9603

Αριθμός τεύχους

79

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

24/1/1945

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΗΕΔΕΣ ή έλτηΒοψόρος αύχή
  μέο>ηντης την δύναμιν, νσ ,κοηλ,.
  στήν καινουργια γενιά. Στά νιάτα οτποί?
  ρ!αν της διά νά σωθή καί νά άκ ζ
  λής καί τή ν ίσΓοριΚήλ.ηοονθμ[(
  ή χώρα έλευθέρων άνθρωπων
  στρατηγοΰ Ζερβά πρός την οργάνωσιν τού ΕΔΕΣ.
  καλείται νά συ
  ην της
  Πατρίδα
  ή
  τόν
  ΐν σωτη
  τής ψυ-
  ή Ελλάς,
  τοϋ
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΜΗΝΑ
  ΤπΛΕΦΩπΑ;
  ΤΥΠΟΓΡΑΦ.
  Ι Δ Ρ Υ Τ Η Σ
  ΜΙΧΑΗΛ ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗ2
  ΕΤΟ- Α'
  ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β . ΑΡΙΘ.
  ΕΘΜΙΚΗ ΔΗΜΟίΚΡΛΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΤΕΤΡΤΗ 24 Ίανουαρίου 1945
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΟΣ
  ΕΜΜΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  ΔΙΒΥΘΥΝΤΗΙ
  ΙΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΖΛΚΗ£
  Ο ΜΠΗΜΕΙΩΔΗΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ κ ΤΣΩΡΤΣΙΛ
  ΕΙΣΤΗιΊ ΒΟΥΛΗΝ ΤΩΝ ΚΟΙΜΟΤΗΤΩιΊΔ.Κ"ΪΊηϊΊελλϊΙΑΛ
  ηπο
  ΕΙΣ ΗΜΕΡΩΝ
  ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Η ΣΚΕΥΩΡΙΗ ΤΟΠ ΚΟΜΜΟΥ-
  ΝΙΣΤΩΜ ΠΡΟΣ ΚΗΤΗΛΗΦΙΜ ΤΗΣ ΗΡ}(ΗΣ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 18 Ίανουαρίου.—Αρ¬
  ξαμένης σήμερον τής συζητήσεως έν τχι
  Βουλχί των Κοινοτήτων περί τής Ελ¬
  λάδος καί τής γενικής πολεμικής κατα¬
  στάσεως ό πρωθυπουργός κ. Τσώρτσιλ
  Εΐπε τα εξής περί τής Ελλάδος
  «Καί είς την Έλλάδα έπίσης όδηγού-
  μεθα άπό τό άπλοΰν πρόγραμά μας
  «Νίκη κατά των Γερμανών, παροχή συν-
  δρομής είς την συμπαγεστέραν κυβερνη¬
  τικήν μηχιινήν παροχή είδών δσα ή
  μεΐς καί οί ούμμαχοί μας δύνανται νά
  ?ξοικονομήσουν καί τα συνδνασμένα
  μέσα μεταφορας νά ε'πιτρέψουν, διατή
  ρήσιν ύποφερτών όρων επιβολής τοΰ νο
  μοί) καί τής τάξεως καί ή διενέργεια
  δημοψηφίσματος ή έκλογών συνελεύσεω
  κατά τρόπον άπολύτοος κανονικόν
  Κατόπιν θ'άποχωρήσωμεν όσον τό δυ
  νατόν ενωρίτερον.
  ΠΑΡΕΞΗΓΗΘΗ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
  »Ή πεΐρα μόν δέν μοΰ παρουσίασε
  καί όντε ιδίως ή πολ3μική μου, πεΐρα
  αυτήν την περίπτωσιν καθ·3 ήν αγγλικη
  κυβέρνησις παρεξηγήθη είς τοιούτον βα¬
  θμόν είς την χώραν μ άς άπό σοβαρά ου
  γανα τοΰ τύπον ή καί άπό τόν λαόν μας
  Το ότι συνέβη τουτο μέσα είς τούς κιν-
  δύνους τοϋ πολέμου τούτου, καί είς
  τοιαύτην μάλιστα έκτασιν, αύΐό μέ πλή-
  ρωσε καταπλήξεως καί θλιψεως.
  »Πώς δ»νάμεθα νά μή καταπ,'.ηιώ-
  μεθα διά την εχθρικήν ή αδιάφορον
  στάσιν εφημερίδων τινών τώνΉνωμένων
  Κρατών οταν έδώ είς την χώραν τ αύτην
  υπήρξαμεν μάρτυρες τόσων μελαγχολι-
  κών ^δηλώσεων, είς τάς οποίας προέβη
  σαν μερικαί άπό τάς μάλλον άξιοσεβά-
  στους καί σοβαράς εφημερίδας (ζωηραϊ
  καί παρατεταμέναι έπευφημίαι) καί άλλαι
  είς τάς οποίας ό χαρακτηρισμός ούτος
  δυσκόλως δύναται νά εφαρμοσθή (νέ¬
  αι ίπευφημίαι καί γέλωτες). Μόνον
  στερεά ϊσχύς τής Κυβερνήσεως Έθνι-
  κής Ένότητος κατώρθωσε νά επιδιώξη
  άν^υ λιποψυχία; την φαρμογήν τού
  προγράμματός της καί των άρχών τάς
  οποίας έθέσαμεν καί ακολουθούμεν.
  Η ΟΡΘΟΤΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ
  ροί»
  άπό
  εκδήλωσιν άγαλλιάσεως. Οί «πονή
  --'■■ "Αγγλοι ώς καταγγέλλονταΐ
  τούς Άμερικανούς δημοσιο-
  γράφους, των οποίων τα όνόματα
  αναμφιβόλως εχει σημειώσει ή Βου
  λή, άκολουθουμένους άπό μερικούς
  ίδικούς μας δημοσιογράφους, έπεδό
  θησαν είς την διανομήν τροφΐμων
  καθ" δλην την χώρον δπου ήδυνα
  μεθα νά φθάσωμεν.
  »Έξησφαλίσαμεν την συντήρησιν
  τής Ελλάδος μέ την ΟΥΝΡΑ πρό
  τής έκρήξεως τοθ κινήματος.
  Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΣ Δ1ΧΑΣΜΟΣ
  »Έν τώ μεταξύ είς
  περίπου έβδομάδων ή
  διάστημα εξ
  έλληνική κυ¬
  βέρνησις, έκαροσωπουμένη άπό δλα
  τα κομματα, άνεστατώθη άπό έσωτε
  ρικόν διχασμόν καί διαδηλώσεις είς
  τούς δρόμους, καί καθ" δλον αύτό
  τό διάοτημααί υπό των κομμουνι-
  στών διευθυνόμεναι δυνάμεις κατήλ
  θον άπό τόν Βορράν καί είσέδυσαν
  ε,ίς την πόλιν των Αθηνών δπου εί
  χον έπίσης ισχυράς όργανώσεις. Εί'
  χομεν έφοδιάσει τοΰς άνδρας αύ
  τούς επί κάμποσα έτη μέ δπλα είς
  μεγάλας ποσότητας, μέ την έλπΐδα
  ότι θα έπολέμουν εναντίον των
  Γερμανών. Αύτοι έδέχθησαν τα δ¬
  πλα, επήραν αύτά, καί επήραν καί
  άλλα, τα όιιοΐα Τ)ρτι.αοαν η ήγόροί
  σαν άπ6 τούς Γερμανούς είς τα κα
  ταφύγιά των, ή καί άλλα επέτυχον
  μέ τόν σκοπόν νά καταλάβουν την
  'ρχήν είς τό ελληνικόν κράτος των
  Αθηνών, μόλις οί Γερμανοί ύποχω
  )ήσουν.
  ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΑΙ
  «Δέν μπορεΐτε νά Ιχετε κράτος Ιοας εγένετο μάχη διά νά άποτραπή
  χωρίς κάποιον εθνικόν στρατόν. Έ- |μία άποκρουστική σφαγή είς τώ κέν
  γώ εΐμαι εντελώς άντίθετος πρόςίτρον των Αθηνών κατά την οποίαν
  τούς ίδιωτικούς στρατούς. Δέν Ι δλα τα ειδή Κυβερνήσεων θά είχον
  είμεθα διατεθειμένοι νά έχωμεν ί |έξαφανισθή καί γυμνάς ό Τροισκι
  σμός θά επεκράτει. Νόμιζα δτι ό καλ
  λίτερος χαρακτηρισμόςτοΰ έλληνικοθ
  κομμουνισμοθ είναι αύτός. Έχει δέ
  καί τό προτέρημα δτι μισεΐται καί
  είς την Ρωσσίαν. (Γέλωτες)
  ΕΣΩΘΗ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
  Έν πάση, περιπτώσει μέ την ψυχήν
  στά δόντια καί χάρις είς την άποφα
  σιστικότητα των ολίγων βρεττανικών
  στρατευμάτωνΐέπί τόπου (έπευφ.) καί
  ή ελευθερία των Αθηνών καί τό έλ-
  »Άλλά τό έργον μας, δσον καί άν
  υπήρξε καί άν είναι άκόμη έπίμο
  χθον, κατέστη πολύ περισσότερον δύ
  σκολον άπό τό πνεΰμα τοθ έλεέινοθ
  καί άχαλινώτου κομματισμοΰ ό ό
  ποίος υπεισήλθεν είς τό ελληνικόν
  ζήτη^α καί έστράφη κατ' έκεΐνων όϊ
  τίνες ανέλαβον τό φορτΐον τής κυ¬
  βερνήσεως είς τοιούτους καιρούς.
  Ουδέποτε ήμην τόσον άσφαλής κσί
  είς οιονδήποτε μεγάλο προγραμματι-
  κόν σχέδιον σχ«τικώς πρός τό οποίον
  ήμην απολύτως βέβαιος έν πνεΰμα-
  τι καί έν συνειδήσει περίτής όρθότη
  τος των σκοπών μας, περί τής Ισχύ
  ος, ακριβείας καί επιτυχίας των πρά
  ξεών μας, παρά είς δσα έπράξαμεν
  έν Ελλάδι.
  «Μετέβημεν είς την Έλλάδα διά
  δευτέραν φοράν κβτά τόν πόλεμον
  τούτον. Μετέβημεν μέ την πλήρη συγ
  κατάθεσιν αμφοτέρων των Μεγάλων
  Συμμάχων μας. Μετέβημεν κατόπιν
  προσκλήσεως τής Έλληνικής Καβερ
  νήσεως, είς την οποίαν δλα τα κόμ
  ματα μαζίμέ τούς κομμουνιστάς, έξε
  προσωποθντο, καί ώς άποτέλεσμσ
  στρατιωτικής συσκέψεως, είς την ό
  ποίαν ήσαν παρόντες καί οί στρατη
  γοί τοϋ ΕΛΑΣ. καί τοθ ΕΔΕΣ. Με
  τέβημεν μέ καλά δώρα είς τάς χεί¬
  ρας μας πρόθυμον αρωγήν είς την
  έξ δλων των κομμάτων άποτελουμε-
  νην ελληνικήν κυβέρνησιν ήτις είχε
  σχηματισθή καί ν' αντιμετωπίση, τό
  Χάοςπού αφήκεν ή μάστιξ των Γερ
  μανών. Έφέραμεν τρόφιμα, ένδυμα
  το'καί άλλα ειδή.
  ♦Μετέβημεν μέ μικράς στρατιωτι¬
  κάς δυνάμεις. Ελάβομεν θέσες μα-
  κΡΛν παντός στρατιωτικοθ σκοπου,
  ^ηοθετήσαντες τόν στρατόν μας
  -·- " . _ παραλίων και
  »ΙΙρέπει νά είπω λίγα λόγια διά
  τούς "Ελληνας αύτούς κομμουνι
  στάς μεταξύ των οποίων ευρέθη
  σαν καί Μακεδόνες καί Βούλγαροι
  πιθανώς μέ τρομακτικα οχέδια κατά
  τόν τρόπον των. Είνε τρομεράς λα-
  ός. Έχουν Μνα πρόγραμμα τό ό
  ποίον προσπαθοΰν να πραγματο-
  ποιήσουν μέ άδυσώπητον μέθοδον,
  καθ* δν χρόνον άλλος λαός είς την
  χώραν ταύτην προσεπάθει μόνον νά
  είνε ηνωμένος μαζί των μέ τό σώ
  μα καί μέ την ψυχήν των.
  »Δέν θέλω να τούς άδικήσω
  στρατιωτικώς. Αύτοι δέν προσεπά-
  θησαν νά πολεμήσοον εναντίον των
  Γερμανών, άλλά κατά μέγα μέρος
  έπαιρναν απλώς τα δπλα μας, καί
  εκάθηντο φρόνιμα, άναμένοντες
  την στιγμήν, καθ* ήν θά κατώρθω
  ναν νά καταλάβουν την εξουσίαν
  διά τής βίας καί νά κάμουν την Έλ¬
  λάδα Κομμουνιστικόν κράτος μέ ο¬
  ί
  διωτικούς στρατούς. Όλα παρηκολου
  θοΰντο κατά την κρίσιμον ταύτην ΐιε
  ρίστασιν μέχρι τής τελευταίας στιγ
  μής, καί τότε οταν ήλθε ή στιγμή,
  καθ" ήν αί δυνάμεις πού υπήρξαν
  τόσον νωθραί καί ράθυμοι κατά των
  Γερμανών ώχυρώθηκαν είς τάς Ά
  θήνας,—(είς τό σημείον τουτο εργα¬
  τικάς βουλευτής διέκοψε λέγων: «Δέν
  είναι άλήθεια»)— ό κ. Τσώρτσιλ συ
  νέχισε: «Όμιλώ συμφώνως πρός
  τάς άριστας πληροφορίας τάς όποί
  άς εχω (έπευφημίαι) δέν έφείσθην
  κόπων διά νά προσπαθήσω νά μά·
  θω τί ακριβώς συμβαίνει, καί θεώ-
  ρώ εμαυτόν πολύ καλύτερον πληρο
  φορημένον επί τοΰ ζητήματος τού
  τού ή δσον ήμην πρό ενός μηνός ή
  £ξ έβδομάδων.
  »Ότι, εΤχα πληροφορηθή κατόπιν
  μεγάλων κόπων καί ύπομονής συνε
  τέλεσεν είς τό νά ενισχύση τάς άρ
  χικάς μου γνώμας, καί μία έξ αύ
  των είνε αναμφιβόλως τό συμπέρα
  σμα 8τι τό ένοπλον ΕΛΛΣ, τουλάχι¬
  στον διά τα τελευταία δύο Ιτη, μι¬
  κρόν μέρος έλάμβανεν είς τόν κατά
  των Γερμανών άγώνα. Άδυνατώ ά-
  ληθώς νά συζητήσω μέ τό αξιότιμον
  πίζω, τής Ελλάδος
  μίαι).
  Τα Χριστούγεννα
  ραίτητον νά μεταβώ
  εσώθη (έπευφη-
  έθεωρήθη άπα
  είς Αθήνας μέ
  μέλος. Αναμφιβόλως αύτός καί με-
  ρικοί πού έχουν άλλας άπόψεις θά
  εύρουν ευκαιρίαν νά έξάρουν (,) τα
  Ι&ξ 0ώ
  »Δέν εΐμαι διατεθειμένος ν' άπο-
  νείμω είς αύτούς κάτι παρόμοιον
  μέ τόν φόρον σεβασμοΰ πού άπονέμε
  ται είς τούς ήρωϊκούς Γάλλους ή
  τούς Βέλγους Μακί (άντάρτας) ή
  τούς άνδρας πού είς τα βουνά τής
  Ιταλίας διεξήγαγον απεγνωσμένας
  μάχας.
  ΟΙ ΑΓΡΙΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ
  Όταν οί ά'γριοι όρεινοί είσήλθαν κα-
  λοσχερή εξόντωσιν
  φρονοΰντων. Εΐχα
  δλων των άντι
  παραπλανηθή
  μέρη τινά των .
  μικρά σημεΐα εσωτερικώς, δπου
  Ιζν δτι θά ηδυνάμεθα νά χο-
  εν είς οίον τε μεγαλυτέρου
  ί τά τό δυνα
  τροφίμων καί κατά τό δυνα
  ύτερον είς τόν καταπεινα
  όν. Έγενόμεθα δεκτοί μέ
  υφημίας καί
  κάθβ
  άπό την μικράν χρήσιν πού έκαμαν
  εναντίον τώνΓερμανών,ίδίωςάφ' δτου
  ή γενική νίκη των Συμμάχων κατέ¬
  στη πιθανή, παρά τα δπλα πού τούς
  έδώσαμεν.
