96062

Αριθμός τεύχους

4921

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

23/7/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ού

  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος Ι
  Άμεριχής
  ίτησικ οολ. 15
  έξιίμηνοε » 8
  Τιμη
  κατά φύλλον
  2
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ
  23
  ΙΟΥΛΙΟΥ
  1938
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ - ΕΤΟΙ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4921
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕιΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟν
  ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  τΠΕΥΟΤιΟΣ ΣΥΜΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΣΤΑΦΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΦΥΛΑ
  Ευρισκόμεθα πλέον έγγύς
  τής έπβχής πού β' αρχίση
  ή συγχβμιδή των άμπελουρ-
  γικών προϊβντων.
  Ή Κυβέρνησις κάμνει
  ό,τι είναι δυνατόν, βοηθεΐ
  δέ θετικώς καί ή Τραπέζα
  τής Ελλάδος. Επί πλέον,
  φαίνεται ότι καί ή παγκό-
  σμιος παραγωγή δέν θά εί¬
  ναι τόσον μεγάλη όσον
  υπελογίζετο κατ αρχάς. Καί
  έν πρώτοις, αί σταφυλαί εί¬
  ναι βέβαιον ότι θά πωληθοΰν
  εφέτος είς καλάς τιμάς. Τα
  μέτρα τα ©ποία έλαβεν ή Κυ
  βέρνησις πρός τόνωσιν των
  έξαγωγών—διάθεσις βαγονί-
  ών καί πλοίων—ψυγείων κα
  θιέρωσις τού έξαγωγικοΰ δώ-
  ρου, ελάττωσις των κομί-
  στρων είς τό ελάχιστον—καί
  ή προβλέπομεν·! μεγάλη ζή¬
  τησις τόσον είς Ευρώπην ό¬
  σον καί είς Αίγυπτον, ά
  ποτελοΰν στοιχεϊα δικαιολο-
  γοΰντα πλήρως κάθε αισιο¬
  δοξίαν.
  "Επειτα καί αί οταφίδες,
  ύπάρχουν πολλαί ενδείξεις,
  ότι θά διατεθοΰν είς ικα¬
  νοποιητικάς τιμάς. Ζήτησις
  μεγάλη, είνε άληθές, δέν
  παρετηρήθη άκόμη. Πάντως
  ομως αί τιμαί κρατοΰνται
  είς σχετικώς ύψηλά έπίπεδα
  τόσον έν Γερμανία όσον καί
  έν Αγγλία. Ασφαλώς δέ ή
  ζήτησις θά' ζωηρεύση καί αί
  τιμαί θά ύψωθοΰν συντόμως.
  Την πίστιν δέ αυτήν μάς
  δημιουργεΐ καί μάς ένισχύει,
  άφ' ενός μέν τό γεγονός ότι
  ή οίκονομική καί ή βιομη-
  χανική δραστηριότης συνεχί-
  ζεται, συνεχώς εντεινομένη
  καθ* όλην την Ευρώπην, λό
  γω άναζωογονήσεως τής πο-
  λερικής κυρίως βιομηχανίας
  καί τής άκχσχολήσεως έκα-
  τοντάδων χιλιάδων άνθρώ-
  πων εις πολεμικά καί όχυ-
  ρωματικά εργα, πράγμα τό
  οποίον εχει ώ; άποτέλεσμα
  την αύξησιν τής άγοραστι-
  κής δυνάμεως τού έργατι-
  κοϋ κόσμου. καί άφ' ετέρου
  ή προσπαθεία την οποίαν
  καταβάλλει ή Κυβέρνησις
  μας πρός ανανέωσιν των
  έμπορικών μας συμβάσεων
  μετά των κατκναλωτριών
  σταφίδος χωρών καί τόνω¬
  σιν των είς αύτάς εξαγωγήν
  μας. Την πεποίθησιν μας αυ¬
  τήν ένισχύει άκόμη τό γε¬
  γονός ότι Λ Τραπέζα τής Έλ
  λάδος, χάρις είς την προ¬
  σωπικήν παρέμβκσιν τού Δι
  οικητοΰ αυτής κ. Τσουδερου,
  έτακτοποίησε τό ζήτημα
  των πιστώσεων των σταφιδοε-
  ξαγωγέων τής πόλεώς μας α¬
  κριβώς διά νά διευκολύνη
  την αγοράν καί εξαγωγήν
  των σταφίδων τοΰ τόπου.Τά
  άμπελουργικά μκς προϊόντα
  θά πωληθοΰν ασφαλώς καί ε¬
  φέτος, άν όχι είς έξαιρετικά
  υψηλάς, πάντως είς άρκετά
  ικανοποιητικάς τιμάς. 'Αρκεΐ
  μόνον νά έξασφαλισθοΰν κα¬
  λαί ποιότητες. Καί πρός αυ¬
  τήν την κατεύθυνσιν θά πρέ-
  πει νά στρέψωμεν ήδη ό¬
  λην την προσοχήν μας. Ε¬
  ξασφάλισις καλών ποιοτήτων
  διά της καταπολεμήσεως τής
  εύδημίδος καί τής καλής άπο
  ξηράνσεως. Καί προσοχή άκό
  μη είς την βιομηχανικήν
  συσκευασίαν. Ιδού τό κυρι¬
  ώτερον καί τό βαρύτερον κα¬
  θήκον παρκγωγών καί έμπό-
  ρων ΐ§«-γωγέων. Όταν τό
  καθήκον αύτό έκπληρωθή,
  αί καλαί τιμαί θά έξασφαλι-
  αθοΰν όπωσδηποτε.
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
  ΖΗΤΗΜΑ
  ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ
  Τονίζονται Ομνοι αύτάς τάς
  ημέρας διά την καταπολέμησιν
  τού άναλφαβητισμοΰ. Καί δικαί-
  ως. Τα άποτελέσματά της τα δ-
  ποΐα εξήρε τελευταίως δ κ. υπουρ-
  γδς τής ΙΙαιδείας, άποτελοΰν διά
  τοΰς υμνους αύτοίις τό εύγλωτ-
  τότερον έπιχείρημα. Άπό την
  άγραμματωσύνην δημιουργοθνται
  παντοθ αί έγκληματικαί φύσεις.
  Τό σχολείον τής Γιασνάγιας ΙΙο-
  λιάνας τοθ ΤολστίΊ, ήτο ή πρώτη
  οιαμαρτυρία των πολιτισμένων ε¬
  ναντίον τοθ κύματος τοθ άναλ-
  φαβητισμοΰ. Τα προπολεμικά
  κράτη είχαν μεσίνυκτα καί είς
  αύτό τό ζήτημα. Άποτέλεσμα
  τής καταστάσεως ήτο νά προωθη-
  θ^ ΐό ϋγκλημα καί νά υίοθετη-
  θώσιν αί τάσεις έκεϊναι τάς ο¬
  ποίας ουδέποτε έοικαιολόγησε
  μία καλώς ωργανωμένη κοινωνία.
  Οί Σκανδιναυοί, θέλουν νά ποθν
  πολλοί, ϊτι άποτελοθν πρότυπα
  κοινωνικάς είρήνης ακριβώς λόγω
  τοθ συστηματικωτέρου αγώνος τόν
  οποίον Ιχουν καθιερώσει άπό πολ
  λοθ εναντίον τής άγραμματωσύ
  νης.
  Ώστόσο παρουσιάσθησαν έδώ
  καί μερικοί... μεμψίμοιροι:
  —Καλή ή καταπολέμησις τοΰ
  άναλφαβητισμοθ. Καλή δμως καί
  ή παράδοσις τής «άγράμματης
  σοφίας».
  Καϊ διετύπωσαν οί άνθρωποι
  δίκαια τό παράπονό τους: Τό σχο¬
  λειό μπορεϊ νά χαρίζη στή νεό-
  τητα τόν παλμό τής χαράς κα1.
  μαζύ τόν παλμό τής δημιουρ-
  γίας. Ό θρθλος δμως έκεΐνος των
  σοφών άναλφαβήτων θά μείνη
  θρθλος διά τόν λαόν. Στά χω¬
  ρία είνε δυνατόν οί γραμματι-
  σμένοι νά διαβάζουν κατανυκτι-
  κώς τα νέα τής ημέρας είς
  τούς αγραμμάτους. Οί σελίδες έ-
  πίσης κάποιου ένδιαφέροντος 6ι-
  βλίου μπορεϊ νά γίνωνται δεκταί
  μέ έπιφωνήματα θαυμασμοΰ καί
  καταπλήξεως άπό τούς αμορφώ¬
  του; άκροατάς. Όπωσδηποτε θά
  ευρεθή μιά στιγμή δ γέρος
  I-
  κεΤνος άγράμματος ό οποίος θά
  αντιμετωπίση την ^ραστηριότητα
  ή την εύγλωττία ή την πονηρι
  άν τοΰ ήρωος τοθ βιβλίου, μέ
  μορφές κοινωνικότητος ή φιλοσο-
  φίας πολύ άνώτερες:
  —Τό ϊδιο εκανε καί £νας πα-
  ληός καπετάνιος τής Κρήτης 8-
  ταν κατέβαινε στίς πολιτεϊες καί
  κουδέδιβζε μέ^| τούς αγάδες. Έ
  κεΐνος δ'μως είχεν Ινα άλλο τερτί-
  πι πού Ιπιανε περισσότερο.
  Καί ό άγράμματος καθορίζων
  τό τερτίπι αύτό, έπεκτείνετο είς
  κοινωνικάς καί ψυχο,λογικάς άνα
  λύσεις. Άπεδεικνύετο άμέσω;
  πώς τό φώς τής γνώσεως μπο
  ρεΐ νά λάμπη κάποτε καί στό
  σκοτάδι! Ή πείρα τής ζωής ή
  το άναμφισβήτητη. "Ισως καί ό
  επιστημονικώς άκόμη μορφωμέ
  νος δέν θά εϊχε τόσην έπιτυχία
  είς τόν κατατοπισμόν των πράξε-
  ων, είς τόν χαρακτηρισμόν των
  προσώπων, είς την μελέτην τής
  ήθικής τής ζωής καί τοθ τρόπου
  μέ τόν οποίον ή ήθική αυτή
  συνεδέετο με την ανθρωπίνην
  ευδαιμονίαν. Τα υψηλά ίδεώδη
  ήσαν διά τόν άγράμματον όχι
  μόνον νοητά απολύτως άλλά
  καί βαθύτατα συναισθηματικά.
  Ή άγράμματη σόφια άποτελοΰ
  σε σχεδόν μίαν συνισταμένην
  είδικής μορφώσεως. Ό,τι έ*λει-
  πεν έδώ ήτο" απλώς ή.,.άνάγνω
  σις καί ή γράφη. Κατά τα άλλα
  ό άγράμματος ήτο πλέον ή έγ
  γράμματος.
  —"Εχει λοιπόν καί δ άναλφα-
  βητισμός τα έλαφρυντικά τού; ..
  Κάποιος Ιθεσεν είρωνικώς την
  παρατήρησιν. Έν τούτοις ή είρω
  νεία έδικαιολογεϊτο έδώ Εως *έ'να
  σημείον. Ή προφορΐκή παράδο
  σις την οποίαν τόσον έτίμησαν
  καί τιμοθν οί γέροι άγράμματοι,
  είνε πρό παντός ζήτημα παρελ-
  θόντος.
  * *
  "Ενας παλαιάς άγράμματος πά
  ρνμένει πάντοτε σοφός. Αύτό δ¬
  μως δέν συμβαίνει διά τόν νέ
  όν. Αύτός κάθε άλλο παρά τούς
  αγραμμάτους σοφούς άκολουθεί. Ή
  άγραμματωσύνη τού είνε ε"να κι'
  Ινα διά νά γίνη... άνθρωπος τοΰ
  κόσμου. Ό Ρουσσώ κάθε άλλο
  παρά τόν έμπνέει. Δέν παλαίει
  πολύ μεταξύ τοΰ φυσικοΰ αίσθή
  ματος καί τής φυσικής σοφίας
  διά νά αποδεχθή τόν «κοσμοπο
  λίτην». Δέν διστάζει νά τόν έστερ
  νισθη ακριβώς είς την έσχάτην
  μορφήν τοΰ τυχοδιωκτισμοΰ Λ!-
  γα σκαλοπάτια άκόμη καί δ ά¬
  γράμματος ή δ ήμιμαθής—δ τύ
  πος αύΐός είνε καί ό έπικινδυ-
  νωδέσΐερος έδώ—τοποΐετεϊται μέ
  εξαιρετικήν άνεσ-.ν εί; τάς καθα¬
  ρώς Ιγκληματικάς προυποθέ-
  σεις. Πιθανόν καί νά διαφύγη
  τό δόκανον τοΰ ποινικοΰ νόμου.
  Καί νά δρά έλευθέρως. Ί5ού λοι-
  πόν ή βασική διαφορά μεταξύ
  παλαιοΰ καί νέου άγραμμάτου.
  Καί ιδού διατί δ αγών εναντίον
  τοΰ άναλφαβητισμοΰ αποτελεί προ
  σόν τιμής άλλά καί πλεονέκτημα
  εύρυτάτης σκοπιμότητος διά τό
  σημερινόν κράτος.
  ΑΣΜΟΔΑ1ΟΣ
  Τα διεθνή προβλήματα
  ΟΑ ΛΗΞΗ ΜΕΤΑ ΕΞ
  Ο ΕΜΦΥΛΙΟΣΙΣΟΑΝΙΚΟΣ
  Πεταχτά
  σημειωματα
  ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ
  Σπουδαΐα νέα μθς μεταδΐ-
  δει ή σΐήλη τής μόδας μιδς
  άγγλικής εφημερίδος. Αί άν·
  δρικαΐ κεφσλαί, γράφει, διεκ-
  δικοθν τώοα τό προνόμιον
  των κομμώσεων άπό τάς γυ-
  ναικείας. Ή κατάργησις τοθ
  καπέλλου, ένέπνευσε την ιδέ¬
  αν είς τούς Άγγλους κομμω
  τάς. Καΐ ευρέθησαν άνδρες
  πού την υίοθέτησαν καΐ την
  έφήρμοσαν. Καθώς δέ άφήνε-
  ται νά εννοηθή, είς τό Λονδί¬
  νον ενεφανίσθησαν τα πρώτα
  άνδρικά κεφάλια μέ την νέαν
  μόδαν τής κομμώσεως. Τί εΐ-
  δους δμως είνε ή μόδα αυτή,
  δέν μας τιληροφορεΐ. Πάντως
  δέν διαφέρει φαίνεται καΐ πο¬
  λύ άπό την γυναικείον. Τό
  ξεκαπέλλωμα λοιπόν, τό ο¬
  ποίον μέ τόσην έλαφρότητα
  υίοθετήσαμε καΐ |οί ρωμηοΐ,
  παρ' δλους τούς 40 βαθμοΰς
  θερμοκρασίας υπό σκιάν, άντί
  νά μδς απαλλάξη άπό έ'να
  βάρος καί έίνα εξοδο, μάς δη-
  μιουργεΐ τώρα χίλια βάσανα.
