96012

Αριθμός τεύχους

4911

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

12/7/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Σ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  ίτησία λίοαι 3
  έξαμηνος 2
  μρή
  έτησία δολ. 15
  Ιξάμηνοί » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΤΡΙΤΗ
  12
  ΙΟΥΛΙΟΥ
  1958
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΖ 23ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4911
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΟΤΑΥΡθν
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  τΒΕΥβΥΙΟΣ ΣΥΝΤλΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
  ΜΕΤΡΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
  Τα μέτρα τα όποΐα έλα- κασμόν καί την άποστροφήν
  βεν ή Κυβέρνησις πρός πά- τής κοινωνίας. Δέν εύρισκον
  γίωσιν τής τάξεως καί περι¬
  ορισμόν τής έγκληματικό-
  τητος, άίίίδωχαν ήδη άρκε-
  τα ευχάριστα άποτελέσματα.
  Τα άδικήματα περιωρίσθη-
  σαν σημαντικά, αί π^ινικαί
  ύποθέσεις ώλ;νβί."-υς-·, ή
  έγκληματιχότης έ;ΐίκ :ι ;«ί
  είς μερικάς φυλ.κάς .^ΰ
  Κράτου; υψώθησαν λευκαί
  σημαΐαι, σημείον ότι ου¬
  δείς τρόφιμος ύπάρχει πλέον
  είς αύτάς. Αποτελεί τό γε-
  γονός τουτο σημείον παρή-
  γορον διά τόν πολιτισμόν
  τής χώρας, όπως ετονίσαμεν
  καί άλλοτε άσχολούμενοι μέ
  τό ίδιον ζήτημα, καί επιτυ¬
  χίαν σημαντικήν πού προσ-
  τίθεται είς τό ενεργητικόν
  τής παρούσης Κυβερνήσεως.
  Άλλ' ή Κυβέρνησις δέν
  φροντίζει διά τόν περιορι¬
  σμόν τής έγκληματικοτητος
  μόνον. Φροντίζει καί διά
  την βελτίωσιν τού χαρακτή
  ρος, διά την ψυχικήν καί
  φρονηματικήν έπανόρθωσιν
  έκείνων πού ύπέπεσαν ο-
  πωσδήποτε είς άμάρτημα καί
  ωδηγήθησαν είς τάς φυλακάς
  υφιστάμεναι τάς συνεπείας
  των πράξεών των καί τάς
  κυρώσεις πού επιβάλλει ό
  νόμος. Διότι, διά μίαν πολι-
  τισμένην χώραν, σημασίαν
  δεν Ιχει κυρίως ό κολασμός
  τού έγκλήματος. Σημασίαν
  Ιχίΐ ό περιορισμόν τής έγ¬
  κληματικοτητος, ή έξάλει-
  ψίς της εάν είνε δυνατόν, εν¬
  τελώς, καί ή διάπλασις των
  έγκληματούντων καί ή υπο-
  βοήθησίς των είς τό νά με-
  ταμελοΰνται καί νά μεταβάλ
  λωνται είς καλούς, χρηστούς
  καί έναρέτους πολίτας, χρη-
  σίμους καί είς εαυτούς καί
  είς την κοινωνίαν τής ό
  ποίας είναι μέλη.
  Καί εφαρμόζουσα είς την
  πράξιν τάς άντιλήψεις αύ
  τάς ή Κυβέρνησις, φροντίζει
  μέ κάθε τρόπον διά την ά-
  ναδιοργάνωσιν καί τόν συγ-
  χρονισμόν, διά τόν έξανθρω
  πισμόν των φυλακών. Φρον-
  τίζει δηλαδή διά την δημι¬
  ουργίαν φυλακών, ύγιεινών,
  φυλακών έπανορθωτικών, ά·
  γροτικών, έπαγγελματικών
  είς τάς οποίας οί τρόφιμοι
  θά διδάσκωνται τάς ηθικάς
  αρχάς, θά έργάζωνται μίαν
  τέχνην χρήσιμον καί άπο-
  δοτικήν, θά διαπλάσσωνται
  ψυχικώς καί φρονηματικώς,
  θά ευρίσκουν τόν δρόμον
  διά την επάνοδον είς την
  ήσυχον, τιμίαν ζωήν τής ερ¬
  γασίας και τής οημιουργικό·
  τητος. Την μέριμνάν της δέ
  δέν περιορίζει είς τάς φυ¬
  λακάς καί τούς τροφίμους
  της μονον. Την επεκτείνει
  καί έξω των φυλακών. Την
  συνεχίζει παρακολουθοΰσα
  καί προστατεύουσα καί κα-
  θοδηγοΰσα τούς άποφυλακιζο
  μένους είς όλην την ζωήν.
  Αύτό τουλάχιστον άποδει-
  κνύει ή άπόφασίς της νά Ι¬
  δρύση παντού εις όλας τάς
  πόλεις έταιρίας προστασίας
  καί περιθάλψεως των άποφυ-
  λακιζομένων. Καί αύτό, άπο
  τέλει μίαν πραγματικά πο¬
  λιτισμόν, αξιοσημείωτον έ
  νέργειαν. Αποτελεί εν βή·
  μα πρός τόν πολιτισμόν.
  "Αλλοτε, οί κατάδικοι οταν
  εξήρχοντο των φυλακών, έ
  οτ« μετανοημένοι, έστω συν
  «τριμμένοι ψυχικώς καί ά-
  ποφασισμένοι νά ζήσουνπλέ
  «ν μέ τόν ίδρώτα τι
  μΐας έργασίας,άντίκρυζαν ου
  ν515τήν «εΡ
  τβν
  πολλάκις εργασίαν πουθενά
  διότι εύρισκον κλειστάς τάς
  θύρας ολων των έπιχειρήσε-
  ων καί δέν είνε ύπερβολή
  εάν είπη κανείς 6τι έξηναγ-
  κάζοντο άκοντες νά έγκλημ»
  τήσουν έκ νέου.
  Ή ίστορία τού Γιάννη Ά
  γιάννη, έπανελαμβάνβτο καί
  επί των ημερών μας, μέ ό¬
  λην την σκληράν τραγικό-
  τητά της. Άλλ' ή ίστορία
  αυτή ιτρέπει νά ανήκη πλέον
  είς τό παρελθόν. Είς τό έξήζ
  διά τούς άποφυλακιζομένους
  θά ύπάρχουν αί εταιρίαι προ
  ατασίας των, αί οποίαι θ' ά-
  ναλαμβάνβυν νά τούς έξα-
  σφαλίζουν εργασίαν, περί
  θαλψιν, θέσιν παρά τή κοι-
  νωνία. ΔΓ αύτό καΐ' πολύ
  ορθώς, τό υπουργείον τής Δι
  καιοσύνης παραγγέλλει είς
  τούς κατά τόπους είσαγγε-
  λεϊς νά προσέξουν ιδιαιτέρως
  είς την εκλογήν των προ-
  σώπων πού θ' άπαρτίσουν τάς
  έταιρίας αύτάς. Πρέπει νά
  είναι πρόσωπα έγνωσμένης
  πνευματικής καί ψυχικής ά-
  νωτερότητος, μεγάλης, δρα¬
  στηριότητος, ζύρείαις μορφώ
  οεως καί αντιλήψεως διά νά
  έκτελέσουν μέ πραγματικόν
  χριστιανικόν ζήλον, μέ άν-
  θρωπιστικόν πνεΰμα καί μέ
  ενθουσιασμόν τό έργον των.
  Διότι μόνον έτσι θά έττιτευ
  χθή ό έπιδιωκόμενος μέγα
  λος σκοπός. Μόνον έτσι θά
  περιορισθή ή. έγκληματικό
  της καί όϊ έγκληματήσαντες
  θά άποβάλβυν τάς κακάς
  έξεις των καί θά θεραπευθοΰν
  άπό τα ψυχικά τραύματά
  των.
  σαν μέ έπιγράμματχ κ·»ί έπεξη
  ήΐεις. Ή ψυχολογία τοθ θήλε·
  ος άπό τής στιγμής τοΰ προπα-
  τορικοθ άμαρτήματος άπετέλει
  τόν άρνησιν—μ'αν άρνησιν κατά·
  ιρον καί συγκλονιστικήν. Άλ
  λά τί Ισήμαινεν; Τα βαμμένα χεί-
  λη δέν άφηναν τόσον ευχολα τό
  πεδίον. Άπεναντίας! Άνέπτυσσαν
  εύρύ κατηγορητήοιον διά τούς άν¬
  δρας: Άπό την ιστορίαν έφθαναν
  εις την σύγχρονον κοινωνικήν ζω
  ήν: Οί άνδρες υπήρξαν πάντοτε
  οί θεσπίσαντες την υποδούλωσιν
  τής γυναικός. Οί ά/δρες ήσαν
  έκείνοι πού συνήργησαν είς την
  κατάπτωσιν της την ηθικήν. Οί
  άνδρες ήσαν οί Ιγκληματίαι. Ού-
  σιώδες έν πάση περιπτώσει ήτο
  δτι τα Ιπιχειρήματα καί των μέν
  καί των δέ, δέν Ιζίρυνον πολύ
  είς την πλάστιγγα τής &μερο-
  λήπτου κρίσεως ή ήσαν τό πο¬
  λύ πολύ... ίσοβαρή. Άνδρες καί
  γυναίκες δπήρχον είς τό προ¬
  κειμένον διά νά δικαιολογήσουν
  Ικείνο τό άξίωμα: «Άνθρώπινα
  πράγματα, πολύ άνθρώπινα». Έ
  μεσολάβει παντοθ ε"ν« σύμφυρμα
  πλεονεκτημάτων καί έλαττωμάτων
  άλληλοσυγκρουομένων καί συγχω
  νευομένων. "Ελειπεν δ τόνος έ-
  κείνος ό όποίοςθά έοιδεν είτε στήν
  γυναίκα, είτε σΐόν άνδρα κάτι
  τό υπεράνθρωπον.
  «Ό άνδρας είνε μία τελειότης
  γεμάτη άπό χίλιες δυό άτέλει
  ΟΠ&Σ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
  Δ1ΑΙΤΗΣΙΑ
  ΔΙΑΜΑΧΗΣ
  Κινηματογραφικός ήρως ώνο
  μάσθη πρό ημερών «παληίνθρω
  πος» διότι εξεδήλωσε εις μίαν
  ωρισμένην αίσθηματικήν στιγμήν,
  την άντιπάθειάν τού πρός τό ώ
  ραίον φΰλον. Άλλά καί άνεξαρ
  τήτως τής εκδηλώσεως αυτής
  αί σχέσεις μεταξύ των δύο φύ
  λων παρέμειναν τάς τελευταίας
  ημέρας τεταμέναι. Ή δίκη τής
  Περδικάρη ήτο κυρίως ή άφορ
  μή. Άνδρες καί γυναΐκες έμά
  χονζο διαλογικώ; παντοθ. Είς
  τα κέντρα καί τα άπόκεντρα,
  είς τό σαλόνι καί τό πόρτεγο.
  —Ή γυναικεία άπιστία είνε
  κατατοπισμένη κοινωνικώς άπό
  άμνημονεύτων χρόνων.
  —'Υπαινίσσεσαι έδώ τόν Άρι
  στοφάνην ή τόν Σαιξπήρον, τόν
  Σοπενάουερ ή τόν Στρίμπεργ;
  —Δέν άναφέρομαι σέ κανένα
  μεγάλο πνεθμα· Απλώς άνασχο
  πώ την πραγματικότητα δπως
  χήν διέγραψαν, χωρίς καμμίαν
  Ιξαρσιν, οί αίώνες.
  Τό προανάκρουσμα αύτό έση
  μειώθη είς κύκλον μορφωμένων
  Έννοεΐται δτι ένδιαρέροιισα ήτο
  κυρίως ή συνέχεια τής συζητή
  σεως είς την οποίαν έλαβον μέ
  ρος άπόγονοι τής Εδας ούκ ό
  λίγαι. Αί τελευταίαι ωμίλησαν
  περί παθολογικοθ μισογυνισμοθ
  μερί μισογυνισμοθ μέ έλατήρια
  συμφεροντο?&γικά, περί μισογυνι-
  9μοΟ μέ βάσιν την κακίαν ή τόν έ
  γιοισμόν. Ή γυναίκα ήτο παν
  τοθ τό λευκόν κρΤνον τής άθωό
  τητος, πού παρουσιάζει τόσον ά
  νάγλυφα ό θρθλος Ιχεϊνος τού
  μαύρου τής Βενετίας. Ό μέγα
  τής Άλβιόνος ποιότης, μισογύνη
  τρομεράς στή «Στρίγλα πού 2γι
  νεν άρνάκι», άνέλαβεν έδώ τή'
  ώραιοτέραν ουνηγορίαν τοθ θή
  λεος. Διά νά συμμετάσχουν άναγ
  κασχικώς είς την συζήτησιν τα
  μεγάλα πνευματα, άλλά καί διά
  νά τεθ$ μία άφετηρία χαρακτη
  ρ.ατική είς τό καθ' δλου θέμα
  —Ή Δυσδαιμόνα είναι μία
  εξαίρεσις. Μή λησμονείτε τή
  Κλυταιμνήστραν. Είνε προγενε
  σχέρα.
  Αί άντεγκλήσεις
  ες. Ή γυναίκα μία άτέλεΐα γε·
  μάτη άπό χίλιες δυό τελειότητες».
  "Εν«ς παραδοξολόγος διετύπωσεν
  μέ τόν ιρόπον αυτόν τάς διαφο¬
  ράς Είπε τούλάχιστο τίποτε τό
  Ιςυπνο; Φαντάζομαι δχι. Διετύπω¬
  σε μόνον Ινα φραστικόν πυρο·
  τέχνημα. Κατά βάθ ^ς ή άλήθεια
  Ιμεινε κοινή. Είς την υπόθεσιν
  άνδρός καί γυναικός, ό %ομ.π&ρ-
  σος είνε Ινας καί δ αύτός: Ό
  άνθρωπος. "Οπως τόν Ιδημιούργη
  αεν ή φύσις, ή ψυχολογία αίώνων
  καί αί κοινωνικαί μεταπτώσεις.