  ΕΝΩ ΔΙΕΝΕΜΟΜΕΝ ΤΡΟΦΙΜΑ
  >Άσφαλώς τούς ύπετίμησα ώς
  πολεμικήν δύναμιν. Καθ" δν χρόνον
  οί "Αγγλοι κατεγίνοντο είς τό νά
  διανέμουν τρόφιμα καί νά προσπα-
  θοϋν νάστερεώσουν την κατάστασιν
  τό ΕΑΜ καί οί κομμουνισταί ύπουρ-
  γοί, οί όποΐοι κατόπιν έγιναν έπτά είς
  την κυβέρνησιν Παπανδρέου έπαιξαν
  διαφοράν τους παιγνίδιον.
  ΚαΙ τό παιγνίδι αύτό ήτο ό αγών
  διά την εξουσίαν Έπαιζαν τό παι·
  γνίδι των συμμοριών τού ΕΛΑΣ καί
  των κομμουνιστών ήγετών των.Ένώ
  παρεκάθηντο είς την κυβέρνησιν
  Παπανδρέου, ήρχοντο είς στενάς συν
  εννοήσεις μέ τάς δυνάμεις πού άπέ
  βλεπον νά καταστρέψουν καί την «υ
  βέρνησιν καί τόν ίδιον τόν πρωθυ
  πουργόν καί τούς άλλους συναδέλ-
  φους τούς έκπροσωπούντας την καθη
  μερινήν ζωήν τής Ελλάδος. Τό ΕΑΜ
  καί οί Κομμουνισταί ύπουργοί ερρι-
  πτον άμμον είς τούς τροχούς της κυ
  βερνήσεως είς κάθε σταθμόν. Έκα
  '^ιναν ότι μποροΰσαν διά νά δυσχε
  ,άνουν τήνέκφόρτωσιν καί διανομήν
  ροφίμων προκαλούντες άπεργίας
  αί είς μερικάς περιστάσεις.
  λώς έντός τής πόλεως όλοι αύτοι οί ρπτά
  κομιμουνισταί παρητήθησαν μέ τό ρολόι
  πλήν ενός όστις άργησε λίγο, άλλά ά-
  πε,ιληθείς μέ θάνατον παρητήθη κι'
  αύτός. (Γέλωτες).
  Ώς έκεΐ οί Σύμμαχοι ήσαν όλοι ίκα-
  Όποιημένοι δι' όσα συνέβησαν είς την
  Ελλάδα. Ημείς είχαμε μείνει μέ την
  καλήν εντύπωσιν τής 'ξαιρετικής ύποδο-
  }χής τής οποίος 'τύχαμεν είς Αθήνας
  Ι καί αλλαχού τής Ελλάδος, άλλά τώρα
  εϊσερχόμεθα είς την νέαν φάσιν επί τής
  οποίας δέν ήδυνήθημεν νά συμβουλευ-
  θώμεν κανέναν έκ των συμμάχων μας
  διότι έ'πρεπε νά λάβωμεν ταχείας καί ά-
  μέσους άποφάσεις.
  Την νύκτα τής 4ης Δεκεμβριού σειρά
  τηλεγραφημάτων έφθασεν έδώ ναφε-
  ρόντων ότι αί δυνάμεις τοΰ ΕΛΑΣ ευρί¬
  σκοντο χιλία; περίπου ύάρδας άπό την
  έδραν τής Έλληνικής Κυβερνήσεως καί
  τοΰ ξενοδοχείον τής Μεγάλης Βρεττανί¬
  ας καί είς την ιδίαν περίπου απόστασιν
  άπό την Βρεττανικήν πρεσβείαν όπου
  είχον συγκεντρωθή αί γυναΐκες των ύπη-
  ρεσιών μας. Εφαίνετο ότι ή κατάληψις
  των θέσεων αυτών άπό τόν καλώς ώπλι-
  σμένον καί καθοδηγούμενον όχλον (φω-
  νή ενός βουλευτού: ληστών)—ληστών
  εάν θέλη ό άξιότιμος βουλευτής ήτο ζή-
  τημα λεπτών.
  ΝΑ ΛΑΒΩΜΕΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Τόιε έ'πρεπε νά λάβωμεν άποφάσεις.
  Σχεδόν όλα τα άστυνομικά τμήματα εί¬
  χον καταληφθή υπό τοϋ ΕΛΑΣ μερικά
  δέ μέ σφαγήν όλων των ευρισκομένων
  έκεΐ. Πυροβολισμοί ήκούοντο παντοΰ. Έ
  πλησίαζον καί επυκνοϋντο. Ό Στρατη-
  γός Σκόμπυ άνέφεοεν ότι γενική άπεογία
  έξερράγη καί ότι εάν ή τάξις δέν άποκα-
  σταθή ή θέσις τής Κυβερνήσεως θά
  καθίστατο κρίσιμος. Όλα τα στρατιύμα
  τα είχον συγκεντρωθεΐ έκεΐ. Εμείς εί
  τόν υπουργόν των Εξωτερικών. 'Υ
  πήρχε ζήτησις έκ μέρους πολλΛν με
  ρών διά μίαν άνπβασιλείαν τοθ
  Άρχιεπισκόπου, τόν οποίον ήθελα
  νά γνωρίσω επί τόπου. "Ημουν άνή
  συχος νά άντιληφθώ τί θά ήτο δυ
  νατόν νά γίνη, Είς μίαν συνδιά
  σκέψιν δλων των κομμάτων, συμπε-
  ριλαμβανομένου τοθ ΕλΜκαί των
  κομμοονιστών, την όΐτοίαν παρεκά
  λεοα τόν Αρχιεπίσκοπον νά συγκα
  λέση είς Αθήνας, οί θανάσιμοι έχ-
  θροΐ παρεκάθησαν είς μίαν στρογ-
  γύλην τράπεζαν καί ευρέθησαν σύμ-
  φωνοι είς τό ζήτημα τής Άντιβασι-
  λείας. Είς την σκέψιν τού υπήρχεν
  τίς μόνον ώνήρ ίκανόζ νά έπωμι-
  σθη την Άνηβασιλείαν αυτήν. Με
  τα την επιστροφήν μας ό κ. υπουρ-
  γός των Εξωτερικών καί έγώ συ·
  νειργάσθημενμετά τοθ Βασιλέως διά
  νά επιτύχωμεν την έγκρισιν τού. Τό
  επετύχομεν (έπιδοκιμασίαι).
  Την 31 Δεκεμβριού ό άρχιεπίσκο
  πος Δαμασκηνός διωρίσθη καί ανέ¬
  λαβε τα καθήκοντα καί την ισχύν
  τοθ Βασιλέως καί μάλιστα μέγα
  λειτέραν τής τοϋ Βασιλέως, (έπευφ.)
  Δέν έζητήσαμεν νά μας συμβουλευ
  θή διά τα μέτρα πού έλαβεν ουτε
  έσυστήσαμεν την εκλογήν τού Πρω
  θυπουργοθ τού, ή την σύνθεσιν τής
  Κυβερνήσεως τού.
  ΤΕΤΑΡ ΤΗ 24 Ίανουαρίου 1945
  Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΉ ΕΙΣ ΤΟ ΑΤΣΑΑΕΝ1Ο
  Πληροφορούμεθα δτι είςέ'να σώμα
  II
  έξω άπό την πόλιν, δηλαδή είς
  τόν συνοικισμόν Άτσαλένιο άσκεΐ-
  ται υπό των άνθρώπων τής «"Οργά¬
  νωσις» φοβερά τρομοκρατία εναντί¬
  ον των έθνικΓφρόνων στοιχείων Ά-
  τσαλένιου, μέ σκοπόν όπως έμποοι-
  σθοθν είς την εκδήλωσιν των αγνών
  Έλληνικών αίσθημάτων των τα μή
  άνήκοντα είς την «οργάνωσιν» εβδο¬
  μήκοντα καί πλέον έκατοστά των
  κατοίκων τού συνοικισμοθ Συγκεκριμ
  μένως μδς καταγγέλλεται δτι προ
  ημερών συνελήφθη υπό "Ελασιτόν
  ε'νας σημαίνων ίθνικόφρων ό οποί¬
  ος ωδηγήθη είς την Φορτέτσαν ένθα
  έκρατήθη ολόκληρον νύκτα άγρίως
  ξυλοκοπηθβΐς. Ο προχειρότερος τρό·
  πος πρός θεραπείαν τοθ κακοθ ήτο
  νά συσιήσωμεν καί ημείς είς τούς
  ίδικούς μας νά συλλάβουν ΰχι ένα,
  άλλά εκατόν £να άπό τούς άνθρώ·
  πους των καί νά τούς ξυλοκοπίσουν
  είς τόν "ίδιον βαθμόν. Άλλ' έπειδη
  δέν έχομεν τα ιδία μέ αύτούς αίσθή-
  ματα καί δέν έσυνηθίσαμεν νά άκο-
  λουθοΰμε τάς Ιδίας μέ αύτούς μεθό·
  δούς αρκούμεθα—επί τοθ παρόντος—
  νά τούς συστήσωμεν διά πολλοστήν
  φοράν νά έγκαταλείψουν τάς μεθό-
  οους καί τούς «ηαληκαρισμούς» οίό-
  ΐτοίοι, ώς ήδη απεδείχθη, είς ουδέν
  πρόκειται νά τούς ώφελήσουν. "Άς
  μην λησμονοΰν δτι τα ώτα τοϋ Κρά»
  τους καί τοθ Νόμου πού δέν θά άργή
  σουν νάέπιβληθοθν δέν άκούουν εύχα
  ρίστως την λέξιν «άμνηστίσ»! Τα
  παθήιιατα των έν "«Αθήναις όμοι'δεα-
  τών των άς τής γίνουν έπΐ τέλους
  μαθήματα.
