96002

Αριθμός τεύχους

4909

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

9/7/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  οδοσ: μινοταυρου
  ΥΙΕ,βΐΙΟί ΣΥΚΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  ΪΑΒΒλΤΟΝ Ι
  ετήσιαι λίραι 3
  έξάμηνος Ί
  Αμερικην
  έτησία δολ. 15
  •'ξάμηνός » 8
  III
  Τιμή
  ΙΟΥΛΙΟΥ
  κατά φύλλον
  III
  Δραχ. 2
  1936
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ·
  ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  III
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4909 Ι
  εξ
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ Σ
  1ΙΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑΝ ΤΗΣ ΧΟΡΑΣ
  Είς τόν Σαρωνικόν έγιναν
  προχθές νυκτερινάς γυμνά-
  σια τού στόλου, τα όποΐα πά
  ρηκβλούθησε καί ό κ. Πρω
  θυπουργβς, υπό την ίδιότη
  τα τού καί ώς ύπουργοΰ των
  Ναυτικών, έπιβαίνων τού άν-'
  τιτορπιλλικού «Νίκη». Κα-
  θώς δέ ανεκοινώθη αί έντυ·
  πώσεις έκ των άσκήσεων,
  υπήρξαν αρισται. Καί άπεδεί
  χθη ότι ό στόλοο μας, μικράς
  βεβαία έν συγκρίσει πρός
  τούς θαλασσίους κολοσσούς
  αλλων μεγάλων χωρών, εί¬
  ναι έν τούτοις χάρι; εις την
  σύνθεσιν τού καί την οργά¬
  νωσιν τού έμψύχου ΰλικοΰ
  τού, καθ' ολα ίκανός νά
  φρουρήση την χώραν άπό
  πάσης έκ θαλάσσης έπιθέ-
  σεως.
  Τό γεγονός είναι έξαιρε-
  τικώς ευχάριστον. Διότι πι-
  στοποιεΐται ότι ή οργάνω¬
  σις τής έθνικής μας αμύνης
  συντελεΐται μεθοδικώς είς ο
  λους τούς κλάδους, είς ολα
  τα έπίπεδα καί πρός όλας
  τας κατευθύνσεις. Καί κατά
  γήν καί κατά θάλασσαν καί
  είς τόν άέρα. Ό στρατός,
  όπως άπέδειξαν τα τελευ¬
  ταία γυμνάσια είς την Άτ-
  τικήν, την θεσσαλίαν, την
  Μακεδονίαν καί θράκην
  καί άλλα μικρότερα κέν-
  τρα, Ιχει άναδιοργανωθή
  καί εχει προσαρμοσθή εις
  τάς άπαιτήσεις τής συγχρό¬
  νου πολεμικήν τέχνης. Ό
  χυρωματικά έργα κατεσκευ
  άσθησαν καί κατασκευάζον-
  ται παντοΰ είς ολα τα με-
  θόρια καί τα άσθενή ση·
  μεΐα τής χώρας. Ή άεροπο-
  ρΐα ενισχυθή μέ νέας μονά-
  δας καί θά ενισχυθή μέ πολ¬
  λάς άκόμη. Διότι έκτός των
  κονδυλίων τοΰ Κρατικοΰ
  προϋπολογισμόν, ύπάρχουν
  καί τα ποσά τα όποΐα προσ-
  έφερεν καί προσφέρει μέ
  τόσην προθυμίαν, μέ τόσον
  συγκινητικόναύθορμητισμόν,
  μέ τόσον ενθουσιασμόν ό
  ελληνικάς λαός. Καί μέ τα
  ποσά αύτά ή Ελλάς θά α¬
  ποκτήση τόσα χαλύβδινα πτε
  ρά, οσα άρκοΰν διά νά την
  προστατεύσουν άπό κάθε εχ¬
  θρικήν έπιδρομήν καί νά
  την όδηγήσουν είς νέους
  θριάμβους καί νέας δόξας με-
  γαλουργίας.
  Καί ό στόλος δέν ύστερεΐ
  έπίσης.Άναδιωργανώθη, ενι¬
  σχυθή μέ νέα σκάφη καί θά
  ενισχυθή καί μέ άλλα άκό¬
  μη πού ευρίσκονται ήδη υ¬
  πό ναυπηγησιν άλλα καί άλ
  λα έν τώ περατοΰσθαι.
  Φυσικά ή Ελλάς δέν κά¬
  μνει τάς παρασκευαι αύτάς
  διά ν'^ αποδυθή είς πόλεμον.
  Διότι όπως τό έχωμεν τβνί-
  σει κατ' επανάληψιν, ή Έλ
  λάς ενα μόνον εχει πόθον:
  Νά ζήση έν ειρήνη καί νά
  παραμείνη επί μακρόν, διά
  παντός εάν ήτο δυνατόν,
  μακράν οιουδήποτε πολεμι-
  κοϋ συγκλονισμοΰ. 'Λλλ' ά
  κριβώς διότι δέν έπιθυμεί
  τόν πόλεμον, είναι ύποχρε-
  ωμένη νά είναι ετοίμη νά
  τόν αποκρούση. Έπειδή έ-
  πιθυμεϊ την είρήνην, πρέ-
  πει νά είναι καί ίκανή νά
  την περιφρουρήση· Καί
  I-
  πειτα, ό πόλεμος ή Π εί
  ρήνη δέν έξαρτάται έκ μό
  νης τής θελήσεως της Ελ¬
  λάδος. Έξαρτάται άπό πλεί-
  στους οσους παράγοντας, ά¬
  πό τάς φιλοδοξίας, την σω-
  φροσύνην ή τάς έγωΐστικάς
  διαθέσεις των ίσχυρών. Καί
  δυστυχώς, οί οίωνοί δέν είναι
  εΰχάριστοι. Τό ίσπανικόν,
  παρά την έκδηλωθεΐσαν τάς
  τελευταίας ημέρας αισιοδο¬
  ξίαν εΐρηνικής διευθετήσεώς
  τού, φαίνεται ότι δέν θά
  λήξη πρίν μεταδώση τό πΰρ
  τού' πολέμου καί έξω των
  Πυρηναίων. Καί έκτός τοΰ
  ίσπανικοΰ ύπάρχουν πάντοτε
  καί τα προβλήματα τής Κεν
  τρικής Εύρώπης, τής Μεσο-
  γείου καί τής "Απω 'Ανατο-
  λής, πού είναι δύσκολον νά
  λυθοΰν χωρΐς προσφυγήν είς
  την βίαν. Κατά πάσαν πιθα
  νότητα έπομένως ή γή θά
  υποστή νέους σγκλονισμούς
  άπό την θυελλαν τοΰ πολέ¬
  μου. Καί οί λαοί θά ζήσουν
  νέαν περίοδον δοκιμασιών
  μέχρις ότου την παραφρο-
  σύνην τής έποχής μας διαδε¬
  χθή Π γαλήνη νέας περιό-
  δού. ΔΓ αύτό καί πολύ ορθώς
  ήΚυβέρνησίς μας, παρασκευ-
  άζει την άμυναν τής χώρας.
  Διότι καί άν άκόμη θελή¬
  σωμεν νά παραμείνωμεν μα¬
  κράν τής καταιγίδος, θά
  πρέπει νά έχωμεν θωρακισθή
  τόσον, ώστε νά δυνηθώμεν
  νά κρατηθώμεν καί νά μή
  παρασυρθώμεν είς την δίνην
  της...
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
  ΑΠΟ ΤΟ ΘΥΜΑΡΙ
  ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΦΙΛΙΑ
  Απηγορεύθη ή έκρίζωσις τοΰ
  θύμου. Βλέπετε ουτε τό θρυλικό
  θυμάρι διέφυγε τούς στενούς συμ
  φεροντολογικοΰς τρόπους: Κερδο
  ακοπία σήμερον έννοεΐται καί
  οτό βουνό καί είς βάρος καί τοϋ
  τελευταίου άγριολούλουδου. Άρ-
  χεϊ νά υπάρχη εας παραμικρός
  λόγος έξασφαλΐζων... μεγάλας προ
  βλέψεις. Τό θυμάρι καί ώς άνθος
  καί ώς βότανον ήτο Ισως μέσα
  είς τάς προβλέψεως αύτάς.
  Θά ίλεγε κανβίς δτι τό έλλην ι
  κό βουνό μέ τό χαρακτηριστικό
  τού, άγριο δσο καί εύγενικό ά-
  ρωμα, πληρώνει στόν ούρμπανι
  σμό. Έ τοποθέτησις τοθ άγρότου
  μέσα στό κοσμοπολιτικό πνεθμα
  — ιδού ή δυστυχία τού. Στό καφε-
  νεΐο τής πόλεως ό άγαθός δρεσί-
  6ιος «φωτίζεται». Υπάρχον έκεΐ
  οί γνωρίζοντες τα πολλά. Ειδι¬
  κώς τα πολλά αύτά, δέν είναι
  παρά πολύπλοκοι καί πολυσχιδεΐς
  έπινοήσεις κέρδους. Καί άπό τή
  μυΐγα βγαίνει ξύγκι έδώ. Τα προ-
  ϊόντα άπό τό πρώτον Ιως τό τε¬
  λευταίον κατατοπίζονται κερδο·
  οκοπικως. 'Ό,τι βγάζει δ άτΐέ
  ραντος κάμπος άλλα καί ή γόνι
  μη πλαγιά, άποτελοθν κόσμον ο¬
  λόκληρον. Καί τί κόσμον! Ό
  πλοθτος άπό αυτόν είνε ζήτημα
  —Τί οί,Ο φταίιι χο λουλουδάχι
  καί τό κάνεις... βιομηχανία;
  Έ ερώτησις είνε αύθόρμητη
  πολλές φορές διά τόν πολυλο
  γαν άστόν πού παρατάσσει φαν
  ταστικές έπιχειρήσεις είς τόν
  Ικπληκτον άγρότην. Άλλά τί
  σημαίνει, Αύτός θά συνεχίση τόν
  χαβά του.Ή «διαφώτισίς» τού έν-
  νοεΐ νά είνε πλήρης μέχρι τής
  τελευταίας άκόμη λεπτομερείας.
  Ό κερδοσκοπικός ρεαλισμός φέρ
  νει Ιτσι τα άποτελέσματά τού.
  Άλλοτε ό άφελής παραγωγός
  εφευγεν άπό τό καφενεΐο διά νά
  έκριζώση τίς εληές τού καί νά
  φυτέψη σουλτανιά. Σήμερον μπο
  ρεϊ νά συμβαίνη καί δ,τι δή
  ποτε άλλο. Ό Μωάμεθ τής άστυ
  φιλίας δέν κοπιάζει διά νά Ιλθη
  τό βουνό πρός αυτόν. Άπό
  έκεΐ Θλ έξαφανισθή άϊικώτατα
  καί άνοητότατα πολλές φορές καί
  τό τελευταΐο χαμολούλουδο—καί
  ό πειό άσήμαντος θάμνος. ΔΕωξις
  τού πρασίνου καί είς τό σημείον
  αύτό χαί στήν έκφραστικώτερη
  ϊσως Ικδήλωσί τού, πραγματοποι
  εϊται μέ την πειό έλαφρή καρδιά.
  Άφήνω τώρα τούς καθ' αύτό πλου
  τοπαραγωγικούς δρους πού θί
  γονται σχετικώς σιήν γενικότητά
  τους μέ τόν χειρότερο τρόπο.
  Ίποθέτω δτι ή απαγόρευσις
  τή; Ικριζώσεως τοϋ θύμου μέ
  τόν οποίον έδέθηκε δχι μόνο τό
  άγροτικό είδύλλιο άλλά καί αυ¬
  τή ή έθνική ζωή, Ιχει θέσι
  στά δρια "'αΰτά. Βγαίνει μέσα
  άπό τό πνεθμα μιας εύρείας ά-
  ναμορφώσεως: Καί εις τό πρακτι¬
  κών πεδίον χαί ιίς τό κοινωνικόν
  ή γεωργία πρέπει νά άποκτα
  κατευθύνσεις λογικάς δσο καί πό
  λιτισμένας. Κάτι τέτοιο άνευρί-
  σκει καί ό άδαέστερος, σέ πχ-
  ρομοίου εϊδους γεωργΐ"ά μέτρα,
  • *
  *
  θα: πήτε: Άλλά πώς θά φωτι-
  σθ§ άπό ^ή; πλίυρας καί τοθ
  δικοΰ τού τίίρ^ους καί Ικείνου
  τής κοινωνίας ό όρεσίβιος; Ά-
  πλούστατΐ 8ταν παραπλεύρως ά
  πό τάν τύπο μιάς άπαγορεύΐε
  ως υπάρχει ή ουσία μιας διδα-
  σχαλίας επί τόπου. Ό περιοδεύ-
  ων γεωπόνος δταν ξέρει την ά
  ποστολή τού παιζει είς τό οημεΐ
  όν αύτά ρόλον πραγματικοθ ά
  ναμορφωτοθ. Έξ άλλου ή έκλαΐ
  κευσις τοϋ ραδιοφώνου ύπόαχε
  ται πΓ.λλά καί άπό τής είδικής αύ
  τής απόψεως: Καί διά νά μή χά
  θη" μίαν ημέραν άπό τα βουνά μας
  τό ποιητικό θυμάρι είνε άνάγκϊ)
  νά κτυπιέται κάθε ώρα καί στιγ
  μή ή άστυφυλΕα καί συγχρόνως
  νά άναπτυ3σεται ποθ ύπάρχει
  λογικώς τό %ίρ^ος χαί ποθ ή
  ζημία. "Ετσι θά άποκτα περιεχό
  μενον ή έφαρμογή Ιδώ οίουδή
  ποτε μέτρου ποϋ Ιχει σχέσι μέ
  τό γενικόν καλόν.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Πεταχτά
  σημειώματα
  Ο ΕΠΙΛΟΓΟΣ
  Άγωνιδ τό Πανελλήνιον.
  Ή δΐκη τής Ύβόνης έτερμα
  τΐσθη. Καί τώρα ονσμένεται
  πλέον ή απόφασις. Τόσες ή
  μέρες οί Πανέλληνές εζησαν
  μέ την τροφή πού τούς προ-
  σέφερε τό Κακουργιοδικεΐον
  των Αθηνών. Εγεύθησαν τό
  αΓμα της. Άνέπνευσαν τίς ά·
  ναθυμιάσεις της. Έμέθυσαν
  άπό την άποπνικτική, βαρεία
  άτμόσφαιρά της. Έκυλισθή-
  καν μέσα στό βοϋρκό της.
  Τώρα άναμένουν λαΐμαργα
  την άπόφασι, ώς τελευταΐο
  έπιδόρπιο, γιά νά όλοκληρω
  θή ή ήδονή. Κάθε όλλο μικρό
  είτε μεγάλο ζήτημα εχει πά
  ραμερισθή, εχει λησμονηθή.
