96067

Αριθμός τεύχους

4922

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

24/7/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  άντ»,
  ΐται
  Χλίας ιί.
  ξβως έ
  —4
  ΑΫΣΪΪΓ
  τού άντ»,
  • έκ Βι·
  ίρεαιν
  τού
  ; μέ
  Εχ, άγτΔ·
  ιον κ»ι οί
  τί βχβδίω
  (τού *ν«·
  « τήςγ*^;
  ν ότιτο»
  άνεχώρ*!1
  Γϊή είς ■">»!
  > άτϊθθε**.
  (τού
  Ρ?ΐί
  ρόας η ·*:
  1
  ΑΝΟΡ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  έτησία λίραι 3
  έξήμηνος 2
  Άμρρικής
  έτησία θολ. 15
  εξάμηνος » &
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4922
  ΙΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΔΟΙ ΜΙΝ2ΤΑΥΡΟΥ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΤΗΕΥ6ΥΝ0Σ ΣΥ1ΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ
  ΤΙΣ Ε1ΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΑΜΥΝΗΣ
  Συνεπληρώθησαν ήδη δύοΙ
  Ι" τη άπό τής ενάρξεως τού Ι
  έμφυλίου σπαραγμοϋ έν Ι¬
  σπανία καΐ έν άπό τής «ά-
  νεπισήμου» κηρύξεως τού συ-
  νοϊαπωνικοΰ πολέμου. Κ αί
  όμως, παρά τάς καταβλη¬
  θείσας έν τώ μεταξύ υπό
  τής διπλωματίαν προσπαθείας
  αί φλόγες τοϋ πολέμου πού
  άνεπήδησαν άπό τα δύο αύ
  τα άκρα τοΰ κόσμβυ δέν
  κατωρθώθη νά σβεσθούν.
  Όχι δέ μόνον τούτο. Άλλά
  καί καθημέραν αύξάνουν οί
  κίνδυνοι επεκτάσεως τού πυ
  ρός καί είς τόν άλλον κό¬
  σμον. Χον τελευταίον μά·
  λιστα καιρόν οί κίνδυνοι έ¬
  γιναν άπειλητικώτεροι καί ά-
  μεσώτεροι λόγω τής έμφανί
  σεως τοΰ σουδιτικοΰ καί πλη
  θος άλλων προβλημάτων είς
  την Μεσόγειον καί την Κεν¬
  τρικήν Ευρώπην.
  Καί ώς πρός μέν τούς κιν-
  δύνου; πού έκπηγάζουν άπό
  τάς υφισταμένας είς την
  ήπειρον μας διαφοράς καί
  διενέξεις μεταξύ των κρα-
  τών, ύπάρχουν πολλαί πιθα-
  νότητες νά έξουδετερωθοϋν
  χάρις είς την σταθεράν προ-
  σήλωσιν τής Αγγλίας καί
  Γαλλίας είς τό ίδεώδες τής
  ειρήνη; καί την διαλλακτι
  κότητα καί μετριοπάθειαν
  την οποίαν έπιδεικνύουν τόν
  τελευταίον καιρόν ή Ιταλία
  καί ή Γερμανία. Μετά την
  τελευταίαν μάλιστα επίσκε¬
  ψιν των "Αγγλων βασιλέων
  είς Παρισίους καί τάς διεξα-
  χθείσας συνομιλίας αί έλπί-
  δες κατευνασμοΰ έν Εύρώπη
  ένισχύθηοαν έτι περισσότε'*
  ρον. Δυστυχώς όμως δέν
  αυμβαίνει τό Ιδιον καί ώς
  πρός την Άπω Ανατολήν.
  Ή κατάληψις μαντζβυρια-
  νών εδαφών υπό τής Ρωσ-
  σίας επεδείνωσε την κατά¬
  στασιν καί έπηύξησε τβύς
  κινδύνους ρωσσοϊαπωνικής
  συρράξεως. Ή διασταύρωσις
  δέ τόσων άλληλοσυγκρουο-
  μένων συμφερόντων είς τόν
  Ειρηνικόν, δημιουργεϊ εύλό
  γως τόν φόβον δτι οιαδήπο¬
  τε πολεμικη σύγκρουσις είς
  την περιοχήν αυτήν, θά εχΐ.ι
  μοιραίως όδυνηράς συνεπεί¬
  ας διά την ειρήνην ολου
  τοΰ κόσμου. Οί κίνδυνοι έ-
  πομένως τού πολέμου ύφί-
  στανται πάντοτε. Καί οί κίν¬
  δυνοι αύτοι έπιβάλλουν είς
  τάς κυβερνήσεις των κρα-
  των πού θέλουν νά μείνουν
  ελευθέρα καί νά διαφυλά·
  ξουν την άκεραιότητα καί
  ανεξαρτησίαν των, νά παρα-
  σκευάζωνται διά την αντιμε¬
  τώπισιν τής καταιγίδος.
  Εύτυχώς, ή κυβέρνησις
  μας, μολονότι βεβαία μονα¬
  δικόν πόθον της εχει την
  είρήνην,άντιλαμβάνεται πλη
  ρως τούς ύφισταμένους διά
  την διεθνή ειρήνην κινδύ·
  νους καί κατοιβάλλει μίαν
  γιγαντιαίαι προσπάθειαν ορ¬
  γανώσεως τής έθνικής μας
  αμύνης. "Ηδη άναδιωργάνω
  σε τόν στρατόν, τόν στόλον,
  την άεροπορίαν καί κατε-
  σκεύασε σημαντιχά όχυρω
  ματικά έργα. Καί συνεχί-
  ζει την προσπάθειαν της αύ
  την μέ αξιοθαύμαστον δρα-
  στηριότητα.
  Τα άποτελέσματα τής προ
  σπαΰείάς' αυτής θά γνωσθοΰν
  καλύτερον κατά τόν έορτα-
  σμόν τής 4ης Αύγούστου. Είς
  την προσπάθειαν ομως αυ¬
  τήν, χρέος τοΰ έθνους ολο¬
  κλήρου είναι νά ενισχύση
  την Κυβέρνησιν.
  ρίς μικροϋπολογισμούς, χωρίς
  συναλλαγές, γιά τούς μέγα
  λους κι' ύψηλούς σκοπούς τού.
  Γιά τούς σκοπούς πού μονα-
  χά £νας άληθινός, γνήσιος δή
  μοσιογράφος μπορεΐ νά αι¬
  σθανθή, ν' αγαπήση και νά
  θέση, ώς ύπέρτατο χρέος στόν
  αυτό τού, χωοΐς ποτέ νά
  <λονιστή καΐ νά λιποψυχήσΓ). Ό Κονδυλάκης λοιπόν νίκη· θηκε μονάχα άπ' τό Θάνατο πού ή φτώχεια καΐ ή πικρία οθ εφερε πρόωρα. ΈνΙκησε δμως στή ζωή. "Ενίκησεν άκό- μη καΐ τό θάνατο. Ζή στήν ψυχή καί στήν σκέψι μαΓ. Σήμερο, δσοι έποτίσθηκαν ά¬ πό τό πνεΰμό τού, στρέφονται ύλαβικά πρός τή Βιάννο δ- που γίνεται τα μνημόσυνό ου. Κι' ή στήλη αυτή, ταπει- ή γωνίτσα τής μεγάλης κι' πέρλαμπρης σχολής τού, ά- φιερώνεται σήμερον στήν ά- θάνατη μνήμη τού. Μ.— Πετοχτά σημειώματο ΣΤΟ ΜΕΓ1ΑΟ_ΑΑ2ΚΑΑΟ Μεγάλο τό >ρέος τής στή-
  λης αυτής. Συμπληρώνονται
  σήαερο δεκαοκτώ χρόνια άπό
  τότε πού σέ μιά ταπεινή κλΐ-
  νη τοθ Πανανεΐου, έκλεισαν
  τα όλόφωτα μάτια καί διεστά
  λησαν σ' £να αίώνιο πικρό
  χαμόγελο τα χείλη τοΰ δημι
  ουργοΟ τού έλληνικοΰ χρονο
  γραφήματος. Καί τώρα, ϋστε
  ρα άπό δεκαοκτώ χρόνια ή
  γενέτειρά τού, ή Βιάννος,
  έπιτελεΐ τό καθήκον της. Όρ
  γανώνει μνημόσυνό. Άποτί-
  εί τό φόρο τής τιμής καΐ τής
  εύγνωμοσύνης πού τοϋ όφεί-
  λει. Θά γονατίση πάνω άπ'
  τόν τάφο ΰπου διαφυλάσσον
  ται τα όστά τού γιά νά στα-
  θή μεθαύριοεϋλαβικά έ μπρός
  στήν προτομή πού θά τοΰ
  άνεγεΐρη.
  Κι' εμείς; "Ω! εμείς τό κα
  λύτερο μνημόσυνό πού έχομε
  νά κάμωμε θά είναι ν' ακο¬
  λουθήσωμε πιστά τό δρόμο
  πού έκεΐνος μέ τόσους τρα-
  χεΐς άγώνες ήνοιξε. Νά δια-
  φυλάξωμε τό πνεΰμά τού.
  Νά ύψώσωμεν ώς σύμβο-
  λό μας τό παράδειγμά τού
  Ποία καλύτερη άναγνώρισι,
  ποία μεγαλύτερη άπόδειξι τής
  άξΐας τοΰ έργου τοΰ δασκά-
  λου μπορεΐ νά γίνη άπό τή
  ουνέχισι καί τή διατήρησι τής
  σχολής τού; Καί ό Κονδυλά¬
  κης υπήρξεν ίδρυτής σχολής.
  Τής σχολής τοΰ νεοελληνι-
  κοΰ χρονογραφήματος. "Εγι
  νεν ό δημιουργός καινούργιου
  εϊδους λογοτεχνήματος. Καί
  άνύψωσε τό εΐδος αύτό εως
  είς την κορυφήν τοΰ ίδεώ-
  δους. Είκοοτπέντε όλόκληρα
  χρόνια, άπό τή σκοπιά τού έ-
  μάχονταν άδιάκοπα. 'Εδίδα
  σκε, έτερπε, έσκόρπα τή χαρά
  —ούτος 6 πάντα λυπημένος
  —έδιδε δλα τα πλούοια άπο-
  θέματα τοϋ ψυχικοΰ καί πνευ-
  ματικοΰ τού κόσμου, ώδηγοθ
  σε τό κοινό στό δρόμο τής
  προόδου, τοϋ συγχρονισμοό
  τοΰ έκπολιτισμοθ. Άστρατιή
  ή"ταν τό πνεΰμά τού κι' έφώτιζε
  τό άναγνωστικό κοινό των
  εφημερίδων. Κι' ή φράσι τού
  έγινόταν κεραυνός οταν ύ
  πήρχεν άνάγκη γιά νά χτυ
  πήση τή σκουριά καί την ό
  πισβοδρόμησι. Φώς πού έξε-
  πήγασεν άπό τόν τάφο τοΰ
  Λουκιανοΰ γιά νά δισιων(στ)
  τό άθάνατον ελληνικόν πνεθ
  μα. Καΐ ή"ταν φώς πού δέν τό
  έπεσκΐασε ποτέ ή λάμψις τοΰ
  χρυσοθ καί τοΰ ύλικοΰ συμ-
  φέροντος.
  Άληθινός δημοσιογράφος
  Κονδυλάκης, άφιερώθηκε
  στοΰς σκοπούς τού μέ πάθος
  πού τόν άνέδειξεν άπαράμιλ
  λον ήρωα τής δημοσιογραφϊας.
  Πολλοί—φΐλοι τής καθαρδς
  ποιήσεως καί τής λογοτεχνΐας
  νομΐζουν δτι άδΐκησε τό
  ταλέντο τού καί τα γράμμα
  τα μέ την άφοσΐωσΐ τού στή
  δημοσιογραφΐα. Πόση πλάνη
  κσί παρεξήγησις! Αύτοι δέν
  ενοιωσαν ποτέ δτι ό «Δια
  βάτης» ή*ταν ένας άνθρωπος
  τής δράσεώς πού επίστευεν δτι
  τό πρώτιστο χρέος είναι νά
  έξυπηρετής την ανθρωπίνη
  πρόοδο πού δέν συντελεΐται
  βεβαία μέ ώραιοπάθειες καΐ
  έπιτηδευμένο ϋφος άλλά μέ
  συνεχή προώθησι, μ' άδρή
  τραχειά προσπαθεία άμέσου
  λύσεως των προβλημάτων
  πού γεννοθνται την κάθε μερά,
  την κάθε ώρα, την κάθε
  στιγμή.
  ΤΙ νά τό κάμτι άλλωστε τό
  ϋφος; Τόν ένδιέφερε τό ήθος.
  Καί σ' ούτό υπήρξεν άπαρά
  μιλλος. Σ' αύτό κανείς δέν
  βρέθηκε πού νά διαφωνήση
  Καί δταν πέθανε, δλοι ώμι
  λόγησαν: Ό Κονδυλάκης ύπή
  ξε τίμιος. Τίμιος καί ώς δ
  μοσιογράφος καί ώς άνθρω
  πος. Γι' αύτό κοί επεβλήθη.
  Γιατί είχεν άνεξάντλητες ήθ
  κές καί πνευματικές δυνάμεις
  πού τίς έχρησιμοποΐησε χω
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
  ΤΑΧΥΤΗΤΟΣ
  Ύπάρχουν άγνωστες... γνωριμί-
  ες; Τό έρώτημα ετέθη απροσδο¬
  κήτως προχθές είς κοσμικόν ζα
  χαροπλαστεΐον. Ευρέθη άνθρω
  πος ό οποίος, Ιψαχνε ματαίως είς
  την μνήμην τού διά νά άνακαλύ
  ποθ καί πώς συνήντησε μίαν
  άντικρυνήν τού.
  —Κάπου την εχω δή αυτήν!...
  Άλλά ποθ; Ιδού τό πρόβλημα.
  Ωστόσο καί ή άντικρυνή έκείνη
  επέμενε νά παρατηρή τόν κύριον
  μέ τα μεγάλα μαθρα μάτια της.
  Είχε καΐ αυτή την αντίληψιν δτι
  κάπου τόν είχε δή! "Ισως ή άντί-
  ληψης έκείνης νά είχε σημεΐα πε
  ρισσότερον σαφή. Τουλάχιστον ή
  λάμψις ένδιαφέροντος—μία λάμ
  ψις σχεδόν ήδυπαθής—πού έπερ
  νοθσε φευγαλέα άπό τό βλέμμα
  της, κάτι τέτοιο άφηνε νά έννο
  ηθή. Ούσιαστικώς εν τούτοις τό
  πρόβλημα παρέμενεν άλυτον.
  —Συνηθισμένες αύτές οί «5
  γνωστες γνωρομίες» σήμερα.
