95992

Αριθμός τεύχους

4907

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

7/7/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ-
  Αιγυπτου
  ετήσιαι λίπηι 3
  έςαιιηνος " >
  Άμεριχής
  έτησία δολ. 15
  έξάμηνοο » 8
  Τιμη
  κατα φύλλον
  Δραχ. 2
  7
  ΙΟΥΛΙΟΥ
  1938
  ΓΡΑΦΗ Α ΤΥΙΙΟΙ ΡΛΦΙ.ΙΛ
  ΟΛΟΕ ΜΙΝ2ΓΑνΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ- ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ
  σμγλκτησ θρ. ν. σταυρακησ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ
  ΑΠΟΤΗΝΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΝ
  Πληγή τρομερά πού παρημ ότι ό αγών αύτός θά στεφθή
  πόδιζε την ανάπτυξιν καί έ- [ υπό επιτυχίας «αί δή θί
  ξέλιξιν τοΰ κρατικοΰ όργα-1 κατορδωθή νά συγχρονισδή
  νισμοΰ καί έβασάνιζε τόν λα'πλήρως ή κρατική μας μη'-
  όν, υπήρξε, δι» την Έλλάδα χανή. Την εγγύησιν περί
  κτήσττ^ γενικώτερε; δικαιολογίες.
  Μένει έπίδειξι κ»ί πχ·Λ τα δέ
  δομένα τή; ΰγιεινής. 'Ωστ'σο
  δέ ν ίοχομαι νά καταδικάση τό
  μελαψί χρώμα 'Υπάρχουν σΐήν
  άκτή σοχολατένιες έμφχνίσεις
  π'.ύ είνε χάρμχ όφθαλμών. Τ
  πάρχου^ 8μω; άλλες πού μαυ
  ρίζουν τα δέρμα τού; χωρίς να
  λαμβάνου> ΰπ' δψιν τόν τύαο καί
  τό φυσικό χ«Λμα τού;. Καταντ&Ον
  άπό μελαψέςς .. Ιρυθρόδερμες.
  ή γραφειοκρατία. Εκατόν
  όλόκληρα έτη έλευθέρου βίου
  δέν ήρκεααν δυστυχώς διά νά
  οργανωθή ή κρατική μηχα-
  νή κατά τρόπον πού νά κα-
  θιστά εύχερή, ταχείαν καί
  τούτου μας παρέχει η μέ
  χρι σήμερον δράσις της Κυ¬
  βερνήσεως χάρις είς την
  οποίαν πλείστα όσα ζητή¬
  ματα άπό έτών χρονίζοντα
  καί εκκρεμούντα καί θεώ
  Ή σΐαράτες ώ·,ι.ορφ ές πού βα¬
  ρύνουν τόσον ώς γνωστόν σιίς κοι
  νέ; προτιμήσεις, Ιχουν θέσι κυ
  ρίω; στόν τύπο τής νησιωτοποί-
  λας Αύ:έ; δέν πεΐράζει άν μαυ
  ρίσουν λιγάκι περισσότερο ώΐτε
  κατατοπισθοϋν στήν άπόχρω
  όλιγοδάπανον την λειτουρ- ρούμενα είς τό παρελθόν α¬
  γίαν της· Ό πρωτογονισμός λνιτα, εύρον την οριστικήν
  ύιετηρη6η, έπιζήσας καί τοΰ καί ίκανοποιηηκήν τακτο-
  χρόνου καί τής σημειουμέ· ποίησιν των. Έπιβάλλεται
  νης, εί; ολους τούς άλλους
  κλάδους καί είς όλας τάς
  άλλας έκδηλώσεις τής ζωής,
  προόδου καί εξελίξεως. Τό
  έθνος, άλλοτε σπαρασσόμε-
  νον άπό εσωτερικάς έριδας,
  άλλοτε κυβερνώμενον άπό
  τόν παλαιοκομματισμόν πού
  δέν ένδιεφέρετο παρά διά τα
  ζητήματα καί τα συμφέρον-
  τα τής φατρίας, καί άποδυό
  μενον είς άπελευθερωτικούς
  αγώνας οσάκις ύψοΰτο καί ε¬
  λάμβανε συνείδησιν τής ίστο
  ρικής αποστόλη; καί * τοΰ
  μεγάλου προορισμοΰ τού,
  δέ ώ έ
  κατώρθωσε ποτέ νά όρ
  γανώση κατά τρόπον άρτιον
  καί έξΰπηρετικόν την διοι
  κητικήν καί οικονομικήν,
  την κρατικήν μηχανήν τού.
  Καί σημερον μετά πάρο
  δόν εκατόν όλοκλήρων έ
  των έλευθέρου βίου, ή κρατι
  κη μας συγκρότησις άβοτε
  λεΐ λαβύρινθον μέσα είς
  Ι τόν οποίον πλανώνται αί
  ___, ύποθέσεις τοϋ λαοΰ επί μήνας
  καί έτη. Καί ζητήματα πού
  θά έπρεπε να ρυθμίζωνται
  έντός ημερών, έντός ώρών
  μόνον, έκκρεμοΰν επί μήνας
  καί έτη πολλάκις. Ή γρα-
  φειοκρατία έξειλίχθη είς τέ-
  ρας πολυκέφαλον ποΰ βασα·
  νίζει τόν λαόν καί άπομυ-
  ζά κάθε ίκμάδα της χώρας
  καί παρεμποδίζει την κανο¬
  νικήν ανάπτυξιν καί την
  πρόοδον τοΰ έθνουο. Ή γρα
  φειοκρατία, μαζί μέ τόν συγ
  ___ κεντρωτισμόν, άλλο πάλιν
  καί «ύτό καρχίνωμα τοΰ
  κρατικοΰ μας όργανισμοΰ.
  Εύτυχώς, είς αυτήν την ά
  θλιότητα, απεφάσισε νά θέση
  τέρμα ή σημερινή Κυβέρνη¬
  σις. "Ηδη,άφοΰ εχτύπησε τόν
  συγκεντρωτισμόν πού εΐχε
  δημιουργήση τόν ύδροκέφα
  λον τής πρωτευούσης καί κα-
  θιέρωσε τόν θεσμόν τής ά
  ποκεντρώσεως διά παροχής
  εύρυτάτης δικαιοδοσίας είς
  τούς Γεν. Διοικητάς καί τούς
  Νομάρχας, έστρεψε την προ
  σπάθειάν της είς την άπαλ-
  λαγήν τοΰ Κράτους άπό την
  άλλην πληγήν, την γραφει-
  οκρατίαν. Πρός τόν σκοπόν
  αυτόν μετεκάλεσεν έκ τοΰ
  έξωτερικοϋ ειδικόν είς τα
  ζητήματα τής ά«διορ'«νώ-
  οεως των χρατικων ύπηρε-
  σιών καί τόν ουγχρονισμόν
  τής διοι*ητιχής μηχαής. Κα
  τήρτισεν ειδικήν επιτροπήν.
  Ησχολήθησαν προσωπίδος
  καί ό κ. Πρωδυπουργός και
  ό κ. ύπουργός των (Είχον©·
  μικών. _αί διά χά με/ετη£ή
  τό ζήτημα είς όλας τού τάς
  ομως, είς τόν άγώνα αυτόν
  κατά τής γραφειοκρατίας νά
  βοηθήσωμεν 6λον Διότι ή
  έξάλειψις τής τρομεράς αυτής
  πληγής, δέν θά ώφζλήση
  τβν κρατικόν μόνον οργα¬
  νισμόν. Οά ώφεληση πρωτί-
  στως τόν λαόν καί ώς άτο
  μα καί ώς κοινωνικόν σύνο¬
  λον. Θά συντελέση είς την
  ταχυτέραν διεκπεραίωαιν των
  ύποθέσεων τοΰ κόσμου, είς
  την όμαλωτέραν λειτουργί¬
  αν τής κρατικής μηχανής,
  είς την κρατικήν καί κοινω¬
  νικήν αναδημιουργίαν μας.
  Έξάλειψις της γραφειοκρατί
  άς καί τού συγκεντρωτισμοΰ,
  άπλούστευσις τής κρατικής
  μηχανής, πλήρης άποκέν-
  τρωσις καί τοπικη αύτοδιοί
  καί επιταχυνθή τοΰ
  ρυθμοϋ τής κινήσεως καί
  ενεργείας των διαφόρων υ-
  πηρεσιών,ΐδούτί χρειάζεται
  απαραιτήτως διά νά καταστή
  καί ή Ελλάς σύγχρονον πο¬
  λιτισμένον Κράτος καί νά
  πρίοδεύση. Καί αύτά, έπιδι-
  ώκει ή σημερινή Κυβέρνη
  σις.
  ΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΤΗΣ ΑΓΓΛ. ΣΧΟΛΗΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ Ε1ΡΧΊΑ1 ΛΑΣΗΘΙΟΥ
  (Περιγραφΐκή έκθεσις, παρατηρήσεις
  καί συμπεράσματα).
  ΟΠΒΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
  λεπτομερείας κκί ά
  κατά τόν καλύτερον δυα
  τόν τρόπον, μετεχάλεαε καί
  άλλον άκόμη ειδικόν, τόν
  αφιχθέντα χθες είς Άθηχοις
  έξ Άγκυρας έ,που εύρίακετ©
  άπό Μ«ιρ€ϋ διά τόν ούτον
  σκοπόν κατόπιν προσκλήσεως
  τής τουρκικής κυβερχήσεως,
  κ. Μπιντώ.
  "Ετσι ό ά,ών χατά τής
  ΥΡ«φειοχεατίο<ς, έργαχούται, >αί ένι·
  χοιιά ΐίέτΐ€ν τού ν'
  ΗΛΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
  ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΗ
  Τής μόδας πάλιν τ ό σοκολατί
  χρώμα. Α Ε δποδείξεις δίδουν καί
  πέρνουν έδώ. Γίνεται άκριβέστερα
  άλόκληρη διδαακαλία πώς τό χρώ
  μα αύτό θά εξασφαλισθή χωρί
  νά χαλάση τό δέρμα. Ιδιαιτέρα
  προσοχή συνιστάται είς τόν τρό
  πον τοθ μακιγιάζ,δταν τό δέρμα
  άρχίζει νά άποκτά τό μελαψό
  χρώμα.
