96082

Αριθμός τεύχους

4925

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

28/7/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ο
  φρην,,
  εμ-θν έν»»
  (τού άντ»,
  πληροφο.
  τωνικόν ».
  έν
  ή είς άν».
  νισχύοντβκ
  ιιον
  1$ διά
  ΕΡΑΑ1Η
  (τού Α-
  »αφον^ «ι
  αφικοί «Ι
  ι. έ ζωηρό»
  6ηλώβΚ(
  ιουλήν :Λ
  ικής
  άς.
  (τού *νΐ»'
  Ον έκ Ον
  των

  -έλλουν
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ:
  γ
  ρτιισιη λίιχΐΐ ϋ
  έ£άιιΐ|ν»ς ·...ί βλϋν
  των άλλων κλάδων τής π«
  ραγωγής καί την έκμετάλ
  λευσιν βλων των πλουτοπα
  ραγωυιχών πηγών, διά την
  έθνικής οίκονομίας καί τόν Ι δημιουργίαν νέων πόρων
  τεχνικόν έξοπλισμόν τής'πλουτισμοΰ καί νέων επι
  χειρήσεων πού θά συντελέ
  σουν καϊ είς την οίκονομι
  κήν άνόρθωσιν τής χώρας
  καί είς την παντελή έξάλει
  ψιν τής άνεργίας καί είς την
  ανύψωσιν τοΰ βιωτικοΰ έπιπέ
  δου τοΰ έλληνικοΰ λαοϋ.
  Εύτυχώς, ή Ελλάς δέν εί¬
  νε χώρα πτωχή ώς κακώς έ-
  νομίζετο. Τό ύπέδαφός της
  είνε πλουσιώτατον. "£χει τε
  ράστια κοιτάσματα σιδήρου,
  σιδηροπυρίτου, λυγνίτου—τού
  καλυτέρου λυγνίτου καθ' ό¬
  λην την Ευρώπην—κατά πά¬
  σαν δέ πιθανότητα καί πε
  τρελαίίο» καί χρυσοΰ. Επί
  πλέον ©λη ή έπιφάνειά της
  είνε κατάφυτος άηό άρωμα-
  τικά φυτά καί άπό άγρια
  δένδρα. Αί πρώται ύλαι έπο
  μένως ύπάρχουν άφθονοι διά
  την ίδρυσιν ύψικαμίνων καί
  την δημιουργίαν σιδηρουργί-
  ας καί χαλυβουργίας καί βα-
  ρείας άκόμη βιομηχανίαν,
  πού θά συνέτειναν σημαντι
  κά είς την δημιουργίαν καί
  χώρας διά την έντατικωτέ-
  ραν εκμετάλλευσιν των πλου
  τοπαραγωγικών πηγών της.
  Τουτο δέ διότι αντελήφθη,
  πολύ ορθώς, ότι χωρΐς αύξη
  σιν τοΰ έθνικοΰ πλούτου,
  χωρις επίτευξιν αύταρκείας
  είς τά κυριώτερα τουλάχι¬
  στον ειδή τής πρώτης ά-
  νάγκης, χωρΐς βελτίωσιν των
  δημοσίων καί Ιδιωτικών οί-
  κονομικών, δέν είναι δυ-
  νατή ή ανάρθωσις τής χώ¬
  ρας, ή απαλλαγή της «πό
  πολιτικάς καί οικονομικάς
  έξαρτήσεις έξωθεν καί ή δή
  μιουργία ίδικοΰ της πολιτι-
  σμοΰ.
  Πρός τόν σκοπόν αυτόν
  τείνουσα, εσυνέχισε καί έ-
  νίσχυβε καί έσυστηματοποίη
  σε τόν άγώνα υπέρ τής σι-
  ταρκείας, ένω έκ παραλλή
  λου έλαβε σειράν μέτρων
  πρός τόνωσιν καί όλων των
  άλλων κλάδων τής έθνικής
  παραγωγης. Διά νά επιτύ¬
  χη δέ καλυτέρα είς τόν σκο
  πόν της άνέθεσε την μελέ-1
  την των δυνατοτήτων τής
  αυξήσεως τοΰ έθνικοΰ πλού¬
  του καί την έκπόνησιν ό-
  λοκληρωμένου προγράμμα-
  τος, είς τό Ανώτατον Οι¬
  κονομικόν Συμβούλιον είς
  τό οποίον μετέχουν οί κο-
  ρυφαΐοι έκ των οίκονομολό
  γων, των δημοαιολόγων καί
  κοινωνιολόγων τής χώρας.
  Τό Συμβούλιον δέ, συναι-
  σθανόμενον έξ ολοκλήρου
  την μεγάλην αξίαν τής ά-
  ποστολής τού, ανέλαβε τό
  άνατεθέν είς αύτό έργον
  μέ πραγματικόν ζήλον καί
  ενθουσιασμόν.
  Ήδη εξήτασε τό πρό-
  βλημα τής αυξήσεως τής
  γεωργικής παραγωγης *<*» Ιδία των σιτηρών. Έμελέ- τηοε τα ζητήματα πού σχε- τίζονται μέ την διατροφήν καί τούς όρους τής έν γένει διαβιώσεως τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ. Ήσχολήθη μέ πλεί¬ στα :©σα άλλα προβλήματα ί ώ δίδ ί η δ : καί τώρα μοσιότητα ρβμ δίδει είς την δή τα συμπεράσμα λ ώ τα των μελετών του^ ώς πρός την οργάνωσιν ενός κλάδου τής οίκονομίας: σπουδαιοτάτου έθνικής μας Τής αλιείαν-. Σύμφωνα λοι· πόν μέ τάς παρατήρησις καί τα στοιχεΐα τού 'Ανω τάτου οίκονομικοΰ Συμβου- λίου, ή Ελλάς, ή πανταχό- θεν περιβρεχομένη άπό θα λάσσας, έξάγει κατ' έτος δια κόσια καί πλέον έκατομ- μύρια δραχμάς, είς ξένον βεβαία συνάλλαγμα, δι' είσα γωγήν ψαρικών, νωπών καί παστών. Σύμφωνα δέ επί σης μέ τάς παρατηρήσεις τοΰ Συμβουλίου η Ελλάς όχι μόνον είμπορεΐ νά γί¬ νη αύτάρκης, άλλά καί έ· ξαγωγάς ψαρικών θά κάμνη άρκεΐ νά οργανωθή επί συγ χρόνων επιστημονικώς βά σεων τής αλιείαν της. Καί εύτυχώς, τό Συμβούλιον ύ- ποδεικνύει καί τόν τρόπον τής οργανώσεως καί ένισχύ σεως τής άλιείας είς την ο¬ ποίαν άσχολοϋνται οήμερον περίπου εΐκοσι χιλιάδες άν- θρωποι καί ειμπορεί ν' ά. σχοληθοΰν «ργότερα τεσ· σαράκοντα καί πεντήκοντα χιλιάδες. Δέν άμφιβολία ότι ύπάρχει δέ ή Κυβέρ η σις 8ά φροντίση νά θέση είς εφαρμογήν οπωσδήποτε τα πορ.σματα αύτά τοΰ οίκον©- ναυπηγείων άπό τα ό ποία τόσον έχομεν ανάγκην άφοΰ είμεθα χώρα κατ' εξοχήν ναυτιλιακή καί άφοΰ ό έμπο ρικός μας στόλος έρχεται με ταξύ των πρώτων καθ' όλον τόν κόσμον. Όπως έπίαης ύ¬ πάρχουν αί πρώται ύλαι διά την δημιουργίαν κολοσσιαί¬ ας βιομηχανίας άρωματοποιΐ άς καί αΐθερίων έλαιων, ό¬ πως ύπάρχουν καί αί προϋΐτο- θέσεις διά την εί; μέγιστον βαθμόν ανάπτυξιν τής δεν- δροκαλλιεργείας καί την δη¬ μιουργίαν μεγάλης βιομηχκ-, νίας συντηρήσεως νωπών' κ«ρπών καί παραγωγης ζα- χάρεως άπό τα χαρούπια. δι' όλα αύτά, τα σχέδιχ μό Καί βεβαία, δέν άρκοΰν νόν. Χρειάζονται απαραιτή¬ τως καί κεφάλαια μεγάλα. Άλλά καί τα κεφάλαια ύ· πάρχει τρόπος νά εύρε- θοϋν. Άντΐ νά διατίθενται είς την ανέγερσιν ούρανο- ξυστών είς την πρωτεύουσαν, είμπορεΐ κάλλιστα νά χρη- σιμοποιοΰνται διά την δη¬ μιουργίαν ζωντανών έπιχει- ρήσεων, ώφελίμων κχί διά τούς κατόχους των καί διά τό έθνος ολόκληρον. Καί αύτό θά γίνη ασφαλώς συν τω χρόνω. Ή Κυβέρνησις άν έλαβε την άναδιβργάνωσιν τής έδνικής παραγωγης. Καί έφέσον μάλιστα έφαρμόζη σύστημα διευθυνομένης οίκο'- νομίας δέν είνε δύσκολον, οϋτε αδύνατον νά επιτύχη ό,τι δήποτε. "Ηδη έχει κά¬ μει την πρώτην, καλήν άρ χήν. Καί θά συνεχίση ασφα¬ λώς μέχρις όλοκλιίρώσεως καί πλήρους επιτυχίας των σκοπών της. ΒΙΑΝΝΟΣ ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ ΤΟΥ κ. ΓΕΝ.ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ Γ'. (τΕλευτοϊον) Ύπεσχέθτ,μεν χθές ν' σχοληθώμεν μέ τα ζψήμαχα καί τος άνόγκος τίϊς Βίαν νού καί νά δώσωμεν μιά εί κόνα τής συντελουμένης ήδη προόδου έν συνδυασμώ πρός τάς υφισταμένας Κσί είνε βεβαία έλλείψεις. τα ζητή ματα αύτά πολλά καθ' δλην την επαρχίαν κυρΐως δμως είς την κωμόπολιν Βιάννου ή όποΐα θά ήμποροΐσε νά άπο τελέση, την ίδεωδεστέραν θε- ρινήν διαμονήν. Κοί έν πρώτοις ή καθιέρω σις τακτικής συγκοινωνΐας, μετά την αποπεράτωσιν τής κατασκευαζομένης όδοΰ, εί¬ ναι άνάγκη έπιτακτική, πρός αυτήν δέ στρέφεται την ήδη ί κατεύθυνσιν όλόκληρος ή ρ η έπαρχία καί καταβάλλει ά- ναλόγους προσπαθείας. Επί τοΰ ζητήματος αύτοθάλλωστε ωμίλησαν Ιδιαιτέρως καί με τα τού ύπουργοϋ Γεν. Διοι κητοϋ Κρήτης κ. Μπότη Σφα κιανάκη καί τοϋ Νομάρχου Ηρακλείου κ. Α. Μσρκέλλου αί κοινοτικαί αρχαί Βίαν νού. Ή όδίς Ηρακλείου—Βίαν νού είς ωρισμένα σημεϊα σκυ ροστρώνεται τώρα. Έκ πά ραλλήλου μετ" ολίγον άπο περατοθται καί ή μεγάλη γέ φυρα ή κειμένη μεταξΰ Πά ναγιας καί Βιάννου είς ά πόστασιν 43 περίπου χιλιομέ τρών άπό τής τελευταίας. "Ε πειτα ή κατασκευή Εργων άποχετεύσεως είς την κωμό πόλιν προβάλλει ώς άνάγκη έπεΐγουσα ύπαγορευομένη Ι¬ διαιτέρως καί άπό λόγους έ ξωραϊσμοθ έφ' δσον ή Βίαν νος θά προσελκύση είς τό έγ γιότατον μέλλον πολλούς πά ραθεστάς. νικώτερον Άλλά διά τόν γε έξωραϊσμόν τής Βιάννου έργόζεται αόκνως κοί μέ πραγματικόν ένθου σιοσμόν ο προοδευτικάς Σύλ λογος «Διοβάτης». Τό Διοικη τικόν τού Συμβούλιον άπσρ τιζόμενον άπό νέους έπιστή μονάς, ίατρούς καί δικηγό- ρους, έχει πλήρη έπίγνωσιν των κατείθΰνσεων πρός τάς οποίας φυσικώςτείνει ή ώραίσ κωμόπολις καί ύπτ βοηθεϊ έν συνεργαοία κσί μέ τό προο δευτικόν Κοινοτικόν Συμβού λιον, είς την εκδήλωσιν πά σης τρωτοβουλίας έκπολιτι σμοΰ. "Ηδη ή Βιάννος έχει άποκτήσει ξενοδοχεϊα καί κέντρα άναψυχής, ωραίας οί κίας καί ^να κεντρικόν δρό μόν άρκετά εύρύν. Άλλά περί των άναγκών τής επαρχίας γενικώς θά αφίσωμεν νά όμιλήσουν αί αντιπροσωπείαι των χωρίων Συκολόγου, Καλαμίου, Πεύ- κου, Χόνδρου, ΒαχοΟ, Κεφα λοβρυσίου κ. ά. αΐτινες άμα τή άναγγελία τής άφίξεως τοθ ύπουργοϋ Γεν. Διοικητοΰ κ. Σφακιανάκη παρουσιάσθη σαν είς αυτόν καί άνέπτυξαν δλα τα