96072

Αριθμός τεύχους

4923

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

26/7/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  ίτησία λίραι 3
  έξάμηνος 2
  Άμερικής
  έτησία 6ολ. 15
  έ&άμηνοε > 8
  Τιμη
  κατά φύλλον
  Δραχ. ".
  ΤΡΙΤΗ
  26
  ΙΟΥΛΙΟΥ
  1938
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ *923
  ΙΡΛΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΑΟΣ Μ1ΝΩΤΑΥΡ0Υ
  ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΥΙΪΕΥΒΥΙΟΣ ΣΤΙΤΗΤΙΙ! ΘΡ. Ν ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
  τώ,
  μ-κών
  (τού άνχι
  Ιξ
  χίβιόοοΐξφΐ
  ίαπωνιχοδ,
  «,πωνίϊ ί·
  αύτην «ι
  ίση
  σίαν.
  (τού ίκ*·
  ίνου γΙ1··""1
  πολιτΐ**
  ΕΟ
  Αί
  Τ
  ί.έ
  ,νέχιβ**
  »
  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ι. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
  ΚΑΙ Η ΕΠΑΡΙΙΑ ΤΗΣ ΒΙΑΝΝΟΥ
  Διά μίαν άκόμη φοράν, αί
  άνατολικαί επαρχίαι τής Κρή
  της, ησθάνθησαν την στορ¬
  γήν καί τό ενδιαφέρον τού
  κ. ύπουργοΰ Γενικοΰ Διοικη-
  τοΰ, τάς ημέρας αύτάς. Με·
  τα την Νεάπολιν καί τόν
  "Αγιον Νικόλαον, ίπου με¬
  τέβη διά νά εγκαταστήση
  τόν νέον Νομάρχην κ. Πα·
  παδημητρίου καί τόν κατα-
  τοπίση επί των ζητημάτων
  τοΰ νομοΰ, ό κ. Σφαχιανά-1
  κης επεσκέφθη προχθές τήν|
  Βιάννον συνοδευόμενος καί
  υπό τοΰ Νομάρχου κ. Μαρ-
  κέλλου καί τοϋ Διοικητοΰ
  τής Χωροφυλακής κ. Όρφα-
  νουδάκη. Καί είχεν ή μετά¬
  βασις τού διπλούν σκοπόν:
  Νά παραστή είς τό μνημό¬
  συνον πού έτελέσθη υπέρ
  τοΰ μεγάλου Κρητός δημοσι-
  ογράφου καί λογοτέχνου α¬
  ειμνήστου «Διαβάτη» καί νά
  μελετήση επί τόπαυ τάς α¬
  νάγκας καί τα ζητήματα
  τής γραφικής επαρχίας. Διό¬
  τι τό ενδιαφέρον τού κ.
  Σφακιανάκη καθώς καί τοΰ
  κ. Μαρκέλλου υπέρ τής Βι¬
  άννου είνε όντως μέγα καί
  ανεξάντλητον. Είνε αλλωστε
  γνωστόν ότι χάρις είς τάς ά-
  φθόνους πιστώσεις πού διέθε-
  σε πέρυσι ή Γενική Διοίκη¬
  σις, χάρις είς την πρόσω
  πικήν ηαρέμβασιν τοΰ κ.
  Σφακιανάκη καί την έκ τοΰ
  σύνεγγυςπαρακολούθησιν τοϋ
  ζητήματος υπό τοϋ κ. Νομάρ¬
  χου, κατωρθώθη ή διάνοιξις
  της^όδοϋ μέχρι Βιάννου καί
  ή σύνδεσις της ωραίας κω¬
  μοπόλεως μέ τό Ηράκλειον
  δι' αύτοκινήτευ. Οί Βιαννί-
  τκι τό γνωρίζονν καλώς.
  Καί έχουν πλήρη συναίσθη¬
  σιν τής οφειλομένης πρός
  τόν κ. Σφακιανάκην εύγνω
  μοσύνης. Εύρον δέ την ευ¬
  καιρίαν προχθές νά έκδηλώ-
  σουν τα αίσθήματά των
  κατά τόν καλύτερον τρόπον.
  Ή ένθουσιώδης ύποδοχή την
  οποίαν ώργάνωσαν, αί έπευ-
  φημίαι, οί λόγοι, αί κωδω-
  νοκρουσίαι, ο σημοαοστολι-
  σμός τής κωμοπόλεως των,
  υπήρξαν τα ωραιοτέρα τεκ-
  μήρια τής άναγνωρίσεως τού
  συντελεσθέντος έργου όπως
  έπίσης υπήρξαν καί ή καλυ¬
  τέρα απόδειξις ότι ό λαός
  αύτός ο τόσον παρηγκωνι-
  σμένος καί άγνοημένος άλ¬
  λοτε, γνωρίζει νά τιμά τού;
  αξίους άρχοντάς τού.
  Άλλά καί ό κ. Σφχκια-
  νάκης δέν περιώρισε την εκ¬
  δήλωσιν τοΰ ένοιαφέροντός
  τού υπέρ τής Βιάννου είς
  την λύσιν τοΰ όδικοΰ μόνον
  ζητήματος. Κατά την προ¬
  χθεσινήν μετάβασιν τού είς
  την γραφικήν κωμόπολιν,
  εδέχθη έπιτροπάς έξ όλων
  των έπαρχιών, ήκουσε τόν
  πόνον των Βιαννιτών, εμέ
  λέτησε τα ζητή|ΐατά των
  πλείστα των οποίων καί έλυ-
  σεν επί τόπου. Έχορήγησε
  πιστώσεις δι' έπισκευάς σχο¬
  λείων, δι' Ιργα υδρεύσεως
  καί άρδεύσεως δι' έξυγίαν-
  σιν καί έξωραϊσμόν των χω¬
  ρίων. Καί υπεσχέθη άμέρι
  στον την ενίσχυσιν τού καί
  είς τό μέλλον. Άξίζει δέ
  όντως τής υποστηρίξεως καί
  τής ατοργής αυτής ή Βίαν
  νος. Είνε Ινα διαμέρισμα
  πλούσιον» .«προνομιούχον άπό
  την φύσιν, μέ κατοίκους
  πού διακρίνονται διά την
  φιλοπονίαν, την δημιουργι
  κότητά των, την τάσιν των
  πρός την πρόοδον καί την
  εξαιρετικήν πνευματικότητά
  των...
  ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΙΑΝΝΟΝ
  ΔΙΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ Ι. ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ
  Άκατανίκητος ή γοητεία
  καί άπειρα τα θέλγητρα τής
  Βιάννου, γΐνονται ό μαγνήτης
  πού έλκύει τόσο κόσμο τούς
  τελευταΐους αύτούς καιρούς
  πρός την γραφική κωμόπολι.
  Άπροσπέλαστος ήταν πρΐν
  καί άγνωστη είς τούς πολ-
  λούς. ΟΙ περισσότεροι την ή
  ξεραν μονάχα ώς θρΰλο. Την
  εΐχαν γνωρΐσει άπό τό πνεϋ
  μά της πού άστραποβολοθσε
  καί άπό τό μεγάλο τέκνο της
  τόν Γιάννη Κονδυλακη πού ε¬
  πί είκοσιπέντε χρόνια έστά-
  θηκεν ό καθημερινός πνευμα
  τικός όδηγός τής χώρας. Σκαρ
  φαλωμένη στήν πλαγιά τής
  Δίκτης πού ύψώνει πανύψη-
  λες τίς κορυφές της, ή*ταν ά·
  πρόσιτη εντελώς. Τώρα δμως,
  τα τεΐχη ΐτού την κρατοθσαν
  κλεισμένη άπό δλο τόν άλλο
  κόσμο Ιπεσαν. ΆνοΙχθηκε δρό
  μος καί τ' αύτοκΐνητο φθάνει
  καί σταθμεύει στήν κεντρική
  πλατεϊα κάτω άπ' τή σκιά των
  πλατάνων καί των καρυ-
  διών.
  Πρός την Βιάννον λοιπόν
  έστράφη προχθές τό Ηράκλει¬
  ον. Πρός την ωραίαν κωμόπο¬
  λιν έστράφη καί τό επίσημον
  κράτος. Τό μνημόσυνον τοθ
  Κονδυλακη, έδοσε την ευκαι¬
  ρίαν είς ενα επίσημον καί ό-
  μαδικόν προσκύνημα. Τό κρά
  τος διά τοϋ ύπουργοΰ Γεν.
  Διοικητοϋκ.Σφακιανάκη καίτοϋ
  Νομάρχου κ. Μαρκέλλου άπέ
  δωκε τόν όφειλόμενον φόρον
  τιμής είς την μνήμην τού
  πατρός τοϋ νεοελληνικού
  χρονογραφήματος. Καί ή πό¬
  λις τοϋ "Ηρακλείου διώ των
  εκπροσωπών έκδρομέων της
  καί διά των άντιπροσώπων
  τοϋ τύπου, εξεδήλωσε την
  ευγνωμοσύνην της πρός την
  μνήμην έκείνου πού ετίμησε
  την Κρήτην καΐ τα έλληνικά
  γράμματα. Πρέπει δέ νά ομο¬
  λογήσωμεν δτι ή έκπλήρωσις
  τοϋ καθήκοντος σύτοΰ τής πό
  λεως πρός τόν άείμνηστον
  «Διοβάτην» όφεΐλεται είς τόν
  Σύλλογον των καταστηματαρ
  χών ύποδηματοποιών πού εΐ-
  χε την ωραίαν ιδέαν νά όρ
  γανώστι έκδρομήν κατά την
  ημέραν αυτήν είς Βιάννον.
  • *
  Χαρά των ματιών καί άπό
  λαυσις των αίσθήσεων είνε ή
  διαδρομή άπό "Ηρακλείου είς
  Βιάννον. Εξεκινήσαμεν τό
  χάραγμα τής αύγής τής Κυ
  ριακής μαζί μέ τούς έκδρο
  μεΐς. Τα λεωφορεΐα. καινουρ-
  γή, άνετα, ροχθοϋν καΐ κατα
  πίνουν τίς κορδέλλες τοϋ δρό
  μου. Άπέραντο τό πράσινο
  των άμπελιών καί των έλαι
  ώνων, μέσα <άπ' τό όποΐο ύ ψώνονται έδώ τ' άρχαΐα έ ρείπια τής Κνωσού κι' έκεΤ τα κάτασπρα σπιτάκια των χωρίων κι' οί τροΰλλοι καί τα κωδωνοστάσια των έκκλησι ών. Περνοΰμε χωρίς σταθμό τοΰς Κουνάβους, τα Πεζά, την κοιλάδα των Άγίων Πα- ρασκιών μέ τα γύρω χωρία, καί την όργιαστική βλάστησι, άφίνομε δεξιά μας τό Άλάγνι καί φθάνομε είς τό Άρκα λοχώρι δπου καί γίνεται ώριαία ανάπαυσις. Καί συνεχίζομε τόν δρόμο Θωμαδιανό—Έμπαρος—Βίαν νος. Είναι άκόμη άσκυρόστρω τος. Καί έχει έλλείψεις τεχνι κων έργων. Τό αύτοκίνητο δμως δέν συναντδ μεγά- λες δυσκολΐες. ΚαΓ φθάνει, διασχίζοντας βρή καί ρεμ ματιές ώς την κωμόπολι μέ τα άκατανίκητα θέλγητρα καί τίς θρυλικές ώμορφιές Είς την είσοδον εχει στηθή τεραστία άψίς μέ τάς επι¬ γραφάς: «Καλώς ήλθατε κ Ύπουργέ» κσί: «Ή Βιάννος πρός τούς ϋψηλούς ξένους της». Καί κάτω άτι' ι δα [χούν αυγκεντρωθί) .όλαι οί τόσον φιλοπρόοδοι καί φιλό-, ξενοι Βιαννΐται, πρόατχαροι, γελαστοί, καί μας ύττοδέχον ται. Επί κεφαλής ό πρόβ- δρος τής Κοινότητος κ. Φουρ ναράκης μέ όλόκληρο τό; Κοινοτικόν Συμβούλιον καί τό προεδρείον τοΰ προοδευτι κου Συλλόγου «ό Δισβάτης» άπαρτιζόμενον άπό τούς κ.κ. Ν. Κατσαράκην πρόεδρον, Ί. Παπαμαστοράκηί» άντιπρόε δρον, Γεώργ. Παπαμθιστορά κην, Άπ. Ψοτρολογάκην, Αν¬ δρ. Παπαδάκην Νικόλ. Με- ταξάκην καί Ε. Κονδυλάκην συμβούλους. Έκ μέρους τού «Δισβάιη» ό κ. Παηαμαστο ράκης προσφωνεΐ τούς έκδρο¬ μεΐς ώς εξής: Ό ΙΙροοοευτικός καί Τουριστι κός Σύλλογος Βιάννου «Διαβάτη;» σάς άπευθύνει δι' έμοΰ άγαπητοί Ικδρομεΐς τα «καλώς ήλθατε». Λογιζόμεθα ιδιαιτέρως εύτυ χεϊς υποδεχόμενοι τούς επαγγελ¬ ματιαι τής πρωτευούσης τοΰ Χο μοΰ μας, υμάς τού; άποτελοθντας την παραγωγικωτέραν τάξιν τοΰ Εθνους καί τόν άκρογωνιαΐον λί θον τοΰ έθνικοΰ καΐ κοινωνικον μας οίκοδομήματο;. Άκόμη ιδιαιτέρως κολακευόμε θα άπό την διά τής επισκέψεως σας προσγενομένην τιμήν .καΐ είς τόν τόπον μας άλλά κυρίως είς την μνήμην τοΰ μεγάλου μας συμπατριώτου τοΰ αειμνήστου λο γοτέχνου Ιωάννου Κονδυλακη «Διαβάτη». Είς τόν μέχρι πρό τινος έγκα ταλελειμμένον αυτόν τόπον δέν σάς υποσχόμεθα δτι θά εΰρητε την άνεσιν καί την περιποίησιν άλλων μερώντά όποΐα έπεσχέ φθητε ελπίζομεν δμως ν' άντιλη φθήτε, καί νά νιιώσητε καλά δ λην την θερμήν τής ψυχής μας μέ την οποίαν έχομεν συνηθίσει νά περιβάλλωμεν κάθε μας φιλο- ξενούμενον καί πολύ περισσότε¬ ρον υμάς τούς πρωτοπόρους τής Έθνικής μας άναγεννήσεως. Υπό τοιούτων συναισθημάτων κατεχόμενοι σάς ύποδεχόμεθα ά γαπητοί επαγγελματιαι καί σάς δηλοΰμεν δτι δλοι μας καΐ μεΐς καί τό λαμπρόν μας περιβάλλον τίθενται είς την απόλυτον διάθβ σιν σας. Τα ολίγα αύτά άνθη πού γιά τό χατήρι σας ξερριζώθηκαν ά πό τα δροσερά περβόλια καί τίς ρωμαντικές ρεμματιές τής ώραία μας κωμοπόλεως, οάς προσφέρο μέν ώς ελάχιστον δεΐγμα έκτιμή σεως, άγάπης καί αλληλεγγύης πρός υμάς καΐ γενικά τόν έπαγ γελματικόν κόσμον ολόκληρον τήι Ελλάδος». Κατόπιν έκ μέρους τής Κοι νότητος, ομιλεί μέ θερμήν κσ παλμόν ποΰ έκδηλώνει δλσ τα φιλόξενα αίσθήματά των Βιαννιτών, ό κοινοτικός σύμ- βουλος κ. Άλ. Ραυτόπουλος εύχόμενος τό «καλώς ήλθα¬ τε» είς τούς έκδρομεΐς. Ά- παντφ δέ ευχαριστών έκ μέ ρους των έκδρομέων ό πρόε- δρος τοθ συλλόγου ύποδημα- τοποιών κατ,αστηματαρχών κ Βασιλείου «αί έπακολουθοθν θερμαί έκδηλώσεις ένθουσια- σμοθ καί άδελφώσεως. * Μπροστά μας άπλώνεται τώρα τό δραμα τής Βιάννου. Κάτασπρα σπίτια μέ φόντο τό πράσινο των έλαιώνων καί των περιβολιών. Καί μέ σα οί δρό μοί κ*ατακάθαροι Κι' οί πόρτες των σπιτιών καί των καταστημάτων στο λισμένες μέ μυρτιές κι' άγριο λούλουδα. Καί δάση σημαι- ών σ' δλους τούς δρόμους. Ή Βιάννος είναι ντυμένη στά έ πίσημά της. Είς τό μέσον τής κωμοπόλεως άλλη τεραστία, μεγαλοπρεπής άψίς. Καί εκα¬ τέρωθεν επί τής μετώπης ή έπιγραφή: ό «Διαβάτης» είς τούς ύψηλούς τού ξένους». Είς την πλατείαν, κέντρα καθαρά, εύπρεπή πολιτισμένα δπως καί οί άνθρωποι. Ένας πελώριος πλάτανος καί καρυδ ές σκιάζουν μέ τίς φυλλωσιές των καί σκορπΐζουν τή δρο σιά των. Καί είς τούς δρό μους, μέσα σέ ρεΐθρα, κυλοθν καί τραγουδοθν άδιάκοπα κρυ στάλλινα νερά, τα δφθονα νε- ρά των όνομαστών πηγών τής Βιάννου, δπου μικρό παι- δί έδροσιζόταν ό Διαβιτης καί των* οποίων την άνάμνησι καί την άγάπη διετήρησε σ' δλη τού τή ζωή .. Χαιρόμεθα τίς ώμορφιές αύτές, μεθοθμεν άπό τή γοητεία καί τα θέλγη¬ τρα των. *> * *
