96027

Αριθμός τεύχους

4914

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

15/7/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑ1
  Αιγυπτου
  ε'τησιη λίρ<ι Ι έά Άμερικής έτησια Οολ. 15 ρςάμηνοο » 8 Τιμή κατά φύλλον Δραχ. 2 ΟΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 1938 ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΟΔΟΙ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ 23ΟΝ ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΌΥ 4914 ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗ! Δ1ΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΥΠΕΥβΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΝ ΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙΣΧΕΣΕΙΣ ΜΑΣ Είς τάς αρχάς τού Αύγού ότου, πρόκειται ν' αναχω¬ ρήση άντιπροσωπεία τής Έλ« ληνικής Κυβερνήσεως διά Βερολίνον πρός διεξαγωγήν διαπραγματεύσεων μετά τής Γβρμανικής Κυβερνήσεως καί σύναψιν νέας έμπορι- κής συμφωνίας. Καθ* όλας δέ τάς υπαρχούσας πληροφο¬ ρίας αί διαπραγματεύσεις θά απολήξουν εις θετικά άποτε- λέσματα καί ή υπογραφή τής νέας Έλληνογερμανικής έμπορικής συμβάσεως δέν θά βραδύνη. Τούτο δέ διότι αί έμπορικαί συναλλαγαί με ταξύ των δύο χωρών υπήρ¬ ξαν πάντοτε μεγάλαι καί δι- ατηροΰνται εισέτι, συνεχώς αύξανόμεναι, καί διότι άκό- μη αί κυβερνήσει; των δύο χωρών διαπνέονται άπό τάς καλυτέρας διαθέσεις διευκο λύνσεις κα'ι μεγαλυτέρας ά- κόμη άναπτύξεως των έμπο- ρικών των σχέσεων. Ή συ¬ ναψις δέ της νέας Έλληνο- γερμανικής έμπορικής συμ¬ φωνίας άποκτά κατά την πα¬ ρούσαν περίοδον εξαιρετικήν όλως σημασίαν διά την χώ¬ ραν μας καί Ιδιαιτέρως διά την Κρήτην. Ή Γερμανία, αποτελεί μί¬ αν άπό τάς καλυτέρας άγο- ράς καταναλώσεως των γε- ωργικών μας προϊόντων. Ά- πορροφά τό μεγαλύτερον μέ· ρος τής παραγωγής καπνοϋ, σταφίδος, χαρουπίων, άρω- ματικών φυτών, σταφυλών καί πλείστων αλλων προϊόν¬ των. Κκί είνε ΐσως ή μόνη χώρα αί μετά τη; οποίας αί έμπορικαί μας συναλλαγαί καί τό κλήριγκ, άφήνουν συν ήθως ενεργητικόν υπέρ ημών υπόλοιπον. Άλλ' ακριβώς διά τόν λόγον αυτόν και χρειάζεται ιδιαιτέρα όλως προ σοχή είς την σύναψιν της μετ' αυτής έμπορικής συμφω¬ νίας μας. Έπειδή δέ ευρι¬ σκόμεθα ήδη έγγύτατα τής ενάρξεως τής νέας σταφιδι- κής καί σταφυλικής περιόδου έπείγει περισσότερον ή συν¬ αψις τής συμφωνίας αυτής. Διότι έξ αυτής θά εξαρτηθή έν πολλοϊς ή τύχη καί ή τι- μή των άμπελουργικών μας προϊόντων κατά την αρχο¬ μένην μετ' ολίγον περίοδον τής συγκομιδής. ΔΓ αΰτό δέ ασφαλώς καί έργάζεται ή κυ¬ βέρνησις τόσον δραστηρίως διά την ταχυτέραν υπογρα¬ φήν τής συμβάσεως. Καί δέν γεννάται^ βεβαία ούδεμία άμ- φιβολία ότι ή σημερινή κυ¬ βέρνησις πού τόσον ένδιαφέ- ρεται καί τόσον μοχθεΐ διά την αύξησιν καί τής παρα- γωγής καί των έξαγωγών, καί πού έχει σταθή φρουρός των έθνικών συμφερόντων, θά καταβάλη κάθεδυνατήν προσ πάθειαιν καί θά εξαντλήση κάθε μέσον ώστε ή νέα έμ- πορική μετά τής Γερμανίας σύμβασις ν' αποβή πρός όφε- λος καί των παραγωγήν κα'ι τού έμπορίου καί νά συντε¬ λέση είς την αύξησιν των είς Γερμανίαν έξαγωγών μας υπό τούς μάλλον συμφέρον¬ τας καί ίκανοποιητικούς ο- ρους. Ειδικώτερον διά την κρητικήν σταφίδα καί τάς σταφυλάς, είμεθα βεβαι¬ οί 2π θά γίνη ιδιαιτέρα μνεία ώστε νά έξασφαλι σθή άθρόα έξαγωγή των είς Γερμανίαν κ*ί οπ θά ρυθμισθοΰν συγχρόνως καί έκ παρχλλήλου καί τα συναφη συναλλαγματικά ζη- τήματα, ώστε νά μην ανα¬ κόψουν διαφοραί, ώς συνέβη είς τό παρελθόν όπότε ήπει- ληθή νά καταστραφή καί ό εμπορικάς καί ό σταφιδοπα- ραγωγικό» μας κόσμος. 'Αλλά επί τοϋ σημείου αύ- τοΰ δέν είναι άνάγκη νά έκταθώμεν περισσότερον. Ή κυβέρνησις ποΰ ανέλαβε την ρύθμισιν δλων αυτών των ζη· τημάτων, θά φέρη ασφαλώς είς πέρας την προσπάθειαν της. Καί ή νέα έμπορική συμ- φωνία την οποίαν θά συνά¬ ψη μέ την Γερμανίαν, θ' α¬ ποβή, αναμφισβητήτως, έξ ολοκλήρου έξυπηρετική των έθνικών μας συμφερόντων. ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ Η ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ Ή «κερά μπενζίνα» άρχίζει λοιπόν νά χάνη τα πρωτεΐα της: Παρηγγέλθησαν τα πρώτα αύτο- κίνητα τα όποία ώ; καύσΐμον Ολην χρησιμοποιοθν...καυσόξυλα. ΙΙρόκειται διά τα λεγόμενα «άε- ριογονοκίνητα» φορτηγά αύτοκί- νητα, τα όποϊα άπό δεκαετίας δλης χρησιμοποιοθνται έν Εύ- ρώπη. —Άφύσικος αύτός ό συνδυα- σμός παρετήρησεν ϊνας θεωρητι- κός τοθ πνεύματος τής Ιποχής. —"Οχι δμως χαί άπίστευτος. "Οπως βλέπης τα καυσόξυλα έκ- τελοθν θαυμασία τάν συγκοινω¬ νιακόν αύτβν προορισμόν. Χω- ρίς νά υπολογίσωμεν είς την άξιοποίησιν άφθόνων δασικών προϊόντων τα όποία σήμερον ά- πορρίπτονται ώς άχρηστα. Διό¬ τι δέν χρησιμοποιοθνται έδώ με- γάλα καυσόξυλα άλλά μικροί κλάδοι οί οποίαι κόβονται είς μικρότερα τεμάχια. Ή απάντησις αντεγράφη άπό την σχετικήν αύθενπκήν πληρο¬ φορίαν. Όπωσδήποτε τό άφύσι- χον μέσες άκρες έδιχαιολογεϊτο. "Ηρχισε νά ξεθωριάζη έκεΐνο τό περίφημον: — Βενζίνα παρακαλώ!... ΚαΙ ήτο τί ξεθώριασμα αύ τό χάτι τό ακατανόητον διά την εποχήν. Αυτή έσυνήθιοε νά τρέ- Χΐ χυρίως μί βενζίνην. Έτο τό- οη μάλιστα ή ταχύτης διά τής χαυσίμου αυτής ΰλης πού ή βεν¬ ζίνη ετοποθετήθη καί είς τάς ι¬ δίας. Έτρεχαν χαί αύτές μέ βά¬ σιν την κινητήριον δύναμιν τής βενζίνης. ΠαντοΟ ή βενζίνη. Χω ρίς βενζίνην ή έποχή δέν έδού λευε^. Ή βενζίνη ήτο ήέκπρο- σώπησις καί τοϋ τρόπου κινήσε ως καί τοΰ τρόπου ζωής. Ή κοι- νωνική αντίληψις υπό την γενι κωτέραν καί είδικωτέραν μορφήν της είχαν ώς ούμ,ξοΐον την βεν¬ ζίνην. Δέν ξέρω πώς αύτό τό αύτο κίνητον πού λανσάρβται έν Ελ¬ λάδι χάρις είς τα μέτρα τοθ ύπουργείου Γεωργίας, άποβλέψαν· τος κυρίως είς την εξυπηρέτησιν ωρισμένων δασικών περιοχών, μοθ παρουσιάζεται συμπαθητι κόν. Νομίζω 2τι γι' αύτό άρ- κεϊ τό συναίσθημα 8τ: τό δάσος εύλογεϊ την πόλιν. Ή όργή τού, ή όποία περικλείει τόσον δρα¬ ματικόν στοιχείον, μετριάζεται. Άπό τα σύσκια τής έξοχής φθά- νει μία παρήγορος, εύεργετική πνοή. Ή υλοτομία δέν δικαιολο γεϊται πλέον ώς έμπρηαμός καί διασπάθισις αγαθών. Ή κερδο- σκοπΕα της, μ[α κερδοσκοπία πολλάκις έγκληματική, παύει νά μάς χαρίζη ώς τελευταίον προϊόν τα... βρεμμένα καυσόξυλα χαί τούς άνθρακας πού γίνονται έν τούτοις θησαυροί. Άποκτα μίαν θέσιν, επί τέλους άξιοπρε'- πεστέραν, είς την τοπικήν οίκο νομίαν. * * ♦ τής ταχύτητος, τή μυρωξιά τής βενζίνης. Ό επιχειρηματίας Ιπί- σης μέ την βενζίνην θά κινήται καί θά θησαυρίζη. Άλλά ποιεί ξέρει!{0£ άΐτλοΐ τρόποι ζωής πού προβλέπονται διά τό μέλλον, ϊσως νά μ3ί έλθουν μέ τό αύτοκίνητο αύΐό. Οί πολύ πλούσιοι θά δυσαρε στηθοΰν μέ την καινοτομίαν. Οί σωφέρ δμως ειμαι βέβαιος δτι θά δεχθοΰν έν καιρώ μέ ευγνωμο¬ σύνην την εύλογίαν αυτήν τοθ Ιλληνικοΰ δάσους. Έχουν καί αύ τοί ...προηγούμενον μέ την βενζί- νην. ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ Έθνική ο'ικονομία και παροτγω γή θά όμοΑογήσουν άρά γε οί κο· σμοπολΐται την ήτταν τής βενζί¬ νης; Φαντάζομαι δχι. Άλλως τε! τα καυσόξυλα δέν θά χρησι- μοποποιηθοθν επί τοθ παρόν¬ τος διά τίς «Μερσεντές» ή τίς λιμουζίνες. Έκεΐ ή πρώτη μόν-1 τέρνα Φρύνη θά είσπνέη σάν σέ μεθύσι δϊρβίσου, | στόν ίλιγγον Πεταχτά οημεΝώματα ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ Είς τούς θεούς εΤχαν τιαρα- χωρήσει οί παλαιότεροι τίς κο ρυφές των βουνών. Άνίκανοι νά φθάσουν σέ τόσα υψη, νά δρασκελΐσουν ιό Μύτικα τοθ "Ολύμπου, τή Νίδα καί την κο ρυφή τοϋ Άφέντη Χριστοϋ τοΰ ΨηλορεΙτη ή τή Μαύρη Ρά χη των Λευκών όρέων, έπρόσ βλεπαν τίς άπρόσιτες αύτές κορυφές μέ δέος καί μυστη- ριακήν έκστασι. Τίς έ'βλεπαν χιονισμένες ν' άστράφτουν κάτω άπό τό φώς τοθ ηλίου καί νά πυργώνωνται πρός τόν ούρανό καί τίς έφαντάσθη καν κατάλευκες κατοικίες των θεών. Κι' εΤναι πραγματικά γιά τούς θεούς προωρισμένες οί ψηλές κορφές. Άλλ' οί ση μερινοί οί άνθρωποι, θεοί οί ϊ- διοι, άφοΰ κατώρθωσαν νά δαμάσουν καί τοΰς ώκεανούς καί τοΰς αιθέρας, νά κατα κτήσουν τόν κόσμον όλόκλη- ρο καί νά συλλάβουν την εν νοια τοϋ σύμπαντος, έπάτη σαν καί τίς άπάτητες βαυνο- κορφές.Τό "Εβερεστ άπέμεινεν άκόμη. Άλλά κι' αύτό θε νά κατακτηθή ασφαλώς σέ λΐγο. Καί δέν 'μιλώ βεβαία γιά τή μηχανή χάρις είς την οποίαν ύψώθηκεν ό άνθρωπος πάνω άπό τή γή καί ίσοπέδωσε κάμ- πους βουνά καί θάλασσες. Έδώ ή κατάκτησι εγινε βήμα πρός βήμα. Πεζά εντελώς. Καί πρόκειται περί πεζοπορΐας πού δίδει τίς μεγαλύτερες καλ λιτεχνικές κι' αίσθητικές συγ- κινήσεις, τίς πιό ποιητικές εί- κόνες, τίς πιό βαθειές κι' ώ ραΐες άπολαύσεις καί σύγ χρονα τίς πιό υψηλές ένατε- νϊσεις. Πρόκειτσι περί τής ό ρειβασΐας: Τοϋ πιό εύγενικοθ, τοϋ πιό ήρωϊκοΰ, τοΰ πιό υ¬ περηφάνου κι' άδολου σπόρ. Είνε Μνα σπόρ πού περισσό- τερο άπό κάθε άλλο ασφα¬ λώς ταιριόζει στόν ύπερήφα- νο καί ήρωϊκό χαρακτήρα τοθ Έλληνα. «Πάρε με πάνω στό βουνό, τί θά μέ φάη ό κάμ- πος» τρογοΰδσγε ό Κρυστάλ- λης. Κι' είνε πραγματικά στε- νά δεμένη ή ζωή τοθ Έλληνσ μέ τό βουνό. Σ' αύτό κατέ- φευγε στούς χρόνους τής δου λείσς μέ σύντροφό τού τό τού φέκι καί σκέπασμα τόν ού ρανό! Σ' αύτό εύρισκε τή λευ τεριά τού. Σ' αύτό ήνωνε τούς κεραυνούς τής σκέψεως καί τής ψυχής τού μέ των στοι¬ χείον τής φύσεως τίς άστρα- πές. Καί άπ' αύτό ώρμοϋσε, περήφανος άετός, γιά την πραγμάτωσι των μεγάλων τού ίδανικών. Θά επρεπε λοιπόν νά τ' άγαπήσωμε περισσότε- ρο σύτό τό ύπερήφανο καί ρω· μαλέο σπόρ τής όρειβασΐας, πού δέν εχει σύμβολό τού τό ρεκόρ άλλά ύψώνει λάβα- ρό τού, τή σωματική καί φρο- νηματική εύρωστία. Καί θά- πρεπε μέ περισσότερη συγκΐ νησι κι' άγάπη νά στραφοθμε πρός την κορυφή τής Σφακια- νής μαδάρας, πρός την περί φημη μαύρη ράχη, δπου ύψώ νεται πελώρια ή στήλη άπό μαύρους γρανιτολΐθους πού έστησαν είς μνήμην τοθ "Ε¬ λευθερίου Βενιζέλου οί όρειβά τες τής Ελλάδος. Καί δπου ϋστερα άπό λΐγες μέρες θά ■γίνη ή πανελλήνιος / όρει- βατική συγκέντρωσις. —Στό βουνό! Έκεΐ μπορεΐ κανείς νά αισθανθή έλεύθερο άπό συμβατισμούς καί άπό ΗΕ ΚΑΙ Η ΕΝ ΚΡΗΤΗ ΟΡΓΑΝΟΣΕΟΣ ΤΗΣ 2ον Ή άξία των προϊόντων τής έλαίας έν Κρήτη κατά τό Ιτος 1936 είναι ή κάτωθι: 1) άξία ελαίου δρ. 303.779.040 2) » βρ. ελαιών » 10.172416 3) » έλαιοπυρ. » ^20.000.000 Σύνολον 333.952.050 Ή άξία τής δλης γεωργική; πχραγωγής κατά τό ίδιον Ιτος είχεν ώς εξής: 1) άξία γεωργ. προϊόντων έν γέ¬ νει μετά των ε- λαιοκομικών δρ. 1.047.899.923 2) άξία προϊόν¬ των δενδροκομ. » 128.567.114 Σύνολον 1.176.466.037 "Ητοι ή άξία των έλαιωδων προϊόντων άντιπροσωπεύει τα 28. 