96087

Αριθμός τεύχους

4926

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

29/7/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Ίτ»!
  άθ
  (τού
  Ιν έκ
  ζωηρώς έ.
  νέον έηι(.
  >4ον
  !>τατον διΐ
  ου καί — η-
  πάλιν φ< τα είς τ ατολής. Π ΑΝ (τού »«· πληροψορ' οί ν σ ιφυπργ ι. «χ ν δι» β ιΐ( ΠΕΙΑΙ ΞΙΔΙ01 > (τοΰ *νΐ»|
  ,αν έκ πρη
  γγλων Μ
  καί εν Ί
  νά έχϊ) «·
  ωπαϊ*ίΐ? *ν
  » ζητηΐ**^
  ε,ερον το ι»
  ,(«.εα>ν-
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ-
  Αιγυπτου
  έτησία λί^αι 3
  Ιξάμηνος 2
  Άή
  |ρής
  έτησία οολ. 15
  έξάμηνο: » 8
  Τμη
  χατά φύλλον
  2
  ΒΑΡΑΪΚΕΥΗ
  29
  ΙΟΥΛΙΟΥ
  1958
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 23Ον
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4926
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  Ο1ΟΪ. ΜΙΝ9ΤΑΥΡΟΥ
  ϊ«ΕΚ8ϊ»0Σ ΣΥΝΤ&ΙΕΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ου
  («V
  Διά την «ναδιοργάνωσιν ι
  τής Κρατικης μηχκνής, ή
  κυβέρνησις ανέλαβον άπό
  τής ημέρας τής συγκεντρώσε¬
  ως όλων των έξουσιών είς
  χείρας της, μίαν άξιόλογον
  όμολογουμένως προσπάθει¬
  αν. Καθιέρωσε τό σύστημα
  τής όποκεντρώσεως παρα-
  σχοΰαα εύρυτάτην δικαιοδο¬
  σίαν είς τούς Γενικούς Διοι-
  κητάς καί τούς νομάρχας διά
  την αντιμετώπισιν καί λύσιν
  των προβλημάτων τής περι¬
  φερείας των. Άπλοιτοίησε
  τό διοικητικόν σύστημα καΐ
  ίδοσε νέον ρυθμόν εί; την
  λειτουργίαν τής Κρατικής
  μηχανήξ. Δέν εδίστασε μάλι
  στα νά μετακαλέση καί είδι-
  κούς είς τα ζπτήματα τής
  κρατικής οργανώσεως, έκ τού
  εξωτερικόν,διά ν' ακούση τάς
  γνώμας των καί νά λάβη τάς
  συμβουλάς των.'Ηδη είς έκ
  των είδικών αυτών, ό κ.
  Μπεντώ, πού θεωρεΐται κο-
  ρυφή είς τό ειδός τού, ευρί¬
  σκεται είς Αθήνας ασχολού¬
  μενον μέ τό άνατεθέν είς
  αυτόν έργον. Επί τη εύκαι-
  ρία δέ έδωκε προχθές είς
  την αίθουσαν τού Τεχνικοΰ
  Έπιμελητηρίου μίανδιάλεξιν
  ενώπιον των εκπροσωπών
  των οΐκονομικών καί παρα-
  γωγικών δυνάμεων τοΰ τό·
  που, πού άξίζει νά τύχη Ιδι¬
  αιτέρας όλως προσοχής διότι
  περιέχει κεφαλαιώδους σημα
  οίας διά τόν τόπον μας πά
  ρ« τη ρήσεις καί συμπεράσμα
  τα. Ό κ. Μπεντώ, παρετή-
  ρησεν ότι ή έλλειψις όρθολο-
  γιστικής οργανώσεως έν Έλ
  λάδι, δέν συναντάται είς
  την Κρατικήν μόνον οργά¬
  νωσιν. Ή έλλειψις αύτη χα-
  ρακτηρίζει κχί τάς διαφόρους
  έπιχειρήαεις καί τούς οίκονο-
  μικούς όργανισμούς. Καί εί¬
  ναι όντως άληθές έξ ολοκλή¬
  ρου τουτο. Ή συστηματοποί
  ησις, είναι ίρος άγνωστος
  σχεδόν είς την χώραν μας.