  Καί είνε μέν γνωστή ή απάν¬
  τησις την όποιαν έδωκεν συμ
  πολίτης σαρκαστής των πάν¬
  των σχετικά μέ τό ξεκαπέλ·
  λωμα: Ότι γιά νά έχη κα-
  νείς καπέλλο χρειάζεται νά
  έχη πρωτΐστως κεφάλι. Άλλά
  •θά έπρεπε νά είπη καλυτέρα,
  δτι θά ήταν απαραίτητον νά
  μην έχη έλαφροκεφαλιά. Δέν
  έπιστεύαμεν δμως, δτι ό σαρ-
  κασμός αύτός θά έδικαιώνετο
  άπό τα πράγματα.
  Καΐ δμως έτσι συμβαίνει.
  Τό νά πετάξη,ς τό καπέλλο
  σου ώς βάρος καΐ εξοδο περιτ
  τό καί ϋστερα νά τρέχης στά
  κομμωτήρια, νά κάθεσαι κά-
  τω άπό μηχανήματα νά κά¬
  νης περμανάντ καΐ μίζ—άν—
  πλ(, μονάχα, βεβαία έλαφρο¬
  κεφαλιά προδίδει. Σκέφτομαι
  δέ τί εχουν νά Ιδουν τα μά-
  τιά μας, εάν ή μόδα των κομ¬
  μώσεων, έπεκταθή σ' δλο τόν
  κόσμο καί εφαρμοσθή στΐς κε-
  φαλές δλων των ξεκαπέλλω·
  των άνδρών. Τό θέαμα θά εί¬
  νε βεβαία έκτάκτως παρδα-
  λόν καί φυσικά έξαιρετικά δι-
  ασκεδαστικόν. Άν καί φαν·
  τάζομαι δτι ή μόδα δέν θά
  έχη μεγάλες καί συχνές πα·
  ραλλαγές. Καί οί κομμωταί
  δέν θά δυσκολευθοθν ν' άνευ-
  ρουν "τίς πηγές των έμπνεύσε-
  ων τής νέας μόδας. Πολύ πε¬
  ρισσότερον μάλιστα άφοθ ή
  νέα μόδα έκπηγάζει άπό
  τό Λονδίνον, δπου ή άρ-
  χαιολογία καί Ιδιαιτέρως ή
  ζωή τής άρχαίας Κρήτης είνε
  άρκετά γνωστή. Καί έφόσον
  ή μόδα έμπνέεται συνήθως ά¬
  πό την άρχαιότητα, δπου άνα
  ζητα τα πρότυπά της, πιστεύω
  ότι ή μόδα τής διακοσμήσεως
  τής άνδρικής κεφαλής θά έμ-
  πνευσθή ασφαλώς άπό την
  μινωϊκή Κρήτη καί τό σήμά
  της πού ήταν ώς γνωστόν τό
  διπλούν κέρας. Καί δέν θά υ¬
  πάρχη ασφαλώς πιό άρμόζου
  σα διακόσμησις γιά μίαν άν
  δρική κεφαλή πού θά δεχθή
  νά παραδοθή στά χέρια τοθ
  κομμωτοΟ τής μόδας. Θά χρει
  ασθή δμως ασφαλώς ν' άφή
  σουν καί μακρυά μαλλιά, γιά
  νά θεραπευθή ή μόδα. Καΐ
  ετσι θά πιστοποιηθή περισσό
  τερον δτι δπου ύπάρχουν μα·
  Σ;
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ, 18 Ιουλίου. —Ό
  άγριος έμφύλιος πόλεμος είς
  την "Ισπανίαν εισήλθεν είς* τό
  τρίτον τού έτος καί θά εξακο¬
  λουθήση άλλους Εξ μήνας ή
  τό πολύ ένα χρόνον. Αυτή ή
  γνώμη έπικρατεϊ μεταξύ άνω
  τέρων ξένων συνεργατών τό
  σον τής Κυβερνήσεως, δσον
  καί τοϋ Φράνκο, οΐτινες δια·
  βιβάζουν τάς άντιλήψεις των
  διά τής διπλωματικής όδοϋ έκ
  Βαρκελώνης καί Σαλαμάν-
  κας.
  Αξιοσημείωτον είνε δτι πα-
  ρομοία άποψις έπικρατεϊ είς
  τούς άνωτέρους κυβερνητικούς
  κύκλους είς Παρισίους, Βερο·
  λΐ^νον καί Ρώμην. "Αμεσος συ¬
  νεπεία τής αντιλήψεως ταύ¬
  της είνε δτι ήρχισε νά έκδη-
  λοθται άμφιβολία είς τάς εύ·
  ρωιταϊκάς πρωτευούσας περί
  τής σκοπιμότητος καί πρακτι-
  κης άξίας τοϋ άγγλικοΰ σχε-
  δίου, ώς μέσου πρός συντόμευ
  σιν τής αιματηράς συγκρού-
  σεως-
  Είς μερικούς κύκλους ή άμ
  φιβολία αυτή συνοδεύεται υπό
  τής δυσπιστίας ώς πρός την
  ειλικρίνειάν μερικών έκ των
  συμφωνησάντων διά την έφαρ
  μογήν τοθ έν λόγφ σχεδίου.
  Πάντως είνε βέβαιον δτι έδέη
  σε νά παρέλθουν δώδεκα μή-
  νες μέχρις ότου επιτευχθή συμ
  φωνΐα διά την απομάκρυνσιν
  των έθελοντών τώνμαχομένων
  εΐ^,άμ,φοτ.έρας τάς πσρατά-
  ξεις.
  Τό κοινόν συνεπώς δέν ά-
  ποκλείει την πιθανότητα δτι
  θά περάσουν ΐσως καί 6 μή-
  νες πρίν ή συμφωνία άρχίσΓ|
  νά εφαρμοσθή . καΐ δτι θά
  χρειασθούν τουλάχιστον 3 000
  000 λιρών διά την καταγρα
  φήν καί απομάκρυνσιν των έ¬
  θελοντών.Ύττολογίζεται πράγ-
  ματι δτι θά έξοδευθοϋν 30 £■
  ως 40 λίρες δι" έ'καστον ξένον
  ι μαχόμενον είς την Ίσπανί·
  | αν.
  Ι Είς τό Βερολίνον καί την
  Ρώμην έπικρατεϊ ή άποψις ό¬
  τι ό Φράνκο δύναται νά διε¬
  ξαγάγη, μέ τάς Ιδίας τού δυ¬
  νάμεις τάν πόλεμον καί μέ
  την έλπίδα τής τελικής νίκης,
  άλλά ή άπομάκρυνσις των ξέ
  νων θά παρατείνη μάλλον πά
  ρά νά συντομεύση. τόν πόλε¬
  μον. Μολονότι ό Μουσολίνι
  έπιθυμεΐ νά ίδη τό μεσογεια-
  κόν άγγλοϊταλικόν σύμφωνον
  εφαρμοζόμενον, δέν κράτει
  αίσιοδοξία είς την Ρώμην ώς
  πρός την ταχείαν απομάκρυν¬
  σιν των ξένων, έφόσον μάλι·
  στα ή Βαρκελώνη μάλλον ψυ·
  χρώς ΰπεδέχθη τό αγγλικόν
  σχέδιον.
  Ώς πρός τα Βερολίνον, τοθ
  το άπό στρατηγικής καί πο-
  λιτικής απόψεως είνε εύεξή
  γητον νά άδιαφορή διά την
  συντόμευσιν τοθ ίσπανικου
  έμφυλίου πολέμου, δεδομένου
  δτι μέ την παράτασιν τού
  τόσον ή Αγγλία 8σον καί ή
  Γαλλία συγκεντρώνουν κυρί-
  ως την προσοχήν των είς την
  Μεσόγειον.
  Τουτο έμποδίζει τάς δύο
  Δυνάμεις νά ρίψουν δλον τό
  βάρος τής έπιρροής των άλ
  λαχοϋ, συγκεκριμένως είς την
  Κεντρικήν Ευρώπην καί την
  "Απω Ανατολήν.
  Οϋτω τό ίσπανικόν ζήτημα
  περικλείει πάντοτε τό σπέρ
  μα διεθνών περιπλοκών. Δέν
  είνε δέ χωρίς σημασίαν τό
  γεγονός ,δτι ή Μεγάλη Βρετ
  τανία δέν άπέσπασεν οΰτε
  έίνα θωρηκτόν άπό την Με
  σόγειον διά την "Άπω Άναχο
  λήν.
  * ·
  *
  Λήγοντος τοθ δευτέρου 'έ
  τους τοθ ίσπανικοθ πολέμου,
  ό Ιταλικάς τύττος έδημοάίευ
  σεν δτι άεροπλάνα, τής άε
  ροπορίας τοθ Φράνκο έρριψαν
  κατά τοΰς τελευταίους τρείς
  μήνας 1380 τόννους βομβών
  είς τάς πόλεις καί τάς πολε
  μικάς γραμμάς των κυβερνη
  τικών. Ταυτοχρόνως ό Μου
  σολΐνι επετέθη εναντίον των
  «δημοκρατοπλουτοκρατιών», έ
  νώ ό ιταλικάς τύπος έπανέ
  λαβε την σφοδράν πολεμικήν
  τού κατά τής Γαλλίας. Όλα
  ταυτα κρίνονται ενταύθα, είς
  τό Παρΐσι, ώς σημαίνοντα
  προειδοποίησιν έκ Ρώμης, 8
  τι ό Μουσολίνι είνε £τοιμος
  διά ριζικάς λύσεις εάν ή
  Κυβέρνησις τής Βαρκελώνης
  τορπιλλίση. τό σχέδιον γοΟ Λον
  δίνου.
  "Η Γερμανία παραμένει σιω
  πηλή, ώς πρός την συμμετο
  γήν της είς την βοήθειαν, τοί5
  Φράνκο ή όποία κυρίως συ
  νίσταται είςάεροπλάνα. Πράγ
  ματι ή Γερμανία ουδέποτε πά
  ρεδέχθη δτι ΰπάρχουν Γερμα
  νοί έθελονταί πλησίον τοθ
  Φράνκο, ένώ ό Μουσολίνι
  διεκήρυξεν έπανειληιχμένως
  την συμμετοχήν τής "Ιταλίας
  είς τάς νίκας των έθνικών ί
  σπανικών δυνάμεων.
  Είς τό Λονδίνον καΐ τό
  Παρίσι έπικρατοθν σήμερον
  φόβοι δτι οιαδήποτε περιπλο
  κή είς την Μεσόγειον, δπου
  είνε απησχολημέναι ήΆγγλία
  θά ένεθάρρυνε τόν Χίτλερ νά
  επιδιώξη ραγδαίαν λύσιν τοθ
  προβλήματος των Σουδιτών
  τής Τσεχοσλοβακίας.
  ΚΑΡΛ ΦΟΝ ΒΙΓΚΑΝ
  κρυά μαλλιά, ΰπάρχει λίγη
  γνώσι, γνωμικό πού ώς τώρα
  τό έπαληθεύουν μονάχα οί
  ποιητές μέ τα μακρυά μαλ
  λιά. Μένουν βεβαία οί φαλα
  κροί. Άλλά γι' αύτούς θά
  καθιερωθή έκ νέου.ή περοϋκα.
  Καί φυσικά δέν είνε ουτε
  περίεργο οΰτε έκπληκτικό αύ¬
  τό. Άφοθ οί τυφλές δυνάμεις
  νέου πολέμου μάς ώθοΰν πρός
  νέο μεσαίωνα γιατί νά μην
  εμφανισθή καί ή μεσαιωνική
  περοθκα;
  Μ.—
  Ή Σπίνα Λόγκα.
  Αί εργασίαι διά την βελτίω
  σιν τής στέγης καί των ορων
  διαβιώσεως έν γένει των λε-
  πρών Σπίνα Λόγκας συνεχίζον
  ται, χορηγουμένων πρός του¬
  το άφειδώς πιστώσεων. Έν
  τφ μεταξύ δμως αί αθηναι
  καί έφημερίδες έπιμένουν δτι
  απεφασίσθη οριστικώς ή με
  ταφορά των λεπρών είς νησί
  δα τοθ Αίγαίου μέ νερό καί
  βλάστησιν. Άλλ' έν τοιαύτη
  περιπτώσει πρός τί νά γίνων¬
  ται αί βελτιώσεις είς Σπίνα—
  Λόγκαν; Νομίζομεν δτι δέν
  θά ήτο άσκοπον νά δοθοθν
  επί τοθ ζητήματος τούτου θε-
  τικαί, ύπεύθυνοι πληροφορίαι
  έκ μέρους των αρμοδίων, δ
  ττως έγράψαμεν πρό καιροθ
  Ή Μεσσαρά.
  Είνε έξαιρετικώς εύχάρι
  στος ή πληροφορία δτι εφέ¬
  τος, ή έλονοσία έχει περιορι¬
  σθή σημαντικά άκόμη καί είς
  την Μεσσαράν. Τα ληφθέντα
  υπό τής ύγειονομικής υπηρε¬
  σίας μέτρα, ή ανύψωσις τής
  στάθμης τοθ βιωτικοϋ καί έκπο
  λιτιστικοϋ έπιπέδου τοϋ λαοΟ
  συνετέλεσαν θετικώς είς του¬
  το. Άλλ' ή τελεία έξάλειψις
  τής έλονοσίας άπό την Μεσ¬
  σαράν, θά επιτευχθή βεβαία
  μόνον διά τής εκτελέσεως
  των παραγωγικών —έξυγιαν-
  τικών έργων, μέ την έξάλει-
  ψιν δηλαδή των έλών. Καί
  έλπίζεται δτι θά κατορθωθή
  καί αύτό συντόμως. Διότι τα
  εργα θά έκτελεσθοϋν. Καί ή
  Μεσσαρά θά καταστή τότε
  άληθινη γή Χαναάν...
  Μία όδός.
