίους εξετάσεις των ίδιωτι κων σχολείων Ηρακλείου Λύκει όν ό «Κοραής» καί «Παλλάδιον» αποτελεσθείσα έκ των κ. κ. Κων. Κυριακάκχ, γυμνασιάρχου τοΰ Γυμ,νααίοο, Αρρενων ώ; προέδρου, Ελευθερίου Αλεξίου Α)θμίου Φι λολόγου τοθ ΙΙρακτικοΰ ΛυκεΕου, Νικ. Χρυσοΰ Α)θμίου μαθηματι- κοθ τής Έμπορικής Σχολής,Μιλτ. Σεργάκη Β)θμίου μαθημ,ατικοΰ τοΰ ΙΙρακτικοΰ Αυ/είου, Έμ Χαριτά κη Α)θμίου φυσικοΰ τοΰ ΙΙρακτι- κοθ Λυκείου, Χαρ. Φθενάκη Β) θμίου φυσικοθ τοΰ άνωτέριυ Ιΐαρ θεναγωγείου, Νικ. Ζευγαδάκη Α)θμίου ®εολ6γον τοΰ Γυμνχσίου Αρρενων, "Ελλης Άτσινοΰ κ«θη- γητρίας των Γαλλικών το3 Γυμνα σίου θηλέων, Νικ. Τερζάκη γυμναστοΰ τής Έμπορ. Σχολής Στυλ. Βασιλάκη φιλολόγου, Γ. Ξηρουχάκη μαθηματικοΰ, Ν. Ζου- λάκη φυσικοΰ, Έμμ. Πετράκη θε- ολόγου, Μαρή Πετράκη γαλλι¬ κών καί Κ. ΙΙετράκη γυμνασ:οΰ τοΰ ΑυΛείου «ό Κοραής». ΑΙ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΑΙ Α&ΕΙΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ&ΕΥΤΙΚΩΝ Έν σχέσει μέ την κονκάρ- )α ήν δέον νά φέρωσιν οί ά- άπηροι ώς διακριτικόν σήμσ, ρίζεται αρμοδίως δτι αυτή θά είνε στρογγΰλη μεγέθους ικροτέρου τής μεταλλικής ραχμής φέρουσα κυκλικώς άς λίξεις «άνάπηρος πολέ¬ μου» Είς τό μέσον θά κοσμεΐ αι διά τής κυανολεύκου ση μαίας ήτις θά φέρη είς τόν σταύρον είκόνα αναπήρου πο¬ λέμου στηριζομένου επί δεκα- νικ'ων καί φέροντος στρατιω- τικήν στολήν. Δι' έγκυκλίου τοϋ ύπουργεί- ου τής Παιδείας πρός τούς Γεν. Έπιθεωρητάς των σχο¬ λείων καθίσταται γνωστόν δτι πάσαι αί άναρρωτικαί άδειαι των έκπαιδευτικών λειτουρ γών, αί πέραν τοΰ μηνός θά χορηγοθνται υπό των οίκείων νομαρχών μετά πιστοποίησιν είδικής έπιτροπής. ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΠΟΡ Κατ'άνακοΙνωσιν έκ τής Νσυ τικής "Οργανώσεως «ΕΓΟΗ» αφιχθη ό μετακληθείς έξ Α¬ θηνών προπονητής τοθ κολυμ- βήματος κ. Νακέλλης. "Ηδη δέ ήρχισαν αί εγγραφαί των ε¬ πιθυμούντων νά έτιιδοθώσιν είς τα θαλάσσια σπόρ φιλά- θλων. ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΟΥ Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ Σώματος Έλλήνων Προ- σκόπων κατά την τελεταίαν 1 συνεδρίασιν τού υπό την προ [εδρίαν τής Α.