96042

Αριθμός τεύχους

4917

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

19/7/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝ Ο
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  έτησία λίρηι 3
  εξιίαηνος 2
  'Αμερικής
  έτησια οολ. 15
  ί 8
  Τιμ»)
  κατα φύλλον
  Δραχ. 2
  ΤΡΙΤΗ
  19
  ΙΟΥΛΙΟΥ
  1938
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΙ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΛι. ΦΥΛΛΟΥ 4917
  ΥΠΕΥΒΥΙΐσΣ ΣΥΜΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΛΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΆΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΠΡΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΝ
  ΒΙΟΜΗΙΑΝΙΟΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
  Άσχολούμενοι πρό καιροΰ
  μί τβ πρόβλημα τής οργα¬
  νώσεως των διαφόρων κλά¬
  δων τής έθνικής παραγωγής
  βάσει των δεδομένων καί
  ίδιαιτέρων συνθηκών τής χώ¬
  ρας μας, ετονίσαμεν την ά·
  νάγκην τής άποσυμφορήσε-(
  ως τής πρωτευούσης καί τής
  άναπτύξεως τοπικών βιομη-
  χανιών. Καί εύτυχώς, πρός
  την κατεύθυνσιν αυτήν στρέ-
  φεται ήδη τό Κράτος. Είς
  τάς Αθήνας συνεκλήθη προ-
  χθές μακρά σύακεψις των α¬
  νωτέρων ύπαλλήλων των αρ¬
  μοδίων υπουργείων μετά άν-
  τιπροσώπων τοΰ πολυτεχνι-
  κού συλλόγου, άσχοληθεΐσα
  ευρύτατα μέ τό ζήτημα τού¬
  το. "Εδοσε δέ αφορμήν είς
  την σύσκεψιν αυτήν τό ζήτη
  μα τής βαρυτάτης φορολογί-
  άς πού έπιβάλλεται υπό μορ¬
  φήν διαπυλίων είς τα μετα-
  φερόμενα άπό τής μιάς πό¬
  λεως είς την άλλην προϊόν-
  τα τής βιομηχανίας. Καί ε¬
  ξητάσθησαν έπ' εύχαιρία δι-
  άφορα μέσα καί λύσεις πρός
  βιομηχανικήν καί οικονομι¬
  κήν άποσυμφόρησιν τής πρω¬
  τευούσης καί δημιουργίαν
  βιομηχανίαν καί άλλων ©ί-
  κονομικών έπιχειρήσεων είς
  τάς επαρχίας.
  Ή άρχή έγινε. Καί δέν ύ·
  κάρχει άμφιβολία ότι ή
  προσπαθεία θά συνεχισθή μέ¬
  χρις ότου έπιτευχθοΰν τα έ-
  αιδιωκόμενα άποτελέσματα.
  "Περί' τούτου αλλωστϊ ά&οίΐ-
  λεΐ άρκετήν εγγύησιν τό εν¬
  διαφέρον τό οποίον έκδηλώ-
  νει ή σημερινή κυβέρνησις
  πρός ενίσχυσιν καί άναδημι
  ουργίαν τής έλληνικής έπαρ
  χίας. Θά έρωτήσουν ομως
  I-
  οως πολλοί. Είνε άραγε δυ¬
  νατόν, καί πρό πάντων, είνε
  συμφέρον νά δημιουργηθούν
  βιομηχανικά κέντρα είς τάς
  επαρχίας; Απαντώμεν άδι-
  στάκτως, ναί. Είς την 'Ελ-
  λάδ«, εΐμπορεί νά άναπτυ-
  χθή κυρίως γεωργική βιο-
  μηχανία. Δηλαδή ειμπορεί
  νά δημιουργηθή βιομηχανία
  ζαχάρεως έκ χαρουπΐων ή
  τεύτλων, οίνοπνεύματος, έπε
  ξεργασίας των άμπελουργι-
  κων καί έλαιουργικών προϊ-
  όντων. Βιομηχανία άρωμα
  τοιτοι'ϊας, καί κατασκευής αί-
  θερίων έλαίων δΓ εκμεταλ¬
  λεύσεως τοΰ φυτικοΰ μας
  πλούτου. "Η άκόμη βιομηχα¬
  νία έπεξεργασίας των μετάλ-
  λων, μεταλλουργί* δηλαδή.
  Καί συμφέρει φυσικά αί βιο-
  μηχανίαι αύται νά γίνουν
  είς τάς επαρχίας ©που καί πά
  ράγονται αί πρώται ύλαι, δι¬
  ότι βεβαία ή πρωτεύουσχ δέν
  παράγει τίποτε άπό ολα βύτά
  τά ειδή πού άνεφέραμεν, διά
  νά έχωμεν τουλάχιστον τό
  κέρδος έκ τής απαλλαγή;
  των μεταφορικών. Άλλά καί
  άλλαι βιομηχανίαι συμ-
  φέρει νά δημιουργηθοΰν είς
  τάς επαρχίας καί ιδία έκεϊ
  όπου ύπάρχουν καταρράκται
  καί ύδατοπτώσεις πού είμπο
  ροΰν νά χρησιμοποιηθοΰν
  διά την παραγωγήν κινητη
  ρίου δυνάμεως. Τό ζήτημα
  μάλιστα αύτό, θά έπρεπε νά
  ό προσέξωμεν ιδιαιτέρως,
  έφόσον επί τού παρόντος
  τουλάχιστον ή χώρα μας δέν
  παράγει 'οϋτε πετρέλαιον,
  οϋτε γαιάνθρακα πού άποτε-
  λοΰν την απαραίτητον καύ-
  σιμον ύλην διά την παραγω¬
  γήν κινητηρίου δυνάμεως της
  βιομηχανίας μας.
  Ή δημιουργία έπομένως
  βιομΐιχοτνϊων είς 'τας επαρχί¬
  ας είνε απολύτως συμφέρου-
  σα οίκονομικώς. νΕπειτα θά
  συνετέλει είς την αύξησιν
  τού έθνικοΰ πλούτου καί
  είς την άναχαίτισιν τοΰ κύ-
  ματος τής άδιακόπου συρρο-
  ής τοΰ πληθυσμοΰ είς την
  πρωτεύουσαν. Καί τό κέρδος
  δέν θά είνε μικρόν. Θά λεί¬
  ψη τό τέρας τοΰ ύδροκεφα-
  λισμοΰ καί ή έλληνική έπαρ-
  χία θ' άναπτυχθή καί θά προ
  οδεύση χαί οίκονομικώς καί
  εκπολιτιστικόν^.
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
  Ο ΨΑΛΤΗΣ
  ΤΟΥ ΘΕΡΟΥΣ
  Είς τό δένδρον τής άντικρυνής
  αύλής έχει ένθρονισθή άπό προ-
  χθές—επισήμως τρόπον τινά—τό
  τζιτζίκι. Ό πολυθρύλητος «άνεμό-
  σαρκος» τοθ άρχαίου ποιητοθ
  προαναγγέλλει την ώρίμανσιν των
  σταφυλών. Μέ τό τραγοΰδι τού ή
  ζωή φαιδρύνεται. Ό τρυγητός
  πλέκει τίς εΕδυλλιακές είκόνες
  τού. Ό μοθστος βράζει είς τούς
  ληνούς. Ό βακχικάς τόν&ς τοΰ
  θέρους άποκτα έκφρασι καί ση
  μασία.
  —Τί ένοχλητικός αύτός ό τρο-
  βαδοθρος τοθ μεσημεριοΰ!...
  Παραθερίζων άστός, ένώ κατε
  βρόχθιζε στή βεράντα τής βίλ-
  λας τού αφθονίαν παγωμένων
  φρούτων, είχεν αύτό τό έπιφώ-
  νημα ώς διαμαρτυρίαν. "Εχει
  παρατηρηθή άλλως τε καί γενι
  κώτερα δτι είμεθα άχάριστοι πρός
  δλα τα δντα τής γής, άρκεΐ νά
  μην ίχουν σχέσιν μέ τίς πρα-
  κτικές σχοπιμότητες τής στιγμής.
  Ό άνθρώπινος έγωίσμός έ*χει κα-
  θορίαει γιά τίς σκοπιμότητες αύ·
  τές, Εδιαίτερες άπόψεις. Πέραν
  αυτών δέν ύπάρχει καμμιά προ-
  σοχή. Άπεναντιας δημιουργοθνται
  προϋποθέσεις διά νά ανιά καί νά
  παραπονήται ό άνθρωπος.
  Ό γρθλος, ή νεροχελώνα, οί
  νυφίτσες, ποικίλλουν μέ Εδιαίτερες
  συναυλίες—-οί τρίλλιες τοθ άηδο-
  νιοθ Ιρχονται τελευταϊες—τα έξο-
  χικά δράδιια. Άλλά ποίος τίς
  προσέχει; ΟΕ σχιγμές είναι πολύ
  τιμες καί είς τόν αγρόν. Μόνον
  οί^ καθυστερημένοι — οί πολλοί
  τούς πιστεύουν χαί τούς θέλουν
  ρωμαντιχούς— είναι δυνατόν νά
  άπορροφηθοθν από τούς ήχους πού
  τζιτζίχι. Ό ψάλτης αύτός τού θε
  ρους διχτηρεΐ αίώνια διχαιώμϊτα
  επί τής ανθρωπίνης εύγνωμοσύ
  νης.
  διατονίζοϋν τόν μεγάλον χαρακτή·
  ρα τής έξοχής. Τό ίδιον συμβαί
  νει καί διά τόν τζίτζικα πού δ-
  μνεΐ την γονιμότητα δπως χαί τή
  χαρά τής ώρας, «μέ την ψυχή στό
  στόμα». Ό Ινας ένοχλεΐται άπό
  αυτόν. Ό άλλος τόν ευρίσκει ήλί
  θιον. Ό τρίτος όπλίζεται μέ κα-
  νένα μπαστοθνι διά νά τόν σκοτώ
  ση επάνω στή θέσι είς την οποίαν
  τόν ώρισεν ή φύσις, ή μέ κανένα
  είδικό πλεκτό διά νά τόν συλλά
  βη χαί νά παίξη μέ τίς στιγμές
  τής άγωνίας τού.
  Δέν είνε πολύ έκεΐνο πού έτόνι
  σεν άλλοτε ό εύσυνείδητος καθη
  μερινός παρατηρητής διά τό μεση
  μέρι τοθ άλωνάρη. "Οτι άρχεΐ τό
  τραγοΰδι τοθ τζιτζικιοΰ γιά νά
  τό μεταβάλη σέ συντριβάνι. Κα
  θώς τό άεράκι λιχνίζει τή λεύκα
  χαί τά μάτια μισοχλειοΰν άπό
  την νάρκην, τό τραγοθδι τού σχε
  τίζεται μέ τό χελάρυσμα μιάς
  κρουσταλλένιας πηγής ή τό φλοί
  σβημα κανενός μυστηριώδους άνα
  βρυτηρίου.Έπειτα κι' αύτό νά μή
  συμβαίνη απολύτως, έ τζίτζικας εί
  νέ πηγή άναμνήσεων. Πόσες φορές
  δέν τόν γριχήσαμε σέ άλλέες βα·
  θύσχιες καί δροσερές, κάποια εύ
  τυχισμένα μεσημέρια Κάτω άπό τό
  Εδ.ο οένδρο πού τραγουδεΐ τώρα
  έπλέςαμεν άλλοτε τά πρώτα
  όνειρα τής ζωής. Άν δέν έπραγμα
  τοποιήθησαν δέν πταίει αύτός.
  "Επειτα τό^ τραγοθδι τού χαθώς
  έπαναλαμβάνεται χχί τή στιγμή
  αυτή, έχει έ*να Οφος παρηγορίας
  καί αύτοσυγχρατημοθ: Ό χήπος
  τοθ Έπιχούρου — τοθ μεγάλου
  φιλοσόφου πού έννοοΰσε χαί
  την πειό δύσκολη στιγμή νά παίρ
  νη τή ζωή σάν ...ώριμο σταφύλι
  —ασφαλώς δέν νοεΐταΐ χωρίς
  1 δτι ή ζωή άρχίζει άπό
  την άντίληψι τοΰ περιττοΰ! Καί
  δέν είναι ψέμματα. Καταντί, πολ-
  λές φορές, βλα τά πράγματα πού
  μάς φαίνονται περιττά, νά είνε
  ακριβώς άπό τά μάλλον χρήσιμα.
  Ή καλή ή κακή διάθεσις μιάς
  ώρας είνε μάλλον ζήτημα σκηνοθε
  σ£ας: Χωρίς τόν «άνεμόσαρκον»
  τοΰ θεοκρίτου καί τοθ Άνακρέον
  τος δέν μπορεΐ νά νοηθή θέρος.
  Ή φαντασμαγορία τοΰ τρυγητοΰ
  είνε μέσχ εί; τό πνεΰμά της,
  μέ τό τραγοθδι τού Άλλά καί ή
  έξοχή γενικώτερα Οί άνθρωποι
  των πόλεων—πρό πάντων αύτοι—
  δέν πρέπει νά παραπονοθνται διά
  τόν επίμονον υμνψδόν. Ή άστυνο-
  μική διάταξις περί ώρών ήσυχίας
  δέν είνε δυνατόν νά τόν περιλά¬
  βη είς τάς άπαγορευσεις τη;. Φαν
  τάζομαι δμως, οϋτε τό νόημα τής
  ζωής, αύτό καθ' έαυτό. Επί τέ-
  λους μέ τόν τζίτζικα έχομεν μί¬
  αν συνήθη «μουσικήν» ενόχλησιν.
  Ένώ μέ τά άλλα σΐνεργ* τής έ-
  ποχής αί ένοχλήσεις αυταί κυρι¬
  ολεκτικώς δέν συμμαζεύονΐαι.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  'Εθνική οίκονομία καί ιταροΐγωγή
  Η ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑ ΕΝ
  ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ
  5 όν
  Καί ή μερική βμως αυτή όρ
  γάνωσις θα ηδύνατο τα μέγιστα
  νά συντελέση είς την βελτίωσιν
  των Ιλαιοκομιχών μας συνθηκών
  εάν ή διοίκησις των ή:ο κα
  λή, διότι τα οίκονομικά μέσα
  ήσαν άφθονα.
