95962

Αριθμός τεύχους

4901

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

30/6/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  ίτηοια ) ί,Ηΐι 3
  εξαμηνος ■>
  Αμερικήν
  ρτησια δολ. 15
  έΕαμηνο: > 8
  Τιμη
  κατά φύλλον
  Δοαγ 2
  30
  ΙΟΥΝΙΟΥ
  1938
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ Μ1ΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΜ<ΛΙ_ΙΟΜ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΓΟΣ 23ΟΝ ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4901 ΥΠΕΥ0ΥΗΟ2 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ Η ΠΕΡΙΟαΕΙΑ ΕΙΣ ΛΑΣΗΘΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Κ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Ότι τόν τελευταίον και- ρόν είς τόν Νομόν Λασηθί¬ ου γίνεται μία προσπαθεία πραγματικής «ναδημιουργί- ας είναι γνωστόν όσον καί αληθές. Υπό την πνβήν την! οποίαν ενεφυσησε τ© Κράτος' συντελεΐται παντοϋ μία α»ν μαντική πρόοδος. Οί κάτοι- κοι επεδόθησαν μέ ζήλον καί ενθουσιασμόν είς τα εί- ρηνικά, δημιουργικά εργά των. Προσηλωμένοι είς την γήν καί την καλλιέργειαν της, δέν παραλείπουν συγ·' χρόνως νά έργάζωνται καϊ' διά την κατασκευήν έργων' κοινής ωφελείας, έξυγιαν-' τικών, συγκοινωνιακών, άρ- δευτικών, έξωραϊστικών, έκ- πρλιτιστικών. "Ιοως μάλιστα δέν είναι ύπερβολή εάν εί¬ πη κανεις ότι είς τό κεφά¬ λαιον αύτό οί Λασηθιώται άποτελοΰν κατά την περίο¬ δον αυτήν την πρωτοπορείαν τοΰ Έλληνικοΰ λαοΰ. Τερα¬ στία έργα κατεσκεύασαν διά προσωπικήν των εργασί¬ ας καΐήδη έργάζονται διά την εκτέλεσιν καΐ άλλων.Άποφα σισμένοι νά μεταμορφώσουν τελείως τόν τόπον των, νά τόν συγχρονίσουν, νά τόν καταστήσουν Ινα ζηλευτόν τμήμα τής Ελλάδος, κατα βάλλουν μίαν γιγαντιαίαν προσπάθειαν διά την επίτευ¬ ξιν των σκοπών αυτών. Εύτυ- χως δέ καί τό Κράτος παρέ- χει την συνδρομήν τού είς τουτο. ΧορηγεΓ πιστώσεις διά τά όδικά καί τά άλλα έργα καί φροντίζει διά την ταχυτέραν αποπεράτωσιν των. Ιδιαιτέρως ό ύπουρ- γός Γεν. Διοικητής κ. Μπ. Σφακιανάκης, έχει έπιδεί- ξει άληθινήν στοργήν καί εξαιρετικόν ενδιαφέρον διά τόν νομόν αυτόν έκ τοΰ όποίου καί κατάγεται. Γνώ- στης άλλωστε δλων των ζη¬ τηματων καί των άναγκών τοΰ Λασηθίου φροντίζει πάν- τοτ« διά την ταχυτέραν λύ¬ σιν καί την θεραπείαν των, καί διά την καλυτέραν δι¬ ευθέτησιν των, αναλόγως τής σπουδαιότητος καί τής σημασίας ενός εκάστου. Διά την έκ νέου δέ μελέτην καί ρύθμισιν των ζητηματων τοΰ γείτονος νομοϋ ό κ. Ύπουρ- γός πρόκεκαι νά μεταβή μετ" ολίγας ημέρας είς τόν "Αγιον Νικόλαον. Επρόκει¬ το μάλιστα νά πραγματο¬ ποιηθή τό ταξίδιόν τού αύτό, ευθύς * μετά την επάνοδον τού έξ Αθηνών, τό άνέ- βαλεν ομως δι" ολίγον, μέ¬ χρις ότου αφιχθή καί ανα¬ λάβη τά καθήκοντά τού ο τοπο'θετούμενος νέος νομάρ χης. Καί ή επίσκεψις αυτή τού κ. Σφακιανάκη πού κατά πασάν πιθανότητα, δέν θά περιορισθή μόνον είς Αγιον Νικόλαον άλλά θά μεταβή κ«ί είς Σητείαν καί Ίεράπε- τραν, θά έχη ασφαλώς ευερ- γετικά άποτελέσματα δια τόν γείτονα νομόν. Διότι ο κ. Ύπουργός, θά κατατοπί- ση τόν νέον νομάρχην επί των ζητηματων τού τόπου, θά δώση είς αυτόν τάς κα- ταλλήλους ©δηγί«5> Β* συ'
  νεργασθή μαζί τού διά την
  κατάστρωσιν ενός πλήρους
  προγράμμάτος ενεργείας και
  δράσεώς. Επί πλέον, θά έπι-
  κοινωνήση μέ τόν λαόν, θ
  ακούση τον πόνον τού, θα
  πληρβφορηθή τάς ανάγκας
  τού καί θά διαπιστωθη τας
  προόδους τού. Έκ παραλλη-
  λβυ θά ομιλήση πρός τβν
  λαόν αυτού, θά τονώθη τόν
  ενθουσιασμόν τού, θά κεν-
  τρίση τόν δημιουργικβν ζή¬
  λον 'τβυ καΛ θά ενισχύση το< έργώδη παλμόντβυ. Τβλ* δέ θά δώση επιτοπίως λυσεις είς διάφορα επειγούσης Φ»" Οΐως ζητημ«τα καΐ θα φρβν- ση νά επιταχυνθή ό ρυθ- μός των εργασιών "διά την ταχυτέραν αποπεράτωσιν των υπό εκτέλεσιν έργων. ΚαΙ ύηάρχουν πρώγματι εργα των οποίων ή ταχυτέρα απο¬ περάτωσις αποτελεί ανάγ¬ κην έπείγουσαν. Τοιαΰτα δέ εργα είναι ή όδός Παχείας Άμμου—Ση¬ τείας καί Σητείας—Χανδρά Λιθινών—Ιεραπέτρας. Ή ό- δβς'Ιεραπέτρας—Βιάννου καί "Ιεραπέτρας— Μαλλών—Κα- λβΰ χωρίου, ή όδός Ποτάμων Λασηθίου κ«ΐ Λασηθίου— Λαγκάδος διά νά μνημονεύ- σωμεν τα κυριώτερα όδικά έργα. Ή κατασκευή άντι- πλημμυρικών, άρδευτικών καί έξυγικντικών έργων είς Σητείαν καί Ίεράπετραν, ή μεγαλυτέρα ενίσχυσις χοη καλυτέρα οργάνωσις των κ«λ λιεργειών τής περιφερείας Γρά Λυγιάς, ή ενίσχυσις τής Νεαπόλεως είς την προσπά¬ θειαν κατασκευάς έξωραϊστι- κών καί τουριστικών έργων πού θά βοηθήσουν εις την προαέλκυσιν ξένων ώστε ν ά καταστή κέντρον περιηγή- σεως καί παραθερισμοΰ καί πλείστα άλλα δευτερευούσης σημασία$. Άλλά δέν είναι νομίζο μέν άνάγκη νά έκταθώμεν περισσότερον. Ό κ. Σφακι¬ ανάκης γνωρίζει καλύτερον παντός αλλου τα πρββλήμ»- τα πβύ άπασχολοΰν τόν Νο¬ μόν Λασηθίου. Και εχει στα θεράν απόφασιν νά δώση οριστικήν, ταχείαν καί ^ικα νοποιητικήν λύσιν είς δλα. Οί Λασηθιώται έπίσης» φιλο- πρόοδοι, έργατικοί, πολιτι- σμένοι, έργάζβνται διά την αναδημιουργίαν τοΰ τόπβυ των. Δικαίως έπομένως δή μιουργεΐται ή ελπίς ότι τό ταξίδιβν τοΰ κ. ύπουργοΰ είς τόν Νομόν Λασηθίου, ή έπιτόπιος μελέτη των ζητη μάτων καΐ ή έπικοινωνία τού μετά τοΰ λαοΰ καΐ ή συνερ¬ γασιαι τού μετά των τοπικών παραγόντων, θά αποτελέση σταθμόν διά την λύσιν β- λων των προβλημάτων τού νομοΰ καί αφετηρίαν διά νέαν έντατικωτέραν άναδη- μιουργικήν προσπάθειαν. ΟΠΩΣ Δ1ΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ ^ΖΗΪΉΜΑΤΑ ...ΚΑΊΤΗΣ Έσκότωσε ή δέν έσκότωσε ή Περδικάρη; Ιδού τί άπασχολεΐ χον ελληνικόν τύπον. Άλλως τε «τό εγκλημα τής όδοθ Γκυλφόρ- δου», 2τσι τό τιτλοφοροθν αί έ φημερίδες, Ιχει παγκόσμιον εν¬ διαφέρον. Γράφουν γι αυτό οί ξένοι χαΐ δέν γράφουν στά κου χθυρο0: Κάθε άνθρωπος, από τόν Έλληνα Ιως τόν Κινέζο, είνε μέσα στήν ψυχολογία χου. ^ —Ένδιαφέρεσαι γι» την αστυ ομική ή την νομική μορφή τής ,ποθέσεως, —"Οχι καΐ τόσο. Αυτή την απέδειξεν ή... δέν την απέδειξεν * άκροαματική διαδικααια. Ας χήν διερευνήσουν οί άστυνομικοί καί ο£ δικηγόρον —Άλλά τότε;... -Άπλούστατα τό ενδιαφέρον ς υποθέσεως τό βρίσκω άλλοθ. Τό ζεαγοί 11«Ρ8«4Ρ»Ϊ είηνε *1* ζωντανήάναπαράστασιςτοθγαμου ως ψυχολογικοϋ ;καθ«ρως παρά Υ°Καΐ' ό κατατοπίσας έιαι τα τα εσυνέχισεν. Εϊπε δια κ»1 τόσους οί οποίαι αν διά τόν γάμον. Ανέ- τα δεδομένα τής συζυγι εύτυχίας. Καΐ κατέλη ε μέ ό εναντίον των ψυχο- ν8««τ»Ρ»ν. 'Αλλ' ήτο ά- άνάγκη διεξοδικης διερευ- Ή ηειγί> μου ΤνωμΤΪ
  τάτης ΰ^ής καί συνθέσεως σογ-
  κράτει την χρυιήν κλωστήν τοθ
  ενδοσύζυγικοθ βίου. Διότι δέν
  μπορεΐ νά πή κανεις δτι ή
  κλωστή αυτή δέν είνε χρυσή,
  δσο κλωΐτή καί άν είνε. Έχουν
  νά ποθν εις τό σημείον αύτό
  διά τούς χαρακτήρας.Ή ψυχολο¬
  γία αύτοθ ή έχείνου τοθ συζύγου
  σοΰ λένε είνε ζήτημχ χαρακτή
  ος. Άφοΰ διαφέρει τόσο βασι¬
  κώς άπό τόν χαρακτήρα τής συ
  ζύγου τού τί θέλετε νά δημιουργή
  -ζ; Ούσιαατικως, 2μως κάνουν
  λάθος. .
  Ή «Κωμωδία το3 γάμου» τοθ
  'κέγερσταμ θέτει άπό τής άπό
  ψεως αυτής ΰποθέτω, την καλυ
  τέραν εκδοχήν: Καί άπό τόν
  βαθύτερον ερωτα ακριβώς είνε
  δυνατόν νά προέλθη ή μεγαλυτέ
  ρα άσυμφωνία καΐ άσυνεννοησία
  χαβακτήρων! ΆρκεΙ 2να άπλού
  στατον επεισόδιον τής ζωής των
  συζύγων διά νά προκαλέση άλη
  θινάς άβύσσ'.υς μεταξύ των. Μία
  άσήμαντθί, έπιφανειακή καθαρώς,
  ακιά άπό τό παρελθόν, έρχεται
  τυχαΐα, ύποσυνείδητα, φευγαλέα
  στή κουβέντα. Μετβξύ έπιστηθίου
  φίλου καί ζεύγουί, σ' Ινα πα-
  νηγυρικό τραπέζι, επάνω στό χω
  ρατά καί στά εύφυοίόγημα, ς-
  πεμβαίνει σάν έ'νας επί πλέον
  παράγων εύθομίας. Άλλά θά τό
  πιστέψετε; Άρκεΐ αύτός μόνος ϊιά
  νά ύποσκάψη σέ λίγο τόν σταθε-
  ρώτερο συζυγικό δεσμά καί νά
  καταστρέψη έκ θεμελίων ίνα ά-
  ληθινό οίκοδίμημα χαράς. εύτυ
  χίας, Ιρωτος! Ή οϊκογένεια ξε·
  κληρίζει. Δέν τής φείδεται οΰτε
  ό _θάνατος. Τής παίρνει τόν μο-
  ναδικό βλαστό της — τό ξανθό
  άγγελοΰϊι πού ήνωνε τίς ώραΐες,
  έρωτευμενες ψοχές. θελω νά πώ
  δι δλα έδώ είνε λεπτότατα ζή-
  τήματ» ψυχολογίας. Αυτή είνε
  πού δημιουργεΐ τούς χαρακτήρες
  ή μεγαλώνει είς βαθμόν έπικίν
  ουνον τίς διαφορές τού;...
