9606

Αριθμός τεύχους

80

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

25/1/1945

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ον άντιδραστικός. ^νέγν^οα των κ» ΙΚ6ς Κοί 6 ΕΔ--
  £ΔΕΣ κσί εϊδα δτι προοενν[ζε°?σον καιο°τατικίν *
  ,τρός τόν σοσιαλιστικόν οορανόν δ°ναί6ν νά
  Κ; ^θ^ν λόγον "τού κ. Ήντεν είς ΐήν Βουλήν των
  ΓΡΑΦΕΙΩΝ άΡ. 4-55
  ΤΥΠΟΓΡΑΦ. » 2-05
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ_ΜΗΝΑ
  ΕΘΜΙΚΗ ΔΗΜΟίΚΡΛΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  Ι Δ Ρ Υ Τ Η Σ
  ΜΙΧΑΗΛ ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ
  ετο- α'. περιοδο-
  αριθ. βο
  ΠΕΜΠΤΗ 25 Ίανουαρίου 1945
  ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ
  ΕΜΜΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠ1ΞΑΚΗΣ
  Ο ΜΝΗΜΕΙΩΔΗΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ κ. ΤΣΩΡΤΣΙΛ!------—2--
  ΕΙΣΤΗΠ ΒΟΥΛΗΜ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΜΤΩΝΔΙΗ ΤΗΙ1 ΕΛΛΗΔΗ
  ΕΙΣ Η,ΜΕΡΒΝ
  Π Ε Μ Π Τ Η 25 Ίανουαρίου 1945
  Η ΚΥΒΕΡΠΗΣΙΣ ΘΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΟΛΗΣ
  ΤΗΣΥΠΟ^ΡΕΩΣΕΙΣΤΗΣ ΚΒΙΔΕΜθΗΔΙΣΤη-
  ΣΗ ΠΡΟ ΟΥΔΕΝΟΣ ΔΙΗ ΤΟΥΣ ΟΜΗΡΟΥΣ
  Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ μεγαλύτερον μέρος είς την ειρήνην
  Έδώ ό κόσμος—λέγει—ομιλεί πε
  ρΐ σχηματισμοθ κυβερνήσεως έξ δ-
  λων των κομμάτων καί άπό πάντας
  τούς επιθυμούντας νά συνεργασθούν.
  Όμολογώ δτι καί έγώ ήμην τής
  παρομοίας ίδέας δταν πετοϋσα πρός
  Αθήνας τα Χριστούγεννα, άλλ' ή
  Βουλή δέν πρέπει νά ύποθέση δτι είς
  τάς ξένας αύτάς χώρας τα πράγμα-
  τα είναι δυνατόν νά κανονίζωνται
  όπως τουτο θά ελάμβανε χώραν παρ'
  ημίν (έπευφημ). Κι' έδώ άκόμη είναι
  δύσκολον νά συγκροτηθή μία οίκου-
  μενική κυβέρνησις άκόμη καί μεταξύ
  των άνδρών έκείνων οΐτινες εχουν
  τόν ίδιον σκοπόν, άν καί άνήκουν
  είς διάψορα κόμματα καί εχουν τόσα
  κχινά. Φαντάσθήιε λοιπόν τί μπορεΐ
  νά συμβή είς χώρας δπου σοβεΐ ό
  ίμφύλιος πόλεμος, καί δπου έ'νας
  σωρός μικρών κομμάτων συμπλέκε
  ται μέ ιδικάς τού τό καθένα όρέξεις
  έγκλήματα καί τάσιν πρός έκδίκησιν.
  Εάν έγώ εΐχα άπαγάγει την σύ¬
  ζυγον τοθ προέδρου τής Βουλής
  γιά νά πεθάνη χιόνας, ή εάν
  ό ύπουργός τής εργασίας είχεν κρα-
  τήσει τόν κ. *Ήντεν επί μακρόν είς
  έξορίαν ή εάν ό ύπουργός των Οίκο
  νομικών εΐχε πυροβολήση καί τραυ-
  ματίση χόν συνάδελφον τού επί τού
  πολέμου ή τόν επί κεφαλής μιάς
  των στρατιωτικών'υπηρεσιών (γέλω
  τες), εάν εμείς, οΐτινες καθήμεθα
  έδώ μαζύ είχομεν άλληλοδαρθεΐ.
  μέ τό πρόσχημα τής συνεργασίας,
  εάν είχομεν δλοι θέσει τό κόμμα
  μας πρό τοθ κράτους, τότε βεβαία
  θά έφθάναμεν είς γενικάς εκλογάς
  πολύ ταχύτερον παρά τώρα (έπευφ.
  καί την τάξιν πέριξ των Αθηνών
  καί γέλωτες).
  ΑΔΥΝΑΤΟΣ
  Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
  «Όταν άνθρωποι έπιθυμοθν σφο
  δρώς νά άλληλοσφαγοΰν ή εχουν
  τόν μέγαν φόβον δτι θά φονευ
  θοθν έντός όλίγου, δέν είναι δυ¬
  νατόν την επομένην νά έργασθοΰν
  καΐ τοθ Πειραιώς πού είνε ή καρ-
  διά, τής Ελλάδος καί υπήρξε πάν-
  τοτε τό κυρίαρχον κέντρον τής ζω·
  ής τής Ελλάδος.
  » Περισσότερον άπό, τό έν τέταρ¬
  τον ολοκλήρου τοϋ πληθυσμοθ ζή έ
  κεΐ καί είς την περιοχήν πού εχει
  άπελευθερωθή τώρα. Δέν εχω την
  παραμικράν αμφιβολίαν διά την γνώ
  μην πού έκφραζουν καΐ τάς άπό-
  ψεις πού εχουν δτι έκπροσωποθν τα
  τέσσερα πέμπτα ολοκλήρου τοθ Έλ·
  ληνικοΰ "Εθνους, άν ήτο δυνατόν
  νά εκδηλώση την γνώμην τού υ¬
  πό δρους είρήνης καί κανονικής ή
  συχίας.
  »λί μαχαι έπαυσαν έκτός άπό
  άψιμαχιας μέ τμήματα τοθ στρα-
  τοΰ τού ΕΛΑΣ, τα όποΐα πιθανώς
  δέν έμαθον τα νέα είς την πρωτό-
  γονον ταύτην χώραν. Τώρα πού έ'-
  παυσαν αί μαχαι οί Έλληνες αύτοί
  μποροϋν νά συζητήσουν δπως τούς
  άρέσηύπότήν όδηγίαν τού Άρχιε-
  πισκόπου ΔαμασκηνοΟ, ό οποίος εί
  ναι έ'τ<~ιμος νά δεχθή καί προσεκάλε σεν άντιπροσώπους τοϋ ΕΑΜ ή δτι έχει άκομείνει άπό τό ΕΑΜ άπό πολιτικής απόψεως, καί τοθ ΕΛΑΣ, διά νά μεταβοΰν νά τόν συναντή- σουν. ΘΕΛΟΜΕΝ ΤΗΝ ΦΙΛΙΑΝ ΤΗΣ »Τί βλέψεις εχομεν επί τής Έλλά δος; Γούς χρειαζόμεθα τίποτε τούς Έλληνας; Τί ρόλον παίζουν είς την ούτως ειπείν πολιτικήν μας ισχύν; Τί μάς ένδιαφέρει έμδς άπό έθνικής απόψεως τί εϊδους κυβέρνησιν θά έχη; Έπαναλαμβάνω δτι δέν χρεια ζόμεθα τίποτε άλλο άπό την Έλλά δα παρά μόνον την φιλίαν της καί νά μάθη καί νά έκτιμήση δτι έπρά- ξαμεν τό καθήκον μας. »Δέν δυνάμεθα νά παύσωμεν έν- διαφερόμενοι διά την Έλλάδα άμέ- ώς φίλοι καί συνάδελφοι μαζί μέ (σως κατόπιν των δσων συνέβησαν. έκείνους, εναντίον των οποίων έ τρεφαν φόβους ή άπό τούς όποίους προήλθον τοιούτοι φόβοι. Πρέπει νά άναγνωρΐσωμε