95987

Αριθμός τεύχους

4906

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

6/7/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ:
  Αϊγΰπτοιι
  έτησία λίοίτι 3
  έξά μηνός 2
  Άμεριχής
  ρτησια δολ. 15
  έξιίμηνος » 8
  ΊιμΧ]
  χατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  6
  ΙΟΥΛΙΟΥ
  1938
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΠΑ
  ΟΛΟΪ. ΜΙΝΰΙΑΥΡΟν
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ £:[Ο1 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ
  ϊΠΕΥβΥίΟί ΣΥΝΤΑΚΤΗΖ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΙΕ
  Άσχολούμενβι πρό και-
  ροΰ μέ τα πρββλήματα τής
  Γεωργικής ΟΙκονομίας, ετο¬
  νίσαμεν ότι ή αύξησις τής
  παραγωγής, δσον μεγάλη
  καί άν είναι, δέν 8ά έχη
  πολλήν σημασίαν, έφόαον
  έκ παραλλήλου δέν θά επι¬
  τευχθή καί αύξησις των έξα-
  γωγών 'Η αντίληψις δέ αυ¬
  τή πρυτανεόει καθώς άπο-
  δειχνύεται καί παρά τή Κυ
  βερνήαει. Δι' αύτβ καί ή
  μέριμνα τής Κυβερνήσεως
  £έν περιορίζεται είς την λή¬
  ψιν μέτρων πρός αύξησιν
  τής παραγωγής απλώς άλλ'
  έπεχτείνεται καί εί; την
  τόνωσιν καί την ενίσχυσιν
  των έξαγωγών των γεωργι-
  κών μας προϊόντων. Πρός
  τόν σκοπόν- δέ αυτόν καί ά-
  νανεώνει τάς μετά των άλ·
  λων κρατών εμπορικάς μας
  συμφωνίας, καί παρέχει δια¬
  φόρους διευκολύνσεις τόσον
  δασμολογικάς, όσον καΐ μετα
  φορικάς. Ιδιαιτέρως ομως
  διά την ενίσχυσιν των έ-
  ξαγωγών των σταφυλών τό
  κυβερνητικόν ενδιαφέρον
  εκδηλούται έναργέστερον.
  Πρό κ«ιροΰ απεφάσισε την
  καθιέρωσιν χρηματικοΰ βρα-
  βείου διά τάς έξαγομένας
  τόσον είς την Ευρώπην ό¬
  σον καί είς την Αίγυπτον
  αταφυλάς. Έμερίμνησε δια
  την προμήθειαν καί διάθε¬
  σιν άφθόνων, συγχρόνων
  μεταφορικών μέσων, των ά-
  παραιτήτων δηλαδή άτμο-
  πλοίων καί βαγονίων—ψυ-
  γείων, Ε αί τώρα σκέπτεται
  την λήψιν καί άλλων μέ¬
  τρων έπίσης άποτελεσματι-
  κων διά τόν αυτόν σκοπόν.
  Ούτω καθώς άναφέρουν
  σχετικαί έξ Αθηνών πληρο¬
  φορίαι, ή Κυβέρνησις άπεφά
  σισε νά μειώση είς τό ελά¬
  χιστον τα κόμιστρα είς τα
  έλληνικά άτμόπλοια κάι
  τούς σιδηροδρόμους. Νά α¬
  παλλάξη τάς σταφίδας παντός
  έξαγωγικοΰ δασμοϋ. Νά συ
  νάψη είδικάς συμφωνίας μέ
  τας καταναλωτρίας χώρας.
  Ν' αυξήση τα χρηματικά βρα
  βεΐα πρός τούς έξαγωγεΐς.
  Καί νά πρεβή είς είδικάς συ-
  νεννοήσεις μέ τάς κυβερνή-
  σεις των άλλων χωρών πού
  παράγουν καί έξάγουν έπί¬
  σης σταφυλάς, ώστε νά έκλεί
  ψη ό μετοιξύ ημών καί έκεί-
  νων συναγωνισμός πού υ¬
  πήρχεν είς τό παρελθόν καί
  πού άπέβη έπιζήμιος τόσον
  είς ημάς όσον καί είς έκεί-
  νους. Πρόκειται δηλαδή νά
  λάβη ή Κυβέρνησις όλα έ
  κεΐνα τα μέτρα τα όαοΐα
  θά διευκολύνουν την έξαγω
  γήν των σταφυλών μας τό¬
  σον είς την Ευρώπην όσον
  καί είς την Αίγυπτον.
  Δικαιολογεΐται έπομένως
  κάθε αίσιοδοξία διά την τύ¬
  χην των σταφυλών μας τό¬
  σον κατά την επί θύραις πε
  ρίοδον ίσον καί διά τό απώ¬
  τερον μέλλον. Αλλωστε έ-
  κτός των κυβερνητικών μέ
  τρών καί άλλοι λόγοι άκόμη
  δικαιολογοΰν νά ευελπιστού¬
  μεν. Καί οί λόγοι αύτοι είνε
  άφ' ενός μέν ή μειωμένη έ
  φετεινή παραγωγή είς όλας
  έν γένει τάς χώρας, γεγονός
  πού άποκλείει τόν κίνδυνον
  άθρόας προσφοράς καί μεγά-
  λου συναγωνισμοΰ καί άφ'
  ετέρου ή ποιοτική ύπεροχή
  των Ιδικών μας σταφυλών.
  Είνε μάλιστα τόσον τερα¬
  στία ή διαφορά, ώστε νά μην
  ειμπορή νά γίνη ουτε σύγ¬
  κρισις κάν έπ' αύτοΰ. Καί
  είνε γνωστόν ότι όπου ένε-
  φανίοοησαν μέχρι σήμερον
  «ί έλληνικαί σταφυλαί καί
  ιδιαιτέρως αί κρητικαί σουλ-
  τανίνες καί ραζακί, έτυχαν
  τόσης ένθουσιώδους ύποδο-
  ΧΠ5 «κ μέρους τού κατανα-
  λωτικοΰ κοινοΰ καί τόσης
  προτιμήσεως, ώβτε νά ειμπο¬
  ρούμεν νά είπωμεν ©τι κυρι
  βλεκτικώς κατέκτησαν την
  αγοράν. Καί ασφαλώς ή εν¬
  τύπωσις θά είνε άκόμη καλυ
  τέρα καί ή προτίμησις, κατά
  φυσικήν δέ {συνέπειαν καί ή
  ζήτησις των έκ μέρους τού
  κοινοΰ άκόμη μεγαλυτέρα,
  τώρα όπότε θά είνε καί τα¬
  χυτέρα καί άσφαλεστέρα ή
  μεταφορά των χάρις είς τα
  μέτρα τα όποϊχ λαμβάνει ή
  Κυβέρνησις.
  Χρειάζεται όμως νά βοη·
  θήοουν είς τουτο καί οί έμ-
  ποροι έξαγωγεΐς καί οί πα-
  ραγωγοί· Οί πρώτοι διά τή;
  αυστηράς έπιλογής καϊ Τής
  άρτια; συακευααίας τού έξα-
  γομένου προϊόντος. Οί δεύ
  τερβι διά τής κατανοήβεως
  ότι δέν έχουν ουδέν συμ¬
  φέρον άλλ αντιθέτως εχουν
  μεγάλην ζημίαν, πωλοΰντες
  προΐόν άκατάλληλον πρός
  εξαγωγήν. Διότι ή έξαγωγή
  κακής ποιότητος σταφυλών,
  θά ζημιώση κυρίως αυτού:.
  Διότι οί έμποροι θά ύποστοΰν
  την ζημίαν μίαν μόνον
  φοράν. Οί παραγωγοί ομως
  θά ύφίστανται συνεχώς την
  ζημίαν άφοΰ τό προΐόν δέν
  θά ειμπορή ποτέ πλέον νά
  έξαχθή. Άνάγκη λβιπόν,
  νά δοθή Ιδιαιτέρα όλως προ-
  σοχή είς την καλήν ποιό-
  τητα καί αρτίαν συσκευασί¬
  αν των πρός εξαγωγήν στα¬
  φυλών μας. Άλλά καί περί
  τούτου δέν γεννάται άμφι-
  βολία. Ή εύσυνειδησία εί¬
  ναι εύτυχώς, τό κύριον χα-
  ρχχτηρι&ςαώγ - τόβον των
  έμπόρων μας όσον καί των
  παραγωγών μας.
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η 2ΩΗ
  ΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΑΙ
  ΤΗΣ ΠΝΟΗΣ
  Τούς λέγουν άνιχνευτά^... Πο£
  ούς; Τούς άνιχνευτάς τής πνοής!
  Είναι αυτήν την εποχήν οΕ άνθρω
  ηοι τής ήμίρας. Κυνηγοθν τό
  «φρέσκο»—τή δροσιά. Καί την
  κυνηγοΰν είς δλας τάς γωνίας
  καί δλας τάς στενωπούς. Ξέρουν
  άπό ποΰ τό φέρνει καί πώς. Τό
  πολυθρύλητο «δροσιό» είνε γι'
  αύτούς ενα; σκοπός καί μία άνα
  κάλυψις. Τό κυνηγοθν μέ την ί
  χνηλασίαν ντέτεκτιβ. Καί τό
  κατατοπίζουν μέ Ιπιχειρήματα ά
  πολύτου γεωμετρικής ακριβείας.
  —Όταν καθίσης έδώ θά τό
  έχης πλά'ι. Στρίβοντας λιγάκι
  τί κάθισμα θά τό νοιώθης όλό
  κλήρος χωρίς νά φοβάσαι κρυολό
  γημα. Έκεϊ είσαι στά μπούνια
  τού ρεύματος.
  Τάς ύποδείξεις αύτάς μπορεΐ
  νά ψαρεύσετε κάθε ώρα καί κάθε
  σΐιγμή. Οί άνιχνευταΐ, ώς επί τό
  πλείστον είναι βετεράνοι τής ζωής,
  φροντίζουν καί γι' αύτό: Νά δρο
  σίζωνται χωρίς νά κινδυνεύουν.
  Ύπάρχει τό γεγονός παλαιοΰ συμ
  πολίτου ό οποίος έσυνήθιζε νά
  παίρνΥ] τόν ναργιλέ τού κάθε τέ-
  τοια έποχή α" ίνα σημείο «δια
  αταυρώσεως τοθ φρέσκου». Άπο
  τέλεσμα: "Αρπαξε περιπνευμονία,
  την... τελευταία τής ζωής τού
  Συνεπώς εχουν απόλυτον δίκαιον
  οί γεωμέτραι τής δροσιάς. Δέν
  πρέπει νά άνιχνεύαυν μόνον την
  πνοήν. Πρέπει καί νά την νοικο
  %υρζ(>ου^ άνάλογα. "Οταν την ά
  νακαλύψουν γίνονται σωστοί...
  μηχανικοί ύγιεινολόγοι.
  Άλλά τό ζήτημα έδώ είνε ή
  μαεστρία των Μπορεΐ ά ή'λιος
  νά σκάζγ^ την. πέτρα. Αύτοι κα·
  τορθώνουν νά άνακαλύψουν την
  πνοήν· Φυσιξι μόλις; Είνε άρκετό.
  Ηά ρίξουν μιά ματιά στΐς γωνιές
  πρίν καΟΕαουν. Ηά υπολογίσουν
  καί θά καταμετρήσουν. Τελικώς
  θά τοποθετήσουν τό κάθισμά των
  έκϊί ποθ οδτε έφαντάσθητε σεΤς
  δτι θά υπάρξη δροσιά. Καί 2
  μως! Αύτοί άναπνέουν μετ' ολίγον
  μέ την άνεαιν καί την ευδαιμο¬
  νίαν οψιπλούτου. Σεΐς τσουρουφλί-
  ζεσθε.
  Κάποιος πού ηθέλησε άλλοτε
  νά μυηθ$ είς τα μυστήρι* τής ά-
  νιχνεύσεως αυτής, ήρώιησε Ινα
  πεπειραμένον τοθ τρόπου έ<είνου τής τοποθετήσεως: — Πώς τό |5ρίσ<εις πάντα μά σ ρο —Άντώνη τό δροσιό, - Μέ τή δύναμι τοθ Βε·/ΰ παι- δί μου. Ή απάντησις νομίζετε δτι είχε τίποτε τό υπερφυσικόν; Καθόλου Ήτο μία άηλή βσο καί αύθενπ- κή εκδήλωσις λα'ικής ψυχοσυνθέ σεως. Είνε τόσο μετριόφρονες ο£ τύποι τοΰ λαοθ διαν γίνονται άηικείμενα κοινής προσοχής! Ή χωρίς γράμματα καί χωρίς επι¬ στήμην πεΓρχ των, ή τεχνική τής ζωή; των, τό χουζοΰρι των, πού είνε ένίοτε άναμφισβήττ;τα, άντα- ποκρίνονται είς αύτό καί μόνον: Μίαν εσωτερικήν δύ/αμιν ϊκατά λυτον. ΚατοικεΓ έντός τω/ ε/άς λϊς Ηεος ό οποίος φιλοσοφεΐ άσφαλτα μέ τό παραμικρόν. Άλ'ά καί Ιξευρίσχει τούς καλυτέρου; τρό πους ζωής. Ή άνίχνευσις τής πνοής είνε καί αυτή 2νας τρόπος νά ζοΰν ύποφερτά δταν οί δλλοι δέν ζοΰν. Άφοΰ εχουν την δύνα μιν θα Ιχουν έδώ καί την δίαί σθησιν. Καί φυσικά καί την όξυ· δέρκειαν ή την άγνωστον διά τού; άλλους προβλεπτικότητα καί μη¬ χανικόν. Οί άνιχνευταί τής πνοής μπο¬ ρεΐ νά τοποθετηθοθ/ καλλιστχ εις »να ευρύτερον συμπέρασμα: Άνι- χνεύουν την δροσιάν δπως άνι- χνε·ίο·ον καί την ζωήν. Οί πολλοί πού άποροθν μαζί .τους, δέν πρέ¬ πει νί όίποροΰν. ΊΙ ζωή κατά βά- θος δέν είνε παρά ζήτημα λίγ*5*ς δροσιάς ή λίγης... θερμότητος ά"ν λάβομεν έ5ώ καί τάς παρχλλαγάς τοΰ ήμ:ρολογίου. Οί άνιχνευταί τής πνοή; είνε οί άνθρωποι πού ξέρουν νχ ζήυουν καί 2ΐαν κά·ει πιρά πολλή ζέστη άλλά καί παρα πολύ ψϊχος Δέν έ'χουν τόσο την σ>φία τοΰ μυρμηγκιοΰ άλλ' οΰτε
  καί την μοιρολατρεία τοΰ τζίτζι
  κα. Άναζητοΰν τάς μέσας κατα
  ατάσεις. Καί κατορθώνουν νά τίς
  έξευρίσκουν παντοθ καί πάντοτε.