  Αί κοι^ότητες Άκρίων, Στό-
  λων, Άσημίου, Λαοάνι καΐ
  άλλαι υπέβαλον αναφοράν
  πρός την νομαρχίαν διά τής
  οποίας άφοΟ εύχαριστοθν τόν
  Νομάρχην κ. Μάρκελλον διά
  τάς υπέρ τοθ τόπου υπηρεσί¬
  ας τού, τόν παρακαλοθν 8·
  πως μεριμνήση διά την έγκρι¬
  σιν πιστώσεως έκ μέρους τοθ
  έπαρχιακοθ ταμείου διά την
  κατασκευήν γεφύρας είς «Κα-
  κά Πηλά» καί άλλων τβχνι-
  κών έργων, επί τής όδοϋ Ά-
  γίου Θωμά—Λαράνι—ΆκρΙ-
  ων—Στόλων—Σταβιών την ό
  ποίαν κατασκευάζουν οί κά-
  τοικοι διά προσωπικής των
  εργασίας. Ή άναφορά εξαίρει
  την σημασίαν τής όδοΟ αυτής,
  άναφέρει δτι ήδη έχει εκτελε¬
  σθή έργασία 4 χιλ. ήμερομι-
  σθΐων κοί τονίζει δτι οί κάτοι
  κοι είναι διατεθειμένοι νά έρ
  γασθοθν μέχρι πλήρους απο¬
  περατώσεως τοθ έργου. Δέν
  ύπάρχει λοιπόν ούδεμία πλέ¬
  ον άμφιβολία δτι ό κ. Νομάρ-
  χης θά τούς βοηθήση είς τό
  έργον των καί δτι θά φροντί¬
  ση διά την άμεσον χορήγησιν
  τής ζητουμένης πιστώσεως.
  Τό Ενδιαφέρον τού διά τα ερ
  γα τοθ νομοϋ είναι γνωστόν
  καί αποτελεί άρκετήν εγγύ¬
  ησιν.
  Αί έξοχαί.
  Μέ δλην την έπιβαλλομένην
  έπισημότητα, εγένοντο προ-
  χθές είςΧερσόνησον τα έγκαί-
  νια των παιδικών έξοχών πα-
  ρουσία τοϋ ύπουργοϋ Γενικοΰ
  Διοικητοϋ κ. Σφακιανάκη, τού
  Νομάρχου κ. Μσρκέλλου των
  άλλων επισήμων καί πολλών
  συμπολιτών. Αποτελεί ή έναρ
  ξις τής λειτουργίας των παι
  δικών έξοχών σταθμόν είς
  την οργάνωσιν τής κοινωνι-
  κης προνοίας καί ειδικώτερον
  είς την οργάνωσιν τής προ-
  στασίας τοθ παιδιοθ. Καί πι¬
  στεύομεν δτι ή αρξαμένη έρ·
  γασία θά συνεχισθή μέ συνε-
  χώς αύξανόμενον ζήλον. Ό¬
  πως έπίσης πιστεύωμεν δτι θά
  ληφθή μέριμνα διά την κατ,α-
  σκευήν όριστικών .έγκαταστά-
  σεων διά τάς παιδικάς έξοχάς.
  Είς μνήμην
  Ιωάν. Κονδυλακη.
  Πρωτοβουλία τοϋ συλλόγου
  ό «Διαβάτης» τελεΐται αυρι¬
  ον είς Βιάννον μνημόσυνον
  τοθ Ιωάν. Κονδυλακη επί τή
  συμπληρώσει δεκαοκταετίας
  άπό τοθ θανάτου τού. "Επί τή
  έπετείω αυτή καί τό περιοδι¬
  κόν «Κρητικαί Σελίδες» άφιέ-
  ρωσαν ειδικόν τεθχός των είς
  τό οποίον οί κορυφαΐοι Έλλη-
  νες λογοτέχναι έξαίρουν τό
  έργον καί την προσωπικότητα
  τοθ αειμνήστου Κρητός λογίου
  καί δημοσιογράφου. Μετά ί¬
  να μήνα δέ περίπου θά γί¬
  νουν καί τ' άποκαλυπτήρια
  τής προτομής τού πού θά
  στηθή είς Βιάννον. Ή Κρήτη,
  έστω καί κάπως άργά, τιμά
  τόν πατέρα τοϋ έλληνικοθ
  χρονογραφήματος. Καί ήτο
  χρέος τής Κρήτης ή απόδοσις
  τής τιμής αυτής τό οποίον £-
  πρεπε πράγματι όπωσδήποτβ
  ν ά εκπληρώση.
  ΑΝΟΡΘ0ΣΙΣ
  ■ι.
  ΪΙ'
  II»-
  (θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμε
  ρον ώρα ΙΟμ. μ. τώ άριστούργημα
  τού κινηματογράφου: «ό ΑΓΓΈ-
  ΛΟΣ». Μέ την Μάρλεν Ντήτριχ.
  θερινός <ΑΠΟΛΛΩΝ».—Σήαε- ρον τό άριστούργημα: «γυναΐκα μέ λεοπάρδαλην». Μέ την Κάθριν Χέρμπουρν. Προιστάμενος Τυπογραφείου Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ 'Αττό τού θρόνου είς την λαιμητόμον. ΜΙΑ Ι Ι Α Γ Ι Κ Π Η στΠλΠ τού ώραιόκοσμου. Ό έρως είς την χώραν των χρυσανθέμων. Η ΜΑΧΗ Κ Ο ί ΓΜ Ω Μ ί Κ ΡΤ| Ι ! Η τέχντ* το° μγζ διάνά διαφυλάξετε τή νεανικότητα σας Υπό Κλώντ Φαρέρ. 22ον ΣΗΜΕΡΟΝ Τό φίλμ τού πόθου καΐ τού ερωτα! Της ώμοφΐάς καί τη; γοητείας! ΑΓΓΕΛΟΣ μέ τοΰς Μάρλεν Ντήτριχ Χεμπέρτ Μαρσάλ Μέλβιν Ντούγκας (Γαλλική έκδοσις) Έκτός προγράμματβς ΖΟΥΡΝΑΛ. ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ: "Ενα σΰγχρον κοινκνικό άριστβύργημα: / Ο Τ. Παπαδόπουλος Ίατρβς—οδβντΐατρος Σωκράτους Σατωβριάνδου 22 ΑΘΗΝΑΙ Αριθ. τηλεφ. 52-362 Δέχεται καθ1 εκάστην 'ΰ απολύτως άκριβεϊς. Όσο έπερνοΰσε τό καλο· καΐρι, τόσο τό σκοτεινό κελλί έμοιαζε μέ τάφο. Γιατί άπό τόν καιρό πού ή έπιτήρησις έγινεν αύστηρότερη, ή Μαρία Άντουανέττα δέν εΐχε πιά τό δικαίωμα νά έχη φώς. Μονάχα ή τρεμουλιαστή καί άχνή άνταύγειο ενός λυχνα- ριοθ κρεμασμένου στό διά- δρομο επεφτεν άπό έ"ναν φεγ γίτη μέσα στό σκοτάδι τοΰ άθλίου καταφυγΐου της. Ό έρχομός τοΰ φθινοπώρου έ- γινόταν αίσθητός, τό κρύο ά νέβαινεν άπό τίς παγερές πλάκες τοΰ δσπέδου, ή δια- περαστική όμΐχλη τοθ Σηκου άνα έτιερνοθσε τούς τοίχους τοΰ κελλιοΰ, δ,τι ήταν ξύλι νο μέσα στό ύπόγειο ήταν βρεγμένο. Μιά ,όσμή μούχλας σαπίλας Ιπλημμύριζε τόν στε νό χώρο καί, άπό ήμέρα σέ ήμέρα περισσότερο, μιά δυ-, νατή όσμή νέκρας. | Τά ροΰχα καί τά σκεπά- σματα τής φυλακισμένης έ σάήιζαν κ' ίκουρελιάζοντο,' τό ύγρό ψΰχος την έπερνοΰ-Ι σεν έ'ως τό κόκκαλο καί τής έπροξενοϋσεν όξυτάτους ρευ-(· ματικούς πόνους. "Ενα ά- ποκάμωμα ψυχικό καί σωμα τικό παρέλυε σιγά-σιγά τό πλάσμα αύτό ποΰ διαρκώς ι έτουρτούριζε, τή γυναΐκα πού κάποτε—τής έφαινόταν πώς εΤχαν τΐεράσει χίλια χρόνια άπό τότε—υπήρξε βασίλισσα' τής ΓαλλΙας καί γιά την ό-| ποίαν ή ζωή ήταν έ'να πέ-. λαγος εύτυχίας, μιδς εύτυ- χ(ας μυθικής ποΰ έζήλευαν δλοι οί ύπήκοοΐ της. Ή σιγή έγινόταν δλο καΐ πιό παγερή, ό χρόνος έγινόταν δλο καί πιό άδειος γύρω της. Τό κά λεσμα τοϋ θανάτου δέν εΐχε π.ά τή δύναμινά την τρομά ξπ, γιατί μέοα σ' έκεΐνο τό κελλί ήταν θαμένη ζωντανή. Μέσα σ' αΰτό τή μνήμσ, σΐήν καρδιά τοθ Παρισιοΰ, καμμιά φήμη δέν είσχωροθσε γιά τή φοβερή θύελλα πού, έκεΐνο τό φθινόπωρο, είχεν έξαπολυθή επάνω στήν οί- κουμένη. Ποτέ ή γαλλική έ- πανάστασις δέν είχεν άπειλη- θί) άπό τόσο μεγάλο κΐνδυνο,' δσο έκείνη τή στιγμή. (συνεχ(ζεται) Δέν πρέπει πρό πάντων νά πι στεύετε δτι Μνα πυκνό στρώμα κρέ μας κρύβει τίς μικροασχηαίες έ νός κακώς ιτεριποιημένου δέρμα- τος. Άλλ' αντιθέτως, δσο περισ¬ σότερον «πυκνό- είνε τό μακινι- άζ σας, τόσο μεγαλύτεροι θά φαί¬ νωνται οί πόροι, τόσο βαθΰτερες θά φαίνωνται οί ρυτίδεο, τόσο πε ρισσότερον θά φαίνεσθε γηρα σμένη Άρχίσετε λοιπόν άπό την εξα¬ κρίβωσιν τής φύσεως τοϋ δέρμα· τος σας καί μάθετε ακριβώς τί θε ραπεία πρέπει νά άκολουθήσετε διά νά επανεύρη την μαλακότηια καί την σταθερότητά τού. Σχετι- κές συμβουλές σάς έ'δοσα είς προ- ηγούμενα άρθρα. "Ας δοΰμε κατόπιν, πώς θά επι- θέσε*τε την πούδρα καί τό ρούζ. Πολλοί είδικοί ύποστηρίζουν δπ ώς βάσις τής πούδρας άξίζει πε¬ ρισσότερον έ'να γάλα ά,τό μιά κρέ μα. Κάνετε λοιπόν δοκιμή: δταν τά πρωΐ θά καθαρίσετε τό πρό· σωπό σας, καί θά αίσθανθήτε τό δέρμα σας καθαρό καί πολύ λεϊο, περάσετε κατά προτίμησιν, μέ τό χέρι σας έ'να έλαφρό στρώμα γά¬ λακτος άμυγδάλων είς καλήν ποι- ότητα' κάνετε ίνα έλαφρό μασάζ μέ κατεύθυνσιν τΐάντοτΗ πρός τό μέτωπον, καί δταν θά αίσθανθήτε την έπιδερμίδα σας καλά έμποτι- σμένη άρχίσετε νά βάζετε τά ρούζ σας. "Ενα λιπαρό ρούζ είνε περισσό¬ τερον ένδεδειγμένον άπό έ'να ξη ρό δταν πρόκειται νά τό έ- ταθέσετε άπ' εύθείας επί τοθ δέρ- ματος. Τό ρούζ είς πούδρα θά τό μεταχειρ'σθήτε οσάκις θε¬ λήσετε νά φρεσκαρισθήτε κατά την διάρκειαν τής ημέρας. Τό λι- παρό ρούζ θά θέτετε δσο τό δυ¬ νατόν έλαφρώτερο επί τοΰ προ· σώπου. "Επειτα έπιθέσετε άφθό- νως την πούδρα σας. Χρησιμοποιή σετε γι' αύτό, ε'να μεγάλο τεμά- χιο βάμβακος, διά νά μπορήτε νά τό άλλάσσετε πολύ συχιά.Άφίσε- τε νά καθησυχάση γιά λίγο τό σύννεφο τής πούδρα επί τοϋ προ· σώπου σας. "Επειτα άφαιρέσετε τό περίσσευμα είτε μέ μιά είδική γι' αυτή τή χρήσι βοΰρτσα, είτε μ' ίνα καθαρό τεαάχιο βάμβακος^ Μην βάζετε ποτέ κομεστίκ επί των βλεφαρίδωνσας εάν είνε πολύ ξανθίς; άλλά μην άμελήσετε ποτέ νά περάσετε επί των βλεφΐρίδων καί των φρυδιών σας,μέ μιά λεπτή βοϋρτσα, ολίγη μπριγιαντίνη ή ά- μυγδαλόλαδο. Κατ'αύτό τόν τρόπο θά δίδετε μιά διαυγή δψι είς όλό· κληρο τό μακιγιάζ τού προσώπου σας "Οσον άφορα τό βάψιμο των χειλιών, δέν πρέττει καθ" ένα γε- νικό κανόνα, τα ζητ,ήτε νά μετα- βάλλετε τό σχήμα τού στόμ"·τός σας εάν θέλετε νά διατηρήσετε ϋ- φος φυσικό. Εάν κατά την διάρκειαν τής η¬ μέρας θελήσετε νά φρεσκαρισθή- τε, περάσετε, προτοΰ πουοραρι- σθήτε ίνα τεμάχιο βαμβακος είς δλον τό πρόσωπον, γιά νά άποφύ- γετ,ε, την συσσώρευσιν πούδρας πού πυκνώνει τό δέρμα, άφαιρεϊ την διαφάνειάν τού έν φ άσχημί- ζει καί τό νεανικώτερο άκόμή πρόσωπο. Έκλέξετε ενα φρέσκο αρωμα, τουαλέττες πολύ άιλές κα'ι θά μπορέσετε νά διατηρήσετε την φαινομενικότητα τής νεότητος πού δλες οί γυναϊκες έταδιώκουν. ή Ντιστεγκέ | —Άς μοθ επιτραπή μονάχα νά συγκρίνω το ταπεινό πλοΐο τοΰ παλαιοθ μου ταξιδιοΰ, μέ την εύτυχισμένη ζάγκ §νάς ψαρ5 ή ενός έ^ιπίρου, εύχχρΐστημένων καϊ των δύο να άντιμετωπίζουν την θάλασσα μέ την έλπίδα τοΰ πλού τού, καί τό πολυτελές πλοΐο πού μέ εφερε τώρα στήν Κεντρική Αύτοκρατορίαν μέ ϊνχ άπό αύτά τα καταστόλιστα καί Ιπιχρυσω μενά πλοϊα πού βλέπομε στόν ποταμό Κουάγκ—Τογκ καί είς τό έσωτερικά των οποίων οί άκό- λαστοι έξευτελίζονται τελείως. | —Μοΰ είνε απολύτως αδύνα¬ τον — είπεν ό Τσεού Πέ—ΐ—νά Ι έπιδοκιμάσω την αύστηρότητά | σας πρός τόν εαυζό σας. Έκαμε έ'να νεΰμα καί ό υτΐϊ]- ΒΛΠΤΙΣΕΙΣ.