96022

Αριθμός τεύχους

4913

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

14/7/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ή
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  ίτ>;σια λίοαι 3
  ίςαιιηνος 2
  Ά'.ιερικής
  έτησία δολ. 1δ
  έξάμηνο^ » 8
  Τιμή
  χατά φύλλον
  Δραχ. 2
  14
  ΙΟΥΛΙΟΥ
  1938
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ. ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ 23οι»
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4913
  ΥΙΕΥ8ΥΙ0Σ ΣΐΙϊΑΚΤΗΣ ΘΡ. Μ ΣΤΑΥΡΑΚϋΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΚΑΙ Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΟΝ
  Είς τάς Αθήνας πρόκει-
  ται νά. συνέλθη την 2«ν Αύ-
  γούστου πανελλήνιον γεωρ-
  γοσυνεταιριατικόν συνέδρι¬
  ον, υπό την προεδρίαν αυ¬
  τού τούτου τοϋ πρωθυπουρ¬
  γόν κ. Μεταξά. Είς τό συ¬
  νέδριον δέ αύτό θά έξετα-
  σθοΰν βλα τα αφορώντα την
  ελληνικήν γεωργίαν καί την
  ύπαιθρον ζητήματα καί θά
  τεθοΰν αί βάσεις των νέων
  κατευθύνσεων καί έπιδιώξε-
  ών των συνεταιρισμόν. Καί
  δέν ύπάρχει βεβαία ούδε-
  μΐα άμφιβολία «τι ή επι
  τυχία τοΰ συνεδρίου θά εί¬
  ναι πλήρης καί ότι θ' αποτε¬
  λέση σταθμόν είς την γεωργο
  οικονομικήν εξέλιξιν τής
  χώρας. ΠερΙ αυτού, αποτε¬
  λεί άρκετήν εγγύησιν ή συμ
  μετοχή τοϋ κ. Πρωθυπουρ-
  γοΰ, πού τόσον ενδιαφέρον
  καί στοργήν επιδεικνύει πρός
  την γεωργίαν κα'ι τούς ερ¬
  γάτας τής γής, καί των αρ¬
  μοδίων ύπουργών καθώς καί
  των Διοικητών τής 'Αγρο-
  τικής Τραπέζης.
  Ήτο δέ ομολογούμεν^:
  άναγκαία ή σύγκλησις τοϋ
  συνεδρίου αύτοΰ. Οί συνε-
  ταιρισμοί άποτελοΰν σήμερον
  την μεγαλυτέραν όργανωμέ
  νην οικονομικήν—παραγω-
  γικήν δύναμιν τής χώρας.
  Ή συνκταιριστική κίνησις,
  εσημείωσε σημαντικήν αύξη¬
  σιν καί μεγάλας κατάκτη¬
  σις κατά την τελευταίαν
  εΐκοσαετίαν. Καί μολονότι οί
  "Ελληνες θεωροϋνται ώς
  κατ' εξοχήν άτομικισται, έν
  τούτοις τό συνεταιριστικόν
  ίδεώδες εύρεν είς αύτούς την
  καλυτέραν απήχησιν.Καί δέν
  ήτο δυνατόν νά γίνη άλ¬
  λως. Οί Έλληνες αγρόται
  διακρίνονται διά την εύφυ-
  ΐαν καί τό φιλοπρόοδον
  των. Απόδειξις ότι είς την
  Έλλάδα, καί ειδικώς είς την
  θεσσαλίαν, ίδρύθησαν οί
  πρώτοι συνεταιρισμόν καθ*
  όλην σχεδόν την Ευρώπην.
  Απόδειξις άκόμη ή εύκο-
  λία καί ή προθυμία μέ την
  οποίαν ένστερνίζονται κάθε
  νέον θεσμόν, κάθε δεδομέ
  νόν τής έπιστήμης, απόδει¬
  ξις ό ένθουσιασμός μέ τόν
  οποίον ύποδέχονται καί χρη
  σιμοποιοΰν—Ιδίως οί Κρήτες
  γεωργοί—κάθε νέον μηχάνη
  μα, κάθε νέον τρόπον επι·
  στημονικής καλλιεργείας.
  ' Εν τούτοις παρά την πρό¬
  οδον, καί τάς κατακτησεις
  τής συνεταιριστικής ίδέας,
  δέν ειμπορούμεν βεβαία νά
  είπωμεν, ότι δέν άπομένουν
  άκόμη νά γίνουν πολλά,
  ή ότι οί συνεταιρισμοί ηκο¬
  λούθησαν τόν καλύτερον,
  τόν όρθότερον δρόμον καί
  έλαβον την μάλλον συμφέ
  ρουσαν κατεύθυνσιν είς την
  οικονομικήν ζωήν τοΰ τόπου.
  Τ ό πλείστον των γεωργικών
  συνεταιρισμών, είναι πιστωτι
  κοί, προμηθευτικοί, κατανα-
  λωτικοί. Καί τούτο είτε διότι
  οί αγρόται μας δέν έγνώρι-
  οαν άλλας μορφάς συνεται¬
  ρισμόν είτε Ίέτι εί έντε
  ταλμένοι μέ »ΙΤν παρακολού
  δησιν τής ,ν εταιριστιχής
  κινήσεως έί' ΙΠ «ύτήν την
  κ«τεύ6υσιν)τιματε αύτό καί
  εδημιβυργήιΙΚανον(ϊβσοιι πα.
  ρεξηνποεις ·' σας 4ν ή συ-
  ν εταιΡ»οτι« ίοστηρίζο«ε σχόπ η
  ε»δ την Ηυπηρετεΐτί.ν καί
  κοΐ συνεταιρισμοί υπήρξαν
  εύεργετικοί διά τα μελη
  των. Κάθε άλλβ μάλιατα.
  Πιστεύομεν ομως ότι είς μί
  αν χώραν έν πολλοΐς άνορ-
  γάνωτβν καί άνεκμετάλλευ-
  τον γεωργικϋς, όλως είναι
  ή Ελλάς, θά έπρεπε νά κα
  ταβλΐιθή Ιδιαιτέρα ομω; προ¬
  σπαθεία διά την ίδρυσιν κυ·
  Ιρίως παραγωγέων συνεται
  'ρισμών. Διότι οί συνεταιρι
  σμοΐ αύτοί θά έκαλλι^ργοϋ
  'σαν καλυτέρα τ©*1 πνεϋμα
  τής όμαδικής δράσεώς, θά
  άνελάμβανον την εκτέλεσιν
  διαφόρων άποξηραντικών,
  άρδευτικών, άντιπλημμυρι-
  κών έργων καί θά συνέβαλ
  λάν σοβαρώς είς επέκτα¬
  σιν καί βελτίωσιν των καλ-
  λιεργειών καί είς την αύξη¬
  σιν κατά συνέπειαν, τής πα¬
  ραγωγής.
  Άκόμη δέ θά έπρεπε νά
  προπαγανδισθη καί νά ενι¬
  σχυθή ή ίδρυσις ύγειονομι
  κών συνεταιρισμών, πού θά
  προσεφέρον κολοσσιαίαν υ¬
  πηρεσίαν είς τόν άγώνα
  πρός περιορισμόν καί έξάλει
  ψιν τής νοσηρότητος τής
  χώρας. Όπως έπίσης θά έ¬
  πρεπε νά καλλιεργη&ή Π ι
  δέα τής ιδρύσεως συνεταιρι¬
  σμών με σκοπόν την καλλι¬
  έργειαν καί ανάπτυξιν τής
  μελισσοκομίας, τής όρνιθο
  τροφίας, τής κτηνοτροφίας,
  τής σηροτρβφίας, κλάδων
  τής άγροτικής οίκονομίας^έν
  τελώς παρημεμελημένων σή¬
  μερον. Άλλά δι' ολα αύτά
  φροντίζει ήδη ή Κυβέρνησις.
  Καί θά λάβη ασφαλώς Ικα¬
  νοποιητικάς άποφάσεις τό
  συνερχόμενον μετ* ολίγον
  πανελλήνιον γεωργοσυνεται
  ριστικόν συνέδριον. Δι' αύτό
  καί τονίζομεν ότι τό συνέ¬
  δριον αύτό προσλαμβάνει τε¬
  ραστίαν εθνικήν σημασίαν.
  «όν
  νούμεβα
  %
  χτΕΛ,τικοί,
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
  ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΙ
  ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
  Διά την τοξικομανίαν ίδρύθη¬
  σαν είδικαί φυλακαί. Τελευταίως
  μάλιστα εξ-ήρθτ; ή έπιτυχία των
  άπό απόψεως περιορισμοΰ τοθ
  πάθους καί Ιξυψώσεως τού έγώ
  των τοξικομανών. Ιΐαρά τάς δυσχε
  ρείας, αί όποϊαι όμολογοθνται,
  σχετικώς, εσημειώθη ή πρώτη
  νίκη εναντίον τής μάστιγος αυτής.
  Καί ήτο χαΊροςίΌ τοξικομανία ά
  πέβαινεν κοινωνικόν μίασμα. Έκ
  των κάτω μετεδίδετο ευκόλως
  πρός τα άνα>.
  "Αλλοτε συνέβαινε ύγιά ψυχι¬
  κάς καί σωματιχώς ατομα νά έ·
  πανέρχωνται άληθινά έρείπια είς
  τίς πατρίδας των. Ήρχει πρώτη
  τρελλοσυντροφιά διά νά τούς κά
  μη τοξίκεμανεϊς! Ή μετάβασις
  καί ή παραμονή των είς τάς με¬
  γάλας πόλεις άπετέλει δι' αύτούς
  τό πρώτον δήμα πρός τα πάθος
  Ή τοξικομανία ήτο ϊνας έπίλο-
  γος τής έπαφής των πρός τοΰς έ
  ξωτικ&ύς έραματισμοΰς τής ζωής
  —οί δποϊοι 4 κυρίως είνε ζητήμα
  τα μεγάλων'δρόμων. Άπό τού;
  δρόμους αύτούς τό καταγώγιον ά-
  πέχει ολίγα βήματα. Είς την
  ιστορίαν τ&Μγχλήματος έν Ελ¬
  λάδι—θά τό π.στέψετε; — δπάρ
  χούν... φώτεινοί σταθμοί! Γιατί
  ίσκότωσεν άλλοτε τόσους ό Μίχ»ς;
  Γιά τόν έρωτα καί γιά νά γίνη
  τό Μενίδι Ινας επί πλέον δραμα-
  τιχός σταθμός είς τό πέρασμα
  τού έλληνιχοθ άγροτικοΰείδυλλίου.
  Μεταγενεστέρως απεδείχθη 2τι α¬
  κριβώς είς τα χωρία τα έγκ)ημα
  ήτο άπωτέρα έκίήλωσις ένστίκτων
  άπογυμνωθέντων άπό τα ναρκωτι
  κά. Τ&Ο Ιλειπεν κάθε βρασμός
  ψυχιχής ίρμής. Τό έχαρακτήριζεν
  άτιάθεια καί άναλγηαία κιήνους.
  Ό προπαγρινδισμής τής τοξι-
  κεμανίας ένήδρευε κυρίως διά την
  νεοτητα. Δέν ήτο σπάνιον τό φαι
  νόμινον νά τόν συνοδίύη επί τό¬
  που καί ό Ιμπορος. Άπό τό
  σημείον αύτό έδημιουργήθησαν
  οί πρώτοι τοξικομανεΐς οί όποΐοι
  εφθασχν την μάζαν καί άπετέ
  λεσαν απειρίαν... στελεχών διά
  τούς τοξικομανεΐς τής δευτέρα;
  σί:5άς.νΜέ τάς εϊδικάς φυλακάς
  τάς μποίας Γδρυσε τό κράτο; ή
  νέ* γενεά άρχίζει νά άπαλλάσσε
  ται άπό Ινα ετιάλτην. Έκ πα-
  ραλλήλου μέ τα διεθνή μίτρα τα
  όποία συντονίζονται διά τό τό¬
  σον διαδεοομένον λαθρεμπόριον
  των ναρκωτικών υπάρχει ελπίς
  νά κτυπηθή καί ούσιαστικώτερα
  ή τοξικομανία Καί νά αποβή"
  καί έν Ελλάδι—κυρίως έν Ελλα¬
  δι—-ό πολιτισμόν δσχϊτο; πρός
  τού; παραδείσους έκείνους, τούς
  «παραντί άρτιφισιέλ*, τούς ίποί-
  ους τόσον Ι5ικαιολόγησεν ή μετα-Ι
  φιλολογία.
  * *
  *
  Είπαν 5τι ή τοξικομανία είνε
  καί ζήτημα σαλονιοθ. Αυτή είνε
  μία άλλη εντελώς κατεύθυνσις
  είς τόν αγών». Τό ζήτημα είνε
  λεπτότερον. Έννοείται δτι ή λε·
  πτότη; αυτή δέν έμποδίζει—επι
  βάλλει μάλιστα—νά εξετασθή λε
  πτομερέστερα καί αύστηρότερα
  Ή κρατική καί χοινωνική πρό
  νοια μπορεϊ νά π^ κανείς 5τι εί
  νέ σήμερον ωργανωμένη παντοθ
  "Οχι μόνον έκ των κάτω πρός τα
  άνω άλλά καί έκ των άνω πρός
  τα κάτω. Καί είνε βέβαιον δτι
  δέν θά λείψη νά οδηγηθή τα¬
  χέως καί πρός τα εκεί. Ό κίν-
  δυνος δυστυχώς δέν είνε δυνατόν
  νά πχρέλθη Ιξ ολοκλήρου μέ την
  ίδρυσιν μόνον των είδικών φυλα-
  κών.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Γεωργοοικονομικά ζητήαατα
  ΐον Τοΰ κ Ηλ. Ζουλφάκου, γεωπόνου.
  [Τό πρώτον δεκαήμερον τοΰ Αύ
  γούστου θά συγκροτηθί) <ν Ά θήναις Πανελλήνιον συνέδριον μέ οκοπόν την μελέτην των ζητημά- των τής έλαίας κα'ι τής έλαιοκο οίας έν γένει Επί ·τ?ϊ εύκαιρία δημοσιεύομεν έμιΐεριστατωμένην μελέτην τοθ γεωπόνου κ. Ήλία Ζουλφάκου ειδικώς γραφεΐσαν διά την «Άνόρθωσιν» είς την οποίαν έξετάζεται τό ζήτημα τής έλαι· οκομίας—κα'ι ειδικώτερον εν Κρή· τη—άπό πάσης πλευράς τού) Τα προϊόντα τής Ιλαίας διά την Ελλάδα κατέχουσι πρωτεύουσαν θέσιν τόσον ώς πρός τό γεωργικόν είσόδημα δσον καί (ί>ς πρός τόν
  γενικόν εθνικόν μας πλούτον καί
  άποτελοθν εν έκ των κυριωτέρων
  καί σταθ&ρωτέρων προϊόντων τοθ
  έξαγωγικοθ μας έμπορίου. Κατά
  την στατιστικήν τοθ έν Ρωμη Δι-
  εθνοθς Ίνστιτούτου Γεωργίας ή μέ
  ση παγκόσμιος παραγωγή ελαίου
  άνέρχεται είς 832.000 000 χιλιό
  γραμμα, τής Ελλάδος ερχομένης
  τρί'ης είς την διεθνή παραγω¬
  γήν, μετά την Ισπανίαν καί Ι¬
  ταλίαν, μέ μέσην ετησίαν 84.070.