ζητήματα των, όλας τάς ανάγκας καί τα προ βλήματα τα όποΐα τάς ά πασχολοθν. Ό κ. ΰπουργός παριστα μένου καί τοθ Νομάρχου Ή ρακλείχιυ κ. Μαρκέλλου καί τοϋ νομομηχανικού κ. Καυγα λάκη, εδέχθη τάς ανωτέρω άντιπροσωπείας είς τα γρα φεΐα τής ύποδιοικήσεως χωρο φυλακής. Καί ήκουσε με τα προσοχής τα ζητήματα των καί τα έκρινε μετ" άντικε μενικότητος άλλά καί στορ γής χορηγών άναλόγους πι στώσεις καί ένθαρρύνων κά θε προοδευτικήν εκδήλωσιν καί τάσιν των κοινοτικών άρ χόντων τής Ιπσρχίσς. · ΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ Έν άρχ"5 προσήλθον καί έχαι ρέτισαν τόν κ. υπουργόν καί τόν κ. Νομάρχην αί αντιπροσωπείαι δλης τής επαρχίας ακολούθως δέ αί έπιτροπαΐ χωριστά, τα ά άνέπτυξαν, εκάστη ζητήματα καί τάς ί χρ ηήμ ανάγκας τής περιφερείας των. Ιΐρώτη προσήλθ&ν έπιτροπή έκ Συκολόγου καί εζήτησε την ε¬ νίσχυαιν τοθ Κράτους διά την α¬ νέγερσιν σχολικοϋ κτιρίου καί την κατασκευήν έργων υδρεύσεως. Καί ώς πρός μέν τό ζήτημα τοΰ σχο¬ λείου ό κ. ΰπουργός παρεκάλεσε τόν κ. Νομάρχην ν' άσχοληθή ί διαιτέρως διά δέ τό ζήτημα τής υδρεύσεως έχορήγησε πίστωσιν έκ 10 000 δρχ. Ακολούθως πά ρουσιάζεται έπιτροπή Ιξ Άμυ- ρών ζητήσασα την αποπεράτωσιν τής έδοΰ πρός τό χωρίον των. Δεδομένου δτι τό ζήτημα τοΰιο χρήζει έξετάσεως παρέπεμψε την επιτροπήν πρός τόν κ. Νομάρχην δστις καί θά χορηγήση την ά ναγκαιοΰσαν πίστωσιν. Είς επι¬ τροπήν έκ Καλαμίου ζητήσασχν οικονομικήν ενίσχυσιν διά την κ* τασκευήν έργων υδρεύσεως ό κ. υπουργος χορηγεϊ 10.000 δρχ ακολούθως δέ δέχεται επιτροπήν έκ τοΰ χωρίου Σχοινιά,άναπτύξασαν την ανάγκην τής αποπερατώσεως τής όδοΰ άπό Άρκαλοχωρίου είς τό χωρίον των, την προ*γω(ήν τού σχολείου λόγω πληθώρας μα θητών καί την αποπεράτωσιν τοθ ήμιτελοΰς. Ό κ. Υπουργάς διά μέν χό ίδικόν ζήτημα χορηγεϊ 20 000 δρχ. διά την αγοράν έρ γαλείων, διά δέ τάς σχολικάς ά νάγκας 50.000. Είτα παρουσιάζεται έπιτροπή κληρικών ή δποία άναφέρεται είς τό ζήτημα τής μισθοδοσίας τοθ κλήρου. Άναπτύσσει την οίκονομι κήν κατάστασιν των ίερέων οί δ ποΐοι πολλάκις πένονται λόγψ τοΰ δτι δέν μισθοδοτοΰνται επαρκώς καί ζητεί άπό τόν κ. Υπουργόν νά λάβη δπ' όψιν τά δίκαια των καί νά μεριμνήση διά την εκ τοθ Δημοσίου ΤαμεΕου μισθοδοσίαν των. Ό χ. δπουργός ζητεί νά υπο ηθή σχετικόν υπόμνημα καί ύ· πόσχεται νά εξετάση εύνοϊ<ώς τά αϊτημά των. Ακολούθως δ κ. υπουργός χο ρηγεϊ 7 000 δρχ. είς την κοινότη τα Αγ". Βασιλείσυ διά την κατα¬ σκευήν έργων υδρεύσεως, 6 500 είς την κοινότητα Κεφαλοβρυσίου διά την άποπληρωμήν των καθυ στερουμένων άπαιτήσεων τοΰ άνε- γείραντος τό σχολείον Ιργολάβιν, 5 000 διά την κατασκευήν τοΰ 6 δραγωγείου τού συνοικισμοΰ Κρεβ βατα καί παραπέμπει είς τόν κ Νομάρχην τό ζήτημα ανεγέρσεως σχολείου. Δέχεται είτα επιτροπήν έκ Βι¬ άννου ζητήσασαν νά διατηρηθή τό Γυμνάσιον Βιάννου. Ό κ. 'Υπουργός λέγει δτι τό μέτρον τής καταργήσεως των Γυμνασίων είνε γενικόν, δτι ύπηγορεύθη α¬ ποκλειστικώς καί μόνον πρός τό συμφέρον τής έκπαιδεύσεως κα"ί συνεπώς δέν είνε δυνατόν νά έ- ξχιρεΰη ή Βιάννος τοθ μέτρου τούτου. Χορηγεϊ δμως διά την πλακόστρωσιν τοθ Γυμνασίου 25. 000 δρχ. καί διά την διάνοιξιν τής δδοθ Κάτω Βιάννου—Χόν¬ δρου δρχ. 10.000. Είτα παρου σιάζεται έπιτροπή έκ Κάτω Βι¬ άννου καί ζητεί νά έπισκευασθη' ή γέφυρα τοΰ χωρίου καθ' δσον έν καιρώ ραγδαίων βροχών τά ΰδατα άπειλοθν νά κατακλύσουν τά χωρίον. Τό ζήτημα - τουτο κ. ΰπουργός παραπέμπει είς τόν κ. Νομομηχανικόν. Άκολού Οως ό κ. 'Υπουργός δέχεται ε¬ πιτροπήν εκ Βαχοΰ ζητήσασαν την ανέγερσιν σχολεΕου παρα πέμπει δέ καί ταύτην είς τόν κ. Έπιθεωρητήν. Επί- σης ΰπόσχεται είς επιτροπήν έκ Χόνδρου δτι θά εξετάση εύνο'ι- κώς αίτησίν των περί μεταρρυθ μίσεως τοθ σχολεΕου τοθ χωρίου των καί έπισκευής τής έν αυτώ γεφύρας καί τέλος δέχεται επι τροπήν έκ τοΰ συνοικισμοΰ Λου τρακίου είς την όποιαν κατόπιν αίτήσεώς της χορηγεϊ 5.000 δρχ. διά την οίκησιν τοθ άνεγερ θέντος σχολείου των. Είς τό σημείον αύτό τελειώ νούν αί άκροάσεις τοΰ κ. Υ- πουργοΰ καί έτοιμάζεται μετά τής άκολουθΕας τού πρός άναχώ ρήσιν. Την αναχώρησιν των επι σήμων πληροφορηθέντες οί Βίαν νίται καί οί έκδρομεϊς συγκεν- τρώνονται πρό των γραφείων τής ύποδιοικήσεως χωροφυλακής καί έπευφημοθν τόν κ. Υπουργόν καί τόν κ. Νομάρχην οίτινες εύ χαριστοΰντες χαιρετοΰν διά χει- ραψίας τούς Κοινοτικ&ύς άρχοντας Βιάννου καί τό Συμβούλιον τοΰ προοδευτικοθ Συλλόγου «Διαβά της» μεθ' δ έπφιβαζόμενοι των αϋτο<«ινήτΊ)ν άναχωρί3ν §ι' Ηρά¬ κλειον 2που Ιφθασαν την 10 30' μ. μ. Μετά την αναχώρησιν τοθ κ. 'Γπουργοΰ καί τοΰ κ. Νομάρχου συγκεντρώνονται καί οί ίκδρομείς πρός τούς όκοίοιις έν τφ μεταξύ ό προοδευτικάς Σύλλογος παρέθε σεν εϊς κοινήν τράπεζαν δύο όβε λίας. Είς τό γεθμα τουτο ηγέρθη σαν προπόσεις ωμίλησαν δέ έκ μέρους τοΰ Συλλόγου «Διαβά της» ό πρόεδρος αύτοθ %. Κατσα ράκης καί έκ μέρους των έχδρο μέων ό κ. Έμμ. Κοσμαδάκης Ή ώρα δμως παρέρχεται καί παρ' δλην την λύπη/ πού αίίθα νόμεθα, άποχωριζόμενοι την φιλό ξένον αυτήν κωμόπολιν, έπιβιβαζό μεθα των αύτοκινήτων μας άφοΰ προηγουμένως ευχαριστούμεν τούς εύγενεΐς κατοίκους της καί άνα >ροΟμε^ δι' Ηράκλειον ϊπου ϊ
  φθάσαμεν περί τό μεσονύκτιον
  διατηροΰντες τάς ωραιοτέρας των
  άναμνήσεων έκτής επισκέψεως μας
  ταύτης.
  Π.
  ΟΠΡ.Σ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
  μοιμϊΟναικεσ
  αί γυναϊ<ες «μέ παρελ θόν» ά^κοΰν άκατανίκητη γοη τεία, Αύτό ισχυρίσθη τελευταίως ή χρονογραφική στήλη Καί προεκλήθησαν συζητήσεις. Διετυ¬ πώθησαν έπιχειρήματα. Ά>·ελύ
  θησαν τα δπέρ καί τα εναντίον.
  Ώς συμβαίνει δμως συνήθως δέν
  επήλθε τελικώς συμφωνία.
  —Δέν εχουν άδικον δσοι επι
  μένουν είς αύτό τό έπιχείρημα..
  Ή γυναΐκα πρέπει πρό παντός
  νά είνε μοιραία διά νά σέρνη.
  —Τό παρελθόν διά τάς γυναί¬
  κας. Τό μέλλον διά τούς άν¬
  δρας.
  —'Υπάρχει δμως καί πα¬
  ρελθόν τελείως άποκρουστικόν.
  —Συγκεκριμένως δέν μπορεϊ νά
  γίνεται κανείς περίγελως τοΰ κό-
  σμου διά τό παρελθόν τής γυναί¬
  κας τού.
  Αί γνωμαι αυταί διετυπώθη¬
  σαν εναλλάξ άπό ίσαρίθμους ά-
  πολογητάς ή συνηγόρους τής μιας
  ή τής άλλης απόψεως. Είνε βέ¬
  βαιον ώστόσο δτι τρωτά δέν
  ήρχ μόνον είς την μίαν
  άποψιν. ΎπΫΐργ_ον καί είς τάς δύο.
  Ή έποχή μας μέ τάς άντιθέσεις
  καί τάς έλαφρότητας φθάνει
  πολλάκις είς την υίοθεσίαν πε-
  ριέργων ψυχολογικών καταστάσε·
  ών. ΙΙολλοί άπό Ικείνους ποΰ
  ζοΰν μέσα είς την κυρίως άτμό
  σφαίραν αυτών των άντιθέσεων
  καί των έλαφροτήτων, δέν είνε
  δυνατόν παρά νά άφομοιώνωνται
  μέ τα περφάλλον. Αύτοί είνε βέ
  βαιον δτι τρελλαίνονται διά τάς
  γυναίκας μέ παρελθόν. Θέλουν
  την ζωήν περισσότερον θέατρον
  Καί αύτό τό παρελθόν είνε πρό
  παντός μέσα είς τούς θεατρι-
  σμούς. Σάς όμιλοΰν έξαφνα περί
  τιμιότητος 8πως κ»ί ό πρ&τος
  καμποτϊνος. Κόπτονται διά τούς
  τιμίους άνθρώπους. Μετά μίαν
  στιγμήν άλλάσσουν θέμα: Σϊς
  όμιλοθν διά τό παρελθόν τής γυ
  ναίκας των. Διά τό παρελθόν αύ
  τό ένδιεφέρθησαν κατά βάθος μό
  νόν διαφημιστικώς. "Η καί τό έξε
  μεταλλεύθησαν μέ τόν χειροτέραν
  τρόπον. Ώστόσο θέλουν νά παρα
  στήσουν εαυτούς ώς άνωτέρους
  άνθρώπου; άπέναντί τού.
  —Άλλά καί έκεϊνοι πού επι
  μένουν είς τό άνεπίληπτον παρελ
  θόν δέν είναι κάιτοτε έλεΐΐνοΐ ρε
  κλαμαδόροι;
  Τό ζήτημα καί άττά τής πλευ
  ράς αυτής Ιπαιρνε πράγματι νέ
  ρό. Ή ΰποκρισία, 6 έγω'ισμός, τό
  συμφέρον — πρό πάντων αύτό τό
  τελευταίον—έ"χουν πράγματι θέσιν
  καί είς τήχ αντίληψιν αυτήν. Ά
  πό ποθ άρχίζει τό σφαγεΐον «διά
  λόγους τιμής»; Ακριβώς άπό την
  αντίληψιν τοθ άνεπιλήπτου παρελ
  θόντος. Ούσιαστικώς τό παρελθόν
  πρέπει νά είνε καί νά μείνη τοι
  οΰτον έπειδή ή άντίθετη πλευρά
  δέν παρουσ.άζει διά τόν άλφα ή
  βήτα λόγον στοιχεΐα χρηματολο
  γίας Διότι ατυχώς δ κανών, έκτός
  ωρισμένων έξαιρέσεων, είνε πρό
  παντός λογιστική λεπτομέρεια.
