95972

Αριθμός τεύχους

4903

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

2/7/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ο
  Ι β»
  ΑΝΟΡ
  Άμεοικΐ]:
  έτιισια δι>λ. 15
  εξαμήνου » 8
  ΙΟΥΛΙΟΥ
  1958
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓίΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡθν
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4903
  ΥΠεΥβΥΗΟΣ ΣΥΙΤϋΙΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Αί τελευταίαι πληροφορίαι
  έκ τοΰ έξωτερικοΰ σχετικώς
  μέ την θέσιν τής σταφίδος
  μας εις τάς καταναλωτικάς
  άγοράς είναι, εύτυχώς άρκε-
  τά ένβαρρυντικαί.Είς τό Λον
  δϊνβν τάς τελευταίαι ημέρας
  παρετηρήθη σημαντική ζή¬
  τησις κρητικών σουλτανίνων
  εσημειώθη δέ καί άτότομος
  ανατίμησις δυό σελλινίων κα
  τα αγγλικόν στατήρ». Καί
  έλπίζεται ότι ή άνατιμητική
  τάσις θά συνεχισθή. Είς τό
  Αμβουργον έπίσης ή σταφι-
  δαγορά έζωήρευσε τελευταί¬
  ως. Καθώς δέ άναφέρει ό
  εμπορικάς άκόλουθος τής έν
  Βερολίνω πρεσβείας μας, αί
  τιμαί τής κρητικής σουλτανί
  νας κυμαίνονται είς Άμβοΰρ
  γον μεταξύ των 52 καί 65
  μάρκων τα εκατόν χιλιόγραμ;
  μα καί αναλόγως τής ποιότη ;
  τος φυσικά. Πιστεύεται δέ'
  ότι καί έκεϊ ή άγορά θά
  βελτιωθή άκόμη σημαντικαί
  είς όφελος τοΰ προΐόντος'
  μας. 'Η πραγματικότης έπο-
  μένως δέν δικαιολογεΐ τούς
  φόβους πού διετυπώθησαν
  προ καιροΰ ώς πρός την τι¬
  μήν τής σουλτανίνας κατά
  την επί θύραις σταφιδικήν πε
  ρίοδον. Δεδομένου δέ ότι ή
  παραγωγή θά είνε καί πάλιν
  μικρά σχετικώς, άφοΰ μέγα
  μέρος κατεστράφη υπό τού
  περονοσπόρου καί ότι κατά
  τό μεγαλύτερον ποσοστόν
  θά είναι έξαιρετικής ποιότη¬
  τος, εάν δέν έπιδράσουν έν
  τώ μεταξύ δυσμενεΐς καιρι-
  καί συνθήκαι, ύπάρχει εις
  επί πλέον λόγος νά πιστεύω
  μέν ότι η έσοδεία θά άπορ-
  ροφηθή έξ ολοκλήρου άπότάς
  άγοράς τής "Αγγλίας καί
  Γερμανίας καθώς καί άπό
  τάς άλλας μικροτέρας, καί
  μάλιστα είς απολύτως ίκανο
  ποιητικάς τιμάς.
  Ύπάρχει άλλωστε καί ε
  νας άλλος άκόμη παράγων
  πού θά έπιδράση ασφαλώς εύ-
  νο'ΐκώς επί τής τύχης της
  σταφίδος: Ή παρατηρουμένη
  είς την Ευρώπην καί Ιδιαι¬
  τέρως είς την Αγγλίαν οί-
  κονομική δραστηριότης, συ¬
  νεπεία τής άναζωογοχήσεως
  καί έντατικής εργασίας των
  έργοστασίων τής πολεμικής
  βιομηχανίας. Διότι είνε άλη-
  θές ότι συνεπεία τής εντά¬
  σεως των έξοπλισμών, ή ά-
  νεργία περιωρίσθη καί ή ά-
  γοραστική δύναμις τού κό-
  ομού ηύξησε. Καί βεβαία,
  την σταφίδα μας δέν την
  καταναλίσκουν οί πλούσιοι
  της Αγγλίας καί τής Γερμα¬
  νίας μόνον, άλλά καί ό έργα
  τικός κέσμος καί αί μεσαΐαι
  τάξεις των οποίων ή θέσις ε¬
  βελτιώθη κάπως εσχάτως.
  Άλλά ή τύχη τής σταφί¬
  δος, όπως καί ολων των άλ-
  λων έξαγομένων προΐόν-
  των μας, δέν έξαρτάται βε¬
  βαία μόνον έκ τού βαθμοΰ
  τής οΐκονομικής δραστηριό¬
  τητος ή τής κρίσεως πού χα-
  ρακτηρίζει τάς καταναλωτρί-
  ας χώρας- έξαρτάται καί έκ
  πλείστων άλλων παραγόν-
  των: Έκ τής καταστάσεως
  είς την οποίαν ευρίσκονται
  αί οικονομικαί σχέσεις μας
  μέ τάς χώρας αύτάς, έκ τού
  συναλλαγματικοΰ καί δασμο-
  λογικοΰ καθεστώτοί, έκ τής
  υπάρξεως, η μή, κλήριγκ καί
  έκ τού εάν υπάρχη ενεργη¬
  τικόν ή παθητικόν υπόλοι¬
  πον είς τό κλήριγκ αύτό καί
  έκ πλείστων έοων άλλων, έξ
  έκείνων ηού χνρακτηρίζουν
  τόν σύγχρονον οικονομικόν
  κυκεδνα μέσα είς τόν όποΐ·
  «ν ζή ταλανιζομένη η «ν-
  Βρωπότης. 'Επομένως δέν δι-
  καιολογεΐται καί ύπέρμετρος
  «ίσιοδοξία. Τα ζητήματα ο-
  μως «ύτά, άνάγονται είς την
  κ»β«ρνητικήν άρμοδιοτητα.
  Α«Ι φυσιπά δβν ύπαρχει «μ-
  φιβολία ότι ή Κυβέρνησις θά
  πράξη τό πάν διά νά διευκο¬
  λύνη την έξαγωγήνκαΐτήνεΐς
  Ικανοποιητικάς τιμάς τοπίθέ-
  τησιν τής σταφίδος μας. "Η¬
  δη μάλιστα, έχει καταβάλει
  αρκετάς ενεργείας καί εχει
  έπιτύχει σημαντικά άποτελέ-
  σματα. Καί θά συνεχίση α¬
  σφαλώς τάς προσπαθείας* της,
  έχουσα προαεπίκουρον, βοη¬
  θόν, σύμβουλον καί φωτει¬
  νόν όδηγόν τίιν Τράπεζαν
  τής Ελλάδος καί τόν Διοι¬
  κητήν της κ. Έμμ. Τσουδε-
  ρόν τοΰ όποίου ή συμββλή
  καί χ* τα τό παρελθόν
  είς την λύσιν των σταφιδι-
  κών ζητημάτων υπήρξε τό
  σον πολύημος καΐ άποτελε-
  σματική, όσον είνε καί γνω-
  στή είς τόν κόσμον τόσον
  των παραγωγών όσον καί
  των έμπόρων έξαγωγέων
  σταφίδος. Έπειτα, ή κ«λή
  τοποθέτησις τής σταφίδος,
  δέν άφορά τοΰ; παραγωγού;
  καί τού; έμπόρους της μόνον,
  άφορά καί ένδιαφέρει έξ ΐ-
  αβυ καί τό Κράτος καί την
  εθνικήν οίκονομίαν γενικώ-
  τερον.
  Διότι ή σταφίς αποτελεί
  Ιν έκ των κυριωτέρων έθνι-
  κών προϊόντων μας διά τής
  έξαγωγής τοΰ όπβίου προμη-
  θευόμεθα μέγα μέρος τοΰ
  αναγκαιούντος ξένου συναλ-
  λάγματος καί διά την κάλυ¬
  ψιν των άναγκών μας καί διά
  την εξασφάλισιν τής θέσεως
  τοΰ έθνικοϋ μας νομίαματος.
  Δέν είναι έπομένως δυνατόν
  παρά νά ληφθή Ιδιαιτέρα δ-
  λως μέριμνα διά την τύ¬
  χην της...
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
  Τα χαδιάρικα «πεκινουα» δέν
  είναι μόνον άλλοΰ'ή άδυναμία των
  κυρίων. Παντοΰ τό σκυλλί, είτε
  τό κυνηγετικδ, είτε τοθ σαλονιοθ,
  είνε σχεδόν πάθος, άληθινό «βί-
  τσιο» κόσμου άνωτέρου καί >α-
  τωτέρου. Ριατί είνε περιζήτητα
  τα «φόξ—τεριέ»; Διά λδγους κο
  σμικής εμφανίσεως μόνον; Άσφα
  λώς δχι. Διά τίς ράτσες των
  σκύλλων καί τίς... ρεμπέτικες ά¬
  κόμη, ύπάρχει άπεριόριστος ή
  άγάπη των άνθρώπων.
  —Ύπάρχει δμως καί ό κίνδυνος
  τής λύσσης τώρα μέ τα κυνικά
  καύματα.
  Τό επιχείρημα διετύπωσεν επι
  καίρως μέ την ειδησεογραφίαν
  τής ημέρας, έ σχεπτικιστής τοθ
  καφενείου. Συζήτησις άλλως τε
  περί άγάπης κυνός καί άνθρώπου,
  ανεξαρτήτως έποχής, δέν είνε δυ
  νατόν νά διαχωρισθή άπό τόν κίν
  δυνον τής λύσσης. Μοιραίως άπό
  νοσολογικής πλευρας τό ζήτημα
  καταλήγει κυρίως έκεΐ. 'Υπάρχουν
  άνθρωποι οί όποϊοι δέν μοιράζον
  ται μόνον την τράπεζαν των μέ
  τόν σκύλλον των άλλά καί την
  κλίνην: Τα χαριτωμένα σκυλλά
  κια υπήρξαν διά μέσου των αίώ
  νων ζήτημα κρεββατιοθ. Ό ώραι
  όκοσμος τα άπηθανάτισε σέ χαρα
  κτηριστικά στιγμιότυπα μέσα άπό
  τα μπουντουάρ!... Είς τα σημείον
  αύτό έπενέβησαν ο Ε Άσκληπιά
  δαι. Είτε ώς «θεράποντες», είτε
  ώς άνθρωπισταί. Κατέδειξαν τα
  τρωτά τής κυνοφιλίας. Έκρουσαν
  κώδωνας κινδύνων. Άνεφέρθησαν
  είς συγκεκριμένα γεγονότα άπά
  τα όποΐα βρίθει Εσως ή ίατρική
  έγκυχλοπαιδεία. Τελικώς ώμίλη
  σαν περί λύσσης.
  —Έν πάση περιπτώσει ή άγά
  πή τοθ σκύλλου καί τοθ άνθρώπου
  παρέμεινεν άγάπη.
  Ό κυνόφιλος είχεν αύτδ τό
  ρεφραίν μετά τόν σχεπτικιστήν.
  Καί είπε χαί αύτός άκριβή πράγ-
  ματα. Ό Τουργχένιεφ καί έ Άν
  τρέγεφ δέν χατέφυγαν είς μάτην
  οτό ζώο αύτό. Οί σελίδες τους
  ποι» ίχ&υν ώς βάσι τέ σχύλλο εί¬
  τε ώς χοινωνιχο αύμίολο, είτε
  ώς ψυχ^λογικήν ργμη
  είναι έξαιρετικα άνθρώπινες. 'Η
  ζωοφιλία παίρνει Ι5ώ κάποιες ί·
  διαίτερες άποχρώσεις πού την ξε
  χωρίζουν τελείως άπό τ/}ν άλλη
  την γενικώτερη ή την κοινότερη
  έκδοχή της. "Οτι στήν Εύρώπη
  υπάρχουν νοσοκομεϊα καί νεκροτα-
  φεΐα διά σκύλλους, δέν είνε άσφα
  λώς τίποτε τό Ιξω πολιτισμοΰ. Ό
  σκύλλος καί ό άνθρακος κτί—άς
  λένε δ,τι θέλουν οί σύγχρονον...κυ
  νικοί φιλόσοφοι— διατηροΰν πρό
  παντός κάποιες εύγενικές, ψυχικές
  συγγένειες.Έννοεϊταιο'μως δτι αύτό
  δέν έμποδιζει νά ληφθοθν σοβαρώς
  υπ' δψιν τα ύγιεινά δεδ5μέν.',
  διά τα ίποΐα καί Ινδιεφέρθη τό
  υποϋργΐ.ΐον 'Υγιεινήί. Μεταξύ
  κυνοφιλίις καί λύσσης υΐτάρχει
  ασφαλώς 2να ζήτημα κοινωνικον
  ένδιαφέροντος. Μία πολιτισμένη
  προνοητικότης καί έδώ, άφήνει
  καί την κυνοφιλία σιή θέσι της
  καί τόν τιρΛτο φιλάνθρωποΆσκλη
  πιάδη στό νοσολογικό τού ηερι·
  θώριο. Μεταξύ σκεπτικιστοϋ καί
  κυνοφίλου έξευρίσκεται ή
  μέση λύσις.
  ν * *
  Αν άγαπά'τε τα σκυλλί σχ;
  βχλετέ τού ψίμ,ωτρο. Άν δέν τα
  άνέχεται δέσετε το στήν αύλή
  σας Ή συμβιυλή δέν είνε άσκοπη,
  ουτε μεροληπτική. ΟΕ συνειδητοί
  κυνόφιλοι την έχουν άλλως τε έ
  φαρμόση είς εύρεϊαν άκτϊνχ. Τα
  σκυλλολόϊ πού παρουσιάζετο κατά
  τδ παρελθόν είς τούς δρόμους τοΰ
  Ηρακλείου Ιχει περιορισθή ση¬
  μαντικώς. Καί φυσικά ή φόλα
  παύει νά παίζη αναγκαστικόν ρό
  λον. Μεταξύ των εντοπίων 6πάρ
  χει βλέπετε καί ή παλαιοτέρα έ
  >:είνη ΐίκόνα τής έπιδημίας τής
  λύσσης ή δποία Ιχει διανθίση το
  πικώς μέ τόσες τραγικές άναμνή
  σεις την ιστορίαν τής κυνοφιλία;.
  Καί είνε άνάγκη νά μην Ιπαναλη
  φθ^ ή εί/όνα αυτή. Ό φόνος ενός
  σκύλλοϋ είνε πολλές φορές μία
  σωστή τραγφδία. Υφίσταται δοκι
  μασίαν δι' αυτήν δχι απλώς τό
  ανθρώπινον αϊσθημχ άλλά καί
  αΰτός δ άνθρωπισμός.
  ΑΣΜΟΛΑΙΟΣ
  Τό ήφαίστειον τής Άνατολής
  ΑΙ ΠΙΟΑΝΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
  ΤΟΥ ΣΥΝΟΪΑΠΩ
  Άρθρον τοΰ κ. Πιέρ ΙΝτομινίκ.