  —Καΐ οί λόγοι αυτού τοΰ συνη
  θισμένου;
  —Δέν καταλαβαίνεις; Ή ταχύ
  της! Γιατί οί ίϊνθρωποι τοθ καλοθ
  παλαιοθ καιροΰ Ιχουν κάποτε μέ
  τό μέρος των την πραγματικότη
  τα; Γιά κάτι τέτοια μικροπράμ
  ματα. Τρέχομεν φίλε μου παντοθ
  Καΐ άφοΰ τρέχομεν είνε εύκολώ
  τερον καί νά ξεχνοθμε. Ή άμνη-
  σία πού σέρνει τούς άνθρώπους
  τού κόσμου είνε μήπως παθολογι-
  κή; Καθόλου. "Εχει όλωσδιόλου
  φυσιολογικές άφορμές.
  Ή συνομιλία αυτή πού αντήλ¬
  λαξαν οί διπλανοί τοθ κυρίου
  «πού κάπου είχε δή μιά γυναϊκα
  χωρίς νά ξέρη ποθ καί πώς» έθε¬
  σε φαντάζομαι τα πράγματα είς
  την θέσιν των. Είς ενα φίλμ ή
  πρωταγωνίίτρία άκολουθεΐ Ιναν
  άγνωστον τής «Λεγεώνος των ξέ-
  νων» πού κάπου νομίζει δτι τόν
  Ιχει ξανασυναντήσει. Ή Μίμη
  Μπλυέτ τοΰ Γκουίντο ντά Βερόνα
  τρέχει καί αυτή πίσω άπό μίαν
  σκιάν τοθ παρελθόντος ΐης. Άλλά
  μήπως μόνον ό κινηματογράφος
  καΐ τό μυθιστόρημα μας έ*χουν
  δώαει τόν τύπον τής δραματικής
  αυτής άμνησίας; Ή ζωή όλόκληρος
  σήμερον είνε ενα παρόμοιον δρα-
  μα. Ό Πιραντέλλο, άν έζοϋσε,
  θά περιέβαλλε πάλιν τούς περι
  φήμους γυμνούς τού μέ νέα φο·
  ρέματα: Ή ζωή γιά νά γίνη 6πο
  φερτή πρέπει επί τέλους νά στα-
  ματά κάπου. Νά προσπαθή νά
  διακόπτη τάν ,φρενήρη δρόμον
  της; Ή άξία της, άς μή ξεχνοθμε,
  ουδέποτε σχεδόν υπήρξε ζήτημα
  ταχύτητος.
  Ύπάρχουν στιγμαί πού Ιπρεπε
  νά είναι διά τόν πρώτον τυχόν¬
  τα στοιχεϊα άληθοθς εύδαιμονί-
  ας. Καί δμως μένουν λησμονημέ-
  νες. Ύπάρχοον μέσα εις τόν
  κήπον των άναμνήσεων άνθη άπό
  τα όποία έτρυγήσαμεν άφθόνως
  άλλοτε τό μέλι τής ζωής. Καί 2
  μως καί αύτά μένουν άπρόσιτα
  πλέον, είς τάν Καιάδα τής λήθης.
  Ή «άγνωστος γνωριμία» τής προ¬
  χθές ήτο ποίος ξέρει, ε'να τετοιο
  λουλοθδι. Γι' αύτό ωμίλησε μιά
  στιγμή μόνον χ& υποσυνείδητο.
  Κατά τα άλλα ή μνήμη δέν ήτο δυ
  νατόν νά τα βάλη μέ τό. . άερο
  πλάνον τοΰ Χιούζ.
  *
  * *
  Οί σύγχρονοι άναχωρηταί πού
  άνακαλύπτονται κάποτε σέ μακρυ
  νές έξοχικές βίλλες είναι θύμα
  τα αύτοσυγκρατημοί>: Πάνε έκεΐ
  άντί νά κλειστοΰν στά μοναστήρια
  τοϋ "Αθω. ΤΙ νά την κάμω την
  ζωήν σοθ λένε δταν οί άνθρωποι
  καταντοθν άπλα άνδρείκελλα; Διό
  τι έκεΐ πάμε. Ή ζωή γίνεται 2να
  ιοτίρ. Μάς άπασχολεί ή στιγ¬
  μή — ώς στιγμή πραγματική.
  Ή αίωνιότης τής στιγμής
  την όποιαν τόσον ΰμνησαν οί ποι
  ηταί εχει πάει πρό πολλοΰ περί
  πατο. "Αλλως τε ή ταχύτης είνε
  καί τοΰ συρμοΰ. Συνειδητά οί άν
  θρωποι θέλουν νά ξεχνοΰν. Μπο¬
  ρεΐ την μίαν ημέραν νά είναι οί
  χαλύτεροι φίλοι σου καί μάλιστα
  μέ ΐδιχά σου εξοδα απολύτως! Την
  άλλην είσαι δι' αύτούς διαγεγραμ
  μένος. Μόλις σέ θυμοϋνται... "Η
  καί σέ Ιχουν ξεχάσει δλότελα.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΤΟΗ ΙΑΡΟΥΠΊΟΝ
  ΚΑΙ Η ΕΕΑΓΩΓΗ ΤΩΗ ΕΙΣ ΓΑΛΛΙΑΝ
  Τα τοπικά ζητήματα
  Η ΑΠΟΒΙΒΑΣΙΣ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Επί τού φλέγοντος ζητήματος
  τής προσεγγίσεως είς τόν λιμένα
  μας των μεγάλων τουριστικών
  πλοίων, λαμβάνομεν καί δημοσι¬
  εύομεν την κάτωθι επιστολήν:
  Κύριε Διΐυθυντά,
  Δέν είνε ή πρώτη φορά, ατυ¬
  χώς, ποθ τό "Ηράκλειον δοκιμά
  ζει τό λυπηρόν θέαμα τν,ς προ¬
  σεγγίσεως ϋπερωκεανείου μέ πε·
  ριηγητάς έπιθυμοΰντας νά έπισκε-
  φθώσι τόν τόπον μας καί, είτε λό
  γφ τοΰ μεγάλου έκτοπίσματος
  τοΰ ηλοίοο, είτε ελλείψει διοργα-
  νωμένης υπηρεσίας ρυμουλκών διά
  την διευκόλυνσιν των έλιγμών,
  δέν δύναται τουτο νά είσπλεύση
  καί άγκυροβολήση έντός τοΰ λι¬
  μένος μας. Κατ' ανάγκην δθεν ή
  άγκυροβόλησις των τοιούτων πλοί
  ών γίνεται έξωθι τοΰ λιμέ¬
  νος όπότε, έν περιπτώσει θαλασ-
  σοταραχής, τό πλεύρισμα των βεν-
  ζινακάτων διά την άποβίβασιν
  των έπιβατών καθίσταται δυσχε-
  ρές καί επικίνδυνον είς τρόπον
  ωστε, πολλάκις, νά ματαιοΰται ή
  άποβίβασις καί νά άποπλέη άπρα
  κτον τό πλοΐον, πρίς μεγίστην λύ
  πην ημών τε καί των ξένων καί
  ζημίαν τοΰ τόπου μας.
  Τό ζήτημα ένέχει τοιαύτην σή
  μασίαν διά την ανάπτυξιν τοθ το-
  πικοΰ τουρισμοΰ ώστε νά χρήζη
  σοβαράς μελέτης έκ μέρους των
  αρμοδίων άρχών. Τό Ηράκλειον
  Δέν είναι ή πρώτη φορά
  πού τό ζήτημα των χαρουπί-
  ών άπασχολεί τόν τύπον καΐ
  ^ κράτος. Παλαιότερα, τό
  προϊόν εδοκίμαζε βαθείαν
  ρίσιν διά πλείστους δσους
  .όγους καί ή έ'μενεν άπώλη-
  ον εντελώς ή έπωλεΐτο είς
  ιμάς πού δέν έκάλυπτον οΰτε
  ό κόστος τής συγκομιδής.
  Αργότερα δμως εΐχε μεγάλην
  ήτησιν τόσον έν Γαλλία δσον
  αί έν Γερμανία καΐ εσημειώ¬
  θη σημαντική ϋψωσις των τι-
  μών τού. Καί οί παραγωγοί
  ίχον μίαν σημαντικήν πρόσο-
  ιον. Δυστυχώς δμως, εφέτος
  πάρχει 6 κίνδυνος νέας μέγα
  υτέρας κρίσεως τώντιμώντών
  (αρουπίων. Ή γαλλική κυβέρ
  ι/ησις, δι' άγνώστους είς ήμδς
  ούλάχιστον λόγους, έπέβαλε
  ίαρύτατον εισαγωγικόν δα
  σμόν επί των έλληνικών χα-
  ρουπίων. Ύπάρχουν μάλιστα
  πληροφορίαι δτι ό δασμός κυ·
  μαΐνεται μεταξύ τής μιάς κσί
  μιάς καί ήμισείας δραχμής
  κατ' οκάν άναλέστου καί ά-
  εσμένου χαρουπίου. Καί δε-
  δοαένου δτι αί περυσιναί τι¬
  μαί έκυμαίνο^το πέριξ των
  τριών δραχμών, γίνεται φανε
  ρόν δτι εφέτος, έξ αίτίας τοΰ
  δασμοθ θά πωληθοΰν τα χα-
  ρούπια είς τό ήμισυ μόνον
  δηλαδή πέριξ τής μιδς καί ή·
  μισείας μόνον δραχμής. Καί
  είνε φανερόν, δτι παρ' δλην
  την πλουσίαν εσοδείαν—είς
  τόν νομόν Λασηθίου μόνον
  προβλέπεται δτι ή παραγωγή
  θά υπερβή τα 10 έκαταμμύρια
  οκάδας— οί παραγωγοί δέν
  θά καλύψουν ουτε τα εξοδα
  καλλιεργείας καί συγκομι¬
  δής.
  όφείλει καί δύναται, χάρις είς τάς
  σπουδαιοτάτας αρχαιότητάς τού
  τόν πλοΰτον των φυσικών καλλο
  νών τού καί τό θαυμάσιον κλίμά
  τού, νά προσελκύη άξιόλογον ά
  ριΊμόν έπισκεπτΒν, 2στις κατ' ί
  τος νά αυξάνη, πρός τό γενικόν
  συμφέρον.
  Ό φίλος κ. Στ. Λιναρδάκης
  έν ι% δημοσιευθείσα επιστολη* τού
  πολύ ορθώς υποδεικνύει την κα
  τασκευήν άποβάθρας είς θέσιν Αι
  νοπεράματα, παρά τό ΙΙαλαιόκα
  στρον. Τοθτ' αύτό είχον καί έγώ
  αποδείξει πρό πενταετίας, μοί έ
  δοθή δέ καί ή εύκαιρ'α νά χρησι·
  μοποιήσω τό [ίίρος τουτο πρό δι
  ετίας διά την άποβίβασιν περιη
  γητών μέ λίαν ίκανοποιητικά άπο
  τελέσματα, καίτοι τα χρησιμο¬
  ποιηθέντα μέσα ήσαν εντελώς
  πρόχειρα.
  Έκ παραλλήλου, 2μως, ή επι
  σκευή καί σκυρόστρωαις τοθ δρό
  μου άπό Γάζι μέχρι Λινοπεράμα
  τα, είναι πολύ περισσότερον επι
  βεβλημένη, διότι ώς είναι σήμε
  ρον, ή δι' α&τοΰ μεταφορά ξένων
  λόγω τού άνυποφόρου κονιορτοθ
  πλήν των άλλων δυσαρέστων
  καθιστά επικίνδυνον την δι
  έλευσιν πολλών κατά σειράν αύ
  τοκινήτων.
  Άλλά, διά την χρησιμοποίησι
  τοΰ σημείου τούτου διά την άπο-
  βίβασίν καί επιβίβασιν των ξένων
  "Ηδη δμως τό ζήτημα τουτο
  άπετέλεσεν αντικείμενον έπα
  νειλημμένων ένεργειών των
  γεωργικών όργανώσεων παρά
  τή κυβερνήσει. Καί φυσικά
  ή κυβέρνησις τό έξετάζει μέ
  δλην την άπαιτουμένην σο-
  βαρότητα. Δέν ύπάρχει δέ
  άμφιβολία δτι θά καταβάλη
  κάθε δυνατήν ενέργειαν παρά
  τή γαλλική κυβερνήσει διά
  την άρσιν τοΰ έπίβληθέντος
  επί των χαρουπίων μας δα-
  σμοθ. Καί ύπάρχουν πολλαί
  έλπίδες 8τι αί κυβερνητικαί
  ενέργειαι δέν θά μείνουν άκαρ
  ποι. Πολύ περισσότερον μά¬
  λιστα έφόσον αί σχέσεις
  μας μετά τής Γαλλίας, πο¬
  λιτικαί καί οίκονομικοεμπορι·
  καί, διατηοοΰνται πάντοτε
  στεναί καί άγαθαΐ. Άλλά τό
  ζήτημα των χαρουπίων πα-
  ρουσιάζει καΐ μίαν άλλην
  πλευρόν. Εκείνην τής χρη¬
  σιμοποιήσεως των διά την
  παραγωγήν ζαχάρεως. Καί
  πιστεύομεν δτι επί τή εύκαι-
  ρία αυτή, θά έρευνηθή έκ νέ
  ου, δεδομένου μάλιστα δτι ή
  κυβέρνησις εξήτασε καί άλ¬
  λοτε τό ζήτημα μετά σοβαρό-
  τητος.
  Θά είναι δέ ή λύσις αυ¬
  τή ή καλυτέρα. Διότι έκτός
  τοΰ δτι θά εξασφαλισθή μο
  νίμως καί οριστικώς πλέον ή
  κατανάλωσις ενός σημαντι-
  κου προϊόντός μας, θά δημι¬
  ουργηθή καί μία νέα έθνική
  βιομηχανία, πού θά δώση έρ
  γασίαν είς δνα πλήθος κό
  σμου καί θά άποδίδη σημαν
  τικά κέρδη είς την εθνικήν οί
  κονομίαν.
  συναντα τις καί "έτερον πρόσκομμα:
  την ιδιαιτέραν επιβάρυνσιν διά
  την έκτακτον ταύτην διαδρομήν
  ν 24 περίπου χιλιομέτρων άπό
  Αινοπεράματα είς Ηράκλειον, μετ5
  έπιστροφής, καθόσον οί διοργα
  νωταί των τοιούτων έκδρομών, ά-
  ναλαμβάνοντες πάντα τα σχετικά
  Ιξοδα, κατά τούς ύπολογισμούς
  των έχουσιν &π' δψεί των τα Ιξο
  δα τής διαδρομής άπό Ηράκλειον
  είς Κνωσόν, ήτις είναι δέκα χιλιό
  μετρα μετ' έπιστροφής, ουχί 34
  8σα είναι άπό Λινοπεράματα είς
  Κνωσόν μετ' έπιστροφής.