  • *
  Την 10.30' πρωϊνήν άγγέλλε
  ται ή άφιξις τοθ ύπουργοθ
  "ενικοΰ ΔιοικητοΟ κ. Σφακια¬
  νάκη, τ,οθ Νομάρχου κ. Μαρ¬
  κέλλου" καΐ τής άκολουθΐας
  των. Οί καμπάνες των έκκλη
  σιών ήχοΰν χαρμόσυνα χαιρε-
  τώσαι την ϋπουργικήν επίσκε¬
  ψιν. Καί είς την είσοδον τής
  κωμοπόλεως συγκεντρωμένοι
  δλοι οίτ κάτοικοι καί οί έκδρο
  μεΐς έπ'υφημοΰν τούς έπισή
  μους. Ό κ. ύπουργός κατέρ-
  χεται συνοδευόμενος υπό τοϋ
  κ. Νομαρχου, τοθ κ. Διοικη·
  τοθ τής Χωροφυλακήν, τής ά-
  νεψιδς τού δίδος Καρούζου
  κοι τοϋ μοιράρχου κ. Στεφα-
  νάκη καί έν μέσω θερμών έκ-
  δηλώσεων κατευβύνεται είς
  τό μέρος δπου θό τελεσθή τό
  μνημόσυνον τοθ αειμνήστου
  Ιωάν. Κονδυλακη.
  ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
  Μετά μικράν ανάπαυσιν
  άρχεται ή τέλεσις τοθ μνη
  μοσύνου, υπό σύμπαντος τοθ
  κλήρου τής επαρχίας Βίαν
  νού, πρό τοθ στηθέντος. επι
  βλητικοθ κενοταφίου έφ' ο5
  είχεν έναποτεθή μεγάλη φω
  τογραφία τοϋ Ιωάννου Κονδυ
  λάκη.
  ΠαρΙστανται έκτός τοθ κ.
  ύπουργοΰ, τοθ κ. Νομάρχου
  καί τής άκολουθίας των καί
  πάντες οί έκδρομεΐς καί οί
  κάτοικοι Βιάννου καθώς καί
  αντιπροσωπείαι δλων των
  χωρίων τής επαρχίας έλθοθ
  σαι ειδικώς επί τή αφίξει
  τοθ κ. Γεν. ΔιοικητοΟ είς Βίαν
  νόν.
  Μετά την τέλεσιν τοθ μνη-
  μοσΰνου κατατίθενται πρό τοθ
  κενοταφίου στέφανοι υπό
  τοΰ τουριστικοϋ Όμίλου Βίαν
  νού καί τοϋ Συνδέσμου κα
  ταστηματαρχών ύποδηματο
  ποιών "Ηρακλείου διά χειρός
  τοθ προέδρου τοϋ Συνδέσμου
  κ. Βσσιλείου ακολούθως δέ
  ό Πρόεδρος τοθ 'Ομίλου «Δια
  βάτης» κ. Νικ. Κατσαράκης
  μετά προσφώνησιν πρός τόν
  κ. υπουργόν, τόν κ. ' Νομάρ
  χην καί τούς παρισταμένους
  Ομιλεί διά μακρών περί τού
  Ιργου τοϋ Ιω. Κονδυλακη
  Μετά τόν κ. < Κατσαράκην ωμίλησαν έπΐσης οί κ. κ. Χρηστάκης καθηγητής Γυμνα σΐου Ανδρ. Παπαδάκης Γραμ ματεύς τοϋ Συλλόγου «Δια βάτης» κ. ά. Πάντες άναφέ ρονται είς την επιτελεσθέν σαν εργασίαν τοϋ Κονδυλά κη τοΰ όποίου τό φιλολογικόν έργον έξήρον άπό δλας τάς πλευράς. Άλλά αί έντυπώσεις μας έκ τής επισκέψεως τής Βίαν νού καί αί θερμαί έκδηλώσεις των κατοΐκων πρός τούς επι σήμους καί τούς εκδρομεΐς δέν τελειώνουν είς τό σημεΐ όν αύτό καί θά συνεχίσωμεν. Π.— ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΕΗ Η ΑΓΡΑΦΗ Δ1ΚΑΙΟΣΥΝΗ Είπαν 5τι ή παραίσθησις τοθ παραθερισμοΰ, δι9 έκείνους φυσικά πού μένουν είς ΐήν κάμινον πό λιν, είνε πολλές· ψορϊς ζήτημα ενός ραδιοφώνου. Καί δέν εΐχαν άδικο. Στή δροσιά μιάς φιλικής βεράντας, είχα προχθές ακεραίαν, την παραίσθησιν αυτήν: —Τί ώραϊο αύτό τα βιεννέζικο βαλσάκι. Στούς γλυκούς καί γορ- γούςήχους τού κυματίζει πραγματι κάόγαλάζιοςΔούναβις.Ή φαντασία έργάζεται μαζί τού. Καί δχι μό νόν απλώς ή φαντασία. Αί αίσθή σεις σου σχεδόν, άπολαμβάνουν μαζί μέ αύτό τό σιγανό, χαδιά- ρικο «φρέσκο» την γοητεία πού θάχε γιά σένα ή τοποθέτησί Λήμοι καΐ βιομηχανία Κατά πληροφορίας έξ Αθη¬ νών, απεφασίσθη είς σύσκε¬ ψιν των αρμοδίων ύπηρεσιών δπως ή δημοτική φορολογίσ των βιομηχανικών είδών έξι- σωθή καί γίνη ένιαία καθ" δ λην την Έλλάδα συνεισπράτ τεται δέ μετά τοθ φόρου κύ- κλου εργασιών, ώστε τα βιο- μηχανικά προϊόντα νά κυκλο ψοροθν έλευθέρως καθ1 δλην την Έλλάδα. Ή απόφασις αυτή στηριζομένη είς τό δί¬ καιον καί την λογικήν θά βοη θήση σημαντικά είς την ανά¬ πτυξιν τής βιομηχανίας είς τάς επαρχίας. Καί αποτελεί μίαν νέαν ένδειξιν τοθ ένδια φέροντος καί τής στοργής τής σου σ' Ινα μακρυνό, έξοχικό το· πεΐο Μέ τα μέσα πού μάς δίδει σή- μερα δ πολιτισμός, είνε βέβαιο δτι ή ανωτέρω παρατήρησις έγενι κεύετο. Ή ζωή ευκολα σήμερα, πέρνει Ινα χαρακτήρα καΐ διά τόν πτωχότερον, ύποφερτόν. Μπο ρεΐ νά τή χαίρεσαι παντοθ σάν γνήσιος κοσμοπολίτης. Καί είνε •νομΕζω αύτό μία πρόοδος μέ βα¬ θύτερον ανθρώπινον χαρακτήρα. Ή διανομή των αγαθών τοΰ πλανήτου μας άρχίζει νά βασί- ζεται στήν άντίληψι μιάς 6περ τέρας δικαιοσύνης. —Έδώ ακριβώς υπάρχει τό πλεονέκτημα των έφευρέσεων καί τής μηχανοποιήσεως —"Ωστε κακά τής τα έψαλ λάν αυτής τής τελευταίας; —"Οχι. Έκεΐνο των άρχαίων: «Ουδέν κακόν άμιγές καλοΰ», είνε πρό πάντων μέσα είς τό πνεΰμα τής έποχής μας. 'Ωστόσο τό κα¬ λόν τεϊνει αυτή τή στιγμή νά έξαγνίση τό κακόν... Ό τελευταΐος όμιλητής δέν είπε τίποτε τό μή άξιοπρόσε κτον. Άπό την όμολογίαν τού ήρχιζε ή αντίληψις μιοΐς τάξεως ή όποία επεκτεινομένη άπό τα μέσα πολιτισμοΰ είς τα μέσα ζω ής, θά δώση τάς ωραιοτέρας καί είρηνικωτέρας κατευθύνσεις είς την σύγχρονον άνθρωπότη- τητα. Γιατί ή μουσική λέγεται θείον δώρον; Άπό δλες τίς άλ· λες ώραΐες τέχνες, αυτή κατέ- χει περισσότερον είς τό στοι¬ χείον της, την αντίληψιν τής θείας δικαιοσύνης. Τό ραδιόφωνον έρχεται σύμφωνα μέ τή γνώμη αυτή, νά την ίσοζυγίση άνά τόν κόσμον. Τί σταθμάς οίκουμε- νίκης συνεννοήσεως καί συναδελ- φώσεως ώρισμένες συμφωνίες, ώ- ρισμένες αριες, ώρισμένες σερε- νάτες! Ή ζωή κατατοπίζεται δι' δλους ώς εύδαιμονία καΐ απο¬ κατάστασις, ώς νοσταλγία καΐ ό· νειροπόλησις, καί κάποτε ώς τε¬ λεία ίσορρέπησις καί θετικός άκόμη συλλογισμός. Άπό τό άν- τάντε εως τό άλλέγρο περνοθν συνήθως οί βαθύτερες—καί λογι- κώτερες — «πανανθρώπινες» σκέ- ψεις. * Δέν έςρυγα άπό τό θέμα τοΰ τεχνητοΰ παραθερισμοΰ μέ την άνθρωπιστικήν αυτή παρένθεαη. Ακριβώς ήρχΐσα άπό αυτόν διά νά μείνΐινκαΐ τελικώς μέ την Ε- κανοποιητική τού εντύπωσι άλλά καΐ τό συμπέραίμα τό δεμένο μέ τίς ήθικές προεκτάσεις αυτής τής έντυπώσεως: Καταντά νά πι- στεύη κανεΐς 8τι πλεονέκτημα δι' Ινα Ιστερημένον τής λεγομέ νης οίκονομικής άνεξαρτησίας δέν θά είνε μεθαύριον μόνον ή πρώτη φιλική βεράντα. "Οχι διό τι θά μπορ% καί αύτός ό ΐδιος νά.,.παραθερίζη μέ ραδιόφωνον. Άλλά διότι κυρίως θά μπορή νά χαΕρεται χαί αύτός την ζωή, ώ; πραγματικότητα πλέον. ΠοΟ άποβλέπουν άλλως τε τα μέτρα κοι νωνικής προνοίας καί τουριστικής διευκολύνσεως τα όποΐα τόσον ά πασχολοΰν καί τό Κράτος μας; Εις αυτήν την κατεύθυνσιν. Ή άνάγ- κη τής ί^ράιφου δικαιοσύνης (πού Ιμπνέει καί χρωματίζει ή μουσική διά των έρτζιανών κυμά των) δέν είνε πλέον έπιφανειακόν ζήτημα. Είνε κάτι τό βασικόν είς την 8λην σημερινήν σκοπιμότητα τής ζωής. ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ Ι κυβερνήσεως πρός την έλληνι κήν επαρχίαν. Ημείς άσχολη θέντες πρό ολίγων μόλις ημε¬ ρών μέ τό ζήτημα τουτο, χαί¬ ρομεν διότι βλέπομεν υίοθε- τουμένας τάς άντιλήψεις μας άπό τό κράτος. *** Ή άλιεία. Είς άπάντησίν τού τό πολιτι κόν γραφείον τοθ κ. Πρωθυ πουργοθ, μδς γνωρΐζει διά τοθ γραφείου τύπου, δτι σχε τικώς πρός δσα έγράψαμεν διά την οργάνωσιν τής άλι ε(ας, παρέπεμψε τό σχετικόν άαόκομμα τής «Ανορθώσεως» είς τό υπουργείον τής Έθνι κης Οίκονομίας μέ την πα¬ ράκλησιν νά ενεργήση σχετι κώς. Τό δέ υπουργείον παρέ σχε την βεβαίωσιν δτι ήδη εύ ρΐσκεται έν τώ περατοθσθαι ή μελέτη τής οργανώσεως τής άλιεΐας επί έπιστημονικών βά- σεων καί δεδομένων. Φυσι κά δέ θά ληφθή πρόνοια καΐ διά την Κρήτην. Είμποροθμεν λοιπάν νά πιστεύωμεν βασΐ μως πλέον δτι συντόμως θά ενισχυθή καί θ' άναπτυχθή ό σημαντικάς αύτός κλάδος τής έθνικής οίκονομίας. Ή κτηνοτροφία. Είς άνακοινώσεις τού πρός τόν τύπον, ό ύπουργός τής Γεωργίας κ. Κυριακός άνήγ γειλε την λήψιν σειράς μέτρων πρός ενίσχυσιν καί προστα σίαν τής κτηνοτροφίας. Πράγ ματι δέ τα μέτρα αύτά είναι μελετημένα καί πρακτικώς έ φαρμόσιμα. Καί δέν γεννάται άμφιβολία δτι θά έχουν λίαν εύεργετικά άποτελέσματα καί δτι θά συντελέσουν είς την ανάπτυξιν καί έπτ έ-τιιστημονι κων βασεων οργάνωσιν τής κτηνοτροφΐας. Αποτελεί δέ ή λήψις των μέτρων αυτών νέαν απόδειξιν τής στοργής μέ την οποίαν περιβάλλει ή κυβέρ νησίς τόν άγροτικόν κόσμον καί των προσπαθειών της πρός αύξησιν τοϋ έθνικοΰ πλουτου. Ή Σητεία. 'Επιτροπή Σητειακών, αφι¬ χθείσα είς την πόλιν μας πά ρουσιάσθη είς τόν κ. Υπουρ¬ γόν Γεν. Διοικητήν καί άφοϋ τόν ηύχαρίστησε διά τό μέχρι τοθδε υπέρ τής επαρχίας Ση¬ τείας ενδιαφέρον τού, ανέπτυ¬ ξεν είς αυτόν διάφορα ζητήμσ' τα καΐ τόν παρεκάλεσε νά με ριμνήση διά την ταχυτέραν διευθέτησιν των. Καί ό κ. Σφα κιανάκης υπεσχέθη δτι θά με¬ ριμνήση δι* δλα. Καί θά μερι¬ μνήση πραγματι. Τό μέχρι τοθ δέ θερμόν ενδιαφέρον τού καΐ ή γόνιμος δράσίς τού άποτε- λοθν άσφαλή περί τούτου τεκ- μήρια. 'Έπειτα, ή Σητεία δι- καιοθται αναμφισβητήτως Ι¬ διαιτέρας δλως στοργής καί μερΐμνης. Διά την γεωργίαν. Ή απόφασις τοθ Γεωργι κου ΤαμεΙου τοϋ νομοϋ μας διά τής οποίας διατΐθενται σημαντικαί πιστώσεις διά την γεωργικήν καί κτηνοτροφικήν εκπαίδευσιν άγροτοπαίδων, διά την έξημέρωσιν άγρΐων δένδρων,διά την χορήγησινβρα βείων είς τούς καλυτέρουςκαλ λιερνητάς σιτηρών καΐ διά την ενίσχυσιν τοϋ Φυτοπαθολογι κου Σταθμοϋ τής πόλεώς μας. υπήρξεν άπό ως όρθή καί πάσης άπόψε άξίζει κάθε έ παΐνου. Έφόσον άλλωστε τό Ταμείον έχει τόσους πόρους, έπιβάλλεται βεβαία μέγα μέ ρος αυτών νά χρησιμοποιή- ται διά την προαγωγήν καΐ ανάπτυξιν τής γεωργίας.

