96047

Αριθμός τεύχους

4918

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

20/7/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  -ν*
  ίιμω; η
  ωρον.
  ΑΝ Ο
  ΩΣΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  έτησίσ λίρηι 8
  ρίάμηνη; '2
  'Λμερικης
  ρτησία δολ. 15
  "ξάμηνός » 8
  ΙΟΥΛΙΟΥ
  1938
  Τιμή
  χατά φύλλον
  Δίκιχ. 2
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟίΡΑΦΡΙΑ
  ΟΛΟΙ ΜΙΝΩ1ΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙβΜ. ΦΥΛΛΟΥ
  ΥΙΙΕτβϊΙίΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΝ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΤΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Ο ΥΠΟΥΡ ΤΟΣ ι. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
  ΚΑΙ Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ
  Σήμερον φθάνει είς την
  πόλιν μας ό ύπουργός Γενι-
  κός Διοικητής κ. Σφακιανά¬
  κης προκειμένου νά μετα
  βή είς "Αγιον Νικόλαον
  οπου καΐ θά εγκαταστήση
  τόν νέον Νομάρχην Λαση¬
  θίου κ. Παπαδημητρίου. Είς
  τόν "Αγιον Νικόλαον έ κ. ύ¬
  πουργός θά παραμείνη επι
  διήμερον. Καί είς τό διάατη·|
  μα αύτό θά κατατοπίση τόν
  νέον Νομάρχην επί των ζή
  τημάτων τού νομοΰ, θά δώ¬
  ση είς αυτόν τάς απαραιτή¬
  του; συμβουλάς, όδηγίας καί
  κιχτευθύνσεις καί θά τόν βο¬
  ηθήση είς την κατάατρωσιν
  ενός πλήρους, όλοκληρωμέ-
  νου προγράμματος δημιουρ-
  γικής δράσεώς. Είς "Αγιον
  Νικόλαον έπίοης, καθώς καί
  είς την Νεάπολιν οπόθεν θά
  διέλθη, θά δεχθή έπιτροπάς
  καί αντιπροσώποις τοΰ λχοΰ
  τού γείτονος νομοΰ, θ' «κου
  αη τα αίτήματα, τούς πόθους
  καί τάς ανάγκας τού καί θά
  δώση εηιτοπίους λύσεις είς
  τα μάλλον έπείγοντα προβλή
  ματα. "Εχει δέ πλήθος προ-
  βλημάτων ό νομός Λασηθί¬
  ου, παρ' όλην την δημιουρ¬
  γικήν προσπάθειαν ποΰ κατα
  βάλλεται κατά τούς τελευ
  ταίους καιρούς τόσον έκ μέ
  ρουςτοΰ κράτους, των Δήμων
  καί κοινοτήτων όσον καί τοΰ
  λαοΰ.
  Διότι ό νομός αύτός, ήτο
  πλέον παρηγκωνισμένος, ό
  πλέον έγκαταλελειμμένος
  είς την τύχην τού, ό πλέον
  άδικημένος άπό τό παλαιόν
  κράτος. Σήμερον όμως, είπο
  μέν, καταβάλλεται μ(α γι
  γαντιαία προσπαθεία άαδη·
  μιουργίας κχί συγχρονισμοΰ
  τοΰ Λασηθίου. Καί αυτήν ι ήν
  προσπάθειαν θά τονώθη καΐ
  θά βοηθήση ασφαλώς ό κ.
  Σφακιανάκης κατά την πα¬
  ραμονήν τού είς "Αγιον Νι¬
  κόλαον. Ιδιαιτέρως, καθώς
  είμεθα είς θέσιν νά γνωρί¬
  ζωμεν, ό κ. ύπουργές θά έν
  οιαφερθή διά την ταχυτέραν
  αποπεράτωσιν καί όλοκλή-
  ρωσιν τοΰ όδικοΰ δικτύου,
  διά την διάνοιξιν των ©-
  δών Παχείας "Αμμου—Ση¬
  τείας κ«ί Σητείας—Ιεραπέ¬
  τρας, Καλοΰ Χωρίου—Μαλ-
  λων —Ιεραπέτρας—Βιάννου
  καί λοιπών, χωρ)ς βεβαία νά
  παραλείψη την ρύθμισιν καί
  δλων των άλλων ζητημάτων
  τοΰ νομοΰ, παρχγωγικών,'
  άρδευτικών, έ><παιοευτικών κ.λ.π. 'Αλλά ό κ. ύπουργός δέν θά μεριμνήση διά τόν νομόν Λασηθίου μόνον. Έπανερχό- μενος έξ 'Αγίου Νικολάου, θχ παραμείνη έ αί τινάς ημέ¬ ρας εί; την πόλιν μας, θχ επισκεφθή δέ καί την επαρ¬ χίαν τής Βιάννου κα9ώ; κχί τή" περιφέρειαν τοΰ Κα- στελλίου Πεδιάδος. Θά επι· κοινωνήση δηλαδή μέ άντι- προοωπείας των διαφόρων κοινωνικήν τάξεων τής πό¬ λεως καί μέ τόν λαόν τής ύιταίθρου, ιδιαιτέρως δέ τής Βιάννου της τόσον άδικη- θείσης κατά τό παρελθόν ωραίας επαρχίας άλλά καί τόσον περιβληθείσης άπό στοργήν καΐ ενδιαφέρον ά πό τόν κ. υπουργόν. Καί φυσικά, τόσον ενταύθα, όσον καί είς την ύπαιθρον, ό κ. Σφακιανάκης, θά μελετή¬ ση όλα τα ζητήματα καΐ τάς ανάγκας τού τόπβυ· καί δι' βσα μέν είνε τής ιδι¬ κής τού άρμοδιότητο; καΐ δικαιοδοσίας θά δώση επιτο¬ πίως λύσεις* δι' βσα δέ άπαι τεΐται ή κυβερνητική επέμ¬ βασις, θά προβή είς τάς κα- ταλλήλους πρός τό Κέντρον είσηγήοεις καί έν εργείας. "Ετσι τό ταξίδιον αύτό τοΰ κ. Γεν. Διοικητοΰ, πιστεύο¬ μεν ότι θ' αποβή έξαιρετι- κώς καρπβφίρον καί έπωφε- λές διά τούς δυο άνατολι- κούς νομούς. Τό ενδιαφέρον τού άλλωοτε υπέρ τής γενε· τείρας τού, ή βαθεΐα γνώσις των ζητημάτων τού τόπου, ή εύθυκρισία τού καΐ ή ίδιαι τέρα έκτίμησις τής οποίας άπολαύει έκ μέρους τού προέδρβυ της Κυβερνήσεως κ. Μεταξά καΐ τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέως Γεωργίου, δη· μιουργοΰν βάσιμον την πε¬ ποίθησιν ότι ή περιοδεία τού άνά την ανατολικήν Κρή την θ' αποτελέση την άπαρ χήν νέας περιόδου γονίμου καΐ άναδημιουργικής εργα¬ σίας. Ή δέ μέχρι σήμερον δράσις τού, αποτελεί εγγύη¬ σιν διά τάς ελπίδας πού στηρίζει ό τόπος ώς πρός τό μέλλον... Έθνική οίκονομία καΐ παραγάγη Η ΚΑΙ Η ΕΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ 6ον [τελευταίον) Ώς πρώτη βάσις διά την μελλοντικήν οικονομικήν όργάνω σιν τής έλαίας πρέπει νά τεβτ^, ή ί'δρυσις καθ' άπασαν την Κρή¬ την έλαιοχομικών συνεταιρισμών, οίτινες ασφαλώς θ' άποδώσωσιν άγαθά άποτελέσματα, ϊπειτα μά- λιστα άπό την τροποποίησιν τοΟ περί συνεταιρισμών νίμου, τοΟ τρ6ηο<ι τής διοικήσεως των χαΐ τής έθνικής των οργανώσεως. Οί έλαιοκομικοί αύτοι συνεται ρισμο'. θά παρασκευάσωσι τό 2 δαφος πρός σύμπυξιν ένώσεων κατά περιφερείας καί άκτλ',ύ%)ς είς Ινα ενιαίον πανελλήνιον όογα νισμόν. Παραλλήλως πρός μελέτην των έλαιοκομικών ζητημάτων ήτοι την έλαιοχαμικήν απογραφήν (αριθ. δένδρων, ποικιλιών κλπ.) δηλαδή την κατάρτισιν έλαιοκο μιχοΰ χάρτου, των άσθενειών καί την καταπολέμησιν αυτών, τόν πειραματισμόν διά την έξακρίβω σιν των αίιίων άκαρπίας, την διαπαιδαγώγησιν των ελαιοπαρα¬ γωγήν, πρός εφαρμογήν συστημα- τοποιημένων κλαδευμάτων, ένδε- δειγμένης λιπάνσεως καί καλλιερ γείας έν γένει, τόν εμβολιασμόν καί την εισαγωγήν καλυτέρων ποι- κιλιών, ιΐτε διά παραγωγήν βρω σίμων ελαιών είτε πρός σταθε¬ ρωτέραν παραγωγήν, την διατή ρήσιν ΰποδειγματικών Ιλαιώνων κ.λ.π. τεχνικάς εργασίας δέον 8πως ίδρυθώσι κατά νομού; ΙλαιοκομικοΙ σταθμοί. Οί αταθμοί ούτοι θ' άσχολη- θώσιν έπίσης μέ την μελέτην τής ποιοτικής βελτιώσεω; τοΟ ελαίου δι' άναλόγων εργασιών, ΰποδείξεων καί προπαγάνδας με ταξϋ των έλαιοπαραγωγών μας, την παρασκευήν βρωσίμων ελαι¬ ών εμπορευσίμων τύπων κ.λ.π. διότι είναι γνωστόν 2τι έν Κρήτη τό έ'λα·.όλα5ον είνε, πλήν ελαχί¬ στων διαμερισμάτων, κατωτέρας ποιότητος λόγω μεγάλης οξύτητος κ λ.π. ή δέ παρασκευή βρωσίμων ελαιών σταθεροθ τύπου άγνωστος. Οί. έλαιο<ομικοί σταθμοί δύ νανται νά λειτουργήσωσιν άνευ ούδεμιδς έπιβΐρύνσεως τοΟ κρατι- κου προϋπολογισμοΰ, άλλά μέ μίαν διαρρύθμισιν μόνον των βα· ρυνουσών τα έλαιοκομιχά προϊίν- τα προσθέτων φορολογιών καΐ προσαρμογήν πρός την κατεύθυν¬ σιν αυτήν διά νομοθεΐκοΰ μέ τρου. Διά τουτο οί σταθμοΐ αύτοι δύ¬ νανται νά λειτουργήσωσι συντό μο)ς έν Κρήτη, άρκεί νά γίνωσιν άπό τού; ενδιαφερομένους ίλαιο παρχγωγούς, τού; ύφισταμένους καί αυσταθησ3μένου; έλχιουργι- κού; συνεταιρισμόν; άνάλογοι έ νέργειαι πρός την εθνικήν Κυ βέρνησιν χαί ασφαλώς θά τύχω σι τής έ'ΐαχύΐεώ; της, τόσον δι ότι ή Κυβέρνησις είνε κατ' έξο χήν φιλαγροτική, 2σιν καί διότι έχει κχτατάξει τού; έλαιοπαραγω γούς είς τοΰς έθνικού; εργάτας καί τό υα' αυτών έπιδιωκόμενον είνε έν^ν έθνικής παραγάγη";. Είς π&οσεχή μας μελέτην Θ4 υπο δείξωμεν τάς πηγάς των οΐκονο μικών μέσων καί τής έξασφαλί- σεω; αυτών πρό; λειτουργίαν των σταθμών. Είναι καΟή<ον 5χι μόνον των έλαιοπαΐαγω/ων καί τοΰ Κρά τους άλλά καί παντός "Ελλη¬ νος νά ενδιαφερθή διά την προ ατασίαν καί ανάπτυξιν τής καλ λιεργείας τοΟ εύγενοΰς ιο(ιχομ δένδρου καί πολυτιμωτίτου προί- όντος τής γεωργική; μ·χς παρα γωγής, τα οποίον θά επρεπε νά θεωρήτ/ι ώ; εξαιρετικόν δώρον καί ένδειξις ιδιαιτέρας εύ νο'ας τής φύσεως ποός την Έλ λάδα καί δχι νά είναι έγκατα- λελειμμένον καί περιφρονημέ^ον. Καθ' ήμά;, ώς καί ανωτέρω είπομεν, προϋπόθεαις διά την έ πιτυχή καί πλήρη άντιμετώ πισιν των έλαιο<ομικών ζητημά των είναι ή ίδρυσις παντοθ έλαιουργικών συνεταιρισμών καί τουτο δέον νά είναι ή πρώτη μας ένέργε α. θέλομεν Ιϊ νά πιστεύωμεν δτι το,ΰ Κράτους καί τής Άγροτικής Τραπέζης ή ενίσχυσις θά είναι ίμέριστος διά την ίδρυσιν έ¬ λαιουργικών συνεταιρισμών, τό¬ σον διότι δι' αυτών θά προ στατευθή ϊν εθνικόν προϊόν, 3σον καί διότι διά τής μορφής ταύ της των σονεταιρισμών θά σημει ωθή 2ν βήμα θεΐικής προόδου είς την επαγγελματικήν καί συ νεταιριστικήν οργάνωσιν διά τής ιδρύσεως είς μεγάλην έκτασιν παραγωγικών συνεταιρισμών, διό τι πρέπει ν' άναγνωρίσωμεν 2τι έν Ελλάδι ή κυριώτερα απο¬ στόλη των γεωργικών συνεταιρι σμών έλησμονήθη, περιο^ισθέν των είς γ>ύς πιστωτικού; κυρί-
  ως, των όπο'ων μόνον έργον εί
  ναι ή έχμαίευσις πιστώσεων, των
  οποίων ή καλή χρήσις είναι άμ
  φισβητήσ μος καί γε/ικώτερα δ
  συμβάλωσιν αίσθητώς είς την γε
  ωργικήν μας πρόοδον.