  Δυστυχώς τοιούτον ήτο τό Ιν
  διαφέρον των διά την έλαίαν, ώ
  στε ένώ διετίθεντο κατ' ετος έ-
  κατομμύρια δι' Ιξοδα διοική
  σεως, καταπολεμήσεως δάκου,
  τακτικών καί έκτάκτων υπαλλή-
  λων, εθεωρήθη περιττή καί
  σιν είδικής υπηρεσίας μέ απο¬
  στολήν την μελέτην τοθ ζητή-
  ματος δι' έκτεταμένων πειραμα-
  τισμών καί άναλόγων εργασιών
  ώστε νά εΐχε δοθή ήδη μία λύ
  αι;
  Καί θά συνεχίζετο ή θλιβερά
  αυτή κατάστασις εάν δέν ^ιργζτο
  ή Έθνική καί φιλαγροτι*ή κυ¬
  βέρνησις μέ 'ΐκνυρφ&ν τής Γεωρ
  γίας τόν κ. Γ. Κυριακόν, λόγφ
  είοικότητος ίνήίζρον επί τής
  έλληνιχής γεωργικής καταστά
  σεως καί γενικόν γραμματέα τόν
  γνωστόν είς τόν
  Ή Βιάννος,
  Διά μίαν άκόμη φοράν, ό κ.
  [ύπουργός Γενικάς Διοικητής
  1 εξεδήλωσε τό ιδιαίτερον ενδι¬
  αφέρον τού διά την Βιάννον.
  Διέθεσε πενήντα χιλιάδας δρ
  Ιδία την έπιδιόρθωσιν τοθ σχο-
  λείου τής ωραίας κωμοπόλε¬
  ως καί ετέρας πενήντα χιλ.
  δραχμών διά την διοχέτευσιν
  των υδάτων των παρακειμέ-
  νων λειβαδίων καί την έξυγί-
  ανσιν τοθ μέρους. "Ετσι χάρις
  είς τό ενδιαφέρον τοθ κ. Σφα¬
  κιανάκη ή Βιάννος, άφοθ α¬
  πέκτησε δρόμον καί συγκοινω
  νίσν δι" αύτοκινήτου, συγχρο-
  νίζεται, έξωραΐζεται, προο
  δεύει. Καί άξίζει όμολογουμέ-
  νως τής στοργής αυτής ή Βιάν¬
  νος. Διότι αποτελεί μίαν προ¬
  νομιούχον επαρχίαν τής όποί
  άς οί κάτοικοι διακρίνονται
  διά την προοδευτικότητά των,
  είς δλας τάς έκδηλώσεις τής
  ζωής.
  άγροτιχόν μας
  Λων, εσευορηστ; περιτ,τ,τ; και α- , /_ , Κ , « , ~ ~,
  , , * ,, ι ■, κόσμον δια την άναδημιουργικήν
  λως αδικαιολόγητος μία μικρά, , ' <μ 'χ ' δαπάνη διά την πρόσληψιν ενός, κα1 γόνιμον γεωργικήν τού δρά- γεωπόνου ώς τακτικοθ ύπαλλή-, αιν κ. Μπάμπην Άλιβιζάτον, οί' λου δστις θά εχρησίμευεν ώς συμ , τίνες ώς πρώτον αυτόν μέλημα .$&1>λ!&τεχνικάς καί θά ηδύνατο έθίραν τόν τερματισμόν τής έκρύθ
  νά μελετήση τάς είδικάς συν ' μ°υ «ύϊής καταστάσεως καί προέ
  θήκας τής περιφερείας· καί τά βησαν είς την διά νόμου κα
  έλαιοταμεΐον δι' αύτ,οΰ θά ηδύνα¬
  το νά έπεκτείνη την δρασιν τού
  η η ρ
  επί άλλων ζητημάτων τής έλαί-
  ας καί έλαιουργίας (πειραμα-ι-
  καί καί άποδεικτικαί εργασίαι,
  έμβολιασμοί, κλαδεύματα, κατα-
  πολέμηαις άλλων άσθενειών κλπ )
  ένώ είχον κατακλυσθή τα γρα-
  φεΐα άπό λογιστάς, γραφείς,
  παραγραμματεΐς καί δακτυλογρά
  φους.
  Ή πρόσληψις καί γεωπόνων ώς
  έκτάκτων διά την περίοδον των
  δακοκτόνων εγένετο οχι διότι ή
  διοίκησις εθεώρει αναγκαίαν την
  παρουσίαν των—διά τίνα έλαιο
  ταμείαχρέη γεωπό/ου εξετέλουν οί
  λογισται ή οί γραφείς των άμειβό
  μενοι ιδιαιτέρως διά την... είδι
  κότητα των αυτήν—άλλά διά την
  πληρώσιν ενός τύπου καί κυρίως
  διά νά καλύπτωσιν αύτούς καί νά
  μεταβιβάζεται είς τούς γεωπόνους
  ή εύθύνη διά την μή εκπλήρω¬
  σιν τοθ σκοποΰ των ή τάς άπο-
  τυχίας είς τό έργον των. Καί
  πράγματι δπως είχον έπιτύχει
  νά μεταβάλουν τόν σκοπόν των
  δέν ήτο αίσθητή ή άνάγκη τής
  παρουσίας γεωπόνου, διότι αύτός
  πλέον θά είχε σχέσιν μέ την
  έλαίαν, ένώ τα έλαιοταμεΐα ουδε¬
  μίαν ούσιαστικήν τοιαύτην είχον
  καί συνεπώς άρμόδιαι διά τό έργον
  των ήσαν λογισται, δ'αχειρισταί
  καί δακτυλογράφοι διά νά έπι-
  τυγχάνεται ή μέ λογιστικήν τα
  ξιν διανομή τής έκ τοθ φόρου τοθ
  ελαίου προσόδου.
  Ούτω τα έλαιοταμεΐα έπειτα
  άπό μίαν ζωήν 15 περίπου έτών
  καί άφοθ έδαπάνησαν εκατοντάδας
  έκατομμυρίων δραχμών, κατώρ
  θωσαν νά μή σημειωθή ούοεμία
  πρόοδος επί των έλαιοκομικών
  προβλημάτων. Καί είς τό κεφα-
  λαιώδε; άκόμη ζήτημα τοθ δάκου
  είς τό οποίον είχον περιορίσει
  την δρασιν των, δέν προέβησαν
  εις ουδεμίαν συστηματικήν μελέ
  την καί έξακολουθοΰν νά 6φί
  στανται άλληλοσυγκρουόμεναι γνώ
  μαι ώς πρός την σκοπιμότητα
  των δακοκτόνων μέχρι α^ΐρο^
  ώς καί έν τή άρχή τής έφαρμο-
  γής των. Τα έλαιοταμεΐα δηλαδή
  τάργησιν τοθ θεσμοΰ των έλαιο-
  ταμείων, μέ σκοπόν νά επιτύχουν
  πραγματικήν προστασίαν τής έ
  λαίας.'Ήδχ) τά δικαιώματα καί αί
  ύποχρεώσεις των κατ-χργηθέντων
  έλαιοταμείων μετεβιβάσθηααν είς
  τάς κρατικάς γεωργικάς υπηρε¬
  σίας, τά κατά νομούς Γεωργι-
  κά Ταμεΐα, άτινα διευθυνόμενα
  παρά γεωπόνου άναλαμβάνουν άκε
  ραίαν καί την ηθικήν ευθύνην διά
  την καταπολέμησιν τοθ δάκου τής
  έλαίας κ.λ.π. καί ασφαλώς θ' άν
  ταποκριθώσι πληρέστερον.
  Έπειδή δμως των Γεωργικών
  Ταμείων ή αποστόλη είνε διάφο
  ρος καί εύρυτέΐα, μή Ιχοντα ώς
  μόνον σκοπόν την προστασίαν τής
  έλαίας καί οΰτε την μελέτην των
  πολλαπλών ζητημάτων αυτής,
  καίτοι τό μεγαλύτερον ίίροζ των
  πόρων των έξ αυτής προέρχονται,
  δυνάμεθα νά είπωμεν δτι ούδεμία
  πλέον οργάνωσις ή υπηρεσία υ
  υφίσταται μέ ειδικήν αποστολήν
  την προστασίαν τής έλαιοπαραγω
  γής καί την μελέτην των έλαιοκο
  μικών ζητημάτων έν Ελλάδι.
  Καΐ είνε θλιβερόν πράγματι
  Ινα κατ' εξοχήν ελληνικόν δέν
  καί εθνικόν προϊόν, τό ό
  ποίον φορολογεΐται δσον ουδέν
  άλλο, νά μή δύναται νά άξιωθή
  μιας οργανώσεως πρός προστα
  σίαν τού, ένώ μέ τα μέσα ταθτα
  θά ηδύνατο νά δημιουργήση κο
  λοσσιαϊον οργανισμόν.
  Τό πράγμα εχει βεβαίως σημα
  σίαν δι' άπασαν την Έλλάδα,
  ιδιαιτέρως δμω; διά τα διαμερΕ
  σματα έκεΐνα είς τα όποΤα ή γε
  ωργική των οίκονομία στηρίζεται
  είς την έλαίαν καί κυρίως διά
  την Κρήτην ώς ανωτέρω άπεδεί
  ξαμεν.
  Καί έν Κρήτη τα λειτουργή
  σαντα έλαιοταμεΐα είς ουδεμίαν
  προέβησαν σοβαράν μελέτην των
  έλαιοκομικών ζητημάτων, καίτοι
  διεχειρίσθησαν έκ τοθ φόρου τής
  έλαίας περί τα 100.000.000 δραχ
  μών διά τδν σκοπόν αυτόν.
  Άξία έπαίνου.
  'Άνω των δέκα πέντε χιλιά¬
  δων προσκυνητών μετέβησαν
  πάλιν εφέτος είς την Αγίαν
  Μαρίναν. Καΐ ή πανήγυρις έ
  σημείωσιν εξαιρετικήν επιτυ¬
  χίαν, καί δι' άλλην μίαν άκό¬
  μη φοράν απεδείχθη δτι ό
  κρητικός λαός εχει βαθύτατα
  ριζωμένον τό αϊσθηια τής πί
  στεως πρός την θρησκείαν.
  Άξίζει δμως νά σημειωθή επί
  τή εύκαιρία δτι ή τάξις ποΰ
  παρετηρήθη τόσον κατά την
  μετάβασιν δσον καί κατά την
  επιστροφήν των -τιρασκΌντρχίφ
  όφείλεται πρωτΐστως είς τόν
  διευθυντήν τής 35ης κοινής δι
  ευθύνσεως αύτοκινήτων πού
  έρρύθμισε κατά τοιούτον τρό
  πον την κίνησιν καί κυκλοφο
  ρίαν των λεωφορείων καί την
  παραλαβήν των έπιβατών, ω
  ο~ε, νά μή σημειωθή κανέν
  επεισόδιον καί νά μην ακου¬
  σθή ουδέν παράπονον.