-Ό ίατρός Κ Μι χαήλ Ίερωνυμάκης εβάπτισε τά άγοράκι τού κ. Γρηγ. Πατΐαδάκη ονομάσας αϋτό Χρήστον. Νά τϊ ζήση· *** Γύρω στήν ττόλι. ρέτης πού ή"ταν γονατισμένος |κοντά τού, άντικατέστησε την άπό Ι ξύλο άετοΰ πίπα μέ μίαν ΖΗΤΕΙΤΕ έπιμόνως, άπό δλα τά καταστήματα καί αύτά άκέμη των έπαρχιών ταίς κλωοταΐς Νάρκας «Σταύρος». "Ητοι σβυγάκΐα, τρνηώμκτκ κιθάρας, καρέλια κεντήμα- τος, κουβάρες, Μουλινέ, Κοτόν περλέ, Βαμβακάκια, κβυ- βάρες κεντήματος κ. λ. π."Ολα τά ώς ανω ειδή είναι ά- φθάαταυ ποιότητος, καί χρωμάτων ηγγυημένων καί στερε- ών. Μΐα δοκιμή θά σάς πείση διά την άνωτερέτη-α των κλωστών της μάρκας «Σταύρος.» Άντιπρέβ(.πο$ διά τοϋς Νβμοϋς Ηρακλείου—Λασηθίου: Ι. Μ. ΚΟΡΠΗΣ Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ [ ΜΕΡ. ΛΥΑΑΚΗ- ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗ = ? επιστρέψασα δέχεται ώς · καί πρότερον είς τά έργαστή- · ριόν της (Πλατεΐα Βαλιδέ " Τζαμί). Υ1ΡΙΚΑ ΦΡΕΖΚΑ ΣΤΟΥ ΚΡΑΙΑΚΗ ΣΤΑΦ1ΔΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ , Μέ την γνωστήν ποτασσαν «ΦΙΣΛ» ή έπβία < ήγγυημένως παράγεται άπό στάχΐην έξασφαλίζε- τε τό ξανθόν χρδμα,, την καλλιτέραν άποξήραν- σιν καί διατήρησιν τής σταφίδος σας. Φρβντίαατε πρίν εξαντλήση. —■■■■■ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ === ΡΙΙ—ΟΤ = | άφθαστα είς τελειότητα καί άσύγ- 2 κριτα είς απόδοσιν. 5 ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΑΙ { ΟΟΝΤΙΝΕΝΤΑί Ι Παρακαταθηκη ταρά τοίς κ. κ. ΥΙΟΙΣ Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ-Χανίων Πόρτα. • ι άπό σκοΰρα ταρταρούγα. | — ΜοΟ είνε άδύ/ατον, — Ιπα | νέλαβεν ό Τσεού ΓΙέ—ΐ—νά επι- δοκιμάσω την αύστηρότητά σας, γυιτί κανένας άνθρωπος δέν εί>·ε
  άπηλλαγμένος σφαλμάτων, καί
  γιατί μοναχά οί πολύ ενάρετοι
  άνθρωπον εχουν τό θάρρος νά κα
  τηγοροθν τούς εαυτούς των άπε-
  ριόριστα. Έξ άλλου ή σύνεσις
  σας είνε σύμφωνη μέ τούς τύ
  πους: γιατί είνε γραμμένο στά
  Αή—Κή: «"Ο,τι έπιτρέπεται νά
  λέγεται μέσα στόν γυναικωνίτη,
  δέν πρέπει νά λέγεται Ιξω άπό
  τόν γυναικωνίτη». (Ένας καλα-
  νατεθραμμένος Κινέζος δέν μιλεϊ
  ποτέ γιά γυναϊκες παρά μόνον
  κατά τρόπον άόρίστον, — έκτός
  δταν άναφέρη κανένα φιλοαοφι
  κό άξίωμα. Ό Τσεοΰ Πέ—ί συγ-
  χαίρει τάν ξένο τού, έπειδή είχε
  την πρόνοια νά τοθ δώση νά έν-
  νοήση συγκεκαλυμμένως καί χω
  ρΐς περιττές λεπτομερείς, πώς
  οί γυναϊκες είχον παίξει καί
  Ιπαιζαν άκόμη, σπουδαϊο ράλο
  στήν ζωή τού). Κ»1 Ικεϊνος πού
  τηρεί την εύιτρέπειαν στούς λό-
  γους τού, είνε άνίκανος νά την
  προσόάλη μέ τίς πράξεις τού.
  Εκάπνισε την άπό σχοΰρα
  ταρταρούγα πίπα, καί έ^γαλε
  άπό τά ρουθούνια τού έ'ναν καπνό
  πιό πυκνό κ*1 μέ πιό δυνατό δ
  ρωμ«.
  Ό Φέλτζ έκινοΰσε τά κεφάλι:
  — Ό πρεσβύτερος αδελφάς
  μου, ό σοφώτατος καί γηραιότα
  τος, δέν έχει βυθισθή στό βορΰο
  ρώδες τέλμα δπου κυλίεται άτι
  μαζίμενος 5 πολύ μικρότερος
  άδελφός τού. Ό πρεσβύτερος
  αδελφάς μου δέν Ιχει ϊδτ) μέ τά
  μάκα τού καί άγνοεί.
  —Δέν άγνοώ, — είπεν ό Τσεού
  Πέ—ί.
  Ό Φέλτζ άνασηκώθηκε στάν
  δεξιό τού άγκώνα γ;ά "νά κυττά
  ξη καλυτέρα τόν οίκοδεσπότη. Τά
  κινέζικα μάτια, μόλις όρατά στά
  βάθος των πρησμενων βλεφάρων
  Ιλαμπαν είρωνικά καί διαπερα
  στικά.
  —Δέν άγνοώ τίποτε — είπεν
  ό Τσεού Πέ—'ί. — Γιατί βρί
  σκομα' έδώ κατόπιν σεβαστής δια
  ταγής τοΰ ΥΕοΰ τοθ ΟύρανοΟ.
  Καί έγώ, ταπεινότατος ύπήκοός
  τού, όφείλω, σ' αύτά τό κράτος
  τοΰ άτελοΰς πολιτισμοΰ, νά τά
  βλέπω &Χλ, νά τά μαθαΕνω βλα
  καί νά κάνω γιά δλα, μίαν άκρι
  βή αναφοράν.
  (συνεχίζεται)
  Πολλοί έκ των Νεμρώδ τοϋ Ή.
  ρακλείου έτοιμάζονται διά την
  Ϊ καθιερωμένον κατά Κυριακήν έκ-
  δρομήν είς την νησίδα Δίαν.
  — Πλήν των κυνηγών είς την
  Δίαν μεταβαίνουν ώς γνωστόν καί
  πολλοί έρασιτέχναι ψαράδες οί
  όποίοι έπιστρέφουν πάντοτε ίκα-
  νοΐτθιημένοι.
  —Ή αϋριανή έκδρομή των ύτο·
  δηαατοττοιών Ηρακλείου είς την
  όλόδροσον Βιάννον, είνε πλέον ί|
  (βέβαιον δτι θά γοητεύση τούς έκ-
  'δρομεΐς.
  —Τόσον διά την διά μέσου θαυ-
  μασίων τοπείων διαδρομήν δσον
  καί διά την έτοιμαζομένην υπό
  τής κωμοπόλεως φιλοξενίαν.
  —Έν τω μεταζύ καί τό συμπα-
  θητικόν σωματείον των κουρέων
  Ηρακλείου, κατέβαλε τόσας φρον
  τΐδας διά την επιτυχίαν καί τής
  παρ' αύτοϋ όργανουμένης έκδρο-
  μής είς 'Επο.νωσήφη, διά την προ¬
  σέχη Τετάρτην, ώστε νά θεωρήται
  καί αυτή εξησφαλισμένη άπό
  τούδε.
  —"Επειτα άπό ολίγον σχετικώς
  διάστημα είς τόν λιμένα Ήρα-
  κλείσυ θά καταπλεύσουν πάλιν τά
  μικρά σταφυλάδικα βαποράκια τά
  όποΐα θά έκτελοϋν την γραμμήν
  Ηρακλείου—'Λλεξανδρείας.
  —Ή σταφυλική περίοδος είνε
  πλέον επί θύραις καί οί πλείστοι
  των ενδιαφερομένων έμπόρων ήρ¬
  χισαν προπαρασκευαζόμενοι διά
  τάς έξαγωγάς.
  —Ή σκυρόστρωσις τής όδοΰ
  άπό Κατσαμπά πρός τούς νέους
  στρατώνας συνεχίζεται μέ γορ-
  γόν ρυθμόν.
  —Έν τω μεταξύ συνεκεντρώθη¬
  σαν καί αλλαχού τής όδοΰ σκΰρα
  καί γενικώς λαμβάνεται φροντίς
  διά την επισκευήν των πρός τά
  προάστεια άγουσών όδών.
  —Ή Διοίκησις Χωροφυλακής
  Ηρακλείου κατήργησε πάσας τάς
  μέχρι τούδε έκδοθείσας διατάξεις
  είς την περιφέρειαν της σχετικώς
  αέ τόν τρόπον τής διενεργείας
  διαφημίσεων.
  —Άντ* αυτών έξέδοσε νέαν διά
  τής οποίας έκτός των άλλον θε-
  σπίζεται καί ή απαγόρευσις τής
  έπικολλήσεως καί άναγραφής δια¬
  φημίσεων παντός είδους επί ίδι-
  ωτικών τοίχων ή χώρων ή τόπυον
  άνευ είδικής άδε'ας.
  —Έπίσης άπαγορεύεται ή δια-
  νομή είς τάς όδούς διαφημιστι-
  κών έντύπων έπιτρεπομένης μόνον
  έντάς των καταστημάτων.
  —Ή ύγρασία ί)ρχισε πάλιν νά
  γίνεται σΰντροφος των ξενύκτι-
  δων.
  ■Κακή ή συντροφιά αυτή φυσι*
  κά κα'ι ώς έκ τούτου εΰνόητα τά*
  παράπονα των φίλων τής νυκτερι·
  νής κινήσεως.
  —Ή όποία όπωσδήποτε καί υ¬
  φίσταται τόν σχετικόν αντίκτυπον.
  —Ώς έγράψααεν χθές, αυριον
  Κυριακήν τελοΰνται τά έγκαίνια
  τού 4ν Κοκ(νι Χάνι άνεγερθέν-
  τος ίερού ναού των Αγ. Άναργύ
  ρων.
  — Σημειωτέον δτι ή έκκληαία
  αυτή ανηγέρθη υπό τοϋ Ή-
  γουμένου Άνωπόλεως, δαπάναις
  τοΰ όποίου καί γίνονται τά σημε
  ρινά έγκαίνια.
  <—Άληθινές πιέννες σημειώνουν αί παραστάσεις τοΰ κινηματογρα Φού Πουλακάκη μέ τό προβαλλό μενον εκλεκτόν φίλμ ό «Άγγε- λος». ό Ρέπορτερ ΑΠΩΛΕΣΘΗ ωρολόγιον γυναι¬ κείον τής χειρός. Παοακαλεϊται ό ευρών νά τό κομίσΓ) είς τά γρα- φεΐά μας καί άμειφθήσεται δεδο- μένου δτι πρόκειται περΐ οίκογε νειακοϋ κειμηλίου. Ό μηχανικά ■ Ύττερέχουσαι δλων είς _.,, πλεονεκτήματα, στερεότητα κ.λ.π. ΑΘΡΟΙ_ΤΙΚΑΙ Κ ΑΙ ΥΠΟΑΟΓΙ.ΤΙΚΑΙ ΜΗΧΑΝΑΙ ΤΑΜΕΙΑ ΠΟΛΥΓΡΑΦΟΙ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ί Πάσης φύσεως έπισκευαί, κα- Ε θαρισμοί και μετατροπαι γραφο- 5 μηχανών. ■ Παρ' εΐδικοΰ τεχνιτού επί τούτω έκπαιδευθέν- ■ Τος είς τά έν Αθήναις συνεργεϊα' τής Γενικϋς ■ άντιπροσωπείας Κοντιναντάλ. ■ Αντιπρόσωπον 5 ! Μόνον μέ τό θαλαμηγόν «ΧΙΟΣ» Κάθε ΚΥΡΙΑΚΗΝ 6 μ. μ. ακριβώς Κατ' ευθείαν διά Πειραια (σέ 12 ώρες). Ταχύτης 14 μιλλίων.—"Ανεσις—'Ασφάλεια. Πρακτ*ρεΐβν ΑΔΑΜΗ . > «Λ
  Τηλέ». 6-94 "θηισβϊν 'Αραστά. 5
  ΒΜ**ΒΒΒΒΒ*β»ηΒ*Λ*Β*ΒΒ»β**·ΒΒ*ΒΒ*»*Β»ΗΛΒΛΒΒΜΒΜΒ
  ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  Έμμ. Ι. Λλεξάκιις :
  έναντι Αγ. Τίτου Γ
  ΈΛπ£ιδευοΘ,ε1ς ε1<= ΠαΡ^ί· Ι ούς άναλαμβάνει οΐανδήποτϊ Ι θεραπείαν νοσημάτων τοθ · στόματος (ούλΐτιδος, κακοσμί ' άς) συμφωνως μέ την λ ' τα1?ν έξέ^ξΐν τ^ « ·τρα1?ν έξέ^ξΐν τ^ ««ιστήμ!!. : ΕβΙσης όδοντοστοιχίας καί · κορώνες έκ διαφόρων μΐτάλ ! λ«ν-κορωνες έκ ϋορσΐλά- - νης. Έπαναοορά Τϊλίίως ά- · »*ο«»νος τβν οτριβλο«ι·*ν ί- '. ίίΓ".«5χήν κανονικΐιν αό·: 6-9], 0 ΙΤΟΜΑΧΟΑΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΙ *. Κων. Ε. Πολιιδάκης · ΕΙδικευθεΙς έν ΓερμανΙα είς " τά νοσήματα τού ΐϊ ■ ΚΙΜΟΝ Λ. ΕΥΓΕΝΗΣ Διδάκτωρ Πανεπ. Λυώνβς Επί έπταετίαν έκπαιδευ- 2 θεΐς είς τά Νοσοκομεϊα ΑιιΙϊ- ■ ({ααΐΐΐεβ, νηΐ ■ ιΐε έΐΓαοα καί ■ *>3ΐρεΐΓίέΓβ Λυώνος καί Πα-
  ^ ριοίων είς τά παθολογικά καί
  ■ νευρολογικά νοσήματα.
