96037

Αριθμός τεύχους

4916

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

17/7/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  έτησία λίμαι Γ>
  έξάμηνος ϋ
  Άμερικής
  έτησία δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμη
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΓΡΑΦΕ1Α ΤΥΠΟΓΡΑΦΕ1Α
  ΟΛΟΣ Μ1Ν0ΤΑΥΡΟΥ
  τΊΕΥβΥΙΟΣ ΣΪΙΤΜΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΛΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · Ε1ΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ
  Ε
  ΟΙ
  ΝΕΙ
  άντ**
  ου άν^ ;
  ΤΟ ΔΙΗΜΕΡΟΝ
  ΤΟΥ κ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ
  Ή συμβολή τής Τραπέζης ;
  τής Ελλάδος είς την προσ¬
  πάθειαν τού Κράτους, νά τ©·
  νώση τας πλουτοπαραγωγι-
  κάς δυνάμεις τής χώρας, ν'
  αυξήση τόν εθνικόν πλού¬
  τον, ν' άνορθώση τα δημο¬
  σία καί ίδιωτικά οίκονομιχά,
  είνε ννωστή. Ενθυμούνται
  ολοι, ότι τό εθνικόν μας ϊ-
  δρυμα οταν ή Άγροτική Τρά
  πεζα δέν διέθετεν άκόμη τό·
  σα κεφάλαια καί μέσα όσα
  έχρειάζοντο διά την ενίσχυ¬
  σιν καί άναζωογόνησιν τής
  έλληνικής γεωργίας, ήνοιξε
  καΧλιεργητικάς πιστώσκις
  καί έβοήθησε μέ τάς άνεξαν-
  τλήτους δυνάμεις τού τούς α¬
  γρότας μας είς τό τραχύ άλ-
  λά καί μέγα συγχρόνως έρ¬
  γον των. Γνωρίζουν έπίσης
  ολοι, ότι ή Τραπέζα τής Ελ¬
  λάδος, ευθύς άπό τής πρώτης
  ημέρας τής Ιδρύσεως της, έ-
  στραφη πρός όλους τούς κλά
  δούς τής έθνικής οίκονομίας,
  πρός τό εμπόριον, την βιο¬
  μηχανίαν, την ναυτιλίαν,
  τάς συγκοινωνίας καί τούς έ
  τόνωσε μέ νέον αίμα, καί
  τούς εδοσε νέαν ζωήν καί
  νέαν δύναμιν άναπτύξεως
  καί προόδου. Καί κατά κοι¬
  νήν ομολογίαν, χάρις είς τό
  έκδοτικόν μας ϊδρυμα, χάρις
  είς την φωτεινήν καί εύρεΐ-
  αν αντίληψιν τοΰ Διοικητοΰ
  τού κ. Έμμαν. Τσουδερου, |
  ή χώρα μνς ηδυνήθη ν''
  άντιπαλαίση κατά των δυσχε¬
  ρειών καί των κινδύνων
  πού έξαπέλυσε κατά τοΰ κό-
  σμου ολοκλήρου, ή λαίλαψ
  τής τελευταίας, άνευ προη-
  γουμένου, οίκονομικής κρί¬
  σεως, νά διατηρήση καί
  την οικονομικήν καί την
  νομισματικήν της ίσορροπί-
  αν καί νά εξέλθη άπό τή ν
  δίνην τής τρομεράς αυτής
  καταιγίδος μέ τάς όλιγωτέ-
  ρας απωλείας καί τα μικρότε
  ρα τραύματα.
  Ιδιαιτέρως ό τόπος μας,
  έχει αίαθανθή βαθύτατα την
  ευεργετικήν καί σωτήριον
  αυτήν πολιτικήν τής Τρα¬
  πέζης τής Ελλάδος είς κάθε
  περίπτωσιν τοπικών κακοτυ-
  χιών, των θεομηνιών καί οί-
  κονομικών άντιξοοτήτων καί
  ίδιαίτατα τοΰ Διοικητοΰ της.
  Διότι ή Τραπέζα ευρέθη πάν-
  τοτε ό στοργικός παραστάτης
  καί βοηθός ολων των παραγω
  γικών δυνάμεων τοΰ νομοΰ
  μας. Καί είς την επέμβασιν
  τού κ. Τσουδερου, παραλλή¬
  λως πρός τάς ενεργείας τής
  Κυβερνήσεως παρά τώ Γ".
  Ράϊχ, όφείλεται ό διακανονι
  σμός των σταφιδικών ζητη-
  μάτων πού άνέκυψαν κατά
  τα τελευταία έτη καί έξ αί-
  τίας των οποίων ήπειλήθη
  σοβαρώς μέ ολοκληρωτικήν
  καταστροφήν καί τό εξαγωγι¬
  κόν εμπόριον καί ό σταφιδο
  παραγωγικός μας κόσμος.
  Την ιδίαν δέ ευεργετικήν
  πολιτικήν, τό αύτό στοργικόν
  ενδιαφέρον έκδηλώνει καί
  σήμερον πρός τόν τόπον μας
  ό κ. Τσουδερός. "Ηδη άπό
  προχθές ' ευρίσκεται είς τή ν
  πόλιν μας, διά νά μελετήση,
  όπως κατ' έτος, επί τόπου τα
  παραγωγικά καί έμπορικά
  ζητήμχτα καί νά τα ρυθμί¬
  ση κατά τόν καλύτερον δυ¬
  νατόν τρόπον. Καί, χθές καί
  προχθές—επί ολόκληρον διή
  μερον—μέ την διακρίνουσαν
  τάς έξαιρετικάς φυσιογνωμίας
  προσήνειαν καί άπλότητα ε¬
  δέχθη τούς έκπροσώπους ολων
  έν γένει των παραγωγικών
  τάξεων τού νομοΰ,ήκουσε τάς
  άπόψεις των μέ προσοχήν
  καί ενδιαφέρον καί συνεζή·
  τησε μαζί των.
  Μακράν σειράν έσχημάτι-
  σ«ν αί διάφοραι έπιτροπαί
  είς την Τράπεζαν τής Έλ
  λαδος. Έπιτροπαί έξαγωγέων
  σταφιδοβιομηχάνων, έμπό-
  ρων, ίπαγγελματιών, παραγω
  Υ«ν. Καί έγιναν όλοιι δέ
  *τ«ι μί_τήν Ιδίαν προσήνει
  αν, μέ την ιδίαν προθυμίαν.
  Καί ήκούσθησβχν αί άντιλή-
  ψεις ολων, μέ την ιδίαν προ
  σοχήν, μέ τό αύτό ενδιαφέ¬
  ρον. Διότι, είπομεν: Ό κ.
  Τσουδερός είνε φωτεινός τοΰ
  τόπου όδηγός καί άντιλή-
  πτωρ μεγάλης διορατικότη-
  τος είς την προσπάθειαν
  τής οίκονομικης ανορθώσεως
  καΐ άναδημιουργίας τού. Καί
  η στοργή τού, τό ενδιαφέρον
  τού, ή μέριμνά τού έκδηλώ-
  νονται έξ ΐσου πρός όλας τάς
  κοινωνικάς τάξεις. Πρός ο
  λας τάς κατευθύνσεις. Πρός
  όλους τούς όρίζοντας άπό
  τούς όποίους ό τόπος; είμπο-
  ρεΐ νά άντλήση δυνάμεις
  καί £ωήν. Γεννάται λοι
  πόν εδραία ή πεποίθησις,
  ότι μετά τάς χθεσινάς άκρο-
  άσεις καί τάς συζητήσεις,
  ό κ. Τσουδερός, πληρως κα-
  τατοπισμένος πλέον επί των
  νέων τοπικών συνθηκών καί
  άναγκών, θά λάβη τάς καλυ-
  τέρας καί μάλλον έξυπηρε-
  τικάς διά την οικονομικήν
  ζωήν τοΰ τόπου αποφάσει;.
  Καί διά μέν τα ζητήματα
  πού είναι τής άποκλειστικής
  άρμοδιότητος τής Τραπέζης,
  θά δώση κοτί πάλιν τάς κα-
  ταλλήλους όδηγίας καί κα¬
  τευθύνσεις πρός τό καλόν
  όλων καί πρός άμεσον εξυ¬
  πηρέτησιν τής τοπικής οί
  κονομίας. Διά δέ τα ζη¬
  τήματα των οποίων ή τα-
  κτοποίηοις έξαρτάται άπό
  τό Κράτβςτ-δκ ΐφββό είς τάς
  άναλόγους παρά τή Κυβερ¬
  νήσει ενεργείας ευθύς ώς ε¬
  πιστρέψη είς τάς Αθήνας.
  Κατ' αυτόν τόν τρόπον ή
  άμφιβολία καί ό σκεπτικι-
  σμός πού υπήρχον, ώς πρός
  την τύχην των άμπελουργι-
  κων ιδία προΐόντων, των ο¬
  ποίων ή συγκομτδή θ' αρχίση
  έντός όλίγου, θά διαλυθοΰν.
  Καί θ' αρχίση νέα περίοδος
  δημιουργικήν αίσιοδοξίας καί
  δράσεώς. Πιστεύομεν δ' α¬
  κραδάντως ότι ό κ. Τσουδε¬
  ρός, θά ρυθμίση ασφαλώς κα¬
  τά τοιούτον τρόπον τό ζη-
  τημα των συναλλαγών καί
  πιστωτικών εύκολιών, πού
  ένδιαφέρει καί'περισσότερον
  παντός άλλου κατά την πα¬
  ρούσαν στιγμήν, ώστε καί είς
  όλους νά παρασχεθοΰν αί
  δύναται ευκολίαι έκ μέρους
  τοΰ ενταύθα ύπ,οκαταστήμα-
  τος τής Έκδοτικής καί αί
  άλλαι Τράπεζαι νά ένθαρ-
  ρυνθοΰν καί νά έπαναλά-
  βουν την χορήγησιν πιστώ-
  σεων καί εύκολιών είς τους
  παραγωγούς καί τούς έμπό-
  ρους καθώς καί είς τούς έ-
  παγγελματίας, ώστε νά υπο¬
  χωρήση μικρόν κατά μικρόν
  ό έφιάλτης τής οίκονομικής
  στενότητος πού πιέζει πρός
  καιρόν τούς παράγοντας κ·ί
  συντελεστάς τής οίκονομικής
  εύημερίας τοΰ Ηρακλείου.
  "Αλλωστε, νομός ώς ό ίδικός
  μας,τοΰ όποίου τό ετήσιον γε
  ωργικόν είσόδημα φθάνει
  πολλάκις καί 'ύπερβαίνει τα
  έπτακόσια έκατομμύρια δραχ
  μών, άξίζει ιδιαιτέρας όλως
  προσοχης καί ένισχύσεως είς
  τάς δυσκόλους στιγμάς τού.
  Καί τής ένισχύσεως αυτής
  θά τύχη ασφαλώς, όπως καί
  κατά τό παρελθόν, έφό-
  σον έχει στοργικόν άντιλή*
  πτορα καί ισχυρόν συμ παρα¬
  στάτην τόν κ. Τσουδερόν μέ
  την τόσον εώρβϊαν <χντ4λιτ>
  ψιν καί την τόσον στοργι-
  κήν, άδιάκοπον καί πολύτι¬
  μον υπέρ τοΰ τόπου μας
  φροντίδα...
  Έθ.νική οίκονομία καί τταροΣγωγή
  ΟΠΒΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
  ΤΟ ΤΕΡΑΣ
  ΤΗΣ ΣΥΝΗΘΕΙΑΣ
  Έκλεκτός Άθηναίος χρονογρά
  φός έτοποθέτησε την αδιαφορίαν
  των συμπολιτών τού γύρω άπό
  τα γυμνικά θεαματα τής άκτής
  είς τουτο: "Οτι τα ενδιαφέρον
  τό έσκότωσε ή συνήθεια. Είς μά
  την τα μαγιώ «μέ τα παραθυρά
  κια καί τα πορτάκια» παρατάσ-
  σονται ένα κ' ένα, στήν άμμο.
  Οί διερχόμενοι... Άγιοι Άντώ-
  νιοι δέν προσέχουν κανένα υπαι¬
  νιγμόν καί καμμίαν στάσιν: 05
  τε τό άκάλυπτον τούς προκαλεΐ
  άλλ' ούτε καί τό ήμικεκαλυμμέ-
  νον «πού δίδει έργασία στή φαν·
  τασία».
  Πρό ημερών άνέφερα 8τι τό
  ενδιαφέρον είς την άκτήν είνε
  πρό παντός ζήτημα εύγραμμίας
  καί χάριτος άποτελούσης Ινα άρ-
  μονικόν σύνολον μέ τό περιβάλ-
  λον. Τό ίδιον έπιχείρημα άνέπτυ
  ξεν έδω καί ένας άλλος. 'Υπε-
  στήριξεν δχι τό θέαμα είνε
  ζήτημ* ηλίου καί νεότητος. Έ
  νώ έχομεν τόν πρώτο μπόλικο,
  μας λείπη ή δεύτερη. "Η εάν υ-
  πάρχουν νειάτα στήν άκτή υπάρ
  χούν καί.,.κακά γεράματα.
  —Ή άδιαφορία αποτελεί καί
  αυτή ζήτημα επιδείξεως. Οί σνόμπ
  θέλουν πρό παντός νά έπιδεικνύ-
  ωνται ώς μπλαζέ.
  —Δέν μπορεΐς νά πής δμως
  δτι καί μερικοί...μπλαζέ δέν έν-
  διαφέρονται μέ τούς ώραίους έκεί-
  νους άμφορεΐς των 18 Μαίων οί
  όποΓοι δικαιολογοθν καί στίς πα-
  ραλίες τούς ΰμνους τοθ θεοδώ
  ρου ντέ Μπανβίλ πρός την γυναι
  κείαν νεότητα!
  Ή τελευταία αυτή θέσις τοΰ
  ζητήματος την οποίαν συνεζήτη¬
  σαν έπικαίρως δύο Ηρακλειώται
  επέφερε σύγχυσιν είς τα πράγμα-
  τα. Άλλά τί τα θέλετε. Έ συνή¬
  θεια είνε όμολογουμένως μέγας
  καταστροφεύς. Συνηθίζομεν άλ¬
  λως τε τα πάντα σήμερον εύκο-
  λώτερα άπό κάθε άλλην φοράν.