την διαφοράν με¬ ταξύ των Ιδικών μου ύποθέσεων καί δρων καί έκείνων πού έπικρα- τοΰν είς τάς Αθήνας, καθ" δν χρό νόν μάλιστα οί πυροβολισμοί είναι συνέχεϊς όλόγυρα καί δέν ήμποροΰν πιθανώς νά μή ληφθούν ύπ' όψιν. »Θά είμεθα πολύ εύχαριστημένοι νά ίδωμεν έγκαθισταμένην μίαν ή- νωμένην κυβέρνησιν. Τούς άφήσαμεν είς αύτά τό σημείον, μέ Ισχυράν πίε¬ σιν νά ένωθοΰν καΐ νά σώσουν την χώραν των, χωρίς νά γίνη εξαίρεσις διά τούς κομμουνιστάς ή άλλον τινά κατά την στιγμήν εκείνην. Την επο¬ μένην έσυνέχισαν τόν άγώνα. Είς με¬ ρικάς περιστάσεις ολόκληρον τό φι¬ λελεύθερον κόμμα έγκατέλειψετήν αί θουσαν καί μετά δυσκολίας επείσθη νά επανέλθη. Όλόκληρον την έπομέ νην έπολέμουν, καί ήτο απολύτως βέβαιον δτι είς ουδεμίαν συμφωνίαν θά κατέληγον διά νά σχηματίσουν ή νωμένον μέτωπον. Έκτοτε πολύ χει Ρότερα πράγματα συνέβησαν άπό δ σα συνέβησαν προηγουμένως. Αί η μέραι παρήρχοντο. Αί ένισχύσεις μας Σφθαναν ταχέως καί σταθερώς. ΒΡΩΜΕΡΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ Τα στρατεύματά μας έδέχθησαν *- έργον τουτο ,μέ την νομοφρονε "τέραν καί εγκαρδιώτερον διά«ε· σιν, καί συχνά έξέφραζον την γνω- ^ δτι ό στρατός πού έπολέμουν ήτο 5Ρ«μερότερος άπό τούς Γερμανους ?ιδρόμοι, Ο £νας κατόπιν τοϋ ολ¬ ' «καθαρΐσθησαν. Ή «£**%£* πολύ βραδέως διότι κατε- — „, φροντίς νά προφυλαχθουν •^νατκες καί τα παιδία: καί ο ι ά ** πολίται οί όποΐοι όλοι ήσαν Καίτοι μέ έκείνους που εποΛε- *α ατολί). ,θέντες άπεχώρησαν. Ή Αδυνατούμεν νά τό πράξωμεν μέ¬ χρις δτου καταστή δυνατή είτε έλευ θέρα ψηφοφορία ή έγγυήσεις δι' ε¬ λευθέρας εκλογάς καί αυστηράν καί ώμερόληπτον εποπτείαν—ψηφοφορία άπό όλον τόν Ελληνικόν λαόν ώς πρός δ,τι θέλει διά τό μέλλον. Ό,ΐι καί άν άποφασίσουν, μοναρ- χία ή δημοκρατία, άριστερά ή δεξιά, αύτό θά είναι ό νόμος των ώς πρός ήμδς. Όταν κατηγοροΰμεθα χωρίς σκιάν αληθείας καί γνωρίζομεν δτι δέν χρειαζόμεθα νησιά ή βάσεις άπό την Έλλάδα, ουτε χρειαζόμεθα την βοήθειαν της διά νά ζήσωμεν, αίσθά μαι επιτεινομένην την δυσφορίαν μου διά τό μέλλον τό οποίον καταφθάνει ταχέως μέ δλα τα σκοτεινά καί άπεί ρως περίπλοκο; προβλήματά των. Μολαταύτα τό«ΙΙαύσατε πϋρ» έσαλ- πίσθη καί ό λαός των Αθηνών έλα¬ βε την ευκαιρίαν διά μίαν άκόμη φο ράν νά έπευφημήση χά άπελευθερω τικά άγγλικά στρατεύματά, την φο ράν αυτήν μέ έντονον πρόσθετον εν¬ θουσιασμόν. Έν πάση περιπτώσει είναι μία περιοχή δπου £να καί ήμισυ περίπου έκατομμύριον άνδρών καί γυναικών μποροΰν νά κερδίσουν τόν καθημερινόν άρτον χωρίς φόβον δο λοφονίας, ή λεηλασίας ή νά φονκυ- θοΰν είς τάς όδούς. »Έν τώ μεταξύ, ώς άποτέλεσμα των συμβάντων αυτών, έπίσης δέ καί τής πλήρους εκκαθαρίσεως τής πόλεως, ήτις επετεύχθη κατά τό διά- στημα ολίγων έβδομάδων μέ σφο¬ δράς νυχθημερόν διεξαγομένας μά γας δίάφοροι άλφαβητικαί όμάδες, ως Α ΣΚΕ καί ή ΕΛΔ καθώς πληρο φοροθμαι, άπεχώρησαν άπό τό ΕΑΜ, άφήνουσαι μόνους τούς κομμουνι¬ στάς είς στενόχωρον άπομόνωσιν. Έν συνεχεία ό κ. Τσώρτσιλ άνα- γινώσκει άπόσπασμα άπό τηλεγρά __η Ζ. . * Α ΟΛ,.,νι ^ "Δ Μ/λ. ΓίΤ φημα τού έν Αθήναις Άγγλου πρεσβευτού κ. Λήπερ, άναφερόμε ίον είς την τρομοκρατίαν δράσιν τιών κομμουνιστήν είς την δολοφο- ]ιαν χιλιάδων άνδρών, γυναικΛν Ζ-, ~~.κι,Λ» έν Αθήναις καΐ σαλονίκη. Ακολούθως ό κ. Τσώρτσιλ άνα· φέρει κατάθεσιν τοθ "Αγγλου συν¬ ταγματάρχου Μώρισον, ό οποίος κατόπιν έπιτοπίων έρευνών διεκτρα γωδεΐ τα μαρτύρια των άπαχθέν των όμήρων είς τα δρη, δπου άπο θνήσκουν σωρηδόν άπό τό ψθχος καί την πείναν, ώς καί την εκμε¬ τάλλευσιν των δυστυχών τούτων άπό τούς φυλακάς των, διά νά τούς παίρνουν τα χρήματα ή δ,τι όλλο πολύτιμον έφερον, άκόμη καί τούς χρυσοϋς οδόντας των. Είς τό σημείον τουτο ό κομμουνι στής βουλευτής κ. Κάλλαγερ διέκο· ψε τόν κ. Τσώρτσιλ. —Πά πέστε μας αυτή την πολύ παλιά ίστορία, εΐπε Φωναί ήκνύσθησαν: —«Άνακαλέσατέ τον είς την τά¬ ξιν». Καί ό κ Τσώρτσιλ άπεκρίθη : —Τώρα θά λάβητε την εύχαρΐστη σιν δχι μόνον νά την ακούσητε πά ρά καί νά -ήν άναγνώσητε είς έπί- σημα έγγραφα. Ό κ. Κάλλαγερ: — Τ' άκούσαμε καί άλλοτε αύτά τα ψέμματα. Φωναί.— Άνακαλέσατέ τον είς την τάξιν. Ό κ. Τσώρτσιλ συνέχισε: —«Έγώ σας ανέγνωσα τα γεγονό τα, ά>λά δέν σας άρέσουν έσας τα
  γεγονότα (ζωηραί έπευφημίαι). Σάς
  λέγω την αλήθειαν καί σεΐς φο
  βεΐσθε την αλήθειαν, διότι θίγει έ
  κείνους τούς όποίους τόσον άπερι
  σκέπτως υπερασπίζεσθε. Θά σδς
  δώσω λοιπόν καί (άλλην προειδοποί
  ησιν, ότι θά προσαχθοθν περισσότε
  ρα πράγματα, καί νομΐζω δτι ή Βου
  λή έχει τό δικαΐωμα νά τ' ακούση
  (έπευφημ'αι).
  Ό κ. Τσώρτσιλ άναφέρει γεγονό
  τα μεταδοθέντα υπό τού έν Αθήναις
  "Αγγλου πρεσβευτού κ. Λήπερ καί ά
  ναφερόμενα είς θηριωδίας των έλασι
  των.
  Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ
  ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΑΣ
  Συνεχίζων ό κ. Τσώρτσιλ είπε τα έ-
  — «Δέν πιστευω· ότι κανεις απο τους
  πολιτικους έν Αθήναις θά θελήση νά
  συνεργασθϊ| μέ τούς κομμουνιστάς οί ό·
  ποΐοι έπέδραμον κατά τής πόλεως. Τό
  αϊσθημα πού έπικρατεΐ καθ' όλην την
  άπελευθερωθεΐσαν περιοχήν είναι ότι
  δέν πρέπει νά δοθή άμνηστία. Άκόμη
  καί όταν ήμην έκεΐ πρό τριών μόλις έβδο¬
  μάδων όμάδες άνόρών πτωχικά ένδεδυ-
  μένοι έγύριζαν μέ πινακίδος πού έ'γρα-
  φον: «"Οχι άμνηστία» Τα πάθη είναι
  'ξημμένα, καί μοΰ λέγουν ότι έξήφθη-
  σαν περισσότερον έξ α'ιτίας των έρωτήσε
  ών καί των άπαντήσεων πού δίδονται
  είς την Βουλήν ταύτην. Ή αγγλικη κυ
  βέρνησις άκολουθεΐ την αρχήν την ο¬
  ποίαν άνρφερα προηγουμένως καθ" ήν
  ουδείς θά τιμωρηθή διά την συμμετο¬
  χήν τον· είς την τελευταίαν στάσιν, έκ¬
  τός εάν κηρυχθή ένοχος υπό νομίμως
  συγκεκροτημένου δικαστηρίου διά πα¬
  ράβασιν των νόμων τοϋ πολέμου, ή δι'
  ίδιωτικά εγκλήματα διά τα όποΐα τιμω
  ροϋνται όλοι οί πολίται.
  »Ή άρχή αυτή έγινεν άποδεκτή άπό
  την ελληνικήν κυβέρνησιν καί πάσα περί
  τού δναντίου βεβαίωσις άνατρέπεται άπό
  την πλήρως καθωρισμένην συμφωνίαν
  την οποίαν έκαμα ?πί τόπου|καί ή όποία
  εχω πάντα λόγον νά πιστεύω ότι θά τη-
  την εκ τοΰ νόμου άπορρέουσαν ποινι-
  κήν δίκην
  ^ Άμνηστία δέν σημαίνει βεβαία ότι
  τα πρόσωπα πού δέν είναι πιστά είς την
  κυβέρνησιν τής ημέρας θά γίνουν άμέ-
  σως ύπουργοί ή ότι ύπάλληλοι οί όποΐοι
  γκατέλειψαν τάς θέσεις των είς την
  κρίσιν καί έλαβον μέρος είς τ' * άντίθε
  τον παράταξιν κατά τόν πόλεμον εναν¬
  τίον τής κυβερνήσεως τής ημέρας πρέπει
  νά έπανέλθουν ή νά άφεθοΰν είς τάς
  θέσεις των (έπευφημίαι). Κανεις δέν
  μπορεΐ νά τό υποστηρίξη αύτό.
  »Ή άρχή αίίτη έγινε δεκτή άπό την
  Ελληνικήν κυβέρνησιν καί δέν ύπάρχει
  άμφιβολία ότι θά τηρηθή έφ' όσον
  μέρος άπό τάς δυνάμεις μας θά παρα¬
  μείνη είς την χώραν. Άλλά κατόπιν αύ-
  τοΰ οί "Ελληνες θά είναι τελείως έλεύ-
  θεροι καί κυρίαρχοι καί άδυνατώ νά
  είπω τί τρομερά άντίποινα καί εκστρα¬
  τείαι θά διεΕανθοϋν. "Εχω όμως περαι¬
  τέρω νά κάμω καί μίαν επιφύλαξιν.
  Ή ύιτόσχεσις περί άμνηστΐας έ·
  ξαρτδται, κατά την γνώμην μου
  άπό την μεταχείρισιν καί την επι
  στροφήν των όμήρων. (Έπευφημίαι)
  Ό λόγος διά τόν οποίον εκηρύχθη
  άνακωχή καθ'δν χρόνον έκρατοθν-
  το οί δμηροι, ήτο διότι εσκέφθημεν
  δτι ήτο προτιμώτερον νά σταματήση
  ή αίματοχυσΐα.
  Είνε καλόν πάντοτε
  νά στσματα
  Ό εργατικάς βουλευτής κ. Αϊνιοϋ-
  ριν Μπήβεν.
  —Αύιό έχει μεγάλην σπουδαιότητα.
  Ό πρωθυπουργός θά ήκουσεν ότι ή
  ρλληνική κυβέρνησις άπολύει ήδη τούς
  ύπαλλήλους πού σννεπάθησαν τελευταί¬
  ως τό ΕΑΜ. ζ*έν λέγω ότι αύτό εί" αι
  άληθές, άλλά μπορεΐτε νά βεβαιώσετε,
  ότι τα άγγλικά στρατεύματά δέν θά χρη-
  σιμοτοιηθοΰν διά νά ύποστηρίξουν κυ
  βέρνησιν, ή όποία δέν τιμά" την συμ¬
  φωνίαν ή όποία τώρα εγνωστοποιήθη
  είς την Βουλήν ταύτην;
  Ό κ. Τσώρτσιλ:— Ύπάρχει μεγάλη
  διαορορά μεταξύ τοΰ νά καταδικάζομεν
  ενα είς θάνατον δι* έγκλημα στάσεως
  ή νά τόν παραπέμπωμεν εις ποινική
  δίκην καί τοϋ νά "ξασφαλιζώμεθα ότι
  τα διάφορα ύπουργεΐα δέν είναι γεμάτα
  άπό ύπαλλήλους οί όποΐοι συνεργάζον-
  ται μέ τίιν όίλλη μερίδα (ίπενφ.) Τϋ
  ^ της άμνηστθας σχβτίζβται μ.έΙ
  ό πόλεμος δταν θέλετε νά άρχίσετε
  διαπραγματεύσεις καί εσκέφθημεν
  δτι αί συνομιλίαι περί των όμήρων
  θά διεξήγωντο πραότερον μετά ή
  πρό τής άνσστολής τής συρράξεως
  Τό δνομα τής Αγγλίας καί ή τιμή
  τής χώρας μας είνε έκτεθειμένα είς
  τό ζήτημα τουτο των όμήρων.
  Δέν πρόκειται νά επιτρέψωμεν νά
  λεχθή βτι έκάμαμεν συμφωνίαν διά
  νά σωθή ό λαός μας, καί ούτω ά
  φήσαμεν πέντε £ως δέκα χιλιάδας
  Έλλήνων, άνδρών) γυναικών καΐ
  παιδίων νά συρθοΰν είς τα βουνά
  άπό τόν ΕΛΑΣ καί τούς άπομένον-
  τας συνετσίρους τού, διά νά χρησι-
  μοποιηθοθν ώς δπλα έκβιασμοΰ,
  διά νά επιτύχουν την άτιμωρησίαν
  των άπό τό έγκλημα τής στάσεως —
  διότι τουτο τούς είναι ανοικτόν
  άν άκολουθήσουν τόν σωστόν δρό
  μόν — άλλά διά νά επιτύχουν πό
  λιτικά όφέλη καΐ διάνά εισέλθουν είς
  την εξουσίαν.
  ΕΚΠΛΗΡΩΣΙΝ
  ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
  Λέγω καθαρώτατα είς την Βου¬
  λήν, δτι ή κυβέρνησις τής Α. Μ.,
  θά εκπληρώση τάς ύποχρεώσεις της,
  δσον καί άν είναι βαρεΐαι είς την
  όλότητα. Είτε είναι, είτε δέν είναι
  δημοφιλές, δέν θά διστάσωμεν νά
  σώσωμεν τούς όμήρους αύτούς ή
  νά τιμωρήσωμεν την σφαγήν ή κακο
  ποίησιν των, άν πρόκειται νά έξακο
  λουθήσωμεν νά ϋπηρετώμεν υπό τό
  Στέμμα.
  ΒΔΗΓΙΑ1 ΔΙ ΑΤΗΝΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗΗ
  1ΦΥΗΤ0ΜΠΠΙ2 20ΥΠΑ.
  Η ΕΠΙΙΤΡΑΤΕΥΣΙΪ
  υ δημοσιευθείσα διαταγή περί προσ
  » κλήσεως ήλικιών τίνων εφεδρων
  αποτελεί το πρώτον έθνικώς συγκι¬
  νητικόν καί χαρμόσυνον άγγελμα
  πού ακούεται &{ς την πολυπαθή χώ-
  ^ανμαςϋστερα άπότέσσεραόλόκληρα
  χρόνια έθνικοΟ σκότους. Θά οχημα
  τισθή επι τέλους έθνικός οτρατος ό
  όποΐυς γιγαντούμενος βαθμιαίως θά
  αποβή συντόμως ό φρουρός τής έ-
  σωτερικής τάξεως καί τής έξωτερι-
  κής ασφαλείας Ουδέποτε άλλοτε
  είς ουδεμίαν άλλην εποχήν ή Ελ¬
  λάς εΐχε τόσην ανάγκην των έν δ-
  πλοις τέκνων της δσον σήμερον, ό
  ποτε πλήττεται άπό έσωτερικούς
  καί έξωτερικούς έχθρούς. Καί δέν
  ύπόιρχει καμμιά άμφιβολία δτι δταν
  μετ" ολίγας ημέρας κυκΛοφορήοουν
  είς τάς όδοΰς τής πόλεως οί
  I-
  φεδροί μας εύσταλεΐς καί σοβαροί,
  όμοιόμορφα καί άξιοπρεπώς ένδε-
  δυμένοι πραγματικοί καί πειθαρχι·
  κοί στρατιώται καί δχι απλώς «ε-
  νοπλοι» δλος ό κόσμος θα δοκι¬
  μάση όμαδικώς τό συναίσθημα τής
  ανακουφίσεως. Διά τής ενάρξεως
  τής έπιστρατεύσεως άρχίζομεν α¬
  σφαλώς νά άνερχώμεθα την κλ(·
  μακα τής έθνικής άναρρώσεως καί
  άποκαταστάσεως! Καί ώς γνωστόν
  ή άρχή είναι τό ήμισυ τοθ παντός.