  Κατά τάς τελευταία; έβδομά·
  δας, σοβαρά γεγονότα συνέβησαν
  είς την Κίναν καί είς την Ίαηιο
  νίαν. Δύναται δέ κανείς νά τα ου
  νοψίση ώ; εξής:
  Οί Ίάπωνες κατήγαγον μίαν α¬
  ναμφισβήτητον νίκην καταλαβόν
  τες τό Σουτσόου, ή πτώσ'.ς τοΰ 6-
  ποίου θά τούς έπέτρεπε νά βαδί
  σουν κατά τοθ Ταένγκ Τσόου κ*1
  άπό έκεϊ κατά τοθ Χανκόου ή
  Χανκέου.
  Άλλ' οί Κινέζοι διέρρηξαν τα
  φράγματα πλημμυρίζοντε; §να μέ¬
  ρος τοθ έδάφους των καί καθυστε-
  ροθντες ή Ιμποδίζοντες τοιουτο¬
  τρόπως την ίαπωνικήν προέλα-
  σιν.
  Κατά τρίτον λόγον, εί Ίάπωνες
  φαίνονται 3τι είναι άποφασισμέ-
  νοι διά μίαν άπεγνωσμένην έ
  πίθεσιν καί δι' αυτόν ακριβώς τόν
  λόγον άνήλθον είς την εξουσίαν
  οί στρατηγοί Ούγγάκι καί Ά-
  ράκι.
  Τέλος, δχι μόνον βαδίζουν κα¬
  τά τοθ Χανκέου, άλλά βομβαρ
  δίζουν καί την Καντών, καί «ί
  έφημερίδες των προετοιμάζουν την
  ίαπωνικήν καί την δ:εθνή γνώ¬
  μην διά μίαν άποβίβασιν είς την
  νήσον Χάϊναν.
  Πρώτον σημείον : ή νίκη τοθ
  Σουτσόου. Δέν υπήρξεν άποτελε-
  σματική. Τριάντα κινεζικαί μεραρ
  χίαι έκινδύνευσαν νά άποκοποΰν
  άπό τας βάσεις των. Άλλά διέφυ
  γον τόν κίνδυνον καί ήρχισαν νά
  ύποχωροθν πρός τα Τέγκ Τσόου.
  Τό ίαπωνικόν επιτελείον έπί-
  στευσε τότε 8τι ηδύνατο νά πραγ
  ματοπ^ιήση τό εύρύτατον σχέδιον
  τού, τό οποίον δύναται νά συνοψι
  σθή ώς εξής: Ένφ αί ίαπωνικαί
  δυνάμεις υποστηριζόμεναι υπό τοΰ
  ναυτικοϋ τό οποίον κυριαρνεϊ
  επί τοθ Κυανοΰ Ποταμοΰ, ανήρ¬
  χοντο καί άπό τάς δυο δχθας αί
  μεγάλαι δυνάμεις τής οτρατιάς
  τοΰ Βορρά, έκκινοθσαι άπό τό
  Σουτσόου θά έβάδιζον κατά μν>
  κος τής σιδηροδρομικής γραμμής
  τοϋ Αουνγκ Χάϊ,μέχρι τοθ Τσένγκ
  Τσόου. Έκεΐ δεσπόζουσαι αύτοΰ
  τοΰ σημοντικοθ σταυροδρομίου
  ευρισκομένου επί τής μεγάλης
  γραμμής Πεκίνου—Χανχέου, τα
  ίαπωνικά σιρατεύματα θά έλόξευον
  πρός τα άριστερά καί θά κατήρ-
  χοντο πρός νότον κατά μήκος τής
  σιδηροδρομικής γραμμής. Κατ'
  αυτόν τόν τρόπον, τό Χανχέου, ή
  πρωτεύουσα τοθ Τσάγκ Κάϊ Σέχ,
  μετά την κατάληψιν τοθ Νανκίν,
  θά επιπτε. Καί τό Κουομιτάνγκ
  δέ/ θά άργοθσε περισσότερον νά
  ζητήση ειρήνην.
  Αύτό ήτο τό σχέδιον τοθ ίαπω
  νικοθ έπιτε^είου. Άλλ' άνετράπη
  άπό την διάρρηξίν των φραγμά-
  ιων. Έδώ, άχουει κανείς δύο φω
  νάς. Οί Κινέζοι κατηγοροθν τούς
  Ίάπωνας διά την διάρρηξίν αύτην.
  Οί Ίάπωνες κατηγοροθν τού; Κι·
  νέζους. Λέγεται δ* 8τι τα Οδατα
  έχάλυψχν τετρακοσίας ή πεντ«χο
  οίας χιλιάδας έκτάρια, 8τι έπνί
  γησαν 100.-300,000 άτομα κα>
  δτι οί φυγάδες άνέρχονται είς πολ
  λάς εκατοντάδας χιλιάδες.
  Τό άληθές είναι δτι τα 05ατα
  άπέκοψαν τόν σιδηρόδρομον τοθ
  Αούνγχ Χ*«' κατά μήκος τοθ ότΛί
  ου ελάμβανε χώραν ή ίαπωνική
  προέλασις, έμποδίζουν τώρα τούς
  Ίάπωνας νά ζήσουν είς τα μέρη
  έκεϊνα, πρσσδίδουν είς την Κίναν
  μίαν ήρωϊκήν μορφήν καί στρέ-
  φουν άκόμη περισσότερον την δι ε
  θνή κοινήν γνώμην πρός τό μέρος
  , των Κινέζων. Πρό πάντων, έπιφέ
  ! ροήν τεραστίας απωλείας είς τόν
  ίαπωνικόν στρατόν, δ δποΐος Ιγ
  καταλείπει §να μεγάλο μέρος τοθ
  πολεμικοΰ δλικοθ τού είς την λά-
  σπην των πλημμυρων.
  Στρατηγικώς αί πλημμυραι εί
  ναιΐνα γεγονός Ιξαιρετικής σοβαρό
  τητος.Ήέπίθεσις κατά τοθΧανκέου
  άπεκλείσθη ή θά περιορισθή είς
  μίαν δυσχερή επίθεσιν διά τής κοι
  λάδος τοθ Γιάνγκ Τσέ. Τούτο δέ
  την στιγμήν ακριβώς καθ' ήν ή
  Ίαπωνία ήθελε νά εύρύνη την βά
  σιν της πρός νότον, δχι μόνον ε¬
  πιτιθεμένη κατά τής Κανιών, άλ
  λά διενεργοθσα καί μίαν άποβίβα
  σιν είς την νήσον Χα'ίνάν. Έ κα
  τάληψις τής Καντών θά είνε τό¬
  σον ευκολος 8σον την φαντάζονται
  είς τό Τόκιο; Αύτό θά τό Ιδωμεν.
  Ή κατάληψις τής Σαγκάης ύπήρ
  ξεν εύκολωτέρα. Μία επίθεσις
  κατά τής πόλεως, άλλως τε
  θά ηδύνατο νά διαταράξη τάς
  άγγλοϊαπωνικάς σχέσεις έπει
  δή ευρίσκεται πληβίον τοϋ
  Χάγκ Κόγκ.
  Δύναται κανείς νά υποθέση δτι
  οί Ίάπωνες θά άρχίαουν διά τής
  καταλήψεως τής νήσου Χαϊνάν, διά
  νά Ιχουν μίαν βάσιν πλησιεστέραν
  πρός τάς έπιχειρήσεις των παρά
  την Φορμόζαν καί διά νά δύναν
  ται άπό αυτήν νά έπιβλέπουν τό
  Χόγκ Κάγκ καί τάς όδούς άνεφο-
  διασμοΰ τής Ίνδοκίνας. Αύτοί οί
  δρόμοι, ώς γνωστόν, είναι δύο: ό
  σιδηρόδρομος τοϋ Γιουνάν καί ό
  σιδηρόδρομος τοΰ Λάνγκ Σάν, ό
  οποίος είς τα σύνορα συνεχίζεται
  διά μιά; όδοΰ πρός την Καντών.
  Φαίνεται δτι ή επίθεσις αυτή
  θά γίνη γρήγορα. Έν πάση πε
  ριπτώσει, ό ίαπωνικός τύπος έπι-
  τίθεται σφοδρώς κατά τής Γαλλί¬
  α; κατηγορών αυτήν δτι βοηθεΐ
  την Κίναν, πράγμα τό οποίον ση-
  μαίνει δτι ή Ίαπωνία άναζητεί
  μίαν πρόφασιν διά νά καταλάβη
  την νήσον Χαίνάν.
  Άν ή Ίαπωνία αποφασίση νά
  καταλάβη την νήσον Χαϊνάν καί
  πρό πάντων νά επιτεθή κατά τής
  Καντών, θά δημιουργήση 2να τέ¬
  ταρτον μέτωπον. Πράγματι δέ, μία
  ίαπωνική στρατιά κατέχει τό Μαν-
  τσουκουό. Κατωτέρω, ή στρατιά
  τοθ Βορρά ευρίσκεται δΐίσχορπι-
  ομένί) επί Ινο; μβτώπου 1000—
  1200 χιλιομέτρων. Κατωτέρω ά¬
  κόμη μάχεται ή στρατιά τοΰ Κέν-
  τρ^ιι καί βαδίζει άπΐ τοΰ Ναν-
  κίν κατά τοΰ Χανκέου. Άν μία
  τετάρτη στρατ'ά στραφή κατά
  τής Καντών, θά ευρεθώμεν πολύ
  μακράν των 17 μεραρχΐ'ον αι δ
  ποϊαι αρχικώς διετέθησαν ϋ'ς την
  Κίναν.
  Τα ζχρος αύτοΰ τοΰ στρατοΰ
  θά γίνη πελώριον δι' Ινα λαόν,
  δ οποίος δέν άντέχει περισσότερον
  Άλλως τε οί Ίάπωνες έξακολου-
  θοΰν νά κκτασκευάζουν πολεμικά
  πλοϊα. Γίνεται λόγος ιδίως διά
  δύο θωρηκτά των 42 000 τόννων.
  Δέν πρέπει λοιπόν νά λησμονώμεν
  δτι έκτάς τοΰ καθαρώς στρατηγι-
  κοθ προβλήματος δπάρχει καί τό
  Ι πολιτικόν, τό οποίον είνε καί τό
  ούσιώδες.
  Ό ίαπωνικός Εμπεριαλισμός
  δέν είνε Ινα δόγμα καθαρώς στρα¬
  τιωτικόν. Είς την Ιαπωνίαν καί
  μεγάλοι επιχειρηματίαι είναι ίμ-
  περιαλισταί, άλλ' δ στρατός είνε
  έκεΐνος δ δποϊος αποτελεί τα στε-
  )έχη τοΰ ίμπεριαλισμοΰ. Ό στρα-
  τάς, τό άναγκαΐον όργανον τής ί-
  απωνικής επεκτάσεως. Άλλ' αυτή
  δέν είνε γνώμη δλων των Ίαπώ
  νων. Πολλοί επιχειρηματίαι τρα-
  πεζ'.ται, βιομήχανοι, έμποροι Οά
  προτιμοθσαν νά κατακτήσουν άν
  δχι τόν κόσμον, τουλάχιστον την
  "Απω Ανατολήν μέ είρηνικά μέ
  σα μάλλον παρά διά των δπλων.
  Άλλ' ή κατάκτησις αυτή άπαι-
  τεΐ χρόνον καί οί στρατιωτικαί
  βιάζονται. θέλουν μίαν φανεράν
  κατάκτησιν, δηλαδή σ:ρατιωτι-
  κήν. Αύτοι ϊρριψχν την Ίαπωνί
  αν εις την κινεζικήν περιπέτειαν
  καί έννοοΰν νά φθάσουν μέχρι
  τέλους. Μολονότι δέ έμιαεΐτο άλ
  λοτε άπό Ινα μεγάλο μέρος τοΰ
  στρατεύματος μέχρι τοθ σημείου
  ώστε δέν-ηδυνήθη τόν Ίχνίυάρί
  τοϋ 1937 νά σχηματίση κυβέρνη
  σιν πρό τής αντιδράσεως των
  στρατιωτικών, δ στρατηγός ϋύγ
  κάκι 6ποστηρ£ζει αυτήν την πολι
  τικήν. Έπίσης καί δ στρατηγό;
  Άράκι.
  Ή έξήγησις τής στάσεως τοΰ
  στρατηγοθ Ούγκάκι ευρίσκεται είς
  τό δΐι ό στρατός, δ νέος στρατός
  πρό πάντων, είναι υπέρ τοΰ ίμπε-
  ριαλΐσμοθ καί κατά τής κεφαλαιο-
  νρατίας.
  Κατά τΐ]ς κεφαλαιοκρατίας ήτο
  τόν Μαντσουκουό, δπου ήθελε νά
  δργανώση την χώραν χωρίς την
  βοήθειαν τής κεφαλαιοκρατίας κχΐ
  δπου άπέτυχε. ΟΕ περισσότεροι
  άπό τςύς άξιωματικούς αύτούς εί¬
  ναι υίοί χωρικών, άν δέ δ πόλεμος
  καταλήξη είς άποτυχίαν, θά έ-
  πιστρέψουν είς την Ιαπωνίαν διά
  νά κάνουν μίαν ολοκληρωτικήν
  επανάστασιν.
  ΟΕ μεγάλοι κεφαλαιοκράται τό
  γνωρίζουν αύτό καί διά τουτο, δ-
  πως καί οΕ στρατιωτικαί, θέλουν
  τόν πόλεμον διά νά απομακρύνουν
  τόν νέον στρατόν άπό την Ιαπω¬
  νίαν. Καί ιδού διατί δ στρατηγός
  Ούγκάκι ό οποίος είναι δ ά"νθρω·
  πός των, βαδίζει πρός την αυτήν
  κατεύθυνσιν μέ τόν στρατηγόν Ά
  ράκι.
  Τό ζήτημα τώρα είναι άν θά
  άνθέξουν άκόμα επί πολύ τα -οί
  κονομικά τής Ίαπωνίας. "Αν ναί,
  τα πάντα θά σωθοΰν. "Αλλως, ό·
  πωσδήποτε, θά λάβουν χώραν
  σοβαρά γεγονότα εί; τήν'Ιαπωνίαν.
  Πρέπει νά προσθέσω δτι μιά ά¬
  πό τάς πλέον τραγικάς δψεις τοθ
  ύπερανθρώπου παιγνιδιοΰ τό δ
  ποίον παίζει ή Ίαπωνία είναι
  καί ή σιωπή των Δυνάμεων καί
  ιδίως ή σιωπή τής Ρωσσία; των
  Σοβιέτ, τής Αγγλίας καί των
  Ήνωμένων Πολιτειών, αί οποίαι
  παρακολουθοΰν την ίαπωνικήν προ
  έλασιν χωρίς νά φαίνωνται δτι
  άνησυχοθν. Ποίος δμως δέν ήμπο
  ρεϊ νά πιστεύση δτι ήΡωσσία, ή
  δποία διά τής όδοΰ τοθ Κανσύ έ
  φοδιάζει τόσον άφθόνως την Κ£
  ναν, δέν άναμένει την κατάλλη
  λον στιγμήν διά νά δράση;
  ΠΙΕΡ ΝΤΟΜΙΝΙΚ
  Αί Μοϊρες.