  ι9
  ι...
  (θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμε
  ρον ώρα ΙΟμ. μ. τό άριστούργημα
  τοΰ κινηματογράφου: «Τό τραγι
  κό δίλημμα»
  θερινός «ΑΠΟΛΛαΝ>. —Σήμε¬
  ρον εκτακτος παράστασις υπέρ
  τοθ έργατουπαλληλικοθ κέντρου
  Ηρακλείου, μέ τό άριστούργημα:
  «Λευκός άγγελος».
  Προιστάμενος Τυπογραφείου
  Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  Άπο τού θρόνου
  είς την λαψητόμον.
  4=■>
  Ό έρως είς την χώραν
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ
  486ον
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Έπαγρυτινεΐτε είς την γραμμήν σας
  μάλλον παρά είς τό βάρος σας.
  Άπαιτεΐται πολΰ θάρρος διά νά
  κάνετε τακτικαί κάθε ττρωΐ, γυμνα-
  »"Ηδη άναγράφεται παντοϋ' στικήν. Άλλ' ίχετε ύπ' όψίν σας
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΦΕΤΕΙΝΗ
  ΠΡΕΜΙΕΡΑ
  Τό όθάνατο μεγαλούρ·
  γημα τοΰ Λ. ΤΟΛΣΤΟ Ι·
  ..ΝΥΧΤΕΣ
  ΦΩΤΙΑΣ"
  ΙΤΟ ΖΟΝΤΑΝΟ ΠΤΟΜΑ))
  Πρωταγωνιστοΰν οί άσσοι
  της γαλλικής κινπματογρα-
  φίας:
  Βίκτωρ Φρανοέν,'
  Γκάμττυ Μορλαί,
  Ζινιορέ,
  Ζώρζ Ριγκώ.
  Σύμπραξις των μενάλων
  Ρωσσικών χωρωδιών Κοζάκων
  τού Ντόν καΐ Κοΰμπαν καΐ
  τή; Τσιγγάνικης Ρωοσική;
  ορχηστρας καί χορωδίας Δη·
  μήτριεφ.
  ΣΗΜΕΡΟΝ καΐ ΑΥΡΙΟΝ:
  ε_»~_--~^____
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Μ
  Έκαστην ΤΡΙΤΗΝ
  μεσημβρίαν
  Διά Ρέθυμνον, Χανιά,
  ΠΕΙΡΑΙΑ
  Χαλκίδα, Αίδηψόν,Βό-
  λ*ν, θεσσαλονίκην.
  Τηλ*». 5-50
  ■«■«■■■■«■«■■«
  ΑΠΩΛΕΣΘΗ ωρολόγιον γυναι¬
  κείον τής χειρός. Παρακαλεϊται
  ό ευρών νά τό κομΐση είς τα γρα¬
  φείω μας καΐ ώμειφθήσεται δεδο·
  μένου δτι πρόκειται ιτερΊ οϊκογε
  νειακοθ κειμηλίου.
  ίί1 π8*1**1 "ι6 τά^- 6ί °"ρΐ;5 '55"β™ϊ·........-
  έδικάσθη μυστικά και ότι τό (σου ά,ναγκαϊα όσον καί ή ώμορ-
  έπανσστατικό δικαστήριο την φΐά τοθ προσώπου, φροντίζουν πε
  άθώωσεν. Ώσάν μιά γυναΐκα' ρισσότερον
  που υπήρξεν αίτΐα νά χυθή τό
  σΐΐία πολλών χιλιάδων Ι άλ-
  λων νά μποροΰσε νά άθωω
  θή άπό τό γαλλικό δικαστή
  ριο! Ζητώ δπως τό έπαναστα
  τικόν δικαστήριον αποφανθή
  αυτή την έβδομάδα περΐ τής
  τυχης της».
  "Αν καΐ
  ό Μπιγιώ - Βαρέν
  δέν έπρότεινε μονάχα νά δι
  κασθή ή Μαρία - Άντουανέτ
  τα, άλλά έζητοθσε καθαρά
  την κσρατόυησί της, ή πρό
  τασΐς τού έγινε παμψηφε
  δεκτή. Καί δμως, πραγμα
  πσράξενο, 6 Φουκιέ - Τενβίλ
  ό δημόσιος κατήγορος, ό όποΐ
  ος συνήθως έδούλευε χωρίς
  διακοπή, ψυχρά καί γρήγορα
  σάν μηχανή, εξακολουθούσα
  νά διστάζβ, "Επέρασεν ή έβδο
  μάδα έκείνη. επέρασεν άλλη
  μίσ, επέρασε τρΐτη κσΐ δέν σρ
  χιζε τίς άνακρίσεις εναντίον
  τής Μαρίας · Άντουανέττας.
  Πιό ή*ταν τό μυστικό έμπόδιο
  πού τόν έκρατοθσεν; "Η μή
  πως ό άνθρωπος αύτάς μέ
  την πετρωμένη καρδιά, ό όποϊ
  ος συνήθως «μετέβαλλε τό
  χαρτί σέ αΐμα καΐ τό αΓμα σέ
  χαρτΐ μέ γοργότηταταχυδακτυ
  λουργοθϊδέν εΐχε πραγματικά
  άκόμη στά χέρια τού ντουκου
  μέντα πού νά άποδεικνύουν
  την ένοχή τής κατηγορουμέ-
  νηο; "Οπως καΐ άν εΐχε τα
  πρδγμα, έδίστσζε καΐ διαρ¬
  κώς άνέβαλλε την κατηγορία.
  Εγρσψε στήν Έπιτροπή Κοι-
  νί)ς Σωτηρίας νά στείλη τα
  στοιχεΐα τής δικογραφίας. Άλ¬
  λά τό καταπληκτικήν ήταν
  πώς καΐ ή Έπιτροτιή έδειχνε
  μιά καταπληκτική βραδΰτητσ.
  Πάντως, ϋστερ' άπό άρκετά
  διάστημα συνεκέντρωσε μερι-
  κά χαρτιά χωρίς σημασία, τα
  πορίσματα τής άνακρΐσεως
  γιά την ύπόθεσι τοΰ γαρυφάλ-
  λου, έναν κατάλογο μαρτύ¬
  ρων, τα έγγραφα τής δΐκης
  τού βασιληά. Άλλά ό Φού
  κιέ ΤενβΙλ έξακολουθοΰσε νά
  άδρανή. Έφαινόταν σάν νά έ-
  περίμενε κάτι άκόμη—είτε τή
  μυστική διαταγή νά αρχίση ε¬
  πί τέλους τή δΐκη, είτε κανέ-
  να τεκμήριον απολύτως πει-
  στικόν, κανένα γεγονός έκ-
  δηλον, τό οποίον θά έδινε
  στό κατηγορητήριό τού τή λάμ
  ψι καΐ τή φλόγα μιάς δημο¬
  κρατικής άγανακτήσεως, κα¬
  νένα σφάλμα άσυγχώρητο
  καί άποτροπιαστικό τής Μα·
  ρίας-Άντουανέττας, ε'ίτε ώς
  γυναίκας, είτε ώς βασιλίσσης.
  (συνεχ(ζεται)
  Μανώλης Γ. Κονιός
  Νιυρολογος— ΨΊιχίατρος
  Τμπματάρχης Ίατρος
  Λπμοο. Ψυχικτρείου Άβην&ν
  Δέχεται έν τή) ιατρείω τού
  όδος Πειραιώς 17δ' ΑΘΗΝΑΙ.
  Τηλίφ. 52.379.
  ΡΡ ζ ΥΡμς
  ματος άπό τό βάρος τού. ΟΊ με·
  γαλύτερες στάρ καί οί πλέον ά-
  σήμαντοι άστέρες τοϋ έκράν κά¬
  νουν καθημερινάς άσκήσεις μέ τό
  σην έπιμέλειαν δσην καταβάλλουν
  διά νά μάθουν τούς ρόλους των.
  Ή "Αννυ Σάρλευ διεμόρφωσε
  έξ ολοκλήρου τό σώμά της διά
  τής γυμναστικής. ΟΊ μθς της έδυ·
  νάμωσαν, τό στήθός της ανεπτύ¬
  χθη καί γενικώς έπέτυνεν ίνα θαυ
  μάσιο άποτέλεσμα. Ιδού τάς ά
  σκήσεις πού ύποχρεοϋται νά κά¬
  νη κάθε
  Όθί
  ρ
  Όρθία. Τίς κνήμες ένωμένες,
  θέσετε τίς παλάμες των χειρών
  σας, μέ τόν άντίχειρα έμπρός, επι
  τώνεγόμφών σας. Στηριζομένη
  σταθερά επί των ποδιών σας, χω-
  ρίς νά λυγίσετε τα γόνατα, κλίνε-
  τε πρός τα οπίσω όσον σάς είνε
  δυνατόν. Δέν πρέπει πρό πάντων
  νά λυγίσουν τα γόνατά σας. Άνα
  σηκωθήτε καΐ κλίνετε· έκ νέου
  πρός τα οπίσω. Ή αέση μάν"ον ό·
  φείλει νά έργάζεται. Κάνετε αύ
  την την άσκησι είκοσι φορές.
  Έξαπλωμένη επί τής ράχης. Οϊ
  κνήμες καλά τεντωαένες, μέ τούς
  βραχίονας τοποθετημένους άό
  κάθε πλευρά τοΰ σώματας. Έν φ
  σηκώνετε την άριστερά σας κνή-
  μη, ρίψετε τόν βραχίονά σας πρός
  τα όιίσω εως δτου τό χέρι σας
  έγγίση τό εδαφος υπεράνω τής κε
  φαλής σας. Άφίσετε τό πόδι νά
  επανέλθη επί τοθ έδάφους καί έ-
  παναφέρετε τόν βραχίονά σας κα
  τα μήκος τοΰ σώματος. Κάνετε
  την ιδία κίνησιν μέ την δεξιάν κνή
  μη κο.1 τόν δεξιύ βραχίονά. Συν-
  κρατήτε πάντοτε τα γόνατά σας
  άκίνητα διά νά έργάζωνται οί
  μθς τοϋ ύπογαστρίου.Έναλλάσσε-
  τε την κίνησιν ϊως δτου κάθε βρα
  χίον"ας καί κάθε κνήμη σηκωθοΰν
  πέντε φορές.
