95967

Αριθμός τεύχους

4902

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

1/7/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΟΑΡΑΣΚΕΥΗ
  φιοιη δυλ. 15
  ΙΟΥΛΙΟΥ
  1936
  Τιμΐ)
  φιιλλ<>
  ι_>αχ. "_'
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ Μ1ΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΑΝΟΡ
  ΝΑ ΠΡΟΑΑΒΩΜΕΝ ΤΟΝ ΚΙΝ1ΥΝΟΝ
  ΠΟΥ ΕΙΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΕΙΛΗΣΗ
  Άσχβλούμενοι άλλοτε μέ
  τό πρόβλημα τής οργανώ¬
  σεως των διαφόρων παραγω-
  γικών κλάδων τής χώρας μας
  καί ιδιαιτέρως τής γεωργί¬
  ας, ύπεστηρίξαμεν ότι ή μ©-
  νοκαλλιέργεια είναι καί έ-
  πιζήμιος καί άντιοικονομι-
  κή κ«ί ετονίσαμεν την α¬
  νάγκην τής στροφής πρός
  την ποικίλην καλλιέργει¬
  αν. Πόσον δέ όρθή είναι ή
  άποψις αύτη, απεδείχθη δυ·
  ατυχώς κατά τόν τραγικώ-
  τερον τρόπον άπό τάς ζημί¬
  ας πού επέφερεν εφέτος είς
  την άμπελουργίαν ό περονό-
  σπορος. Διότι ύπάρχουν άν-
  θρωποι οί όποΐοι περιωρί-
  σθησαν είς την καλλιέργει¬
  αν ^ τής άμπελου μόνον καί
  οί όποΐοι ύπέστησαν άνεπα-
  νορθώτους ζημίας, άφοΰ τό
  μοναδικόν των είσόδημα κα
  τεστράφη. Άλλά δέν είναι
  βεβαία η μονοκαλλιέργεια
  τό μόνον κακόν. Τό χει-
  ρότερον είναι ότι καί ή
  καλλιέργεια αύτη δέν γί-
  νεται κατά τρόπον έπιστημο-
  νικόν. Καϊ τό έτι χειρότε-
  ρον, ότι δέν λαμβάνεται ου¬
  δέν μέτρον πρός εξουδετέ¬
  ρωσιν των κινδύνων οί ό¬
  ποΐοι ειμπορεί βεβαία νά μην
  είναι άμεσοι, ύπάρχουν δμως
  πάντοτε καί δέν άποκλείε-
  ται φυσικά νά εμφανισθούν
  κάποτε καί. νά έπιφέρουν
  άνεπανορθώτους καταστρο
  φάς.
  Τοιούτοι δέ κίνδυνοι είναι
  αί διάφοροι 'φυτονόσοι άπό
  τάς οποίας πρ©σβάλλονται «ι
  άμπελοι κυρίως. Καί διά
  πλείστας μέν έκ των άσθε-
  νειών αυτών, ή έπιστήμη δι-
  αθέτει εύτυχώς τα μέσα τής
  προλήψεως καί καταπολεμή
  αεώς των, όπως διά τόν πε-
  ρονόσπορον, την χολέραν,
  την εύδημίδα καί άλλας. Δι¬
  ότι πρέπει νά σημειωθή
  έτι καί εφέτος εάν οί άμ-
  πελουργοί ένήργουν εγκαί¬
  ρως τούς ψεκασμούς, ό πε-
  ρονόσπορος, ή δέν θά ενεφα¬
  νίζετο διόλου, ή θά κατε-
  πολεμεϊτο ευθύς άπό τής εμ¬
  φανίσεως τού καϊ δέν θά έ-
  προκάλει τάς ζημίας πού έ-
  προξένησεν. Ύπάρχουν ομως
  δυστυχώς καί φυτονόσοι διά
  τάς οποίας ή έπιστήμη δέν
  διαθέτει μέχρι τής στιγμής
  ουδέν άποτελεσματικόν μέ¬
  σον καταπολεμήσεως καί πε-
  ριορισμοϋ των μετά την έμ-
  φάνιοίν των. Καί τοιαύτη ά-
  σθένεια είνε ή φυλλοξήρα.
  Εναντίον τής φυλλοξήρας,
  δέν ύπάρχει ατυχώς ουδέν
  δραστικόν φάρμακον. Καί ή
  τρομερά νόσος μεταδίδεται
  μέ καταπληκτικήν ταχύτητα
  καί έπιφέρει όπου εμφανι¬
  σθή ολοκληρωτικήν κατα¬
  στροφήν, τελείαν έρήμωσιν.
  Αυτόν λοιπόν τόν κίνδυνον
  δέν θά έπρεπε ν' άγνοώμεν,
  οϋτε καί νά λησμονώμεν
  ούδ' επί στιγμήν. Καί θά έ¬
  πρεπε νά λάβωμεν όλα τα
  μέτρα προφυλάξεως άπ' αυ¬
  τού. Διότι πρέπει νά σημει¬
  ωθή ότι εάν δέν ύπάρχουν
  φάρμακα πρός καταπολέμη¬
  σιν τής φυλλοξήρας ύπάρ
  χούν ομως τρόποι άποφυγής
  ραθρον, άφοϋ την βάσιν τού
  εϊσοδήματός μας άποτελοΰν
  τα άμπελουργικά προϊόντα.
  Δυστυχώς ομως δέν έπράξα-
  μεν τίποτε πρός εξουδετέρω¬
  σιν τού ένδεχομένου αύτοΰ
  κινδύνου.
  Καί την ευθύνην την φέ¬
  ρομεν ημείς οί ϊδιοι καί πρω·
  τίστως βεβαία οί διευθύνον¬
  τες τάς γεωργικάς μας όρ-
  γανώσεις καΐά τα τελευταία
  έτη. Διότι τό Κράτος, οφεί¬
  λομεν νά τό ομολογήσωμεν,
  έπραξε τό καθήκον τού. Προ-
  σεφέρθη νά βοηβήση. Άλλ'
  ήρνήδημεν την προσφοράν
  τού. Πρό διετίας, απέστειλεν
  ειδικόν διά την άμπελουργί¬
  αν γεωπόνον, τόν τμημα-
  τάρχην τοΰύπουργείου Γεωρ¬
  γίας κ. Ζούκαν διά νά όρ-
  γανώοη μεγάλο πρότυπον
  φυτώριον άμερικανικών κλη¬
  μάτων, δια την χορήγησιν
  είς τούς αγρότας μας φυ-
  τωρίων δι' ών βά άντικαθί-
  στων βαθμιαίως τα οημερι-
  νά άμπέλια των, εζήτησε
  μόνον νά διαθέση τό Γεωρ-
  γικον Έπιμελητήριον κα¬
  τάλληλον αγρόν άρδεύσιμον
  40—50 τουλάχιστον στρεμ-
  μάτων εκτάσεως διά νά γί¬
  νη τό φυτώριον αύτό. Άλ¬
  λά, παρά τάς ενεργείας τοΰ
  κ. Ζουκα, παρά την επέμ¬
  βασιν διαφόρων άλλων πα¬
  ράγοντος ν καί παρά την τε
  ραστίαν σημασίαν την οποί¬
  αν είχε καί έχει τό ζήτη-
  μα, διά την τύχην καί τό
  μέλλον τού τόπου μας, έν
  τβι'>τ<Μ<5 τβ κατάλληλον πρός τουτο κτήμα δέν παρεχω ρήθη. Καί τό φυτώριον των άμε¬ ρικανικών κλημάτων δέν ί- δρύθη, άνακληθέντος έν τώ μεταξύ είς την κεντρικήν υ¬ πηρεσίαν καί τοΰ αποστα¬ λέντος είδικοΰ διά την άμ¬ πελουργίαν* γεωπόνου. Νοη- μονέατεροι ομως καί δραστη ριώτεροι οί Χανιώται, προσ έφερον την άπαιτουμένην καί κατάλληλον έκτασιν |*γής καί τό φυτώριον των άμερικανικών -κλημάτων ι¬ δρύθη είς τα Χανιά μολονό τι ή καλλιέργεια τής άμ πέλου καί ειδικώτερον τής σουλτανίναι είναι άοιίμαν τος είς τόν νομόν Χανίων έν συγκρίσει πρός τόν νο μόν Ηρακλείου. Τό ζήτημα όμως αύτό, εί¬ ναι κολοσσιαίας σημασίας διά τόν τόπον μας. Καί δέν πρέπει νά έγκαταλειφθή ή νά λησμονηθή. Άλλά δι' αυτόν ακριβώς τόν λόγον καί θά τό έρευνήσωμεν κα¬ λύτερον, ζητοΰντες έν τω μεταξΰ καί τάς γνώμας καί άντιληψεις των είδικών, έπ' αυτού. Ειδικώτερον προκειμένου περί των αμπέλων, έχει ά- ποδειχθή υπό τής πείρας καί τής επιστήμης, ότι τα άμε- ρικανικά κλήματα δέν προσ- βάλλονται υπό τής φυλλοξή¬ ρας, Ιχουν, δηλαδή, πλήρη άνοσίαν. Στοιχειώδης έπομέ νως φρόνησις θά έπρεπε νά μας οδηγήση είς βαθμιαίαν αντικατάστασιν ολων των αμπέλων μας δι' άμερικανι¬ κών κλημάτων. Διότι, εάν, ό μή γένοιτο, εμφανισθή πό- τέ φυλλοξήρα είς τόν τόπον μας, τότε αί καταστροφαί θά είναι, άνεπανόρδωτοι καΐ ίλοι, γινργοϊ χαι μή, θά εΰ- ες οικονομικόν βά- Πεταχτά , σημειώμστα ΤΟ ΔΡΑΜΑ ^Μεγάλο λαχεϊο τέλος πάν των γιά τίς Άθηναϊκές έφημε ρΐδες ή περΐφημη δίκη τής «Μοιραίας γόησσας» Ύβόνης Περδικάρη. Πλουσία λε(α, πά ρέχει άνεξάντλητη τροφή. Καί οί δημοσιογραφικοί κονδυλοφό ροι μετεβλήθησαν είς ράμφη γυπών ποΰ σπσράζουν θθμα καί θύτιδα διά νά δώσουν τροφήν είς τό πειναλέον κοι¬ νόν. Στήλες όλόκληρες κατα- λαμβάνουν οί περιγρσφές τής δίκης κάθε μερά στΐς έφη μερΐδες. Τίποτε άπ' τή ζωή τοϋ ζεύγους δέν έμεινεν άθι- κτο. Συνήγοροι καί μάρτυρες κατηγορίας καΐ ύπερασπΐσε- ως, έ'νορκοι καΐ σύνεδροι,πρα- κτικογράφοι καΐ κοινό, είσήλα. σαν κοΐ είς αυτόν άκόμη τόν] κοιτώνα τής κατοικίας τήςόδοΰί .ΓκυλΦόρδου κοΐ δέν άφηκαν; τίποτε άνεξερεύνητο. Κανένςή μυστικό.Ή Θέμις δέν άναγνω ρΐζει μυστικά Θέλει νά τα ξέ¬ ρη δλα, νά μή τής διαφύγη τΐποτε, προκειμένου νά θέση σέ κίνησι τή ζυγσριά της κοτΙ νά εκδώση την άπόφασΐ της. Κοΐ ίΐναι δικαία ή άξίωσίς της βεβαία Άλλά ή άδηφαγία τού κοινοθ; Αυτή ή έξημμέ- νη περιέργεια τής πρωτευού¬ σης πού ζή καί άναπνέει μέ τό δραμα καί την πολύκροτο δίκη τού καί δέν έννοεΐ νά ίκα νοποιηθή άν δέν μάθη κσί την τελευταία λεπτομέρεια; Κι' έ- πειτα ή προθυμία των εφημε¬ ρίδων νά προσψέρουν την τρο φή πού άπσιτεΐ αυτή ή περιέρ γεια τοΰ κοινοθ; Πώς ν* έξη γηθοθν αϋτά; Γιατΐ νομίζω δτι είναι άξιο μελέτης καί τό φαινόμενο αύτό, τουλάχιστον οσο καί τα οϊτια πού επροκά¬ λεσαν τό δραμα. Άλλά οί Ά θηνοϊοι συνάδελφοι δέν έ'χουν φοίνεται καιρό γιά τέτοια μι κροπράγματα. Ηθέλησαν νά έρευνήσουν τα αί'τιοτ τού δρά ματος καί νά βγάλουν συμπε ράσματα. Κι' έμίλησαν γιά παθολογικον έρωτισμό τής Ύ¬ βόνης καί γιά ψυχική διαστρο- φή "Αλλοι έκαμαν ψυ- χολογία τοΰ έ'ρωτα γιά νά δι- καιολογήσοον την άνοχ'ή τοϋ θύματος στίς τόοες άπιστίες καί την έκλυτη' ζωή τής συζύ γου τού. Κανείς δμως δέν μδς εϊπε τίποτε γιά την κοινωνι κή σαπίλα, γιά τόν ήθικό ξε πεσμό, γιά την κατάτττωσι των αίσθημάτων καΐ την δισστροΦή των σκέψεων ποΰ άποκαλύ πτει ή δίκη αύτη. Κι' δμως αύ τό θά έπρεπε νομίζω νά προ σέξωμεν Ιδιαιτέρως. Πολύ πε ρισσότερο μάλιστα άφοΰ πρό- κειται γιά τό βασικώτερο