  Ζωηροτάτην εμπορικήν κίνη¬
  σιν πατρουσιάζει πάλιν άπό
  τού παρελθόντος Σαββάτου ή
  άγορά των Μοιρών. Άλλα
  καί ή ώραΐα κωμόπρλις έξε-
  λΐσσεται ραγδαίως. Νέαι οί-
  κο&ομαί άνεγείρονται, τό πρά
  σινον κυριαρχεΐ παντοθ χάρις
  είς τα άΦθονα νερά καΐ ή ώ-
  ραΐα πρωτεύουσα τής Μεσσα¬
  ράς τείνει ν' αποβή μιά άπό
  τάς ωραιοτέρας κωμοπόλεις
  τής Κρήτης. Μένει μόνον ά-
  λυτον τό πρόβλημα τοθ ήλεκ-
  τροφωτισμοΟ της. Άλλά κσί
  αύτό θά λυθή ασφαλώς γρή¬
  γορα. Ό επιχειρηματίας ευ¬
  ρέθη καί αί συνεννοήσεις προ-
  χωροθν κανονικώς. "Ας ελπί¬
  σωμεν λοιπόν δτι θ' αποκτή¬
  ση κσί ηλεκτρικόν φώς συντό¬
  μως ή συμπαβής κωμόπολις.
  Τα λεωφορεϊα.
  Μετ" ολίγας ήαέρας ώς τιλη
  οοφοροϋμεθα πρόκειται νά τρ-
  θοθν είς κυκλοφορίαν τα νέα
  λεωφορεϊα πού θά έξυπη->ετή-
  σουν την συγκοινωνίαν τής
  πόλεως καί των προαστείων.
  Ευχόμεθα νά έ"χουν ετσι τα
  πράγματα. Διότι είναι πράγ·
  ματι άνάγκη νά αρχίση ή συγ·
  κοινωνΐα μέ τα προάστεια, τό
  Ισυντομώ τερον. Ειδικώτερον ή
  άνάγκη αυτή είναι καταφανε-
  στέρα καί μεγαλυτέρα δσον
  άφορά τα πρός ανατολάς
  προάστεια καΐ κυρίως τόν Πό-
  ρον, πού συγκεντρώνει πλή-
  θος κόσμου κατά τούςθερινούς
  μήνας. Μή λησμονώμεν άλλω¬
  στε δτι ή συγκοινωνΐα είναι
  άτταραΐτητος καί διά την εξυ¬
  πηρέτησιν των λουομένων είς
  την παραλίαν τοθ Πόρου καί
  Κατσαμπά.
  Ή όδός Κροι/οώνος.
  Διά την κατασκευήν τής δ·
  δοΰ Ηρακλείου Κρουσώνος,
  ό ύπουργός Γεν. Διοικητής
  κ. Σφακιανάκης έδειξεν άνέ·
  καθεν ιδιαίτερον ενδιαφέρον
  Κατ' επανάληψιν δέ έχορήγη-
  σε πιστώσεις διά την συνέχι¬
  σιν των εργασιών. Δέν αμφι¬
  βαλλομεν λοιπόν 8τι θά έ^δια
  φερθή καΐ πάλιν καΐ θά μερι¬
  μνήση ώστε ή όδός αυτή ν' α¬
  ποπερατωθή έντός τοΰ έφετει-
  νοθ θέρους, ώστε ν' αποκτή¬
  ση καί ό Κρουσώνας συγκοι¬
  νωνίαν δι' αΰτοκινήτου, τα¬
  κτικήν, άνετον, συνεχή, χειμώ
  να καί θέρος.
  Ή φΐλανθρωπία.
  Ή κοινωνική πρόνοια καί
  ή φιλανθρωπία όργανοθται
  καΐ ουστηματοποιεΐται πλέον
  καί είς την πόλιν μας. "Ηδη ή
  πόλις έχωρΐσθη είς τέσσαρας
  τομεΐς είς έκαστον των οποί¬
  ων θά υπάρχη μία έπιτροπή
  έκ κυρίων, ιατρών δημοτικών
  συμβούλων καΐ φιλανθρώπων
  πού θά μεριμνφ διά την παρο
  χήν ίατρικής καί φαρμακευτι-
  κής περιθάλψεως είς τούς α¬
  πόρους άσθενεϊς καί πάσης
  άλλης ένισχύσεως είς τούς έν
  δεεΐς. Κατ' αυτόν δέ τόν τρό¬
  πον ή περΐθαλψις θά είναι πλή
  ρης καί άποτελεσματική καΐ
  ή περιστολή τής κοινωνικής
  δυστυχίας θά επιτευχθή ευκο¬
  λώτερον. Άξίζουν όμολογου-
  μένως κάθε έπαΐνου άλλά^καί
  κάθε υποστηρίξεως έκ μέρους
  τής κοινωνΐας είς τό έργον
  των, οί σχόντες την ωραίαν
  αυτήν πρωτοβουλίαν.
  Ή λύσσα.
  Αύστηρά βεβαία τα μέτρα
  τοθ ύφυπουργείου Ύγιεινής
  | πρός πρόληψιν καί καταπο-
  ' λέμησιν τής λύσσης πού κα-
  I
  τήντησε δυστυχώς νόσος ένδη-
  ' μική διά τόν τόπον μας. Άλ·
  λά καί απολύτως δικαιολογη-
  μένα. Καί πρέπει νά έφαρμο-
  σθοθν μέ σχολαστικότητα. 'Η
  λύσσα είναι νόσος φρικτή,
  τής οποίας τα δεινά υπέστη ό
  τόπος μας πρό ολίγων μό-
  λις έτών. Καΐ πρέπει επί τέ¬
  λους νά εξαλειφθή.
  ""■*
  ΑΝΟΡΘΩΣίΣ
  (θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ -Σήμε
  ρον &ρα μ. μ τό άριστούργημα
  τού κινηυατονράφου «Είς την
  υπηρεσίαν τής Γαλλίας*
  θερινός «ΑΠΟΛΛΩΝ»-Σήμε¬
  ρον ό κολοσσός: «Σκιπίων δ ά-
  φρικανός». Κατάλληλον δι" άνηλί-
  κους.
  ΚΟΣΜΓΚΟΝ -(Τελευταίαι παρα
  στάσεις) Σήμερον «Οί Άθλιοι»
  είς πραξεις 6.
  Προϊστάμενος Τυπογραφείου
  Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  Προχήρυξις
  Μειοδοτικήν Δημοπρασίας
  Τό Γεωργικόν Ταμείον Ή-
  ρακλε'ου προκηρύσσει μειοδο
  τικόν διαγωνισμόν δι* ένσφρσ
  γίστων προσφορών την 11 ην
  τρέχοντος ημέραν Δευτέραν
  καί ώραν 11 π. μ. είς τα
  Γραφεΐα αυτού, διά την προ¬
  μήθειαν γραφικής ϋλης κατά
  την χρήσιν 1938—39 τοΰ Γεωρ-
  γικοΰ Ταμείου καί των έξ αύ-
  τοθ οίκονομίκώς έξαρτωμένων
  όργανισμών καί ΰπηρεσιών ή¬
  τοι, Γεωργικής "Υπηοεσΐας,
  ΦυτοπαθολογικοΟ Σταθμοϋ
  καί
  ρ(ου.
  Γεωργικοϋ Έπιμελητη
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  •θέρος είς τη ν_ χωρίαν
  των χροσανθέμον.
  ΚΟΙίΊΩϊΉΚΗ
  "Η στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Δέν πρέπει νά λέγουν γ·.» σάς:
  Είνε γοητευτική άλλά...
  Η ΜΑΧΗ
  4Ι7ον
  «Αύτά τα τέσσερα πουκά-
  μισα— γράφουν οί άδελφοΐ
  Γκονκούρ—τα όποΐα σέ λΐγο
  έλαττώθηκαν σέ τρίσ, δέν πα¬
  ρεδόθησαν στή βσσίλισσα πα·
  ρά έ'να σέ κάθε δέκα ήμέρες.
  Ή βασίλισσα δέν έχει παρά
  δύο φορέματα ποΰ φορεϊ κά¬
  θε δύο ήμέρες τό έ'να. Τό φτω
  χικό μαθρο φόρεμά της καί
  τό φτωχικό
  της, σάπια
  ασπρο
  σχεδόν
  φόρεμά
  καί τα
  Πλείονες πληροφορίαι παρέ
  χονται είς τα Γραφεΐα αύτοθ
  κείμενα έναντι Μουσείου καθ"
  εκάστην κσί κατά τάς έργασί
  μους ώρας.
  (Έκ τοΰ Γραφε(ου)
  Τό Κοινοτικόν Συμβουλιον
  Κολεσσών.
  Γνωστοποιεΐ δτι την 10 Ί
  ουλίου 1938 ημέραν Κυριακήν
  κα( ώρον 10 π. μ ενεργηθή
  σεται έν Καλέσσα μειοδοτική
  δημοπρασία περί κατασκευάς
  ύπονόμων όχετων κοινότητος
  Καλεοσών.
  Τό έργον τιρουπελογίσθη
  είς δρχ. 25.ΟΟΟ.
  ΈγγυοδοσΙα δρχ. 1.500.
  Ό προϋπολογισμόςδαπάνης,
  σχέδια εκτελέσεως καί πάντα
  τα συναφή έγγραφα ευρηνται
  είς τα γραφεΐα τής κοινότη
  τος Καλεσοών καί έν τώ γρα
  φεΐω τής Μηχανικάς υπηρεσί¬
  ας Κοινοτήτων ένθα δύνανται
  οί βουλόμενοι νά λάβωσι γνώ
  σι τούτων.
  Έν Καλέσσα τή 29 Ίουνΐου
  1938
  Τό Κοινοτικόν Συμβούλιον
  Ό Πρόεδρος
  Γ. Περάκης
  Τα μέλη
  Α. Στ. Οεοίωράχης, Ν. Κοσμα
  δάχης, Γ. Κασΐμάτης
  ΘΕΡΙΝΟΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ ώραν 10 μ μ.
  > Ό πρώτος έφετεινος
  Γαλλιχός ΚολβσσΓς πού
  άνεστάτωσε τόν κόσμο:
  ΕΙΣ ΤΗΝ
  ΤΗΣ
  ΓΑΛΛΙΑ!!
  "Ολη ή καταβτρεπτική
  δράσις της ΜΑΡ0ΑΣ ΡΙ
  ΣΑΡ στΐς γερμανικές βάσεις
  ΰπββρυχίων στήν Ισπανία:
  Πρωταγωνιατοΰν οί Γαλ
  λικές δό$ες:
  Έντβίζ Φέγιερ
  ΈρΙκ Φόν Στροχάϊμ
  Ζόν Γκαλάν
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ:
  'Ένα Μουσικό δραμα-
  Τΐκό άριστούργημα:
  ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ
  ΤΗΝ ΑΥΓΗ
  Μέ πρωταγωνισΓη:
  ΜΙΙΟΜΠΥ ΜΠΡΙΝ ΚΑΡΟΥΖΟ
  "Ενας πρωτβφανής συν-
  διασμός μουσιχής ί
  δράματος.
  δυό άπό την ύγρασία τοΰ
  κελλιοΰ. Πρέπει να σταματή-
  σωμε έδώ: δέν ύπάρχουν λό·
  για γιά τα ϋπόλοιπα».
  Στή φυλακή τοθ Τάμπλ τής
  εΐχαν πάρη τα σΰνεργα τοΰ
  κεντήματος. Έδώ, στήν Κον-
  σιερζερί, τής επήραν άκόμη
  καί την κλωστή καί τίς βελό-
  νες της. "Ήταν καταδικασμέ
  νη σέ πλήρη άδράνειαν, ή ό
  ποία έκανε τα φρικτά βάσα-
  νά της νά φουσκώνουν μέσα
  της καί νά την πνΐγουν.
  Ή θυρωρός τής φυλακής εί¬
  χεν ενα χαριτωμένο άγοράκι
  έατά—όκτώ έτών. Τό δροσε
  ρό τριανταφυλλένιο προσωπά-
  κι τού έφωτιζόταν άπό δυό
  μεγάλα βαθυγάλανα μάτισ.
  Ώραΐες ξανθές μποΰκλες τό
  έπλαισίωναν. Τό έ'λεγαν Φαν-
  φάν. Μέ την ίδέα πώς ή πα-
  ρουσία τοϋ παιδιοϋ θά έ'βγα-
  ζε λιγάκι την φυλακισμένη
  άπό την πνικτική μονοτονία
  τής ζωής της, ή θυρωρός επή¬
  γε μιά μερά τόν Φανφάν στό
  κελλί τής βασιλΐσσης.
  Μόλις εΐδε τό άγοράκι ή
  βασίλισσα, άνατρίχιασε καί
  άρχισε νά τρέμη, τόσον ώστε
  τό άντελήφθησαν καί ή θυ
  ρωρός καί ή ύπηρέτριά της,
  ή ΡοζαλΙα. Τοΰ έχάϊδεψεν ά
  παλά τό μέτωπο καί τα μαλ-
  λιά. Στό πρόσωπό της έζω
  γραφιζόταν μιά μεγάλη εύ
  τυχία κ' £νας μεγαλος πόνος.
  Τό παιδΙ, δειλά δειλά, την έ
  πλησΐασε. Τότε αυτή τό επί)
  ρε μέ παραφορά στήν άγκα-
  λιά της κσί άρχισε νά τό φιλή
  καί νά τό χαϊοεύη Τό εσφιγ
  γε στήν άγκαλιά της, κρατων
  τας τα μάπα της κλειστά σάν
  νά ήθελεν ή Τδια νά νανουρι
  σθή μέ μίαν αύταπάτη τοϋ μη
  τρικοθ φίλτρου. Ό μικρός
  Φανφάν έπονοθσεν άπό τό
  σφιχταγκάλιασμα έκεΐνο. Άλ
  λα βουβός καί σαστισμένος,
  έκύτταζεν άνήσυχα την άγνω
  στη γυναϊκα πού τοΰ έχαμο-
  νελοΰσεν, ένώ άτΐό τα μάτια
  της έ'τρεχαν ποτάμι τα δα
  κρυα.
  (συνεχίζεται)
  Έκτός Τράστ
  Τό θαλαμηγόν ά)π.