  ποίος
  Δέν εγνώριζα δταν ϋφυγα
  θά γΐντ) Πρωθυπουργός καί ποΐοι
  θά έκλεγοθν διά νά σχηματίσουν
  την Κυβέρνησιν. Ώς αντελήφθην ύ
  πήρχε μία διάθεσις νά μή έκλεγοθν
  άρχηγοΐ κομμάτων διά τόν σχημα¬
  τισμόν τής κυβερνήσεως καί μάλλον
  νά προσληφθοθν Ισχυροί καί άντι
  προσωπευτικοί άνδρες έκ
  των
  κομ
  μάτων αυτών, των άρχηγών ΰντων
  λίαν πολυπληθών καί κινδυνευόντων
  νά χάσουν ευκόλως τό γόητρόν των
  ΠΩΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ
  Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
  Έν συνεχεία τονίζει δτι ό άρχιε-
  πίσκοπος είναι έξαιρετικός άνήρ μέ
  επιβλητικόν παράστημα κληρικοθ. ΕΤ
  μαι βέβαιος λέγει δτι δέν θά εΐχε δε¬
  χθή ποτέ νά αναλάβη ευθύνας χω
  ρίς νά έχη την ελευθερίαν ένεργεί
  άς. Εκάλεσεν ακολούθως τόν στρα¬
  τηγόν Πλαστήραν δστις υπό την κα
  θοδήγησίν τού εσχημάτισε μίαν κυ
  βέρνησιν ώο την περιέγραψα δηλαδή
  φιλελεύθερον σοσιαλιστικήν, άρ»
  στεράν δημοκρατικήν καί άβασίλευ
  τον δημοκρατικήν καί αναμφιβόλως
  Ισχυράν άντικομμουνιστικήν.
  Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
  Έδώ ό κόσμος — λέγει—ομιλεί πε
  ρί σχηματισμοθ κυβερνήσεως έξ δ¬
  λων των κομμάτων καί άπό πάντας
  τούς επιθυμούντας νά συνεργασθούν.
  Η ΑΠΟΑ.ΣΙί Τ1.Η ΟΜΗΡΠΝ
  Ηιεζόμενοι άπό την παγκόσμιον
  αγανάκτησιν οί είς τα βουνά κα
  ταφυγόντες άνθρωποι τοϋ ΕΛΑ—
  εδέησεν επί τέλους κατόπιν ένεργοθ
  επεμβάσεως τοθ Διεθνοθς ΈρυθροΟ
  ΣτσυροΟ νά άρχίσουν νά άπολόουν
  τούς "Ελληνας Τούς όποίοιος άφου ά-
  πεγύμνωσαν των ένδυμάτων καί υπο
  δημάτων των έσυραν μαζί τους είς
  τα δρη Ούτω δέν θά παρϊλθουν τ»ολ
  λές ήμέρες καί θά πληροφορηθώμεν
  περίπου πόσοι άπό τούς δυστυχεϊς
  αύτούς
  θησαν
  «όμήρους»
  καί πόσοι
  κατεκρεουργή-
  μή άνθέξαντες
  χαμεν σκοπόν νά άποσύρωμεν σχεδόν
  όλα τα στρατεύμβτά μας άπ' έκεΐ οταν
  συνέβησαν αύτά τα γεγονότα.
  ΜΙΣΗΤΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΩΣΣΙΑΝ
  Είς τάς 2 τό άπόγευμα εδόθη δια
  ταγή είς τόν Στρατηγόν Σκόμπυ νά
  έπαναφέρη. την τάξιν μέ δλα τα μέ¬
  σα τα όποία ήσαν άναγκαΐα (έπευ-
  φημ ) Εάν έσφάλαμεν είς τουτο εί
  μαι £τοιμος νά έπωμισθώ την εύθύ
  νην μέ δλους τούς συναδέλφους μου
  οΐτινες θά ήθελον νά την μοιράσουν.
  (Έιτευφ). Επί τρείς ή τέσσαρας ήμέ
  Όμολογώ δτι καί έγώ ήμην τής
  παρομοίας ίδέας δταν πετοθσα πρός
  Αθήνας τα Χριστούγεννα, άλλ' ή
  Βουλή δέν πρέπει νά ύποθέση. δτι είς
  τάς ξένας αύτάς χώρας τα πράγμα
  τα εΤναι δυνατόν νά κανονίζωνται
  δπως τοθτο θά ελάμβανε χώραν παρ'
  ημίν (έπευφημ). Κι' έδώ άκόμη είναι
  δύσκολον νά συγκροτηθή μία οίκου-
  μενική κυβέρνησις άκόμη καί μεταξύ
  των άνδρών έκεΐνων οΐτινες Ιχουν
  τόν Γδιον σκοπόν, άν καί άνήκθυν
  είς διάφορα κό(ΐματα καί Ιχουν τόσα
  κοινά. Φαντασθήτε λοιπόν τί μπορεϊ
  νά συμβή είς χώρας δπου σοβεΐ 6
  έμφύλιος πόλεμος, καί δπου ένας
  σωρός μικρών κομμάτων συμπλέκε
  ται μέ Ιδικάς τού τό καθένα όρέξεις
  έγκλήματα καί τάσιν πρός έκδίκησιν.
  (ΑΥΡΙΟΝ ή συνέχεια)
  είς τάς πρωτοφανεΐς κακουχίας απέ¬
  θανον πρός αιώνιον αΐσχος τοθ άν-
  θρωπισμοθ καί τοθ πολιτισμοθ.
  ΗΣΓΧΙΑ ΤΑΞΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΙΑ
  Ας ήτο αναπόφευκτον ή Έαμιτικη.
  Η άνταρσία κατά τής Ελλάδος
  εΐχε πλήν των άλλων φρικτών έπα-
  κολούθων καί τόν σοβαρόν κλονι¬
  σμόν τής άπό μακροθ άλλωστε άσθε-
  νούσης οίκονομικής τοθ τόπου ζωής.
  Οΰτω Ιφθάσαμεν καί πάλιν αίσΐως
  νά θέλωμεν 130 δραχμάς διά νά άγο-
  ράσωμεν £να ψωμί καί δχι μόνον
  τουτο, άλλά νάμήν δυνάμεθα νά εθ-
  ρωμεν αύτές της 130 δραχμές. Ό
  πτωχόκοσμος είς τόν1 οποίον οί «κα-
  θοδηγητάδες» τής «οργάνωσις» είχον
  υποσχεθή λαγούς μέ πετραχήλια ά«;
  τα βλέπΓ). Καί άς μάθη είς τό μέλλον
  νά γνωρίζη δτι μόνον ή ήσυχία ή τά¬
  ξις καί ή έργασία καί δχι αί άνερμά-
  τιστοι θεωρίαι των άνέργων «καθ©·
  δηγητάδων» είναι δυνατόν νά άσφα
  λίσουν είς δλους μας άνεκιούς δρους
  ζωής.
  ΗΛΕΚΤΡΜ
  ΣΗΜΕΡΟΜ
  ΤΕΤΒΡΤΗ
  ΩΡΑ 6 Μ. Μ.
  Τό Θεατρικόν άριστούρ-
  γ^μα Γρ. Ξενοπούλου
  ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΗΙ,,
  υπό τοΰ Ε.Κ.Ο Η ό «'Ε·
  ρωτόκριτος» υπέρ τοθ
  ΠΑΝΑΝΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙ-
  ΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.
  ι ν
  ί ύ
  ΤΙΜΝ ΦΥΛΛΟΥ Δραχ.20
  ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΊανουσρΙου 1945
  ΕΙΔΗΣΕΙΣ!