40 ο)ο τής άξίας τής δλης γεωρ γικής παραγωγής καίτοι ώς εί¬ πομεν ή Ιλαιοπαραγωγή έν Κρή¬ τη κατά τό Ιτος αύτό ήτο Ιξαι- ρετικώς μικρά καί κάτω τοθ ή μίαεως τοϋ μέσου δρου τής τελευ¬ ταίας δεχαεξαετΐας. Κατά μέσον δρον των έτών 1927 καί 1930 τα προίόντα τής έλαίας άντιπροσωπεύουν τα 37, 88 ο)ο τής άξίας τής δλης γεωρ γικής παραγωγής έν Κρήτη. 1920—1927 Έξ άλλου ή άξία των έλαιο κομινών προϊόντων έν Κρήτη κα¬ τά μέσον ο'ρον τής τελευταίας πενταετίας 1932—1930 χαί έξ ής άποδεικνύεται δτι αυτή άντι- προσωπεύει πλέον των 40 ο)ο τής δλης γεωργικής εχει ώς εξής: α) άξία ελαίου δρ. 455.221.558 β) » βρ. ελαιών » 14.848.999 γ) » » έλαΐοπ. » 518 ΟΟΟ.ΟΟΟ Σύνολον 518 070.557 Δεδομένου δέ δτι ή 2λη άξία των γειοργικών προϊόντων μετά των έλαιοκομικών έν Κρήτη εί¬ ναι περί τό εν δισεκατομμύριον καί μόνον κατά τα δύο τελευταία ϊτη υπερέβη τοθτο, άνελθοθσα κατά τό 1936 είς 1.176 466 037 δραχ. καί άν παραδεχθώμεν ά κόμη δτι δ μέσος δρος τής άξίας της θά ? είναι 1.200 000.000, πάλιν ή άξία τής έλαιοπαραγω γής θά άναλογή είς 43 16 ο)ο επί τής δλης άξίας τής γεωργι- κής της παραγωγής. Ή μέση έτησία παραγωγή ε¬ λαίου κατά νομόν έν Κρήτη καί είς τάς 8ετίας 1920—27 καί 1929—36 ώς καί τό ποσοστόν δι' έκαστον τούτων επί τής συνολι κης παραγωγής Κρήτης έμφϊίνε ται είς τάν κατωτέρω πίνακα: 1929—1936 Νομός παραγωγή είς χιλιόγραμ. 7.35Ο.7ΟΟ Ηρακλείου 6 442.600 Λαοη&ου 4.114:900 Χανίων 4) Ρεθύμνης 4 (577.900 ποσοστόν 32ο)ο 28 13ο)ο 18. 21 ο)ο 20. 69 ο)ο παραγωγή είς χιλιόγρτμ. 9.11ΟΟΟΟ 7 779 1ΟΟ 5 Ο26.4ΟΟ 3 824 500 ποσοστόν 35 40 ο)ο 30.21 ο)ο 19.51 ο 14.89 ο)ο Σύνολον 22 586.100 100 Έ αυτή άναλογία παρατηρεΐ- ται κατά νομόν ώς πρός την πά ραγωγήν βρωσίμων ελαιών καί έλαιοπυρήνης. Έξ άλλου ή άξία των έλαιο κομικών είνε όπερτριπλασία τής άξίας τοθ ετέρου έκ των κυριωτέ¬ ρων προϊόντων τής Κρήτης, τής σταφίδος. Ούτω ή μέση έτησία άξία των έλαιοκομικών προϊόν¬ των διά την τελευταίαν πενταε¬ τίαν Γ932-36 είνε 518.070 557 δραχ , τής δέ σταφίδος μόλις 170.777.572, δηλ. ή σταφίς άντι¬ προσωπεύει τα 32, 95 ο)ο τής ά¬ ξίας των προϊόντων τής έλαίας. Ά?λά καί είς αυτόν άκόμη τόν νομόν Ηρακλείου δ οποίος θεω- ρεΐται κατ' έξοχήνσταφιδοπαραγω γική περιφέρεια δχι μόνονώς πρός την Κρήτην, άλλά καί ώς πρός την λοιπήν Έλλάδα καί είς την οποίαν οί κάτοικοι έχουσι στρα φή είς την επέκτασιν καί έντασιν τής σταφιδοκαλλιεργείας, επιδιω¬ κομένης, δυστυχώς, είς βάρος τοθ πολυτιμωτέρου δένδρου τής ΐλλη- νικής φύσεως, τής έλαίας, ή ό¬ ποία, παρ' δλον δτι τόσον άπερι σκέπτως καί σήμερον, πολύ δέ πε ρισσότερον είς τό πρόσφατονπαρελ θόν, Ιξερριζοθτο κατά χιλιάδας έ τησίως καί άπερρίπτετο ώς ζι τύπους καί κοινωνικά ψευδη τάν έαυτό τού. Έκεΐ βρΐσκε- ται εγγύτερα πρός τή φύσι καί τόν προορισμό τού. Έ¬ κεΐ συλλαμβάνει καλυτέρα την έννοια καί την ούσία τοϋ σύμπαντος. Έκεΐ, δταν βλέ- πει ν'άπλώνεται γύρω τού ό κόσμος, θάλασσες, κάμποι, ρεμματιές σέ μίαν άσύγκριτη είδυλλιακήν άρμονίαν αίσθά- νεται καλυτέρα κανείς τόν έ¬ αυτό τού νά ύψώνεται πρός τό Θεό. Έκεΐ δταν βρΐσκεται στήν δίνη τής θύελλας πού προκαλεΐ ή τιτάνεια πάλη των μαινομένων στοιχείων τής φύ σεως, νοιώθει καλυτέρα την άξΐα τοθ άνθρώπου ώς «κο· σμικοθ μορΐου». 'Εκεϊ στούς άνοικτούς ορίζοντος, άνοΐγει κι' ή ανθρωπίνη καρδιά καί χωρεϊ δλα τα μεγάλα αίσθή- ματα τής δημιουργίας καί τής άγάπης, τής άδολης καί κα- θαρής σάν τόν άέρα τοΰ βουνοθ. Μ.— ο)ο 25.740 ΟΟΟ 100 ο)ο Ι ζάνιον των άγρων, είς εκδήλωσιν, Ι φεθ, τής εύγνωμοσυνης των κυ¬ ρίων της, διότι άκούραστα παρεί- χε τα γάλα τοθ κρητικού λαο5 επί χιλιετηρίδας καί έπρεπε κατά την γνώμην των νά άδειάαη τόν τόπον καί παραχωρήση την θέ¬ σιν της είς την σταφίδα, έξακο λουθεί, παρά την εγκληματικήν καί άδικαιολόγητον ενέργειαν τής καταστροφής καί περιφρονήσεως, νά παρουσιάζη αίσθητήν την δπε ροχήν πρός την άντίζηλόν της άδελφήν σταφίδα. Ή άξία των προ'ίόντων τής έλαίας κατά μέσον δρον ετησίως διά την πενταετίαν 1932—36 είς τόν νομόν Ηρα¬ κλείου είνε 141.662.032, ενφ διά την σταφίδα 128.946.402 ήτοι ή ελαια άποφέρει εισέτι 12.715.630 δραχ. ετησίως επί πλέον τής σταφίδος. Διά τούς ' &λλους νομούς τής Κρήτης ουδενός προΊόντος ή άξία δύναται νά συγκριθή πρός την τής έλαιοκομίας, διότι αυτή αποδίδει δι' έ'καστον δσα δλα τ' άλλα ό- μοθ γεωργικά των προϊόντα ή¬ τοι τα 50 ο)ο περίπου τοθ γεωργι κου των πλούΐου. Όπωσδήποτε ή έλαιοκομική ανασκοπήση τής Κρήτης γεννά άπογοητευτικάς μάλλον σκέψεις διά τό μέλλον της καί την εξέλι¬ ξιν της, εάν δέν ληφθώσιν έγκαί ρως τα ένδεδειγμένα μέτρα καί δέν τύχτβ τής άναλόγου έκτιμή σεως καί φροντίδος ή όποία τής άξίζει έκ μέρους των καλλιεργη- τών καί τοθ Κράτους. Είνε αναμφισβήτητον δτι ό Κρής γεωργός είναι περισσότερον των άλλων Έλλήνων συναδέλφων τού φιλόπονος καί προοδευτικός καί πάντοτε έπιτυγχάνει υπό τάς αύτάς φυσικάς συνθήκας καλυτέ¬ ρας άποδόσεις. Καί ένώ κατά την τελευταίαν δεκαπενταετίαν κυρίως επετέλεσε σημαντικάς προόδους καί επέτυ¬ χε βελτίωσιν ποσοτικήν καί ποιο- τικήν είς δλα τα πεδία τής γεωργικής παραγωγής, ώς πρός την έλαίαν, τό κατ' εξοχήν κρη¬ τικόν δένδρον, υστέρησε τής λοι πής Ελλάδος. ΗΛ. ΖΟΥΛΦΑΚΟΣ γεωπόνος Καλόν μέτρον. Πολΰ έπιτυχής ή έκδοθεΐσα άγρονομική διάταξις σύμφωνα μέ την οποίαν δέν έπιτρέπεται η μεταψορά φρούτων καί λα- χσνικών έν γένει άπό τοθ ε¬ νός χωρίου είς τό άλλο ή ά¬ πό τής ύπαίθρου είς την πό¬ λιν, εάν έκεΐνος πού τα μετα· φέρει πρός πώλησιν δέν είναι έφοδιασμένος μέ ειδικόν ση· μείωμα τοΰ αγροφύλακος τής περιφερείας βεβαιοΰντος δτι είναι ό πραγματικάς κύριος των μεταφερόμεναι. Θά συμ- βάλη ασφαλώς ή διάταξις αυ¬ τή είς τόν περιορισμόν των κλο πών των φρούτων καί κηπευτι κων καί είς την πλήρη παγίω¬ σιν τής άγροτικής ασφαλείας, Όταν δέ υπάρχη άσφάλεια είς την ύπαιθρον, τότε ώς γνω¬ στόν συντελεϊται καί πρόοδος τής γεωργίας. Ή παραγωγή. Μειωμένη προβλέπεται ή πά ραγωγή εφέτος καί των άμ· πελουργικών λόγφ των κατα- στροφών τοθ περονοσπόρου καί τοΰ ελαίου λόγω μικράς καρποφορΐας. Μικροτέρα επί- σης τής αρχικώς προβλεφθεΐ- σης υπήρξε καί ή έσοδεία των δημητριακών είς τόν νομόν μσς. Πάντως ή έσοδεία δέν θά εΤναι βεβαία καί μικρά. Καί άν τα διάφορα προϊόντα πω- ληθοΰν είς υψηλάς τιμάς, οί γεωργοί μας θά ίκανοποιη θοΰν καί ή άγορά μας θ' άνα· ζωογονηθή, θά κινηθή, θά ζω· ηρεύση. Είμποροΰμεν δέ νά ελπίζωμεν. Διότι ή κυβέρνη- οΐχ; έργάζεται ήδη διά την Φν τΐμετώπισιν τοθ ζητήματος καί τής σταφίδος καί τοθ ελαίου. *** Ή καρυδιές. Μδς έπληροφόρησαν Οτι ά¬ πό ημερών ευρίσκεται είς τό Λασήθι ξυλεμπορική έταιρεία ή όποία άγοράζει «δσο—δσο» τίς καρυδιές, τίς οποίες κόβει, σύρριζα βεβαία, καί τίς στέλ¬ λει ώς ξυλεΐαν έπιπλοποιΐας πλέον είς Πειραια. Καί μάς προσέθεσαν δτι κινδυνεύει νά μη μείνη οϋτε έ'ν άπό τα πε¬ λώρια αίωνόβια αύτά δένδρα πού έστόλιζαν τό οροπέδιον τού Λασηθίου καί παρήγον τούς γευστικωτάτους καρ- πούς. Διότι οί χωρικοί δελε- αζόμενοι άπό τό προσφερόμε- νον χρήμα, δέν δυσκολεύον- ται νά πωλήσουν όλα τα δέν δρα των, μέχρις ενός. Δέν γνωρίζομεν εάν δλα σύτά εί¬ ναι έξ ολοκλήρου αληθή.Πάν¬ τως, άς επιληφθή τοϋ ζητήμα¬ τος τό Δασονομεΐον. Καί άς απαγορεύση την συνέχισιν αύ τοθ τοϋ Ιγκλήματος. Διότι έγ κλημα είναι νά κόπτωνται αί ολίγαι έναπομείνασαικαρυδιές τοθ Λασηθιου καί νά γίνων¬ ται ξυλεία έπιπλοποιΐας.. Τα τραχώματα. Καΐ νέα μέτρα λαμβάνει πάλιν τό υπουργείον Προνοί¬ ας καί 'Υγιεινής διά την καλυ τέραν οργάνωσιν τοΰ άντιτρα χωματικοΟ αγώνος είς την χώραν. Βάσιμος έπομένως ύ· πάρχει πλέον ή πεποίθησις δ· τι τα τραχώματα, ή φοβερά αυτή νόσος θά έκλείψουν συν¬ τόμως άπό την χώραν μας δ πως έπίσης δημιουργεΐται δι- καιολογημένως ή ελπίς δτι θά κατορθωθή ή πλήρης έξυγίαν- σις τοϋ λαοΰ. Διότι τό υπουρ- * γεΐον τής Ύγιεινής δέν περιο ρίζει τό ενδιαφέρον τού είς δ, τι άφορφ τα τραχώματα μό¬ νον. Ίδρύει παντοΰ νοσοκο- μεΐα καί θεραπευτήρια καί πολυϊατρεΐα καί όργανώνε' την κοινωνικήν πρόνοιαν καί την Ιατρικήν, φαρμακευτικήν καί νοσοκομειακήν περίθαλψιν των πτωχών καί των ένδεών,
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  (θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-ΣήμΗ
  ρον ωρα ΙΟμ. μ. τό άριστούργημα
  τοΰ κινηματογράφου: «Ό λυτρω-
  τής». Μέ τόν Γκάρρυ Κοΰπερ καΐ
  την Ζάν Άρθρούρ.
