95997

Αριθμός τεύχους

4908

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

8/7/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αίγνπτοι»
  ί'τηη'η λίριιι ?>
  έξάμηνος -ί
  'Λμιρικής
  ίτησια 6ολ. 15
  Τιμη
  κατά φύλλον
  Δραχ, 2
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  8
  ΙΟΥΛΙΟΥ
  1958
  ΙΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΏΙΑΥΡθν
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ *908
  ΤίΕϊίιίΟΣ ΣΥΗΤΑΚΤΗΖ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ
  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΟΣ
  Μία επί πλέον άξιοσημεί-
  ωτος πρόοδος έπετελέαθη τάς
  ημέρας αύτάς είς ο,τι άφορά
  την κοινωνικήν μας πολιτι¬
  κήν. Πρόχειται περί τής ό-
  λοκληρώσεως των κοινωνι-
  κών άσφαλίσεων, διά παρο-
  χής πλήρους προστασίας τής
  μητρότητος. Δι' αύτό και
  αί σχετικαί άνακοινώοεις τοϋ
  κ. πρωθυπουργοΰ ηκούσθη-
  σαν άπό τόν έργαζόμενον
  καί μοχθοΰντα κόσμον ώς
  τό πλέον ευχάριστον καί
  παρήγορον αγγελμα. Είς
  τό εξής ή προατασία τής
  έγγάμου έργαζομένης γυ¬
  ναίκας θχ είναι πλήρης· '*©
  ΐδρυμα των κοινωνικήν ά-
  οφαλίσεων θα παρέχη είς
  αυτήν πλήρη περίθαλψιν, ό¬
  χι μόνον έν περιπτώσει α¬
  σθενείας, άλλά καί κατά την
  περίοδον τής έγκυμοσύνης
  καί τοΰ τοκετοϋ. Είς τάς έγ-
  κύους έργαζομένας γυναί¬
  κας, θά χορηγήται μακρά
  αδεία. Έκ παραλλήλου δέ
  θά δίδεται καί ειδικόν έ¬
  πίδομα διά την καλυτέραν
  διαβΐωσίν των. Έπίδομα κυ-
  οφορίας, έπίδομα λοχείας, έ¬
  πίδομα θηλάσεως, έφ' άπαξ
  έπίδομα τοκετοΰ, φαρμακευ·
  τική καί ίατρική περίθαλψις
  καί κλινική έπίσης περίθαλ
  ψις έν περιπτώσει δυσκολίας
  η έπιπλοκής τοΰ τοκετοΰ.
  Κατ' αυτόν τόν τρόπον κα
  θίσταται πλήρης ή προστα-
  σία τής έργαζομένης γυναί¬
  κας* καί τής μητρότητος.
  Καί ένώ άλλοτε ή έγκυμο·
  σύνη καί ό τοκετός εθεωρεί¬
  το είς πλείστας περιπτώσεις,
  ώς μέγα άτύχημα διά την
  εργατικήν οικογένειαν, τώ-
  ρα θά προκαλή, όπως καί
  πρέπει αλλωστε, την χα¬
  ράν καί την ευτυχίαν τής
  οικογενείας, άφοΰ πηγή χα·
  ράς είναι τό παιδί. Είς τό
  εξής αί πτωχαί έργαζομε
  ναι γυναΐκες δέν θά μέ-
  νουν έγκαταλελειμμέναι,
  δέν θ' αποθνήσκουν καί δέν
  θά ύφίστανται έπιπλοκάς κα¬
  τά τόν τοκετόν, πού νά
  βαρύνουν έφ' ολοκλήρου τής
  ζωής των. Διότι θά έχουν
  ολα τα μέσα νά περιποιοΰν-
  ται τούς εαυτούς των. Διότι
  θά εχουν ανάπαυσιν καί έ-
  ξησφαλισμένα τα μέσα τής
  ζωής πρό καί μετά τόν το¬
  κετόν.
  Καί άκόμη εί; τό εξής
  δέν θ' αποθνήσκουν τα παι¬
  δία των πτωχών μόλις γεννη
  θοΰν άπό άτροφίαν, άττό έλ
  λειψιν έπιβλέψεως, περιποι¬
  ήσεως, προστασίάς. Διότι
  τό ΐδρυμα των κοινωνικήν
  άσφαλίσεων θά μεριμνά δι'
  αύτά. "Ετσι, ή θνησιμοτησ
  τής βρεφικής ήλικίκς πού εί
  χε φθάσει είς τρομακτικόν
  σημείον καί μάς ένεφάνι-
  ζεν ώς άπολιτίστους, θά πε¬
  ριορισθή είς τό ελάχιστον.
  Καί είς τάς πόλεις, είς τάς
  φτωχικάς εργατικάς συνοι¬
  κίας, δέν θά βλέπη πλέον κα
  νείς καχεκτικά,' άδύνατα,
  άναιμικά, θνησιγενή βρέφη
  καί παιδία.
  Ή ύγεία καί ή χαρά, θά
  άντικαταστήση την καχεξί
  αν και την θλίψιν τής σή¬
  μερον. Και αύτό έχει κολοσ-
  σιαίαν σημασίαν όχι μόνον
  διά τόν εργατικόν κόσμον,
  άλλά δι' ολόκληρον την φυ-
  λήν, διά τό μέλλο ν τοΰ έ
  θνους. Τό έχομεν τονίσει
  αλλωστε επανειλημμένας: ό¬
  τι τότε μόνον θά μεγαλουρ-
  νήαωμεν ώς κοινωνικόν, ώς
  εθνικόν σύνολον οταν άπο-
  κτήσωμεν πολίτας ύγι&ΐς,
  εύρώστους σωμο*τικ»ς κου
  φρονηματικώς. Κα) βεβαία ή
  μέριμνα δια την υγείαν
  πρέπει ν' άρχίζη άπό τής
  βρεφικής ήλικίας. Είναι έξ
  άλλου βέβαιον, ίτι ή προ·
  στκσία τής μητρότητος καί
  τής βρεφικής ήλικίας δέν
  θά περιορισθή μεταξύ τοΰ κό
  σμου των έργατών μόνον.
  'Αρχίζει άπ' έκεϊ σήμερον
  διά νά έπεκταθή καί είς ό¬
  λας τάς άλλας κοινωνικάς
  τάξεις. Τάς αγροτικάς, τάς
  ύπαλληλικάς, τάς έπαγγελ-
  ματοβιοτεχνικάς καί λοιπάς.
  Διότι ή Κυβέρνησις ή σημε
  ρινή, έργάζεται διά τό κα¬
  λύτερον μέλλον ολοκλήρου
  τοΰ έθνους.
  Ή άρχαΐα Κρήτη
  ΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΤΗΣ ΑΓΓΛ. ΣΙΟΛΗΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΙ ΛΑΣΗΘΙΟΥ
  (Περιγραφική έκθεσις, πσρατηρήσεις
  και συμπεράσματα).
  3βν
  Τοδ χ. ΧΡ. Ν. ΠΕΤΡΟΥ-ΜΕΣΟΓΕ'ΤΗ
  Έπιμελητοο τού Μουσβίου Ηρακλείου.
  Αύτά περιγραφικώς έν σχέσει
  μέ τόν συνοικισμόν ό οποίος ανε¬
  καλύφθη είς τό Καρφί. Άλλά ή
  πραγματική, ή καθαρώς έπιστη
  μονική σημασί* τού είνε πολύ
  μεγαλυτέρα. Ή δυσπρόσιτος θέ¬
  σις, εις την οποίαν ίχει κτισθή,
  ή έποχή, είς την οποίαν άνήκει,
  ή σχεδιακή τού διαρρύθμισις καί
  μορφή, καθώς καί άλλα στοιχεΐα,
  τα Οποϊα προκύπτουν άπό την ά-
  νασκαφικήν παρακολούθησιν των
  πραγμάτων, θέτουν είς την επι¬
  στήμην πλείστα προβλήματα καί
  άνοίγουν τόν δρόμον είς την δια-
  τύπωσιν ποι*ίλων αποριών καί
  είκασιών καί είς την εξαγωγήν
  σπουδαίων ίατορικών πορισμάιων.
  Καί ή πρώτη άπορία, ή όποία
  έρχεται είς την σκέψιν τοθ έπι-
  οκεπτομένου τό Καρφί, είναι, πώς
  έξέλεξαν οί άνθρωποι έκέϊνοι τό
  άπόχρημνον αύτό ϋψωμα, τό οποί¬
  ον τδ δίρνουν διαρκώς άλύπητα
  είς όλας αχεδόν τάς εποχάς τοθ
  «««ς ο{ παγεροί βορεινοί άνεμοι,
  τους όποίους έξαποστέλλει κατ'
  ΐυτ.||αν 4 &
  Κρητικόν Πέλαγος; Πώς κατώρ
  θωναν νά ζοϋ,ν είς * τώ υψος έκεί-
  νο, τό οποίον δπερβαίνει τα 1000
  μέτρα, καί μάλιστα κατά τόν χει
  μώνα, άφοθ καί κατά τούς θε-
  | ρινούς μήνας δπάρχουν πολλαί ή-
  [μέραι, κατά τάς οποίας ή παρα-
  μονή έκεί επάνω, ένεκα τοθ ψύ-
  χους, είνε άδύνατος;
  Δέν ύπάρχει άμφιβολία, 8τι
  λόγοι άπογνώσεως καί ή έπιζή-
  τησις ασφαλείας ώθησαν τούς κα-
  τοίκους τοθ ΚαρφιοΟ νά καταφύ·
  γουν είς τό απότομον καί παγε-
  ρόν Οψωμά τού. Οί χρόνοι έκεί-
  νοι ήσοίν γιά την Κρήτην χρόνοι
  δύσκολον καί τρικυμιώδεις. Τό
  απέραντον Κράτος τοθ Μίνωος εί-
  χε διαλυθή, ή κραΐα:ά δυναστεία
  τού εΐχε- χάσει την δύναμίν της
  καί τό μεγαλείον τοθ δπε^χου
  μινωϊκοθ πολιτισμοϋ έτρεμόσβυ-
  νέ άπό τό δυνατόν καί άνεπανόρ-
  θωτον κτύπημα τής προηγουμέ¬
  νης έπιδρομής των Άχαιών.
  Άλλά τώρα Ινας νέος βάρβα-
  ρος χαΐ άκαταμάχητος έχθρός άρ-
  χισε νά μαστίζη μέ τάς πιιρ*τι·
  κάς έπιδρομάς τού την Κρήτην,
  οί φοβεροί Δωριεί;. Ούτοι άφοΰ
  έγκατεστάθησαν κχί επεβλήθησαν
  είς την Πελοπόννησον, άρχισχν
  νά γνωρίζη/ την θάλασΐαν καί
  έ"πλειχν είς την γεαονικήν Κρήτην
  ίπου, 3πω; είνε φυσικόν, θά τούς
  εί'λκυε ή φήμη τοθ μεγαλείου καί
  τοΰ πλούΐου της. Άπίβιβάζοντο
  λοιπόν κατά καιρού; είς τα πά
  ράλιά της, άνήρπ*ζαν καί κατέ
  στρεφαν τα πάν καί κατόπιν έπέ
  στρεφαν είς την αφετηρίαν των ή
  καί εγκαθίσταντο έδώ επί των κα-
  πνιζόντων Ιρειπίω/, χί όποία τα
  πολεμοχαρή των ένσιικτα καί ή
  άξεστος μανία των τής καταστρο-
  φής είχαν δημιουργήσει.
  Κουρασμένοι κ»ί άλλόφρονε;
  άπό τάς συνεχείς αύτάς έπιδρο
  μάς καί λεηλασίας καί άπό την
  βίαν των κατακτητών οί μινω'ι
  κοί άνθρωποι των παραλίων
  καί όμαλωτέρων μερών τής Κρή
  της έφυγχν χαί άπεσύρθησαν
  αίς τα όρεινόΐερχ τμήματα τού
  άνατολικοθ διαμερίσματος τής
  νήσου, δπου μεχρι των έλληνι-
  κων άκόμη χρόνων διετήρησαν
  τόν μινω'ικάν χαρακτήρά των.
  Γνωστοί μέχρι τούδε ήσαν οί
  Έτεόκρητες παρά την πόλιν
  Πραισόν τής Σητείας. Μέ τάς
  προσφάτους δμως ανασκαφάς άπο
  δεικνόετοιι, δτι καί ή περιφέ
  ρεια τοΰ Λασηθιου έχρησιμοποι
  ήθη ώς καταφύγιον των μινωϊ-
  κών πληθυσμών. Καί τοθτο Ιγι-
  νε είς εύρείαν κλίμακα. Διότι
  όχι μόνον τό Καρφί, άλλά καί
  τ5 άπέναντι αύτοθ ύψώματα τής
  Μικρής καί τής Μεγάλης Κο
  πράνας καί οί γήλοφο. τοθ Μέσα
  Λασηθιου καί οί πρόποδες τής
  Δίκτης πρός τό μέρος τοθ χω
  ρίου Ψυχροΰ έμφανίζουν έκτε
  ταμένα λείψανα, πολυαριθμα επί
  τής έπίφανείβς τοΰ έδάφους δ
  στρακα κ*ί ϊχνη. συνοικιαμών
  άπό την ιδίαν εποχήν.