  Άπό απόψεως οργανώσεως,
  αί περισσότεραι έκ των ερ¬
  γασιών ευρίσκονται άκόμη
  είς ^κατάστασιν πρωτογονι-
  σμοϋ. Ή έλλειψις άνθρώπων
  μέ είδικάς σπουδκς καί πεί¬
  ραν καί εϊδικευμένου προ¬
  σωπικού, ύπαλληλικοΰ καί
  έργατικοΰ, όφειλομένη είς
  την μικράν σχετικώς παρά¬
  δοσιν καί Ιστορίαν των με-
  γάλων έπιχειρήσεων τής χώ¬
  ρας καί είς τόν άτομικιστικόν
  καί έν τινι μέτρω έγωΐστι
  κόν χαρακτήρα τοΰ "Ελλη¬
  νος, είναι ή κυριώτερα α-
  φορμή τοΰ κακοΰ. νΑλλη δ
  μως έπίσης σοβαρά άφορμή
  είναι τό ότι τόν τόνον, τό
  κακόν παράδειγμα τό έδιδε
  τό Κράτος διά τής άθλίας
  άφ' ενός οργανώσεως των Ι¬
  δικών τού ΰπηρεσιών καί διά
  της άδιαφορίας τού πρός την
  ζωήν καί την εσωτερικήν
  διάρθρωσιν των ίδιωτικών έ
  πιχειρήσεων.
  Ούτω ένώ παντοΰ, είς ό¬
  λον τόν άλλον κόσμον ή
  παραγωγή καί όλαι έν γένει
  αί έπιχειρήσεις καί αί εργα¬
  σίαι άνενέωναν συνεχώς τα
  συστήματά των, προσαρμο
  ζόμεναι είς την άλματωδώς
  έξελισσομένην τεχνικήν, έ-
  δώ παρετηρεϊτο μΐα θλιβερά
  καθυστέρησις. Έλάχισται βι¬
  ομηχανίαν μόνον ώργανώ-
  θησαν βάσει των νέων συστη
  μάτων. Καί αυταί προώδευ¬
  σε πράγματι καταπληκτικά.
  Αί άλλαι έστηρίχθησαν ά-
  πλδς είς τό δαιμόνιον τού
  "Ελληνος. Καί έπειδή τό δαι
  μόνιον αύτό δέν απεδείχθη
  ποίντοτΕ ίχοινόν ά άχκπλη-
  ρώοη την πείραν, την επι¬
  στήμην καί την τεχνικήν,
  «ι (ηιχΐιρήσεις είτε έμει
  ναν οτοΐσιμβι, είς μνρασμώ
  δή, άναιμικήν κατάστασιν,
  είτε κατέληξεν είς κατα¬
  στροφήν και χρεωκοπίαν.
  Καί φυσικά την ζημίαν την
  ύφίστατο όλόκληρος ή χώ-
  ρα, τό σύνολον. Τό χειρο¬
  τέραν δέ βλων ήτο, ότι τό
  Κράτος διά νά περισώση
  τάς φυτβζωούσας έκ κακη'ς
  οργανώσεως έπιχειρήσεις, ή
  ναγκάζετο νά λαμβάνη υ¬
  πέρ αυτών προστατευτιχά
  μέτρα τα όποΐα έπιδροΰσαν
  δυσμενώς επί τής ζωής τοΰ
  τόπου καί τής οίχονομίας
  τής χώρας.