  —Ή σοχολατένια δεσποινίς εί
  νέ ζήτημα τάξεως είς ολες τ!< πλάζ πού εχουν συναίσθησιν τή< αποστόλη; των. —Τής κοσμικής άποστολήι των, θέλεις να τνξ)ς. — Γενικώς. Άλλως τε ή πλάζ δέν νοεΐται παρά ώς κοσμιχή. Έ- χεΐ άγχυρ&βολοθν οί άνθρωπο ποϋ θέλουν νά υπάγοινται παντοΰ σέ κοινούς τρόπους ζωής. Είς τα καρνέ των άναμνήσεω έχω σημειώση άπό πρόπερσι αύ τόν τόν διάλογον. Έρχεται ώ< είδος έπεξηγήσειτς τοθ θερινο ΊΙ Ζοζεφίνα Μπαί κερ £έν τραγουδεϊ άκόμη χωρί )όγον έχεΐνο τό φημισμένο: «Ζ: αί ντεζ' άμούρ». Τό Παρίσι χαί τόπος της είναι δυό πατρίδες γι αυτήν. Άλλά δυό πατρίδες την ιδία στιγμή καί δλες οί σο χολατένιες γόησσες τής πλάζ Τόν τόπο τους καί την .. Πολυ νησία. Άγαποθν καί τόν πρώτον άγαποθν δμως καί την δευτέραν "Ο,τι λείπει κάποτε άπό τίς Έλ ληνικές πλάζ είνε τα φοινιχοει δή των τροπικων χοί ό χαβανέ ζιχεί .. . ' —Μή ΛΥ,σμονεΓς δμως δτι τ ίέν μείαψό χ[.ώμα είνε τό χρβιμα τή υγείας. Τό έπιχείρημα αύτό , θά είχε τιροχειρο έ τΐρωτίς μύστης ή> ιοίΐερατιείας. Άλλά οά
  Δέν μτΐ6ρε'ι νά υπάρξη δγεία χω
  ρϊς με?»ψό χ^ωμα; Ή 6γεία φαν
  ιίζίμαι τχληρώνει έΕώ τα στΐα
  τμένα: Έρχεται ώς διχαιο?ογί'
  τής ίϊΐιδίΐξιως. Ή έπίδειξις δ
  μως είνε χάτιως Σύοχολο ά άπ&
  ι αι τή; μόδας Οί (ϊλλες δμω;
  Ι πού κλίνουν Ιλ*φρά πρός τό ξαν·
  θό, πού σχετίζοντχι περισσό·
  τερο μέ τή λευ<ή φυλή, ύποθέτω δτΐ πρέπε'. να έπιδίδωνται Γ?ς τα Οαλάσσΐα σπόρ χωρίς να Ι«ιτί- θενται πολύ είς τόν ήλιον. Ό συρ,χός νομίζω, 8σι συρμός καί άν είνε, διατηρεΐ κάποια λογι- κή μέ βάσι ακριβώς, τάς ίστορι κά; παραδίσεις τής φιλαρεσκεί άς Ή λογική αυτή θέτει δρια κα'ι είς την λεγομένων καλλονήν τής πλάζ. Άδιακρίτως υγιεινών κανίνων, τό μελαψόν χρώμα ται ριάζει ή £έν ταιριάζει. Όταν δέ συμβαίνει τα δεύτερον, είμαι βέ,ϊίιιο; δτι θά διαμαρτύρεται καί αυτή ή. . Ζοζεφίνα Μπαΐκερ. ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ ΤΟ ΑΓ. Η άρχαία Κρήτη 2ον Τού κ. ΧΡ. Ν. ΠΕΤΡΟΥ-ΜΕΣΟΓΕ'ΤΗ 'ΕπιμελητοΟ τού Μοοσείου Ηρακλείου. Όη ό νομός Λασηθίου, χάρις είς τό εξαιρετικόν κλϊμά τού, παρουσιάζει την μικρο- τέραν καθ' δον τό Κράτος νοσηοότητα, έν συγκρίσει ποός τα άλλα διαμερίσματα, είναι πιστεύομεν γνωστόν καί αναμφισβήτητον. Έλάχιστα συγκριτικώς είναι τα κρούσμα α τής έλονοσίας καί τής φυ- ιατιώσεως Καί έπιδημικαί όσοι σπανίως έμφανίζονται. Υπήρχον μόνον διαδεδομένα ά τραχώματα, τα όποΐα καί καταπολεμοϋνται ήδη σοστη ματικώς χάρις είς τα ίδρυ θέντα άντιτραχωματικά ία- ρεΐα. Πάντως δμως δέν έ .ειπαν βεβαία κσί άπό τόν ομόν αυτόν αί διάφοροι ά- σθένειαι καί οί άσθενεΐς. Ά- οθενεΐς υπήρχον πάντοτε κοί ύπάρχουν. Δέν ύττήμχε μόνον έ'να νοσοκομείον είς τό οποί¬ ον νά ευρίσκουν περίθαλψιν ι άρρωστοι καΐ κυρίως οί άποροι έξ αυτών. Καί εισί ή επρεπε, άν ήτο δυνατόν νά μεταφερθοϋν είς άλλας μα κ(:υνός πόλεις ή νά μείνουν είς τόν τόπον των, άναμένον ες τόν θάνατον ώς μόνην .ύτρωσιν. Πολύ σημαντικώτεραι ήσχν αί ρευναι καί αί άνακαλύψεις των Αγγλων επάνω εί; τό ΰψωμά ^ρφί. Έκεϊ εΐχε άνασ«αφή πέ ,υσι παρά τό χεΐλος τή; κρη νώδου; όφρύος τοΰ ύψώματο; ετραγωνόμορφον ιερόν κτίσμα, τό κατά τό επόμενον ΙΊος. Γενικώς γιά τα οίκήματα μττορεϊ νά παρατηρηθή, λ δθ διι έχουν καλώς οίκοδομηθή. "Εχουν κτισθή μέ πηλόν καί μέ μικροτέρους ή μεγαλυτέρου; λί- θους καί δεικνύουν μεγάλην τε ου. οποίον περιείχε πλείστα Εερά χνικήν πείραν καί πρόοδον. Καί άντικείμενα καί είδώλια τής με- ή διάταξις των διαμερισμάτων άλης μινω'ικής θεας τοθ γνω καί ή ρύθμισις έντός αυτών τής τοΰ τύπου μέ άνυψωμένας τάς κυκλοφορία; είναι μελετημένη. Έ («?«χς. ΈφέτΛς. έξηρευνήθ^η κα-ψπι,κβΐνωίωθν ίλχ μεταξύ των. μ! ύτερα ό περί τό ιερόν τουτο θύρας ή άλλα άνοίγματα- Μόνον (ώρος κ»ί άπεκαλύφθησαν πέ·|τό δάπεδον δέν είναι πάντοτε ό- ιξ μερικά άλλα μικρότερα κτί μαλόν καί ίσοπεδωμένον, καί είς ιματα, τα όποία, φχίνεται, θά πολλά δωμάτια έξέχουν κάτΐΰ ά- ήσαν παραρτήματ* ή βοηθητικά καλαίσθητοι οί άνώμαλοι καί ά διαμερίσματ» τοθ ίεροθ Καΐ φθονοι δγκοι τοθ φυσικοΰ βρά κατόπιν ήρχισαν ν' άποκαλύ πτωνται κατά σειρά' τα τμήμα τα ενός έκτεταμένου συνοικισμοΰ, δ οποίος καταλαμβάνει ολόκλη¬ ρον την ανατολικήν πλευράν τοΰ υψώματος καθώς καί την μικράν ομαλήν σχετικώς έκτασιν, ή ό ποία σχηματίζεται προ αύτοΰ. Μέχρι τοΰδε άνεσχάφησαν 4 συγκροτήματα τοΰ αυνοικισμοθ Τό ενα ευρίσκεται πρός ανατο¬ λάς καί είς απόστασιν 20 περί που μ. άπό τοΰ ίεροΰ καί ά ποτελείται άπό 7 εύρύχωρα δωμάτια, τα όποϊα ό κ. Ρεηάΐβ θεωρεί ώς στρατώνας. Δέν γνωρίζω, κατά πόσον πρέπει νά θεωρηθή ώς άσφαλής ή έρ· μηνεία αυτή. Πάντως οί πλάγιοι τοΐχοι μερικών διαμερισμάτων προχωροθν ολίγον πρός τα οπίσω καί σχηματίζουν άλλα μικρότερα διαμερίσματα, τα όποϊα προφα νώς θά εχρησιμοποιούντο ώς άπο θήκαι. Ό κυρίως δμως συνοικισμές έκτείνεται πρός νότον χαί πρός δυσμάς τοΰ ίεροΰ. Πρός νότον έντός τοθ έλαφροΰ κοιλώματος, τό ίποϊον σχηματίζει τό Καρφί μέ τό άπέναντι ΰψωμα τής Κοιτρά άνεσχάφησαν £ύο ώραία συγχροτήματα, ευρισκόμενα είς πολύ μικράν απόστασιν μεταξύ των. Τό καθέν άποτελεΐται άπό περισσότερα διαμερίσματα (8 ή 9), άπό τα ίτΐοϊα Ινα ή δύο είναι εύ ρυχωρότερα καί μεγαλοπρεπεστέ¬ ρα, τα δέ λοιπά μιχρότερα χαί ώς επί τό πλείστον έπιμήκη. Μετβξύ αυτών ύπάρχουν χαί αποθήκαι γιά τάς οποίας συνήθως χρησιμο¬ ποιή ΰνται τα τελευταία πρός τα οπίσω διαμερίσματα. Είς ταύτας ευρέθησαν Εκανοί πίθοι χαί άλλα άγγεΐα, έκ των οποίων χαί συμ περαίνεται ό προορισμός των. Άμέσως άνωθεν των συγχρο τ Υ, μαΐων αύιών πρός ίυσμάς ήρ χισε ν' άνασκάπτεται άλλο τμή μα τοθ συνοιχισμοθ, ό οποίος εί ναι άναρριχημένος είς ολόκληρον ιήν άνατελικήν χληύν τοΰ ύψώ μαιος μέχρι οχείόν τής κορυφής Άνεσχάφησαν καί έδώ πλείστα Σαμάτια, διάδρομοι χαί αποθήκαι των οποίων ή τεχνιχή διαρρΰθμ αίς χαί ή χατασκευή είναι ό μοία ττρός τα λοιτΐάσυγκροτήματα [Είς τό σημείον τιθτο διεκόπησαν αί άνασχαΤβ'> Υια να ουνεχιοθ&Ον
  Ή στέγασίς των ήταν ή αυτή
  μέ την σημερινήν είς τα χωρία
  τοθ Λασηθιου καθώς καί είς
  διαμερίσματα τής άνατολικής
  Κρήτης. Ή στέγη εστηρίζετο έ
  πάνω είς μεγάλας δοκούς, των 6
  ποίων τ' άπανθρακωμένα λείψανα
  ευρέθησαν είς τα δάπεδα των
  δωματίων, καί άπετελεΐτο κυρίως
  άπό στρώμα άδιαβρόχου άργίλου
  (οωματόχωμα). Τα κράσπεδα δέ
  τής οΰτω κατασκευαζομένης έπιπέ
  δου οτέγης έπλαισίωναν καί τότε
  μεγάλαι σχιστολιθικτΐΐ πλάκες
  (πασπαρόπλακες), των οποίων επί
  σης ευρέθησαν άφθονα τεμάχια
  κατά την ανασκαφήν. 'Εξωτερικά
  παεάθυρα τα δωμάτια, δπως κα
  τα σημερινά παλαιά σπίτια τής
  περιφερείας, δέν είχαν.
  Τα κινητά εύρήματα είναι μάλ
  λον μονότονα ναί πολύ πτωχά
  Μόνον άφθονα δστρακα καί μερι
  κά άχέραια άγγεΐα ευρέθησαν
  κα'ι πολλοί πΐθοι κατεστραμμένο
  μέσα ΐίς τάς αποθήκας. "Αλλα
  πολυτιμότερα άντικείμενα δέν ύ
  πάρχουν. Καί τα μετάλλινα επί
  οης είναι σπανιώτατα. Μόνον εύά
  ριθμοι χάλκιναι λεπίδες μικρών
  μαχαιριδίων ευρέθησαν καί όλί
  γαι βελόναι. Κατά τάς τελευταί
  άς δμως ημέρας των άνασκαφών
  ανευρέθησαν ίκανά τεμάχια πρω
  τοτύπου λατρευτικοΰ άντικειμένου
  τιηλίνου, πιθανώς βωμοΰ. Κοσμεϊ
  ται μ' Ιπικόλλητα ζώα (βόας)
  καί θά φανή έν τω συνόλφ κα
  λύτερα, δταν συγκολληθή είς τ< έργαστήριον τοθ Μουσείου. Χρονικώς ό συνοικισμός πρέπε νά χαρακττ.ριοθή ώς ΰπομινωϊχός Άνάγεται δηλαδή περίπου εί τούς χρόνους τής καθόδου των Δω ριέων. Καί ή διακοσμητική κα τό σχήμα των άνευρεθέντων αγ γείων άντιπροσωπεύουν την μετ βατικήν εποχήν άπό τόν μινωίκόν είς τόν πρωτογεωμετρικόν πολιτι¬ σμόν μεταξύ των έτών 1200— ΙΙΟΟπ.χ. Έκτός των μνημονευθέντων ά νεσχάφησαν άκόμη καί μερικο τάφοι κάτω είς τος ύπωρείας το ύψώματος καί πλησίον τής τοποθε σίος«στά Μνήματα», οί έποίοι άπε τίλουν τό νεκροταφείον τοθ άπέναν τι καί επάνω είς τό Καρφί έ- | τα ποάγμα- τα άλλάσσ υ τώοα Ε'ς τόν Άγιον Νι·"Ίλ το - ανηγέρθη μέ πρωτοβουλ"ΐν τοΰ Δ μοο καί μέ την συνδρομήν τοό Κρά¬ τους νοσοκομείον, θαυαά ηον άπό πάσης απόψεως. Πρόιτει- ται δέ ν' αρχίση συντόαως ή λειτουργία τού. "Ηδη μάλ στα έκδηλώνων τό ενδιαφέρον τού υπέρ τοϋ νομοθ Λασηθίου ό ύπουργός Γεν. Διοικητής κ. Σφακιανάκης, διέταξε την έ- πίσπευσιν των εργασιών διά την ταχυτέραν αποπεράτωσιν των ύΐτολειπομένων εργασιών, την προμήθειαν των απαραι¬ τήτου είοών, φαρμάκων, έργα λείων, μηχανημάτων κ. λ π., ώστε ή λειτουργία τοϋ ίδρύ- ματος ν' αρχίση τό συντομώ- τερον. Καί δέν ύπάρχει βεβαία άμφιβολία δτι θά γίνουν δ.α αύτά. Τό νοσοκομείον ·τοΰ Άγΐου Νικολάου θά είνε έ'· τοιμον κοθ' δλα καΐ θά λει τουργήσΓ) έντός όλίγου. Ή ή- μέρα δέ τής ενάρξεως τής λειτουργίας τού, θ' άποτελέ- ογ| πράγματι, ιστορικόν σταθ¬ μόν προόδου καί πολιτισμοθ διά τόν νομόν Λασηθίου. Καί λαϊκά λουτρά. Είς τελευταίαν συνεδρίασιν τού, τό Δημοτικόν Συμβούλι όν τής πόλεώς μας εψήφισε διάφορα, σεβαστά έν πολλοΐς ποσά διά την ενίσχυσιν των εύαγών " ίδρυμάτών κα*Τ7"τήν καθαριότητα καί υγείαν τής πόλεως. Μεταξύ άλλων δέ α¬ πεφάσισε καί την διάθεσιν ε¬ κατόν χιλ. δραχμών, ώς πρώ την δόσιν, διά την έναρξιν τής κατασκευάς λαϊκών θερμών λουτρών παρά τα κάτω «Λε· μπλετζίδικα». Ή άνάγκη τής υπάρξεως λουτρών διά τόν λαόν, είναι πράγματι κατα φανής. Ή θεραπεία δέ τής ά έπίσης καί είς την θέσιν «Άστοι- βιδερε» πρός ανατολάς τοΰ 6ψώ ματος τής Κοπράνας. 