  Έξ άλλου διά τοΟ συνεταιρι-
  στικοΰ τούτου κινήματος των έ-
  λαιοπαραγωγών ένισχύεται καΐ ή
  Έθνιχή Κυβέρνησις είς την ά-
  σκουμΐνην πολιτικήν της τής δι-
  ευθυνομένης οίκονομίας, τής ό
  ποίας ή έπιτυχής έφαρμογή στη
  ρίζεται είς την οργάνωσιν τής
  παραγωγή:.
  Ή έπιτυχία δέ των παραγω
  γ ι κων συνεταιρισμών δέον νά θεώ
  ρήται πλέον άσφΐλής Ιπειτα ά
  πό τόν νέον νόμον περί γεωργι-
  κων συνεταιρισμών καί την ίδρυ
  θεϊσαν Εθνικήν συνομο-5πονδίαν
  συν)σμών τή: Ελλάδος, τελούντων
  υπό την πνοήν τοΰ Κράτους καί
  τή; οποίας πρόεδρος είναι ό ρέ
  κτης γενικάς γραμματεύς τοΟ
  'Υπουργ. Γεωργίας καί δποδιοι
  κητής τής Άγροτικής Τραπέζης
  κ. Μπάμπης Άλιβιζάτος, βχθύ;
  μελετητή; των άγροτιχών καί
  γεωργοοικονομικών μας ζητημά¬
  των, δημιουργός τής νέχς μας
  άγροτικής πολιτικής,έμπνευσμένος
  διευθύνων νοθς τής γεωργικής
  μας ζωής, γεωργικός άναμορφω-
  τής κ*ί άχούραστος έργάτης πρός
  δημιουργίαν ενός νέου άγροτικοθ
  πολιτισμοθ έν Ελλάδι.
  Άς ζητήσωσιν, λοιΐτόν, οί έλαι
  οπαραγω^οί την συνδρομήν τού¬
  του, τοΟ ΈθνΐχοΟ Κυβερ-
  νήτου χαί τοΰ 'Υπουργοΰ τής
  Γεωργίας κ. Γ. Κυριακού χαί νά
  είναι βεβαιοί πώς θά έξασφα-
  λίσωσι τα συμφέροντά των.
  Άς χινηθώσιν εντός τοΰ πλαι
  σίου τής νομιμότητος πρός περι
  φρούρησιν των συμφερόντων των.
  Τό συμφέρον των ελαιοπαρα¬
  γωγήν είναι στά χέρια των ίδί-
  ών κυρίως.
  ΗΛ. ΖΟΥΛΦΑΚΟΣ
  γεωπόνος
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΟΗ
  ΘΑΛΑΣΣΑ
  ΚΑΙ ΚΑΠΝΙΣΜΛ
  Τό κάπνισμα εί; την πλάζ
  είνε έκ των ώ; ού* άνευ διά τάς
  κυρίας. Αύτό τουλάχιστον άπο-
  δεικνύει Ινα ένσταντανέ άπό έκεϊ,
  άδιακοίτου φωτορεττόρτερ.
  —Χαριτωμένη αυτή ή σύνδε¬
  σις: θαλίσαια λο)τράί καί κί·
  πνισμα.
  — Γιατί δμως;
  —Γιατί! Μήπως τό τσιγάρο
  δέν είνε πλέον έφόδιον άπό τα
  έπιδεικτικώτερα άλλά καί έκφρα
  στικώτερα τής γυναικείας ζωής;
  Ή πλ*ζ δέν είνε καί αυτή τόπος
  γενικής παρατηρήσεως δσον καϊ
  είδικοθ χαρακτηρισμνΰ τής ζωής
  αυτής;
  Ό διάλογος δέν είνε φαντα-
  στικό;. "Εγινε γύρω άπό την φω
  τογραφίαν χαί άπό γνωστού; κο
  σ,ιικού; συμπολίτας. Όρθώ; δέ:
  Γιατί μερικοί έπιμένουν νά μή κό
  βουν τό ταιγάρο χχί παρά την
  συμβουλήν τίθ ίατροθ; Κχί διότι
  βέβχια τό τσιγάρο είνε μία άπό
  τίς ίσχυρότερε; συνήθειες 8σο
  χαί άπολαύίεις τή; χαθημερινή;
  ζωής. Άλλά καί διότι ...οί κυ
  ρίες καπνίζουν σήμερον. Ό μ*
  καρίτης Κονδυλακη; εύρισκε τό
  τσιγάρο διά τάς χυρίας άριστοτε
  χνικόν, πρό πάντων διά νά επι
  δεικνύουν τα ώραΐα χίρια καί
  μαζί τα ώραΐα δακτυλίδια τους.
  Είς την εποχήν μας μπορεϊ νά
  συμβαίνη καί αύτό. 'Ωσΐόσο συμ
  βαίνει καί τό άλλο: Νά γίνεται
  κανείς καί άκουσίω;... σελέμης
  ^κροοτχ στήν έβένινη σιγαρο
  θήκη μιας χυρίας. Ή χωρίς νά
  είνε θεριακλής νά φροντίζη διά
  τό ατομικόν τού περιθώριον εις
  τσιγάρα, £τοιμος είς πρώτην
  ζήτησιν.
  Άλλ' άς έλθωμεν είς την πλάζ.
  Έκεΐ φαντάζομαι 8τι τό Λιγάρο
  αυγκεντρώνει μίταξύ των γυναικών
  ιδιαιτέρα θέλγητοα. Ή αυτή ξε
  φεύγει λίγο άπό τόν χαραχτήρα
  τοΰ άηλοΰ τηγανίσματος. Ή ή·
  λιοθεραπεία άποκτα μέτρον κχί
  , ποιχίλλεται άπό Ο·ρο;! Κάτω άπό
  'τίς είδΐ'έ; ό^ιπρέλλες ή μέσχ στί;
  ι είδιχές χαλύβε; τό τσιγάρί δίδει
  δνειρώδες έφφέ εί; τάς όμηγύ
  ρεις. Δέν μένει απλώς τό γυμνόν
  ώ; χάρις ή καί τό αντίθετον. |
  Ή παρατήοησις δέν περιορίζε
  ται είς τα τρωτά ή μή τής
  ζωή; τής άκτής. Οί συντροφιές
  παίρνουν κάτι τό εύρύτερα πό
  λιτισμένον. Ή άφροντισία καί ή
  τυπικόιης άποκτοΰν βαθύτερον)
  ενδιαφέρον. Άποδεικνύεται δτι ή
  ζωή μπορεΤ καί ίσον άφορά 'καί'
  τούς πλέον έξεζητημένους τρό
  πους της νά δΐ'αιολογήται χαί νά
  έξαίρεται. Τα γαλαά δακτυλιδά
  κια τοΰ τσιγάρου έξοραίζουν τίς
  φυσιογνωμίες. Τα μαγιώ, αί στά
  σεις καί αί... καταστάσεις γίνον
  ται άκόμη περισσότερον άξιοπρό
  σεκτες. Κατατοπίζουν θετιχώς ή
  άρνητικ6>ς τα αίσθητικά κριτήρια
  καί μέ την αύθόρμητην εκείνην
  εύγλωττίαν πού συμβαίνει νά Ιχη
  ό χαπνιστής.
  * *
  Έπιδεικνύονται αί κυρίαι μέ τό
  τσιγάρο " είς την άχτήν; Άκριβέ
  στερον έπιδεικνύουν εαυτάς καί
  αλλήλας. Ή γυναικεία χάρις, ή
  άβίαστη κίνησ·ς, ή Ιλξις καί ή
  γοητεία, χάρις είς τό τσιγάρο
  μπορεΐ νά άποχτοΰν χαί έοώ θέσιν
  καί χαρακτήρα. Ή γυναΐκα πού
  καπνίζει—έννοεΐται υπό τόν δρον
  τής συντηρητικότητος — δέν είνε
  πλέον τίποτε τό αντίθετον πρός
  την εύττρέπειαν. Πρό πάντων δέ
  είς την άκτήν δπου Ισως πρέπει
  νά καπνίζη. Τό κάπνισμα Ικεϊ
  είνε προσόν καί πλεονέκτημα.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  "Εν ζωτικόν τοιτικ6ν ζήτημα
  Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΚΑΙ Η ΑΠΟΒΙΒΑΣΙΣ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ
  Λαμβάνομεν χαί δημοσιεύομεν
  την κάτωθι επιστολήν:
  Κυριε Διευθυντά,
  »'Η προχθεσινή άναχώρησις τοϋ
  περιηγητιχοΟ«Στρ-'θήντεν», μή δυ
  νηθέντος νά άττοβιβάση τούς 1000
  επιβάτας τού, έχτός τοΟ δτι μας
  δπενθυμίζει δτι τό λιμάνι μας εί¬
  ναι επί τοΰ παρόντος τουλάχιστον,
  άκατάλληλον διά τα μεγάλα πε-
  ριηγητικά λάινερς, μάς έμβάλλει
  είς ζωηράς ανησυχίας διά την
  πρόοδον τής τουριστικής κινήσεως
  τής πόλεώς μας.
  Ή άπλή διαπίστωσις 2μως τής
  άκαταλληλότητος τού λιμένος μας
  δέν θεραπεύει την κατάστασιν.
  Ένδιαφερόμενοι τόσον διά τό γε
  νικόν καλόν τού τόπου δσον καί
  5ιά τα ΐϊιον συμφέρον μας, λόγω
  τής ένασχολήσεώς μαςείς τουριστι
  κάς εργασίας,άπευθύνϊμέν διά τής
  παρούσης έκκλησιν πρός πάντα
  δυνάμενος έν ιω κύκλω τής άρμο-
  διότητός τού, νά συμβάλη είς την
  εξεύρεσιν λύσεως δυναμένης νά
  θεραπεύση ιή' κατάστασιν.
