9597

Αριθμός τεύχους

76

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

21/1/1945

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ~<1 τούς Αντιπροσώποις 4 24 75 ΓΡΑΦΕΙΑ: ΙΙΛΑΤΕΙΑ_ΑΓΜΗΝΛ άρ. 4—55 » 2-Ο6 .^ ΑΚΟΥΜιλκλ—^—^1^—ο- Α·. ηΕΡ,οΔΟΣΒ. ΑΡιβ. - ΦΩΣ ΕΙΣ ΤΑ ΣΚΟΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ ΕΘΠΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΛΤΙΚΉ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΪ ΪΥΝΤΑΞΕηΐ ΕΜΜΑΝ. ΙΪΕΤΡΑΚΜΪ ΔΙΒΥθΥΝΤΗΪ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΖΑΚΜΣ "-—·«"-»^» - - .ΗΙΜΙΙΙΤΙΒΙ ΓΜΜΙ ΠΛΙΙΡ.ΟΦΟΡΙΟΙ ΙΜΟΣ^Ο,ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΗτ ΡΛ.,,ητ Έξηκριβωμέναι πληροφορίαι άπό νονικόν νόμισμα, πού εξέδωκεν τάς διεξαγομένας ερεύνας διαπι- διαβόητος έπιτροπή των Βουνών σιώνουν, δτι ή περιουσία τοϋ Κ.Κ. έσυντηρεΐτο τό συγκρότημα τού Ε. καί τοϋ ΕΑΜ ήτο μυθώδης. 'Υ ΕΑΜ. τόσον πλουσιοπαρόχως, δσον περέβαινε τα έκατομμύρια λιρών! ουτε στό όνειρον των εΐδαν ποτέ Αύτό άποκαλύπτουν εγγραφα καί οί πράγματικές άνταρτικές όμάδες ντοκουμέντα, πού κατεσχέθησαν στά πού πολεμοΰσαν τόν κατακτητή. γραφεΐα τοϋ ΚομμουνιστικοΟ κόμ- Απόδειξις τής υπάρξεως κολοσσιαί ματος κσί τοθ ΕΑΜ στάς Αθήνας άς περιουσίας εις τό Κ.Κ Ε. πού διηυ Σύμφωνα μ' έπισήμους δηλώσεις των θύνει ούσιαστικώς τό Ε Α.Μ. είναι αρμοδίων ύπηρεσιών διά τήν συντήρη δτι είς τα επί τής πλατείας Συν σιντοΰ«'πελευθερωτικοϋ»(!)Στρατοϋ τάγματος γραφεΐα τού ανευρέθη τοθ ΕΑΜ έδίδοντο είς αύτό περί τάς σαν κατά την έρευναν πού έγινεν 700.000 λιρών Αγγλίας κατά τήν είς τό οϊκημά τού, δ ύ ο τ σ ο υ- διάρκειαν τής γερμανικής κατοχής. βαλάκια χρυσών λιρών Τα χρήματα δμως αύτά δέν έξω Κατά τούς ύπολογισμούς τοϋ πα- δεοοντο, άλλά έφυλάσσοντο «γιά ρευρεθέντος κατά τήν έρευναν ά την ιΐερίοδο τοϋ παρανόμου βίου». στυνομικοϋ, τα χρήματα ταυτα ΰπο- Έφυλάσσοντο δηλ. *σάν έψεδρικά λογίζοντο είς 25000 λίρας Άγγλί γιά έ"να νέο «παράνομο άγώνα». άς Έπίσης ανευρέθησαν είς τεραστί Άπ' αύτά έλαμβάνοντο τα τεραστία άς ποσότητας καί τραπεζογραμμά ποσά πού έδαπανώντο γιά τήν πό τια νέου νομίσματος πού δέν είχεν λυτελή έπίδειξι τής «όργάνωοης» άκόμη κυκλοφορήσει. Ό σ. Σβώ στήν πρωτεύουσα καί τα κομμουνι- λος ώς ύπουργός των Οίκονομικών στικά συλλα-λητήρια, άλλά καί γιά εΐχε φροντίσει νά μην άφήσει παρα τήν πολυδάπανη προπαγάνδα στό πονεμένη τήν «Όργάνωση». έξωτερικό. Αυτή εΐχε δηλητηριάσει Άλλά καί δολλάρια σέ μέγα τήνπαγκόσμια δημοσία γνώμη σέ τέ λες ποσότητες%εΤναι γνωστόν δτι εί- τοιο βαθμό, ώστε, έκτός άπό τούς χαν φθάσει είς τάς Αθήνας γιά τάς έπισήμους κύκλους τοθ Λονδίνου ανάγκας τοΰ Κ.Κ.Ε. μέ τσέκ τής καί τής Βασιγκτώνος πού ήξεραν Βουλγαρικής Πρεσβείας, τήν αΛϊ'ιθεια. Λληρ πνεΛΛν α λ-γτ/.>~. · Αέν ήτο 8μως το μέγαρον τής πλα
  τείας Συντάγματος μόνον θησαυρο
  φυλάκιον, ήτο καί μπακάλικο πρώ-
  της τάξεως. Κατά τήν ενεργηθείσαν
  έρευναν, έντός τοθ πατώματος ευ¬
  ρέθησαν 50 &νί:κ.έοες· λιϊόι, 2υύο δ
  ΗΕΛΔ/ΜΕΧΩΡΗ-
  τήν θΛηθεια, όλος σχεδόν ό ύπόλοι
  πος κόσμος νά νομίζη ϊσα μέ τώρα
  τελευταία, δτι τό ΕΑΜ καί ό ΕΛΑΣ
  ϊ^σαν πατριωτικά καί δχι κομμου-
  νιστικά κατασκευάσματα, προωρι
  σμένα γιά Τή βιαία κατάληψι τής
  άρχής καί μόνον.
  Τα άποθεματικά δμως τοθ Κ.Κ. Ε
  ηυξήθησαν είς τό διπλάσιον καί
  πλέον άπό τούς έράνους, οί όποΐοι
  συστηματικώς καί έκβιαστικώς έγί
  νοντο παρά πλουσΐων Έλλήνων,
  ιδία των πλουτισάντων κατά τήν
  διάρκειαν τής Γερμανοι'ταλικής κα¬
  τοχής. Αύτοι δέ ακριβώς οί καρχα
  ρΐαι (δρα καί άδελφούς Πετσόπου
  λους, άοελφούς Καρδάσιλάρη κτλ
  δέν έδιώχθησαν έπό τούς ΕΑΜίτας
  γιά τα πρΰδοτικά των έγκλήματα,
  άφοϋ ήσαν καί είναι γνωστοί συνερ
  γάται τοθ ΕΛΑΣ.
  Άπό τό προΐόν των έράνων αυ¬
  τών καΐ άπό τα τεραστία έπίσης
  ποσά πού μαζεύει τό Κ.Κ.Ε. μέ τήν
  Εθνικήν Αλληλεγγύην καί μέ τό
  σύστημα τής έξαργυρώσεως γραμ
  ματοσήμων μέ τα σήματα τοΰ κομ
  μουνισμοϋ, (πού κυκλοφοροθν καί είς
  τήν πόλιν μας) καθώς καί μέ κα
  [Ή Κ. Ε. τής ΕΛΔ εξέδωκε
  την κάτωθι διακήρυξι.]
  1) Ή ενοπλη σύρραξη εγινε χω-
  ρίς τή γνωστή γνώμη ή έ'γκρισι
  τής ΕΛΔ. ή οιουδήποτε όργανον,
  της καί γι' αύτό τό Κόμμα δέν
  φερει καμμιά πολιτική εύθύνη γιά
  την ενεργεια αύτη καί τίς συνέ-
  πειές της.
  Ή πραγματική ένέργε-ια τοΰ
  Κ.Κ.Ε. μέσα στόν όργανισμό τοΰ
  ΕΑΜ. είς βάρος τής ΕΛΔ. καί
  ά'λλων συνεργαζομένων κομμάτων
  διέσπασε αύτόματα κάθε συμμα-
  χικό έαμικό όεσμό.
