95982

Αριθμός τεύχους

4905

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

5/7/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  έτησίη λίςιαι 3
  έξάιιηνος Ί
  Άμερικής
  έτησία δολ. 1")
  εξάμηνον » 8
  _Τιμη
  ά ΰλ
  κατά φΰλ λον
  Δοαχ. 2
  ΤΡΙΤΗ
  5
  ΙΟΥΛΙΟΥ
  1936
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΗΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ «05
  ΥΠΕΥΒΥΜΟΣ ΣΥΙΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΤΑ
  ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΠΗΤΗΜΑΤΑ
  Τα ζητήματα πού ένδιαφέ- τροποποίησιν τού όργανισμοΰ
  ρουν την τάξιν των έπαγγελ τού ταμείου αύτοΰ, έπως έ-
  ματιών καΐ βιοτεχνών, άπα- γινε μέ τό Μετοχικόν ταμεϊ
  σχολοΰν καΐ πάλιν την Κυ όν τοΰ Στρατού, ωστε νά
  βέρνησιν, καθ* άναφέρουν έπιτρέπεται νά γίνωνται κα-
  πληροφορίαι έξ Αθηνών, ταθέσεις καΐ νά χορηγοΰνται
  Ύπάρχει δέ άπόφααις άμε-, δάνεια, τα κεφάλαιά τού
  τάτρεπτος νά ρυθμισθοϋν θ' αύξηθοΰν σημαντικά άφοΰ
  τα ζητήματα αύτά κατά ' είς αύτό θά κάμουν όλας τάς
  τρόπον οριστικόν, δίκαιον, καταθέσεις των οί έπαγγελμα
  Ικανοποιητικόν. ϋαί νά δή τίαι κ«ί βιοτέχναιμας, καΐ θά
  μιουργηθοϋν νέαι συνθήκαι εξευρεθή ασφαλώς τό άπαι
  πού θά έπιτρέψουν την βελ τούμενον χρήμα διά την ά
  τίωσιν τής θέσεως τής τό-1 σκησιν τής έπαγγελμοιτικής
  σον συμπαθούς καί δημιουρ-1 καί βιοτεχνικής πίστεως. Καΐ
  γικής αυτής κοινωνικάς τά· ( «ύτό θά γίνη ασφαλώς τώ-
  ξεως. Δέν γεννάται δέ περί|ρα, πού ή Κυβέρνησις με-
  αφτοΰ ούδεμία άμφιβολία. Ή λετά την ρύθμισιν τώνζητη
  Κυβέρνησις εχει δείξει ίδι "'----- —Λ -'--------" '------'
  αίτερον όλως ενδιαφέρον
  καί εξαιρετικήν στοργήν
  πρός τούς έπαγγελματίας
  καί βιοτέχνας και εχει ρυθ-
  μίσει πλείστα έκ των ζηεη-
  μάτων των. Ο» συνεχίση έ-
  πομένως έκδηλώνουσα τό
  ενδιαφέρον της, άφοΰ άλλως
  τε Ιχει απόφασιν νά λύση
  δλα τα μεγάλα κοινωνιχά
  προβλήματα.
  Ήδη ή Κυβέρνησις, έτα-
  κτοποίησε τό ζήτημα τής ά-
  ποζημιώσεως των άχραστευ-
  θέντων λόγω τής μηχανικής
  προόδου, έπαγγελμάτων, τό
  ζήτημα τής άσφαλίσεως διά
  τής ιδρύσεως καΐ λειτουργί-
  ας τοΰ ταμείου
  έπαγγελματιών
  άσφαλίσεως
  καΐ βιοτε¬
  χνών, τό ζήτημα τής κατο-
  χυρώσεως τού &έπαγ?έλματος
  διά τής εκδόσεως τής σχετι-
  κής νομοθεσίας καί πλείστα
  άλλα. Μένουν άκόμη τό ζή
  τημα τής έπαγγελματικής
  καί βιοτεχνικής πίστεως κα-
  θώς καί τό ζήτημα τής έπαγ
  γελματικής οτέγης· Ή σκέ¬
  ψις έπομένως τής Κυβερνή¬
  σεως θά στρέφεται ήδη είς
  την ρύθμισιν των ζητημάτων
  αυτών.
  Άλλά τό ζήτημα τής έπαγ
  γελματικης καί βιοτεχνικής
  πίστεως, δέν παρουσιάζεται
  είς την Έλλάδα μόνον. Εϊ-
  ν«ι ένα ζήτημα πού ένδια-
  φέρει καί όλας τάς άλλας
  χώρας. " Αύτό τουλάχιστον
  συμπεραίνεται «πό τάς συ-
  ζητήσεκ πού εγένοντο είς τό
  συγκληθέν εσχάτως είς την
  πρωτεύουσαν τής Νσρβηγίας,
  Όσλο,^ διεθνές βιοτεχνικόν
  συνέδριον. Διότι είς τό συ¬
  νέδριον αύτό τό κυριώτερον
  θέμα υπήρξεν ή βιοτεχνική
  πίστις, ή ίδρυσις είδικών τρα
  πεζών καί ή έκδοσις είδικής
  νομοθεσίας είς τα διάφορα
  Κράτη πρός ρύθμισιν των ζη¬
  τημάτων αυτών. Διότι ή νο·
  ή διέπουσα τάς εμ
  λά θώ
  μάτων πού άπασχολούν τούς
  ίιοπαλαιστάς των πόλεων.
  Τότε δέ θά διευκολυνθή καΐ
  ή λύσις τοΰ αλλοϋ, σοβαροϋ
  έπίσης ζητήματϋς, τής έπαγ-
  γελματιχής στέγης. Διότι ή
  Τραπέζα 6ά είνε είς θέσιν
  είτε νά χρηματοδοτήση τούς
  έπαγγελματίας καΐ βιοτέχνας
  διά την μόνιμον στέγασίν
  των, είτε νά ιδρύση οίκο-
  δομικούς συνεταιρισμούς πού
  θ' άναλάβουν την ανέγερσιν
  κατοικιών καί καταστημάτων
  διά τα μέλη των, έξοφλουμέ
  νων διά πολυετών χρεωλυ
  τικών δόσεων.
  Άλλ' είπομεν. Τα ζητήμα
  τα αύτά μελετώνται ήδη υπό
  τής Κυβερνήσεως μέ όλην
  την άπαιτουμένην σοβαρότη-
  τα. Ειμπορούμεν έπομένως
  νά -ήμεθα απολύτως βέβαηοι
  διά την ταχείαν καί ίκανο
  ποιητικήν ρύθμισιν των.
  πορικάς συναλλαγάς καθώς
  καί την άσκησιν τής έμπορι-
  κής πίστεως δέν Ισχύει βε¬
  βαία προκειμένου περί των.
  βιοτεχνών, πού δέν θεωροΰν
  ται ού τε έμποροι, ούτε δμως
  καΐ βιομήχανοι. Εύτυχώς ο-
  μως, παρ' ημίν, τό ζήτημα
  τής βιοτεχνικής καί έπαγγελ-
  ματικής πίστεως δέν παρου·
  σιάζει πολλάς δυσκολίας είς
  την λύσιν τού. Πρός τούτο,
  ημείς είχομεν ύποδείξει καί
  είχομεν ύποστηρίξει άπό και
  ροϋ την ίδρυσιν έπαγγελμα-
  τικής καί βιοτεχνικής Τρα¬
  πέζης κατά τό πρότυπον τής
  Άγροτικης Τραπέζης. Την
  άποψιν δέ αυτήν φαίνεται
  ότι μελετά τώρα καί μ'ι Κυ¬
  βέρνησις. Ή ίδρυσις αλλωστε
  τήςΤραπέζης αυτής, δέν προσ
  κρούει πλέον είς μεγάλας δυ
  οχερείας. Τό ταμείον Άσφα¬
  λίσεως έπαγγελματιών καί
  βιοτεχνών, πού ιδρύθη υπό
  τής σημερινής Κυβερνήσεως
  καΐ λειτουργεΐ ήδη, ειμπο¬
  ρεί κάλλιστα ν' αποτελέση
  είνε πλέον άργά γιά δλα. Τ'
  άσήμια θά εΐχαν κι' δλας φα
  νη στό κεφάλι» άν τό «Ίνστι
  τουτο» τοϋ καλλωπισμοϋ δέν
  εΤχε φροντίσει νά κρύψη επι
  μελώς αύτά τα άνησυχητικά
  σημεΐα. Καί θέλει δσος τής
  μένει άκόμη καιρός νά μή
  μείνη, άχρησιμοποΐητος. Θέλει
  νά ρουφήξη άκόμα ιή ζωή Κι'
  έρχεται τέλος ή κόρη. Έκείνη
  θέλει ταξίδι μακρυνό. Όνειρεύ
  εται πλάζ κοσμοπολιτικές. Πί
  στες χοροΰ. Τερραίνγιά σπόρ.
  Καζΐνα καί ξενοδοχεΐα πολυ
  τελεΐας, δπου νά χάνετσι μεσ'
  στόν λαβύρινθό τους.Ό πόθος
  τής μεγάλης ζωής την καίει.
  Ήβιασόνη κι' ή άπληστΐα νά
  τα γευθή βλα τής κεντρίζει τό
  πεΐσμα. 'Ελάτε λοιπόν τώρα
  νά βρήτε ακρη. Τραΐς ήλικΐες,
  τρείς τύποι, τρείς έποχές,
  τρείς άντιλήψεις δισφορετικές.
  Προσθέσετε τώρα καί ώς τέ-
  ταρτο τόν άνδρσ. Θάχετε ά-
  νάγλυφη την είκόνα τού 6ρά·
  αατος. Άλλά αύτός βεβαία
  δέν λογαριάζεται. Είναι τό
  θυμα. Καί δέν είναι άνάγκη
  νά τόν ενθυμούνται οί όλλοι.
  Άρκεΐ δτι ένθιιμοθνται τό
  πορτοφόλι τού.
  Μ.
  Όμιλεϊ 6 κ. Νικολουδης
  Πεταχτά
  σημειώματα
  ΤΟ ΔΡΑΜΑ
  ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ
  Σύγχυσις καί πανικός. Ό
  έχθρός ενέσκηψε. Καί ή οίκο-
  γένεια ζητεί καταφύγιο σωτη¬
  ρίας" έτοιμάζεται γιά έ'ξοδο.
  Γιά ποΰ δμως; "Ω! Άλλά έ
  δώ είναι τό πρόβλημα. Καΐ
  άπ' έδώ άρχίζει τό δρδμα πού
  προκαλεΐ ό Λΐβας τοΰ κσλο
  καιριοΟ. Ήμέρες τώρα γΐνεται
  ή συζήτησις. ΆρχΙζει μέ σχέ
  δια, μέ ήρεμίσ, μέ μειλιχιότη-
  τα, έξελίσσεται σέ καυγά κα!
  καταλήγει είς τό τΐποτε. Τό
  κάθε μέλος τής οικογενείας
  εχει καί τό σχέδιό τού. Τίς
  προτιμήσεις τού, τίς αξιώσεις
  τού. Καί έπιμένει σ' αύτές
  μέ πεΐσμα Δερβίσου τής Ά-
  νατολής. ΚσμμΙα υποχώρησις.
  ΚαμμΙα συνδιαλλαγή. Τόση
  είναι ή έπιμονή, πού άν έδει·
  χνανάνάλογηνοί Έλληνες καΐ
  είς τάς έθνικάς των ΰποθέ
  σεις, χωρΐς ύπερβολή, θά εΐχε
  μεγαλουργήσει τό ρωμέϊκο.
  Άλλ' ή έπιμονή ύηάρχει δυ-
  στυχώς μονάχα δταν έκδηλώ
  νιεται μαζί μέ τίς δισφωνίες.
  έχα γύρευε τώρα νά
  συμπέρασμα καΐ νά
  Ιδής πρσκοπή. Ή οίκογένεια
  λοιπόν έκιμάζεται γιά έξο
  χή. Τό σπίτι έ'χει άναστατω
  θή. Τα έπιπλα έχουν σκεπα·
  σθή μέ καλύμματα, οί βαλί-
  τσες έχουν δεθή. Τα μπαγκάζ
  είναι ίτοιμα. Τό θερμόμετρο
  όλοένα κι' άνεβαίνει. Κι' δ¬
  μως ή άναχώρησις δέν πραγ
  ματοποιεϊται. Καί τό δραμα,
  συνεχίζεται, μαζί μέ τίς ά
  συμβίβαστες διαφωνίες.
  Ή μητέρα, πού εχει χάσει
  πιά τόν άέρα τής ζωής καί
  τής νηότης, θέλει βουνό, ήσυ
  χία, δροσιά. Θέλει νά βρή
  τή γαλήνη στή μοναξιά, δπου
  δέν θά βλέπη τούς άλλους νά
  χαίρωνται τή ζωή πού δέν
  μπορεΐ έκείνη νά ζήση πιά.
  Ή κυρία δμως πού Βέν έ"χε
  άνάγκη άπό τόν άέρα τοθ
  βουνοϋ—έχει τόν ίδικό της έ
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η Ζ0.Η
  την βάσιν, τόν πυρήνα τής Ι κείνη—θέλει λουτρόπολι κο
  Τραπέζης αυτής. Μ§ μίαν σμική. Ξέρει δτι σέ λίγο θά
  ΠΑΡΑΛΙΑ
  ΚΑΙ ΩΜΟΡΦΙΑ
  Άπό τό ΰψος τοθ πα(,αλιακοΟ
  καφενείου υπάρχουν κριΐαί καί
  ΙπικριταΕ: Ηεώνται οί άνθρωποι
  την παραλίαν καί δέν Ιχουν τί
  ποτε άλλο καλύτερο νά κάμουν
  παρά νά χρΕνουν τού; κβλυμβών
  τας, μικρούς καί μεγάλους. Καί
  άπό πολλάς άπίψεις!...
  —'Ύπάρχει γενική αίΌτΊητική
  είς τα θεαματα αύτά άλλά καί
  γενική τάξις. Οί παραβαίνοντες
  τούς κανόνας καί τής μέν καί τής
  προκαλοθν διαμαρτυρίας. Δέν
  βλέπετε; Καί ό κοινότερος των
  θνητών διατηρεϊ είς τό σημείον
  τοθτο αυστηράς προθέσεις.