  Δ'.ακρίσεις βασικαί νομίζω ότι
  δέν μπορεϊ νά δικαιολογηθοθν είς
  τό ζήτημα. Ό Όθέλλος καί ή
  Δυσδαίμόνα δέν είνε δυνατόν νά
  άπυτελέσουν κεντρικάς φυσιογνω
  μίας. Οΰΐε ή Κλυταιμνήατρα καί
  ό Αϊγισθος. Ύπάρχουν καί έδώ
  καί έκεϊ αί εύρύτεραι άποχρώ
  οεις. Ή έγωϊστική, άνίρική ζή
  λοτυπία, μπορεΓ νά έδημιούργη
  σε Δυσδαιμόνες. Άλλά καί ή συ
  νεργασία άνδρός καί γυναικός είς
  τάς έγκληματικάς μηχανορραφίας
  είνε κάποτε τόσον στενή! Άρ
  κεΐ νά υπάρχη δχι μόνον τό
  σαρκικόν ενδιαφέρον άλλά καί
  τό πολιτικόν ή τό οικονομικόν,
  διά νά έλθουν αί μοιραΐαι έξισώ
  σεις. Ή ταπεινή μου γνώμη είνε
  δτι παίζεται μεταξύ των ίνα είδος
  διελκυστίνδας χωρίς ούαιαστικήν
  νίκην πρός τό Ινα ή τό άλλο
  φΰλον.
  ΑΣΜΟΔΑ1ΟΣ
  ΟΙ ΑΓΟΝΕΣ ΤΩΝ Γ. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΠΝ
  ΑΙΕΞΗΧΘΗΣΑΝ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΟΝ ΤΑΞΙΝ
  ΣΤΕΦΟΕΝΤΕΣ Υ Π Ο ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
  Ύά άποτελέσματα των άγωνισμάτων.
  ΧΑΝΙΑ 11 Ιουλίου (άνταποκρι
  τοθ μας).— Μέ πρωτοφανή τάξιν
  διεξήχθησαν χθές Σάββατον καί
  την σήμερον Κυριακήν οί άγώνες
  των Γ'. Βενιζελείων.
  Παρά την συρροήντόσον μεγάλου
  άριθμοθ άθλητών καί φιλάθλων
  έκ πάση; πλευρας τής χώρας, ή
  διαμονή τούτων, χάρις είς τα λη
  φθέντα μίτρχ υπήρξεν άνετος καί
  περισσότερον άπό ευχάριστος.
  Οί άθληταί δέκα έπτά σωματεί
  ών αφίχθησαν ώς γνωστόν άπά
  τής πρωίας τοΰ Σαββάτου καί κα
  τέλυσαν εις τα διάφορα ξενοδοχεία
  των Χανίων τα όποϊα παρουσία-
  ζον άπό τής προτεραίας πανηγυ
  ρικήν δψινπως ήσαν σημαιοστολι
  σμένα.
  ΠΡΩΊΉ ΗΜΕΡΑ
  Οί άγώνες εγένοντο είς τό με
  γάλο Γυμναστήριον τής Κάς Έ
  λενας Βενιζέλου, είς τό οποίον
  κατέφθασαν ολίγον πρό τής ένάρ
  ξεως δλαι αί πολιτικαί καί στρα
  τιωτιχαί αρχαί, έ δπουργός Γενι
  κός Διοικητής Κρήτης κ. Σφακι
  ανάκης καί χιλιάδες λαοθ
  Ή έναρξις των Βενιζελείων ά
  γώνων εσημειώθη μέ την έπαρσιν
  τής μεγάλης σημαίας τοΰ άθλη
  τισμοθ υπό βρακοφόρου Κρητός
  είς τό κέντρον τοθ μεγάλου Γυ
  μναστηρίου καί την έπακολουθήσα
  σαν παρέλασιν των άθλητικών ό
  μάδων, ένω ή μουσική τής Με
  ραρχίας Κρήτης έπαιάνιζε διά
  φορα έμβατήρια.
  Ευθύς δέ μετά την όρκωμοσίαν
  των άθλητών & υπουργός Γενικός
  Διοικητής Κρήτης κ. Σφακιανά
  κης κηρύσσων την έναρξιν των Γ'.
  Βενιζελείων απηύθυνε θερμόν χαι
  ρετισμόν πρός τούς άθλητάς.
  Επηκολούθησεν ό αγών δρόμου
  100 μέτρων είς τόν οποίον άνεδεί
  χθη πρώτος δ Σακελλαρίου (Έ
  λευσινιακοθ) 11" 6. 2ος Εύθυμίου
  Ενώσεως Μοσχάτου 11" 7.
  Είς τα έπακολουθήσαντα άγωνί
  σματα άνεδείχθησαν νικηταί οί κά
  τωθι:
  Είς τόν δρόμον 800 μέτρων ό
  Γεωργακόπουλος. Είς τόν δρόμον
  500 μ. δ Άρβανίτης 15' 52".
  Είς τόν δρόμον 400 μ. μετ' έμ
  ποδίων 1) Σκιαδας (Παναθηναϊ
  κοθ) 58" 7.2) Οίκονόμου 60" 2
  3) Γκίκας.
  Έπίσης διεκρίθη καί ό Άντι
  κάκης τής ν Μεραρχίας. Είς τό
  άλμα τριπλοθν έκτός συναγωνι
  σμοθ Παλαμίώτης πρωταθλητής
  Ελλάδος 14,44 μ. 1) Μαρινά
  κης Αθηνών 13,60 Καρυδάκις
  (Τάλω) 12,55. Είς την Σφαιρο
  βολίαν Στεφανάκης 13,18. Είς τό
  «λμα είς ΰψος Πανταζής 1.75
  Παλίδης 1.70.
  Είς την λιθοβολίαν Στεφανά
  κης 13.18 μ. Άκοντισμάς: Παπά
  γεω^γίου 58.60',Μαντζαβάς 56.48
  μ. Έλληνική δισκοβολία: Φλώρος
  37.18 νέον ρεκόρ Βενιζελείων.
  Άλμα είς μήκος γυναικών ή
  Βίρμπα. Έπίσης καλήν σειράν Ι
  πέτυχεν ή δίς Στεφανάκη. Σφυρο
  βολία: Πετρόπουλος 42,21', Κα
  τσαφαρόπουλος 38.6Γ, Καμπα
  φλής 35 25'.
  Β'. ΗΜΕΡΑ (χθεσινή)
  Δρόμος ΙΙΟμ.μετ'εμποδίων (προ
  κριματικός) 1) Σκιαδας 16" 2)
  βάνος 17" 1)10 3) Οίκονόμου
  18' 3)10 4) Πανταζόπουλος 18"
  7)10 5) Οίκονομίδης 18" 8)10.
  Είς τό άγώνισμα αύτό, δέν κα
  τήλθεν είς Χανιά διά νά λάβη
  μέρος ό Μάντικας.
  — Δρόμος 100 μ. γυναικών.
  1) Μπίσμπα (Πανελληνίου) 13'
  9)10'2) Βάρβογλη (ΑΕΚ) 14" 3)
  Σαμαράκου (Ν. Βύρωνος) 14"
  2)10 4) Σαριβαξεβάνη (ΙΙανελ
  ληνίου) 14" 3)10 5) Σαριδάκη
  (έκ Κρήτης) 14" 4)10.
  —Σφαιροβολία γυναικών.
  1) Στεργίου (Πανιωνίου) 9.49
  μ. 2) Τερζοπούλου (Ν. Βύρωνος
  9,16 μ. 3) Σαριβαξεβάνη (ΙΙανελ
  ληνΕου) 9,7 μ.
  —Δρώμος ΠΟ μετ' έμποδίων (τε
  λικος).
  1) Οίκονόμου 17" 3)102) θά
  νος 18" 3) Οίκονομίδης 18
  1)10.
  — Δρόμος 1500 μέτρων.
  1) Βελιόπουλος (ΠαναθηναϊκοΟ)
  4' 12" 5)10, β) Τσουκαλάς (Πά
  ναθηναϊκοθ) 4' 13" 3)10, 3) Άρ
  βανίτης (ΠαναθηναϊκοΟ) 4' 14"
  4) Μωραίτης (Πανελληνίου).
  —Δρόμος 400 μ. (προκριματικός)
  1) Στρατάκος 2) Γαλάνης, 3
  Μισαηλίίης, 4) Μοσκούρης 5
  Εύθυμίου (>) Λαμπρινίδης.
  — Δρόμος 400 μ. (τελικός)
  1) Στρατάκος (ΈθνικοΟ), 52'
  3)10 2) Μισαηλίδης (ΠανιωνΕου)
  52" 5)10 3) Γλένης (Πανελληνί
  οκ) 53" 2)10 4) Εύθυμίου (Μο
  σχάτου) 53" 3)10.
  —Ελευθέρα Δισκοβολία.
  1) Φλώρος (Πανελληνίου) 44.
  Ο ναός τής Ανάστα
  σεως.
  Ό ναός τής Άναστάσεως
  τοϋ Σωτήρος, τόν οποίον έ-
  πύργωσεν ή πίστις των Χρι¬
  στιανών είς τα Ίεροσόλυμσ,
  διατρέχει ήδη, υπό τό βάρος
  τοθ χρόνου, τόν κίνδυνον
  τής καταρρεύσεως καί τής κα-
  ταστροφής. Διά νά προληφθή
  δμως τό μέγα κακόν συνε¬
  στήθη είς Γενεύην 'Επιτρο-
  πή ή όποΐα θά ενεργήση έ-
  ράνους μεταξύ 8λου τοθ χρι-
  στιανικοθ κόσμου διά την συλ
  λογήν τοθ άπαιτουμένου πο-
  σοΰ πρός επισκευήν καί υπο
  στήριξιν τοϋ ναοθ. Φυσικά δέ
  οί έρανοι θά γίνουν καί είς
  την χώραν μας. Καΐ δέν ΰπάρ
  73 μ. 2) Κίτας (Παλαιοΰ Φα
  -ί]ροή 38.82 μ. 3) Νάνος (Ιΐει
  ραϊκοθ) 38.22 μ. 4) Σαρισιάδης
  (ΈθνικοΟ).
  —"Αλμα επί κοντώ.
  1) θάνος (ΠαναθηναϊκοΟ) 3.71
  μ. 2) Πρωτοψάλτης (ΠειραϊκοΟ)
  3,60 3) Βλασσόπουλος (ΈθνικοΟ)
  3,30.
  —Δρόμος Άκρωτηρίου 10.500 μ.
  Είς τό άγώνισμα αύτό Ιλαβον
  μέρος 13 άθληταί έκ τοθ Κέντρου
  καί 17 έκ Κρήτης.
  1) Κυριακίδης (Κύπρου) 33'
  29" 5)10, 2 Δραγάζος (Άλμυροΰ)
  34' 7" 5)10, 3) Νίτσας (ΈθνικοΟ)
  34' 27", 4) Τσάμης (Παναθηναϊ
  κοθ) 34' 39" 4)10, δ) Τσαντίλης
  (ΟαναθηναϊκοΟ), 6) Βαρτζάκης
  (ΠειραϊκοΟ), 7) Μουσίδης (Α. Ε.
  Κ.), 8) Σάρας (ΈθνικοΟ) καί 9)
  Μαυράκης (Ηρακλείου) πρώτος έκ
  τής ομάδος των Κρητών. Έπίσης
  μεταξύ των άθλητών έτερμάτισε
  καί δ ΤΟντούτης έκ Μουζακίου
  θεσσαλίας Πασιαλής, παλαίμαχος
  άθλητής.
  Κατά την άφιξιν των άθλητών
  είς τό Άκρωτήρι, εγένετο υπ'
  αυτών κατάθεσις στεφάνου έκ δα
  φνης είς τό μνημεΐον τοθ Έλευ
  θερίου Βενιζέλου καί έτηρήθη δύο
  λεπτών σιγή.
  —Σφαιροβολία.
  1) Στεφανάκης (Πανιωνίου) 13,
  82 μ., 2) Γιαταγάνης (ΈθνικοΟ)
  12,47. 3) Πατεράκης (Πανελλη
  νίου) 12,34 μ., 4) Τσίτας (Π.
  Φαλήρου, 12,35 μ., 5) Φλώρος
  (Πανελληνίου) 11.98 μ.. 6) Νά
  νος (ΠειραϊκοΟ) 11,80 μ.
  — Άλμα είς μηκος.
  1) Πατεράκης (Πανελληνίου)
  6,71 μ., 2) Παλαμιώτης (Τρικκά
  λων) 6 54 μ., 3) Λίδης (ΑΕΚ)
  6.49, 4) Μαρινάκης (ΈθνικοΟ)
  6 73 μ., 5) Κατσικογιάννης (Π*
  νιωνίου).
  Δρόμος 100 μ. Κρητών.
  1) Κυδωνάκης (ν Μεραρχίας)
  12" 2) ΣπΕρτζης (γ Μεραρχίας)
  12" 2)10 3) Στεφανάκης (Τάλως)
  12" 8)10.
  —Σκυταλοώρομία 4X100 (προκρι
  ματικος)
  1) Παναθηναϊκός,2)Πανελλήνιος,
  3) Έθνικός, 4) Πειραϊκδς, 5) Πά
  νιώνιος καί 6) γ Μεραρχία.
  —Σκυταλοόρομία 4X100 (τελικός)
  1) Παναθηναίκός, 2) Πανελλή
  νιος, καί 3) Πανιώνιος.
  ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΟΛΩΝ
  Την λήξιν των άγωνισμάτων
  δι εδέχθη ή άπονομή των έπάθλων
  είς τους νικητάς. Είς τόν νίκη
  την τοθ δρόμου τοθ Άκρωτηρί
  ου Κυριακίδην απενεμήθη Ζδιοχεί
  ρως υπό τοθΓεν. ΔιοικητοΟ κ.Σφα
  κιανάκη τό άθλοθετηθέν κύπελ
  λον.
  Την ΙΟην νυκτερινήν έπεβιβά
  σθησαν τής «Χίου» οί άθληταί
  τοθ Κέντρου, επιστρέφοντες είς
  Αθήνας.
  Τό συνεταιρικόν.
  Την 2αν Αύγούστου θά συγ
  κληθή είς Αθήνας Πανελλή¬
  νιον Γεωργοσυνεταιριστικόν
  συνέδριον είς τό οποίον θά
  λάβουν μέρος άντιπρόσωποι
  δλων των γεωργικων συνεται-
  ρισμών τής χώρας. Τό συνέ¬
  δριον αύτό τοθ όποΐου τάς
  εργασίας θά παρακολουθήση
  ό ϊδιος ό κ. Πρωθυπουργός
  καΐ οί περισσότεροι έκ των κ.
  κ. ύηουργών θά εξετάση δλα
  έν γένει τα ζητήματα τής έλ-
  ληνικής ύτταΐθρου καί θά προσ
  παθήση. νά δώση ικανοποιη¬
  τικάς λύσεις είς αύτά. Άπο-
  κτδ έπομένως τό συνέδριον
  αύτό τεραστίαν σημασίαν.
  Καί δέν αμφιβαλλομεν δτι ή
  συμμετοχή άντιπροσώπων θά
  είνε άθρόα.
  χει άμφιβολΐα δτι δλοι θά
  συνεισφέρουν μέ προθυμίαν.