  * *
  *
  Είτε λοιπόν τρελλαίνονται
  μοντέρνοι διά τάς γυναίκας μ
  παρελθόν, είτε κόπτονται οί «συν-
  τηρητικοί» διά τάς γυναίκας χω·
  ρΐς παρελθόν, ή άλήθεια είνε μία
  Ή όδός Μοχοϋ.
  Έπιτροπή κατοίκων τοθ Μο
  χοΰ επεσκέφθη προχθές τόν
  κ. υπουργόν Γεν. Διοικητήν
  καί τόν παοεκάλεσε νά με
  ριμνήστι, διά την έπίσττευσιν
  καί τόν συντονισμόν των £ρ
  γασιών πρός ταχυτέραν άπο
  περάτωσιν τής όδοϋ Σταλίδος
  —ΜοχοΟ. Καί ό κ. Σφακιά
  νάκης διεβεβαίωαεν δτι θά
  πράξη τό πάν πρός τουτο.
  Πράγματι δέ είναι βέβαιον
  δτι ό κ. ύπουργός θά δείξη
  καί είς τό μέλλον Ιδιαίτερον
  ενδιαφέρον διά την κατα
  σκευήν τής όδοΠ αυτής δπως
  έ'δειξε καί μέχρι σήμερον. Διό
  τι πρέπει νά όμολογηθρ δτι
  εάν κατεσκευάσθη μέχρι τοθ
  δέ μέγα μέρος τής όδοθ αύ
  τής, τουτο όφείλεται πρωτΐ
  στως είς την μέριμναν καί τό
  ενδιαφέρον τοθ κ. Σφακια¬
  νάκη.
  Καθαριότης
  καί ίιγεία.
  Τά μέτρα τα όποϊα λαμβά
  νούν τό'Υγειονομικόν Κέντρον
  καί ή Χωροφυλακή διά την
  καθαριότητα καί ύγιεινήν είς
  τά διάφορα έργαστήρια καί
  έργοστάσια, ήτο πράγματι έ
  πιβεβλημένον νά ληφθούν, έλ
  πΐζομεν δέ δτι θά συντελέ
  σουν είς την έξυγίανσιν τής
  πόλεως. "Οπως έπΐσης πιστεύ
  ομεν δτι θά επιδιωχθή ή σύ
  στηρά τήρησις καί έφαρμογή
  των. Συμφέρον άλλωστε είναι
  καί διά τούς εργάτας κοί
  διά τούς έργοδότας νά τηρη
  θοθν τά μέτρα αύτά.
  Οέρετρα.
  Πάμπολλαι είναι αί έξοχαί
  πού εχουν συγκεντρώσει έ
  φέτος πλήθη παραθεριστών,
  τόσον άπό την Κρήτην δσον
  καί άπά την άλλην Έλλάδα
  καί την Αίγυπτον. Δυστυ
  χώς δμως δλαι αύται αί έξο
  χαί είναι άνοργάνωτοι. Δέν
  έ"χουν τακτικήν αύτοκινητικήν
  συγκοινωνίαν, δέν διαθέτουν
  ξενοδοχεϊα καί κέντρα
  εύττρεπή, δέν εχουν δηλαδή
  τίποτε άπό δ,τι άπαιτεΐ ό
  σύγχρονος πολιτισμός. Άλλά
  θά έ'πρεπε νομίζομεν νά φρον
  τίσΓ) τόσον ή τοπική έπιτροπή
  τουρισμοΰ δσον καί τό ίδιω-
  τικόν κεφάλαιον διά την όρ
  γάνωσιν θερέτρων είς τόν
  τόπον μας, άφοΰ τόσοι ξένοι
  παραθερισταί μας έπισκέπτον
  τσι καί άφοΰ άκόμη παρατη
  ρεϊται όμαδική έ'ξοδος των
  συμπολιτών κπτά τό θέρος.
  Τό αεροδρόμιον.
  Τά έγκαίνια τής άεροπορι·
  κης συγκοινωνΐας Αθηνών —■
  Ηρακλείου πού επρόκειτο νά
  γίνουν την δεκάτην λήγοντος
  άνεβλτ'ι^ησαν διότι τό αερο¬
  δρόμιον μας δέν ήτο έ'τοιμον.
  Ηδη δμως ή κυβέρνησις έδω¬
  κεν αυστηράς έντολάς διά
  τόν συντονισμόν των εργασι¬
  ών καί την ταχυτέραν αποπε¬
  ράτωσιν τοθ άεροδρομΐου ώ·
  στε νά καταστή δυνατήή προσ
  γεΐωσ.ς καί άπογείωσις των
  άεροπλάνων. Ειμπορούμεν λοι
  πόν νά ελπίζωμεν 8τι ταχέως
  θά καταστή δυνατή ή χρησι¬
  μοποίησις τοθ άεροδρομίου
  καί ή έναρξις τής άεροπορι-
  κής συγκοινωνίας τής πόλεώς
  μας μετά των Αθηνών.
  καί μόνη: Ότι ύπάρχει σκοπιμό·
  της συμφεροντολογική καί είς την
  μίαν καί είς την άλλην περίπτω¬
  σιν. Δέν ύπάρχουν έδώ γοΰσΐα α¬
  πλώς, οϋτε κοινωνικαί συνθήκαι
  άνάλογοι. 'Υπάρχει τό αιώνιον
  δαιμόνιον τής έποχής: Ή γυναΐκα
  μπορεϊ συχνά νά κατευθύνη την ..
  μοίραν μας, είτε μοιραία είνε, είτε
  δχι.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  • II
  Ιίίί
  ΘΕΗΜλΤΗ
  (θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.—Σήιΐε
  ρον ώρα ΙΟμ. μ. 6 Ρωσσικός Κο
  λοσσός: «Νύχτες φωτιάς», (τό
  ζωντανό πτώμα) τού Τολστόι.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ: «ΔεσττοινΙς έν
  Κινδύνω» μέ χον Φρέντ "Ασταιρ.
  θερινός «ΑΠΟΛΛΩΝ». —Σήμε¬
  ρον ό ναυτικός ρωσσικός κο
  λοσσόζ: ·Λευ<οι σκλάβοι·. Την Δευτέραν: «Τα μαργαριτά· ρια τού στέμματος». Άπό τού δρόνου είς την λαιμητόμον. ίϊϊΤτϊΤΪΠ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ = Ό έρως είς την των χρυσανθέμων. ΚΟΙΜΩΜ Ή στήλη τού ώραιόκοσμου. Προϊστάμενος Τυπογραφείου Ιωάννης Γ. Άσττραδάκης Αριθ. πρωτ. 528 ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ Ό Νομοκτηνίατρος Ηρακλείου προκηρύσσει φανεράν μειοδοτικήν δημοπρασίαν προμηθείας σανοθ, κριθής, ή βρώμης οκάδων (7275) έπτά χιλιάδες διακοσίας εβδομή¬ κοντα πέντε είτε χόρτου λειμώνων ή μηδική; (τριφύλι) οκάδων 8485 δχτώ χιλιάδων τετρακοσίων όγδοή χοντα πέντε, πρό; δέ καρποΰ βρώ μης (4880) τέσσαρες χιλίίδες όκ- τακοσία; ογδοήκοντα καί άχύρο1 χριθής (2727) δύο^χιλιάδων επτα¬ κοσίας εΐκοσι έπτά οκάδων κατά την 6ην Αυγούστου ημέραν Σάβ βατον καί ώραν 11—12 π μ. έ τοίς Γραφείοις τή; ενταύθα Οίκο νομικής Έφορίας Ηρακλείου (11α λαιοΐ Στραΐώνε;) συμφώνως πράι τάς Οπ' αριθ. 129 καί 88814 έ ε. διαταγάς 'Υπουργείου Γεωρ γί«ς· Οί σχετικοί δροι εισί κατατε θειμένοι παρά τώ Γραφείω τοθ κ Νομοκτηνιάΐρου παρ' ώ δυναντα νά λάβωσι γνώσιν οί ίνδιαφερό μενοι. Έν Ήρακλείφ τή 23η Ίουλίο 1938. Ό Νομοκτηνίατρος Ήρακλείοι Νικόλαος Συγκελλάκης Ν*—%<""^>ν
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ·.
  Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΦΕΤΕΙΝΗ
  ΠΡΕΜΙΕΡΑ
  Ό Ρωσσιχός Κολοσσός.
  ..ΝΥΧΤΕΣ
  ΦΩΤΙΑΣ"
  (ΤΟ ΖΩΝΤΑΝΟ ΟΤΟΜΑ)
  Τό άθάνατο μεγαλούρ-
  γημ« τού Λ. ΤΟΛΣΤΟ Ι·
  Πρωταγωνιστοΰν οί άσοοι
  τής γαλλικής κινπματογρα-
  οίας:
  Βίκτωρ Φρανσέν,
  Γκάμπυ Μορλαί,
  Σινιορέ,
  Ζώρζ Ριγκώ.
  Σύμπραξις των μενάλων
  Ρωσαικών χωρωδιών Κοζάκων
  τού Ντόν καί Κοΰμπαν καί
  τής Τσιγγάνικης Ρωασικής
  ορχήστρας καί χορωδίας Δή-
  μπτρ»εφ.
  Επι πλέον
  ΣΙΝΕΑΚ.
  έπίκαιρο
  Σημ. Σήμερον πρεμιέ
  ραν άτέλειαι δέν ίσχύ-
  ουν.
  ♦583ν
  Ό μικρός Δελφΐνος, παιδί
  χαρωτιό, ζωηρό καί πρόωρσ
  άνετιτυγμένο, δταν άκόμη βρι-
  σκόταν κοντά στή μητέρα του
  εΤχε πληγωθί) στά κρυφά τού
  μέλη καθώς έπαιζε τό «άλο·
  ,γο» μ' δνα ραβδΐ. Άμέσως έ-
  • κληθή έ'νας χειροΰργος ό ο¬
  ποίος τοθ εφτειαξεν έ,να εί-
  δος κηλεπιδέσμου. Τό συμβάν
  αύτό έφαινόταν λησμονημένο
  άπό δλους μετά τόσον κσιρό
  ι ποΰ πέρασε. Μιά μερά δμως
  ό Σιμόν ή ή γυναϊκα τού άνε-
  , κάλυψε πώς τό πσιδί εξεδίδε¬
  το σέ «μοναχικάς τέρψεις».
  Συλληφθέν έιτ' αύτοφώρ;ρ, τό
  άγοράκι δέν μπόρεσε νά αρ¬
  νηθή. Ό Σιμόν άρχισε νά τό
  πιέζη μέ ερωτηθείς. Κσϊ ό μι¬
  κράς εδήλωσεν ή μάλλον τόν
  έβαλον νά είπη δτι ή μητέρα
  τού καί ή θεία τού τοθ εμα-
  θαν καί τόν έσπρωξαν στίς
  αίσχρές έ'ξεις. Ό Σιμόν, ό ό
  ποΐος έπΐστευε πώς δλα ή
  σαν δυνατά έκ μέρους αυτής
  τής «Αύστριακής σκΰλας», τής
  «τίγρεως», άκόμη καί τα πιό
  δισβολικά πράγματα, εσυνέ¬
  χισε την άνάκρισί του μέ τέ-
  τοια ψυχολογική πΐεσι καί τέ-
  τοια μέθοδον ώστε τό παιδί
  έφθασε νά είπη δτι στό Τάμπλ
  συχνά οί δύο γυναΐκες, ή Μα
  ρία-Άντουανέττα καί ή πριγ-
  κήπισσα Έλισάβετ, τό έπαιρ
  ναν στό κρεββάτι τους καί δ
  τι ή μητέρα του είχεν εκδοθή"
  σέ πράξεις σίμομικτικές επά¬
  νω στό παιδάκι της.
  Μιά κατάθεσις τόσο φρικα-
  λέα άπό μέρους ενός πσιδιοΟ
  πού δέν ήταν άκόμη έννηά
  χρόνων καί κατηγοροθσε τή
  μάννα του δτι είχεν αίμομι-
  κτήση μαζ( τού, θά έπροκα·
  λοΰσεν ασφαλώς τή δυσπιστΐα
  κάθε λογικοΟ άνθρώπου σέ
  μίαν έποχή όμαλή. Άλλά οί
  άνσρίθμητοι συκοφαντικοί λΐ
  βελλοι πού είχον δημοσιευ
  θή πρό τής έπαναστάσεως
  καί μετά την έκρηξί της έναν
  τίον τής Μαρίας-Άντουανέτ-
  τας είχον φέρει τό άποτέλε
  σμά των. Ή βεβαιότης δτι
  στή ψυχή καί στή σσρκα τής
  γυναίκας αυτής έφώλιαζεν £
  νας έρωτισμός άχόρταγος ή-
  ταν τόσο βαθειά ριζωμένη,άγ-
  κιστρωμένη στό μυαλό των
  άνθρωπον ώστε άκίμη καί
  αυτή ή έξωφρενική κατηγορΐα
  δέν επροκάλεσε κανενός ε'ί-
  δους άμφιβολΐα έκ μέρους
  τοθ Έμπέρ καί τοθ Σιμόν.