  Οί ανωτέρω άσκήσεις είνε άπο·
  τελεσματικώτατες διά την γραμ¬
  μήν σας Λεπταίνουν τοΰς γόμ-
  φους καί την μέση, καΐ έπιμηκυ-
  νουν τούς μυώνας των μηρών. Ε¬
  άν προτοΰ νά τίς άρχίσετε κάνε¬
  τε πέντε ή £ξ βαθειές άναπνοές,
  καί εάν μβτά τά^1 άσκήσεις κάμε¬
  τε ευθύς ενα χλιαρο ντούς, θά εί-
  δήτε ϋστερα άπό μερικές έβδομά-
  δες νά μεταμορφώνεται ή σιλουέτ
  τα σας Εάν ή σιλουέττα σας εί¬
  νε ολίγον γωνιώδης θά στρογγυ-
  λέψη Εάν είσθε ό/νίγον «γεμάτη»
  ή διανομή τού λίπους θά γίνη κα¬
  τά τέτοιο τρόπο πού θα φαίνεσθε
  λεπτότερη καί εάν άκόμη δέν χά-
  σετε οϋτε ενα κιλό άιτό τό βάρος
  των χρυσανθέμων.
  Η ΜΑΧΗ
  Υπό Κλώντ Φαρέρ. |
  ΚΟΙΠΩΜΙΚγϊ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.—Επανήλθε μετά τής
  κυρίας τού έκ Χανίων ό ττρωτοδί.
  κης κ. Μπλέτσας _
  —Έπανήλθον έ£ Αθηνών ή κ.
  καΐ ό κ. Άριστ. Γραμματικάκης.
  —■επανήλθεν έξ Αθηνών ό Δι-
  ευθυντής Ήλεκτρικών ύπηρεσιών
  τοϋ Δήμου Ηρακλείου κ. Νικ. Λή·
  μνιος. , ,
  -Επανήλθεν ωσαύτως ό κ. Αλ.
  2*ον_'
  Ό Φέλτζ έκάπνιζε γιά τετάρ¬
  την φορά. την άπό σκα^σμένο(-—--^ -~ς πολεώς μας δι·
  άσήμι πίπα... γιά τετάρτην φο Αθήνας καΐ Ιταλίαν ή κ. καί ό κ.
  ρά η"γιά πέμπτην;... Δέν ήΐαν Γεώρ. Μπαρνιδς τής άεροτιορι.
  * ■ ■■'- " ■ πίσ6- κης έταιρείας "Αλα Λιττόρια.
  χαί τόσο βέβαιος .. Καί
  σας.
  ή Ντιστεγκέ
  ΒΑΠΤΙΣΠΣ — Τό εσπέρας τοϋ
  Σπϋ-
  κορι·
  , ' ζ. λ 1 Γ>Γ\ Ι Ι Ιέ. ι-Ι ώ- --- '" ο"'*&|^
  φορες προηγουμένως, την από | π0( λθόντος Σαββάτου ό κ
  σκούρα ταρταρουγα πιπα;... Κ.αι ρος χάλαρης εβάπτισε τό ρ
  πόσες φορϊς την άπό ξύλο άε·]τσ4κι τού κ. Κώστα Κανάκη δούς
  τοθ .. Δέν έθυμόταν πιά διόλου. είς αύτό τό δνομα Χρυσή. Είς τόν
  Μίά ΪΤ ζάλΡΧίζ£ 1 0ν|^δάθΧτΟοΙςΚζαηση°υςΥθνεΐς εϋΧΟμΕ"
  ΪΤ ζ'ΆηΡΧζ 1
  καταλαμρανη... Αλλοτε, ατο
  ό ΪΙ ί
  άτοΙςζηη
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.— Τούς ότΐωσ·
  θέ ό βύ
  μρη ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ς
  κΐνο, επειτα στό ΪΙχρίσι, είχε κά-,δήποτε συμμερισθέντας τό βαρύ
  νει συχνή χρήσι τοθ όπίου... Ά- πένθος μας επί τχΐ άπωλεία τοθ
  πό τότε έχρονολογοΰνταν οί κ«Λ Χ^£ ?°1^^ϊ £
  τού πίνακες. Άλλά οταν
  πλησιάζει τα πενήντα, 2νας άν¬
  θρωπος, Ιστω καΐ ρωμαλέος,
  πόλεώς μας, τό Διοικ. Συμβούλι¬
  ον τού Συνδέσμου Έργοληπτών
  Ν. Ηρακλείου, τούς καταθέσαντας
  πρέπει νά διαλέγη μεταξύ τοθ στεφάνους καί τούς διαθέσαντας
  ,^ι , - »' * ^ ,Π'Λ,ι ,- χρηματικά ττοσα εις φιλανθρωπι-
  όπίου καί τού ερωτα. Ο Φέλτς *^ΰς σκοπούς είς μνήμην τού, θερ
  δέν είχε διαλέξτη τί» δπιον. ηώς εύναριστοθμεν.
  είχε διαλέξη
  νά, τώρα, πού τό Ιγκατα-
  λιιφθέν όπιον έ'παιρνε διακριτι-
  κά την ρεβάνς τού. "Ω! δέν ή-
  ταν μεθύσι, μέ την έννοιαν πού
  δίδουν οί άλκοολικοί σ' αυτή την
  λέξι, Ήταν ε'να άόριστο συναί-
  σθημα των μυελών καί των μυ-
  ών των μέ έκμηδενισμένων λυω-
  μένων τρόπον τινά, των δέ γε-
  μάτων άπό μιά ζιοή Ιντονη, αύ
  μως ευχαριστούμεν.
  Ηράκλειον τη 24η "Ιουλίου 1938
  Οικογένειαι: Φ«τσέ«, Μηαξέ,
  Κασιμάτη.
  Γύρω στήν πόλι.
  Ή έκδρομική κίνησις συνεχίί&-
  ται όλονέν εύουνομένη,
  —Ούτω έκατοντάδες όλόκληροι
  Ηρακλειωτών εξέρχονται κατά
  ^λ^4 ,χ> ψ Μ>·>ν ^*ιλ 'βν>"^ ί ί ί^ΓΜ, μ^ . γ- υυΐίχ/χκΐίί' ι ΐΛί ν ει,ερ^νν ιυιι ΓννΑΐνΑ
  ξανσμένην, πολλαπλασιαζομένην. τάς Κυριακάς είς τάς έξοχάς καί
  ΕΝΑΤΕΛΕΙΟΚΛΪ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
  ΡΑΔΐοωηΝΟ
  Ό Φέλτζ άκίνητος καί μέ τα ^ πών^ες έπιστρέφουν εύχαριστη
  μάχια κλειστά, δέν άντιλαμβα|μ ^Ημερησίαν έκδρομήν έτοιμά-
  νόταν πιά τό βάρος τοθ σώμα ζΟυν δι" αυριον, εορτήν τοΰ σωμα-
  τάς τού, πού Ικανε τίς ψίθες'τείου των, καί οί κουρεΐς Ήρα-
  νά βουλοΰν. Καί γρήγορες σκέ κλείου είς την ιστορικήν μονήν
  ψεις αύλάκωναν τό μυαλό τού,, ^Ι^κοϋρίία θά είνε λοιπόν
  ένφ πολλοί πέπλοι, άπό έκείνους' αορι0ν κλειστά κα'ί' δλην την ή·
  ποΰ περικαλύπτουν τό άνθρώπι' μέραν
  νο πνεθμα, έξεσχιζόταν όλόγυρά! —Είς την ίχθυαγοράν αας τα
  ψάρια σΐτανίζουν τελευταίως.
  , Φ —Τό γεγονός φυσικά όφείλεται
  * ■ είς την διατεταγμένην άπαγορευ·
  Ή άργή καί βραχνή φωνή τικήν περίοδον τής διά τρατών ά
  τοθ Τσεού Ιΐέ—-·ΐ, διέκοψεν άπότο' λιε,ί°": Ί ύηο}α ώ* γνωστόν δσο-
  ■ , ,1 —Τα ληφθέντα καΐ έξακολου
  α—Αζέν, οί τ^ποι απα θοϋντα άκόμη μέτρα καταπολεμή
  γοριύουν στόν έπισκέπτη νά σεως τοΰ περονοσπόρου συνετέ-
  έρωτα τόν οίκοδεσπότη. Καί ή λεσαν είς τόν περιορισμόν τής έ-
  σοφή' εύγενικότης σας, έσεβάσθη ζ«^λώσεως της νόσου.
  ΟΡΗΟΝ
  Μέ τα όνόματα των σταθμών έλληνιστί.
  6 Λυχνιών μέ μαγικό μάτι.
  Μόνον Δρχ. 7250, είς 12 μηνιαία-ς δόσεις.
  'Αντιπρόσωπος Ηρακλείου
  ΚΩΝΣΤ. Ν. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
  ~~«ιε»*~~" ε^ ιιε^'Ίΐιε»»"" ■ 'Π>~Ι»ε)ΐ~~ ^ Ι^~ ^ .....~ _.~~ > ιιι^ ι__ ιι " . |~>_>Ι»> Ι " %_)■''~»^Μ
  ΣΤΑΦΙΔΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
  Μέ την γνωστήν ποτασσαν «ΦΙΣΛ» ή όποία
  ήγγυημένως παράγεται άπό στάχτην έξασφαλίζε-
  τε τό ξανθβν χρώμα, την καλλιτέραν άποξήραν
  σιν καί διατήρησιν τής σταφίδος σας.
  Φροντίαατε πρίν έξαντληθά.
  .·*
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΟΣ προεξοφλεϊ
  ■ραμμάτια καΐ συναλλαγματικάς.
  Πληροφορίαι δικηγορικόν γραφεί
  όν κ. Ήρακλή Πολεμαρχάκη.
  Παρκκαταθήκη παρά τοίς κ. κ.
  ΥΙΟΙ2 Ν. ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΙΛθΥ-ΧανίΜν Πορτα.
  Ι
  Μόνον μέ τό θαλαμηγόν
  «ΧΙΟΣ»
  Κάθε ΚΥΡΙΑΚΗΝ 6 μ. μ. ακριβώς
  Κατ' ευθείαν διά Π ε ι ρ α ν ά
  (σέ 12 ύρε$).
  Ταχύτπί Ι· μ.λλίΜν.-Άν·οις-'Ασφάλβια.
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  Τβλΐ·. »
  40
  «^*
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Ή Έπιτροπή Διατιμήσεων καθώρι^εν δπως τα
  Ζυμαρικά των έργοστσσΐων «ΝΤ1ΚΟ» καί «ΜΙΣΚΟ»
  πωλοϋνΐαι λιανικώς κατά 3 δραχμάς επί πλέον των
  ήμετέρων Ζυμαρικών.
  "Ινα μή ή κατανάλωσις ύποθέτη δτι ή διαφο-
  ρά αθτη τής τιμής προέρχετσι έκ τής διαφοράς
  τής ποιότητος, καθιστώμεν αυτή γνωστόν δτι ή σεβα
  στή'Επιτροπή Διατιμήσεων έπεβάρυνε τα Ζυμαρικά
  ταυτα μέ 3 δραχμάς επί πλέον ουχί λόγω διαφοράς
  ποιότητος άλλά λόγω μεταφορικών έξόδων καί το-
  πικών φόρων είς οβς ϋποβάλλονται ταυτα έρχόμε-
  να είς την αγοράν μας.
  Έκ τής Διευθύνσεως τοϋ 'Εργοστασίου Ζυ¬
  μαρικών:
  ΚΑΡΟΥΖΟΥ - ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΙ-!
  ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  κε τούς τύπους. Άλλά ό οίκο
  δεσπότης άφείλεί, είς άντάλλαγ
  μα, νά ανοίξη στόν έπισκεπτη
  επειτα άπά την πόρια τοθ σπ
  τιοθ, την πόρτα τής ψυχής τού
  Μοναχά τίς γυναΐκες έπιβάλ
  λεται νά άκούη κανεΐς χωρίς ν
  τούς δίδη άπάντγ^ν. Φέν Τα—
  Τζέν, δταν μοΰ παρουσίασαν τη
  ενδοξη κάρτα σας, ή χχρδιά μο
  εχτύπησε δυνατά, άπό μεγάλη
  χαρά. Καί αυτή ή χαρά δέν ή
  ταν απλώς ή εγωϊστική εύχαρ
  στησις δτι θά ξαναδώ, μετά δι
  καπέντε χρόνια, τόν σεβαστό μο
  άδελφό· άλλά μάλλον ή Ιλπίδί
  πώς θά τοθ φανώ ταπεινότατι
  χρήσιμος, στό βασίλειον αύτ
  πού μιά ενοχη τρέλλα συνταράι
  σει καί πού προσφέρει στά μι
  τια τοΰ φιλοσόφου ϊίλ καταπλη
  κτικό καΐ άποκαρδιωτικό θέαμα.
  Ό Φέλτζ έσήκωσεν άργά τό
  άριστερό τού χέρι καί εκύΐταξ'
  άνάμεσα άπό τα άνοιγμένα δα
  κτυλά τού, τό έ'να άπό τα έννέα
  μώβ φανάρια.
  (συνεχίζεται)
  'Ελευθ. Πηγάκης
  Ίατρος—Παθολόγος
  Δέχεται έν τω ίατρείφ τού
  όδός Τσακίρη (οίκία στρατη-
  γοθ κ. Άλεξάκη) 10—12 π. μ.
  καΐ 4—6 μ. μ.
  Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  Μ£Ρ. ΛΥΔΑΚΗ- ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗ
  επιστρέψασα δεκταί ώς
  καί πρότερον είς τα έργαστή-
  ριόν της (Πλατεία Βαλιδέ
  Τζαμί).
  Τ. Παπαδόπουλος
  Ίατρός-οδοντίατρος
  Σωκράτους Σατωβριάνδου
  22 ΑΘΗΝΑΙ
  Αριθ. τηλεφ. 52-362
  Δέχεται καθ' εκάστην.
  Ώραι απολύτως άκριδείς.
  •...................*
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑ1 άπό "ι" Αύ-
  γούστου έν οδώ Άριάδνης 17 δπι-
  σθεν Μουσείου οίχία συγκειμέ-
  νη έκ πέντε δωματίων, κουζίνας,
  λουτροθ, πλυντηρίου, δύο άποθη-
  κών καί λοιπων χρειωδών. Πλη
  ροφορίαι
  Κόρπη.