  Ουτε ή θερμοκρσσία των 40
  βαθμών, ουτε ή τραγωδΐα τής
  Άπω Άνατολής, οΰτε τό
  δράμα τής Ίβηρικής, ουτε
  καί οί συγκλονισμοί τής μυ
  κωμένης πολεμικής θυέλλης,
  πού ύψώνεται άπειλητική άπό
  παντοΰ, ουτε κανένα άλλο
  πρόβλημα άπ' αύτά πού βα-
  σανίζουν τούς συγχρόνους λα
  ούς δέν συγκινεΐ την ώρα αύ
  τή τό ρωμέϊκο.
  Ή ψυχή κοί ή σκέψι τού,
  οί διαλογισμοί κι' οί λαχτά-
  ρες τού, έχουν συγκεντρωθή
  σιήν αϊθουσα δπου συνεδριά
  ζουν τώρα οί έ'νορκοι των Ά
  θηνών. Έκεΐ άλλωστε, στό
  κακουργιοδικεΐον των Άθη
  νών, έγινε ή άποκάλυψι τής
  χσριτωμένης κοινωνίας μας.
  Ή δ(κη αυτή ήταν ό καθρέ-
  πτης τής κοινωνικής μας ζωής.
  Άπό αύτό τόν καθρέπτη
  παρήλασαν δλες οί μορφές,
  δλοι οί τύποι, δλοι οί έκπρό
  σωηί ι τής κοινωνικής δια-
  βαθμΐσεως. Μιά άτέλειωτη πά
  ρέλασις άθλιοτήτων. "Ενα
  φοβερό κϋμα βορβόρου... Κι'
  δμως, έσταθήκαμε καΐ καθρε
  πτισθήκαμε μέ ναρκισσισμόστά
  θολωμένα βρώμικα νερα τού.
  ΈπαΙξαμε μέ τίς άκαθαρσίες
  τού, έκάμαμε πνεΰμα μέ τίς
  άναθυμιάσεις τού. Έκακολο
  γήσσμε, είρωνευθήκαμε, έρρΐ
  ξαμε λίθους άναθέματος, έ
  ξεστομΐσαμεν άφορισμούς, ή
  έπλέξαμε ϋμνους, ή άποπει
  ραθήκαμε νά κάμωμε φιλοσο
  φία κακής ώρας καί κοινωνι
  ολογΐα τής στιγμής. Καί τώρα
  χωρισμένοι σέ δυό στρατόπε-
  δα περιμένομε την άπόφασι
  των ένόρκων ώς έπαθλο! Νά
  τό θυμάσθε δέ. Άν τύχτ| κι'
  είνε καταδικαστική ή άπόφασι
  λίγοι θά είναι ;έκεΐνοι πού
  θά την χειροκροτήσουν είλικρι-
  νά. Άν δμως είνε άθωωτική,
  δλοι θά την δεχθοϋν μ' άλα-
  λαγμούς χαρδς. Ή Ύβόνη
  θά ύψωθή είς ϊνδαλμα, είο
  ήρωΐδα, είς σύμβολο. Θά
  την χειροκροτήσουν καίθά την
  συγχσροθν κι' αύτοΐ άκόμη
  Ή άρχαι'α Κρήτη
  ΑΙ ΑΚΑΣΚΑΦΑΙ ΤΗΣ ΑΓΓΛ. ΣΙΟΛΗΣ
  ΕΙΣ ΤΗΗ ΕΠΑΡΧΙΑΙ ΛΑΣΗΘΙΟΥ
  (Περιγραφικη έκθεσις, πσρατηρήσεις
  και συμπεράσματα).
  Τού μ. ΧΡ. Ν. ΠΕΤΡΟΥ-ΜΕΣΟΓΕΙΤΗ
  Έπιμελητοΰ τού Μουοείου Ηρακλείου.
  4ον (τελευταίον)
  Άλλά δ άνασκαφεί; είς τό Καρ
  φί συνοιχισμός παρέχει καί άλ-
  διαφωτιστικά στοιχεΐα λαογρα
  φικώτερα. Μέ την συασώρευσιν
  των δωματίων, την έλλειψιν πά
  τόν τρόπον τή; στεγάσε
  νόν γιά μελέτας καί παρατηρήσει;
  άνθρωπολογικάς.
  Άλλά νομίζω, δτι καί ή δλη
  ψυχική διάθεσις των σημερινών
  Κρητών, ή ευθυμος καί ισορρο
  πημένη πάντοτε εκδήλωσις των,
  ή δποία τούς καθιστα τόσον
  ως καί την δλην εσωτερικήν διαρ χαρακτηριστικά χαριτωμένους, δέν
  ρύθμισιν, την οποίαν Ιμφανίζει, |χει Χίποτε τό κοινόν μέ τόν 6α
  υπενθυμίζει τα παλαιότερα σπίτια | ρύν καί δύσθυμον χαρακτήρα των
  των σημερινών χωρίων τής πε'Δωριέων κατακτητών, άλλά εί
  ριοχής, τα δποΐα Ιχουν ακριβώς ναι μία καθαρά μινωϊχή
  τό αύτό οίκοδομικόν σύστημα. Κοι
  νώ; νομίζεται, δτι ή οίκοδομιχή
  αυτή Εϊιορρυθμία επεβλήθη ά¬
  πό λόγους Εστορικους καί είδι-
  κώτερα ασφαλείας κατά τού;
  χρόνους, τής τουρκικής κατακτή-
  σεω;. Οί Χριστιανοί δηλ., γιά
  νά έξασφαλίζωνται περισσότερον
  καί νά είναι συνηνωμένοι κατά
  των Τούρκων κατακτηίών
  τα σπίτια~"των.Λλησίον καί
  φευγαν τα παράθυρα.
  Ή έξήγησι; δμω; αυτή είναι
  πρόχειρο; καΐ δέν έρμηνεύει α¬
  πολύτως τα πράγματα, καί μά-
  λιστα ωρισμένα; περιπτώσει;. Δέν
  Ιξηγεΐται π. χ. μέ την θεωρίαν
  αυτήν, πδς τό έν λόγω σύστημα
  άπαντα καί εί; τμήματα, είς τα
  δποΐα σπανιώτατα έπάτησαν Τοθρ
  κοι, δπως είναι τό Λασήθι, ή
  διαι! λείπε'- σχεδ'όν καθ' δλοκλη
  ρίαν άπό την δυτικήν Κρήτην.
  Δέν εδημιούργησε λοιπόν δ φόβος
  των Τούρκων την οίκοδομικήν
  αυτήν συνήθειαν, ουτε καί είναι
  άπέ-
  μία, μί' άναμφισβήτητο; συνέχι
  σι; τή; παραδόσεως.
  Έκτός δμω; δλων αυτών των
  ζητημάτων τα όποΐχ άνακινοΰν
  αί διεξαγομένη άπό τού; "Αγ
  γλου; άνασκαφαί, πρόκειται νά
  ί διαφωτίσουν μέ θετικόν τρόπον
  καί την παλαιοτέραν ιστορίαν τοθ
  Λασηθιου, πρό παντός δταν έ
  πεκταθοθν καί είς τ' άλλα ση
  μεΐα τής περιοχής.
  Άπό τάς μέχρι τοθδε γενομέ
  νας ερεύνας καί άπό άλλας δια
  φόρους πολυπληθεΐς ενδείξεις
  προκύπτει, δπως ήδη άνέφερα,
  δτι τό Λασήθι ήταν κατοικημέ
  ή ή
  δέ ή συ'.ήθεια αυτή τόσον νέα.
  Αντιθέτως ή άνακάλυψι; τοθ
  συνοικισ,ιοθ των Γουρνιών, άλλων
  μεμονωμένων έπίσης μινωϊκών συ
  νοικισμών καί τελευταία των συ-
  νοικισμών τοϋ Λασηθιου άποδει-
  κνύει, δτι πρόκειται περί μιας
  παλαιοτάτης οίκοδομικής παραδό¬
  σεως, ή δποία διατηρεΐται ζωη
  ροτάτη άπό τού; μινω'ίκούς χρό
  νού; μέχρι σήμερον.
  "Αλλως τε δέν είναι αυτή ή
  μοναδική περίπτωσις. Συχνότα
  τα ό προσεκτικό; παρατηρητής
  διακρίνει σήμερον είς τα διάφο-
  ρα χωρία τής Κρήτης, καί πρό
  παντός τ' άπόκεντρα, συνηθείας
  καί εκδηλώσει; είς την λαϊκήν
  βιομηχανίαν καί την τέχνην, αί
  οποίαι άπαντοθν άπαράλλακτοι
  καί είς την μινωϊκήν εποχήν.
  Καί δέν είναι δυνατόν νά θεωρή
  θη δτι δλαι αί πολυάριθμοι αυ¬
  ταί περιπτώσει; άποτελοθν μίαν ά
  πλήν σύμπτωσιν. Είναι αί τελευ
  ταΐαι άσθενεΤς άλλ' άναμφισβή-
  τητοι έπιβιώσεις τοθ έπιβλητικοθ
  καί μεγάλου έκείνου πολιτισμοθ,
  τάς οποίας ή συντηρητικότης καί
  ί άνώτερος έγωϊαμός τοθ Κρητι-
  κοθ Στοιχείου διετήρησε διά μέ-
  σου τόσων πολλών περιπετειών
  καί αίώνων έδώ είς τό άπόμερο
  καί ώραιότατο νησί τού άναλλοι-
  ώτους.
  Καί αί όμοιότητες αυταί δέν
  είναι μόνον εξωτερικάς, άλλά
  καί βαθύτεραι. Ύπάρχουν είς την
  άνθρωπολογικήν εμφάνισιν καί
  διαφαίνονται άκόμη καί εί; την
  ψυχικήν διάθεσιν των σημερι-
  νών άπογόνων. Όμολογώ, δτι Ι
  μεινα κατάπληκτος, δταν άντί-
  κρυσα γιά πρώτην φοράν Ινα
  εργάτην τή; άνασκαφή;. Είχε ά·
  κριβώ; την κατατομήν των μορ-
  φών των μινωϊκών τοιχογρα-
  φιών.
  Καί ό,λλους παρομοίου; τύπους
  μ' Ικδηλα τα μινωϊκά χαρακττ;
  ριστικά παρετήρησα είς τό Λα¬
  σήθι πολλούς καί σκέπτομαι,
  δτι τό διαμέρισμα τουτο είναι
  τό περισσότερον άπό δλα τ' άλλα
  τμήματα τή; Κρήτης ένδεδειγμέ
  πού την έπιτσίλισαν μέ βοθρ-
  κο. Γιατί, στό βάθος, καθέ-
  νας κρύβει μέσα τού καί λ(γη
  Ύβόνη. Κι' ολοι ξέρουν δτι
  ποίος λ(γο καΐ ποίος πολύ, κα
  νένας δέν είνε άναμάρτητος.
  Μ.-
  νόν άπό την νεολιθικήν
  μέχρι των τελευταίων
  τοΰ άρχαίου κόσμου,
  οωμαϊκών καί των
  (3500 π. χ. περίπου
  εποχήν
  χρόνω
  μέχρι των
  βυζαντινών
  μέχρι των
  πρώτων αίώνων τοθ ΧριστοΟ).»"Ο
  λα τα χαμηλότερα καί πολυάριθ
  μα όψώματα τοθ όρεινοθ δγκου
  τή; Δίκτη;, τα όποΐα περικλεί
  ουν μέσα είς τό άρμονικόν των
  κομμάτιασμα τό ώραιότατον ορο¬
  πέδιον τοθ ΛασηθιοΟ είναι γεμα
  τα άπό τεμάχια άγγείων καί
  άλλα λείψανα παλαιών οίκήσεων
  καί άποδεικνύουν, δτι ουδέποτε
  Ιπαυσε νά έκμεταλλεύεται ή άν
  θρωπίνη φιλοπονία τόν θαυμάσι
  όν καί εύφορώτατον αυτόν τό
  πον.
  Καί παρατηρεϊται άκόμη, δτι,
  δπως είς τ' άλλα σημεΐα δέν με
  τεβλήθη πολύ ή ζωή άπό την έ
  ποχήν των παλαιών κατοίκων, τό
  αύτό συμβαίνει καί εί; την έκλο
  γήν τής θέσεως των συνοικι
  σμών. Καί τα σημερινά χωρία
  τοθ ΛασηθιοΟ Ιχουν κτισθή σχε
  δόν επάνω είς τα λείψανα των
  άρχαίων συνοικισμών. Καί ουτε
  ήταν δυνατόν νά συμβή διαφο
  ρβτικά. Α£ έδαφολογικαί συνθή
  και, συμφώνως μέ θεμελιώδη άν
  θρωπογεωγραφικόν νόμον, άσκοθν
  πάντοτε άμεσον καί ισχυράν επί
  δρασιν επί των κατοίκων μι3;
  περιοχής καί δίδουν ωρισμένον τύ
  πον είς πολλάς συνηθείας των καί
  ρυθμίζουν καί καθορίζουν τόν
  τρόπον τή; ζωή; των. Καί τότε
  λοιπόν φαίνεται, δτι θά υπήρχαν
  αί Ιδιαι συνθήκαι. Τό οροπέδιον
  θά μετεβάλλετο κατά τόν χει-
  μώνα εί; λίμνην κι' Ιτσι θά
  εγίνετο, δπω; καί σήμερον, άκα
  τοίκητον.
  • *
  *
  Ήθέλησχ νά δώσω μίαν γε
  νίκην ιδέαν των άνασκαφών τής
  άγγλικής σχολής είς τό Λασήθι,
  τάς οποίας καί παρηκολούθηαα
  ώς άντιπρόσωπος τοΰ Ύπουργείου
  ΙΙαιδείας. Καί άπό τα ολίγα,
  τα δποΐα εξέθεσα, προχύπτει σα
  φώς, δτι ή σημασία των άνα¬
  σκαφών αυτών είναι μεγίστη.
  Μία άλλη περίπτωσις παρομοία
  μέ τα Γουρνιά έμφανίζεται είς
  τό Καρφί άλλά πολύ περισσότε¬
  ρον άπό εκείνην σημαντική, άν
  ληφθή ΰπ' δψει ή έποχή, την
  οποίαν άντιπροσωπεύει καί ή
  δποία παραμένει άκόμη σκοτεινή
  καί άνεξερεύνητος. Καί δέν 6·
  πάρχει άμφιβολία, δτι, δταν
  αί άνασκαφαί προχωρήσουν καί,
  πρό παντός, δταν συντελεσθή" ή
  δλοκληρωτική αποκάλυψις τοθ
  συνοικισμοθ είς τό Καρφί, κα-
  θώ; καί εί; τα γειτονικά 6-
  ψώματα τής Κοπράνας, θά λυ-
  θοθν πολλά καί σπουδαΐα ζητή-
  ματα, τα δποΐα σχετίζονται μέ
  την κίνησιν τοθ μινωϊκοθ πλη-
  Η έλονοσία.
  Ή απόφασις τοθ ύπουργεί
  ου των Έσωτερικών δι' ής ύ-
  ποχρεοθνται οί Δήμοι καί αί
  Κοινότητες νά μεριμνήσουν
  διά την άποξήρανσιν των πέ¬
  ριξ των πόλεων καΐ χωρίων
  καί είς απόστασιν δύο χιλιό¬
  μετρον εξωθί αυτών, μικροε
  λών, στασΐμων υδάτων κ.λ.π.
