9600

Αριθμός τεύχους

77

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

23/1/1945

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ,££————----- ----
  ηοκιμάζω ντροπή γιά τόν
  Αρχηγών τού Ε. Α.Μ. κο
  μ(ο καΐ μδς έσπρωξαη
  • μάς έσπρωξαν νά
  καΐ τρόφιμα νά μ<αι πεϊνα, νά κάνουμε βαρυποινίτες πού κάναμε «καπετάνιους». ' ΕΛΑΣ ' καί Κ.Κ.Ε καί μΐσος εναντίον ~ υραν σέ κάθε ^ιι- άθώων άνθρώπων, ___ Τ -ν λ. «ί τήν ΓΡΑΦΕΙΑ: ΙΙΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΜΗΝΑ Ι 4 Ρ Υ Τ Η Σ ΜΙΧΑΗΛ ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗ2 ΕΘγΙΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΛΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ Α'. ΠΕΡΙΟΔΟ-Β. ΑΡΙΘ. -7-7 Τ Ρ 1 Τ Η 23 Ίανουαρίου 1945 ΔΙΕΥβΥΝΤΗΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΕΜΜΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥ£»ΥΝΤΗΪ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΖΑΚΗΕ Α Σ V ΝΕΡΓΑ Τ ΩΝ Ήδηδπότβ τό Ελληνικόν ζήτημα έπαυσε πλέον νά έχη τήν όξύτη- Τα ήν πρό τινος εΐχε, διά τής αύ- τοδιαλύσεως των όπαδών τοθ ΕΛΑΣ—ΕΑΜ, οί πλεΐστοι των ό ποίων παρασύρθησαν ατυχώς υπό της μικράς ομάδος των κομμουνι- στών, είς κατευθύνσεις καΐ πράξεις διά τάς οποίας έντρέπονται σήμε ρον, καΐ θά έντρέπωνται είς δλον αυτών τόν βίον, εναπομένει τό Πο· λωνικάν ζήτημα τό οποίον δικαίως άπασχολεΐ τάς Κυβερνήσεις των Ή νωμένων Εθνών, πλείσται δέ είναι αί δημιουργούμεναι άνησυχΐαι ώς πρός τό δυνατόν τής τακτοποιήσε- ως τοθ ζητηματος τούτου. Δέν θεωρούμεν άσκοπον ένεκα τού τού καΐ πρός χάριν των αναγνω¬ στών μας, νά παραθέσωμεν ένταθ θα μετάφρασιν είδικών αποσπα¬ σμάτων έκ τοθ κατά τό1943 έκδο- θιντος βιβλίου τής κ. Κιουρί, τα 6- ποΐα δχι μόνον ρίπτουν αρκετόν φώς επί τοθ επιμάχου τούτου ζητή- ματος τής Πολωνίας καί των άπά τοΰ ετους 1942 τάσεων τής Ρωσσί- άς επί τοθ ζητηματος τούτου, άλ- λά γενικώς άποκαλύπτουν άγνω- στα πράγματα είς δτι άφορδ γενι¬ κώς την Ρωσσίαν. "Επί δωδεκαετΐαν δηλαδή ολόκληρον, άπό τοΰ έτους 1930—1941, καθ* ήν εποχήν διάφο ροι πράκτορες τής Γ' Διεθνοΰς εΐ- χαν έξαπολυθεΐ είς δλα άνεξαιρέ τως τα Κράτη, είς δλους τούς λα ούς λευκούς, κΐτρινους καί μαύρους καΐ έπροπαγάνδιζαν «κάτω τα δρ των Κρατών» «κάτω [οί στρατοί», «κάτω τα Έθνικά Σόμβολα», «κάτω αί σημαΐαι» «κάτω οί έξοπλι σμ,-ΐ», έν Ρωσσία αντιθέτως έγΐνον το, μέ δλην τήν σπουδήν, άλλα πράγματα πολύ διαφορετικά, καί τόσα κρυφά, ώστε καί αύτός ό XI- τλερ, παρ' δλην τήν στρατιάν των έκεΐ κατασκόπων τού, νά μή δυνηθή νά μάθη έν δλη αυτών τή έκτάσει. Γράφε'ι λοιπόν ή κ. Κιουρί τα έ ξής= «Οί λαοί των Ήνωμένων Εθνών τα όποΐα μάχονται εναντίον τοΰ Χΐτλερ, συνειθΐζουν νά λέγουν: «Οί Ρώσσοι μάχονταικαλά», καί σταμα τοθν έκεΐ, άποφεύγοντες νά έμβαθύ νούν περισσότερον είς δ,τι πραγμα¬ τικώς συμβαίνει στή Ρωσσία. Τό γε γονός δτι ό Γερμανικός στρατός, ένώ ηδυνήθη νά καταβάλη καί νά καταρακώση τό Γαλλικόν "Εθνος έντός 2—3 εβδομάδων, θεωρούμενον τότε ώς τό περισσότερον κατά ξη¬ ράν έξωπλισμένον Κράτος τοθ κό- σμου, δέν ηδυνήθη κάν νά διασείση τό τρομερόν Ρωσσικόν οίκοδόμημα, παραμένει παραδόξως καί σήμερον άκόμη σχεδόν απαρατήρητον άπό δλους ημάς τούς άλλους λαούς. «Έν τούτοις τό γεγονός αύτό δέν όφείλεται μόνον είς τήν τελείαν στρα τιωτικήν παρασκευήν τής Ρωσοίας, άλλά καί είς την Εθνικήν αυτής έ νότητα, καί είς τόν φανατικόν πα¬ τριωτισμόν των Ρώσσων ο'ίτινβς πει- θαρχοϋντες αύστηρότατα δλοι, κα τω άπό τήν Εθνικήν αυτών σημαί¬ αν, κατώρθωσαν νά διασώσοΌν τήν χώραν των καί νά θριαμβεύσουν έν τέλει. «Μιά μερά στή Μόσχα, ό Διευθυν- τής τής ΆστυνομΙας μοθ εΐπε: «Ξέ- ρετε ϊσως δτι Είχαμε κι' εμείς έδώ τήν 5ην φάλαγκα μας, είχε καί ή Ρωσσία όπως κάθε άλλη χώρα, τσυς προδότας της, έννοών τούς διεθνιστάς κτλ. 'Αλλ' αύτά πΐά δέν ύπάρχουν, Τούς έτυφεκίσαμβν 6 λους ή τοΰς έφυλακίσαμβν. Δέν εν¬ νοούμεν νά νικηθώμεν ούτε άπό εξωτερικόν, οΰτε άπό εσωτερικόν εχθρόν!». «Τό άποτέλεσμα τής έσωτερικής αυτής πολντικής τής Ρωσσίας ήτο δτι δταν ό Χίτλερ, άνευ άλλων πε ρισπασμών τότε, έξαπέλυσε εναντίον τής Ρωσσίας τόν καταπληκτικόν ά ριθμόν των 240 πλήρων μεραρχιών, τρομερών είς έξοπλισμόν, "κίς μηχα νοκίνητα μέσα, είς πυροβολικόν, ά- λεξιπτωτιστάς κτλ., ώς έπίσης καί ολόκληρον τήν ακατανίκητον άερο- πορικήν αυτού δύναμιν, ηδυνήθη μέν νά κάμψτ) τάς στρατιάς τής Ρωσσίας, άλλά ούχι νά τάς καταβάλη. "Ηλπι- σε ό Χίτλερ τότε δτι διά τής συντρι- πτικής αύτοΟ έπιθέσεως θά κατέβα¬ λε τήν Ρωσσίαν έντός ολίγων έβδο- μάδων. Ό Ρωσσικός στρατός ύπεχώρησε, έσταμάτησε, καί άντεπετέθη, κάμψας μέ τήν σειράν τού τόν Γερμανικόν κολοσσόν, τόν οποίον άναγκάζει εκ- ρτοτε νά όπισθοχωρή. «Είναι δέ καταπληκηκόν τό γεγο¬ νός δτι ένώ ή Ρωσσία ηναγκάσθη νά όπισθοχωρήση. όκτακόσιαόλόκλη ρα χιλιόμετρα κατά τάς πρώ τας εβδομάδος τής αίφνιοιαστι- κης Χιτλερικής έπιθέσεως, ή όπισθο- χώρησις αυτή ουδεμίαν ηερίπτωσιν λιποιίΐυχίας ένεφάνισε. ΟύδεμΙα στρα τιωτική ομάς παρεδόθη, ουδείς έδει- ξε σημεΐα άνυπακοής, ουδείς έλιπο τάκτησε, ουδείς πολίτης ή χωρικός έβοήθησε ή συνειργάσθη μέ τόν εισ- βολ^.