  παρα τώ χ. Ίωσήφ
  ΤΑΡΙΜ ΦΡΕΣΙΛ ΣΤΟΥ ΚΡΑΣΑΚΗ
  <"Ι5ν«ντι Π«λ, —Έκ παραλλήλου άξιόλογα ά- ποτελέσματα απέδωκε καί ή έφαρ μογή των δακοκτόνων μέτρον. —Δημιουργεϊτάι λοιπόν ή ελπίς ι δτι ή ώοίμανσις των σταφυλών καί ή έλαιοεσοδεία Θά έζελιχθοθν ομαλώς. — Μέ την έξακολουθοϋσαν ζέ- στην είνε επιβεβλημένον νά ληφθή ιδιαιτέρα φροντίς διά την περι¬ ποίησιν των δενδρυλλίων τα 6- ποΐα ένδέχεται νά ξηραθοΰν. —Επί τή εύκαιρία Εχομεν νά παρατηρήσωμεν δτι δσαι τουλά¬ χιστον οδοί Εχουν ρυμοτομηθή θά έ'πρεπε νά δενδροφυτευθοΰν κατά την προσέχη κατάλληλον εποχήν. —Ή άμέλεια ή ή άναβολή δέν ώφελοΰν "βεβαία είς τίποτε, έχώ έξ άλλου ή παράλειψις αυτή είνε απολύτως καταφανής είς τό έφαρ μοζόμενον άναδημιουργικόν πρό- γραμμα έξωραϊσμοΰ τής πόλεως. —Τα ραδιόφωνα έπληθύνθησαν εσχάτως είς την πόλιν μας. —ΚαΙ κατ' ανάγκην καί οί μου σικόφιλοι. —Δι" δ κα'ι οί συμπολίται πού δέν ξεύρουν νά ξεχωρίσουν άκό¬ μη την μουσικήν τοΰ Λίστ άπό τοϋ Μπετόβεν ή τοΰ Βάγνερ είνε σχε¬ τικώς ολίγοι. —Ύπάρχουν έννοεΐται καΐ πολ λοΐ πού έξασκοΰνται είς την κα¬ λήν.... προφοράν των έκμανθανο. μένων ξένων γλωσσών. —Τό Εργατικόν Κέντρον έδωκε χθές είς τόν κινηματογράφον «Ά πόλλωνα» την πρώτην κινηματο γραφικήν παράστασιν μέ τό έργον Λευκός δγγελος». Αί παραστά σεις θά έπαναληφθοϋν σήμερον καί αυριον. —Είς τόν κινηματογράφον Που λακάκη ήρχισε μέ κοσμοσυγκέν τρωσιν ή προβολή τοϋ φίλμ τό Τραγικον δίλημμα·. —Πρόκειται περί ενός νέου έκ λεκτοΰ κινηματογραφικοΰ έργου πού πρέτΐει νά ίδουν δλοι οί φίλοι τοϋ κινηματογράφου. 6 Ρέπορτβρ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ «Την 27ην τρέχοντας έορ την τοϋ Αγ. Παντελεήμο- νος, θέλει τελεσθή άρχιερα τική λειτουργία, χοροστοΓοΟν- τος τοθ Θεοφιλεστάτου Ίερο σητείας κ. Φιλοθέου Μαζο κοπάκη είς τό έξωκκλήσιον τοθ Αγ. Παντελεήμονος ε[ς θέσιν «Σχινοσέλι» τής περιψε ρεΐας τής ΈνορΙας Λάστρου Σητείας μέ δσον Ινεστι με γαλοπρεπή έορτασμόν δθεν παρακαλοϋνται οί φιλέορτοι δπως παρευρεθώσιν έν αύτη, τιμώντες ούτω τόν άγιον κα'ί ίνα λάβωσι διά τοϋ Έπισκό- που ημών την έξ 5ψους εύλο γΐαν καί χάριν». (Έκ τοθ ΓραφεΙου τής Έ νοριακής Επιτροπείας Αά- στρου Σητείας). ΚΑΡΟΟΥΖΕΣ ΕΙΙΙΡΕΤΙΚΕΣ Στου Ε.Περισελάκη
  ΑΝΟΡΘΏΣΙΣ
  'ς μα5 δι·
  κ. καί δ κ
  ττόρια. ρι'
  -ις Εύ
  , θ
  τύπον Τη
  Της
  ύλ
  σανταζ
  ιαθέσανταί
  ι'λανθρωι,ι.
  Ίν τού, θερ
  ουλίου 19]8
  δλόκληρΟι
  >νται
  καί
  ευχαριοτη

  τού σωμα.
  ρεΐς Ήρα.
  κ ήν μονήν
  Ινε λοικόν
  4λην την ή.
  «ν μας τα
  υταίως.
  όφεΐλετοι
  ά
  ι τρατών ά
  οοτόν δσο-
  έζακολου
  αταπολεμή
  3υ συνετέ·
  σμόν τής {·
  ιξιόλογα ά·
  κοί ή έψαρ
  μέτρων,
  ιόν ή έλκίζ
  σταφιΛόν
  έξελιχθοδν
  ►οθσαν ζί·
  >ν νά
  ι ην φ
  ΛΙων ύ ο·
  ιαθοθν.
  έχομε» «ι
  5σαι τοόΧα
  ιοτομηθήδίΐ
  • υθοθν κατό
  'ον έ-ό*.
  ι'αβολή οέν
  τίιΐοτε, έ»ώ
  ς αύτη ε'ν£
  είς τό έψαρ
  ιγικόν ·πρό
  ιη·ς τιόλεωί·
  ίληθύνθησον
  ν μας.
  καί οί μ<« τσι καΐ τιολ είς την κα· έκμανδσνο. ν. ντρον ί&ωκ£ 3γρ»φθν ·'Λ ην κινημστ0 μέ τό ίρΥ°ν Αί ηαρα°χ*>
  Ον σήμΕΡοϊ
  νρώφον ΠΟ"
  οθ
  ϊλοι οί Ί"λ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  359*ν
  Διά τής άόκνου εργασίας, διά τής καρτερίας,
  τής έπιμονής καϊ θελήσεως, κατώρθωνε τα πορί-
  ζητσι έκ τής εργασίας τού περί τα έπτακόσια
  φράγκα κατ' έτος. ΕΤχε μάθει τα γερμανικά καί
  τα άγγλικά' χάρις είς τόν Κουρφειράκον, όστις
  τόν ουνεσχέτισε μετά τοθ φίλου τού έφημεριδο
  πώλου, ό Μάριος συνέττατε προγράμματα μετέ-
  φραζεν εφημερίδας", έσχολΐαζεν έκδόσεις, συνέ-
  γραφε βιογραφΐας κτλ., καί ούτως εκέρδαινε τα έ
  πτακόσια φράγκα τού. Έζη δέ δι" αυτών οχι
  κακώς.
  'Επλήρωνεν ενοίκιον διά τό δωμάτιον τού είς
  τό παλαιόσπιστον τού Κόρακα τριάκοντα φράγκα
  κατ' έτος. ΈστΙαν δέν είχεν έ'πιπλα δέ τα ανυ¬
  περθέτως άναγκαΐα' άλλ άνήκον είς αυτόν. Είς
  την γραϊαν θυρωρόν τής οικίας έδιδε τρία φράγ
  κα κατά μήνα, Ίνα σαρώνη αυτή τό δωμάτιον
  ιου καί φέρη τό πρωΐ ολίγον νερόν ζεστόν, έν
  αύγόν νωπόν καί άρτον ενός σολδίου. Ό άρτος
  οΰτί ς κοί τό αύγόν ή*σαν τό πρόγευμά τοι*.
  Έξώδευε δέ δι' αύτό άπό δύο £ως τέσσαρα σολ-
  δΐα, ^κατά την τιμήν τών ώών. Την ώραν έ"κτη"
  τής εσπέρας κατέβαινε καί έγευμάτιζεν είς εύτε-
  λές τι, άλλά κόσμιον ξενοδοχείον, τής κυρΐας Ρουσ
  σώ όνομαζόμενον. Ζωμόν δέν έ'πινεν. "Ετρωγεν
  £ξ σολδΐων κρέσς βραστόν, τριών σολδίων 6σ·
  πρια βραστά κοί ταυτα μετ" όλίγου βουτύρου ή
  λίπους, καί τριών σολδίων τυρόν κοί όπώρας.
  Ψωμ(ον έλάμβανεν δσον ήθελεν άντΐ έτέρων
  τριών σολδΐων. Οΐνον δέ ποσώς" μόνον ύδωρ.
  Μετά τό γεθμα έδιδε καί είς τόν ύπηρέτην τού
  ξενοδοχείου έ"ν σολδίον, ελάμβανε δ' έκ τής κυρΐ
  άς Ρουσοώ έν μειδίαμα καΐ απήρχετο. Άντί δεκα-
  έξ σολδίων (τών τεσσάρων πέμπτων ενός φράγκου)
  εΤχε γεθμα καί μειδίαμα.
  Λοιπον, τέσσαρα σολδΐα διά τό πρόγευμά καί
  δεκαέξ διά τό γεϋμα, καθ" εκάστην, συνεποσοϋν
  το κατ'έτος είς τριακόσια έξήκοντα πέντε φράγκα·
  Προσθέσατε τα τριάκοντα τοθ ένοικίου καί τα
  τριάκοντα έξ τής θυρωροϋ, καί τίνα μικρά άλλα
  εξοδα' διά τετρακοσίων πεντήκοντα φράγκων ό Μά
  ριος ίτρέφετο, κατώκει καί ύπηρετεΐτο. Διά τα
  φορέματά τού τόν ήρκουν εκατόν φράγκα, διά τα
  όθόνια πεντήκοντα διά τα πλυστικά έτερα πεν
  τήκοντα" δλα όμοΰ δέν ύπερέβσινσν τα έξακό·
  σία πεντήκοντα φράγκα. "Ωστε τώ έπερίσσευον
  καΐ πεντήκοντα. ΤΗτο πλούσιος. Χρείας τυχού
  σης, έδάνειζε καΐ τΐερί τα δέκα φράγκα είς τίνα
  τών φίλων του' συνίβη μάλιστα νά δανεισθή
  παρ' αύτοΠ ό Κουρφειράκος έως έξήκοντα φράγκα.
  ΕΤχε πάντοτε δύο ένδυμασίας' την μέν πα¬
  λαιάν, «διά τάς καθημερινώς», την δέ νεωτάτην
  διά τάς ένδεχομένας περιστάσεις" Αμφότεραι ήσαν
  μέλαιναι. Χιτώνας εΤχε μόνον τρείς· τόν μέν έ
  φόρει, τόνδέ εφύλαττεν είς την ίματιοθήκην τού,
  τόν τρίτον είχεν είς την πλύστραν. Όταν έτρί-
  βοντο, τους έδιδε πρός έπιδιόρθωσιν. Συνήθως ή"
  σαν σχισμένοι, καί διά τουτο έκούμβωνε τό ένδυ
  μά τού μέχρι τής σιαγόνος τού.
  Εδέησε νά πσρέλθωσιν ένιαυτοί όπως ίδη
  εαυτόν είς τοιαύτην άνθηράν κατάστασιν χρό
  νοι έπίπονοι, δύσκολοι χρόνοι, ών τούς μέν
  εΤχε διανύσει άναρριχώμενος, τούς δέ βαίνων όμα
  λώς.