  Ημείς έκ τής πείρα; μας περί
  τα τουριστικά ζητήματα, μίαν λύ¬
  σιν βλέπομεν καί δέν διστάζομεν
  νά την φέρωμεν ενώπιον των αρ¬
  μοδίων: "Ολίγα μίλλια δυτικώς
  τής πόλεώς μας ευρίσκεται τό λι¬
  μένι «Παλαιόκαστρον» σημειού
  μενον είς τούς άγγλικούς χάρτα;
  ώ; άγκυροβάλιον καί διά τής κα-
  τ*σ<ευής μικρδς έξέδρας ξυλίνης έστω, είς τα Λινοπεράματα, δύνα¬ ται αρίστα νά χρησιμοποιή διά την άποβίβασιν περιηγητών έν ώρα άνάγκης. Μέ μικράν επι¬ σκευήν—σκυρόστρωσιν είς ώρισμέ ν* σημεΐα, 6 δρόμος καθίαταται χρησιμοποιήσας διά τα αϋτοκί- νητα, τα όποΐα είς διάστημα ολι¬ γώτερον τής ώρας θά δύνανται νά μεταφέρουν τού; ξένους είς Κνω- σόν. Πολυτέλειαι, άσφαλτοστρώ- σεις κ. λ. π. δέν είναι άναγχαίαι χαί διότι πρόκειται περί λιμένος απολύτου άνάγκης χ*ί διότι έν τώ μεταξύ θά έχη καταστή ό λι- μήν μας εντελώς χρησιμοποιήσι- μος. "Ο,τι ακριβώς συμβαίνει καί μέ τάς Αθήνας, δπου οσάκις ή ά . ποβίβαβις περιηγητών είς Φάλη Ι ρον είναι άνέφικτος, τό 'Υπερω κεάνειον μεθορμίζεται είς Π έ ρ λ μ α ένθα καί γίνεται ή άπο βίβασις. - "Ενας ξένας ποΰ ξεκινά άπά μακρυά γιά νά δή τάς αρχαί ότητας δέν έπιζητεΐ πάντοτε, ά ποβιβαζόμενος τοΰ ύπερωκεανείου δι' ολίγας ώρας, έξεζητημένα κομφόρ. Προτιμα μάλιστα, προκει μένου ν' άναχωρήσηά'πρακτος, νά ταλαιπωρηθή λίγο γιά νά επι¬ σκεφθή τούς άρχαιολογι/ούς χώ ρους, περί των οποίων τόσα έ χει διαβάσει, χωρίς ή ταλαι πωρία αυτή νά άπηχήση δυσμε νώς διά τόν τόπον, άφοΰ θά προέρχεται έκ λόγων ανωτέρας βίας. Αντιθέτως μάλιστα τό θέαμ:* τοΰ Άλμ.νρνΟ, θά τοΰ παρουσιάζετο ώ; ευχάριστος έκ· πληξις. Χωρίς την χρήσιν τοΰ βοηΐη- τικοθ τούτου δρμου, φοβούμεθα δτι ό τόπο; μας θά λανσαρισθή ώς άπρόσιτο; διά τα μεγάλα σκά φη, τα όποία έάνδέν διακόψ;υν τε λείως τάς προσεγγίσεις των, ά σφχλώς θά άραιώσουν ταύτας. Ή δαπάνη τής κατασκευής τής προτεινομένη; έξέδρας καί έπισχευής τοΰ δρόμου δέν είναι νομίζομεν, σοβαρά, δύναται δέ όργανισμός τις νά καταβάλη ταύ την καί νά την άποσβέση έξ εισ- πράξεως ενός μικροΰ ποσοΰ, ώς άλλως τε τώρχ γίνεται διά τής πληρωμής είς τους λεμβούχους πενταδράχμου δικαιώματος κατά περιηγητήν. Καθ' ή'ν στιγμήν δλοι μας, μέ επί κεφαλής την Πολιτείαν, κα ταβάλλομεν άόκνους προσπαθείας διά την προσέλκυσιν ξένων είς τόν τόπον μας, θά ήτο αδικαιο¬ λόγητος δ δισταγμός νά έξοδεύ- σωμεν ολίγα χρήματα διά νά ή μπορέσωμε νά άποβιβάσωμεν έν ώ- ρα άνάγκης τού; ξένους πού μέ τόση δυσχολία καί παρά τάς δελεαστικάς προσκληθείς των παρ' άλλων Κρατών, κατορθώσαμε νά προσελκύσωμεν είς Κρήτην, μοι¬ ραίως δέ θά ίδωμεν καμπτόμε- νόν το υπάρχον σήμερον τουρι- Οί δρόμοι Άπό ημερών συνεργεΐα τοΟ Δήμου έργάζονται διά την επι σκευήν των κεντρικών δρό- μων τής πόλεως. Καί ήτο πράγμαη επιβεβλημένον νά γίνη ή έπισκευή αυτή, έφόσον μάλιστα άρχιζει ήδη καΐ ή κυ- κλοφορία τώ / λεωφορείων πού θά έξυττηρετοθν την αστικήν συγκοινωνίαν. Πιστεύομεν δέ βτι οί εργασίαι θάσυνεχισθοθν μέχρις δτου έπισκευασθοθν δ¬ λοι άνεξαιρέτως οί δρόμοι τής πόλεως καΐ των προαστείων πού είχον υποστή μεγάλας φθοράς τελευταίως καΐ είχον καταστή άδιάβατοι. Αί πυρκαϊά!*. Ή προκληθείσα ποοχθές έξ άσβεστοκαμΐνου είς Άμάρι πυρκαϊά έξ αίτΐας τής οποίας κατεστράφησαν δάση όλόκλη- ρα άγρίων δένδρων καί ελαι¬ ών, δέν αποτελεί δυστυχώς σιτάνιον φαινόμενον. ΑΙ πυο- καϊαί είς την χώραν μοτς ή¬ σαν πάντοτε τόσον συχναί, ώστε κατήντησε ν' άιοψιλω- θή τελείως ό τόπος. Καΐ ναί μέν περιωρίσθησαν εσχάτως χάρις είς τα ληφθέντα υπό τοϋ ύπουργεΐου τής Γεωργίας άποτελεσματικά μέτρα. Πάν¬ τως δμως, καλόν θά ήτο νά ένταθοθν τα μέτρα αύτά καί νά συμπληρωθοθν, είς τρόπον ώστε νά έξουδετερωθοΰν εν¬ τελώς οί κίνδυνοι των πυρ- καϊών είς τό μέλλον. Τά λουτρά. Κόσμος πολύς καταφεύγει καθημερινώς είς την παραλί¬ αν τοϋ Πόρου ζητών ιήν δροσιάν καΐ την χαράν είς τα άκρογιάλια κσί την θά¬ λασσαν. Καί τα δημοτικά λουτρά συγκεντρώνουν με¬ γάλην πελατείαν αύξάνουσαν καθημερινώς άφοΟ καί οί φί- λοι τής θαλάσσης καί τής κο· λυμβήσεως καθημερινώς πλη- θύνονται.ΕΤνε δμως άνάγκηνά Ιξωραϊσθή δλη έκείνη ή παρα· λία, νά διαμορφωθή, νά κο- σμηθή άπό ε"να μικρόν έστω κηπάριον κοΐ νά πλουτισθή ά¬ πό μερικά παγκάκια καΐ £να εύπρόσωπον καί πολιτισμένον κέντρον άνοψυχής, δπου νά ευρίσκουν ανάπαυσιν καί κα- ταφόγιον οί λουόμενοι. Άλ¬ λά καί δι' δλα ούτά πιστεύ ομεν δτι θά λάβη μέριμναν συντόμως ό Δήμος. Ό κ. Σφακιανάκης κα'ι ό «Λιαβάτης». Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοϋ προοδευτικοθ Συλλόγου Βιάννου «Διαβάτης» πού τό¬ σον ωραίαν δρασιν εχει επι δείξει, άπαρτιζόμενον έκ των κ. κ. Ν. Κατσαράκη, Ανδρ. Παπαδάκη, Ί. Παπαμαστορά- κη, Άτγ. Ψαρολογάκη, Έμμ. Κονδυλακη, Ν. Μεταξάκη καί Έμυ Π ΐπαδογιάννη, διά ψη· φΐσμαιός τού, άνεκήουξεν ε¬ πίτιμον πρόεδρον τού τόν υ¬ πουργόν Γεν. Διοικητήν κ. Μπ. Σφακιανάκην καί απεφά¬ σισε την ανάρτησιν τής εικό¬ νος τού είς τα γραςεΐά τού, διά τάς υπέρ τοΟ Συλλόγου, τής Βιάννου καί τοΟ τόπου γε- νικώτερον, υπηρεσίας τού. "Ε· τσι ",ή Βιάννος έκδηλώνει τα αίσθήμτα εύγνωμοσύνης της πρός τόν κ. υπουργόν, επί των ημερών τοϋ όποΐου επραγ¬ ματοποιήθησαν τόσα δνειρά της. Καί ήξιζεν όμολογουμέ- νως τής άναγνωρίσεως καί τής εκτιμήσεως αυτής, τό τόσον γόνιμον καί δημιουργι- κόν έργον τοΠ " Σφακιανά- στιχόν ενδιαφέρον διά την νήσόν μας χαί διαρρέον πρός άλλοδα- 1 πούς δυστυχώς λιμένα;. | Ευχαριστούντες διά την φιλοξβ ' νίαν. Διατελοθμεν μετά τιμής ΣΤΥΛ. Ε. ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΣ (Γραφείον Γενιχοΰ Τουρισμοίι άνεγνωρισμένον υπό τοθ 'Υφυπουρ- γβίου Τύπου καί ΤουρισμοΟ)
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  (θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ -Σήμε
  ρον ώρα ΙΟμ. μ. τό άριστούργημα
  τοθ κινηματογράφου «Γκρεμι-
  σμένα όνειρα».
  θερινός «ΑΠΟΛΛΩΝ»—Σήμε¬
  ρον τό άριστούργημα ·ή νήσος
  τής κολάσεως».
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ι—>
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  Ό έρως είς την χώρον
  των χρυσανθέμων.
  ΚθΙΙΪΩίΊΙΚΗ
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Η ΜΑΧΗ
  Προιστάμενος Τυπογραφείου
  Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό άριστούργημα τοΰ
  Βίλλυ Φόροτ:
  Ν ΕΙΡ Α
  ΠρΜταγωνιστοΰν:
  Βέρνερ Κράους,
  Βίλ. Άϊχμμπεργκερ
  Χορτενσέ Ράκυ,
  "Ολγα Τσεχόβα
  ΑΥΡΙΟΝ
  Τό φίλμ τοΰ πόθον καΐ (
  τοΰ ερωτα! Της ώμοφιάς καΐ {
  τής γβητβίας!
  Ή άποθεωοις τής γυναίκας!
  Ή ΰπβροχώτερη άλλά καΐ
  γοητευτικ.ώτερπ άπό κάθε
  ηροηγούμενη δημιουργία της
  γοηβσβτς της έθίνης:
  Μάρλεν
  Ντητριχ
  κ«ΐ τοΰ
  Χεμπέρτ Μαρσάλ
  ■>*■■■■■■■■■■■■■■■>■■■
  Έκαστην ΤΡΙΤΗΝ
  μεσημβρίαν
  Διά Ρέθυμνον, Χανιά,
  ΠΕΙΡΑΙΑ
  Χαλκίδα, ΑΙδηψόν,Βέ-
  λον, Φεσσαλονίκην.
  Τηλίβ. 5-50
  η
  ■■«■«•■■«■■■•■«■■■■■■■εί
  'Ενοιχιάζβνται δύο δωμάτια με-
  τά κουζΐνας ήλεκτροφώτιστα καΐ
  μέ δλα τα χρειώδη. Πληροφο
  "ν( 7οπτΛντι.
  'Απλότης καΐ προσήνεια,
  αί ώραιότερχι έκδηλώσεις εύγενείας
  ΕΟΡΤΑΙ. — Σήμερον έορτήν το0
  προφήτου Ήλία δέν έορτάζει ό κ.
  ■Ηλίας Αλεξάκης τηλεγραψητής
  ΓΑΜΟΙ -Ό κ. Ιωάννης Ήρακλ
  Χανιωτάκης καΐ ή Δΐς Ελένη Σο.
  νουδάκη ετέλεσαν τούς γαμουρ
  των την παρελθούσαν Κυριακήν
  17ην τρέχοντος. Συγχαρητήρια.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ. - Μή συνελ¬
  θόντες εισέτι έκ τής πλ_ηξάσης ή.
  Τα δυό παιδία έ*στρωσαν κατό- μας συμφοράς διά τοΰ θανάτου
  Υπό Κλώντ
  ♦81 όν
  Ολοι Ιπλησίσζαν ένας έ'νας χέετε τα πραγματα. π ατΐΛοτης Ε-ηυ.μ<Λΐιμ:αυ.ν <.·ιν Ψυ*,Ρν* ι.,ν, ^-. _ , την έθεωροθσαν έκστατικοί έλκυει την συμπάθεια κα'ι είνε ό | τας της που ήταν λίγο ξεσχι- και στίς οε, προσέθεσεν, -γ-. - ,.-- --. . · , ,·· ■ —-, ι ,.._,,-------- <τρόπος συμπεριφο ' σμ^νη...... ^ __ {μίρς τοθ σεντεφένιου δίσκου μας πρός_τιά^τας^ους^γαπ»ντους_ καί κυττάζοντος ό έ'νας τόν άλλον μέ άλγεινή κατάπληξι, θαρρεϊς πώς Ιλεγαν, —Μά ΑΥΤΗ είνε, λισσά μας, ή βασί- Άχ! πώς εΐχε πέση σ' αυ¬ τή την κόλσσι; Μιά συντρι- βή άπερίγραπτη την έξουθέ νωνεν δταν ό νοθς της έπή καλύτερος ρδς». Εάν π. χ. ϊνας κύριος τής προσ Φέρει την θέσιν τού, ή Λώρα δι στάζει. Μήπως σκέπτεται, δέν εί¬ νε £να μέσον δια νά αρχίση μαζύ μου συζήτησι, Τί θά σκεφθοϋν γιά μενά, Δέχεται πάντως, άλλά μέ ε¬ να μειδίαμα πού μέ την προσπα¬ θεία νά είνε εύγενικό χωρίς νά εΤνε ένθαρρυντικό Λμοιάζει άπλοΰ στοττα . μέ μορφασμό. γαινε σ αυτους που μέ λυσ, "Οταν^ήν προσκαλοθν είς ενα σσ έξεσττοθσαν εναντίον της, [έιίσημο γεΰμα, ή Λωρα διερωτά έτσι άθλιο πλάσμα δπως ε χε καταντήση. ΤΙ κακό τού εΤχε κάμει, 'Ερωτοΰσε τόν έαυτό τη καί τόν εύρισκεν άθώον γι δλα τα έγκλήματσ πού τή κατηγοροθσαν. Βεβαία εΐχε αγαπήση τίς δισσκεδάσεις, τί τουαλέττες, τα κοσμήματα τή χαρά. Βέβαισ, επί χρόνι άντλοϋσε καί μέ τα δυό τη χέρια μέ γελαστή ξενοιασι άπό τόν θησαυρό τοθ κρά τους. Άλλά μποροθσε ν< φαντσσθή πώς αυτή ή πηγ τοθ χρυσοϋ θά έστείρευε μι< μερά, Όταν έζηΓοΰσ&ν εϊκ< σι χιλιάδες λουδοβίκεισ, μ1 δέν τής έδιναν έκστό χιλιά δες, Πώς μποροθσε νά φσ τασθή πώς ό λσός έκακου χοϋσεν έξ αίτίας της, αύτ πού δέν εΐχε ποτέ. ιδή επ τόσα χρόνια γυρω της πά ρά μονάχα πρόσωπα πού πάνώ τους ήταν διαρκώς ζω γραφισμένη ή χαρά τής ζωής Καί δμως ή συμφορά τής εί χεν άνοίξει σιγά-σιγά τα μά τια. Βεβαία, άπό ύπερηφάνεια είχεν άρνηθεΐ ν' ακούση τό Μιραμηώ καί είχεν άποκρο ση τή βοηθεία τοθ Λά Φαγιέτ Άλλά γιατί ό λαός, άπό τ τε, εΐχε φρενιάση' εναντίον της; Δέν ήταν πάντα καλ γιά τούς πτωχούς, δέν την έ συγκινοΰσαν πάντα οί δύσι χίες πού περιήρχοντο είς γνώ σιν της, Εΐχε ποτέ διώξει δ σους εΐχαν πάει νά έπικαλ^ σθοθν τή συμπόνια της, (συνεχίζεται) Μανώλης Γ. Κωνιός Νΐνρολογβς—Ψυχίατρος Τμηματάρχης Ίατρος; Δημοσ. Ψυχιατρείου Αθηνών Δίχεται έν τφ ιατρείω τού άδός Πειραιώς Πδ' ΑΘΗΝΑΙ. Τηλέφ. 52 379 'Ελευθ. Πηγάκης Ίατρβς—Παθολόγος Δέχεται έν τω Ιατρείφ τού όδός Τσακίρη (οίκία στρατη- γοθ κ. Άλεξάκη) 10—12 π. μ. καΐ 4—6 μ. μ. Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΜΕΡ. ΛΥΔΑΚΗ ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗ επιστρέψασα δέχεται ώς καί πρότερον είς τό έργαστή- ριόν της (Πλατεϊα Βαλιδέ Τζαμί). άπό δεκαπεντε ήμέρες πρω- τήτερα τί φόρεμα θά φορέση Μή¬ πως τό καινούργιο φόρεμα μου είνε άνοικτοΰ χρώματος —καί τό παλαιά περασμένης μόδαζ, Πώς θά άνταποδώση αυτήν την εύγε- νεια, Πρέπει νά κάμη λόγο τερ'ι τοθ γεύματος αύτοΰ στήν φιλή της Μαρ/αρίτα,Έάν έκείνη δέν εί νεπροσκεκλημένη θά ήταν«γκάφα» άλλά δμως &ν συναντηθοΰν είς τό γεΰαα δέν πρόκειται μήπως νά θεωρηθή κρυψίνους, "Εάν δμως κατά τύχην αφίση να πέση ή άνοικτή τσάντα της άρχίζει τίς φωνές ξεσηκώνει δλον τόν κό- σμο, εΰχαριστεΐ τόν κύριον πού ανέσυρε τό κραγιόν της κάτω άπό ρ'α μας πρς ηύ συγγενεις και Φΐλους τους όπωσ **™* ό β βαρύ Προσκαλοΰν την Λώρα την τε λευταία στιγμή γιά νά πάη είς τί θέατρο Άρχίζει νά αρνήται· έπ! , ·■ -· _■ , ,..------. Γ . , . .,-,-. ούδενΐ λόγω προλαμβάνει νά έ· πανιοτε γονατιστα, καί επήρε κ*- στοΰμεν τόν ιερόν κλήρον της πό -- - · - -- ■ ' γ» - —ι '---------1 ..ι-. ...λ λ ^,-,γ ι^ι-«1 τΛν ττοοαστείων κπγΙτλΛ, τοιμασθή, άπόψε ακριβώς πτετο να γράψρ μερικές έπιστο- λές. Δέχεται έν τούτοις, άλλά καθ1 δλην την διάρκειαν τοΰ θεά- ματος δχει χάση κάθε διάθεσι γιατί διερωτδται εάν δέν ώφειλε. θες 5 Τσεοΰ Ηέ—ί Ικαμε έ'να νεθ- ν,ϊ,Λ τους, ατό άριστερό γέ'ρι μιά λεως καΐ των πρυαστείων καίτούς πίπα καί στό δεξί μιά βελόνη ίεροψάλ_τας των ίερων Ναών Άγί· , ,·> ρ ι ι ου Μηνα και Αγίου Τίτου, τούς
  μέ μεγαλο σεοασμό. ^ παρακολουθήσαντας την κηδείαν
  Πρίν καθήιουν δμως στίς ψχ·'— .^.., τ,,ηη,/ϊ»Α» ·ρ·πιτΛΛ«α,, ..