  *
  * *
  "Οπως ό έπιστήθιος φίλος γί·
  νεται έραστής, Ιτσι φαντάζομαι
  καΐ ή Περδικάρη εγινε φόνισσα—
  είτε τοθ συζύγου της, είτε
  τής συζυγικής της εύτυχίας
  Περιστατικά τυχαΐα δημιουρ
  γοθν έδώ τίς άντιθέσεις —
  περισΐατικά τυχαϊα έπίσης αύξά-
  νού/ τίς προυποθέσεις διά νά
  γίνουν οί τυχαϊοι δεσμοί, αϊ/όνι
  οί! Ή έπιστήμη παραδέχεται δτι
  ή εύπάθεια τής ψυχής ηυξήθη
  καταπληκτικά άπό τα τέλη τοθ
  δεκάτου ένάτοιι αιώνος. Άλλ'
  είνε άραγε αύτό έπιχείρημα διά
  νά δικαιολογήσωμεν την μεσολά
  βησιν τοΰ πιστολίου είς την 6
  πόθεσιν ΙΙερδικάρη; Ή ψυχή
  υπήρξεν άνέκαθεν κάτι μάλλον τα
  ϊξω τόπου καί χρόνου. Αί νό
  σοι της, αί κοινωνικαί έννοείται,
  οχι αί παθολογικαί, έστάθη άδύ
  νατον νά καταπολεμηθοθν. Ήρκε
  σαν αύται διά νά σκοτώσουν
  2χι μόνον 2να, άλλά πολλούς—
  καί χωρίς πιστόλι πρό παντός.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Ή Κρητική έπορχία
  ΤΟ ΜΟΝΟΦΑΤΣΙ
  Ο ΟΑΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΑΛΟΝ ΤΟΥ
  Άπομονωμένη τελείως ή έ-
  παρχία Μονοφατσίου, χωρίς
  άμαξιτή συγκοινωνίαν ώς πέ¬
  ρυσιν άκόμη, άγνοημένη καί
  παραμελημένη εντελώς. Καί
  δμως μέσα είς την άπομόνω-
  σίν της, έδημιουργοϋσε, μέ
  τάς [διας δυνάμεις την πρόο¬
  δον της. Είς τόν θαυμάσιον
  κάμπον της, ποΰ πρίν άπό ό
  λίγας δεκαετηρίδας ήταν ζή-
  τημα άν υπήρχαν χίλια ελαι¬
  όδενδρα, σήμερα έκτείνονται
  δάση άπέραντα οί έλαιώνες
  Καΐ συνεχΐζεται εύτυχθς ή
  καλλιέργεια τής έλαΐας μέ
  ζήλον, μέ ενθουσιασμόν, μέ
  σύστημα. Είς την περιφέρειαν
  τοΰ Σχοινιά, τοθ ΜεσοχωριοΟ,
  τοθ Χαρακα, τοϋ Πύργου, τοϋ
  Σωκαρά, τοΰ Άσημιοΰ, των
  Λουρών, τής Βαγιωνιδς, των
  Σταβγιών. χιλιάδες νέων έ-
  λαιοδένδρων φυτεΰονται κάθε
  χρόνο τελευταίως. Καΐ Ιτσι
  υστερα άπό λΐγα χρόνια, ΰ·
  πολογίζεται δτι τό Μονοφά-
  τσι θά καταστή τό μάλλον
  ελαιοπαραγωγήν διαμέρι-
  σμα τοϋ νομοΰ μας,δεδομένου
  δτι ή καλλιεργουμένη ποικιλΐα
  τής «ψιλοληάς» καρποφορεΐ
  κάθε χρόνο. Έκ παραλλήλου
  καΐ ή καλλιέργεια των αμπέ¬
  λων έπεξετάθη τελευταίως.Ά-
  πέραντοι είναι αί καταπράσι-
  νοι άμπελώνες είς τούς «Κα
  παριάδες» μεταξιό Χάρακα
  καΐ Διονυσίου. Καί είς δλα
  τα άλλα χωρία φυτεύονται
  καί καλλιεργοθνται συστημα-
  τικά, τόσον τα κρασάμπελα
  δσον καί αί σουλτανΐνες. Καί
  σήμερον τα άμπελουργικά
  προϊόντα άποτελοΰν έ'να ση
  μαντικώτατον είσόδημα διά
  τούς αγρότας τού Μονοφα¬
  τσίου. Είς την επαρχίαν αυ¬
  τήν, εισήχθη έπίσης την τελευ
  ταίαν είκοσαετίαν ή καπνο-
  καλλιέργεια. Είς τόν Χάρα
  κα μάλιστα καθώς καί είς τό
  Άσήμι, τα Πραιτώρια, τόν
  Πύργον, τό Μεσοχωριό, τό
  Τεφέλι, τήνΛι·)όρτυνον, τα Κα
  λύβια,τόΡοτάσι καί αλλαάκό-
  μη χωρία, ό καπνός αποτελεί
  τό κυριώτερον είσόδημα των
  γεωργών. Καί ταυτα χωρίς βέ
  βαια νά παραμελήται διόλου
  ή καλλιέργεια των Δημητρια
  κων. Αντιθέτως μάλιστα, χά¬
  ρις είς τή.» εύρεΐαν χρήσιν
  .λιπασμάτων καί την έπιστη
  ' μονικωτέραν έν γένει καλλι¬
  έργειαν πού γίνεται εσχάτως,
  ή παραγωγή των δημητρια-
  κών ηύξησε σημαντικά. Καί
  χωρίς ΰπερβολήν ειμπορεί νά
  είπη κανεις δτι τό Μονοφάτσι
  αποτελεί τόν σιτοβολωνα τοϋ
  Νομοΰ μας.
  'Επίσης καί ή κτηνοτροφία,
  παρά την πρόοδον καί την
  ανάπτυξιν των καλλιεργειών
  οχι μόνον δέν περιωρίσθη άλ
  λά καί παρουσίσσε πάλιν τα
  τελευταία έτη πρόοδον. "Ιδί¬
  ως ή οίκόσιτος κτηνοτροφία
  ■πού είναι καί έξαιρετικώς
  συμφέρουσα δεδομένου δτι ύ·
  πάρχουν άφθονοι καί άνέξο
  δοι τροφαί, αποτελεί σπου
  δαϊον παράγοντα πλουτισμοΟ.
  "Ετσι τό Μονοφάτσι χάρις
  είς την σώφρονα τακτικήν των
  κατοίκων τού νά διατηρήσουν
  την ποικίλην καλλιέργειαν
  καί νά μή παρασυρθοΰν ά
  πό την ιδέαν τής μονοκαλλιερ
  γείας πού έκυριάρχησεν είς
  άλλα διαμερίσματα, κατώρ¬
  θωσε ν' άντιπσλαίση, κατά
  των διαφόρων δυσχερειών καί
  νά μή δημιουργήση τα τερά
  στια χρέη ποΰ εδημιούργη¬
  σαν οί κατ,οικοι άλλων πε-
  ριφερειών. Κσί άν δέν εύτυ-
  χοΰσε, τουλάχιστον δέν εΐχε
  την πίεσιν καί την αγωνίαν
  των χρεών. Άλλά τό Μονο·
  Φάτσι, έχει βεβαία καί τάς
  ανάγκας καί τα ζητήματά
  τού. Μέγα ζήτηαα, είναι
  πάντοτε τό συγκοινωνιακόν.
  Ό δρόμος Χαρακα, μόλις
  τωρα άΐτοπερατοΰται. Άλλά
  καί αύτός δέν είναι βεβαία
  άρκετός διά νά εξυπηρετήση
  την τόσον έκτεταμένην επαρ¬
  χίαν. Έχρειάζετο δρόμος καί
  άπό Άρκαλοχωρίου είς Σκοι-
  νιά. Καί αυτόν άνέλαβα« νά
  τόν κατασκευάσουν τώρα διά
  προσωπικάς των εργασίας οί
  φΐλοπρόοδοι κάτοικοι τοϋ δι-
  αμερίσματος αΰτοϋ. Είναι δέ
  βέβαιον δτι την προσπάθειαν
  αυτήν θά ενισχύση καί τό
  Κράτος καί τό έπαρχιακόν
  ταμείον όδοποιΐας. 'Εχρειά-
  ζετο έπίσης δρόμος άπό Ά-
  γίου Θωμά είς Λαράνι, "Α-
  κρια—Στάβιες Καΐ αύτάς δ¬
  μως κατασκευάζεται διά προ-
  σωπικής εργασίας των κατοί¬
  κων καί θά όλοκληρωθή άσφα
  λώς μέ την ενίσχυσιν τής Γεν.
  Διοικήσεως καί τοΰ έπαρχια-
  κοΰ ταμείου.
  Τέλος, είνε άπαραίτητος ή
  κατασκευή τής έθνικής όδοϋ
  Ο Κούλες.
  Είς τό πρόγραμμα δράσεώς
  της ή Τοπική Έπιτροπή Τού
  ρισμοΰ συμπεριέλαβε καί τόν
  έξωραίσμόν τοΰ Κόυλε τοϋ
  παλαιοΰ λιμένος καί την δι¬
  αρρύθμισιν τού είς κέντρον ά-
  ναψυχής. Άς ελπίσωμεν λοι-
  πόν δ π ή ώραία ίδέα τής χρη
  σιμοποιήσεως τοΰ ένετικοΰ
  Κόυλε δι" άναψυχήν των συμ
  πολιτών καί τουριστικήν έκμε
  τάλλευσιν —ιδέαν την οποίαν
  ή στήλη αυτή έρριψε καί ύπε-
  στήριξε άπό έτών μέ φανατι¬
  σμόν—θά μεταβληθίϊσυντόμως
  είς πραγμστικότητα "Ισως μά¬
  λιστα θά έπρεπε ν' αρχίση
  άπ' έκεϊ, άπό τόν έξωραι
  σμόν τοΰ Κόυλε, ή Τουρισπκή
  Έπιτροπή την εφαρμογήν τοθ
  προγράμμάτος της.
  Η έκδρομή
  των έκπαιδευτικών.
  Άθρόα προβλέπεται ή συμ
  μετοχή είς την Δ.' εκπαιδευ¬
  τικήν καί ψυχαγωγικήν έκδρο-
  μήν την οποίαν όργσνώνουν
  οί επιθεωρηταί κ. κ. Τσαγκιάς
  καί Βαλέργας μετά τοΰ δι¬
  δασκάλου κ. Σ. Άλοΐζου είς
  Πειραια, Αθήνας, Πάτρας, Κε
  φαλληνίαν καί Κέρκυραν. "Η
  δή έχουν δηλώσει συμμετο
  χήν πλεΐστοι διδάσκαλοι έξ
  ολης τής Κρήτης, ό άριθμός
  δέ θά αυξηθή σημαντικά. Δι-
  καίως άλλωστε ή συμμετοχή
  θά είναι άθρόα Μέ έλάχι
  στα σχετικώς έξοδα θά κά
  μουν μίαν δεκαπενθήμερον έκ-
  δρομήν είς τα γραφικά νησιά
  τοΰ 'ίονίου καί είς τα ''>ραι-
  ότερα προάστεια τής Πρωτευ¬
  ούσης. Καί ή ωφελεία θά εί
  νέ πολλαπλή. Ή έκδρομή
  άλλωστε αποβλέπει είς τουτο
  ακριβώς. Καί είς τόν πλουτι¬
  σμόν των γνώσεων άλλά καί
  είς την ψυχαγωγίαν των έκ-
  δρομέων.
  ψιν σοβαρών μέτρων πρός ε¬
  νίσχυσιν των εξαγωγήν των
  σταφυ'ών μας τόσον είς ΑΓ
  γυπτον δσον καί είς Ευρώπην.
  "Ηδη μάλιστα, έχουν άηολή
  ξει είς ωρισμένα συμπεράσμα
  τα καΐ εχουν λάβει άποφάσεις
  των οποίων ή έφαρμογή θά
  συντελέση αναμφισβητήτως
  είς σοβαράν τόνωσιν τοΰ έ-
  ξαγωγικοΟ έμπορΐου των στα
  ψυλων μας. Τό πράγμα εΐνε
  βέβαιυ ευχάριστον. Διότι ή
  ΐυξη,ης των έξαγωγών των
  'ωττων σταφυλών καί ή πώλη-
  σίς των είς καλάς τιμάς θά
  συντελέση είς την εύχερεστέ-
  ραν διάθεσιν καί των σταφί¬
  δων, θά συντελέση δη'αδή
  είς τό νά μή προκύψη διόλου
  σταφιδικον ζήτημα.
  Η έκθεσις Θεσσαλο¬
  νίκης.
  Αί προετοιμασίαι διά την ε¬
  φετεινήν διεθνή έ'κθεσιν τής
  Θεσσαλονίκης συνεχίζονται
  πυρετωδώς. Φαίνεται δέ 6τι
  ή συμμετοχή καί τοΰ νομοΰ
  μας είς την έκθεσιν αυτήν
  θά εΐνε εφέτος μεγαλυτέρα
  παρά ποτέ άλλοτε. Τά άφθο-
  να μετάλλια καΐ βραβεϊα κα¬
  θώς κσί τά χρυσά επαθλα
  πού άπενεμήθησαν πέρυσι υπό
  τής επιτροπήν τής εκθέσεως
  είς προιόντα τοΰ νομοΰ μας
  καί ή μεγάλη διαφήμισις των
  προϊόντων αυτών είς την έκ¬
  θεσιν, εκίνησε τόν ζήλον τό¬
  σον των γεωργών δσον καί
  των έμπορον, βιοτεχνών καί
  βιομηχάνων μας. "Ετσι ή συμ
  μετοχή τοΰ νομοΰ μας είς την
  έκθεσιν προβλέπεται εφέτος
  όρτιωιέρα καί πλουσιωτέρα
  άπό κάθε άλλην φοράν.
  Αί σταφυλαί.
  Τά ύπουργεΐα Γεωργίας
  καί Έθνικής ΟίκονομΙσς μελε
  τοΰν, καθ" α άναφέρουν πλη
  ροφορίαι έξ Αθηνών, την λη"-
  Χάρακα— Σταβιών — Πλατά-
  του—Φαιστού πού θά διασχί-
  στ την Μεσσαράν κατά μήκος
  καΐ θά την εξυπηρετήση ποι
  κιλστρόπως. Ή όδός δμως αύ
  τή περιλαμβάνεται είς τό πεν
  ταετές κυβερνητικόν πρόγραμ
  μα καΐ ελπίζομεν δτι θά κατα
  σκευσσθή τό συντομώτερον.