  2) Ό έμφύλιος σπαρανμός κα1
  ή εξακολουθήση τού είναι άντΐθε'
  τος μέ τίς άρχές καί την πολιτική
  γραμμή τής ΕΛΔ.
  Όλες οί άκρότητες καί οί κα·
  ταστροφές όμόφωνα καταδικάζον-
  ται.
  3) Ή ενοπλη ρήξη μέ τούς με-
  γάλους μας συμμάχους καί ιδιαι¬
  τέρα μέ τα Βρεττανικά οτρατεύ-
  ματα πού βρίσκονται προσωρινά
  στή χώρα μας, έπειτα άπό έντο-
  λή των τριών συμμάχων είναι τρα
  γικό γεγονός καί άντίθετο μέ την
  εξωτερική πολιτική τοϋ κομμα-
  τος, τα έθνικά δίκαια.
  Τό άνω γραφείον μάς παρεχώρησε εύγενώ-
  δημοσίευσιν τα κάτωθι: ·>ιΥ«^ω,
  ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΟΦΥΛΑΧΘΗΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ
  Ό τθφος εΐσέρχεται είς τό σωμα
  >μας, άπό τό στόμα μέ τα διάφορο
  τρήφιμα, νερό κ. λ. δταν αύτά είναι
  μολυσμένα* Πά νά άποφύγωμε λοι-
  πόν τόν τθφο πρέπει νά προσέ·
  χωμε ώστε παν δτι βάζωμε στό στό-
  μο. μας νά είναι καθαρό, καί
  1) Προτοϋ πάρωμε κάτι νά φαμε
  |·νά πλύνωμε καλά τα χέρια καί τ
  στόμα μας.
  2) "Εν καιρώ έπιδημίας έπειδή κυ
  ρίως ό τϋφος μεταδίδεται μέ τό νέ
  ρό, νά μή πίνωμε νερό άφοΟ προτύ
  τό βράσωμε ή τό άπολυμάνω-
  με. Τό νερό άπολυμαίνεται ή μέ τρείς
  τέσσαρας σταγόνας βάμματος ίωδί-
  ου σέ έ"να ποτήρι νερό, ή μιΙ χλωρι-
  οθχο άσβέστιο ΓΤ<οινβς βρωμοθσα) ώς εξής: Παίρνομε μιά κουταλιάβρω μοθσα καί τή ρίπτομε σέ μιά κανά- τα μέ μιά όκα νερό, .,κοίί τή κανάτα αυτή τή φυλαμε σέ σκοτεινό μέρος. Άπό τή κανάτα αυτή ρίπτομε μιά κουταλιά σέ μιά στάμνα νερό ή ό ποία νά χωρή 6 έ"ως 7 οκάδας καί τό νερά αύτό μετά εΐκοσι λεπτά τής ώρας είναι άπολυμασμένον καί μπο ροθμε κί τό μβταχειρισθοθμε. Ά- σφαλέστερον είναι να βράζεται τό νερό καί νά τό άφήνομε νά κρυώνη. 3) Νά μή τρώμεσαλάτες ή φροΰτα τα όποΐα τρώγονται μέ τα φΛούδια, άν δέν τα πλύνωμε πρωτύτ«ρα μέ άφθσνο καθαρό νερό, 4) Νά έμβολιαζώμεθα μέ άντιτυ- φικό έμβόλιο, καί ιδίως τα νεαράς ήλικίαζ άτομα: 5) Οί νοσηλεύοντες τυφκούς νά προσέχουν ιδιαιτέρως, νά πλένωνται τοκτικά,καί τα ο6ρσ;κόπρανοτ καί λοι πά έκκρίματα τοθ άσθενοϋς νά τα ρίπτουν μέ άφθονο νερό στ' άποχ«· ρητήρια, στά όποΐα νά ρίπτοον κοί άσβέστη. Τα δέ σινδόνια, έσώρβυχα καί λοιπά ειδή τοθ ασθενούς, νά τα βράζουν καί έ"πειτα νά τα πλένουν. 6) ΌσΛκις άντιληφθεϊτε βλάβην των σωλήνων τοϋ ύδραγωγείου νά είδοποιήτε άμέσως τήν αρμοδία ύπη ρεσία τοθ Δήμου. 7) ΟΙ διαμένοντες είς τα χωρία νά >ροντ(σουν νά κατασκευάσουν άπο
  ωρητήρια μέ βαθεΐς λάκκους είς
  ά στίίτια των καί νά μην άποπατοΰν
  ποτέ είς τό ύπαιθρον.
  κάδες μακαρόνια, 3000 κονσέρβες
  καΐ άλλα πολλά τρόφιμα, ίκανά νά
  θρέψουν επί μήνες δχι μόνον τούς
  συλληφθέντας είς τό οίκημα στασια
  στάς, άλλά ολοκλήρους λόχους.
  Περιττόν νά σημειωθή, δτι διά τα
  γραφεΐα τού Κ Κ.Ε. έπλήρωνε τό
  Ελληνικόν Δημόσιον, τό ενοίκιον,
  καθόσον τό οίκημα άνήκεν είς γεωρ-
  ,,.,,λ...·._.------< καί ό έργατοκάπη· ΗΠΟ ΗΜΕΡΗΙ ΕΙΣ Τής έκ Θεσσαλονίκης! άντι προσωπείας των κομμάτων Σσ- σιαλιστικοΰ, Ενώσεως Λαϊκής Δημοκρατίας (Ε.Λ.Δ.) καί Ά άπεκήρυξανμί διακηρύξας την ενο πλη συγκρουση ττβύ ένλί γιά την Μακεδονία ΔΙΑΛΑΚΤΙΚΟΤΗΙ ΚΑΙ ΑΔΙΑΑΑΑΞΙΑ νες άνακοινώ ι Αθήναι 11 Ίανου^ρΐοα 1945 ^^ Μακε ΠΑ ΤΟ ΣΟΣΐΑΛΙΣτΤκ^ ■ - γ—■» ·— ·>.|^>»τ»»»ρΒ,ων τον εμ-Β ιμιχκοπουΛος
  Ιψυλιο καί άντισυμμαχικό πόλεμο πού Ι ΠΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΑΑΓΚΪ+Χ αργ
  (κηρυξαν τό Κ.Κ." καί τό Ε Α.Μ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΕΛΔ) Άν " *
  γφ υπηρεσίαν γιά νά εγκαταστήση &κ«ιο0τ« νά είναι δεξιό
  οίκ
  ίστοοίίν
  σ τίς Έ λ
  Έλ
  01 ΚΡΗΤΕΣ
  νά είναι
  ^ —Γ—-----.,..— ..-. ,νυι,ΐ Λυ», *:φ δσον είναι
  νοδοχείου τήςΜ. Βρεττανίας καΐ των τόν πολιτ.-σμένον. Ή φ
  γύρω μεγάρων. Απόδειξις είναι δτι τρά, ή πρωτοφανής είς
  έντός των γραφείων τοϋ Κ.Κ.Ε. εύ τής ανθρωπότητος τ£
  ρέθησαν βαρέα όπλοπολυβόλα, τού λάδος δέν διεχώρισε »««,, ι_Λ.Λ.ΐ|ν«ς
  φέκια καί άπειρα ιτολεμσφόδι,α. δεξιούς καΐ άριστερούς, δπως νομίζη
  ή συνάδελφος, άλλ' είς άνθρώπους
  Ικαί είς έγκληματίας. Διότι οΰτε κομ
  ΕϋΓΛΤρρΐΙ^Ο^Ιμουνίσταίουτε άριστεροί ούδε κάν
  ■—*£ Ι Ι*-1 Ι Γ^/ Ι |διεθνισταί μπορεΐ νά λέγωνται οίαί-
  μοβόροι έκεΐνοι οί όποΐοι έπλήρωσαν
  καΐ
  ΚΟΜΜΑ Ά-
  '. Νΐκ®ς
  ,. ..,_ , μας τα ώραΐα καί
  νά πατριωτικά λόγια, πού συνοδεύ
  ονται μέ εργα, των συμπατριωτών
  μας τής Αιγυπτου.