Β Υ. τοϋ Δια- δόχου, άπένειμεν είς τόν Πε- ριφερειακόν "Εφορον Προσκό- πων Ηρακλείου κ. Στυλ. Μ, Κατεχάκην τό μετάλλιον Προ σκοπικής άξίας διά την μα¬ κράν καί εύδόκιμον δράσιν τού έν τώ Προσκοπισμώ. ΟΙ ΚΕΡΔΙΣΙΥΙΕΝΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ Γενομένης τής κληρώσεως τοΰ Ααχείου τοθ Στόλου έξήχθη σαν οί κάτωθι λαχνοί κερδίζοντες τα Ιναντι αύτώνσημειούμενα ποσά: 17.546 δραχμάς 300,000, 18382 40 000, 27053 20.000. Οί άριθμοί 19078, 24701, κε&δίζου,» άνά δραχμ. 10 000" Έπίσης οί άριθμοί 711, 19178, 27126, 12334, 2836, 35108, 10766, 5989, 4098, 8228, χερδί- ζουν άνά 4000 Άνά 3 000 δραχ κερδίζουν οί κάτωθι άριθμοί: 18674, 31441, 15481. 3438, 9107, 18659, 5527, 4393, 16743, 18415, 12928, 39746, 23169, 9298, 35519, 3702«, 33Κη9. 13380, 12*25, 35 659. Άνά 2 000 δραχμάς κερδΕ- ζουν οί εξής άριθμοί: 37445, 19474, 14112, 47Γ>4,
  26677, 20829, 24421, 25083,1
  3621, 22575, 10396, 29262,1
  10152, 23627, 33302, 2730,'
  20014, 10422, 14719, 15475,
  13076, 16924, 11928, 16791,
  32687.
  ΕΓΓΡΑΦΑΙ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗΝ_ ΟΡΓΑΝΩΣΙΝ
  Καθ* ά πληροφορούμεθα ά¬
  πό τής προσεχούς Δευτέρας 4
  Ιουλίου άρχονται αί εγγραφαί
  είς την Εθνικήν "Οργάνωσιν
  Νεολαίας. Αίέγγραφαί θάδιενερ
  γοθνται άπό τής 10 -12 π. μ.
  καθ' εκάστην είς τό Γραφείον
  τής "Οργανώσεως (όδός Άγί-
  ου Μηνά οΐκία Μικεδάκη).
  ΔΥΣΧΕΡΕΣΤΑΤΑ ΠΑΛΙΝ
  Η ΒΕΣΙΣΤΟΥΤΣΑΐνΐΠΕΡΑΑΙΝ
  Ο ΒΡΕΤΤΑΝΟΣ ΠΡΩ6ΥΠΟΥΡΓΟΣ
  ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΝΑΠΟΦΙΙΣΙΣΤΟΣ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΤΕΑΝ ΟΔΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας).— Νυκεεριναί εΐδήσεις
  έκ τής άγγλικής πρωτευούσης άναφέοουν
  ότι ή θέσις τοΰ κ. Τσάμπερλαιν μετά τα
  τελευταία γεγονότα παρουβιάζεται πά¬
  λιν δυσχερής.
  Ό Βρβττανός πρωθυπουργός παρα·
  μένει άναπθφά"»ιστος ώς πρός την ακο¬
  λουθητέαν οδόν. Έν τώ μεταξύ αύξά-
  νονται αί πιθανότητες ότι ή αντιπολί¬
  τευσις θά επαναλάβη τάς έπ'-θέσεις της
  εναντίον τοΰ ύπουργβίου Τσάμπερλαιν
  καί τής πολιτικάς τού.
  Ο
  ΤΗΝ ΚΑΟΙΕΡθΣΙΙΗΝΑΕΤΕΡΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας). —Τηλεγραφοΰν έκ Σα-
  λαμάνκας ότι ό στρατηγός «Ι»ράνκο εξέ¬
  δωκεν ανακοινωθέν διά τοΰ όποίου ζη>
  τεϊ την καθιέρωσιν ούδβτέρου λιμένος.