  Πρός αποφυγήν τής ανωτέρω
  κοπιώδους καί δαπανηράς ταλαι-
  πωρίας των ξένων, νομίζω δτι, ε¬
  άν τουτο είναι τεχνικώς δυνατόν,
  θά ήτο προτιμότερον νά γίνη κα-
  τάλληλός τις διαρρύθμισις επί τοΰ
  έξωτερικοΰ μέρους τοΰ βορεί-
  ου λιμενοδραχίονος, οϋτως ώστε
  τα μεγάλα τουριστικά πλοϊα, τα
  δυσκολευόμενα νά εισέλθουν έντός
  τοΰ λιμένος, νά δύνανται νά πλευ
  ρίζουν έξωθεν αύτοΰ καί είς τοι
  αύτην απόστασιν άπό τοΰ λιμενο
  βραχίονος ώστε νά καθίσταται έ
  φικτή ή άποβίβασις καί έπιβίβα
  σ-.ς των ξένων τή χρησιμοποιήσει
  είδικών φορτηγίδων πλεϋρίσεως.
  Η άποψις αυτή άς μελετηθή άπό
  τούς είδικούς.
  Έξ δλων των ανωτέρω προκύ
  πτει δτι ή σπουδή τινών νά εκ¬
  φέρωσι δυσμενή σχόλια είς 6ίρος
  τοΰ κυβερνήτου τοΰ εσχάτως προ
  σεγγίσαντος πλοίου, τοθ πλοη-
  γοΰ ή καί τοθ πράκτορος άκόμη,
  διά την ματαίωσιν τής άποβιβάσε
  ως των ξένων, δέον νά αποδοθή
  κατά τό πλείστον είς άγνοιαν των
  πραγμάτων.
  Οί ξέναι λαβόντες γνώσιν επί
  τοθ πλοίου τής προετοιμασθείσης
  δι' αύτούς ύποδοχής έλυπήθησαν
  πολύ διότι έξ ανωτέρας βίας έ-
  στερήθησαν τής ευχαριστήσεως
  ταύτης καί διά τοΰ πλοιάρχου
  εξέφρασαν τάς ευχαριστίας των
  είς τούς σχόντας την πρωτοβου
  λίαν καί την οργάνωσιν τής υπο
  δοχής, οί'τινες πράγματι είνε αξιοί
  θερμών συγχαρητηρίων.
  Ευχαριστών Ομάς, κ. Διευθυντά,
  διά την φιλοξενίαν.
  Διατελώ μετά τιμής
  ΓΕΩΡΓ. Ι. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
  Άντητρόσωττος των Πρακτόρων
  τοθ περιηγητικοθ «Στραθήντεν».
  Σεισμόπληκτοι
  καί Κυβέρνησις.
  Πρωτοφανεΐς είς έκτασιν
  καί φρΐκην υπήρξαν αί κατα
  στροφαΐ τάς οποίας επέφε¬
  ρεν είς τα χωρία τής Άττι-
  κης ό προχθεσινάς σεισμός.
  Νεώτεραι δέ πληροφορίαι ά
  ναβιβάζουν τα θύματα είς ε¬
  κατόν καί πλέο-ν νεκρούς καί
  τραυματΐας. Άλλά καί ή κυ
  βερνητική μέριμνα υπήρξεν έ
  πίσης πρωτοφανής. Άμέσως
  έστάλησαν σκηναί, τρόφιμα,
  συνεργεΐα ιατρών, φάρμακα,
  πδν δ,τι ήτο δυνατόν νά συν
  τελέση είς την περίθαλψιν των
  θυμάτων τής τρομερδς θεομη
  νίας. Απεδείχθη ούτω καί είς
  την προκειμένην περίπτωσιν
  πόσον βαθέως συναισθάνεται
  την αποστολήν της ή σημερι·
  νή κυβέρνησις καί μέ πόσην
  κεραυνοβόλον ταχύτητα έργά
  ται υπέρ τοΰ λαοΰ.
  Ό καπνός.
  Τό υπουργείον των Οίκονο-
  μικών έκοινοποίησεν εγκύκλι¬
  ον τού πρός τάς κατά τόπους
  αρμοδίας αρχάς, διά τής ο¬
  ποίας παρέχει όδηγίας καί δί
  δεί έντολάς σχετικώς μέ τόν
  έλεγχον των καλλιεργουμέ-
  νων καπνών, ώστε νά μή πά
  ραβιάζεται ή περί καπνοΰ νο
  μοθεσία καί νά προλαμβάνε-
  ιαι ή παραγωγή κακής ποιότη
  τος καπνοϋ ποθ έπιδρςτ δυσμε
  νώς επί των τιμών καί τής
  τύχης έν γένει τοΰ σπουδαιο-
  τάτου αύτοΰ έθνικοΰ προϊόν-
  τος. Καί δέν ύπάρχει άμφιβο-
  λΐα δτι αί οδηγίαι αυταί τοθ
  ύπουργεΐου θά εφαρμοσθούν
  πιστώς. "Οπως είναι έπίσης
  βέβαιον δτι ή κυβέρνησις θά
  λάβη κα1 δλα τα άλλα έπιβαλ
  λόμενα μέτρα πρός έξασφάλι
  σιν καλών τιμών των καπνών
  όπως κάμνη άλλωστε ήδη.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  (θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμε
  ρον ώρα ΐθμ. μ. τό άριστούργημα
  τού κινηματογράφου: «δ ΑΓΓΕ-
  ΛΟΣ». Μέ την Μάρλεν Ντήτριχ.
  θερινός «ΑΠΟΛΛΩΝ».—Σήμε¬
  ρον τό άριστούργημα: «γυναϊκα
  μέ λεοπάρδαλην». Μέ την Κάθριν
  Χέρμπουρν.
  Προίστάμενος Τυπογραφείου
  Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΑΓΓΕΛΟΣ
  μέ τού;
  Μάρλεν
  Ντητριχ
  Χεμπέρτ Μαρσάλ
  Μέλβιν Γίτούγκας
  (Γαλλικπ ϊκδοσις)
  ΑΥΡΙΟΝ:
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ
  "Ενα οώγχρβν κοινωνικό < άριστούργημα: Ο μέ τον αφθαστο καλλιτέχνη Πάουλ Χάρτμαν κα'ι την χαριτωμένην: Μάνυα Μπένες "Ενα ΰπερβχο δράμα γεμά το άγωνία, συγκίνηοι και μν>
  στήριο μέ ακηνές γεμάτες
  άνδρώπινο πένο καΐ έρωτική
  «ΰταπάρνησι.
  ι£τ% 0*ιΓ% ^^
  ♦ ♦
  Μανώλης Γ. Κωνιός
  Νβυρολόγος—Ψυχίοιτρβ{
  Τμηματάρχπς Ίατρος
  Δημοα. ΨυχικτρκΙου Άβην&ν
  Δίχεται έν τφ ίατρεΐφ τού
  δδός Πειραιώς 175' ΑΘΗΝΑΙ.
  Τηλέφ. 52.379.
  ΚΕΦΑΔΑΙΟΥΧΟΣ προεξοφλεΐ
  γραμμάτια καΐ συναλλαγματικάς.
  Πληροφορίαι δικηγορικόν γραφεί
  όν κ. Ήρακλή Πολεμαρχάκη.
  Δυό άπό τα ίσχυρότερά
  της φρούρια, ή Μαγεντΐα κσί
  ή Βαλανσιέν, εΐχαν πέσει
  στά χέρια των έχθρών. Οί
  Άγγλοι εΐχαν καταλάβει τόν
  σπουδαιότερο πολεμικό λιμέ¬
  να. Ή δεύτερη μεγάλη πόλις
  τής Γαλλίας, ή Λυών, εί¬
  χεν εξεγέρθη. Οί άποικΐες εί
  χαν άπολεσθή. Ή διχόνοια
  μαίνετο μ#σα στή Συμβατική
  Πεϊνα καΐ κατάπτωσις το
  ήθικοϋ εβασίλευαν μέσα στ
  Παρίσι. Ή δημοκρατίσ εΐχ
  φθάση στήν άκρη τοΰ γκρε
  μοΰ.
  "Ενσ πρδγμα μονάχα μπ
  ροθσε νά την σώση: μία ά
  πεγνωσμίνη, προκλητική πά
  ρατολμίσ. Ή δημοκρατία δέ
  μποροθσε νά ύπερνικήση τό
  φόβο εάν δέν ένέπνεε
  ιδία: τόν τρόμο.
  —"Ας θέσωμεν τόν τρό
  μόν είς την ημερησίαν διά
  τάξιν!
  Ή φρικιαστική αυτή φρά-
  σις άντήχησε πένθιμα μέσσ
  στήν αΐθουσα τής Συμβατι·
  κης. Καΐ, χωρΐς τόν παρα
  μικρόν ένδοισσμό, ή δρασι
  ήλθε νά έπικυρώση την με
  γάλη φοΒέρα. Οί Γιρονδΐ
  νοι πού έθεωροθντο στήν άρ
  χή τής έπαναστάσεως άκροι
  άριστεροί. ετέθησαν έκτό
  νόμου ώς χαλαροι μετριοπα
  θεΐς. Ό δοΰξ τής Όρλεάνηι
  καί πολλοί αλλοι παρε
  πέμφθησαν στό ίπαναστατι
  κό δικαστήριο. Τό λεπίδι
  ταν κι' δλας ε"τοιμο, δταν
  ό Μπιγιώ—Βαρέν έσηκώθη
  καί εδήλωσεν:
  —Ή έθνική συμβατική συ
  νέλευσις έδωκε πρό όλίγου έ
  να μεγάλο παράδειγμα αύ
  στηρότητος στούς προδότες
  πού μελετοθν την κατσστρο
  Φή τήζ χώρας των. Άλλ' ά
  πομένει άκόμη ε'να σημαντι
  κόν ψήφισμα πρός έκδοσιν
  Μιά γυνοΐκα, τό αΐσχος τής
  ανθρωπότητος καί τοΰ φύλου
  της, ή χήρα Καπέτου, πρέπε
  επί τέλους νά πληρώση τα
  κακουργήματά της επάνω οτό
  (κρίωμα τής λαιμητόμου.
  (ουνεχίζεται)
  Ο ΣΤΟΜΑΧΟΑΟΓΟΖ ΙΑΤΡΟΣ
  Κων. Ε. Πολυδάκης
  ΕΙ&ικευθεΙς έν Γερμανία είς
  τα νοσήματα τοθ στομαχου
  έντέρων καΐ Ιίηατος, δέχβται
  τους πάσχοντος έκτοϋ«ε«τι·
  κοθ συστήματος ίν τφ ΙατρεΙφ
  τού (οΐκΐα κ. Χελιδώνη), Τρείς
  Καμάρΐς.
  θΐραιΐεια αΐμορροΐδων ά¬
  νευ εγχειρίσεως δι* ίνίαιων.
  'Λριθμ. τηλ. 7—92
  ΑΠΩΛΕΣΘΗ ωρολόγιον γυναι
  κεϊον τής χειρός. Παρακαλεΐται
  δ ευρών νά τό κομίση είς τα γρα
  φεΐά μας καί άμειφθήσεται δεδο
  μένου δτι πρόκειται τιερΊ οΐκογε
  νειακοθ κειμηλίου.
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Ή άρμονία των χρωμάτων
  συντελεί είς την γαλήνη τής ψυχής.
  Ό έρως είς την χώραν
  των χρυσανθέμων. !
  ΗΜΑΧΗ
  Υπό Κλώντ Φαρέρ.
  ΚΟΙΙΊΩΜ1 ΚΡ
  •■■■■■■■■«■■■■«■■■■■^■■■■■■ι
  ,,ΕΟΝΙΚΙ ΖΟΗ-ΚΑΛΗ ΟΙΣΤΙΣ"
  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
  Έταιρία Γεν. 'Ασφαλίσεων, Ιδρυθείσα τω 1920.
  Κεφάλοαα καί άποθεματικά
  Κεφάλαια άντασφαλιστιχά
  ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΟΗΝΑ1Σ
  Δρ.
  50.000.000
  2.000.000.000
  Ίδρυτής καί Πρόεδρος Λεωνίδας Α. Έμπειρϊκος
  Γεν. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ Ν. Παπανικολάου.
  Ασφάλειαι: Ζωής—κεφαλαιοποιήσεως
  Πυρός — θαλάσσης
  άτυχημότων έργατών καΐ αυτοκίνητον
  ΆσψαλίζεσΘε καί προτιματε
  την Έταιρίαν τής Πατρίδος σας.
  Έγγράψατε τα παιδία σας είς την Κεφαλαιο-
  ποίησιν διά νά μάθουν άπό μικράς ήλικίας την
  αξίαν τής λαχειοφορον αυτής άποταμιεύσκΜς.
  Διά πάσαν πληροφορίαν απευθυντέον είς τόν έν
  Ηρακλείω Πράκτορα τής Έταιρίας κ. ΣΤΥΛ. Ε.
  Λ1ΝΑΡΔΑΚΗΝ καί τόν Έπιθεωρητήν κ. Ε.
  ΔΕΤΤΟΡΑΚΗΝ.
  ■ΜΐΙΙΙΙΗΙΗΙΙΙΙΙΙΙΐεΐΙΙΗΒΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙ
  Χαρακτήρες καί χρώματα.. "Ω
  όχι! Μην πιστεύετε, σαςπαρακα>ώ,
  δτι πρόκειται περί ζητήματος πού
  ' πρέπει νά περιορίζεται είς την
  , πρωτοβουλία τοΰ καθενός Οί χαρα
  κτήρες ίσως, δέν ύποτάσσονται δι
  όλου, άλλά ή έκλογή των χρωμά-
  των είνε είς την ζωή πράμμα πο¬
  λύ σπουδαιότερο άπ' ο,τι φαντά-
  ζεσθε.
  ι Ναί. Τό χρώμα τού φορέματός
  | σας, τού χαρτιοΰ τής τραττεζαρί-
  { άς σας, των παραπετασμάτων των
  δωματίων σας μπορεΐ νά βχη ά·
  προσδόκητες συνέπειες είς την οϊ-
  κογενει γκή σας γαλήνη
  Γνωρίζω μία γυναϊκα ή δποϊα
  έλάτρευε τό πράσινο χρώμα, τό
  άγαποΰσε είς τέτοιο βαθμό πού
  τό έχρησιμοποιοΰσε παντοΰ. Οί
  τοΐχοι της, τα παραπετάσματά
  της, τό βελοθδο των έτιΐπλων της,
  δλα ήσαν πράσινα καί ό άνδρας
  της δέν μποροϋσε νά κυττάξΐ) είς
  ίνα καθρέπτη χωρΐς τό περιβάλ-
  λον χρώμα νά μην τοΰ εφαίνετο
  δτι άντανακλά" έπ' αύτοϋ τοΰ ίδί·
  ου. "Εβλεπε τόν έαυτό τού ιΐελιδ-
  νό, ώχρό, άρρωστο... Τόσο πού
  οί φίλοι των ϊκιΐληκτοι διεπίστω
  ναν δτι κάθε εύθυμία Ιλειπε άπό
  την ζωήν των. Ή κατάχρησις τού
  πρασίνου χρώματος είχεν έπιδρά-
  σπ είς την ιδιοσυγκρασίαν των.
