96052

Αριθμός τεύχους

4919

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

21/7/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ.
  Αιγυπτου
  ίτησία λιηαι 3
  έξάμηνικ 1
  'Αμεριχής
  έτησια οολ. 15
  έξάμηνός » 8
  Τιμ<| κατά φύλλον χ. 2 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 1958 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 23ΟΝ ΑΡΙΘ Μ. ΦΥΛΛΟΥ 4919 ΓΗΑΦΕΙΑ ΤΥΙΙΟΓΡΑΦΕ1Α ΟΛΟΣ ΜΙΝΟΤΑΥΡθν ΔΙΕ.ΎΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΤΒΕΥ8ΪΪ0Σ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν ΣΤΑΥΡΑΚΜΣ II Ε:ΠΙΑΝΣΕΟί ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Αί προσπάθειαι τής Κυ¬ βερνήσεως διά την έςυγίαν- σιν τής χώρας συνεχίζονται έντατικώς. Παντοΰ εις όλας τάς πόλεις ίδρύονται νέα νο- σοκομεΐα κα'ι θεραπευτήρια καί άνακαινίζονται, συμπλη- ρώνονται, συγχρονίζονται τα παλαιά, ϊά ύπάρχοντα ολίγα | σανατόρια πού ήσαν μάλλον | τόποι κολάσεως οπου ένή- δρευε καί έπλκνάτο ό θά- νατος πρ'ιν, άναδιωργανώθη- σαν, έπλουτίαθησαν με θα· λάμους ύγιεινούς, μέ εξώ¬ στας, μέ φάρμακα, μέ μηχα- νήματα, έγιναν πράγματι I- δρύματα πού δίδουν έκ νέ- ου υγείαν καί ζωήν είς τούς τροφίμους των καί νέ* | ίδρύονται είς διάφορα ση· { μεϊα της χώρας. Επί πλέον ίδρύονται παντοΰ νέα μαιευ- τήρια διά τάς απόρους επι¬ τόκους, παιδικοί καί βρεφο- κομικοί αταθμοί, παιδικοί κήποι καί άσυλα διά τα πτω- χά καί άπροατάτίυτα παιδία. Έκ παραλλήλου ένισχύεται τό έργον τού πατριωτικοΰ ίδρύματος προστασίας τού παιδιοΰ, οργανουνται παντοΰ παιδικαί έξοχαί, δημιουρ- γοϋνται κέντρα άθλήσεως καί σωματικής άγωγής. Καί τέλος είσάγεται ό θεσμός των κοινωνικήν άσφαλίσεων μέ παροχήν ίατρικής καί νοσοκομειακής περιθάλψεως είς τοΰς ήσφαλισμένους, κα¬ ταβάλλεται προσπαθεία βελ- τιώσεως τής στέγης καί των όρον διαβιώσεως έν γένει των πτωχών καί των εργα¬ ζομένων καί αυστηματοποι- εΐται ό αγών κατά τής έλο- νοσίας, της τρομεράς αυτής μάστιγος κου άποδεκατίζει τόν ελληνικόν λαόν καί καταστρέφβι τάς δημιουργι- κάς δυνάμεις τής φυλής. τΗτο δέ όμολογουμένως επιβεβλημένον ν' οργανωθή ό αγών αύτός πρός έξυγίαν- σιν τού λαοΰ. Καί αποτελεί ή προσπαθεία αυτή μεγί- στην όντως υπηρεσίαν πρός τό έθνος. Διότι, πρέπει νά τό ομολογήσωμεν, άπό α¬ πόψεως ύγείας, ή Ελλάς ευ¬ ρίσκεται είς κατάστασιν έμ πνέουαα άπαισιοδόξους, με- λαγχολικάς σκέψεις. Επί συ- νόλου πληθυσμοΰ έπτά πε- ρίπου έκατομμυρίων περί τα δύο έχατομμύρια πάσχουν έξ έλονοσίας, περί τάς δια κοσίας χιλιάδας έκ φυματι¬ ώσεως καί περί τάς 50 χιλ. έκ καρκίνου κκί διαφόρων λοιμωάών νόσων. Χωρίς ν' αναφέρωμεν τούς προσβαλ λομένους εκάστοτε άπό δια¬ φόρους έπιδημίας πού μάς ε¬ πισκέπτωνται, όπως ό δάγ- κειος καί άλλχι. Φυσικά δέ λαβς μέ τόσον τρομακτι- κήν νοσηρότητα, δέν είναι δυνατόν νά προοδεύση και νά μεγαλουργήση. Τό πώς δέ ό ελληνικάς λαός, υπό τοιαύτας συνθήκας κατώρθω¬ σε νά αναλάβη καί νά φέ¬ ρη είς πέρας τόσους ώραί- ούς καί μεγάλους έθνικούς αγώνας καί νά βαδίση είς την οδόν πού φέρει πρός τόν σύγχρονον πολιτισμόν, αποτελεί καί αύτό εν άπό τα μεγάλα θαύματα πού μό¬ νον ή χώρα αυτή πού λέγε- ται Ελλάς ήτο δυνατόν νά δημιουργήση· Άλλ' ή σημερινή Κυβέρ¬ νησις αντελήφθη ότι δέν εί¬ ναι αρκετόν οϋτε επιτετραμ¬ μένον νά έμπιστευώμεθα τα πάντα είς τάς τυφλάς, είς τάς φυσικάς δυνάμεις τής φυλής. Διέγνωσεν ότι τό έθνος ειμπορεί ν' αναπτύξη τεραστίας δυνάμεις δημιουρ- γικότητος καί προόδου. Καί έργάζεται διά νά επιτύχη τουτο. Έργάζεται διά τή ν εξασφάλισιν τής ύγείας τοΰ λαοΰ πού αποτελεί την βά σιν καί την πηγήν, τό απα¬ ραίτητον στοιχείον κάθε δή μιουργικής προσπαθείας. Καί είς τούτο πρέπει νά βοηθή¬ σωμεν δλοι. Πρέπει βλοι νά λάβωμεν μέρος είς τόν άγώ- να κατά τής νοσηρότητος καί υπέρ τής έξυγιάνσεως τής χώρας. Διότι μόνον οταν ό λ«ός έξυγιανθή, μόνον οταν δημι ουργήοωμεν άνθρώπους ύγι- εϊς,ρωμαλέους σωματικώς, θά έχωμεν καί πολίτας φρονη- ματικώς εύρώστους καί ίκα νούς νά ύψώσουν τόν πολιτι¬ σμόν τού έθνους είς ανωτέ¬ ρα έπίπεδα. Μόνον τότε ή φυλή θά είνε ελευθέρα καί Ιαχυρά νά βαδίση είς τόν δρόμον των ώραίων δημιουρ- γιών καί των μεγάλων ίστο ρικών πεπρωμένων της. άς ήταν πολύ νέα κχί αύΐή καί άς ήταν χαί έκείνος άνήΧιχος. * * * Είτε την άποψιν των ήθικολό ών παραδεχθώμεν, είτε την ά ποψιν τοΰ σκεπτικιατοΰ, είτε τό, κοινωνικόν, είτε τό οικονομικόν συμφέρον—ή βιαία άπαγωγή τήί' Ρεθύμνης έ"χει υποθέτω τα έλα-' φρυντικά της: Τό αρχαίον ποιμε- ικάν είδύλλιον άποδεικνύει 8π [ άνθρωποι τής ύΐταίθρου ευρί¬ σκονται άπό πολύ ενωρίς μέσα Ες τό σίξουαλΐκόν σ;οιχείον. Ό Δάφνν^ς λ χ καί ή Χλόη τού Λόγγου, καθορίζ'-υν τό γεγονός αύτό μέ τό παραπάνω. Έξ άλλου ό οικονομικόν συμφέρον είς την πχιθρον χώραν έχει ένίοτε πολύ τιμιώτερες άπόψεις άπό έ- κεΐνο τής πόλεως. Λίγο πολύ αποβλέπει είς τό γενικόν κα¬ όν, θέλω νά πώ δτι οί δύο γνώ μες είνε δυνατόν νά συμβιβααθοθν Ιδώ. Καί νά καταλήξουν είς Ι α συμπέρασμα: "Οτι άπαγωγές :οΰ εΐδους αύτοθ δέν είναι τόσον ξω τοΰ παλιτισμοθ δπως μερι κές άλλες Μία προσεκτική μά ιστχ έξέτασις των δρων καί των συνθηκών μέσα στΐς οποί¬ ες έξειλΕχθησαν *αί διεμορφώθη- ααν, δέν άποκλείεται νά τί; ά- ΐείξττ] καί έξχιρετιχά συμπχθη- τικές. ΛΖΜΟΔΑΙΟΣ ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕ1 Η ΖΩΗ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ Ένδιαφέρονται διά τα συνοι- κέσια οί τρίτοι; Τό γεγονός δέν είνε νέον. Ό Μπαλζάκ πρό πάντων εις τους τρίτους αύτούς τοποθετεί 8λον το βάρος τοθ συνοικεσίου. Έν πάση περιπτώσει άξίζει νά ύποσημειωθη ή άπα γωγή ενός άνηλίκου είς Ρέθυ¬ μνον υπό ζεύγους ένηλίκων μέ σκοπόν τόν γάμ&ν. Βιαία άπαγωγή τοιούτου εΐδ&υς τουλάχιστον σπα- νίως έποίχιλλεν άν ενθυμούμεθα καλώς, τό έπιτόπιον αστυνομικόν δελτίον. —Δέν είχε συμπληρώσει ό νέ- ος τ&ύς 16 Μαΐους. Καί ομως έ- κεϊνοι πού τόν άπήγαγον ήθε- λαν αώνει καί καλά νά τόν βά- λουν άπό τέτοια ήλικία στά βά- σανα. —Μή ξεχνςϊς 8τι ήσανέγγαμοι. Είχαν εύτυχήσει ϊσως καί ήθελαν νά έπεκτείνουν την συζυγικήν ευτυχίαν καί μεταξύ άλλων. —Γράψε λάθος. Οί άπαγωγεΐς ίίχαν θυγατέρα νέαν καί αυτήν καί τρυφεράν. Τί τό ώραιότερον νά την συνδέσουν μέ Ινα νέον τής άρεσκείας των, —'ϋστόσο ήτο πολύφερνος ή θυγάτηρ ή... πολύφερνος ήτο απο¬ κλειστικώς καί μόνον ό άπαχθείς νυμφίος, Κάτι τέτοιες κουβέντες έδοααν καί επήραν γύρω άπό την είδη¬ σιν, 'δστέσο τό ζήτημα δίν κα- τιτοπΐσθη έπακριβώς. Είνε παρα- Ι τηρημένον δτι τα συνοικέσι* δ ταν μάλιστα φβάνουν μέχρι τής βουλήσεως των γονέων, άποκτοθ' δυσπεριγράπτους δυσκολίας. ΕΙτι τό Ινα μέρος διαφωνεϊ, είτε τό άλλο. Κυρίως τό έπιχείρημα είνε στερεότυπον: —Μικρός είνε κι' ό δικός σας μ κρή είνε κι' ή κόρη μας. Τύχες θά βροϋν καί ή μ:ά καί ό άλλος. Ιδού δμως δτι τό έπιχείρημα αύτό ετέθη έκποδών. "Η άν δέ·, ετέθη τείνει νά τεθή, έστω κα' διά τής βίας! Οί γονεϊς έπεί σθησαν πλέον δτι 6πάρχου ι πε ριπτώσεις πού ό γάμος πρέπε όχι μόνον νά καθιερώνεται άλ λά καί νά έπιβάλλεται έξ άπα λων όνύχων. Γιατί; Διότι κα αύτοι διαβλέπουν την σημερινήν σκοπιμότητα τοθ θεσμοθ. Καί άπ; ήθικής νπλευράς πρωτίστως.. Αύτό τό σημείον θά έπερίμενε σκεπτικιοτής διά νά άντιτά ξη τό «ίλλοθι» τής έπιβολής τοθ γάμου. Έκεΐνο πού προώ θησε έδώ την βιαίαν άπαγωγήι θά ύπεστήριζεν δτι ήτο τό συμφέ ρον καί μόνον τό^συμφέρον.