  θερινός «ΑΠΟΛΛΩΝ».—Σήμε¬
  ρον τό ίαπωνικό φίλμ: «ΜιτσοΟ-
  κο». Κατάλληλον καί δι' άνηλί-
  κους.
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  Προίστάμενος Τυπογραφείου
  Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  ΘΕΡΙΝΟΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  "Ενας κινηματογραφι-
  κός Κολοσσός τοΰ μέγα-
  λου σχιινοθέτου Σεσίλ
  Ντέ Μίλ:
  ι
  Σ
  Μέ τον
  ΓΚΑΡΡΥ ΚΟΥΠΕΡ
  καΐ την
  ΖΑΝ ΑΡΘΟΥΡ
  (Γοτλλιχίι εκδοσις)
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  Ε Α
  Ό ερωτικάς γολγοθάς
  δύο νεαρών καρδιών πού
  πόνεσαν, έπάλεψαν γιά
  την άγάπη τους καί νί-
  κηβαν μέ την πίστι τους
  στήν νεότητα.
  Σκηνοθεσία ΒίλλυΦόρστ
  Πριιταγωνιοτοδν:
  Βέρνερ Κράους,
  Βίλ. Άϊχμμττεργκερ }
  Χορτενσέ Ράκυ,
  ΟΑγα Τσεχόβα
  Άριθμός 9661
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Ό Συμβολαιογράφος Ή
  ρακλεΐου Εμμανουήλ Γεωρ-
  γίου Καλυτεράκις έν Άγίφ
  Μύρωνι κατοικοεδρεύων.
  Προσκαλώ πάντας τούς ϋ-
  χοντας τυχόν δικαιώματα ή
  αξιώσεις επί τοθ έκ δραχμών
  δέκα χιλιάδων (10.000) έκπλει
  στηριάσματος τοθ ενώπιον
  μου χθές άναγκαστικώς τή
  εηισπεύσει τής έν Αθήναις
  έδρευούσης 'Εθνικής Κτημα
  τικής Τραπέζης τής Έλλά
  δος έκποιηθέντος ακινήτου
  κτήματος των καταδιωκομέ-
  νων όφειλετών Δημητρίου Δρά
  κου Μανδαλενακη κατοίκου
  ΚιθαρΙδος Μαλεβυζίου καί
  Μιχαήλ Δράκου Μανδαλενά
  κη κατοίκου τέως Κιθαρίδος
  καί ήδη Σικάγου των Ήνω
  μένων Πολιτειών τής Άμε·
  ρικής ώς μόνων έξ άδιαθέτου
  κληρονόμων τής άρχικής όφει
  λετρίας Αικατερίνης Δράκου
  Μανδαλενακη τό γένος Γε
  ωργίου Λιναρδάκη κατά την
  ύπ' αριθμόν έννέα χιλιάδες
  έξακόσια πεντήκοντα όκτώ
  (9658) καΐ χθεσινήν χρονολο
  γΐαν εκθεσίν μου άναγκασπ
  κοθ πλειστηριασμοϋ "ίνα έντός
  τής νομίμου προθεσμίας προ
  σαγάγωσιν ενώπιον τοϋ άο
  μοδΐου δικαστηρίου παρ' ώ
  γενησεται ή κατάταξις τούς
  τΐτλους καί τά έγγραφα έφ'
  ών στηρίζουσι τος άπαιτήσεις
  των καθ' δσον πάσα έκπρό·
  θεσμος ττροσαγωγή άπορρι
  φθήσεται. 'Εφ' οΐς εγένετο
  ή πσροϋσα δι* ήν ελήφθη τέ
  λος καί πρόσθετον ώς καί
  νόμιμον δικαίωμσ δρσχμαί ε¬
  κατόν πέντε (105) Έν Ά
  γίω Μύρωνι Μαλεβυζίου καί
  έν τώ συμβολαιογραφείφ μου
  ίδιοκ'τησΐα Γεωργίου Ιω. Μι
  συρλάκη ή Χαιρετάκη σήμε
  ρον την ένδεκάτην (11) Ίου
  λίου τοθ έ'τους χίλια ένεα
  κόσια τριάκοντα όκτώ (1938)
  ημέραν Δευτέραν καί ύπεγρά
  Φη παρ' έμοθ τοθ Συμβο
  λαιογράφου Ηρακλείου.
  Ό Συμβολαιογράφος Ή
  ρακλείου.
  Κκλντεράχηί
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΙΑΣΙΑΙΣΣΑ =
  477ον
  "Εως έκείνη τή σΐιγμή ή
  Συμβατική δέν εΐχε τίποτε ά
  ποφασίσει περΐ τής τύχης τής
  φυλακισμένης. θά την έδΐκσ-
  ζε, θά την κατεδίκαζεν ή
  θά την έχρησιμοποιοϋσεν ώς
  πολύτιμον άντάλλαγμα στίς
  δοσοληψίες μέ τοϋς Αυστρία
  κοΰς; Ή σκέψις δμως δτι ή
  Μσρία-'Αντουανέττα λίγο ε
  λειψε νά άποδράση έ'καμε
  τα μέλη τής Συμβιβατικάς νά
  άλλοφρονήσουν. ΤΙ φυλακή
  λοιπόν ήταν αυτή άπό την ό·
  Ό έρως είς την χώραν
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Ή κομψότης είνε συνυφασμένη
  μέ την άπλότητα.
  Εάν είσθε μιχροΰ άναστήματος:
  ποίσν ή χήρα Καπέτου μπο-
  ροθσε νά βγή σάν άπό άφύ
  ι Μή λησμονείτε £τι... Πρέπει
  πάντοτε νά 2χετε τό κεφάλι σας
  ύψηλά διά νά έπιμηκύνετε δσο
  τό δυνατόν την σιλουέττα σας.
  Δέν πρέπει νά Μχετε πάρα πολ
  λά μαλλιά. Φροντίζετε νά σας
  τα άραιώνουν συχνά καΐ έκλέξε-
  τε μία χτενισιά ή όποία θά δι¬
  ατηρήση τίζ ώραΐες άναλογίες
  τής κεφαλής σας.
  Τα πόδια αίς είνε μικροσκο-
  πικά καΐ γ,αριτωμένα. Φορήτε λοι-
  πόν πάντοτε καλοκαμμωμένο πα·
  πούτσι. Άγοράζετε μοντέλα άπλά"
  τα όιτοία νά ύττογραμμίζουν κα·
  λά την γέφυρα τοΰ ποδιοθ καϊ
  νά σδς έπιτρέπουν συγχρόνως
  νά Μχετε άνετη περπατισιά. Αύ
  τό είνε πολύ σπουδαίο. Μία μι-
  κροκαμωμένη γυναΐκα πού «ύπο-
  πηδά'δταν περτΐατίϊγίνεται γρή-
  λαχτο μαν?ιρ(; Έπρεπεν ή
  φυλακισμένη, ϋστερ' άπό τίς
  έπανειλημμένες άπόπίΐρές της,
  νά μεταφερθή σέ άλλο κελλί
  πιό σίγουρο άπό έκεϊνο στό
  οποίον την εΐχαν κλεΐσει έ"ως
  τώρσ.
  Ή Κομμούνα ενέκρινεν εί
  δικόν ψήφισμα. Κι' έπειδή
  σ' δλη την Κονσιερζερί δέν
  βρισκόταν κελλί πού νά πά
  ρέχτ] έπαρκεΐς έγγυήσεις, α¬
  πεφασίσθη νά διαρρυθμισθή
  τό δωμάτιο πού εχρησίμευεν
  ώς φαρμακείον. Βρισκόταν
  στό βάθος τής φυλακάς. ΤΗ·
  ταν πιό ΰγρό καί πιό σκο
  τεινό άπό τό άλλο. Έσπευ
  σμένως εργάτες έφραξαν κά
  θε διέξοδο, κάθε άνοιγμα.
  Μιά κιγκλιδωτή πόρτα δέν
  εθεωρήθη άρκετή. Προσέθε-
  σαν λοιπόν καί δεύτερη μέ
  κλειδαριά άλλοιώτικη άπό τίς
  άλλες. Τό μοναδικό παρα-
  θυράκι πού ϊβλεπε πρός την
  οΰλή των γυναικών έκτΐσθη
  έΌος την μέση τοθ κιγκλιδώμα-
  τός τού.
  Όταν έτοιμάσθηκε τό κελ¬
  λί, μετεφέρθη ή ΜαρΙα-Άν-
  τουανέττα. Προηγουμένως δ¬
  μως αξιωματικόν τής άστυνο-
  μ(ας κατέσχον δ,τι τής άπέ-
  μενεν. Έψαξαν άκόμη καί
  μέσα στίς φόδρες των ρού
  χων της.
  (συνεχΐζεται)
  γορα γελοία.
  Γιά τό βράδυ τα
  μακρυά καΐ
  'Ελευθ. Πηγάκης
  Ίατρ&ς—ΠαΘολέγος
  Δέχεται έν τφ Ιατρείω τού
  όδός ΤσακΙρη (οίκία στρατη-
  γοϋ κ. ΆλΕξάκη) 10—12 τι. μ.
  καί 4—6 μ. μ.
  πολύ άττλά φορέματα, τα μον¬
  τέλα στύ, άπό ταφτά. όργκαντί,
  μουσελίνα σας πηγαίνουν Θαυμα¬
  σία. ΠροσΘέσετε, άφοΰ ή μόδα
  τίς εΰνοεΐ, μία άπό Τίς ολίγον
  υψηλές χτενισιές ποϋ είνε ϋπέ-
  ροχες.
  Τα ύψηλά καθίσματα δέν έγι¬
  ναν γιά σας, προτιμάτε πάντοτε
  τίς βαθειές ττολυθρόνες, ολίγον
  χαμηλές είς τίς οποίες θά μπο·
  Αριθ. 2949
  ΔΗΛΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Άναβληθέντος Πλειστηριασμοϋ
  Ό Συμβολαιογράφος Μοιρών
  Κωνσταντίνος Ιωάννου Τζεϊρανά
  κης έν Μοίραις Καινουρίου έδρεύ-
  ών καί κατοικών δηλοποιώ δτι,
  Άναβληθείς ένεκεν νομίμιον
  λόγων ό διά τοθ ΰπ' αριθμόν
  15744 τής 16ης Ίανουαρίου 1934
  προγραμματος πλειστηριασμοϋ έκ-
  ^Βί^ζας παρά τοΰ προκατόχου
  μου τέως Συμβολαιογράφου Μοι¬
  ρών Γεωργίου Μπΐσταγιαννάκη,
  προκηρυχθείς άναγκαστικάς πλει-
  στηριασμδς τή Ιπισπεύσει τής έν
  Αθήναις έδρίυούσης Έθνικής
  Κτηματ:κής Τραπέζης τής Έλλά-
  ρήτε νά καθίζετε αέ χάρι.
  Άποφεύγετε τέλος τίς ύπερβο-
  λικές γαρνιτοϋρες τόσον είς τά
  φορέματα δσον καΐ είς τά κα
  πέλλα σας διότι βαρσ,ίνουν πο¬
  λύ την σιλουέττα.
  "Ενα φέρεμα... εξ τουαλέττες.
  Διά νά είσθε πάντοτε κομψή,
  Η ΜΑΧΗ
  Ύτΐό Κλώντ Φαρέρ.
  ΚΟΙΜΩΜΙΚγΙ
  εάν δέν έχετε τά μέσα νά κά-
  νετε πολλές τουαλέττες, κάμε¬
  τε ενα άπλό φόρεμα, καί μερι-
  κές βέστες άπό διάφορα ύφά·
  σματα πού θά σδς έπιτρέψουν
  νά ποκίλλετε τάς έμφανίσεις σας
  χωρΐς πολλά ίξοδα.
  Τό φόρεμα αϋτό θά είνε ύ·
  πέροχο άπό σορά, τουάλ, λεπτό
  ζέρσεύ ή λευκό λεπτό λαινάζ.
  Εάν νομίζετε δτι τό λευκό δέν
  είνε πρακτικό, κάμετε £να μαθ·
  ρο φόρεμα κα'ι φροντίζετε νά
  συμφωνοϋν πάντοτε ή ζώνη τού
  φορέματος μέ την βέστα, ώστε
  νά γίνεται τελειώτερη ή μετα-
  μόρφωσις.
  Ή βέστες πού
  θά μεταβάλ·
  λουν εκάστοτε την έμφάνισι τού
  φορέματος, μπορεΐ νά είναι ά¬
  πό ϋφασμα ριγέ ή χονδρό του-
  άλ άττό σαντούγκ ή κρέπ έμ
  πριμέ, άπό φλανέλλα ή ζέρσεθ.
  ή Ντιοτεγκέ
  σία Κωνσταντίνου Ζαχαριουδάκη
  καΐ υπεγράφη υπ' έμοΰ ώ; έ'πε
  ται ληπτέων τελών καΐ δικαιωμά
  των δραχμών εκατόν πέντε (105).
  Ό Συμβολαιογράφος Μοιρών
  Κ. Ί. Τζε'ίρανάκης (Τ.2.)
  Άκριβές αντίγραφον έν
  ραις αυθημερόν.
  Μοί
  Ό Συμβολαιογράφος Μοιρών
  Κ. Ί. Τζεϊρανάκη;
  Άριθμ. 21740.
  ΑΝΑΚΛΗΣΙΣ
  ΙΙΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΊΌΣ
  Έν Καστελλίφ Πεδιάδος σή
  μερον την ένδεκάτην τού μηνός
  Ιουλίου ημέραν Δευτέραν τοθ
  χιλιοστοθ ένεακοσιοσΐοϋ τριακο
  στοθ άγδόου
  ίτους
  έν τψ Συμ
  δος έκπροσωπουμένης 6πδ τοθ Δι- βολαιογραφείω μου Σδιοκτησία
  οικητοθ αυτής κ. Ιωάννου Δροσο- τέκνων Γεωργίου ΛαγουοΊανάκή
  πούλου κατδίκου Αθηνών καί δή κειμένψ ένταΰθα καί κατά την
  μοσιευθέντος είς τό ύπ' αριθμόν συνοικίαν Πολεμάρχη ενώπιον έ-
  130 τής 31ης Ίανουαρίου 1934 μοΰ τοΰ Συμβολαιογράφσυ καί
  ■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Ν
  Έχαβτην ΤΡΙΤΗΝ
  μεσημβρίαν
  Διά Ρέθυμνον, Χανιά, «
  ΠΕΙΡΑΙΑ
  Χαλκίδα, ΑΙδηφόν,Βο- *
  λ«ν, θεσσαλονίκην. «
  ί
  φύλλον τής έν Ηρακλείω εκδιδο¬
  μένης εφημερίδος «ό Αγών» των
  έν τώ είρημένφ προγράμματι ά-
  ναφερομένων καί περιγραφο,ιένων
  άκινήτων κτημάτων τής καταδιω
  κομένης όφειλέτιδος Μαρίας χή-
  ρας Ιωάννου Χατζηδάκη τό γένος
  Ιωάννου Φαράκη οίκοδεσποίνης
  κατοίκου Πλατάνου Καινουρίου
  κειμένων έν τή κτηματική περι
  φερεία τοθ χωρίου Πλατάνου Και
  νουρίου τοΰ Ειρηνοδικείου Μοι¬
  ρών Καινουρίου. Γενησεται άνυ
  περθέτως την 21 ην Αύγούστου έ-
  νεστώτος Ιτους 1938 ημέραν Κυ¬
  ριακήν καί ώραν 10—12 π. μ.