πρό βλημα τής ζωής, τό γάμο. ΈδΟ λοιπόν, είνε μιά άπ' τίς άπειρες περιπτώσεις δπου ό γάμος γίνεται δπως καί τό κοκτέϊλ. Συμφεροντολογικός ύπολογισμός άπό τή μιά, δόν- ζουάνικός σνομπισμός άπ' την* άλλη, έλλειψι αίσθημά¬ των, έ'λλειψι ψυχικότητος, πε· ρ(σσε:υμα έγωϊσμοϋ κι' άπό τα δύο μέρη, ζωή χωρίς σκο ΐΐούς κσί ίδανικά. Πώς νά εύ δοκιμήσρ γάμος μέ τέτοια συ- στατικά στοιχεΐα; Τό άποτέ- λεσμα, φυσικό, δέν άργησε νά έλθΓ) ώς μοιραία πλέον λύ σι τοϋ δράματος: Ένας νέ κρός καί έ'να ζωντανό πτώμα μέ στολή ύποδίκου. Καί άφοΰ πρόκειται περί πτωμάτων, εί¬ νε φυσικό ν' ακούωνται άνα θυμιάσεις. Δέν είνε φυσικόν δμως νά τρέφεται μιά κοινω νία μέ άναθυμιάσεις. Καί εί¬ ναι κοιρός θαρρώ άντί νά πε ριμένωμε τό κάθε δρθμα ώς τροφή, νά ιδούμε πώς μποροΰ με νά άντιδράσωμε στή δημι- ουργία τού. Μ. Η ΔΙΑ ΤΗΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙ1ΙΟΥ ΟΠΠΣ_ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ ΑΙΩΝΙΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΊΙ θερινή ζέσχη υπήρξεν άνέ- χαθεν δημιουργος προδλημάτων. Οί εργαζόμεναι καί τα ϋίρος δ¬ πως καί τον χειμώνα δέν μποροθν νά την έννοήσουν. Ενθυμούμαι Ινα παλα.ότερον ζυγι^'οντα .. μέ- ρικά κιλά παραπάνω άπό τό κα¬ νονικόν 6άρος. Κάθε τέτοια έπο· χή, έσυνήθιζε ένώ περίέφερεν είς τό πανσεληνοειδές τού πρόσωπον, Συναχώνϊσθε. ΙΙροτιμάτε νά ατα- ματήσετε τόν ά.εμιστήρα. Καί νά ζητήσετε πάλιν άλλοθ την λύσιν τοΰ προβλήματος. Ό Ροασίν: διά νά κρίνττ; τό τραγοθδι ενός Γερμανοΰ βασιλέ ως, τοΰ είπεν απλώς: «Μξγαλειό- τατε τραγουδήτε πράγματι ώς βα¬ σιλεύς!». Τό ίδιον θά συμβή καί δι' ημάς δταν είς τό άντικρυνόν δένδρον τοποθετηθή μετ' ολίγον ό τζιτζικας. θά ϋμνοΰμε τό τραγοΰ- δι τού κατ' ανάγκην. Διαφορετι κά δέν θά είνε δυνατόν νά υπο φέρωμεν. Ό περίφημος «άνεμό- Εΐνε γνωστόν τό ένδιαφέ | ' ρον τοϋ νέου Κράτους πρός ' όρ/άνωσιν τής κοινωνκη'ς προ νοίας καί ιδιαιτέρως πρός πε ρΐθαλψιν καί προστασίαν των (πτωχών καί άπόρων παιδιών. , Ευθύς άπό τής πρώτης ημέ¬ ρας τής συγκεντρώσεως των έξουσιών είς χείρας της, ή Κυβέρνησις έλαβε σειράν μέ- τρων πρός ανακούφισιν των πασχόντων. Καί δέν εδίστασε νά επιβάλη καί ειδικήν πρός τόν σκοπόν αυτόν φορολο¬ γίαν επί τοϋ χαρτοσήμου καί των σιγαρέττων, διά την εξεύ¬ ρεσιν των απαραίτητον χρη- μάτων. Άλλ' αί άνάγκαι εί¬ ναι πολλαί, διότι καί ή κοι- νωνική δυστυχία υπήρξε πάν¬ τοτε μεγάλη, καί τα ποοά τα όποϊα διαθέτει τό Κράτος δέν έπαρκοθν. Δι' αύτό κσί έζη τήθη ή συνδρομή ολοκλήρου τής κοινωνίας καί Ιδιαιτέρως των εύπορωτέρων τάξεων. Καί επετεύχθησαν όντως πολ- λά μέχρι σήμερον &ίς πλείστας πόλεις. Καί είς την πόλιν μας συν¬ ήλθε προχθές υπό την προε- δρίαν τοϋ κ. Νομάρχου μέγα λη σύσκεψις έξ δλων των αρ¬ μοδίων, άσχοληθεΐσα μέ τό ζή τημα τής οργανώσεως ιής κοι- νωνικής προνοίας καί ιδιαιτέ¬ ρως τής περιθάλψεως τοθ παιδιοΰ. Καΐ απεφασίσθη ή "ίδρυσις καί λειτουργία παι- δικών έξοχών, παιδικών σταθ μών, παιδικών λουτρών. άσύ λων τοΰ παιδιοΰ, βρεφοχομι- κων σταθμών, συσσιτίων καί άλλων. Άνεγν£ύρίσ9η δμως, ^ιι κ ' τό. τεράστιο μαντήλι τού, νά έ ' Ζ ρωτα: — Γιατί χάνει ζέστν;; Ήτο Ύΐλί^ιον τό έρώτημα; Ύ· ποθέτω δχι. Ό ίδρώς πού περιέ σαρκος» τοΰ Άνακρέοντος θά τό λουεν τόν έρωτώντα, άπε- ) μεταβάλη πραγματικώς είς μαριδοτηγανιστήριον τής άγοράς. Κ«ι ,Οά ^τ«λήγωμεν μακαρίως θά στάζουν επάνω μας, είς νέον έπιτεϊνον την σύγχυσιν τέλει ζωντανήν απόδειξιν περί, εΡωτημα επιτεινον τψ συγχυσι; τού έναντίου. Κάνει ίΤέστγι διά νά ! των .πρ«Υμίτων: Ι ιατί κάνει ζε τοΰ έναντίου. Κάνει ζέστη διά νά ώρΐμάσουν οί καρποί; Άλλά μή πως είνε άνανας τα κεφίλι τοΰ πρώτου άνθρώπου τής ημέρας; "Εδώ ό καρπός δέν ώριμάζει. Διαλύεται! 'Υπάρχουν στιγμαί καύσωνος καί στιγμαί θορύβου. Καί συμ- βαίνε: τουτο τό τερατώδες— είς την Έλλάδα τουλάχιστον: Ό ΰόρυδος νά συμπίπτη μέ τόν καύσωνα καΐ τάνάπαλιν. Άνε- βαίνει τό θερμόμετρον. Άνεβαί- νουν καί οί θόρυβοι άπό τάν δρό¬ μον. Ό έργαζόμενος κύπτει διά νά...ε'ορη ίδέες ή νά συναρμολογή ση μίαν φράσιν ή νά τελειώση μίαν επιστολήν ή όποία δυστυχώς δέν άρχίζει μέ έκεϊνο «τό υγείαν Ιχω καί υγείαν έπιθυμώ δι' ύμάς».Άλ λά πώς θά φέρη εί; πέρας την προσπάθειαν; Ό τυφλός τραγουδι- στής, ό πλανόοιος μανάβης, ό επωχούμενος παγωτατζής, ό κου- λουροπώλης μέ τα δίαΐιχα πώς νά τάν άφήσουν καί ποθ; Μαζύ μέ τού; 37 βαθμούς Κελσίου τόν κα- ταδιώκουν παντοΰ καί πάντοτε. —Ώστόσο αί «ώραι ήσυχίας το6 κοινοθ» τάς &κοί»ς λίαν άξιεπαί- νως έθέσπισαν τελευταίως ό τού ρισμάς καί α£ κατά τόπους ά-1 στυνομίαι δέν άποτελοΰν μίαν λύ-, σν τοΰ προβλήματος; Αύτό θά ύπενθύμι^γ ϊνας συ ζητητής καλής πίσϊβως. Καί θά τα υπενθύμιζεν δικαίως. Α£ ώ ραι ήσυχίας πού έφαρμόζονται καί έπιβάλλονται αυστηρώς είνε Ινας σταθμός προόδου διά τό θέρος. Ηαύουν οί άναθεματισμέ- νοι ο£ συνδυασμοί: Ζέστη άφόρη: τος καί χαλασμός κόσμου. Ό πο- λιτισμός άρχίζει επί τέλους νά γίνεται έννοια πραγματική καί είς τό σημείον αύτό. Έν πάση περιπτώσει τ» πραβλήματα έξα- τής ώρας κολουθοΰν. 'Η ^χ^ ή ρ Ιχει ανάγκην άνεμιστηρος: Άπά τάς Άλπεις. Άλλά π&ός χί; Αύζ Αρι>
  Αριθ
  μ
  στη οταν τραγουδα ό τζίτζικας;
  Τα προόλήματα θά μείνουν καί
  έδώ προβλήματα. βά συμβή διά
  τόν καύαωνα δ,τ: καί διά τό νόη
  μα τής ζωής γενικώτερα: "Οσο
  καλυτέρα προσπαθή^ νά τό κατα
  τοπίσης, τόσο μπερϊεύεσαι!
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Τα παιδαγωγικά Συ-
  νέδρια.
  Είς Μοΐρες συνήλθε προ-
  χθές παιδαγωγικόν συνέδιον
  των έκπαιδευηκών τής περιφε¬
  ρείας Γόρτυνος υπό την προε-
  δρΐαν τοθ έπιθεωρητοΰ κ.
  Τσαγκιά είς τό οποίον έλαβον
  μέρος άνω των εκατόν διδα
  σκάλων καί διδασκαλισσών
  Αί εργασίαι δέ τοθ συνεδρΐου
  έστέφθησαν υπό πλήρους επι¬
  τυχίας. Παρόμοια συνέδρια
  καί συγκεντρώσεις θά συγκρο-
  τηθοθν ασφαλώς καΐ είς δλας
  τάς άλλας περιφερείας δπου
  δέν εγένοντο εισέτι. Καί πρέ¬
  πει νά γίνη τουτο. Τα συ^έ
  δρια αύτά άπεδείχθησαν θε-
  σμός έξαιρεηκώς . χρήσιμος.
  Βοηθοθν είς την γνωριμίαν
  των διδαοκάλων μεταξύ των,
  είς την ανταλλαγήν γνωμών,
  είς την εύρυτέραν μόρφωσιν
  των διά τής ελευθέρας συζη¬
  τήσεως καΐ συμβάλλουν τα
  μέγιστα είς την ανάπτυξιν τής
  παιδείας.
  Οί άνάπηροι.
  "Οπως κάθε χρόνον καί ε¬
  φέτος τό Ταμείον Θυμάτων
  Πολέμου θά χορηγήση έπιδό-
  ματα είς τούς έχοντος ανάγ¬
  κην λουτροθεραπείας καί άε-
  ίινεβζΐνετψέϊ^^ρ^^ερανεΐας διά την μετάβα
  έδώ, δέν έΐταρκοΰν τα χρήμα-
  τα τα όποΐα διαθέτει ό κρα-
  τικός προϋττολογισμός διά
  τάς τόσας ανάγκας πού ύ¬
  πάρχουν. Διεπιστώθη δτι αί
  είσφοραί των πολιτών δέν
  υπήρξαν άνάλογοι πρός τάς
  γενομένας προβλέψεις, διότι
  ττολλοί παρημέλησαν ν' άπο-
  στείλουν τό ποσόν πού κα-
  τελογίσθη είς αύτούς άπό
  την συσταθεΐσαν πρός τουτο
  άλλοτε επιτροπήν. Κατόπιν
  αΰτοΰ ό κ. Νομάρχης, ώς
  πρόεδρος τοΰ Πατριωτικοϋ Ί-
  δρύματος, απέστειλεν επιστο¬
  λήν είς τούς καθυστεροϋντας
  την εΐσφοράν των καί ύπεν-
  θυμίζει την υποχρέωσιν των
  νά συνδράμουν την κατσβ-ϊλ-
  λομένην προσπάθειαν περιστο
  λής τής κοινωνικής δυστυχί¬
  ας καί περιθάλψεως των ά¬
  πόρων καί άσθε νίκων παιδι-
  ών. Δέν ύττάρχει δέ άμφι-
  βολ(α ότι δλοι θά σπεύσουν
  νά συμμορφωθοΰν καί ■> έ·ζ-
  δηλώσουν τα φιλάνθρωποι
  σίσθήματά των. Ή κοινωνια
  μας άλλωστε διεκρίθη πάντο-
  τε διά την φιλαλληλίαν κηί
  τα άνθρωπιστικά της αίσθήμα
  τα. Καί ό σκοπύς διά τόν ο¬
  ποίον ζητεΐται τώρα ή συν¬
  δράμη της, είναι μεγάλος, εί¬
  ναι εύγενής, είναι ίερός. Πρό
  κείται διά την περίθαλψιν τοθ
  παιδιοΰ. Καί τα παιδί αποτε¬
  λεί την έλπίδα καί τό μέλλον
  -ού "Εθ,νους·.
  πόλεις καί έξοχάς. "Ηδη μά
  λιστα ήρχισεν ή σχετική πρός
  τουτο προεργασία. Πολύ ορ¬
  θώς. Ελπίζομεν δέ ότι τα έ
  πιδόματα θά είναι σημαντικά.