  έν Ελλάδι ένώ έδαπάνησαν πε- "-Χε< δημιουργηθή πλέον επι ., _... ^ΛΛΛΛίνΐί— ΪΛ -Λ·|ταχτιχή ή άνάγκη ιδρύσεως έλαι οκομιχοθ έργανισμοϋ καί ίνστιτού τού έν Ελλάδι, τόσον διά την μελέτην των έλαιοκομικών ζητη μάτων, δσον χαί διά την ράθμι' φ η ρί τα 300.000.000 δραχ. διά την καταπολέμησιν τοΰ δάκου καί έ- ξηκολούθουν νά δι ίστανται αί γνωμαι μεταξύ των έπιστημόνων ή τούτων πρός τούς παραγωγούς, εθεώρησαν περιττήν την διάθεσιν Η όδός Κασταμονίτσας. Χάρις είς τό προσωπικόν ενδιαφέρον τοθ κ. Νομάρ χου, τό έπαρχιακόν ταμεί¬ ον είχεν οποφασίσει άλλοτε την χορήγησιν πιστώσεως διά την αποπεράτωσιν τής ό- δοθ ΚαστελλΙου Πεδιάδος— Ξυδδ—Κασταμονίτσας. Έλπί- σεως, την βελτίωσιν τής ποιότη ότητος, την πώλησιν, οργάνωσιν, διαφήμισιν καί οικονομικήν έν γένει προστασίαν τοθ ελαίου. Τό ζήτημα βεβαίως είνε σϋ ρόν καί χρήζει βαθείας μελέτης πρό πάσης αποφάσεως διά νά α¬ ποδώση τό προσδοκώμενον άποτέ λεσμα. Δέν είναι δμως δύσκολον. Περί τούτου ώς καί περί τής έξευρέ σεως των οίκονομικών μέσων καί τοΰ τρόπου ιδρύσεως καί λειτουρ γίας τοΰ όργανισμοΰ καί ίνστι τούτου θά ομιλήσωμεν προσεχώς. Όπωσδήποτε ή προσπαθεία αΰ τη θ' αντιμετωπίση πολλά καί ι σχυρά έμπόδια καί άντιδράσεις καί θ' απαιτήση ϊσως, χρόνον μακρόν, καίτοι τής Έθνικής Κυβερνήσεως ή ύποστήριξις θά είναι άμέριστος, διότι είναι γνω¬ στόν τό ενδιαφέρον της πρός την γεωργικήν τάξιν γενικώτερον. Διά τουτο άνάγκη δπως μέχρι τής όλοκληρώαεως τοΰ έργου δι άπασαν την Έλλάδα τεθώσιν αί πρώται βάσεις έν Κρήτη, τόσον λόγφ τής ιδιαιτέρας σημασίας τοθ ελαίου δι' αυτήν καί τής ύ- φισταμένης έπιτακτικωτέρας άνάγ χης, δσον χαί διότι αί έλαιοχομι 1 καί της συνθήκαι είναι πολύ διά ' φοροι πρός τάς τής λοιπής Έλ ζομεν λοιπόν δτι αί σχετικαί εργασίαι θ' άρχΐσουν καί θά συνεχισθοθν μέχρις όλοκλη- ρώσεως τού όδικοθ αύτοϋ έρ¬ γου πού θά εξυπηρετήση, μί αν περιφέρειαν πλουσίαν, γρσφικήν, φιλοπρόοδον, αξί¬ αν κάθε ένισχΰσεως είς την άναδημιουργικήν της προσπά¬ θειαν. "Αλλωστε διά τήυ ά- ποπεράτωσ ν τής ό^οΰ αυτής, είναι διατεθειαένοι νά συνδρά μουν διά προσωπικής εργασί¬ ας καί οί ένδιαφερόμενοι κά τοικοι των πέριξ χωρίων. Αί έξοχαί. Αυριον άρχίζει ή λειτουρ- γία των παιδικών έξοχών καί παρ' ημίν. Αυριον τό πρωΐ, πενήντα παιδάκια, πτωχα, ά- σθενικά, πού εχουν ανάγκην άπό καθαρόν άέρα, καλήν τροφήν, στοργικήν περίθαλψιν, θά σταλοΰν είς την Χερσόνη¬ σον καί θά παραμείνουν έκεΐ επί Ινα μήνα, κοντά είς την θάλασσαν, μέ τόν άφρό τής οποίας θά παίζουν, είς τόν καθαρόν άέρα καί την φύσιν ποΰ είναι ό μεγαλύτερος Ια· τρός. Άργότερα θά γίνουν καί άλλαι αποστολαί. Καί έ· τσι σιγά σιγά, δλα τά πτωχά παιδάκια τής πόλεως θά κά¬ μουν την εξοχήν των. "Ετσι άρχίζει ή λειτουργία των παι· δικών έξοχών υπό τούς καλυ- τέρους οίωνούς. Καί άξίζει νά ενισχυθή τό έργον των έκ μέρους δλων των δυναμένων. •Ι» «Τ? ^ Νά είιπρεπισθή. Πρό καιροΰ είχεν άρχίσει ή έργασία πρός διαμόρφωσιν καΐ επισκευήν τής άπό πλα- τεΐας Ελευθερίας μέχρι Βρε- ίκομ&ίου Λεωφόρου. Α( ερ¬ γασίαι δμως διεκόπησαν καΐ έν τώ μεταξύ, ή λεωφόρος αυτή πού αποτελεί τό μονα¬ δικόν μέρος περιπάτου των συμπολιτών ευρίσκεται είς α¬ θλίαν κατάστασιν, γεμάτη ά¬ πό σκΰρα, χώματα, άμμον, πέτρες πού καθιστοθν δύσκο¬ λον την διάβασιν καί ύψώνουν σόννεφα σκόνης μέ τό παραμι- κρόν φύσημα άνέμου. Πιστεύο μέν λοιπόν δτι θά φροντίση ή μηχανική υπηρεσία τοθ Δή- μου διά την ταχυτέραν απο¬ περάτωσιν των εργασιών καί τόν εύπρεπισμόν τής λεω- φόρου. Ή προσωπικήέργασΐα Τά πλείστα των κοινοτικών συμβουλίων, έπέβαλαν καί πάλιν είς τούς κατοΐκους τής περιφερείας των προσωπικήνέρ γασίαν άρκετών ήμερομισθίων διά την εκτέλεσιν κοινωφελών έργων. ΚαΓ έκαμαν βεβαία κα- λά, άφοϋ παντοθ ύπάρχει ή άνάγκη εκτελέσεως έργων υ¬ δρεύσεως, όδοποιΐας, άποξη- ράνσεως έλών κ. λ. π. Επα¬ ναλαμβάνομεν δμως καί πά¬ λιν, ότι ή έργασία δέν πρέ- πει νά γίνεται εάν δέν υπάρ¬ χη μελέτη μηχανικοθ. Διότι άλλως πηγαίνει χσμένη. Τό ζήτημα μάλιστα τής προσω- πικής εργασίας των κατοί- κων θά έπρεπε κατά την γνώ μην μας νά μελετηθή περισσό¬ τερον. Μέ καλήν οργάνωσιν μέ συστηματοποίησιν καί μέ συντονισμόν, θά ήτο δυνα¬ τόν νά έκτελεσθοθν έργα ση- μαντικής άξίας καί ώφελιμό- τητος. 5—10 έκατομ. δραχ. πρός σύστα- σιν τής παραγωγής καΐ καταναλώ ΗΛ. ΖΟΥΛΦΑΚΟΣ γεωτιόνος Αί συγκοινωνίαι. Προχθές αφίχθησαν τά πρώ¬ τα λεωφορεΐα πού θά έκτε- λοθν την συγκοινωνίαν τής πόλεως μετά των προαστεί- ων. Είναι κομψά, ώραΐα, άνε- τα καί άρκετά μεγάλα. Έν- τός δέ των ημερών θ' άργ,ί- σουν τακτικά δρομολόγια. Έ- τσι λύεται επί τέλους τό πο¬ λυθρύλητον ζήτημα τής ουγ· 'κοινωνίας τής πόλεως κσί των προαστείων. Καί ή λύσις τοθ ζητήματος αποτελεί πρόοδον σημαντικήν, αξίαν νά σημει¬ ωθή.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  'ί ί
  (θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ -Σήμε
  ρον ώρα ΙΟμ μ. τό άριστούργημα
  τού κινηματογράφου. «Γκρεμι-
  σμένα 6νειρα>.
  θερινός «ΑΠΟΛΛΩΝ>.-Σήμε-
  ρον τό άριστούργημα- ·ή νήσος
  τής κολάσεως».
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  Ό έρως είς την χώραν
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Προιστάμενος Τυπογραφείου
  "Ιωάννης Γ Άσιτραδάκης
  Άπό τό κσρνέ μιάς κομψής.
  των χρυσανθέμων.
  Η ΜΑΧΗ
  Υπό Κ λώ ν τ Φαρέρ.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Ό 'Επιθεωρητής δημοτικήν
  σχολείων Γόρτυνος διακηρυτ-
  τει δτι έκτΐθεται είς φανεράν
  μειοδοτικήν δημοπρασίαν ή α¬
  νέγερσις τοθ μονοτσξ(ου δι-
  δακτηρΐου Πλουτής Καινου¬
  ρίου, συμφώνως τή συγγραφή
  υποχρεώσεων κσί μέχρι τοϋ
  ποσοϋ των 83 410 δραχ. τοθ
  προυπολογισμοϋ, τού έκπονη
  θέντος υπό τοϋ σχολικοΰ άρ
  χιτέκτονος Κρήτης.
  Είς την δημοπρασίαν γίνον
  ται δεκτοί έργολάβοι καΐ έμ
  πειροτέχναι πάσης τάξεως έ-
  κτελέσαντες πσρόμοια έ'ργσ
  καί έκπληρώσαντες πάσας τάς
  πρός τό Δημόσιον ύποχρεώ
  σεις των. Ή εγγύησις όρΐζε-
  ται είς δραχ. 5 000, κατατεθή
  σομένας διά γρσμματΐου.
  Ή δημοττρασία θέλει διε
  ξαχθή" την 23ην τρέχοντος ή
  μέραν Σάββατον καί ώραν 11
  —12 π. μ. καί είς τό γρα
  φεΐον τοθ κ. έπιθεωρητοΰ δή
  μοτικών σχολείων Ηρακλείου
  δπου κσί δύνανται οί βουλό
  μενοι νά λαμβάνωσι γνώσιν
  των δρων τής συγγραφής.
  Ό έπιθεωρητής Γόρτυνος.
  Τζ. Τζαγκιάς
  ΟΟΥΑΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό άριστούργημα τού
  Βίλλυ Φόρστ:
  Ν ΕΙΡΑ
  Πρυταγωνιατοΰν:
  Βέρνερ Κράους,
  Βίλ. Άϊχμμπεργκερ
  Χορτενσέ Ράκυ,
  "ΟΑγα Τσεχόβα
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  Τό φίλμ τού πόθου καί
  τοθ ερωτα! Τής ώμβφιάς καί
  τής γοητείκς!
  Ή άπαβέωσις τής γυναίκας!
  ΑΓΓΕΛΟΣ
  Ή ύπεροχώτερη άλλά καί
  γοητευτικώτερη «πό κάθί
  προηγούμενη ύημιουργία τής
  γόησσας τής οθόν π;:
  Μάρλεν
  Ντητριχ
  καΐ τβΰ
  Χεμπέρτ Μσλσάλ
  Κανεϊς ιιιά δέν επήγαινε
  νά την ιδή. Ήμέρες όλόκλη
  ρες έπερνοθσαν καί δέν ά
  ίκουεν άπό τόν κόσμο γύρω
  της πσρά τίς κσμπάνες τής
  1 γειτονικής έκκλησίας καί τό
  1 άνατριχιαστικό τρίξιμο των
  κλειδιών στίς σκουριασμένες
  1 κλειδαριές. Τόν άλλο καιρό
  σιγή, ή αίώνια σιγή μέσα
  στό ύγρό δωμάτιο ποΰ ή·
  ταν χσμηλό, στενό καί σκο-
  τεινό σάν φέρετρο.
  Καί δταν έρχόταν ή 'νύ
  χτα, ή άτέλειωτη νύχτα την ό
  ποΐαν έμάκρσινεν άκόμη !πε
  ρισσότερο ή σκοτεινιά τοθ
  κελλιοΰ, άρχιζε νά περιφέ¬
  ρειαι άνάμεσα στοΰς τέσσε
  ρες τοΐχους.
  "Οίαν δέν μποροϋσε πιά νά
  ξεχωρίση τα πράγματα γύρω
  της, έσωριαζόταν σ' έ"να κά
  θισμα καί Ικεΐ, μέ τα χέρια
  ένωμένσ, εκανε την προσευχή
  της, μουρμουρΐζοντας, άπό
  συνήθεια, λόγια πίστεως καί
  έλπίδος τα όποΐα ή καρδιά
  της εΐχε παύση νά πιστεύτ)
  Έπειτα, μέ τα μάτια άνοιχτα
  μέσα στό σκοτάδι, έ'βλεπε
  νά προβάλλουν μπροσΐά της
  τα φαντάσματα τοθ παρελθόν
  τος της.
  ...Σκιές πού έ'φθαναν τρέ
  χοντας άπό τα μακρυνά βά
  θη των εύτυχισμένων παιδι
  κων της χρόνων, ττ)ς νεότη
  τος της, των χρόνων τής ά-
  στρσφτερίϊς βασίλειος της.
  "Εφθανον επάνω σέ περίκομ
  ψα £λκηθρα πού έγλυστροθ
  σαν στό χιόνι, μέσα σέ γόν·
  δολες μέ μουσικές καϊ τρα
  γούδια μελωδικά, μέ τόν άν
  τίλαλο των έορτών, μέ τίς
  άνταύγιες των φωταψιων των
  Βερσαλλιών καί τοθ Τριανόν.
  Ησαν δλοι έκεΐ—«ίδανικές
  μορφές καί άγαπημένες έκεί-
  νων ποΰ πέθαναν ή έκεΐνων
  πού είνε γιά μδς χαμένοι σάν
  τούς πεθαμένους». Ή Μα¬
  ρία Θηρεσία, αύστηρή καί
  στοργική, ό άββας, Βερμόν,
  ή κόμησσα ντέ Νοάίγ, ή Ύο-
  λάνδη ντέ Πολινιάκ, ό κά¬
  μης τοθ Άρτουά, ό Μπεζαν-
  β, ό Κουανύ, ό Λωζέν καί
  δλοι οί άλλοι. Καί, επάνω άπό
  αϋτοΰς, έκυμάτιζε στόν άέρα
  τό μαρτυρικό κεφάλι τής Τε-
  ρέζας ντέ Λαμπάλ.
  (συνεχίζεται)
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■■Μ
  ί
  ΚΙΜΟΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  Είίιχίυίεί; επί έπταϊτί-
  «ν <ίς τα πάθβλογικά ν«- σήματα έν Παρισίοις χά) Λυώνΐ. Δέχβται τούς πάσχοντος είς τό Ιατρείον τού όδός 'ΛμαλθεΙας «πάροδος όδοΟ Κατεχάκη, πρωην Πλατύ σοκκάκι) ώραν 9—12 β. μ. καί 3—6 μ. μ. Τάς Κυριακάς δωριάν 10—12 «. μ. Τηλέφωνον 6—63 Έκαστην ΤΡΙΤΗΝ μεσημβρίαν Δια Ρέθυμνον, Χανιά, * · ΠΕΙΡΑΙΑ Χαλκίδα, ΑΙδηψόν,Βέ- * λβν, Φεβααλβνίκην. ι ι. 5-50 ϊ ε ·)■■■■■■■■«■■■ Ό ββοντΐαηρος ; Έμμ. Ι. Αλεξάκης ϊναντι Αγ. Τίτου Έκπαιδευθείς είς Παρισί¬ ους άναλαμβάνει οΐαν&ήτιοτι θεραπείαν νοσημάτων τοθ στόματος (ούλίτιοος, κακοσμί άς) συμφώνως μέ την τελευ¬ ταίαν εξέλιξιν τής έπιστήμης. 'Εττίσης ΔδσντοστοιχΙας καί κσρώνες έκ διαφόρων μετάλ λων—κορωνες έκ πορσ&λά- νης. Έναναφορά τελείως ά- νώουνος των στρϊβλοφυβν ο¬ δόντων είς την κανονικήν αύ· τΛν θέσιν. Τηλέφωνον 6—91. —Θερινές ρόμπ ντέ-σάμπρ. Έπιστρέφοντας,αύτή την έηοχή, άπό μακρυνούς έξοχικούς τιε ριπάτους είνε λίαν άνα><ουφιστι κό νά φορέσετε μία δροσερή ρόμπ·ντέ· σάμπρ. Ή ρόμπ αυτή ττρέπει νά είνε ώ- ραία καί συγχρόνως πρακτική. Κάμετέ την λοιιτόν άπό πικέ λευ κό ή ριγέ σέ ζωηρά χρώματα. θά είνε ίιπέροχη! Καί έξ άλλου μττορεΐτε νά π>ώ·
  νετε την ρόμιτ-ντέ σάμπρ αυτήν
  χωρίς καμμιά άνησυχία δσο συ
  χνώτερα θέλετε. Διά νά τήςδώσε
  τε νέα δψι, Μνα έλαφρό κολλάρι-
  [σμα είνε άρκετό.
  —Γάντια διά τό καλοκαΐρι.
  Τίς ώραΐες καλοκαιρινές ήμέ¬
  ρες άκμάζουν τα έμτΐριμέ Φορέ-
  'ματα. Μέ τα εϋΌυμα αύτά φορέ-
  ματα χοειάζονται έξαρτήματα έ-
  πίσης εϋθυμα.
  Διά νά συνοδεύσετε Μνα κοστού
  μι ριγέ θά κάμετε μικρά γάντια
  άπό τό Ιδιο ριγέ Οφασαα.