  Ή τόσον μελετημένη άν'χνευσις
  τής πνοής είνε Ινα προτέρημα διά
  νά διερευνηθοΰν εύρύτερα. Καί νά
  χαρακτηρισθοΰν άκόμη, ώς έξαι-
  ρετικοί άνθρωποι.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  'Η άρχαία Κρήτη
  ΑΙ ΛΝΑΣΚΑΦΑΙ ΤΗΣ ΑΓΓΛ. ΣΙΟΑΗΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΙ ΛΑΣΗΘΙΟΥ
  (Περινροτφική έκθεσις, πσρατηρήσεις
  και συμπεράσματα).
  Τοΰ κ. ΧΡ. Ν. ΠΕΤΡΟΥ-ΜΕΣΟΓΕ'ΤΗ
  Ιον
  Έπιμελ,ητοϋ τοϋ Μουσείοο 'Ηρακλείου.
  [Είς την επαρχίαν Λασηθίου,
  παρά την κωμόπολιν Τζερμιάδω,
  ήρχισεν άπό τριετΐας ανασκαφάς
  ή Αγγλικη Άρχαιολογική Σχολή (
  των "Αθηνών, αί οποίαι έ!φερον ,
  είς φώςτά έρείπια άρχαίων συνοι-,
  κισμών, σπηλαίων καί τάφων κτχ-
  θώς καί διάφορα άλλα ευρήματα.
  Τάς ανασκαφάς αύτάς παρηκο
  λούθησεν έκ μέρους τού ΰττουρ-
  γεΐου τής Παιδείας δ κ. Χρ. Πέ
  τρου-Μεσογείτηο, έπιμελητής
  τοθ Μινωικοϋ Μουσείου, ό οποί¬
  ος καί ε"γραψε διά την «Άνόρ-
  9ωσιν> σειράν σχετικών άρθρων,
  έκ των οποίων τό πρώτον δημο¬
  σιεύομεν σήμερον].
  Τό Λασήθι ήταν μέχρι τούδε
  είς την αρχαιολογικήν επιστήμην
  γνωστόν άπό τό περίφημον Δι-
  κταΐον άντρον ή σπήλαιον τοΰ
  Ψυχρού, δπου κατά την παράδο¬
  σιν εγεννήθη καί ανετράφη ό
  Ζεύς. Γι' αύτό ναί τούτου ή αη
  μασία, δπως καί τόσων άλλων
  σπηλαίων είς την Κρήτην, ήταν
  λατρευτική.Είχενάρχίσει νά συχνά
  ζεται άπό την μεσομινωϊκήν έπο
  χήν, άλλά κυρίως απέκτησε με
  γάλην λατρευτικήν σπουδαιότητα
  κατά τούς υστερομινωϊκούς χρό
  νους, είς τούς ίποίους καί άνά
  γονται τα περισσότερα ευρήματα
  τού.
  Κατά την τελευταίαν δμως ρι-
  ετίαν μέ τάς ανασκαφάς τάς οποί¬
  ας ήρχισε νά διενεργή, ιδίως είς
  ^ν περιοχήν τοΰ γ_ΐύρίο{> Τζερ
  μιάδω, ή αγγλικη άρχαιολογι/ή
  αχολή τίΐ)ν Αθηνών, τό Λασήθι
  άρχίζει νά καταλαμβάνη είς
  την άρχαιολογίαν θέσιν έπιφανή
  Τάς ανασκαφάς αύτάς διεξάγει ό
  έταΐρος τής Σχολής κ. Τ. Ρβηά
  ΟΐΐΓγ, βοΥ/θύμενος άπό την
  κυρίαν τού καί άλλας δεσποινί-
  δας, μαθητρίας τής Σχολής.
  Κατά τα δύο προηγούμενα ίτη,
  τό 1930 καί 1937, αί ερευναι ή
  σαν μάλλον δοκιμαστικαί καί
  μέ την επιτύχη εξερεύνησιν τοΰ
  ταφικού σπηλαίου τής Τραπέζα;
  καί άλλων τάφων καί οΐκημάτων
  επάνω είς τα ύψώματα Κάστελ
  λον καί Σκαφίδια άπέδειξαν, δτι
  τό τμήμα τούτο είχε κατοικηθή
  συνεχώς ήδη άπό τούς νεολιθι
  κούς χρόνους (3500 περίπου π.
  χ.) μέχρι τής τελευταίας περιόδου
  τής μεσομινωίκής έποχής (1600
  π. χ. ή μάλλον μέχρι τοθ τέλους
  τής ΰστερομινωϊκής έποχής (1300
  —1200 π. χ.) διότι ευρέθη καί
  μία πηλίνη σαρκοφάγος είς την
  Τράπεζαν έκ των χρόνων έκείνων.
  Καί άλλα έπίσης μεταγενέστερα
  οίκήματα ανεκαλύφθησαν είς άλ
  λα σημεϊα τής περιοχής.
  Αί έφετειναί άνασκαφαί ήσαν
  συστηματικώτεραι καί άπέδοσαν
  άξιολο.γώτατα καί απολύτως £κα-
  νοποιητιχά άποτελέσματα. Κατά
  πρώτον εσυνεχίσθη ή άνασκαφή
  τού οίκήματος, τοθ όποίου μέρος
  μόνον εΐχενάποκαλυφθή πέρυσι με
  ταξί. τ('Ο ^Τζερμιάδω καί- τού χω¬
  ρίου ΛαγοΟ είς την τοποθεσίαν
  Κολώνα. Τού οίκήματος αυτού ά
  νεσκάφησαν εφέτος τρία τετραγω
  νοειδή δωμάτια συνεχόμενα καί
  επικοινωνούντα μεταξύ των μέ
  θύρας. Τα δύο άκραϊα διαμερίσμα
  τα είνε άρκετά περίεργα. "Ε
  χούν περί τό μέσον προεξέχουσαν
  καί μέ λίθους ορθού; κατεσκευα
  σμένην παραλληλεπίπεδον έσχά
  ραν καί γύρω εί; τούς τοίχου;
  μετρίου ϋψους άναβαθμίδας έν εί¬
  δει πεζουλών. Ή άνασκαφή τού
  καί εφέτος δέν επερατώθη καί
  έΐτομένω; δέν είναι γνωστόν, άν
  Ιχη καί άλλα άκόμη διαμερί-
  σματα.
  Τα κινητά τού εδρήματα ήσαν
  ίκανά πυραμιδοειδή πήλινα βα
  ρίδια, διασκορπισμένα εί; διάφο
  ρα σημεΐα των δωματίων, πολλά
  τεμάχια άγγείων (γαστριά) καί
  τα σπουδαιότερα, Ινα πήλινο δελ
  φίνι, ίππευόμενον άπό ένδεδυμέ
  νην ανδρικήν μορφήν, ή όποία
  βαστάζει εί; την αριστεράν χεί¬
  ρα άλλον ένδεδυμένον έπίσης άν
  δρα, Ινα πήλινον ομοίως όμοίω-
  μα έπιτιθεμένου λέοντο; καί 'έν'
  άλλο ανθρώπινον είδώλιον έλλι
  πέ;. Καί τα τρία ευρέθησαν μα-
  ζί είς μίαν άπό τάς γωνία; ενός
  δωματίου.
  Άπό τα ευρήματα ταυτα περι
  εργότερον είναι τό ούμπλεγμα τού
  Εππευομένου δελφινιού τό οποίον
  δύσκολον είναι νά λεχθή τί παρι
  βτάνει. "ίσως νά πρόκειται γιά
  καμμίαν άπό τάς μυθολογικά;
  περιπετείας τοΰ Διονίτου ή καί
  γιά κανέν' άπό τούς μύθους τοΰ
  Ποσειδώνος.
  Δυστυχώς δέν σώζονται αί κε
  φαλαί των δύο άνδρών, αί έαοϊ
  αι θά μοί; έβοήθουν είς την έρμη
  νείαν τού περιέργου συμπλέγμα-
  τος, ουτε καί ή δεξιά χείρ τής
  ίππευούση; μορφής ή όποία, άν
  πρόκειται περί τοΰ Ποαειδώνο;
  πιθανόν νά έ/ράτει την τρΕαιναν.
  Πάντως ή τέχνη είνΐι μετρΕα
  καί ή θεματογραφία φαίνεταΐ των
  έλληνιστικών χρόνων.
  Καί ή χρήσι; τοΰ κτίσματος
  δύσκολον είνε νά ορισθή, άφοΰ
  μάλιστα δέν ?χει άνασκαφή ολό¬
  κληρον. Πάντω;, δπω; έ"ω; τώ¬
  ρα έμφανίζεται, μέ την σύνθε
  τον άρχιτεκτονικήν τού διαμόρ
  φωσιν καί μέ τα ποικίλα έντός
  των διαμερισμάτων τεχνικά κατα
  σκευάσματα, καί δπως άποδεικνύ
  εί άκόμη τό εΓϊο; των εύρημάτων,
  δέν είναι δυνατόν νά είχε σημασί
  αν θρησκευτικήν. Εάν τα τρία
  πήλινα είδώλια, τα όποϊα Εδιαιτέ
  ρως ανωτέρω άνέφερα, μπορούν
  Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ
  Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
  Τό ζήτημα τής καθαριότη
  τος καί τής ύγείας μιδς πό
  λεως, είνε βεβαία στενώτατα
  συνδεδεμένον μέ τό ζήτημα
  των δρόμων καί των ύπονό-
  μων. Πόλεις μέ εύθεΐς, πλα
  τεΐς, παραλλήλους καί άσφαλ-
  τοστρωμένους δρίμους καΐ
  μέ πλήρες δίκτυον ύπονόμων,
  είνε εΰκολον νά διατηροθνται
  πάντοτε καθαραΙ, εύπρεπεΐς
  καί νά άποφεύγουν τούς κιν-
  δύνους προσβολής έκ μολυ-
  σματικών νόσων. Καί άντιθέ
  τως, πόλεις χωρίς δρόμους
  καί χωρίς ΰπονόμους, δέν
  εΤνε δυστυχώς δυνατόν, νά
  έχουν απόλυτον καθαριότητα.
  Καί ή πόλις μας, δέν εχει βέ
  βαια πλήρες δίκτυον, ουτε ύ
  πονόμων, ουτε δρόμων. Καί
  παρ' δλας τάς προσπαθείας
  τοθ Δήμου, θ' άργήοτ) ν' απο¬
  κτήση, διότι άπαιτοϋνται τερά
  στια ποσά τα όποία δέν ύ
  πάρχουν ου τε είνε καί εϋκο-
  λον βεβαία νά έξευρεθοϋν καί
  νά διατεθοϋν διά μιδς.
  Όπωσδήποτε δμως ή κάθε
  πόλις, είμπορεΐ νά διατηρήται
  σχετικώς καθαρΛ άοκεΐ νά
  τό θέλουν καί ό Δήαος καί
  οί κάτοικοί της βέβιια. Καί
  άπό μέν τής δημοτικάς πλευ-
  ρθς καταβάλλεται ή^η προ¬
  σπαθεία. Καί οί κάτοικοι έ¬
  πίσης μεριμνοθν. Πάντως, ή
  έκδοσις είδικής άστυνομικής
  διατάξεως ώς πρός τα μέτρα
  [καθαριότητος τής πόλεως, υ¬
  πήρξε πράξις έπιτυχής. Καί
  [ή διάταξις αυτή πρέπει νά έ·
  ^αιρμοσθί) μέ αύστηοότητα.
  Ή καθαριότης είναι άπαοαί-
  , τητος καί διά λόγους ύγιει-
  νής—ό κίνδυνος τοθ δαγκεΐ-
  ου, τής έλονοσίας καΐ των
  άλλων έπιδημικών νόσων ύ-
  φ'σταται πάντοτε—καΐ διά
  λόγους πολιτισμένης έμφανί
  σεως Δέν πρέπει δέ νά λη·
  σμονώμεν δτι τό Ηράκλειον,
  είναι καί τουριστική πόλις
  καί δτι οί ξένοι πού μας επι
  σκέπτωνται κρΐνουν τόν πολι
  τισμόν μας άπό τόν βαθ
  μόν τής καθαριότητος τής
  πόλεως...
  Ή όδός Σητείας.
  Κατά πληροφορίας έκ Ση¬
  τείας αί εργασίαι πρός κατα
  σκευήν τής όδοΰ ΠαχεΙας 'Άμ
  μου—Σητείας προχωροϋν υέ
  σύντονον ρυθμόν έλπΐζεται δέ
  νά πραγματοποιηθή ή διάνοι-
  ξις τής όδοϋ αυτής μέχρι τοθ
  προσεχούς χειμώνος. Ελπίζο¬
  μεν καΐ ευχόμεθα νά- έπαλη
  θεύσουν αί προβλέψεις. Ή
  διάνοιξις τής όδοΟ αυτής α¬
  ποτελεί πράγματι ανάγκην έ-
  πεΐγουσαν. Ή ήμέρα δέ πού
  τό αυτοκίνητον θά συΛ'δέσπ
  την Σητείαν μέ την άλλην Κρή
  την, θά αποτελέση σταθμόν
  διά τό άνατολικόν τμήμα τής
  νήσου. Σταθμόν προόδου καΐ
  πολιτισμοθ καί αφετηρίαν νέ-
  ας άναδημιουργικής περιόδου.
  Τα λιμενικά.
  ΑΙ εργασίαι πρός κατα¬
  σκευήν των κρηπιδωμάτων τοθ
  λιμένος μας συνεχΐζονται. Νά
  ελπίσωμεν δμως δτι τα κρη-
  πιδώματα θά είναι δτοιμα
  συντόμως, ώστε νά καθΐστα-
  ται δυνατή ή πλεύρισις των
  εί; μίαν περίπτωσιν νά θεωρή
  θοΰν ώ; θρησκιυτικά, τότε θά
  πρόκειται μόνον π?ρί μικροΰ βω
  μοΰ, Ιντοπισμένου είς την γωνίαν,
  ίπου ευρέθησαν. Άντιθίτω; τα
  πολλά πυραμιδοειδή βαρίδια καί
  αί άλλαι σαφεΐ; ενδείξεις πεί
  θουν, δτι πρόκειται περί ένό;
  έργαστηρίου, καί ϊσως μάλιστα
  κλωστηρίου. Αί δέ άναβαθμίδες,
  θά Ιχρησίμευαν, γιά νά κάθηνται
  κατά την ώραν τής εργασίας των
  οί εργάται.