  Διότι πρόκειται περί σκοποϋ
  καθ' δλα άγΐου καΐ ίεροθ.
  Ή αποκατάστασις.
  ΦαΙνεται δτι τα ζητήματα
  των έμφυτευτών καί των κλη-
  ρούχων άγροτών προσφύγων,
  θά ρυθμισθώσι πλέον οριστι¬
  κώς καί κατά τόν καλύτερον
  τρόπον. Ήδη κατήρτισθησαν
  πρός τόν σκοπόν αυτόν είδι-
  κά συνεργεϊα μέ έπικεφαλής
  γεωπόνους, τα όποΐα καΐ θ'
  άρχίσουν άμέσως τάς εργασί¬
  ας των. Ήτο δέ πράγματι
  χαιρός νά γίνη τοθτο. Διότι ή
  έκκρεμότης έζημίωνε καί τούς
  άμέσως ενδιαφερομένους καΐ
  την εθνικήν οίκονομίαν γενικώ
  τερον, άφοθ λόγω τής άβε-
  βαιότητος αί καλλιέργειαι δέν
  εγίνοντο μέ ζήλον καί μέ ού-
  στημα καί ή άποδοτικότης ή¬
  το μικρά.
  Ή τροχαία.
  Θαυμασία τα μέτρα τής
  Διοικήσεως Χωροφυλακής ώς
  πρός την ρύθμισιν τής τρο·
  χαίας κινήσεως έντός τής
  πόλεως. Καί όρθοτάτη ή απα¬
  γόρευσις τής κυκλοψορΐας τρο
  χοφόρων είς τάς κεντρικάς ό·
  δούς κατά τάς ώρας τής με
  γάλης κινήσεως καΐ τοθ συνω
  στισμοθ. Τό "πρόβλημα δμως
  τής τροχαίας κινήσεως δέν
  λύεται μέ αστυνομικάς δια-
  τάξεις μόνον. Εΐνα» στενά
  συνδεδεμένον μέ την ύπαρξιν
  άρκετών άρτηριών κυκλοφο-
  ρΐας, αί οποίαι δέν ύπάρχουν
  δυστυχώς σήμερον είς την
  πόλιν μας. Δι* αύτό καί τό
  πρόβλημα αύτό, πιστεύομεν
  δτι θά τα αντιμετωπίση καί
  ό Δήμος. δι" άμέσου έφαρμο·
  γής εύρέος ρυμοτομικοΰ σχε-
  δίου.
  "Αξιοί έπαίνου.
  Άπό ημερών οί κάτοικοι
  Μεσελέρων έργάζονται διά
  την διάνοιξιν αμαξιτής όδοθ,
  ώστε καί τα χωρίον των ν' α¬
  ποκτήση, συγκοινωνίαν δι" αύ·
  τοκινήτου. "Ετσι, τό έν μετά
  τό άλλο χωρίον τοθ νομοΰ
  Λασηθίου άποκτα σύγχρονον
  συγκοινωνίαν χάρις είς την
  έργατικότητα καί προοδευτι-
  κότητα των κατοίκων των.
  Καί είναι αξιοί έπαίνου δπως
  είναι αξιοί καί κάθε υπο¬
  στηρίξεως είς την προσπάθει¬
  αν των αυτήν οί κάτοικοι τοθ
  Λασηθίου. Δέν ύπάρχει δέ
  άμφιβολία δτι ,θά ύποστηρι-
  χθοϋν τόσον υπό τοθ Κράτους
  δσον καί υπό τοθ έπαρχιακοθ
  ταμείου όδοποιΐας.
  (ι .
  Η
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  (θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμε
  ρον &ρα ΙΟμ. μ. τ6 άριστούργημα
  τού κινηματογράψου *Ό_σττουδα
  στής τής Πράγας·.
  θερινός «ΑΠΟΛΛΩΝ» —Σήμε¬
  ρον τό πραγματικό £ργο τέχνης·
  «Ζούντ εξπρές».
  Προιστάμενος Τυπογραφείου
  "Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  Άριθμός 12498.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Ό Συμβολαιογράφος Ηρακλείου
  Εύστράτίος ν Ηεοδώρου Γαρεφαλά¬
  κης έν Ήρακλείψ έδρεύων καί
  κατοικών.
  Προσκαλώ την έπισπεύξουσαν
  έν Αθήναις έδρεύουυαν Εθνικήν
  Κτηματικήν Τράπεζαν τής Έλλί
  δος, τό Ελληνικόν Δημόσιον, την
  Άγροτικήν Τράπεζαν τής .Ελλά¬
  δος τούς έγγεγραμμένους δανει-
  στας Κλειώ χήραν Εμμανουήλ
  ΚοντοΟ τό γένος Χατζησάββ
  καί Εμμανουήλ Ι. Μελισσείδη
  δικηγόρον κατοίκους Ήρακλείοι
  ώς καί πάντα άλλον εχοντα τυχό
  αξιώσεις επί τού έκ δραχμήν τρ
  άκ&ντα πέντε χιλιάδων (35 000
  έκπλειστηριάσματος τοΰ κατά τή1
  υπ' αριθμόν 124!·7 υπό χθεσινή
  χρονολογίαν έκθεσιν μου άναγκα
  στικοθ πλειστηριασμοθ έκποι
  Οέντος ακινήτου τοΰ Έμμανουή
  Ιωάννου Μηναδάκη κτηματίο
  καχοίκου Ηρακλείου, δπως πρι
  σαγάγωσι παρά τώ άρμοδίφ δ
  καστηρίψ παρ' ώ γενησεται ή κ
  τάταξις έντός τής νομίμου πρ
  θεσμίας τούς τίτλους καί τα λοΐπι
  δικαιολογητικά των άξιώσεών τω
  ϊγγραφα καθ' 'όαον ή έκπρόθεσμοι
  τούτων προσαγωγή έσεται άπ·
  ράδεκτος. Εγένετο έν Ήρακλείφ
  Κή ή η έδά
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  ♦25ον
  ρ γ
  Κρήτης σήμερον
  τοΰ μηνάς ΊΜ
  έ
  την ένδεκάτη
  τοθ. χιλιοστο
  ένεακοσιοστοθ τριακοστοθ δγδόοι.
  Ιτους (1938) ετους ημέραν Δευτ
  ραν καί έν τώ ενταύθα καί π«ρ:
  την οδόν «Χάνδακος» !5ιοκτήτφ
  Συμβολαιογραφείου μου δι' ή"
  είσπρακτέα τέλη καί δικαιώματα
  δραχμαί εκατόν πέντε καί υπ
  γράφη παρ' έμοΰ.
  Ό Συμβολαιογράφος
  (Τ. Σ.) Ε. ©. Γαρεφαλάκης
  Άκριβές αντίγραφον. Έν Ήρα
  κλείψ αυθημερόν.
  Ό Συμβολαιογράφος Ηρακλείου
  Ε. Ο. Γαρεφαλάκης
  Βασίλειον τής Ελλάδος
  ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ΓΕΒ.ΡΓΙΚΟΝ ΣΧΟΛΕΙΟΝ
  ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Ό Διευθυντής τής Γεωργι¬
  ος Σχολής Μεσσαράς Κρή
  της φέρει είς γνώσιν των εν¬
  διαφερομένων δτι κατά τό νέ¬
  ον Σχολικόν ετος 1938—1939
  θά εισαχθώσιν 25 νέοι μάθη
  ταί είς την Σχολήν έχοντες
  γραμματικά προσόντα τούλα
  χιστον άποφοιτηρΐου 'Εξατα
  ξΐου ΔημοτικοΟ Σχολεΐου.
  Αίτήσεις γΐνονται δεκταί μέ-
  χρι τέλους Αύγούστου άνα
  γρόφουσαι τό δνομα καί την
  άκριβή* διεύθυνσιν τοϋ αί
  τοθντος.
  Δέον δέ αδται νά συνοδεύ¬
  ωνται.
  1) Υπό τοθ άπολυτηρΐου
  τοϋθ έξαταξΐου ΔημοτικοΟ Σχο
  λείου.
  2) "Υπό πιστοποιητικοθ έγ
  γραφής είς τό μητρώον τής
  Κοινότητος έξ οδ νά έμφαίνε
  ται δτι ή ήλικΐα τοθ αίτοθντος
  κατά την 15 Σεπτεμβρΐου εί
  ναι μεγαλυτέρα των 12 έ των
  καί μικροτέρα των 16.
  3) Πιστοποιητικόν Προέδρου
  τής Κοινότητος δτι ό αίτών
  τυγχάνει τέκνον Γεωργοΰ.
  Διά περισσοτέρας πληροφο
  φΐας οί βουλόμενοι δέον νά
  άπευθΰνωντσι είς την Γεωργι-
  κήν Σχολήν Μεσσαράς "καθ" ε¬
  κάστην.
  Ό Διευθυντής τής Σχολής
  Γ. Κάβουρας
  ΧΙΜΟΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  ΕΙδικβυβεΐς επί έιτταϊτί-
  «ν ΐΐς τα παθολογικά νο-
  σήματα έν Παρισίοις καί
  Λυ&νι.
  Δέχεται τούς πάσχοντας
  είς τό Ιατρείον τού δδός
  ΆμαλθεΙας ιπάροδος οδοΟ
  Κατεχάκη, πρώην Πλατο
  σοκκάκι) &ραν 9—12| ν. μ.
  καί 3—6 μ. μ.
  Τάς Κυριακάς δωρεάν
  10-12 τ. μ.
  Τηλέφωνον 6—63
  Πρό εβδομάδος καί περί την
  συνοικίαν Άγίου Τίτου απωλε¬
  σθη μικρόν ωρολόγιον χειρός
  νικέλινον, φιλικόν ένθύμιον. Ό
  ευρών παρακαλεϊται νά τό ττα
  ραδώση είς τόν κάτοχον τού κ,
  Γ. Σακίλλαρίδην Λαϊκήν Τράπε¬
  ζαν καί αμειφθήσεται μέ δρ. 300.
  Στό τέλος έκαμε κι' αυτή τό
  ΐδιο μέ τόν χωροφύλακα. Δέν
  κατήγγειλε τή Μαρία- Άντουα
  νέττα, άλλά καί δέν έσιώπη
  σεν όλότελα.
  "Οπως έκεϊνος, θέλησε κι'
  αυτή νά ρίξη την εύθύνη της
  σέ καποιον άλλον. Έμπιστευ
  τικώς ανεκοίνωσε την ίστο
  ρία τοθ μυστηριώδους ση-
  μειώματος στόν Μισονί.
  Αύτός έχλώμιασε μόλις την
  άκουσε. Πάλι, στό σημείον
  αύτό, ή υπόθεσις γίνεται σκο
  τείνη Είχεν αντιληφθή έ'ως
  τώρα ό έπιθεωρητής των
  φυλακών πώς ό Ρουζεβίλ έ-
  σχεδίαζε νά βοηθήση την
  φυλακισμένη νά άποδράση;
  "Η τό έμαθεν Ικείνη τή στιγ
  μή; Ήταν ένήμερος τής συ-
  νωμοσίας ή ό Ρουζεβίλ τόν
  είχεν εξαπατήση; "Οτΐως καί
  άν εΐχε τό πρδγμα, ήτοεν γε
  γονός καί μάλιοτα πολύ ου
  σάρεστο, πώς υπήρχαν κι'
  δλας δυό μάρτυρες. Μέ ϋ
  φός αϋστηρό, λοιπόν επήρε
  τό ΰποπτο σημείωμα πού
  τοΰ ένεχεΐρισεν ή κ. Ρισάρ,
  τό έβαλε στήν τσέπη τού καί
  την διέταξε νά μή κάμη λό
  γο σέ κανέναν. Ήλπιζεν ϊ-
  σως πώς έτσι είχεν επανορ¬
  θώση την άπερισκεψΐα τής
  Μαρίας - Άντουανέττας καΐ
  εύτυχώς εΐχε σταματήση αυ¬
  τή την έπικΐνδυνη ύπόθεσι.
  Έννοεΐται δτι δέν υπέβαλε
  καμμίαν άνσφορά περί τοθ
  έπεισοδΐου. Όπως καί στήν
  περίπτωσι τής συνωμοσίας
  μέ τόν Μπάτζ, άποτραβήχθη-
  κε μέ τέχνη μόλις εΐ&ε τα
  σκοΰρα.
  Ετσι ή υπόθεσις έφαινόταν
  πώς εΐχε κανονισθή. Άλλά
  δυστυχθς άπσσχολοΰσε καΐ
  άνησυχοθσε τόν χωροφύλα¬
  κα. "Ισως μιά φούχτα λουδο-
  βΐκεια θά τόν έπειθαν νά σιω
  πήση.
  (συνεχ(ζεται)
  Ρ*--------*
  ΘΕΡΙΝΟΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Ό έρως είς την χώραν
  των χρυσανθέμων.
  Η οτήλη τού ώραιόκοσμου.
  Μικρές λεπτομερείς
  πού σάς έξασψαλίζουν κομψήν έμφανισι.