  συμφώνως πρός τούς δρους τοθ α¬
  νωτέρω προγράμματος πλειατη
  ριασμοϋ καί κατόπιν τής υπ' αριθ
  μόν 333 τής 5ης Ιουλίου 1938
  αποφάσεως τοΰ κ. ΙΙραέορου των
  έν "Ηρακλείω Πρωτοδικών ένώπι
  όν μου ή τοΰ νομίμου άναπληρω
  τοϋ μου καί έν τψ ενταύθα καί
  παρά την αγοράν κειμένφ συμβο
  λαιογραφείψ μου ίδιοκτησία Κων
  σταντίνου Ζαχαριουδάκη ένθα καΐ
  δτε καλ&ΰνται οί βουλόμενοι νά
  πλειοδοτήσωσιν. Άρμόδιος δικα
  στικός κλητήρ ένεργησάτω έν προ
  κειμένψ τάς νεμίμους επιδοθείς
  καί τοιχοκολλήσεις πρό δεκαπέν
  τε ημερών τουλάχιστον.
  Δημοσιευθήτω δέ ή παροϋσα
  Ι καί διά των έν Ηρακλείω έκδιδο
  μένων εφημερίδων ή «"Ιδη» καί
  | «Ανάρθωσις» την 2αν Αύγούσΐου
  11938. Εγένετο σήμερον την ένδε
  , κάτην Ιουλίου τοΰ χιλιοστοΰ έν
  '< νεακοσιοστοθ τριικοστοΰ όγδόου Ιτους ημέραν Δευτέραν Ιν Μοίραις Καινουρίου Κρήτης καί έν τώ συμβολαιογραφείφ μου ίδιοκτη κατοίκου Καστελλίου Πεδιάδος ^Εμμανουήλ Ιδομενέως μΰχόΰι εδρεύοντος καί των μαρτύρων Ά πολλοδώρου Εύαγγέλου Φραγκια δάκη δικηγόρου καί Άντωνίου Γεωρ. Φακιολάκη άρτοποιοθ κατοί νων αμφοτέρων Κασΐελλίου Πεδι¬ άδος γνωστών μοί, ένηλίκων, πολι τώνΈλλήνων καί(μήζνομίμως έξαι ρουμένω/, ένεφανίσΰη ή έπίσης γνωστή μου καί μή έξαιρουμένη Εύαγγελία χήρα τού ποτέ Ζαχα ρίου Ιΐεράκη τό γένος Εμμανουήλ Χρονάκη οίκιακά ασχολουμένη καί κάτοικος τοΰ 17ο ν Ό Φέλτζ ξανακατέβηκε στό δρομάκο καί προσπέρασε την τού φα των δένδρων. Τό χαμηλό σπί¬ τι διεγράφη στόν γεματο άστρ» ούρανό. Ήταν καθαρώς γιαπω- νέζικο, άπό κοινό σκοθρο ξΰλο χωρίς διακοσμήσεις. Άλλά κάτω απά τό πρόστεγο, μιά προσθήκη ξύλο, Ισχημάτιζε άέ· άπά τό άέτωμα, σκαλι σμένο μέ μεγάλη τέχνη καί επι- χρυσωμένο σάν φάτνωμα παγό δας, έρχόταν σέ μεγάλη άντίθεσι πρός την άπόλυτη άπλότητα τής γιαπωνίζικης ξυλουργικής, άνά μεσα στήν οποίαν ήταν σφηνωμέ- νο. Καί τά τρία φανάρια, τά τρία μώβ φανάρια, έρχόταν καΐ αύ:ά σέ άντίθεσι πρό; την καθαρή καί γυμνή πρόαοψι πού έφώτιζαν: ή ταν τρείς τερατώδείς μάσκες άπό λαδόχαρτο, τρείς μάσκες των ο¬ ποίων ή σαρκαστική έκφρασις έ- νέπνεε τόν τρόμο, δπως ό μορ φασμός σκελετοΰ, καΐ των οποίων τό χρώμα Ιμοιαζε μέ τό χρώμα σάρκας έν άποσυνθέσει. Ό Ζάν—Φρανσουά Φέλτζ έκύτ- τ»ξε μέ προσοχή τά τρία μακά- βρια φανάρια καΐ τό άέτωμα πού έφαινόταν σάν άπό σκαλισμένο χρυ σάφι. Έπειτα εχτύπησε καί ή πόρτα άνοιξε. * * Ένας πανύψηλος ύπηρέτης, μέ μπλέ μεταξωτά φόρεμα, μέ μαΰρα μεταξωτά παπούτσια, παρουσιά- σθηκε στό κατώφλι καΐ ϊκύταξε προσεκτικά τόν έπισκέπτη. —Τσεού Πέ·ΐ; Ιρώτησεν ό Φέλτζ. Καί έδωσε στόν δπηρέτη μιά ΚΙΝΗΣΙΣ.— Επανήλθεν έζ Ύ- πατής ή κ. καΐ ό κ. Κωνστ. Καρυω τάκης ίατρός. _ —Αφίκετο έξ Αθηνών οικογε νειακώς ό κ. "Αγγελος Άγγελι δάκης. —Έττανήλθεν έξ Αθηνών ό κ. Γεώργιος Μεθυμάκης. —Διατρίβει άπό ημερών είς την γενέτειράν τού Νεάπολιν στήμένςς είς Σίδνεύ τής Αύστρα λίας όμογενής κ. Κωνστ. < Σαρρής. Ό κ. Σαρρής είνε άπό τά πά τριωτικώτερα καί πλέον φιλοπρό οδα στοιχεΐα, τά τιαώντα είς την ξένην τό Κρητικόν δνομα. Α. ΘΑΝΑΤΟΙ.— Απέθανε καί ε¬ κηδεύθη προχθές είς Άρχαναις ή Αγγελική Καλυβιανάκη μήτηρ τού συμβολαιογράφου κ. Ν. Κα· λυβιανάκη. Ή μεταστασα έκ των πρεσβυτέρων οϊκοδεσποινών των Αρχανών διεκρίθη διά τάς χρι- στιανικάς άρετάς της. Τούς οί κείους της συλλυπούμεθα. Γύρω στήν πόλι. Μόνον μέ τό θαλαμηγόν «ΧΙΟΣ» Κάθε ΚΥΡΙΑΚΗΝ 6 μ. μ. ακριβώς Κατ' ευθείαν διά ΠΕΙΡΑΙΑ (σέ 12 ώρες) ΑΙΔΗΨΟΝ (άφιξις Τρίτην πρωΐ) ΒΟΛΟΝ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ Ταχύτης Η μιλλίων.—Άνεσις— 'Ασφβλεια. Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ Τηλ··. 6 40 χωρίου Σαμπά Πεδιάδος, παρισταμένη καί ένεργοθσα έν προκειμένψ δι' εαυτήν καί ώς νόμιμος έπίτρο πος των άνηλίκων θυγατέρων της Χαρικλείας καί Είρήνης, Ζαχαρίου Περάκη κατοίκων επί σης, καί την σύ<ταξιν τοΰ παρόν τος αϊτησαμένη εδήλωσεν δτι υφ' άς παρίστατε ίδιότητας αί- ρει καί άνακαλεΐ πασάν έντο λήν ν αί πληρεξουσιότητα δοθεί σαν είς τόν Εμμανουήλ Σπυρί δωνος Κολλιαράκη κασσιτερωτήν καί κάτοικον τοϋ χωρίου Σαμπα Πεδιάδος δυνάμει τοθ ύπ' αριθμόν δέκα ε"ξ χιλιάδας έξακόςιια τεσ- σαράκοντα πέντε (1ΗΒ45) τής δέ κάτης τρίτης Σεπτεμβρίου τοϋ Ι¬ τους χίλια ένεακόσ.α Ινα πλη ρεξουσίου έγγράφου ενώπιον μου γενομένου καί οιουδήποτε άλλου έγγράφου καί ποφαγγέλλει αυτόν νά παύση άναμιγνυόμενος είς τάς υποθέσεις της. Παραγγέλλει δέ έπίσης πάντα αρμόδιον δικαστι- κόν κλητήρα δπως αντίγραφον τοΰ παρόντος επιδώση πρός τόν τέως πληρεξούσιον της Εμμα¬ νουήλ Σπυρίδωνος Κολλιαράκη ό γνώσ ί δά μακρυά ταινία κοκκίνου χαρτιοθ γεμάτην μέ μαθρα ψηφία. Ό ύπηρέτης εχαιρέτησε κινέζι κα, σκύβοντας τό κεφάλι μέ τίς παλάμες ένωμένες καί υψωμένες επάνω άπό τα μέτωπο. Έπειτα, μέ σεβασμό, επήρε τό χαρτί καί ξανάκλεισε την πόρτα. Ό Φέλτζ, πού Ιμεινε Ιξω, έχα μογέλασε: —Ή έτικέτα δέν Ιχει άλλάξη, έσκέφθηκε. Καί έπερίμενεν ύπομονητικά. Μέσα στό σπίτι, Ινα γκάγκ έ- κτύπησε. Άκούσθηκίν βήματα βιαστικά, καί τό τρΐξιμο ψάθας την οποίαν Ισυραν στά πάτωμα. Καί έκ νέου επεκράτησε σιγή.'Η πόρτα δμως δέν άνοιξεν άκίμη. Πέντε λεπτά επέρασαν. 'Έκανε άρκετό κρύο. Ή άνοι¬ ξις είχί μκή πρό τεσσάρων μόλις έβδομάδων. Ό Φέλτζ τα θυμηθή- κε καθώς αίσθάνθηκε τα κρύϊ ά εράκι νά μπαίνη κάτω άπό τδ ζ- πανωφόρι τού. —Ή έτικέτα δέν Ιχει άλλάξη, είπε πάλι μέσα τού. "Ομως, δέν είνε λιγώτερο σκληρά γι' αυτόν τόν λόγο, ν' άφίνη ό οίκοδεσπό- της τόν άλλο νά παγώνη τόσην ώρα, μιά νύχτα τόσο κατάλληλη γιά ν' άρπάξη κανείς ρευματι- σμούς, βρογχίΐιδα ή πλευρίτιδα, κάτω άπό τό πρόστεγο ε'ως δτου Ιτοιμάση τό σπίτι δπως πρέπει γιά την ύποδοχή. Άληθινά, τό κρύο πού αίσθάνομαι μέ κάνει νά ακέπτωμαι πώ; ό Τσεού Πέ ί μοθ κάνει λίγο μεγάλη τιμή... Επί τέλους δμω; ή πόρτα ά- Ή έκδρομική κίνησις συνεχί- ζεται πάντοτε. —Ώς πληροφορούμεθα την έκ- δρομήν των Κουρέων τής 27ης Ιουλίου είς την Μονήν Έπαν>ώ-
  σήφη.
  —θά έπακολουθήσουν τοιαύ¬
  ται άλλων σωματείων είς διάφθ
  ρα έπίκαιρα καί Ίστορικά σημεια
  τής Άνατολικής Κρήτης.
  —Ό μετακληθείς υπό των Ναυ·
  τικών όργανώσεων ποοπονητής
  τής κολυμβηπκής κ. Νακέλης.
  —Παραδίδει τακτικώς μαθή-
  ματα είς τα μέλη των όργα¬
  νώσεων καΐ επί τί) βάσει δλων
  των νέων μεθόδων κολυμβήσεως.
  —Άλλά καί μή μέλη των όρ¬
  γανώσεων δύνανται νά συμμετέ-
  χουν άδαπάνως είς τάς προπο-
  νήσεις ταύτας.
  —Ή Οφεσις της θερμοκρασίας
  ήτο αίσθητή χθές περισσότερον
  άπό προχθές.
  —"Ωστε νά δικαιολογήται έν
  μέρει ή πρόβλεψις της Μετεωρο-
  λογικής υπηρεσίας, δτι ό καιρός
  φέρεται πρός τόν δροσερόν.
  — Άς ελπίσωμεν δτι ή μετα-
  βολή αυτή θά εξακολουθήση καί
  σήερο
  βή
  σήμερον.
  —Αί προετοιμασίαι διά τόν
  έορτασμόν τής 4ης Αύγούστου
  συνεχίζονται, καθ' & γράφουν
  αί αθηναϊκαί έφημερίδες, είς
  όλην την χώραν.
  —Ό έορτασμός θά ίχπ καθα¬
  ρώς εθνικόν χαρακτήρα καΐ θά
  περιστρέφεται είς τό ίδιον σχε·
  δόν πρόγραμμα παντοθ.
  —Όπωσδήποτε αί έορταί δέν
  θά στεροθνται ο(5τε τοπικοΰ χρώ·
  ματος σύμφωνα καί μέ βαθύτε¬
  ρον λαϊκόν πνεθμα τό οποίον
  θά τάς διακρίνη
  —Εκλεκτόν τό
  κατά τόπους.
  χθεσινόν καί
  σημερινόν πρόγραμμα" τοθ Ραδι
  οφωνικοΰ μας σταθμοΰ.
  —Χαρακτη^ιστικόν είνε δτι
  είς τό πρόγραμμα συμμετέχουν
  τελευταίως "Ελληνες καλλιτέ-
  χναι καί άριστεΐς τοθ Ώδείου.
  — Είς έξαιρετικάς έκτελέσεις
  κλασσικής μουσικής καί Έλληνι-
  κοΰ τραγουδιοθ.
  —Υπό τού οϊκου Άλικιώτη
  κατεσκευάσθη καί ετέθη είς κυ¬
  κλοφορίαν πρός πώλησιν μεταξθ
  των διαφόρων όργάνων σχεδιά-
  σεως:
  νοιξε πάλιν.
  (συνεχίζεται)
  πρός γνώσιν τού καί διά τάς
  νοίί[ίθυς συνεπείας. Ελήφθησαν
  τέλη καί δικαιώματα πρωτοτύ
  που δραχμαί εκατόν πέντε (105).
  Καί πρός πίστωσιν συνετάχθη τό
  δέ άνεγνώσθη εύκρινώς καί εν¬
  τόνως είς έπήκοον των άνω άνα-
  φερομένων καί βεβαιωθέν υπε¬
  γράφη παρ' αυτών καί έμοθ,
  πλήν Τής άνακαλούσης όμολογη
  σάσης άγνοιαν γραμματων,
  Ό Συμβολαιογρίφος
  (Τ. Σ ) Έμμ. Ιδομενέως
  Οί μάρτυρες
  Άπβλ. Ε. Φραγκιαδάκης
  Α. Γ. Φακιολάκης
  "Οτι άκριβές αντίγραφον.
  Έν Καστελλίφ αυθημερόν.