  "Εχουν πολλές φορές διαπιστώ·
  ση δτι τό χρώμα των ΰελοπινάκων
  των διαφόρων έργαστηρΐων £χει ά
  Ιπεριόριστο έπίδρασι επί τής ποιό-
  I
  τητοςτής εργασίας. "Ενα πορτοκαλ
  λί φώς προκαλεΐ την εύθυμία, την
  φλυαρία, τα τραγούδια' ε'να πρά¬
  σινο ή μπλέ φώς καθιστά δύστρο
  πά τα πρόσωπα καί σιωπηλά τα
  στόματα.
  Πρό έτών, ενας σύλλογον απε
  φάσισε νά όργανώση μία σειρά
  μπάλ μασκέ, καί γιά καθένα άπ'
  αϋτούς τούς χορούς ή διακόσμη-
  σις τής αιθούσης καΐ τα κοστού-
  μια των μετημφιεσμένων £τρετπ
  δλα νά είναι τοΰ ίδίου γρώματο
  πού μετεβάλλετο αναλόγως τή< περιστάσεως. Παρετηρήθη λοιπόν δτι ή εύθυμία καί ή ζωηρότης τώι συγκεντρώσεων αυτών έ^ηρτώντ ακριβώς άπό τό έκλεγέν έκάστοτ χρώμα. θά έλέγατε ϋστερα άπ' αΰτι δτι τό χρώμα δέν ε"χει σημασία Άλλά δέν είνε μόνον αύτό Δέν άρκεΐ νά ξεύρετε να έκλέγετε διά νά σχηαατίσετε τό πλαίσι τής ζωής σας, χρώματα εύνοικι ε.ίς την αίσιοδοξία, πρέπει έπίση νά ξεύρετε νά τα συνδυάσετε. Ή έκλογή άλλως τε, κυρίες μο τοΰ χρώματος ενός φορέματο μπορεΐ νά παίξη είς την ζωή σας ούσιώδη ρόλο. 'Υπάρχουν τό· σα ιΐαραδείγματα. Παραδείγματα πού μάς ώθοΰν είς τό συμπέρασμ δτι ή άρμονία είς τα χρώματα ε νέ ενα πρώτο βήμα πρός την άρ μονία των ψυχών . π Ντιστεγκέ ΣΤΑΦΙΔΟΠΑΡΑΓΩΓΟ! Μέ την γνωστήν ποτασσαν «ΦΙΣΛ» ή όποία ήγγυημένως παράγεται άπό ατάχτην έξασφαλίζε- τε τό ξανθον χρώμα, την καλλιτέραν άποξήραν- σιν καί διατήρησιν τής σταφίδος σας. Φροντίσατε πρίν Γ Παρακαταθηκη παρά τοίς κ. κ. ΥΙΟΙΣ Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ—Χανίων Πόρτα. Τα πειό μοντέρνα τα πειό στερεά τα πειό φθηνά 2ΕΡΣΕΤ ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ ΑΝΔΡΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΑ θά βρήτε μόνο στό; «Αθηναϊκον» ΠΛΑΤΕΙΑ-ΣΤΡΑΤΑ. Επισκεφθήτε την έκθεσιν μσς καΐ θά μεΐνετε ένθουσιασμένοι. Μόνον μέ τό Θαλαμηγόν «ΧΙΟΣ» Κάθε ΚΥΡΙΑΚΗΝ 6 μ. μ. ακριβώς Κατ' ευθείαν διά Πειραια (σέ 12 ώρες). Ταχύτης 14 μιλλίων.-Άνδσις-'Ασφάλεια. Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ Τηλ»», ί Μ 23ον Ξέρω λοιπόν, έπειδή ε"χω έκ- , πληρώση τα έργον μου χωρίς έ- ξυπνάδα, άλλά μέ ζήλον πώς μπήκατε'χθές τό πρωί στό Ναγ- κασάκη μέ ε'να ηλ^Ιο Ζαπρο, μέ τρία φουγάρα χάλκινα. Ξέρω πώς ταξιδεύετε πρό πολλοϋ μέ αύτ,ό τό άσπρο πλοΐο, πού είνε εύχάριστο σΐήν δψι. Ξέρω πώς αύτό τό πλοΐο φέρει την σήμαία τοθ αμερικανικόν Ιθνους καί πώς άνήκει σέ μιά γυναϊκα. Δέν ά- γνοίό τίποτε, Ό Φέλτζ Ικοκκίνησεν ελαφρά, άχούμπησε τό μάγουλό τού σέ Ι¬ να άπό τα δερμάτινα μαξιλάρια καί έκύτταξε την λυχνία τοθ δ- πίου. Τα δυό παιδία, γοναασμέ- να, Ιλυωναν βιαατικά καί ά- νακάτωναν επάνω ατοί)ς λουλά- δες των πιπών μικρούς βώλους, χρώματος πίσσας, στούς όποίους ή φλόγα, σιγά σιγά, Ιδιδε μίαν άπίχριοσι χρυαοΰ καί ήλέκτρου. —Καταδεχθήτε'νά καπνίσετε, —συνεβούλευσεν ό Τσεού—Πέ—ΐ Έν τω μεταξύ, άλλο; δπηρέ- ται πού είχαν μπ$ άθόρυβ», Ιφε ραν μιά τσαγιέρα άπό κοινό σκοθρο χώμα καΐ δύο θαυμασία μπόλ άπό παληά ρόζ προσελάνα. — Αύτό τό τσά'ι,—είπεν ό Τσε Πέ—ί, — είνε έκεΐνο πού κατά την άναχώρησί μου άπό τό ΙΙεκΐ- νο, ό Υιός τοθ ΟύρανοΟ μέ υπε¬ χρέωσε νά δεχθώ. Ήταν ε'να νερό πολύ διαφανές, μόλις χρωματισμένο πράσινο, είς τό δποΐον έπέπλεαν πολύ μικρά φύλλα, στενά καί μακρυά, καί πού άνέδιδε Ινα άριβμα δυνατό καί λεπτό, σάν τό άρωμα άνοιγ- μένου λουλουδιοθ. Ό Τσεού Πέ—ί, ήττιε. —Τό αύτοκρατορικό τσάϊ, εί- πε, πρέπει νά γίνη στό νερό βρα χώδους πηγής, άφοθ αύτό τό νε¬ ρό βράση μά δυνατή φωτία. Πρέ πει νά μεταχειρισθη" κανε:ς τσα γιέρα ομοίαν μέ τίς τσαγιέρες των γεωργών, γιά νά μιμηθή τούς αύτοκράτορας τής αρχαιότη¬ τος πού Ικαναν τό τσάι στό νέ ρό βραχωδών πηγών, πρίν γνωσθή ή τέχνη τοΰ σμάλτου. Είχε κλείση τα μάτια. Καί τό κίτρινο σάν άπό περγαμηνή, πρίσωπό τού, έφαινόταν τώρα ά- πάθές, άδιάφορο καί σχεδόν άποκοιμισμένο. Έν τούτοις, τό παιδί πού ήταν γονατισμένο κοντά τού, δπακοθον σέ ε"να άδιόρατο νεΰμα, άντικα- τέστησε την άπά ταρταρούγα πί- πα, μέ μιά πίπα άπό σκαλισμέ νο άσήμι. Σιγά-σιγά, τό καπνιστήριο έγέ μιζε άπό Εναν εύωδιάζοντα κα- πνό. "Ηδη, τα άντικείμενα πού βρισκόταν έδώ καί έκεΐ δέν δΊ- ακρινόταν πιά καθαρά, καί οί χρωματισμο! των υφασμάτων των τοίχων καί τοθ πατώματος έξα σθένιζαν. Μοναχά τα έννέα μώβ φανάρια τοθ ταβανιοθ έξακολου θοθσαν νά ρίχνουν τό Ιδιο φώς γιατί ό καπνός τοθ όπίου είνε βαρύς καί μένει στήν έπιφάνεια τοϋ έδάφους, χωρίς νά άνεβαίνη ψηλά ποτέ... (συνεχίζεται) •■■■■■■■κ ■ ι ΚΙΝΗΣΙΣ.— Αφίκετο έξ Άθη. νών μετά τής κυρ'ας τού ό κ. Κων. Κουφάκης άντ]χης. _ —"Επανήλθεν έξ "Αθηνών ό ία· τρός κ. Στέφ. Χελιδώνης. ι —"Επίσης επανήλθεν έξ Άθη· ί νών ό κ. Άριστ. Μιχελιδάκης. | —Αφιχθη έξ Αιγυπτου ό κ. Τηλ. Δασκαλάκης μετά τής κυρίας τού. ι —Ανεχώρησαν προχθές δι' Α¬ θήνας ή *. καί ό κ. Σπ. Αλεξίου. ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.—Βάσος Μαλτε· ζόπουλος Χαρά Κουμπενάκη 8δο· σαν αμοιβαίαν υπόσχεσιν γάμου. 1 Συγχαρητήρια. Ι ΓΑΜΟΙ. — "Ιωάννης Βλαχάκης Μαρίκα Τυλισανάκη ετέλεσαν προχθές τούς γάμους των. Παρά· νυμφος παρέστη ή κ. Λιλίκα Μ. Παντουβάκη Τραπεζιτικοΰ. Συγ· χαρητήρια. Γύρω στήν πόλι. α θά είνε καί σήμερον ή των συμπολιτών έκ τής πόλεως. —'Εκτός των οργανουμένων έκ· δρομών είς διάφοραι γραφικά χω· ! ρία τοθ νομοΰ είναι ώς γνωστόν καί οί διοργανοΰντες οικογενεια¬ κάς έκδρομάς δπου ύπάρχουν εί- δυλλιακά τοπεϊα μέ άφθονα καί δροσερά νερά καΐ βαθύσκιους τό· πους... —Καί είνε πολλά τα τοτιεΐα αύ« τα τόσον έγγύς τής πόλεως δσον καΐ μακρύτερα. —Πυκνήν κίνησιν θά σημειώσουν καί αί άκταί μας, ιδίως κατά τάς μεσημβρινάς ώρας τής σήμε¬ ρον. — Μέ τάς προχθεσινάς δικασί- μους τοΰ Πταισματοδικείου, πα¬ ρουσιάσθησαν ώς συνήθως πολλοί διάδικοι είς τόν περίβολον τής παλαιάς Νομαρχίας δπου στεγά- ζεται άκόμη τό Πτσαματοδικεϊον. —Τής εύκαιρίας επωφελήθησαν οί ϋπαίθριοι μικροπωληταί οί ό· ποΐοι προσήλθον έκεϊ άθρόοι δια- λαλοΰντες καθ' όλην σχεδόν την ημέραν καί ενώπιον πυκνοΰ... ά- κροατηρίου τα έμπορεΰματά των. — Αυριον συνέρχεται γενική συν¬ έλευσις τοΰ 'Εμπορικοΰ καί Βιο- μηχανικοϋ 'Επιμελητηρίου. —Ή συνέλευσις συνεκλήθη προ· κειμένου νά ψηφΐση τόν κυρωθέν- τα πρό τίνων ημερών άπολογι- σμόν τοΰ 'Επιμελητηρίου χρήσε- ων 1937-38. —Συνεχίζεται εξακολουθητικώς ή ανανέωσις των λαχνών τοΰ 'Ε- θνικοΰ λαχείου των διαδοχικων κληρώσεων. —Ώς γνωστόν ή προθεσμία λή¬ γει την 4ην ΑΟγούστου* μετά τό πέρας τής προθεσμίας θά διατε- θοΰν είς τρίτους τιάντες οί μή ά νανεωθέντες τυχόν λαχνοί. —Άφθονα τα φαγώσιμα είς την αγοράν. Άξιόλογον πάντως ζήτη¬ σιν σημειώνουν τα φρουτικά έν γένει. —Ιδίως τα βερΰκοκα Αρχωνται πρώτα είς ζήτησιν όπως καί τα καρπούζια καί τα άχλάδια. Καί αί τιμαί των είδών τούτων είναι σχετικώς προσιταί. * —Είς τόν κινηματογράφον «Α¬ πόλλων» δίδονται άπό αυριον μέ· χρι καί τής προσεχούς Τετάρτης, κινηματογραφικαί παραστάσεις υ¬ πέρ τοΰ 'Εργατικοϋ Κέντρου Η¬ ρακλείου. — ΕΤνε βέβαιον δτι αί παραστά- σεις αδται θά άποβοΰν ίκανοποιη τικαί διά τό Εργατικόν Κέντρον τό τόσον καρποφόρως έργαζόμε- νόν υπέρ των έργατικών συμφε- ρόντων. —Τό καφεζαχαροπλαστεΐον «Έ θνικόν» αγγέλλει άληθινάς έκπλή- ξεις διά την πελατείαν τού. —ΑΙ έκπλήξεις αυταί συνίσταν- τσι είς την πλέον ή αρτίαν συμ¬ πλήρωσιν τοθ μουσικοΰ συγκροτή ματος καί την μετάκλησιν ενός ό· νειρώδους «κουαρτέτου»χορου. —Μέ κοσμοσυγκέντρωσιν συνε- χίζονται είς τόν κινηματογράφον Πουλακάκη αί παραστάσεις τοϋ έί,αιρετικοϋ εργου «Άγγελος» μέ την Μάρλεν Ντητριχ. 6 Ρίπορτερ ΚΙΝΗΣΙΣ.-Ό κ. Έμμ. Αλεξά¬ κης ώδοντίατρος θά άπουϊΐάση τοΰ ιατρείου τού μέχρι τής 31ης Ιουλίου. Έκάβτην ΤΡΙΤΗΝ Ι μεσημβρίαν Ι Δια Ρέθυμνον, Χανιά, * ΠΕΙΡΑΙΑ * Χαλκίδα, Αίδηψόν,Βο- Ι λ«ν, Φεσααλονίκην. ■ κ Τηλίφ. 5-50 ί ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙ2 Αγ. Παρασκευής Χερσονήσου Την 26ην Ιουλίου ημέραν Τρίτην, εορτήν τής Άγίας Παρασκευής έορτάζει ό φερώ- νυμος ίερός ναός Λιμένος | Χερσονήσου καΙ παρακα- (λο0νται πάντες οί φιλέορτοι χριστιανοΐ δπως παραστώσιν. Εν Λιμένι Χερσονήσου 21 Ιουλίου 1937 (Ή ένοριακή Επιτροπεία) ΚΙΜΟΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ Διώάκτωρ Πανεπ. Λυώνος λ 'Επ» έπταετίαν έκπαιδβυ- . βεις ϊίς τα Νβσοκομεϊα ΑηΙΙ- ^ ΧβΙρβΐΓΪέΓβ Λυώνβς καί Π«- . ρισίων είς τα παθολογικά καΐ ■ νευρολογικά νοσήματα. • Διατελέσας επί ίιετίαν . 355Ϊ513ΠΙ τής ΝΕΥΡΟΛΟΓ1- • ΚΗΣ κλινικής τβΰ Πανβπι· ■ στημίβυ Λυώνος. <£>ά δέχεται ωσαύτως καΐ
  ■ τούς πάσχοντας έκ ΝΕΥΡΟ-
  " ΛΟΓΙΚΩΝ νοσημάτων είς τό
  • ιατρείον τού όόΐς Άμαλβείας
  ■ (πάροδος οδοΰ Κατεχάκη,
  " πρώην Πλατό σοκκάκι) ώραν
  ■ 9—12 η μ. καΐ 4—7 μ. μ.