  000 χιλιόγραμμα^ ήτοι τό 1)10
  τής παγκοσμίου παραγωγής.
  Πλήν τοΰ ελαίου έν Ελλάδι
  παράγονται ετησίως περί τα 30.
  000 000 χιλιόγραμμα βριοσίμων
  ελαιών, ών τα μεγαλύτερον ιίρος
  έξάγεται είς τάς Ηνωμένας Πο·
  λιτείας, Ρουμανίαν, Αίγυπτον,
  Βουλγαρίαν καί περί τα 130.000.
  ίΧΚ) έλαιοπυρήνης χάρις είς την
  οποίαν ίχει άναπτυχθή ϊδιος καί
  έκ των σημαντικωτέρων βιομηχα
  νίκων κλάδων τής χώρας μας.
  Τό έξαγόμενον έλαιόλαδόν μας
  είβάγεται κυρίω; δι' άμεσον κα¬
  τανάλωσιν είτε ώς φαγώσιμον εί¬
  τε ώς βιομηχανίαν είς την Άμε
  ρικήν καί Αγγλίαν, πρός βιομη¬
  χανικήν δέ επεξεργασίαν είς Ιτα¬
  λίαν κυρίως χαί Γαλλίαν.
  Ή άχαθάριστος δέ άξία των
  προϊόντων τής έλαίας έν Ελλάδι
  άνέρχεται κατά την στατιστικήν
  τοθ ΰπουργείου Έθνικής Οίκονο-
  μίας είς 2 1)2 δισεχατομμύρια
  δραχμάς, περίπου καί αποτελεί έν
  έκ των κυριωτέρων έθνικών μας
  προϊόντων, πρώτων έρχομένων των
  σιτηρών χλΙ δευτέρων των βιομη
  χανικών καί άρωματικών έν γένει
  φυτών (βάμβαξ, καπνός κ. λ. π.)
  ήτοι υπερτεροθν την αξίαν νϊν
  προϊόντων τής σταφίδος.
  Άναλυτικώτερον ό μέσος δρος
  τής άξίας των έλαιωδών προϊόν¬
  των ετησίως κατά ιήν τελευταίαν
  πενταετίαν 1932—36 έχει ώ Ιξής:
  α') άξία ελαίου δρ. 2.047 041.723
  β') » βρ. ελαιών » 202.934.328
  γ') » έλαιοπυρ. » 150.000.000
  Σύνολον » 2.399.976.051
  Έξ άλλου ή άξία των γεωργι¬
  κών έν γένει προϊόντων μετά τής
  άξίας των έλαιωδων χαθ' δλον τα
  κράτο; καί χατά μέσον βρον διά
  την αυτήν πενταετίαν 1932—3(3
  άνέρχεται είς 16 000.000.000, έξ
  &ύ συνάγεται δτι ή άναλογία των
  έλαιωδών προιόντων επί τής άξίας
  τής δλης γεωργ ικής παραγωγής
  είναι 15 ο)ο.
  'Η μίοη ίτησία παραγωγή ε¬
  λαίου έν Ελλάδι διά την όκταε
  τίαν 1920—27 άνέρχεται είς 78.
  038 500 χιλιόγραμμα, των δέ
  βρωσίμων ελαιών είς 24.202 900
  χιλιόγραμμα,διά δέ την όκταετίαν
  1929-36 είς 100 438 900 χι¬
  λιόγραμμα ελαίου καί 21)>456.4ΟΟ
  χιλιόγραμμα 'βρωσίμων ελαιών.
  Μέση έτησία παραγωγή τής 16ε
  τίας 1920—36 τοθ μέν ελαίου
  είναι 89 238.700 χιλιόγραμμα
  καί των βρωσίμων ελαιών 20.
  859.600.
  Καί άν ή Ελλάς είνε μία έκ
  των τριών πρώτων έλαιοκομικών
  χωρών, ή Κρήτη Ιρχεται είς
  την πρώτην γραμμήν διά την
  Έλλάδα ώς γεωγραφικόν διαμέ-
  ρισμα κατ' αναλογίαν είς παρα
  γωγήν ελαίου Ώς γνωστόν ή Κρή
  τη αποτελεί τό 1)15 τής Έλλά
  δος είς έκτασιν καί πληθυσμόν.
  Καί εύνοουμένη άπό τάς κλΐμα
  «λογικάς της συνθήκας κυρίως
  δμως λόγφ τής φιλοπονίας των
  κατοίκων τ»ς καί τής γεωργικής
  των προόδου, παρουσιάζέι γενι¬
  κώς ύπεροχήν είς γεωργικήν α¬
  πόδοσιν ώς πρός τ' άλλα γεωργι-
  κά διαμερίσματα τής χώρας
  μας, ώστε ή μέση στρεμματική
  της απόδοσις είς άξί·*ν νά είνε
  πρός τίνα τούτων ("Ηπειρον κ.
  &.) τριπλασία, άλλά είς τόν κλά
  δόν τής γεωργίας της είς τάν ο¬
  ποίον παρουσιάζέι έξαιρετίκώς
  δυσανάλογον υπεροχήν παραγω
  γή; είνε ή έλαιοκομία της, δι¬
  ότι πλησιάζει ν' άποδίδη τό 1)3
  τής δλης έλληνικής έλαιοπαρα-
  γωγής.
  Ή μέση ετησία παραγωγή ε¬
  λαίου έν Κρήτη κατά την όκτα
  ετίαν 1920—1927 ανήλθεν είς
  22.586 100 χιλγρμ. καί ελαιών
  φαγητοθ 1 201.000 ήτοι ώς πρός
  τό Ιλαιον άπέδοσεν τα 28. 94 ο)ο
  τής δλης έλληνικής έλαιοπαραγω
  γής. Κατά δέ την όκταετίαν 1929
  —1936 ή μέση έτησία παραγωγή
  ελαίου ήτο 25 740 000 καί βρω
  σίμ'ον ελαιών 1.820 800, ήΐοι τα
  25,(5 ο)ο τή; αυνολικής παραγω
  γής ελαίου έν Ελλάδι. Μέση δέ
  έτησία παραγωγή ελαίου κατά
  την 16ετίαν 1920—1936 είνε
  24 168.800 χ'λγρ. καί έλαιων
  φαγητοΰ 1.510.900 ήτοι ή παρα¬
  γωγή τ'ς Κρήτης άποφέρει τα
  27, 27 ο)ο τής δλης έλληνικής
  παραγωγής. Πρός την παγκόσμιον
  παραγωγήν συγκρινομένη ή ελαια
  παραγωγή τής Κρήτης κατέχει έ-
  ξέχουααν θέσιν άποφέρουσα τό
  1)32 ταύτης, ήτοι 3 ο)ο περί¬
  που.
  "Ολως δμως ιδιαιτέραν σημα¬
  σίαν έχει ή Ιλαιοκομία τής Κρή
  της διά την έν γένει οίχονομίαν
  αυτής, συγκρινομένη καί πρός τό
  σύνολον τοθ γεωργικοθτηςπλούτου.
  Ούτω ή άξία των έλαιοκομι-
  κων προϊόντων τής Κρήτης έ-
  λαίου, έλαιων, έλαιοπυρήνης),
  άντιπροσωπευει τα 40 ο)υ περίπαυ
  καί χατά μέσον δρον τής έτησί-
  άς συνολιχής άξίας τής 8λης γε·
  ωργικής παραγωγής.
  Συγκεκριμένως , κατά τό Ιιος
  1927 χατά τό οποίον ή έλαιοπα-
  Η έθνική εορτή
  τής Γαλλίας.
  Σήμερον, ή Γαλλία έορτά
  ζει την μεγάλην εθνικήν της
  επέτειον. Καί μαζί της έορτά-
  ζουν καί οί Έλληνες κσΐ 8
  λοι οί έλεύθεροι άνθρωποι, δ
  σοι ησθάνθησαν την πνοήν
  τοθ πολιτισμοϋ πού έξεπήγα
  σεν άπό την μεγάλην γαλλι¬
  κήν επανάστασιν. Διότι ή 14η
  Ιουλίου, αποτελεί σταθμόν
  φωτεινόν, οχι μόνον είς την
  Ιστορίαν τοθ εύγενοθς δσον
  καί ήρωϊ<οΰ γαλλικοΰ έ"θνους άλλά είς την Ιστορίαν όλο κλήοου τής ανθρωπότητος. Ή ήμέρα αυτή έθεσε τέρμα είς τόν μεσαιωνικόν βαρβα- ρισμόν καΐ ήνοιξε τόν δρόμον πρός τόν σύγχρονον πολιτι σμόν. Τό πνεϋμα τοθ άνθρωπ σμοϋ, τό όποΐονέκαλλιέργησεν ή άρχαΐα Ελλάς, διαφυλα¬ χθέν είς την καρδίαν καί την σκέψιν τοθ γαλλικοθ λαοθ, έθριάμβευσε την ημέραν αύ την, καΐ υψώθη ώς σύμβολον πρός τό οποίον δέν ήργησε νά στραφή όλόκληρος ή Εύρώπη δλοι ο' προηγμένοι λαοί τοθ κόσμου. Δι' αύτό καί είς την σημερινήν εορτήν των Γάλ λων, συμμετέχουν καΐ οί άλ λοι λαοί καί Ιδιαιτέρως ό έλ ληνικός καί ευχετσι δπως τό γαλλικόν εθνος συνεχΐζει άκ μάϊον πάντοτε τόν δρόμον των μεγάλον καί ώρα(ων πα ραδόσεών τού. 3ρ! 'ρί *Η Διά τόν Κονδυλάκην. Αί προετοιμασίαι των Βίαν ναών διά τό μνημόσυνον τοϋ αειμνήστου «Διαβάτη»,Ί Κον¬ δυλακη καί τ' άποκαλυπτήρια τής προτομής τού, συνεχΐζον- ται μέ ζήλον. Έν τώ μεταξύ, άπό προχθές ευρίσκεται είς την πόλιν μας τό προεδρείον τοθ Συλλόγου «Διαβάτης» κα θώς καί ό αδελφάς τοϋ πα τρός τοΰ χρονογραφήματος κ.Χαράλαμπος Κονουλάκης,έλ θόντες διά νά συνεννοηθοΰν μετά των κ. κ. Νομάρχου καί ραγωγή τής Κρήτης έφθασε περί που τόν μέσον δρον τής τελευταίας Ιδετίας, άνελθοθσα είς 23.382. 300 χιλγρ. ελαίου, 1.558 900 ελαιών καί 40.000 000 έλαιοπυ¬ ρήνης ή άξία των προϊόντων τού των μετά τής τότε τιμής πω λήσεως έν Κρήτη έχει ώς εξής: 1) άξία ελαίου δραχ. 375,680.525 2) » βρ. ελαιών » 12.147.470 3) » έλαιοπυρ. » 32.000.000 Σύνολον » 419.827.995. Έξ άλλου ή άξία τής δλης γε¬ ωργικής παραγωγής κατά τό αύ¬ τό Ιτος καί έν τή όποία περιλαμ· βάνονται ά'παντα τα καλλιεργού- μενά ειδή ήτοι σιτηρά έν γένει, δσπρια, προϊόντα λαχανοκήπων, βιομηχανικά καί άρωματικά φυ τα, γλεΰκος, σταφυλαί, σταφίς, ελαίαι καί έλαιον, ζωοτροφικά προϊόντα έν γένει (σανός, άχυ- ρον, χόρτον κ. λ. π.) ώς καί 3. παντα τα προϊόντα τής δενδρο- κομίας, ήτο ή κάτωθι: 1) Άξία γεωργικών έν γένει προϊόντων μετά τής έλαιοκομίας δραχ. 822.403.137. 2) άξία προ¬ ϊόντων δενδροκομίας δραχ. 03. 987. 179. Σύνολον δραχ. 886. 390 315. Έκ των ανωτέρω συνάγεται δτι ή άξία των προϊόντων τής έ¬ λαίας κατά τό ετος 1927 άντι- προσωπεύει τα 47, 30 ο)ί τής άξίας τής δλης γεωργικής παρα¬ γωγής τής Κρήτης. Άλλά καί κατά τό έτος 1936 κατά τό οποίον ή έλαιοπαραγωγή ήτο έξαιρετικώς μικρά διΑ την Κρήτην, μικροτέρα καί τοϋ ημί¬ σεως τοΰ μέαου δρου τής έτησίας! παραγωγής της, καί πάλιν τα έ-1 λοαοκομικά προϊόντα άντιπροσω-' πεύουν τό 1)3 περίπου τή; συ·; νολιχής άξίας τής γεωργικής της παραγωγή,ς. (συνεχίζεται). Δημάρχου διά τΑ τοθ μνημο- σύνου, καί των έορτών των άττοκαλυπτηρΐων. Έστω κσί άργά λοιπόν ό τόπος μας θ' αποδώση τόν όφειλόμενον φό¬ ρον τιμή"ς είς τό μεγάλον τέ¬ κνον τού, πού απετέλεσε μίαν φωτεινήν φυσιογνωμίαν των γραμμάτων καί τής έλληνικής δημοσιογραφΐας. Μία έκδρομή. Ώραία άπό πάσης απόψεως ή ίδέα τοΰ τμήματος έκδρο- μών καί πεοιηγησεων τής Ε¬ νώσεως, Γυμναστικών Όργα νώσεων νά όργανώσΓ) έκδρο- μήν είς Ήπειρον καΐ Κέρκυ· ραν. 'Η έκδρομή αύιή, έκτός τής ψυχαγωγικής καΐ μορφω- τικής άξίας της εχει καί μί¬ αν άλλην άκόμη σημασίαν. Θά διευκολύνη την γνωριμί- σν των Κρητών μετά των κα¬ τοίκων τής Ηπείρου καί τής Κερκύρας καΐ θά βοηθήση είς την καλλιέργειαν φιλικών αίσθημάτων μεταξύ(των. Δέν αμφιβαλλομεν δέ 8τι θά εί¬ ναι άθρόα ή συμμετοχή συμπο λιτών είς την έκδρομήν αύ την άφοΰ άλλωστε καί τα 'έ- ξοδα θά είναι έλάχιστα σχετι κώς ένώ ή απόλαυσις θά εί¬ ναι μεγάλη. Καί άλλο δεϊγμα. Δι' άναγκαστικοθ νόμου οί μικροί υισθοΐ καθώς καί τα ήμερομΐσθια των ύπαλλήλων καί έργατών άπαλλάσσονται των τελών χσρτοσήμου. 'Έ- τσι καταργεΐτνχι μία φορολο- γ(α πού είχεν επιβληθή είς τό παρελθόν καί έβάραινε τούς πτωχούς μισθωτούς. Α¬ ποτελεί καί τουτο νέον δεϊγ¬ μα τής στοργής τής Κυβερνή¬ σεως πρός τούς πτωχοτέρους καί νέαν απόδειξιν τής έφαρ- μοζομένης φιλολαϊκής πολιτι- κής. Κσί άξΐζει νά σημειωθή καί νά τονισθή ιδιαιτέρως. Τό Σχολείον Σταβιών. 'Εγράψαμεν καΐ άλλοτε δτι τό σχολείον Σταβιών θά πρέπει νά προαχθή είς διτά- ξιον μεταφερομένων καί των μαθητών τοθ Φουρνοφαράγ- κου είς αύτό έκ τής Λούκιας δπου κακώς φοιτοθν σήμερον. Καί άνεφέραμεν 8τι οί κά· τοικοι καί ή Κοινότης προθυ- μοποιοΰνται νά άνεγεΐρουν νέον σχολικόν κτίριον, άνετον, υγιεινόν, σύγχρονον κατάλ¬ ληλον διά την στέγασιν διτα· [(ου σχολειό υ. Πιστεύομεν λοι πόν δτι τό εποπτικόν συμβού λιον τής έκπαιδεύσεως πού συνεδριάζει τάςήμέρας αύτάς, θά εξετάση τό ζήτημα τουτο καί θά εισηγηθή την προαγω- γήν τού σχολείου Στσβιών, πού μαζί μέ τα παιδία τοθ Φουρνοφαράγκου έχει υπέρ ούς εκατόν μαθητάς. *** Εορταί. Ώραία ή Ιδέα τής οργανώ¬ σεως έορτών κατά την μεθαύ¬ ριον ήν άφιξιν των "Αγγλων περιηγητών. Καί άξία ένισχύ- σεως. Καί διότι πρός τούς Άγγλους εχομεν χρέος νά ίκδηλώσωμεν ίδιαίτερα αί- σθήματα φιλοφρονήσεως καί φιλοξενίας καΐ διότι διά την ανάπτυξιν τοθ τουρισμοϋ πρέ¬ πει νά κάμωμεν δ,τι είνε δυνα τόν.Άλλά αί έορταϊ αύται θά έπρεπε νά είχον πσρασκευα- σθή διά νά σημειώσουν από¬ λυτον επιτυχίαν. Πάντως, ά- φοΟ άρχίζει ήδη μία προσπα¬ θεία, άς συνεχισθή. ΑΙ καλαί Ιδέαι δέν πρέπει νά έγκατοκ λεΐπωνται.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ίί.
