96077

Αριθμός τεύχους

4924

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

27/7/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  τού άντ»·
  '.ηροφορί.
  .ούσαι χήν
  ς Πράγο^
  ως τώνμι
  •ακία, άνι
  ΐροσθέτω;
  Ι ώ νού μ...
  ΜΙΙΕΙ
  ιΊΊΝΐ
  (τού »*
  μ έ τόνί·
  Γ»ύ ΧίΛ·»
  δϊνονίγγέ
  νέ ών «ρθ'
  ιβερνή-ϊΐωΐ
  «,κικου.
  τού άντα«ο
  αης
  υ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Λ ίγι'ιπτου
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 2
  Άμροικης
  έτησία ί>ολ. 15
  έξάμηνός > 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΤΕΤΙΡΤΗ
  27
  ΙΟΥΛΙΟΥ
  1938
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ Μ1ΝΩ1ΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟ1 23ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4924
  ΥΚΕΥΟΥΙΙΟΣ ΣίΙΙίΚΤβΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΜΣ
  ΔΙΕΖΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΠΡΟΣ ΔΥΣΙΝ ΤΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΟΝ
  ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
  >υ <*< Μέ πόαην στοργήν περιέ- βαλε την επαρχίαν τής Ση¬ τείας ό Ύπουργός Γενικός Διοικητής κ. Σφακιανάκης ευθύς άπό της πρώτης ημέ¬ ρας τής άναλήψεως τοΰ ύ- πουργήματός τού, γνωρίζουν όλοι. Όπως έπίαης είνε γνω στόν, ότι ό κ. Σφακιανάκης εφρόντισε καί έχορηγήθησαν ίκαναί πιστώσεις διά την διάνοιξιν τής όδοΰ Παχείας "Αμμου—Σητείας καί έπρο- χώρηοαν τόσον αί εργασίαι ώστε νά μην ύπολείπεται εί- σέτι παρά ή διάνοιξις μικροΰ τμήματος μεταξύ Τουρλωτής καί Σφάκας, πού έλπίζεται ότι θά συντελεσθή ταχέως. Καί έτσι ό μεγάλος πόθος των Σητειακών, νά έπικοινω νήσου ν δΓ αύτοκινητου μέ την άλλην Κρήτην, θά έκ- πληρωθή έντός όλίγου. ©ά έκπληρωθή διότι ό κ. Υπουρ γός εξεδήλωσε καί πάλιν τό ενδιαφέρον τού. Είς την επι τροπήν των Σητειακών πού τόν επεσκέφθη, παρέσχε την βεβαίωσιν ότι δέν θά παύση μοχθών καί έργαζόμενος μέ¬ χρις ότου όλα τα δίκαια αί- τήματα τής πλουσίας καί φι- λοπροόδου επαρχίας πού άπο τέλει τό άκρότατον σημείον τής ελληνικάς έπιχρατείας εΰρευν την οριστικήν καί ίκανοποιητικήν λύσιν των. Ό κ. Σφακιανάκης μάλι 'στα, επρόκειτο νά μεταβή καί πάλιν τάς ημέρας αύ¬ τάς είς «Αν. Σητείαν διά νά μελετήση έκ νέου τα προβλή ματά της, καί νά δώση επι τοπίους λύσεις, διά νά ακού¬ ση τούς ποθους καί τούς στο χασμούς των Σητειακών, διά νά αντιληφθή τάς προόδους των, διά νά παρακολουθήση την δημιουργικήν προσπά¬ θειαν των καί νά τούς ένι σχύση· Άλλά δέν ηδυνήθη νά πραγματοποιηθή τό ταξί διον αύτό' έπρεπε νά επι¬ στρέψη έξ Άγίου Νικολάου διά νά μεταβή είς Βιάννον καί νά παρευρέθη είς τό μνη μόσυνον τοΰ αειμνήστου Ί ωάννου Κονδυλακη. Πάν τως, είς συντάκτην μας, πού έθεσε τό ζήτημα καί συνη- γόρησεν υπέρ τής ύπουργι- κής επισκέψεως είς Σητείαν, ό κ. Σφακιανάκης εδήλωσεν ότι θά επισκεφθή όπωσδήπο- τε την ωραίαν καί πλουσίαν επαρχίαν περί τα τέλη Σε- πτεμβρίου ή τάς αρχάς Ό κτωβρίου. Άκόμη ό κ. Υπουρ γός διε βεβαίωσε τόν συντάκτην μας, ότι διά την αποπεράτωσιν τής όδοΰ Παχείας Άμμου— Σητείας όχι μόνον θα χορη- γηθοϋν αί άπαιτούμεναι εισέ¬ τι πιστώσεις άλλά καί θά κα- ταβληθή ενεργεια διά τόν συντονισμόν των εργασιών ώστε ή διάνοιξις τής συγκοι- νωνιακής αυτής άρτηρίας νά επιτευχθή τό συντομώτε- ρον. Φυσικά δέ, θά ληφθή μέριμνα καί δΓ όλα τα άλ- λα ζητήματα τής επαρχίας καί οά δοθούν αί καλύτεραι δύναται λύσεις. Καί άξίζει πράγματι ιδιαιτέρας όλως στοργής ή έπαρχία αύτη. Εί¬ ναι ή μεγαλυτέρα έπαρχία τής Κρήτης. Είναι πλουσία, φιλόνομος, προοδευτική. Ά- πομονωμένη άπό όλον τόν άλλον κόσμον, κλεισμένη είς τόν εαυτόν της, κατώρθω σεν έν τούτοις νά δημιουρ¬ γήση ένα άληθινόν Βαϋμα. Γό Βαΰμα τού προόδου καί τού πολιτισμοΰ της. "Έχει α¬ ναμφισβητήτως τάς καλυτέ- ρ«ς γεωργικάς καλλιεργείας. Εχει ανεπτυγμένον είς α¬ πίστευτον βαθμόν τό πνεΰμα της *μ«διχής, τής συνβτκιρι ατικής δράσεως.Άπόδειξις -ά συνεταιρικά οίνοπβιεΐα, ή Σταφιδική ένωσις, οί γεωρ- γικοί συνεταιρισμοί πού ύ- πάρχουν είς δλα τα χωρία, καί είς τα πλέον μικρά καί τα πλέον άπομεμακρυσμένα. "Εχει άνασκάψει χαράδρας καί βουνά πανυψηλα, εχει άνοίξει δρόμους πρός όλας τάς κατευθύνσεις καί τείνει νά κατασκευάση πλήρες όδι- κόν δίκτυον αμαξιτής συγ κοινωνίας διά προσωπικής έρ γασίας των κατοίκων της. Καί επί πλέον εχει δημιουρ- γήσει ε α ιδικόν της, Ιδιαί¬ τερον εντελώς καί ανώτερον πολιτισμόν πού την τοποθε- τεϊ είς την πρωτοπορείαν τοΰ έθνους. "Ενα πολιτισμόν πού δίδει την σφραγίδα τού είς όλας τάς έκδηλώσεις τής ζιής καί τής δράσεώς. Είς τα γράμματα, είς την σφαί¬ ραν τής διανοήσεως καί τοΰ πνευματος, είς τάς τέχνας, είς τό εμπόριον, είς την γε¬ ωργίαν, είς τάς συναλλαγάς, είς την φιλοξενίκν, είς τόν τρόπον τής ζωής, είς ίλα. Άξίζει λοιπόν έπαναλοψβά- νβμεν,κάθε υποστηρίξεως καί κάθε στοργής καί ίδιαιτέρου όλως ένδιαφέροντος ή Ση· τεία. Καί είνε συμφέρον καί διά τό Κράτος καί διά τόν τόπον γενικώς νά ενισχυθή ιδιαιτέρως ή έπαρχία αύτη, νά συνδεθή μ έ την άλλην Κρήτην άμαξιτώς, ν' άπελευ- θερωθή άπό τα τείχη πού τήν' κρατοθν άποκλειαμέ- νην, άπομεμονωμένην άπ' όλον τόν άλλον κόσμον 'Αλλ' εΐπςμεν: όλα αύτά δα πραγματοποιηθοϋν ασφαλώς λίαν συντόμως. Τό στοργικόν ενδιαφέρον τοΰ ύπουργοΰ Γε νικοΰ Διοικητοΰ κ. Σφακιά νάκη, αποτελεί την άσφοιλε- στέραν περί τούτου εγγύησιν. ήν ιδία μερά φορο,ΰΐες τό σάξ μέ τίς μώβ κορδέλλες. Άλλά καί αΰτό τό εμΐτριμέ σοΰ πτ}γαί- ει τρέλλα. —Τ( νά πή; μάννα ..Άπό κα- ».ο*αίρι σέ καλοκαίρι ή μόδα άλ- άσσει. "Οπω; καί άπό χειμώνα σέ χειμώνα. Πρέπει νά φαινώ μαοτε διαφορετικές. Άλλοιώ; δέν πιάνουμε, Κατάλαρες; —Βεβαία παιδί μου. Μεγάλγ; ί Χ^Ρη της νά σέ δ:ό μέ τα υφικά. Κοινωνικός καί ψυχολογικό; ό σύνδεσμο; αύτός, καθώ; βλέ πετβ, των γηρατείων καί τή; νεό τητος. Άλλά καί γενικώτερα άξι οπρόσεκτο;. Ή θρησχεία ίσοπεδώ νει τίς αντιθέσει;. Ή παράδοσι ρυθμίζει τίς διαφορέ;. Οί συναι θηματικοί κόσμοι ένχρμονίζον ται: Αφελεία συγκινητική έδώ, συγκατάβασι; καί αίσιοδοξία έ κεΐ. Τό δραμα τής ζωής άποκτά κοινά δεδομένα. Άλλά καί κοινέ; ΟΠΒΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ ΟΡ8ΡΟΜΎΧΩΝ Πάλιν ή παράδοσις; Αυτή εί νέ θά Ιλεγε κανείς ή μοΐρα τής καθημερινώς στήλης. Ύπάρχει τάς ημέρας αύτάς εις τα ημε¬ ρολόγιον πληθώρα τοπικών Ιορ- των. Καί είνε επόμενον γύρω άπό αύτάς νά σημειώνωνται οί πκτροπαράδοτοι συνοικιακοί συ ναγερμοί. Ή Άγία Παρασκευή χθές, ό Άγιος Παντελεήμων σήμερον. Φερώνυμοι ναο'. πανη- γυρίζουν. Καί μαζύ μέ αυτού; πανηγυρίζει ή συνοικία. Πρωΐ— πρωί παρουσιάζονται στά τρί- στρατα τα γεράματα καί τα νεια τα, τα δευτέρα δροσερά 8πως πάν τοτε, άλλά καί τα πρώτα γελα στά. Ή παράδοσις παίζει έδώ τόν ρόλον ενός συνδέσμου μεγάλης σημασίας. Καθώς άντΥ/χοΰν στήν αύγή μελωδικές χαί νοσταλγικές οί καμπάνες, τό κορίτσι τής γει- τονιάζ μέ την άπλή, χαρακτηρι- στική τουαλέττα τού κτυπα την άντικρυνή πόρτα: —"Ετοίμη κερά Μαρία;... —"Ετοίμη, Ιτοιμη... "Ερχο μαι. Κίνε ή γηραιά «φιλόχριστος» πού Ιχζι ξυπνήσει άπό τα χα- ράμματα. ΆφοΟ σιγυρίσει την αύ λή της δπου οί φλόγινοι άνθοΐ τής βοκαμβίλλιας σμίγουν μέ τα πράσινο κθμα τής πρωϊνής χα- ράς, συγυρίζεχαι αυτή. Χτενίζει μέ προσοχή τα άσπρά της μαλ λιά—τί συμπαθητική αυτή ή ά νάμνησις γιά κείνους ποΰ Ιπαυ σαν νά τα χαίρωνται στά χά γιάτια των παλαιών σπιτιών!.. —-ντύνεται μέ σεμνή φιλαρέσκεια τό μοθρο χης φόρεμα καί προ βάλλει στήν πόρτα ιοθ πόρτεγου Ή έκκίνησις γίνεται μέ τό ά παραϊτητο στίς στιγμές αύτές κουβεντολόϊ. Ή επικαιρότης καί ή άναπόλησις έναλλάσσονται: —"Αν θυμοθμαι χαλά πέρυσι προϋποθέσεις καλωσύνης γιά μιά καλοπροαίρετΥ) καί άμοιβαία άντίληψι καί βοηθεία. γιορτΐνοί ϊρθροι... θαυμάζει κανείς πολλές ψορίζ α" αυτού; τή δύναμι τής λαϊχής ψυχής.Ή παράδοσι δέν είνε μόνον ή άναλλοίωτη, άπαραβΕαστη έκτέ λεσι τοΰ θρησκευτικοθ καθή κοντος. Είνε ή συνταύτισι το(3 παρελθόντος μέ τό παρόν μέαα σ' Ινα άκατάλυτο φιλοσοφικό καί χριστιανικό πνεΰμα έγκαρτε ρήσεως. Καινούργιες πάντα καί χαρωπές οί ψυχές παρουσιάζονται μπροστά σ:ήν εϊχόνα τοΰ άγίου τής ημέρας. Τό μανουάλι μέ τα κεράκια συμβολίζει Ινα πλήθος φλόγες ζωής πού άνανεώνονται στό πέρασμα τής έλπίδος καί τής χαράς. Αί καθημεριναί αυταί «πά νηγύ^εις» κρατοΰν εύΐυχώς άκόμη αυτόν" τάν βαθύτερο σκοπό. ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ ΒΙΑΝΝΟΣ ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ ΤΟΥ κ. ΓΕΝ.ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ Β'. Είνε πλέον μεσημέρι. Οί έκδρομεϊς έτοιμόζονται νά γεΐ'ματΐοουν, πλεΐστοι δ' έξ αυτών τρέτιονται πρός τα γύ ρω τοπεΐσ, δτιου μετ" ολίγον ένθρονΐζονται άπολαμβάνον- τες την δροσιά καί την μαγεία τής Βιάννου. Άλλά καί μέσα είς ιήν κωμόπολιν εχουν παρσμείνει άρκετοΐ. Έχουν καταλάβει τα τραπεζάκια των καφενεΐων δπου πσρατίθεται πλούσιον κοινόν γεΰμα κατά τό οποίον καί ρέει άφθόνως ό οΐνος: Έν τώ μεταξύ είς την οι¬ κίαν τοΰ προέδρου τοθ Του- ριστικοΰ Συλλόγου κ. Κατσα- ράκη ή κοινότης Βιάννου δί¬ δει πρός τιμήν τοϋ ύπουργοΰ ΓενικοΟ Διοικητοΰ Κρήτης κ. Μπότη Σφακιανάκη καί τοΰ Νομάρχου κ. Μαρκέλλου πλου σιώτατον γεθμα. Είς τό γεθ- μα πσρακάθηνται ωσαύτως ή δίς Καρούζου, ό Διοικητής Χωροφυλακής κ. Όρφανουδά- κης, ό μοΐραρχος κ. Στεφανά¬ κης, ό Νομομηχανικός κ. Καυ γαλάκης, δ πρόεδρος τοΰ Σω· ματείου ύποδηματοποιών κατα στηματαρχών κ. Βασιλείου, ό γραμματεύς τοθ (δίου Συνδέ σμου κ. Γ. Μαραγκάκης καί οί άντιπρόσωποι τοΰ τύπου. Έκ μέρους τής κοινότητος Βίαν νού παρεκάθησαν είς τό γεΰ μα ό πρόεδρος αυτής κ Φουρναράκης μετά τοθ κοινο τικοϋ Συμβούλου κ. Ραυτο- πούλου, έκ τοθ τουριστικοϋ όμΐλου ό άντιπρόεδρος αύ- τοϋ κ. Ιωάν. Τ. Παπαμαστο- ράκης, οί ίατροί κ. κ. Σπα νάκης καί Παπαμαστοράκης, ό κ. Χρηστάκης καί ό Διοικη τής τής ύποδιοικήσεως Βιάν¬ νου κ. Καπετανάκης, Κατά τό γεθμα παρίστανται πάν τα τα μέλη τοϋ Συνδέ¬ σμου «Διαβάτης» κσί φροντί ζουν νά μή λείψη τίποτε άπό τούς αροσκεκλημένους. Κατά τα έπιδόρπια ό άντι¬ πρόεδρος τοΰ «Δισβάτη» δικη- γόρος κ. Ί. Τ. Παπαμαστο ράκης έγείρει πρόποσιν καί προσφωνεΐ τούς έπισήμους καί λοιπούς προσκεκλημένους. ΤονΙζει την ύπερηφάνειαν καί τόν ένθουοιασμόν των κατοίκων διά την ύπουργικήν επίσκεψιν καί έπ' εύκαιρία διαδηλοΐ την ευγνωμοσύνην τής κωμοπόλεως τόσον πρός την Εθνικήν Κυβέρνησιν τής οποίας εξαίρει δι" ολίγων τό ά ναδημιουργικόν πρόγραμμα υ¬ πέρ τής άναπλάσεως τοθ εθνους, ΰσον καί πρός τα πρόσωπα τοΰ ύπουργοΰ Γεν. Διοικητοΰ κ. Μπότη Σφακιανάκη καί τοΰ Νομάρ¬ χου Ηρακλείου κ. Μαρκέλ¬ λου. Έν συνεχεία άναφέρεται είς την προσπάθειαν την ό¬ ποιαν καταβάλλει ή Κοινό 1 της καί όλόκληρος ή Έπαρ- ! χία, συνεπικουρουμένη τώρα καί υπό τοϋ Κράτους, διά νά καταστή άνταξία τής στορ γής καί τής εκτιμήσεως πάν των. Καταλήγων πλέκει τό εγκώμιον τής Α. Μ. τοΰ Βα¬ σιλέως Γεωργίου, τοΰ Προέ δρου τής Έθνικής Κυβερνή σεως κ. Μεταξά καί των συ νεργατών τού, εκπροσωπών τού έν τή νήσω, ύτιέρ των ο¬ ποίων έν τέλει ζητωκραυ γάζει. Απαντών ό κ. ύπουργός Γεν-κός Διοικηιής Κρήτης κ Μπ"όαης Σφακιανάκης έκφρά ζει τάς ευχαριστίας τού διά την γενομένην ύποδοχήν κα τονίζει δτι τό ενδιαφέρον τού τόσον διά την κωμόπολιν τής Βιάννου δσον καί δι* ολό¬ κληρον την Επαρχίαν θά έκ δηλοΰται πάντοτε ζωηρόν διό τι καί τό σημερινόν κράτος άνεγνώρισε καί διεπίστωσε πόσον ή έπαρχία αυτή εί χε παραγκωνισθή καί άγνοη θή είς τό πρόσφατον άκόμη παρελθόν. Μετά τό γεθμα ό κ. υπουρ γός καί ό κ. Νομάρχης άπο- σύρονται προκειμένου ν' ά ναπαυθοΰν έπ' ολίγον ημείς δέ...κατά καθήκον περιερχό μεθα καί πάλιν τα καφενεΐα τα όποΐα έν τώ μεταξύ ε¬ χουν μετατραπή είς χορευτι κά κέντρα ένθα υπό τούς χους τής λύρας καί μανδολί- νων χορεύονται δλοι οί το πικοί χοροί... Άλλ' οί καλοί μας φίλοι Βιαννΐται έννοοΰν νά μδς ό δηγήσουν καί είς τίς όνομα στές πηγές «Γκαμπριέλλες» πού ευρίσκονται είς άπόστα σιν 10 λεπτών πρός τό άνα τολικώτερον μέρος τής Βίαν νού καί μεταξύ αυτής καί τοθ Λουτρακίου. Άνερχόμεθα άνάμεσα άπό £να δρυμόν άφθάστου μέγα λεΐου καί όργιώδους βλαστή σεως. Πελώρια μωρεόδενδρα καί καρυδιές, κισσοί κσί μυρ τιές άνθισμένες, χαμολούλου δα ποΰ ξεπροβάλλουν άνάμε σα άπό βάτους, χιλιάδες ποα- λιών πού κελαϊδοθν άνάμε¬ σα στίς φυλλωσιές μέ χιλιών λογιών γλυκύτατες φωνές μας συναρπάζουν καί καθιστοΰν την ανάβασιν μας όνει ρώδη. Πολλοί σταματοΰν κα προσπαθοϋν νά ξεχωρίσουν τα κελαϊδήματα των σπίνων των άηδονιών καί των κοτσι φιών, άνάμεσα άπό τίς φωνές τής πειά τρελλής συναυλί- άς πού ήκούσαμεν ποτέ. Καί έπειτα άπό λίγη άκόμη δια Ό κ. Τσουδερός καί τό Ρέθυμνον. Τό ζήτημα τής ιδρύσεως ύποκαταστηματος τής Τραπέ ής τής Ελλάδος είς τό Ρέ¬ θυμνον, φαίνεται δτι είσέρχε ται πλέον είς τό στάδιον τής ίκανοποιητικής λύσεως τού χάρις είς τό ενδιαφέρον τοΰ Διοικητοΰ τής Τραπέζης κ. Τσουδερου πρός την γενέτει- ράν τού. Καθώς πληροφορούμεθα, ό κ.Τσουδερός κατά την πρόσφσ τον έκ Ρεθύμνης διέλευσιν τού έμελέτησε τό ζήτημα καί κατέληξεν είς εύνοϊκήν άπό φασιν. Διά νά διευκολύνη δέ τόν εμπορικόν κόσμον τής πόλεως έδωκεν όδηγίας είς τόν συνοδεύοντα αυτόν διευ θυντήν τοθ ΚεντρικοΟ κ. Κυρι ακόπουλον νά έξεύρη. τρόπον χορηγήσεως πιστώσεων είς τούς έμπόρους τής Ρεθύμνης υπό τοΰ ύποκαταστηματος Χανίων, μέχρι τής ιδρύσεως ύποκαταστηματος είς Ρέθυ μνον. 'Έτσι χάρις είς τόν κ. Τσουδερόν, λύεται κατά τόν καλύτερον τρόπον £να κεφα λαιώδες διά την οικονομικήν ζωήν τοθ Ρεθύμνου ζήτημα. Καί ήτο πράγματι ορθόν καί δίκαιον, άλλά καί συμφέρον νά δοθή ή λύσις αυτή. Ή όδός 'Επισκοπής. Τό ύφυπουργεΐον παρά τώ προέδρω της κυβερνήσεως μάς γνωρίζει έν σχέσει μέ οσα έγράψαμεν άλλοτε διά την οδόν Έπισκοπής δτι εχει χο ρηγηθή άπασα ή απαιτουμένη πίστωσις διά την πλήρη κατα σκευήν τής όδοΰ ήτις θέλει πε ρατωθή εξ ολοκλήρου έντός τής θερινής τρεχούσης περιό δου. Καί ή πληροφορία αυτή όμολογουμένως δύναται νά ύποσημειωθή ώς μία επί πλέ δρομή φθάνομε στίς ξακου- στές πηγές τής Βιάννου άπό τίς οποίες κρύσταλλα νερά ά ναβλύζουν μέ την εύλογίαν ΘεοΟ. Οί προπορευθέντες έκδρο μεΐς άναλαμβάνουν νά μάς δείξουν τίς ώμορφιές τής γύ ρω εκτάσεως τίς οποίες άνε κάλυψαν μόλις πρό όλίγου Κ απού — κάπου άνάμεσα άπό τίς μυρτιές ή πίσω άπό τούς κορμοΰς των δένδρων διαγράφονται οί λευκές σι- λουέττες δεσποινίδων καί κυ ριών συνεκδρομέων μας. Μοιά ζουν μέ ΝηρηΐδαςκαίΒακχίδας πού άνεστατώθησαν άπό τό ό μαδικό προσκύνημα τώνπηγών τίς οποίες αύτές μόνον έξουσι άζουν καί ξεπροβάλλουν ήδη περίεργες νά γνωρίσουν τούς νέους προσκυνητάς έπισκέ πτας των. "Επειτα άπό μικράν άνά παύσιν άνσχωροΰμεν εκείθεν, άφοΰ προηγουμένως έδρο σίσθημεν άρκετά καί με ταβαίνομεν νά προσκυνήσω μέν την βυζαντινήν έκκλη σοθλα τής Άγίας Πελαγίας Όλο τό έσωτερικό της κο σμεΐται άπό θαυμασίας τέ χνης άγιογραφίες τίς οποίες δέν χορταίνομεν νά έξετάζω μέν. Ό χώρος δμως είνε πε ριωρισμένος καί κατ' άνάγ κην παραχωροθμεν την θέσιν μας είς τούς άναμένοντας την έξοδόν μας καί καταλήγομεν καί πάλιν είς τα δροσόλου στα καφενεΐα δπου καί άνα παυόμεθα. Άλλά ή Βιάννος έχει βεβαί ως ζητήματα πολλά. Κα περί αυτών θά ασχοληθώμεν είς ενα όλλο τελευταίον ση μείωμα. Π.— όν ένδειξις τοθ ενδιαφέρον τος τοθ κράτους πρός τα το πικά ζητήματα, άλλά καί χά ρακτηρισΐική τής ταχύτητος μέ την όποιαν ένημερώνεται εκάστοτε τό Πολιτικόν Γραφεΐ όν τοθ κ. ΠρωθυπουργοΟ, προ κειμένου περί ζητημάτων τα όποΐα άνακινεΐ εκάστοτε ό τύ πος. ■τΡ ί(ί ί] Αί σταφυλαί. Γενική είνε πλέον ή πεποί¬ θησις δτι εφέτος, χάρις είς τα ηφθέντα μέτρα, αί έξαγωγαί σταφυλών είς Ευρώπην θ' αύ ξηθοΰν καί δτι τα προϊόν θά πωληθη είς ικανοποιητικάς τι¬ μάς. Διά την Αίγυπτον μό¬ νον δέν είνε ευνοικαί αί συν¬ θήκαι έξαγωγής διά πολλούς λόγους κυριώτερος των οποί¬ ων είνε ή αύξησις τής έντοπί άς παραγωγής είς σημείον πού νά καλύπττ] μέγα μέρος των άναγκών τής καταναλώ¬ σεως. Πάντως πιστεύομεν δτι κσί είς την Αίγυπτον θά γί¬ νουν μεγάλαι έξαγωγαί δεδο- μένου δτι ή Κυβέρνησίς μας καταβάλλει πρός τουτο συν- τόνους ενεργείας. Ή παραλία. Διά την σημασίαν των έρ¬ γων διαμορφώσεως καί έξω· ραϊσμοΰ τής παραλίας Μπεν- τενάκι έχομεν γράψει διά μα¬ κρών καί άλλοτε. Καί δέν θ' ασχοληθώμεν πάλιν σήμερον. Θά ηθέλαμεν μόνον νά τονί¬ σωμεν την ανάγκην τής επι- ταχύνσεως τοΰ ρυθμοΰ των εργασιών, ώστε ν' αποπερα¬ τωθή τό έργον τό συντομώτε- ρον καί ν' αποκτήση επί τέ- λους καί ή πόλις μας μίαν πά ραλιακήν λεωφόρον ωραίαν, άνετον, δπου νά ειμπορή ό κόσμος νά κάμνη τόν περίπα- τόν τού καί νά ευρίσκη ^να κέντρον εύπρεπές δπου νά είμ πορή νά άναπαυθή καί νά ψυ χαγωγηθή. Ή ΒιβλΝΟθήκη. Άπό ημερών ή λειτουργία τής Βικελαίσς Βιβλιοθήκης διε¬ κόπη έξ αίτίας των εργασι¬ ών οίκοδομήσεως τοθ Δημοτι- κοΠ μεγάρου είς τό οποίον στεγάζεται. Έν τώ μεταξύ αφιχθη πρός επιθεώρησιν ό τμηματάρχης τής Έθνικής Βι¬ βλιοθήκης κ. Μάργαρης. ΈλπΙ ζομεν λοιπόν δτι επί τή εΰ· καιρία ό Δήμος θά σκεφθή καί θ' αποφασίση την μόνι¬ μον καί εύπρεπή στέγασιν τής βιβλιοθήκης είς είδικόν πρός τουτο οίκημα. Εάν δέν άπατώμεθα άλλωστε, είς τόν προϋπολογισμόν τοϋ Δήμου ύ- πάρχει άναγεγραμμένη είδι- κή πίστωσις. Αί έορταΐ. Ό έορτασμός τής 4ης Αύ· γούστου προβλέπεται παλλαϊ κός καθ" δλην την χώραν. ΠαντοΟ είς δλας τάς πόλεις καί τα χωρία σχηματίζονται έπιτροπαί πρός τόν σκοπόν αυτόν καί συνεχίζονται πυρε- τωδώς αί προετοιμασίαι. Δή- μοι, κοινότητες, όργανώσεις σύλλογοι, λαϊκαί έπιτροπαί έρνάζονται μέ ζήλον καί εν¬ θουσιασμόν. "Ετσι ό έορτα¬ σμός τής δευτέρας έπετείου τής πολιτικής μεταβολής θά προσλάβη λαϊκόν χαρακτήρα μέ συμμετοχήν ολοκλήρου τοθ λαοΰ, δλων έν γένει των κοινωνικών τάξεων. Φυσικά δέ καί είς την πόλιν μας ό έορτασμός θά είνε μεγαλο- πρεπής καί πάνδημος.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ■ Ι)
  Γ,|Ι
  , Ό έρως είς την χώραν
  ι _
  (θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμε
  ρον ωρα ΙΟμ. μ. τό άριστούργημα
  τού κινηματογράφου- «Τό τραγι
  κό δίλημμα».
