95977

Αριθμός τεύχους

4904

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

3/7/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ί
  ο
  Ι
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ■ρί--ε-ε^^
  1 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  / ϊγΙ Τζθι)
  ΙΤΙ|(ΤΙ(< Λΐρΐ' 1 έξάμηνι; -' ' μρής ρτησια δολ. 15 εξάμηνον » 8 Τιμΐ) κατά φύλλον Λοαχ. 2 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 1938 ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕ1Α θΛΟί." ΜΙΝΟΤΑΥΡθν ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΙ ΗΣ · ΕΤΟΣ 23ΟΝ ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ ΤΙΕΤ8ΤΙ0Σ ΣϊΚΙίΙΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ II Ήαχβλήθημεν πρβχθές μέ τούς κινδύνους τού; όποίους διατρέχει ή άμπελουργία μας έκ των διαφόρων φυτο- νόσων. Ετονίσαμεν την α¬ νάγκην τής δημιουργίας άν- τιφυλλοξηριχοΰ φυτωρίου ά- μερικανικών κλημάτων διά την βαθμιαίαν αντικατάστα¬ σιν των αμπέλων δι' αυτών. Καί ύπεσχέθημεν νά εξετά¬ σωμεν τό ζήτημα άπό πάσης πλευράς καί νά επανέλθω¬ μεν άφοϋ συγκεντρώσωμεν τ' άναγκαΐα στατιστικά καί έπιστημονικά στοιχεΐα καί ακούσωμεν τάς γνώμας των εΐδικών γεωπόνων καί φυτο- παθολόγων. 'Αλλά δέν περι- ορίζονται οί κίνδυνοι είς την άμπελουργίαν μόνον. Οί κίν¬ δυνοι έκ των διαφόρων φυτο νόσων ύφίστανται δυστυχώς δι' όλας τάς γεωργικάς καλ- λιεργείας καί Ιδίως τάς δεν- δρώδεις. Ή έλαιοπαραγωγή μας κατεστρέφετο μέχρι πρό ολίγων άκόμη έτών έκ τού δάκου καί τού ρυγχίτου. Δι¬ ότι δέν εγίνοντο ψεχασμοί, ή εγίνοντο πλημμελώς. Μό¬ νον δέ κατά τα τελευταία έτη, καί κυρίως κατά τό πα¬ ρελθόν, ή κατοτπολέμησις ε¬ γένετο συστηματική μέ εύ- χάριστα άποτελέσματα. Έκ- τος όμως τού δάκου καί τού ρυγχίτου τής έλαίας, έχομεν την κορυφοξήραν των έσπε» ριδοειδών. Καί ώς είνε γνω¬ στόν ή φοβερά αυτή άσθέ- νεια άπειλεΐ νά καταστρέψη έξ ολοκλήρου τα περιβόλια τής Κρήτης. Είς πλείστα μά- λιστα διαμερίσματα, έχει φέ ρει παντελή έρημωσιν. Έ- τσι βλέπομεν νά μειοϋται συνεχώς ή παραγωγή των κίτρων πού απετέλουν έν άπό τα κυριώτερα είσοδήμα- τα τής νήσου μας, ύπάρχει δέ κίνδυνος νά καταστραφή είς τό τέλος έξ ολοκλήρου ή παραγωγή. Καί είνε μέν βέβαιον δτι ή έπιστήμη δέν ανεκάλυψε, παρά τάς προσ¬ παθείας τηί, ουδέν φάρμα¬ κον καταπολεμήσεως τής νό- σου. Είναι όμως έπίσης βέ¬ βαιον ότι ύπάρχουν τρόποι καί μέσα προλήψεώς της. Αύτό τουλάχιστον βεβαιοί ή έπιστήμη. Αύτό άποδεικνύει ή πεΐρα, ή όποία διδάσκει ότι όπου ή καλλιέργεια των εσπεριδοειδών γίνεται επι στημονική, μέ κανονικόν πότισμα καί λίπανσιν, μέ τα κτικούς ψεκασμούς, μέ κλα- δεύματα καί καθαρίσματα, η κορυφοξήρα δέν ένεφανί σθη. "Αλλη έπίσης φυτονόσοςκα ταστρεπτική είνε ή κομμίω- σις των άμυγδαλεών καί μη λεών. Καί άκολουθοΰν πλεί¬ σται δσαι άλλαι νοσοι πού προσβάλλουν τα διάφορα δέν δρα, τα μποστανικά καί κη- πευτικά. Είς τόν νομόν Λα ι σηθίου κατταστρέφονται αί ά- 1 μυγδαλιες. Είς τό οροπέδιον τού Λασηθίου κατέστρεφον ται, ξηραινόμεναι εντελώς αί μηλιές καί αί άπιδιές. Είς την Αγίαν Βαρβάρ*ν καί άλλα χωρία τού νομβΰ μας έπίσης καταστρέφοντοιι αί κερχσιές καί τα άλλα όπω- ροφόρα δένδρα. Καί όμως, αί περισσότερον έκ των ά σθενειών αυτών, είπομεν, άν δέν είνε δυνατόν νά κατα- πολεμηθοϋν μετά την έμφά- νισίν των, πάντως είνε δυνα¬ τόν νά προληφθοΰν. Διότι ή έπιστήμη διαθέτει τα άπα ραίτητα προληπτικά μέσα. 'Αλλά τα μέσα αύτά Είνε ά¬ κόμη άγνωατα είς τούς γε ωργούς μας. Τούτο δέ διότι οί αγρόται μας δέν έδιδά χθη,σαν την επιστημονικήν καλλιέργειαν. Καί αύτό πρέ< πει νά γίνη ήδη. Καί θά γί νη ασφαλώς. Τό Κράτος, διά τού ύπουργείου Γεωργίας όρ- γανώνει καί συστηματοποιεΐ καί ένισχύει την γεωργίαν. ΌΦυτοπαθολογικός Σταθμός έπίσης τής πόλεώς μας, συνε¬ χώς συμπληρούμενος καί έ ξοπλιζόμενος καί μέ τό α¬ παραίτητον προσωπικόν καί μέ ν; τεχνικά μέσα θά δυ¬ νηθή ασφαλώς συντόμως ν αναλάβη αποτελεσματικώς τό έργον αύτό. Ό σταθμός μάλιστα αΰτός, μέ μίαν ενί¬ σχυσιν ενός έκατομμυρίου δραχμών καί ολιγώτερον ΐ- σως, ειμπορεί νά συμπληρω θή έτσι ώστε ν' αποβή ό κα- λύτερος των Βαλκανίων.Έ π είτα είς τόν άγώνα αυτόν θά βοηθήσουν ασφαλώς καίτά Ιδρυθέντα καί λειτουργοΰντα ήδη Γεωργιχά Ταμεΐα. Καί πρέπει ν' άναληφθή ό αγών αΰτός τό συντομώτερον. Διά την νήσόν μας ή δενδρο- χαλλιέργεια αποτελεί τόν κυριώτερον παράγοντα πλου· τισμοΰ. Καί πρέπει όχι μό νόν νά έπεκτείνωμεν την δενδροκαλλιέργειαν, άλλά καί νά την προστατεύσωμεν άπό τούς κινδύνους των δια- φόρων φυτονόσων. ΗΖΒΗ ΚΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡ1Α Μετά την μονήν Άγκαράθου, τό ενδιαφέρον τής ημέρας συγκεντρώ νει σήμερον τό Βροντήσι: θά έκ δράμουν είς αύτό οί έπιπλοποιοί. Έτσι ή ζωή τοθ τόπου άρχίζει νά στρέφεται πρός τα Κρητικό μο ναστήρι. Καί ήτο καιρός! "Υστερα άπό την τόσην μεταπολεμικήν πά ραμέλησιν τής τάσεως πρός κάποι ες άνώτερες μορφές τής ζωής, τό πνεθμα κατέπεσεν. Ένώ τριγύρω υπήρχαν τόσα καί τόσα πού θά μποροθσαν νά τό άναστηλώαουν. Καί πρός δφελος δχι μόνον ίόΊ χον τού άλλά καί τοθ τόπου γεν. κώτερα καί των κοινωνικών τού προόδων. Τό Κρητικό μοναστήρι δέν υπήρξεν απλώς άντρον έθνι ομοθ άλλα καί τέχνης. Καί ίδιαι τερως διά τό τελευταίον αύτό, τό πνεθμα ώς αύνολον, θά επρεπε νά τό έχη άναζητήαη πρό πολλοθ. —Έδώ ϊχει καταφύγη ή ψυχή ώς μεταροίωσις άλλά καί ώς 6η μιουργία. Κύτταξε πόσα δέν μας λέε: διά τό ζήτημα αύτό τό περι βάλλον άλλά καί ή μαυρισμένη ά γιογραφία: Τί άρμονία στίς νο αταλγιχές τρίλλιες τοθ άηδονιοθ πού μίς ίρχονται άπά τή σχοτεινή δαθύοχιαν άχροποταμιά! Τί φω τεινό τό πρόσωπο τού Άγίου έ νψ κονταρομαχεϊ μέ χό τίραςΐ Η*ντοΟ ή άπήχ«|ί 4 θάμ Ή ζωή νικ* καί τόν δπουλό- τερο έχθρό, μέ 6άσι την πνευματι κή άποκατάστασ:. Την διεξοδική κάπως, αυτή πχρατήρησι, είχε πρό έτών διά τόν ύποφαινόμενον, 2νας σοφός συνεκδρομεύς. Την ενθυμούμαι τώ ρα πού ή επικαιρότης της είνε γενικωτέρα. Άλλως τε αήμιρο^ ή'άνάγκτ^ «μιάς έπιστροφής πρός τό πνεθμα» είνε περισσότερον έπι- τακτιχή. Ή υλική ζωή μπορεΐ νά έξασφαλίζη τό κέρδος. Άλλά κέρ- δος χωρίς πνεθμα, είνε πιστέψετέ με,μηδέν.Δέν εδημοσιεύθη ακαίρως τόν τελευταίον καιρόν τό πολύκρο- τον έκεΐνο άρθρον τοθ μεγάλου τής Γαλλίας ποιητοΰ Πώλ Βαλε ρυ διά την συγχρονισμένην άκρι 6ώς αξίαν τής πνευματιχής ζω ής: Τα μεγάλα προβλήματα τής μεταπολεμικάς ανθρωπότητος μέ τό πνεϋμα θά λυθώσιν, δχι μέ την ύλην! Ανεξαρτήτως τής θρη¬ σκευτικάς τού σημασίας τό Κρη- ι,ικό μοναστήρι άπό τής απόψε¬ ως αυτής, αποτελεί διά τόν ε¬ σωτερικόν τουρισμόν, ίνα σκοπόν άπό τούς θετικωτέρους. Μέσα είς^ τό τρικυμιώδες πέρα σμα των αίώνων τό Κρητικά μονα στήρι υπήρξεν ώς γνωστόν μέγας ίστορικάς σταθμόν, άφετηρία καί εξέλιξις είς τα πεπρωμένα τοθ Κρητικού ΑαοΟ. Καί ήτο φυσικόν νά υποστή βαθύτερα καί ριζικώ τερα την καταστροφήν. Ό χατα κτητής είνε πάντοτε σχεδόν δρ· γανον βίας. Άπχχθάνεται τάς έκ- φάνσεις τοθ πνεόματος. Καί Ηά Ιλεγε κανείς δ« ό παλαιάς σεβά- σμιος καλόγηρος ήτο ή ζωή διά τού πνεύματος. Ή άγιογραφία τή; .λεγομένας Κρητική; σχολή; τί είνε ; Ή χαρακτηρισθή όρ- μή τής άνατάσεως καί έξαθλώσε- ως. Ό νατουραλισμός τοΰ θεοτο¬ κοπούλου—ή Βυζαντινή τεχνοτρο- πία, κύριον καλλιτεχνικόν θεμέ· λιον τοθ Γκρέκο, δέν τόν άπο- κλείει πολλές φορέ;—συνεπλήρω¬ σε την άσκητικήν ξηρότητα τοθ ΔαμασκηνοΟ. Άλλά τί σημαίνει; Τό πνεΰμα ένίκα πάντοτε καί τό πνεΰμα κατεπολεμεΐτο! Ό Τουρνε φόρ κατα τα 1700 εύρε 50 ίερομονάχου; καί 13 διακόνθυς εϊ; την Μονήν τή; Άγίας Τριχ δο; των Τσαγγαρόλων, ένώ τό 1834 δέν υπήρχον εις την ίδιαν μονήν ειμή μόνον 10 πατέρες. Παρομοία σχεδόν υπήρξε καί ή τόχη τής Μονή; τή; Κυρίας Γω· νια; χαί τοθ Άρκαδίου. Τό έμψυ χον καί άψυχον υλικόν των μο- νών—πολύτιμοι κώδικε;, άρχαΐα εγγραφα, διαφωτιστικά χειρόγρα- φα, ίατορίαι αίώνων—έξηφανίζον- το άπό την ΰλην: τόν κατακτη- τήν.Έμεινεν ώστόσο άλώβητη εω; τό τέλος, ή σημασία τοϋ ΚρητικοΟ μοναστηριοϋ: Ό κονταρομάχος Άγιο; ένίκησε καί έδώ τα τέ- ρας! • · Ή προσοχή πού ήρχισε νά συγ- κεντρώνεται τελευταίω; πρό; τό Κρητικό μοναστήρι ώ; ιστορικόν ιδίως: καί καλλιτεχνικόν σταθμόν δέν θά σώση απλώς τα κειμήλια τής τέχνης—δσα σώζονται άχόμη. Θά δημιουργήση καί συνειδητήν Εκκλησιαστικήν τέχνην. Άλλά καί θά δώση νέαν πνοήν είς την πνευματικήν κίνησιν τοθ τόπου. Ή δημιουργία, διά τής μελέτη; τοθ ίστορικοΰ δοκουμέντου καί τή; παλαιά; άγιογραφικής τέχνης, θα αποκτήση νέα δΐοομίνχ εις δλα τα πνευματικά πεδία. Άφή- νω ίτι θα οδηγήση καί πρός την συγγραφήν τής ,ίστορίας των Κρη τικών μονών ή όποία άνεκινήθη άπό τοΰ 1890 χωρίς ούσιαστικώς νά πραγματοποιηθή Τό «Άγιον "Ορος» τού κ. Παπαντωνίου απο¬ τελεί ενα άθλο.» διά τα Έλληνι- κά γραμμάς. Ή ίστορία των Κρη τικών μονων θά αποτελέση κάτι σοβαρώτερο άκόμη, άρκεΐ μέ τόν ίστοριοδίφην νά συνεργασθή ό λο- γοτέχνης καί μέ τόν τεχνοκρίτην ό ζωγράφος. Τό Κρητικό μονα¬ στήρι αποτελεί μίαν συνισταμέ- νην είς τάς έκφάνσε:ς τοθ πνεύ· ματος. Συνεπώς καί ή περιγρα- φή τού, μόνον ώ;«συνισταμένη δή μΐουργίας» δύναται νά νοηθή. ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ ΟμιΑεϊ ό κ. ΝικοΑούδης ΑΡΧΑΙ ΙΑΙ ΚΑΤΕΥ1ΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΡΑΙΟΪΣ_ΙΗ^4ΗΙΑΙΓΙΥΪΙΟΥ Ό λόγος τού είς Λαμίαν Έπιθεωρών τάς Ελληνικάς λου τροπολεις ό Ίφυπουργός Τύπου καί ΤουρισμοΟ κ. Νικολούδης, διήλθε προχθές έκ Λαμίας, δπου καί εξεφώνησεν ενώπιον τοθ συγ- κεντρωθέντος πλήθους τόν κατωτέ- ριο δημοσιευόμενον λόγον επί των κατευθύνσειον τοθ Κράτους τής 4ης Αύγούστου: —Αίσθάνομαι ιδιαιτέρως εύ τυχής διότι μετά την ιστορι¬ κήν νύκτα τής 4ης Αύγούστου εΤμσι ό πρώτος Ύπουργός, ό οποίος, ευρισκόμενος είς ύπη- ρεσιακήν περιοδείαν άνά τάς λουτροπόλεις τού Νομοϋ σας, έπισκέπτομαι την ύπερήφανον πόλιν τής Λαμίας. Ή ύποδοχή, την οποίαν μοθ έπεφυλάξετε, μέ γεμΐζει συγ¬ κίνησιν, διότι γνωρΐζω, δτι κυρίως ήλθατε ν' Λκούσετε ά¬ πό μενά, δτι ό Ιωάννης Με¬ ταξάς σάς σκέπτεται, σάς ά- γαπα καί Ιργάζεται διά τόν Νομόν σας, δπως δι' ολόκλη¬ ρον την Έλλάδα, νυχθημε¬ ρόν. Ό κ. Πρόεδρος τής Κυβερ¬ νήσεως μέ έπεφόρτισε νά σάς πώ, δτι θά σάς επισκεφθή προσεχώς. Βεβαρυμένος μέ τόν τρομακτικόν όγκον τής εργασίας τοΰ άνθρώπου, ό ο¬ ποίος ανέλαβε νά οίκοδομήστ] ίνα σύγχρονον, στερεάν Κρά¬ τος, έπισκέπτεται τμηματικώς καί κατά διαστήματα τάς ε¬ παρχίας. Άλλά ή σκέψις τού είνε διαρκώς πλησίον σας, πλησίον τοϋ λαοθ τής ϋπαΐ- θρου, πλησίον γενικώτερα τοθ έργαζομένου, τοΰ παράγον¬ τος, τοθ πάσχοντος λαοθ. Κάτω άπό την αυστηράν μορ¬ φήν τοθ Άρχηγοΰ, δστις εκή¬ ρυξεν £να βράδυ τήνέπανάστα σιν κατά τής δημαγωγίας, τής άναρχίας καί τού έθνικού έ- ξευτελισμοθ διά νά εφαρμόση τάς αρχάς τού Έθνικοϋ, Ιε- ραρχικοθ Κράτους, ύπάρχει ό άνθρωπος, τού όποίου ή τρυ¬ φερότης έγγΐζει τόν πατρικόν συναισθηματικόν κόσμον, δταν σκέπτεται, δταν ομιλή, δταν άποφασίζη επί ζητημάτων, πού άφοροϋν την ζωήν τοθ Λαοΰ. Ή 4η Αύγούστου είναι τό λαϊκώτερον καθεστώς, τό ο¬ ποίον έγνώρισεν ή Έλληνική Ίστορία. Όσοι όμιλοθν περί τυραννΐας είνε τουλάχιστον ά νόητοι. Όπου καί άν στρέψη τό βλέμμα ό πσρατηρητής, θά ίδη ένα τεράστιον κύκλον μέτρων καί νομοθετημάτων, £"α ολόκληρον διοικητικόν σύ στημσ, έ"να ολόκληρον κυβερ¬ νητικόν πρόγραμμα υπέρ τοθ Λαοθ, υπέρ τής εύτυχίας τού, υπέρ τής ελευθερίας τού, νά βελτιώνεται συνεχώς έξυ- πηρετοΰν ταυτοχρόνως την ΠατρΙδα. ΠοΟ οί διωγμοί μας, ποθ τα έγκλήματσ, ποΟ αί φυλακίσεις, ποθ αί έκτελέσεις μας; Δεκαοκτώ πολιτικοί έξό- ριστοι είς είδυλλισκάς νήσους είνε όλόκληρος ό άπολογισμός τής καθεστωτικής μας αύστη ρότητος. Διά τούς έξορίστόυς κομ¬ μουνιστάς δέν όμιλώ, διότι υπήρχον περισσότεροι τοιοθ- τοι είς τάς νήσους επί κοινο- βουλευπκοθ καθεστώτος καί αύτούς θά εδικαιούμεθα νά τούς ρίψωμεν καί είς την θά¬ λασσαν άκόμη διότι πρόκει- ται περίλυσσασμένωνσκυλλιών άπειλούντων μέ δηλητηρίασιν καί θάνατον την Κοινωνίαν. Η ΕΠΙΕΙΚΕΙΑ Βεβαίως, διά νά φανή τό¬ σον έπιεικής ό Ίωάννης' Με¬ ταξάς διά τούς ύπευθύνους τής Έλληνικής παρακμής δέν θά υπήρξε σοβαράς κίνδυνος αντιδράσεως, απειλών τό ηρά¬ κλειον έργον τού. Άλλά πάν τως ή έπιείκεια αυτή, δεδομέ- νων των τεραστίων εύθυνών τοϋ παρελθόντος, δλη ή ήπιό- της μιάς τεραστίας μεταβολής, ή όποία ήλθε νά θέση. τέρμα είς μίαν θεωρητικήν ' πλάνην καί είς μίαν άθλιότητα εκα¬ τόν έτών, είνε δηλωτική τής ψυχικής εύγενείας καΐ τοθ ί- δεαλισμοΰ τού Άρχηγοΰ τής 4ης Αύγούστου. 'Όταν ένθυμηθήτε ποία ήτο ή Ελλάς μέχρι τοΰ 1936 καί ποίος ό πολιτικάς της μηχανι- σμός, θά έννοήσετε διατί ε¬ πήλθεν ή μεταβολή καί διατί σχεδόν παντοϋ άγωνιά σήμε¬ ρον ό φιλελευθερισμός'. Τί ήτο τό Κοινοβούλιον, διά νά περι· ορισθώμεν είς τα ίδικά μας; Ένας στΐβος, δπου καθημε¬ ρινώς μερικαί δεκάδες ή έκα- τοντάδες άνθρώπων έμπορεύ- οντο την εξουσίαν μέ ςωνάς, μέ άδιαλλαξίας, μέ παρασκη- νιακούς συμβιβασμούς καί ψιθΰρους, μέ συκοφαντίσς, μέ ραδιουργίας, μέ άνανδρΐ- άς ή ύστερισμούς. Μέσα είς την μυρμηκιάν αυτήν των άν¬ θρώπων καί των έπιδιώξεων υπήρχαν ασφαλώς καί εύγε- νεΐς έξαιρέσεις, οί άνώτεροι άνθρωποι, οί άνώτεροι χαρα- κτήρες. Άλλά δλοι καί δλα εγίνοντο τελικώς παρανάλω- μα τοθ συστήματος, άμορφος μαζα συναλλαγής, πολιτικάς δχλος συνθλίβων την Κοινω¬ νίαν καί τό "Εθνος. Είς αυτήν την αθλίαν κα¬ τάστασιν ή όποΐα μας ωδή¬ γησε μέχριτής πολεμικής κα¬ ταστροφάς καί μέχρι τής κοι- νωνικής άποσυνθέσεως, έθεσε τέρμα ό Ιωάννης Μεταξάς την 4ην Αύγούστου. Τό έγχεί- ρημα δέν ήτο ευκολον. Τό πλήθος των προβλημάτων, τα όποία εΐχε δημιουργήσΓ) καΐ διά την Έλλάδα ό πόλεμος, είχον εξαντλήση καί τάς τε¬ λευταίας δυνάμεις τοϋ Κρά¬ τους καί τής Κοινωνίας. Άλ¬ λά δσον είνε ό πόλεμος μία τραγική δοκιμασία, μία άτε λεύιητος όδύνη, μία καταστρο φή, άλλο «τόσον είνε καί μία άναδημιουργική χοάνη μέσα είς την ζωήν των λαών. Διότι μέσα άπό τόν πόνον, τάς θυ οίας, τόν ωκεανόν τού αι'μα- τος, την απέραντον δυστυ χίαν πηγάζει πάλιν ή θέλησις τής ζωής, ή πεΐρα των νέ- ων όριζόντων, ή αυριον, ή συνέχεια, ή εξέλιξις"ενός λα οθ. Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΣΟΤΗΡΙΑΣ "Ετσι μέσα άπό την πολε μικήν συμφοράν, την κοινωνι κήν δυστυχίαν, την οικονομι¬ κήν μας χρεωκοπίαν, την δι πλωματικήν εγκατάλειψιν, την ηθικήν παρακμήν, την άπω λειαν των σκοπών τής ζωής μας, άνεπήδησεν ή σκέψις καί ή ενεργεια τής σωτηρίας: Ό Ιωάννης Μεταξάς. Ένθυμηθήτε τί ήμεθα πρό αύτόθι Ύπήρχε πλέον ή ίδέα τής Πατρίδος; Όχι! Διότι είς ευρύτατα καί τα πλέον μαχη τικά στρώματα τής κοινωνίας εθεωρείτο ίδέα άναχρονιστι κή. Είχομεν ύγιά οίκονομικά; ■Όχι! Διότι ή συναλλαγή καΐ ή σπατάλη τοΰ Κοινοβουλίου μάς ωδήγησαν είς την χρεωκο¬ πίαν. Συναλλαγματικώς είχο¬ μεν αύτάρκειαν; Όχι! Διότι διέρρεε καθημερινώς τό κάλυμ- μα τοϋΛ χρυσοΰ μέ τούς λα θρεμπόρους "Ελληνας καΐ ξέ- νους, τοΰς όποίους καμμιά κοινοβουλευτική κυβέρνησις δέν έ#τόλμα νά μεταχειρισθή ώς προδότας. Στρατιωτικώς πώς ευρισκόμεθα τότε; Όλό· γυμνοι! Ουτε ^να άεροπλά- νόν, ουτε £να πυροβόλον, ου- τε μία μάσκα άντιασφυξιογό- νος. Καί τα δημοσία εργα; Σταματημένα. Οί δρόμοι; Ή- μιτελεΐς μετά σπατάλην δισε- κατομμυρίων. Ή Έθνική πα¬ ραγωγή; Άκατεύθυντος καΐ μαρασμώδης. Άπό απόψεως κοινωνικής πολιτικής; Μόνον ύποσχέσεις είς τάς άγορεύ σεις των δημαγωγών τής άρι· στερδς καί δυστυχία καί έγκα τάλειψις τοΰ άγρότου, τοϋ έρ γάτου, τοΰ μισθωτοθ. Ή Έκπαίδευσις; Είς χείρας άνισορρόπων, διεστραμμένων ή έξωνημένων διεθνιστών. Πο· λιτισμός έν γένει; Είς τα σπάργανα. Προσψυγική δυ· στυχΐα, κοινωνικάς μαρασμός, άσφάλεια διαρκώς σαλευομέ- νη, σύνορα άνοικτά, είς τόν πρώτον έπιδρομέα, διπλωμα- τία ελέω γειτόνων... Η ΑΝΟΡΘΒΣΙΣ Καΐ κυτάξετε τί είμεθα σή· μερά. Χωρίς έκτάκτους φόρους καί παρ' δλας τάς έκτάκτους δαπάνας τής στρατιωτικής μας παρασκευής, έχομεν ύγια οί- κονομικά, χάρις είς μίαν πολι¬ τικήν περισυλλογής καί έντα- τικής εκμεταλλεύσεως των πλουτοπαραγωγικών μας πό- ρων. Παραλλήλως ή δραχμή μας κατωχυρώθη, χάρις είς τα έκτακτα συναλλαγματικά μέ τρα τής Κυβερνήσεως, ή στρα τιωτική μας παρασκευή συνε χίζεται συστηματικώς, τα πά ραγωγικά μας εργα έκτελοθν τσι μέ λογικήν φροντίδα, ή έ θνική μας οΐκονομία, διευθυνο μένη, αποδίδει κατ' έτος καί περισσότερα, ώς καί ή διαρ κώς αΰξουσα γεωργική μας παραγωγή. (συνεχίζεται] Τα παράσιτα. Τό υπουργείον τής Συγκοι- νωνίας επρομηθεύθη εΐδικά μηχανήματα μέ τα όποία έ- ξουδετερουνται τα βιομηχανι- κά παράσιτα πού πσρεμποδί- ζουν τή·; κανονικήν λειτουρ¬ γίαν των ραδιοφώνων. Έκ παραλλήλου τίθεται είς έψαρ μογήν νόμος διά τοϋ όποΐου οί β.ομήι(ανοι καί οί διευθυν¬ ταί έργαστηρ!ων καί μηχανη- μάτων, εργαζομένων δι' ήλεκ- τρισμοθ, υποχρεούνται νά προ βοΰν είς ειδικήν εγκατάστα¬ σιν «προσγειώσεως» των πα- ρσσίτων. Πολύ ορθώς.Έφόσον εχομεν ραδιοφωνικόν σταθμόν κοί ραδιόφωνα έιτρεπε βεβαία νά ληφθούν δλα αύτά τα μέ- τρα. "Αλλωστε καιρός ήτο νά άπαλλαγώμρν επί τέλους άπό τα .. παράσιτα. *{* ί»* ίρϊ Ή έλληνοσερβική. Είς τάς Αθήνας υπεγράφη προχθές ή έλληνοσερβική έμπο- ρική συμφωνία διά τής οποίας ρυθμίζονται διάφορα οίκονο· μικής καί έμπορικής φύσεως ζητήματσ. Ή νέα σύμβασις έπωφελής καί διά τα δΰο συμ- βαλλόμενα μέρη δέν ύπάρχει άμφιβολία δτι θά βοηθήση είς την έτι μεγαλυτέραν ανά¬ πτυξιν των μεταξύ των οίκο- νομικών σχέσεων καί είς την στενωτέραν συνεργασίαν των επί τοΰ έμπορικοΰ καΐ οίκονο- μικοϋ πεδίου. Ή Ελλάς καί ή Σερβία άλλωστε ευρίσκονται είς άρίστας γειτονικάς σχέ- σεις. Είναι χώραι φΐλαι καΐ σύμμαχοι, συνδεόμεναι διά στενής, εγκαρδίου φιλίας. Ειμπορούν έπομένως κάλλι- στα νά καλλιεργήσουν καί τάς οικονομικάς σχέσεις των. Οί όρειβάται. Ή όρειβασία αποτελεί σπόρ ευχάριστον, υγιεινόν, εύγενές. Καΐ είνε ευχάριστον δτι κα- τακτα καθημερινώς μεγαλύ- τερα στρώματα τοϋ έλληνι- κου λαοθ καί Ιδίως των νέων. Τώρα, τό ενδιαφέρον των ό- ρειβατών μας, συγκεντρώνουν τα κρητικά βουνά. "Εφέτος μά- λιστα, θά γίνη ή πανελλήνιος όρειβατική συγκέντρωσις είς τα Λευκά όρη, είς την κορυ- φήν δπου οί όρειβάται τής Κρήτης εστησαν στήλην άπό γρανιτολίθους καί έδωκαν τα δνομα τοΰ Ελευθερίου Βενι¬ ζέλου. Χαιρετίζομεν την συγ¬ κέντρωσιν αυτήν πού θά πραγ¬ ματοποιηθή είς τάς 20 τρέ¬ χοντος μηνός. Καί ευχόμεθα τόν θρίαμβον τής όρειβασίας, τοθ σπόρ αύτοθ πού τόσον πολύ άρμόζει είς την ελληνι¬ κήν νεότητα καί ιδιαιτέρως είς την κρητικήν ψυχήν. Μία όδός. Διά την καλύτερον εξυπηρέ¬ τησιν των συμφερόντων των Άρχανιωτών καΐ των κατοί- κων τής επαρχίας Μονοφατσί¬ ου, εΐχε γίνει σκέψις άλλοτε νά κατασκευασθή άμαξιτή ό¬ δός άπά Αρχανών μέχρι Χου- δετσίου ή Άγίου Γεωργίου Έ- πανωσήφη. Θά έσυντομεύετο κατά πολύ ή όδός Ηρακλεί¬ ου—Χάρακα. Θά έπεξετείνον- το αί καλλιέργειαι των Άρχα¬ νιωτών πρός νότον, πρός τα Μονοφάτσι. Καΐ οί Μονοφα- τσιώται θά μετέφερον, τα προϊόντά των, πού καταναλΐ- σκονται κατά μέγα μέρος είς Άρχαναις, άπ' εύθειας είς την κωμόπολιν αυτήν καΐ δ- χι μέσω "Ηρακλείου. Ή ωφε¬ λεία δηλαδή έκ τής όδοΰ αυ¬ τής θά ήτο πολλαπλή. Ή ώ· ραία έπομένως ίδέα πιστεύο¬ μεν δτι δχι μόνον δέν θά έγ- καταλειφθή, άλλά καί θά πραγματοποιηθή τό συντομώ- μερον, άφοθ καί οί ένδιαφε- ρόμενοι κάτοικοι προθυμοποι· οθνται νά βοηθήσουν είς τουτο.