  Λόγοι λοιπόν ασφαλείας η¬
  νάγκασαν τούς δυστυχείς μινώ
  ούς φυγάδας νά έγκατασταθοθν
  είς τό Καρφί. Καί είνε πράγμα-
  τι ή θέσις, την όποιαν έξέλεξαν,
  άσφαλεστάτη. Ό συνοικισμός προ
  στατεύεται απολύτως άπό την
  Ιξαρσιν τής έροσειρδς, ώστε νά
  μή φαίνεται ουτε άπό τόν πεοΊά
  δα οδτε άπό την θάλασσαν. Ένψ
  ήταν δυνατόν οί κάτοικοί τού ά¬
  πό την σχηματιζομένην πλησίον
  τοθ ίεροΰ άπόκρημνον όφρύν, ή
  καί άνερχόμενοι ολίγα μέτρα
  επάνω είς την κορυφήν τοθ
  υψώματος, βπου πιθανόν ^ ΰιτήρ
  χε καίτεχνητόν παρατηρητήριον,νά
  κατοπτεύουν την κίνησιν των ξένων
  πλοίων καί των έχθρικών στρα
  των.
  Ή ιδία δέ πρόνοια παρατηρεΐ
  ται, 8τι 2χει ληφθή καί γιά τούς
  συνοικισμούς τής Κοπράνας, τής
  Μικρής καί τής Μεγάλης. Καί
  είς τα ύψώμχτα ταύτα οί συνοι-
  κισμοί έκτείνονται είς την άνα
  τολικήν κλιτύν καί είνε τελείως
  άόρατοι άπό την επικίνδυνον πλευ
  ράν τής θαλάσσης. Επί πλέον ή
  έκλογή των φύσει όχυρών καί
  δυσπροσίτων αυτών θέσεων ένί-
  σχυε συγχρόνως καί Ικανε έν
  ώρα άνάγκης ευκολωτέραν την &
  μυναν.
  Άλλά καί άπό τόν παγερόν βο
  ρεινόν ά'νεμον φαίνεται, 3τι έφρόν
  τισαν νά προφυλαχθοΰν. Διότι έπα
  νειλημμένως διεπίστωσα επί τό
  που, δτι τα μέρη, δπου υπάρχουν
  οί συνοικισμοί, είναι τα ολιγώτε¬
  ρον έκτεθειμένα είς τα σχηματιζό
  μενά ίσχυρά ρεύματα τοΰ άίρος.
  Έν τούτοις δμως φαίνεται, δτι
  καί είς τ' άπρόσιτα ταυτα κατα
  φύγιά των δέν κατώρθωσαν οί
  παλαιοί έκεΐνοι πρόσφυγες ν' ά-
  ποφύγουν μέχρι τέλους την μανίαν
  των βαρβάρων κατακτητών. Οί
  πολεμοχαρεΐς Δωριείς, άφοΰ μέ
  τάς επανειλημμένας έπιδρομάς
  των κατέλαβαν την Κρήτην καί
  έγκατεστάθησαν είς αυτήν, ήρχι¬
  σαν ν' άνιχνεύουν καί τα έσώτε-
  ρα καί δρεινότερα τμήματά της.
  Ή έμφυτος τάσ^ς τής περιεργείας
  ή άναζήτησις καλυτέρων γαιών ή
  καί ή φήμη περί υπάρξεως έκεΐ
  μινωϊκων φογάδων,· άπό την υπο-
  ταγήν καί δήωσιν των ότίοίων ή¬
  ταν δυνατόν νά έλπίζουν συγκο¬
  μιδήν πλουσίας λείας, δέν ήταν
  δύσκολον να τούς οδηγήση, γιά νά
  φθάσουν μέχρι των μερών αυτών.
  Καί αύτό πραγματικά έγινε.
  Διότι 6 άνασκαφείς συνοικισμός
  έχει άνηλεώς λεηλατηθή καί κα-
  ταστραφή μέ πυρκαϊάν. Τό άπο·
  δεικνύουν τουτο τα τελείως κατι·
  στραμμένα άγγεϊ*. ή έλλειψις πο·
  λυτιμοτέρων εδρημάτων ή άλλων
  σπουδαίων μεταλλίνων έργαλείων
  καί σκευών καί τα συχνά Ιχνη
  των *άπανθρα<ιωμένων ξύλων, τα όπ6ΐα ευρέθησαν είς τό δάπεδον των δωματίων. Ή φοβερά δέ αυ¬ τή λεηλααΕα, ή όποία μέ τόσας πολλά; καί θετικάς άποδείξεις πισΐοποΐεϊΐαι, μέ κάνει νά πι στεύΐο, δτι δέν πρόκειται είς τό Καρφί ή καί τούς άλλους όμό- ροας συνοικισμούς ν' άνακαλυ- φθοΰν καί κατά τάς προσεχείς ανασκαφάς σημαντικά εύρήματα Πρόκειται άλλως τε καί περί μιδ; έποχής παρακμής καί καταπτώ¬ σεως καί οί έποικήσαντες είς τό Καρφί πρόσφυγες ολίγα ασφαλώς άντικείμενα θά εϊχαν κ/.τορθώσει άπό τάς συχνάς έπιδρομάς νά πε· ρισώσουν είς τάς χαμηλοτέρας έ- στίας των, τα δκοϊχ νά ονναπο- κομ|»>υτ'ε1ί""τας νέχς των κατοι-
  κία;.
  Άλλο πρόβλημα νομίζω, δ τι
  θέτει ή μορφή τοΰ συνοικισμοθ.
  Έχει, δπως άνέφερα, κτισθή
  κατά συγκροτήματα καί Ικαστον
  συγκοότημα έχει 2να ή δύο εύ-
  ρυχωρότερα δωμάτια. Τουτο κυρί-
  ως παρατηρεΐται είς τα δύο συγ-
  κροτήματα, τα δποϊα ευρίσκονται
  πλησίον αλλήλων πρός νότον τοΰ
  ίεροΰ «αί τα όποία Ιχουν τελείως
  4νασκαφή. Τί συμβαίνει, μήπως
  κατώκουν καθ' δμάδας, κατά οίκο
  γενείχς π. χ., καί τα μεγαλύτερα
  καί έπιβληΐικώτερα δωμάτια ηρο-
  ωρίζοντο γιά τούς άρχηγούς των
  οίκογενειών;
  Είνε γνωστόν δτι αύτοΰ τοθ εϊ-
  δους την οργάνωσιν την είχαν
  αί έλληνικαί φυλαί. Την είχαν
  άρά γε καί οί άρχαϊοι Μινώοι, ή
  μήπως την είχαν παραλάβει άπό
  τούς προηγουμένους κατακτητάς,
  τού; όΐΐοίους έγνώρισαν, τούς Ά
  χαιοώς; Είς ττ^ν τελευταίαν αυτήν
  υπίί)εσ<ν μόΤς όδηγε^ καί μάς ένί σχύει καί κάτι άλλο. Τό μεγαλύ τερον δωμάτιον τοΰ πρώτου συγ κροτήματος, τοΰ εδρισκομένου άμέ σως μετά τό ιερόν, έχει τόν τύ πον τοδ έλληνικοΰ μεγάρου, τό οποίον είς την άλλην Έλλάδα μεταξυ των άχαϊ<ών φύλων ήταν συνηθέστατον. Μήπως λοιπόν έδώ έχομεν Μινώους άναμίκτου; μέ Άχαιούς άφομοιωθέντας ή συνενω θέντας μέ τούς παλαιούς κατοίκους έν τή άπβλπισία των πρό τοθ φο βεροΰ έχθροΰ; Είνε δέ γνωστόν, δτι καί είς τα Γουρνιά παρετηρήθη είς με ρικά υστερώτερα άπό τόν άλλον συνοικισμόν κτίσματα ό μεγαροει δής τύπος, καί ορθώς σιινεπέρανε ό Οεΐΐηαηη, δτι πρόκειται περί επιδράσεως άχαϊκής. "Ισως την ιδίαν περίπτωσιν νά έχωμεν καί έδώ. Πάντως τό ζήτημα τουτο θά λυθ$ άπό την συνέχισιν των άνα σκαφών καί άπό την μορφήν, την ίποίαν θά έμφανίσουν καί τα υπό λοιπά τοΰ συνοικισμοθ τμήματα ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η 2ΒΗ ΝΥΚΤΕΡΙΝΑ Ι Α Ή συνοικίαι κάθε βράδ» μετα- φέρεται έξω άπό τόν αύλόγυρον. Είνε αύτό ένα άπό τα προσφιλέ στερα εθιμα τοΰ θέρους. Άλλά καί τα γραφικώτερα. Ένώ τόπρώ- το τέταρτο τής Σελήνης κατεβαί νει σιγά—σιγά πρός τή δύση, δίδει καί πέρνει Ικεΐ τό κουβεν- τολό'ι. Έμπρός καί γύρω άπό την χαρακτηριστικήν έξώπορτα μέ τόν παλαιόν καμπυλωτόν ρυθμόν—κά· τι μεταξύ βυζαντινοθ τρούλλου καί άραβικής κρήνης—βρίσχετε δλους τούς συνοικιακούς τύπους. Δέν λείπει ουτε 6 βετεράνος τοθ καν· τουνιοθ — έπαγγελματίας μέ τόν ίδιο, αίώνιο πάντοτε κύκλο έργα σιών—οδτε τό τσόκαρο, άλλ' ουτε καί ή έξειλιγμένη δεσποινίς. Μέ σα είς τάς φωτοσκιάσεις τής σελή νης κινοθνται κόσμοι καί κόσμον. Παρελθόν καί παρόν—παρόν καί μέλλον: Μέ τόν παλαιόν καλόν και ρόν γελοΰν. ύποκριτικά τα μάτια τοθ καινούργιου... Έν πάση περι πτώαει ή γλώααα τής συνοικίας δουλεύει ώρες. Τί λένε οί «έξωμάχοι» αύτοι τής πόλεως—άν λάβωμεν 6π' δψει δτι κάτι τέτοιο συμβαίνει την ι¬ δία στιγμή στήν αύλή ή την τα- ράτσα τοθ χωριάτικου σπιτιοθ; Πολλά καί διάφορα. Ηαληά καί νέα. Ό συλλέκτης λαογραφικοθ δ λικοΰ θά έσημείωνεν έδώ έξαιρε Η ΠΡΟΣΕΧΗΣ ΑΦΙΞΙΣ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Είς την Θεσσαλονίκην, ώς γνωστόν, ύπάρχει μεγάλη Κρητική παροικΐα, άνθοϋσα, προοδεύουσα συνεχθς, δρώ· σα ποικιλοτρόπως είς δλα τα πεδία. Την άπαρτίζουν πολυ πληθεΐς έκλεκτοί Κρήτες των οποίων ή συμβολή είς την ανάπτυξιν τής Μσκεδονικής πρωτευούσης είναι μεγάλη. Διότι οί Κρήτες διεκρίθησαν ευθύς έξ άρχής καΐ έ'δαχαν τόν τόνον καί την σφραγίδα τής δημιουργικής δράσεώς των καί είς την κοινωνικήν καί είς την εμπορικήν καί είς την επιστημονικήν καί την πο¬ λιτικήν ζωήν τής πρωτευούσης τής Βορείου Ελλάδος. Καί ετσι ώ-ρέλησαν τόν τόπον τής νέας εγκαταστάσεως των άφ' ενός καί έτΐμησαν καί τό δνο μα τής γενετεΐρας των Κρή¬ της άφ' ετέρου. Τώροτ, οί καλοί αύτοι Κρή¬ τες, απεφάσισαν νά όργανώ- σουν μίαν ομαδικήν επίσκεψιν είς την νήσόν μας, είς τόν τόπον τής γεννήσεως των. Καί θά ευρίσκωνται είς την πόλιν μας την 26ην τρέχοντος μηνάς διά νά έπΐσκεφθοθν α¬ κολούθως την Μεσσαράν, τάς αρχαιότητάς, τό μουσεί¬ ον, τα άξιοθέατα, καί έπειτα τό Ρέθυμνον, τό Άρκάδι, τα Χανιά καί διαφόρους άλλους ίστορικούς τόπους τής μέγα λονήσου. Θά έλθουν νοσταλ- γοΐ, είς έ"ν όμαδικόν προσκύ· νημα πρός την γενέτειραν. Θά έλθουν διά νά ίδουν τούς φιλτάτους των, τούς συγγε- νεΐς, τούς φΐλους, άγαπημέ- να των πρόσωπα, διά νά άν- τιληφθοϋν τάς προόδους πού συνετελέσθησαν είς την Κρή¬ την κατά τα διάστημα τής άπουσΐας των, διά ν' άνα- πολήσουν τό παρελθόν, την παλαιάν των ζωήν, τα παιδι- κά των χρόνια πολλοΐ, διά νά άναπνεύσουν τόν άέρα τής Κρήτης, διά νά ζήσουν αέσα είς τό περιβάλλον της μέ τούς θρύλους τής μακράς δσον καί λαμπράς ίστορΐας της, διά νά άναβαπτισθοθν είς τό ήρωϊκόν πνεθμά