  Πολλές γυναϊκες δέν ξεύρουν
  καί ρωτοΰν είς τί έγκειται τό
  πραγματικό σίκ, ή γνησία οϋΐως
  ειπείν ιταριζιάνικη κομψότης. Αυ¬
  τή δέν έξαρτδται μόνον άπό τό
  ϋφασμα, τό σχέδια τής τουαλέτ·
  τας, οϋτε καΐ άπό την μοντέρνα
  κούπ τοθ φορέματος ή_ τού έ·
  πανωφοριοθ. Τό σϊκ τοθ συνό·
  λου .έξαρτδται περισσότε<ιο ά¬ πό την έκλογή ενός άξεσουάο, άπό μία μικρή, μία άσήμαντη κα· ποτε λεπτομέρεια. Ποία είνε αύτη ή λεπτομέρεια; Μία ζώνη, μία έσάρπα, μία άγ- κράφα, μία ίδιότυπη γαρνιτοΰ- ρα. "Εχετε επί παραδείγματι ε- να μαΰρο φόρεμα. Τό καλοκαϊ- ρι δμως ε'νε άνεπιθύμητο 8να ό· λόιααυρο φόρεμα. Αύτό τό βλέ- πέτε στόν καθρέπτη σας, ποϋ σάς δείχνει μία εΐκόνα κομψή, πολύ κομψή, μά κάπως... μελαγ χολική. Ό ήλιος τοθ καλοκαιρι- οθ δέν άνέχεται τό όλόμαυρο φόρεμα. Αίσθάνεσθε την διάθεσι νά τοϋ δώσετε μιά εΰθυαή νότα Δέν είνε δύσκολο νά έπιτύχετε μία τελείαν μεταμόρφωσιν °Ενα ευθυμο, ζωηρό τόνο ιδού πώς θα τόν αποκτήση τό μαϋρο φόρεμά σας. Μέ μία ζώνη πολύ πλατειά, ά¬ πό ταφτά μαΰρο, φοδραρισμένο μέ 'ένα κρέπ ζωηροΰ χρώματος. Ή γαρνιτοθρα αυτή θά Φαίνεται στό φιόγκο, γύρω άπό την μέση, καθώς κα'ι στΐς δύο άκρες πού θά πέφτουν ώς τό στρίφωμα τής Ι φούστας. Η ΜΑΧΗ Υπό Κλώ'ντ 1*ον Μυρουδιά γερανιών ήταν οιά- χυτη στήν άτμόσφαιρα. —Λοιπόν; — έρώτηϊε ξαφνικά ΚΙΝΗΣΙΣ.- Αφίκετο έξ Άθη- νών ό ίατρός κ. Αντώνιος Γ. Βορεάδης. , -Διήλθε της πόλεως μας με¬ ταβαίνων είς Αθήνας μέσω Χά- Φίϊθέθ νίων, ό έν Σητεία ϋποδηματοποι- κ - 6ς κ. Γεώργ. Ε. Φραγκούλης. | —Επανήλθεν έξ Αθηνών ό δι- ευθυντής τοϋ Ταμείου Ηρακλείου κ. Μιχ. Τζανάκης.^ Ι —Έπανή1 πανήλθεν έξ Ύπάτης ό τα- τής Τραπέζης τής 'Ελλά- '*" Λ^ ^σαΓΧειΙ ?- « ""Αγγλ^ άξ^ατικόΓ' Εί »° αρ^γΥεΪ *-"Αντώνιος 2ίοεμτα·?3 σκωτσΐζικο,'τετό σπιτικό ενός Γιαπωνέζου Μηελα^κης έμπορος έκΚαστελλί είς τόν ντε-'μαρχη,ίου καί τής γυναίκας ου Π^άδο^ τού... θέαμα άρκετά σπάνιο γιά <""""* τα μάτια ενός «μπάκα τογλίν» έ-ι ~ΓΓ" ....... Β. Β. πού δένεται κολτέ τοΰ κ λο φιόγκο. Ή ϊ ενα μέγα-ι .,-,.._,-- -. γαονιτοΰρα αυτή | γρησιμοποιεΐται μάλλον τό ιτρωι. Τό δέ άπόγευμα θά την άντικα- τασ'ήσετε μέ μία αλλη έσάρ· πά έμπριμέ μέ μεγάλα πολύχρω- μα λουλούδια. Οί Παρισινές κατήργησαν, κυ· ρίες μου, την ξεκαλτσωσιά, καί φοροϋν αυτή την στιγμή είδικές κάλτσες πρός τιμήν τής επισκέ¬ ψεως των "Αγγλων Βασιλέων: Ή κάλτσες αύτές εχουν στήν θεσ τής μιΐαγκέττας κεντημένη την αγγλικη καί τή γαλλική σημαί χρώματα πού δέν ξεβάφουν εί1 τό πλύσιμο. Τής μόδας είνε έπίσης κάλτσε μέ κεντημένο μονόγραμμα" άλλε στολισμένες μέ στενήδαντελλίτσι βαλανσιέν. Έπίσης περιζήτητη ε' νέ ή κάλτσα μέ κόκκινες &κρε πού αί κομψαί λουόμεναι φοροθν. πού νομίζετε; Είς την πλάζ μ τα άπαραίτητα κομψά σανδάλια "Ενας τελευταΐος νεωτερισμό'. ποϋ ξετρελλαίνει τίς Παριζιάνες είνε ϊνα τούλινο έπανωφοράκι στολισμένο μέ χρωματιστά &ν θη ντεκουπέ. Τό έπανωφόρι αύτ( είνε κοντό καί Κχει φαρδειά φού μ ς μ γ νδς βαρβάρου ξένου, δπως εΓμαστε — Ό κ. Μιχ. Σκευντάκης Δι ί ί δό «ς! Άρκετά σπά ευθυντής Ταμείου Έφέδρων Ήρα σπωτά μανίκια. η Ντιστεγκέ ■■■■·■ ΣΗΜΕΡΟΝ Τό πολύκροτο μυ- θιστόρημα τού Χάνς Χάϊντς Έβερς: ίΐΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ίτ Γ- ΠΡΑΓΑΣ Πρωταγωνιοτοΰν: ό μΐγαλύτερος πθοποιος: σύγχρονος ■Άντόλφ Βόλμπρυκ καΐ ή ώραιοτάτπ: Αωροθέα Βήκ. ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ Ένας Κολοσσός Ο Μέ τον ΓΚΑΡΡΥ ΚΟΥΠΕΡ καΐ την ΖΑΝ ΑΡΘΟΥΡ Ένας τιτάνειος ά- θλος τής κινηματο- γραφικής τέχνης. ΕΒΗΙΚΗ ΖΟΗΚΑΑΗ ΠΙΣΤΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 'Εταιρία Γεν. Άσφαλίσεων, ιδρυθείσα τώ 1920. Η ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ Κεφ&λκια καί άποθεματικά Κεφάλαια άντασφαλιστιχά Δρ. 50.000.000 2.000.000.000 Ίδρυτής καί Πρόεδρος Λεωνίδας Α. Έμπειρΐκος Γεν. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ Ν. Παπανικολάου. 'Ασφάλειαι: Ζωής—κεφαΛαιοποιήσεως Πυρός— θαλάσσης άτυχημάτων εργατών καί αυτοκίνητον ΆσφαλίζεσΘε καί προτιμάτε την Έταιρίαν τής Πατρίδος σας. Έγγράψατε τα παιδία σας είς την Κεφαλαιο- ποίησιν διά νά μάθουν άπό μικράς ήλικίας την αξίαν τής λαχειοφόρου αυτής «ποταμιεύσεως. Διά πδσαν πληροφορίαν απευθυντέον είς τόν έν Ηρακλείω Πράκτοροτ τής 'ΕταιρΙας κ. ΣΤΥΛ. Ε. Λ1ΝΑΡΔΑΚΗΝ καΐ τόν Έπιθεωρητήν κ. Ε. ΔΕΤΤΟΡΑΚΗΝ. ■ ■■■■· ρ·α*«ιε'■■■■·■■■■■·■■■■■■ ΖιΗΤΕΙΤΕ έιτιμόνως, άπό ολα τα καταστήματα καΐ αΰτά άκόμη των έπαρχιών τχϊς κλωσταΐς Μάρκας «Σταύρος». "Ητοι σβυγάκια, τρ^πώματα κιθάρας, καρόλια κεντήμα- τος, κουβάρες, Μουλινέ, Κοτόν περλέ, Βαμβακάκια, κου· βάρες κβντήματος κ. λ. π. "Ολα τα ώ; ανω ε'ίδη είναι ά- φθάστου ποιότητος, καί χρωμάτων ήγγυημένων καΐ στερε¬ άν. Μία δοκιμή θά σάς πείση διά την άνωτερότητα των κλωστων τής μάρκας «Σταύρος.» Άντιπροσνπος διά τούς Νομους Ηρακλείου—Λασηθίου: Ι. Μ, ΚΟΡΠΗΣ Ο ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΟΣ ΚΑ8ΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΠΕΛΛΒΝ Είς τό κατάστημα Πέτρου Μα- τρεκίνη παρά την Πλατείαν Βε- ιζέλου καθαρίζονται δλων των ε ι δών τα καπέλλα μέ εΰσυνειδησί- αν χαίταχύτητα. ■εΓΤΓ~"~~ΠΙ1ΓΓΓΓΓΙ----~------ΤΙ «Π ■■■ΓΤΠ« 1Τ1ΒΒΜ ■■■■ μ ■■■ ■■!■ ΣΠΑΓΟΥΣ ΔΙΑ ΚΑΠΝΑ θά εΰρητε είς τό Κατάστημα: τιμήν εύκαιρίας είς Ά νδρ. και ιχ. Κα Μστελλάκη ■ Ιη ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■··>■■■■>■
  στοκαφφε ,,ΟΛΥΜΠΟΣ"
  ΚΑΘ' ΕΚΑΣΤΗΝ ΠΑΓΩΤΑ
  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
  άπό την «Μυροβόλο "Ανοιξι».
  καί ο Ε δυό μας!... Άρκετά σπά
  νιο, ναί, καί άρκετά πίρίζρχοΐ
  Ποία είνε ή εντύπωσις σας, κύ·
  ριε Φέλτζ;
  Ό Φέλτζ έχαμογέλασε:
  —Ή εντύπωσις μου είνε θαυ¬
  μασία!. ■ Ό Γιαπωνέζος μαρκή-
  σιος είνε Ινας άπό τούς πιό εύ
  Ό χ ης
  ευθυντής Ταμείου Έφέδρων Ήρα
  πόσχεσιν γάμου. θερμά συγχα·
  ρητήρια. Κ. Κ.
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.— Είς Άγιον Γε¬
  ώργιον Σεληνάρι άνεδέξατο
  προχθές Κυριακήν τής κολυμβή-
  θρας ό κ. Νικόλαρς Φραγκιαδά¬
  κης τό άγοράκι τοϋ κ. Γεωργίου
  γενικούς άνθρώπους, άκόμη καί Μαραγκάκη ονομάσας αύτό Νϊ
  άπέναντι των «μπάκα τογλίν»
  άν κρίνω άπό τα σημερινά τού λι
  για' καί ή γυναϊκα τού είνε ϊί
  μορ'-ρη γυναΐκα...
  Ή ίκανοποίησις Ιλαμψε στ
  μάτια τοΰ Άγγλου:
  —Ναί, δέν είνε Ιτσι,... Εί"
  κυριολεκτικώς ώμορφη γυναΐ
  κα... Καί τόσο νέα, τόσο φρέ
  σκια! Δέν μπορεΐ νά τό άντιλη
  φθή κανείς, λόγω τοΰ ρόζ κα
  άσπρου φτειασιδιοΰ πού Ιπιβάλ
  λει ή μόδα: πρέπει νά Ιχη^ τ
  χρώμα των γυναικών τής Δύσε
  ως!... Καί είνε κρΐμα, γιατί, ά
  πό κάτω, τό δέρμα δέν είνε πι
  κίτρινο άπό τό καινούργιο έλε-
  φαντοσΐοΰν, καί δέν μπορεϊτε νά
  φαντασθήτε πιό μαλακό σατέν.
  Είνε μόλις εΐκοσι τεσσάρων
  των, ή μαρκησία Γιορισάκα!
  —Την ξέρετε περίφημα,—πά
  ρετήρησεν δ Φέλτζ, λίγο είρω
  νικά.
  —Ναί!... Δηλαδή... συνδέομα
  πολύ στενά μέ τόν μαρκήσιο...
  Τα ξυρισμένο πρόαωπό τού είχ
  κακκινήαη.
  —...Πολύ στενά... Είμαστε μα
  ζί στόν πόλεμο. Γιατί, ξέρετε ά
  ναμφιβόλως, ή αποστόλη μου σ'
  αυτή την χώρα, μέ άναγκάζει νά
  παρακολουθή τόν πόλεμο, καί έ-
  πεβιβάσθην ώς παρατηρητής στό
  Ϊδιο θωρηκτό μέ τόν μαρκήσι
  Γιορισάκα...
  —Μπα! — είπεν ό Ζάν Φραν
  σουά Φέλτζ, Ικπληκτος. — Σι
  Γιαπωνέζικο Οωρηκτό! Ή κυβέρ
  νησίς τοΰ Μικάδου έπιτρέπει;..
  —"Ω! Εντελώς έξαιρετικά
  "Εχω σταλ^ άπό τόν βασιλέα
  μου είς ειδικήν άνεπίσημη άπο
  ατολήν... γιατί δέν είνε κάν επί
  σημη... Ή Αγγλία καί ή Ίαπω
  νία είνε σύμμαχοι, καί ή συμμα
  χία έπιτρέπει πολλά πράγματα..
  Είμαι κατενθουσιασμένος άλλω< τε: θά παραδέχεσθε πώς δέν υ πάρχει τίποτε τό πιό ενδιαφέρον άπό αυτόν τόν πόλεμο. "Ημουν μπροστά στό Πόρτ-Άρθούρ, στίς 10 Αύγούστου καί παρηκολούθη- σα όλόκληρη την ναυμαχία άπό τόν πυργίσκο ακριβώς τοΰ μαρ- κησίου. Γι' αύτό, δπως σάς 2λε- γα, είμαστε τόσο στενά συνδεδε μένοι... συνάδελφοι έν δπλοις, ά δελφοί... τα δυό δάκτυλα ενός χεριοΰ,... Καταλαβαίνετε, —Έγελοθσε πονηρά, μέ κακεν¬ τρέχειαν. Εσυνέχισε σέ τόνον έκμυστηρεύσεως: (συνεχίζεται 'Ελευθ. Πηγόκιις Ίατρός—Παθολόγος Δέχεται έν τω Ιατρείφ τού όδός Τσακίρη (οίκία στρατη- γοϋ κ. Άλεξάκη) 10—12 η. μ. καΐ 4—6 μ. μ. ■■■■■»»■■■■■■■■»■■ Έκαστην ΤΡΙΤΗΝ μεσημβρίαν Διά Ρέθυμνον, Χανιά, | ΠΕΙΡΑΙΑ Ι Χαλκίδα, Αίδηφόν,Βέ- λον, Φεσσαλονίκην. Τηλέφ. 5-50 κον. Νά τοίς ζήση. —Την παρελθούσαν Κυριακήν είς Ρογδιάν ή δεσποινίς Καλλιό¬ πη Φανουράκη εβάπτισε τό κορι- τσάκι τοθ κ Έμμ. Γενεράκη ονο¬ μάσασα αύτό Χρυσήν. Τ. Ε. Γύρω στήν πόλι. Άπό τής" προχθές ήρχισε πά¬ λιν είς την πόλιν μας ή άνο· δος τοΰ θερμομέτρου. — "Ωστε νά γίνεται άντιλη· πτόν καί έ'ξω τής πρωτευούσης καΐ συγκεκριμένως είς την πό¬ λιν μας, τό νέον κθμα καύσω¬ νος. —Τό οποίον προβλέπουν ώς επικείμενον οί μετεωρολόγοι. —Ή ίσχυρά θαλασσοταραχή τής Κυριακής ή όποία έκόπασε μόλις τάς πρώτας εσπερινάς ώ¬ ρας. —Δέν ήμπόδισε την τακτικήν εκστρατείαν είς την νησΐδα Δίαν των κυνηγών μας. —Έκ των οποίων άρκετοί εθε¬ ώντο την νύκτα επιστρέφοντες μέ τάς «πήρας» πλήρεις θηρα- μάτων. —Κοσμοπλημμϋρα Γάληθινή τό βράδυ τής Κυριακής είς τα ύπαί- θρια κέντρα. — Καΐ Ιδίως την πλατείαν Τρι¬ ών Καμάρων καϊ τόν Δημοτι¬ κόν κήπον. — Σημειωτέον ό'τι ή κοσμοπλημ- μύρα αυτή διετηρήθη άμείωτος καί τάς νυκτερινάς ώρας είς τα κέντρα τα διατηροΰντα μουσικά συγκροτήματα —Ενδιαφέρον έξεδηλθΰτο προ¬ χθές ζωηρόν μεταξϋ νομομαθών καί δή διά την άπόφααι>»<-,τί}ς δί- κηζ Περδικάρη. —Ώς μάς έτηλεγράφησεν ό έν Αθήναις άνταποκριτής μας ή απόφασις αυτή ανεμένετο διά την χθές την εσπέραν. — Μέχρι τής στιγμής δμως καθ" ήν έγράφομεν, ή απόφασις δέν εΐχε γνωσθή. —Άπό τάς πρώτας άκόμη τη- λεφωνικάς είδήσεις έκ Χανίων ή έπιτυχία των Γ. ΒενιζελεΙων υπήρξεν άπό πάσης απόψεως ά- νάλογος τής προσδοκωμένης τοι αυτής. —Καί δσον άφορφ την συρροήν χιλιάδων λαοΰ έξ δλης σχεδόν τής Κρήτης είς τό γυμναστήριον τής κ. "Ελενας Βενιζέλου. — Καί δσον άφορά την συμμε- χήν άθλητών καί την επίτευξιν σημαντικών έπιδόσεων. —Γενικώς ή έπιτυχία των Γ. Βενιζελείων ένίσχυσε την προϋ¬ πόθεσιν περΐ καθιερώσεως μελ- λοντικώς των άγώνων τούτων καΐ ώς καθαρώς πανελληνίων. — Πολΰ κόσμον προεβλέπετο πάλιν δτι θά συνεκέντρωνε ή χθε σινή πρεμιέρα τοΰ Πουλακάκη με τό άριστοτεχνικόν κινηματο- γραφικόν έ'ργον ό «Σπουδαστής ής Πράγας>.