  τού, την
  Επιτροπήν Ά
  νά αρνηθή την άτότομη αυτή πρόσ
  κλησι, εάν πρέπει νά εύχαριστή
  ση φεύγοντας, ψυχρώς ή μέ έγκα'
  διότητα.
  Είς τόν χορόν, δταν £νας κύρι
  ος μέ τόν οποίον δέν γνωρίζετα
  πολυ την προσκαλεΐ συχνά, διε
  ρωτάται μήπως έπιδιώκει νά τό
  συστήση είς τόν πατέροι της ή εί
  τόν ανδρα της μήπως ζητεί
  συνδεθη μαζύ της, ή μήπως ξεύρε
  δτι πρόκειται νά δώση μία έορτ'
  καί έπιδιώκει νά τόν προσκαλέση
  θέτει είς τόν εαυτόν της τόσει
  έρωτήσεις που χάνει κάθε διάθε
  σι γιά χορό κα'ι ό χορευτής τηι
  την ευρίσκει άφηρημένη, ί^ιότρο
  πή καΐ όρκίζεται να μην την προ
  καλέση πλέον νά χορέψουν.
  ή Ντιβτεγκέ
  ΕΘΝΙΚΟΝ
  Καθ* εκάστην
  Λώρα Λωράνς
  Τό συναρπαστικό και γοητευτικώτε
  ρο τραγουδι.
  ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΚΑΙ ΧΑΒΑΓΙΕΣ
  ΕΝΑΤΕΛΕΙΟΚΔΙ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
  ΡΔΔΙΟΦηΝΟ
  Μέ τα όνόματα των σταθμων έλληνιστί.
  έ Λυχνιών μέ μαγικό μάτι.
  Μόνον Δρχ. 7250, είς 12 μηνιαίας δόσεις.
  'Αντιπρόσωπος Ηρακλείου
  ΚΩΝΣΤ. Ν. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
  Μόνον μέ τό Θαλαμηγόν
  «ΧΙΟΣ»
  Κάθε ΚΥΡΙΑΚΗΝ 6 μ. μ. ακριβώς
  Κατ' ευθείαν διά Πειραια
  (σέ 12 ώρες).
  Ταχύτης 14 μιλλίων.—Άνεσις—'Ασφάλεια.
  Πρχχτβρεΐον ΑΔΑΜΗ
  4 40
  τερας κλάσεως, δπως Ιδει-χνε
  'γίου Γεωργίόυ Πόρου καθώς καϊ
  τ°ν Σύνδεσμον Καφεπωλών Ήρα·
  ά-λλο'ς'ύπηρέτης άνω ' τόν Σύνδεσμον Καφεπωλών Ήρα·
  'κ ' κλείου τόν καταθέσαντα στέφα-
  επί τής σοροΰ _του 'Επίσης
  τουρ
  κλά
  τού μέ την σφαιρική
  κουάζ, (Μανδαρΐνος τρίτης
  σεως) παρουσιάσθη.
  'Υπάρχουν έννέα κλάσεις μαν
  δαρίνων
  Ό Τσεού
  στήν
  Πέ-ί,
  αύτοκρατορία.
  πρωθυπουργόν,
  Ιχει ώς ύπασπιστάς, άξιωματού
  χους πολίτικούς καί στρατιωτι
  κου;, τοθ βαθμοθ τοΰ νομάρχου
  ή τοθ συνταγματάρχου). Ένας 6πη
  ρέτης επήρε, άπό τό άπό έλεφαν
  τοκόκχαλο τραπεζάκι, τό ξ
  μέ τά ζεστά κρασί καί έγέμισε
  Ινα κύπελλο.
  —Καταδεχθήτε νά πιήτε,—εί¬
  πεν ό Τσεού Πέ—ί.
  Τό κύπελλο ήταν άπό νεφρίτη'
  δχι άπό νεφρίΐη πράσινο—!άο—
  άλλά άπό νεφρίτη άσπρο καί διά
  φανο—ίού,—τόν νβφρίτη πού οί
  τύποι ύρίζουν γιά τούς πρίγκη
  πας, τούζ άντιβασιλεΐς καί τούς
  ύπουργούς.
  —θά πιώ — είπεν ό Φέλτζ—
  μέ τά χωρίς κοσμήματα ξύλινο
  κύπελλο.
  "Ηπιε έν τούτοις μέ τό Απά ν*
  φρίτη κύπελλο, άφοϋ ό οΐκοδε
  σπότης έπέμεινε τρείς φορές. Ά-
  φοθ καί ό Τσεού Πέ—ι ήπιε μετά
  τόν ξένου τού, ξαπλώθηκαν καί οί
  δυό τους, ό έ'νας άντικρύ στόν
  άλλον, μέ τόν σεντεφένιο δίΐκο
  άνάμεσα στά πρόσωπά τους.
  Τώρα, οί τύποι εΐχαν τελειώ
  σιτ) Ό Τσεού Πέ—ί είπε:
  —Φέν Τά—Τζέν (ή κινεζική
  γλώσσα δέν ε'χει φθόγγους άντα
  ποκρινομένους πρός τόν γαλλι
  κό «Φέλτζ». Γι'^αύτό ά Τσ?ού
  Πέ—-ί καταφεύγει στοϋς περισσό
  τερο προσομοιάζοντας. Τά—Τζέν
  είνε τιμητική ,προσφώνησις άπευ
  θυνομένη πρά{ τά σπουδαία πρό
  σωπα καί σημαίνει, κατά λέξιν,
  «σημαντικάς άνθρωπος»)—είπε—
  πρό δλίγου, δταν μοΰ παρου,σί
  ασαν την ενδοξη κάρτα σας, ή
  καρδιά μου έκτύπησε άπό την
  μεγάλη μου χαρά. Έχουν περά
  σει τριάντα χρόνια άπό τότε πού
  σάς συνήντησα, γιά πρώτη φορά,
  στήν σχολή εκείνην τής Ρώμης
  εύχαριστοϋαεν θερμώς τούς δι<χ κεκριμμένους ίατρούς τής πόλεώς μας δσους επεσκέφθησαν αυτόν κατά τό βραχύτατον διάστημα τής ασθενείας τού διά τάς ύπ' αύιών καταβληθείσας προσπαθείας πρός διάσωσΐν τού. Έν Ηρακλείω τη 19 Ιουλίου 1938 Αί Βαρκπενθοΰσαι οικογένειαι Ιωάννου Κυπριωτάκη Ι Παπά Γεωργίόυ Κυπριωτάκη Νικολάου Κυπριωτάκη ΘΑΝΑΤΟΙ.-Απέθανε καΐ εκη¬ δεύθη χθές έν συρροή πολλοθ καί έκλεκτοθ κόσμου ό παλαιάς έργο- λάβος Ανδρέας Λαζάρου Φατσέ· άς πατήρ τοΰ φίλου έργολάβου κ. Λαζάρου Φατσέα. Ό μεταστάς καί ώς έπαγγελματίας καΐ ώς οί κογενειάρχης υπήρξε χρηστός καί ένάρετος, έκτιμώμενος παρά πάντων δσοι τόν έγνώρισαν Είς τα τέκνα καί τούς οϊκείους τοθ μεταστάντες, ιδιαιτέρως δέ είς την οικογένειαν τοθ υίοΰ τού κ. Λαζ. Φατσέα, ή «Ανάρθωσις» ά- πευθύνει θερμά συλλυπητΛρια. Γύρω στήν πόλι. χή πού ήθέλησα νά γώ, ταπεινότατος περ£εργος νά !δώ, στήν Εύρώπη σας, κάτι άλλο ή μης έπισκειρθώ, έ ταξιδιώτης, δέ χη άπά «ρ- ΣΠ ΑΓΟΥΣ ΔΙΑ ΚΑΠΝΑ θά εΰρητε είς τιμήν εύκαιρίας είς τό Κατάστημα.· Ανδρ. καΐ Μιχ. Καστελλάκη στρατιώτες κ»ί πολεμικές μηχα νές. Έχουν περάσει δέκα πέντε χρόνια άπά τότε πού σας συνήν τησα, γιά δεύτερη φορά, στήν πό λι τοθ Πεκίνου, την οποίαν έτιμή σατε μέ μιά μαχροχρόνιον παρα μονήν κατά τό σοφό ταξίδι πού ή σ5φία σας σας συνεβούλευσε νά έπιχειρήσετε σέ δλες τίς χώρες πού κατοικοθν άνθρωποι. (συνεχίζεται) Ό 6οοντ(«τρβ( *· Έμμ. Ι. Αλεξάκης ί Εναντι "Αγ. Τίτου Ι Έκτταιδευθείς είς Παρισί- ^ ούς άναλαμβάνει οΐανδήποτβ = θερατιεΕαν νοσημάτων τοθ · στόματος (οθλΐτιοος, κακοσμί * άς) συμφώνως μέ την τελευ- · ταΐαν εξέλιξιν τής έτιιστήμης. · ΈπΙσης όδοντοστοιχίας καΐ ' κορωνες έκ διαφόρων μετόλ · λων—κορώνες έκ τιορσελά· · νης. "Επαναφορά τελείως ά· νώδυνος των στριβλοουδν ο¬ δόντων είς την κανονικήν αΰ· τ·ν θέσιν. Τηλέφωνον 6-91. 0 ΖΤΟΜΑΧΟΑΟΓΟΖ ΙΑΤΡΟΣ Κων. Ε. Πολυδάκης ■ ΕΙδιχευθείς έν ΓερμανΙα είς τα νοσήματα τοθ στομάνου έντέρων καΐ η,πατος, δένβται τούς ιτάσχοντας έκ τοθπϊΐΐτι- κοθ συστή έν τφ Ζέστη χθές άρκετή. Άπό τής 8ης πρωϊνής τό θερμόμετρον έδεί· κνυεν 27,6 βαθμούς. —Ώς έκ τούτου παρετηρήθη ζω· ηρά κίνησις είς τά πρατήρια πά- γου. —Άλλά καί ή κατανάλωσις των «αγωτών δέν υπήρξε μικροτέρα. -—Πλείστα μέλη τοΰ Όρειβατι- κου Συνδέσμου Ηρακλείου άνεχώ ρησαν χθές αύτοκινητικώς είς Χανιά δπου ώς γνωστόν θά συν· αντηθοΰν μετ" όρειβατών έκ τής άλης Ελλάδος. —Ή συνάντησις αυτή σκοπόν Ι- χει την οργάνωσιν κοινής άναβά σεως είς τόν Όμαλόν Σφακίων. —Είς τό πρόγραμμα περιλαμ-~ βάνονται ώς μέρη έπισκέι^εων καί πολλά τοπεϊα έξ δλων των νομών ώς καί αί άρχαιότητες Κνωσού καί Φαιστού. —Το Εργατικόν Κέντρον συντο νίζει τάς προσπαθείας τού διά την επιτυχίαν- -ΐί^ν κινηματογρα· φικών παραστάσΙωΛΐ—αίτίνες θά δοθούν προσεχά-ς υπέρ ένισχόσε- ως των πόρων τού. ' —Αί παραστάσρις αυται ώς ηρο βλέπεται έκ των μέχρι τούδε έν δείξεων, θά σημειώσουν πολλήν επιτυχίαν. —Πλείστα έκ των δημοτικών ά- πορριμματοδοχείων ύπερετΐληρώ- θησαν καί χρήζουν εκκενώσεως —Ή ύπηρεσία καθαριότητος τής πόλεως έργάζεται βεβαία αόκνως χρειάζεται δμως νά καταβάλη καί άλλας προσπαθείας ώστε νά εκ¬ λείψη και ή παρατηρουμένη αυτή Λ""""'~ '~' νά έξουδετερωθη έξ άς γς , -'Η αναγγελθείσα έκδρομή των υποδηματοποιών είς Βιάννον, διά την προσέχη Κυριακήν, προβλέ· πεται δτι θά επιτύχη απολύτως Τίί^^6 άθ0 ^ -κα1 έκυκλοφόρησε υκ^Μανώλη Δερμιτζάκη. - Η συλλογή τής οποίας τό πε ριεχόμενον άνελύσαμεν δι' όλί- νά κ β τοθ άπό προσωπικό λυρισμό καί β σκέψεως τραγούδια δσο και τα ουο ήθογραφικά καί ψυχολο- σθ^Α71 ΑζχΤΡαφήμο<τθ( θά άναγνω- σθη άπό δλους τούς Φ(λθυς τού βι βλίου και ειδικώς τούς Κρήτας. κιν.ηματογράφον Που· συν!Χ(ζετ έ !Χζ" μέ κοσμοσυγ· ρν ήπροβολή τοθ Εργου «Γκρεμισμένα δνειρα». βι είς πρε· τά λίγα κινηματο- !ΡΥ ά 6ποΪ0ί Φήμίζον· τίν.νοηΐΕΐαν καί τόάδιά- νιυ θιραπιΐα αΐμορροΐδων ά- ΙγχΐιρΙσεως δι' Ινίσ ,. . . Ινίσΐων Αριθμ. τηλ. 7—92 ΕΠΑΝΗΛΘΕΝ έξ Αθηνών ή κομμωτο,ακ ΕΙρήνη Κ. Τσαμπαρ λη τΐαρακολουθήσασα δλ ά Ρέπορτχρ ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣΑ επί εξά καΐ Κσ- Μ. Εύ«γ. ι. Καμαράτβυ Επισκεφθήτε μας 65ός Γιαννίκσυ. ('Εν*νϊι «Οϊ ΚΡΛΣΛΝ :·«■■·..., υ! ποΙη ■■■■·..