  (συνεχίζεται)
  >~ι,_Τ <~Τ«_< ξ ήμ°νος ή «ε ΜΒΒΒΒΒΒΒΒαΒΒΒαΒΒΒΒΒαΒΒΒΒΒΒΒΒαΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙΒΒ ■ Ένδιαφέρουσα είδοποίησις " διά τους νεωργούς και κτηματίας. Φέρομεν είς γνώσιν τών ενδιαφερομένων ότι, ώς Γενικοί διά την Έλλάδα άντιπρόσωποι τών παγ- μίου φήμης έργοστασΐων. Άννγιόλο καί Άρμάνδο ΝΤΕΛ ΤΑΛΙΑ (Σίνιας—Ιταλίας). έξησφαλΐσαμεν διά τής ΕΝΩΣΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙ- ΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑ1ΡΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ά¬ δειαν εΐσαγωνής παρά τού άρμοδΐου ύπο,υργεΐου διά έπινωτίους Θειαφιστήρας τών γνωστών τύπων ΠΡΙΜΑ ΚΑΙ ΑΡΝΤΙΤΑ. Δοθέντος δτι ή επιτευχθείσα αδεία είναι διά περι ωρισμένον αριθμόν προσκαλούμεν τούς επιθυ¬ μούντας; νά προμηθευθοϋν τοιούτους θειαφιστήρας όπως προσέλθουν εγκαίρως είς τα γραφεΐά μας κσί μάς άναθέσουν την παραγγελίαν των χαθ' ότι λόγω τής μεγάλης ζητήσεως, ήδη πρόκειται νά κα¬ λυφθή ή ανωτέρω δυναμικότης μας. Τ" ανωτέρω πρός αποφυγήν παραπόνων έκ μέ- ρους έκεΐνων είς ούς έχομεν υποσχεθή προφορικώςνά τούς διαφυλάξωμεν θειαφιστήρα, έν περιπτώσει έγ- κρίσεως τής σχετικής αδείας είσαγωγής. Ώς γνωστόν τό ώς άνω έργοοτάσιον είναι τό κατασκευάζον τούς φημισμένους ψεκασττΐρας ΣΦΙΝΤΑ. ΟΙ εγγεγραμμένοι είς Γεωργικούς Συνεταιρι- σμούς δέον δπως δηλώσουν τούτους είς τόν Συνε¬ ταιρισμόν είς τόν οποίον άνήκουν καί πρός τούς ό- ποίους ή ΕΝΩΣΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ εχει αποστείλει σχετικήν εγκύκλιον. ΜΑΟΥΡΟ & ΠΟΛΙΤΗΣ όδός 25 Αύγούστου Ηράκλειον—Κρήτης ΙΒΒΒΒΒ·ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΜΒΒΒΙ •■■■■■■■■ΒΒΒΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒαΒΒΒεΐΒΙΒΙΒ Τό πρατήριον οΐνων 5 Άντωνίου Μπετεινάκη ζ Ειδοποιεί την πολυπληθί) ττελατεΐαν τού Οτι ■ διαθέτει σοθμες βλων τών ποιοτήτων. β ■ ΚΡΑΣ1Α ΠΑΛΑΙΑ άνώτβρα δλων. ■ ■Μ····ΒΒ·Β·ΒΒαΒΒ·ΒΒΒΒΒΒ]ΒΒΒ·Β·ΒΒΒΒΒ·ΒΒ|ΙΒΒΒΜΒΒΒΒΐ Β-|| — Έγκυκλοπα ιδε ία Αι* έκείνους πού θέλουν νά πλουτϊζουν τάς γνώσεις των. Άπό δλα δι* δλους ΤΟ ΜΙΚΡΟΚΡΟΠΙΟΝ ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ Β'. Υπό πολλών δποστηρίζεται, 2- τι περιοχαί μέ έξαιρετικώς ισχυ¬ ράν ραδιενεργόν άκτινοβολίαν,— δπάρχουν δέ πλείστα δσα το:αΰτα έδάφη—δύνανται νά Θεωρηθοθν ώ; κέντρα τής άναδείξεω; νέων ζώων καί φυτών, δίαδοθέντων άπ' έκεϊ είς την άλλην γήν. Ένδιαφέ ροντ* είνε επί τοΰ προκειμένου τα ιράματίχ πο5 εξετέλεσεν ό δό¬ κτωρ Σπένσερ τού ύγειονομικοΰ γραφείου τής Άμερικής, πειραμα τισθείς επί βακτηριδίων. Ό δό- κτωο Σπένσερ επήρε μεταλλίνας βελόνας, έφωδιασμένας μέ ισχυ¬ ράν ραδ'.ενέργειαν καί τάς έβύθι σεν ε£ς καλλιεργητάς μικροβίων. Κάθε βελόνην, τής οποίας ή αίχ μή είχε κατ' αυτόν τόν τρόπον γεμίσει μικρόβία, έβύθίσεν ακο¬ λούθως είς άλλην καλλιέργειαν καί έπερίμενε νά ιθΐ] άν έκ τής ενώσεως τών υποστάντων την επί¬ δρασιν τής ραδιενεργείας μι^ρηζ'ι ων καί τών μή τυχόντων τής επι δράσεώς αυτής, θ' άνεπτύοσετο έ'- να νέον είδος επί τοϋ όποίου νά μην επιδρα ή ραδιενέργεια. Καί πράγματι συνέβη δ,τι ό δόκτωρ Σπένσερ θεωρητικώς υπεστήριζε. ΙΙολλά βακτηρίδια ύπέκυψαν, δέ δομένου δμως δτι Ιφρόντιζε^'1 ά πομακρύνη εγκαίρως την βελό'ΐψν, άρκετά βακτηρίδια έπέζησαν τοθ ραδιοβομβαρδισμοΰ. Τα έπιζήσαντα αύτά μικρίβια ό δόκτωρ Σπένσερ εκαλλιέργησεν έκ νέου, καί πράγματι είδε νά διαμορφώνωνται τα νέα βακτηρί δια πού έπερίμενε. Ό δόκτωρ Σπένσερ είνε πεπει-σμένος, δτι 5έν πρόκειται περί των παλαιών βα- κτηριδίων πού έπέζησαν ήλλοιω μενά καΐ ίιαστρεβλωμένα, άλλά περί νέων εντελώς. Τί άποδεικνύουν τα πειράματα αύτά; Δύνανται νά χρησζμεύσουν ώς απόδειξις δτι είς διάφορα κέν τρα τής γής μέ εξαιρετικήν ραδιε νέργειαν δύνανται, υπό την διαρ κή επίδρασιν τής άκτινοβολίας., ν' άναπτύσσωνται νέα είδη μικρο βίων πού έν αντιθέσει πρός τα προκάτοχα αυτών ημπορεί αίφνι δίως ν' άσ<οΟν διαφορετικήν νοαο γίνον επίδρασιν, άλλοτε περισσό τερον επικίνδυνον. Ή θεωρία αυτή Ιχει κινήσει Ι διαιτέρως τό ενδιαφέρον τοΰ επι στημονικοϋ κόσμου, άποδίδεται δέ είς αύΐήν ιδιαιτέρα σημασία. Έρρίφθη μάλιστα ή ίδέα δπως διά τής συμμετοχής δλων των πό λιτισμένων κρατών καταστρωθή Ινας «παγκόσμιος χάρτη; τής ρα διενεργείας» διά την ίπισήμανσιν τών ιδιαιτέρως: ραδιενεργών κέν τρών τής γής. Άπχξ καί θά έξη κριβώνοντο τα κέντρα αύτά, θά έφηρμόζετο εναντίον των «κάραν τίνα», υγειονομική απομόνωσις, διότι αύΐό είνε ή έστία τΛν μι κροβίων καί τών επιδημιων. "Ολαι αύται αί επιστημονικαί ερευναι εχουν καί άπό μιας άλ λης απόψεως σημασίαν: Άττοδει κνύουν, 8τι οί υγιεινότεροι δροι τής ζωής, πού Ιξασφαλίζουν τό φώς κ-'αί ό ήλΐος, ή κ^ΐαλληλοτέ ρα ιρθ*ή καί 6 ά^λητισμός, δέν συντελοθ* είς δ #(&ρον θά έπερίμε νέ κανείς είς χ£<· ν' αύξάνουν την αντίστασιν τοΰ άνθρώπου κατά τών έπιδημΐών καί άσθενειών Ιΐαρου σιάζουν δέ ενδιαφέρον δλαι αυταί αί ε"ρευναι, διότι έκτός τ<δν άλλων δεικνύουν πώς ή Ιπιστήμη άναζη τή νά πλήξτο άπό άλλης πλευράς καί μέ άλλα δπλα τόν εχθρόν. Διότι ·τά μΐκρό^ια καΐ ή άσθένεια είναι πολλάκις μόνον τα σύμπτω μα. Ή πρωταρχική αίτία είνε άλ λη. Ή μικροβιολογία, παρ' δλας τάς άνυπολογίστους υπηρεσίας πού προσ&φζρεν είς την άνθρωπότητα δέν είνε τα μόνον δπλον. Τό μι κροσκόπιον δέν άρκεΐ. ΑΣΤΗΡ ΠΟΤΑΣΣΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 96-98% Σταφιδοπσραγωγοί, Προτιμήσατε την δεδοκιμασμένην καθαράν λευ¬ κήν ποτασσαν «ΑΣΤΗΡ» Γερμανίας, περιεκτικότη- τος 96—98 ο)ο, διότι θά κάμητε την καλλιτέραν ποιό τητα σταφίδος καί θά άπολαύσητε τάς καλλιτέρας τιμάς. Είναι ή ανωτέρα ολων. Μόλις παρελήφθη τό άναμενόμενον φορτίον. ΆπβκλειβτικοΙ είσαγωγεϊς έν Κρήτπ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ καΐ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ,-1 Ηράκλειον ■■ΒΒΒΒΒΒΒΗΒβΒΒΒΒΒΙ Έκτός Τράστ ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬ ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον, ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον, Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ Τηλ*»· 5-41 Ή έξανωγή σταφυλων. Ό καδορισμός τοΰ πρίμ Κατά πληροφορίας έξ Αθηνών ίπόφασις αθΐη περί μή χορηγή διά πράξεως τοΰ 'Υπουργικοϋ σεως πρίμ είς τούς έξΐγοντας είς Συμβουλίου συνεκροτήθη έπιτροπή ι Αίγυπτον σταφυλάς θά ισχύση καί έξ υπαλλήλων τοΰ ύπουργείου ι διά την εφετεινήν περίοδον. Τα Γεωργίας, τοθ ύπουργείου Έθνι- κής Οίκονομ!ας καί τής Άγροτι κης Τραπέζης είς την οποίαν άνε τεθή ό Ιλεγχος τών ύποβαλλομέ νων υπό τών έξαγωγέων σΐαφυ λών πιστοποιητικών διά την χαρή γησιν είς αυτού; τών καθορισθέν των ήδη πρίμ. Ή έπιτροπή αυτή θά έλέγξη τα πιστοποιητικά τών έμπόρων, οί όποίοι εξήγαγον σταφυλάς πέρυ σι. Τό πρίμ ωρίσθη διά μέν τού; έξαγαγόντας είς Αγγλίαν, Σουη δίαν, Φιλανδίαν καί Νορβηγίαν 3 δραχμαί κατά κιλάν, διά τούς έξαγαγόντας είς Πολωνίαν 2 δραχ μαί. "Οσον άφορα τούς έμπόρους, οί όποίοι εξήγαγον είς την Αίγυ πτον — μεταξύ τών οποίων περι λαμβάνονται καί οί Κρήτες—άπε φασίσθη κατά τάς ιδίας πληροφο υπουργείον τής Έθνικής Οίκονομίας Ιλαβεν έγγραφον τοθ παρά τή πρεσβεία Βερολίνον έμπο ρικοθ μα: άκολούθου διά τοΰ ίποίου ούτος αγγέλλει δτι ή γερ μανική κυβέρνησις ώρισε'τήν είσα χθησ^μένην εφέτος έξ Ελλάδος ποσότητα έπιτραπεζίων σταφυλών είς την περιφέρειαν τής τέως αύ· στριακής Δημοκρατίας είς ϊν έκα τομμύριον κιλά έναντι τετρακο σίων τεσσχρων χιλιάδων τοΰ 1937 καί^πεντακοσίων τβσσαράκοντα πέν τε χιλιάδων τοΰ 1936. Διά τάς τι¬ μάς είνε πρόωρον* ώς έξηγήται νά λθ άό ρίας, δπως μή λάβουν πρίμ. Ή αυτών. τι άκόμη, πάντως δ¬ μως ή καθυστέρησις τών έξαγω γών μας δέν δύναται νά Ιγγραφη" εις τό ενεργητικόν τών έλληνικών σταφυλων βασιζομένων κυρίως, ώς γνωστόν είς την πρωϊμότητα —Τό σημερινόν ραδιοφωνι- κόν πρόγραμμα. Σήμερον ό ραδιοφωνικός σταθ μος θά εκτελέση τό εξής πρόγραμ μα: ώρ* 7 μ. μ. μετεωρολογικόν δελτίον χρηματιστήριον, 7,15 ή ώρα της κυρίας, 7,30 άπβσπάσμα τα άπό οπερες, δίσκοι 8 μ. μ. ε λαφρά μουσική όρχήστρο Παγώ νη, Χυτήρη, 8,Ί0 τραγοΰδι καί κι9άρα ΰπύ τοΰ συγκροτήματος κ. 'Αθανασιάδη 9 μ. μ. όμΐλία Σπ. Σπυριδωνίδη πρός την Νεο λαίαν περί θρησκείας πατρίδβς καΐ οικογενείας, 9.15 εΐδήσεις, 10 μ. μ. ουναυλία τής συμφωνικής όρχήστρας τής ΥΡΕ υπό την δι εΰθυνσιν τοϋ Κ. Εΰαγγελάτοϋ πρόγραμμα. 1) Εϊσαγωγή άπό την οηερα ή πουλημένη μνηστπ τοΰ Σμετάνα. 2) Πελίας καΐ Μελισσάν θη Σουΐτα υπό τοΰ Φιόρε. 3) Έ πιτύμβιον τοΰ Εΰαγγελάτβυ. 4) Ίταλική ουμφωνία τού Μένδελ σων. Κατά τό ώιάλειμμα τής συναυλίας θά μεταδοθοΰν αί τε λευταΐαι εΐόησεις 11.30 μ. μ., ά ποσπάαματα άπό ύπερέττες υ «ό τής δίδος Κουράκου. ΚΙΜΟΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ Διώάκτωρ Π α νέ π. Λυώνος "Επί έιτταετίαν θεΐς είς τα Νβσοκομεϊα ΑπΙΐ- ^03111εκ, ΧαΙ · <Χζ έτ-ίιιχ καΐ ϋαΙρεΐΓΐέΓβ Λυώνος καί Πα¬ ρισίων είς τα παθολογικά καΐ νευρολογικά νοσήματα. Διατελέσας επί διετίοτν 355ΐ5ΐβη1 της ΝΕΥΡΟΛΟΓΙ- ΚΗΣ κλιντκή; τοΰ Πανεπι¬ στημίου Λυώνος. Θά δέχετκι ωσαύτως καΐ τβΰς πάσχοντας έκ ΝΕΥΡΟ- ΛΟΓΙΚίϊΝ νοσημάτων είς τό ιατρείον τού όδός Άμαλθείας (πάροδος οδοΰ Κατεχάκη, πρώην Πλατύ σοκκάκι) ώραν 9—12 π. μ. καΐ 4—7 μ. μ. Τάς Κυριακάς δωρεάν 10-12 π. μ. Τηλ. 6-63 Ο ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ Κων. Ε. Πολυδάκης ΕΙδικευθείς έν Γερμανία είς τα νοσήματα τοθ στομάχου έντέρων καΐ ήπατος, δεχβται τοΰς πάσχοντας έκ τοθ κεντι· κοθ συστήματος έν τφ ΙατριΕφ τού (οΐκία κ. Χίλιδώνη). Τρείς Καμάρις. θΐραιτιία οΐμορροΐδων ά¬ νευ εγχειρίσεως 6ι" ένίσιων. "ΑριΒμ. ττ)λ. 7—92 — Ή έπιβατική κίνησις καί ή άνεπάρκειχ τών άτμο- πλοίων. Κατόπιν τής παρατηρηθϊίαης τελευταίας έξαιρετικής έπιβατι κης κινήσεως βίς τάς γραμμάς τού εσωτερικοΰ κ*ΐ τού άνβπαρ- κοΰς των έκτελουντων αύτάς ά- τμοπλοίων λόγω τού παρβπλισμβΰ άριθμοΰ τοιούτων έκ μέρους των άκτοττλοΐκων έπιχειρήσεων, ό 'Υ φυπβυργός 'Εμπορικής Ναυτιλί άς εισηγηθή είς το "Υπουργικόν Συμβούλιον, δπως πρός άμεσον αντιμετώπισιν τής ανωμάλου ταύ της καταστάοεως έπιταχθοϋν τέσ σαρα κατ' ανώτατον όριον έκ τών άργβύντων έπιβατικών άτμο πλοίων. Το Υπουργικόν Συμβού λιον, λοιβόν ΰπ' δψιν καΐ την έκθεσιν των αρμοδίων λιμενικών άρχών, απεδέχθη την πρότασιν τού κ. "Υφυπουργβΰ καΐ έξβυσιο δότησεν αυτόν, βπως προβή είς την επίταξιν μέχρι «σσάρων ά τμοπλοίων πρός εξυπηρέτησιν των δρομολογιακών γραμμϋν είς «ς παρατηρείται εσχάτως ή μέγα λυτέρα έπιβατική κίνησις. — Ή χυνηγδτική περίοδος. Διά τροποποιητικής &ποφάα& ως τοΰ μ. ΰπβυργοΰ Γεν. Διβικη τοΰ Κρήτης & χρόνβς ένάρξϊ«ς τής θήρας καθ" βλην την νήοβν ωρίσθη άπό 1ης Σεπτέμβριον. —Αύτοκινηπκόν. Κατ' είδήσεις έκ Χανίων & δεκατριετής Δημ. Χβττζηδογι αν νακης ολισθήσας έξ «ύτβκινπ- τβυ εφ' ©υ είχεν άναρριχηθή χά ρις παιδιάς κβτέπβσβ .καΐ έτραυ ματίσθη σοβαρώς είς την κεφαλήν καθ" ήν στιγμήν τό αυτοκίνητον ευρίσκετο έν κινήσει. — Ανακοίνωσις, Ανακοινούται δτι, τα έν χρή α«ι κοινά γραμματόσημα τής κλάσεως τών 15) πέντε λεπτών χαλχογραφικής εκδόσεως 1927 με την παράστασιν τβΰ Ίσθμοΰ τής Κορίνθου, αϊρονται τής κυ κλοφορίας άπό τής 31 Ιουλίου έ.ε. Τα γραμματόσημα ταυτα άν ταλλάσσβνται άπό τής 31 Ίβυ λίου Εως την 31 Αΰγούστου έ. β. π«ρά τών Τ.Τ.Τ. Γραφείων. (Έκ τοΰ Γραφείον τβΰ τ«χι» δρομείου). ΕΙΔ1ΚΕΥΘΕΙΣΑ επί εξάμηνον είς τούς μεγάλους οΐκους Κοπτι- κής καΐ Ραπτικής Σινάνη καί Κα- ζάκου: ή κ. Εύαγ. Ι. Καμαράτου επανήλθεν έξ "Αθηνών μέ νέα σχέδια κροκί, καί άναλαμβάνει την ραφήν γυναικείον φορεμάτων μέ εργασίαν ήγγυημένην είς τιμάς ασυναγωνίστους. Έπίσης άναλαμ βάνει καΐ προμήθειαν κροκί διά .μοδίστας. "Επισκεφθήτε μας όδός Γιαννίκου. |ΜΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΗΒΒΒΒΒΒΒΒΒεΐΒεΐΒεΐΒεΐεΐΐη| ΣΠΑΓΓΟΥΣ ΔΙΑ ΚΑΠΝΑ θά εΰρητε είς τιμήν εύκαιρίας είς τό Κατάστημα.· Ανδρ. καΐ Μιχ. Καστελλάκη ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒαΒΒΒΒΒΒαΒΒΒΗΐ ΘΕΡΙΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ «Ο ΚΟΡΑΗΣ" 'Από 1η$ Αύγούστου άρχίζει ή λειτουργία τών Φρον- τιστηρίων τοΰ Λυκείου κατά τμήματα καΐ μέ εΐδικούς κα¬ θηγητάς δι' ϊκαστον μάθημα: 1) ΔΓ είσιτηρίους έξετάσεις είς την ιΐαιδαγωγικήν Ακαδημίαν τό Πανεπιστήμιον τό Πολυτεχνεϊον τάς Στρατιωτικάς καΐ λοιπάς 'Ανωτά- τας Σχολά;. 2) Διά μετεξεταστέους πάσης τάξει»; καΐ παντός Σχολειό». 3) ΔΓ εΐσιτηρίους έξετάσεις «'.) «ίς την Εμπορικήν Σχολήν. β.') δι' άποςροίτβυς τής δ.' Δημοτικοΰ Σχολείβυ μέλλοντας νά ύπβστώσιν εισιτήριον εξέτασιν διά την Αην τάξιν βκτατοτξίβυ Γυμνβτσίβυ, Πρακτικοϋ Λυκείου κ. λ. π. 4) Διά μαθητάς άπβφβίτβυς τής Στ' τάξεως τβΰ Δη· μβτικοΰ μέλλβντβς, να ύπβστώσι κατακτητηριον εξέτασιν διά την Γ.' τάξιν βχτκταξίβυ Γυμναοίβυ η Πρακτικβϋ Λυ- κείβυ. Πληροφορίαι παρέχονται καθ* εκάστην έν τώ Γραφείω τοΰ Λυκείου.