'Υπολείπον ται δέ καί άλλο ι είς διάφορα άλ λα σημεϊα ν' άνασκαφοΰν. Είναι δμως δλοι συλημένοι καί δέν άπέδοσαν παρά Ιλάχιστα καί τελείως άσήμαντα εύρήματα. Ευρίσκονται συνήθως άνά δύο πλησίον αλλήλων καί δέν γνωρί ζομεν, π&Ο ν' άποδώσωμεν την δυαδιχήν των αυτήν συνύπαρξιν. Ή λογικωτέρα έρμηνεία θά ήταν νά &ποτεθη δτι είχαν χρησιμο· ποιηθή γιά την ταφήν άνδρογύ νού, άν δέν είχε διαταραχθή τό εσωτερικόν των άπό την σύλησιν, καί άν ήτ*ν αυστηρώς έξακρι- βωμένον, δτι εΐχε ταφή είς έκα¬ στον ένας μόνον νεκρός. Πιθανώ τερον νομίζω, δτι πρόκειται μάλ λον περί τάφων οίκογενειακών. Άλλά σημαντικάς καί πρωτότυ πος είνε είς τούς τάφους αύ τούς ό τρόπος τής κατασχευής των. "Εχουν τόν ουνήθη τύπον των τελευταίων ύστερομινωϊκών τάφων, άλλά τό πετρώδες έδαφος δέν έπίτρεπε νά λαξευθοθν έντός τοθ έδάφους χαί γι' αυτόν τόν λόγον είναι κτιστοί. Έχουν μίαν μεγάλην τετραγωνικήν θεμελίω σιν λιθίνην χαί περί τό μέσον τοθ λιθίνου αύι,οθ τετραγώνου ίχει κατασκευασθή θαλαμοειδής χώ ρος, γιά την έναπόθεσιν τοθ νέ κροθ Είς τόν κτιστόν τοθτον θάλα μόν όδηγεΐ λίθινος πάλιν δρό μος διά μέσου μικράς πυλίδος ή όποία έχει άνω ώς ύπέρθυρο1 μεγάλον λίθον. Έν τούτοις δμωι φαίνεται, δτι τούς νεκρούς δέν είσήγαν πάντοτε άπό την θύραν ή όποία, καθώς καί δ άνώμαλος μέ τούς προεξέχοντας άκανονίστους λίθους δράμος, μάλλον άπό λό γους παραδόσεως είχε διατηρηθή άλλά άπό την κορυφήν τοθ λιθο κτίστου θαλάμου, ή όποία έσκεπά ζετο μέ μεγάλον πλακωτάν λί θον. νάγκης αυτής ήτο πλέον έπιβεβλημένη. Καί δέν αμφι¬ βαλλομεν δή ή απόφασις τοθ ΔημοτικοΟ Συμβουλίου θά μεταβληθρ συντόμως είς πραγ ματικότητα έργων. Χαρακτηριστικόν άκόμη είνε κτεινομένου συνοιχισμοθ. Άλλοι δτι οί τάφοι ούτοι δέν έχουν ώρι 4 παρόμοιοΓ τάφοι άνεσχάφησαν ' σμένον προσανατολισμόν. Η όδός Άξοϋ. Άσχολούμενοι άλλοτε μέ τα ζητήματα τοΰ νομοΰ Ρε¬ θύμνης έγράψαμεν δτι ήτο ά¬ νάγκη ν'" ά πό περατωθή τό* ουντομώτερον ή όδός Άξοϋ πού θά έξυπηοετοθσεν έ'να με γάλο καΐ πλουσιώτατον δια- αέρισμα τής επαρχίας Μυλο¬ ποτάμου. Έπανερχόμενοι πά¬ λιν σήμερον ύποβάλλομεν την ευχήν είς τούς άρμοδίους νά λάβουν σχετικήν μέριμναν. "Αν καί δέν αμφιβαλλομεν δτι τώρα, όπότε ό κ. υπουρ· γός Γεν. Διοικητής, έν συ- νεργσσία μέ την επιθεώρησιν δημοσίων έργων, θά λάβη ά- ποφάσεις διά τα έργα πού θά έκτελεσθοθν κατά τό τρέ¬ χον έτος, θά ενδιαφερθή καί διά την ταχυτέραν αποπερά¬ τωσιν τής όδοϋ αυτής. ## Ζέστη. Κθμα καύσωνος ενέσκηψε, μάς πληροφορεΐ ή Μετεωρο- λογική ΰπηρεσία. Κοντά λοι- πόν είς τα τόσα κύματα, έχο¬ μεν καί τοθ καύσωνος τώ¬ ρα. Καΐ δμως άνεζητούσαμεν τό κθμα διά νά δροσισθώ- μεν!... Άλλά σημασίαν δέν έχουν τα όνόματα, σημασίαν Ιχει ή πραγματικότης. Καί αυτή μδς λέγει δτι είς την Λάρισσαν έφθασεν ή ζέστη είς τούς 41 βαθμούς, είς ϋψη δηλαδή δπου ή ζωή καταν· τα μαρτύριον έν καμίνω. Καί αλλοίμονον εάν τό κθμα τοθ καύσοινος μετατοπισθή άπό την Λάρισσαν μέχρις έδώ. Θά ύποστώμεν καί ημείς τό μαρ¬ τύριον πού εδοκίμασαν οί βιβλικοί έκεΐνοι «παΐδες έν καμίνω»!... Ή δυναμϊτις. Είς τό Ρέθυμνον εφονεύθη πάλιν προχθές είς πτωχάς άλιεύς. διά δυναμίτιδος. Ό- δυνηρόν βεβαία τό δυστύχη- μα. Άλλά καΐ άναπόφευκτα τοθ τοιούτου εΐδους τα δυστυ χήματα, έφόσον ύπάρχουν άνθρωποι έπιμένοντες, παρά τα αύστηρά μέτρα των άρ· χών, είς την χρήσιν δυναμίτι- δος* δι' αλιείαν. Καί πρέπει νά κατανοήση ό κόσμος, δτι ή δυνσμΐτις αποτελεί μέσον καταστροφής των θησαυρών των θαλασσών καί κίνδυνον συγχρόνως διά τούς χρησιμο- ποιοθντας αυτήν. Αλλά δι* αύτό θά επεβάλλετο νά γίνη εύρεΐα διαφωτισΐική προσπα¬ θεία, διά διαλέξεων καί άρ- θρογραφΐας, έκ παραλλήλου πρός τα λαμβανόμενα άστυ- νομικά μέτρα.
  ΑΝΟΡΘΩΣ.Σ
  (θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμε
  ρον ώρα ΙΟμ. μ. τό άριστούργημα
  τοθ κινηματογράφου- «ΠΥΡ» τού
  μεγάλου συγγραφέως Ζάκ ντέ
  Μηαροτσέλλι.
  θερινός «ΑΠΟΛΛΩΝ».—Σήυε-
  ρον τό μεγαλύτερον κινηματογρα
  φικόν γεγονός: «ό Πειρατής.» Μέ
  την Φραντζέσκα Γκάαλ. Άτέλειαι
  δέν ίσχύουν.
  Προϊστάμενος Τυπογραφείου
  Ιωάννης Γ. Άσπρα&άκης
  'Δπό τού βρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΜΙΑΤΡΑΠΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  Άλλά, καθώς φαίνετσι, ό έ
  πιθεωρητής των φυλακών εί¬
  χεν (σχυρούς λόγους—καϊ πρό
  ΘΕΡΙΝΟΣ
  ΗΟΥΑΑΚ ΑΚΗ
  πάντων λόγους
  —γιά ν ά μή
  οίκονομικοϋς
  πολυερωτήση
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ
  ό Γαλλικός ναυ-
  τικός Κολοσσός:
  Τού μεγάλου συγγρα-'
  φέως: ι
  ζαΚντεΜΠαροντσελλι;
  Πρωταγωνιοτοϋν: (
  οί άσσοι τής Γαλλικής
  κι νη ματογρα φίας:
  ΕΝΤΒΙΣ ΦΕΠΕΡ
  ΒΙΚΤΟΡ ΦΡΑΝΣΕΝ
  Έκτός προγράμματος )
  ?«ΚΜΙ*ίΐ 1
  ίουρνάλ.
  Σημ. Διά σήμερον
  πρεμιέραν άτέλειαι
  δέν Ίσχύουν.
  Γ
  ■■■■■«■■■■■■■■■■■
  Έκτός Τράστ
  Τό θαλαμηγόν ά)π.
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράθυ κατ' ευθείαν
  ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον,
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΛΡΔΑΚΗ
  Τηλέφ. 5-41
  ■■■■■■■■■■■ι
  Ένοικιάζβνται λ δωμάτια μετά
  κουζίνας είς Μασταμπά. Πληρο¬
  φορίαι ηαρά τω Μιλ. Μηλιδάκη.
  τόν άγνωστον περί των σκο
  πων καί των προθέσεών τού.
  Δέν χωρεΐ άμφιβολία δτι ή
  συνωμοσία είχε προχωρήση
  πολύ περισσότερο παρ' δ,τι
  προκύπτει σήμερα άπό τα γνω
  στά γεγονότα.
  Όπως καί άν έχη τό πρδγ-
  μσ, στίς 28 Αύγούστου ό κου
  δουνιστός κρότος μιδς δέσμης
  κλειδιών άντήχησε στήν πόρ
  τα τής φυλακισμένης. Ή Μα
  ρία— Άντουανέττα έσηκώθη
  κεν. Έτρόμαζε κάθε φορά
  πού όνοιγε ξαφνικά ή πορτα
  τοθ κελλιοΰ της, γιατί σέ κά
  θε άπρόοπτον επίσκεψιν των
  αρμοδίων έπερίμενε νά άκοΰ
  ση κακές εΐδήσεις. Άλλά δχι
  δέν ήταν παρά ό Μισονί, ό
  μυστικός φίλος, τόν οποίον
  συνώδευε σήμερα κάποιος ά
  γνωστος. Ή Μαρία—Άντου
  ανέττα δέν τόν έττρόσεξε δι
  όλου. Έρώτησεν άμέσως τόν
  έπιθίωρητή γιά τα παιδία
  της. Αυτή ήταν πάντα ή πρώ
  τη ερώτησις της. Καί δταν αύ
  τος τής απάντησε μέ καλωσϋ
  νη καί την κσθησύχασεν, έ'
  νας στεναγμός ανακουφίσεως
  έβγήκεν άπό τό στήθός της
  καί στό πρόσωπό της άπλώθη
  κε γαλήνη. 'Εκεϊνα τα λίγα
  λεπτά πού διέκοπταν τή θλιβε
  ρή σιωπή, έκεϊνες οί στιγμές
  δπου μποροΰσε, μπροστα σέ
  κάποιον άνθρωπο, νά προφέ
  ρη τό δνομα των παιδιών της,
  ήσαν νι' αυτήν πάντα ένα
  εΐδος εύτυχΐας.
  "Εξαφνα δμως ή Μαρία—
  Άντουανέττα δγινε καταχλω-
  μη. Κ' επειτα'πάλι, σχεδόν ά
  μέσως, τό αΤμα άνέβηκε στό
  πρόσωπό της. Τρεμοϋλα την
  έπιασε. Δέν κατώρθωνε παρά
  μέ κόπο νά σταθή στά τιόδιά
  της. Τό ξάφνιασμα ήταν πο¬
  λύ μεγάλο: άνεγνώρισε τόν
  Ρουζεβίλ, τόν άνθρωπο πού
  τόσες φορές βρέθηκε πλάϊ της
  στό παλατι καί τόν οποίον
  ήξερε Ικανόν γιά όποιαδήπο
  τε τρελλή παρατολμία. 'Εσά
  στισε. Τί έσήμαινεν ή άπροσ
  δόκητη παρουσΐα αϋτοΰ τοΰ
  σταθεροΰ καί άφωσιωμένου
  φίλου μέσα στό κελλί της;
  Δέν μποροθσε νά φαντασθή
  τίποτε. Μην ήθελε νά την σώ
  σΓ|; Μην ήθελε νά τής ειπή,
  νά τής δώση κάτι, Δέν έτολ·
  μοθσε νά μιλήοτ) στόν Ρουζε
  βίλ' δέν έτολμοΰσε κάν νά
  τόν πολυκυττάξτι. Έφοβόταν
  όν χωροφύλακα πού ήταν μέ
  σα κοί την γυναικα πού τής
  εΐχαν δώση γιά νά την ύπη
  ρετή μην ήταν καταδότες. Καί
  8μως έβλεπεν δτι αύτός τής
  εκανε διαρκώς νεύμστα πού
  δέν κατώρθωνε νά έννοήστ).
  (συνεχ(ζεται)
  Μανώλης Γ. Κωνιός
  Νενρβλόγος—¥νχ(«τρος
  Τμπματάρχης Ίαιτρός
  Δαμοσ. ν«χιατρ»ίον» 'Λβαν&ν
  Δεχεται έν τφ ίατρείφ τού
  δδός Πειραιώς 175' ΑΘΗΝΑΙ.
  Ττ,Χίφ. 52.379.
  <=» Ή στήλη τού ώραιόκοσμου. "Ωμορφη γυναικα χωρΐς μόρψωσι μοιάζει μέ λουλούδι χωρΐς άρωμα. Ό έρως είς τή^χώραν των χρυοανθέμων. ΚΟΙίΊΩΠ Η ΜΑΧΗ ΚΙΝΗΣΙΣ.— Επανήλθε έξ ·α_. θηνών δ σταφιδεξαγωγεύς κ Μιχ. Τζουλάκης. Υπό Κλώντ Φαρέρ. ^-'&"Τΰ*,ϊ&* $$*1 ----- ι δικηγόρος κ. Μιχ. Σακλαμπανη Πον ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ-Ή δνίς Εύφρο! Έχαμογελοασε, προσπ,θών-1 ούν^ Γ. ς Άνυ^τάκ^^κα^ ό κ. Ι τας νά μετριάση, μ ένα υφος λαξαν δακτύλιον άρραβώνος είς άστεΐο, τούς έπαίνους τού. π- Μοχόν. Ινα; άνδρας εύγενέστατος ] Συγχαρητήρι_α. Δέν είμεθα πλέον είς την έ-1 καλτσών της, άλλά τής οποίας ταν εν*, Λ'^ »»,.-----.. ι-,ΕΝΘΗ - Την πείιιλη,ιί,» ποχήπου άρκουσε^νά είνε ώ-1 τ6 μυαλό άσχολεΐται έπίσης είς χα! εύ«ύς, σέ όλοκληρο τό *τ0; | '' έδελφήν καί θείαν Μαρΐνώ ή"*ν όρατη ή( ΠοΠΤιδάκη θανοϋσαν έκηδεύσαμεν λαξις έχρυβε συχνότατα μ(α τε¬ λεία ήλιθιότητα. Μ>'α γυναικα,
  σήμερα, δέν £χει πλέον τό δι-
  καίωμα νά άγνοή 8,τι συμβαίνει
  είς τόν κόσμο. ΟΊ έφηυερίδες
  πρέπει τουλάχιστον νά τής έπι-
  τρέπουν νά είνε πάντοτε ένήμερη
  των γεγονότων.
  Άλλ,' άκούω ήδη τίς άτοπες
  ί
  υπασπιστοθ ενός
  Ιχουν παίξη προσωπικώς τόν έ-
  λάχιστο ρόλο, έν τούτοις έίή-
  σκησαν επί ένδόξων προσωπων
  μία πολύτιμη καί συχνά άποφα·
  σιστική έπιρροή.
  Άλλά γιά ε'να τέτοίθ ρόλο, η
  γυναικα πρέπει νά ϊχη μυαλό
  πολύ άνεπτυγμένο.