  Α
  (θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.—Σήιιε
  ρον ώρα ιθμ. μ. τό άριστούργημα
  τοΰ κινηυατογράφου: «Είς την
  υπηρεσίαν τής Γαλλίας». Ι
  θερινός «ΑΠΟΛΛΩΝ». —Σήμε¬
  ρον δ κολοσσός: «Σκιπίων ό ά-
  φρικανός>. Κατάλληλον δι* άνηλί-
  κους. Ι
  Άπό τού βρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΜΙΠΓΑΙΊΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ --
  Ο έρως είς την χώραν
  των χρυσονθέμων.
  Ή στήλη τού ώρσιόκοσμου.
  ♦18ον
  ΚΟΣΜΙΚΟΝ.— Σήαερον τελευ- _______
  ταία άποχαιρετιστήριος παραστα-Ι
  σις ή.Κατεογάρα.Άθηναϊκήέπι-' «Αυτό τό περιστατικό τής
  σις ή «Κατεργάρα» Άθηναϊκή
  θεώρησις μέ συμμετοχήν
  βαρυτόνου κ. Βακουντίου.
  Δέν ττρέπει νά λέγουν γιά
  Είνε γοητευτική,
  Η ΜΑΧΗ
  Υπό Κλώντ Φαρέρ.
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
  ΜΙΝ0Α.—Σήμερον ώρα 2 μ. μ.
  τό περιπετειώδες αύτοτελές: «*Ε·
  νέδρα καί έκδίκησις».
  ΘΕΡΙΝΟΣ
  ΟϊλΑΧΑΐΊΙ
  Π
  - » , , , . . Έπαναλαμβάνω καί σήμερον
  τού έκαμε τρομερό κακό»—άφηγει άναπηταί μ0£ αναγνώστριαι, έ
  ται μέ άπλότητα ή ΡοζσλΙα. 'κεΐνο πού έτόνισα καί χθές Γυ-
  Όταν έ'φυγεν ή κυρία Ρισάρ ναΐκες τέλειες δέν ύπάρχουν. Ό
  μέ τό παιδί της, ή Μαρία—
  δμ*ν>ς θέλουν, θά κατορθώ
  σουν ασφαλώς νά πλησιάσουν
  Άντουανέττα έσωριάσθηκε ε1ς τόν *ύιΤΟ της Τελ^ιότητος.
  στό κρεββάτι της, έχωσε τό'^οτι την γοητεία των γυναικών
  κεφάλι της στό μαξιλάρι καΐ Ι καταστρέφουν κάποτε μικρά ά·
  ώρα πολλή, οί χωροφΰλακες 'σήμαντα έλαττώματα. Τό διαπι_
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  "ίίραι 7.30 καΐ 10 μ. μ.
  Ό πρώτος έφετεινος '
  Γαλλικός Κολβσσός πού '
  άνεστάτωσε τόν κόσμο:
  ΕΙΣ ΤΗΝ
  ΤΗΣ
  ΓΑΛΛΙΑΣ!
  Πρωταγωνιστοΰν οί Γαλ
  λικές ύόξες:
  "θλη ή καταστρεπτική
  δράσις τής ΜΑΡΟΑΣ ΡΙ
  ΣΑΡ στ!; γερμανικές βάσεις
  ΰποβρυχίων στήν Ισπανία:
  Έντβίζ Φέγιερ
  'Ερΐκ Φόν Στροχάϊμ
  Ζάν Γκαλάν
  Τό Κοινοτικόν
  Καλεσσών.
  Συμβούλιον
  Γνωστοποιεΐ δτι την 10 Ί
  ουλΐου 1938 ημέραν Κυριακήν
  καί ώραν 10 π. μ. ενεργηθή¬
  σεται έν Καλέσσα μειοδοτική
  δημοπρασία περί κατασκευάς
  ύπονόμων όχετων κοινότητος
  Καλεσσών.
  Τό έ'ργον
  προύπελογΐσθη
  είς δρχ. 25.000.
  'ΕγγυοδοσΙα δρχ. 1.500.
  Ό προϋπολογισμόςδαπά"ης
  σχέδια εκτελέσεως καΐ πάντα
  τα συναφή έγγραφα εϋρηνται
  είς τα γραφεΐα τής κοινότη¬
  τος Καλεσοών καί έν τώ γρα
  φείφ τής Μηχανικάς υπηρεσί¬
  ας Κοινοτήτων ένθα δύνανται
  ο( βουλόμενοι νά λάβωσι γνώ
  σι τούτων.
  Έν Καλέσσα τή 29 Ίουνίου
  1938
  Τό Κοινοτικόν Συμβούλιον
  Ό Πρόεδρος
  Γ. Περάκης
  Τα μέλη
  Α. Στ. Οίθδωράκης, Ν. Κοσμα
  Γ. Κ.ασιμάτη;
  Προχήρυξις
  Πλειοδοτικής Δημοπρασίας
  Τό Γεωργικόν Ταμείον Νο
  αοϋ Ηρακλείου προκηρύσσει
  φανεράν πλειοδοτικήν δημο
  τρασίαν είς τα Γραφεΐα αύ
  τού την 12ην τρέχοντος ήμέ
  "αν Τρίτην καί ώραν 11 τι. μ
  πά την εκποίησιν 500 κενών
  βυτΐων μελόσσης.
  Πλείονες πληροφορίαι παρέ
  χοντσι είς τα Γραφεΐα αύτοθ
  νί,ίμενα έναντι Μουσείου καθ
  εκάστην καί κατά τος έρΥα·
  σίμους ώρας.
  (Έκ τοΰ Γροφείου)

  β
  Έχαατην ΤΡΙΤΗΝ
  μεσημβρίαν
  Διά Ρέθυμνον, Χανιά,
  ΠΕΙΡΑΙΑ
  Χαλκίδα, ΑΙδηφόν,Βό-
  λον, θεσσαλονίκην.
  Τηλεφ. 5-50
  ί«ΗΗΜ·«·«Μ· «■· ■■
  δέν έβλεπον παρά τοϋς ώ-
  μους της ποΰ άνεβοκατέβαι-
  ναν σπασμωδικά άπό τα δυ-
  νατά άναφυλλητά ..
  —Τής έσπάραξα την καρ¬
  διά, έλεγε θρηνώντας ή θυρω-
  ρός δταν έγύρισε στό διαμέ-
  ρισμά της. "Αλλη φορά δέν
  θά τής ξαναπάω τό παιδί στό
  κελλί...
  Άλλά—ύπάρχει πάντα κά·
  ποία κρυφή παρηγοριά—όποι-
  αδήποτε καΐ άν είνε ή όμαδι
  κή δύναμις ποϋ τό καταπιέζει,
  τό άτομον, δταν έχη σθένος
  καί άποφασιστικότητα, νι«θ
  σχεδόν πάντα στό τέλος. "Ο
  ταν ή θέλησίς τού παραμένη
  άκλόνητη, ό ανθρωπος ύπερνι
  κδ σχεδόν πάντα τούς κανο
  νισμοΰς. Έτσι συνέΒη καί μέ
  τή Μαρία— Άντουανέττα. "Ο
  ταν επέρασεν ό πρώτος και-
  ρός, ή άλλόκοτη έκείνη μα
  γεία την οποίαν έξέπεμπεν έν
  μέρει τό δνομά της καί έν μέ
  ρει ή εύγένεια τής στάσεώς
  της, άρχισε νά Ιπενεργή. "Ο
  λοι έκεΐνοι ποΰ ωρίσθησαν
  φύλακές της έγιναν φίλοι της,
  ύπηρέτες της, συνένοχοί της.
  Ή γυναΐκα τοΰ θυρωροθ δέν
  ήταν έπιφορτισμένη παρά νά
  καθαρίζΓ| τό δωμάτιό της καΐ
  νά τής έτοιμάζη μιά συνειθι-
  σμένη τροφή. Έν τούτοις αύ
  τή τής έφτειαχνε μέ συγκινη-
  τική φροντίδα φαγητά καπως
  πιό έκλεκτά, ήταν πάντα πρό-
  θυμη νά την περιποιηθή καί
  νά την κτενίσΓ) κι' έστελνε κα
  θημερινώς νά φέρουν άπό την
  αλλη άκρη τής πόλεως Μνα
  νερό ποΰ ή Μαρία—Άντουα¬
  νέττα έπροτιμοθσεν. 'Επίσης
  ή ύπηρέτρια τής θυρωροθ, ή
  όφωσιωμένη Ροζαλία, έπωφε-
  λεΐτο κάθε εύκαιρΐας ποΰ τής
  παρουσιάζετο γιά νά τρέχπ
  κοντά σΐή φυλακισμένη καΐ
  νά τής προσφέρη τάς υπηρε¬
  σίας της. Καΐ οί χωροφύλα-
  κες μέ τίς άγριες μουστάκες
  κσί την σκληρή συνοφρύωσι,
  μέ τίς μεγάλες σπάθες ποϋ
  έκροτοθσαν στό δάπεδο, μέ
  τα τουφέκια πού ήσαν διαρ¬
  κώς γεμάτα— οί σκοποΐ ποΰ
  έ'πρεπε νά άπαγορεύουν δλα
  αύτά, τί έ'καναν; Κάθε μερά
  —τό πρδγμα διεπιστώθη άπό
  τίς άνακρΐσεις — επήγοΐ,ιναν
  στήν άγορά καί μέ τίς λίγες
  δεκάρες τοΰ μισθοΰ των άγό-
  ραζαν λουλούδια τα όποΐα
  προσεφέρον στή Μαρία—Άν¬
  τουανέττα γιά νά στολίστ) τή»
  σκοτεινή, ύγρή, θλιβερή κατοι
  κ(α της. Ό λαός ξέρει καλλί¬
  τερα την δυστυχία άπό την
  άριστοκρατΐσ.
  (συνεχΐζεται)
  «■«■«■■■■■■■•■■■■■■■■•■εί·
  3
  Έκτός Τράστ
  Τό θαλαμηγόν ά)π.
  στώνουε πολλές φορές πού άκοθ
  με νά λένε για μιά γυναΐκα:
  Ή Χριστίνα είνε γοατευτική,
  άλλά... είνε φιλάρεσκη. Εάν ά-
  φήσετε νά έννοήσουν, αγαπήση
  Χριστίνα, άμέσως καί ειλικρινώς
  είς αύτούς πού σας φλερτάρουν
  δτι δέν ϊχουν νά έλπίζουν τί¬
  ποτε, 2χετε άπόλυτο δίκαιον,
  καί δέν μποροΰν γιά τίποτε νά
  σας κατηγορήσουν. Άλλά μήπως
  άφήνετε τούς εκάστοτε μνηστή·
  ρας σας είς την άναμονή καί
  την άγωνία. Είσθε μήπως φιλά¬
  ρεσκη; Τούς δίδετε σήιιερα έλ.·
  πίδας τίς οποίες σπεύδετβ την έ
  παύριον νά έξουθενώσετε; Παί·
  ζετε τό χαρταετό μέ τίς καρδιές
  των άνδρών; Είνε Μνα όλέθριο
  παιγνίδι εάν δέν θέλετε ν' ά-
  ποκτήσετε την φήμή μιάς κακής
  κεί επικινδύνου νέας. Πάρετε την
  όρθή άπόφασι νά συμβουλεύεσθε
  πιστά την καρδιά σας. Μην ά·
  στειεύεσθε μέ τα αΐσθήματα πού
  έγ'ινατε άφορμή νά γεννηθοΰν είς
  την καρδιά ενός τιμίου νέου
  Ή Ελένη είνε γοητευτική, άλ¬
  λά... £χει πάντοτε διαβάσει κϋ
  ποιο νέο βιβλίο καί ομιλεί γι'
  αύτό περισσότερο τοθ δέοντος.