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφρΐα έναντι Παλ. Νομσρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τρίτης
  26 "Ιουλίου 1938
  ΗΙΑΠΟΝΙΑ ΕΖΗΤΗΣΕ
  ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΙΝ ΕΠ1ΤΡΟΠΗΣ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΛΥΣΙΝ ΤΟΥ ΕΠΕΙΙΟΔΙΘΥ
  ΤΩΝ ΜΑΚΤΖΟΥΡΙΑΝΟΝ ΣΥΝΟΡΩΝ
  ΑΓΝΟΣΤΟΣ Η ΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΣΟΒΙΕΤ
  Ό Μποννέ διά τα Άννλοναλλικά.
  Τό αγγλικόν σχέδιον καί ό Φράνκο.
  ΑΘΗΝΑΙ 25 Ιουλίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).—Καθ" α τηλεγραφεί¬
  ται σήμερον έκ τού έξωτερικού, ό πρω
  θυπουργός τής Ίαπωνίας πρίγκηψ Κο
  νόε εζήτησε την σύστασιν επιτροπής διά
  την λύσιν τού επεισοδίον Ρωσσίας, Ία
  πωνίας.
  Είνε άγνωστον μέχρι τής στιγμής ε¬
  άν ή Ρωσσία προτίθεται νά δεχθή την
  πρότασιν ταύτην ή νάτήν άπορρίψη, έφ'
  όσον ή κατάληψις παρ' αυτής τής επι
  μάχου περιφερείας τής Μαντζουρίας
  θεωρεϊται όριστική.
  ΠΡΟΒΛΕΠΓΤΑΙ ΠΑΛΛΑΤΚΟΣ
  Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕϋΕΤΕΙΟΥ
  ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 25 Ιουλίου (τού άντα
  ποκριτοΰ μας).— Ή δευτέρα έπέτειος
  τής ίστορι*ής μεταβυλής τής 4ης Αύ¬
  γουστον) κατά τάς υπαρχούσας προβλέ¬
  ψεως, θά έορτασθή έν^παλλαϊκω συνα
  γβρμω.
  Αί *ατά τόπους συσταθείσαι επιτρο-
  π»ί τού έορτασμού συνεχίζουν την α¬
  ποστολήν τηλεγρααημάτων σχετικών μέ
  τόν όργανούμβνον άνά την χώραν μεγα-
  λοπρεπή πανηγυρισμόν τής 4ης Αύ·
  γούστου.
  ΕΓΕΝΕΤΟ ΕΙΣ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΝ
  Η ΚΗΔΕΙΑ ΤΗΞ ΒΑΣΙΛΟΜΗΤΟΡΟΣ
  ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ
  εκ
  ΑβΗΝΑΙ 2Ε» Ιουλίου (τού αντα
  ποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφοΰν
  Βουκουρεστίου ότι εγένετο έκεί επι
  βλητική ή κηδεία τής αποθανούσης προ
  χθές βασιλομήτορος τής Ρουμανίας
  Μαρίας.
  Την κηδείαν παρηκολούθησε^ ό βα
  σιλεύς Κάρολος, ό Διάδοχος, άλλα μέ·
  λη τής βασιλικής οικογενείας καί αί επί
  τούτω αφιχθείσαι ξέναι αντιπροσωπείαι
  ΑΝΕΚΑΛΥΦΘΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ ΝΑΡΚΒΤΙΚΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 25 Ιουλίου (τού άντα
  ποχριτοθ μας).— Είς τούς 'Αμπελοκή
  πους ανεκαλύφθη υπό τής άστυνομίας
  μέγα εργοστάσιον κατασκευάς ναρκωτι-
  κων. Έκ τής απείρας των κατασκευα-
  στών καί πωλητών των ναρκωτικών συν¬
  ελήφθησαν τέσσαρες.
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΣΤΡΕΜΑΔΟΥΡΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 5 Ιουλίου (τοΰ άντα-
  ποχριτού μας).—Αγγέλλεται έκ Παρι¬
  σίων ότι ό έθνικός στραχός ύποστηριζό-
  μενος υπό τής άεροπορίας συνεχίζει
  την επίθεσιν αυτού είς Έστρεμαδού-
  ραν. Αί διεξ*γόμ.εν»ι έκβί μαχαι είναι
  σφοδρόταται.
  Ο ΒΑΐΝΤΜΑΝ ΘΑ ΜΕΤΑΒΗ
  ΕΚ ΝΕΟΥ ΕΙΣ ΤΡ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 25 Ιουλίου (τού άντα.
  ποκριτοΰ μας).—Κατά τα έκ Βερολί-
  νού τηλεγραφήματα ό ύπασπιστής τοΰ
  Χίτλερ λοχαγός Βάϊντμαν θά μεταβή
  έκ νέου είς τό Λονδίνον.
  Η ΣΟΒΡΑΝΙΕ ΔΙΕΚΟΨΕΝ
  ΑΙΦΝΙΑΙΟΣ ΤΑΣ ΕΡίΑΣΙΑΣ ΤΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Κ Ιουλίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας) .—Τηλεγραφούν έκΣόφι
  άς ότι ή βουλγαρική βουλή διέκοψεν ά
  προσδοκήτως τάς εργασίας της λόγω ά-
  ναφυέντων ζητημάτων άτινα επέφερον
  κλονισμόν είς την θέσιν τής κυβερνή¬
  σεως.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 25 Ιουλίου (τη
  λεγραφικώς).—· Ό ϋπουογός
  των "Εξωτερικών τής Γαλλί
  σς κ. Μποννέ εξεφώνησε χθές
  σημαντικόν λόγον έπ' εύκαι
  ρ(α μιας συγκεντρώσεως σο
  σιαλιστών ϋπενθυμΐσας τάς
  τελευταίας συνομιλΐας μετα
  ξύ Χάλιφσξ Νταλαντιέ—Μπον
  νέ. Ή συνεννόησις, με-
  ταξύ Αγγλίας καί Γαλλίσς
  ετόνισεν ό κ. Μποννέ, ούδέπο
  τε ήτο άναγκαιοτέρα καί ού
  δέποτε ήτο πληρεστέρα έναν
  τι των δύσκολον αυτών στιγ
  μών. «Αισθανόμεθα την χά
  ρών μιδς πλήρους όμονοίας
  τόσον είς την έξωτερικήν δ
  σον καί την εσωτερικήν πολι¬
  τικήν των δύο κρατ,βν, διότι
  ακριβώς ή πολιτική αυτή είνε
  σαφής καί νόμιμος.
  Ό γερμανικός τΰπος έσυ
  νέχισεν ό κ. Μποννέ, υπο
  κλίνεται πρό τής ενώσεως
  αυτής των δύο εθνών το
  νίζων δτι ή προσέγγισις των
  δύο λαών θά συντελέση, είς
  την διατήρησιν τής είρήνης.
  ΓΑΛΛΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΙ
  τιών Αγγλίας, Γαλλ'ας καΐ
  Άμερικής.
  Ό γενικός γραμματεύς τοΟ
  ύπουργεΐου Εξωτερικών των
  Ήνωμένων Πολιτειών αφι¬
  χθείς την παρελθούσαν έβδο
  μάδα είς Παρισίους έ'γινε
  χθές δεκτός υπό τού κ. Λεμ-
  πρέν. Σήμερον πρόκειται νά
  συνομιλήση διά μακρών μετά
  τοϋ Γάλλου ϋπουργοϋ των
  Οικονομικόν κ. Μαρσαντώ.
  Αί συναντήσεις αυται άφο
  ροθν ιήν μελετωμένην ήδη οί
  κονομικήνσυνεργασίαν μεταξύ
  των τριών μεγάλων δημοκρα
  ΕΠΑΦΗ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ
  ΠΑΡΙΣΙΠΝ-ΛΟΝΔΙΝΟΥ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 25 Ιουλίου (τηλε
  γραφικΰς).— Τό Λονδίνον οί
  Παρίσιοι καί τό Βερολίνον
  πρόκειται νά έλθουν είς σπου
  δαιοτάτην διπλωματικήν έπα
  φήν καθ" όλην την διάρκειαν
  τής τρεχούσης εβδομάδος διά
  νά έξεύρουν λύσιν ίκανοποι
  ητικήν τοΰ ζητήματος των
  μειονοτήτων τής Τσεχοσλοβα
  κίας.
  Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗΝ ΒΟΥΛΗΝ
  Αγγέλλεται έκ Λονδίνου
  δτι αυριον ό κ. Τσάμπερλαιν
  θά προβή είς άνακοινώσεις έ
  νώπιον τής Βουλής διά τάς
  διεξαχθείσας συζητήσειςτοθ μέ
  τόν άναχωρήσαντα ήδη διά
  Βερολίνον Γερμανόν Πρεσβευ
  την καθώς καί τάς διεξα
  χθεΐσας συζητήσειςτοΰ Λόρδου
  Χάλιφαξ είς Παρισίους. Γενι
  κώς θά κάμη, έκθεσιν τής διε
  θνοϋς καταστάσεως Επί των
  άνακοινώσεων τοΰ κ. Τσά
  μπερλαιν θά επακολουθήση
  πιθανώς κοινοβουλευτικη συ
  ζήτησις.
  —Κατόπιν τής άποδοχής
  υπό τής κυβερνητικάς Ίσπανί
  άς τής έφαρμογής τοΰ Αγ
  γλικοΰ σχεδίου έκδηλοθται με
  γάλη ίκανοποίησις είς τούς
  κύκλους τοΰ Λονδίνου. Έλπί
  ζεται δτι καί ή απάντησις τού
  ΜποΟργκος θά είνε έξ ί'σου
  ίκανοποιητική παρά τό δτι ού
  Ι δέν μέχρι τής στιγμής σχετι
  κόν δεΐγμα των διαθέσεών
  τού έ'δειξε.
  — Ό έν Πραγα Άγγλος
  πρεσβευτής επεσκέφθη χθές
  τόν πρωθυπουργόν κ. Χότζα
  μετά τοΰ όποίου εΐχε μα
  κράν συνομιλίαν. Ό "Αγγλος
  πρεσβευτής εξέφρασε την επι
  θυμΐαν τής κυβερνήσεως τού
  περί τής όσον τό δυνατόν τα
  χυτέρας δημοσιεύσεως τοΰ
  νέουκαταστατικοΰ των μειο
  νοτήτων.
  ΠΡΟΣ "ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΙΝ
  ΤΟ ΡΟΣΣΟ'ΓΑΠηΝΙΚΟΝ;
  Ή Ίαπωνία καί τα Σοβιέτ
  βαδίζουν πρός έ'να ειρηνικόν
  διακανονισμόν .τοΟ, ζητήματος
  των συνόρων τοΰ Μαντζου
  κόυό. Τουτο συμπεραίνεται
  έκ τής προτάσεως τΡ)ς Ίαπω-
  νίας νά διεξαχθοΰν διαπραγ
  ματεύσεις υπό άνππροσώπων
  τής τε Ίαπωνίας καί Ρωσσί-
  ας άφ' ενός καί τού Μαντζου
  κουό άφ' ετέρου πρός όρι
  στικόν διακανονισμόν των ζή
  τημάτων τούτων. Ή πρότασις
  αυτή θά μελετηθή, κατά νεω
  τέρας πληροφορίας, υπό τ?)ς
  Ρωσσίας.