  Ο ΦΕΜΙΝΙΠ1Κ0ΙΙΓΛΛΟΓΟΣ
  Ηγνωστοτάτη δσον καί συμπαθής
  κυρία τής πόλεώς μας Γ. Φ. δια
  μαρτύρεται διά δηλώσεώς της πρός
  τόν τύπον διότι, δπως ή [δία καταγ-
  γέλλει, υύτε λίγο οίίτε πολύ έξύπνη-
  σε ^να πρωΐ καί έδιάβασε είς τάς ε¬
  φημερίδας δτι εξελέγη είς τύ Διοικη¬
  τικόν Συμβούλιον τοθ «ΦεμινιστικοΟ
  Συλλόγου» ένώ δχι μόνον δέν είχεν
  έπιδιώξει ή αποδεχθή τοιαύτην εκλο¬
  γήν άλλ' ουδέ κάν ώς απλοϋν μέλος
  εΐχε ποτέ έγγραφή είς τό ρηθέν ση¬
  μείον! Δέν γνωρίζομεν τί είναι αύ-
  τόςό Σύλλογος ποΐοι ή μάλλον ποΐαι
  τόν άποτελοϋν καί τίνας σκοπούς
  έπιδιώκει. Άλλ' οφείλομεν νά ομολο¬
  γήσωμεν δτι καθόλου δέν άρχιζει ά-
  σχημα την...λαμπρόν σταδιοδρομίαν
  τού! Ή συνταγή δέν είναι δύσκολη
  καί θά πρέπη νά την ακολουθήσω¬
  μεν καί ημείς οί άνδρες. Όταν θέ¬
  λωμεν νά κάμωμεν ίνα σύλλογον
  καί δέν ευρίσκομεν όπαδούς λαμβά¬
  νομεν άπό £να κατάλογον μερικά ό-
  νόματα τα δημοσιεύομεν είς τάς ε¬
  φημερίδας καί «πάει λέοντας». Ό¬
  σον άφορδ την αγαπητήν κυρίαν Φ.
  είλικρινά καθόλου δέν έγκρίνομεν
  τάς διαμαρτυρίας της. Τί διάβολο!
  Ή «δόξα» έκτύπησε τόσον άνέλπι-
  στα καί άνέξοδα την πόρταν της κι'
  έκείνη την άποδιώκει;
  ΑΗ01ΒΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΓΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ
  Η«Έλεΰθερη Γνώμη») οσάκις γ[-
  νεται λόγος περί τής έν Ελλάδι
  καταστάσεως είς την Βουλήν των
  Κοινοτήτων καί αί δηλώσεις τοθ
  Πρωθυπουργοΰ κ. Τσώρτσιλ τύχουν
  διά συντριπτικής πλειοψηφίας τής
  έηιδοκιμασίας σχεδόν ολοκλήρου τής
  Βουλής, διά νά ένθαρρύνη τοΰς έν
  Ελλάδι έχθρούς τοθ μεγάλου Πολι-
  |ΤΐκοΟ άνδρας καί μεγάλου Φιλέλλη
  Διά 100 μερίδας. Είς 3 οκάδες Ι νοο, άναφέρει δτι ή Βουλή των Κοι-
  85 δράμια κόνεως σούπας προσθέσα |νοτήτων άποτελεΐται άπό 600 βου
  τε 28 οκάδες 200 δράμια νερό, Τό
  νερό δέον δπως προστίθεται ολίγον
  κατ' ολίγον είς την κόνιν σούπας
  μέχρις δτου έξαφανισθοθν οί θρόμ
  βοι. Κατόπιν προστίθεται τό υπό¬
  λοιπον νερό καί τοποθετεϊται είς
  την φωτιάν μέχρις δτου πάρει βράσι.
  (Έκ τοθ Γραφείου Ε.Υ.Σ.Β.)
  ΗΛΕΚΤΡΗ
  ΣΗΜΕΡΟιΊ
  ΠΕΜΠΤΗ
  ΩΡΑ 6 Μ. Μ.
  Τό Θεατρικόν άριστούρ-
  γημα Γρ. Ξενοπούλου
  Όϊ ΦΟΙΤΗΤΗΙ,,
  υπό τοθ Ε.Κ.Ο.Η. ό «Έ-
  ρωτόκριχος» υπέρ τοθ
  ΠΑΝΑΝΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙ-
  ΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕ/ΟΥ.
  λευτάς καί δτι οί παρευρεθέντες είς
  την ψηφοφορίαν είναι τό ήμισυ τοθ
  άριθμοΰ των βουλευτών.
  Ναι, ή Βουλήτών Κοινοτήτων άπο
  τελεΐται άπό 610 βουλευτάς, άλλά
  εάν ανοίξη την Μεγάλην 'Εγκυκλο-
  παιδείαν θά ίδη δτι ή Βουλή αυτή
  κηρύσσεται έν άπαρτίςτ καί δύναται
  νά λαμβάνη άποφάσεις δταν παρί-
  στανται μόνον 40 βουλευταί!! ΤΙ
  σημαίνει;
  ΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΧΙΑΙ
  Ιυοτημοττική καϊ συντονισμένη προ
  Ι σπάθεια διά νά έπαναλειτουργή-
  σουν αί βιομηχανίαι. Αύτό μάλιστα.
  Είναι πρδξις. Ή δουλειά θά δημιουρ
  γήση νέονπνεθμα, τάξιν καί καινούρ-
  για ψυχική διάθεσι, θά κινητοποιήση
  τίς ζωντανές δυνάμεις καί θά δώση
  την άπολύτρωσι τοθ μόχθου Δου¬
  λειά. Καί οί βιομήχανοι λογικώτεροι
  πλέον! καί πρό παντός συγχρονισμέ-
  νθι. Τίποτε δέν πετυχαίνει στή ζωή
  Ι ιτερΐσσότερο κοτΐ τίποτε 6έν είναι
  1 ---- διτο ή ττροσαρνο->"1 α ΐ*}ν
  ίπερισι
  στρρε*:
  ττρανΜ
  1
  όν
  Τ1ΜΗ ΦΥΛΛΟΥ
  . 20
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΠΕΜΠΤΗ 25 ΊβνουβρΙβυ 1945
  ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
  ΗΡΘΗΣΑΝ ΑΠΑΣΑΙ ΑΙ ΔΙΑΤΙ*/)ΗΣΕΙΣ
  'Η επί των διατιμήοεων έπιτροπή
  κατά την συνεδρίασιν ιτής παρελ¬
  θούσης Δευτέρσς απεφάσισε την άρ
  ^ ί
  ^ απασών
  μήσεων Ύπ'
  ών τού αρθ.
  η ρ
  των ίσχυουσών διατι-
  δψει δέ των
  5 τοϋ Α Ν.
  διατάξε-
  382)1936
  ρ )
  ΠερΙ άγορανομικοϋ Κώδικος» καθώ
  ρισε ανώτατον δριον θεμιτοϋ κέρ-
  δους δι" δλα τα ειδή τής άγοράς.