  Γιατί; Οί ψυχολόγοι θέλουν νά
  ποθν ϊτι αυτό δφείλεται είς την
  2λην κοινωνικήν σύνθεσιν τής
  έποχής. Μπροστά είς τα μάτια
  Η ΕΛΛΙΟΚΟΜΙΑ ΕΝ ΚΡΗΤΗ
  ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ
  των συγχρόνων τα γεγονότα καί
  τα σοβαρώτερα άκόμη πέρνουν
  τόν χαρακτήρα τοθ φευγαλέου
  Οί κοινωνικαί άνθρωποι τοθ αίώ
  νος είνε προσκεκολλημένοι έργφ
  καί διανοία είς τόν λεγόμενον
  ζεμανφισισμόν.ΈννοοΟν νά τα προ
  σίχουν δλα καί... νά μή προσέ
  χούν τίποτε! Ή προσοχή τοθ
  κοινοΰ είνε καί αυτή Ινας ταχύ
  τατος άεροπορικός γθρος.
  —"Ετσι δμως δέν σκορπίζεται
  είς τούς τέσσαρας άνέμους καί τό
  τελευταίον ενδιαφέρον διά την
  ζωήν;
  Είς την παρατήρησιν δέν απήν¬
  τησε κανείς, δχι. Ή συνήθεια σή
  μερον δέν χρειάζεται πολλάς προ
  ϋποί>έσε:ς διά νά επιβληθή. Καί
  ή άδιαφορία έπίσης. Διά νά παύ
  σουν έμπνέοντα τα δύο αύτά
  πράγματα τόν σημερινόν άνθρω
  πον τοθ κόσμου, πρέπει νά πα·
  ρουσιασθοΰν Ικταχτοι περιπτώ
  σεις.
  * *
  *
  Οΰτε ζήτημα λοιπόν αίσθητι-
  κής, ουτε ζήτημα επιδείξεως ή
  άδιαφορία πού παρατηρεΐται πρός
  την βιτρίναν τοΰ γυμνοΰ. Ζήτη
  μα συνηθείας μάλλον ή καλυτέ¬
  ρα τρόπου αντιλήψεως καί τρό
  που ζωής. Καί αίσθηματιχώς
  καί αίσθησιακώ; έπαύσαμεν σή
  μερον νά προσέχωμεν τάς λεπτο
  μερείας. Βαδίζομεν κατ' ευθείαν
  πρός τόν σκοπόν. Τόν επετύχομεν
  τόν σκοπόν αυτόν; Τόν έξεχάαα
  μέν κιόλας! Καταντά νά μή μας
  ένδιαφέρουν στήν άκ|?; ουτε τα
  ωραιοτέρα μαγιώ, ουτε τα πλα-
  στικώτερα σώματα. Ή συνήθεια
  άμβλύνει καί τό στοιχειώδες κρι
  τήριον τής στιγμής. Ή συνήθεια
  σιγά-σιγά περ:ορίζει δλα τα έν
  διαφέροντα. Ή ζωή δέν άργει" νά
  γίνη γράμμα νεκρόν ή τό πολύ-
  πολΰ μηχανή ποΰ γυρίζει μέ τόν
  Ιδιον πάντοτε εκνευριστικόν ρυθ
  μόν. Είνε καιρός λοιπόν νά συ
  νέλθωμεν. Νά γίνωμεν λεπτοί
  τρυφεροί, φιλοπερίεργοι. Αί σχέ
  σεις των δύο φύλων πρέπει νά
  ξαναβροθν τό μυστήριον καί τή
  φινέτσα των. Ορέπει νά προσέ-
  ξωμεν βαθύτερα τό διακοσμητιχόν
  στοιχείον τής ζωής, παρά την
  θυσίαν της. "Ετσι θά καταπολεμή
  σωμεν ευκολώτερον τό τέρας τής
  συνηθείας.
  Α£Ν0ΔΛΙ0£
  <ον Καί δέν είναι δυνατόν νά ι σχΰσουν οιάφοροι οίκονομικοί νό μοί διά τόν έλαιοπαραγωγόν, διό τι δσον χαί άν είναι ούτος πε ρισσότερον των άλλων ίδεολό- γος καί Έθνικός έργάτης, δ¬ μως "είναι καί αύτός άνθρωπος καί ώς τοιοΰτος άπαιτεϊ τα δι καιώματά τού, ανάλογον μερίδι- ον χβρδους έκ τής εργασίας τού Εάν ύπάρχουν άνθρωποι έν Ελλάδι πιστεύοντες δτι τό Ιλαιον δέν διέρχεται κρίσιν κατά τα τελευταία έτη, ασφαλώς ούτοι ;οΰν μακράν τής έλληνικής έλαιο κομικής/κΊχί γεωργικής πραγματι κότητος'. Είπομεν καί ανωτέρω δτι καίτοι τα έλαιοκομιχά προϊόντα θ&ωροΰνται άπό τό Κράτος καί άπό πάντας δτι είνε έκ τΦν κυρι ωτέρων καί των μάλλον πολυτίμου διά τίν εθνικόν μας πλούτον, δέν τυγχάνουσιν ούδεμιάς προστασίας, άλλ' άπεναντίας έχουσι τεθή υπό διωγμόν. Αίτία δέ τής τοιαύτης τακτικής ώς πρός τό έλαιον είνε δτι τουτο παρουσιάζει μίαν έξαι- ρετικής σημασίας διαφοράν ώς πρός τ' άλλα έκ των κυριωτέρων προΐόντων τής έλληνικής γής (κα- πνόν, σταφίδα, οίνον, σΰκα κ.λ.π.) καί ή δπαία γίνεται άφορμή τής διώξεως τού, άντί προστασίας δ πως γίνεται δι' έκείνα. Καί ή διαφορά είνε είς πάντας γνωστή Ή σταφίς, δ καπνός, δ οίνος, τα σδκα,-' άχι μόνον δέν είνε -ειδή πρώτη; άνάγκης, άλλά καί μη δαμι^ή ποσότης τούτων καταναλί¬ σκεται άπό "Ελληνας, διά τουτο προθύμως ένισχύονται πρός επί¬ τευξιν καλών τιμών, άφοθ άποτε- λοθν αντικείμενον τοΰ έξαγωγι- κοϋ μας έμπορίου. Καί ίδού τό έγκλημα τής έ λαίας διά τό οποίον διώχεται: Είνε προϊόν πολύτιμον διά την ζωήν, θρεπτιχή ούσία άρίσΐη, είδος πρώτης άνάγκης καί ^ρτ,σι μεύει ώς τροφή τοθ έλληνικοΰ λαοΰ κατά τα 2)3 καί πλέον τής πτραγωγής της. Ακριβώς, λοι¬ πόν, διότι έχει πραγματικήν α¬ ξίαν τό έλαιον καί είνε κατ' έξο χήν είδος πρώτης άνάγκης μετά των σιτηρών καί τοθ βάμβακος έκ των παραγομένων έν Ελλάδι, διώκε ται ώς εάν ήτο ξένον καί άναγ κάζεται δ έλαιοπαραγωγός νά τό διαθέση διά την κατανάλωσιν είς έξαιρετικώς μικράς τιμάς. Εάν διά τ' άλλα Έθνικά μας προϊόντα άτινα δέν είναι ειδή πρώτης άνάγκη;, λαμβάνωνΐαι μέ τρα προστασίας, κατά μείζον» λόγον θά έπρεπε νά ίσχύη τοΰ το διά τό έλαιον τό οποίον δέν είναι μόνον πολύτιμον άλλ' απο¬ τελεί τόν σταθερωτέραν καί μο- νιμώτερον Εθνικόν μας πλοΰτον. διότι είς περίπτωσιν άποκλεισμοΰ των άλλων άπό τάς ξένας άγο- ρας, θά έχωμεν ώς άποτέλεσμα τε¬ ραστίαν οικονομικήν καταστρο¬ φήν τόσον διά τό "Εθνος δσον καί διά τόν παραγωγόν, ένώ εάν τουτο ήθελε συμβή καί διά τό έλαιον, καίτοι ολιγώτερον έπικίν δυνον λόγω τής ιδιαιτέρας τού άξίας ώς τροφής, δέν θά εί¬ χεν ώ; συνέπειαν οικονομικήν καταστροφήν, διότι 'θά εύρη θέ¬ σιν ώς τροφή τοΰ έλληνικοΰ λα¬ οΰ κατά τα 2)3 καί πλέον τής παραγωγής τού, τό δέ υπόλοιπον δύναται εύχερέστατα καί υπό καλούς δρους νά διατεθή είς τό "εσωτερικόν είς πλείστας βιο μηχανικάς χρήσεις. Δυστυχώς έχει άπό δλους μας ποτραγνωρισθή ή μεγίστη άξία την οποίαν έχει τό έλαιον διά τόν Εθνικόν μας πλοΰτον καί δέν τοΰ εδόθη ή θέσις τής οποί¬ ας είναι άξιον μεταξΰ των έλλη νίκων προΐόντων. Τοιαύτη δέ είναι ή Ιγκατά λειψις καί περιφρόνησις τής έ λαίας, ώστε ή άνασχόπησις των έλαιοκομιχών ζητημάτων γεννά θλιβεράς, πραγματι σκέψεις διά τό μέλλον τη;. Ούτω ένώ βλέπομεν δτι δΓ δλα τ' άλλα έκ των κυριωτέρων προΐόντων μας έχουσιν ίδρυθή άπό έτών είδικοί όργανισμοί διά την βελτίωσιν καί οικονο¬ μικήν των προστασίαν, καίτοι τινά τούτων μικροτέρας Έθνι- κής άξίας άπό τό Ιλαιον, δπως δ Αύτόνομος σταφιδικός όργανισμός, ίνστιτούτον καπνοϋ, γραφεϊχ προ στασίας καπνοΰ καί άνωτάΐη επι τροπή προστασίας έλλ. καπνοΰ, "νστιτοθτον βάμβακος, άμπελου καί οίνου, γραφείον προατασί- ας έλληνικών σύκων, προστασίας έλληνικοΰ σίτου (Κ.Ε.Π.Ε Σ.) κ.λ.π , διά τό έλαιον ούδεμίχ έπιτροπή κάν μελέτης των έλαι οκομικών ζητημάτων υφίσταται, εάν τουτο νά μην έχη ουδεμί¬ αν θέσιν καί αξίαν είς την ε¬ θνικήν παραγωγήν. Καί δικαιοΰ ται καί ηδύνατο τό έλαιον νά τυγχάνη προστασίας καί νά δια- τηρή καθ' δλα άρτιώτερον των άλλων ίνστιτοΰτον καί οργανισμόν, διότι είναι τό μόνον προϊόν τής έλληνικής γής τό οποίον φο» ρολογεϊται τόσον βαρέως καί διά διαφόρους ακοπούς, ώστε διά τι να διαμερίσματα δ φόρος είναι μεγαλυτέρας καί των 25 ο)ο επί τής άκαθαρίστου προσόδου. Καί είναι άληθές δτι άπά καιροΰ εγένετο αίαθητή ή άνάγ¬ κη τής οργανώσεως καί- προστα οίας τής ελαιοπαραγωγήν, ,,α αί κατά καιρούς γενόμεναι πόπειραι καί προσπάθειαι καί τα καταρτιζόμενα σχέδια νόμου είτε διά την ίδρυσιν έλαιοκο- μικών δργανισμών καί ίνστιτού- του ή έπιτροπής προστασίας ε¬ λαίου, άπετύγχανον λόγφ κυρί¬ ως συστηματικής αντιδράσεως των ενδιαφερομένων καί άντίθετα συμ φέροντα εχόντων έλαιοεμπόρων καί έλαιαβιομηχάνων, οΐτινες έ¬ φθανον μέχρι βαθμοΰ νά δια- μαρτύρωνται επισήμως κατηγο ροΰντες τό Υπουργείον Γεωργίας δτι θά επροστάτευε1/ οΰΐω υπέρ βολικώς τούς παραγωγούς έκί μεγίστη ζημία τής τάξεως των. Οΰτω τό μόνον νομοθετηθέν καί έφαρμοσθέν μέτρον προστασίας τής έλαιοπαραγωγής περιωρίσθη είς τα περιβόητα ταμεϊα προνοίας έλαιοπαραγωγής, τα δποία δέν είχον βεβαίως σκοπόν την γε νίκην προστασίαν, μελέτην καί ρύθμισιν των έλαιοκομικών ζητη μάτων, άλλά καί αυτή ή μονο μερής των αποστόλη παρεξηγή θη, χατεστρατηγήθη καί παρεϊ χον κυρίως πεδίον τοπικων πό λιτικών διαμαχών καί είχον με ταβληθή είς κέντρα κομματικής εκμεταλλεύσεως καί συναλλαγής καί τό χειρότερον ή έπιφανεια κή άσχολία μέ τόν σκοπόν των εγένετο κυρίως διά νά καλύπτη την διασπάθισιν καί την διανομήν μεταξύ των ήμετέρων των πλου σίων καρπών τής βαρυτάτης φα ρολογίας τής έλαίας. Άλλά καί άν άκόμη διά τίνα τούτων έγένε το τιμία διαχείρισις τοΰ προϊόν τος τής είδικής αυτής φορολο γίας—καί υπήρξαν ασφαλώς καί τοιαΰτα — δέν δυνάμεθα νά είπω μέν δτι έξεπλήρωσαν τόν σκοπόν των ανάλογον πρός τάς θυσίας Ύγειονομικοί σταθμοί. 1 Θά ίδρυθοθν λοιπόν καί είς τόν νομόν μας ύγειονομικοί σταθμοί πρός παροχήν (ατρι- ι κης καί φαρμακευτικής περι- 'θάλψεως είς τούς απόρους 'καίτοΰς πτωχούς άσθενεΐς. Κσί είναι πραγματι ορθόν καί , επιβεβλημένον νά ΙδρυθοΟν.Διό τι καί νοσηρότης μεγάλη ύπάρ χει είς την ύπαιθρον καίπτωχοί πολλοί ύπάρχουν έπίσης, ένώ δέν ύπάρχει νοσοκομείον ή άλ λο θεραπευτήριον δι' αύΐούς. Οί ύγειονομικοί σταθμοί έπο- μένως θά έχουν νά έπιτελέ- σουν μέγα έργον. Θ' άποβοθν ίδρυματα τα μέγιστα έξυπηρε- τικά καί ώφέλιμα διά τόν λαόν. είς «ς γωγή, υπεβλήθη ή διότι άπαντα έλαιοπαρα περιώρισαν την δράσιν των είς μίαν άσυστημα τοποίητον εργασίαν μόνον καταπο λεμήσεως τοΰ δάκου, ένώ δέν ήτο χαί οΰτε θά έδικαιολογείτο καί θά έπρεπε νά είναι δ μόνος των σκβπός αύτός, ο>ς εάν ή ελαια
  δέν είχεν άλλας ανάγκας καί
  δέν ηδύνατο νά ωφεληθή καί
  ββλτιωθή καί δι' άλλων έργων
  ώ
  Η όδός Ανωγείων.