  ΙΙράγματι, ή κατάστασις είχεν
  ώς την διέγραψε ό πρώτος όμο
  τράπεζος. Τό δτι τα σπόρ τοθ
  νεροθ άποκτοΰν θέσιν είς τάς
  δημοσίας συζητήσεις, είνε γεγο
  νός αναμφισβήτητον. Δέν είνε ά¬
  νάγκη άλλως τε νά Ιχη κανείς
  μεγάλας κολυμβητικάς γνώσει;
  διά νά αποφανθή κατά πόσον
  κολυμβά καλά αύτός ή έκείνη
  Κατά πόσον δέν προσβάλλει την
  δημοσίαν αίσθητικήν—ή δημοσία
  αιδώς είνε άλλο ζήτημα. "Ετσι
  δικαιολογοθνται δλοι οί παρατη¬
  ρήται ποΰ άνευρίσκουν καί άπό
  τής πλευράς αυτή; καί μεταξύ
  τής ψυχολογίας τοθ ΙλληνικοΟ κοι
  νοΰ, γοΰστα καλοπροαίρετα καί
  συγχρονισμένα.
  —Τό νερό θέλει τέχνη. Τα νέ
  ρό θέλει κορμιά.
  Ρεαλιστικά καί όμόφωνα διε¬
  τυπώθη τό έπίγραμμα αύτό εν
  δψει φυσικά τοθ θεάματος ενός
  κολυμβωντος. Συγκεκριμένως ό
  κολυμβων άνήκεν είς τό ωραίον
  φΰλον καί ετσι υπήρχεν Ινας λό
  γος παραπάνω διά νά είνε ή κρι-
  τική αύστηροτέρα. Κάτι τό πλα
  δαρό έλικνίζεΐο είς τα κΰμ*· κάτι
  τό πλαδαρό διέκρινε δλας τάς ρυθ
  μικάς καί πλαστικάς είς άλλας
  περιστάσεις, κινήσεις τοθ κολυμ-
  βήματος. ΙΙοΟ νά άνοιχτή λιγάκι
  βαθύτερα ή κολυμβώσα! Άλλί καί
  πώς! Δέν εγνώριζε κάν νά κολυμ¬
  βά: Έκτύπα τα χέρια έδώ καΐ έ
  κεϊ καί έφύσα σάν φάλαινα.
  Οί άκτές μας είνε μία θρησκεία
  τό καλοκαΤρι. Δέν τίς λούζει μό
  νόν ό μπάτης. Τό πλαίσιόν τους
  είναι δλες οί ώμορφιές τοθ κό
  σμου. Αύγές όνειρεμμένες, δεί
  λινά έξαίσια ποικίλλουν κάθε
  μερά καί μέ διαφορετικές φαν
  τασμαγορίες τίς δαντέλλες τους
  Ό κόσμος πού τρέχει έκεΐ δέν
  δροσίζεται μόνον, άνασαίνει μέσα
  στό θαθμα τής δημιουργίας. Στό
  πλαίσιο αύτοΰ τοθ θαύμχτος —δρί-
  στε τώρα: "Έρχεται μιά άντικανο-
  νική καί άντιαισθητική στιγμή
  νά τα χαλάση δλα. Είνε νομίζε-
  τε έγωϊστικό τό συμπέρασμα; Κά
  θε άλλο. Οί καλλονές τοθ τοπείου
  γιά νά τίς διαισθανθή κανείς ώς
  ψυχολογική έξύψωσι καί ώς άνα-
  ψυχή άκόμη, ϊχουν άνάγκη κάποι
  άς άρμονίας. Ό σαρκασμός τής
  ζωής παρουοιάζει άλλες ώρες διά
  ΑΡΧΑΙ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙ!
  ΤΟΥ ΚΡΑΙΟΥ!_ΤΙΣ_4«ΛΪΓΟΥΙΙ»Υ
  Ό Αόγος τού είς Λαμίαν
  ΣυνεχΙζομεν σήμερον την
  δημοσίευσιν τοθ λόγου τοθ κ.
  Νικολούδη είς την Λαμίαν:
  Άπό απόψεως κοινωνικής
  πολιτικής, ή Ελλάς σήμερον
  εΐνε πρότυπον Κράτους. Που
  θενά δέν έθεσπίσθησαν καΐ
  καί χοινωνικώς.
  Διά μίαν στιγμήν ή Χώρα
  έταλαντεύθη μεταξύ Δεξιας
  καί Άριστεράς, μεταξύ τού
  Έθνους καί τού διεθνισμοθ,με
  ταξύ τής τάξεως καί τήςάναρ
  χΐας, μεταξύ τής λογκής καί
  δέν εδόθησαν δσα εδόθησαν ι τού παραλογισμοΰ. Καί δταν
  είς τόν άγρότην, τόν εργάτην ή σύγχυσις των ίδεών, ή μέ
  τόν ύαάλληΧον άπό τόν Ίω· θη των παθών, ό διχασμός, ή
  άννην Μεταξάν έν Ελλάδι, δυστυχία τού "Εθνους έ'φθα-
  Μέ τάς έθνικάς δέ κατευθύν-'σαν είς τό κατακόρυφον, ό Ί
  σεις πού εχει σήμερον ή Παι-|ωάννης Μεταξάς, πάλιν μό·
  δεΐα μας, ώς καί αί Πολιτικαί! νος καί πρώτος, είπεν, έν ε-
  κσΐ Κοινωνικαί Όργανώσεις. τει 1935, μέσα είς τόν θόρυ
  μας, δυνάμεθα νά είπωμεν δτι βον Καί τόν πανικόν: «'Επανα
  τό πατριωτικόν (δεώδες καλ-
  λιεργεΐται άπ' άκρου είς ά¬
  κρον τής Ελλάδος, χωρίς πά
  ραφωνΐας.
  Προσθέσατε την ασφάλειαν
  καί την τάξιν, αί οποίαι είνε
  άσάλευτοι καί άδιατάρακτοι,
  προσβλέψατε πρός τα σύνορα,
  τα όποΐα είνε άπαραβίαστα,
  ένθυμηθήτε τάς ισχυράς συμ¬
  μαχίαν μας, καί πιστεύσατε
  ότι, έκτός τής κρατικής μας
  άναδιοργανώσεως σφυρηλατεΐ
  ται καθημερινώς καΐ £νας νέ-
  ος ελληνικάς πολιτισμός, ό ό
  ποίος έχει τάς πηγάς τού μέ¬
  σα είς την εθνικήν παράδοσιν
  άλλά θά άντλήστ) την δύναμίν
  τού άπό τάς σημερινάς καΐ
  αύριανάς έπιδιώξεις, έξελίξεις
  καΐ δυνατότητας τής φυλής,
  νά λάβη την τελ-ειωτικην
  τού μορφήν.
  Πσραλείπω βεβαίως πολλά,
  άλλά δέν είνε δυνατόν νά εί
  σελθω είς λεπτομερείας τοθ
  συντελουμενου έργου. Πάντως
  αυτή είνε περίπου ή είκών των
  δύο Έλλάδων, τής προαυγου-
  στιανής καί τής μεταυγουστια-
  νής. Εάν έσυνεχΐζετο ή προ-
  αυγουστ«ΐνή κατάστασις, θά
  άπετέλει υβριν πρός την Ελ¬
  ληνικήν Ιστορίαν, πρός τάς
  θυσίας των πολέμων μας, πρός
  την αγωνίαν την οποίαν διήλ¬
  θεν ό τόπος επί είκοσιν ε"τη,
  πρός τάς άρετάς τοθ έλληνι-
  κου λαοό, πρός τό μέλλον τοθ
  Εθνους.
  ΟΙ ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΟΙ
  Κσί ό
  Ήτο ή
  φέρατε τόν Βασιλέα διά νά
  δοθή έκ νέου ένας ρυθμός είς
  την άμορφον ζωήν».
  Βασιλεύς επανήλθεν,
  πρώτη φάσις τής άνοικοδομή
  σεως, ή δέ 4η Αύγούστου, ά
  δεύτερος μεγάλας σταθμός
  της.
  Μετά δύο περίπου έτών δή
  μιουργικούς κόπους καί μό
  χθους, ό Ιωάννης Μεταξάς
  ,έχει τό δικαίωμα νά ε'ίιτη δτι
  διεμόρφωσε κατά τάς γενικάς
  τού άκόμη γραμμάς τό νέον
  Κράτος καί την νέαν εθνικήν
  συνείδησιν. Ό Έλλην άρχί
  ζει νά άντιλσμβάνεται πλέον
  σήμεροτ τό σύνθετον ελληνικόν
  πρόβλημα, πρόβλημα οικονο¬
  μικόν, πρόβλημα κοινωνικόν,
  πρόβλημα γοήτρου καί πολιτι-
  σμοΰ, καΐ νά πά(ρνη-θέσιν ά-
  πέναντΐ τού. Νά κανονίζη δή
  λαδή τάς ύποχρεώσεις τού καί
  τα δικαιώματά τού, κατέναν-
  τι τοθ προβλήματος αύτοΰ, τό
  οποίον δέν είνε δυνατόν νά
  κυττάζωμεν άτομιστικώς, έγω
  ϊστικώς, άλλά ώς £να εθνικόν
  Ό Μασταμπάς.
  Γενική είνε ή όμολογία καί
  πάγκοινος ή αντίληψις δτι ό
  Μασταμαάς αποτελεί τό δρο-
  σερώτερον, τό γραφικώτερον,
  τό ώραιότερον προάστειον
  ας. Οί εύθεΐς δενδροφυτευ·
  ιένοι δρόμοι τού, τα πεΰκα
  :αί τα άλλα δένδρα τού
  αί τα άμπέλια πού σχηματί-
  ρυν τό πράσινο άνάμεσα ά-
  :ό τό όττοΐονξεπροβάλλουν τα
  ραΐα σπιτάκια, δίδουν (διαι
  έραν χάριν είς τόν Μασταμ-
  αν. Δι" αυτόν δμως τόν λό-
  ον καΐ θά πρέπει νά περι-
  άλλεται μέ ιδιαιτέραν στορ-
  ήν καί άπό τούς πολίτας καί
  πό τόν Δήμον. Καί δμως οί
  ρόμοι τού μένουν είς αθλίαν
  :ατάστασιν μέ σύννεφα σ<ό- ης καί ό φωπσμός τού πλημ- ιελής. Άλλά πιστεύομεν δτι λα αύτά θά διορθωθοθν ά- ,έσως. Τα λουτρά. Αύξάνονται καί πληθύνον- αι καθημερινώς οί κολυμβη- αι καί οί φίλοι τής θαλάσ¬ σης γενικώτερον. Καί τα ά- ρογιάλια μας γεμίζουν άπό όσμον πού έγκαταλείπει την καιομένην καΐ μή φλεγομένην :όλιν» ζητοθντα την δροσιάν (ς τάς άγκάλας τοθ ύ· ροθ στοιχείου. Καί είνε πολύ ύχάριστος ή στροφή αυτή οό κόσμου πρός την θάλασ¬ σαν. Τό γεγονός δμως αύτό ημιουργεΐ πιστεύομεν την υ¬ ποχρέωσιν τής ταχυτέρας α¬ ποπερατώσεως κσί λειτουργΐ- ας των δημοτικών λουτρών ής παραλΐας τοθ Πόρου κα¬ θώς καί τοϋ καθαρισμοθ τής παραλίας αυτής άπό τίς πέ- ρες, τα σανίδισ, τίς άκαθαρ- σίες ποΰ την άχρηστεύουν. μαζί. οί Έλληνες Εύτυχώς ή κατάστασις έκεί νη μετεβλήθη. Σήμερον ή Έλ λάς είνε ήνωμένη εσωτερικώς, κατωχυρωμένη εξωτερικώς καί όργανώνει την.σύγχρονον καί αυριανήν ζωήν της, σύμφωνα μέ αρχάς, τάς οποίας υπηγό¬ ρευσαν αί έσωτερικαί πολιτι¬ καί μας άνάγκαι καί σύμφωνα πρός την πείραν τής άγωνιώ- δους πολεμικής καί μεταπολε- μικής κρίσεως, την όποιαν διήλ θομεν πολιτικώς, οίκονομικώς *ε^^^^^Ι^^Δ|ε^^ε^^^^^ε^^^·^^ε^^·^Ι^^^^ε^^^^Ι^^·^^Ι|^^ τό περιθώριον τής καθημερινής ερεύνης. Γιά τόν άνθρωπο τής έ ποχή; 8,τι συμπληρώνει έδώ την Ιντύπωσι τοΰ περιβάλλοντος είνε ίνα σωμα ύποφερτής τελειότητος ή ε"νας κολυμβητής καλάς πού χά ρίζει στήν δλη έντύπωσι τό ώραι ότερο σαμπλήρωμα ζωής καί κι νήσεως. * * * Γιατί μάς είπαν χερααίους; Γιατί δέν ξέρουμε διόλου νά δημι ουργήσωμε παραλιακή ζωή. Μπο ρεϊ νά διατηροθμε δλες τίς καλές προθέσεις. Δέν Ιχομεν 8μω; άντι ληφθή άκόμη οδιε τή γενικώτερη σημασία τής ζωής αυτής, ουιε την πρακτικότητα άκόμη. Καλή χολυμδητική σημαίνει καί περιο¬ ρισμόν δυστυχημάτων είς την τό σο διαδβδομένην παντοΰ θαλασσίαν ζωήν. Διότι ακριβώς συμβαίνει αθτό τό περίεργον: Νά πνίγωνται είς τα ρηχά οί "Ελληνες.