  Ή χρονολόγησις είνε ε'ν άλλο
  δύσκολον πρόβλημα, τό οποίον
  έμφα«ίζει τό οίκημα τής Κο-
  λώνας. Τα ευρήματα είνε χρονο·
  λογικώς συγκεχυμένα καί δυσχί-
  ραίνουν πολύ τόν χρονικόν καθο¬
  ρισμόν Πολλά πήλινα άγγεϊα άρ-
  χαϊκά (τοΰ 0ου περίπου π. χ. αι¬
  ώνος), καί μάλιατα 2νας πίθος,
  δ 6ποιος εδρέθη είς την γωνίαν
  ενός διαμερίσματο; επί τόπου είς
  τό δάπεδον. "Αλλα 8μω; ΐί>ρήμιχ
  τα, δπως τα περιγραφέντα τρία
  σημαντικώτερα, ϊσως είνε τής έλ·
  ληνιστικής έποχή;.
  "Αλλο επί πλέον άσφαλες χρο·
  νολογικόν στοιχείον είνε σφραγίς
  επί ενός θραύσματος πηλίνου λύ
  χνου, ή όποία είνε τού Β' ή τό
  πολύ τοΰ Γ' π. χ. αιώνος. Άνα-
  γράφει Νικίας]Λύκιος.
  Άπό 8λα ταύτα τα δεδομένα
  καί τ' άπέχοντα χρονολογικώςμετα
  ξύτων ευρήματα καθώς καίαΐτό με
  ρικάς άλλας φανερας κατά και-
  ρούς τού κτίσματος μετασκευάς
  προκύπτει, δτι εχρησιμοποιήθη
  τουτο επί μακρότερον χρόνον επί
  3—4 αίώνες συνεχώς, άπό τής
  άρχαϊκής μέχρι τής ρωμαϊκής έ¬
  ποχής.
  άτμοπλοίων κατά την προσέ¬
  χη σταφυλικήν περίοδον, καΐ
  νά γΐνεται ή φόρτωσις των
  σταφυλών χωρίς την μεσολά
  βησιν λέμβων; Τό ευχόμεθα
  έν πάση περιπτώσει. Όπωσδή·
  ποτε δμως δέν θά ήτο φρο¬
  νούμεν άσκοπον νά έδΐδοντο
  πρός τό κοινόν μερικαί πλη¬
  ροφορίαι ώς πρός τα λιμένι·
  κά, τό συντελεσθέν μέχρι σή¬
  μερον έργον καί τα μελλον-
  τικά σχέδια. Διότι καλόν εί¬
  ναι βεβαία νά πληροφορηθή ό
  >σός τάς συντελεσθείσης προ
  όδους είς τόν τόπον μας.
  Ή προικοδότησις,
  Όρθή κατά πάντα ή από¬
  φασις τοθ έφεδροταμεΐου τοϋ
  νομοΟ μας περί προικοδοτήσε·
  ως κατ' έ"τος δώδεκα θυγα-
  τέρων άπόρωνέφέδρων πολεμι
  στών διά 5.000 δρ.είςέκάστην,
  ενεκρίθη υπό τοϋ ύπουργοθ
  Γεν. Διοικητοϋ κ. Σφακιανά¬
  κη καΐ θά τεθή μετ" ολίγον
  είς εφαρμογήν. "Ετσι κάθε
  χρόνον δώδεκα πτωχά κορ(-
  τσια θά προικοδοτοϋνται μέ
  £να μικρόν μέν ποσόν, αρκε¬
  τόν δμως όπωσδήποτε διά την
  αντιμετώπισιν των πρώτων ά-
  ναγκών τοθ ν^ ικοκυριοϋ των
  δταν θά πανδρεύωνται. Πι¬
  στεύομεν δέ δτι θά γίνεται
  αύστηρά έπιλογή καί θά δί¬
  δωνται τα χρήματα αύτά είς
  τάς εχούσας πράγματι ανάγ¬
  κην. Πιστεύομεν δηλαδή δτι
  θά έπιδειχθή πνεθμα δικαιο-
  σύνης ώστε νά μην υπάρξη
  ποτέ περίπτωσις παραπόνων.
  Ή σηροτροφία.
  Είς τόν νομόν Χανίων, κα¬
  θώς πληροφορούμεθα, ή πα¬
  ραγωγή των κουκουλίων θά
  ανέλθη εφέτος είς εκατόν πε-
  ρΐπου χιλιάδας οκάδας. Καΐ
  οί Χανιώται πού ήρχισαν τα
  τελευταία χρόνια νά έπιδΐ-
  δωνται συστηματικώς είς την
  σηροτροφΐαν, θά έχουν ίνα
  σημαντικόν εΐσόδημα άπό τό
  μετάξι. Αντιθέτως είς τόν νο¬
  μόν μας, μολονότι έδώ εύδο-
  κιμεΐ περισσότερον τό εύγε-
  νές αύτό εΐδος, ή παραγωγή
  είνε πολύ μικρά άκόμη. Θά
  έπρεπεν έν τούτοις ν' άναλη-
  φθή σταυροφορία όλόκληρος
  υπέρ τής σηροτροφΐας. Πρό-
  | κείται περί μιάς εργασίας άρ¬
  κετά έπικερδοθς την οποίαν
  ειμπορεί νά κάνη κάθε άγρο-
  1 τική οίκογένεια, χωρίς νά πά
  ραμελή δι' αύτό παντάπασι
  τα άλλα £ργά της.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  (θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ -Σήμε
  ρον ώρα ΙΟμ μ. τώ άριστούργηυα
  τοΰ κινηιιατογράφου 'Περιμενον
  τας την αύγή». Μέ τόν Μπόμτιι
  Καρούζο. _______
  θερινός «ΑΠΟΛΛΩΝ· -Σημε¬
  ρον τώ βραβευθέν έργον «Νέα
  'Υόρκη Μίαν!. Μέ την Κλωντέτ
  Κλομπέρ, ΚΛάρκ Γκειμπλ.
  Προιστάμενος Τυπογραψειου
  "Ιωάννης Γ "Ασΐϊραδάκης
  Άριθμός 12445.
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Άναβληθέντος Ιΐλειστηριασμοΰ
  Ό Σιψβΐλαιογράφος Ηρακλείου
  Εύστράτιος θεοδώρου Γαρεφαλά¬
  κης έν Ηρακλείω έδρεύων καΐ κα
  τοικδν δηλοποιώ δτι:
  Ό διά τοθ £>π' αριθμόν 8673
  τής 14 Απριλίου 1934 προγράμ-
  ματός μου, περίληψις τοΰ όποίου
  εδημοσιεύθη εις τό δπ' αριθμόν
  63 τής 20 Απριλίου ίδίου ε*τους
  φθλλον τής ένταθθα εκδιδομένης
  εφημερίδος «Κρητικά Νέα», προ-
  κηρυχθείς δημόσιος άναγκαστικος
  πλειστηριασμός τη έπισπεύσει τής
  εν Αθήναις έδρευ-.ύσης Έθνικής
  Κτηματικής Τραπέζης τής Έλλά
  δος κατά τοΰ όφειλέτου Σταύρου
  "Εμμανουήλ Συσαμάκη κατοίκου
  τέως Ηρακλείου καΐ ήδη Έληάς
  Πεδιάδο;, των έν τώ είρημένφ
  προγράμματι περιγραφομένων ά-
  κινήτων, άναβληθείς Ινεχεν νομί
  μων λόγων, γενησεται συμφώνως
  πρός τούς δρους τοΰ εΐρημένου
  προγράμματος, κατόπιν τής δπ'
  αριθμόν 312 Ινεστώτος ίτους απο¬
  φάσεως τοΰ κ. Ηροέ$ρου των εν¬
  θ Κδ την
  Άπό τού βρόνου
  είς την Ααιμητόμον.
  ΜΙΠγΑΠΚΗ
  8ΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  είς την χώραν
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  των χρυσαν&έμον-
  ϊΓμαχη
  Είτε άπό πλεονεξία, είτε
  άπό καλωσύνη 6 Μισονί έυπα
  ζε ποϋ κσί ποθ, κρυφα, καί στέλ
  Τελευταίαι θεριναΐ συλλογαί.
  των οϊκων Μολινέ, Ρούφ κσΐ Πακέν.
  Ή τελευταία θερινή συλλογή Ι ή είς την τσέπη Λανσάρει κα-
  τοΰ Παρισινοϋ ρατΐτικοΰ οϊκου|Ίέλλα πολύ μεγάλα, καθως και
  Μολυνέ περιλαμβάνει μοντέλα παρά πολύ μικρά.
  σέ έξαιρετικά νεανικό και 5ρο·, Ή Μάγγυ Ρούφ έκθέτει χαρι-
  Κ1ΝΗΣΙΣ.-Επανήλθε χθές έξ
  Αθηνών ό κ. Γεώρ. Καρούζος δι·
  κηγόρος.
  ΓΑΜΟΙ.-Προχθές ετελέσθησαν
  ______ οί γάμοι τού κ. Ελευθερίου Μα
  , , τακάκη μετά τής Δίδος Ίφιγένει·
  'ΥΤΓΟ ΚλωνΤ Φαρερ. ας Κουκουλάκη Παράνυμφος πά
  ~~ ρέστη ό κ. Έμμ. Δερμιτζάκης Μη·
  ΙΟον χανικός.
  -"~~ Τοΰς νεονύμφους συγχαίρομεν
  Ό μαρκή3ίος Γιορισάκα, πα· ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ - Έκφράζω
  λτιός μαθητής τής ναυτικ'ς σχο- καί δημοσία τάς θερμάς μου εύ
  ϊ~ τής Γαλλίας, καί ύποπλοίαρ Χ^^^ν-^^ ^
  1 σερό στυλ Τά ριγωτα ύφάσμα τωμένα ταγιέρ άιό άσπρο η έμ- χος ε;ς χγν πολυ συγχρο/ισμενην θΕράκη'ν,'σώσαντα διά "τής έπιστη
  ■ τα, τά έμτριμέ, καθώς καί οί πα-'πριμέ υφασμα, τα όιοια σι,απΛ,η αοΤρ3ίν ποϋ &ίχε ν.κήση, πρό όλι μΟνικής τού ίκανότητος την σύζυ
  1 στέλ τόνοι ιΐαίεουν σηυαντικό ρώνει μβ θιυμασιες μπλοι,ί,ες ι- -γ λι_..,λ.,..... „„> ■ · " - - ·-
  ί,ϋ ιιου μ;ι που, κμυψυ, μλι κιο. ι«»~» ..«*.„««, «.,^^....,- ,-„._. γ~- , . .·,,]: νοόνου τάν Μαχάοιοφ καί γόν μου έκ σοβαράς προσβολής
  κανένανξενο, όταν επήγαινε ρόλο,^ον 6«α κοα^'^Ι^Έπίσ^ ΙρκεΤ ίηο^ατινΐ; 4ν Μπ£θ.φτ. καί Ιτοιμ,ζόταν νά πλευρίτιδος^
  νά έπιθεωρηση την φυλσκη γευϋστινά άνσάμπλ Ι άνσάμπλ, φόρεμα καί παλτό ά- χχοπήση τον ροτζε
  γευυατινά _ . _.___ , . ν
  Πότε ήταν καποιος έκκεντρι- Γιά την πλάί, ό Μολυνέ λάν-] πό το ιδιο υφασμα
  ι κτυπήστ;ι
  ^εστβένσκυ, εί (
  τόσες προσπάθειες
  Ό ευχαριστών
  Άντών. Πδ
  κός Άγγλος, πότε κάποια °^™^11 $*^Ι^χΤΤ ^ **$™™ 5·* ν* μοιάζ, μ» τούς χθεσινούς
  ρωμαντική Άγγλίδα, πότε κά Γ,Γ^ω^^κατω^ΌΤαΤμε^ ϊρ'ο^-καρ αΓζωη^6νο.ΤοΧ.