  Άποτέλεσμα: την θεωροΰν σχο-
  λαστική. Διαβάζετε δσο θέλετε,
  άλλά μην κάνετε έπίδειξι των
  Φιλολογικών σας γούστων. Επι-
  τρέψετέ μου νά σάς βεβαιώσω δ-
  τι θά κερδίσετε πολύ περισσότε¬
  ρον χρησιμοποιώντας δ,τι διαβά·
  ζετε ώς άντικείιιενα σκέψεων παρ
  ώς θέματα συζητήσεων. Κάθε τι
  πού κρατάτε γιά τόν έτυτόν σας
  σδς άναπτύσσει έν' φ σας ανυ-
  ψώνει. Είσθε βεβαία δτι δέν ύ_
  πάρχει μία δόσις σνοαπισαου
  είς την ανάγκην πού αίσθάνε-
  σθε νά κάνετε έπίδειξι των ανα¬
  γνωστών σας. "Αλλως, θά καλ
  λιεργήσετε τό γοθστο σας δια
  τα ώραία πράγματα ώσάν ενα
  κήπο μυστικό γιά σάς καί τό στε
  νό σας ιεριβάλλον.
  Ή Ρενέ είνε γοητεοτική, άλ
  λά... δταν είσέρχεται είς ϊνα σα
  λόνι, παρατηρεΐ τίς αλλες γυναι
  κες μέ τ-ροκλητικό ϋψος Άπο
  Τέλεσμα: δέν £χει φίλες.. Δέ»
  καταλαβϊίνετε, δτι εάν είνε απο¬
  λύτως ορθόν νά εΰχεται μία γυ
  ναΐκα νά είνε ώραία, είνε έν
  τούτοις παράλονο νά θέλη νά
  είνε ή ωραιοτέρα, ή ή μόνη ώ¬
  ραία ; 'Κκπλήττομαι πού ευρίσκουν
  γοητευτική μίαν γυναΐκα προικι
  σμένη μέ μία τόσο έπιθετική κε
  νοδοξία. Αύτό δμως άποδεικνύ-
  ει, Ρενέ, δτι έ'χετε πολύ μεγάλα
  προτερήαατα καί δτι ή άνυπόφο_
  ρη ύπερηφάνειά σας δέν άρκεΐ
  γιά νά ξεχασθοΰν. Άλλ' είσθε
  πράγματι τόσο ύτερήφανή; Τό
  άλαζωνικό σας Οφος δέν εί
  μήπως μία μορφΛ δειλίας; "Ας
  παύσΓ) νά σδς άπασχολρ ή φρον¬
  τίδα τής έπισκιάσεως των άλ·
  λων γυναικών, σκεφθήτε μάλλον
  νά προσελκύσετε ε'ιλικρινεΐς φι·
  λίες Είνε εόχαριστο να ζήτε είς
  μία άτμόσφαιρα ζηλοτυτίας καί
  μίσους; Μην λησμονήτε δτι μία
  ώραία γυναΐκα είνε δέκα φορές
  περισσότερον γοητευτική δταν
  φαίνεται δτι άγνοεϊ δ,τι σπά-
  νιο καί έξαιρετικό εχει κα'ι
  ταν είνε φυσική.
  ή Ντιστεγκέ
  δ
  ΜΜΙ >■>■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■>■■■■ π ■■■■■■■■ <ηεε| ' θερινοσ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ΑΥΡΙΟΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ Ένα ύπέροχο μουσικό δραματικό άριστούργημα: ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΥΤΗΝ Ι!.. Μιά άφθαστη μουσική αποκάλυψις.—Πρωταγωνιστεϊ τό παιδί μέ την φωνή—φαινόμενον: ΜΠΟΜΠΥ ΜΠΡΙΝ ΚΑΡΟΥΖΟ ε<^·*%»*~·^ε»·"^ -τί ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Εγένετο ή νέα παοαλοβή των τόσων πεφημι- σμένων ραδιοφώνων 2ΕΝΙΘ νέου τύπου, μπστα- ριών καί ρεύματος. Εϊίδοποιοθνται οί δόσαντες παραγγελίας διτως σπεύσουν καί παραλόβουν πρίν έξαντληθή τό στόκ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΩΝ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ —Είνε θαυμάσιο... Έφανταζό μουν δμως πώς γιά §να πορτραΐ το, προωρισμένο άΐτοκ)ειστίκά για τόν άνδρά σας, δέν θά δια- λέγατε τουαλέττα περιπάτου. Καΐ κυρίως έπειδή πρόκειται μάλλον γιά «ποχιάντ» παρά γιά πορτραΐ το... Δέν έχομε παρά καμμιά δέ καπενταριά μέρες, τα πολύ-πολύ δέν είνε ετσι;... Δέν θά προτιμού σατε νά σάς ζωγραφίσω μέ τό χά ριτΐομένο κοστοΰμι των γιαγιάδων σας, μέ 2να άπό αύτά τα γ,ίμονο, πού όλες οί ωμορφζς Παρισινές μας άρχίζουν νά δανείζωνται ά- πά σάς σήμερα,... "Ενα παράξενο βλέμμα εγλύ στρησεν άπό την λεπτή σχισμή των σχεδόν κλεισιών ρλεφάρων: *—"ί2! άγαπητέ μαίτβ,! .. Είσθε πολύ έπΐϊΐκής πρός τίς παλ^ές μας μόδες... Άλλά πολΰ σπανίως ψορΰ) τό κοστοΰμι των γιαγιάδων μας, δπω; τό λέτε .. πολύ σπανί ως, ναί!..· λοιπάν, καταλαβαίνετε, δέν θά άρεσε ασφαλώς στόν άν δρά μου νά εχτ/ τό πνρζρχϊτο μου μέ κοστοΰμι πού μόλις ξέρει...πού μόλις ξέρει καί πού δέν τοΰ άρέ σει... Είμαστε εντελώς, εντελώς Εύρωπαίο'. ό μαρκήσιος καΐ ΓΑΜΟΙ. — Ετελέσθησαν ε[ς Βρΰσες Μεραμβέλλου οί γάμοι τοΰ έν Νεαπόλει έμπόρου κ. Γε- ωργίου Έμμ. Πατσιδιώτη μετά τής δίδος Ελένης Ν. Μαυρικάκη. Παράνυμφος πααέστη ή δνίς Ζή- νω Τσιρακάκη θυγάτηρ τοϋ φίλου δικηγόρου κ. Ευστρ. Τσιρακάκη ΘΑΝΑΤΟΙ.— "Απέθανε καί έ- κηδεύθη έν συρροη πολλοϋ κό· σμου είς Πύργου Μαλεβυζίου, ή Χαρίκλεια Μ. Βρεττάκη διακρι- θεΐσα καθ" δλον της τόν βίον διά ό ί λ η την χρηστότητα καί θίαν. β ά καλοκαγα· οίκείους Τούς συγγενεΐς καί της συλλυπούμεθα. — Βάσκανος μοϊρα άφήρπα- σεν άπό τάς άγκάλας στοργικοϋ συζύγου καί τρυφερών τέκνων την νεαρωτάτην Καλλιόπην Μιχ. Παπαδογαμβράκη. Ή μεταστάσα εκηδεύθη είς Κουσέ Καινουρίου έν συρροή πολλοΰ κόσμου τιμών- τος την μνήμην της. Είς τόν δεινώς πληγέντα σύ ζυγόν, τα τέκνα τής μεταστάσης καί λοιπούς οίκείους της, άπευ- θΰνομεν θερμά συλλυπητήρια. Α. Π. Ε. Π. Γύρω στήν πόλι. έγώ ώ — Πολύ καλά! — συγκατετέθτ} δ Φέλχζ. κ, δσο παίρνει! Δέν θά είνε λιγώιερο άπαίσιο αύτά τό πορτραΐτο κατά τό ήμισυ γιαπωνέζικο! άπαίσιο καί, μά τόν θεό, άπαίσιο καί σ:ό ζ'ογρά φισμα... Έν τω μεταξύ, ά ί ή μαρκεσία ή α Γιορισάκα είχε κτυπήσ^ τό κου δοΰνι. Καί δύο ύπηρέτριες μέ φο ρέματα γιαπωνέζικα, αύτές!— εφεραν σέ ^ναν μεγάλο δϊσκο δλα τα σύνεργα ενός τσαγιοΰ άλά Άνγκλαίσε: καμινέτο τσαγιέ ρα καί ζαχαριέρα άσημένια, φλυ τζάνια μέ χεροΰλι, πιατάκια, πε τσετάκια, βουτυριέρα: — Βεβαία, θά πάρετε λίγο κέικ; ή μπισκότο;... Πρέπει νά τό αφήσωμε νά γίνη... Είνε τσάϊ Κεϋλάνης, έννοεΐται. — Έννοεϊται — έπανέλαβεν ό Φέλτζ, — πειθήνια. Έαυλλογίσθηκε τα "Αναχωρεί έξ Ηρα¬ κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬ ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον, ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον, Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ Τηλέφ. 5-41 Γονείς ΣΤΕΙΛΑΤΕ ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑΣΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΝ ΚΟΠΤΙΚΗΓ ΐ4ΕίίΕΝ ΠΛΑΤ. ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ 4 ΤΗΛ. 24.263 ΑΘΗΝΑΙ γη ρ τσάϊ, τό έλαφρά, λεπτό, πού πί- ουν χωρίς ζάχαρι χαί χωρίς γά Κχ εις τα χωριάτικα τεϊοποτεία, :ρώγοντας ίνα κομμάτι άπό τό ■λύκισμα έκεϊνο πού δέν ξηραί εται ποτέ καί πού λένε «κα ίχέρα». Ήπιε έν τούτοις τό άγγλικά φάρμακο, σκοθρο, παχύ, στυφά, αί Ιφαγε τα βιεννέζικο γλίχι μα. — Καί τώρα, — είπεν ή μαρ κησία Γιορισάκα, — άφοθ είχατε την καλωσύνη νά στείλετε έδώ, άπό χθές, τό κουτί μέ τα χρώ ματα, τα καβαλλέτο καί τάν πί νακα, θά αρχίσωμε δταν θά θέλη σετε, άγαπητέ μαίτρ. Λοιπόν, θέλετ,ε νά σκεφθοΰμε άμέσως γιά την πόζα, Έδώ, τό φώς είνε καλό; (συνεχίζεται) Μανώλης Γ. Κωνιός : Νευρολόγο;—Ψυχίατρος Ι > ■
  Τμηματάρχπς Ίατρός Ι
  Δπμοα. Ψυχιατρείοχ» Άβην&ν ·
  Δέχεται Ιν τφ ίατρείψ τού ·
  ίδός Π.ιραίως Πδ' ΑβΗΝΑΙ.
  Τηλέφ. 52.379.
  | ΑΠΟΙΚΙΑΚΑ καί ψαρικά έν γέ
  νει στοϋ ΚΡΑΣΑΚΗ μέ τάς καλυ-
  τέρας τιμάς τής άγοράς.
  Ή ζέστη καί χθές έζηκολού·
  θησεν άμείωτος.
  — Κατά τάς μεσημβρινάς ιδί¬
  ως καί μεταμεσημβρινάς ώρας
  εδείκνυε προφανώς τάσεις άνό·
  δου.
  — ΓΗεκρωθείσης τής κινήσεως
  είς την πόλιν μέχρι τής 4ης άπο·
  γευματινής
  — Σχετικώς μέ τήνέκδρομήντών
  έπιπλοποιών είς την μονήν Βρον-
  τησίου περί τής οποίας έγράψα-
  μέν προχθες.
  —Έμάθομεν χθές, δτι ή συμ
  μετοχή Ικδρομεων θά είνε ση-
  μαντική.
  — Ούτως ώστε νά προεζοφλή-
  ται έκ των προτέρων ή έπιτυχία
  τής ωραίας ταύτης έκδρομής.
  —Μέ την καθιέρωσιν τού ά-
  πογευματινοΰ ϋπνου καθιερώθη
  καί ό.. ύπαίθριος τοιούτος.
  — Είς ωρισμένα παραγώνιδα
  ευρισκόμενα μέσα είς την «φο¬
  ράν» τοΰ φρέσκου, πολλοί συμ·
  πολίται, ιδίως επαγγελματιαι,
  έγκαινίασαν άπό ημερών τόν ϋ·
  υό
  γ
  πνον αυτόν.
  -Κατά τάς
  ί ώ
  ώρας αναπαύσε¬
  ό δ
  ως αί οποίαι ώς γνωστόν διαρκουν
  μέχρι τής 3 1)2 μ. μ. .καί πέραν.
  —ΟΊ κυνηγοί τής Δίας έπωφε·
  λούμενοι καί τής πιθανής μπονά-
  τσας σήμερον, θά έκδράμουν καί
  πάλιν είς την νησίδα αυτήν.
  —Ή όποία εισήλθε πλέον είς
  την κοινωνικήν ίστορί>ν τοθ τό·
  που, ϊπειτα άπό την ναυτικήν.
  — "Ας ελπίσωμεν δτι μελλον-
  τικώς ή Δία θά αποκτήση καί
  κοσμικήν κίνησιν, δπως φαν'τάζον
  ται μερικοί όνειροπόλοι.
  —Ό χορός τοϋ Τέννις ανεμένε¬
  το δτι θά συνεκέντρωνε χθές επί
  λεκτον κόσμον είς τό τερραίν τής
  οργανώσεως.
  —Έν τφ μεταζϋ οί άγώνες
  διά τό προτάθλημο Βοΐλα άνε-
  βλήθησαν ώς γράφομεν έν αλλη
  στήλη
  — Παρά την επιθυμίαν πολλών
  φιλάθλων καί ειδικώς δσων έξ αυ¬
  τών ένδιαφέρονται βαθύτερα μέ
  τό ωραίον καί εκπολιτιστικόν
  αυτώ σπόρ.
  —Άπό τάς Άθηναϊκάς εφημε¬
  ρίδας πληροφορούμεθα δτι ό άλ¬
  λοτε γυμνασιάρχης θηλέων Η¬
  ρακλείου καί ήδη τοϋ 4ου Γυμνα-
  σίου Αθηνών Μιχ. Κίντζιος.
  — "Έπεσε ΘΟμα δυστυχήματος
  διαμελισθείς υπο αύτοκινήτου είς
  την λεωφόρον Συγγροΰ.
  — Είς τόν θερινόν Πουλακάκη
  προβάλλεται διά τελευταίαν φο¬
  ράν άπόψε τό συναρπαστικόν φ'ιλμ
  ♦ Είς την υπηρεσίαν τής Γαλλί¬
  ας».
  —Αυριον είς τό ίδιον κινημα-
  τοθέατρονπροβάλλεται τό«Περιμέ
  νοντας την Αύγή», ίνα επί πλέον
  άριστούργημα συνδυάζον την μου
  οικήν μέ το δράμα.