  • Διατελέοα; επί διβτίαν
  ; α55Ϊ5ΐ3τ>1 της ΝΕΥΡΟΛ,ΟΓΙ-
  • ΚΗΣ κλινικης τοΰ Πανεηι-
  • βτημίου Λυώνος.
  ©ά δέχεται ωσαύτως καί
  τοϋς ίΐάσχοντας έκ ΝΕΥΡΟ-
  ί ΛΟΓΙΚίΙΝ νοαημάτων είς τβ
  ■ ιατρείον τού ο&$ Άμαλθείας
  (πάροδος όδοΰ Κατεχάκιι,
  πρώην Πλατύ βοκκάκι) ώραν
  ■ 9—12 π. μ. κ«1 4—7 μ. μ.
  Τάς Κυριακάς δωρεάν
  10-12 η. μ.
  Τηλ. 6-63
  ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣΑ επί εξάμηνον
  ΐ^ς τούς μεγάλους οΐκου Κ
  π κ. Εύαγ. Ι. Κο(μ«ράτβΜ
  επανήλθεν έξ Ά
  θΐραιΐϊΐα
  Ι
  Ά
  τηλ. 7-92
  '·■
  μΧας
  Επισκεφθήτε μας όδός Γιαννίκοα
  ΚΑΡΟΟΥΖΕ! ΕΙΑΙΡΕΤΙΚΕ!
  ΣτοΟ Ε.Περτσελάκη
  το0Ή.'
  λ!
  Λίαν,.1
  Π των £,.
  ίθυ £!ς ,*
  πάλιν ι4
  ρά
  Ρ
  ςιειας.
  Ρ'οδος
  Οι λ
  Οι
  °μενοι διά
  : τής δδοό
  0(1 μέ γορ.
  οοου ρ
  ται φροντίς
  όν πρός ι4
  5 ων.
  ρφκης
  πάσας τας
  διατώξεις
  σ
  διενεργείας
  σε_ νέαν διά
  άλλων Βε·
  όρευσις της
  γραφής δια.
  3υς επί ίδι·
  ών ή τόιΐϋΐν
  εται ή δια-
  διαφημιοτι·
  μένης μόνον
  ΐων.
  ε ττάλιν ν4
  όν ξενόκτι
  αυτή ίψϋΛ'
  εΰνόηΐί Γίΐ
  τής νυκτίρι
  |ποτε κα &-
  άντίκτϋΐον
  θές, αυριον
  ά έγκαίνια
  Λνεγερθέν
  Αγ. Άναργυ
  ή έκκλησίν
  ι τού Ή'
  ;, Βοηάναιζ
  ■αι τα σημε
  σημειώνοον
  «ινημαγρ
  ό ττροβαλλο
  6 ΆΥΥΕ
  Ρέπβρτερ
  'ΓΕΝΗΣ ':
  «ία
  Α«1·;

  ιατ«.
  Αμ«λ
  Κατεχ«»»·
  «άκθ «Ραν
  ϊ μ. μ·
  .......
  ϊκους *η
  ινάνη κ011
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  ■ ■ι
  Οί "Αθλιοι
  ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ
  357ον
  ΤΟ ΕΞΟΧΟΝ ΤΗΣ ΔΥΣΦΟΡΙΑΣ
  Α'.
  Ό Μάριος ένδεής
  Ό βίος κατέστη βαρύς είς τόν Μάριον. Ότι
  Εφαγε τα φορέματά τού καί τύ ωρολόγιον δέν ή
  το τΐποτε' άλλ' έφαγε καί τό Λκατονόμαστον έ
  κεΐνο πρδγμσ, τό υπό των Γάλλων όνοααζόμε
  νόν παραδόξως λοσσασμένην άγελάδα ( νβοτιβ
  βοΓββ-έθ)1 ούτω δι" έκφραζόμενοι έννοοΰν τάς
  ημέρας τάς άοΐτους, τάς νύκτας τάς άύπνους,
  τάς εσπέρας τάς άνευ λύχνου, την έσΐίαν την ά
  νευ πυρός, τάς εβδομάδος τάς άνευ εργασίας,
  τό μέλλον τό άνευ έλπίδος τό ένδυμα τό τρυπη
  μένον είς τόν άγκώνσ, τόν παλαιόν πΐλον, δστις
  κινεΐ τόν γέλωτα των νεανίδων, την θύραν ήτις
  την εσπέραν ευρίσκεται κλειστή, έπειδή ό ένοι
  κων δέν έ.χει νά πληρώση τό ενοίκιον, την αύθά
  δειαν τοϋ θυρωροϋ καί τοθ όψοπούλου, τούς χλευ
  ασμοΰς των γειτόνων, τάς ταπεινώσεις, την παραγ
  κωνιζομένην αξιοπρέπειαν, τό εύπρόσδεκτον οΐασδή
  ποτε υπηρεσίας, τάς άηδίας τάς πικρίας, την ά
  πόγνωσιν. Ό Μάριος εμαθε πώς ταύτα πάντα
  καταπΐνονται, καί πώς πολλάκις ουδέν άλλο εχει
  τις πρός τροφήν τού ειμή ταυτα. Ακριβώς καθ" ήν
  ώραν ό άνθρωπος έχει χρεΐαν αξιοπρεπείας, χρεί
  αν έχων έρωτος, ό Μάριος ησθάνθη εαυτόν κατα
  γελώμενον διότι ήτο ένδεδυμένος κακώς καί περι
  παιζόμενον διότι ήτο πτωχός. Καθ" ήν ηλικίαν
  ή νεότης έμπλήσσει την καρδίαν ήγεμονικής έπάρ
  οεως, συνέβη πολλάκις νά ταπεινώση τούς όφθαλ
  μούς επί των τρυπημένων ύποδημάτων τού καί νά
  ίδη τα άδικα αΐσχη καί τα σπαραξικάρδια τής
  πενίας έρυθήματα. θαυμασία καί τρομερά δο
  κιμασΐα, έξ ής οί μέν μικρόψυχοι των άνθρώ-
  πων εξέρχονται έπονεΐδιστοι, οί δέ μεγαλόψυχοι
  αυτών έξοχοι. Χωνευτήριον, ένθα ή είμσρμένη ρΐ
  πτει τόν άνθρωπον, οσάκις αυτή ε'χη χρεΐαν ενός
  φαυλοβίου, ή ενός ήμιθέου.
  Διότι έντός των μικρών τούτωγ άγωνιών τής
  ζωής πολλαί γΐνονται μεγάλαι πράξεις. Πόσοι
  καρτερικοί καί άγνωστοι ήρωϊσμοΐ, άντιπαλαΐοντες
  έν τώ σκότει θώμα πρός σώμα κατά τής μοιραϊ
  σς έφόδου των άναγκών καί των στενοχωριών!
  Θρΐσμβοι εύγενιΐς, μυστικοί θρΐαμβοι, ούς ουδέν
  δμμα βλέπει, ούδεμΐα φήμη άντιβροβεύει καί ού
  δεΐς ϋμνος γεραίρει ή τί νομΐζετε, ή ζωή, ή δυσφο-
  ρία, ή απομόνωσις, ή εγκατάλειψη, ή πτωχεία,
  είνε καί αύτοι πεδ(α μάχης, έ'χοντα τούς ήρωας
  αυτών άγνώστους μέν ήρωας, άλλ' ούχ ήττον
  των ένδόξων τής γής ήρώων μεγαλειτέρους τούτους
  ίνίοτε.
  Ούτω μορφοθνται φύσεις τινές ύγιεΐς καί δυσεύ
  ρετοι· ή πενΐα αυτή ήτις πάντοτε σχεβόν τυγχάνει
  μητρυιά, ένΐοτε καθίοταται μήιηρ' ή εσχάτη άπο
  ρία ιών άναγκαίων γεννφ την δύναμιν τής ψυ
  χής καί τοϋ νοΟ' ή εσχάτη ένδεια γαλουχεΐ την
  υψηλήν φιλοτιμίαν ή δυστυχΐα είνε τό κάλλιστον
  γάλα πρός τάς μεγαθύμους τ,ύσεις.
  Ήλθε στιγμή νά σαρώνη. ό Μάριος τόν κοι
  τώνά τού, ν' αγοράζη ενός σολδίου τυρίον σα-
  θρόν, νά περιμένη την νύκτα, 'ινα έ"μβη είς τό έρ
  γασιήριον τού άρτοπώλου, αγοράση ολίγον ψωμί-
  ον καί φέρη αύτό λαθραίως ττωςεΐς την φωλεάν τού
  8που τό έτρωγεν ώς άν τό εΐχε κλέψη.
  (συνεχίζεται)
  ι^^^^Τ^^. ^Λ
  Ι·ΒΒ·ΒΒΒΒΒΒβΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ·ΒΒΒ·ΒΒ»·
  ,,ΕΟΝΙΙΗ ΖΩΗ-ΚΑΛΗ ΠΙΣΤΙΣ"
  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
  Έταιρία Γεν. Άσφαλίαβων, ιδρυθείσα τω 1920.
  Κεφάλαια καί άποθεματικά
  Κεφάλαια άντασφαλιστικά
  ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
  Δρ.
  50.000.000
  2.000.000.000
  Ίδρυτής καί Πρόεδρος Λεωνίδας Α. 'Εμπειρΐκος
  Γεν. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ Ν. Παπανικολάου.
  'Αοφάλειαι: Ζωής—κεφαλαιοποιήσεως
  Πυρός— θαλάσσης
  άτυχημάτων έργατών καί αύτοκινήτων
  ΆσφαλίζεσΘε καί ττροτιμάτε
  την Έταιρίαν τής Πατρίδος σας.
  Έγγράψατε τα παιδία σας είς την Κεφαλαιο-
  ποίησιν διά νά μάθουν άπό μικράς ήλικίας την
  αξίαν τής λαχειοφόρου αυτής άποταμιεύσεως.
  Διά πάσαν πληροφορίαν απευθυντέον είς τόν έν
  Ήρακλείψ Πράκτορα τής Έταιρίας κ. ΣΤΥΛ. Ε.
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΝ καί τόν Έπιθεωρητήν κ. Ε.
  ΔΕΤΤΟΡΑΚΗΝ.
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΜΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  ■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΜΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  Τό πρατήριον οΐνων
  Άντωνίου Μτιετεινάκη
  Ειδοποιεί την πολυπληθή πελατείαν τού δτι
  διαθέτει σοθμες βλων των -οιοτήτων.
  ΚΡΑΣΙΑ ΠΑΛΑΙΑ ανωτέρα δλων.
  8
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  Αι' έκείνους ποΰ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των
  Αι καλλιέργειαι
  δι'όλους'εΐς χον νομόν Χανίων.
  Ι
  ΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ
  Α'.
  "Ας επανέλθωμεν στβ ζήτημα
  των κουνουπιών ποΰ αυτήν την
  εποχήν τού Ιτους σ' δλα τα μέρη
  είτε στήν πόλιν, είτε ατήν έξοχή,
  βασανίζουν την ά/θρωπόττ,τα. Ί
  οιαιτέρως στΐς έξοχές, ή ήσυχία
  τ'ς αναπαύσεως των διακοπών
  ταράσσεταί, μόλις βραδυάζει, ά¬
  πο την ^ώργανωμένην επίθεσιν
  των κουνουπιών.
  Κάποιος σοφός εΣδικός Γάλλος,
  Έίμόνδος Άσκάρ, γράφει σέ δρ
  θρό τού δημοσιευόμενον σέ γαλ¬
  λικόν έπιατημονικόν περιοδικόν,
  5τι δέν πρέπει νά άπατώμεθα.
  Στόν άγώνα τοθ άνθρώπου κατά
  τοθ κουνουπιοθ, γενικώς στά τέλος
  ό πρώτος είνε ό ήττημένος. Έ
  κείνοι ποΰ κατοικοθν σέ μέρη
  βλτώδη μας )ένε 2τι άρκεΐ νά
  καπνίζη κανείς γιά νά άπομακρύ
  νη τοΰς ένοχλητικούς καί έπιμό
  μου; αύτούς επισκέπτας
  Άλλά ό κ. Ρουστάν, πριόην υ-
  πουργίς τής Παιοείας τής Γαλλί¬
  α; καί γερουσιαστής τής περι¬
  φερείας Έρώλ, Ιχει στήν μεσημ-
  βρινήν Γαλλίαν μίαν ίδιοκτησίαν.
  Τό τοπεΐον αύτό έτράβηξε κάπο-
  τε Ινα ζωγράφον νά τό αποδώση.
  Ό καλλιτέχνης μέ την αφελεία
  τού ένόμισε δτι μέσα στό έλώδες
  έκ&Ινο περφάλλο^, ήμποροθσε ν'
  αντιδράση κατά των κουνουπιών
  κρατών μονάχα στό στόμα τού
  την πίπα τού διαρκώς καπνίζου
  σαν. Ό ϊδιος κατώρθωσε νά γλυ
  τώση άπό >, την έπιδρομήν καί
  την επιβολήν των κουνουπιών κα¬
  τά τής ύγείας τ&υ, δχι ομως καί
  ό πίναξ τού. Παρετηρήθη τό πε-
  ρίεργο φαινόμενο 2τΐ στόν ούρανό
  τοθ τοπείου τού ήταν ανορπιαμέ-
  να άπειρα χελιδόνια, πού είς την
  πραγματικότητα δέν ήταν τίποτε
  άλλο άπό.... κουνούπια έπιδρα
  μόντα πού |ε!χαν κολλήση απάνω
  σιό φρέσκο χρώμα.