  υπήρξε λίαν έπιτυχής καί θά
  πρέπει νά εφαρμοσθή μέ κά¬
  θε αύστηρότητοτ. Ή άποξή-
  ρανσις των έλών καί ή κα¬
  θαριότης των δρόμων των
  πλατειών καΐ των οίκιών, εί¬
  ναι δύο στοιχεΐα άπαραίτητα
  διά την καταπολέμησιν τής έ-
  λονοσίας. Καί επί πλέον εί¬
  ναι μ(α ένδειξις πολιτισμοθ.
  Άκόμη είναι άπαραΐπμα
  καί διά την ανάπτυξιν τής
  τουριστικής κινήσεως καΐ είς
  την προσέλκυσιν περισσοτέρων
  ξένων.
  Ή όδός Αγ. Νικο-
  λάου.
  Άπό προχθές ήοχισεν ή
  έπισκευή τής όδοθ Νεαπόλε¬
  ως—ΆγΙου Νικολάου, μετά
  την σκυοόπτρωσίν της δέ θ*
  έπακολουθήστ) κσΙ έπίστρωσίς
  της διά πΐσσης. Ήτο δέ όμο-
  λογουμένως καιρός νά γίνη
  τουτο. Διότι τό κατάστρωμα
  εΐχε καταστραφή εντελώς καί
  ή διάβασις καθΐστατο πλέον
  μαρτυρική Άς ελπίσωμεν μό
  νόν δτι ή έργασία θά προ-
  χωρήστ) μέ γοργόν ρυθαόν
  καί δτι θσ συνεχισθή μέχρις
  ότου έπισκευασθή όλόκληρος
  ή κεντρική αυτή άρτηρΐα πού
  έξυπηρετεΐ το&ς νομούς Λα¬
  σηθίου καί Ηρακλείου. Διό¬
  τι θά πρέπει πράγματι ν" ά-
  σφαλτοστρωθή όλόκληρος ή δ
  δός Ηρακλείου—ΝομοΟ Λαση
  θΐου, μέχρι Σητείας καί Ιερα¬
  πέτρας.
  Νέα Ίδρίιματα.
  Ή πόλις μας πρόκειται ν'
  αποκτήση έντός όλΐγου νέα
  φιλανθρωπικά ίδρύματα είς
  τα όποΐα οί πτωχοί καί οί έν
  δεεΐς θά ευρίσκουν στοργι-
  κήν περίθαλψιν, στέγην, τρο¬
  φήν, ιατρικήν καΐ νοσοκομει-
  ακήν φροντίδα. Πρόκειται πε
  ρί τοθ ΠτωχοκομεΙου, τοθ
  ΜαιευτηρΙου καί τής Παιδι-
  κής στέγης πού θά ίδρυθοθν
  δαπάναις καί μερΐμνη των
  φιλανθρωπικών Ιδρυυάτων Άν
  δρέου καί Μαρίας Καλοκαι
  ρινοϋ παρά τόν "Αγ. Δημή·
  τριον, παραπλεύρως τοθ οίκή
  ματος τοϋ φιλανθρωπικοθ συσ
  σιτΐου των Ιδΐων. "Ετσι, ή πε-
  ρίθαλψις των πτωχών θά εί
  ναι πλήρης. Καί επί πλέον ή
  πόλις θά πλουτισθή μέ Ενα
  κτιριακόν συγκρότημα πού
  θ' αποτελέση άληθινόν κό-
  σμημα.
  Ή λεωφόρος
  Γεωργ ί ου Β'.
  Πιστεύομεν δτι τώρα όπότε
  καταρτίζεται ό νέος προϋπο·
  λογισμός τοϋ Δήμου θά ψηφι¬
  σθή καΐ ή απαιτουμένη πί¬
  στωσις διά την οριστικήν καΐ
  ταχείαν διαμόρφωσιν τής λεω-
  φόρου Βασιλέως ΓεωργΙου
  καΐ την άσφαλτόστρωσΐν της.
  Διότι ή λεωφόρος αυτή απο¬
  τελεί τόν μοναδικόν τόπον
  περιπάτου καί άναψυχής των
  πολιτών. Καί επί πλέον, δι'
  αυτής θά διέλθουν ύποχρεω
  τικώς δλοι οί ξένοι πού θά
  θελήσουν νά μεταβοθν είς
  Κνωσόν. Ή εύπρεπης έπομέ¬
  νως εμφάνισις της έπιβάλλε-
  ται όπωσδήποτε.
  θυσμοθ χαί την κατάστασιν έν ' γέ¬
  νει τής Κρήτης κατά την άνώ·
  μαλον εκείνην εποχήν. Καί τότΐ
  ϊσως ένισχυθοθν περισσότερον με-
  ρικαί σνέψεις καί είκασίαι, αί ό¬
  ποΐα ι έκφράζονται είς την σύντο-
  μον αυτήν έξιστόρησιν.
  Ηράκλειον, Ιούλιος 1938
  Χρ. Ν. Πέτρου—Μβσογβίτης
  Έπιμελητής τοθ Μουσείον
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  (θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμε
  ρον ώρα ιθμ. μ. τό άριστούργημα
  τοΰ κινηματογράφου: «ΠΥΡ> τού
  μεγάλου συγγραφέως Ζσκ ντέ
  Μπαροτσέλλι.
  θερινός «ΑΠΟΛΛΩΝ·.-ΣήμΕ-
  ρον τό μεγαλύτερον κινηματογρα
  φικόν γεγονός: «ό Πειρατής.» Μέ
  την Φραντζέσκα Γκάαλ. Άτέλειαι
  δέν Ίσχύουν.
  Αριθ. 5634
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Άναβληθέντος Πλειστηρ)σμοΰ
  Ό Συμβολαιογράφος Άρχα
  νών Τεμένους Νικόλαος Άντω
  νίου Μαυρογιάννης έν "Επά¬
  νω Άρχαναις έδρεύων καΐ κα
  τοικών
  Είδοποιώ δτι,
  Ό διά τοΰ ύπ' αριθ. 18503
  τής 9ης Απριλίου 1934 προ-
  γράμματος πλειστηριασμοϋ
  τού συμβολαιογράφου Καστελ
  λίου Πεδιάδος Εμμανουήλ Ι¬
  δομενέως τή έπισπεύσει τής
  δανειστρίας Έθνικής Κτημα-
  ματικής Τραπέζης τής "Ελλά¬
  δος έδρευοΰσης έν Αθήναις
  καί έκπροσωπουμένης υπό
  τοθ ΔιοικητοΟ αυτής κ. Ιωάν¬
  νου Δροσοπούλου προκηρυ
  χθείς καΐ έν τώ ύπ' αριθ.
  3132 τής 15ης Απριλίου 1934
  φθλλω τής έν Ήρακλείφ εκδι¬
  δομένης εφημερίδος ή «"Ιδη»
  δημοσιευθείς άναγκαστικός
  πλειστηριασμός τοθ έν τώ
  προγράμματι τούτω άναφερο-
  μένου καΐ περιγραφομένου α¬
  κινήτου κτήματος τοΰ καθ* ου
  τό έν λόγω πρόγραμμα όφει-
  λέτου Εμμανουήλ Κωνσταν¬
  τίνου Βορνιωτάκη γεωργοΰ
  κοί κατοίκου "Επάνω Άρχα
  νών Τεμένους κειμένου είς
  θέσιν «Βαθΰ ποταμά» τής κτη
  ματικής περιφερείας τοΰ χω¬
  ρίου Κουνάβων Πεδιάδος, ό-
  μωνύμου Κοινότητος, τέως δή-
  μου Άγιών Παρσσκιων Πεδι¬
  άδος καί Είρηνοδικειακής τΐε
  ριφερείας ττρώην Καστελλίου
  Πεδιάδος καΐ ήδη Αρχανών
  τεμένους, πρός άπόληψιν των
  ένυποθήκων άπαιτήσεών της
  έκ Λιρών Στερλινων Αγγλίας
  ένενήκοντα έννίσ, σελλινίων
  δέκα τεσσάρων (£ 99.14.0) είς
  συνάλλαγμα δψεως έτιί Λον
  δίνου ή τό Ισότιμον σύτών είς
  δραχμάς κατά την ημέραν
  τής οριστικάς καταψηφίσεως
  τής άτιαιτήσεως τής Τραπέ¬
  ζης, στηριζομένων είς τα ύπ'
  αριθ. 16665 τής 6ης Ιουλίου
  1928 καί 16672 τής 9ης Ιουλί¬
  ου 1928 συμβόλαια τοΰ συμ¬
  βολαιογράφου Ηρακλείου Α¬
  ποστόλου Βσβουράκη καΐ δι*
  άς άπαιτήσεις έπετάχθη 6 ε(-
  ρημένος όφειλέτης Έμ μαν
  Κ. Βορνιωτάκης πρός πληρω
  μην δυνάμει τής άπό 9 Ίανου
  αρΐου 1933 έτιιταγής τής είρη
  μένης Τραπέζης, άνσβληθείς
  ένεκεν νομίμων λόγων, γενη¬
  σεται συμφώνως πρός τούς δ-
  ρους τού εϊρημένου προγράμ-
  ματος καί κατόπιν τής ΰπ' α¬
  ριθμόν 227 τής 9ης Μαΐου
  1938 αποφάσεως τοΰ κ. Προέ-
  δρου των έν Ηρακλείω Ποω
  τοδικών την 31ην Ιουλίου 1938
  ημέραν Κυριακήν καΐ ώραν
  10—12 π.μ. ενώπιον έμοϋ τοΰ
  συμβολαιογράφου Αρχανών
  Νικςλάου Άντωνίου Μαυρο
  γιάννη, άρμοδίου ήδη λόγω
  τής προσαρτήσεως τής Κοινό¬
  τητος, είς ήν κείται τό πλει-
  στηριαζόμενον άκίνητον είς
  τό Είρηνοδικεΐον Αρχανών,
  ή έν κωλύματί μου ενώπιον
  τοΰ νομίμου άναπληρωτοΰ μου
  καΐ έν τώ ενταύθα κειμένω
  δημοσίω γραφείω μου, ένθα
  καί δτε καλοΰνται οί βουλό¬
  μενοι νά πλειοδοτήσωσιν καΐ,
  Παραγγέλλω αρμόδιον δι-
  καστικόν κλητήρα όπως ενερ¬
  γήση τάς νομίμως κοινοποιή-
  σεις καί τοιχοκολλήσεις τής
  παρούσης πρό δεκαπέντε ημε¬
  ρών πρό τής ημέρας τής τελέ-
  σεως τοΰ πλειστηριασμοϋ καΐ
  την δημοσίευσιν αυτής διά
  των έν Ηρακλείω εκδιδομέ¬
  νων εφημερίδων «Ή Δράσις»
  καί «Ανάρθωσις» πρό δεκα¬
  πέντε έπίσης ημερών πρό τής
  τελέσεως τού πλειστηριασμοϋ
  καί έν κυρίω φύλλω αυτών.
  Έφ' οΤς εγένετο ή παροΰσα
  έν Επάνω Άρχαναις Τεμέ¬
  νους καί έν τώ συμβολαιογρα
  φείω μου ίδιοκτησία κληρονό-
  μων Εμμανουήλ Κ. Ρασιδάκη
  κειμένω κατά την θέσιν «Ρυ-
  άκι» σήμερον την έβδόμην (7)
  τοΰ μηνός "Ιουλίου ημέραν
  Πέμπτην τοΰ έτους χίλια ένε-
  ακόσια τριάντα όκτώ (1938)
  δι" ήν ελήφθη τέλος καί νόμι-
  μόν δικαίωμα δραχμαί εκατόν
  πέντε (105) καί υπεγράφη παρ'
  έμοϋ τοΰ συμβολαιογράφου
  Αρχανών. |
  Ό Συμβολαιογράφος Άρ·'
  νανών. '
  4Τ.5.) Ν. Α.
  Άπό τού θρόνου |
  —...-------" '" --------------------- ι
  ι
  είς την λαιμητόμον.
  μΊΤΤΓαΙΤκΙϊ
  βασιλισσα =
  <=>
  ιΌ έρως είς την χώραν
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Τα τρικό κυριαρχοθν
  καί στήν καλοκαιρινό μόδι.
  'τών χρυοαν&έμων.
  ϊΓμαχη
  Υπό Κλώντ Φαρέρ.
  Φαντάζεται κανείς σέ ποία
  κατάστασι βρέθηκεν ή δυστυ-
  χισμένη γυναίκα δταν πάλι
  άντίκρυσεν αυτήν την θαυμα-
  τουργόν έλπίδα. Πάλι ό σκο-
  τεινό'ς θόλος μισοανοίχθηκεν
  ώσάν ρομφαία άγγέλου νά
  έσχισε τό σκοτάδι. Είς πεΐσμα
  δλων των μέτρων τής Κομμού
  νας, έ'νας άπό τούς δικούς
  της, ε'νας ΐππότης τοϋ Άγίου
  Λουδοβίκου, Ι'νας φίλος πι-
  στός' κατώρθωσε νά είσχωρή
  ση στό φρικτό καί άπρόσιτο
  σπίτι των νεκρών, παρ' ολες
  τίς έπτά—όκτώ διπλομαντα
  λωμένες πόρτες.
  Αύτό δέν εδειχνε πώς τώρα
  ή άπελευθέρωσις ήταν άσφα
  λως κοντά, ",Δέν υπήρχεν άμ
  φιβολία πώς τα άγαπημένα
  χέρια τοΰ Φέρσεν είχον ύφά
  νη αυτή τή συνωμοσία καί δτι
  άγνωστοι καί ίσχυροί συνένο
  χοι παρεΐχαν την συνδρομή
  τους, έ'τοιμοι νά θυσιασθοΰν
  γιά νά τής σώσονν τή ζωή έκεΐ
  πού βρισκόταν στό χεΐλος της
  άβύσσου. Πάλι τό θάρρος καΐ
  ή θέλησις νά ζήση, ενεψύχω
  σαν ξσφνικά τή γυναΐκα ή ό
  ποία εΤχε πιά ύποταχθή στό
  μοιραίον.
  Άνέκΐησε θάρρος, άλλά
  πάρα πολύ θάρρος, δυστυχώς.
  Άνέκτησεν εμπιστοσύνην, αλ¬
  λοίμονον! Τα τριακόσια—τε
  τρακόσια λουδοβίκεια—τό έκα
  τάλσβεν άμέσως—έμελλαν νά
  τής χρησιμεύσουν γιά νά δω
  ροοοκήση. τόν χωροφιόλακσ|
  τοΰ κελλιοΰ της. Αυτή ήτσν ή
  μόνη δουλειά ποϋ τής άνέθε
  ταν' οί φίλοι της εΐχαν άναλά
  βη τα ύπόλοιπα. Κυριευμένη
  άπό την μεγάλη αίσιοδοξία
  πού την εκυρίευσεν άπότομα,
  έβάλθηκεν άμέσως νά κάμη δ,
  τι έπρεπεν.