  Τώ όρισθέντα ποσοστά, θεμιτοϋ ό-
  περιλαμβάνουσι
  αναλογίαν είς
  ρίου είναι γενικά,
  τούτέστιν καί την
  τα γενικά έξοδα, ύπολογΐζονται δέ
  επί τής τιμής τοθ εϊδους συν τή
  προσθήκη των έξόδων μεταφορας
  δημοσίων καί δημοτικόν καί τοπι-
  κων κοινοτικών καί λιμενικων φό·
  ρων. Έφιστάται ή προσοχή των βι-
  ομηχάνων, βιοτεχνών, έμπορον πρα
  τηριοΰχων, λαχανοπολον, όπωροπω
  λύ
  λών καί γενικώς
  οιονδήποτε εΐδος
  των πωλούντων
  επί τής άνάγκης
  αδξ ό
  ή
  δπως λαμβάνουσι απόδειξιν τοό πω
  λήσαντος πρός αύτούς τό εΐδος τοϋ
  έμπορΐου τού έμφαίνουσαν τό ονο¬
  ματεπώνυμον πωλητοΰ καί άγορα-
  στοΰ, τό αντικείμενον, την τιμήν
  κατά συνήθη μονάδα (βάρος, μέ¬
  τρον, τεμάχιον) την ποσότητα, ποι-
  ότητα, ήμερομηνίαν καί υπογρα¬
  φήν πωλητοϋ. Ή παράβασις τής ύ-
  ποχρεάσεως ταύτης, ήν ρητ©ς όρί-
  ζει ό Νόμος (&ρ%>. 22 ν. 382) τιμω
  ρεΐται άνευ άλλου τινός μέ τάς
  αύτάς ποινάς τής αισχροκερδείας.
  Αί λαμβανόμεναι άποδείξεις δέον
  νά φυλάσσονται καί καταχωροΰν-
  ται είς πρόχειρον βιβλίον κατά τάς
  ύττοδείξεις τής Άγορσνομικής Ύ
  πηρεσΐας νά έπιδεικνύονται δέ είς
  πάσαν ζήτησιν είς τούς ένεργοϋν-
  τας τόν έλεγχον ύπαλλήλους. Οί
  παραβάται τής παρούσης ίσχυούσης
  είς ολόκληρον την περιφέρειαν τοθ
  Πρωτοδικείου Ηρακλείου άπό τής
  1 Φεβρουαρίου 1945 τιμωροθνται κα
  τα τάς διατάξεις των άρθρων 36 επ.
  Ν. 382. Μέχρι 31 Ίανουαρίου 1945
  δέον δλοι οί επαγγελματιαι νά έφο-
  διασθοθν μέ πρόχειρον βιβλίον.
  Ή Έπιτροπή ωσαύτως απεφάσισε
  νά ζητήση, άπό τόν κ. Κυβερνητικόν
  Αντιπρόσωπον έν Κρήτη την έκδο¬
  σιν Άγορανομικής διατάξεως άπα-
  γορευούσης 1) την παρασκευήν φαγη
  των έκ κρεάτων είς τα έστιατόρια ε¬
  κάστην Δευτέραν, Τετάρτην καί Πα¬
  ρασκευήν τής ϊ εβδομάδος 2) την
  εισαγωγήν έσφαγμένων ζώων έκ τής
  όπαίθρου είς την πόλιν καί 3) την
  σφαγήν ζώων έντός των Δημοτικών
  σφαγείων. ·-
  ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑ·
  ΦΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ
  Ό Κυβερνητικάς Άντιπρόσωτΐος
  Άνατολικής Κρήτης μάς ανεκοίνωσεν
  6τι επί τοΰ παρόντος άπαγορεύεται
  ή έκ Κρήτης αποστόλη διά τό εξωτε¬
  ρικόν έν γένει πάσης φύσεως άλλη
  λογραψία.
  Έπιτρέπεται μόνον ή αποστόλη έκ
  Κρήτης δι'ΜΉπειρωτικήν'Ελλάδα καί
  νήσους μή κατεχομένας υπό τοϋ
  έχθροθ έπιστολών, εφημερίδων καί
  Ταχ. δελταρΐων πλήν δεμάτων.
  Έπειδή μέρος τής Κρήτης διατελεί
  είσέτι υπό κατοχήν άπαγορεύεται επ
  τοθ παρόντος ή αποστόλη ταχυδρο-
  μεΐου έξ Αθηνών διά Κρήτην.
  Πληροφορίαι μέσω Έρυθροϋ Σταυ-
  ροθ διά τα έχθρικά Έθνη καί μέσφ
  υπηρεσίας αΐχμαλώτων πολέμου δι"
  όπουδήιτοτε, δύνανται ν'άποσταλώ
  σιν είς Αθήνας πρόςΐδιεκπεραίωσιν
  Τό δι' Αθήνας έκ Κρήτης προορι
  ζόμενον ταχυδρομειον κατ' εύγενή
  παραχώρησιν τώνΆγγλικών στρατιω
  τικών άρχών θά μεταφέρηται έξ Ή
  ρακλεΐου είς Αθήνας υπό τής Κ.Α.Ρ
  ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΘΗ Η ΕΠΙ ΚΑΤΟΧΗΣ
  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
  'Η ΔιοικΟΟσα Έπιτροπή τοϋ Δή
  μου κατήρτισεν επιτροπήν μέ την ει¬
  δικήν εντολήν δπως ενεργήση έλεγ
  χον των πεπραγμένων κατά τό διά-
  στημα τής Γερμανικής Κατοχής, είς
  την υδραυλικόν υπηρεσίαν, ώς καί
  είς την τοιαύτην διαχειρίσεως των
  διαφόρων τροφίμων άτινα εδόθησαν
  ή έστάλησαν είς τόν Δήμον κατά
  τό διάστημα τής Κατοχής πρός
  διανομήν ώς καί είς πασάν άλλην
  διαχειριστικήν έν γένει υπηρεσίαν
  τοθ Δήμου. Είς την επιτροπήν πά
  ρέχεται τό
  οιανδήποτε
  δικαίωμα δπως ζητήση,
  πληροφορίαν ήθελε
  κρίνει αναγκαίαν διά τό έργον αυ¬
  τής.
  ΔΗΛΩΣΙΣ
  Οί κάτωθι ΰπογεγραμμένοι δηλοΟ-
  μέν δτι ανήκοντες είς την οργάνωσιν
  τοθ ΕΑΜ, καί αντιληφθέντες νΟν
  την πλάνην μας άποχωροϋμεν αυτής
  καί κατατασσόμεθα είς την Εθνικήν
  "Οργάνωσιν Κρήτης (Ε.Ο.Κ.)
  ΟΙ Δηλούντες
  Κυρΐκος Καστελλιανάκης Κόξαρι,
  Γεώργιος Νηστικάκης Άμπελοϋζος,
  Χριστόφορος 1. Δερετζάκης πρώην
  χωροφύλαξ
  Γρηγοράκης
  Ήράκλειο,
  "Αγιοι Δέκα.
  Γεώργιος
  ΟΙ ΚΡΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  Τό Γραφείον τής Ίεράς Μητροπόλε¬
  ως Κρήτης μάς γνωρίζει ότι ή Κρητική
  Αδελφότης Άλεξανδρείας απέστειλεν
  δια τοϋ Άτ)πλοίου Άντίκλεια είς την
  Ιεράν Μητροπολιν Κρήτης 2250 σάκ-
  κους όρύζης, 57(κιβώτια κρεββατικών,
  10 κιβώτια φάρμακα. 10 βαρελια Μου-
  ρουνελαίου, σημανακήν ποσότητα Βιτα-
  μινούχου ελαίου, 705 ζεύγη παιδικών
  υποδήματα» ν, βί'δη διάφορα ίματισμοϋ
  βάμβακα κλπ.
  "Ηδη απέστειλε διά τοϋ Άτ)πλοίου
  Στέφανος ετέρους έξακοσίους σάκκους
  όρύζης, !-!0 κιβώτια κρεββατικών, δύο κι
  βώτια παλτά καί 2 1)2 σάκκους είδών
  ί
  ΠΡΩ1ΝΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  Οί Αμερικανοί 10 χιλ. άπό τα Γερμανικά σύνορα
  Συμμαχικόν πολεμικόν ανακοινωθέν.
  ΕΛΛΑΣ.—Ό άντιβασιλεΰς εδέχθη |μαχικά βομβαρδιστικά κατέστρεψαν
  ..ι. _>- ,. ι _.. _» . Λ " 5 χιλιάδες γερμανικά όχήματα έκ
  ύ
  χθές είς ακρόασιν την αποστολήν
  τής Βρεττανικής άντιπροσωπείας
  Είς χαιρετιστήριον προσφώνησιν
  είπεν δτι αί Ι'ρευναι των άντιπροσώ
  πων είναι εΰΐτρόσδεκται είς την Ελ¬
  ληνικήν Κυβέρνησιν. Είς την Θεσσα-
  λονίκτ,ν έλαβε χώραν άγγλόφιλος
  διαδήλωσις μεγάλης εκτάσεως. Έρ
  ρΐφθησαν 4 πυροβολισμοί καί ετραυ¬
  ματίσθησαν πολλοί διαδηλωταί. Τό
  Δημοτικόν συμβούλιον Λαυμίου έ
  στειλε τηλεγράφημα πρός τόν κ.