Κύριος οίδε ποίαυ εΐδους οίκονομι κούς συνδυασμούς Ικαμαν οί ά παγωγεΐς: Έχομεν καί μεϊς, Ι χούν κι' αύτοι. Καλά γεράματα θά κάμωμεν άν τούς παντρέψω με τό γρηγορώτερο. Καί άμ' ί πος, άμ' έργον. Ό Χαραλάμπη τής λαικής μούσης μπορεϊ νά ή ταν μεσο«αιρίτης. Πάντως μέ τό γάμον τού οί τρίτοι «θά ετρωγα θά Ιπιναν καί θά έχόρευαν». Τ ίδιον καί τό ζεθγος τής Ρεθύμνης Μέ τα ξεφαντώματα τής θυγατέ- ρας θά εΐχαν διπλές χαρές. Καί έχρησιμοποίησε τό πνευματι κό, τό διανοητικό τού δπλο στάσιο. Μάταιος κόπος. Ό Εΰκλείόης καΐ ό Πυθαγόρας ήσαν άρκετά μεγάλοι καί ι κανοί διά νά δώσουν λύσεις είς τα αίώνια κοσμικά προ- βΚήματα. ΆπεδεΙχθησαν δ ιως μικραί καί άνΐκανοι νά λύσουν καί τα παραμικρά προβλήματα τής σύγχρο ής ζωής καί τοθ ερωτα Ποίος είπεν άλλωστε ποτέ 3τι τό αϊνιγμα τής ζωής καί τοΰ ερωτα μπορεϊ νά λυθή μέ άριθμητικές έξισώσεις; Ό ρωτας μόνον έχει συνήθως τχέσεις μέ τήντριγωνομετρίαν, άλλά καί αύτός άφοθ περά- σει είς τό δεύτερον στάδι όν τού, είς τόν γάμον. Γιά τή ζωή χρειάζεται κυρίως ή άλχημεΐα Ή ματσαραγκιά Πεταχτά σημειωματα ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ Αίώνες ολοκλήρους την ά νεζητούσαμεν. Καί άλλους τό σους αίώνες μάς έτυραννοϋ- σε. Τό φωτεινό της πνεϋμα μάς ε'ίλκυε καί μάς σίχμα- λώτιζε καθώς τό φώς . τής λάμπας τρσβάει τίς μικρές νυ κτερινές πεταλουδίτσες ώς που πέφτουν στή φλόγα τού καί καίοντσι. Άνεζητήσαμε σ' αυτή, την πηγή τής εύδαι μονίας καί έπέφταμενείς κολά σεως δυστυχίαν. Κάποχε, έ- θριάμβευσε καί αυτή. Έδημι ούργησε ναούς κσΐ τεμένη. Έγέννησε θρησκεΐες. Ήνοι ξε τόν δρόμον πρός την χά ράν. Έδωκε τό φώς τής γνώ σεως. Άλλά τό φώς της ή¬ ταν δυνατό κσί μάς έτύφλω νέ. Καί ή φλόγα της εκαιεν άντί νά θερμαίνρ. Έκαιε τό ψεύδος καί διέλυε την πλά νην. Καί εμείς έζητούσαμεν ό κριβώς τό άντίθετο: Νά ενισχύση τό ψεύδος κα νά φωτίζη την οδόν τής πλά νης. Γι' αύτό καί την έγκαταταλείψαμεν ώς κάτι τό εντελώς όχρηστο, ώς δεΐγμα άνευ άξίας. "Ενας μόνον δυ στυχής νεανίας είς την Δρά μαν έγοητεύθη άπό τό φώς της καί έτρεξε νά θερμάνη την σκέψιν τού είς την φλόγα της. Ύπετάχθη τελείως είς την φωνήν της. Καί ανεδείχθη λαμπρός μαθητής καί ιερεύς της. Αρίστα έλαβεν είς δλα τα μαθήματα. Αρίστα είς τόν Πλάτωνα, είς τόν Άριστοτέ λην, είς τόν Σοφοκλήν "Αρίστα είς τόν Εύκλείδην τόν Ήράκλειτον καί τόν Πυ θαγόραν. 'Εδιακονοϋσε τό ναόν της. Καί έπΐστευε τό εαυτόν τού ευτυχή. Θριαμ βευτής, εξήλθε κάποτε άπό τόν ναόν. Διότι δέν ειμπο ρούσε νά μείνη έπ' άπειρο είς την διακονΐαν τής θεότη τος τού. Καί ένώ έπίστευε δτι θά έ'βλεπε ν' άπλώνεται έμ πρός τού ό δρόμος πρός τόν παράδεισον τής χαράς κα τής εύτυχίας, άντίκρυσε τό χάος. Ή πανοπλία τού, ήταν πά λαιά, άσυχρόνιστη, άχρηστη γιά τόν σκληρόν άγώνα τή σημερινής ζωής. Είς τό πρώ το τού βήμα, είς τόν δρό μον τοθ Ιρωτος, έδοκίμασ την πιό πικρή καΐ σκληρτΥ άποτυχία. Είχεν άριστρύσε είς τό σχολείον. Είς τό έρω τα δμως έμηδενίσθη. Έζήτη σε τουλάχιστον νά εύρη μία εργασίαν. Άλλ' εΐδε δτι ή· ταν τόσο δύσκολο. Τό έμπό- ρευμά τού δέν εΤχε πέρασι. ερριξε κάτω τίς γνώσεις τού. ό κομπογιανιτισμός, τό τερ- τίπι, ή τουλάχιστον ή μεγα- λοφυΐα. Άλλά αύτά δέν τα διέθετεν ό δυστυχής νέος τής Δράμας.Καΐ άαό την άπελπισί αν του,παρεφρόνηαε καί έβάδ. σε πρός τόν θάνατον ένώ δταν εξήλθεν άπό τό σχολείον έπί¬ στευε δτι θά επροχωρουσε πρός τόν θρίαμβον. Ό άρι στεύσας είς τό σχολείον, μη δενισθεΐς είς την ζωήν ηυτο¬ κτόνησε. Άλλ' δχι μόνος Μα- ζί τού ηύτοκτόνησεν καί ή σο φία. Τό πνεΰμά της απέθανε "Άς την κηδεύσωμε λοιπόν, ε¬ άν δέν ειμπορούμε νά την ά- ./αστήσωμε καΐ νά την ύψώσω- μέν όδηγό των πράξεών μας γιά μιά καλύτερη, άνθρωπινώ- τερη ζωή. . Μ.— ΑΊ διεθνεΐς ζυμώοεις Η ΕΠΙΣΦΡΑΠΣΙΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΟΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ Ιούλιος (Ίδιαι τ#ρα ύπηρεσία) — Είνε γενι- κή πλέον ή εντύπωσις δτι τό ταξΐδιον των Άγγλων βαοι λέων είς Παρισίους Θ' άπο- λέίίΓΐ την έπισημοτέραν έπι- σφρ^γισιν τής εγκαρδίου συ¬ νεννοήσεως καί τής συνεργα- σίας μεταξύ τής Αγγλίας καί τής Γαλλίας. Οί άγγλι κοί κύκλοι, οί δποΐοι έ'ως τώ- ρα ήσαν μάλλον έπιφυλακτι- κοΐ, άναγνωρίζουν σήμερον απροκαλύπτως την πολιτικήν σημασίαν τής βασιλικής επι¬ σκέψεως. Ή εγκατάλειψη τής έπιφυλακτικότητος όφείλεται προφανώς είς την γενομέ- >Λν .σΐιμερον ανακοίνωσιν δτι,
  επί τή εύκαιρΐα τοΰ βασιλι-
  κοϋ ταξιδΐου, οίπρωθυπουρ-
  γοί τής Μεγάλης Βρεττανίας
  καΐ τής Γαλλίας κ. κ. Τσά¬
  μπερλαιν καί Νταλαντιέ άντήλ
  λαξαν επιστολάς κεφάλαιον
  δούς πολιτικής σημασίας, είς
  τάς οποίας έπιβεβοαοθται ή
  στενή συνεργασία των δύο
  χωρών.
  Μολονότι τό κείμενον των
  έπιστολών δέν εδόθη πρός δή
  μοσίευσιν, εγνώσθη, έν τού
  τοις, δτι είνε εγκαρδίου πε-
  ριεχομένου καί δτι δι" αυ¬
  τών οί δύο πρωθυττ.ουργοί δια
  κηρύσσουν τάς στενώς φιλι¬
  κάς σχέσεις των δύο χωρών
  καί τόν στενόν σύνδεσμον
  τής έξωτερικής των πολιτικής,
  καίτοι άποφεύγουν ν' άναλά-
  βουν νέας δεσμεύσεις. Κατά
  τάς υπαρχούσας πληροφορί¬
  ας, είς τας επιστολάς θίγον-
  ται τα προβλήματα τής Ί
  σπανίας, τής Τσεχοσλοβα¬
  κίας καί τής Μεσογείου προ-
  π'αρασκευάζονται δέ ούτω αί
  πολιτικαί συνομιλίαι, τάς ο¬
  ποίας θά εχΓ) είς Παρισίους
  μέ τόν Γάλλον υπουργόν των
  Εξωτερικών κ. Μποννέ ό
  "Αγγλος συνάδελφός τού λόρ
  δος Χάλιφαξ, ό οποίος συνο
  δεύει τούς βασιλείς είς τό
  ταξίδιόν των. Αί συνομιλίαι
  των δύο ύπουργών θά περι-
  στραφοΰν κυρίως επί τής κα¬
  ταστάσεως έν Τσεχοσλοβα-
  κία, τίτις, κατά τάς έν Λονδί
  νφ άντιλήψεις, πιθανώς νά
  καταστή δυσχερής τόν έρχό
  μενον μήνα, καίτοι αί είς την
  αγγλικήν πρωτεύουσαν ληφθεΐ
  σαι πληροφορίαι άφίνουν νά
  εννοηθή δτι ή τσεχοσλοβακική
  κυβέρνησις κατσβάλλει πάσαν
  δυνατήν προσπάθειαν πρός
  αντιμετώπισιν των δικαίων
  άξιώσεων των Σουδιτών.
  Αί επιστολαί Τσάμπερλαιν—
  Νταλαντιέ καί αί έπικείμεναι
  συνομιλίαι Χάλιφαξ—Μποννέ
  πρόκειται ν' άσκήσουν απο¬
  φασιστικήν επίδρασιν επί τής
  διεθνοΰς καταστάσεως κατά
  την παρούσαν κρίσιμον στιγ
  μην πιστεύεται δέ δτι ή πα-
  νηγυρική εκδήλωσις τής αγ
  γλογαλλικής συνεργασίας θά
  συντελέστ) είς την δημιουργίαν
  έντυπώσεως, ή όποία νά πεί
  ογ) δτι αί δύο Δυτικαί Δυνά-
  μεις είνε άποφασισμέναι νά
  προστατεύσουν άποφασιστι
  κώς τα συμψέροντά των κα
  Έκδρομαί.
  Τό πνεΰμα των έκδρομών
  σημειώνει όλονέν καί μεγαλυ¬
  τέρας κατακτήσεις είς την πό¬
  λιν μας. "Ηδη έτοιμάζονται
  δύο νέαι έκδρομαί, ή μ(α τοθ
  συλλόγου καταστηματαρχών
  ϋποδηαατοποιών είς Βιάννον
  καί ή άλλη τίΰν Γυμντστι-
  κών 'Οργανώσεων, είς Αθή¬
  νας, Πάτρας, "Ηπειρον κατί
  ά νησιά των Ίονίων. Θά
  μετάσχουν δέ καί είς τάς
  δύο αύτάς έκδρομάς πλήθη
  συμπολιτών. Χαιρετίζομεν την
  κίνησιν αυτήν. Διότι όπως ε¬
  χομεν τονίσει καί άλλοτε αί
  έκδρομαί άποτελοϋν τό καλύ
  τερον μέσον ψυχαγωγίας, μορ
  φώσεως καί τονώσεως τής
  δηαιουργικής διαθέσεως των
  άνθρώπων.
  ουτε νά σημειωθή ώς είνε ε¬
  πόμενον, ϋφεσις είς την εύρω-
  παίκήν κατάστασιν.Είνε χαρα-
  κτηριστικόν δτι είς τάς παρα¬
  μονάς τής βασιλικής επισκέ¬
  ψεως είς Παρισίους, ό γερμα-
  νικός τύπος ένέτεινε την πο¬
  λεμικήν τού κατά τής Άγγλί
  άς, την όποιαν κατηγορεΐ
  ώς άκολουθοΰσαν έπιθετικήν
  πολιτικήν. Οΰτω έκτόςάπό την
  δριμεΐαν επίθεσιν εναντίον
  τού άγγλικοΰ τύπου, διότι
  υίοθέτησε τάς πληροφορίας
  των «Νέων Χρονικών» περί
  τής δήθεν «έμπιστευτικής έκ
  θέσεως Ραϊχενάου», πληροφο
  ρίας αποδιδομένας είς τοΰς
  «Άγγλους Έβραίους», αί γερ
  μανικαί έφημερίδες ήρχισαν
  σήμερον σφοδράν πολεμικήν
  κατά τής άγγλικής κυβερνή¬
  σεως, διότι παρήγγειλε χθές
  χΐλια άεροπλάνα είς τα έργο
  στάσια Νούφφηλντ. Έξ άφορ-
  μής τής μεγάλης αυτής πα¬
  ραγγελίας καί τής έπιθεωρή
  σεως, την όποιαν ό πρόεδρος
  τής Γαλλικής Δημοκρατίας κ.
  Λεμπρέν, συνοδευόμενος υπό
  τοθ πρωθυπουργοΰ καΐ ΰπουρ-
  γοΰ τής Έθνικής Αμύνης κ.
  Νταλαντιέ καί τοθ ύπουργοθ
  τής Άεροπορίας κ. Γκύ Λά
  Σάμπο, ενήργησεν είς τό άερο
  πορικόν κέντρον τοθ Βιλλα-
  κουμπλαί, δπου κατασκευάζον
  ται τα νέα γαλλικά άεροπλά
  να, αί γερμανικαί έφημερίδες
  καταγγέλλουν σήμερον ώς «φι
  λοπολέμους τάς δημοκρατίας»
  καί ώς παρασκευαζομένας νά
  έπιτεθοΰν κατά των κρατών
  τοθ άξονος.
  "Οσον άφορά την αγγλικήν
  αυτήν παραγγελίαν των 1000
  άεροπλάνων, ή όποία, γενομέ
  μένη είς τάς παραμονάς τής
  επισήμου επισκέψεως των βα
  σιλέων είς Παρισίους, προκα
  λεΐ τόσην δυσφορίαν είς την
  Γερμανίαν, εγνώσθη σήμερον
  δτι τόέργοστάσιον Νούφφηλντ
  —τοθ γνωστοΟ έκατομμυριού
  χου, ίδιοκτήτου των αύτοκινη
  τιστικών έργοστασίων Μόρρις
  ό οποίος εχει καταπλήξει τόν
  κόσμον μέ τάς άλλεπαλλή
  λους ήγεμονικάς δωρεάς τού
  —δπου παρηγγέλθησαν, άνε-
  γείρεται πλησίον τοϋ Τίμπουρν
  παρά την Βιρμιγχάμην, καί
  τοϋ όποίου έθεσε χθές ό ύ
  πουργός τής Άεροπορίας κ
  Κίγκσλεϋ Γούντ τόν θεμέλιον
  λίθον, θά άπασχολή 15.000
  εργάτας. Τα 1000 άεροπλάνα
  τα όποία παρηγγέλθησαν ύ
  πό τής κυβερνήσεως είς τό έρ
  γοστάσιον τουτο, θά στοιχί
  σουν μεταξύ 5 καί 10 έκατομ
  μυρίων στερλινών.
  Τα έν λόγω άεροπλάνα θά
  είνε τοθ τύπου «Σπάϊτ Φάϊρ»
  άτινα είνε τα ταχυτέρα αγ
  γλικά άεροπλάνα. Θά είνε
  έφωδιασμένα μέ κινητήρα
  «Ρόλς Ρόϋς» 1.050 ίππων καί
  θά άναπτύσσουν ταχύτητα
  550 χιλιομέτρων την ώραν.