  Κλωντ
  Καμμιά γυναϊκα δέν είνε, δέν
  μπορεϊ νά είνε τελεία Γυναΐκες
  τέλειες δένΐύπάοχουν Διερωτηθή
  τε εάν, 6ταν όμιλοϋν για σάς,
  δέν λέγουν: «Είνε γοητευτική,
  άλλαι..» Μπορεΐτε την ερώτησιν
  αυτήν νά θέσετε είς τοΰς πλέον
  όζυδερκεϊς σας φίλους. Καί έ-
  γώ βοηθώντάς σας νά λύσετε τό
  μικρά αΰτό πρόβλημα, ίσως σάς
  βοηθήσω νά εΰρητε έπίσ'-ς την
  λύσιν τού μεγάλου προβλήματος
  ποΰ είνε ή ευτυχία, ©α σάς έ"·
  τυχε ν' άκούσετε πολλές φορές
  κρίσεις σάν κι' αύτές
  Ή Λουκία είνε γοητευτική, άλ·
  λά... είνε μ' όλον τον κόσμο Ά
  ποτέλεσμα. οϋδ ίς πιστεύει ότι
  μττορεΐ νά έχη αληθινά αίσθή-
  ματα Αύτό είνε φοβερό Φα'νε-
  σθε διαδοχικώς φιλή μέ δλ,ους
  Τό χαμόγελο σας, ή προσοχή σας
  δέν είνε άπό τίς πολύτιμες αϋ·
  τές ενδείξεις διά τίς οποίες να
  εχουν τό δικαίωυα νά ύπερηφϊ-
  νεύωνται, άφ' ου διασκορπΐζετε
  τίς χάρες
  άνέμους..
  σας είς δλους τοϋς
  Μάθετε νά έκλέγετε, μάθετε νά
  δημιουργήτε χροιές κα'ι διακρι-
  σεις Άπογοητεύετε τούς φίλους
  σας δταν ΰποδέχεσθε £να άδια-
  φορο μέ την ίδιαν ζέσιν καί τόν
  ίδιον ένθουσιασμό. Ποίος λοιπόν
  θα κοπιαση να σάς κατακτήση εάν
  έξακολουθήτε νά έπιδαψιλεύετε
  φαινομενικότητες τής φιλίας σας
  είς τόν καθένα, Έπιστρέψετε ό-
  ΚΙΝΗΣΙΣ-Ανεχώρησε δι' -Α.
  θήνας ό Έπιθεωρητής τής Άγρ0
  τικής Τραπέζης κ Πάνος Κοκκέ¬
  βης
  -Διήλθε προχθές τής πόλεώς
  μαςπδιά τόν γείτονα, ό Διευθυν-
  καταστήματος τής Έθνική'ς Τρα
  πέζης κ Σταύρος Καλαντζότιου.
  λος μετά τής κυρίας τού.
  -- . . , _ ΑΡΡΑΒΩΜΕΣ.-Γιάννης Γιαλι-
  ν^,, ^ τόν ίαυτόν σας καί χω 3αμμένο ύπερβολικα, μέ σκουρον τάκης άξιωματικός Β Ν. Δνίς
  ο Γνα 'παυσετε να είσθε ά& £ϊϊίνιον, πού τό Ικανε άκόμη «Αννα Κομνηνοΰ καθηγήτρια Ώ-
  ,~ε σ, ϊνΛ γέ. δείου Πειραιώς εμνηστεύθησαν έν
  Ρ " γιαπωνέ Αθήναις.
  7βν
  Τα μικροσχοπικό στοματάκι τθ
  ύβλά έ σκοΰρον
  ρις να παυσετε
  γάπητη, παυσετε νά σπαταλατε
  τυχαΐα ενδείξεις βαθειάς συμ- '"' Γ_·χ Γ ^
  ιταλίας αί οποίαι δέν μπορουν λιο αρκετα
  νά άνήκουν, τό ξεόρετε πολυ κα- ζικο:
  λα, παρα είς ωρισμένους | —Ώ! ξέρω καλα πως είνε λί-
  Ή Μαρΐάννα είνε γοητευτική, παράξενη έπιθυμία. . Στήν 1-
  άλλά... γελδ διαρκώς . Άποτέλε- ' Γ -■
  σμα: πιστευουν γι' αυτήν ότι εΐνι^
  πολυ περισσότερον άνόητη άπ', νεται κ
  δ,τι πραγματικα είνε1 "Εάν γελδ- |γυναϊκα τού
  τε Μαριάννα, είνε Υ'ά νά εχετε · %χ^
  τό υφος δτι έννοεϊτε καλά αύ ι.,
  τό τΐοϋ λένουν. "Εισί δέν είνε; ■ Λ
  στήν πόλι.
  , · , Λάρα θεοϋ ή παραλία μας
  μέ την Προχθές τό βράδυ: Γαληνιαία ή
  Ά^λά ό μαρκήσι- θάλασσσ άλλ' δχι καί χωρίς ζω.
  έχομε ζήσει τόσον πό- ογόνο μπάτη.
  στλν Εύρώπη ώστε ε- „ -Ό οποίος περιωριζε τό
  στην ηνραΐπη, ιυ^ι. θημερινό μαρτύριο τού
  κα·
  •Ε λοιπόν' Δέν είνε αύτός ό χομε γ£ντ3 εντελώς Ευρω-ταΐοι .. κα1 Εκονε τή ζωή ώραία καί πά-
  καλΰτεροςτρόπος συμτεριφοράο.. —Άλήθεια—ειπε ο Φελτ^,— ρήγορη
  Όλίγη βαρύτης άουόζει κά-Ότε!^ 0υμάμαι πολύ καλά: ό μαρ- — Δέν _έ"λειψο<ν £τσι οί πολλοΐ σέ μια γυναϊκα "Εχετε τό ._ ρος τής γνώμης σας. "Ολες οί ί· στορίες πού σάς διηγοθνται δέν είνε αποκλειστικώς γελοίες καί ένοχλήτε τοΰς καλυτέρους φί λους σας διότι διακρίνουν δουλο- πρέπειαν είς την διαρκή έπιδο- κιμασία των λέξεών των, καλών ή κακών . Σκεφθήτε δτι είνε έ'¬ να άπό τα θέλγητρα μιδς γυ¬ ναίκας τό νά ξεύρη να μην μέ νη πάντοτε ή ιδία Μην φοβα- σθε νά δεικνύετε κάποτε ε'να υ- όλιγώτερον άφελές καί ολι¬ γώτερον μονότονον τοϋ χαρα¬ κτήρος σας. Γελατε ολιγώτερον θεληματικά , Άλλά, θά συνεχίσω καί αυριον ή Ντιστεγκέ κήσιος' Γιορισάκα ή,αν ναυτικός -0 άόλθ ό Ιΐαρισι ή άκόλουθος στό Ιΐαρισι. τητον «ρέγουλαν»ϊέννοεΐται, αλ λ η ή ά — Επί τεσσερα χρόνια!... 1α λα και την πραγματικήν άναψυ- τέσσερα πρώτα χρόνια τοΰ γά χήν. μου μας . Γυρίσαμε πίσω τα τέ , -Μέ. τί<ν λΠ^ί.ν του σχολικοθ <~ " * , , /> , έτους δημιουργουνται προβλήμα-
  λος τοΰ προτελευταιου φθινοπω τα δα |^ύς ^ονεϊς:
  ρου μέ την κήρυξι ακριβώς τοθ _ό παραθερισμός των
  έ "Η
  ρ
  πολέμου. . "Ημουν
  ΙΙαρίσι στήν Ικθεσι
  Γθύ ό
  άκόμη στό διών
  τοθ 1903 .·!κη
  εΤνε τώρα ζωτική άνάγ-
  έξ "Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν
  ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ"
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σθρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον,
  Πρακτορείον
  Λ1ΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλέφ. 5-41
  ειαιι«ιει·ι«ρι ■■■*■>■■■ εί
  ■ ■•••■•■■■ιιιι.....ί
  Μανώλης Γ. Κωνιός
  Νευρολογος— Η'υχίβτρβς
  Τμημιχτάρχης Ιατρβς
  Δπμβο. Ψν»χιατρ«ίβ» 'Αβηνδν
  Δίχεται Ιν τφ ί*τρε£φ τοα
  ίδ4ς ΙΙΐιραιως 175' ΑΗΗΝΑΙ.
  52.379.
  καί έθαύμασα τόσο, σ' αυτή την νά τον
  έ'λθεσι, την «Άζιγαδέ» σας!...
  Ό Φέλτζ ύπεκλίθη, καί έλα
  φρώς σκωπτικά:
  -Καί πρέπει νά
  ποτε
  —Έν τφ
  όλωσδιόλου
  μεταξΰ τα απορα
  παιδία, άναμενουν
  των παιδικδν έ'
  > (ει'ΐΜΐνι' 4υι ινψν^/ ιι^ι.^ «Α)ΐ.νΛνχυ
  Ι λοΰνται είς τόν λιμένα μας άρ·
  δέ» σας έγεννήθηκεν ή έπιθυμία ( ■ '"_Μέ την έκφόρτωσιν τοΰ τε·
  νά εχετε τό πορτραίτο σας άπόλευταίου Ισιτοφορτίοο, άπασχο·
  ΧΊΤ^™ψ*? γέλιο ξ;να;--1Η^α-ό_____
  φανϊ)« στό βχμενο στοματάκι,' νανγέλλει τρόπον τίνα την άλ¬
  λην την γενικωτέραν, τής επί θΰ·
  ραις έξαγωγικής κινήσεως ή ό-
  ποία ώς γνωστόν δίδει δουλειά
  φη βμ μ
  άλλά αυτή την φορά, κατέληξε
  ό
  Κο
  σέ παριζιάνικο μορφασμό:
  —"Ω! άγαπητέ μαίτρ! .^^, . , . · ,
  ~ , μ ι λ. « ι σέ πολύν κόσμον.
  ροιθευετε πάλιν!... Φυσικα οχι, -Τό θερμόμετρον είς την νη-
  δέν θά ήθελα να μοιράζω μέ αυτή σον μας δέν υπερέβη τούς 31
  την ώμορφη αγρίαν π-Λ ^χετε [ βαθμούς.
  ζωγραφίση μέ τό άλλ6-κοτο κο
  ατοΰμι της, καί μέ τα κλαμμένα
  μάτια της καρφωμένα άγνωστον
  που...
  — Καρρωμένα σέ μιά πόρτα, α
  πό την οποίαν εφυγε κάποιος...
  —Άλήθεια,... Τέλος πάντων,
  αύτό δέν είνε πορτραίτο!.. Έ
  θαύμασα δμως καί τα πορτραΐτα
  σας... τής κ. Μαίρης Γκαρντέν,
  τής δουκίσσης των Βερσαλλιών,
  καί κυρίως τής ώμορφη κυρίας
  Χόκλευ ..
  —Άλήθεια, .. κυρίως αύτό;
  μς
  —Άλλ' είνε τουτο σημείον δ·
  τι δέν θά τούς υπερβή κάποτε;
  —Τό κΰμα τοϋ καύσωνος κα·
  θώς ύποστηρίζουν οί μετεωρολό-
  γοι, δεικνύει παντοΰ τάσεις ά·
  νόδου— ανερχόμενον ό,λλως τε
  ΜΗΝΥΤΩΡ
  ΜΕΓΑΛΟ ΚΟϋΤΙ ΑΙ>Χ.2Ο
  ΜΙΚΡΟ ΚΟυΤΙ ΔΡΧ. Κ) 50
  -Ναί... "Ω! δέν έφανταζόμουν
  φυσικά τότε, πώς θά σας έβλε
  πά κάποτε νά ερχεσθε στήν Ναγ
  κασάκη, μέ τό γιώτ αυτής τή;
  κυρίαι. . "Ομως τό πορτραίτο της
  ήταν τ,όσο ώμορφο... ΜοΟ άρεσε
  περισσότίρο άπά δλ» τα άλλα,
  έξ αίτίας τοθ θαυμασΕου φορέμα
  τος. Ενθυμείσθε, άγαπη:έ μαίτρ,
  ίνα φόρεμά πριγκηπίσσης, δλο ά
  πά μαθρο βελοθδο, μέ τό επάνω
  μέρος τοθ κορσάζ άπά δαντέλλα,
  μέ φόντο αατέν χρώματΐς έλε
  φαντοστοθ! . Αύτά ακριβώς το
  φόρεμά τής κυρίας Χόκλευ μέ έ¬
  καμε νά παραγγείλω τουτο Ιδώ
  πυύ φορώ καί πού τό διάλεξα για
  νά ποζάρω
  Ό Φέλτζ έγούρλωσε τα μάτια
  τού άπό την εκπληξι:
  —Γιά νά ποζάρετε, βέλετε νά
  ποζάρετε μ' αύτό τό φόρεμα,
  —Βεβαία .. Μήπως δέν είνε
  καλά; ..
  (συνεχίζεται)
  κάθε ημέραν καί άπό Μνα ή δύο
  βαθμούι:1
  — Καί χθές δέν Μλειψαν άηό
  τίς άκτές μας οί λουόμενοι.
  — Παρουσιάσθη έ"τσι κάποια
  κίνησις είς την παραλίαν τοθ
  Πόρου καί τής Τρυπητής.
  — Μέ την κάθοδον μάλιστα
  καί ώραιοκόσμου.
  — Σημειωτέον δτι στίς παρα
  λίες- μας, μεσολαβεΐ καί κάποια
  έκλαΐκευσις τοθ θαλασσίου μπά·
  νιου: Πολύ πρω" ή βράδυ-βράδι;
  δέν λείπει άπό έκεϊ οΰτε 6 ου
  νοικιακάς κόσμος πού προτιμδ
  νά λοόετε χωρίς άδιάκριτα βλέμ
  ματα.
  — Είς τό
  θέατρον «Κοσμικόν»
  ΑΘΗΝΑΓΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
  ..ΜΠΑΓΚΕΙΟΝ"
  Πλατεϊα Όμονοίας
  Τηλ. 30.495
  70 Δωμάτια
  Τα κέντρα των
  .ιΓΑΛΛΙΑΣ"
  Όίος Σταδίου 57
  Τηλ. 30.236
  70 διπλά καί 70 μονά.
  άπανταχοθ Κρητών.
  ΑΠΟΙΚΙΑΚΑ κσί ψαρικά έν γέ
  νει στοϋ ΚΡΑΣΑΚΗ μέ τάς καλυ-
  έ τιμάς της άγορδς,
  Ανακαινισθέντα καί υπό την νέαν διεύθυνσιν:
  Παναγιώτη Τζαννή & Σία
  ΠοιρέχοικΗ συγχρονισμένα ώραϊα μβγάλα ύωμάτια, εό-
  «ερ« καί με θαυμασίαν θβαν είς τό κεντρον των Αθηνών
  Άσανσέρ-Ζεστά καί κρύα νερά.-Ύπηρβσία άρτιω·
  τ«τπ.—Τιμαί αναλογοι και λογικαί.
  ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  ΒΐΒΜειειει ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■Μ>(]ΒΗΒΙΒΙ,Μ>βΒΒΒΜ|
  Τό πρατήριον οΐνων
  Άντωνίου Μπετεινάκη
  Ειδοποιεί την πολυπληθή πελατείαν του
  διαθέτει σοθμες δλων των ποιοτήτων.
  ΚΡΑΣΙΑ ΠΑΛΑΙΑ ανωτέρα δλων.
  'Ελευθ. Πηγάκης
  1 Ιατρβς—Παβολό γος
  Δέχεται έν τφ Ιατρείω τού
  δδός Τσακίρη (οίκία στρατη-
  γοΰ κ. Άλεξάκη) 10—12 π. μ.
  καί 4—6 μ. μ.
  συνεχίζονται μέ επιτυχίαν αί τΐα·
  ραστάσεις τοΰ θιάσου Δούκα—
  Ρουγγέρη.
  —Άπόψε καί αυριον δίδονται
  αί τελευτ ΐαι παραστάσεις τοΰ
  θιάσου τούτου, μέ συμμετοχήν
  τοΰ βαρυτόνου κ. Βακοντίου.
  — "Οστις θά συμπράξη είς την
  Αθηναϊκήν επιθεώρησιν «Κατερ-
  γαρα» ή όποία άναβιβαζεται αυ¬
  ριον.
  — Είς τό θερινόν Πουλακά¬
  κη έξακολουθεΐ μέ κοσμοσυρ-
  ροήν ή προβολή τοΰ έπικαίρου
  άριστουργήαατος: «Είς την ύτηρε·
  οίαν τής Γαλλίας».
  —Τό ένγο αύτό δέν πρέπει
  νά χάση κανείς. Καί ώς πλοκή
  μέ θέσι τό μεγάλο δράμα τής
  κατασκθΓτείας καί ώς παίξιμο
  άζίζει κάθε ένδιαφέροντος τοΰ κοι
  νοΰ.
  έ Ρέπβρτβρ
  ■ ■■
  δτι
  II.
  ■ ■■■■■■■εΐΒ
  Έκαστην ΤΡΙΤΗΝ
  μεσημβρίαν
  Διά Ρέθυμνον, Χανιά,
  ΠΕΙΡΑΙΑ
  Χαλκίδα, Αίδηφόν,Βο-
  λβν, θεσσαλονίκην.
  Τηλέφ. 5-50
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου ιτρο-
  κηρύσσει φανεράν μειοδοτικήν
  δημοπρασίαν διά την κατα¬
  σκευήν παιχνιδΐων «Παιδικής
  χαρδς».
  Οί δροι συγγραφής υποχρε¬
  ώσεων ώς καί τα σχέδια ευρί¬
  σκονται κατατεθειμένα είς τα
  γραφεΐα τής Μηχανικής Υπη¬
  ρεσίας τού Δήμου
  Ή ΔημοπρασΙαένεργηθήσετσι
  έν τώ Δημαρχιακώ Καταστή¬
  ματι ημέραν Δευτέραν 4ην Ι¬
  ουλίου καί περΐ &ρα 11 — 12
  π μ.
  Ώς εγγύησις δέ ωρίσθη τό
  ποσόν των δραχμών 5.000. Δε·
  κτοί γίνονται ΣιδηρουργοΙ.
  Έν Ηρακλείω τή 30 ΊουνΙ-
  ου 1938
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  ί1 Γ
  Ό 6ίοντί«τρος
  Έμμ. Ι. Αλεξάκης
  ίναντι Αγ. Τίτου
  μος (ούλΐτι
  άς συμφώνως μβ
  |Ι1
  ος,
  αο·
  ν έοί
  ΤηλΙοανον 6—91.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τοθ Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  3*Ιον
  -
  Τό έγγραφον τουτο καΐ ή θήκη τού δέν ευρέθη¬
  σαν πλέον καί ό Μάριος επείσθη δτι ό «κύριος
  Γιλνορμάνδος> (διότι άπό τής ημέρας έκείνης δέν τόν
  άπεκάλεσεν άλλως'πως) εΐπε καί ή διαθήκη τοϋ πά
  τρός τού έρρΐφθη είς τό πϋρ. Έγίνωσκεν δμως άπό
  στήθους τούς υπό τοθ συνταγματάρχου γεγραμμέ-
  νους ολίγους έκείνους στίχους καί έπομένως ουδέν
  άτιώλεσεν. Άλλά τό χσρτίον, ό γραφικός χαρακτήρ,
  τό Ιερόν τούτο λείψανον, ήσαν αυτή ή καρδία τού.
  Τί τα έκαμαν ;
  Ό Μάριος απήλθεν είς ουδένα είπών ποϋ' καΐ
  οΰδ' αΰτός γινώσκων, εΐχε δέ μόνον τριάκοντα
  φράγκα, τό ωρολόγιον τού καί τίνα φορέματα έντός
  ενός σάκκου όδοιπορικοϋ. Άνέβη είς δχημα άγο-
  ραΐον καί τυχαίως πως κατηυθύνθη πρός την λατι-
  νικήν λεγομένην συνοικίαν, ένθα κατοικοθν ώς επί
  τό πλείστον σπουδασταί. »
  —Τί έμελλε γενέσθαι ό Μάριος ;
  ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ
  ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΩΝ
  Α'.
  Σύλλογος παρ' ολίγον ίστορικός
  Κατ' εκείνην την εποχήν, την κατ' επιφάνειαν
  αδιάφορον ύπελάνθανέ τις έν Γαλλία ψρικίασις. Έκ
  των βυθών τοθ 1789 κοΐ 1792 έπανή'ρχοντο είς τόν
  άέρα πνοαί. Ή νεότης ήρχισε νά μετοβάλληται
  έπαισθητΛς. Σχεδόν χωρίς νά τό σίσθάνωνται οί
  άνθρωποι, μετεβάλλοντο ύπ' αυτής τής κινήσεως
  ιοΰ καιροθ. Ή βελόνη, ήτις όδεύει επί τοθ ώρολο
  γίου, όδεύει ωσαύτως καί επί των ψυχών. "Εκα¬
  στος έφερε πρός τα έμπρός τό βήμα, δ εΐχε νά βη
  ματίση. Οί βασι?όφρονες ήλευθερΐαζον, οί έλευθε
  ρόφρονες έδημοκράτιζον.
  ΤΗτον ώσάν παλίρροιά τις σύνθετος έκ μυρίων
  άμπωτίδων ίδιον τής άμπώτιδος είνε νά προξενή
  έπικοινωνίας' εντεύθεν συνδυασμοί ίδεών πσραδοξό
  τατοι" έγέραιρον τότε οί άνθρωποι τόν Ναπολέοντα
  καΐ όμοϋ την ελευθερίαν.
  Ημείς ενταύθα απλώς Ιστοροϋμεν. Είς τος νεο
  φανεΐς ταύτας τάσεις ανεφαίνετο άντικατοπτρισμός
  των πάλαι χρόνων. Ή δημοσία γνώμη άλλως τε
  προσλαμβάνει ποικίλας φάσεις.
  Ή κομματική, άλλά παράδοξος άπόχρωσις των
  βολταιριζόντων βασιλοφρόνων εδείκνυε τάσεις έ'τι
  παραδοξοτέας, κλίνουσσ πρός τούς φιλελευθέρους
  βοναπαρτικούς.
  Έτεραι κομματικαί άποχρώσεις ήσαν σοβσρώ
  τεραι. Παρ' ούτοΐς έβολιδοσκοπεΐτο τό πολιτικόν
  δόγμσ, άλλαχοθ ουνεπάθουν πρός τα δίκαιον. Καί
  ^κείνοι μετ" έμπαθείας ένδιεφέροντο υπέρ τοθ άπο
  λύτου, ούτοι δέ άνεζήτουν την πραγματοποίησιν
  άρχών επί τοθ άο^ίστου στηριζομένων.
  (συνεχίζεται)
  ΕΘΝΙΚΟΝ ΛΑΧΕΙΟΝ
  ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Ή ανανέωσις των γρσμματίων τής Γ.' κληρώ¬
  σεως τοθ ΈθνικοΟ ΛαχεΙου ήρχισεν καί λήγει την
  5ην Ιουλίου. Παρσκαλοθνται οί κάτοχοι γραμματί-
  ων 8πως σπεύσωσι καΐ άνανεώσουν εγκαίρως τα
  γραμμάτιά των μέχρι τής ώς όνω προθεσμίας.
  (Έκ τοθ Πρακτορείου)
  Άριθμός 18276
  Πρόγρχμμα πλειστηριααμοΰ
  κινητών
  Έν τή Κωμοπόλει Σητεία
  τής όμωνύμου επαρχίας τής
  Κρήτης σήμερον την είκοστήν
  ογδόην τοθ μηνός Ίουνίου ή
  μέραν Τρίτην τού χιλιοστοϋ
  ένεακοσιοστοΰ τριακοστοθ
  όγδόου ετους ό ύπογεγραμμέ
  νος Συμβολαιογράφος Σητεί
  άς Εμμανουήλ Μιχαήλ Αγ
  γελάκης κατοικών καίέδρεύων
  έν τή Κωμοπόλει Σητεία λα
  βών ύττ' όψιν 1) Πρώτον άπό
  γράφον έκτελεστόν τής ύπ'
  αριθμόν 84 τής 27 Φεβρουαρί
  ου 1938 αποφάσεως τοθ Δικα
  στηρίου των έν Λασηθιω Ποω
  τοδικών δι" ής ύποχρεοΐ τούς
  έναγομένους 1) Εύαγγελίαν
  χήοαν Νικολάου Άγγελάκη
  ώς έπίτροπον τοθ άνηλίκου
  όρφανοθ πατρός καί μητρός
  έγγονοθ καί Νικολάου Δρά
  κου Τζωρτζάκη, μή υπάρχον
  των πάππου έκ πατρός καί μη
  τρός καί μάμμης έκ πατρός
  ώς μόνου έξ άδιαθέτου κληρο
  νόμου τοθ όφειλέτου πατρός
  τοθ Δράκου Νικολάου Τζωρ
  τζάκη, 2) Γεωργίου Έμμανου
  ηλ Τσιβιδάχη καί 3) Έμμα
  νουήλ Γ. Δρακάκη έγγυητάς
  κατοίκους άπαντας Σητείας
  νά καταβάλωσιν είς τόν έ
  νάγοντα Γεώργιον Ι. Βατσά
  κην έμπορον κάτοικον Σητείας
  διά την έν τώ ίστορικώ τής
  κατ' αυτών άγωγής τού αίτ(·
  αν άλληλεγγύως καί είς όλο
  κλήρου έκαστος δραχμάς δέκα
  έ'ξχιλιάδας τετρακοσίας(16400)
  μετά τοθ νομίμου τόκου των
  άπό τής έγέρσεως τής άγω-
  γήο, ήτοι άπό 10 Ίανουαρίου
  1938, άχρις έξοφλήσεως ώς
  καΐ τα δικαστικά έξοδα καϊ
  τέλη τοθ ένάγοντος δραχμάς
  1356, έξ ών δραχμάς χιλίας
  (1000) δι" αμοιβήν τοθ πληρε
  ξουσίου δικηγόρου τού, 2) τα
  ύπ' άριθμούς 4646, 4647 καί
  4648 τής 18 Απριλίου 1938
  έπιδοτήρια τοθ δικαστικοθ
  κλητήρος τής περιφερείας τοθ
  Πρωτοδικείου Λασηθίου Γεωρ
  γίου Πετράκη, έξ ών δείκνυ
  ται δτι εκοινοποιήθη είς τε
  τόν έπίτροπον τοθ άφειλέτου
  καί τούς έγγυητάς αυτού άν
  τίγραφον τοθ άνω έκτελεστοϋ
  άπογράφου μετά τής παρά
  πόδας αύτοϋ έπιταγής τού
  κατ' αυτών υπό χρονολογίαν
  15 Απριλίου 1938 δι" ής επι
  τάσσει τόν τε έπίτροπον τοθ
  όφειλέτου καί τούς έγγυητάς
  σύτοθ ίνα έντός τής νομίμου
  προθεσμίας τώ πληρώσωσι
  δραχμάς δέκα όκτώ χιλιάδας
  τετρακοσίας εβδομήκοντα πέν
  τε (18475) μετά τοθ νομίμου
  τόκόυ των μέν δραχμών 16400
  άπό τής έγέρσεως τής άγω
  γής (10 Ίανουορίου 1938)τών
  δέ δραχμών δύο χιλιάδων έ
  βδομήκοντα πέντε (2075) άπό
  τής χρονολογίας ττ)ς έπιταγής
  (15 Απριλίου 1938), μεθ' ά
  πάντων των συμβησομένων
  έξόδων εκτελέσεως, άλλως
  θέλει προβή είς την είσπρα¬
  ξιν αυτών διά παντός νομί
  μου μέσου εκτελέσεως κοί
  διά κατσσχέσεως καί έκποιή
  σεως κινητής καί ακινήτου πε
  ριουσίας αυτών, 3) άντίγρα
  φόν τοϋ ύπ' αριθμόν 18201
  τής 9 ΜαΤου 193Η έκχωρητη
  ρίου έγγράΐου μου έξ ου δεί
  κνυται ότι την έκ κεφαλαίου
  τόκων καϊ έξόδων άπαίτησίν
  τού κατά Νικολάου Δράκου
  Τζωρτζάκη άνερχομένην μέ
  χρι τής έκχωρήσεως είς (>ραχ'
  μάς 19039 την έξεχώρησεν
  άντί Ϊσου ποσοΰ πρός τόν
  Γεώργιον Έμμ. Τσιβ>δάκην,
  4) τό ύπ' αριθμόν 2596 τής 12
  Μαΐου 1938 έπιδοτήοιον τοϋ
  δικαστικοθ κλητήρος τής περι
  φερείας τοθ Πρωτοδικείου Λα
  σηθίου Γεωργίου Φυγετάκη έξ
  οδ δείκνυται 8τι αντίγραφον
  τοθ είρημένου έκχωρητηρίου
  μου εκοινοποιήθη είς την επί
  τρόπον τοθ όφειλέτου Νικολά
  ου Τζωρτζάκη 5) την υπό
  χρονολογίαν 24 Ίουνίου 1938
  παραγγελίαν τοθ πληοεξουσί
  ου τοΰ έπισπρύδοντος Γεωργί
  ου Ε. Τσιβιδάκη δι* ής παραγ
  γέλλει τόν δικαστ^κόν κλητη"
  ρα Γεώργιον Δ. Παπαδάκην
  'ινα δυνάμει τοϋ καί ώς άνω
  είρηται έκτελεστοϋ άπο-
  γράφου καί λοιπών δι-
  καιολογητικών εγγράφων'
  προβή είς την αναγκαστικήν
  κατάσχεσιν κινητής καί άκι-!