  ι
  ΘΕΟΜΗΤΗ
  (θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ:-Σήμε
  ρον ώρα ΙΟμ. μ. τό άριστούργημα
  τού κινηματογράφου: «Ό λυτρω-
  τής». Μέ τόν Γκάρρυ Κοθπερ κα!
  την Ζάν Άρθρούρ.
  θερινός «ΑΠΟΛΛΟΝ». —Σήμε¬
  ρον ΐό ίατιωνικό φίλμ: «Μιτσοΰ-
  κο>. Κατάλληλον καϊ δι" άνηλί-
  κους.
  Προϊστάμενος Τυπογραφείου
  Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  'Από τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΙιΤττΊμίΠ
  βασιλισσα =
  *3ον Σύνταγμα Πεζιχοΰ
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  Τό 43 Σύνταγμα Πεζικοϋ
  προκηρύσσει μειοδοτικόν δια¬
  γωνισμόν διά προφορικων
  προσφορών, διά την επί £ν ε·
  τος άνάδειξιν χορηγητοϋ κρέ-
  ατος, διά τάς μονάδας κοί
  καταστήματα
  Ηρακλείου.
  τής Φρουράς
  Ό διαγωνισμός |ένεργηθή-
  σεται την 31 ην λήγοντος μη¬
  νός ημέραν Κυριακήν κοΐ ώ
  ραν 10—12 π. μ. είς τό Κατά
  στημσ τής Στρατιωτικής Λέ-
  σχης Φρουρδς Ηρακλείου ε¬
  νώπιον τριμελοΰς έξ Άξ)κθν
  Έπιτροπής.
  Όροι συμφωνιών εισί κα-
  τστεθειμένοι είς τό Φρουραρ
  χεΐον "Ηρακλείου καΐ είς την
  <αθ' ημάς , Διαχείρισιν, ένθα οί βουλόμενοι δύνανται νά λαμβάνωσι γνώσιν καθ" έκά στην κοΐ κατά μους ώρας. τάς έργασΐ- Τά έ'ξοδα δημοσιεί,σεως καΐ κηρόκεια βαρΰνουσι τόν τελευταίον Μειοδότην. Ηράκλειον τή 12η. "Ιουλίου 1938. Ό Διοικητής τού Συν)τος Διαμαντόποΐίλος ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ό Δήμαρχος Ηρακλείου προκηρύοοει ότι έκτίθεται είς μυστικήν άνευ όρίου δι' έν- οφραγίστων προσφορων μειο¬ δοτικήν δημοπρασίαν ή κατα- οκευή όσφσλτικοθ όδοστρώ· ματος τμήματες τής Λιωφό- ρςυ Μοροζίνη άτιό Πύλης Ίη- σοθ μέχρι Πανανείου Δτμοτι- κοΰ Νοσοκομείου την 8ην Αύ γουστου 1938 ημέραν Δευτέ ραν καί ώραν 11 —12 π. μ. ενώπιον τής Δημαρχιακής 'Ε πιτροπής. Τα σχετικά ευρίσκονται είς τα γραφεΐα τής Τεχνι κης Υπηρεσίας τοΟ Δήμου πρός γνώσιν των ενδιαφερο¬ μένων εργολάβον δι' έργα όδοποιΐας πάσης τάξεως. Έν Ηρακλείω τή 13 Ίου λΐου 1938. Ό Δήμαρχος Ηρακλείου Μηνάς Γεωργιάδης —"Οταν την έρώτησαν άν εΐχε γράψη κανένα ση· μείωμα πρό ολίγων ημερών, άποκρίθηκε ψυχρά πώς δέν εΐχε τίποτε νά γράψη σέ κα νένα. Ό Μισονϊ έπίσης έπα- ράστσινε τόν άθώο κ' έλο- γάριαζεν δτι ή κ. Ρισάρ, ή όποία είχεν ασφαλώς δωρο δοκηθή καΐ αυτή, δέν θά έμι- λοϋσεν. Αυτή δμως, δταν την έπίεσεν ή άνάκρισις, ώμολό- γησε πώς τοΟ εΐχε δώση τό σημείωμα. Καί δτσν ό Μισο- νί επεχείρησε νά την δια¬ ψεύση, έπέμεινε. Τόσο πού αύτάς άναγκάσθηκε νά τό παρουσιάση. Είχεν δμως την έξυπνάδα, μέ καινοΰργιες βελονότρυπες, νά τό καταστή¬ ση άδιάβαστο. Την άλλη μερά, δεΰτερη άνάκρισις. Ή Μαρία—Άντου ανέττα άπόκαμε πιά κ' έ παράτησε κάθε αντίστασιν. Ώμολόγησε πώς εΐχε γνωρΐ οη τόν μυστηριώδη έπισκέ· πτην στόν Κεραμεικό, δτι εΐ¬ χε λάβη άτΐό τόν άνθρωπον αυτόν ενα σημείωμα, κρυμ- μένο μέσα σ' ενα γαρύφαλ- λο, καί δτι τοθ απήντησεν. Άλλά μέ άλύγιστη άφοσί- ωσι έπροστάτευσε . τόν άν- θρωπο πού εΐχε θελήση νά θυσιασθή γιά χάρι της: δέν έπρόφερε ιό δνομα τού Ρου ζίβΐλ, κοί έπροσποιήθηκεν δτι δέν έθυμόταν πώς τόν έλε- γαν ούτον τόν άξιωματικό τής φρουρδς. Μέ γενναιοψυχία έκάλυψε τόν Μισονϊ κι' ετσι τοϋ έ'σω σε τή ζαή. Πρίν περάσουν δμως' ίίκοσιτέσσαρες ώρες, ή Κομμοΰνα καί ή Έπιτροπή Κοινάς Σωτηρίας, ήξεραν κι' δλας τό δνομα τοϋ Ρουζε- βίλ. Έν τούτοις άδικα ή ά- στυνομία . έκυνηγοΐσε μέσα ο' δλο τό Πσρίσι τόν άνθρω πό ποΰ θέλησε νά σώση τή βασίλισσα καί ό ότιοΐος, στήν πραγματικότητα, την έσπρω- ξε πρός τόν θάνατο. Γιατΐ ή συνωμοσΐα έκείνη, έ'τσι άδέξια πού είχεν έζο- φανθή, Ιπετάχυνε τρομακτι- κά τό πεπρωμένον τής Μα- ρίσς-Άντουανέττας. (συνεχίζεται) Ή στήλη τού ώραιόκοσμου. Μερικές συμβουλές χρήσιμες διά τό νοικοκυριό σας. Πρόκειται σέ λίγο νά ταξιδεύ- σετε. Σέ τί κατάστασι εύρισκον· ή βλί Έξά Ό έρως εις τΐ]ν χώραν7 των χροσανθέμων. ΚΟΙΠΩίΊΙΚ^Ι Η ΜΑΧΗ Υπό Κλώντ Φαρέρ. Ιέον ΓΑΜΟΙ.— Μιχ. Παναγιωτάκης, Καλλιόπη Ν. Καλεμικιάρη ετέ¬ λεσαν τούς γάμους των. Παρά- νυμφος παρέστη ή κ. Τιτίκα Πι· νακουλάκη. θερμάς ευχάς. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ. - Καθήκον μας θεωρούμεν δπως καϊ δημο· σία ευχαριστήσωμεν τΐάντας τούς ται ή βαλίτσες ΐ εά ρ Έξετάσετέ ή βς ; ξ της καΐ εάν καμμιά έ*χει κηλίδες άπό την όγρασία, χύσετε έπ' αυ¬ τής μία η~ δύο σταγόνες λάδι καί τρίψετέ την δυνατά μέ μία φα νέλλα. Γιά νά αφαιρέσετε κηλίδες άπό φροθτα—τόσο συνήθεις τό καλο καΐρι —σάς συνιστώ ε'να Οπέρο- χο μέσο. θά βρέξετε την κηλίδα, ίπειτα θά την τρίψετε, μέ βόρα- κα ϊίως δτου σχηματισθή έπ' αύ τής ενα στρώμας ζύμης. θά την άφήσετε ετσι επί πέντε λεπτά, ϊ- πειτα θά πλύνετε τό μέρος αύ τό και ή κηλίδα θά έχη' . έξα- φανισθή. Γιά νά καθαρίσετε λευκά γάν· τια μπορήτε νά χρησιμοποιή- σετε είτε ε'να θερμό μΐγμα άπό λεπτό πίτουρο καΐ κιμωλία κα· λά κοπανισμένη, είτε μαγνησία. Τό επάνω μέρος των μεταξω- των καλτσών σας είνε συχνά ά¬ πό κλωστή. Όταν οί κάλτσες σας καταστραφοθν κόψετε αύ τό τό μέρος και φυλάξετέ το διά νά τρίβετε τα χάλκινα άν- τικείμενα τής κουζίνας σας. Μία βούρτσα των δοντιών σάς είνε πολύ χρήσιμη διά νά καθα ρίζετε τίς βρύσες τοϋ λαβομάνου σας. Μή ρίπτετε λοιπόν τίς έ- Άριθμός 12504. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Άναδληθέντος πλειστηριασμοϋ Ό Συμβολοαογράφος Ήρακλεί ου Εύστράτιος θεοδώρου Γαρεφα λάκης έ"ν Ηρακλείω έδρεύων καί κατοιχών δηλοποιώ δτι: Ό διά τοθ ύπ' αριθμόν 7199 τής 23 Νοεμβριού 1932 προ γράμματ,ός μου πλειστηριασμοθ πε ρίληψις τ&Ο έποίου εδημοσιεύθη είς τα 6π' αριθμόν 3331 τής 26 Νοεμβριού ίί ίου Ιτ&υς φύλλον τής ένταθθα εκδιδομένης εφημερίδος «Άνόρθωσις» προκηρυχθείς δημό σιος άναγκαστικάς πλειστηριασμός τή Ιπισπεύσει τής έν Αθήναις Έθνικής Κτηματικής Τραπέζης φθαρμένες βούρτσες των δοντιών. Ηδρα έπίσης καί ε'να άλλο τρό-1 χά()ετα στήν πό χρήσεως μιδς _έφθαρμένης ^ ^νάμεσχ Ή κατεστραμμένη σκάλα, γε όπώσδήποτε συμμερισθέντας τοθ μάτη βρυα, εσκαρφαλωνε σχεδον βούρτσας δοντιών. Την χρησιμο- ποιώ διά νά καθαρίζω τα χτέ- νια μου. Βρέχω την βούρτσα σέ μία καλή σουπανάδα κα'ι την περνώ επάνω είς τό χτένι. Τό χτένι καθαρΐζει πολύ γρήγορα χωρίς νά καταστρέφεται άπό μία παρατεταμένη έπαφή μέ τό ζε· στό νερό. πλάγια τοΰ λό σέ δυό γιαπωνέζ: κους τοίχουί, διακοπτομένους, έδώ καΐ έκεί, άπό σπιτάκια ξύλ: να, κατασκότεινα καΐ σιωπηλά. ή κοιμισμένη συνοεκία, μέ κηπάκια της καί τίς λ Καί τα ρημ η ης σιωπηλές καλύβες της, εμοιαζε Αί βαρυπενθοΰσαι οικογένειαι" Γουναλάκη, Μιχελιδάκη, Μαρ κατάτη. Ι*Ν ί|* ίΝ Γύρω στήν πόλι. Ή ϋφεσις τοΰ καύσωνος την ενα πακέττο _ _ .....ι ματόσημα κολλημένα δλα μαζύ άπό την ύγρασία ή όποιαδήποτε άλλη άφορμή, άφήσετε |πάνω είς τό πακέττο ε'να ζεστό οίδε- οο έπ' ολίγα λεπτά καί θά ξε· κολλήσουν χωρίς νά πάθουν καμ¬ μιά βλάβη. "Οταν θέλετε νά ζεστάνετε την σούπα σας, τοποθετήσετε ε'¬ να πιάτο άνεστραμμένο είς τό βάθος τής κασαρόλας, διά νά εΤσθε βεβαία δτι ή σούπα σας δέν θά καί). Καρφώσετε τίς καρφίτσες σας επάνω είς 'ένα σαποΰνι τουαλέτ- τας τό οποίον θά διατηρήτε πάν- τοτε μέσα είς τό μπουάτ των έργοχείρων. Κατ' αύτό τόν τρόπο οί καρφίτσες σας δέν θά σκου· ριάσουν ποτέ. Ντιστεγκέ Βασίλειον τής Ελλάδος ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ΓΕΡ.ΡΓΙΚΟΝ ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Ό Διευθυντής τής Γεωργι- κής Σχολής Μεσσαράς Κρή της φέρει είς γνώσιν των εν¬ διαφερομένων ότι κατά τό νέ¬ ον Σχολικόν έτος 1938—1939 θά εισαχθώσιν 25 νέοι μάθη ταΐ είς την Σχολήν έχοντες γραμματικά προσόντα τούλα χιστον άποφοιτηρίου Έξατα- ξίου ΔημοτικοΟ Σχολείου. Αίτήσεις γίνονται δεκταί μέ¬ χρι ιέλους Αύγούστου άνα- - .τ,,·,,* ■ , - , ■ ·,. · γράφοι,σαι τό δνομα καί την της Ελλάδος^κατα τοθ όφειλετου ( άκριβή διεύθυνσιν τού αί- Περικλέους Άντωνίου Βαλιάδο έμπόρου κατοίκου Ήρακλείο αιιυίΐτ;Λ&4 ΛΛΛΐιυβς ΐτις, &μ^«ιΐΛ^β , -τ-----^ ----- ---------, * "ι» μέ προφυλαχάς τής άπεράντου .^λΟγοιΤ"^^" ^ °' μ£τεω* ■.....■■-"—" —"■ · ----------■'■—■ — ' ■ κα1 χθές καί σκοτεινοθ κοιμητηρίου, τοθ ίκοίοΜ οί άναρίθμητοι τάφοι χατεβαίνουν, σέ πυκνούς στοίχους, άπό δλες τίς όλόγυρα κορυφές καί περικυκλώνουν καί πιέζουν καί πολιορκοθν την πόλι, την λι γώτερο άπέραντη, των ζωντανών. Ό Ζάν—Φρανσου* Φέλτζ, στήν ή τική... —Έννοεΐται δτι όττήρχον πά- κορυφή λίσθηκε. Είχεν τής σκάλας, προσανχτο ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ό Δήμαρχος Ηρακλείου Διακηρύττει δτι Έπαναλαμβάνεται ή πλειό· δοτική δημοπρασία διά την έ νοικίασιν τοθ Δημοτικοϋ φό- ρου επί των έν τώ Δήμφ πά ραγομένων άμπελουργικών προϊόντων τού έτους 1938— 39 ήτοι σταφίδος σουλτανί, ταχτά καΐ λιάτικης καί σταφυ λών έν γένει (έπιτραπεζίων καί πρός οίνοποίησιν) συμφώ¬ νως πρός τό άρθρον 318 τοΰ Κώδικος τής Δημοτικής Νομο- θεσίας. Ή δημοπρασία θά διεξαχθή είς τό Δημοτικόν *Κατάστημα ενώπιον τής Δημαρχιακής "Επι τροπής κατά την προσεχήΠα ρασκευήν 15ην τρέχοντος μη¬ νός καΐ ώραν 11 —12 π. μ. Οί σχετικοΐ δροι ενοικιάσε¬ ως ευρίσκονται είς την Οικο¬ νομικήν Υπηρεσίαν τού Δήμου Ινθα δύνανται οί βουλόμενοι νά λάβωσι γνώσιν. Έν Ηρακλείω τή 13 Ιουλί¬ ου 1938- ό Δήμαρχος Ηρακλείου Μηνάς Γεωργιάδης Ό όδβντίατρβς Έμμ. Ι. Αλεξάκης έναντι Αγ, Τίτου Έκπαιδευθείς είς Παρισί¬ ους άναλαμβάνει οιανδήποτε θεραπείαν νοσημάτων τοθ στόμοτος (οθλίτιδος, κακοσμί άς) συμφώνως μέ την τελευ¬ ταίαν εξέλιξιν τής έπιστήμης. Έπίσης δδοντοστοιχίας καί