  ποίος κληρικός άπό έκείνους νουν άνοικτές Φαίνεται τό σάρτ λά έπίσης παλτά χωρ'ις μανίκια
  χαριτωαένα
  σάμπλ, τιου
  άπογευματινά
  άποτελοΰνται
  καί
  άν
  νοικτό μονόχρωμο κρέπ είτε
  ποΰ δέν εΐχαν άναγνωρίσΓ) τή άπό σ<<οΟρο τουάλ. δημοκρατία πότε ό ζωγρά-, Ό Μολυνέ λανσαρει έπίσης φός πού μας άφήχε τό τελευ- ταΐο πορτραΐτο τής φυλακι- σμένης. Δυστυχώς δέ, κοντά σ' σύτούο έαπασε καί τόν πα-ί . . , , ., ^ ^ .. , . , ι άπό μία φουστα γαρνιρισμενη μέ ράτολμο τρελλόν, ό οποίος· πιέτεμς ^ ή όποία συνοδευεται μέ τόν ύπερβολικό τού ζήλο άπό ένα ϊσιο παλτό ή ενα μπολε- έξεμηδένισε μονομιθς δλες αύ ! ρό. Τα φορεματα άπό κρέπ συ· τές τίς παράνομες έλευθερΐες Ρά 1 βομβα?«Ρ* έμπριμέ έχουν , 2^Λ- ί ^έξαιρετικά αηλη γραμμη- ισιο και -τά λαθραια προνόμια. ΚΟρσαζ, κοντά μανίκια, φαρδειά Αυτή ή πολύκροτος «υπό- στούςώοους κ ι* έφαρμοστα στούς ή ή θέσις τοθ γαρυφάλλου», ή ό- ςς φρμ ς άγκώνες. Φοΰστες πλισέ ή κλός ΜενοΑα χρυσδ κεντήματα προ θέ λ ό ' ταθθα Κρωτοδικών, την 28ην Αίιγούστου Ινεστώ:ο; Ιιους ήμέ 'στα. Εάν πιστέψωμε τό δημο ραν Κυριακήν κ»ί ώραν 10—12 τικό συυβ-ύλιο καί τόν έπιθε- π. μ ενώπιον έμ«.ΰ ή τοθ νομίμου'ωρητή των φυλακών Μισονί, ποία έδωκεν άργότερα στό^ ^εγαλα χρυαα κεντηματα ι ,,,, - α ' Γ ι χ (σθέτουν πολυ κομψό τονο ^ Αλέξανδρο Δουμα τόν ίστόν ώρισμέν0( υαΰρα άπογευματινα ενός μεγάλου μυθιστορήμα- άνσάμπλ τος είνε μιά ίστορία σκοτεινή Ό Μολυνέ χρησψοποιεί έίαι ποΰ κανείς δέν θά μπορέση Ρ^ϊ^ ~~ --^-'^— -·- ποτέ νά διευκρινίοτι πλήρως. ι Όσα έγγραφα σχετικά ύπάρ ί χούν είνε άνεπσρκή. Καί δσα διηγοϋνται οί ήοωες τής ίστο- ρίας είνε ή ψεύτικα ή έττίπλα τα λουλούδια ώς γαρνι- Στά άπογευματινα τοποθετεΐ είς την λά έπίσης παλτά χωρίς μανίκια 'Αλλα γαρνιρισμέχα μέ λεπτές ένκρυστασιόν. Κολλιέ άπό λουλου^ια κα'ι κλίης ά.ΐό πολϋχρωυες πετρες Γαρνιτο"ρες άπό πέταλα ράδων σέ τόνοις ντεγκραντέ. Ό οΐκος Πακέν λανσάρει ώραι- ότατα άπογευματινα άνσάμπλ- φόρεμα και παλτό η ζακετα ή μπολερό Έπιτυγχάνει άρμονι κοϋς συνδυσμούς αντιθέτων χρω- ματιστών, καθώς καϊ συνδυ- σμοϋς μονοχρώμων κα'ι έμπριμέ ύφασμάτων Πάντως χρησιμοποι- εί συχνά τό ίδιο ϋφασμα γιά τό φόρεμα καί τό παλτό. Τελος, 6 ϊδιος οΤκος τταρουσιάζει μερι- κά ύπέροχα βραδυνά φορέματα σέ Ισπανικο στυλ γιά γκαρντεν- πάρτυ άπό κεντητά ή έμπριμέ έ έ άό μουσελίνα δαντέλλα η ή μρμ μέ ένκρυστασιον άπό Ντιστβγκέ άναπληρωτοθ μου καί έν τώ έν· ταθθα χαί π«ρα την οδόν «Χάν οχκος» ίϊιοκτήτφ Συμβολαιογρα- ψείφ μου ένθα καλοΰνται οί βου δλη ή ίστορία δεν ήταν παρα Ενα έπεισόδιο χωρίς σημσσΐσ Ό Μ σιν ι ίσχυρίζετσι πΰς σέ! κάηοιο φιλικό τού σπίτι, την . ι Γ / &ισυϋ λόμενοι νά πλειοδοτήσωσιν. Έγέ·[ώρα τοθ δεΐπνου, έγινε τυχα( νετο έν Ήρακλείψ Κρήτης σήμε ως λόγος γιά τή Μαοΐα—Άν ρον την πρώτην τ&Ο μηνός "1ου Ιτουανέττσ. Τότε Μνας άπό λίου τοθ χιλιοστοΰ ένεακοσιοσιοΰ τούς συνδαιτυμόνσς, τοΰ ό τριακισΐοθ έγδόου (1038) ϊτους ποίου άγνοοϋσε τό δνομα τόν ημέραν Παρασκευήν καί έν ιω έπαρακάλεσε μέ έπιμονή νά ενταύθα καί παρά την δδόν «Χάν! τοΰ επιτρέψη νά πάη μιά μέ δακος» ίδιοκτήτψ Συμβολαιογρα ρα μσζί τού σΐή φυλακή. Ό φβίφ μου δι' ήν είσπρακτέα τέλη Μισονί, χωρίς κσμυΐαν άντίρ χαι δικαιώματα δραχμαί εκατόν ρησι, χωρίς κάν νά ζητήση πέντε χχί υπεγράφη παρ' έμοΰ Ό Συμβολαιογραφος (Τ.Σ.) Ε. 6. Γαρεφαλάκης Άκριβέ; αντίγραφον. Έν Ήρχ· χλείω αυθημερόν. Ό Συμβολαιογράφος'Ηρακλείϋυ Ε. Ο. Γαρεφαλάκης ί·ν.^ *'"*} ΘΕΡΙΝΟΣ ΠΟΥΑΑΚΑΚΙΙ "Ενα ΰπέροχο μουσικό δραμκτικό άριατούργημα: ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΥΓΗ (Γαλλικη όμιλβώσα) Μέ τ&ν ΜΠΟΜΠΥ ΚΑΡΟΥΖΟ ΑΥΡΙΟΝ ΠΕΜΠΤΗΝ: ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ Ό πρώτβς Γαλλικός Ναυτικός Κολοββός: Τβύ μεγάλβυ ίάκ Μποφβντσϊλλι. ΕΝΤΒΙΣ ΦΕΠΕΡ ΒΙΚΤΟΡ ΦΡΑΝΣΕιΝ Γαλλική «μιλβΰσα. περισσότερες πληροφορΐες γιά τόν άγνωστον, τόν επήρε μα ζΐ τού σέ μίαν άπό τάς έπιθε ωρήσεις τού, άψοθ προηγουμέ νως φίσικά, τοϋ άττέσΐτσσε την ϋπόσχεσι πώς δέν θά ά πηύθυνε τόν λόγο στή Μαρία — Άντουανέττα. Άλλά ό Μισονί, ό πιστός ουνένοχος τοϋ δαιμονίου βσ- ρόνου ντέ Μπάτζ, ήταν πραγ μστικά τόσον άφελής δσο θέ¬ λει νά φανή μέ την άφήγησΐ τού, Δέν έπεζήτησε πράγματι νά μάθ[) ποίος ήταν αύτός ό άγνωσΐος τόν οποίον έτΐρόκει το νά εΐσαγάγτ) κρυφά— καί μέ κίνδυνο νά εκτεθή—στήν ΚονσιερζερΙ, "Αν ήθελε, θα έ μάθαινε χωρίς πολλές δυσκο- λ(ες δτι ό άνθρωπος αύτός ήταν έ'νος περΐεργος γιά την άφοσίωσΐ τού φίλος τής Μα ρίας—Άντουανέττσς, ό ίττπό της ντέ Ρουζεβίλ— έ'νσς άπό τους εϋγενεΐς πού την εΐχσν υπερασπίση μέ κίνδυνο τής ζωής των στίς 20 Ίουνίου, δ- ταν ό δχλος εΐσέβαλε στό παλάτι τοθ ΚεραμεικοΟ. (συνεχίζεται) ΚΙΜΟΝ 1. ΕΥΓΕΝΙΣ ΕίδικευθκΙς επί έπταετί- αν εί; τα παθολογικα νο- οήματα έν Παρισίοις «αί Λυώνι. Δέχεται τοΰς πάσχοντας είς τό "Ιατρείον τού όδός Άμαλθείας (πάροδος όδοΰ Κατεχάκη, πρώην Πλατύ σοκκάκι) ώραν 9—12 π. μ. καί 3—6 μ. μ. Τάς Κυριακάς δωρεάν 10-12 π. μ. Τηλέφωνον 6—63 τού δασκάλους ή μέ τούς σημερι- Γυρω ΟΤήν Πθλΐ. νούς άντιπίλους τού, ώστε μό----------------------------------- λις δ.έφερε, γιά τό γεμάτο πε τό χθεσινό μελτεμάκι ήλθεν ριέργειαν βλέαμ» τοϋ Ζάν—Φρχν σάν άληθινή άναζωογόνησις. σουα Φ»λτ>,, άπό τόν άλλον πλοι-
  αρχο, κοντά στόν οποίον καθό
  ταν
  — "Υσ'Έρα άπό τό τελευταίον
  Γίκοσιτετράωρον τού δυνατοϋκαύ
  σωνος.
  Ι —Ό οποίος εκρίθη άϋό πολ-
  Αγγλο; μέ την λούς—άλλά καί ήτο — άφόρητος
  — Τά φοοΰτα άποτελοϋν αύ
  Άλλά καί έ
  εογενή καί γεμάτην οΐκβιό»^- τήν έπ ήν
  στααι τού, στάσιν ανθρωποο τού τε'ρες... νατόρ-μορτ
  κόσμου πού έπισκέπτεται φίλου;
  τού, Ιδειχνε πώς αύτά τό
  δέν ήταν πραγματικώς,
  τις
  ώραιό
  άγορδς
  ή ργμ
  λου κατοικία Ιξωπκή καί άλλό
  σπίτι | —Πωλοθνται άκόμη καί άπό
  καθό τιλανοδίους κηΐ είς τιμάς εύθη.
  ' νοτέρας όπωσδήποτε άπό έκεί-
  ή άδ
  κοτη,
  φλέ,ίες
  κατοικία δύο δντων στίς
  ρς ή
  νας τής άγορδς.
  —"Ωστε νά άγοράζωνται καΐ
  των οποίων δέν Ιρρεε άπό τόν πολύν λαόν πού είνε
  ά ί ύά ώ ό ' έ
  φ,ς ρρ
  οϋτε σταγών άρειανοθ αί'μχτος, χαί αύτάς ώς γνωστόν κατ' έ< —■ αλλα μάλλον το συνηθισμενο σπίτι ενός ζεύγους άνθρώπων, άπό έκεΐνα πού κατά ίκαΐομυ,ύ ρια βρίσκονται στίς τρείς ήπεί ρους τής γής, ενός κοσμοπολι τικοΰ ζεύγου; πολιτισμένον άν θρώπων, άπό τούς όποίους ή ίσο πεδωτική ενεργεια των αιώνιον, εχει εξάλειψη κάθε φυλετικό' χαρακτήρ», κάθε Εδιαίτερο γνώ ρισμα καταγωγής καί κάθε Ι χνος έπαρχιώτικων ή έθνικώι ήθών. ΜΗΝΥΤΟΡ ΜΕΓΑΛΟ ΚΟϋΤΙ ΑΙ>Χ.2Ο
  ΜΙΚΡΟ ΚΟϋΤΙ ΔΡΧ.1Ο5Ο
  -Κύρ'.ε Φέλτζ, — είπε άμέ
  σως ό πλοίαρχος Φεργχάν, —εί
  χά την ευτυχία νά θαυμάσω πολ
  λούς ώμορφους πίνακάς σ
  γιατί ^ϊέν θά άγνοεΐτε βεβαία
  πώ; θαυμάζεσθε περίασότερο στό
  Λονδίνον παρά στό Παρίσι .. Κα
  εξ άλλοϋ, εζτ,σα επί πολύ στήν
  Γαλλία, δπου ήμουν ναυτικός ά
  κόλουθος, τάν ϊδιο καιρό πού ή
  ταν καί ό μαρκήσιος. . Έπιτρέ
  ψετέ μου, έν τούτοις, νά σάς μα
  καρίσω γιά τά χαριτωμένο πορ
  τραϊΐο ποΰ ό έρχομός σας στήν
  Ναγκασάκη σάς προμηθεύει. Νο
  μ'ζω, άληΗινά, άπό -δ,τΐ' ξέρουμε
  άπό την ίστορία τής Ίαπωνίας,
  πώς οί Γιαπωνέζοι είνε δ,τι τό
  γυναικείον φΰλον μπορεΐ νά μδς
  προσφΐρη σήμερα τό πιό ένδια
  φέρον καί τό πιό έλκυστικό
  Καί σάς ζηλεύω, κύριε Φέλτζ,
  σάς πού πρόκειται, μέ %δ δΛέρο
  λέ ά
  χο ταλέντο σας, νά
  τε επάνω σέ ε'/α κομμάτ! - μοο
  σαμά, τό πρόσωπο καί τό δλέμ
  μα μιάς«άπό αύτές τίς κυρίες
  τίς πραγματικώς άνώτερες άπό
  τίς τΐρεσβύτερες άδελφές τους
  τής Εύρώπης ή τής Άμερικής...
  Μή διαμαρτύρεσθε, κυρία! άλ
  λω; θά μέ άναγκάσετε νά τά
  είπω δλα στόν κύριο Φέλτζ, καί
  προπάντων νά τάν βυγχαρώ γ/ΐά
  την μεγάλη τού τύχη: νά Ιχη
  ώ; μοντέλο, δχι μίαν οίανδήπο
  τε άπό τίς πιό γοητευτικές συμ
  ώ
  πατριώτισσές σα<·, άλλά την ιδία, την πιό γοητευτικήν άπό δλες .. ~' Ένβικιαζονται δύο δωμάιια με¬ τά κβυζΐνας ήλεκτροφώτιστα καί μέ ίλα τα χρειώδη. Πληροφο ρΐαι /αηάντι, Ό ·4βντΙβτρ«5 Έμμ. Ι. Αλεξάκης ίναντι "Αγ Τίτου Έκπαιδίΐ,θεΙς είς Παρισί¬ ους άναλαμβάνει οΐανδήιτοτε θεραηεΐαν νοσημάτων τοθ στόματος (ούλΐτιδος, κακοσμί ας) ουμφώνως μ£ την τελευ¬ ταίαν έζέλιξιν της έπιστήμης. Έπίσης όδοντοστοιχίας καί χορώνβς Ικ διαφόρων μετάλ λοον-Λορωνες έκ πορο»λά· νης. "Ετίαναφορα τελείως ά- νώ&υνος τΟν στριΒλοφυών 6- οόντα·ν είς την κανονικήν α6- τβν Βΐσι.ν 1 ηλ4·ωνον 6 91. ^9 Τό 'Υπερωκεόνειον .ΑΝΔΡΟΣ" Αναχωρεί εκάστην Πέμπτην Διά Ρέθυμνον, Χανιά, Περαιά. (συνεχίζεταθ ΠραχτβρεΤον ΑΔΑΜΗ Τολ«· Ι 40 «Τι, ,0~ £~* »*■ ^ε» Μανώλης Γ. Κωνιός Νευρολόγβς—Ψυχίβιτρβς Τμηματάρχης Ίατρ^ς Δπμοο. Ψυχιβτρβίβυ ΆΟην&ν Δίχεται έν τψ ίατ,ρείφ τού όδός Πειραιώς 178' ΑΘΗΝΑΙ. Ί 52.379. ξοχήν φρουτοφάγος. —Ή έφαρμογή των ύγειονομι- κών μέτρων κατ' οίκον, διά την καταπολέμησιν των κωνωποειδών, συνεχίζεται. — "Αλλως τε καί έκ τής μέχρι τούδε αυστηράς έφαρμογής των μέτρων αυτών, περιωρίσθη σημαν- τικά ή. παρανωγή κουνουττιών. — Κα'ι συνεπώζ <αί ή γενική νο σηρότης τής έποχής —Άρκετός κόσμος κατέρχεται κάθε βράδυ είς την παρά τό Ήλε κτρικόν Εργοστάσιον παραλίαν. — "Οπου τταρακολουθεΐ καί Κα- ραγκιόζην, τοθ όποίου τό θεατρά- κι ϊχει ένκατασταθη έκεϊ. -Την παράστασιν σημειωτέον παρακολουθοθν καί αί γύρωθεν συνοικίαι συν γυναιξί καί τέκνοις — Πολλοί φίλαθλοι παρέστη¬ σαν την παρελθούσαν Κυριακήν είςτό γήπεδον«Χάνδαξ>διά την πό-
  δοσφαιρικήν συνάντησιν μεταξύ
  των όμάδων Ε Γ.Ο Η. καί «Όμ(·
  λου Φιλάθλων» διά τό εφετεινόν
  πρωτάθλημσ.