  Εσχισε τό Ινοχοποιητικόν
  σημείωμα σέ πολΰ μικρά κομ
  ματάκια κοί έτοίμασε την ά
  πάντησί της. Δέν εΐχε πιά ου
  τε Λέννα, οΰτε μολύβι, οθτε
  μελάνι. Δέν εΐχε παρά έ'να
  κομματάκι χαρτί.
  (συνεχίζεται)
  Ή μόδα τού τρικό γενικεύεται
  κα'ι έξελίσσεται... Τόσο πού είτε
  βλήθη καΐ διά την καλοκαιρινήν
  σαιζόν. Ό άριθμός των φίλων τού
  δλο καί γίνεται μεγαλύτερος άπό
  είς ήαέραν. Ουδέποτε εί-
  εί τό τρικά σέ τέτοιο ση·
  μεΐο τελειότητος άπ' αύτό πού έ
  τος, τό μοντέλο όλόκληρο μένει
  τολύ άιλό.
  Εάν αντιθέτως τό μοντέλο πα¬
  ρουσιάζη κ&ττοια ιτρωτοτυπία, τό
  πλέξιμο' είνε άπλό γ] σχεδάν ά-
  πλό.
  ΟΊ παρισινοϊ οΐκοι μόδας πα·
  ρουσιάζουν μεταξύ άλλων:
  πιτυγχάνουν σήμεοα, πρδγμα πού | "Ενα «ντέ-πιές> άπό λευκό μαλ
  δέ θάδ εδί ά έ ^ —-" Η βί
  θά μας εμποδίση αυριον, νά έ
  παναλάβωμε τόν ένθουσιασμό μας
  μέσα είς τα ιδία ορια.
  Τό τρικό άξίζει αΛλωστε πολύ
  την διάκρισι αυτή κα'ι την ξεχω·
  ριστή θέσι πού τοΰ δίδουν. Μάς
  πολϋτιμες ύπηρεσίει:
  ■πλεονεκτήματα γιά
  τόν εαυτόν τού, πού δέν τοϋ εύοί*
  σκω άξιο συναγωνιστή.
  Μεταξύ των πολυαρίθμων ποο-
  τού, ιδού μερικά: εί-
  καί εύχάριστο. Μην
  ίσχυρισθήτε δτι παραμορφώνονται.
  Όταν είνε καλοπλεγμένο, «συμ-
  ! περιφέρεται» ώσάν τό συνετώτερο
  Ιίίφασμα δηλαδή δέν άλλάσσει
  Ο ΪΛΑ ΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ό Γαλλικός ναυ-
  τικός Κολοσσός:
  ΠΥΡ'
  Τού μεγάλου συγγρα-
  φέως:
  ΖΑΚντεΜΠΑΡΟΝΤΣΕΛΛΙ
  Πρωταγωνιατοΰν:
  οί άσαοι της Γαλλικής
  κινηματογραφίας:
  ΕΝΤΒΙΣ ΦΕΓΙΕΡ
  ΒΙΚΤΩΡ ΦΡΑΝΣΕΝ
  Έ κ τος προγράμματος
  Ζουρνάλ.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  Ο ΣΟΟΥΔΑΣΤΗΣ
  ΤΗΣ ΗΡΑΓΑΣ
  Νέ
  Άντόλφ Βόλμττρυκ
  καΐ την
  Αωροθέα Βήκ.
  μέ δλα τα χρειώδη. Πληροφο
  ρίαι Ζαπάντι.
  καΐ δέν τσαλακώνεται.
  Τα μοντέλα των καλυτέρων πα·
  ρισινών οίκων, διακρίνει μία τε¬
  λεία κούπ καΐ λεπτότατο γοΰ-
  στο. Είνε άξιοσημείωτο δτι, ε¬
  άν τό πλέξιμο τοϋ τρικό δίδει
  την έντύπωσι φανταιζί ύφάσμα-
  λ'ι πραγματικά πολύ σίκ. Ή
  στα είνε γαρνιρισμένη μέ σου
  τάς, ένώ ή φούστα είνε τελείως
  ϊσια. Κουυ,πιά άπό μαλλί.
  "Ξνα κομψό <ρόρεμα κατασκευ· ασμένο άπό λέν ντέ γκρέζ και πλεγμένο κατά τρόπον σχηματί- ζοντα δικτυωτή δαντέλλα. Ή αγ κράΦ τής ζώνης τοθ φορέματος καθώς καΐ τα δύο κουμπιά τοΰ γιακά είνε άπό χρυσό μέταλλο. "Ενα νέο καί χαριτωμένο άν σάμπλ ιτλεγμένο άπό μαλλ'ι Πεγ- κουέν. Μεγάλες κάθετες γραμ- μές επί λευκοΰ φόντου είνε προ· ωρισμένες νά διατηρήσουν την λεπτότητα τής σιλουέττας. Ιδού κα'ι μία χαριτωμένη πρω· τοτυπία: Τό ώραϊο μοντήλι πού θά πλαισιώση τό πρόσωπό σας νά εΤνε ενα 'εΐδος χονδρό τοΰλι κατασκευασμένο άπό χρυσοκλω 13ον ΚΙΝΗΣΙΣ.- Αφιχθη έκ Παρι. σίΜν δπου παρέμεινεν επι διετίαν δι" ανωτέρας σπουδός ό Ίατρός κ. Μαν. Μανωλόπουλος. —Άποπερατώσας τάς στΐουδάς τού είς την Νομικήν σχολήν τοθ Πανεπιστημίου θεσσαλονίκης καΐ λαβών τό πτυχίον τού, ό έξ Ά- γίου Γεωργίου ΛισηθΙου κ. Τη. λέμαχος Ιω. Πλεύρης επανήλθεν ενταύθα. —Ανεχώρησεν είς'Αθήνας δπου θά παραμείνη τιερϊ τό δεκαπεν- Σκεφθήτε: ό παληός μας κώδιξ τιμής, έτοπώετοθαζ την γυναΐκα πιό χαμηλά άπό την γή, καί τόν ._ .__.,__.,... ., . ίνδβα πιδ Ψ>2>ά άπό τόν ουρα<ό. θήμερον ό ώτορινολαρυγγολόγος Ει/τόν π'ύργο - φυλακή δπου ^£Ε^£™% ^^ κατοικοΰσεν ή γυναΐκα ενός «δαι- Μαντζαπετάκη δέν θά δεχθή επι- μιο» μποροθοε νά κάνη, μέ 2λη σκέψεις μέχρι τής 2^ης Δεκεμβρί της την ήσυχία, σκέψεις έπ' αύ- ~" τοΰ τοΰ άναμφισβητήτου άξιώμα τος. Ό πρίγκηψ, "ού άπουσίαζεν όλόκληρη την ήμέρα, μόλις κατα δεχόταν νά μπξ ί ό ένύκτωνε στή μέ τό κροσέ. Ντιστεγκέ ΕΝΑΤΕΛΕΤΌκΆΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΡΔΔΙΟΦΠΝΟ καλά, είς τό συζυγικό δωμάτιο. Καί ή δούλη πριγκήπισσα, ςδιαρ κώς έγκαταλελειμμένη, καίαγι νόταν άποκλειστικά είς πό νά 6πακούη στήν μητέρα τοΰ άνδρός της, πού δέν παρήλειπε ποτέ νά κάνη κατάχρηίΐν τής έξουαία την οποίαν οί κινέζικοι θεσμοί τής άνεγνώριζαν κατηγορηματί κω; καί άπεριορίστως. Νά ή τί χη στήν οποίαν θά ήταν κατα δικασμένη, σαράντα χρόνια Ινα: ρίτερ», ή γυναΐκα τοΰ «δαίμιοί Γιορισάκα Σαντάο... ή τύχη τή οποίαν άποφεύγει, σήμερα, ή γι ναΐκα ενός άπλοΰ άξιωματικο τοΰ ναυτικοΰ, δούλου σας, δποία δέν εχει καμμιά διάθεσ καί αυτή έπίσης νά νοσταλγή τ< ξάρζχρα, χρόνια!... Είνε πιό εύχ οιστο νά διασκεδάζη κανείς μι την συνχροφιά μορφωμένων καί έπιεικών ξενων, έστω καί σέ ίνα φτωχικό απΐτάκι σαν -οΰτο έδώ, παρά νά φυτοζω^) στήν μοναξιά χαί την άμάθεια στό παλάΐι κά ποιου Τόσα ή κάποιου Σχουσχοΰ... Έπρόφερε μέ περιφρόνησι τα Ινδοξα όνόματα. ..Καΐ είνε καί πιό Ιντιμο νά ύπηρετή κανείς επάνω σέ Ινα θωρηκτό τής Α. Μ. τοΰ αύτοκρά- τορος, παρά νά όδηγ$ στήν ΰ παιθρο καποια συμμορία άρπά γων στρατιωτών, μισθοφόρος τοΰ Σχόγκουν,τοΰ Σχόγκουν ή κάποιου κοινοΰ φυλάρχου... Επήρε άπά τα τραπέζι ταΰ Μέ τα ονόματα των βταθμών έλληνιστί. 6 Λυχνιών μέ μαγικό μάτι. Μόνον Δρχ. 7250, είς 12 μηνιαίας δόσεις. 'Αντιπρόσωπος Ηρακλείου ΚΩΝΣΤ. Ν. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Έκτός Τράστ ~ ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π ΑΚΡΟ ΠΟΛΙΣ Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬ ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον, ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον, Πρκκτορείον ΛΙΝΛΡΔΛΚΗ ' Τπλέφ. 5-41 ι εί ιεεεειεεεεεεεέ τσαγιοΰ ενα κουτί τουρκικών τσιγάρων καί τό Ιτεινε άνοιχτό στ.ούς δυό Εύρωπαίους. — Σέ σας άλλωστε, κύριοι,— εσυνέχισε — χρωστάμϊ δλην αύ την την πρόοδο, τής οποίας Ι πωφελούμεθα καθημερινώς. Ξέ ρομε νά μή τό ξεχνοΰμε ποτέ Καί δέν θά ξεχάσωμε Ιπίσης πό- σην Υπομονήν καί καλωσύνην ε- δείξαιε στόν ρόλο σας ώς έ* παιδευτών. Ό μαθητής, βεβαία, ήταν πολύ καθυσΐερημένος, καί τό μυαλό τού, έπειδή εΐχε πάθη άγκύλωσιν άπό την ρουιίνα τό- σων έτών, δέν Ιδεχόταν παρά μέ μεγάλο κόπο την εύρωπαϊκή δι¬ δασκαλίαν. (συνεχίζεται) ι«.η.■■■■■■■»■ ΧΑΡΙΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΣ 'Επειδή ή άξιότιμος πελατεία μας δέν έπρόλα- βε νά έπωφεληθή των τιμών τοΰ ΡΑΜΠΞ ΜΑΣ παρατείνομεν τούτον διά μίαν άκόμη έβδομάδα. Καί αί νέαι παραλαβαί μας μοντέρνων καί έ- ξαιρετικων ΰφασμάτων θά πωληθοΰν είς τιμάς κό- στους χάριν διαφημίσεως. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΧΡΙΣΤ. ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗ Πλατειά Στράτα Έκαστην ΤΡΙΤΗΝ μεσημβρίαν Δια Ρέθυμνον, Χανιά, ΠΕΙΡΑΙΑ Χαλκίδα, ΑΙδηψόν,Βό- λον, θεσσαλονίκην. Τπλίφ. 5—50 Γύρω στήν πόλι. —Ή Οφεσις τής θερμοκρασίας παρουσιάσθη καΐ χθές καΐ μάλι· στα μεγαλυτέρα άπά την προ¬ χθεσινήν: —Άπό τής πρωίας τό μελτέμι έδροσολογοθσε τούς πάντας. —Διά νά πληρωθπ τό ρηθέν υπό των καιροσκόπων τοϋ κα· φενείου: Ότι εφέτος ό θερινός καύσων θά είνε μάλλον παρο· δικός. —Μετά την αγόρευσιν τοϋ Ει¬ σαγγελέως είς την δίκην τής Περδικάρη. —Ή όιΐοία κατά τάς μρταδο· θείσας χθές πληροφορίας υπήρ¬ ξεν έξ ολοκλήρου εναντίον τής κατηγορουμένης. —Έτίθεντο καί χθές επί τά¬ πητος αί προβλέψεις τών.,.ποινικο λόγων. Σημειωτέον δτι οί περιο· σότεροι έξ αυτών ήταν καταδι· καστικοί. —Άπό την παραλίαν τής Τρυ¬ πητής δέν έλειψεν οΰτε χθές ή κίνησις. —Ποωΐ καί άπόγευμα οί φίλοι τής θαλάσσης έναλλάσσοντο ίκεϊ. — θά ελέγαμεν δτι τούς φί· λους ϋπερέβαλλον αί «φίλαι» τής θαλασσίας δροσιδς άν λάβωμεν ύπ' δψΕΐ την πληθώραν τού ώ· ραιοκόσμου. —Μεθαύριον ώς γνωστόν κατα· πλέει είς τόν λιμένα μας "Αγ¬ γλικόν ΰπερωκεάνειον μέ πολ- λούς τουριστάς. —Μεταξύ τούτων συγκαταλέ- γονται ώς μανθάνωμεν καθηγη ταΐ Αγγλικών Πανεπιστημίων καί διακεκριμένοι δημοσιολόγοι. — Οί όποϊοι ήσχολήθησΛν ιδι¬ αιτέρας μέ τόν Μινωικόν πολιτι σμόν επί τή βάσει των έ'ργων τοϋ "Εβανς." — Συνεχίζονται εισέτι αί ερ¬ γασίαι των έκπαιδευτηρίων μαο —Ώς έττΐ τό πλείστον αί ερ¬ γασίαι αδται περιστρέφονται είς την έκδοσιν των ένδεικτικών καί των άπολυτηρίων. —Πάντως άπό τής προσεχούς εβδομάδος τελειώνει καΐ ή οί- κονομική καΐ γραφική αυτή έρ- γασία τού τΐροσωπικοΰ των σχο¬ λείων της μέσηο. Καί αί θεριναί διακοπαΐ διά διδάσκοντος καί διδασκομένους γίνονται πραγμα· τικαί. — Αυριον καί ώραν 6 μ. μ. είς την αίθουσαν τοϋ Ώδείου μας. — θά δοθή ή καθιερωμένη μα· θητική έπίδειξις μέ εκλεκτόν πρό- γραμμα. — Πυκνή κάθε βράδυ ή συνοι- κιακή άλλά καΐ κοσμική κίνησις είς τό παραθαλάσσιον, παρά τό Ηλεκτρικόν εργοστάσιον —Συμβαίνει μάλιστα πολλοΐ ά κουβαλοΰνται έκεΐ μέ τό δεί¬ πνον τους. —Τό οποίον συνεχίζουν καΐ μέ- <ρι -μεσονυκτίου μέ γενναίας έν- ΐΌείται σπουδάς είς τόν Βάκχον. — Είς τόν θερινόν Πουλακάκη υνεχίζεται μέ κοσμοσυρροήν ή προβολή τοΰ άριστουργηματικοΰ ργου «ΠΟρί». ό Ρέπορτερ ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣΑ επί εξάμηνον :ίς τούς αεγάλους οίκους Κοπτι- ;ής καί Ραπτικής Σινάνη καΐ Κα- ,ακου: ή κ. Εύαγ. Ι. Καμαράτου επανήλθεν έξ Αθηνών μέ νέα τχεδια κροκί, καΐ άναλαμβάνει ήν ραφήν γυναικείων φορεμάτων μέ εργασίαν ήγγυημένην είς τιμάς ασυναγωνίστους. Έπίσης αναλαμ¬ βάνη καΐ προμήθειαν κροκί διά μοδίστας. Επισκεφθήτε μας όδός Γιαννίκου. Ο ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΠΕΛΛΩΝ Είς τό κατάστημα Πέτρου Μα- ιτρεκίνη παρά την Πλατείαν Βε¬ νιζέλου καθαρίζονται δλων των ίίδών τα καπέλλα μέ εύσυνειδησί- ιν καίταχύτητα. ι..... ■■■■■ Ενοικιαζονται 2 δωμάτια μετά κουζίνας είς Μασταμπά Πληρο- φορίαι παρά τω Μιλ. Μηλιδάκη. ■■■■..■■■..ΒΒΒΜΒ>ΒΜΒΒΒΜ
  ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ —-
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  !■■■■■
  ■■■■■■■■■ΗΜΒΒΙΙΗ2
  'Υποκαταστήματα κσί ανταποκριταί
  είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής Ελλά¬
  δος καί τοθ ΈξωτερικοΟ.