  Ρέπορτβρ
  "Οσοι ε'ιξεύρουν νά καπνίζουν, δσοι άπό πείραν μπο-
  ροΰν νά άποφανθοΰν γιά ένα καλό σιγαρέττο:
  Προτιμοΰν άσυζητητεΐ:
  • ■■■■■■■■■■■■■■■■«■εί!
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΊΆΙ ή έν τή Λεω
  φόρφ Κουντουριώτου μεγάλη αί
  θουσα, ένθα νυν τό Καφεζαχαροπλα
  στεΐον «ΕΘΝΙΚΟΝ» μετά τοθ
  υπογείου αυτής.
  Διά περισσοτέρας πληροφορίας
  άποταθήτι είς τό ενταύθα υπο-
  άστημα τής Τραπέζης Άθη-
  ών.
  ΤΟ ΝΕΟ
  ΖΑΠΑΝΤΙ
  Γι' αύτό τα σιγαρέττα πολυτελείας Ζαπάντι Νο 15 έ-
  ξαντλουνται κάθε τόσο άπό τα πρατήρια καί περίπτερα.
  ΆντιπροσωπεΙα
  Καπνοβιομηχανίας ΖΑΠΑΝΤΙ
  1ΚΙΜΟΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  Είύικβυθβις επί έπτοιβτί-
  αν ϊίς τα παθολογικά νο-
  αήμ«τα έν Παρισίοις καΐ
  Λυώνι.
  Δέχεται τούς πάσχοντος
  είς τό Ιατρείον τού όδός
  Άμαλθείας (πάροδος όδοϋ
  Κατεχάκη, πρώην Πλατύ
  σοκκάκι) ώραν 9—12 υ ιι
  καί 3—6 μ. μ. ' μ'
  Τάς Κυριακάς δωοβΛν
  10-12 ν. μ.
  Τηλέφωνον 6—63
  Ό όίβντίοιτρβς
  Έμμ. Ι. Αλεξάκης
  βναντι Αγ. Τίτου
  ΈκπαιδευθεΙς είς Παρισί¬
  ους αναλαμβάνη οΐανδήποτβ
  θεραπείαν νοσημάτων τοθ
  στόματος (ούλίτιδος, κακοσμί
  άς) συμφώνως μέ την ι
  ης όδοντοστοιχίας καΐ
  κορώνες έκ διαφόρω
  Τηλίοωνον 6-91.
  ήη σπε
  καί έν Π«Ρ.
  ή ς
  λιή ς
  Τίνες ή
  τείον
  ,βν τέκνων
  Τθν άνδρώ
  'Ετιτλο
  ναλφόβητον
  λον ν' άνε
  ιδν ότιοϊον
  σμο1 είνε τ
  γός τού Ιο
  Καστράτος
  τής έκείσε
  οσνΒσρβε
  τρε σύ εί
  μήσω την
  ΟΙ Φΐλ
  Ή έτσιρείο
  Παρισίοις < των Άγορί Κόρινθος». πλησίον το Τής πλατεΙ ψενεϊον τ^ δύο τούτων ξις· πλησίς Τα συ εγίνοντο ι νεΐου Μου< ου' διότι, ( διέλθη μικ τουτο εΤχε σσν δι' ίδ ών. Έκβΐ τινος δέ π( τοΐχον ήτο λη είς τό ν της τής Γα ΔημοκρατΙ* ϋΐ. ΑΝΤΙΠ ΤΕΧ , ΗΡΑΚΛΕΚ οοοντοϊοιτρίίου ΑΥΤΟΚΙί νητ«. Φορτη "■■■■ ■ ■■ Τί Είδοτΐο ιει σοθ| "•••ι ■■■■εΜ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  ι
  ι
  Ι
  Οί Άθλιοι.
  342ον
  Τό απόλυτον ώς έκ τής αυστηράς τού έξακριβώ
  σεως ώθεΐ τα πνεύματα πρός τό απέραντον κυανοθν,
  δπου άεροβατοϋσιν έν τώ άπείρω.
  Πρός έκκόλαψιν όνειροπολήματος τα δόγμα
  είνε ή προσφυεστέρα άφετηρία" καΐ πρός δημιουργίαν
  μέλλοντος τό όνειροπόλημα άποβιίνει ό άκρογω
  νιαΐος λίθος αύτοθ.
  Ό,τι σήμερον θεωρεΐται ώς ούτοπΐα, αυριον είς
  σάρκα καί όστά μετσβάλλεται. Αί καθωρισμέναι
  γνωμαι είχον διπλήν την άφετηοΐαν. Άρχή μυστη
  ρΐου ηπείλει τό καθρστώς, ώς ύποπτον καί κρυψί
  νούν. Σημείον είς ύψιστον βαθμόν επαναστατικήν.
  Ή όπισθοβουλία τής έξουσίας έξερευνωμένη
  προσκρούει είς την όπισθοβουλΐαν τοϋλαοΟ.Ήέπώασις
  άνταρσιών έκκολάπτει τόν προσχεδιασμόν πραξικο
  πημάτων.
  Έν Γαλλία δέν ύφίστανται εισέτι αί πολύκλα
  δοι κσί πολυσχιδεΐς μυστικαΐ εταιρείαι ώς ή γερμα-
  νίκη ΓΛΐ8Τ«η&αηά καί ό (ταλικός καρβοναρισμός·
  άλλ' ούχ ήττον διενηργοθντο κρύφιαΐ τίνες άναμο
  χλεύσεις, ριζοΰμεναι έν τοίς πνεύμασι βαθμιαΐως
  καί ήδη άπειλητικαΐ. Έν Αϊξ έγεννάτο ή Κουγούρδη
  καΐ έν Παρισίοις μεταξύ τόσων άλλων σωματείων
  ή Φιλική Έταιρεία των Άναλφαβήτων.
  Τίνες ήσαν οί ΦΙλοι των Άναλφαβήτων ; Σωμα¬
  τείον σκοποθν φαινομενικώς μέν την εκπαίδευσιν
  των τέκνων, πραγματικώς δμως την αναστήλωσιν
  των άνδρών.
  'Ετιτλοφροϋντο ΦΙλοι των Άναλφοβήτων. Ά-
  ναλφόβητον έννόουν τόν λαόν, δν πεπτωκότα ήθε¬
  λον ν' άνεγεΐρωσιν. Εύφημισμός ώς βλέπετε, διά
  τόν οποίον δέν πρέπει τις νά γελάση. Οί εύφημι-
  σμοΐ είνε πολύ σοβσροΐ έν τή πολιτική. Ό στρστη
  γός τοϋ ΊουστινιανοΟ Ναρσής έν Ίτσλΐςχ απεκλήθη
  Κασ|τράτος έκ συγκαλίψεως τού άληθοθς οκοποϋ
  τής )έχεΐσε άποστολής τού. ΟΙ Βόρβσροι ώνομάσθη-
  σαν/Βσρβερΐνοι . "Επειτα ή εύαγγελική ρήτρα. «Πέ-
  τρε 'σύ εί Πέτρος καΐ επί ταύτη τή Πέτρα οίκοδο-
  μήοω την Εκκλησίαν».
  ΟΙ φΐλοι των άναλφοβήτων ήσαν εϋάριθμοι.
  Ή έταιρεΐα ήτον έ*τι είς κατάστασιν έμβρύου. Έν
  Παρισίοις συνηθροΐζοντο είς Βύο τόπους πλησίον
  των Άγορών, είς καπηλεΐόν τι έτιονομαζόμενον «ή
  Κόρινθος», περί ου θά γίνη λόγος πσραιτέρω, κοί
  •πλησίον τοθ Πανθέου, είς μικρόν τι καφενειον, επί
  τής πλατεΐας τοθ Άγίου Μιχαήλ, καλούμενον «Κα¬
  φενειον τού ΜουσαΙου». Πλησίον τού ! πρώτου των
  6ύο τούτων μερών κατωκει ή έργατική τοθ λαοΰ τα
  ξις" πλησίον τοθ δευτέρου οί σπουδασταί.
  Τα συμβούλισ των Φίλων των Άναλφαβήτων
  εγίνοντο ουνήθως είς ένδότερόν τι δώμα τοθ καφε-
  νείου Μουσαίου, δώμα διεσιώς τοθ κυρίως καφενεΙ-
  ου" διότι, θέλων νά μεταβή τις είς αύτό, έ'πρεπε νά
  διέλθη μικρόν τίνα καΐ στενόν διάδρομον. Τό δώμα
  τουτο εΐχε δύο πσράθυρα, καί έξοδον άλλην, άγου¬
  σαν δι' Ιδιαιτέρας κλΐμακος είς την οδόν ΧαλικΙ-
  ών. Έκεΐ ώμΐλουν περί πάντων μέν γεγωνυΐα, περί
  τινος δέ πργματος άλλου χαμηλή τή φωνή. Είς τόν
  τοΐχον ήτο καρφωμένος, τεκμήριον ικανόν νά έμβά·
  λη είς τό νόημα την αστυνομίαν, παλαιάς τις χαρ-
  της τής Γαλλίας, ώς ήτο συγκεκροτημένη επί τής
  Δημοκρατίας της.
  (συνεχίζεται)
  ΣΤ. Ι.
  »*-%^^^^-ι^^/'^*—*^%/ν'Χ>^^*'~»^Ο
  ίί
  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΙ
  ΤΕΧΝΙΚΑΙ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ-ΚΡΗΤΗΣ οόός 'Ανδρογϊω (Πλησίον
  6δοντοϊκτρ·ίου χ. Σαραντινίδου).
  ΑΥΤΟΚ1ΝΗΤΑ των Γερμανικών Έργοσταοίων
  ΒΙΙ88ΙΝΟ-ΝΑΟ. Πετρελαιοκίνητα, βενζινοκί-
  νητα. Φορτηγά—Λεωφορεία άπό 2 1)2—15 τόννων.
  ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ τής Γερμανικής Ένώ-
  σεως Έξαγωγέων ΏΕΙνΑΡΟΚΤ.
  Ωφέλιμον φορτίον ά πό 1 1)2—10 τόννων. Τό εργοστά¬
  σιον κατασκευάζει έκτός των συνηβων διαξονικών τύπων
  καΐ ρυμουλκούμενα μετα συοτηματος άνατροπης επι τού
  ρυμουλκοϋ οτηριζόμενα μέσω είόικοϋ συοτήματος στροφής.
  Έλαστικής στηριξεως άξονων (δια μεταφβρας εϋθραστων
  άντικΐιμενων). Δια μεταφοράς ΰλικοϋ επιμηκων διαστά-
  οβων ικορμοι δενδρων, ατήλων, σωλήνων κ.λ.π.) καθώς
  καΐ διά πάσαν χρήσιν.
  ΑΝΤΛΙΑΙ πλωταί, βενζινοκίνητοι, ήλεκτροκί-
  τοι των έργοστασίων ΗΛ ν7ΙΟ.
  Χωρΐς καμμιά εγκατάστασιν κ»ΐ άμέοως μεταφβρό-
  μεναι. Άντλησις άπβ βαθους 50 μ. Απόδοσις μεχρι 100
  χυΑ*'<*Ν»*Γίΐιν1€&νν-ίν5β5 άΥ'Λβυοιν άγρών, πρός ύδρευσιν *^«ΐ άποχβτευοιχ υδάτων, προστασίαν άπβ πυρός, εκκέ¬ νωσιν βοβάτ·.)»- ---ινβίΜν κ.λ.«. Λ ΑΝΤΛΙΑΙ χαμηλής καί μεσαΊας πιέσεως ώς καί τοιαύται ύψηλής πιέσεως. >Τ
  Άπό μηδέν βάθος μέχρι 500 μίτρα καΐ μέ οιανδήπο¬
  τε ανύψωσιν.
  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ άπό 5-5.000 ίππων.
  ΟΙκβνβμικοί, στερΐοί, ολιγόστροφοι.
  ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
  Προτιμηθέντα παρά τού ϋπουργϊίου Γεωργίας.
  ΘΕΙΟΝ των Ίταλικων έργοστασίων 3. Α. Ι. Μ.
  (8. Δ. ΙΝϋϋβΤΚΙΕ Μ1ΝΕΚΑΚΙΕ)
  Καταστρέφει τΐλειοτιρβν τό ώΐδιβν χ«ΐ είναι βΐχβ-
  νβμικώτΐρβν.
  Ζητο&νται πράκτορες είς έλπν την Κρήτην.
  —------
  Τό πρατήριον οΐνων
  Άντωνίου Μπετεινάκη
  |·>-/ν/ν/1Μ
  .----------------
  Ειδοποιεί την πολυπληθή πελατείαν τού δτι
  διαθέτει σοϋμες δλων των ποιοτήτων.
  ΚΡΑΣΙΑ ΠΑΛΑΙΑ ανωτέρα βλων.
  Έγκυκλοττα ιδε ία
  ΑΓ έκείνους πού θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι' όλους
  ΤΟ ΚΑΒΟΥΡΑΚΙ
  Γ.
  Άλλά εάν τα καβούρι» γίνων
  ται κατά τόν τρόπον αυτόν πα-
  ράσιτα άλλων ζώιον καΐ καί αύ·
  τα μέ την σειράν των δέν διαφεύ
  γουν την ίδιαν τύχην. Υπάρχον
  διάφορα μικρωοντάριχ τα όποΐα
  ζοθν παρασιτικώς Ιπ' αυτών. Πρό
  κείται περί δντων τοθ ίδίου γένους,
  -Λ ίποΖα άποτελοθνται κυρίως ά¬
  πό ίνώδει; Εστούς καλουμένους
  ρίζας, μέ τάς οποίας ριζώνουν κυ¬
  ριολεκτικώς επί τοΰ κορμοΰ εις
  τόν οποίον ζοθν παρασιτικώς. Βε¬
  βαίως ενώπιον τοΰ Οπούλου αύτοΰ
  έχθροΰ, ό οποίος άπειλεί πολλά
  κις αυτήν την ζωήν τοθ μαλακο-
  στράκου, τα καβοΰρι δέν έχει
  άφεθή άνιπεράσπιστον άπό την
  φύσιν. Ό οργανισμός τού εχει ό
  πλισθή μέ μιά κολλώδη θυσίαν,
  την οποίαν άφίνει είς την κατάλ
  ληλον στιγμήν καί περιβάλλει
  πανταχόθεν τό παράσιτον. Τό πε·
  ριεργότερον δμως έξ 8λων είνε δ-
  τι τό καβούρι, είς βάρος τοθ ό-
  ποίου ζή είς τόν οργανισμόν τού
  τό παράσιτον, χάνει τας ϊδιότητα;
  τοθ γένους τού καΐ εχει πιστο¬
  ποιήση δτι τό &ρρζν καβοΰρι πού
  φέρει είς τό αώμά τού Ιπ'άρκετόν
  καιρόν τό παράσιτον, έ"χει άλλά-
  ξη γένος καί έ"χει γίνη θήλυ.