  Μή φοβδσθε λοιπόν νά μορ-
  διαμαρτυρίες ωρισμένων δυστρό- Λ,ωθή'τε-' δΊαβάσετε, πληροφορη
  πων κυρίων οί όποΐοι έκθε.ά- θήτε, μάθετε. θά δήτε πόσο πά-
  ζουν πολύ εϋκολα τόν παλαιά θος θά σάς έαπνεύση ή διαρκώς
  καλό καιρό. Ή θέσις, λέγουν, της ' αύίανομένη έπιθυμίά νέων γνώσε-
  γυναίκας είνε είς τό σπίτι, είς
  την κουζίνα: μία καλή οίκοκυ-
  ρά καί μία καλή μητέρα δέν
  έ'χουν άνάγκη νά ξεύρουν περισ
  σότερα.
  "Ε, λοιπόν! προσωπικώς έγώ
  εύρίσκω παράλογο ίνα τέτοιο
  συλλογισμό. Καί έν τούτοις, σας
  βεβαιώ δτι άντιπαθώ τελείως
  την άντίθετο ύπερβολή, δηλ. τίς
  πολύ μορφωμένες γυναϊκες ή ο¬
  ποίες προσποιοθνται δτι τα ξεύ¬
  ρουν δλα. Είς μία συζήτησι, ή
  γυναικα, πρέπει νά ζητη νά μά¬
  θη καί ούχι νά διδάξη ..
  Είς ίνα οίκοκυριό, μία νυναΐ-
  κα ή ότΐοία ξεύρει νά άρθροί-
  ση την τιμή τοΰ κρέατος, των
  λαχανικών καί των μεταξωτών
  ών. Καί έ'πειτα, έ'χετε ύπ' δψει
  σας δτι ή κομψότης καί ή γο·
  ητεία, δέν μποροΰν, είς καμμιά
  περίπτωσιν νά άποζημιώσουν την
  δνδεια τού πνεύματος. Ή θαυμα
  σιωτέρα κτενισιά δέν λέει τίποτ
  δταν στολίζει ενα κενό κεφάλι.
  Πέρασε ό καιρός, σάς τό ε!·
  πά ήδη, πού μποροθσε νά σαι
  είνε αρκετόν νά είσθε ώραϊα ά·
  γάλματα. Είς την έποχή μας
  ή φράσις αυτή πού τόση εϋρι
  σκε άτιήχησι άλλοτε: «Είνε έξ
  ίσου κου τή δσον καί ώραία!» δεί
  θά έπρεπε πλέον νά είνε δυνα
  τή. Άς την άντικαταστήσωμε σή
  μερά τελείως μέ την φράσι: «Ε
  νέ ώραία καί ϊξυπνη.'».
  ή Ντιστεγκέ
  τήν θετική καί
  εκείνην χάρι των εύ·
  "Άγγλων, καί τό ξυρισμέ-
  καί τό Ισιο μέτω-
  μά-
  χχ·
  πό τού, καί τα ζωηρά τού
  τια, κχί τό λίγο είρωνικό
  Τό Μουσικόν συγκρότημα
  τού «Έθνικου»
  Άθρόος έσπευσε προχδές βράδυ ό καλός
  κόσμος νά άπολαύεη είς τό «Εθνικόν» την
  . θαυμααίαν ορχήστραν Μυρογιάνχη καί τό
  Χαβανεζιχο συγκρότημα Τάκη Κόκα.
  Ό βιολίστας τού έκίεκτοΰ καί πρώτην
  φοράν έμφανιζομένου εί; Ηράκλειον εξαι¬
  ρετικόν μουσιχοϋ συγκροτήματος κ. Μώρος
  συνήρπασε κ«Ί έγοήτευσε έν τίί κυριολεξία
  μέ τάς έκτελέσεις τού τό νοι όν, όπως κ«ί
  τα τραγβύδια τβΰ Χαβανέζικου συγκροτή-
  ματος.
  Τα παταγώδη χειροχροτήματα τού κβι-
  νοΰ απετέλεσαν πραγματικήν έπιβράβευσιν
  των πρεσπαθειών χ^ξ διευθύνσεως τού «Έθνι
  κου», πού έξηοφάλισβ καί πάλιν είς τό κο-
  σμικον Ηράκλειον ώρας πραγματιχής μου·
  σικής άκολαύσεως καί αληθοΰ; ψυχαγωγίας.
  ~
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ■■■■■■■■■■■■■■εί ■■■■■■■
  Α. Ε,
  'Υποκαταστήματα καί ανταποκριταί
  είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής Ελλά¬
  δος καΐ τοΰ ΈξωτερικοΟ.
  Ταμιευτηριον καταθέσεις έν δψει
  καί επι προθεσμία.
  Δάνεια επί ενεχύρω έμπορευμάτων.
  Εκτέλεσις .πάσης φύο««ς τραοτεζιτιχης εργασίας )
  συμφέροντας ορους.
  »Ββ»*ηΒ»Μ»ΒΒΒΛ»»ΒΒΒ»ΒΒΛΒΒ»ΜΒΒΒΜΛΜ»»ΜΒΒ»»»ΛΒβΒΒΒ
  Γ
  ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΝ ΤΛΜΕΙΟΝ ΣΤΡΛΤΟΥ
  Δέχεται ασφαλείας
  Ζωής, Πυρός, Θαλάσσης, Άτυχημάτων
  Αύτοκινήτων καί Εργατικόν.
  Υπό τοΰς συμφερωτέρους όρους.
  Προτιμάτε τό Μετοχικον Ταμείον Στρατοΰ δ-
  περ διακανονΐζει ταχέως κοί άπ' εύθείος πδσαν
  ζημίαν σας.
  Υποστηρίζοντες τό Μετοχικόν Ταμείον Στρα¬
  τοΰ έξυπηρετεϊτε την Έθνιχήν ©ίχονομίαν καΐ
  τα ΐδιά σας συμφέροντα.
  Γενικοΐ ΠράντοΓες Μ Τ. Σ.
  ΣΤΕΛΙΟΣ Χ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ καί Σία
  ε■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■·■■■■■■
  Τό ττρατήριον οΐνων
  Άντωνίου Μπετεινάκη
  Ειδοποιεί την πολυπληθή" πελατείαν τού
  διαθέτει σοθμες δλων των ποιοτήτων.
  ΚΡΑΣΙΑ ΠΑΛΑΙΑ άνώτεροτ δλων.
  ότι
  , γ ρ
  μόγελό τού, τόν κατέτασσαν σέ
  μ:άν άλλη κατηγορίαν άπό εκεί¬
  νην των ζυθοποΐών καί των μπι-
  φτεκοφάγων. Ή αγγλικη σχολή
  ίχει νά παρουσιάση τέτοια πορ·
  τραϊτα ιίαρωνέττων καί λορδων,
  γυιών τζέντλεμαν τοθ 18ου αι¬
  ώνος, άντιστοίχων πρός τούς
  Γάλλους οοΰκας κ»ί κόμητας.
  Οί άξιωματικοί τοθ άγγλικοΰ
  ναυτικοΰ είνε πολύ μικροτέρας
  ήλικίας άπό τούς δΐκούς μας.
  Αύτός έδώ, παρά τόν βαθμό τού
  καί την σπουϊαιότητα τής άπο-
  άποστολής τού στήν 'Ιαπωνία, έφα:
  νόταν νεώτατος. Ό μαρκήσιος
  Γιορισάκα, απλούς ύποπλοίαρ-
  χος, ήταν μεγαλείτερος λίγο. Ό
  Φέλτζ, ένστίκτως, παρέβαλε τάν
  Ινα μέ τόν άλλον, χαί έσκέφθη-
  κε πώς, ϊσως, καί ή μαρκη-
  σία Γιορισάκα τούς είχε παρα-
  βάλη...
  — Μιτσοθκο, —
  έρώτησεν έ
  χθές.
  Οί τεθλιμμένοι
  ΟΊ άνεψιοί: Οίκογένεια Στΐφ.
  Σαριώάκη ίατροθ.
  Ή άδελψή Άντωνί» Γ. 3ηρ«.
  Γύρω στήν πόλι.
  μαρκήσιος, — ό κύριος Φέλτζ
  είνε εύχαριστημένος άπό την τού
  αλέττα σας; Πώς θά ποζάρετε;
  Ό Φέλτζ θυμήθηκε πώς σΐόν
  μαρκήσιο Γιορισάκα δέν αρεσαν
  παληές γιαπωνέζι-
  πολύ εύχαρΐ,στημέ
  καθόλοιι οί
  κες μόοες:
  — Είμαι
  νος—εβεβαίωσεν, άδιοράτως σκω-
  πτικά'— πολΰ εϋχαριστημένος!...
  Καί ελπίζω πώς θά πετύχω έ"να
  πορτρχΐτο δχι άπά τα συνηθι-
  σμένα... "Οσο γιά την πόζα, άς
  μή κάνωμε άκόμη λόγο. Συνη
  θίζω μάλιστα, δταν πρόκειται
  γιά δουλειά τόσο διαστική, 'όαο
  τούτη έδώ, Αά σχεδιά,ω πρώτα
  τα μοντέλλο μου άπό δλες τίς
  πλευρές καί σέ δλες τίς στάσεις.
  Κχω, έτσι, δώοεκα ή δεκαπέν-
  τε σχεδιάσματ», πού είνε γιά με¬
  νά, τρόπον τινά, μιά ζωντανή
  συλλογή, στήν οποίαν ,ίρίσκω
  πάντοτε καί φυσικώτατα, την πιό
  άκριβή καί πιό καλή^πόζα. Μην
  άνησυχήτε λοιπάν γιά τόν ζω
  γράφο σας, κυρία... Νά κάθεσθε,
  νά μιλατε, νά σηχώνεσθε, νά
  περπατάτε καί νά μην προσέχε
  τε τόν μουιζουρωτή τοθ άλ
  μπουμ, πού, άπό καΐροϋ είς και
  ράν, θά τραβά μιά κραγιονιά,
  κυττάζοντάς σας.
  Είχεν ανοίξη ενα τετράδιο,
  καί καθώ; μιλοθσε, άρχισε νά
  σχεδιάζη επάνω στό γόνατό τού.
  —Μιτσοθκο, παρετήρησεν 6
  μαρκήσιος Γιορισάκα χαμογε-
  λώντας, — νά 2νας τρόπος πό
  >ρίσματος πού θά σάς άρέση...
  Ό Φέλτζ Ιπαψε νά αχεδιάζη
  καί κρατώντας τό κραγιόνι ΰ-
  ψηλά:
  —Μιτσοθκο; — έρώτησε. Συγ-
  χωρήστε Εναν άμαθή πού δέν ξέ-
  ρει οθτε τρείς γιαπωνέζικες λέ
  ξεις... «Μιτσοθκο» ε!νε τό μικρό
  σας όνομα, κυρία;
  Έκείνη επήρε ίνα ΰφος σάν νά
  ^"τοθσε συγγνώμην:
  (συνεχίζεται)
  'ΕΑευθ. Πηγάκης
  ' Ιατρός—Π αθολό νος
  "Υφεσις τής θερμοκρασίας πα¬
  ρουσιάσθη όπωοδήποτε καί χθές.
  — Πάντως οί άδιόρθωτοι και.
  ροσκόποι προέλεγον δτι ή Οφε·
  σις αυτή είνε... προσωρινή.
  — Καί δ καύσων θά
  καί πάλιν..
  —Ό Δήμος Ηρακλείου διέθε-
  σε νέα κονδύλια διά την καθα·
  ριότητα τής πόλεως.
  —Τό γεγενός είνε αξιον λό·
  γου καί άξιον έπαίνου φυσικά.
  —Καί τούτο κυρίως έξ αίτί·
  άς τής ύφισταμένης έπιτακτικής
  άνάγκης την στιγμήν αυτήν, νά
  συντονισθώσιν αί προσπάθειαι
  τής Ύγειονομικής υπηρεσίας διά
  τόν περιορισμόν των κινδύνων
  τής δημοσίας ύγείας.
  —Ή έκδρομή των έκπαιδευτι·
  κων είς την Κωνσταντινούπολιν
  διά την οποίαν έγράψαμεν προ-
  χθές.
  —Όμολογουμένως πρέπει νά
  άπασχολήση τό ενδιαφέρον δχι
  μόνον των έκπαιδευτικών, οί δ-
  ποΐοι άλλως τε ώς μανθανωμεν,
  θά μετάσχουν άθρόοι, άλλά καί
  τοϋ έπιλοίπου κόσμου:
  —Παρουσιάζεται βλέπετε μία
  εύκαιρία μοναδική νά μετάσχη
  καί πάς άλλος βουλόμενος είς
  την έκδρομήν αυτήν, την τόσον
  σκόπιμον άπό πάσης απόψεως.
  —Ή παραλία συγκεντρώνει
  κάθε ημέραν τούς φανατικούς
  λάτρας τής θαλάσσης.
  — Οί όποΐοι έχουν καθιερώ-
  ση πλέον ώς εντελώς άτταραί-
  τητον τό θαλάσσιο μπάνιο.
  —Συνήθως οί περισσότεροι συ-
  ναντώνται έκεΐ τό μεσημίρι. Δέν
  λείιτουν έν πάση περιπτώσει καί
  τό πρωΐ οί λουόμενοι έξ αμφοτέ¬
  ρων των φύλων.
  — Μεμονωμένοι τουρισταί άφι-
  κνοΰνται κάθε τόσο είς την πό¬
  λιν μας.
  — Έν τώ μεταξύ άναμένεται
  προσεχώς καί «καραβάνι» "Αγ¬
  γλων περιηγητών.
  —"Ωστε νά συνεχισθή καί νά
  συμπληρωθή ή περιηγητική κίνη¬
  σις, ή όποία τελευταίως ώς γνω¬
  στόν είχε σημειώση κάποιαν
  αίσθητήν διακοπήν.
  —Είς τάς συίητήσεις των κα-
  φενεΓων τάς περιστρεφομένας είς
  την εξέλιξιν τής διεθνοΰς κατα¬
  στάσεως παρατηρεϊται αύτές τίς
  ήμέρες υφεσις.