Άλλά καΐ "ανεξαρτήτως τούτου ή δημιουργία 1 κινήσεως τής άκτής,άναλόγου πρός , την παράδοσιν τής ώμορφιάς, δ- πως την ετοποθέτησαν οί άρχαΐοι καλλιτέχναι, άξίζει τόν κόπον. Ό πολιτισμός άπό κάτι τέτοια μι- κροπράγματα είνε δυνατόν νά δια- βθθ Α£ΝΟΔΑΙΟΣ Η ΒΑΘΥΤΕΡΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Βλέπετε ποία βαθυτέρα με ταβολή επήλθε μέσα σέ δυό χρόνια, δχι μόνον είς τό πολι¬ τικόν μας σύστημα, άλλά βα θύτερα μέσα είς την ζωήν καί τόν χαρακτήρά μας. Τό εθνικόν αύτό άποτέλε σμα είνε τεραστίας σημασί άς. Διά νά αχθή δέ είς την πλήρη τού τελείωσιν πρέπει νά περιβάλλετε μέ διαρκή καί ά περιόριστον εμπιστοσύνην τόν Αρχηγόν. Όπως αύτός είς τάς άρετάς σας έμπιστεύεται την επιτυχίαν τοθ έργου τού, ετσι καί σεϊς είς την αρετήν καί τό όργανωτικόν τού δαι μόνιον πρέπει νά έμπιστευθή- τε την ευτυχίαν σας, την ύπε- ρηφάνειάν σας ώς Έλλήνων. Ή πολιτική είνε μία δύσκο- λος, μία δραματική υπόθεσις. Διότι άσκεΐται επί τής πλέ¬ ον άσταθοθς υλης, επί τοθ άν- θρώπου, ό οποίος είνε £νας κόσμος συναισθημάτων, πα¬ θών, έγωϊσμών, συμφερόντων. "Αν ό Ιωάννης Μεταξάς είς μίαν άπό τάς κρισιμωτέρας στιγμάς τής Ίστορίας μας κα τώρθωσε νά κάμη την Κυβέρ νησίν τού όργανον ζωντανόν τής εξυπηρετήσεως των συμ¬ φερόντων τοϋ "Εθνους καί νά κάμη νοητήν την μεταβολήν τής 4ης Αύγούστου, βασιζό μενος επί τής σταθεράς έμπι- στοσύνης τοϋ έλληνικοθ Λα οθ, είνε μία ίστορική πολιτική μορφή, διά την οποίαν ή Χώ¬ ρα πρέπει νά είνε ύπερήφα· νος. Αί διαβολαί, οί ψίθυροι, α μεμψιμοιρίαι, αί συκοφαντία ωρισμένων άνθρώπων τοθ έ σωτερικοϋ καί ωρισμένων αύ τοεξορίστων Έλλήνων τοϋ έ ξωτερικοΟ, των οποίων έθίγη σαν αί φιλοδοξίαι καί τα συμ φέροντα, δέν φθάνουν είς ΰψος τοΰ στερεοΰ οίκοδομήμα τος, τό οποίον άνεγεΐρει κα θημερινώς άπό διετίας ό ' ωάννης Μεταξάς. Είς την φ λόλογικήν αυτήν άντίδρασι Η σούμα. Είς τάς Αθήνας ευρίσκε¬ ται άπό ημερών έπιτροπή σου μοπαραγωγών τοθ νομοϋ μας αί ένεργεΐ παρά τή κυβερνή¬ σει διά την οριστικήν καί ίκα- νοποιητικήν ρύθμισιν τοθ ζητή- ματος τής σούμας. Δέν έχο¬ μεν ύπ' δψιν είς ποίας συγκε¬ κριμένως ενεργείας προέβη αί ποΐαν απάντησιν έλαβε. Είμεθα πάντως βεβαιοί δτι ή Κυβέρνησις πού τόσον ένδια- έρον έκδηλώνει δι' δλα τα αφορώντα την άγροτικήν τά¬ ξιν ζητήματα θά ρυθμίση καί ό ζήτημα τής σούμας κατά τρόπον πού νά ίκανοποιή α¬ πολύτως τούς παραγωγούς ωρίς καΐ νά παραβλάπτη βέ· 3αια άλλα γενικώτερα συμ- φέροντα. Είς Κωνσταντινούπο- Αιν. Ή έκδρομή των έκπαιδευ- ικών τής Κρήτης είς Αθήνας καί Κέρκυραν ματαιοθται διά νά γίνη είς την Κωνσταντι- ούπολιν. Ή σχετική αδεία εδόθη υπό τής Κυβερνήσεως καί ή έκδρομή οργανούται κα¬ τά τόν καλύτερον τρόπον. Δέν γεννάται δέ άμφιβολία ώς πρός την επιτυχίαν της. Τα εξοδα είναι σχετικώς μικρά, ί ημέραι τής παραμονήν αρ¬ κεταί καί ό πίθος τοθ ταξι- διοθ είς την πόλιν των θρύ- λων μεγάλος. Ασφαλώς δέ είς την έκδρομήν αυτήν θά 6η· ώσουν συμμετοχήν έκτός των εκπαιδευτικήν καί πλεΐστοι άλ οί έξ δλης τής Κρήτης. άντιτάσσομεν τόν δγκον τοθ άπολογισμοθ, ό οποίος θά ■μφανισθή ΰστερα άπό ολίγας ■βδομάδας, κατά την δευτέ¬ ραν επέτειον τής 4ης Αύγού¬ στου, καί τό υπέροχον παρά- δειγμα τής εργασίας καΐ τής πειθαρχίας τοθ έλληνικοθ ΛαοΟ. Λαμιεΐς, εΐμαι εύτυχής διότι έπεκοινώνησα μαζί σας καί μέ ήκούσατε.ΉΈλλάς προχώ¬ ρει είς μεγάλους δρόμους. Έ λάτε λοιπόν νά άναφωνήσω- μέν μαζί: Ζήτω ό Βασιλεύς! Ζήτω ό Ιωάννης Μεταξάς: Ζήτω τό "Εθνος! Ζήτω ή Ρούμελη!
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  (θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ -Σή^ε
  ρον ώραι ΊΟμ μ. τό άριστούργημα
  τού κινηυατσγράφου· «Περιμένον
  το,ς την αΰγή·. Μέ τόν Μπόμτυ
  Καρούζο.
  θερινός «ΑΠΟΛΛΩΝ·-Σήυί-
  ρον τό βραβευθέν έργον: «Νέα
  Ύόρκη Μιανί. Μέ την Κλωντέτ
  Κλομηέρ, ΚΛάρκ Γκειμπλ. ,
  Άπό τού θρόνοο
  ε Ι ς την Ααι μητόμον.
  ϊϊΓΪΡΑΪΠΐΙ
  ΒΑΣΙΑΙΣΣΑ
  *=■>
  την χώΡ£Υ
  Προιστάμενος Τι'τινραφείου
  Ιωάννης Γ Άοπραδάκης
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Ή φύσις, τό δάσος, τό ύπαιθρον
  δίδουν έμπνεύσεις στήν Ποφισινή μόδο*.
  ~
  ΘΕΡΙΝΟΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  'Ένα ύπέροχο μουσικό
  δραματικό άοιστούργημα:
  ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ
  ΤΗΝ Λ ΥΓΗ
  (Γαλλική όμιλούσα)
  Μέ τ«>ν
  ΜΠΟΜΤΤΥ ΚΑΡΟΥΖΟ
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ:
  ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ
  Ό ηρώτβς Γκλλιχβς
  Ναυπκός Κολοσσός:
  Τά παρισινά καταστήματα τής
  Κα'ι ακριβώς τού λαοϋ ή Ώτ-Κουτύρ παρουσιάζουν τό ίνα
  καρ&ιά έδονεΐΐο περισσότερο μρΐα τ0 αλλο *α<· δευτέραν σει- άπό τή μεγάλη συμπόνια γιά ^ *Ρ£^ ^^ τή γυναΐκα πού είχε τόσο μι-; τέχουν τα κοστούμια τής πλάζ. σηθή δταν ήταν τόσο εύτυχι-|Μετά τόν Ούώρθ, τήν Βιοννέ κα'ι σμένη ώστε δέν μποροΰσε νά Τον Λελόν οί όποΐοι κατο-λάβη τιώς όττήρχε δυστυ-' πΡωΐον ν.ά έκθέσουν _. «λ . ΙΚΑ. - ρτν σειράν των θερινων συλλο- χίΓΓ Οταν οί γυναικες τής γων των κα1 περ1 των ΟΙ,ο(ων άγοράς έμάθαιναν άπό τήν σάς έ'χω ή*ίη ομιλήση, οί οΐκοι κυρΐα Ρισάρ πώς τό κοτόπου Μολυν'έ, Μαγγυ Ρούφ, Πακόν καί λο ή τά νοοταοικά πού η'ίελε ' Σιαπαρελλϊ έτιδεικνύοον τώρα 1 α ί Ρ ιΚ ,°υ Π · Τΐς τελευταίες των δηαιουργΐες. νά αγοράση προορίζοντο για, Την Σια,αρελλί ένέπνευσαν τή «βασΐλΐσσα», έδΐάλεγαν :διά την θεριιήν της συλλογήν μέ προσοχή δ,τι ύπήρχε κσλ- τό δάσος καί ή έέοχή, _ή χλω >ΓτΕ*ίΓη"νΓ"κΛΓ Α ΛηιιΆ"πιηΓ κο-' Ρίς και τα ζώα ' των. "Εντο^ια
  λίτερον. καί ο οημοσιος κα 8λων τΛν εΙδβν_ ΚΕΛ!5[λια έλαφων
  τήγορος, άργότερσ, στή δίκη,
  με όργή καί κατάπληξι έφώ-
  νσζε πώς ή Μαρία—Άντου
  ανέττα «άπήλαυσε τιερισσοτέ-
  , κεφάλια έλάφων,
  μικρά έλαφάκια, δέματα άτΐό στά
  χυα, φύλλα, βελανίδια, καρποί
  άτιοτελοθν κλίπς, κουμπιά καί πόρ
  πες. Βραχιόλια κα'ι κολλιέ γίνον-
  ται άιτό γυαλιατερά φύλλα συν-
  ρων πλεονεκτημάτων στήν Κον | έΰασμέΤα μΓμιρόΓΓκαΤούς
  σιερζερί παρά στό Τάμπλ». ι επάνω είς τούς όποίους βλέπο-
  Έτσι συμβαΐνει πά ντα: δπου | με μυΐγεο, σκαραβαΙους_καί κάμ-
  βσσιλεύει 6 θάνατος μέ άμεΐ-
  λικτη σΑηοότητα, έκεΐ άκρι-
  τΐιες. "Ολες οί γαρνιτοϋρες πού
  χρησιμοποιεΐ ή ΣιαπαρελλΙ είνε
  ιταρμένες άπό τήν φύσι. Γι' αύτό
  .. __ΐ .«. -_____..Α _ ~ . . .._____11____________
  Γιά την ήμέρα λανσάρει χαρι
  τωμένα ταγιέρ ποϋ συχνά συμ-
  πληρώνονται μέ παλτά ϊσια, κον-
  Τά πίΐό
  Τοΰ μεγάλον συγγραφεύς
  Ζάκ Μπαροντσίλλι.
  Πρωταγωνιστοϋν:
  ΕΝΤΒΙΣΦΕΠΕΡ
  ΒΙΚΤΟΡ ΦΡΑΝΣΕΝ Ι
  ΓαλλΐΗπ όμιλοΰαα.
  Γ
  Έκτος Τράστ
  Τό θαλαμηγόν ά)ττ.
  Άνσχωρεΐ' έξ
  κλεΐου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν
  ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σθρον.
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον,
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλέφ. 5—«1
  ■■«■■«•■■■«■■«■■■■■εί
  βως άνατττύσσονται περισσό-! καί ή γραμμή των μοντέλων της
  τερο—ώσάν άπό άσυναίσθητη [ είνε --% =
  άαυνα— στήν ψυχή τοθ άν-
  θρώπου τά συναισθήματα τοθ
  άνθρωπισμοΟ.
  "Οταν έχη κανείς ύπ' όψει
  τίς προηγούμενες άπόπειρες
  άποδράσίως, ?έν μπορεΐ πά
  ρ-ϊ νά καταττλαγή έκ πρώτης
  δψεως δπ ή έπηήρησις μιδς
  φυλοκισμένηο, εξαιρετικήν έ¬
  στω δπως ή Μαρία—Άντου
  ανέττσ, έξετελεΐτο υέ τόσο
  λΐγη αύστηρότητα. Άλλά τά
  πράγματα έξηγοΰνται αόΧις
  ύττομνησθν] δτι γενικός έπιθε
  ωρητής αυτής τής φυλακής
  δέν ήτον παρά δ πρώην λε
  μοναδοττώλης Μισονί, ό συν-
  ένοχος τοθ βαρώνου ντέ
  Μτάτζ σ ήν άαόππραν άπο
  δράσεώς άπό τό Τάμπλ. Ή
  γοη'ευτική λάμψις των έκα
  τομμυρΐων τοθ ασυλλήπτου
  βαρώνου άκτινοβολοθσεν ά
  κάμη καί άνάμεσα άπό τά ά
  διαπέραστα τείχη τής Κονσιερ
  ζερί. Ό Μισονί έξακολουθοϋ
  σε νά παίζη μέ έπιτηδειότη'α !
  κσΐ παρατολμΐα τόν διπλό
  τού ρόλο. Κάθε ήμέρα, άκριβής ι
  στήν ώρα τού καί πιστός στό
  καθήκον εμπσινε στό κελλί
  τής Μαρίας— Άντουανέττας,
  έσειε τά σιδερένια κάγκελλα
  | γιά νά έλέγξη τήν στερεότη
  ι τά των, έξήτσζε τίς πόρτες'
  κσί τίς κλειδαριές των καί ά|
  νέφερε στήν Κομμούνα μέ
  οχολαστικής τυπικότητος ά
  ι κρίβεια τά τώ" έπισκέψεών
  , τού. Πραγματικά δμως ό Μι
  ' σονί 6έν έπερίμενε παρά νά
  βγοΰν οί χωροφύλακες γιά νά
  , σιγοκουβεντιάσΓ) σχεδόν φιλι
  κά μέ τήν Μαρία— Άντουα
  νέττα. Ή πρώτη της έρώτη
  σις ή"ταν γιά τα παιδία της
  ,Κοίοί καθησυχαστικές άπαν
  ί τήσεις τού ήσαν τά μόνα λό
  Ι για πού κατεπράυναν κάπως
  τή λαχτάρα της.
  (συνεχΐζεται)
  τά ή μακρυά Τόσον τά παλτά,
  8σον και τά ταγιέρ εχουν ώμους
  μέ άρκετό φάρδος πρός τά επά¬
  νω
  'Εκτός άτό τα ταγιέρ, ή Σιαπα·
  ρελλί επιδεικνύει χαρηωμένα ά-
  πογευματινά φορέματα άτό μαΰ-
  ρο κρέπ, γαρνψισμένα μέ λεν
  ζερί ή μέ έκκενΐρικές ζώνες σέ
  ζ'·>ηρές άποχρώσεις Μεταξωτά
  καί λινά ύφάσματα συνδυάζον-
  ται συχνά στό αύτό άνσάμπλ.
  Τά καπέλλα τής Σιαπαρελίλ
  είνε πολύ μικρά. Πολλά άποτε
  λοϋνται άπό ε'να μικρόν γεΐσον
  κα'ιάιό ένα τεπέ ντραπέ, άπό
  τό ϊδιο έμπριμέ μέ τό φόρεμα
  Γιά τό βραδυ, θαυμασία φορέ-
  ματα μέ ϊσια γραμμή καί έλα-
  φρά ντρατέ στό επάνω μέρος.