  Άλλο μέγα ζήτημα διά την
  επαρχίαν είνε ή έξυγίανσίς
  της. Τά ε'λη καί τά τέλματα
  πού σχηματίζονται είς τόν Ά
  ναποδάρην καθώς καΐ είς
  τούς παραποτάμους τοθ γέρω
  ποταμοΰ είς τό δυτικόν διαμέ
  ρισμα τής επαρχίας, άποτε¬
  λοΰν έστίας νοσογόνους καί
  την αιτίαν τής έλονοσίας, τής
  τρομεράς αυτής μάστιγος τής
  Μεσσαράς. Άλλά καί ή έξυ
  γίανσις θά επιτευχθή διά τής
  κατασκευής των μεγάλων πα-
  ραγωγικών έργων των οποίων
  ή εκτέλεσις θ' αρχίση συντό¬
  μως. Όπως έπίσης ελπίζο¬
  μεν δτι θά ρυθμισθώσι γρή
  γορα καί άλλα ζητήματά, υ¬
  δρεύσεως των χωρίων, κατα
  σκευής νέων σχολικών κτιρί
  ών παντοΰ κ. λ π. Τότε δέ δ
  ταν γίνουν δλα αϋτά, ή έπαρ
  χία τοΰ Μονοφατσίου μέ τά
  πλουσιώτατα έδάφη της, μέ
  τούς έργατικούς καί φιλοπροό
  δούς κατοίκους της, μέ την
  ώμορφιά τοθ κάμπου καί των
  βουνών της, θ' αποβή εν ά
  πό τά πλουσιώτερα καί τά
  εύτυχέστερα διαμερίσματα
  τής νήσου μας. Καί έλπίζο-
  I
  μέν ν ά μην άργήση νά έλθη
  ' ήμέρα αυτή.
  ν
  Οί αϋτοκινητισταί.
  Διά την μελέτην των ζη¬
  τηματων των αύτοκινητιστών
  κατηρτίσθη έπιτροπή υπό τοΰ
  κ. ύφυπουργοΰ τής Εργασίας.
  Ή έπιτροπή θά άπασχοληθή
  διαιτέρως μέ τό ταμείον ά-
  σφαλίσεως καί συντάξεως τό
  οποίον ένδιαφέρει κυρίως τούς
  έπσρχιώτας σωφέρ. Διά τοΰ
  τρόπου τούτου θά όλοκλη¬
  ρωθή ή μέριμνα διά μίαν τά¬
  ξιν έπαγγελματιών, ΐκσνώς
  μοχθοΰσαν, υφισταμένην εκά¬
  στοτε τάς έκ των συνθηκών
  τής ζωής προερχομένας οικο¬
  νομικάς ζημίας και διατηροΰ-
  σαν πολλάς ανάγκας. Ειδι¬
  κώς ή άσφάλισις καί ή σύν¬
  ταξις εΐνε διά τούς αύτο-
  κινητιστάς ζήτημα ζωτικόν
  διά τό οποίον κάθε λόγος
  ύπάρχει δτι θά λύση οριστικώς
  ή καταρτισθείσα έπιτροπή.
  ***
  Ο κ. "Αγ. Κοζύρης.
  Είς τάς εφημερίδας τής Μυ
  τιλήνης παρακολουθούμεν τα
  κτικά έξαιρετικώς κολακευτι
  κά σχόλια καί έπαινετικάς
  κρ'σεις διά την δράσιν τοΰ κ.
  Άγησ. 'Κοζύρη. Άλλ' έκτός
  των κρΐσεων καί των σχολί-
  ών τοό τυπου καί άλλαι πλη
  ροφιρίαι άναφέρουν δτι ό κ.
  Κοζύρης έχει άναπτύξει έξαι
  ρετικήν δράσιν ώς νομάρχης
  καί εχει κερδίσει την αγάπην,
  την συμπάθειαν καί την έκτί
  μησιν τοϋ λαοΟ τής Λέσβου.
  "Επί των ημερών τού ή τάξις
  επαγιώθη, ό λαός ένεστερνί
  σθη τάς άγνάς έθνικιστικάς
  αρχάς τοΰ νέου Κράτους καί
  νέος άνεμος άναδημιουργΐας
  καί προόδουΐπνευσε παντοΟ.Ή
  ίσοπολιτεία, ή δικαιοσύνη, ή
  ταχεΐα ενεργεια, ή δραστηριό
  της καί τό στοργικόν ένδιαφέ
  ρον πρός τόν λαόν, απε¬
  τέλεσαν τά στοιχεΐα διά
  των οποίων επεβλήθη καί
  εδημιούργησε την φήμην τού,
  ώς λάμπρου νομάρχου, ό κ.
  Κοζύρης. Είς τούς τόσους λοι-
  πόν έπαίνους καί τά συγχα·
  ρητήρια τοθ λεσβιακοϋ τύαου,
  πρός τόν συμπολίτην νομάρ¬
  χην, άς προστεθοΰν καί τά ί·
  [δικά μας.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  (θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.—Σήμε |
  ρον ώρα ΙΟμ μ. τό άριστούργημα
  τ,οθ κινηματογράφου: *Είς την
  ύπηαεσίαν τής Γαλλίας>
  θερινός «ΑΠΟΛΛΩΝ»-Σήμε¬
  ρον ό κολοσσός. «Σκιτιιών ό ά-
  φρικανός». Κατάλληλον δι* άνηλί-
  κους.
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΘΕΑΤΡΟΝ «ΚΟΣΜΓΚΟΝ» (Κα¬
  μαρακη), Θίασος Άρ Δούκα Ρουγ
  κέρη, θ. Σακελλαρίδη.— Σήμερον
  ♦ ό άγαπητικός της βοσκοπούλας»
  ΜΙΑ ΤΡΑΠΚΗ
  ΒΑΪΙΛΙΣΣΑ =
  Προϊστάμενος Τυπογραφείου
  "Ιωάννης Γ. Άσπρα,δάκης
  Βαβίλ&ιον της Ελλάδος
  ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΣΗΘΙΟΥ
  Αριθ 17
  Διακήρυξις τελειωτικής
  πλειοδοτικής δημοπρασίας.
  "Ο Πρόεδρος τής έπιτρο-
  πής τοΰ ΆναγκαστικοΟ Νό-
  μου 1068 περί τοΰ τρόπου έκ
  τελέσεως τοθ κληροδοτήμα-
  τος Δωροθέου Έπισκόπου Πέ¬
  τρας διακηρύττει δτι, υπό τούς
  ορουςκαί τάς ύποχρεώοεις τής
  ύπ' αριθ. 612 άρχικής διακη-
  ρύξεως έκτΐθεται είς φανε¬
  ράν τελειωτικήν δημοπρασίαν
  ή έκποίησις των κατωτέρων ά-
  κινήτων κειμένων είς την κτη-
  ματικήν περιφέρειαν Καστελ-
  λΐου Φουρνής, κατόπιν τής δο
  θεΐσης προσφορδς επί τοθ ά-
  ποτελέσματος τής ένεργηθεΐ-
  οης δημοπρασίας την 19 Ίου-
  νΐου 1938 καΐ ήτις θέλει ενερ¬
  γηθή την 3 Ιουλίου 1938 ημέ¬
  ραν τής εβδομάδος Κυριακήν
  καί ώραν 9 π. μ. £ως 6 μ. μ.
  'Η έγκρισις τοθ άποτελέ-
  οματος τής δημοπρασίας ά-
  πόκειται είς την κρίσιν τοθ ύ-
  πουργεΐου Οίκονομικών (Συμ¬
  βούλιον Έθνικών Κληροδοτη-
  μάτων). ι
  1) Των κάτωθι μεριδίων:
  Α)Γ 1, Α)Γ 2, Α)Γ 3, Α)Γ
  414)Α, 14)Β, 14)Γ, 4)Α, 4)Β,
  12)Α, 12)Β, 12)Γ, 6)Β, 6)Γ, 6)
  Δ, 10)Α, 10)Β, 10)Γ καί 10)Δ,
  μέ βάσιν την άνιιπροσψοράν
  διά τό σύνολον των ώς άνω με
  ρΐδων ώς ενιαίον κτήμα των
  δραχ. 400 000. ,
  καί 2) τοθ όπ' αριθ. 5 κτή-
  ματος μερίδων Δ.' είς θέσιν
  Μεγάλη Μοΐρα μέ βάσιν την
  νέατ άντιπροσφοράν των δρ.
  25.201 Ι
  Ό Πρόεδρος τής Έπιτροπής
  Δνει,θυντής ΝομαρχΙας.
  Βασ. Μ. Πι-λβκάνος
  ΘΕΡΙΝΟΣ
  ΠΟΥΑΑΚ
  ΣΗΜΕΡΟΝ ώραν 10 μ.μ.
  Μεγάλη πρεμιέρα.
  Ό πρώτος δφετεινός
  Γαλλικός Κολοσσός πού
  άνεστάτωσε τόν κόσμο:
  Μάρθα Ρισάρ
  εναντίον
  Μάτα Χάρι
  Ή θρυλική κατάσκοπος πού
  μέ τα «ηίβτευτχ κατορθώμα
  τα της έοωοβ την Γαλλίαν
  «πό βεβαίαν πα<·ωλεθρίαν οτον παγκβσμιβ πόλβμο: ΕΙΣ ΤΗΝ Ποίος ξέρει ε'ως ποιό ση· μεΐο έφθασαν οί λαθραΐες δι· απραγματεύσεις. Γεγονός είνε πάντως δτι τό χρυσάφι έσκορ πίσθη άδικα. "Ήταν πολύ άρ- γά Γιστί ένώ οί έπιδέξιοι φΐ- λοι της έπροσπαθοΰσαν νά την σώσουν, ε'νας άλλος, ά- συγχωρήτως άδέξιος, εσπρω- ξε τή Μαρία — Άντουανέΐτα στήν άβυσσο. Όπως σ' δλη τή ζωή της, έτσι καί τούτη τή φορά οί φΐλοι τής έκαμαν με- γαλεΐτερο κακό άπό τούς έχ θροΰς... Άπό δλες τίς φυλακές τής έπαναστάσεως ή ΚονσιερζερΙ, «ό προθάλαμος τοθ θανάτου» δπως την έπωνόμαζαν, ύπή γετο στοΰς πιό αύστηρούς κα νονισμοΰς. Τό παληό αύτό κτίριο μέ τοΰς άδιαπέραστους τοΐχους, μέ τίς βαρειές σιδε- ροστεφανωμένες πόρτες, μέ τούς καγκελλόφρακτους δια- δρόμους, μέ τα κιγλιδωτά πά ράθυρσ, μέ τίς σκοπιές 6λό γυρα, θά μποροθσε νά έχη γιά έπιγρσφή στή μετώπη τού τα λόγια τοό Δάντη: «'Εσεϊς πού μέσα μπαίνετε άφήστε κάθε έλπΐδα. .>
  Τό σύστημα έπιτηρήσεως
  πού έφηρμόζετο εΐχε δοκιμα-
  σθή χρόνια καί χρόνια καί
  εΐχε τρομερά ενισχυθή άφ' ό¬
  του τό καθεστως τής τρομο
  κρατΐας άρχισε νά ρίχνη κα
  τα χιλιάδας τούς ύττοπτους
  στίς φυλακές. "Ετσι κάθε επι
  κοινωνΐα μέ τόν έξωτερικό
  κόσμο ή"ταν άδύνατη Κανένα
  γράμμα δέν μποροθσε νά δια
  βιβασθή έξω, καμμΐα έπίσκε
  ψις δέν ήταν δυνατή. Γιά τό
  προσωπικόν τής φυλακής αύ
  τό δέν άπετελεΐτο άπό αύτο
  σχεδίους φυλακάς δπως στό
  Τάμπλ, άλλ' άπό έπαγγελμα
  τΐας δεσμοφύλακας οί όποΐοι
  εΤχαν πείραν δλων των τε
  χνασμάτων των έγκαθεΐρκτων.
  Είς επίμετρον γιά μεγαλείτε
  ρη προφύλαξι, μσζί μέ τούς
  φυλακισμένους εΐχαν άνακα
  τωθή έτιαγγελματΐες χαφιε
  δες, ε'τοιμοι νά καταγγεΐλουν
  προκαταβολικώς είς τάς άρ
  χάς κάθε απόπειραν άποδρά
  σεως. Μ" Ινα τέτοιο σύστημα
  κάθε άτομική άντίστασις ήταν
  έκ των προτέρων καταδικα
  σμένη είς τραγικήν άποτυχΐαν.
  (συνεχΐζεται)
  • ■■■«■■■••■■■■•■εί
  ΤΗΧ
  ΓΑΛΛΙΑ!!
  "Ολη η καταστρεπτική
  δράσις της ΜΑΡΊΑΣ ΡΙ
  ΣΑΡ οτΐς γ«ρμ«νικ«ς βασεις
  ίιποβρυχίων ατήν ' Ισπανία:
  Ή ποιό τραγική σελίς
  τού Εύρωΐτα'ίκβΰ πολέμου.