  Οί άνάπηροι πολέμου άποτε-
  λοθν την συμπαθεστέραν τά¬
  ξιν. Έδω<αν τό αΤμα καί την υγείαν καί την σωματικήν των άκεραιότητα διά την πα· τρίδα. Καί δικαιοΰνται κάθε περιποιήσεως, περιθάλψεως καί στοργής. Δέν είναι μό νόν θύματα. Είναι πρό πάν των έθνικοί ήρωες. Ή κτηνοτροφία. Τό υπουργείον τής Γεωργί άς εζήτησε·/ άπό τάς κατά τό πους υπηρεσίας τού νά τοθ άναφέρουν είς ποίας περιφε¬ ρείας είναι δυνατή ή αποκα¬ τάστασις κτηνοτρόφων διά τής χορηγήσεως βοσκοτόπων είς αύτούς. Ή πρώτη καλή άρχή, λοιπόν, ένισχύσεως καί όργα νώσεως τής κτηνοτροφίας γί· νεται ήδη. Καί βεβαία δέν ύ- πάρχει άμφιβολία δτι ή άρχή αυτή θά έχη καί συνέχειαν. 'Η κτηνοτροφία άλλωστε άπο τέλει σπουδαίον παράγοντα τοθ έθνικοϋ πλούτου, καΐ άξΐ ζει κάθε υποστηρίξεως.Έξ άλ- λου ή σημερινή κυβέρνησις άν τελήφθη την σημασίαν τής κτηνοτροφίας καΐ φαίνεται ά- ποφασισμένη νά λάβΐ] σοβαρά μέτρα υπέρ αυτής. σΐνΐ Είς τό Βροντήσι. Άθρόα προβλέπεται ή συμ- μετοχή συμπολιτών είς την έκδρομήν τού Σωματείου Έ- πιπλοποιών είς την ιστορικήν μονήν τοΰ Βροντησίου, με¬ θαύριον Κυριακήν. Ή καλή όργάνωσκ:, ή ώραία διοδρο μή διά τής επαρχίας Μαλε- βυζίου, τοθ Πανασσοΰ, τής Γέργερης, τοϋ Ζαροϋ, τό γε- μθτο μαγείαν καί γραφικότη- τα τοπεϊον τής μονής τοϋ Βροντησίου είς τάς ύπωρείας τοθ Ψειλορείτη άποτελοΰν στοιχεΐα πού Θά προσελκύ- σουν ασφαλώς πολύν κόσμον. .'Έττειτσ τ ΙΑονί αύττ έχϊ,ν με- /γΐστην Ιστορικήν καί καλλι- διδάχθη τό πρώτον ό Μέγας Θεοτοκόηουλος (Γκρέκο) την ζωγραφική". Είς αυτήν κατέ- φευγον οί επαναστάται κατά τοΰς χρόνους των μεγάλων ά- πελευθερ'-οτικών ογώνων. Είς αυτήν είμπορεΐ νά εϋοΓ| κα¬ νείς σήμερον την γαλήνην τής ψυχής καΐ την απόλαυσιν των αίσθήσεων. Η όδός Μοχοϋ. Αί εργασίαι πρός κατασκευ¬ ήν τής όδοΰ Σταλίδος—Μο- χοθ, είχον διακοπή, ώς επλη¬ ροφορήθημεν έξ αίτίας τής ελ¬ λείψεως έργατικών χειρών κα τα τούς τελευταΐους μήναςτών έντατικών καλλιεργειών καί τής συγκομιδής των δημητρια κων. "Ηδη δμως ύπάρχουν έρ γατικαί χεΐρες άφθονοι. Καί πιστεύομεν ότι θά έπαναλη· φθοΰν τό ταχύτερον αί εργα¬ σίαι άφοθ άλλωστε ύπάρχει έγκεκριμένη πίστωσις 200 χιλ δραχμών καί άφοϋ τόσον τα έπαρχιακόν ταμείον δσον καΐ ή Γενική Διοίκησις έ'χουν την διάθεσιν νά ένισχύσουν την εκτέλεσιν τοϋ έ"ργου μέχρι πλή ρους αποπερατώσεως τού καί μάλιστα είς τό συντομώτερον δυνατόν χρονικόν διάστηαα. των είς εΐδικάς λουτρο-' τεχνικήν αξίαν. Είς αυτήν I- Ας ελπίσωμεν. Είς τό πρόγραμμα δράσε¬ ώς της ή τοπική έπιτροπή Τού ρισμοϋ περιλαμβάνει καί την οργάνωσιν καί εκμετάλλευσιν των ίαματικών πηγών τής Κρή της καί κατά πρώτιστον λό¬ γον βεβαία τοθ Λέντα την ο¬ ποίαν καί τό ύπουργεΐονΤουρι σμοθ θεωρεΐ ώς εκμετάλλευ¬ σιν. "Ας ελπίσωμεν λοιπόν ότι συντόμως θ' αποκτήση καί ή Κρήτη τάς λουτροπό· λεις της. Θά δώσουν νέαν ζωήν καί νέαν κίνησιν. Κσί θά συμβάλουν είς την σημαντι κήν ανάπτυξιν τού τουρισμοθ. Θά ελέγαμεν μόνον ότι θά πρέπει ν' αρχίση ά'ί.έ.σως τ Έ πιτροπή τάς έηί τοθ ζητήμα- τος τούτου ενεργείας της,
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  (θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμε
  ρον ώρα ιθμ μ. τό άριστούργηιια
  τού κινηματογράφου: «Είς την
  ύττηαεσίαν τής Γαλλίας».
  θερινός «ΑΠΟΛΛΩΝ»-Σήμε¬
  ρον δ κολοσσός: <Σκιπίων ό ά- φρικανός». Κατάλληλον δΓ άηλί- κους. Προιστάμενος Τυττογραφείου "Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης 'Αρώμ&ς 12438. Είδοποίησις Άναβληθέντος πλειατηριασμοΰ. Ό συμβολαιογράφος Ηρακλείου Εύστράτιος θεοδώρου Γαρεφαλά¬ κης έν Έρακλείψ έδρεύων καί κατοικίαν δηλοιτοιώ δτι: Ό διά τοΰ ύπ' αριθμόν 7448 τής 14 Φεβρουαρίου ετους 1933 προγράμματό; μου,· περίληψις τοΰ ίποίοα εδημοσιεύθη εϊς τό ΰκ' α¬ ριθμόν 3399 τής 16 Φεβρουαρίου ΕδΕου ετους φύλλον τής ενταύθα εκδιδομένης εφημερίδος «Άνόρ- θωσις» προκηρυχθεΐς δημόσιος άναγκαστικός πλειστηριασμΐς τή έπισπεύσει τής έν Αθήναις έδρευ οΰσης Έθνικής Κτηματικής Τρα πέζης τής Ελλάδος κατά των ό- φειλετών συζύγων ΣτυλιανοΟ Σταύ ροιι Παπαδάκη καί Γαρεφαλιάς Στυλιανού Παπαδάκη τό γένος Εμμανουήλ Βλαχάκη κατοίκω/ Ηρακλείου, τοΰ έν τώ είρημένφ προγράμματι περιγραφομένου ακι¬ νήτου, άναβληθεΐς ένεκεν νομίμων λόγων γενησεται συμφώνως πρός τούς δρου; τοΰ είρημένου προ γράμματος, κατόπιν τής 6 π' ά ριθμόν 313 ένεστώτος ετους απο¬ φάσεως τού κ Ιΐροέδρου των έν- ταθθα Πρωτοδικών την 24ην Ί ουλίου ένεατώτος Ιτου; ημέραν Κυριακήν καί ώραν 10—12 π. μ. ενώπιον έμοΰ ή τού νομίμου άνα πληρωτοΰ μου καί έν τώ ενταύθα καί · παρά την ίδόν «Χάνδακος» ίδιοκτήτω συμβολαιογραφείω μου ένθα καλούνται οί βουλόμενοι νά πλειοδοτήσωσι. Εγένετο έν Ήρα κλείω Κρήτης σήμερον την στήν ογδόην τού μηνός 'Από τού θρόνου 'είς την Ααΐμητάμον. ϊϊΓίΤίΐίΠ «Ιδού τουλάχιστον τρείς μήνες »ΐ6ον ; Ή Μαρία — Άντουανέττα, φυσικά έφρουρεΐτο πειό αύ- στηρά άπό δλους τούς άλλους κρατουμένους. Ή ύπηρεσία τό συνεχισθή "φοβοΰμαι ότι θα τής φυλακάς έθεσε στή διάθε- τρελαθώ». Ή στήλη τού ώραιόκοσμου. Παραλείψεις των άνδρών πού καταστρεφουν τή συζυγική ευτυχία. πού ό άνδρας μου μία δέν μοθ ά φορά τον αΰ σ( της, γιά νά την , Ι υπηρετη- ση, μιά καλόψυχη γρηά όγδόν σηνμή αύτό είνε πολΰ δτι ήλθε ή νά δώσω νά καταλάβουν Τό παράτΐονο ηθες καί | μ γη γ στινμηα 5ώσω να καταλάβ τα χρόνων. Σέ λίγο δμως την ε[ς αΰτοϋς τοΰς κυρίους δτι ή άντικατέστησε μέ μιά νέα, όμιλητικότης είνε ίνα έκ των με- τή-ς οποίας ό άνδρας άνήκε γαλυτέρων τωνθελγήτρων καίδτι, "Τ Αί. , υ- νωρίζ αυτήν, ό μιγνηησμός τού στή μυστικήν άστυνομΐα. Κον- Δόν Ζουάν δέν Εχει τΐιίοτε τό τα στή βατσίλισσα ή νέα αυτή άκαταμάχητο. έμελλε νά χρησιμεύση ώς κα- Κα'ι έν τούτοις πόσοι σύζυγοι ά κα καί νά άρέστ) σέ μία γυναΐκα, λεϊ' εάν £χη φαντασία, ή γ μη τοθ χιλιοστούένεακοσιοστοθ τριακο στοΰ όγδόου (1938) Ιτου; ημέραν Τρίτην χαί έν τώ ενταύθα καί παρά την οδόν «Χάνδακος» ΐδιο κτήτιρ συμβολαιογραφείψ μου δΓ ήν είσπρακτέα τέλη καί δικαίω ματα δραχμαί εκατόν πέντε κα'ι υπεγράφη παρ' εμού. Ό συμβολαιογράφος. (Τ. Σ.) Ε. ©. Γαρεφαλάκης Άκριβές αντίγραφον έν Ηρα¬ κλείω αυθημερόν. Ό συμρΌλαιογράφος Ηρακλείου Ε. <δ. Γαρεφαλάκης ΘΕΡΙΝΟΣ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ τάσκοπος τής άστυνομίας καί „ καταδότις δλων »σα έβλεπε. , τ2μαϊϊΌοίνς τό κοτόπουλο ή τό Κλεισμένη μέσα στό κελλΐ ψητό γιά νά είνε άίιοι τού σε- της, ή Μαρία—Άντουανέττα βασμοϋ κα'ι τοϋ θαυμασμοϋ των έστερεϊτο τα πειό άναγκαϊα , συζύγων των- , -γ, . « , Ι Παρατηρήσατε ποτέ πόσο είνε ποάγματα. Την τετάρτη ήμέ- ίΓίκηζην_ ]μ,,'ίπη ρ!ο ¥νη Ρρνοβο. ρα μειά την άφιξί της οί άν- τιτΐρόσωποι τής Κομμούνας τής επήραν τό ρολόι ποΰ εΤ- χε κρεμάσΓ·] σ' ενα καρφΐ τοϋ τοίχου—τό ρολογάκι πού εΤχε φέρη άπό την Αυστρία τόν παληό—τόσο παληό! — καιρό πού ή κόρη τής Μαρίας—Θη ρεσΐας είχεν έλθη στή Γαλλία. Οί χωρσφΰλακες ποΰ ήσαν έγ κατεστημένοι στό ί'διο δωμά· τιο μέ τή φυλακισμένη έλεγαν δυνατά τίς χοντροκουβέντες των, καπνϊζοντας άπό τα πρω'ι έ"ως τό βράδυ. Τα μά- τια της έκοκκΐνιζαν κι' έπρή- σκοντο, τό κεφάλι της έζσλι- ζόταν άπό τούς καπνούς. ΟΙ φρουροϊ αύτοι δέν έβγαιναν ποτέ άπό τό δωμάτιο, «ουδέ δταν ή βασίλισσα εΐχε νά εκ¬ πληρώση φυσικές άνάγκες ή' φροντίδες» Τό μικρά, κατα- σκόιεινο κελλί ήταν τόσο ύ χίζει ευθύς ή βασιλεία τής σιωπής. Φαντάζομαι δτι γιά νά συνηθίσουν την σόζυγο είς την άπεχθή ' ύ τή συνήθεια οί Μουσουλμάνοι 6- χουν τό έθιμο νά πανηγυοίζουν τό γαμήλιον γεθαά των είς τε¬ λείως χωριστα διαμερίσαατα... Έννοεϊται, δτι ή παρουσία ο¬ λίγων προσκεκλημένων άρκεΐ γιά Ό έρως είς την χώραν των χρυσανθέμον. Η ΜΑΧΗ Υπο Κλώντ Φαρέρ. ΚΟΙΜΩιΊΙΚγ να άλλάξη σύζυγος δέν την κατάστασι. διστάζει τότε κάμη κατανάλωσις συνομιλίας μέ την "Κυρίαν σύζυγον την βάσιμον πρόθεσι φεληθοϋν πρό τιάντων τού νά οί έηω προ μέσα είς ίνα ζενοδο χεΐο φαγητοϋ, νά διακρίνετε τα ζεύγη των έγγάμων άη' αύτά πού δέν είνε διόλου.. ή' δέν εί νέ άκόμη; Άρκεΐ ν" άναμετρήσε- τε τόν δγκον τής συνομιλίας των "Οταν £νας άνδρας θέλει νά τής όμι προσπα θε! νά τής φανή έλκυστικός" εάν δέν έχη άρκείται να τής άναπτύσ- ση γενικά θέματα Οί ο'ικιακές φοοντίδες συνοδεύουν τα όρεκτικά, τα θεαματα τής εβδομάδος άνα- φύονται κατά την ώραν τοΰ ψη- τοΰ καί δταν έλθουν τα έπιδόρ πια, ή έμφυχωμένη συνομιλία μπορεΐ τέλος νο. θίέ,Γ) αίσθημα τικα ζητήματα τα όποΐα 6χουν πιθανώς, ώττό την έποχή τοΰ Ά δάμ κα'ι τής Εΰτς, άποτελέ7η των συζητήσεων με· άντιθέτου φύ· τόν πυρήνα ταξύ προσώπων 'Λλλά, αιταξ πανδρευμένοι, άρ λου. σκεκλημένοι τού. Προφανώς, ΰπάοχει τό ραδιό Φωνο* ή συναυλίες των μεσημβρι νών ώρών είνε ίνα θουμάσιο πρό- σχημα διά νά διατηρήσουν κα¬ τά την διάρκειαν τού γεύματος μία σιωπή πλήρη εΰγενείας. Ύπάρχει τέλος, καί αύτό εί- νέ άκόμη γοι πού , ρίδα των είς Ποΰ νομίζ = ό ά φοβερώτερον, οί σύζυ- διαβάζουν την έφημε- τό τραπέζι 6'τι θέλω νά φθά μζ φ σω; Είς τό άηλούστατο αύτό συμ- ■ηέρασμα: τα μικρά αΰτά πράγ- ματα είνε πού προκαλοϋν τίς μεγάλ&ς καταστροφες. Μία εύ- χάριστή λέξις άπ' έδώ καϊ άπ' έκεΐ, άρκεΐ νιά νά καταστήση την ζωην καλύτερη, εύτυχέστε- ρη. Μάλιστα κύριοι, έφ' δσον εΤ· σθε μνηστευμένοι, ή εΰγλωττία σας ήταν άνεξάντλητη. Τί σάς καθισΐά άφώνους μετα τόν γά· μόν σας, Μερικές φιλοφρονήσεις, είνε ολίγον.. "Οχι, είνε πολ< είνε αρκετόν διά νά παρατείνε- τε την σελήνη τοϋ μέλιτος πού δέν θά έχη γιά σάς τούς δύο παρά πλεονεκτήματα ή Ντιστεγκέ —Κυρία — είπε — σάς παρα καλώ νά μή ζητάτε συγγνώμην... Δέν μοΰ Ιμεινε καιρός ουΐε νά θαυμάσω κάν μέ την ήσυχία μου ι τί σαλόνι κα! τόν κήπο σας .. Ή μαρκησία Γιορισάκα έσήκω- σε τό χέρι, αάν γιά νά αποφύγη τό κοπλιμέντο: —"Ώ! άγαπητέ μαίτρ! . Ά- στειεύεσθε, άστειεύεσθε. . ΟΕ κχ- κόμοιροι οί κήποί μας είνε τόσο γελοΐοι, καί τό ξέρουμε τόσο κα· "Ο λά! .. "Οσο γιά τό σαλόνι, οί I παινοί σας άπευθύνοντα: στόν 5ν δρά μου: αύτίς έπίπλωσε δλό^λη ρη την βίλλα, πρίν μέ φέρτ^ έδώ.. ξέ ΚΙΝΗΣΙΣ- Αφίκετο έξ Αθη¬ νών ή κ. αεμέστιχα, στρατηγου —Διήλθε τής πόλεώς μας ό κ. Κ-ϊ>νσ)νος Ζαχαριουδάκης τής
  άντιπροσωπείας Παττσστράτος έν
  Ρεθύμνη.