  Τάς Κυριακάς ίωρεάν
  10-12 η. μ.
  Τηλ. 6-63
  ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣΑ επί εξάμηνον
  είς τούς μεγάλους οΐκους Κοπτι-
  κης καΐ Ραπτικής Σινάνη καΐ Κα·
  ζάκου:
  ή κ. Εύαγ. Ι. Καμαράτβυ
  επανήλθεν έξ Αθηνών μέ νέα
  σχέδια κροκί, καΐ άναλαμβάνει
  την ραφήν γυναικείων φορεμάτων
  μέ εργασίαν ήγγυημένην είς τιμάς
  ασυναγωνίστους. 'ΕτιΙσης άναλαιϊ
  βάνει καΐ προμήθειαν κροκί διά
  μοδΐστας.
  Επισκεφθήτε μας ό&ός Γιαννίχου,
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Ι.
  σήμερον Α
  -ν έκ ^
  'μένων έκ.
  ζ γνωστόν
  Ικογενεια.
  άρχουν εί.
  ιθονα καί
  σκιους Το.
  :°πεϊα αύ.
  λεως δοον
  ημειώσουν
  •Ιως χαχά
  της οήμε.
  *ς δικαοί-
  κεΐου, τ,α.
  'ωςττολλοί
  Ιρολον της
  ιου στεγά.
  χτοδικεϊον.
  φελήθησαν
  Πΐαί οί 6·
  ϊθρόοι δια·
  σχεδόν την
  ιυκνοθ... ί.
  >ματά των.
  νενική συν·
  3 καί Βιο·
  >1ου.
  κληθή προ·
  ν κυρία¬
  ι» άττολογι·
  Ιου χρήσε-
  λουθητικώς
  ν ώ ν τού Έ·
  διαδοχικων
  >θεσμ[α λή.
  υ" μετά τό
  , θά διατε-
  ■ς οί μή ά
  χνοί.
  ίΐμα είς φ
  χντως ζήτη·
  ρρουτικώ ίν
  α Αρχωνται
  :Λ·>ς καί ιά
  λάδια. Μ,
  ούτων είναι |
  ράφον ·'λ"
  αυριον μί'
  ς Τετάρηι
  αστάσεις !ι·
  Κέντρου'Η·
  οί τταραοτ*1
  3ν Ικανοποιΐ)
  >ν Κέντρον
  ; έργαζόμε-
  κων φε
  ΡέηβρτϊΡ
  Ευα. Αλεξ*1
  άυ^ιάοί
  ρι τής
  31-Κ
  ι · · " ■♦
  ΪΪΕΝΗΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  Οί "Αθλιοι.
  358ον
  "Εβλεπον ένίοτε είσδύοντα είς κρεοπωλεϊον
  μεταξύ των φιλοσκωμμόνων μαγειρισσών, αΐτινες
  τόν παρηγκώνιζον, νέον τι«ά άδέξιον, ψέροντα ύ
  πό μάλης βιβλΐα, νέον δειλόν καί βλοσυρόν έν
  ταύτώ, όστις, είσερχόμενος, άφήρει τόν πϊλον ά
  πό τοθ μετώπου τού, περιρρεομένου υπό Ιδρώτος,
  έχαιρέτιζεν ΰποκλινώς την κρεοπώλιδα, άποροθσαν
  διά την τόσην τιμήν, απηύθυνε δεύτερΟν χαΐρετι
  σμόν πρός τόν ύπηρέτην τού κρεοπωλεΐου, εζήτει
  έ'ν παγΐδιον προβάτου άντΐ £ξ ή έπτά σολδίων,
  τό περιετύλισσεν είς χαρτΐον, τό έ'θετεν υπό τόν
  βραχΐονά τού μεταξύ δύο βιβλΐων καί απήρχετο.
  Ήτον ό Μάριος. Έξ έκεΐνου δέ τοϋ παγιδΐου, δ
  καί έ'ψηνε μόνος, εζη ημέρας τρείς.
  Διότι την μέν πρώτην ημέραν έτρωγε τό κρέας,
  την δευτέραν τό λ(πος, την τρίτην έ"τρωγε καί τό
  κόκκαλον, ροκανΐζων αύτό. Ή θε(α τού απεπειράθη
  έπανειλημένως νά τώ στεΐλη τα έξακόσια φράγκα.
  Ό Μάριος τα επέστρεψε, λέγων δτι ουδενός έστε-
  ρεΐτο.
  Ότε συνέβη είς αυτόν ή περί ής ανωτέρω με
  ταβολή έν ταίς ίδέαις, έ'φερε τό πένθος τοϋ πά
  τρός τού" διότι έκτοτε έμελανειμόνει. Άλλ' αύτός
  μέν δέν άφησεν έκτοτε τα μαθρα φορέματα, αύ
  τα δμως επί τέλους τόν άψησαν. Ήλθεν ήμέρα,
  καθ" ήν δέν εΐχε πλέον ένδυμα. Ή περισκελίς ύ
  πεφέρετο" επήγαινε καί ήρχετο κστά τόν κοινόν
  λόγον άλλά τό ένδυμα!... Πώς νά κάμη; Ό
  Κουρφειράκος πρός δν εΐχε φανή καί δ Μάριος κα
  τα διαφόρους περιστάσεις χρήσιμος, τοϋ έ'δωσεν
  £ ν ένδυμα τού παλαιόν. Άντί τριάκοντα σολδίων
  παλαιορράφος τις τοθ έΌτρεψε τα έ'σω είς τα έ"ξω,
  καί οΰτω τό ένδυμα εφάνη ώς νέον. Άλλ' ήτο πρό
  σινον. Όθεν ό Μάριος έκτοτε εξήρχετο μόνον διά
  νυκτός" έξ ου τό ενδυμά τού εφαίνετο μέλαν. Θε
  λων, ό δυστυχής, νά διατηρή τό πένθος τού, ένεδύ
  ετο τό σκότος τής νυκτός.
  Έν τούτοις έλαβε τό δΐπλωμά τού ώς δικηγό
  ρος.
  Καί τότε πλέον ανήγγειλε τουτο είς τόν πάππον
  τού δι* έπιστολής ψυχράς μέν πλήρους δέ σεβα
  σμοθ καί εύπειθεΐας. Ό κ. Γιλνορμάνδος έλαβε
  την επιστολήν ταύτην τρέμων, την άνέγνωσε καί
  την απερριψε, σχΐσας αυτήν είς τέσσαρα.
  Μετά δύο ή τρείς ημέρας ή δεσποινΐς Γιλνορ-
  μάνδου ήκουσε τόν πατέρα της, δστις ευρίσκετο είς
  τόν κοιτώνά τού μόνος. νά ομιλή καθ" εαυτόν.
  Τουτο συνέβαινεν είς τόν γέροντα οσάκις ήτο τε
  τεραγμένος.
  Δίδει ή γεροντοκόρη ακρόασιν, καί τόν άκούει
  λέγοντα:
  —"Αν δέν ήσουν είνας άνόητος, θά εϊξευρες
  πώς δέν ειμπορεί κανεΐς νά είνε βαρώνος καΐ έν
  ταύτώ δικηγόρος.
  Β'.
  Ό Μάριος πτωχάς.
  ΣυμβαΙνει καί επί τής πενίας δ,τι συμβαΐνει
  επί παντός τιράγματος. Καταντδ κοί αύτη επί
  τέλους άνΐσχυρος. Λαμβάνει τύπον τινά καί σχη-
  ματΐζεται. Ό πενητεύων ζή την ζωήν τοϋ φυτοϋ'
  δηλαδή άναπτύσσεται οικτρώς μέν, άλλ' έπαρ
  κώς.
  Ιδού τίνι τρόπω εΐχε κανονισθή ή ύπαρξις τοθ
  Μαριου. Ό νέος εξήλθεν ε"κ τοθ στενοχωροτέρου
  μέρους' ό πόρος ήρξατο νά πλατύνεται ενώπιον
  τού ολίγον τι.
  (συνεχίζεται)
  ΘΕΡΙΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
  ΛΥΚΕΙΟΥ «Ο ΚΟΡΑΗΣ"
  Άπο 1ης Αύγούστου άρχίζει ή λίΐτβυργία των Φρβν-
  τιστηρίων τού Λυκείβυ κατά τμήματα καί μέ είδικοϋς κα¬
  θηγητάς δι' Εκαστον μάθημα:
  1) ΔΓ εϊσιτηρίβυς έξετάσεις
  αίς την Παιδαγωγικήν Ακαδημίαν
  το Πανεπιστήμιον
  τό Πολυτεχνεΐον
  τας Στρατιωτικάς καί λοιπάς 'Ανωτά-
  τας Σχολάς.
  2) Διά μετβξεταστέους πάσης τάξεως καί παντός
  Σχολείου.
  3) ΔΓ εΐσιτηρίους έξετάσεις
  α'.) είς την Εμπορικήν Σχολήν.
  β') δι' άποφβίτου; τής δ.' Δημοτικοΰ
  Σχολβίου μέλλοντας νά ύποοτώσιν εισιτήριον εξέτασιν διά
  την Αην τάξιν οκταταξίου Γυμνασίου, Πρακτικοϋ
  Λυκείου κ. λ. π.
  4) Διά μαθητάς άπεφοίτους τής Στ' τάξϊως τού Δη¬
  μοτικοΰ μέλλοντας, νά ϋποστώαι κατακτητήριον εξέτασιν
  διά την Γ.' τάξιν οκταταξίου Γυμναοίου η Πρακτικοϋ Λυ¬
  κείου.
  Πληροφορίαι παρέχονται καθ* εκάστην έν τω
  Γραφείω τοΰ Λυκείου.
  ΑΓ έκείνους ποϋ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεΐς των.
  'Αττό δλα δι' δλους
  ΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ
  ! Β'.
  Βεβαιώνει άκόμη καί κάπ άλλο
  ό ϊδιος. Μέ τα μέσα πού διαθέ-
  τει σήμερα ή έπιστήμη μπ^ρεΐ
  νά έξολοθρεύση τχ κουνούπια
  στήν ΰπαιθρον. Παράδειγμα, ή
  Κούβα καί ό ΙΙ'χναμα; καί τε¬
  λευταία ή Ιταλία πού έξυγίανε
  τελείως την ρωμαϊκή πεδιάδα, ά
  κατοίκητον άπό των άρχαιοτά
  των χρόνων γιατί έμαστίζετο ά¬
  πό τί κουνούπια καί έπομένως,
  τούς έλώδεις πυρετούς.
  Συνιστόίται καί κάτι άλλο ά-
  κόμη, άρκεΐ μονάχα νά υπάρχη
  ή θέλησις νά έφαρμόζεται συ
  στηματικά, πού είνε πιό άποτε-
  λεσματικό άπό δλα τα φάρμακα.
  Νά κρατοΰνται τα παράθυρα /.λει-
  στά άπό την ανατολή μέχρι τή
  δύσι τοθ ηλίου καί νά μή άνοί -
  γουν παρά τή νύχτα καί μέ σβυ
  στό εντελώς κάθε φως. Όσο
  γιά τα φάρμακα, 6πάρχουν πολ-
  λά πού μονάχα κοιμίζουν γιά
  λίγε; ώρες τα κουνούπια δίχως
  νά πειράζουν τόν έργανισμό τους.
  Έτκιτα ξυπνοΰν καί άρχίζουν
  πιό ξεκούραστα τή δουλεια τους.
  "Οσα πάλιν άπό αύτά περιέχουν
  πραγματικά δηλητήρια δπως τό
  κυανυ^ρικόν δξύ, ή χλωροπικρίνη
  καί τό θειϊκόν όξύ είνε έπιβλαβή
  καί γιά τόν άνθρωπο.Ένα πρό-
  χειρο μέσο είνε ν' άλείφουμε τα
  άκάλυπτα μέρη τοθ σώμαΐος πρίν
  κοιμηθοθμε μέ χυμό λεμονιοθ.
  Άλλο μέσο είνε ενα κερί ά
  ναμμένο λίγο μακρύτερα άπό τό
  κρεββάτι μας. Τραβάει τα κου
  νούπια καί τα καίει.
  Ό κ. Γενικάς Διοικητής
  καί ό Νομός Λασηθίου.
  Τό μικροσκόπιον δέν άρκεΐ
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■««■■■ι
  Έκτός Τράστ
  ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ "Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον,
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλίφ. 5-41
  Α'.
  Παρετηρήθη δτι τό ανώτατον
  σημείον μιάς Ιπιδημίας συμπί-
  πτει πάντοτε μέ εισβολήν ρευμά
  των ψυχροθ αέρος άπά τόν άκρό
  τατον βορράν. Είς την διάδοσιν
  των έπιδημιών παίζει ρόλον καί
  ή κίνησις των ρευμάτων τοΰ αέ¬
  ρος, ώς αυτή καθορίζεται άπό
  την διαμόρφωσιν τοθ εδάφους.
  Ένα ζήτημα πού άπασχολεϊ τούς
  έπιδημιολόγους καί μικροβιολό-
  γους είνε καί τό επόμενον: Δια
  τί ωρισμένα μικρόβια πού αύτά
  καθ" Ιαυτά είνε άνώδυνα, αιφνι¬
  δίως άποκτοΰν δραστικότητα καθι-
  στάμενα καί θανατηφόρα; Πρό
  πολλοΰ είνε γνωστόν δτι αί άκτι-
  νοβολίαι τοθ ραδίου δύνανται νά
  μεταβάλλουν τάς κληρονομικάς Ε-
  διότητας. Μέ βάσιν τό φαινόμενον
  τουτο, 6ποστηρ£ζεται υπό πολ-
  λών ή θεωρία δτι ραδΐενεργοί έ-
  πιδράσεις επί των βακτηρι-
  δίων εχουν ώς άποτέλεσμα νά
  έπιφέρουν μεταβολάς είς τόν χά
  ρακτήρα ωρισμένων άσθενειών.
  ■■«■■■ι
  Είς Ινα σοβαρώτατον ίατρικόν
  συνέδριον, τό οποίον συνήλθε
  προσφάτως, ύπεστηρίχθη μάλιστα
  άπό αύθεντίας τοθ διεθνοθς ία
  τρικοΰ κόσμου, δτι αί έπιδημί
  αι τής γρίππη; προκαλοθνται διά
  κοσμικών άκτίνων. ΆμερικανοΙ
  έπιστήμονες, μή άρκούμενοι είς
  τάς θεωρίας, ηθέλησαν νά τάς
  έξελέγξουν διά πειραμάτων. Δύο
  έπισιήμονες τής Καλλιφορνίας
  έκαλλιέργησαν είς τα εσωτερικόν
  μιας σήραγγος πού περνά εξω
  τοθ Άγίου Φραγκίσκου διά μέ
  σου όρέων, άναριθμήτους γενεάς
  άπό μυΐγες διαφόρων καρπών.
  Είς την καλλιέργειαν αυτήν παρε¬
  τηρήθη πλήθος μεταβολών είς
  τα χαρακτηριστικά των έντόμων.