  Πρωταγωνιστβϋν οί Γαλ
  λιχές δόξϊς:
  ΈντοΊζ Φέγιερ
  ΈρΙκ Φόν Στροχάΐμ
  Ζάν Γκαλόν
  Χημβίωα<$: Διά σήμερον Πρεμιέροιν 'Ατίλϊΐιχι όβν Ι οχύβυν. Έκτός Τράστ Τό θαλαμηγόν ά)π. Αναχωρεί έξ Ηρα¬ κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬ ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' βύθεΐαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σθρον, ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον, Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ Τπλέφ. 5-41 Ή στήλη τού ώραιόκοσμου. Εάν τό δέρμα σας είνε λιπσρόν καί έχη μαϋρα στίγματο:. Πώς θά τό ττερΐϊιΌΐήσ&ε. Ό έρως εις την χώραν των χριιοανθέμων. Ή ΜΑΧΗ Υπό Κλώντ Φαρέρ. ΚΟΙίΊΩΜΙΚΗ Τά λιπαρά δέραατα έ'χουν συ- νήθως μαύραι στίγματα Ύπάρχει ενας πολύ άττλός τρόπος διά να άναγνωρίσετε εάν τό δέρμα σας είνε λιπαρό άρκεΐ, δταν ξυπνή- σετε τό πρωί, νά έφαρμόσετε α¬ κριβώς επί τοθ τφΘσώττου σας μίαν πετσέτα άπό λετττό χαρτί, ε'ιδική δια την άφαίρεσιν των ψιμμυθίων. "Εάν δταν τραβήξετε την πετσέτα άντιληφθήτε έξετά ζοντάς την δτι είνε έξ ολοκλή¬ ρου διαφανής, αύτό σημαίνει δ τι τό δέρμα σας είνε όμοιο- μόρφως λιπαρό "Εάν ωρισμένα μόνον μέρη τής πετσέτας φαίνον- ται κηλιδωμένα, παρατηρήσετε είς ποίον μέοος τού προσώπου σας άντιστοιχοΰι1. Συνήθως είνε τά τιτερύγια τής μύτης, τά μή· λα τοΰ τιροσώΐτου καί τό ττηγοΰ- νι. θά ξεύρετε κατ' αυτόν τόν τρόπον τά σημεΐα τοθ προσώηου τά όποϊα τΐρέπει Ιδιαιτέρως νά παρακολουθησετε ΟΊ πόροι διαστέλλονται κα'ι τά στίγματα είσχωροΰν έν- τός διότι οί στεατογόνοι άδέν&ς άναπτύσσουν μεγάλη δραστηρι· ότητα. 'Η δραστηριότης αυτή προ- έρχεται άπό μία γενική όργανι· κή όκνηρία Άποκτήσετε λοιπόν την συνήθεια νά άναιτνέετε κα· λα καΐ νά κά,νετε γυμναστική διά νά βελτιώσετε την κυκλο- φορΐα τοθ αίματός σας. Νά τρώ γετε άργα και να κάνετε άπό καιροΰ είς καιρόν, μίαν ήμέρα δια'της, <~υνήθεια έξαιρετική διά αήν υγείαν σας Είς τά ανωτέρω, θά προσθέσε· τε μια έίωτερική θερατιεία δια νά άπαλλαζετε τό πρόσωπό σας άπό τα μαθρα αύτα στίγματα που πολύ τό άσχημιζουν Πλυ νετε τελε'ως καλα το πρόσω¬ πό σας δύο φορές την ήμερα. Αύ¬ τό θά σας δώση δέρμα καθα- ρό καί λεπτότερο. Λυο φορές την έβδομάδα χρησιμοτιοιήτε μια ε'ιδική βοΰρτσα νιά να πλύνετε τό δερμα σας. Τριβετέ το γλυ- κά, πρό πάντων είς τα σημεΐα ποΰ είνε ιδιαιτέρως λιπαοο τό μέσον αύτό θα εξάλειψη τελείως τις άκαθαρσίες καΐ 0α _έλαττώ σχ την ένεργητικότητα των στεα- τογόνων άδένων Ξεπλυθήτε ευ¬ θύς καλα μέ δροσερό νερό. Είς την άρχή τής θεραπείας κα λόν είνε νά άφαιρεσητε όσον τό δυνατόν περισσότεροί στΐγ ματα Άλλά πρέπει έπίσης νά προσεξετε πολύ γιά νά μην πλη· γώσετε τό δέρμα σας κατά την εκρΐζωσιν. Ιδού πώς ττρέπει νά ένεργήσετε Άφοΰ καθ-χρίσετε καλα τό πρόσωπον σας μέ την βοΰρτσα δπως σας ύπέδειξα, βρε- ξετε μίτι πετσέτα επόνζ μέσα σέ ζεστό νερό, στραγγίσετέ την καΐ έπιθέσατέ την κατόπιν επί των σημείων πού τά στίγματα είνε ιδιαιτέρως πολυάριθμα. Έπαναλάβετε επανειλημμένας φορές την επίθεσιν των θερμών αυτών κομπρεσών επί πέντε λε- πτά τής ώρας· Μπειτα μέ τούς δείκτας των χειρών σας περιτυ- λιγμένους μέ ένα πολύ καθα ρό μαντήλι πιέσετε κάθε μαΰρο στΐγμα εως 6του εξέλθη "Οταν περιποιηθήτε κατ' αυτόν τόν τρό πον τό πρόσωπον σας, καθαρίσε- τέ το κατόπιν μέ μίαν λοσιον Μχου σαν ώς βάσιν καμφοροϋχο άλ- κοόλ ή όποια θα συσφίγέη τούς πορους και θά τούς άπολυμάνη Ή θεραπεία αυτή πρέπει νά γίνεται κανονικώς εάν θελετε να έπιτύχετε Μνα πραγματικό άποτέλεσμα καΐ πρεπει έξ ΐσου νά συνοδεύεται πάντοτε άπό μία έσωτερική θεραπεια, ανευ τής ό ποίας κανενα δέρμα δέν μπορεΐ ποτέ νά είνε λεΐον και δροσε Ρό η Ντιστεγκέ ιοισυα ΗΕΓΑΑΟ ΚΟυΤΙ Α1-Χ.20 ΜΙΚΡΟ ΚΟυΤΙ ΑΡΧ.10.50 "Οσοι είξεύρουν νά καπνΐζουν, δσοι άπό πείραν μπο- ροΰν νά άποφανθοϋν γιά £να καλό σιγαρέττο. Προτιμοθν άσυζητητεΐ: 5ο ν Ό Ζάν—Φρανσουί Φέλτζ δπε- κλίθη λοιπόν, 8πως θά υποκλινό- ταν στό Παρίσι, καί έφίλησε τό χέρι ποθ τοΰ έτειναν Έπειτα, μέ τα μάτια χοθ ζω- γράφου, τα γρήγορα καί διαπε- ραστικά, εξήτασε την οΐγ,^ί- σποινα. Ή μαρκησία Γιορισάκα έφο- ροΰσε ενα φόρεμα χοΰ Χτουσσέ, τοΰ Καλλό ή τοΰ Γουόρς Καΐ αύτό κχυποΰσε στό μάτι άμέσως, γιατί αύτό τό φόρεμα, χχριτω μένο, καλοκαμωμένο, πού τής πή- γαινε θαυμασία, άλλά πού είχεν επινοηθ^ άπό Εύρωπαϊο γιά Εί» ρωπαΐες, Ικανε, επάνω σέ μιά μικροκαμωμένη ναί λεπτοφυα Γιαπωνέζα, την έντύηωσι μιόίς πολύ φαρδυάς κορνίζας άπό ξύ- λο έπιχρυσωμένο, όλόγυρα άπδ μίαν ύδατογρϊφία, μεγάλην, δσο ή ηαλάμη Είς επίμετρον, ή μαρ¬ κησία Γιορισάκα ήΐαν κτενισμε νη αντιθέτως πρός την παράδο¬ σιν ε'νας μακρουλός κότσος στό πίσω μέρος τής κεφαλής, τρα- βοΰςΐε πρός τά οπίσω δλα τα μαλλιά, κατά τέτ,οιον τρόπο, πού τό κεφάλι, χωρίς τό κλασσικό, χρώματος έβένου, τουρμπάνι, έ φαινόταν μικροσκοπικό καί ατρο'ζ γυλό, σάν κεφάλι κούκλας "Ωμορφη,... Ό Φέλτζ, ζωγρά¬ φος, λάτρης τής γυ^αικείας ώ μορφιάς, έθεσε στόν έαυτ,ό τού τά έρώτημα μέ κάποιαν άγωνία.Ώ μορφη, ή μαρκησία Γιορισάκα, .. Ένας Εύρωπαΐος θά την ευρισ/.ε μάλλον άσχημη, έξ αίτίας των ματιών της, πολύ στενών καί τρα βηγμένων πρός τούς κροτάφους, σέ βαθμό πού έμοιαζαν μέ δυό μακρουλές λοξές σχισμές" έξ αί- τίας τοθ πολύ άδυνάτου λαιμοΰ της έξ αϊτίας των πολύ μεγάλως παρειών της, βαμμένων ρόζ καί πουδραρισμένω/ περισσότερο ά πό δ,τι Ιπρεπε. Άλλά γιά 2ναν Γιαπωνέζο, ή μαρκησία Γιορισά κα θά ήταν ασφαλώς ώαορφη Καί άδιάφορο πού, τόσο σΐήν Εύρώ πή, δσο λαί στήν Άοία, Οά υφί στατο κανεΐς την παράςεντ) γοη τεία, την άγέρωχη καί χαδιάρι- κη, παιδική καί ίερατ,ική, πού ε ξεπορεύετο, κατά τρόπον μυστη ριώδη, άπό αύτά τό μικροκαμω μένο δν μέ τίς άργές κινήσεις, μέ τό σκεπτικό μέτωπο, μέ χον χαι διάρικο μορφασμό, πού άλλες φορές Ιμοιαζε μέ εΐδωλο καί ίίλ λες μέ μπιμπϊλό —Ποιό άπό τα δυό, εσκέφθη· κεν ό Φέλτζ Έφίλησε τό μαλακό χεράκο πού Ιμοιαζε μέ παιιχνιδάκι άπό κίτρ'.νο έλεφαντοστοθν. Καί άρ νούμενος νά καθήσι;] πρώτος: (συνεχίζεται) ΘΑΝΑΤΟΙ. — Ηγγέλθη τηλε· ! γραφικώς έκ Καρύστου τής Εύβοί 1 άς ό θάνατος έν βαθεί γήρατι τής Στυλιανής Ί Γκαγκόμοιρου, μήτρος των συμπολιτών ύαλεμ- πόρων κ κ. άδελφών Γκανκόμοι- ρου. Ή μεταστδσα υπήρξε πρό¬ τυπον οΐκοδεσποίνης κα'ι μητρός, διανύσασα τόν βίον αυτής έν χρι- στιανικαΐς άρεταΐς. Τούς φίλους υίούς τής μετοστάσης συλλυ¬ πούμεθα θερμώς. ΖΗΤΕ1ΤΑΙ είδική καμαριέρα διά ξενοδοχείον ϋπνου • Πληροφορίαι παρά τω κ. Γεωρ- γίφ Λαγκωνάκη Γΐιρω στήν πόλι. Ή ζέστη ήρχισε πλέον νά μή χωρατεΰη. —Καΐ οί συμπολίται να τιαραι· πονοθνται —Έννοεΐται δτι τά παράπονά των δέν μένουν παράπονά. 'Υ- πάρχει ή κατά τόν ίνα ή άλ¬ λον τρόπον αντίδρασις εναντίον τοΰ έπελθόντος κϋματος τού καύσωνος, — Είς τό Αεροδρόμιον Τατο ΐου αναμένονται τα πρώτα άε· ροπλάνα έκ των παραγγελθέν των είς Γερμανίαν —Τα άεροπλάνα ταυτα θά έκ- τελοΰν ώς γνωστόν την γραμμήν Αθηνών —Αιγυπτου μέ ένδιάμε- σον σταθμόν τό Ηράκλειον. —Τά άεροπλάνα ταυτα είνε άφθάστου πολυτελείας, άνέσε- ως καΐ ασφαλείας —Ή έκδρομική κίνησις δέν θά μείνη βεβαία ουτε τόν Ιούλιον άνευ έκδηλώσεων. —Πολλα σωματεΐα καθ' α μαν¬ θάνομεν έτοιμαζουν έκδρομάς μέ τουριστικόν χαρκκτήρα — Είτε άνα τόν νομόν μας εί¬ τε άνά τούς γεΐτονας καΐ ιδίως τόν τοϋ Λασηθίου, όστις συγκεν- τρώνει αυτήν την στιγμήν τό ενδιαφέρον άπό πάσης απόψεως. —Ό θεσιισθεΐς Πανελλήνιος έ'ρανος υπέρ τής άναστηλώσεως τοθ Ίστορικοϋ ναοΰ τοΰ Άγίου Ταφου όστις ώς γνωστόν διο- τρέχει τόν κίνδυνον κατσρρεύσε- ως. —Είμεθα βεβαιοί δτι θά εύρη καί έν τίί πόλει μας ,,εύλαβή άνταπόκρισιν —Μεταξύ των δυναμένων νά προσφέρουσιν φιλοχρίστων. —Ή Μντασις τού θερινοΰ καύ¬ σωνος ηύξησε φυσικά την κίνη¬ σιν των λουομένων. —Ό κάθοδος είς την παραλί¬ αν καΐ τό θαλάσσιο μπάνιο είδι- κώτερα ήρχισαν να καθιερώνων- ται τακτικώς —Μεταξύ κόσμου πάσης τά- Εεως, πάοης ήλικίας καΐ παντός φυλου-και άχι . φυλλου δπως ά- ναγράφεται είς συνάδελφον έξ αίτιας ίσως τοΰ φυλλου συκής' -Οί οιεθνολόγοι χθές στΐς δό. ξες των. —Αφορμήν είς τάς σχετικάς συζητήαεις έδωσαν πάλιν αί εί- δήσεις τής ημέρας. —Αί οποίαι ήοχισαν πάλιν να γίνωνται προδήλως πολεμι¬ και άπο καταφανώς είρηνικαί —Άρκετοΐ φίλαθλοι παρηκο¬ λούθησαν χθές τόν ποδοσφαιρι κον άγώνα μεταξύ των όμάδων « Ολυμπιακοΰ» και «'Εργοτέλους». —Ό αγών αύτός είνε ό δνα· τος είς τό τουρνουά τοϋ εφετει¬ νού ποδοσφαιρικοΰ πρωταθλήμα- τος —Άπόψε είς τόν θερινόν Που¬ λακάκη προβάλλεται δια πρώ¬ την φοράν ένα έργον άπό τά περισσότερον ένδιαφέροντο καί συγκλονιστικά τής έποχής: «Είς την υπηρεσίαν τής Γαλλίας». ο Ρέπβρτερ Ή Παιδαγωγική 'Ακαώημία Η¬ ρακλείου διαθέτει πρός πώλησιν ξηράν χορτον καΐ άχυρον κριθής αρίστης ποιότητος είς τιμήν συμ¬ φέρουσαν ΣΤ. Χ. Σϊί ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ-ΚΡΗΤΗΣ όίος ΆνδρόνεΜ (Πλησίον οδοντοϊατρείου κ. Σαραντινίύου). ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ των Γερμκνικών Έργοστααίων ΒΧΤδ'-ΙΝΟ- ΝΑΟ. Πετρελαιοκίνητα, βενζινοκί- νητα. Φορτηγά—Λεωφορεΐα άπό 2 1)2—15 τόννων. ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ τής Γερμανικής Ενώ¬ σεως Έξαγωγέων Ώ£ίΙι<λΡθΚΤ. Ωφέλιμον φορτίον ά πό 1 1)2—10 τόννων. Το έργοατά- σιον κατασκευαζει έκτος των βυνη&ων ύιαξβνικών τυπων και ρυμουλκουμενα μετα συοτηματος άνατροπης επί τοΰ ρυμουλκοϋ στηριζομένου μέσω είόικοϋ ουστηματο; στροφης. Έλαατικης ατηριςεως άξονων (δια μεταφοράς ευθραστων αντικειμενων). Δια μεταφορας ύλικοΰ ΐπιμήκων ύικατά- οεων (κορμοί δενύρων, βτηλων, οωλήνων κ.λ.π.) καθως καΐ δια πάσαν χρήσιν. ΑΝΤΛΙΑΙ πλωταί, βενζινοκίνητοι, ήλεκτροκί- τοι των έργοστασίων ΗΑνΥΙΟ. "*/ ΤΟ ΝΕΟ ΖΑΠΑΝΤΙ Π' αύτό ξαντλοΰνται ΑΠΟΙΚΙΑΚΑ καί ψαρικά έν γέ ότου ΚΡΑΣΑΚΗ μέ τάς κ«λυ· ά τής άγορας, τά σιγαρέττα πολυτελείας Ζαπάντι Νο 15 έ- κάθε τόσο άπό τά πρατήρια καί ιτερίπτερα. Αντιπροσωπείαι Καπνο6ιομηχανίας ΖΑΠΑΝΤΙ Χωρίς καμμιά εγκατάστασιν καί άμεοως μφρ μεναι. Άντληοις άπό βα8ους 50 μ. Απόδοσις μεχρι 100 κυβικών την ώραν. Πρός άρδευσιν άγρών, πρός ύδρευσιν καΐ άποχετευοιν υδάτων, προβταοίαν άπό πυρος, εκκέ¬ νωσιν φρεατων, ΰπογείων κ.λ.π. ΑΝΤΛΙΑΙ χαμηλής καί μεσαίας πιέσεως ώς καί τοιαύται ύψηλής πιέσεως. 'Απβ μηδέν βαθβς μεχρι 500 μετρα κα'ι μέ οΐβινδήπο- τε ανύψωσιν. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ; άπό 5-5.000 ίππων, θϊκονομικοί, στερββί, βλιγόστροφοι. ΓΕίϊΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Πρβτιμηθεντκ παρά τοΰ ΰπβυργείου Γεωργίας. ΘΕΙΟΝ των Ιταλικόν έργοστασίων δ. Α. Ι. Μ (9. Α. ΙΝΌυ&ΤΚΐΕ Μ1ΝΕΚΑΚΙΕ) Καταστρέφει τβλειύτερον τ© ώιδιβν καΐ είναι βίκβ- νομικώτβρον. Ζητοϋνται πράκτορις είς ίλην την Κρήτην.