  Ό ϊδιος ό σοφός μ2ς πληρο-
  φορεΐ πιά είνε τα μέτρα ποΰ
  χρίΐάζεται νά λαμβάνωμε κα-
  ΐά τοθ τρομεροΰ αύτοΰ ίγβροΰ.
  Τό πιό φρόν:μο, μ3ς λέγει, είνε
  νά κατ,αστρέφουμε τα γεννητού-
  ριχ τού;. Είνε παρατηρημένο
  πώ; τα περισσίτερα κουνούπια
  στά πυ/,νοκατωκημένα μέρη,
  δηλαδή στΐς πόλεις καί στούς
  συνοικισμούς, προέρχονται ά¬
  πό τοΰς δχετούς, είτε των απο¬
  χωρητηρίων, είτε όποιουσδήποτε
  άλλους πού υπάρχουν, τα σπί-
  τια. "Αν, λοιπόν, ρίξουμε στούς
  όχετούς αύτούς λά5ι άπό πέτρο-
  χάρδοννο, ήμποροθμε νά εϊμα-
  στε βεβαιοί δτι καταστρέφουμε
  τα πολυάριθμα αύγά των κου
  νουπιών. Αύτά γιά τίς πόλεις.
  Στήν έξοχή, έκεΤνο πού έπιβάλ-
  λεται είνε νά βάλουμε στά
  μέρη πού άναγκαστικώς 6πάρ·
  χούν στεχούμενα νερά, ψάρια
  τοθ γλυκοϋ νεροΰ πού έ*χουν την
  ίοιότητα νά τρώνε τα αύγά των
  κουνουπιών. Κι' δπου άλλοΰ είνε
  δυνατόν νά μην άφίνουμε νά στα-
  ματοΰν νερά.
  "Αν 8λοι ένεργοΰσαν μ' αύτό
  τό σύστημα μάς λέγει ό Λο-
  κάρ, θά μπορούσαμε νά Ιχουμε
  μιά ήαυχία σχετική άπό τούς
  έπιδρομεΐς αύτούς. Γιατί δέν ό-
  φελεΐ, είτε στήν πόλι μένουμε,
  είτε στήν έξοχή, νά παίρνουμε
  εμείς στό σπίτι μας καί στήν
  περιοχή μας τα μέτρα πού χρει-
  ζονται καί έ γείτων μας νά
  μή λαμβάνη κανένα άπό α'πά.
  Το άποτέλεσμα των ιδικών μας
  μέτρων έτσι Ιξουδετερώνεται.
  (συνεχίζεται)
  ΕΝΑΤΕΛΕΙΟΚΔΙ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
  ΡΑΔΙΟΦΠΝΟ
  Μέ τα όνόματα των σταθμών έλληνιστί.
  6 Λυχνιών μέ μαγικό μάτι.
  Μόνον Δρχ. 7250, είς 12 μηνιαίας δόσεις.
  Άντιπρόαωπος' Ηρακλίίου
  ΚΩΝΣΤ. Ν. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
  Γ"
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  Έκτός Τράστ
  ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον,
  Πρ«κτορΐΙβν
  ΛΙΝΛΡΔΑΚΗ
  Τηλέν. 5-41
  ΒΒΒΒΒβΒΒΒΒεΐΒ«ΒΒΒ·.εΐΒα«ΒΒΙ«Β(>ΒΒΒΒΒΒΙ
  Κατά τό εκδοθέν δελτίον τού
  ΰπουργείου Γεωργίας ή πορεία
  των καλλιεργειών εί; τόν Νομόν
  Χανίων έχει ώ; εξής: Μετεωρολο-
  γικαΐ συνθήκαι: Ό καιρός κατά
  τόν διαρρεΰααντα μηνχ Ιούλιον
  υπήρξεν εύνβϊκός δι' απάσας τάς
  χοτλλιεργείας. Σιτηρά. Έγενικεϋ
  θη ο θερΐσμός καί ό άλωνιομός
  μέ πολύ καλάς άποδόσεις. Ειδι¬
  κώτερον, α! προβλέψεις παραγω-
  Υ'ϊς σιτηρων κατ' εΐδος έχουσιν
  ούτω: αίτου 3.084 000 οκ , κριθής
  3 510 700, σικάλεως 335.000, βρώ-
  μης 2 750.520 καί σμιγοϋ 2.104.000
  οκ. Σφοδρό; άνεμ:ς πνεύαας έ-
  προχάλεσε ζημίαν 1 ο)ο είς τα
  σιτηρά τή; περιφερείας 'Λποκο
  ρώνου καί 10—25 ο)ο τή; περιφε¬
  ρείας Σϊλίνβυ. Ή ποικιλία «Έ-
  ρέτρια» ώρίμασε κατά 10 ημέ¬
  ρας ενωρίτερον των άλλων πβι-
  κιλιών. 'Αραβόβιτος: 'Εσπάρησαν
  1.150 στρέμματα.
  Ψυχανθή: ^Επερατώθη ή συγκο
  μΐδή των πρωΐμων, των δέ όφίμων
  ή ανάπτυξις είναι μετρίχ εως κα·
  λη. Καπνός: Ή άνάπτυξιο τού¬
  του είναι μετρία. 'Εκαλλιεργή-
  θησαν περί τα 3000 στρέμματα
  κατά θέσεις. Εί; την πεδιάδα των
  Χανίων εσημειώθη προσβολή έξ
  άγρότιδος κατά 20 ο)ο Γεώμηλα:
  Συντελεϊται ή αυγκομιδή των
  πρωΐμων μέ μικράς άιτοδόσει;. Έ·
  λαία: ΑΙ καιρικαι αυνθήκνι υ¬
  πήρξαν Ευνοικαί. Ή καρποφορία
  καλΰπτει τα 40—70 ο)ο μιάς πλή¬
  ρους τοιαύτης. Ή ώρίμανσις τοΰ
  καρποϋ βαίνει κανονικώς. Ήρ¬
  χισε καί έ γενικευθή ή καταπολέ-
  μησις τοΰ δάκου είς τάς τταρα-
  θχλασσίου; καί πεδινάς περΐφε-
  ρεία;. Είς την περιφέρειαν^ Κια
  αχμου έ ρυγχίτη; επέφερε ζημί
  αν 2 0)ο
  "•^μπελβί: Είς την περιφέρειαν
  Άποκορώνου ή παραγάγη, έζημιώ
  Θγϊ έκ περονοσπόρου κκτά 15 ο)ο,
  είς την περιφέρειαν Κισοάμβυ
  ι κατά 5 ο)ο, είς την Κυδωνίαν 15
  | β)ο καί είς τας πεδινάς καί ΰγροτς
  ββσεις αυτής μεχοι 30 ο)ο. 'Ενερ-
  γεΐται συντόμως ή κατααολέμησις
  Ή ανάπτυξις τού καοπβΰ βαίνει
  κανονικώς. Όπωοόδενδρα. Προ-
  ββολή έκ φουζικλαδίοΐ) κατέατρε·
  ψε την παραν»γήν των άπιδεϋν
  κατά 30—60 β)ο, Ή ανθισις των
  κχστανεών είναι άβίστη. Ή ανά¬
  πτυξις τοϋ καρποΰ τής ξυλοκερα·
  τέας βαίνει κανονικώς. Επί ταύ¬
  της εσημειώθη προσβολή σχιζο-
  μυΐας είς ποσοστόν 20 ο)ο.
  'Εσπεριδοειδή: Ή κατάστασις
  τούτων είνε καλή κ·χί ή ανάπτυ¬
  ξις τοΰ καρποΰ έπίσης καλή. Προ
  βλέπεται παραγωνη ολίγον μικρο
  τέρα τής περυσινής Είς την περι¬
  φέρειαν Άποκορώνου μέρος τής
  ανθοφορίας των κιτρεών κατεστρχ
  φη, σ-ανεπίία προσβολή; υπό άν·
  θοτρήτου. Κηπευτικά: Ή κατάστα
  σις έν γένει τούτων είναι καλή.
  Εσημειώθησαν μόνον μερικαΐ ζή
  μίαι υπό μελίγκρα;.
  —Διά παράνομον όπλοφορΐ-
  αν.
  Προβήχθη είς την Εΐσαγγελί
  «ν Ρεθύμνης ο Μανοΰσο; Μ. Ά
  λυμάκη; έξ Άσή Γωνιάς κατηγο
  ροΰμενος επί παρανόμω κατέχη
  δπλου.
  —Ή σύστασις ενώσεως άπο-
  στράτων.
  Πρό; τάς -στρατιωτικάς αρχάς
  εκοινοποιήθη ό άναγκ. νόμος
  «περί συατάσεως Ενώσεως 'Ελλή
  νων άποστράτων Αξιωματικών».
  ΑΙ έν προκειμένω κρατήσεις έκ
  των άποδοχών των αξιωματικών
  καί των άνθυπασπιστών έν ένερ
  γεία κρχονται άπό τοΰ μισθοΰ
  των μηνός Ιουλίου.
  —Ό ελεγχος των καπνών.
  Τό υπουργείον των θΐκονομι
  κων δι' έγγράφου τού πρός τάς
  Νομαρχία; συνιστά δπως άακήσω
  σι την προσήκουσαν επίβλεψιν
  διά την καλλιτέραν εφαρμογήν
  τής ύπ' αριθ. 290 έγκυκλίου διατα
  γής τού «περί ένισχΰσεω; τού έρ-
  γου των άαχοληθησομένων εί;
  την έξέλεγξιν των παραγωμένων
  καπνών ΰπαλλήλων καί κανονι
  κήν διεξαγωγήν τοΰ γενικοϋ έλέγ
  χου των καπνών.
  ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡ1Σ
  Αγ. Παρασκευής Χερσονήσου
  Την 26ην Ιουλίου ημέραν
  Τρίτην, εορτήν τής Άγίας
  Παρασκευής έορτάζει ό φερώ
  νυμος ίερός ναός Λιμένος
  Χερσονήσου καί παρακα-
  λοΰνται πάντες οί φιλέορτοι
  χριστιανοί δπως παραστώσιν.
  Έν Λιμένι Χερσονήσου 21
  Ιουλίου 1937
  (Ή Ινοριακή "Επιτροπεία)
  Μανώλης Γ. Κωνιός
  Νευρολόγος—Ψυχίατρος
  Τμηματάρχης Ίατρός]
  Δημοσ. Υυχιατρΐίου Άθην&ν
  Δίχεται έν τφ ίατρΐίφ τού
  ίδός Πειραιώς 17δ' ΑΘΗΝΑΙ.
  52.379.
  —Ό έμπρησμός τοΰ 'Αμαρί-
  ου.
  Είς την Εισαγγελίαν Ρεθύμνης
  προσήλθον οί έξ 'Αγίου Ιωάννου
  Άμαρίου Γ. Ζαχαριουδάκη;, Ίε
  ρώνυμο; Κορωνάκης καΐ Γεώργι
  ο; Παραδεισανό; καταζητοΰμενοι
  διά τέν έν τή περιοχίί Χορδάκι
  έμπρησμόν τής παρελθούσης Κυρι
  «κης.
  — Ή προΐταγάνδχ των χιλια¬
  στών.
  Υπό τή; Χωρο?υλ«κή$ Περάμα
  τος απεστάλη είς την Εΐσαγγελί
  αν Ρεθύμνης ό Νικόλαος Κάπα
  ρο; διότι έκυκλοφόρει χιλιχστι
  κά βιβλία
  —Πρόσκλησις Ο. Φ* Η.
  Προακαλοΰνται άπαντες οί
  ποδοσφαιρΐσταΐ καί άθληταΐ τοΰ
  Όμϊλου Φιλάθλων δπως προαέλ
  θωσι σήμερον Σάββατον καί ώ
  ραν 9 μ. μ. (εί; τό καφενειον
  'Αδικημενάκη παρά τόν "Αγιον
  Μηνάνι πρές ανακοίνωσιν καί
  λήψιν διαφόρων άποφάσεων σχε
  τικώ; μέ την παρέλασιν τής 4η;
  Αΰγοΰστου.
  (Έκ τοΰ Γραφείου τού Ο. Φ. Η.)
  -Ή Έθνική Νεολαία Ήρα-
  κλείου.
  Καλοΰνται άπαντες οί κ. χ.
  Όμαδάρχαι όπως διέλθωσιν έκ
  τής Γραμματεύς σήμερον Σάβ
  βατον περί ώραν 8 μ. μ. Έπίσης
  καλοΰνται είς συγκέντρωσιν σή¬
  μερον περί ώραν 8.30' μ. ρ. είς
  τό Εργατικόν Κέντρον Ηρακλεί¬
  ου οί φαλαγγΐται τής 2άς ομά¬
  δος των μαθητών. Αυριον κα¬
  λοΰνται έξ άλλου άπαντες οί
  φαλαγγΐται είς γενικήν συγκέν
  τρωσιν είς τό Εργατικόν Κέν
  τρον Ηρακλείου περί ώραν 7.30'
  «■ Μ- _________________________
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ άπά 1 Αύ·
  γουστου έν βδφ Άριάδνης 17 όπι¬
  σθεν Μουσείου οικία συγκειμέ-
  νη Ικ πέντε δωματίων, κουζίνας,
  λουτροθ, πλυντηρίου, δ6ο άποθη-
  κων καί λοιπών χρειωδών. Πλη¬
  ροφορίαι παρά τψ κ. Ιωσήφ
  Κόρπη.
  Ο ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΟΣ
  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΠΕΛΛΒΝ
  Είς τό κατάστημα Πέτρου Μα-
  στρεκίνη παρά την Πλατείαν Βε¬
  νιζέλου καθαρίζονται δλων των
  ε!δών τχ καπέλλα μέ εύσυνειδησΕ-
  αν καΐταχύτητα.
  στοκαφφε .,ΟΛΥΜΠΟΣ
  ΚΑΘ1 ΕΚΑΣΤΗΝ ΠΑΓΩΤΑ
  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
  άτιό την «Μυροβόλο "Ανοιξιν
  Μ
  ΘΕΡΙΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
  ΛΥΚΕ1ΟΥ «Ο ΚΟΡΑΗΣ"
  Άπό 1ης Αύγούστου άρχίζει η λειτουργία των Φρον-
  τιστηρίων τοΰ Λυκείου κατά τμήματα καί μέ εΐδικού; κα¬
  θηγητάς δι1 ϊκαστον μάθημα:
  1) ΔΓ είοιτηρίου; έξετάσεις
  είς την Παιίαγωγικήν Ακαδημίαν
  τό Πανεπιστημιον
  τό Πολυτεχνεΐον
  τάς Στρατιωτικάς καί λοιπάς Άνωτά-
  τα; Σχολά;.