  Άλλά αύτά ολα βεβαία τα
  όποΐα χαρακτηρίζουν ενα
  κακόν παρελθόν, πρέπει καί
  νά μείνουν ώς παρελθόν
  μόνον πού δέν έιτιτρέπεται
  νά έχη σχέσιν οΰτε μέ τό
  παρόν, οΰτε πολύ περισσότε¬
  ρον μέ τό μέλλον. Καί δέν
  ύπάρχει άμφιβολία ότι κατ'
  αυτόν τόν τρόπον θά έξελι-
  χθοΰν τα πράγματα. Ή Κυ¬
  βέρνησις ανέλαβε πρός του¬
  το μίαν γιγαντιαίαν προσ¬
  πάθειαν. Καί θά την συνε¬
  χίση ασφαλώς μέχρι πλή
  ρους επιτυχίας. Ανέλαβε νά
  συγχρονίση τόν κρατικόν
  οργανισμόν, ν' άναδιοργα·
  νώση πλήρως την διοικητι
  χήν μας μηχανήν. Φυσικά
  δέ τό παράδειγμα τοΰ Κρά-
  τους θ' άκολουθήσουν καί αί
  δυνάμεις τής οικονομικάς
  δραστηριότητος τής χώρας
  Διότι άτό τό Κράτος έμπνέ-
  ονται πάντοτε καί οί πολί¬
  ται. Άπό αύτό έμπνέονται
  καί άντλοΰν διδάγμκτα είς
  την δημιουργικήν των προσ
  πάθειαν.
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕ1 Η ΖΒΗ
  Π4ΙΔΙΚΕΣ
  ΙΔΙΟΣΥΣΤΑΣΙΕΣ
  Δέν πρέπει νά έκπλήττεται κα-
  νείς διά την αύτοκτονίαν τής μι
  κρούλας των Αθηνών. Ή δεκα-
  τριετής Μαρία Νέμπαρη «πού έ-
  βλήθη διά περιστρόφου εις τόν
  κρόταφον διότι έζηλοτύπει την
  Ιΐέτιδα υπηρέτριαν της Άσπα-
  σ£αν Φορέστου φανταζομένη 8τι
  οί γονεϊς της την ήγάπων περισ
  σότερον αυτής» — τολμώ νά πώ
  8τι δέν είνε καμμιά έξαιρετική
  παιδική φυσιογνωμία. Είνε άπε-
  ναντίας άπδ τίς πειό συνηθισμέ
  νες μέσα στόν παιδόκοσμο. Άν
  άλλες συνομήλικές της δέν φθά
  νούν στό «άπονενοημένον αύτό
  διάβημα» είνε άλλο ζήτημα. Ώσ-
  τόσο βέβαιο είνε 8τι κι' αδτες
  φθάνουν κάπου: σ' ?να καπρΕτσιο
  άνεξήγητο, σέ μίαν έπίμονη, πα-
  θολογική μελαγχολία, σέ μίαν
  άρρώστια, σ' Ινα θάνατο.
  Τα ανθρώπινα συναισθήμαια
  είνε συχνά περισσότερον Ιντονα,
  περισσότερον Ικδηλα καί έντυ·
  πωτικά, σιίς παιδικές ψυχές. Ά
  κριβως τή στιγμή τής πρώτης,
  ΰποτυπώδους ϊσως, αύτοδημιουρ
  γ£ας των, άποβαίνουν έπικινδυνω-
  δέστερα. Οί τιολλοί θέλουν νά
  ποΰν ότι αύτά τα ζητήματα εί
  νέ γνωστά στους παιδαγωγούς.
  Καί μπορεϊ νά είνε γνωστά, Ι-
  σως καί μέχρι τής τελευταίας
  λεπτομερείας των. Δέν καταπο
  λεμοθνται £μως ευκολα. Χρειά
  ζονται τρόποι ΙδΦ, χρειάζονται
  συντονι,σμέναι άντιλήψεις,τ χρειά
  ζονται συστήματά. Τό παιδί, ψυ
  χολογικώς, καταντά πολλές φο-
  ρές μυστήριο. Στήν ψυχή τού
  δπάρχουν πλήθος ίδιοσυστασίίς.
  Οί θεωρητικοί άνακαλύπτουν κά
  θε τόσο σ' αύιές ψυχαναλυτικά
  φαινίμενα δικαιολογοθντα αυτήν ή
  έκείνη την έπιστημονική άποψι
  Πάντως υπεράνω άπόψεων καί
  θεωριών υπάρχει ή ειδικήν πεΐρα
  τής παρατηρήσεως. "Αν λείψη
  αυτή είνε δυνατόν μία παιδική
  ίδιοσυστασία νά έκτραπη1 σέ κάτι
  τό άνεπανόρθωτο, ήθικώς ή σω-
  ματικώς.