  ΤΟ ΠΑΝ ΕΠΡΑΞΑ ΔΙΑ Νλ ΠΡΟΛΑΒΩ ΤΗΝ ΣΥΡΡΑΞΙΝ Οί ούμμαχοι είς τα προάοτεια της Μυλούζης.
  ηπηκοιπθΣΐΣ τού στρλτιοτικου λιοικητου
  Ό Στρατιωτικάς Διοικητής Κρή¬
  της ύποστράτηγος κ. Παπαδάκης ε¬
  ξέδωκε την κάτωθι ανακοίνωσιν
  πρός τοΰς κατοίκους τής Κρήτης.
  »Τά γεγονότα των τελευταίων ή
  μερών έν τή πόλει κσί ταίς Έπαρ
  χίαις τοθ Νομοΰ Ρεθύμνης μέ συνι.-
  κίνησσν βαθύτατα. Τό πάν έ'πραξα
  άφ' ής ανέλαβον την Πολιτικήν
  καί Στρατιωτικήν Διοίκησιν τής Νή¬
  σου διά νά προλάβω την σύρραξιν
  μεταξύ των άντιμαχομένων παρατά-
  ξεων καί ουδενός έφείσθην κόπου
  καί ταλαιπωμΐας διά νά μεταβαίνω
  δπου ή άνάγκη μέ έκάλει πρόςτοΰτο.
  Καί έκαυχώμην δτι έ,πέτυχον τόν
  έπιδιωκόμε· όν σκοπόν, βοηθουμενος
  είς τουτο καΐ υπό των φΐλονόμων
  πολιτών τής Νήσου. Ήλπιζον πάν-
  τοτε δτι θά επικρατήση μέχρι τέ
  λους ή σύνεσις καί δτι ουδέν σοβα
  ρόν έν τή Νήσω θά συνέβαινε.
  Τα τελευταία συμβάντα διέψευσαν
  τάς ελπίδας μου δυστυχώς "Ολίγοι
  των έν τή πόλει τής Ρεθύμνης άρχη-
  γών των ένόπλων Τμημάτων τοϋ
  ΕΛΑΣ ύποκινούμενοι καί ύτΐό άδιαλ
  λάκτων άρχηγων τοϋ Κομμουνιστι-
  κοθ κόμματος, ασημάντου άφορμής
  διά την οποίαν οί 'ίδιοι ήσαν υπαί¬
  τιοι, παρέσυραν τα ύπ' αύτοΰς μικρά
  εύτυχώς τμήματα είς την ενοπλον
  στάσιν εναντίον των νομιμων Στρα
  τιωτικών άρχών των οποίων τάς δια
  ταγάς ηρνήθησαν νά έκτελέσουν
  κσί διά των δπλων διεδήλωσαν έμ-
  πράκτως τάς προθέσεις των νά δια-
  ταράξωσι την έ'ννομον τάξιν καί
  την γαλήνην τοϋ πληθυσμοϋ. ΑΙ
  Στρατιωτικαί αρχαί άττέκρουσαν
  την προσβολήν καί ή διά τής βίας
  διάλυσις των ύπονομευτών τής τά¬
  ξεως καί ήσυχίας κατέστη άναπό
  φευκτος.
  ΘλΙβομαι Ιδιαιτέρως διότι ή σύρρα¬
  ξις αυτή επήλθε μετά την επελθού¬
  σαν άνακωχήν μεταξύ τοθ άρχηγοϋ
  των έν Ελλάδι συμμαχικών στρα-
  τευμάτων Στρατηγοΰ Σκόμπυ καί άν
  τιπροσώπων τού ΕΛΑΣ γεγονός τό
  οποίον άν ελάμβανεν εύρυτέραν'
  έκτασιν θά ηδύνατο νά έχη. μέγα
  λας συνεπείας επί τής δλης Έλλη
  νίκης υποθέσεως. Έν πάση περιπτώ
  σει εγινε δτι έγινεν.
  "Ηδη καλώ τόν φιλόνομον λαόν
  τής Κρήτης καί έπικαλοΰμαι τόν ά
  ναμφισβήτητον έκ παραδόσεως πά
  τριωτισμόν αύτοΰ νά ύπακούη είς
  τάς διαταγάς τής Κυβερνήσεως καί
  των νομίμων άντιπροσώπων αυτής
  καί νά μέ βοηθήσουν δλοι ανε¬
  ξαρτήτως τής ίδεολογίας είς ήν έ¬
  καστος άνήκει, είς την προσπάθει¬
  αν μου, νά αποσοβήθη είς τό εξής
  πάσα τοιαύτη έπιβουλή τής ήσυχί¬
  ας τής ιδιαιτέρας μας Πατρίδος, δι
  ότι αί συνέπειαι θά έπιφέρωσι βα-
  ρεΐας συμφοράς άλλά καίθάάπο-
  τελέσωσι βαρείαν κληρονομίαν διά
  τό μέλλον τοθ τόπου μας καί την
  τύχην τής Ελλάδος.
  Ύπόσχομαι δτι θά δώσω τάς ά-
  παραιτήτους όδηγίας, ώστε νά μή
  διωχθώσι καί ταλαιπωρηθώσι πρό-
  σωπα άθώα καί όπως ί> άριθμός
  των διώξεων περιορισθή είς τό ελά¬
  χιστον καί είς έκείνους μόνον οΐ¬
  τινες ένεργώς δι" έργων ή λόγων
  συνετέλεσαν ή παρεκίνησαν, έκρη
  ξιν τής έπαναστατικής αυτής έξε
  γέρσεως κατά των νομίμων άρ¬
  χών καί έν γένει εναντίον τής Πο-
  λιτείας ή (διωτών όδηγούμενοι είς
  τουτο καί υπό των προσφάτων δη¬
  λώσεων τοθ κ. Προέδρου τής Κυ
  βερνήσεως.
  Τ6 ζήτημα τής κατοχής των δπλων
  έν τώ Νομώ Ρεθύμνης θέλει όυθμι
  σθή έν τφ μέλλοντι διά διαταγων
  τοϋ Στρατιωτικοϋ ΔιοικητοΟ καί τοθ
  Φρουράρχου Ρεθύμνης μεθ' ών ηλ
  θομεν είς σύσκεψιν, είς τάς οποίας
  καλοϋνται πάντες νά ύπακούσωσι
  έχοντες την βεβαιότητα, δτι οϋτω
  πράττοντες έξυπηρετώσι καί έαυ
  τούς διότι πάσα παράβασις ή ά
  πέχθεια έν τω μέλλοντι θά τιμω
  ρήται άμειλίκτως, άλλά καί την
  δεινώςδοκιμαζομένην Πατρίδα θά σώ
  σωσι άπό τούς άπειλοθντας αυτήν
  κινδύνους.
  Τό Συμμαχικόν πολεμικόν ανακοινωθέν.
  ΕΛΛΑΣ—Αφίχθησαν είς Αθήνας^
  οί άντιπρόσωποι των Βρεττανικόν
  Τργατικών ΣωματεΙων Τούς εγένε¬
  το θερμή ΰποδοχή έκ μέρους τοΰ
  λαοΰ τής πόλεως.
  Ή Έπιτ'ροπή αυτή άποτελεΐται έκ
  πέντε προσωπικοτήτων των Έργατι
  κων Σωματείων τής Αγγλίας.Έπικε
  Φαλής είναι ό Σέρ Γουώλτερ Σιτρίν
  Γενικώς γραμματεύς των 'Εργατικών
  Συνομοσπονδιών Μεγάλης Βρεττα¬
  νίας.
  Ή αποστόλη έφθασε είς Αθήνας
  άεροπορικώς. ©ά εξετάση δέ επιτο¬
  πίως καί ανεξαρτήτως την κατάστα
  σιν. Άντιπροσωπεία των έργατών
  Αθηνών και Πειραιώς θά συγκαλέ
  ση συνέλευσιν πρός εκλογήν Πανελ
  ληνίου έπιτροπής των 'Εργατικών
  Σωματείων.
  ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ.— Οί Γερ
  μανοΐ έξακολουθοθν ύποχωροθντες
  έκ τοθ θύλακος των Άρδενών. Κα
  τα χιλιάδας τα όχήμαια φεύγουν
  πρός την Γερμανίαν Ή συμμαχική
  άεροπορία κατά τάς χθεσινάς της έ-
  πιδρουάς κατέστρεψβ 1500 όχήματα
  καί 65 άρματα μάχης. Πολλαί δέ
  έκατοντάδες όχημάτων ύπέστησαν
  ζημίας.