  Άπεδόθησαν δέ αί μεταβολαί αύ
  ταί είς την επίδρασιν τής ρα
  διενεργοθ άκτινοβολίας. Τα πει-
  ράματα αύιά έγιναν διά ν' άπο-
  δειχθγ) δτι ή άκτινοβίλία τοθ έ-
  δάφους είνε άρκετή δπως προ
  καλέση κληρονομικάς μεταβολάς,
  (συνεχίζεται)
  Β**"""
  ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ
  ΡΙίΟΤ
  άφθαστα είς τελειότητα καί άσύγ-
  κριτα είς απόδοσιν.
  ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΑΙ
  ΟΟΝΤΙΝΕΝΤΑί
  Ύττερέχουσαι δλων είς μηχανικά
  ττλεονεκτήματα, στερεότητα κ.λ.π.
  ΑΒΡ0Ι2ΤΙΚΑΙ Κ11 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑΙ ΜΗΧΑΝΑΙ
  ΤΑΜΕΙΑ ΠΟΛΥΓΡΑΦΟΙ
  ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΕΠ Ι Π ΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  Πάσης φύσεως έπισκευαί, κα-
  θαρισμοι και μετατροπαι νΡ^Φ0*
  μηχανών.
  Παρ' είδικοΰ τεχνιτού επί τούτω έκπαιδευθέν-
  τος είς τα έν Αθήναις συνεργεΐα' τής Γενικής
  άντιπροσωπείας Κοντιναντάλ.
  Άντιπρόσωποι:
  ΔΟΚΟΥΜΕΤ-ΙΔΗΣ-ΣΚΟΥΛΙΔΑΣ
  Τηλέφ. 6—94 "Όπιαθϊν Άραστά.
  -■ίί
  ■■■■■■■■■■■ι
  ■■■«■■Μ■■■■■■■■■■■■■
  «ε·Ηΐιιιι|ΒΜιιιιηι|Μ|||ΙΙΙ.Ι|ΙΙΙΙΙΗΙ|||||| ^
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Ή Έπιτροπή Διατιμήσεων καθώρισεν δπως τα
  Ζυμαρικά των έργοστασΐων «ΝΤΙΚΟ» καί «ΜΙΣΚΟ»
  πωλοΰνται λιανικώς κατά 3 δραχμάς επί πλέον των
  ήμετέρων Ζυμαρικών.
  "Ινα μή ή κατανάλωσις ύποθέτη δτι ή διαφο-
  ρά αυτή τής τιμής προέρχεται έκ τής διαφοράς
  τής ποιότητος, καθιστώμεν αυτή γνωστόν δτι ή σεβα
  στη'Επιτροπή Διατιμήσεων έπεβάρυνε τα Ζυμαρικά
  ταυτα μέ 3 δραχμάς επί πλέον ούχι λόγω διαφοράς
  ποιότητος άλλά λόγω μεταφορικών έξόδων καί το-
  πικών φόρων είς οϋς ύποβάλλονται ταυτα έρχόμε-
  να είς την αγοράν μας.
  Έκ τής Διευθύνσεως τοθ Έργοστασίου Ζυ·
  μαρικών:
  ΚΑΡΟΥΖΟΥ - ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΗ
  >
  ΑΠΟΣ ΝΙΚΟΛ ΑΟΣ22Ίουλίου
  (άνταποκριτοθ μας) — Ό Υπουρ
  'γός Γενικός Διοικητής κ. Σφακι
  ανάκης συνειργάσθη σήμερον έπ'
  αρκετόν μετά τοθ Νομάρχου Λα
  σηθίου κ. Παπαδημηυρίου. Ή
  συνεογασία αφεώρα, καθ" α Ιγνώ
  σθη, δλα τα έκκρϊμή ζητήμαΐα
  τοθ ΝίμοΟ.
  Ό κ. Τπουργός επιδεικνύει έ
  ξαιρετικόν ενδιαφέρον διά τόν
  νομόν Λασηθίου άποφασισμένος δ¬
  πως προωθήση την λύσιν των
  ζητημάτων έκείνων τα δποΐα θά
  έξυπηρετήσουν πρό παντός την
  δλοκλήρωσιν τ^ΰ συγκοινωνιακοΰ
  τού δικτύου. Έπίσης τόν άπασχο-
  λοθν καί γεωργικά τίνα ζητήμα
  τα των οποίων ή ρύθμισις θά ε¬
  ξυπηρετήση την αύξησιν τής πα-
  ραγωγής Λασηθίου καί την καλυ-
  τέραν διάθεσιν αύΐής είς τάς δια¬
  φόρους άγοράς. Ενδιαφέρον έπέ-
  δειξεν δ κ. Γενικός Διοικητής
  καί διά τα δημοτικά ζητήματα
  Αγ. Νικολάου, συνωμιλήσα, καί
  μετά τού Δήμαρχον κ. Σχυβά-
  λου.
  Ό κ. 'Υπουργός εδέχθη άκο-
  λο'»θω; είς τό Νομαρχιακόν κα
  τάστηαα διαφόρους λαϊκάς επι
  τροπίς. Κατά σχετικάς άνακοι
  νώσεις διά τή: έπιτοτίου παρου
  οίας τοθ ΓενιχοΟ Διοικητοΰ Κρή
  της είς τόν νομόν Λασηθίου, είνε
  πλέον ή βέβαιον δτι ή έπίδειξις
  ζωτικοθ Ινδιαφέροντος τόσον τοθ
  νέου Κράτους δσον καί αύτοΰ τοθ
  ίδίου προσωπικώς, θά αποκτήση
  τοθ λοιποθ διά τα παραγωγικά
  έργα τοΰ νομοθ μας, νέας έγγυή
  σεις. Ειδικώς ή αποπεράτωσις
  τής ό?οΟ Παχείας Άμμου—Ση
  τείχς, τής ίδοΰ Σητείαί Ίεραπέ
  τρας κ.λ.π δύναται νά θεωρήται
  άπό τούδε γεγονός τετελεσμέ¬
  νον.
  1ΙΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Ι1ΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
  Νικολάου Άρ. Κοκκιάδου παν
  τοπώλου κατοίκου Ηυργ^Ος.
  Κατά
  Εμμανουήλ Ί. Κουλάκη κατοί
  κου Σίββας Μαλεβυζίου.
  Έπειδή ό καθ' ου τό παράν
  πρόγραμμα πλειστηριασμοθ Ιπε-
  ταγη νομίμως διά των υπό χρονο
  λογίας 10 Ίουνίου 1938 άπλής
  έπιταγής μου καί 24 Ίουνίου
  1938 συμπληρωματιχής κατασχε
  τηρίου τοιαύτης ώς δείκνυται έκ
  των ύπ' αριθ. 15515 έπιδοτηρίου
  τοθ δικαστικοθ κλητήρος Γ. Μαρ
  κομιχελάκη καί 0691 έπιδοτηρί
  ου τοϋ δικαστικοΰ κλητήρος
  Ανδρ. Βασιλογαμβράκη δπως
  δυνάμει καί πρός εκτέλεσιν τής
  υπ' αριθ. 629 έ. Ι. αποφάσεως
  τοΰ Είρηνοδικείου Ηρακλείου νο
  μίμως περιβεβλημένης τόν έκτελε
  στήριον τύπον έν ονόματι τοΰ
  Βασιλέως μοί καταβάλη διά
  κεφάλαιον τόκους καί εξοδα μέχρι
  τής τελευταίας κατασχετηρίου έ¬
  πιταγής δραχ. 4208 άλλ' άπέσχε
  νά μοί καταβάλη τό ποσόν
  τουτο μέχρι σήμερον.
  Διά ταυτα
  Πρός είσπραξιν των άνω δρχ
  4208, των τόκων αυτών (πλήν
  τοΰ κονδυλίου των τόκων) άπό
  τής τελευταίας έπιταγής καί των
  έξόδων περαιτέρω εκτελέσεως
  εκτίθημι είς δημόσιον αναγκα¬
  στικόν πλειστηριασμόν τα κάτω
  θι κατεσχημένα άκίνητα κτήμα
  τα τοθ δφειλέτου μου κείμενα
  είς την περιφέρειαν τοθ χωρίον
  Σίββας Μαλεβυζίου όμωνύμου
  κοινότητος τής περιφερείας Εί
  ρηνοδικείου καί 'Υποθηκοφυλα
  κείου Ηρακλείου ήτοι 1) Είς
  θέσιν «Μουρνιές» αγρόν 1 όκάς
  σπόρθυ συνορ. κτήμασι κληρονό
  μων Ν. Λαμπράκη, Ιωάν. Άϊνι
  κολιώτη, Ν. Μαρκάκη καί δρόμφ.
  2) Είς θέσιν «Πέρα μερά» Ιλαιό
  φυτον 1 μουζουρ. μέ 17 έλαίας
  συνορ. κτήμασι Στυλ. Σερκεδάκη,
  Παν. ΖωνοΟ καί Άφέτης Λουλου
  δοπούλας καί 3) Είς θέσιν «Μουρ
  νιές» αγρόν ποτιστικόν 2 οκάδες
  σπόρου μέ 4 κερασές ποτιζόμενον
  άπό την πηγήν Άμάτι κατά
  Σάββατον έκάστης εβδομάδος
  συνορ. κτήμασι Μ. Σκαλανιωτάκη
  Ί. Άϊνικολιώτη, Δράκου Ψυχα
  ράκη καί δρόμφ.
  Ό πλειστηριασμός των κτημά
  των τούτων γενησεται ενώπιον
  τοθ Συμβολαιογράφου Ηρακλείου
  Κωνστ. Χρυσάκη ή τοΰ νομίμου
  αύτοθ άναπληρωτοθ καί έν τώ
  επί τής όδοθ Μιχελιδάκη Συμβο
  λαιογραφικω αύτοΰ γραφείφ την
  11 ην Σεπτεμβρίου 1938 ημέραν
  Κυριακήν καί ώραν 10—12 π.
  μ. δπου καί δτε καλοθνται οί
  πλειοδοτήσοντες.
  Έν Ηρακλείω τ$ 22 Ιουλίου
  1938.
  Ό πληρεξούσιος δικηγόρος τοθ
  έπισπεύδοντος
  Ήρ. Πολκμαρχάκης
  Ό οδοντίατρβς
  Έμμ. Ι. Αλεξάκης
  ίναντι Αγ. Τίτου
  Έκπαιδευθείς είς Παρισί¬
  ους άναλαμβάνει οίανδήτΐοτί
  θεραπείαν νοσημάτων τοθ
  στόματος (ούλίτιοος, κακοσμΐ
  άς) συμφώνως μέ την τελευ¬
  ταίαν εξέλιξιν τής έπιστήμης.
  ΈπΙσης όδοντοστοιχΐας καί
  κορώνες έκ διαφόρων μετάλ
  λων—κορώνες έκ νορσελά-
  νης. Έπανα·ορά τβλίΐωι; ά·
  νώδυνος τβν στρ·βλο·υΑν ο¬
  δόντων «Ις την κανονικήν αο·
  τ·ν θέσιν.
  Τηλέφωνον 6—91,
  — Πρόσκλησις δι' είσαγωγήν
  είς την Σχολήν Τ.Τ.Τ.
  Φέρεται είς γνώσιν των ενδια¬
  φερομένων ίτι την 5ην Σεπτεμ¬
  βρίου 1918 ενεργηθήσεται όιαγω-
  νισμός είς Αθήνας καΐ θεσσαλο¬
  νίκην διά την εισαγωγήν άνά 75
  μάθη των ' είς τάς έκεϊσε Τ. Τ. Τ.
  Σχολάς. Δεκτοΐ είς των διαγωνι-
  σμόνγίνονται άρρενες ηλικίας 16
  —23 έτών ητυχιοΰχοι Γυμναοίου
  ίί αντίστοιχον Σχολής Μέσης Έκ
  παιδεύσεως. Ο! ύΐτοψήφιοι δέον νά
  υποβάλωσιν οί μέν επιθυμούντες
  νά ΰυμμεθέξωσι τοϋ έν 'Αθήναι;
  διαγωνισμβϋ είς την διεύθυνσιν
  τής Σχβλής Τ.Τ.Τ. Αθηνών, οί δέ
  τοΰ έν Οεσσαλονίκη είς την διεύ
  θυνσιν τής έκεϊσε: Σχολης, σχετι¬
  κήν αίτησιν δέκα ημέρας τό βρα
  δύτερον πρό τής ημέρας τού δια-
  Ι νωνιαμοΰ ήτοι μέχρι τής 28—8—
  11938 έπισυνάπτοντξς καΐ τα κάτω
  θι δικαιολογητικά: 1) πιστοποιητι-
  κόν τοΰ Ύφυπουργείου Δημοσίας
  Ασφαλείας περί των κοινωνικών
  Ι φρονημάτων αυτών. 2) πιατοποιη-
  τικόν απουδων. 3) πιστοποιητικόν
  μητρύου Αρρενων. 4) πιβτοποιη·
  τικόν ποινικοΰ μητρώου. 5) γραμ
  μάτιον καταθέαεως εις Δημόσιον
  Ταμείον δραχμών εβδομηκοντα
  πέντε δι' έξέταστρα (τής καταβο·
  ; λης ταύτης άπαλλάσοονται τα
  ' ορφανά τέκνα ΤΤΤ ύπαλλήλων).
  έ) δύο μικράς φωτογραφίας. Πρό
  τού διαγωνισμόν ο! ύποφήφΐοι θά
  ύποβληθοΰν είς ιατρικην εξέτα¬
  σιν.
  ! Διά περισσοτέρας πληροφορίας
  ι οί βουλόμενοι δύνανται νά απο·
  ' ταδοΰν είς το ενταύθα ΤΤ Κέν¬
  τρον.
  —Καλοΰνται δι' ύποθέσεις
  των.
  Παρακαλοΰνται ο! κάτωθι ό¬
  πως προσέλθωσι είς τα Γραφεΐα
  τοϋ Δήμου δι' ατομικάς των ύ-
  ποθέσεις : Μαρία Έλευθ. Ελευθε¬
  ρίου, Χαρίκλ. Δπμάκη, Αντώνι¬
  ος Γιατρούδης, Τριαν. Καραγιάν-
  νη, Ιωάν. ^παθαράκης. Κων.
  Κορνηλίου, Δημήτρ. Βασάλου,
  Γεώργ. Κανέλου, Αΐκατερ. Οϊκο-
  νόμου, Χαραλ. Ζαχάκη, Άργυρή
  Λτάμπη, Γεώργ. Μεταξάς, Μιχ.
  Βουρελάκπς, Χριστόφ. Μαυρά-
  κης, Κων. Πολυχρονάκης, Όρφ.
  Μ. χηρ. Γεωργίου Χατζηδάκη ή
  μακρύ Γεωργίου, Γεωργ. Τσικα-
  λάκης, Ειρήνη Μαρή, Αθηνά
  Μπαλίδου, Ιωάν. Κακεπάχης,
  Γεώργιος Πετούσης.
  —Φιλάνθρωπος δωρεά.