  (άκολουθεΐ)
  Μανώλης Γ. Κωνιός
  Νευρολό γος—Ύυχί «τρος
  Τμηματάρχης Ίατρος
  Δημβο. Ψυχιατριίοο Αθηνών
  Δέχεται έν τώ ίατρείψ τού
  όδό; Πειραιώς 17δ' ΑΘΗΝΑΙ.
  Τηλίφ. 52.379.
  ! Ή κυριαρχία των ταγιέρ
  διατηρεϊται καί είς τούς θερινους μήνας.
  ■"■"■■.....
  ■■■■■«•
  0 ΖΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΖ
  Κων. Ε. Πολυδάκης
  ΕΙδιχευθεΙς έν ΓερμανΙα είς
  τα νοσήματα τοθ στομάχου
  έντέρων καί ήπατος, δέχϊται
  τούς ττάσχοντας έκτοθάϊβτι-
  κοθ συστήματος έν ιφ ΙατρΐΙφ
  του (οΐκία κ. Χβλιδώνη)! Τρείς
  Καμάρις.
  θιρανιία αΐμορροΐδων ά¬
  νευ ίγχΐιρίσεως δι1 ενιαίον.
  'Λριθμ. τηλ. 7-92
  ~ε—- Π
  Γ
  --
  Μόνον μέ τό θαλαμηγόν
  ! «ΧΙΟΣ»
  Κάθε ΚΥΡΙΑΚΗΝ 6 μ. μ. ακριβώς
  Κατ' ευθείαν διά Π ε ι ρ α ι ά
  (σέ 12 ώρες). '
  14 μιλλΐων.—Άνεοις—'Ασφβλϊΐα.
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  Τηλ*·. » 40
  Είς δλες τίς τελευταίες συλλο-
  γές
  κων
  τα ταγιέρ ηαρ' δτι διερχόμεθα
  τούς θερμοτέρους μήνας τοΰ ε-
  τους.
  ! Τα ταγιέρ αΰτά προορίζοντα'
  γιά δλες τίς ώρες. Τα πρωινά
  ταγιέρ είναι ώς επί τό πλείστον
  κλασσικά καί άποτελοϋνται άπό
  ' μιά φούστα ϊσια καί ζακέττα άν
  γίνονται είς
  στυλ, &■
  στε νά μπορουν νά φορεθοΰν είς
  τίς διάφορες κοσμικές συγκεντρώ
  σεις πού σημειώνουν τόσην επι
  τυχία αυτή την έποχή είς τό Πα-
  ρίσι. Γιά τίς συγκεντρώσεις μάλι-
  στα αύτές λανσάρονται ταγιέρ
  άπό όργκαντί ¥ όργκαντζά, τα δ
  ποία είνε έξαιρετικά κομψά καί
  άποτελοΰν την τελευταία λέξι τής
  μόδας. Έννοεϊται τ' άπογευματι-
  νά αΰτά ταγιέρ δέν γίνονται είς
  ώρισμένη φόρμα, άλλ' αντιθέτως
  ή κοΰπ των παρουσιάζει μεγ^λη
  ιτοικιλίαν, ωρισμένα μοντέλα 'έ-
  χ υν ζακέττα σεντρέ, σέ στυλ
  σμόκιν, άλλα ζακέττα φαρδειά
  καί άλλα πάλιν ζακέττα ώσάν άν-
  δρικό σταυρωτό σακκάκι, άλλά
  ■πού γίνετσι άρκετά μακρύτερη
  Πολλά έπίσης ταγιέρ άντί γιά ζα-
  κέττα 2χουν μπολερό.
  Γενικώς τα μπολερό παίζουν
  σπουδαΐο ρόλο είς τίς τελευταϊ-
  ες παριζιάνικες έκθέσεις. "(σως
  αύτό νά όφείλεται είς την πρακτι·
  κή καί άνετη φόρμα των, ή όποία
  μπορ>=ί νά συνδυασθή ·■* κ*~ '"
  θεοινά φορέματα.
  Οί φοΰστες των ταγιέρ είνε κον
  τές, δχι δαως ΰιτερβολικά, γενι¬
  κώς δέ ίσιες ή όλόκληρες πλισέ
  Τα ταγιέρ ποΰ λανσάρονται αϋ
  τή την έποχή συιιπληρωνονται μέ
  λεπτές καί έξαιρετικά κομψές
  μπλοΰζες. Γιά τό πρωΐ τα διάφορα
  παρισινά καταστήματα έιιδεικνύ-
  ουν μπΧοϋζες σέ στυλ σεμιζιέ, ά¬
  πό μεταξωτό τουάλ, άπό λευκό
  πικέ καθώς καί άκό μεταξωτό
  «άλμπέν. Ι ά άιΐογευματινά τα-
  γιέρ συμπληρώνονται μέ μπλοΰ¬
  ζες άτΐό σατέν, άπό δαντέλλα κα'ι
  άπό διάφορα άλλα διαφανή ή μή
  μεταίωτά ύφάσματα.
  Έ^τός δμως άπό τα ταγιέρ, είς
  τίς τελευταϊες παριζιάνικες έκθέ-
  σεις έπιδεικνύονται »·αΙ χαριτωμέ
  να θερινά παλτά. Γιά τα σπόρ
  λανσάρονται παλτα τρουά κάρ
  «ίς άιλή φόρμα, συνήθως φαρ-
  δειά. Τα παλτά σπόρ φοριοΰνται
  μέ άπλά φορέματα Υ επάνω άπό
  τό κλασσικό ταγιέρ. Οί παρισι-
  νοί οίκοι λανσάρουν έπίαης παλ¬
  τά άπό άλπαγκά ή άπό μάλλινο
  κρέπ, γαρνιρισμένα μέ «ζούρ». Τα
  παλτά αϋτα δέν σταυρώνουν έμ-
  πρός, άλλά μόλις έγγϊζουν τα
  μπόρ τους. Πολλά έπίσης γίνον-
  ται χωρίς φόδρα.
  Οί ζακέττες ιών ταγιέρ καθώς
  καί τα παλτά γαρνίρονται μέ ώ-
  ραιότατα λουούδια.
  ή Ντιστεγκέ
  Η ΜΑΧΗ
  Υπό Κλώντ Φαρέρ.
  25ον
  Πρός αυτή την χατεύθυνσι στρέ
  φονται οί άδέξειες προσπάθειας
  μου. Γιά νά άναπληρώσω την ά-
  νεπάρκειά μου, μοΰ είνε άπαρα
  ΕΝΔΤΕΛΕΙΟΤΚΔΙ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
  ΡΔΔΙΟΦΠΝΟ
  ΟΡ,ΗΟΝΒΑ£)Ιό:
  Μέ τα ονόματα των σταβμων έλληνιστί.
  6 Λυχνιών μέ μαγικό μάτι.
  Μόνον Δρχ. 7250, είς 12 μηνιαίας δόσεις.
  Άντιπρβσωπος Ηρακλείου
  ΚΩΝΣΤ. Ν. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
  ΑΣΤΗΡ
  ΠΟΤΑΣΣΑ
  ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
  96-98%
  Σταφιδοπαραγωγοί,
  Προτιμήσατε την δεδοχιμασμένην χαθαράν λευ¬
  κήν ποτασσαν «ΑΣΤΗΡ» Γερμανίας, περιεκτικότη-
  τος 96—98 ο)©, διότι θά χάμητε τή ν καλλιτέραν ποιό
  τητα σταφίδος καί θά άπολαύσητε τάς καλλιτέρας
  τιμάς. Είναι ή ανωτέρα 8λων. *
  Μόλις παρελήφθη τό άναμενόμενον φορτίον.
  'Αποκλειστΐκοί εισαγωγεΐς έν Κρήτα:
  ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ κ«ί ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ-Ηράκλειον
  μέ δλα τα νεπάρκειά μου, μοϋ
  τητον νά συγκεντρώίω
  μες πληροφορίες ΙΙολλοΙ έ*μπ
  στοι κατάσκοποι μοθ χρησιμεύ
  ουν ώς μάτια καί ώ; αύτιά κα
  χρησιμοποιοθν άκούραστα τ!< καρδιές τους, γιά νά μέ βοηθή σουν είς τό έργον μου. Κατά τρό πον ώΐτε δλα τα μυστικά αύτήι τής πόλεως καί αύτοθ τοθ βασ λείου νά ερχιονΐα; νά άποκαλύ πτωνται έδώ, επάνω σ' αυτή τή' ψάθα. Καί Ιτσι δέν άγνοώ τ ποτε. Ό Φέλτζ άκούμπησε τό μάγο λό του στά δερμάτινο μαξιλάρι. —11ε—£ Τα—Τζέν, —είπε—τ λόγιά σας κλείνουν μιά κρυφή εννοια. Πώς ό Γιορισάκα Σαντά παραβαίνει τάν υίϊκό σεδασμό; Τα άστραφτερά μάτια ξανά κλεισαν καί ή βραχνή φωνή έπρ; φερεν Ιπίαημα: —Είνε γραμμένο σΐό «Τα Χιά (τό πρώτο άπό τα τέσοερα κλασι κά βφλία των Κινέζων): «'( &νΰρωποζ πρέπει νά έξετάζ πρώτα την φύαι των πραγμάτων έπειτα νά αυξάνη τίς γνωριμίει του, έ"πειτα νά τελειοποιή την θι λησί του' έΉειτα νά ρυθμίζη τί κινήσεις τή; καρδίας τού- επειτ νά διορθώνεται ακριβώς· Ιπειτο νά άποκαθιστα την τάξι ατήν οί κογένειά τού: Τότε τό πριγκηπά τον κυβερνάται. Τότε ή αύτοκρα τορία άπολαμβάνει την εϊρή η» Ό Ταέγκ Τζέου σχολιάζοντας αύ τές τίς προτάσεις, μας έδίδχξ πώς δέν είνε δυνατόν νά είν χωρισμένες. Σέ τέτοιο βαθμά ώ στε—όάνθρωπος, ή οίκογένειά του τα πριγκηπίτο τού καί ή αύτο κρατορία—νά μην είνε παρά ε"να. Ό οΕι/.ός σεβασμός έκτείνεται σέ δλους τούς προγόνους, σέ δλην την κοινότητα, σέ όλϊκληρη- την ,πατρίδα. Ό Γιορισάκα Σαντάο, άπαρνούμενος την άνάμνησι τώ' προγόνων του καί έκθέτοντας ί τσι την πατρίδα του, παραμελε' τόν υίι'κά σεβασμό. Τό παιδί πού ήταν γονατισμέ νο κοντά στόν Φέλτζ τοθ προσέφε ρε μιά πίπα ετοίμη. Ό Φέλτζ έΐτή ρε άπό χέρι του τόν άπό σκούρα ταρταροθγα βαρύν σωλήνα κα άκούμπησε τα χείλη του στήν άπό μαυρισμένο έλεφαντοστοΰν άκρη του. ΐό οπιον έβρασεν επάνω στόνλουλα καί ό -{χρίζος καπνόι άπλώθηκεν επάνω στίς ψάθες, 8 μοιος μέ βαρεία σύννεφα. Τότε ό Φέλτζ, άφοθ τό τονωτι κό φάρμακο άναμίχθηκε μέ τδ είνε του, ετόλμησε νά παρατηρή ση στόν φιλόσοφο. (συνεχίζεται) ΧΙΜΟΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ Διδάκτωρ Πανεπ. Λοώνος 'ΕπΙ έπταετίοιν έκπαιίευ- θβις βίς τα Νοσοκομεΐα ΑηΙί- *5η1ρβΐΓ|έΓ0 Λυώνβς καΐ Πα¬ ρισίων είς τα παθολβγικά καΐ νβυρβλογικά νβσήματα. Διατελεσας επί ώιετίαν 355Ϊ5ΐ3πΙ τής ΝΕΥΡΟΛΟΓΙ- ΚΗΣ κλινικής τοϋ Πανεπι¬ στημίου Λυώνος. ©ά ί έχεται ωσαύτως καί ΣΠΑΓΓΟΥΣ ΔΙΑ ΚΑΠΝΑ θά εΰρητε είς τιμήν εύκαιρίας είς τό Κατάστημα.