96007

Αριθμός τεύχους

4910

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

10/7/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΙΥΝΔΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  ίτησια λίοοι 3
  έςάιχηνος 2
  Άμερικής
  έτησια δολ. 15
  ίξάμηνοε > 8
  Τιμη
  κατα ({υλλον
  Λραχ. 2
  ΚΥΡΙίΚΗ
  10
  ΙΟΥΛΙΟ,
  1938
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΔΟΙ. ΜΙΝΟΤΑνΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟ1 230*
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4910
  ΥΒΕ.βτΙΙΟΣ ΣτΝΤΑΙίϊΝί ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  II
  ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
  Τό ενδιαφέρον τής Κυ¬
  βερνήσεως, έστράφη πάλιν
  τάς ημέρας αύτάς είς την
  ρύθμισιν των οικονομικήν
  ζητημάτων τής χώρας. Ό
  πρωθυπουργός κ. Μεταξάς
  ίσχε πρό ημερών άλλεπαλ
  λήλβυς μακράς συνεργααίας
  μετά τού ύπουργοΰ των 01-
  κονομικών κ. Αποστολίδη
  καί των διευθυντών τού ύ-
  πουργείου ΟΙκονομικών καί
  τού Γεν. Λογιστηρίου, προ-
  χθές δέ συνηντήθη καί συ¬
  νειργάσθη καί μετα τού προ
  έδρου τού Ανωτάτου Οίκο-
  μικοϋ Συμβουλίου κ. Άλ.
  Διομήδη. Αί συνεργασιαι δέ
  αύται τού κ. Πρωθυπουργόν
  δέν περιωρίσθησαν είς τα ζή
  τήματα τού κρατικοΰ προϋ-
  πολογισμοΰ μονον άλλά ά-
  φεώρων τα γενικώτερα οίκ©
  νομιχά καί δημοσιονομικά
  προβλήματα τής χώρας.
  Δέν είνε δέ ή πρωτη φο-
  ρά κατά την οποίαν ό κ.
  Πρωθυπουργός ένδιαφέρεται
  προσωπικάς διά τα οΐκονο-
  μικά τής χώρας. Ευθύς άπό
  τής πρώτης ημέρας τής συγ¬
  κεντρώσεως των έξουσιών τού
  Κράτους είς χείρας τού, ε
  στρεψεν όλην την προσοχήν
  κα1 τό ενδιαφέρον τού είς
  τό οικονομικόν πρόβλημα.
  ΚαΙ δικαίως βεβαία. 'Η προ·
  ηγηθεΐσα θύελλα πού ήγει-
  ραν αί πολιτικαί διαμάχαι
  χλϊ αί άταβθαλται των κυ-
  βερνησεων είχον ρίψει την
  χώραν είς οικονομικόν χά-
  ος. Καί έχρειάζετο προσπα¬
  θεία έπίπονος, έπίμονος, μα¬
  κρά καί αντίληψις ευρεί»,
  φωτεινή καί τολμηρά διά
  νά περισυλλεγοΰν τα ράκη
  κα) ν' άναστηλωθοΰν τα έ-
  ρείπια. Ή θέλησις ύπήρχε*
  ή προσπαθεία ήρχισεν.Άπέ-
  δωκε δέ ίκανοποιητικα άπο
  τελέσματα. Αί άναγκαι τού
  Κράτους άντεμετωπίσθησαν.
  Τα άπαραίτητα διά την κα
  νονικήν λειτουργίαν τής
  κρατικής μηχανής καί την
  οργάνωσιν τής έθνικής α¬
  μύνης τής χώρας, χρήματα
  ευρέθησαν. Τό κάλυμμα τής
  δραχμής διεφυλάχθη καί ή
  θέσις τοΰ έθνικοΰ μας νομί-
  σματος παρέμεινεν άκλόνη
  τος.
  Ή άλλαγή /τού φοροτεχνι-
  κου συστήματος, διηυκόλυνε
  την είσπραξιν των έσόδων
  τοΰ Δημοσίου, πού ηυξήθη¬
  σαν έκ παραλλήλβυ σημαν-
  τικά. Ή αύξησις έξ άλλου
  τής γεωργικής μας παραγω-
  γής καί ή ανάπτυξις τής έ¬
  θνικής βιομηχανίας συνετέ¬
  λεσαν είς την αύξησιν των
  «ξαγωγών καί την ελάττω¬
  σιν των εΐσαγωγών, κατά
  συνέπειαν δέ είς την βελτί
  ώσιν τοΰ έμπβρικοΰ μας ίσο-
  ζυγίου. Ή άναζωογόνησις δέ
  τέλος κα'ι ή δραστηριότης
  τής ναυτιλίας μας καδώς καί
  ή παγίωσις τής εσωτερικάς
  τάξεως καί ασφαλείας πού
  εδημιούργησαν την εμπιστο¬
  σύνην έβοήθησαν είς την
  εΐσροήν σημαντικών κεφα¬
  λαίων έκ τοΰ έξωτερικοϋ,
  πράγμα τό οποίον είχεν εύ
  εργετικήν επίδρασιν τόσον
  επί τής οίκονομικής ίσον καί
  επί τής νομισματικής μας
  καταστάσεως. Καί έτσι κα
  τωρθώθη ν' αντιμετωπισθούν
  αί δαπάναι χαι τα ίξοδα
  τού Κράτους, πού ηυξήθη¬
  σαν έν τώ μεταξύ σημαντικά
  λόγω των δαπανών πού ά-
  πήτησεν ή άνάγκη τής ένι-
  σχύσεως των έξοπλισμών καί
  τής οργανώσεως έν γένει τής
  έβνικής αμύνης, πού είχε
  ποιραμεληβή εντελώς πρίν.
  Η χώρα ομως έχει άκόμη α¬
  νάγκας πολλάς καί κατεπει-
  γβυοης μάλιστα φύσεως, πβύ
  πρεηβι νά βεραπευθοΰν βπωσ-
  δηποτε.
  Καί διά την θεραπείαν των
  «ναγχων ύδ
  νέα μεγάλα ποσά. Πώς δέ
  θά έξευρεθοΰν αύτά; 'Η Κυ¬
  βέρνησις γνωρίζει ότι ή φο·
  ρολογική επιβάρυνσις τού
  λαοΰ μας είναι τόσον μεγά-
  λη, ώστε ν' άποκλείεται πλέ
  όν ή έπιβολή νέων φόρον.
  Είναι δλλωστε κατ' αρχήν
  εναντίον τής φορολογικής
  τακτικης. "Εχει ομως καΐ την
  αντίληψιν ότι τα ποσά αύτά
  ειμπορεί νά έξευρεθοΰν δι'
  άλλου τρόπου. Διά τοΰ πε-
  ριορισμοΰ κάθε περιττής δα-
  πάνης, διά της έξαλείψεως
  τοΰ γραφειοχρατικοΰ τέρα-
  τος, διά τής αυξήσεως τού
  έβνικοΰ είσοδήματος πού
  θά έχη ώς φυσικήν συνέπει¬
  αν καί την αύξησιν των
  δημβσίων έσόδων. Διά τής
  καλυτέρας οργανώσεως τής
  οικονομικάς ζωής τής χώ¬
  ρας. Καί πρός την κατεύ¬
  θυνσιν αυτήν στρέφεται ή¬
  δη. Την προσπάθειαν άνέ-
  λαβεν ό ϊδιος ό κ. Πρωθυ¬
  πουργός αυτοπροσώπως, ώς
  άποδεικνύεται έκ των αλ¬
  λεπαλλήλων αυνεργασιών
  τού μετά των αρμοδίων υ¬
  πουργόν καί των άλλων
  οικονομικήν παραγόντων.
  Δέν γεννάται δέ ούδεμία
  άμφιβολία ότι ή προσπαθεία
  αύτή^ θά επιτύχη πλήρως
  καί ότι ταχέως θά φέρη τα
  πλέον εύχάριστα άποτελέ-
  σματα. Ή Κυβέρνησις υπε¬
  σχέθη την πλήρη οίκονομι-
  κήν έξυγίανσιν τής χώρας,
  μαζί μέ την έκ παραλλή-
  λου οργάνωσιν τόσον τοΰ
  τεχνικοΰ όσον καί τοΰ πολε-
  μικοΰ έξοπλισμοΰ της. Καί
  3ά πραγματοποιήση ασφαλώς
  έξ ολοκλήρου την ύπόσχεσίν
  της· "Ηδη έχει έπιτελέσει
  τόσα πολλά, ώστε νά δημι-
  ουργηται έδραία ή πεποί¬
  θησις ότι καί τό έναπομέ
  νόν άκόμη μέρος θά έπιτε-
  λεσθή κατά τόν καλύτερον
  καί ίκανοποιητικώτερον τρό¬
  πον καί μάλιστα είς τό συν-
  τομώτερον δυνατόν χρονικόν
  διάστημν.
  φυλή μας. 'Ωιτόσο στήν έντύπω
  σι αυτή δπήρχε νομίζω έ'να Ιπι-
  χείρημα: Καί ή γαλήνη μέ την
  Ικοιμιαμένη βαρκοθλα, μπορεΐ
  στό ϊδιο περφάλλον νά γίνη ...
  άθλησις. Πώς; Απλώς μέ τή χρή
  αι τοθ κουπιοΰ.
  "Οίαν ή φουσκοθχλασσιά δια
  κόπτεται—δταν ή θάλασσα άπο-
  κτά τή γοητεία τής άκ-νησία; άλ
  λ* καί τής άπεραντωσύ/ης—έρ
  χεται ώς ρωμαντικόν συμπλή-
  ρωμα ή βαρκαρόλα μέ την πά
  ληά παθητική κιθάρα. Άλλά
  μόνον αυτή; Ή βχρκάδα συνδυά
  ζετα; καί μέ τή χρήσι τοΰ κου
  πιοθ, ώς σιτόρ άπό τα καλύτε
  ρα διά τού; μθς καί την άπό
  κτησιν εύλυγισίας. 'Υπάρχει μία
  γενική κοινωνική σκοπιμότης εί;
  των τρόπον αυτόν τής έπαφής μέ
  την θαλασσινήν ζωήν.
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
  ΣΗΜΕΙΑ
  ΕΞΟΡΜιΊΣΕΩΣ
  Ή βάρκα είνε πάντοτε μέσα
  στήν παράδοσι. Είτε μέ σαραν-
  ταδύο κουπιά δπως την θέλει τό
  λαικό τραγ,σθδι, είτε πολύ όλιγώ
  τερα. Άλλά τό ζήτημα έδώ είνε
  άλλο: Έ βάρκα ώς πρόχειρον σπόρ
  έμπνέει ή δέν έμπνέει τού; Ήρα·
  κλειώτας, Άν δέν απατώμαι
  τό κωπηλατεϊν Ιχει παραμεληθή
  Άν έξαιρέσωμε τούς ναυτοπροσκό
  πους καί τιύς έπαγγελματίας
  θαλασσιν&ύς — άκόμη χαί τούς
  έταίρους των ναυτικών όργανώ
  σεων, δέν ύπάρχει κέφι γιά τό
  κουπί.
  Άλλοτε θυμοθμαι δτι κουπί
  γερό εσερνε πολύς κόσμος. Άπό
  αυτόν δέν έξαιρείιο οδτε ή κο-
  σμική έκπρόσωπος. Τα Κρητικά
  λιμανάκια ήσαν τα ήσυχα θιρινά
  βράδυα, διάστικτα άπό τίς βαρ·
  κοΰλες. Οί «έρίται» δέν ήσαν
  Ενας καί δάο. Ήσαν πολλοί. Νέ
  οί, γέροι, κορίτσια, παιδία. Τό
  κουπί άπετέλει την καλυτέραν θε
  ρινήν γυμναστικήν.
  —Ό καλός καπετάνιος φαίνε-
  ται μονάχα στήν τρικιομία.
  Αυτή την πασίγνωατη κρίσι,
  είχε πρό έτων μπροστά σ' Ινα
  θαλασσογραφικό ταμπλώ
  I-
  νας φιλότεχνος σέ μιά τοπικήν
  ίκθεσι. Τό ταμπλώ αίιτό παρίστα-
  νέ μιά βάρκα παλαιοθ τύπου ά-
  ραγμένη μακάρια σέ μίαν άκύ-
  μαντη καλοχαιρινή θάλασσα. Ό
  φιλότεχνος έπέμενεν δτι δέν έ-
  συμβόλιζεν τίποτε τό σοβαρό ή
  τουλάχιστον τό άνώτερο. Ήτο
  καθώς ίλεγε μόνον καί μόνον ή
  αίωνία έλληνική νωχέλεια—ή δ-
  κνηρία σκέψεως, ή όποία χαρα·
  ίζ παντοθ, πολλές φορές, τή
  • *
  Ριατί νά μην ύπάρχουν συ
  στηματικοί δμιλοι έρετών στό τό
  πό σας; Αυτή την παρατήρησιν
  ήκουσα άπό παρεπίδημον την
  ώρα πού κατέβαινε σέ μιά βαρ-
  κοΰλα συμπολίτου, θάκανε 2να
  περίπατο, καθώ; ε?πε, γύρω άπό
  τό λιμάνι μας μέ σκοπό νά ξα-
  ναθυμηθή τό καθημερινό σπόρ
  τοθ νησιοθ τού: Τό κουπί. Φαντά
  ζομαι δέ 8τι δέν έλεγε τίποτε
  τό καινοφανές. Οί νησιώτες άπό
  έκεΐ διεκρίνοντο άλλοτε: Άπό τή
  καλή διακυβέρνησι τής κοινής
  βάρκας. Τώρα που άρχισαν πά¬
  λιν νά ξαναγίνωνται άπό χερσαΐ-
  οι ..θαλασσινοί, δέν είνε ίσω;
  περιττόν άν θυμηθοθν πρωτίστω;
  τή βάρκα καί τό κουπί. Ή
  βενζίνα δέν άρκεΐ διά νά δημι¬
  ουργήση καλούς καπετάνιους. Διά
  νά φθάση κανεϊς ε"ως έκεΐ, πρέ-
  πει νά Ιχη δλη την πρωτόγονη ναυ
  τική μάθησι ώ; στοιχείον έξορ
  μήσεως.