  —Ό αγών υπήρξε πεισματώδης
  καί ώς έκ τούτου έξαιρετικώς έν
  διαφέρων.
  —Άπολήξας είς νίκην τής ομά¬
  δος Ε.Γ.Ο Η. διά τερμάτων τεσσά
  ρων έναντι τριών.
  —ΟΊ ψαρόβαρκες δέν λείπουν
  άπό τόν Ήρακλειώτικον κόλπον.
  —Τό ψάρεμμθ'Τώρα μέ παρα»
  γάδι κα'ι λάμπες ϋποβοηθεϊται
  άΐτό τίς άφέγγαρες νύκτεο.
  — Καί θά επακολουθήση συνε-
  πώς. Έννοεΐται δτι τό διάκομιζό·
  μενον άπό την αλιείαν αυτήν ψά
  Γονείς
  ΓΤΕΙΛΑΤΕ ΤΑ
  ΚΟΡΙΤΣΙΑΣΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ
  ΑΚΑΔΗΜΙΑΝ ΚΟΠΤΙΚΗΙ
  ΠΛΑΤ. ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΧ 4
  ΤΗΛ. 24 263
  Τ. Παπαδάϊΐουλος
  Ίατρος—βί* ντί ατρβς
  Σωκράτους Σατωβριάνδου
  22 ΑΘΗΝΑΙ
  Αριθ. τηλεφ. 52-362
  Δέχεται καθ' εκάστην,
  'ΰραι απολύτως άκριβεΤς
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ή ίν τ« Λεω
  φόρφ Κουντουριώτου μεγάλη αί
  θουαα, ϊνθα νΟν τ4 Καφεζαχαροπλα
  στεΤον ε;ΕΘΝίΚΟΝ» μιχ» τοο
  δπογείου αοτής.
  ρι είνε ολίγον καί γίνεται άνάρ-
  παστον.
  —Προχθές εξεδόθησαν τα άπο
  τελέσματα κα'ι τοϋ Γυμναοίου θη
  λέων.
  — Πολλαί οικογένειαι κτημα-
  τιήν έπ^ ωφελεία των τελευταίαν
  άσχολιών περ'ι την εσοδείαν μετε·
  στάθμευσαν είς τα κτήματά των.
  — "Οηου καί παραμένουν παρα
  θερίζουσαι κατά τόν καλύτερον
  τρόπον.
  — "Αλλως τε ό παραθερισμός
  αύτός είνε συνήθης δι' δσους έκ
  των συμπολιτών ϊχουν ύποστατι-
  κά μεγάλα κα'ι σπίτια ή παράγκες
  είς αύτά.
  — Μέ τό νέον μουσικόν τού
  σογκρότημα τό καφενειον «Εθνι¬
  κόν» θά συγκεντρώση πάλιν δλους
  τους κοσμικούς.
  —"Οπως συνέβη καί προηγου¬
  μένως λόγω καί τής άρτιας οργα¬
  νώσεως τής υπηρεσίας τού καί
  των άγνών υλικων των γλυκισμά-
  των καί των ποτών τού.
  —Τό συγκρότημα τοΰ «Έθνι-
  κοϋ» σημειωτέον είνε άπό τά άρ·
  τιώτερα κα'ι έκ τούτου δικαιολο-
  νεΐ κα'ι μεγαλυτέραν άκόμη
  υποστήριξιν άπό μέρους τοΰ έ-
  κλεκτοϋ κοινοΰ τής πόλεώς μας.
  —Είς τού Πουλακάκη προβάλ
  λεται αυριον Μνα άκόμη επίκαι¬
  ρον άριστοΰργημα τό «Πϋρ'» μέ
  τον αλησμόνητον Βίκτ-,ιραΦρανσέν
  καί την 'Κντβις Φεγιέ άπό τας με¬
  γάλας καλλιτέχνιδας τού γαλλι
  κου θεάτρου.
  έ Ρέπβρτερ
  .ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣΑ επί εξάμηνον
  εις τους μεγάλους οίκους Κοπτι·
  κης καί Ραπτικής Σινάνη καί Κα-
  ζάκου:
  η κ. Εύαγ. Ι. Κοιμαράτβυ
  επανήλθεν έξ Αθηνών μέ νέα
  οχέδια κροκί, καί άναλαμβάνει
  την ραφήν γυναικείον φορεμάτων
  μέ έρνασίαν ήγγυημένην είς τιμάς
  ασυναγωνίστους Έπίσης αναλαμ¬
  βάνη καί προμήθειαν κροκί διά
  μοδίστας.
  Επισκεφθήτε μας όδός Γιαννίκου.
  Πηγάκης
  τού
  Ο ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΟΣ
  ΚΑΘΑΡΙίΜΟΣ ΚΑΠΕΛΛΩΝ
  ΑΟΗΝΛΙ
  νΛν
  σωσι βα
  νεολαίαν
  ΟΙ Φ'
  χιμα(ρσς
  τούς σιδ
  επί των
  μαξιν τ(
  τόν ήλεκ
  άεροβατ
  ψρουρΐω
  θρωπίνο
  σποτισμι
  το μετά
  θά υπέρ
  Κομπεφί
  μέν τού
  δευτέροι
  ρης δέν
  νος μετι
  προερχό
  κοιάς
  σύγήν κ
  λον την
  Ήθε
  ραν των
  έξηγορο
  Κομπεφΐ
  ενός άπ
  νέβη έν
  Άλλά »
  κατοστι
  θάνατον
  θσρτσν
  μα, πρς
  Θάλασ< Νισγόρ άκινησίι νοι τοθ έπανασ νη την αυτήν ά γονυπει νά προ< λυθή ρς κόσμιος λόν πρ( νητα. φβ{
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ι ■ '
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  Έγκυκλοπαιδεία
  ΑΓ έκείνους ηού θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  344ον
  Μετά τοϋ Κομπεφέρου ή έπανάστασις ήτο μάλ¬
  λον άναπνευστική ή μετά τού 'Ενζολωρα Ο Ένζο·
  λωράς έξέφραζε τό δικαΐωμα αυτής τόν θείον καί ό
  Κομπεφέρηο τό φυσικόν. Μάλλον τοθ Έ»ζολωρά
  ό Κομπεφέρης εζη την ζωήν δων έν γένει. 'Εάν'
  είς τούς δύο τούτους νέους εδίδετο νά άναβώσι
  μέχρι τής Ιστορίσς, ό μέν θά άνεγράφετο δίκαιος,
  ό δέ σοφός. Ό Κομπεφέρης ήτο πρδος, ώς ό Έν-,
  ζολωράς ή"τον αύστηρός. Τα πάντα άνεγΐνωσκεν.
  έφοΐτα είς τα θέατρσ, διήκουε τα δημοσία μαθήμα-
  τα. Έγίνωσκε τάς καθημερινάς προόδους των επι¬
  στήμων, έσπούδαζε τα ίερογλυφικά, εθοαυεν δσους
  χάλικας άπήντα καί έλάλει περί γεωλογ(ας· έσχε-
  διαγράφει έκ μνήμης τάς μηλολόνθας, έξήλεγχε τα
  λάθη τοθ λεξικοΰ τής Άκαδημίας' ουδέν έπεβεβαί-
  ου, καί ουδέ τα θαύματα" ουδέν ηρνείτο, καί ουδέ
  τούς βρυκόλακας. Έφυλλολόγει την συλλογήν τής
  επισήμου εφημερίδος τής ΓαλλΙας καΐ άεΐποτε έσκέ-
  πτετο. "Ελεγεν δτι τό μέλλον άττόκειται είς τάς χεί¬
  ρας τοθ παιδαγωγοΰ κοί συνεζήτει περΐ έκπαιδεύσε-
  ως. Έφοβεΐτο μή ή πσροθσα πτωχεΐα των διδακτι-
  κων μεθόδων, ή αί σχολαστικαΐ προλήψεις περιορί-
  σωσι βαθμηδόν, άντΐ ν' άναπτύξωσι τό πνεθμα τής
  νεολαίος.
  ΟΙ φΐλοι τού έλεγον δτι ήτο ρεμβαστής «μέχρι
  χιμαίρας». Επίστευεν είς δλα τα τότε δνειρσ, είς
  τούς σιδηροδρόμους, είς την έξάλειψιν τοΰ άλγους
  επί των χειρουργικών έγχειρήσεων, είς την αύτέκ
  μαξιν των είκόνων επί λεΐσς τινός επιφανείας, είς
  τόν ηλεκτρικόν τηλέγραφον, είς την διεύ9υνσιν των
  άεροβατικών μηχανών ολίγον δέ έπτοεΐτο έκ των
  φρουρίων, άτινα ήγείροντο πανταχόσε κατά τοθ άν
  θρωπίνου γένους υπό των προλήψεων, υπό των δε·
  σποτισμών καί υπό των δεισιδαιμονιών. Σονετάττε
  το μετά των φρονούντων δτι ή έπιστήμη επί τέλους
  θά ύπερνικήση. Ό Ένζολωρας ή>ον άρχηγός. Ό
  Κομπεφέρης όδηγός. ΟΙ περΐ αύτούς ήθελον, μετά
  μέν τοΰ πρώτου νά συμπολεμήσωσι, μετά δέ τοϋ
  δευτέρου νά συμβαδίσωσιν. Όχι δτι ό Κομπεφέ
  ρης δέν ήτο ΐκανός νά πολεμήοη, άλλ' ό ευρισκόμε¬
  νος μεταξύ δύο φώτων έκλινε μάλλον πρός τό
  προερχόμενον έκ λαμπηδόνων, ή πρός τό έκ τιυρ·
  κοϊάς. Φέγγει βεβαίως καΐ ή πυρκαϊά, παράγει δέ
  αΰγήν καί αυτή, άλλά διατί νά μή περιμένη τις μάλ
  λον την ανατολήν τοθ ηλίου;
  Ήθελε νά έρχωνται τα πράγματα είς την ώ
  ραν των. Φώς διεσπαρμένον άπό καπνοΰ, πρόοδος
  έξηγορασμένη διά τής β(ας δέν εύηρέστουν είς τόν
  Κομπεφέρην. Τό νά κρημνισθή διά μιδς ό λαός άφ"
  ενός άποκρήμνου βράχου είς την αλήθειαν, ώς συ
  νέβη έν Γαλλία έν ετει 1793, τουτο τόν έτρόμαζεν.
  Άλλά καί ή οτασιμότης τοθ εφαίνετο έτι μάλλον
  καταστροφής άξία" έν αυτή έ'βλεπε σηπεδόνα καΐ
  θάνατον όπωσδήποτε" μάλλον , προετίμα τόν άκά·
  θσρτον αφρόν, παρά τό μίασμα· καΐ παρά τό τέλ
  μα, προετίμα τόν χείμαρρον καί παρά την Νεκράν
  Θάλασσαν, προετίμα την πτώσιν τοΰ καταρράκτου
  Νιαγάρα. Ένί λόγω δέν ήθελεν οΰτε τάχος, ουτε
  άκινησίαν. Ένώ οί φιλοτάραχοι φίλοι τού, έρώμε-
  νοι τοθ απολύτου, έγέραιρον καί προεκάλουν τάς
  έπαναστατικάς τύχας, ό Κομπεφέρης ήθελε ν' άφί
  νη την πρόοδον, την καλήν πρόοδον, πράττουσαν
  αυτήν άφ' έαυτής. Ό Κομπεφέρης ήτον ίκανός νά
  γονυπετήστ) ενώπιον τοθ μέλλοντος, ΐκετεύων αύτό
  νά προφθάση έν πάση τή άγνότητι αύτοθ, Ίνα μή
  λυθή ρώθων, κσί Ίνα μή διαταραχθή τελείως ή παγ
  κόσμιος των λαών προαγωγή έν τή άρετή. «Τό κα
  λόν πρέπει νά είνε άθώον», έλεγε πάντοτε.
  .(συνεχίζεται)
  Άπό δλα δι' όλους
  Η ΦΥΣΙΚΗ ΩΣ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ
  Α'. | ζετο 8π στά πανταλόνΐα τού θά
  Δέν είνε μόνον ή ίατρική ποΰ έμεναν ιχνη άπό την προξοτικήν
  Ολην. Σύμφωνα μέ Ινα δόι'μα των
  ποινικολόγων καί των άσΐυνομι
  κων δέν δπάρχει τό λεγόμενον «τέ
  λειον Ιγκλημϊ». Τό έγκλημ* 5η-
  λαδή περί τοΰ όποίου ό δράστη;
  μπορεΐ να χρησιμίύη ό βοηθό;
  είς τού; άστυνομικούς εί; την έ
  ξιχνίασιν καί διαλεύκανσιν έγ-
  κλημάτων. Τάν ρόλον τοΰ ντετέ-
  κτιβ διαδραματίζει εί; μεγαλειτέ-
  ραν όλοένα κλίμακ» καί ή φυσι
  κή! "Εχομεν ύπ' όψει μα;—άπά
  δσα διαβάζομεν εί; ξένον έπιστη-
  μονικόν περιοδικόν—μίαν διάλεξιν
  πού έκαμε τελευταΐχ εί; τό Βερο
  λίνον ενώπιον ενός άχροατηρίου
  χημικών, 6 καθηγητής δρ. Αυγου
  στο; Μπρύνιγκ, διευθυντή; τοθ
  κρατικοΰ χημείου τή; Πρωσσίας.
  Μέ διαφόρους καταπληκτικά; πε¬
  ριπτώσει;, είλημμένας έκ τής δι-
  καστικής πράξεως, ό Γερμανός
  καθηγητή; άπέδειξε πώς άπό έλά
  χιστ,α ίχνη—ακόμη κχί άπό τ*
  μόρια σκό/η;—ή έπισιήαη κατορ
  θώνε! σήμερχ νά συνάγη άσφαλή
  συμπεράσματα περί ενός έγκλήμα
  τος καί τοθ δραστου. Οΰ:ω λ. χ.
  άπό ελαχίστην ποσότητα τή; ΰλη;
  μέ την οποίαν διαποτίζονται οί
  τηλεφωνικοί ή τηλεγραφικοί στΰ
  λοι διά νά μή σαπίζου^ άπό την
  βροχήν, καί πού άνευρίσκεται διά
  τή; χημική; άναλύσεω; εί; τα
  πανταλόνια ενός ύποδίκου, άπο5ει
  κνύεται 8τι ό κατηγορούμενο; εκ
  λεψε πράγματι τηλεγραφ;κόν σύρ
  μα. Άπλούστατα: γιά νά κλέψη
  τό σύρμα, ό δράστη; σκαρφάλω
  σεν εί; τόν τηλεγραφικόν στόλον.