· Ανδρ. καί Μιχ. Καστελλάκη --------- νοσημάτων είς τό «τρειον τού βδος Άμαλθείας (παροδος έίβΰ Κατεχάκη, πρωην Πλατύ σβκκάκι) ώραν 9—12 π. μ. καί 4-7 μ. μ. Τάς Κυριακάς ίωρβάν 10—12 π. μ. Τηλ. 6-63 4, ΘΑΝΑΤΟΙ.—Απέθανε καί έκη. δεύθη έν τί) κωμοπόλει Κρητοας έν συρροη πολλοϋ κόσμου ίερουρ γοΰντος τοΰ θεοφιλεστό,του Πέτρας Διονυσίου ή Μαρία συζυ γος Κωνστ. Ε. Διαλυνά τό γένος Π' Δημ. Κλώντζα. Ή μεταστασα υπήρξεν ύπόδειγμα συζύγου καί μητρός έκτιμωμένη μεγάλως 6πό των συμπολιτών της ηύτόχησε δέ νά ίδη τα τέκνα της καλώς άπο- κατεστημένα. Τοϋς οίκείους της καί ιδία τοϋς υίοΰς της κ. κ. Έμμ. Διαλυναν Προιστάμενον Άνταλλα ξίμων Έθνικής Τραπέζης καί Ιω¬ άννην, Διευθυντήν Σχολής Ίάσμου ή «Άνόρθωσις» συλλυπεΐται θερ¬ μώς. Γύρω στήν πόλι. Τόν καύσωνα των προηγουμέ- νων ημερών διεδέχθη χθές επί τέ- λους τό μελτέμι. —Τό οποίον έμετρίασε τό μαρ· τύριον των συμπολιτών καί μάλι· στα των διατηρούντων αφορμάς νά ύποφέρουν περισσότερον άπό την ζέστην. —Έννοεϊται δτι έν τω μεταξύ δέν Ιλειψαν οί καιροσκόποι τής ημέρας οί όποϊοι έτόνισαν, δτι ό καιρός πιθανόν νά μεταβληθή ά· κόμη περισσότερον άλλά καί πι¬ θανόν.·, νά μείνη άμετάβλητος. —Άρκετός κόσμος παρηκολού¬ θησε χθές την ιεράν πανήγυριν τοΰ ναΐσκου τοθ Άγίου Παντελεή- μονος. — Καί τό μνημόσυνον των Ίδρυ- των τοΰ ΠανανεΙου Νο Όκομείου. —Περί ών καί γράφομεν είς άλλην στήλην. — Χθές οί όρειβάται τής β' ομά¬ δος τοϋ Έλληνικοΰ Όρειβατικοΰ συνδέσμου θά μετέβαινεν είς Κα- μάρες άπό τόν Ψηλορείτην καί ε¬ κείθεν είς Γρηγοριάν καί Φαιστόν. — Σήμερον οί έκδρομεϊς θά πα- ρέμενον είς Φαιστόν μέχρι μεσημ¬ βρίας πρός επίσκεψιν των άρχαιο- τήτων καί ανάπαυσιν. Την μεσημ¬ βρίαν θά έπεσκέπτοντο τάς αρχαι¬ ότητος τής Γόρτυνος, επιστρέφον¬ τες είς Ηράκλειον. — Προκειμένου νά άναχωρήσουν διά τό συνέδριον των συνεταιρι- σμών τό συ/καλούμενον την 2αν Αΰγοΰστου αί αντιπροσωπείαι Η¬ ρακλείου απέστειλαν χθές τάς πι- νακίδας αυτών είς τόν λιμένα. — Αί πινακίδες αυται άναγρά- φουν τάς διαφόρους γεωργικάς όργανώσεις τοϋ νομοΰ μας. — Αΐτινες ώς γνωστόν θά συμμε τάσχωσι καί είς την παρέλασιν των άγροτών ήτις θά γίνη έπ' εύ· καιρία τοϋ συνεδρίου καί τής ίπε τείου τής 4ης Αύγοΰσΐου. -Ζωηροτάτη ή νυκτερινή κίνη¬ σις τελευταίως —Τα ύπαίθρια κέντρα σημειώ¬ νουν άληθινές πιέννες. — Γενικώς τό ύπαιθρον τραβα κόσμον καί κοσμάκην γιά λίγες ώρες δροσιας καί άναψυχήτ. — Καί αί άχταί μας τίς δύο τε- λευταϊες ήμέρες, δέν ΰστέρησαν είς κίνησιν. ^ — Τόσον την πρωϊαν δσον καί τό άπόγευμα, όπότε ή συγκέντρω¬ σις τους πέρνει £να λαϊκώτερον χαρακτήρα. —Μέ την κάθοδον έκεΐ δχι μό¬ νον μεγάλων άλλά καί μικρόν συ νοδεία γενεών, κηδεμόνων, νταν τάδων καί παιδαγωγών. —Είς τού Πουλακάκη ήσημερινή πρεμιέρα τοϋ έξαιρετικοΰ φΐλμ «Νύχτες Φωτιδς» άναμένεται δτι θά έσημείωνε πάλιν την συνήθη, πυκνήν κοσμοσυγκέντρωσιν. β Ρέπορτβρ ΕΠΑΝΗΛΘΕΝ έξ Αθηνών ή κ Ούρανία Βαμβουκάκη δπου είχε μεταβή πρός παρακολούθησιν των νέων κομμώσεων. ΕΙΔΙΚΕΥΘΕ1ΣΑ επί εξάμηνον είς τους μεγάλους οίκους Κοητι- κης καί Ρατιτικής Σινάνη καί Κα· ςάκου: ή κ- Εύαγ. Ι. Κοτμοφάτβυ επανήλθεν έξ Αθηνών μέ νέα σχέδια κροκί, καί άναλαμβάνει την ραφήν γυναικείων ψορεμάτων μέ εργασίαν ήγγυημένην είς τιμάς ασυναγωνίστους. Έπίσης άναλαμ βάνει καί προμήθειαν κροκί διά μοδίστας. Επισκεφθήτε μας όδός Γιαννίκου. ΑΠΩΛΕΣΘΗ ωρολόγιον γυναι¬ κείον τής χειρός. Παρακαλεΐται ό ευρών νά τό κομίση είς τα γρα- φειά μας καί άμειφθήσεται δεδο- μένου δτι πρόκαται περί οίκογε νειακου κειμηλίου. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑ1 «πά 1 Αύ- 'ούστουέν όδΓρ Άριά5νης Π δπι- θεν Μουσείου ο£χ{α συγκειμέ- έκ πίντε δωματίων, χουζίνας, "Λο0, πλυνΐηρίου, δύο αποθή¬ και λοιπών χρεΐωδών. Πλη- . ίαι παρά τψ χ. Ιωσήφ Κόρπη. /τ _-----^^----------^ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ μαρικώϊ Εργοστασίου Ζυ- >
  ΚΑΡΟΥΖΟΥ - ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΗ |
  ν
  'βοιοιολΐΐν Λβιοϋγυ ΐίκ| ηοι κ ι λοικιολιιιΛα
  »κ «ΧίοΊοιΐ ·53^ηγ;κικ δΐκιοιΐ ΰβο»η3κο»ι»κ λαοΧ
  ηβυβ ηοι. ΛΧΐ,γ,κοκυ Λϋι»ιηβ»9»κ λιιι 5ιϊ ηοαιοον;
  Άιοιβικκα* Λϋι (»κ ΐίΧΐσΊου ηβιηο* ίΐ
  ι»κ
  χ
  Άΐιι
  χι
  (»Λ»χ
  ΗΖΐνΧ
  ΝΟ_1Ν3Χ ΝΟΧΙΧΟΞ3 ΟΙ
  ίί
  ·1αχ»Χο'»τ13Ι;οττ
  '*
  πιχτΐτ'χσ'λ
  ΐ
  κιο πβιποιοι 5(?λ'| ίιοϋσΧ
  V
  ι»ΐϊΛη3*βυ» ' ..ν ι»κ φοβλ 11λ)ιι
  »λ »ιο Λί>νν;3χηκ ηοι. Λθκις>) ι»κ
  ΙίΧ3 χλ ΐ3ΐ<3βιί 5υιιοΛθ3 5οιο»κ •3 (9 '5βι«ς>η ηοΛ3ΐΊο^ιέΙβ>ο<ίι< λιο ου 5οαυ ηοι Λΐοη3κυςβιυχ>Λ3 ίοΰυ
  Ληιΰχςιν 5ιοϋαΧ ϋ ' 3ς> ύςηββοΛ
  •Χΐί» ,Λ »Λ3ΐ1θ»1Ι3ΜΟ 31Ο1ΛΚ1Ι (»Χ
  9ΛΙ.3 »Λ 5Ο03Λ ΟβΑ »1«2
  »ι (ς ·Λβ:)3τ11ιβΛ3υ»κ3ζΐ κλ
  -30 «61Λ<0Λ«1Ο3$Ο» 30Λ 156Κ 5β1»ζΐα ηο>Λ»Γ(ος>
  ·0| 5ϋι'5ιςι υοΐΛη^άχςϊοκ »λ 5»ιο
  »Λβ3 ιχβηοςτιο ι» (» ·,3 «λ» »ς>»ι
  Λικ 0 ιιΐ3 ,»β»« '»Γβ «»* ♦
  ΐθΙ» 001 5«θΧ3Π ΛΪνΛ3Γΐθ5»Λα3
  «Ιΐη» Λ3 ΑΝ! ΛΟτίβΙθΙ» ΛΟ1 5θβΜ
  »Λογ»Λ» »κ3ϋιΙιϋΜΧου» ΛηοΧ
  -3 »λ ' 5 Ά
  χλ χιο ?
  5 5 Χ χλ ίζ
  ΐο χγ,
  -ν;» χιΐοβύοι1ιοΐ3 ιχ'λ']3 ΙιΗ χλ ιόι
  ■Ιι 5ϋΛΐ3ΐΛη 5ηο'()ο 5ηοιυιιχο1χιιχ
  5ηοι Ληο<3ϋν;ιΐ χλ Λ03ς> ιχιχλΰ3 |Ο
  ιχΐΛη>^χΛύ| χς 5010119 «ι 5>3 χΐχτΐ
  ϋκιο χχ (ι ·Λ«ίτ1ο^ Ληι»λα| λ»ι
  ίχιοχιοοιίϋ ιχκ 5ϋΛΐ3Αο
  3 Χ *0
  ηο;ιι»κη ηοι λιο
  ηΛϋιΙχιχκ λΙιι ύάήθΗΐζ'χς Λ«3φ
  )3ν;χο1χι Γ9βΐ Ά' 5ϋ
  -πκχι 5χΛ3ΗηοΛθ3Λ3'5»ι χη
  'ΛΛΛΧΑ
  •03 Λίίΐ 5ϋι 5ηχιο;3 |χκ 5ηχΐΛ3Λ
  5χΐ3Λη 5»ιοοΠΙΐ5 5ΐΐι ΛΧΐοχιοοίκ
  5©σΊι Λητΐη 5ιοιοχιόοΛύ3 5ιοι Λ3
  51ΙΛ13ΐΑη ΛΜ04311 Ιβ«1»κ Λ«1 ΛΙφ
  1 5)3 5«1ϋ1«Χ0Χ1ΐ'χ Γ^
  5υΛΛ5 5Ί
  5ϋι Λητΐη λμιοχΑοΙ3 λ«ι
  -ο ίχΐΐη^ ΛΒτΙηογχκχοΙχΊί ηοΐ3Η
  ηοκιϊτθΛοΐ3ΑηχςηχΐΛ3 ηοι οοΛχ'ο'Λ
  •Αβ ·3 ·3 'βιοχ ,υη ηόΐΛΐιιοιχίι
  5ϋΛ
  Ϊ
  5ηοι
  λμι
  ϊϋκχΛ»αι.35ΐ
  5άίλ
  ■■Ι
  ε»
  ηοι
  •ΛΟΐΙ/ΧθΙθΙΙ Α—1 ΛΟΥ.Ο 53Τΐη.θ0 1313Θ»19
  . λΙ/ι ΐ3ΐου.θ9)3
  ΛΟΛ1Ο ΛΟΊΟΙΐΙΟθΊΐ.
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΜΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  «σΊΐχ ΐ3{3?ο·>ν.3,
  ·*}Ιαι αολχ
  -31
  ■9£61 ηο]γ.ηοΐ,
  8661
  318
  οοτΐ
  φι Λ? 5
  }τΙοα
  τ1!χο3τΙ
  ηοτΙ η
  ηοτΙ
  ηοτΙ
  -ΟΙ ΛΧθΊη ?»Χ.
  80(51 οοιοοοληγ Ι-ϋΧη3
  . ΛΉ.