  ΑΝΟΡΘΏΣΙΣ
  Τό μεγάλ^ο έργον
  τοθ Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  355ον
  ί
  Ό Μάριος έξηκολούθησε.
  — Δίκαιοι νά είμεθα φΐλοι μου! όποία ύπέρ-
  λαμπρος τύχη ή τύχη εθνους όντος αύτοκρατο
  ρία τοιούτου αύτοκράτορος, καΐ δταν μάλιστα τό
  §θνος τουτο συμβή νά είνε ή Γαλλία, καί νά
  προσθέτη την μεγαλοφυΐαν τοιούτου άνδρας! Νά
  ίμφανίζεσαι καί νά άνάσσης' νά βαδίζη,ς καί νά
  θριαμβεύΓΐς- νά λαμβάνης τοΰς γρεναδιέρους σου
  καΐ νά τούς άναγορεΰης βασιλείς· νά ψηφίζης τάς
  πτώσεις των δυναστειών, νά μεταμορφώνης την
  Ευρώπην μέ τό «βήμα ταχύ»· κατά πάσαν στιγμήν
  νά καρφώνης είς τό ζενίθ των αίώνων άστερι·
  σμούς νίκων, νά καθισ'ςτς την γαλλικήν αύτοκρα-
  τορίαν παράλληλον τής ρωμαϊκής, ν' άφίνης τάς
  λεγεώνας ν' άποπετώσιν είς τα πέρατα τής γής,
  ώς δρος άποστέλλον άπό των πλευρών αύτοΟ τούς
  άετούς τού· νά νίκας, νά έπικρατής, νά κεραυ
  νοβολής· νά εΐσαι είς την Ευρώπην εΤδος λαοΟ
  περιχρΰσου, ώς έκ τής μεγάλης δόξης, νά κατά¬
  κτησις τόν κόσμον δίς, τό μέν διά των δπλων,
  τό δέ διά τοθ θάμβους' τοθτο, φΐλοι μου, είναι
  υψηλόν! Σάς έρωτώ' τί τούτου μεΐζον;
  —Τό νά είνε τις έλεύθερος, είπεν ό Κομπε¬
  φέρης.
  Τώρα καί ό Μάριος εκλινε την κεφαλήν ό ά
  πλοθς καί ψυχρός ούτος λόγος διεπέρασεν ώς
  μάχαιρα τόν έπικόν τού οίστρον, δν κοί ησθάνθη
  άμέσως έκλεΐψατντα. "Οταν ανήγειρε τούς όφθαλ
  μούς, δέν εΐδε πλέον ενώπιον τού τόν Κομπε
  φέρην. Ούτος άρκεσθείς, ώς φαινετσι, είς ήν ά
  πάντησιν έδωκε τή άποθεώσει, είχεν άναχωρήσει,
  δλοι δέ, πλήν τοό 'Ενζολωρά, τόν ηκολούθησαν.
  Ή αϊθουσα έμεινε κενή. Ό Ένζολωρδς μόνος
  δέν ανεχώρησε, καί ούτος Ιβλεπε σκυθρωπώς τόν
  Μάριον.
  ΣυντΊψεν 8μως ό Μάριος τος ίδέας τού έν
  τούτφ τώ μετοξύ, καί παρεσκευόζετο ϊσως ν' ά
  ποτείνη πρός τόν Ένζολωρθν ιόν λόγον, δτε ή
  κούσθη τις καταβαίνων την κλίμακσ καί ομού
  άδων. ΤΗτον ό Κομπεφέρης, καί ιδού τό δ
  σμά τού.
  "Αν ό Καίσαρ μ' Ιδιδε
  θρόνον τε καί ευκλειαν,
  άλλά την μητέρα μου,
  άλλά την αγάπην της
  μ' έλεγε ν' άπαρνηθώ,
  είς τόν μέγαν Καίσαρσ,
  —"Επαρε, θά Ιλεγσ,
  σκήπτρον καΐ διάδημα,
  έγώ την μητέρα μου,
  την αγάπην της ποθώ.
  Ό περιπαθής καΐ άγριος όμοΰ τόνος, είς δν ό
  Κομπεφέρης έμελπε ταυτα, Ιδιδεν είς αύτά μεγα¬
  λείον τι πσράδοξον. Ό Μάριος δλος βυθισμένος
  είς σκέψεις, κσί τούς οφθαλμούς έχων είς την
  όροφήν ,προσηλωμένους, έπανέλαβεν ώς αυτομά¬
  τως·— την μητέρα μου!...
  Κατ' εκείνην την στιγμήν, ησθάνθη επί τοθ
  ώμου την χείρα τοΰ 'Ενζολωρά.—Συμπολΐτσ, εί¬
  πεν ούτος, μήτηρ μάς είνε ή γαλλική δημοκρατία.
  Ε'.
  Στεναγμοί πανταχόθεν
  Αυτή ή νύξ βαθέως διέσεισε την ψυχήν τοθ
  Μαριου καί θλιβερώς την έπεσκίασεν. Ησθάνθη
  δ,τι αίσθάνεται ϊσως ή γή, καθ* ήν στιγμήν την
  άνοίγουσι διά σιδήρου, ίνα έναποθέσωσιν έντός
  της τόν κόκκον τοθ σίτου" μόνον τό τραϋμα αί·
  οθάνεταΐ' τό δέ σάλευμα τοθ σπόρου καί ή τοΰ
  καρποϋ άγαλλίασις έπέρχονται βραδύτερον.
  (συνεχίζεται)
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  ,,ΕΙΝΙΚΗ ΖΟΗΑΑ» ΠΙΣΤΙΣ
  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
  Έταιρΐα Γεν. Άσφαλίσβων, Ιδρυθείσα τφ 1920.
  II
  ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ,
  Δρ.
  Κεφάλαια καί άποθεματικά
  Κεφάλαια άντασφαλιστικά
  50.000.000
  2.000.000.000
  Ίδρυτής καΐ Πρόεδρος Λεωνίδας Α. 'Εμπειρΐκος
  Γεν. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ Ν. Παπανικολάου.
  'Ασφάλειαι: Ζωής—κεφαλαιοποιήσεως
  Πυρός — θαλάσσης
  άτυχημάτων έργατών καί αυτοκίνητον
  ΆσφαλίζεσΘε καί προτ,ιμάτε
  την Έταιρίαν τής Πατρίδος σας.
  Έγγράψατε τα παιδία σας είς την Κεφαλαιο-
  ποίησιν διά νά μάθουν άπό μικράς ήλικίας την
  Αξίαν τής λαχειοφόρου αυτής άποταμιεύσεως.
  Διά πάσαν πληροφορίαν απευθυντέον είς τόν έν
  Ηρακλείω Πράκτορα τής Έταιρΐας κ. ΣΤΥΛ. Ε.
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΝ καΐ τόν Έπιθεωρητήν κ. Ε.
  ΔΕΤΤΟΡΑΚΗΝ.
  ΒΒΒΒΒΙ
  ■ ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒαΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒιΒΒΒΒΒΒ
  Μ
  ΑβΦ
  στοκαφφε ,.ΟΛΥΜΠΟΣ
  ΚΑΘ' ΕΚΑΣΤΗΝ ΠΑΓΩΤΑ
  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
  άπό την «Μυροβόλο "Ανοίξη
  ' Ε γκυκλοπα ιδ ε ί α
  Δι' έκείνους ποϋ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι' δλους
  ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΛΟΥΤΡΑ
  Ε'.
  Αότά γίνωνται γιά τή Γαλλία.
  Στόν τόπο μας, τό πράμμα δέν
  είδαμε νά μπαίνη στόν κύχλο τής
  γενικής συζητήσεως κΓ δμως ό
  ή'λιος έδώ-είνε πολλέ; φορές πιό
  καυτερός άπ' δ,τι στή Γαλλία
  κι' έπομένως ή επίδρασις τού πιό
  δραστική. Καί μιά έπιατημονική
  συζήτησις μεταξύ των γιατρών
  μας καί των ιδικών μας θά ήτο
  έξαιρετικά χρήσιμος γιά τόν κό
  σμόν. Όπωσξήποτε έκεϊνο πού
  Ιχουμε νά συστήσωμε στού; λου
  ομένου; στή θάλασσα καί τούς
  έκθέτοντας τό σώμα τους σέ ήλι-
  οθεραπεία είνε νά ρωτήσουν τό
  γιατρά τους προηγουμένως.
  Άπομένει τώρα τό μαύρισμα.
  Γιά τούς λουομένου; είνε βχσικό
  ζήτηιια, άλλά δευτερεθον γιά τοϋς
  γιατρούς ΙΙρέπει νά όμολογήσου
  με δχι τό μαύρισμα αύτό έπρο«ά
  λεσε την μόδα τής ήλιοθεραπεία;
  στό πολύ κοινόν καΐ την διέδο-
  σε τόσο. Γιά ν' άποκτήσουμε δέρ-
  μα σκοΰρο—πού πρέπει νά δμο-
  λογήσουμε, βελτιώνει πολύ την
  αίσθητική—γιά νά μπορέσουμε νά
  Ιχουμε γυρίζοντας άπό την έξοχή
  αδτό τό πισΐοποιητικό καΐ δίχω;
  νά λογαριάσουμε τίποτε άλλο, έκ
  τιθέμεθ* στό/ ήλιο. Κανείς άπό
  δλους αύτούς πού μαυρΕζουν δεν
  ξέρει γιατί μαυρίζει, πώς μαυ
  ρίζει καί τί συνέπειες μπορεϊ νά
  ε"χη αύτό τό ψήσιμο σΐόν
  ρό ήλιο.
  ΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΑΙ
  Α'.