  Αυριον ό Ρωσσικός Κολοσσός:
  «Νύχτες φωτιδς>, (τό ζωντανό
  πτώμα) τοϋ Τολστόι.
  θερινός «ΑΠΟΛΛΩΝ·.—Σήμε¬
  ρον έκτακτος παράστασις υπέρ '
  τοθ έργατοθπαλληλικοθ κέντρου |
  Ηρακλείου, μέ τό άριστούργημα:
  «Λευκδς αγγελος». |
  Αυριον ό ναυτικός ρωσσικός κο
  λοσσός: «Λευκοΐ σκλάβοι·. Ι
  ΙΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =-
  Η στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Τα χρώματα τής μόδας.
  487ον
  Προιστάμενος Τυπογραφείου
  "Ιωάννης Γ. Άσττραδάκης
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΑΥΡΙΟΝ
  Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΦΕΤΕΙΝΗ
  ΠΡΕΜΙΕΡΑ
  Ό Ρωσσικός Κολοσσός.
  Τό άθάνατ© μεγαλούρ-
  γημα τού Λ. ΤΟΛΣΤΟΙ·
  ίί
  ΝΥΧΤΕΣ
  Μ
  ΦΩΤΙΑΣ
  (ΤΟ ΖΟΝΤΛΝΟ ΠΤΟΜΑ)
  Πρωταγωνιστοϋν οί ασσοι
  της γαλλικής κινηματογρα·
  Βίκτωρ Φρανσέν,
  Γκάμττυ Μορλαί,
  Σινιορέ,
  Ζώρζ Ριγκώ.
  Σύμπραξις των μενάλων
  Ρωοσικων χωρωδιών Κοζάκων
  τού Ντόν καΐ Κοΰμπαν καί
  τής Ταιγγανικης Ρωσαικής
  ορχπστρας καΐ χορωδίας Δη-
  μήτριεφ.
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τ
  Άριθμος 12542
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Ό Συμβολαιογράφος Ηρακλεί¬
  ου Ευστράτιο; θεοδώρου Γαρε¬
  φαλάκης έν "Ηρακλείω έδρεύων
  καί κατοικων:
  Ηροσκαλώ την έπισπεύδουσαν
  Εθνικήν Κτηματικήν Τράπεζαν
  τής Ελλάδος, τό Ελληνικόν Δη¬
  μόσιον, την Άγροτικήν Τράπε
  ζαν, τούς εγγεγραμμένος δανει
  στάς Γαρεφαλιά Εμμανουήλ Βλα
  χάκη, Μηνάν Γεωργιάδην, Μιχαήλ
  Χριστοφοράκη·; κατοίκους Ηρα¬
  κλείου, τήνένταθθαίμόρρυθμονέμπο
  ρικήνΈταιρείαν Γ Λαμπράκης καί
  Υίοί, τόν Δήμον Ηρακλείου, τόν
  Ιωάννην Γ. Μιχαλάκην κάτοικον
  τέως Ηρακλείου καί ήδη Μύρ
  τού Ιεραπέτρας, ώς καί πάντα
  άλλον ε"χοντα τυχόν αξιώσεις
  επί τοΰ έκ δραχμών πεντήκον¬
  τα χιλιάδων (50.000) έκπλειστη
  ριάσματος τοθ κατά την ύπ' ά
  ριθμάν 12540 υπό χθεσινήν χρο
  νολογίαν ϊκθεσίν μου Άναγκαστι
  κου πλειστηριασμοΰ έκποιηθέντος
  ακινήτου των Στυλιανοΰ καΐ Γα
  ρεφαλιας Παπαδάκη κατοίκων Ή
  ρακλείου, δπως προσαγάγωσι πά
  ρά τώ άρμοδίψ Δικαστηρίψ παρ' ώ
  γενησεται ή κατάταξΐς έντός τής
  νομίμου προθεσμίαςτούςτίτλους καί
  τάλοιπά δικαιολογητικά των άξι
  ώσεών των Ιγγραφα καθ' δσον ή
  έκπρόθεσμος τούτων προοαγωγή
  ϋσεται άπαράδεκτος. Εγένετο έν
  Ήρακλείφ Κρήτης σήμερον την
  είκοστήν πέμπτην τού μηνός Ίου
  λίου τοθ χιλιοστοΰ ένεακοσιοστοθ
  τριακοστοθ δγδόου (1938) ίτους
  ημέραν Δευτέραν καί έν τώ ένταθ
  θα καί παρά την όδόν«Χάνδακος>
  ίδιοκτήτφ Συμδολαιογραφείψ μου
  δι' ήν εΣσπρακτέα τέλη καί δι-
  χαιώματα δραχμαί εκατόν πέντε
  χαΐ υπεγράφη παρ' έμοθ.
  έ Συμβολαιογράφος
  (Τ. Χ.) Ε. ©· Γαρεφαλάκης
  Άκριβές αντίγραφον έν Ηρα¬
  κλείω αυθημερόν
  V
  ίυμδολαιργράφοί Ηρακλείου
  Ε. ·. Γ«ρ«φ«λάκπί
  Ή κατηγορία, την οποίαν
  Ι μέ τόσην έμφασι. έζητοΰσαν
  οί δημαγωγοί, έφαινόταν ά-
  'κόμη τελματωμένη. Τότε ό
  Έμπέρ, ό πιό λυσσώδης καί
  |ό πιό έπΐμονος άπό τούς έχ-
  θρούς τής Μαρ(ας-Άντουα-|
  νέττας, παρέδωκε στόν Φού-
  κιέ Τενβΐλ ϊνα ντουκουμέντο,
  τό πιά φρικτό κσί τό πιό αίσ-
  Ιχρό έ'γγροφο τής Γαλλικής
  Ι'Επαναστάσεως. Τό έ'γγραφο
  αϋτό έδωκε την αποφασιστι¬
  κήν ώθησι. Ή δίκη άρχισεν
  άμέσως.
  Τί συνέβη λοιπά ν, Στίς 30
  ΣεπτεμβρΙου ό Έμπέρ έλαβε
  ξαφνικά ε"να γράμμα τοϋ Σι·
  μόν τοθ'παπουτση" πού εΐχε
  διορισθή παιδαγωγός τοϋ Δελ
  φίνου. Τό πρώτο μέρος τής έ-
  πιστολής, γραμμένο άπό ά-
  γνωστο χέρι καί μέ σωστή
  ορθογραφία, έ'λεγε:
  «Χαΐρε! "Ελα γρήγορα, φί-
  λε μου, έ'χω πράγματα νά
  σοθ είπω κσί θά εύχσριστη
  θώ πολύ νά σέ δώ. Προσπά
  θησε νάρθής σήμερσ, θά μέ
  βρής πάντα γενναϊον καΐ εί
  λικρινή δημοκρατικόν».
  Άλλά τό ύπόλοιπο γράμ-
  μα ήτσν άπό τό χέρι τοϋ Σι-
  μόν. Ουτε μ(α λέξι δέν είνε
  σωστά γραμμένη. Τό τμήμα
  αύτό τής έπιστολής δείχνει
  την φοβερή ^άγραμματωσύνη
  τοϋ βασιλικοϋ παιδαγωγοϋ.Ό
  Σιμόν έπαρακαλοϋσε τόν Έμ
  πέρ νά σπεύση γιατί ή υπό
  θέσις ήταν έπεΐγουσα.
  Δέν έχρειάζοντο τόσες πά
  ρακλήσεις γιά ίνα τρέξη, ό
  δραστήριος Έμπέρ στήν κα-
  τοικία τοϋ Σιμόν. Έκεΐ δμως
  άκουσε πράγματα πού εφάνη
  καν τόσο τρομακτικά σ' αύ
  τόν, τόν Έμπέρ πού έν τού
  τοις είχεν άποκτηνωθή ώστε
  εδίστασε νά επιληφθή προσω-
  πικώς τής υποθέσεως κ' έπρο-
  τίμησε γά συγκαλέση, υπό την
  προεδρίαν τοϋ δημάρχου, μίαν
  επιτροπήν τής Κομμούνας ή ό·
  ποία επήγε στό Τάμπλ γιά
  νά συγκεντρώση άποφασιστι-
  κές κατηγορΐες εναντίον τής
  Μαρίας - Άντουανέττας. Οί
  τρείς γραπτές άνακρίσεις σώ-
  ζονται έ'ως σήμερα...
  Πλησιάζομε τώρα στό περι-
  στατικό πού άπό πολύν και-
  ρό εθεωρήθη, άπό ψυχολογι-
  κί)ς απόψεως άπΐστευτο καί
  άκατανόητο, στό έπεισόδιο
  τής ζωής τής Μαρίας-Άντου-
  ανέττας ποϋ δέν έξηγεΐται—
  άτελώς βεβαία — πσρά άπό
  την φοβερή έ'ξαψη καΐ υπέρ
  διέγερσι τής έποχής, άπό την
  συστημστική δηλητηρίασι τής
  κοινής γνώμης, ή όποία επί
  όλόκληρα χρόνια έπεδιώκετο.
  (συνεχ(ζεται)
  ΚΙΜΟΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  Διδάκτωρ Πανβπ. Λυώνος
  'ΕπΙ έπταετίαν έκπαιδευ-
  θε'ις είς τα Νοσοκομεΐα ΑηΙί-
  ιΐιιαϊίΐε.5, ν&1 - <1β 4ΐ-ϊιεβ καΐ ίϊηΙρεΙΐ-ίέΓΧ Λυώνος καΐ Πα¬ ρισίων είς τα παθολογικά καΐ νευρολογικά νοσήματα. Διατελέσα; επί ίιετίαν Π55ΐ5ΐ3η1 της ΝΕΥΡΟΛΟΓΙ- ΚΗΣ κλινικής τοϋ Πανεπι¬ στημίου Λυώνος. ©ά δέχεται ωσαύτως καΐ τβϋς πάσχβντας έκ ΝΕΥΡΟ- ΛΟΓΙΚΏΝ νοσημάτων είς τό Ιατρείον τού οδος Άμαλθεία; (πάρβίος οδοϋ Κατεχάκπ, πρώην Πλατΰ οοκκάκι) ώραν 9—12 η. μ. καΐ 4—7 μ. μ. Τάς Κυριακάς ύωρεάν 10-12 κ. μ. Τηλ. 6-63 ΟΙ άνοικτοΐ χρωματισμοί, δηως τό ρόζ όρτανσίας, τό μαραμένο ρόζ, τό βερυκοκί, εύνοοθνται ιΐολΰ άπό την μόδα. Παραλλήλως τίρός τό ρόζ, συνηθίζεται πολύ τό κ(- τρινο σάν τα στάχυα, χρησιμοποι- ούμενο δμως πάντοτε έν συνδυα¬ σμώ μέ τό μαθρο "£να κόκκινο βιολέτας καΐ Μνα μπλέ—ρουά πολύ ζωηρό συμιτλη ρώνουν θαυμασία τα λευκά άν σίτμπλ. Τό κόκκινο είνε πολύ τής μό¬ δας ώς γαρνιτοόρα. Σειρήτια, τσέ πες, ρεβέρ, γίνονται άπό κόκκινο γκρό—γκρα'ιν είς τα βαμβακερά ιδίως φορέματα. Μία γραβάτα κόκκινη φοριέται μέ μία τουαλέτ- τα άπό λευκό σαντούγκ. "Ενα κόκ κινο μπολερό καί μία δμοιόχρω- μη ζώνη συμπληρώνουν £να φό ρεμα άπό λευκό τουάλ τοϋ όποί· ου ή φοϋστα είνε όλόκληρη πλισ σέ. | Ό συνδυασμός τού λευκοθ καΐ τοϋ μαύρου παρέχει κοστούμια έ- ξαιρετικά πρακτικά χάρις είς την επιτύχη έναρμόνιση μιας φούστας ή ενός φορέματος μαύρου μέ μία βέστα ή £να μπολερό λευκό πικέ —Καπέλλα βουάλ καΐ βουα- λέττες. Παρά τόν καυστικό ήλιο τού Ι¬ ουλίου τα ρελεβέ καπέλλα έξακο- λουθοΰν πάντοτε νά φοριοθνται άποκαλύπτοντας χωρΐς οΐκτο τό πρόσωπο. Χάρις είς τα καπέλλα αϋτά έπανήλθον είς την μόδα χά ριτωμένες ανοιχτόχρωμες όμπρελ λίτσες πού ρίχνουν μιά κολακευ τική σκιά είς τό πρόσωπο Την ά νάστασιν αύτη τής όμπρέλλα< τού ηλίου θά έκτιμήσουν ασφα¬ λώς οί φιλάρεσκες γυναϊκες πού ίχουν χήν ευχέρειαν των χαριτω μενων κινήσε&ιν. Βλέττοαε συγχρόνως είς τα πε ρισσότερα καλοκαιρινό καπέλλα βουάλ άπό άνοικτόχρωμο τοΰλι, ένφ τα βραδυνά μικρά καπέλλα συνοδεύονται μέ βουαιλέττες κα μαϋρες δαντέλλες. 'Υπάρχουν άπειροι τρόποι ποϋ ντραπάρεται ή βουαλέττα κα άλλάζει κατ' αϋτό τόν τρόιο ή γραμμή τοΰ καπέλλου Κάποτε ή βουαλέττα χρησιμεύει ώς μονα- δική γαρνιτούρα ενός καπέλλου ΟΊ βουαλέττες αύτές ντραπά- ρονται συχνά δπως τόν παλαιόν καιρό δηλ. σχεδιάζουν £να εΐδος κλουβιοΰ πού περισφίγγει τα πρό σωπο. Τό βοάδυ ή τούλινη βουαλέττα άντικαθίσταται άπό την δαντέλλα πού σχεδιαζει «κουαφύρ>. Οί πά
  ρισινές εύνοοθν πολύ κα'ι τίς «μαν
  τίλλιες» άπό δαντέλλα, έμπνευ-
  σμένες άπό την Ισπανία, συγ
  κρατημένες μέ ώραιότατες βαρΰ-
  τιμες καρφίτσες.