  Ποΰ νά φαντασθή δμω; δτι ή χη
  μική ανάλυσις θά Ιβγαζε στήν
  φόρα την πράξιν τού: Δέν έφαντά
  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΙ
  ΤΕΧΝΙΚΑΙ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
  (Πλησίον
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ-ΚΡΗΤΗΣ ©δος Άνώρογεω
  οδοντοΐατρείου κ. Σαραντινίδου).
  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ των Γερμανικών Εργοστασιον
  ΒϋΒ&ΙΝΟ-ΝΑΟ. Πετρελαιοκίνητα, βενζινοκί-
  νητα. Φορτηγά—Λεωφορεΐα άπό 2 1)2—15 τόννων.
  ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ τής Γερμανικής Ένώ-
  σεως Έξαγωγέων ΌΒ17&ΡΟΚΤ.
  Ωφέλιμον φορτίον ά πό 1 1)2—10 τόννων. Τό εργοστά¬
  σιον κατασκευάζει έκτός των ουνήδων διαξονικών τύπων
  καΐ ρυμουλκούμενα μετα ουοτήματβς άνατροπής επί τβδ
  ρυμβυλκοϋ στηριζομένου μέσω είδικοϋ συστήματος στροφής.
  'Ελαατικής στηρίξεως άξονων (διά μεταψβράς εύθράστων
  άντικΐιμενων). Διά μεταφβράς ύλικβΰ έπιμήκων διαατά-
  οίων ΐκβρμοϊ δένδρων, βτηλων, σωλήνων κ.λ.π.) καθώς
  καΐ διά πάσαν χρήσιν.
  ΑΝΤΛΙΑΙ πλωταί, βενζινοκίνητοι, ήλεκτροκί-
  τοι των έργοστασίων ΗΑν7ΙΟ·
  ΧωρΙς καμμιά εγκατάστασιν κ»1 άμέσως μβταφβρο-
  μιναι. "Αντληοις άπό βάββυς 50 μ. Απόδοσις μέχρι 100
  κυβικών την ώραν. Πρός αρδευαιν άγρών, πρός ΰδρβυαιν
  καϊ άποχέτβυσιν υδάτων, προοτασίαν άπό πυρός, εκκέ¬
  νωσιν φρβάτων, ύπογβίων κ,λ.π.
  ΑΝΤΛΙΑΙ χαμηλής καί μεσαίας πιέσεως ώς καί
  τοιαύται ύψηλής πιέσεως.
  Άπό μηδέν βάθβς μέχρι 500 μέτρα καΐ μέ οιανδήπο¬
  τε ανύψωσιν.
  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ άπό 5-5.000 ίππων.
  ©Ικονομικβί, οτερ'οί, βλιγοβτροφοι.
  ΓΕΩΡΠΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
  Πρβτιμηθέντα παρά τβθ ΰπβυργβίβυ Γεωργίας.
  ΘΕΙΟΝ των Ιταλικόν έργοστασίων 8. Δ. Ι. Μ.
  (3. Δ. ΙΝϋϋ8ΤΚΙΕ Μ1ΝΕΚΑΚΙΕ)
  Καταστρέφβι τκλειοτερον τό ώίδιβν καΐ «Ιν«ι βΐκβ-
  ν«μικώτ<ρ«ν. Ζητβννται πράκτβρες βΙ$ όλην την Κρήτην. ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ η προνοεΓ καί περί τής ελαχίστης άκόμη λεπτομεοείας, είς τρόπον ώΐτε τίποτε νά μή μπορέση νά βγάλη είς την φόρα την πράξιν τού. Ή φυσική καΐ ή χημεία άπ^δει κνύονται δαιμόνιοι ντετέκτιβς! Άπό την εξέτασιν των ένδυμάτ,ων ένό; θύματος φόνουΓ μπορεΐ νά έξακρ βΗ λή άν ή μέ πλήρη βεβαιότητα όπή πού ήνοίχθη είς τα ί ή ή ήχη ροθχα συνεπεία τοθ κτυπήματος, προεκλήθη άπό μολυβένιο, όρει χάλκινον ή άλλο βλήμα. "Οίαν δμως, ώ; έξήγησι καΐ ό καθηγη τήυ Μπρύνιγκ, είνε γνωστόν τί εί δούς βλήμα εχρησιμοποιήθη, τότε ξώρομε καί τί είδίυς δπλον ετέθη είς ενέργειαν, καΐ εξ αύΐοθ μπο ρο0>, άν συντρέχουν καί διάφορα
  άλλα περιστατικά, νά συναχθοθν
  άσφαλή συμπερίσματα, καί π^ρί
  τοθ καιόχου τοΰ δπλου. Πολλάκις
  χρνιζΐ Ινα μόριον σκίνης, διά νά
  άνκαλυφθοθν δλαι α£ σχέσεις
  πού 6φίσιαντ«ι μεταξύ πράξεως
  καί δράστου. Καί μία λεπτή, χά
  ρακτηριστικοθ ' χρώματος κλωστί
  τσα ύφάσματος, ποϋ δέν διακρίνε
  ται διά γυμνοΰ οφθαλμού, άπε
  δείχθη είς τό τέλος ή θηλειά, μέ
  σα είς την οποίαν ευρίσκεται πια
  σμένος ό ΐδιος δράστης!
  (συνεχίζεται)
  Έκπλήξεις
  Έκττλήξεις
  Είς τό κοσμικώτερον καί δρο
  σόλουστον κέντρον μας
  «Εθνικόν»
  Όρχήστρα πλήρης
  5 μουσικοί—7 όργανα
  Διευθυντής Μυρογιάννης.
  Χαβάγιες — Χαβάγιες
  4 τραγουδισταί — Διευθυντής Κόκκας.
  Ίκανοποιητική
  ή έσοδεία Χανίων,
  ΧΑΝΙΑ Ίούλιο; (ίνταποκριτοΰ
  μα;) —Άναφορικώ; μέ την έμφά
  νιβιν τοΰ περο'/'ίσκΐρου έν Κρήτη,
  είνε βάσΐμος
  ό περονόσπο
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  •■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β
  ΖΗΤΕΠΈ έπιμόνως, «πό όλα τα καταστήματι καΐ αΰτά
  άκώμη των έπαρχιών ταίς κλωσταϊς Μάρκας ((Σταύρος».
  "Ητοι σβυγάκια, τρνπώματα κιθάρας, καρολια κίντημα-
  τος, κουβάρβς, Μουλινέ, Κοτον πιρλέ, Βαμβακάκια, *©υ-
  βάρες κβντηματος χ. λ. π. "βλα τ* ώς άνω ειδή είναι ά-
  φθάοτου ποιότητος, καΐ χρωμάτΜν ηγγυημένων καΐ στβρε·
  ών. Νία δοκιμή θά σάς πείση διά την άνωτβρότητα των
  κλωστών τής μάρκας «Σταύρος.»
  Άντιπρόσνπος διά τβύς Νομοΰς Ηρακλείου—Λασηθίου:
  Ι. Ν. ΚΟΡΠΗΣ
  Αριθ. 7905 Ι —Τό σημερινόν πρόγραμμα
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Ι Τοΰ ρχδιοφωνικοΰ σταθμβΰ
  Ό Συμβίλαιογράφο; Μοιρών αρχ 7 μ μ
  Εμμανουήλ Ά. Κονιωτάκη; έν δβλτίον —
  Βόρροις Ουργιωτίσατ); κατοικοε μ- μ· &?α τού παιδιοΰ, 7.30
  δρεύ·ον προσχαλώ πάντα; τού; έγ Ρεσ»τ*λ τραγουδιβΰ υπό τής δβ-
  ' ϊ < ι > σπβινίοος Ντορας Βαφειαδβυ, 8
  •εγραμμενου; δανειστα; καί τους Μουσικη ορχήατρα;, δίσκοι, Λ.χ
  τυχόν .έχοντα; δικαιωματα η άξι έλαφρό έλληνικό τραγοΰδι υπό
  ώσει; επί τοΰ έκ δραχμών χιλίων τής δίδος Σονιας Κουρτίδου, 9
  ριακοσίων έξήκοντα (1360) έ« *μιλί«, 9.15 Συγκρότημα Χαγίβυ
  πλειστηριασματος των ενώπιον ηαπακωνσταντίνου, 9 45 ίΙδησβΥς
  μου χθέ; άναγκαατικώ; τή επι ιο μ. μ. συναυλία τής μικράς όρ·
  'πεύσει τοΰ Κωνσταντίνου Καμα χήστρας τοΰ σταθμβΰ, 10.45 βΐδή·
  /ΐανάκη κατοίχου Φανερωμένη; ββις,_11 συνέχεια συναυλίας τής
  Ιυργιωτίσση; εχποιηθεντων άκινή
  ών κτημάτων τοθ όφειλέτου Ά
  λεξάνδρου Βλασσάκη κατοίκου'
  Μοιρών, κατά την χθεσινήν ύπ'
  αριθμόν 7993 έκθεσιν μου άναγ
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  • ■■■■■■■■■■ι
  Τό πρστήριον οΐνων
  Άντωνίου Μπετεινάκη
  Ειδοποιεί την πολυπληθή πελατείαν τού βτι
  διαθέτει σοθμες δλων των ποιοτήτων.
  ΚΡΑΣΙΑ ΠΑΛΑΙΑ ανωτέρα δλων.
  ληροφοροΰμαι
  πληροφορί»
  δτι
  δτι
  προσέβχλε τάς άμπέλους μό
  όν είς ωρισμένας περιφερείας
  ου ΝομοΟ Ηρακλείου Είς τα
  λλα άμπελοπαραγωγά τμήματα
  ής νήσου π&ρονάιποροζ δέν ένε
  )ανίσθη ούϊαμοθ σχεδόν. Επί πά
  αδείγμαπ είς τόν νομόν Χανίων
  :ροσβολαί περονοσπόρου έλαχί
  της εκτάσεως παρουσιάσθησαν
  ιόνον είς τίς περιφερείας Δαρά
  σου καί Βαρυπέτρου.
  Γενικώς ή έφετεινή σταφυλοπα
  αγωγή είς τόν νομόν Χανίων
  ιρομηνύεται έξαιρετική κκί πο-
  οτικώ; καί ποιοτικώς. Οί παρχ
  ωγοί φαίνονται απολύτως Εκανο
  τοιηιιένιι έκ τής ποοείας της καί
  ■τιστεύ υ< δτι ή τοπική οίχονομία θζ άναζωογονηθή μετά την συγ δή προΐ'όντος απόδοσιν κομιδήν τοθ ασμώ μέ την λοιπού παραγωγής. Επί τοθ τελευταίου τούτου ση έν συνδυ τή; επι μείου έξαίρεται καί ή ί τής έλαιοπ*ραγωγής ήτις ρη νύεται πλήρη; καί εφέτος. Οί γε ωργικοί κύ/ΐλοι φρονοθν σχετικώς, 8ϊι ό νομός Χανίων θά έξυπηρε ή αρκούντως καί άπό τής έν λόγω απόψεως. Άλλά καί είνε βέ βαιον 2τι τα γενικά καλά σημεϊ* τής έφετεινής έσοδεία; έν γένει, δσον &φορ% τουλάχιστον τόν νο μόν Χανίων, θά άποδειχθώσι καί έν τή πραγματικότης άνάλογα των προβλέψεων καί των Ιλπίδων τοΰ παραγωγικοΰ κόσμου. ρμ μ καστικοΰ πλειστηριασμοΰ έν ή πε ά έθ άί — Ή προεξοφλήση των συν- τάξεων. Δι' άποφάσβω; τοΰ κ. Υπουρ- ηρμ ή ριγράφονται τα έκποιηθέντα άκί V*» „ Γεν. Δ)Γβΰ'Κρήτης καθωρί- νητα, 8πως εμπροθέσμως προσα, ^^^ί^ ^ γαγωσι τους τιτλους καί λοιπά δικαιολογητικά των άπαιτήσεών των έ'γγραφα ενώπιον τοθ άρμοδί υ δικαστηρίου καθ' δσον πόίσα έκπρόθεσμος προσαγωγή έσεται άπαράδεκτο;. Έφ' ώ συνετάχθη ή παροθσα δι' ήν ελήφθησαν τέ λη καί δικαιωματα δραχμαί 105, έν Βόρροις Πυργιωτίοαης-Κρήτης καί έν τψ Συμβολαιογραφείψ μου ίδιοκτησία Μαρίας Ν. Κρασαγάχη σήμερον την είκοοτήν έβδόμην Ίουνίου τοθ χιλιοστοΰ ένεακοσιο ατοΰ τριακοσΐοΰ δγδόου έτου; ήμέ ραν Δευτέραν καί υπεγράφη παρ' έμοΰ τοθ Συμβολαιογράφου. Ό Συμβολαιογράφος (Τ.Σ.) Β. Α. Κονιωτάχης Άκριβέ; αντίγραφον έν Βόρ ροις αυθημερόν. Ό Συμβολαιογράφο; Μοιρών Έ. Ά. Κονιωτάκη; ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 'Εκτίθεται είς φανεράν μει¬ οδοτικήν δημοπρασίαν «ενώπι¬ ον τής Έπιτροπής Εκμεταλ¬ λεύσεως την 9ην τοθ μηνός Ιουλίου έ. Ι. ημέραν Σάββα¬ τον καί ώραν 11—12 π. μ. ή τοπογράφησις τμήματος περι- λαμβάνοντος τόν συνοικισμόν Χανιαλή Τεκέ, Νέαν Φορτέ- τσαν καί παλαιάν Φορτέτσαν μετά των άμαξιτών όδών οί κημάτων, κοινοτικών όδών κ.λ.π. συμφώνως πρός τούς δρους τής σχετικής διακηρύ ξεως εύρισκομένης είς τα Γρα φεΐα τής Τεχνικής Υπηρεσίας τοθ Δήμου καί τής Εκμεταλ¬ λεύσεως Ήλεκτρικών Έγκα- ταστάσεων Ηρακλείου πρός γνώσιν των ενδιαφερομένων. Έν ./Ηρακλείω τή 4 Ιουλί¬ ου 1938. Ό Πρόεδρος Τής Έπιτροπής Εκμεταλ¬ λεύσεως Ήλεκτρ. Έγκατα· στάσεων "Ηρακλείου. Μηνάς Γϊωργιάδιΐί ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Τό Γεωργικόν Ταμείον Η¬ ρακλείου προκηρύσσει φανε¬ ρόν μειοδοτικόν διαγωνισμόν τήν^20ήν Ιουλίου ημέραν Τε¬ τάρτην καί ώραν 11 π. μ. είς τα Γραφεΐα αύτοθ κείμενα ε¬ πί τής όδοθ Ιωσήφ Χατζηδά- κη, διά την προμήθειαν 100 δοχείον μεταφοράς δακοκτό- νου ύγροθ καί 7 τόννων θειΐ κοθ άμμωνίου. ΟΙ δροι συγγραφής υπο¬ χρεώσεων ευρίσκονται κατα τεθειμένοι είς τα Γραφεία τοϋ ΤαμεΙου. ένθα οί βουλόμενοι δύνανται νά λαμβάνωσι γνώ σιν καθ' εκάστην. (Έκ τοθ Γραφείου) δρων Πολεμιστών ή προεξόφλησις πάσης φύσΕως'αυντάξεως μεριομά· των καΐ έπιδομάτων μέχρι τριών μηνών πέραν τής βίσπραττομάνης εκάστοτε δι' έκαστον συντα{ιοϋ· χον. Διά τής :δίας αποφάσεως πά- ρέχονται οδηγίαι είς ',τά Ταμεϊα 'Εφέδρων επί τοϋ τρόπου καΐ των λϊπΓομϊρειών τής προβξοφλή ο«ως. —Αί μηχαναί των άλικυτι- κων. Τό υπουργείον των θΐκονομι- κών είδοποίησβ τάς τβλωνειακάς αρχάς ότι αί μηχαναί των άλι*υ· τιχών πλοίων Ι^δέν δασμολογοΰν- ται κατά τβΰς μήνας Ιούνιον, Ί ούλιον καΐ Αυγουστον λέγω δια κοπής τής άλιείας. —Ή αποκατάστασις των κτη νοτρόφων. Τό Ύπβυργβϊβν τής Γεωργίας απηύθυνε ν νέανΰπομνησινπρόςτάς γεωργικάς υπηρεσίας των νομών, διά τής οποίας συνιστά_βίς αύτάς όπως ύττοβάλουν τάς άπύψβις των σχετικώς μέ τάς πβριφερείας είς τάς οποίας πρέπβι νά έγκαταστα- θοΰν κτηνοτρόφοι, είς εκτέλεσιν τού τβλευταίου βχετικοΰ νόμου. Ως γνωστόν, ή αποκατάστασις των κτηνοτρόφων θά γίνη τμήμα¬ τι κώς. α—*■■■■■■■■■■■■■■■■■ ι Ρ Έκτός Τράστ 2 Τό θαλαμηγόν Α)π. ΙΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Αναχωρεί έξ Ήρα- ϊ κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬ ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' 2 ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον, ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον, Πρακτορείον ΛΙΝΛΡΔΑΚΗ Τηλέφ. 5-41 ■««■■■■■■■■■■Μ 0 ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ Κων. Ε. Πολυδάκης ΕΙδικευθεΙς έν ΓΐρμανΙα είς τα νοσήματα τοθ στομαχου ίντέρων καί ήπατος, δέχεται τούς πάσχοντος έκτοθπετττι- κοθ συστήματος έν τφ Ιατρείφ τού (οΐκία κ. Χελιδώνη). Τριίς Καμάρες. θεραπεία αΐμορροίδων ά¬ νευ εγχειρίσεως Βι' Ινίσεων. 'Λριθμ. τηλ. 7—82 '·ε ι ι · * · ··'
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεϊα έναντι Πσλ. Νομσρχίσς
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωία Τετάρτης
  6 Ιουλίου 1938
  Σ ΤΟΥ ΣΑΓΚΟΥΝΤΟ
  Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
  ΑΝΑΤΙΝΑΣΣΕΟ1Σ ΙΕΦΥΡΑΣ
  Η ΠΡΟΕΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΝ
  ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟΝ ΚΑΣΤΕΠΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Ιουλίου (τού άνταπο-
  κριτοΰ μας).—Σημερινα τηλεγραφήμα-
  τα έκ τού έξωτερικοΰ άναφερουν ότι οί
  κυβερνητικαί άνατινάσσουν τάς γεφύρας
  βορείως τού Σαγκοΰντο.