  Ταμιευτηριον καταθέσεις έν όψει
  καί επί προθεσμία. ψ
  Δάνεια επί ενεχύρω έμπορευμάτων.
  π Βί**ί*
  ί
  κα! αύτοι
  /ν,ετα
  αλλ'
  τιατήΡ
  οικίαν
  (νπολέ
  ρήσιν,
  κα
  <■ έ οί ύτιολο>
  ήπάτων Ι
  Άν Ι
  αν ρ
  αυτή η''»μα
  μην ιφ έ
  θυαΐα τού.
  ρέ παιδισ,
  χά κερσμί
  λωτσ Τα
  σλλ'
  ηόταν
  τό< ή ριμον. Τό< ρ τή« ποοσι φλίτσα μο Αυται φβυρετικόν- χεν, άλλ' νιώδεις δο τσΐρσς, ι»ι είηεί —Κό νά ζής. τί Καί ό νέσει, είς χ εν ώρισμ λά κατέλι τό δώμα ι Ό Εύμορ< δύο ετη νι Κατά το μόνον ι μάλλον έ των νέος ί βίον τού τι τοπτρον. " ούτος ώς τε ώσχε ι κρός νότο>
  νοχλήται ί
  υπό τοθ ι
  Έν ώ
  τού. Κστ< πάντως. ϊ Ι1"··-........ Γι βνι υτής καΐ Γεν. Δ| Ασψο την «■· ■■Μ Ι*"···-.. ■■·, Τό Άν ··■■·,
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  347βν
  Καί έ'τρωγε κατ' Ιτος, Ίνα μή κάμνη τΐποτρ,
  τρείς χιλιάδας φράγκων, ό τρισκατάρατος ! Εΐχε
  γονϊΐς αγρότας, είς οϋς κατώρθωσε νά έμπνεύσρ
  σέβας πρός τόν υϊόν.
  Τόν έχανες ; τόν εϋρισκες είς τα καφενεΐα'
  άλλ' ουδέν είχεν ωρισμένον, καθώς οί συνέταιροί
  τού. Περιεφέρετο άείποτε. Κατά βάθος, νοθς όξύς
  καί μάλλον σκεπτκός παρ' δσον εφαίνετο. Έχρη-
  σΐμευε λοιπόν ώς σύνδεσμος μεταξϋ των ΦΙλων
  των Άναλφοβήτων καί άλλων συλλόγων, άσυστά
  των μέν εισέτι, άλλά μελλόντων νά σχεδιασθώσι
  καί αύτοι βραδύτερον.
  Μεταξύ τοϋ κολλεγΐου τούτου των νεαρών καί
  ίϋκόμων κεφαλών ύπη"ρχε καΐ μ(α φαλακρά.
  Αυτή ή"τον ή τοθ ΆετοΟ, νέου εύτραπελωτάτου,
  άλλ" άτυχοθς. Άπετύγχανεν είς δ,τι άν έπεχείρει'
  καί δμως έγέλα επί πάντων. Εικοσιπενταετής κοί
  εΐχο" πέσει τής κεφαλής τού αί τρΐχες. Καί ό μέν
  πατήρ τού διευθυντής τοϋ ταχυ^οοαεΐου είς τίνα
  των έπαρχιών, εΐχε κατορθώσει ν' αποκτήση μίαν
  οικίαν καί £να αγρόν αύτός δμως έσπευσε νά τα
  άπολέσΓ) αμφότερα είς τίνα κερ&οσκοπικήν επιχεί¬
  ρησιν, καΐ οϋτω δέν τού εΐχε μείνει τΐποτε. Είχεν
  επιστήμην καί πνεθμα, άλλ' έναυάγει. "Ολοι τοο
  οί ύπολογισμοί ευρίσκοντο λανθασμένοι' δλοι τάν
  ήπάτων' δ,τι άν ώκοδόμει, έκρημνίζετο έπ' αΰτοϋ.
  "Αν Εσχιζε ξύλα, εκοπτεν £να των δακτύλων τού
  όν ερωμένην άπέκτα, τάχιστα άνεκάλυπτεν δτι
  αυτή ηϋμοίρει κοί άλλου φΐλου. Κατά πάσαν στιγ
  μην ιω έπήρχετό τις συμφορά. Καί εντεύθεν ή εύ
  θυμία τού. Συνείθιζε νά λέγη: «Έγώ κατοκώ, μω
  ρέ παιδία, υπό στέγην, τής οποίας κατρακυλοϋν
  τα κερσμΐδια». Πτωχάς, άλλ' άνεξάντλητος τό'· γέ
  λωτα. Ταχέως εύρισκε τόν τελευταίον τού οβολόν,
  άλλ' ουδέποτε τόν τελευτοΐον τού καγχασμόν. Ό
  τιόταν ή κακοτυχΐα είσήρχετο είς τό δώμά τού, αύ
  τος την έχαιρέτιζεν άσμένως ώς παλαιάν τού γνώ
  ριμον. Τόσον ήτο συνοικειωμένος μετ" αυτής, ωστε
  την ποοσηγόρευεν ϋποκοριστικώς —Καλημέρσ, Τυ·
  φλΐτσα μου!
  Αυται αί καταδρομαί τής τύχης τόν έκαμαν έ
  φβυρετικόν. "Εβριθε καταφυγΐων. Χρήματα δέν εί
  χεν, άλλ' εύρισκε πώς νά κάμνη,, δταν ήθελε «μα·
  νιώδεις δαπάνας» Μίαν νύκτα κατώρθωοε νά φά
  γη £ως «εκατόν φράγκα» είς δείπνον μετά μιδς έ
  ταίρσς, πρός ήν, έν τώ μέσφ τής εύωχίας, είχεν
  είπεΓ—Κόρη των πέντε είκοσαφράγκων, σύρε μου
  νά ζής, τα υποδήματα.
  Καί ό Άετός έσπςύδαζε τα νομικά έν πάση ά-
  νέσει, είς τα 'ίχνη τοϋ Βαχορέλη. Ούτος σπανΐως εΐ
  χεν ωρισμένον κατάλυμα ένΐοτε μάλιστα ουδέν, άλ
  λά κατέλυεν ότε μέν είς τούτου, ότε δέ είς έκείνου
  τό δώμα' ώς επί τό πλείστον είς τό τοθ Εύμορφίδου
  Ό Εύμορφΐδης έσπούδαζεν ιατρικήν, καί ήτο κατά
  δύο έτη νεώΐερος τοθ ΆετοΟ.
  Κατά φαντασίαν άσθενής, ό Εύμορφίδης του¬
  το μόνον εΐχε κερδίσει έκ τής ίατρικής, δτι Ιγινε
  μάλλον άοθενής ή ίατρός. Εϊκοσι καί τριών έ-
  των νέος ών, ένόαιζεν εαυτόν καχεκτικόν διήγε τόν
  βίον τού παρατηρών την γλώσσαν τού είς τό κά¬
  τοπτρον. "Ελεγεν δτι άνθρωπος μαγνητίζεται καΐ
  αύτός ώς ή βελόνη, καΐ διά τουτο προσεΐχε πάντο-
  τε ώστε ή μέν κεφαλή τής κλίνης τού νά κείται
  πρός νότον, οί δέ πόδες πρός βορράν, Ίνα μή έ
  νοχλήται διά νυκτός ή κυκλοφορΐα τοΰ αϊματος
  υπό τοθ μεγάλου μαγνητικοθ ρεύματος τής γή"ς.
  Έν ώρα καταιγΐδος, έξήταζε τόν σφυγμόν
  τού. Κατά τα # άλλα δμως ευθυμος καί αύτός
  πάντως.
  (συνεχ(ζεται)
  ' Ε γκυκλοπ α ιδ ε ί α
  νά
  Αι* έκείνους
  πλουτίζουν τάς
  ποϋ θέλουν
  γνώσεις των.
  Χοροεσπερίς
  Άτϊό όλα δι" δλους ! ~ , Η
  — των προσκοπων Μοιρών
  ΤΑ ΕΝΤΟΜΑ ΜΑΣ ΑΠΕΙΛΟΥΝ
  Β'
  Έξ άλλου, ό κ. Χίβαρ υποστή
  ρίζει την πΐωτότυπον άποψιν 8τ.
  αί άκρίδες διήρξαν εν τινι μέτρω
  ή άφορμή τής έξχφανίσεω; δια
  φόρων πολιτισμών, λόγφ τή; κα
  ταστροφής κάθε χλωρίδος εις τας
  πΐοιφερείας πού προσέβαλον. Προ
  τοθ εμφανισθή είς την γήν τό αν¬
  θρώπινον γένος υπήρχε μεταξύ
  τής άναπαραγωγής καίτης θ/η-
  σιμότητος των έντόμων μ£α άνα
  λογία, πού άνετράπη άπό τόν άν
  θρωπον διά τής παροχής άφθόνου
  τροφής είς αύτά μέσψ τής βιομη
  χανοποιήσεω; τής γεωργικής πά
  ρχγωγής. Παραλλήλως ή εύκολία
  των μέσων μεταφορά; συνέτεινεν
  είς την μετάδοσιν των έπιδημιών.
  Έπωφελήθη 6 άνΰρωπος άπό την
  ευκολίαν αυτήν, άλλ' επωφελήθη
  σαν καί τα Ιντομα. Γενικώς άν*
  γνωρίζεται σήμερον δτι ό άνθρω
  πος είνε άτελώς ώπλισμένος δία
  νά άγωνισθη' μέ τα ιδία τα μέσα
  τού καί 3τι πρέπει νά ζητήση
  την συνδρομήν τή; Ιντομολογικής
  έπιστήμης.
  Τό μέσον ποΰ άποδεικνύεται άς
  τα καλλίτερον είνε ό βιολογικός
  αγών καΐ ή χρησιμοποίησις τού
  παρααιτισμοϋ Τό λατινικόν ρητόν
  «ί άνθρρωπος είνε λύχος διά τόν
  άνθπιπον»,θά ήμποροΰσε νά εφαρ¬
  μοσθή καί είς τα Ιντομα, πού
  άλλλξώ "
  ------------- . Πληροφορούμεθα δτι την 27ην
  πρόκειται περί τοθ αϊωνίου νόμου ™ρελβ. μηνός επί τ? εόοκρίβ, _ .-Ρ------ ...-------- -------,,„
  τής φυσικής έπιλογής πού δίδει το° συ,γκληθεντος έν Μοίραις Δι- · Φ.Τσιβιδάκη,Χρ.Τσαφαντάχη, Μ.
  δικαίωμΐί ζ-οής είς τόν ίσχυρόΐε- δασκαλικοΰ συνεδρίου, διωργανώ- Όρφανίδου, Πόπη Χαιρέτίυ, Σο·
  Καβροί}, Κατίναν Κοιλιαράκη, Μ.
  Μπορνόβα, Άγλούπα, Ξ "
  ρον.
  Ή έπιστήμη έπιδιώκει νά θ*ϊ έκεϊ χοροσπερίς υπό τοθ το φίαν Σακελλαρίδου, Μαρίαν Τζωρ
  α,ΐίταΰ ένισνύουσχ κα' πικοΰ προσχοπικοΰ Συνδέσμου Μοί, τζάκη, τάς αδελφάς Λιναρ5άκη,
  : Χ —■ .....Ω.,... ,.-,_— . Αδελφάς Σπυριδάκη, Γεωργία Ά-
  θανασάκη, Χατζηϊωάννου κλπ.
  Έπίσης τούς κ. κ. Τ. Τσαγ
  γιάν, Γ. Παπαδάκην, Γ. Τσαγ
  τα ΐντομα" πού κυνηγοΰν ' καί Ρών; ατεφθεΐσα 6τό πλήρους επι
  καταστρέφουν άπ' εύθείας τ* δ- τυΧ'αί·
  μοιά των καί έκείνα πού φθάνουν κΡάτγ)σε
  είς τόν ίδιον σκοπόν διά τής Ρών·
  ^ πολύ
  των πρακνών ώ·
  ατμόσφαιραν πλήρους
  εδό
  ς ν σκπόν διά τής μφ
  τοποθετήσεως των ώ5>ν των κον- συναδιλφικής εγκαρδιότητος.
  α ί ΜΦ θέ
  ή
  τα είς τα ώ» των άλλων όμοίων
  δά ά * έξ
  χων παρευρεθέντας οιε
  τόν κ. καί κ. Δ.
  ων ω όμοίων ρ
  των διά νά ε*χουν έξησφαλισμέ κρίναμεν τόν κ. καί κ. Μπόλαρη
  νην την τροφήν μόλις έκκολα- ^ κ· κί{1 κ· Σπίτ5· τδν χ· *Λ
  φθοθν. Αί πρώται δοκιμαί Ιγιναν κ· Καμαριανάκη, τόν κ.Μ. Μιχελι
  τό 1.882 είς την Αμερικήν, δπου νάκην ιατρόν μετά τής μνηστής «υ
  Ικαλλιεργήθησαν παράσιτα διά Δίδος Μιχελινάκη, τόν κ. καί κ.
  κάμπην τοΰ λάχανου. Δέν πρέπει Α Πετροπούλου, τόν κ. καί κ.
  φυσικα, να υπερβχλλωμεν τόν
  κίνδυνον πού διατρέχει ή άνθρω
  πότης, διότι πρέπει νά λάβωμεν Ζεϊνάκη, κ. καί κ. Ν. 2-τρατιδά-
  '-""■- · ' ό κγ) κ· *α1 κ· Κουρμούλη, την
  30 κ τω Μπουνιαλέτου, την κ. Μ.