  Είς την Κίναν—άναφέρουν τα
  τηλεγραφήματα άπό την "Απω
  Ανατολήν— εσημειώθησαν κρού
  σματα χολέρας. Ή είδησις μας
  παρέχει την ευκαιρίαν νά α¬
  σχοληθώμεν είς τό σημερινόν μας
  σημείωμα μέ τάς έπιδημίας. Τί
  παραδέχεται σήμερον ή έπιστήμη
  περί των έπιδημιών; Όταν πρό
  μιας γενεάς περίπου ό Λυυδοβίκος
  Πασΐέρ είς την Γαλλίαν καί ό Ρο
  βέρτος Κόχ εις την Γερμανίαν ά
  νεκάλυψαν τα μικρόβια πού είνε
  φορεΐς διαφόρων έπιδημιών, ή έ
  πιστήμη έθίώρησεν 8χι είχεν ευ
  ρει την οδόν τής όριστικής διαφω-
  χίσεως τοΰ προβλήματος των έ
  πιδημιών καΐ ταυτοχρόνως τής ά
  ποτελεσματικής καί δριστικής
  των καταπολεμήσεως. "Οτι ή μι
  κροβιολογία ήνοιξε τεραστίους
  ορίζοντος είς την επιστήμην καΐ
  εύηργέτησε την άνθρωπότητα, εί
  νέ Ικτός πάσης αμφισβητήσεως,
  Άλλ' αί πρόοδοι ακριβώς τής
  μικροβιολογίας ωδήγησαν ενώπι¬
  ον νέων προβλημάτων, καί σή
  μερά άναγνωρίζεται 8τι τό μι-
  κροσκόπιον τοθ μικροβιολόγου
  δέν ημπορεί νά χρησιμεύση ώ;
  μοναδικός γνώμων είς την διαφώ
  τισιν δλων των προβλημάτων των
  έπιδημιών, πού άποτελοθν καί ι¬
  διαίτερον κλάδον τής έπιστήμης,
  την λεγομένων έπιδημιολογίαν.
  * *
  *
  Διά νά έννοήσετε μερικά άπό
  τα προβλήματα πού εγείρονται
  συναφώς μέ τάς έπιδημίας, άρκεΐ
  ν' ανατρέξωμεν είς μίαν έπιδη
  μίαν πού έκαμεν άρκετήν θραθ·
  σιν τα τελευταία Ιτη είς την Ευ
  ρώπην: Την γρίππην. Κατά την
  τελευταίαν επιζημίαν γρίππης έν
  Αγγλία ήσθένησαν την ίδιαν
  ημέραν δλοι σχεδόν οί κάτοι-
  κοι μιας περιοχής. Πρό τοθ γενι-
  κοθ αυτού φαινομένου, άποκλείε
  ται βεβαίως 8τι ή έξάπλωσις τής
  γρίππης ωφείλετο είς την μετά
  δοσίν της διά των «σταγονιδίων»
  τοθ πταρνίσματος. Ή άφορμή Ι-
  πρεπε νά είνε δλλη. Ποία;
  (συνεχίζεται)
  ΙΒΒΒΒΒΜΒΒΗΒΒΒΒΒΒΒΒ·ΒΜΒΒΒΒΒΒΒΙΒΒΒΒ«»>Β·ΒΒ
  Έκτός Τράστ
  ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον,
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλέφ. 5-41
  ■ ■■■■■ ■■■■■■■^■•■•■■ι· εί ■■■■«» ■■■■■■■■ειειει ■■■■■■■■
  ΣΤΑΦΙΔΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
  Μέ την γνωστήν ποτασσαν «ΦΙΣΛ» ή όποία
  ήγγυημένως παράγεται άπό στάχτην έξασφαλίζε-
  τε τό ξανθον χρώμα, την καλλιτέραν άποξήραν-
  σιν καί διατήρησιν τής σταφίδος σας.
  Φροντίσατκ πρίν έξαντληθή.
  Παρακαταθήκη παρά τοίς κ. κ.
  ΥΙΟΙΣ Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ-Χανίων Πορτα.
  ^0Τ~Μ~ „ _>""»—ι(Γ<«»1~· |,,>~ ι,,ΔΠ *~ ιι,_^~· /εΓ ιιι >*Λι^' ι/^1**,^ είΛεΓ^/
  ^ε*Ν»*~Ν·»^~%εν^·^*4*·#**^εΛε*^»«»^^·^ε
  ΤΟ ΕΞΟΧΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ
  ΧΑΤΖΗ
  (Κοκκίνη Χάνι)
  Παρέχει την ευκαιρίαν μιας τκλείας ψυχαγωγίας. Πο·
  τα έκλεκτά, μπύρατ, μεζέδες. Καθαριότης καΐ περιποίησις
  άκρα. *
  Έκτος τούτου παρέχει καΐ την ευκαιρίαν ίαλασσίβυ
  λουτροΰ είς την καθαρωτάτπν παραλίαν τού δπου καΐ ϊ·
  χούν κατασκβυασθή εΐδικές καλύβες. Παρέχει καΐ ίίδωρ
  ΰγΐίΐνοτατβν έκ τού έκεΐ πλησίον πηγαδιοΰ.
  Ή έφετεινή έσοδεία
  είς την Ίεράπετραν.
  ■ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Ιούλιος (άνταπο
  κριτοθ μητς). —Είς 600 000 περί
  που οκάδας ύπολογίζεται κατά
  τάς προβλέψεις των είδικών ή έ
  φετεινή έσοδεία τής σταφίδος είς
  την περιφέρειαν Ιεραπέτρας. Δυ
  ατυχώς λόγω των τελευταίαν/ σφο
  δροτάτων άνέμων επήλθε μείωσις
  τής παραγωγής είς 10 ο)ο.
  Είς την περιφέρειαν Γρα Λυ
  γιας καί γενικώς είς τάς κειμέ
  νας δυτικώς τής Ιεραπέτρας τοπο
  θεσίας βεβαιοθται 8τΊ αί προξενη
  θείσαι ζημίαι ύ,τερβαίνουν τα
  30 ο)ο. Είς τα χαρούπια επί
  προβλεπομένης παραγωγής τριών
  περίπου έκατομμυρίων οκάδων
  παρετηρήθη ζημία υπερβαίνουσα
  είς διάφορα μέρη τής επαρχίας
  τα 25—30 ο)ο. Ή πρμη
  παραγωγή τοΰ έλαιοκάρπου είνε
  αρίστη Αί προξε>ηθε!σαι πάντως
  ζημίαι άνέρχονται είς 10 ο)ο. Ή
  παραγωγή τ·»ν δημητριακών έπί-'
  σης, είνε αρίστη. Είς τα χωρία
  Δάφνη, Κρυί, Μεσελέρους, Μα
  κρυλια, Ανατολή, Καλαμαΰκ»,
  Γδόχια Συκολόγος, Μύρτ^ς, Πεα
  κους, Χόνδρος, Ά*βη καί Κερατό
  καμπος αί ζημίαι έκ τού άνέμου
  άνήθ3ν είς 20 ο)ο.
  Έν τιύίοΐζ κα' παρά τάς ζή
  μίας ταύτας, ή ποοβλεπομένη πχ
  ραγωγή τής περιφερείας επί σπα
  ρε σης εκτάσεως ίσης σχεδόν
  πρός την τοιαύτην τοθ παρελθόν
  τος θά είνε κατά 30 ο)ο άνωΐέ
  ρα τής περυσινής.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  τής Τραπέζης τής Έλλάδο;.
  Ανακοινούται είς τούς υπο
  βαλόντας έμπροθέσμως αίτή-
  σεις πρός συμμετοχήν είς τόν
  άναβληθέντα διαγωνισμόν τής
  10 τρέχ. μηνός διά την κα¬
  τάληψιν τριών θέσεων δοκ(·
  μων καί μιας θέσεως δακτυλο-
  γράφου δτι ό διαγωνισμός ού¬
  τος θέλει ενεργηθή την 31ην
  Ιουλίου έ. 'έ. ημέραν Κυρια¬
  κήν καί καλοΰνται οί διαγω-
  νισθησόμενοι δπως διέλθωσιν
  την παραμονήν τοθ διαγωνι-
  σμοθ έκ των γραφείων τής
  Τραπέζης Ίνα λάβωσι γνώ¬
  σιν των λεπτομερειών τής διε
  ξαγωγής τούτου.
  Ή Τραπέζα έπιφυλάσσει
  αυτή τό δικαίωμα δπως έκ
  των έπιτοχόντων προσλάβη
  κατά σειράν επιτυχίας μέχρι 5
  δοκίμους καί 2 δακτυλογρά-
  φους άντί των αρχικώς όρι-
  σθέντων 3 δοκΐμων καί 1 δα
  κτυλογράφου.
  (Έκ τοϋ γραφεΐου).
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Ό Δήμαρχος "Ηρακλείου
  διακηούττει δτι έπαναλαμβάνε
  ται ή πλειοδοτική δημοπρασΐα
  διά την ενοικίασιν τοθ δημο-
  τικοϋ φόρου επί των έν τώ
  Δήμω παραγομένων άμπε-
  λουργικών προϊόντων τοθ 'έ-
  τους 1938—39 ήτοι σταφίδος
  σουλτανί, ταχτά καΐ λιάτικης
  καί σταφυλών έν γένει (επι·
  τραπεζίων καί πρός οίνοποίη
  σιν) συμφώνως πρός τό άρ
  θρον 318 τοϋ Κώδικος τής Δή
  μοτικής ΝομοθεσΙας.
  Ή ΔημοπρασΙα θά διεξαχθή
  είς τό Δημοτικόν Κατάστημα
  ενώπιον τής Δημαρχιακής Έ-
  πιτροπής κατά την προσέχη
  Πέμπτην 21 τρέχοντος μηνός
  καί ώραν 11—12 π. μ.
  Οί σχετικοί δροι ενοικιάσε¬
  ως ευρίσκονται είς την Οίκο
  νομικήν υπηρεσίαν τοθ Δή
  μου ένθα δύνανται οί βουλό
  μενοι νά λάβωσι γνώσιν.
  Έν Ήρακλείφ τή 19 Ιου¬
  λίου 1938.
  Ό Δημαρχών "Ηρακλείου.
  Μιχ. Κασιμάτης
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Φέρεται είς γνώσιν των εν¬
  διαφερομένων δτι ή άνανέω
  σις των γραμματίων διά την
  Δ' κλήρωσιν θά γίνη τό βρα¬
  δύτερον μέχρι τής 4 Αύγού-
  στου 1938. Πέραν τής προθε-
  σμίας αυτής τό Πρακτορείον
  ουδεμίαν άναλαμβάνει ευθύ¬
  νην. Όσα γραμμάτια δέν ά
  νανεωθοθν μέχρι τής ημέρας
  έκείνης θά διατεθοθν υπό
  τοθ Πρακτορείου άπό τής 6ης
  Αύγούστου.
  Οί άρχικοί άγορασταΐ έ-
  χουν παν συμφέρον νά διατη-
  ρήσουν τούς άριθμούς των μέ-
  χρι τής τελευταίας κληρώσε¬
  ως, ήτις είναι καί ή πραγμα-
  τική κλήρωσις τοθ Λαχείου.
  Κατά την Ε' Κλήρωσιν θά έ-
  ξαχθοθν έκ τής κληρωτίδος
  28.000 άριθμ. καΐ θά διανε¬
  μηθούν κέρδη 39.120.000.
  (Έκ τοθ Πρακτορείου)
  Ο ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΟΣ
  ΚΑΘΑΡΙίΜΟΣ ΚΑΠΕΛΛΒΝ
  Είς τό κατάστημα Πέτρου Μα-
  στρεκίνη παρά την Πλατείαν Βε
  νιζέλοιι καθαρίζονται δλων των
  ιίδών τα καπέλλα μέ ιύσυνιιδησί-
  αν καίταχ6τ»3τα.
  —Τό Συμβούλιον Προνοίας
  τής Γενικής Διοικήσεως.
  Τό |άπόγευμα τοϋ Σαββάτου
  σινελθών είς συνεδρίασιν τβ
  Συμβούλιον τού τμήματο; Προ¬
  νοίας τής Γενικής Διοικήσεως
  δι' εξέτασιν διαφόρων ζητημάτων
  άφθρώντων την περίθαλψιν θυμά-
  των καΐ άναπηρων πολέμου ώς
  καΐ διά διάφορα προσφογικά ζη·
  τήματα.
  —Ώργανώθπ Έθνική Νεο·
  λαία είς την Ίεράπετραν.
  Πληροφορούμεθα δτι είς την
  Ίεράπετραν Ιδρύθη τμήμα 'Εθνι·
  κης Νεολαία; μέ φαλαγγάρχην
  τον κ. Άντών. Άσπραδακην. Μέ¬
  χρι τής οτιγμής είς τό τμήμα
  τής νεολαίας έχουν έγγραφή ηε·
  ρί τούς 150 νέοι.
  — Έκδρομή είς Σητείαν.
  Τό Διοικητικόν Συμβούλιον
  τοΰ Τουριστικοΰ Συλλογου Ίερα
  πέτραςώργάνωσε προχθέςέκδρομήν
  διά Σητείαν εί; την οποίαν με¬
  τέσχον πλήν των μελ&ν τοΰ Συλ·
  λέγου καΐ πολλά μέλη τής Κοι-
  νωνίας ''εραπέτρα; οΐκογΐνβια·
  κώς.
  —Διά νά τόν νυμφεύσουν.
  Ενώπιον τού Εισαγγελέως Ρε¬
  θύμνης μετηχθηααν προχθές 6 *Η·
  ρακλής Μονιάκης καΐ ή σύζυγός
  τού "Ελένη ^ κάτοικοι Κάμπου
  Μβτο^ίων επί ι βιαία άπαγωγή
  τοΰ άνηλίκου δβκαεξαβτοΰς ομο-
  χωρίου των Κωνστ. Έμμ. ΟΙχο-
  νόμου πρός τον σκοπόν νά τον
  νυμφεύσουν μβτά τής θυγατρός
  των.