  — Προέχει τώρα ή συζήτησις
  γύρω άπό τάς προβλέψεις καί
  τούς ϋπολογισμούς επί τοϋ πο-
  σοϋ κα'ι ιτοιοϋ τής έφετεινής ε¬
  σοδείας καί των πιθανωτέρων οί-
  κονσμικών άποτελεσμάτων της.
  — "Άλλως τε ό κίνδυνος τού
  πολέμου διά τόν οποίον καί έν-
  διαφέρονται περισσότερον οί συ¬
  ζητηταί
  θών...
  φαίνεται πάλιν παρελ-
  Ρέπορτερ
  τού
  Αχτ ^ * 1αχΡε'φ τού
  ός Τσακίρη (οίκία στρατη-
  γου κ. Άλεξάκη) 10-12 π. μ.
  καί 4—6 μ. μ.
  ^ "Οσοι εΐξεύρουν νά καπνίζουν, δσοι άπό πείραν απο-
  ρουν να άποφανθοϋν γιά ένα καλό σιναρέττο-
  Προτιμοθν άσυζητητεί.·
  ΤΟ ΝΕΟ
  ΖΑΠΑΝΤΙ
  ΓΥ αύτό τα σιγαρέττα πολυτελείας Ζαπάντι Νο 15 έ-
  ξαντλουνται κάθε τόσο άπό τα πρατήρια καί περΐπτερα.
  ΆντιπροσωπεΙα
  Καπνοβιομηχανίας ΖΑΠΑΝΤΙ
  —Ή άποψινή πρεμιέρα τοθ
  Πουλακάκη.
  Άττόψε είς τόν θερινόν κινημα·
  τογράφον Πουλακάκη προβάλλε·
  ται τό εξαιρετικόν φίλμ: «Πΰρ!»
  άπό τό πολύκροτον έργον τού
  Ζάκ ντέ Μπαρουτσέλλι Ή ταινία
  αυτή πού άφηκεν εποχήν άπό
  τόν βωβόν κινηματογράφον, «ξανα
  γυρίσθη» σέ όμιλοϋσαν ταινία άπό
  τόν ίδιον σεναρίσταν μέ συνεργα¬
  σίαν τού διαπρεποΰς συγγραφέως
  Στέβ Πασσέρ είς τούς διαλόγους
  Πρόκειται γιά μιάάληθινή ίστο-
  ρία, πράγμα πού δέν διαψεύδει
  οΰτε ή εξέλιξις τού φίλμ Τό
  «ΠΟρ!» εΤνε £να άπό τα <αθημε· ρινά δράματα τής ζωής, τα τόσο· κάποτε συγκινητικά καί ένδιαφέ- ροντα. Ό Βίκτωρ Φρανσέν πα· ρουσιάζει νέες δημιουργίες (δί· ως στίς αίσθηματικές σκηνές τοΰ έ"ργου. Πολύ καλή έπίσηςή Έντβίζ Φεγιέρ ή όποία μεταξύ των ήθοποιών τού κινηματογρα· φού έχει εξελιχθή τελευταίως είς πρώτης τάξεως καλλιτέχνι- δα. Γενικώς τό φίλμ άρεσε καί επεβλήθη παντοϋ, γεγονός πού θά σημειωθή ασφαλώς καί είς την αποψινήν εξαιρετικήν πρεμι- έραν. π κ- Εύαγ. Ι. Κ«μ«ράτβυ χΓ^ την ραφήν έ ε Πων με νέσ ννΛσλαμβανει Φθ ου συναγωνί βάνει καί προμηθε,αν λαμ μοδίστας μο»"1Βειον κροκί διά Επισκεφθήτε μας όδθς Ίκου. Χωρησι είς Άθήνας 1α ~ κολούθησιν των νεοτί Ρ ς Ρ °εων ό ^^^Ρων κομμώ- ρ χούρΥ'- θρήνει σει τό λικήν >έσ. «
  ητήν. Ι
  6
  ττσιί>εί
  ματα.
  Ί< τόν γρισ Χ «ώνων τιολαιι κατά σθιον, την θρ λευθε( την πε σκιάς δέ νύ» γιστα ΤΗ θώς 6 γΐως ' όφθα>
  τρόπο
  λότατι
  Ό
  δια ό
  κόπου
  ίνα μ
  λευθέι
  έκπαιΐ
  θέρωα
  νά γρ
  τοθ.
  καλαί
  Όρφί
  νος μι
  νά ύι
  μερον
  ρεΐτο
  Ιστορΐ
  γανά»
  την Γ
  πάντα
  Ούγγ< προέφ νόν κ τής ' διατί αυται Τα τΐ£ ΖΕΡ θά Επ II Τό ουρ Λε, καε μά< Δι« κο· "Ο '■■■■··,
  ΑΜΌΡΘΩΣΙΣ
  !
  Τό μεγάλο Εργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  ~*
  Οί Άθλιοι.
  345ον
  Καί δντως, εάν τό μεναλεΐον τής έπαναστάσεως
  συνΐσταται είς τό νά βλέπη τις έν αυτή άτενώς τό
  •περιλαμπές ίδεώδες τέρμα, καί νά πτερυγΐζη άνά
  μέσον των κεραυνών αυτής αΤμσ έχον καί πθρ είς
  τούς δνυχσο, τής προόδου δμως ή καλλονή συνΐστα·
  ται είς τό άσπιλον αυτής. »..
  Ό Ιωάννης Προυβέριος ή"<ον ήπιωτέρου χαρα¬ κτήρος πσρά τόν Κομηεφέρην. Ούτως ερρεπεν είς Ιρωτας, έχαλΜέργει άνθη, έπαιζεν οΰλόν, έστι- χούργει, ήγάπα τόν λαόν, ώκτειρε την γυναϊκα, έ- θρήνει ώς πεδίον, συνέχεεν έν τή αυτή πεποιθή¬ σει τό μέλλον μετά τοΰ Θεοΰ, καϊ ί'ψεγε την γαλ λικήν επανάστασιν ώ^ κσρατομήσοΌσν £να βισι- λέα, κοί τόν ΆνδρέανΣχενιέρον (> Ηέπΐβι·) £να ποι
  ητήν. ΕΤχε την φωνήν συνήθως μέν λεπτήν, αιφνι¬
  δίως δέ άρρενωτιήν. τΗτο λόγιος εΤχεν εύρεΐαν
  παιδείαν καΐ ιδίως έπέ&ιδεν είς τα άνατολικά γράμ
  ματα. Ύπέο πάν άλ,λο υπήρχεν άγαβός. Έγίνωσκεν
  (ταλικό, λατινικά, έλληνικα, έβραϊκά, κοΐ διά τοθ
  το τέσσαρας μόνον ποιητάς άνεγίνωσκρ· τόν Δάντην
  τόν Ίουβενάλην, τόν Αίσχύλον καί τόν Ήσαΐαν.
  Έτέρτΐετο νά περιφέρειαι είς τούς άγρούς, δπου ά-
  γρια χόρτα ύψηλά μεμιγμένα μετά κυάμων καί μη
  κώνων, καί παρετήρει τα νέψη σχεδόν ώς κσΐ τα
  πολαικά ουμβεβηκοτα. "Ολην την ημέραν ή^εύνα
  κατά βάθος τα κοινωνικά ζη-ήματα' τό ημερομί¬
  σθιον, τό κεφάλαιον, την πίσιωσιν, τό συνοικέσιον,
  την θρησκείαν, την ελευθερίαν τής διανοίας, την έ
  λευθερΐσν τοθ άγαπάν, την ανατροφήν, τάς ποινάς
  την πενΐαν, τόν συνεταιρισμόν, την Ιδιοκτη Ίαν, την
  προαγωγήν καί ιήν διανομήν, προβλήματα δλσ, διά
  σκιάς κολύπτοντα την ανθρωπίνην μυρμηκιάν' την
  δέ νύκτα έθεάτο τα άστρα, τα άλλα έκεϊνα παμμέ
  γιστα δντα.
  τΗτο κοί αϋτός υΐός υονογενής καί πλούσιος, κα
  θώς ό Ένζολωράς. Έλάλει ησύχως, έκλινε πλα-
  γίως την κεφαλήν, έναπείνωνεν υπό συστολής τούς
  όφθαλμοιχ, έμειδία έν άμηχανία, εφαίνετο τούς
  τρόπους άδέξιοο, ήροθρία διά τό μηδέν, ΰπήρχε δει-
  λότστος. Άλλ' δαως άνδρεΐος.
  Ό Φυλλίδης ήτον έργάτης κατασκευάζων ριπΐ-
  δια όρφανός έκ πατρός καί μητρός, μόλις καί μετά
  κόπου κερδσίνων τρ(α φράγκα καθ' ημέραν κσί
  ένα μόνον έχων στοχαομόν, την τοθ κόσμου απε¬
  λευθέρωσιν. Καί άλλην μίαν είχεν φροντΐδα' νά
  έκπαιδευθή· τοϋθ' δπερ άπεκάλει ωσαύτως άπελευ
  θέρωσιν έσυτοϋ. Μόνος έ'μαθε ν' άναγινώσκη καί
  νά γράφη· δ,τι δ' έγΐνωσκε, τό εδιδάχθη άφ'έαυ-
  τοθ. Ό Φυλλίδης εΤχε γενναίαν καρδίαν. Αί αγ-
  καλαί τού περιπτύσσοντο την οίκουμένην άπασαν.
  Όρφανός ούτος, υίοθέτησε τούς λαούς. Στερούμε
  νος μητρός, έμελέτησε περί πατρίδος. Δέν ήθελε
  νά υπάρχη επί γής άνθρωπος άπατρις. Ό,τι σή¬
  μερον ονομάζομεν ιδέαν των έθνοτήτων, έκυοφο-
  ρεΐτο έντός τής ψυχήο τού. Έπίτηδες άνέγνωσε την
  Ιστορίαν, 'ινα άγανακτή έν γνώσει των καθ' ών ή
  γανάκτει. ΟΙ συνέταιροί τού άτιέβλεπον Ιδίως είς
  την Γαλλίαν" αύτός είς την ύφήλιον άπασαν ττρό
  πάντων δέ είς την Έλλάδα, την Πολωνίαν, την
  Ούγγσρίαν, την ΔακΙαν, την Ιταλίαν. Αδιακόπως
  προέφερε ταυτα τα όνόματα, επί τε τό προκειμέ¬
  νον κσί έξω τοθ προκειμένου. Διατί ή Τουρκία επί
  τής Ελλάδος; διατί ή Ρωσσία επί τής Βαρσοβίας;
  διατί ή Αυστρία επί τής Βενετίας; αί παραβάσεις
  αυται τόν έφερον είς άκραν άδημονίαν.
  (συνεχίζεται)
  Έγκυκλοτταιδεία
  Αι* έκείνους πού θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι" δλους
  Η ΦΥΣΙΚΗ ΩΣ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ
  Ή προσωπική έργασία
  είς τόν νομόν Ρεθύμνης.
  Τα πειό μοντέρνα
  τα πειό στερεά
  τα πειό φθηνά
  ΖΕΡΣΕΥ ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ
  ΑΝΔΡΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΑ
  θά βρήτε μόνο στό:
  «Αθηναϊκον»
  ΠΛΑΤΕΙΑ- ΣΤΡΑΤΑ.
  Επισκεφθήτε την έκθεσιν μας καί
  θά μείνετε ένθουσιασμένοι.
  Ρ
  ■■■■■■ι
  ΚΑΦΕ ΒΑΑΚΑΝΙΑ
  Τό νέον κέντρον ποθ ήρχισε άπό προχθές νά
  λειτουργή είς την δροσόλουοτον θέσιν τής άρχής
  τής Λεωφόρου Βασιλέως ΓεωργΙου μέ πρωτοφανή
  κοσμοσυρροήν.
  Είνε καινουργές, καθσρώτατον, μέ υπηρεσίαν
  ττρόθυμον καί τιμάς συγκατοβατικάς. Προσφέρει εϊ·
  δή καφφενείου, αφθονίαν μεζέδων, έκλεκτά κρασιά,
  θαυμάσιο οθζο, μπύρες φ(ξ·
  Διευθύνεται άπό τούς κ. κ. Έμμ. Φούσκην καί
  Μάρκον ΠεδιαδΙτην.
  Όσοι τό επεσκέφθησαν εφυγαν καταμαγευμένοι.
  Β'.
  Ό καθηγητής Μπρύνιγκ άνέ-
  φερε καΐ διάφοραι άλλα περιστατι
  κ'>, είλημμένα δλα έκ τής δικα-
  στικής πράξεως. Μεταξύ των άλ-
  λων ανέπτυξε πώς πολλάκις άπο·
  δεικνύεται ό έμπρησμός χάρις εις
  τή; χημικήν ανάλυσιν. Άπλού
  στατα ό χημικΐς παίρνει διάφο-
  ρα τεμάχια άντικειμένων πού ευ¬
  ρίσκοντο είς τόν τόπον δπου 15%
  λάν την φωτία. Τα υποβάλλει είς
  την λεπτομερεστέραν χημικήν άνά
  λύσιν, καί είς τό τέλος, τό πρ'/ι'-
  όν πού προκύπτει άπό την άνάλυ
  Ο'ν αύ:ήν, τό δοκιμάζει επάνω
  είς ίνα κομμάτι ψωμί. Άπό την
  δυσάρεστον γεθσιν άναγνωρίζει λ
  χ. δτι εχρησιμοποιήθη πετρέλαι¬
  ον. Γίνεται λοιπόν έμφανής ό έμ-
  πρησμός. Ό δράστης έρριψ·ν είς
  τα άνΐιχείμενα αύτά πετρέλαιον,
  καί έπειτα έ^αλε φωπά!