  Οί Άμερικα- οί καταδιώκουν τούς
  Γβρμανούς κατά πόδας. Κατέλαβον
  τό Βίτς καί άπειλοϋν τό Σβάινερ
  καί τό Σαίν Βίτ. Είς την Νοτιανα-
  τολικήν "Ολλανδίαν σφοδράς αγών
  διεξάγεται ανατολικώς τοϋ Μπρέ-ϊζ
  βερεν δπου οί Βρεττανοί προήλασαν
  2 άκόμη χιλιόμετρα. Έντός μιάς ε¬
  βδομάδος συμμαχικά στρατεύματα έ
  ξεκαθάρισαν περιοχήν 130 τετραγω-
  νικών χιλιομέτρων.
  Γαλλικαί δυνάμεις έξακολουθοθν
  προελαύνουσαι πρός βορρδν καί
  πρός τα Κολμούρ είσήλθον δέ είς τα
  προάστεια τής Μυλούζης.
  ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΜΕ1ΩΠΟΝ: Κατε¬
  λήφθη τό "Ινστερμπουργκ, ή 2α είς
  μέγεθος πόλις τής Ανατολικώς Πρωσ
  οίας υπό των στρατευμάιων τοΰ στρα
  τάρχου Τσερνιακόφσκυ.
  Ή φάλαγξ τοΟ στρατάρχου Ροκο-
  σόφσκυ ή πρσελαύνουσα έκ Νότου
  έντός τής Άνατολικής Πρωσσίας
  κατέλαβε τό Άλλενστάίν σπουδαί¬
  ον σιδηροδρομικόν καί όδικόν κόμ-
  βον.
  Ή μεγαλυτέρα πρόοδος εσημειώ¬
  θη είς την Κεντρικήν Πολωνίαν υ¬
  πό τοθ Στρταάρχου Ζούκωφ Αί δυ¬
  νάμεις τού προήλασαν άλλα 50 χι¬
  λιόμετρα πρός δυσμάς καί κατέλα¬
  βον τό Γκνιέσνο, σιδηροδρομικόν
  κόμβον τής γραμμής Μπρεσλάου—
  Βερολίνου, καί έφθασαν είς από¬
  στασιν 45 χιλιομέτρων άπό τό Πό-
  εν.
  Νοτιώτερον αί υπό τόν Στρατάρ¬
  χην Κόνιεφδυνάμβις κατέλαβον 150
  μέρη είς την Σιλεσίαν καί έφθασαν
  «ίς απόστασιν 60 χιλιομέτρων άπό
  τό Μπρεσλάου.
  Είς την Οΰγγαρίαν εσημειώθη καί
  νέα πρόοδος καί κατελήφθη τό Σέ-
  κερσφεχεβαρ.
  ΙΤΑΛΙΑ: Είς τό μέτωπον έξηκο-
  λούθησε αγών τοπικής σημασίας.
  Άεροπλάνα έβομβάρδισαν συγκοι-
  νωνίας καί αποθήκας προμηθειών
  είς τα μετόπισθεν των έπιχειρήσεων.
  ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ.—Είς την Βιρμα
  νίαν κατελήφθη ό σιδηροδρομικός
  κόμβος τής Μονίβα. Στρατεύματα
  έκ Κίνας και Βιρμανίας συνηνώθη-
  σαν είς τα σύνορα.
  Είς την Λουζόν οί Άμερικανοί προ
  ήλασαν άλλα 18 χιλιόμετρα καί ά-
  πέχουν τώρα 15 χιλιόμετρα άπό την
  Άεροπορικήν βάσιν τοθ Κλάρκ—
  Κιούντ.
  ΠΑΡΕΤΑΘΗ Η ΩΡΑ
  ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ~
  Διά Διαταγής τής Στρατιωτικής Διο
  τήσεως Ηρακλείου, τα έστιατόρια καί
  οίνομαγειρεϊα θά παραμένωσιν άνοικτά
  μέχρι τής °/.30' μ μ. τα καφενεΐα μέχρι
  τή; 11 μ.μ. καί ή κυκλοφορία των πο-
  λιτών είναι ελευθέρα μέχρι τής 24<υρας (μεσονύκτιον). Τα είς την περιοχήν των οΐκων άνο- χής καφενεΐα, οίνομαγειρεϊα καί εστια- τόρια θά παραμένουν άνοικτά μέχρι τής 8ης μ.μ. Άπαγορεύεται ήπαραμονήείς την ανωτέρω περιοχήν οιουδήποτε άτό- μου πέραν τής αυτής ώρας (8 μ.μ.) ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΟΥΡΟΥΝΕΛΑΙΟΥ Μας ανακοινούται έκ τού Γραφείου τοϋ Έ.Ο.Χ. Α. ότι έκ τής άποσταλείσης ποσότητος μουρουνελαίου παράτήςΚρη τικής Αδελφότητος Άλεξανδρείας θά διατίθεται είς τό Πανάνειον Δημοτικόν Νοσοκομείον δωρεάν βάσει ίατρικών συνταγών καθημερινώς. ΔΗΛΩΣΙΣ Οί κάτωθι υπογεγραμμένος κάτοικοι τού χωρίον Καστέλλι Μονοφατσίου άνή κοντες μέχρι σήμερον είς την οργάνωσιν τοϋ ΕΑΜ, καί αντιληφθέντες τούς θνο κτόνους σκοπούς οϋς πιδιώκει άποχοι- ρούμεν ταύτης καί έγγραφόμεθα είς την Εθνικήν "Οργάνωσιν Κρήτης (Ε.Ο.Κ.) Καστέλλι 8 Ίανουαρίου 1945 Οί Δηλούντες Γεώργιος Ε. Τουριδάκης, Άθανάσιος Ε. Άξΐμωνάκης Εμμανουήλ Γ. Ζουρι- δάκης. Νικόλαος Κ. Φρα^κούλης, Γε¬ ώργιος Κ. Φραγκούλης, 'Άγγελος Γ. Ζουριδάκης. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Οί κάτωθι ύπογεγραμμένοι κάτοι Κοΐ τοθ χωρίου Λαρανίου Μονοφα τσΐου δηλούμεν ύπευθΰνως δτι έπει δή παρεσύρθημεν χωρίς νά γνωρί¬ ζωμεν τούς σκοπούς τής "Οργανώ¬ σεως τής Ε.Α.Μ.άποκηρύσσωμεν την ώς άνω αναφερομένην "Οργάνωσιν καί κατατασσώμεθα ολοψύχως είς την "Εθνικήν "Οργάνωσιν τής Ε.Ο.Κ. καί παρά τό πλευρόν τοθ άρχηγοΰ κ. "Εμμανουήλ Μπαντουβά. Έν Λαράνι τή 16 Ίανουαρίου 1945 Οί Δηλούντες Βασίλειος Ρουμελιώτης, Δ Δεληγιάν νης, "Ιωάν. Δεληγιάννης, Άντ. Δελη γιάννης, Γεώργ. Άμπουχάνης, Ηλ. Παναγιώτου, Στ. Ντελιμιχάλης, Γ. Ντελιμιχάλης, Ματθ. Γκαζάς, Δημ Μουτάφης, Ιωάν. Γκαζάς, Παν. Ψαλ λιδάκης, Κυργ. Ψαλλιδάκης, Χρή- στος Λεμονιάς. Η ΔΙΑΛΕΞΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΧΟΥΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Την ερχομένην Κυριακήν 28 Ίανουα¬ ρίου καί ώραν 11 π μ. θά λάβη χώραν ίίς τό θέατρον «ΗΛΕΚΤΡΑ» ή υπό τού Άκαδημαικοϋ Κοινωνικον Συνδέ σμου Όργανωθεΐσα διάλεξις μέ θέμα «ΠΙΣΤΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΕΛ- ΔΑΔΑ» καί μέ όμιλαήν τόν κ. Τέλη ν Άλκην. Εΐσοδος ελευθέρα. Συνεργασία Πλαστήρα καίάρχηγών έπιτελείου ΑΘΗΝΑΙ 23 Ίανουαρίου. —ΧΘές ό Στρατηγος Πλαστήρας εκάλεσε συ νεδρίασιν διά τόν προϋπολογισμόν καί την άνασυγκρότησιν τοϋ Στρα· τοϋ. Παρέστησαν ό ύπουργός των Οικονομικόν καί οί άρχηγοί τοϋ Έ- πιτελείου. Ή δίκη των τριών Κούΐσλιγκ ΑΘΗΝΑΙ 23 Ίανουαρίου. —Προσε χώς θά αρχίση ενταύθα ή δίκη των τριών Κούΐσλιγκ πρωθυπουργών, Τσολάκογλου, Ρόλλη καί Λογοθειο πούλου Ο τελευταΐος ευρισκόμενος είς Γερμανίαν θά δικασθή έρήμην. Καταβύδισις γερμανι- κοθ όπλιταγωγο Ο ΛΟΝΔΙΝΟΝ 23 Ίανουαρίου.—Νορ βηγοί σαμποτέρ έβύθισαν τό Γερμα νικόν όπλιταγωγόν «Ντονάου> πλή
  ρες ένώ κατευθύν^το πρός τόν λιμέ
  να τοϋ Όσλο.