της. Καί άκόμη, έρχονται διά νά φέρουν τόν χαιρετισμόν τής Βορείου Ελλάδος πρός την Κρήτην μέ την οποίαν συνδέ- εται μέ κοινά ώραΐα (δανικά κσί ύψηλά ίδεώδη. Έρχονται μέ τόν ενθουσιασμόν πού γεννδ ή βαθεΐα καί μεγάλη άγάπη. Κσΐ πρέπει νά γίνουν δεκτοΐ μέ ανάλογον ενθουσια¬ σμόν έκ μέρους τοϋ ΚρητικοΟ λαοΟ. Πρέπει νά γίνουν δε· κτοί ώς έκλεκτά τέκνα τής Κρήτης, ώς άδελφοί, ώς άν- θρωποι πού τιμοϋν τό Κρητι¬ κόν δνομα είς την άλλην Έλ¬ λάδα, πού δέν λησμονοϋν την γενέτειραν των, πού άποτε- λοθν συντελεστάς προόδου 'καί πολιτισμοθ, τοθ πολιτι σμοΟ τής νεωτέρας Ελλάδος... τικές έττιτυχίβς: Άλλλ μόνον αύ τος; Καί 6 κύινωνιοΧόγος οέΛΐ θά συμμετεΐχε χωρίς ώφελήματα εις τό νυκτερινό αύτό συνέδριον των άντιπροαώπων τής αυνοικιακής ζωής—διότι περί συνεδρίου πρό κείται: Κρίνονται τα πάντα έδώ. Τα άτομα σκιαγραφοΰνται ε¬ πί τη' βάβει των πράξεών των άλλά καί των . πράξεων τή; ίπο —ΤΙ τα θέλεις κερά Μαρία μου. Ό κόσμος έχάλααε. —Δέν πρέπει δμως νά χαλοΰν μαζί μέ τόν κόσμο καί οί άνθρω ποι. Τό σωστό, σωστό. —Δέν σοθ λέω, έτσι είνε "Ελα δμως νά πή"; σ' εκείνον έκεϊ νά μή κάνη 8,τι καί ό άλλος. Βασι- λεύει κερά μου σήμερα... μα'ιμου- δισμός. Μετ' ολίγον έπεμβαίνει ό παροι μιολόγος. Αύτός τα λύει δλα μέ παροιμίες. Άπό την παληά έπο¬ χή κατά την κρίαι τού έπικρα- τεΐ ή ϊδια ήθική. Οί ίδιοι 4ν θρωποι δημιουργοθν τίς ϊδιες κα- ταστάσεις. Τα άποτελέσματα εί¬ ναι τα Ιδία σ' δλας τάς εποχάς". Μόνο πού ποικίλλει δ βαθμός εν¬ τάσεως ή αυξήσεως των μορφών καί των γεγονότων «πό έποχή σέ έποχή. —Αύτά τα λένε στόν κλήδονα κύριέ μου. Σήμερα μάς τα έξηγεί δλα ό κινηματογράφος; —Ό κινηματογράφος; —Μάλιστα ! Δέν εϊδετε τό τελευταϊο έργο; Τό παιδί χάνει τή μάννα καί ή μάννα τό παιδί. Τό κορίτσι ζρίοχει την τύχη τού μονάχο... Έξέλιξι —αύτό είνε!... Ό έπίλογος έρχεται άπό -,τήν δεσποινίδα μέ τα παιχνιδάρικα μάτια. Καί με τί πνεθμα! Άλλά καί μέ τί αύθεντία! Είπαν δτι τό ξεπόρτισμα αυνε- τέλεσεν είς την ανατροπήν των δρων τής συνοικιακής ζωής. Καί δέν είχαν άδικον. "Εξω άπό την πόρτα 3λα φαίνονται ελευ¬ θέρα. Έννοείται δμως δτι δέν λείπει άπό αυτήν την ελευθερίαν, ή αύστηρότης. θά υπάρξη στιγμή πού δ παληός καλόςκαιρός θά ά- κονίση τα δόντια τού. θά έλέγξη την «έξέλιξι» καί είς τό τέλος θά τής κατεβη" 'άγ'ριοπαράξενα. Ά- ποτέλεσμα: Άπό τό έθιμον των πρό τίς έξωθύρας νυκτερινήν συγ- κεντρώσεων δέν θά λείψη καί κά- ποίος ήθοπλαστικός σκοπός: Ή έξώπορτα ποίος ξέρει άν δέν συντελέση νά μή γίνη μεθαύριο διά μίαν άκόμη φοράν δρα"μα, τό ξεπόρτισμα. ΑΣΝΟΔ-ΑΙΟΣ ' Οί ψεκασμοί. Αναγνώστα! μας έξ Άμα- ριονοθ Πεδιάδος μβς γράφουν παραπονούμενοι δτι τα συ- νεργεΐα πρός καταπολέμησιν τοθ δάκου δέν μετέβησαν ά¬ κόμη είς την περιφέρειαν των πρός ψεκασμόν των έλαιοδέν- δρων των οποίων ή καρπο· φορΐα είναι σημαντική. Καί έκδηλώνουν άνησυχία διά την καθυστέρησιν αυτήν. Ή άνη- συχία των δμως δέν δικσιο- λογεΐται. Τα συνεργεΐα θά περιοδεύσουν ολόκληρον την επαρχίαν Πεδιάδος σΰμφω- να πρός ληφθείσαν απόφα¬ σιν. Θά μεταβοθν έπομένως καί είς Άμαριανό, ώς γνω¬ ρίζομεν. Άλλά, αί διαβραχαί γίνονται τώμα είς τα χαμηλό- τερα καί θερμότερα μέρη δ¬ που ύπάρχει καί μεγαλύτερος κΐνδυνος εμφανίσεως τοϋ δά¬ κου. *** Τό Μουσείον. Άπό προχθές ευρίσκονται είς την πόλιν μας ό καθηγη- τής τοθ ΠολυτεχνεΙου κ. Σοφι- ανόποολος καί ό ζωγράφος κ. Βαπαλουκάς, ελθόντες διά την μελέτην τής έξωτερικής διακοσμήσεως τοΰ νέου μου· σεΐου μας διά τοιχογραφιών. Διά τό ζήτημα τοθτο έπίσης συνεστήθη υπό τής Κυβερνή¬ σεως δωδεκαμελής Έπιτροπή άπό μηχανικούς, άρχιτέκτο· νας, καλλιτέχνας καί αίσθη- τικούς, ή δποία καί έπελή- φθη τοθ έργου της. Άποδει- κνύεται έτσι τό ιδιαίτερον κυβερνητικόν ενδιαφέρον διά την 'μεγαλοττρεπεστέραν καί καλλιτεχνικωτέραν εμφάνισιν τοθ ΜουσεΙου μας καί γεννά¬ ται ή πεποίθησις δτι τό Μου σεΐον αύτό θά καταστή πράγ ματι μνημειώδες. Πιστώσεις αλλωστε διά την ανέγερσιν καί άλλων πτβρύγων έχορη· γήθησαν καί σχέδιον έξωραί· σμοΟ δλων των πέριξ χώρων ύπάρχει, άπό πάσης απόψε¬ ως όρτιον.
  Ν ι
  Ι ι
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  (θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμε
  ρον ώρα ι.Ομ. μ. τό άριστούργημα
  τοΰ κινηματογράφου: «ΠΥΡ» τοΰ
  μεγάλου συγγραφέως Ζακ ντέ
  Μπαροτσέλλι.
  θερινός «ΑΠΟΛΛΩΝ».—Σήμε¬
  ρον τό μεγαλύτερον κινηματογρα
  φικόν γεγονός: «ό Πειρατής.» Μέ
  την Φραντζέσκα Γκάαλ. Άτέλειαι
  δέν ίσχύουν.
  Άριθμ. 435
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Άναβληθέντος ΠλειστηριασμοΟ
  Ό Συμβολαιογράφος Πύργου
  Κρήτης Άλέξανδρος Μιχαήλ Έ
  ληώτης έν Πύργφ Κρήτης κατοι
  κοεδρβύων
  Δηλοποιώ δτι,
  Ό διά τοθ 6π' αριθμόν 11034
  τής δωδεκάτης Ίουνίου τοθ Ι
  τους 1934 προγράμματος τοθ τέ¬
  ως Συμδολαιογράφου Πύργου Κρή
  της Νικολάου Σταύρου Πετρομι-
  χελάκη, περίληψις τοθ όποίου ε¬
  δημοσιεύθη είς τό ΰπ' αριθμόν
  38^7 τής 16ης Ίουνίου ίδίου 2
  τους φύλλον τής έν Ηρακλείω
  εκδιδομένης εφημερίδος «Άνόρ
  θωσις» προκηρυχθείς δημόσιος ά-
  ναγκαστικός πλειστηριααμός, τή
  έπισπεύσει τής έν Αθήναις έδρευ
  ούσης Έθνικής Κτηματικής Τρα¬
  πέζης τής Ελλάδος, κατά τοθ ό
  φειλέτου Μιχαήλ Κωνσταντίνου
  Κοκολάκη κατοίκου Άγίας Βαρ
  βάρας Μίνοφατσίου, των έν τώ
  εΐρημένψ προγράμματι άναφερο-
  μένων άκινήτων, άναβληθείς ένε¬
  κεν νομίμων λόγων, γενησεται
  συμφώνως πρός τούς δρους τού
  είρημένου προγράμματος κατόπιν
  τής ύπ' αριθμόν 275 ένεστώτος
  Ιτους αποφάσεως τοθ κ. Προέδιου
  των έν Ηρακλείω Πρωτοδικών
  την 24ην Ιουλίου ένεστώτο; Ιτους
  ημέραν Κυριακήν καί ώραν 10—
  12 π. μ. ενώπιον έμοθ ή τ&Ο νο-
  μίμου άναπληρωτοθ μου καί έν
  τω ενταύθα καί παρά την συνοι
  κίαν «Έπανωχώρι» κειμένω Συμ
  βολαιογραφείψ μου ϊδιοκτησία
  των κληρονίμων Γεωργίου Παπά
  δάκη, ίνθα καλοΰνται οί βουλό¬
  μενοι νά πλειοδοτήσωσιν. Εγέ¬
  νετο έν Πύργψ Κρήτης σήμερον
  την Ικτην (Η) Ιουλίου τοΰ ετους
  χιλίοστοθ έννεακοσιοστοΰ τριακο
  στοθ όγδίου (1938) ημέραν Τε
  τάρτην καί έν τφ ενταύθα καί
  κατά την θέσιν «Έπανωχώρι» κει
  μένφ Συμβολαιογραφείω μου, ΐδι
  οκτησία των κληρονόμων Γεωργί
  ου Παπαδάκη, δι1 ήν εϊσπρακτέα
  τέλη καί δικαιώματα ?ραχμαί έ
  κατον πέντε (105) καί υπεγράφη
  παρ' εμού.
  Ό £»Συμβολαιογράφος Πύργου
  Κρήτης
  (Τ.Σ. 'Αλέξ. Μιχ. Έληώτης
  Άκριβές αντίγραφον, έν Πύργψ
  Κρήτης αυθημερόν.
  Ό Συμβολαιογράφος Πύργου
  Κρήτης.
  'Αλέξ. Μιχ. Έληώτης
  Άπό τού Ορόνου ,
  __—_ ^
  είς την λαιμητόμον.
  <=» Μ Ι Α Ι Γ Α Ι Ι Κ Π Η στί|λη Τού ώραιόκοσμου. ΒΑΣΙΔΙΣΣΑ "~- *-*------~ ΘΕΡΙΝΟΣ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ΣΗΜΕΡΟΝ ό Γσλλικός νσυ- τικός Κολοσσός: Τοΰ μεγάλου συγγρα- φέως: ΖΑΚντεΜΠΑΡΟΝΤΣΕΛΛΙ Π ρωτα γω νιοτοΰν: οί άσσοι τής Γαλλικής κινηματογραφίας: ΕΝΤΒΙΣ ΦΕΓΙΕΡ ΒΙΚΤΩΡ ΦΡΑΝΣΕΝ Έκτός προγράμματος Ζουρνάλ. ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ Ο ΣΟΟΥΔΑΣΤΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΑΣ Μέ τί>ν
  Άντόλφ Βόλμπρυκ
  Μ») Την
  Δωροθέα Βήκ.
  ♦22ον
  π—ε—Μεειε—εΒ
  Ευτυχία καί άγωνία μσζί
  έκαναν την καρδιά της νά γορ
  γοκτυπςτ καθώς ένοιωθεν, υ-
  στερ' άπό τόσους μήνες, έ'νσν
  άνθρωπο, ενα φ(λο ποΰ τής
  έ'φερνε κάποιο μήνυμα κσΐ κα¬
  θώς δέν«»μποροΰσε νά κατα-
  λάβη σύτό τό μήνυμα. Ή ά-
  νησυχίσ της άπό στιγμή σέ
  στιγμή έμεγάλωνεν. Άπό τή
  μιά στιγμή στήν άλλη έφοβό-
  ταν μήπως προδοθή.
  "Ισως ό Μισονί αντελήφθη
  την ταραχή της. Πάντως έθυ·
  μήθηκεν έπικαίρως δτι εΐχε νά
  επισκεφθή καί άλλα κελλιά
  φυλακισμένων. Καί έβγήκεν
  αποτόμως μέ τόν άγνωστο,
  λέγοντας πρΐν φύγη δτι όπωσ
  δήποτε θά έξαναγύριζεν.