  —Επανήλθεν έξ Αθηνών ό κ.
  Μιχ. Μπιυπάκης
  ΓΑΜΟΙ — Νικος Μαρκάκης—
  δν'κ Ίωάννα θεοδωράκη, έτέλε
  σαν τούς γάμους των την πα¬
  ρελθούσαν Κυριακήν Συγχαρητή-
  ρια.
  ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.— Ό κ "Ιωάννης
  Πλακαντωνάκης καί ή δίς Πι·
  πίνα Παπαδάκη ή Παΐταδημητρίου
  εμνηστεύθησαν είς Καββοθσι "Ιε¬
  ραπέτρας
  θερμά συγχαρητήρια.
  Γ. Άθ.
  ***
  Γύρω στήν πόλι.
  "Ιε¬
  Ό καύσων έξακολουθεΐ καί συ-
  νεπώς καί τα νεϋρα τοϋ κόσμου
  εναντίον τού.
  —Οί καιροσκόποι τοΰ καφενεΐ·
  ου, έν τω μεταξύ, ύποστηρίζουν
  , , . , δτι δ καύσων θά εξακολουθήση
  άς: τό σπιτι μας είνε στό > , θα ένταθΏ .
  Αλλά τό Τόκιο είνε τόσο] —Οί άνθρωποι άσκοϋν πάντο-
  γρό—χωρΐς
  στρα—ώστε
  τζάκι ή' θερμά·
  «τό μαθρο φόρε
  ΣΗΜΓΓΟΝϋραν 10 μ.μ.
  Ό πρώτος έφετεινβς
  Γαλλικός Κολοαοές πού
  άνεστάτωσε τόν κόσμο:
  ΕΙΣ ΤΗΝ
  ΤΗΣ
  ΓΑΛΛΙΑΣ!
  "θλη ή καταστρϊπτική
  δεάσις της ΜΑΡ&ΑΣ ΡΙ
  ΣΛΡ οτΐς γερμανικές βάσει;
  ύποβρυχίων στ ήν Ισπανία:
  Πρωταγωνιστοΰν οί Γαλ
  λικές ίέξες:
  Έντβίζ Φέγιερ
  'Ερίχ Φόν Ζτροχόΐμ
  Ζάν Γκαλάν
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ:
  "Ενα Μουσικό δραμα·
  , τιχό άριστούργημα:
  ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ
  ΤΗΝ ΑΥΓΗ
  Μέ πρυταγωνιστή:
  ΜΠΟΜΠΥ ΜΠΡΙΝ ΚΑΡΟΥΖΟ
  "Ενας πρωτοφανής συν- '
  διασμός μουοιχής καί
  δράματος.
  Ή Παιύαγωγιχή Άκαίημία "Η¬
  ρακλείου διαθέτει πρός πώλησιν
  ξηρόν χόρτον καί άχυρον κριθής
  αρίστης ησιότητος είς τιμήν συμ-
  «ίρονσαν.
  μα τής μεγσλειοτάτης, τό μό-
  νο πού εΐχε νά φορέση έναλ
  λάξ μέ την άσπρη της ρόμ-
  πα, έπεφτε κουρέλια. Ή με
  γάλη κόρη μου -— διηγεΐται ή
  κ. Μπώλ πού άντικατέστησε
  την κ Ρισάρ στά καθήκοντα
  τής θυρωροθ—τοθ εβολε μιά
  καινοίργΐα μπορντούρα. Έγώ
  εμάζεψα τα παληό κομμάτια
  καί τα έμοίρασα σέ πολλά
  τιρόσωπα τιοϋ μοθ τα έζήτη
  σαν μέ .έπιμονή».
  Στίς 19 Αύγοΰστου ό Μισο
  ν(, δ έπιθεωρητής των φυλσ-
  κών, εζήτησεν άπό τούς δημο-
  τικούς άρχοντες νά στείλουν
  στήν Κονσιερζερί γιά τή βα¬
  σίλισσα τέσσερα πουκάμισα
  κι' 6να ζευγάρι παποΰτσια,
  των οποίων είχεν έπείγουσαν
  ανάγκην.
  (συνεχΐζεται)
  ■■■■■■■■•■■■■■■■Μ
  Έκτός Τράστ
  Τό θαλαμηγόν ά)ιτ.
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν
  ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σϋρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον,
  Πρακτορεΐβν
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλέφ. 5-41
  «■■■■■■■■■■■*■■■■■■■■■
  0 ΖΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΖ
  Κων. Ε. Πολυδόκης
  ΕΙβικί.υθείς έν Γερμανία είς
  τώ νοσήματα τοθ στουάχου
  έντέρων καί Ρΐιτατος, οέχεται
  τούς πάσχοντας έκτοθηετΐτι·
  χοθ συστήματος έν τώ ίατρείφ
  τού (οΐκία κ. Χελιδώνη). Τρείς
  Καμάρες.
  θεραπεΐα αΙμορροΤδων α¬
  νευ ίγχειρΐσεως δι" Ινεσεων.
  "Αριθμ. τηλ. 7-92
  Ο ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΟΣ
  ΚΑΘΑΡΙίΜΟΣ ΚΑΠΕΑΛΒΝ
  Είς τό κατάστημα Πέτρου Μα-
  στρεκίνη παρά την ί Πλατείαν Βε¬
  νιζέλου καθαρίζονται δλων των
  είδών τα καπέλλα μέ βύσυνειδησί-
  αν καί ταχύτητα.
  ΕΝΑΤΕΛΕΙΟΚΔΙ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
  ΡΔΔΙΟΦΠΝΟ
  Γιατί, ξέρετε, δέν είνε έδώ τό
  σπίτι ι,
  Τόκιο.
  μακρυά άπό τό Σασεμπό, ώστε οί'τε ίνα εΐδος... σαδισυοϋ: Χαίρον
  αξιωματικοί δέν μποροΰν νά πάνε τ~
  ούτε μέ άδειαν . Λοιπόν .
  —Ά! — είπεν ό Φέλτζ — ό
  μαρκήσιος Γιορισάκα στό Σασε¬
  μπό,
  —Βεβαία... Δέν σάς τό είπα
  χθές. . δταν ήλθε νά σάς επι¬
  σκεφθή στά «Ύαεούλτ»,. . Τα θω-
  ρηκτό τού βρίσκεται στόν ναύσταθ-
  μο γιά έπισκευή. . Τουλάχιστον,
  ετσ: νομίζω... Γιατ!, αύτά, δέν
  είνε άπά τα πράγμχτα πού λέγον-
  ται στίς γυναΐκες . Άλλά, άγα-
  ^τέ μαίτρ, δέν οάς εύχαρίστησα
  μέ τό μαρτύριον τό ιδικόν
  των κα'ι των αλλων!
  —Μέ συρροήν πολλοϋ καί
  έκλεκτοθ κόσμου εδόθη τό βρά¬
  δυ τής Τρίτης είς τό θέατρον
  Πουλακάκη.
  —Ή συναυλία τοΰ βαρυτόνου
  τοθ Έλληνικοΰ Μελοδράματος
  κ. Βακοντίου.
  -Τό εκλεκτόν πρόγραμμα έ-
  ξετελέσθη μέ εΰσυνειδησίαν, ε¬
  δόθη δέ είκαιρία είς τό κοινόν
  μας νά προσέξη, διά μίαν φοράν
  ακόμη την μουσικότητα τής φω-
  νής τοό κ. Βακοντίου.
  —Ένδιαφέρουσα άπό έπιστη-
  μονικής κα'ι κοινωνικής άπόψε-
  ακόμη για
  α ί' π-γ 3 ι ωζ Π διάλεξις της προσεχούς
  χθεσινα.'... Είνε ά-; Κυριακής, ή ' ' Λ'
  ρή ή όργανουμένη πάλιν
  υπό τοϋ Μορφωτικοΰ Συλλόγου
  "Αρχανών.
  —Όμιλητής ώς γνωστόν είνε
  ό ίατρός κ. Πλουμίδης κα'ι θέ-
  μα «αί νόσοι αί μεταδιδόμεναι
  διά των έντόμων καί ή προφύλα-
  ξις
  τί¬
  άν
  λήθεια πολύ υποχρεωτικο έκ μέ
  ρους σας πού έδεχθήκατε νά νά-
  μειε αύτά τό πορτραϊτο .. Άντι-
  λαμβανόμαστε τόσο καλά πόσο
  άτοπο ήταν^νά Ιλθωμε νά σίς κυ·
  νηγήσωμε ώς «ύτό' τό γιώτ, δπου
  δέν είσθε εντελώς στά σπίτι σας...
  Ό άνδρας μου ήταν πολύ διστα-
  χτικός. . Καί τί πορτραίτο!... τό
  ΐτορτραΐτο ενός άσ/,μάντου προ-
  σώπου σάν έμένα, άπά έναν μαίτρ
  σάν καί σάς!... Ηά είμαι τρομε¬
  ρά υπερήφχνη! Σκεφθήτε! Ά
  σφαλώς δεν έχετε ζωγραφίση πο¬
  τέ Γιαπωνέζα, δέν είνε ετσι, ποτέ
  ώς τώρα, λοιπόν θά είμαι ή πρώ
  τη γυναΐκα στήν »ύτοκρ»τορία,
  τής οποίας τό πορτραίτο θά φέρη
  την υπογραφή τοΰ Ζάν Φρανσουά καιολονοΰντα- αί καλύτεραι των
  ΦΙλχζΐ | προβλέψεων.
  — Γενικά ή δλη έπιτυχία καΐ ή
  άπό αυτών»
  Τό θέμα θά ελέγαμεν
  θεται έτηκαίρως καί μέ τόν
  θελονοσιακόν άγώ-Ό ό όιτοΐος τό¬
  σον εύρέως έφαρμόζεται υπό τοΰ
  κριτους αύτην την στιγμήν.
  — Καθ" ά πληροφορούμεθα συ·
  νεχίζονται αί προετοιμασίαι διά
  τον χορόν τοϋ Τέννις δστις θά
  δοθή ώς γνωστόν αυριον Σαββα
  τον καί ώραν Π μ. α
  —Τόσον διά τον φαντασυαγα-
  ρικόν διάκοσμον τοΰ γηπεδου
  τοθ τέννις δττου θά δοθό ό χο·
  ρός, δσον καί διά τόν έπίλεκτον
  κόσμον πού θά συμμετάσχη, δι-
  καιολονοΰντα αί καλύτεραι των
  Μέ τα ονόματα των σταθμών έλληνιστί.
  6 Λυχνιών μέ μαγικό μάπ.
  Μονον Δρχ. 7250, είς 12 μηνιαίας δβσεις.
  Άντιπροοωπος "Ηρακλείου
  ΚΩΝΣΤ Ν. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ;
  ■εί■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■αππειεΐΒεΐΜΗΒεΐΒΒπεΐπ-
  ! ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ —- "
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ■■■■■■■■■■■■■■Μ
  ■■■■■■■■■■■■■■■Ι
  'Υποκαταστήματα καί ανταποκριταί
  είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής Ελλά¬
  δος καί τοθ Εξωτερικόν.
  Ταμιευτηριον κσταθέσεις έν όψει
  καί επί προθεσμίο;.
  Δάνεια επί ενεχύρω έμπορευμάτων.
  Εκτέλεσις .πάσης φύσεως τροΜΜζιτιχπς έργβαίβτς
  συμφέροντας «ρους.
  Έκτύ.τησε τα χέρια σίν παι-
  δάκι. "Επειτα, ξαφνικά σοβαρή:
  — Είμαι πολύ εϋχαριστημένη
  κυρίως γιατί συλλογίζομ-»ι πώς
  χάρις σέ σάς, ό άντρας μου θά
  μπορέση νά μέ Ιχ^, τρόπον τινά,
  κοντά τού, στήν καμπίνα τού, στά
  καράβι τού... "Ενα πορτραίτο,
  δέν είνε ίτσι, είνε σχεδόν 2νας
  δεύτερος έαυτές μας . Έτσι, μι
  δευτέρα έγώ, θά πάη έκεΐ κάΐ
  στή θάλασσα, καί ΐσως θα παρα
  στή σέ ναυμαχίες, γιατί λένε
  πώς ό ρωσσικός στόλος έπέρασί
  την Σιγγαπούρτη...
  —Θεέ μου!— είπε ό Φέλτζ γε
  λώντας. Νά λοιπόν 2να πορτραϊ
  το πού θά πρέπει νά τό δουλέψ
  σέ στυλ ήρωικό!... Δέν ήξεραπώ;
  ό μαρκήσιος Γιορισάκα θά γύρι
  ζε τό(σο γρήγορα στό θέατρο το
  πολέμου... Τώρα λοιπόν καταλα
  ,ίαίνω άκόμα καλίτερα τόν πόθ
  τού νά πάρη μιζί τού, δπως τό
  σο σωστά λέτε, 2ν» δεύτερο
  σας...
  (συνεχίζεται)
  ■ ■■■■■■«■■■■■■■«ε^ΗΒΒΒΐαΐιιιι,,,,,,ιι,
  ΚΑΦΕ ΒΑΛΚΑΜΙΑ
  Τό νέον κέντρον ποΰ ίίρχισε άπό προχθές νά
  λειτουργή είς την δροσόλουστον θέσιν τής άρχής
  τής Λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου μέ πρωτοφανή
  κοσμοσυρροήν.