  Διά την κατασκευήν τής ό-
  δοϋ Ηρακλείου — "Ανωγείων
  Μυλοποτάμου, εΤχε χορηγηθή
  πέρυσι πίστωσις έξαντληθεϊσα
  ήδη. ΎπολεΙπεται νά διανοι-
  χθοθν άκόμη περί τα τρΐα ή
  τέσσαρα χιλιόμετρα δσα άπαι
  τοΰνται διά νά φθάνη καί νά
  στάθμεΰΓ| τό «αυτοκίνητον μέσα
  είς την ωραίαν ήοωϊκήν κωμό
  πόλιν. Καί είμεθα απολύτως
  βεβαιοί δτι θά δοθή νέα συμ-
  πληρωματική πίστωσις διά την
  διάνοιξιν καί τοθ τμήματος αύ
  τοθ καί την πλήρη άποπεράτω
  τι γνωρίζομεν τό Ιδιαίτερον έν
  διαφέρον τοθ ΓενικοΟ Διοικη·
  τοΰ κ. Σφακιανάκη διά την
  κωμόπολιν των Ανωγείων.
  Νέοι διορισμοί.
  Τό υπουργείον τής Παιδεί-
  ας εζήτησε ττΊν έγκρισιν
  των άπαραιτήτων δαπανών
  διά τό^ διορισμόν νέων διδα
  σκάλων πρβς συμπλήρωσιν
  των υπαρχουσών κενών θέ-
  σεων. Κοί ύπάρχουν βάσι-
  μοι έλπίδες δτι αί πιστώ-
  σεις θά δοθοθν. Ή Κυβέρ¬
  νησις άλλωστε επιδεικνύει
  Ιδιαίτερον ενδιαφέρον διά την
  οργάνωσιν τής παιδείας καί
  την καλύτερον μόρφωσιν τοθ
  λαοΰ. Έπομένως ή άναγκαι
  οθσα δαπάνη θά δοθή, δπως
  καί είς τό παρελθόν εδόθη
  σαν τόσαι πιστώσεις διά τόν
  διορισμόν έκατοντάδων άλ¬
  λων έκπαιδευτικών. "Ετσι θά.
  λείψη καί ή άγραμματωσύ·
  νη άπό την χώραν καί ή
  άνεργία των έκπαιδευτικών.
  γβνικωτερα. <κα1 (6(α παραθερισμο0. ΗΛ. ΖΟΥΛΦΑΚΟΣ θά έπρεπε νά ενδιαφερθή γεωπόνος Ή Κρουσταλλένια. "Ονομαστή ή'ταν άλλοτε ή μονή τής Κρουσταλλένιας, σ' δλη την Κρήτη. Κτισμένη είς τ' ώραιότερο σημείον τοθ ά- ροπεδΐου τοθ Λασηθιου, πλου- σΐα, φιλόξενος, άπετέλει β¬ άσιν αληθή διά πάντα ξέ¬ νον, διά πάντα διαβατικόν. Κοί κατά τούς χρόνους τής τουρκοκρατΐας έπίσης έπαιξε σημαντικόν ρόλον είς την Ι¬ στορίαν των κρητικών έπα- ναστάσεων. Τώρα, ή μονή κινδυνεύει νά έρημωθ{). Τρείς μοναχοί ύπάρχουν μόνον καί νέοι δέν έπιτρέπετοτι νά γί¬ νουν. Άλλά άς ή'ταν τουλά¬ χιστον πέντε 8σοι θά έπαρ- κοϋσαν διά την περιποίησιν καί την συντήρησιν της. "Η τέ- λος πάντων, άς ληφθή άλλη μέριμνα διά την Κρουσταλλέ¬ νια. Πρόκειται περί ενός προ- νομιούχου άπό την φύσιν μέ¬ ρους πού δέν πρέπει ν'όγνοη- I θή. Τό είπομεν δέ καί άλλοτε. |Ή Κρουσταλλένια είναι ό I- δεωδέστερος τόπος διαμονής Καί καί ' ό τουρισμός.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ—
  Άπό τού θρόνον
  είς την
  λαιμητόμον.
  (θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμε
  ρον ώρα 10μ. μ. τό άριστούργημα
  τοΰ κινηματογράφου: «Ό λυτρω-
  τής». Μέ τόν Γκάρρυ Κοϋπερ καΐ
  την Ζάν Άρθρούρ.
  θερινός «ΑΠΟΛΛΩΝ-—Σήμε¬
  ρον τό Ιστΐωνικό φίλμ: «ΜιτσοΟ
  κο». Κατάλληλον καί δι' άνηλί-
  κους.
  ΜΐΓΓΡΪίΓΟ
  Προϊστάμενος Τυπογραφείου
  "Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  ΆριΘμ. 21 744
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Οί νέοι δεσμοφύλακές της
  παρ' δλη τή συμπόνοια των,
  δέν έτολμοΰσαν καθώς καί
  οί χωροφϋλακες, νά άπευ
  | θύνουν τόν λόγον σ' αυτήν
  άναβληθέντος πλειστηριασμοίο την έπικίνδυνη γυναΐκα. "Ε-
  Ό Συμβολαιογράφος Κα·
  οτελλίου Πεδιάδος Εμμανου¬
  ήλ "Ιδομενέως.
  Έν Καστελλίω Πεδιάδος έ-
  λειπεν ά<όμη καί τό μικρά ρολόϊ πού μέ τό σιγανό τίκ- τώκ έμετροθσε μέρα-νύχτα τόν άτέλειωτο χρόνο. "Οσο δρεύων καί οίκών. τό $·ώς τής ημέρας έμπαι· Είδοποιώ δτι, νεν άχνό άπό τό καγκελό Ό διά τού ύπ' αριθμόν φρακτο παράθυρο, έπροσπα- 18431 τής 20 Μαρτίου 1934 θοθσε νά άπασχολήσΓ) τού προγράμματός μου πλειστηρι- λάχιστον τα χέρια της. Δέν ασμοθ, περίληψις τοθ όποίου τής είχεν αφήση ουδέ τίς εδημοσιεύθη είς τΛ ύπ'άριθμόν βελόνες τοθ κεντήματος. Κι' 619 τής 29 Μαρτίου 1934 φΰλ αυτή μέ μερικές κλωστές πού λον τής έν Ηρακλείω έκδιδο εΐχε τραβήξη άπό έ"ναν πά μένης εφημερίδος «Δράσις» ληό τάπητα—τόν εΐχε καρ προκηρυχθείς δημόσιος άναγ- φώοτι ό Μπώλ στόν τοϊχο καστικός πλειστηριασμός της γιά νά προστατεύη τό κρεβ έν Αθήναις έδρευοοσης Τθνι βάτι της άπό την ΰγρασία— κης Κτηματι·<ής Τραπέζης τής καί δυό ό&οντογλυφίδες πού Ελλάδος έκπροσωπουμένης έχρησιμοποιοΰσε γιά βελόνες, υπό τού ΔιοικητοΟ αϋιής κ. άγωνιζόταν νά πλέξη £να εί Ιωάννου Άθανασίου Δροσο- δος καλτσοδέτας. πούλοο κατοίκου Αθηνών,' Πόσο μποροθσε νά κρατή των έν τώ προγράμματι τούτω ση αυτή ή δουλειά; Τώρα, αναφέρομεν ών καί περιγραφο- μέσα στήν πλήρη έκείνη μένων άκινήτων κτημάτων μόνωσιν ή Μαρία-Άντουανέτ τοϋ καθ' ου τούτο άρχικοϋ ό- τα έθυμήθηκεν επί τέλους, φειλέτου Γεωργίου Μιχαήλ ϋστερ' άπό είκοσιπέντε χρό Κατσαράκη ή Σπυριδάκη κα- ν α καί πλέον, μίαν άπό τίς τοΐκου Παναγίας Πεδιάδος, συστάσεις ποΰ άδιάκοπα κειμένων των έν λόγω κτημά- τής έπανελάμβανεν ή μήτε των είς τάς περιφερείας των ρα της. Γιά τιρώτη φορά στή χωρίων Παναγίας κοί Νιπη ζωή της εζήτησε κάτι νά δητοΰ Πεδιάδος των όμωνύ- διαβάση. Καί τα κουρσσμέ μων κοινοτήτων καί Εΐρηνο- να καί φλογωμένα μάτια της δικειακης περιφερείας Καστελ έκατοβρόχθιζαν τό ίνα βι λίου Πεδιάδος πρός άπόληψιν βλίο μετά τό άλλο. Δέν έ- των ένυποθήκων άπαιτήσεών πρόφθαναν νά τής προμη της έκ λιρών στερλινών Αγ θεύουν άναγνώσματα. Δέν ή γλΐσς 220, σελλινίων 14 καί θελε μυθιστορήματα, ουτε πεννών 9 ή τό ισότιμον σύ- θεατρικά έ'ργα" τίποτε τό φαι των είς δραχμάς κατά την δρόν, τίποτε τό αίσθηματι ημέραν τής οριστικάς καταψη- κό, τίποτε πού νά μιλάη. γιά φίσεως των άπσιτήσεων τής ερωτα, ποΰ θά τής έθΰμιζε Τραπέζης, στηριζομένων είς τή ζωή της, τα περασμένα... τάς ΰπ' άριθμούς 2455 καί Μονάχα περιπέτειες, ίστορί- 2457 τού Ιτους 1928 συμβό- ες ναυαγών καί τολμηρών ί- λαια τοθ Συμβολαιογράφου ξερευνήσεων, εργα πού ου Ηρακλείου Κωνσταντίνου- Ζα- νορπάζουν καί συνεπαίρνοον χαριάδου άναβληθείς νομΐμων τόν άναγνώστη, ποϋ τόν κά λόγων έ'νεκεν, γενησεται ήδη νούν νά κρατάη την άναπνοή κατόπιν τής ύπ' αριθμόν 330 τού, βιβλΐα πού τόν κάνουν έ. έ. αποφάσεως τοΰ κ. Προ ι νά ξεχνάη τόν χρόνο καί έδρου των έν Ηρακλείω Πρω τόν κόσμο. Πρόσωπα φαν- τοδικών κατά των έξ άδια- ταστικά, κόσμοι έξωτικοί ή°· θέτου κληρονόμον τοθ θανόν- σαν οί μόνοι σΰντροφοι τής τος άρχικοθ όφειλέτου ή'τοι μοναξιάς της. Η στήλη τού ώραιόκοσμου. Τα κρίνα και τα ρόδα τοθ δέρματος των Άγνλίδων. Πώς θά τ' ά»τοκτήσετε καίσεΐς. π Σδς ώμίλησα χθές, άγαπηταί μου αναγνώστριαι, για την ώραία σδς συνιστώ νά έψαρμώσετε: Ά¬ φοΰ πλϋνουν τό στόμα τό βράδυ, τό ξετίλΰνουν μέ ολίγον «γάλα χροιά καΐ τή στιλπνότητα τοθ μαγνησίας· πού ?χει την ίδιότητα δέρματος των Άγγλίδων. Καί σάςινσ εξουδετερώση την όξΰτητα τοΰ άτιρκάλυψα τα μυστικά μέ τα δ 'στόματος καί νά έμποδίζη τις τρο ποία έπιτυγχάνεται αυτή ή ώραι- ότης. Άλλ' οί Άγγλίδες φηυίζον· ται έξ ίσου καΐ για τα ώραΐα των μαλλιά γιά τα θαυμασία δόντια των, γιά τα ύπέροχα σώματά των. θά σάς μιλήσω λοιπόν γι' αϋτά, συνεχίζοντας καΐ σήυερο: Άπό πολύ μικρή ήλικία οί Αγ γλίδες μαθαίνουν δλες, ανευ έξαι ρέσεων, νά βουρτσίζουν τα μαλ¬ λιά των. ΟΊ βοΰρτσες ποΰ μετα- χειρ'ζονται γι' αύτό τόν σκοπόν εΤ νέ πραγαατικα θαΰυατα πού στοι- χίζουν την τιμή ενός φοοέαατος. Άλλά διαρκθϋν γιά δλη την ζωή Τίς βοΰρτσες αύτές διατηροΰν πάντοτε είς άπόλυτο καθαριότητσ. Λούουν μόνες τα μαλλιά των καΐ ξεύρουν γι' αύτό νά κατασκευ άσουν θαυμασία ενα σαμπουάν πολύ εύχάριστο μ' ενα καλό σα- ποόνι τό οποίον ρίπτουν τριμμένο μέσα σέ ζεστό νερό. Χύνουν έ'πει τα τό σαπουνισμένο αύτό νερό επί τής κεφαλής καΐ τρίβουν τα μαλλιά πολύ δυνατά διά νά άφρί- ατ καλά τό σαπούνι. Ξεπλύνον· ται αλληλοδιαδόχως μέ ζεστό καί κρΰο νερό, πρδγμα πού έξα σκεΐ ύπέροχη τονωτιχή ενεργεια επί τοθ δέρματος τής κεφαλής. ΟΊ Άγγλίδες ϊχουν γενικώς πο¬ λύ ώραϊα δόντια. Ή Άγγλίς μέ τα μακουά δόντια άνήκει είς την μυθολογία. . Διατηροθν δόντια πάντοτε ύγιδ χάρις είς ϊνα μικρό μυστικό πού φές νά ζυμώνονται. Γιά την περιποίησιν τού μ τος χρησιμοποιοθν έπίσης βοΰρ τσες. Άπό την Αγγλία ττροέρχε ται ή συνήθεια νά βουρτσίζουν τό σώμα είς τό μπάνιο. Οί άγγλικές βοΰρτσες γιά τό μτάνιο είνε δπως κα'ι οί βοΰρτσες των μαλλιών, μιδς σπανίας τελειότητος. Τίποτε δέν είνε καλύτερο διά την υγείαν, γιά την ώμορφιά άπ' αυτόν τόν εντονο καθαρισμό τοΰ δέριιατος, ό οποίος έπιτρέπει είς την έπιδερ- μίδα νά έκπληρώντ) τελεία τόν προυρισμό της: την άναπνοή. Σχεδόν πάντοτε, μία περιποιη μένη Άγγλίς άρωματίζει τό νερό τοΰ μπάνιου της μέ ολίγον ύδωρ λεβάντας: ή τονωτική ενεργεια τής λεβάντας σδς είνε πολύ γνω σΐή Άπό τό μπάνιο πού συνοδεύ- ει πάντοτε μ' £να κρΰο ντούς ή Άγγλίδα ίξέρχεται δλο ζωή καί φρεσκάδα. Ή ήρεμία, ιδού 'ένα άπό τα με· γάλα μυστικά τής ώμορφιδς τής Άγγλίδος γυναικός. Διδάσκουν είς τα μικρά κορίτσια νά έξουσιά ζουν τούς εαυτούς των, καί νά μην όψίνουν να παρασύρωνται άπό τίς άτοπες έκδηλώσεις των συναισθημάτων των. Τό χαμόγε- λο είνε είς την Αγγλίαν, μία μορ- φή τής εύγενείαο, είνε ϊνας άπό τούς κανόνας τής ζωής. π Ντιβτεγκέ Ό έρως εις την χώραν των χρυσανθέμων. Η ΜΑΧΗ ΚΟΙΜΩΜΙΚΒ 17βν Καΐ έχαιρέτΐσε πιό βαθειά. Γ ΕΥΤΥΧΕ1Σ ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.