α. Ό Ρωασικός στρατός, ό Ρωσ σικός πατριωτισμός, καί ή αύστηρά πειθαρχία, έσωσαν τήν Ρωσσίαν. «Δέν πολεμοθν μόνον καλά οί Ρώσσοι. Ό Στάλιν, έκατώρθωσε, επί δεκαπενταετίαν μοχθών, νά προσθέ σρ στή γενναιότητα των Ρώσσων, αρτίαν στρατιωτικήν εκπαίδευσιν, αύστηροτάτην πειθαρχίαν, άριστον έξοπλισμόν, θαυμάσιον οργάνωσιν μεταφορών, έπιμελητείας, νοσοκο μιακής περιθάλψεως κτλ. κτλ. Ό Ρωσ· σικός λαός όλόκληρος, μέ άπαρά μιλλον πατριωτισμόν καί εθνικόν φρόνημα, άνδρες, γυναΐκες, παι¬ δία, πολεμοθν καί μοχθοθν νυχθη¬ μερόν. "Ολοι καί δλα γΐά τήν πα- τρίδα». Σ. Σ. Αύτά γράφει ή κ. Κιουρίώς πρός την Ρωσσίαν, τ« όποϊα ευχαρίστως ά- φιερώνομεν είς τούς ολίγους εύτυχώς νέ οφωτίστους συμπολίτας μας τής γνω στής παράταξης, οί όποΐοι μάς κατηγο ροθν δτι είμεθα λέει, έθνικιστές, ένφ αύ τοί ΐΐναι διεθνιστές. Είς προσεχές φύλλον μας θά δώ¬ σωμεν είς τούς αναγνώστας μας μετά- φρασι των επί τής Πολωνίας σχετικών περικοπών τοθ βιβλίου τής κ. Κιουρί. σωπα. Γυρίστε τα δπλα στήν Πατρί δα. Μέσα σ' αυτή πιά, δέν πρέπει ν άκουστή πυροβολισμός, άπό δπλα δι- κά της. Δέν πρέπει πιά νά άκουστή «άρχίσατε πΰρ». Άλλά έμπρός δλοι μαζί, πειθαρχημένοι κι' άγαπημένοι, άς σηκώσουμε τήν Πατρίδα άπ' τα έρείπια. Κι' άς γράψωμε, αίώνια στή ψυχήμας, γιά τήν 'Ελλάδα καί γιά μας τούς 'ίδιους μεταξύ μας, τήν ίερή αυτή προσταγή «ΠΑΥΣΑΤΕ ΠΥΡ» Ι. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ ΛΠΟ ΗΜΕΡΗΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΜ ΑΝΤ1 χρηΝΠΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡ,, «Άπό τής στιγμής πού εδόθη ή διαταγή «παύσατε πθρ> δέν έλαβον
  χώραν άλλα έπεισόδια.» ΝΙΙ<Η, Αύτά γράφει ή εφημερίς «ΝΙΚΗ» είς τάς πρωϊνάς είδησις, τού ψυλ λαυ τής 17ης Ίανουαρίου 1945. Καί τό γλυκοχάραγμα, τής μέρας^που πε Ρίμενε ό Ελληνικάς Λαός, σρχΙζ«ι· Κουρασμένοι, άπ' τήν φρίκη καί την Λγωνία, άκουσαν δλοι τό πρόσταγ- μα «παύσατε πΰρ». Γύρισαν μιά στιγ- μή. δταν ή γαλήνη καί ή ήσυχία, σκέ ηασαν μέ τα έλαφρά φτερά των την Καταστροφή, κι' άνεστέναξαν. Πέρα μακρυά, άκουγόταν άκόμα τό κλάμ- μακαίό κοπετός κι' Μνας μαθρος ϊ«ι»νός άνέβαινε άπ' τή Γή, πού άλ- λ^ μονάχα τα μθρα της *°*%™ άό Πολλοί άπ' τή μεγάλη Πατ ρίδα μας! Ποία άλ λη έκτός άπό τήν Έλλάδα! «Παύσατε πθρ» καί τα έρείπια ήρ¬ χισαν νά σηκώνωνται. Ή Πατρίδα μας ξαναντύθηκε τα γιορτινά της. Πόσο καιρό άλήθεια, εΐχε ν1 άκου¬ στή, τέτοια χαρμόσυνη άγγελία Καί πόσο καιρό, είχαμε νά νοιώσουμε τέ τοια χαρά. Άπό άκρη σέ άκρη άκοΰ στηκε ή διαταγή αυτή. ΤΗτανή δια¬ ταγή τής Πατρίδος μας. Στήν άρχή γυμνή καί πεινασμένη, έξηντλημένη άπ' τα δεσμά τής κατοχής, επ^σε στά πόδια μας' «πρός Θεοΰ μή σηκώ νετε τα δπλα, παιδία, εναντίον μου. εναντίον σ' έμένα τή Μητέρα σας. Κωττάξετέ με. Εΐμαι ράκος. Μά ή πά οάκλησή τηςδέν άκουστηκε. Κι" δγινε «τι έγινε.Κ' ϋστερα «παύσατε πθρ». Τί κέρδος βγήκε άπ' δλη τή θλιβερή αύτη'Ιστορία; Βροντ? κι' άστράφτει. Εΐνάικβταιγίδα έ-ξω.Κι' όμως άνοΐξα με καί τίς πόρτες τοΰ σηιτιοθ μας κι όσίφουνας παρέσυρε δτι είχε άπομεί νει μέσα. Οί μαΰρες μέρες πέρασαν. Τωρα άκούστηκε «παύσατε π3ρ»: Κι'ή προσ ταγή αυτή, είναι προσταγή γενική. είναι προσταγή, πού επί τέλοος μάς ίόποχρεώνει, νά δώσουμε τό δπλυ ΠΙδα- Δέν κάμνει έξαιρεσεις. ί^ οθτε τότΓο.