  Ή21ηέπέτειος τού 9α
  νάτου τού Λένιν
  ΜΟΣΧΑ 23 Ίανουαρίαυ.—Χθές ή¬
  το ή 21η έπέτειος τοθ θανάτου τοθ
  Λένιν. Είς την τελετήν παρευρέθη
  έκτός των επισήμων καί ό Στρατάρ-
  χης Στάλιν. Είς τόν εκφωνηθέντα λό¬
  γον ετόνισεν δτι αί σημεριναί έπιτυ-
  χίαι τοϋ Ρώσσικου Στρατοϋ στηρίζον
  ται επί των βόθρων τής πολιτικάς
  την οποίαν αΰτός εχάραξεν.
  Μεγάλη οίκονομική ε¬
  νίσχυσις είς Έλλάοα
  ΚΟΙΜΩιΊΙΚγα
  ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.—Γεώργιος Ι. Δρακάκης
  δικηγόρος έκ Καστελλίου Πεδιάδος καί
  Κοΰλα Γ. Λαγκωνακη ηρραβωνίσθησαν,
  θερμά συγχαρητήρια
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.—Οί ΧωροφύλακεςΚ Μηου
  ζουνιεράκης έκ Χανίων καί Δημήτρ. Φ<>«
  γκογιαννάκης έβάπτιοαν τό άγοράκι τοΰ
  κ. ΓεωργΙου Δαμνιανάκη έ§ "Αρχανών, α¬
  νομάσαντες αύτό Πλαστήρα. Είς τούς γο
  νεΐς καί άναδόχους ευχόμεθα νά τοις
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.-Στό προχθεσινό
  μνημόσυνο τοΰ αειμνήστου συζύγου μου
  ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΣΤΡ[ΝΑΚΗ-τόττρώτοπού
  τοΰ ίγινε μετά την απομάκρυνσιν άπό
  την πόλιν μας των Γερμανών δημίων αύ-
  τοϋ καί τόσων άλλαν έκλεν.τών Έλλήνων
  —οί φίλοι καί συναγωνισταί τού συνέρ-
  ρευσαν άθρόοι είς την "Εκκλησίαν, δια νά
  έπικοινωνήσουν πνευματικά μέ τ<ν ήρωι- κήν ψυχήν τού καί νά τιμήσουν έλεΰθεροι την μνήμην τού Πρός πάντας αισθανόμεθα την ύττοχρέω σιν νά άπευθθνωμεν τάς θερμοτέρας των •ύχαριστιών μας Ιδιαιτέρως δέ δλως πρός τόν Πανοσιολογιώτατον Πρωτοσύ- γκελλον τής Ί. Μητροπόλεως Άρχιμαν- Βρίτην Εύγένιον, ό οποίος, μετά τοϋ ηες>1
  αυτόν κλήρου, καί κατά την διάρκειαν
  της βαρβαρικής κατοχής, μετά τής πραγ-
  ματικής αύτα"αρνήσεως ίτΐρωτοστάτησεν
  είς την τέλίσιν των μνημόσυνον μας. Έ-
  πίσης είς τους κ. κ. Ε Παπαδογιάννην
  Κυβερνητικόν αντιπρόσωπον Άνατ. Κρή
  τ Ανδοίαν Νάθενον, Στρατ. Διοικητήν
  ''ίρακλειου Γ. Πειρακο·;ίώργην* Φςιθύ-
  V
  ΦουντΛ;λώκιν, Χυι/ταγίνην και
  •Ηράκλειον 19 "
  . Α
  ΚΙΜΗΜΗΤΟΓΡλΦΟΙ
  «Η Λ ΕΚ Τ Ρ Α»
  ΣΗΜΕΡΟΝ 24 Τανου«ρίου ώρα 6 μ.
  τό θεατρικόνάριστούργημα τοθ Γρ. Ξε-
  νοπούλου «ΦΟΙΤΗΤΑΙ» υπό τοΰ Ε.Κ.Ο Η.
  ό «Έρωτόκριτος» υπέρ τοΰ' Πανανείου
  Δημοτικοΰ Νοσοκομείβυ Ηρακλείου.
  •ΣΙΝΕ «ΜΙΝΩΑ»
  ΣΗΜΕΡΟΝ! "Ενα πρωτότυπο καί τΐλού-
  σιθ πρόγραμμα: 1) Ζορρνάλ: «Τθ ΕΡΓΑ
  ΤΙ/<Ο ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ», 2) Ζουρν^λ «Ή κατασκευή άεροπλάνων τύττου ΜΠΟ ΦΑΊ ΤΕΡ», 3) «Η ΖΟΥΓΚΛΑ» (Βωβόν)ται- νί« γυρισμένη έκ τοο ψυσικοϋ στά δά- ρμη ση τής Άφρικής, «Η ΜΑΛΤΑ». 4)>Έτΐίκαιρον Ζουρνάλ:
  Χ:..
  ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
  Ε. & Γ. ΔΒΜΙΛΠΛΚΗ
  Φέρουν είς γνώσιν τής άξιο-
  τίμου πελατεΐας των δτι περιο-
  ρίσθησαν είς τό Κεντρικόν κατά
  στημα Δημοτικόν Μέγαρον».
  ΟΔερματολόγος ίατρός Ν. Μτζαπτε
  τάκης έπαναλαμβάνει τάς ές>γασιας
  ύ ταμαπλβυρως Στρατιωτικής Λέσχης
  ς Καμάρες (έντός τοθ ά6ι*ξόδου). '
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Ίανουαρίου.—Ό κ.
  Βαρβαρέσσος έφθασεν είς τό Λονδί¬
  νον. Θά ζητήση ά πό την Μεγάλην
  Βρϊττανίαν οικονομικήν ενίσχυσιν
  Ιδία την Έλλάδα. Ή άτμόσφαιρα
  |κρ(νεται εύνοίκή καί θεωρεΐται βε-
  ίβαία ή χορήγησις δανείου πρός τό
  "Ελληνικόν ΕΚράτος δέκα έκατομμυ-
  ρίων λιρών ως πρώτη δόσις.
  Θάχορηγηθοθν δάνεια
  είς τούς αγρότας
  ΑΘΗΝΑΙ 23.—Απεφασίσθη δπως
  ή Άγροτική Τραπέζα ενισχυθή διά
  πιστώσεως έταιρειών άπό την Τρά¬
  πεζαν τής Ελλάδος δπως διαθέση
  αατάς διά βραχυπροθέσμων δανεΐων
  είςτούς αγρότας, ίνα προμηθίυθοθν
  απόρους, έργαλεϊα λιπάσματα καί
  άλλαεϊδη.
  ΕΠΕΣΕΗΛΙΡΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Ίανουρίου.— Ή τιμή
  τής Άγγλικής λίρας εσημείωσε σημαντι
  κήν ύποτίμησιν. Κατά τάς εσπερινάς ώ
  ρας έσταμάτησεν είς τάς 3.800 δραχμάς.
  Δέν διορίζεται
  ό κ. Γονατάς
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Ίανουαρίου. —
  Εγνώσθη ένταθθα δτι ή Έλ-
  ληνική Κυβέρνησις έγκατέλειψε την
  ιδέαν τού διορισμοϋ τοΰ στρατηγοθ
  Γονατα ώς Γενικοθ Διθικητοΰ Μακε
  δονίας.