  *Νομίζετ6 δτι ή ζηλοτυπία τής
  μικράς Νέμπαρη ήτο φαινόμενον
  χωρΐς βασιχέ; αποδείξει; Κάθε
  άλλο. Ή μικροϋλα έφθασε στό
  σημείο νά ξυλοκοπήση μιά μέ
  ρα την ΰπηρέτρια. Οί γονεΐ; 8
  μως πού δέν είχαν παρακολου-
  θήσει διόλου—δέν είχαν ηροσί
  ξη κάν—τίς ψ 'χικές αύτές έξε
  λίξεις, ήτο φυσικό νά θΛμώσουν
  άντί νά φρονηματισθοθν. Είτε
  πλτ^ξαν άγρια τό παιδί τους άντί
  καί τή δωδεκάτη αυτή ώρα νά
  τό φέρουν πρός τό φώς καί την
  ε νοια τής στοργής. Τα άποτέ
  λεαμα ήταν εύνόητο: Καταστρο-
  φή! Ή μικροθλα, μέ την άδια
  μόρφωτη σ^ναισθηματικότΥ)τα, είχε
  διαμορφώση πλέον 2ως έκεϊ πού
  δέν θά έπερίμενε οϋτε δ άρτιώτε-
  ρα δΐΛμορφωμένος. Άπέναντι τοΰ
  ψυχικοΰ τη; κόσμου—ενός κόσμου
  άρνητικοΰ βεβαία — άπό μοιραΐο
  λάθος των γονέων, δέν είχε τί-
  ποτε τό άντίρροπο, πού θά κα·
  θώριζε καί θά έξεμηδένιζε την
  άρνησί τού. Καί ήτο φυσιολθ(Ί-
  κώς πλέον έπίμενο νά φθάση
  στήν έπαλήθευσι αυτής τής άρ
  νήιειος!
  'Υπάρχουν στή ζωή πολλά τέ
  τοια παραδείγμιτα. "Οπως είπα
  καί στήν άρχή δέν άπαιτεϊται μία
  αύτοκτονία διά νά τα έξακριβώση
  κανείς. Πολλα παιδία χάνουν τόν
  έαυτό τους άπό κακή μεταχείρισι
  αποκλειστικώς μέσα στό σπίτι.
  'Ενα τέτοιο χάσιμο άρκεϊ διά νά
  καταστοΰν συχνά ή διανοητικώς
  άνάπηρα ή ψυχικώς άρρωστα.
  Μπορεϊ άκόμη νά έξελιχθοίν καί
  είς έγκληματικάς φύσεις ή νά
  σβύσουν πρόωρα δπως τό ρόδο
  έκεΐνο τού Βαλαωρίτη, πού άνθεΐ
  καί πεθοτίνει μέ τή δροσοθλα τής
  ιδίας αύγής.
  Ή αύτοχτονία τής μικρούλας
  των Αθηνών ΰποθέτω δτι είνε
  παράίειγμα συγκλονιστικό διά
  τούς γονεϊς. Άλλά καί μιά έν¬
  δειξις εδγλωττος δσον ίγορά
  Ινα" ζήτημα γενικωτέρου άκόμη
  κοινωνικοθ ,περιεχομένου. Συστη-
  ματική παιδαγωγικί) ύπάρχει εύ
  τυχώς στά σχολεϊα μας. Δέν άρ
  κεϊ δμως αηή. Χρειάζεται συν-
  τονίσμός άγωγής μεταξύ σχολεί·
  ου καί σπιτιοΰ. Τό περφάλλον
  είς τό τελευταίον αύτό, αποτελεί
  ιδιαίτερον ψυχικόν κόσμον. Καί
  είνε φυσικόν είς τόν κόσμον αυ¬
  τόν νά μή μποροθν νά Ιπεμβαί-
  νούν πάντοτε οί παιδαγωγοί. Καί
  λόγω συνθηκών καί λόγω απο¬
  στάσεως. "Αν δοθ·5 προσοχή στή
  αύσφιγξι των δεσμ&ν σχολείου καϊ
  οικογενείας φαντάζομαι 2τι θά
  έκμηδενισθοθν πολλοΐ κίνδυνοι
  γύρω άπό την παιδικήν ηλικίαν.
  Άλλά καί πολλά τραγικά άπρό
  οπτα διά την σημερινήν οικογέ¬
  νειαν ή την κοινωνίαν τοθ μέλ¬
  λο/τος.