  Σ' άρκετά μοντέλα ή φούστα
  φαρδαίνει μόνον πρός τά κά-ω
  Ζακέττες μέ μανίκια κεντητά
  Κοντές καί μακρυές κάπες. Ιδι¬
  αιτέρως ήρεσαν μία κάπα ποϋ
  άποτελείται άπό πέταλα ρόδων
  καί μία αλλη τής δττοίας ή πλα¬
  τή είνε άπό πλισέ σολέιγ καΐ
  πού συγκρατεΐται στήν μέση μέ
  μία βελουδένια κορδέλλα.
  Γιά τίς τελευταϊες θερινές συλ-
  λογές των άλλων Ραπτικών Οϊ-
  κων πού σδς άνέφερα θά άσχο-
  ληθώ είς τό επόμενον
  ή Ντιστεγκέ
  των γουσανθέμων.
  ΚΟΙ ΜΩίΝΙ Κγ
  Η ΜΑΧΗ
  Υπό Κλώντ Φαρέρ.
  ο, ,
  Ό Φέλτζ επρόκειτο ν'

  ξχφνικ*, &εν τού
  καιρό
  __Η2! — εφώναξεν
  σία, —
  σία, ημη
  Δέν σας πειράζει που θχ συν»ν-
  τήσετε σπίτι λλ
  ΓΑΜΟΙ.- Ή δνίςΜερόπη Έμ
  Λυδάκη ίατρός κα'ι ό κ.'Ξμμ. Μαν-
  τζαπετάκης φαρμακοποιός έτέλε
  σαν τούς γάμους των Παράνυμ
  φός παρέστη ό ίατρός κ. Άλέκος
  Μαρκοδημητρακης.
  ι Συγχαρητήρια.^
  Ι —Ό κ. Μανουσος Κ. Μανου
  ρδς τελειόφοιτος τής φιλολογί
  ας'καί ή δνίς Μαρίκα Κουνδου
  ράκη ετέλεσαν τούς γάμους των.
  Παράνυμφος παρέστη ή κ. Άσπα
  σία Μιχ. Σκουλα.
  ■ Τούς νεονύμφους συγχαίρομεν.
  εΠΙΤΥΧΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. -
  Μετά λαμπράς έί,ετάσεις ένώπι
  όν τής Ίατρικής Σχολής τοϋ Πά
  , νεπισΐημίου έλαβε τό δίπλωμά
  τόν καλλ'τερο χου ό κ.Άντώνιος Γ. Βορεάδηςάρι
  άπχντή-
  , ίνοιίε
  να
  να
  μοντέρνπτ.
  τα πειό στερεά
  τά πειό φθηνά
  ■ι- χίΧο τόν πλοίαρχο Φεργ- στεύσας καί άποσπάσας τά σ'υγχ'α
  «ν... τόν πλοίαρχο Φργκάν. οητήο.α των καθηγητων τού.
  τοθ άγγλικοθ νχυτικοθ, βτενωτα·
  . |
  νεαρόν έπιστήμονα συγ
  ΖΕΡΣΕΤ
  ΑΝΔΡΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚ^
  θά βρήτε μόο στό:
  «Αθηναϊκον»
  ΠΛΑΤΕΙΑ-ΣΙΡΑΙΑ.
  'Επιοκεφδήτε τήν έκδεσίν μας κα.
  θά μεινετε ένθουσιασμένοι.
  τιαρακαλώ, τόν πλοίαρχο σ:όν
  κύριο Φίλτζ,
  Ό μαρκήσιος Γιορισάκα είχε
  παραμερίση είς τό κατώφ^ι τής
  εισόδου τοϋ σαλονιοΰ, για νά ά-
  φήσΐβ νά περάση ό ξέ <ος τού. Καί ή φωνή τού, λίγο λαρυγγώ- δης, άλλά καθαρή καί σταθερή, Ικανε την ένιύπωσι, παρά την ευγένειαν των λέξεων, πως ϊιέ- τασσε μάλλον παρά πώ; παρακα- λοθσε. Καί ή μαρκηαία Γιορισάκα I- κλινε έλαφρά τό κεφάλι, πρίν ύ- πακούση: —Άγαπητέ μαίτρ, έπιτρέπετε; Ό πλοίαρχος "Εμπερτ Φεργ- κάν, ύπασκιατής τή; Α. Μ. τοθ βασιλέως τής Αγγλίας!... Πλοί- αρχε;... Ό κύριος Ζάν—Φραν- σουά Φέλτζ, τής Γαλλικής Άκα- δημίας!... Μά καθήστε λοιπόν δ- λοι σας, σας παρχκαλώ! Καί σϊρεφομένη πρό; τόν «>
  δρα της:
  —Μ' αυτόν τάν ώραΐο καιρό,
  θά κάματε Ιναν θαυμάσιο περί-
  πατ,ο ..
  θαυμάσιο, εΰχαρισΐώ.
  Έκάθησε πλάι στόν "Αγγ>ο
  άξιωματικό.
  —Σας πχρακαλώ, Μιτσοθκο!..
  τό τσάι, — είπε:
  Αυτή προθυμοποιήθηκε νά σερ-
  βίρη.
  Ό Ζάν Φρανσουά Φέλτζ έκύτ-
  » αα χαίρομεν.
  φίλο μας, Επρόκειτο να έλθη —Μετ' έπιτυχεϊς έξετάσεις έ
  νά πάρη τό τσοί καί νά νωπιον τής Σχολής Καλογραίων
  6 τόν φέρνει ό άνδρας μου ..
  (I
  —Μιτσίθκο παρουσιάζετε σάς,Π &£ συνχαρητηοισ.
  ΘΑΝΑΤΟ1-Ή/γέλ9η έξ Α¬
  θηνών ό θάνατος χρηστής δεσποί-
  νης τής πόλεως μας, τής Είρή-
  νης Ζ. Καλλέονη, έπισυμβάς έν
  Παλαιω Φαλήρφ δπου καί έγένε
  το ή κηδεία της έν σορροή πλή
  θους κόσμου Τούς οίκείους της
  και ιδιαιτέρως τόν γαμβρόν της
  κ. "Άγγελον Άγνελιδάκην συλ
  λυπούμεθα.
  ΚΙΝΗΣΙΣ. -Ανεχώρησεν οΐκο
  γενειακώς δι" Αθήνας ό έμπο
  ρος κ. Βασίλ. Ζαφειρόπουλος.
  Γύρω στήν πόλι.
  ταί,ε.
  Μέσα
  στό εύρωπαικό ντεκόρ,
  ή σκη^ή Ιμοιαζε μέ σκηνήν τή;
  Δύσεως: οί δυό α'νδρες, ό 'Αγ-
  λ ί ό Γώΐζ
  αό-
  Προχθές άλλά καί χθ ές Ι δΐως
  ό καύσων ήρχισε νά ύπερβαίνη
  τα ... έσκαμμένα.
  — Φαίνεται δτι τό πράγμα σχε·
  τίζεται μέ τήν έπίτασιν τοϋ κύ·
  ματος τοΰ καύσωνος είς δλην τήν
  Έλλάδα καί κατά τρόπον άπο·
  κλείοντα επί τοΰ παρόντος τάς
  ελπίδας ίκρέσεως.
  — Είς ^.ανθην επί παραδείγμα¬
  τι τό θερμόμετρον ίδείκνυε προ
  χθές μόνον .42 βιθμούς υπό σκιάν!
  — Κόομος καί κόσμος τήν ιΐα-
  ρελθοΰσαν Κυριακήν είς τίς πα-
  ραλ(ες μας.
  —Τόσον άπό τήν Τρυπητήν την
  παραλίαν τοϋ Πόρου καί τήν τια·
  ρά τό Ηλεκτρικόν Εργοστάσιον
  καί την Κιτρικήν παραλίαν, δέν
  £λειψαν οί λουόμενοι καί αί λου-
  όμεναι.
  . — Κα* άπό τής πρωϊας καί μέ·
  χρι τώνέσπερινώνώρών.Έπρόκειτο
  σχεδόν περί γενικοΰ συναγερμοο
  πρός τήν θάλασσαν
  —Ή δίκη τής Ύβόνης πού έξα-
  κολουθεΐ, έμπνέει καί έδώ πολ-
  λούς συζητητάς καί δηιιιουργεΐ
  συζητήσεις εύρυτάτου ττεριεχομέ-
  νού.
  ,—Ύττάρχουν είς τάς
  ύά καί οί ύ
  συζητή-
  κοι·
  κων δλης τής Εύρώπης, — έκεϊ-
  νο
  'νν-'ν..
  ,^
  Έκάβτην ΤΡΙΤΗΝ
  μεσημβρίαν
  Διά Ρέθυμνον, Χανιά,
  ΠΕΙΡΑΙΑ
  ΧαλχΙδα, Αίδηψόν,Β*-
  λον,' Θεσσαλονίκην.
  ί-»
  Ό όδβντ(«τρ«(
  Έμμ. Ι. Αλεξάκης
  Ιναντι Αγ. Τίτου
  ΈκπαιδευθεΙς είς Παρισί¬
  ους άναλαμβάνει οιανδήποτε
  θεραπείαν νοσημάτων τοθ
  στόματος (ούλΐτιδοο, κακοομί
  άς) συμφώνως μέ τήν τελευ¬
  ταίαν έζίλιζιν τής έπιστήμης.
  ΈπΙσης όδοντοστοιχΐας καί
  κορώνες έκ διαφόρων μετάλ
  λων—κορώνες έκ πορσβλά-
  νης. Έπαναφορά τελείως α-
  νώουνος των στρεβλοουβν ο¬
  δόντων είς την κανονικήν οο·
  τβν θέσιν.
  6-91.
  ■ ■*·
  ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ
  ΕΙΔΩΝ ΥΦΑΝΤΗΡΙΟΥ
  ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΙΥΛΛΟΓΟΥ
  ΚΥΡΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Τό Πρατήριον τού Συλλόγου Κυρίων Ηρακλεί¬
  ου μετεφέρθη επί τής Λεωφόρου Κουντουριώτου καί
  έναντι των Δικαστηρίων. »
  Είς τό Πρατήριον ύπάρχει δισρκής έκθεσις των
  είδών ϋΊ)αντηρ(ου τοθ ίδρύμστος, τα τόσον περίφη-
  μα ύφσντά Μινωΐκής καί Κρητικής τέχνης.
  Έιτΐσης 8λα τα εΤδη ο(κιακής τέχνης, ίξαιρε-
  τικά διά την κατασκευήν καί στερεότητά των.
  ιειιιι·εεεεειειεεεεεειειιιε·εε
  "Οσοι είξεύρουν νά καπνίζουν, δσοι άπό πείραν μπο-
  ροθν νά άποφανθοθν γιά ένα καλό σιγαρέττο.·
  Προτιμουν άσυζητητεΐ:
  ΤΟ ΝΕΟ
  Β
  Β
  ΖΑΠΑΝΤΙ
  Γι' αύτό τά σιγαρέττα πολυτελείας Ζαπάντι Νο 15 έ-
  ξαντλοθνται κάθε τόσο άπό τά πρατήρια καί περΐπτερα.
  Άντιπροσωπεία
  Καπνοθισμηχανίας ΖΑΠΑΝΤΙ
  ος μέ πολιτικό κοστοΰμι περι-
  πάτου πού θά *μποροΟσε νά τά
  φορή σΐό Αονδίνο ή στό Πόρτσ-
  μουθ, στό τσά'ι οίασδήποτε λαί-
  5ης .. ή νεαρά γυναΤκα έπιδεξία
  και σβέλτη στάν ρόλο τή; οι'κο-
  δεσποίνης, πού Ισκυβε μέ χαρ·,
  γιά νά προσφέρη ένα γεμίτο
  φλυτζάνι... Ό Φέλτζ δέν διέκρι-
  νε πιά σία άσιατικό ποόσωπο άλ
  λά τήν γραμμή τοΰ σώματος,
  σχεδάν όμοίου, κάτω άπό τά πα-
  ρισινό φόρεμα, μέ τά σώμα μιίς
  Γαλλίδος ή μιάς Ίσπανίδος, πό
  λύ λεπυκαμωμένης... "Οχι, τί-
  ποτε πραγματικώς δέν Ιδειχνε
  τή> Άσία, ουτε αύτό τό κίτρινο
  καί πεπλατυσμένο πρόσωπο τοθ
  μαρκησίου Γιορισάκα, μολονότι
  διακρινόταν πολύ καλά, αύτό,
  στό δυνατό καί ώμό φώς ποθ 2μ-
  παινε άπό τά τζαμωτά παράθυ
  ρα' επί πλέον ή Δύσι; είχε ρε-
  τουσάρ^ αύτό τό γιαπωνέζικο
  πρόσωπο, είχε σηκώοη πρός τά
  επάνω σέ σχήμα βούρτσας, τά
  μαλλιά, πού είχαν κοπ·ζ μέ ψαλ
  λίδια, είχε μακρύνη τά σκληρά
  μουστάκια, είχε κάνη χον λαιμό
  νά φαίνεται πιό πλατύς μέσα σέ
  Ινα εύρύχωρο κολλάρο.
  (συνεχίζεται)
  •......ΜΙΙΜΙΙΙΙΙϋ^
  ♦ ♦
  : Μανώλης Γ. Κωνιός ■
  • ■
  Ι Νίυρολ^νβς—Ψυχίατρ-ί Ι,
  ; Τμημκτάρχπς
  • Δημοα. ΜΓ«χι«τριίβυ Άβην&ν
  '· Δέχεται έν τφ ίατρείφ τού
  ; ίδός Πειραιώς Πδ' ΑΘΗΝΑΙ.
  1 52.379
  (-λος κχί ό Γιαπώνΐζος, _ Ε1^ ^^^ν, ηνΛΐ ^ν ο,^^ιΐ|Η"ΐ "·«>;
  τό; μέσα στήν μαύργ) στολή τού, · νωνιολόγοι καί οί ;άντιφεμινισταί
  ομοίαν μέ τίς στολές των νχυτι- άλλά καί οί φεμινισταί.
  »*>*»- —Χαρακτηριστικον πάντως εί¬
  νε ότι οί τελευταίοι αύτοι ά-
  ποτελοϋν μειοψηφίαν άναζίαν
  λόγου. _
  -Πιθανώς τήν προσέχη εβδο
  μάδα άναβιβάζεται καθ' α ηλη
  ροφοροΰμεθα επι σκηνής υπό δε·
  δοκιμασμένων έρασιτεχνών τό
  Ιμμετρον δραμα τοΰ καθηγητού
  κ "Ηλ. Ξανθάκη «Έθνικός'Οραμα
  τισμός»
  —Τό δραμα αύτό άνασκοπεϊ
  κοινωνικώς καί έθνικως τά τελευ¬
  ταία γεγονότα καί δίδει ωραί¬
  ας κατευθύνσεις είς τήν Ελλη¬
  νικήν νεότητα.