  Κατά τάς ιδίας πληροφορίας ή προ-
  έλααις των έθνικών είς την περιοχήν τοΰ
  Καστεγιόν συνεχίζεται. Ό στρατός
  τού Βαλίνο κατέλαβε κατόπιν μεγάλης
  μάχης νέας ατρατηγικάς Θέσεις.
  ΣΦΟΔΡΟΤΑΤΟΣ ΑΓΩΝ
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΤΕΡΟΥΕΑ
  ΑΘΗΝΑΙ Εί Ιουλίου (τού άνταπο-
  χριτοΰ μας).—Κατά τα έκ Σαραγώσης
  τηλεγραφήματα ό αγών είς τό μέτω¬
  πον τού Τερουέλ συνεχίζεται σφοδρά·
  τατος.
  Οί έθνικοί άφθΰ άπέχρουσαν επανει¬
  λημμένας άντεπιθέσεις των κυβερνήτι-
  κων, ανέλαβον επίθεσιν προξενήσαντες
  βαρείας απωλείας εί; τόν εχθρόν. Αύο
  κυβερνητικαί μεραρχίαι διελύθησαν.
  ΕΒΟΜΒΑΡΔΙΣΘΗ Η ΤΟΡΤΟΖΑ
  XII
  ΜΙΑ ΑΑΑΗ ΙΣΟΑΗΙΚΙ ΠΟΛΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ Εί Ιουλίου (τού άνταπο-
  κριτού μας).—Αγγέλλεται έκ Παρισί¬
  ων ότι τα έθνικά άιροπλάνα έβομβάρ
  δισαν καταιγιστικώς την πόλιν Τορτό
  ζαν. Έπίσης έβομβαρδίσθη κ» ι ή πό
  λις Άλγκεμέζι(;) επί τού μετώπόυ τής
  ανατολικώς Ίσπανίας.
  ΔηλώσειςτουΣάϊμον διάτό ίσπανικον.
  Ή Γερμανία όχυρώνει τα σύνορά της.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 5 Ιουλίου (τη
  λεγραφικώς).— Ή Βουλή των
  Κοινοτήτων έπεκύρωσε χθές
  τα πρωτόκολλον διά την έ
  φαρμογήν τής Άγγλοτουρκι
  κης συμβάσεως τής ύπογρα
  φείσης τελευταίως μετσξύ
  των δύο κρατών. Τό πρωτό
  κολλον τουτο προβλέπει την
  παραχώρησιν δανείου 8 έκα
  τομμυρίων λιρών στερλινων
  είς την Τουρκίαν.
  Έπίσης βάσει τοθ πρωτο
  κόλλου τούτου ή Τουρκία θά
  προμηθευθή έξ Αγγλίας έμ
  πορεΰματα (-νξίας 10 έκατομ
  μυρίων στερλινων, έκ πρώτην
  ϋλών βιομηχανίας. Ό υπουρ
  γος των Οίκονομικών κ. Σάϊ
  μόν άνσφερόμενος είς την
  έγκρισιν τοθ πρωτοκόλλου
  τούτου εξήρεν ενώπιον τής
  Βουλής την σημασίαν τού.
  ΟΙ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΙ
  ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
  Ό Σέρ Σάϊμον απουσιάζον¬
  τος τοθ κ. Τσάμπερλαιν ανέ¬
  πτυξε έπίσης ενώπιον τής βου
  λής τό ζήτημα των βομβσρ-
  δισμών των αγγλικών πλοίων
  είς Ίσπανικοϋς λιμένας. ΏμΙ
  λησεν έκτενώς διά τάς προσ-
  φάτους συνομιλίας μετσξύ τοϋ
  λόρδου Χάλιφαξ κσί τοΰ κ.
  Χώντσον διά την απάντησιν
  τοϋ Φράνκο καί την πρότα
  σιν περί καθορισμοΰ ούδετέ-
  ρου λιμένος διά την ασφάλει¬
  αν των αγγλικών πλοίων.
  Προσέθεσεν έπίσης δτι αί συ
  νεννοήσεις συνεχίζονται καί
  δτι ό "Αγγλος έν Μττοΰργκος
  άντιπρόσωπος κ. Χώντσον εύ
  ρίσκετσι πάντοτε είς επαφήν
  μετά τοθ λόρδου Χάλιφαξ επί
  τής μελετωμένης απαντήσεως
  είς τόν στρατηγόν Φράνκο.
  ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΤΟ ΓΑΛΛΟΤΟΥΡΚΙΚΗ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 5 Ιουλίου (τηλε¬
  γραφικώς).— Αί γαλλοτουρκι-
  καί σχέσεις θεωροθνται άρκε-
  τα σταθεροποιηθεΐσαι. Χθές
  είς "Αγκυραν υπεγράφη τό
  σύμφωνον φιλίας μεταξύ των
  δύο κρατών υπό τοΰ πρεσβευ·
  τοθ τής Γαλλίας έν Αγκύρα
  καί τοθ Ρουσδή Άράς. Περι-
  λαμβάνει έπτά άρθρα διά των
  οποίων αί γαλλοτουρκικαί
  σχέσεις γίνονται στενώτεραι
  δσον άφορδ ιδίως την συ¬
  νεργασίαν διά την διατήοησιν
  τής είρήνης καί των υφισταμέ¬
  νων θεσμων τής Κ.Τ.Ε. Ή δι-
  άρκεια τοθ συμφώνου είνε δέ
  καετής
  —Άπό έπίσηιιον πηγήν αγ¬
  γέλλεται δτι ή Γερμανία εκτε¬
  λεί μεγάλας άχυρώσεις είς
  τα σύνορά της μέ την Γαλλί¬
  αν. Αί εργασίαι μάλιστα διά
  τα έργα ταύτα είναι πυρε-
  τώδεις, διεξαγόμεναι νύκτα
  καί ημέραν.
  Αγγέλλεται έκ τής Άπω
  Άνατολής διι οί στρατιωτικαί
  σύμβουλοι τοϋ Ράϊχ άναχω-
  ροϋν έκ Κίνας. Αναχωρεί έ¬
  πίσης καί ό πρεσβευτής τής
  Γερμανίας.
  ΑΠΕΘΑΝΕΝ Ο ΜΠΑΟΥΕΡ
  —Είς Παρισίους άπεβίωσε
  ό Μπάουερ τέως ΰπουργός έν
  Αυστρία καί άρχηγός τοΰ σο-
  σιαλιστικοϋ κόμματος τής Αυ¬
  στρίας.
  Τα άπαιτούμενα προσόντα
  διά την σχολήν των Εύελπίδων.
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΝ
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΤΑΡΑΧΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Ιουλίου (τού άνταπο
  κριτοΰ μας).—Τηλεγραφούν έκ τού έξω
  τερικού ότι είς την Ηαλαιαΐίνην συνεχί-
  ζονται αί ταραχαί καί συγκρούιεις μετα¬
  ξύ των Άράβων καί των Εβραίων.
  Πολλαί πόλεις έν οΣς καί η Ίερουσα-
  λήμ στρατοκρατούνται υπό των αγγλι¬
  κών άρχών.
  ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΒΕΩΡΗΣΙΣ
  ΤΟΝ ΟΧΥΡΟΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ ΪΙ Ιουλίου (τού άνταπο
  κριτοΰ μας).—Ό ύφυπουργός των Στρα
  τιωτικών κ. Παπαδήμας έπεθεώρησεν
  αίφνιδιαστικώβ τα όχυρωματικά έργα
  τα έκτελούμενα είς την Μακεδονίαν.
  ΤΟ 1Π0ΓΕΥΜΛ ΧΟΕΣ ΗΡΧΙΣΕΝ
  Η ΑΠΟΛΟΠΑ ΤΗΣ ΥΒΟΝΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ Εί Ιουλίου (τοΰ άντα-
  ποκριτοΰ μας). —Σήμερον τό άπόγευ-
  μα θά απολογηθή ενώπιον τοΰ Κα,κουρ-
  γιοδικείου ή 'Υβόνη Περδικάρη.
  ΕΠΈΣΤΡΕΨΕΝ Ο Ι ΜΕΤΑΞΑΣ
  Κ1Ι Ο ΥΦΪΠΟΪΡΓΟΣ ΤΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ Εί Ιουλίου (τού άνταπο·
  κριτοΰ μας). — Συνοδευόμενος υπό τού
  ύφυπουργοΰ των Ναυτικών κ. Παπά-
  βασιλείου, τού άρχηγού τί»ύ · αυτικοΐ ε¬
  πι τελείου καί τού ύπααπιστοΰ τού, έπέ-
  στ ρ&ψεν την πρωΐαν έκ των γυμνασίων
  τού στόλου τα όποία παρηκολούθησεν,
  ό πρωθυπουργός κ. Ί Μεταξάς.
  ΣΥΝΕΣΤΗΘΗ ΕΝΩΣΙΣ
  ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ Εί Ιουλίου (τού άντ*,
  ποκριτοΰ μας). —Υπό .ών άποστράτων
  αξιωματικών συνεστήθη ένωσις αποσκο¬
  πούσα είς την εξυπηρέτησιν των νομί-
  μων σ»μφερόν?ων των άποστράτων.
  Είς την εφημερίδα τής Κυβερ
  νήσεως εδημοσιεύθη ό δργανι-
  σμες τής Σχολής ιών Εύελπίοων.
  Δι' αυτοθ κανονίζονται τα τής
  εσωτερικήμ υπηρεσίας τής Σχολής
  καί τα άπαιτούμενα πρ&σόντα
  των Οποψηφίων πρός κατάταξιν
  είς την σχολήν.
  Τα άπαιτούμενα προσόντα έκά
  στου ίδιώτου υποψηφίου πρός
  συμμετοχήν είς τόν διαγωνισμόν
  όρίζονται ώς εξής: Διαγωγή αμεμ
  πτος. 'Υγεία καί άρτια σωματική
  διάπλασις. Άνάστημα ουχί κατώ·
  τερον τού 1 58 μ. Ήλικία κατά
  | μέγιστον ϊριον 21 ναί κατ' ελά¬
  χιστον 17. Απολυτήριον Γυμνα
  σίου "ή Πρακτικοΰ Λυχείου καί
  λευκόν ποινικόν μητεώον.
  Προκειμίνου περί έθελοντών ό
  πλιιών άπχιτείχαι επιπροσθέτως
  διετής τουλάχιστον έθελουσία 6
  πηρεσία ύτιαξιωμαΐιχοϋ καί συμ·
  φωνος εψενής γνώμη των ίεραρ-
  χικώς προϊ3ταμένω/ άρχών τοΰ
  ύποψηφίου.