  Ά<όμη καί ό Βοτανικός, ώς ά- έπτυςεν ό καθηγητής Μπρύνιγκ, δύναται υπό ωρισμένα περιστατι κά νά βοηθήση είς την διαλεύκαν σιν ενός έγκλήιΐατος. Κάποτε εΰ ρέθη σκοτωμένη μιά γυ/αϊ<α καΐ μέσα είς τα σφιγμένο είς γροθιά χέρι της, ευρέθη Ινα ωρισμένον φύλλον φυτοθ. Ούτος απεφάνθη περί τινος ά κριβω; φυτοΰ επρόκειτο. Επί τ$ βίσει των υποδείξεών τού, οί ά στυνομικοί ήρχισαν νά έρευνοΰν είς την περιοχήν, έω; 6του άνε κάλυψχν φυτά μέ φύλλα ώ; αύτό πού ευρέθη μέσα είς την γροθιά τής γοναικός. "Ετσι έξιχνιάσθη ό τόπος τοΰ έγκλήματος. Στά φόβο ' πού την είχε κυριεύση, ή άτυχής1 γυναΐκα, ώσάν νά ήθελε νά πια σθή άπό τα φυτά, τράβηξεν Ινα) άπό αύτά, καί έτσι άπεσπάσθη, τό φύλλον πού έμεινεν είς τό χέρι της δταν αργότερον ό δράστης τοΰ έγ-1 κλήματο; έσυΐε τό πτώμά ττ,ς μα| κράν τού τόπου δπου διεπράχθηί τα έ'γκλημα. Είς τάν τόπον δμως | τοΰ έγκλήμαιος ευρέθησαν καΐ άλ λα στοιχεΐα λ. χ. Ινα δυό κουμ π·ά, πού άπεδείχθησχν πολύτιμα ατοιχεϊα είς την αναζήτησιν τοθ δολοφίνου, δστις καί έν τέλει α¬ νευρέθη. Ιδιαιτέραν εντύπωσιν κάμνουν 2σα ανέπτυξεν ό καθηγητής Μπρύνιγκ δτ: έρχεται είς φώς μέ υΐϊεριώδεις ή ύπερύθρους ά κτίνας. Λ. χ. γραπτά κείμενα πού χαταστρέφονται τεχνητώς, διά τοΰ χυσίματος π. χ. έ π' αυτών μελάνης, γίνονται τελείως εϋανά- γνωστα φωτιζόμενα μέ υπεριώδεις ή υπερύθρους άκτίνας. ΡΕΘΥΜΝΟΝ Ιούλιος (άνταπο- κριτοΰ μας).— Είς τα κοινοτικά έργα τα άναλαμβανόμενα διά προ σ-υπικής εργασίας των κατοίκων των διαφόρων κοινοτήτων, συμπε ριλαμβά/εται ήδη καί ή όδά; Χά λεβέ—Ρουσοσπίτι τής οποίας ή κατασκευή ήρχιο&ν γ) 5η 6πό των κατοίκων τής κοινότητος Ριυσο σπίτι.Έΐιί τή ενάρξει εγένετο άγια σμός υπό τοΰ ίερεως κ Ιωάννου Σκαντζιδάκη. Ό ίδιος μετά τόν άγιασμόν εξήρε την οικονομικήν, κοινωνικήν καΐ εκπολιτιστικήν έν γένει σημασίαν των συγκοινωνια κων έργων. Είς τό σημείον τή; ενάρξεως τής εργασίας προσήλθον άπαντες οί κάτοικοι τοϋ χωρίου Ρουσο βπίτι μετά τής ακμαίας των. Προσήλθον έπίσης καί οί έν Ρεθύ .. Ν ΖΩ - ΑΛ ΠΙΣΤΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 'Εταιρία Γεν. 'Ασφαλίσεων, Ιδρυθείσα τω 1920. ΕΔΡΛ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ Κεφάλχια κχί άποθεματικά Δρ. 50.000.000 Κεφάλαια άντασφαλιστικά » 2.000.000.000 Ίδρυτής κοί Πρόεδρος Λεωνίδας Α. Έμπειρΐκος Γεν. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ Ν. Παπανικολάου. Άσφάλειαι: Ζοή^—κεφαλΌΐοποιήσεως Πυρός— θαλάσσης άτυχηματων έργατών καΐ αύτοκινήτων ΆσφαλίζεσΘε καί ττροτιμάτε την Έτσιρίαν τής Πατρίδος σας. Έγγράψατε τα παιδία σας είς την Κεφαλαιο- ποίησιν διά νά μάθουν άπό μικράς ήλικίας την αξίαν τής λαχειοφορου αυτής άποταμιεύσεως. Διά πάσαν πληροφορίαν απευθυντέον είς τόν έν Ηρακλείω Πράκτορα τής ΈταιρΙας κ. ΣΤΥΛ. Ε. ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΝ καί τόν Έπιθεωρητήν κ. Ε. ΔΕΤΤΟΡΑΚΗΝ. ■■■■■■■■ι ■■■■•■■■■■Β Τό Ύπερωκεάνειον ..ΑΝΔΡΟΓ' Αναχωρεί εκάστην Πέμπτην Διά Ρέθυμνον, Χανιά, Περαιά. Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ Ταλε«. 9 «ο _|— Γ — .ι·*- Γ Γ-ιι . «ι—ιιι ιΓ ι~ , «—ι <*~ιι μνη Ρουσοσπιτιανοί. Άπαντες ήρξ%νζτι μετά προθυμίας καί έν- θουιιασμοϋ τής εκτελέσεως τοΰ Ιργον. Τοιαύτας προσπαθεία; αί όποΐ αι πΛρατν,ροΟνται σήαερον ά- πανταχοθ τή; Κρήτης, τό Κρίτος απεδείχθη πολλάκις δτι ένισχύει ήθικώς καΐ ύλικώς. Καΐ είνε 6ε βαιον δτι καί τή; χαρακτηρίστι κήν προσπάθειαν των καιοικων Ρουσισπίτι, θά ενισχύση. "Αλλως τε διά τοΰ τρί>τ <> αύ
  τού θά δοθή νέχ πνοή είς . εκ¬
  τέλεσιν προαωπικής εργασίας,
  τόσον συντελεστική; διά τάς προ¬
  όδους των κοινοτήτων άλλά καί
  την ανάπτυξιν τού πνεύματος
  τής φιλοπονίας ώς δημιουργικοΰ
  καί καθ1 δλου κ^ινωνικοθ παρά
  γοντος άνά την ίίπαιθρον χώραν
  τής μεγαλονήσου.
  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
  ΚΩΝΣΤ, ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ έν Βραχασίω
  Ή Ένοριακή Επιτροπεία Βρα¬
  χασιου τέλει την προσέχη Κυ¬
  ριακήν 1ηην Ιουλίου έ. Ι. καί
  ο)ραν 8—9 π. μ. τό καθιερωμέ¬
  νον ετήσιον άρχιερατικόν μνημό¬
  συνον υπέρ αναπαύσεως τής ψυ·
  χής τοΰ άπμνήστου Κωνσταντί¬
  νου Ι. Σφακιανάκη Άρχηγοΰ των
  πέι*τε Άνατολικών Έπαρχιών
  κατά τούς άπελευθερωτικούς ά
  γώνας 1866 καί 1878 τής ιδιαι¬
  τέρας μας πατρίδος καΐ παρακα- ]
  λεί πάντας τούς τιμώντας την
  μνήμην.αύτοΰ δπως παραστώσι είς
  τουτο.
  Ό Διευθύνων
  Άριστ. Βουρλάκης
  Τα μέλη
  Γεώργ. Βουργουρης, Ιωάν.
  Σπανάκης, Νικόλ. Μαρκάκης
  —Τό σημερινόν πρόγραμμα
  τοΰ ρχδιοφωνικοϋ σταθμοΰ.
  Είς τον Ραδιβφωνικόν Σταθ¬
  μόν Αθηνών θά εκτελεσθή σήμβ
  ρον τό εξής πρόγραμμα:
  "Ωρα 7 μ. μ. Μετεωρβλβγικβν
  δελτίον — χρηματηατήριον, 7.10
  συναυλία υπό τής μικράς έ,ρχή·
  οτρας τοΰ σταθμοΰ, 7.50 άπαγγβ·
  λία δημοτικών τραγουδιώνι υπό
  τής κ. Γλυκοφρυδη, δ.30 όμιλία
  τοΰ Δ)ντοΰ τής; Μετεωρβλβγικής
  πορίας κ. Γ. Χόρς: Περί μετεωρβ-
  λβγικοΰ δελτίου. 9.*5 έλοιφρό έλ·
  ληνικό τραγοΰδι υπό τής δίδος
  Ντέ Ρβζέ, 9.15 συναυλία πιάνβυ
  Προκήρυξις Μειοδοσίας
  Δι' ένσφραγίστων προσφορών
  Ή Ένωσις Σουλτανοπαρα-
  γωγών Κρήτης Α. Ε. προκη-
  ρύσσει μειοδοτικόν διαγωνι¬
  σμόν διά την προμήθειαν
  50.000 σταφιδοκιβωτΐων υπό
  τούς κάτωθι δρους.
  Διαστάσεις κιβωτΐων
  Μήκος 39 1)2 έκατοστά
  Πλάτος 26 1)2 »
  ■'Υψος 14 »
  Πάχος διά τα Μπόγια 12
  χιλιοστά.
  Πάχος διά τα Κεφσλάρια
  13 χιλιοστά.
  Πάχος διά τα Πατοκαπά-
  κια 9 χιλιοστά.
  Βάρος 130 οκάδες τα 100
  κιβώτια.
  Παραλάβη τμηαατική μέχρι
  τέλη Όκτωβρίου.
  Αί προσφοραί γίνονται δε¬
  κταί είς τα Γραφεΐα τής Ε¬
  νώσεως τό βραδύτερον μέχρι
  τής μεσημβρίας τής προσε¬
  χούς Δευτέρας ήτοι τής 10ης
  τρέχοντος μηνός.
  (Έκ τοθ ΓραφεΙου τής Ένώ
  σεως Σουλτανοπσραγωγθν
  Κρήτης Α. Ε).
  • Ο ΣΤΟΜΑΧΟΑΟΓΟΖ ΙΑΤΡΟΖ
  Κων. Ε. Πολυδάκης
  ΕΙδικευθεΙς έν Γερμανία είς
  τα νοσήματα τοΰ στοιιάχου
  έντέρων καΐ ήπατος, δέχεται
  τούς Τίάσχοντας έκτοθτιεπτι·
  κοθ συστήματος έν τ$ ΙατρεΙφ
  τού (οΐκΐα κ. Χκλιδώνη). Τρ*Ις
  Καμάρες.
  θεραττιία αΐμορροΐδων ά¬
  νευ εγχειρίσεως δι* ίνίσΐων.
  'Λριθμ. τηλ. 7—92
  τραγουδιοΰ υπό τής δεσποινίδος
  Χαρούλας Παπαπέτροΰ, 10.15 τό
  έλληνικό Κουϊντέτο υπό τοΰ κ:
  Γλυκβφρώδη. 10.45 ίίδπσεις,Π.μ.μ.
  ποικίλη μουσική υπό τής μικράς
  ώρχήστρας τοΰ σταθμβΰ, 11.30 ή-
  πειρωτικά τραγοϋδια μέ σολΐστ
  τόν κ. Άθανάσιον Καραφωτιάν.
  —Οί παρανόμως άλιεύοντες.
  Κατ' εΐδήσεις έκ Ρβθύμνης ου
  νκπεία προώρου άναψλέξεως δυ·
  ναμίτιδος έτραυματίσθη θανα-
  σίμως έ Έμμ. Διον. Δασκαλάκης,
  άλιεΰς έξ 'Επισκοπης Ρεθύμνης.
  —Έκδρομή είς Άργυρούπο-
  λιν.
  Πληροφορούμεθα ότι οί έπάγ
  γελματίαι καΐ βιοτέχναι Χανίων
  καΐ Ρεθύμνης κατόπιν κοινης ου
  νεννοήσεως των ομοσπονδιων των
  απεφάσισαν νά έκδράμουν είς
  την Άργυρούπολιν της Ρβθύ·
  μνης την 17ην Ιουλίου έ. έ. Είς
  την έχδρομήν ταύτην ϋπολογί-
  ζεται ότι θά συμμετάσχουν άνω
  των 300 έκ των δύο πόλϊων.
  ΠρΙν άγοράσετε ραδιόφωνον
  ζητήσατε νά άκούσετε τα Ραδιόφωνα:
  ....—
  ,,ΝΙΑΓΑΡΑΣ
  "
  Μέ την παγκοσμίου φή-
  μης μάρκαν:
  Είναι ή ανωτέρα ολων.
  Είναι ή μόνη μάρκα ποΰ
  σάς έγγυάται την καλλιτέ¬
  ραν λήψιν.
  Έκθεσις ολων των τελευταίων μοντέλων είς τα ενταύθα γραφείον:
  ΑΔΕΛΦΩΝ ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΗ.
  Παρέχονται μεγάλαι ευκολίαι πληρωμάς.
  Μία επίσκεψις θά σάς πείση εντελώς ότι μόνον 2ταν άγβράσβ-
  τβ ραδιόφωνβν Κ. Ο. Δ. νΐΟΤΟΚ θ« μείνετε Ικανβπβιημένβι άπό πά-
  Μ σης απόψεως.
  Μ^ΒΜΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΛΒΒΒΒΒΒΛΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΜΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  — Όρειβατική έκδρομή.
  Το ενταύθα Τμήμα τού 'Ελλπ
  νικοΰ Όρβιβατικοΰ Συνδέσμου
  ώιοργανώνει διά τό διήμερον
  Σαββάτου—Κυριακάς έκδρομήν
  είς τό δάσος Ρούβα. Τό σχετικώς
  καταρτισθέν πρόγραμμα έχει ώς
  εξής:
  Σάββατον 9 Ιουλίου: Άναχώ
  ρήσις 5ην μ. μ. άπό τα Γραφίΐα
  τού } υνδέσμου δι' αύτοκινήτου
  είς τό χωρίον Γέργβρη. 'Εκβϊθβν
  πεζί) άνοδος είς κβρυφήν διβυ το
  Μιτάτο Κατσαμάνη. Πορεία 1 1)2
  ώρας. Διανυκτέρευσις.
  Κυριοική 10 Ιουλίου: Άναχώ·
  ρήσις πρωΐαν καί άνοδος είς πά
  ρακειμένην κορυφήν, Ακολού¬
  θως κάθοδος είς δάσος Ροΰβα. Διη
  μέρευσις. Κάθοδο; διά φάραγγος
  Ζαρού κα'ι μέσω πηγών Βότομον
  είς τό χωρίον Ζαρός.