  Είς μίαν έπίσημη έσπερίδα μία
  κομψή τΐαρισινή, φοροΰσε αέ μία
  τουαλέττα άπό άνθισμένη όργαν·
  τί, μακρυά γάντια άπά την Ιδχα
  όργαντί: ή εντύπωσις ήταν άπό
  τίς τιιό χαριταΐμένες.
  Διά τό βράδυ.
  Διά νά άνανεώσετε τό άπό κρέπ
  μάτ βραδυνό φόρεμά σας χρώμα-
  τος μπλέ νουΐ δέσετε είς την μέ·
  ΚΟΙΓΐΩΙΊΙ ΚΡ
  ση μία φαρδειά ζώνη
  δέλλα «ντέ φάιγ' ρόζ μπυβάρ κεν
  τημίνη μέ μεγάλες παστΐλλες
  μπλέ νουΐ.
  Ή ιδία κορδέλλα συγκρατημέ
  —θά βαδίσω πολύ
  απήντησεν ό Φέλτζ.
  Άλλά, άφοθ διεσκέλισε τό κα·
  τωφλι, δέν έκαμε παρά Ινα βή-
  μα καί έσταμάτησε.
  Στή δεύτερη αΓθουσα, θαυμα¬
  σία χα1ωμένην, έπιπλωμένην καί
  διακοσμηιιένην, σύμφω/α μέ τάν
  νη έμπρός είς τό κορσάζ δένει χινέζικο ρυθμά, δέν ύπίίρχε εδά
  πίσω είς τόν λα,μό σνηματΐζουσα ά νά ^%χ' ^ ,
  μία μεγάλη πεταλουδα Ι λ < ι ,? ί 'λ ί έξ μία μεγάλη πεταλοΰδα Τό ρόζ χρώμα ε'νε πολύ τής μόδας αυτή την έποχή. ,πρέπει λοι πόν νά έπωφεληθήτε. —Μπλοϋζες. Όσες ιαπλοϋζες καί εάν έχετε δέν θά σας είνε ποτέ περιττές, δι¬ ότι διά νά εΤνε ώραΐες, πρέττει νά είνε τιάντοτε άψογες. Σας συνιστώ ιδιαιτέρως μίαν έ£αιρετικά χαριτωμένη καί πολύ εϋκολη. Είνε άπό όργκαντί, καί ή μόνη της γαρνιτούρα είνε μικρά άνθάκια άπό κροκέ λευκό τοπο θετημένα είς δλο τό έμπροσθε τοΰ κορσάζ καί είς την βάσιν τώ μικρών μανικιών της Δίδει τή έντϋτιωσι μιάς μπλοΰζας πολύ έρ βλα τα «ταταμίς» έξ-χφανιζόταν γασμένης. ή Ντιστεγκέ ■α■■■■■■■■■«■■ ■■■■■■ ει«ει ■■■■·■■■■«■■■■■ ""51 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΣΗΜΕΡΟΝ 6ΒΑΝΒΕ3ΟΙΒΕΕ ΒΕ ΕΛίΛ ΕΤ ΟΚΚΓΟΚΙΕΧ8 ΜΙΑ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ Πρωτοφανής είς τό Ηράκλειον ΤΟ ΕΞΟΧΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΧΑΤΖΗ (Κοκκίνη Χάνι) Παρέχει την ευκαιρίαν μιάς τελεία; ψυχαγωγίαΐς. Πο- τά έκλεκτά, μπώρα, μίξέώες. Καθαριότης καΐ πΕριποίηαις άκρα. 'Εκτβς τούτου παρέχει καί την Ευκαιρίαν θαλασσίου λουτροΰ είς την καθαρωτατην παραλίαν τού οπου καί έ- χούν καταοκβυασθή εϊώιχές καλύβες. Παρέχει καί ϋδωρ ΰγΐίΐνότατβν έκ τοΰ έκεί πλησίον δ Τονε ι ς ΣΤΕΙΛΑΤΕ ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΝ ΚΟΠΤΙΚΗΣ Ι*ΕΙ_ίΕΝ ΠΛΑΤ. ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗ! 4 ΤΗΛ. 24.263 ΑΘΗΝΑΙ Ο ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΟΖ ΚΑΘΑΡΙ2ΜΟΣ ΚΑΠΕΛΛΒΝ ΕΠΑΝΗΛΘΕΝ έξ Αθηνών ή' Είς τό κατάστημα Πέτρου Μα- *ομμώτρια κ. ΕΙρήνη Κ. Τσαμπαρ «ρεκίνη παρά την Πλατείαν Βε- λη παρακολουθήσασα δλας τάς Μ,ΓίΐΛ1. „ « ιί' «λατειαν Βε- νέας κομμώσεις τας οποίας καί νι,ί»ίΑΟυ Χ*σαρίζονται βλων των θά ίΦαρμόσΗ ενταύθα μέ τελείαν ΐίδίδν τά «""«ίλλα μέ Ιυουνΐιδησί- Ιδότο ΐχύη «ν Μόνον μέ τό θαλαμηγόν «ΧΙΟΣ» Κάθε ΚΥΡΙΑΚΗΝ 6 μ. μ. ακριβώς Κατ' ευθείαν διά Πειραια (σέ 12 ώρες). Ταχύτης 14 μιλλίων.-Άνεσις—'Ασφάλεια. Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ 5-«0 άπό ε"ναν σωρό δελούδων μεταξωτών δλων των είδών, άρ- γυροΰφάντων καί χρυσουφάντων ύφασμάτων. Καί όλόκληρη ή αί Θουσα δέν ήταν παρά Ινα ντι- βάνι, ενα κρεββάτι ίπίροιντο καί πριγκηπικό. Οί τέσσαρες τοΐχοι ήταν ντυ- μένοι μέ κίτρινο σατέν, επάνω στό έποΓον ήσαν κεντημένα κα- θέιως, άπό τό τιβάνι ώς τα πά- τωμα, μέ μαϋρο μετάξ', φιλοσο- φικά άποφθέγματα. Άπό τα δο κάρ·.α έκρεμόταν Ιννέα μώβ φα- νάρια, πού ϊρριχναν Ινα φώς 8 μοιο μέ τό φώς των πολυχρώμων τζΛμωτών πχραθύρων έκκλησί άς. Στήν βορεινή γωνιά, έ'νας μπρούντζινος Βούδδας, πιό με- γάλος άπό άνθρωπον είς φυσικόν μέγεθος, έχαμογελοΰσε άνάμε- σα σέ άρωματώδη ξύλα, επάνω άπό 2να θαυμάσοο φέρετρο, πού άσΐραφτε άπό τα πολύτιμα μέ- ταλλα καΐ τούς πολυτίμους λί θους. Σέ τρία τραπεζάκια, — ά¬ πό έ'βεννο, έλεφαντοστοθν καΐ κόκ κινη λάκα, — ήσαν τοποθετημέ- να Ινα θυμιατό, Ινα δοχεϊο μέ καί μιά θαυμασία παλτ;ά φαβεντιανή ζεστά κρασί τίγρις άπό ποαελάνη. Καί στο κέντρον των μεταξωτών μέ τα όποΐα ήταν σ-ρωμένο τα εδαφος, σέ §να βά- θρο άπά σ<αλισμένο άσήμί, το· ποθετημένο επάνω σέ Ιναν δίσκο άπό σεντέφι, βρισκόταν μιά λυ χνία γιά δηιον, τής οποίας ή φλόγα σκεπασμένη μέ πεταλοθ δες καΐ χρυσόμυιγες άπό πράσι νο σμάλτο, έλαμποκοποθσε σίν σμαράγδι. Οί πίπες, οί βελόνες, οί λουλάδες, τα κοκκαλένια καΐ σεντεφενια κουτιά, ήσαν άρα διασμένα όλόγυρα. Καί ή μυ ρουδιά τοθ ίεροθ φαρμάκου, έκυ ριαρχοθσε παντ'>0.
  Ό Τσεού—Πέ—ί απλωσε τα
  χέρια:
  —Καταδεχθήτε, — είπε — νά
  δίαλέξετε την θέσι στήν οποίαν
  θά στ,ρωθί ή Ψ*θ* σας. (Άκόμη
  «αί σέ αΐθουσα στρωμένη μέ χά
  λιά, οΣ τύποι άπαίτοθν νά προσ
  φερθή- στόν ξένο, γιά νά καθήση
  ή νά πλαγιΐση, μιά ή πϊϊισσότε
  ρες ψάθες).
  —"Ολες οί θέσεις είνε πολύ
  κολακευτικές γιά μενά, άπήντη
  σεν ό Φέλτζ.
  Δύο παιδία, γονατισμένα κον
  τα στήν λυχνία τοθ δπίου, εστρω
  σκν άμέσως, την μία επάνω στήν
  άλλη, τρείς ψάθες, πιό λεπτές ά
  πά λινό ΰ^ασμα Καΐ 6 Φέλτζ ε
  καμε μιά κίνησι, πώς θά βγάλη
  τάχα μίαν, γιά νά διαμαρτυρηθή
  γι' αυτή την δπερβολική τιμή.
  Άλλά ό Τσεού Πέ—ί έσπευσε νά
  τάν εμποδίση.
  άυνεχίζεται)
  Ι Μανώλης Γ. Κωνιός
  ΒΛΠΤΙΣΕΙΣ.— Την παρελθού¬
  σαν Παρασκευήν έν τω χωρ(φ Κα
  βροχώρι ό κ. Μιχαήλ Ν. Μαονε-
  λάκης Διευθυντάς τής συναδέλ-
  φου «"Ιδής» ανεδίξατο έκ τής κο>
  λυμβήθρας τό χαριτωμένο κορι-
  τσάκι τοΰ κ Γεωργίου Τριαλώνη
  ονομάσας αΰτό Ειρήνην. Είς τε
  τόν ανάδοχον καΐ τοΰς γονεΐς ευ¬
  χόμεθα νά τοίς ζήση. .
  — Την παρελθούσαν Κυριακήν
  είς Αγίαν Μαρίναν ό κ. Ζαχ. Πι·
  νακουλάκης ώς έκπρόσωπος τοΰ
  ήμετέρου Διευθυντού, άνεδέίατο
  τής κολυμβήθρας τό κοριτσάκι τοθ
  κ. Έμμ. Δεσποτάκη ονομάσας αϋ·
  τό Μαρίναν. Νά τοίς ζήση.
  — Προχθές Κυριακήν είς τό χω¬
  ρίον Μάραθος δ φίλος κ. Γεώργ.
  Καρούζος δικηγόρος εβάπτισε τό
  θυγάτριον τοϋ κ. "Ανδρέα Κλίνη
  δώσας είς αιότό τό όνομα Ελένη.
  Είς τόν ανάδοχον καί τοΰς γονεΐς
  ευχόμεθα νά τοις ζήση.
  ΘΑΝΑΤΟΙ.—Άττεβίωσε καί εκη¬
  δεύθη προχθές έν συρροχι κόσμου
  ό Ιωάννης Κυπριωτάκης. Ό μετα-
  στάς υπήρξεν έκ των έν Πόρω
  χρηστών οίκογενειαρχών, διακρι-
  θείς άνέκαθεν καί διά τάς άλλας
  άρετάς τού έν τή κοινωνία. Πρός
  τούς οίκείους τοϋ μεταστάντος
  καί Ιδιαιτέρως τόν υϊόν τού Π' Γε
  ώργιον Κυπριωτάκην άπευθύνο·
  μέν θερμά συλλυπητήρια.
  ***
  Γύρω στήν πόλι.
  Ή έορτή τής Άγίας Μαρίνης
  συνεκέντρωσεν καί εφέτος χιλιά¬
  δας προσκυνητών τόσον έξ Ηρα¬
  κλείου όσον καί έκ των πλησιοχώ·
  ρων.
  —Οί νενόιιενοι ΰΐΐολογισμοί
  τούς άναβιβάζουν περί τάς 15.000
  ώς έγγιστα.
  —Είς την επιτυχίαν τής εορτής
  συνέβαλον τα μέγιστα μεταξΰ άλ
  λων οί Πρόε^ροι των Κοινοτήτων
  Βώνης κ. Έμμ Σταφυλάκης καί
  θραψανού < Έμμ. Μανιαδάκης καθώς καί οί Ιερεϊς των Ιδίων χω¬ ρίων Γεώρ. Πατεράχης καί Έμμ. Σταματάκης. — Είς την πανήγυριν σημειωτέ¬ ον ίεροΰρ>ησεν ώς προανηγγέλθπ
  ώς άντιιτρόσωπος τοΰ Σεβασμιω-
  τάτου ό Πανοσ. 'Αρχιμανδρίτης κ.
  Φώτιος θεοδοσάκης δστις καΐ ε¬
  ξεφώνησε έμιτνευσμένον λόγον
  επί τής σημασίας τής ίερδς ττανη-
  γύρεως.
  —Οί εύσεβεϊς χριστιανοί άναφέ-
  ρουν δτι καί εφέτος ή Άγία Μα·
  ρίνα £καμε θαύματα Ώς διεδόθη
  ίνας χωλός ίάθη εντελώς καί £·
  νας άλαλος έπανεϋρε την φωνήν
  τού.
  —Ύπάλληλοι τής ΟΙκονομικής
  Έφορίας διενήργησαν τελευταίως
  τόν καθιερωμένον ετησίως έλεγ¬
  χον των έπιχειρήσεων.
  —Σχετική πρός τόν διενεργη-
  θέντα έλεγχον είνε ή δημοσίευσις
  άνακοινώσεως τοϋ Δημοσίου Τα-
  μείου Ηρακλείου πρός τούς όφει-
  λέτας τοθ Δημοσίου καλουμένους
  νά έκπληρώσουν τάς έναντι αϋτοΰ
  ύποχρεώσεις των.
  —Συνεργεΐα τοΰ Δήμου έπισκευ
  άζουν τα κατεστραμμένα σημεΐα
  των όδών.
  —Ή ,έργααία δμως αυτή δσον
  έπιμεμελημένη καί άν είνε μοιραί
  ως είνε άτελής έφ' δσον δλοι οί
  δρόμσι της πόλεως δέν άποκτή-
  σουν μόνιμα όδοστρώματα.
  —Υπό τής Διοικήσεως Χωροφυ-
  λακής ετέθη είς έφαριιογήν άστυ-
  νομική διάταξις άφορώσα τούς μι·
  κροπωλητάς.
  —ΟΟτοι έκτός τής
  άστυνομίας ήν δέον
  αδείας τής
  νά λάβουν Γ
  Νβυρολόγος—
  Τμηματάρχης Ίβιτρός
  Δημοο. Ψυχιατρΐίοΐί ΆβιινΔν
  Δέχΐται έν τώ ίατρείφ τού
  ίδός Πειραιώς 17δ' ΑΘΗΝΑΙ.