  Έν τώ μεταξύ, σχετικόν
  τηλεγράφηυα έκ Νέας "Υόρ¬
  κης αγγέλλει δτι ό διευθυν-
  τής τής έταιρείας άεροπλάνων
  Κούρτις Ράϊτ ανεκοίνωσεν δτι
  Τα έμπορικά.
  Ώς γνωστόν οί έ'μποροι καΐ
  βιομήχανοι τοΰ νομοϋ Λαση¬
  θίου άποτελοϋν μέλη τού έμ-
  ποροβιομηχανικοϋ Έπιμελητη·
  ρίου Ηρακλείου. Άλλ' έχουν
  βεβαία καΐ πλείστα δσα ζη·
  τήματα πού τούς άπασχολοΰν
  καί διά την διευθέτησιν των
  οποίων αρμόδιον είναι τό'Επι
  μελητήριον είτε δι* ιδίας έπεμ
  βάσεως είτε διά μεσολαβήσε¬
  ως καί καταλλήλων ένεργει-
  ών παρά τή κυβερνήσει. Πο¬
  λύ ορθώς έπομένως απεφασί¬
  σθη ή κατά καιρούς μετάβα
  σις τοθ διευθυντού τού Έπιμε
  λητηρίου είς τάς πόλεις τοθ
  νομού Λασηθίου διά την έπι¬
  τόπιον μελέτην των #μπορο-
  βιομηχανικών ζητημάτων αυ¬
  τών. Είς τό Λασήθι άλλωστε
  συντελεΐται τελευταίως μία
  άξιόλογος προσπαθεία προό-
  5ου πού πρέπει νά ενισχυθή
  μέ κάθε τρόπον.
  Μόδα καΐ ϋγεία.
  Είς άλλην στήλην δημοσιεύ¬
  ομεν όδηγίας τής ύγειονομι-
  κής υπηρεσίας περί τοθ πώς
  πρέπει νά γίνωνται τα θαλάσ
  σία λουτρά, τα άερόλουτρα
  καί ήλιόλουτρα. Καί συνιστώ¬
  μεν είς τούς αναγνώστας μας
  την έαισταμένην μελέτην των
  όδηγιών αυτών. Ή ήλιοθερα-
  πειά καΐ τα λουτρά, δχι μό¬
  νον δέν είναι πάντοτε ώφέλι-
  μα, άλλά καΐ πολλάκις προ-
  ξενοΠν άνεπανορθώτους κα
  ταστροφάς είς την υγείαν. Δυ-
  στυχώς δμως τα λουτρά δέν
  γίνονται, άπό τούς περισσο-
  τέρους χάριν τής ύγείας των,
  άλλά διότι τό επιβάλλει ή μό
  δα τού μαγιώ καΐ τού γυ-
  μνισμοϋ είς την πλάζ. Άλλ'
  ή μόδα είναι συνήθως ό χειρό
  τερος, 6 μεγαλύτερος έχθρός
  τής ύγείας.
  Ενα πρωτάθλημα.
  Επί τρία ήδη ετη ή τρίτη
  ομάς ναυτοπροσκόπων τής πό¬
  λεώς μας κερδίζει τό πανελλήνιον
  πρωτάθλημα ναυτοπροακοπικών
  άγώνων. Καί αποτελεί τό γεγονός
  αυτό, την καλυτέραν απόδειξιν
  τής συντελουμένης εργασίας καΐ
  τής θαυμασίας οργανώσεως τοθ
  ναυτοπροσκοπικοΰ μας σώματος.
  ΟίΉρακλειώται ποΰ έκατηγοροθν
  το δτι έπασχον άπό θαλασσοφο
  βίαν καί έθεωροθντο ώ; εντελώς
  χερσχΐοι, διαψεύδουν κατά τόν
  καλύτερον τρόπον την αντίληψιν
  αύτην. "Ας ελπίσωμεν λοιπόν δτι
  ή άγάπη πρός την θάλασσαν θ'
  αυξηθή, δτι τα θαλάσαια σπόρ
  θά διαδοθοΟν περισσότερον καί*8τι
  ταχέως θά στραφοθν καί οί Κρή
  τες πρός την θάλασσαν καΐ την
  ναυτικήν ζωήν μέ πίστιν καί εν¬
  θουσιασμόν.
  τό αγγλικόν υπουργείον τής
  Άεροπορίας παρήγγειλε 400
  κινητήρας Ράϊτ Συκλόν, δυνά¬
  μεως 1.100 Ίππων, οΐτινες
  είνε δμοιοι πρός τούς κινητή
  ρας τού άεροπλάνου, μέ τό
  οποίον ό άεροπόρος Χιούζ
  έκαμε τόν γΰρον τού κόσμου.
  Οί έν λόγω κινητήοες είνε
  προωρισμένοι διά 200 άνιχνευ
  'τικά άεροπλάνα, παρόμοια
  πρός τό τοθ Χιούζ, τα όποία
  θά κατασκευασθοθν υπό των
  έργοστασίων τοθ Λόκχεντ,
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ίϊΗΆΊΆ
  (θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.—Σήμε
  ρον ώρα 1Ομ. μ. τό άριστσύργημα
  τού κινηματογράφου: «ό ΑΓΓΕ·
  ΛΟΣ». Μέ την Μάρλεν Ντήτριχ.
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  Θερινός «ΑΠΟΛΛΩΝ». —Σήμε¬
  ρον τό άριστούργημα· «γυναϊκα
  μέ λεοπάρδαλην». Μέ την ΚάΘριν
  Χέρμπουρν.
  Προιστάμενος Τυπογραφείου
  "Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΕΝΙΕΡΑ
  Το φίλμ τού πόθου καί
  «ού ϊρωτα! Τή; ώμβφιάς καΐ
  τής γοητείας!
  ΑΓΓΕΑΟΣ
  με τούς
  Μάρλεν
  Ντητριχ
  Χεμπέρτ Μαρσάλ
  Μέλβιν Ντούγκας
  (Γαλλική έκδοαις)
  Έκτβς κρογράμματος
  ΖΟΥΡΝΑΛ.
  Σΐ,μ. Σήμερον πρεμιέρα
  ΑΤΕΛΕΙΑΙ δέν ΙΣΧΥΟΥΝ.
  ■■■■■Ι
  «*
  α
  β
  <« Λ Β * Κ «Ι ά — αι ™ Ώ Έκαστην ΤΡΙΤΗΝ μεσημβρίαν Διά Ρέθυμνον, Χανιά, ΠΕΙΡΑΙΑ Χαλκίδα, ΑΙδηψόν,Βό- λ·ν, θεσσαλονίκην. Ταλέφ. 5-50 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■εί ^>
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  1ΑΣΙΑΙΣΣΑ =
  Ό έρως είς την
  των χρυσανθέμων
  482ον
  Ι Καί δταν ετελείωνεν αύ
  | τή ή έρευνα τής συνειδήσεως
  οί περιστροφές τοΰ λογισμοΰ
  της την έξανάφερναν πρός
  τα τρία πλάσματα πού δέν
  μποροθσε νά άνσλογισθή χω
  ρίς νά κλάψη τα δυό παιδία
  της καί τόν Φέρσεν. Τί ε-
  Ικαναν τα δύο μικρά της κσί
  ό Αλεξ; Κανείς πιά δέν τής
  έ'λεγε τΐποτε. Τό ώραΐο πρό·
  σωπο έκείνου ποώ τής εΐχε
  μάθει την άγάπη Ιρχόταν κι'
  αύτό κοντά της καί άφοΰ έ-
  σβυνεν ϊνα έ'να δλα τα άλλα,
  έ'μενεν σύτό μονάχο μέσα
  στό σκοτάδι. "Εγερνεν επάνω
  της μέ θλιμμένα μάθια καί χεί
  λη βουβά πού δέν εΤχαν τή
  δΰναμι νά βροθν λόγια πάρη-
  γοριάς πού νά ταιριάζουν
  στήν άνήκουστη έκείνη δυστυ
  χία. Τότε αυτή έ"κρυβε μέ τα
  άδυνατισμένα της χέρια τό
  πρόσωπό της κ' ,έμουρμούρι-
  ζε, ξεχνώντας τή δικής της
  συμφορά:
  —Θεέ μου ! Πόσο θά ύττέ-
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  ΤΙ θά φορέσετε είς την πλάζ;...
  —Εάν έ'χετε
  λουέττσ.
  πολύ λεπτή σι-
  τό
  σέ
  φερεν άν
  μέσα!...
  μέ έβλεπον έδώ
  Τόν ΐδιο καιρό μαύρη άπελ-
  πισΐα έσπάραζε την καρδιά
  τοθ Φέρσεν. Πά πρώτη φορά
  Ιμαθε την ώμή άλήθεια άπό
  τό στόμα άνθρώπου ό οποί¬
  ος είχεν ίδη άπό κοντά τή
  βασίλισσσ. Ό Ρουζεβίλ, ό άν
  θρωπος μέ τό γαρύφαλλο εί-
  χε κατσφύγει στίς Βρυξέλλες.
  Καί περιέγραψε στόν Φέρσεν
  ποϋ καί πώς έζοϋσεν ή φυλα-
  κισμένη—τό ύγρό καί σκοτειν©
  κελλί της, τα ^μισοσχισμένα
  ροϋχα της, τό ,χλωμό ρυτιδω
  μένο πρόσωπό της, τα άσπρα
  άχτένιστα μαλλιά της. Τό κορ
  μ( της ήταν άδυνατισμένο ά¬
  πό την άδράνεια, άπό τή βα¬
  ρεία θλίψι, άπό την φοβερή ύ·
  γρασία. Την έξάντλησί της Ι
  πεδείνωναν οί οίμορραγίες ά¬
  πό τίς οποίες υπέφερεν. Ή
  Ροζαλία, ή ύπηρέτρια τοθ θυ
  ρωροΰ, άναγκάσθηκε νά θυ
  σιάση τα πουκάμισά της, νά
  τα κάμη κομμάτια καί νά τα
  δώση στή βασίλισσα. "Οποί¬
  ος την ήξερεν άπό άλλοτε,
  ήταν άδύνατό νά την ανα¬
  γνωρίση.. Μέ κόπο κατώρθω-
  νε νά σταθή στά πόδια
  της...
  (συνεχίζεται)
  Γιά σάς πού Ιχετε πολύ καί Γ
  σως παρά πολύ λεπτή σιλουέττα
  ιτροορίζεται ή κομψότης των παν-
  ταλονιών τής πλάζ άπό φανέλ-
  λα ή άπό τουάλ ντέ σουά
  κομμένων δπως τα άνδρικά
  τΐανταλόνια. Συμπληρώσετε
  σύνολον μέ μία μπλούζα,
  φόρμα άνδρικοϋ ϋποκαμίσου άπό
  τό ίδιο ϋφασμα! Εάν τό παντα
  λόνι είνε άπό μεταΕωτό ή μάλλι
  νο ϋφασμα θά κάνετε διά νά τό
  συνοδεύσετε, 8να μικρό έφαρμο-
  στό βεστόν μέ γιακα καί ρεβέρ
  ταγιέρ. Άποφεύγετε τα μεγάλα
  ντεκολτέ τα όποΐα άποκαλύπτουν
  ώμους πολύ άδυνάτους καί προεξέ
  γουσες ώμοπλάτεο Αντιθέτως,
  θά είχατε άδικο νά μην ύπογραμ-
  μίσετε την λεπτή σας μέση μέ άμ-
  πιεσεμάν πολύ έφαρμοστά τα ό
  ποία θά Αρχωνται είς άντίθεσιν μέ
  την φρονσέ φούστα καί τό φάρ-
  δος τού κορσάζ, διότι αύτό θά
  σας δώση ϋφος πολύ εύλύγιστο
  καί εΰκαμπτο. Μπορεΐτε νά φορέ·
  σετε «σόρτ» άλλ' δχι πολύ κοντό.
  Άποφεύγετε τίς πολύ κοντές κυ·
  λόττες άλλά έτητρέψετε είς τόν
  εαυτόν σας την χαριτωμένη ρόμπ
  σέ μιζιέ πού Ανθυμίζει τα φορέ¬
  ματα των μικρών κοριτσιών κα'ι
  πού τόσο άρμόζει είς την λεπτή
  σας σιλουέττα.;
  —"Εάν έ'χετε δυνστή σιλου¬
  έττα.
  Κάθε γυναϊκα μτςρεΐ νά είνε
  ώραία μέ τόν ίδικό της τρόπο.