  Ό Συμβολαιογράφος Καστελλίου
  Πεδιάδος
  ________ Έμμ. Ιδομενέως
  Μανώλης Γ. Κωνιός
  Τμπμκτάρχης Ίκτρέις
  Δημοβ. Ψυχιατρϊίοΐί Άβηνβν
  Δίχίται έν τφ Ζατρβίφ τού
  ίδός Πειραιώς 17δ' ΑβΗΝΑΙ.
  Τηλίφ. 52.379.
  «Κλισιγώνιον τρίγωνον» μεγί
  στής ακριβείας καΐ αρίστης κα-
  τασκευής καταοληλότατον Ιδίως
  διά την όδοιτοιΐαν.
  —Διά τό όργανον τουτο Ιχει
  απονεμηθή δίπλωμα εϋρεσιτεχνί·
  άς τοΰ υπουργείου 'Εθνικής ΟΙ·
  κονομίας είς τόν συμπολίτην μη¬
  χανικόν κ. Ράδον Σ. Αλεξίου.
  —Άρκετοί συμπολίται τιαρα·
  θερίζουν ήδη ότλλοι είς τα χωρία
  τής καταγωγής αυτών καί άλ-
  λοι είς τα κτήματά των.
  —ΟΙ τελευταϊοι βεβαία είνε
  κα'ι οί περισσότεροι τώρα πού
  έγγίζει ή συγκομιδή.
  — Καί άπαιτοΰνται δι' αυτήν
  αί τελευταίαι άλλά καΐ Ίδιαίτε-
  ραι φροντίδες.
  —Είς τοϋ Πουλακάκη ανεμένε¬
  το χθές συγκέντρωσις ώς συνή·
  θως πολλοθ καί έκλεκτοθ κό-
  σμου.
  —ΠροεβάλλΕτο τό ιτρώτον, τό
  άριστουργηματικόν έργον ό «Λυ·
  τρωτής» διά τό οποίον έδικαιολο·
  γεΐτο έκ των προτέρων κάθε κα-
  λή πρόβλεψις των φίλων τοϋ κι
  νηματογάφου.
  έ Ρίπορτ»ρ
  τΑΡΙΚΑ ΦΡΕΣΙΚΑ ΣΤΟΥ ΚΡΑΣΑΧΗ
  ("Εναντι Παλ.
  Τ. Παπαδόπουλος
  Ίοιτρος—έδβντίατρβς
  Σωκράτους Σατωβριάνδου
  22 ΑΘΗΝΑΙ
  "Αριθ. τηλεφ. 52-362
  Δέχεται καθ' εκάστην,
  'ΰραι απολύτως άκριβείς.
  Ο ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΟΖ
  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΠΕΛΛΟΝ
  Είς χό κατάατημα Πέτρου Μα-
  ατρεκίνη παρά την Πλατείαν Βε¬
  νιζέλου καθαρίζονται 8λων των
  ιίδών τά καπέλλα μέ ευαυνΐιδησί-
  αν χ«1τ«χότητα,
  —Παράστασις είς Αρκαλο¬
  χωρι.
  ^ωλ10 Αρκαλοχωρι έπαίχθη
  προχθές τόδράμα «Γκόλφω» τοθ
  Περεσιάδου υπό έρασιτεχνών νέ¬
  ων και δεσποινίδος. Ή παράστα
  σις επέτυχε καθ' δλα, εσημειώθη
  δέ εις αυτήν εξαιρετικήν συρροή
  κόσμου ό οποίος κατεχειροκρότη
  σε τους έκτελεστάς. Κατά γενικήν
  άπαίτησιν ή .Γκόλφω> θά άναβι
  βασθη και πάλιν την προσέχη Κυ
  ριακην καί ώραν 9 μ. μ. Αί είσ
  πράξεις θά διατεθοΰν υπέρ τήο
  ανοικοδομήσεως τού ίερού ναού
  Αρκαλοχωρίου. Άλλά καί άνε
  ξαρτητως τούτου, δίδεται μία λαα
  πρά ευκαιρία ψυχαγωγίας καί
  μορφωσεως έθνικοκοινωνικής 6χι
  μόνον δια την κοινωνίαν Άρκα
  ΚΙΝΗΣΙΣ.—
  νων ή δνίς
  δί δ
  ή ς ωάν!απνπ
  δίστα διπλωματοοχος
  καΐ ραπτικής τοθ οίκου ο Κ Ε κο
  μισασα πλουσίαν συλλογήν ια¬
  τρόν ίκανοποιοΰσαν δλ ά
  ημ
  κοπτικής
  Κ Ε
  μ σίαν συλλογήν
  τρόν, ίκανοποιοΰσαν δλα τά
  στα. Μία επίσκεψις σας ε[Ρ?Α
  έργαστήριόν τηςΨ(παρά ' τηνς Β1.
  γλαν) είναι άρκετή να σάς πείση
  "«Ι νά σας Ικανοποιήση. °
  Γ
  Την
  ριον εί
  ΐε <<Ρ ς Ό τόν ϊ_©ΑΛΑί "···■«·...
  ΑΝΟΡΘΏΣΙΣ
  κ.
  είνε
  •πού
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  (Γ*
  351βν
  —Πώς! απήντησεν ό Μάριος, σχεδόν ώς προσβλη
  θείς υπό τής έρωτήσεως ταύτης.
  —Θέλω νά είπω τΐνος πολιτικοθ ψρονήματος εί-
  σαι;
  —Δημοκρατικάς κοί βοναπαρτικός.
  —Χρώμα μικτόν, έπεΐπεν ό Κουρφειράκος.
  Την επαύριον ό Κουρφειράκος είοήγαγε τόν Μά·
  ριον είς τό καφενειον τού Μουσαίου, έπειτα δέ τού
  εΐπε κρυφΐως είς τό ώτίον. «'Εδώ θά σέ εΐσάξω είς
  την επανάστασιν». Καί όδηγήσας αυτόν είς την
  αίθουσαν των Φΐλων των Άναλφσβήτων, τόν πα¬
  ρουσίασεν είς τούς άλλοι<ς συνεταίρους, λέγων χά μηλή τήφωνή την άπλή^ ταύτην λέξιν, η> ό Μά¬
  ριος δέν ένόει'—Μαθητης.
  Ό Μάριος ενέπεσεν είς σφηκιάν πνευμάτων. Άλ¬
  λως τε, καίτοι αύτάς σιωπηλός καί σοβαράς, ούο' ό
  ήττον πτερωτός δμως ή*τον, ούδ' ό μετριώτερον συγ-
  κεκροτημένος καί ένοπλος. Άλλ' ώς συνειθισμένος
  μέχρι τούδε είς την μοναξίαν κοί κλίνων πρός τόν
  μονόλογον έκ φύσεως τε καί έ"ξεως, έθορυβήθη ολί¬
  γον έκ τής λάλου έκείνης νεολαίας, ήν είδε περί σύ
  τόν άφνιδΐως. Αί Ιδέαι των νέων τούτων πολλάκις
  άπεμακρύνοντο άπό των ίδίων τού τοσοθτον, ώστε
  τάς Ιχανεν είς την πτήοίν των. "Ήκουε περί φιλο-
  σοφίας, φιλολογίας, τεχνών,ίστορίας, θρησκείας, άλ-
  λα πράγματα, είς αυτόν άπροσ5Γκητα, χάοο. Αύ·
  τος ένόμιζεν δτι, παραιτή^ας τα φρονήματα τοΟ πάπ
  που τού καί άσπαθείς τα τοΰ πατρός τού, εΐχε λιμε
  νισθή τέλος. Νθν ήρξατο νά διακρίνη, καίτοι άμυ
  δρώς έτι, δτι δέν ήτον ώς^ένόμιζεν. 'Η γωνία δπου
  έβλεπε παν τΐράγμα, πάλιν ήρξατο νά μετατοπί
  ζηται πρό των όφθαλμών τού. Ό όρΐζων μετεκινεΐ
  το πέριξ τού. Άλλόκοτος εσωτερικάς μετατοπισμός!
  Σχεδόν έπασχεν έξ αύτοθ. Τώ εφάνη δτι πρός ιούς
  νέους έκείνους ουδέν υπήρχεν δσ>ον. Τούς ήκουε λα
  λοθντας περί πάντων παραδόξως· οί όμιλίαι των ή
  νώχλουν τό πνεθμά τού, ώς έ'τι δειλόν. Ουδείς έξ
  αυτών έλεγεν «ό Αύτοκράτωρ»· μόνον ό Ιωάννης
  Προυβέριος έλεγεν ένίοτε «ό Ναπολέων»" οί άλλοι
  δλοι έλεγον «ό Βοναπάί,της». Ό 'Ενζολωρδς
  προέφερεν «ό Βουονσπάρτης».
  Κατ' άλλην τινά εσπέραν, έτυχο" συνηγμένοι είς
  τόν όπισθόδομον τοΟ κεφενείου Μουσαίου δλοι σχε
  δόν οί Φίλοι των Άναλφαβήτων. Πάντες οί λύχνοι
  τοΟ πολυελαίου ήσαν άνημμένοι. Κατ' εκείνην ιήν
  νύκτα, τοϋ Μαριου τό πνεΰμα ησθάνθη άληθινόν σει
  σμόν.
  Εγίνετο λόγος περί μυρίων πραγμάτων, ά
  νευ μέν έμπαθείας, άλλά μετά πολλοΟ θορύβου
  Πλήν τοΟ 'Ενζολωρα καί τοΟ Μαριου σιωπώντων,
  έκαστος έδημηγόρει, καϊ πολλάκις άσυναρτήτως.
  Ούδεμία γυνή ήτο δεκτή είς τόν όπισθόδομον, έκτός
  κόρης τινός, πλυνούσης, τάς κύμβας τοΟ καφενείου'
  αυτή μόνη διήρχετο διά τοϋ δώματος έκείνου έκ
  διαλειμμάτων, μεταβαίνουσα άπό τήν βρύσιν είς τό
  κυρίως καφενειον.
  Ό Μέγαρος, βεβακχευμένος κατά τό σύνηθες,
  έξεκώφαινε διά των παραλογισμών τού την όμή-
  γυριν.
  —Διψώ! Πίνειν βοΰλομαι, ώ θνητοί. Τό ζήν, θέ¬
  λω νά λησμονήσω. Ή ζωή, μωρέ παιδία, είνε μΐα
  μυσαρά εφεύρεσίς, γενομένη άγνοώ υπό τινος. Αύ
  τό τό πρδγμα δέν άρκεΐ τελείως καί δέν άξίζει
  λοιπόν τίποτε. Διά νά ζήση ό άνθρωπος πρέπει
  νά σπάζΓ) κάθε στιγμή τα κέρατά τοι Ή εύδαι-
  μονία είνε μόνον άπό τό έ"να μέρος της χρωματι
  σμένη' άπό τό άλλο την τρώγουν οί σκώληκες.
  (συνεχίζεται)
  Α'.
  Ολος δ κόσμος πΐστεύει πώ;
  έρει νά παίρνη τό θαλάσσιο μπά
  ιο τού. Κι' 2μω; δέν είνε άλή
  'εια. Πρόκειται περί συλλογικής!
  :υταπάττ/ς Είνε ζήτημα μ3ς λένε
  ειίικοί, άν Ενας είς τού; έκα
  όν ξέρη πώς πρέπει νά κάνη θα
  ,άσσιο μπάνιο καί πρό παντός άν
  ;έρη τίς καταστρεπτικές συνέπει
  ;ς «ού ήιιπορεϊ νά ίχη ή άγνοιά
  ου αυτή. Πόσοι καί πόσοι παρα
  Ιερίζοντες στ,ή θάλασσα έχάλασαν
  ίς διακοπές τού; καί πολλάκις
  βλαψαν καί την υγείαν τους για
  :ί έξεκίνησαν άπό την σκέψι πώς
  ιά νά κάνουν Ινα θαλάσσιο λου
  ρό είνε άρκετό νά φορέσουν τό
  ιχγιώ τού; καί νά μποΰν στή θά
  ασσα Καί πόσοι άκόμη τό κά·
  ουν αύΐό μόνον καί μόνον έπειδή
  ρίσκονται στό παραθαλάσσιο καί
  ομίζουν πώς Ιτσι τούς έπιβάλλε·
  αι νά κάμουν.
  Γιά τούς τελευταίους αύτούς,
  πού δέν τό ίμολογοθν φυσικά,
  λλά μέσα τους ναα'ύΗουν πώς υ
  ποβάλλονται μάλλον σ' £να μαρτύ
  ιο παρά άναπαύονται καί χαίρον-
  ;αι τίς διακοπές τους, παραθέ
  :ουμε εο'ώ μερικές χρήαιμες συμ
  ουλές είδικών περί τής τεχνικής,
  άς την ποθμε Ιτσι, τοΟ θαλασσίου
  ουτροθ. Καί πρώται— πρώτα τό
  τύσιμο, ή μάλλον τό γδύσιμο. 'Υ
  πίρχει μια «στολή» μπάνιου. Με
  ικοί γδύνονται 8σο δέν π*ίρνει
  πιά, οί άνδρες μ' 2να μικρό βρα
  κάκι καί άκάλυπτοί εντελώς κατά
  ε—.—
  ■■■■ι
  ■■■«■■«■■■■■■■■■■■Κ·»*■■*
  Έκτός Τράστ
  ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΝ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον,
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΑΡΔΛΚΗ
  Τηλέφ. 5-41
  ειειει ■■■■■■ «πι·ΜειπΐΒα«·ειειηοι««α*ειειειειειει··ειειει ■■■■■■■■■
  ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
  Δέχεται ασφαλείας
  Ζωής, Πυρός, Θαλάσσης, Άτυχημάτων
  Αυτοκίνητον καί Εργατικόν.
  Υπό τούς συμφερωτέρους δρους.
  Προτιμάτε τό Μετοχικόν Ταμείον Στρατοΰ ό¬
  περ διακανονίζει ταχέως καϊ άπ' εύθείας πάσαν
  ζημίαν σας.
  "Υποστηρίζοντες τό Μβτβχιχόν Ταμείον Στρκ-
  τβΰ έξυπηρετεΐτε την Εθνικήν βΐκβνομίαν καί
  τα Τδιά σας συμφέροντα.
  Γενικοί Πράκτορες Μ. Τ. Σ.