  ή Ντιστβγκέ
  Γονείς
  ΣΤΕΙΛΑΤΕ ΤΑ
  ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ
  ΑΚΑΔΗΜΙΑΝ ΚΟΠΤΙΚΗΣ
  Π/ΙΑΤ. ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ 4
  ΤΗΛ. 24.263
  ΑΘΗΝΑΙ
  ■ ■■■■Β ■■■■■■■■ ΒΒ*ΒΗ«ΙΒΙΙβΒΒΗ>ΒΜΒ!ΒΙΒΒΒ·>ι«ΙΙ
  Έκτός Τράστ
  "~
  ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' εύθ&ΐαν ΠΕΙΡΑΙΑ
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  Πρ«Μτορ*Ιον
  ΛΙΝΑΡΛΑΚΗ
  Τηλίςρ. 5-41
  ■■■■■■■εί
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
  Ή ύποφσινομένη Έλισάβετ χήρα Κωνσταντίνου Χατζη
  λαζάρου κάτοικος Αρχανών καθήκον μου θεωρώ νά εύχα-
  ριστήσω καί δημοσία τό ΕΘΝΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
  ΡΩΜΗΣ καί τόν Γενικόν Πράκτορα Κρήτης κ. ΜΗΝΑΝ
  ΜΑΡΚΑΚΗΝ διά την προθυμίαν μεθ' ής έσπευσαν νά μοί
  καταβάλουν διά τού ύπ' αριθ. 5646 Συμβολαίου τοϋ Συμβο-
  λαιογράφου Αρχανών κ. Μαυρογιάννη, ολόκληρον τό ήσφα-
  λισμένον κεφάλαιον των Πεντήκοντα Χιλιάδων Δραχμών
  50 000) διά τό οποίον ήτο ήσφαλισμένος παρ' αύτω ό μακα
  ρΐτης σύζυγός μου, επί πλέον δέ Δραχμάς 1600 ώς κέρδη,
  ένώ ουδεμίαν πρός τουτο υποχρέωσιν έκ τοϋ άσφαλιστηρίου
  των είχον.
  Έν Άρχαναις τή 24 Ιουλίου 1938.
  Δι' εαυτήν καί ώς νόμιμος έπίτροπος των άνηλίκων τέ
  κνων της.
  Ή Ευχαριστούσα
  Έλισάβετ Χήρα Κ. Χατζηλαζάρου
  των χρυσανθέμων.
  Η ΜΑΧΗ
  'Υττό Κλώντ Φαρέρ.
  24ον
  —Πέ— ί Τα—Τζέν,— είπε, —
  δέν θά είμαι είς θέσιν νά σας εύ-
  χαριστήσω 8σο θά όφείλω. Άλ¬
  λά, άληθινά, τό φώς σα; θά φω·
  τίση άπλετα τα σκοτάδια μου. Ή
  άποψινή μου νύχτα δέν είνε πα
  ρά ή δεύτερη γιαπωνέζικη νί
  χτα μου. Καί έν τούτοις, ή
  πωνία μοΰ Ιχει ήδη παρουσιάσ
  πολλά πράγματα πού δέν ήμου
  είς θέσιν θά έννοήσω καΐ πού Β
  μοθ έξηγήσετε, άν ή όξυδέρκει
  σας καταδεχθή νά άπασχοληθ
  μέ μενά.
  Τό στόμα μέ τα σχεδόν άνύ
  παρκτα χείλη τοθ Τσεού Πέ—
  διεστάλη σέ Ινα εϊδος μειδίαμα
  τος.
  —Ή Ίαπωνία, — εΓπε — σα
  εχει ήδη παρουσιάσει §ναν άνθρ
  πό πού λησμονεϊ τόν υίϊκό σεβ*
  σμό, καί μιά γυναίκα πού παρα-
  μελεί την γυνακείαν σεμνότητα
  Ό Φέλτζ ίκπληκτος, εκύτταξ
  χον οίκοδεσπότη.
  —Ή Ίαπωνία, — εσυνέχισε—
  σας παρουσίασεν ήδη ίνα σπ£τ
  άπό τό οποίον τα πνεθμα τώ1
  προγόνων Ιχει έκβληθή· μιά στέ
  γη κάτω άπά την όποιαν άναρίθ
  μητοι παράλογοι νεωτερισμο
  επήραν την θέσι τής παραδόσεωι
  καί ύποσκάπτουν τό άρμονικ
  μέλλον τής οικογενείας καΐ τή
  λ
  ΚΟΙ ΜΩΝΙ ΚΡ
  Μανώλης Γ. Κωνιός
  Μόνον μέ τό Θαλαμηγόν
  «ΧΙΟΣ»
  Κάθε ΚΥΡΙΑΚΗΝ 6 μ. μ. ακριβώς
  Κατ' ευθείαν διά Πειραια
  (σέ 12 ώρες).
  Ταχύτης 14 μιλλίων.—Άνεσις—'Ασφαλεια.
  Πρακτ«ρε1«ν ΑΔΑΜΗ
  5-40
  Τμημκτάρχης Ίατρός
  Ααμββ. Ψυχιατρει'βυ 'Αθανβν
  Δέχιται έν τφ ίατρΐίφ τού
  4δός Πειραια* Πδ' ΑΘΗΝΑΙ.
  Ττ,λέφ. 52.379.
  ιιιιιιιΐιΐΗΐιιιειιη
  Β


  , Μ
  Τό πρατήριον οΐνων
  Άντωνίου Μπετεινάκη
  Είδοιτοιεΐ την πολυπληθή πελατείαν τού
  διαθέτει σοθμες ολων των ποιοτήτων.
  ΚΡΑΣΙΑ ΠΑΛΑΙΑ ανωτέρα δλων.
  ~
  δτι
  —Ξέρετε λοιπόν, — έρώτησει
  ό Φέλτζ — πώς αύτό τό άπόγευ
  μα ήμουν στό σπίτι τοθ μαρκη
  σίου Γιορισάκα Σαντάο;
  —Δέν άγνοώ τίποτε, — είπε
  ό Τσεού Πέ— ΐ.
  "Υψωσε καΐ αύτός τό χέρι το>
  πρός τα φανάρι τής όροφής
  Καΐ οί μώβ άκτϊνες έπαιγνίδισα
  επάνω στά ύπερμέτρως μακρυα
  νύχια τού.
  —Δέν άγνοώ τίποτε. Δέν σα
  εί πά πώς βρίσκομαι έδώ υπα·
  κούοντας στήν αύτοκρατορική δια
  ταγή τοΰ Υ£οΰ τοΰ ΟύρανοΟ;
  Έξηγησε:
  —Στό σπίτι τοΰ Γιορισάκα
  Σαντάο, βρήκατε καθισμένον
  πρός την δυτική πλευρά, (είνε τό
  σημείον τοΰ ορίζοντος τό προω
  ρισμένο γιά τού; επισκέπτας πού
  θέλουν νά τιμήσουν) 2ναν ξένο
  τοΰ Ιθνους των άνθρώπων μέ τα
  κόκκινα μαλλίά. ("Ετσι λέγουν
  οί Κινέζοι τούς "Αγγλους). Αΰ
  τος ό ξένος έστάλη έδώ άπό τόν
  ήγεμόνα τού, ό οποίος ήθελε νά
  άθη μέ τί δπλα καϊ μέ ποία
  στρατηγική, τό μικρό κράτος τοΰ
  Άνατέλλοντος Ηλίου, προσπα
  θεΐ νά νικήση τό άπέραντο κρά
  τος των «"Ορος» (Ρώσσων). Μυ
  στήριον έλάχιστα ενδιαφέρον άλ¬
  λως τε, καί πού ε*νας σοφός τής
  αρχαιότητος δέν θά προσπαθοθσε
  διόλου νά διαλευκάνη. Περισσό
  τερο Ιμπνευσμένη άπά τόν Ού-
  ιανό, ή Αύτοκρατορική Μεγα-
  λειότης μέ Ιστειλε, έμένα τόν 6
  πήκοό της νά έξετάσω μέχρι
  ποίου βαθμοθ αύτά τα καινού
  'ριαδπλα καί αυτή ή καινούρια
  στρατηγική είνε ίκανά νά παρα
  μορφώσουν 2ναν πολιτισμό, πού
  ώς τώρα, έρρυθμιζόταν σύμφω-
  να μέ τα φιλοσοφικά παραγγέλ
  ματα τοΰ Κεντρικοΰ Έθνους.
  (συνεχίζεται)
  • Ο ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΙ ΙΑΤΡΟΣ
  Κων. Ε. Πολυδάκης
  ΕΙδικευθείς έν Γερμανία &Ις
  τα νοσήματα τοθ στομάχου
  έντέρων καΐ ήττατος, ΒέχΗται
  τούς πάσχοντος έκτοΟβΕΒτι·
  κοθσυστήματος έν τφίατρίίφ
  τού (οίκΐα κ. Χιλιδώνη). Τρείς
  Καμάρις.
  θιραπίία αΐμορροΐδων ά-
  νιυ εγχειρίσεως 8Γ 4νίσ«ων,
  "Αριθμ. τηλ, 7—92
  ΧΑΡΟΟΥΖΕΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ
  Στου Ε.Περτσελάκη
  ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.-Δημ. Στιβακτά·
  κης, δίς Βουβοΰλα Συγγελάκη ήρ.
  ραβωνίσθησαν. θερμά συγχαρη.
  τήοια. Δ· Μ·
  ΓΑΜΟΙ.—Ό κ Νικόλ. Καπετα¬
  νάκης καί ή δνίς Καλλιόπη Φα
  νουράκη διδ)σα ετέλεσαν τούς γά
  μους των. Παράνυμφος παρέστη
  ό κ. Έμμ. Τζωρακολευθεράκης ίο
  τρός. θερμά συγχαρητήρια.
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.—Ή κ. Άσπασία Γ.
  Καπελλάκη εβάπτισε τό άνοράκι
  τοϋ κ. Ζαχ. Άνδαλουσάκη ονομά¬
  σασα αύτό Γεώργιον. Νά τοίς
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ - Ό Μορφω-
  τικός Σύλλογος Γυναικων Ήρα-
  κλείου εύχαριστεΐ θερμώς την κ.
  καί τόν κ. Μηναν Φουντουλάκη
  διότι κατέθηκ&ν 250 δρ. καί παρε-
  σκεϋασαν φαγητόν μετά άρτουκαί
  φροΰτων είς τό «"Ασυλον τής Γε·
  ρόντισσας» άντί τριμήνου μνημοσΰ
  νού τής μητρός των Αικατερίνης
  Φουντουλάκη.
  Γίιρω στήν πόλι.
  Συνεχίζονται αί προετοιμασίαι
  τής πόλεώς μας διά τόν τοτιικόν
  έορτασμόν τής 4ης Αύγούστου.
  — •Εκ των μέχρι τούδε ένδείξε-
  ών προβλέπεται δτι ό έορτασμός
  θά προσλάβη ιδιαιτέρως παλλαϊ¬
  κόν χαρακτήρο έκτάκτου μεγαλο-
  πρεπείας.
  —Τάς νθκτας τοΰ έορχασμοϋ ή
  πόλις θά φωταγωγηθίϊ άττλέτως.
  Ιδιαιτέρως θά φωταγωγηθή τό
  νομαρχιακόν μέγαρον καί τό δη·
  μοτικόν.
  —'Επίσης εξόχως έπιτυχεΐς προ
  βλέπονται δτι θά εΤναι αί λακαί
  έορταΐ αΐτινες θά διοργανωθοϋν
  είς τάς πλατείας τής πόλεως.
  —Ή εντεινομένη διαρκώς άμιλ-
  λα τής ανοικοδομήσεως των πα¬
  λαιών καταστημάτων των κυριω¬
  τέρων όδών απέδωκεν γενικώτερα
  άποτελέσματα πολλοΰ λόγου ά-
  ξια.
  —Έντός βραχέος σχετικώς χρο·
  νικοθ διαστήματος άνηγέρθησαν
  καί άνεγείρονται νέαι οίκοδομαϊ,
  στολίδια πραγματικά τής πόλεως.
  —Ή ίερά πανήγυρις τής Άγίας
  Παρασκευής έωρτάσθη χθές είς
  τόν παρά τό Καμαράκι φε£ώνυμον
  ναόν, κατανυκτικώτατα.
  —Την θείαν λειτουργίαν ετέλε¬
  σεν ώς γνωστόν ό Σεβασμιώτα-
  τος μητροπολΐτης Κρήτης κ. Τιμό-
  θεος.
  — Σήμερον έορτάζει καί ό έν
  τω περιβόλφ τοϋ Πανανείου Δη·
  μότικοϋ Νοσοκομείου ίερός ναός
  τοϋ ΆγΙου Παντελεήμονος.
  — Καί δπως κάθε χρόνον καί ε¬
  φέτος είς την εορτήν θά προσέλ¬
  θουν πολλοί τιμώντες την μνήμην
  τοΰ Άγίου καί προκειμένου νά
  παραστώσιν είς την έπιμνημόσυ-
  νον δέησιν υπέρ των εύσεβών ίδρυ
  των τοΰ Νοσοκομείου Πανανοΰ
  καί Αθήνας θεοδουλάκη.
  —Όψιν εκθέσεως φροΰτων κυ¬
  ριολεκτικώς παρουσιάζει ή άγορά
  μας τάς ημέρας αύτάς.
  —Ιδιαιτέραν προτίμησιν σημει-
  ώνουν τα σταφΰλια τα όποϊα ώ-
  ριμάζουν άπό ημέρας είς ημέραν.
  — Είς τόν _κινηματογράφον Που¬
  λακάκη θά προβληθή άιτόψε διά
  τελευταίαν φοράν τό φίλμ: «Τό
  τραγικον δΐλημμα».
  — Είς τόν ίδιον κινηματογρά-
  φ^ν προβάλλεται αυριον τό κινη·
  ματογραφηθέν άριστούργημα τοΰ
  Ρώ-Όου συγγραφέως Λέοντος Τολ
  στόι «Νύχτες Φωτιάς».
  ό Ρέπορτιρ
  "Ενωσις Σουλτοπαραγωγών
  Κρήτης 1 Α. Ε.