  Ή εύσαρκία δέν άσχημίζει πο·
  τέ μία γυναϊκα δταν αυτή ξεύρει
  νά ντυθή Άντί σόρτ καί παντα-
  λόνια μακρυά, έκλέξετε εάν έ'χε¬
  τε λεπτές κνήμες, φοΰστες κοντές
  πού θά σάς πηγαίνουν θαυμασία,
  εάν έχετε χονδρή μέση φορήτε
  κατά προτίμησιν μοντέλα «μπλου-
  ζάν> καί άφοθ έ'χετε ώραίους
  στρογγυλούς ώμους τα μπαΐν ντέ
  λέ ί α φέ τής πλάζ
  σολέιν καί τα φορέματα τής πλάζ άπεΧ!£λυψεν έ'ναν εύγενικά
  πού £χουν γυμνή τή ράχη. Ορον <*"" ' __.....___' „ φρμ ή ■πού £χουν γυμνή τή ράχη. Ορον τίζετε τα φορέιΐατα σας νά η είνε πολύ έφαρμοστά είς η άλλ' ή ύ ά δί ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ-— Την παρελθοθ- σαν Κυριακήν, ημέραν τής Άγίας Μαρίνης, είς τό χωρίον Βορίτσι Πεδιάδος ό κ. Έμμ. Φουντουλά¬ κης εβάπτισε τό χαριτωμένο κο- ,,, , ,,, , Α ζ_ ριτσάκι τοΰ κ. Γεωργ. Ιω. Κων- Υπό ΚλωνΤ ΦαρέΡ- σταντουλάκη ονομάσας αύτό Εί- —-————--——---——--——- ρήνην. Εϋχομαι νά τοίς ζήση. 20ον | Δ. Ι. 'κ. —Ό κ. Μύρων Έμμ. Καψετάκης έπιπλοποιός άνεδέξατο έκ τής κο λυμβήθρας, την παρελθ. Κυριακήν, Η ΜΑΧΗ Καί ή πρώτη συνάντησις, ψ 2 ύ Ι 1ςΛ|ιλα^ άπεκάλυψεν έ'ναν εύγ/ενικά ί»η6ο, λυμβήθρας, την παρελθ. Κυριακήν, Λ σοφόν *" 7Τ'ΧάνΚ ?σ5 Ζ' ί Κ Α&-κ?; ^«^ την μέ- νίως είνε οί γίροι. Καί ή δευ- "ό'δνοα0ί Μαρία. Είς τόν άνάΐ,α- ση, άλλ' ή φούστα νά δίδη μία Τ- τερη |ναν φιλόσοφο άξιον νά πα· γον κα Τ0ύς γονεΐς ευχόμεθα νά ή, ή φ η μ σια γραμμή είς τα πλάγια, άντί δί ώά ά ύ τής τοίς ζήση- —Τό εσπέρας της παρελθούσης να φαροαινη ώσάν μιά φούστα ^^ κ^1 Δεκ^πέίτί χρό- -Τό εσπέρας της παρελθούσης κλός. Τό μαγιώ σας ν' άτΐοτεληται ( παλαιάς εποχης αεκαπεντε χρο Μαλαγαρδήν α«δ Ενα μόνο «μάγιο Τα μαγιώ νια πέρασαν ακόμη. Σας ξανα- [/χ^ος Τραπέζης Ελλάδος τής μόδας είνε πολυ μελετημενα, §χ£πω. Καί αισθανομαι μέγα- ανεδέξατο τής κολυμβήθρας τό ά- - γοράκι τού κ. Δημ._Ρουμελιωτάκη ύφασμένα άνάμικτα μέ μία έλα στική κλωστή. Παίζουν τόν ρό^ο κορσέ καί σουτιέν γκόρζ καΐ λε- πταίνουν πολύ την σιλουέττα.,Κατ' £να γενικό τρόπο άποφεύγετε κά¬ θε γεωμετρικό σχέδιο πού πέρνει διαστάσεις επί τού σώματός σας. —Εάν έχετε πολΰ κοντές κνήμες. θά ήθέλατε πολύ νά εχετε μα- κρυές κνήμες, νεβοώδεις καί λε¬ πτές. Άλλά τί ένδιαφέρει: Ιδού μερικά φάρμακα «όπτικής άπά- τής». Νά φορήτε μαγιώ των οποί¬ ων οί κνήμες νά είναι κομμένες πολύ τοξοειδώς έμπρός κατά τρό¬ πον πού νά έπιμηκύνΓ) οσο τό δυ¬ νατόν την γραμμήν των μηρών. θά έχετε ασφαλώς παρατηρήσει δτι ίνα μαγιώ πού σταματδ είς ευθείαν γραμμή κονταίνει πολύ την κνήμη. Ό μεγάλος σας έχθρός είνε τό σόρτ πού φθάνει £ως τό γό νατο.Άποφεύγετέ το γιατί σάς κον ταίνει καί σάς άσχημίζει. 'Απέχετε έπίσης άπό τίς φουστίστες £ως τό γόνατο. Εάν είσθε πολύ άδύνατη θά είσθε ύπέροχη μέ μία «μπαρ- μποτέζ» ολίγον μπουφάντ μέ φού¬ στα ί) φόρεμα πολύ κοντό. Άλ λά πρέπει τότε ή φούστα ή ή μπαρμποτέζ νά σταματοΰν ύψηλό- τερα άπό τό γόνατο ώστε νά έπιμηκύνεται ή κνήμη. κιμάσω, μέ την συντροφιά σας, ονομάσας αύτό Χρήστον. τή%νε£π£η εύτυχία^υ ^-'^^^β^^ κίμαζε ό Τζεγκ Σί, ό ταπεινότα- Καρούση. τος μαθητής, δταν, μέ την κιθά-, ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.— Ό Μορφω ρα. τού, σανώδευε, μέ μιά δειλή τικός Σΰλλογος Γυναικών "Ηρα- «ρμονίατήν διδασκαλία τοθ μ.- βΐ^"^^ γαλου Κ ουγκ Τζέου. | διά τήν συμβολήν Κο1 τβς ύτίηρε. Μιλοΰσε τα γαλλικά άρκετά σ[ας τάς οποίας προσφέρει δλως καλά' άλλά ή υπόκωφη κα! βρα προθύμως είς τό «"Ασυλον της χνή φωνή τού, Ιπειτα άπό κάθε Ντιστεγκέ ΣΤΑΦΙΔΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ Μέ την γνωστήν ποτασσαν «ΦΙΣΛ» ή όποία ήγγυημένως παράγεται άπό στάχτην έξασφαλίζε- τε τό ξανθόν χρΰμα, την καλλιτέραν άποξήραν- σιν κα'ι διατήρησιν τής σταφίδος σας. Φροντίοατε πρίν έξαντληθή. Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΜΕΡ. ΑΥΛΑΚΗ- ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗ επιστρέψασα δέχεται ώς καί πρότερον είς τό έργαστή- ριόν της (Πλατεΐα Βαλιδέ Τζαμί). Παρακαταθήκη παρά τοίς κ. κ. ΥΙΟΙ2 Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ-Χανίων Πόρτα. φράσι, ήταν δισιακτική, γιατί έσκέπτετο κινέζικα καί μετέφραζε βαθμιαίως τόν λόγο τού. Έσυνέ νέχισε: —Σάς άκούω λοιπόν, καΐ πε· ριμένω τα λόγια σας δπως ό γε· ωργάς περιμένει τήν συγκομιδή τοΰ σιταριοθ τόν πρώτο μήνα τοθ θέρους καί τήν συγκομιδή τοθ κεχριοθ τόν πρώτο μήνα τοθ φθι· νοπώρου. Ώς τόσο, άς καπνίσωμε πρώτα καί οί δυό μας, γιά νά διαλύση τό δπιον τα σύννεφα πού σκεπάζουν τό μυαλό μας, νά καθαρίση τήν κρίσι μας, νά κά¬ μη πιό μουσικό τό αύτί μας καί νά μας απαλλάξη άπά τήν τυ· ραννική αίσθησι τής ζέστης καί τοθ κρύου, πηγής πολλών χον- δροειδών πλανών. Ξέρω πώς ο£ άνθρωποι αυτής τής χώρας, ά¬ πό πνεϋμα μοναδικοϋ δεσποτι- σμοθ Ιχουν απαγορεύση τό δπιον, μέ αύστηρού; νόμους. Άλ¬ λά αύτό νό σπίτι, μολονότι πολύ ταπεινό, δέν υπακούει σέ κανένα νόμο. Άς καπνίσωμε λοιπόν. Αύ τή έδώ ή πίπα είνε καμωμένη ά¬ πό ξόλο άετώθ — Κί·νάα. — ΟΕ την ρμ Γερόντισσας* Γύρω στήν πόλι. τού κα- καταπραύντικές άρετές κάνουν πολύτιμη γιά τούς πνισΐάς τής εύγενοθς Λύσεως σας, πιά νευρικούς άπό τα τέκνα Εσυνεχίσθη καί χθές ή άφόρη- τος ζέστη. Ώς έκ τούτου οί άκτές μας συνεκέντρωσαν πάλιν πολύν κόσμον. —Ή ζέστη έννοεΐται δτι άντι- μετωπίσθη είς την «κάμινον πόλιν» καί διά τής καταργήσεως των πε¬ ρισσοτέρων έξαρτημάτων τής έν- δυμασίας: —Σακκάκια κα'ι γραβάται ετέ¬ θησαν πλέον έκτός χρήσεως. —Χαλαρά ή έμπορική κίνησις Ηρακλείου τάς τελευταίας ημέ¬ ρας. —Ή χαλαρότης αυτή, προσωρι νή βεβαίως, καθίσταται μεγαλυτέ- ρα μετά την παραλαβήν έκ των πρό τού Τελωνείου χώρων τής κο μισθείσης ξυλείας διά την κατα¬ σκευήν των σταφιδοκιβωτιδίων. —Ή έναρξις των εργασιών κα· τεδαφίσεως των παλαιών κτιρίων £νθα έστεγάζετο ή Νομαρχία καί ή Δημαρχία πληροφορούμεθα ΰτι θά είνε προσεχής. — Είς τόν χώρον τούτον, είς τόν οποίον συμπεριλαμβάνεται καί τα παμπάλαιον κτίριον των έπανορ- θωτικών φυλακών Ηρακλείου, θά γίνη ώς γνωστόν μεγάλο πάρκον πού θ' αλλάξη εντελώς την δψιν τής πόλεως τής πόλεως. —Καθ" ά πληροφορούμεθα οί "Ηλί ή τοθ ταπεινοθ (Κίνας). Σ ΚεντρικοΟ "Εθνους Ό όδοντίατρβς Έμμ. Ι. ΛΑεζάκης ίναντι Αγ. Τίτου Έκπαιδευθείς είς Παρισί¬ ους άναλαμβάνει οιανδήποτε θεραπείαν νοσημάτων τοθ στόματος (ούλίτιδος, κακοσμί άς) συμφώνως μέ τήν τελευ¬ ταίαν εξέλιξιν τής έπιστήμης. Έπίσης όδοντοστοιχίας καί κορώνες έκ διαφόρων μετάλ λων—κορώνες έκ πορσϊλά- νης. Έτΐαναφορά τελείως ά- νώδυνος των στριβλοουΑν ί· δόντων «Ις την κανονικήν αί- τ·ν θέσιν. Τηλίοωνον 6—91. ι - 4 Μόνον μέ τό Θαλαμηγόν «ΧΙΟΣ» Κάθε ΚΥΡΙΑΚΗΝ 6 μ. μ. ακριβώς Κατ' ευθείαν διά Πειραια (σέ 12 ώρες). Ταχύτης 14 μιλλίΜν.--'Ανεσις-·Ασϊ>άλ5ΐ«.
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  40
  Σιωπηλά ό Ζάν-Φράνσου Φέλτζ
  επήρε τήν πίπα πού τοθ προσέ
  φερεν ε"να άπά τα γονατισμένα
  παιδία. Καί μέ 8λην τήν δύναμι
  των πνευμόνων τού, ρούφηξε τάν
  γκρίζο καπνό, ένω τα παιδί έ-
  κρατοθσε επάνω άπό τή λυχνΕα
  τόν μικρό σκοθρο κύλινδρο, κολ-
  λημένον στήν τρύπα τοΰ λουλά.
  Τό δπιον έτριξε, Ιλυωσε, έξατμί-
  σθηκε. Καί ό Φέλτζ, άφοθ μέ μιά
  ρουφηξιά έξήντλησε δλη τήν πί
  πά, άκούμπησε τίς πλάτες τού
  μ
  ατΐς ψάθες,
  λύτερα τα
  ή
  γιά νά φουσκώση κα
  στήθος τού καί νά
  ναυτοπρόσκοποι "Ηρακλείου ήρχι
  σαν τάς έτοιμσσίας των διά ου-
  στηματικών προπονήσεων πρός ε¬
  πίτευξιν ίκανοποιητικών άποτελε
  σμάτων κατά τούς ναυτοπροσκο-
  πικούς αγώνας οίτινες θά τελε-
  σθοϋν καί εφέτος περΐ τό τέλος
  Αύγουστον.
  —Ώς ^εΐνε γνωστόν οί ναυ¬
  τοπρόσκοποι Ηρακλείου διετήρη¬
  σαν επί μίαν ολόκληρον τριετίαν
  τό πρωτάθλημα μεταξύ των ναυ-
  τοπροσκόπων δλης τής Ελλάδος.
  —Δέν ΰπάρχει λοιπόν άμφιβο-
  λία δτι οί ναυτοπρόσκοποΐ μας
  προπονοΰνται μέ ενθουσιασμόν,
  μέ φιλοδοξίαν καί αισιοδοξίαν.
  —Χθές τήν πρωΐαν απεστάλη¬
  σαν είς Χερσόνησον 50 πτωχάπσι
  Λ Αι·* ι η ι'ιττ Α τλ/" Π^ν — αι *■ ι * ■ *^ λ Γ ί _ _ *
  δάκια
  ματος.
  θά
  η χσι
  Πατριωτικοΰ Ίδρύ-
  ΖΗΤΕΙΤΕ έπιμόνως, άπό έλα τα καταατήματα καΐ αύτά
  άκόμη των έπαρχιών ταίς κλωαταϊς Νάρκας «Σταύρος».
  "Ητοι σβυγάκια, τρυπώμβτα κιθάρας, καρόλια κεντήμα-
  τος, κουβάρες, Μουλινέ, Κβτον πβρλέ, Βαμβακάκια, κου-
  βάρβς κβντήματος κ. λ. π. "θλα τα ώς άνω ϊϊδπ είναι ά-
  φθάστβυ ποιβτπτβς, καΐ χρωμάτων ήγγυημένων καΐ στβρβ-
  ών. Μία δοκιμπ θά σάς πβίση διά τήν άνωτίρότπτα των
  κλωστών τής μάρκας «Σταύρος.»
  'Αντι«ροσ»πος διά τ«ύ{ Νβμοϋς Ήραχλϊίου-Λασηθίου:
  1. Ν. ΚΟΡΠΗΣ
  ■>*......«...........■■■■■---—---—-__________,
  ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ
  ΕΙΔΩΝ ΥΦΑΝΤΗΡΙΟΥ
  ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
  ΚΥΡΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Τό Πρατήριον τοΰ Συλλόγου Κυρίων Ηρακλεί¬
  ου μετεφέρθη επί τής Λεωφόρου Κουντουριώτου καΐ
  έναντι των Δικαστηρίων.
  Είς τό Πρατήριον ύπάρχει διαρκής έκθεσις των
  εΐδών υφαντηρΐου τοθ Ιδρύματος, τα τόσον περίφη-
  μα ύφαντά Μινωΐκής καί Κρητικής τέχνης.
  Έπίσης δλα τα είδη οίκιακής τέχνης, έξαιρε-
  τικά διά τήν κατασκευήν καί στερεότητά των.
  '···*··***·**ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ»ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  κρατήση περισσότερην ώρα, άνα-
  κατεμμένο μέ τίς ΐνες τού, τόν
  καπνό τοθ φιλοσοφικοθ καί εύεργε
  τικοΰ φαρμάκου.