—Δνίς Καίτη Ιω. Βονιστζάκη Πότης Κυ· βέλλος έδοσαν αμοιβαίαν υπό¬ σχεσιν γάμου. Συγχαρητήρια. — Πέτρος Ζαχαράκης δικηγόρος έκ Ρεθύμνης Δνίς "Αθηνά Γ. Χαιρέτη ηρραβωνίσθησαν. θερμά συγχαρητήρια. ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ-— Ή κ. Γαρυφαλιά Έμμ. Καλύβα άνεδέξατο είς Άνα- ατί είχε διαοαση άλλοτε το «οί τολήν Ιεραπέτρας τό άγοράκι τοΰ βλίον Ιθιμοτυπιών καΐ έξωτερι- φίλου κ. Γεωργίου Λιόκαλου 6υο· κων έκδηλώσεων» οί οποίες είνε, μάσασα αύτό Κώσταν. δπως λέγει ό Κιο&γχ-Τζ.ου, (Κομ ϋ?0τκοιςΔζή^'τροϋτζης διευθυν. φούκιος), «τα στολιθία των αί- τής τοο ένΐαΰθα ύπ)τος τής Άγρο σθημάτων τής καρδίας» — μελέ-, τικής Τραπέζης άνεδέξατο είς Ά· τη άπαραίτητος. βεβαία, γιά 8-, γίαν Μαρίναν τό άγοράκι τοΰ κ. ποίον ποθεί την άληθινή φιλία Κ™™^™ Νά τοίς ζήση· ΕΟΡΤΑΙ. —Σήμερον εορτήν τής Άγίας Μαρίνης δέν έορτάζει ή κ. Μαρίνα Ντίρλα. —Έπίσης δέν έορτάζει ή δνίς Μαρίνα Χρυσοΰ. ΚΙΝΗΣΙΣ — Αφίκετο έξ Αθη¬ νών μετά τής θείας της κ. "Αν¬ νης Ανδρεαδάκη ή δνίς "Ελλη Η¬ λιάδου. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.-Ό Προσκο- πικός Σύνδεσμος Μοιρών εύχα- ριστεΐ τόν θεοφιλέστατον Επί¬ σκοπον Άρκαδίας κ. Βασίλειον, τόν Δήμαρχον Ηρακλείου κ. Μη- ναν Γεωργιάδην ώς καί τόν κ.Δημ. Παπαδογιωργάκην διά την οίκο- κατά την συνοικίαν Πολεμάρ χη δημοσίω γραφείω μου (διο κτησία τέκνων Γεωργίου Λα γουδιανάκη σήμερον την δέ κάτην τρίτην Ιουλίου τοθ χι λιοστοΟ ένεακοσιοστοΟ τρια ΛθστοΟ όγδόου ετους, δι ήν είσπρακτέα τέλη καί δικαίω ματα δραχμαί εκατόν πεντε (105) κα υπεγράφη πρός βε βαίωσιν πσρ' έμοΰ τοθ Συμ βολαιογοάφου. Ό Συμβολαιογράφος Κα στελλίου Πεδιάδος Ι Έμμ. Ίδβμινινς 1) Άννης χήρσς Γεωργίου Κα·| τσαράκη ή Σπυριδάκη, τό γέ-| νος Ιωάννου Μανουσάκη δι* εαυτήν καί ώς νομΐμου έπι- τρθκου τής θυγατρός αυτής! 'Ερασμίας Γεωργίου Κα ΐσα- ■, ράκη ή Στΐυριδάκη έν τιεριτΐτώίι, σει άνηλικιόΐητός της. 2) Ζα- χσρίου Γεωργίου Σπυριδάκη ( ή Κατσαράκη. 3) Μαρίας Γε ωργίου Σπυριδάκη ή Κατσα ράκη. 4) Εϋαγγελίας Γεωργί ου Σπυριδάκη ή Κατσαράκη 5) 'Ερασμίας ΓεωργΙου Σπύρ δάκη ή Κατσαράκη, έν περι πτώσει καθ' ήν τυγχάνει ένή λικος καί 6) Καλλιόπης Μι¬ χαήλ Κατζιζάκη τό γένος Γε ωργίου Σπυριδάκη ή Κατσαρά κη κατοΐκων πάντων τοϋ χω ρίου Παναγίας Πεδιάδος ένώ πιόν μου ή τοΰ νομίμου άνα πληρωτοθ μου καί έν τώ έν- ταθθα καΐ κατά την συνοικί- αν Πελεμάρχη δημοσίω γρα φε(ω μου ίδιοκτησία τέκνων Γεωργίου Λαγουδιανάκη την 21 Αύγούστου 1938 ημέραν Κυριακήν καί ώραν 10—12 π μ. δτε καί δπου καλοθνται οί βουλόμενοι πλειοδοτεΐσαι. Παραγγέλλω δέ αρμόδιον δι- κασπκόν κλητήρα δπως ένερ γήοη τάς νομίμους έπιδό σεις καί τοιχοκολλήοεις τής παρούσης πρό δέκα πέντε η¬ μερών πρό τοϋ πλειστηρια σμοϋ κοί την δημοσίευσιν αύ της διά τής έν Ηρακλείω έκ διδομένης εφημερίδος «Άνόρ θωσις» καί είς δύο συνεχή φύλλα έπίσης πρό δέκα πέντε ήμεοών πρό τοΰ πλειστηρια σμοϋ. Εγένετο έν Καστελλίω Πεδιάδος καί έν τώ ενταύθα (συνεχΐζεται) ΘΕΡΙΝΟΣ ΠΟΥΛΑΚ ΣΗΜΕΡΟΝ "Ενας κινηματογραφι· κός Κολοσσός τοΰ μέγα λου σκηνοθέτου ( Ντέ Μίλ: Σεσίλ Ο Μέ τον ΓΚΑΡΡΥ ΚΟΥΠΕΡ καί την ΖΑΝ ΑΡΘΟΥΡ (Γαλλική ΑΥΡΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ Γονείς ΣΤΕΙΛΑΤΕ ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΝ ΚΟΠΤΙΚΗΓ ΐΛΕίίΕΝ ΠΛΑΤ. ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΓΣ 4 ΤΗΛ. 24 263 ΛΘΗΝΛΙ Μόνον μέ τό θαλαμηγόν «ΧΙΟΣ» Κάθε ΚΥΡΙΑΚΙτΙΝ 6 μ. μ. άκρφώς Κατ' ευθείαν διά Πειραια (σέ! 12 ώρες). Ταχύτης μιλλίων.—Άνεβις— Ασφάλειβ. ίΙρ<χχτ«ιρεΙ«ν ΑΔΑΜΗ »-*0 ΘΝΙΚΟΝ ενός λο·{ίο^ Κινεζου. Ό Τσ:ού Πέ —ί, άφοΰ άκουσ» την σωστή άπάντησι, Ιχαμογέλα- Οί άπά εύχαρίστησί καί εχαιρέτι- σε γιά τρίτη φορά: —Καΐαδεχθήτε νά μπήτε πρώ- τος, έπανέλαβε. Καί 5 Φέλτζ έπανέλαβε: —Πώς θά τολμοθσα; Και κατόπιν, μετά μίαν άκόμη πρόσκλησι, μπήκε. Στό τέλος τοΰ άντιθαλάμου, τέσσερα σκαλοπάτια ώδηγοΰσαν στήν πρώτη αϊθουσα. Ό Τσεού Πέ—ί επέρασε λοξά, περπατώντας πρός την άναΐολική πλευρά, καΐ εδειξε στόν έπισκέπτη την δυτική, 2πως άπαιτεί ή εύγένεια: —Καταδεχθήτε —είπε—νά πε¬ ράσετε άξιοτίμως. —Πώς θά τολμοΰσα; απήντησεν ό Φέλτζ. Καί αύτη τή φορά προσέθηκε: —Μήτως δέν είσθε ό πρεσβύ· ζερος άδελφός μου, ό σοφώτατος καί γηραιότατος; Ό Τσεού Πέ—ί διεμαρτυρή· θηκε: —Μέ άνεβάζετε πολύ ψηλά! Άλλά 6 Φέλτζ ϊιαμαρτυρήθη- κε, δπως ώφειλε: —Ασφαλώς δχι! Ηώς θά ήταν δυνατό ίνα τέτ,οιο πραγμα; Καί 3σον άφορδ την ήλικία, Ιχω α¬ κούση παντοΰ νά λένε πώς ή ε"ν- δοξη ήλικία σας περνα τα εβδο μήντα χρόνια, ένω εγώ, ο μικρό τατος αδελφάς σας,- δέν'εχω ζή ση, ματαίως άλλως τε, παρά πε νήντα δύο χρόνια. Ό Τσεού ΙΙέ Ι έκτύ/τησε τα στο λίδια τής ζώνης τού: —Νά — είπε— μιά πλάκα άπό νεφρίτη πού είνε νέος. Καί άλλοτε είχα μιά πλάκα άπό άλάβαστρο ποϋ ήιαν παληίς "Άοίπδν, ό φι λόσοφος τής ήγεμΐνίας τοθ ΛοΟ (ό Κομφούχιος), μιλώντας κάποτε στόν Τζεού Κόγκ, Ιξήγησε γιατί ό νεφρίτης έκτιματαΐ πολύ άπό τάν σοφό, ένφ ό άλάβαστρος διό- λου. Δέν είνε λοιπόν βέβαιον πώς αυτή ή νέα πέτρα είνε πολδττιιη καί πώς ή παληχ είνε χωρίς ά- ξία; Καΐ σας παραβάλλω άκρι βώς μέ τόν νεφρίτη, καί τόν έαυ τό μου τόν παραβάλλω μέ τόν ά νομικήν ενίσχυσιν τής κης ομάδος Μοιρών. Τ Π μς ρ Τοπικάς Προσκοπικος σμος Μοιρών. ττροσκοττι· Σύνύο Γίιρω στήν πόλι. λάβαστρο. -Δέν τό άξίζω! εβεβαίωσεν ό Ό έρωτικός γολγοθάς δΰο νεαρών καρδιών πού ί' πόνεσαν, έπάλεψαν γιά [ την άγάπη τους καΐ νί- κησαν μέ την πίστι τους στήν νεότητα. Σκηνοθεσία ΒίλλυΦόρστ Π ρωταγω νιστοΰν: Βέρνερ Κράους, Βίλ. Άΐχμμπεργκερ Χορτενσέ Ράκυ, "ΟΑγα Τσεχόβα Καθ* εκάστην Φέλτζ. Άφοΰ ομως άρνήθηκε τρείς τόν Λώρα Λωράνς Τό συναρπαστικό καί ρο τραγουδι. ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΚΑΙ ΧΑΒΑΓΙΕΣ φορές στή σείρά, επήγε πρός την δυτική πλευρά κα'. άνέβηκε τα σκαλοπάτια «άξιοτίμως». Την πρώιτ; αίθουσα, καί γυμνήν, σύμφωνα μέ γιαπω· έζικο ρυθμό, διέσχισαν κατά μήκος. Είς τό βάθος, ϊνα σ<οΟρο παραπέΐααμα εκρυβε την δεύτερη αϊθουσα. Ό Τσεού Πέ—ί έπιασε την ά- κρη τοΰ παραπετάσματος μέ τα δεςί τού χέρι καί τό άνασή<ωσε: —Βαδίσετε πολύ άργά, ^— εί¬ πε. (Τό άργό βάδισμα δέν έπιτρέ- πεται παρά μόνο σ:ά σπουδαϊα πρόσωπα. Τό γρήγορο είνε ενδει ξις σεβασμοΰ). (συνεχίζεται) «■■■■■■■■*>■■■■■■■■■■■■
  Το,τβλβιοχερο
  βν 1<ρπτγ) ΟΓΟΖΤΔΤΙΟΓΝ Έκάατην ΤΡΙΤΗΝ μεσημβρίαν Δ»ά Ρέθυμνον, Χανιά, ΠΕΙΡΑΙΑ Χαλκίδα, ΑΙδηψβν,Ββ- λβν, Φεοσαλβνίκην. Τηλ*», β-» Ή ανοικοδόμησις τής Ένετικής Λέσχης συνεχίζεται κανονικώς. Έκ τής μέχρι τοΰδε προόδου των εργασιών καταφαίνεται δτι τα 6ρ· γον τουτο θά άποτεΛέση έ"να πραγ ματικόν εγκαλλώπισμα έν τη πό¬ λει. —Μέ γοργόν ρυθμόν έπίσης δι- αμορφώνεται τελικώς τό δημοτι¬ κόν μέγαρον Ενθα τό Ζαχαρο¬ πλαστείον Ρεγκινάκη. — Χιλιάδες προσκυνητών ανεχώ¬ ρησαν άπό τής μεσημβρίας τής χθές διά την θαυματουργόν έκκλη σίαν τής Άγίας Μαρίνης. —Καί δπως κάθε χρόνο έ"τσι καί εφέτος μεταξύ τού πλήθους ιΐού συνέρρευσεν είς Αγ. Μαρίναν συγ καταλέγονται καί πολλοί σωμα· τικώς καΐ ψυχικώς ϋτοφέροντες πού έλπίζουν νά ίαθοΰν άπό την μεγαλόχαρη. —Χάρμα όφθαλμών είνε κυριο¬ λεκτικώς αί πρασιαί των διαζω- μάτων των δικαστηρίων καί άπό απόψεως καλλιτεχνικών πλαισίων καί άπό απόψεως άρμονίας χρω- μάτων. —Ιδιαιτέρας φροντίδας διά την περιποίησιν των επιδεικνύει ή αρ¬ μοδία ύπηρεσία τοΰ Δήμου. —Αί προετοιμασίαι διά την συμ μετοχήν τοΰ Ηρακλείου είς τάς πανελληνίους εορτάς τής 2ας έπε τείου τής 4ης Αύγούστου αίτινες θά γίνουν είς Αθήνας, ήρχισαν κα'ι είς την πόλιν μας. — Είς τάς εορτάς αύτάς ή πό¬ λις μας θ' άντιπροσωπευθη διά νέ νίδων καί νέων φερόντων τοπικάς ένδυμασίας. — Είνε πιθανόν έπίσης νά στα- λοϋν εντέυθεν καί Κρήτες εύστα- λεϊς βοακοφόροι μέ την χαρακτη ριστικήν των πολεμικήν έξάρτη- σιν. —Ώς γνωστόν έκτός των είς Αθήνας διοργανουμένων πανελ- ληνίων έορτών θά γίνουν καί ίδι- αίτεραι είς τος πρωτευοΰσας των νομών. —Άπό προχθές Εκαμαν την εμ¬ φάνισιν των είς την αγοράν τα ΐτρώτα μαΰρα σταφόλια. — Είνε δμως έννοεΐτοι άκόμη άγουρα γι' αύτό καί ή ζήτησις των είνε σχετικώς μηδαμινή. — Εις τοΰ Πουλακάκη προβάλ· λεται άπόψε διά τελευταίαν φο¬ ράν τό εξαιρετικόν φίλμ ό «Λυ τρωτής>.