  Πεταχτά*
  οημειωματο
  ΜΕ ΤΑ ΦΤΕΡΑ
  ΤΗΣ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΝ
  Πόσο συγκινητικό άλλά καΐ
  πόσο χαρούμενο θέαμα! "Α
  νοιξεν ή βαρεία σιδερένια έ
  ξώπορτα καί στό δρόμο ξεχύ
  θηκεν ^νας δμιλος έφήβων
  μέ γέλια καί φωνές. Τα
  καλαμάρια έπετάχθηκαν μέ
  δύναμι περιφρονήσεως κι' έ'
  σπασαν. Καί στούς τοίχους
  άπέμεινεν ή μουτζαλιά τοθ
  μελανιοΟ—σφραγϊδα πού έ-
  κλεισε τό βιβλΐο τής μικρής
  ζωής. Τώρα άνοΐγει πλέον
  άλλη σελΐδα. ΆρχΙζει ή ζωή
  τοθ Άκαδημαϊκοΰ πολίτη! Μέ
  πόση λαχτάρα, μέ τί κρυ-
  φούς καημούς, μέ πόσα χτυπο
  κάρδια περίμεναν χρόνια όλό
  κληρσ, νά ξημερώση ή μερά
  αύτη! Καί νά την τώρα. ΤΗλ-
  θεν ολόφωτη. Άφήρεσε τό βά,-
  ρος τής μαθητικής τής σάκκας,
  έπέταξε τόμαθητικό πηλΐκιο κι'
  έτοποθέτησε οτή θέσι τού τό
  καπέλλο τοθ έλεύθερου πολί
  τη."Ελευθέρους αφήκε τούς ώ-
  ραίους εψηβους νά τραβή-
  ξουν πιά τό δρόμο τής ζωής.
  Καί τώρα ξεχύνεται αυτή ή
  νεότης άπό τή σχολικήν αύ
  λή γιά την κατάκτησι τής ζω
  ής. Κυττάξτέ την. Τα χρυσω-
  μένα τα φτερά τής φσντασΐ
  άς της, λάμπουν κάτω άπό τό
  φώς τοθ ηλίου τής έλπΐδος.
  Ή σκέψι της σχΐζει σάν άε
  τος τούς ούρανούς καί τούς
  ώκεανούς γιά ν' άγκαλιάση
  καί νά καταστήση τό σύμπαν!
  ΆνοΙγεται στ* μεγάλο τα-
  ξ(δι τής ζωής μέ όδηγό τα
  δνειρα καί πηδάλιο την αίσιο-
  δοξία. Πελώρια φωτεινά γράμ
  ματσ βλέπει παντοθ πρός δ-
  λες τίς κατευθύνσεις νά σχη
  ματΐζουν τίς λέξεις: 'Επιτυ-
  χΐα, θρΐαμβος... Καί τρέχει μ'
  όρμή γιά την κατάκτησι των
  έννοιών των. Άς την άφή
  σωμε λοιπόν τή νεότητα αυ¬
  τή νά βαδίση τό δρόμο της.
  Κι' άς την παρακολουθήση)
  με μέ συμπάθεια στό άνηφό-
  ρισμά της. Μά πρό πάντων,
  άς την βοηθήσωμε. Έτσι άλ-
  λωστε άρχΐσαμε κι' εμείς:
  Μέ δνειρα, μέ έλπΐδες, μέ
  αίσιοδοξία, μέ πεποίθησι, μέ
  λαχιάρες, Δέν θέλομε ν' ά-
  κούσωμε τΐποτε δταν ξεκινού-
  σσμε. Δέν άνεχόμαστε κανέ-
  να φρσνμό δΓαν έτρέχαμε μέ
  όομή. Ή μέθη τής νεότητος,
  δέν μδς άφηνε πολλές φοοές
  ν' άκούσωμε τή φωνή τής
  πεΐρας καί τής σωρροσύνης.
  Γι' αύτό καί πολλές στιγ-
  μές έχάσ<»με την κατεύθυνσί μας κι' έΐτλανηθήκαμε σέ δρό- μους σκολιούο. Γι' αύτό κι' έπέοαμε πολλές φορές έξαν- τλημένοι άπό την τιικρΐα τής άποτυχίας. Γι' αύτό καί έμεί- ναμε μεσοπέλαγα μέ σπασμέ- να τώ φτερά—πληγωμένα που λιά πού 6έν βρίσκομε δύναμι νά ύψωθοθμε καί νά συνεχί¬ σωμε την πτήσι πρός τούς κό· σμους των όνεΐρων μας. Νά την αφήσωμε λοιπόν αυτή τή νεότητα μέ τα χρυ- σωμένα φτερά τής φαντασίας νά πετάξη στούς άγνωστουςκό σμους τής ζωής. Νά τής άπευ θύνωμεν δμως καί δυό λόγια φιλικά, βγαλμένα άπό πεΐρα σκληρών δοκιμασιών: Νέοι είσθε, καί στήν νεότη τα δικαιολογοΰνται ϊσως μά¬ λιστα κι' έπιβάλλονται—καί οί ύπερβολές, καί οί ένθουσι- ασμοί καΐ οί παρεκτροπές ά κόμη. Νά είσθε όρμητικοί, αΐσιόδοξοι, άτΐθασσοι. Νά έ- χετε όνειρα. Καί πρό πάντων να Ιχετε καρδιά μέ φλόγα καί ψυχή μέ φτερά. Νά άφο σιώνεσθε μέ πάθος στούς σκο πούς καί τίς ίδέες σας. Νά είσθε έργατικοΐ. Καί νά σας χαρακτηρίζον ό ίδεαλισμός τής εργασίας. Μην λησμονεί¬ τε· δμως έπίσης δτι πέραν ά¬ πό τόν Ιδεαλισμόν τής έργα οίας ύπάρχουν τα ίδανικά τής εύτυχίσς καΐ τής χσράζ μιάς ώξιο-4^£ίΚ5,0ς ζωής. Καί ό ίδε αλισμός δέν είμπορή οΰτε νά υπάρξη ουτε καί νά δικαιο λογηθή δταν ή έργασία δέν έχει ώφέλιμα άποτελέσματα γιά τούς άλλους, δταν δέν αποβλέπει είς £να ύψηλό γε νικώτερο σκοπό καί δταν δέν δίδει καμμιά ψυχικήν ίκανο- ποίησι είς τόν εργάτην της, άλλά τοθ προκαλεΐ, σιγά σι- γά κι' άνεπαίσθητα καί την ψυχική καί την ύλική καί την πνευματική έξαθλίωσι. Σέ μιά τέτοια περίπτωσι, μή διστά- σετε νά γΐνετε εντελώς θετι- κοΐ. Τα δνειρσ, δέν είναι δυ- στυχώς πάντοτε πραγματο- ποιήσιμα... Μ — Η ΑΙΩΝΙΑ ΦΙΛΙΑ ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Άπό προχθές τα έλληνικά υδατα, φιλοξενοΰν τόν στό¬ λον τής Μεσογείου τής Κρα- ταιάς Άλβιόνος. Τό μεγα¬ λύτερον μέρος τού στόλου αύτοΟ, μέ επί κεφαλής τούς πλωτ,ούς κοοσσούς-φρουρούς των θαλσσσών καί τής είρή- νης τοθ κόσμου ευρίσκεται ή¬ δη είς διαφόρους λιμένος τής δυτικής Ελλάδος. Παντοθ δέ δπου ενεφανίσθησαν αύτοι οί χαλύβδινοι γίγαντες των θα λασσών εγένοντο δεκτοί υ¬ πό τοθ ΈλληνικοΟ λαοθ μέ έκδηλώσεις ένθουσιασαοθ καί άλαλαγμούς χαράς. Καί δι- καίως. Ό Ελληνικάς λαός, πού διακρΐνεται διά την αρε¬ τήν τής εύγνωμοσΰνης, δέν λησμονεϊ τί όφείλει είς την Μεγάλην Βρεττανίαν καί τό ναυτικόν της. Δέν λησμονεΤ την συμβολην τοΰ άγγλικοΟ στόλου τίς την απελευθέρω¬ σιν καί την παλιγγενεσίαν τής "Ελλάδος. Δέν λησμονεϊ τόν Βύρωνα καί τα όλλα εύ γενή τέκνα τής Αγγλίας πού προσεφέρον καΐ αυτήν την ζωήν των διά την ανάστα σιν τής χώρας μας. Δέν λησμο νεΐ δτι ή Αγγλία Ιστάθη πάντοτε ή μεγάλη προστά τις καί βοηθός μας, ή κραταιά δύναμις πού μάςένίσχυσεν είς την εκπλήρωσιν των όνείρων μας ώς έθνότητος, ώς φυλής. Καί γνωρίζει άκόμη ό Έλλη νικός λαός, δτι καί σήμερον ή Μ&γάλη Αύχοκρατορία τής οποίας αί κτήσεις έκτεΐνον- ται είς δλα τα γεωγραφι- Ή ευδημίς. Μετά τόν περονόσπορον, ή εύδημίς. Ενεφανίσθη καί ή νόσος αυτή άπό προχθές καί άπειλεΐ μέ ολοκληρωτικήν καταστροφήν την σταφυλοπα- ραγωγήν τοθ τόπου. Άλλ' ή νόσος είναι δυνατόν νά κα- ταπολεμηθή. Φάρμακα ύ¬ πάρχουν εύτυχώς καί ή επι- στήμη διαθέτει δλα τα μέσα πρός εξουδετέρωσιν της. Επι- βάλλεται λοιπόν ν' άρχίσΓ) ά μέσως, χωρίς καθυστέρησιν καί χρονοτριβήν ή σχετική προσπαθεία. Καί νά γενικευ θή παντοΰ. Ή έγκληματική άμέλεια πού παρετηρήθη πρίν εμφανισθή καί δταν τό πρώτον ενεφανίσθη ό περονόσπορος καί έξ αίτίας τής οποίας τό σας ύπέστημεν καταστροφάς, δέν πρέπει νά σημειωθή πά λιν καί τώρα. Τό ασύρματον. Είς την Μαλάξαν άνωθεν τοϋ Σούδας, ώς πληροφορού μεθα, γίνεται ήδη υπό τής έταιρίας Τελεφοϋνκεν έγκα- τάοτασις μηχανημάτων άσυρ μάτου τηλεφωνικής έπικοινω- νίας μέ τάς Αθήνας. Ήδη μάλιστα εγένοντο καΐ αί πρώ ται δοκιμαί στεφθεΐσαι υπό επιτυχίας. Μετ" ολίγον λοι¬ πόν θά συνδέωνται τα Χανία μέ τάς Αθήνας δι' άσυρμά- του τηλεφώνου. Άλλά καί τής πόλεώς μας ή τηλεφω· νίκη έπικοινωνία μέ τάς Ά· κά τΛττη καί μήκη καί είς την ότοίΐν ποτέ δέν δύει ό ήιος, ίσταται φοουρός, φιλή καί π^οστάης, σύμμαχος τής Ελλάδος. Όπ ις έπίσης γνωρίζει δ τι είς αυτήν την τόσον δύσκολον καί ταοαγμένην εποχήν μας κατά την οποίαν άπό παν- τοϋ ύψώνονται άπειλητικοί οί κίνδυνοι τοθ πολέμου πού άν έκραγή θά σαρώση. τα πάντα καί θά φέρη παντοΰ την έρή- μωσιν καί την συμφοράν, μό- νη δύναμις πού είνε ίκανή καί άποφασισμένη νά περι¬ φρουρήση, την είοήνην καί την γαλήνην τοθ κόσμου είνε ή Μεγάλη Βρεττανία μέ τάς ω¬ ραίας παραδόσεις καί την με¬ γάλην ίσιορικήν αποστολήν. Αύτοι οί πλωτοί κολοσσοί πού φιλοξενοϋνται τώρα είς τούς λιμένος μας, είναι οί άήττητοι φρουροί δχι μόνον των βρεττανικόν συμφερόν- των, άλλά καίτης είρήνης τής Εύρώπης κσί τής ελευθερίας των μικρών λαών. Καί τό γε· γονός δτι μας επεσκέφθησαν, δέν είναι βεβαία μικράς ση· μασΐας. Άποδεικνύει τα έγ- κάρδια αίσθήματα φιλίας πού τρέφει καί σήμερον ή Αγγλία πρός την μικράν χώραν μας. Διότι ή άγγλοελληνική φιλίσ έδράζεται επί στερεών βά- σεων, έτιί κοινών αίσθημά- Ιίων, επί κοινών · σκοτίων καί ίδεωδών. Καί δι" αύτό μένει άκατάλυτος, αίωνία. θήνας καί τόν άλλον κόσμον ελπίζομεν ν' αρχίση, συντό¬ μως. Αί έγκοταστάσεις των σχετικών μηχανημάτων είς τόν ασύρματον Αθηνών, συμ πληροθνται ήδη ώς πληροφο¬ ρούμεθα. Αί παιδικαί έξοχαί. Απεφασίσθη λοιπόν ή όργό νωσις καί λειτρυργία παιδι κων έξοχών καί δια τα πτω χά, άπορα, άσθενικά παιδά κια τής πόλεώς μας. Αί έξο χαί δέ αύται θά λειτουργή σουν εφέτος είς Χερσόνησον. Ή έκλογή τοθ τόπου ύπήρ ξεν έπιτυχής. Ή Χερσόνησος είνε άπό τα πλέον ύγιεινά άλλά καί τα πλέον γραφ.κά μέρη τοΰ τόπου μας. Συνδυά ζει την θάλασσα μέ τα ώ ραιότατα άκρογιάλια καί τίς θαυμάσιες άμμουδιές μέ τό άφθονο πράσινο καί τό ξηρό κλΐμα. Καί είνε πράγματι τό ίδεωδέστερο μέρος διαμονής άσθενικών παιδιών. Μόνον πού θά πρέπει νά ενισχυθή τό ταμείον των έξοχών άπό δλους τούς δυναμένους ώστε νά εξασφαλισθή ή άπρόσκο πτος λειτουργία των. ΑΊ λαϊκαΐ άγοραί. Τό ύφυπουργεΐον τής Άγο ρανομίας έλαβε σειράν μέ τρών διά την εύπρεπεστέραν εμφάνισιν καί λειτουργίαν των λαϊκών άγορών κσί την εξασφάλισιν τής καθαριότητος καί τής καλής ποιότητος των είς αύτάς πωλουμένων είδών. Τα μέτρσ αύτά πιστεύομεν δτι θά Ισχύσουν καί διά την λαϊκήν αγοράν τής πόλεώς μας. "Αν καί τό μάλλον έπεΐ γον καί σοβαρόν διά την λαϊ κήν αγοράν τής πόλεώς μας, είνε νά ευρεθή τρόπος μονί μου εγκαταστάσεως καί στε γάσεώς της ώστε νά έξασφα λισθή άπρόσκοπτος ή λειτουρ γίσ της. Κέοι καιροί, νέα ήδη! ΟΙ λησταί τοθ παλαιοΰ και ροθ, εζήτουν ώς γνωστόν ά πό τα θύματά των, τό πορτο φόλι των, θέτοντες τό δίλημ μα: Τό πορτοφόλι σου, ή την ζωήν σου! Ό καιρός δμως παρήλθε. Καί οί άνθρωποι έ ξειλίχθησαν. Τούς ληστάς των χρημάτων διεδέχθησαν οί λη σταί τοΰ ερωτος. "Η την κό ρην σου, ή την ζωή" σου! Τής νέας αυτής σχολής ίδρυτής υπήρξεν ό περίφημος Βέρ- 6ας τοθ Πειραιώς, πού έ φόνευσε τόν Κάρτσωναν δι διότι ηρνείτο νά τοΰ δώση είς γάμον την κόρην τού. Νέοι καιροί βλέπετε, νέα ήθη. Δέν πιστεύομεν δμως νά χρειά· ζωνται καί νέοι νόμοι διά νά τιμωρήσουν δπως άξΐζει, τόν νέον ληστήν τοθ ερωτος. Καί οί ύπάρχοντες είνε φανταζό¬ μεθα άρκετοί διά νά θέσουν τέρμα είς την δράσιν τής σχο- λής πού ηθέλησε νά Ιδρύση ό κύριος Βέρδας. 'Η βιβλιοθήκη. Μεταξύ άλλων είδομεν δτι τό Δημοτικόν Συμβούλιον εψήφισε πίστωσιν διά την επισκευήν καί διαρρύθμισιν τοθ Τεμένους τής Άγίας Αικατερίνης είς Δημοτι κήν Βιβλιοθήκην. "Ας αρχίση λοιπόν τό συντομώτερον ή σχετι κή έργασία. Διότι είναι καιρός καί ή βι,ίλιοθήκη νά εΰρη εύπρε πή στέ,^ν καί ή πόλις νά α¬ παλλαγή άπό την άθλιότητα τοθ τεμένους καΐ τής έξωθι αύτοι} πλατεία; βιά τοθ έξωρα'ισμοθ δ- λου Ικείνου τοθ χώρου πού ευρί¬ σκεται είς την καρδίαν τοθ 'Ηρα κλείου. Στρατός καί γεωργία. Όρθοτάτη ή (δέα τής γεωρ- γικής έκπσιδεύσεως των στρα τιωτών, απέδωκε θαυμασία ά- ποτελέσματα, ώς πιστοποιεΐ· ται ήδη επισήμως. Οί στρα¬ τιώται, εμαθαν κατά την θη· τείαν των νά χειρίζωνται καί τό δπλον καί τό άοοτρον. Νά φρουροθν την χώραν κσί νά καλλιεργοΰν την γήν.Έτσι ή στράτευσις των νέων άπο· βαίνει πολλαπλώς ώφέλιμος. ΕΤνε καί τουτο εν άπό τα έρ- γα καί μία άπό τάς έπιτυ χίος τής Κυβερνήσεως
  ,1
  •ί.