  Μετά ©λιγόωρον διαμονήν άνα
  χώρησις διά τα χωρία Νίβρητος—
  Γέργερη. Πορεία 5 ώρών περίπου.
  'Επιστροφή δι' αύτοκινήτου είς
  Ηράκλειον. 'Λρχηγός έ κ. Παν
  τελής Φουντουλάκης. Έφόδια:
  Κουβέρτα—ύδροδοχεϊο—φανός.Δι
  καίωμα συμμετοχής μελων δρχ.
  60. Δικαίωμα συμμβτοχής μή μβ
  λων <5ρχ. έΟ.Δηλώσεις δεκταί είς τα γραφεΐα εκάστην εσπέραν καΐ ώραν 8—9 μέχρι τής Παρασκευής εσπέρας. ΚΙΜΟΗ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ Είδικ?υθί1ς επί έπταετί- αν αίς τα παθολογικά νο- αήματα έν Παρισίοις κ«1 Λυωνι. Δέχεται τούς πάσχοντος είς το Ιατρείον τού όδός Άμσλθείας (πάροδος όδοΰ Κατεχάκη, πρώην Πλατύ σοκκάκι) ώραν 9—12§ ν. μ. καΐ 3—6 μ. μ. Τάς Κυριακάς δωρεάν 10-12 π. μ. Τηλέφωνον 6—63 ..4 Ο ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙ2Μ0Σ ΚΑΠΕΛΑΩΝ Είς τό κατάστημα Πέτρου Μα- στρεκίνη παίράι την Πλατείαν Βε¬ νιζέλου καθαρίζονται δλων των εί δών τα καπέλλα μέ εύσυνειδήσί- αν καί ύ
  ; ί Μ
  Ι|Ι
  ΐτ
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐσ Πέμπτης
  7 "Ιουλίου 1936
  Ωρα
  ΠΟΣ ΚΡΙΝΕΤΑΙ
  Πώς επήλθεν ή τελική συμφωνια
  είς την επιτροπήν μή επεμβάσεως,
  ΤΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΣ ΕΞ ΙΣΠΑΝΙΑΣ
  ΤΟΝ ΞΕΝΟΝ ΕΒΕΛΟΝΤΟΝ
  Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΑΠΟΒΑΛΛΕΙ
  ΤΟΝ ΕΥΡΟΠΛΤΚΟΝ ΧΛΡΛΚΤΗΡΑ
  ΑΘΗΝΑΙ β Ιουλίου (τού άνταπο-
  κριτού μας).—-Σημερινά τηλεγραφήμα
  τα έκ Λονθίνου άγγέλλουν ότι ή έπελ
  θούσα συμφωνίαι μεταξϋ τής όλομελεί
  άς τής έπιτροπης μή επεμβάσεως διά
  την άνάκλησιν των ξένων έν Ισπανία έ
  θελοντών, κρίνεται ώς λύσις τού ίσπα < νικού προβλήματος. Κατά την γνώμην των πολιτικών καί διπλωματικών κύκλων, τό ίσπανικόν ά φού θά άποβάλη διά τής άνακλήσεως των έθελοντών τόν πανευρωπαϊκόν χα· ραχτήρά τού, Θά παύση καί νά άπειλή την παγκόσμιον ειρήνην. 1 ΡΩΣΣΙΑ ΕΠΕΔΕΙΞΕ ΜΕΤΡΙΟΠΑΒΕΙΣ ΔΙΑΟΕΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑΙ 6 Ιουλίου (τού άνταπο- κριτού μας).—Κατά τάς εκ Αονδίνου πληροφορίας είς τάς τελευταίας £συζη- τήσεις έν τή επιτραπή μή επεμβάσεως διά την άνάκλησιν των ξένων έθελοντών ή Ρωσσία επέδειξε διαλλακτικάς δια- θέσεις αποδεχθείσα τελικώς τάς άπόψεις τού Άγγλικοΰ σχεδίου. ΣΥΝΕΡΓΛΣΙΑ ΤΟΥ Κ. ΜΕΤΑΞΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΦΥΙΟΥΡίίΥ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΑΙ «3 Ιουλίου (τού άνταπο· κριτοΰ μας).—Σήμερον ό πρωθυπουρ γός κ. Ί. Μεταξάς εδέχθη είς συνεργα¬ σίαν τόν ύφυπουργόν Υύπου *<*ί Τουρι- σμοΰ χ. Θ. Λίικολούδην. Ί1 συνεργα- σία αφεώρα τρέχοντα ύπηρβ,σιακά ζη« τήματα. ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩ ΑΘΗΝΑΙ β Ιουλίου (τού άντα- ποκριτού μας).—Τόν πρωθυπουργόν κ. Ί. λΐεταξάν επεσκέφθησαν σήμερον την πρωίαν οί ιδιοκτήται αύτοκινήτων ταξί καί οί σιδηροβιομήχανοι. ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΜΑΧΑΙ ΕΙΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑΝ ΑΘΗΝΑΙ Ο Ιουλίου (τού άνταπθ' κρ' ίθΰ μας).—Τηλεγραφί,ματα πρός τό Βμακτοραΐον Χαβάς άναφέρουν ότι αί μαχαι συνεχίζον-ϊαι πάντοτε είς την άνα τολικήν Ισπανίαν. Αί μαχαι διακρίνον ν»ι διά την εκατέρωθεν σδ κχί τό πεΐσμα των άντιπάλων ΠΑΡΙΣΙΟΙ 6 Ιουλίου (τηλε¬ γραφικώς).— Αγγέλλεται έκ ΛονδΕνου δτι ή έπιτροπή μή επεμβάσεως συνήλθε χθές, έξαιρετικώς αύτην την φοράν υπό την προεδρίαν τού λόρ· δου Χάλιφαξ. Ή συνεδρίασις αυτή έ'θεσε τέλος είς τό ί¬ σπανικόν ζήτημα.Τό Αγγλικόν σχέδιον τό οποίον εΐχε κατα τεθή πρό ενός ακριβώς έ'τους, την 14 Ιουλίου 1937,υίοθετήθη οριστικώς ύφ* δλων των με- λών τής έπιτροπής. Τό σχέ¬ διον περιλαμβάνει τρΐα κύρια σημεϊα. Πρώτον σημείον εί νέ ή έκκένωσις τής Ίσπανί- ας έκ των ξένων. Τό τρί¬ τον σημείον είνε ή άποκα τάστασις ίσπανικών βώς έπ' αύτοΰ τοΟ όημείου ύφίστατο ή διαφωνΐα των με- λάν τής επιτροπήν και ή άφορ μή τής καθυστερήοεως τής έγκρίσεως τοΰ ΆγγλικοΟ σχε- 6(ου. Είς την αρχήν τής συ¬ νεδριάσεως ό λόρδος Χάλιφαξ εξεφώνησε μακρον λόγον κα¬ τόπιν τού δποΐου άπαντα τα μέλη απεδέχθησαν ιήν εφαρ¬ μογήν τοϋ Άγγλικοΰ οχεδίου. Ό άντιπρόσωπος των Σοβιέτ έλέγχου επί των λιμένων, καί άκρι· ήσεις αΐτινες έγιναν άποδε- κταί κατόπιν συζητήσεως. Αί τροποποιήσεις αυται άψε- ώρων τό τρίτον μέρος τού σχεδίου τό αναφερόμενον είς την ενίσχυσιν τοΰ ναυτικοθ Ιλέγχου. Δεΐγμα των διαθέσεων τής ΓσλλΙας, Αγγλίας καί Γερ μανΐας υπήρξεν ή άμεσος κα¬ τάθεσις είς τό προεδρείον τής έπιτροπής μή επεμβάσεως τοΟ ποσοθ των 50 000 λιρών. Τό ποσόν τουτο αποτελεί τα πρώτα κατατεθέντα χρήματα διά τάς δαπάνας τής έκκε νώσεως τής Ίσπανίας υπό των ξένων έθελοντών. Έκτός τής αποστολάς υπό τοΟ Φό ρεϊν Όφφις πρός τάς δύο ανακοινωθέντος ένδιαφερομένας κυβερνήσεις διά τήνέφσρμο/ήν τοΰ σχεδίου, θά άναχωρήσουν δι* "Ισπανίαν δύο έπιτροπαί διά την εξακρίβωσιν τού ά- ριθμοΟ των ξένων έθελοντών. Ή άναχώρησις αυτή θά πραγματοποιηθή ευθύς μόλις το σχέδιον ■γίνη δεκτόν υπό των δύο Ίσπανιων. —Ή άτιόβασις γαλλικοϋ στρατοϋ είς τάς παρά την Ίν δοκίναν νησίδας προυκάλε- εζήτησεν ωρισμένας τροποποι σεν εξέγερσιν έν Ίαπωνία. Αί αρχαί πάντως τής ΊνδοκΙ- νας άνεκοίνωσαν δτι ή άπό· βάσις δέν έχει στρατιωτικήν στμαοίον άλλ' αποβλέπει είς την εξασφάλισιν των επί των νησίδων τούτων μετεωρο λογικών σταθμών. ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΜΠΟΝΝΕ - ΝΤΕΛ ΒΑΓΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 6 Ιουλίου (τηλε¬ γραφικώς).— Ό ύπουργός των Εξωτερικών κ. Μποννέ 50 Πρωινή ~ίί εΐε^,—*» ^Κ *"ε*ε*~'ΐΐι>~ι^ >Κ^Κ ε>
  Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΝ
  ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ
  ΔΙΑΤΟΖΗΤΗΜΑΤΩΝΕΟΕΑΟΝΤΟΙΙ
  ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
  ΛΘΗΝ %Ι «* Ιουλίου (τού άνταπο·
  κριτού μα«).— Νυκτεριναί πληροφορί
  συνηντήθη σήμερον μετάτο^αι έκ τής άγγλικής πρωτευούσης άν».
  « Ντέλ Βάνιο μεθ' οθ καί φέρουν ότι αναμένεται με ενδιαφέρον
  - — ■ ' ' απάντησις των κυβερνησεων τοΰ
  Μπούργκος καί τής Βαρκελώνης διά
  τό ζήτημα τής άνακλήσεως των ξένων
  έθελοντών.
  Είς αμφοτέρας τάς κυβερνήσεως έστά·
  λη τό κείμενον τού "αχεδίου τής άνα.
  κλήσεως των έθελοντών, έλπίζεται
  συνωμίλησεν επί μακρόν. Τόν ; ή
  κ. Ντέλ Βάγιο συνώδευσε καΐ
  ό έν Παρισίοις πρεσβευτής
  τής κυβερνητικάς Ίσπανίας.
  -Ό κ. Χότζα .εδέχθη χθές
  είς μακράν συνομιλίαν τοΰς
  άντιπροσώπους τής Νοτιανα . . . -Λ«
  τολικής Τσεχοσλοβακίας μετά ότι η απάντησις των εις αυτο θα
  είνε
  των οποίων συνεζήτησεν έκ
  νέου διά ' τό καταστατικόν
  των μειονοτήτων.
  —Κατ'έγκύρους πληροφο¬
  ρίας ό τέως καγκελλάριος
  Σοϋσνιγκ κρατεΐται φυλακι-
  σμένος είς τό μεγάλον Ξε¬
  νοδοχείον «Μετροπόλ» τής
  Βιέννης πράγμα τό οποίον
  κρατεΐται μυστικόν υπό των
  γερμανικών άρχών.
  καταφατικη.
  Τα φηφισδέντα κονδύλια
  διά τα δημοτικάέργα Ηρακλείου.
  Τό Δημοτικόν Συμβούλιον Ίί
  ρακλείου συνεχίσαν ττροχ(-ές την
  συνεδρίασιν τού προέβη είς την
  ψήφισιν των κατωτέρω ούν τοίς
  άλλοις κονδυλίων, άναγραφομένων
  είς τό σκέλος των έςόξων τοΰ
  προυπολογισμοθ τοθ Δήμου χρή
  σεως 1938—39.
  Διά δενδροφυτεύσεις, Ιξωραι
  ομού;, συντήρησιν κήπων, δενδρο
  σχοιχιών χαί άγροκηπ'ων δρ
  400 000, δι' άλλα γενικά έξωρα
  ιστικά Ιργα δρ. 50 000. Διά την
  κατασκευήν καί τοπ^ϋέτησιν των
  προτομών Ξανθουδίδη καίΧατζηδά
  κη δρ. 30 000, διά την αυνέχι
  σιν τής ανοικοδομήσεως τής Έ
  νετικής Λέσχης δρ. "Μ 000,
  διά την μετατροπήν καί ϊιαρρύθ
  μισιν τοΟ τεμένους Άγίας Αίκα
  τερίνης είς δημοτικήν βιβλιο
  θήκην δραχ. 100.000, διά την
  κατασκευήν παιγνιδίων «Παιδι
  κης χαρας» δρ. 50 000
  Έκτός των ανωτέρω κονδυη
  ών έψηφίσθησαν ωσαύτως 1.500
  000 δρχ. διά την κατασκευήν
  καί επισκευήν διαφόρων άδων,
  δρχ. 700.000, διά ρομ^τ^μΐχ; καί
  ξ
  εξοδα κατεδαρίσεως καί άνοικο
  ?ομήσεως έτοιμορρόΐτων χτιρίω;,
  δρχ. 200.000, διά την άσφαλτό
  στρωσιν τής πλατείας Έλευθερί
  άς καϊ δρχ. 150 000 διά την σκυ
  ρόστριοσιν διαφόρων δημοτικών
  όδών.