  2) Διά μετεξεταστέους πάση; τάξεως καί παντός
  Σχολείον.
  3) ΔΓ εΐσιτηρίου; έξετάαεις
  α'.) είς την Εμπορικήν Σχολήν.
  β.') δι' άποφοίτους τής δ.' Δημοτικοΰ
  Σχολείβυ μέλλοντας νά ΰποστώβιν εισιτήριον εξέτασιν διά
  την Αην τάξιν οκταταξίου Γυμνασίου, Πρακτικοΰ
  Λυκείου κ. λ. π.
  4) Διά μαθητάς άπβφβίτβυς τής Στ' τάξεως τοΰ Δη·
  μοτικοΰ μέλλοντος, νά ύποατώσι κατακτητήριβν εξέτασιν
  διά την Γ.' τάξιν έκταταξίβυ Γυμνασίου ή Πρακτικοΰ Λυ¬
  κείου.
  Πληροφορίαι παρέχβνται καθ* εκάστην έν τω
  Γραφείω τού Λυκείου.
  *«■'>«/'
  ' 1
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γρσφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Σαββάτου
  23 Ιουλίου 1938
  123 Ώρα
  Ο ΛΙΤΒΙΝ
  ΚΑΙ ΤΟ ΑΕΥΤ
  ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣ
  ΔΙΑ ΤΗΝ_______
  Η ΚΗΡΥΞΙΣ ΟΟΑΕΜΙΙΥ
  ΑΠΕΡ
  ΡΟΝ ΔΙΑ
  [ΩΣ ΤΟΥ Τ
  ΨΕ
  ΙΜΛ
  Ή στρατιωτίκή δύναμις της Γαλλίας. £1) Π Ο (ΟΙ
  V
  Π
  Ήχδεσινήημέρα τώνΆγγλωνΒασιλέων.
  ΑΠΟΧΟΡΗΗΗ ΤΟΝ ΡΟΣΣΟΝ
  ΕΠΙ ΘΥΡΑΙ!
  ΑΘΗΝΑΙ 2» Ιουλίου (τού άντ*
  ποκριτοΰ μακ). — Τηλβγραφήματα έκ
  τού έξωτερικοΰ άναφέρουν ότι ό επί
  τροπος επί των Εξωτερικών τής Ρωσ
  βίας Λιτβίνωφ απερριψε καί τό δεύτε
  ρον διάβημα ·τού έν Μόσχα Ίά
  πωνος πρεσβευτού, διά την αποχώρησιν
  τού ρώσσικου στρατοΰ έκ ΛΙαντζου
  ρίας.
  Ό Ιάπων πρεσβευτής ήξίωσεν όπω
  ό ρωσσικός στρατός άποσυρθή πάραυ
  τα έκ Μαντζουρέας. Ώς αφήκε νά έν
  νοηθή δέ, έμμονή των Σοβιέτ είς τή
  άρνησιν των νά άποσύρουν τόν στρατόν
  των, δέν άποκλείει διακοπήν των δι
  πλωματικών σχέσεων μεταξύ Ρωσσίας
  καί Ίαπωνίας.
  ΕΙΣ ΟΞΥΤΕΡΑΝ ΦΑΣΙΝ
  ΤΟ ΡΩΣΣΟΤΑΠΩΝΙΚΌΝ
  ΕΠΙΔΟΣΙΣ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Ιουλίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).— , Νεώτεραι πληρο¬
  φορίαι, έπιβεβαιοΰν ότι τό Ρωσσοΐα-
  πωνικόν εισήλθεν είς όξυτέραν φάσιν
  Κατά τάς ιδίας πληροφορίας ή Ία
  πωνία απέστειλεν είς Μόσχαν τελεσι
  γραφικήν διακοίνωσιν διά τής οποίας
  τονίζεται ότι έν περιπτώσει παραμο¬
  νάς ςού ρώσσικου στρατού είς Μαν-
  τζουρίαν, ή Ίαπωνία Θά καταφύγη είς
  βίαν.
  ΣΥΝΕΖΗΤΗΘΗ Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
  ΤΩΝ ΜΕΤΡΟΝ ΔΙΑ ΤΩΥΣ ΣΕΙΣΜΟΠΑΟΕΙΣ
  ΑβΙΙΝΑΙ 22 Ιουλίου (τού άντα
  ποκριτού μας).— Είς τό σημερινόν υ¬
  πουργικόν συμβούλιον συνεζητήθη έκ
  τος των ύπηρεσιακών καί νομοθετικών
  ζητημάτων καί ό συντονισμός των μέ
  τρών διά την περίθαλψιν των σεισμο
  παθών. Επί τού ζητήματος τούτου έ
  λήφβησαν ωρισμέναι αα
  ΟΙ ΦΑΛΑΓΓΙΤΑΙ Μ Ε Τ Γ Χ Ο Υ Η
  ΪΩΝίΜΕΤΡΟΝ ΠΕΡΙ8ΑΛΨΕ0Σ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Ιουλίου (τού άντα
  ποκριτού μας). — Έξαιρετικάς βοη¬
  θείας είς τάς υπηρεσίας τάς άπασχο-
  λονμένας μέ τό έργον τής περιθάλψε¬
  ως των σεισμοπαθών, παρΐχουν οί φα-
  λαγγΐται Αθηνών οί όποίοι καί έχουν
  κινητοποιηθή πρός τουτο είς τάς σει·
  σμοπλήκτους περιφερείας.
  ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ
  ΤΩΜκ.κ.ΜΟΑίΙΑΡ·ΑΡ1ΣΑΙ»ΤΩΥΣΣΕΙΣΜΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Ίουλίου(τού άνταπο
  κριτού μας).— Ό πρωθυπουργός^τής
  Τουρκίας κ. Λΐπαγιαρ καί ό υπουρ-
  γός των Εξωτερικών κ. Άράς απηύ¬
  θυναν πρός τόν κ. Λβεταξά θερμόν τηλε
  γράφημα διά τοΰ όποίου τονίζουν την
  συμμετοχήν τοΰ τουρκικοΰ λαού είς
  την λύπην διά τούς σεισμούς, οΐτινες
  έπληξαν την περιοχήν των Αθηνών καί
  τα γραφικά χωρία τής Άτ«κης.
  ΤΗΝ ΣΕΙΣΜ0ΠΑΗΚΤ9Ν ΠΕΡΙΟΧΗΗ
  ΕΠΕΣΚΕΦΘΗ Η Α. Β. Υ. Ο ΑΙ Α Δ 0X02
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Ιουλίου (τού άν.
  ταποκριτοΰ μας).— Την δοκιμασθείσαν
  έκ τού τρομακτικόν σε-ισμού τής παρελ
  θούσης Τρίτης περιοχήν τής Άττικής
  επεσκέφθη σήμερον ό Διάδοχος. 'Η
  Α. Υ. περιήλθε τα σεισμόπληκτα χω¬
  ρία κοτί εζήτησε μετ9 ένδιαφέροντος
  πληροφορίας διά τό μέγεθος των κατά
  τόπους καταιτροφών.
  ΣΪΝΕΜΤΑΙ ΑΙ ΜΙΚΡΟΔίΝΗΣΕΪΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Ιουλίου (τού άντα.
  ποκριτοΰ μας).— Είς την σειβμόπλη.
  κτον περιοχήν τής Άττι*ής κ*ί ίδιαι·
  ΐέρως είς τα χωρία τα ευρισκόμενα
  πλη σι-έστερον τοΰ έπιχέντρου τοΰ σει-
  βμοΰ έσυνεχίσθησαν καί σήμερον μιχρο-
  δονήβεις.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 22 Ιουλίου (τηλε
  γραφικώς).— Σήμερον τάς με
  | σημερινάς ώρας ό βασιλεύς
  Ι καί ή βασίλισσα τής Άγγλί
  ' άς έγκατέλειψαν τοϋς ΠαρισΙ
  ούς μεταβαίνοντες σιδηρο
  δρομικώς είς Καλαί άπ' δπου
  τας εσπερινάς ώρας Θά έπιβι
  βασθοθν τοθ βασιλικοΰ γιώτ
  επιστρέφοντες είς Αγγλίαν.
  Ή χθεσινή τελευταία ήμέρα
  των βασιλέων τής Αγγλίας
  είς Παρισίους υπήρξε λαμπρά
  διά την Γαλλίαν τόσον είς
  την εκτέλεσιν των πρός τιμήν
  των Βασιλέων δοθεισών δεξιώ
  σεων, πρό πάντων δμως διά
  την μεγαλειώδη στρατιωτικήν
  παρέλασιν ήτις έλαβε χώραν
  είς Βερσαλλίας, έκπλήξασαν
  κυριολεκτικώς τούς παρακο
  λουθήσαντας αυτήν ξένους.
  — Ό γαλλικός στρατός α¬
  πεδείχθη χθές ή «φοβερωτέρα
  μηχακή» τής είρήνης Ό Άγ-
  λος Βασιλεύς ήτο συγκεκινημέ
  νος κατά τό πέρας τής ά·
  προσδοκήτου είς μεγαλοπρέ¬
  πειαν παρελάσεωςτοθ στρατοΰ
  έφωδιασμένου διά τελειο¬
  τάτου ύλικοϋ πολέμου, άρ-
  μάτων μάχης τεσσάρων
  συνταγμάτων πυροβολικοΰ
  μεθ' δλων των έξαρτημάτων
  καί τηλεβόλων τελευταίου τύ
  που κλπ., καί εφαίνετο κατα
  γοητευμένος άπό την στρατι
  ωτικήν δυναμιν τοΰ φίλου
  κράτους. Μετά την παρέλσ
  σιν δι' αύτοκινήτου, ό Βασι
  λεϋς μετά τοθ κ. Λεμπρέν με
  τέβη είς τό Άνάκτορον των
  Βερσαλλιών δπου εδόθη μενά
  πρόγευμα πρός τιμήν των Βα
  σιλέων τό οποίον έπηκο
  λούθησεν άναπαράστασις πά
  λαιών έορτών υπό ήθοποιών
  τής "Οπερας των Παρισίων.
  Τό εσπέρας είς τό Καί ντ'
  Όρσαί οί βασιλείς παρεκά-
  θησαν είς γεϋμα δοθέν πρός
  τιμήν των υπό τού ύπουργοΰ
  των Εξωτερικών κ. Μποννέ.
  Τό γεθμα επηκολούθησε με
  γάλη δεξίωσις.
  —Χθές την νύκτα οί "Αγ¬
  γλοι βασιλείς απετέλεσαν άν
  τικείμενον μεγάλων έκδηλώ
  σεων υπό τοΰ παρισινοΰ λα-
  ου συγκροτήσαντος όγκώδη
  διαδήλωσιν.
  —Κατ' είδήσεις έκ Ρώμης
  εκδηλούται ΐκανοποίησις είς
  τοιός διπλωματικούς κΰκλους
  διά την επελθούσαν Ούγγροι
  ταλικήν συμφωνίαν ήτις θά
  συντελέση, είς την εύρωπαί
  κήν ίσορροπίαν.
  — 'Εντός των ημερών κατα
  πλέει είς τόύς λιμένος τής Γι
  ουγκοσλαυΐας ό ίταλικός στό
  λος. Ή επίσκεψις αυτή τοΰ
  στόλου θά συσφίγξη τάς σχέ
  σεις των δύο χωρών. Ή επί
  σκέψις θά διαρκέση επί 7 ήμέ
  ρας.
  —Σήμερον την πρωΐαν ή
  άεροτΐορία των Έθνικών έ-
  βομβάρδισε δύο φοράς τό
  λιμένα τής Βαλενθίας καί κα
  τόπιν τόν λιμένα τής Άλικάν
  της.
  — Αγγέλλεται έκ Πραγα
  ότι ή κυβέρνησις εκάλεσε
  ήλικίας υπό τα δπλα.
  — Τελευταίαι πληροφορία
  έκ τής "Απω Άνατολής πά
  ρουσιάζουν ώς έκτάκτως σο
  βαράν την κατάστασιν μετα
  ξύ Ίαπωνίας καί Ρωσσίας.
  Ό πρόϋπολογισμός τοΰ Γ. Ταμείου
  Κατανομή των κονδυλίων των έξόδων.
  Υπό τοΰ ύΐτουργείου Γεωρ¬
  γίας έπεστράφη έγκεκριμένος
  ό πρόϋπολογισμός τοΰ Γεωρ-
  γικοΰ Ταμείου Ηρακλείου χρή¬
  σεως 1938—39.
  Ό πρόϋπολογισμός άνέρ-
  χεται είς 8 έκατομμΰρια δρσχ
  μών περίπου, τα κυριώτερα δέ
  κονδύλια αύτοΰ κατανέμονται
  ώς εξής:
  Διά συμμετοχήν είς διορ-
  γανουμένας έκθέσεις δραχμάς
  60.000, δι" εκπαίδευσιν άγρο
  τοπαΐδων 12Ο.ΟΟΟ, διά την
  συστηματικήν καταπολέμησιν
  τοΰ δάκου 5 000.000, δι" έμ-
  βολιασμούς καί έξημερώσεις
  άγρίων δένδρων 200 000, διά
  την βελτίωσιν τής σιτοπαρα-
  γωγής (χορήγησιν χρηματικών
  βραβείων) 160 000, διά την
  προμήθειαν έπιστημονικών όρ
  γάνων καί έργαλείων 170 000,
  διά τό αγροκήπιον Κατσαμπά
  130 000, διά πειραματικάς ίρ
  γασίας 200 000, διά την συμ
  πληρώσιν των έγκαταστάσε·
  ών τόΟ Φιοτοπαθολογικοΰ Σταθ
  μοθ Ηρακλείου 110 000, δι'
  όττοδειγματικά έλαιοκλαδεΰ-
  ματα 350 000.