  Ό έκλεκτός Έλλην καί Κρής κ.
  Ε. Καλοχριστιανάκης τοϋ όποίου ή
  πατριωτική δράσις υπήρξεν άνέκα-
  θεν ό όδηγός είς η&σαν τού εκδή¬
  λωσιν, γράφει τα κάτωθι συγκινητι-
  κα λόγια επί τή αποστόλη διαφόρων
  «Ιδών έξ Αιγυπτου.
  «Επί τή εύκαιρία ταύτη σας πά
  Ρακαλοϋμεν δπως δεχθήτε τάς καλ¬
  λιτέρας μας ευχάς επί τρ έορτή τής
  Τ°0 Χριστοϋ Γεννήσεως καί τοθ
  νέου Ιτους, καθώς καί τα θερμά
  ουΥχσρητήρια των Κρητών Αιγυπτου
  4λλά καί τοθ Έλληνισμοΰ, διά τό
  8τι άπεδείξατε δλοι σας, τόν άφθα
  Οΐον πατριωτισμόν σας, καί τήν με
  νΐστην σωφροσύνην σας, διατηρή
  ύψηλά τό Κρητικόν δνομα
  ν' άμαυρώσητε τάς ωραίας
  'ας τής ίστορίας μας καί κηλι
  "*ί αύΐαζ μ' άδελφΐκόν καί
  χικόν αΓμα. Ή Κρήτη θά μεί
  μοναδικόν καί πάλιν παρά
  είς τήν παγκόσμιον ιστορίαν
  '~ τής πατριωτικής της
  στάσεως. Έξορκίζομεν δέ
  πως τηρήσητε τήν ήοεμίαν
  «ι μέχρι τέλους καί μή βά-
  τΐμίας χείρας σας μέ άδελ
  - "' τραγωδία των Άθη-
  « *__________Λ^ — ί.,
  Άσπαζόμεθα άπαντας άδελφικώς».
  Δέν εχομεν, άληθώς, νά προσθέ
  σωμεν τίποτε είς τα ανωτέρω έμ-
  πνευσμένα λόγια των άδελφών μας
  Κρητών τής Αιγυπτου. Είμεθα βε¬
  βαιοί, καΐ είς τουτο δύνανται νά εί¬
  ναι ϋπερήφανοι δλοι δσοι άγαποθν
  την Κρήτην καί ένδιαφέρονται δι*
  αύτην, δτι ή φρόνησις καί ό πατριω
  τισμός των Κρητών, θά πρυτανεύσ:
  καΐ τήν φοράν αύτην. Οί Κ|
  δέν θά βάψουν τα δοξασμένα
  δπλα μέ αΓμα συναγωνιστών
  των ή Συμμάχων, διότι αύτό θά ^κ<;- τέλη τήν μεγαλυτέραν υβριν πρός τούς ήρωας καΐ ήμιθέους πού θεμρ λίωσαντήν ελευθερίαν τής Κρήτης καί τήν μεγαλυτέραν ευγνωμοσύνην πρός έκείνους πού εκείθεν προσέ φεραν άνυπολογίστους υλικάς, ήθι κάς υπηρεσίας διά την άπελευθέρω σιν καί τελικώς ένωσιν τής ιδιαιτέρας --<*-- Α ' - Έλ >
  λάδα.
  Άς είναι δλοι βεβαιοί δτι ή Κρήτη
  δπως πάντοτε, καί σήμερον θά δόση
  τό λαμπρό παράδειγμα είς δλους
  τούς Έλληνας θά παραμείνη ψύχραι
  μος μέχρι τέλους καΐ θά αποτελέση
  τόν πυρήνα τής άνασυνδέσεως τοϋ
  Κράτους, τό οποίον δέν θά παρέλθη.
  πολύς χρόνος εισέτι, καί θά ξαναύρη,
  τόν ένδοξον δρόμον τής ίστορίας τού,
  σταθμοί ]ύπήρ-
  μόνον είς τό Περιστέρι διά πελέκεων
  καί μαχαιρών 1200 άτομα, οί οποίαι
  έξώρυξαν οφθαλμούς καί Ιγδαραν
  άνθρώπους ζώντας, οί όποΐοι έξεκοί-
  λιασαν έγγοους γυναίκας, οί όποϊίκ
  συνέλαβαν χιλιάδας Έλλήνων ανε¬
  ξαρτήτως φύλου καί ήλικίας καί άψοΰ
  ■ τούς αφήρεσαν ύπόδυσιν καί ίματι-
  ίσμόν τούς εσυραν μαζί των είς τα
  'βουνά ώς όμήρους διά νά άποθνή
  σκουν είς τόν δρόμον κατά εκατόν
  τάδες άπό τάς κακουχίας τό ψΰχος
  καί τήν πείναν. Τα ύτΐοκΐίμενα αύτά
  κατέκτησαν κατόπιν τόοου αΐματος
  καί φρικαλεοτήτων τήν πρωσονυμίαν
  τοΰ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΟΥ καί ώς ταιοΟ-
  τοι θά θεωροθνται καί ώς τοιούτοι
  θά κριθοΰν. Ούδεμία Κυβέρνησις, ού
  δείς Νόμος, ούδεμία Κοινωνία, ούδε
  μία Θρησκεία, ουδέν "Εθνος, ουδείς
  Λαός, ούδεμία Ίστορία, ουδείς αίών
  θά συγχωρήση ποτέ τούς κοινούς αΰ-
  τούς ΕΓΚΛΗΜΑΓ1ΑΣ. Καΐ ή συνά-
  δελφος θά πράξη αρίστα άντί νά
  προσπαθή επί ματαίω νά είόρη μίαν
  διέξοδον όμιλοθσα περί «άβιαλλαξί
  σς» καί άμνηστίας να μδς είπη τί
  φρονεί αυτή καί οί περΐ αυτήν διά τα
  ^ιαπραχθέντα έγκλήματα τα όποΐα
  :ατεράκωσαν δχι απλώς τήν Έλλά
  ια άλλά πασάν έννοιαν άνθρωπι
  σμοϋ καί πθλιτισμοϋ. Θά συνεχίση
  'ά ύΐτοοτηρίζπ τούς έγκλημάτίας κα
  όπιν των τραγικών άποκαλύψεων είς
  ήν Βουλήν των Κοινοτήιων ή δχι; Αύ
  ό καί μόνον θέλομεν νά μάθο»
  Η ΓΠΟθ£ΣΤί
  Λέν ύπάρχει καμμία άμφιβολία δτι
  είς λίαν προσεχές μέλλον καί
  δή τήν αποκατάστασιν πλήρως τής
  ίνοίας ϊβΰ Κράτους καί τής ενάρξεως
  τής λειτουργίσς τ&ν Νόμων, πρδίγ-
  μα πού ώς έξελίσσεται, ή κατάστα¬
  σις δέν θύ βραδύνη, θά έπαναξετα-
  σθή ή υπόθεσις τής εκτελέσεως τοϋ
  Μπουτζαλή τοϋ όπλαρχηγοϋ αύτοθ,
  ό οποίος επί ολόκληρον τεΓραετίαν
  άγωνίσθη εναντίον τοθ κατακτητοθ
  διά νά &ορ~ τόν θάνατον άπό έλλη.