  ι*.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  »κ- μεγάλο έργον
  ντ--------------------
  ?°_^_Βίκτωρος Ουγκώ
  (
  Έγκυκλοπαιδεία
  1 Ι
  Οί "Α6λιοι.
  339ον
  Μετά τινάς έτι στιγμσ. ήλθε κοί 6 Μάριος, επι¬
  στρέψας έκ τοθ λουτρογ Ήδη άπό τοϋ κατωφλΐου
  τής αιθούσης διέκρινε τώ πάππον τού κρατοϋντα
  άνά χείρας έν των έπι£επτηρ[ων· μόλις δέ καί ό
  γέοων τόν βλέπει.— Ω!|κσλώς τόν κήηιον' νηΑΓίΐ
  χ"»»-/**/-^·^
  ΑΓ έκείνους πού θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι' δλους
  ΤΟ ΝΗΠΙΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΒΡΕΦΟΣ
  Γ'.
  Άπό τοθ |<του έ'του; άρχίζει ή μαθητική ήλικία, ή όποία ύπο- Ό Μάριος, έρυθριά,ας έΧσφοώς, άπεκρίθη — Αύ- τό σημαίνει απλώς, δτ εΐμαι ό υιός τού πατρός μου. Ό κ. Γιλνορμάνδοςΐπαυσε «ά γελφ- άνέκραξεν αποτόμως.—Ό πατήρσου εΐμ' έγώ —Ό πατήρ μου, «ίιΐα,ντησεν δ Μάριος τεταπει- νωμένους Ιχων το»ν^θαλμούς καί μ^ τος, ήτον £νας στις ΰττηρέτησεν Γ ς κ δημοκρ ή ς ηρη ν ημοκρ. Γαλλίαν, όστις Λήρξε μέγαςέν τή με η οί έκαμίν ποτε οί ίθ την οποίαν έκαμίν ποτε οί είκοσιπεντσετΐαν δλην είς (Τα ημέραν υπό τάςβόμβας καί νύκτα μέσα είςϊάς χιόνας, υπό την βροχήν,όστις έκυρΐευσε στρ τα σοβσρότη Ι ήρωϊκός, δ τίσν καί την γίστη ϊστορία, έζ η δστις έζησεν ϊτόπεδα, την βδοβόλα, την -ΐ < την λάσττην, δύο σημαΐας, δ τού 21. Κατά την έφηβικήν ήλι κίαν παρατηρείται ή τελεία δια μόρφωσι; τού άνθρώπου. Τό βχρο; τοθ έγκεφάλου περί τό 14—15 Ι- τος φθάνει τα 1350 γραμμάριχ διά τα άρρεν* κχί 1230 διά τχ θή λεα Κατά τό ίδιον διάστημα πε ρατοθται καί ό κύκλο; των ψυχι- κών δυνάμεων προστιθεμένου καί τού έρωτικ-ΰ αυναιαθήματος, τού όποίου προηγείται κατά κανόνα Ταυτοχρόνως συμπληροθται ή ά ναπνοή καί ή κυκλοφορία(α:ρυγμοί 80—90 κ-χτά λεπτόν καί άναπνοαί 18—20. Μαζί άρχίζει καί ή τρι χοφυΐχ καί είς τα άρρενα πχρ* τηρεΐται καί ή άλλαγή τή; τρωνής, πού γίνεται βαρυτερα καί χαμη- λοτέρα, άποκτά οηλαδή τόν τραγι σμόν 2πως τόν άπεχάλεσεν ί Ά?ι στοτέλη;. Τα φαινόμε/α αύΐά ση μϊΐώνουν τόν τερματισμόν τής πχιϊική; ήλικίας κχί την έναρξιν τή; έφηβικής. Τέλος προκειμένου περί τής άνχπτύξεως, αΰΐη είνε Πώς δα άναδεωρώνται τα γραπτά των έξετάσεων βχμ στις Ιλσβεν εϊκίσι τραύμστα, δστις Απέθανεν είς την λήθην καί ίγκατάλειψιν, κσΐ δστΐ; κατά τουτο καί μόνον έτΐτασεν, δτι ήγάπησεν )π.έρ τό δέον δύο άχαρΙστου{ την πατρΐδα τού καί έιιέ. Ήτο θαϋμοτΐώς ό κ. Γιλνορμάνδος ύπέμεινεν άκούσας έ'ως τέλους τούς λόγους τούτους. Είς την λέξιν δημοκραίίαν είχεν άνορθωθίΐ. ή γάλλον εί πεΐν άναστηλοθή. Έκαστος των λόγων ιττ» ,ναρ(- ου έπενήργει είς τό πρόσωπον τηΟ πααιοϋ βασιλό φρονος ώς πνοη αέρος, έξερχομένη άτ5 φυσητήρος δαυλοΰ άνημμένου. Άπό ώχροΰ κατέστη έρυθρός, άπό έρυθροΰ ιτορφυροϋς καί άπό 4}ορψ^ροο πυρό χρους. <β —Μάριε! άνέκραξε. Κατάπτυ/τε! Έγώ δέν εί ξεύρω, τί ήτον ό πατέρας σου, ουτε θέλω νά μά θω; άλλ' δ,τι έγώ εΐξεύρω, είνε δτι δλοι, δσοι εύ ρίσκοντο μεταξύ των άνθρώπων έκεΐνων, ήσαν έ ξωλέστατοι! δλοι ήσαν χαμένοι, φονιάδες, ξυπόλυ τοι, κοκκινοσκούφηδες, κλέπται, έλεεινοΙ! λέγω δ λοι! δλοι τους! δέν γνωρΐζω κανένα τους! δλοι, λέ γω δλοι! Άκούεις; Κατάλαβε λοιπόν τώρα δτιεΐ σαι βαρώνος, δσον είνε καί ή παντοθφλά μου! "Ο λοι κατεργάρηδες! δλοι λησταί, οί όποΐοι ΰπηρέ τησαν» τόν Βου ο νοπάρτην! δλοι προδόται, οΐτινες έπρόδωσαν, έπρόδωσαν, κατεπρόδωσαν τόν νόμιμον βασιλέα των! δλοι ούτιδανοί και άνανδροι, οΐτινες έτρεξαν δπου φύγη—φόγρ ενώπιον τ<ΰν Πρώσσων καί των "Αγγλων, είς .., Βατερλοΰη! Ιδού τί ξεύρ'ο ζ ' /* κΓιοιης πατήρ, σου ευρίσκετο άνάμεσα αύΐούς, η ύποκάΐω αύτοΰς, άγνοώ, μοΰ κα κοφαινεταν τόσον τό χίότερον δοθλός σας τα πεινός! (συνεχίζεται) ταχίστη τού βρέφου;, ταχεΐα τικώ; τοΰ νηπίου, βραδεία παιδιοϋ εις ηλικίαν (1—11 σχε τοϋ καί Δι' αποφάσεως τού κ. νπονρ γοΰ τής Πχιδείας δημοσιευθεί σης εις την «Έφημεοίδα τής Κυβερνήσεως» καθορίζονται τα ής αναθεωρήσεως τώ/ βχθμο .ογημένον γραπτών των έξετά εων των μαθητών. Ο3τως δρίζε αι δτι ή αίτησις πρός άνα •ίώρηοΐ'/ των γραπτών τ^Ο πρώιου έξχμήνου υποβάλλεται πό τοθ ένδιαφερομένου πρός :ήν διεύθυνσιν τού οίκείου σχο Ιείου έ/τος πέντε ημερών άπά :ής ανακοινώσειος τώ/ βαθμών :ών διαγωνισμάτων. Τό αΰτό ΐσχύ ;ι καί διά τα γραπτά τοΰ δευ έρου εξαμήνου ή των άπολυχη ιίων έξετάσεων. Αί ύποβαλλό.ιε/αι εκάστοτε τό αίσθημα τή; ίσχυρά; φιλία;. Ι ταχίστη πάλιν τοθ έφή,ΐου. ΤΟ ΚΑΒΟΥΡΑΚΙ Α'. Είνε πράγματι άνεξερεύνηια χά μυστήρια των βυθών τής θαλάσ σης καί ή έπισταμένη έπιστημονι ή έ ί ό η κή παρατήρησις φέρει είς τό φώς πράγματα καταπληκτικά καί άγνωστα. Τα π Ίθιά πού τιαίζουν είς την άκροθαλασσιάν γνωρίζουν ότι τό καβουράκι, πού ένδεχομέ νως ίΐτιασαν άπό τό ε*να πόδι μέ τό χεράκι τους, ημπορεί κάλλιστα νά τούς ξεφύγη διά τής άποκοπής αύτομάτω; τοϋ ποξιοθ άπό τό ΰπά λοιπον σώμα. Τό φαινόμενον αύ τό είνε γνωστόν είς την ^ιολογίαν υπό τό δνομα αύτοτομή, είτε αύ θίρμτ,τος άκρωτηριασμός. Ή άνά λύσις τοθ φαινομένου άτιέδείξεν δτι ττρόχειται περί τοΰ εξής: Τό ζώον δέν άποκίπτει τό πόόι τού οΐκειοθελώς, δηλαδή δέν διατάσ σει τό μέλος αύτό τοΰ σώματός νά φύγη, άλλά ΐό γεγονός δ τι τό μέλο; κρατεΐται άπό ξένον άργανι σμόν, προκαλεΐ την άποκοπήν μέ σω έρεθισμοϋ, πού δημιουργεϊ σύσπααιν των νεύρων, καταλήγου σαν είς τό/ άκρωτηριασμίν. (συνεχίζεται) Μόνον μέ τό θαλαμ^όν «ΧΙΟΣ» 12 ωρες) ΒΟΛΟΝ, ΚάΒε ΚΥΡΙΑΚΗΝ» Μ· Η· Κατ' ευθείαν δια ΠΙΡΑΙΑ (σέ ΑΙΔΗΨΟΝ (άφιξις Τρπν «Ρ«»>
  ©ΕΣΪΑΛΟΝΙΚΗΝ
  Τ«χύτηί 14 μιλλίων.Άνεσΐί-Άσφάλεια
  Πρακτ»εϊ·ν ΑΔΑΜΗ
  ■ΚΕίί,ΕΝ
  Γονείς
  ΣΤΕΙΛΑΤΕ ΤΑ
  ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ
  ΑΚΑΔΗΜΙΑΝ ΚΟΠΤΙΚΗΣ
  ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ 4
  ΤΗΛ. 24 263
  ]ΕΝΟΑΟΧΕΙΑ
  ιιΜΠΑΓΚΕΙΟΝΜ .ΤΑΑΑΙΑΣ"
  Τηλ. 30.495
  70 Δωμάτ,α
  α κέντρα των
  Αν«χ«ιν,σ8έντ«
  Παναγιώτη
  Τηλ· ν
  ™ *"** χα1 7°
  πτανταχοθ Κρητών.