  "Οταν εμεινε μόνη, ή Μα¬
  ρία—Άντουανέττα τα πόδια
  της δέν την έβαστοθσαν. Έκά
  θισε στό κρεββάτι, έκρυψε τό
  πρόσωπό της στά χέρια της
  καί έποοσπάθησε να -συγκεν¬
  τρώση τίς ίδέες της. Απεφά¬
  σισεν άν έξαναγύριζαν οί δυό
  επισκέπται, νά φανή πιό δυνα-
  τή, πιό προσεκτική καί νά πα-
  ρατηρήση καλά κάθε νεύαα
  καί κάθε κΐνησι. Καί πραγμα-
  τικά έξαναττήγαν. Πάλι άντή-Ι
  χησσν τα κλειδιά πάλιν έμ-
  πήκεν ό Μισονί μέ τόν Ρου
  ζεβίλ. Τώρα ή Μαρία—Άν¬
  τουανέττα ήταν εντελώς κυ-
  ρΐα των νεύρων της. Ένω έ-
  μιλοθσε μέ τόν έπιθεωρητή, έ-
  παρατηροΰσε τόν Ρουζεβίλ μέ
  περισσοτερη ήρεμία μέ περισ-
  οότερη προσοχή, μέ περισσό-
  τερη όξυδέρκεια. Κι' έξαφνα
  άπό κάποιο νεθμά τού εκατά¬
  λαβε πώς ούτος εΐχε ρίξη κά
  τι πΐσω άπό την— σβυσμένη
  πάντα —■ θερμάστρα. Ή καρ¬
  διά της επήγαινε νά σπάση.
  Ή άνυπομονησΐα της νά δια-
  βάση τό μήνυμα έκαναν τα
  δευτερόλεπτα νά τής φαίνων¬
  ται χρόνια. Μόλις έφυγαν οί
  δυό επισκέπται, ή φυλακισμέ'
  νη μ,έ μεγάλη έτοιμότητα πνεύ
  ματος έστειλε ξοπίσω τους
  τόν χωρωφύλακα κ' έπειτα
  την ύπηρέτρια μέ έ'να όποιο
  δήποτε ποόσχημα. Κ' έπωφελή
  θη έκείνης της μοναδικής στιγ-
  μής δπου έμεινε χωρίς έπιτή-
  ρησι γιά νά σκύψη καί νά άρ
  πάξη τό αντικείμενον πού εΐ¬
  χε ρίξη ό Ρουζεβίλ. Τί; Ένα
  γαρύφαλλο μονάχα; Άλλά
  δχι, μέσα στό γαρύφαλλο ?)
  ταν κρυμμένο £να σημεΐωμα.
  Τό έξεδίπλωσε κι' έδιάβασε:
  «Προστάτισσά μου, δέν θά
  σδς ξεχάσω ποτέ, θά άναζη
  τήσω τιάντα τό μέσον γιά νά
  μπορέσω νά σάς δεΐξω τόν
  ζήλό μου1 άν χρειάζεσθε τρια
  κόσια £ως τετρακόσια λουδο-
  βίκεια γιά έκείνους πού σάς
  περιστοιχΐζουν, θά σάς τα
  φέρω την έρχομένη Παρα-
  σκευ'ή».
  (συνεχίζεται)
  Εάν τό άνάστημά σας
  δέν είνε κανονικόν.
  Τί ένδιαφέρει εάν είσθε γυναϊ·
  κα μικροθ άναστήματος' 'Υπάρ-
  χούν γυναΐκες μικροσκοπικές πού
  έν τούτοις φαίνονται μεγάλες..
  Ή όπτική άπάτη παίζει σπουδαΐο
  ρόλο είς αύτη την περίπτωσι. Μπο
  ρεϊ μία γυναΐκα νά είνε μόλις
  ένάμισυ μέτρο κα'ι νά μην φαίνε
  ται κοντή παρά δταν μόνο θά
  ευρίσκεται πλάι σέ μία γυναΐκα
  ύιτερβολικά ΰψηλοθ άναστήμα
  τος, εάν ξεύρη νά χρησιμοποίη¬
  σις την σιλουέττα καί την γραμ-
  μή της
  | Ύπάρχουν μερικοι κανονες αί
  Ι σθητκήο, τοϋς όποίους δέν θά
  επρεπε ιτοτέ νά παραβή μία γυ·
  ( ναϊκα μικροθ άναστήματος. Μην
  άτΐελπίζεσθε εάν δέν είσθε 1 μ.
  ,70. Μία γυναΐκα δέν Ιχει άνάγ-
  ' κη νά είνε μεγάλου άναστήμα¬
  τος. Τό μεγαλοπρεπές είδος δέν
  είνε διόλου τής μόδας. Τίτΐοτε
  χαριτωμένο άπό μία μικρόσωμη
  γυναΐκα πλάι σ' Ενα ύψηλού ά¬
  ναστήματος σύζυγο, δπως καί
  μία ιιητέρα είς τόν βραχίονα
  τοΰ υ'ιοΰ της πολύ ύψηλοτέρου
  άναστήματος άπό εκείνην...
  Ιδού μερικές φροντίδες πού
  θά σδς κάνουν νά φα'νεσθε με¬
  γαλυτέρου άναστήματος: Νά κτε-
  νίζεσθε πρός τα επάνω, ακολου¬
  θούσα την παροΰσα μόδα ή δ-
  ποία μαζεύει τίς μττσΰκλε,ς .είς
  τό επάνω μέρος τής κεφαλής
  πραγμα πού άφίνει ελευθέρα τα
  αύτιά καί άποκαλύπτει τό μέ¬
  τωπον.
  Νά Βάφεσθε έλαφρά" ϊνα πο¬
  λύ ζωηρό μακιγιάζ κάνει μία γυ
  ναΐκα να φαίνεται μικροσκοπική
  καί τής δίδει τό ϋφος μιας κου
  κλας.
  Νά κρατητε τό κεφάλι ύψηλά
  χωρίς νά σηκώνετΕ τό πηγοΰνι
  ποός τόν ούρανό, άλλά κρατών-
  τας τόν τράχηλο δσον τό δυνα¬
  τόν ΰψηλώτερα.
  Νά έπαγρυπνήτε είς τό νά 5ι-
  τηρήτε πάντοτε λεπτά ίσχύα δι
  τής γυαναστικής.
  Κα'ι ιδού πώς πρέπει νά ντυνι
  σθε. Νά φορήτε επανωφόρια τ
  όποΐα νά κουμπώνουν είς τό μέ
  σον Ιμπροσθεν.
  Νά προτιμδτε ένδυμασίες
  επανωφόρια μέ χαμηλούς γιακά
  δες
  Νά έπιμένετε δσο τό δυνατο
  είς τα μυτερά ντεκολτέ.,
  Νά υ'ιοθετήσετε φοΰστες ού;
  πολύ φαρδειές, πρό πάντων δι
  τό βράδυ.
  Τέλος, νά φορήτε μανίκια πά
  τοτε στενά είς τόν καρπό.
  Ιδού τί πρέπει νά άποφεύγετι
  Νά μην φορήτε ποτέ χαμηλά τα
  κούνια.
  Νά άποφεύγετε τα άμπιεσεμά
  δτι καί άν είνε: μονόχρωμα
  χρωματιστά, είς τούς ώμους,
  είς τα ίσχύα.
  Νά άποφεύγετε τα βραδυν_
  φορέματα μέ ντραπαριστές ζώ
  Νά έπαγρυπνήτε είς τό μήκς
  τής φούστας σας: ή πολύ μακρυ
  ές ή πολύ κοντές φοΰστες κον
  ταίνουν.
  Νά μην έκλέγετε καπέλλα πό
  λΰ ύψηλά: ϊσως αύτό νά δίδη άν
  στημα άλλά καταστρέφει τίς ά
  ναλογίες. Διότι μία γυναΐκα μι·
  κροϋ άναστήματος άλλά μέ κα·
  νονικές τις άναλογίες φαίνετα
  πάντοτε μεγαλυτέρα άπ' δ,τι ε*
  νέ Ποόβλημα πράγματι πολ
  σπουδαΐο.
  η Ντιστεγκέ
  Ο έρως εις την χώραν
  των χροοανθέμων.
  Η ΜΑΧΗ
  Υπό Κλώντ Φαρέρ:,
  12ον
  —· ....
  ■■.....■.....
  ~
  Έκτός Τράστ
  Τό θαλαμηγόν ά)π.
  ΆνσχαρεΙ έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν
  ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον,
  Πρατχτβρεΐον
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τπλίφ. 5-41
  Τό Μουσικόν συγκρότημα
  τού «Έθνικου»
  Άθρόος έσπευσε κα'ι χδές βράδυ ό καλάς
  χόομος νά απολαυάς είς τό «Εθνικόν» την
  θαυμασίαν ορχήστραν Μυρογιάννη κ«1 τό
  Χαβανέζικο ουγκρότημα Τάκη Κόκα.
  Ό βιοΐίστας τοΰ έκλεκτοΰ καί πρώτην
  φοράν έμφανιζομένου εί; Ηράκλειον έξαι·
  ρετικσΰ μουσικοΰ συγκροτήματος κ. Μώρος
  συνήρπασε καί ^γοήτευσε έν τή κυριολεξία
  μέ τάς έκτελέοεις το« τό κοινόν, όπως και
  τα τραγοΰδια τοϋ Χάβχνέζικου συγκροτή-
  ματος.
  Τα παταγώδη χειροκροτήμο(τα τοΰ κοι-
  νοΰ απετέλεσαν πραγματικήν έπιβράβευσιν
  των προσπάθειαν τής διευδυνσεως τοΰ «Έδνι
  κου», ποΰ εξησφάλισε κ«ΐ πάλιν είς τό κο-
  σμικόν Ηράκλειον ώρας πραγματικάς μου-
  οικΓι; άπολκύσεως καί άληθούς ψυχαγωγίας.
  ΧΑΡΙΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΣ
  Έπειδή ή άξιότιμος πελατεία μας δέν έπρόλα-
  βε νά έπωφεληθή τών' τιμών τού ΡΑΜΠΞ ΜΑΣ
  παρατείνομεν τούτον διά μίαν άκόμη έβδομάδα.
  Καί αί νέαι παραλαβαί μας μοντέρνων καί έ-
  ξαιρετικθν ύφασμάτων θά πωληθοθν είς τιμάς κό"
  στους χάριν διαφημίσεως.
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ
  ΧΡΙΣΤ. ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗ
  Πλατειά Στράτα
  -~
  Ο ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΟΣ
  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΠΕΛΛΒΝ
  Είς τό κατάστημα Πέτρου Μα-
  στρεκίνη παρά την Πλατείαν Βε¬
  νιζέλου καθαρίζονται δλων των
  είδών τα καπέλλα μέ εύσννβιδησί-
  *ν χαί ύ
  ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
  Εγένετο ή νέα παραλοβή των τόσων πεφημι-
  σμένων ρσδιοφώνων ΖΕΝΙΘ νέου τόπου, μπατα-
  ριών καΐ ρεύματος.
  Είδοποιοθνται οί δόσαντες παραγγελίας δπως
  σπεύσουν καί παραλάβουν πρΐν έξαντληθή τό στόκ.
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
  ΚΩΝ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ
  __Ναί! δνομα λίγο παράξενο,
  δέν είνε έ*τσι;
  __Όχι περιασότερο παράξενο
  άπό κάθε ίλλο. "Ωμορφο δνομα
  καί μάλιστα πολύ γυναΐκίστικο.
  Μιτσοΰκο, χτυπα στό αΐτί γλυ
  κά...
  Ό πλοίαρχος Φεργ^άν έπεδοκ;
  μασε:
  —Είμαι απολύτως τής γνώμης
  σας, κύριε Φέλτζ. Μιχσοθκο .. Μι
  τσού... Μ τσού... Ό ήχος είνε πό
  λύ γλυκϋς καί ή σημασία πολύ
  γλυκειά έπίσης... γιατί «μιτσού»
  γιαωνέζικα θά πή «άκτίς άπό
  μέλι».
  Ό μαρκήσιος Γιορισάκα έτο
  ποθετοθσε επάνω στόν δίσκο τό
  άδειανό φλυτζάνι τού:
  —Αί!.·· ναί, είπεν, «άκτίς άπό
  μέλι», άλλά καί, βταν τό γράφη
  κανείς μέ έ'ναν &λλο χαρακτήρα
  κινέζικο «μυστήριο».
  Ό Ζαν—Φρανσουά Φέλτζ έσή
  κωσε τα μάτια τού πρός τόν οί*
  κοδεσπότην. Ό μαρκήσιος Γιορι '
  σάκα έχαμογελοθσε καί άσφα
  λώς δέν Ικρυβε καμμίαν όπισθο
  βουλία κάτω άπό τό χαμόγελό
  τού ί
  —Έγώ, — προσέθηκεν άμέ
  σως, — λέγομαι Σαντάο, δνομα 1
  πού δέν σημαίνει απολύτως τί
  ποτε.
  Ό^Φέλτζ έκαμε την σκέψι: Γύρω ΟΤήν ΠΟλΐ.