  Είνε καινουργές, καθαρώτατον, μέ υπηρεσίαν
  πρόθυμον καί τιμάς συγκαταβατικάς. Προσφέρει εί-
  δή καφφενείου, αφθονίαν μεζέδων, έκλεκτά κρασιά,
  θαυμάσιο ουζο, μπύρες φίξ.
  Διευθύνεται άπό τούς κ. κ. Έμμ. Φούσκην καί
  Μάρκον ΠεδιαδΙτην.
  Όσοι τό επεσκέφθησαν εφυγαν καταμαγευμένοι.
  'Ελευθ. Πηγάκης
  Ίατρος—ΠαΘολόγος
  Δέχεται έν τφ Ιατρείφ τού
  όδός Τσακίρη (οΐκία στρατη-
  γοΰ κ. Άλεξάκη) 10—12 π. μ.
  καί 4—6 μ. μ.
  Ι»....·, ι..·........,,*......■«........■
  Λ
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  Έκχβτην ΤΡΙΤΗΝ
  μεσημβρίαν ,
  Δι» Ρέθυμνον, Χανιά,
  ΠΕΙΡΑΙΑ
  Χαλκίδα, ΑΙδηψόν,Βό-
  λον, Φεαΐαλονίκην.
  Τηλέφ. 5-50
  ή η χ ή
  κοσμική καθαρώς σημασία τοΰ
  χοροΰ τούτου θά είνε έξαιρετική
  δια τα χρονικά τής πόλεως
  — Είς την Μγκριτον συνάδελφον
  «Καθημερινήν» δημοσιεύεται άπό
  προχθές ό «Δόν Κιχώτης των θα-
  λασσών».
  —Ή έπιφυλλίς αποτελεί μίαν
  δλως διόλου νέαν βιογραφΐαν
  τοϋ Χριστοφόρου Κολόμβου καί
  τής έποχής τού.
  — Τής οποίας τό ενδιαφέρον εί¬
  νε αναμφισβήτητον όχι μόνον
  διά τόν μορφωμένον άνθρωπον
  άλλά κα'ι δι" εκείνον διά τόν ο¬
  ποίον τό διότβασμα συνδυάζεται
  μέ την φιλομάθειαν άλλά κα'ι την
  τέρψιν.
  —Είς τόν θερινόν τοΰ Πουλα-
  «άκη ανεμένετο είς την χθεσινήν
  πρεμιέραν τοΰ πολυκρότου 6ρ-
  γου: «Είς την υπηρεσίαν τής Γαλ¬
  λίας», πυκνή συγκέντρωσις κό¬
  σμου.
  έ Ρέπορτβρ
  — Έκδόσεις.
  Εκυκλοφόρησεν είς κομψόν τό·
  μόν τό έκτενές φιλοσοφικόν ποίη
  μα τού κ. Γιάννη Σφακιανάκη «Ό
  μυθος των σταγόνων»,
  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ
  Ο Πρόεδρος Κοινότητος Έ-
  πισκοπής Ρεθύμνης διακηρύτ-
  τει ότι έκτΐθεται είς μυστικήν
  μειοδοτικήν δημοπρασίαν,άνευ
  όρΐου έκπτώσεως, ενεργηθή-
  σομένην έν τώ κοινοτικώ γρα¬
  φείω 'Επισκοπής Ρεθύμνης την
  12ην τοθ μηνός Ιουλίου έ 6
  ημέραν Τρίτην καί ώραν Π
  π. μ. ή κατασκευή ύδρανω-
  γεΐου. '
  ΟΙ βουλόμενοι δύνανται νά
  λάβωσι γνώσιν των στοιχεΐων
  τής μελέτης ε[ς τώ γραφετα
  τής μηχανικάς υπηρεσίας Κοι-
  νοτήτων ΝομοΟ Ρεθύμνης. Γί-
  νονται δεκτοί έργολάβοι πά¬
  σης τάξεως δι" έργα ύδραυλι-
  κά, εγγύησις 10 000.
  Προϋπολογισθεϊσα δαπάνη
  εργου δραχ. 210.000.
  Ό Πρόεδρος Κοινότητος 'Ε-
  πισκοπής.
  Ιωάν. Π. Βαρδινογιάννης
  Μανώλης Γ. Κωνιός
  Νευρολόγος-
  Τμηματάρχης ς
  Δημ·ο. νυχιατρΐίβυ Άθηνϋν
  Δέχεται έν τφ ίατριίιρ τού
  δδός Πειραιώς Πδ' ΑΘΗΝΑΙ.
  Τηλεγ. 52.379.
  ι»»1
  ψε
  έρρΐπτ
  ρην· β
  τού Ι!
  τοισθτ
  Ό «σ
  των ό< τΐάτιπο πάτιπο πατέρ« λευκαΐ έ'πειτα άσκαρΐ γούροι. τεσσάρ Ό τερος μίαν Τί| μαρμάί νότατα έπορεύ άς είς την έσι άποτελ έδάφου δωλον πρός τι έκρηξιν κοί εΐ' γαλήνιο άπλοθς ν ουν ύ πή, ετει ξε πρός Ό Την θυγατέρ Ε καθ1 έξι σέ άκοι Κοι Άλλά 1 ξής τιερι που, ή λσ» τοθ την κλΙ| πειδή ή"ι έφυλάτι δ------------ ΜΟΝ Δι'6< ενα τέλ Μέ τι 'Αβηνών ε< τόν τό Ρβ τ« κέντρα, πολκίσουν "Ηδη των τύττι δι' δλα ι ταρίαν 6 Ζ ΓΟΥΕΣ- τό Έπιο συμφ< δι«κροάσ ΡΑΔΙΟΓΡ; πληρε Κζ .....,
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τοϋ Βίκτωρος Ουγκώ.
  12090
  {
  Οί "Αθλιοι
  340«ν
  Τώρα καί ό Μάριος κατέστη δαυλός, ό δέ κ
  Γιλνορμάνδος κατέστη πρός αυτόν φυσητήρ. 'Ήνα
  ψε καί έφλογΐσθη έ'τρεμεν άττό κεφαλής μέχρι πό
  δών. Ώμοίαζε πρός ίερέα, ούτινος ό δγιος άρτος
  ερρίπτετο ενώπιον τού είς τόν άνεμον πρός φακί
  ρην, βλέποντα δισβάτην πτύοντα κατά τοθ είδώλου
  τού Πώς ήτο δυνατόν νά λεχθώσιν ενώπιον τού
  τοιαθτα πράγμστα άτιμωρητΐ ! Άλλά τί τα κάμρ
  Ό πατήρ τού κατεπαίήθη καΐ έπροπηλακίσθη πρό
  των όφθαλμών τού, ναί, άλλά υπό τινος; υπό τού
  πάππου τού. Πώς νά έκδικήση τόν έ'να καί νά μή
  καθυβρΐση τόν άλλον ; Αδύνατον νά ύβρίση τόν
  πάππον, ώς έπίσης αδύνατον νά μή έκδικήσρ. τόν
  πατέρα; Άφ' ενός, τάφος ίερός' άφ' ετέρου, τρίχες
  λευκαΐ. 'Έμεινε πρός στιγμήν ΐλιγγιών ώς μέθυσος
  έ'πειτα δέ έγεΐρας τούς οφθαλμούς, καί άτενίσας
  άσκαρδαμυκτΐ πρός τόν πάππον, άνεβόησε βοοντο
  ς,ώνως1
  — Έρρέτωσαν οί Βουρβόνοι καί έκεΐνο τό χονδρο
  γούρουνο, δ Λουδοβΐκος Δέκατος "Ογδοος !
  Ό Λουδοβΐκος ΙΗ' τότε ύπήρχε τεθνεώς πρό
  τεσσάρων έτών, άλλ' αδιάφορον.
  Ό γέρων, άπό πορφυροθς κατέστη διά μιάς λευ
  τερος των τριχών τής κεφαλής τού. Έστράφη πρός
  μίαν προτομήν τοΰ Βασιλέως, κειμένην επί τοθ
  μαρμάρου τής έστΐσς. καΐ την προσεκύνησε ταπ?ι
  νότατα κοί έν άλλοκόιω μεγαλοπρεπεία. "Επειτα
  έπορεύθη δΐς, βραδέως καί εν σιωτιή, άπό τής έστΐ
  άς είς τό παράθυρον, καί άπό τού παραθύρου είς
  την έστίαν, διερχόμενος δλην την αίθουσαν, καί
  άποτελών ύηό τα βήματά τού επί των σανίδων τοθ
  έδάφους τρινμόν, οποίον θά άτίετέλει πέτρινον εΐ-
  δωλον βσδίζον. Είς την δευτέραν στροφήν έ'κυψε
  πρός την θυγατέρσ τού, ήτις παρευρίσκετο είς την
  Ικρηξιν ταύιην έκπετΐληγμένη ώς πρόβατον γηραιόν
  κοΐ ΕΪπε πρός αυτήν, μειδιάσσς μειδίαμα σχεδόν
  γαλήνιον
  —Ένσς βσρώνος ώσάν τόν κύριον, καί £νας
  άπλοθς άνθρωπος ώσάν #μέ, δέν είμποροΰν νά μέ
  νούν υπό μίαν καί την αυτήν στέγην.
  Στραφείς δέ δλος όργή καί τρόμος καί άστρσ
  πή, ετεινε πρός τόν Μάριον ιήν χείρα καί άνέκρα
  ξε πρός αυτόν.
  — Έξω άπό τό σπΐτι μου !
  Ό Μάριος ανεχώρησεν έκ τί)ς οίκίας.
  Την έπιοΰσαν ό κ. Γιλνορμάνδος είπεν είς την
  θυγατέρα του'
  Είς ούτον τόν αίμαβόρον, κύταξε νά στέλλης
  καθ" έξαμηνίαν έξακόσια φράγκα καί ποτέ να μή
  σέ άκούσω νά μοθ άναφέρη,ς περί σύτοθ.
  Καί ό Μάριος δέ ανεχώρησεν ήγανακτημένος.
  Άλλά πολύ μάλλον ηυξησεν ή όργή τού έκ τοθ έ
  ξής τιεριστατικοΟ. "Οταν, κατά διαταγήν τοθ πάπ¬
  που, ή Σοφία μετέφερε κατεσπευσμένώς τα «φρόκα
  λα» τοθ Μσρίου είς τόν θάλσμόν μου, έπεσεν είς
  την κλΐμακσ, έξ άστοχΐσς τής θεραπαίνης Ί'σως, έ-
  πειδή ήτο σκοτεινή ή κλΐμαξ, ή σκυτΐνη θήκη έν ^
  έφυλάττετο ή διοθήκη τοθ συνταγματάρχου.
  (συνεχΐζεται)
  ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
  Δι' δσους θέλουν ν' άποκτήσουν
  εν« τέλειο καΐ εϋθηνό Ραδιόφωνο.
  Μέ την εναρξι τού Ραδιοφωνικοΰ σταθμοΰ
  Αθηνών έφροντίσαμεν νά καταστήσωμεν προσι-
  τόν τό Ραδιόφωνο δι' όλας τάς ταφείς, δι' ολα
  τα κέντρα, δι' έλους έχείνους ποΰ θελουν νά έκ-
  πολιτίσουν τό μαγαζί ή τό σπήτι των.
  Ήδη διαθέτωμεν Ραδιόψωνα δλων
  των τύιτων άπό 3 χιλ. δραχ. καί άνω,
  δι' δλα τα ρεύματα καΐ μίαν μόνον Μπα-
  ταρίαν 6 βόλτ.·
  ΖΕΝΙΘ-ΚΟΣΜΟΦΟΝ
  ΓΟΥΕΣΤΙ ΧΑΟΥΖ - ΧΙΣ ΜΑΣΤΕΡ ΒΟΊ'Σ
  ΝΙΑΓΑΡΑ
  Επισκεφθήτε την έκθεσιν μας πρός
  τό συμφέρον σας. — Καθ" έκαστην Ρα-
  διακροάσεις.
  ΡΑΔ1ΟΓΡΑΜΜΟΦΩΝΑ - ΔΙΣΚΟΙ ■ ΠΙΚ ΑΠ
  ΠΛΗΡΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ μέ ολα τα όργανα μΐ-
  τρήαεω; ίι' επισκευήν παντός τύπου Ραδιοφώνων. Έλεγ-
  χος λυχνιών δωρβάν.—'Εργασί» απολύτως ήγγυημένη-—
  Λυχνίαι άντιστάσεω;—συμιτυκνωταί.—Ύλικα κεραίας είς
  πλουσι»»τβτπν συλλογήν.
  ΜΕΓΑΛΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
  Καημα Ήλεκτρολογίας-Ραδιοφωνίας.·
  ΚΩΝ. Ν. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ
  ΠλατεΙα Βενιζέλου
  |

  Τβ> πρατήριον οΐνων
  Άντωνίθϋ Μπετεινάκη
  Ειδοποιεί την πολυπληθή πελατείαν τού δτι
  διαθέτει σοϋμες δλων των ποιοτήτων.
  ΚΡΑΣΙΑ ΠΑΛΑΙΑ ανωτέρα δλων.
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  ΑΓ έκείνους πού θελουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* ό
  ΤΟ ΚΑΒΟΥΡΑΚΙ
  Κατά τινάς συγγραφεύς τό φαι¬
  νόμενον τοΰ αύτοακρωτηριασμοΰ ό-
  φείλεται κάΐτοτε είς αφορμάς ψο·
  χολογικάς. Εάν Ιαί παραδείγματι
  κρεμάσωμεν Ινα χαβοίΐράχι εμπρίς
  είς ϊνα χταπίδι, πού είνε ό μέγα
  λείτερός τού εχθράς, τό σώμά τού
  αυτομάτως θ' άποκοπή άπό τό
  δεμένο πόδι καΐ θ* φύγη δσον
  ημπορεί ταχύτερον. Είς την πε
  ρίπτωσιν αυτήν πρόκειται περί έ
  νεργείας τού ζώου, έπηρεαζομένου
  άπό τόν φόβίν επί τή προβεγγίσίΐ
  τοΰ εχθροθ. Τό ίδιον φαινόμενον
  παρατηρεΐται υπό τάς αύτίς συνθή¬
  κας καί είς ωρισμένα εντομα πού
  άποτελοΰν την λείαν άλλων με
  γαλειτέρων.