  ■ ί
  ΛΝΟΡΘΩΣΙΣ
  (θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ -Σήμε
  ρον ώραι Ιθμ. μ. τό άριστούργημα
  τού κινηματογράφου- *ΠΥΡ» τοΰ
  μεγάλου συγγραφέως Ζάκ ντέ
  Μπαροτσέλλι.
  θερινός «ΑΠΟΛΛαΝ».-Σήμε
  ρον τό μεγαλύτερον κινηματογρα
  φικόν γεγονός: «ό Πειρατής.» Μέ
  την Φραντζέσκα Γκάαλ. Άτέλειαι
  δέν ίσχϋουν.
  Μ1ΝΩΑ.—Σήμερον ώρα 2 μ. μ.
  δύο ίργα αθ-οτελή: «Ένέδρα καί
  *κδίκησις», «Φυγάδες στά βά9η
  τής Ζούγκλας».
  Προίστάμενος Τυπογραφείου
  "Ιωάννης Γ. Άσττραδάκης
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΠΔΕΙ2ΤΗΡ1ΑΣΜ0Υ
  Άγγελιχής συζύγου Δημητρίου
  Περάκη τό γένος Γεωργ, λιρά·
  κη κατοίκου Μονής.
  Κατά
  Κυριακού Άντων. Πετράκη κα
  τοί-Λοη Μονής.
  Ό καθ' οδ τό παρόν καίτοι νο
  μίμως έπετάγη διά τής υπό χρ
  νολογίαν 8 Απριλίου^ 1938 έ-
  πιταγής μου ώς δείκνυται
  των Οπ' αριθ. 6479 καί «563,
  έπιδοτηρίων τοθ δικαστικοθ κλη
  τήρος Κωνσταντίνου Φραγάκη, ί¬
  να δυνάμει καί πρό; εκτέλεσιν
  τοθ υπ' αριθ. 11754 πωλητηρί
  ου τοθ Συμβολαι ογράφου Ηρα¬
  κλείου Εύοτρατίου Γαρεφαλάκη
  νομίμως περιβεβλημένου τόν έκ
  τελεστήριον τόπον, μοθ καταβάλη
  διά κεφάλαιον, τόκοιις καί έξοδα
  μέχρι τής Ιπιταγής έν δλω
  δραχμάς 6280 καί έκ τούτων έν
  τόκως τα 5500 άπά τής έπιτα-
  γής, έν τούτοις μέχρι σήμερον
  καθυστερεί τήν πληρωμήν.
  Διά ταθτα
  Πρός είσπραξιν τοθ ώς άνω
  ποαοθ των δραχμών 6280 των
  τόκων τοθ έξ αύτοθ τοκοφό-
  ρου καί των έξόδων εκτελέσε¬
  ως, εκτίθημι είς δημόσιον ά-
  ναγκαστικάν πλειστηριασμόν τό
  κάτωθι άκίνητον κτήμα τ&Ο ό-
  φειλέτου μου,ήτοι μίαν οικίαν κει-
  μένην έντός τοθ χωρίου Μονής
  Μαλεβυζίου τοθ Είρηνοδικείου
  Ηρακλείου, συνισταμένην έκ
  τριών δωματίων, ενός άνωγείου
  καί αύλής συνορεύουσα κτήμα-
  σι κληρονόμον/ Γεωργίου Γαρε
  φαλάκη, κληρονόμων Μαρίας
  Μάρκου Καμαρίτη καί μέ δρόμον
  έκ δύο μερών.
  Ό πλειστηριασμός τού άνωτέ
  ρω κτήματος γενησεται ενώπιον
  τού Συμβολαιογράφου Ηρακλείου
  Εύοτρατίου θ. Γαρεφαλάκη ή τοθ
  νομίμου του άναπληρωτοθ καί είς
  τα ενταύθα επί τής όδ&Ο Χάνδα
  κος κείμενον γραφείον τού, τήν
  21ην Αύγουστου 1938 ημέραν Κυ
  ριακήν καί ώραν 10—12 π. μ.
  δπου καί 8τε καλοθνται οί
  πλειοδοτήσοντες.
  Άρμόδιος δικαστικός κλητήρ
  ένεργησάτω τα νόμιμα.
  Ηράκλειον 4 Ιουλίου 1938
  Ό πληρεξούσιος δικηγόρος τής
  έπισπευδούσης
  Κ. Γ. Μαμαλάκης
  .Ό όδοντίβτρβς *·
  Έμμ. Ι. Αλεξάκης :
  ίναντι "Αγ. Τίτου Ι
  ΈκτΐαιδευθεΙς είς ΠαρισΙ- ^
  ούς άναλαμβάνει οιανδήποτε ■
  θεραπείαν νοσημάτων τοθ ·
  στόματος (ούλίτιθος, κακοσμΐ ·
  άς) συμφώνως μέ την τελευ- .
  ταίαν εξέλιξιν τής έπιστήμης. ·
  Έτιίσης όδοντοστοιχίας καί Ι
  κορώνες έκ διαφόρων μετάλ ■
  λίαν—κορωνες έκ τΐορσελά- ·
  νης. Έναναφορά τελείως ά- ^
  νώδυνος των στριβλοουβν ό- >
  Βόντων είς την κανονικήν αο- ·
  τβν θέσιν. *
  Τηλέφωνον 6-91. ■
  Άττό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΪΙΪΤγΊΪΪΪΪ
  ΘΑΣΙΑΙΣΣΑ =
  ♦24ον
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Τό γέλιο καί ή εύθυμία
  Εγγύησις τής νεότητος καί τής επιτυχίας
  Ό διαπρεπής καλλιτέχνης τοΰ
  Τό επήρεν— ή άπόγνωσις' κινηματογράφου ΝτούγκλαςΦαϊρ
  .,.=. .Ι., α...α.____ ,*^.... μτανς υιός, άφιερώνει το κατωτέ
  των νά καταλαμβάνωνται άπό την
  μελαγχολίαν. Ή μελαγχολία, εί-
  κάνει τΛυ Λι/Ηηηττη **<:,, ε""*»*> ««;■». -ν^κ--^ '~------^ νέ ό εχθράς τής εργασίας καί
  κώνει τόν άνθρωπο έφευ ρω άρθρον είς την θεδτητα τοΰ γέ τής επιτυχίας. Ή εύθυυία καϊ ή
  ρετΐκό — και μέ μιά βε λωτος πού θεωρεΐ έγγύησι *ής καλή διάθεσις είνε αντιθέτως πάν
  λόνα κέντησε, τρύπα—τρϋτΐσ, νεότητος καί τής έτΐιτυχίας είς τήν,τοτε σχεδόν μία εγγύησις τής
  "-■-"-■ ■ επιτυχίας. Άναγνωριζ',', έννοεΐ-
  δ ύά
  τα γράμματα τής απαντήσεως

  μεγαλυτερος έγ,θρός της νε·
  ομςΥεΤνε ήΜ μβλανχολία "Ε
  £να πρώτης τάξεως
  Εί ί δύ
  στό χαρτί, τό οποίον σώζε- ότη%0Ης ^'γ^λάνχολίαΓ. "Ε
  τσι άκόμα ώς κειμήλιον, άλ νας ανθοωτΐος ό οποίος ξεϋρει νά
  λά έχει καταντήση άδιάβαστο νελά καί νά πέρνη τα πράγματα
  γιατί έ'χουν προστεθπ «1' όλ άιτό τήν κα'λήν των δψιν δέν Υη'
  λες κεντιές. Έδωκε τό σημεί, Ρ%™ρ££ κανών πού πρέπει
  ωμα μέ τήν υπόσχεσι γενναί νά τηρήσετε διά νά άποφόγετε
  άς άμοιβής σιόν χωροφύλα- τό γήρας είνε δ εξής Φυλαχθή-
  κα Ζιλμπέρ γιά νά τό έγχειρΐ- τε άπό τΓ>ν *ολυφαγία_ Όσον ά-
  ση στόν άγνωστον έπισκέπτη ¥?/£
  δταν θά έξαναρχόταν. μάχι
  Στό σημείον αϋτό ή υπό- έγκέφαλο. Είς τί δύναται να χρη
  θέσις γΐνεται σκοτεινή. Φαίνε-! "ΐμεύση ή εύφυϊα δταν είσθε κά-
  » ~λ α -7 ■> α λ λ .ν ' τοχος ενός πολυ άσθενικου όργα-
  ται πθς ό Ζ.λμπέρ, ένώ τήν νισχμος0 »Εν0(ς ΰυθρωπος κακής
  διεβεβαίωσεν απολύτως, κατε ύγείας δέν μπορεΐ νά άπολαώρη
  ληφθή έπειτα άπό δισταγμούς: ι καμμιά χαοά είς τήν ζωή Ή
  Τριακόσια ή τετρακόσια λου-ί βσθένεια... Δέν ύπάρχει χειρότε-
  δοβίκεια έγυάλιζαν άρκετά ,^ίΐ^^αΐ^να^ο.,
  ωστε νά παρασΰρουν ενα [μήσω την νοημοσύνη, άλλά εάν γί
  φτωχόν χωροφύλακα. Άλλά νωμαι ό ΰττοστηρικτής τής φυσι·
  καί τό λεπ(δι τής καρμα- · Κ?Κ ύγείας, είνε διότι πρεσβεύω
  νιόλας έγυάλιζε κι' αύτό καί δτι τό *^°ίΚύν* εΙνε τά " °>°
  μάλιστα κατά τρόπον άνησυ(
  χητικόν. Ό Ζιλμπέρ έλυπό- εάν έπιθυμήτε νά διατηρήσετε
  ταν την άτυχη φυλακισμένη,'νεότητάσας Έγώ γελώ, γελώ
  άλλά έφοβόταν καί γιά τή θε ^Γ^λο
  σι τού καί πρό παντός γιά θυμώ νά έπωψελοϋμαι άπό την
  τό κεφάλι του. Τί νά κάνη; ίκανοποιητικήν έντΰπωσι πού έ-
  χς γρ
  ται δτι ύπάρχουν τιεριπτώσεις
  πού δέν είνε εϋκολο νά ΰπερι-
  σχύσωμε των α'ισθημάτων μας άλ·
  λά, εάν κατορθώσ^με νά επιβάλη
  λωμε τό γελοιο επί τοΰ έαυτοΰ
  μας ή έττ'ι των άλλων δλα κα-
  ταλήγουν νά τακτοττοιηθούν Τό
  πάν, είς την ζωήν, είνε ζήτημα
  Ό έρως εις την χώραν
  των χρυσανθέμων.
  ΚΟΙΓΙΩΝΙΚγ^
  Η ΜΑΧΗ
  Υπό Κλώντ Φαρέρ.
  ΚΙΝΗΣΙΣ.- Αφιχθη έξ Άθη.
  νών χθές ό κ. "Αντώνιος Γαλα
  νάκης μετά τής κυρίας τού.
  —Ανεχώρησεν είς'Αθήνας δπου
  θά παραμείνη τιερί τό δεκαπεν·
  ^6 |«Ρ^^ννοχ^
  13ον
  Τα μαθήματά σας Ιφεραν έν
  τούτοις τούς καρπούς των. Καί,
  θά έλθη ήμέρα πού ή
  — 'Επίσης αφίκετο έξ Αθηνών
  ό κ. "Ελευθ 'Ε Περάκης πολιτικάς
  είς
  ς επί πτυχίω έξετάσεις
  ανωτέραν σχολήν καλ
  Άντ.