  νήτου περιουσίας τοθ όφειλέ·(
  τού Νικολάου Δ. Τζωρτζάκη,
  ώς μόνου καί νομίμου κληρο-1
  νόμου τοϋ πρωτοφειλέτου πά-1
  τρός τού Δράκου Τζωρτζάκη
  Ικανήν πρός εξόφλησιν τής ώς
  άνω άπαιτήσεώς τού, των τό·ι
  κων κσί έξόδων μέχρις έξο-ι
  φλήσεως καί δι' ής διορίζομαι'
  ώς ύπάλληλος επί τοθ πλει-
  στηριασμοθ των κατασχεθη-
  σομένων, 6) την ύπ' αριθ. 81,
  τής 24 Ίουνίου 1938 έκθεσιν;
  κατασχέσεως τοϋ δικαστικοθ
  κλητήρος περιφερείας τοθ Πρω
  τοδικείου Λασηθίου Γεωργί-
  ου Δ. Παπαδάκη έξ ή*ς δεί-
  κνυται δτι κατέσχε τα έν τή
  εκθέσει τού ταύτη, άναψερό-
  μενά διάφορα έμπορεύματα
  τοθ όφειλέτου Νικολ. Τζωρ¬
  τζάκη, τα σπουδαιότερα των
  οποίων είνε τα εξής: 1) £ξ
  σάκκοι πίτουρα βάρους 300
  οκάδων, 2) 24 οκάδας κεγχρί,
  3) 64 ό<άδας άλσς μαγειρι- κης, 4) 34 οκάδας κουκιά, 5) 42 οκάδας άστραγάλισ, 6) 17 οκάδας φάβσ, 7) 17 οκά¬ δας φακή, 8) 23 1)2 οκάδας ρεβΰθισ, 9) 65 οκάδας φασό λια, 10)16 οκάδας δρυζα, 11) 1Θ4 σάρωθρσ, 12) 11 φθιάρια; σιδηρά, 13) τρείς ττΰθοι, 14)μία μικρά σιδηρά ντίνα, 15) 173 τσουκάλια καί γιβέζα πύλινα' διάφορα νούμερα, 16) αιά ζυ γαριά (τεραζί), 17) ίνα χρη ματοκιβώτιον καί διάφορα άλ· λα είδη παντοπωλείου άξίας έν δλω δραχμών εί'κοσι τεσ- σάρων χιλιάδων διακοσίων έ βδομήκοντα πέντε (24 275) τα όποΐα άντί νά παραλάβω είς τό γραφείον λόγφ τής μεγάλης δαπάνης τής μεταφορας των, παρέδω*α ταυτα είς τόν με- σεγγυοΰχον'Εμμανουήλ Γ.Δρα κάκη έμπορον κάτοικον Σητεί¬ ας πρός φύλαξιν ώς καί τος κλείδας τοΰ μαγαζείου έν φ ευρίσκονται ταυτα καί 17) τό ύπ' αριθ. 6577 τής 25 Ίουνί- Σχολικαι έορταί καίέκδέσεις είς Βραχάσι ΒΡΑΧΑΣΙ Ίούνιος (ίνταποχρι τοΰ μας).— Ή καθιερωθείς» σχο λική έορτή των Α.' καί Β ' Δημο τκων σχολείων Βραχασιου Ιγέ έ το την Κυριακήν 19ην λήξαντος μετά ηίαης επιτυχίας. Τό πρόγραμμα ή:ο πλουσ:ώτα τον περιλαμβάνον δ.αλόγους, άΐίαγ γελίας χορΆζ καΐ όίσματχ. Ο£ μικροΐ έκτελεσΐαΐ κατώρθωσαν είς δλα νά κρατήσουν αδιάπτωτον την προσοχήν τοθ κοινοθ. Έπέ δίΐξαν Ιδιαιτέραν τέχνην είς τούς διαλόγους καΐ την άπαγγελίαν, ιδι αιτέραν χάριν καΐ μουσικότψα εις τούς χοροΐ>ζ καί τα άσματα.
  Έξ άλλου ϊνχς άκόμη δημιουρ
  γικός σταθμός είς την εορτήν αύ
  την υπήρξεν ή χειροτεχνική 2κθε
  σις των μαθητών καί μαθητριών.
  Άληθινά κομψίτεχνήμχτα άπετ,έ
  λουν πλήθος ολόκληρον ώκε τό
  μάτι τοΰ έπισχέπτου νά μην άφή
  νη ουτε έκεΐνο έκεΐ, ουτε «ύτό
  έδώ καί γενικώς ή ίκανοποίτρις
  νά είνε χαρακτηρισθή. Διάφο
  ροι καρποΐ, έργαλεϊα, ζώα τεχνι
  κώτατα άπό πηλόν, χίρτχι, προ
  σωπογραφίαι, Σ^οο έν όλίγοις τί
  άπέδωσεν ή Ιργασία καί ή Ιμπνευ
  σι; των μχθητών έν συνδυασμώ,
  φυσικά μέ τας καλλιτεχνικάς υπο
  δείξεις καΐ τάς άόκνους προσπα
  θείας των διδασκάλου των. Έκ
  παραλλήλου δέν ήσαν ουτε όλι
  γώτερα, ουτε κατωτέρα, τα καλαί
  σθητα κεντήματα, ή κοππκή καί
  ξυλογλυτττίκή, τα εσώρρουχα τα
  ραμμένα καί κεντημένα τόσο νοι
  κοκυρίσπκχ άπό τίς μαθητριο3
  λες: μικρογρχφικά πρότυπα οΖκο
  κυρών.
  Κ«1 διά την δλην ωραίαν έορ
  τή> δσον καί διά την έκθεσ.ν ίΐι
  αιτέρω; οί μαθηταί άπέϊειξαν
  συγχρονισμόν καί απόδοσιν
  πλήρη, έπαυξανομένης ίτι πλέ¬
  ον τής πρός τού; διδασ*ον-
  τας έμπιστοσίνης των γονέ-
  ων καί κηο'εμόνων. Τα ϊργον των
  διδχσκάλων άλλως τε είνε τόσης
  κοινωνικής σι^μασίας ώστε νά ε-
  ξαίρεΐαι καί γενικώ:ερον ίοώ καί
  νά άξίζγ] παντός έπαίνου άπό μέ
  ρους τής κοινωνίας τού τόπου μα;
  ολοκλήρου.
  III
  ου 1938 έπιδοτήριον τοθ δι-
  καστικοθ κλητήρος Γεωργίου
  Δ. Παπαδάκη έξ οδ δείκνυ-
  ται δτι αντίγραφον τής εκθέ¬
  σεως ταύτης εκοινοποιήθη είς
  τόν έπίτροπον τοθ όφειλέτου.
  Βλέπωνδΐι πάντα ταυτα έχωσι
  καλώς δηλώ δτι ό πλειστηοι-
  ασμός τούτων γενησεται ορι¬
  στικώς την 15 "Ιουλίου 1938
  ημέραν Παρασκευήν καί ώραν
  10—12 π. μ. ενώπιον μου, ή
  τινός άναπληρωτοΟ μου έν
  τώ ενταύθα καί επί τής ό-
  δοΟ Βιντζέντζου Κορνάρου
  παντοπωλε'φ τοθ όφείλετου
  Νικολάου Δρ. Τζωρτζάκη έν¬
  θα ευρίσκονται τα κατασχε-
  θέντα, δτε καί δπου καλοΰν-
  ται οί βουλόμενοι νά πλειοδο¬
  τήσωσι, δτι τό έκπλειστηρία-
  σμα θέλει καταβληθή τοίς με-
  τρητοΐς, είς τό Ταμείον Πα¬
  ρακαταθήκην καί Δανείων,τό
  δέ εκδοθέν γραμμάτιον μ$ί πα-
  ραδοθή καί δτι ή μή καταβολή
  τοθ έκπλειστηριάσματος θέλει
  έπισύρτ| κατά των τελευταίων
  ύπερθεματιστών άναπλειστη
  ριασμόν είς βάρος των, διά τε
  τάς δαπάνας καί την διαφο
  ράν τοθ έκπλειστηριάσματος
  καί παραγγέλλω πάντα άρμό
  διον δικαστικόν κλητήρα ινα
  ενεργήση τάς νομίμους κοινο
  ποιήσεις καί τοιχοκολλήσεις
  καί την δημοσίευσιν τού πά
  ρόντος είς την έν Ηρακλείω
  έκδιδομένην εφημερίδα «Ά-
  νόρθωσιν». Εγένετο τό παρόν
  έν τώ ίδιοκτήτω Συμβολαιο
  γραφείω μου κειμένω ενταύθα
  επί τής όδοϋ Κοσμδ Ζώτου δι
  δ είσέπραξα διά τέλη καί δι
  καιώματά μου δραχμάς 105
  καί πρός βεβαίωσιν ύπεγρά
  φη παρ' έμοθ.
  Ό Συμβολαιογράφος Ση
  τείας
  ΕΜ. ΑΠΈΛΑΚΗΣ
  Πρωτοφανείς Έκπτώσεις
  ΛΟΓΩ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΣ
  | καί διά 6 μόνον ημέρας |
  § Διά πρώτην φοράν τό εις την Πλατειά — Στράτα Ύφα- =|
  « σματοπωλεΐον: Ξ=
  | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗ |
  ^ θά πωλήση άπό ιής Δευτέρας 27 Ίουνίου μέχρι τοθ Σσββάτου 2 Ίουλί- ^
  == ου ΟΛΑ ΤΑ ΓΥΝΑ1ΚΕ1Α ΥΦΑΣΜΑΤΑ τής έποχης είς τιμάς απιστεύτως εύ- =
  «§ θηνάς. Έκτός δλων των άλλων είδών θά διαθέση καί ΕΜΠΡΙΜΕ των 95 ==
  ==! δραχμών είς τελευταία σχέδια καί είς πλουσιωτάτην συλλογήν ΜΟΝΟΝ πρός =|
  555 Δραχμ, 68 τόν πήχυν. =||
  | Έπωψεληθήτε τής εύκαιρίας |
  1ΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΝΙΙΙ
  ί
  —Αί θέσεις είσηγητών, γραμ
  ματέων κχί γραφέων.
  Διά διατάγματος τού Υπουρ-
  γείου των Έσωτερικών δημοβιευ-
  ομένου βΐ; την εφημερίδα τής κυ¬
  βερνήσεως καθορίζεται ότι αί συ-
  σταθείοαι εσχάτως διά νόμου 80
  θέσεις γραμματέων π είσηγητών
  καΐ 103 θεσε'ς γραφέων ή δακτυ·
  λογράφων δια την κεντρικήν υ-
  πιιρεαίαν τοΰ Ύπουργείου τϊιν
  Έσωτερικών καΐ τάς υπηρεσίας
  των Γενικων Διοικησεων, Νομαρ-
  χιών καΐ έπαρχιών κατανέμονται
  έν Κρήττ) ώς εξής: Παρά τίί Γενι-
  κή Διοικήσει Κρήτης τρείς θέσεις
  γραμματέων ή είσιιγητώνι τρείς
  θέσεις γραφέων καΐ μία θέσις δα-
  κτυλογράφον. Παρά τή Νομαρχία
  Ήρακλϊίου δύο θέαϊι; γραμμα¬
  τέων ή εΐσηγητών καί μία θέσις
  δακτυλογράφβυ. Παρά ταίς Νο·
  μαρχίαις Ρεθύμνης καΐ Λααη9ί-
  ου άνά μία θέσις γραμματέως ΐί
  είσηγητού καΐ μία θέσις γρα-
  φέως.
  —Προχγωγαί ύπαξιωματικΐν.
  Διά Β. Διατάγματος προβιβά-
  ζονται είς άνθυπασπιατάς οί κά¬
  τωθι Κρήτες ύπαιξιωματικοΐ πρός
  πληρώσιν χηρευουαών θεσεων:
  Άλ. Μπαλταάκης, Ν. Νεγράκης,
  Ί. ΝΓτουρδαντωνάκης, Άν. Σα-
  ραντινάκης, Σ. Βαρδάκης η Μαν
  δάκπς, Έ. Χατζάκης καΐ Γ.
  Φουντουλάκης.
  —Ό Πρόεδρος τοΰ «Παρνασ-
  σοΰ» είς Ηράκλειον.
  Αφιχθη προχθέ$ είς την πόλιν
  μας μετά της κ. καΐ τοΰ κ. Ροδο-
  ποΰλου ό Πρόεδρος τοΰ "Παρνασ
  σοϋ» κ. Ίπποκράτη; Καραβία;.
  Τοΰ; άφΐχθέντας ύπίδέχθη είς
  την αποβάθραν άπό μέρου; τού
  Δήμου ο κ. Ί. Μουρέλλο;. Ό κ.
  Καραβία;, οί συνοδοί τού καΐ ό
  κ. Δήμαρχος Ηρακλείου έξέδρα
  μόν είς Φαιοτόν την πρωΐοτν τής
  Πέμπτης, το εσπέρας δέ 6 κ. Λ π
  μαρχος παρέθεσε γεΰμα πρός
  τιμήν των είς Μασταμηάν. Χθές
  ο! έκλεκτοΐ ξένοι επεσκέφθησαν
  την Κνωσον καϊ το Μουσδίβν
  Ηρακλείου.
  ΚΙΜΟΝ Α. ΕΥΓΕΝΗ!
  ΕίδικευθεΙς επί έΐτταΐτί-
  αν Είς τα παθολογικά νο-
  σήματα έν Παρισίοις καΐ
  Λυωνι.
  Δέχεται τούς πάσχοντος
  είς τό "Ιατρείον τού δδός
  ΆμαλθεΙας ιτιάροδος όδοθ
  Κατεχάκη, πρώην Πλατύ
  σοκκάκι) ώραν 9—12 π. μ.
  καΐ 3—6 μ. μ.
  Τάς Κυριακάς δωρεάν
  10-12 π. μ.
  Τηλέφωνον 6—63
  Προκήρυξις
  Πλειοδοτικής Δημοπρασίας
  Τό Γεωργικόν Ταμείον Νο-
  μοθ Ηρακλείου προκηρύσσει
  φανεράν πλειοδοτικήν δημο¬
  πρασίαν είς τα Γραφεΐα αύ¬
  τοϋ την 12ην τρέχοντος ημέ¬
  ραν Τρίτην καί ώραν 11 π. μ.
  διά την εκποίησιν 500 κενών
  βυτίων μελάσσης.
  Πλείονες πληροφορίαι παρέ-
  χονται είς τα Γραφεΐα αύτοθ
  κείμενα έναντι Μουσείου καθ"
  εκάστην καΐ κατά τάς εργα¬
  σίμους ώρας.