  — Ό Ουγγρος πρωθυπουρ-
  γός έγκαταλείψας μετά τής
  1 κυρίας τού την Βενετίαν επέ¬
  στρεψε χθές είς Βουδαπέστην.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 25 Ιουλίου (τηλε
  γραφικώς).—Κατά την διάρκει
  αν των άεροπορικών έπιδείξε
  ών είς την Κολομβίαν τής "Α¬
  μερικήν εν άεροπλάνον έπεσεν
  επί τοΰ πλήθους συντριβέν.'Εκ
  τοΰ άτυχήιιατος τούτου εφο¬
  νεύθησαν 35 καί ετραυματί¬
  σθησαν 150.
  Ή χδεσινή ήμέρα έν Ηρακλείω
  τοϋ κ. Ύπουργοΰ Γενικοΰ Διοικητοΰ.
  Ό ύπουργός Γεν. Διοικητής
  Κρήτης κ. Μπότης Σφακιανά
  κης συνειργάσθη χθές την
  πρωΐαν μετά τοό Νομάρχου
  Ηρακλείου κ. Άνδρέου Μαρ
  κέλλου επί διαφόρων ζητημά
  των. Περί την μεσημβρίαν έ
  δεχθή επιτροπήν έκ τοΰ χωρί¬
  ου Σταυράκια διαβιβάσασαν
  την ευγνωμοσύνην καί τάς
  ευχαριστίας των κατοίκων διά
  τό άνέκαθεν παρά τοΰ κ. ύ
  πουργοΰ έπιδεικνυόμενον έν
  δισφέρον υπέρ τής προαγω
  γής των γενικών ζητημάτων
  τής περιφερείας καί ίδιαιτέ
  ρως τοΰ χωρίου των.
  Επί τή εύκαιρία ή έπιτρο
  πή παρεκάλεσε τόν κ. υπουρ
  γόν νά μεριμνήση διά την
  αποπεράτωσιν τού ήμιτελοΰς
  σκυροστρώματος τής άγοΰ
  σης εντεύθεν είς Σταυράκια όϊ
  δοΰ. Ακολούθως τόσον ό κ. (
  ύπουργός δσον καί ό κ. Νο-
  μάρχης έδέχθησαν είς άκρό
  ασιν ιδιώτας έκθέσαντας διά
  φορα ζητήματά των.
  Ό κ. ΰπουργός θά παρα¬
  μείνη, καθ1 ά πληροφορούμε¬
  θα, είς την πόλιν μας επί μίαν
  ή δυο εισέτι ημέρας κατά τό δι
  άστημα των οποίων θ' άσχο
  ληθή μέ δλα τα ζητήματά τοΟ
  νομοϋ Ηρακλείου.
  ΑΙ ΕΟΡΤΑΙ
  ΤΗΣ ♦ής ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
  Κατόπιν έπιλογής, ώς άντιπρό
  σωποι των βρακοφόρων τοΟ νομοθ
  μας θά άποσταλώσιν είς Αθήνας
  Η ΕΚΔΟΣΙΣ ΑΔΕΙΩΝ
  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ
  Δι' έγκυκλίου τού τό υπουρ
  γεϊον Αύτοκινήτων καί Σιδη
  ροδρόμων πρός τάς αρμοδίας
  Ε κάτωθι δέκα χορευταί: Ε.Γραμ ρ δημοσίας αρχάς πσρ,έχει ό5η
  ματικάκης ώς άρχηγός των άνδρών Υ<σς σχετικώς μέ τόν όριστι· Γ. Ίατράκης, Ν. Αρμενάκης, Ν. Όρφανός, 1. Δαιλάκης, Άντών. Γιωτάκης, Γ. Ασμαργιανάκης, Γε ρωνυμάκης, Τσικριτζής, Κωστομα νωλάκης. Ούτοι θά συνοδεύωνται υπο τεσσάρων λυράρηδων των Έλ κόν διακανονισμόν των δρων καί περιορισμόν υφ' ούς θά παρέχεται ή έγκρισις χορηγή σεως άδειών κυκλοφορίας είς νέα ψορτηγά αύτοκίνητα Ιδιω- Άντωνογεω-γάκη, Έμ Μηλιαρά- τικΡ|ς χρήσεως έπ' ονόματι με κη, Γ. Καψιλιδάκη, 'Αντ 'Αρχον τσλλ6ϋτικών( βιομηχανικών ή ΐάκη Εκτός των ανωτέρω βρα ' Λ ' κοφόρων θά μεταβοΰν είς Άθή νας καί δεκαχέσσαρεςΚρήασαι κό- ραι κατόπιν ωσαύτως ϊπιλογής, υπό τοϋ Συλλόγου των Δεσποινί¬ διον, καί υπό την άρχηγίαν τής προέδρου αυτών δίδος Καίτης Χ. Βογιατζάκη. Πάντες οί ανωτέρω χορευταί καί αί δεκατέσσαρες δέ σποινίδες θά λάβωσι την πρωΐαν το(3 προσεχούς Σαββάτου είς τό Δημαρχείον Ηρακλείου τάς σχετι κάς όδηγίας καί τα είσιτήριά των παρά τής έντεταλμένης έπιτρο· έμπορικών έπιχειρήσεων. ΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑΙ ΣΥΓΚΟίΝΟΝΙΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Εξεδόθη καί εκοινοποιήθη είς την Νομαρχίαν Ηρακλείου άπό φασις τοΟ κ. ύπουργοθ Αύτοκινή ων διά τής οποίας τοποθετοθνται πί των υπεραστικών γραμμών ων ανηκουσών είς την δύναμιν ' τής 35 Υ. Κ. Δ)σεως Λεωφορείων ΝομοΟ Ηρακλείου δώδεκα εισέτι ! φορτηγά αύτοκίνητα. Διά τής ίδί- | α; αποφάσεως όρίζεται δπως ή ;γραμμή Ηρακλείου— Σκαλανίου έξυπηρετηθη διά λεωφορείου β'. τάξεως έκ των ήδη ανηκόντων είς την ώς άνω Κ. Δ)σιν καί νά έπεκταθη μέχρ: ΚαλοΟ Χωρίου εξυπηρετουμένη διά τοΟ ήδη κυ κλοφοροθντος αύτοκινήτουτήςγραμ μής Ηρακλείου—Γ^ώ Ι ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΚΡΗΤΩΝ Υπεγράφη Β Δ. διά τού ^ποί- ου προβιβάζονται έκ των κατ' Ι κλογήν κεκυρωμένων πινάκων 1938 των συνταχθέντος παρά τοΟ Ανωτάτου Συμβουλίου προαγω- γών καί οί κάτωθι Κρήτες:. Είς λοχαγούς οί ύπολοχαγοί: Γ. Μανωλεσάκης, ι. Σουρΐαδάκη;, Σ. Ξενουδάκης καί Γ. Κοτζα μπασάκης. Είς Οπολοχαγούς ο£ άνθυπολο- χαγοί: Δ. Πι.ταροκοίλης, Κ. Όρ φανουδάκης, Επ. Κουκουλάς, Γ. Μυγιάκης, Γ. Παπαδάκης, Σ. Ζερβδς, Δ. Φουρναρίκης, Γ. Λουλάχης, Δ. Λίακάκης, Έ. Αι ναρδάκης, Γ. Μυτάκης, Άν. Χαν- δράκης, Γ. Έπιτροπάκη, Σ. Κοκ καλάκης καί Όδ. ΙΙυροβολάκης. Είς άνθυπολοχαγούς οί άνθυπα σπισταί: Άρ. Άρχαύλης, Ν.Χ&υρ δάκης, Ε. Σκύβαλος, Χρ. Κοζύ- ρης, Δ. Γαλανάκης,Σ. Κοκολάκης, Κ. Χατζηδάκης, Π. Μπραΐμάκη;, Δ. Μανασάκης, Γ. Λαμπράκης, Γ. Μανουσάκης, Ν. Τσουχλαράκης, Κ. Καλλιτσάκης, Κ. Καπετανά¬ κης καί Ζ. Κορνηλάχης. ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ _ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΟΝ Μέ έπιβλητικότητα καί έν συρροή πολλοΰ κόσμου έτελέ σθησαν προχθές είς Κοκκίνη Χάνι υπό τοΰ Σεβασμιωτά τού Μητροπολίτου Κρήτης κ. Ι Τιμοθέου συμπαραστατουμέ- | νού υπό πολλών ήγουμένων , καί ίερέων, τα έγκαίνια τής 1 άνεγερθείσης δαπάναις τοΰ Ι Ήγουμένου Άνωπόλεως κ. ( Καλλινίκου, έκκλησίας των Ά |γ(ων Άναργύρων. Ό ναός οδ ι τος είνε βυζαντινοΰ ρυθμοΰ, αποτελεί δέ κόσμημα τής πε ριοχή-ς. —Σήμερον όΣεβασμιώτατος θά τελέση. την θείαν λειτουρ γίαν είς τόν ιερόν ναόν της Άγίας Παρασκευήν. Ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΕΔΙΑΔΟΣ Ανεχώρησε μέ μηνιαίαν κα νονικήν άδειαν δι' Αθήνας ό επιθεωρητής των Δημοτικήν Σχολείων Πεδιάδος κ. Στεφα- νάκος. ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ Αυριον Τετάρτην, εορτήν τοϋ Άγίου καί ίαματικοΟ Παντελεήμονος, έορτάζει ό παρά τώ Πανανείω Νοσοκο μείω φερώνυμος ναός. Μετά την θείαν λειτουργίαν θά γίνη ή καθιερωμένη έπιμνημό συνος δέησις υπέρ των ίδρυ των αύτοΰ ΠανανοΟ καί Άθη νδς Θεοδουλάκη. ΔΩΡΕΑ Ό κ. Μιχαήλ Λεμπιδάκης ^«ό¬ ρος κατέθεσεν είς την σχολικήν «φορείαν τού μαθητικβΰ συσοι· τιοο Αγ. Μύρωνος δρχ. 500 είς μνήμην τού αποθανόντος έκείσβ Μύρωνος Γ. Κριτσωτάκη. Ή έωβ ρβια εξβφρασεν επί τούτω " ΙΕΙ Δ ΕΧΕΤΑΙ Η ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ ΔΙΑ ΤΟΖΗΤΗΜ1ΤΩΝΣΟΥΔΙΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ , ΠΡΑΓΑΣ ■ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 2Ε» Ιουλίου (τοΰ άντα- ποκριτού μα=). — Νυκτερινά τηλεγρα- φηματα έκ Πράγας άγγέλλουν ότι ή τσε χοσλοβακική κυβέρνησις δέν φαίνεται διατεθειμένη νά δεχθή ουδεμίαν επέμ¬ βασιν ξένης δυνάμεως διά την λύσιν τοΰ Σουδιτικού ζητήματος. Έν τώ μεταξύ ή κυβέρνησις Χότζα συνεχίζει τάς συνεννοήσεις μέ τάς ξένας μειονότητας διά την ρύθμισιν τοΰ ίδίου ζητήματος. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΝΑΨΙΣ ΤΕΤΡΑΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΟΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 25 Ιουλίου (τού άντα· ποκριτοΰ μας).—Νεώτεραι πληροφορί¬ αι έκ Τσεχοσλοβακίας βεβαιοόααι την άντίθεσιν τής κυβερνήσεως τής Πράγας πρός τοδυνατόν μιάςέπ&μβάσεως των με γάλων δυνάμεων έν Τσεχοσλοβακίας άνα φέρουν|ότι ή Πράγαθεωρείέπιπροσθέτως άνεπιθύμητον την σύναψιν συμφώνου με¬ ταξύ Ιταλίας, Γερμανίας, Αγγλίας καί Γαλλίας. Ο ΒΑΊ'ΤΜΑΝ ΚΟΜΙΖΕΙ ΝΕΑ! ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣ ΑΟΝΑΙΝΟΝ ———------ ^ ΑΘΗΝΑΙ 2» Ιουλίου (τού άν- ταποκριτού μας).—Σχετικώς μέ τό νέ¬ ον ταξίδιον τοΰ ύπασπιστού τού Χίτλερ λοχαγού κ.Βάϊντμαν είςΑονδΐνονάγγέλ λεται ότι ούτος είνε κομιστής νέων προ· τάσεων τή«, γερμανικής κυβερνήσεως πρός ρύθμισιν τού τσεχοσλοβακικοΰ. ΟΙ Ε 8 ΝΙΚ ΟΙ ΠΡΟΕΛΑΥΝΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ_ΤΟΥ ΚΑΣΤίίΙΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 2ϊί"Ιουλίου(τούάνταπο κριτού μας)---Έ« Σαραγώσης άγγέλ- λεται ότι οί Έθνικοί έπανήρχιη«ν προ- ελαύνοντες είς τόν τομέα τοΰ Καστε- γιόν. ΗΠΕΙΛΗΟΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΙίΣΕΓΟΑΝΟΦ ΑΘΗΝΑΙ 2» Ιουλίου (τού άντα- ποκρςτού μας) — Πληροφορίαι έκ Σό¬ φιας άναφέρουν ότι ή διακοπή των ερ¬ γασιών τής Σοβράνιε εγένετο διότι συγ- κεκριμένως ήπειλή'θη παραίτησιν τής κυβερνήσεως Κιοσεϊβάνωφ. η βαρκΙνΓΤεχεται τηνηυναψ^ανακοχησ ΑΘΗΝΑΙ 2 Εί Ιουλίου (τού άν- ταποκριτοΰ^ μας)— Τηλεγραφοΰν έκ Παρισίων ότι ή κυβέρνησις τής Βχρ. κελώνης εδέχθη οριστικώς τό σχέδιον τής ανακλήσεως των έθελοντών, δηλώ- σασα ότι είνε πρόθυμος νά αρχίση δια- πραγματεύσεις διά την σύναψιν άνακω- ΖΗΜΙΑΙ ΕΚ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΥΡΚΑΊΆΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΘΗΝΑΙ 25 Ιουλίου (τοΰ άντα ποκριτού μας).— Ανεκοινώθη σήμε¬ ρον ότι αί ζημίαι έκ τής χθεσινής πυρ- καίάς τού Πειραιώς άνέρχονται είς δέ¬ κα τρία έκατομμύρια.