  Τσώρτσιλ ευχαριστών αυτόν διά τόν
  ρόλον ποΰ διεδραμάτισε είς την άπο
  κατάστασιν των Δημοκρατικόν θε-
  σμών είς την χώραν.
  Χθές ό άντιβασιλεύς έκαμε την
  πρώτην τού επίσημον εμφάνισιν ώς
  άρχηγός τοθ Κράτους. Έπιθεώρησε
  μονάδες τοθ ΈλληνικοΟ στόλου είς
  τόν Πειραια..
  Ό στρατηγός Σκόμπυ έ'στειλε τη¬
  λεγράφημα πρός τόν Ναύαρχον
  Βούλγαρην ευχαριστών αυτόν διά
  την βοήθειαν πού τοΰ παρέσχε κατά
  τό διάστημα των ταραχών.
  ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ.—Ή 1η καί
  3η Άμερικανική Στρατιά Ιφθασαν
  είς σημεΐα άπέχοντα 10 χιλιόμετρα
  άπό τα Γερμανικά σύνορα. Κατελή¬
  φθη τό Σαίν Βίτ ό σπουδαΐος αύτός
  όδικός κόμβος πρός την Γερμανίαν.
  ΟΙ Άμερικανοί κατέχουν τώρα θέ·
  σεΐς δεσποζούσας τοϋ Βλαντέν. Συμ
  μ χήμ
  των ύποχωρούντων έκ τοϋ θύλακος
  των Άρδενών.
  ΟΙ Γάλλοι έξαπέλυσαν επίθεσιν
  μεταξύ Κολμάρ καί Στρασβούργου.
  Δέν εγνώσθησαν λεπτομέρειαι των
  έπιχειρήσεων.
  Ή 7η Στρατιά ηναγκάσθη νά υπο
  χωρήση είς νέας θέσεις είς την Βό¬
  ρειον Άλσατίαν. Είς την Όλλανδίαν
  συνετρΐβη γερμανική άντεπίθεσις
  πλησίον τοθ Νίμεργκεν.
  ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ: Κα¬
  τά την προχθεσινήν ημέραν τα με-
  γαλύτερα κέμδη εσημειώθησαν υ¬
  πό τής δεξιας πτέρυγος τοθ Στρα-
  τάρχου Ζούκωφ. Κατέλαβον τόν
  σπουδαίον σιδηροδρομικόν κόμβον
  τοθ Μπράμπε. Κατελήφθη δι' υπέρ-
  φαλαγγίσεως καί μετωπιαίας έπι-
  θέσεως.
  Αί Στρατιαί τοΰ Στρατάρχου Κό-
  νιεφ έφθασαν τόν ποταμόν "Οντερ
  μεταξϋ Όπελν καί Μπρεσλάου. Αί
  προφυλακαί ευρίσκονται είς σημεΐα
  25 καί 50 χιλιόμετρον άπό τό Μπρεσ¬
  λάου. Βορείως τής πόλεως κατελή
  φθη τό Μίλιτς καί οί Ρώσσοι βα-
  δίζουν πρός τό Πόζεν. Άπό χθές
  ό Ραδιοφωνικός Σταθμός τής πόλε¬
  ως έπαυσε νά λειτουργή:
  Αί δυνάμεις τοΰ στρατάρχου Τσερ-|
  νιακόφσκυ κατέλαβον τάς πόλεις
  Πρεγκέ καί Ντάϊμς. Διέβησαν τούς
  ποταμούς Λαβλάου καί Βελάου καί
  έφθασαν είς απόστασιν 35 χιλιόμε¬
  τρον άπό την Καινιξβέργην.
  Τα στρατεύματα τοθ Στρατάρχου
  Ροκοσόφσκυ ευρίσκονται είς από¬
  στασιν 40 χιλιόμετρον άπό τόν
  λιμένα τοθ "Ελβινγκ. Διά τής κα-
  ταλήψβως τοθ λιμένος αύτοΰ άπακό-
  πτεται ή Άνατολική Πρωσσία έκ
  τής ύπολοίπου Γερμανίας. Ήδη ά-
  πεκόπη ή μία των σιδηροδρομικών
  •γραμμήν πρός την Γερμανίαν.
  Είς την Ούγγαρίαν οί Γερμανοί
  ανεκατελαβον τό Σακεσφερχεσβάρ.
  ΙΤΑΛΙΑ: Εσημειώθη έντονος άε-
  ροπορική δράσις. Είς τούς τομεΐς
  τής 5ης καί 8ης στρατιδς παρετηρή
  θη ηύξημένη δρδσις περιπόλων.
  ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ: Οί Ίάπωνεςσυγ
  κεντρώνουν μεγάλας δυνάμεις πέριξ
  τής Μανταλεϊ καΐ προβάλλουν πεί-
  σμονα αντίστασιν. Ή 14η Βρεττανι
  κή στρατιά εξακολουθή να προε-
  λαύνη, καί κατέλαβε τό Τισάγκ 40
  χιλιόμετρα άπό την Μανταλέϊ.
  Είς την Λουζόν οί Άμερικανοί ύ-
  περέβησαν τό ήμισυ τής αποστάσε¬
  ως μεταξύ τής άκτής καί τής Μανίλα,
  Επί τής νήσου ευρίσκονται τώρα
  άνω των 80 χιλιάδων αμερικανι¬
  κόν στρατευμάτων. Ύπερφροορια
  έβομβάρδισαν διά δευτέραν φοράν
  έντός 24ώρου την Ναγκόγια επί τής
  Μητροπολιτικώ Ίαπωνίας.
  ίματισμοϋ.
  Τελευταία υπό
  χρονολογίαν 18)1)45
  δ ή
  ))
  έπιστολή τού Προεδρου τής ανωτέρω
  "Οργανώσεως κ. Έμμαν. Καλοχριστια-
  νάκη πρός την Μητροπολιν γνωρίζει ότι
  τό «Ταμείον ΙΙριγκιπίσσης» παρεχώρη¬
  σεν 205 κιβώτια ίματισμοϋ προερχόμε¬
  να κ Νοτίου Άφρικής, 2000 πακετά-
  κια μέ ρουχαλάκια άγοριών καί κορι-
  τσιών καθώς καί 600 ζεύγη παπούτσια.
  Τα ειδή αύτά έτοιμάζονται είς τό Κάϊ¬
  ρον άπο την Κρητική ν Άδελφότητα
  Καιρου.
  Ή αύτη 'πιστολή γνωρίζει, ότι καί
  Άδλ Κ
  ,
  αί τρείς Άδελφότηιες Κρητών Αιγυ¬
  πτου έργάζονται καί συνεισφέρουν διά
  την ενίσχυσιν τής Κρήιης.
  Ύπάρχουν πληροφορίαι, ότι έπίκειν-
  ται καί άλλαι αποστολαί, πρός δέ καί
  ότι Όμογενής έκ Καίρου διέθεσεν χι-
  λίας (1000) λίρας διά την ανέγερσιν Νο
  σοκομείου.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Καλοθνται άπαντα τα μέλη όδη
  γών αυτοκίνητον σέ Ικτακτη γενική
  Συνέλευση την 25—1—45 είς τό έν
  τή πλατείσ Δασκαλογιάννη Γραφεΐ
  όν Συν)κής. ©έματα: 'Εκλογή προέ
  δρου καί διάφορα άλλα Θέματα.
  Ηράκλειον 24— 1— 45
  Ό Πρόεδρος
  ΟΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ Φ.Σ.Η.
  Σήμερα Πέμπτη στίς 5.30' θά μιλή-
  ση. ό ήλεκτρολόγος μηχανικάς κ. Πά
  παματθαιάκης στό Μουσεϊο μέ θέμα
  «Άνεμοπορία».
  Ή εϊσοδος θά είναι ελευθέρα διά
  τούς φοιτητάς καί τούς έφοδιασμέ-
  νους μέ κάρτα είσόδου άκροατές.
  Έπιτροπαί
  είς την Αίγυπτον
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Ίανουαρίου. — Αυριον
  (σήμερον) άναχωροϋν δι' Αίγυπτον
  δύο έκ δικαστών έπιτροπαϊ αί οποίαι
  θά έξετάσουν τάς περιπτώσεις των
  έκεΐ μεταφερθέντων στασιαστών
  καί θά έγκρίνουν την μεταφοράν των
  είς την Έλλάδα των μή άναμιχθέν
  των ένεργώς είς την στάσιν καί των
  κατηγορουμένων διά πράξεις τού
  κοινοΰ ποινικοΰ δικαίου.