  ΟΙ Συμβολαιογράφβι Ήρακλεί
  ου κατεθηκαν είς τό "Ασυλον τής
  γερόντισσας δρχ. πεντακοσίας είς
  μνήμην τής θανούσης έν 'Αρχά
  ναις "Αγγελική; Καλυβιανάκη
  μητρός τοΰ συνάδελφον των κ. Ν.
  Καλυβιανάκη.Ό Μορφωτικός Σύλ
  λογος τούς εύχαριστεϊ θερμώς.
  —Τό σημερινόν πρόγραμμα
  τού Ραδιοφωνικοΰ σταθμοΰ.
  Σήμερον Κυριακήν 24)7)38 6
  ραδιοφωνικός σταθμός θα εκτελέ¬
  ση τό εξής πρόγραμμα: "Ωρα 7
  μ. μ. μετ&ωρολογικόν δελτίον,
  ΐ.ΙΟ' έλαφρό 'Ελληνικό τραγοϋδι,
  δίσκοι, 8 έκκλησιαστική χορωδία
  τοΰ Εΰαγγελισμοΰ υπό την δι¬
  εύθυνσιν τοΰ κ. 'Αθανασιάδη,
  δ.ΙΟ' ο κ. Μιχαήλ Γαλανός θά ο¬
  μιλήση περί καλλιεργείας της θρη-
  οκευτικής ζωής, 8.20' συνέχεια έκ
  πομπής έκκλησιαστικής μουσικής,
  8.30' ό κ. Κατσαρός μουσική χο-
  ροϋ, 9 ακέτς, 9.15' Κρητική Λύρα,
  τραγοΰδι καΐ λαοϋτο υπό τού
  συγκροτήματος Καραβίδη, 9.45'
  είύπαεις, 10 μ. μ. συναυλία της
  μικράς όρχηστρας τού σταθμοϋ,
  10.45" μ. μ. βίδήοεις, 11 μ. μ. τό
  Ελληνικόν Κουϊντετο υπό την
  διεύθυνσιν τού κ. Γλυκοφρύδη,
  Π.ΙΟ' μ. μ. μουοική χοροϋ, ύίσκοι.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ άπό 1 Αύ¬
  γούστου έν οδώ Άριάδνης 17 δπι-
  σθεν Μουσείου οίκία συγκειμί-
  νη έκ πέντε δωματίων, κουζίνας,
  λουτροθ, πλυντηρίου, δύο άποθη-
  κών καί λοιπών χρειωδών. Πλη¬
  ροφορίαι παρά τώ χ. Ιωσήφ
  Κόρπη,
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Κυριακής
  24 Ιουλίου 1938

  ·"
  Α11Ι1ΕΤΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ
  ΕΙΣ ΤΗΝ Σ
  ΙΙΙΙΙΩΕΡΛΛΙΙΙ ΚΙΙΙΕΡΜΙΜΪ
  ΠΡΕίΒΕΤΤΟΥ ΕΙί 10ΝΑΙΗ0Ν
  ΑΙ ΠΡΙΤΛΣΕΙΠΙ! ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ «3 Ιουλίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας). — Τηλβγραφήματα έκ
  Λονδίνου άναφέρουν ότι οί έκεί πολι-
  τικοί κ»Ι εημοσιογραφικοί χύκλοι άπο-
  δίΒουν μεγάλην σημασίαν είς την χθε¬
  σινήν συνομιλίαν τοΰ Βρεττανού πρω-
  θυπο^ργού κ. Τσάμπερλαιν μετά τοΰ έ
  Λονδίνω Γερμανοΰ πρεσβευτού.
  Κατά την συνομιλίαν ταύτην, ό Γερ
  μανός πρεσβευτής έκτελών εντολήν τής
  κυβερνήσεως τού, υπέβαλεν ωρισμένας
  διαλλακτικάς προτάσεις επί τής ρυθμί-
  σεως των διεθνών προβλημάτων καί τής
  άποκαταστάσεως όμαλών σχέσεων τής
  Γερμανίας μέ τάς θυτικάς δυνάμεις
  » ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΣΥ1ΕΣΤΗΣΕ
  ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΙΝ ΤΕΤΡίΜΕΡΟΥΣ
  ΕΥΡΟ.ΠΑΊ ΚΟΥ ΣΥΜΦΟ.ΝΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Ιουλίου (τού άντ»·
  ποκριτοΰ μας).—Κατά τα έκ Λονδ£νου
  τηλεγραφήματα ή Γερμανία προτείνει
  είς την Αγγλίαν την σύναψιν τετραμε
  ροΰς εύρωπαϊκοΰ συμφώνου.
  Είς τό σύμφωνον τούτο θά αυμμε*
  τάσχουν αί δυνάμεις Αγγλία, Γαλλία,
  Γερμανία καί Ιταλία, αΐτινες καί Θά
  άναλάβουν νά έγγυηθοΰν αμοιβαίως την
  διατήρησιν τής είρήνης.
  ΕΠΡΟΤΑΒΗ ΚΑΙ Η ΕΙΡΗΐΗ
  ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΤΣΕΧΙΚΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 "Ιουλίου (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μας).— Έκ Αονοίνου αγ
  γέλλεται ότι κατά την χθεσινήν συνομι¬
  λίαν τοΰ κ. Τσάμπερλαιν μετά τού έκ&ί
  Γερμανοΰ πρεσβευτού, έπροτάθη υπό
  τού τελευταίου καί ή είρηνική διευθέ¬
  τησις τού τσεχικού προ€λήματος. Ή
  διευθέτησις αυτή σχετίζ&ται μέ τα άπο
  φασισθέντα σχετικώς έν Βερολίνω υπό
  τοΰ Χίτλερ καί των συνεργατών τού
  επί τή βάσει αυμβιβαστικών άπόψεων.
  Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α ΣΙΑ Κ. ΜΕΤΑΞΑ
  ΥΟΟΥΡίΟΥ ΕΒΗΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Ίουλίου(τούάνταπο
  κριτού μας).— Ό πρωθυπουργός κ.
  'Ι- Μεταξάς εδέχθη σήιι-ερον είς συνερ¬
  γασίαν τόν υπουργόν τής "Έθνικής Οί-
  κονομίας κ. Άρβανίτην. Ή αυνβργα-
  σία αφεώρα τρέχοντα ύπηρεσιακά ζητή-
  ματα.
  ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Ιουλίου (τού άντα-
  «οκριτοΰ μας).— Ό πρωθυπουργός κ.
  •Ι- Μεταξάς συνηντήθη σήμερον μετά
  τοΰ Γερμανού πρεσβευτού μετά τοΰ ό-
  ποίου καί αυνωμίλησεν επί ςητημάτων
  έξωτερικής πολιτικής.
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
  ΤΟΝ ΕΠΙΒΑΤΗΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ
  ΑΦλΙΙΝΑΙ 23 Ιουλίου ίτοΰ άντα
  ποκριτοΰ μας).— Υπό τοΰ άρμοδίου
  ύπουργείου διετάχθη ή επιθεώρησις των
  έπιβατικών άτμοπλοίων. Παραλλήλως
  διετάχθησαν μέτρα τάξεως καί άνέσεως
  των έπιβατών.
  ΑΠΕΘΑΝΕΝ ΕΚ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
  ΚΑΙ Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΑΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Ιουλίου (τού άν·
  ταποκριτοΰ μας).— Σήμερον απέθανεν
  Εύχαριστίαι των "Αγγλων Βασιλέων.
  Αι Άγγλογερμανικαι συνεννοήσεις.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 23 Ιουλίου (τηλε Θως τό τσεχοολοβακικόν καί ι πολιτικών είπεν δτι αί σχέ-
  γραφικώς).—Κατόπιν ύπουργι ή ίδέα επεμβάσεως των δυΐσεις τής Ιταλίας μετά τής
  Π Πρωϊνή
  κοΰ συμβουλίου έν Τόκιο ή ναμεων Αγγλίας— Γαλλίας
  κυβέρνησις τής ΊαπωνΙας προ Ιταλίας, κσί Γερμανίας,
  έβη είς άνακοινώσεις είς τάς διά την επίτευξιν μιάς συμ-
  όποΐας τονίζει δτι θά επιμείνη φιλιώσεως μεταξΰ Ποάγας καί
  ζητούσα άπό την κυβέρνησιν μειονοτήτων είς περίπτωσιν
  των Σοβιέτ την αποχώρησιν κατά την Οποίαν ή κυβέρ-
  των στρατευμάτων της έκ τοθ νησίς τής Τσεχοσλοβακίας
  μαντζουριανοΟ έδάφους. "Εάν
  τα Σοβιέτ δέν άποδεχθοΰν την
  αίτησιν τής Ίαπωνίας αυτή
  δέν θά κατέληγεν είς συμφω
  νίαν μετ" αυτόν (των μειονο
  τήτων) Κατόπιν τής συνομι-
  θά μεταχειρισθή βίαν, λαμβά-1 λίας αυτής ό πρεσβευτής τής
  νουσα τ' άναγκαΐα μέτρα ώς, Γερμανίας ανεχώρησε σήμε-
  προστάτις τής Μαντζουρίας.
  Αί σοβιετικαΐ αρχαί τοϋ
  Βλαδιβοστόκ άνεκοίνωσαν δτι
  οί άποσταλέντες την 18 Ίου
  λίου άντιπρόσωποι τής Ίαπω
  νίας καί κρατούμενοι έκεΐ, θά
  παραδοθωσι σήμερον.
  —Ό "Αγγλος βασιλείς έγ
  καταλεΐπων τό γαλλικόν εδά
  φός απέστειλε θερμόν εύχα
  ριστήριον τηλεγράψημα πρός
  τόν κ. Λεμπρέν ευχαριστών
  αυτόν καί τόν γαλλικόν
  λαόν διά την αλησμόνητον,
  εγκάρδιον ύποδοχήν. Ό Βα
  σιλεΰς ετόνισε την σημασί
  αν την όποιαν είχεν ή έπίσκε
  ψίς τού είς Παρισίους επί των
  στενών δεσμων φιλίας των
  δύο κρατών, οΐτινες άποτε
  λοθν τόν συντελεστήν τής
  διατηρήσεως μιας μακράς εί
  ρήνης έν Εύρώπτι.
  —Νεώτεραι πληροφορίαι έκ
  Λονδίνου βεβαιούν δτι ό πρε¬
  σβευτής της Γερμανίας έν'Αγ
  γλία επεσκέφθη χθές τόν πρω
  θυπουργόν κ. Τσάμπερλαιν
  μετά τοΰ όποίου εΐχε μακράν
  συζήτησιν. Ό Γερμανός πρε¬
  σβευτής εξέφρασε την λύπην
  τού διά την έκκρεμότητα των
  παγκοσμίων ζητημάτων έκ τής
  οποίας προήλθε καθυστέρησις
  διά μίαν νέαν στενήν επα¬
  φήν μεταξύ Αγγλίας καί Γερ¬
  μανίας. Συνεζητήθη άκολού
  ρον διά Βερολίνον.Ό κ.Τσάμ
  περλαιν ερωτηθείς επί τής
  συνομιλίας ταύτης είπεν δτι
  ή επίσκεψις τοθ Γερμανοΰ πρε
  σβευτοΰ ήτο άιτλή, τυπική έ
  πίσκεψις.
  Τηλεγραφοΰν έκ Ρώμης δ
  τι ή παρά τώ κόμητι Τσιάνο
  επίσκεψις τού Πορτογάλλου
  πρεσβευτοΰ σκοπόν εΐχε την
  επίσημον ανακοίνωσιν έκ μέ
  ρους τής πορτογαλλικής κυ¬
  βερνήσεως τής άναγνωρίσεως
  τής Ιταλικάς ΑύτοκρατορΙας
  —Κατά τάς διεξαχθείσας
  μεγάλης σπουδαιότητος συνο·
  μιλίας τοΰ λόρδου Χάλιφαξ
  καί τοθ κ. Μποννέ, ό "Αγγλος
  ύπουργός συνέστησεν είς τόν
  συνάδελφον τού την έξάσκη
  σιν τής έπιρροής τής Γαλλίας
  διά την συμφιλίωσιν τής Πρά
  γας μετά των μειονοτήτων.
  —Ό Οδγγρος πρωθυπουρ
  γός μετά τοΰ ΰπουργοΰ των
  Εξωτερικών τής Ουγγαρίας
  έτυχον θερμών έκδηλώσεων
  έκ μέρους τού ίταλικοΰ λα
  ου είς τάς διαφόρους πρός
  τιμήν των δοθείσας εορτάς.
  Οί Οΰγγροι ύπουργοί διεξή
  γαγον διαφόρους συνομιλίας
  μετά τοΰ κόμητος Τσιάνο καί
  τοΰ κ. Μουσολίνι.
  —Ό κ. Μουσολίνι είς χθε¬
  σινάς άνακοινώσεις τού διά
  Ουγγαρίας είνε υπεράνω τύ-
  πων καί πρωτοκόλλων.
  Ή συνεργασία μετά τή
  Ουγγαρίας δέν στρέφεται έ
  ναντίον ουδενός άλλου έ'·
  θνους. Τα δυό κράτη μένου
  ήνωμένα διά κθινών συμφερό
  των καί κοινής πολιτικής.
  —Ό Οδγγρος πρωθυπουρ
  γός συνεχίζων τό ταξίδιό
  τού άνά την Ιταλίαν μετά
  τής κυρίας τού έφθασε σήμ
  ρον είς Βενετίαν. Οί «Τάϊμς
  τοΰ Λονδίνου άποδίδουν σποι.
  δαίαν διπλωματικήν σημασίαν
  είς τό ταξίδιον τοθ Οϋγγρου
  πρωθυπουργοΰ καί την συνερ
  γασίαν Ουγγαρίας—Ιταλίας
  μέλλουσαν νά συντελέση είς
  την διατήρησιν τής εύρωπαϊκή"ς
  είρήνης. Έξαίρουν έπίσης την
  σπουδαιότητα τής Ιμπορική
  συμβάσεως μεταξύ Ιταλίας—
  Γερμανίας — Ουγγαρίας κα
  Γιουγκοσλαυΐας.
  — Ό ιταλικάς στόλος έ'φθα
  σε σήμερον είς λιμένας τής
  Γιουγκοσλαυΐας επί τήςΆδρια
  τικής.
  —Τα έθνικά άεροπλάνα έ
  βομβάρδισαν χθές τοΰς σιδη
  ροδρομικούς σταθμούς τής
  Νΐένιας καί Σαγκόντε καθώς
  καί πολλάς άμαξοστοιχίας
  μεταφεροΰσας τρόφιμσ. Έκ
  τής έκρήξεως βόμβας προε
  κληθή μεγάλη πυρκαϊά είς
  τόν σταθμόν τοθ Σαγκόντε
  Οί έθνικοΐ προελαΰνουν διαρ
  κώς είς τό μέτωπον τοθ Τε
  ρουέλ. Οί κυβερνητικαί ήρ
  χισαν νά έτοιμάζωνται δι" ά
  μυναν είς την πόλινΣαγκοΟντε
  —Άεροπλάνον πολωνικής
  έταιρείας έκτελοΰν την γραμ
  μην Πολωνίας καί Ρουμανίας
  επεσε παρά τα σΰνορα, κατα
  στραφέντελε(ως.Καΐοί4 άνδρες
  την επίσκεψιν των Οΰγγρων τού πληρώματος εφονεύθησαν.