  (Έκ τοθ Γραφείου)
  ϊϋΐ
  II
  ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙίΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
  Ιι-
  Μόνον μέ τό θαλαμηγόν
  «ΧΙΟΣ»
  Κάθε ΚΥΡΙΑΚΗΝ 6 μ. μ. ακριβώς
  Κατ' ευθείαν διά ΠΕΙΡΑΙΑ (σέ 12 ώρες)
  ΑΙΔΗΨΟΝ (άφιξις Τρίτην πρνΐ) ΒΟΛΟΝ,
  ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΝ
  Ταχύτης 14 μιλλίων.—Άνεσις—'Ασφάλϊΐα.
  / Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  Τηλί». 5-40
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γρσφεϊα έναντι Πσλ. ΐΗομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  __________—»—■μηϊΗΙ
  Σαββάτου
  2 "Ιουλίου 1938
  ΟΥΝ ΑΝΤΗΣ1Σ ΤΟΥ ΑΓΓΛΟΥ
  ΑΝΤΐηΡΟΣΟΠΟΥ ΕΙΣ ΜΠΟΥΡΓΚΟΣ
  ΠΑ ΤΟΥ ΛΟΡΔΟΥ ΧΑΑΪΦΑΞ
  ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΜΕ ΜΕΓΑΑΟΜ ΕΝΑΙΑΦΕΡΟΗ
  Ο ΧΟΝΤΪΟΗ ΑΦΙΧΘΗ_Ε?Ϊ ΑΟΗΑΙΗΟΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Ιουλίου (ταΰ άντα-
  .:οκριτοΰ μ άς).— "Υπό των πολιτικών
  *ύ"Λλων των Παρισίων καί τοΰ Λονδί-
  •Γ>·ΰ, άνααένεται καθ* α τηλεγραφείται
  .κεΕ3αν, μετά μβγάλου ένδιαφεροντος ή
  -.υνάντησις τού έν ΛΙποΰργκος διπλωμα
  ΐΐκού ι-.ράκτορος τής Αγγλίας κ. Χών-
  τσον μετά τοΰ ύπουργοΰ των 'Εξωτβ·
  ρικών τής Αγγλίας λόρδου Χάλιφαξ.
  Ό κ. Χώντσον αφιχθη ήδη είς Λον¬
  δίνον πρόκειται δέ έντός τής σήμερον
  νά συναντηθή μετά τοΰ κ. Χάλιφα,ς.
  Απάντησις τού Φράνκο είς Αγγλίαν.
  Βαρυσημαντοι δηλώσεις τοΰ Ροϋζβελτ.
  ΕΠΙΟΕΣΙΣ
  ΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ ΕΙΣ ΤΡΕΜΠ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Ιουλίου (τού άνταπο-
  καιτοΰ μας).—Τηλεγραφοΰν έκ Παρι¬
  σίων ότι είς τόν τομέα Τρέμπ |της 6ο-
  ρείου Ίσπανί'κς απεκρούσθη επίθεσις
  των κυβερνητικαί. Οί κυβερνητικοί ά-
  πεδλβπον πάλιν είς την κατάληψιν των
  έκβϊ μεγάλων υθροηλιχτρεχών έργων τα
  όποία κατέχουν οί έθνικοί πχρεμποδί-
  ζοντ&ς την κίνησιν τΛν βιομηχανιών 'είς
  την Βαρκβλώνην.'
  Η
  ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Ιουλίου (.τού άνταπο-
  κριτοΰ μαβ).— Αγγέλλεται έκ Ηαρκε-
  λώνης ότι αί έπιθέσεις τοΰ στρατοΰ
  των έθνικών είς όλα τα μετωπα τής
  Ίσπανέας δέν έτελβσφόρησαν. Οί κυ¬
  βερνητικόν κ*θ* α ίσχυρίζεται ή Ι£αρ·
  κελώνη, επέτυχον νά άποκρούαουν τάς
  ιπιθέσεις των άντιπάλων το>ν. Πάντως
  τα έκ Μποΰργκος τηλεγραφήματα δι-
  αψβύδουν ώς άβαβίμους τούς ίσχυρι-
  «μαύς των κυβερνητικαί άναφέρουν δέ
  ότι είς ηολλά σημεία των ίσπανικών
  μετωπον οί έθνεκοί συνεχίζουν την προ-
  ελασιν αυτών.
  ΤυΊΠΟΥΡίίΚΟΝ ΙΥΜΒ0ΥΑΕ8Ν
  ΕΞΗΤΑΣΕ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 1 Ιουλίου (τηλε¬
  γραφικώς).—Χθές έφθασεν είς
  Λονδίνον ό άντιπρόσωιτος τής
  Αγγλίας είς τό Μποΰργκος.
  Ό Βρεττανός διπλωμάτης συν
  ηντήθη ευθύς μετά τοϋ κ.
  Μπάτλερ τοΰ Φόρεϊν Όφψις
  δστις ένημέρωσε κατόπιν τοΰς
  κ. κ. Τσάμπερλαιν καΐ Χάλι¬
  φαξ διά τάς συνομιλίσς τοθ
  "Αγγλου άντιπροσώπου μετά
  τοθ στρατηγοϋ Φράνκο, ι .·■-ά
  τώ οποίω ώς γνωστόν προέβη
  είς εντόνους διαμαρτυρίας δια
  τούς βομβαρδισμοΰς αγγλικών
  σκαφών έντός των κυβερνητι¬
  κήν λιμένων.
  Σημειωτέον δτι ή άπάντη
  σις τοΰ στρατηγοΰ Φράνκο
  πρός την Αγγλικήν κυβέρνησιν
  δίδει ωρισμένας έγγυήσεις γε
  νίκης διευθετήσεως των έμφι-
  λοχωρησάντων ζητημάτων με
  ταξΰ Μεγάλης Βρεττανίας καί
  Έθνικής Ίσπανΐας.
  — Αίσιόδοξοι πληροφορίαι
  μετεδόθησαν χθές είς τό Καί
  ντ' ΌρσσΙ έξ Άγκυρας περϊ
  αποδοχήν έκ μέρους τ?)ς Τουρ-
  κικής κυβερνήσεως τής γαλλο-
  τουρκικής στρατιωτικής συν·
  εργασίας είς την περιφέρειαν
  τοθ Σαντζακίου τής Άλεξαν-
  δρέττας. Ό κ. Μποννέ προέ¬
  βη είς άνακοινώσεις πρός τόν
  τύπον διά την διεξαγωγήν νέ-
  ών διαπραγματεύσεων μετά
  τής Τουρκίας εκφράσας ταύ
  τοχρόνως την ικανοποίησιν
  τού.
  —Βάσει τοΰ συμφώνου 1937
  μεταξύ Ίαπωνίας, "Αγγλίας,
  Ήνωμένων Πολιτειών καί Γαλ
  λίας τα κράτη ταυτα &έν έδι-
  καιοΰντο νά ίκατασκευάσουν
  [ σκάφη πολεμικά έκτοπίσματος
  ί μεγαλυτέρου των 35—45 γιλ.
  ■τόννων. Η ΊαπωνΙα παρέβη
  πρώτη τό σύμφωνον την ηκο¬
  λούθησεν ή Άμερική καί ή
  Αγγλία. Ώς συμπέοασμα έ
  ξάγεται δτι καί ή Γαλλία δι-
  καιωματικώς δύναται σήμε¬
  ρον νά κατασκευάστ) πολεμι
  κά ανωτέρα των 40 χιλ. τόν¬
  νων. Ή ανωτέρω πληοοφορία
  δίδεται έν σχέσει μέ τούς να«>
  τικοϋς έξοπλισμοΰς είς τούς
  | όποίους προβαίνει ή^η ή γαλ-
  | λική κυβέρνησις.
  ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΩΣ
  ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 1 Ιουλίου (τη¬
  λεγραφικώς). — Είς την χθεσι¬
  νήν συνεδρίασιν τ»ϊς Βουλής
  των Κοινοτήτων είς βουλευ
  της τής αντιπολιτεύσεως επρό¬
  τεινεν είς τόν Πρωθυπουργόν
  κ.Τσάμπερλαιν την ιδέαν μιδς
  είδικής συμβάσεως μεταξύ
  των τεσσάρων μεγάλων δυνά
  μεων, Γαλλίας, Αγγλίας, Ι¬
  ταλίας καί Γερμανίας π'ί τίνες
  θά άντικατσστήσωσι την Κ.
  Τ.Ξ. Ή κυβέρνησις Τσάμπερ¬
  λαιν προτθεται νά εξετάση
  την πρότασιν ταύτην.
  ΔΗΛ0.ΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΠΕΝΕΣ
  ΠΡΑΓΑ 1 Ιουλίου (τηλεγοα-
  φικώς).—Ό Πρόεδρος τής Τσε
  χοσλοβΓτκικής Δημοκρατίας κ.
  | Μτένες είς έκφωνηθ'ντα χθές
  Ι λόγον τού εβεβαίωσεν δτι θά
  Ι πραγματοποιηθή ΐό καταστα
  ι τικόν των «αε·ονοτήτ6>ν» ίκα
  ν οποιουμένων, των ένδιαφεοο
  ' μί.νων καθ' ε!να όαιμον τρό-
  ' πον.
  ΤΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΙ ΤΟΥ ΤΟΚΙΟ
  ΕΠΗΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΣΕΙΣΜΟΙ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 1 "Ιουλίου (τηλε¬
  γραφικώς) —Κατά τηλεγραφή
  ματα έκ Τόκιο έκ των έκει
  πληαμυρών ΰϊτάρχουν 80 νέ
  κροί καί 40 έξαψανισθέντες.
  Τραυματίαι ύπάρχουν πολλοΐ.
  Αί κσταστραφεΐσαι οικίαι υ-
  περβοίίνουν τάς 200. Οί άπο-
  κλεισθέντες έκ των πλημμυ-
  ρων άνέρχονται είς 30 χιλ.
  Έπίσης μεταδίδετσι πληρο
  φορία περί νέας συμφοράς έξ
  σίτίσς έπισυμβάντος μεγάλου
  σεισμοϋ χθές την νύκτα. Λε
  πτομέρειαι διά τόν σεισμόν
  τούτον έλλείπουν.
  —Οί γερμανικοί κύκλοι δια
  ψεύδουν κατηγορηματικώς τα
  πί,ρί άνωμαλιών είς την Αύ-
  στρίαν. Τονίζουν δέ δτι ιιάλ
  λον πρίπει νά αποκλεισθή με
  τάβασις τού Φύρερ είς Βιέν
  νην.
  Ι —Ό ύπουογός τώνΈσωτερι
  κων Σέρ Σάϊμον ανεκοίνωσε
  χθές ενώπιον τής άγγλικής
  βουλης τα εξής: «Δέν πρέΐτει
  νά σπεύσωμεν νά προβώμεν
  είς δηλώσεις διά τάς άγγλο
  γερμανικάς διαπραγματεύσεις.
  Άλλως τε είνε βέβαιον δτι
  θά είμεθα υετ' ολίγον είς θε
  σιν νά πράξωμεν τουτο εύχε
  ρώς».
  —Ενώπιον 150 ξένων δι
  πλωμστών ό κ. Ροϋζβελτ εξε¬
  φώνησε σημαντικόν λόγον, εί-
  ττών δτι «είς πολλά μέρη τοθ
  | κόσμου ή τακτική πολλών
  κρατων φέρει τόν κίνδυνον
  τού πολέμου τόν οποίον δμως
  δέν συμμεριζόμεθα Σκεπτό
  μεθα νά τηρήσωμεν τήνφιλίαν
  μας μεθ' δλων των κρατών
  κσί ένδιαφερόμεθα διά την τύ
  χην των. Θά υποστηρίξωμεν
  την ελευθερίαν των λαών καί
  θά φθάσωμεν είς μίαν τελι¬
  κήν νίκην αυτής άνά τόν κό¬
  σμον».
  Ή κίνησις των Κρητικόν σταφίδων
  εις τάς άγοράς Αγγλίας- Γερμανίας.
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Ιουλίου (τού άνταπο·
  κριτού μας). — Τό Υπουργικόν
  Συμβούλιον συνήλθε την πρωΐαν σήμε¬
  ρον είς τό υπουργείον των "Εξωτερικών
  ύηό την προεδρίαν τοΰ Πρωθοπουργοΰ
  κ. Μεταξά. Τό Συμβούλιον εξήτασε
  διάφορα νομοθετιχά καί ύπηρεσιακά
  ζητήματα.
  ΠΑΡΕΤΑΘΗ ΤΟ ΛΗΞΑΝ
  ΕΙΣ8Γ0.ΠΚ0Ν ΕΞΑΜΗΝΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 'ϊουλίου (τοΰ άνταπο-
  κριτοΰ μας).— Υπό τοΰ ύπουργού τής
  'Εθνικής Οίκονομίας κ. Άρβανίτη υ¬
  πεγράφη απόφασις διά τής οποίας ή ί·
  σχύς τοΰ λήξαντος είσαγωγικοΰ εξαμή¬
  νου παρετάθη μέχρι τής 1ης Λύγού-
  στου.
  ΣΗΜΕΙΟΥΤΑΙ ΥΦΕΣΙΣ
  ΕΙΣ ΤΟ ΚΪΜΑ ΤΟΥ ΚΑΥΣΩΝΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Ιουλίου (τοΰ άνταπο·
  κριτοΰ μας)— Σήμερον «ις Αθήνας
  •«αί Πειραια παρετηρήθη σχετική ΰ'
  φεσις είς τό τελευταίον κΰμα τοΰ καύ¬
  σωνος.
  Κατά πληροφορίας τοϋ "Ελλη
  νος έν Αονδίνφ Έμπορικοΰ άκο-
  λούθου παρά τή Βασιλική ΙΙρε-
  σβεία, α£ τιμαί των κρητικών
  σουλτανινών παρουσιάζουν τάς τε¬
  λευταίας ημέρας αύξησιν έξ ενός
  μέχρι δύο σελλινίων κατά ατα-
  τήρα. Έκ παραλλήλου εκλείσθη¬
  σαν πράξεις πρός 46)6 ε'ως 47)—
  διά την ποιότητα Νο 21 καί
  πρός 40)— Ιως 41)— διά την
  ποιότητα Νο 20. Διά μέτρια Νο
  Ά έπληρώθησαν πρός 37)— κ«ί
  38 καΐ διά τα ψιλά Νο 11 πρός
  33 τσίφ. Οΰτω έπωίήθησαν πε¬
  ρί τα 7—8.000 κιβώτια, δηλαδή
  100 περίπου τόννοι μέ φόρτωσιν
  Αύγούατου καί πρώτον δεκαπεν-
  θήμερον Σεπτεμβρίου.
  Αί σουλτανίναι, αντιθέτως άλ·
  λων πρ'ελεύσεων καί δή αί Νο
  τιοαφρικανικαί καί αί Αύστραλι
  αναί παρουσίασαν μηδαμινήν ζή¬
  τησιν επί πλέον δέ καί αί αφι¬
  χθείσαι είς Λονδίνον νέαι μερί-
  δες δέν περιλαμβάνουν εκλεκτόν
  καρπό/.