  κυριωτέρων οίκογενειών των έντό Κου<ουριτάκη, κ. Μοδάισου, τόν μων 113 είνε ώφέλιμα, 116 κατα- κ· κ*' κ· Ψυκαράκη, τάς δίδας σ;ρεπτικά καί 71 περιλαμβχνουν 'Α Κουτσουρά^η, Κ. Συγκελάκη, καί ώφέλιμα ειδή καί έπιόλαβή. τάί αδελφάς Μανιουδάκη, Λέλα Μή λησμονοΰμεν δτι χρησιμεύουν -----------------------------————==—= γ κουρνάκην, Δημ. κην, άδελφούς Γλά Γ γ ΙΙαπαϊογιωργά Σεργάκην, Χ. λά υπ' δψει καί την των έντόμων. Επί μ χρησιμότητα κγ). 300 έκ των κ· Κ η φς ργη, Χ. Γρυλιωνάκην, Γ. Μιχελινάκην, Δ. Γαλάνην, Δ Σταυοιανάκην, Γ. Μπουνιαλέΐον, Π. Κουκουριτάκην, Ν. Κοιλιαράχην, Κ. Σακελλαρί δην, Μ. Πανεθυμιιάκην κλπ. Άξία συγχαρητηρίων είνε ή διοργανωτική Ιπιτροπή τοθ χοροθ αποτελούμενη άπό τούς κ. κ. Μιχ. Ζαχαριουδάκη1/, Άντ. Άνυφαντά κην, Χαράλ. Γρυλιωνάκην, Δημ. Σταυριανάκην κχί τάς δίδας Σα κελλαρίδου, Έλένην Κλάϊου καΐ Μαρίαν Τζωρτζάκη, διά την άρί στην διοργάνωσιν κχί τα λχμπρά άποτελέσματα τής έσπερίδος. δια την γονιμοποίησιν των φυ· ών, διά την μεταβολήν τοΰ έ- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ δάφους7διά"<τήνΓκ"αταστροφήν"τών ΚΒΝΣΤ" ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ έν Βραχασίφ έπιδ*>.αβών χόρτων, διά την δια-
  ή μ
  άλληλοεξοντώνονται. "Αλλως τε πού προξενοθν.
  τών πτηνών καί των
  Κθυων, δια την παραγωγήν τοΰ μέ ρΐακήν 1Πη
  ί,ιτος, τής μετάξης κλπ. Τό κα· η^ 8_}
  κόν έπομένως, ίσοφαρίζετα κα-
  :ά μέγα μερος άπό τό καλόν
  Έ Ένοριακή Επιτροπεί
  χασιου τελεί την
  & 8
  ·Ιοϋ
  9 π
  Βρα-
  Κυ
  έ. Ι. καί
  καθιερωμέ
  ΙΗ ΖΩΗ- Αλ ΠΙΣΤΙΣ
  ΑΝίίΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
  Έταιρία Γεν. 'Ασφαλίσεων. ίίρυθεΐσα τώ 1920.
  ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
  Κεφάλαια καί άποθεματικά
  Κεφάλαια άντασφαλιστικά
  Δρ.
  50.000.000
  2.000.000.000
  Ίδρυτής καί Πρόεδρος Λεωνίδας Α. 'Εμπειρϊκος
  Γεν. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ Ν. Παπανικολάου.
  Άσφάλειαι: Ζωής—κεφαλαιοποιήσεως
  Πυρός θαλάσσης
  άτυχημάτων έργατών καί αυτοκίνητον
  ΆσφαλίζεσΘε καί ττροτιμάτε
  την Έταιρίαν τής Πατρίδος σας.
  Έγγράψατε τα παιδία σας είς την Κεφαλαιο-
  ποίησιν διά νά μάθουν άπό μικράς ήλικίας την
  αξίαν τής λαχειοφόρου αυτής άποταμιεύσεως.
  Διά πάσαν πληροφορίαν απευθυντέον είς τόν έν
  Ηρακλείω Πράκτορα τής ΈταιρΙας κ. ΣΤΥΛ. Ε.
  Λ1ΝΑΡΔΑΚΗΝ καΐ τόν Έπιθεωρητήν κ. Ε.
  ΔΕΤΤΟΡΑΚΗΝ.
  ■■■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
  Δέχεται ασφαλείας
  Ζωής, Πυρός, Θαλάσσης, Άτυχημότων
  Αυτοκίνητον καΐ 'ίργατικών.
  Υπό τούς συμφερωτέρους όρους.
  Προτιμδτε τό Μετοχικόν Ταμείον Στρατοΰ δ-
  περ διακανονίζει ταχέως καί άπ' εύθεΐσς πάσαν
  ζημίαν σας. " ·* - ~ ' ■* *"(**
  "Υποστηρίζοντες τό Μετβχΐχόν Ταμείον Σ,τρα-
  του έξυπηρετεΐτε την Εθνικήν οίκονομίαν καί
  τα ΐδιά σας συμφέροντα.
  Γενικοί Πράκτορες Μ. Τ. Σ.
  ΣΤΕΛΙΟΣ Χ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ *αι Σία
  ΙΗΤΕΙΤϋ έπιμονως, άπό ολα τα καταστήματα καΐ αύτά
  άκόμη των έπαρχιών ταίς κλωσταΐς Μάρκα; «Σταύρος».
  συνον 6πέρ άναπαύσεως τής ψυ
  χής τοΰ άειμνήσΐου Κωνσταντί¬
  νου Ι. Σφακιανάκη Άρχηγοΰ των
  πέ/τε Άνατολικών Έπαρχιών
  κατά τούς άπελευθερωτικούς ά
  γώνας 1866 καί 1878 τής ιδιαι¬
  τέρας μας πατρίδος καί παρακα
  —Τουριοτικός
  ν λεΐ πάντας τούς τιμώντας την Ι Βρϋσες.
  5 ' μνήμην αύτοθ δπως παραστώσι είς Γ Πρωτοββυλί
  τοθτο.
  Ό Διευθύνων
  Άριστ. Βουρλάκης
  Τα μέλη
  Γεώργ. Βουργοΰρπς, Ιωάν
  Σπανάκης, Νικολ. Μαρκάκης
  —Ή οργάνωσις τής άλιείας
  έν Κ?ήτη.
  Έν βχέββι προ; τ* άν «γραφέν
  τα είς την «Άνβρθυσιν» τής 22—
  6—38 διά το ζήτηυα τής ο
  γα
  νώσεως τής άλιείας έν Κρητη, τό
  ' Υφυπβυργεϊον παρά τω κ Προί
  όρω τής κυβερνήσεως μάςγνωριζκι
  δτι απέστειλε διά ταΰταρίθ ιου
  έγγράφου τό σχετικόν άπόκομμα
  είς τό'Υπουργείον 'Εθνικής Οΐκο
  νομίας ώς αρμόδιον καΐ μέ τή"ΐτα
  ράκληβιν όπως ανακοινώση
  τάς επί τοΰ προκειμένου άπόψαις
  τού.
  Όμιλος είς
  "Ητοι σβυγάκια, τρυπώματα κιθάρκς, καρόλια κεντήμα-
  τος, κουβάρες, Μουλινέ, Κοτόν περλέ, Βαμβακάκια, κου-
  βάρες κεντήματος κ. λ. π. Ολα τα ώς άνω είδη είναι ά-
  φθάστου ποιότητος, καί χρωμάτων ήγγυημένων καΐ στερε-
  ών. Μία δοκιμή θά σάς πείση διά την άνωτερότητα των
  κλωστών της μάρκας «Σταύρος.»
  Άντιπροσαπος διά τούς Νομούς Ηρακλείου—Λασηθίου:
  Ι. Ν. ΚΟΡΠΗΣ
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒαεΐΒΒΒειειειειειειειΒΒ·
  ■^■"■■■■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒεΐΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ|
  Τό πρατήριον οΐνων
  Άντωνίου Μπετεινάκη
  Ιν.
  Ειδοποιεί την πολυπληθή πελατείαν τού ότι
  οιαθέτει σοθμες δλων των ποιοτήτων.
  ΚΡΑΣΙΑ ΠΑΛΑΙΑ ανωτέρα δλων.
  ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ
  ΕΙΔΩΝ ΥΦΑΝΤΗΡΙΟΥ
  ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
  ΚΥΡΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Τό Πρατήριον τοθ Συλλόγου Κυρίων Ηρακλεί¬
  ου μετεφέρθη επί τής Λεωφόρου Κουντουριώτου καί
  έναντι των ΔικαστηρΙων.
  Είς τό Πρατήριον ύπάρχει διαρκής έκθεσις των
  είδών ύφαντηρΐου τού (δρύματος, τα τόσον περίφη-
  μα ύφαντά Μινωΐκής καί Κρητικής τέχνης.
  Έπίσης δλα τα εϊδη οίκιακής τέχνης, έξαιρε-
  τικά διά την κατασκευήν καί στερεότητά των.
  Αριθ. 5633.
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  άναβληθέντος πλειατηριασμοθ
  Ό Συμβολαιογράφος Άρχανώ
  Τεμένους Νικόλαος Άντοονίοι
  Μαυρογιάννης έν Επάνω Άρχά
  ν«ις έδρεύων καΐ κατοικών.
  Είδοποιώ δτι,
  Ό διά τοθ υπ' αριθ. 19229
  τής 1ης Φεβρουαρίου 1935 προ
  γράμματος άναγκαστικοθ πλει
  στηριασμοθ τοθ συμβολαιογράφου
  Καστελλίου Πεδιάδος Εμμανουήλ
  'ββιββββμβη■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■βββββββ
  Ιδομενέως τή έπισπεύσει τής
  δανειστρίας Έθνικής Κτηματι-
  κής Τραπέζης τής ί Ελλάδος
  ":δρευούσης έν Αθήναις καί έκ-
  προσωπουμένης υπό τοθ Διοικη-
  τοθ αυτής κ. Ιωάννου Δροσο-
  πούλου, προκηρυχθείς καί έν τψ
  υπ' αριθ. 885 τής 8 Φεβρουαρί
  ου 1935 φύλλω τής έν Ήρα
  κλείφ εκδιδομένης εφημερίδος
  «ή Δράσις» δημοσιευθείς άναγ-
  καστικός πλειστηριασμός των έν
  τώ προγράμματι τούτφ περιγρα
  φομένων άκινήτων κτημάτων
  των καθ' ών τό έν λόγφ πρό·
  γραμμα δφειλετών αυτής Ιω¬
  άννου Κωνσταντίνου Μυλωνάκη
  γεωργοκτηματίου }καί τής συζύ-
  γου τού Αικατερίνης Ιωάννου
  Μυλωνάκη τό " γένος Δημητρο-
  γιαννάκη κατοίκων τοθ χωρίου
  Μελέσσαις Πεδιάδος, όμωνύμου
  Κοινότητος, τέως {Δήμου Άγιών
  Παρασκιών, καί Είρηνοδικειακής
  περιφερείας πρώην Καστελλίου
  Πεδιάδος καί ήδη -Αρχανών Τε
  μένους καί είς θέσιν «Κάμπος
  ] Σειρίμνια» (ελαιοφύτου), είς
  θέσιν «Πετσά—Ληόφυτο ή Έμ-
  'μουΒάρα ή Μιχέλο» (ελαιοφύτου),
  'είς θέσιν «Κάμπο» (κήπο), είς
  θέσιν «Καμίνια ή Κατσάδες» (αμ¬
  πέλου λογάδο καί συνεχομένου
  ελαιοφύτου), καί είς θέσιν «Κάμ
  πό» (αμπέλου σουλτανίνας καί ρα
  ζακί), πρός άπόληψιν των έ-
  νυποθήκων άπαιτήσεών της έν
  συνόλω λιρων Αγγλίας είς συ·
  νάλλαγμα δψεως επί Λονδίνου
  διακοσίων τεσσαράκοντα τεσσά-
  ρων, σελλινίων δύο, πενών Ιξ
  (£244—2—6) η τό ισότιμον
  αυτών είς δραχμάς κατά την η¬
  μέραν τής δριστικής καταψηφίσε¬
  ως των άπαιτήσεών τής Τρα¬
  πέζης καί των έξόδων εκτελέ¬
  σεως στηριζομένην είς τα υπ'
  αριθ. 14559, τής 2 Νοεμβριού
  1928 καί 14582 τής 9ης Νοεμ-
  βρίου 1928 δανεισπκά συμβό
  λαια τοθ συμβολαιογράφου Ή
  ρακλείου Εμμανουήλ Μηλιαρά,
  δι' αίς άπαιτήσεις έπετάχθησαν οί
  είρημένοι όφειλίται πρός πληρω
  μην διά τής άπδ 28 Μ»ίου 1931
  'Υπβ τής οϊκείας διευθύνσεως
  αΰτοκινητων τοΰ νομοϋ Λαση¬
  θίου καταρτίζονται τα νέα δρο-
  μολόγια αύτοκινήτων έν τώ γεί-
  τονι νομώ τα οποϊα θά _ τεθβΰν
  έντος των ημερών είς εφαρμο¬
  γήν. Διά τοΰ καθορισμόν των
  νέων δρομολογίων καθ' ά πληρο-
  Κρορβύμεθα πυκνώνεται ή συγκβι·
  Ι νωνία, εξυπηρετουμένης τής πα-
  ραγωγής καΐ τοΰ έμπορίβυ.
  Πρωτοβουλία φιλοπροόδων νέ¬
  ων τής κοινότητος Βρυσών τοΰ
  γείτονος Ιδρύθη έκεΐ Τουριστικός
  "Ομιλος σνοπός τοΰ οπβίου θά εί
  ναι ή διαφήμιβις των φυσικών το-
  πείων καΐ ή μέριμνα διά τόν έξω
  ραϊσμόν τής κοινότητος. ΊδρυτχΙ
  τού Όμίλου φέρονται οί κ. κ. Νϊ
  κος Λεμπιδάκης δικηγόρος. Άντ
  Βελημβασάκης γραμματεύς τής
  κοινότητος, Γ. Βελονάκης φοιτη-
  τής τής Νομικης κ. ά.
  — Ή αύτοκινητισπκή
  κοινωνία.
  συγ-
  έπιταγής, άναβληθείς Ινεκεν νο
  μίμων λόγων, γενησεται συμφώ
  νως πρός τούς δρους τοθ ϊίρημέ
  νού προγράμματος καί κατόπιν
  τής &π' αριθ. 228 τής 9ης Μαί
  ου 1938 αποφάσεως τοθ κ. Προέ
  δρου των έν Ηρακλείω Πρωτο
  δικών την 31ην Ιουλίου 1938
  ημέραν Κυριακήν καί ώραν 10
  —12 π. μ. ενώπιον έμοθ τοθ
  συμβολαιογράφου Αρχανών Νικο
  λάου Άντωνίου Μαυρογιάννη,
  άρμοδίου ήδη λόγφ τής προσαρ
  τήσεως τής κοινότητος, είς ήν
  κεΐνται τα πλ;ιστηριαζόμενα ά-
  κίνητα, είς τα Είρηνοδίκεΐον
  Αρχανών, ή έν κωλύματί μου
  ενώπιον τοΰ νομίμου άναπληρω
  οθ μου καί έν τώ ενταύθα κει
  μένω δημοσίφ γραφείφ μου,
  θ καί 8τε καλοθνται οί
  βουλόμενοι νά
  καί παρχγγέλλω
  πλειοδοτήσωσιν
  αρμόδιον δικα
  στικόν κλητήρα δπω; ενεργήση
  άς νομίμους κοινοποιήσεις καΐ
  οιχοκολλήσεις τής παρούσης πρό
  ίεκαπέντε ημερών πρό τής η¬
  μέρας τής τελέσεως τοθ πλει
  3τηριασμοΟ καί την δημοσίευσιν
  αυτής διά των έν Ηρακλείω έκ
  ιδομένων εφημερίδων «ή Αρχ
  ις» καί «Ανάρθωσις» πρό δεκα
  τ,έντε έπίσης ημερών πρό τής ήμέ
  άς τής τελέσεως τοθ πλειστη-
  ιασμοθ καί έν κυρίψ φύλλψ αύ-
  ών.