  Άλλά, μετ* μιά στιγμή, καί
  καθ' δν χρόνον ό Τσεού Πέ-ΐ έκά
  πνιζε μέ την σειρά τού, σύμφωνα
  μέ την παράκλησι πού τοΰ είχε
  διατυπωθή, έμίλησε:
  (συνεχίζεται)
  ♦♦...........'
  ΜανώΑης Γ. Κωνιός ■
  Τμπμ«τάρχπ5
  Δημοσ. Ψυχιατβϊίο» Άβηνβν
  Δέχΐται έν τφ ίατρείφ τού
  ίδός Πειραιώς 17δ' ΑΘΗΝΑΙ.
  Τηλέφ. 52.379.
  —θά παραμείνουν επί £να μήνα
  είς τήν εξοχήν. Καΐ κατά τό διά-
  στημα αύτό θά διστρέφωνται δι'
  άφθόνου, καθαράς καί πλουσίας
  είςθρεπτικήν αξίαν τροφής μεθ' δ
  θά έπιστρέψωσι καί άντ' αυτών θ'
  άποσταλώσι ίτερα 50 τής δευτέ-
  ρας άποστολής.
  —Ή έκδρομή των γυμναστικών
  όργανώσεων είς Κέρκυραν προ-
  ρλέπεται πλέον ή έττιτυχής.
  — Είνε βέβαιον δτι ή έκδρομή
  αυτή συγκεντρώνει δλα τα πΛεονε
  κτήματα τόσον τής ύπερόχου ψυχα
  γωγίας δσον καί τοθ έξσιρετικοθ
  άπό πάσης απόψεως ενδιαφέρον
  τος.
  « Γ,?1 έκδΡ°με"Κ δτσι είνε πλέον
  η βέβαιον δτι θά υπερβούν κατά
  πολυ τόν προβλεπόμενον έξάρχής
  αριθμόν.
  —Είς την αποψινήν πρεμιέραν
  τού κινηματογράφου Πουλακάκη
  προβλέπεται πάλιν ή συνήθης πυ
  κνή κοσμοσυγκέντρωσις θά προ
  ^η Π -^ς 7νωστόν τ0 εξαιρετικόν
  φίλμ: .Ο Αγγελος» μέ την μέγα
  λην κσλλιτέχνιδα Μάρλεν Ντή-
  Ρίπορτ«ρ
  ,····■■■ ι
  Τ. Παπαδόπουλος '
  •Ιατρος-όδοντίατρος ·
  Σωκράτους Σα,τωβριάνδου ■
  22 ΑΘΗΝΑΙ Ι
  Αριθ. τηλεφ. 52-362
  Δέχεται καθ' εκάστην.
  '£2ραι απολύτως άκριβεΐς.
  ΚΙΜΟΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  ΔΙΔΑΚΤΟΡ
  Έ«Ι έπταετίαν έκπαιδβο-
  βίς τα Νοσβκομβϊα ΑηΙΙ-
  1Ι05 Υΐ ά 4
  '--.....*
  0 ΠΟΜΑΧΟΑΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  Κων. Ε. Πολυδάκης ;
  τα
  τού
  ραΙ ήπατος
  τους πάσχοντος «κ
  κοθσυστήμα
  5»3ΐρβΐΓϊβΓβ Λυώνβς καΐ Πα¬
  ρισίων.
  Διατβλέσας επί διβτίκν
  ίΐ85ί»ΐ3πΙ της ΝΕΥΡΟΛΟΓΙ-
  ΚΗεΙ*λινικήί τβυ Πανβπι-
  στημίου Λυώνος.
  ©ά δέχεται ώσοιύτως καΐ
  ΓίΓνΤ"5 έ ΝβνΡ
  ΛΟΓΓκΩίΓ
  ΛΟΓΙΚΩΝ νοσημάτων βίς τ
  Ιοττρειον τβυ οδός Άμαλββί
  (παρβδος οδβυ Κΐ
  Πλ
  πρώην Πλατύ σοκκάκο^ν
  9-12 π μ. χ«ΐ4-7μ. μ.
  Τάς Κυριακάς δωρβάν
  10—12 π. μ.
  Τηλ. 6-63
  θΐραπεία
  νιΐ) *γχ»ιρίσ»»^δ7
  'Α-° τηλ. 7
  -92
  ■■■■■■
  ■ΑΡΙΙΑ ΦΡΕΣΙΙΛ ΪΙΟϊ ΚΡΑΪΑΚΗ
  ί'Βνβντι π«λ.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλα έργον
  χοθ Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  356ον
  Ό Μάριος κατέστη σκυθρωπός. Μόλις πρό
  μικροϋ εσχημάτισε μίαν πεποίθησιν, μίαν πίστιν έ-
  πρεπεν άρα νά άποβάλη αυτήν; Έν τή καρδΐο:
  τού είπεν, δχι. Ένόμιζεν έν τή καρδΐα ' τού δτι
  ουδένα ήνείχετο δισταγμόν, καί δμως ήρξατο νά
  διστόζη άκουσίως.
  Είνε άνυτόφορον τό νά διόκριτοί τις μεταξύ
  δύο θρησκειών, έκεΐνης, την οποίαν πσρήτησε μό
  λις, καί έκείνης την οποίαν μόλις ήσπάσθη' τό λυ-
  κόφως, τό ήμισυ φώς, δέν εύαρεστεΐ, είμή είς έ-
  κείνσς των ψυχών, άς δύναται τις νά ονομάστι νυ
  κτερΐδσς. Ό Μάριος εΐχε κόρην οφθαλμού ύ'γιά,
  καί'ήθελε φώς άληθινόν. "Οσον καΐ άν επεθύμει
  νά μείνη δπου ευρίσκετο, πραγμά τι άκαταμά-
  χητον τόν προσώθει νά προβή, νά προχωρήση,,
  νά εξετάση, νά σκεφθή, νά βαδίση πόρρω. Ποϋ
  έμελλε τουτο νά τόν φέρη; Έφοβεϊτο μήποτε, άφοΰ
  προχώρησε τόσα βήματα, πλησιάσαντα αυτόν πρός
  τόν πατέρα τού, κάμη άλλα άττομακρύνοντα άπ'
  έκείνου. "Οσον έσκέπτετο, τόσον ηϋξανεν ή βα-
  ρυθυμΐσ τού. "Εβλεπε πέριξ τού κρημνούς. Διεφώ
  νει πρός τόν πάππον, διεφώνει καί πρός τούς φΐ-
  λους του' καί παρ' έκείνου μέν έθεωοεΐτο προπε
  τής, παρ' αυτών δέ όπισθοβάμων. "Ωστε είδεν έ
  αυτόν μεμονωμένον, εκ τε τοϋ μέρους τοΰ γήρα-
  τος, καΐ έκ τοθ μέρους τής νεότητος. "Επαυσε
  λοιπόν νά έρχεται είς τό καφενειον τού Μου
  σαΐου.
  Έν τή ταραν,ή ταύτη τής ψυχής, ήμέλησεν δρους
  τινάς τής ανθρωπίνης υπάρξεως, σπουδαίους καΐ
  τούτους. Άλλά δέν είνε δυνατόν νά λησμονηθώ
  σιν έ—Ι πολΰ πράγματά τίνα τής ζωής άναπόφευ-
  κτα. "Επήλθεν ούτά τέλος, καί αποτόμως τόν πά
  ρηγκώνισαν. Πρωΐαν τινά έμβαίνει είς τό δωμά
  τιόν τού ό ξενοδόχος καΐ τοθ λέγει.—Κύριε, ό
  κύριος Κουρφειράκος έ'χει δώσει εγγύησιν διά τό
  ενοίκιον σας.
  — Πολύ καλά, άπεκρΐθη ό Μάριος.
  — Άλλ' έχω χρείαν των χρημάτων.
  —ΕΙπέτε παρακαλώ, είς τόν κ. Κουρφειράκον
  νά έλθη νά τοθ όμιλήσω.
  Έλθόντος τοθ Κουρφειράκου, ό ξενοδόχος άνε
  χώρησε καί τούς αφήκε μόνους. Ό Μάριος διηγή
  θη είς τόν Κουρφειράκον πώς δέν έφρόντισεν
  Εως τότε νά τοθ είπη, δτι ήτο κατάμονος είς τόν
  κόσμον, μή Ιχων συγγενεϊς.
  —Αί, καί τώρα τί θά κάμης; είπεν ό Κουρ
  φειράκος.
  —Ουτ' έγώ δέν είξεύρω, άπεκρΐθη ό Μάριος.
  —Πώς θά κάμης;
  —Ξεύρω κι' έγώ;
  —.Δέν έχεις, διόλου χρήματα;
  —Δεκαπέντε φράγκα.
  —Θέλεις νά σέ δανείσω άπό τα (δικά μου;
  —Ποτέ δέν θά δανεισθώ.
  —Έχεις φορέματβ;
  —Έχω αύτά.
  —ΤΙποτε πράγματά πολύτιμα;
  —"Έν ώρολόγι.
  —Αργυρούν*,
  —Χρυσουν ιδού αύτό.
  —Γνωρίζω ε'να άπ' αύτούς, οΐτινες άγοράζουν
  φορέματα1 είς αυτόν είμπορεΐς νά πωλήση,ς τό έπα
  νωφόρι σου καΐ ε'να πανταλόνι.
  —Καλά.
  —Τότε δμως θά σοΰ μείνη μόνον έν πανταλό
  νι, £ν έσωκάρδι, ό πΐλός σου καΐ Εν ενδυμα.
  (συνεχΐζεται)
  Β'.
  Ένα περίεργον φαινόμενον πά-
  ουσιάοθη μέ την επιζημίαν τής
  ■ρίππης καί έν Γερμανία. Έστία
  ή; έπιδημίας ήταν ή περιοχή
  :οΟ Άμβούργου. Άπό τό Άμ
  Ιοΰργον μετεδόθη ή γρίππη είς
  Γαιτίγγην γρηγορώτερα άπό δ,τι
  μετεδόθη εις Βερολίνον. Καί δ
  μως αμφότεραι αυταί αί πόλεις
  ευρίσκονται είς ίσην περίπου α¬
  πόστασιν άπό τοΰ Ά^ζούρ^ου,
  ίνε δέ τα μέσχ τής έπικοινωνίας
  ασυγκρίτως πυκνότερα μεταξύ
  Άμβούργου—Βερολίνου. Πώς έξη
  εϊται λοιπάν δτι ή έπιδημία
  μετεδόθη ένωρίτερα είς Γαιτίγ-
  γην; Ή γρίππη έγε'ρει καί Ινα
  άλλο πρόβλημα: Πώς έξηγείται
  ίτι επί αΐώνας έξεδηλοΰτο πε-
  ίΐσσότερον άκίνδυνος καί άπό
  Ινα άπλοΰν συνάχι, διά νά κατα¬
  στή έξαφνα φοβερά καΐ θανατη
  φόρος, δσον καί ή χολέρα; Πα-
  όμοιαι κυμάνσεις πχρατηροΰνται
  «αί διά την πολιομυελίτιδα των
  ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ
  ΡΙΙ_ΟΤ
  άφθαστα είς τελειότητα καί άσύγ-
  κριτα είς απόδοσιν.
  ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΑΙ
  ΟΟΝΤΙΝΕΙΜΤΑΙ.
  Ύπερέχουσαι δλων είς μηχανικά
  πλεονεκτήματα, στερεότητα κ. λ. π.
  ΑΒΡΟΙΣΤΙΚΑΙ Κ λ Ι ΥΠΟΛΟΠΣΤΙΚΑΙ ΜΗΧΑΝΑΙ
  ΤΑΙνΙΕΙΑ ΠΟΛΥΓΡΑΦΟΙ
  ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  Πάσης φύσεως έπισκευαί, κα-
  θαρισμοΐ κσι μετατροτκχΐ νΡαΦ°"
  μηχανών.
  Παρ' εΐδικοΰ τεχνιτού επί τούτω έκπαιδευθέν-
  τος είς τα έν Αθήναις συνεργεΐα τής Γενικής
  άντιπροσωπείας Κοντιναντάλ.
  Άντιπρόσωποι:
  ΔΟΚΟΥΜΕΤΖΙΔΗΣ-ΪΚΟΥΛΙΔΑΣ
  Τηλέφ. 6—94 "Οπισθεν Άραστα.
  ■■■■■■■■■■■■■■»■■■■■■■■■■
  στοκαφφε ,,ΟΛΥΜΠΟΣ'
  ΚΑΘ' ΕΚΑΣΤΗΝ ΠΑΓΩΤΑ
  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
  την «Μυροβόλο νΑνοιξι».
  ' Εγκυκλοπ α ιδ ε ί α
  Αι* έκείνους ποΐι δέλουν
  νά πλουτίζοιιν τάς γνώσεις των.
  Άπό ολα δι' δλους
  ΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΑΙ
  παιδιών την φυματίωσιν καί άλ¬
  λας ασθενείας. Ιδού μερικά προ·
  βλήματχ πού εγείρονται ενώπι¬
  ον τής έπιστήμης, σχετικώς μέ
  τάς επιθυμίας.
  * *
  Έκ των περιπτ,ώσεων πού ά-
  νεφέραμεν ανωτέρω είνε φανε¬
  ρόν δτι αυτή καθ" εαυτήν ή άσθέ
  νεια, δηλ. τα σωματικά φαινό
  μενά πού προκαλοΰ /ται άπό τα
  μικρόβια, είνε απλώς συνέπειαι,
  συμπτώματα δευτερογενή. Ποία
  είνε ή πρωταρχική αίτία; Ή έ
  πισιήμη παραδέχεται σήμερον 8τι
  εις την εκδήλωσιν μιας έπιδημί-
  παίζουν ρόλον κλιματολογικαί
  καΐ γεωργικαι συνθήκαι. "Ηδη
  περί τα τέλη τοθ παρελθίντος
  αιώνος είχεν άποδειχθ^] δτι διά
  τής μεταβολής των συνθηχών των
  ύπογείων υδάτων καί γενικώς τής
  καταστάσεως τής υγρασίας είς έ'
  να νοογιρ^ν έδαφος ή μία έπιδη
  μΕα μπορζΐ ν' άντικατασιήση μί¬
  α ' άλλην λ. χ. οί έλώδεις, τόν
  τύφον.