  νικά δπλα τήν ημέραν ακριβώς τής
  απελευθερώσεως Ή υπόθεσις αυτή
  φυσικά Θά άπασχολίση τούς
  θ£ϊς καί δχι ήμδς οί όποΐοι είς Τί πό
  Τε άλλο δέν ένδιαφερόμβθα παρά νά
  πληροφορηθ<Βμβν έν καιρώ εάν ή ποινή ή όποία τώ επεβλήθη ήτο άνά- λογος πρός τό έγκλημα τό οποίον απεπειράθη νά διαπράξη. Η ΖΑΧΑΡΗ Τβ¥ Μ. 1·11 Η: ΚΑΤΕΡΙΜΑ «πολύτιμος φιλενάδα μας, ή πο¬ νηρά Κβτερίνο, πληροφορηθεΐσα δτι ή δισνεμηθβΐσα τελευταίως υπό τής Ε. Υ. Σ. Β. ζάκχαρις περιεΐχε ύ- ιγρασίαν μεγαλυτέραν τής «άνεκτής» έσπευσε νά μδς άαοστείλλΓ) τό κα¬ τάλληλον διά1 την περίπτωσιν άνέκ- ίοτθν: «Ένοτς Άγ6Ρς, μότς γράφει ή Κατε- ,^ίνα, εΐχε κάποτε είς την ύτίηρεσίαν ίτου £να νεαρόν «ντελικανήν». Ό ά Η ΤΪΜΚ ΤΟΠ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Κατόΐτιν αποφάσεως τοθ κ. 'ΥποΌρ γοϋ Τύπου ωρίσθη άπό τής 16 Ία· νουαρίου έ έ. ένιαία τιμή των ήμερη· σίων εφημερίδων δραχμαί εΐκοσι (20) Μετά τήν απόφασιν αυτήν ή «Νί- ΚΗ» άπό τής προσεχοθς Τρΐτης 23 ΊανΘθορίου θά πωλβΐτοη δραχ¬ μάς 20. μαλωνάδες τού κόπρου έκείνβυ ήσαν Δι- τού £να νεαρόν «ντελικανήν». Ό ά- γας ή"το τόσον φιλάργυρος καί τσιγ- κούνης, ώατε ζητώντας κάττοια μερά τόν ύπηρέτην τού γιά νά τόν στεί- ίλη οτό μθλο, τόν αντελήφθη προ- κ?παθο9ντα νά κόψη Μνα «-άγγινσρό- <φυλλο» διά νά κατευνάση, την πείναν τού κοί έσπευσε νά τό άά ηγεΐται ____„*„«. Μά ό μυλωνβς ήτο καλός Κι' έκεΐνος σ&ν καΐ μενά Κί' άπό μακρυά μοΰ φώναζε βΧντ'&χα φθΌμένα .... Μετά τήν «προο-φώνησι* τοβ μ<υπ<ο νά καί την απάντησιν τοϋ πτωχοθ ύπηρέτοο ή &ποία δέν ή^τα θυνοττόν νά είναι άλλη ά—ό; Ποΰ στάν' όψέζ την ττ»χινή ώς αήμεοα το γ»όμα Μιτουκιά ψωμί δέν ήβολα Στό έκλερόμου στόμα..... κατηρτίσθη ώς φαίνεται άμέαως σχ£- τική συμφωνία μεταξύ πελάτου καί μυλωνά τής οποίας τάς λεπτομερεί¬ ας σπεύδεΐ νά διηγηθή ό ντελικανή^; Καΐ βάζει ό μυλωνάς-.,νερό Καΐ γώ βάζω τ' άλεϋρι Κχίνβμβ ιτήΐες δβκοχτώ ΚΓ άνόίς μου &έν τό ξεόρβι ... Κοί ώς έδ<δ μέν τα πρ&γματβ- έ- πήγσν ττερίφημα. Τί θά εγένετο τ , .._ ------.— ..«ινν,Μυ^| ιΐ|ν ΐιι^ι νΐΐν τού κ<ιί Εσπευσε νά τόν άποπάρβ έμμέτρως: Μώρέ διαβολοκόπΐλλο Στό μθλο θά σέ ' Κι' αστο τ' άγγι.-τ-^ Νά σοΰ τό μαγΐρέψα Τού καμπανοϋ τσή βοθλες.. . Καλά: τσή βοότανο κι* έγώ' Στό π—«μ-ο τβή βοθργες '» Καί δΛερωτβτοΛ, τελευτώσα', ,, «^ νηρά Κατερίνσ, ποϊοι άρά γε καί είς ττοΐον ποταμόν «έβούτηία*» τί* πφορτ««τέ λοιπόν τό γαϊδοϋρι μέ|γ(ες -ού ττεριεϊχαν οΊτάρι, ό τίεινασμίνος ύπηρέτης, κα-ί|Ε. Υ. Σ. Β κίΐτηυθθνθη είς χύν μθλο ν 8*Ά ν* **■·--- .-...."-Λ. ήγ ρφημα. Τί θά εγένετο βμα* άν 6 τρομεράς καί φιλά-ργυρος Ά- γδς άνεκάλυπτε τό έλλβιμμα τοθ ά- λευριοΰ ποΰ μετεβλήθη είς,... ιτ4τ«ς; Εύτυχώς ό συμπαθής ύπηρέτη<; &έν έκοπίασε καί πολύ νά άνεύρτ) την αρμόζουσαν λόσι,ν Μ' άγας καλά ί ζα λόσι,ν Μ' άγας καλά τίς γν Τοθ ϋ ή κατηυθύνθη είς ΤΛν μθλον 8*Ά ν*ΐΆυ ώλέση ΦσΙνεται έν τούτοις «τι αΙΙνοι νά την ί
  ΊανουαρΙου 1943
  Τ1ΜΗ ΦΥΛΛΟΥ Δραχ. 10
  ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
  Η ΚΡΗΤΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ, ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ
  Ό Κρηπκός λαός επί τή άποστο-1 Καΐρου καί Πόρτ—Σαΐδ διά την με-
  λή διαφόρων εΐδών τροφΐμων καίρουιγάλην συμβολήν είς την άνακούφι-
  χισμοθ |έκφράζει τάς απείρους τού | σιν τής δυστυχίας των άδελφών των
  ΰ
  ευχαριστίας πρός τοΰς συμπατριώτας
  μας τής Αιγυπτου, οί όποΐοι δέν έ-
  λησμόνησαν μολονότι μακράν ευρι¬
  σκόμενοι την δυστυχίαν τού. Ίδιαιτέ
  ρως έπιθυμεϊ νά σφίξη τό χέρι των
  έΐιΐ κεφαλής των Κρητικόν άδελφο-
  τήτων συμπατριωτών μας κ.κ. Έμ.
  Καλοχριστιανακη προέδρου Νταφώ-
  τη Γεν. Γραμματέως, Κ. Ι. Λαγουδά
  κη προέδρου Έπιτροπής έράνων κυ
  ρ(ας Κ. Ταταράκι προέδρου Έπιτρο
  πής διά την φανέλλαν τοΰ στρατιώ-
  του έν Άλεξανδρεία καθώς έπίσης
  νά συγχαρή καί νά ευχαριστήση τα
  προεδρεΐα των Κρητ. Κοινοτήτων
  έν Κρήτη.
  Ή άνακούφισις την οποίαν ησθάν¬
  θησαν οί κάτοικοι τής πολυπαθοΰς
  νήσου, άς αποτελέση, την μεγαλυτέ¬
  ραν ικανοποίησιν δλων έκεινων οΐτι¬
  νες τόσον προθύμως προσεφέρον καΐ
  καΐ ή εύγνωμοσύνη των άς κρατείντ)
  την προσπάθειαν των, καί άς ένισχυ
  στ) την καρδίαν των, είς τό ιερόν έρ¬
  γον τής βοηθείας των δυστυχούντων
  άδελφών των οΐτινες μακράν των έ
  ρειπίων των έστιών των, γυμνοί κα
  πεινώντες σύρουν μέ υπομονήν κα
  έγκαρτέρηοιν τα πληγωμένα μέλη
  των.
  Οί Βρεττανοί έντός Γερμανικόν έδάφους.
  Συμμαχικόν πολεμικόν ανακοινωθέν.
  ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΚΡΗΤΩΝ ΑΝΘ)ΣΤΩΝ
  Υπεγράφη διάταγμα διά τοΟ όποί-
  ου προάγονται είς τόν βαθμόν τοΰ
  άνθυπολοχαγοθ οί άκόλουθοι Κρή¬
  τες άνθυπασπισταί πεζικοΰ, τέως
  μαθηταί τής 2ας τάξεος τής Σχολής
  ΕϋελπΙδον: Καϊμάκης Γ. Μουριζά-
  κης Ι. Κατσικάκης Δ. Φιοτάκης Σ
  Καντιδάκης Σ. Ζερβουδάκης Ε.
  Φρουζάκης Θ, Καλογεράκης Ι. ΟΙ
  κονομάκης Γ. καί Μακρυδάκης Β.
  ΑΝΑΚΛΗΣΙΣ ΚΡΗΤΩΝ ΑΞ1Ω)ΚΩΝ
  Διά διατάγματος άνακαλοΰνται
  είς την ένεργόν υπηρεσίαν έξ άπο-
  τάξεως οί Κρήτες συνταγματάρχαι
  τοΰ πεζικοΟ Κ. Άντωνάκης καΐ Ν.
  Παπαδάκης.
  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑΣ
  ΑΥΤΟΚ)ΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Έχοντες ύπ' δψιν την ύπ' άριθμ.
  4612 Διαταγήν Στρατιωτικής Διοι¬
  κήσεως δπως είς τα αύτοκίνητα το·
  ποθετοΰνται όδηγοί κεκτημένοι άδει¬
  αν έξασκήσεως έπαγγέλματος υπουρ
  γείου Σιδηρ καί Αύτοκινήτων, κα-
  λοϋνται οί ιδιοκτήται των αυτοκίνη¬
  τον δπως συμμορφωθώσι πρός αυ¬
  τήν.
  ΟΙ μή συμορφούμενοι ιδιοκτήται
  μέτήν άνω Διαταγήν θέλει άφαιρε-
  θή ή αδεία κυκλοφορίας τού αι'ιτο-
  κινήτου των.
  "Οσάκις δέ θέλουσι όδηγούς νά
  άπευθύνωνται είς τόν Σύνδεσμον
  όδηγών.
  Έν "Ηρακλείφ τη 10 Ίαν)ρίου 1945
  Ό Πρόεδρος ' - Ό Γραμματεύς
  ΕΡΧΟΝΤΑΙ 300 ΤΟΝΝΟΙ ΘΕ1ΑΦΙ
  Μάς ανεκοινώθη έκ τής Κυβερνη-
  τικής άντιπροσωπείας δτι έκ τής έ-
  παφής ήν είχεν ό Κυβερνητικάς άν-
  τιπρόσωπος Άνατολικής Κρήτης κ.
  Έμμ. Παπαδογιάαννης μετά των αρ¬
  μοδίων Συμμαχικών άρχών διεπι
  στώθη δτι μεταξύ τής 26 Ίανουρίου
  καί τής 24 Φεβρουαρίου ε. ε. θά έκ-
  φορτοθώσιν είς τόν ημέτερον λιμέ-
  α τριακόσιοι τουλάχιστον τόννοι
  θείου (θειάφι) καΐ δτι καταβάλλεται
  προσπαθεία καί είναι βέβαιον δτι
  εγκαίρως θά φθάση πασά ή άναγκαι-
  οΰσα ποσότης διά τό θειάφισμα των
  άμπελόνον τής Κρήτης. Εγκαίρως
  έπίσης θά φθάσουν καί τα λοιπά εί-
  δή γαλαζόπετρα κλπ.
  ΔΙΑΛΕΞΙΣ
  Σήμερον Κυριακήν καί ώραν 11 π.μ.
  θά δοθή διάλεξις υπό τοΰ «Άκαδημαϊ-
  κου Κοινωνικον Συνδέσμου» έν τφ Κι·
  νημ)θεάτρω «Μιντόα», μέ θέμα:
  «Έπινίκια καί Έ#νικοι Όραματι-
  σμοί» μέ όμιλητήν τόν καθηγητήν κ.
  Ήλίαν Ξανθάκη.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Καλοϋνται όλα τα μέλη τοΰ Φοιτ.
  Συλλόγου Ηρακλείου είς τακτικήν γε¬
  νικήν συνέλευσιν σήμερον Κυριακήν
  21 τρέχ. καί ώραν 2 1)2 μ.μ. είς τό Γυ-
  μνάσιον Άρένων.
  Θέματα: Ύπολογισμός των ένεργειών
  τοϋ Διοικ. Συμβουλίου.
  Ή συγκέντρωσις γίνεται κατόπιν α¬
  δείας τής Στρατ. Διοικήσεως.
  Έν Ηρακλείω τή 19-1-1945
  Ό 'Πρόεδρος Ή Γραμματεύς
  Έλ. Ίεραπετριτάκης Σ. Λογιάδου
  ΔΗΛΩΣΙΣ
  Ό κάτωθι υπογεγραμμένος Ελευ¬
  θέριος Καλλέργης ύπεύθυνος ΕΑΜ,
  Μονής άντιληφθεΐς τούς άντεθνικούς
  σκοπν-ύς τής οργανώσεως ΕΑΜ
  τάσσομαι άπό σήμερον είς τό πλευ¬
  ρόν τής Ε.Ο.Κ.
  Έν Μονή τή 20 Ίανουαρίου 1945
  Ό Δηλών
  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ
  ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ.—Τα Βρετ-
  τανικά στρατεύμαΐα προήλασαν ά¬
  πό την Νοτιανατολικήν "Ολλανδίαν
  πρός την Γερμανίαν. Κατέλαβον ή¬
  δη τα πρώτα Γερμανικά χωρία. Οί
  ΆμερικανοΙ έξακολουθοϋν νά περιο
  ρίζουν τόν γερμανικόν θύλακα των
  Άρδενών καί κατέλαβον τάς πόλεις
  Ντίτιρχ καί Πετεντόρφ.
  Είς την Άλσατίαν οί Γερμανοί κα
  τώρθωσαν νά συνδεδεθοϋν έκ τοϋ
  προγεφυρώματός των βορείως τοΰ
  Στρασβούργου μέ τάς κυρΐας Γερμα-
  νικάς δυνάμεις πλησίον τοϋ δάσους
  Χαγκενάου.
  ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ.
  τε Ρωσσικαί στρατιαί προελαύνουν
  επί μετώπου 700 χιλιόμετρον έκτει-
  νομένου άπό τής Άνατολικής Πρωσ-
  οίας μέχρι των ΚαρπαθΙων. Κατελή
  έ όλ 2750 μέρη Είς
  Πέν
  οίας μέχρι των Καρπ ή
  φθησαν έν συνόλω 2750 μέρη. Είς
  τό βόρειον άκρον τοΟ μετώπου ό
  στρατηγός Τσερνιακόφσκυ προήλασε
  45 χιλιόμετρα επί μετώπου 60 χιλιο
  μέτρων έντός 5 ημερών καί εύρίσκε
  ται τώρα 8 χιλιόμετρα άπό τό Τίλ·
  σε καί 15 άπό τό "Ινστεμπουργκ.
  Ό στρατάρχης Ροκοσόφσκυ ύπερ-
  φαλάγγισε ολόκληρον σχεδόν την
  Ανατολικήν Πρωσσίαν καί ευρίσκε¬
  ται νοτίως των συνόρων καί είς τό
  ήμισυ τής αποστάσεως ΒαρσοβΙας
  —Ντάντσιγκ.
  Ό στραιαρχης Ζούκωφ κατέλαβε
  τό βιομηχανικόν κέντρον τοϋ Λότζ
  καί προήλασε άλλα 55 χιλιόμετρα.