  —Σαντάο;... ΜοΟ φαίνεται πώς----------------------------------
  ακουσα, πρό όλίγου, δταν ή μαρ-1 ή αύριανή έκδρομή τοϋ άρει-
  κησία Γιορισάκα σάΕς μιλοΰαε... βατικοΰ συνδέσμου προμηνύεται
  Ένα αύντοαο γέλιο προηγήθη έξαιρεηκά έπιτυχής
  ' ε ι » ι ι ε __ΤΑ ϊΑ· —«-**-. ΠπΛΚπ
  ΕΥΤΥΧΞΙΣ ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.-Ή
  ΔΊς Ευτυχία Σπ. Αλεξίου καί 6
  κ. Παναγ. Βουσβούνης ίμπορος
  αντήλλαξαν δακτύλιον άρραβώ-
  νος.
  θερμά συγχαρητήρια.
  ΘΑΝΑΤΟΙ.— Είς νεαρωτάτην
  ηλικίαν υπέκυψεν είς σκληράν
  μοίραν έν "Αθήναις δπου καί εκη¬
  δεύθη έν συγκινήσει ^ υπό των
  συγγενών καί φίλων καί πολλών
  ιδιαιτέρως Κρητών, ή Χρυσοϋλα
  Μ. Μυλωνογιάννη. _'Η μεταστάσα
  γνωστοτάτη καί συμπαθεστάτη έν
  Ηρακλείω, διεκρίνετο διά την
  αρτίαν της μόρφωσιν καί τα πολ.
  λά ψυχικά της χαρίσματα. Ή «Ά·
  νόρθωσις» συμμεριζομένη τό πέν
  θος των οίκείων της καί ιδίως
  τής άτυχοθς μητρός καί των ά-
  δελφών τής μεταστάσης, άπευθΰ·
  νει είς αύτούς έγκάρδια συλλυπη-
  τήρια, εύχομένη την έξ ϋψους
  παρααυθίαν.
  —Απέθανεν είς προβεβηκυΐαν
  ηλικίαν καί εκηδεύθη χθές έν συρ-
  ροή πολλοθ καί έκλεκτοΰ κό-
  σμου ή Σόφια Γουναλάκη. Ή
  μεταστδσα υπήρξε μία έκ των
  οίκοδεσποινών τής πόλεώς μας
  των διακριθεισώνπαλαιότερον^καί
  έκτιμωμένων υπό τής κοινωνίας
  μας^ διά τάς πολλάς άρετάς
  των. Είς τα τέκνα τής μετα-
  στάσης καί ιδιαιτέρως τάς οίκο·
  γενείας Κωνστ Μαρκατάτη ία·
  τροΰ, Μύρωνος Γουναλάκη ^ καί
  την κ. Ειρήνην Μιχελιδάκη, ή
  «Ανάρθωσις» άπευθύνει θερμά
  συλλυπητήρια.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Ό Φιλαν-
  θρωπικός Σύλλογος Κυρίων Ηρα¬
  κλείου εύχαριστεΐ θερμώς την
  οικογένειαν Μπουρνέλου, κατα-
  θέσασαν είς τό ταμείον τοΰ α¬
  νωτέρω συλλόγου δραχμάς τρια¬
  κοσίας είς μνήμην τής θείας των
  Στυλιανής Γιαγκομοίρου.
  (Έκ τοΰ γραφείου).
  δέν άκούσατε...
  —Τό δάσος Ρούβα καί ή σχε·
  τική διαδρομή άποτελοΰν άπό
  απόψεως φυσικών καλλονών κάτι
  τής απαντήσεως:
  — "£2! δχι!...
  Μιά σωστή Γιαπωνέζα δέν λέγει' τό άπόλυ'τα ενδιαφέρον.
  ποτέ τό δνομα τού άντρός της...· -Καί δχι μόνον διά τούς όρει-
  Άπό τόν φό6ο μή φανή άγενήςΚ. β*« ^ Ε^™* ^
  Παληό υπόλειμμα των παληών χούς συνειδητούς φυσιολάτρας.
  ήθών!... Ποτέ δέν δπήρξαμε πολύ — Οΰτε χθές δέν Ιλειψε τα
  φεμινιστικό έθνος. Τα παληά' μελτέμι καί συνεπώς καί τό ύ-
  χρόνια πρίν άπό την μεγάλη μι· 1 *°Φ6Ρτ6ν .τοΰ θερινοθ καύσωνος.
  ΛΚ ν ' - ^ '- ' ^ .1 —Εν τω μεταξυ καί είς την
  . ι_..λην Έλλάδα τό πολυθρύλητον
  Τό , κΰμα τοϋ καύσωνος ϋποχωρεΐ.
  —Γεγονός εύοίωνον διά τούς...
  μή παραθερίζοντας.
  —Αύτοκτονίατ καί αΰτοκτονίαι
  ταβολή τοΰ 1868, αΕ
  μας ήσαν σχεδάν σκλάβες.
  στόμα τοϋς τί θυμάμαι α*όμα,
  τό βλέπετε, τό στόμα τους μο-
  ναχά .
  χ
  Έγέλασε πάλιν καί μέ μέγα
  λην ευγένειαν έφίλησε τό χέρι
  τής γυναίκας τού. Ό Φέλτζ διέ-
  κρινεν έν τούτοις κάποιαν άδε-
  αυτήν την έποχή.
  —Άπό τόν Άγιον Νικόλαον
  ϊως τό Ηράκλειον καί τα Χανιά
  τάς τελευταίας ήαέρας είχαμεν
  «διαδοχικάς» αύτοκΐονίας.
  —Άλλ' δχει άποδειχθη τό πρό-
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Έκτίθεται είς μυστΐκήν δι'
  ένσφραγίστων προσφορών μει
  οδοτικήν δημοπρασίαν ή προ-
  μήθεια είς την Επιτροπήν
  Έκμεναλλεύσεως Ήλεκτρικών
  Εγκαταστάσεων Ηρακλείου
  50 τόννων ακαθάρτου πετρε-
  λαίου.
  Ή δημοπρασΐα θέλει λάβει
  χώραν είς τό Δημαρχιακόν
  Κατάστημα καί ενώπιον τής
  Έπιτροπής "Εκμεταλλεύσεως
  την 14ην Ιουλίου 1938 ημέραν
  Πέμπτην καί ώραν 11 — 12π.μ.
  Οί δροι συγγραφής υποχρε¬
  ώσεων εισί κατατεθεμένοι
  ίς τα Γραφεΐα των Ήλεκτρι-
  ών Εγκαταστάσεων Ήρα-
  λείου οπόθεν οί βουλόμενοι
  ιύνανται νά λάβωσιν γνώσιν,
  Έν Ηρακλείω τή 6 Ίουλί
  υ 1938.
  Ό πρόεδρος τής Έπιτρο¬
  πής Εκμεταλλεύσεως
  Μηνάς Γεωργιάδης
  ξιότητα ατήν κινησι αυτήν. Ο «φόρον τής έποχής αυτής είς την
  μαρκήσιος Γιορισάκα ασφαλώς δηαιουργίαν καταστάσεων καί γε-
  δέν φιλοΰσε κάθε μερά τό χέρι | νι*,α προυποθέσεων διά νά κατα
  τής Μιτσοΰκο.
  Άντιληφθείς ΐσως την έρευνη-
  τική ματιά τοΰ ξένου τού, ό μαρ-
  κήσιος, μέ ξαφνική πολυλογία
  έπέμεινε:
  —Ή ζωή, σ' έμας, Ιχει άλλά
  ξη τώρα καί σαράντα χρόνια!..
  Βεβαία, τα βιβλία σας Ιχουν έ
  ξηγήστ(, σέ σας τούς Εύρωπαί
  ούς, αυτή την μεταβολή. Άλλ*
  τα βιβλία τα έξηγοΰν δλα καί
  δέν δείχνουν τίποτε. Φαντάζεσθε
  άγαπηΐέ μαίτρ, ποία ήταν ή ζωή
  τής γυναίκας ενός «δαίμιο», τόν
  καιρό τοΰ παπποΰ μου; Ή δυ
  στυχισμένη έζοΰσεν αΣχμάλωτος
  είς τα βάθος ενός φεουδαλικοΰ
  πύργου... αίχμάλωτος, καί τό
  χειρότερο, δούλη καί αυτών των
  ύπηρετών της, — χών κυρίων σα
  μουράΐ (πολεμιστών), των οποί¬
  ων καί ό Ιλάχιστος θά έκοκκίνι
  [ε άπό ντροιτή 5ν άναγκαζόταν
  νά ταπεινώση τ ά δυό τού σπα-
  θιά μπροστά σ' 2ναν καθρέφτη.
  («Ό καθρέφτης είνε ή ψυχή τής
  γυναίκας, ο'πως τό σπαθί είνε ή
  ψυχή τοθ πολεμιατοΰ». Γιαπονέ-
  ζικη παροιμία)... στήν Γαλλία θά
  έλέγατε μπροστά αέ μία ρόκα.
  (συεχίζεται)
  κανεΐς μέ τό πρώτον είς
  την αύτοκτονίαν.
  —Μεγαλοπρεπής προμηνύεται
  ό έφετεινός πανηγυρισμός τής
  4ης Αύγούστου.
  —Ώς γνωστόν διά τόυ έορτα-
  σμόν αυτόν έμελοποιήθη τελευ¬
  ταίως καί είδικός ϋμνος.
  — Διά τόν ϋμνον προεκρίθη-
  σαν οί ώραΐοι στίχοιτοΰ κ. Τίμου
  Μωραιτίνη οί όποΐοι είχον δημο¬
  σιευθή πέρυσι είς τόν Αθηναϊκον
  τύπον. Τούς στίχους έμελοποΐησε
  ό άρχιμουσικός τοΰ ναυτικοΰ κ.
  Φρέν.
  —Ή έπιβατική κίνησις έξακο-
  λουθεΐ κατά τό μάλλον καί ήττον
  πυκνή: *
  —Φεύγουν ή έπιστρέφουν πολ-
  λοί.
  — Οί πρώτοι προορίζονται κυρί-
  ως διά λουτροθεραπείαν, οί δεύ-
  τεροι συμπληρώνουν τα θερινά
  ταξιδάκια άναψυχής
  —Έκτός τοθ «Έθνικοϋ Όραμα-
  τισμοΰ» ό οποίος είνε πιθανόν νά
  άναβιβασθή προσεχώς, ό παρ' ή·
  μΐν καθηγητής κ. Ηλ. Ξανθάκης
  εχει έτοίμην κα'ι θεατρικήν δια
  σκευήν τής «Όδυσσείας».
  —Ή διασκευή αυτή καθ" ά εί¬
  μεθα είς θέσιν νά γνωρίζωμεν,
  αποτελεί μίαν επιτυχίαν άπό έ-
  θνικής καί παιδαγωγικής από¬
  ψεως.