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Παρακαλοϋνται οί κ. κ. Μέ
  οχοι δπως άπό 5ης Αύγού-
  ότου προσέρχονται είς τό
  γραφείον τής Έταιρείας πρός
  παραλαβήν των όριστικών τΐ-
  τλων των ύπ' αυτών άναλη
  φθεισών μετοχών.
  Ηράκλειον τή 27 Ιουλίου
  938.
  (Έκ τοθ ΛογιστηρΙου τής
  Εταιρείας).
  Ε1Δ1ΚΕΥΘΕΙΣΑ επί εξάμηνον
  ίς τούς μεγάλους οΐκους Κοπτι-
  :ής καί Ραπτικής Σινάνη καί Κο·
  άκου:
  ή χ. Εύαγ. Ι. Καμαράτον»
  επανήλθεν έξ "Αθηνών μέ νέα
  ιχέδια κροκί, καί άναλαμβάνει
  ήν ραφήν γυναικείων φορεμάτων
  έ έρνασίαν ήγγυημένην είς τιμάς
  συναγωνίστους. Έπίσης άναλαμ
  άνει καί προμήθειαν κροκί διά
  ιοδίστας.
  Επισκεφθήτε υας οδός Γιπννίκοιι.
  ΑΠΩΛΕΣΘΗ ωρολόγιον γυναι-
  εΐον τής χειρός. Παρακαλρΐται
  ευρών νά τό κομίσπ είς τα γρα-
  εΐά μας καί άμειφθήσεται 6ε6ο-
  μένου δτι πρόκειται περί οίκογε
  νειακοϋ κειμηλίου.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Η 'Επιτροπή Διατιμήσεων καθώρισεν δπως τα
  Ζυμαρικά των έργοστσσίων «ΝΤΙΚΟ» καί «Μ1ΣΚΟ»
  πωλοϋνται λιανικώς κατά 3 δραχμάς επί πλέον των
  ήμετέρων Ζυμαρικών.
  Ίνα μή ή κατανάλωσις ύποθέτη δτι ή διαφο-
  ρά αυτή τής τιμής προέρχεται Ικ τής διαφοράς
  α·ρ° ηΤΟς' κα^στώμεν αύτη γνωστόν δτι ή σεβα
  στή Ιιπιτροπή Διατιμήσεων έπεβάρυνε τα Ζυμαρικά
  ταυτα μέ 3 δραχμάς επί πλέον ούχι λόγω διαφοράς
  ποιότητος άλλά λόγω μεταφορικών έξόδων καί το-
  πικων φόρων είς οΰς ύποβάλλονται ταυτα έρχόιιε-
  να είς την αγοράν μας.
  Έκ τής ^Διευθύνσεως τοθ Έργοστασίου Ζυ·
  μαρικών:
  ΚΑΡΟΥΖΟΥ - ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΙ-,
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  εξάμηνον
  Τό μενάλ° έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  Τα πάντα έμηχανεύθη, ουδέποτε άπολέσας τό
  θάρρος καΐ ουδέποτε χρεωθεΐς. Ηύφραΐνετο άνσλο
  γιζόμενος δτι ουδέποτε υπήρξεν όφειλέτης, ου τε δι"
  ένα οβολόν. "Εθεώρει τό δάνειον ώς αρχήν δου
  λείας' έλεγε μάλιστα δτι ό δανειστής είνε χεΐρων
  δεσπότου, διότι ό μέν δεσπότης είνε κύριος μό¬
  νον τού σώματος, ό δέ δανειστής καθίσταται κύ
  ριος καί τής φιλοτιμΐας ημών, έπειδή δύναται νά
  την κολαφΐση. Έπροτΐμα τό νά μείνη νήστις άπό
  τού νά δανεισθή. Αίσθανόμενος ότι τα εσχατα ά¬
  κρα συνάπτονται, καί δτι, άν ό άνθρωπος δέν προ
  σέξη ή ελάττωσις των πόρων είνε Ικανή νά επι¬
  φέρη την ταπεΐνωσιν τής ψυχής, την χαμέρπει-
  αν, ηγρύπνει φιλοτΐμως επί τής θέσεώς τού. Υ¬
  πήρχον Ρηατυπώσεις ή διαβήματα, άτινα είς πά
  σαν άλλην περίστασιν θά εθεωρούντο ύπ' αύ·
  τοθ ώς άπλοθν σέβας πρός τόν δεΐνα ή δεϊνα'
  νυν δμως εθεώρει αύτά ώς έξευτελισμόν, καί
  καθΐστατο άγέρωχος. Δέν ετόλμα νά προχωρή
  ογ| φοβούμενος μή ώπισθοχώρει ακολούθως. Καΐ
  είς δλας τάς δοκιμασίας ταύτας ένεψυχοθτο υπό
  μυστικής τινος φωνής, έν αυτώ υπαρχούσης. Ή ψυ
  χή συμβοηθεΐ τό σώμα, μάλιστα δέ καΐ τό άνα-
  πτεροΐ κατά τινάς στιγμάς Ή ψυχή είνε τό μό
  νόν πτηνόν ϋποβαστάζον τό κλωβΐον τού.
  Είς .την καρδίαν τοό ΜαρΙου ήτο έγκεχαρσγ
  μένον πλησίον τοθ όνόματος τοθ πατρός τού καΐ
  άλλο εν δνομα, τό τοθ Θεναρδιέρου. Καθώς ύπήρ-
  χε φύσει ένθουσιώδης καΐ σπουδαΐος, ό Μάριος
  παρΐστα έν τή φαντασία τού ώς περιβεβλημένον
  στέφανον έκ λσμπηδόνων ούρανίων τόν άνθρωπον,
  είς δν ένόμιζεν δτι ώφειλε την τοθ πατρός τού ζω¬
  ήν, είς τόν άνδρεΐον εκείνον λοχίαν, όστις εΐχε
  σώσει τόν συνταγματάρχην διατελών υπό την χά
  λαζαν των έχθρικών σμυδραλλΐων καί μολυβδο
  βόλων τής Βαρτελούης. Ουδέποτε διεχώριζε την
  μνήμην τοθ άνθρώπου τούτου άπό τής τοΰ πά
  τρός, άλλ' έτρεφε καί πρός τα δύο τό αύτό σέ
  βας. Πολύ δέ μάλλον ηΰξησεν ή συμπάθεια καί ή
  εύγνωμοσύνη τοθ νέου πρός τόν Θερναδιέρον, ά
  φοθ, ώς εΤχε πληροφορήση έν Μομψερμειλΐφ, ου
  τος περιήλθεν είς πτώχευσιν.
  "Εκτοτε ό Μάριος κατέβαλλε πάσαν προσπάθει
  αν πρός ανακάλυψιν τοΰ ξενοδόχου καϊ τής οι¬
  κογενείας τού είς την σκοτεινήν τής πενίας άβυσ¬
  σον, δπου εΐχαν γΐνει άψαντοι' ήρεύνησεν είς
  τό χωρίον Χέλλος καΐ είς τα άλλα τ,ά πέριξ χω
  ρ(α, τρΐα ή τέσσαρα" επί τρία ετη έξώδευεν είς
  τάς πρός τόν σκοπόν τούτον έκδρομάς τα ολίγα
  χρήματα των οΐκονομιών τού, άλλ' ουδείς ήδύνα
  το νά τόν φωτΐση περί Θεναρδιέρου' τόν ένόυιζον
  άναχωρήσαντα είς άλλοδαπήν. Καΐ οί δανεισταΐ
  τού ομοίως τόν είχον άναζητήσει, μετριωτέραν
  μέν τής τοθ ΜαρΙου τρέφοντες ούτοι πρός αυτόν
  συμπάθειαν, έπίσης δέ έπιμόνως, άλλ' ούδ' σύτοΐ
  κατώρθωσαν νά βάλωσιν έπ' αύτόθ την χείρα των.
  Ό Μάριος σχεδόν έμέμφετο εαυτόν δτι δέν έτελε-
  Οφόρησαν αί έρευναί τού. Τοθτο ήτο τό μόνον
  χρέος, δ κατέλιπεν ό συνταγματάρχης καΐ ήθελε
  νά τό πληρώση ό Μάριος, ώς έπιταττόμενος είς
  τουτο υπό τής τιμής τού.
  —Πώς είνε τρόπος, Ιλεγε πολλάκις καθ" έαυ
  τόν δταν ό πατήρ μου κατέκειτο είς τό πεδίον
  τής μάχης, καλά ήμπόρεσεν ό Θεναρδιέρος καί
  τόν εύρε μέσα είς τόν καπνόν καί μέσα είς τα
  σμυδράλλια.
  (συνεχ(ζεται)
  ΒΒΒΐΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ«ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒε)ΒΒεΐΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒηΒ|
  ψ ΙΤΑΛΙΚΟΙ ΘΕΙΑΦΙΣΤΗΡΕΣ
  Ένδιαψέρουσα εΐδοποίησις
  διά τούς γεωργούς καί κτηματίας.
  Φέρομεν είς γνώσιν των ενδιαφερομένων δτι,
  ώς Γενικοί διά την Έλλάδα άντιπρόσωποι των παγ¬
  κοσμίου φήμης έργοστασΐων.
  Άνγγιόλο καΐ Άρμάνδο ΝΤΕΛ ΤΑΛΙΑ
  (Σίνιας—Ιταλίας).
  έξησφαλίσαμεν διά τής ΕΝΩΣΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙ-
  ΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡ1ΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ά¬
  δειαν είσαγωνής παρά τοθ άρμοδΐου ΰπουργεΐου
  διά έπινωτΐους Θειαφιστήρας των γνωστών τύκων
  ΠΡΙΜΑ ΚΑΙ ΑΡΝΤΙΤΑ.
  Δοθέντος δτι ή επιτευχθείσα αδεία είναι διά
  περιωρισμένον αριθμόν προσκαλούμεν τοΰς επιθυ¬
  μούντας νά προμηθευθοϋν τοιούτους θειαφιστήρας
  δπως προσέλθουν εγκαίρως είς τα γραφεΐά μας
  καΐ μάς άναθέσουν την παραγγελίαν των καθ" δτι
  λόγω τής μεγάλης ζητήσεως, ήδη πρόκειται νά κα¬
  λυφθή ή ανωτέρω δυναμικότης μας.
  Τ ανωτέρω πρός αποφυγήν παραπόνων έκ μέ-
  ρους έκείνων είς οϋς εχομεν υποσχεθή προφορικώςνά
  τούς διαφυλάξωμεν θειαφιστήρσ, έν» περιπτώσει έγ-
  κρίσεως τής σχετικής αδείας είσαγωγής.
  Ώς γνωστόν τό ώς άνω εργοστάσιον είναι τό
  κατασκευάζον τούς φημισμένους ψεκαστήρας
  ΣΦΙΝΤΑ.
  Οί εγγεγραμμένοι είς Γεωργικούς Συνεταιρι-
  σμούς δέον δπως δηλώσουν τούτους είς τόν Συνε¬
  ταιρισμόν είς τόν όπο,ϊον άνήκουν καΐ πρός τούς ό-
  ποΐους ή ΕΝΩΣΙΣ ΓΕΩΡΠΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
  ϊχει αποστείλει σχετικήν εγκύκλιον.
  ΜΑΟΥΡΟ & ΠΟΛΙΤΗΣ
  οδέ)ς 25 Αύγούστου Ηράκλειον—Κρήτης
  ■■■ΒΒΒΒΒΒΗΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΜΗειΙΒΙΙ
  ■■■■■■■ι
  ποκΑΦΦΕ μΟΛΥΜΠΟΣ
  ΚΑΘ' ΕΚΑΣΤΗΝ ΠΑΓΩΤΑ
  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
  άπό την «Μυροβόλο "Ανοιξι».
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  ΑΓ έκείνους πού θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΒΑΤΡΑΧΟΣ
  Ή κίνησις παροιδεριστών
  - είς Μάταλλα Μεσσαράς.
  ΠΙΓΣΙΔΙΛ Ιούλιος (άντααο
  Β.'
  Ή ίστορία των μεγάλων φυσι-
  κών καί έν γένει επιστημονικαί
  άνακαλύψεων όφείλεται έν πολ·
  λοΐς είς την απλήν σύμπτωσιν.
  Δέν θά είχαμεν λ χ. τάς πολυτί¬
  μους είς την θεραπευτικήν άκτΐ-
  ναν Ραΐντγκεν, άν τό χέρι ενός
  αγνώστου καθηγητοθ τοθ πανε
  πιστηαίου τοθ Βίρτσμπουργκ, τής
  Γερμανίας, τοθ Ραΐντγκεν, δέν
  ευρίσκετο εντελώς τυχαίως μετα-
  ξΰ τής πηγής των άκτίνων καί
  τοθ άμπαζούρ, δημιουργηθείσης
  κατ' αυτόν τόν τρόπον τής πρώ
  της άκτινοσκοπήσεως. Ό Ραΐν¬
  τγκεν παρετήρησεν έξαφνα—καί
  εντελώς τυχαίω; επαναλαμβάνομεν
  —8τι υπό την επίδρασιν των ά¬
  κτίνων έκείνων, τό χέρι τού εΖχε
  γίνη διαφανές. Αί άκτΐνες Ραΐντγ
  κεν είχαν ανακαλυφθή...
  Δώρον τής τύχη; ήταν καί ή
  άνακάλυψις ενός νέου εντελώς εΐ-
  δους ήλεκτριαμοθ, είς τόν οποίον
  προέβη χάρις είς μίαν τυχαίαν
  κίνησιν τοθ χεριοϋ ενός των βοη¬
  θών τού τό 1780,ό καθηγητής τή;
  άνατομίας είς τό πανεπισιήμιον
  τής Βίλωνίας Άλοίσιο Γκαλβάνι.