  Νοτιώτβρον ό στρατάρχης Κόνιεφ
  άφοϋ κατέλαβε την ΚρακοβΙαν Ιφθα
  σε τα Γερμανικά σΰνορα 100 χιλιόμε
  τρα ανατολικώς τοΰ Μπρεσλάου.
  Είς τα Καρπάθια ό στρατηγός Πέ·
  τρωφδιέσπασε τάς Γερμανικας γραμ
  μάς καί προήλασε 80 χιλιόμετρα
  έντός 5 ημερών
  Είς την Ούγγαρίαν συνεχΐζεΐαι ή
  μάχη διά την εκκαθάρισιν τοϋ μι-
  κροΰ τμήματος τής Βοϋδα είς τό ό
  ποίον ευρίσκονται άκόμη Γερμανοί
  Οί συλληφθέντες μέχρι σήμερον
  Γερμανοί έντός τής Βουδαπέστης ά
  Δηλώσεις τού κ. Σίδερη
  πρός τό πρακτορείον Ρώυτερ
  ΑΘΗΝΑΙ Ι 20 Ίανουαρίου.—Ό
  Στρατάρχης Αλεξάντερ καί ό κ. Μάκ
  Μίλλαν μετά την συνομιλίαν των
  μέ τόν Άντιβασιλέα καί τόν Στρα¬
  τηγόν Πλαστήρα επεσκέφθησαν τόν
  Μαραθώνα καί την Κόρινθον.
  Ό 'Υπουργός των Οίκονομικών κ.
  Σίδερης ομιλών πρός αντιπρόσω¬
  πον τοΰ Πρακτορείου Ρώυτερ είπεν,
  δτι ή Έλλφς έβασίζετο είς τα εί-
  σοδήματά της τα Γεωργικά, τα τής
  ΝαυτιλΙας καί τα Βιομηχανικά. Οί
  Γερμανοί, οί Ιταλοί καί οί Βοΰλγα-
  ροι έξωλόθρευσαν άνθρώπους, κα-
  τέστρεψαν 2 χιλιάδας συνοικισμόν,
  έκλόνισαν την υγείαν των πολιτών
  καί απεκόμισαν μέρος τής Έλλη·
  νίκης περιουσίας. Παρά την ζωτικό
  τητα τοΟ Έλλτννικοΰ Ααοΰ ή οίκο-
  νομική ανάρθωσις τής χώρας είναι
  άδύνατος άνευ έξωτερικής έπικου-
  ρίας. Δια τής έπικουρίας αυτής θά
  ΔΩΡΕΑΙ.— Τα μέλη τοϋ Συμβουλίου
  τού Α' Ένοριακοϋ Τομέως Άναλήψεως
  τού Ε. Ο. Χ. Α. κατέθεσαν είς τό Ταμεί¬
  ον τοϋ τομέως των δραχ. χιλίας (αριθ.
  1000) είς μνήμην τής αλησμονήτου συνερ-
  γάτιδός των Ίσμήνης Μπαριτάκη.
  —Ό κ. Μάνος Κοχββαλάκης κατέθηκε
  δραχμάς πεντακοσίας (αριθ. 500) είς μνή¬
  μην τής μητρός τού Χρυσάνθης, Οπερ
  τού Βρεφοκομείου.
  Ή Διεύθυνσις τού Ίδρύματος Θερμώς
  εύχαριστεϊ.
  Ό κ. Αντώνιος Ανεμογιάννης κατέθε¬
  σεν είς τό Ταμείον τού έν Ηρακλείω Πά
  ραρτήματος Ε. Ο. Χ, Α. δραχ. ΙΟΟθ' είς
  μνήμην Γεωργ. Λιαπάκη
  ΕΠΙΣΤΟΛΑΣ
  ΚΙΜΗΜ/ΤΤΟΓΡΚΦΟ1
  δημιουργηθοΰν εξοδα, φόροι καί ού¬
  τω τό κράτος θά δυνηθή νά άντεπε-
  ξέλθη είς τάς περιστάσεις αύτάς.
  Ή πώλησις των εΐδών τής Οΰνρ-
  ρα δέν δύναται νά γίνη δυστυχώς
  είς υψηλάς τιμάς. Πρέπει νά χρημα-
  τοδοτηθοΰν δλαι αί έπιχειρήσεις πρδ
  γμα τό οποίον ύπερβαίνει τάς δυνά¬
  μεις κάθε χώρας. Ή ΕΜ—ΕΛ, ό
  Έρυθρός Σταύρος, ό Ελβετικός Έ-
  ρυθρός Σταύρος, καί ή Σουηδική ά-
  ποστολή προσφέρουν πάρα παλλάς
  βοηθείας είς τόν Ελληνικόν Λαόν.
  Έπίσης άναμένεται καί ή βοήθιια
  Οΰνρρας.
  Ή Κυβέρνησις μας έγγυάται δτι
  μόλις αποκατασταθή ή οΐκονομική
  ζωή τής χώρας θά εφαρμόση πρό-
  γραμμα κοινωνικής δικαιοσύνης
  οτηριζόμενον είς τάς αρχάς των Συμ·
  μάχω · Εθνών.
  «... Ή ήρωϊκή άμυνα τοΟ συντάγ-
  ματος Χωροφυλακής έπέτρεψεν είς
  τα τμήματά μου νά κρατήσουν τάς
  θέσεις των κατά τάς πρώτας πολυώ
  ρους έπιβέσεις των άνταρτών.
  ό Ταξ(αρχος>
  [Άπόσ-ασμι άπό τ^νΐεκθεσιν τοΰ Αγ
  γλοΐ' Ταξιάρχβυ τοΰ έ ΐιφορτισμένου μέ
  τήνφροΰρ'σΐ' των κ ντρικών κτιρίων
  βρεττανικόν άρχηγείου, ξενοδοχβίου Μεγ.
  Βορττ »>ί"ς ύπ>υργείου Εξωτερικών κλπ.)
  «Η Λ Ε Κ Τ Ρ Α»
  (Μέ τα 'τελειότερα μηχανήματα.)
  ΣΗΜΕΡΟΝ 3 Απογευματιναί. Στάς
  3—5-5—7 και 7—9 μ. μ. Η ΦΛΟΓΑ ΤΗΣ
  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (Νΰχτες "Αλγίρίου).
  έκτός προγράμματος Ζουρνάλ.
  ΤΕΤΑρΤΗ 24 ΊανουβφΙου ώρα 6 μ. μ.
  τό Θεατρικόνάριστούργημα τοϋ Γρ. Ξε-
  νοπούλου «ΦΟΙΤΗΤΑΙ» υπό τοϋ Ε.Κ.Ο.Η.
  ό «'Ερωτόκριτος» Οπερ τοϋ' Πανανείου
  Δημοτικοϋ ΝοσοκομεΙου "Ηρακλείου.
  ΣΙΝΕ «ΜΙΝΩΑ»
  ΣΗΜΕΡΟΝ 3 παραστάσεις, ώρα 3—5
  «"Ανθρωποι στήν Έξωρία».
  "Ωρα 5-7-7-9 ΟΤΑΝ Η ΓΥΝΑΐΚΑ ΘΕ
  ΛΕΙ Μέ τήνΧίλτε Κράλ. Γ
  Έκτός προγράμματος Ζουρνάλ
  Δηλώσεις τού κ. Ήντεν
  είς την Βουλήν των Κοινοτήτων
  Λαμβάνομεν την κατωτέρω επι¬
  στολήν ήν καί δημοσιεύομεν εύχα
  ρΐστως.
  Έν Μοχώ τή 10 Ίανουαρίου 1945
  Πρός τούς Διοικητάς τής ένταθθα
  'Εθνικής "Οργανώσεως Κρήτης.
  Έν τή έπιθυμία μου δπως ή Κω
  μόπολίς μαςδρά καί ένεργή διά μιδς
  συνισταμένης έκπροσωπούσης δλους
  τούς κατοΐκους αυτής.