  — Ή Ίδρυσις Σανατορίου είς
  Ρέθυμνον.
  Ό προεδρος τοΰ Ίατρικοΰ Συλ-
  λόγου Ρεθύμνης κ. Μαρούλης, «α
  ρουσιασθεΐς είς τόν υπουρ νόν Κρα
  τικής ΰγιεινής αντιλήψεως εζή¬
  τησε νά γίνη δεκτή Λ ύποβλη
  θεΐσα υπο τής Γβνικής 2υνβ·
  λεύσεως τοΰ Ίατρικοΰ Χυλλόνου,
  "Αθηνών, πρότασις, διά τής οποί¬
  ας έκφράζεται ή ίύχή δπως έφαρ-
  μοοθή ή απόφασις τοΰ Διοιχητι-
  κοΰ Συμβουλίου τοΰ Ταμείου
  Έφέδρων πολεμιατών τοΰ νομοΰ
  Ρεθύμνης περί Ιδρύσεως Σανατο¬
  ρίου είς τόν νομόν, δαπάναις
  τοϋ Έφεδρικοΰ Ταμείου. Ση¬
  μειωτέον δτι τό Εφεδρικόν Τα¬
  μείον δέν δεαμεύεται δπως δια
  θέση τα ανωτέρω χρήματα δυνά¬
  μει νεωτέρου νόμου τροποποι
  οΰντος τό καταστατικόν τού.
  Ο ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  ΧΙΜΟΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  Διδάκτωρ τοϋ Πανεπιοτη
  μίου Λυώνος.
  ΈηΙ έπταετίαν έκπαι-
  δευθείς είς τα Νοσοκομεΐα
  Αιιΐκμι&ιΐΐβδ, ναΐ - άε ξτβ.·
  ου «αί 8&1ρεΙπεΓε Λυώνος
  καϊ Παρισίων.
  Διατελέσας επί διετίαν
  αΒβί1!:»!!): τής νευρολογι-
  κης κλινικής τοΰ Πανεπι¬
  στημίου Λυώνος.
  • θά δέχεται ωσαύτως καΐ
  τούς τΐάσχοντας έκ νευρο
  λογιχών νοσημάΐων είς τό
  ιατρείον τού όδός Άμαλ.·
  ϋείας ιπάροδος όδοθ Κα
  τεχάκη, πρώην Πλατο
  σοκκάκι) ώραν 9—12" «. μ.
  καΐ 3—6 μ. μ.
  Τάς Κυριακάς Βωρεάν
  10-12 κ. μ.
  Τηλέφωνον 6-63
  Τ. Παπαδόπουλος
  Ίοττρός—οδοντίατρος
  Σωκράτους Σατωβριάνδου
  22 ΑΘΗΝΑΙ
  Αριθ. τηλεφ. 52-362
  Δέχεται καθ' εκάστην
  Ώραι απολύτως άκριβεΐς.
  «' ί.
  ,1 Ι
  III
  Ί Ε
  Ιι' ι
  Ηράκλειον—Κρήτης
  ί Γραφεϊα Ιναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΜΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωία Τετό^ρτης
  20 Ιουλίου ^1938
  Η ΑΦΙΞΙΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ
  ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ
  ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ
  ΟΙ &ΙΕΘΙΕΙΣ ΚΥΚΛΟΙΤΟΗ1ΖΟΥΝ
  ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗΝ ΣΗΜΑΣΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 »Ιουλίου(τού άνταπο
  κριτού μας).— Οί βασιλείς τής Αγ¬
  γλίας άναχωρήσαντες έκ Αονδίνου φθά·
  νούν τό άπόγευμα σήμερον είς τούς
  Παρισίους. Ή έτοιμαζομένη είς τού
  "Αγγλους βασιλείς ύποδοχή θά ειν
  παλλαϊκή καί μεγαλοπρεπεστάτη.
  Έν τώ μεταξύ ό διεθνής τύπος γρά
  φων επί τού ταξιδίου των "Αγγλων 6α
  αιλέο>ν χβρακτηρίζει την επίσκεψίν τω
  είς Παρισίους ιστορικήν.
  Πώς ύπεδέχδησαν οί Παρίσιοι
  τούς βασιλείς της Μεγ. Βρεττανίας.
  ΕΝΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΚΟΐΝΩΝ
  ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΟ.Ν ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Ιουλίου (τού άντα
  ποκριτοΰ μας). — Οί πολιτικοί καί δη-
  μοσιογραφικοί κύκλοι των Παρισίω
  καί τού Αονδίνου τονίζουν συμπλη
  ρωματικώς διά την μετάβασιν τού 6α
  σιλικοΰ ζβύγους τής Αγγλίας είς Πά
  ρισίους ότι αυτή συν τοίς άλλοις α
  ποβλέπει είς την έντασιν των *οινώ
  προσπαθειών Αγγλίας καί Γαλλίας διά
  την περιφρούρησιν τής εύρωπαϊκής εί-
  ρήνης.
  Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΠΛΡΑΓΓΕΛΛΕΙ
  ΔΕΚΑ ΕΞ Π Ο Α Ε ΜΙΚ Λ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Ιουλίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοθν έκ τού
  έξωτερικοΰ ότι ή τουρκική κυβέρνη¬
  σις χρησιμοποιούσα τάς χορηγηθε(αας
  πιατώσεις διά τό ναυτικόν της πρόγραμ
  μα παρήγγειλεν είς άγγλικά ναυπη
  γεϊα δέχα έξ νέα πολεμικά.
  Η ΣΟΡΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛ.ΜΗΤΟΡΟΣ
  ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΝ ΕΙΣ ΣΙΝΑΪΑΝ
  ΑβΗΚΑΙ 19 Ιουλίου (τού άντα
  πθ'.ριτοΰ μας). — Έκ Βουκουρέστιον
  αγγέλλεται ότι ή σορός τής Βασιλο
  μήτορος Μαρίας τής Ρουμανία^ μετε
  φερθή είς την Σινάϊαν όπου εξετέθη
  εις λαϊκόν προσκύνημα.
  Ό βασιλεύς τής Ρουμανίας Κάρο
  λος έτηλεγράφησεν είς τόν έκπτωτο
  πρίγκηπα Νικόλαον έπιτρέίτων είς αύ
  χον νά παραστή είς την κηδείαν τής α¬
  ποθανούσης, βασιλομήτορος.
  ί.'. ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΓΕΝΕΟΛΙΑ
  ΤΟΥ Α. Μ_ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Ιουλίου (τοΰ άνταποκρι
  τοΰ μα;).—Έπ' εύχαιρία των αύριανών <ση· Λερινών) γενεθλίων τής Α. Μ. τοΰ Βασι¬ λέως, τονίζεται τό ενδιαφέρον τής μεταδο- ίησ-μένηξ σημερον έκ τού Ραδιοφωνικοΰ στα.-μοΰ έμιλίας τοΰ κ. Δ. Γατοπούλου ό· 5Τις 8λ άναφερθΓ) είς τό ιστορικόν τής γεν¬ νήσεως τοΰ βασιλέως είς τα άνάκτορα της Δεκελείας οπου έλαβε τόν τίτλον τοΰ δου¬ κός τής Σπάρτης οπω; όλοι οί διάδοχοι τοΰ Έλληνικοΰ θρόνου. _________ Ο ΠΡ0Ε1ΡΟΣ ]Η? ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 19 Ιουλίου (τοΰ άντα ποκριτού μας). — Περί την μεσημβρί¬ αν σήμερον επανήλθεν έκ Κερκύρας ό πρόεδρος τής κυβερνήσεως κ. Μετα¬ ξάς καί οί συνοδεύσαντες αυτόν κ. κ. ύπουργοί. Σημειωτέον ότι ό πρωθυ- πουργός καί ή άκολουθία τού έηέστρε- ψαν μέσω Πατρών δι'αύτοκινηταμάξης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗ! ΓΕΟΡΠΑΣ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕΝ ΑΠΟ ΤΗΙΙ ΕΥΒΟΙΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 19 Ιουλίου (τού άντα- ποκριτού μας). — Ό υπουργός τής Γεωργίας κ. Κυριακός επέστρεψεν σή¬ μερον έξ Εύβοίας. Είς Εύβοιαν ό κ. υπουργός επεσκέφθη κυρΐως τα μέγα- λα δασικά αυγκροτήματα τής περιφε¬ ρείας, οιαπιστώβας ότι συντελείται ή καλυτέρα δυνατή έργασία διά την έκμε· τάλλευσίν των. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 19 Ιουλίου (τη λεγραφικώς).— Την 1040' σή¬ μερον την πρωΐαν, οί "Αγγλοι Βασιλείς μετά τής άκολουθί- σς των καίτοΰλόρδου Χάλιφαξ έπεβιβάσθησαν είς τόν λιαένα Ντόβερ, δπου έφθασαν έκ ΛονδΙνου σιδηροδρομικώς, επί βασιλικοϋ γιώτ διά την Βου λ.ώνην. Τούς "Αγγλους βασιλείς προέπεμψαν τόσον είς τόν σι- δηροδρομικόν σταθμόν Βικτω- ρίας (Λονδίνου) δσον καί ά¬ πό τόν λιμένα Ντόβερ ένθου· σιωδώς, χιλιάδες άγγλικοΰ λαοΰ. Ό Γάλλος υπουργός των Εξωτερικών κ. Μποννέ συνο· δευόμενος υπό τοϋ Άγγλου έν Γαλλία πρεσβευτοθ έγκα- τέλειψε τούς Παρισίους την 8 20' πρωϊνήν κατευθυνόμενος είς Βουλώνην δπως απευθύνη είς τούς Άγγλους βασιλείς τόν πρώτον χαιρετισμόν τής Γαλλίας. Ευθύς μετά την άφιξιν είς τόν λιμένα τής Βουλώνης τής βασιλικής θαλαμηγοΟ ό κ Μποννέ ανήλθεν είς αυτήν καί έχαιρέτισεν έκ μέρους όλοκλή ρου τής Γαλλίας τούς βασι¬ λείς τής Αγγλίας. Ό κ. Μπον νέ προσέφερεν είς την ΒασΙ- λισσαν μίαν υπέροχον άνθο- δέσμην. Οί Άγγλοι βασιλείς άπεβι βάσθησαν είς την ξηράν υπό· τοΰςΈθν.ΰμνους τής Αγγλίας —Γαλλίας. Ό κ. Μποννέ πά ρουσίασεν είς τόν Βασιλέα τούς έπισήμους καί τάς αρχάς τής Βουλώνης. Οί Βασιλείς κατηυθΰνθησαν ευθύς είς τόν σταθμόν έκ τοϋ όποίου ανε¬ χώρησαν δι' ειδικώς άμαξοστοι χίας διά Παρισίους. Ό κ. Μποννέ ανεχώρησε δι' άλλης άμαξοστοιχίας διά νά φθάση εγκαίρως είς Παρισίους καί ύιτοδεχθή τοΰς Βασιλείς είς τό Καί ντ' Όρσαί μεταβληθέν προσωοινως είς άνάκτοοον δ που θά φιλοξενηθοΰν οί Βα¬ σιλείς καί ή άκολουθία τού. Η ΑΦΙΞΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ Τό Παοίσι δέν εΐδε τίποτε λαμαρότερον καί θαυμασιώτε ρον άπό την σημερινήν ύποδο χήν των βασιλέων τής Άγγλί άς, "Εμπροσθεν τοΰ σιδηροδρο μικοθ σταθμοθ θαυμασίως δι- εκοσμημένου έξετείνετο μέγα λη στρατιωτική παράταξις. Είς τάς 5 1)2 μ. μ. αφίχθησαν είς τόν σταθμόν ό κ. Νταλαντιέ μετά των μελών τής κυβερνή σεως. Κατόπιν έφθασαν ό κ. καί ή κ. Λεμπρέν. Είς τάς 6 αφιχθη ή βατσι λική άμαξοστοιχία. Ευθύς ε¬ ξέρχονται οί βασιλείς ένώ αί στρατιωτικαί μουσικαί άνα· κρούουν τούς έθνικούς ϋμνους Γαλλίας καί Αγγλίας καί τα πλήθη τοϋ λαοϋ έπευφημοϋν φρενιτιωδως. Ό Βασιλεύς μέ μεγάλην στολήν ναυάρχου είσέρχεται είς αυτοκίνητον μέ τόν πρό τής νδημοκρατίας κ. γαλλικών. Ή μεγαλοπρεπής παρέλασις ή όποία άρχίζει μέ τα τμήματα τής δημοκρατικής φρουρας επί κεφαλής διέρχε- διά τής πλατείας τοϋ ται νήτων άνέρχεται ή Βασίλισσα πενθηφοροθσα μετά τής κ. Λεμπρέν καί άκολουθεΐ σει ρά αύτοκινήτων μέ τάς κυρί αςέπί των τιμών τόνΛόρδονΧά λιφαξ, τόν κ. Νταλαντιέ, τούς πρεσβευτάς Αγγλίας καί Γαλ λίας είς τό Λονδίνον, τα υπό λοιπά μέλη τής Κυβερνήσεως κ. λ. π. Είς την εμφάνισιν τού Βασιλικοϋ αύτοκινήτου ό λαός ζητωκραυγάζει Ινω κινεΐ χιλι¬ άδας σημαιών αγγλικών καί Άστέρος ύπερόχως διακεκο σμησμένης μέ άγγλογαλλικάς σημαίας,της άψΐδος τοϋ θριάμ βου, των Ήλυσίων πεδίων καί τής πλατείας Όμονοίας δ που ύπάρχειή μεγαλοπρεπεστέ ρα διακόσμησις.