  Τα καβούρια ϊμως είνε έ'νδια-
  φέροντα καΐ άπό άλλης άπίψΐ-
  ως. Τό νευρικόν των σύστημα ε¬
  μελετήθη τελευταίως. Είς Ινα ϊ
  νυδρεΐον, τοΰ όποΕου δ πυθμήν έ
  καλύφθτ) άπό στρώμα χάρτου,
  Ιτοποθετήθησαν δύο καβούρια καί
  μερικά κομμάτια χαοτιοδ, άλλά
  τοΰ ίδίου χρώματος μέ τό χχρύ
  μέ τα οποίον ήτο σκεπασμένίς ό
  πυθμήν, καΐ άλλα διαφορετικήν
  χρωματων. Έπειτα άπό όλίγην
  ώραν είδαν τα καβούρια νά έ'χουν
  σκεπασθή διά τής βοηθείας των
  δαγκανών των σχεδιον έξ όλοκλή
  ρου άπό τα χαρτιά τοθ ίδίου χρώ
  ματος μέ τό χαρτΐ τοΰ πυθμ,ένος.
  Εάν τό τελευταίον αύτά είνε λευ
  χον, τα καρβούρια θά εύρεθοθν
  ακεπασμένα μέ τα λευκά κομμάτια
  χαρτιοΰ, εάν πράσινον μέ τα πρά
  σινα καί οθτω καθ'έξής Εάν
  πάρωμεν τα Ϊ5ια καβούρι*, καθώ;
  είνε σκεπασμένα μέ τα χαρτιά
  κχί τα μεταφέρωμεν είς Ινα δο
  χεΐον νεροθ τ^ΰ όποίου ό πυθμήν
  είνε σχεπαομέ^ος μέ χαρτί έξ ή-
  μιαεί-χς διαφορετκοΰ χρώματος, θά
  τα ίδωμεν νά πηγαίνου' κατ' εδ
  θείαν πρός ιό μέρος τοϋ όποίου
  τα χρώμα ανταποκριται πρός τό
  χρώμα τοΰ χαρτιοθ πού ψίρ^Μ·^.
  Αύτό εΐτειαε τού; μελετητάς, δτι
  τάμικρόν αύτό μαλα<όστρακο δια θέτει την Εδιότητα της μεταμορφώ σεω;. Εις τάν τρομζρϊν αγών» έ ξοντώσεω; των μικρών άπό τούς μεγάλους πού Ιχει καταστήση ή φύσις άναλλοίωτο,/ νόμον τη;, ε¬ φρόντισε τουλάχιστον νά έφοδιά οη τούς μικρούς μέ διάφορα δπλα αμύνης διάνά ήμποροΰν νά άντε πεξέρχωνται κατά των κινδύνων, έστω καΐ έμμέσω;, διά τής Ιξαπ» τήσεως. ΈννοιεΙται δτι αί ίδιότη τες αυταί δέν χρησιμοποιοΰνται μόνον διά την άμυναν άλλά καί διά την επίθεσιν, διότι παρετηρή θη 8:ι άλλα γενή μαλακοστράκων κινοΰνΐαι Ιχοντα ώς άσπίδα μι κρά ψίρια ή άλλα ζωάρια τής θαλάσσης καί προχΐύροίν κατά τοθ θηρά,-ΐ&ΆΟς των, τό οποίον ετσι έ ξαπατο3ν καί συλλαμβάνουν. Σομ βαίνει «Η^μη καί κάτι άλλο, πού άποδεικνύε: δτι οί β^θοΐ τής θα λάσσης περικλϊίουν άπειρα μυσΐή ρια. Μεταξύ των κα|3ουριών καί άλλων μχλαχοστράκων ή εν γένει κατοίκων τής θαλάσσης γίνεΐαι Ι α είδος συμμαχίας κανονικής εναντίον τοΰ κοινοΰ έχθροΰ είτε πρός Ιξαπάτησιν τοθ κοινοΰ θη ράματος' καί υπάρχει περίπτωσις κα^ουριών πού μεταφέροντα: άπό μέρους είς μίρος άπό θαλάσσια όντα καθήμενα άναπαυτικώτατα μέσα είς Ινα ειδικόν Οόλακα, τόν οποίον τα ζώα αύτά Ιχουν προ ωρισμένον θά Ιλεγε κα/είς άπό την φύσιν διά τόν σκοπόν αύιόν. (συνεχίζετχι) Μόνον μέ τό Θαλαμηγόν «ΧΙΟΣ» Κάθκ ΚΥΡΙΑΚΗΝ 6 μ. μ. ακριβώς Κατ' ευθείαν διά ΠΕΙΡΑΙΑ (σέ 12 ώρες) ΑΙΔΗΨΟΝ (άφιξις Τρίτην πρωΐ) ΒΟΛΟΝ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ Ταχύτης 14 μιλλίων.—Άνεσις—'Ασφάλεια. Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ Τηλ*·. 5-40 Τα έκπαιδευτικά τοΰ νομοΰ Λασηδίου. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ί (χντατιοκριτοΰ μας). —Είς τό κα τάστημα τή; Νομϊρχία; συνεδρι- άζει άπό -κροχ^ϊ; υπό την προε δρίαν το3 Έαιθεωρητσΰ Δ^αοτι- κών σχολείω/ Σητείας κ. Μΐτιμ πλή τό Έποπτικό/ Συμβούλιον ίοχολούμζ^ο^ μέ διάφορα Ικπαι- δευΐικά ζ^τήματα τοθ νομού λ* σηθίου. Μεταξύ των άλλων κατηρτίσθη ό πίναξ τώ>/ εις Αθήνας καί ΙΤει
  ραιά μεταθετέων διδασκάλων. Είς
  τούτον περιελήφθ^ιαν έκ μέν τής
  περιφερείας Μεραμβέλλου ό μόνος
  όποβχλών αίτησιν κ. Έμμαν.
  Πεδιωτίδης, έκ δέ τής περιφε
  ρείας Σητείας πάντες οί ύποβα
  λόντες αίτήσεις κατά την εξής
  σειράν: 1) Ειρήνη Παπαδάκη Κά
  τω Έπισ<οπής, 2) Αίκατερίνη Ψωμαδάκη Σκοπής καί 3) Ιωάν. Ροδανάκη Σ/οπής. Είς τα Συμβούλιον διετυπώθη πρότασις άπονομής έπαίνου μετά τιμητική; διακρίσεω; καί χιλι- οδράχμτν γίρχτΐζ εκ μέν τής περιφερείας Μεραμβέλλου είς τού; κ. κ 1) Εμμανουήλ Άπαλάκην Ποτάμων καί '2) Ζαχαρίαν Καμα- ράτον Νεαπόλεως. Έκ δέ τής πε¬ ριφερείας Σητείας είς τού; κ. κ. Νικ. Άναγνωστάκην Σταυρο χωρίου καί 2) Ιωάννην Αίκατε ρινίδη/ Καρυδίου. Τα Συμβούλιον, τα δποιον άπο τίλεΐται άπό τούς δ'>ο Έπιθεωρη
  τάς των Δημοτικών Σχολείων
  τοΰ Νομοΰ καί τάν Είρηνοδίκην
  Άγίου Νικολάου κ. Μπαντούναν,
  συνεχ/ζει τάς συνεδριάσει τού.
  "ΙΒη σοζητοϋν τα πρωτεύοντα
  ζητήματα προαγωγής διδασκάλων,
  ίπηνομΫ^ έπιδόματσς εύδοκίμου
  ύϊτηρεσίας είς τόν αυτόν βαθμόν
  καΐ έπιδόματος Ιξαντλήσεως ίεραρ
  χίας είς εκτέλεσιν διατάξεων τοΰ
  νεαοοΰ άναγχαστικοΰ Νόμου 1125
  τεθέαος έν ισχύϊ άπό τής 14ης
  παρελθό/τος Μαίοι».
  —Τό προσωπικόν διά την
  άγροτικήν ασφάλειαν.
  Πληροφορούμεθα ότι έκ τής
  μέχρι τούδε έφαρμογής τού Νό
  μου περί αγροτικάς ασφαλείας
  προέκυψεν ή άνάγκη τής ένισχύ
  σεω; τοΰ προσωπικού διά 30 άγρο
  νόμων καΐ 50 ύπαγρονόμνιν. Ο!
  80 ούτοι ύπάλληλοι τής άνροτι
  κης ασφαλείας θα διορισθούν τό
  ταχύτερον "ίνα δέ μή επιβαρυνθή
  ό προϋτολογισμός καταργοΰνται
  ΐσάριθμοι όργανικαΐ θέσεις γραμ
  ματέων.
  — Ό άνθελονοσιακός αγών.
  Παρά τοΰ περιοδεύοντος Άν
  θελονοσιακοΰ Συνεργείου τού έν
  Αθήναις «Συλλόγου περιστολής
  'Ελωδων Νόσων» προεβλήθη ή
  ταινία ο'Ελονοσία» ενώπιον των
  άνδρών τού 43ου Πεζικοΰ Συν
  τάγματος. Την αυνώδευαε έπεξη
  γηματικη διάλεξις.
  <ιΧ^<-<ιΛΛ»^/Λ^ν»^Λ —ίίΡ 1 ΚΙΜΟΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ Εΐδικευθεΐς επί έπταετί- αν είς τα παθολογικά νο- σήματα έν Παρισίοις καΐ Λυώνι. Δέχεται τούς ιτάσχοντας είς τό Ιατρείον τού όδός Άμαλθείας ^πάροδος 6δοΟ Κατεχακη, πρώην Πλατύ σοκκώκι) ώραν 9-12 π. μ. κοΐ 3—6 μ. μ. Τάς Κυριακάς δωρεάν 10-12 Β. μ. Τηλέφωνον 6—6.1 ΑΠΟΙΚΙΑΚΑ καΐ ψαρικά έν γέ νει στοθ ΚΡΑΣΑΚΗ μέ τάς καλυ τέρας τιμάς τής άγοράς. ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■*■■■!»■■■■■■■■■■■ Πριν άγοράσετε ραδιόφωνο ν ζητήσατε νά άκούσετε τα Ραδιόφωνα: ,,ΝΙΑΓΑΡΑΣ" Μέ την παγκοσμίου φή- μης μάρκαν: Είναι ή ανωτέρα ολων. Είναι ή μόνη μάρκα ποΰ σας έγγυάται την καλλιτέ¬ ραν λήψιν. "Εκθεσις όλων των τελευταίων μοντέλων είς τα ενταύθα γραφείον: ΑΔΕΛΦΌΝ ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΗ. Παρέχονται μεγάλαι ευκολίαι πληρωμής. Μία επίσκεψις θά σάς πείση εντελώς ότι μόνον δταν άγοράσε¬ τε ραδιόφωνον Κ. Ο. Α. νΜΧΤΟΚ θά μείνετε ίκανοποιημένοι άπό πά¬ σης απόψεως. ...- "Οσοι είξεύρουν νά καπνίζουν, δσοι άττό πείραν μπο- ροθν νά άποφανθοΰν γιά ένα καλό σιγαρέττο.· Προτιμοθν άσυζητητεί: ΤΟ ΝΕΟ ΖΑΠΑΝΤΙ Γι' αύτό |τά σιγαρέττα πολυτελείας Ζαπάντι Νο 15 έ- ξαντλουνται κάθε τόσο άπό τα πρατήρια καί περΐπτερα. Άντιπροσωπεία Καπνοβιομηχανίας ΖΑΠΑΝΤΙ —Αί θεριναί διακοπαί συμ- βολαιογράφων. Αποφάσει τοΰ ΰπουργείου Δι- καιοσώνης άπο 1ης Ιουλίου άρ· χονται «! θεριναΐ διακοπαί διά τοϋς συμβολαιογράφβυς τής πβλε ως Ηρακλείου αΐτινες θά διαρ· κεσωσι μέχρι 15ης Σεπτεμβρίβυ έ. 'έ. Καθ όλον αύτο τό διάατημα τα Συμβολαιογραφεΐα θά ώσιν ά- νοικτά μέχρι τής 2χς μ. μ. πέραν δέ τής ώρας ταύτης έκ περ!τρο· π ής δέ θα έφημερεύωβιν καθ' εκά¬ στην τρείς συμββλαιβγράφοι. —Τό δάνειον τοϋ δήμου Χα¬ νίων. 'Εντός τού α' δεκαημέροο τοΰ μηνός Ιουλίου αναχωρεί είς Α¬ θήνας β Δήμαρχος Χανίων κ. Σκουλάς πρός υπογραφήν τβΰ <5«· νείβυ τοΰ Δημου διά την υδρβυ- οιν, καί παραλαβήν αύτοΰ πρός ενβρξΐν' των εργασιών διά την κατασκευήν τοΰ κεντρικοΰ ί>ι5ρα-
  γωγείου καΐ την εκτέλεσιν των
  έγκαταστάσεων καΐ τβΰ δλου ύ-
  δρκυλικοϋ δικτΰου.
  —Ή έπαρχιακή οδοποιΐα
  Κρήτης.
  Προχθές αονήλθβν είς Χοτνί»
  εις μακράν σύσκεψιν τα μελπ τβδ
  Έποορχι*κβΰ ταμείβυ Όδβπβιΐας
  τού νομβΰ Χανίων. Μβτά μακράν
  συζητησιν επί προτάσεως τβΰ κ.
  Μ. Νινολάκη περί έξβυρέσεως το-
  κοχρεωλυτικοΰ δανείου 8-9 έκα-
  τομμυρίων δραχμών πρός ίίμεσβν
  κατασκευήν καί αποπεράτωσιν
  ίλων των υπο μελέτην και κατα¬
  σκευήν έργων έπαοχιακή; έδβπβι
  ιας, ελήφθη απόφασις πεεΐ εξευρέ¬
  σεως τού δανείου τούτου, ά νέ τέ
  θη δέ ή σχετική ενεργεια εΐο τβν
  Διευθυντήν τής Τραπέζης Ελλά¬
  δος εν Χανίοις κ. Κεσέν καΐ τόν
  κ. Μ. Νινολάκην.
  -Ή πλήρωαις θέσεων των
  ΕΊρηνοδικών.
  Είς την εφημερίδα τής κυβερ
  νήσεως δημοσιεΰεται άναγκαστι
  κός νόμος διά τοϋ οποίβυ ορίζε
  ται ότι ό διαγωνισμός διά την
  πληρώσιν θέσεων εΐρηνοδικών έ
  νεργεΐταικατά μήνα Νοέμβριον
  εκάστου έτους, καΐ προκηρυααε
  ται υπό τοΰ ΰπουργοΰ τή; Δικαιο
  σύνης.'Η προκήρυξι; δημοσΐϊύεται
  ενα τουλάχιστον μήνα προ τής
  ημέρας τή; ενεργείας αυτού είς
  την εφημερίδα τής κυβερνήσεως.