κορώνες έκ διαφόρων μετάλ λων—κορώνες έκ «ορσελά- νης. Έπαναφορά τελείως ά- νί&ίυνος των στρ«βλο«υ£ν ό· δάντων είς την κανονικήν αθ· τ*ν θέσιν. Τηλέφωνον 6—91. Ένβικιάζβνται δύο δωμάτια με· Ι τα κουζίνας ήλεκτροφώτιστα καΐ ■ μέ δλα τα χρειώδη. Πληροφο' ρίθίΐ Ζβπάντι. ΠΟΥΑΑΚΑΚΚ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑ "Ενας κινηματογραφι- κός Κολοσσός τοΰ μέγα· λου οχηνοθέτου Σεσιλ Ντέ Μίλ: Σ Μιά πελωρία έρωτική ίατορία γεμάτη ήρωϊ σμό καί αύτοθυσία. Μιά μεγάλη περιπέτεια γεμάτη δράσι καί σκη νές ποϋ πρβκαλοΰν τόν θαυμασμόν. Ένας τιτάνειος ά- θλος τής κινηματο- γραφικής τέχνης. Μέ τόν ΓΚΑΡΡΥ ΚΟΥΠΕΡ καΐ την ΖΑΝ ΑΡΘΟΥΡ Έχτός προγράμματος η -ΕΒΙΛΗ (έκ τοΰ φυ. σικοΰ). Σημερον Πρεμιέρα ά τέλειαι δέν Ισχύουν. των έν τφ ε'ιρημένψ προγράμ ματι περιγραφομένων άκινήτ<))ν άναβληθείς ένεκεν νομίμων λόγω γενησεται συμφώνως πρός ΐ&ύ δρους τοθ' είρημέγου ι προγράμμ-χ τος κατά των 1) Ιωάννου Α. Βα λιάδου, 2) Ελένης Α. Βαλίάδου κατοίκων ΆλεξανδρεΕας(Μουσε£ου 9), 3) Κωνσταντίνου Α. Βαλιάδου Άρχιμανδρίτου Όρθοδόξου Έλ- ληνικής Έκκλησίας κατοίκου Αω ζάννης, 4) Άντωνίου Ν. Βαλιά δου καί 5) Μαρίας Ν. Βαλιάδου κατοίκων Αθηνών (Ίεροσολύμων 28) πάντων ώς κληρονόμον τοθ αποβιώσαντος άρχικοθ όφειλέτου Περικλέους Βαλιάδου των τριών πρώτων ώς^άδελφών καί των δύο τελευταίαι ώς άνεψιών, κατόπιν τής δπ" αριθμόν 329 ένεστώτος Ιτους αποφάσεως τοΰ κ. Ηροέδρου των ενταύθα Πρωτοδικών, την 21 Αύγούστου ένεστώτος ετους ή μέραν Κυριακήν καί ώραν 10— 12 π. μ. ενώπιον έμοθ ή τοθ νο- μίμου άναπληρωτοθ μου καί έν τώ ένταθθ» καί παρά την οδόν «Χάνδακος» ίδιοκτήτφ Συμβολαι- γραφείψ μου, Ινθα καλοΰνται οί βουλόμενοι νά πλειοδοτήσωσιν. Ε¬ γένετο έν Ηρακλείω Κρήτης σή¬ μερον την δωδεκάτην τοθ μηνός Ιουλίου τοϋ χιλιοστοΰ ένεαχοσι οστοθ τριακοστοΰ όγδόου (1938) έ'τους ημέραν Τρίτην καί έν τω ένταθθα καΐ παρά την οδόν «Χάν δακος» ίδιοκτήτω Συμβολαιογρα- φείφ μου δι' ή'ν είσπρακτέα τέλη καί δικαιώματα δραχμαί εκατόν πέντε καί υπεγράφη παρ' έμοθ. Ό Συμβολαιογράφος (Τ. Σ.) Ε. ©. Γαρεφαλάκης Άκρφές αντίγραφον. Έν Ήρακλείφ αυθημερόν. Ό Συμβολαιογράφος Ηρακλείου Ε. ®. Γαρεφαλάκης τοϋντος. Δέον δέ ούται νά συνοδεύ¬ ωνται. 1) Υπό τοΰ άπολυτηρίου τού έξαταξίου Δημοτικοϋ Σχο λείου. 2) Υπό πιστοποιητικΌΰ έγ- γραφής είς τό μητρώον τής Κοινότητος έξ ο5 νά έμφαίνε ται δτι ή ήλικία τοΰ αίτοθντος κατά την 15 Σεπτεμβρίου εί¬ ναι μεγαλυτέρα των 12 έτών καί μικροτέρα των 16. 3) Πιστοποιητικόν Προέδρου τής Κοινότητος δτι ό αίτών τυγχάνει τέκνον Γεωργοΰ. Διά περισσοτέρας πληροφο- φίας οί βουλόμενοι δέον νά άπευθύνωνται είς την Γεωργι- κήν Σχολήν Μεσσαράς καθ* ε¬ κάστην. Ό Διευθυντής τής Σχολής Γ. Κάβουρας είς την άρχή τής σκαλας: κανέ νας άμαξιτός δρόμος δέν πηγαι νει στήν Ντιού Ντζέν Ντζί. Καί τώρα, μόνος μπροστά στά μονο πάτια τοθ βουνοθ, έδίσταζε γιά τόν σωστά δρόμο. —ΤρΕα φανάρια, — έψιθύρισε, — τρία μώβ φανάρια, στήν πόρ τα ενός χαμηλοθ σπιτιοΰ .. Τίποτε τέτοιο δέν φαινότανε. Υπήρχεν δμως, πρός την προέ· κτασι τής ι σκάλας, Ινα πολύ άνη φορικό μονοπάτί, πού ώδηγοθσε πρός Ινα είδος εξώστου, άπό δπου τό μάτι θά μποροθσε νά βυ θισθή οέ δλες τίς στενωπούς. Ό Φέλτζ απεφάσισε νά άνεβή τόν άνηφορικό δρομάκο. Ή νύχτα ήταν καθαρή άλλά σκοτεινή. "Ενα κοκκινωπά μισο φέγγαρο έξαφανιζόταν πίσω άπό τα βουνά τής δύσεως. Μακρυά, τό γκόγκ (σήμαντρον) ενός ναοθ άντηχοΰσε άσθενώς. —Τρία μώβ φανάρια, έπανέλα βεν ό Ζάν—Φρανσουά Φέλτζ. Έσταμάτησε γιά νά βάλη τό ρολόγι τού νά κτυπήαη. Τό δεί πνο δέν βάσταξε πολλήν ώρα, στήν «τσάγια» τής όδοθ Μαντζά'ι μαχί. Άλλ' ό Φέλτζ δέν μπόρεσε νά αντισταθή κατόπιν στόν πειρα σμό μιας μακράς περιπλανήσεως στήν κατάφωτη Ναγκασάκη πού άστραποβολοΰαε, Ιδούϊζε, ϊγλεν τοΰσε, άνάμεσα στδ φλυαροΰν πλήθος των πεζών καΐ των πολυ λόγων μουσμέ, άνάμεσα στά κου ρ^μά. πού έτρόχαζαν τό ενα πί σω άπό τό άλλο. Καΐ τώρα ήταν άργά: τό ρολόγι έκτύπησε δέκα. -Διάβιλε! έψιθύρισε ό Φέλτζ. Είνε περασμένη ή ώρα γιά μιά έπίσημη σκέψι... Έκύτταζε τα προάστειο πού λιν οί άντιρρησίαι τοθ καφενεί- ου, οί όποϊοι δέν συνεφώνουν μέ τούς μετεωρολόγους δσον άφορα τό έγγύς μέλλον. —ΟΊ πλανόδιοι πωληταί φρού- των αύξάνονται καΐ πληθύνον· ται. —Είς τα ριαλαλούμενα φροΰτα των τΐροσετέθησαν άπό προχθές τα βερύκκοκα. τα κουρουμά τού -Πωλούμενα πρός δρ. 12 ?νανπ η της άστρονομικης άκόμη τιμής των είς την αγοράν. —Ή άκτή τό τελευταίον διήμβ- ρον εσημείωσε πάλιν άρκετήν κίνησιν. —Τακτικοί φίλοι τής θαλάσ σης εσημειώθησαν έκεϊ άλλά καί.. ϊκτακτοι. — Τό άτιόγευμα έπίσης παρου¬ σιάσθη ή συνήθης κίνησις μα- μάδων καί παιδιών. — Διά των ληφθέντων τελευταί¬ ως άστυνομικών μέτρων διά την τροχαίαν κίνησιν. —Ή πόλις άπέκτησεν αίσθη- την τάξιν άπό κυκλοφοριακής α¬ πόψεως. —Ιδίως όσον άφορα τάς κεν¬ τρικάς όδούς ή τάξις αυτή εί¬ νε πλέον ή άντιληπτή. —Πιέννες εσημείωσαν αύτές τίς ήμέρες οί παρά τό Μπεντε- νάκι καραγκιόζηδες. — Συνέρρευσαν έκεΐ αί γύρω¬ θεν συνοικίαι. — Δέν 2λειψαν δμως καί πολ- λοί κοσμικοί συμπολίται μετα- ξϋ των οποίων τό θέαμα αύτό δέν παύει νά είνε ενδιαφέρον. —Τα δρόμηλα άποτελοΰν τό μόνον εξαγωγικόν προϊόν της έποχής. —"Αν κρίνωμεν άπό ωρισμέ¬ να φορτία τα όποΐα απεστάλη¬ σαν προχθές είς Αίγυπτον. —Έν τω μεταξϋ ή προσεχής γενικωτέρα έξαγωγική κίνησις συγκεντρώνει τάς προβλέψεις καί τάς φροντίδας. —Ή "Ενωσις Γυμναστικών Όρ γανώσεων Ηρακλείου όργανώνει καθ" ά πληροφορούμεθα, μ*γά λην ψυχαγωγικήν έκδρομήν £Ϊς "Ηπειρον καί Κέρκυραν. —Ή ^ έκδρομή . αυτή θά γίνη, άπό 24 Ιουλίου Μως 4 Αύγού στου έ. Μ. διά των άτμ. «'Ανδρος» «Χίος» καί «Ίθάκη». —Περιλαμβάνει δέ τάς πόλεις Πειραια — Πάτρας—Σάμην—Λευ- κάδα—Πρέβεζαν — Ίωάννινα—Ή· γουμενίτσαν—Κέρκυραν— Πάτρας Πειραια. — Είς τοΰ Πουλακάκη προβάλ- λεται άπόψε ίνα πάλιν άριστούρ ΚΙΜΟΝ Α. ΕΥΤΕΝΗΣ ΕιδικευθεΙς επί έπτκβτί- αν εί; τα παθολογικά νο- σήματα έν Παρισίοις καΐ Λυώνι. Δέχεται τούς πάσχοντας είς το Ιατρείον τού όδός "Λμαλθείας ^πάροδος όδοθ Κατεχάκη, πρώην Πλατύ σοκκάκι) ώραν 9—12 *. μ και 3—6 μ. μ. Τάς Κυριακάς δωρεάν 10-12 β. μ. Τηλέφωνον 6- 63 άπλωνόταν κάτω άπό τα πόδια τού καί πιό κάτω άπό τό προάστειο, την πόλι, την στοιβαγμένη στήν άκρη τοΰ κόλπου Ξαφνικά ξεφώ νισε: τα τρία μώβ φανάρια ήσαν έκεί πολύ κοντά, ακριβώς στήν άρχή αύτοΰ τοΰ άνηφορικοθ δρο μάχου, στόν οποίον είχε σκαρφα λώση πρό όλίγου, όχι χωρίς κό πό. Έπρόβαλλαν έκείνη ακριβώς τή στιγμή άπό μιά τούφα δέν δρων, πού τα Ικρυβε στήν άρχή. (συνεχίζεται) γημα ό «Λυτρωτής». Γ" ΝΕΑΙ ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ. - Άνε- <ώρησε είς Αθήνας πρός παρα¬ κολούθησιν των νεωτέρων κομμώ- σεων ό κ. Μιχαήλ Ζαχαριάδης. ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■εί ■■■■■■■■■■■■ ■«■■■■ Έκτός Τράστ ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬ ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σϋοον ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον, ' Πρακτορειον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ Τηλίφ. $-41 ■··■■■■■■««■·■·■■■■■■««·■■■■■■■■ Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΟΠΤΙΚΗΣ Μ αι β Κβΐΐβη ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΜΑΣ Ώς πληροφορούμεθα παρά γνω- στών Κυρίων καί Δεσποινίδιον τής πόλεώς μας, χήν πόλιν μας πρόκειται νά επισκεφθή ή γνω· στή Διευθύντρια τής έν Αθήναις Σχολής Κοπτικής ΚΕΙ,Ι«ΊΪΝ (Πλατεΐα Αγ. Είρήνης 4). Δεδομένου δτι ή τέχνη τής Κο· πτικής άντικατέστησε κατά πολύ προηγούμενα βιοτεχνικά έπαγγέλ- ματα, ή έπικειμένη επίσκεψις τής Μηΐβ ΚβΠβη θά επιφέρη μεγί στην ωφέλειαν είς τόν τόπον μας. Έπιδοκιμάζοντες απολύτως τόν σκοπόν μιας τοιαύτης επισκέψεως τής Μιηβ ΚβΠβη ή όπο[α Ηα μεταδώση τα φώς τ^ς Κοπτικής Τέχνης Γυναικείων Φορεμάτων είς την πόλιν μας 2πώς καΐ είς δλην την λοιπήν Έλλάδα συνι¬ στώμεν είς τάς Κυρίας καΐ Δε- σποινίδας τής πόλεώς μας, 2πως είς την παρουσιαζομένην ευκαιρί¬ αν δοθ-ζ ή δέουσα προσοχή, καί κατά την ολιγοήμερον ενταύθα παραμονήν της την επισκεφθούν καί τής ζητήσουν πληροφορίας σχετικάς μέ την γυναικείαν άμφί ισιν ώς έπίσης καΐ περί τοθ συ- στήματος Κοπτικής χ4 Οποίον δΐ- δάσκει. Άς ελπίσωμεν 8χι θά πραγμα τοποιηθή ή επίσκεψις χή; Μιηβ ΚΙΙ 1—2 — Πρόκειται νοϋ άθλου τής .....,------(Γ._Τ._, μέ πρωταγωνιστάς τούς ασσους τής όθόνης Γκάρυ Κοΰπερ καί την περί ενός άληθι· κινηματογραφίας Ζάν Άρθούρ. έ Ρέπορτερ .Κ|ΝΗΣ·Σ.-Άφίχθη χθές έξΆθη νων ή δνις Ίωάννα Παπαδάκη μο- δίστα διπλωυατοΰχος κοπτικής καί φαπτικής τοΰ οίκου Ο Κ Ε κο· μίσασα πλουσίαν συλλογήν πα· τρόν, ίκανοποιοΰσαν δλα τα γοϋ στα. Μία επίσκεψις σας είς τό έογαστήριόν της (παρά την Βί- γλαν) είναι άρκετή νά σας πείση και νά σάς ίκανοποιήση- ΕΙΔΙΚΕΥΘΕ1ΣΑ επί εξάμηνον είς τους υεγάλους οίκους Κοπτι¬ κής και Ραπτικής Σινάνη καί Κα- ζάκου: ή κ. Εύαγ. Ι. Κ«μ«ράτβυ επανήλθεν έξ Αθηνών μέ νέα σχεδια κροκί, καί άναλαμβάνει την ραφήν γυναικείων φορεμάτων μέ εργασίαν ήγγυημένην είς τιμάς ασυναγωνίστους. Έπίσης άναλαμ· βάνει και προμήθειαν κροκί διά μοδίστας. Επισκεφθήτε μας όδός Γιαννίκού. ; Μανώλης Γ. Κωνιός - Νευρολόγος-ψυχίβίτρος Γ Τμηματκρχης '|ατρ^{ ; Δημβο. Ψυχι«τρ«ίο« Άβηνβν ■ ■ ; Δίχΐται έν τφ ?ατρ«£φ τού , βδός ΙΙειραιβς Πδ' ΑΒΗΝΑΙ. : Τηλίφ. 52.379. Τ. Παπαδοπουλος Σωκράτους 22 ΑΘΗΝΑΙ Αριθ. . 52-362 ι χαθ' εκάστην. βπολύτως ',άκριβεΓς. είς τοΟ €'ΛΙ άκρ» ό * έξ Ι άδε>
  τό ι
  θριά
  Ό
  ίύτύ
  Πομ|
  νά σ
  ας.^
  ριος.