  Είς τόν λιμένα τούτον θά καταπλέουν
  τα αγγλικά πλοΐα τα ταξιδεύοντα είς
  την Ισπανίαν ούτως ώστε νά άποφεύγων
  ται οί βομβαρδισμοί αυτών.
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΣΤΡΕΜΑ&ΟΥΡΛΝ
  ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ_Φ0ΝΙΚΛΙ ΜΑΧΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Ίουνίου (τοΰ άντα-
  ποκριτοΰ μας).—Καθ* ά αγγέλλεται είς
  τούς( τομει'ς τής Έατρβμαδούρας 5ιε·
  ξάγονται φονικώτατ αι μαχαι μεταξύ κυ¬
  βερνητικών καί έθνικών. Αί εκατέρωθεν
  απώλειαι είναι μεγάλαι.
  λ*
  ΠΟΛΥΝΕΚΡΟΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ
  ΕΚΑΤΕΡΟΟΕΝ ΤΗΣ ΟΑΟΥ ΤΕΡΟΥΕΛ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτού μας).— Τηλεγραφήματα πρός
  τό Πρακτορείον Χαβάς άναφέρουν ότι
  εκατέρωθεν τής όδοΰ Τερουέλ—Σαγ-
  κούντο συνάπτεται πολύνβκρος μάχη.
  Ή μάχη έσυνεχίζετο μέχρ». ε ών νυκτε-
  ρινών ώρών τής χθές.
  Ο ΒΑΡΕΑΑ ΑΝΕΚΟΙΝΩΣΕΝ
  ΟΤΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΐ ΒΑ ΚΡΙΘΗ ΕΙΣ ΤΕΡΟΥΕΛ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Ίουνίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).— Πληροφορίαι έκ
  Παρισίων άναφέρουν ότι ό στρατηγός
  Βαρέλα εδήλωσε πρός τούς ξένους πο-
  λεμικούς ανταποκριτάς ότι ή έκβασις
  τού πολέμου έν Ισπανία θά κριθή είς
  τούς τομεϊς Τβρουέλ—Σαγκούντο. Ά-
  νακοινώσεις έξ άλλου των έθνικών κύ¬
  κλων άναφέρουν ότι ή προέλασις των
  στρατευμάτων είς τόν τομέα τοΰ Κα·
  στελλόν γίνεται βραδέως άλλά σταθε¬
  ρώς-
  ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΑΠΟΒΑΣΙΣ
  ΕΙΣ ΚΟΥΛΝΤΟΥΓ^_ΤΗΣ ΚΙΝΔΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας).—Τηλβγραφοΰν έκ Τό-
  κιο ότι οί Ίάπωνβς ένήργησαν άπόβα-
  σιν βορ&ιοδυτικώς τοΰ Κουαντούγκ.
  Τα άποβιβασθέντα είς τό σημείον του¬
  το βτρατεύματα άνέρχονται είς αρκετάς
  χιλιάδας. "Οσον άφορα την νήσον Χαϊ-
  νάν ή 'Αγγλία καί ή Γαλλία ειδοποίη¬
  σεν άπό κοινού την Ιαπωνίαν νά παραι¬
  τηθή πάσης ίδέας κατακτήσεως τής νή¬
  σου ταύτης.
  ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΔΜΥΝΟΝΤΑΙ
  ΑΠΕΓΝΩΣΜΕΝΟΣΕΙ Σ ΤΕΡΟΥΕΛ
  ΑΘΉΝ%Ι »8 Ίουνίου (τού άν-
  ταποκριτού μας). — Τηλεγραφοΰν έκ
  τού έξωτ&ρικοΰ ότι ή άμυνα των κυβερ¬
  νητικήν είς την περιφέρειαν τού Τερου¬
  έλ είνε άπεγνωβμένη. Οί κυβερνητικοί
  ένεργοΰν σφοδράς έπιθέσεις δια νά άνα-
  καταλάβουν τα άπολεσθέντα ατρατηγικχ
  σημεϊα άλλά δέν τό κατορθώνουν.