ς. ο£5τ« -ρ6 Τ Ρ Ι Τ Η 23 Ίανουαρίου 1945 ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΗΘΕΙΑ Ολοι ημείς, δσοι κακή τή μοίρα ευ¬ ρεθώμεν νά ζώμεν είς τήν ση- μερικήν φαΰλον καί τραγικήν επο¬ χήν, άδιαφόρως εάν είμεθα άξιωμα- τοΰχοι ύπεύθυνοι ή άπλοΐ πολίται ό ραματισταί τής τάξεως, τής ήσυχίας καί τής ήθικής, πρέπει νά έχωμεν ύπ' όψιν μας μίαν μεγάλην άλή θείαν: Ό,τι δταν ή λαίλαψ κοπά ση—καΐ αύτό συν Θεώ δέν θά βρα¬ δύνη νά γίνη— ή ίστορΐα θά έλθη α¬ μείλικτος κριτής των έργων καί των ημερών δχι μόνον έκείνων οί όποΐοι θετικώς δρώντες κατηξευτέλισαν τήν έννοιαν τοΰ άνθρωπισμοΰ, τής έλευ θερίας, τοθ πολιτισμοθ καί τοθ ήθι- κοϋ ρυθμοΰ, άλλά καί έκείνων οί ό¬ ποΐοι ένώ έταχθησαν παρά τοθ Κρά τους ή των περιστάσεων ή καί αύ τοβούλως ύιτεραστπσίαί τού νομί- μου τοθ καλοΰ καί τοθ άγαθοΰ έκτελοΰν τα καθήκοντά των κατά τοιούτον «νερόβρα-στον» διά νά μή είπωμεν περίεργον τρόπον ώστε νά ύποθάλπουν τήν πυρκαίάν έν τβ' προσπαθεία των δπως την κατασβέ- σουν! Εάν οί Έαμΐτες, Έλασΐτες καί κουκουέδες είναι— καί δέν τό άμφισβητεΐ κανείς είς τόν κόσμον— στασιασταί, διά ποίον λόγον τούς. έχομεν άκόμη είς τα γροβφεϊατ τοθ Κράτους ένανΐΧον τοΰ όποίου πολε- μοΰν, διά ποίον λό-/ον τούς καλοθ μέν είς έπιτροπάς ή είς συμβού- λια διά νά τούς δίδεται ή εύκαι ρία νά συκοφοντοθν πάντα μή δή λώσαντα είς αύτοϋς καί τάς άνερ ματίστοος αρχάς των ύποταγήν Καί άν ημείς είμεθα—καί υποθέτο¬ μεν δτι δέν ύπαρχει δευτέρα γνώ μη δτι είμεθα—οί πρόμαχοι τής (δέ- άς τοθ Κράτους τοθ Νόμου τής δικαι οσύνης, τής ήσυχίας τής τάξεως καΐ τοϋ σεβασμοΰ τής κοινής γαλήνης δι τί δέν λαμβάνομεν Ικαστσς έν τ^ κύκλω τής άρμοδιότητός τού δχι μό νόν εναντίον των άλλων άλλά, είς πολλάς περιπτώσεις, καί εναντίον ημών των Ιδίων τα μ&τρα νά όποΐα άπαιτοΰνται διά νά πολεμηβή τελεσματικώς το μέγα χαρακτηρίση κόν τής έποχής μας ή καθολική τού τέστιν φαυλότης; Γΐρέπει επί τέλους νά έννοήσωμεν άπαντες 8η άπέναν- τι τής ίστορίας καί των έπεγιγνσμέ νων δέν θά μάς σώστ) απλώς γεγονός δτι δέν υπήρξαμεν μέλη τής «"Οργάνωσις!» Ή δράσις εκά¬ στου έξ ημών θά εξετασθή κάπο- τε έν πλάτει. "Άς μην μδς δισφεύγει τό τοιούτον! Ο ΕΘΜΟΣ ΕΤΡΑΤΟΕ Κ. Α. Κ ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΕγΙΒ&ΡΙΑ ΣΥΝίίϋίΙ Μ ΑΓΩΙΑ Άπό τήν επίίτττμττ Ιίκθεσιΐ το"ΰ Ύπσυργΐίου Άίροπορίοίς γιά τίς έντεΐνόμιβνβς άεροπορικές έπΐύ*έσ6ις κατά τής Γερμ«νίας. Ύιτά τοϋ κ. ΤΙ ΕΠΑΦΑΝ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟί; Οί έπιθέσεις σταμάτησαν άπ' τόν Νοέμβριο ώς τόν Φεβρουάριο. Τα Μπλένεμ εΤχαν ήδη πάθει θΌβαρές άπώλειες. Άπεδείχθηκαν δμως άεροπλάνα στερεά. Σέ μιά έπιδρομή στήν Ό- στάνδη π.χ., ενα άπ' αύτά κτυκήθη- κε άπό τρείς άντιαεροπορικές όβί· δες στή μηχανή καΐ τήν βενζίνα. Κομ μάτια όβίδες βρήκαν καΐ τίς βόμβες τού την στιγμή πού έπρόκίΐτα νά πέ- σουν. "Ενα άλλο κομμάτι, πού κά- πνιζε άκόμα, τό έβγαλε ό πσροτη ρητής άπ' τή ράχη τοθ πιλότου. «Θυμοΰμαι καλά την ήμέρα έκεί- νη», εΐπε ό πιλότος, «γκατί άκρχβτδς πρΐν μέ κτυπήσβ τό κομμάτι τής όβί- βας έλεγα μέ τό τηλέφωνο στούς συντρόφους μου. Τί έπαθε σήμερα 6 Γερμανός; Φαίνεται νά κοιμάται.- Παρ' ολίγο τα λόγια αύτά νά μποΰν σΐόν κατάλογο των τελευταίων λέξ.6- ών τοϋ έτοι'μοθανάτου». Γίαρά τίς βλάβες τού ομως τό Μττλένεμ αύ τό γύρισε στή βάση* τόυ. Μερικά σμήνη Μπλένεμ κάνουν τώρα πτήσεις «ένοχλητικές». Είναι κάμποσος καιρός πού τα χρησιμ-ο- ποιοΰν σέ έπικίνδυνες καί σπουδσϊες έπιθέσεις σέ άεροδρόμια πΰύ παρέ¬ λαβε δ έχθρός ή κατασκεύβσε στίς Λατβχόμενες χώρεξ. Τίς έπιθέσεις τοθ εΐδους τούτου ■τίς κάνουν καί μαχητικά Χάρτκάιν ί Χάβσρκ, καΐ τα ΜπόσΤΙον βγπί- νούν τή νύκτα καί ιϊετθθν σέ βά,σεις 8πως τό Σίτϊολ, τό Λιουβάρδεν, τή Βέχτβ, καί ρίχνουν τής βόμβες τους επάνω στά σημεϊσ άπογειώτ>εωτ».
  Μεγαλώνουν οί άπώλειες άεροπλά-
  νων πού παθαίνει ό έχθρός μέ αυτόν
  τόν τρόπο.
  »1Π»ίΡ1Ι1
  Τό ά'νω γραφείον μας παρεχώρησε ευγενώς πρός
  δημοσίευσίν τα κάτωθι:
  ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΟΦΥΛΑΧΘΗΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΥΦΟ
  Γύσταλεΐς, ζωηροί άλλά καί σβμνοί
  Ι ώς άρμόζει είς πραγματικούς
  στρατιώτας, ΐιαρήλασαν προχθές τό
  πρωΐ διά τής όδοΰ Πλατεΐας Στρά-
  τας—Τριών Καμάρων οί είς τήν πό¬
  λιν μας εύάριθμοι άνδρες τής Γ", ό-
  ρεινής ταξιαρχίας. Ώς ήτο επόμενον
  οί εύρεθέντες κατ' εκείνην την στιγ¬
  μήν είς τόν δρόμ·ν των πσρελαυνόν
  των γενναίων μας, έδάκρυααν άπό
  συγκίνηδτιν, διότι ύστερον άπό τέσ
  σερα όλόκληρα Ιτη άντίκρυζον έστω
  καί μικρόν τμήμα τακτικοθ Έλληνι·
  κου ΣτρατοΟ παρά τοθ όποίου κοτΐ' μό
  νόν αναμένομεν νά μάς απαλλάξη
  άπό έσωτβρικοθς καί έξωτερικβύς
  έχθρούς. "Ας είναι βεβαιοί οί τε δα
  κρΰσαντες καί δακρύσασατ δτι δέν
  έδάκρυσαν άδίκως ουτε επί ματαίω
  ΤΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΤΗ£ ΑΕίΑΛΕΙΑΕ
  Είναι άνάγκη νά ενισχυθή άκ 6
  μη περισσότερον, ή νυκτερινή
  φρούρησις τής πόλεως μέχρι των
  πλέον άποκέντρων, εί δυνανόν, συ
  νοικιών. Διότι τό αΐαθημα τής
  ασφαλείας των πόλεων είναι συνώ-·
  νυμον μέ τό κΰρος τοΰ Κράτους. Έ
  πιβαλλεται λοιπόν ή βαθμιαία άττο
  κατάστασίς τού.