  Είσθ
  σάς
  ΕΟ(»
  Κ
  νείοι
  Χ
  δύο
  μου
  κατει
  ριζητ
  ίγώ
  Ε
  τος.
  καί ύ
  άτιοτ
  κώβο
  Κ
  τέλιχ
  κείνο
  ράκοι
  Έ
  λος ι
  ών.
  ττνεεν
  φειραι
  Μάρ»
  Είς τ
  ή
  ΜΙ
  ■ΐησε,
  Άληθ
  ΑύΤ
  Π
  εΡοτψ
  ζημι
  δια
  τ«Η
  Χά
  αν
  κα
  σα
  ΑΝ0ΡΘΏΣ1Σ
  ι ■ ■ ■♦
  Τό μεν«λο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  ' Ε γκυκλοπα ιδ ε ία
  Οί "Αθλιοι.
  νά
  ΑΓ έκείνους ποϋ θέλουν
  πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  3δ1ον
  Άμέσως ό μυσαρός ό Ξανθίδης πηδά άπό τό Π·
  είς τό Α. τοθ καταλόγου, είς τό άρχικόν δηλαδή
  τοθ όνόματός μου. καί άνακράζει τό δνομά μου.
  «Άετός!»—«Παρών!» πάλιν έγώ άποκρίνομσι.—Πώς!
  γυρίζει καί μσθ λέγει μέ μίαν ήπιότητα τίγρεως ό
  Ξανθίδης, άφοθ εΐσαι Πομμερσύ, δέν εΤσαι βεβαία
  Άετός. (Μέ συγχωρεΐτε διά την σύμπτωσιν των
  δύο τούτων λέξεων είς την φράσιν...) Καί πιάνει
  άμέσως καί μέ σβύνει ό αλιτήριος.
  —Πολύ τουτο μέ λυπεΐ, κύριε...
  —Νά πάγπ νά μου χαθή! ό φαρμακομύτης! ό
  άπεχθέστατος! Καθώς δμως Ι αύτάς έσβυσεν εμέ,
  ούτω καί ό Θεός θά τόν σβύση άπό τό βιβλίον
  των ζώντων. Ύποθέσατέ τον καί ώς νεκρόν.
  —Μοϋ κακοφαίνεται, είπεν ό Μάριος.
  — Ήθέλησα νά οδς πώ νά λάβετε λοιπόν τα
  μέτρα σας κύριέ μου ώστε νά είσθε τοθ λοιποθ
  άκρ.βής διά νά μή σβυσθή άλλοτε Ενεκεν υμών
  ό πλησίον.
  —Τή άληθεία, ούτό τό πράγμα μέ κατα-
  θλΐβει.
  Ό Άετός έ'βαλε τότε μέγαν γέλωτα.—"Εμέ δ'.
  έξ εναντίας πληροΐ χαράς. Ήμουν είς την άκμήν,
  άδελφέ, νά γΐνω δικηγόρος, καί τώρα μέ τοθτο
  τό περιστατικόν σώζομσι. Σας χαρΐζω δλους τούς'
  θριάμβους τοθ βήματος. Ουδέ την χήραν νά ύπερα
  οπίσω, ουδέ τό όρφανόν νά κατηγορήσω. Μέγα
  εύτύχημα τό οποίον θά χρεωστώ είς σας, κύριε
  Πομμερσύ. Μή σάς μέλλη τίποτε. 'Εννοώ μάλιστα
  νά σδς κάμω μίαν πάνδημον επίσκεψιν ευχαριστί¬
  ας. Ποϋ διαμένετε;
  —Είς τό άμάξι, καθώς μέ βλέπετε, είπεν ό Μά¬
  ριος.
  — Σημείον δλβου πολλοϋ, ύπέλοβεν ό Άετός.
  ΕΤσθε εύτυχής, κύριέ μου. Έκεϊ μέσα πρέπει νά
  σάς χρειάζωνται £ως έννέα χιλιάδες φράγκον δι"
  ενοίκιον.
  Κατ' εκείνην την στιγμήν εξήρχετο έκ τοθ καφε-
  νεΐου ό Κουρφειράκος.
  •Ο Μάριος έμειδίασε περιλύτΐως.—Είνε τώρα
  δύο ώραι ποΰ εύρΐσκομαι έντός τοΰ θησαυροθ
  μου τούτου, καί έπιθυμώ νά έξέλθω, καί ποθ νά
  κατευθυνθώ άφοθ έξέλθω, άπορώ. Καταφύγιον πε-
  ριζητώ.
  —Κύριε, είπεν ό Κουρφειράκος, έ'λθετε δπου κ'
  έγώ κατοικώ, άν θέλετε.
  Έγώ θά σάς προσεκάλουν πρώτος, είπεν ό Άε
  τος, άλλά καλιάν έγώ δέν Ιχω.
  — Βουβάσου, Άετέ! επέφερεν ό Κουρφειράκος
  καί άναβάς είς τό δΐτροχον άμάξιον, προσέθεσεν
  άποταθεΐς πρός τόν άμαξηλάτην.
  —Είς τό ξενοδοχείον τής Θύρας τοϋ Άγίου Ία
  κώβου.
  Κατ' εκείνην λοιπόν την εσπέραν, 'ό Μάριος κα
  τέλυσεν ίίς £ν των δωματίων τοϋ ξενοδοχείου έ
  κεί,νου, σύν,εγγυς . τοθ δωματίου τοθ Κουρφει-
  ράκου.
  Γ'.
  Ό όπισθόδομος τοΰ χαφενείου Μουσαίου.
  'Εντός ολίγων ημερών, ό Μάριος κατέστη
  λος τοθ Κουρψειράκου. Ή νεότης είνε έποχή των
  άμέσων συσχετισμών καί των τοχειών συνουλώσε
  ών. Ό Μάριος, πλησίον τού Κουρφειράκου, άνέ
  πνεεν έλευθερως πρδγμα νέον είς αυτόν. Ό Κουρ¬
  φειράκος δέν ηθέλησε νά εξετάση, τα κατά τόν
  Μάριον, καί ουτε τοθ ήλθε τουτο είς τόν νοθν.
  Είς ταύτην την ηλικίαν, οί μορφσί άμέσως έκ
  φράζουν τα πάντα, ώστε ό λόγος άποβαίνει άνω
  φελής.
  Μίαν μόνον πρωΐαν ό Κουρφειράκος τόν ηρώ¬
  τησε, χωρίς τινος προηγουμένης περιφράσεως.—
  Άληθινά εχεις πολιτικόν τι ίδιον φρόνημα;
  (συνεχίζεται)
  Άπό όλα δι* όλους
  ΚΑΪ ΠΑΛΙΝ ΤΑ ΕΝΤΟΜΑ
  αί
  Β.'
  Τί είνε οί μΰς μας,
  σεις μας, ή δύναμις των νεύρων
  μας, αί βιολογικαί γνώσεις μας,
  ή ζωτικότης μας έν συγκρίσει
  μέ την ιδικήν των; "Οταν γίννη
  θώμεν, ερχόμενοι είς αυτόν τάν |
  κόσμον -γυμνοΐ καί άνίσχυροί, άν-'
  τί νά έπωφελούμεθα τής πείρας'·
  των γονέων μας, έχομεν ξεχάση
  τό παν, καί πρέπει νά αρχίσω¬
  μεν νά τα μαθαίνωμεν δλα άπό
  την αρχήν. Ή συντρίπτική ^τκρο
  χή τοΰ έντόμου είνε 8τι «ξέρει»
  καί έρχεται είς την ζωήν έφωδια
  σμένον μέ την προγονικήν μνή
  μην». Μπορεΐτε νά φαντασθήτε
  την δύναμιν μιάς φυλής πού τα
  παιδία της θά ηύχοντο είς τάν κό
  σμόν μέ όλην την επιστήμην ενός
  Πασκάλ. Ό άνθρωΐτος δέν θά είχε
  νά κάμη τίποτε άλλο παρά νά έ
  ξαφανισθή ή νά υποταγή είς μίαν
  δουλίαν ταπεινωτικήν καί άσφα
  λώς φρικτήν. Διότι άν μέ τδ σκυλ
  λι μέ τα άγαθόν βλέμμ-κ, άν μέ
  τα πουλιά, μέ τόν έλέφαντ» καί
  ά θηρία ό άνθρωπος κατορθώση
  συνάπτη κάποιους δεσμούς φι
  λίας καί έμπιστοσύνης, τό Ινχο
  μόν, βωβόν καί άγριον, είνε δι'
  αυτόν αιωνίως ξένον. Καί δπου
  θά τάν συνχντά, επί τή ύποθέσει
  8τι τα Ιντομα άποκτοΰν μίαν ή
  μέραν την απαιτουμένων δύναμιν,
  θά τόν συντρφουν κ* ι θά τάν κα
  αβροχθιζουν. Μήπως δέν ύπάρ
  χούν καί σήμερα άκίμη Ιντομα
  "53
  ΛΑόνον μέ τό θαλαμηγόν
  «ΧΙΟΣ»
  Κάθκ ΚΥΡΙΑΚΗΝ 6 μ. μ. ακριβώς
  Κατ' ευθείαν διά ΠΕΙΡΑΙΑ <σέ 12 ωρες) ΑΙΔΗΨΟΝ (άφιξις Τρίτην πρωΐ) ΒΟΛΟΝ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ Ταχύτης 14 μιλλίων.—"Ανεσις—'Ασφάλεια. Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ Ταλιφ. * Μ ΤΟ ΜΕΤίΧΙΚΒΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ Δ έχεται ασφαλείας Ζοής, Πυρός, Θαλάσσης/ Άτυχημάτων Δύτοκινήτων καί Εργατικόν. Υπό τούς συμφερωτέρους ορους. Προτιμβτε τό Μετοχικόν Ταμείον Στρατοδ 8- ■περ διακανονίζει ταχέως καί άπ' εύθείσς πάσαν ζημίαν σας. "Υποστηρίζοντες τό Μετοχιχόν Ταμείον ίτρα- τ·5 έξυπηρετείτε την Εθνικήν οίκονομίαν καί τα ϊδιά σας συμφέροντα. Γενικοί Πράκτορες Μ. Τ. Σ. ΣΤΕΛΙΟΣ Χ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ χιχΐ ϊί<χ άγρια χαί αίμοδιψή δοον καί οί λύκοι καί αί τίγρεις; Συχνά οί μελισσοκόμοι παρΕστ,ανται μάρ τυρες ενός άγρίου δρίμζτος, είς τα πρό%ρχ τής κυψίλης. Ένώ ή μΐλισσχ γυρίζει άνύποπτος είς την χυψέλην της, τής έπιτίθεται «φίλανθος», ε"να είϊος αίμοβό- ρου σφηκός, καί άνοικτίρμων τής άποκόπτει την κεφχλήν, τάς πτέ- ρυγας, τα άκρα καί την καταβρο χθίζει! Εις τάς μάχας αύτάς, πού ώςέττ,Ι τό πλείστον είνε δολοφονίαι, ή σφήκα μέ τό κεντρί της διαθέ τει Ιναάνασίΐσβήτητον πλεονέκτ»] μα, χωρίς δμως καί νά κάμη κα τάχρησιν αύτοΰ: φειδωλεύεται τα πυρομαχικά της! Ό μέγας έντο- μολόγος Φάμπρ είχε παρατηρήση 8τι αί σφήκες τοθ άγρίου αύτοΰ εϊδους, κατεβρόχθιζαν ζιοντανά; τάς δυστυχείς αύτάς κάμπας ή τα ι άλλα ζωΰφια πού ϋπιαναν, μα· ι σώσα: αύτά σάν μαστίχα. Άντι-! θέτως, άν τό έντομον !χη νά κά-1 μ·(| μέ έ'να επικίνδυνον εχθρόν, μιά άράχνην ή Ιναν άνθρωπον,' τότε βγάζει άπά την θήκην τού τό φαρμακερό στιλέτο καί κτυπα μέ την ταχύτητα άστραπής! ΤΙ θά μποροΰσε νά κάμη δ άνθρω¬ πος μέ βλους τοΰς φοβερούς έξο- πλισμούς τού, την ημέραν πού ή φύσις θά είχε την ίδιοτροπίαν, μεγεθύνουσα ωρισμένα έντομα είς διαστάσεις γιγαντιαίας, νά τα προ ορίση νά κυριαρχήσουν αύτοθ τοθ κόσμου; Ήόρκωμοσίατών όδηγών Νεαπόλεως. ΝΕΑΠΟΛΙΣ "Ιούλιος (άνταπο- τα γέλια σου θ' άντηχοΰνε σάν κριτοΰ μα;>. —Μέ πολλήν έπισημο χαρωπός άντίλαλος. "Οποο τα
  τη τα καί μεγαλοπρέπειαν εγινε τραγούδια σου θά μοιάζουν μέ
  την περαβμβναν Κυριακήν είς την τό κελάϊίισμα των πουλιών, δποι»
  Νεάπολιν ή όρκωιιοσία τή; πρώ· τό σώμα σου θ' αποκτήση τήνέλα
  της ίυάύος Όύηγών τβΰ Νομοΰ οτικάτητα καί τή σβελτωσΰνητών
  Λασηθίου. ^ έλάφων τού δάσους Σοΰ λέμε:
  Ή όρκομοαία έγινεν ενώπιον «"Βλα στή φύαι ν' άνακαλΰψωμε
  τοΰ Οεοφιλεστάτου 'Επιακόπου μαζύ τα μυβτήρΐά της.» "Ελα ν'
  Πέτρας κ. Διονυσίου, των πολι- άνεβοΰμε στό βουνό. Άπο την
  τιχών καί ύικαστικών άρχών, των κορυφή τού τα μχτια σβυ θά συν
  καθηγητών καί ίιώαακάλων καί ηθίσουν στ); ώραϊε; γραμμές καί
  ολοκλήρου σχεδόν τοϋ πληθυσμοΰ στοϋς εΰρεΐς όρίζοντας.