  «·■ ' *...............·♦
  Ό όδβντίατρβς
  Έμμ. Ι. Αλεξάκης
  δναντι Αγ. Τίτου
  ΈκπαιδευθεΙς είς Παρισί¬
  ους αναλαμβάνει οΐανδήποτβ
  θεραπείαν νοσημάτων τοθ
  στόματος (οΰλίτίδος, κακοσμΐ
  άς) συμφώνως μέ την τελευ¬
  ταίαν εξέλιξιν τής έπιστήμης.
  Έΐϊίσης όδοντοστοιχίας καΐ
  κορ'^νες έκ διαφόρων μετάλ
  λων - κορώνες έκ ττορσΕλά-
  νης. Έπαναφορά τελείως ά-
  νώουνος των στρββλοψυών ο¬
  δόντων είς την κανονικήν αθ·
  τδν θέσιν.
  ΤηλΙοωνον £—91.
  Τ. Παπαδόπουλος
  Ίατρός—όδοντίατρος
  Σωκράτους Σατωβριάνδου
  22 ΑΘΗΝΑΙ
  "Αριθ. τηλεφ. 52-362
  Δέχεται καθ' εκάστην.
  Ώραι απολύτως άχριβεΓς.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ή έν τ^ Λ«ω
  φόρψ Κουντουριώτου μεγάλη αί
  θουσα, ένθα νΟν τό Καφεζαχαροπλα
  στείον «ΕΘΝΙΚΟΝ> μετά τοθ
  υπογείου αυτής.
  Διά περισσοτέρας πληροφορίας
  άποταθήτϊ είς τό ένταθθα ύπο-
  κατάστημα τής Τραπέζης Αθη¬
  νών.
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γρσφεΐα Ινσντι Πσλ. ΝομσρχΙας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ί Α
  Πρωΐα Παρασκευής
  1 Ιουλίου 1938
  120 Ώρα
  '1^εΜί»^'^εε/ι^>σ>^^~»«^ι^~'^^Γ~^>"^~*^^~^~·*~' ■«*^~"«^~~ι~Ν»^*~^·
  Η ΙΤΑΛΙΑ ΕΘΕΣΕΝ
  ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΟΡΟΥΣ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΗΣΙΝ ΤΩΝ Ε8ΕΛ0ΝΤ0Ν
  ΖΗΤΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΝ
  ΤΟΥΦΡΑΝΚΟ ΩΣ Ε Μ Π Ο Λ Ε Μ Ο Υ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Ίουνίου (τού άντα·
  ποκριτού μας).—Καθ* ά τηλεγραφοΰ-
  σιν έκ Λονδίνου,ή Ιταλία έθεσεν όρους
  διά την άνάκλησιν των ξένων έθελοντών
  έκ τής Ίσπανίας καί την εφαρμογήν τής
  Άγγλοϊταλικής συμφωνίας.
  ' %φ* ένό; ή Ιταλία ζητεί δάνειον
  άφ* ετέρου δέ ύποδεικνύει την άμεσον
  αναγνώρισιν τού στρατηγού Φράνκο ώς
  έμπολέμου. "Ανευ τής πραγματοποιή¬
  σεως των όρων τούτων ή Ιταλία δέν
  φαίνεται διατεθειμένη νά δεχθή την ά-
  νάκλησιν των έθελοντών καί την τχχ>.
  τέραν εφαρμογήν τής Άγγλοϊταλικής.
  Ή Αγγλία τέλει έν άναμονίΐ
  νέων ιταλικόν άνακοινώσεων.
  30 Πρωϊνή
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΛΙ ΠΥΡΕΤΩΔΩΣ
  Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 30 ΊουνΙου (τη¬
  λεγραφικώς).—Χθές την ποωί-
  ' αν τό υπουργικόν συμβούλιον
  Ι υπό την προεδρίαν τοϋ κ.
  Ι Τσάμπερλαιν συνήλθε καί
  συνεζήτησεν επί ζητημάτωνίδι-
  αιτέρσς σημασΐας. "Εξητάσθη
  συγκεκριμένως ή έξωτερική
  πολιτική τής Αγγλίας ιδία δέ
  ώς πρός την συνέχισιν τοΰ βομ
  βαρδισμοϋ αγγλικών πλοΐων.
  Έπίσης συνεζητήθη τόδιάβημα
  τοθλόρδου Πέρθ παράτή'Ιταλι
  κή κυβερνήσει διά τοΰ όποΐου
  ή Αγγλία εζήτησεν δπως ή
  Ιταλία επέμβη άπ' εύθεΐας
  είς Μποΰργκος, άξιοθσα κατά
  παύσιν των βομβαρδισμών των
  αγγλικών πλοίων. Επί των
  ανωτέρω ζητημάτων καθωρί
  σθη δπως ή Αγγλικη κυβέρνη
  σις τέλη έν άναμονή νεωτέ-
  ρων άνακοινώσεων.
  ΑΓΓΛΟΓΑΛΛΙΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 30 ΊουνΙου (τηλε¬
  γραφικώς). — Ό πρεσβευτής
  τής Αγγλίας σέρ ΦΙπς συ
  νειργάσθη χθές επί μακρόν
  μετά τού Γάλλου ύπουργοϋ
  των Εξωτερικών κ. Μποννέ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Ίουνίου (τού άντ*,
  ποκριτού μας).— Πληροφορίαι έκ τής
  άγγλικής πρωτευούσης άναφέρουν ότι
  είς την Μεγάλην Ηρεττανίαν συνεχίζε-
  ταε πυρετωδώς -η κατααχευή άεροπλά-
  Έπίσης καταοκευάζονται νέα άε
  νων.
  ροδρόμια καί γενικώς έντείνονται οί ά-
  εροπορικοί έξοπλισμοί κατά τρόπον έ-
  ξασφαλίζοντα είς την Αγγλίαν αναμ¬
  φισβήτητον ισχύν είς τόν άέρα.
  ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟΝ ΚΑΣΤΕΠΟΝ
  ΠΡΟΕΛΑΥΝΟΥΝ ΟΙ ΕΒΝΙΚΟΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτού μας).— Σημερινόν τηλεγρα¬
  φ ημ α έκ Παρισίων αγγέλλει ότι αί δυ¬
  νάμεις τού στρατηγόν Βαλίνο προήλα-
  ααν κατά έξ χιλιόμετρα είς τό μέτω¬
  πον τού Καστεγιόν.
  ΑΟΕΚΡΟΥΣΟΗΣΑΝ ΑΙΜΑΤΗΡΩ!
  ΑΙ ΑΗΤΕΟΙΙΕΣΕΙΣ ΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Ίουνίου (τού άντα·
  ποκριτού μας).—Κατά τάς εκ Σαρα-
  γώαης πληροφορίας είς τούς παρά την
  Μεσόγειον τομείς τής άνατολιχής Ίσπα¬
  νίας άπεκρούσθησαν έπανειλημμέναιάντ·
  επιθέσεις των κυβερνητικαί. Αί έπε-
  νεχθεΐσαι είς τούς κυβερνητικοΰς απώ¬
  λειαι είς άνδρας καί υλικόν είναι με¬
  γάλαι.
  ΖΩΗΡΟΤΑΤΗ Η ΔΡΑΣΙΣ
  ΤΗΣ Ε8ΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡ1ΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Ίουνίου (τού άντα·
  ποκριτού μας).— Κατά τάς τελευταί¬
  ας ημέρας *αί κ»θ' ά τηλεγραφείται έκ
  Παρισ£α·ν,ή έθνι*ή άερο«>ρία ανέπτυξε
  ςωηρο -*-:ην δράσιν. Εί? την δράσιν
  ταύτην δέο*. ν* ά-.οδοθή ή έκμηδένισις
  των κυ@Γρν.ρικιΛ>' άντεπιΟΙσεων ιδία
  ιϊ( τ,όν τομ&α τοΰ Τερουέλ.
  Ο ΓΑΜΒΡΟ! ΤΟΥ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ
  ΚΑΤΗΓΟΡΕΙ ΤΗΝ ΥΒΟΝΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Ίουνίου (τού άντα
  ποκριτού μας).—Είς την συνεχιζομένην
  εισέτι ενώπιον τού Κακουργιοδικείου
  οίκην τ/4ς 'Υβόνης Περδι«άρη ό γ*μ-
  όρος τού θύματος Γίωργαλάκης κατη-
  γόρησεν αυτήν ότι έκπροθεαεως έφόνευ-
  σε τόν σύζυγον της. Ό ί'Βιος προσέ¬
  θεσεν ότι Βεωρεί άνάρμοστον την όλην
  αυτής συμπεριφοράν.
  ΕΝΤΕΙΝΕΤ1Ι Ο ΚΙΥΣΟΝ ΕΙΣ ΑΟΗΝΑΣ
  είς τό Καί ντ' ΌρσαΙ.
  —Κατ' εΐδήσεις έκ Λονδίνου
  σήμερον ή έπιτροπή μή επεμ¬
  βάσεως Θά συνεδριάση. έκ
  νέου διά τό ζήτημα τής διε¬
  νεργείας έλέγχου είς τούς ι-
  σπανικοϋς λιμένος.
  —Είς τάς αρχάς τής έπο
  μένης εβδομάδος πρόκει-
  ται νά υποβληθή πρός έφαρ
  μογήν είς την Κυβέρνησιν τής
  Βαρκελώνης τό αγγλικόν σχέ¬
  διον, κατόπιν τής προβλεπο¬
  μένης τελικής συμφωνίας ά-
  ποδοχής τού σχεδίου υφ' ολων
  των μελών τής έπιτροπής.
  ΕΠΕΡΒΤΗΣΙΣ ΑΓΓΛΟΥ
  ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 30 Ίουνίου
  (τηλεγραφικώς) — Είς την συ¬
  νεδρίασιν τής Βουλής των Κοι
  νοτήτων (χθές τό άπόγευμα)
  είς βουλευτής τθν έργατικών
  υπέβαλεν επερώτησιν είς την
  Κυβέρνησιν, ζητών νά μάθη
  κατά πόσον ή Κυβέρνησις
  Τσάμπερλαιν έσπευσε νά ζη¬
  τήση άπό την Ιαπωνίαν νά
  δεχθή την επανάληψιν τού
  διενεργουμένου υπό τής "Αγ¬
  γλίας έλέγχοο είς την περι-
  φέρειαν τής Σαγκάης μετά
  την κατάκτησιν τής τελευταί·
  άς υπό τΛν Ίαπώνων. Ή Κυ¬
  βέρνησις άπαντώσαεΐπεν δτι έ'·
  πραξε τό καθήκον της έν και-1
  ρώ καί δι> ελήφθη ήδη άπαν-ι
  τησις τής Ίαπωνίας επί τοΰ
  ζητήματος τούτου.
  ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΙΣ ΤΡΑΙΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΕΙΚΟΝ
  —Είς τό Μεξικόν αγγέλλε¬
  ται δτι έλαβε χώραν έκτροχΐ
  ασις τραίνου φονευθέντων 20
  έκ των έπιβσττών. Άγνοεΐται
  εάν ή έκτρίχΐσσις αυτή προε
  κληθή υπό αντιδραστικόν στυΐ
  χείων.
  ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΟΥ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 30 Ίουνίου (τηλε
  γραφικώς).— Χθές έλαβον χώ
  ραν νέαι ταραχαί είς διαφό
  ρους πόλεις πλησίον των Ίε-
  ροσολύμων. Πρωταίτιοι ύτιήο
  ξαν αυτήν την φοράν Ίσραη
  λϊται, είς έκ των οποίων συλ¬
  ληφθείς υπό των αγγλικών άρ
  χών κατεδικάσθη είς θάνατον
  καί έξετελέσθη άμέσως.
  Ή πρόληψις και καταπολέμησις
  τής έπιδημίας της λύσσης.
  Υπό τού ύφυπουργείου "Υ-
  γιεινής εκοινοποιήθη έγκΰκλι-
  ος είς τούς προίσταμένους
  των 'Υγειονομικών Κέντρων
  κσί τάς Αστυνομικάς Αρχάς
  τού Κράτους, διά τής οποίας
  έντέλλονται νά παρακολου-
  θοΰν μετά πάσης αύσΐηρότη
  τος την άκριβή εφαρμογήν
  των ύγειονομικών διατάξεων,
  αί οποίαι προβλέπουν τα μέ-
  τρα πρός πρόληψιν καί κατα¬
  στολήν τής λύσσης.
  Τα μέτρα ταύτα συνίσταν-
  ται είς τα εξής:
  1) Είς την άπαγόρευσιν τής
  κυκλοφορίας άδεσπότων κυ-
  νών, ύποχρεουμένων των κα·
  τόχων των δπως έφσρμόσωσι
  φ'μωτρον είς τούς κύνας, οί
  όποΐοι τούς συνοδεύουν.
  2) Είς την υποχρέωσιν των
  κατόχων κυνών δπως προσδέ-
  νωσι τούτους δι' άλύσου έν
  περιπτώσει ασθενείας προκει
  μένου δέ περί των Αθηνών,νά
  ειδοποίησιν άμέσως τόν πλη
  σιέστερον αστυνομικόν σταθ¬
  μόν
  3) Εάν ζώον τί ήθελε δή
  χθή ύπόλυσσώντος ζώου ή πα¬
  ρουσιάση συμπτώματα λύσσης
  νά φονεύωσι παρευθιός τουτο
  ή έν περιπτώσει εξαφανίσεώς
  τού νά είδοποιώσι την Άστυ
  νομικήν Αρχήν.
  4) "Εάν τέλος ήθελε δηχθή
  άτομον ΰΐτό λυσσώντος ζώου,
  πρέπει νά προσέρχεται τό τα
  χύΐερον είς τό Δημόσιον Λυσ-
  σιατρεϊον "Αθηνών ή είς τούς
  λοιπούς άντιλυσσικούς σταθ·
  μούς τοΰ Κράτους, Ίνα υπο¬
  στή την κατάλληλον θερα¬
  πείαν.
  Διά την παράβασιν των α¬
  νωτέρω προβλέπεται φυλά-
  κισις μέχρις ενός έ'τους καί
  χρηματική ποινή μέχρι 10 χιλ.
  δραχμών.
  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ
  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  Την προσέχη Δευτέραν ε¬
  κλήθη δπως συνεχίση τήνάνα-
  βληθεϊσαν προχθές συνεδρία¬
  σιν τού επί τής έπιψηφΐσεως
  τοΰ προυπολογισμοϋ τοΰ Δή-
  μου καί δι' άλλα τρεχούσης
  φύσεως ζητήματα, τό Δημοτι
  κόν Συμβούλιον Ηρακλείου.