  Πολλοί φυσιοδίφαι ήθέλησεν νά
  έλθουν είς έπικουρίαν τής φύσεως
  διά την υπεράσπισιν των δυστυ-
  χών καβουριών άπό τα παράσιτα
  των καΐ άνεζήτησαν τα μέσα τής
  καταστροφ.ής των. Εγένοντο σχε¬
  τικαί προσπάθειαι καί κατωρθώ¬
  θη κατά τα τελευταία ετη διά τής
  ένέσεως είς τόν μικροσκοπικόν
  κορμόν τοΰ παρασίτου μικροβίων,
  νά τό φονεύουν χωρίς νά θίγουν
  τόν δργ<χνιομ.&ν τοθ καρΌυρίου. Ο ΧΟΡΟΣ ΕΙΣ ΤΑ ΖΩΑ Α'. Ό ποιητής πού μάς περιγράφει τό νοικοκυριό τοΰ λύκου μάς πλη- ροφορεϊ δτι: Τέσσαρες έλαφρές σκιές έχόρευαν κάτω άπό τό φεγγάρι. Κάποιος άλλος συγγραφεύς ή- θικολόγος αύτός, έξαίρων τα ά γαθά τής υπομονής, μας περιγρά φεΐ την τελειότητα των ραθμικών κινήσεων πού έκτελοΰν τα ζώα, τα ειδικώς καί μεθοδικως κατό πιν μακράς προπαρασκευής διδα σκόμενα νά έκτελοΰν διάφορα γυ μνάσια. Τρίτος δμως, ίατρός, έν διαφερόμενος νά μελετήση 8,τι ή μπορεϊ νά τάν βοηθήση είς την γε νεσιουργόν αφορμήν των διαφόρων άσθενειών, έπρόσεξεν ιδιαιτέρως τού; λεγομένους χορευτάς ποντι κούς, οί όποίοι έξ άφορμής ενός κληρονομικοθ έλαττώματος τοθ λαβυρίνθου των, Ικτελοθν πρωί καί βράδυ περιεργότατα βάλς.Εάν δμως θελήοτ( κανεΐς νά Ιμβαθύνϊ/ κάπως περισσότερον είς την μελέ την τοθ χοροθ των ζώων, θά κα ταλήξη ταχύτατα είς τό συμπέρα σμα ότι δέν πρόκειται περί μιας έξαιρετικής εκδηλώσεως. Εάν προσέζωμεν τόν ζωίκόν κόσμον π&ύ διάγει τόν βραχύν γ) μακρό τερον βίον τού μέσα είς τα νερό είτε είς τού; αιθέρας, θά άνακα λύψωμεν ίτι παντοθ χορεύουν Είς τα γλυκά νερά, είς τ&ΰς ποταμούς καί τάς λίμνας ζοθν είς μεγάλον αριθμόν κατώτεροι ζωϊκοί όργα νισμοί, μονοκυτταρικοί, έκ των ό ποΕων μερικοί έχουν σφαιρικόν σχήμα καί διαθέτουν προεκτάσεις, ψευδόποδας στερεούς, πού άκτινοβο λοΰν γύρω άπό τό κύριον σώμα πρός 6λας τάς διευθύνσεις καί δί δουν την εντύπωσιν μιας μινια τούρας ηλίου.Μεταξύ των ήλιοζωα ρίων αυτών ύπάρχει τό γένος των λεγομένων χονδροπόδων. Αί κινή σεις των είνε περιεργόταταί. Α£ άκτίνες άποούρονται καίπροβάλλον ται άπό τό κύριον σώμα μέ ρυθ μικότητα απόλυτον Οί ίχθυολό γοι παρετήρησαν 8τι τάς σεληνο φωτίστους νύκτας, ωρισμένα γενή ψαριών πλέουν είς την επιφάνειαν μέ κανονικάς χορευτικάς κινή σεις. Ηά Υ)μ,ποροΰσε κανείς νά επαναλάβη 8,τι είπε ό Βερλαίν. Στροβιλίζουν στήν ίκτασι ενός κοκκίνου καΐ σταχτιοθ φεγ [γαριοθ... (συνεχίζεται) ΧΑΡΙΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΣ Έπειδή ή άξιότιμος πελατεία μας δέν έττρόλα- βε νά έπωψεληθή των τιμών τοθ ΡΑΜΠΞ ΜΑΣ παρατείνομεν τοϋτον διά μίαν άκόμη έβδομάδα. Καί αί νέαι παραλαβαί μας μοντέρνων καί έ- ξαιρετικών ύφασμάτων θά πωληθοϋν είς τιμάς κό- στους χάριν διαφημίσεως. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΝ ΧΡΙΣΤ. ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗ Πλατειά Στράτα Μόνον μέ τό Θαλαμηγόν «ΧΙΟΣ» Καθ» ΚΥΡΙΑΚΗΝ 6 μ. μ. ακριβώς Κατ' ευθείαν διά ΠΕΙΡΑΙΑ (σε 12 ώρες) ΑΙΔΗΗΌΝ (άφιξις Τρίτην πρωΐ) ΒΟΛΟΝ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ. Ταχύτης 14 μιλλίων.—Άνεσις—'Ασφάλεια. Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ ΤαλΙ*. 5-40 Ή έτησία έορτή τοΰ σχολείου Κρητσας. ΚΡΗΤΣΑ Ίούνιο;.—Την Κυρι¬ ακήν 26ψ λήξαντος εγένοντο έν τω έξαταξίψ δη"μοτικώ σχολείφ Κρτ)τσο.;, ή έορτή επί τή λήξει των μαθημάτων. Όλόκληρος ό εύρύχωρος περί- βολος τοΰ αγ_^λεί^υ κατελήφθη υπό πλήθους κόσμου, σχδάν άπά- αης τής κοινωνίας τής κωμοπό¬ λεως μας. Την εορτήν έπίσης έιί- μησαν χί αρχαί. Γενικώς έκ των πρώτων άκίμη ώρών τής εορτής, παρουσιάζετο αορροή τοιαύτη, ώ- στε νά μην έπαρκτ^ διά πολλούς έκ των προσελθόντων ό περίβολος τοΰ σχολείου. Τό πρόγραμμα περιελάμβχνε άπαγγελίας, μονολόγους, διαλό- γους καί άσματα. Έξετελέσθη μετά πάσης επιτυχίας υπό ; των μαθητών καί μαθητριών. Έκ τοΰ συνόλου των έκτελέσϊων απε¬ δείχθη ή φιλότιμος Ιργασία τοθ προσωπικοΰ τοθ σχολείου καί ή άρτια πράγματ: μόρφωσις των μα θητών. Ιδιαιτέρως έτονίσθη καί τό παιδαγωγικόν περιεχόμενον των άπαγγελιών έν γένει, καθώς καί ή έκλεκτικότης των τόσον έπίση; επιτυχώς έκτελ^σθέντων άσμάτων. Ό κόσμος απεχώρησε τής ίορ τής μέ τας καλυτέρα; των έντυ πώσεων. Εί; τάς διδασκαλίσσας καί τού; διδασκάλου; δέν Ιλει- ψαν κατά την ώραν τής άποχωρή σεως χί εύχαριστίαι καί τα συγ ίχαρητήρια τής κοινωνίας μας διά τό έργον των. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ Μετ" ένδιαφέροντο; παρακολου- θοΰντες την έν τή Κοινωνία ημών δράσιν των Επαγγελματικήν καί Βιοτεχνικών Όργανώσεων τής πό¬ λεώς μις καί ιδία την συμμετο¬ χήν αυτών είς παν 8,τι έξυψοΐ έν τή συνειδήσει τοΰ Κρητικού λαοΰ τα θρησκευτικά καί Έθνικά ι δεώδη, ώς διεδηλώρη τουτο έν τή προθυμία τής άποδοχή; ύπ' αυτών τής προτάσεως μα; πρός τα άξιόχιμα συμβούλια των Όρ¬ γανώσεων δπως συμμετάσχωσιν είς τό μνημόσυνον, τό οποίον έτε- λέσαμεν κατά την παρελθοΰσιιν Κυριακήν έν:τή γεραρα Μονή Άγκαράθου είς την μακαρίαν μνή μην τοθ πολυάθλου Οικουμενικού Πατριάρχου καί άδελφ&Ο τής Μο- νής ταύτης Κυρίλλου τοΰ Λουκά¬ ρεως, περιβάλλομεν διά : θερμών εύχαριστιών καί εύλογιών τάς Όργανώσεις ταύτας Ι Ό Κρήτης Τιμοθεος ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ό Δήμαρχος Ηρακλείου διακηρύττει δτι Ικτίθεται είς πλειοδοτικήν δημοπρασίαν ή ένοικίασις διά τό οίκον, έ'τος 1938—39 τοϋ Δημοτικοϋ φό· ρου επί των παραγομένων έν τώ Δήμω άμπελουργικών προϊ όντων ήτοι σταφίδος σουλτα¬ νί, σταφίδος τσχτα καΐ λιάτι- κης καί σταφυλών έν γένει (έπιτραπεζίων καί πρός οίνο- ποίησιν), συμφώνως πρός τό άρθρον 318 τοθ Κώδικος τής Δημοτικής Νομοθεσίσς. Ό φόρος έχει ορισθή είς δύο τοίς εκατόν (2 ο)ο επί τής κατ' οκάν τιμής χονδρικής πω λήσεως των προϊόντων τού¬ των ώς ή τιμή αυτή καθωρί¬ σθη υπό τοϋ Δημοτικοϋ Συμ- βουλίου ήτοι διά την σταφΐδα σουλτανί είς Δρ. 10 κατ' ό- καν, διά τόν ταχτδ καί λιάτι- κη είς Δρ. 5 καί διά τάς στα φυλάς έν γένει είς δρ. 1. Ό τρόπος τής βεβαιώσεως καί είσπράξεως τοΰ φόρου υ¬ πό τοΰ ένοικιαστοϋ καθορίζε- ται διά τοϋ άπό 15)20 Όκτω- βοίου 1926 σχετικοϋ διατάγμα τος. /, Ή δημοπρασία θά διεξαχθή είς τό Δημοτικόν Κατάστημα ενώπιον τής Δημαρχιακής Έ- παροπής την 4ην Ιουλίου 1938 ημέραν Δευτέραν άπό 11 —12 ώρας π. μ. Πρώτη προσφορά όρίζεται δραχ. 50.000, ή δέ εγγύησις όρίζεται είς Δρ. 15 000. Οί σχετικοί δροι ενοικιάσε¬ ως ευρίσκονται είς την Οικο¬ νομικήν Υπηρεσίαν τοθ Δή- μου ένθα δύνανται οί βουλόμε νοι νά λάβωσι γνώσιν. •Έν Ηρακλείω τή 1 Ιουλί¬ ου 1938 Ό Δήμαρχος Ηρακλείου Μήνας Γεωργιάδης — Αί μεταδόσεις τού ραδιο- φωνικοϋ σταθμοΰ Αθηνών. Ό ραδιοφωνικός αταθμός Αθη¬ νών θά μεταδώση σήμερον ώραν 7 μ. μ. Μετεωοολογικον δελτίον. 7.ΙΟ' εϋθυμοτ Ίίλληνικό τραγοΰδι (όίσκοι). 7.45' συναυλίαν δια τής μικράς όρχήστρας τού σταθμοΰ. 8.15' εκκλησιαστικήν μουσικήν (ύίσκοΐ). 8 30' θρηακευτικήν ομι- λίαν. 8.40' ρεσιτάλ τραγουδιοΰ υπο τής κυρίας Ροόσου. 9.10' εκ¬ τέλεσιν φοιτητικής χορωδίας τής πανεπιστημιακπς λέσχης υπο την δ)3ΐν τοΰ κ. Θεοδ. Σπάθη. 9.45' εΐδπσεις. 10 ποικίλην μουσικήν υπό τής μικράς όρχήστρας τοΰ σταθμοΰ. 10.4·5' είδήσεις. 11 έ- λαφρό έλληνικο τοαγοΰόι υπό τής δεσποινίδος Άδαμαντίθ" 'Λμ βράζη. 11.30" μουσική χορ^ύ (δί- σκοι). Τό αΰριωνέ>ν πρόγραμμα ε¬
  χει ώ; εξής: "ϋρα 7 μ. μ. Νετεω-
  ρολογικον δελτίον—χρηματιστή¬
  ριον. 7. ΙΟ' μουσική όρχήστρας
  (δίσκοι). 7.30' έβδομαδιαία άθλη
  τική άνασκόπηίΐς. 7.40' συνέχεια
  μουσικής όρχήστρας (δίσκοι). 8.15*
  όμιλία τοϋ ΰπουργοΰ Προνοίας
  περί τής προστασίας τής μητρότη-
  τος καΐ τής παιδικής ήλικίας. 8.
  30' ρεσιτάλ τραγουδιοϋ υπό τής
  κ. Κοντογιάννπ- 9 . συναυλία τής
  μικράς όρχήστρας τοϋ σταθμοΰ.
  9Λ5' είδήσεις. 10 συνέχεια τής
  βυναυλίας τής μικράς όρχήστρας
  τοΰ σταθμοΰ. 1Ο.45' εΐδήσεις. 11
  έλαφρό τραγοΰδι υπό τοΰ τβνό-
  ρου κ. Μιχαήλ Κοφινιώτου. 11.30'
  μβυβική χοροΰ (δίβκοι).
  —Αί έπαρχιακοΐ οδοί τής
  Σητείας.
  Πληροφορούμεθα ότι έντός
  τής προσεχούς εβδομάδος θά με
  ταβή είς Σητείαν ο άρμόδιος μη
  χανικός Ίνα προβή είς την χάρα
  ξιν τοΰ δρόμου άπό γεφύρας
  Μπαρίτη μέχρι τοΰ χωρίου Τουρ
  τούλων. Κατά την χάραξιν τοΰ
  δρομου αϋτοΰ τόν οποίον οί, κά
  τοικοι θά κατασκευάσοον διά
  προσωπικάς εργασίας, δεδομένου
  ότι δέν χρειάζονται τεχνικά έρ
  γα, οί κάτοικοι Συκιάς, Βορροΐ
  καΐ Παπαγιαννάδων θέλουν συν
  δεθή έπίσης αύτοκινητικώς συνε
  χίζοντες διά προσωπικής έπίσης
  εργασίας την κατασκευήν άμαξι
  τής όδοΰ άπό Τουρτοΰλων μέχρι
  τοΰ χωρίου των.