  ■ΛθΧΐ3 ΛΟ51
  ι, οο]σΙιιοιγοφο9 οοι Χ3 Λΐοσ>3σΧοιιη οιηοι 5βσιι Λη]Γΐ39ηο φ3
  ί | 'Ιΐ9σ3Χ 5φ 0091 ϊρΗΧοό—■ 39 Λ03γιι }ΐΐ3 'ηοτΐ ·>9^·η5η0 Μιΐ)ο
  οχητί 9 φιηο ,όοιι ·3θΛ3τ1οιγοφοιι οι(ι Λ010119 91 Ρ'9 (000Ό5)
  ΛςοΗΧοσν Λρ)991Υ1Χ χ>ΐΛοχΙ^ΐΛ3υ Λςρι Αθΐογ9Φ3Χ ΛθΛ3Ηοιγ
  -οφοΐι 91 ΛοσΙιγχ9Υ9 'ΙλΛ.ΑριΑοσηονν' "Χ
  0109 ,11^ 0°ι
  9Α Αοοη3ϋθ3 5^ι ,Θ3γ1 Λθ)Ηθ0θ(σΐι λΙ^ι 919
  Λ91 1
  νλ3
  ηοτ)
  ΚΙΟΜΙΜΘ3
  ΖΗνΛίσ
  ΑοΙιιοιό
  λ
  ^ οο)3κι§οι«οί'π
  -3*10*311 3[αι 5οο'!}.ιιχ,γ_κ
  5»]3<3 οχ ο γ_ ηοάκο'λ ξ 8361 ^δΟ^ »!*■- 69τ>τΊ ί»* 8361 ηο3ο'9τΐ3ΐιι
  ί Ι
  523
  ΐ
  -Ήηο
  φι
  2 533 Λ(ρΐ(ΐ»
  (Τί—2,1—095)
  |
  5(αι
  933101113
  ηκτ)ί
  οκ(Α0
  ·Γλκ;ρ2ίλ51ΚΧ
  5'!
  0
  ίίιοηο
  5!αι
  130
  Λΐο

  ΐ
  ίϋΐ'
  Λ?τί &
  ηβι ΑΛβν; Ιιιηχ 5«ι ί -
  5Μ1 {Χββββ 1» , 50)3001X3 Λ01ΐ!/.κ
  ηοκΐΛχχΐιίτβτ1β·Ν;·κ ηοι ίηβϋδΐΐ β^ϋ»
  5χγΙ
  Λι χα*« Λ»ΐ3λι3ηβΐίηώ>, ο»ί ι
  5ϋι
  οι χιςΓ
  χι 3
  2
  »ικτ)ί<ιικ ιΛβΛ 5<ηιιοΛ •(χικ ?τ ·5ϋιηχ Λΐοΐιιοιιοιοηίοΐ ___„ Αι 5«Λ«ώτ1ηο λιιλ χιρ 'ηβι 5χιο '33 (Τ ---■"-■ ηβιϋΛΐκχ 5ιϊι ίιουιβιιχ'ί , *>ομιοι9Μ
  ■■ι
  ■ ΒεΐεΐειεΐεΐΜΠ«ειει»βΜ
  Ι»-ί **?Υ.«·1
  ιιιιειιΐΗ
  -ΥΙίΙΑΜ
  'ΗΟΗΗΙ
  31
  ΗΗΜ
  π<ν οί ΒΒΒΜΒΒΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΐεΐΙ ■■■■■■■■■■Ι ,-1311 3Τ1 •λοιϊΧιοιο λ»ιαιχι ιριτΙ ')9θ λΊ 011» 001 3Τ) Λ0Α|Τίλΐγ_ηΐ 5!ΑΟ)1ί| 0113^31311» ΐ 0Λ13Χ| ;ηοι 0030119 ηοι' (»5 3° λοι 9—} ΧΑ ηοι οί 5τρ 523 1 5!χ.ι , ηοΐΒΗχχ ηοι -311 Λ3 '5ηι1β3ς ΐ3ΐβιβχΧη3 λ Ι) ι 51*1 ΛβγθθΓ,,Μ ΟΙ 5}3 ΛΧ>Ι3@ΙΙΙ!£) ΛΙΙΚ
  3οοβ Λυ ξ
  ηοκ]οι»κ
  ολλ^
  Ο01
  2
  »Λ3τΙοΐί3
  ΛΟΛηθβΗΐΙΛΓΐ ^ΛθίΒίΙΧΒΛΒ ΟΙ
  XI}
  {χκ ηοι ΛϋτΙιΐΛΐΙ 5;β Άολιο ιχκ
  ΛΟΙΙΐΛχ* Λ01Χ3ΥΚ3 ΙΧΚ ΛΟΛΟΘ4»
  Λ©Ι3ΐ1βκοχ«1Μ ΛΟΚΙΛΘΪ, ΟΙ 513
  3<33ώ30βι3« ϋκχΛηΐΛΧιιχυ •ΐΐτι^, ηβιισχκχΓΐ ηοι' χ«3Λ3Λοκιο η, ·ι»3βη-'- 3Τ1 || 5ηογ_|ΐ »ιχτΙί|ΐ()»τ1 3512 2 οοχιλΧβι οοι χ353 ί/. 5<ολ χλ 3 »Λ Λ3 Λ» Ο λοο" -3τ1'λο 2 1 5020119 3° '5ηοά&σΊουο ίοοι ίροι ι»κ ιο* *οοι γΐ2 0081 λρί 5»ιο ϊηοι "2 ΟΟδΙ ισΧί,τΙ 'Λ^ ΛΤ»)0|τ1 ί1 0001 | ΑΟ|Υ_11 5ΐψ3ΧΟ Ι*. Ο φ^Ι ϋΟΟθΌΐ!Τΐ Χ0 3101 οοι »ΐ2 5οι»τ!σ)γχηκ χ 3 [λ κι Ιλ ί^ιχο'9 ίλΛΐλ χά 3οοοοΌιιτΙ Λγ(ι» ■■ηοέκόλθ)^ ηοΐΕχΐΛχί.03 ποι ιγχά3κ 01 011» ?/.11ΧθΊθ)ρ ΛΧΟ 3 »λοτΙο13ι» φ χλ* χιτ) 3 3τΙ χι »ι £)01 Λ0111<ρΛ| 13Υ.3135 ^ ο"2 9 Γ'0 Τ 50003 '^Ι 922 ^1 »1Χ|11Γ Ιβκ ΧτΙο'ηΟ ^ 0Λ3ΐ1λ ·ιγ_ηι Λχιί/ ροιι 'ηοόΐχ,ζΐο οοκχγχτ) ηχτΐτΐοκ ^ γζ | ( ΛΙΟ Λ^ΙΟ» Λθ10)θ'»Χη3 1ί'Χ| ροιι λ(πι ρ.5,[ 3ι2 ηΧ»ι 5ροο"9*χι2 5}3 }«κ 'χιχΉχο" 1311 ΧΧ5ΛΧ31 Χίίθ*Χ12 5ΐ3 Α3Λ1Χ9 3θθΊΐ Λ0ΟΧ»5χ ·ί?2 9 κ<*ν} Ιλ χχ κό γ_οιι 3ΤΙ » χχ ·λ!αΧ0'9ιΧ) ΛΧ3^ 523 'Λ(ρτ1οιιιγ_οιι Ασ)]χΧο"» Λ<πι 13^3 Λ(ρι 5001191 5ηοι ί]3 235 Λ(013 ΛφΙθΊ ξ11^ »0*31βΡ |»Χ 'ίθά ΧθΆσΐ^ ΛΧΐζΐ 5910» 5θ1»103γ_31 Ο, '-^ίΙΪ 'Φ 'Κ 9 Ι50* '^Χ ' χΐ2 ηοΐβθίοΌ1); ηοι οάν. ηοιι 9 ' ■»3 9 ιΒκ ΛχείΛ ηοι Λ(])ΐ»9ΐιΐ| Λφ ■ώ.%άςχι λ»|^ 523 οΐ3Λη ·5ολχγ3ΐχ 91 523 Α3χΙΐ0Χ}θΛ » γεν. 5!χ«ΐ9ΚΧ 5(41 »Λ|τΙιγ_ 3 χ ·5[/.κΐΛΧ3ΐ 5χλο131λοτΙ :ίλ Α03γΐ1 5X1 011» 3Λ]3 001 Ιλ 5ριϊ!ο, |χκ Ίι. '5οιΐ(»)ο'0Λ)ρ 9 '5 5ηοιρ« ηοι χΐ2 Λ(03β'χ$!3 5(030x919x13^ 5ηοΧηιιιΐ3 Οχκηόη 5(χι ί Ι ί! ροοΊχχ "-V Α01 ΝΗνν Ο •3Τ1 ηοαΐο ίηοι -3τ1 χ) -XX ϊοοι χΐ2 008 κ Α((ΐα 5:3 Χ 0009 »Α 3^23 Λφ 311» ΛΡΓ)1ΧΤ)'λ1020£ϋχ.γκ Λ(ρΧ1Λ03 Λ(Π1 .χ5η 002 τΐηο λοοι τ,οι 5ι;)3είχ.ΛΛ3λ 5(λΐ ί/11 30X1^(03 ΑφΑίΑΙ Χ50119 ^ 'ΛΧ3Λσ)γο3 5;3 1£1 οο 11113" λ!/5 Λ?/.1 ίλ0ίλΛΛ3λ| 1ΛΧ9 Ο, '1Λ79Ϊ^ Ο01 Λΐψηγ^χιχχΛ ' · -ιρ λ!^ι 3θΡ)ο1ί<,γιΐ3Λθο χιγ_53 Ο» κ^ (ατΙ -{)3ΰ Λοκιύιχ3νν'λ λοοΛχο1»!! 'ο^ο Λξ -1Χ01» ΧΛ§ 513 Χ03ΤΙ Λΐυΐ 5χ]3λθ>3Λ|
  5[*Λΐοκ 5(/.ι χΐ2 5(ηγιΐ» 'ίοιχτΐίυίϊ
  λ!*ιοιΧ
  20
  523
  » 5*035
  |2
  3φηχ|οοΊι '
  τ!ολ5 91
  οί
  ■0X0 οί ΐ3γχκοοΊΐ3 ηοιι
  χτΐ
  91
  ΒεΐΜΒΗεΐΒαΒΒΒΒΒεΐεΐαΒΒΒ«ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  η|
  5I^κτΛ^^
  ΐ
  Αχηοα.
  5οι
  ΛςοΛ»Χΐιτϊ
  ιχ>μ
  ννυιυ] νΝΐνδλννχ ι«ι
  Ι! Ι ΐνΜ11_Ι0<ΙΒν •ΙΙ'Υ'Μ 30111193(^310 '»1θηΙΐ1>13Λθ3γ_
  Χ0
  ΊνΐΝ3ΝΙ1ΝΟΟ
  1ΟΊΗ
  1_ι.ει-«
  ■■■(■Ι
  <"Ν^^™>^
  Λ9
  ηοι
  1,1 '
  ό·λ
  ·5ποιηο
  Ο01
  ΛΟ)3θΧ
  1 Ο13Λ9ΘΟΗ.
  ηγισ"3ΐι
  'ΙΙαοιο Α3
  ΛΠΟΓΐΙΐ 9θ
  _·οΐ3ΐυ.?Μθ3 ,9
  Λ3Λ.3Υ.3 ,Τ> ΟΟ
  Λ9ΐηο? ,θο
  Λ39 ϋοτΐβ ρ>
  οΐ3σηςφ ^χ λοοο"
  3λ 9 ?9 Ο135|11Υ.Ι>1«·9 Ό13Λ)ΟΦ3
  Ιιΐ3 91 ΛθθγΙισΌιι 'ύΒΛ^τΙ
  ϋ Όΐ3ΧσΙιοιι.? 9θ
  Λ91
  *)1ιιοα
  οι
  Ο1
  3ί1ΐθ?
  ι Ιμτΐ 9Λ Λ?Γ' 35ο1°9σι1? 10Μ .Λ9Λ.3* ιι Λ9Λ131
  οχο )ό)9σηΜ ΰι Λ3 119190°^ Λ~σ3Α. 9 'ϊιοιι 9 ^Λ
  9Φ3Λ9 Λ?9 ΟΟΦ'Ρ .Υ-9 .'νιοοΓΐοιιιησ }οχ
  Λ3 'ΛΟ119Ο1 *3ΏΤΐ9 ΠΟ1
  Λ91 ν/
  Ι3ΥΥ9 1Ο>Ι Λ3Τ1Ο1113
  Α3 Λ9ΐ Λσ>η3σιογ
  9 '0
  ηΟ1 Λ9ΛΟί<- 13X09119 Λ39 9Υ.Υ.9 9 Α90Ί11000 λΙιι Ιι 'ΛΐμΑσοιο Ο. λΙιλ)3Χ3 3Χ13 Λ?9 ηγ? 'ηοι ισχ 3ΐοΐΑ9ΐι 9 ' 9 ' 3ΐοιΐ3ςηο ηοι 3X13 Λ39 5οισ9νν/ 9 Χ οιΐι 9 η9 Ο1 ^ λΙιι 13Ο Λθ3ΐϋλοοτ1ο. "σ?^ 9 Ο. : Λ3ηΧθ]03ΐιη 9θ 5)3 Λΐοσ>θ3 9Λ Ρ^
  Λ3
  } .ηοο"3ΐ3
  ηο ί>!39ζ>ο .ώιηοι ή
  ΛΟΙ
  ηοι
  9 '
  VI
  919
  91 ηο9)—
  ?ο
  5γιολιοχ 5ηοι
  5ηοιίΛητΙχ 5<ιοι ^1 ',,Ι ΙΟΜΙϋΟΙΙΙ Ο ιοιώοόιοπα ιοιοιλΙιτΙ ιγ . ι?α ηοιι ΐ 391 ; οοο ς?9? ιοτίρ οσςρι ηοςι, ; Όλ ΐ Λ39 Λ3Τί Π~» .11-13 0Ο1 ϋιιη Λοσ?ΐ9σοΛ30 Λ91 9Λ Άοό?ΐ9Ο)0Λ3Θ Λ9ΐ 1^91 ΡΛ 91 " Ι Όγ1]ο ηοι Λ919,1. 91 ϋση3 5οιΐ·9 'ηοι 39193 9θ ^οι09ννί' 9 '^©θ^Υ.9 λΙ,ιι ί>)3 ΠΟ19ΛΟ0 001
  9Λ ρχ όΐΛθλ9 ηοιΐ
  ■Λ3 ΟΟΟ3 Λ9ΐ 9Λ *^9ΛΙ)>|} >1°ΓΊ3 Λ?9
  ·—) Λ9ΐ *3]3 ς?ιοσ)3σΧ 5ηοο 'ησςίΐ 39 φ^3 .ηοι ο«
  ■ΩΏ. Λ91 ΐ)3 3X011)1 13αθφ3σΧ3 Λ39 5 9 0
  'Λ3λθλΙ,1119 Λ91 {ΟΧ
  Λ01
  9 0Λ?