  Αφιξις άντιπροσωπείας
  έργατικών Ενώσεων Αγγλίας
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Ίανουαρίου.—
  Ή Άντιπροσωπεία τοθ Συνεδρίου
  των Βρεττανικών 'Εργατικών Ένώ-
  σεων έφθασε χθές είς "Αθήνας "Επί
  κεφαλής ταύτης ευρίσκεται ό Σέρ
  Ούώλιερν ΣΙΤΡΙΝ Γενικός Γραμμα¬
  τεύς τού Συνεδρίου Τα άλλα μέλη
  τής άντιπροσωπείας τού είναι οί γε-
  νικοί Γραμματεΐς των κυριωτέρων
  Έργατικών Ένώσεων καί ό Διεθνής
  Γραμματεύς παρά τώ Συνεδρίω των
  Ένώσεων. Ή άντιπροσωπεία ήλθε
  διά νά έχη Ιδίαν αντίληψιν των συν
  θήκών έν Έλλάδί καί τής καταστά¬
  σεως ήτις προέκυψεν έκ τοθ έμφυλί-
  ου πολέμου.
  Ή αποστόλη εγένετο δεκτή σήμϊ
  ρον την πρωΐαν άπό τόν Άντιβα
  σιλέα. Τό πρόγραμμα τής άποστο-
  λής δέν έ'χει άκόμη καταστρωθεΐ
  άλλά άναμένεται δτι κατόπιν των
  συνομιλιών της είς τάς Αθήνας με¬
  τά διαφόρων Έλλήνων πολιτικών
  ήγετών, τα μέλη ταυτα θά επι¬
  σκεφθούν καί άλλας Ελληνικάς πό¬
  λεις συμπεριλεχμβανομένης καί τής
  Θεσσαλονίκης.
  Άρθρον τοΰ «Ήμερησίου Τη-
  λεγράφου» διά την Έλλάδα
  Είς κύριον άρθρον ό «Ήμερήσιος
  Τηλέγραφος» γράφει:
  Δέν χωρεϊ άμφφολΐα δτι οί Στασι-
  ασταΐ είς την Έλλάδα απεδέχθη¬
  σαν νά έλευθερώσουν πολλούς ΐ-
  σως σχεδόν δλους τούς πολιτικούς
  όμήρους των οποίων ή παρατεινο
  μένη κράτησις άπετέλει στΐγμα τής
  εσχάτως ύπογραφείσης Στρατιωτι¬
  κής έκεχειρίας. Ό κ. ΛΙΜΠΕΡΤ, ό
  έκπρόσωπος τοϋ 'Δ. Ε. Σ. ό οποίος
  έπεισε τούς ηγέτας τοθ ΕΛΑΣ νά έ¬
  λευθερώσουν τούς άτυχεΐς αύτούς
  πολίτας είναι άξιος των εύχαριστι
  ών ολοκλήρου τοϋ Έλληνικοϋ Λαοϋ
  καί δλων των Συμμάχων. Οί δροι
  τής έκεχειρίας, συμφώνως πρός πλη
  ροφορίας, έξεπληρώθησαν πιστώς,
  συνεχίζει ό «Ήμερήσιος Τηλέγρα¬
  φος», καί τό ότι επηκολούθησε ή νέα
  αυτή καί άπροσδόκητος εξέλιξις ώς
  πρόςτοϋςόμήρους παρέχει δσον τίπο
  τε άλλο την έλπίδα δτι ή έκεχειρία
  θά καταλήξη είς πραγματικήν εί
  ρήνην.
  Ή άπελευθέρωσις των όμήρων δέν
  είναι μόνον μία άπαραίτητος προϋπό
  θέσις διά την επιτύχη έκβασιν των
  προσεχών πολιτικών συνεννοήσεων
  μεταξύ τής Έλλη νίκης Κυβερνήσεως
  καί τοθ ΕΑΜ άλλά ταυτοχρόνως ση¬
  μείον εϊτε δτι ή πλειονότης των με-
  τριοπαθών στοιχείων κυριαρχοθν τώ-
  ρα μεταξύ των Στασιαστών ή δτι ώς
  άνύπαρκτος όντότης ό πυρήν τής ορ¬
  γανώσεως άνεγνώρισε την ματαιότη
  τατής δράσεώς ήόποία άν έσυνεχίζε
  το πιθανώς θά καθίστα άδύνατον'τήν
  συμφιλίωσιν μεταξύ των Έλλήνων.
  Καί ή "Εφημερίς καταλήγει: δέον ήδη
  νάάναγνωριοθί)άναμφισβητήτως πρώ
  τον μέν δτι δέν υπήρχεν άλλος τρό
  πος ενεργείας των Βρεττανών είς
  την Έλλάδα καί δεύτερον δτι δέν
  ύπεκινήθησαν οδτοι υπό μονομερών
  ί| έγωίστικών σκοπών τρίτον δέ δτι
  ή δράσις των παρέσχεν μίαν πρώ-
  της τάξεως ευκαιρίαν άποκαταστά
  σεως πραγματικής είρήνης καί. τα
  ξεως.
  ΣΥΜΤΟΜΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 23 Ίανουαρίου.— ' Ο
  Ραδιοφωνικός Σταθμός τοϋ Βερολί¬
  νου έτόνισι. την σοβαρότητα τής πα¬
  ρούσης καταστάσεως είπών δτι ή
  Γερμανική Πατρίς διατρέχει κίνδυ¬
  νον. Ή σοβαρότης τοθ κινδύνου κα
  ταδεικνύεται καΐ άπό τό γεγονός δ-
  τι ό Χίτλερ εκάλεσεν δλους τούς
  άρχηγούς των ένόπλων δυνάμεων
  πού ευρίσκονται είς τό άνατολικόν
  μέτωπον. Ή Ρωσσική πίεσις αύξά-
  νει συνεχως είς την Ανατολικήν
  Πρωσσίαν δπου ό Στρατάρχης Ροκο-
  σόφσκυ έρριψε είς την μάχην 56
  μεραρχίας πεζικοθ καί 6 σώματα άρ-
  μάτων μάχης.
  Εγνώσθη έκ Νέας Υόρκης 8τι ό
  Πρόεδρος ΡοΟσβελτ είναι όπαδός
  τής έπιβολής σκληρας είρήνης είς την
  Γερμανίαν καί τής παραχωρήσεως
  εδαφών είς την Γαλλίαν καί την
  Πολωνίαν.
  ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 23 Ίανουαρίου.—
  Ό Πρόεδρος τ&ν 'Εργατών Σωμα¬
  τείων Άμερικής κ. Γκρήν εδήλωσεν
  δτι μόνον μία παγκοσμία οργάνωσις
  θά εγγυηθή την ΕΙρήνην. Οί Άμερι¬
  κανοί εργάται είναι οί πρωτοπόροι
  τής ίδέας αυτής.
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Ίανουαρίου.—Κατά
  την πρώτην συνάντησιν των άντιπρο¬
  σώπων τοθ ΕΑΜ, καί τής Έλληνι-
  κης Κυβερνήσεως πρόκειτβι νά συ¬
  ζητηθή τό ζήτημα τής διαλύσεως τοθ
  ΕΛΑΣ, καί τής παραδόσεως των δ¬
  πλων. 'Επίσης θά ®υζητη§ή κ«ί τό
  ζήτημα τής άμνηστείας.
  300 νέοι δμοιροι αφίχθησαν ένταΰ
  θα έκ ΛαμΙας δι" Αγγλικών αύτο-
  κινητών. Πολλοί έξ αυτών ήσαν είς
  αθλίαν κατάστασιν χωρίς ροθχα καί
  υποδήματα.
  Τα αΰτοκίνητα εσταμάτησαν είς
  Κεντρικήν οδόν των Αθηνών έν μέ¬
  σω άγωνιώδους πλήθους. Γυναΐκες
  έγύρευαν τούς άνδρας των άλλά δέν
  εκρότουν φωτογραφίας καί ρωτοθσαν
  τούς έπιστρέψαντας άν εγνώριζον
  περί τής τύχης των επί των φωτο-
  γραφιών προσώπων.
  — Όγκώδεις διαδηλώσεις έλαβον
  χώραν είς Θεσ)νίκην επί τή άπελευθε-
  ρώσβι τής πόλεως. Βρεττανικά Στρα.
  τεύματα έφθασαν είς Χαλκίδα άνευ
  έπεισοδίου. Είς τάς Πάτρας ανεκαλύ¬
  φθη «ποθήκη είς την οποίαν ευρέθη¬
  σαν 100 οπλα πολυβόλα καί πολε¬
  μικόν υλικόν.
  ΥΣπ.ΤΗΣΤΙΓΜΓΐ
  ΚΑΤΕΛΗΦΜΙΙΝΓΒΙΚ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 23 Ίανουαρίου.
  - Άμερικανικά στρατεύματα
  έξεκαθάρισαν τό Ούΐτς είς χΟ
  ,άνατολικόν άκρον τού θύλακος
  όν Άρδενών «αί ε^ο
  ίς χο Σαίντ Βί« δ~?Αχ>