  Τηλέφ. 52.379.
  ΈΛευσ. Πηγάκης
  Ίατρός—Παβολόγβς
  Δέχεται έν τφ Ιατρείω τού
  δδός Τσακίρη (οΐκία στρατπ-
  γοθ κ. Άλεξακη) 10-12 π. μ.
  καΐ 4—6 μ. μ.
  να άσκήσουν τό έπάγγελμ'ά των
  όφειλουν έκ παραλλήλου νά έφο
  διασθοΰν καί μέ βιβλιάριον ύνεί·
  άς τοΰ ενταύθα Ύγειονομικοΰ Κέν
  τρου.
  —Ή κυκλοφορία καΐ ή στάθμευ-
  σις αυτών είς τάς όδούς Μαρτύ¬
  ρων, 25 Αύγοΰστου, "Ιδής, Γόρτυ¬
  νος, Φαιστού, Όδοϋ 1866, Κουντου
  ριωτου, Κνωσοΰ καί τάς Πλατεί·
  άς, Ελευθερίας, Νικηφόρου Φωκά
  καί Βενιζέλου άπαγορεύεται απο¬
  λύτως.
  ϊ Γ~* ^ν παΡελθ. Κυριακήν επανε¬
  λήφθη είς τό Αρκαλοχωρι ή πα¬
  ράστασις τής «Γκόλφω· υπέρ τής
  ανοικοδομήσεως τής έκκλησίας
  της κωμοπόλεως.
  —Ή παράστασις εσημείωσε καί
  πάλιν πολλήν επιτυχίαν χάρις καί
  είς την συμβολήν των κ. κΡΓεωρ.
  Καρυωτάκη, Στυλ. Κουτεντάκη Ι-
  ατρου, τοϋ άγρονόμου κ. Μανού-
  σακα, τού κ. Άριστ. Αρχαύλη κ ά
  -Εις τόν κινηματονράφον Που
  λακάκη προβάλλεται άπό χθές τό
  «ΡΥον «Κρεμισμένα δνειρα», μβ
  την Όλγα Τσέχοβα. Τό έργον
  τουτο αποτελεί ίνα άπό τα μάλ¬
  λον δραματικά καί ένδιαφέροντα
  Τ. Παπαδόπουλος
  Ίατρός-ιβδοντίβιτρος
  Σωκράτους Σατωβριάνδου
  22 ΑΘΗΝΑΙ
  "Αριθ. τηλεφ. 52-362
  Δέχεται καθ' εκάστην
  Όρχι απολύτως άκριδεΐς.
  β Ρίιτορτερ
  —Καλλιτεχνική κίνησις.
  Άφίχθη είς την πόλιν μας ή δίς
  Καΐτη Παπαιωάννου καθηγήτρκ,
  πιάνου τού Ώδείου Αθηνών, δα
  νά παρακολουθΓ,ση τάς έξετάσεις
  των μαθητων Γης σχολής τής δι-
  δος Νίνας Παπαδοπούλου.
  ΕΙΔΙΚΕΥΘΕ1ΣΑ επί εξά
  είς τούς μεγάλους οΐκουςΤ
  ή χ. Εύαγ. Ι. Καμαράτβυ
  επανήλθεν έξ Αθηνώ
  σχέδια κροκί, καί
  την ραφήν γυναικείων
  5^
  Επισκεφθήτε μας 6δός Γιαννίκοο.
  Πρ4> έβδομάόος καΐ περί την
  συνοικίαν Άγίου Τίτου άϊ
  σθη μικρόν ώρολόγιΟν
  νικέλινον, φιλικόν ένθύμ,ίν
  ευρών παρακαλεϊται νά το
  ραδώστ,είςτόν κάτοχον τΟυ
  Ι. ΣακελλαρΙδην Λϊή
  το
  τω
  Ο
  κσ
  νήσου
  γάλην-
  Υ Είς
  ααν·ο
  πρός '
  σικήζ
  μεγάλτ
  ^ Ό
  φείς
  πε,
  λως
  «
  άλλά < είμεθα Νά έ άκούω θέτοντ φρονες μνει τί ρισσότ λοιπόν θαυμά σότερο Άν ούς με πάντα γεια κώδικο σαρ, <■ Πασχο έποΐει αί έκ£ γιστικι Μωάμ λόγου< τΐφ ϋ άληθέ< μων ά· λιον τ τα πά' νως έμ την κο Εύρώτι αί, έκ κου έ μοί, < θόρια κου χί τινός 2βλεπ< τινά ε ματα άστρα γηρακ γελος Ό ψώς· •■■■■■■■■Ι Τ© ©Αιΐ Άνσχ Ν βρ( ΤΤΑ ΤΗΝΟΝ, , Μί Τ ηνγ^ημί, °»ν Η«ί ( Φρβν
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΒΙ-
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  Έγκυκλοπαιδεία
  35*©ν
  Ό Μάριος δέν ϊσχυσε νά ανεχθή την τελευ
  ταΐαν ταύτην λέξιν. Ηγέρθη λοιπόν καΐ βραδέως
  πρός τόν χάρτην τής ΓαλλΙσς πορευθεΐς, όστις ή¬
  το καρφωμένος είς τόν τοΐχον, καί πρός τα κά·
  τω τοό όποΐου εφαίνετο μ(α νήσος έντός χωρι
  στής διαιρέσεως, έθεσε τόν δάκτυλόν τού επί τής
  νήσου καί είπεν— Ή Κορσική.
  ΜΙα νήσος μικρά, ήτις έκαμε την Γαλλίαν με
  γάλην.
  Είς τό άκουσμα τοΰ λόγου τούτου, δλοι έσίγη
  σαν. Ησθάνθησαν δτι έμελλε τι νά συμβή.
  Ό Ένζολωράς, ούτινος, ό κυανοϋς 'όφθαλμός
  πρός ουδένα μέν καιηυθύνετο, εφαίνετο δέ ώς θεώ
  μενος τό κενόν, άπεκρΐθη ουδαμώς στραφεΐς πρός
  τόν Μάριον.—Ή Γαλλία δέν εχει χρείαν Κορ-
  σικής τινος διά νά είνε μεγάλη Ή Γαλλία είνε
  μεγάλη, έπειδή είνε ή Γαλλία.
  Ό Μάριος συνεκινήθη υπό τοϋ λόγου. Στρα
  φείς δέ πρός τόν 'Ξνζολωράν — Μή γένοιτο, εί
  πε, νά έλαττώσω ποτέ την Γαλλίαν! άλλ' ούδό
  λως έλαττώνει αυτήν ό συμφύρων αυτήν μετά τοϋ
  Ναπολέοντος. 'Εγώ εΐμαι νέηλυς μεταξύ σας,
  άλλά σάς όμολογώ δτι άπορώ. Τί δηλαδή; ποϋ
  είμεθα; τίνες είμεθα; τίνες είσθε; τίς εΤμαι;
  Νά εξηγηθώμεν περί τού αύτοκράτορος. Σάς
  άκούω νά προφέρετε Βου οναπάρτης, προσ·
  θέτοντες τό ου μυκτηριστικώς ώς οί βασιλό-
  φρονες. Σάς προειδοποιώ δτι ό πάππος μου κά¬
  μνει τό αύτό προσθέτει μάλιστα έκεΐνος Εν ου πε¬
  ρισσότερον. Έγώ σας ένόμιζα νέους. Άλλά ποθ
  λοιπόν ό ένθουσιασμός; Ποίον θαυμάζετε, άν δέν
  θαυμάζετε τόν αύτοκράτορα; Καί τί άλλο περισ
  σότερον θέλετε;
  Άν δέν θέλετε τόν μέγαν εκείνον άνδρα, ποί-
  ούς μεγάλους άνδρας θά θελήσετε; Συγκατεϊχε τα
  πάντα. Ήτο έντελής. Ό έγκέφαλός τού μισάγ-
  γεια των άνθρωπίνων προτερημάτων. Συνέταττε
  κώδικας ώς ό Ίουστινιανός, ύπηγόρευεν ώς Καί¬
  σαρ, συνδιαλεγόμενος ήνωνε την άστραπήν τοΟ
  Πασχαλίου μετά τοΟ κεραυνοθ τοΰ ΤακΙτου. σύτός
  έποίει την Ιστορίαν καΐ αύτός άμα την έγραψεν
  αί έκθέσεις τού είνε Ίλιάδες" συνήρμοζε την λο¬
  γιστικήν τοΟ Νεύτωνος μετά τής μεταφορικής τοΟ
  Μωάμεθ" είς την Ανατολήν άφινεν οπίσω τού
  λόγους μεγάλους ώσάν τάς πυραμίδας' έν Τιλσιτ-
  τΐφ έδίδασκεν είς τούς αύτοκράτορας οποίον τό
  άληθές μεγαλείον είς την ακαδημίαν των έπιστη
  μών άπήντα πρός τόν Λαπλάκιον, είς τό συμβού
  λιον τοΟ Κράτους άντέτεινε πρός τόν Μερλΐνον
  τα πάντα έβλεπε καί τα πάντα ήπΐστατοκαΐ συγχρό
  νως έμειδία μειδίαμα καλοθ κάγαθοθ άνθρώπου πρός
  την κοιτίδα τοΟ νεογνοθ τέκνου τού" άλλ'αίφνιδίως ή
  Εύρώπη ώρθοθτο τεθορυβημένη, έκινοΰντο στρατι-
  αί, έκυλίοντο κανονίοστοιχίαι, γέφυραι πλωταί έ-
  ξετεΐνοντο επί των ποταμών, αί νεφέλαι τοΟ Ιππι-
  κου έκάλπαζον έντός τής καταιγίδος, άλαλαγ-
  μοΐ, σάλπιγγες, σεισμός θρόνων πανταχοθ, τα με·
  θόρια των βασιλεΐων έσάλευον επί τοΟ γεωγραφι-
  κοθ χάρτου1 τότε δέ ηκούετο ή κλαγγή ρομφαΐας
  τινός ύπερφυοϋς έξερχομένης έκ τοϋ κοΚεοΟ της1
  Εβλεπον εκείνον δρθιον είς τόν όρίζοντα μέ φλόγα
  τινά είς την χίΐρσ, μέ αίγλην τινά είς τα δμ-
  ματα άνοίγοντα τάς δύο πτέρυγάς τού έντός τής
  άστραπής, την μεγάλην στρατιάν άφ' ενός καΐ την
  γηραιάν φρουράν άφ' ετέρου, κσί έλεγον, «ό άρχάν
  γελος τοό πολέμου" ιδού αύτότ;!»
  Όλοι έσιώπων κσΐ ό Ένζολωράς έμενε κεκυ-
  φώς' ή δέ σιωπή φαίνεται πάντοτε ή ώς κατάνευ
  σις, ή ώς μελέτη ραγδαίας άπολογίας.
  (συνεχίζεται)
  Αι* έκείνους ποΰ σέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  'Από δλα δι' ολους
  ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΪΑ ΛΟΥΤΡΑ
  Δ'.
  Οί περισσότερον των γιαΐρών
  βεβαιώνουν δτι τα ήλιόλουτραδέν
  πρέπει νά γίνωνται παρά μονάχα
  Ιπειτα άπό κανινική έξέτασι τοΟ
  όργανισμοΰ μας άπό τόν θεράπον-
  τα γιατρό μας καί αχετική άδειά
  τού. Άλλο; δμα>; πάλιν, υποστή
  ρίψουν την γνώμην δτι μιχ ήλιο
  θεραπεία λογική δέν παρουιιά-
  ζει κανένα κίνδυνον γιά τού; 6
  γιεΓς γενικώς. Καί κάνουν μιά
  Ιξαίρεσι. Την πνευμονικήν φθί-
  σι. ΙΙαρουσίααθηκαν πολλές φορές
  περιπτώσει; άνθρώπων πού είχαν
  την άρρώστειαν αυτήν λανθάνουσαν
  χι' ή ήλιοθεραπεία την έφανέρω-
  σε.
  Τό ζήτημα άπχσχολεΐ πολύ τόν
  έπιστημονικόν κόσμον κι' 8πω;
  μα; εδόθη κι' άλλοτε ή εύκαιρία
  νά τό σημειώσουμε, οί γνώμες
  είνε διηρημένες επί τοΰ προκειμέ-
  νού. 'Άλλοι ύκοσττιρίζουν 8τι
  ή ήλιοθεραπεία πρέπει νά γίνε
  ται ελευθέρα κι' άλλοι την δια·
  γράφουν έντελώ; είτε την θέτουν
  δπό αύστηρού; δρους. Δέν πρόκει-
  ται ν' άσχοληθοϋμε μέ την δια
  φοράν αυτήν σήμερον Νομίζομεν
  δμω; ενδιαφέρουσαν μίαν απόφα¬
  σιν τή; ίατρικής δ^ρολογική;
  καί κλιματολογικής έταιρίας των
  Παρισίων. Την μεταφέρουμε ολό¬
  κληρον έδίδ. Ή Ιταιρεία, εύρι-
  σκόμενη πρό τήί μανίας ποί» ό-
  λονέν καί περισσότερον καταλαμ-
  βάνει τόν κόσμον νά εκθέση τό
  σώμά τού γυμνό στόν ήλιον, τό¬
  σο κατά τα χειμερινα σπόρ, καί
  κατά τό καλοκαΐρι στή θάλασσα,
  φρονεί δτι αυτή ή κοαμική μανία
  τής ήλιοθεραπείας, πού γίνεται
  άλόγιστα καί δίχως κανένα μέτρο
  £χι μονάχα δέν ώφειλεΐ, άλλά
  πολλέ; φορέ; γίνεται πρόξενος
  Ιμεγάλων κακών. Βρίσκει άκόμτ}
  |ή έταιρία δτι ιδιαιτέρως ή ήλιο
  θεραπεία παρακαλεΐ πλείστας εκ¬
  δηλώσει; πνευμονική; φθίαεως,
  γιατί ή έπίδρασι; των χημικών
  άκτίνων πού συνοδεύίυν τίς φωτεί
  νέ; άκτίνες τοθ ηλίου έξασκοθν
  επίδρασιν συμφορική στοΰ; πνεύ-
  μόν»; κι' ή παραμικρή άφ?ρμή
  πού υπαρχει έκεΐ έ*δηλώνεται έ-
  νω άλλοιώτικα δέν θά έξεδηλοΰν
  το ποτέ. Δέν άποκλείει φυσικά
  εντελώς την ήλιοθεραπεία. Μίλι-
  στα, πιστεύει 8τι μιά ήλιοθερα-
  πεία λογική, μετρημένγ; ημπορεί
  νά ώφελήση έξαιρετικά σέ μερικέ;
  κατηγορίες άσθενίδ'. Άλλά π-
  στεύει ταυτοχρόνως 8τι μία άλό·
  γιστη καί υπερβολική Ικθεσι;
  τοθ σώματο; στόν ήλιο δίχω; μέ-
  θοδο είνε έξαιρετικά Ιπικίνδυνη
  γιατί ήαπορεί νά φέρη μεγάλε;
  άνατροπέ; καί καταστροφέ; στόν
  οργανισμόν τοθ άνθρώπου Σ'
  αύτά ή έταιρεία συμφωνεϊ μέ την
  ευχήν πού διατυπώθη άπά την ι¬
  ατρικήν Ιταιρεία των μεσογειακών
  πχραλίων τή; Γαλλ'ας καί προ-
  τείνει: Οί δημαρχιακές άρχές 8-
  λων των παραλίαν/ 8κου συνήθω;
  γίνονται τα θαλάσοια λουτρά τό
  καλοκαίρι, νά τοιχοκόλλησις σέ
  μέρη καταφανή τό κείμενον τή;
  αποφάσεως αυτή; τής έταιρείας
  ή τουλάχιστον μιά είδοποίησι
  πού νά λέγη: «Έπειδή ή έκθεσις
  τοΰ σώματο; στόν ήλιο δίχω; λο
  γαριασμό, συνεπάγεται μεγάλους
  κινδύνους γιά τόν όργανισμό τοθ
  άνθρώπου, συνισταται στό κοινό
  νά μή κάνη ήλιοθεραπεία παρά
  μονάχα σύμφωνα μέ τόν τρόπο
  ποί» θά όποδείξη στόν καθένα ό
  γιατρό; τού».