  —Πρεπει νά τό παρακολουθή-
  σουν δλοι διότι πρόκειται πράγμα
  τι περι Ιργου άπό τα πειό δυνα
  τα και ένδιαφέροντα τής νεωτέ¬
  ρας κινηματογραφικής παραγω-
  -Ή έκδοθεΐσα είς βιβλίον διά¬
  λεξις τού Στρατηγοΰ κ. Ί. Άλε-
  ςακη: Ιαπωνία—Κίνα.
  —Πωλεϊται παρά τώ
  τοΰ Συνδέσμου Έφέδρων'ιί
  τικών κ. 'Γ·■ ■■ ■*- - ■ · -
  κοποιόν.
  4 Ρέπβρτβρ
  ταμία
  Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  ΜΕΡ.ΑΥΔΑΚΗ-Μ1ΤΖΑΠΤΕΛΚΗ
  επιστρέψασα δέχεται ώς
  καΐ πρότερον είς τό έργαστή-
  ριόν της (Πλατεΐα Βαλιδέ
  ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣΑ επί εξάμηνον
  ΕΚ τους μεγάλους οίκους Κοπτι-
  κης καί Ραπτικής Σινάνη καί Κα-
  ςάκου:
  ή κ. Εύαγ. 1. Καμκράτβυ
  επανήλθεν έξ Αθηνών μέ νέα
  σχέδια κροκί, καΐ άναλαμβάνει
  την ραφήν γυναικείον φορεμάτων
  μέ εργασίαν ήγγυημένην είς τιμάς
  ασυναγωνίστους. Έπίσης άναλαμ
  Κ1 ^°^θειαν ^κροκΐ δια
  Κς
  Επισκεφθήτε μας 65ός Γιαννίκου.
  ΕΠΑΝΗΛΘΕΝ έξ Αθηνών Λ
  κ Ειρήνη Κ. Τ^
  ■■■■■■■
  ΗίΙΙ ΦΡίϊΙΙΙ ΣΙΟΥ ίΡΛΣΛΚΗ
  (Έναντι Παλ.
  'Εν·ΐΝΐ«ςοντ«ι δύο
  το
  ηερ
  ό Κου
  έν τή
  γσί ί
  είς Χεΐ
  ΙΗ'
  Τό
  —1
  ΑΙ
  δλλσ,
  τσι νά
  ολίγοι
  βσΐνει
  μ<Κ· ' λέξεωι τεινόμ νάς, Ίουν(€ Ό τοθδε νός το ρίου, τού, « τήριον 6 άΡ'< έντύ>»
  Ό
  άτιηύί
  γον"
  εει··π·ει···ι
  Μ
  Έτ«ιρΙ
  Κιφκλακ
  Κΐφάλακ
  Ίδρυτής
  Γεν.
  Άσφάΐ
  άτυχηι,
  Ά
  την
  Έγγρο
  Χβίησιν
  4§ί«ν τή
  Διά τ
  Ήρακλεί
  Λ1ΝΑΡΔ,
  ΔΕΤΤΟΡ
  ...
  ΕΙ)
  ΚΡ>
  υπό·
  δνίς
  την έμ·
  τα
  Τό μεγάλο έργον
  χοθ Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  3δ3βν
  Δύο άλλοι παρέκει, καθήμενοι πλησίον τραπέ¬
  ζης, δπου χάρτης καί μελανοδοχεΐον, κατεγίνον-
  το νά προσχεδιάσωσι κωμωδίαν. Ετέροι συνω
  μίλουν περί μελλούσης τινός μονομαχίας, Ετέροι
  περί ποιήσεως, καί ετέροι ό Κουπεφ^ρης καΐ
  ό Κουρφειράκος μεταξΰ τούτων, περΐ πολιτικής.
  Ήτο χειμών, δύο ξύλα χονδρά έλσμπάδιζον
  έν τή έστία Ό Κουρφειράκος δέν ηδυνήθη ν*
  καπσχΰση τής όρμής τοθ νά ρ(ψπ είς τάς φλό
  γας έκείνας αντίτυπον τοθ συντάγματος λαχόν
  είς χείρας τού" τό άριστούργημα τού Λουδοβίκου
  ΙΗ'
  Τό έρριψε λοιπόν έκεΐ έπειπών
  —Τό σύνταγμα μεταμορφοΰται είς φλόγσ.
  Καί τότε οί σαρκασμοΐ, οί φωναί, οί έμπαιγμοΐ,
  γενικευθέντες ένέπλησαν άλαλαγμοθ δλην την αί¬
  θουσαν.
  Δ'.
  Εΰρυνσις τοΰ ορίζοντος
  Αί συρράξεις των νεανικών πνευμάτων πρός
  άλλα, τουτο έχουσι τό θαυμαστόν, δτι ουδείς δύνα
  ται νά προΐδη ή νά μαντεύση, τόν σπινθήρα. ΤΙ μετ"
  ολίγον θά έκθλιβή; άγνωστον. Τό σπουδαίον έμ
  βαΐνει είς την σκηνήν επί τής κωμικωτάτης στιγ-
  μής. ΑΙ πσρορμήσεις έξαρτώνται έκ τής τυχούσης
  λέξεως. Είς λόγος εύτράπελος άρκεΐ ν' ανοίξη τό
  στάδιον είς άπρόοπτα.
  Έν μέσω τοθ άλαλαγμοϋ έκεΐνου, ό Άετός, άπο
  τεινόμενος πρός τόν Κομπεφέρην τοϋ εΐπε λέξεις τι
  νάς, ών τελευταίαι ήκούσθησαν αί έπόμεναΓ—18
  Ίουνίου 1815. Βατερλουη.
  Ό Μάριος, άμα άκούοας Βαρτελούη ένώ μέχρι
  τοθδε εΐχε την κεφαλήν στηριγμένην επί τοΰ άγκώ
  νός τού είς την τράπεζαν, πλησίον ενός ποτη
  ρίου, άφήρεσε την χείρα άπό τοθ πώγωνός
  τού, καί ήρξατο νά βλέπη άτενώς πρός τό άκροα
  τήριον.
  —Παράδοξον! έλεγεν ό Κουρφειράκος, αύτός
  ό άριθμός 18 μέ κάμνει πάντοτε μίαν άλλόκοτον
  εντύπωσιν. Είνε τοϋ Βονατιάρτου ή καταστροφή.
  Ό Ένζολωράς, δστις έτηρεΐτο άφωνος Εως τότε
  απηύθυνε πρός τόν Κουρφειράκον τόν επόμενον λό
  γον
  — Είνε ή δΐκη τού κακουργήματός τού.
  (συνεχΐζεται)
  ,,ΕΟΝΙΚΗ ΖΟΗ- ΑΛΗ ΠΙΣΤΙΣ
  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
  Έταιρία Γεν. Άσφαλίσεων, ιδρυθείσα τω 1920.
  ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
  Κεφάλαια καί άποθεματικά Δρ. 50.000.000
  Κεφάλαια άντασφαλιστικά » 2.000.000.000
  Ίδρυτής καί Πρόεδρος Λεωνίδας Α. Έμπειρϊκος
  Γεν. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ Ν. Παπανικολάου.
  Ασφάλειαν: Ζωής—κεφαλαιοποιήσεως
  Πυρός— θαλάσσης
  άτυχημάτων έργατών καϊ αυτοκίνητον
  ΆσψαλΙζεσΘε καί προτιμάτε
  την Έταιρίαν της Πατρίδος σας.
  ——- »
  Έγγράψατε τα παιδία σας είς την Κεφαλαιο-
  ποίησιν διά νά μάθουν άπό μικράς ήλικίας την
  αξίαν τής λαχειοφόρου αυτής άποταμιεύσεως.
  Διά πασάν πληροφορίαν απευθυντέον είς τόν έν
  "Ηρακλείω Πράκτορα τής Έταιρίας κ. ΣΤΥΛ. Ε.
  Λ1ΝΑΡΔΑΚΗΝ καί τόν Έπιθεωρητήν κ. Ε.
  ΔΕΤΤΟΡΑΚΗΝ.
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΗΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒανΒΒΒΒΒεΐΒεΐεΐΒΒΒΒΒΒΒΜ
  ΣΠ ΑΓΟΥΣ ΔΙΑ ΚΑΠΝΑ
  θά εΰρητε είς τιμήν εύκαιρίας είς
  τό Κατάστημα:
  Ανδρ. καΐ Μιχ. Καστελλάκη
  ■ΒΒΙΒΒβΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒβΒΒΒβΒΒΒΒβεΐΒΒΒΒΒΒΒΒββεΐεΐΒΒβΒΒΒβ
  στοκαφφε ,,ΟΛΥΜΠΟΣ"
  ΚΑΘ' ΕΚΑΣΤΗΝ ΠΑΓΩΤΑ
  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
  ϊ
  άπό την «Μυροβόλο "Ανοιξιν.
  ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  Τό πρατήριον οΐνων
  Άντωνίου Μπετεινάκη
  ■ Ειδοποιεί την πολυπληθη πελατείαν τού δτι
  ■ διαθέτει σοθμες δλων των ποιοτήτων.
  1 ΚΡΑΣ1Α ΠΑΛΑΙΑ ανωτέρα δλων.
  Έγκυκλοπαιδεία
  νά
  Αι* έκείνοιις πού οέλουν
  πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΛΟΥΤΡΑ
  Βι·δλοϋ€ Ή ανέγερσις είς Χανιά
  Δημοτικοΰ μεγάρου.
  Γ.
  Μπήχαμε, όπωσδήποτε, σΐό νέ
  ρό. "Αν ξέρουμε νά κολυμβοθμε,
  τότε πρέπει νά κινούμεθα ίσον
  ημπορούμε περισσότερο, νά χτυ·
  πάμε σ:ό νερό χέριχ κ*1 πόδι*,
  νά π'ίζουμε μέ τόπια άπό καου
  τσού/, έν πάση περιπτώσει νά
  μή άφίνουμε τόν έαυτό μας ποΐέ
  άκίνητο. ΚαΙ γιά νά τελειώνουμε
  εύχάριστα τό μπάνιο, δέν πρέπε;
  νά τό παρατείνουμε υπέρ τα δέ¬
  ον. Μόλις νοίώσουμε τό παραμι
  κ&ό ρΐγο,', πρέπει νά βγαίνου
  με άμέσως άπό τή θάλαασα. Γε
  νικώς δέκα λεπτά τής ώρας είνε
  ϊσο χρειάζεται γ.ά Ινα θαλάσσιο
  λουτρό μέ εύεργετικές καί σωτή
  ριες συνέπειες γιά τόν όργανι
  σμό μας. Ένας άπό τού; πιό
  γνωστούς κήρυκας τής φυσικής
  άγωγής, 6 Ζώρζ Έμπέρ, δπο
  στηρίζει δτι ελαχίστη παρατη-
  ρητικότης προσωπική τοθ καθε-
  νός είνε άρκετή' γιά νά αντιλη¬
  φθή την κατάλληλη στιγμή πού
  πρέπει νά βγή άπό τή θάλασσα,
  όπότε παύει πιά νά είνε ώφέλι
  μο τό μπάνΐο κι' άποβαίνει κου
  ραστικό. 'Υπάρχουν άκόμη καί
  ωρισμένα έξωτερικά φαινόμενα
  σιήγ περίπτωσιν αυτήν. Τό χρώ
  μα τοθ προσώπου χλωμιάζει καΐ
  σιγάσιγά γίνεται πρασινωπό.
  Μόλις Σδοθμε 2να τέτοιο φαινό
  μενο, τότε πρέπει νά είδοποιή-
  σουμε άμέσως τόν ένδιαφερόμε
  νόν, γιατί πολλάκις ό ίδιος δέν
  τό άντιλαμβάνεται. "Αλλο φαινό
  μενον: Μόλις βγάλουμε τό χέρι
  μας άπό τό νερό, βλέπουμε τό
  δέρμα μας ν' άποκτα την 2ψι δέρ
  ματος τοθ μαδημένου κοτόπου,λου.