  Ό τΰφος είσέρχε-ται είς τό θώμα
  ■μας, άπά τό στόμα μ« τα διάφορα
  τρόφιμα, νερό κ. λ. δΤαν αύτά είναι
  μολυσμένα. Γιά νά άποφύγωμε λοι¬
  πόν τόν τθφο πρέπει νά προσέ-
  με. ώστε πάν ότι βαζββμε στά στό¬
  μα μας νά είναι καθβρ<ό, καί κυρί- ως πρέπει: 1) Προτοΰ πάρωμε. κάτι νά φαμε, νά πλώνωμε καλώ τσ: χέρια καΐ- τό στόμα μας. 2) Έν καιρφ έπιδημίας έπειδή κυ ρίως ό τΰφος μεταδίδεται μέ τό νε¬ ρό, νά μή πίνωμε νερό άφοθ προτύ τερα τό βράσωμε ή' τό οτπολυμάνω με. Τό νερό άπολυμαίνεται ή μέ τρείς τέσσερας σταγόνας βάμματος ίωδί- ου σέ Μνσ ποτήρι νερό-, ή μέ χλωρι- οθχο άσβέοπιο (κοινως βρωμοΰσα) ώς εξής: Πατρνορε μιά κουταλιάβρω μοΰσα καί τή ρίπτομε σέ μιά κανά- τα μέ μιά οκά νερό, καΐ τή κοτνάτα αυτή τή φυλάμε σέ σκοτεινό μ-έρος. Άπό τή κανάτα αυτή ρίπτομε μιά κουταλιΛ σέ μιά· στάμνα νερό ή ό- ποία νά χωρή 6 £ως 7 οκάδας κσΐ τό νερό αύτόμετά εΐκοσι λεπτά τής ώρας είναι άπολυμασμένον καί μπο ροθμε νά τό μεταχειρισθοθμβ. Ά- σφαλέστερον είναι νά βράζεται τό νερό κα4 νά τό άψήνομε νά κρυώντ]. 3) Νά μή τρώμε σαλάτετ; ή' φροθτα ■Γά όττοΐα τρώγονταΐ μέ τα φ/.ούδια, ■άν δέν τα πλύνωμε πρωτύτερ» μό άφθονο καβαρό νβρό. 4) Νά έμβολιαζώμεθα με άντιτυ- φΐκό έμβόλιο, καΐ ιδίως τα νεαρας ήλικίας άτομα. 5) Οί νοσηλεύοντβς τυφικούς νά |προσ*χουν (δισΛτέρως, ν ά πλένωνται ΐακτικά,καί τα οδρα,κόΐϊρανα καί λοι¬ πά έκκρίματα τοΰ ασθενούς νά τα ρίπτουν μέ άφθονο νβρό στ' αποχω¬ ρητήρια, στά ό ΐτοϊα νά ρίπτουν κοΊ άσβέστη. Τα δέ σΐνδόνια, έσώρουχα καΐ λοιπά εϊδη τοΰ άσθενοΰς, νά τα· βράζουν καΐ έπβιτα νά τα πλένουν. 6) Όσά«ις άντιληφθεΐτε βλάβην των σωλήνων τοθ ύδ"ραγωγείου νά είδοποιήτε άμέσως τήν αρμοδία ύπη ρ€θί<χ τοΰ Δήμοο. 7) Οί διαμένοντΐς είς τα χωρία νά- ρροντίσουν νά κοττασκευά'σουν άπο χωρητήρια μέ βαθεΐς λάκκους είς τα σπίτια των καί νά μην άποπατο&ν * είς τό Οΐϊαιβρον. γτ ΤΙΜΙτ ΤΟΠ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ατοπΐν. αποφάσεως τοθ κ» Υπουρ γοΰ Τύπου ωρίσθη άπό τής 16ης Ία¬ νουαρίου έ. ε. ένιαία τιμή των ήμ« ρησίων εφημερίδων δραχμαιΐ εΐκοσι 20). Μβτά τήν άπιόφα-σιν αύτην ή «ΝΙ τό|ΚΗ» άπό σήμερον Τρίτην 23ην Ία νουαρίου θά πωλήται δραχ, 20. ΤΟ ΕΜίΙΟΡΙβΝ ΚΡΗΤΗΣ- ΕΛΛΑΔΟΣ Υπάρχοον αοβαροί λόγοι των ο¬ ποίων ένεκεν παρακαλούμεν θερ μώς τήν Διοίκησιν τοθ 'ΕμπορικοΟ καί Βιομηχανικοθ Έπΐμ&λητηρίου Ή ρακλείου νά μας πληροφορίας επι των εξής: Ποία έγχώρια προϊόντα γεο>ργικά ήό Βιομηχανικά έξάγονται
  έλευθέρως έκ τοΰ λιμένος μα<; διά Ηπβψωτικήν Έλλάδα καΐ ποία <ατόπιν αδείας, Είς δέ τήν δευτέραν περίπτωσιν. Ποίος ό αρμοδίας πρός χορήγησιν των άδειών έξβγωγής καί ποίον τό κριτήριον επί τή βάσει τοθ ποίου χορηγοθνται αύται. Άς μαο συγχωρίση τό'Εμπορικόν Έπιμεληΐή , ιον διά την ενόχλησιν άλλά νομίζο¬ μεν δτι καιρός &ίναι νά ανέλθη επί ών έπάλξεων καΐ νάτ άγωνισθή έξ όνόματος καί υπέρ- τοθ ϋγιοθς έ- μτιορίου, τό οποίον άντιπρουωπεύει, άν δχΐι διά· τίποτβ άλλο, τουλάχιστον ιά. νο: δοθή απολύτου δημοσιότης είς τοιαθτα· γενικοΰ ένδιαφέροντος ! συμφέροντ&ς ζητήματα. ααΐ γικεται η «καθοδηγηϊε* Βέλετε νά θαυμάσετΐ άλλη μιά| φορά πώς διαφωτίζει·(;) τούς α¬ ναγνώστας τού τό κομμουνιστικόν όργανον τής πόλεώς μας; Ιδού: Σχετικώς μέ τό άποτέλεσμα τής ψηφοφορίας στό ζήτημα τής έμπιστο σύνης, ποΰ Εθεσεν ή Κυβέρνησις τοθ Τσώρτσιλ. Οστβρ' ΛΛ ή 8ή [ζήτησι πού-Ιγινε τελ«υτοιΐα· στήν· Αγ γλική Βουλή επί τοΰ ΈλληνικοΟ ζη¬ τηματος ή «Έλεύθερη, Γνώμη» γρα>
  !φει, δτι εψήφισαν τριακόσιοΐ' ύττέρ
  'τής Κυβερνήσεως κοτί έτττά κατά.
  Αλλά σπεύδει νά προσθέθΓ) έν υπο
  σημειώση. «Τα μέλη τής Βουλής* εί¬
  ναι 600».
  Τήν ιδία παρατήρησιν έκαμεν ή
  πνευματώδης συνάδελφος καΐ πρό
  είκοσαημέρου, πού $γινε παρθμ<οίϋ ίσυζήτησις καί ψηφοφορΐα στήν Αγ ίγλική Βουλή μέ παρόμοιον άττοτέ· λεσμα. ΠροφστνΛς ή ώς άνω ύποσημεΓω4· σις θέλβι νά πή: Εψήφισαν μέν έπτά- κατά τοθ Τσώρτσιλ άλλβ σ' [ατά τοθ Τσώρτσιλ άλλβ σ αύτούς [ττρέττει νά προστεθοθν καΐ άΧλοί 270 βουλευταί ποϋ ήσαν μέν άπχϊντες, ί- κείνη τήν ήμέοα άπό τή Βουλή άλ¬ λά.... Ιστειλαν τηΛ€γράφημα στήν συνάδελ-φο-, δτι ε!ν«ι δλο» Κοΰκουέ- δες κσΐ δέν χωνεύουν τό^ν κ. Γσβρ- τσιλ. δπως δέν τ·ν χωνεύει οθτβ αό* τή. Καΐ Ιτσι διτϊφώτίζονταΛ1 πλήρως οί αναγνώσται της.... Καλίή δια-— φώτιση. Ι ΗΛΕΚΤΡΗ ΤΕΤΗΡΤΓΤ 24 ΩΡΑ6 Μ. Μ. Τό Θεατρικόν) άριοτούρ' γημα Γρ. Ξενοπούλου "01 ΦΟΙΤΗΤΑΓ» υπό τοΰ Ε.Κ.Ο.Η. ό «'Ε- ρωτόκριτο*;» ύττέρ- τοθ ΠΑΝΑΝΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙ- ΚΟΥ ΜΟΣΟΚΟΜΕΙΟΎ. ίί
  Τ1ΜΗ ΦΥΛΛΟΥ Δραχ. 20
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Τ ΡΙ Τ Η 23 ΊανουαρΙου 1945
  ΤΟΙΊΙΚΑ ΝΕΑ
  ΤΟ ΖΗΤΗΜη ΤΗΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ
  Ό Δήμσρχος Ηρακλείου κ. Χαλ¬
  κιαδάκης είσήγαγεν είς την ΔιοικοΟ-
  σαν Επιτροπήν τοΰ Δήμου δύο έκ-
  θέσεις τής Οΐκονομικής καϊ Τεχνικής
  υπηρεσίας τοΰ Δήμου, αφορώσαι την
  κατάρτισιν καϊ ψήφισιν νέου κανονι-
  σμοθ διά τόν καθορισμόν τής είσφο-
  ράς τής ύιτχορεωτικής ύδροληψίας
  κατόΐΐιν τής κυκλοφορΐας τοΰ νέου
  νομίσματος καϊ τής συνεπεία τής μή
  συνεχοΰς ροής καϊ κατασΐροφής με
  γάλου άριθμοϋ ύδρομέτρων έκ των
  πολεμικών γεγονότων παύσεως τής
  δι* ύδρομέτρων υδρεύσεως.