  τής Νεαπόλεως καΐ των περιχώ· 'Έλ», την νύκτα, την ώρα πβύ
  ρων. ?λα ήσυχάζβυν κάτω άιτβ τίν 1·
  Τον δρκον έδέχθηααν αί κ κ. ναατρβν οΰρανό νά αΙΌθανθοΰμε
  Άνΐμογιάννη Πρόεόρος τού Το· μαζί την παρουσία τοθ ©εοϋ.
  πικοΰ ■Οόηγικβϋ Συνόέσμου "^Ηρα "Υατερ' άπό τέτβιβς χαρές, τί
  )
  < Τα πειό μοντέρνα τα πειό στερεά τα πειό φθηνά ΖΕΡΣΕΤ ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ ΑΝΔΡΙΚΑ ΚΑΙ ΓΓΑΙΔΙΚΑ θά βρήτε μόνο στό: «Αθηναϊκον» κλϊίβυ καί Μαρία Πετράκι Τοπι κή "Εφορο; Ό4ηγών Ηρακλείου, μεταβάσαι έπίτηδες είς Νεάπολιν, ώς άντιπρόσωποι τής κ. Κουρμοϋ· λη Γενικής Έφβρβυ των Όώπγών . Ελλάδος. ' Είς την επίσημον τελετήν προσ έδωκεν ιδιαιτέραν λαμιτρότητα ή μουσική τοΰ Όρφανοτροφείου Νεαπόλεως. ί Πρός τή; βρκυμβαίας καί ένώ πιον των παρατετ^γμένων ΰποψη- φίων Όδηγών Νεαπόλεως ή κ. Ανεμογιάννη δι' ωραίας πρβα- λαλιάς άνέφερε την ιστορίαν τής όδπγική; κινήσεως. Μετ' αυτήν ή Τοπική "Εφβρβς Όδηγών Λαση¬ θίου μ. Πιτυκάκη εξέθηκε τοΰς σκοπούς τοΰ Όδηγισμοΰ. 'Επηκο λουθησεν ή όρκωμοσίκ των Όδη γών, ηρώτηζ όρκιβθείσης τής κ. Πιτυκάκι. Μετά τόν ορκον ή κ. Πετρά κι καλωσώρισϊ τάς νέας Όδηγοΰς μέ τό κατωτέρω λογίδριον, τό ο¬ ποίον κατασυνεκίνηαε καί αύτάς καί πάντας τούς παρισταμένους: Άγαπημένα μου κορίτσια, 'Εδώκατε την υπόσχεσιν σας, έδώκατε δηλαδή δρκον Ιερόν ότι θά ΰπηρετήσετε. Τώρα είσθε Ό- δηγοί. Τώρα φορεϊτε τό χρυσό τρΐφύλλι—τό σύμβολον τής υπο¬ σχέσεως σας. Χαιρετάτε μέ τόν ώραΐο χαιρετισμό μας, κυττάζον- τας κατάμματα καί εϊλικρινά, διά τι γνωρίζετε ότι έ χαιρετισμος μας δέν είνε απλώς σημάδι εύγε νείας, άλλά σύμβολον. Φορεϊτε τή στολή μας τό μι κρό μπλέ μας φορεμα, τό τόσον άπλό ποΰ είνε ομως γιά μας ή ώ ραιότερη φορεσιά. "Ετσι όλόδροσες, άπλουατατες, κατασυγκινημένε; άπό την υπό σχεσι πού έδώκατε, ερχεσθε ΠΛΑΤΕΙΑ-2ΤΡΑΤΑ. "Επισκεφθήτε την έκθεσιν μας καί Βά μείνετε ένθουσιασμένοι. Ρ" ■ ■■■(■■■■■■■Ι ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ ΡΙίΟΤ άφθαστα είς τελειότητα καΐ άσύγ- κριτα είς απόδοσιν. ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΑΙ ΟΟιΝΤΙΝΕΝΤΑί. Ύπερέχουσαι δλων είς μηχανικά πλεονεκτήμστα, στερεότητα κ.λ.π. ΑΒΡ0Ι2ΤΙΚΑΙ ΧΑΙ ΥΠ0Λ0Π_ΤΙΚΑΙ ΜΗΧΑΝΑΙ ΤΑΜΕΙΑ ΠΟΛΥΓΡΑΦΟΙ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΕΠΙ ΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Πάοης φύσεως έπισκευαί, κα- θαρισμοί καί μετατροπαι γΡα<ρ°· μηχανών. Παρ' είδικοΰ τεχνίτου επί τούτω έκπαιδευθέν- τος είς τα έν Αθήναις συνεργεϊα τής Γενικής άντιπροσωπείας Κοντιναντάλ. Άντιπρόσωποι: ΔΟΚΟΥΜΕΤΖΙΔΗ£-£Κ ΟΥΛΙΔΑΣ Τηλέφ. 6—94 "θπιαθΐν Άρκοτά. ^■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■εΐΒ κον ά μας μέ τόν ένθουαιασμό τής ιότπς σας. Ή 'μεγάλη 'εδηγική ιίκογένεια σάς ΰποδέχεται μέ ά ,'οικτίς άγκάλες. " «'Ελάτε μαζί μα;, μικρές μου άδελφές, σάς έκαλούσαμε τόσον καιρό καί σάς έπεριμέναμε βτήν «όρτα. Άνοίξαμε τόν κύκλο μα; γιά νά σάς κάμωμε θέσι. Τό σιτίτι έορτάζει σήμερο τόν έρχομό σας. Ή χαρά μας είνε μεγάλη καί βα θειά. Δέν εΐν' άνάγκη νά σάς πούμεν λόγια μεγάλα. Καθίσετε μαζί μας. @ά δήτε άμέσως πόσον ή άτμόαφαιρα τοΰ σπιτιοΰ μας είνε γλυχειά κι' εΰχάριστη, πό σον εϋθυμο καί ευτυχή αΐσθάνε ται κανεΐς τόν έαυτό τού στήν έστία μας. Δέν θά σάς έλθη ποτέ πλιά ή έπιθυμία νά φύγετε, διότι η εύτυχίοτ ποΰ θά αίσθάνεσθε άπό τώρα κι' έπειτα θά είνε τόσον κα θαρά, ώστε δέν μπορεϊ κανεΐς νά την εγκαταλείψη. Είς άντάλλαγμα τής ΰποσχέσε ως ποΰ έδώκατε ό Όδηγισμός σάς δίδει πλούτον άνεκτίμητον: Πρώτον. Σάς δίδει μιά και νούρια οΐκογένεια. Άπό τώρα κι' είτε ι τα δ,τι καί άν σάς συμβή στή ζωή σας δέν θά είσθε πλιά μόνες. Χιλιάδε; Όδηγοί σ' δλον τόν κό σμόν άπλες όπως σεΐς καί γεμάτες άπό καλή θέλησι φοροΰν ήδη τή στολή σας, σάς καλοΰν καί σάς λένε: "Ελα νά έργασδίίς μαζί μας, γιά νάμαστε πολλές. @ά δής πώς ή ζωή είνε ώραία. Μόνη σου δέν μπορεϊς σχεδόν νά κάμη; τίποτε. Κοίτα τις μελισβε; Μαζεύονται κατά χΐλιαδοις για νά κατοικήοουν στήν ιδία κυψέ- λη. Κάθε μιά μόνη τη; δέν μπο ρεΐ νά κάμη τίποτε. "Ολες μαζύ κατασκευάζουν τό μέλι τό γλυκύ τερο πράγμα ποΰ ύπάρχει στόν κοσμο. Άπό σήμερο κορίτσια, είστε δυνκτές, γιατί εϊστε πολλβς. Εϊ- στε πλούσιες, διότι κατεχετε την άγάππ καϊ τπ στβργή χιλιάδων κοριτσιών. Δεύτερον. Ό οδηγισμός σάς προσφέρει κάτι άλλο άκομη: Γε μίζει τα νεανικά βα; χρόνια μέ άληθινή χαρά και ένθουσιαβμό. "Οπως ή μητέρα σκ; την πρωτο χρονιά σά; χαρίζει ώραϊα δώρα, έτσι ό Όδηγισμο; βήμερον βά; προσφέρει όλα τα μέσχ γιά να περάσετε ώρες γεμάτες , άπό παιδι κή χαρά καί άγνό ένθουσιασμό. Δέν σά; φέρνομε καμμιά νεα κινηματογραφική ταινία, καμμιά μεταξωτή ρόμποτ, κανένα έντυπω σιακό μυθιστόρημα. Άλλά αά; λεμεν: θέλει; νά παίζη;; θέλει; νά γελά;; "Ελα μαζύ μα; στόν κήπο, στήν έξοχή, στα χοοραφια.Σβϋ προ τείνβμεν χίλια παιγνίδια, δπου ποτε μικρό, τίπβτβ ταπεινό, τίπο τε κοινό δέν είνε δυνατόν νά ί- κανοποιήση πλ>ά την ψυχή σου.
  Νά, τα δώρά μα;.
  Άλλά απάνω άπ' ολ' αύτά ό
  Όδηγισμό; σά; πρβσφέρει ενα ά
  νεκτίμητβ θησαυρό:
  £«ς προτείνει ενα ΐδεώδε; γιά
  δλη τή ζωή β«ς. Αϋτό τό ίδεώ-
  δέ; τό ξέρετε: Πϊριλαμβάνεται εί;
  τό ρητό ιια;:
  "Εσβ ετοίμη νά ΰπηρετήση; δ
  λοο; παντοΰ καί πάντοτε. Φύτε
  ψέ τβ στην φυχή οου. Άστβ νά
  ριζοβολήση βαθειά στήν καρδιά
  σου γιά νά σκεπάση δλη σου τη
  ζωή μέ ϊσκιο δροσερό καί γλυκείς
  καρπου;
  Καί τώρα σά; άφήνω παιδία
  μου μέ αυτήν την όδηγικήν εΰ
  χήν:
  "Εσο άληθινη.
  "Εσο διάφανη σάν τό κρυοτάλ
  λινο νερό σέ άνοιξιάτικη μερά.
  "Εσο δυνατή σάν τό βράχο
  πού κκνείς δέν μπορεϊ νά σπάση.
  "Εσβ ντρέτη σάν τό κυπαρίσαι
  στή μέση τοΰ άγροΰ.
  "Εσο καλή σάν τόν αρτ© καΐ
  τό άλάτι τής ζωή;.
  "Εσβ άπλή σάν τόν κορυδαλ
  λό «ού δέν έχει παρά ενα τρ«
  γοΰδι, ποΰ προσφέρει μεσούρανα
  εί; τόν θεόν μέ χαρούμενη όρ·
  μή._______________
  — Ημερησία έκδρομή τού
  Συνδέσμου Κουρέων.
  Πρός την Διοίκησιν Χωρβφυλκ
  κης Ηρακλείου απεστάλη έγκρι·
  τική διατανή τοΰ Ύφυπουργείου
  'Εργαβία; περϊ καθιερώβεω; τή;
  εορτής τβΰ Άγίου Παντελεήμβ
  νος καθ' ην έορτάζει τό Σωμα
  τεΐον Κευρέων Ηρακλείου ώ; ή
  μέοα; ΰποχρεωτική; άργίας διά
  πάντα τα μέλη τού εϊρημένβυ
  Συνδέσμου.
  Την εΐρημένην αργίαν καθ' ά
  πληροφορούμεθα θά χρησιμοποιή
  σι.ι διά πρώτην φοράν εφέτο; ό
  Σύνδεσμο; Κουρέων εί; ήμβρηβί
  αν έκδρομήν εί; την Μονήν Έπ«
  νωσήφη τή; όποία; τό πρόγραμ
  μα θά δημοσιευθή έντό; των πμε
  ρών.
  —Τό σημερινόν πρόγραμμα
  τού ραδιοφωνικοΰ σταθμοΰ.
  Ό ροίόιοφωνικό; οταθμός Αθη¬
  νών θά εκτελέση σήμερον Πέμ¬
  πτην τό κάτωθι πρόγραμμα:
  Μετεωρολογικόν δελτίον χρη¬
  ματιστήριον. 7.15 γαλλική μουσι-
  κη· ύίσκοι, 7.45, ρεαιτάλ τραγου-
  γιοϋ υπό τή; δίδο; Δεβποτιδου
  πρώτον βραβείον έθνικοΰ ώδείου,
  7.15 συναυλία πιάνου υπό τής
  δίδο; Βούρβαχη,
  κου ώίείου ϋ.45
  άριστεΐοτ έδνι-
  συναυλία υπό
  τοΰ βαρυτόνου Κ. Καμπάνη άρί-
  στεΐον έθνικοΰ ώδείου. 9.15 όμι
  λία τού Κ. Π. Μπτσοπούλου πε
  ρί τού κοινωνικοΰ προορισμοΰ
  τού κράτου;. 9.30 αεπτόρ; τής σάλ
  πιγγο; τοϋ Σαίν Σάν; υπό των κ.
  κ. Ξανθουπολίδου Εΰαγγέλου
  Καρατζά Παπαγεωργίου Πρεατρω
  Βουτοινά καί Καραγεώργου 9.45
  είδήσεις 10 μ. μ. νυχτα τοΰ Ό-
  κτωβρίου τοΰ Άλφρεδου Μυσσέ.