  Ήδη τό Γεωργικόν Ταμεΐ
  όν διέθεσε σημαντικά ποσά
  διά την καταπολέμησιν τοθ
  δάκου ήτις καί συνεχίζεται ί-
  κανοποιητικώς, είς δλας τάς
  έλαιοπαραγωγούς περιφερείας
  τοθ νομοΟ. Σημαντικά έπίσηι
  ποσά πρόκειται ήδη νά διατε
  θοΰν δι' έξημερώσεις άγρίων
  δένδρων καί έμβολιασμούς ώς
  καί είς βρσβεΐα είς προοδευ
  τικούς γεωργούς έπιτυχόντας
  βελτίωσιν τής σιτοπαραγω
  ή
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ
  ΤΟΥ Γ. ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ κ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΛΑΣΗΘΙΟΥ
  Συνοδευόμενος καί υπό τοΰ
  Νομάρχου Ηρακλείου κ. Άν-
  δρέου Μαρκέλλου ανεχώρησε
  χθές την πρωΐαν δι' "Αγιον
  Νικόλαον ό ύπουργός Γεν.
  Διοικητής Κρήτης κ. Μπότης
  Σφακιανάκης.
  Είς τόν κ. Σφακιανάκην ε¬
  γένετο θερμή ύποΡοχή είς τα
  ένδιάμεσα χωρία ιδιαιτέρως
  δέ είς Βραχάσι καί Νεάπο¬
  λιν. Είς τόν "Αγ. Νικόλαον
  τόν κ. υπουργόν ύπεδέχθη·
  σαν ό νέος Νομάρχης κ.
  Παπαδημητρίου, ό Δήμαρχος
  κ. Σκύβαλος, ό Διοικητής τής
  Χωροφυλακήν Λασηθίου κ.
  Βαρουχάκης, τα διοικητικά
  συμβούλια των σωματείων, όρ
  γανώσεων καί πλήθος κόσμου.
  ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΝ
  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Άπό τής προσεχούς Δευτέ
  ρας τό Στρατολογικόν Συμ
  βούλιον άρχεται των έργασι
  ών τού έν τω νομώ Ήρα
  κλείου. Την ημέραν ταύτην,
  25 τρέχ., καλοθνται πρός έ
  ξέτασιν είς τα χωρίον Χερ
  σόνησος οί στρατεύσιμοι έκ
  Χερσονήσου, Μοχοΰ, Άβδοΰ,
  Γωνιών Πεδιάδος, Κράσι, Πό
  ταμιών, Κερδς, Κόξαρη, Γου
  βών, Καλοΰ χωρίου, Κουτου-
  λουφάρι, Χαρασσοΰ καί Μαλ-
  λίων. Τό στρατολογικόν συμ¬
  βούλιον Ηρακλείου άπετελέ-
  σθη έκ των κ. κ. Νικ. Πλεύρη,
  Αδαμ Μαγριπλή, Όρφανου
  δάκη καί τοΰ ίατροΰ κ. Θεο
  δωρίδη.
  ΑΙ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΙ
  Πρός τούς Γεν. Διοικητάς,
  Νομάρχας καί έπιθεωρήσεις
  εργασίας εκοινοποιήθη πρός
  εφαρμογήν ό εσωτερικάς κανο
  νισμός των έ*ν γένει βιομηχανι
  κων έργοστασίων καί Βιοτεχνι
  κων έργαστηρίων κατεργασίας
  ξύλου. ΟΙ έκ των έργοδοτών
  παροβόται τοΰ κανονισμοΰ
  τούτου θά ύπόκεινται είς ά
  στικάς κυρώσεις οί δέ έκ των
  έργατών θά ύπόκεινται έκτός
  ;ών άνω ποινών καί είς ποι-
  νάς προβλεπομένας υπό είδι-
  οθ ποινολογΐου.
  ΟΙΚΟΝΟΛτΉΚΗ ΖΩΗ
  'Αγορά Ηρακλείου
  Κατά τα δελτίον τιμών άγορας
  τοθ Έμπορικοϋ καί Βιόμηχανικοΰ
  '£πιμελητηρίου αί τιμαί των δια¬
  φόρων εγχωρίων προιόντων είχον
  χθές ώς ακολούθως:
  Σταφίδες:
  Ελεμέδες δρχ
  9.-
  Ταχτάδες »
  7._
  "Ελαια3-5ο >
  25.-
  Πυρηνέλαια >
  17.-
  Έλαιοπυρήναι *
  120
  Σάπωνες:
  Λευκοί α'
  20.-
  β'
  19.-
  Πυρηνελαίου α'
  17. -
  β'
  16 —
  Μουργελαίου α'
  17.-
  β'
  16.-
  Οίνοι:
  Αρχανών μΐστ.
  45.-
  Μαλεβυζίου
  6.-
  Δίκταμος ήμ.
  70.- 80.-
  Σϊτος »
  8.-
  Κοιθή
  4 80
  Βρώμη »
  4 60
  Βϊκος )
  4.—
  Μέταξα
  500.- 550.-
  Κουκούλια »
  120.-
  ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ
  ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
  Τό Συμβούλιον Διοικητικώς
  Υπηρεσίας τοΰ ύπουργείου
  Έσωτερικών έγνωμάτευσε πε
  ρΐ τη·ς προαγωγής είς ύπα
  γρονόμους κατά σειράν των
  κάτωθι γραμματέων άγροφυ
  λακής τής περιφερείας μας
  Μηνδ Φωστιέρη, Γεωργίου
  Χαιρέτη, Έμμ. Γιαννακουδά
  κη, Έμμ. Χουρδάκη, Ιω Χο
  χλιδάκη καί Στυλ. Καρβουνά
  κη. Έκ τούτων δι' άναφορας
  των δέν απεδέχθησαν την προ
  αγωγήν των οί τέσσαρες πρώ
  τοι.
  Η ΑΦΙΞΙΣ ΤΟΥ κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
  ΕΙΣ ΑΓΙΟΝ ΝΙΚΟΛΑΟΝ
  Κατ' είδήσεις έξ Άγίου Νικο-
  λάου είς τον διελθόντα προχθές
  έκ Νεαπόλεως Νομάρχην Λαση¬
  θίου κ. ΙΙαπαδημητρίου εγένετο
  θερμή >κοζιογίι υπό των κατοίκων.
  Τόν κ. Ηαπαδημητρίου προσεφώ-
  νησεν έπίσης ό θεοφιλέστατος Πέ¬
  τρας κ. Διονύσιος. Ακολούθως ό
  κ. ΙΙαπαδημητρίου ανεχώρησε δι'
  Αγ. Νικόλαον δπου έφθασε περί
  την Ιΐην πρωϊνήν συνοδευόμενος
  καί &πό ΐών αποδεχθέντων αυτόν
  είς Σεληνάρι Διευθυντού τή·; Νο¬
  μαρχίας κ. ΠεΤ,εκάνου, Διοικηιοΰ
  τής Χωροφυλακής κ. Βαρουχάκη,
  Δημάρχου Άγίου Νικολάου κ.
  Σκυβάλου, άντιπροέδρου τοϋ Δη-
  μοτικοθ Συμβουλίου κ. Μυλωνά¬
  κη κ. &. Είς Άγιον Νικόλαον
  εγένετο ιδιαιτέρως θερμή όποζογ^
  είς τόν κ. Παπαδημητρίου τό
  σον υπό το5 λαοθ ίσον καί των
  όργανώσεων καί των σωματείων.
  Η ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  Σήμερον τό εσπέρας συνέρ-
  χεται είς συνεδρίασιν προκει-
  μένου ν' άσχοληθή μέ τρε¬
  χούσης φύσεως ζητήματα ή
  Λιμενική Έπιτροπή Ηρακλεί¬
  ου.
  ΗΕΚΛΡΟΜΗ ΤΩΝ ΚΟΥΡΕΩΝ
  Τά^ πρόγραμμ» της έκδρομής
  τοθ Συνδέσμου Κουρείον καί Κομ
  μωτών καταστηιιαταρχών Ήρα
  χλείου είς Ιεράν Μονήν Αγ.
  IV
  ωργίου Έπανωσήφη, ορισθείσης
  διά την- προσέχη Τετάρτην, ίορ
  την τοθ Άγίου Παντελεήμονος, Ι
  χει^ ώς εξής:
  Συγκέντρωσις εκδρομέων είς
  την .ιωψόρϊν Καλοκαιρινοΰ
  (Κατάστημα κ. Έμμ. Παρλαμα
  ΙΙροέδρου τοϋ Συνδέσμου), ώραν
  όην πρωϊνήν. Έκκίνησις 5 30'
  άκριβίδς. Άφιξις είς Ιεράν Μο¬
  νήν Αγ. Γεωργίου Έπανωσήφη,
  τέλεσις θείας λειτουργίας μετ'
  άρτοκλκσίας έκ τοΰ Συνδέσμου.
  ΙΙρίγευμα καί γεθμα εξ ίδίων με¬
  τα την θείαν Λειτουργίαν. Ή έ·
  πιστροφή θέλει κανονισθή έν τή
  Μονή παρά των μελών τής Επι-
  τροπής ήτις δέν θά παραταθή πέ-
  ραν τής 8ης έσπερινής. Τιμή
  είσιτηρίου δραχ. 50. Είσιτήρια
  θά έκδίδωνται παρά των κ. κ.
  Έμμ. Παρλαμα Προέδρου, Δημϊ
  Καλλιατάκη, Δημ. Φανουράκη
  καί Αντωνίου Παντουβάκη.
  Τα κουρεΐα κατά την ημέραν
  ς εορτής θά είνε κλειστά.
  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ
  Αυριον δίδεται είς τό γήπε-
  δόν Χάνδαξ ό.12ος τής σει¬
  ράς τοΰ έφετεινςΰ πρωταθλή
  ματος πο&οσφσιρικός αγών
  μεταξΰ των όμάδων Ηρακλέ¬
  ους καί ΈθνικοΟ.
  ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ ΕΞΑΚΟΑΟΥΒΟΥΝ
  ΟΕΡΜΑΙ Σ Υ Ν Ο Μ1ΛΙ ΑΙ
  ΜΕΤΑΙΥ ΑΓΓΛΩΠΑΙ ΓΑΛΛΟΝ
  ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΜΠΕΛΙΣΑ
  ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΓΚ Α Μ Ε Λ ΕΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Ιουλίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφούν έκ Πα¬
  ρισίων ότι αί Οερμαί συνομιλίαι είς
  Παρισίους μεταξύ "Αγγλων καί Γάλ-
  λων έσυνεχίσθησαν καί σήμερον.
  Ιδιαιτέρας σημασίας θεωρεΐται σχε
  τικώς, ή σημερινή συνομιλία τοΰ υπουρ
  γού των Στρατιωτεκών τής Αγγλίας
  κ. Μπελίσα μετά τού Γενικού Επι-
  τελάρχου τής Γαλλίας στρατηγοΰ κ.Γκα
  μελέν. Ή συνομιλία αυτή καθ' α λέ·
  γεται Θά θίξη δλα τα ζητήματα συνερ
  γ*σίας τής Αγγλίας καί Γαλλίας είς
  περίπτωσιν άπειλής η κηρύξεως νέου
  παγκοσμίου πολέμου.
  Ο ΧΙΤΛΕΡ ΜΕΛΕΤΑ ΛΥΣΙΝ
  ΤΟΥ ΤΣΕΧΙϋΥ^ΖΗΤΗΜΑΤΟί
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Ιουλίου (τού άντα·
  ποκριτού μας).—-Χηλεγραφούν έκ Βε·
  ρολίνου ότι ό καγκελλάριος Χίτλερ καί
  οί συνεργάται τού εξήτασαν τό Τσεχο-
  σλοβακικόν,μέ σκοπόν την εξεύρεσιν λύ¬
  σεως είς τό ζήτημα τούτο.
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΧΕΔΙΟΝ
  ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΧΤΟΥ ΖΗΓΗΜΑΤΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Ιουλίου (τού άντα-
  ποκριτού μας).—Αναφορικώς μέ την
  συζήτησιν επί τού Τσαχικοΰ προβλήμα·
  τος την οποίαν συζητει τό Ράϊχ, αγγέλ¬
  λεται ότι τόσον ό Χίτλβρ όσον καί οί
  συνεργάται τού συμφωνούν επί σχεδίου
  συμβιβασμοΰ τό οποίον θά προταθή είς
  την Τσεχοσλοβακίαν.
  ΧΟΕΣ ΤΟ Α Π Ο Γ Ε Υ Μ Α
  ΑΝΕΧΩΡΗΣΑΝ ΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2» Ιουλίου (τοΰ άντα-
  ποκριτοΰ μας).—Είδήσβις έκ τής γα,λ-
  λικής πρωτευούσης άναφέρουν ότι τό ά
  πόγευματής σήμβρον (χθές) άνεχώρη.
  σαν εκ Παρισίων οί βασιλείς τής Αγ.
  γλίας. Ή γενομένη προπομπή είς τούς
  απερχομένους βασιλείς, ήτο άποθεω-
  τικη.
  81 ΕΟΝΙΚΟΙ ΕΠΙΤΙΒΕΝΤΑΙ
  ΕΙΣΤΗΝΕΣΤΡΕΜΑΔΟΥΡΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Ιουλίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας).-Χηλβγρ(χφοΰν έχ „
  σιων ότι οί εθνικοΐ έπιτίθενται άπό χθές
  και επι μετωπον «ρκετώνχιλιομέτρων&ίς
  τους τομεϊς της 'Εστρεμαδούρας.ϋΛτά
  τας εκ Σαραγωσης πληροφορίας ή επί-
  θέσις των εθνικων έπιτυγχάνει.
  ΤΙ ΑΓΓΕΛΛΕΙ Η ΒΑΡΚΕΛΟΝΗ
  ΔΙΑ ΤΑΣ ΜΑΧΑΣ ΤΗΣ ΑΡΑΓύΝΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Ιουλίου (τοΰ άντα-
  πο,«ρ6τού μας)—κ*τ' είδήσεις έκ τοΰ
  εςωτερικού σφοδραί μαχαι συνεχίζον
  ται εις τα μετωπα τής ανατολικήν ί«
  σπχνίας. Καθ' ά άναφέρει ή Βαρκελο').
  νη οί κυβερνητικαί άνακατέλαβον την πό-
  λιν Θεροκούρς (;)
  ΣΤΡΑΤΟΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΡΟίΙΙίί
  ΑΘΗΝΑΙ 2» Ιουλίου (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μας)---Νυκτερινάς πληρο¬
  φορίαι άναφέρουν ότι κατ' είδήαεις έκ
  Τόκιο διετάχθη ή κινητοποιήση σω-
  μ ατων τοΰ στρατοΰ τής Κορέας είς τα
  συνορα τής Μαντζουρίας. Έξ ΐλλου
  μοίραι τού ιαπωνικοΰ στόλου συνκεν-
  τρούνται εις την βόρειον Ιαπωνίαν,
  1 ;