  Επί τού ζητήματος τούτου επηκο¬
  λούθησε συζήτησις πρίν έ'τι έξετα-
  σθώσι αί ύποβληθεϊσαι έκθέσεις καθ'
  ήν διεπιστώθη δτι τό ζήτημα χρήζει
  έξονυχιστικής μελέτης, καθ" όσον
  πρόκειται περΐ σοβαράς προσόδου
  τοθ Δήμου ήτις ωσαύτως έ'χει άνα·
  λόγους σοβαράς δαπάνας, έπρότεινε
  δέ ό κ. Δήμαρχος δπως παραπεμφθή
  είς Επιτροπήν, ήτις θά εξετάση τού¬
  το καϊ υποβάλη έμπερΐΘτατωμένην
  έκθεσιν είς την Διοικοϋσαν Επι
  τροπήν.
  Κατόπιν τούτου κατηρτίσθη'Επιτρο
  πή έκ των κ. κ. Μιχ. Κασιμάτη ώς
  προέδρου, Μιχ. Κβυτσαυτάκη καϊ
  Μιχ. Τζομπανάκη, τή συμμετοχρ τού
  προισταμένου τής Οΐκονομικής υπη¬
  ρεσίας τοΰ Δήμου Κ. Άρετάκη καϊ
  τοΰ μηχανικοθ τοΰ Δήμου Άλ Τσαν
  τιράκη, ήτις θά έρευνηση. τό δλον ζή¬
  τημα καϊ θά υποβάλη έκθεσιν είς
  την Διοικοϋσαν "Επιτροπήν.
  Όσον άφορα τα άκίνητα άτινα
  I-
  χουσι ήδη ΰδραυλικήν σύνδεσιν μετά
  των σωλήνων τού ύδραγωγείου των
  εχόντων συ^εχή ροήν καϊ κατά συνέ
  πειαν δύναται νά λειτβυργή ύδρόμε-
  τρον, καθορίζεται προσωρινώς ή ά-
  ξία τοθ καταναλισκομένου ύδατος
  €ίς δραχμάς 20 άνά κυβικόν μέτρον
  μέ κατώτατον δριον μηνιαίως ύπο-
  χρεωτικής καταναλώσεως 2 κυβικά
  μέτρα.
  Η ΟΜΟΣΙΙΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΕΛ)ΤΙΩΝ
  ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Μέ την συμμετοχήν πολλών Σωματεί
  ών επανιδρύθη ή Όμοσπονδία Έπαγ-
  γελματιών καϊ Βιοτεχνών Νομοΰ Ηρα¬
  κλείου.
  Οί άντιπρόσωποι των ίδρυτικών Σω-
  ματείων συνελθόντες είς την αίθουσαν
  τού Έπαγγελματικοϋ καϊ Βιοτεχνικον
  Έπιμελητηρίου τής πόλεως μας έ-
  ξέλεξαν την Διοικοϋσαν Επιτροπήν
  τής "Όμοσπονδίας.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΘΥΜΑΤΩΝ
  ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ
  Οί άνάπηροι καϊ τα θύματα πολέμου
  οί «γγεγραμμένοι είς τον σύλλογον άνα
  πήρων όπλιτών καϊ θυμάτων πολέμου
  καλοϋνται όπως προσέλθωσι μέχρι τής
  30 τρέχοντος μηνός είς τα γραφεΐα τοΰ
  Συλλόγου των καίκαταβάλωσι την έγ-
  γραφήν των έκ δραχμών 15 καϊ την
  συνδρομήν τοΰ μηνός Δεκεμβριού π. ε.
  ΔΗΛΩΣΙΣ
  Οί κάτωθι ύπογεγοαμμένοι κ«ίτ·ικοι
  Μοιρών δηλούμεν διά τής παρούσης
  μας, ύπευθυνως,ότι ανήκοντες μέχρι σή
  μερον είς την οργάνωσιν τοΰ ΕΑΜ,
  άποχωροΰμεν ταύτης έθελουσίως κ«ί
  έγγραφόμεθα είς την Εθνικήν Όργβνω
  σιν Κρήτης (Ε.Ο.Κ )
  Μοΐραι τή 13 Ίανουαρίου 11)45
  Οί Δηλούντες
  Γεο>ργιος Θ. Καμπονράκης, Έλευθέ-
  ριος Ε. Αύγουστάκης, Φραγκΐσκος Θ.
  Καμπουράκης.
  ΗΡΧΙΣΕΝ Ο ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ
  ΑΝΤΙΤΥΦΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΝ
  Άπό χθές ήρχισεν ό υποχρεωτικός
  άντιτυφικός έμβολιασμός των Παιδιων
  καϊ των Παιδικών Συσσιτίων είς την Έ
  στίαν Αγ. Δημητρίου. Ό έμβολιασμός
  θά γίνεται καθ* εκάστην 11—12 π.μ.
  Έπίσης ήρχισεν καϊ ό έμβολιασμός
  τοΰ κοινοΰ είς τό Ιατρείον τοϊ Δ.Ε.Σ.
  παρά την 'Αγροτικήν Τράπεζαν άπό
  '2—3 μ.μ. καθ' εκάστην.
  ΚΟΙΜΩΠΙΚΒ
  ΒΑΠΤ1ΣΕΙΣ.- ΠροχΘές Κυριακήν είς
  τό Σκαλανι ό Άναπληρωτής τοϋ Μητρο-
  ττολΐτου Κρήτης Άρχιμανδρίτης Εύγένιος
  εβάπτισε τό Ιχαριτωμένο άγοοάκι τού
  ιερεως της Κοινότητος Παπά Γεωργιου
  ©εοδοσάκι καϊ τό ώνόμασε Φώτιον πρός
  τιμήν τοϋ αειμνήστου έθνομάρτυρος Άρ
  χιμανδρίτουΦωτίου. Μεταξύ των τΐροσκϊ-
  κλημένων ήτο καϊ ό κ. Παπαδογιάννης
  Κυβερν. "Αντιττρόσωτΐος Άνατολ. Κρήτης.
  Τό μυστήριον επηκολούθησε πλούσιον
  νεθμα, κατά τό οποίον ή ιΐατριωτική
  διάθεσις, τα ήρωικά τρβγούδια καϊ οί
  ζωντανές μαντινώδες τοϋ Καπετάν Παυ-
  λή ΖωγραφΐστοΟ άπό τούς ττροσφάτους
  αγώνας τής Κρήτης, μαζύ μέ την φυσι-
  κήν ευθυμίαν των χωρικών μας, έ'δωκαν
  Ιδιαίτερον συγκινητικόν τόνον.
  Είς τοΰς γονεΐς ευχόμεθα νά τοίς ζή
  στ) καϊ είς τόν ανάδοχον «νά τα χιλιάση».
  — Ό κ. Ιωάννης Δαμιανάκης εβάπτισε
  το άγοράκι τού κ. Σωτηρίου Φβσουλά
  κη ονομάσας αύτό Εϋάγγελον—Στυλια
  όν. Νά τοις ζήση. Δ. Κ. -
  ΔΩΡΕΑΙ.— Ή Κοινότής Μιαμοΰ προ-
  σέφερεν είς Πανάνειον Δημοτικόν Μοσβ-
  Κομεΐον τα κάτωθι ειδή:
  "Ελαιον όκ. 50, ώά 32, κοτόπουλον 1
  Ταυτα μετέφερεν ό κ. Κων)νος Τρουλλι
  νός δι* άγωγίου δωρεάν, τιρβσφέρας
  καί 3 όκ. ελαίου.
  ΈτιΙσης αί Κοινότητες Βώνης καί Γαλα
  τα προσεφέρον τα εξής:
  "Ελαιον όκ. 189, κρόμμυα όκ. 30, ώά65
  Τοϋς ανωτέρω τό Νοσοκομείον εύχαρι
  στεΐ θερμώς.