  9
  Λ91 ί>)3 Λ3θΙί.113 Λ91
  . 1Ο
  ποι
  λοΛο3
  οχ
  .οί
  ΜΙ 'Ι'2""3
  ψαο
  II)
  1013Λ3Τ1ΟΛ
  1X9 13X3
  ηοης
  ϋ
  •ηοιοί
  »| Ιιϋι ιοχ γ
  ■{3,115 ΙΪΛΐΛ ^
  ιΐί ΐ
  Λ91
  ηο
  ΛΙ/1 ΛΟΛ3!
  'θφ3θΊθ1113 "
  ■™«9 ϊρχ οί
  •ηΙΐΟΒτ) Λΐι ι ·,
  •οΐοΧσρ λοι
  Λ|Ό3τΐ ισχ"3Γ)
  11)11 »θ ^!3τ1θι
  »9ΐοιοφ "1Χ)Χ
  ' !°χ Λΐιιΐ3σ< ""Χ ϋ.3 Λ3Λ1ι 1'3 1 5* '019>Ο0< ?3Ο19Π ηι , ΛΓ §»**» .; οι?ι. ^Υο V· ·" 'Μ ϋ 3/1 ΙΰΜ
  ι, :ι
  Ι*·!
  Ηράκλειον —Κρήτης
  Γρσφεϊα έναντι Πσλ. Νομαρχ'ας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Πέμπτης
  28 Ιουλίου 1938
  ΕΥΝΟΪΚΗ Η ΕΝΤΥΠΩΣΙΣ
  ΕΚ ΤΡΥΑΟΓΟΥΤΟΥ ΤΙΑΜΠΕΡΑΑΙΜ
  ΕΙΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ ΒΕΩΡΕΙΤΑΙ
  ΟΕΤΙΚΗ Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΥΦΕΣΕΟΣ
  ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Ιουλίου (τού άντ*
  ποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφοΰν έκ τοΰ
  έξωτερικοΰ ότι ό χθεσινός λόγος τοΰ κ
  Τσάμπερλαιν είς την Βουλήν των Κοι
  νοτήτων προεκάλεσεν εΰνοϊκήν έντύ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 27 Ιουλίου (τη | είνε μία νέα προσπαθεία πρός
  λεγραφικώς) — Ή επέμβασις
  τής Αγγλίας είς τό Τσεχοσλο
  πωσιν.
  Ιδία είς τό Βερολίνον άνεγνωρίσθν,
  ώς Θετική ή προσπαθεία τοΰ Βρεττα-
  νού πρωθυπουργοΰ πρός χαλάρωσιν τής
  διεθνοΰς εντάσεως οΊά^τής όσον τό δυ¬
  νατόν συντομωτέρας ρυθμίσεως των έκ-
  κρεμών εύρωπαϊκών ζητημάτων καί ει¬
  δικώς τοΰ τσεχοσλοβακικοΰ.
  Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ
  ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
  ΚΑΙ ΑΙ ΟΡίΑΗΟΣΕΙΣ ΤΟΝ ΕΟΑΡΧΊΟΝ
  ΑβΙΙΝΑΙ 27 Ιουλίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).— Εις τό ύφυπουρ-
  γείον Τύπου καί Τουρισμού έξακολου
  θούν καταφθάνοντα τηλεγραφήμ.ατα όρ-
  γανώσβων καί λαϊκών επιτροπών των έ-
  παρχιών διά τόν πανηγυρισμόν τής 4ης
  Αύγούστου- Έπίσης είς την ενταύθα
  Κεντρικήν Επιτροπήν 'Εορτασμοΰ συν
  εχίζονται αί δηλώσεις των επιτροπών
  συνοικιών καί συνοικισμών περί συμμε>
  τοχής είς τόν έορτασμόν.
  ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙ^ ΔΙΑΒΑΝΤΕΣ
  ΤΟΝ ΕΜΗΡΕ ΑΟΕΑΕΚΑΤΙΣΒΗΣΑΝ
  ΑβΗΝΑΙ 2 7 Ιουλίου (τού άντα
  ποΜριτοΰ μας). — Τηλεγραφείται έξ
  έθνι»ής πηγής ότι ό κυβερνητικός ατρα
  τος οιαβάς τόν ποταμόν "Εμπρε άπεδε
  κατίσθη υπό τοΰ πυρός των έθνικών.
  Επί τού π&δίου τής μάχης περισυνελέ-
  γησαν τετρακόσια πτώματα. Έξ άλλου
  εκατόν κυβ^ρνητικοί έπνίγησαν κατά την
  όπισθοχώρησιν είς τόν ίδιον ποταμόν.
  ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΒΕΤΪΙΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΩΜΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Ιουλίου (τού άντα
  ποκριτοΰ μας)- — Πληροφορίαι πρός
  τό Πρακτορείον Χαβάς άγγέλλουν ότι
  δύο οιίφνιθΊαστικαΙ έπιθέσ&ις των κυ·
  βερνητικών είς την Καταλωνίαν άπε-
  κρούσθησαν υπό των έθνικών κατόπιν
  σφοδροτάτων μαχών αΐτινες διεξήχθη»
  σαν τάς τελευταίας ημέρας είς όλους
  τούς έκεί τομείς των πολεμικών έπιχει
  ρήσεων.
  ΕΣΗΜΕΙΩΘΗ ΠΑΝΙΚΟΙ
  ΕΚ ΤΟΥ ΧΘΕΣΙΝΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ
  Α«αΗΝΑΙ 27 Ιουλίου (τοΰ άντα
  ποκριτοΰ μας).—Έκ τοΰ χθεσινοΰ ν>.
  κτερινοΰ σεισμοΰ εσημειώθη πανικός
  βίς την σεισμόπληκτον περιφέρειαν.
  Διεπιστώθησαν νέ* ρήγματια τοΰ έδά-
  φους καί καταρρεύσεις έτοιμορρόπων
  τοίχων.
  ΤΟ
  ΚΑΙ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 7Ίουλ£ου(τούάνταπο
  κριτού μας).— Ό Ηρωθυπουργός κ.
  'Ι. Μεταξάς προήδρευσε την πρωΐαν
  σήμερον τής συνεδριάσεως τού ανωτά¬
  του οίκονομικοΰ συμβουλίου. ΊΙ συνβ-
  δρίασις αυτή αφεώρα τό ζήτημα τού
  καπνού.
  ΣΗΜΑΝΤΙΚΑΙ ΖΗΜΙΑΙ
  ΕΙΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Ιουλίου (τοΰ άντα-
  ποκριτοΰ μας).—Έκ τοΰ έπισυμβάντος
  την 4ην πρωϊνήν τής σήμερον σεισμοΰ ,
  εσημειώθησαν μεγαλυτέραν ζημίαι είς
  Τό ττλήρες κείμενον των τελευταίον 3ΓΓ|
  δηλώσεων τοΰ κ. Νέβιλ Τσάμπερλαιν.ί~^.
  ΔΙΑΨΕΥΔΕΤΑΙ Η ΕΝΤΑΣ1Σ
  ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑΝ
  ΔΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΥΑΙΚΟΥ
  ΝΕΟΝ ΔΥΝΑΜΕΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
  ενα γενικόν κατευνισμόν των
  πνευμάτων Είς τάς προσιτσ
  βακικόν θεωρεΐται σήμερον ] θείας αύτάς ό δρόμος είνε
  διεθνές σημαντικόν γεγονός.
  Ή άττοστολή τοθ λόρδου Ράν
  σιμαν δστις ανέλαβε τόν ρό
  ] λον συμφιλιωτοΰ έν ονόματι
  τής Αγγλίας θεωρεΐται λεπτο
  τάτη καΐ λίαν δύσκολος.
  Ό κ. Τσάμπερλαιν προέβη
  χθές είς άνακοινώσεις ενώπιον
  τής Βουλής των Κοινοτήτων
  αΐτινες άναμενοντο μετ" έν
  διαφέροντος υπό των διεθνών
  εΰρωπαικών κύκλων.
  Ό κ Τσάμπερλαιν άνεφέρ-
  θη είς τό Τσεχοσλοβακικόν
  ζήτημα, την επίσκεψιν των
  Βασιλέων είς την Γαλλίαν, είς
  τό Ίσπανικόν, τό Άγγλο-
  ίταλικόν σύμφωνον καί τάς
  μελετωμένας Άγγλογερμανι
  κάς διαπραγματεύσεις
  Διά την απόφασιν τής Αγ
  γλίας δτΐως επέμβη είς τό Τσε
  χοσλοβακικόν, ό κ. Τσάμτιερ (]
  λαιν ετόνισε τα εξής:
  «Θά ήτο προτιμότερον εάν
  τό ζήτημα των μειονοτήτων
  διευθετεϊτο άπ' εύθείσς διά
  συνεννοήσεως των δύο μερών
  (Πράγας—Σουδιτών) Μία τοι¬
  αύτη δμως συνεννόησις άπε
  δείχθη άδύνατος καί ή αγγλι¬
  κη κιβέρνησις άπό συμφώνου
  μέ την γαλλικήν ευρεν ^ς μό
  ν>.ν μέσον την επέμβασιν, διά
  την εξεύρεσιν λύσεως τοΰ ζή-
  τήματος. Έγώ ό ϊδιος εσυνέ¬
  χισεν ό κ. Τσάμπερλαιν πι
  στεύω 8τι μία έξωτερική έ
  πιρροή θά καταστήση δυνατήν
  την υπέρβασιν τώνέμποδίωντά
  όποΐα εθεωρούντο άνυπέρβλη
  τα £ως χθές καί έδυσχέραιναν
  ούσιωδως την συμφιλίωσιν. Ή
  απόφασις αυτή τής Αγγλίας
  ήδη άνοικτός. Τίποτε δέν θά
  είμιοροθσε νά αας εμποδίση
  προκειμένου νά καταβάλωμεν
  καί νέας άκόμη προσπαθείας
  ύττέρ τού σκοιοϋ τούτου»
  ΑΙ ΑΓΓΛΟΓΕΡΜΑΝΙΚΑΙ
  ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
  Διά την διεξαγωγήν των
  άγγλογερμανικών διαπραγμα·
  τεύσεων ό κ Τσάμπερλαιν
  εΐπε: «Δέν βλέττω διατί δέν
  θά ήτο δυνατή μία συνεννό
  ησις μεταξύ μιάς δημοκρατίας
  καί ενός δικτατοκρατουμένου
  κράτους. Δέν βλέπω διά ποί¬
  ον λόγον ή Γερμανία δέν
  θά ειμπορούσε νά έλθη είς
  συμφωνίαν μέ την Αγγλίαν»
  Διά τό ταξίδιον των "Αγ
  γλων βασιλέων
  πρωθυπουργός
  ή φΐλία μέ
  ό Βρεττανός
  ετόνισεν δτι
  την Γαλλίαν
  είνε ή σταθερωτέρα εγγύησις
  διά την ειρήνην.
  ΤΑ ΑΓΓΛΟΊ'ΤΑΛΙΚΑ
  Διά τό άγγλοιταλικόν συμ
  φωνον ό κ. Τσάμπερλαιν έδή
  λωσεν δτι δέν είνε σφάλμα
  τής Άγγλίος ουτε σφάλμα
  τής Ιταλίας εάν τό σύμφωνον
  δένέτέθη μέχρι σήμερον είς έ
  φαρμογήν.
  «Έμπόδιον εσυνέχισεν είνε
  τό Ίσπανικόν πρόβλημα καί
  δι' αύτό έκάμαμεν καί θά κά·
  ν' άπειλή διαρκώς παγκόσμι
  όν πόλεμον»
  Ή κυβέρνησις Μποΰργκος
  εδήλωσεν ό κ. Τσάμπερλαιν
  ουδεμίαν απάντησιν έ'δοσε
  μέχρι της στιγμής, διά τό ζήτη '
  μα των έθελοντών άλλά ΰτιάρ
  χούν λόγοι πού πείθουν τούς
  κύκλους τής έπιτροιτής μή ε¬
  πεμβάσεως δτι θά απαντήση
  αυτή συντόμως καί καταφατι-Ι
  ήδη ' απεδέχθη ή κυβέρνησις
  Βαρκελώνης·
  Ό Βρεττανός πρωθυτΐουρ-
  γός ετόνισεν ακολούθως δτι
  ΑΘΗΝΑΙ »7 Ιουλίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).— Κατά τηλεγραφή.