  Μεταβαίνουν σήμερον είς Βιάννον
  ό κ. Ύπουργός καί ό κ. Νομάρχης.
  Σήμερον την πρωΐαν ό ύ¬
  πουργός Γενικός Διοικητής
  Κρήτης κ. Μπότης Σφακιανά¬
  κης συνοδευόμενος καί υπό
  τοΰ Νομάρχου "Ηρακλείου κ.
  Ανδρέου Μαρκέλλου θά με¬
  ταβή είς Βιάννον προκειμέ-
  νού νά παραστή είς τό τε-
  λούμενον έκεϊ πρωτοβουλία
  τής κοινότητος^καΐ τοθ Προο
  δευτικοΰ Όμίλου «Διαβάτης»
  φιλολογικόν μνημόσυνον τοΰ
  αειμνήστου πατρός τοΰ έλλη
  νικοΰ χρονογραφήματος Ιωάν.
  Κονδυλακη.
  Μετά την τέλεσιν τοΰ μνη
  μνοσύνου ό κ. ύτΐουργός θά
  δεχθή έπιτροπάς έξ δλων των
  κοινοχήτων τής επαρχίας, των
  εχουσών έκκρεμή ζητήματα
  χρήζοντα τής κυβερνητικάς
  αντιλήψεως. Πρός τουτο έτη
  λεγράφησε σχετικώς πρός την
  όργανωτικήν επιτροπήν τοθ
  μνημοσόνου καθορίζων τα τής
  διαρκείας τής παραμονής τού
  είς Βιάννον καί την πρόθεσιν
  τού νά εξετάση επί τή εΰκαι
  ρία τα ζητήματα τής επαρχί¬
  ας. Την κωμόπολιν Καστελ
  λίου Πεδιάδος ό κ. ύπουργός
  θά επισκεφθή πιθανώτατα με
  τα τοΰ Νομάρχου κ. Μαρκέλ¬
  λου αυριον την πρωΐαν.
  Ώς γνωστόν είς την Βίαν
  νόν "μεταβαίνουν σήμερον καΐ
  οί έκδρομεΐς τοΰ Σωματείου
  'Υποδηματοποιων καταστημα
  ταρχών Ηρακλείου πρός τούς
  όποίους ή φιλόξενος κωμόπο
  λις έτοιμάζει θερμήν ύποδο
  χην·
  Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΠΑ
  ΕΠΙ Τ&Ν ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΟΝ
  Καθ1 ά πληροφορούμεθα είς
  ειδικήν έν Αθήναις σύσκεψιν
  απεφασίσθη δπως ή δημοτική
  φορολογία των βιομηχανικών
  είδών έξισωθή'καί γίνη έυιαία
  καθ" δλην τήν'Ελλάδα, συνεισ
  πράττεται δέ μετά τοθ φό-
  ρου κύκλου εργασιών επί τής
  παραγωγής, είς τρόπον ώστε
  τα βιομηχανικά προϊόντα νά
  δύνανταινά κυκλοφορούν έλευ
  θέρως καθ" άπασαν την Έλ-
  λάδα.
  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
  ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ
  Τό υπουργείον των Οίκο-
  νομικών έκοινοποίησε δι" έγκυ
  κλίου τού πρός τάς δημοσίας
  αρχάς τοθ κράτους τα κείμε-
  ον τοΰ άναγκαστικοΰ νόμου
  περί τροποποιήσεως ενίων
  ιατάξεων άφορωσών τα τοΰ
  χρόνου ενάρξεως καί παύσε¬
  ως τοΰ μισθοΰ των διοριζομέ-
  ων ή απολυομένων δημοσίων
  ίπαλλήλων ώς καΐ άλλων τι-
  'ών διατάξεων περΐ δημοσίου
  λογιστικοϋ».
  ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
  Την 26ην Ιουλίου ημέραν
  έκ καρκίνου ό Ιωάννης Νικολόπουλος Τρίτην, εορτήν τής Όσιομάρ
  όστις είχεν άναλάβει την διεύθυνσιν τοΰ τυρος Αγ. Παρασκευήν τέλει
  «'Έθνους» μετά τόν θάνατον τού άδελ- ται έν τώ φερωνύμω παρά
  Φού τού, αειμνήστου δημοσιογράφου τώ Καμαράκι Ναφ, ή καθιερω
  Σπύρου Νικολοπούλου. Ό αποθανών μένη κατ' έ"τος πανήγυρις είς
  έχρημάτισεν ώς γνωστόν επί έτη πρόε·
  δρος τού Έλεγκτικού Συνεδρίου.
  ήν καί προσκαλοΰνται πάν
  τες οί φιλέορτοι.
  ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΙ
  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΑΙ
  Τό υπουργείον των Σιδηροδρό-
  μων καί Αύ:οκΐ/ήτων ανακοινοί
  8 η δ ^Ι
  8τι την
  ή
  καΐ Ιΰψ ^Ι
  ^ ψ
  εγένετο συμφώνως τώ αναγκάση
  κψ νόμψ 1000)1937 «περΐ περι-
  Ο ΚΟΡΕΣΜΟΣ
  ΤΟΥ ΕΠΛΓ)ΙΥΙΑΤΟΣ ΤΟΥΚΑΦΕΠΩΛΟΥ
  Τό ύφυπουργεΐον Εργασίας
  δι" έγκυκλίου τού πρός τάς
  Γενικάς Διοικήσεις καί Νομαρ
  χίας συνιστά την σύγκλησιν
  των υπό τοΰ νόμου 759 προ-
  ορ_ιαμοΟ χορηγήσεως ίπαγγελματι βκεττομένων έπιτροπώ
  κων αοειων οθΥΐγων αυτοκινΠΓ(ην» ........____-____ ,
  όδηγών αύτοκινήιων»
  κλήρωσις ενώπιον τής όριοθεί
  σης συμφώνως τώ νομώ έπιτρο
  πής καί παοουσία τής όλομελείας
  τού αυμβουλίου αύτοκινήτων πρός
  άνάδειξιν των ύποψηφίων πρός
  χορήγησιν αυτοίς επαγγελματικήν
  άδειών όδηγών αύτοκινήτων.
  Οί κληρωθέντες έν 1% περιφερεία
  τής Γεν. Διοικήσεως Κρήτης
  είναι οί κάτωΐι:
  Ε. Α. Φουντουλακάκης, Κ. Ι.
  Σινάνη-ς, Π. Ε. Σταματάκη, Ε
  Α. Βιολιτάκης, Ι. Ε. Κοκονας,
  Ε. Ν. Στραβαρίδης, Ε. Δ. Γεωρ-
  γουσάκης, Κ. Σ. Κατσιφαράκης,
  Ε. Γ. Διαμαντίδης, Ν. Χ. Μανω
  λιτάκης, Ι. Γ. Καπετανάκης, %.
  Μ. Ζαχαριάδης, Ι. Γ. Γιατρομα-
  νωλάκης, Ν. Γ. Ρουμελιώτης, Ε.
  Γ. Γκαγκάκης, Ε. Χ. Χρηστάκης,
  Ν. Γ. Ίλαρίδης, Χ. Ε. Σαββά
  κης, 1. Η. Άσουμανάκης, 1. Η
  Δεληγιαννάκης, Ε. Μ. Σταυρουλά
  κης, Γ. Ε. Ζερβαντωνάκης, Κ. Β.
  Δημητρίου, Κ. Μ. Μπαρμπουνά-
  κης, Νι Γ. Καλαϊτζάκης.
  ΕΞΑΓΩΠΙΚΗ_ΚΙΝΗΣΙΣ
  Ή έξσγωγική κίνησις Η¬
  ρακλείου κατά την λήξασαν έ
  βδομάδα είχεν ώς εξής:
  77 ΟΟΟ χιλιόγρ. σουλτανίναι,
  25 000 ταχτδ, 55.000 ελαίου,
  128 000 κίτρων, 32 000 οίνου
  καί 25.000 σαλιάγκων.
  ινα
  γνωματεύσουν περΐ τής άνάγ
  κης ή μή τής κηρύξεως τού έ·
  παγγέλματος τοΰ καφεπώλου
  ώς κεκορεσμένου, είς τάς πε¬
  ριφερείας αύΓών.
  Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΙΣ 0ΕΣ)ΝΙΚΗΣ
  ΠΡΟΣ ΤΟΝ χ. ΝΟΜΑΡΧΗΝ
  Ή Διεθνής Έκθεσις Θεσ)νί
  κης δι'έγγράφου τηςπρόςτόνκ.
  ΝομάρχηνΉρακλείου έκφράζει
  ευχαριστίας διά τό έπιδεικνυό
  μενον παρ' αύτοϋ ενδιαφέρον
  καί τάς καταβαλλομένας προ¬
  σπαθείας πρός επιτυχίαν τοθ
  σκοτΐοϋ τής εκθέσεως καί γε-
  νικώτερον πρός προαγωγήν
  τής Έθνικής Οίκονομίας τής
  χώρας. Έπ' εύκαιρία ή Διεύ
  θυνσις τής Διεθνοΰς "Εκθέσε¬
  ως παρακαλεϊ νά τή άνακοι-
  νωθή εγκαίρως ή κατηγορία
  χώρου είς ήν θά καταταχθή ό
  Νομός Ηρακλείου.
  ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΝ
  ΧΗΜΕΙΟΝ,.ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
  Διά νόμου έκδοθέντος υπό
  τοΰ ύπουργείου Οίκονομικών
  τροποποιοΰνται καΐ συμπλη-
  ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΑΙΜΑΤΗΡΑ
  ΣΥΜΠΑΟΚΗ ΕΙΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΙΑΝ
  Σ
  ΕΞ ΙΑΠΩΝΕΣΣΤΡΑΤΙΩΤΑΙ
  ΑΜΕΙΟΤΟΣ Η ΗΙΤΑΣΙΣ ΤΟΝ ΣΧΕΣΕΟΚ;
  ΑΘΗΝΑΙ 23.Ίουλίθυ (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).— Νυκτερινά τηλε-
  γραφήματα έκ Λονδίνου άγγέλλουν
  ότι αίματηρά αυμπλοκή έλαβε χώραν
  είς τα ρωσσομαντζουριανά σύνορα.
  Κατά την συμπλοκήν ταύτην οί Ρώσ
  σοι συνέλαβον αίχμαλώτους εξ Ίάπω-
  νας στρατιώτας.
  Έν τώ μεταξύ αί υπάρχουσαι πλη
  ροφορίαι συμφωνοΰν ότι έξακολουθεϊ
  άμείωτος εκατέρωθεν, ή έντασις των
  σχέσεων των δύο χωρών καί ή λήψις
  ύπ* αυτών έπειγόντων πολεμικών μέ·
  τρών.
  Η ΙΑΠΩΝΙΑ ΔΕΝ ΟΑ ΦΟΑΣΗ
  ΜΕΧΡΙ ΚΗΡΥΞΕΩΣ ΠΟΛΕΜΟΥ
  Η ΚΙΝλ ΤΗΝ ΑΟΑΣΧΟΛΕΙ ΣΟΒΑΡΟ!
  ΑΘΗΝΑΙ 2 3 Ιουλίου (τού άντα
  ποκριτοΰ μας).— Έκ τού εξωτερικόν
  αγγέλλεται ότι οί διεθνεΐς διπλωματι-
  κοί κύκλοι είναι μάλλον αίσιόδοξοι
  διά την εξέλιξιν τοΰ Ρωσσοϊαπωνικοΰ.
  Σχετικώς τονίζεται ότι ή Ίαπωνία ά-
  πασχολουμένη την στιγμήν ταύτην σο¬
  βαρώς έν Κίνα οέν θά φθάση μέχρις
  ένόπλου ρήξεως μέ την Ρωσσίαν.
  ΤΩ ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΤΑΞΙΔΙΟΝ
  ΚΑΙ Η ΕΙΡΗΝΗ__ΤΗΣ ΕΥΡΟΠΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Ιουλίου (τού άντ<*- ποκριτοΰ μας).— Τελευταίαι πληροφο¬ ρίαι έκ Παρισίων καί Λονδίνου ομετα· δίδουν την πεποίθησιν των πολιτικών άνδρών τής Εύρώπης ότι τό ταξίδιον των "Αγγλων Βασιλέων» είς Παρισίους θά έχη ώς συνέπειαν την περιφρούρησιν τής είρήνης. ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΙΟΤΕΡΙΧΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ αντα εκ ΑΘΗΝΑΙ 23 Ιουλίου (τού ποκριτού μας). — Τηλβγραφοΰν Λονδίνου ότι ή έξωτερική' πολιτική τής Μεγάλης Βρεττανίας θέλει συζη- τηθή καί πάλιν είς τήν'Βουλήν βών Κ.οι« νοτήτων. 'Η έν λόγω συζήτησις θά διεξαχθή την ερχομένην έβδομάδα. ΕΠΙΤΥΧΙΑΙ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟΝ ΤΟΥ ΣΑΓΚ0ΪΝΤ8 ΑΘΗΝΑΙ 23 Ιουλίου (τού άντα- ποκριτοΰ μας).—Πληροφορίαι έξ έθνι. κης πηγής πρός τό Πρακτορείον Χα¬ βάς άναφέρουν ότι είς τό μέτωπον τοΰ Σαγκοΰντο οί έθνικοΐ έσυνέχιοχν τα- επιτυχίας των προελάσαντες «ίς βά. Θος εί'κοσι χιλιομέτρων- Οί έθνικοΐ κατέλαβον ταχέως τό Οιβέρ άποτελοΰν στρατηγικόν σημείον επί τής όΒοΰ Τβ- ρουέλ—Σαγκοΰντο. ΗΡΧΙΣΕΝ Η ΑΠΟΛΥΣΙΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΘΗΒί ΛΙ 23 Ιουλίου (τού* άντα- ποκριτού μας).— Έκ των φυλακών Συγγροΰ ήρχισε σήμερον την πρωίαν αθρόα ή απόλυσις των κρατουμένων διά μικρά χρέη πρός τό δημό 'Ω ό ή όλ υ σιον. ρ χρη ρς τό δημόσιον, ς γνωστόν ή απόλυσις αυτή γίνετο/ι πί τή προσεχε! συμπληρώσει διετί- ας άπό τής 4ης Αύγούατου 1934& αί επί τή βάσει κοινής αποφάσεως το>ν
  πουργών Αικαιοσύνης καί Οικονομο
  ών.
  ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΕΙΣ
  ΛΘΙΙΝΑΙ 2 3 Ιουλίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας). — Εξηκολουθεί» καί
  τροποποιουνται καΐ συμπλη- ήμζρον ή κρατική μέριμνα διά τούί
  ροϋνται διάφοροι των κείμενον ' σεισμηπαθεϊς. Εί= τού,ϊυΓ δϊΐ.1^!
  τους διατάξεις.
  καί
  , - - - χ
  χή ιατρικής περιθάλψεως.