  (συνεχίζεται)
  Ή έξαγωγή χαρουπίων
  Έπιβολή δασμοΰ.
  ΧΑΝΙΑ Ιούλιος (χνταποκριτοΰ
  μα;) —Τα Εμπορικόν Έπιμελη-
  τήριον Χανίων δι' έγγράφου τού
  πρό; την Γενικήν Διοίκησιν καΐ
  τό υπουργείον Έθνιχή; Οίκονο
  μία; κατέστησε γνωστήν την επι¬
  βολήν προσθέτου φίρολογίχς έν
  Γαλλία επί των χαρουπίων καί
  παρεκάλεσε δπως ή κυβέρνησις
  προβή εις τα κχτάλληλα διαβή-
  'ματα παρά τή γαλλική κυβερνή
  σει πρό; άρσιν τοθ κατασΐρεπτι-
  κου μέτρου διά την Κρήτην.
  Καΐά τάς υπαρχούσας είδήσε-ς
  έκ Μασσαλίας, επεβλήθη πρόσθε¬
  τος φορολογία άπό 27 παρελθόν-
  τος διά τα εξ Ελλάδος είσαγόμε-
  να εί; Γαλλίαν, χαρούπια έκ φράγ
  κων 23 διά τα 100 χιλιόγραμμα
  εί; τα όλόκληρα καί έκ 36 φράγ
  κων είς τ* άλεσμένα.'ΉτοιδραχμαΙ
  περιλαμβανομένου καί τοΰ πρίμ,
  διά μέν τα άλεστα 1.50 κατ' ο¬
  κάν διά δέ τα άλεσμένα 1 80.
  Ό τοιοΰτος φόρο; ισοδυνάμει
  πρό; άπαγόρευσιν τής εισαγωγής
  τόσον των άλεσμένων 8σων καί
  των άλέστων χαρουπίων έν Γαλ¬
  λία, καί ου:ω αί έρετειναί τιμαί
  πωλήσεως χαρουπίων προβλέπον-
  ται γύρω των δραχμών 1.30—
  1.50 κατ' οκάν.
  Πάντως ή Γενική Διοίκησις εί¬
  νε βέβαιον δτι θά φροντίση διά
  τό έν λόγω ζήτημα προβαίνουαα
  εις τα; καταλλήλου; ενεργεια;,
  οθτω; ώστε τό υπουργείον Έθνι-
  κή; Οικονομία; νά κατατοπισθ^
  πλήρω; καΐ προβ^) τό ταχύτερον
  εί; τα σχετικά διαβήματα.
  Την Πέμπτην στοϋ Πουλακάκη
  Τό φίλμ τής ώμορφιάς καΐ τής γβητείας:
  Ο «ΑΓΓΕΛΟΣ»
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ιο·ει·ι
  ι«»··πιει
  Έκτός Τράστ
  ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟ ΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ· Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον,
  ΠρβΜΤοριΙον
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλίφ.
  Μέ την ΜΑΡΛΕΝ ΝΤΗΤΡΙΧ
  ««ΕΘΝΙΚΟΝ
  ΣΤΑΦΙΔΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
  Μέ την γνωστήν ποτασσαν «ΦΙΣΛ» ή όποία
  ήγγυημένως παράγεται άπό στάχτην έξασφαλίζε-
  τε τό ξανθόν χρωμα, την καλλιτέραν άποξήραν
  σιν καί διατήρησιν της σταφίδος σας.
  Φροντίαατκ πρίν Γ
  Π*ρ«χ«τ«θήχη Λάρα τβΙ$ κ. κ.
  ΥΙΟΙ5 Ν. Κ«Ν2ΤΑΝΤΙΝΙ4ΟΥ-Χ«νί»»ν Πόρτ*.
  Καθ" εκάστην
  Λώρα Λωράνς
  Τό συναρπαστικό καΐ νοτ1τεοτικώτε-
  ρο τραγοθδι.
  ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΚΑΙ ΧΑΒΑΠΕΣ
  ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΜ ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΤΡΛΤΟΥ
  Δέχεται ασφαλείας
  Ζωής, Πυρός, Θαλάσσης, Άτυχημάτων
  Αυτοκίνητον καί Έργατικών.
  Υπό τούς συμφερωτέρους δρους.
  Προτιμάτε τό Μετοχικόν Ταμείον Στρατοϋ δ-
  περ διακανονίζει ταχέως κσί άπ' εύθείας πάσαν
  ζημίαν σας.
  "Υποστηρίζοντες τό Μετβχικόν Ταμείον £τρα-
  τοΰ έξυπηρετεΐτε την Εθνικήν βίκονομίαν καΐ
  τα Τδιά σας συμφέροντα.
  Γενικοί ΠΝΥΟΤ ες μ. Τ. Σ.
  Σ,ΊΊΤΛΙΟΣ Χ. Φράκ;οΥΛΑΚΗΣ καΐ Σία
  <-! Ι~»__»~·|_Τ-| _|~ι_|- Νεθ^τ ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ Τής έν Έρακλείφ έδρευούσ»]; ομορρύθμου έμπορική; έταιρεία; υπό την έπωνυμίαν «Κ. θ. Κου φάκη; καί Σία». Κατά Εμμανουήλ Κ. Παπαδάκη έκ μεταλλευτοΰ αύΐοκινήτων κατοί κου Έρακλείου. | Ό κχθ' ού τό παρόν πρόγραμ μα καίτοι νομίμως Ιπετάγη διά ■ τής υπό χρονολογίαν 26 Άπρι λίου 1938 έπιτϊγή; μου, ώ; δεί κνυ-αι έκ των ύπ' αριθ. 6597 καί 'καΐ 7010 έπιδοΐηρίων τοΰ οικα στικοδ κλητήρο; τής περιφερείας τοθ Πρωτοδικείου Ηρακλείου Κωνσταντίνου Φραγάκη, ί'να ουνά μει καΐ πρό; εκτέλεσιν τή; υπ' αριθ. 291 τοΰ 1938 όριστικής καί τελεσιδίκου αποφάσεως τοθ Πρω τοδικείου Ηρακλείου νομίμως πε ριβεβλημένης τόν έκτεϊεσιήριον τύπον, μοΰ καταβάλη διά κεφά λαιον, τόκους καί Ιξοδα μέχρι τής έπιταγή; έν 8λφ δραχμάς 27970 έν τούτοις μέχρι σήμερον καθυατερεί" την πληρωμήν. Διά ταυτα Πρός είσπραξιν τοϋ " έν τη" .έ,ίΐι ταγή μου ποαοΰ ^ρχχ. 27970 των τόκων τοΰ έξ αύτοΰ τοκοφόροα καί των περαιτέρω έξόδων άπό τής έπιταγής μέχρις έξοφλήσεως εκτίθημι είς δημόσιον άνχγκαστι κόν πλειστηριασμόν τό κάτωθι άκίνητον κτήμα τοΰ όφειλέτου μου ένυπόθηκόν μοί, διά την Ικτελου μένην άπαίτησιν ήτοι ?έντός τής πόλεως Ηρακλείου, τοΰ όμωνύμου Δήμου καί Είρηνοδικείου καί πά ρά την λεωφόρον Κνωσοΰ οίκό πεδον 800 τ.μ. έφ' ού Ιχει οίκοδο μηθή οϊκία λιθόκτ στος καί μπε τόν άρμέ επί οίκοπέδου 195 τ. μ. συνισταμένη έξ ΐσογείου γκα ράζ καί άνωγείου έκ 4 δωματίων, μαγειρείου, άποθήχης, χώλ, δια δρόμου, βεράντα; συνορεύοντος α¬ νατολικώς μέ λεωφόρον Κνωσίΰ καί κτήμα Γ Καπνιστοΰ, δυτικώς Κάκια; Κυριακού, βορείως Αικα τερίνης Χαριτακη, νοτίως Νικο λάου Ξανθουδιδου καί Γεωργίου Καπνιστοΰ. Ό πλειστηριασμό; τοΰ ανωτέρω κτήματο; γενησεται ενώπιον τοθ Συμβολαιογράφου Ηρακλείου Εύ στρατίου θ. Γαρεφαλάκη, ή τοθ νομίμου τού άναπληρωτοΰ καί εί; τό ενταύθα επί τής όδοΰ Χάνδαν κος δημόσιον γραφείον τού, την 21ην Αύγούστου 1938, ημέραν (Κυριακήν καί ώραν 10—12 π. μ. δπου καί δτε καλοΰνται οί ένδια φερίμενοι. Άρμόδιο; δικαστικό; κλητήρ ένεργησάτω τα νόμιμα. Ηράκλειον 15 Ιουλίου 1938 Ό πληρεξοΰσιο; δικηγόρος τής έπισπευδούσης Κ. Γ. Μαμαλάκης ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Φέρεται είς γνώσιν των εν¬ διαφερομένων δτι ή ανανέω¬ σις των γραμματΐων διά την Δ' κλήρωσιν θά γίνη τό βρα¬ δύτερον μέχρι τής 4 Αύγού¬ στου 1938. Πέραν τής προθε- σμΐας αυτής τό Πρακτορείον ουδεμίαν άναλαμβάνει ευθύ¬ νην. Όσα γραμμάτια δέν ά- νανεωθοθν μέχρι τής ημέρας έκεΐνης θά διατεθοθν υπό τοθ ΠρακτορεΙου άπό τής 6ης Αύγούστου. ΟΙ άρχικοί άγορασταί έ- χουν πάν συμφέρον νά διατη- ρήσουν τούς άριθμούς των μέ· χρι τής τελευταίας κληρώσε¬ ως, ήτις είναι καΐ ή πραγμα- τική κλήρωσις τοϋ ΛαχεΙου. Κατά την Ε' Κλήρωσιν θά έ- ξαχθοθν έκ τής κληρωτίδος 28.000 αριθ μ. καΐ θά διανε¬ μηθούν κέρδη 39.120.000. (Έκ τοθ Πρακτορείον) -Ή μείωσις τού κόστους τής ζωής καί οί δημόσιοι ύπάλ- ληλοι. Κατά την τελευταίαν συνεδρία¬ σιν τής όλομελϊίας της έπιτρο· «υ; διά την μελέτην τοϋ κό¬ στους τής ζωής, υπό την προίίρί- αν τοΰ κ Προέδρου τή; Κυβερ¬ νήσεως, ό έκ των μελών αυτής κ. 'Εξϊρχάκπς εισηγηθή την λή¬ ψιν προστατευτικόν μέτρων υ¬ πέρ των δημο3ίων ΰπαλλήλων, ϊνα κχτορθωθϊϊ καΐ άπαλλαγοΰν ούτοι έκ των διαφόρων πιατωτι- κων συνετ-αιρισμών άπό τούς ό- ποίους έ'χουν προμπθευθή άπα- ραίτπτα είς «ύτβύς εϊόη. Άκο- λούθυς, άφβΰ επετεθησαν τα μέ τρα διά την μείωσιν τής τιμής των ζυμαρικών, ό γενικβς διβυ· θοντής τής Στατιστικής τού ύποορ νείβυ 'Εθνικής θίκβνβμίας κ. Μι· χαλόπουλος άνέλυσε τοϋς συντε- λεστάς τοΰ τιμαρίθμου οί έττοΐ- οί παρουσιάζουν τελευταίως τά¬ σιν πρός^ μείωσιν. Ό κ. Πρωθυ· πουργός έθεσεν ΰπ' όφιν τού κ. Νιχαλοπούλοΐ) ωρισμένα στοιχεΐα, οσβν άφβρο) τον τιμάριθμον, «α- ρακαλέσας αυτόν όπως, άφοΰ τα μελετήση εκθέση τα ίη' αυτών πορίαματά τού είς μίαν των προ- σβχών συνεδριάοεων τής ίπιτρο- «ής. —Εύχαριστίαι τού Τβυριστι- κοΰ Συλλόγου. Πρός τόν κ. Ζαχ. Κανάκην άρ- χιτεχνίτην τοϋ Μουοβίβυ Ηρα¬ κλείου ό Τουριστικος Σώλλογος Αθηνών δι' έπιστολής τού έκφρα- ζει τάς θερμάς ευχαριστίας τού διά την εξαίρετον αυμβολήν τού πρός επιτυχίαν τής βΐς την φιλό- ξενβν Κρήτην—ώς τονίζη —πρό εϊκοσαημέρβυ πραγματβπβιηθβί· σης έκδρομής τού. Ό Τβυριστι- κός Σύλλβγος έιτ' εΰκαιρία έκ- φράζει τόν ενθουσιασμόν των με¬ λών τού διά τα ώραιβτατα τβ- πεΐα τής μεγαλονήοβυ όσον καί Τ*5 αρχαιότητάς. Σημϊΐβϋται έ· πίσπς έν τή έπιστολή ταύτη, βτι ο Συλλογοςκαθιβρωσεν ώ; ετησίαν την έκδρομήν τού είς τήνΚρήτην. —Άγορανομικά. Είς Ρέθυμνον κατεμηνύθη έ Στυλιανός Γρηγβρίβυ Άκτβυδι- ανάκης ύιότι κατεβκεύαζε καΐ ε- θετε είς την κατανάλωσιν λεμο· νάίας παρεσκευασμένας πλημμε- λώς ώς απεφάνθη τό Κρατικόν Χημεΐον. — Κλοπή είς Ρέθυμνον. Συνελήφθη έν Ρεθύμνη καΐ πα- ρεπΐμφθη είς την Εισαγγελίαν έ Σπυρίδων Μπριλλάκης βοηθός όδηγοΰ αύτοκινήτων τής λεωφο- ριακής γραμμής Σπηλι—Ρεθύμνης διότι έκλβπτβν ειδή έμπιστευόμβ- να είς την υπηρεσίαν τοΰ Λϊω· φορείου υπό διαφόρων άτόμων πρός μεταφοράν είς Ρέθυμνον, μεταπωλών αΰτά πρός ίδιον οφβ- λος. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Πρός τούς κατέχοντας ά- διάθετα τοΰ Δημοσίου καί παρουσιαζομένους υπό τόν τύπον των άστών κληρού- χων Επικειμένης τής όριστικής διανομής έν τή περιφερεΐα Η¬ ρακλείου καλοΰνται πάντες οί φερόμενοι υπό τόν τύπον των άστών κληρούχων δπως υπο- βάλουν μέχρι τής 30ής τρέ¬ χοντος δικαιολογητικά δι' ών νά έμφαίνωνται αί ύφ'έκάστου κατεχόμεναι έκτάσεις ώς καΐ ποΐαι έξ αυτών ένεφυτεύθη- σαν μετά πιστοποιητικόν Δη· μάρχου διά την οίκογενεια- κήν σύνθεσιν καί τό έπάγγελ μα, πιστοποιητικόν ύποθηκοφυ λακεΐου έμφαΐνον την περι¬ ουσίαν τοθ αίτοθντος, τής συ- ζύγου καί των γονέων τού καί βεβαΐωσιν τής Οίκονομι- κής έφορΐας περί τοϋ τυχόν έπαγγέλματός των. (Έκ τής έπιτροπήί Άπαλλβ τριώοΐων).