  ματα έκ τοΰ έξωτερικοΰ εκυκλοφόρησαν
  αί πρόσφατοι αυνομιλίαι των <*να τας ευρωπαικας^ πρωτευουσας ευ· Παρισίων μεταξϋ Νταλαντιέ! ρύχατα φήμαι ότι ή ίταλική επέμβασις Μποννέκαί Χάλιφαξ,δένέπεβά'εί; την εθνικήν Ισπανίαν Οά ένταθή ουναν τα δύο κράτη διά νέων | **τ* αύτάς διά τής αποστολάς νέων υποχρεώσεων άλλ' απλώς πε- ριεστράφησαν είς εξέτασιν τής διεθνοΰς καταστάσεως. ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤίΙΝ ΙΑΠΩΝΑΝ Μεγάλην επιτυχίαν έσημεί ωσαν χθές τα ίαπωνικά στρα τεύματα είς την Κίναν κατα λαβόντα τό Τσιάν — Τάγκ] σπουδαιότατον κινεζικόν λιμέ να παρά τόν Γιάγκ —Τσέ. Σχετικώς μέ τό νέον έπεισό διον είς τα Μαντζουριανά σύ·' νορα άνοφέρεται δτι 300 Ρώσσοι στρατιώται συνεπλά- κησαν μετά τής φρουρδς των συνόρων τής Μαντζου- στρατευμάτων καί πολεμικού ύλι- κου. Νυκτεριναί είδήσεις έκ Ρώμης δι* αψεύδουν έν τούτοις τάς φήμας ταύτας κατηγορηματικώς τονίζουΐϊΐ ότι ή Ιτα¬ λία δέν άντιτίθ&ται είς την προσπάθειαν είρηνεύσεως τής Ίσπανίας. ΖΩΗΡΑ ΔΙΑ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟ Υ ΜΑΤΖΟΥΚΟΥΟ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΡΟΣΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 2 7 Ιουλίου (τοΰ άντα- ρίσς διότι επέμενον νά μετα·' ποκριτοΰ, μας).—Τηλεγραφούν έκ τή«, φέρουν υλικόν πολέμου επί "Απω Άνατολής ότι τό χράτος τού τοΰ μαντζουριανοΰ έδάφους. Μαντζουκουό διεμαρτυρήθη ζωηρώς έ- —Ό κάμης Τσιάνο εδέχθη ναντίον τής Ρωσσίας διά τό νέον έπίι- είς μακρον συνεργασίαν τόν σόδιον τό οποίον συνέβη είς τα ρωσσο* ... ^.^ν^' ΙΧ"1 "^ Λ""| λόρδον τ-]έρ0# ή συνάντησις μαντζουριανά σύνορα. Τό νέον τούτο μωμεν δπ είν δονατόν διά τό,δέν πρέπ£ι να θεωρηθή ώς επεισόδιον κρίνεται σοβαρώτατον διά ζήτημα τούτο. Διότι πρέπει νά ' σχετιΚή μέ τάς άγγλοίταλι-1 τάς οχέσεις τού κράτους τούτου καί τής παύση τό "Εθνος αύτό κάς σχέσεις. Προετοιμασίαι διά την έναρξιν τής έξαγωγής των σταφυλών μας. Καθ" ά πληροφορούμεθο Ι ρικοθ δπως έλθουν είς συνε |σ*ευασίαν των σταφυλών τάς ημέρας αυτάς θά συνέλ Ι νοήσεις μέ τούς πσοαγωΐπρός τουτο δέ γίνεται (διαιτέ- θη είς πρώτην συνεδρίασιν ή ' γούς καί προετοιμάσουν τα ι ρα έπιλογή μετσξύ τού έργα σταφυλική έπιτροπή Ήρακλεί των έξαγωγών των στσφυ ου προκειμένου νά καθορίστ) Ι λών. Έν προκειμένω παρέχε τόν χρόνον ενάρξεως τής κο πής των σταφυλών, δστις έν πάοΓ) περιπτώσει θά συμπέση έντός τού πρώτου δεκαη μέρου τού έπομένου μηνός. Έν τώ μεταξύέχουν αφιχθή είς την πόλιν μας, κατά τάς ιδίας πληροφορίας, άντιπρό σωποι έμπόρων έκ τού έξωτε ται ή πληροφορία δτι καί έ φέτος ή έξαγωγή των σταφυ λών θά έπιτρέπεται μόνον κα νίας μετά τής Σοβιετικάς Ι*ωσ· σίας, ώστε νά προκαλοΰνται πάλιν φό· 6οι διά πολβμικά άπρόοπτα είς την ζώνην ταύτην τής "Απω Άνατθλής. Η ΑΠΟΣΤΟΛΓΠΓΠΡΪίΙ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΡΑΝ-ΕΜΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 27 Ιουλίου (τού άντα τικοό" "πρ'οσω'πικου 'ο^ερ" θά «οκοιτοΰ μας)—Νβώτεραι πληροφορί προσληφθή ύττό των σταφυλε α6 " ^οδ"ου τονίζουν ότι οί διπλω- ξαγωγέων Έκ παραλλήλου διετάχθη έπίσης καί ό συντονισμός των τονίζουν ότι οί διπλώ. ματικοι κύκλοι εξαίρουν την σημασίαν τοΰ ταξιδίου τοΰ 'Άγγλου ύφυπουργοΰ ωτερικών κ. Ράνσιμαν διά τα τή-ςκαλής αυτών έλέγχου περΐ εργασιών κατασκευάς των κρη ζ^»1»**τ« τα αφορώντα την ρυθμισι ν καταστάσε-,'πιδωμάτων ώστε νά καθίστα ™ΰ «ροβλη.*«τος των μειοναυήτων εί <ινΛΜν·=.'.~ι τα1™. Γλ«=^-α-■»«/.------ -Λ- Τσεχοσλοβακιαν. ως ώστε νά μή κινδυνεύση τό ' ται ευχερής ή πλεύρισις των προίόν νά δυοψημισθρ. Άκό- προοριζομένων διά την μετα [ μη ελήφθη ιδιαιτέρα φροντίς φοράν τθνσταφυλών άτμοπλοί καί διά τήνέπιμεμελημένην συ ών Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚθΡΣΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Επικειμένης τής ενάρξεως τής λειτουργίας τής έφετει νής περιόδου τής Διεθνοΰς Έκ θέσεως Θεσσαλονίκης ή Διεύ θυνσις ταύτης έκοινοποίησε πρός τοΰς Νομάρχας, τούς Προέδρους των κοινοτήτωνκαϊ τάς ένδιαφερομένας όργανώ σεις μακράν εγκύκλιον διά τής οποίας παρέχονται γενι καί οδηγίαι αναφορικώς μέ τόν τρόπον τής αποστολάς είς την έκθεσιν έκθεμάτων. ΤΑ ΝΕΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Δι' αποφάσεως τοθ κ. υ πουργοθ Αύτοκινήτων καί Σι¬ δηρόδρομον ωρίσθη ό τΰ πος λεωφορείων αύτοκινήτων διά τάς αστικάς γραμμάς τού κράτους. Τα λεωφορεΐα ταΰ τα θά είναι σχήματος κλει- στοθ θέσεων καθημένων έττι- βατών 21 καί 5 όρθίων, εκα στον δέ θά φέρη 4 θύρας. ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ Καθ" α πληροφορούμεθα την 30ήν τρ. συγκαλεΐται είς Αθήνας Πανελλήνιον Συνέ ριον των Πολυτέκνων. Τό συ ,ίέδριον θ' άσχοληθή μέ τα ένδιαφέροντα γενικώς τοΰς πολυτ^κνους ζητήματα. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ Ό άνθυπομοίραρχος κ Πωλι ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ ΧΘΕΙ ΔΙΑ ΧΑΝΙΑ Ο κ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Χθές την πρωΐαν άνεχώρη σε μέσω Ρεθύμνης είς Χανιά ό ΰπουργός Γενικάς Διοικητής Κρήτης κ. Μπότης Σφακιά νάκης. Η.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΙΣΠΡΟΤύΝΤΩΝΓιΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΦΙΝΑΑΝΔΙ4Ν Τα Σκανδιναι/ι/.όν πρχκτορζϊο; τής έγγύς άνατολής δι' έγγράφοο τοο πρός τούς Έλληνας έξχγω γεϊς καί βιομηχάνους γνωρίζίΐ 5τι καιόΐτιν σχετκής εϊσίΐγήσεώς τού τό άρμΐοιαν Ελληνικόν υπουρ γείον ενέκρινεν είς αΰτΐ την σογ κέντρωσιν ελληνικήν έκθεμάτων, άντιπροσωπευτικών τής έ'ληνική; παραγωγής ίνα τοποθετηθόσι χ<ο τα έν καταλλήλψ χώρφ είς 'Έλ- σιγκφορς καί διά καταλλήλου δια φημήσεως έπιστηθή έπ' αυτών ή προσοχή τοθτε καταναλωτ,ίκοϋ κοι νοθ τής Φινλανδίας καθώς κα! των ενδιαφερομένων είσαγωγέων καί οίκων άνππροσωπειών Δ ά τοΰ τρόπου τούτου έλπίζεται δτι αί έμπορικαί σχέσε'ς μας μετά τής Φινλανδίας θά κατ,αστώσι στε νώτεραι δεδιμένου μάλιστα ίτ· ΰπάρχουν μεγάλαι, δυνατότητες το ποθετήιεως είς την άγοράνταύιην των περισσοτέρων έλληνικών πρΆ όντων. Η ΕΚΑΡΟΜΗ ΤΩΝ ΚΟΥΡΕΩΝ Πολλήν επιτυχίαν έσημείω σεν ή διοργανωθεΐσα χθές είς Έπανωσήφη ήμερησία έκδρο μή των κουρέων καταστημα ταρχών καί κομμωτών Ήρα κλείου. Οί έκδρομεΐς έττέστρε ΤΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ Δι' έγκυκλίου τού πρός τάς τελωνειακάς αρχάς τό υπουρ¬ γείον των Οικονομικήν λα- βόν αφορμήν έξ άναφορδς τής Διευθύνσεως των τελωνεί- ών Πειραιώς έξ ής προκύπτει δτι κατά την άποβ βάσιν παρ' αυτοίς έλαιω5ών ιδία έμτΐορεο μάτων συχνάκις πσρουσιάζον· τσι διαφοραί βάρους, έφιστόί καί αύθις την προσοχήν των άρχων τούτων επί τής άκρι βοΓς έφητρμογής σχετικής προ¬ γενεστέρας έγκυκλίου δι' ής καθορΐζονται τα τής έπαλη θευσεως τοθ βάρουςτων έξ άλ λων μερών τοθ κράτους μετα φερομένων είϊων ύαοκειμένων είς έγγείους ή άλλους τοπι κούς φόρους ηΓφορολογητεα τιμη του ελαιου Τό υπουργείον των Οίκονο μικών δι' έγγράφου τού πρός τάς τελωνειακάς αρχάς Κρή της γνωρίζει δτι ή μέση άγο ραία τιμή τοΰ ελαίου τοΰ έ- ξαχθησομένου έκ τής νήσου κατά τόν μήνα Αυγουστον κα θωρίσθη είς δραχ. 22 κατ' ό κάν διά τό ελαιον καί 18 διά τό μουργέλαιον καί πυρηνέ- λαιον. Ο ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ Ή Γενική Διοίκησις ΣΟΒΑΡΑΙ ΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Τ Α ΞΙΔΙΟ Υ -.—-«ι-^. πι Ιουλίου (τοΰ άντ*. ποκριτοΰ μαΟ.—.ΤΓηχδγρ^φοαν ά ^ γας οτιτο ταξιδιον των '' %γγλων βασι- αλλη Ευρωπη ως δυνάμενον νά έχη σο- 1Τ'ς Γ *°* &η1> τ** 6ύρωπ»ϊ«ής κα-
  τασφάσεως και των έκκρβμ^,ν ζη,^,ων
  ΜΑΚΡΑ ΣΫΝΟΜΙΛΙΑ κ. ΜΕΤΑΓΑ
  ΗΙ ΒΟΥΛΓΑΡΟΥ ΗΡΕΣΒΕΥΤΟΥ *
  τοΰ Βουλγάρου
  καί συνωμίλησβν
  τεριχ<Γ,ν ζητημάτων. ΟΥ ΕΟΡΤΑ.ΜΟΥ ποκριτοΰ μας)__Λί «Ον άφορά την δι ηλεκτροφωτισμόν τ«ον όδών καταστημάτων έπ' (τοΰ άντα. ό" τόν των πρός την Νομαρχίαν Ήρα κλείου άπαντα τα σχετικά διά την διεξσχθησομένην την 30ήν Αύγούστου μυστικήν δη μοπρασίαν τά ί ΑΘΗΝΑΙ 27 Ιουλίου (τοϋ άν-