  Τό φαινόμενον αύτό άποκτά ση
  μασία. άν συνοδεύειαι κι' άπό τα
  χλώμιασμα, πού προαναφέραμε.
  Άλλά πιό χαρακτηρισθή προ
  ειδοποίησις δτι πρέπει νά βγοΰ
  με άπό τό νερό είνε τό τρεμού
  λιασμα των μελών μας μόλις
  άποκαλυφθοθν Ιξω άπό τό νερό
  Είτε χωριστά τό καθένα, είτε 2
  λα μαζ! παρουσίασθοθν τα φαι¬
  νόμενα αύτά πρέπει, μόλις τ'
  άντιληφθοθμε νά βγαίνουμε άπό
  τό νερό.
  "Οταν 2μως κάνουμε τδ θαλάσ
  σιο λουτρά μας, 2πως τό περιγρά
  ψαμε ώς τώρα, τότε μόλις βγοθ-
  με θά αίαθανθοθμε άμέσως μιά
  γενικήν εύεξίαν. Τό δέρμα παίρ
  νει άμέσως την φυσική' τού θερ
  μοκρασίαν. "Αν ή αντίδρασις αύ
  τή δέν παρουσιασθή, είνε άπα
  ραίτητο νά την προκαλέσουμε τρί
  βοντας τό δέρμα μα;, χωρΐς, έν
  πάση περιπτώσει, νά σκουιτι-
  στοθμε γιατί άλλοιώτ,ικα δλη ή
  εύεργετική έπίδρασι τοθ άλατιοΰ
  πού ύτάρχει στό θχλάσσιο νε-
  ρά χάνεΐαι—γΓ αύ:ό μάλιστα
  ίπ' ούδενΐ λόγψ πρέπει νά ξε-
  πλυνώμαστε μέ γλυκό νερό δτχν
  βγαίνουμε άπό τή θάλασσα για-
  τί τό μπίνιο πάει χαμένο έντε
  λώς—καί νά ντυθοθμε άμέσως ζε
  στά.
  Μερικών, μας λέει 6 Έμπέρ, τό
  δέρμα καίει σάν νά λέμε, μόλις
  βγοΰν άπό τό νερό. Φαίνονται νά
  Ιχουν άντλήση ζωτικότητα καί
  θέρμη άπό την Ιπαφή μέ τό υγρό |
  στοιχεΐο. Άλλοι, αντιθέτως, δέν
  κερδίζουν τιποτε. Σ' αυτή την
  πίρίπτωσι πρέπει νά συμπερά-
  νουμε δτι τα θαλάσσιο λουτ,ρό
  δέν είνε γιά την υγιεινή τους κα
  τάστασι. Ή θερμοχρασία τοθ δέρ
  ματος είνε ή βασική ένδειξις δτι
  τό θαλάσσιο λουτρό κάνει καλό ή !
  δχι. "Αν τό δέρμα δέν άποκτα ά¬
  μέσως την κανανική τού θερμο
  κρασία, άν τό δέρμα είνε άνα
  τριχιασμένο καΐ εμμένει καί τό
  χρώμά τού είνε χλωμό, σημαίνει
  δτι τό λουτρό παρετάθη περισσό
  τερον άπό 6,τι επρεπε. Πάντως.
  δέν είνε καλό νά φοροΰμε τό
  6ρζ·(μίνο μαγιώ άφοθ βγοθμε άπό
  τή θάλασσα.
  Ποία ώρα πρέπει νά κάνουμε
  ΐό θαλάσσιο λουτρό; Μάλλον"* τό
  πρωΐ νωρίς παρά τό βράδυ ή
  τουλάχιστον τό βραδίκι, ποτέ 8-
  μω; τίς βαρειές ώρες τής ημέρας.
  Ή χώνευσίς μας παίζει κεφχ-
  λαιώδη ρόλο. Μερικοί ίσχυρίζον-
  ται 8τι δέν σημαίνει όποιαδήπο-
  τε στιγμή κι' άν κολυμπήσουμε.
  Τίποτε δέν τό άποδεικνύει' άπε
  νανΐίας δλες οί περιπτώσεις συγ
  κοπής ή ζαλάδας, όφείλονται δ
  πως. άποδεικνύεται, είς τό γεγο
  νός δτι ό κολυμβών έμτιήκε στή
  θάλασσα μέ τό στομάχι γεμάντ,ο
  άπό φαγητό ή πιοτό. Γι' αύτό
  ποτέ δέν πρέπει νά μπαίνουμε
  στή θάλασσα άν δέν ϊχουν περά
  ση τρείς ώρες άπό τή στιγμή πού
  έφάγαμε.
  (συνεχίζεται)
  ΧΑΝΙΑ Ιούλιος (άνταποκρι-
  τοΰ μα;). 'Επ' εύκαιρία τής έκ
  της πόλεώς μας διελεύσεως τοΰ
  Διευθυντού των ΰποκαταστημά-
  των τής Έθνικης Τραπέζης τής
  Ελλάδος κ. Κ. Νωραΐτη καί τού
  Διευθυντού τοϋ άρχιτεκτονικού
  τμήμχτος τής αυτής Τραπέζης κ.
  Ζουμπουλίδη, ο ϋπουργός Γενι-
  κος Διοικητης Κρήτης κ. Σφακια¬
  νάκης αυνεχχλεαεν σύσκεψιν. Είς
  αυτήν πλήν των ανωτέρω, παρέ¬
  στησαν καΐ ό Δήμαρχο; Χανίων
  κ. Σκουλάς μετά τής δηααρχια-
  κης έπιτροπής καΐ ό κ. Μπάκος
  Διευθυντής τού ενταύθα ύποκα-
  ταστήμ*τος~ τής Έθνικής Τρα¬
  πέζης.
  Κατά την αύσκεψιν μεταξύ άλ·
  λων συνεζητήθη καί τό ζητημα
  τή; άνεγερβίω; έν τή πόλει μας
  Δημοτικοΰ Μίγάρου καΐ ύιτοκα-
  ταστήματος τή; 'Εθνική; Τρα¬
  πέζης.
  Ό διβυθυντή; τοϋ άρχιτεκτονι
  κου τμήματο; τής Τραίΐέζης, κατό¬
  πιν παρακλήσΐω; τοϋ κ. υπουρ·
  γοΰ Γεν ι κου Διοικητοΰ, έύβχθη
  , εΰχαρίατω; νά έ κ πονή ση τα σχέ·
  ι δια τοΰ Δημοτικοΰ Μεγάρου. Ά-
  1 πεφασίσθη έπίση; καΐ προεκρίθη
  ι διά την ανέγερσιν των ανωτέρω
  μεγάρων ο χώρος ό εϋριακόμενος
  επί τού σημερινον ϋηοκαταατΓι-
  ματο; τή; 'Βθνικής Τραπέζης,ανε¬
  κοινώθη δέ άρμοδίω; δπ ευθύς
  μετά την συμπλήρωσιν ωρισμένων
  μελετών θά αρχίση ή ανοικοδό¬
  μησις.
  Σημειωτέον δτι ό ' Υπουργ^ς Γε
  νικός Διοικητής κ Σφακιανάκη;
  έδειξεν εξαιρετικόν ενδιαφέρον
  δΓ αμφότερα τα ζιτήμχτα, έκ τής
  ρυίμίσεω; των οποίων ή πόλις
  των Χανίων θκ αποκτήση νεαν
  εμφάνισιν καΐ θά πλβυτιβθή όσον
  άφορά τού; γβνικωτέρους αυτή;
  έξωραΐσμοΰ καΐ τα έν αυτή έργα
  πολιτισμόν.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  ΕΝΑΤΕΛΕΙΟΚΑΙ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
  ΡΑΔΙΟΦΠΝΟ
  Μέ τα όνόματα των σταθμών έλληνιστί.
  έ Λυχνιών μέ μαγικό μάτι.
  Μόνον Δρχ. 7250, είς 12 μηνιαίας δόσεις.
  'Αντιπρόσωπος Ηρακλείου
  ΚΩΝΣΤ. Ν. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
  Γ
  ΙΒΒΒ»ΒΒΒΙ
  ■■■«ΚΒΒΒΒ
  Έκτός Τράστ
  ~
  ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σθρον,
  ΤΗΝΟΝ. Πάρον, Νάξον,
  Πραχτορεΐβν
  ΛΙΝΑΡΛΑΚΗ
  9-41
  Φέρεται είς γνώσιν των εν¬
  διαφερομένων δτι ή ανανέω¬
  σις των γραμματίων διά την
  Δ' κλήρωσιν θά γίνη τό βρα¬
  δύτερον μέχρι τής 4 Αύγού-
  στου 1938. Πέραν τής προθε-
  σμΐας αυτής τό Πρακτορείον
  ουδεμίαν άναλαμβάνει ευθύ¬
  νην. Όσα γραμμάτιο; δέν ά
  νανεωθοϋν μέχρι τής ημέρας
  έκεΐνης θά διατεθοθν υπό
  τοϋ ΠρακτορεΙου άπό τής 6ης
  Αύγούστου.
  Οί άρχικοί άγορασταί έ-
  χουν πάν συμφέρον νά διατη
  ρήσουν τούς άριθμούς των μέ·
  χρι τής τελευταίας κληρώσε¬
  ως, ήτις είναι καΐ ή πραγμα-
  τική κλήρωσις τοθ ΛαχεΙου.
  Κατά την Ε' Κλήρωσιν θά έ
  ξαχθοθν έκ τής κληρωτίδος
  28 000 άριθμ. καί θά διανε¬
  μηθούν κέρδη 39.120.000.
  (Έκ τοθ ΠρακτορεΙου)
  1—3.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
  Ό Μορφωτικός Σύλλογος
  Γυναικών Ηρακλείου εύχαρι-
  στεΐ θερμώς τόν διακεκριμένον
  ιατρόν Μ. Θεαγ. ΘεοδωρΙδην
  διά τάς άνεκτιμήτους ίατρικάς
  περιθάλψεις τάς οποίας δλως
  αυθορμήτως καΐ προθύμως προ
  σφέρει είς τό «Άσυλον τής Γε
  ρόντισσας».ΈπΙσης όούτόςΣύλ
  λογος εύχαριστεΐ θερμώς την
  ιεράν Μονήν Άγκαράθου διά
  τό έλαιον τό οποίον προσέφε
  ρεν είς τό αύτό «Άσυλον τής
  Γερόντισσας»
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Καλοθνται άπαντες οί τεχνίται
  κουρεΐς Ηρακλείου αυριον Δευτέ¬
  ραν 18—7—38 καί περί ώραν
  9ην πρωϊνήν είς τα γραφεΐα τοθ
  Συνδέσμου παρά τό Εθνικόν
  Έργατ&ϋπαλληλικόν Κέντρον Η¬
  ρακλείου, θέματα: 1) Λογοδοσία
  ΔιοικητικοΟ Συμβουλίου. 2) Άπο
  λογισμός έαόδων καί έξόδων. 3)
  Παραιτήσεις. 4) Αρχαιρεσίαι.
  Ό Πρόεδρος
  Γ. Κριμίλη;
  Ό Γεν. Γραμματεύς
  Δ. Γκολέμης
  ΧΙΜΟΝ Α. ΕΥΓΕΗΗΣ
  Είδικευθβΐ; επί έπταπτί-
  αν είς τα παθολογικά νο·
  σήματα έν Παρισίοις καΐ
  Λυωνι.
  Δέχεται τούς τιάσχοντας
  είς τό Ιατρείον τού δδός
  ΆμαλθεΙας (Τΐάροδος όδοθ
  Κατεχάκη, πρωην Πλατύ
  σοκκάκι) ώραν 9—12 ν. μ.
  καΐ 3—6 μ. μ.
  Τάς Κυριακάς δωρβάν
  10-12 «. μ.
  Τηλέφωνον 6—63
  —Ζημίαι είς Ίεράπετραν.
  Κατ' εΐδήσεις έξ 'Αγ. Νικβλάβυ
  έ προχθεαινό; Ισχυρότατος άνε-
  μος έπρβξΐνησε μεγάλας ζημίας
  είς την νοτίαν περιφέρειαν τής ε
  παρχίας Ιεραπέτρα; καΐ Ιδίως εί;
  τα χωρία Μύρτβν, Μΰθβυς κ.α.τβΰ
  τέως δήμου Μουρνιϋν. Λόγω τοΰ
  οφοδροτάτου άνέμου έξερρ'ιζώθη-
  σαν δένδρα, διεσκβρπίσθησαν πβλ
  λά δέματα στάχεων έκ των άλωνι
  ών κλ.π. Ζημίας έπίσης ύπέστη-
  σαν τα χαρουπόδενδρα, ελαιόδεν¬
  δρα καΐ άμπελοι.
  -'Αθλητικά.
  Σήμερον είς το Γυμναστήριον
  Χανίων συναντώνται εί; ποδο-
  βφαιρικην συνάντησιν ή ίσχυρά
  πβδοσφαιρικη ομάς τής πόλεως
  Ρβθύμνης «Άραράτ» μετά τής ο¬
  μάδος «Άτρομήτου» Χανίων. Τον
  άγώνα θά παρακολβυθήσουν καΐ
  πβλλοΐ φίλαθλοι έκ Ρβθύμνης.
  — Έκδρομή είς Σητείαν.
  Ή Όμβσπβνδία Έπαγγελματι-
  ών 'Αγ. Νικολάου θχ πραγματβ-
  ποιήβη ώς πληροφορούμεθα έκ3ρο
  μην βΐς Σητείαν διά βενζινο-
  πλοίου. Εκείθεν δέ θβλει έκ-
  δράμη δι' αΰτοκινητών μέχρι
  Τουρλωτής. Ή έκδρβμή θά γίνη
  την άλλην Κυριακήν έκδιδομ··
  νού πρό; τούτο καΐ βΐδικοΰ προ-
  γράμματος.
  —Δημοτικά Χανίων.
  Ή Δπμαρχιακή έπιτροπή Χα¬
  νίων συνελθούσα κατ' αύτάς ενέ¬
  κρινε την σύναψιν δανείβυ διά
  τα ύδραυλικά εργα καΐ κατήρτι¬
  σε διακήρυξιν δημβπρασία; διά
  την προμήθειαν ϋίροσωλήνων.