  ΚΟΙιΊΩΓΙΙΚΗ
  ΕΟΡΤΑΙ·— Σήμερον ό κ Γρηγόριος Πα-
  ■Βθυτσάκης δέν έορτάζιι λόγου πένθους.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.—Οί Πρόσφυγες Χα-
  νΙ«ν εύχαριστοθσι θερμώς τόν καπετά-
  νιον Μανώλην Μτταντουβάν διά την δρυ-
  ζαν δπου διέθεσε είς αύΐούς.
  ΠΡΟΣΦΟΡΑΙ.—Τό Έκκλησιαστικόν Συμ
  βούλιον Άγίου Μηνά προσέοερεν υπέρ
  τώ Λαϊκών ΣυσσιτΙων τοϋ Ε.Ο.Χ.Α. 50
  Οκ. ϋλαιον είς μνήμην τοΰ Πρωθιερέως
  Γεωργίου Κριτσωτάκη-
  Τα Φιλανθρωτπκά Ίδρύματα Ανδρέα
  καί Μαρίας ΚαλοκαιρινοΟ προσεφέρον
  100 όκ' ελαιον.
  "Ομοίως ό κ. θεοχάρης Παπαδάκης προ
  σέφερεν υπέρ τοΰ Ε Ο.Χ.Α. 100 οκάδας.
  ΚΙΜΗΜΚΤ0ΓΡΚΦ01
  «ΗΛ ΕΚ Τ Ρ Α»
  ΣΗΜΕΡΟΝ 24 "Ιανουβρίου ώρα 6 μ. μ.
  τό θεατρικόν άριστούργημα τοΰ Γρ. Ξε-
  νοτΐούλου «ΦΟΙΤΗΤΑ1» υπό τοΰ Ε.Κ.ΟΉ.
  ό 'Εό υέ '
  ό €'Ερωτόκριτος» υπέρ
  Πανονείου
  Η ΔΙΑΛΕΞΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΧΟΥΣ
  ΚΥΡΙΑΚΗΣ
  Την ερχομένην Κυριακήν28 Ίανουα¬
  ρίου καί ώραν 11 π.μ. θά λάβη χώραν
  είς τό θέατρον «ΗΛΕΚΤΡΑ» ή υπό
  τοΰ Άκαδημαϊκοΰ Κοινωνικον Συνδέ
  σμου Όργανωθεϊσα διάλεξις μέ θέμα
  «ΠΙΣΤΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΕΛ¬
  ΛΑΔΑ» καί μέ όμιλιτήν^τόν κ. Τέλην
  "Αλκην. Εϊσοδος ελευθέρα.
  Δημοτικοΰ Νοσοκομείου Ηρακλείου. Ι
  ΣΙΝΕ «ΜΙΝΩΑ»
  ΣΗΜΕΡΟΝ: °Ενα πρωτότυπο καί πλού-
  σ»ο πρόγραμμα: 1) Ζουρνάλ: «Τθ ΕΡΓΑ-
  ΤΐΚθ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ», 2) Ζουρντλ:
  «'Η κατασκευή άεροπλάνων τΰηου ΜΠΟ-
  ΦΑ-ΓΤΕΡ», 3) «Η ΖΟΥΓΚΛΑ» (Βωβόν) ται-
  νί« γυρισμένη έκ τοΰ ·υσικοΰ στά δά-
  ση τής Άφρικής, 4) "Επίκαιρον Ζουρνάλ:
  «Η ΜΑΛΤΑ».
  ΠΡΟΣΕΧΟΣ
  ΣΙΠΤΥΡΙΚΗ ΕΦΗΓΠΕΡΐε
  Η "ΓΠ9--01/,,
  Χίλιαι μάχαιραι ^
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Ίανουαρίου.—Είς τα
  γραφεΐα τής Κομμουνιστικής οργα¬
  νώσεως Κ.Ο.Β. ανευρέθησαν 1.000
  μάχαιραι αί οποίαι προσδιορίζοντο
  διά την σφαγήν των έθνικιστών έν
  περιπτώσει επικρατήσεως τής 'Εαμο
  κομμουνιστικάς στάσεως.
  Ή Ούνρα 8ά χορηγή
  τα τρόφιμα δωρεάν
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Ίανουαρίου.—Ή Οΰν-
  ρα εδήλωσεν είς τόν υπουργόν τοθ
  Συντονισμοϋ δτι τα ύπ' αυτής χορη-
  γούμενα τρόφιμα είς τό Κράτος θά
  χορηγοθνται εντελώς δωρεάν. Τό
  μέτρον θά διευκολύνη σημαντικά την
  Κυβέρνησιν είς την αντιμετώπισιν
  των πρώτον άναγκών.
  Πτώσις τιμών είς την
  αγοράν των Αθηνών
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Ίανουαρίου.—Προβλε
  πομένης άθρόας είσαγωγής τροφί¬
  μων έκ τοθ έξωτερικοθ παρετηρήθη
  σήμερον (χθές) ραγδαιοτάτη πτώσις
  των τιμών είς την αγοράν. Οί είδι-
  κοί ύπολογίζουν δτι έντός των ημε¬
  ρών τα τρόφιμα θά πωλοΰνται είς
  τιμάς μικροτέρας κατά 50 τοίς έκα
  τόν άπό τάς σημερινάς.
  Τρόφιμα είς όμήρους
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Ίανουαρίου.— 6 φορ-
  τηγά αύτοκίνητα τής Μ 1, ανεχώρη¬
  σαν σήμερον την πρωΐαν [διά Λα¬
  μίαν πλήρη τροφίμων. Είναι τρόφι¬
  μα 7 ημερών δια 4 χιλιάδας όμή-
  Ιρους οί όποΐοι ευρίσκονται είς τή
  Ιόρεινήν περιοχήν τής Λαμίας καί οί-
  'τινες έστεροθντο τροφής επί αρκε¬
  τάς ημέρας, ήσαν δέ έξηντλημέ-
  νοι καΐ δέν ηδύναντο νά βαδίσουν.
  "Αλλα τρόφιμα θά τούς ριφθοΰν έξ
  αέρος.
  Τό άποτέλεσμα
  θά είναι όλέθριον
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 24 Ίανουαρίου.—Έ-
  πίσημοι γερμανικοί κύκλοι λέγουν
  δτι άν δέν καταστή δυνατόν νά κρα
  τηθή τό Πόζεν άπό την μεγαλυτέραν
  Ενίσχυσις τού 'Ερυθρ. Σταυρού
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Ίανουαρίου,—Άγγέ-|
  λεται δτι μέλη τοϋ ΒρεττανικοΟ Έ
  ροθροΰ ΣταυροΟ καΐ τής όργανώσε
  ως Νοσοκομειακών αύτοκινήτων
  Άγίου Ιωάννου τα όποΐα εύρισκον
  ται είς Μέσην Ανατολήν πρόκειται
  νά έλθουν είς Έλλάδα δπως παρά¬
  σχουν περίθαλψιν είς τόν Αστικόν
  πληθυσμόν. Διά την επίτευξιν των
  διανομών μεγάλον ποσοτήτων φαρ
  μακεοτικών είδών τα όποΐα είσάγον
  ται είς την ΕΛΛΑΔΑ καί διά την ε¬
  ξασφάλισιν δικαίας διανονής οργα¬
  νωθή μικτή έπιτροπή φαρμακευτικών
  είδών άποτελουμένην άπό Άντιπρο
  σώπους τοθ ΈλληνικοΟ Ύπουργείου
  Ύγειϊνής τοθ Έλληνικοϋ Έρυθροϋ
  'ΕρυθροΟ
  καί τής
  ΣταυροΟ τοϋ Έλβετικοό
  ΣταυροΟ τής ΟΥΝΡΑ
  ΕΜ.—ΕΛ. 'Η έπιτροπή αθτη θά έλέγ
  ΧΠ την διανομήν φαρμάκων καί έπι-
  δέσμων, χειρουργικών έργαλείων καί
  παντός εϊδους Νοσοκομειακών χρει
  ωδών, καθ* δλην την Έλλάδα.
  Είς τό παρελθόν έκαστος όργανι-
  σμός έδρα ανεξαρτήτως. Άποτέλΐ-
  σμα τούτου ήτο ό διπλασιασμός ερ¬
  γασίας καί άπώλεια άποδοτικότητος
  κυρίως είς την μεταφοράν. Άντιπρό-
  σωπος τής ΕΜΕΛ. ομιλών περί τοθ
  τροποποιηθέντος τούτου προγράμμα-
  τος εξήρε τό πνεΰμα συνεργασίας τό
  έπιδειχθέν υπό των λαμβανόντων μέ¬
  ρος οργανισμόν.