  ΣΤΕΛΙΟΣ Χ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ καί Σία
  ποκαφφε ,,ΟΛΥΜΠΟΣ
  ΚΑΘ1 ΕΚΑΣΤΗΝ ΠΑΓΩΤΑ
  την «Μυροβόλο "Ανοιξιν
  Έγκυκλοπαιδεία
  *%*
  Δι' έκείνους πού θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι' δλους
  ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΛΟΥΤΡΑ
  τα άλλα, οί γυναΐκες τα ίδιο,
  προσθέτουσα'. άκόμη Ινα έλαφρό
  σουτιέν Άλλά τέτοιου εϊδους ντύ
  σιμο ήιιπορεϊ νά είνε κατάλληλο
  γιά ήλιόλουΐρο, άλλά λίγοι ϊσως
  θά εύχχριστοθνται νά μπαίνουν
  κατ' αυτόν τόν τρόπον στή θάλασ
  σα. Είνε άποδεδειγμένον δτι δσο
  μεγαλείτερη έπιφάνεια τοθ σώμ«
  τος μας έρχεται σ' έπαφή μέ τό
  νερό, τόσο περιαο6τερο αΣσθανόμε
  θα κρύο. Έξ αλλου κάθε μετατό
  πισίς μΐς καθώς κολυμβοθμε είτε
  καθώς πχίζουμε μέίϊα στή θάλασ
  σα, προκαλεΐ καί νέο συμπληρωμα
  τικό %ρ(^>, λόγφ τής προπτριβτΐς
  τοθ νεροΰ στό δίρμα μας. Έτσι,
  οί ώαοι κα! τό στήθος είνε τα
  μέρη τα πΐό έκτεθειμένα. Τό καλ
  λίτερο, λοιπίι^, κατά τού; εϊδι
  χούς, είνε νά φοροθμε ένα μαγιώ,
  πού νά σκεπάζη έξ ολοκλήρου τόν
  γ,ορμίι καί νά προσταιεύη κατά
  τό δυνατόν περισσότερον τού; μη
  ρούς καί τίς πλάτες. Ή έξάσκη
  σ!ς μας νά ήμποροθμε ν' άντέχου
  με στό κρύο τοθ νεροθ, θά ήταν
  δυνατόν νά γίνη μέ την προσθήκη
  ενός δευτέρου μαγιώ μάλλινου άπό
  μέσα βίνε έπίσης χρήσΐμο, γιά
  τόν ϊδιο λόγο, να έξασφαλίζουμε
  καί τα πόδΐα μας σέ πέδιλα. θά
  χρειασθή φυσικά νά θυσιάσουμε
  κάπως τή/ κομψότητα τής περιβο
  λής μ»ς, άλλ' ή θυσία είνε άπα
  ραίτητη, γιαΐί άλλοιώτικα, τα
  μπάνιο οέν θά μά"ς ώφελήση.
  (συνεχίζεται)
  Ή ίδρυσις προσκοπικοΰ
  συνδέσμου εις Δαψνές.
  ΕΝΑΤΕΛΕΙΟΚΔΙ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
  ΡΑΔΐοωηΝθ
  Μέ τα όνόματα των σταθμών έλληνιστί.
  6 Λυχνιών μέ μαγικό μάτι.
  Μόνον Δρχ. 7250, είς 12 μηνιαίας δόσεις.
  'Αντιπρβσωπος Ηρακλείου
  ΚΩΝΣΤ. Ν. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
  ε·ιιιιεε·ι·ιειιιιεεειεεκειεειιηιιΐιιιΐΗΐιιιι·
  ,,ΕΟΝΙΙίΗ ΖΟΗ-ΚΑΛ» ΠΙΣΤΙΣ"
  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
  Έταιρία Γεν. 'Ασφαλίσεων, ιδρυθείσα τφ 1920.
  Κεφάλαια καί άποθεματικά
  Κεφάλαια άντασφαλιστικά
  ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
  Δρ.
  50.000.000
  2.000.000.000
  Ίδρυτής καί Πρόεδρος Λεωνίδας Α. 'Εμπειρΐκος
  Γεν. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ. Ν. Παπανικολάου.
  Άσφάλειαι: Ζωής—κεφαλαιοποιήσεως
  Πυρός— θαλάσσης
  άτυχημάτων έργατών καί αυτοκίνητον
  ΆσφαλίζεσΘε καί προτιμάτε
  την Έτσιρίαν τής Πατρίδος σας.
  Έγγράψατε τα παιδία σας είς την Κεφαλαιο-
  ποίησιν διά νά μάθουν άπό μικράς ήλικΐας την
  αξίαν τής λαχειοφόρου αυτής άποταμιεύσεως.
  Διά τιβσαν πληροφορίαν απευθυντέον είς τόν έν
  Ηρακλείω Πράκτορα τής Έταιρίας κ. ΣΤΥΛ. Ε.
  Λ1ΝΑΡΔΑΚΗΝ καί τόν Έτιιθεωρητήν κ. Ε.
  ΔΕΤΤΟΡΑΚΗΝ.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  ΛΑΦΝΕΣ Ιούλιος (τοΰ άντα·
  ποκριτοΰ μας). Είς την αημειου·
  μένην κατά τόν τελευταίον και¬
  ρόν άλματώδπ έξάπλωσιν τβΰ προ
  σκοπικοΰ θεσμοΰ είς τα άγροτικά
  κέντρα των ού ο άνατολικών της
  Κρήτης νομώ ν, δέν ήτο δυνατόν
  νά ΰστβρήσουν ο! Δαφνές. Ούτω
  πρωτοβουλία των έπιλεκτων με-
  λών τή; Κοινωι ίας μας ιδρύθη
  κοιΐ έδώ Τοπικος Προσκοτικός
  Σΰνδεαμος άποτελεσθεΐς ά πό τόν
  κ. Μ. Τζωρτζακάκην ώ; πρόεδρον,
  Έμμ. Τζουδην άντιπρόεδρον,
  Ανδρ. Πυργιανάκην ταμίαν, Ν.
  Τσακαλάκην γραμματέα καί μέ-
  λη τού; κ κ. Ι. Λαμπράκην, Στ.
  Παναγιωτάκην, Γ. Ζουδιανον,Ν.
  Λουκαδάκην, Μιχ. Άμαργιατά-
  κην, Έμμ. Κουγιουμιτζάχην,Μιχ.
  Λαμπράκην καΐ Ν. Τζωρτζακά-
  κην. Ό κ Περιφερειαχός έφορος
  Ηρακλείου ενέκρινεν ηδη τάς
  σχετικάς ενεργείας καί προέ3η
  είς τόν διορισμόν ώ; Γοπικοΰ Έ-
  φόρον Προακόπων Δαφνών τοΰ κ.
  Γεωργ. Λουκαδάκη ίατροΰ.
  Άρχηγός τή; Ιδρυθείσπ; όμά·
  δο; άνέλαβεν ο κ Έμμ. Β:ρνάρ·
  δος καί υπαρχπνοί οί κ. κ. Ιωάν.
  Κοντάκης καί Γ. Αμαριωτάκης.
  'γ! ομάς ήδη βυνεπληρώ3η, έγγρα
  φέντων ευθύς έξ άρχής 38 προακό·
  πων, οΐτινες έντός των ημερών 3ά
  κάμουν καί την πρώτην εμφάνι¬
  σιν των έν στολή. Έξ Ηρακλείου
  αφιχθη ενταύθα ό 'Αρχηγος κ. Κ.
  | Λεμπιδάκης, όστι; καί έπεμελη-
  θη των πρώτων ουγκεν τρώσβων
  τής ό ιάδος καί εδοαε τάς δέου-
  σας διοικητικάς καί έκπαιδευτι
  κά; κατευθΰνσεις.
  Ούτω κατκτοπισμέιοι ήδη ο!
  πρόσκοποι Δαφνών καί οί άξιωμα
  τικοί των είς τό νόπμα τή; προ·
  ακο.τικπς οργανώσεως είναι απο¬
  λύτω; βέβαιον ότι έντός συντομω
  τάτβυ χοονικβδ διαστήματο; θόι
  έχουν νά έμφκνίσουν εργασίαν
  βοβαρωτάτην ή οποία θά δύναται
  ασφαλώς νά παραβληθτί πρό; την
  εργασίαν των άλλων παλαιοτέρων
  προακοπικων όμάδών.
  Κατ' αυτόν τόν τρόπον ήρχι¬
  σεν επί καλών βάσεων μία ώραία
  έργααία τείνουσα είς την <5ια«αι δαγώγησιν τής νέας γενεάς τβΰ τβπβυ μας ώσ« αυτή νά γίνη ί κάνη διά ν' αποτελέση την καλυ τέραν καΐ ύγιΐστέραν κοινωνίαν τής αυριον. Τούτο έχοντες πρό όφθαλμών οί κάτοικβι Δαφνών πε ριβάλλουν μέ στοργήν την ίδρυ- θεϊσαν προσκοπικήν όμάδα καί την βοηθοΰν παντί τρόπω είς τό ' έργον της. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Πρός τούς έμφυτευτάς πε¬ ριφερείας Ηρακλείου. Καθιστώμεν γνωστόν είς τούςμή κληρούχουςέμφυτευτάς τής περιφερείας Ηρακλείου οΐτινες δέν εκλήθησαν διά προσωπικών προσκλήσεων ε¬ νώπιον τοθ Προέδρου τής Έ- πιτροπής Απολλοτριώσεων ώς είσηγητοθ, δπως προσέλθωσι καί παρουσιασθώσιν ενώπιον τού μίαν έκ των ημερών άπό 1ης Αύγούστου μέχρις 9ης I- δίου καί ώραν 9—12 π. μ. καθ* έκαστην είς ιά γραφεϊα τής Γεωργικής υπηρεσίας Η¬ ρακλείου. Οί προσερχόμενοι θά πρσ- σκομΐζουν τα τυχόν ύπάρχον- τα προτότυπα συμφωνητικά, νά είναι δέ καί είς θέσιν Ε¬ καστος νά καθορίζη έπακρι- βώς την θέσιν καί τούς πλησι- αστάς τής παρ' αύτοθ έμφυ- τευθείσης εκτάσεως. Ωσαύτως οί φρονοϋντες 8- τι, την παρ' αυτών Ιμφυτευ- θεΐσαν έκτασιν θά την έδι- καιοϋντο ώς γεωργικόν κλή¬ ρον δέον δπως προσκομίσωσι κσί πιστοποιητικόν άρμοδίου ϋποθηκοφυλακείου έμφαΐνον την περιουσίαν τοθ αίτοθντος, τής συζύγου τού κοί των γο- νέων τού ώς καί βεβαίωσιν έκ τής Οίκονομικής έφορίας περί τοθ τυχόν έπαγγέλματος δπερ άσκεΐ. (Έκ τής έπιτροπής 'Απαλλοτρι- ώσεων). ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Πρός τούς προσωρινούς κλη· ρούχους καί τούς έμφυτευ¬ τάς περιφερείας Ηρακλείου. Καθιοτ'ώμεν γνωστόν είς ά¬ παντας τούς προσωρινούς κλη ρούχους περιφερείας Ήρακλεί ου ών αί αίτήσεις καίτοι ύπο- βληθεΐσαι δέν συνεζητήθησαν εισέτι δτι αυται θά συζητη- θοθν κατά την συνεδρίασιν τής 30ής Ιουλίου έ. έ. ημέραν Σάββατον καί ώραν 9 π. μ. δ- τε καί θά πρέπει νά προσέλ¬ θουν. Μέχρι τής προθεσμίας ταύ¬ της δέον άπαντες οί προσωρι- νοί κληροθχοι οί μή υποβα¬ λόντες εισέτι αίτήσεις όριστι- κής τακτοποιήσεως είς την ε¬ πιτροπήν Απολλοτριώσεων δ¬ πως προσκομίσωσι τα δικαιο- λογητικά των. Ωσαύτως πσρατείνεται ή ύ- ποβολή αιτήσεων πρός την ε¬ πιτροπήν Απολλοτριώσεων πά ρά των έμφυτευτών μέχρι τής 30ής Ιουλίου έ. έ. (Έκ της ίπιτροπής Απολλοτρι¬ ώσεων). —Τό σημερινόν πρόγραμμα τοϋ ραδιοφωνικοΰ σταθμοΰ. "Ωρα-7 μ. μ. Μίτβωρολογικόν δελτίον — χρηματιστήριον. 7.15 μουσικη ώοχήατρας (δίσκοι) 3 συν αυλία πιάνου (δίσκου. 8.30 έλλη- νίκη καντάδα υπό την δ)σιν τοΰ κ Άθανασιάδη. 9 μ. μ όμιλία τού εισαγγελέως κ. Σηηλιώτη προ έδρου της έταιρίας προατααίας ά- νηλίκων, περΐ τής άλητείας ώ; «ηγής έγκλμματικότητος. 9.15 ρε- σιτάλ τραγουδιοϋ υπό τού κ. Φρί ξου Οεολονίδη άριστεϊον έθνικοϋ ώδείου. 9.45 είδησεις 10 1) έκτέλΐ αίς τής β' πράξεως άπό την ό'πε- ρα Τόσκα τού Πουτσίνι σολίστ: η κ. Μαίρη Ταμπάση καί οί κ. κ. Ξηρέλης καΐ ©ίβφιλόπουλος ΰηώ την δ]σιν τού κ. Εύαγγελάτου. 2) Σβυΐτα άπό την μουσικήν τοΰ Γκρήγκ διά τόν Πέερ Γκύντ τού Υ.3) Γουλιέλμος Τέλλος ϊίσαγωγή τβΰ Ροσίνι £(κατά τό διάλειμμοτ τής συναυλίας θά μβταδοθοΰν » τελευταίαι είδήσεις). 11.30 μουαι- κίι διά δύο πιάνα υπό τού κ. καί τής κ Φρημαν. — Ή Χωροφυλακή Ρεθύμνης. Την Διοίκησιν τής Ύποδιβική σεως Χωρβφυλακής Ρεθύμνης άνέ- ιαβεν 6 μοίραρχος κ. Ιωάν. Κου δουμάκης. —Δωρεά. Ή οικογένειαι Γεωργίου 'Αλυ- νιζάκη όδοντοϊατροΰ κατέθεσεν είς τόν κ Ταμίαν τοΰ Έθνικοΰ Πτωχοκομείου δρ 500 είς μνήμην τής αλησμονήτου γιαγιάς των Σο φίας Έμμ. Γουναλάκη. —Ανακοίνωσις. Έπειδη πλεΐστοι καφεπώλαι, αυνοικιακοί παντοπώλαι κλπ. τής ένταΰθκ πόλεως παρά τάς άπαγο ρευτικάς διατάξεις τής υπ' άριθμ. 165328)1937 αποφάσεως ύπουργών 'Υγιεινής, Εργασίας, Άγορανομί άς. Ασφαλείας έξοΐκολουθοΰνά νά χρησιμοποιωσι φΐάλας άεριοΰχων ποτών δΓ ιδία; των εργασίας πλη ροΰντες ταύτας διά διαφόρων οί νοπνευμκτωδών ποτών κλπ. υπο μιμνήβκομεν καϊ αύθις τάς αχετι κάς διατάξει; τού άρθρου 17 τής άνω αποφάσεως δυνάμει τής όΐτοί άς άπαγορεύεται ή χρησιμοποιή αίς των φΐαλών τούτων δι' άλλην οιανδήποτε χρήσιν. Πάσα παρά βάσις των άνω διατάξεων διαπι ατουμένη παρά των όργάνων μας θά καταμηνΰεται αρμοδίως καί έστω τούτο πρός γνώσιν των ένδι αφερομένων. Έν 'ΗρΜχλέίω τί, 12-7-38 (Έκ τής Διοικ. τού 'Αστυνομι κου τμήματος). ΕίδικευθεΙς επί έπταβτί- αν είς τα παθολογικά νο- σήματ« έν Παρισίοις χαΐ Λυώνι. Δέχεται τούς πάσχοντος είς τό Ιατρείον τού όδός ΆμαλθεΙας (Τΐάροδος όδοθ Κατεχάκη, τΐρώην Πλατύ σοκκακι) ώραν 9—12. %. μ. καί 3—6 μ. μ. Τάς Κυριακάς δωρεάν 10--12 «. μ. Τηλέφωνον 6—63 ί*^%. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Ματαιωθείσης τής πλειοδο- τικής δημοπρασίσς πρός έκποί ησιν 500 κενών βαρελίων με- λάσσης, επαναλαμβάνομεν ταύτην την 18ην τρέχοντος η¬ μέραν Δευτέραν καΐ ώραν 11 π. μ. (Έκ τοϋ Γεωρ. γραφείου) »...............·"·♦ Ό βδοντίατρβς ■ Έμμ. Ι. Αλεξάκης έναντι "Αγ. Τίτου Έκτταιδευθείς είς Παρισί¬ ους άναλαμβάνει οιανδήποτε θερατιεΐαν νοσημάτων τοθ στόματος (οΰλίτιοος, κακοσμί άς) συμφώνως μέ την τελευ¬ ταίαν εξέλιξιν τής έττιστήμης. ΈπΙσης όδοντοστοιχίας καί κορώνες ίκ διαφόρων μκτάλ λων—κορώνες έκ πορσελά· νης. Έπαναφορά τελείως ά- νώδυνος των σχρεβλοουεΐν ο¬ δόντων είς την κανονικήν αΰ· τ β ν θέσιν. Τηλεοωνον 6—91. Ένβικιάζβνται δύο δωμάτια με· τα κουζίνας ήλεκτροφώτιστα καΐ μέ δλα τα χρειώδη. Πληροοο ρίαι Ζανάντι.