  —Πολύς κόσμος παρηκολού
  θησε τήν χθεσινή πρεμιέρα τοΰ
  Πουλακάκη: «Περιμένοντας τήν
  Αύγή» ή όποία αποτελεί ίνα
  μουσικόν κα'ι δραματικόν έργον
  ά,ιό τ& ολίγα τά ότοΐα προεβλή
  θησαν είς τό Ηράκλειον.
  —-Τό έργον ασφαλώς θά τταρα
  κολουθήσουν δλοι. Παίζεται ώς
  γνωστόν σήμερον καί αυριον.
  έ Ράπορτερ
  —Ό χορός τοϋ Τέννις.
  Ή "Οργάνωσις Άνπσφαιρίσε·
  ως Ηρακλείου επί τί] συμπλη-
  ρώσει δεκαετίας άπό* τής Ιδρύ¬
  σεως της, διωργάνωσε την 2αν
  τρέχοντος είς τό παλαιόν της
  γήπεδον ώραιοτάτην χοροεσπε-
  ρΐδτ, τής οποίας ή έπιτυχία ύ·
  πήρξε τιλήρης. Τό γήπεδον είχε
  διακοσμηθό φαντασμαγορικώς μέ
  πολύχρωμα Βενετσιάνικα φανα-
  ράκια. Ή όρχήστρα είχε τοηοθε-
  τηθή μέσα σ' ίνα γραφικό έξά·
  γωνο κιόσκι ώραιότατο, ποΰ ήτο
  τοποθετημένο στό βόρειο μέρ6ς.
  Ακριβώς άπέναντι βρισκότα-
  νε_£να μπάρ ψτιαγμένο μέ πολο
  γοθστο, κι' επάνω σ' αύτό μιά φω
  τείνη έτιιγραφή «1928-1938». Όλα
  είχαν βαφεΐ πράσινα γιά νά είνε
  άσορτί μέ τό χρώμα των δέν
  δρων τιού περιβάλλουν τό γήπε-
  δο. Καί ή πρόσοψις τοθ Περιπτέ-
  ρου τής "Οργανώσεως ήτο έπίσης
  διακοσμημένη μέ πολύχρωμα φα·
  ναράκια, είς τό κέντρον δέ τοθ γη
  πέδου είχε φιλοτεχνηθή Μνα ττρό·
  χειρο παρτέρ. Άπό απόψεως συγ¬
  κεντρώσεως ή χοροεσπερίς εΤχε
  έπίσης μεγάλη έπιτυχία, διότι
  παρευρέθη έκλεκτός κόσμος δ δ-
  τποΤήςτοΦϋυ^ίομυ0ν° μ"ά Τήν *·
  . | Ι Ι Ι Ι Ι Ι
  Ο ΣΤΟΜΑΧΟΑΟΓΟΖ ΙΑΤΡΟΣ
  .' Κων. Ε. ΠοΑυδάκης :
  ΕΙδικευθείς έν Γερμανία είς
  τα νοσήματα τοθ στομάχου
  έντέρων καί ήτιατος, δέχεται
  τούς ηάσχοντας βκτοΰηεπτι-
  κου συστήματος έν τω Ιατρείω
  τού (οΐκία κ. Χελιδώνη). Τρΐϊς
  Καμάρες.
  θεραπΐία αίμορροΐδων α¬
  νευ ΙγχΐιρΙσΐως δι' ίνέσεοον.
  Άριθμ. τηλ. 7—92
  Ένοικι«;ονται 2 δωμάτια"μετά
  κουζίνας είς Μασταμπά. Πληρο- χ«:
  φορΐαι τιαρά τω Μιλ. Μηλιδάκη, νίδν
  μ& οΛα τα γοειώίίή
  ρίαι Ζαπάντι. η
  τοθ
  ·--1 Ρ«πέζης
  ί^'
  ή
  Πρ'ν
  χθή ρ
  αλλ' βνί
  ίκρινες τ
  καί των
  ματος ·]
  νοθς καί
  κρατΐας'
  ρεύς τοθ
  ψαρον ό
  ζοντα.
  Ήδη
  ρ
  νβτο ώς
  λούμενο
  έσ μόν»
  δέν ήκοι
  τής Εϋά
  σΓογεΙτο
  τα ανθη
  Είς τάς
  ματος μ
  μούς έν
  νού (νδ< ιτο τρα τήν έρω1 πως έφί των μακ των κυο τής ένα νων, κα των όδιΐ ρόν το βυσσον. Πλη( λογικήν σώπει τ κης καί φορά εί έχη τόν ρήνην. τόν Έν λον πλ< τά πνει! (δεών ά άλλ' (ν δρους
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  ' Εγκυκλοπα ιδ ε ία
  Οί "Αθλιοι
  313©ν
  ΟΙ πλεΐστοι των Φίλων των Άναλφαβήτων
  ήσαν σπουδασταΐ, συνεννοοΰντο δέ άδελφικώς με·
  τα τίνων έργατών. Οί κυριώτεροι αυτών ωνόμαζον-
  το Ένζολωράς, Κομπεφέρρης, Ιωάννης Προυβέριος,
  Τυλλίδης, Κουρφειράκος, Βαχορέλης Άϊτός ή Άετός,
  Εύμορφίδης, Μέγαρος. Όλοι ούτοι οί νέοι, διά την
  στενήν αυτών φιλίαν, ήσαν ώς όμομήτριοι άδελφοί,
  καΐ δλοι ήσαν έκ των νοτίων επαρχίαν τής ΓαλλΙας
  πλήν ενός, τοϋ ΆετοΟ.
  ΠρΙν ίδη αΰτοΰς ό άναγνώστης βυθιζομένους είς
  τό σκότος τοϋ τραγικοθ δράματος, τού μέλλοντος
  ν' άναπτυχθρ περαιτέρω ενώπιον* ημών, άναγκαΐ-
  όν είνε νά δώσωμεν περϊ αυτών ολίγας τινάς νύ·
  ξεις.
  Ό Ένζολωράς, δν ακολούθως θά Ίδωμεν τινος
  ένεκα αναφέρομεν πρώτον, ήτον υιός μονογενής καΐ
  πλούσιος. Νέος έιτέραστος, ίκανϊς δμως ν" άναδει-
  χθρ τρομεράς. Εΐχε καλλονήν άγγέλου. Άντίνοος,
  άλλ' άγριωπός.Έντός τού βλοσυροϋ δμματός τού δι-
  έκρινες την επαναστατικήν αποκαλύψιν. 'Ήγ.ο μΰστης
  καΐ των ελαχίστων λεπτομερειών τοΰ μεγάλου πράγ-
  ματος. Παράδοξον είς εφηβον νέον οδτος ήτο καΐ
  νοΰς καΐ έργον προχεΐρως μέν, στρατιώτης τής δημο
  κρατΐσς' ύπερθεν δέ τοθ ύφισταμένου όργασμοθ, ίε
  ρεύς τοθ (δεώδους. ΕΤχε τόν όφθαλμόν βαθύν, τό βλέ
  φαρον ολίγον τι έρυθρόν, τό κάτω χεΐλος παχύ καΐ
  ύπρροπτικόν, υψηλόν τό μέτωπον. Πολύ μέτωπον είς
  Εν* πρόσωπον, είνε ώς πολύς ούρανός είς ενα όρί-
  ζοντα.
  Ήδη άνήρ εφαίνετο Ετι παίς. Τα εϊκοσι δύο τού
  παρίσταντο ώς δεκαεπτά. τΗτο δέ σοβαράς κοί εφαί¬
  νετο ώς μή γινώσκων δα υπήρχεν επί τής γής δν κα-
  λούμενον γυνή. "Εν μόνον εΐχε πάθος, τό δικαίωματ
  ϊνα μόνον εΐχε στοχασμόν, την έξάλειψιν τοθ προσ-
  κόμματος. Μόλις ίβλεπε τα ρόδα' ήγνόει τό δαρ'
  6έν ήκουε τα κελαδσϋντα πτηνά' ό γυμνάς τράχηλος
  τής Εύάδνης δέν είχεν έλκυστικόν πλεΐον τοθ Άρι-
  στογεΐτονος· πρός αυτόν, καθώς πρός τόν Αρμόδιον,
  τα άνθη "ίνα κρύπτωσι τό ξίφος μόνον ήσαν καλά.
  Είς τάς εύωχίας ήτο σκυθρωπβς. Πρό παντός πράγ
  ματος μή όντος ή Δηιιοκρατία έταπείνου τούς όφθαλ
  μούς έν σεμνότητι. Υπήρχεν έρασιής τοθ μαρμαρΐ-
  νου (νδάλματος τής ελευθερίας. Ό λόγος τουή<ού ετο τραχύς καΐ εΐχε ρυθμόν διθυράμβου. Ούσΐ είς την έρωτιώσαν γραζΐδα, ήτις ετόλμα νά πειραθή δ πως έφελκύση κήν προσοχήν τού, τεθελγμένη υπό των μακρών βλεφσρίδων τού, των ξανθών, καΐ υπό των κυανών ομμάτων τού, καΐ υπό τής κάμης τού τής έναερΐου, καΐ υπό των παρειών τού των ροδί- νων, καΐ υπό των χειλέων τού των άβρών, καΐ υπό των οδόντων τού των μαρμαρίνων ! Είς £ν βλοσυ- ρόν τού βλέμμα έβλεπεν ενώπιον της την ά βυσσον. Πλησίον τοθ 'Ενζολωρδ, έκπροσωτΐοϋντος την λογικήν τής έπαναστάσεως, ό Κομπεψέρης έξεπρο- οώπει την φιλοροφίαν αυτής Μεταξΰ δέ τής λογι κης κσί τής φιλοσοφίας, τής έπαναστάσεως ή δια- φορά είνε δτι ή μέν λογική συμπέρασμα δύναται νά έχη τόν πόλεμον, ή δέ φιλοσοφΐα λήγει είς την ει¬ ρήνην. Ό Κομπεφέρης συνεπλήρου καΐ έπιδιώρθου τόν 'Ενζολωραν. ΤΗτον αύτοϋ ύψηλότερος κσΐ μάλ¬ λον πλατύς. Ό Κομπεφέρης ήθελε νά έγχέωνται είς τα πνεύματα των άνθρώπων αί εύρεΐαι των γενικών (δεών αρχαί. Αύτάς έλεγεν «Επανάστασιν, ναΐ, άλλ' ίν πολιτισμώ»" έπέκεινα δέ τοθ άποκρήμνου δρους άνεκάλυπτεν άχανή κυανοΰν όρΐζοντα. Έν- τεθθεναΐ θεωρίαι τοθ Κομπεφέρου είχον άπασαι εύ- πρόσιτόν τι μέρος καΐ πρακτικόν. (συνεχΐζεται) ΑΓ έκείνους πού θέλουν νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των. 'Από δλα δι* δλους Ο ΧΟΡΟΣ ΕΙΣ ΤΑ ΖΩΑ Β'. Ι Πρόκειται δέ περί γαμηλίου χοροθ, ό οποίος καταλήγει είς . την ένωσιν των ζευγαριών καΐ είς τόν θάνατον των αρρενων.Ό γαμή- λιος χορός είνε φαινόμενον πχρ%- Ι τηρούμενος κατα κανόνα; είς την ■ ίπποκάμπην πρό τοΰ γάμου. «Πρό- 1 κείται —γράφει ό Ρούλ— περί Ι ενός βάλς σιγανοΰ καΐ παρατετα- 1 μένου δίχως άπότομες κινήσεις. Ι Ηρέκειται περί τοΰ γαμηλίου χο ' ροθ των άρραβωνιασμένων ποϋ χαι . ρετοθν ό έ'ν»ς τόν άλλον μέ χαρι- Ι τωμένους έλιγμούς. Είνε Ινα μι- ■ νουέττο έλιγμών γεμάτων άπό χά- (ριν καΐ εύγέ/ειαν πού Ιχει την κατ*κλεΐ5α τού είς την Ινωσιν». Άλλ' άς προσέξωμεν καλλίτερα τούς μικροσ/οπικούς κατοίκους των αϊθέριον καΐ άς περιορισΗώ- μεν είς τούς χορο&ς των Ιντόμων. Όταν γυρίζη είς την κυψέλην τη; φορτωμέντ] μέ την πολύτιμον γΰριν της ή μέλισσα εκτελεί π? ριεργοτάτας κινήαεις. Οί Φόν Φρίσχ καΐ Ιΐαόλος Β νιόν μα; Ι δωσαν περιγραφάς λεπτομερείς τώ/ χορών. Φ ορμωμένη μέ τό πό λύτιμον σιρόπι της ή μέλισσα «γυρνα μέ μικρά βιασιικά φτερου γίσματα νυ*λοτερή. "Επειτα απο¬ τόμως Ιπίστρέφει καΐ διατρέχει τ4ν ίδιον κύκλον αντιστρόφως. Κα τόπιν έπιιτρέ-ρει πάλιν είς την άρχικήν της κίνησιν καΐ οΰ-ω κα θεξής. Συχνά διακόπτει ναΐ έπα- ναλαμβά/ει παρακάΐω τούς Γδιους ρυθμικού; στροβιλισμοΰς μέ την ιδίαν σειράν καΐ τάξιν. Κί' ίΐαν μΐίή μέ τό φορτίον της είς την κυ ψέλην καΐ πρΐν τό άποθέση άκό- μτ] συνεχίζει τόν χορόν της μέ κινήσεις πού ό ρυθμός τού; ίχει μεΐρηθή" είς τα χρονικά διαστήμα τ» ποί» χωρίζουν την μίαν φιγού ραν άπό την άλλην καΐ μέ παλ μούς καΐ τρεμουλιάσματα όλοκλή ρου τοί5 κορμιοθ της». ~' Μόνον μέ τό Θαλαμηγόν «ΧΙΟΣ» Κάθδ ΚΥΡΙΑΚΗΝ 6 μ. μ. ακριβώς Κατ' ευθείαν δια ΠΕΙΡΑΙΑ (σέ 12 ώρες) ΑΙΔΗΨΟΝ (άφιξις Τρίτην πρωΐ) ΒΟΛΟΝ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ 14 μιλλίων.—Άνεσις—'Ασφάλεια. Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ Τηλ··. 4 40 Γ" ■■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΜΜΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒεΙΒΒΒΒΒΒε ΚΑΦΕ ΒΑΑΚΑΝΙΑ ' Τό νέον κέντρον ποθ ήρχισε άπό προχθές νά λειτουργή είς την δροσόλουστον θέσιν τής άρχής τής Λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου μέ πρωτοφανή κοσμοσυρροήν. Είνε καινουργές, καθαρώτατον, μέ υπηρεσίαν πρόθυμον καΐ τιμάς συγκαταβατικάς. Προσφερει εΐ- δη καφφενείου, αφθονίαν μεζέδων, έκλεκτά κρασιά, θαυμάσιο οδζο, μπύρες φΐξ. Διευθύνεται άπό τούς κ. κ. Έμμ. Φούσκην καΐ Μάρκον ΠεδιαδΕτην. Όσοι τό επεσκέφθησαν έφυγαν καταμαγευμένοι. ΗΒεΐεΐΒΒΒεΐΒΒεΐΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒειεΐΜΒΒεΐεΐεΐΒεΐΒΒΒΒΒΒΒΒΒεΐΒΒΒεΙ ρηΐεΙε1ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒαΒΒΒΒε| Τό πρατήριον οΐνων Άντωνίου Μπετεινάκη Ειδοποιεί την πολυπληθή" πελατείαν τού δτι • διαθέτει σοθμες δλων των ποιοτήτων. ■ ΚΡΑΣΙΑ ΠΑΛΑΙΑ ανωτέρα δλων. ——■■■■■■■βββββββββββββββββββββββββββββββββββΟ Έ/διχφέροντες είνε οί πειρα μ»τισμο! πού έγιναν άπό τούς φυ σιοδίφα; π?ός μελέτην τής άφορ μής των χορών αύιών. Ή δσφρη σις καΐ ή δράσις ήρευνήθησαν πρός τόν σκοπόν αυτόν διά μα κρών. Παρετηρήθη 3τι τό άρρεν ενός είδους άρίχνης εκτελεί τούς χορούς τού καΐ έμπρός είς την απεικόνισιν τοθ έαυτοΰ τού μέαα εί; Ινα καθρέπτην Παρετηρήθη έ πίσης ρυθμικός χορ6ς είς τάς μύ γας ολίγον πρό τού γχμου. Είς την μυίγαν πού λέγεται δοοσόφι λος μελανογχσΐωρ, τό αρρΐν χο- ρεύει ήαικυκλικώ; γύρω άπό τό θήλυ, τό όποϊνν δέν παύει ταϋτο χρόνως άπό τού νά βλέπγ] "Ενα αλλο εΒος μυίγας Ιχει είς τόν θώ ρακα καΐ είς την κοιλίαν μίαν λε- πτοτάΐην σ<όνγ)ν πού παίρνει υπό τό φώς τοθ ηλίου άποχρώσεις ά- σηο.:οΟ. Τα άρρενα τοΰ γένους αύ:οΰ έκτελοΰν Ινα φρενιτιώδη καΐ άγριον χορ^ν καθ" όμίλους ά πό 8 —10, μέσα είς τό όργιαστι- κόν φώί τοΰ ηλίου καί είς Οψος μικρόν άπό τοθ έδάφους. Κοντά έπάνη) είς την χλόην κάθονται αί δεσποΐνίδες τοθ γένους καί παρα κολουθοθ* γοητευμένες καί Ι<0αμ βες την λάμψιν των παλληκαριών πού χορΐ.(ι^>ν.