  Ηράκλειον— Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΟΙ ΡΩΣΣΟΙ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ
  ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΟΥΝ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ
  ΕΚ ΤΗΣ ΜΑΝΠΟΥΡΙΑΣ
  ΗΙΑΠΟΝΙΑ ΟΕΟΡΕΙ ΤΟ ΓΕΓΟΗΟΣ
  ΩΣ ΠΡΟΚΛΗΣΙΗρΐΟΝ ΤΗΣ
  Α«λΗΝΑΙ 18 Ιουλίου (τού άντα
  ποκριτοΰ μας). — Σημεριναί πληρο¬
  φορίαι έκ τής "Απω Άνατολής βε¬
  βαιούν ότι ή Ρωσσία απαντώσα είς τήν
  ίαπωνικήν διακοίνωσιν περί άνχκλή-
  σιως των στρατευμάτων αυτής, των
  είσβαλόντων είς τήν λΐαντζουρίαν, το-
  νί*ει ότι άρνείται νά άποσύρη τα στρα
  τεύματα ταύτα.
  Τό γεγονός τούτο κρίνεται έν Ία·
  πωνία ώς πρόκλησις, ένδέχεται δέ νά
  δημιουργήση περιπλοκάς των οποίων
  ή έκτασις δέν είνε δυνατόν νά προβλε-
  φθή τήν απγμήν ταύτην.
  ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
  ΤΟ ΡΩΣΣΟΓΑΠΩΝΙΚΟΝ
  ΜΕΙΑΑΑΙ ΑΚΗΣΥΧΙΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΤΟΚΙΟ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Ιουλίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).— Καθ* ά αγγέλλεται
  έκ τού έξωτερικού οί διπλωματικοί
  κύκλοι συμφωνούν ότι τό προκληθέν έ
  τής είσβολής των ρωσσικών ατρατευ
  μάτων είς Μαντζουρίαν επεισόδιον τβί
  νει νά λάβη βιαστάσεις.
  Κατά τα αύτά τηλεγραφήματα,έν Τό
  κιο έηιχρατούν μεγάλαι άνησυχίαι διά
  τα ένδεχόμενα νά προ*ύψουν άπρόο-
  πτα έκ τής δημιουργηθείσης καταστά
  σεως μεταξύ Ίαπωνίας καί Σοβ'.έτ.
  Βλ ΓΙΝΗ ΝΕΟΝ ΔΙΑΒΗΜΑ
  ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΜ ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 8 Ίουλίου(τού άνταπο
  κριτού μας).— Τελευταίαι πληροφο .
  ρίαι έκ Ύόκιο άναφέρουν ότι ή ία·
  πωνική. κυβέρνησις έτοιμάζεται νά προ
  βή έντός τής ημέρας είς νέον διάβη-
  μα πρός την Λΐόαχαν ζητούσα νά ά-
  ποσυρθοΰν τα ρωσσικά στρατεύ.Λατα
  έκ λΐαντζουρίας. Είνε άγνωστον πάν*
  τως εάν ή Ρωσσία κχί μετά τό διάβη
  μ α τουτο θά φανή διατεθειμένη νά ά¬
  ποσύρη τα στρατεύματά της.
  ΣΥΝΕΧΙ2ΕΤΑΙ ΕΝ
  Η ΕΚΡΥΟΜΟΣ
  ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ
  ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Ιουλίου (τού άντα
  ποκριτού μας). — Τηλεγραφήματα έκ
  Ηαλαιστίνης άγγέλλουν ότι συνεχίζε-
  ται έκεΐ ή έκρυθμος κατάστασις. "ϋ6η
  άγγέλλονται νέοι φόνοι μεταξΰ Εβραί¬
  ων καί Άράβων.
  ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕΛΑΣΙΝ
  ΤΩΝ ΙΑΠΩΝΩΝ ΕΝ ΚΙΝΑ
  ΑβΗΐνΐΙ 18 Ιουλίου (τοΰ άντα·
  ποκριτοΰ μαα).— Αγγέλλεται έ< Σαγ κάης ότι ή προέλασις τώ* Ίαπώνων είς την Κεντρικήν Κίναν συναντά δυ · σχβρείιχς. Οί Κινέζοι ανθίσταται λυσ σωδώς. Έκ παραλλήλου οί άτακτοι Κινέζοιπαρεμβάλλουν μεγάλα προικόμ ιι,ατα ?ΐς τόν άνεφοδιασμόν των Ίαπώ- νω καταστρέφοντες τάς έφοδΊοπομπάς. ΕΝΘΟΥΣΙΩΑΗΣΥΠΟΔΟΧΗ Μ ι. Ο»! ΜΕΤΒ ΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΝ Α<*1ΙΝ*,Ι 18 Ιουλίου (τοΰ άντα- ηοκριχοΰ μας).— Τηλέγραφον έκ Κερ¬ κύρας ότι είς τόν αφιχθέντα χθές έκεί πρωθυπουργόν κ. Ί. ΛΙετα'ξάν εγένε¬ το ένθουσιώδης ύποδοχή. Ό *. Με- ταΐάς ολίγον μετά την άφιξιν τού με¬ τέβη βίς τα άνάκτ-ορα όπου εγένετο ή όρ κωμοσία τοΰ νέου ύπουργοΰ τής Δικαι· ' οούνης κ, Τ»μ·π*κοπούλου. ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ Πρωΐα Τρίτης 19 Ιουλίου 1938 Σημερον άφικνοΰνται εις Παρισίους οί Βασιλείς τής Μεγάλας Βρεττανίας. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 18 Ιουλίου (τηλε γραφικώς). — Σήμερον οί Παρί σιοι παρουσιάζουν μεγαλο πρεπεστάτην όψιν λόγω τής συμπληρώσεως δλων των προ εταιμασιών διακοσμήσεως ού των επί τή σημερινή αφίξει των "Αγγλων Βασιλέων. Ό Πρόεδρος τής Δημοκρα¬ τίας κ. Λεμτρέν εξέδωκε σή μερον διάγγελμα πρός τόν γαλλικόν λαόν τονίζων την σημασίαν τής βασιλικής επι¬ σκέψεως. Τό διάγγεμα κα- ταλήγει μέ τάς φράσεις: Πα¬ ρισιοι χειροκροτήσατε την άφιξιν των φίλων Βασιλέων τής Μεγάλης Βρεττανίας. Σήμερον θά παρατεθη γεθ αα είς τα άνάκτορα των Βερσαλλιων καί είς την έκεΐ ιστορικήν αίθουσαν των κα· τότΐτρων. Ή αϊθουσα έχει δια κοσμηθη" όνειρωδώς. Άπειρία ανθέων ποικΐλων άποχρώσεων καλύπτουν σχεδόν έξ δλοκλή οου την αίθουσαν ταύτην. — Αί μεταδοθεΐσαι σήμερον πληροφορίαι άνσφέρουν δτι αί σχέσεις μεταξύ Βερολίνου καί Πράγας θεωροθντσι ώς χαλα- ρωθεΐσαι Ικ νέου. Ό δημιουρ γηθεΐς υπερβολικός θόρυβος άποδίδεται είς τόν γερμανικόν τύπον δστις παρέστησεν όπερ βαλόντως τό σημειωθέν έπει σόδιον των συνόρων. —Ό πρωθυπουργός τής Ουγγαρίας συνοδευόμενος κα'ι υπό τοΰ ϋπουργοθ των Έξω τερικών ανεχώρησε χθές έκ Βουδαπέστης διά Ρώμην δπου καί έφθασε σήαερον την 8 25' πρωϊνήν. Είς τόν πρόεδρον τής Οόγγρικής Κυβερνήσεως εγένετο ένθουσ.ώδης ϋποδο χή υπό των άρχών καί τοϋ λαοϋ. Την μεσημβρίαν ό κ. Μουσολίνι παρέθεσε γεϋμα πρός τιμήν τού. Τό άπόγευμα επρόκειτο νά γίνη δεκτός ύ πό τοϋ Πάππα. Σημειωτέον δτι ό πρωθυ¬ πουργός τής Ουγγαρίας ολί¬ γον πρό τής αναχωρήσεως τού έκ Βουδαπέστης, προέβη είς σχετικάς δηλώσεις τονί¬ σας μεταξύ άλλων καϊ τα εξής: «Δέν λησμονώμεν δτι κα¬ τά τόν πόλεμον ή Ιταλία έ- τεινε πρώτη την χείρα είς την Ούγγαρίαν. Τό ταξίδιόν μου Ι αύτό είς την ΐταλικήν πρωτεύι ουσαν θά παγιώση τάς μετα ξΰ των δύο κρατών σχέσεις κσί θά συντελέση είς την λύ σιν των προβλημάτων τής κεν τρικής Εύρώπης». Αγγέλλεται δτι ή Έπιτροπή μή επεμβάσεως θά συνέλθη,τήν προσέχη έβδομάδα είς Λονδί¬ νον, προκειμένου νά προβή είς τόν καταρτισμόν δύο έπιτρο πών έλέγχου αΐτινες θ'άπο-| σταλοϋν είς Ισπανίαν ευθύς μετ1 έγκρισιν τού ΆγγλικοΟ σχεδίου υπό των Κυβερνήσεων Μποθργκος καί Βαρκελώνης. Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΙΑΠΟΝΑΣ Είς την διαμαρτυρίαν τής Ίαπωνικής Κυβερνήσεως γενο¬ μένην διά τοΰ είς Μόσχαν' πρεσβευτού της, ώς πρός τήν' εισβολήν σοβετικών στρατευ¬ μάτων 'τήν 13 Ιουλίου επί μαντζουριανοϋ έδάφους ή ε¬ πιτροπεία επί των Έξωτερι κων τής Μόσχας απήντησεν «δτι τό καταληφθέν υπό των στρατευμάτων των Σοβιέτ έ· δαφος άνήκεν άνέκαθεν είς τα Σοβιέτ- έπομένως δέν όφεί λεται έξήγησις είς την Ίαπω νίαν επί τοθζητήματοςτούτου». — Έκ Παλαιστίνης άγγέλ λεται νέα σειρά αίματηοών έπεισοδίων. 7 "Αρσβες έφονεύ θησαν σήμερον την πρωίαν είς Χάϊφατν, 5 Άραβες έφο νεύθησαν έπίσης είς Τέλ Άβίβ καί εΤς Ίσραηλίτης διά περι στρόφου. ΝΕΟΣ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΝΤΡΝΟΣ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 18 "Ιουλίου (τη λεγρσφικώς).—Οί Ίάπωνες έ- βομβάρδισαν έκ νέου χθές την Καντώνα. Οί έκ τοΟ βομ βαρδισμοΰ τούτου νεκροί καί τραυματίαι άνέρχονται είς 50. Αύριον αφικνείται ό κ. Γεν. Διοικητής μεταβαίνων είς τόν νομόν Λασηθίου. Κσθ' α πληροφορούμεθα, διά τής «Άκροπόλεως» αφί¬ κετο προχθές είς Χανιά ό νέ- ος Νομάρχης Λασηθίου κ. Πά παδημητρίου. 'Επ' εύκαιρΐα ό υπουρ- γός Γενικάς Διοικητής Κρή της κ. Μπότης Σφακιανά¬ κης θά αναχωρήση ο Οριον έκ Χανίων καί μέσω τής πό¬ λεώς μας θά κατευθυνθή είς "Αγ. Νικόλαον. Θά συνοδεύε· ται πιθανώς καί υπό τοΰ νέ¬ ου Νομάρχου. Ή παραμονή τοΰ κ ύπουργοΰ Γεν. Διοικη· τού Κρήτης έν Άγίω Νικολάω θά είνε διήμεοος. Κατά τό' διάστημα αύτό ό κ. "Υπουρ γός θά εξετάση. χά έκκρεμοθν τα ζητήματα τοϋ νοιιοΰκα! θά κατατοπίση τόννέονΝομάρχην έτί των άναγκών τοΰ νομοθ Λασηθίου, ακολούθως δέ θά επιστρέψη είς "Ηράκλειον. Κατά τάς ίδίας πληροφορί. άς, ό ύπουργός Γεν. Διοικητής Κρήτης κ. Σφακιανάκης έπαν ερχόμενος είς τόν νομόν Ήρα κλείου θά επισκεφθή τάς έπαρ χίας Βιάννου καί Κατστελλίου προκειμένου νά εξετάση διά φορα τοπικά ζητήματα. Ο ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΧ&ΡΗΤΗΡΙΑ ΔΙΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΤΟΥΛΟΥΚΑΡΕΟΣ Καθ" ά πληροφορούμεθα ό Αρειος Πάγος δικάζων έττί σχετικής αίτήσεως άναιρέσε ως καί αποφάσεως τοΰ Έφε τεΐου Αθηνών, απεφάνθη δτι τό νά άποκαλέση, τις άλ¬ λον ώς κομμουνιστήν άποτε λεΐ έξύβρισιν. Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΚΛΗΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ Πληροφορούμεθα δτι άπό αυριον Τετάρτην άρχίζουν αί εργασίαι καΐ τρίτου τοπογραφι κου συνεργείου δπερ θά έρ γασθή είς την περιφέρειαν Γάζι, Τσαλικάκι Μετόχι κλπ. άρχομένου άπό τό δυτικώτε- ρον μέρος τού Τόπ-Άλτί. Οί ένδιαφερόμενοι κληροΰχοι έμ φυτευταί δέον νά ηαρευρί σκωνται αυτοπροσώπως επί τόπου διά την οριστικήν πα¬ ραλαβήν των κληροτεμαχίων καΐ καταγρσφήν αυτών είς τα κτηματολόγια :οΰ κράτους. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ Ό Ραδιοφωνικός σταθμός Αθη¬ νών θά μεταδώσ'ί] σήμερον τό κά¬ τωθι πρόγραμμα: "£2ρα 7 μ. μ. μετεωρολογικάν δελτίον, χρηματι¬ στήριον, 7.15' «ή ώρχ τής κυρί- ας», 7.30' έλαφρό Έλληνικό τραγοΰδΐ' (δίσκοι), 8 ρεσιτάλ τραγουδιοΰ 6πί τής κ. Παλαίστη, 8.30' συναυλία τραγουοΊοΟ υπό τού κ.Εύσΐρατίου, 9 όμιλίατοθ κ. Δ. Γ. Γατοπούλου περί τής γεν ήσεως τοϋ Δουκός τής Σπάρτης είς τό παλάτι τής Δεκελείας, Ο,ΐδ' Κρητική μουσική 6πό τοΟ αυγ κροτήματος Καλογερίδη, !·.45' ήσεις, 10 συναυλία τής συμ φωνικής όρχήστρας τής Υ .Ε. υπό την δ)σιν τοΟ κ. Εΰαγγελάτου· πρόγραμμα:1)δ ίπτά ΐενος Όλλανδίς εΕσαγωγή τοϋ Βάγνερ 2) μέρη άπό την ρωμέϊ κη Σου'ίτα τοθΚαλομοίρη 3) νυκτί ρινον τοΟ Ντόδορζακ 4) μουσική ής Ροζεμόνδης τού ^οϋμπερτ. Κατά τό διάλειμμα τής συναυλίας θά μεταοοθοθν αί τελευταίαι είδή σεις, 11,30' ρεοιτάλ τραγουδιοθ 0π4 τής χ. Βιυτυρά ΓαλανοΟ. ΕΠΑΝΟΔΟΣ κ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ Ό έν Αθήναις Γώλλογος των Μεσαιωνικών Γραμμάτων απηύ¬ θυνε διά τοΰ κατωτέρω έγγρά· φού θερμά αυγχαρπτήρια είς τβν Σεβ. Μητροπολίτην Κρήτης κ. Τιμόθεον επί τή πρυτββουλία καΐ τη ϋτ' αύτοΰ τελέσει τοΰ έν 'Ανκαράθω μνημοσύνου είς την μακαρίαν μνήμην τοΰ άοιδίμου Κρητός Πατριάρχου Κυρίλλου τοΰ Λουκάρεως: «Πανιερώτατε άίελφέ, Ή τελευταία τού ήμετέρου Γυλλόγου ΣΝΒ' βυνεδρίασις, πληρθφορηθεΐβα άπό των έν εφη¬ μερίς γραφέντων ότι τή 27 Ίου νίου πάνδημον έτελέσατε μνη μόσυνον τοϋ μαχαρίας μνήμης πατριάρχου Κυρίλλου τοΰ Λου κάρεως, ενέκρινεν ομοφώνως ίνα διαβιβασβώσιν υμίν αί προσρηβΐΐς τοϋ Συλλογου, διά την δικαίω σιν τής άληστου μνήμης τοΰ άθα νάτου Πατριάρχου. Τοίτον έδι καί'νισΕν έν Ιϊρφ μνπμοσύνω πρό 297 έτών ό πατριάρχπς Παοθένιος Α'., δικαιοϊ δέ νυν ό ΐερός έν Κρήτη κλήρος. Ό Πρόεδρος Μανουήλ Γεδεών» ΕΓΚΡΙΣΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΑΣ ΑΝΑΓΚΑΣ ΒΙΆΝΝΟΥ Κατόττιν ένεργειών τής Κοι¬ νότητος Βιάννου κοϊ τοϋ προοδευτικοΰ συλλογου «Δια βάτης» ενεκρίθη υπό τοϋ ' κ. ύπουργοΰ Γεν ΔιοικητοΟ Κρή¬ της πίστωσις 50.000 δραχμων δι' έπιδιορθώσεις των σχολεί¬ ων Βιάννου. Έπίσης ενεκρί¬ θη ετέρα ίσόποσος πίστωσις διά την .διοχέτευσιν των ϋ δάτων των λειβαδίων Βιάννου. Ο ΠΡΟΎΤΤΟΛΟΠΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΕΟ.ΡΓΙΚΩΝ ΤίΜΕΙΩΝ Υπό τού ύπουργείου τής Γεωργίας ένεκρίθησαν οί πρεϋ πολογισμοί δλων των Γεωργι κων Ταμείων των νομών τα δποΐα προβαίνουν είς την προ μήθειαν μηχανηαάτων, σπό ρου διά την καλλιέργειαν κλπ. ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ Ο κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ανεχώρησε δι' Αθήνας ό Δήμσρχος Ηρακλείου κ. Μή¬ νας Γεωργιάδης. Ληξάσης τής αδείας τού έ- Ι πανήλ,θεν έκ Λουτρακίου ό , Διευθυντής τής Νομαρχίας Ή- ρακλείου κ. Συγγελάκης. Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ζ4ΧΑΡΕΩΣ Δι' αποφάσεως των υπουρ γών Έθνικής ΟίκονομΙας καί Οίκονομικών καθορίζονται ώς εξής αί προθεσμίαι έκτελωνι· σμοΰ ζαχάρεων φορτωνομέ- νων έκ λιμένων τοΟ Εύξείνου κα! πέραν τής διώρυγος τοΰ Σουέζ. Διά τοΟ τελωνείου Πειραιώς ημέραι 90 άπό τοΰ άνοίγματος τής τπστώσεως. Διά των λοιπών τελωνεί- ών ημέραι 105. Δι' ετέ¬ ρας άποί-άσεως κατηργήθη ή είσπραξις των τυχόν 3)4 τής διαφοράς τιμής τόσον επί ζαχάρεων προελεύσεων χωρών έλευθέρου συναλλάγ- ματος δσον καϊ επί ζαχάρε¬ ων προελεύσεως χωοών μερι- κου κλήριγκ. ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ Ο κ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ Την παρελθούσαν Κυρια¬ κήν ανεχώρησε διά τής «Ά¬ κροπόλεως» έτΐιτρέφων είς Ά θήνας ό Διοικητής τής Τραπέ ζης τής "Ελλάδος κ. Τσουδε ρός. ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΑ 33 Πρωινη ΕΐΓΜΙΓΙβ ΤΩ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΚΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΟΕΩΡΟΥΝΤΑΙΑΝΛΚΡΙΒΗ ΤΑ ΠΕΡΙ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΟΣ ΤΟΥ ΤΣΕΧΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 18 Ιουλίου (τού άντα· ποκριτοΰ μας)- — Νυκτερινά τηλεγρα φήιε,ατα έκ τού έξωτερικού άναφέρουν ό οί τό Τσεχοσλοβακικόν ζήτημα εύρί· σκεται πάλιν είς όξύτατον σημείον. Πάντως αί κυκλοφορήσασαι φήμαι περί κινητοποιήσεως τής Τσεχοσλο¬ βακίας, διαψευδονται έκ Πράγας. ΑΙ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΙ ΝΤΑΛΑΝΤΙΕ-ΧΑΛΙΦΑΞ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΗ^ ΣΟΥΔΙΤΙΚΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 18 Ιουλίου (τού άντα ποκριτού μας). — Τηλεγραφοΰν έκ Πα¬ ρισίων ότι θέλει συζητηθή εύρέως είς τάς προσεχείς συνομιλίας των κ. κ. Νταλαντιέ, Χάλιφαξ, τό Σουδιτικόν πρόβλημα. Ώς γνωστόν ό Βρεττανός υπουρ- γός των Εξωτερικών κ. Χάλιφαξ θέ· λει συνοδεύση τόν Βχσιλέα τής * %.γγλί άς μεταβαίνοντα ώς γνωστόν έντός τής σήμερον είς Παρισίους. ΟΙ ΕΒΝΙΚΟΙ ΚΑΤΕΛΑΒΟΝ ΤΗΝ ΒΕΣΙΠΑΝ ΑΓΚΟΥΣΤΙΝ ΑΘΗΝΑΙ 18 Ιουλίου (τού άντα- ποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ Σα· ραγώσης ότι οί Έθνικοί κατόπιν τβο- λυνέκρων μαχών κατέλαβον τό χωρίον Σάν Άγκουστίν. Ή προέλαιις των έ- θνικ<ον είς τόν τομέα τοΰ Τερουέλ έξα- κολουθεί. ΙΪΕΪΣΜΑΤΟΔΕΙΣ ΑΕΡΟΜΑΧΙΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΙΕΡΟΥΜ - ΚΑΣΤΕΓΙΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 1 8 Ιουλίου (τού άντα» ποκριτού μας). —- Κατά τάς έκ τού έξωτερικοΰ πληροφορίαςή περιοχήμεΐα ξύ Τερουέλ-Καβτεγιόν άπεβη θέατρον πεισματωδών άερομαχιών. Είς τάς άε ρομαχί*ς?αύτας έλαβον χώραν έκατέρω θεν ισχυραί άεροπορικαί δυνάμεις. ΚΑΤΕΡΡΙΦΟΗΣΑΝ ΕΙ ΑΕΡΟΠΑΑΝΑ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΉΝ ΑΘΗΝΑΙ 18 Ιουλίου (τού άντα. ποκριτού μας)---Πληροφορίαι έξ έθνι κης πηγής άναφέρουν ότι είς τάς άερομα χίας μεταξύ Τερουέλ καί Καστεγιόν οί εθνικοί κατερριψ*ν 6* κυβερνητικά άε ροπλάνα. ΠΕΡΙΕΠΕΣΕΝ ΕΙΣ ΔΥΣΜΕΝΕΐ Ο Καθ" ά πληροφορούμεθα ό μισθός των δημοσίων ϋπαλλή- λων μηνός Αΰγοΰστου θ' αρ¬ χίση καταβαλλομένας άπό τής 21 τρέχ. ΔΙΑ ΤΗΝ ΞΥΛΕΙΑΝ Κατόπιν έπελθούσης συμφω νίας μεταξύ των υπουργείων1 Γεωργίας καί Οίκονομικών/ απεφασίσθη ή λήψις διαφόρων μέτρων διά τήν τόνωσιν τής παραγωγήν οίκοδομησίμου ξυ λείας, είς τρόπον ώστε νά επι τευχθή κα! οίκονομία συναλ- λάγματος, έκ τοΟ διατεθειμέ νού διά τήν εισαγωγήν ξυλεί ος έκ τοϋ έξωτερικοϋ. Ν ΑΘΙ1Ν%Ι 18 Ιουλίου (τού -ίντα- ποκριτού μας). — Τηλβγραφήματ*1 έκ ΛΙοσχαςυ-έαω ςένης πηγής άνκφέρουν ότι ο ΡΛσσος ι-ρατάρχης Μπλύχβρ πβριέ- πεσεν εις ουσμένειαν. Αι αυταί πληρο¬ φορίαι προσθέτουν ότι ό Μπλύχερ δέν αποχλείεται νά έκχαθαρισθή έ« τοΰ ρώσ¬ σικου στρατοθ. Ο κ. ΜΕΤΑΞΑΣ ΟΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 18 Ιουλίου (τού άντα ποκριτού μας). —Πληροφορίαι έκ Κκρ κύρας άναφέρουν ότι ό πρωθυπουργός κ. Ί. Μεταξάς κατά τήν επιστροφήν τού ε* των ανακτόρων είς τήν Νομαρ χίαν εξήλθεν εις τόν έΗώστην *ύτής καί ηυχαρίστησε τί»« λαόν τής Κερκύ- ρα^ διά την έπιφυλαχθεϊσαν αυτώ αποθεο>τικην υποδοχήν. ·<> κ. Μ»
  ταξάς εβεβαίωσε τόν λαόν τής 'κ,ερ-
  κύρχς ότι θά επισκεφθή επισήμως τήν
  Κέρκυραν το προσεχές φθινόπωρον.
  Μ 4ντι«ρβ3'
  τού γείτονος
  » μάλλον ίη
  ι»». ΈΧ«? ί
  μημάτων β
  οϋ, ηβρ' βλη^
  γιχην ηρβοπα
  βλλ κ«τ
  τ«ίβνς
  ρς
  η
  λβιοΰ.
  Διότι ό ν
  ώίβν πάρη
  «Μόν «Υ*
  ^ χ
  «ίηχημέχος
  χρ4τος. Σήμ
  μέν, χ«τα(
  ν»ντια(α πρ«
  μιουρνίας χ 3
  ηΰΛαοηθίοι
  ϋροβπάβειαν
  "•Ι λοιπών,
  π*ραλείψ-