  — Τα χρέη πρός τα Έφεδρο-
  ταμεϊα.
  ΟΙ έκ των άπβστράτων αξιωμα¬
  τικών Χανίων επιθυμούντες νά
  τακτοποιήσουν τάς έκ πρβεξβφλή-
  σεως χρέη των πρός το ταμείον
  'Εφίδρων Χανίων διά δανείων
  τού Νετοχικού Ταμείου Στρατού
  εΐδοποιήθηβαν νά υποβάλωσιν δή
  λώαεις άπ' εΰθεία; πρό; τό τελευ
  ταϊον τούτο.
  —Τα διδακηκά βιβλία.
  Αρμοδίως ανεκοινώθη ότι μέ·
  χρι τέλου; τού τρέχοντος μηνός
  περατούται ή κρίσις των διδα-
  κτικών βιβλίων υπό τή; αρμοδίας
  επιτραπή; τού ύπουργείου τής
  Παιδείας. Τα ύποβληθεντα βιβλία
  άνερχονται είς 300, . η χρήσις δέ
  των έγκριθησομένων θ' άρχίσο
  άπό τού προσεχούς οχολικοΰ έ-
  τους.
  —Δωρεαί.
  Ή οΐκογένεια κ. Κωνοταντί
  νού Μαρκατάτου Ιατροΰ κατέθε
  σεν εί; τα Λαΐκά Συσσίτια δραχ.
  χιλία; εί; μνήμην τής άλησμο
  νήτου μητρός της Σοφίας Έμμ.
  Γουναλάκη.
  Πρό εβδομάδος καΐ τιερΐ την
  συνοικΐαν ΆγΙου Τίτου απωλε¬
  σθη μικρόν ωρολόγιον χειρός
  νικέλινον, φιλικόν ένθύμιον. Ό
  ευρών παρακαλεΐται νά τό πα¬
  ραδώση είς τόν κάτοχον τού κ.
  Ι. ΣακελλαρΙδην Λαϊκήν Τράπε
  ζαν καΐ άμειφθήσεται μέ δρ. 300.
  ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
  Δέχεται ασφαλείας
  Ζωής, Πυρός, Θαλάσσης, Άτυχημάτων
  Αυτοκίνητον καΐ Εργατικόν.
  Υπό τούς συμφερωτέρους ορους.
  Προτιμάτε τό Μετοχικόν Ταμείον Στρατοΰ δ-
  περ διακανονΐζει ταχέως καί άπ' εύθείας πάσαν
  ζημίαν σας.
  Υποστηρίζοντες τό Μκτοχικόν Ταμείον Στρα-
  τοϋ έξυπηρετεϊτε την Εθνικήν οίκονομίαν καΐ
  τα ιδία σας συμφέροντα.
  ΓενικοΙ Πράκτορες Μ. Τ. Σ.
  ΣΤΕΛΙΟΣ Χ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ καΐ Σία
  »
  ^
  Ι'1
  ί
  !
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γρσφεΐσ έναντι Παλ Μουαμχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Κυριακης
  17 Ιουλίου 1938
  ΏθΟ
  ΟΡΙΣΤΙΚΑΙΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  ΔΙΑ ΤΑΣ ΠΛΡΑΧΟΡΗΣΕΙΣ
  ΟΡΟΣ ΤΟΥΣ ίΕΡΜΑΝΟΥΣ ΣΟΥΔΙΤΑΣ
  ΑΘΗΝ%Ι 16 Ιουλίου (τού άντα
  ποκριτού μας).— Τηλέγραφον έκ αρά
  γας ότι μεθαύριον λαμβάνονται υπό
  τής Τσεχοσλοβακικής κυβερνήσεως ό-
  ριστικαί άποφάσεις επί τού ζητήματος
  των γερμανικών μ*ιονοτήτων·
  Αί αποφάσεως αυται θά καθορίζουν
  τάς τελευταίας πρός τοΰς Γερμανοϋς
  Σουδίτας παραχωρήαεις τής Τσεχοσλο¬
  βακίας. Λόγω δέ τής σοβαρότητός
  των, τού συνερχομένου επί τούτω ύ·
  πουργικοΰ συμβουλίου έν Ηράγαί θά
  πρηεδρεύση ό ΠρόεΒρος τής Χσεχο-
  σλοοακικής Δημοκρατίας κ. Μπένες.
  Ο ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΣιΙ. ΜΕΤΑΞΑΣ
  ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ ΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΝ
  ΟΡΚΟΜΟΣΙΑ ΤΟΥ κ. ΤΑΜΟΑΚΟΟΩΥΑΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Ιουλίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας). — Χό άπόγευμα σήμε¬
  ρον αναχωρεί έπιβαίνων τού εύδρόμου
  «'Έλλη», διά Κέρκυραν, ό πρωθυπουρ-
  γός κ. Ί. Μεταξάς.
  Τόν κ. Μεταξάν συνοδ&ύουν έκτός
  τού νέου ύπουργοΰ τής Αικαιοσύνης κ.
  Τβμπακοπούλου,όστις Θά όρκισθή ενώ¬
  πιον τής Λ. Μ. τού Βασιλέως, ό ύ-
  πουργός τής Έθνικής Οίκονθμίας, ό
  ύφυπουργός τής Άεροπορίας, ό ύπασπι
  στής τοθ κ. Μεταιξά, κ. Νόμπιλης καί
  Νέαι συγκρούσεις είς Παλαιστίνην.
  Οί Γερμανοι εναντίον τώνΤσέχων.
  Ιγραφικώς) — Ό ύτΐουργός
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 16 Ιουλίου (τηλε
  γραφικώς).—Μικράς διαρκείας | των "Εξωτερικών τήςΊα-ωνίας
  ύπήοξεν ή γ,θεσινή σχετική ή | απέστειλεν έντονον διαμαρτυ
  ρεμία έν Παλαιστίνη. Νέα ρ(αν πρός" την κυβέρνησιν τής
  Μόσχας διά την εισβολήν των
  ο γραμματεύς
  βουλίου.
  τοθ υπουργικού συμ·
  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ
  ΜΕΤΑ ΤΟΥ ι ΠΡΟΒΤΠΟΥΡΓΡΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Ιουλίου (τού άντα-
  ποκριτού μας).— Είς Κέρκυραν ό πρω-
  θυπουργός κ. Μεταξάς αφικνείται αύ¬
  ριον -ήν πρωΐαν (σήμερον). Όλίγον
  μετά την άφιξιν τού Θά γίνη ή όρκω-
  μοσία τού νέου ύπουργού τής Δικαιο·
  σύνης. Την όρκωμοσίαν θά επακολου¬
  θήση συνεργααία τού κ. πρωθυπουρ-
  γού μετά τού 'Άνακτος, προκειμένου
  νά κατατοπισθή ή Α. Μ. επί διαφό¬
  ρων ζητημάτων.
  σειρά αίματηρών έπεισοδίων
  συνέβη σήμερον είς Ίερουσα-
  λήμ καί άλλας πόλεις. Είς
  την Ίερουσσλήμ ό φόνος έ ός
  Άραβος υπό ενός Έβραΐου
  εξήγειρε τούς Άρσβας ο'ι τί¬
  νες έβάδισαν εναντίον των
  έβραικών συνοικιών. Οί "Αγ
  γλοι στρατιώται προσεπάθη-
  σαν νά τούς έμποδίσ::υν άλ-
  λά οί Άραβες έξαλλοι συνε
  πλάκησαν μετά των στρατιω
  των. Εφονεύθη είς "Αραψ
  κσί έτραυματίσθη εΤς άλλος.
  Τό επεισόδιον αύτό εΤχε
  σοβαράς συνεπείας καί είς
  άλλας πόλεις Είς Χάιφαν
  μία βόμβα ριφθεΐσα είς μίαν
  κεντρικήν οδόν έφόνευσε 8 Ά
  ραβας. Είς Ίερουσαλήμ ετέρα
  βόμβα ριφθεΐσα είς κεντρικήν
  πλατείαν τής πόλεως έφόνευ
  σε 10 καί έτραυμάτισε 30.
  Καί είς την ύπαιθρον χώ
  ραν εσημειώθη σειρά αίματη
  ρών γεγονότων κατά τό τε
  λευταΐον 24ωρον.
  Ή κατάστασις έν γένει είς
  Ίερουσαλήμ θεωρεΐται πάντο
  τε κρίσιμος άλλά ολιγώτερον
  έπικίνδυνοςτών προηγουμένων
  ημερών.
  Η ΕΙΣΒΟΛΗ ΤΟΝ ΡΡ.ΣΣΡ.Ν
  ΙΑΠΒΝΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 15 "Ιουλίου (τηλε-
  ρωσσικών στρατευμάτων είς
  την Μαντζουρίαν "Επί τού
  έδάφους τής Μανζουρίας ση
  μειωτέον δτι οί Ρώσσοι κατέ
  λαβον σημαντικάς θέσεις επί
  των οποίων κατασκευάζουν
  ήδη πυρετωδώς έργα αμύ¬
  νης.
  Ή Ίαπωνΐα ζητεί την άμε
  σον άνάκλησιν των ρωσσικών
  σφατευμάτων έκ τού έδάφους
  τής Μαντζουρίας.
  —Χθές ή άεροπορία των
  έθνικών ανέπτυξε νέαν δρα-
  στηριότητα 5 άεροπλάνα έβομ
  βάρδισαν έ"ν προάστειον τής
  Βαλενθίας ρίψανταΙΟΟ βόμβας
  μεγάλης ενεργείας 'Εθνικά
  άεροπλάνα έρομβάρδισαν έξ
  άλλου χθές την Άλικάντην
  Οί νεκροί έκ τοΰ βομβαρδι-
  σμοΰ άνέρχονται είς 6, οί δέ
  τραυματΐαι είς 22 Οί έθνικοΐ
  έβομβάρδισαν έπίσης χθές την
  Βαρκελώνην
  —Τηλεγραφοΰν έκ ΒερολΙ-
  του δτι ό έθνικοσοσιαλιστι-
  κός τυπος έκαμε πολύν θό¬
  ρυβον γύρω άπό ε"ν επει¬
  σόδιον είς τα γερμανοτσεχι-
  κά σύνορα: "Εν τσεχικόν
  άεροπλάνον διέβη τα σύνορα
  καί έκαμε πτήσεις υπεράνω
  τοθ γερμανικοΰ έδάφους Εί
  τα επέστρεψε είς τα τσεχο-
  σλοβακικά σύνορα Τό άερο¬
  πλάνον άνήκεν είς την Τσε-
  χοσλοβακικήν φρουράν των
  συνόρων.
  — Ό κ Χότζα δστις έτιρό
  κειτο νά συναντηθή τάς ημέ¬
  ρας αύτάς μετά των άντιποο-
  σώπων των μειονοτήτων ά-
  νέβαλε τάς συναντήσεις τού
  διότι είνε συνεχώς α¬
  πησχολημένος μέ τόν καταρ
  τισμόν των νέων συνταγμα-
  τικών νόμων. Μετά των αν¬
  τιπρόσωπον τής Ουγγαρί¬
  ας καί ΠολωνΙας ή συνάντη
  σις τοϋ κ. Χότζα ωρίσθη διά
  τάς αρχάς τής επομένης εβδο¬
  μάδος
  —Κατ" είδήσεις έκ Λονδί
  νού ή "Αγγλία προβαίνει είς
  τεραστίους έξοπλισμούς. Χθές
  ή βουλή των Κοινοτήτων έψή
  φισε καί άλλο ποσόν 180
  έκατομμυρίων φράγκων διά
  τόν σκοπόν αυτόν. Είς άγγλι
  κόν εργοστάσιον έγινεν υπό
  τής κυβερνήσεως ή μεγαλυτέ
  ρα έ'ως τώρα παραγγελία ά-
  εροπλάνων. Ό ΰπουργός τής
  Άεροπορίας είς δηλώσεις τού
  είπεν δτι ή αύξησις των έ-
  ξοπλισμών είνε άπαραίτητος
  διά την παγκόσμιον ειρήνην.
  Ή χρήσις νέων μέτρον καί σταδμών.
  Εξεδόθη σχετική άστυνομική διαταγη.
  Ο κ. ΜΕΤΑΞΑΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ
  ΤΗΝ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΝ.ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 β Ιουλίου (τού άντα-
  ποχριτού μας). — Ό κ. Μεταξάς ανα¬
  χωρών έκ Κερκύρας την Δευτ#ρ«ν,θά
  ευρίσκεται είς Αθήνας την μεσημβρί
  αν τής Τρίτης.
  "Υπό τής Διοικήσεως Χωρο-
  φυλακής Ηρακλείου εκοινο¬
  ποιήθη πρός εφαρμογήν πρός
  απάσας τάς έν τω νομφ ύπη
  ρεσΐος ΧωροφυλαΚής άστυνο
  μική διάταξις.
  Διά ταύτης όρΐζονται ένι-
  αΐα καθ" άπαντα τόν νομόν
  είδικά μέτρα πετρελαίου, έλαί
  ου, οίνου, οίνοπνεύματος καί
  γάλακτος, σχήματος κυλινδρι-
  κου κατεσκευασμένα έκ λευ-
  κοσιδήρου ή' έκ σμάλτου (εμα¬
  γιέ). Εκ παραλλήλου όρΐζε-
  ται δτι τα σταθμά ζυγαριών
  ήτοι ή οκά καί αί ύποδιαιρέ-
  σεις αυτής μέχρι 5 δραμίων ή
  καΐ τα πολλαπλάσια των 400
  δραμίων, θά είναι κατεσκευα¬
  σμένα έξ όρειχάλκου τα δέ
  τοιαΰτα των στατήρων έκ χυ
  τοσιδήρου. ι
  Αναφορικώς μέ την σφρά
  γισιν των ανωτέρω μέτρων
  καί σταθμών όρίζεται διά τής
  Ιδίας διατάξεως δτι άπαντες
  οί έμπορευόμενοι καί γενικώς
  οί πωληταί τροφΐμων καί ένγέ
  νει είδών βιωτικών άναγκών ό
  φείλουσι νά σφραγίζωσι τάχρη
  σιμοποιούμενα παρ' αυτών
  μέτρα καί σταθμά μεριμνών
  τες διά την ανανέωσιν τής
  σφραγίσεως κατ' έτος μέν
  προκειμένου διά τα σταθμά
  άνά διετΐαν δέ προκειμένου
  περί των μέτρων Διά τα τε
  λευταΐα ταυτα όρίζεται ειδι¬
  κώς ότι παρά την σφραγίδα
  τής σημάνσεως δέον νά ύπάρ-
  χει ετέρα άναγράφουσα διά
  κεφαλαίων γραμμάτων τό εΐ-
  δος διά την μέτρησιν τοΰ όποί-
  ου προορίζεται τό σημαινόμε-
  νον μέτρον ήτοι γάλα, οΐνος,
  πετρέλαιον, οίνόπνευμα, έλαι-
  ον κ. λ. π.