  Δηλώ ημίν τα έπόμενα:
  Έττίστευσα κατ' αρχήν δτι αί λαϊ-
  καί έλιυθερΐαι καί τό Πολιτειακόν
  Δημοκρατικόν μας σύστημα δέν εύ¬
  ρισκον άσφαλή θεματοφύλακα έν τή
  Ε.Ο.Κ.
  Έπίστευσα πώς αυτή άπέβλεπεν
  καί έπεδίωκεν την άμεσον τταλινόρθω
  σιν τής δυναστεΐας καί υπό την αΐ-
  γΐδα αυτής εγκαθίδρυσιν μιδς τυραν-
  νικής Στρατοκρατίας οΐα τοϋ παρελ
  θόντος.
  Όπως ή Ιγκυρος καί δημοσία έξαγ
  γελΐα τοΟ ΚαταστατικοΟ καί προγράμ
  ματος αυτής τασσομένης άνευ έν-
  δοιασμών υπέρ μιδς φιλελευθέρας
  Δημοκρατικής Πολιτείας, ή έν ταίς
  παρούσαις περιστάσεσι άνάληψις τής
  Πρωθυπουργίας υπό τοϋ ετέρου δε·
  ξιοΰ σκέλους τής Δημοκρατίας ίστο·
  ρικοϋ Στρατηγοΰ Ν. Πλαστήρα, έγ·
  γυωμένου την ομαλήν εξέλιξιν τοΟ
  ΠολιτικοΟ καί ΠολιτειακοΟ μας ζητή
  ματος, αί πρόσφατοι θηριωδίαι καί
  όμότητες των άναρχικών στάς "Αθή¬
  νας καί Πειραια, άπέδειξαν τό εναν¬
  τίον καΐ την στερράν απόφασιν των
  άριστερών νά καταλάβουν τάς Άρ
  χάς πραξικοπηματικώς καί διά τοϋ
  αϊματος. ΔΓ ολα αύτά καί συνωδά
  πρός την <*>πό χρονολογίαν 9)1)45
  ττρόσκλη» £
  ΑΓΓΕΛΙΗΙ
  Ο κ. Έμμ· Ματζατιετάκής φαρμακο-
  ϋοιός κατέθεσεν είς μνήμην τής
  μητρός τού 100 οκάδας ελαίου διά την α¬
  ποπεράτωσιν τού Νεκροταφείου Άμτιε-
  Απωλεσθη άκτινογραφία π~ριστάνου
  " σα όφθαλμόν. Παρακαλεΐται ό εύ
  ρών νά την προσκομίση είς τό άνταρτι-
  κόν -' ?~"
  ^ν ΠυνυΜ^Λςίνν.
  πωλεΐται μικροσκόπιον μάρκας ΖΕΙ85
  είς αρίστην κατί στάσιν. Πληροφο¬
  ρίαι παρ' ημίν.
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ.—Οπηοέτρια μέ καλάς ου
  στάσεις μισθός 1000 δρ. μηνιαΙως.Πληρο-
  φορίαι παρά τα Γραφεΐα μας.
  Ή πτυχιοθχρς μαΐα κ Φλωρεντία Κα¬
  στρινογιάννη εγκατεστάθη έ*1 τής όδοϋ
  Ιωαννίνων ϊναντι οΐκίας Ιατροϋ Πρινια-
  ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
  Ε. & Γ. ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ
  Φέρουν είς γνώσιν τής άξιο.
  τίμου πελατείας των δτι περιο-
  ρίσθησαν είς τό Κεντρικόν κατά
  στημα Δημοτικόν Μέγαρον».
  μών μέ την πεποίθησιν δτι μέ μίαν
  συνεργασίαν έν πλήρη συμπνοία ό-
  μονοίσ. άλληλεγγύη, άγάπης ώς καί
  καθοδήγησιν έν τή διαφωτΐσει τοϋ
  μικροθ μου περιβάλλοντος, θά βαδί¬
  σωμεν πρός τό πεπρωμένον καΐ τό
  καλώς έννοούμενον συμφέρον τής
  Κοινότητος μας.
  Κ. Ε. ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΙΣ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 20 Ίανουαρίου. —
  Ή διήμερος συζήτησις περί Έλλά
  δος καί επί τής πολεμικής καταστά
  σεως είς την Βουλήν των Κοινοτή-
  των ή όποΐα ήρχισε μέ τάς δηλώσεις
  τοΰ κ. Τσώρτσιλ επερατώθη χθές
  την νύκτα μέ τόν λόγον τοΰ Βρετ-
  τανοΰ ύπουργοΰ των Εξωτερικών κ.
  ■Ήντεν.
  Άναψερόμενος είς την Έλλάδα ό
  Βρεττανός ύπουργός των Έξωτερι
  κων ετόνισε δτι εΐχε άπό των πρω-
  των ημερών τής ΕΑΜικής έπαναστά
  σεως δηλώσηδτι οί άρχηγοί τοΰ ΕΑΜ
  δέν έσκόπευον νά άνεχθοΰν την ύ¬
  παρξιν άντιπάλων είς τό πολιτικόν
  πεδίον τής Έλληνικής άντιστάσεως.
  Κατά την πρόοδον τής μάχης δλα τα
  στοιχεΐα πλήν τοό άδιαλλάκτου
  κομμουνιστικοΰ πυρήνος άπεχώρη-
  σαν είς ένδειξιν αποδοκιμασίας τής
  άκολουθουμένης υπό των Κομμουνι
  στών ποληικής.
  Ύπενθύμισε δτι τό,Δημοκρατικόν
  Λαϊκόν Κόμμα, τό Σοσιαλιστικόν καί
  τό Άγροτικόν Κόμμα "Ελλάδος ά
  πετέλουν κατά τα πρώτα σΐάδια μέ
  λη τοΟ ΕΑΜ άνήγγειλαν την άπό
  φασιν των νά άποχωρίσουν καΐ κα-
  τήγγειλαν την δράσιν των πρώην
  Άναμένεται
  ό κ. Βαρβαρέσσος
  ΑΘΗΝΑΙ 20 Ίανουαρίου.— Έντός
  των ημερών άναμένεται έκ Λονδίνον
  ό Διοικητής τής Τραπέζης τής Έλλά
  δος κ. Βαρβαρέσσος, δ οποίος καΐ
  θά κάμη γνωστάς είς την Κυβέρνη
  σιν τάς άντιλήψεις των αρμοδίων
  αγγλικών κύκλων επί των δημοσι-
  ονομικων καί Οίκονομικών ζητημά·
  των τα όποΐα άντιμετωπΐζει σήμε
  ρον ή Ελλάς.
  Ή Αγγλία σά αγοράση
  μεγάλας ποσότητας
  σουλτανίνης
  ΑΘΗΝΑΙ 20 Ίανουαρίου.—Άνακο-
  νοϋται έκ τοϋ Ύπουργείου τής Έθνιι
  κης Οίκονομίας ότι τή πρωτοβουλία
  "Αγγλων έντεταλμένων απεφασίσθη ό¬
  πως αί υπάρχουσαι ποσότητες ξηράς
  συνεργατών των. Όσον άφορδ την
  σύλληψιν αίχμαλώτων υπό τής Έλ·
  λ.ινικής Κυβερνήσεως ό κ. ΤΗντεν
  είπεν δτι κατόπιν διαβεβαιώσεως
  Τό άλληλθφάγωμα
  των Έλασιτών
  ΑΘΗΝΑΙ 20 Ίανουαρίου.—Κατ' ε¬
  ξηκριβωμένας έπισήμους πληροφορίας,
  ό περιβόητος κόκκινος συνταγματάρχης
  Μπακιρτζής συνελήφθη είς Βοδενά υπό
  τοΰ πολιτικοΰ καθσδηγητοϋ τοϋ ΕΑΜ.
  γνωστοϋ κομμουνιστοΰ Βαθειάδου.