  Ιδού τί άναφέρει ό Γκαλβάνι εί;
  τό έργον, πού Οστερα άπό μακράν
  σειράν πειραμάτων καί παρατηρή-
  σεων των οποίων έκράτει ημερολό¬
  γιον, εδημοσίευσεν υπό τόν τίτλον
  «πραγματεία περί των δυνάμεων
  τοθ ήλεκτρισμοϋ κατά την μυϊκήν
  κίνησιν»: Διεμέλισα Ινα βάτρα-
  χον καί καταλλήλως προετοιμα-
  σμένον διά τό μάθημα τής άνα¬
  τομίας, τόν έτοποθέτηαα επί μιάς
  τραπέζης, επί τής οποίας υπήρ·
  χε μιά ήλεκτρική μηχανή. "Οταν
  ίνα; άπό τού; βοηθούς μου εντε¬
  λώς τυχαίω; ήγγισε μέ την αίχμήν
  ενός μαχαιριοΰ τα νεθρα τοΰ μη-
  ρο3 τοΰ βατράχου, οί μΰ; των ά-
  κρων τού συνεσπάσθησαν κατ' επα¬
  νάληψιν, ώσάν νά τού; είχαν Ιξχ-
  φνα Ιλθει ΐσχυροί σπασμοί. Ό βο-
  η~θός ποΰ μέ βοηθοΰσεν εί; τί ήλε
  κτρικά πειράματα, ισχυρίζετο πώ;
  είχεν παρατηρήσει, δτι τό φαινό¬
  μενον τουτο, εσημειώθη την στιγ¬
  μήν πού άπό τόν άγωγόν τής ή·
  λεκτρική; συσκευή; έξέφυγεν Ινα;
  σπινθήρ. Έκπληκτο; πρό τοΰ
  φαινομένου τούτου επέσυραν έπ'
  αυτού την προσοχήν μου. Εχων 6ισέτι, είνε ορατά άπό μεγάλης
  άλλο τι υπ' 3ψιν έγώ ήμουν βυθι- αποστάσεως,
  σμένος εί; σκέψει;. Τότε μοθ ήλθεν .,
  ό άπίστευτος ζήλος νά θέλω νά
  δοκιμάσω τό πρδγμα καί διά δευ¬
  τέραν φοράν, καΐ νά φέρω είςφώ;
  τα ελατήριά τού. "Ηγγισα 6 ϊδι-
  ο; μέ την άκραν τοθ μαχαιριοΰ
  τα νεθρα των άκρων τοΰ βατρά¬
  χου, έν ώ ενα; των βοηθών μου
  συγκεντρώνει κχΐ εφέτος πολ
  λβϋς παραθεριστάς είς τα Μά¬
  ταλλα.
  Πρόκειται ώς γνωστόν περί ε¬
  νός άληθινού χέντρου παραθερι
  βμού τής Μεσσαράς, έφ' όσον τα
  Μάταλλα συνδυάζβυν έξαιρετι
  κως, ύγιεινά καΐ φυαικά πλεονε
  κτήματα: Άπό το ενα μέρος έ
  χοον την δροσιάν καΐ την γοητευ
  τικήν θέαν τής θαλάσσης καΐ άπό
  τόάλλοτό βουνό «Κβστρί». Τό
  τελευταίον ελέγετο επί Τουρκο
  Μεταξύ των παραθεριζόντων
  έχεϊ συγκαταλέγονται αί
  οικογένειαι των κ. κ. Σφακάκη
  ίατρού, Καμαριανάκη Χ. ίατροΰ,
  Χρυσάκη Κ. συμβολαιογράφου,
  Τρυπάκη Ά. δικηγόρου, Κουρμοΰ
  λη Λ. έμπόρου, Κορνάρου Ν.
  κτηματίου, Σφακχκη έμπορορρά
  ήτου, Κυπράκη, Άντ. κτηματίου
  καί Κοτσΐφάκη Μ. τέως δημοσίου
  έφρόντιζε ν' άποσπασθη' ταύτοχρό ύπαλλήλου. 'Αλλά καΐ άλλοι πόλεων,
  νω; Ινα; σπινθήρ άπό τό μηχάνη-1 ----------------------------——=——————
  λοΐ έκ Μεσσαράς καΐ έκ της άλ
  λης'Ελλάδοςάκόμη, παραθερίζουν
  είς Μάταλλα.
  Λέγεται σχετικώς ότι ή έφετει
  νή κίνησις είς τό κέντρον τούτο
  9ά υπερβή κάθϊ παλαιοτέραν
  Καΐ τούτο διότι εχει λιθοστρωθή
  ή οδός Ματάλλων καΐ ή ταχυδρο
  μικίι καΐ αΰτοκινητική συγκοινω
  νία έχτελεΐται κανονικώς μέ τούς
  σωφέρ Καλογρίδην Γ. καΐ Σπιθά
  κην Χ. Είνε άλλως τε βέβαιον
  δτι καΐ ανεξαρτήτως των προβλέ
  ψεων τούτων, τα Μάταλλα θά έ
  πιβληθοΰν καί μεταξύ των Ήρα
  κλειωτών ώ; κέντρον παραθερι
  σμοΰ άιτό τα γραφικώτερα καΐ
  δρβοερώτερα της Κρήτης.
  "Οσον άφβρά τα μέσα διατρο-
  φής κχΐ τα κέντρα άναφυχής κα
  λόν είνε νά σημειωθτί ότι άπό τα
  Μ«ταλλα δέν λείπει τό καθαρό
  κρύο νερό καΐ τα διακομιζόμενα
  φρεσχότατα ψάρια. Έξ αλλου
  λειτουργοΰν έκεϊ καΐ τα καφε
  νεία των κ. κ. Κ. Κυπράκη καΐ Γ.
  Σπιθάκη τα όποϊα βυμπληρώνουν
  την μαγεία καΐ την ανεσι τού
  περιβχλλοντος μέ την καθαριοτη
  τα καΐ τα άγνά άναψυκτικά
  μα. Επανελήφθη
  βώς φαινόμενον.
  τό ίδιον άχρι-,'Αριθ.
  Απαρεγκλίτως
  εσημειώθησαν σπασμοί των νεύ
  ρων τοθ βατραχου, την στιγμήν
  πού άπεσπάτο ό ήλεκτρικός σπιν¬
  θήρ». Ό Γκαλβάνι είχεν άνακα-
  λύψη Ινα νέον είδο; ήλεκτρισμοθ.
  Ή άνακάλυψίς τού επροκάλεσεν
  αμέριστον ενδιαφέρον καί κάτι
  περισσότερον: Επροκάλεσεν αί¬
  σθησιν. Αί συνέπειαι τη; παρο-
  μοιώθηααν, μέ την λαίλατα πού
  ταυτοχρόνω; σηκώθηκε στόν
  λιτικόν όρίζοντα: Μέ τό πέρασμα
  τοΰ Μεγάλου Ναπολέοντος. Εί;
  κύκλους ιατρών καί φυσικών ιδί¬
  ως έπανελαμβάνετο τό πείραμα
  τοθ Γκαλβάνι μέ τόν βάτραχον.
  1 (συνεχίζεται)
  2981.
  ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
  Προγράμματος πλειστηριασμοθ
  Ό Συμβολαιογάφο; Μοιρών
  Κωνσταντίνος Ιωάννου Τζεϊρανά-
  κη; έν Μοίραις έδρεύων καί κα-
  τοικών.
  Δηλοποιώ δτι,
  Έκτίθησιν είς αναγκαστικόν
  πλειστηριασμόν τα έπόμενα άκί-
  νητα κτήματα των καταδιωκομένων
  Πο. όφειλετών Παύλου Γεωργίου Λου-
  ' πάκη καί Εμμανουήλ Γεωργίου
  Αουπάκη κατοίκων Μητροπόλεως
  Καινουρίου ώ; εξ άδιαθέτου κλη-
  -
  ΑΙ ΦΗΜΙΣΜΕΝΑ1
  ΜΠΛΕ ΠΟΤΑΣΣΑΙ
  ΜΑΡΚΑΣ ΦΙΣΑ (ΑΕΤΟΗ
  ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  ΑΦΙΧΘΗΣΑΝ
  και πωλοΟνται εις τό καταστή μα:
  ΕΥΑΓ. ΠΕΡΑΚΗ
  όδός 25 Αύγούστου
  ΖΗΤΕΙΤΕ έπιμόνως, άπό όλα τα χαταβτήματκ καΐ αύτά
  άκβμη των έπαρχιών ταίς κλωσταϊς Μάρκας «Σταύρος».
  Ήτοι σβυγάκια, τρνπώματα κιθάρατς, χαρόλια κβντήμα-
  τος, χουβάρες, Μουλινέ, Κοτόν περλέ, Βαμβακάκια, κου-
  βάρϊς κχντήματος κ. λ. π. "θλα χά ώς άν» ειδή είναι ά-
  φθάοτου ποιότητος, καΐ χρωμάτων ήγγυημένων καΐ στερε-
  ών. Μία δβκιμή θά σάς πείση διά την άνωτβρότητα των
  κλωστών τής μάρκας «Σταύρος.»
  Άντιπρβοβιπος διά τονς Νβμβύς Ηρακλείου—Λασηθίου:
  ι. μ. κόρπης;
  ρονόμων τής άρχική; όφειλέτιδος
  Μαρία; χήρα; Γεωργίου Αουπά-
  κη τό γένος Ιωάννου Μαυρόκω-
  στα κείμενα έν τή περιφερεία
  τοΰ χωρίου Μητροπόλεως Καινου¬
  ρίου τοΰ Είρηνοδικείου Μοιρών
  Καινουρίου ήτοι 1) Είς θέσιν
  «Άζίζ δμπαχη» έσώχωρον ποτι-
  στικάν εκτάσεως δύο στρεμμάτων
  έμπεριέχον δέκα ελαιόδενδρα
  συνορεθον κτήμασι ανατολικώς
  Χαραλάμπους Ζωγραφάκη, νοτί-
  ω; Ματθαίου Ξαγοράρη, δυτικώς
  υδραγωγψ καί βορείως κληοονό-
  μων Νικολάου Περγιανάκη. 2) Είς
  θέσιν «Δραϊνιανά» αγρόν ποτιστι
  'κόν εκτάσεως δύο στρεμμάτων έμ
  περιέχοντα δέκα τρία έλαιόδεν
  1 δρα συνορεύοντα κτήμασι άνατο
  λικώς κληρονόμων Νικολάου Περ
  γιανάκγ;, νοτίως Ιωάννου Περ
  γιανάκη, δυτικώς δρόμφ καί
  βορείως Αδαμ Ρογδάκη. 3) Είς
  Ι θέσιν «Κανιά» άμπελον κοινήν
  εκτάσεως δύο στρεμμάτων έμπε
  ' ριέχουσαν τρία ελαιόδενδρα συ
  νορεύουσαν κτήμασι ανατολικώς
  Γεωργικής Σχολής, νοτίως Γε
  ωργίου Ξαγοράρη, δυτικώς καί
  1 βορείως Μιχαήλ Σκαλιδάκη. 4)
  Είς θέσιν «Τροχαλάκια» αγρόν
  εκτάσεως τεσσάρων στρεμ-
  'μάτων έμπεριέχοντα 'έν Ι-
  λαιόδενδρον συνορεύοντα κτήμα
  σι ανατολικώς Ιωάννου Μελαμ-
  πιανάκη, νοτίως Στυλιανοΰ Φραγ
  κιαδουλάκη δυτικώς Βασιλείου
  Κουκάκη καί βορείως κληρονό
  μων Φραγκιοΰ Φραγκιαδουλάκη.
  καί 5) Είς θέσιν την ιδίαν,
  αγρόν εκτάσεως τριίϊιν στρεμμά
  των έμπεριέχοντα 2ν έλαιόδεν
  δρον συνορεύοντα κτήμασι άνατο
  λικώς Μιχαήλ Σκαλιδάκη, νοτί
  ως Ιωάννου Περγιανάκη, δυτι
  κώς δρόμφ καί βορείως Δημη
  τρίου Βαρδάκη τή έπισπεύσει
  τής ένυποθήκου δανειστρίας Έ
  θνικής Κτηματικής Τραπέζης
  τής Ελλάδος έν Αθήναι; εδρευ
  σύση; πρό; άπόληψιν τής ένυ
  ποθήκου άπαιτήσεώς της έκ λι
  ρών Στερλινών Αγγλίας εκατόν
  ογδοήκοντα δύο σελλινίων έπτά
  καί πεννών τριών (£182—7—3)
  ή τό ισότιμον αυτών είς δραχ
  μάς συμφώνως τω άπό 29 Ίου
  νίου 1932 Ν. Δ. περί μετατρο
  πί)ς των είς ξένον συναλλαγμα
  καί νόμισμα όφειλών, σΐηριζομέ
  νης είς τάς 6π' άριθμούς 1771
  τής 18 Μαίου 1929 καΐ 1811
  τής 30 Μαίου 1929 δανειστι-
  κά τοθ Συμβολαιογράφου Ήρα
  χλίίουΆριστείδου Τσακίρη καί ήν
  άπαίτησιν έπετάγησαν οί είρημ,έ
  νοι όφειλέται πρός* πληρωμήν
  δυνάμει τής άπό 13 Νοεμβριού
  1937 έπιταγής τής είρημένης
  Τραπέζης ώς δείκνυται έκ των
  δπ' άριϋμ&ύς 19385 χαί 19387
  τής 11 Μαΐου 1938 άποδεικτ.ικοθ
  τοΟκλητήρος^τών^ένΉρακλείφ Πρω
  τοδικών Εμμανουήλ Άρκουλάκη.
  ά
  η
  Ό πλειστηριασμός των άνω
  κτημάτων γίνήσεται την 28ην·
  Αύγούστου 1938 ημέραν Κυριακήν
  καί ώραν 10—12 πρό μισημ
  —Σκοπευτικοί άγώνες είς
  Χανία.
  Είς Μάλεμε Κυδωνίας τελοΰν
  ται την 7ην Αύγούστου σκοπευ-
  τικοΐ άγώνες δι'οΐτλου Μάνλιγχερ
  καΐ άπό άπβατάσεω; 300 μέτρων.
  Οί άγώνες ούτοι διοργανοϋνται
  τή πρωτοβουλία τοΰ Σκοπβυτι-
  κου Συνδέσμου Χανίων «Έθνική
  "Αμυνα».
  —Αί παιδικαί έξοχαί Χα¬
  νίων.
  Την παρελθούσαν Παρασκευ¬
  ήν επανήλθεν έκ των Παιδικών
  Έξοχών Χανίων ή έξ 150 άγορι
  ών ομάς. Την αυτήν ημέραν άνε
  χώρησε διά τάς παιδικάς έξο
  χάς ή β' αποστόλη αποτελούμενη
  έξ 150 κοριτσιών. Έν τω μεταξύ
  συνεχίζονται άθρόαι είσφοραΐ των
  δημοτών Χανίων υπέρ των παιδι
  κων έξοχών.
  — Έκδρομή Νεαπολιτών.