  Αι καλλιέργειαι
  εις τόν νομόν Ρεθύμνης.
  ΤΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΝ ΚΕΝΤΟΝ
  ΔΙΑ ΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΕΝ ΓΕΝΕΙ
  Α.'
  [Ή παροθσα στήλη έφιλοξένησε
  σειράν άρθοων περί τοΰ τρόπου
  καθ δν δέον νά γίνωνται τα θα
  λάσσια λουτρά ώστε νά άποβαί-
  ουν μάλλον ώφέλιμα διά τόν
  οργανισμόν μας. Έπικαίρως τό
  'Υγειονομικόν Κέντρον Ηρακλεί¬
  ου μά; απέστειλε τάς κάτωθι
  όδηγίας πρός τούς λ^υοίίνοΐ)Ζ
  τάς οποίας καί ευχαρίστως δή
  μοσιεύομεν].
  "Ολο·ι τόχουν πάρει συνήθεια
  μικοοί καΐ μεγάλοι υγιεΐς καΐ
  άσθενεΐς νά κάνουν λο^τρχ, άερό
  λουτρα, ήλιόλουτρα καί κυρίω;
  θαλασσόλουτρα. Μά πρέπει ό κό
  σμος νά μάθη δτι πάντοτε δέν
  ώφελοϋν τα λουτρά καί δτι μά-
  λιστα συνηθέστατα γενόμενα ού
  χί καθώ; πρέπει καί υπό έκεΕ-
  νων π&ϋ δέν πρέπει, δίδουν άν
  τίθετα άποτελέαματα. Κατωτέρω
  δίδομεν όδηγίας πώς πρέπει νά
  γίνωνται τα λουτρά ώς καθώρι¬
  σε τό Ανώτατον 'Υγειονομικδν
  Συμβούλιον καί συνιστώμεν είς
  πάντας νά έχωσι ταύτας 6τΐ
  δψει των.
  Καί Ιον) δταν μένομεν γυμνοί
  είς τόν άέρα κάνομεν άερόλου
  τρο, 2) δταν μένομε γυμνοί είς
  τόν ή'λιο κάνομεν ήλιόλουτρο, 3)
  δταν είμεθα είς την θάλασσα τα
  συνδιάζομεν δλα μαζύ.
  Τόσον τα άερόλουτρα δσον καί
  τα ήλιίλουτρα είναι ώφέλιμα, άρ-
  κεΐ νά γίνωνται δπως πρέπει
  καί οπόταν πρέπει.
  Τα άερόλουτρα καί τα ήλιό¬
  λουτρα μποροθν νά γίνωνται σέ
  κάθε προφυλαγμένο μέρος καί
  στό σπήτι καί στήν έξοχή, σέ
  άνοικτό δωμάτιο, έξώσΐη κ.λ.π.
  Πώς πρέπει νά γίνωνται.
  Αβν) Τα ΑΕΡΟΛΟΥΤΡΑ
  Άρχίζομεν τίς τρείς πρώτες ή-
  μέρες γυμνΐί ώς την μέση επί 3
  μέχρι 5 πρώτχ λεπτά τής ώρας.
  Την τετάρτη καΐ πέμπτν; ήμέ-
  ρα όλόγυμνοι πλέον φθάνομε τα
  20 πρώτα λεπτά τής ώρας. Τοι¬
  ουτοτρόπως σιγά σιγά μποροθμε
  νά φθάσωμε μίαν καί δύο ώρας.
  2) Τα άερόλουτρα πρέπει νά κά
  νωμε ξαπλωμένοι ή βαδίζοντες
  3) Ή καλυτέρα ώρα γιά νά
  γίνωνται είναι 9—12.
  4) ΜαζΙ μέ τό άερόλουτρο πρέ¬
  πει νά κάνωμε καί λίγη γυ-
  μναστική.
  Μετ' αύτό—μποροΰμε νά κάνου
  με θαλασσόλουτρο ή ντους ή
  γενικό λουτρό.
  5) Άν μετά τό άερόλουτρο
  α'ισθανθοθμε άδιαθεσία νά μή
  τό έπαναλάβουμε άν δέν συμβου-
  λευθοθμε τόν ιατρόν.
  (συνεχίζεται)
  Κατά τό εκδοθέν δελτίον τοθ |
  ύπουργείου Γεωργίας ή πορεία
  των καλλιέργειαν είς τόν νομόν
  Ρεθύμνης κατά τόν μήνχ "Ιούνιον
  Ιχει ώς εξής:
  ΜετεωρολογικαΙ συνθήκαι: Ή
  καιρική κχτάστισις τοθ Ίουνίοκ)
  υπήρξεν εύνοι'κή διά την Γεωργο
  κτηνοτροφίαν. Σιτηρά: Συνετελέ
  σθη ή αυγκομιδή των σιτηρών,
  δ δέ άλωνισμός συνεχίζεται. Προ
  βλέπεται δτι ή παραγωγή θά
  ύπολειφθη' τής περυσινής κατά
  10 ο)ο, λόγιρ των ζημιων τής ε¬
  παρχίας Άγίου Βασιλείου έξ ί-
  σχυροθ βορείου άνέμου. Ή πορεία
  των όψίμων είναι κανονική. Ύ-
  πολογίζεται ή παραγωγή τοθ σί-
  τού είς 1,739.000 οκάδας, τής
  κριθής είς 2 757.100 οκάδας,
  τής σικάλεως είς 86 800 οκά
  δχς, τής βρώμης είς 3 079 400
  όκάδ. καί τοθ σμιγοΰ είς 2.980
  150 όκάδα;.
  Ψυχανθή: Ή πορεία των πρω
  ίμων ψ^χανθών βαίνει κανονικώς,
  ή δέ προβλέπομεν^ παραγωγή
  των θά είναι ανωτέρα τής περυ-
  σινής τοιαύτης, ήτοι θά ανέλθη
  είς 100.000 οκάδας φάβας, 640
  000 κυάμων, 95 000 οκάδας ρό
  βης, 84.000 οκάδας βίχου, 44
  000 οκάδας φαχής καί 80000 οκά
  δας λοιπών όσπρίων. Καπνός: Έ
  πορεία τοΰ καπνοΰ κανονική. Συ-
  νεχίζονται τα σκαλίσματα δπό
  εύνοϊκάς συνθήκας. Γεώμ^λα: Ή
  πορεία των γεωμήλων είναι φυ·
  σιολογική.
  Ελαια: Ή παραγωγή προβλέ-
  πεται δτι θά κυμανθζ μεταξύ
  των 3 Ιως 4 έκατομμυρίων οκά¬
  δων, ήτοι 60 ο)ο μικροτέρα τής
  περυσινής. Ή σημερινή τιμή τοθ
  έΧαιολάδου έφθασε τα 25 δραχ¬
  μάς. Συνεχίζεται Ιντατικώ; ή κα-
  ταπολέμησις τοθ δάκου. Άμπε-
  λος: Έ κατάστασις τής άμπελου
  είναι καλή. Ή προσβολή υπό
  περονοσπόρου ένετοπίσθη μέ ζη¬
  μίας 30 ο)ο. Εγένετο καταπο-
  λέμηΐις δι' άρσενικοθ μολύβδου
  τής εύδεμίδος, καθ' δσον κατά
  τό παρελθόν Ιτος παρουσιάσθη¬
  σαν αρκεταί προσβολαί. Ή πα¬
  ραγωγή προβλέπεται ανωτέρα
  τής περυσινής. Δέν δύναται ν«
  καθορισθή άπό τοθδε τό ποσο¬
  στόν.
  Όπωρόδενδρα: Ή κατάστασις
  των όπωροδένδρων είναι καλή. Έ-
  σπεριδοειδή: Έπίσης των έσπε-
  ριδοειδών ή κατάστασις είναι κα¬
  λή. Κτηνοτροφικά: Ή κατάατα
  σις των ζώων είναι καλή. Δέν
  ενεφανίσθησαν άσθένειαι. Έξακο-
  λουθεΐ ή τυροκόμησις τοθ γάλα
  κτος. Ή ώρίμανσις των τυρών
  είναι φυσιολογική.
  Άριθμός 12532.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Ό Συμβολαιογράφο; Ηρακλείου
  Εύστράτιος θεοδώρου Γαρεφαλά¬
  κης έν Ηρακλείω έδρεύων καί
  καΐοικών:
  Προσκαλώ την έπισπεύδουσαν
  έν Αθήναις έδρεύουσαν Εθνι¬
  κήν Κτηματικήν Τράπεζαν τής
  Ελλάδος, τό Ελληνικόν Δημόσι
  όν, την Άγροτικήν Τράπεζαν τής
  Ελλάδος, τόν έγγεγραμμένον δα
  — Πώς διεχανονίσθησαν αί
  τιμαί είς τα διάφορα κέν-
  τρα.
  Ή Έπιτροπή διοττιμήσεων Ηρα¬
  κλείου διεκανόνισεν ώς εξής τάς
  τιμάς των ποτών κλπ. είς τα μου·
  σικχ Κέντρα Ηρακλείου «Εθνι¬
  κον» καί «Πανελλήνιον» (μετά
  πλήρους όρχηστοας) καί καθ" άς
  ώρας Θά παιανίζη αυτή, συμΐτϊρι-
  λαμβανομένου καΐ τού φιλο^ω
  ρηματος τής υπηρεσίας: Καφές.
  ν«ζόζα, γλυχά κουταλιβΰ, βυσινά
  γγγρμμ ία> βυςβ> κβνιάκ καΐ φρουΐ γλ«σ
  νειστήν Νικόλαον Άνδρέου Χά σέ εκαατον &ρχχ, 6. Πάστες, γλυ-
  τζη5άκη έμποροβιομήχανον κάτοι ** ταψιβΰ καΐ παγωτά ίραχ. 8.
  χον Ηρακλείου ώς χαί πάντα ίλ Κ«οο««5 >ι«1^«νίτες δρχ. 9.
  λον έχοντα τυχόν αξιώσεις επί' _Τβ ά ϋν κυΐτελλβν ^ζ
  τού εκ δραχμων εκατόν τέσσαρα „ , »,
  κοντα χιλιάδων (140.000) έκ κβλυμβητικής ομοσπονδιας.
  πλεισττιριάσματος τοθ κατά την ι Κατά π*ρασχεθείσας ημίν πλη
  Λτγ' άοΐθιιόν 19*ι9'> τΫΐ' 17 Ίου Ρβφβριας, βις την 3ην Όμαία
  υπ αριθμόν ΜόΔΔ τη^ ΐί ^ ίου ΝαυτβπρβαχοΛΜν ·Ηρ«κλβίου ά-
  λίου ένεστωτος έτους έκθεσιν μου πενεμήθη τελικώς 'τβ αργυρούν
  άναγκαστικοΰ πλειστηριασμοθ έκ κώπελλον τής Έλληνικής Κολυμ
  ποιηθέντος ακινήτου τής Μαρίας βητικής Όμοαπονδίας Φιλάθλων
  συζύγου Νικολάου Χατζάκη τό , -«-τής επί ^ρία ^χή^τη
  γένος Μύρωνος Κωνσταντινίδου λπνίβυ5 χολυμβητικβΰς αγώνας.
  κατοίκου τέως Ηρακλείου χαί
  Π ΟΤΑΣΣΑ
  ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
  ήδη Θεσσαλονίκης, δπως προσα
  γάγωσι παρά τώ άρμοδίω δικα
  στηρίφ παρ' ώ γενησεται ή κα
  τάταξις έντδς τής νομίμου προθε
  σμίας τούς τίτλους καί τα λοι
  πά δικαιολογητικά των άξιώ
  σεών των έγγραφα καθ' δσον ή
  έκπρόθεσμος τούτων προσαγωγή
  έσεται άπαράδεκτος. Εγένετο έν
  Ήρα<λείω Κρήτης σήμερον την δεκάτην ένάτην τοΰ μηνός Ιου¬ λίου τοΰ χιλιοστοθ ένεακοσιοστοΰ τριακοστοθ όγδόου (1938) έτους ημέραν Τρίτην καί έν τω ένταθθα καί παρά την οδόν «Χάνδακος» ίδιοκτήτφ Συμβολαιογοαφείψ μου δι5 ήν είσπρακτέα τέλη καί δικαιώματα δραχμαί εκατόν πέν τε καί υπεγράφη παρ' έμοθ. Ό Συμβολαιογράφος (Τ. Σ.) Ε. ®. Γαρεφαλάκης Άκριβές αντίγραφον. Ήν Ηρακλείω αυθημερόν. Ό Συμβολαιογράφος Ηρακλείου Ε. &. Γαρεφαλάκης Σταφιδοπαραγωνοί, Προτιμήσατε την δεδοχιμασμένην καθαράν λευ¬ κήν ποτασσαν «ΑΣΤΗ.Ρ» Γερμανίας, περιεκτικότη· τος 96—98 ο)ο, διότι θά κάμητε την καλλιτέραν ποιό τητα σταφίδος καί θά άπολαύσητε τάς καλλιτέρας ' τιμάς. Είναι ή ανωτέρα δλων. Μόλις παρελήφθη τό άναμενόμενον φορτίον. Άπβκλειστικοΐ είσαγωγ«ϊ5 έν Κρήτη: ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ χ»ϊ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΪ,-Ήράκλβιβν Γονείς ΣΤΕΙΛΑΤΕ ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΝ ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤ. ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗ- 4 ΤΗΛ. 24.263 Ο ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΠΕΛΛΒΝ Είς τό κατάστημα Πέτρου Μα- στρεκίνη παρά την Πλατείαν Βε νιζέλου καθαρίζονται δλων των (ίδιον τα καπέλλα μί ΐύσυνϊΐδησί- χν χαΐταχότητα. Αί διατιμήσεις των ίχθύων. Ή 'Επιτροπή Διατΐμήσεων Ή ρακλείου έτροποποίησεν έν μέ ρετ την ΰπ' αριθ. 10 έ. 'έ. απόφα¬ σιν της όσον άφορ? τάς τιμάς των κάτωθι είδών ΐχθόων καΐ έ κανβνισε ταύτας ώς εξής: Φρυσες (ρέγγες) 30—34, Γόπβς χονδρές άνω των 20 δραμίων 38— 42, Γόπες μικρές κάτω των 20 <5ρα μίων 32—36, Κολιοί καΐ σαβρίδια άνω των 30 δραμίων 38—42, Κο- λιοί καΐ σαβρίδια κάτω των 30 δραμίων 30—31, Παλαμίδες έγχώ ριες 24—28. Σαρδελλα χονδρη 22 -26. Σαρδελλα φιλή 18-22. Σκά ροι άνω των 50 δραμίων 34—38. Σκάροι κάτω των 50 δραμίων 26— 30. Όρφός καί σφυρίδα ιφέτα) 48—52, Μαγιάτικο, όρφός καΐ σφυ¬ ρίδα μέχρι μιάς οκάς 46—50. —Τό νοσοκομείον Χανίων. Υπό τοΰ Τεχνικόν Συμβουλι¬ ον) τού ΰπουργείου τής Κρατικής 'Υγιεινής καί Αντιλήψεως ενε¬ κρίθη ή μελέτη τής διαρρυθμίσβ· ως καΐ βελτιώσεω; των έγκαταατά σεων τοΰ νοβοκομείου Χανίων. Ή προϋπολογισθεΐβα δαπάνη διά την εκτέλεσιν των έν λόγω ερ γων άνέρχεται είς 8ΟΟ.ΟΟΟ δραχ¬ μων. ΕΠΑΝΗΛΘΕΝ έξ Αθηνών ή κομμώτρια κ. ΕΙρήνη Κ. Τσαμπαρ λη τταρακολουθήσασα 6λας τάς νέας κομμώσεις τάς οποίας καί θά εφαρμόση ενταύθα μέ τελείαν εΐδικότητα. , ■■■ ΑΦΗΝΑΙ Έκτός Τράστ ~ ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬ ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον, ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον, Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΛΑΚΗ Τηλέφ. 5-41
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεϊσ έναντι Πσλ. Γΐομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωίσ Πέμητης
  21 Ιουλίου 11938
  ι Ι
  1
  '-Νϊ
  |2Π Ώθη Οί Άγγλοι Βασιλείς είς Παρισίους, ^η
  ~" *τ —*___ί _ ι _ α___α__*■____ι____η λ/_..*-_,£<->*«__Τ
  Ο Χ8ΕΣΙΝ0Σ ΠΡΩΤΟΦΑΝΈΣ
  ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
  Η ΑΤΤΙΚΗ Σ ΥΗ Ε Κ Λ0ΗΙΙ6Η
  ΜΕΓΑΛΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΑΙ
  ΕΙΣ ΜΑΑΑΚΑΣΑΠΑΙΩΡΩΠΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Ιουλίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μ*«).—Ό σημερινάς σεισμός,
  όστις έλαβε χώραν την δευτέραν πρωϊ¬
  νήν, υπήρξε μεγάλης εντάσεως.