  Ανεμογιάννης ήρίστευσεν άπο·
  ά τα συγγαρητήρια των
  "πνευαατικής καταστάσεως»
  "Εάν
  ^ηίζ^
  Γελατε δσο σάς είνε δυνατόν
  ή ά δή η
  ηή
  τό γέλοιο,
  πρώτοις έ·
  «■■■■■■■■■■■■ι
  Έχάοχην ΤΡΙΤΗΝ
  μεσημβρίαν
  Διά Ρέθυμνον, Χαν^ά,
  ΠΕΙΡΑΙΑ
  Χ«λ».δα, ΑΙδηφόν,Βέ-
  II
  9
  II
  Λ
  η λον, Οεβσαλονίκην.
  ΠΒ4ΗΒ9Ι,
  Ταλέφ. 4—Μ
  Αν έκτελοΰσε τήν παραγγε , , „ , · , „
  ιι ΟΑ ί. λα& ε' ,Α κ' πί του έαυτου μας, καί επειτα
  λία, θά έπρόδιδε τή δημο- έπ- τών ά^λων.
  κρατ(α. | Προσπαθώ παντοτε νά έμποδί
  Αν κατήγγειλεν αυτή τή £ω δλους αύτούς πού μέ περι
  δυστυχισμένη, θά κατεχράτο,βαλλουν νά άφίνουν τούς εαυτούς
  τής συγκινητικής έμπιστοσύ
  νης της, θά τήν επαιρνε στό
  λσιμό τού. Τί νά κάνη; Κατέ
  φυγε σέ μιά μέση λύσι. 'Ε-
  ξεμυστηρεύθη τό πρδίγμα στή
  γυναΐκα τοθ θυρωροθ, τήν
  παντοδΰναμη κ. Ρισάρ.
  "I-
  σως αυτή νά τόν έσυμβούλευε
  κάτι. Άλλά νά ποϋ κι' αυτή
  βρέθηκε στήν ιδία άμηχανΐα.
  Η έκμυστήρευσις τήν έ'κανε
  συνυπεύθυνη. Δέν έτολμοΰ-
  σεν ουτε νά σιωπήστι, οϋτε
  νά μιλήση καθαρά, πολΰ δέ
  περισσότερο νά άνακστευθτϊ
  σέ μιά συνωμοσΐα τόσο ρι-
  ψοκίνδυνη. Ασφαλώς είχε
  φθάση, £ως τα αύτιά της έ-
  κείνη ή περίφημη υπόθεσις τοθ
  έκατομμυρΐου τοθ βαρώνου
  ντέ Μπάτζ, τήν οποίαν εί¬
  χον καταπνίξη οί έπΐσημοι.
  (συνεχίζεται)
  είσθε εΰθυμος, θα είσθε έπιει
  κης διά' τους άλλους . κα'ι οί
  άλλοι θά είναι έπίσης γιά σά"ς
  άττό μεταδοτικότητα Όλοι οί
  Ιγονεϊς θά ϊπρεπε νά άρχίζουν
  ' την ανατροφήν των παιδιων των,
  άπΰ τοθ να τα διδαξουν νά γελοΰν
  . . είλικρινά... συχνά . νά διαβοΰν
  την ζωή γελώντας
  Ή ζωή, δέν είνε άνιμφιβόλ-
  λως μία συνεχής ευτυχία, άλλά
  μποροΰμε νά την άγαπήσωμε δ-
  πως εϊνε. Πρέπει νά μάθωμε να
  την άγαπώμεν όπως αυτή έκτυ·
  λΐσσεται μέ τίς καλές καί τίς
  κακές στιγυές της.
  "Ενα παιδϊ άνατεθραμμένο σύμ-
  φωνα μέ τίς συνετές αύτές άρ-
  χές δέν θά αφήση ποτέ νά έξου-
  σιασθή άπό τό γήρας. Οί δυσκο-
  λίες θά τού φανοΰν' ώς έμπό
  δια τα όποϊα θά ξεύρη νά υπερ¬
  βή εΰθύμως' διότι τίποτε δέν μπο¬
  ρεΐ ακριβώς να προξενήση πε
  ρισσότερη χαρα άπο τίς μικρές
  αύτές καθημερινές νίκες. Εάν
  «μάθη» νά γελα, θά μείνη πάντο-
  τε νεο.
  ή Ντιατεγκέ
  καινούργια Ίαπωνία, πραγμα- λιτεχνικών σπουδών τής Βιέννης
  τικά πολιτισμένη, θά τιμήσΉ τούς ό συμπολ'της κ Γεώργιος '♦■■-
  διδασκάλους της...
  Είχε πληαιάση την μαρκησία
  Γιορισάκα καί παρουσίασε, καί
  σ' αυτήν, τό κουτί μέ τα τούρ¬
  κικα τσιγάρα. Αυτή έφάνηκε δι-
  στακτική επί μιά στιγμή, επειτα,
  μέ μιά πολύ γρήγορη κίνησι, ε¬
  πήρε ενα τσιγάρο καί τό ίίναψε
  του.
  Τόν νεαρόν συμπολίτην συγ¬
  χαίρομεν.
  Γύρω στήν πόλι.
  μόν,
  αύτός
  μ, η_ χρ ^^^^
  φθή να της ηροαψίρ^ φωτία. Ε χίζουν Την επίβλεψιν αυτών ανά
  τελείωσε τό λογίδριό τού, κυττά- τήν πόλιν.
  ζοντας τόν Ζαν—Φρανσουά Φέλτζ -Προκειμένου νά έξακριβω
  μ*μι« ζ^ρήματια, τής όπ.ίας ^4χ&^^ϋτ?(ΡωΓς ΐών
  ή άστραπη έκρυφτηκε άπότομχ _ΔΛιά την κάλυψιν των Φρ
  πίσω άπό τα κίτρινα βλέφαρα. των καί τήν έξυγΐανσιν των τιε·
  —Παρά τίς άτέλειες πού Ιχο- ριοχών μέ τα στάσιμα Οδατα
  με άκόμη, άπά μεγάλη σας κα Κ<^ τού<: κατεστρομμένους όχε· Γ ι - , ψ τούς. λωσυνκ}, μας έχειροκροτη-σατε ^.Το μελτέμι εσυνεχίσθη καί γιά τίς έπιτυχίες μας εναντίον χθες δρμητικόν. των ρωσσικών στρατιών. Μας ί-1 —Τάς πρωϊνάς ώρας μάλιστα κάματε, άπό τήν πρώπ} στιγμή. έπεΚΡ*τει ές «ϊτίαζ,του Κα1 δυ' ίκανούς νά παλεύωμε άποτελε- /α^Ε^^ΤΓό ηράγμα σματικα για την ανεξαρττισία ηΰχαρΐστει τοθς περισσοτέρους μας. καί ιδιαιτέρως έκείνους οί όποϊ>
  Συνεπέρανε, χαιρετώντας λί- °ι διατηροθν... προηγούμενα έ-
  γοπιό 6αθειά από Ινα Εύρω ναντ^ τοθ^εριν^καυσωνος^
  π5ί'θ: δείφ Ηρακλείου μαθητικήν επί-
  —"Οποίος λέγει Ρωσσία, λέ- δειίιν ττροβλέπεται συρροή πολ-
  γει Άσία. Καί εμείς οί Γιαπωνέ- λοϋ καί καλοΰ κόσμου.
  ΘΕΡΙΝΟΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ό Γαλλικός ναυ-
  τικός Κολοσσός:
  ΠΥΡ'
  Μέ τόν
  ΒΙΚΤΟΡ ΦΡΑΝΣΕΝ
  καί την
  ΕΝΤΒΙΣ ΦΕΓΙΕΡ
  !
  .!
  ΑΥΡΙΟΝ
  ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ
  Τό πολυκροτο μυ-
  θιστόρημα τοθ Χάνς
  Χάϊντς Έβερς:
  Ο ΣΟΟΥΑΑΣΤΗΣ
  Τό Μουσικόν συνκρότημα
  τού «Έθνικου»
  'Αθρόος έσπευαε καί χθές βράδυ ό καλός
  κόσμος νά άπολαύοη είς τό ο Εθνικόν» την
  θαυμασίαν ορχήβτροτν Μυρογιάννη καί τό
  Χαβανέζιχο συγκρότημα Τάκη Κόκα.
  Ό βιολίστας τβϋ έκλεκτοΰ καί πρώτην
  φοράν έμφανιζομένου είς Ηράκλειον έξαι-
  ρετικοΰ μουσικβΰ ουγκροτήματος κ. Μώρος
  συνήρπασε χαί έγοήτευοε έν τί) κυριολεξία
  μέ τάς έκτελέσεις -τού τό >οιόν, βπως καΐ
  τα τραγούδια τοϋ Χ«βανέζικου συγκροτή-
  ματος.
  Τα παταγώδη χειροκροτήματα τοΰ κοι-
  νοΰ απετέλεσαν πραγματικήν έπιβράβευσιν
  των προσπάθειαν τής διευθύνσεως τοΰ <(Έθνι κου», πού εξησφάλισε καί πάλιν είς τό κο- σμικόν Ηράκλειον ώρας πραγματικής μου- σικής άπολαύοεως καί άληθοΰς ψυχαγωγίκς. ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ Δί' οσους θέλουν ν' άποκτήσουν ενα τέλειο καί εύθηνό Ραδιόφωνο. Πρωταγωνιοτοΰν: ό μεγαλύτΐρος σύγχρβνος ήβοιτβιός; 'Αντόλφ Βόλμπρυκ »α) (ι ώραιωτάτη: Αωροθέα Βήκ. Μιά ταινία κβΰ βά μείνη ώς βρύλβς στά χρβνικά τβϋ χινηματογράφβν. Μέ την έναρξι τοΰ Ραδιοφωνικοϋ σταβμοΰ Αθηνών έφροντίσαμεν νά καταστήσωμεν προσι- τόν τό Ραδιόφωνο δι' 'όλχς τάς τάξεις, δι' βλα τα κέντρα, δι' όλβυς έκείνοιις ποϋ θέλουν νά έκ- πολιτίσουν τό μαγαζί η τό σπήτι των. "Ηδη διαθέτωμεν Ραδιόφωνα δλων των τΰττων άτιό 3 χιλ. δραχ. καί άνω, δι" δλα τα ρεύματα καί μίαν μόνον Μπα- ταρίαν 6 (3όλτ: ΖΕΝΙΘ-ΚΟΣΜΟΦΟΝ ΓΟΥΕΣΤΙ ΧΑΟΥΖ - ΧΙΣ ΜΑΣΤΕΡ ΒΟΊ'Σ ΝΙΑΓΑΡΑ Επισκεφθήτε την έκθεσιν μας πρός τό συμφέρον σας. — Καθ' εκάστην Ρα- διακροάσεις. ' ΡΑΔΙΟΓΡΑΜΜΟΦΩΝΑ - ΔΙΣΚΟΙ - ΠΙΚ ΑΠ ΠΛΗΡΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡ1ΟΝ μέ ολα τα έργανοι μβ- τρήσεως ίι' επισκευήν παντός τύπον» Ραύιοφώνων. "Έλβγ- κ«5 λοχνιών δωρεάν.—Έργασία απολύτως ήγγυημενη.— Λυχνίαι άντιστάσεως—αυμπυκνωταί.—Ύλικα κεραίας βίς πλουσιωτάτπν συλλογήν. ΜΕΓΑΛΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Κατ)μα Ήλεκτρολογίας-Ραδιοφωνίας: ΚΩΝ. Ν. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ Πλατεΐα Βενιζέλου Γ, ί ζοι θέλομε νατόν πιό γρήγορα Ευρωΐιαΐοι. κλασσικής μουσικής άπό τα δυ Ή νίκη μας έπομένως άνήκει σέ σκολώτερα καί συνεπώς τα δυ- σάς 3σο καί σέ μ5ς τούς ϊδιους, νάμενα νά άποδείξουν μέ τόν γιατί είνε νίκ{τής Εύρώπης έ- ^ωνύ-^τωνρόπον τήν πρ0θδ°ν ναντίον τής Ασίας. Δεχθήτε τούς —Είς τήν συναυλίαν θά_παρα- έπαίνους καί καταδεχθήτε νά σταθή καί ό Διευθυντής τοΰ Κεν- σάς εϊμαστε, ταπεινώτατα, εύγνώ- τρικοθ Ώδείου συμπολίτης κ. Γ Κ. Σφακιανάκης. ^ *"' . . | —Ή φρουταγορά μας παρουσι· 1 ^ τ άζει άληθινήν ποικιλίαν μέ τα —Κύριε Φέλτζ,— είχε προτεί βερύκοκκα ίδίως άλλά καί μέ τα νη ό πλοίαρχος Έρμπερτ Φερ- αλλα φροθτα τής έποχής. γκάν την στιγμή πού ό ζωγρά- ^-'^^Ζ^Τ^^Ι φός, άφοθ έτελειωσε ή πρωτη _Αί ^ποίαι συγκεντρώνουν Ι- τού σεάνς, άποχαιρετοθσε τούς διαίτερον ενδιαφέρον μεταξύ των Γιορισάκα, — θά γυρίσετε, χω- φίλων των φρουτων πωλούμεναι ρίς αμφιβολίαν, στό άμερικανικό είς τιμάς σχετικώς προσιτάς εις > ν- , ι · γ ι ' κάθε βαλάντιον.
  γιωτ. Καί έγω πηγαίνω πρός τα _.χπο τούς κατερχομένους είς
  έχεί. Άν θέλετε νά πηγαίνωμε τήν παραλίαν δι" άναψυχήν καί
  μαζί... θαλάσσιον λουτρόν
  Είχαν βγή μαζί. Τώρί, Ιηρο- ,-Δέν λβΐηουν καί αί έπισκε-
  - γ» 1α ■>>■■ ί πτόμενοι την εγκατάστασιν των
  χωρουσαν πεζή, ό Ινας πλαι στόν Ναυμτικών όργανώσεων.
  άλλο. Ο δρόμος, κατέβαινε μέ —Αί οποίαι ούτω έκτελοθν τόν
  ζίγ ζάγ την πλαγιά τοθ λόφου. προορισμόν των δίδουν δέ θετικάς
  Μπροστά τους, στό κάτω μίρος ^ηί^ μεγαλυτέρας εντάσεως
  τής πλαγίας, οί στέγες των έξο £>ςν_ θ«λ«ασίας ζωης διά τό μέλ-
  χικών σπιτών τού προοστείου, —Πολύν κόσμον συγκεντρώνει
  πού είχαν τό χρώμα ξηρών φύλ κάθε βράδυ τό «Εθνικόν» μέ τό
  λων, φαινόταν σάν κολλημένες νέον μουσικόν συγκρότημά τού.