  Ή κατάταξις
  των Έφέδρων
  ΑΘΗΝΑΙ 20 Ίανουαρίου.—Έντός
  των ημερών θ' αρχίση ή κατάταξις
  καί ή συμπλήρωσις τής επιστρατεύσεως
  των κληθεισών υπό τα όπλα κλάσεων,
  δεδομένου ότι ήρθησαν αί τεχνικαί δυ¬
  σχέρειαι αΐτινες παρεκώλυσαν είς τι διά
  στημα την επιστράτευσιν.
  Τρόφιμα είς α(χμ)τους
  ΑΘΗΝΑΙ 20 Ίανουαρίου.—Βρεττα-
  νικά άεροπλάνα έρριψαν τρόφιμα
  καί προμηθείας είς αίχμαλώτους εύρι
  είπεν ότι κατόπιν οιαρεραιωσεωςΐ""·· "ε^ε*·!"·^"»» *"> «<·λμ<·*"Λ"ι1-'ν<» ει/κ τής Κυβερνήσεως καΐ τοΟ έν Άθή-|σκομένους είς Στρατόπεδόν 220 χι ναις πρεσβευτοϋ κ. ΛΙΠΕΡ άπαντες λιόμετρα έξωθι των Αθηνών. ΟΑ ΑΛεΗηΓΛΐ ί"λ ίτΓιβρΓ.ηι ττλΛν έκ-ρΐνινιν . »,■«»»» — Κατάχρησις είς τό Ί- δρυματών Κοινωνικών Άσφαλίσεων ί:ΑΛ1. βρκ!Ί ΑΘΗΝΑΙ 20 Ίανουαρίου.—Διεπι- διά τωΐ δ- στώθι? σΠμεΡ°ν κατάχρησις είς τό •---^ -ι------ι------_- -. ----- θά άφεθοθν έλεύθεροι πλήν έκείνων οί όποΐοι διέπραξαν έγκλήματα κοινοϋ Ποινικοΰ Δικαίου καί παρέ- βησαν τούς Νόμους τοΟ πολέμου. Ή Βρεττανική Κυβέρνησις δέν άν- τιτΐθεται είς την ανάληψιν τής έ- ξουσΐας υπό τοϋ ΕΑΜ άρκεΐ τούτο νά γίνη δι" κλογών και δχι πλον, τα όποΐα τούς εδόθησαν διά νά πολεμήσουν τούς Γερμανούς. Τελειώναντας ό κ. τΗντεν εζήτησε έκ μέρους δλων των κομμάτων τής Βουλής δπως τό ΕΑΜ άπελευθερώ στι, άμέσως τούς όμήρους καί τέλος εζήτησεν ψήφον |εμπιστοσύνης άπό την Βουλήν διά την πολιτικήν τής Κυβερνήσεως. Κατά την ψηφοφορί¬ αν εψήφισαν 340 υπέρ τής πολιτι- ι ,κ------1------ ----------------ΛγΙ» -------' Ταμείον Διευθύνσεως τοΰ Ίδρΰμα- τος Κοινωνικών Άσφαλίσεων έξ 1. 8ΟΟ.ΟΟΟ δραχμών. ήφ ρ ή καί 7 κατά. Μετά τό πέρας ψηφοφορίας τα μέλη τής Βου- λής αμφοτέρων των παρατάξεων ήγέρθησαν ζητωκραυγάζοντα υπέρ τοΟ κ. Τσώρτσιλ. κής τής λής νέρχονται είς 59 χιλιάδες. Κατά τάς τρείς τελευταίας ημέρας ή Ρωσσική άεροπορία ενήργησε 30 χιλιάδες έξορμήσεις. Προεβλήθη έλα χίστη άντίστασις έκ μέρους τής Γερ¬ μανικήν άεροπορίας. * ΙΤΑΛΙΑ.—Καναδοί τή^8ης στρα- τιδς έξεκαθάρισαν τό Γερμανικόν προγεφύρωμα εκείθεν τοϋ Σένιο. Βρεττανικά βομβαρδιστικά έξ Ίτα λικών βάσεων ένήργησαν 15ΟΌ έ¬ ξορμήσεις εναντίον Γερμανικών συγ κοινωνιών είς την βόρειον Ιταλίαν καί την Γιουγκοσλαυΐαν. Έπίσης άεροπλάνα έβομβάρδισαν πλοϊα είς τόν λιμένα τής Πήλας κα· βάσεις ύποβρυχίων είς την νήσον Λουσίν τής Άδριατικής. ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ. —Άμερικανικαί Κ ^ δυνάμεις συγκλΐνουν πρός τό Ταρ- ρΫ>
  λάτς 120 χιλιόμετρα άπό την Μανίλ Ιί1*
  λάν. *
  Είς την Βιρμανίαν αύξάνει συνε-
  χως ή ίαπωνική άντίστασις.
  πως αί υπάρχουσαι ποης ξηρς
  σουλτανίνης άγορασθοϋν καΐά μεγάλας
  ποσότητας υπό τής Άγγλικής Κυβερ¬
  ή
  νήσεως.
  'ΕΑ/ίσχυσις
  τήςΒιομηχανίας
  ΑΘΗΝΑΙ 20 Ίανουαρίου.— Ό κ.
  Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως έδωβε ΐά^
  πίστωσιν ενός δισεκατομμυρΐου δραχ ι»^
  μών διά την έναρξιν των έργασι· ^___^
  ών τής Έλληνικής Βιομηχανίας. .
  ----------------—-—-—___________ !ί2]^χ
  Έπίσημος διάψευσις "Γ|]
  , ι ΠΑΡΙΣΙΟΙ 20 Ίανουαρίου.—Τό 'Υ- ,
  [Αί συνταξεΐς Καΐ Οί μΐ-|πουργεΐον των Εξωτερικών τής Γαλ-ν'
  1 σθοί των δημοσίων |λ1σς έξέδωκε έπ1σημον διάΨευσιν^ς -~
  υπαλλήλων
  ΑΘΗΝΑΙ 20 Ίανουαρίου.—Άπό
  χθές καταβάλλεται είς τούς δημοσίους
  ύπαλλήλους τό υπόλοιπον των άποδο-
  χών των τοΰ μηνός Δεκεμβριού. Μετ'
  ολίγας ημέρας θά καταβληθή καί τό
  υπόλοιπον των άποδοχών τοϋ Ίανου¬
  αρίου.
  ΑΙ συντάξεις θά πληρωθοΰν είς τό
  ακέραιον μέχρι 3500 επί τοϋ ύπερβάλ·
  λοντος θά γίνουν κρατήσεις μή δυνα.
  μένας νά υπερβούν τάς 508 δραχμάς-
  Βομβαρδισμός Μήλου
  ΑΘΗΝΑΙ 20 Ίανουαρίου.—Σχημα-
  σμός Έλληνικών βομβαρδιστι/ών άερο-
  πλάνων έβομβάρδισε είς τό άκρωατή-
  ριον τής Μήλου, μέ ίκανοποιητικά| ά-
  ποτελέσματα τάς έκεϊ γερμανικας
  V·0"
  νάδας βαρέως πυροβολικοϋ.
  λΐας έξέδωκε επίσημον διάψευσιν τής
  ;1δήσεως τής άναγραφομένης είς Ά·
  μερικανκήν εφημερίδα Βτι ό Στρατη¬
  γός Ντεγκώλ θά λάβη μέρος είς την
  διευθέτησιν των Έλληκικών ζητημά·
  ών. 1
  ΥΣΤΒΤΗ ΣΤΙΓΜΗ
  Διεσπάσθη ή γερμανική
  γραμμή αμύνης
  ΜΟΣΧΑ 20 'Ιανοναρίο,.^^" ^
  κτου
  κτου ανακοινωθέντος ^
  Στάλιν ανήγγειλε την «*» «**»
  σικού συγκροτήματος διάσπασιν
  Γερμανικής γραμμής α^νης «
  Άν. Πρωσσίαν. Κατελ^φθ^αν
  λεις ΙΙιλκίλεν καί Ραγ>ε|ίτ πλησίον της