  Ό σεισμός προεκάλεσε μεγάλας κα¬
  ταστροφάς, αυγκλονισθε'αης κυριολε¬
  κτικώς ολοκλήρου τής Άττικής. Πε¬
  ρισσότερον έδοκιμάσθησαν τα χωρία
  Μαλακάαα, Κακοσάλεσι, 'Ωρωπός καί
  Συχάμηλον. Τα οίκήματα των άνωτέ·
  ρω χωρίων κατέρρευσαν ή' διερράγη·
  σαν.
  Σφοδράς βομβαρδισμόςτοΰΧανκόου.
  ΕΞΗΦΑΝΙΣΒΗ
  ΤΟ ΧΩΡΙΟΝ ΧΑΛΚΟΥΣΗ
  ΕΞΕΠΗΔΗΣΕΝ ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ ΠΙΔΑΞ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Ίουλ£ου(τοΰ άνταπο
  κριτού μας).— Οί χάτοικοι τού χω¬
  ρίου τής Άττικής Χαλκούση οΐτινες
  διεσώθησαν ώς έκ θαύματος έκ τού
  σεισμοθ, άναφέρουν ότι ολόκληρον τό
  χωρίον τούτο εξηφανίσθη. Έκ τής γής
  άνεπήδησε τεράστιος πίδαξ ύδατος όστις
  καί κατέκλυσε την γύρω έκτασιν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 20 Ίουλίου(τηλ)κώς).
  Μετά την άφιξιν των είς Καΐ
  ντ' Όρσαΐ καί μικράν άνά
  παύσιν οί "Αγγλοι Βασιλείς
  έπιβιβασθέντες αύτοκινήτου
  μετέβησαν πσρά τώ κ. καί τή
  κ. Λεμπρέν Προέδρου τής Γαλ
  λικής Δημοκρατίας άποδώ
  σαντες την κσθιερωμένην έ
  πΐσκεψιν.
  Κατόπιν έπέστρεψαν είς
  Καί ντ' Όρσαί ένθα καί έ
  δέχθησαν τό διπλωματικόν
  σώμα τό οποίον παρουσίασε
  είς αΰτούς ό "Αγγλος έν Γαλ¬
  λία πρεσβευτής. Τό εσπέρας
  οί Άγγλοι βασιλείς μετέβη
  σαν μετά τής άκολουθίας των
  έν μέσω άφαντάστων έκδηλώ
  σεων τοΰ γαλλικοθ λαοϋ είς
  τα Ήλύσια δπου παρετέθη
  μέγα γεθμα πρός τιμήν των.
  Κατά την διάρκειαν τοθ γεύ
  ματος ήγέρθησαν προπόσεις
  έκ μέρους τοϋ προέδρου τής
  Γαλλικής δημοκρατίας κ.
  Λεμπρέν καί τοϋ Βασιλέως
  Γεωργίου ΣΤ.' Ό κ. Λεμπρέν
  εξήρε την σημασίαν τοΰ ταξι-
  δίου των "Αγγλων βασιλέων,
  είς Γαλλίαν, ανέπτυξε τούς
  στενούς δεσμούς των δύο
  κρατών καί τερματΐζων εΐπε:
  «Προπίνω διά τό μεγαλείον
  τού φίλου έθνους τής Αγγλί¬
  ας». Απαντών ό Βασιλεύς
  είπεν δτι «παρά την θάλασ
  σαν ποϋ μδς χωρίζει είμεθα
  άδιαχώριστοι μέ την Γαλλίαν,
  είμεθα ύπερήφανοι διά την
  ύγιά πολιτικήν μας την οποίαν
  συμμερίζονται, τα δύο εθνη.
  Ή φιλΐα μας δέν στρέφεται
  εναντίον κανενός άλλου κρά
  τους.
  Τερματίζων ό Βασιλεύς ηύ
  χαρίστησε διά την θερμήν ό
  ποδοχήν την οποίαν, εΐπε,
  «δέ" θά λησμονήσωμε ουδέ¬
  ποτε». Εΰχαριστώ, προσέθε¬
  σεν διά τάς έκδηλώσεις σας
  πρός ήμδς έκ μέρους ολοκλή¬
  ρου τής Αγγλίας. Προπίνω
  υπέρ τής τιμής καί τής δόξης
  τής Γαλλίας.
  Σήμερον την πρωΐαν ό "Αγ
  γλος Βασιλεύς παρέστη είς
  μεγάλην στρατιωτικήν παρά
  τάξιν ήτις έλαβε χώραν είς
  την Άψίδα τοΰ Θριάμβου.
  Κατόπιν κατέθεσε βαρύτιμον
  στέφανον είς τόν "Αγνωστον
  Στρατιώτην.
  Την 10.30' πρωϊνήν έπέστρε
  ψεν είς Καί ντ' ΌρσαΙ. Είτα
  μετέβη μετά τής Βασιλίσσης,
  τής κ. καί τοϋ κ. Λεμπρέν είς
  τό ιστορικόν Δημαρχείον των
  Παρισίων δπου έ'γινε δεξίωσις
  έκ μέρους τής πόλεως των
  Παρισίων.
  Σήμερον τό άπόγευμα οί
  Άγγλοι βασιλείς παρέστησαν
  είς μέγα «γκάρντεν—πάρτυ»
  δοθέν πρός τιμήν των είς έ'να
  θαυμάσιον πλαίσιον είς τούς
  κήπους τής Μπαγκατέλ ή τό
  «παλάτι των ρόδων». Άκολού
  θως οί βασιλείς επεσκέφθη
  σαν τό μουσείον τοθ Λούβρου.
  ΤΟ ΤΣΕΧΙΚΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 20 Ιουλίου (τηλε
  γραφικώς).—Ό κ. "Αντερσον,
  πρεσβευτής τής Αγγλίας έν
  Βερολίνω, επεσκέφθη χθές τόν |
  Γενικόν γραμματέα τοϋ ύ
  πουργείου'Εξωτερικών τής Γερ
  μανίας μετά τοθ ότιοίου συνε ι
  ζήτησεν επί τοΰ Τσεχοσλοβα
  κικοΰ. ί
  —Σήμερον την πρωΐαν 25
  ίαπωνικά άεροπλάνα έβομβάρ
  δι σαν επί δΐωρον την πόλιν
  καί τα προάστεια Χανκόου.
  Τα θύματα (συνολικώς νεκροΐ
  καί τραυματ(αι) άνέρχονται
  είς 1.150.
  ΤόΓ. Έπιμελητήριον καίήέλαιοκομία.
  γίνουν άγρ. έορται έν ύπαίδρφ.
  Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΗΕΥΕΤΟ
  ΥΠΟ Φ8ΒΕΡ0Ϊ ΪΗθΑΐΟΝΙίϊ ΚΡΟΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ »Ο Ιουλίου (τού άντα-
  ποκριτού μαβ)- — Ό σημερινός ίσχυρό-
  τατος σεισμός συνωδεύετο καί υπό φο-
  βεροΰ ύποχθονίου κρότου όστις έπέτει·
  νέ τόν πανικόν των κατοίκων των Αθη¬
  νών. *Ο κρότος ούτος ήτο μεγαλύτε-
  ρος είς τα περέχωρα καί ιδία είς τα ση·
  μβϊα έκείνα τα όποία ευρίσκοντο πλησι-
  έστερα πρός τό έπίκεντρον τού σεισμού.
  Ο ΑΠΟΛΟΠΣΜΟΠΩΝ ΟΥΜΑΤΟΝ
  17 ΝΕΚΡΟΙ, 80 ΤΡΑΥΜΑΤΙΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ »Ο Ιουλίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας). —Καθ' ά ανακοινούται
  έκ τής Νομαρχίας Άττικοβοιωτίας
  καί άλλων κέντρω ν, ό σημερινός αει-
  σμός δέν ύστέρησεν ατυχώς ούτε είς
  άνθρώπινα θύματα. ϋΙΙέχρι τής στ&γ-
  μής ταύτης άνεφέρθη ότι ύπάρχουν
  17 νεκροί. Οί τραυματίαι άναβιβά-
  ζονται είς 8Ο. Τα θύματα συγκα·
  ταριθμούνται κυρίως μ&ταξΰ των κα¬
  τοίκων των χωρίων έκείνων τα όποϊα
  ύπέστησαν τάς μεγαλυτέρας καταστρο¬
  φάς έκ τού σεισμού.
  Έκ των καταδίκων'Ωρωποΰ εφονεύ¬
  θησαν τέσσαρες. Έπίσης έτραυματέσθη
  σαν δέκα χωροφύλακεςβκαί 39 κατάδι-
  κοι. Σοβαράς βλάβας υπέστη καί ή σι·
  δηροδρομική γραμμή Αθηνών—Ααρίσ
  σης-
  Τήν προσέχη Δευτέραν θά συνέλ
  θη είς συνεδρίασιν ή Διοικοθσα
  Έπιτροπή τοθ Γεωργικοΰ Έπι-
  μελητηρίου Ηρακλείου. Είς την
  συνεδρίασιν ταύτην τό Γεωργικόν
  Έπ.μελητήριον θά άσχοληθή διά
  μακρών μέ τό ζήτημα τίίς προ-
  στασίας τής έλοίας, πρός τοθτο
  δέ θά εξετάση άναλιηικώς καί
  έμπεριστατωμένως την κατάστα¬
  σιν.
  Ώς πληροφορούμεθα σχετικώς,
  παρά τω Γεωργιναυ Έπιμελητη·
  ρίψ κράτει σκέψις νά έπεκταθη"
  ευρύτερον & θεσμάς τής συστά-
  σεως των έλαιουργικων συνεται-
  ρισμών καί νά διαφωτισθή δσ&ν
  τό δυνατόν πληρέστερον ό γεωρ-
  γικός κόσμος επί τοθ ζητήματος
  τής προστασίας τής έλαίας.
  Τα Γεωργικάν Έπιμελητήρΐον
  θ' άσχοληθη ωσαύτως μέ τό ζήτη¬
  μα τής συμμετοχής τοΰ άγροτι-
  κοθ στθ'χείου τοθ νομοθ είς τάς
  πανελληνίους εορτάς επί τη δευ
  τέρα έπετείψ τής 4 Αύγούστου.
  Σχετικώς, κατά τάς ιδίας πλη¬
  ροφορίας, τα Έπιμελητήριον θά
  εκδώση έγκυκλίου; πρός τοΰς
  ΙΙροέδρους των Κοινοτήτων τοΰ νο
  μοΰ διά των οποίων θά παρέχη
  όδηγίας διά τόν καλύτερον Ι-
  ορτασμάν καί είς τα χωρία τής
  έθνικής ταύτης έπετείου.
  Είς την Σδίαν συνεδρίασιν τό
  Έπιμελητήριον θά ψηφίση την
  άναλογοθσαν είς αύτό χρηματι¬
  κήν ενίσχυσιν υπέρ τής Διεθνοΰς
  Εκθέσεως θεσσαλονίκης, θά έξε
  τασθοθν δέ καί διάφορα τρεχού¬
  σης υπηρεσιακής φύσεως ζητή-
  ματα.
  ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ
  ΑΙ ΣΥΝΟΜΙΑΊΑΠΩΝ ΠΑΡΙΣΙΟΝ
  ΒΑ ΤΗΡΗΘΗ ΚΟΙΝΗ ΣΤΑΣΙΣ
  ΕΙΣΤΟΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΚΟΝ
  ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΛ ΑΙΕΟΝ| ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΑΘΗΝΑΙ «Ο Ιουλίου (τού άν·
  ταποκριτοΰ μας).— Νυκτεριναί πληρο¬
  φορίαι έκ Παρισίων άναφέρουν ότι αί
  διαξαγόμεναι έκεί συνομιλίαι έπ' ευκαι¬
  ρίαν, τής άφίξεως των 'Άγγλων βασιλέ¬
  ων θβωροΰνται υψίστης ση«.ασίας διά
  :ήν Ευρώπην.
  Κατά τάς ιδίας άνακοινώσεις αί πρώ·
  ται συνομιλίαι μεταξύ των Γάλλον καί
  'Άγγλων πολιτικών διβπίστωσαν πλήρη
  ένότητα αντιλήψεων. Ειδικώς διά τό
  Τσβχοσλοβακικόν ζήτημα, προστίθεχαι,
  ότι θά τηρηθή εντελώς κοινή στάσις των
  δύο χωρών. Άλλά καί διά τα άλλα δι-
  εθνή ζητήματα ή Άγγλογαλλική συνερ-
  γασία καθ* ά άφήνβται νά εννοηθή, δέν
  άποκλείετΐΐ νά εκδηλωθή έναργεστέρα
  παρά οιανδήποτε άλλην φοράν.
  ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡίΑ ΤΟΥ Κ. ΜΕΤΑΙΑ
  ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α.Μ. ΤΟΗ ΒΑΣΙΑΕΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Ιουλίου (τού άντα·
  ποκριτοΰ μας).— Επί τή σημερινή έ-
  πετείω των γενεθλίων τής Λ. Μ. τού
  Βασιλέως ό πρωθυπουργός κ. Μεταξάς
  απηύθυνεν είς αυτόν, θερμόν συγχαρη-
  τήριον τηλεγράφημα.
  Η ΑΦΙΞΙΣ ΤΟΥ κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ,
  ΓΕΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
  Χθές την εσπέραν ανέμενε
  το έκ Χανίων ό ύπουργός Γεν.'
  Διοικητής Κρήτης κ. Μπότης
  Σφακιανάκης προκειμένου νά
  μεταβή σήμερον είς "Αγ. Νικό
  λαόν.
  Η ΕΞΟΦΛΗΣΙΣ
  ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΣ ΠΡΒΤΡ.Ν ΥΛΩΝ
  Δι5 έγκυκλίου τοθ ύπουργείου
  των Οϊκονομικών πρός τάς τε·
  λωνειακάς αρχάς δίδονται συμπλη
  ρωματικαί οδηγίαι διά τάν τρό¬
  πον τής έξοφλήσεως άποταμιεύσε-
  ως πρώτων 6λών παραλαμβανομέ-
  νων μεταγενεστέρως πρός μετα-
  ποίησιν.
  ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΝ
  ΟΙΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΖΟΗ
  'Αγορά Ηρακλείου
  Κατά τό δελτίον τιμών αγοραίς
  τοΰ Έμτΐορικοϋ καί Βιομηχανικοΰ
  Έττιμελητηρίου αί τιμαί των δια¬
  φόρων εγχωρίων προιόντων είχον
  χθές ώς ακολούθως:
  ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΔΡΛΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
  ΥΠΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΑΟΗΝΑΙ 20 Ιουλίου (τοϋ άνταποχρι-
  τοΰ μοκ).— Άμέσως μετά (τον σημερινόν
  οειομόν καί τας άναγγελθείσας καταστρο¬
  φάς ή κυβέρνησις έλαβε δραστικά μέτρα
  υπέρ των σεισμοπαθών. Απεστάλησαν είς
  τα καταστραφέντα χωρία σκηναί, τρόφιμα,
  πρόχειρα ίατρεΐα καΐ άφθονία ύγειονομι-
  κοΰ ϋλικοΰ. Τα μέτρα υπέρ των πληγέντων
  κατοίκων τής Άττικής θά συνεχισθωοιν.
  ΤΟΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΝΠΡΟΒΑΕΠΕΙ
  ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΝ ΤΡΝ ΣΕΙΣΙΜΠΝ
  Α£ΗΝΑΙ 20 Ιουλίου (τού άνταποκριτοΰ
  μ«£).— Τό ΆοτεροίΓΜβΓξΐον '>.δΐ)Λών είξ
  « «κοί ώσιν <λύΐΓ·»> επι νΐύ ΟΓ,ι./ρινοΰ α(1
  ομιΰ καθϋρίζει την έκτσςιν >ί«ι την ίντα
  σιν «ύτιΰ. '£κ παράλληλον ό Δ'.ευΒυντής
  τεΰ 'Λστεροοκβηειου είς σχετικάς άνακϋΐ-
  ΐί €Μ, έ£ήλ&ς(ν ότι είνε πι£αή ή ί-
  των σεισμών.
  Δι' έγκυκλίου τού πρός τάς αρ¬
  χάς Άγροφυλακής τό υπουργεί¬
  ον των Έσωτερικών γνωρίζει
  δτι κατ' αύτάς θά πληρωθώσι 50
  κεναΐ θέσεις άγρονόμων γ' τάξε-
  ξεως επί βαθμώ γραμματέως Β'
  τάξεως. Ό διορισμός τούτων θέ¬
  λει γΕνει άνευ δοκιμασίας προφο-
  ρικής υ) γραπτής. Οί Ιχοντες τα
  άπαιτούμενα προσόντα δέον νά υ
  ποβάλωσι σχετικήν αίτησιν συ-
  νοδευομένην καί 6πό των άπα-
  ραιτήτων πιστοποιητικών είς τό
  υπουργείον Έσωτερικών Δ)νσιν
  Άγροτικής Ασφαλείας) τό βρα¬
  δύτερον μέχρι τής 14 Αύγού¬
  στου.
  ΤΑ ΞΕΝΑ ΣΚΑΦΗ
  Σταφίίες:
  ■Ελεμέδες δρχ. 9.—
  Ταχτάδες
  , 7.__
  "Ελαια3-5ο
  » 23.20
  Πυρηνέλαια
  17.-
  Έλαιοπυρήναι
  120
  Σάπωνες:
  Λευκοΐ α'
  κ*
  20.-
  Ρ
  Πυρηνελαιου α'
  » 19.—
  17 -
  β'
  16-
  Μουργελαίου α'
  17.—
  " β'
  16.-
  Οίνοι:
  Αρχανών μίστ.
  45.-
  Μαλεβυζίου
  6.-
  ΔΙκταμος ήμ. ■>
  70.- 80.-
  Σΐτος »
  8.—
  Κοιθή
  4 30
  Βρώμη »
  4 60
  Βΐκος >
  4.-
  Μέταξα »
  500.- 550 -
  Κουκούλια >
  120 -
  ΚΑΘΟΔΟΣ
  ΕΠΙθΕΟΡΗΤΟΥ
  ΝΟΜΑΡΧΗΝ
  Πρός τάς τελωνειακάς αρ¬
  χάς εκοινοποιήθη έγκύκλιος
  τοϋ ύτιουργεΐου των Οίκονο-
  μικων διά τής οποίας γίνε-
  ται γνωστόν δτι συμφώνως
  πρός διάταγμα τοΰ υπουρ
  γεΐου Ύγιεινής δημοσιευθέν
  κατ' αύτάς, σκάφη ψυχαγω-
  γίσς (θαλσμηγά, βενζινάκα-
  τοι κλπ.) οίασδήποτε εθνικό¬
  τητος ύτΐοχρεούμενα είς προσ-
  κόμισιν ΰγειονομικί]ς πιστο
  τιοιήσίως άπαλλάσσονται ταΰ
  της προκεψένου περί πλόων
  μεταξύ λιμένων τοθ έσωτερι-
  κοθ.
  Καθ" ά τιληροφορούμεθα διε
  ταχθή παρά τοϋ κ. ύποοργοϋ
  των Έσωτερικών νά κατέλ
  θη έντός των ημερών είς Ή
  ράκλειον δπως έπιθεωρήση
  τόν Δήμον καΐ την Νομαρχί¬
  αν ό έταθεωρητής κ Λεκκόπου
  λος. Ό κ. Λεκκόπουλος θά έ
  πιθεωρήστ) ωσαύτως την Νο
  μαρχΐαν Λασηθίου.
  ΔΙΑ ΤΑ ΠΟΛΟΥΜΕΝΑ
  ΜΕ ΕΚΠΤΟΣΙΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
  Διά διατάγματος καθωρί¬
  σθη δτι ή έπιτροτιή των έμ-
  πορικών έπιμελητηρίων, ήτις
  θά δίδη αδείας πωλήσεως
  έμπορευμάτων μέ έκπτωσιν,
  άποτελεΐται έκ τριώνέμπόρων.
  Έκ τούτων ό είς θακ είνε
  μέλος τού διοικητικοΰ συμ-
  βουλίου τού Έμπορικοϋ Συλ-
  λόγου καϊ θά όρΐζεται υπό
  τοϋ προέδρου, οί δέ λοιποί
  δύο μέλη τοΰ συμβουλίου τοΰ
  Έπιμελητηρίου καί θά όρί-
  ζωνται υπό τοθ ττροέδρου τοϋ
  ΈπιμελητηρΙρυ.
  ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
  ΑΝΑΠΗΡΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ
  Ά πό προχθές ήρχισε καί
  συνεχΐζεται ή πληρωμή των
  έπιδομάτων λουτροθεραπείας
  καί άεροθεραπείας των άνα
  πήρων πολέμου. Έπίσης ήρ
  χισεν ή πληρωμή των έπιδο¬
  μάτων δευτέρας τριμηνίας των
  άναποκαταστάτων.
  ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑΙ
  ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ
  Παρά των κατωτέρω άγρονομεί-
  ων ωρίσθησαν δικάσιμοι άγροζη-
  μιών έν ταίς περιφερείας των
  αί εξής διά τόν μήνα Αυγουστον:
  Άγρονομεϊον Καστελλίου: Την Μ
  είς θραψανό, την 9 είς Βώνην,
  την 10 είς Άποστόλους, την 11
  είς Καστέλλι, την 12 είς Καστα-
  μονίτσαν, την 17 είς Παναγίαν,
  την 18 είς Έμπαρον. Άγρονο-
  μεϊον Άρκαλοχωρίου: Την Π
  είς Αρκαλοχωρι, την 12 είς Πάρ
  τηρα, την 13 είς Τεφέλι, την 10
  είς Γαρύπαν, την 17 είς Καστελ
  λιανά, την 18 είς Σχοινιά. Ά¬
  γρονομεϊον Τυμπακίου: Την 22
  είς Τυμπάκι, την 23 είς Βόρρους,
  την 24 είς Μαγαρικάρι, την 25
  είς Πετροκεφάλι, την 2<> είς
  Σίδβα Άγρονομεϊον Αρχανών:
  Την 17 είς "Επάνω Άρχαναις,
  την 18 είς Πεζί, την 19 είς
  Κουνάβους, την 20 είς Κνωσόν.
  ΑΙ ΖΩΝΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΕΩΝ
  ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ
  Κατόπιν αποφάσεως τοθ διευθυν
  τοΰ τής Τουριστικής άστυνομίας,
  δημοσιευθείσης είς την Εφημε¬
  ρίδα τή; Κυβερνήσεως ύποχρεοθν
  ται οί καταστηματάρχαι δημοσί·
  ών κέντρων ευρισκομένων έντός
  των ζωνών εμφανίσεως οί έκθέ
  τοντες τραπέζια καί καθίσματα
  επί των πεζοδρομίων 2πως περι
  βάλλουν τδν υπ'αυτων καταλαμ,ία
  νόμενον χώρον πεζοδρομίου διά
  καταλλήλλου κινητοθ διαχωρί
  Οματο».
  ΣΦΟΔΡΟΤΑΤΑΙ ΜΑΧΑΙ
  ΕΙΣ Τί ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΜΕΤΟΠΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Ιουλίου (τού άντα-
  ποκριτού μας). — Τηλεγραφήματα έκ
  Παρισίων άναφέρουν ότι σφοδρότα- ""
  ταται μαχαι διεξάγονται είς όλα τα
  μέτωπα τής ανατολικώς Ίσπανίας. 11ε
  ρί τής εκβάσεως των μαχών τούτων
  δέν ύπάρχουν συγκεκριμέναι πληροφο¬
  ρίαι.
  ΕΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ
  ΑΠΟ ΤΑΝΚΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΗΑΑΝΑ
  ΑΘΗΝΑΙ »Ο Ιουλίου (χ*»ύ άντα
  ποκριτού μας).—Τό Πρακτορείον Χά
  βάς είς σηιι-βρινά τηλβγραφήματά τού
  άναφέρει ότι βινβ καταφανής καί πάλιν
  ή ύπβροχή τού έθνικού στρατού είς μη·
  χανοκίνητα μέσα, ά&ροπλάνα καί πυρο·
  βολικόν. Όϊ κυβερνητικοί μολονότι πό-
  λυπληθέστβροι στερούνται έν πολλοίς ί·
  αχυρών πολεμικών μέσων.
  Η ΣΗΜΕΡΙ1 ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ
  ΜΠΟΝΝΕΧΑΛΙΦΑΞ
  ΑΘΗΝΑΙ 6Ο Ιουλίου (τού άντα·
  ποκρΐΐθΰ μας). — Τηλεγραφήματα έκ
  Παρισίων έξαίρουν ιδιαιτέρως την ση¬
  μερινήν πρώτην συνάντησιν τοΰ
  ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΙΙ^ΟΙΠΟΙΙ ΟΑΣΙΛΕΟΝ
  τ.ν|ζ.ον Ιτ, 6,· ^τβ2
  Λ φιλ(α ίνΜχύ>
  τατα.
  ΑΠΟΒΑΙΝΕΙΣΤΑΒΕΡΩΤΑΤΗ
  Η ΑΓΓΛΟΓΛΛΛΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 20 Ιουλίου (τού
  Η«5>— Νεώτεραι πληροφβρ({
  ών βεβαιούν δτι μετά τούς
  λογους κατά την ύποδοχήν κ
  -Ών 'Άγγλων βασιλέων, ή .νΛ14Ι
  υΛ χωρών έηϊ κοινοΰ έπιπέδου