  ΟΟιως ή συγ'ριτική φυσιολο
  γία μάς άποδεικνύει δτι ό χοράς
  είνε μία εκδήλωσις φυσική, πρω-
  τόγονος, δχι δέ έξαιρετική είς όρ
  γαν:σμούς πού άπέχουν πολύ άπό
  τόν άνθρωπον είς την ζωϊκήν κλί
  μακα. Κατ' αυτόν τόν -ζριίηον, πό
  λύ δυσχόλως κανεΐς ημπορεί νά
  παραδεχθή ϋχι ή διάθεσις τοθ χο
  ροθ εγεννήθη είς τάν άνθρωπον
  καθώς παρατηροθσε τούς ρυθμι
  κούς παλμούς των κυμάτων τής
  θαλάσσης, ή τόν στρόβιλον τής άμ
  μου είς την Ιρτφ.οΊ, καθώ; τόν Ι
  συρεν ό άνεμος είς κυματιστάς
  στήλας.
  Έκπλήξεις
  ' Εκπλήξεις
  Είς τό κοσμικώτερον καί, δρο
  σόλουστον κέντρον μας:
  «Εθνικόν»
  Όρχηοτρα ηλήρης
  5 μουσικοί—7 όργανα
  Διευθυντής Μ υρογιάννης.
  Χαβάγιες— Χα6άγιες
  4 τραγουδισταί —· Διευθυντής Κόκκας.
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  ί
  ΒΒΒΒΒ-ΒΒΒΒΒΒΒΠΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΜΒΒΒΗΒΒ
  ΧΑΡΙΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΣ
  Έπειδή ή άξιότιμος πελατεΐα μας δέν έπρόλα-
  βε νά έπωφεληθή των τιμών τοθ ΡΑΜΠΞ ΜΑΣ
  παρατείνομεν τοθτον διά μίαν άκόμη έβδομάδα.
  Καί αί νέαι παραλαβαί μας μοντέρνων καί έ-
  ξαιρετικών ύφασμάτων θά πωληθοθν είς τιμάς κό'
  στους χάριν διαφημίσεως.
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ
  ΧΡΙΣΤ. ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗ
  Πλατειά Στράτα
  Τα άρδευπκά έργα
  καί ή τταραγωγή Κρήτης.
  ΧΑΝΙΑ Ιούλιος (χνταποκριτοΰ
  μας).—Ό 'Υπουργός Γενικός Διοι-
  κητής κ. Σφακιανάκης μετέβη
  προχθές είς Άγυιάν καΐ Μάλεμε '
  Κυδωνίας καΐ έπεθεώρησε τα εχεϊ|
  έκτελούμενα υπό τής Έταιρίας
  Μπούντ μεγάλα άρδευτικά ίργα.
  Ό κ 'Υπουργός συ/ω?εύετο
  υπό τοΰ Έτιθεωρητοΰ Δημοσίων
  Έργων κ. Ξχνθοπούλου, περιήλθε
  δέ ολόκληρον την περιοχήν των
  Ι^τελουμένων Ιργων. Ό Δ*ευ-
  θυντής τής άνω Έταιρίας κ. Θεο
  δωρίδης εξέθηκε τα τής έκτελέσε
  ως των Ιργω/. Ό κ. Γενικάς Διοι-
  κητής έδοσεν εντολήν 8πω; προ-
  ωθηθώσιν αναλόγως αί εργασίαι
  αύται, λαμβανομένης ύπ' δψιν καΐ
  τής καλυτέρας εκτελέσεως αυτών
  διά την πληρότητα το3 έπιδιω
  κομένου σκοποΰ.
  Ώς γνωστόν τα άρδευτικά Ιρ
  γα Μάλεμε απετέλουν άπαρχήν
  εις τα 5λχ πχραγω(Ίκά Ιργα
  Κρήτης τα όποΐα Οά συμπληρώ¬
  σωσι πρταίχίύί τα μεγάλα Ιργα.
  τής Μεσσαράς τής σχετικής συμ¬
  βάσεως δπογραφομένης μέ την
  έταιρίαν Μπούντ. Τό ενδιαφέ¬
  ρον τοθ κ. Ύπουργοΰ Γενικοΰ Δι-
  οικηΐοΰ διά την 8λην κίνησιν
  των τοιούτων έργων έν Κρήοβ έγ
  γυαται δτι μετ' ού πολΰ θά ίδωμεν
  πραγματοπίΐούμενον είς την νή·
  σόν μας εύρύ πρόγραμμα συγχρο-
  νισμένη; παραγωγής καΐ προόδου.
  Έκ τοΰ προγράμματος τούτου καί
  συγκεκριμέ/ω; τής εκτελέσεως
  των άρδευ ΐικών έργων Χανίων καΐ
  Μεσσαράς, ή πχραγωγή τοθ τόπου
  θλ παρουσιάση βαθμιαίως νέαν
  μορφήν καΐ θα καθέςη ιδιαιτέ¬
  ραν θέσιν είς τας κρατικάς προσ¬
  παθείας διά την επίτευξιν εύρεί-
  ας οίκονομικής περισυλλογής καί
  αύταρκείας.
  —Τα δημητριακά είς τόν
  γείτονα.
  Είς τον γείτονοτ νομόν συνε· {
  χίζεται κχτά σχετικάς εϊίήσεις
  έξ ' *γίβυ Νικόλαον, ό άλωνισμός
  των δημητριακών των οποίων
  ή παραγάγη ώς γνωστόν υπήρ¬
  ξεν αρίστη εφέτος.
  Κατά τάς ιδίας πληροφορίας
  βαίνβι καλώς π ανάπτυξις των χά
  ρουπίω<% των οταφυλών καΐ τοΰ έλαιοκάρηου. Αναφορικώς μέ τόν δάκον χάρις είς τα ληφθέντα υπό τοΰ Γεωργικοΰ ταμείου μέ τρα ούδεμία προσβολή εσημειώθη ' κατά τοΰ ελαιόκαρπόν. Είς τάς άμπίλους δέν εσημειώθη ουδαμώς πίρβνόΐπορος, εξαιρέσει περιωρι- σμένης περιφερείας παρά τό Πι σκοκέφαλον Σητείας. —Ή όδβς Σητείας. Πληροφορούμεθα ότι συνεχί | ζονται έντατικώς αί εργασίαι τής . οιίοΰ Σητείας. 'ΕλπΙζεται ότι ή διάνοιξις ολοκλήρου της ΰπολοι· πβμένηξ όδοϋ θά όλοκληρωθή μέ- χρι τοΰ χειμώνος. Βασίλειον της Ελλάδος Πραχτικόν Γΐωργικόν Τχολβί- ον Γόρτυνος Νεβσαράς Κρήτης. ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ Ή Γεωργική Σχολή Μεσσαράς Κρήτης φέρει είς γνώσιν των εν¬ διαφερομένων ϊτι προκηρύσσει διά την Την Ιουλίου καΐ ώραν 10— 12 π. μ. πλειοδοτικήν δημοπρα σίαν έκποιήσεως 4 000 (τεσσάρων χιλιάδων) οκάδων ελαίου. Ή δημοπρασία γενησεται έν Η¬ ρακλείω καΐ είς τα γραφεϊα τής Γεωργικής υπηρεσίας. Οί βουλόμενοι δύνανται νά λαμ βάνωαι γνώσιν των δρων τής δη- μοπρασίας άποτεινόμενοι είς την Γεωργικήν Σχολήν Μεσσαράς καθ' εκάστην. Έν Γορτυνι τή 28Ίουνίου 1938. Ό Διευθυντής τής Σχολής. Ε. Κάβουρας ΚΙΜΟΝ Α. ΕΥΓΕΗΗΣ Είδικευθεΐς επί έπταϊτί- αν είς τα παθολογικά νο- οήματα έν Παριαίοις καΐ Λυώνι. Δέχεται τούς πάσχοντος είς το "Ιατρείον τού δδός "Λμαλθείσς ιπάροδος όδοθ Κοιτεχάκη, πρώην Πλατΰ οοκκακι) ώραν 9—12 ν. μ. καΐ 3—6 μ. μ. Τάς Κυριακάς δωρεαν 10-12 β. μ. Τηλέφωνον 6-—63 —Τό σημερινόν πρόγραμμα τού ρχδιοφωνικοϋ σταθμοϋ Αθηνών. "£1ρ* 7 μ. μ. Μετεωρολογικόν δελτίον — χρηματηατήριον, 7.10 έλαφρό τραγοΰδι (όίσκοι), ώρα 7.30' «Ή ωρα τής κυρίας», 7.45' έλαφρά μουσικη (δίσκοι), 8.15' ρεσιτάλ τραγουδιβΰ Οπο τής δβ- οιτοινίδος Γιαννακοποΰλου, 8.45' όμιλία Ήθνικής Νεολαίας, ώρα 9 δημοτικό τραγοΰδι συνοδεία λαϊκών οργάνων υπό τού συγκρο- τήματο; Καράκας καΐ Καμηούλη. 9.4ΐ' είδήβεις, 10 αυναυλία τής συμφωνικής ώρχήστρας τής Υ.Ρ.Ε. υπό την διεύθυνσιν τοΰ κ. Εύαγ γελάτου, ηρένρκμμβτ 1: Παθητι· κή βυμφωνΐβς τοΰ Τσαϊκόφσκυ 2: δύο μέρη άΐτό την σουΐταν στό χωριό τού Τώρα. 3 Φαέθων συμ φωνικόν ποίπμα τοΰ Σενβάνς. Κατά τό διάλειμμα τής συναυ- λίκς θά μεταδοθοΰν αί τελευταί¬ αι βίδήσεις. 11.30* μουσικπ χοροΰ (δίσκοι). —Διοτγωνισμός οικονομικήν έλεγκτών, Είς την εφημερίδα τής κυβερ¬ νήσεως (χριθμ. 236) εδημοσιεύθη διάταγμα διά τοΰ έπβίου ορίζε- ται & τρόπος διενεργείας διαγω- νισμού πρός πληρώσιν κενών θέ- σεων οίκονομικων έλεγκτών. τό διάταγμα καθορίζει τα μαθιίμα- τα είς τα οποΐκ θά έξετασθοΰν οί ΰποψήφΐοι, την σύνθεσιν τής £$£· ταατικής έπιτροπής κλπ. —Διορισμοί είς τόν νομόν Χανίων. Διωρίσθη Ληξίαρχος τής Κοινό¬ τητος Καλουδιανών Κισσάμου 6 Ιωάν. Μαζβκοπάκης. "Αμιαθος εΐδικός ύποθηκοφύλαξ Κανδάνου Σελίνου διωρίσθη ό Εύαγ. Χουύα λάκης. — Έορτή είς Ίεράπετραν. Ό Τουρΐστικίς Σώλλογος Ιερα¬ πέτρας εώρτασε προχθές την ετη¬ σίαν εορτήν τού. Επί τή εϋκαι· ρία ταύτη διοργανώθη έορτπ την ώ«οίαν επηκολούθησε χοροεσπε¬ ρίς ατεφθεϊαα υπό πλήρους έπιτυ- ί Ή Παιδαγωγική 'Ακαδημί» Η¬ ρακλείου διαθέτει πρός πώλησιν ξηρόν χόρτον καΐ άχυρον κριθής αρίστης τιοιότητος είς τιμήν συμ Φέρουσαν —Δωρεαί. Ό κ. Κωνστ. Γραφανάκης άπό· στρατος λοχαγός, προσέφέρε είς τό Εθνικόν Πτωχοκομεϊον την 3ην Ιουλίου εκλεκτόν φαγητόν δι' όλην την ημέραν, σιγάρα καΐ οίνον, άντ! τεοοαρακονθημέρου μνημοσύνου τής πενθεράς τού Ά- ρετής Γωνιωτάκη. —Έπίσης ή οΐκογένεια Γεωργί ου Βορεάδου κατέθεσε είς τόν κ. Ταμίαν τοΰ '1<5ρΰματος ;5:0 δραχ. δι' ών έιιαγειρεύθη έπίσης εκλε¬ κτόν φαγητόν £λην την ημέραν τής 4ης Ιουλίου, σιγάρα καΐ οί- νος άντί εξαμήνου μνημοβύνου τοϋ πατρός των Γεωργίου Βορε¬ άδου. ΑΠΟΙΚΙΑΚΑ καΐ ψαρικά έν γέ νει στοΰ ΚΡΑΣΑΚΗ μέ τάς καλυ¬ τέρας τιμάς τής αγοραίς. ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Εγένετο ή νέα παραλοβή των τόσων πεφημι- σμένων ραδιοφώνων ΖΕΝΙΘ νέου τύπου, μπατα- ριών καΐ ρεύματος. Είδοποιοθνται οί δόσαντες παραγγελίας δπως σπεύσουν καΐ παραλάβουν πρΐν έξαντληθή τό στόκ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΩΝ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ^Μ^^
  Ιι
  ι!