  Βασίλειον τής Ελλάδος
  Πρακτικόν Γεωργικόν Σχολεί¬
  ον Γόρτυνος Μεσσαράς Κρήτης.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Ή Γεωργική Σχολή Μεσσαράς
  Κρήτης φέρει είς γνώσιν των εν¬
  διαφερομένων δτι προκηρύσσει διά
  την Την Ιουλίου καί ώραν 10—
  12 π. μ. πλειοδοτικήν δημ&πρα
  σίαν έκποιήσεως 4 000 (τεσσάρων
  χιλιάδων) οκάδων ελαίου.
  Ή δημοπρασία γενησεται έν Η¬
  ρακλείω καί είς τα γραφεΐα τής
  Γεωργι/.ής υπηρεσίας.
  Οί ο^υλόμενοι δύνανται νά λαμ
  βάνωσι γνώσιν των δρων τής δη·
  μοπρασίας άποτεινόμενοι είς την
  Γεωργικήν Σχολήν Μεσααρίς
  καθ' εκάστην.
  Έν Γορτυνι τ^ 28'Ιουνίου 1938.
  Ό Διευθυντής τής Σχολής.
  Γ. Κάβοορας
  ΑΘΗΝΑΊΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
  ,ιΜΠΑΓΚΕΙΟΝ"
  Πλατβΐα Όμονοίας
  Τηλ. 30.495
  70 Δωμάτια
  ιιΓΑΛΛΙΑΣ"
  Όδός Σταδίου 57
  Τηλ. 30.236
  70 διπλά καΐ 70 μονά.
  Τα κέντρα των άπανταχοΰ Κρητών.
  Άνακαινισθέντα καί υπό την νέαν διεύθυνσιν:
  Παναγΐώτη Τζαννή & Σία
  Παρέχουσι συγχρβνισμένα ώραϊα μεγάλα δωμάτια, εύ·
  άίρα καΐ μέ θαυμαβίαν θέαν είς τό κέντρον των Αθηνών.
  Άσανσέρ—Ζεστά καί κρύα νερά.—'Υπηρβσία άρτιω-
  τάτη.— Τιμαί άνάλογοι καΐ λογικαί.
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Πσλ. Νομαρχίσς
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Ποωϊα Κυριακής
  3 Ιουλίου 1938
  123 Ώρα
  ΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙ ΑΠΑΙΣΙΟ Δ Ο ΞΙΛ
  ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
  ΤΗΣ ΕΚΟΕΣΕΟΠΟΥ ΧΟΝΤΣΟΝ
  ΔΕΝΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
  ΤΗΣ ΜΕίΛΛΗΣ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Ιουλίου (τού άντα
  ποκριτοΰ^ μας). — Σημερινά τηλεγρα-
  φηματα έκ Λονδίνου άναφέρουν ότι με
  ταξύ των αγγλικών πολιτικών κύκλω1
  έκφράζεται άπαισιοδαξία κατόπιν τής
  ύποβολής τής εκθέσεως τού διπλωμα-
  τικοΰ πράκτορας τής Αγγλίας είς τ
  .ϋπούργκος κ. Χώντσον.
  Καθ* «α άφήνουν νά εννοηθή οί αγ
  ή έ
  γλικοί κύκλοι, ή έκθεσις τοΰ κ.Χώντσον
  γ ή ς
  δ έν ίκανοποιεΐ έξ ολοκλήρου τα
  ματα τής Μεγάλης Βρεττανίας.
  αίτή
  ΕΙ! ΤΗΝ ΚΑΤ1ΛΟΝΙΑΝ ΑΗΕΚΡΟΥΣΟΗ
  ΝΕΑ ΕΟΙΟΕΣ[Σ_Τ£ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ
  ΕΟΙΤΥΧΙΑΙ ΤΟΝ Ε8ΗΙΚ0Ν ΕΙ! ΚΑΣΤΕΓΙΟΝ
  ΛΘΙΙΝΑΙ 2 Ιουλίου (τού άνταπο-
  κριτοΰ μας).—Τηλεγραφοΰν έκ ΙΙαρι
  σίο>ν ότι νέα επίθεσις των κυβερνητικών
  εκδηλωθείσα είς τό μέτωπον τής βορεί
  ου Καταλωνίας απεκρούσθη υπό των
  έθνικών.
  Έξ άλλου δυτικώς τού Καστεγιόν
  τα έθνιχά στρατεύματα εσημείωσαν ση·
  μαντικας επιτυχίας καταλαβόντ'χ ώρισμέ
  νας βτρ«τηγιχάς θέσβις, διά των οποίων
  άνοίγεται ήδη ή όδός πρός τό Σ«γ·
  κοΰντο.
  ΝΕΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑΙ ΑΡΧΑΙ
  ΕΤΚΑΤΕΣΤΑΟΗ!ΑΝ_ΕΙΣ_ΤΟΝ Β ΟΛΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Ιουλίου (τού άνταπο-
  κριτοΰ μας).—Έκ Βόλου αγγέλλεται
  ότι έγινε σήμερον έκεί ή εγκατάστασις
  των νέων δημοτικών άρχών, κατόπιν τής
  απολύσεως τού τέως δήμαρχον» Βόλου
  κ. Σπυρίδη.
  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ κ. ΙΩΑΝ. ΜΕΤΑΞΑ
  ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Ιουλίου (τού άνταπο>
  κριτοΰ μας). — Ό πρωθυπουργός κ.
  •Ι. Μεταξάς μεταβάς την πρωΐαν είς
  τό Γ-Αογιστήριον συνειργάσθη μετάτοΰ
  ύπουργοΰ των θίκονομικών κ. Απο¬
  στολίδη καί των ανωτέρων ύπαλλήλων
  τού Γενικοΰ Αογιστηρίου. Αί συνεργα¬
  σιαι αυται άφεώρων την ρύθμισιν δια¬
  φόρων ζητημάτων.
  Η ΕΚΟΕΣΙΣ ΠΡΑΤΜΑΤΟΓΝΟΜΟΣΥΝΗΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΚΗΗ ΤΙΣ ΥΟ. ΠΕΡΑΙΧΑΡΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Ιουλίου (τού άνταττο-
  κριτοΰ μας). — Ενώπιον τού Κακουρ·
  γιοδικείου, όπου ώς γνωστόν συνκγίςε-
  ται ή δίχη τής Ύβόνης Ηερδικά-
  ρη, άνεγνώσθη σήμερον ή έκθεσις των
  πραγματογνωμόνων δύο αξιωματι¬
  κών, επί των περιστατικών τού φόνου
  τού ΠερΒικάρη. Ή έκθεσις άποκλεί·
  εί τό δυνατόν τής σκοπεύσεως άπό τής
  κλειστής θύρας.
  Ο ΤΟΥΡΚΙΚΟ2 ΣΤΡΑΤΙΙΣ ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ
  ΕΙΣΤΟΣΑΝΤΖΑΚΙΟΙΠΗ^ΑΛΕΙΑΝΑΡΕΤΤΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Ιουλίου (τού άνταπο-
  κριτού μα«).—Κατόπιν τής συμφωνίας
  Γαλλίας καί Τουρκίας επί τού ζητήμα-
  τος τού σαντζακίου τής Άλε^ανδρέτ-
  τας, ό τουρκικός στρατός είσέρχκΐοιι
  τό -ιπόγευμα σήμερον είς τό σαντζά-
  κιον.
  ΕΙΣ ΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΜΕΤΩΠΑ
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑ1 ΟΙ ΒΟΙΥΙΒΑΡΔΙΣΐνΐΟΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Ιουλίου (τοΰ άνταπο.
  •κριτοΰ μας).—· Τελευταίαι πληροφο¬
  ρίαι μβταοιδόμεναι παρά των πολεμι·
  κων άνταποκρι-ών τ'5ν εύρωπαϊχών ε¬
  φημερίδων είς τα δι ίφορα ίσπανικά
  μέτωπα, άναφέρουν ότι οί έθνικοί έσυ-
  κ*» χΟές τούς βομβαρδιαμούς.
  Τό νέον Άγγλονερμανικόν σύμφωνον. £Γ|
  Τό κείμενον^απαντήσεως^'^
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 2 Ιουλίου (τη¬
  λεγραφικώς) —Κατόπιν πολυ-
  ημέρων διαπραγματεύσεων ό
  ύπουργός των θίκονομικών
  σέρ Σάϊμον ανήγγειλε χθές
  τό εσπέρας την τακτοποίησιν
  τοϋ ζητήματος των χρεών
  τής Αυστρίας πρός την Αγ¬
  γλίαν κσί την σύναψιν είδι-
  κοϋ συμφώνου μετά τής Γερ-
  μανίας.
  ΟΙ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΙΝΑΝ
  χωρών είς τό
  λεξανδρέ ττας
  Σανζάκιον Ά-
  Ό πρεσβευτής
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 2 Ιουλίου (τηλε¬
  γραφικώς).— Αγγέλλεται έκ
  Χόνκ—Κόγκ δτι χθές έρρίφθη·
  σαν είς την περιφέρειαν ταύ¬
  την υπέρ τάς εκατόν βόμβας
  υπό ίαπωνικών άεροπλάνων.
  Οί βομβαρδισιΐοί ούτοι ένθυ-
  μίζουν τοΰς τελευταίους βομ-
  βαρδισμούς τής Καντώνος. Ό
  άκριβής άριθμός των θυμά-
  των δέν εγνώσθη άκόμη. Πάν¬
  τως οί νεκροί καΐ οί τραυμα-
  τίαι ύπερβαίνουν τούς χιλί¬
  ους.
  — Αί ΓαλλοτουρκικαΙ δια-
  πραγματεύσεις
  σαν χθές αίσίως
  ετερματίσθη¬
  διά τής υπο
  γραφής συμφώνου μεταξύ των
  δύο κρστών κατόπιν πλήρους
  άποδοχής των εκατέρωθεν ά-
  πόψεων. Ο κ. Μποννέ έσχε
  χθές μίαν τελευταίαν συνάν¬
  τησιν μετά τοΰ Τοΰρκου πρε-
  σβευτοθ μετά την όποιαν α¬
  νήγγειλε τό ευχάριστον γεγο
  νός είς τούς άντιπροσώπους
  τοϋ τυπου. Διά τοΰ συμφώ-Ι
  νού αύτοϋ έξασφαλίζεται στρα
  τιωτική συνεργασία των δύο
  τής Τουρκίας είς δηλώσεις τού
  πρός τόν Παρισινόν τύπον ε¬
  ξέφρασε τάς ευχαριστίας τού
  πρός την γαλλικήν κυβέρνησιν
  καί ετόνισε την σημασίαν τοΰ
  ΰτΐογραφέντος συμφώνου.
  —Τηλεγραφοΰν έκ Λονδί¬
  νου δτι χθές είς τό Φόρεϊν
  "Οφφις ό "Αγγλος είς ΜποΟρ-
  γκος άντιπρόσωπος κ. Χών-
  τσον έγινε δεκτός είς μακράν
  ακρόασιν παρά τώ λόρδω
  Χάλιφαξ είς τόν οποίον έπέ
  δωκε τή^ απάντησιν τοΰ οτρα-
  τηγοΰ Φράνκο είς τάς τελευ¬
  ταίας εντόνους διαμαρτυρί¬
  ας ττΐς άγγλικής Κυβερνήσεως
  διά τούς βομβαρδισμούς των
  νητικών καί έφοδιασμένων
  δι" άντιαεροπορικών τηλεβό
  λων. Περαιτέρω ό στρατηγός
  Φράνκο όρίζει λιμένα είς τόν
  οποίον νά δύνανται νά πά
  ραμένουν άνευ κινδΰνου τα
  άγγλικά πλοϊα.
  —Έκ Τόκιο τηλεγραφείται
  δτι παρά την μεγάλην αντί¬
  στασιν των Κινέζων τα ία-
  πωνικά στρατεύματα προχω-
  Χό
  ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΦΡΑΝΚΟ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΒΙΕΡΟΣΙΝ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ
  ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΑΝ
  ροϋν πρός τό Χανκόου.
  —Αγγέλλεται ή υπογραφή
  έαιτορικοΰ συμφώνου μεταξύ
  Ιταλίας, ΊαπωνΙας ί Μ
  τζου«·ουό.
  ΟΙ ΓΑΛΛΙΚΟΙ ΕΐΟΠΛΙΣΜΟΙ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 2 Ιουλίου (τηλε
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Ιουλίου (τοΰ άντ»,
  ποκριτοΰ μας).— Νεώτεραι πληροφο¬
  ρίαι έκ τής άγγλικής πρωτευούσης ά-
  καί Μαν ναφέρουν ότι συνεζητήθη έκεΐ υπό της
  άγγλικής κυβερνήσεως ή άποψις τού
  στρατηγοΰ Φράνκο 'διά την σύστασιν
  ούδετερου λιμένος είς την ανατολικήν
  Ισπανίαν.
  Κατά τάς αύτάς πληροφορίας ή ά*.
  αγγλικών πλοίων έντός των νραφ^^__Ή 'γαλλική κϋβέρ ποψις τοΰ στρατηγοΰ δέν κρίνιται ίχάνο
  κυβερνητικών Ίσπανικών λιμέ- νηαις ανεκοίνωσεν δτι δέν πρό ποιητική διά την Αγγλίαν καί συνεπώς
  νων. Είς την απάντησιν ταύ·κειται νά ναυπηγήση. πολεμι- ~«λ«λλΛ*-*ε.
  την ό στρατηγός "" " '
  Φράνκο
  δικαιολογεΐ τούς βομβαρδι
  ώ ί Έ
  σμοΰς ώς
  λαμβάνει
  τυχαίους.
  δτι λόγω
  Έπανα
  τοΟ με
  μβ
  γάλου ϋψους είς τό οποίον
  ϊπτανται τα άεροπλάνα των
  έθνικών οί άεροπόροι δέν δύ
  νανται νά άναγνωρίσουν την
  έθνικότητά των είς τοΰς κυβερ
  νητικούς λιμένας. Προσθέτει
  δέ δτι είς τό μέλλον δέν
  πρόκειτσι νά Ιπαναληφθοϋν
  οί βομβαρδισμοί αγγλικών
  πλοίων λαμβανομένων δλων
  των δυνατών μέτρων. Δια
  τηρεΐ δμως τα δικαίωμα τήο
  συνεχίσεως των βομβαρδισαών
  των πλοίων των ευρισκομένων
  έντός των λιμένων των κυβερ
  κά μεγαλυτέρας των 40 χιλ.
  τόννων χωρητικότητος, έφ' δ-
  σον καί άλλα εύρωπαϊκά κρά
  τη δέν πρόκειται νά πράξουν
  τουτο.
  — Αγγέλλεται έκ Πράγας
  δτι χθές έλαβε χώραν μεγά-
  λης σημασίας υπουργικόν συμ
  ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΦΟΒΟΙ ΝΕΟΝ
  ΕΠΙΔΡΟΜ0Ν
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Ιουλίου (τοΰ άντάπο-
  μοκρατίας κ. Μπένες, παρου
  σία καί τού πρωθυπορργοΟ
  κ. Χότζα. Τό υπουργικόν συμ¬
  βουλιον ήσχολήθη μέ τό κατα
  στατικόν των μειονοτήτων.