  νέαν ώ
  & Σία
  ΑΘΗΝΑΙ
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΑΚΙΝΗΤϋΝ
  Νικολάου Γ. Κεφαλογιάννη δι-
  γ.·η^6ροί κατοίκου τής πόλεως
  Ηρακλείου.
  Κατά
  Ζαχαρίου Μοχιανάκη κατοίκου
  ωσαύτως Ηρακλείου.
  Διά τής υπό χρονολ. 19 Απρι¬
  λίου 1937 κατασχετηρίου έπιτα
  γής μου γενομένη; δυνάμει τοΰ
  υπό χρονολ. 15 ΙουνΕου 1!·.% πί-
  νακος καί αϊτήσεώς μου ενώπιον
  τοθ κ. Προέδρου τω' έν'Ηρακλείφ
  Πρωτοδικών καί τή; έ π' αύτοθ
  δττ' αριθ. 1321 καί χρονολ. 30
  Ίουνίου 1!)3(ί πράξεω; νομίμως
  κηρυχθείσα εκτελεστής διά τή;
  υπ' αριθ 5(»4 τής 7 Ιουλίου 19:5Γ»
  πράξεως περί άφής τύπου εκτε¬
  λέσεως τού Εδίου Ηροέδρου, έπε·
  ταγη ό καθ' ού το παρόν μου δ
  πω; έντά; τής νομίμου προθε
  σμίας πληρώση είς εμέ τό έν
  αυτή ποσόν των δραχ. 397(3,30 έν
  τί«ως άπό τή; έπιταγή; μου
  ταύτη; μέχρις έξοφλτ,σεως πλήν
  έ ά άξτ τούτο μεχριση
  επο
  άνω
  άπέσχε νά πράξτ, τούτο
  μερον άνευ νομίμου λόγου,
  ΕΘΝΙΚΟΝ ΛΑΧΕΙΟΝ
  ΠΡΑΚΤΟΡΕΚΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  μενά.; πρός εισπραςιν τού
  χέρω ποσοθ των δραχ. 39*0.30
  των τόκων αυτών πρό; 8 ο)ο
  άπό τή; ειρημένη; έπιταγής μου
  μέχρις έξ*τ·λή«ω; καί των γε
  νομένων καί γενησομενων 1{ί
  δών μέχρι, άποτιληρωμής, έκτιθη
  μ- είς δημόσιον άναγκαστικη;
  έκποιήσεω; πλειστηριασμόν τα
  έξη; άκίνητα κτήματα τού καί
  ού χά παρόν μου κειμενα α.)
  έντό; τή; πάλειο; Ηρακλείου τού
  έμωνύμου Δήμου χαΐ τή; όμωνυ
  μου Είρηνοδικειαχή; περιφερείας
  1) παρά την «Καινούργιαν Πο
  χά» άριστερά τώ έξερχομένφ τή
  πίλεως. Ιν ξύλινον τταραπηγμα
  επί άλλοτρίου έδάφου; χρησιμο
  ποιούμενον ώ; καφενειον με δυο
  εΐσόδου; πρό; νότον καί δυσμα;
  μΡ όλίγην «νείιΜ* συνορ·~με
  νόν πρό;κτήμ«τΛ "ΚλληνικοΟ Δή
  μοσίου, Άιρβπορικτ)ς Αμυ,ης
  5.1 πρός δρόμον, β'.) εις την
  π£ριφέρειαν τοθ χα,ρίο» Φ
  τσαί τοθ αυτού Δημου καί
  αυτής Είρηνοδικειακή; περιφε
  2) εί; θέσιν «Σκαφη ή
  ί ή &
  ή; ρφ
  «Σκαφη ή
  μ
  12 έργατων ή
  εΐδου; σουλτανί
  ή
  Σμάρι
  νουήλ Κ. Ταμιωλάκη, Αχμέτ
  Άμπουχενεμπάκη ήδη Έλληνικού
  Δημοσίου καί δρόμον, καί γ'
  τή περιφερεία τού χωρίου
  τού τέ™; Δήμου Καστίλ
  λίου Πεδιάδος καί ήδη τή; κο
  νότητος Σμάρι τής Εϊρηνοδικεια
  κή; περιφερεία; Καστελλίου 11ε
  διάδος τό ίν έ'βδομον έξ άδιανε
  μήτου (1)7) των έπομένων άκ
  νήτων κτημάτων 3) εί; θέσΐ'
  «Λάκκο» αμπέλου ϊξ έργατώ'
  στνορευομένη; πρό; κτήματα
  ωάννου Παπαδοκωστάκη, Κω
  σταντίνου Καλογεράκη, Γεωργίου
  Χρονάκη χαί δρόμον, 4) εί; θε
  σιν «Άγιον Γεώργιον» άγροϋ 1
  1)2 μουζουρίου συνορευομένου πρό;
  κτήματα Εμμανουήλ Μαρκάκη,
  Νικολάου Δ. Τζχνάκη,κληρονόμων
  Μιχαήλ Μοχιανάκη καί δρόμο
  δ) Εί; θέσιν «Άγκάραθον» αγρόν
  ένό; μουζουρίου συνορευομένου
  πρό; κτήμασιν Ιωάννου Χρηστά
  κη Κωνσταντίνου Μοχιανάχη, Λάμ
  πρου Παπαδογιαννάκη καί Έμ
  μανουήλ Παπαδοκωστάκη. 0) Εί
  θέσιν «Πλάκε;» άγροθ ένό; μοί
  ζουρίου μέ 10 ελαιόδενδρα συνο
  ρευομένου πρό;"κτήματα Γεωργί
  , αίΐήσεις διαβιβάζονται ομού με
  τα τώ/ γρχπτώ/ τού ένδιαφε
  ρομένου μχθητ^ΰ εί; τόν άρ
  μόδιον γενικόν έπιθεωρητήν.
  Ή άνχΗεώρησις ένεογεΐτχι έντός
  δέ«α ημερών άπό τής υποβο
  λή; τής αίτήσεως, ύτό επι
  τρΐπής, οριζομένης υπό τοΰ γε
  νικοθ έπιθεωρητοΰ καί άπαρτι
  ζομένη; έξ αύτοθ, ώ; προέδρου,
  καί ενός ή πλειόνων πρωτο
  βαθμίω^ καθηγητών έξ εκάστου
  κλάδου.
  Δικχίωμα αναθεωρήσεως γρχ
  πτών Ιχου/κχί οί ϋφιστάμενοι κα
  τχιχχΐήριον ή απολυτήριον έξέτα
  σινμα'ίηταί έξ ίδιωακών σχολείων
  προερχόμενοι, ώς καί οί κατ'
  ιδίαν διδαχθέντες.
  υ Χρονάκη, Ιωάννου Τζανάκη,
  Δημητρίου Δαγουδιανάκη,καί άγρο
  τικόν δρόμον 7) Είς θέσιν «Λαγ
  κόν» άγροθ 1 1)2 μουζουρίου μέ
  35 ελαιόδενδρα συνορευομένου
  πρός κτήματα Πελαγίας Παπαδά
  κη, Νικολάου Ροδιτάκη καί κλη
  ρονόμων Ροδιτάκη 8) Εί; θέσιν
  «Ρωμανιά» άμπελου 2 έργατών
  συνορευομένων πρός κτήματα Άν
  τωνίου Κτισςάκη Παναγιώτου Για
  λυτάκη καί φράκτην. 9) Εί; θεσ.ν
  «Λαγκόν Κρημνώ/» άγροθ 5 μου
  ,ιρίων συνορευομένου πρό; χτή
  ματα Κληρονόμων Δημητρίου Τζχ
  νάκη,Χαραλάμπου; Μοδάτσου, Δια
  καινισάκη καί κρημνόν. 10) Εί;
  θέσιν «φθενοθρι» άγροθ ήμίσεω;
  μουζουρίου μέ άλώνιον συνορευομέ
  νού πρό; κτήματα Γεωργίου Α.
  Μηλαθιανάκη, Εμμανουήλ Α
  Παπαδοκωστάκη καί φρχκτην
  καί 11) έντός τού χωρίου Σμάρι
  οίκοπέδου πέντε μέτρων τετραγω
  νίκων συνορευομένου πρός κτήαα
  τα Γεωργίου Χρονάκη, Κωνσταν¬
  τίνου Μοχιανάκη καί πρός δρό¬
  μον. Ό πλειατηριαομό; των κτη¬
  μάτων τούτων γενησεται των μέν
  ύπ' αριθ. 1 καί 2 ανωτέρω περι
  γραφομένων άκινν^ΐων την 7 Αύ-
  γούστου 1938 ήμέρχν Κυριακήν
  καί ώραν 10—12 π. μ. ϊένώπι-
  ον τοθ Συμβολαιογράφου Ηρα¬
  κλείου Άντωνίου Α. Γιάνναρη
  καί τούτου κωλυομένου ενώπιον
  τού νομίμου αύτοΰ άναπληρω:οΰ
  καί έν τώ δημοσίφ γραφείψ τοθ
  είρημένου Συμβολαιογράφου κει-
  μένψ έντό; τής πόλεως "Ηρακλεί¬
  ου κατά την οδόν Καντανολέον,
  των δέ λοιπών ώ; ανωτέρω περι-
  γραφομένων ΰπ' αριθ. 3—11 την
  14 Αύγούστου 1938 ημέραν Κυ¬
  ριακήν καί ώραν 10—12 π μ
  ενώπιον τού Συ,φολαιογράφου Κα
  στελλίου Πεδιάδος Εμμανουήλ
  Ίδ^μενέω; καί τούτου κωλυομένου
  τοΰ νομίμου αυτού άναπληρωτοΰ
  καί έν τώ δημοσίψ γραφείφ τού
  είρημένου Συμ^ολαιογράφου κει-
  μένω έντό; τοΰ χωρίου Καστελ-
  λίου Πεδιάδο; δτε καί δπου κα
  λοθνται οί βουλόμενοι νά γίνωσιν
  άγορασταΕ.
  Άρμόδιο; δικαστικός κλητήρ
  ένεργησάτω τα νόμιμα επί τοθ
  προκειμένου κατά τα; διατάξεις
  τού περί έκτελέσεω; τμήματος
  τή; Πολ. Δικονομία; τού 1880.
  Έν Ηρακλείω τή 22 "Ιουνίου
  1938
  Ό έπισπεύδων καί παραγγέλ
  λων.
  Ν. Γ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
  -Άττοτελέσματα άπολυτ. έ-
  ξετάσεων Έμπορικής Σχο-
  Έκ των έγνραφέντων 13 μα9η·
  των έν τή εκτη τάξει άπελύθη
  μία μαθητρια παλαιά κατά Ια¬
  νουάριον, μετενεγράφη ίϊς έτ6·
  ραν οχολήν είς μαθητής, απερρί¬
  φθη εί; λόγω άπουσιών και παρε·
  εί; λόγω άπουσιών ώσαύ·
  νιον οί εξής έννεα κατά σειράν
  έπιτυχία;: 1ος Μαλλιωτάκης Μι·
  χαήλ τού Εμμανουήλ. 2ο; ό Ρα-
  πιδπ; Γεώργιος τοΰ Άφεντούλη.
  3ο; ο Τερζάκη; Γεώργιος τοϋ Έμ
  μανουήλ. 4$; 6 Ταχατάκη; Μιχα
  ηλ τού Χαραλάμπου;. 5ο; ό Κα
  τσούλης Βασίλειος τοΰ Δημητρί¬
  ου. 6η) ή Χαραλχμπους Άδαμαν
  τία τοϋ Κων)τίνου. 7ο; ό Μαυρά
  κης Στυλιανός τοΰ Γευργίου. δα
  ή Ίορδανίδου Καασιανή τοϋ Ά
  λεξάνδρου κα'ι 9ος έ Λυκάκη; Ί
  ωσήφ τοϋ Ιωάννου.
  "Ετυχον άριστείου οί εξής δύο
  1ο; ο Μεραμπελλιωτάκη; Μιχαήλ
  τοΰ Ιωάννου καί 2α ή Καχετά
  κη Χαρά τοΰ Μίνωος. ' έλαβον
  τό 5ΐ0δρχχμον βραβείον τοϋ άει
  μνήστου δωρητού Γβωργίου Έμμ.
  Χατζιιστυλιανακη, δημοδιδασκά
  λου, οί πρωτεύΐαντε; εί; τας
  τρείς ανωτέρας τάξεις τή; σχολής
  μαθηταί: Ιο; ό Μαλλιωτακης Μι
  χ»όλ τοΰ 'Κμμχνουήλ, τή; έκτη;.
  2ο; ό Μεραμπελλιωτάκη; Μιχαήλ
  τοΰ Ιωάννου τής πεμπτη; καί
  3ος ό Τζανάκης 'Αλεξανδρος τού
  Μιχαήλ τή; τετάρτη;.
  —Ή λέσχη Προσκόπων Ρε¬
  θύμνης.