  γ;
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γρσφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίσς
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐσ Πσρασκευής
  15 Ιουλίου 1938
  123 Ώρα
  ΗΡΧΙΣΕΝ Η ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ
  ΤΩΝ ΒΑΑΚΑΝΙΚΟΝ ΚΡΑΤΟΝ
  ΟΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΤΑ ΑΦΟΡΩΝΤΑ ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟΝ
  ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΩΡΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Ίουλίου(τοΰ άνταπο
  κριτού μας).— Σήμερον άρχίζουν αί
  εργασίαι τής διασκέψεως των άντιπρο
  σωπειών Ελλάδος, Σερβίας, Τουρ
  κίας καί Ρουμανίας, αί αφορώσαι τό
  πολεμικόν ναυτικόν των κρατών τοΰ τε-
  τραμβρούς Βαλκανικού συμφώνου.
  Υπό τής διασκέψεως ταύτης θά έξε
  τασθώσιν άπαντα τα ζητήματα τα άφο
  ρώντα την ρύθμισιν τής ναυτικΐ,ς πολι-
  τικής των τεασάρων χωρών ιδίως ό¬
  σον άφορά τα ζητήματα τώνναυπηγή
  σβων πολεμικών σκαφών.
  ΟιΓερμανοι διά τόν λόγον Νταλαντιέ-
  Ι ---------------------------------------------—-----------------■ _
  ΉκατάστασιςείςτήνΤσεχοσλοβακίαν. --
  ΤΟ Α Π Ο Γ Ε Υ Μ Α
  Φ8ΑΝΕ1 ΕΙΣ Ν. ΥΟΡΚΗΝ Ο ΧΙΟΥΖ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Ιουλίου (τού άντ*.
  ποκριτοΰ μας). — Εις Νέαν Υόρκην
  άναμένεται σήμερον τό άτ:όγευμα ό
  άεροπόρος Χιούζ όστις ώς γνωστόν ρ. ·
  ξε^έλεσε χον τελευταίον μ βγάλον ά-
  εροποριχόν γύρον κα-α.ρρίψας τό ύφι-
  στάμενον διεθνές _ ρεκόρ ταχύτητος.
  Είς τόν ένδοξον άεροπόρον έ-οιμάζε-
  ται άποθεωτική ύποδοχή.
  ΤΟ ΖΗΤΗΜ* ΤΒΗ Ε8ΕΛΟΝ¥Ν
  Η ΟΑΡΚΕΑΙΙΜΙίΤΑΦΑΙΙΚΙΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Ιουλίου (τού άντα-
  ποκριτούμας).-_ημερινά τηλεγραφή-
  ματα έκ Βαρκελώνης άναφέρονίν ότι
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 14 "Ιουλίου (τηλε¬
  γραφικώς).—Οί πολιτικοΐ καί
  δημοσιογρσφικοΐ κύκλοι τής
  ΓαλλΙσς σχολιάζοντες τόν χθε
  σινόν λόγον τοθ κ. Νταλαντιέ
  τονίζουν ότι ούτος υπήρξε μ(ττ
  πράξις πίστεως διά την είρή
  νην.
  Ή εντύπωσις, ώς ήτο έπόμε
  νόν υπήρξε καί έν Γερμανία
  πολύ εΰνοίκή. Αί γερμανικαί
  έφημερίδες είς σημερινάς έκδό
  σεις των γράφουν μέ μεγά-
  λους τίτλους: «Ό κ. Νταλαν¬
  τιέ άναγνωρίζει τάς φιλειρη
  νίκας διαθέσεις τής ΓερμανΙ-
  ας». Συμπεραίνεται έκ των
  γερμανικών άρθρων δτι ό λό
  γος τοθ κ. Ντολαντιέ ένέπνευ
  σεν εμπιστοσύνην είς την Γερ
  μανίαν.
  Ό λόγος ούτος τοΰ κ. Ντα
  λαντιέ, συνεχΐζουν τα γερμα-
  νικά φύλλα, είνε συναφήςπρός
  τόν τελευταίον λόγον τού κ.
  Τσάμπερλαιν. Άναφερόμενα
  τα γερμανικά φύλλα είς δσα
  είπεν ό κ. Νταλαντιέ επί τοϋ
  Τσεχοσλοβακικοϋ ζητήματος
  γράφουν δτι ήΓαλλίαήόποΙα ά
  νεγνώρισε τα δικαιώματα των"
  μειονοτήτων τής Τουρκΐας είς
  τό Σαντζάκιον τής Άλεξαν-
  δρέττας, £έν ειμπορεί νά μέμ
  φεται την διεκδίκησιν των δι-
  καιωμάτων των μειονοτήτων
  τής Γερμανίας έν Τσεχοσλο¬
  βακίας
  Σπουδαίον έτΐίσης ενδιαφέ¬
  ρον προεκάλεσεν είς Ιταλίαν
  ό λόγος τοΰ κ. Νταλαντιέ.
  Ή Γαλλία γράφουν τα ίτα-
  λικά φύλλα, άπέδοσε τιμάς
  είς τόν άγκυλωτόν σταύρον
  τοΰ Ράϊχ έξ άφορμής τοΰ
  Τσεχοσλοβακικοϋ.
  Είς τούς έπισήμους κύκλους
  τοΰ Λονδίνου ή ίκανοποίησις
  είνε πλήρης έκ τού ΐδίου λό-
  γου.
  Θά έπηρεάση μήπως τοΰς
  Σουδίτας ή πολιτική τής Γαλ-
  λίας, Τό έρώτημα είνε γενι¬
  κόν αυτήν την στιγμήν μετα-
  ξύ των διεθνών κύκλων Δυ·
  ατυχώς τα πράγματα είς την
  Τσεχολοβακίαν φέρονται είς
  νέαν όξύτητα. Ό κ. Χότζα
  συναντα δυσκολίας διά τό κα
  τάστατικόν των μειονοτήτων
  τό οποίον δέν θά υποβληθή
  είς την Βουλήν, ώς είχεν α¬
  ποφασισθή, έντός των ημερών
  λόγω τής νέας τροπής των
  πραγμάτων. Έξ άλλου βεβαι¬
  ούται δτι δι'αυριον άπειλεΐται
  μία γενική άπεργία είς
  όλας τάς βιομηχανίας αί όποΐ
  αι ύπάρχουν επί τοΰ έδάφους
  των γερμανικών μειονοτήτων
  Είς ένδειξιν διαμαρτυρίας διά
  τό καταστατικόν. Αί συνέ
  ττειαι μιάς τοιαύτης άπεργίας
  θά είνε πολύ σοβαραί είς την
  οικονομικήν ζωήν ολοκλήρου
  τής Τσεχοσλοβακίας.
  ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟΝ ΚΑΙ Η ΑΓΓΛΙΑ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 14 Ιουλίου (τη
  λεγραφικώς).— Ό κ. Τσάμ
  περλαιν ανεκοίνωσε χθές έ
  νώπιον τής Βουλής των Κοι
  νοτήτων την ληφθείσαν άπαν ι
  τησιν έκ Μποϋργκος διά τούς |
  βομβαρδισμούς. Ή απάντησις
  αυτή δίδει έγγυήσεις διά την
  αποφυγήν μελλοντικώς, βομ
  βαρδισμών αγγλικών πλοί
  ών. Σχολιάζων την απάντησιν
  ταύτην ό κ. Τσάμπερλαιν άνε
  κοίνωσεν δτι ό έν Μποϋργκος
  άντιπρόσωπος τής Μεγάλης
  Βρεττανίας θά παραμείνη είσέ
  τι έν Λονδίνω.
  — Ή ιδία πάντοτε κατάστα
  σις έπικρατεϊ είς Παλαιστί
  νην. Εσημειώθη πάλιν σειρά
  αίματηρών επεισοδίον. Είς
  Χάίφαν Ιδίως αί ταραχαί έ
  πανελήφθησαν. Αντιθέτως είς
  Μερουσαλήμ έπικρατεϊ ήσυχία
  — Μεγαλοπρεπώς εώρτασε
  σήμερον ή Γαλλία την έθνι
  κήν επέτειον τής 14ης Ίουλί
  ου. Είς όλας τάς όδοΰς των
  Παρισίων κυματίζουν άδελφω
  μέναι αί σημαΐαι Αγγλίας,
  Άμερικής καί Γαλλίας. Έ
  νώπιον τοΰ Προέδρου τής Δή
  μοκρατίας, της Κυβερνήσεως
  καί τοΰ διπλωματικοΟ σώματος
  έγινε την πρωΐαν μεγάλη
  στρατιωτική παρέλασις ήτις ύ
  πήρξε μεγαλοπρεπεστέρα πά
  σης προηγουμένης.
  — Αγγέλλεται επισήμως έκ
  Τόκιο δτι ή Ίαπωνία παραι
  τεΐτσι των Όλυμπιακών άγώ
  νων τοΰ 1940.
  Τα ζητήματα των αύτοκινητιστών.
  Απεφασίσθη ή χορήγησις δανείων.
  ΕΙΣ ΤΟ ΠΛΕΥΡΟΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ
  ΕΑΝ Η ΔΙΕΒΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  ΑΠΟΒΗ ΕΗΕΙΥ ΚΡΙΣΙΜΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Ιουλίου (τού άντα
  ποκριτού μας).—Τηλεγραφοΰν έκ Πα¬
  ρισίων ότι ή εφημερίς «Έποχή» γράφει
  ότι ή πολιτική τού κ. Τσάμπερλαιν πά
  ραμένει πάντοτε φιλογαλλική.
  Συγκεκριμένως άναφέρεται ώς γε·
  γονός ότι ό κ. Τσάμπερλαιν δέν θά
  διστάση νά ταχθή ανεπιφυλάκτως πλέον
  παρά τό πλευρόν τής Γαλλίας είς πε
  ρίπτωσιν καθ* ήν ή διεθνής κατάστασις
  αποβή έκ νέου κρίσιμος.
  0 ΦΡΑΝΚΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ
  ΜΕΓΑΛΗΝ ΕΠΙΘΕΣΙΝ
  ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΒΑΛΕΝθΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Ιουλίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας). —Πληροφορίαι έκ Πα¬
  ρισίων άναφέρουν ότι ό σερατηγός
  Φράνκο έτοιμάζει μεγάλην επίθεσιν
  εναντίον τής Βαλενθίας άποφασισμένος
  νά καταλάβη ταύτην.
  Κατά τάς έκ ^Σαραγώσης είδήσεις
  ή προέλασις των έθνικών έκ τοΰ μ&τώ-
  που τού Καστ&γιόν πρός τό Σαγκούν-
  το καί την Βαλένθιαν συνεχίζεται.
  ω*
  Α. Ν. 64«, δι' ής
  Αύτοκινητιστών πρός άπ&ζη·
  τού παρά των Κοινών
  ή παροχή άαφαλίσεως μόνον
  Απεφασίσθη ωσαύτως νά όλο
  ή αρξαμένη άναθεώρη-
  σις των συντάξεων παρά τοΰ Δ.
  Σ. τοΰ Ταμείου, ακολούθως 2μως
  είς τό ζήτημα των" έθελοντών ή Βαρ-1 γ™ ^,^Γ —ν^ αί σχετικαί άποφάσεις ν| έπανε
  κελώνη έοοσε καταφατικην απάντησιν,' ^ευθυνσεων «πολυομένου πρόσω ξετασθουν έ«ί τψ τέλει δπως μη
  δεχθεϊσα τό αγγλικόν σχέδιον περί ά-, ?ι*°° Λ^ ^ ««ρεκλισιν διακοπη ή σύνταξις τα,νφυμαΐι
  ναϊλήσεως των έθελοντών. Έν τή ά- ά«ό τοθ νόμο» 2112, καθόσον κων, άναπηοων, υπερηλικων^και
  «αντήα.ι της ή Βαρκελώνη τό^ςΜ'«δτη ού μόνον άνβχρεπει φ χ«· «πόρων.
  - - ~ ~ ίΐ.βΛ*.».· ΐονΐίί ίίΐνϊΐυ τν^ ηττηι πιι ιιλ. Ιΐλήν τούτου θά παρασνεθοΰν
  παρά τοθ Ταμεϊου οικονομικαί
  ευκολίαι καί είς τού; ήσφζλισμέ-
  νου; διά τής χορηγήσεως δανεί-
  ου μέχρι 10 χιλιάδων δρ., εις
  «αν-ίήσει της ή Βαρκελώνη ^ς,,^ μ ρ φ
  ότι άνέκαθεν ή κυβερνητική Ισπανία βι.ρωμέντ,ν αρχήν της «ποζημιω-
  έ υέ ή άή σεω π*Ρα Χ0° λυον"ς ^ν συ^
  ήτο κεκηρυγμένη υπέρ τής
  σεως των ξένων έθελοντών.
  αποχωρη-
  ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΦΟΔΡΑΣ ΜΑΧΗΣ
  ΚΑΤΕΛΗΦΘΗ ΤΟ ΣΑΡΡΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ Ϊ4 Ιουλίου (τού άντα
  ποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ Σα
  ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΝ ΚΡΗΤΚ
  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΙΕΣΗΣ
  Εϊς την εφημερίδα τής Κυβερ
  νήσεως έδημοσιεύθησαν α! κάτωθι
  ραγώσης ότι κατόπιν σφοδράς μάχης'μεταθέσεις καθηγητών έν Κρήτιτ/·
  ό έθνΐΜος οτρατός χθές επέτυχε την Α. Παπαδάκης φυσικάς είς τό
  κατάληψιν τού χωρίου Σαρριόν, άπο- ι αστικόν σχολείον Καστελλίου Πε
  διάδος, Δ. Φανουράκης θεολόγος
  σεω; παρά τοθ λύοντος
  βάσιν, άλλ' αποτελεί καί εκτρο¬
  πήν τοθ Ταμείου άπό τοθ φυαι-
  κοΰ αύτοθ προορισμοθ, δστις είνε
  τούς ιδιοκτήτας ενός αίποκινήτου
  δι' άποδεδειγμένην έπαγγελματι
  κήν ανάγκην (ήτοι επισκευήν
  τοθ αύτ,οκινήτου, άρσιν των Ιπ'
  αύτοΰ βαρών κλπ), νατασφαλιζο-
  μένης τής εΐσιτράξεως τοΰ δα
  νείου παρά τοθ Ταμείου διά κα
  θορισθησομένου τρόπου, ώς έπ£-
  σης καί διά τής χορηγήσεως
  εις τούς ήσφαλισμένους όδηγούς
  ένυποθήκων δανείων μέχρι 15
  χιλιάδων δραχμών διά συμπλή¬
  ρωσιν στεγάσεως καί άρσιν των
  επί τής κατοικία; βαρών.