  ή μιά με την άλλη. Άριστερά, λ0-^£$!^&$*£Ϊ;
  ο μεγαλος ναός τοθ 2,φ έκρυ Κροτημάτων τοΰ εϊδους τούτου,
  βόταν πίσω άπό τα βαθυπράσινα των οποίων είνε άναμφισβήτητος
  έλατα καί τούς Τίίξρούς, πίσω ή καθαρώς καλλιτεχνική όργάνω-
  άπά τό μώβ καί ρόζ χιόνι των "^^ ή.άρτία μουσ.κότης._
  άνθισμένων ροδακινεών καί κε χεται τό
  ρασεών των κηπων του, ένψ πρός δυ διά τελευταίαν φοράν τό φίλμ
  τα δεξιά, πιό πέρα άπό τό μπλέ «Πϋρ!» που κατεγοήτευσεν άληθι·
  φιόρδ τού όποίου ή έπιφάνεια νά δσους τό παρηκολούθησαν.
  έρρυτιδοΰτο άπά τήν αΰρα, πιό _______ ό Ρέκορτερ
  πέρα άπά τα δασώδη ξουνά τής _<Η «Δρίΐρος» άντικρυνής παραλίας, ό δύων ή- ,„, . ,ζ , Ι τ ί κ , « λ - Εξεδόθη καί έκυκλοοόοησε αέ λιος, κοκκινος 3πως ακτινοβολει πλουσ(αν φιλολογίαν καίλαονρα στίς πολεμικες σημαΐες τής αύ φικήν Ολην ή«Δρήρος»τό έ£αιρετι- τοκρατορίας, κατέβαΓ'εν άργά κό περιοδικόν τής Νεαπόλεως πρός τάν όρίζοντα. τ°Ρ δκπω ^ ' " —θά άναγκασθοθμε νά περ εκλεκτον! πατήσωμε, — λίγο είχεν ειπή δ _____ Φεργκάν, - γιατί δέν θά βροθμε Πρέ) έβδβμάί Κα1 „ , χήν κουρουμα πρίν φθασωμε στους συνοικίαν Άγίου Τίτου άπωλέ- δρόμους πού πηγαίνουν πρός τήν σθη μικρόν ωρολόγιον χειρός σκάλα τοθ ναού. νικέλινον, φιλικόν ένθύμιον. Ό -Τόσο τό καλύτ&ρο! - είχεν ^Ρών παρακαλεϊται νά τό πά } · : ^,, ν . , , ραοωση είς τόν κάτονόν τού κ άπαντη^ * Φέλτζ, - είνε εύχά ι. Σακ'ελλαρίδην Λαϊκήν Τράπε- ριστο νά περπατα κανείς αύτά τό ζαν καί άμειφθήσεται μέ δρ. 300. ώμορφο άπριλιάτικο <5ράδυ... 1--------------===—==———τ------------- ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣΑ επί εξάμηνον είς τοΰς μεγάλους οϊκους Κοπτι- κής καί Ραπτικής Σινάνη καί Και- ζάκου: ή μ. Εύαγ. Ι. Καμαράτου επανήλθεν έξ Αθηνών μέ νέα σχέδια κροκί, καί άναλαμβάνει ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ (συνεχίζεται) ·'.......'.........■♦ 0 ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ Κων. Ε. Πολυδάκης Εΐδικευθείς έν Γερμανία είς τα νοσήματα τοϋ στομάχου ίντέρων καί Ρ|πατος, δέχεται τούς τιάσχοντας έκ τοθτιειιτι· κοθσυστήματος έν τφ Ιατρείφ του (οΐκία κ. Χβλιδώνη). Τριΐς Καμάρες. θίραπεία αΐμορροΐ&ων Α¬ νευ εγχειρίσεως δι" ένίσιων. Άριθμ. τηλ. Μανώλης Γ. Κονπός · Ν·«ρολόγος-Ψτ)χί«τρβς ! Τμπμβτάρχης Ί«τρ4ς Δπμβσ. νυχιβτρείβυ Άβηνβν Δίχΐται έν τώ ίατρείφ τού ίδός Πΐιραι6ς 178' ΑΘΗΝΑΙ. Τηλέφ. 52.379. »...................« 'Ενοιχιάζβνται δΰο δωμάτια μι την ραφήν γυναικειων φορεμάτων μέ εργασίαν ήγγυημένην είς τιμάς ασυναγωνίστους. Έτιίσης άναλαμ· βάνει καί προμήθειαν κροκί διά μοδίστας. Επισκεφθήτε μας όδάς ΓιαννΙκου. Έλευθ. Πηγάκης Ίατρός—Παβολογος χ έν τφ Ιατρείω Του όδός Τσακίρη (οΐκία στρατπ- Υ°" κ· ^λεξάκη) 10-12Ρη 2. καί 4—6 μ. μ. κ' ι Ο ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΟΖ ι ΚΑΘΑΡΙ2ΜΟΣ ΚΑΠΕΛΛΟΝ Είς τό κατάστημα Πέτρου Μχ· στρεκίνη παρά τήν Πλατείαν Βε¬ νιζέλου καθαρίζονται δλων των είδών τα καπέλλα μέ εύσυνειδησί- αν καίταχύτητα. ΝΕΑΙ μεΥ**0 .η Βίκί^ Πάν κσΐ ί-ν λά πρό ι μερά μΙ< τό κάλλο μαΐων, ι χεν εΐτΐεϊ δυνάτων πολιορκη θυνε βλέ αύτάς αι δέν θέλι στ? «Ρ*< τητος. Όλαι δικαιωμα γαλλική λιτισμός, ί|σβν ώ< αύτά ιίρ τοθ νοθ, τος τοθ ι «Έν μόν σκωπτε λαϊκόν χ κόλαστος ποτε τού< άδιαλεΐ-· ΕΤχεν να τυφλι1 μα, ή τέ>
  τόν Ένζ
  Ίδρυτής κα1
  Γ«ν. Λ
  Άσφι
  την Έ
  της
  ΑΝΟΡΘΏΣΙ-
  • ■
  Τόμεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  (
  Οί Άθλιοι.
  Έγκυκλοπαιδεία
  νά
  348©ν
  Πάντα ταυτα τα άσυμβΐβαστα, νέος, μονομα·
  νής, φιλάσθενος, φαιδρός, συνώκουν έν αυτώ έν
  άκρα άρμονΐα έξ ου προέκυπτεν δν τι έξαλλον κσ[
  άμα εύάρεστον, δ οί συνέταιροί τού, καθό φίλοι
  συμφωνών, άπεκάλουν
  ΑΓ έκείνους ποϋ θέλουν
  ηλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό όλα δι' δλους
  ΙΠΤΑΜΕΝΑ ΑΝΘΗ
  Άσφαλής ή έπιτυχία
  των Γ. Βενιζελείων.
  Α'.
  ' είς τού; αναγνώστας των άπιστεύ- αΧΑΝ{λ_9 1?ΧΙ™ ^Ύ^' τ%
  Ρομάντσο των άραχνών ρομάν τού; ίστορίας περί των ζΡοχΟ>, % ^^ Τ'πο άθλη^κα· κ Δ
  τσο των χελιων, ρομίνταο.... τω> λευκων πεταλουδών—που ένί ^^τ^χι ^ ι, ^φ αί)ΐ___..-·. -<^ φαοοφίδην.—Σάν τό χέλι πάντοτε μοθ ξεγλυστρας, άκόμη καί των ποντικών: Οί άνα ότε δέν είνε κάν πεταλοθδες. λε συλ^ Χ5[ι%ίΛ1«,[ων τώ Ιλεγε συνεχώς ό Ιωάννης Προυβέριος. γνωσταί μας είνε μπασμένοι είςτάς πιδόπτερα, άλλά νευρόπτερα — πε _.»_ ^ι-υ·.^. ,« Ό Εύμορφίδης εΐχε συνήθειαν νά έγγίζη πάν- φυσιολχτρικάς αύτάς σελίδας «ού τοτε είς την ρΐνά τού την άκρον τοΟ ραβδίου δ εδημιουργήθησαν κατά καιρούς, ή μιά π.ό ενδιαφερούσης καί πιό " " " " Είνε έκράτει' τεκμήριον τουτο άνθρώπου όξύνου. Όλοι ούτοι οί διαφόρων φύσεων νέοι, μίαν καΐ διδακτική άπό την άλλην. την σύτήν είχον δμως θρησκείαν την Πρόοδον, λοΐπόν προπαρασκευασμένοι προ· Όλοι ήσαν οί αμεσοι μίτοι τής γαλλικής έπαναστά- κειμένου νά πλουτίσωμεν τό φύ¬ σεως. Καΐ οί κουφότεροι αυτών καθίσταντο σοβα- σιολατρικό βιβλίο μας μέ άλλην ροί, προφέροντες την χρονολογίαν τοΟ 1789 Οί κα- μίαν σελίδα: Τόν «άγνωστον κό- τά σάρκα γονεΐς των άνήκον είς πάντα τα πολιτι- σμόν των πεταλουδών». 'Έτσι έ- κά κόμματα' αδιάφορον είς αύτούς τό συμμιγές πιγράφει μιά μελέτη τού γιά τίς παρελθόν έκεΐνο" είς τάς φλέβας των έκυκλοφόρει πεταλοθ^ες δ Γάλλος κ. Φίλιππος τό καθαρόν αιμα των άρχών. Γνώμονά των είχον Άνριώ. τό άδιάφθορον δίκαιον καί τό απόλυτον χρέος.' *** Έταϊροι κοί μεμυημένοι, προωκονόμούν ύποχθονίως «Έκπλήσσεται— γράφει—ό ά τό (δανικόν άγαθόν. μύητος, πληροφορούμενος δτι ό Μεταξύ τούτων δλων των περιπαθών καρδιών άριθμός των ψυχών—?τσι λέγον καΐ μεταξύ τούτων δλων των πεποιθότων πνευμάτων, ται οί πεταλοΰδες—πού είνε σή ϋπήρχε καί τις σκεπτικός φιλόσοφος, ώς δίσκος έν μερά γνωσταί είς τόν κόσμον ά- τή έρήμφ καΐ ούτος ή"τον ό Μέγαρος, όστις, συνή- νέρχετχι είς έκατό χιλιάδας πε- θως, άντί τής ύπογραφής τοΟ όνόματός τού, έσημεί- ρίπου, καί δΐι ό άριθμός αΰτός ου έ"ν μέγα Ρ. Ό Μέγαρος άπεΐχε τοΰ νώ πιστεύη δέν αποτελεί ή ελάχιστον μόνον είς δ,τι δήποτε. ΟΟτος άλλως τε ήτον έκ των σπου· μέρος των υφισταμένων είδών. Έκ δαστών, οΐτινες άπέκτησαν τάς πλείονας γνώσεις πλήσσεται άκόμη δ άμύητο; π)η έκ τής γνώσεως των Παρισίων έπειδή έγ(νω3κε νά ροφορούμενος δτι είς μόνην την σοθ εϊπΓ) ποθ κάμνουν τόν καλλίτερον καφέν, ποΰ Γαλλίαν λ.χ. ΰπάρχουν 4000 εί τό καλλίτερον σφαιριστήριον, ποΰ τα καλλίτερα κου οη πεταλουδών. Οί" περί ώ/ πρό άύ δ ^ λούρια, ποθ αί ώραιότεραι, έταΐραι, ποΰ' τα όρε- κείται άμύητοι, δταν ^εωροΰν τόν κτικώτερα έΚέσματα. καί ποθ ό γενναιότερος των εαυτόν των αρμόδιον, ύποδιαιροθν λευκών οΐνων. τΗτο δέ καί έπιτηοειότατος είς την τίς πεταλοΰδες είς δύο κατηγορί- πυγμαχίαν, την ραβδομαχίσν καΐ τόν χορόν, άλ- άς: Τίς πεταλοθδίς τής ημέρας ή λά πρό πάντων οίνοπότης έξαίσιος. "Ασχημος τρο- ήμεροβίους, καί τίς πεταλοθδε; μερά" μία περιώνυμος κατ' εκείνον τόν καιρόν διά τής νυκτός ή νυκτοβίου;. Έ 6πο· τό κάλλος αυτής έργάτις, ράπτρια γυναικείων ΰποδη διαίρεσις αυτή αποτελεί μίαν ευ- μάτων, άδημονοθσα διά τό δυσειδές τοϋ νέου, εί- κολον ταξινόμησιν καί έπιτρέπε: χεν εΐπεΐ περί σύτοΟ. «Ό Μέγαρος είνε έκ των ά· είς έκείνους πού έξαφνα κάνουν δυνάτων». Άλλ' ό Μέγαρος δμως δέν έπαυε νά την τόν δημοσιογράφο, ν' άφηγοθνται πολιορκή· πρός δλας έν γένει τάς γυναίκας κατηύ- θυνε βλέμματα τρυφερά, καί άσκαρδαμυκτί πρός αύτάς άτενίζων, εφαίνετο ώς άν έλεγεν. «Είνε ότι δέν θέλω. "Αν ήθελο!» 'Εφιλοτιμεΐτο 6έ νά παρι- στφ πρός τούς συνεταίρους τού δτι ύπήρχε περιζή· τητος. "Ολαι έκεΐναι αί λέξεις δικαιώματα των λαών, δικαιώματα τοΟ άνθρώπου, κοινωνικόν συμβόλαιον, γαλλική έπανάστασις, δημοκρατία, κοινωνία, πο- λιτισμός, θρησκείσ, πρόοδος πρός τόν Μέγαρον ήσαν ών; μηδέν, σχεδόν άσήμαντα. Εμειδία πρός αύτά είρωνικώς. Ό σκεπτικισμός,ή πώρωσις αυτή τοΟ νοΟ, δέν αφήκεν οϋτε μίαν (δέον ακεραίαν έν- τος τοΟ πνεύματός τού. Τό άπόφθεγμά τού ήτον: «Έν μόνον βέβαιον" τό γεμάτο ποτήρί μου». Έ- σκωπτε δέ τιασαν αφοσίωσιν πρός οιονδήποτε πό λαϊκόν κόμμα. Χαρτοπαίκτης, εκδεδιητημένος, ά- κόλαστος, πολλάκις δέ καΐ μέθυσος, ήνώχλει άεί- ποτε τούς νέους έκείνους μεταρρυθμιστάς, άδων αδιαλείπτως. Ταίς ωραίας, τό κρασί Ψάλλε' λύρα μου χρυσή. Είχεν ομως ό σκεπτικός ούτος καί άφοσίωσίν τι να τυφλήν, δχι πρός τίνα Ιδέαν, ουτε πρός τι δόγ μα, τ) τέχνην ή επιστήμην, άλλά πρός τίνα άνδρα' τόν 'Ενζολωρδν. (συνεχίζεται) ρί τώ^ καμπδν πού «τσιμποΰν», ??