  —Ή Όλλανδία άνεκοίνω
  σεν δτι θά συμπράξτ) είς την
  διεθνή επιτροπήν έλέγχου έν
  Ισπανία.
  Ή δερμοκρασία καί αι έν γένει
  καιρικαί συνθήκαι κατά τόν π. μί,να.
  βούλιον υπό την προεδρίαν! κριτοΰ μας).— Καθ' ά αγγέλλεται έκ
  τού προέδρου της Τσεχικής δη|τοΰ έξωτερικοΰ, μεταξύ τΚΰν διεθνων
  κύκλων έκφράζονται φόβοι περί συνε-
  χίσβως των βομβαρδιβμών' των ίσπα·
  νίκων λιμένων καί έπομένως καί των
  είς αύτούς ήγκυροβολημένων πλοίων.
  ΟΙ ΚΙΝΕ20Ι ΑΝΕΤΙΝΑΙΑΝ
  ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ_ΤΟΥ^ΓΙΑΓΚΤΣΕ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Ιουλίου (τού άνταπα-
  κριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ τής 'Ά-
  «'■» Άνατολής ότι οί Κινέζοι άνετίνα-
  πω
  Ό ενταύθα Μετεωρολογΐ
  <ός Σταθμός εξέδωκεν επί τή ήξει τοΰ μηνός Ίοθνίου τό <ατωτέρω δελτίον περί των έπικρατησασών κατά τόν μη" να τούτον καιρικών συνθηκών ίς την περιφέρειαν αΰτοϋ: Ή θερμοκρασία κατά τόν μήνα Ιούνιον διεκυμάνθη με σξύ των 13,3ο καί 30,5ο. Ό μέσος μηνιαΐος δρος τής θεο μοκρασίας ύπελογίσθη είς 23, 7ο. Άπό ύγρομετρικης άπόψε ως ή σχετική ϋγρασΐα διεκυ μάνθη μεταξύ των 42,7 < )ο καϊ 76, Ο ο)ο, υπολογισθέντος τοΰ μέσου μηνιαίου δοου τής σχετικάς ύγρσσίαςείς 60,6 ο)ο Κατά τόν αυτόν μήνα παρε τηρήθησιν 18 ήαέραι θέρους καθ" άς ή μεγίστη θερμοκρα σία ήτο μεγαλυτέρα ή ϊση πρός 25 ο)ο, 2 ημέραι τροπι καί καί 2 νόκτες. Οί έπικρατήσαντ?ς άνεμοι ήσαν οί βόρειοι οΐτινες καί διετήρησαν δροσερόν τόν και¬ ρόν καθ" δλην την διάρκειαν τοΰ μηνός. Βροχή κατά τόν μήνα τούτον δέν εσημειώθη· Κατά τό δελτίον τιμών άγοράς τού Έμπορικοϋ καΐ Βιομηχανικοϋ Εηιμελητηρίου αί διακυμανθεισαι θέ εύθ ί δό ΑΝΕΒΛΗΘΗΣΑΝ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΕΝΝΙΣ Λόγω ασθενείας δύο άθλη- ριών τής ομάδος τέννις Χα- Ίων ανεκλήθησαν δι" εοθετώ- ερον χρόνον οί άγώνες τέννις <υπέλλου Βοΐλα1938ο'ίτινες ε¬ πρόκειτο νά γίνουν σήμερον. ά διατεθέντα είσιτήρια θά I- σχύσουν δταν θά πραγματο¬ ποιηθή ή συνάντησις διά τό ύπελλον ή δύνανται νά επι- ι Σάπωνες λευκοΐ α' δρχ. ττραφοϋν. Ι „ * . .. * Ρ! ΖΙ Ο ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τό Διοικητικόν Συμβούλιον ών Ίδρυμάτων ΚαλοκαιρινοΟ οι' αποφάσεως τού καί κατό πιν των γραφέντων είς τάς άθηναϊκάς εφημερίδας διά ήν σημασίαν τοΟ Καλοκαι- ρινείου δραματικοθ διαγωνι- σμοθ, ηύξησε τό^έπαθλον τοΰ ιΐαγωνισμοϋ άπ6 5 000 είς Ο.ΟΟΟ, δηλ. τό έτε>^πλασία
  Έ έδί ό
  Κατ' ανακοίνωσιν τής άνα
  χ1έΤενταυθα"ΐιμΐΓτ"δν οΓα'φορ^ν! λ°Ρ°ύσης την διοργάνωσιν τής
  Ιέκδρομής των έκπαιδευτικών
  έπιτροπής, έματαιώθη ή έξαγ-
  γελθεΐσα διά την άλλην Έλ-
  λάδα έκδρομή τούτων. Άντ*
  αυτής θά διοργανωθή ετέρα
  είςΚωνσταντινοΰπολιν άπό τής
  28 Αύγούστου μέχρι τής 10
  Σεπτεμβρίου.
  εγχωρίων προιόντων είχον ώς ά
  κολούθως:
  Σουλτανίναι δρ.
  Ελεμέδες
  Ταχτάδες
  "Ελαια 3—5ο
  Πυρηνέλαια
  ΠυρηνελάΙου ά'
  Μουργελαίου
  »
  ΟΙνοι Αρχανώ
  » Μαλεβ.
  Μέταξα
  Δίκταμος ήμ.
  β
  μίστ.
  Κοιθή
  Βρώμη
  Βϊκος
  19
  9
  7
  24.80
  17
  1 20
  18
  17
  16
  15
  16
  15
  45
  6
  500-550
  90
  9- 10
  4.20-5
  5. -6
  4 50—5
  Η ΔΙΕΘΝΗΣ
  ΕΚΘΕΣΙΣ ΘΕΣ)ΝΙΚΗΣ
  Είς την Νομαρχίαν συνεκρο
  Έπίσης έδιπ/,ίΓσΤασε τό | ΤΓ)θη χθές συνεδρίασις είς ήν
  μετέσχον οί προϊστάμενοι &ι
  αφορών όργανισμών καί όρ
  Ι γανώσεων προκειμένου νά κα
  θωρίζετο κατ' αυτήν τό άνα-
  λογοΰν είς έκαστον των όρ¬
  γανισμών τούτων ποσόν πρός
  κάλυψιν των έξόδων τής προ
  σεχοθς εκθέσεως έν Θεσσαλο¬
  νίκης
  απαιτούμενον διά *όν σύλλο-
  Όν ό «Παρνασσός» καί την
  ριτικήν επιτροπήν τοϋ διαγω-
  ισμοϋ ποσόν, άπό 4 000 είς
  .000. .
  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
  Ή παρά τή Νομαρχία Ήρα-
  ,λείου στατιστική ύπηρεσία ά
  ηύθυνε πρός τδν Δήμαρχον Ή-
  ακλείου καί τούς προέδρους των
  οινοτήτων τοΟ νομοΰ έγκύχλιον
  ής πα^αγγέλλει νά καταρτίσω·
  καί ύίΐοβάλωσι το συντομώ
  ερον πίνακας μέ άκριβείς πλη·
  οφορίας περί τής πριΖλεπτμζ-
  ής είς τάς περιφερείας αυτών
  αραγωγής είς οκάδας των είδ'ίν:
  ΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΤΗΣΕΜΠΟΡ. ΣΧΟΛΗΣ
  Πλτ]ροφορούμεθα ο'τι οί έπιτυ-
  χόντες είς τόν εισιτήριον
  διαγωνισμόν μαθηταί δέον κατά
  διαταγήν τοθ ύπουργείου Πχι-
  δείας νά έγγραφώσιν άμέσως, διά
  νά μή καταλάβωσι·/ άλλοι
  Οέσεις των. Αί εγγραφαί θά
  ε
  ΚΒπνόθ," σταφίδος"μαύρης,""στ* ™τ™_™Η* ^ΪΤ μέ,Χ^'
  μ
  ίδος (5νζακ:άς (ταχτά), σταφ.
  ος αουλτανίνας, ντοματών, σύ·
  ών ξίΐρών, σύκων χλωρών, ά-
  μυγδάλων, καρύων, μήλω/, αχλα
  δίων, χαρουπίων, καστάνων β«-
  λανιδίων, φυστικίων, ροδακίνων,
  βερυκόκκων, χερασίων, βυσσίνων,
  δαμασκήνων, κυδωνίων, μπανα-
  νών.
  τάς
  γί¬
  η μχρ τής
  5ης Ιουλίου, όπότε κλείει ή
  ΤΡΑΠΕΖΠΊΚΑ
  Αφίκετο είς την πόλιν μας
  ό Διευθυντής τοΰ ύποκατα
  στήματοςτής'Ιονικής Τραπέζης
  Χανίων κ. Μπάκος.
  ΕΝΙΣΧΥΣΙΣ
  ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ
  Ό Θεοφιλέστατος Έπίσκοπος
  Πέτρας κ. Διονύσιος Μαραγκουοά
  κης, άπίιτειλε πρός τάν Τοπικόν
  "Εφορον Ηροσκόπων Βιάννου κ.
  Ί. Γουνϊλάκην δικηγόρον, δραχ¬
  μάς χιλίας πρός ενίσχυσιν τής αύ¬
  τόθι προσκοπικής Όμάδος.
  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ
  Σήμερον συναντώνται είς,
  τό γηπεδον Χάνδαξ αί ποδο-1
  σφαιρικαί όμάδες τής πόλε
  ής ζ
  ξαν τό φράγμα τοΰ ποταμοΰ Γιαγκτσέ
  αποβλέποντες είς την παρεμπόδισιν τής
  προελάσεως των Ίαπώνων πρός τόΧαν
  κόου. Κατόπιν τούτου προβλέπ&ται ότι
  ή προέλασις ϊών Ίαπώνων θά συναντή'
  ση νέας δυσχερείας καί ότι πιθανώς θά
  άνακοπή.
  ΑΚΗΣΥΧΙΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΤΥΧΗΗ
  ΤΟΥ 2ΕΥΓ0ΥΣ ΛΙΤΒΙΝΩΦ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Ιουλίου (τοΰ άνταπο·
  κριτού μας).— Τηλβγραφήματα έκ 1%Ιό-
  "χαζ μέσω Βαρσοβίας κ»ί Βερολίνου,
  άγγέλλουν ότι άγνοβΐται τό μέρος είς
  τό οποίον ευρίσκεται ό έπίτροπος ε¬
  πί των Εξωτερικών τής Ρωσσίας Αιτ·
  βίνωφ καί ή «ύςυγός τού καί ότι έκ·
  φράζονται άνησνχίαι διά την τύχην «,ύ·
  των-
  Ο
  ΑΓΚΥΛΟΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΕΝΝΗΣ
  ΕΜΦΑΝΙΣΘΗ ΕΙΣ ΠΡΑΓΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Ιουλίου (τού άντα·
  ποκριτοΰ μας). — Καθ* ά τηλεγραφούν
  έκ Ηράγας είς τάς έκ&ΐ σημερινάς έ-
  πιδείξεις των σοκόλ θά εμφανισθή ό
  άγκυλωτός σταυρόςτών σοκόλ τής Ίβι-
  έννης. "Υπό των άρχών τής Πράγας
  πχρβσχέθη πρός τουτο ή σχετική
  δεια.
  α·
  ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΖΕΤΑΙ ΤϊΊϊΟΑΪΚΪΣ
  ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΙΈΒΜ

  φ μ^ΓτηΓ πόΤε &Ρ*£ΐΙ ^Ί^^^
  ως Ενωσις Γυμναστικών Όρ «°^·*»5%,Θι1*; Αποστολίδη, τοΰ
  γανώσεων καΐ Όμιλος Φιλά *?ΰ -»ί?2»?·»υ τού Γενικοΰ Α
  Ό
  ρου. Ό
  είνε έκ τής σειράς τοϋ
  αγών
  εφετει
  νού πρωταθλήματος προβλέ
  πετσι δέ πεισματώδης λόγφ
  άμφο
  τής άρτιας συνθέσεω'ς
  τέρων των όμάδων.
  κ. Παπαχριστοπούλου εγένοντο έπανει·
  λημμέναι συσκέψκις διά τα
  των βυντάξεων. Τινών έκ των
  ών τούτων προήδρευσεν
  πουργός λαβών
  τής
  ο
  κ.
  προσωπικώς
  ΟΡ Ε Α Ι
  Ό Ήγούμενος τής Ίερα; Μο-
  νής Επανωοήφη είς την οποίαν έ-
  γνώσιν
  ΤΟ ΓΕΥΜΑ10ΝΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚ0Ν
  προσέφερεν είς τό «Άσυλον τής Συμβουλίου τής ένώσϊωί
  Ιεροντισσας» ποσότητα ελαίου ««αλλήλων παρετάθη χθ£
  Έττΐσης ό φαρμακοποιός Χ% πό. ^^ ™* >« ^ημητρά
  λεως μ«ς κ. Σα,κράτης Χβν'ιωτά.
  νης προσέφερεν είς τό «Άσυλον
  τή; Γερόντισσας, 200 δραχ. ι1ς
  %4^
  . ^ημητρά,θυ
  ενώσεως εξέφρασε την
  Ύ««ί
  κ
  χ«ί
  πρός
  χαι β
  μίοίΐ πλείστα
  μ«τ«ν των
  «βμίνως
  ενδιαφέρον τη< τιΐχβι *«·*«< 8λα τα φά 8 ηροβλήματα. "Ηδαπ Κβ τό ζ τ* ηοζπμς ίίνιων λόγω τ προόδου, έπαγ ζήτημα τής άσ τής ιδρύσεως χ α$ τοΰ ταμείοι ίπβιγγελματιών χνών, τό ζήτηΐ χορώβεως τού . δνά τής έκδβαε κης νομοθεβίας άλλα. Μ έ νούν τημκ τής επ χαί βιοτεχνική 8ώς καΐ τό ζή ι γΐλματικής σ' ψΐί έπομένως οϊως θά στρέ την ρύθμισιν τ αυτών. Άλλα τό ζή γελματικής κβ πίστεως, δέν είς την Έλλβ νκι ενα ζήτη^ φέρει καί ό; Χώρας. ; Αύτό οΐίμπεραίνβτα» ζητήβεις πού ι 9«γχληθέν εσ; ΐίρωτεΰουσαν ι "Οολο,^ διεβνέ ουνέδριον. Δ νέδριον αύτό υπήρξεν ή ίδρυ π«ζδν καί ή νβμβθεσίας ε ^Ρ«τη πρός ρ τημάτων αύτο ·ί>*·βίβ ή δι
  την ασκή
  πίοτεως
  τ«» ουτε
  «4* ημ
  λύσι
  ν τβ
  •3