  Γαλλική άπαγγελία υπό τη; Κ.
  Αγγελική; Κοτσαλη καί τού Κ.
  Άριστ.Ίωαννίδου, 10.15 συναυλία
  ποικίλη γαλλική; μουσικης υπό
  τή; μικρά; όρχήστρα; τοϋ σταθ·
  μοϋ 10.45 εΐόησει; 11 μ. μ. συνέ
  χεια τή; συναυλία; τή; μικράς
  όρχήστρ»; τού σταθμοΰ 11.30 συγ-
  κρβτημα ιΐαπασπυροΐτούλου δημο
  τικό τραγοΰδι.
  —Ή συστηματικωτέρα οργά¬
  νωσις τού άντιτραχωματι-
  κοΰ αγώνος.
  Υπό τού κ. ύπβυργού τή; Κρα
  τική; Ύγιεινη; καί Αντιλήψεως
  ανεκοινώθη ότι έντός των ήμε
  ρών τίθεται εί; εφαρμογήν τό
  καταρτισθέν υπό είδικών έπιστη
  μόνων καϊ εγκριθέν υπό τοΰ
  ανωτάτου ϋγειονομικοϋ συμβου
  λίου πρόγραγμα, δια την συστη
  ματικωτέραν οργάνωσιν αγώνος
  πρός καταπολέμησιν τοΰ τραχώμα
  Τβς· _
  Πρό εβδομάδος κα'ι τιερί την
  συνοικΐαν Άγίου Τίτου απωλε¬
  σθη μικρόν ωρολόγιον χειρός
  νικέλινον, φιλικόν ένθύμιον. Ό
  ευρών τΐαρακαλεΐται νά τό ττα-
  ραδώσΓ] είς τόν κάτοχον τού κ.
  Ι. ΣακελλαρΙδην Λαϊκήν Τράπε
  ζαν καί άμειφθήσεται μέ δρ. 300.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Ι
  ΣΠ ΑΓΟΥΣ ΔΙΑ ΚΑΠΝΑ
  Θά εΰρητε είς τιμήν εύκαιρίας είς
  τό Κατάστημα.·
  Ανδρ. και Μιχ. Καστελλάκη
  Λ
  V
  "Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Πσλ. Νομσρχίσς
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Πέμτττης
  14 Ιουλίου 1938
  123 Ώρα
  Η
  ΕΞΕΤΑΖΕΙ ΤΑΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ
  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΦΟΝΟΥ
  ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑΣ
  ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΑΙΟΗ ΕΙΣ Α9ΚΑΙΝΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 3 Ιουλίου (τού άντα
  «οκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ Αον
  οίνου ότι αί δυνατότητες τής έφαρμο¬
  γής τοΰ Άγγλοϊταλικοΰ συμφώνου θά
  έξετασθώσι σήμερον υπό τής άγγλικής
  κυβερνήσεως.
  Πρός τουτο θέλει συνέλθη έντός τής
  ημέρας τό αγγλικόν υπουργικόν συμ¬
  βούλιον υπό την προεδρίαν τού κ.
  Τσάμπερλαιν. Είς την όλομέλειαν τοΰ
  συμβουλίου θά άνακοινωθώσι καί τά
  πορίσματα των συνομιλιών τοΰ έν Ρω¬
  μη πρεσβευτού τής Αγγλίας λόρδου
  ΐϊέρθ μετά τοΰ Ιταλού ύπουργοΰ των
  Εξωτερικών κόμητος Τσιάνο
  Ό χδεσινός λόγος τοΰ κ. Νταλαντιέ.
  Ό
  ος
  είς Παρισίους.
  ΑΠΟΚΑΤΕΣΤΑΘΗ Η ΤΑΞΙΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΛΛΙΣΤΙΝΗΝ
  ΑΦΙΧ8ΗΣΑΝ ΙΣΧΥΡΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Ιουλίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας).— Έκ Παλαιστίνης αγ¬
  γέλλεται σήμερον ότιή τάξις είς όλόκλη
  ρον την χώραν βαίνει βποκαθισταμένη.
  Ή αποκατάστασις τής τάξεως όφεί-
  λεται είς τάς άφιχθείσας τελευταίως με¬
  γάλας στρατιωτικάς ένιαχύσεις. Είς τάς
  ένισχύσεις ταύτας ώς γνωστόν συμμετέ-
  χουν κβί ίσχυρά τμήματα πεζοναυτών
  άποβιβασθέντων έκ των καταπλευβάντων
  είς τα ϋδατα τής Ηαλαιστίνης αγγλικών
  πολεμικών.
  ΑΦΙΚΕΤΟ ΕΙΣ ΧΑΝΙΑ
  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΡΑΠ. ΕΛΛΑΔΟΣ
  κ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ
  Διά τοϋ ατμοπλοίου «Άκρόπολις» άφΐκε
  το χθές την πρωΐαν είς Χανία ό Διοικητής
  ττ|ς Τραπέζης τής Ελλάδος κ. Τσουδερός,
  συνοδευόμενος υπό των κ. κ. Κυριακοπούλου
  καί Λοΐζου.
  Κατά τάς πληροφορίας μας ό κ. Τσουδε
  ρός θά έπωφεληθή τής εϋκαιρίας τής διελεό
  σεώς τού έκ Χανίων κσί Ρεθύμνης διά νά
  άσχοληθή μέ τα ζητήμστα οίκονομικής φύσε
  ως των δύο τιόλεων συνεχίζων δέ τό ταξΐδιόν
  τού θά αφιχθή ενταύθα σήμερον τό εσπέρας
  τ) έντός τής αυριον διά νά παραμείνη μέχρι
  τής προσεχούς Κ^
  Η ΠΡΑΓΑ ΑΣΧΟΑΕΙΤΑΙ ΕΙΣΕΤΙ
  ΜΕ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Ιουλίου (τού άντα
  ποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ Πρά
  γας ότι ή κυβέρνησις Χότζα άσχολεί-
  ται εισέτι μέ τα ζητήματα των μειονο-
  τήτων. Κατά τάς ιδίας πληροφορίας
  τα ζητήματα ταύτα έλπίζεται ότι θά
  δ'.ευθετηθώσιν οριστικώς.
  Η ΙΤΑΛΙΑ ΕΔΕΙΞΕΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
  ΔΙΑ ΤΟ ΤΣΕαΊΚΟΝ ΠΡΟΒΑΗΜΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Ιουλίου (τού άντα·
  ποκριτού μας). —Καθ* α αγγέλλεται
  έκ τοΰ έξωτερικοΰ, ή ίταλικήκυβέρνησις
  επέδειξε τελευταίως ιδιαίτερον ενδια¬
  φέρον διά τό Τσεχοσλοβακικόν ζήτημα.
  Καθ* ά λέγεται ή Ιταλία διά τού έν
  Πραγα άντιπροσώπου της παρακολου-
  Θεΐ συστηματικώς την εξέλιξιν των έχαϊ
  συνεχιζομένων συνεννοήσεων διά την
  ρύθμισιν τού ζητήματος των Σουδιτών.
  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤωΓο. ΜΕΤΑΞΑ
  Λ«Ι1λΛΙ 1 3 Ίουλ£ου(τοΰ άνταπο
  κριτοθ μ»ς).— Σήμερον ό πρωθυπουρ·
  γός κ. Μεταξάς έέέχθη είς συνβργα.-
  οίαν τόν υπουργόν των Οίχονομικών κ.
  Άποστολίδην καί τόν ύφυπουργόν τής
  Συγκοινωνέας κ. Νικολόπουλον. ΊΙ
  συνεργασία αφεώρα τρέχοντα ύπηρεσι-
  ακά ζητήματα.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 13 Ιουλίου (τηλε
  γραφικώς).—Χθές τό εσπέρας
  ό Πρόεδρος τής γαλλικής κυ¬
  βερνήσεως κ. Ντσλαντιέ εξε¬
  φώνησε σημαντικόν λόγον επί
  τής εύρωπαϊκής καταστά¬
  σεως.
  —Είνε εΐπε, μερικαϊ έβδομά
  δες καθ' άς τα γεγονότα τής
  κεντρικής Εύρώπης είχον κλο-
  νίση την παγκόσμιον ειρήνην
  άλλά την συνεκράτησε καί
  πάλιν ή συνδρομή των φιλει-
  ρηνικών κρατών κσΐ {δία τής
  Αγγλίας καί Γαλλίας.
  Είς την διατήρησιν τής είρή
  νης εσυνέχισεν ό κ. Νταλαν-
  τιέ, συνέβαλον έκ των άλλων
  κρατών καί ιδίως, όφείλω νά
  τό άναφέρω, ή Γερμανία. Τάς
  είρηνικάς διαθέσεις τοϋ άρχη-
  γοϋ της άναννωρίζει πλήρως
  ή Γαλλία. "Ο,τι επραγματο¬
  ποιήθη πάντως μέχρι σήμερον
  διά τής πολιτικάς αυτής των εΰ
  ρωπαϊκών κρατών πρέπει νά
  συνεχισθήμέχριτελειωτικής ρυθ
  μίσεως τη"ς άφορμής ή όποία
  δημιουργεϊ τόν κίνδυνον μι
  δς νέας συρράξεως ωστε νά
  εκλείψη οριστικώς ή άπειλή
  τοϋ πολέμου καί νά έξασφα
  λισθή μία ήσυχος πλέον ζωή
  δλων των λαων.
  Έν συνεχεία ό κ. Νταλαν-
  τιέ άνεφέρθη είς τα έσωτερι-
  κά τής χώρας καί είς τό
  επιτελεσθέν έργον τής κυβερ¬
  νήσεως τού, είς τάς δυσχερεί
  άς είς άς προσέκρουσεν ή κυ
  βέρνησις, ώς συμπέρασμα δέ
  είς τόν λόγον τού έτόνι
  σε τα εξής: «Είμεθα άποφα
  σισμένοι νά συγκρατήσωμεν
  τό νόμισμά μας, την εσωτε¬
  ρικήν είρήνην, τό μεγαλείον
  καϊ την ευδαιμονίαν τής Γαλ¬
  λίας».
  Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 13 Ιουλίου (τη
  λεγραφικώς). — Αί ταραχαί
  είς Παλαιστίνην συνεχίζον-
  ται. Νέα σειρά αίματηρών
  γεγονότων έλαβε χώραν είς
  Ίερουσαλήμ καί Χάίφαν.
  Συγκεκριμένως σήμερον την
  πρωΐανείς τήνπόλιν καί τάπρο
  άστεια τής Ίερουσαλήμ έρρί
  φθησαν πολλαί βόμβαι. Ε¬
  φονεύθησαν 2 Εβραϊοι. Είς
  [ ενα έκ των προαστείων έφο-
  ! νεύθη εΓς "Αραψ ίατρός άπό
  βόμβαν ριφθεϊσαν υπό Άρα-
  βος έπίσης. Τό γεγονός άνε-
  στάτωσε τούς "Αραβας.
  Είς την Χάϊφαν έρρΐφθησαν
  έπίσης πολλαί βόμβαι καί
  μάλιστα είς κεντρικάς όδούς
  έντός καταστημάτων καί επί
  λεωφορείον. Εφονεύθησαν ή
  ετραυματίσθησαν σοβαρώς
  πολλοί Εβραϊοι καί "Αραβες.
  Χθές έφθασεν είς Παλαι-
  στίνην ή πρώτη ταξιαρχία
  τοΰ άγγλικοΰ στρατοΰ έξ Αι¬
  γυπτου. Την προηγουμένην
  εΐχε φθάσει μία άκόμη ταξιαρ
  χία.
  —Αγγέλλεται έκ Βρυξελ-
  λών δτι ό Βασιλεύς Λεοπόλ-
  δος θά μεταβή τόν προσέχη
  "Οκτώβριον είς Παρισίους "ί¬
  να παραστή είς τα άποκα
  λυπτήρια τοΰ έφίππου άγάλ
  ματος τοϋ Βασιλέως Άλβέρ
  τού τό οποίον θά στηθή είς
  την πλατείαν Όμονοίας. Θά
  παραμείνη επί τριήμερον είς
  την γαλλικήν πρωτεύουσαν.
  'Ως άναφέρεται τό ταξίδιον
  τού Βέλγου Βασιλέως ουδέ
  να επίσημον χαρακτήρος έ'χει
  — Τό επεισόδιον των γαλ
  λοϊταλικών συνόρων τό όττο
  όν εΐχε προκληθή πρό ήμεοών
  έκ τραυματισμοϋ Γάλλου
  Άλπινιστοΰ υπό Ιταλού έλη
  ξεν εύνοϊκώς. Ό κόμης Τοιά
  νο εδέχθη χθές τόν Γάλλον
  αντιπρόσωπον κ.Μπλοντέλτόν
  οποίον διεβεβαίωσεν 8τι θά τ
  μωρηθή ό αΐτιος των έπεισοδ
  ών καί δτι θί ληφθοϋνδλα ιά
  μέτρα διά την μή είς τό μέλ
  λον επανάληψιν παρομοίων
  παρεξηγήσεων.
  ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΑΜΥΝΟΝΤΑ1 ΚΡΑΤΕΡΩΣ ΕΙΣ ΛΟΥ ΤΣΙΑΝ
  —Τά ίαπωνικά φύλλα γρά
  φουν σήμερον 8τι κατά πλη
  ροφορίας έκ Χόγκ Κόγκ (έξ) 6
  γαλλικά πολεμικά φυλάττουν
  τά υδατα των νήσων Παρα-
  σέλ. Κατά τάς ιδίας έξ ίαπω-
  νικής πηγής πληροφορίας την
  παρελθούσαν Κυριακήν έμπο
  ρικά υπό γαλλικήν σημαίαν
  πλοΐα άπΓβίβασαν υλικόν πό
  λέμου καί τρόφψα είς τάς
  ιδίας νήσους Παρασέλ.· Αί
  γαλλικαί αρχαί τής Ίν&οκίνας
  οιαψεύδουν κατηγορηματικώς
  την είδησιν χαρακτηρίζοντες
  αυτήν ώς συνήθη ψευδολο
  γίαν των Ίαπώνων. Ουδένα
  λόγον είχον τά γαλλικά πό
  λεμικά πλοΐα νά ευρίσκωνται
  αυτήν την στιγμήν είς τά υ
  δατα των νήσων Παρασέλ,,
  Ι ουδέν απολύτως πολεμικόν
  Ι υλικόν απεστάλη είςΠσρασέλ
  | —Είς 500 νεκροΰς άνέρχον
  ' ται τά θύματα έκ τού βομ
  βαρδισμοΟ τής πόλεως ΛοΟ—
  Τσιάν εύρισκομένης είς την
  όχθην τού Γιαντσέ έναντ
  τής πόλεως Χανκόου. 50 άερο
  πλάνα ίαπωνικά 'ίπταντο άνω
  θεν τής πόλεως. Ευθύς μετά
  την εμφάνισιν των τά κινεζικά
  άεροπλάναέδίωξαν τά ιαπων
  κά άλλ' έκ των τελευταίων
  κατώρθωσαν νά διαφύγουν
  τά 18 τά όποΐα καί επέφερον
  μεγάλας καταστροφάς είς την
  πόλιν. Έν τω μεταξύ τά ία
  πωνικά στρατεύματα προελαύ
  νοντα πάντοτε ευρίσκονται ό
  λίγα χιλιόμετρα πρό τής πό
  λεως ΛοΟ—Τσιάν.