« ΛΑλαοος. υι « των «δηλητηοιωϊβν» νυκτο3ίων θ«β)ρ.{ί9.ν?*1 άπό Ελλάδος. Οί άθληταΐ τούς 3 η των «5ηλητν,ριω5«ν» νυ«ο?!ων το0 Έλλ 2θ πεταλουδών καί εν γένει περί των ..„., „„, ϋΛ ϊ άπάσης ούτοι ιρίστους οΓ βεράν! φο- -'Λ ~ Τ νιζελεια. »α-» ^ ' α· ' ' Σημειωτέον 8τι τό μεγαλυτε- Αληθευει ότι ωρισμέναι πετχ 'ν, , α, ·,» , -~ ' . ώ ν ι ' ρον ενδιαφέρον θα προκαλέση λοθΐε; πετοΰν σύνηθες την ήμε 1 * - - ν ϊ- ά . —. . ' .* ' -'" ή οικδρομϊ; Σταδίου—Ακρωτ/) ρίοο την οποίαν θά έκτελέσουν συγκεκριμένως, οί άθλητχί Κυριχ- κίδης, Βαρτζάκτίς, Ραγγάζος, Νίτσας καί τίνες άλλοι. Ενδιαφέ¬ ρον έπίσης θά προκαλέση καί ό δρόμος 400 μέτρων μετ' έμποδί- ων δστις καί θά αποτελέση την «ρεβάνς» των πρωταθλητών Μάν- ραν καί άλλες την νύκτα. Είνι μάλιστα αναμφισβήτητον δτι εί τα ί5ι*ά μας κλίματα 6 άριθμό των πρώτων είνε πολύ μικρότε ρος το(5 άριθμο3 των δευτέρων Είς την Γαλλίαν δέν υπερβαίνου τα 280 ειδή, τα περισσότερα τώ1 οποίων είνε έντοπισμένα είς περι οχάς είδικάς: 'Υψηλά βουνά ή τή1 μεσογειακήν ζώνην. Οί "Άγγλοι έ*χουν δυο χωριστάς λέξεις προκειμένου νά προσδιορί ζουν τίς πεταλοθδες τής ημέραι. (οτιττβΓΐΊίβ) καί τίς πεταλοθδες τής νυκτός (ηιοίΐΐβ). Ί1 δευτέρα λέξις είνε γνωστή μόνον είς τούς άγγλομαθεϊς. Ή πρώτη δμως Μπάτ τερφλάϊ—'έν φανταζόμεθα νά είνε άγνωσΐος είς στοιχειωδώς καλλι εργημένον άνθρωπον. Ή λέξις εί νέ άπλούστατα γνωστή άπδ τό πε ίφημον μελόξραμα, την «Μπάτ τερφλάϊ». Παράξενος κόσμος: Ο περισσότεροι ξίρο^ν τίς πεταλοθ δες δχι άπό την φύσιν, άλλ' άπ τό μελόδραμα! (συνεχίζεται) Τα πειό μοντέρνα τα πειό οττερεά τα πειό Φθηνά ΖΕΡΣΕΥ' ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ ΑΝΔΡΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΑ θά βρήτε μόνο στό: «Αθηναϊκον» ΠΛΛΤΕΙΑ-ΣΤΡΑΤΑ. „ ΙΗΖΟΗΚΑΛΗ ΠΙΣΤΙΣ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Εταιρίαι Γεν. 'Ασφαλίσβων, Ιδρυθείσα τώ 1920. ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ Κεφάλαια καΐ άποθεματιχά Κεφάλαια άντασφαλιστικά Δρ. 50.000.000 2.000.000.000 Ίδρυτής καί Πρόεδρος Λεωνίδας Α. 'Εμπειρΐκος Γεν. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ Ν. Παπανικολάου. 'Ασφάλειαι: Ζωής—κεφαλαιοποιήσεως Πυρός— θαλάσσης άτυχημάτων έργατών καΐ αύτοκινήτων ΆσφαλΙζεσΘε καί προτιμάτε την Έταιρίαν τής Πατρίδος σας. Έγγράψατε τα παιδία σας είς την Κεφαλαιο- ποίησιν διά νά μάθουν άπό μικράς ήλικίας την αξίαν τής λαχειοφόρου αυτής άποταμιεύσεως. Διά πάσαν πληροφορίαν απευθυντέον είς τόν έν Ηρακλείω Πράκτορα τής Έταιρίας κ. ΣΤΥΛ. Ε. ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΝ καί τόν Έπιθεωρητήν κ. Ε. ΔΕΤΤΟΡΑΚΗΝ. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι Επισκεφθήτε την έκθεσιν μας καΐ θά μείνετε ένθουσιασμένοι. ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ Δέχεται ασφαλείας Ζωής, Πυρός, Θαλάσσης, Άτυχημάτων Αύτοκινήτων καΐ "Εργατικόν. Υπό τούς συμφερωτέρους έρους. Προτιμάτε τό Μετοχικόν Ταμείον Στρατβΰ δ- περ διακανονίζει ταχέως καΐ άπ' εύθείσς πάσαν ζημίαν σας. "Υποστηρίζοντες τό Μετβχιχόν Ταμείον Ι,τρα- τοΰ έξυπηρετεΐτε την Εθνικήν οίκονομίαν καί τα ϊδιά σας συμφέροντα. Γενικοί Πράκτορες Μ. Τ. Σ. ΣΤΕΛΙΟΣ Χ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ καΐ Σία Γ Έκτός Τράστ ΣΠΑΓΟΥΣ ΔΙΑ ΚΑΠΝΑ θά εθρητε είς τιμήν εύκαιρίας είς τό Κατάστημα: Ανδρ. καί Μιχ. Καστελλάκη ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬ ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον, ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον, ■ ■ Πρακτορείον ΛΙΝΛΡΔΑΚΗ Τηλ*». 5-41 .:.·>ο·τ ς τοΰ «ΣΚΙΆΣ»
  ■ ΐίΐί'.ηζ ίφιχθϊίί προ
  τ. - Ο <. Α'ΐΐοέν, άσχιλ^Ον πο?ετωίώς διά τή-, επι τυχ αν τ'δν άγ"ώνί»)ν διά τής κ% λής διευθετήαε^ος τ Ο σταδίου, τοϋ ται αΰτοί διά των άπα- ραιτήτω/ όυγάνίθ^ καί έν γένει δι' 2*ας ττς απαιτουμένας προ- ϋποθέσει «ί'- ·ες ίηο ττόδε 5ύ ναται νά εί" τη -η. Ιξχσ αλίζουν την πλήρη επ -^^:.'xν τών4γώ^ύ>.
  Τα άΓτοτελέσμ.%τα χ'δν Γ' Βενι·
  ζελείων θά προσ:εθο0ν είς την
  γενικήν βαθαολογίαν διά τό κύ·
  πελλον τής 40ετηρί5ος τοΟ «ΣΕ
  ΓΑΣ, διά τοθτο δέ καί τό ενδια¬
  φέρον των άγώνων παρουσιάζβται
  εύρύτατον, δεδομένου δτι οί άγώ·
  νες ούτοι, πρόκειται νά καθιερω-
  θώσιν ώς έτήσιοι Πανελλήνιοι ά-
  γώνες.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Ή 35η γ· Κ· Διεύθυνσις
  Λεωφορείων Νομοΰ Ήρακλεί
  ου γνωστοποιεΐ είς τό Κοινόν
  δτι διά την εύχερή καΐ άνε-
  τον μετάβασιν των έπιθυμούν
  των είς Αγίαν Μαρίναν την
  17 Ιουλίου έ. 'έ. διέθεσεν αύ
  τοκίνητα άτινα θά έκτελώ-
  σι δρομολόγια άπό τής Πλα
  τείας Δασκαλογιάννη Ήρα
  κλείου είς Αγίαν Μαρίναν,
  συνεχώς κάθε ήμίσειαν ώραν
  άπό τής πρωΐας τού Σαββά
  τού 16 Ιουλίου μέχρι τό ε¬
  σπέρας τής Δευτέρας 18 Ιου¬
  λίου άνευ ούδεμιδς έπιβαρύν-
  σεως τοΟ κεκανονισμένου εί-
  σιτηρίου.
  Έπίσης θά διαθέτωμεν αύ
  τοκίνητον διά την μεταφοράν
  των επιθυμούντων νά μετα-
  βώσιν είς Αγίαν Μαρίναν
  άπό Άρκαλοχωρίου, Έμπά
  ρου καί Βιάννου ώς άνω
  τέρω.
  "Εκαστος έπιβάτης δια-νά
  καταλαμβάνη σειράν προτε¬
  ραιότητος δέον νά παρουσιά
  ζεται έν "Ηρακλείω είς τόν
  Σταθμάρχην Λεωφορείων. Έν
  Άγία Μαρίνη είς τόν έκεΐ
  Σταθμάρχην μας καί έν Άρ
  καλοχωρίω είς τόν έκεΐ Πρά·
  κτορά μας Γεώργιον Τερζά-
  κην καί καταγράφεται είς
  σχετικόν βιβλίον.
  "Ηράκλειον τή 9 Ιουλίου
  1938.
  Ό Διευθυντής τής 35ης
  Υ.Κ.Δ.
  Γρηγ. 'Αδαμάκης
  —Ή διέλευσις τροχοφόρων
  άπό τάς κεντρικάς όδούς.
  Εγκριθείσα 0«ό τού κ. Νομάρ
  χον ετέθη είς ισχύν άστυνομική
  διάταξις διά τής οποίας άπαγο
  ρεύεται ή διέλευσις παντός τρο
  χοφόρου καΐ ζώου, έκ τής λεωφό
  ρου Κουντουριώτου, Πλατείοτς Έ
  λευθερίιχς καΐ Λεωφόρου Κνωσού
  μέχρι Νεκροταφείοι» τόν μέν χκι
  μώνα κατά τάς έξαιρεσίμους έορ
  τάς καΐ Κυριακάς άπό τής 11 ϊ'^ς
  22ας ώρας, τό δέ θέρος κα9' έκά
  οτην άπό τής 18ης εως 24ης ώρας.
  'Επίσης άπαγορεύεται ή διέλευ
  αίς τροχοφόρου παντός εϊδους ή
  ζώου έκ τής άγοράς, ακριβώς έκ
  της άφετηρίας τής έδοϋ 1866 μέ
  χρι τέρματος των κρίοπωλείων,
  άπό τής 6ης εως 24ης ώρας τό θε
  ρος καΐ ά πό τής 8ης μέχρ. της
  22ας ώρας τόν χειμώνα. *ϊ ώς ά
  νω άπαγορεύσεις δέν ΐσχυουν προ
  κειμένου περί επισήμων τελετών,
  κηδειών καΐ μεταφοράς ασθενών.
  —Ανεύρεσις άρχαίου τάφου.
  Έκ τυχαίου περιστατικοΰ ά νέ
  καλυφθή προχθές είς τό μέσον
  τής όδοΰ της αγούσης πρός τόν
  "Αγιον Ιωάννην Χανίων ά
  θόλ Κλθί
  γ ην Χανίων άρχαΐ
  #ς θόλος. Κληθείς ό βφορος τ»ν
  αρχαιοτάτων κ. ©εβφανίδης προ
  έβη διά ουνεργείου είς την έκ*ω
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Διακηρύττει 8τι
  Έπαναμβάνεται ή πλειοδο-
  τική δημοπρασία διά την ενοι¬
  κίασιν τοϋ δημοτικοϋ φόρου
  επί των έν τώ Δήμφ παραγο-
  μένων άμπελουργικών προϊ-
  όντων τοϋ έτους 1938—39 ή¬
  τοι σταφίδος σουλτανί, ταχτά
  καί λιάτικης καί σταφυλών έν
  γένει (έπιτραπεζίων καί πρός
  οίνοποίησιν) συμφώνως πρός
  τό άρ4ρον 318 τοϋ Κώδικος
  τής Δημοτικής νομοθεσίας.
  Ή δημοπρασία θά διεξαχθή
  είς τό Δημοτικόν Κατάστημα
  "νώπιον τής Δημσρχιακής Έ
  πιτροπής κατά την προσέχη
  Δευτέραν Ιΐην τρέχοντος μη·
  ός καί ώραν 11—12 π. μ.
  Οί σχετικοί δροι
  ως ευρίσκονται είς
  ένοικιάσε-
  τήν Οίκο-
  ομικήν Υπηρεσίαν τοΰ Δή-
  μου ένθα δύνανται οί βου¬
  λόμενοι νά λάβωσι γνώσιν.
  Έν Ηρακλείω τή 8 Ιουλίου
  938.
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Μηνάς Γεωργιάδης.