  Έφ' οίς εγένετο ή παροθσα έν
  Επάνω Άρχαναις Τεμένους καΐ
  ν τψ συμδολαιογραφείφ μου ί-
  ιοκτησία κληρονόμων Έμμανου
  )λ Κ. Ρασιδάκη κειμένφ κατά
  :ήν θέσιν «Ρυάκΐ» σήμερον την
  βδόμην (7) τοθ μηνός Ιουλίου
  ημέραν Πέμπτην τοθ έτους χίλια
  νεακόσια τριάκοντα όκτώ (1938)
  δι' ήν ελήφθη τέλος καί νόμιμον
  δικαίωμα δραχμαί εκατόν πέντε
  (105) καί υπεγράφη παρ' έμοθ
  τοθ συμβολαιογράφου Αρχανών.
  Ό 2υμβολαιογράφος "Αρχανών
  Ν. Α. Μ«υρβγιάννο»
  ί!
  ίΐΐ
  ί Ι
  Ηράκλειον—Κοητης
  Γραφεΐσ ?νανιι ί'ίαλ Νομαρχ'ας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Ποωΐα Σαββάτοϋ
  9 "Ιουλίου 193»
  ΑΠΕΒΗ ΕΚΜΤΟΙ ΣΟΒΑΡΑ
  Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΝ ΠΑΑΑΙΣΤΙΝΗ
  ΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΑΝΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ
  Ο ΣΤΡΑΤΙ1ΠΊΚΟΣ ΝΟΓΛΟΣ
  ΠΟΛΕΙΪΙΙΚΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΑΙΦΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Ιουλίου (τού άντα
  ποχριτού μας). —Σημεριναί πληροφο
  ρίαι έκ τού έξωτερικού τονίζουν ότι ί
  έν Παλαιατίνη κατάστασις άποβαίνει έκ
  τάκτως σοβαρά.
  Σήμερον πιθανώτατα κηρύασεται εί< άπασαν την χώραν ό στρατιωτικάς νό μος. Έξ άλλου ισχυραί μονάδες τού άγγλικοΰ στόλου κατέπλευσαν σήμερον είς Χάϊφαν προν.ειμένου νά ένιβχυθώσιν αί αρχαί είς τό έργον τής άποκαταστά- σεως τής τάξεως ή όποία ώς γνωστό διεσαλεύθη σοβαρώς είς την πόλιν ταύ¬ την. Δέν άποκλείεται μάλιητα ή άπόβα- σις άγημάτων είς περίπτωσιν επαναλή¬ ψεως των ταραχών. "Επεδόθη άπειλητικη διακοίνωσις της Ίαπωνίας πρός την Γαλλίαν. ΑΙ1ΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΝ ΑΘΗΝΑΙ 8 Ιουλίου (τοΰ άντα ποκριτοΰ μας). —Νβώτερα τηλεγραφή ματα έν σχέσει μέ την έν Παλαιστίνη κατάστασιν άναφέρουν ότι ισχυραί ένι- σχύσεις βτρατοΰ άποατέλλονται είς Πα- λαιστίνην. Ή αποστόλη αϋτηάποδεικνύ εί την απόφασιν τής Αγγλίας νά απο¬ καταστήση διά παντός τρόπου την τα ξιν έν Ηαλαιστίνη.] ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΦΟΒΟΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΟΣ ΤΟΝ ΤΑΡΑΧΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 8 Ιουλίου (τού άνταπο κριτοΰ μας).—-(Τελευταίαι πληροφορίαι έκ Χάϊφας άγγέλλουν ότι τα έκτακτα στρατιωτικά μέτρχ τα όποία λαμβάνει ή Αγγλία έν Παλαιστίνη σχετίζονται καί μέ τοΰς έκδηλουμένους έ*εί ψό- 6ους ότι αί ταραχαί θά έπεκταθούν είς όλην την χώραν έξ αίτίας τής όλονέν έντεινομένης έΐάψβως των πνευμάτων καί τής επιτάσεως τού φυλετικού μί· σους Άράδων καί Εβραίων. „ ΤΟ νΠΟΥΡΠΚΟΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΕΞΗΤΑΣΕΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΑΘΗΝΑΙ 8 Ιουλίου (τού άνταπο- κριτού μας). —Τό συνελθόν σήμερον "Υ πουργικόν Συμβούλιον εξήτασεν ώς συν ήθως νομοθετικά καί ύπηρεσιακά ζητή ματα έφ' ών οί κ. κ. ύπουργοί προέβη βαν είς είσηγήσεις καί ελήφθησαν υπό τής όλομελοίας τού συμβουλίου διάφοροι άποφάαεις. ΤΕΥΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ Σ ΤΟΥΣ ΓΟΗΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΖΥίΟΥ ΤΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 8 Ιουλίου (τού άντα· ποκριτοθ μας).—Πρός τιμήν των φιλο- 'ξενουμένων παρ* αυτού γονέων :ής πριγ κη«ίασης ΦρειΓερίκης ή Α.Β.Υ. ό Αιάδοχος ποιραθέτει άπόψε γεΰμα είς τό άνάχτορον αυτού έν Ψν%ι*ο>. Εις
  τό γεθμα θά παρακαθήση ό πρωθυπαυρ
  γός καί ή κ. Μεταξά.
  ΣΥΝΕΧΙΖΒΝΤΑΙ ΑΙ ΑΓΟΡΕΥΣΕΙ!
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗΝ ΤΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Ίουλίου(τοΰ άνταπο·
  κριτοΰ μας).—Είς την δίκην τής 'Υβό-
  νης Ηερδικάρη ενώπιον τοΰ Κακουργι-
  οδικείου Αθηνών συνεχίζονται εισέτι
  αί άγορεύσεις των αυνηγόρων τής πολι¬
  τικάς άγωγής.
  ΕΞ
  ΕΠΙΘΕΣΙΣ
  ΤΟΝ
  ΓΕΝΙΚΗ
  ΙΑΠΩΝΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Ιουλίου (τού άντιπο-
  κριτού μας).—Τηλεγραφοΰν έκ Αονδί-
  νού ότι οί Ίάπωνες έΗαπέλυσαν σήμ,ε-
  ρον γενικήν επίθεσιν εναντίον των Κινέ-
  ζων εφ* όλου τοΰ πρός τό Χανκόου πο·
  λεμικού μετωπον). ι
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 8 Ιουλίου (τηλε¬
  γραφικώς).—Χθές συνήλθε τό
  γαλλικόν υπουργικόν συμβού¬
  λιον υπό την προεδρίαν τοΟ
  πρωθυπουργοΰ κ. Νταλαντιέ.
  Μετά τό συμβουλιον τουτο 6
  πρωθυπουργός κ Νταλαντιέ
  έσχε μακράν συνομιλΐαν με
  τα των ύπουργών των "Εξω¬
  τερικών καί των ΟΙκονομικών
  κ. κ. Μποννέ καί Μαρσαντώ
  Ή συνομιλία αυτή αφεώρα
  τα θέμστα άτινα επρόκειτο νά
  συζητηθοϋν υπό
  νοθ ύπουργικοϋ
  τού σημερι·
  συμβουλίου.
  Είς τό συμβούλιον τουτο ό
  κ. Μποννέ θά εξέθετε την έ
  ξωτερικήν
  λΐας.
  πολιτικήν τής Γαλ
  Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΟΝ ΦΡΑΝΚΟ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 8 Ιουλίου (τη
  λεγραφικώς). —Ό πρωθυπουρ
  γός κ. Τσάμπερλαιν άνεκοί
  νωσε χθές είς την βουλήν των
  Κοινοτήτων ότι αί συνεννοή
  σεις διά την επίδοσιν τής α¬
  παντήσεως τής Βρεττανικής
  κυβερνήσεως είς τόν στρατη¬
  γόν Φράνκο δέν έληξαν άκό-
  μη. Ή αγγλικη κυβέρνησις
  εζήτησεν άπό την κυβέρνησιν
  τού Μποθργκος νά δώση σσ
  φεϊς έξηγήσεις διά τούς βομ·
  βαρδισμοΰς αγγλικών πλοίων.
  Ώς πρός τόν λιμένα τής
  Άλμερΐας είπεν δτι ή κυβέρ
  νησίς συνήγαγε τό συμπέρα-
  σμα δτι ή πρότασις τοϋ στρσ-
  τηγοϋ Φράνκο διά την ούδε-
  τεροποΐησιν τού λιμένος τού¬
  του, δέν έξυπηρετεϊ τάς αγ
  γλικάς άπόψεις
  ότι ό λιμήν οδτος
  δεδομένου
  είνε άνε
  παρκής διά την έκφόρτωσιν
  προωρισμένων δι' ολόκληρον
  την Ισπανίαν.
  Ό κ. Τσάμπερλαιν έδήλω
  σεν δτι ό σέρ
  ραμένει είσέτι
  Χώντσον πά
  είς Λονδίνον
  καί πιθανώτατα θά παραμεί¬
  νη έ'ως δτου ή Κυβέρνησις τοΰ
  Μττοΰργκος αποστείλη την ά
  ναμενομένην απάντησιν.
  Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 8 Ιουλίου (τηλε¬
  γραφικώς).— Κατ' είδήσεις
  έκ Παλαιστίνης ή κατάστασις
  άνά ιήν χώραν έπεδεινώθη ε-
  τι περισσότερον σήμερον. Ό
  πόλεμος συνεχίζεται μεταξϋ
  Άράβων καί "Εβραίων είς
  τάς πόλεις, ιδίως δμως είς τα
  όρεινά μέρη.
  Πυρκαΐαί, δολοφονίαι, φόνοι,
  βόμβαι, τυφεκισμοί, καταστρο
  φή τής εσοδείας κλπ. κλπ.
  αυτήν την όψιν παρουσιάζει
  σήμερον όλόκληρος ή Πάλαι
  στίνη. Πολλά αίματηρά γεγο
  νότα μετεδόθησαν καί σήμε
  ρον λεπτομερώς. Είς Χάϊφαν
  έρρίφθησαν έκ νέου βόμβαι,
  σήμερον δέ
  την αγοράν
  την πρωΐαν είς
  (ύπαίθριον παζά
  ρι) επί τοΰ πλήθους. Δέν
  εγνώσθη ό άκριβής άριθμός
  των νεκρών καί τραυματιών.
  Έττίσης είς Ίεροσόλυμα έρρί-
  φθη βόμβα φόνεύσασα δύο
  Έβραίους. Δύο άλλοι Εβραϊ¬
  οι εδολοφονήθησαν.
  Καί άπό άλλας πόλεις τής
  Πσλαιστίνης μεταδίδονται πλη
  ροφορίσι περί οίμστηρών γε
  γονότων. Ό άπολογιομάο τής
  σημερινάς ημέρας είς όλόκλη
  ρον την χώραν τούς μέν νέ
  κροϋς Έβραίους καί "Αροβας
  δλων των έμπορευμάτων τών'άναβιβάζει είς 40, τούς δέ
  τραυματίας είς 103.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 8 Ιουλίου (τηλε¬
  γραφικώς). — Έξ άφορμής
  τοΰ έορτασμοθ τής έτΐετείου
  τής ενάρξεως τοΰ πολέμου έν
  Ίοπωνία είς Σαγκάην ήρχι¬
  σαν μεγάλαι ταραχαί. Είς
  την Σαγκάην ά πό τής 5ης πρω
  ίνής τής σήμερον ή κατάστα¬
  σις ήτο είς άκρον άνώμαλος.
  Εφονεύθησαν πολλοΐ μέ βόμ-
  βας αΐτινες έρρίφθησαν υπό
  των Κινέζων. Δύο Ίάπωνες
  εφονεύθησαν πυροβοληθέντες.
  Αί ταραχαί σημειωτέον προε-
  βλέποντο καί είχον ληφθή έν
  τώ μεταξύ ευρύτατα στρατιω·
  τιωτικά μέτρα είς όλόκληοον
  την Σαγκάην.
  —Ό γραμματεύς τοΰ υπουρ
  γείου των Εξωτερικών τής Ί
  απωνίας έπέδοσε σήμερον
  είς τόν πρεσβευτήν τής Γαλ-
  λίας γραπτήν ένστασιν διά
  την άπόβασιν στρατοΰ είς τάς
  νήσους Παρασέλ. Ή ίαπωνι
  κή κυβέρνησις συνιστά είς
  την Γαλλίαν ν" άποσύρη τόν
  στρατόν έκ .' των νήσων έγκαΐ
  ρως διότι λέγει δέν άποκλείε-
  ται ν ά προκαλέση ή παραμο
  νή πσρεξηγήσεις μέ θλιβεράς
  συνεπείας.
  Χθές είς την "Αγκυραν διε
  ξήχθησαν διαπραγματεύσεις
  μεταξύ τοϋ Ρουσδή Άράς καί
  τοΰ πρεσβευτού τής Συρίας
  παρουσία τοΰ Γάλλου
  πρεσβευτού διά τό συμ
  φωνον καλής γειτνιάσεως των
  δύο χωρών. Είς τάς διαπραγ
  ματεΰσεις ταύτας επήλθε πλή-
  ρης συμφωνία.
  — Ό κ. Χενλάϊν δστις εΐχε
  μεταβή επί τριήμερον είς Βε¬
  ρολίνον επέστρεψε σήμερον
  είς Τσεχοσλοβακίαν.
  π Πρωινη
  Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΧΩΝΤΣΟΝ
  ΑΝΗΣΥΧΕΙ ΙΟΥ1_ΑΓΤΛΟΥΣ
  Η ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ
  8Α ΕΠΕΜΒΟΥΝ ΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΑΝ
  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΙΝΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Ιουλίου (τού άνταπο
  κριτού μας). — Νυκτερινά τηλεγραφή-
  ματα έκ Αονδίνου άναφέρουν ότι οί αγ
  γλικοί κύκλοι άνησυχοΰν διά την εν Ι¬
  σπανία κατάστασιν καί συγκεκριμένως εξ
  άφορμής τής εκθέσεως τού 'Άγγλου εις
  Μποθργκος διπλωματικού πράκτορος
  κ. Χώντσον. ψ ν
  Κατά τάς ιδίας πληροφορίας, η έκ¬
  θεσις τού κ. Χώντσον άνησυχεϊτούς "Αγ
  γλους, κυρίως διότι ώς αφήνη νά εν¬
  νοηθή, επέμβασις τής Ιταλίας καί Γερ«
  μανίάς είς την Ισπανίαν δέον να ανα-
  μενεται καί μετά την λήξιν τού έμφυλί-
  ου πολέμου.
  ΝΕΥΡΙΚΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΜΗΝ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΣΙΝ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΣΤΡΛΤΗΓΟΥ
  Ή άφιξις των άθλητών είς Χανιά
  διά τα γ'. Βενιζέλεια.
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Ιουλίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφούν έκ Ρώ-
  μης ότι οί ίταλικοί κύκλοι δεικνύουν
  νευρικότητα λόγω των κυκλοφορουσών
  πληροφοριών περί τής άπορρίψεως υπό
  τής Αγγλίας τού σχεδίου τοΰ στρατη-
  γού Φράνκο διά την ούδετβροποίησιν
  τού λιμένος τής Άλμβρίας.
  ΝΕΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΙ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΝ
  ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟΝ ΧΑΣΤΕΠΟΝ
  Περί τοΰ; διακοσίου; άθληταί,
  χαπέντΕ πεοίπου άθλητικών
  σωματείον τβΰ κεντρου, ανεχώρη¬
  σαν χβέ; έκ Πειραιώς διά τοϋ α¬
  τμοπλοίου «Χίος» καί θά &&Ρ}~
  σκωνται σήμερον είς Χανιά β-
  που τελοΰνται οί άβλητικβΐ άγώ-
  νες, τα «Γ' Βενιζελετα».
  Τού; αγώνας των Χανίων <5ι- ωργάνωσεν ό σϋνδεβμος των άθλη- ικών καί γυμναστικήν σωματεί- ιν είς μνήμην τού Ελευθερίου Βενιζέλου. Τα «Γ' Βενιζελεια» θά τελεσθοΰν σήμερον καί αυριον είς τό άνεγερθέν διά δωρεάς τή; κ. "Ελενας Έλ. Βενιζέλου στάδι¬ ον των Χανίων. Τό πρόγραμμα των δύο ημερών περιλαμβάνει τα εξής άγωνίαματα: Κατηγορϊα άγωνισμάτων δι' ; άθλητάς ΰ.ιαγομένους είς τα ύ· ι πό τόν σύνδεσμον σωματεϊα: Δρό- | μοί 10:, +00, 800, 1.500 καί 5.000 μέτρων, δρομοι 110 καί 400 μέ· τρών μετ1 έμποδίων, σκυταλο- δρομία 4X100, δρόμο; 10,500 με τρών επί τής ώδοϋ ϊ-ταδίου —Μνη· μείου Βενιζέλου—Σταδίου, άλμα· τα είς μήκος, βϊς ϋψο; καί επί κοντω, άκοντισμος, έλληνική χαί ελευθέρα δισκοβολία, σφαιροβο- λία καί σφυροβολία. Κατηγορία λαΐκων άγωνισμά¬ των: Δρόμοι 100 καί 1.000 μέτοων, δρόμος 10,500 μετρων, πηδημα, βολι Κρητικόν, λιθοβολ'α. Κατηγορία άνωνισμάτων γυ- ναικών: Δρομοι 60 καί 100 με· τρών, άλμα είς μιίκος, σφαιροβο λία. ΑΘΗΝ %.! 8 Ιουλίου (τοΰ άνταπο κριτοΰ μας).— Καθ9 ά αγγέλλεται έκ Σαραγώσης οί Ιθνικοί κατήγαγον νέας Α] άφικνοώμεναι σήμερον την επιτυχίας είς τόν τομέα τοΰ Καιτεγιόν τα λάβαρα°υτ^νμσωματειων των, συνεχίσαντες την πρός νότον προέλασιν δια την παρέλασιν ή οποίος θά αυτών. προηγηθςί των άγώνων. Ό δήμο; ______________________ Χανίων ανέλαβε τα εξοδα τή; διαμονής και όιατροφής των ά θλητών κατά τάς δύο ημέρας των άγώνων. _ Πρός διευκόλυνσιν τής αΰρια- νης άμέσου έπιστροφη; των ά-, θλητών τοϋ κέντρου είς Αθήνας τό ατμόπλοιον «Χίος» θά έπιστρέ- ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥΤΟΥΒΑΑΙΝΟ ΟΕΡ1ΕΚΥΚΛΟΟΗ ΤΟ ΝΟΥΛΕΣ | ψα αυριον Κυριακήν είς Χανιά Ιδία νά τους παραλάβη καί τού; μεταφέρη εί; Πειραια. ΤΟ ΓΕΟΡΓΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΝ ΕΝ ΚΡΗΤΗ ΕΑΑΊ'ΚΟΝ ΖΗΤΗΝ1Α ΕΥΧ4ΡΙΣΤΙΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΑΡΚ4ΔΙΑΣ Έξ άφορμής τοΟ συγκαλουμέ νού κατ' αύτάς έν Αθήναις πρω τθβουλία τής Κυβερνήσεως Έλαι ουργ:κοΟ Συνεδριον, ένδιαφερο μένη διά τό Ιλαιον οργάνωσις ά πηύθυνε πρός τό Γεωργικόν Επι μελητήριον Ηρακλείου έγγραφον διά τοΟ όποίου καλείται τούτο νά κθέαη έν προκεΐμένφ τάς άπό >εις τού Ίνα αναλόγως αυτών δπο
  ΐρίχθώσι καί αί άπόψεις &λ
  ων ενδιαφερομένων όργανώσεων
  προσκειμένων πρός τούς έλαιοπα
  αγωγούς. Απαντών τό Γεωργι
  <ον Έπιμελητήριον διετύπωσεν ώ; εξής τάς άπόψεις τού επί ων ζητηθεισών πληροφοριών: 1) ΑΕ μέσαι τιμαί τοΟ ελαίου δέον ά όρίζωνται ένχός λογικοΰ καί 5ικαίου περιθωρίου, αί δέ δ;ατι μήαεις νά ίσχύουν επί τρίμη όν ί'να μή παρακωλύωνται αί ;πί προθεσμία έμποριχαί πράξεις αί ί'να δύναται ό έξαγωγεύς έγ χαίρως νά προβαίνη είς προσφο άς, χωρίς νά άπειλήται άπό σο ίαρούς κινδύνους. 2) Περιορισμός ών ποιχιλωνύμων είδικών φορο ,ογιών—14 έν δλφ— (Α. Ν. 424) 937). 3) Χορήγησις παρά τής Α. Τ.Ε. δανείων καλλιεργείας 5ετοΰς ιαρκείας.4) Απαγόρευσις τής βιο ηχανίας καί καταναλώσεως σπορε ,αίων έντψέσωχεριχώ 5)Διενίργεια λαιοκλαδευμάτων έξόδοις των οί- είων Γ. Ταμείων. Τα μέτρα ταθ :α, Ιπάγεται τό έπιμελητήριον, ν συνδυασμώ καί μέ την ίδρυσιν πό τής Α. Τ. Ε. προτύπων Συνε- ταιρικών έλαιουργείων, θά αύξή- αουν :ήν παραγωγήν, θά βελτιώ σουν την ποιότητα, θά Ιξασφαλί- σουν ικανόν κέρδος είς τούς παρα¬ γωγεύς καί οίίΐω θά άποστρέψουν] εν τα· Πρός τόν Θεοφιλέστατον Έ πίσκοπον Άρκαδίας κ. Βασ! λειον έστάλη άπό μέρους τοΰ Πρωθυπουργοΰ κ. Μεταξα τό κάτωθι έγγραφον: Σεβασμιώτατε, "Ελαβον τό ϋμέτερον γράφον καθώς καί την χυδρομικήν σας έπιταγήν έκ δραχ. 11200 προσφοράν ύ μών καί τής ΰπαίθρου Έπι- σκοπικής σας περιφερείας ύ πέρ τής Βασιλικής μας Άε- ροπορίας καί σάς συγχαίρω θερμοτατα διά την πατριωτι¬ κήν σας ταύτην πρωτοβουλ! αν καί συμμετοχήν. Σας παρακαλώ θερμώς δ πως εϋχαριστήσητε έκ μέρους μου άπαντας τοΰς συμμετα¬ σχόντας είς τόν έρανον τού¬ τον διά την οϋτω εκδηλουμέ¬ νην εμπιστοσύνην των είς τό έργον τής Έθνικής άναγεννή σεως. Ή προσφορά σας κατε τέθηείς την Έθν.Τράπεζαν καί είς τόν παρ' αυτήν λογ)σμόν τής Βασιλικής μας Άεροπορί άς ώς ή έσώκλειστος άπόδει- ξις· Μετά τιμής Ίοίάννη; Μεταξάς. αύιούς άπό την αύτόχρημα έγκλη ματικήν έκρίζωσιν των έλαιοδέν δρων, ένώ άφ' ετέρου θά δώσουν τα μέσα είς τούς Έλληνας έξαγω- γεΐς νά συναγωνισθοθν τούς συν» δέλφους των άλλων έλαιοπαραγω- γικών χωρών πρός τό καλόν τής Έθνικής παραγωγής κ*ί τής Έθνι κης Οίκονομίας. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ Άγβρά Ήρακλβίβυ λικής Ίαπανίας ΑΘΗΝΑΙ 8 Ιουλίου (τοΰ άνταπο- κριτοΰ μας).— Κατά τάς υπαρχούσας έξ έθνικής πηγής πληροφορίας αί δυ¬ νάμεις τοΰ στρατηγοΰ Βαλίνο αί προ- ελαύνουσαι είς Καστεγιόν πβριεκύκλω· σαν την πόλιν Νοΰλες τής νοτιανατο- Κατά τό δελτίον ημών άγορας τοϋ Έμπορικοϋ καί ΒιομηχανικοΟ Έπιμελητηρίου αί τιμαί των δια¬ φόρων εγχωρίων προιόντων είχον χθές ώς ακολούθως: Σταφίδε;: Σουλτανίναι δρχ. 19.— Ελεμέδες Ταχτάδες "Ελαια 3-5ο » 26.50 Πυρηνέλαια » 17.— Έλαιοιΐυρήναι > 1 20
  Σάπωνες:
  Λευκοί α'
  Πυρηνελαίου α'
  β'
  Μουργελαίου α'
  β'
  Οίνοι:
  Αρχανών μίστ.
  Μαλεβυζίου
  Δίκταμος ήμ.
  Σϊτος
  Κοιθή
  Βρώμη
  Βϊκος
  Μέταξα
  18.-
  17.-
  16. -
  15.—
  16.-
  15.-
  ΑΓΝΟΕΙΤΑΙ ΑΚΟΜΗ Η ΕΚΟΑΣΙΣ
  ΤΗΣ ΙΑΠΟ|Κ«ΠΠΙΟΕ;ΕΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Ιουλίου (τοΰ άντα-
  πθΛριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ τού
  εςωτερικοΰ ότι είνε άγνωστα μέχρι τής
  στιγμής ταύτης τα αποτελέσματα τής έ-
  ξαπολυθείσης γενικής έπιθέσεως των
  Ίαπώνων εις την κεντρικήν Κίναν.
  ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
  ΤΗΣ ΓΕΟΡΠΧΗΣ ΜΟΡΦΟϊίΟϊ ΤΟΝ ΟΗΑΙΤΩΝ
  45.-
  6.-
  80.-
  4*20— 5.— ' *.οιλλ';εργητι«ήν
  4.50 5.— ότι κατεολήθη έκ
  4 50— 5.— στρατιωτικών άρχών των
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Ιουλίου (τοΰ άνταπο-
  κριτοΰ μας). -Κατά την εφετεινήν
  πβρίοοον ανεκοινώθη
  μ-έρους ιδίως των
  ςηο ^π ·»" ".-------- -ί-Λ'δν των έπαρ·/ιών.
  500-^50- ιδιαιτέρα προσ« ίθεια διά την γεωργ!.
  ΤΑ ΜΡΤΡΔ Κ&Ι τ"γαομ^----- ! ™? «*»'δε»βιν των όπλιτών υπό γεω-
  I
  Α ΗΙΙΐΙΜΑ ΚΑΙ ΣΙΑΘΜΑ πονων διατεθειμένων υπό των οίκβίων
  Ωλοκληρώθη ή έργασία διά ΥβωΡΥικών ύπηρ6σιών. Χά άποϊελέσμα-
  την έφαρμονήν καί είς την Έλλά Υ* τ*ί5 τοιαύτης εκπαιδεύσεως ύπϊια-
  δα τοϋ δεκαδικοϋ συστήματος μέ ^*ν πλέον η ενθαρρυντικά.
  τρών καί σταθμων, η ©ποία ετέθη -________________________
  ύπ' όψιν τβΰ κ. ΰπουργοΰ τής =——=====π——^_____________
  Έθνική; Οίκονομίας. Ακολούθως
  υπό τού κ. ΰπουργοΰ τα πορίσμα-
  τα τής μελέτης 8ά ύπββληθοΰν
  είς τόν κ. πρωθυπουργόν δια την
  τελικήν έγκρισιν.
  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ κ. ΜΕΤΑΞΑ
  ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΌΥ_ΟΙΚΟΝΟίνΐΙΚΟΥ
  ____ ΑΘΗΝΑΙ 8 Ιουλίου (τού άντα.
  Ό Ιωάννης Κ. Μανουσάκης "°*Ρ«°υ !*«?)— Σήμερον ό Πρωθυ
  έξ "Ιμβρβυ Σφακίων ί$Με πΰρ «ουργος κ. Ί. Μεταξάς εδέχθη βίΓ
  ες άμελείας επί τβΰ οταβμβύον- συνεργασίαν τόν πρόεδρον τού
  τος εί; "Ιμβρον παλαιοϋ αΰτο- τάτου Οικονομικοΰ Έ,».. β^..%.'
  ειϋΤπ^ησΙιΪοΤΤξΓαιμελειασ
  κινήτου 7 Θεσεων τη; 'Εταιρί,χ; Αιομήδην
  000 δρ. Ο ανωτέρω συλληφθείς
  απεστάλη «ίς την Εισαγγελίαν
  Χανίων.
  Ά
  Συμβουλίου

  II
  συν.ργ«σία ΰ
  ίηαατ«
  λβ
  τού
  τ«
  μ ί
  β ι νέ β*
  ς _
  πρς δια
  μιχά τής
  :ή; πρώτπς
  ώοεως των
  είς χ«
  οτρίψίν όλην τ
  Μ τό ένδιαφ
  τθ βίκονομικόι
  Κί δίς βέβ
  ηγπ
  ραν αί πολιτι;
  μ «ί άταοβαλ
  Ρφνηοίων ειχο
  χώραν είς οίκι
  β;, Καί βχρειάζ
  βίΐα έπίπονος, έ
  χρ« χαί άντίλ
  φωτεινή και ι
  νά πιριουλλεγοι
  χά) ν' άναστηί
  ρϊίηιβ. Ή θέλΓ
  ή προσπαθεία ή
  ύβίΧϊ δέ Ιχανο;
  τιλέαμκτα. Αί
  Κράτους άντεμ
  Τ« «ιχαραίτητα
  νβνιχην λειτβ!
  ρπ5
  βργανωοιν
  5 χωρ< '· Τό ; ύιεφυ τού έθνΐχ« «■(««τος παρέμβιι