  ΔΗΛΩΙίΣ.- Μέ έκπληξιν μου εΐδα είς
  τάς εφημερίδας δτι εξελέγην μέλος τοΰ
  Διοικητικόν Συμβουλίου τού Φεμινιστι-
  κοθ Συλλόγου τής πόλεώς μας. Έπει-
  δή οΰτε ώς άηλουν μέλος δέν άνήκω είς
  τόν έν λόγω σύλλογον εΐμαι βεβαία,
  δτι πρόκειται τιερϊ λάθους, τΐού πρέπει
  νά διορθωθό·
  ΠΟΥΛΙΑ ΦΑΜΕΛΙΑΔΟΥ
  ΚΓΓΕΛ1ΚΙ
  . ΖΗΤΕΐΤΑΙ.-ύπηοέτρια μέ καλάς ου
  στάσεις μισθός 1000 δρ. μηνιαίως.Πληρο-
  φορίαι παρά τα Γραφεΐα μας.
  "Μ πτυχιοΰχος μαΐα κ Φλωρεντία Κα¬
  στρινογιάννη εγκατεστάθη έ—Ι τής όδοΰ
  "Ιωαννίνων ϊναντι οικίας ίατροΰ Πρινια-
  Πωλεΐται μικροσκόπιον μάρκας ΖΕΙδδ
  είς αρίστην καταστασιν. Πληροφο¬
  ρίαι παρ' ημίν.
  Ε.Δ.Β.Ε.
  ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
  Άπό τής 22ας τρέχοντος άρχεται υ¬
  ποχρεωτικός άντιτυφικός έμβολιασμός
  των Παιδιών των Παιδικών Συσσιτίων
  είς την Έστίαν Άγίου Δημητρίου χαθ'
  εκάστην άπό 11—12 π.μ.
  Τό κοινόν δύναται έπίσης νά έμβολιά
  ξεται είς τό Ιατρείον τοΰ Δ.Ε.Σ. (πά
  ρά την 'Αγροτικήν Τράπεζαν) άπό 2—3
  μ.μ. καθ' εκάστην.
  Γ
  ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
  Ε. & Γ. ΔΗΜΙΗΠΗΚΗ
  «Φέρουν είς γνώσιν τής άξιο.
  τίμου πελατείας των δτι περιο-
  ρίσθησαν είς τό Κεντρικόν κατά
  στημα Δημοτικόν Μέγαρον».
  ΚΙΙΙΗΜΛΤΟΓΡηΦΟΙ
  «ΗΛ ΕΚ Τ Ρ Α»
  (Μέ τα τελειότερα μηχανήματα.)
  ΣΗΜΕΡΟΝ ώρα 6—8 μ μ", διά τελευταί
  βν φοράν Η ΦΛΟΓΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
  (ΝΟχτες Άλγερίου)
  έκτός προγράμματος Ζουρνάλ.
  ΤΕΤΑΡΤΗ 24 Ίανουβρίου ωρα 6 μ. μ.
  τό θεατρικόνάριστούργημα τοΰ Γρ. Ξε-
  νοπούλου «ΦΟΙΤΗΤΑΙ» υπό τού Ε.Κ.Ο Η.
  ό «'Ερωτόκριτος> Οπερ τοθ' Πανανείου
  ΔημοτικοΟ Νοσοκομείου Ηρακλείου.
  ΣΙΝΕ «ΜΙΝΩΑ»
  ΣΗΜΕΡΟΝ: "Ενα πρωτότυπο καϊ πλού-
  σιο πρόγραμμα: 1) Ζουρνάλ: ·Τθ ΒΡΓΑ
  ΤΐΛθ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡ|ΑΚΟ·, 2) Ζουρν λ:
  <"Η κατασκευή άεροπλάνων τύπου ΜΠΟ ΦΛΤΤΕΡ», 3) «Η ΖΟΥΓΚΛΑ· (Βωβόν) ται νί« γυρισμένη έκ τοϋ φυσικοΰ στά δκ- ση τής Άφρικής, 4) "Επίκαιρον Ζουρνάλ: «Η ΜΑΛΤΑ·. Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ Καλούμεν τούς ^βουλομένους καί έ'χοντας τα υπό τοϋ Νόμου 2200)1940 «περΐ ίερ&ν Ναών καϊ Έφημερίων» ά παιτούμενα προσόντα διά νά κατα¬ λάβωσι την κβνήν όργανικήν θέσιν τα κτικοΰ έφημερίου τής ένορίας «Πά νασσοϋ» Καινουρίου δπως ύποβάλ- λωσιν ημίν έντός δέκα πέντε (15) ή μερών άπό τής δημοσιεύσεως τής κα ρούσης τα υπό ,τοΰ άρθρου 48 τού αύτοΰ Νόμου όριζόμενα δικαιολογη τικα εγγραφα προκειμένου νά γίνη, άνακήρυξις ύτΐοψηφΐων πρός πλήρω σιν τής ανωτέρω χηρευούσης θέσεως. Έν Ηρακλείω τή 19 Ίανουβρίου 1945 Τής Ίερδς Μητροπόλεως Κρήτης Ό Πρωτοσύγκελλος Τ Άρχιμανδρ. ΕΥΓ. ΨΑΛΛΙΔΑΚΣΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ Λαμβάνομεν την κατωτέρω έπιστο λήν: Πρός την Εθνικήν "Οργάνωσιν Κρήτης. «Ό υπογεγραμμένος Κωνσταντί¬ νος Γκολέμης κάτοικος ΠαλαιοΟ Ά- τσαλένιου δηλώ ΰπευθύνως δτι ου¬ δέποτε ύπήρξα κομμουνιστής ©υτε καΐ τώρα άνήκω είς καμμίαν άντε- θνικήν όργάγωσιν. Έχω ύπηρετήσει είς τόν Αμερικανικόν στρατόν καί κέκτημαι απολυτήριον μέ διαγωγήν αρίστην. Καθώς καΐ απολυτήριον τοθ έργοστασΐου είς δ επί σειράν έτών ειργάσθην κατά τόν παρελθόντβ πό¬ λεμον. Δοθέντος δτι ή "Αγγλικη Ύ- πηρεσία λιμένος μέ προσέλαβε ώς εργάτην έκτιμήσασα καΐ πεισθεΐσα είς τάς έγγράφους άποδεΐξεις τάς οποίας τής παρουσίασα έν σχέσει μέ τα έθνικά φρονήματα καΐ τής έρ- γατικότητός μου.Μϊρικοίκαλοθεληταί στρέφονται εναντίον μου. Άς άποδείξουν λοιπόν οί καλοθε- ληταίμου ουτοιένυπογράφως^τό,έναν τίονάν ευρίσκωνται είς αγαθάς σχέ σεις μέ την αλήθειαν καί τό δίκαιον. Μεθ' υπολήψεως Ό δηλ&ν Κώστσς Γκολέμης ΓΓΡΩΐΙΝΓΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Απεκρούσθη νέα Γερμανική άντεπίθεσις, Τό Συμμαχικόν πολεμικόν ανακοινωθέν. ΕΛΛΑΣ.—Την προσέχη Πέμπτην πρόκειται νά άρχίσουν αί διαπραγ μβτευσϊΐς είρήνης μεταξύ των άντι προσώπων τοΰ ΕΑΜ καϊ τής Έλλη- νίκης Κυβερνήσεως. Ό Γενικάς Γραμματεύς τοΰ ΕΑΜ ΠαρτσαλΙδης ϊστειλε τηλεγράφημα πρός τόν Άν- τιβαβιλέα είς τό οποίον Τοΰ γνωρί ζει δτι τό ΕΑΜ διώρισε τούς άντι προσώπους τού οί όποϊοι είναι είς θέσιν νά προβούν είς τάς συζητή σεις καί ζητά την άσφαλή μεταφο¬ ράν των. Έπίσης εγνώσθη δτι καί ή Έλληνική Κυβέρνησις διώρισε τοΰς άντιπροσωπους της οί όποϊοι είναι οί ύττουργοί Έσωτερικών, Οίκονομι- κών καϊ "Εξωτερικών. Ό κ Σόφια- νόπουλος δστις καί ήγεΐται τής άν τιπροβωπείας είναι γνωστάς διά τάς συμπαθείας τού πρός την αριστεράν παράταξιν. 700 δμηροι αφίχθησαν υπό τοϋ 'Εβυ··οΰ Σταυροΰ είς τάς Αθήνας 6πό μέρη τα οποίαι κατεΐχεν ό ΕΛΑΣ ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ.—Είς τάς Άρδένας οί Γερμανοϊ ύποχωροϋν συνεχως άπό τής Ούφαλϊζ πρός τό Ντίκιρχ 40 χιλιόμετρα νοτιοδυτικώς. Οί Άμβρικανοί έξακολουθοΰν νά προ χωροΰν καί εχουν ήδη καλύψει 6 χι¬ λιόμετρα. Είς την νοτιανβτολικήν "Ολλανδίαν Βρεττανικά στρατεύμα- τα συνέτριψαν γερμανικήν άντεπί- θεσιν παρά τό Μετζίκ. Έπίσης απεκρούσθη αλλη γερμα¬ νική άντεπίθεσις είς τό μέτωπον τού Σάαρ. Παρά την Μυλούζην Γαλλικά στρατεύματα έξακολουθοΰν νά επι- τίθενται επί μετώτου 40 χιλιομέτρων ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝΜΕΐΏΠΟΝ: Τρείς Ρωσσικαϊ στρατιαί προελαύνουν έν¬ τός τής Γερμανίας. Ό Στρατάρχης Τσερ ιακόφσκυ κα τέλαβε τό Κουμπίνεν, 100 χιλιόμετρα ανατολικώς τής Καινιξβέργης. Ό Σρατάρχης Ροκοσόφσκυ κατέ λαβε τό Τανεμπέργκ καί άπειλεΐ νά άπομβνώσρ, την Ανατολικήν Πρωσ οίαν άπό την υπόλοιπον Γερμανίαν. Έπίσης κατελήφθη τό Τίλσιτ ή 3η είς μέγεθος πόλις τής Πολωνίας. Τα στρατεύματα τοθ Στρατάρχου Ζοΰκωφ κατέλαβον είς την Κεντρικήν Πολωνίαν χιλίας περίπχυ τοποθεσί- άς καί άπέχουν 100 χιλιόμετρα ά¬ πό τό Πόζεν. Ό Σφατάρχης Κόνιεφ επέτυχε σφήνα έντός τής Γερμανικής Σιλε- οίας βάθους 30 χιλιομέτρων καί πλά- τους 90. Έπίσης εσημειώθησαν πρό- οδοί είς την άνθρακοπαραγωγικήν περιοχήν τής Πολωνίβς. ΙΤΑΛΙΑ: Λόγω τής βελτιώσεως τοΰ καιροΰ ηυξήθη ή περιπολιακή δράσις. Άεροπλάνα έβομβάρδισαν Γερμανι- κάς συγκοινωνίας είς την βόρειον Ι¬ ταλίαν. 1500 άμιρικανικά άεροπλάνα επε¬ τεθησαν εναντίον σιδηροδρομικων έγκαταστάσεων είς την Δυτικήν Γερ¬ μανίαν. ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ: Βρεττανικά στρατεύματα άπεβιβάσθησαν^έπί της νήσου Ραμρύ εξωθί των δυτικών ά- κτών τοθ Άρακδν τής Βούρμας. "Επί τής Λουζόν κατελήφθη τό Ταρλάτς 100 χιλιόμετρα άπό την Μανίλλαν. Είς την Βιρμανίαν κατελήφθη τό Γουαντίν. Τα Βρεττανικά στρατεύμα τα άπέχουν τώρα 30 χιλιόμετρα ά¬ πό την Μανταλέϊ. Ό κ. Σοφΐανόπουλος είς τρείς πρωτευουσας ΑΘΗΝΑΙ 22 Ίανουαρίου.—Κατ' απολύτω·, εξηκριβωμένας πληροφο¬ ρίας ευθύς μετά την Συμμαχικήν Διά σκέψιν ©ά αναχωρήση διά τό έξωτε ρικόν, ό ύπουργός των εξωτερικών κ. Ι. Σοφιανόπουλος. Ό κ. Ύπουργός θά μεταβή καί είς τάς τρείς Πρωτευουσας των συμ- μάχων κρατών, Λονδΐ όν, Ούάσιγ κτων καί Μόσχαν. Είς τό ταξίδιον τούτο, ώς είναι ευνόητον, άποδίδεται υπό τής Κυβερνήσεως δλως έξαιρε- τική σημασία. κατά πρώην Ύπουργού • ΑΘΗΝΑΙ 22 Ίανουαρίου —Ύπε βλήθη χθές μήνυσις κβτά τοΰ πρώην ύπουργοϋ κ. Άγγ. Άγγελοπούλου επί ήθική αύτουργία είς τα διαπρα- χθέντα υπό των 'Ελασιτων έγκλή- ματα. Ό κ. Σίδερης διά τούς δημοσίους ύπαλλήλους καί συνταξιούχους ΑΘΗΝΑΙ 22 Ίανουαρίου.—Ό ύ¬ πουργός των Οικονομικήν κ. Σίδερης εδήλωσεν δτι ή Κυβέρνησις εχει ύπ' δψίν της τάς δυσχερείας τάς οποίας άντιμετωπίζουν οί δημόσιοι ύπάλλη- λοι καϊ συνταξιοΰχοι καί θά προσπα θήσΓ; νΑ τούς διευκολύνη, κάπως, άλλ' ή διε,υκόλυνσις αυτή ένούδεμια περι¬ πτώσει θά έκψεύγη άπό τα στενότα- τα περιθώρια των πόρων τοθ κρά- τους. Ήρχισεν ή απόλυσις των όμήρων υπό τού ΕΑΜ. ΑΘΗΝΑΙ 22 Ίανουαρίου.— Την 14ην Ίανουαρίου ή Κ. Ε. τοθ ΕΑΜ εδωσε όδηγίας είς την πολιτοφυλα- κήν της διά την άμεσον απόλυσιν των όμήρων. Ό είόικός άνταποκρι- τής τοϋ Ρώυτερ άναψέρει δτι ή Κ. Ε. τοΰ Ε. Α. Μ. διεβίβασε μέσω τής άν τιπροσωπείας τοΰ Δ. Ε. Σ. επιστο¬ λήν πρός τον Άντιβασιλέα διά τής οποίας πληροφορεΐ την Α Μακαριό- τητα δτι ή Κ. Ε. διώρισε άντιπροσώ πους διά την εκτέλεσιν τής συμ φωνίας πρός επίλυσιν δλων των έκ κρεμών ζητημάτων δι' οριστικήν δι ευθέτησιν τής 'Ελληνικής κρίσεως, ό Άντιβασιλεύς παρακαλεΐται διά τής |έπιστολής δπως ρυθμίστ) τα τής με ταφορδς των άντι προσώπων τοθ Ε ΑΜ είς Αθήνας μέσω Λαρίσσης καί Λαμίας Ή έπιστολή την όποία · έχέι υπογράψη 6 κ. Παρτσαλίδης, παρε δοθή είς τόν αντιπρόσωπον τοθ Δ Ε. Σ. κάπου είς την Έλλάδα καί έ νεχειρίσθη είς τόν Άντιβασιλέα έν Αθήναις κατά τό παρελθόν Σάββα τον. Ό άνταποκριτής προσθέτει 8τι ό άντιπρόσωπος τού Δ.Ε.Σ. ό οποίος μετέβαινε χθές είς περιοχήν κατεχο- μένην υπό τουΈΛΑΣ Ιφερε πιθανώς την απάντησιν τού άντιβασιλέωο. Τα ανωτέρω άπεκαλύφθησαν χθές όπό τοΰ κ. Ν. Β. ντέ Γκλούτς άρχη- γοΰ τής έν Ελλάδι άποστολής τοΰ Δ.Ε.Σ. Ούτος άηεκάλυψεν έπίοης ότι ή έπιτροπή τοΰ ΕΑΜ—ΕΛΑΣ εΤ- Άγγλική αποστόλη διά την οργάνωσιν χωρ)κής ΑΘΗΝΑΙ 22 Ίανουαρίου.—Ή Έλ ληνική Κυβέρνησις παρεκάλεσε την Αγγλικην, δπως μεριμνήση, διά την συγκρώτηεηνϊάποστολής, προκειμένου ν' άναλάβτ] την άνβδιοργάνωσιν τοδ Σώματος τής Χωροφυλακής. Έλπίζε ται δτι ή ύν λόγω αποστόλη θ' αφι¬ χθή συντόμως ενταύθα. 'Αναστολαίπροσελεύσε ως είς τόν στρατόν ΑΘΗΝΑΙ 22 Ίανουαρίου.—Διά νό μου παρέχεται είς τόν Υπουργόν των Στρατιωτικών τό δικαίωμα νά χβρηγή άναστολάς προσελεύσεως είς στρατευομένους ύπαλλήλους το8 δημοσίου, όργανισμών δημοσίου δι- καίου, τραπεζών, βιοτεχνών, βιομη χανιών καί άγροτικών έταιρειών έφ' όσον θδτοι κρίνονται άπαραίτητοι διά την συνέχισιν τής λειτουργίας τής υπηρεσίας ή έπιχειρήσεως είς ήν ύπηρετοΰν. Ούδεμία άποζημίωσις διά τάς έκ τού πολέμου ζημίας ΑΘΗΝΑΙ 22 Ίσνουαρίου.—Ό ύ- πιυργός των Οίκονομικών κ. Σίδε¬ ρης εδήλωσεν δτι δέν πρόκειται νά καταβληθή ούδεμία άποζημίωσις διά τάς γενομένας έκ τβθ πολέμου ζή μίας, άλλά μόνον έξακρίβωσις αυ των διά νά έπακολουθήστ) έν καιρώ ή διαχείρισις τοΰ δλου ζητήματος κατά τάς διαπραγματεύσεις τής εί- ΐρήνης. χε παραδόσει είς αντιπρόσωπον τοθ Δ.Ε Σ καί επιστολάς άπευθυνομένας πρός τοΰς .Πρεσβευτάς τής Μεγάλης Βρεττανίας, των Ήνωμένων Πολι- τειών, τής Σοβιετικής "Ενώσεως καί τής Γαλλιας ώς καί άντίγραφα τού¬ των διά τάς Κυβερνήσεις των. Ό κ. Ντέ Γκλούτς κράτει άκόμη πάρ' έαυ τώ τάς αν λόγφ επιστολάς καί έξε- τάζει καια πόσον οθτος ώς ούδέ- τερος δύναται ν ά τίς διαβιβάση. «Λό γω τής ούδετερότητός μας» προσέ¬ θεσε δέν δυνάμεθα καθ" οΐονδήπο- τε τρόπον νά εχωμεν ανάμιξιν είς ζητήματα πολιτικάς φύσεως. "Ο Άντιπρόσωπος τοθ Δ.Ε.Σ. ό παραλαβών τάς επιστολάς έπραξε τουτο υπό την προϋπόθεσιν ταύτην. Εάν δέν εγκριθή νά διαβιβασθοΰν αί επιστολαί αυται θά έπιστραφοΰν πρός τό Ε.Α.Μ.>.