  Ό έν Νεαπόλει Σύλλογος Ρα
  πτών καΐ| Μοδιστών όργανώνει
  διά σήμερον έκδρομην είς Λά
  στρον Σητείας. ΟΙ ίέκδρομείς έκ
  κινοϋντες έκ τής πλατείας Νβα
  πόλεως σήμερον, την 4ην π. μ. 8ά
  παρακολουθήσουν περί ώραν έ
  π. μ. την, θείαν λειτουργίαν είς
  τόυ ιερόν ναόν τού 'Αγίου Με
  γαλομάρτυρος καί ΐαματικοΰ Παν
  τελεήμονος (Σχοινοσέλι). Είς Λά
  στρον μετά την θείαν λειτουρ
  γίαν καΐ την κατάθεσιν στεφά
  νού είς τό Ήρώθν υπό τοΰ κ.
  Προέδρου,' θά παρακαθήσουν είς
  γεΰμα, είς κοινήν τράπεζαν. Έκ
  Λάστρου θά άναχωρήσουν την
  10 μ. μ. τής σήμερον έπιστρέφον
  τες είς Νεάπολιν.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Πρός τούς κ. Κ. έργοστασιάρχας
  έπεξεργασίας σταφίδος καΐ έξαγω-
  γής σταφυλων Ηρακλείου.
  Κατόπιν τοΰ ΰπ' αριθ. έ. ε. έγ-
  γράφβυ τοΰ ένταΰθαύγειονομικοΰ
  Κέντρου παρακαλούμεν "υμάς ό¬
  πως πρό των εργασιών υμών τής
  αρχομένης έξαγωγικής περιόδου,
  προβήτε απαραιτήτως είς την λή¬
  ψιν των κάτωθι μέτρων ύγιεινής
  έν τοίς έργοστασίοις υμών πρός.
  προστασίαν τής δημοσίας ύγείας
  γενικώς καΐ ειδικώς τής των έρ-
  γατών.
  Κατά τάς ένεργουμένας τακτι¬
  κάς επιθεώρησις ή διαπίστωσις
  πάσης έκ των κατωτέρω παραλεί-
  ψεων θα έπισύρη την καταμήνυ-
  σιν τού ΰπαιτίου έργοατασιαρχου
  επί παραβάσει των σχετικών περ ι
  μέτρων ύγεινής καΐ προστασίας
  των έργατών ^όμων. 1)^Τα οίκη
  ματα είς τα όποϊα θάΐέργάζωνται
  οί εργάται δέον νά πληροΰντούς
  άπαραιτήτους ορους ύγιεινής ή¬
  τοι νά μή είναι έτοιμόρροπα άλ-
  λά βτερεά εύάερα καί εύρύχωρα.
  2) νά εχουν έπαρκές νερό πρός
  πόαιν άλλά καΐ νιπτήρας διά να
  πλύνουν τάς χείρας των. 3) νά έ-
  χουν αποχωρητήρια άνάλογα
  πρός τόν αριθμόν των έν αυτώ
  εργαζομένων μέχρις 100 άτόμων
  4 καί δια πάσαν επί πλέον εκατόν
  τάδα άνά εν. 4) αί αΐθουσαι έργα
  οίας νά καθαρίζωνται δΐς τής εβ¬
  δομάδος εί δυνατόν δι' άφθόνου
  ύδατος καΐ νά άσβεοτώνωνται ά¬
  νά δεκαπενθήμερον. 5) τα ντεπό-
  ζιτα τού νεροΰ νά είνε καθαρά
  καΐ πάντοτε σκεπασμένα ν' απα¬
  γορευθή δέ ή χρήσις πιθαριών
  πρός εναποθήκευσιν τού πρός πό
  σιν προοριζομβνου ύδατος, ω ί-
  καστος έργατης πρέπει νά ϊχη
  καί ιδικόν.τού κύπελλον διά να
  πίνη νερό καί ν' άποφεύγεται ή
  χρήσις ενός τοιούτου διά περια-
  σότερα άτομα.
  Ηράκλειον 24 Ιουλίου 1938
  ό Δ)τής τού τμήματος
  Λαζαράτος Άθανάσιος
  Άνθ)ρχος
  βρίας ενώπιον μου ή τοθ νομί
  μου άναπληρωτοΰ μου καί έν τψ
  έν Μοίραις Καινουρίου κειμένω
  Συμβολαιογραφείψ μου ίδιοκτησία
  Κωνσταντίνου Ζαχαριουδάκη ένθα
  καί δτε καλοθνται οί βουλόμενοι
  νά πλειοδοτήσωσιν.
  Έν Μοίραις τ% 22 Ιουλίου 1938
  Ό Συμβολαιογράφος Μοιρών
  Κ. Ι. Τζεϊρανάκοί
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γρσφεϊα έναντι Παλ. Μομσρχίας
  ΑΓ4ΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐσ Τρίτης
  27 Ιουλίου 1938
  120 Ώρα
  Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΡΑΝΣΙΜΑΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΣΕΧΟΣΑΟΒΑΚΙΑΝ
  ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΝ
  ΕΥΝΟΟΥΣΑΝ ΤΗΝ ΛΥΣΙΝ
  ΤΟΥ ΣΟΥΑΙΤ1ΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΒΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2β Ιουλίου (τού άν
  ταποκριτού μας).— Τηλεγραφήματα έκ
  τού έξωτερικού τονίζουν ότι ή αποστό¬
  λη τού κ. Ράνσιμαν υπό τής βρεττανι·
  κης κυβερνήσεως είς Πράγαν πρόκειται
  νά δημιουργήση λίαν εύνοϊκήν άτμόσφαι
  ραν γύρω άπό τάς συζητήσεις διά την
  ρύθμισιν τού ζητήματος των γερμανι-
  κων μειονοτήτων.
  Κατά τάς αύτάς πληροφορίας ή ά-
  ποστολή τού κ. Ράνσιμαν θά συντελέση
  Ή πρωτοδουλία τΐΐς Αγγλίας
  διά την περιφρούρησιν της εϊρήνης.
  είς την επίλυσιν τού
  βλήματος.
  σουδιτικοΰ προ·
  Η ΠΡΑΓΑ ΕΙ
  ΤΑΣ ΑΓΓΛΙΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Ιουλίου (τού άντα
  ποκριτοΰ μας).—Καθ* α αγγέλλεται έκ
  Πράγας ή Τσεχοσλοβακική κυβέρνησις
  έπιδοκιμάζει τάς άγγλικάς ενεργείας,
  έ χδηλοί δέ καλήν θέλησιν άπέναντι τής
  προσπαθείας τής Μεγάλης Βρεττανίας
  δ πως έπιλυθή ταχέως τό ζήτημα τής ά-
  πονομής αυτοδιοικήσεως είς τοϋς Γερ·
  μανοΰς τής Τσεχοσλοβακίας.
  Η ΓΑΛΛΙΑ ΕΠΙΑΕΙΚΝιΤ
  ΙΟΗΡΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ »6 Ιουλίου (τού άντα
  ποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφούν έκ
  Παρισίων ότι ή γαλλική κυβέρνησις ε¬
  πιδεικνύει ζωηρόν ενδιαφέρον διά τάς
  αυντελουμένας τελευταίως διπλωματι¬
  κάς ζυμώσεις καί τάς ενεργείας τάς ο¬
  ποίας καταβάλλει ειδικώτερον ή Αγ¬
  γλία άπέναντι τοΰ τσεχικοΰ ζητήματος.
  ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΚΡΥΟΜΟΣ
  Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΝ ΗΑΑΑΙΣΤΙΗΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 2*3 Ιουλίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας).— Πληροφορίαι έξ Ί«
  όππης άναφέρουν ότι ή κατάστασις είς
  την Ηαλαιστίνην άπέβη πάλιν επικινδύ¬
  νως έκρυθμος. Αιματηραί ταραχαί ηυν-
  εχ£ζονται είς πολλάς πόλει:, ιδίως είς
  Χάϊφαν καί αλλαχού. Κατά τάς τελευ¬
  ταίας ημέρας, οί φονευθέντος μόνον έκ
  των Άράβων άνέρχονται είς 4Ε».
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 26 Ιουλίου (τηλε¬
  γραφικώς).— Ή ευρεσις όρι
  στικής λύσεως τού προβλή
  ματος των μειονοτήτων τής
  Τσεχοσλοβακίας βεβαιούται
  δτι άπασχολεΐ σοβαρώς την
  Αγγλίαν ή όποία ανέλαβε
  επισήμως τόν ρόλον συμφι
  λιωτοϋ άπό σήμερον, διά
  τοϋ έν Πραγα πρεσβευτού
  της ϊνα προλάβη την έντα¬
  σιν των εύρωτΐαίκών πραγμά
  των 4ξ άφορμής τοΰ ζητήμα
  τος τούτου.
  —Ό έν Πραγα Άγγλος
  πρεσβευτής επεσκέφθη σήμε
  ρον τόν πρωθυπουργόν κ. Χό
  τζα είς τό οποίον ανήγγειλε
  την απόφασιν τής άγγλικής
  κυβερνήσεως νά βοηθήση, την
  κυβέρνησιν τής Πράγας πρός
  εξεύρεσιν λύσεως τοϋ προ
  βλήματος των μειονοτήτων.
  Ό κ. Χότζα απαντών εΤ
  πεν δτι έκτιμα τό νέον διά
  βημα τής Αγγλίας έν τή επι
  διώξει τής περιφρουρήσεως
  τής εϋρωπαΐκής είρήνης. Πάν
  τως ό κ. Χότζα επεφυλάχθη
  νά απαντήση εάν δέχεται ή δ
  χι την
  γλΐας.
  επέμβασιν τής "Αγ
  ΑΠΕΔΕΧΘΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ
  Μετά επανειλημμένας συ
  νεδριάσεις τοΰ ΰπουργικοΟ
  Συμβουλίου τής Τσεχοσλο
  βακίας καί τριών νέων επι
  σκέψεων τοΰ πρεοβευτοθ τής
  Αγγλίας πσρά τώ κ.Χότζα ή
  Κυβέρνησις τής Πράγας άπε
  δεχθή σήμερον οριστικώς την
  πρότασιν τής Αγγλίας. Ό κ.
  Πράγας θά κάμη. δ,τι είνε
  δυνατόν διά νά ίκανοποιήση,
  τάς μειονότητας
  Τόσον αί έφημερίδες τής
  Πράγας δσον καΐ αί έφημε-
  ρ!δες των Σουδιτών έκφρά
  ζοον Ικανοποίησιν διά την έ
  πέμβασιν ταύτην της Άγγλί
  άς. Την προσέχη έβδομάδα
  θά άρχΐσουν νέαι διαπραγ
  ματεύσεις μεταξΰ τής Πράγας
  καΐ των άντιπροσώπων των
  μειονοτήτων,ιδίως δέ των γερ
  μανικών τοιούτων.
  Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΝ
  Νεώτεραι πληροφορίαι βε
  βαιοθν δτι είς Παλαιστίνην
  συνέβησαν νέαι ταραχαί καΐ
  είς εϋρεϊαν κλΐμακα. "Ηδη
  ήγγέλθη σειρά α'ιιαχΐ]ρων επι
  σοδίων μέ πολλά θύματα.
  Συγκεκριμένως χθές είς την
  πλατείαν άγορας έν Χάϊφα
  ίρρίφθη μυστηριώδης κατά
  τοΟ πλήθους βόμβα έκ τής ό
  ποίας εφονεύθησαν 45 "Αρα
  βες καΐ 5 Ισραηλιται έτραυμα
  τίσθησαν δέ 41 "Αραβες καΐ
  9 Ισραηλιται. Έκ τοϋ έπει
  σοδίου τούτου έξηγριώθησαν
  οί "Αραβες οΐτινες καΐ προέ
  βησαν είς διαδηλώσεις έπιτε
  θέντες κατά καταστημάτων.
  Έκ των πρσκληθεισών ταρα
  χών 39 στομα εφονεύθησαν,
  έξερράγησαν δέ καί μεγάλαι
  πυρκαίαί,Άί αγγλικαί αρχαί
  άπεβΐβασαν νέον στρατόν καΐ
  υλικόν πολέμου είς την Χάί
  φαν καί τος γειτονικάς πό
  λεις.
  Έτιίσης είς Ίερουσαλήμ έ
  Χότζα εβεβαίωσε τόν "Αγγλον λήφθησαν σοβαρά στρατιωτι
  πρεσβευτήν δ,τι ή Κυβέρνησις κά μέτρα διά την τήρησιν τής
  άπειλουμένης τάξεως.
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΟΜΙΛΙΑΙ
  ΓΑΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
  Ό Γενικάς Γραμματεύς τοΟ
  ύπουργείου Εξωτερικών Άμε
  ρικής κ. Μοργκεντάου εύρι
  σκόμενος πάντοτε είς Παρισί
  ούς συνεχίζει σπουδαίας συ
  ζητήσεις μετά πολιτικών προ
  σωπικοτήτων τής ΓαλλΙας.
  —Την Παρασκευήν τό γαλ
  λικόν υπουργικόν Συμβούλιον
  θά συνέλθπ υπό την προεδρί
  αν τοϋ κ. Λεμπρέν. Θά έξε
  τάση την εΰρωπαϊκήν κατά
  στάσιν καΐ θά συζητήση τό
  άποτέλεσμα των συνομιλιών
  μετά τοϋ κ Μοργκεντάου
  προκειμένου νά αναχωρήση ό
  κ. Λεμπρέν είς ταξίδιον διά
  Βιέννην.
  ΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙ
  Ό κ. Τσάμπερλαιν έ'καμ
  χθές άνακοινώσεις ένώπιο
  τής Βουλής των κοινοτήτω
  επί των προσφάτων συνομι
  λιών μετά τού άντιπροσώπο
  τοϋ Χίτλερ είς Λονδίνον κα
  τάς συνομιλίας Χάλιφαξ, Ντο
  λαντιέκαΐΜποννέείςΠαρισίους
  —Αί έφημερίδες τής Ρώμη
  πληοοφορούμεναι τα τής
  ταστάσεως γράφουν δτι τάι
  τελευταίας αύτάς ημέρας έ'γ
  ναν πολλά υπέρ τής διατ
  ρήσεως τής είρήνης.