  Χθ£; την 7.30 μ. μ. έγιναν είς
  Ρεθυμνον τα έγκαίνια τής Λέ¬
  σχη; Προσκόπων τή; πόλεως ταύ¬
  της. ______
  —Αί άναρρωτικαί άδειαι έκ-
  παιδευτικών.
  ΔΓ έγκυκλ'ιου τού τό ΰπουργεΐ
  όν τή; Παιδεία; πρός τούς γενι
  κου; έπιθεωρητα; όρίζει ότι βΛ
  άναρρωτικαί άδειαι των έκπαι
  δευτικϊιν λειτουργων, αί πέραν
  τοΰ ενός μηνός, αϊτινε; θά χ=ρη
  γώνται ώ; γνωστόν υπο τοϋ οΐκεί
  ου νομαρχου, θά συνωδεύωνται
  απαραιτήτως ύποπιστοποιή^ωςτής
  έπιτροπής, τή; καταρτιζομενης υ
  πό τοΰ οϊκείου έπιθεωρητοΰ.
  —Τό υλικόν πλοίων.
  Δι' αποφάσεως τοΰ ϋπουργείου
  των Οικονομικήν καθωρίσθη ο
  τροπο; τής παραδόσεως υπό των
  τελωνείων υλικών δια την επι¬
  σκευήν πλοίων.
  —Αί έπείγουσαι επιστολαί.
  Είς εκτέλεσιν των άποφάσβων
  τού τελευταίου ΒαλκανικοΟ Συ
  νεδρίου Τ.Τ.Τ. μειοΰνται τα τέλη
  των έπειγουσών έπιστολών άπό 15
  εί; 13 δραχμάς διά τα Βαλκανι-
  κα Κράτη και τά;Κράτπ Μ. Άν·
  τάντ.
  . ΒΑΣΙΛΑΚΗ, τεΰ όποίου τάεΐδη
  είς
  *.
  (θερινόθ ΠΟΥ< ρον ώρα 10μ. μ. ι τοΰ κινηματογρί ύττηαεσιαν τής Γο θερινός «ΑΠΙ ρον ό κολοσσός:_ φρικανός». Κατάΐ κους. ΘΕΑΤΡΟΝ «Κι μαράκη), ΘΙασος κέρη, θ. Σακελλ ♦ ό άγσπητικός τ Προίστάμενος Ιωάννης Γ. Βασίλειον τής ' ΝΟΜΑΡΧΙ —ι Αριθ. 17 * Διακήρυξ πλειοδοτικήί Ό ρί τιής τού Ά μου 1068 πε τελέσεως τ τος Δωροθέι τρας διακηο δρουςκαί τα ύπ' αριθ. 6 ρύξεως έκτ ράν τελειωι ή έκποΐησις κινητών κεΐ| ματικήν περ λΐου Φουρν θεΐσης προ< ιτοτελέσμαι σης δημοττρ νΐου 1938 >
  γηθή την 3
  ραν τής έβ
  καΐ ώραν
  Ή έγκρι
  σματος τή
  πόκειται ε
  πουργεΐοιο
  βούλιον 'ί
  μάτων).
  1) Των
  Α)Γ 1, .
  414)Α, 14
  12)Α. 12)Ε
  Δ, 10)Α,
  μ έ βάσιν
  διά τό σύ'
  ρΐδων ώς
  δραχ. 40!
  καί 2) '
  ματος με
  Μεγάλη
  νέατ άντ
  25.201.
  Ό Πρ< Διει,θυνΐ Ό Γαλί άνεα Γ τι λι Ί Ε ? 4 Ηράκλειον —Κρήτης Γραφεϊα έναντι Παλ. Νομαρχίας ΑΝΟΡΘΩΣΙ^ Πρωΐα Πέμτττη< 30 Ίοονίου 19 ΑΠΟΑΙΑΕΤΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ ΛΟΡΔΟΥ ΠΕΡΒ ΚΑΙ ΤΣΙΑΝΟ Πολιτικαί συνομιλίαι εις Παρισίους. Νέαι διαμαρτυρίαι της Αγγλίας· Η ΑΓΓΛΙΑ ΕΖΗΤΗΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΛ ΕΠΕΜΒΗ ΔΙΑ ΤΟΥΣΒΟΡΜΙ1ΑΡΑΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙ »9 Ίουνίου (τού άντα πο*οιτού μας). — Τηλεγραφήματα έ; Λονδίνου άγγέλλουν ότι οί πολιτικο κύ*λοι αποδίδουν σημασίαν είς τάς συν ομιλίας τάς οποίας έσχε χθές είς Ι*ώ μην ό πρεσβευτής τής Αγγλίας λόρδο ΠέρΟ μετά τού Ιταλού ύπουργού τώ Εξωτερικών κόμητος Τσιάνο. Σχετικώς άναφέρεται ότι'ή Αγγλία εζήτησεν άπό την ίταλικήν κυβέρνησιν νά μεσολαβήση δια την κατάπαυσιν τώ βομβαρδισμών των αγγλικών πλοίων ΣΥΝΕΖΗΤΗΘΗ Η ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΟΥΔΕΤΕΡΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΑΙ 99 Ίουνίου (τού άντα ποκριτού μας).—Κατά τάς έκ τού έξω τερικού πληροφορίας ή πρότασις διά τόν καθορισμόν ούδετέρου λιμένος τόν οποίον εζήτησεν ό βτρατηγός Φράνκο συνεζητήθη μεταξύ "Αγγλίας καί Ίνα λίας. Πάντως όριβνικαί άποφάσεις δέ ελήφθησαν* ΔΙΑΒΗΜΑ ΕΙΣ ΤΟ ΤΟΚΙΟ ΔΙΑ ΤΗΝ Ν ΗΣ Ο Ν ΧΑΤΝΑΝ ΑΘΗΝΑΙ «9 Ίουνίου (τού άντα- ποχριτού μας).—"Έκ Λονδίνου άγγέλλε ται ότι ό έν Τόκιο 'Άγγλος πρεσβευ¬ τής προέβη είς διάβημα πρός την ίαπω· νίκην κυβέρνησιν ζητήσας νά ματαιωθή κάθε πρόθεσις αυτής πρός κατάληψι τής νήαου Χαϊνάν. ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΝΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΣΕΡΒΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 29 Ίουνίου (τού άντα ποκριτού μας).— Υπεγράφη σήμερο μεταξύ Ελλάδος καί Γιουγκοσλαυίας ή νέα σύμβασις ή καθορίζουσαι τάς έμπο ρικάς σχέσεις των δύο χωρών καί ρυθ μίζουσα τας εκατέρωθεν εμπορικάς άν· ταλλαγάς. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟΝ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΙΥΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΑΔΟΧΟΝ ΠΑΥΛΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 29 Ίουνίου (τού άντα ποκριτοΰ μας).—Πρός τόν έορτάζοντα σήμερον Διάδοχον Παύλον ό πρωθυ πουργός κ. Ί. Μεταξάς απηύθυνε συγχαρητήριον τηλεγράφημα. 'Η Λ Β. V. απήντησεν άμέσως πρός τόν χ. Πρωθυπουργόν διά θβρμοΰ εύχαρι- στηρίου τηλεγραφήματος. ΜΕΓΑΛΛ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟΑΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΟΡΕΙ1ΝΑΤ1ΛΙΚΗΝ ΕΛΛΙΛ1 ΑΘΗΝΑΙ^29 Ίουνίου (τού άντα ποκριτού μας).— Ανεκοινώθη ότι ό στόλος θέλει εκτελέση κατά τάς αρχάς Ιουλίου γυμνάαια μάχης παρά τάς α¬ κτάς τής Βορειοανατολικής Ελλάδος. Ο ΣΤΟΑΟΣ ΒΑ ΜΕΤΑΒΗ ΕΙΣ ΜΑΛΤΑΝ ΤΟΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 29 Ίουνίου (τού άντα· ποκριτοΰ μας).—Έν σχέσει μέ τα γυ- μνάσια τοΰ στόλου ανεκοινώθη ότι ταύ¬ τα Οά συνεχιαθώβιν είς τό Ίόνιον πέλα- γος άπό 2—€* προσεχούς μηνός Σε¬ πτέμβριον). Ακολούθως «όν Όκτώβρι- ον ό ατόλος Οά μεταβή είς Μαλταν 'ινα άνταπθίίώση τν,ν επίσκεψιν τού άγγλικού ατόλου είς τούς Έλληνικούς λιμένας* ΜΗΙΚΤΛΙ 8 ΙΣϋΥΡΟΣ ΚΑΥΣΟΝ ΝΑ 29 Ίουνίου (τού άντα· «ονρ.Ίθύ ινχς)·—-ΚαΙ σήμερον έαυνεχί- β'»η είς Αθήνας καί Πβίραιά ό καύσων· Ή θϊρμο*ρ*σία καθ" όλην οήν ημέραν διετηρήθη *ίς τούς 37 καί πλέον βαθ- μ,ούς υπό σκιάν- ΠΑΡΙΣΙΟΙ 29 Ίουνίου (τηλε γραφικώς).—Ό ύπουργός των Έξωτερικώνκ. Μποννέ εδέχθη χθές διαδοχικώς τόν πρεσβευ¬ τήν τών'Ηνωμένων Πολιτειών, τόν κ. Άβενόλ γενικόν γραμ- ματέα τής Κ. Τ. Ε., τόν πρε¬ σβευτήν τής Τουρκίσς, τόν πρεσβευτήν τής Πολωνίας καί τόν πρεσβευτήν τής Μεγάλης Βρεττανίας. Ή συνεργσσία μετά των πρεσβευτών των Ή· νωμ. πολιτειών ιδιαιτέρως καί τής Αγγλίας αφεώρα τό ίσπα νικόν. Αί συνομιλίαι μετά τοθ κ. Άβενόλ καί τοθ πρεσβεο- τοθ τής Τουρκίας άφεώρων τό ζήτημα τής Άλεξσνδρέτ- τας. Τό γαλλοτουρκικόν σύμφω¬ νον φαίνεται δτι θά καταρτι¬ σθή σήμερον τερματιζομένων ούτω των διαπρσγματεύσεων επί τοθ Τουρκοσυριακοΰ. — Έκ Λονδίνου βεβαιούται δτι εσημειώθη νέα πρόοδος είς την επιτροπήν μή επεμβάσε¬ ως λαβοΰσαν νέα μέτρα διά τό Ισπανικόν. Είς την χθεσι¬ νήν αυτής συνεδρίασιν τα επι τευχθέντα άποτελέσματα ίκα· νοποίησαν πλήρως την άγγλι κήν κοινήν γνώμην. —Ό κ. Τσάμπερλαιν άπαν των είς την είς νέαν συζήτησιν , προεκλήθη πάλιν εις την λΑν των Κοινοτήτων, είπεν ο τι δέν εΐχε ληφθή μέΧΡ1 τΓ·ς στιγμής έκ'είνης απάντησις κα τόπΐν των τελευταίων έντόνων διαμαρτυρ.ών πρός την κυβέρ νησιν τοθ Μποθργκος τοθ έκει Άγγλου άντιπροσωπου. ^.η μειωτέον δτι ό "'Αγγλος άντι- πρόσωπος έλαβε νέαν διατα γήν τής κυβερνήσεως τού διά τής οποίας εντέλλεται νά α¬ παιτήση σαφεΐς έξηγήσεις τής κυβερνήσεως τοϋ Μποθργκος. ______ — ΪΑμ ΤΗΣ ΑΝΙ ΕΒΕΑ ΣΥΜΦ ΤΩΝ Μ ΤΗΣ ΕΠΙΤΟΠΗΣ ΜΗ ΕΠΙ <ΐουνί< ταπο«ρ5,οϊ>ϊι.Γ11ς).---ύυκτ3ρΐ'
  ρίαι 4* ./|^ν§|νου άναφέρ*
  τας θίπάνϊς ^ άλήσ&ο
  ς άνακλήσ&ο
  ί έπήλθ
  Ή άσφάλισιςτων αύτοκινητιστων.
  Καταρτισμός είδικης έπιτροττης.