  Την Ιΐην τρέχοντος μηνός ή Κ.Ε.
  τοΰ Ε.Α.Μ. Ιστειλε έπιστολή
  πρός τόν πρόεδρον τής Δ.Ε.Ε.Σ.
  διά τής οποίας παραδέχεται
  την συμφωνίαν τής Γενέυης καί
  έπιτρέπει τόν Ιλεγχον τοΰ Διεθνοϋς
  'Ερυθροϋ ΣταυροΟ είς τα έδάφη τα
  κατεχόμενα υπό τοΰ ΕΛΑΣ. Έπίσης
  οί *ντιπρόσωποι τής Δ.Ε.Ε.Σ. έλα
  βον πλήρη ελευθερίαν κινήσεως.
  Ή Κ.Ε. τοϋ ΕΑΜ εδήλωσεν δτι
  πρόκειται νά άφίνωνται καθημερινώς
  έλεύθεροι 15ΟΟ δμηροι καϊ είδοποίη
  σε τάς Άγγλικάς αρχάς δπως δια
  θέσουν τά'μεταφορικά μέσα.
  Τα ζητήματα ίδιωτικών
  ΰπαλ)λων καϊ έργατών
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Ίανουαρίου.—Ό ύ¬
  πουργός των Οίκονομικών κ. Σίδε¬
  ρης εδήλωσεν δτι συντόμως θά ρυθμί
  ση τα μισθολογικά ζητήμαια των ί
  διωτικών ύπαλλήλων καί των έργα
  των
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Ίανουαρίου.—~ίς την
  Θεσ)νίκην πρόκειται νά μεταβοθν
  ό ύπουργός Προνοίας κ. Λεβαντής
  καί ό ύπουργός των Στρατιωτικών
  Στρατηγάς Σπαής διά νά μελετήσουν
  τάς ανάγκας τής πόλεοις καί ύποβά
  λουν σχετικήν είσήγησιν είς την
  Κυβέρνησιν.
  Πρόσκλησις έφέδρων
  αξιωματικών—όπλιτών
  Κατόπιν τής άποσταλείσης προσ¬
  κλήσεως Έφέδρων κλάσεως 1934
  Κως 1939 διά τής ύπ' αριθ. 153241)
  16—12—44 Δ.Υ. Στρατ.
  1) Προσκαλούμεν πρός κατάταξιν
  έκ των άνω Έφέδρων τούς άνήκον
  τας είς τάς κλάσεις 1937, 1938 καί
  1939 όπλΐτας τούς |καταγομένους έκ
  των Νομών Ηρακλείου καΐ Λαση¬
  θίου ώς καί τοΰς διαμένοντας είς
  αύτούς έκ τής λοιπής Ελλάδος. "Ο¬
  μοίως προσκαλούμεν τούς έφέδρους
  Άξιωματικούς κλάσεων 1934, 1935,
  1936, 1937, 1938 καί 1939 έκ των αύ
  των Νομών ή είς αύτούς διαμένον
  τας τής λοιπάς Ελλάδος.
  2) Όρίζομεν πρώτην ημέραν πα·
  ά έ
  αρίου έ. έ. οί δέ οπλίται την 27ην,
  28ην καί29ην Ίανουαρίου έ. έ".
  Τόπον παρουσιάσεως των μέν έφέ- ρ
  δρων Άξ)κών τα γραφεΐα ημών των ||"
  δέν όπλιτών τούς Στρατώνας (Ρουσ-
  σές) "Ηρακλείου.
  3) Όσοι κατά τα άρθρα 104, 105,
  106 Νόμου Στρατολογίας 4324)36 έ¬
  χουσι λόγους μεταφοράς είς την β'
  σειράν έφεδρείας ώς πατέρες 4 ζών
  των τέκνον ή πρεσβύτεροι υίοί οι¬
  κογενείας είς υιός εφονεύθη, ή άπέ
  θανεν έν τώ στρατφ κατά την διάρ «ών
  κειαν τοθ πολέμου, ή πρεσβύτεροι
  υίοί οικογενείας 3 έτέρων άδελφών
  ύπηρετούντων, δέον δπως φέρωσιν , _Γ
  μεθ' έαυτών σχετικά δικαιολογητικά. Τ°ϋτον
  4) Οί οπλίται δέον νά φέρωσι
  μεθ' έαυτών άγγεϊον φαγητοθ, κοχ-
  λιάριον, περόνιον καί προσόψιον.
  Οί υπηρετούντες ίίς άνταρτικάς
  όμάδας νά προσέλθωσι μετά τοϋ
  όιτλισμοϋ των δσοι άνήκουν είς τάς
  καλουμένας κλάσεις.
  Οί έχοντες δικαιολογητικά Στ|5α
  τιωτικής υπηρεσίας ήτοι άπολυτήρια
  φύλλα άδειών φύλλα μητρώου φόλ
  λα πορείας ή ταυτότητας νά φέρω
  σι ταυτα μεθ' έαυτών.
  5) Αί αστυνομικαί αρχαί, οί δήμαρ
  χοι καί πρόεδροι Κοινοτήτων, έντέλ
  λονται δπως έπιτάξωσι πάντο» τα
  μεταφορικά μέσα πρός αποστολήν
  των έφέδρων είς τόν τόπον παρου
  σιάσεως.
  Έκ των καλουμένων οί προϋπηρε
  τήσαντες είς την χωρ)κήν Ότλίτσι
  καί μή άποβληθέντες ταύτης^"™,
  αποφάσεως άνακριτικών
  ών δέν θά προσέλθωσιν.
  ρουσιάσεως των έφέδρων Άξ)κών. .„
  την 24ην Ίανουαρίου έ.ε. των δέ ό- , "ρακλειον
  πλιτών την 27ην Ίανουσρίου έ.έ. καίΙ -
  δέον δπως παρουσιασθώσιν έντόςΙΙ ^ Στρατιωτικάς
  τριών ημερών ήτοι οί εφεδροι Άξιω Ν ΠΑΠΑ^
  ματικοί την 24ην, 25ην, 26ην Ίανου
  22 Ίανουαρίου
  ΑΚΗΣ