  ό Ρέπορτβρ
  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Υπηρεσίκ κτημάτων
  _____*| άνταλλαγϋς
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Δημοπροίσίας έκμισθώσε~ς
  Έκτίθενται εις άρχιχήν δημο¬
  πρασίαν ένεργηθησομένην την 29
  Ιουλίου 1938 ημέραν Παρασκευ¬
  ήν καί ώραν 11 — 12 π. μ. έν τώ
  Ιποκαταστήματι τής Έθνικής
  Ιραπέζης ή μονοετής έκμίσβω-
  σις των κτημάτων έξ άνταλλα-
  Υήί μέ τάς κάτωθι τιμάς εις
  δραχμάς τρχπεζικάς καί συμφώ¬
  νως πρός τούς «ρους τής 6π'
  Ϊ
  7Τ ^Ρύξεως
  Κατάστημα είς Και¬
  νούργιο Καφενέ δραχ. 300 μηνι-
  αίως. 2) ΕΤ 1209;Κ«τάστημ«Γερει
  πωθέν είς Λιμένα δρ. 200 μηνιαί-
  ως. 3) ΕΤ 2004 Κατάστημα είς
  Σειτάν ΌγλοΟ δραχ. 150
  ίως 7, ΕΤ 2737 τμ'ήμα μ
  ια είς Κίζίλ Τάμπια δρα
  δΡ<»Χ- 5,610 έτη (Έκ τοΰ 'Υποκαταοτήματος) Εως. Ένοικιάζονται ι κβυζίνας έ δλα τα χρειώδή. ίαι Ζαηάντι. αί Πληροοο ΝΕΑΙ ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ. - Άνβ- Ιώρησε είς Αθήνας ό ^ ο χό τόν έκ «Ηλΐσ ΐου. είνε σις δν< υπό τις· τοτε Καΐ ό Μί ζολωρα- θοθσι και τού Π εΐν ρ Ό ρα, τόν ή' λοι, &'θχι ρβτο τΐρό' του' τόν αεΐποτε ιι σοθ είνε, ♦Ητον τος ΐσται σαΐου, ά κρόν τι δ χθές έν τ περί τοθ | ρημένα. Έβλεπ ηλ ώς αύ' χον έλθόν αύτοϋ νά δέ ούτοι έ άπέναντι φέρων γει μάτων, ό ριος Πομμ Μόλις καί μεταβ νέον, δστκ —Κύρι Έστάθ στις έπΐσ τί)ς στιγ ηεν—ΑΓ; ■■■■■■■■■ΙΗ, Ϊ_©ΑΛΑΜ ΤΕ βράδυ ΤΕΤΑΡΤΗ^ ΝΟΝ Πάρ ■■■·. ■·., "·■■>.,
  ΑΝΟΡΘΩ.ΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  Οί Άθλιοι.
  319βν
  Ό Μέγαρος εθαύμαζεν, ήγάπα καί έσέβετο τόν
  Ένζολωρδν. Μετά τ(νος συνεβιβάζετο ό άναρχι-
  κός Μέγσρος έν τή φάλαγγι ταύτη των άπολύτων
  πνευμάτων; Μετά τοϋ μάλλον απολύτου. Καί πώς
  τόν έτιθάσσευεν ό Ένζολωρδς; μή διά των ίδεών
  τού; "Οχι' άλλά διά τοθ χαρακτήρος τού. Φαι¬
  νόμενον δχι σπάνιον. Ό σκεπτικός συμφωνεϊ με¬
  τά πιστεύοντος, έπειδή δ,τι λείπει είς πάντα άν¬
  θρωπον, τουτο καί τόν έλκύει. Ουδείς άγατιά
  τό φώς 8σον ό τυφλός. Ή νθνος γυνή λατρεύει
  τόν ΰψιτενή άνδρα. Ό Μέγσρος, ένώ έντός αύτοϋ
  εΐρπεν ό δισταγμός, ήγάπα νά βλέπη, ίπταμένην
  τοθ Ένζολωρά την πίστιν. Πλησίον τοθ Ένζο-
  λωρά καθΐστατό τι καί ό Μέγαρος διότι ήτο μέν
  εϊρων, άλλά καί είλικρινής' ή πίστις δέν ήτο
  έκ των ών ούκ άνευ έν τώ πνεύματΐ τού, άλλ' ή
  φιλΐα ήτον έκ των ών ούκ άνευ έν τή καρδία
  τού. Πσράδοξος άντΐφασις τωόντι, διότι ή ^γάτιη
  είνε πεποίθησις. Άλλά τοιαύτη υπήρχεν ή φύ
  σις τού. Βλέπομεν τα αντίθετον, τό εναντίον. Ό
  Πολυδεύκης, ό Πάτροκλος, ό Ήφαιστΐων, ζώσΐ"
  υπό τόν δρον τοϋ νά προηγήται αυτών άλλο
  τις· τό δνομά των είνε συνέχεια, καί γράφεται πά
  τοτε προηγουμένου τοθ συνδέσμου «κα(». Ή ϋπαρ
  ξ(ς των δέν άνήκει δλη είς αύτούς, άλλ' εΤνι
  τό όπισθεν τής εΐμαρμένης άλλου τινός άνθρώπου
  Καί ό Μέγαρος λοιπόν ήτο τό έμπαλιν τοθ Έν
  ζολωρα. ΈνΙοτε, αί τοιαϋται συνάφειαι άκολου
  θοθσι καί τα γράμματα τοΰ άλφοβήτου" τό Ο μετί1
  τοθ Π εΐνε άχώριστσ. Είπέ Ο καί Π, καΐ λέγει
  Όρέστης καί Πυλάδης.
  Ό Μέγαρος, αληθής δορυφόρος τοθ 'Ενζολω
  ρδ, τόν ηκολούθει πανταχόσε. Τόν ήνείχοντο οί ά)
  λοι, διότι η*τον ευθυμος' άλλ' ό 'Ενζολωράς έφέ
  ρετο πρός αυτόν αποτόμως διά τόν σκεπτικισμό
  τού· τόν πσρηγκώνιζεν, άλλ' αύτός έττανήρχετ.
  άείποτε πλησίον τού λέγων" «Τί λαμπρό μάρμαρο
  σοθ είνε, ό διάβολος!»
  Β'.
  Προσθήκη Μαριου
  *Ητον άπόγευμα μιάς των ημερών, καί ό Άε
  τος ίστατο είς την θύραν τοϋ καφενείου τοθ Μου
  σαΐου, άργός καΐ άνακυκλών κατά διάνοιαν μι
  κρόν τι δυστύχημα συμβάν είς αυτόν την προ
  χθές έν τή σχολή τής νομικής καΐ μετατρέπων τα
  περί τοθ μέλλοντας τού σχέδια, καίτοι όλως άφη
  ρημένα.
  Έβλεπε πρός την πλατείαν τοθ Άγίου Μιχα
  ηλ ώς αυτομάτως ότι παρετήρησε άμάξιό π δΐτρο
  χον έλθόν Εως έκεΐ έμπρός, καΐ οθτε προχωροϋν
  παρέκει, ο&τε ίστάμενον,- ώσάν οί- όχούμενοι έπ'
  αύτοθ νά κατείχοντο υπό τινος άμφιβολίας. ΤΗσαν
  δέ οΰτοι ό άμαξηλάτης καί πλησίον τού νέος τις
  άπέναντι δέ τοθ νέου έκεινο όδοιπορικός σάκκος,
  φέρων γεγραμμένον διά μεγάλων μελανών γρσμ
  μάτων, δρατών είς τούς διαβάτας, τό ΰνομα Μά
  ριος Πομμερσύ!
  Μόλις παρετήρησεν ό Άετός τό δνομα τουτο,
  καί μεταβαλών θέσιν άμέσως, άνέκραξε πρός τόν
  νέον, 8στις έκάθητο επί τού άμαξίου.
  —Κύριε Πομμερσύ!
  Έστάθη τότε άμέσως τό δχημα" ό δέ νέος, δ
  στις έπίσης εφαίνετο περίσκεπτος μέχρις έκείνης
  τής στιγμής, ήγειρε τούς οφθαλμούς καί -Τ
  πεν—Αί;
  (συνεχίζεται)
  ΑΓ έκείνους ποϋ θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλσ δι* δλους
  ΙΠΤΑΜΕΝΑ ΑΝΘΗ
  εΤ
  ■■■ΒΒΒΜΒΒΙ
  !■■■■■■«*■■■■
  Έκτός Τράστ
  ΤΟ ©ΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον,
  ΠραΜτορεΙον
  ΛΙΝΛΡΛΑΚΗ
  Τπλίφ. 5-41
  ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
  Δέχετσι ασφαλείας
  Ζωής, Πυρός, Θαλάσσης, Άτυχημάτων
  Αυτοκίνητον καΐ Εργατικόν.
  Υπό τούς συμφερωτέρους δρους.
  Προτιμβτε τό Μετοχικόν Ταμείον Στρατοΰ δ-
  ττερ διακανονίζει ταχέως καί άπ' εύθεΐας πάσαν
  ζημίαν σας.
  "Υποστηρίζοντες τό Μετβχικόν Ταμείον 2τρα-
  τβυ έξυπηρετεΐτε την Εθνικήν οικονομ (α ν καί
  τά Τδιά σας συμφέροντα.
  Γενικοί Πράκτορες Μ. Τ. Σ.
  ΣΤΕΛΙΟΣ Χ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ *α! Σία
  ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  Β'.
  Όπωσδήποτε άν ήρωτδτο Ινα;
  ι Άγγλο; πόσε; «πεταλοΰδες» ύ¬
  πάρχουν εί; την Αγγλίαν, θ' ά-
  παντοΰσε μέ δλην την σοβαρότη-
  1 τα: 83! Διότι άπλούστατα οί "Αγ
  γλοί λέγοντας «πεταλοΰδε;», έν-
  ι νοοθν μόνον τίς ήμερόβιες!
  ι * *
  1 Δέν πρέπει νά νομισθη^ 8τι τό
  ενδιαφέρον των έντομολόγων περι-
  ορίζετα: είς τό νά παρακολου
  θοθν διά μέσου των άγρών, μΙ
  Ινα άπό τά γνωστά δίχτυχ μέ τά
  όποΐα συλλτμβάνονται τά «ίΐττά-
  μενά άνθη» —μέ αυτήν την ποιη·
  τικήν όνομασίαν χαραχτηρίζονται
  έπίσης οί πετχλοθδες — χαί νά
  προσπαθοΰν νά τί; πιάσουν,πχρατεί
  νοντα έτσι χά! είς προχωρ-ημίνψ
  ηλικίαν, άσχολία; μέ, τα; οποίας
  διεσκέδαζον τά παΐδιχά των χρό
  νια!
  Τό χυνήγι των πεταλουδών επι
  τρέπει ταυτοχρόνως δλα; τά; συγ·
  κινήσει; τή; άναζητήσεως, δλες
  τίς χαρές τής έεεύνης χαί τής α¬
  νακαλύψεως, βλες τίς άπολαύσεις
  τής επιστήμας, άναμεμιγμένε; μέ
  την ποίησιν! Αύτό προφανώ; συν¬
  τελεί ώστε τό κυνήγι των πετα¬
  λουδών νά Ιχη θιασώτας άνήκον
  τα; είς δλας τ·*; κοινωνικάς τά¬
  ξει; χαί είς 2λα τά έπαγγέλματα.