  —Κατά πληροφορίας έ
  Πράγας οί Σουδΐται θά διατ
  πώσουν την αξίωσιν τής δι
  νεργείας δημοψηφίσματος εί< τάς επαρχίας τής Τσεχοσλοβ κίσς δπου ύπάρχει ή μεινότη αυτών. Σήμερον αναχωρεί ό κ. Ύπουργός Θά επανέλθη τόν μεταπροσεχη μήνα. Σήμερον την πρωΐαν ό ύ πουργός Γεν. Διοικητής Κρή της κ. Μπότης Σφακιανάκης αναχωρεί εντεύθεν έτιιστρέ φων μέσω Ρεθύμνης είς την έν Χανίοις £δράν τού. Καθ" ά πληροφορούμεθα ό κ. ύπουργός θά επανέλθη είς Ηράκλειον κατά τόν προ σεχή Σεπτέμβριον προκειμέ νού νά επισκεφθή πάντα τα λοιπά διαμερίσματα τόσον τοΰ νομοϋ Ηρακλείου δσον καί τού νομοΟ Λασηθίου τα όποϊα τώρα λόγω των πολλαπλών άσχολιών τού δέν ηδυνήθη νά επισκεφθή καΐ κατ' άκολου θίαν νά εξετάση, καΐ νά δια πιοτώση, έκ τού σύνεγγυς τα ζητήματα άτινα τα άπασχο- λοΰν. "Ομιλών χθές πρός τούς άντιπροσώπους τοΰ τύπου ό κ. Ύπουργός ετόνισεν δτι έκ τής πραγματοποιηθείσης περι οδείας τού τόσον είς τόν νο μόν Λασηθίου δσον καί είς τόν νομόν Ηρακλείου άπε κόμισε τάς άρίστας των έντυ πώσεων καΐ έμεινε κατευχαρι στημένος καί ίκανοποιημένος απολύτως διά την συντελου μένην παντοΟ άξιόλογον πρό οδόν τόσον είς τάς άνατολι κάς πόλεις τής Κρήτης δσον καί είς την ύπαιθρον. Χθές την μεσημβρίαν έπε σκέφθησαν τόν κ. Ύπουργό καΐ τόν κ. Νομάρχην καί άλ λαι έττιτροπσί καί ιδιώται καί άνέπτυξαν διάφορα ζητή ματά των γενικάς κσί ίδιωτι κης φύσεως. Μεταξύ άλλων τόν κ. Υπουργόν επεσκέφθη έπιτροπή φοροτεχνικών ύπαλ λήλων διά ζητήματα τής τα ξεώς των καθώς καί ετέρα έπιτροπή έκ ΜοχοΟ ζητήσασα την έπίσπευσιν καΐ τόν συντο νισμόν των ένεργειών διά την άτΐοΐτεράτωσιν ,,τήςόδοΰΜοχοΟ ΤΗΝ Κ1ΝΗΜ)ΓΡΑΦΙΚΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΤΙΜΗΣΕΝ 0 κ. ΓΕΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΚΗ ΖΩΗ ΝΕΑΙ ΚΙΝΕΖΙΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ! ΑΠΒ2ΤΕΑΑ0ΝΤΑΙ ΕΙΣ ΧΑΝΚΟΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 26 Ιουλίου (τοΰ άντα· ποκριτοΰ μας).— Είδήσεις έ« τής άπω 'Ανατολής άναφέρουν ότι ό Τσάγκ— Κάϊ—Σέκ άποστέλλει νέον στρατόν πρός αποτελεσματικωτέραν υπεράσπισιν τής κινεζικής πρωτευούσης Χανκόου. ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΜΑΧΑΙ ΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΝ ΚΙΝΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 26 Ιουλίου (τοΰ άντα· ποκριτοΰ μας).—Πληροφορίαι έκ Αον· δίνου άγγέλλουν ότι αί μαχαι μεταξύ Κινέζων καί Ίαπώνων είς την κεντρικήν Κίναν συνεχίζονται πεισματώδεις. ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ Άγβρά Ηρακλείου' _, 7~ _ Ι Ι ο ττεριοοεϋον Στρατολογι Ό ύπουργός Γεν. Διοικητής τοΟ~ΈμπορΓκν6"και'Βιομηχ^'νικοΟ £*ν Συεφούλιον Ηρακλείου Κρήτης κ. Μπότης Σφακιανά Έπιμελητηρίου-αί τιμαί των δια- Οα συνεδριάσει σήμερον είς κης συνοδευόμενος καί υπό *%Ρων. Εγχωρίων τΐροιόντων είχον την κωμόπολιν "Επισχοπή Πε τοϋ Νομάρχου "Ηρακλείου κ. Ανδρ. Μαρκέλλου, ετίμησε χθές ώς ακολούθως Σταφίύες· προχθές έν τώ κινηματογρά ·ελεμέδες 5ρχ φω «Απόλλων» την υπέρ τού Ταχτάδες Έργατικοΰ Κέντρου Ήρακλεί "Ελαια3-5ο ου κινηματογραφικήν παρά Πυρηνέλαια ΤΟ ΕΞΗΤΑΣΕΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ στάσιν. Είς την είσοδον τοΰ κινηματογράφου έχαιρέτισε τόν κ. Υπουργόν καί τόν κ. Νομάρχην ή Διοίκησις τοΰ 'Εργατικοΰ Κέντρου διά τοϋ προέδρου αύτοθ κ. Μιχ. Γκολέμη,άμα δέ τρ είσόδω τού ύπουργοϋ κ. Μπότη Σφακιανά κη οί παριστάμενοι έν τώ κινη ματοθεάτρφ έγερθέντες έχειρο κρότησαν ζωηρότατα αυτόν. Ακολούθως τόν κ. υπουρ γόν ηύχαρίστησεν άπό μικροφώνου ό ομιλήσας πρόεδρος τοΰ Έργατικοΰ Κέντρου κ. Μιχ. Γκολέμης, διά τα λαμ βανόμενα καί τα ληφθέντα ήδη υπό τής Κυβερνήσεως φιλεργατικά μέτρα. ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ Γενομένων αρχαιρεσιών τοΟ Συνδέσμου Τεχνιτών Κουρέ ών Ηρακλείου εξελέγησαν: ΑΘΗΝ%Ι 26 Ιουλίου (τού άντα-'· Πρ0εδρ°ς Έλευθ' Μάντακσς· ποκριτοΰ μας).—Τό συνελθόν «ημέραν ' Άντιπρόεδρος Ε. Χριστοφο υπό την προεδρίαν τού κ. Πρωθυπαυρ. Ράκΐς· Γεν· Γραμματεύς Λου γοΰ υπουργικόν συμβούλιον εξήτασεν ύ- Κδζ Παπαδογιάννης, Ταμίας πηρεσιακα καί νομοθετιχά ζητήματα έφ' Βασ. Βαμβάκος, Σύμβουλον ών έγιναν διάφοροι είσηγήσεις υπό των Στ. Χουρδάκης, Φαν. Παπά μ. κ. ύπουργών. δάκης κσί Άρ. ΜαυρΙδης. Έλαιοπυρήναι Σάπωνες: Λευκοϊ α' Ρ" Πυρηνελαίου α' β' Μουργελαίου α' β' θΐνοι: "Αρχανών μίστ. Μαλεβυζίου Δίκταμος ήμ. Σϊτος Κριθή Βρώμη Βΐκος Μέταξα Κουκούλια 9- 7.— 25.80 17.- 120 20.- 19·- 17. - 16- 17.- 16.- 45.- 6.— 70.- 80.- 8.- 480 460 4.— 500.- 120.— Η ΕΞΑΓϋΓΗ ΑΜΥΓΔΑΛΟΨΥΧΑΣ Διά κοινής αποφάσεως των ύπουργών Οίκονομικών καΐ Έθν. Οίκονομίας έπιτρέπεται είς την Τράπεζαν τής 'Ελ λάδος νά χορηγή άπό τοΰδε αδείας έξαγωγής άμυγδαλό ψυχάς διά Γαλλίαν, Ρουμα νίαν καί Γιουγκοσλαυΐαν, μέ χρι τού ήμίσεος τοΟ ποσοΰ διά τό οποίον έχορηγήθησαν κατά τό παρελθόν έτος άδει |διάδος προκειμένου νά έξε Ι τάση, τούς στρατευσίμους Ά σΐρακών, Έπισκοπής, Άνωπό λεως, Άίτανίων, Γαλύφας, Έ ληάς, Επάνω Βάθειας, Κα νούργιου Χωρις Ο καΐ Σγουρο κεφάλι. Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ."ΕΙΔΟΝ Δι' αποφάσεως τοϋ υπουρ γοΰ των Οίκονομικών κ. Ά ποστολίδη όρίζεται δτι δύναν ται νά είσάγωνται, κατόπιν αποφάσεως τού, άτελώς με τσχασμένα εΙδη έκ τοϋ έξωτε ρικοϋ παρ' έπιβατών. Ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΔΑΣΜΟΣ Τό υπουργείον των Οίκο νομικών Ικοινοποίησε πρός τάς τελωνειακάς αρχάς τοϋ κράτους εγκύκλιον, διά τής οποίας καθορίζει τα τής πληρωμάς τοΰ συμβατικοϋ δα σροθ Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ Τος πρωϊνάς ώρας τής χθές ηύτοκτόνησεν δι' άπαγχονι σμοϋ έν τω ύπογείω τής ?ίς ^.όλινην Τάμπιαν οικίας τού ό δθντούτης Άντ. Ιω. Σαα τσάκης Ούτος έθεσε τέρμα αι έξαγωγής βάσει τής γενο 6[ς την ζωήν τού έπειδή μένης κατανομής Ι σε έ ί μένης κατανομής, σχεν έκ καρκίνου. ΚΑΙ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΡΩΣΣΙΑΣ ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ 8Α ΕΧΗ ΓΕΗΙΚΟΤΕΡΟΝ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΝ ΕΙΡΝΝΙΚΗ Η ΣΤΑΣΙΣ ΤΟΝ ΣΟΒΙΕΤ; ΑΘΗΝΑΙ 26 Ιουλίου (τού άντα· ποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφοΰν έκ τού έξωτερικοΰ σήμερον ότι οί έκδηλούμε· νοι καί πάλιν φόβοι περί έκτραχύνσεως των σχέσεων Ρωσσίας καί Ίαπωνίας δέν δικαιολογούνται έκ των πραγμά· των. Κατά τούς καλώς πληροφορημέ· νους διπλωματικούς κύκλους τό επεισό¬ διον Ρωσσίας καί Ίαπωνίας δέν πρό¬ κειται νά έχη γενικώτερον ' αντίκτυπον. Ειδικώς ώς πρός την στάσιν τής Ρωα· σίας τονίζεται ότι αυτή είνε φιλειρηνι- κή, μή άποβλέπουσα είς πόλεμον έναν τίον τής Ίαπωνίας. ΟΥΔΕΝ ΚΡΑΤΟΣ ΟΑ ΠΡΟΒΗ ΕΙΣ ΑΝΕΠΑΝΟΡΒΟΤΟΝ ΠΡΑΞΙΝ ΑΘΗΝΑΙ 26 Ιουλίου (τού άντα· ποκριτοΰ μας). —Τελευταίαι πληροφο¬ ρίαι σχετικώς μέ τό Ρωσσοϊαπωνικόν ά¬ ναφέρουν ότι λόγω τής επικρατούσης ακριβώς σήμερον καταστάσεως έν Εύρώ πή, καθ* ήν ουδέν κράτος φαίνεται σο¬ βαρώς διατεθειμένον νά προβή είς άνε- πανόρθο ί έύ ρβή ς ρν^ χειρονομίαν, ένισχύονται αί ελπίδες ότι καί τό επεισόδιον Ρωσ¬ σίας— Μαντζουρίας θάρυθμισθί} διά τής ειρηνικής όδοΰ. ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΑΙ ΔΗΑΒΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΣΑΜΟΕΡΑΑΙΝ ΑΘΗΝΑΙ 26 Ιουλίου (τού άν- ταποκριτοΰ^ μας).— Χηλεγραφοΰν έκ Αονδίνου ότι οί δημοσιογραφικοί καί πολιτικοί κύκλοι άναμένουν μέ Ζωηρόν ενδιαφέρον τάς σημερενάς δηλώσεις τοΰκ. Τσάμπερλαιν είς την Βουλήν των Κοινοτήτων επί τής έξωτερικής πολι- τικής τής Μεγάλης Βρεττανίας. ΑΥΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑΙ ΑΠΕΔΕΚΑΤΙΣβΗΣΑΗ_Ε1Σ_ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑΝ ΑΘΗΝΑΙ «6 Ιουλίου (τού άντα. ποκριτού μ.ας)._Χηλεγραφούν έκ Πά- ρισίων ότι εις τούς τομεϊς τής Έστρε- μαδουρας συνεχίζονται σφοδρόταται μαχαι. Αύο κυβερνητικαί μεραρχίΛΙ απεδεκατίσθησαν υπό των έθνικΛν, συλ- ληφθέντων πολλών αίχμαλώτων. ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟΝ ΒΛΛΕΝΟΙΑΣ Η ΠΡΟΕΑΑΣΙΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΘΗΝΑΙ 26 Ιουλίου (τού αν· ταποκριτοΰ μας).- Πληροφορίαι πρός τ ο πρακτορείον Χαβάς άγίέλλουν ότι η «ροελασις των ΈθνιχΛν πρός τήν'Βα λενθιαν συνεχίζεχαι βοαδέως^^ λόγω %>,ς
  απεγνωσμενης άντ-.στάσεως % Υ^β^
  απεγνωσμενης
  νητικών
  Ο ΡΟΥΜΑΝΟΣ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ
  ΠΑΡΑ ΤΩ κ.
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Ίουλίου(τού άνταπο
  κριτού μας).-Ο πρεσβευτής τής Ρου
  ας επεσκέφθη την πρωΐαν σήμ'ο°,ν
  πρωθυπουργόν κ. Μεοαξ&ν τόν Τ
  «οίον καί ηύχαρίστησβ διά τή* «,°' Λ
  τοχήν τής Ελλάδος είς τό ίίνθθς' επί
  τω θανάτω τής Βασιλομή-ορος' Μα-
  ΕΙΔΙΚΟΝ ΧΡΟΝΟΛΟΠΚθΤ~
  ΣΗΜΑΝΤΡΟΙ^ΤΗΣ 4ΑΥΓ0ΥΣΤΟΥ
  Α«αΙΙΝΑΙ 26 Ιουλίου (τού άντα
  ποκριτού μ«ς).-Έκ τού &*Ι?Λ "?"
  - ,..- . . «ανεκοινώθη
  γένει άλληλογραφία τής ~
  "ου θέλει σφραγισθή δι»
  ογικοΰ σημάντρου "
  γ
  μεταβολής
  4ης
  ί υ
  Η
  φράγισις θέλει γίνη υπό"- των'κυριωτ"
  ρων γραφείων Τ.Τ.Τ. »Η*«»·τ*