  τελοΰντος σημαντικόν στρατηγικον ση¬
  μείον είς την νοτιανανολικήν Ίσπανί·
  αν. Ηβρί τό Σαρριόν διεξήγοντο πό-' κης φιλόλ&γος είς Νεάπολιν,
  λβμικαί έπιχειρήσεις άπό μηνός καί, Αναστασάκης θεολόγος είς
  είς Άνω Βιάννον, Σ. Ωρατσινά
  "" Μ.
  τό
  πλέον μέ άποτελέσματα άμφίρροπα. ι ΙΙρακτικόν Λύκειον Αγ. Νικολά
  ~ " " " " ου, Σ. Σταυρανάκης φυσικός είς
  τήν "Εμπορικήν Σχολήν Ήρακλεί
  ου, Άλ. Νεονάκης φυσικός είς τό
  ενταύθα Πρακτικών Αΰκειον, Ιν
  Λαγουδάκης γυμναστής είς τό
  γυμνάσιον Σητείας, Β. Κουζινό
  πουλος γυμνασιάρχτ,ς είς τό Γυμνά
  σιον θηλέων Χανίων, Ι. Μουντά
  νος γυμνασιάρχης είς τδ γυμνά
  σιον Ρεθύμνου, Έ. Καφετζάκης
  φυαικός είς τα έν Νεαπόλει γυμνά
  σιον, Ι. Καφετζάκης φυσικάς είς
  τα έντα&θα γυμνάσιον αρρενων
  καί Δ. Δασκαλογιάννη; φυσικάς
  η οί (Θμμοι χατοι) »€όντες τό
  Σαρριόν διευκο)ύνονται είς την προέ-
  λασιν αυτών πρός νότον.
  ΔΕΝ ΠΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ Ο ΑΓΓΛΟΙ
  ΐΙίΟΥΡΓΟΣ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΙΟΤΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Ιουλίου (τού άντα
  ποκριτοΰ μας). — Νεώτεραι πληρο¬
  φορίαι έκ Λονδίνου βεβαιοθν ότι ει·
  νέ άνακριβής ή μεταδοθεϊσα πληρο·
  φορία περί δήθεν παραιτήσεως τοΰ
  ύπουργοΰτώνΣτρατιωτικών κ.Μπελίσσα
  έξ αίτίας τής υποθέσεως Σάντις
  Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΦΙΞΙΣ
  ΤΩΝ ΑΓΓΛΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ
  ΑΙ ΟΡΓΑΝΟΥΜΕΝΑΙ ΕΟΡΤΑΙ
  Σήμερον περί την 1 μ μ κα
  ταπλέει ώς γνωστόν είς τόν λι
  μενά μας προερχόμενον έκ Λονδ
  νού τό αγγλικόν
  «Στραθήντεν» μέ
  περιηγητάς.
  προχθέ; είς
  Πειραιώς έ
  κτόρων τής
  ΙΔΡΥΣΙΣ
  ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
  Τό Εποπτικόν Συμβούλιον Στοι-
  χειώδους Έκπαιδεύσεως Ήρακλεί
  ου επρότεινεν είς συνεδρίασιν τού
  την Ι'δρυσιν άνά ενός μονοταξίου
  ΣΥΝΗΛΘΕ ΤιΟ ΑΝΩΤΑΤΟΝ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ίΥΜΒΟΥΛΙΟΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Ιουλίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας)— Υπό την προεδρί
  αν τοΰ πρωθυπουργού κ. »ϊ. Μετα·
  ξά συνήλθε σήμερον τό Ανώτατον Οι¬
  κονομικόν συμβούλιον. Τό συμβούλιον
  συνεζήτησε τα ζητήματα τής αρμοδία-
  τητός τού.
  ύπερωκεάνειο
  1000 περίπου
  "Ηδη αφιχθη άπ·
  την πόλιν μας έκ
  έκ των Γεν. Πρα
  Άτμοπλοικής έτα
  ΤΟ ΠΡΟΒΑΗΜΑ ΤΟΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΟΝ
  XII
  Η ίΐίϊΙΪ ΤΟΗ ΣΟΥΔΙΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 «Ιουλίου (τού άντα-
  ποκριτούμας).— Έκ Πράγας αγγέλλε¬
  ται ότι είς όλας τάς σουδιτικάς περιφε
  ρείας πρόκειται νά κηρυχθή άπεργία
  είς ένδειξιν διαμαρτυρίας εναντίον τής
  Πράγας. Ή πρόθεσις αυτή των Σου-
  διτών προκαλεί ανησυχίας καί δέν
  άποκλείει νέαν εκτράχυνσιν πάλιν τοΰ
  προβλήματος των γερμανικών μειονο
  τήτων τής Τσεχοσλοβακίας.
  ο καιροσ παραμενεΠροσΙΓ
  ΑΘΙΙΝΑΙ 14 Ιουλίου (τοΰ άντα·
  ποκριτοΰ μας). —Κατ' ανακοίνωσιν τής
  με-τεωρολογικής υπηρεσίας ό καιρόν
  καθ* άπασαν σχεδόν την
  Μθλουθεί δροσερός.
  Ελλάβα έξα·
  είς τό
  μνης.
  γη φ
  Γυμνάσιον Θηλέων
  Η ΕΚΧΕΡΣΩΣΙΣ
  ΤΩΝ ΔλΣΙΚΩΝ ΕΚΙΑΣΕΩΝ
  Τί υπουργείον Γεωργίας δι'
  έ/κυχλίου πρό; τάς δασικάς αρ¬
  χάς τοθ γ.ράτοι>ς διε^ίβασε συμ
  πληρωματικάς όδηγίας σχετικώς
  μέ την παροχήν άδειών έκχερσώ·
  σεως δασικών έκτάσεων προορι-
  ζομένων διά γεωργικήν έκμετάλ-
  λε^σιν. Τό υπουργείον συνιστά
  όπως έξετάζεται ή κλίσι; των έκ-
  χερσωτέων έκτάσεων, μή έπιτρί·
  πεται δέ ή ίκχέρσωσις εδαφών
  μέ μεγάλην κλίσιν, διότι ταύτα
  παρουσιάζουν τόν κίνδυνον απολύ¬
  σεως έκ των υδάτων. Έπίσης συ¬
  νιστά ϊπως έξετάζεται άν τό πά-
  χος τού εδάφους είνε αρκετόν διά
  δενδροκομικήν ή άροτριαίαν καλ
  λιέργειαν.
  ρείας κ. Αδαμ πρός τον σκο
  πάν νά συνεννοήθη μετά των
  τοπικών τουριστικών άρχών διά
  τήν καλυτέραν εξυπηρέτησιν τ>· ν
  περιηγητών. Σχετικώς μέ τήν
  διοργάνωσιν έορτών πληροφορού
  μεθα δτι κατά τήν τελικώς επι
  κρατήσασαν σκέψιν, περί τήν 5
  μ. μ. θά δοθ·§ είς τό γήπεδον
  άντισφαιρίσεως μεγάλη «κρητική
  έορτή» είς ήν θά λάβουν μέρος
  νέοι και νεάνιδες φέροντες γρα
  φικάς τοπικάς ένουμασίας.
  χορευθοθν κρητικοΐ χοροί υπό
  της ήχους λύρας.
  Είς τήν εορτήν ταύτην είς ν]ν
  μετέχει καί ό Δήμος άπό κοι
  νού μειά τής τοπικής Έπιτρο
  πής ΤουρισμοΟ, θά προσέλθη
  καί είδική έπιτροπή ήτις θά προ
  6η" είς τήν έπιλογήν των καλυτέ
  ρων χορευτων οί'τινες θά άπο
  σταλοϋν είς Αθήνας διά τόν έορ
  τασμόν τή; 4η; Αύγούστου.
  ΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
  ΤΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ
  Καθ* ά πληροφορούμεθα ε¬
  τέθη είς εφαρμογήν άναγκα-
  στικός νόμος διά τοϋ όποίου
  καθορίζεται δτι οί άπομακρυ
  νόμενοι τού έπαγγέλματός
  των άρτοποιοί θά λαμβάνουν
  ανάλογον αποζημίωσιν, χο-
  ρηγουμένην υπό τού ταμείου
  άσφαλίσεως άρτοποιών.
  εις τους
  Τσιφοΰτ Καστέλλι, Καλό χώριό^
  Βάλη καί Μελιδοχώρι—Βοριά.
  Επρότεινεν ωσαύτως τήν προαγω
  γήν των μονοταξίων δημοτικών
  σχολείων "Ινι, ΜεσοχωριοΟ, Παρ-
  τήρων, Σωκαρά, Τεκέ καί Συκο
  λόγου είς διτάξια, των διταξίιον
  Έληας καί Φορτέτσας είς τριτά-
  ξια, των τριταξίων Άτσαλένΐου,
  Νέων Βρυούλλων, θραψανοθ καί
  Μοχοΰ είς τετρατάξια, τοθ τετρα-
  ταξίου Γ'. Δημ. "Ηρακλείου είς
  εξατάξιον, των πενταταξίων Νέας
  Άλικαρνασσοΰ, Χρυσοπηγής καί
  Ε' Ηρακλείου είς έξατάξια. "Ε¬
  πρότεινεν έξ άλ>ου την διαίρε
  σιν τοθ διταξίου δημοτικοΰ σχο-
  λείου Αγ. Ιωάννου εί; δύο μονο
  τάξια υπό τάς έπωνυμία; 'Αγ.
  Ίωά/νου καί Μπεντε^ή, χϊν υπο
  βιβασμόν τοΰ διταςίου Κράσι εί;
  μονοτάξιο/ καίτήν κατάργησιν τοΰ
  μονοταξίου Κεφαλαίων ελλείψει
  μαθητών.
  ΝΕΑΙ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ
  Δι' αποφάσεως τής Έπιτρο
  ής διατίμήσεων αί τιμαί των
  αλεύρων καθορίζονται άπό
  σήμερον είς δρχ. 10 27 διά τα
  λευκά καί 9.Ο9.5Ο διά τά πι
  τυροΰχα. Αί τιμαί τοϋ άρτου,
  Ισχύουσαι άπό αυριον, καθορΐ
  ζονται πρός δρχ. 9 60 διά τόν
  λευκόν καί 8.10 διά τόν πιτυ
  ροϋχον.
  ΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΥΡΕΣΕΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 "Ιουλίου (τοΰ άντα-
  ποκριτού μας). — χό ύφυπουργείον τής
  Εργασίας δι* έγκυκλίου τού πρός τάς
  αστυνομικάς αρχάς συνιστά όπως συμ¬
  φώνως τώ νομώ περί εύρέσεως εργα
  σίας προβοθν άπό τής 1ης Αύγού-
  στου εις το κλείσιμον των ίδιωτικών
  μεαιτικών γραφείων εύρέσεως εργα
  σιας εις εργάτας, ύπαλλήλους καί '
  υπηρετρίας.
  εις
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΙ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΡΥΟΜΙΣΙΝ ΤΟΥ ΤΣΕΧΙΚΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ
  4 Ιουλίου (τοΰ άντα
  ποκριτοΰ μας)._ Νεώτεραι πληροφορί.
  εκ Πράγας φέρουν ώς συνεχιζο.
  μένας πάντοτε τάς διαπραγματεύσεις
  ■ τοΰ τοεχοσλοβακικοΰ
  διά την ρύθμισιν
  προβλήματος. Οί κυβερνητικαί κύκλοι
  διά
  Πράγας παρά τα
  την άδιάλλακτον
  διαδιδόμενα
  στάσιν των
  διτων παρουσιαζονται μάλλον αίσιόδο-
  ζΟ6
  ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΑ
  Αφιχθη μετά τού Διευθυν¬
  τού τού Κεντρικοϋ τής 'Εθνι-
  κής Τραπέζης κ. ΜωραΤτη ό
  Δθή ύ ε
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΝ ΚΙΝΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Ιουλίου (τού άντα-
  ποκριτού μας)— Τηλεγραφούν έκ τή-
  Άπω Άνατολής Οτι οί Κινέζοι άμύ-
  νονται σθεναρώς βΐς τήν «τ
  Κίναν.
  νων,
  Ή θέσις μάλιστα των Ίαπώ
  :ά τάς ιδίας πληροφορίας, ά-
  ποοαίνει δυσχερής είς τήν περιοχήν τού
  Κουγιάγκ.
  ΕΠΑΝΗΛΘΕΝ ΕΚ ΠΡΑΓΑΣ
  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Ιουλίου (τού
  ταποκριτού μας).- Αιά τής ταχ.ίας έ-
  . . «έστρεψε σήμερον έκ Ηράγας ό ύπουρ-
  Διευθυντής τοθ ενταύθα υπο- Υος Διοικητής πρωτευούσης
  αταστήματός της
  Μαρής.
  άννα υπο τ«*ς —,ιοικητης πρωτευούσης κ. ϊ^ο.
  κ. Άλκιβ. τζιας όστις ως γνωστόν είχ. μ.ταβή έ-
  κεϊ δια τας επιδείξεις των Σοκόλ
  ιιας εΐν
  %0 ίΐρόβλπμ
  νία«μεν «τ»
  άναγ
  χαί ή «ν«δηΐ
  τελ&ΐ
  νάγκην
  την ε«
  ί
  να «
  την
  ς «*«ν< μ5 πώληβιν ' μ«ς ιί$ τ«5 «Υ λίιοε«5· Και τημα των έ|« μέ μίαν καλη>
  Τή5 Κυβερνήσ
  νά ρυθμιβθξί·
  ή προοπάθεια
  χϊΐται νά συι
  πέρβλητα έμ π
  τανικήτους δι
  έβνΐκά μας π(
  ^βια εύγχνη
  βταφΐς χυρίως
  τ«ι είς τόν'
  ιτού κοκβΰν αί
  παράγβυν επι
  προϊοντα. 'Α',
  μ«5 ύπερέχο
  χ«Ί άπό τής
  τή; είναι άαυι
  μιχράν δέ άκ< «ν £ξευγεν»σμ< ποεως καί τώ1 έντων μ«5> ,
  "λ.π. χαΐ χαλ
  »αίας των θά ο
  ίιχκ χαθ' όλον
  ««β «ίΐόψεως π
  ΕΛε,χβ, ή „
  »νβ ελαχίστη
  η«Υ«ομ1ου πό
  ββμένου δτι
  λλ
  !?«4ΙΑΒΑΙΝΕΙ
  Ι