  Ή πορείατών καλλιεργειών έν τώ νομώ
  κατά τόν ΐταρελδόντα μήνα Ιούνιον.
  Παρά τής Γεωργικής 'Υπη-,
  ρεσίας Ηρακλείου υπεβλήθη |
  είς τό υπουργείον τής Γεωρ¬
  γίας έκθεσις περί τί)ς πορεί-
  άς των καλλιεργειών έν τώ
  νομώ Ηρακλείου κατά τόν
  μήνα Ιούνιον.
  Έν τή εκθέσει ταύτη, ή προσ
  βολή τού περονοσπόρου χα·
  ρακτηρίζεται πρωτοφανής είς
  τά άμπελουργικα χρονικά τής
  περιφερείας, των ζημιών υπο¬
  λογιζόμενον είς 20—25 ο)ο
  επί τοϋ συνόλου τής άμπε-
  λουργικής μας παραγωγής ύ
  πολογιζομένης είς 300 έκατ.
  δρ., ήτοι έπηνέχθησαν ζημίαι
  60—75 έκατ. δρ.
  "Οσον άφορα την έλαιοεσο
  δείαν ή Γεωργική Ύπηρεσία
  άναφέρει δτι αυτή ΰπολογίζε-
  ται είς 4—5,000 τόννους, ήτοι
  τ* 1)3 της περυσινής, ήτις ή¬
  το αρίστη. Κατά τόν μηνα Ι¬
  ούνιον εξήχθησαν συνολικώς
  εντεύθεν 171.646 όκ. ελαίου
  έξ ών αί 58 821 όκ. διά τό έ
  ξωτερικόν.
  Περαιτέρω ή έκθεσις άνα
  φέρεται είς την κατάστασιν
  τής δενδροκομίας χαρακτηρι¬
  ζομένης δπωσδήποτε ικανο¬
  ποιητικάς καί είς την κτηνο-
  τροφίαν ήπς είνε έξαιρετική.
  Διά τάς άποδόσεις των σι·
  τηρων άναφέρεται δτι αυται
  δχι μόνον ίκανοποιηπκαί ήσαν
  άλλά καί παρουσιάσθησαν ά
  νώτεραι άπό τάς προβλεφθεί
  σας. Ούτω ή προβλεπομένη
  παραγωγή τοϋ σίτου είνε 3.
  500 000 όκ., τής κριθης 8.200.
  000, της βρώμης 7.300.000, τοΰ
  σμιγοθ 2.100.000 καί των κυ
  άμων 700.000.
  Έξετάζουσα ή Γεωργική Ύ
  πηρεσία την κατάστασιν της
  σταψιδαγορθς συμπεραίνει έκ
  των μέχρι τούδε ένδείξεων, δ
  τι, ή τιμή των σουλτανίναι έ
  φέτος Θά είνε κατά 15—20 ο)ο
  κατωτέρα τής περυσινης, έόν
  δέ ληφθή ύπ' όψιν ή λόγω υ¬
  περτιμήσεως των ήμερομισθί-
  ων έπιβάρυνσις τοϋ προιόν-
  τος κατά 20 ο)ο αί τιμαί των
  προϊόντων τούτων ένδεχομέ-
  νως νά μειωθώσι κατά5—6 δρ.
  κατ' οκάν.
  ΣΗΙΪΊΕΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΟΣ
  ΔΙΑ ΤΗΝΜΕΤΑΦΟΡΑΝ ΠΡΟΊΌΝΤΩΝ
  Δι" άγρονομικης διατάξεως
  άπαγορεύεται αυστηρώς ή
  μεταφορά πρός πώλησιν κα Ι
  αγοράν σταφυλών, σταφίδων,
  σύκων, άπιδίων, άμυγδάλων,
  κρομμύων καί λοιπών όπω-
  ρών καί έσπεριδοειεών προ
  ϊόντων άνευ σημειώματος τοϋ
  οίκείου αγροφύλακος βεβαι-
  οθντος την προέλευσιν αυτών.
  Τά σημειώματα ταθτα θά έ
  πιδεικνύωνται είς τά άστυνο
  μικά δργανα ή θά παραδί
  δωνται είς τά δργανα άγρο
  φυλακής τοϋ τόπου κατανα¬
  λώσεως. Είς τά δργανα τής
  άγροφυλακής δίδεται ωσαύ¬
  τως τό δικαίωμα νά άσκοϋν
  έλεγχον επί ούτοκινήτων ή'
  κάρρων μετσφερόντων τοιαϋ
  τα ώς τ' ανωτέρω προίόντα.
  ΣΦΟΔΡΩΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΙΣ ΒΙΑΝΝΟΝ
  ΕΠΕΦΕΡΕ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΑΣ
  Κστά πληροφορίας έκ Βιάν¬
  νου είς τά χωρία Καλάμι,
  Πεθκος, Συκολόγος καί αλλα¬
  χού εσημειώθη προχθές (σχυ-
  ρώτατος άνεμος. Διεσκορπί-
  σ6ησαν άναρπαγέντα υπό
  τοϋ άνέμου δέματα στάχεων
  έκ πολλών άλωνίων καί ένια
  χοϋ έξερριζώθησανδένδρα. Γε
  νικώς αί προξενηθεΐσαι ζημί
  αι είναι σημαντικαί.
  Η ΟΙΚΟΝΟΓΛΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ
  ΤΟΥ ΝΟΝΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΚΑΤΑ ΤΟ ΛΗΞΑΝ ΕΞΆΜΗΝΟΝ
  Κατά τό λήξαν εξάμηνον τού
  τρέχοντος Ιτους εξήχθησαν διά
  τοθ λιμένος Ηρακλείου έγχώρια
  προ'ιόντα διά τε τό εσωτερικόν
  καί τό εξωτερικόν συνολικής
  άξίας δραχ. 401 859 558 καί εισ¬
  ήχθησαν τοιαθτα άξίας αυνολικής
  δρχ. 454.294.684. "Ητοι κατά τό
  ανωτέρω χρονικόν διάστημα αί
  έμπορικαί συναλλαγαΐ Ηρακλείου
  μετά τ ο Ο ΙξωτερικοΟ εσημείωσαν
  ενεργητ ικόν υπόλοιπον δρχ. 37.
  004.874.
  ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Ε.Γ.Ο.Η.
  ΕΙΣ ΗΠΕΙΡΟΝ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΝ
  Ή Ένωσις Γυμναστικών Όρ·
  γανώσεων Ηρακλείου διοργανώνει
  άπό τ.ής^ 24ης τρέχ. μέχρι τής
  4 Αύγούστου μεγάλην έκζρομ^ν
  είς "Ηπειρον καί Κέρκυραν. Αί
  όρισθεΐσαι τιμαί δι' ολόκληρον
  την διαδρομήν έ"χουν ώς εξής:
  Διά την Α' θέσιν δρχ. 1650, Β'
  1200 καί Γ 780. Διά την δια¬
  δρομήν μέχρι Πειραιώς ωρίσθη¬
  σαν αί κατωτέρω τιμαί είαιτηρί·
  ών: θέσις Α' δρχ. 600, Β' 400,
  Γ' 20Ό. Είς τάς ώς άνω τιμάς
  αμφοτέρων των διαδρομήν συμ
  περιλαμβάνονται πάντα έν γένει
  τά εξοδα μετακινήσεων καί με-
  ταφορών.
  ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΑ
  Την 19 τρέχ. μέλη τού ενταύθα
  τμήματος τοθ Έλληνικοΰ Όρει-
  βατικοθ Συνδέιμου θά άναχωρή-
  σουν δι' αύτοκινήτων είς Χανιά
  οπόθεν μετ' άλλων τμημάτων άντι-
  προσ-οπευόντων την άλλην Έλλά-
  δα θα γίνη κοινή άνάβασις είς
  τό οροπέδιον τοθ Όμαλοΰ Σφακί¬
  ων, ένθα ωρίσθη διά τό τρέχον
  ετος τόπος συγκεντρώσεως των
  Έλλήνων Όρειβατών. Έκ τοΰ Ό¬
  μαλοΰ Σφακίων οί όρειβίται θά
  κατευθυνθοθν πρός τάν Έηλορεί-
  την, εκείθεν δέ είς Φαιστόν, Α¬
  γίαν Τριάδα καί Γόρτυνα. Μετ'
  επίσκεψιν τής ΚνωσοΟ οί όρειβά
  ται θά κατευθυνθοθν είς Βιάννον
  μεθ' δ θάέπιχειρήσουν άνοδον είς
  Λασήθιχαί Δίκτην.Το κυρίως πρό
  γραμμα υποδιαιρείται είς τρίαάνε
  ξάρτητα άπ' αλλήλων, δύνανται
  δέ οί βουλόμενοι νά έκλέξωσιν
  έ'ν έξ αυτών ή καί 2λα ομού.
  ΑΙ ΑΔΕΙΑΙ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ
  Τό Υπουργείον τής Γεωρ¬
  γίας, διά διαταγης τού πρός
  τάς δασικάς "αρχάς καθιστφ
  γνωστόν δπ άναστέλλονται
  αί άδειαι των δασικων ύ
  παλλήλων μέχρι τέλους Σε
  τττεμβρίου καθ' δσον κρίνεται
  άναγκαία ή παρουσία αυτών
  είς τάς υπηρεσίας των λόγω
  της θερινης περιόδου καί τοθ
  ϋφισταμένου ώς έκ τούτου κιν
  δύνου πυρκαίών.
  ΕΠΑΝΑΑΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ
  ΝΑ ΠΡΟΗΓΗΘΗ Η ΑΝΑΚΛΗΣΙΣ
  ΤΟΝ ΞΕΝΟΝ ΕΟΕΛΟΝΤΩΝ
  ΤΟΥ ΣΥΜΦΟΝΟΠΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 3 Ιουλίου (τού άντα
  ποκριτού μας).— Αναφορικώς μέ τό
  ζήτημα τ?ις έφαρμογής τής Άγγλο-
  ΐταλικής συμφωνίας μέ τό οποίον α-
  σχολεϊται ήδη ή Αγγλικη κυβέρνησις
  νυκτεριναί πληροφορίαι έκ Αονδίνου με-
  ταδίδουν κρίσεις των ήμιεπισήμων αγ¬
  γλικών πολιτικών κύκλων.
  Κατ' αύτάς τό ζήτημα τής έφαρ¬
  μογής τοΰ Άγγλοϊταλικού συμφώνου
  φερεται στενώς συνδεδεμένον μέ την ά-
  νάκλησίν των έν Ισπανία ξένων έθελον-
  των. Σχετικώς έπαναλαμβάνεται ότι ή
  ανάκλησις των έθελοντών πρέπει απα¬
  ραιτήτως νά προηγηθή τής έφαρμογής
  τοΰ Άγγλοϊταλικοΰ συμφώνου.
  ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΤΙΟΠΕΡΟιΓλ
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΜΑΧΑΙ
  ΤΙ ΙΣΧΥΡΙΖΕΚΓ Η ΟΑΡΚΕΑίΝΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Ιουλίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας). —Πληροφορίαι πρός τό
  πρακτορείον Χαβάς άγγέλλουν ότι αί
  μαχαι είς τόν τομέα Τερουέλ συνεχί-
  ζονται.
  Κατά τούς ίσχυρισμούς τής Βαρ
  κχλώνης οί εθνικοί άπβκρούσθησαν είς
  Τερουέλ. Είς τό μέτωπον τής Μεσο-
  γείου ή Βαρκελώνη ανεκοίνωσεν ότι έ-
  πικρατεϊ ήρβμία.
  ΕΠΙΟΕΣΙΣ ΕΙΣ ΚΑΣΤΕΠΟΝ
  ΑΠΕΚΡΟΥΣΟΙΑΙΜΑΤΗΡΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Ιουλίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας). — Νεώτεραι είδήσεις
  εκ Σαραγώσης άγγέλλουν ότι αντ&πί-
  θεσις των κυβερνητικών είς τό μέτω¬
  πον τού __ Καστεγιόν, απεκρούσθη μέ
  «οβαρωτάτας διά τούς κυβερνητικούς
  απωλείας.
  ΠΕΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ
  ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ_ΕΟΙΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
  ΑΘΗΝ%Ι 13 Ιουλίου (τοΰ άντα
  ποκριτού μας). — Σήμερον περατοΰν-
  ται αι εργασίαι τού κεντρικού έποπτι-
  κοΰ συνεδρίου τού έξετάζοντος ύπερ-
  χιλία'ς αιτήσεις μεταθεσεων δηυ,οδι-
  δασκαλων. Τό συνέδριον άπηβχολήθη
  ηδη με τας αιτήαεις των ζητούντων
  μετ^θεσιν εις Αθήνας καί Πειραια έκ-
  παιοευτικών λειτουργών. Ακολούθως
  τη συμβούλιον θά άσχοληθ^ μέ τάς με-
  ταθεσεις απο περιφερείας είς περιφέ-
  ρειαν. Τ
  ΟΙ
  ΣΦΟΔΡΟΥΣ
  ΣΥΝΕΧΙ2ΟΥΝ
  ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΥΣ
  5ΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΙΈΙΣ
  ΑΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΙΝ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Ιουλίου (τού
  θκρι,ού μας).—- Χήμ6ρον τ^ ά°π
  μα αυνέρχΡται είς τό ύφυπουργεϊον
  'Λγορανομίας υπό την. προεδρία^
  κ- Πρωθυπουργού ή όλομέλεια
  ΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ
  ΕΛΛΑΔΟΣ _ΚΑ[_ΓΕΡΐνΐΑΝΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Ιουλίου (τού άντα-
  ποκριτού μας)._ Ανεκοινώθη ότι τόν
  προσέχη Αυγουστον θά μεταβή »°ς
  Βερολίνον ειδικη έλληνική άνϊιπρο!
  σωπβία ήτις θέλει διαπραγμ»τβυ^ **
  ?«? ^Γν ^ ε|Απορι^? ^μβάσεως μΐ.
  ταξύ Ελλάδος χαΐ Γερμανίας.
  νέα5
  ?« των
  λΰνσεις
  ά
  γ»ρμανιής Μ
  φωνίας άπβκτά ;
  ρούβαν πίρίβδβ'
  όλως δημοσίαν
  ' ]
  ραν μ«5
  την Κρήτην.
  Ή Γίρμκνία,
  αν «πό τάς κα]
  ρ»5 χαταναλώσι
  «ργιχών μα; πρ
  πορροφά τβ μεγ
  ρος τή; παραγω
  μ φυτώ
  χ«Ι (ΐλεΐοτων ά.
  των, Κοά είνε ι
  χύρα αί μετά
  έμπορικαί μας
  Χοιίΐό χλήριγχ,
  ήβΜ; ϊνεργητικ*
  υπόλοιπον. Ά
  δι* τόν λόγο>
  ΧΡϊΐάζεται {διαι-
  οοχή είς την
  μετ1 «ύτής έμπε
  νίβ5 μ*5- Έπει
  οκβμεθα ήδη
  ίνάρξεως τής ν
  «Π5 χκί στ«φ«λι
  ««.γ»
  Η ΕΥΛ
  ΤΟΥ
  Ρΐογι
  "^«, Τά
  μ
  δι!
  «Γ
  25 τ^
  ¥