  ΖΗΤΕΙΤΑΐ.— δωμάτιον έτιιττλωμένον
  είς αρίστην κατάστασιν πληροφορίαι είς
  τα Γροφεΐα μας.
  κ. Έμμ· Ματζαπετώκης φαρμακο
  «οίας κατέθεσεν είς μνήμην τής
  ΟΛβρματολόγοςΓατρός Ν. Ματζαπε- .......
  χάκης έπαναλαμβάνει τάς εργασίας Ι μητρός τού 100 οκάδας ελαίου διά την ά-
  ταο ιαχοα-πλίύρως Στρατιωτικάς Λεσχης,/ποπεράτωσιν τοΰ Νεκροταφείου Άμκε-
  ~ ■ ·- ' »«ς «ντός τοθ αβι««όδου). ΙΧούζου,
  μηχανοκίνητον δύναμιν πού ετέθη
  ποτέ είς τό Άνατολικόν μέτωπον,
  τό άποτέλεσμα διά την Γερμανίαν
  θά είναι όλέθριον.
  Φάρμακα έξ 'Αμερικης
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Ίανουαρίου.—Κατ'επι
  σήμους πληροφορίας αναμένονται εξ Ά
  μερικής φάρμακα διά λογαριασμόν τής
  Οΰνρρα οίτινα σηανίζουν έν Ελλάδι,
  ΣΥΜΤΟΜΟΙ Ε1ΔΗΣΕΙΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 24 Ίανουαρίου.—Τό
  Πότζ Ιπεσε είς Ρωσσικάς χείρας τε¬
  λείως άθικτον. Αί χιλιάδες των ύφαν
  τουργικών μηχανών θά άρχίσουν
  προσεχώς λειτουργοθοαι.
  —Κατ' έπισήμους πληροφορίας ή
  Γερμανική Κυβέρνησις μετέφερε τα
  άρχεΐα της είς άλλα άσφαλέστερα
  μέρη.
  —Πανικός εχει καταλάβει τούς
  Γερμανούς πού ευρίσκονται πλησίον
  των άπειλουμένων περιοχών. Διαδη·
  λώσεις έλαβον χώραν είς πολλάς
  Αύστριακάς πόλεις. Είς τό Ντάν-
  τσιγκ ή κατάστασις είναι άπειλιτική.
  Οί Γερμανοί ίπιβάλουν είς τούς πο¬
  λίτας την αναγκαστικήν εργασίαν
  διά την κατασκευήν όχυρωματικών
  έργων. Ή |Στρατιωτική διοίκησις τής
  πόλεος ανετέθη είς £να γνοστόν μέ
  λος τής Γκεστάπο. Είς πολλάς πό¬
  λεις τής Γερμανίας ανέλαβον τάς
  διοικήσεις οί φανατικώτεροι των
  Ναζί.
  —Καλώς πληροφορημένοι πολιτι
  κοί κύκλοι των Παρισίων τονίζουν
  δτι οί "Ελληνες πρέπει νά εχουν ύπ'
  δψιν των δτι ή Χώρα των ευρίσκεται
  είς την Μεσόγειον καί δή είς την
  ανατολικήν λεκάνην τής Μεσογείου
  δπου κάθε, εοτο καί μικρά νήσος
  άποκτδ μίαν ιδιαιτέραν σπουδαιό-
  τητα;
  —Ή Κα Κλάρα Αίς, μέλος τής
  Άμερικανικής Βουλής υπέδειξε κατά
  την χθεσινήν συνεδρίασιν δτι είς την
  προσέχη συνεδρίασιν των τριών Με¬
  γάλον Σύμμαχον πρέπει νά προσ-
  κληθή καΐ ό οτρατηγός Ντέ Γκώλ.
  Ή Γαλλία, εσυνέχισεν ή Κα Αίς,
  είναι ή μόνη άπελευθερωμένη χώρα
  ή όποία διαθέτει δυνάμεις καί πολέ¬
  μω παρά τό πλευρόν των Σύμμαχον.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 24 Ίανουαρίου.— Αί
  Ρωσσικαί δυνάμεις έφθασαν τό Ό-
  νάρ επί μετώπου 50 χιλιόμετρον καί
  ευρίσκονται 15 άπό τό Μπρεσλάου,
  την μεγαλυτέραν πόλιν τής Ανατο¬
  λικώς Γερμανίας. Οί Γερμανοί τής Σι
  λεσίας, δταν ήρχισεν ή επίθεσις τοθ
  στρατάρχου Κόνιεφ, ένόμιζον δτι
  ευρίσκοντο έν άσφαλεία διότι τό μέ¬
  τωπον ευρίσκετο 300 χιλιόμετρα μα¬
  κράν.
  ΌΧίμλερείς τό 'Ανα-
  τολικόν μέτωπον
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 24 Ίανουαρίου·— Ό
  άνώτατος Διοικητής τής Νοτιανατολι
  κης Άσίας κ. Μανμπάτβν άνεκοίνω
  σε χθές δτι τό πρώτον μέρος των
  διαταγών τάς οποίας έλαβε κατά
  την σύσκεψιν τοϋ Κεμπέκ έξετελέ-
  σθη, δηλαδή ήνοίχθη ή ΧερσαΙα ό-
  δός άπό τάς Ίνδίας πρός την Κίναν.
  Ό Χίμλερ έφθασε είς τό Άνατο-
  λικόν μέτωπον διά νά λάβη τα άπαι
  τούμενα μέτρα πρός άναχαίτισιν
  τής Ρωσσικής έπιθέσεως.
  Τρόφιμα είς Πειραια
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Ίανουαρίου.—Διά τοϋ
  καταπλεύσαντος χθές είς Πειραια ατμο¬
  πλοίου εκομίσθησαν διά λογαριασμόν
  τής «ΕΜΕΛ» 13.600 τόννοι τροφίμων.
  "Ομοίως διά τοΰ αύτοΰ ατμοπλοίου εκο¬
  μίσθησαν 1(5.000 τόννοι καυσίμων ύλών.
  Διηρπάγη υπό των Έλα
  σιτώνήύγ)κή άποθήκη
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Ιανουάριον.—Ή Κεν-
  τρική Ύγειονομική Άποθήκη τοΰ Κρά-
  τους διηρπάγη υπό των Έλασιτών κατά
  τάς ημέρας τής στάσεως. Έκ τής άπο-
  θήκης ταύτης έφωδιάζοντο όλα τα ύγειο
  νομικά ίδρύματα τοΰ Κράτους μέ παν¬
  τός εϊδους ύγειονομικόν υλικόν, καθώς
  καί μέ ειδή ίματισμοϋ ασθενών.
  Είσαγωγή 2.000 τόν¬
  νων έμπορευμάτων
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Ίανουαρίου.—Ό 'Υ-
  πουργός τής Έθνικής Οίκονομίας ανε¬
  κοίνωσεν ότι τηρεΐται συχνή Ιπαφή
  μετά τοϋ έμπορικοΰ άκολούθου τής Ά-
  μερικανικής Πρεσβείας ώστε
  σχεθϋ ά'δβια εϊσαγωγής .......
  είδών Γενικοΰ Έμπορίου. Παράλληλοι
  προσπάθειαι καταβάλλονται καί μετά
  τοΰ έμπορικοϋ άκολούθου τής Άγγλι-
  κής Πρεσβείας διά την έν γένει τόνω-
  σιν τοϋ εμπόριον.
  να παρα·
  2000 τόννων
  ΥΣΤΗΤΗ ΣΤΙΓΑίΗ
  Οί Ρώσσοι είσπλθον
  είςτό Πόζεν;
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 24 Ίανουαρίου.—Κατα
  πληροφορίας μή ρπιβεβαιωθείσας εισετι
  έκ Μόσχας αί προφυλακαί τού Στρατάο
  ΜΟΣΧΑ 24.—Κατ' έπισήμους πλτΊχου Ζούκωφ εισήλθον μΐς τό Πόζεν.
  ροφορίας οί Γερμανοί Ιχουν ρίψει είς·! Μαχαι διεξάγονται είς τά$ΊΤΑδούς τής
  την
  μάχην τής Σιλεσίας δλας τάς Ιπόλεως ό
  διαθεσίμους έφεδρεΐας των. "

  'Υ'^σταιίμός τού
  βιτονβνών.