  τας αύτάς πληρ
  ριον 16ήμ.·ρον) θελουν δια
  [ Ι "ίελευ»ϊη λεπτομέρειαι
  καθ"* <» βελουν ανακληθή < ( λονχϊί έξ έκατέρου των Υπό τοθ 6φυπουργείου Εργα¬ σίας κατηρτίσθη έΐιτροπή, είς την οποίαν ανετέθη νά μελετήση την έν γένει κατάστασιν τοθ Τα- μείου Άσφαλίσεως Αυτοκινητι στών, την οικονομικήν τού δυνα μικότητα καί τάς παροχάς αυτοθ είς τούς ήσφαλισμένους, καθώ; καί την θέσιν αυτών. 'Η έπιτροπή, είς την οποίαν μετέχουν καί άντιπρόσωποι αύτο· κινητιστών, διατυπώνουσα τα πό ρίσματα τής μελέτης της, θά 6πο βάλη αύτά είς τό ύφυπουργεΐ όν, προκειμένου επί τή βάσει αυτών νά έξετασθοϋν είς συγ κροτηθησομένην ύτΐό την προεδρί αν τοθ κ. Δημητράτου συνεδρία σιν τού ΔιοικητικοΟ Συμβουλί ου τοθ Ταμείου, τα εξής συνα φή ζητήματα: Ή άκριβής κατάστασις των έ σόδων καί έξόδων τοΰ Ταμείου, ή άσφάλισις των αύτοκινητιστών άπό απόψεως οίκοναμικών επι βαρύνσεων, ή βελτίωσις των πά οογων άσφαλίσεω; καί συντάξειον, ή συμπλγ;ρωματική άσφάλισις των εΙαπρχ-κτόρΐΛν καί τέλος ή , καταγγελία συμβάσεως, έργασί 'ας αύτοκινηαστών καί ή άπ»λ λαγή τοΰ Ταμείου άπό οΕασδη ποτε σχετικής υποχρεώσεως. . Έξ άλλου τό ύφυπουργεϊον '{■* λετα την οικονομικήν ενίσχυσιν διά δανειακών διευκολύνσεων ώρΐ αμένων κατηγοριών σωφέρ όπό την προϋπόθεσιν δτι ούτοι έχουν άποδεδειγμένην ανάγκην τής πά ρΐχής δανείου. ΕΙΣ Ιλ ΙΣΠΛΝΙΚΑ ΕΓίΚΑΟΐθΟΥΗ 5Φ0ΛΡΑ ποκριταί μας).—Τό Ηρακ βάς αγγέλλει ότι σφοδρι Ί&νεχίζονται είς τα ίσπαν Οί "«υβερνητικοί έξακολουθ τάσαΐυν άπεγνωαμένην άμυ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ Τό υπουργείον Γεωργίας δι' έγκυκλίου τού εζήτησε πλη¬ ροφορίας παρά των γεωργικών υπηρεσίαν των νομών περί των τοποθεσιών δπου είνε δυ- νατή ή αποκατάστασις των κτηνοτρόφων, είς εκτέλεσιν τοϋ τελευταίου σχετικοΰ νό- μου. Ώς ανεκοινώθη ή απο¬ κατάστασις των κτηνοτρόφων θά γίνη, τμηματικώς. Η ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΧΟΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΛΑΣΗΘΙΟΥ Δ' αποφάσεως τοΰ ύπουρ- γείου των Έσωτερικών διω¬ ρίσθη διοικητής χωροφυλακής έν ίώ Νομώ Λασηθίου ό ταγ ματάρχης κ. Μ. Βαρουχάκης. Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΣ ΒΡΟΝΤΗΣΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΠΟΙΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Τό Σωματείον Έπΐπλοποιών Ή ρακλείου κατήρτισε τό πρόγραμ- μα τής διοργανουμένης παρ' αύ- τοθ είς την Μονήν Βροντησίου ημερησίας Ι^ρομΫις την προσε χή Κυριακήν 3 Ιουλίου. Τα πρό γραμμα εχει ώς εξής: Συγκέντρωσις έκδρομέων επί τής όδοθ 1821 (Σεϊτάν Όγλοΰ) κατάστημ* Σωκράτους Σπαγουλί- δη ταμίου,τήν 5ην πρωϊνήν. Έκ- κίνησις 5 1)2 ακριβώς. Στάθμευ- σις είς χωρίον Ζαρό καί ά ποβίβασις. Άναχώρησις διά μο νήν Βροντησίου 8ην πρωϊνήν πε- ζοπορία ήμισείας ώρας. Προσκύ- νημα είς την έκκΛησίαν καί πά ρακολούθησις θείας λειτουργίας. Πρόγευμα καί γεθμα κάτωθι των πλατάνων έξ ϊδίων. Άναχώρησις την 4ην μ. μ. έκ τ?ς Ίεράς Μονής Βροντησίου, μετάβασις είς Βότομον καί εκείθεν "είς χωρίον Ζαρό. Άναχώρησις 8ψ μ μ. α¬ κριβώς. Είσιτήρια θά έκδίδωνται υπό των κ. κ. Παπαδάκη, Σαρι- δάκη, Μηλιαρά, Μενεδιάΐου, ίΐα καί Σπαγουλίδη. ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ Γενομένων αρχαιρεσιών τής Κυ- ηγετικής Όργανώσεως Ηρακλεί¬ ου εξελέγησαν οί κ. κ. Γεώρ. Κα ροΰζος ΐΐρόεδρος, Στυλ. Γΐαμα λάκης Άντιπρόεδρος, Αντώνιος Σκουλιδδς Γεν. Γραμματεύς, Γί- ^(ΐθί Β. Μαρής Ταμίας. Σύμβου λοι: Λάζαρος Αλεξάκης, Μάρκος Καστρινάκης, Γεώργιος Κυπρά· κης, Γρηγόριος Κωναταντινίδης, Γεώρ. Λάσκαρης, Μιχ. Μαυράκης, εώργιος ΙΙλευριτάκης καί Ιωάν. εράκης. ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΖΟΟΚΛΕΠΤΟΝ Συνελήφθησαν κσί παρδ- πέμφθησαν είς την Εισαγγε¬ λίαν Ρεθύμνης διά ζωοκλσ- πήν οί Εύστάθιος καΐ Έμμ. Καλονάκης έκ τοθ χωρίου ,'Α ιωμάτων. ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΕΝΝΙΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΒΟΤΛ'Α 1938 Οί έφετεινοί άγώνες διά τό τριετές έπαμειβόμενον Κύπελλον τό ίτζοΐο^ ώς γνωστόν ήθλοθέτη σεν ό κ. Γεώργιος ΒοίλαςΙΙρόεδρος τής Όργανώσεως Άντιαφαιρίσε ως Ηρακλείου, διά την καλλιτέ ραν όμάδα Τέννις Κρήτης, θά γί νούν ένταθθα την προσέχη Κυ ριακήν ώραν 3.30' μ μ. είς τό νέον χωμάτινον γήπεδον τής πό λεως μας. Μετέχουν ό "Ομιλος Τέννις Χανίων καί ή οργάνωσις Ηρακλείου. Τα Χανιά θά άντ: τιροαΐύπε^οθν διά των κ. κ. Ηεμ. Μιτσοτάκη, Ί. Ίωαν/ίδη καί Μιχ. Μουζουράκη, των δίδων Άλίκης Άνθούση καί Κσύλ'χς Μουζουρά- χυ) καί τής κυρίας Φουντουλάκη. Ή ομάς Ηρακλείου άπετελέσθη έκ των κ. κ. Ί. Μηλιδάκη, Ν. Παντελάιίγ;, Ί. Μιΐσοτάκη καί Χρ. Βασιλάκγ|, των δίδων Μερά- πης Κασιμάτη καί Εύτυχίας Πρα τικάκη καί τής κ. Μάργαρετ Νί¬ βα. Τούς αγώνας θά επιτραπή νά παρακολούθησιν καί μή μέ λη τής "Οργανώσεως Τέννις Ή ρακλείου. ΑΙ ΕΠΙΑΗΜΙΚΑΙ ΝΟΣΟΙ Κατ' ανακοίνωσιν έκ τοθ Ύγειονομικοΰ Κέντρου Ηρα¬ κλείου είς τό χωρίον Γέργε- ρη παρουσιάσθη επί πσιδί σκης έ'ν κροΰσμα τύφου Έξ άλλου εδηλώθησαν είς τό 'Υ- γειονομικόν Κέντρον 12 κρού- σματα ίλαρδς παρουσιασθέν¬ τα ένταθθα. Διετάχθη ή λή- ψις των ένδεδει^μένων μέ- τρων. ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΩΝ ΟΠΛΑΡΧΗΓΩΝ Κατόπιν ένεργειών τής Πα- ινελληνίου Συνομοσΐτονδίας Ό Ιπλαρχηγών απηλλάγησαν των έκπαιδευτικών τελών τα τέκνα | των άνεγνωρισμένιν όπλαρ- χηγών κατόπιν τοΰ ύπ' αριθ. 1218 τής 4 Μσΐου 1938 άναγ καστικοθ Νόμου. ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΔΓ ΟΙΚΟΝΟΙΜΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ Χθές την μεσημβρίαν ηυτο¬ κτόνησε βληθείς διά σφαίρας περιστρόφου είς την κεφαλήν ό 23ετής Γ. Πετούσης Οί λό· γοι οΐτινες ώθησαν αυτόν είς τό άπονενοημένον διάβημα τού ήσαν οίκονομικοί. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ Λόγω μή γενομένης άηαρ- 'εΐσα μενοι χιλιάδας. Η ΠΡΟ! ΒΑΛΕΝΒΙΑΝ ΔΕΝ ΕΣΥΝΕΧΙΣΘΗ ΑΘΗΝΑΙ 29 Ίουνίι τη προέλασΐή των έ' θνικοίάγγέΙΙυ^ο^ίΤ' ή προέλο εχισθή μό( έκ'.αθαρισθή τ φθέν έδαφ, «αί έξουδετερα τοΰ πυρο^ικοΰ ωρισμέναι τιστασεως (ν κυβερνητικών ρεινάς περκάς. ΑΕΡΟιΤΙΚΟΙΒΟΜΒΛ ΕΞΑΚΓΛΥΘΟΥΝ ΑΜΙ ΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΧΑΝΙΩΝ Κατ' είδήσεις έκ Χανίων με- ρίμντ) τοθ Δήμου συνεστήθη σαν διάφοροι έπιτροπαί ερ γον των οποίων θά είναι ή καλυτέρα οργάνωσις των Βε νιζελεΐων άγώνων. Είς τούς α¬ γώνας θά μετάσχουν άθλητσί έξ δλων των μερών τής Έλλά δος αμφοτέρων των φύλων. Είς τούς άνακηρυχθησομένους νικητάς θά άπονεμηθώσιν έπα θλα τα όποΐα άθλοθετοθν τό Κράτος, ό Δήμος Χανίων, δι¬ άφοροι τραπεζιτικοί καί έμπο- ρικοί οΐκοι καθώς καί πολλοί Ιδιώται. Η ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΑΕΥΣΕΩΣ Κίχτ' άνακβίνωαιν τοΰ υπουρ· γοΰ της Παιδείας κ. Γεωργακο- «βώλου, κατά τβ τελβυταϊον ύ- πβυργικβν συμβούλιον ένϊκρίθη- βοιν δύο λίαν ένδιαφέροντες νό- μοι δσον άφορο} την διοίκησιν νβμου έπιδιώκεται η προααρμο- γίΐ τής διοικήσεως τής έκπαιδεΰ· σβως χαΐ τής εχπαιδεύσβω; γβνι- κώτερον είς την υπάρχουσαν είς την κοινωνίαν πραγματικότητα έν βυνδυααμφ κυρίως καΐ πρός Συμβουλίσυ. τοΰ Δημοτικοΰ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΑ Διά χθές την εσπέραν έκλή θη είς συνεδρίασιν πρός συ¬ ζήτησιν διαφόρων ύπηρεσιακής φύσεως ζητημάτων τό έποπτι κόν συμβούλιον στοιχειώδους έκπαιδεύσεως Ηρακλείου. Τό συμβούλιον θά άπησχολεΐτο ωσαύτως μέ την χορήγησιν έ- πιδόματος είς διδασκάλους λό γω εύδοκίμου υπηρεσίας. ΔΩΡΕΑΙ Ή οίκογένεια κ. Δημητρίου Γα- Ζριλάχη κατέθηκεν είς μνήμην τής Στυλιανής Ί. Γκαγκόμοΐρου καί υπέρ τοϋ «Άσύλου τής Γε- ρόντισσας» δραχμάς τριακοσίας. ! Δία τάν αυτόν σκοπόν καί υπέρ τοϋ Βρεφοκομείου Ηρακλείου κα¬ τετέθησαν υπό των κ. κ. άδελ- φών Γκαγκόμοιρου, υίών τής με- τασχάαης, δραχμαί πεντακόσιαι. Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΣΗΘΙΟΥ Καθ" ά πληροφορούμεθα Νο μάρχης Λασηθίου διωρίσθη ό έν άποστρστεία συνταγματάρ χης κ. Παπαδημητρίου. Ό νέ- ος Νομάρχης Λασηθίου θά ά- ναλάβρ τα καθήκοντά τού ά¬ πό τού πρώτου πενθημέρου τοθ μηνός Ιουλίου. ΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΕΝ ΑΡΧΑΝΑΙΣ Την προσέχη Κυριακην δίδε¬ ται είς την αίθουσαν τοΰ κινημα· τβγράφου Αρχανών ή ^ διέλεξις τοΰ αύτόθι Μορφβιτικοΰ Συλλό- γβυ μέ όμιλητήν τόν Ιατρόν κ. Άντ. Πλουμίδην καί θέμ«: «Νό- σοι μεταδιδώμενκι διά των έντβ- ΑΘΗΝΙ 29 Ίουνίο , ταποκριτοΰας). — Τηλεγ ι Ίσπανίας ό';θυνεχίζ »νχαι ά , άεροπορικοδο^β'χρδισμοί ί νητικών πό)ι>ν. Οί έθνικοί ά
  είς τό νά έ.ηδεν£βο·»ν την
  των κυβερν^κών διά τής χά
  των βάσεων ιεφθδιααμοΰ τ ο
  τάς ύπαρχοτ»ς πληροφορίας
  κων πηγών, εγάλαι άποθήκα
  χικών των κ£ρνητικών κατϊ
  εκ των τελε<αίων βομβαρδι άεροπλάνων ί»ΰ 4»ράνκο. ΤΑ ΕΠΡ.Ι ΓΕΡΜΑΙΙΝ-ΛΙΒΟΥΙ ΑΘΗΝΑ; *» Ίουνίου ποκριτοΰ μαι.— Νεώτεραι ρίαι έκ τούνξωτεριχού βι έν ΛΙέμβλ τή|ΐ».ιθουαν£ας επι ταξϋ ΑιΟουχβν καί Γερμα τα όποϊα έφοώθη είς Λιθουί τραυματίοθηφ» 7 Γερμανοι Η ΕΝΑΡ3 ΤΩΝ ΕΡ ΑΘΛΗΤΚΩΝ ΑΓ£ Ίουνίου Ι 3ΟΟ άθλητώ οί πρώτοι έρ βλητικοί άγώνίς. Τούς αγών κολούθησε π^ηθος φιλάθλοί ,τών οποίων πεΐλοί εργάται ι ληλοι. ΕΙΣ ΔΡΑ ΚΑΙ ΠΑΝ ΙΑΝ ΓΙΝ ΡΑΚΙΚΟΙ ΑΠ μας) Δράμαν 1] "ίίμάς* τΓ Ίουνίου ι Σήμερον άρ θ£ ^ γ ραστή καί ή