  — Τα άθάνατα 6'πη τού Όμή-
  ρου άποκρυσταλλώνονται καί έκ-
  λαίκεύονται τρόπον τινά μέ Βά¬
  σιν την αρετήν της φιλοπατρίαν,
  της θρησκείας καί τής οίκονε'-
  νείας. '
  —Πλήθος κόσμου παρηκολού¬
  θησε χθές την πρεμιέραν τού
  Πουλακακη: <ΠυρΚ Πρόκειται ώς έγράψαμεν καί χθές άναλυτικώς, περι έργου έξαιρετικοΰ. Ρίιτορτβρ ι ΚΙΜΟΝ Α. ΕΥΓΕΝΗ! Εΐώικίυβϊΐς επ) έπτ««τί- αν βίς τα ««θολογικά νο· Τ Π«Ρ«ίοις Δέχεται τούς πάσχοντας είς τό Ιατρείον τού όδος Ένοικιάζονται δύο δωμάτια με- ά κβυζίνας ήλεκτροφώτιστα καί έ δλα τα χρειώδη. Πληροφο Τάς Κυριακάς δωρεά ιϋ—12 β. μ. Τηλέφωνον 6—63 ζΙ τσ1 φ τσλία τ00 δι μ οοτοι σ τσι ται Φ ,ν Κο ΤΟ •"■^ΐ' νων ίδεών νορθώσεω τούτο ούδ ως ομωί μή θελήσ< Ό νέοι θολωμή· Ι κσί οί Γά κάλλος- < σΐρον έκεΐ ποκαλέσπ έρχεται ' ται ή ΧΑ< τρόττον ώ< 1828, θά Κουρφειρά πειδή, κ< κραν όμ τερικώς. δύο. Ό Έ* ό όδηγός, λοι πσρε περισσοτέι τα τιροσό άκτΐνας. Ό Βα; νίας' άνδ( λαθος! ά τος, φλύο μηρό^ σν βόλου Φρ δηλαδή ο< ταρσίαν κ δχιίτιανάς ϋαλον, άκ όδοΰ, Ιπε Ίνα Ιδη τ σπουδαοτ είχεν εμβ θήματά το είς τούς χ ΜΟΝΑ Λ ■ · *' Δι οσο τέλει "Ηδη ύ τα ^ α τ«Ρ(αν 6 ρ ΖΕ ΓΟΥΕΣΤ, ρΑΔΙ0Γ ΡΑ, ^ΓΑΛΑΙ Κοτ)μ0 ΚΩΐ
  ΑΝ0ΡΘΩΣ1Σ
  έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  34έον
  Ό ταπεινός έργάτης ούτος κατέστη ό κηδεμών
  τής δικαιοσύνης' διό καί ή δικσιοσύνη χον άντή
  μειβε μεγαλύνουσα αυτόν. Διότι τωόντι έν τώ δι-
  κσιώιιατι υφίσταται ά ιδιότης Ή Βσρσοβΐα δέν εΐ-
  νε πλέον δυνατόν νά εΤνσι Ταρταρική, ούδ' ή
  Βενειία Γοτθκή. Οί βασιλείς οί προσπαθοθντρς νά
  κάυουν τούτο χά^ουν τούς κόπους των καί την
  τιμήν των έν ταύτώ. Θάττον ή βράδιον, ή κατα-
  ποντιζομένη ττστρίς άναδύει κοΐ πλέει είς την επι¬
  φάνειαν. Ή Ελλάς άποκαθίσταται ή Ελλάς, ή Ι¬
  ταλία άποκαθίσταται ή Ιταλία Ή διαμαρτύρησις
  τοθ δικσιώματος κατά τοϋ άδίκου γενομένου εττι-
  μίνει διά παντός. Λαόο δέν κλέπτεται Οί όψηλοΐ
  ούτοι σφετερισμοΐ δέν έ'χουσι μέλλον ><Λέν άφαιροΰν ται άφ' ενός έθνους τα σηματα αύτοθ, ώς άφαιοοθν ται άφ' ενός μανδηλίου τα σήμεΐα τού είς δν ά νήκει. Ό Κουρφειοάκος, είνε πατέοα, δστις ώνομάζε- το «κύριος δέ Κουρφειράκος» Μ!α των έσφαλμέ- νων ίδεών πολλών Γάλλων, συγγοόνων τής παλι νορθώσεως τής δυναστείοις των Βουρβόνων, ήτον ή πεποίθησι;, ήν είχον είς τό μόριον Δέ. Τό μόριον τουτο ουδεμίαν έχει εννοιοτν. Επί τής έπαναστάσε- ως δμως τοσαύτη είς τό άθλιον τοθτο μόριον ύττό ληψις πεοιήπτετο, ώστε εκρίθη έπάναγκες νά κα¬ ταργηθή Καί 6 πατήρ λοιπόν τοθ Κουρφειράκου υή θελήσας νά μείνη κατά τουτο οπίσω, έκτοτε τό ποτοήτησεν. Ό νέος Κουρφειράκος ώμοίαζε κατά πάντα τώ Θολωμή. Καθώς πολλαί γυνσΐκες έ'χουν κάλλος τι έφήμερον, παρερχόμενον μετά τής νεότητος, διό καί οί Γάλλοι άποκαλοΰν δισβολικόν τό τοιοθτο κάλλος" όαοίως καί ό Κουρφειράκος εΐχε τάν οί στρον εκείνον τής νεότητος, δν ηδύνατο τις ν' ά ποκαλέση διαβολικόν κάλλος τοϋ πνεύυατος· παρ έρχεται δέ καί αύτό ακολούθως, καθώς παρέρχε ται ή χάρις τής μικράς γαλής, δταν αυξηθή Είς τρόπον ώστε, εάν τις ήκουε τόν Κουρφειράκον τοθ 1828, θά έλεγεν, «Ιδού ό Θολωμής τοθ 1817. Ό Κουρφειράκος λοιπόν ήτο καλάς καί άξιος νέος" έ- πειδή, καίτοι Εξωτερικώς τό πνεΰμά τού είχεν ά κραν όμοιότητα πρός τό τοθ Θολωμή, έσω τερικώς, ή δισφορά ύπήρχε μεγάλη μεταξύ των δύο. Ι "Ο Ένζολωράς ή"τον ό άρχηγός, ό Κομπεφέρης ό όδηγός, ό Κουρφειράκος τό κέντρον. Οί μέν άλ- λοι παρεΐχον φώς περισσότερον, αύτάς δέ ζέσιν περισσοτέραν τό βέβαιον είνε 8τι έκέκτητο άπαντα τα προσόντα κέντρου τό τε σφαιροει'ϊές καί τάς άκτϊνας. Ό Βαχορέλης ήτο φαιδρός καί κακοήθης νεα- νίας" άνδρεϊος μάλιστα, άλλ' όποία τρυπημένη κά- λαθος! άσωτος συμπίπτων μετά τής έλευθεριότη- τος, φλύαρος συμπίπτων μετά τής στωμυλίας, τολ- μηρός σομπίπτων μετά τής αύθαδείας. Ζυμη δια- βόλου Φρόνημα εύέξαπτον, Ταραχοποιάς φοβεράς, δηλαδή ουδέν άγαπών δοον μίαν £ριν, άν οχι άν ταρσΐαν κσί ουδέν άγαπών δσονμίαν άνταρσΐαν άν δχιέπανάστασιν. ΆεΙποτε πρόθυμος νά συντρΐψτιμίαν ϋαλον, ακολούθως νά χαλάση τό λιθόστρωτον μιάς όδοθ, Ιπειτα νά κατσλύση μίαν κυβέρνησιν μόνον ίνα ίδη τί τό άποβησόμενον Ένδέκατον ήδη έ'τος σπουδαστής. Ώσφραίνετο τα νομικά, άλλά τΐποτε' είχεν έμβλημα, «Ουδέποτε δικηγόρος1» Είς τα μα- θήματά τού εύρισκεν ύλην σατυρικών άσμάτων καί είς τούς' καθηγητάς τύπους γελοιογραφιών. (συνεχ(ζεται) Έγκυκλοτταιδεία -ε^~ι_Δ^ ι—^^» ^> ε*"1 ιιΐε»*1**"'—^ »*" ιΐειεΤ»*"1 ιι»ν~ ε*~ ι ^~ ι,^~ «*~ ι, ^ ι>* «Τ*" ι»...^*"
  IV"
  ■*" ε>_ι<*~ —»Γ*ε|Ι~»^./ ΑΓ έκείνους ποϋ δέλουν νά πλουτϊζουν τάς γνώσεις των. 'Από δλα δι* δλους ΤΑ ΕΝΤΟΜΑ ΜΑΣ ΑΠΕΪΛΟΥΝ Α.' Αί έντομολογικϊί μελέται π?ύ έγιναν τα τελευταία ε:η, άπο^ει- ανθρώπινον γένος κνύουν 6Ίί τό άπειλεϊται ενός άλόγου μέ την τχχύτητχ έ νός λέοντος». Ή γνώα,ν, θχ φανή δβλ εί; έ«ίνους πού ά γνοοΰν την καταπληκτικήν δύνα νισμόν των έντάμω άπό τρομειόν συναγω μιν άναπαραγίογίίς των διπτέριον ό οποίος γί, αόιών Ύπολογίζεται 2τι μί* μυΐ είς πολύ τικατασταθη' είς τόν άπό τό ..γένος των έντόμω/! Άπό Ι βλίον τού ποΰ ερχετχι δμω; ό κίνδυνος αύ μω;», δτι νεται καθ" ημέραν πλέον έκικίνιγα εις τάς αρχάς τοθ φθινοπώοου δυνος Μερικοΐ συγγραρεΐς, μάλι (ημπορεί νά δάηη ζωήν είς 720 στ* βεβαιούν δτι, εάν δ άνθρωπνς Ικατομμύρια άπογόνους. Ό κ. Χό δέν λάβη εγκαίρως τχ μέτρα χον {&νρ διευθυντάς τοθ άλλοτε έντομο- ς μέλλον θά άν Ι λογικοΰ γραφείου των Ηρωμένων όν πλάνη τη/ μχ; ΙΙολιτειω/ μας βεβαιοί είς τό βι «Ή άπειλή των έντό οί άπόγονοι μιάς τος, Δέν πρέπει νά λησμονοΰμεν μόνον κάμπης τοθ λάχχνου πού δπ τα Ι/τομα ύπήοξχν τα πρώ' ζυγίζει ϊι χιλιοστόν τοθ γρχμ· τα ζώντ* ειδή·, πού κατιίχτ]ΐαν ] μαρ'ου, ήιπ?ρο3ν νά φθάσου^ τό την γήν πρό 40 Ικατομμυρίων έ $'*£>% 820 δισε^ατομμυρίων τόν
  των! Ή μακρά αύΐή ζωή Ιπέτρε νων, ήτοι πέντε φοράς περΐσσό
  ψεν είς τό είδός των νά Ιξϊλ'χθή τερον άπό όλό<λη?ν;ν την άνθρω καί νά φθάση τόν τελείαν τϋπον' πότητα Εύτυχώς πού ή θνησιμό τού Ή φύσις ηθέλησε νά έξασφχ της είς τα Ινΐομα είνε άφάν λίση την ζωήν τού προίτατεύουσα ταστος Όιτωσίήπίτε, διά νά αύτό εναντίον των έχθρδν τού Τα έλθωμεν εις τού; έγγυτέρους πραγ κυριώτερα 5?γανα των έντόμων, ματικού; κινδύνους τα Ιντομα ή καρδία, ο£ πνεύμονες, ό στίμα μας άπειλοθν μέ την διάδοσιν χος, εχου/ τοποθετηθή κατά μή των ϊσθενειώ> καί την καταστρο
  κο; δλου τοΰ σώματ-,ς, πραγμα'φήν τής παρχγωγής Ό κίτρινος,
  ποϋ τα καθισΐά ίλϊχιατχ τρωΐά.
  Κανείς έκφυλισμός,
  την έκπλήοωσιν τοΰ
  διότι
  μετα
  προορισμοθ
  τ όν πεθαίνουν. Μερικαί ιδιότητος
  των μιμητικής τούς έπιτρέπουν νά
  ό έλώδη; κχΐ δ τυφοειδής πυρετός
  ή άσθένεια τοΰ ίίπνου, μευαδίδον
  ται άπό τα κουνούπιχ είτε τίς
  μυΐες. Αί συνέπειαι είνε τεράστι
  προσαρμόζωντχι πρός τό περιβάλ'αι. Άρκεΐ νά λεχθή δτι μερικοί
  λον. Έ-α εί 5ος πεταλοΰοε; των φυσιοδίφαι φθάνουν νά άποδίδουν
  β Ίνδιών, επί παραδείγμοίτι 2ταν δι
  πλώνουν τα πτερά των μοιάζουν
  «Τρείς μυί-
  φυα οδίφη;
  μέ φύλλα μαρα^ένα.
  γες, είπεν ό μέγας
  Λινναϊος, καταστρέφουν τό πτώμα
  την πτώσιν τής άρχαίας Ελλάδος
  είς τόν άνωφελή κώνωπα, φορέα
  των έλωδ'Β/ πυρετών.
  (συνεχίζεται)
  ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
  Δι* δσους θέλουν ν' άποκτήσουν
  ενα τέλειο και εύθηνό Ρσδιόφωνο.
  Μέ την ένοΐρξι τοΰ Ραδιοφωνικοΰ σταθμοΰ
  Αθηνών έφροντίσαμεν νά καταστήσωμεν προσι-
  τόν τό Ραδιόφωνο δι' όλας τάς τάξεις, δι' δλα
  τα κέντρα, δι' δλους έκείνους ποΰ θέλουν νά έκ-
  πολιτίσουν τό μαγαζί ή τό σπήτι των.
  "Ηδη διαθέτομεν ΡαδιόΦωνα δλων
  των τύπων άτιό 3 χιλ. δραχ. καί άνω,
  δι' δλα τα ρεύματα καί μίαν μόνον Μπα-
  ταρίαν 6 βόλτ.·
  ΖΕΝΙΘ-ΚΟΣΜΟΦΟΝ
  ΓΟΥΕΣΤΙ ΧΑΟΥΖ - ΧΙΣ ΜΑΣΤΕΡ ΒΟ'ΓΣ
  ΝΙΑΓΑΡΑ
  Επισκεφθήτε την έκθεσιν μας πρός
  τό συμφέρον σας. — Καθ" εκάστην Ρα-
  διακροάσεις.
  ΡΑΔΙΟΓΡΑΜΜΟΦΩΝΑ ■ ΔΙΣΚΟΙ - ΓΗΚ ΑΠ
  ΠΛΗΡΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ μέ ολα τα οργανα μβ-
  τρήσιως δι' επισκευήν παντός τυπβυ Ραόιοφώνων. Έλβγ-
  χος λυχνιών ύωρεάν.—'Εργασία απολύτως ήγγυημβνη.—
  Λυχνίαι άντιστάσβως—συμπυκνωταί.—Ύλικά κβραίας είς
  πλουσιωτάτην συλλογήν.
  ΜΕΓΑΛΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
  Κατ)μα Ήλεκτρολογίας-Ραδιοφωνίας.·
  ΚΩΝ. Ν. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ
  Πλατεΐα Βενιζέλου
  π ι
  ΜΗΝΥΤΟΡ
  ΜΕΓΑΛΟ ΚΟυΤΙ ΑΡΧ.20
  ΗΙΚΡΟ ΚΟΙΙΤΊ ΔΡΧ.1050
  Ή 4η Αύγούστου
  καί οί επαγγελματιαι
  Τό Έπανγελματικ^ν καί Βιο-
  τδχνικβν Έ«ιμδλπτάοιβν Ηρα¬
  κλείου άιτηΰίιινβ π^ος τόν κ.
  Δήμαρχον Ηρακλείου τό κάτωθι
  εγγρχφβνέν σχέσει μέ τόν επι¬
  κείμενον έορτασμ&ν τή; έπετείου
  τή; 4ης Αύγόΰστου:
  Κύριβ Δήμαρχε,
  Μ ή ί
  γβν πρός την βημαΐίαν αυτής
  λαμιτροτητα προσίιδομένου είς
  την εορτήν ταύτην τού ποοσιδιά
  ζοντο; λαϊκοϋ χαραχτηρος.