  Οί υποψήφιοι θά υποβάλλων¬
  ται προηγουμένως είς δοκιμασίαν
  επί τής σωματικής άγωγής καθ'
  ή.ι δέονέττί ποινή άποκλεισμοθ νά
  επιτύχωσι τάς εξής έπιδόσεις:
  Δρόμο'ς 100 μ. εις 16". Δρόμος
  1000 μ είς 4' καί 40". "Αλμα
  είς ΰψος μέ δρόμον 1 μ. "Αλμα
  είς μή*ος άπλοθν μέ δρόμον 3 50
  μ. Ρίψεις δι' ένατέρας χειρός
  σφαίρας βάρους 7 357 χιλιίγρ
  μέρος 2ρος ρίψεως 3.50 μ
  ΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΦΟΝΙΚΑΙ ΜΑΧΑΙ
  ΜΕΤΑΞΥ ΚΙΝΕΖΟΝ_ΚΑΙ ΙΑΠΟΝΟΝ
  ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΑΠΟΚΡΟΥΟΥΝ
  ΤΑΣ ΕΠΙΟΕΣΕΙΠΩΝ
  I*---
  2ΟΗΡΑ ΑΕΡΟΠΟΡίΚΗ ΔΡΑΣΙΣ
  ΛΘΗΝ %Ι ϊ» Ιουλίου (τού άνταπο·
  κριτοΰ μα«).— Πληροφορίαι ^ έκ τής
  "Απω Άνατολής άναφερουν ότι σφο*
  δραί μίχαι συνάπτονται μεταξύ Κινέ-
  ζων καί Ίαπώνων δυτικώς τού Νζα·
  τάγκ.
  Οί Κινέζοι άποκρούουν επιτυχώς
  τάς έπιθέσεις των Ίαπώνων. Ή άερο·
  πορία των Κινέζων άναπτύσσει ζωηρο·
  τάτην δράσιν μολονότι καί οί Ίάπωνες
  συντονίζουν πάντοτε τάς πολεμικάς των
  επιχείρησις μέ άεροπορικάς έπιδρο-
  μάς.
  ΔΕΝ ΔΕΧ.ΤΑ
  ΣΥΖΗΤΗΣΙΝ ΠΕΡΙ ΕΙΡΗΝΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ :» Ιουλίου (τού άνταπο
  κριτοΰ μας). — Τηλεγραφοΰν έκ Τόκιο
  ότι ή ίαπωνική κυβέρνησις εδήλωσεν ότι
  ουδεμίαν συζήτησιν περί είρήνης είνε
  δυνατόν νά δεχθή άνευ πλήρους κατι-
  σχύσεως των ίαπωνικών βλέψεων είς την
  Κίναν.
  ΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ
  ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΕΙΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΝ
  Το υπουργείον τής Έθνι
  κης Οίκονομίας έκοινοποίη-
  σεν εγκύκλιον πρός τα 'Εμπο
  ροβιομηχανικά 'Επψελητήρια,
  διά τής οποίας γνωρίζει είς
  αΰτά δτι, μεταξϋ "Ελλάδος
  καί Βουλγαρίας, άντηλλάγη
  σαν διακοινώσεις, διά των
  οποίων ή Βουλγαρική Κυβέρ
  νησίς απεδέχθη δπως είσπρά
  τεται ό δασμος τοΰ μάλλον
  ευνοουμένου Κράτους διά πε·
  νήντα περίπου ειδή Έλ^ηνι
  κης προελεύσεως κατά την
  εισαγωγήν των είς Βουλγα¬
  ρίαν.
  Η ΕΠΕΤΗΡΙΣ
  ΤΩΝ ΤΡΙΑΤΑΤΙΚΩΝ
  Ή αρμοδία ύπηρεσία μη·
  τρώου καί άρχείου των Τ. Τ.
  Τ. κατήρτισε την έπετηρίδα
  τοΰ άνωτέρου καί κατωτέρου
  προσωπικοϋ των Τ.Τ.Τ. Ή έ
  πετηρΐς διενεμήθη είς δλα τα
  τριατατικά γραφεϊα προκει
  μένου νά λάβουν γνώσιν τής
  αρχαιότητος των οί ύπάλλη·
  λοι.
  ΑΙ ΕΜιΊΟΡΙΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΑΙ
  ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ
  Τό υπουργείον των Οίκονο
  μικών έκοινοποίησε δι' έγκυ
  κλίου τού πρός τάς τελωνεια-
  κάς αρχάς τό κείμενον τής
  συμφωνίας μεταξϋ "Ελλάδος
  καί Γερμανίας περί ύπαγωγής
  τοΰ έλληνοαυστριακου συμ-
  ψηφιστικοθ λογσριασμοθ είς
  την έλληνογρρμανικήν συμ¬
  φωνίαν.
  ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΑΙ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
  Καταρτιοθεϊς υπό τοΰ ύ·
  πουργείου των Στρατιωτικών
  δημοσιεύεται είς την εφημε¬
  ρίδα τής Κυβερνήσεως άναγ-
  κοστικός νόμος περί έθελον¬
  τών καί δοκίμων όπλιτ,ών έν
  τφ στρατθ.
  ΟΙ ΜΗ ΑΡΤΙΜΕΛΕΙΣ
  ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΟΡΚΟΝΤΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ
  Διά δημοσιευθέντος νόμου
  όρίζεται δτι δ διοριζόμενος
  λειτουργός στοιχ. έκπαιδεύσε
  ως δέν έπιτρέπεται νά όοκι-
  σθή καί νά αναλάβη ΰττηρε
  οίαν, ειμή μόνον άφοθ προη
  γουμένως διαπιστωθη υπό |έ-
  πιτροπής, είς ήν έμπροθέσμως
  μετά τόν διορισμόν τού δέον
  νά προσέλθη, δτι έ'χει άρτιμέ-
  λ?ιαν καί υγείαν συμβιβαζο-
  ■ μένην μέ τό έργον τοΰ διδα¬
  σκάλου. Ή σύνθεσις των επι
  τροπών, ή Μδρα τούτων, ή
  προθΐσμ'α έντός τής οποίας
  δέον νά προσέρχεται ό διορι¬
  ζόμενος πρός εξέτασιν κανο
  νισθήσονται διά Β. Δ. Έφ' δ
  σον ό διορισθείς ήθελε κριθή
  υπό τής οίκείας επιτροπήν ά
  νίκανος διά τό έργον τού λει-
  τουργοΰ στοιχ έκπαιδεύσεως,
  ή δέν ήθελεν ούτος προσέλθη
  πρός εξέτασιν ένο'ιπιον ταύτης
  έμπροθέσμως, ή πράξις ιοϋ
  διορισμοΰ τούτου άνακσλεί
  ται ύποχρεωτικώς θεωρουμέ·
  νη ώς μηδέποτε ίσχύσασα
  Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΣ
  Τί Ν ΑΝΕΡΓΟΝ ΠΑΑΑΙΠΝ ΠΟΛ)ΣΤΩΝ
  Τό ύφυπουργεϊον τής Έργα
  οίας δι' έγκυκλίου τού, την ό
  ποίαν διεβίβασε πρός τα υ
  πουργεϊσ, τούς δήμους, τάς
  κοινότητος καί τα νομικά πρό
  σωπα καί τοΰς όργανισμούς
  δημοσίου δικαίου, γνωρίζει δτι
  6 άριθμός των άνέργων έφέ-
  δρων παλαιών πολεμιστών
  δέν άτιερροφήθη εισέτι καί
  κατά συνέπειαν συνιστά δπως
  προκειμένου περί πληρώσεως
  υφισταμένων κενών θέσεων
  τηροΰνται έπακριβώς αί διατά
  ξεις τοΰ σχετικοΰ νόμου.
  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
  Κατά την προχθεσινήν τού
  συνεδρίασιν τό Δημοτικόν Συμ
  βούλιον εσυνέχισε την έπιψή-
  φισιν τοΰ προϋπολογισμοΰ τοΰ
  Δήμου είς τό σκέλος των έ-'
  ξόδων. Τό Δημοτικόν Συμβού
  λιον θά έσυνέχιζε καί χθές
  την εσπέραν την συζήτησιν'
  τού επί τοϋ αϋτοΰ άντικειμέ-
  νου. '
  ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΣΩΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΟΝ
  ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΓΡΑΦΗΤΩΝ
  Δι' άναγκαστικοΰ νόμου
  συνιστάται σώμα έθελοντών
  ρα&ιοτηλεγραφητών διά τάς
  έν ειρήνη καί πολέμω ανάγ¬
  κας τοΰ στρατοΟ. Οί βαθμοί,
  ό μισθός καί ό άριθμός των
  ραδιοτηλεγρσφητών όρίζεται
  ώς εξής: Ραδιοτηλεγραφηταί
  α' τάξεως, φέροντες βαθμόν
  έπιλοχίου 40, μισθός 2600,
  δευτέρας τάξεως, λοχίου, 100
  μισθός 2000, τρίτης τάξεως,
  δεκανέως,50 μισθός 1400. "Ινα
  γίνη τις δεκτός δέον νά μην
  έχη υπερβή τό 25 έτος τής
  ήλικίας τού, νά έχη. έκπληοώ-
  ση τάς στρατολογικάς τού ύ-
  ποχρεώσεις, νά κέκτηται εν¬
  δεικτικόν τουλάχιστον 4ης
  τάξεως έξαταξίου γυμνασί-
  ου, νά είναι ύγιής, νά έχη
  διαγωγήν άμεμπτον καί νά
  έμφορήται υπό έθνικών ίδεών
  προσέτι δέ νά μην έχη κατα·
  δικασθή έτιί έγκληματική ποι-
  νη ή έτιί παραβάσει των νό-
  μων «περί κοινωνικοΰ καθε-
  στώτος».
  Η ΣΥΝΑΨΙΣ ΝΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ
  ΣΥΜΒΑΣΕΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ ϊί Ιουλίου (τού άνταπο·
  κριτοΰ μας)—Έκ Πέραν αφικνείται
  είδική τουρκική αντιπροσωπείαι προ¬
  κειμένου νά συζητηθή ή συναψις νέας
  έμπορικής Ελληνοτουρκικάς συμβά¬
  σεως.
  ΕΠΕΣΤΡΕΨΕΝ ΕΚ ΚΑΒΑΛΛΑΣ
  Η Α. Υ. Ο
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Ιουλίου (τού άνταπο-
  κριτοΰ μας)— Έπιβαίνων τού βοηθη·
  τικού τοΰ στόλου «Αΰρα» επέστρεψε
  σήμερον την πρωίαν έκ Καβάλλας άπο
  βιβασθβίς είς Φάληρον, ή Α.Β.ν. ό
  Διάδοχος Παΰλος.
  ό
  Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ
  ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
  Καθ' ά πληροφορούμεθα
  συνεχίζεται καθ' εκάστην ή
  έγγραφή νέων είς ' την ορ¬
  γάνωσιν τής 'Εθν. Νεολαίας.
  Ή έπίσημος εμφάνισις τής
  Έθν. Νεολαίας θά συμπέση
  κατά τάς ιδίας πληροφορίας
  μέ τόν έσρτασμόν τής δευτέ-
  ρας έπετείου τής 4 Αύγού-
  ΑΝΑΚΟΙΝΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
  ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ Ϊ5 Ιουλίου (τοΰ άνταπο-
  κριτοΰ μας)—Σήμερον επανήλθεν άε·
  ροπορικώς εκ Δράμας ό'που παρηκολού
  θησε τους Ηανθρακικούς αγώνας ό ύ-
  πουργός τής Παιδείας κ. Γεωργακόπου
  λος. Ό κ. Ύπουργός ομιλών επί των
  έντυπωσεων εκ τής περιοδείας τού ετό¬
  νισεν ότι αυται ΐιναι απολύτως ίκανοποι.
  ητικα'.
  στου.
  Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΙΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΝ ΑΓΟΡΑΝ
  Κατ' άρμοδίαν ανακοίνωσιν
  ή γερμανική κυβέρνησις εδέ¬
  χθη δπως χορηγήση αδείας
  εισαγωγήν είς Γερμανίαν στα
  φίδων μαύρων άξίας μέχρις ε¬
  νός έκατομμυρίου μάρκων
  καί σουλτανίνων μέχρι 350.000
  μάρκων.
  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΤΟΣ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΙΟΤΙΚΟΝ
  ΕΒΑΗΗΛΟΕΗ ΕΚ_Τ_Η_Σ_ΟΕΡΙΟΔΕΙΑΣ ΤΟΥ
  ΛΘΗΝ % Ι :; Ιουλίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας).-Έκ τής άνά την Μα-
  κεδονιαν περιοοείας τού επανήλθε νθές
  το εσπέρας ο ύφυπουργός των Στρα?ιω!
  τικών κ. Ηαπαδήμας.
  ΣΗΜΕΙθηΑΠϊίίΚΪί"
  ΠΤΟΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
  ΑΘΗΝ%Ι Κ Ιουλίου (τού
  εις όλην την Έλλάδα.
  σαλήμ ά
  ενόί αΐ>τπ<(υ'τ.η.. %_. " '.η λεωφορείου πρω Ιπί ό- ραυμαίσθησαν *«. νότα συνέβησαν καί * ρ* «ν«π ?λιγ'εδ«««νον τ Π5· © η ΐΙΙί ηρββώβυ και σε ε Τβν ζητήμ«τα η τήί φ«τρί«5 μενβν 6·$ »«6^ άγδνας οσάκις ι λάμβανε ουνείδ ρικήζ «ηββτολ μεγβλου προ< βέν κατώρθωσε γανώση κατά τ; ΐ έξυηηρετ»κ< χη«>»ην καί
  την κρατικήν |
  Βαΐ σήμερον
  5βν έχατόν όϊ
  των έλευθέρου
  χά μα{ συγκρ
  λβΐ λαβύρινθβ
  τόν οποίον ι
  ύποδέοεις τοΰ λ
  καί έτη. Καί ζ
  8ά επρεπε να
  έντός ημερών,
  μόνον, έκκρεμ< χκι έτη πολλ φειωψατία έξε ρας πολυκέφαλ νίζει τόν λαό ζ« κάθε ίκμάι χ«ί παρεμποδί νιχήν άνάπτυί πρόοδον τοΰ εί φίιοκρατΐα, μα χεντρωτισμόν, χ«1 «ύτό κο μας Εύτυχώς, είς λό τέρμα η Οημε| "Ηδ ουγχεντρωτισμ δημιουργηθή λ τή5 τόν «βχεντρώθίως Γεν. 5, 0 '«*β«ι«ν της *«νη τού Κρ τα της *-