  Εις Ιπιχορηγήσεις τό Δημοτι
  κόν Συμβούλιον ενέκρινε την ψή
  φισιν των έξ'ς ποσών:
  Υπέρ τοΰ "ϋδείου Ηρακλείου
  δραχ. 15 000, υπέρ τοθ σώματος
  των προσκόπων 20 000, υπέρ τοΰ
  σώματος Έλληνίδων Όξηγών 10
  παθητικής άεραμύνης 20.000, 6 '
  πέρ τής νυκτερινάς έμπορικής'
  σχολής 20.000, υπέρ τής άνεγέρ
  σεως Ήρώου είς τ&ύς πεσόντας
  τοθ 43ου στρατολογικοΰ διαμερίΙ
  σματος 10.000, είς την έφορείαν
  ανεγέρσεως Γυμναστηρίου 20 000,
  υπέρ τής Ενώσεως ποδοσφαιρικών
  Όργανώσεων Ηρακλείου 5.000,
  υπέρ τοΰ σολλόγου Φίλων τοΰ
  Μουσείου δρχ 10 000, υπέρ τοΰ
  Ναυτικοΰ Όμίλου Ηρακλείου
  δραχ 5 000, υπέρ τής Σ^ομο-
  σπονδίας Έπχγγελμαΐιών καί
  Βιοτεχνών 10 000, υπέρ τοΰ Όρ
  φανοτρνφείου Θηλέων διά την
  προικοδίτηιιν όρφανών δρχ.
  10 000 καί υπέρ τοΰ Έθν. Έρ
  γαιικοΰ Κέντρου δρχ. 15 000
  Ή συνεδρίααις θά έσυνεχίζετο
  ΚΑΤΕΡΡΕΥΣΕ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟΝ
  ΕΙ! ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΕΡΟΥΕΑ
  ΑΘΗΝ%Ι β Ιουλίου (τού ά ντα-
  ποκριτοΰ μας).—-Τελευταίαι πληροφο¬
  ρίαι έκ Σαραγώσης άγγέλλουν ότι κα·
  τέρρευσε τό μέτωπον των κυβερνητικαί
  είς τόν τομέα τού Τερουέλ. Κατά
  τάς ιδίας πληροφορίας ή προέλασις των
  έθνικών θά αποτελέση μετ" ολίγον σοβα¬
  ράν απειλήν κατά τού λιμένος τής Βα·
  λενθίας.
  ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΔΙΑΨΕΥΔΟΥΝ
  ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΙΝ ΤΟΥ ΧΟΥΚΟΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ β Ιουλίου (τοί άντα-
  ποκριτού μας). — Τηλεγράφημα κινεζι-
  κης πηγής διαψεύτΐει την κατάληψιν υπό
  των Ίαπώνων τής πόλεως Χουκόου ή
  όπ'-'ί* ανηγγέλθη χθές. Είς την κ*«»
  τρικήν Κίναν αί μαχαι μεταΕύ Κινέζων
  καί Ίαπώνων συνεχίζονται.
  000, υπέρ τής οργανώσεως τής1 καί χθέ; ϊό εσπέρας.
  ΕΚ
  ΤΕΡΑΣΤΙΑΙ
  ΤΟΝ
  ΑΙ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΝ ΑΓΟΡΑΝ
  Κατά πληροφορίας τής έν
  Βερολίνω Έλληνικής Πρεσβεί¬
  ας αί σουλτανίναι Ηρακλεί¬
  ου ετιμώντο κατά τό λήξαν
  δεκαήμερον είς την γερμανι
  κήν αγοράν πρός 87 μάρκα
  τα 100 κιλά (τελωνισμένα)
  τύπου 1 καί πρός 84 τής ποι
  ότητος 2.
  ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΝ
  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΛΑΣΗΘΙΟΥ
  ΟΙ ΕΝΑΕΡιΌ! ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΙ
  ΕΞΑΚ0Λ0Υ60ΥΝ ΑΜΕΙΟΤΟΙ
  ΑΘΗΝΑΙ €1 Ιουλίου (τοΰ άνταπο-
  κριτού μας).—Καθ' α αγγέλλεται έκ
  τού έξο>τερικοΰ οί βομβαροισμοί υπό
  το>ν έθνικών έν τή άνατολιχή Ισπανία' τάσιν
  συνεχίζονται πάντοτε.
  Η ΑΠΟΛΟΠΑ ΤΗΣ ΥΒΟΝΗΣ
  ΕΤΕΡΜΑΤΙΣΘΗ ΧΘΕΣ
  ΑΘΗΝΑΙ β Ιουλίου (τού άνταπο·
  Μριτοΰ μας).— Ή 'Υβόνη Ηερδικάρη
  έτερμάτισβ σήμερον την απολογίαν αύ
  Την 9 τρέχ. τό περιοδεθον
  Στρατολογικόν Συμβούλιον
  Λασηθίου θά εξετάση είς τό
  χωρίον Σταυροχώρι τούς στρα
  τευσίμους Σταυροχωρίου, Ρου
  κακάς, Άγίου Στεφάνου, Κρυ
  ών, Όρεινοΰ καί Πεϋκων—
  Σητείας. Την 11 θά μεταβή
  είς Χανδρδ ένθα εκλήθησαν
  δπως προσέλθουν πρός έξέ
  οί στρατεόσιμοι Χαν
  δρδ, Άγίας Τριάδος, Άρμέ
  νων, Ζήρου, Κσνένε, Λ'θινών,
  Μέσα Άπιδίου, Παπαγιαννά
  δών καί Περβολακίων.
  ΠΥΡΚΑΪΑ
  ΕΙΣ ΘΗΜΩΝΙΕΣ
  Κατ' αναφοράν τής ύποδι
  τής ενώπιον τοΰ Κακουργιοδιχείου. _η οικήσεως Χωροφυλακής Μονο-
  μειωτέον ότι η κατηγορουμένη, ηρνή·
  θη νά απαντήση είς τάς έρωτήσεις τής
  πολιτικής άγωγής. Ή απόφασις τοΰ δι-
  καστηρίου αναμένεται διά την Παρα¬
  σκευήν (αύριον).
  Ο ΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΕΠΛΕΥΣΕ
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ
  φατοίου, είς τό άλώνιον τοϋ
  έκ τοθ χωρίου Στόλων Μιχ.
  Τσικνάκη έξερράγη πυρκαϊά
  καταστρέψασα 6έματα στά
  χεων άξίας 2 200 περίπου
  οραχμων.
  ΑΙ ΑΠ0ΣΤΡΑΓΓΙΣΘΕΙΣΑ1 ΓΑΙΑΙ
  ΛΘΜΝΑΙ β Ιουλίου (τοΰ άνταπο
  κριτού μας)»-- Αγγέλλεται έκ Βόλου
  ότι κατέπλευσε οήι».<ρον έκβί ή μοΕρα τοΰ στόλου μας ή όποία εκτελεί γυμνά- άποοτραγγισθεισων γαιών νο <ϊ.α άνά τό Αίγαϊον πέλαγος. μοθεσίας Δι' άναγκαστικοΰ νόμου δή μοσιευθέντος είς την έφημε ρίδα τής Κυβερνήσεως τροπο- ποιοΰνται καί συμπληροΰνται διατάξεις τινές τής τιερί των ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ 'Αγορά Ηρακλείου Κατά τό δελτίον τιμών άγοράς τοθ ΈμπορικοΟ καί Βιομηχανικοϋ ΈπιμΐιλητηρΙου αί τιμαί ;ών δια¬ φόρων εγχωρίων τΐροιόντων είχον χθές ώς ακολούθως. Σταφίόες: Σουλτανίναι δρχ. 19.— Έλεμέδξς » 9 — Ταχτάδες » 7.— "Ελαια 3-5ο » 26.— Πυρηνέλαια » 17.— Έλαιοττυρήναι » 1 20 Σάπωνβς: ΛευκοΊ α' ΟΡΓΑΝΟΥΤΑΙ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΣΚΡΗΤΗΝ ΥΠΟ ΤΩΝ ΕΝ ΙΜΕΑΟΝΙΑ ΚΡΗΤΟΝ ΑΙ ΖΗΜΙΑΙ ΤΟΥ ΤΟΧΙ Ή ΑΘΗΝΑΙ « Ιουλίου (τού άντα- ποκριτού μας).— Καθ' α τηλεγραφοΰν, ------- Ι αί ζημίαι έκ των πλημμυρών έν Ίαπω· Παγκρήτιος Αδελφότης Μα νία υπήρξαν πολύ μεγαλύτεραι παρ* ό- κεδονίας διοργανώνει όλιγοήμε έδή ί Κή ά Πυρηνελαίου α' β' Μουργελαίου α' . " β' θινοι: Αρχανών μίστ. Μαλεβυζίου Δίκταμος ήμ. Σΐτος ΚοιΘή Βοώμη Βΐκος Μέταξα 18. - 17 - 16 - 15- 16- 15- 45- 6.— 80.- 8. - 4 20- 9.- 5.— 5 - 6 — 4 "50— 5- 500.- 550 — Ρ ΟΠΛΙΤΑΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ Έδηαοσιεύθη είς την έφημε ρίδα τής Κυβερνήσεως τό διά ταγμα «ττερί έγκρίσεως τοθ κανονισμοθ έσωτερικής ύπη ρεσίας τοΰ Ταμείου Άλληλ,ο βοηθείας όπλιτών χωροφυλα¬ κήν». ____________ ΤΑ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜίΖθνΐΕΝΑ ΔΕΜΑΤΑ Είς την εφημερίδα τής Κυ βερνήσεως εδημοσιεύθη διά ταγμα διά τού όττοίου όρίζε ται ότι πάν δέμα ή άντικεί μενον βάρους άκαθορίστου χι λίων χιλιγρ. καί άνω, προ κειμένου να μεταφερθή διά θαλάσσης ή έσωτερικής τιλευ στής όδοθ δέον προτοΰ έπφι βασθή νά φέρη άναγεγραμ- μένον εξωτερικώς τό βαρος τού είς χιλιόγραμμα. σον παρε-»τάθησαν έξ άρχής. Αί πλημμύ ραι επέφερον αυτόχρημα τεραστίας κατα στροφάς. Έκ τής πλημμυροπαθοΰς πε- ριοχής τοΰ Τόκιο άνασύρονται καθημε¬ ρινώς πτώματα. ρον έκδρομήν είς Κρήτην άπό τής 20 τρέχ. μέχρι τής 4 Αύ ^ούαχαΐί. Έπ' εύκαιρία τής έκδρο μής των ταύτης οί έν Μακεδονία Κρήτες Θά έπισκε^θώσι τάς άρ χαιότητας τής Κνωσοΰ καί τοΰ Μουσείου την 27 Ιουλίου ώς επί σης καί την κωμόπολιν Άρχα νών. Την 28 θά άναχωρήσουν είς Ρέθυμνον μετ' επίσκεψιν δέ των άξιοθεάτων τής πόλεως θά μεχα 6'ΰσι κατ' άρέσκειαν είς Άμάρι ή^ είς την Μονήν Άρκαδίου. Είς Χανιά θά άναχωρήσουν την 30 τρέχ Ινθα καί θά παραμεί είδήσεις τα έπιτελεϊα νούν μβχρι τής 3 Αύγούστου Κα έμπολέμων, μελετοΰν χον τρόπον τ** τα την διάρκειανι τής παραμονής διεξαγωγής εφεξής ,οβ πολέμου δεδί των εις Χανιά θα έπισκεφθώσι μένου ότι ώ: λέγεται θά άποδε-,θοΰν τό τό Ακρωτήρι, τό άγαλμα Έλευθε σχέδιον τής άνακλήσεως των έθβλοντών. ρίας, τα είς Άγιάν ύδροηλεκτρι — κά Ιογα τοΰ Δήμου, την δεξαμε νήν καί τα προάστεια Άγίου Ιω άννου καί Χαλέπας. Η ΔΙΕΞΛΓΩΓΗ ΕΦΕΞΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ_ΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΑΝ ΑΘΗΝΑΙ β Ιουλίου (τού άνταπο· κριτοΰ μας). — Κ.*τά τάς έξ Ίσπανίας των ΑΠΑΛΛΑΓΗ των Άπηλλάγη των καθηκόν- του διά λόγους ΰγείας ό ΕΚ ΓΑΑΑΒΙ ΤΗΣ ΤΡΟΠΗΣ Ι ΤΟΥ ΙΣΠΑΝΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ «Ιουλίου (τοΰ άνταπο κριτοΰ μας). _ Τηλέγραφον έκ 11 *ρι° . . ΚΑ , ,"1ων οΐ1 οί γαλλικοί κύκλοι «αίνονται δημοδιδάσκαλος τοΟ σχολείου ικανοποιημένοι έκ τής έπελθούσ* Πλώρας κ. Γ. Καλλέονπο. φωνίας είς τήν^ επιτροπήν μή έπ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΕΙΣ ΧΑΝΙΑ Την 2 1)2 μ. μ. τής παρελθού¬ σης Τρίτης ηύτοκτόνησεν έντός τοΰ παρά τό «Κεύο Β^υαάλι» Χ« νίων κατασΐήματίς τού ό Γεώργ. Χατζημιχελάκης έμπορευόμενος βληθείς δ ά σφχίρας περιοτρόφου εις τίν κρόταφον. Ο[ λόγοι τής αύχοκτονίας τοΰ Χατζημιχελάκη άκοδ δοντα: είς οίκογενειακά άτυ χήματα καί συγκεκριμένως είς τό γεγονό; τής τής συζύγου. σεωί τής ευνοϊκής ό ί ής υνοϊκής τρο ανλαμβανει τό ίσπανικόν ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΝΤΖΟΥΡΙΑΣ Ώί".^·"·^-^™-». παραφροσυνης τη διά τής οποίας καθίστα ραι αί φιλικαί σχέσεις .«την „ μόνον 5 ίδιιβ. Έ* κ«Ρ βα δίδεται ν«<· ιπδβμβ δ ρίί τ»»ν. φ κί&βμα ίϋΐ5*μ« το>«ετ^
  πκή χαι Ιβτρ«>
  χα| χλινιχή επ
  ψΐίίν περιητωβ
  Π ίηηλοχης τ·
  ϋεττ'
  ΜβΤ«Τ«Ι
  βΐβ τής ργζ
  «; χ·1 τής
  Κβι ένώ «λλοτι
  βύνη χβι β τομ
  τβ είς κλειατα^
  "ί μβγβ άτυχηΐ
  •ργετηχήν οί»·
  Ρ« 5β προχαλί
  «ρέπβι «λλωοτ
  Ρ«ν χαι την ι
  βίχβγενείβς, ά·
  Ρ«5 «>ν«ι τβ πβ