  Ταυτα έχον ύΐτ' βψει τό Διοικη
  τικόν Συμβούλιον τοΰ ήμετερου
  Έπιμελητηρίου προπλθίν, κατά
  την χθεσινήν αυτού αυνίδρίαν,
  ό ιθ
  ρ μρχ, __ __.....__
  Μετ» μήνα περίπβυ αυμπληροΰ είς τη"απβ·ρκσ7ν
  ται οιετία άφ' ή; άνέτβιλεν διά 'ν··ίντήν Λτ,,η^,.
  την 'Κλλάδα μα; α ζωογόνος "Η-
  ή * Αΰύ 193
  ; ζγ
  λιος τής *πς Αΰγού3Γου 193:
  . .· β'ΐΐ)« - .
  Υμιν την αιτοψιν τού νά αναλά¬
  βη « Δήμος, ώ; χα3ολική κοινω-
  ,.-,,-.. . ,^,^ . . ι νιχιι Όργανωσις, την πρι>τοβου-
  Η *η Αυγου3του 1936 αποτελεί λίαν 5^ τβν αετά τ^ ηρΖαίχ.
  δια την Έλλαδα κχΐ τους Πανελ | χούσπς έτιβληηκδηΐΓβ; είς λχμ
  ληνας Ιστορικόν σταθμόν, διότι πρότητα ^και λαϊκήν συμμϊτο·
  από τής χρβνολογίας ταύτης τα < χην έορτ«3μόν τής έιτετείοΰ τής πάντκ έν τή Πατρίδι μας ά νέ- 4ης Αύγούστοι». ζωογονήθησχν, όόπχσαι αί βχδη· Πεποιθβτες ότι συμμερίζεσθε λώσεις τής Έλληνικής ζωπς ήσθάν απολύτω; την άποψιν ταύτην θησχν την πνοήν τβϋ άνέμου τής ' τού Έπιμελητηρίβυ η ^ών, σπϊύ άναδηιιιβυργίας κ») παντοΰ ήρ- δομεν νά γνωρίσωμεν Υμίν δτι ------........' ------- "«δηλ» τα 4- τιθεμδθα άιτό τούδε μεθ' όλοκλή* ανορθωτικής ρου τής ήν έκ.ιοοσωτοΰμεν Έ- πρωτερνατών παγγελμχτικής κχί Βιοτεχνικής Τάξει):, είς την διάθεσιν Σας διά τβν προκείμενβν σκοπόν καί. Διατελούμεν μετ* έξαιρέτου τιμής. Ό Πρόεδρος Έμμ. Κοσμαδάκης χισαν να γίνωνται εκδηλα τα 4 ποτβλέσματα τή; προσπαθεία; των τοΰ τρίτου Ελληνικόν Πολιτι σμοΰ. Ή 4η Αΰγβύστβυ, τοιαύτην 1· βτορικην σημαίία·/ έχουσα διά την Έλλάία κ-χι τού; "Ελληνας, πρέπει νά έορτάζεται μϊ άνάλο- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ —Τό σημερινόν πρόγραμμα ΚΩΝΣΤ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ έν Βραχασίω Τθϋ ρχδιοφωνικοϋ σταθμβϋ. ,,. ,„ , ,„ , _ Ι Εί; τόν Ραδιοφωνικόν Στα8· Η Ενοριακη Επΐτροπεικ Βρα- μόν Αθηνών θα εκτελεσθή σημε ρον τό εξής πρόγραμμα: "ί1?α 7 μ. μ. Νετεωρολογικόν δελτίον — χοηματιστήριβν, 7 10 μουσικη άρχήστρας, δίσκοι, 7.45 συναυλία τρανουδιοϋ υπό τής δι· δοςΔεσύλλα, 8.15]διάλεξις υπό τής τοθ άίΐμ^ήστου Κωνσταντί- ι *■ Λόντβυ περΐ χρησιμοπβιήσε ως τού παιδικοΰ θεατρου, 8.30 χασίου τελεί την προσέχη Κυ ή Ι^ην Ίιυλίϊυ έ. Ι. καί ώραν 8—9 π μ. τα καθιερωμέ νόν ετήσιον άρχιερατικόν μνημό συνον 6πέρ αναπαύσεως τής ψυ χήί ι ν, ' 3» . . ως τού νού Ι. Σφακιανάκη- Αρχηγου των τρ5ίβ τβυ πέ^τε Ανατολικών Επαρχιών λΐ 1 Ανατολικών Επαρχιών λΐ κ«1 κόρνα μέ έκτελεστάς τβυς κατά τούς άπελευθερωτικούς ά |-<·. κ· Γκουβρίκο Κολάση καί γώνας 1866 καί 1878 τής ιδιαι¬ τέρας μας πατρίδος καί παρακα- λεΐ πάντας τούς τιμώντας την μνήμην αύτοϋ δπως παραστώσι είς τούτο. Ό Διευθύνων Άριστ. Βουρλάκης Τα μέλη Γεώργ. Βουργούρης, Ιωάν. Σπανάκης, Νικόλ. Μαρκάκης Άριθμός 9655 ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Ό Συμβολαιογράφο; Έυακλεί ου Εμμανουήλ Γεωργίου Καλυΐε ράκτςι; έν Άγίφ Μύρωνι κατοικοε δρεύων. Προσκαλω πάντας τούς"έ*χοντας τυχόν δικαιώματα ή αξιώσεις έπΐ τοθ έκ δραχμών εϊκοσι πέντε χι λιάδων (25 000) έκπλειστηριάσμα τος των ενώπιον μου χθές άναγκα στικώς τή έπισπευσει τής Έθνι κης Κτηματικής Τραπέζης τής Έλλάο'ος έν Αθήναις έδρευούσ^ς Ικποιηθέντων άκινήτων κϋημάτων τοθ καταδιωκομένου όφειλέτου Γεωργίου Ιω. Τζωρτζουλάκη κτη ιιατίου κατοίκου Πυργοθς Μαλεβυ ζίου καί επί τοθ έκ δραχμών 15 000 έκπλειστηριάσματος τώνήρ τημένων σταφυλών ΙπΙ των κτημά των τούτων κατά την υπ' αριθμόν έννέα χιλιάδες έξακόσια πεντή¬ κοντα τρία (9653) καί χθεσινήν χρονολογίαν έκθεσιν μου άναγκ*- στικοθ πλειστηριασμοϋ ί'/α έντός τής νομίμου προθεσμίας προσαγά- γωσιν ενώπιον τοθ άρμοδίου δικα οτηρίον παρ' ώ γενησεται ή κα τάταξις τούς τίτλους καί τα Ιγ· γραφα έφ' ών στηρίζουσι τάς άπαιτήσεις των καθ3 8σον πάσα έκπρόθεσμος προσαγωγή άπορρι φθήσεται. Έφ' οίς εγένετο ή πά ροθσα δι' ήν ελήφθη τέλος καί πρόσθετον ώς καί νόμιμον δικαί ωμα δραχμαί εκατόν πέντ& (105). Έν Άγίφ Μύρωνι Μαλεβυζίουκαί έν τω συμβολαιογραφείφ μου ϊδι οκττϊσία Γεωργίου Ιω. Μισυρλά- κη ή Χαιρετάκη σήμερον την τε τάρτην (4) Ιουλίου τοΰ ϊτους χίλια ένεακόσια τριάκοντα όκτώ (1938) ημέραν Δευτέραν καί υπε γράφη παρ' έμοθ τοθ Συμβολαιο γράφου Ηρακλείου. »* Ό Συμ,βολαιογράφος Ηρακλείου Εμμανουήλ Καλυτεράκη; "Οσοι είξεύρουν νά καπνίζουν, δσοι άπό πείραν ρουν νά άποφανθουν γιά Ινα καλδ σιγαρέττο.· Προτιμουν άσυζητητεί: μπο- ΤΟ ΝΕΟ ΖΑΠΑΝΤΙ Γι' αύτό ξαντλοθνται ετ* ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ τα σιναρέττα πολυτελείας Ζαπάντι Νο 15 έ- κάθε τόσο άπό τα πρατήρια καί περίπτερα. Αντιπροσωπείαι ΚαπνοβιομηχανΙας ΖΑΠΑΝΤΙ Λέκαν 9. μ. μ. Ρεσιτάλ τραγου διοϋ υπό τοΰ βαθυφώνου κ. Μου , 9.30 είδήαεις. 11.5 συμφωνική συναυλία τής όοχήστρας τής Υ.Ρ. Ε. υπό τοϋ κ. Εΰαγγελάτου. Πρό γραμμα 1 γαλήνη κβτΐαΐσιος πλοΰς εΐααγωγή τοϋ Μένδελαον 2 συμ φωνία ρέ τοΰ Μπετόβεν 3 ίσπα νικό καπρίτσιο τοΰ Ρίμσκυ Κοο σακώφ 4 «ίσαγωγή επί τριών έλ ληνικών θεμντων. Κατά τό διά· λειμμα τής συναυλίας θά μεταδο θοΰν α! τελευταίαι εΐδήσεις. 11. 15. έλαφρά μσυσική. —Δωρεά. Ό κ. Βασίλειος Παναγιωτά κης προσέφερεν είς τό Εθνικόν Πτωχοκομεϊαν εκλεκτόν φαγητόν (Ι οΐνον διά τό τεσαρακονθήμ: ρον μνημόσυνον τοΰ πατρός τού Φιλίππου Παναγιωτάκη. —Ή όδος 'Αγίου Νικολάου Νεαπόλεως. Άπό τής προχθές ήρχισεν ή σκυρόστρωστς τής έδοΰ 'Αγίου Νι κολάου—Νεαπόλεως. Ή όδός αυ τη πρΟΜίιται νά άίφαλτοστρωθιι ούτως ώστε νά έξυππρετηθί) κατά τόν καλύτερον τρόπον ή συγκοι- νωνία Λασηθίου—Ηρακλείου. ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. 1169 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Ό Δήμος Άγίου Νικολάου γνωστοποιεϊ δτι: Προκειμένου άση έν Άγίφ νά κατασκευ- Νικολάφ καί είς τό οίκο&ομικόν τετράγωνον 64 Δημοτικόν Μέγαρον περι- λαμβάνον: 1) ήμιυπόγειον εκ¬ τάσεως πεοίπου 296 τετοσγω- νικών μέτρων (13 καΐ 90X21,30) είς 8 θά κατασκευασθοθν I- χθυοπωλεΐα καί κρεοπωλίιΐα. 2) ίσόγειον είς δ περιληφθησε- ται Δημοτική άγορά εκτάσε¬ ως 714 περΐπου τετραγωνκών μέτρων (51 καί 40X13,90) καί 3) £να δροφον είς δν περιλη· φθήσεται αΐθουσα συγκεντρώ- σεων καί τελετών, διαμερΐσμα τα ΜουσεΙου καί Λαϊκάς Βι- βλιοθήχης καί Γραφεΐα Δή- μου προσκαλεΐ τούς βουλομέ¬ νους μηχανικούς ή άρχιτέκτο- νας δπως ύποβάλουν προσχέ- δια τοϋ Δημοτικοϋ τούτου Με- γάρου υπό τούς εξής δρους. 1) Τα προσχέδΐα θά υπο- βληθοθν έντός τοθ μηνός Ιου¬ λίου. 2) Τό υπό τοθ ΔημοτικοΟ ΣυμβουλΙου κρινόμενον ώς καλλίτερον θά βραβευθή διά δραχμών τριών χιλιάδων (3. 000) ό δέ συντάξας αύτό θά προτιμηθή είς την σύνταξιν τής δριστικής μελέτης έφ' δ- σον ήθελενάποδεχθή τούς υπό τοΰ Δημοτικοϋ Συμβουλίου κα θορισθησομένους δρους. 3) ΟΙ λοιποί έφ' δσον θά λάβουν μέρος είς τόν διαγω¬ νισμόν ούδεμιάς άποζημιώσε- ως δικαιοϋνται. Περισσοτέρας πληροφορίας ώς καΐ σχέδιον τοθ οίκοπέ- δου δύνανται οί βουλόμενοι νά λάβουν άπό τόν Δήμον Ά· γ(ου Νικολάου. Έν Άγίφ Νικολάω τη 5η Ιουλίου 1938. Ό Δήμαρχος Αγ. Νικόλαον Έμμ. Σκυβ«λ·ς
  1
  %
  1
  ι:
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Παρασκευης
  8 Ιουλίου 1938
  ΤΑ ΙΑΠΟΝΙΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ
  ΕΣΗΜΕΙΩΣΑΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΝ ΚΙΝΑΝ
  ΗΔΗ ΒΑ&ΙΖΟΥΝ ΣΤΑΟΕΡΩΣ
  ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΟΥΝΣΙΝ ΤΟΥ ΧΑΝΚΟΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Ιουλίου (τού· άντα
  ποκριτού μας). — Ίαπωνικής πηγής τη¬
  λεγραφήματα άναφέρουν ότι τα στρα-
  τεύματα τής Ίαπωνίας, εσημείωσαν
  καχά τάς τελευταίας ημέρας σημαντικάς
  επιτυχίας είς την Κεντρικήν Κίναν.