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεϊσ Εναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωία Τρίτης
  5 Ιουλίου 1938
  ΕΓΕΝΕΤΟ
  ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ
  ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ ΠΡΑΓΑΣ
  ΤΟΖΗΤΗΜΑΤΩΝΜΕΙΟΝΟΤΗΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Ιουλίου (τού άνταπο-
  κριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ τοΰ έ-
  ξωτερικοΰ ότι παρά τή κυβερνήσει τής
  Ηράγας εγένετο φιλικόν οΊάβημα τής
  Αγγλίας καί Γαλλίας.
  Τό διάβημα άπέβλβπεν είς τό ζήτη-
  μα τής ρυθμίσεως των διαφόρων με-
  ταξύ των μειονοτήτων τής Τσεχοσλοβα¬
  κίας καί της κυβερνήσεως τής χώρας.
  Σχετικώς ή Αγγλία καί ή Γαλλία ε¬
  ζήτησαν τήν έπίσπευσιν της επιλύσεως
  τοΰ όλου προβλήματος.
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΣΥΖΗΤΗΤΑΙ
  ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΡΝ ΕΒΕΛΟΝΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 "Ιουλίου (τοΰ άνταπο-
  κριτοΰ μας).— Αυριον (σημερον) συ-
  ζητβίται υπό τής όλομβλεί·*ς τής επι¬
  τροπήν μή επεμβάσεως τό ζήτημα των
  ξένων έθελοντών. Κατά τα έκ Λονδί-
  νού τηλεγραφήματα πιστβύεται ότι Θέ¬
  λει ρυθμ ισθώσι σήμερον τελικώς καί
  αί τελευταίαι λεπτομέρειαι διά τόν
  τρόπον τής άνακλήαεως των έθελοντών.
  ΣΦΟΔΡΑ ΑΝΤΕΠΙΟΕΣΙΣ
  ΤΟΥ Κ!ΝΕ_ΖΙΚ|Υ ΣΤΡΑΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Ιουλίου (τού άνταπο-
  κριτοΰ μας).-· Πληβίον τοΰ ποταμού
  Γιαγκτσέ αγγέλλεται ότι ό κινεζικός
  «ΐΓ·α·(ός ά.νίείΐιτι.'ϋετα ι οφοί.ρώς, *Ε:
  πβραλλήλου τα κινεζι>ά βομβαρδιστι
  κά άεροπλάνα προσέβαλον τα πλέοντα
  άνά τόν ποτβμόν ίαπωνικά πολεμικά
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΔΡΑΣΙΣ
  ΤΗΣ ΙΑΠΟΝΙΚΗΣΑΕΡΟΟΟΡΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Ιουλίου (τού άνταπο
  κριτού μας).— Έκ τής "Απω Άνατο
  λης αγγέλλεται ότι τα ίβπωνιχά άερο·
  πλάνα συνεχίζουν τούς βομβαρδισμοϋς
  άνά τήν εμπόλεμον ζώνην τής κεντρι
  κης καί νοτιοανατολικής Κίνας μέ κα
  ταστρεπτικά άποτελέσματα.
  ΪΑ ΙΑΠ0Η1ΚΑ ΩΟΑΕΜΙΚΑ
  ΗΜΑίΚΑΣΒΗΣΑΝ ΗΛ ΥΒΟΧΟΡΗΣίΥΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Ιουλίου (τού άντα-
  ποχριτοΰ μας). — Νεώτεραι πληροφο¬
  ρίαι έκ Σαγκάης άναφέρουν ότι είς τόν
  ηοταμον Γιαγκχσέ ϊ»Ο ίαπωνικά πολε·
  μιχά ηναγκάσθησαν νά ,ύποχωρήσουν
  λόγω τού δραστικού πυρός των κινε·
  ζικών άεροπλάνων εναντίον των.
  Ό Παριάνι έφθασεν είς Βερολινον.
  Ελευθέρα τα
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 4 Ιουλίου (τηλε-
  1 νραφικως). Αγγέλλεται έκ
  Βερολίνου δτι ό Άρχηγός τοΰ
  ιταλικού έπιτελείου στρατη
  ' γός Πσριάνι έφθασεν έκεϊ
  χθές. Ό Ιταλός έπιτελάρχης
  προσεκλήθη ώς γνωστόν υπό
  Ι τοΰ άρχηγοΰ τοθ γερμανικοΰ
  έπιτελείου, πρόκειται δέ νά ε¬
  πισκεφθή τάς διαφόρους στρα
  ' τιωτικάς έγκαταστάσεις είς
  τα περίχωρα τού Βερολίνου
  καί αλλαχού τής Γερμανίας.
  —Κατά τάς έκ Ρώμης πλη
  ροφορΐας αυριον 5ην Ιουλί¬
  ου θά υπογραφή τό εμπορι¬
  κόν σύμφωνον μεταξύ Ιταλί¬
  ας, Ίαπωνίσς καί Μαντζου-
  κουό. Τό σύμφωνον θά υπο¬
  γραφή έν Τόκω άφ' ενός υπό
  τοΰ ύπουργοΰ των Έξωτερι
  κων τής ΊαπωνΙας καί τοθ
  πρεσβευτού τοΰ Μαντσουκοό
  καί άφ' ετέρου υπό ΊταλοΟ
  γερουσιαστοθ άντιπροσώπου
  τής Ιταλίας. Διά τής συμφω
  νΐας ταύτης τό Μαντσουκουό
  θά προμηθευθή είς την Ίτα-
  λίαν120 έκατομμυρίων λιβρών
  έμπορεύματα καί ή Ίαπωνΐα
  30 έκατομμυρίων. Είς άντάλ-
  λαγμα ή "Ιταλία θά ποομηθεΰ-
  ση 150 έκατομμυρίων λιβρών
  έμπορεύματα είς αμφότερα τα
  κράτη
  ΣΟΒΑΡΑΙ ΑΝΑΚθΙΝίΙΣΕΙΣ
  ΤίΙΝ ΓΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 4 Ιουλίου (τηλε
  γραφικώς) —Ό ύπουργός των
  Εξωτερικών τής Γσλλίας κ.
  Μποννέ είς λόγον τάν όττοϊον
  εξεφώνησε χθές είς τό έν
  Ντωβΐλ γεΰμα των μελών τοθ
  συμβουλίου τοΰ έξωτερικοθ
  έμπορίου, άφοΰ ανέπτυξε την
  σημασίαν τού Γαλλοτουρκι-
  κοϋ συμφώνου ετόνισεν δτι
  ούσιώδεις βλέψεις τής κυβερ¬
  νήσεως Νταλαντιέ είνε ή δια
  τήρησις τής είρήνης ή όποία
  βασίζεται είς τάς ομαλάς διε
  θνεΐς .συναλλαγάς κσί σχέ-
  σεις. Ό κ. Σωτάν έξ άλλου
  είς λόγον τού εκφωνηθέντα
  χθές είς Παρισίους ετόνισεν
  δτι ή διατήρησις τής είρήνης
  σύνορα.
  καί τής ελευθερίας έξαρτδται
  άπό την στρατιωτικήν οργά¬
  νωσιν άλλά καί την αφθονί¬
  αν τής παραγωγής υπέρ των
  οποίων τόσα έπραξε καί πράτ
  τει τό υπουργείον Νταλαν¬
  τιέ.
  —Τα σύνορα ΠολωνΙας καί
  Τσεχοσλοβακίας ήνοίχθησαν
  έκ νέου διά τούς τουριστάς.
  Τα σύνορα είχον κλεισθή ό πό
  τής 10ης Απριλίου υπό τής
  Τσεχοσλοβακίας κυβερνήσε¬
  ως. ______
  Ο ΠΟΛΕΜΟΣ_ΕΝ ΚΙΝΑ
  Τηλεγραφοϋν έκ τής "Απω
  Άνατολής δτι τα κινεζικά
  βομβαρδιστικά άεροπλάνα έ
  ιτέδρομον εναντίον ίαπωνι-
  κου άεροδρομΐου βομβαρδί-
  σαντα σφοδρώς τουτο.
  —Είς την Βορειανατολικήν
  ΚΙναν οπου κατέφυγον πρός
  ασφάλειαν οί έκ των πλημ-
  μυρών Κινέζοι πρόσφυγες καί
  δυνάμεις κινεζικοϋ στρατοΰ
  ενεφανίσθη μεγάλη έπιδημία
  χολέρας,
  Λήψις αύστηρών άστυνομικών μέτρων
  διά την καδαριότητα της πόλεως.
  Δι' αστυνομικάς διατάξεως
  εγκριθείσης υπό τής Νομσρ
  χίας Ηρακλείου ύηογρΓοϋν
  ται οίένοικοι έκάστης οΐκίας
  ώς καί οί διευθυνταί κατα
  στημάτων νά τηρώσι μεταλλι-
  κά δοχεΐα, κλείοντα σΐεγα-
  νώς έντός των οποίων θά ρί
  πτωσι τα σαρώματα των οί-
  κιών κσί καταστημάτων άττα-
  γορευ^ μένης αυστηρώς τής
  άιτορρ'ψεως παντός ε'ίδους ά
  καθαρσιων έκτός των δοχείων
  τούτων ή είς τάς όδούς
  Έκ παραλλήλου όρ'ζετοη
  δΓΐ τα πεζοδρόμια κοί αί σύ
  λοί των οίκιων θά καθατρΙ-
  ζωνται ύιοχοεωτικως κα9' έ
  κάστην πρό τής 7 π μ ώρας
  των δέ κατασΐημάτων 45 λε
  πΐά τής ώοσς ττρ5 τοθ άνοίγ
  ματος αυτών, απαραιτήτως
  ; δέ μετά προηγουμένην δια-
  βροχήν τοΰ έδάφους.
  Ι Όρίζεται ωσαύτως ότι άπα-
  γορεύεται πλήν των ανωτέρω
  Γ πεοιπτώσεων ή διοχέτευσις ά·
  καθάρτων υδάτων έκ των οί¬
  κιων είς τάς όδούς καί τάς
  πλατείας. Οί παραβάται των
  διατάξεων τούτων θά τιμω-
  ροΰνται συμφώνως πρός τα
  ! αρθ. 579 καί 697 τοΰ Π.νόμου.
  ΠΡΟΚΑΑΕΙ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΝ
  Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ
  ΛΟΡΔΟΥ ΠΕΡΗΑΙ ΤΣΙΑΝΟ
  ΕΠΙΛΥΟΝΤΑΙ ΑΙ ΑΙΑΦΟΡλ
  ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Ιουλίου (τού άνταπο·
  κριτοΰ 'μας).— Νυκτερινά τηλεγραφή·
  ματα έκ Αονδίνου άναφέρουν Οτι κα¬
  τόπιν τής τελευταίας συναντήσεως ένΡώ-
  μη τοΰ πρευσβευτοΰ τής Αγγλίας λόρ·
  δου Πέρθ καί τού ύπουργοΰ των Ε¬
  ξωτερικών τής Ιταλίας κόμητος Τσι-
  άνο έπικρατεΐ έ*εϊ αίοιοδοξία.
  Αεγεται ότι τα διαμειφθέντα κατά
  τήν συνάντησιν ταύτην Θά όδηγήσουν
  πρός επίλυσιν τάς άγγλοϊταλικάς δι·
  αφοράς ούτως ώστε νά εφαρμοσθή πλή-
  ρως ή άγγλοϊταλική συμφωνία.
  ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΡΟΕΛΑΥΝΟΥΝ
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΕΓΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Ιουλίου (τοΰ άνταπο'
  κριτοΰ μας).|—Πληροφορίαι τού πρα·
  κτορείου Χαβάς άναφέρουν ότι ή προ*
  έλασις των έθνικών είς ςόν τομέα τού
  Καστεγιόν ντέ λά Πλάνα συνεχίζετακ.
  Κατά τάς έκ Βαρκελώνης είδήσεις
  οί κυβερνητικοί επέτυχον νά άποκρού·
  σουν άλλας έπιθέσβις. Τό τελευταίον
  τούτο διαψιύδουν οί έθνικοί.
  ΟΙ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΙ
  ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΗΘΙΟΥ
  Τό περιοδεθον έν τώ νομώ Α* '
  σηθίευ Στρατολογικόν Συμβούλι
  όν &ι έξετάοΐβ σήμερον είς τό χά
  Η ΕΚΔΡΟΜΗ
  ΤΩΝ ΕΤΤΙΓΓΛΟΠΟΙΩΝ
  ΕΙΣ ΒΡΟΝΤΗΣΙ
  ΕΝΤΕΛΕΤΑΙ Ο ΚΑΥΣΟΝ
  ΘΕΡΜ0ΚΡΑΣΙ/Μ1 ΒΑΘΜΰΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Ιουλίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας). — Σήμερον παρετηρή¬
  θη είς Αθήνας καί Πειραια έντα-
  αίς τού καύσωνος. Κατά τάς άνακοινώ-
  σεις τής Μετεωρολογικής υπηρεσίας
  τοιαύτη έντασις παρατηρείται καί είς
  την άλλην Έλλάδα. Συγκεκριμένως εί;
  Ναύπλιον καί Αάρισσαν εσημειώθη
  θερμοκρασ'α 41 βαθμών.