Ή παρέλασις καταλήγει είς τό υπουργείον των "Εξωτερικών δπου μετ* ολίγον εγένετο ή παρουσία- σις των επισήμων ενώπιον των Άγγλων βασιλέων υπό τοϋ κ. καί τής κ. Λεμπρέν. —Ό λόρδος Χάλιφαξ συ νοδεύων τούς βασιλείς είς Παρισίους θά διεξαγάγη δι¬ πλωματικάς συζητήσεις μετά των κ. κ. Νταλαντιέ καί Μπον νέ επί τοϋ Τσεχοσλοβακικοϋ καί διά τό οποίον ή αγ γλική κυβέρνησις έλπίζει πάντοτε μίαν συμφιλίωσιν με¬ ταξύ Πράγας καί Σουδιτών. Έπίσης θά διεξαχθοΰν συ ζητήσεις επί τοϋ ΊσπανικοΟ ΕΤνε βέβαιον δτι ευρύτατα θά συζητηθοΰν αί Άγγλοϊταλι καί σχέσεις κα! αί Γαλλοϊ ταλικαί τοιαύται. Ό κ. Τσάμπερλαιν είς χθε σινήν επερώτησιν τοϋ κ. Χέν- τερσον είς την Βουλήν των Κοινοτήτων διά τάς άνταλλα γείσας επιστολάς μεταξύ των κ.κ. Νταλαντιέ καί τοθ πρωθυ εύκαιρία τοθ ταξιδίου των Βα σιλέων, απαντών είπεν δτι τό ταξΐδιον των Βασιλέων σχεΐί- ζεται μέ διπλωματικάς συ¬ ζητήσεις αΐτινες θά διεξα¬ χθοΰν έφ' δλων των ζητημά των άτινα άπό κοινοϋ ένδι αφέρουν τα δύο κράτη. Ή προχδεσινή ουνεδρίασις τοϋ Έμπορικοΰ Έπιμελητηρίου. Προχθές την έστιέρσν ουν- εδρίσσε τό Διοικητικόν Συμ¬ βούλιον τοϋ ΈμπορικοΟ κοί ΒιομηχανικοΟ Έπψελητηρίου Ηρακλείου. Κατά την συνεδρίασιν έκυ ρώθη ό άπολογισμός τού Έ πιμελητηρίου πσρελθόντος ί- τους. Ακολούθως ό Διευθυν- τής τοϋ Έπψελητηρίου κ. Ν. Μεταξάς έλογοδότησεν επί τής διενεργηθείσης προσφά- τως περιοδείας τού είς τόν νομόν Λασηθίου. Ώς γνωστόν κατά την πε ριοδείαν τού ταύτην ό κ. Με¬ ταξάς ωμίλησεν ενώπιον συγ κεντρώσεων Ιμπόρων περί τοϋ θεσμοϋ των Εμπορικήν 'Επιμελητηρίων καί τοϋ Ταμεί ου Άσφσλίσεως Έμπόρων κοί εκάλεσε τούτους νά καταχω· ρήσωσι τάς έπωνυμίας των είς τό 'Επιμελητήριον. Έν συνεχεία ανέπτυξε τα εύεργε- τήματα των οποίων δικαιοϋν- ται νά άπολσμβάνωσιν ούτοι έκ των 'Επιμελητηρίων. Ώς πληροφορούμεθα σχετι κώς, ένιός των ημερών τό Εμπορικόν 'Επιμελητήριον θά προβή συμφώνως τώ νομώ είς την σύτεπάγγελτον κατσ ι χώρησιν είς τα παρ' αυτώ μη τρώα των μή άνανεωσάντων εισέτι τάς έπωνυμίας των έξ Ηρακλείου έμπόρων ώς καΐ των έμπόρων Λασηθίου των μή καταχωρησάντων τάς ίδι κάς των. Σχετικώς πρός την περιοδεί¬ αν τοθ κ. Μεταξά οί Έμπορι- κοΐ Σύλλογοι Άγίου Νικολά ου καί Νεαπόλεως απηύθυ¬ ναν έ'γγροφα πρός τό "Επι μελητήριον δι' ών έκφράζουν τος ευχαριστίας τοϋ έμπορι κου κόσμου τοΰ νομοΟ διά την υπό τοθ κ. Μεταξδ άνά πτυξιν ενώπιον αυτών δλων των ένδιαφερόντων τόν εμπορι¬ κόν κόσμον θεμάτων. 50 Πρωινή ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΡΩΣΣΙΚΩΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΟΟΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΑΝΤΖΟΥΡΙΑΝ ΕΝΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΑΘΗΝΑΙ 19 Ιουλίου (τού άν τα ποκριτοΰ μ·ας).— ΝυκτεριναΙ πληρο· φο ρ£αι έκ τοΰ έξωτερικοΰ άναφέρουν ότι ή κατάστασις μεταξύ Ίαπωνίας καί Σοβιετ έντείνετχι επικινδύνως. Κατά μήκος τής ρωσσομαντζουρια· νής μεθορίου συνεκεντρώθησαν μέχρι τής στιγμής τβτρακόσιαι χιλιάδες ρώσ¬ σικου σΐρατοΰ. 'ΆνωΟεν τής γραμμή. ταύτης λέγεται ό?ι περιΐπτανται σμής νη άεροπλάνων καί ότι τινά κατώπτευ· σαν ήδη τάς μαντζουριανάς θέσεις. ΕΤΕΘΗ ΥΠΟ ΔΥΣΜΕΝΕΙΑΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΜΑΝΙΑΣ ΡΙΜΠΕΝΤΡΟΠ; ΑΘΗΝΑΙ 19 Ιουλίου (τού άντα· ποκριτού μας).— Άνεπίσημοι πληρο¬ φορίαι έκ Βερολίνου μέιω Παρισίων άγγέλλουν ότι καθ' ά λέγεται έκεϊ, ό υπουργός των Εξωτερικών τού Ράϊχ φόν Ρίμπεντροπ ετέθη υπό δυσμένειαν. ΣΥΝΟΜΙΔΙΑ ΧΑΛΙΦΑΞ ΚΑΙ ΥΠΑΣΠΙΣΤΟΠΟΥ ΧΙΤΛΕΡ ΑΘΗΝΑΙ 19 Ιουλίου (τού άντα ποκριτρΰ μας). —Τηλεγραφούν έκ Λον- οίνου ότι ο υπασπιστής τοΰ Χίτλερ ά- φιχθεις έκβί συνωμίλησε διά μακρών μετα τού Βρεττανού ύπουργοΰ των Ε¬ ξωτερικών λόρδου Χάλιφαξ. Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΠΙΒΥΜΕΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΑΣ Ή 35η Υ. Κ. Δ)νσις Λεωφο- ρείων έξέφρασεν εγγράφως πρός τούς κ.κ. σταθμάρχας, έ λεγκτάς, όδηγούς καί είσπρά- κτορας αυτής ευχαριστίας διά την παρατηοηθεΐσαν τάξιν κατά την μεταφοράν των προ σκυνητών τής Άγίας Μαρί ής. ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΛΟΠΩΛΟΥ Δι' αποφάσεως των ύφυ πουργών Εργασίας καί Τύ- που καί Τουρισμοϋ κατηρτί¬ σθη έπιτροπή, είς ήν ανετέ¬ θη ή ρύθμισις τοϋ ζητήματος τής κατοχυρώσεως τοϋ έπαγ γέλματος των έφημεριδοπω- λών. Επί τή βάσει καταστά- σεων, τάς οποίας θά ύττοβά- λοϋν είς τό ϋφυπουργεΐον αί 'Ενώσεις των έφημεριδοπω λών, ή έπιτροπή θά χορηγή¬ ση είς τούς έχοντος ώρισμέ- ην προϋπηρεσίαν έπαγγελμα ικά βιβλιάρια. Μετά την ;ορήγησιν των βιβλιαρίων, θά απαγορευθή απολύτως ή άσκησις τοϋ έπαγγέλματος τοθ έφημεριδοπώλου είς τούς στερουμένους τοιούτων. ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Λόγω μή γενομένης άπαρ· ίας ανεβλήθη ή προχθεσινή συνεδρίασις τοθ ΔημοτικοΟ Συμβουλιον, ΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΑΙ ΔΗΙΥΙΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ Δι' έγκυκλίου τού τό ΰτΐουρ γεΐον τής Συγκοινωνίας πρός απάσας τάς ένδιαφερομένας δημοσίας αρχάς γνωρΐζει δτι κατόπιν τής τροποποιήσεως τοΰ νόμου 5117 «περί φορο λογίις επιτηδεύματος» δέν ά παιτεΐται εφεξής κστά τάς διακηρύξεις δημοπρασιών ή προσαγωγή υπό των προσερ χομένων είς τούς διαγωνι- σμούς εργολάβον βεβαιώσε- ων περί έκπλη^ώσεως των φορολογικώντωνύττοχρεώσεων. ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ_ΑΣΤΥΦΥΛΑΚ_Ν Ενεκρίθη αρμοδίως ή είσα- γωγή άπό 1ης προσεχούς Ό κτωβρίου 200 μαθητών <5στυ· φυλάκων είς την άστυνομικήν σχολήν Κερκύρας. Οί επιθυ¬ μούντες νά καταταγώπ δέ¬ ον νά υποβάλωσι τα υπό τοϋ νόμου πρεβλεπόμενα πι· στοποιητικά είς τό Άρχηγεϊ όν Άστυνομίας πόλεων. Πλήν των άλλων προσόντων οί ύ ποψήφιοι δέον νά ώσιν ήλι- κίας άπό 21—28 έτών, νά έ¬ χωσιν άνάστημα τουλάχιστον 1.70 μ. καί νά είναι άγαμοι. ΝΕΑΙ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ Ή Έπιτροπή Διατιμήσεων Ηρακλείου προέβη χθές είς τόν καθορισμόν των τιμών των κρεάτων, ζυμαρικών κοί ίχθυ- ηρών. Έπίσης διετίμησε τα ποτά τα τΐροσφερομενα είς ιά κέντρα «Εθνικόν» καί «Πανελλήνιον». ΑΙ ΖΗΜΙΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΙΝ ΕΡΓΩΝ Πρός τοϋς μηχανικούς καί νομομηχανικούς τοϋ Κράτους εκοινοποιήθη μακρά έγκύκλι- ος τού ϋπουργείου τής Συγ- κοινωνίας Διά ταύτης πα- ρέχονται οδηγίαι έν σχέσει μέ την υποβολήν στοιχείων διά τάς τυχόν ζημίας των έργολάβων έξ ανωτέρας βίας. Η ΕΘΝΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ Προχθές έλαβε χώραν συγ¬ κέντρωσις των όμάδων τής Ε. Ο. Ν. είς τόν πρό τής Ρα- Φινσρίας «Τάλως» χώρον Κατ' αυτήν ό λοχίτης κ. Γκο λέμης ωμίλησε πρός αύτοΰς πε ρΐ οχηματισμοθ όμάδων. Κα¬ τά την συγκέντρωσιν προσήλ- θε καί ό Διοικητής τής Ε Ο Ν κ. Μουρέλλος δστις έπε' θεώρησε τούς συγκεντρωθέν- τας μεθ' δ άπήγγειλε τό συν ταχθέν ποίημα διά την Νεο λ°ίσν της Κρήτης. Εγένοντο ακολούθως διάφοροι παιδιαί Σημερον καλοΰνται είς συν κέντρωσιν ή 1η ομάς των μα- θητών καί 1η έπαγγελματική είς τό Εργατικόν Κέντρον Η¬ ρακλείου. ΝΕΑΙ ΟΜΟΛΟΠΑΙ Διά νόμου έπιτρέπεται δπωο ό υπουργός των Οικονομικήν προβαίνη είς *■-----■ ών όμολογιών δίων πρός ΑΘΗΝΑΙ 19 Ιουλίου (τού άντα· ποκριτοΰ μας). — Αναφορικώς μέ την συνάντησιν τού ύπασπιστοΰ τού Χίτλεο μευα τοΰ λόρδου Χάλιφαξ τονίζεται ό¬ τι κατ' αυτήν διεπιστώθη ή θέλησις τής Γερμανιας όπως επιτύχη συνεννό« σιν με την Αγγλίαν καί ,άς Λυτικάς δυνάμεις εν γένει. ΣΤΕΝΟΙ ΟΙ ΔΕΣΜΟΙ ΙΤΑΛΙΑΣ-ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 19 Ιουλίου (τού άντα- «ο*ριτού μας).- Χηλεγραφοΰν έκ Ρώ- μης ότι κατα την συνάντησιν τού κ.Μου νι χ*ί τοΰ «ρω6υ-ου ^ - ΣΦΟΔΡΑΙ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΤΟΝ ΕΗΙΙΜΤΗΤΠΝΐη <·ν τάς έπιθέσβ'.ς ή προέλασις τού στρατού των ΕΙΣ ΚΙΝΑΝ ΣΥΝΕΧ/20ΗΤΑ1 ΠΟΛΥΝΕΚΡΟΙΜΑΧΑΙ φέρεται ά 'Η