  Ν' αναφέρωμεν μεριχούς έπιφα
  νεΐ; χυνηγοΰ; πεταλουδών; Δέν
  θά δυσκολευθώμεν νά εύρωμεν ό-
  νόματα. Ένα; Νικόλαο; Ρωμα
  νώφ, άρχιστράτηγο; των στρατι
  ών τοΰ τσάρου εί; τά; άρχά; τοΰ
  εύρωπαϊκοΰ πολέμου, ίνα; λόρδο;
  Οΰώλτερ Ρότσιλντ, δημιουργός
  τοθ μουσείου τοθ Τρίγκ, Εν*;
  Ζώρζ Καπρΐν, πρώτο βιολί τή
  δπερας, ένας Κάρολος Οΰμπερτύρ
  τυπογράφο; καί άντιπρόεδρος τοι
  εμποριχοΰ έπιμελητηρίου τή
  Ρέν, δέν έφοβήθησχν ν' άφιερώ
  σουν Ινα μέρος των ώρών πού ή
  σχν έλεύθεροι, εί; τό κυνήγι τή
  πεταλούδας
  Ποιό; δέν ξέρει τί; «γαλάζιε< πεταλοθδε;»; Ύπάρχουν πολλά εί δή αυτών: Εί; μόνην την Γαλλίαν ό άριθμό; των είδών των άνέρ χεται είς σαράντα. Άλλά παρ' β λον δτι τό καθένα άπό τα γαλά ζιά αΰτά ειδή Ιχει τόν ιδικόν τού χωριστόν τύπον, την ιδικήν τ__ άιτόχρωσιν—ίλλο Ιχει έναχρώμα γαλάζιο πρός τό πράσινο, άλλο γχλάζιο γαλακτωδε;, άλλο γαλά ζιο πρός τό μενεξεδί, άλλο γαλά ζιο πρός τό άσημί, καί οθτω καθ' εξής, τό μάτι τοΰ άμυήτου δέν ξβχωρίζει τοιαύτας διαφοράς. Πώ; νά δποπτευθη" δ άμύητο; την παράξενη ζωή ενός έντόμου, τόσον συνηθισμένου, χωρϊς τίποτε τό ιδιαίτερον πού νά κάμη εντύ¬ πωσιν εί; τόν Ιπιπόλαιον παρατη ρητήν; Πώς 6 άμύητο; νά φαντα- σθή τάς φάσεΐ; μιάς υπάρξεως την όποιαν πιστεύει εντελώς έφήαε ρον; Καί δμω; πρίν καταλήξη είς τό άποτέλεσμα τού «ίπταμέ νού» αύτοΰ «άνθους», ή ζωή τής πεταλούδας παρεσκευάσθη διά μέ σου διαφόρων φάσεων δι' ενός σχηματισμόν μυστηριώδους πού έξακολουθοΰσεν επί μήνας καί σχε δόν σταθερώς υπό την γήν. Οί στρατεύσιμοι 1939 τοΰ νομοΰ" Λασηθίου. Γ.........................................~ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ ΡΠ-ΟΤ άψθαστα είς τελειότητα καί άσύγ- κριτα είς απόδοσιν. ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΑΙ ΟΟΝΤΙΝΕΝΤΑί Ύπερέχουσαι δλων είς μηχανικά πλεονεκτήματα, στερεότητα κ.λ.ττ. ΑΒΡ0Ι2ΤΙΚΑ1 Κ ΑΙ ΥΠΟΛΟΠ.Τ/ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΑΙ ΤΑΜΕΙΑ ΠΟΛΥΓΡΑΦΟΙ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Πάσης φύσεως έπισκευαί, κα- θαρισμοι καΐ μετατροπαί γραφο- μηχανών. Παρ' εΐδικοΰ τεχνιτού επί τούτω έκπαιδευθέν- τος είς τα έν Αθήναις συνεργεϊα' τής Γενιχής άντιπροσωπείας Κοντιναντάλ. ■ Άντιπρόσωποι: ΔΟΚΟΥΜΕΤΖΙΔΗ2-ΣΚΟΥΛΙΔΑΣ Τηλέφ. 6-94 "θίτισθίν 'Αραατόι. ■—■ειειει ■■■■■■■■■■■■>■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■εί
  Τά πειό μοντέρνα
  τά πειό στερεά
  τά πειό Φθηνά
  ΖΕΡΣΕΥ ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ
  ΑΝΔΡΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΑ
  θά βρήτε μόνο στό;
  «Αθηναϊκον»
  ΠΛΑΤΕΙΑ-ΣΤΡΑΤΑ.
  Επισκεφθήτε την έκθεσΐν μας καΐ
  θά μείνετε ένθουσιασμένοι.
  Τά περιοδεΰον Στρατολογικόν
  Συμβούλιον τοθ νομοΰ Λασηθίου
  θα δεχθή την 13ην είς Καρύδι
  Σητείας πρός εξέτασιν καί κατά
  τάξιν είς τά διάφορ» στρατιωτικά
  σώματα, τούς στρατευσίμου; τής
  κλάσεως 1939τίδν κοινοτήτωνΚαρυ
  δίου,Ζάκρου,Παλαιοΰ Μιτάτου «αί
  Κατσιδονίου. Την 15>}ν θά εξετά¬
  ση είς Σητείαν, τού; στρατευσί¬
  μου; Σητείας, Άχλαδίων, Χαμαι-
  ζίου, Τουρλωτής. Σφάκας, Μυρσί¬
  νης, Λάστρου, Πισκοκεφάλου, Ρού
  σας Έχκλησιας, Σκοπής, Σταιι·
  ρύμίνο^), Παλαιοκάστρου, Έξω
  καί Μέσα Μουλιανδν καί Μαρω-
  νιας.
  Την 17ην είς "Αγιον Νικόλαον
  τούς σΓρατευσίμου; ΆγΕου Νικο-
  λάου, Πρίνας, Βρουχα, Έλθοντα;,
  Λοϋμα, Σχοινιά καΐ "Εξω Λακίο
  'νίων. Την 19/}ν εί; Κρητσάν τού;
  στρατευσίμους Κρψο&ς, Κροθστα,
  καί Καλοΰ Χωρίον.
  Τό Στρατολογικόν Συμβούλιον
  θά δεχθή- την 21ην εί; Τζερμιά-
  δων τού; στρατευσίμους Τζερμι-
  άδων, "Εξω Ηοτάμων, Μαρμακέ-
  τω, Μέσα Λασηθίου, Αγ. Κων¬
  σταντίνου, Άβρακόντε, Αγ. Γεωρ-
  γίου, Καμινακίου, Κάτω Μετοχί-
  ου, Πλατή; χαί ΨυχροΟ. Την δέ23
  Ιουλίου είς Νεάπολιν τού; στρα-
  τευΐίμους των κοινοτήτων Νεαπό¬
  λεως, Βραχασιου, Ζενίων, Λι-
  μνών, ΝικηθιανοΟ, Καστελλίου,
  Φοαρνής, Μιλάτου, Βρυσών, Βου-
  λισμένης, Λατσίδας, Αγ. Άντω·
  νίου καί Χουμεριάκου.
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ -Νέοι Κρήτες άνθυπίατροι
  ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ι δ νβιιπιβτρβι.
  . Κατά τόν ένεργηθέντα διανω·
  Παναγιώτου Πρατιχίχη έμπό Ι ν*·°μον πρός πληρώσιν των κενών
  υ κατοίκου Ηρακλείου ««««λ Τών .άΥθυΐ"<«Ρ«ν τού Κατά ^««"ματος, επέτυχον ο! κάτω 1 'Ε< *? ν ν ι. !!'. ΚΡ1«5: ΚιουρτσιδάκηςΒ.. 1) Εμμανουήλ Κ.. Σηφάκη τρα δαχης Η., Μασάρος Φ., Ξ,ί πεζιτιχοΰ ΰπχλλήλου κατοίκου *η$ — καΐ Καλτσάκης ''Ι. θεσσαλονίκης καί 2) Μηνα Κ. Ση --------- φάκη κατοίχου Ηρακλείου. — Προαγωγή τρααεζιτιχών. Διά τή; υπό χρονολ. 20 Μαρ Εου 1938 κατασχετηρίου έπιτα γή; μου Ιπετάγησαν οί καθ' ών τό παρόν μου ώ; μόνοι άποδεχθέν τε; την κληρονομίαν τοΰ έξ άδια (ίίζοΐί άποθανόντο; πατρός των Κωνσταντίνου Σηφάκη δπω; δυνά μει καί πρό; εκτέλεσιν τής ύπ' αριθ. 1822 τοθ 1930 δριστικής καί τελεσιδίχου αποφάσεως τοθ Πρωτοδιχείου Ηρακλείου έκχωρη- θείση; είς εμέ νομίμως δπό τή; άρχική; δικαιούχου έν Αθήναι; έδρευούση; άνωνύμου έταιρία; 6πό την έπωνυμίαν Έμπορική Τραπέ¬ ζα τή; Έλλάδο; διά τοΰ ύπ' άρ. 21130 τή; 26η; Ίουνίου 1934 έκχωρητηρίου τοΰ τέω; Συμβο- λαιογράφου Ηρακλείου Εύστρα- τίου Π. Βουρδουμπάκη μοί πλη- ρώσωσιν έντός τής νομίμου προ θεσμίας κατ' Εσομοίριον δραχμάς 318.746,50 έξ ών δρ. 257 332 έν τόκω; άπό τής 26ης Ίουνίου 1934 μέχρις έξοφλήσεως, τοΰ δπολοί που δρ. 01 414,50 μή ϊντος το κοφόρου, διότι είνε τόκοι καί έ- ξοδα τής ανωτέρω έπιταγής. ής ρ ταγής. Έπειδή οί καθ' ών τό παρόν μου άπέσχον μέχρι τοθδε νά μοί πληρώσωσι την προκειμένην οφει¬ λήν των καίτοι παρήλθε πρό πολ- λοθ ή πρό; πληρωμήν αυτή; νό· μιμος προθεσμία. Διά ταυτα Μέ πάσαν επιφύλαξιν παντός δικαιώματό; μου δι' άλλης άπαι- τήσεώ; μου κατά των καθ' ών τό παρόν μου πρό; είσπραξιν τή; ά- /ωτέρω κατ' αυτών έκ ο'ραχμών 318.746 50 άπα:τήσεώ; μου τοθ τόκου ΐοΰ τοκοφόρου έξ αυτή; πο· σοΰ έκ δρ. 257.332 άπό τής 26 Ίουνίου 1934 μέχρι; έξοφλήσεως καί των γενομένων καί γενησομέ- ιων έξόδων μέχρις άποπληρωμή; ικτίθημι εί; δημόσιον άναγκαστι- κή; έκποιήσεω; πλειστηριασμόν μόνον τό ήμισυ έξ άδιανεμήτου τοΰ εί; τού; καθ' ών τό παρόν μου άνήκοντο; έξ Εσου καί έξ ά- Ιιανεμήτου τοΰ έπομένου κτήμα- :ο; ήτοι μια; οίκία; κειμένης έν- :ό; τή; πόλεως Ηρακλείου τοΰ δ- μωνύμου Δήμου καί Είρηνοδιχεί- ου είς την συνοικίαν "«Άβδουραχ- μάν Πασσά» νυν οδόν "Εβανς συν- ;σταμένην άπό υπόγειον, δύο ίσο ^είου;, άποθήκα;, άπό δεύτερον δ ?οφον αποτελούμενον έκ 4 δωμα- ;(ων, μαγειρείου, ταράτσας, άπο- θήκης, πλυσταριοΰ χαί άφοδευτη- ίου καί άπό τρίτον δροφον άπο- :ελούμενον έκ τεσσάρων δωματίων :αί ήμισείας μασούρας ύδατος συν ρευομένου τοΰ κτήματος τούτου ιοτίω; μέ κτήμα Άννη; Σηφάχη, ϊυτικώ; μέ κτήματα κληρονόμων ίολαγασάκη ήδη Έλλ,ηνικοΰ Δη; μοσίου καί βορείω; μέ την οίκο- ϊομήν Έφχαφίου ήδη άδελφών Μηλιαρά, έπιφυλασσόμενο;> ρητώ;
  παντός δικαιώματό; μου διά τό μή
  έκπλειστηριαζόμενον έτερον ήμι¬
  συ έξ άδιανεμήτου τοθ ανωτέρω
  'περιγραφομένου ακινήτου των καθ'
  1 &ν τό παρόν μου.
  | Ό πλειστηριααμό; τοΰ ήμίσε
  ω; έξ ^άδιανεμήτου τοθ ανωτέρω
  Ι περιγραφομένου ακινήτου γενήαε
  ! ται την 28ην Αύγούστου 1938 ή-
  ' μέραν Κυριακήν καΐ ώραν 10—12'
  π. μ. ενώπιον τοΰ Συμβολαιογρά-
  φου Ηρακλείου Εμμανουήλ Κ.
  Λασηθιωτάχη καί τούτου κωλυο-
  μένου τοθ νομίμου αύτοθ άναπλη-
  ρωτοθ καί έν τω δημοσίφ γραφείψ
  τοθ είρημένου Συμβολαιογράφου
  κεΐμένψ έντός τής πόλεως Ήρα
  κλιίου κατά την συνοικίαν χαί ί-
  ΔΓ αποφάσεως τού ανωτάτου
  Συμβουλιον» τής Έθνικής Τραπέ
  ζης προήχθησαν είς τόν άμέσως
  ανώτερον βαθμόν οί ΰπάλληλοι
  αυτής κ. Ορααύβουλος Παπαδά
  κης προΐστάμενος τοΰ Λογιστη
  ρίου τοΰ έν 'Λγίω Νικολάω ύ-
  ποκαταστιίματος τής Τραπέζης
  ταύτης καΐ Έμμ. Κελνϊδής λογι
  στής τού Ιδίου ΰποκαταατήμα-
  τος.
  —Πρόσκλησις κατατάξεως είς
  την χωροφυλακήν.
  Τό Ύφυπουργεΐον Δημοσίας
  •Ασφαλείας διά τής υπ' αριθ. 157)
  11)1 έ. έτους διαταγής τού κα
  λεϊ πρός κατάταξιν είς την
  Χωροφυλακήν τοϋ; επιθυμούντας
  καΐ γνωρίζοντας τόν χειρισμόν
  καΐ μηχανισμόν τού αΰτοκινήτου
  καΐ τρικΰκλου (μοτοσυκλέττας).
  Σχετικαί πληροφορίαι παρέχον
  ται είς τούς ενδιαφερομένους
  παρά τοΰ Αστυνομικαι» Τμήμα
  τος Ηρακλείου.
  — Ή προστασία των άποφυ
  λακιζομένων.
  Τό υπουργείον Δικαιοσύνης
  απηύθυνε μακράν εγκύκλιον
  πρός τούς κ. κ. Εισαγγελεύς των
  Πλημμελειοδικών σχετικήν μέ
  την σύστασιν των προστατευτικών
  έταιριών. Διά τής έγκυκλίου ταύ
  της παρακαλοΰνται ο! κ. κ. Είσαγ
  γελεΐς, όπως άπό κοινοΰ μετά
  των κ. κ. Νομαρχών καΐ Δημάρ·
  χ«ν τής περιφερείας των ΰποδεί-
  ξουν τά καταλλπλότερα πρόσωπα,
  τά όποΐα θά έπρεπε νά συμπερι-
  ληφθούν είς τό διοικητικόν συμ¬
  βούλιον τής ίδρυθησομένης είς
  εκάστην Εδραν Πρωτοδικείου, έ·
  ταιρΐας προσταβίας άπβφυλακιζο-
  μένων.
  —Δωρεαι.