  χω, Άρκετήν έΊΐιτυχίαν έσηαείω
  νιιον, ι ιι,τ|5 λ'λι χ«ί>^ιΐιιγ. υ/» ι , τβιου
  τρέχ. τό στρατιωτικόν Συμβούλιον Ι δρομή είς την ιστορικήν καί
  θά μεταβή είς Ίεράπετραν ένθα γραφική* Μονήν Βροντησίου
  θά προσέλθουν πρός εξέτασιν οί Οί έ<δρομείς άφίκοντο περί ατρατεύσιμοι Ιεραπέτρας, Άνατο την 8ψ πρωϊνήν είς τό χωρίον λής, Βαϊνιάς, Καλαμαύκχς, Κεν-ί Ζαρός Ιπειτα άπό μίαν ωραίαν τρί, Μεσελέρων, Άγίου "Ιωάννου, διαδρομήν διά μέσου γραφικών Κάτω Χωρίου, Καββουσίου καί τοπείων καί των χωρίων Βενερά Παχείας Άμμου. τού, Αύγενι*ής, Άγίας Βαρβάρας Ηανασοοΰ καί Γέργερης Έκ τοΰ χωρίου ΖαροΟ οί Ικδρομεΐς άνεχώ ρησαν πεζή διά την Μονήν Βρο/· τησίου δπου Ιφθασαν μειά ώρι- αίαν πορείαν. Οί περισσότερον έκ των εκδρομέων παρακολουθή σαν την λειτουργίαν ά*ολού'3ως δέ περιειργάσθησαν μεΐά τό πέ ρας ταύτης, τό εσωτερικόν τού να- οθ τοθ Άγίου Άντωνίου καί τα πέριξ τής μονής τοπεία. Την μεσημβρίαν οί Ιρμίΐς παρεκάθησαν είς κοινήν τράπεζαν κάτωθι των όνομασιών πλατά/ων τής μονής. Το γεθμα διήρκεσε μέχρι τής 4 μ. μ. όπό:ε ανεχώ εκείθεν διά τό Βότομον, ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΛΗΨΙΝ ΘΕΣΕΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΔΙΑΝΟΜΕβΝ Ή Γεν. Διοίκησις Κρήτης προ κειμένου νά προβή είς την συμ¬ πλήρωσιν μιάς θέσεως άγροτικοθ διανομίως πεζοθ β' τάξεως τοθ Τ.Τ.Τ. Γραφείου Καστελλίου Πεδ. προσκαλεϊ τοΰς έκ των Παλ. Πό- λεμιστών βουλομένους νά κατα¬ λάβωσι την θέσιν τούτην δπως Ιντός μηνός καταθέσωσι είς τό ώς ά"νω Τ.Τ.Τ. Γραφείον αίτήσεις μετά των νομίμων πιστοποιητικων ήτοι 1) Σπουδών. (Ενδεικτικόν δ' τάξεωςέξαταξίου Δημ. Σχολείου ή ί,,^^τ .Λβινβ, ^Λ „ ι^^ν^ν..,■, απολυτήριον τοθ παλαιοθ τετρα-1 τήν γραφικήν πηγήν έξ ής ίιδρεύ ταξίου. 2) 'Υγείας καί άρτιμελεί-: εται τό χωρίον Ζαρός, και έκίί-ίει λ,- /Τ.υΛΛ«Λ« £Λ»·,/ϊττ·ίΛηη,ιΛίν.ν, ?ι»Ι-:- -ι .....ί_.. _--_- · άς. ("Ενορκον ) άς. (Ενορκον ιτημν ΐα τρών) καί 3) Ποινικής κατασιάσε ως, προσέτι δέ έγγραφον τού 'Υ ί Εί έξ ύ είς τό χωρίον τουτο. Είς Ζαρόν οί. έκδρίμεΐς παρέ- -·■ "γ--------------„-·■·■-,■·■■,,·■■ , -,με'ναν μέχρι τής 8ης μ. μ. δια φυπουργείου Εργασίας ες ου να σκεϊάζοντες άπά χοινοΰ μετά των έμφαΐνηται ότι κέκτηται τήν ίδιό-! κατοίκων δπό τούς ήχους μουσι- τ,ητα τοθ Έφέδρου Παλ. Πολεμι- κων όργάνων. "Ολίγον πρό τής ά- στοθ. Όμοίως ή Γεν. Διοίκησις' ναχωρήσεώ; τω/ άπεχαιρέτσε προσκαλεϊ τού; βουλομένους νά ύ ίτούς έκδρομεϊς έξ όνοματος ποβάλωσι δικαιολογητιχά διά την χοΰ χωρίου δι' ωραίας προσλαλι- κατάληψιν Θέσεων άγροτικών δια 5ς ό δικηγόρος κ. Κοκαράκης, ά νομέων είς τάς περιφερείας Άρ- ' -· καλοχωρίου καί Έπισκοπής. Η.ΠΡΟΙΚΟΔΟΤΗΣΙΣ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΕΡΟΝ ΕΦΕΛΡΟΝ Υπό τοΰ κ. ύπουργοΟ Γενικοϋ Διοικητοΰ Κρήτης έ νεκρίθη απόφασις ■ ■ ι β Γ ,.. ήη δέ καταλλήλως ό πρόε δρος των Ιπιπλοποιών κ. Κωνστ Παπαδάκης. ΤΑ ΕΞΩΡΑΊ ΣΤΙΚΑ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΕΒΥΘΙΣΑΝ ΙΑΠΩΝΙΚΗΝ ΚΑΝΟΝΙΟΦΟΡΟΝ Αβ ΗΝ ΑΙ 4 Ιουλίου (τού άντα¬ πο χριτοΰ μας).— Τηλεγράφημα έκ κι· νεζιχής κηγν,ς, άναφέρει ότι μί» ίαπω- νίκη νανθΜθφόρος βομβαρδισθείσα ύ>
  Κινέζων εβυθίσθη.
  .,..„ -, ΠροχΘές τα μέλη τής Λιμε
  „„»„„., ___.,_...,, τού Δ., νίκης Έπιτροπής Χανίων με-
  Συμβουλίουτοϋ'Εφεδροταμείου τέβησαν είς τήν παρά τόν λι·
  Ηρακλείου περί προικοδοτήσε μενά πλατείαν Λουμπάνσκυ
  ως δώδεκα θυγαιέρων άπό-!πρός ρύθμισιν τί)ς μεταφοράς
  ρων έφέδρων πολεμιστών, εκείθεν των βαρελίων των έ-
  διά τού ποσοΟ των δραχμών ξαγωγέων κίτρων καί τόν
  5.000 είς εκάστην.
  Ο ΤΥΦΟΕΙΔΗΣ ΠΥΡΕΤΟΣ
  Κατ' ανακοίνωσιν έκ τοθ
  Ι Ύγειονομικοϋ Κέντρου είς τό
  χωρίον
  γενικώτερον έξωραϊσμόν τής
  πλατείας ταύτης.
  ΕΞΑΓΟΠΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
  _______.,___ .., ._ Ή κίνηοις τής άγοράς Ή
  Λ_^.^. Άσίτες ενεφανίσθη- ρακλείου κατά τήν παρελθοθ-
  σαν 6 κρούσματα τυφοειδοθς σαν έβδομάδα υπήρξεν ήσυ-
  πυρετοθ. Επί τόπου μετέβη χος. Κατ' αυτήν εσημειώθη
  6 νομΐατρος κ. Νικολακάκης μόνον έξαγωγή 80.000 χιλιογρ.
  ύποδείξος τα ληπτέα προλη· ελαίου κοί 40 000 σουλτανΐ-
  πτικό κατά τής νόσου μέτρα. νων.
  ΑΙ ΟΡΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  ΕΙΣ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
  Το δφυπουργεΐον τής Εργασίας
  Ικοΐ'οποίησεν Ιγκύκλιον πρός τάς
  αρμοδίας αρχάς, έπεξηγοϋν τάς
  διατάξη ς τοΰ προσφάτ&υ Διατάγ-
  ματος δι' ού ωρίσθησαν »ί ώραι
  εργασίας τοΰ προσωπΐκοθ των φορ
  τηγών «ύτοκινήτων. Δι' αυτής
  έπεξη'<'ε:ςα! δτι καθ' έβδομάδα έργασία των όδηγών φορΐηγών αύΐοκινήτων δέν δύναται νά όπερ 6ή τάς 40 ώρας έν 8λφ. ΜΕΤΪΘΕΣΕΙΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΝ Δι' αποφάσεως τής Γεν. Δι· οικήσεως Κρήτης μετετέθησαν ένσλλάξ οί άγρονόμοι Πύργου κ.κ. Αλεξ. Καλογριδάκης καί Άρκσλοχωρίου Γεώρ Μανού σακσς. Ώσούτως ό άγρονό μος Τυμπακίου Ιω. Δασκαλά κης μετατίθετσι είς τό έν Ά γίω Μορώνι β, άγρονομεΐον Ηρακλείου. — Δι" ετέρας αποφάσεως τού Έποπτικοϋ Συμβουλίου Ηρακλείου μετετέθησαν οί κάτωθι άρχιφΰλακες: Έμμ. Βασιλάκης έκ Πλατάνου είς Κανλΐ Καστέλλι άντί τοθ Δ Καλοχριστιανάκη, Ιωάν. Γι· αννα^ουδάκης έξ Αγ. Βαρβά ρσς είς "Αγ. Μύρωνα άντί τοθ Κωνστ. Κονδυλακη, Εύαγ. Άκρασάκης έκ Μαγαρικαρί- ου είς Τυμπάκι, Εύθύμιος Πά παδάκης έκ Πεύκου Βιάννου είς Βιάννον άντί τοΰ "Ιωάν. Καπετανάκη. ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑΙ ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ Έν τφ άγρονομικώ διαμερί σματι Αρχανών ωρίσθησαν αί κάτωθι δικάσιμοι διά τόν τρέχ. μήνα; Τήν 5ην είς Πε ζά, τήν 7ην είς Άρχαναις, τήν 8ην είς Κουνάβους, τήν 9ην είς Κνωσόν. Έν τώ δια μερίσματι Αγ. Μύρωνος αί άγρονομικαί δικάσιμοι ωρί¬ σθησαν ώς ακολούθως : Τήν 12ην είς Βοθτες, τήν Μην είς Κρουσωνσ, τήν 15ην είς "Αγ. Μύρωνα, τήν 18ην είς Άσί- τες, την 21 ην είς Δαφναΐς καί τήν 22αν είς Βενερδτο. ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΓΑΛΛΟΤΟΥΡΚΙΚΗ! ΑΘΗΝΑΙ 4 Ιουλίου (τοΰ άνταπο- κριτοΰ V» άς). — Καθ* ά τηλεγραφούν έκ Βαρΐ"ίων β»βα»ούται επισήμως ή ! υπογραφή τής συμφωνίας μεταϊύ Γαλ- 1 λίας καί Το^ρκίας διά τής οποίας έ- Ι ξβσφαλίζεται ή συνεργασιαι των στρα- ί τευμάτων Γαλλίας καί Τουρκίας διά ' την προάσπισιν τής άνβραιότητος τοΰ Σα,ντζακίου Άλεξανδρέττας. Κατ' άλ· λας πληροφορίας ήσυμφωνία θά έφαρμο σθή αμα τή υπογραφή έν Αγκύρα γενι κωτέρου συμφώνου φιλίας Ι'αλλίας καί Τουρκίας. Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΕΠΕΣΚΕΦΘΗ ΤΗΝ ΙΜΑΥΛΡΧ1Δ& "ΧΟΥΝΤ" ΑΘΗΝΑΙ 4 Ιουλίου (τού άνταπο· κριτού μας). — Κατά τηλεγρ ίφημα έκ Κερκύρας ή Α. Μ. ό Βασιλεύς επε¬ σκέφθη χθές τήνναυαρχίδα τού άγγλι- κοΰ στόλου «Χούντ» ήτις ναυλοχεΐ ηδη είς Κερκύρα* μετ* άλλων σκαφών τού ατόλου τής Μεσογείου. Κατά τήν άνο- δαν^ τοΰ Βασιλέως επί τής ναυαρχίδϋς τα άγγλικά πολεμικά ϋψωσαν μέγαν ση- μαιοστολισμόν ένφ τα πληρώματα ε? χον παραταχθή επί των κατασ»ρο>μά-
  των.
  ΧΑΙ ΕΙΣ ΤΕΡίΫΕΛ ΟΙ ΕΟΝΙΧΟΙ
  ΠΡΟΗΛΑΣΑΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΣ
  ΓΥΜΝΑ2ΙΑ
  νβ?σθηο?ϊν?χ^ο
  κου «Νίκη», ο κ. Μεταζβ, ήΐ Ρ
  λουθήση χά γυμνάσΤα ΐ««ς θ*««Ρ<ακο- τόν Σαρωνικόν. °° στολ°υ είς ρίων ότι Λθδρά μ ρον καθ' όλον τόν γιόν. Οί Ρ ανακόψουν μάτων τού νίί*Ηίν Λί ο; ιααί' χ» ^ Λ*λλήλβυ« ^<&« ϊβν εξαγωγήν Τβν οκβπβν- δέ νβνεώνε» τας μ« λ«ν χρ«τών *ν ο«μκ«νί«ξ» κ»» ^βυς διευχ*>
  ί«ομβλογ»κ«ς. «
  φβρικάς. Ιδία
  ί,« την βνισχι
  !«γ»γών των α
  ίχδηλοδ
  Πρό κ*ιρβΰ απ
  χαβιέρωαιν χρη
  Βίίου δια τάς
  τβββν είς την
  οβν καί εί; τ
  βταφυλάς. Έμ«
  την πρβμποί»»
  οιν άφθβνων,
  μϊταφορικων μ
  «αρβιτήτων δι
  πλοίων χαί β
  γείων. Ε αί τώ(
  την λήψιν κα!
  τρών έπίσης α
  χών διά τόν α
  Ούτω καθώ< οχετιχαί έξ ΆΙ φορίοιι, ή Κυβ( οιοε νά μειώση χιοτον τα χέγ έλληνιχά άτ τούς οιδηροδρ ηκλλάξη τάς στ έξαγωγιχοΰ ίο νάψη είδιχάς τας χαταναλ Ν' κύξηοΓ» τ« } βεϊ« πρός τοι ^«ί ν« νβννοήοεχς μέ «>5 των άλλο
  πκράγουν καί
  ο«15 αταφυλάς,
  Ψ9 ο μετοιξύ ή
  ν«ν ουναγων
  «ηρχεν είς τέ
  «ύ άπέβη εΓ
  ε15 ημάς όσον
  Κυβέ{
  νηντών
  σταφ
  την >
  την
  £?βν μέλλο^
  *Ρ*ν *«ί «λλ
  «ι λ,