  δούς τάφου
  έ
  άπεκαλΰ
  θαλαμοει
  τής ΰστερομυκηναϊ
  ΚΙΜΟΝ Ι. ΕΥΓΕΗΗί
  Είδικβυθβΐς επί ίπταβτί-
  αν <(ς τα παδολογικά νο· σήματα έν Παρισίοις καΐ Λνωνι. Δέχεται τούς τιάσχοντας είς το Ιατρείον τού όδός ΆμσλθεΙας (Τΐάροδος όδου Κατεχάκη, πρώην Πλατύ σοκκάκι) ώραν 9—12^ η. μ. καΐ 3—6 μ. μ. Τάς Κυριακάς δωρεάν 10—12 «. μ. Τηλέφωνον 6—63 ής ρομυκηναΐ κης έποχής, ήτοι τοΰ 1200 περίπου π.χ. Ό τάφος είνε ϋψους 2 1]2 μ. καί διαμέτρου 280 περίπου. —Τό σημερινόν πρόγραμμα τού ραδιοφωνικοϋ σταθμοϋ. Ό Ραδιβφωνικός αταθμός ' * θηνών δίδει σήμερον 10 Ιουλίου τό εξής πρόγραμμα: "Ωρα 7 μ. μ. Νετεωρολογικόν δελτίον. 7.5' συν αυλία έλαφροΰ έλληνικοΰ τρα γουδιοϋ (ίίσκοι). 7.30' περιγραφή τής κληρώσεως τοΰ κρατικοΰ λα χείου. 7.35' συνέχεια τής συναυλί «ς. 8 μ. μ. έκκλησιαστική μουσι κή (δίσκοι). δ.ΙΟ' θρησκευτική όμι λία. 8.20 οδηγίαι ύπουργείου ύγι βινής. 8 30' ό κ. Κατσαρός (μουσι κή χοροΰ). 9. Ιδ' συναυλί α τραγου διοϋ υπό τής δίδος 'Αφρ. Πατρέ λη. 9.+5' είδήσεις. 10 μ.μ. ποικί λη μουαική υπό τής μικράς όρχη στρας τοΰ σταθμοϋ. 1Ο.45' ειδή οεις. II ρεαιτάλ τρκγουδιοΰ υπό τής δίδος|Μίνας Κυριακού. 11.30' συγκρότημα Καραβίτη (κρητική λύρα, λαοΰτο καΐ μαντινάδίς). —Τάξις είς την τροχαίαν κίνησιν. Δι* εΐδικης άστυνομική; διατα¬ γάς ρυθμίζονται εφεξής αί ύιτο- χρεώσεις των οδηγών των αύτοκι¬ νήτων ίσον άφορά την κυκλοφο¬ ρίαν «αί την συμπερΐφοράν αυ¬ τών έναντι των έιτιβατών. Ή χο· ρήγπσις βΐσιτηρίων αύτοκινήτων είς όπλίτας τοΰ στρατού άπαγο- ρεύετ» αν ούτοι δέν παρουσιά· σωσι προηγουμένως φύλλον μβτα· κινήσεως δεόντως τεθεωρημένον. ΑΙ φωνασκίαι καί τα άσματα έν τος των αύτοκινήτων κατά τάς όρισθείσας ώρας κοινής ήαυχίας άπαγορεύονται.Όρίζεται ώΐίαΰτως ότι δέον οίκαρραγωγεϊςνάμην επι βαίνωσι των κάρρων αυτών έντός τή; πόλϊως είτε φορτωμένα τυγ χάνωσιν ταυτα είτε μή, άλλ' υπο χρεοΰνται νά έδηγώσι τα ζώα κρατοΰντβς αύτά έκ τοΰ χαλινοΰ. —Δωρεαί. Ό κ. Γεώρ ν. Φουντουλάκης κατέθεσεν είς τόν Σύλλογον Κυ¬ ρίων Ηρακλείου δραχ. 500 άντί στεφάνου καΐ βΐ; μνήμην της μα· καρΐ^τιδβς Σοφίας Έμμ. Γουνα¬ λάκη. Τ. Παπαδόπουλος Ίατρός—όδβντίατροί Σωκράτους Σατωβριάνδου 22 ΑΘΗΝΑΙ Αριθ. τηλεφ. 52-362 Δέχεται καθ' εκάστην. Ώραι απολύτως άκριδεΐς.
  ι ι
  !
  15-'
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεϊσ έναντι Παλ. Νομαρχίαν
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωία Κυριακης
  10 Ιουλίου 1938
  1 Ώ
  ΦΗΜΑΙ ΠΤΙ ΠΑΡΗΤΗΘΗ
  Ο ΠΡ08ΥΠ0ΥΡΓ0Σ ΝΕίΚΡΙΗ
  ΑΝΕΣΧΗΜΑΤΙΣΕΝ Ο ΠΡΙΕΤΟ
  ΛΕΓΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΑ ΕΠ ΙΔΙ0ΞΗ
  ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΙΝ ΜΕ ΤΟΝ ΦΡΑΝΚΟ
  Στενή συνεργασία ΆννΛίας-Γαλλίας.
  κ. Μποννέ διά τα Γαλλοϊαπωνικά,
  Κυβερνήσεως πρός έγκρισιν απωνία ζητεί έγγυήσεις καί
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Ιουλίου (τού άνταπο-
  ) ά ά
  κριτοΰ μας).— Κατά τάς υπαρχούσας ,
  σήμερον πληροφορίας εκ Βαρκελώνης, ε(<= 7 μέσω ξένης «ηγής Γό πρωθυπουργός ον κυβερνητΓκής Ίσπανίας Νεγκρίν παρ^ τήθη. Την κυβέρνησιν έν Βαρκελώνη άνεσχημάτισεν ό κ. Ίνταλέθιο Πριέτο ΠΑΡΙΣΙΟΙ 9 Ιουλίου (τηλε¬ γραφικώς).— Τό μεγαλύτερον μέρος τοϋ χθεσινοΰ ύττουργι- κοΰ συμβουλίου υπό την προ εδρίαν τοΰκ.Λεμπρένάφΐερώθη είς την έξωτερικήν πολιτικήν την οποίαν έξέθεσεν έν έκτά- σει ό ύπουργός επί τών Έξω Ι τερικών κ. Μποννέ. Αρχικώς άνεφέρθη είς τάς σχέσεις κσΐ ) την στενωτάτην συνεργα [ οίαν Αγγλίας καί Γαλλίας. Κατόπιν ρ είς τό ίσπανικόν καί την πορείαν τών διαπραγ ματεύσεων μεταξύ τής Κυ¬ βερνήσεως τής Πράγας καί τών γερμανικών μειονοτήτων, ς, 7^ *έαν; "* τό Σαντζάκι ς ον Αλεξσνδρέττσς, κατάστσ ν Κ°1ΔεΙ(. τα γεγονότα τής Α.π" Ανστ°λί*- , , Αναφορικώς μέ τάς σχέ- Ό Πριέτο καθ' ά λέγεται άνχλαμ- βάνων την κυβέρνησιν Θά επιδιώξη συ¬ νεννόησιν μετά τού στρατηγοΰ Φράνκο. Πάντως αί ανωτέρω πληροφορίαι δέν έχουν έπιβεβαεωθή μέχρι τής στιγμής ταύτης. ΟΙ Ε6ΙΙΚ0Ι ΚΑΤΕΛΑΒΟΝ ΧΟΕΣ Τ Η Ν Π Ο ΛΙΗ ΚΟΥΛΕΣ ΑΘΗΝΑΙ 9 Ιουλίου (τού άντα- ποκριτοΰ μας). — Πληροφορίαι πρός τό Πρακτορείον Χαβάς αναφέρουν ότι οί έθνικοί κατέλαβον την πόλιν Νού» λες την οποίαν είχον ώς γνωστόν περι- χυκλώσει άπό τής προχθές. Οί έθνικβ- σταί άπέχουν ήδη 2Ο χιλιόμετρα τού Σαγκούντο καί 35 τής Βαλενθίας. ΣΥΚΕΡίΛΣΙΑ ΤΟΥ Κ. ΜΕΤΑΞΑ ΧΑΙ ΥΦΪΟΟΥΡΓΟΥ ΤΟΝ ΕΙΟΤΕΡΙΚΟΝ σεις τή"ς Γαλλίσς μετά της ΆγγλΙσςόκ Μποννέ εΤπεν:«Αί σχέσεις μας μετά τής Άγγλί άς γίνοντσι όλονέν καί στε- νώτερσι. Συνεργσζόμεθα έφ' δλων των ύπαρχόντων ζητη μάτων βαδΐζοντες χέρι μέ χέ· ρι». Διά τό Ίσπανικόν είπεν δτι ή απόφασις τής έπιτρο- πής μή επεμβάσεως ή άπο σταλεϊσα υπό τής Άγγλικί)ς είς τάς ένδιαφερομ^νσς Ίσπα νίκας κυβερνήσει, ελήφθη ήδη των εργαζομένων επι των νη έν Βαρκελώνη. καί Μποϋργκος σων τούτων Ίαπώνων. υ κ καί άναμένεται ή απάντησις. Πιστεΰεται δα ό μέν πρωθυ πουργός Νεγκρίν δέν θά πα- ρεμβάλη δυσκολίας καί δτι ό στρατηγός Φράνκο θά δεί¬ ξη μετριοπάθειαν καί θά άπο δεχθή την εφαρμογήν τοΰ αγ γλικοΰ σχεδίου κατόπιν καί των συμβουλών άς έλαβεν έκ Ρώμης. Ή λύσις τοϋ ίστΐανικοΰ έσυ νέχισεν ό κ. Μποννέ, θά σημά Μποννέ είπεν δτι ή κυβέρνη¬ σις θά δώση όσον τό δυνατόν καθησυχαστικήνάττάντησινή'τις θά συντελέση είς τόν κατευ νασμόν τής οξύτητος των σχέ σεων μεταξϋ των δύο χωρών — Ό πρεσβευτής τής Άγγλί άς έν Ρωμη λόρ&ος Πέρθ εΐχε χθές συνάντησιν μετά τοΰ κόμητος Τσιάνο. Ή συ νάντησις αυτή δέν υπήρξεν ώς ανεμένετο αρχικώς, σχετική νη. την εφαρμογήν τοϋ άγγλο · τών πρ0ηγηθεισών μεταξϋ των ιταλικού συμφώνου καί θά επιτρέψη την έλπίδα νέας έ-| κ. κ. Πέρθ καί Τσιάνο. Α παφής τής Γαλλίας καί Ίτα (θυνομιλίαι περιεστράφησαν λΐας καί την έκ νέου έναρξιν' είς τό ύπογραφέν την 16ην των διαπραγματεύσεων μετα-; τταρελθόντος Απριλίου άγγλο ξύ τών δύο τούτων κρατών. —Ή άπόβασις στρατ Ο, (Άνναμιτών) είς τάς νήσους Παρασέλ έδοσε τό σΰνθηυα μτδς μεγάλης εντάσεως τών σχέσεων μεταξϋ Γαλλίας καί ΊαττωνΙας. Ή σχετική διακοί¬ νωσις #κ μέρους τής (άπω νίκης κυβερνήσεως έφθασε σήμερον (χθές) είς τό Καί ντ' Όρσαί διά τής οποίας ή Ί ιταλικόν σύμφωνον καί είς τό Ίσπανικόν. "Ηδη παρουσιάζε ται χαλάρωσις τών σχέσεων τών δύο κρατών, ιδίως κατό πιν τών τελευταίων γεγονό των δτιναπροεκάλεσαν συζήτη σιν νέαν επί τοΰ ύπογραιίέν τος συμφώνου μεταξύ Πέρθ καί Τσιάνο. Οί Κινέζοιτονίζουν ότι δα συνεχισουν μέχρις εσχάτων τόν πόλεμον. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 9 Ιουλίου (τηλε γραφικώς). —"Αγγέλλεται έκ Χάϊφας δτι την 3 μ. μέσον, απεβιβάσθησαν είς την ξηράν άξιωματικοί τοθ» άγγλικοΰ πολεμικοΟ ν. Τα αίματηρά γε- γονότα συνεχίζονται είς Πά Ι λαιστίνην. Υπό των "Αγγλων συνελήφθησαν πολλοί Έβραΐ οί καί "Αραβες, των άρχών ά Ι ποφασισμένων νά λάβουν δρα ΑΘΗΝΑΙ 9 Ιουλίου (τού άντα- στήρια μέτρσ. Έν τώ μεταξύ ποκριτού μας). —Ό πρωθυπουργός κ. »Ι. Μεταξάς εδέχθη την πρωΐαν σήμε¬ ρον είς συνεργασίαν τόν ύφυπουργόν τών Εξωτερικών κ. Μαυρουδήν. •Αργότερον ό κ. Μεταξάς εδέχθη τόν πρεσβευτήν τής ' %.γγλίας κ. Ού*- τερλόου μετά τού όποίου καί συνωμίλη· αεν επί μακρόν. ΣΥΝΗΑΟΕΤΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 9 Ιουλίου (τού άνταπο- κριτού μας). —Τό άπόγευμα σήμερον ό πρωθυπουργός θέλει προεδρεύσει τού συμβουλίου τής 'Εθνικής Αμύνης. Ο ΕΡΑΝΟΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΝΑΟΝ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΥ ΤΑΦΟΥ ΑΘΠΝ%Ι 9 Ιουλίου (τοΰ άντα- «θκριτοΰ μας).— Συνήλθε σήμερον είς την Άρχιεπισκοπήν Αθηνών είς πρώ¬ την συνεδρίασιν ή βπιτροπή διά την ε¬ νέργειαν έράνου πρός συλλογήν ποσοΰ άπαιτουμένου διά την επισκευήν τού να ου τής άναστάσεως έν Άγίω Τάφω. ΑΙ ΑΓΟΡΕΥΣΕΙ! ΣΥΝΕΙΔΗΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗΝ ΤΙΣ ΠΕΡΔΙΚΑΡ» ΛΘΙΙΝΑΙ 9 Ίουλίου(τοΰ άνταπο· κρι-Εθΰ μας).—Καίσήμρρον εσυνεχίσθη· σαν αί άγορεύσεις είς την δίκην τής Ύ· [ϊόνης Ηερδικάρη. Οί συνήγοροι κατα· λήγουν είς τό συμπέρασ;».-». ό« πρόκει· ται π«ρί μοιραίου γεγονότος. οί "Αροβες εκήρυξαν γενικήν απεργίαν ήτις λσμβάνει δι αρκώς μεγαλυτέρας διαστά σεις είς ένδειξιν διαμαρτυρί άς, πρός τάς Άγγλικάς άρ χάς. Ιδίως είς Χάϊφαν καί Ίερουσαλήμ ή άπεργία έγε νικεύθη τών άπεργών συγκεν τρωθέντων είς τάς πλατείας τών δύο ανωτέρω πόλεων. —Κατά την τελευταίαν είς Ρώμην επίσκεψίν τού όΚαγκελ λάριος Χίτλερ εξέφρασε με¬ γάλον θαυμασμόν διά τό ελ¬ ληνικόν άγαλμα ό «Δισκοβό λος» τό είς τό έν οποίον ευρίσκεται ΡώμΓ) Πάλαι ντέ Λανσελότ. Τό ιταλικόν κράτος είς ένδειξιν τών αίσθημάτων τού πρός την Γερμανίαν καί τών στενών δεσμών τού μετ" καί κοσμημάτων έκ μέρου τοϋ Κινεζικοΰ λαοΰ πρός ένί σχυσιν τού έθνικοϋ ταμείου Είς πέντε πλατείας τής πρω αυτής θά αποστείλη ώς δώρον|τευούσης Χανκόου ήρχισαν τό άγαλμα τουτο είς τό Βε¬ ρολίνον. — Ό Γερμανός στρατηγός Φαλκενχάουζεν τέωςστρατιωι-ι κός συμβουλάς ώς γνω στόν έν Κίνα,έφθασεν είς Χον αί κατάθεσις. Την έναρξιν έ" καμεν ή κυρία Τσάγκ-Κάϊ Σέκ ήτις έπρόσφερε 18 χιλιάδας δολλάρια Κίνας, είς όλίγην δέ ώραν συνεκεντρώθη τό ποσόν τών 50.000 δο>λαρίων. ΑΙ προ
  Κόγκ (;) μετ" άλλων άξιω σφοραί κοσμημάτων είς χρυ
  ματικών Γςρμονών κατόπιν
  αακροθ ταξιδίου (διαρκείας
  7 ημερών) λόγω καθυστερή-
  σεως τοθ τραίνου έξ αίτίας
  τών βομβαρδισμών υπό τών
  Ίαπωνικών άεροπλάνων. Ό
  Γερμανός στρατηγής άναχω
  ρεΐ έκ Κίνας έΊτισΓρέφων είς
  Βερολίνον σύμφωνα πρός
  την διαταγήν τοΰ Ράϊχ.