  Ή επί των σταθμών μέχρι
  βάρους 200 δραμίων οίαδήπο
  τε προσθήκη υλης τινός πρός
  συμπλήοωσιν υπαρχούσης ή
  συμβάσης μειώσεως τοΰ
  βάρους αυτών άπαγορεύεται.
  Έπιτρέπεται, μόνον τοιαύτη
  επί των άνω τοθ βάρους 200
  δραμίων, ή προσθήκη δμως
  αυτή δέν δύναται νά ϋπερβαί-
  νη τα 5 δράμια.
  ΕΙ! ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ
  ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΓΓΛΟΥ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ
  ΣΠΟΥΔΑΙΛΙ Σ Υ Ν Ο ΜΙΛΙΑ ί
  ΟΑ ΑΠΟΚ1ΤΑΣΤΑΟΟΥΝ ΑΙ ΣΧΕΣΕΙ!
  ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΝ ΑΥΟ ΧΟΡΟΝ;
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Ιουλίου (τού άντα-
  ποκριτοΰμαα).— Τελευταίαι πληροφο¬
  ρίαι έκ τοΰ έξωτερικοΰ άναφέρουν ότι
  είς τό Βερολίνον διεξάγονται υπό τού
  'Άγγλου πρεσβευτού κ. Χέντερσον σπου
  δαιόταται συνομιλίαι μέ τούς Γερμα-
  νούς έπισήμους.
  Σχετικώς το«ίζεται ότι καταβάλλον¬
  ται προσπάθειαι διά τόν καθορισμόν
  των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών,
  οϋτως ώστε νά καταστούν αυται περισ¬
  σότερον φιλικαί.
  ΝΕΑ ΜΕΓΑΛΗ ΑΩΡΕΑ
  ΤΗΣ Κάς [Λ ΕΝ ΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Ιουλίου (τού άντα
  ποκριτοΰ μας). — Είς τό μαι&υτήριον
  «Μαρίκα Ηλιάδου» ή κυρία "Ελενα
  Βενιζέλου έδώρησε &.ΟΟΟ λίρας.
  Τό ποσόν τουτο θά χρησιμοποιηθή διά
  την ίδρυσιν τής σχολής μαΐων.
  ΟΙ ΕΟΝΙΚΟΙ ΚΑΤΕΛΑΒΟΝ
  ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΑΑΜΠΕΝΤΟΖΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 6 Ιουλίου (τού άντα
  ποκριτοΰ μας). — Έκ Παρισίων αγγέλ¬
  λεται ότι οί έθνικοί άποκρούσαντες τάς
  άντεπιθέσεις των κυβερνητικαί αυνεχί
  ζουν την προέλασιν αυτών. Ή
  Άλμπεντόζα
  χθές.
  κατελήφθη παρ'
  πόλις
  αυτών
  Η ΑΥΡΙΑΝΗ
  ΤΟΥ ΕΙϊΙΠΟΡΙΚΟΥ
  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ
  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
  ΟΙ ΕΠΙΒΑΤΑΙ
  ΕΚ ΤΟΥ ΕΞΟΙΕΡΙΚΟΥ
  ΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ '
  ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΟΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΝ
  Ν Ε ΟΣ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΣ
  ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΑΛΕΝΘΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Ιουλίου (τού άντα
  ποκριτοΰ μας). — Πληροφορίαι πρός
  το Πρακτορείον Χαβάς άναφέρουν ότι
  οί 4βνβ1ίθ1 ένήργησ1ιν χ§ές ^ ;ίσχυρόν
  βομβαρδισμόν τοΰ λιμένος καί των
  στρατιωτικών έγκαταστάσεων τής Βα¬
  λενθίας προξενήσαντες σημαντικάς κατα¬
  στροφάς.
  Η ΑΓΓΛΙΑ ΟΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
  ΔΑΝΕΙΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ
  2ΥΝΕΡΓΑΣ2ΑΚ.Κ.ΜΕΤΑΞΑ
  ΚΑΙ ΥΦΥΠά¥ΡΓΟΥ ΤΟΝ ΕΞΟΤΕΡΙΚΟΝ
  ΑβΗΝΑΙ 16 Ιουλίου (τού άντα-
  πονριτοΰ μας). — Ό πρωθυπουργός κ.
  Ί. Μεταξάς συνειργάσθη σήμερον την
  πρωΐαν μετά τού ύπουργοΰ των Εξω¬
  τερικών κ. Μαυρουδή επί ζητημάτων
  τής άρμοδιότητος τού ύπουργείου τού¬
  του.
  ΥΠΕΓΡΑΦΗ Κ ΣΥΜΒΑΣΙΣ
  ΔΙΑ ΤΟΥ! ΟΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΧΙΙΜΙΚΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Ιουλίου (τού άντα-
  ποκριτού μας). — Υπεγράφη σήμερον
  ή συλλογική σύμβασις διά τούς διπλω-
  ματούχους χημικούς. Διά τής συμβά¬
  σεως ταύτης, καθορίζονται τα κατώ-
  ταΐα όρια τής άμοιβής των χημικών.'
  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
  ΜΕΤΕΒΗ ΕΙΣ ΤΗΗ ΕΥΒΟΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Ίουλ£οΐί(τού άνταπο
  κριτού μας).— Την πρωΐανσήμερον ά-
  εχώρησε διά την Εύβοιαν ό ύπουργός
  τής Γεωργίας κ. Κυριακάς 'ινα εξετάση
  τάς γεωργικάς ανάγκας τής νήσου.
  Αυριον τό εσπέρας θά συ-ι , , . , ,,
  νέλθη είς συνεδρίασιν τό Δι! Δι έγκυκλίου τού πρός τάς Δι αστυνομικάς διατάξεως ά-;
  οικητικόν Συμβούλιον τοθ τελωνειακόν αρχάς τό υπουρ- πά Γορευεται ή υπό των είσαγω-
  Έμπορικοΰ καί ΒιομηχανικοΟ Υ*ιον τών Οίκονομικών πά ■ γεων ορυχτελαιων πώλησις όρυ
  Έπιμελητηρίου. Κατά την συ Ρ*Χει δδηγίας σχετικώς μέ,χτελαιου οιά την χρήσιν αύτοκι-
  - - -|..ν την σύνταξιν δελτίον κατά νήτων εις αυτοκαταναλωΐ
  μηηρ
  νεδρίασιν ταύτην ό Διευθυν
  τής τού Έμπορικοϋ Έπιμελη
  χηρΐου κ. Νικ. Μεταξάς θά έκ
  θέση τα άποτελεσματα τής
  Ελλάδος έπιβατών έξ ών
  ς χάχω χ
  «"
  ή
  αλωτάς, πο-
  ν 200 ΧλΥΡ· Χ3ί
  χών 2(χ) χ^
  την αυτήν συνεδρίασιν θά ύ |
  ποβληθή|πρός κύρωσιν ό άπο|
  πολογισμός τοΰ Έπιμελη τη
  ρίου παρελθόντος έτους θά ά
  νακοινωθώσι δέ καί διαφορα
  ^πηρεσιακά ζηΐήαατα
  ΟΡΓΑΝΟΥΤΑΙ
  ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΝ ΥΠΟΑΗΜΑΤΟΠΟΙΟΝ
  Την 24ην τρέχ. μηνός ό
  σΰνδεσμος ύποδηματοποιών
  Ι "Ηρακλείου διοργανώνει με
  γάλην ημερησίαν έκδρομην
  είς Βιάννον. Περί των δρων
  συμμετοχής είς την έκδρομην
  } θά εκδοθή πρόγραμμα περιέ
  χον καί πδσαν έτέραν συνάψη
  πληροφορίαν.
  | ΦΟΡΟΛΌΓΙΚΑ
  Επί τη"βεβαιώσει δλων σχεδόν
  των φόρων τής τρεχούσης χρήσεως
  1938—39 καί ιδίως τού ^ φόρου
  οϊκοδομών καί επιτηδεύματος,
  εξεδόθη πρόσκλησις τοθ Ιύι^οΊοο
  Ταμείου Ηρακλείου διά τή; οποίας
  χαλοθνται πάντες οί φορολογού-
  μενοι όπως διέλθωσιν έκ τοΰ Τα¬
  μείου καί καταβάλωσι τάς
  όφειλομένας ληξιπροθέσμους δό-
  σεις, κανονίσωσι δέ καί τό υπό¬
  λοιπον διά τμηματικών μτ/νιαίων
  κατα^ολών πρός αποφυγήν τής
  αναγκαστικήν μέτρων.
  ΕΞΑΓΟΠΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
  Ή έξαγωγική κίνησις τής
  άγορδς "Ηρακλείου κστά την
  λήξασαν έβδομάδα υπήρξε
  ζωηροτέρα τής προηγουμένης
  Εξήχθησαν συνολικως 185
  000 χιλγρ. σταφίδος σουλτα-
  νίνας, 67ΟΟΟ ταχτά, 38.ΟΟΟ
  ελαίου, 20.0Ό0 σαλιάγκων καί
  25.ΟΟΟ όπωρών.
  ΑΙ ΠΑΙΔΙΚΑΙ ΕΞΟΧΑΙ
  Την προσέχη Τετάρτην άρ-
  χΐζει ή λειτουργία των παι-
  δικών έξοχών διά τής άποστο-
  λής είς Χερσόνησον 50 άσθε
  νίκων παιδίών. Θά γίνουν 4
  έν δλω αποστολαί, μία κατά
  μήνα, έκ 50 παιδιών εκάστη
  ΟΙ ΕΚΠΑΙΛΕΥΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ
  Είς την εφημερίδα τής Κυ
  βερνήσεως δημοσιεύεται ά-
  ναγκσστικόΐς νόμος διά τού
  όποίου έπκρέρονται *;ίςπρογενέ
  στερονδιάφοροι τροποποιητικαί
  διατάξεις αφορώσαι την διοί
  κησιν ιής έκτιαιδείσίως.
  εΐσαγωγεις δενζίνης καί πετρε-
  λαιωϊών υποχρεούνται δπως γνω-
  σΐοποιώσιν είς τό αστυνομικόν
  τμήμα Ηρακλείου τάς εκάστοτε
  παρ' αυτών εϊσαγομένας καί
  I-
  ναττοθηκευομένας ποσότητας έκ
  ι των εΐδών τούτων. Δι' έτέρων
  ,διατάξεων όρίζονιτιι τα τής ά-
  σφαλίσεω; των έναποθηκευομένων
  ώς ανωτέρω εΐδών.
  ΑΙ ΚΡΗΤΙΚΉ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΙ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΝ ΛΟΝΔΙΝΟΥ
  Κατά πληροφορίας έκ Λον-
  δίνου την παρελθούσαν έβδο-
  μάδα εσημειώθησαν είς κρη
  τικάς καί πελοποννησιακάς
  σουλτανΐνας έλάχισται μικρο
  πωλήσεις, είς τα αύτά ώς καί
  προηγουμένως έπίπεδα τιμών
  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Κατ' είδήσεις έκ Ρεθύμνης
  οί άδελψο! Κωνσταντίνος καί
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Ιουλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).— ■**&' ά αγγέλλεται
  εκ τού εςωτερικοΰ ή Αγγλία θά χο¬
  ρηγήση είς την Πολωνίαν δάνειον 6
  έκατομμυρίων λιρών. Ή χορήγησις
  ΐοΰ δανείου τούτου Θά συμπέση μέ τοϋς
  πρώτους μήνας τού φθινοπώρου-
  Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΚΤΕΛΕΙ ΓΥΜΝΑΣΙΑ
  ΕΙ! ΤΑΣ ΚΟΥΡΑΙΧΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
  Ι 16 Ιουλίου (τοΰ άντα-
  ποκριτοΰ μας)— Έξ Άγκυρας τηλε-
  γραφεϊται ότι ο τουρκικός στρατός εκ¬
  τελεί μεγίλα γυμνάσια είς τάς κουρ-
  οικας επαρχίας.
  Ο ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
  ΚΑΙ Η ΕΠΕΜΟ«ΣΙΣ_ΕΝ ΙΣΠΑΝΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 "Ιουλίου (τού άντα-
  ποκριτού μας). — ο γερμανικός τύ-
  πος σχολιάζων τάς αναγραφομένας φή-
  μ.ας περί βλέψεων τής Γερμανίας είς
  την Ισπανίαν κατακρίνει ταύτας δρι¬
  μύτατα. Αί γερμανικαί έφημερίδες το-
  νίζουν ότι αι εν λόγω φήμαι
  κοήθη μυθεύματα.
  είνε κα-
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΤΟΝ 1ΝΗΚ0ΝΤΟΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ.ΝΑΥΤΙΚΗΝ ΚΛΑΣΙΝ 1938
  ΑΘΗΝΑΙ 16
  (τοΰ
  νομ.
  κην καί την μητέρα αύτοϋ. 1917.

  Ζ Έβ·β«
  ην οώβκεψιν
  ενοι
  απ
  Χ
  άποσυμφ
  ν
  ομι έι
  τ«5 επαρχίας
  Ή άρχη ε
  «άρχει «μφ
  ιΐρβοπάθεια θι
  χριςβϊου επι
  (ΐδινκόμενα
  ΊΙΙ^ί* τοώτου
  λεΐ άρκετήν
  ίιαφερον τό
  νει ή σημερ
  πρός ένίσχυσι
  βυβγίαν της
  χίκς. ©ά έρω
  δως πβλλοί.
  νατόν, καί π
  βυμφέρον νά
  βιομπχανικά
  έΐτ«ρχί«5; '/
  βτάχτως, ναί
  λάδα, εΐμπε
  Χ85 κυρίως
  μπχανία. Δι
  ΔΙΑΒΑΙΝΙ
  ΟΨ/
  ΤΟΥ (