  Ό κ. Εύατράτιος Κορμανός
  προσέφερε προχθές είς τό Εθνι¬
  κόν Πτωχοκομεϊον εκλεκτόν φα¬
  γητόν δι' όλην την ημέραν τής
  9ης Ιουλίου, "τσιγάρα, οίνον καί
  φροΰτα είς μνήμην τής συζύγου
  τού Μαργαρώς Κορμανοϋ. 'Ειτίσης
  ό μ. Γεώρ. ^Παπαδάκης κατέθεσε
  είς τόν κ. Ταμίαν τοΰ ίδίου Ίδρΰ
  ματος δρ. 603 δι' ών έμαγειρεύθη
  έπίσης εκλεκτόν φαγητόν δι' ό¬
  λην την ημέραν τής ΙΟης'Ιουλίου,
  οίνος,τσιγάρα καΐ φροϋτα είς μνιί
  μην τής συζύγου τού Κυριακής
  Παπαδάκη καΐ διά τό εξάμηνον
  μνημόσυνον αυτής.
  ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΤΠΝ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ
  ΚΡΗΤΩΝ ' ΟΜΟΝΟΙΑ"
  Πρός άπαντα τα μέλη αυτής.
  Γνωρίζομεν υμίν, δτι κατόπιν
  τού διενεργηθέντος έλέγχου καΐ
  των βεβαιωθεισών διοικητικώνκ»!
  Οιαχειριστικων άνωμαλιών ή Νο
  «ιοιρχια Άττικοβοιωτίας εκήρυξεν
  εκπτωτον τό τελευταίον Διοικητι¬
  κόν Συμβουλιον, διώρισε δέ πεν
  ταμελη πρβοωρινήν επιτροπήν
  πρός εκκαθάρισιν τοΰ Σωματεί
  ου, τακτοποίηοιν των μελων καΐ
  διενέργειαν άρχοιιρεσιών.
  - *1 ,ΕπιτΡβκή έντός των ημε
  ρων βα αποστείλη εγκύκλιον πρός
  άπαντα τά μέλη γνωρίζουσα είς
  "οτα τ«5 περαιτέρω ενεργείας
  Ή^Προσωρινώς Διοικοΰσα Έπι-
  Δαμουλάκης Π. Πρόεδρος
  Τζατζάνης Γ. Γ. Γραμματεύς
  Ντβυνουλάκης Έ. Ταμίας
  Σαβυνάτσος Έμμ., Περπιρά-
  κηςΒ. Μέλη.
  της.
  τροπή:
  δόν Χάνδακος 2τε καί ένθα
  χαλοθνται οί ύπερθερματισταί.
  Άρμόδιο; διχαστικό; κλητήρ
  ένεργησάτω τά νόμιμα έν προχβι
  μένφ.
  Ηράκλειον 24 Ίουνίου 1938
  Ό τοθ έπισπεύδοντο; καί πά
  ραγγέλλοντος πληρεξούσΐος δικη-
  γόρος.
  Νικ. Γ. Κϊφαλβγιβννη}
  1 Ι'
  "Ηράκλειον—Κρητην
  Γρσφεΐα Εναντι Παλ. Νομαμχΐσς
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωία Τρίτης
  12 Ιουλίου 1938
  ΛΕΓΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΠΡΑΓΑ
  ΒΑ ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΤΑΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ
  ΤΟΝίΕΡΜΛΝΩΝ ΣΟΥΔ1ΤΒΝ
  ΘΕΟΡΟΥΗΤΑΪ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑΙ
  ΑΘΗΝ %.Ι$1 1 Ιουλίου (τοΰ άντα-
  ποκριτοΰ μας).—Σημεριναί πληροφορί¬
  αι έκ τού έξωτερικοΰ άναφέρουν ότι ή
  κυβέρνησις τής Πράγας προτίθαται νά
  αποκρούση τάς αξιώσεις τών Σουδι¬
  τών.
  Κατά τάς ιδίας πληροφορίας αί αξι¬
  ώσεις αυται κρ£νοντ*ι υπερβολικαί.
  Σχετικώς λέγεται ότι αί αξιώσεις τών
  Σουδιτών αντίκεινται ριζικώς πρός τάς
  ληφθείσας τελευταίως άποφάσεις τής κυ¬
  βερνήσεως Χότζα, διά την ρύθμισιν τών
  ζητημάτων τών μειονοτήτων.
  ΑΙ ΣΥΜΠΛΟΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΟΠΠΗΝ
  ΕΠΑΝΕΛΗΦΟΗΣΑΗΑΙ ΧΟΕΣ
  ΕΡΡΙΦΘΗΣΑΗ ΠΑΛΙΝ ΒΟΜΒΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Ιουλίου (τού άντα
  ποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφοΰν έκ Πά.·
  λαιστίνης ότι αί συμπλοκαί Άράβων
  καί Ίουθαίων έπανελήφθησαν είς την Ί·
  όππην.
  Είς την Χάϊφαν έρρίφθησαν πάλιν
  βόμβαι. 'Υπάρχουν πολλοί τραυματίαι.
  ΠΑΡΗΤΗΟΗΐΤΙϊΓΫίΕίΑΊ
  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
  ΑΝΕΑΛΟΕΝ Ο κ. ΤΑΜΟΑΚΩΟΟΥΑΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Ιουλίου (τού άντα·
  ποκριτοΰ μας).—Διά λόγους ύγείας υ¬
  πέβαλε παραίτησιν ό ύπουργός τής Αι-
  καιοσύνης κ. Αογοθέτης. Είς αντικατά¬
  στασιν τού κ. Λογοθέτη άναλαμβάνει ό
  κ.'χ Άγησ. Ταμπακόπουλος.
  ΕΒΟΜΒΑΡΔΙΣΒΗΣΑΝ ΣΦΟΔΡΩΣ
  ΤΑ ΠΕΡΙΧΡΡΑ ΤΗΣ ΚΑΝΤΟΝΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Ιουλίου (τοΰ άντ*-
  ποκριτοΰ μας). ^—Καθ* α αγγέλλεται
  έκ Σαγκάης τα ίαπωνικά άεροπλάνα έ-
  βομβάρδισαν σήμερον σφοδρώς τα περί·
  χωρα τής Καντώνος.
  ΚΑΤΗΡΤΙΣΘΗ ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΝ
  Τα Τσεχοσλοβακικά συγκεντρώνουν
  έκ νέου την εύρωπαϊκήν προσοχήν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 11 "Ιουλίου (τηλε
  γραφικώς).— Θέμσ άπασχο-
  λήσεως των εύρωτΐαίκών κύ¬
  κλων, άποτελοΰν έκ νέου τα
  Τσεχοσλοβακικά.
  Χθές ή Κυβέρνησις Πρά-
  γας εΐχε διασκέψεις έπανει
  λημμένας διά τούς τρείς νό-
  μους τοΰς άφορώντας τάςμειο
  νότητας καί οί όποϊοι εύρισκον
  ται υπό μελέτην. Αυριον θά
  συνέλθη έκ νέου ίνα συζητήση
  επί των νέων τούτων νόμων:
  |«περί μεταρρυθμΐσεως είς την |
  Ι διοίκησιν τωνμειονοτήτων»προ
  [κειμένου ούτοι νά ύποβληθοΰν
  κειμένου ούτοι νά ύποβληθοΰν
  {προσεχώς (περί τα τέλη μη'
  νος Ιουλίου) είς την Τσεχικήν
  Βουλήν πρός ψήφισιν.
  —Ό κ. Χότζα θά δεχθή
  την προσέχη έβδομάδα τοιός
  άντιπροσώπους των Σουδιτών.
  —Βεβαιούται έκ Λονδίνου
  δτι ό Βασιλεύς τής Αγγλίας
  προσεβλήθη άπό ίνφλουέντζαν
  ή όποΐα θ' απαιτήση έπταή
  μερον κατά τοΰς ίατρούς α¬
  νάπαυσιν. Μέχρι τής στιγμάς
  έλπίζεται δτι θά είνε είς θε-
  σιν νά πραγματοποιηθή τό είς
  Γαλλίαν ταξίδιόν τού είς τάς
  αρχάς τής προσεχούς εβδομά¬
  δος.
  —Τηλεγραφήματα έκ Πα-
  λαιστΐνης μεταδίδουν λεπτο
  μερείας επί των σημειωθέντων
  νέων αίματηρών έπεισοδίων
  σήμερον την πρωΐαν. Πάντως
  τα έπεισόδια ταύτα υπήρξαν
  ολιγώτερον τραγικά έκεΐνων
  τής παρελθούσης εβδομάδος.
  Είς Χάϊφαν έκ τής ριφθεί-
  σης είς έ'ν λεωφορείον βόμ-
  βας ετραυματίσθησαν 6 Ί
  σραηλΐται εις έκ των οποίων
  απεβίωσεν. "Αλλη βόμβα ρι-
  φθεΐσα έπίσης επί λεωφορεί-
  ων έτραυμάτισε 18 Ίσρατ
  λίτας. Έπίσης βόμβαι έρρί¬
  φθησαν είς την κεντρικήν ό
  δόν τής Χάϊφας καί είς την
  έξοδον ενός κινηματογράφου.
  Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ Χ- ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ
  ΚΑΙ ΟΙ ΙΤΑΛΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ
  ΡΩΜΗ 11 Ιουλίου (τηλεγρα¬
  φικώς).— Οί έπίσημοι ίταλι-
  κοΐ κύκλοι φρονοϋν δτι με-
  τά την εφαρμογήν τοΰ άγγλι-
  κοϋ σχεδίου επί τοθ ίστΐα-
  νικοΰ ό έμφύλιος πόλεμος
  δέν πρόκειται νά διαρκέση ε¬
  πί μακρόν. Αί (ταλικαί έφημε-
  ρίδες έκφράζονται μέ πολλήν
  συμπάθειαν διά την πολιτικήν
  τού κ. Τσάμπερλαιν την όποι¬
  αν έγκρΐνουν.
  ΝΕΑ ΜΕΓΑΛΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΙ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 11 Ιουλίου (τη
  λεγραφικώς).— Πρό όλίγης ώ
  ρας άφίχθη είς τό άεροδρό
  μιον τού Μπουρζέ έκ Νέας Ύ
  όοκης ό άεροπόρος Γκύξ
  στις διήνυσε την απόστασιν
  πό Νέας "Υόρκης είς ΠαρισΙ
  ούς είς 22 ώρας (;) ίπτάιΐενο< μέ ταχΰτητα 400 χιλ. την ώ ραν. Ό άεροπόρος Γιούξ εΐνι ό δεΰτερος όστις μετά τόν έ'ν δοξον Λίτμπεργκ επέτυχε τ μεγάλο τουτο, ρεκόρ. Είι τό αεροδρόμιον τού έγένετ ένθουσιώδης ΰποδοχή. Ή έξόφλησις των παλαιών όφειλών πρός την Άγροτικήν Τράπεζαν. Δι' έγκυκλίου τού πρός , τοιός Προέδρους τών Κοινοτή- των τοϋ Νομοΰ τό ένταθθα ' ύποκατάστημα τής Άγροτι- I κης Τραπέζης γνωρίζει δτι συμ φώνως πρός τάς διατάξεις ' τοθ νόμου 4332 καί τών τροπο |ποιησάντων αυτόν μεταγενε ' στέρων 4454 καί 5277, ή παρα 'γωγή σταφίδος, σταφυλών, σίτου, ελαίου, γάλακτος, κρι- θής, βρώμης, άρσβοσΐτου, ε¬ λαιών, κουκουλίων κλπ.,δλων (τών πσραγωγών οΐτινες είναι ! τυχόν όφειλέται πρός τό τέως Κοινωφελές Ταμείον Κρήτης, είνε ένεχυριασμένη είς την Ά γροτικήν Τράπεζαν καί συνε πώς πδσα πράξις άγοραπωλη- σίας επί των έν λόγω προί- όντων έπιτρέπεται καί είνε έγ κυρος έφ' δσον έκ τής άξίας των πωλουμένων προϊόντων έξοφλεϊται καί τό όφειλόμε- νον είς την Άγροτικήν Τρά¬ πεζαν υπό των παραγωγών δάνειον. Θεωρεΐται άκυρος τχασα πράξις άγοραπωλησίας έφ' δ σον δέν έξοφληθή συγχρόνως τό δάνειον τής Τραπέζης" έ τοιαύτη δέ περιπτώσει καί ι! παραγωγός καί ό άγοραστή θεωροΰνται παραβάται των ά νωτέρω νόμων καί τιμωροϋν ται διά φυλακίσεως τριών μη νών, κατάσχονται δέ άμα κα τα πωληθέντα προϊόντα, εί οίασδήποτε χείρας καί &■ ταυτα ευρίσκωνται. Μέ τή ιδίαν ποινήν τιμωροΰνται κα οί διάφοροι μεσΐται καί μετα πράται, οί αγοράζοντες προ' όντα διά λογαριασμόν έμπό ρων ή πρός μεταπώλησιν. ΤΑ ΛΑΎΚΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ ΚΑΙ ΑΙ ΠΑΙΔΙΚΑΙ ΕΞΟΧΑΙ ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Ιουλίου (τού άντ*, ποκριτοΰ μας). — Είς την έφημαρίδα τής κυβερνήσεως εδημοσιεύθη άναγκα- ατικός νόμος διά τοΰ όποίου τροπο· ποιείται καί συμπληρούται ή νομοθ&σία πβρί άγροτικής, ασφαλείας. Αιά τοΰ έν λόγω νόμου δημιουργοΰνται Θέαεις ύπαγρονόμων α'ίϊΐνες καί καταλαμβά- νονται υπό άρχιφυλάκων τής άγροτικής ασφαλείας. Οί τελευταίοι ούτοι τοπο- θετούνται ώς προϊσοάμενοι τών άγρονο- μείων καί άακοΰν καθήκοντα άρμοδΊό- τητος άγρονόμου. ΕΤΕΘΗ Ο ΟΕΜΕΑΙΟΣ ΑΙ β Ο Σ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ .ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Ιουλίου (τού άντα· ποκριτοΰ μας).—Έ* Θεσσαλονίκης τηλε γραφοΰν ότι εγένετο έκεί χθές μετά πά¬ σης έπιαημότητος ή θεμελίωσις τοΰ ά- νεγερθησομένου έντός τοΰ πάρκου τοΰ λευκοΰ Πύργου Βασιλική θεατρον) υπό τοΰ Γενικοΰ Αιοικητοΰ κ. Κυρίμη, παρουσία τών άρχών «θεσσαλονίκης χαί τού Διευθυντού τοΰ Βασιλικόν Οεάτρου Αθηνών κ. Μπαστιά. Κατ' άρμοδίαν ανακοίνωσιν την 15 τρέχ. θά παύσουν λει- τουργοθντα τα λαϊκά συσσί- τια Ηρακλείου. Κατ' άλλην ανακοίνωσιν συνεχίζονται αί προετοιμασίαι διά την ταχυ¬ τέραν έναρξιν τής λειτουργί άς τών π«ιδικών έξοχών. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΟΑΥΝΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ Διά καταρτισθέντος σχεδί ι ου νόμου άπαλλάσσονται ά Ι πό 1ης Απριλίου τρ. έ. τών : συνεπειών ύπερημερίας διά (τα πρός τό δημόσιον χρέη των έξ άχρεωστήτως ληψθεισών συντάξεων οί χρεωμένοι στρα τιωτικοί καί πολιτικοί συντα ξιοθχοι. Διά τοΰ ίδίου νομο ' σχεδίου προσαυξάνεται ό αριθ μΛς τών όφειλομένων πρός τα μετοχικά ταμεΐα, τα Ταχ. Τα , μιευτήρια καί τα ταμεΐα έφέ δρων πολεμιστών Κρήτης, μη νιαίων τοκοχρεωλυτικών δό σεων έκ προσωπικών δανείων ή έκ παλαιών ποοεξοφλήσεων βοηθημάτων καί μερισμάτων. Ι Τέλος όρΐζεται ότι πάσαι αί όφειλαί τών πολιτικών συντα ξιούχων πρός προμηθευτικοιός συνεταιρισμοϋς άναλαμβάνον , ται υπό τοϋ Μετοχικοϋ τσμεί- ' ου πολιτικών ύπαλλήλων έφ' δσον συμφωνοθν πρός τουτο καί οί συνεταιρισμόν Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΚΛΗΡΩΣΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΟΙ ΚΕΡΔΙΖΟΝΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΙ ! ΡΑΓΔΑΙΑ ΠΡΟΕΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΙΑΠΩΝΩΝ ΕΙΣ ΠΑΓΚΤΣΕ ΛΘΗΝΙΙ 1 1 Ιουλίου (τοΰ άντα. ποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ τής "Απω Άνατολής ότι συνεχίςεται ρ»γ- δαίχ προέλασις τοΰ ίαπωνιχοΰ στρα· τοΰ είς την περιοχήν τοΰ ποταμού Γιαγκτσί. Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΉ ΤΩΝ ΚΕΡΜΑΤΩΝ Ή προθεσμία τής άρσεως έκ τής κυκλοφορίας των κερ· μάτων των δραχμών 20, 10, 5, 2 καί 1, ώς καί τών λεπτών 50 καί 20 διά νεωτέρας απο¬ φάσεως τού κ. ύπουργοϋ των Οίκονομικών παρετάθη επί έ ξάμηνον εισέτι ήτοι μέχρι καί τής 10ης Αύγούστου 1939. ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΑ • Δι' ημερησίας διαταγής τοθ κ. ΠεριφερειακοΟ Έφόρου Προσκόπων Ηρακλείου, διω¬ ρίσθη ώς Ύπσρχηγός "Ομά¬ δος παρά τρ Τοπική Έφορεία Προσκόπων ΆβδοΟ ό κ. Ιω¬ άννης Μ. Μανουσάκης διδά- σκαλος.' Κατά την χθεσινήν κλήρω¬ σιν τοΰ έθνικοΰ λαχείου τών διαδοχικών κληρώσεων οί κα¬ τωτέρω άριθμοί διατεθέντες υπό τοΰ ενταύθα πρακτορείου κερδίζουν τα έναντι αυτών σημειούμενα ποσά: 21 719 δρ. 10Ο.ΟΟΟ, 46.113 δραχ. 6 000, 30.908, 30 916, 53 047, καί 76.803 άνάδρχ. 4ΟΟΟ, 1023, 19.549, 21.723, 21.776, 53 650, 58.921, 60.939 καί 78 406 άνά δρχ. 2ΟΟΟ. Οί κερδίζοντες είς τό άρτιον άριθμοί θά άνακοι- νωθώσι βραδύτερον. ΦΟΡΟΛΟΠΚΑ Δι' έγκυκλίου τού πρός τάς τε λωνειακάς αρχάς τό Υπουργείον τών ΟΕκονομικών παρέχει όδηγίας ίσον άφορά την εφαρμογήν τών ϊρων καί των διατυπώσεων των όριζομένων υπό τοθ διατάγματος τ'ς 21 Δεκεμβριού 1935 «πεοί άπαλλαγής απόΐών δημοτικήν κ λ π. φόρων τών Ιντός τΆ Κράτους μεταφερόμεναι πρώτ,ων ύλών προ οριζομέ;ων αποκλειστικώς πρός κατασκευήν οϊνοπνεύματος παρ' οί νοπνευματοπϊΐώνΒ'. κί Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΠΝΩΝ Τό υπουργείον τών Οίκο¬ νομικών δι* έγκυκλίου τού πρός τάς έφορείας καπνοϋ πα· ρέχει νέας λεπτομερείς όδη- γίας διά την ενέργειαν τοθ γενικοΟ έλέγχου επί τοθ κα πνοϋ κατά τό τρέχον έτος. Αί νέαι αυται οδηγίαι άπο· βλέπουν είς τό νά έξασφαλί- σωσι πληρέστερον τα συμφέ- ροντα τοϋ Δημοσίου άλλά καί νά προλάβωσι πάν παρά¬ πονον των κατόχων καπνοθ διά την πλημμελή" ενέργειαν τοθ έλέγχου. ΕΠΑΝΗΛΘΕΝ Ο κ. ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ Καθ* ά πληροφορούμεθα έ πανήλθεν είς Χανία ό Γενι¬ κώς Γραμματεύς τής Γεν. Δι- ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΐαΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ Επ1 εύκαιρία τής συγκλήσεω την 2 Αύγούστου έν'Αθήναις το πρώτου συνεδρίου τών συνεταιρι σμών θά συνέλθη ταύΐοχρόνως κα ή γενική συνέλευσις τών μελώντή έθνιχής συνομοσπονδίας τών γεωρ γικών συνεταιρισμόν. Ή συ/έλευ σις θά έκγρίνη τό νέον καταστ τικάν τής συνομοσπονδίας. Τό νέον καταστατικόν περιλαμ βάνει ολόκληρον πρόγραμμα επί τοΰ όποίου θά βασισθήή 8λη* γεωρ γική πολιτική τοΰ ·χ.ρί.τουζ, μέ σκο πόν τόν σϋντονισμάν τής δράσεώς των συνεταιρισμόν. Τόσονκατά την γενικήν συνέλευσιν τής συνομο σπονδίας, ήτις θά γίνβ είς Ινα τών θεάτρω·/ τής πρωτευούσης, δσον καί κατά τό μεγάλο γεωρ γικον συνέδριον, τό ίηοϊ^ θά συν έλθν} την 2 καί 3 Αύγούστου εί( τό γήπεδον τοΰ ΙΙαναθηνΛΐχοΰ, θά άναπτυχθή ή γεωργική πολιτι κή τοΰ κράιους καθώς καί ή νέα συντεχνιακή οργάνωσις τών συνε ταιρι^μών. Σημειοπέο/ δτι διά την αποστολήν αντιπρόσωπον έξ ο)ου τοϋ κράτους είς τα συνέδριον τών Συνεταιρισμόν θά γίνουν τ π καί συσκέψεις κατά τάς οποίας θά έκλεγοθν οί άντιπρόσωποι έξ εκάστου Η ΣΤΑΦΙΔΟΠΑΡΑΓΟΓΗ ΣΜΥΡΝΗΣ Τό έν Σμύρνη Βασιλικόν Γενικόν Προξενείον τής Έλ λάδος δι' έγγράφου τού κοινο- ποιηθέντος πρός τό ενταύθα ύποκατάστημα τής Τραπέζης τής Ελλάδος, τόν Εμπορικόν Σύλλογον, τό Γεωργικόν Έ πιμελητήριον, τόν "Εμπορικόν Σύλλογον Σητείας, γνωρίζει δτι μετσγενέστεροι ύπολογι σμοί ύποβιβάζουν την έφετει νήν σταφιδοπαραγωγήν Σμύρ νης είς 73ΟΟΟ τόννους. Πάντως καί αί ανωτέρω προ βλέψεις δέν δύνανται νά θεώ- ρηθοθν ώς όριστικαί δεδομέ- νου ότι οί πνεύσαντες καθ1 δλον τάν μήνα Ιούνιον άσυ- νήθως θερμοί άνεμοι, μολονό¬ τι ουδεμίαν άμεσον επίδρασιν έ'σχον επί τού καρποϋ είνε πιθανόν νά έτιηρεάσωσι τελι- κώς τό ποσόν τής προβλεπο¬ μένης εσοδείας, ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Αί είσπράξεις τοΰ Τελωνείου 8ΕΝΤΑ1 ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΩΝΙΑΝ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΐθΓΑΜΥΝΟΝΤλΙ ΑΝΤ18ΕΤ0Σ ΥΐθΧΩΡΟΥΝ ΕΙ! ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗΗ ΤΟΥ ΣΑΓΚΟΥΝΤΟ ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Ιουλίου (τοΰ άντα- ποκριτοΰ μαζ). — Νυκτεριναί είδήσεις έκ Παρισίων άναφέρουν ότι οί έθνικοί παραλλήλως πρός την συνεχιζομένων επίθεσιν αυτών είς την νοτιοανατολικήν Ισπανίαν, έξαπελυσαν ισχυράν επίθεσιν είς την Καταλωνίαν. Κατ' είδήσεις έκ Βαρκελώνης οί κυ βερνητικοί άντιτάσσουν^ μέχρι τής στιγ· μής αποτελεσματικήν άμυναν είς τούς έπιτιθεμένους. Αντιθέτως βεβαιούται ότι είς τό νότιον μέτωπον καί συγκε¬ κριμένως είς την παραλιακήν οδόν πρός τό Σαγκοΰντο καί την Βαλένθιαν οί κυβερνητικαί ύποχωροΰν. ΕΒΐΒΑΐδΙΓΑΓΙΪΕΤΣ Β Α Λ Ε Ν 81 Α_ΚΑ1 ΣΑΓΚΟΥΝΤΟ ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Ιουλίου (τού άντα- ποκριτού μας). — Πληροφορίαι πρός τό Πρακτορείον Χαβάς βεβαιούν ότι αί πόλεις Σαγκοΰντο καί Βαλένθια πρός τάς οποίας προελαύνουν οί έθνικοί, έ· βομβαρδίαθηααν υπό τής άεροπορίας αυτών. 'Υπάρχουν σημαντικαί ζημίαι καί άνθρώπινα θύματα. ΑΝΗΣΥΧΙΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΑΓΚΑΗΗ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΗΙΑΗΜΙΑΣ ΧΟΛΕΡΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Ιουλίου (τοΰ άντα ποκριτού μας). —Αγγέλλεται έκ Σαγ¬ κάης ότι έπικρατοΰν έκεί σοβαραί άνη- συχίαι λόγω τών κρουσμάτων χολέρας άτινα αύξάνονται επεκτεινομένης επικιν¬ δύνως τής έπιδημίας άνά την πόλιν ταύ¬ την. ΝΕΑ ΑΝ1Β0ΑΗ ΤΟΥ ΤΑΞΙΑΙΟΥ ΤΩΝ ΑΓΓΛΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Ιουλίου (τού άντα ποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ Λον¬ δίνου ότι δέν άποκλείεται νά άναβληθή έκ νέου τό ταξίδιόν τών "Αγγλων Βα¬ σιλέων είς Παρισίους. Ή άναβολή ά- ποδίδεται είς την άδΊαθεσίαν τού Βασι¬ λέως Γεωργίου τοΰ Στ.' ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΑΕΟΣ ΤΟΥ ΡΕΜΣ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 1 1 Ιουλίου (τηλε- γραφικώς).—Κατά τα χθεαινά μεγαλο- πρέπη εγκαίνια τής ίστορικής Μητρο¬ πόλεως τοΰ Ρέμς, ήτις ώς γνωστόν ειχε καταστραφή υπό τών Γερμανών καί ανωκοδομήθη ήδη οί παρασταθεντες Γάλλοι ύπουργοί κ. κ. Πώλ Μαρσαν- τω καί Ζάν Ζαί βίς σχετικούς λό- γους τούς οποίους έξεφώνησαν,υπεγράμ- μισαν την μεγάλην φιλειρηνικήν απο¬ στολήν τής Γαλλίας. ΕΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΗ Ο ΕΚΠΡ0Σ0Π02 ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝ ΒΑΛΕΝΘΙΑ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 11 Ιουλίου (χηλε- γραφικώς).-Νεώτεραι πληροφορίαι έν σχέσει μέ τόν βομβαρδισμόν τού λιμέ- νος τής Βαλενθίας, όστις εγένετο σήμε- ρον την πρωΐαν υπό Κ άεροπλάνων των εθνικών, άναφέρουν ότι ώς διεπιστώθη ολα τα αβροπλάνα ήσαν ίταλικής προε¬ λεύσεως. ΛΙεταξύ τών τραυματισθέντων συγκαταλέγεται καί ό άντιπρόσωπος επί τοΰ ελέγχου τής έπιτροπής μή επεμβά¬ σεως. Η ίΠΕΦίΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΥΒΟΝΗΝ ΑΝΕΜΕΝΕΤΟ ΧΘΕΣ ΤΟ ΕΣΠΕΡΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Ιουλίου (τού άντα ποκριτοΰ μας).—. Αιά σήμερον τό εσπέ¬ ρας αναμενεται η απόφασις των ένόρκων δια την υπόθεσιν τής 'νβόννκ· —/1κ ΤΡ ^^ ^ετα^ ^ ύ-"Τ έ! ηολυτο(.· 'δρχ. 2.480.289,90. οουθ να υποστηρίζη ότι ή επεχείρησε να αυτοκτονήση. 1 , ρρΛ* |«έδρ υ « νη β ίλλΠ δοκιμζ κρίσιν τβ ϊμτ* νομένπν και λ ηληθωριβμβϋ τ μιονργηββν ή τελευταίας είκ< Την κρίθ»ν ι αντελήφθη καί Κυβέρνησις >
  την λήψιν σ
  πρός τόνωσιν >
  τευ. Κ«1 «ν π ι
  «ινϊ τάς χοιν
  λΐοίΐ;, καί επί
  χη; τάξε«ς διά
  τού ταμείον άσ
  ρυν, ώστε >
  α.ηριγμα οί έ|
  ριπτώοει πού
  κ«6«5 χαί είς
  των, Και δέν
  μικρόν τούτο,
  λου δέν έπαυ,ϊ
  χαί διά την ρ
  «ιρόρων ζητημι
  «φέροον την
  §ιν, διά την ϊ
  παροχήν
  ξή
  γγή
  ι' Ινα άλλο
  ΐίρας ή μ6γβι
  δβιβτητος ζητ