  ΔΙΑΛΥΣΙΣ
  ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
  Διά διατάγματος διελύθη
  σαν τα κοινοτικά Συμβούλια
  Ψυχρού, Καμινάκι, Καλαμαύ-
  κάς καί Άχλαδίων τοϋ νο-
  μοΟ Λασηθίου.
  ΑΙ ΖΗΜΙΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΥ
  ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΩΡΓ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ
  Η ΕΞΕΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ
  ΕΝ ΤΩ ΝΟΜΩ ΛΑΣΗΘΙΟΥ
  Σήμερον θά συνεδριάστ) ή Δ.
  Έπιτροπή τοθ Γεωργικου "Ε
  πιμελητηρίου. Ή επιτραπή τοθ
  Έπιμελητηρίου θά εξετάση
  την δημιουργηθείσαν κατά¬
  στασιν συνεπεία των προξενη
  θεισών είς τάς άμπέλους ζη·
  μιών έκ τοϋ περονοσπόρου θά
  άσχοληθή δ' έν συνεχεία καί
  μέ διάφορα άλλα τρεχούσης
  φύσεως ζητήματα.
  ΑΦΙΞΙΣ
  ΜΕΡΑΡΧΟΥ κ. ΓΕΩΡ. ΛΕΛΑΚΗ
  Αφίκετο είς την πόλινμας δι'
  Οπηρεσιακούς λόγους ό Μέ
  ραρχος Κρήτης ϋποστράτηγος
  κ. Γ. Λΐ:λακης.
  ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ
  Κατά τόν λήξαντα Ιούνιον
  εδηλώθησαν είς τό ληξισρχεΐ
  όν Ηρακλείου 17 γάμοι, 79
  γεννήσεις καί 37 θανάτοι.
  ΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ
  ΑΘΗΝ %Ι 3Ο Ίουνίου (τού άντα·
  ποκριτού μας).— Είς Αθήνας καί ΙΙει ---------
  ραιά παρετηρήθη σήμερον νέα έπίτασις Συνήλθε χθές την μεσημ-
  τού καύσωνος- Κατά τάς ανακοίνωσις ΙβρΙαν άσχοληθέν μέ διάφορα
  τής Μετεωρολογικής υπηρεσίας ό κ*ύ- Ι γεωργικά ζητήμστα τό Διοι-
  βων *αΙ είς την άλλην Έλλάδα δεικνύεβ κητικόν Συμβούλιον τοθ Γε·
  ΐάσεις άνόθου. . ωργικοθ ΤαμεΙου Ηρακλείου.
  Καταρτισθέν αναχωρεί σή¬
  μερον είς τόν νομόν Λασηθί¬
  ου τό Στρατολογικόν Συμβού
  λιον τό οποίον θά εξετάση
  περιερχόμενον τόν νομόν
  τούτον, τούς διακαιουμένους
  άπαλλαγής στρατευσίμους
  κλάσεως 1938. Τό ανωτέρω
  περιοδεϋον Στρατολογικόν
  Συμβούλιον θά αρχίση άπό
  σήμερον τάς εργασίας τού.
  Πρός τουτο δέ θά συνεδριάση
  είς τό χωρίον "Ανω Βιάννος
  δπου προσεκλήθησαν πρός έ
  ξέτασιν οί στρατεΰσιμοι των
  χωρίων Άνω καί Κάΐω Βιάν¬
  νου, Άμυρών, ΒαχοΟ κσί Χον
  δρου. Την προσέχη Κυριακήν
  τό Συμβούλιον θά συνεδριάση
  είς τό χωρίον "Αγ. Βσσίλειος.
  Είς τό χωρίον τούτο θά προ¬
  σέλθουν πρός εξέτασιν οί
  στρατεύσιμοι Αγ. Βασιλείου
  Κάτω Σύμης, Καλαμίου, Κε
  φαλοβρυσίου, Πεύκου καί Συ·
  κολόγου.
  Η ΑΠΟΛΥΣΙΣ
  ΤΩΝ ΕΦΕΑΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
  Την προσέχη Τρίτην 5ην Ί
  ουλΐου, ήμέρσν απολύσεως
  των έφέδρων άνθυπολοχαγών,
  θά κατατεθή παρ' αυτών στέ¬
  φανος είς τό μνημεΐον τού Α¬
  γνώστου 'Στρατιωτου την 11
  π. μ. Τιμάς θά αποδώση δι·
  μοιρία πεζικοΰ μετά των σαλ-
  πιγκτών καί τυμπανιστών τού
  43ου Συντάγματος. Την 11.30'
  θά έττακολουθήση δεξίωσις
  είς την Στρατιωτικήν Λέσχην
  πρός τιμήν των. Διαρκούσης
  τής δεξιώσεως ό διοικητής τοθ
  Συντάγματος θά άποχαιρετί-
  ση τούς έφέδρους μεθ'δ θ'άνα
  γνωσθή ή ήμερησία Διαταγή
  τής ν Μεραρχίας.
  ΕΠΑΝΟΔΟΣ χ. ΑΙΜΕΝΑΡΧΟΥ
  Αφίκετο χθές έξ Αθηνών διά
  τοθ ατμοπλοίου τής γραμμής ό λι
  μινάρχης Ηρακλείου κ. Νικ.
  ϋλδί
  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ
  ΕΙΣ ΤΟ ΧΩΡΙΟΝ ΚΟΡΦΑΙΣ
  Συνελήφθησανκαΐ μετεφέρθη
  σαν ενταύθα παραπεμφθέντες
  είς την Εισαγγελίαν οί Κωνστ.
  Α.Φαρατζάκης έτών|49,Κωνστ.
  Χ. Πατρσμάνης, Γ. Κ. Πάτρα
  μάνης, Σόφια Κ. Πατραμάνη
  ά πάντες κάτοικοι Κορφών,
  διότι συνεπλάκησαν μεταξύ
  των μέ άποτέλεσμα τόν έλα-
  φρόν τραυματισμόν διά πελέ
  κεως τού πρώτου είς την κε¬
  φαλήν καί διά ράβδου τοΰ
  Γεωργ Πατραμάνη. Ή αίτία
  ωφείλετο είς οικογενειακάς
  αφορμάς.
  Ο ΑΠΟΛΟΠΣΜΟΣ
  ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
  Διά χθές την έσιέραν έκλή
  θη είς συνεδρίασιν τό Έπο
  πτικόν Συμβούλιον άγροφυλα-
  κης Ηρακλείου προκειμένου
  νά τΐροέβαινεν είς έγκρισιν
  τού άπολογισμοΰ τού ταμείου
  χρήσεως 1937—38.
  ΚΛΗΡΩΣΙΣ ΚΟΥΜΠΑΡΑΔΩΝ
  Καθ" α πληροφορούμεθα κα
  τα την -^ενεργηθείσαν ενταύ¬
  θα κλήρωσιν μεταξύ των κα
  τόχων κουμπαράδων εκέρδι¬
  σαν οί κάτωθι σημε'ιούμενοι
  άριθμοί:
  7Ο36Ο, 54881, 3240 9288,
  18180, 82548, 73384, 25770,
  25761, 3237, 18176, 25413,
  70478, 70472, 33239; 9383,
  25411, 25232, 28581, 15834,
  25233, 22308, 65082, 18154,
  73390, 15830. 18171, 14164,
  18188, 14156, 18160, 25725,
  70429, 23413, 18172, 70445,
  18837, 33228, 23416 καί 18158.
  ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΨΥΓΕΙΑ
  Δι' αποφάσεως των ΰπουρ-
  γών Οίκονομικών καί 'Εθνι-
  κη"ς Οίκονομίσς καθορίζε
  ται δτι έκ τοϋ ποσοϋ τού ενός
  έκατομμυρίου δρχ. τού προορι
  ζομένου διά την καθ' ϋηέρβα
  σιν εισαγωγήν ψυγείων ήλε-
  κτρικών, θέλει ανατεθή ανά¬
  λογον δικαίωμα καί είς βιομη
  χάνους κατασκευαστάς ήλε-
  κτρικών ψυγείον.
  ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΓΛ
  IXII
  Ν ΠΡΟΙΠΑΒΕΙΑΝ
  ΚΑΤΕΥΝΑΣΙΙΐρΥ_ΓΟΝ_ ΠΝΕΥΙϊΙΑΤΟΝ
  01 ΑΓΓΛΟΙ ΔΙΣΤΑΚΤΙΚΟΙ
  ΔΙΑ ΤΟΥΣ 0Ρ0ΥΣ_ΤΟΝ ΙΤΑΛΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Ίουνίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).—·ΐΝυκτερί.νά τηλεγρα-
  φήματα έκ Παρισίων άγγέλλουν ότι οί
  γαλλικοί πολιτικοί καί οημοσιογραφι-
  κοί κύκλοι διαβλέπουν ότι θά παρεμ-
  βληθοΰν σοβαρώταται δυσχέρειαι είς
  την προσπάθειαν τής Αγγλίας πρός
  κατευνασμόν των πνευμάτων έν Εύ·
  ρώπη.
  Χήν γνώμην άλλως τε ταύτην των
  γαλλικών κύκλων ένισχύουν καί (αί έκ
  ΑονΒίνου πληροφορίαι αΐτινες δέν άπα-
  κρύπτουν την διστακτικότητα των "Αγ¬
  γλων άπέναντι των διατυπωθέντων όρων
  τής Ιταλίας όσον άφορά την άνάκλησιν
  των έθελοντών καί την εφαρμογήν τής
  Άγγλοϊταλικής συμφωνίας.
  ΜΕΓΑΛΑΙ ΠΛΗΜΜΥΡΑΙ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑΝ
  ΑΠΕΚΛΕΙΣΘΗ Τ0 ΤΟΚΙΟ;
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Ίουνίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας). — Τηλβγραφοον έκ
  τού έ'ξωτερικοΰ ότι ή πόλις καί τα π*-
  ρίχωρα τού Τόκιο απεκλείσθησαν τής
  λοιπάς Ίαπωνίας συνεπεία μεγάλων
  πλημμυρών. Υπό των υδάτων κατεκλύ-
  σθησαν 1 ΕίΟ χιλιάδες οικίαι. Ύπάρ·
  χούν πολυάριθμα θύματα.
  ΕΙΣ ΟΔΟΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
  ΑΙ ΓΑΛΛΟΤΟΥΡΚΙΚΗ ΣΥΝ1ΜΙΛΙΑΙ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 30Ίουνίου (τηλεγρχ
  φικώς).—Αί διαπραγματεύσεις Γαλλί-
  άς καί Τουρκίας ανεκοινώθη ότι ευρί¬
  σκονται είς την οδόν τής όριστικής συμ¬
  φωνίας. Χθές ό Ύπαυργός των Έξωτε
  ρικών κ. Μποννέ συνειργάσθη έκ νέου
  μετά τοΰ πρεσβευτού τής Τουρκίας.
  Συνεζητήθη έπίσης τό ζήτημχ τής διε-
  νεργείας έ*λογών είς την Άλεξανδρέτ-
  ταν.
  ΙΤΑΛΟΣ _ΤΡΑΤΗΓΟΣ η ΜΕΤΑΒΗ
  ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΕΙΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 3Ο Ίουνίου (τηλε.
  γραφικώς).—ΌΊταλό; ύφυπουργός των
  Στρατιωτικών στρατηγός Παριάνς άνα-
  μένεται την 3 Ιουλίου είς Βερολίνον
  όπου θά παραμείνη επί οκταήμερον.Θά
  έπιθιωρήση τάς στρατιωτικάς ύργανώ-
  σεις, τα στρατιωτικά ίδρύματα, τα στρα
  τιωτικά έργ«, τόσον είς Βερολίνον όσον
  καί είς άλλας πόλεις τής Γερμανίας.
  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΥΟΥΣΗΣ
  ΛΝΕΧΟΡΗΣΕ ΑΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Ίουνίου (τοΰ άντα-
  ποκριτού μ*ς)._-ο ·Υπουργός Διοι-
  κητής τής «ρωτευοΰτης κ. Κοτζιας α¬
  ναχωρεί άπόψε διά την Πράγαν όπου
  ώς γνωστόν Θ* παρακολουθήση τάς επι-
  δείξεις των Χοκόλ.
  ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙλ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛ|ΠΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας).-.Τηλ4γραιφο0ν έχ Α ^
  μας ότι χθες ?ό άπόγευμα εγένοντο τα
  εγκαίνια τού νετ,υ σταδίου τής πόλεως.
  Επηκολούθησαν ή έναρξις ,ών Π»ν0ρ«-
  κικών αγωνων παρουσία τού Γενικού
  Διοι«ητοΰ τής «ράκης κ. Κάβδα, των
  Μητροπολιτων δράμας κ«ί Άλεξαν-
  δρουπολεως, τώ, Νομαρχών καί πλή^
  ^σεν79ίΓ· "Ρ^ ^ύς άθλητάς ($?
  ■Η
  Αί
  έξ
  θεσ.
  δϊνβν τάς τϊ
  ηθη
  τβ
  έλπίζεται οτ
  τάσις θ« ο"1
  ■Αμβουργον
  δαγορ» εζωι
  Κ
  ως. ^
  εμπορικάς ά
  Βερολίνω π
  τιμαί τής κρ
  νας κυμ«»γβ
  γβν μεταξύ
  μάρκων τα ε
  μ« καί άνα< τος φυσικά. βτι καί εκ βελτιωθίί ά) είς όφβλος μ«ς. Ή πρα μένως δέν « φόβους πού πρό καιροΰ ι μην τής σ< την επί θύρα ρίοδον. Δεδ< παραγωγή θο μικρά σχετιχ μέρος κατε< περονοσπόρο τό μεγαλύτ 8ά είναι έξαι τος, εάν δέν τώ μεταξύ < χαί συνθήκ επί πλέον λ< μέν ότι ή έσ< ροφηθή έξ όλ άγοράς τής Γερμανίας >
  τοις άλλας
  μάλιοτα είς < ποητικάς τι^ Ύπάρχει ο νας άλλος < πού δα έπιδρΐ νοϊκώς επί οταφίδος: Ή είς την Εύρϋ τέρ«ς είς τή κβνομική δρ νεπεία τής ά κ«ί έντατική εργοστασιον Ρμηχανίας. β*5 ότι συνε; νεΡΥί« περ?{ Υβραστική δι °Γ«β« ηύξησε, την σταφίδα Χ«τ«λί 3« >ΑΥγλίας
  νί«5 μόνον, «