  προελάσαντα είς αρκετόν βάθος. Τα
  αύτά τηλεγραφήματα βεβαιούν ότι ό
  ίαπωνικός ατρατός συνεχίζων άνευ μ&-
  γάλης άντιστάσβως τοΰ έχθρού την προ·
  έλασίν τού, βαδίζει ήδη κατά τής νέ¬
  ας κινεζικής πρωτευούσης Χανκόου τής
  οποίας την κατάληψιν έλπίξει νά επιτύ¬
  χη έντός συντόμου σχετικώς χρονικού
  θιαστήματος.
  Αί δηλώσεις τοΰ κ. Τσάμπερλαιν
  ' την συμφωνίαν Ίταλίας-Άγγλίας
  Ο ΠΟΑΕΜΟΣ ΕΙΣ
  ΟΑ ΕΙΝΕ ΜΑΚΡΑΣ
  ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Ιουλίου (τοΰ άνταπο-
  κριτοΰ μας).—Σημερινά τηλεγραφήμα¬
  τα έκ Τόκιο άναφέρουν ότι οί έπίση-
  μοι ίαπωνικοί ^ύκλοι τονίζουν ότι ό
  πόλεμος θά συνεχισθή, όσον καί άν
  διαρκέση, μέχρι πλήρους έπιβολής τής
  Ίαπωνίας επί τής Κένας.
  Έκ παράλληλον» έκ Χανκόου αγγέλ¬
  λεται ότι ό στρατάρχης Τσάγ—Κάΐ—
  Σέκ είς προαφάτονις δηλώσεις τού ε¬
  τόνισεν ότι ό αγών θά είνε μακρός καί
  ότι ή Κίνα δέν Θά δεχθή ουδένα συμ¬
  βιβασμόν άλλά Ο' άγωνιοθή μέχρι τής
  οριστικάς καί πλήρους εκδιώξεως καί
  τού τελευταίου Ίάπωνος έκ τοΰ εδά-
  φους της.
  ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ Η ΠΡΟΕΑΑΣΙΣ
  ΤΩΝ ΕΘΗΙΚϋΝ ΠΡΟ! ΤΗΝ ΒίΛΕΝΟ!ΑΝ
  ί ΠΑΡΙΣΙΟΙ 7 Ιουλίου (τηλ)
  ι κώς).-Μετά την αποδοχήν τού
  άγγλικοϋ σχεδίου επί τοϋίσπα
  νικοϋ υπό των μελών τής επι
  τροπής μή επεμβάσεως ή αγ
  γλική κυβέρνησις απέστειλε
  χθές είς τάς κυβερνήσεις τής
  Βαρκελώνης και τοΰ Μποθργ-
  κος δύο άντίγρσφα τοϋ σχε¬
  δίου Ή απάντησις των άνα-
  μένεται ίνα τεθώσιν συντό¬
  μως είς εφαρμογήν τα άποφα-
  σισθέντα.
  —Ό κ. Τσάμπερλαιν προέ
  βη είς άνακοινώσεις χθές ενώ¬
  πιον τής Βουλής των Κοινοτή
  των διά τόν «ευτυχή έπίλο-
  γον» δπως εΐπε, των εργασι¬
  ών τής έπιτροπής μή επεμβά¬
  σεως. Είπεν έπίσης δτι μέχρι
  τής Πσρασκευής θά έχΓ) λη¬
  φθή ή απάντησις των κυβερ-
  νήσεων τής Ίσπανίας καί
  δτι αυτή θά άνακοινωθή αυ¬
  θημερόν είς την Βουλήν μετά
  τοΰ κειμένου τοθ σχεδίου. Έρ
  γατικός βουλευτής ήοώτησε
  τόν κ. Τσαμπερλαιν εάν μετά
  την αποδοχήν τοθ άγγλικοϋ
  σχεδίου θά τεθή έπίσης είς ε¬
  φαρμογήν τό άγγλο ιταλικόν
  κόν σύμφωνον.
  Ό κ. Τσάμπερλαιν απήν¬
  τησεν δτι δέν δύναται νά θεώ
  ρηθή άκόμη ώς διευθετηθέν τό
  ίσπανικόν ζήτημα. Καί δτι
  ή Αγγλικη Κυβέρνησις δέν
  δύναται νά έλθη είς πλήρη
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Ιουλίου (%ο3 άντα·
  πθκριτοΰ μας). —Τηλεγραφήματα πρός
  τ ό πρακτορείον Χαβάς άναφέρουν ότι
  ή προέλασις των έθνικών στρατευμάτων
  πρός την Ι·αλένθιαν συνεχί^εται. ΊΙ
  προέλασις είνε €ραδεία άλλά σταθερά.
  ΑΠΕΚΡΟΥΣΘΗ ΕΠΙΘΕΣΙΣ
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΕΠΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Ιουλίου (τού άνταπο-
  κριτού μας). — Κατά τα έκ Σαραγώ·
  βης τηλεγραφ·/«ιατα είς τόν τομέα τού
  Καστεγιόν οί έθνικοί άπέκρουααν σή¬
  μερον νέας άντεπιθεβαις τα ν κυβερνη-
  τικών. Αί προξενηθεϊτΛ'. εί: τούς κ» ■
  €ερνητικούς απώλειαι είναι βαρύταται.
  Έκ παρχλλήλου οί έθνικοί κατέλα¬
  βον την πόλιν Καστιγιόν ντέλ Κίστρο.
  ΤΟΗ ΕΦΟΝΕΥΣΕ 11011 ΗΡΝΕΙΤΟ
  ΝΑ ΤΟΥ ΑΠΣΗ ΤΗΝ ΚΟΡΗΝ ΤΟΥ!
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Ιουλίου (τού άντα-
  ποκριτού μας).— "Αγριον δράμα έλα¬
  βε χώραν σήμερον είς τόν Πειραια, ό-
  που κάποιος ονόματι Βέρδας έφόνευ·
  ος τα άκόλουθα ποσά:
  | Ό άριθμός 508695 δραχμάς
  400 000, ό άριθμός 798523 δρ.
  ΊθΟ.ΟΟΟ, οί άριθμοί 243360
  καί 114536 άνά 50 000, οί ά¬
  ριθμοί 194379, 772800, 81605
  καί 595976 άνά 25.ΟΟΟ κσί οί
  άριθμοί 345684, 532998, 5988,
  701935, 47042, 724452, 51210,
  67982, 96395 καί436148 άνά
  10.000.
  Σννεχισθείοης τής συνεδριάσε¬
  ως τοθ Δημοτικόν Συμόουλίου έ-
  ψί]φίσθησ»ν τα κάτωθι εισετι
  κονδύλια έκ τοΰ προϋπολογισμόν
  τοθ Δήμου 1938—39: Διά την
  αποπεράτωσιν τής κχτασκευής
  τοθ δικτύου υδρεύσεως των προα
  στείων Πόρου καί Χρυσοπηγής
  δρ 4Η5.000, διά την άποπεράτω
  σιν τής αντικαταστάσεώς τοΰ κτι ί
  στοΰ υδραγωγείου Αρχανών δρ.
  375 000, διά την αποπεράτωσιν
  τής κατασχευής τοΰ σωληνωτοΰ
  υδραγωγείου διά την μεταφοράν
  των υδάτων των πηγών «Κρθες
  Βρΰσες» δρ 120 000, διά την ά
  ποπεράτωσιν των άνεγειρομένων
  νέων δημοτικων σφαγείων δρ. 2.
  137.000, διά την αποπεράτωσιν
  τής κατασκευάς τοΰ νέου σωλη
  νωτοΰ δδραγωγείου Φορτέισας
  δρ. 17 500 διά την συμπλήοωσιν
  τού μ^άρο{) Άχτάρικα δρ. 1.
  300.000.
  Είς την ιδίαν συνεδρίασιν τού
  1 Δημοτικόν Συμβούλιον ένέκρι
  νέ πίστωσιν 35.000 διά τόν έ
  ορτααμόν τής 4 Αύγούστου Έ
  πίσης ενέκρινε τόν κανονισμόν
  τής οργανώσεως καί έφαρμογή;
  τ ου ΰβρομιτριχοθ συατήματος.
  Την τταρελθοΓσαν Τετάρτην
  έγινεν ή πρώτη συγκέντρωσις
  τής 1ης ομάδος των μαθητών
  τής Έθν. Νεολαίας. Είς την
  συγκεντρωθεϊσαν όμάδα εγέ¬
  νετο θεωρία ττερί τού πώς
  γινεται κανονικόν προσκλητή
  ριον και άναφορά. Σήμερον
  Παρασιευήν ώρανδ 1)2 μ. μ.
  καλείται είς συγκέντρωσιν είς
  τό οίκημα τού 'Εργατικοϋ
  Κέντρου ή (δία ομάς των μα
  θητών Διά διαταγάς τοΰ Δι
  οικητοΰ έντέλλονται άπαν
  τες οί Ένωμοτάρχαι καί Ύ
  πενωμοτάρχαι δπως εΰρίσκων
  ταιείς τα γραφεΐα τής διοικήσε
  ωςτήν προσεχήΚυριακήν ώραν
  10 30 π. μ. Δι' ετέρας διατα¬
  γάς έντέλλονται όπως παρου¬
  σιασθώσιν οί όμαδάρχαι την
  προσέχη Κυριακήν ε'ς τα γρα¬
  φεΐα τής οργανώσεως περί ώ¬
  ραν 11 π μ.
  ΝΕΑΙ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ
  Δι' αποφάσεως τή*ς Έπιτρο
  πής Διατιμήσεων αί τιμαί των
  αλεύρων καθορίζονται άπό
  σήμερον των μέν λευκών είο
  δραχ. 10.40 κατ' οκάν των
  δέ πιτυρούχων πρός 9 21 Αί
  τιμαί έξ άλλου τοϋ άρτου, ί
  σχυουσαι ό πό αυριον, καθορΐ
  ζονται είς δρχ 9.80 διά τόν
  λευκόν καί 8.20 διά τόν πιτυ
  ροθχον.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 7 Ιουλίου (τηλεγρ*-
  φικίος).—Σήμερον συνήλθε -βό διεθνές
  συνέδριον επί τοΰ ζητήματος των προ¬
  σφύγων. Ή ίδέα αυτού όφείλεται είς
  τόν κ. Ροΰζβελτ. Ωμίλησε πρώτος ό
  κ. Μπερανζέ όστις έχαιρέτισ&ν τούς
  αντιπροσώπους των παρακαθημένων »»
  κρατών. Ετόνισε ακολούθως την ση¬
  μασίαν τοΰ προβλήίΐ,ατο; των προσφύ¬
  γων, ιδία των 'Ι.ύστριχκώ*, καί την α¬
  νάγκην νά συζητηθή τούτο
  ο εισαϊϊεαΤυσΙζητησε
  ΤΗΝ ΙΑΤΑ1ΙΚ^ΓΠΙ| ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Ιουλίου (τοΰ άνταπο
  κριτού μας).—■ Ό Εισαγγελεύς άγορεύ-
  σας σημερον επί τής υποθέσεως της ·*·.
  βονης Περδικάρη εζήτησε «αραδειγμ».
  τικην τιμωρίαν τής κατηγορουμένϊς ή
  οποια ως ειπε επυροβόλησε μέ πρόθε¬
  σιν να φονεύση τον σύζυγον της. ·μ Κ..
  καιοσ^νη εσυνέχισεν ,δρε δόλον καί £.
  ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΑΙ ΜΑΧαΓ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΤΕΡΟΥΕΛ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Ιουλίου (τού ά
  κριτού μας).—Άγγέλλε-αι εκ
  σίων ότι ' -
  ϊίη^ τθΰ .β. ·ρν·νΐ
  σφοδρότητος. Οί
  σιν τοΰ Σαγκούντο
  "ϊβ γεγβνβς
  τ.κ-5 >»*Η£
  οιβηο«δ>τ«ι ίτ
  0,5 της έθνικής ν
  αυντελεϊτβι μ«β< λβυς τούς κλάδον η έπίπεδοΕ χαί ,«; χβτδυβύνσεις. γήν χ«> χατ* β«
  ,ΐ: :όν άέρα.
  .π«5 άπέδειξαν
  ταία γυμνάακχ εί{
  τιχήν, την ©εσσο
  Μ«χεδβν(αν κβ
  χ«ί αλλα μικρό·
  τρα, Ιχει άνα.
  χαί ίχίΐ πρβοαρ
  τας άηαιτήαεις τί
  νού πολεμικής τι
  χιιρ«ματικά έργ< κβνΐ,βαν χαί κατι τ«ι ηαντοΰ είς ο ίόρια και τα ά μεια της χώρας. ρία ένιοχυθη μ έ ι ί«5 χαί Βά ένισχι λ»; άχόμη. Διότι Χίνδυλίων τού κροϋηολογισμοϋ, χκί τα ποοά τα ο έφερεν χαΐ πρι «οην προθυμίαν, ««γχινητιχβναύββ Ρ· χέοον ένθοι ϊλληνικός λαβς. , «5ά αύτά ή Έ; «κτήσξΐ τβσα χά) Ρ«) έσα «ρχοΰν ί >[Ρ<>οτοιτεύ,οουν άπ
  •Ρίν έ«ιδρβμί?
  όδηγήοβυν
  ίη1«Ι5.'Αν«διωργ
  Τ0 €
  ΣΤΗΝ ΑΣΤ1