  ΙΙρίς τό Γεωργικόν Έπιμ?λη-
  τήριον εκοινοποιήθη ές ά/λου
  παρά τής έν Βερολίνφ Έλληνι-
  κής Πρεσβείας δελτίον έμφαΐνον
  τάς τιμάς τάς προσφερομένας ναί
  έν τή γερμανιν.ή «γορα διά τάς
  σουλτανίναι προελεύσεω; Σμύρ
  νης καί Κρήτης. Οΰ:ω αί σμυρ-
  ναϊκαι σουλτανίναι σημειώνουν
  τιμάς, κατά 100 κιλά παραοοτέα
  τσίφ βορείους λιμένας Γερμανί
  άς, πρός 21 λίρας τουρκικαί
  διά την ποιόϊητα 7, 21.50
  διά την ποιότητα 8, 22 διά
  την ποιότητα 9, 24 διά την ποι¬
  ότητα 10 χαί 26 διά νήν ποι¬
  ότητα 11.
  Διά τάς σουλτανίνας προελεύ¬
  σεως Ηρακλείου προσφέρονται
  άνά 100 χιλιόγραμμαδιά τόν τύπον
  1, μάρκα 62—65, τύπον 2, μάρ·
  κα 60—63, τύπον 3, μάρκα 53
  —61, τύπον 4, μάρκα 57—60,
  τύπον 5, μάρκα 54—57 καί τύ
  πον 7 μάρκα 52—57. Διά
  τάς «μικρο&ώγους» σ&υλτα-
  νίνας προσφέρονται άπά 57 μάρ
  κα μέχρι 60 τα 100 κιλά κα
  θαρά παραδοτέα τσίφ βορείους
  λιμένας διά την ποιότητα 1,
  50—58 διά την ποιότηια 2 καί
  54—57 διά την ποίάτητα 3.
  ΑΙ ΔΥΝΑΜΐΚΟΤΗΤΕΣ
  ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
  Διά τηλεγραφήματός της πρός
  τα Έμπορικά Έπιμελητήρια ή Έ
  νωσις Έμπορικών καί Βιομηχα-
  νικών Έπιμελητηρίων γνωρίζει
  δτι κατόπιν προκληθεΐσης κοινής
  αποφάσεως των νκονργ(ϊ> Οίκονο-
  μικών καί Έθνικής Οίκονομίας
  εδόθη μηνιαία εισέτι παράτασις
  τής ίσχύος των ξυναμικοτήτων
  είσαγωγής.
  Ο ΦΟΡΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
  ΕΠΙ ΤΟΝ ΕΙΔΟΝ Α.' ΑΝΑΓΚΗΣ
  ΪΙΣ
  ΜΕΓΑΑ3ΣΤΑΥΡ0Σ ΤΟΥ
  ΤΟΝ ΗΡΕΣΟΕΥΤΗΝ ΤΗΣ ΓΑΑΛΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Ιουλίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας). — Την μ&ση^βρίαν σή¬
  μερον ό πρωθυπουργός κ. Ί. Μετα¬
  ξάς εδέχθη είς τό υπουργείον των 'Έξω
  εερικων τόν πρεσβευτήν τήί, Γαλλίας
  κ- Κόσμ πρός τόν οποίον ενεχείρισε
  τα διάσημα τού μεναλοσταύρου τοΰ
  φο&νικος τόν οποίον απένειμεν είς αυ¬
  τόν ό Βλύ
  Διά τηλεγραφήματος τοθ
  ύπουργείου των Οίκονομικών
  | πρός τάς τελωνειακας αρχάς
  γνωρίζεται δτι καθωρίσθησαν
  ώς κατωτέρω αί τιμαί των δι-
  , αφορών πμοϊόντων διά τόν ϋ·
  Ι πολογισμόν τοΰ φόρου κΰκλου
  εργασιών κατά τόν μήνα Ι¬
  ούλιον: Σΐτος 6ρ. 4 50 κατά
  χιλιόγραμμον, κριθή 3 30, βρώ
  ' μη, 3.30' άραβόσιτος 3 80, φα
  σόλια τσάλια πάσης προελεύ¬
  σεως 11, χονδρά τύπων τέτο-
  βας, γιακόβας, έλέφαντες καί
  ' λοιπά παρεμψερή εϊόη 13 50,
  ρεβύθια 12, φακαΐ 11.20, ππί
  ρι 15, μπαχάρι 31, κανέλλα,
  27, καφές 22, τέίον 95, ζα¬
  χ αρις 5, δρυζα πάσης έν γέ¬
  νει ποιότητος άνευ φλοιοΰ
  8,50, βακαλάος ϋγράλατος
  ή ξηρός έκτός στοκοφίσι δρ.
  12,
  Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
  ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΙΜΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΣ
  Καθ' ά' πληροφορούμεθα ή ορ¬
  γάνωσις άποτελεσμαΐιχώτερον τής
  αυστηματικής φιλανθρωπίας έν τ^
  πόλει αποτελεί τελευταίως άντικεί
  μενον ΐδιαιτέρων άπασχολήσεων
  των χρμ.οΜων άρχών. Οΰ:ω ελή¬
  φθη απόφασις περί διαιρέσε<ος τής πόλεως είς συνοικιακούς το« μείς Ικαστος έκ των Οποίων θά ανατεθή είς εϊδικάς έπιιροπάς ά ποτελουμένας άπά ΐατρούς καί φι- λανθρώπους κυρίας καί δεσποινί δας. Ή Ιπιτροπή τοΰ α'. τομέως άπετελέσθί) έκ τού φιλανθρωπικοϋ συλλόγου κυρίων «Άγία Τριάς» τής κ. Ξηρά καί των ιατρών κ.κ. Νταγιαντά καί Έλευθερίκη. Ό β' τεμεύς ανετέθη εις την δίδα "Ολγα Κοκκινάκη, τή συμ πράξει καί άλλων κυρίων καί τούς ίχτρούς κ. κ.Άληγιζάκην καί Γουναλάκην, ό γ' τομεΰς είς την κ. Καλλιόπην Μαθιουοάκη καί τούς ίατρού; κ. κ. Λΐηλιαραν καί Βασιλείου καί ό δ' είς την κ. Μα ρίαν Γαλάνη τή συμπράζει καί ί άλλων κυρίων καί τούς ΐατρούς ] κ. κ. Σχιζάκην καί Φακιολάκην. | Έκτάς των άνωιέρω επιτροπών | κατηρτίσθη καί έτερα τοιαύτη ι διά τα προάστεια μέ συμμετοχήν τής κ. θιακακη, άλλων κυρίων κχί των ΪΛζρών κ. κ. Χατζηϊιοάν νού καί Άθανασιάδη. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΛΙ_ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Αί είοπράξεις τοϋ Τελωνεί- ου Ηρακλείου κατά τόν λή¬ ξαντα μήνα Ιούνιον άνήλθον είς δραχ. 6.979.465.30. ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΕΝΟΣ ΔΩΡΗΤΟΥ Πρωτοβουλία των έκτελϊστών τής όιαθήχης τοΰ αειμνήστου εκπαιδευτικοϋ Γεωργίου Χατζη· στυλιανάκη καταλιπόντος την περιουσίαν τού έξ ημίσεως έχατ. δραχμών είς κοινωνικοΰς οκο- πούς, τέλειται «υριον Κυριακήν μνημόαυνβν είς τβν ενταύθα Μητροπολιτικόν ναόν. "Εναρξις εκτελέσεως τής <5ια9ή· κης τοΰ έκλΐΓτόντο; δωρητού γί- νεται ώιά πρώτην φοράν εφέτος διανεμομένων είς τβύς άριστεύ· σαντας ύέκα πέντε μαθητάς των εκπαιύευτηρίων μας ύρ. 7.500. ΛΙΜΕΝ1ΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ Είς τόν λιμένα Ηρακλείου κατέπλευσαν κατά τόν παρελ- θόντα μήνα Ιούνιον 43 έν δ- λφ άτμόπλοια έξ ών υπό ελ¬ ληνικήν σημαίαν ήσαν 31, ύ πό γερμανικήν 2, υπό όλλαν- δίκην 2, υπό ίταλικήν 4 καί υπό γαλλικήν 4. ΝΕΑΙ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ Κατ' απόφασιν τής έπιτρο πή"ς διατιμήσεων αί τιμαί των μέν λευκών αλεύρων καθωρΐ ■ σθησαν άπό χθές είς δρχμ.' 10.47,50 κατ' οκάν τώνδέπι τυρούχων είς δρχμ. 9.27 Αί τιμαί έξ άλλου τοϋ άρτου κα θορίζονται άπόσήμερον είς δρ. 9.80 τοϋ λευκοϋ καί δραχμ. 8.20 τοθ πιτυρούχου. ΝΛΠΡΟ ΤΗΣ ΤΑΙ ΑΠΙΒΑΝΟΝ ΕΙΗ ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗΝ ΠΟΑΙΤΙΚΗΣ Ο ΑΓΙΑΟΣ ΠΡΑΚΤΩΡ ΛΕΝ ΟΑ ΙΜ1ΪΜ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑΙ 1 Ιουλίου (τού άντ». ποκριτοΰ μας). — Νεώτερα τηλεγραφ φηματα έκ Αονδίνου άγγέλλουν ότι τα ταξέδιον τοΰ 'Άγγλου διπλωματικοΰ πράκτορας είςτό Μποΰργκος κ.Χώνταον δέν άπθΛλείεται νά αποτελέση άφετηρί. αν νέον; προαανατολισμών τής άγγλι- κης έξωτερικής πολιτικής. Είς περί¬ πτωσιν μάλιστα καθ' ήν ή απάντησις τοΰ στρατηγοΰ 4»ράν»5ο είς τάς άγ- γλικάς διαμαρτυρίας διά τούς βομβαρ· δισμούς πλοίων, άφήνει άνικανοποίητα τα κυριώτερα των <»ίτημάτων τής αγ- γλίας, ή μεταστροφή τής άγγλικής πολιτικης δέον νά άναμέν&ται ώς βε- βαία. Σχετικώς μέ τό ταξίδιον τοΰ κ.Χο>ν·
  τσον θεωρεϊται ενδεχόμενον νά μην ε¬
  πανέλθη ούτος βίς την εθνικήν Ισπανί¬
  αν, διακοπτομένων καί επισήμως των
  διπλωματικαί σχέσεων τής Αγγλίας
  μετά της κυβερνήσεως χοΰ Φράνκο.
  ΕΪΠΟ ΜΕΤΩΠΟΝ ΚΑΣΤΕΠΟΝ
  ΟΙ ΕΒΝΙΚΟΙ ΕΠΙΤΜΟΥΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Ιουλίου (τού άνταπο-
  κριτοΰ μας). — Κατ' άνακοινώσεις
  των έθνικΛν, τα στρατεύματα τοΰ στρα-
  τηγοΰ Βαλίνο προώθησαν καί πάλιν
  τάς θέσεις των είς τόν τομέα τοΰ Κα-
  στεγιόν. "Εκ παραλλήλου απεκρούσθη-
  σαν σφοδραί άντεπιθεσβις των έθνικών
  είς Χερουέλ καί Παραλέντα (;)
  ΠΟ1ΑΟΙ ΣΤΡηΐΤΟΝ ΣΟΒΙΕΤ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Ιουλίου (τού άνταπο-
  κριτοΰ μας). — Τηλβγραφοΰν έκ Μό-
  βκ*?» μέ*?ω ξένης πηγης, ότι άπό τής
  ημέρας τοΰ τυφεκισμοΰ τού Τσουχα-
  τβέφσκυ έξηφανίσθησαν μυστηριωδώς
  5584 στρατηγοί τοΰ Σοδιβτικοΰ στρα-
  τοΰ. Κατά τάς υπαρχούσας πληοοφορέ-
  άς η εξ*φανισις των ατ-ρατηγΛν τού¬
  των δέν θεωρεΐται άσχε-:ος πρός τα αί-
  σθή!ίατα συμπάθειαι τα όποϊα, ώς λέγε-
  ται, έτρβφον πρός τόν τυφεκισθέντα στρα
  τηγον.
  ΟΙ ΙΑΠΟΝΕΣ ΑΠΕΙΑΟΥΝ
  ΟΤΙΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΗ ΤΗΝ ΧΑΙΝΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Ιουλίου (τοΰ άντα-
  ποκριτοΰ μας)._ Έκ Χόκιο τηλεγρα-
  φβΐται ότι οί ιαπωνικοί κυβερνήτι-
  κοι χυκλοι παρά τα Άγγλογαλλικά δι-
  αδηματα δια την μελετωμένην υπό
  τής 'Ιαπωνιας κατάληψιν τής νήσου
  απωνικοί κύ*λοι τονίζουν ότι'ΐ'άν ^ *"
  *σθή ή Ίαπωνία 0ά καταλάβη τ*
  σον Χαϊνάν άδιαφοροΰσα Πιά τάί
  αμαρτυρίας τής Αγγλίας καί
  άς.
  81 ΟΜΙΛΗΙΗ ίΙΑΑΙΣΤΙ ΕΙΣ ΠΑΡΙΪΙΟΥΣ
  γλώσσαν ·„
  περισ.ρέφεται βίς τάς
  ΰ έκ Γαλλία Γ
  φς)χθές ν
  έλαβον χώραν έ
  σολύμων. '
  Άράβων εί
  9
  απηγορεύθη
  ς Ίερο-
  Τ®*1 υπό των
  β
  ,· όλ«?
  βλίν«ν «κβμπ ι
  ότι δέν έγίνοντ
  ή εγίνοντο πληι
  νβν δέ τ* τί
  ίτη, Ρ
  ρβλββν, ή χ«τ*'
  γίνεϊβ ουστημα
  χίριοτκ άποτελί
  τος βμως τού δβ
  ρυγχίτου τής βλι
  την χορυφοξήρβ
  ριδββιδών. Καϊ ι
  βίον ή φββερβ
  νίΐα «πειλεΐ νο
  έξ ολοκλήρου ι
  :ή5 Κρήτης -ί(
  λιοτα ώιαμερίομ
  ' ρίΐ παντελή ((
  :αι βλέπομεν
  αυνεχύς Π πι
  χί:ρων πού < άπό τα κυριώτε τα τής νήσου | 2ε χίνδυνος νά είς τό τέλος έ! ή παραγωγή. Κ βέβαιον ότι ή ι ανεκάλυψε, πά πα8εί«ς τη.', < χβν χαταπολεμι βου. Είναι έμ; β«ιον ότι ύπάρ χαί μέσα πρ« Αύτβ τούλάχισΤ' έπιβτήμη. Αύτό Π πεΐρβ, ή βπ ·τ> ίπου ή καλ
  ιβπεριδοειδών
  «Πμονιχή, μ
  «β καί λί:
  ψεκασι
  καί
  ΚΡΗ:
  ΜΟΝΑΣ