  —Οί Κινέζοι καιά την προ
  χθεσινήν έττέτειον τής ενάρξε¬
  ως τού πολέμου ώρκίοθη
  σαν νά συνεχίσουν τόν πόλε-
  σόΛ> συνεχίζονται άθρόαι.
  Αγγέλλεται ώς λίαν προ
  σεχές τό ταξίδιον τοθ πρωθυ
  θυπουργοΰ τής Ουγγαρίας συ
  νοδευομένου υπό τοθ υπουρ
  γοΰ τών "Εξωτερικών είς την
  Ιταλίαν. Θά πσραμείνουν
  έΐτί 4ήμερον είς Ρωμην. Ο
  δύο Ουγγροι πολιτικοΐ πρό-
  κειται ν' άνταλλάξουν γνώ
  μας μετά τής Ιταλικάς Κυβερ
  νήσεως επί τής καταστάσε
  ως Προβλέπεται δέ είς νέος
  άξων Ρώμης—Βελιγραδίου—
  μόν μέχρις ολοκληρωτικήν άπε , Βουδαπέστης δστις θά εΐνε
  λευθερώσεως τής Κίνας. Άττε επέκτασις τοθ άξονος Ρώμης
  φασίσθη ή προσφορά χρυσοθ —Βερολίνου.
  Αί εργασίαι διά την ρύθμισιν
  τών ζητημάτων τών κληρούχων.
  ΚλΘ1 ά' πληροφορούμεθα άπό είς Χάνιαλη Τεκέ.
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ
  Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΥΒΟΝΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Ιουλίου (τού άνταπο-
  κριτού μας).— Ή άπό'Τ'*σις ζιά την
  Ηερδικάρη θεο>ρείται πιθανώτατον ότι
  θέλει εκδοθή έντός της αυριον (σήμε¬
  ρον)^___________________
  ΥΨΩΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Ιουλίου (τοΰ άντα·
  ποκριτοΰ μας).—ΊΙ θερμοκρασία έντός
  τής πρωτευούσης έφθασε σήμερον σχε-
  δόν τούς 3*3 βαθμούς μέ τάσεις νέας
  «νοδου.
  τής πρωίας τής αδριον άρχονται
  αί έν υπαίθρψ εργασίαι των δύο
  τοπογραφικών αυνεργείων διά
  την οριστικήν ρύθμισιν των ζητη
  μάτων τών έμφυτευτών καί κληρού
  χων έν τή περιοχ^) Τόπ—Άλτί.
  Τ θά
  Μετά την εξάντλησιν τής ζώνης
  ταύτης θέλει συνεχισθή ή έργασία
  έπίσης άπό Χάνιαλη Τεκέ πρός
  Ι Άτσαλένιο μεταξύ τής άνω πά
  Τό πρώτον συνεργεΐον θά
  χίση τάς εργασίας άπό την
  αρ
  θέ¬
  λαιας όδοθ καί τοΰ πρός
  ύ
  ριλαμβίνουσα τάς τοποθεσίας «Κα
  μίνια» «Μακαρωνάδικα» κλπ.
  φθάνει πρός νότον είς τάς θέσεις
  «Κορακοβοΰνι» κΐ «Στειακοΰ Με
  τόχ·» Ή άρχή εργασίας θά γίνη
  χη ρ
  σιν «Χάνιαλη Τεχέ» καί θά ηρη-
  χωρή έργαζόμενον πρός την Μπεν
  ρευματος.
  Τό είς Μαΐσαμπα
  νεργεΤον θά
  νότον | άπό τό βόρειον
  σαν).
  τμήμα (θάλασ
  έδρεΰ?ν Συ| Οί Ιχοντε: εις τάς ώς άνω θε
  ργ^
  περιοχήν ήας άρχεται
  θάλ βί
  είς
  άπό
  την
  την
  ρχή ή ρχ η
  θάλασσαν καί βαίνει πρός νότον,
  τεβή Καμάραν επί ζώνη; μεταξύ όοιζομένη πρ'ίς δυσμάς άπό τόν
  τής Δημοσίας όδοΰ Κνωσού καί ποταμόν Γιόφυρο, πρός ανατολάς
  τής παλαιάς τοιαύτης τής βαινού άπά την πόλιν Ηρακλείου καί
  σης δ:ά τής Μπεντεβή Καμάρας τόν Συν)σμόν Μασταμπά ήτις, πε
  σεις κτήματα όφείλουν νά πα-
  ρευρίσκωνται αυτοπροσώπως επί
  τόπου καί πχρέχν-ιν
  τουμίνην πληροφορίαν είς τα Συ
  νεργεΐα πρός οριστικήν χρέωσιν
  των κληροτεμαχίων.
  εξασφάλισιν των δικαιωμάτων
  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ
  ΓΡΑΜΙνΙΑΤΟΣΗΜΑ
  Διά διατάγματος ενεκρίθη
  ή έπισήμανσις 2 έκατομμυρί
  ών έναρίθμων γρσμματοσή
  μων τών 50 λεπτών διά την
  χρησιμοποίησιν αυτών ώς άε
  ροπορικών τής αυτής κλά
  σεως. Δι' ετέρου διατάγματος
  αϊρονται τής κυκλοψορίαςάπό
  'ΐης Σεπτεμβρίου τα κοινά
  (γραμματόσημα τα έκδοθέντα
  τό 1911 καί 1918.
  ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ
  Προχθές ηϋτοκτόνησεν είς
  Ρέθυμνον ό Γεώργ. Σκουντής
  βληθείς διά σφαίρας περι
  στρόφου είς την κεφαλήν.
  Ώς εξηκριβώθη ούτος ηυτο¬
  κτόνησε διότι έπασχεν έκ φυ¬
  ματιώσεως.
  ΔΑΝΕΙΑ
  ΕΙΣ ΑΝΰΝϊΐΥΐΟτΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΙ
  Είς την εφημερίδα τής Κυ¬
  βερνήσεως εδημοσιεύθη διά-
  ταγμα διά τοϋ όποίου όρίζε-
  ται δτι τό Ταμείον Παρακατα
  θηκών καί Δανείων δύναται
  νά παρέχΓ) δάνεια πρός άνω-
  νύμους Έταιρείας ών τό πράν
  ματι καταβεβλημένον μετοχι-
  κόν κεφάλαιον ύπερβαίνει τό
  ποσόν τών δρ. 30 έκατομμυ
  ρίων, έφ" δσον διά των δανεί
  ών τούτων πρόκειται νά έκτε
  λεσθοθν έργα γενικωτέρας
  κοινωνικής ωφελείας.
  ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  Κατά την προχθεσινήν τού
  συνεδρίασιν τό Δημοτικόν Συμ
  βούλιον προέβη είς την ψή
  φισιν διαφόρων συγκριτικών,
  πινάκων,
  ΤΟ Β&.ΡΟΣ ΤΩΝ Χ4ΡΤ0ΣΑΚΚ0ΥΛΟΝ
  Δι' άστυνομικής διατάξεως
  τό ανώτατον δριον βάρους έ
  τοίμων χαρτοσακκουλών όρί
  ζεται ώς ακολούθως: Επί
  400 δραμίων βάρος έτοίμων
  χαρτοσακκουλών δράμια 2 1)2,
  επί 200, 3 1)2, επί 400, 5 1)2,
  επί 3 οκάδων 11 1)2, κσί επί 5
  όκ. 12 1)2.
  Διά περιεχόμενον άνω τών
  5 οκάδων προστίθεται βάρος
  τό πολϋ μέχρι 3 δραμίων άνά
  δύο οκάδας Τό βάρος τοθ
  χάρτου έξ ου κατασκευάζον-
  ται αί χαρτοσακκοΰλαι κατά
  τετραγωνικόν μέτρον, όρίζε·
  ται ώς κάτωθι:
  Επί χσρτοσακκουλών 100
  δραμίωνβάρος χάρτου γραμμά
  ρια 9Ζ, επί βάρους 200 95, ε¬
  πί 400 100, επί 2 οκάδων 115,
  επί 3 120, επί 5 120.
  ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΑ
  ΣΧΟΑΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΡΙΣΕΙΣ
  ΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΕΑΕΥΤΑΙΟΗ Α Ο ί Ο Η ΤΟΥ
  ΕΠΙΒΕΣΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΓΑΛΑΙΑΣ
  ΛΘΗΝ ΑΙ 9 Ιουλίου (τού άνταπο·
  κριτοΰ μας).— Πληροφορίαι έκ Παρι.
  σίων καί Αονδίνου αναφέρουν ότι προ*
  καλοΰν έκεΐ άπαισιόδοξα σχόλια αί φρά
  σεις τοΰ Μουσολίνι είς τόν λόγον αύ-
  τοΰ κατά την ημέραι τής ενάρξεως τοΰ
  θβρισμοΰ είς την Ιταλίαν. Αί φράσεις
  αυται κρίνονται ότι στρέφονται κυρίως
  εναντίον τής Γαλλίας καί έμμέσως εναν¬
  τίον τής Αγγλίας έξ άφορμής τής βρα-
  δύτητος είς την εφαρμογήν τής άγγλοι·
  ταλικής συμφωνίας.
  ΑΝΕΚΑΑΥΦ9» ΕΝ ΓΑΛΛΙΑ
  ΛΑ8ΡΕΜΠΟΡΙΟΝ ΕΞΑΓΟΓΗΣ
  ΑΕΡΟΠΟΡ^ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Ιουλίου (τού άνταπο
  κριτού μας). —Αγγέλλεται έκ Παρι¬
  σίων ότι ανεκαλύφθη λαθρεμπόριον έ;α
  γωγής άεροπορικού ύλικοΰ είς την κυ¬
  βερνητικήν Ισπανίαν. Ώς ένεχόμενος
  είς τό λαθρεμπόριον φέρεται καί ό τέ¬
  ως πρωθυπουργός τής Γαλλίας κ.
  Μπλούμ.
  1 ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ
  ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΟΝ ΣΟΟΙΕΤ
  ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ Ο Μ Α Λ ΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Ιουλίου (τού άντ*-
  ποκριτοΰ μας).— »Επ£σημοι άνακοινώ·
  σεις έξ Άγ^ύρχς διχψ&ύοΌυν ότι μβ·
  ταςΰ τής τουρκικής κυβερνήσεως καί τών
  Σοβοέτ επήλθεν οιαδήποτε ψυχρότης.
  Αί σχέσεις παραμένουν κατά τάς Ιδίας
  άνακοινώσεις άκρως φιλικαί.
  ΤΟ ΕΜΙΙΟΡΙΚΟίΙ ΝΑΥΤΙΚΟΝ
  ΤΗΣ Μ Ε ΓΑΛ
  III
  ^ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ
  ΑΘΗΝ
  II
  ί» Ιουλίου (τοΰ άνταπο
  κριτοΰ μας)— » Αγγέλλεται έκ Αον¬
  δίνου ότι τό εμπορικόν ναυτικόν τής
  Αγγλίας έφθασε τό έκτόπισμα τοΰ έ-
  τους 1914.
  ΚΑΤΕΔΙΚΑΣβΠΤΓθΑΝΑΤΟΝ
  Η ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΡΙΑ ΜΠΑΙΚΕΡ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 «Ιουλίου (τοΰ άντα«
  ποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ Βρυ-
  ξελλών ότι τό δικαστήριον τό έκδικά-
  ζον την υπόθεσιν τής φτρμακευτρίβις
  Μπαίκερ εξέδωκεν απόφασιν δι» ής »ΰ·
  τη καταδικάζεται είς θάνατον.
  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Ο ΧΟΡΙΙΜΟΣ
  ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 9 Ιουλίου (τηλεγρα
  φΐκ«ϋς)._^ Αγγλικη εφημερίς γράφ*6
  σημερον ότι η κατάστασις έν Παλαιστί
  νη κατέστη αφόρητος καί ότι τό μόνον
  μέσον να κ-αταπαύσουν αί φριΧ*Χϊότη.
  τες τού, φυλετικού μίσους είνε ό δι«νω.
  ρισμος τής Παλαιστίνης είς δύο μέρη.
  Ο 1ΓΓΑΙΚΟΣ ΣΤΟΑΟ! ΚΑΤΕΠΛΕΥΣΕΝ
  ΕΙΣ -Π Ε*11Μ111 ΥΛΑΤΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Ιουλίου (τού άνταπο-
  κρι,οΰ μας).—Γό πλείστον τοΰ άγγλι-
  κου σϊολου τής Μίβογείου κατέπλευσεν
  εις τα ΰδατα τής δυτικώς Ελλάδος.
  Μεταςυ των καταπλευσάντων έκεί αγ¬
  γλικών πολεμικών συγκαταλέγονται κυ-
  ριως βαρείαι μονάδες.
  "αΝΟΜΑΛΟΣ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ""
  ΕΙΣ ΤΗΝ_ΠΑΛΑΙ2ΤΙΝΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Ιουλίου (τού ά
  κριτού μας) - Νυκτ.ρινά^ τηλ.?
  ματα εκ Χαίίφας «αρουσιάζουν ώς
  χιζθμένην την εκρυθμον κατάστασιν
  Ηαλαιστίνην.
  ιΜ
  ■Αλλ' ή
  φρβντίζβ»
  ή
  ής ;
  ν. Φρβντί
  την βελτίωσιν τ
  φρονημοετικίιν
  ί ύ »
  κυβδή
  ύίηγπ8ηο«ν είς
  ύφΐατάμενοι τα
  ΐ«ν πράξεών Τι
  χυρώσει$ πβύ
  νέμος. Διότι, διο
  τιβμίνην χώραν
  δεν ίχε» κυρίως
  τού έγκληματος.
  'ηρ έ περιορισ]
  χληματιχότητος,
  ψί; της ϋν είνε
  τελώζ, χ«ί ή δι< έγχληματούντω^ ββήθηβί$ των εί ταμελοΰνται καί λωνται «ίς χαλοι χ«1 εναρβτους π οίμβυς καί είς «ίί την χοινω ποίας είναι μέ>
  Καί έφαρμόζο
  "Ρβξιν τάς άν
  ■*5 ή Κυβέρνησ
  ί τρόπον
  ΧΡβνιομόν, διά
  «φόν των φυλι
  %δ δ
  έπανβ,
  ίΠΚ,
  2 τά5 οποίας
  * 4'δ«αχωντ«ι
  8« έΡγο
  ι"ην,
  &ι«
  «<