  ΑΐΜΟΔΑΙΟΣ
  Η 4Η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
  Αί προετοιμασίαι διά τόν
  έορτασμόν τής 4ης Αύγού-
  στου συνεχίζονται παντοΰ
  πυρετωδώς. Είς την πρωτεύ¬
  ουσαν, είς τάς επαρχίας, είς
  όλας τάς πόλεις καί τα χω¬
  ρία καί είς την πλέον άπό-
  μερον γωνίαν της έπικρα-
  τείας γίνονται έπιτροπαί
  καί έτοιμάζουν τόν έορτα¬
  σμόν τής ημέρας αυτής μέ
  όσον τό δυνατόν μεγαλο-
  πρεπέστερον τρόπον. Ή δευ¬
  τέρα έπέτειος τής ημέρας
  καθ* ήν συντελεσθή ή μετα-
  βολή τοΰ ρυθμοΰ τής πολιτι-
  κής καί κοινωνικής ζωής
  τής χώρα.', θά πανηγυρισθή
  με πρωτοφανή λαμπρότητα.
  Την ημέραν αυτήν, ή χώρα
  θά παρουσιάση φαινόμενον
  άνευ προηγουμένου. Διότι
  είς τόν έορτασμόν,τόν τόνον
  δέν θά τόν δώση τό επίση¬
  μον μόνον Κράτος. ©ά τόν
  δώση ό λαός, αί όργανώσεις
  τού, ό έλληνισμός όλόκλη¬
  ρος μέ την συμμετοχήν τού
  είς τόν πανηγυρισμόν. Αί
  πόλεις θά φωταγωγηθοΰν, θά
  σημαιοστολισθοΰν, θά προσ-
  λάβουν όψιν φαντααμαγορι-
  κην. Παντοΰ θά όργανωΒοΰν
  λαΐκαί έορταί καί παρελά-
  σεις. Είς την πρωτεύουσαν
  δέ τό θέαμα των έορτών
  προβλέπεται έπιβλητικής με-
  γαλοτφεπείας καί έκθαμβω-
  τικής ώραιότητος. Διότι έκεϊ
  θά συγχεντρωθοΰν αντιπρο¬
  σωπείαι τοΰ λαοδ χαί πλή-
  θη κόσμου έξ ολης της
  χώρας διά νά λάβουν μέ-
  ρος είς τάς παρελοςσεΐς, τάς
  τελετάς, τάς λαϊκάς εορτάς
  καί τάς παντοίας άλλας έκ-
  δηλώσεις.
  "Ηδη, διά τόν καλύτερον
  έορτααμόν της δευτέρας έ-
  πετείου τής ημέρας καθ' ήν
  ετέθη τέρμα είς τό παρελθόν
  καί ήνοιξε νέα περίοδος είς
  την ιστορίαν της χώρας, συ¬
  νεστήθη μεγάλη Επιτραπή
  έξ άντιπροσώπων ολων έν
  γένει των κοινωνικών τάξε-
  ων ή όποία απηύθυνε πρός
  τόν Ελληνικόν λαόν την
  κάτωθι έμπνευσμένην προ¬
  κήρυξιν:
  Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟΝ
  ΤΗΣ 4Η* ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
  «Φίλοι τής 4ης Αύγούστου,
  Συμπληροθνται δύο χρόνια
  μετ" ολίγον άπό την ήμέ
  ραν κατά την οποίαν ή Έλ
  λάς ευρήκε τόν δρόμον της,
  καί τό "Εθνος τα μεγάλα
  I-
  δανικά τού.
  Δύο χρόνια, άπό τής Ιστο·
  ρικής έκεΐνης ημέρας, κατά
  την οποίαν αί ζωνταναί δυ
  νάμεις τοΰ "Εθνους ετέθη¬
  σαν επί κεφαλής τοθ λαοθ
  καί εσταμάτησαν τάν θλιβε
  ρόν κατήφορον τής καταστρο-
  φής είς την όποιαν ωδήγει
  την Έλλάδα ή άκολασΐα καί
  άναρχία.
  "Ολίγον άκόμη εάν έβρά-
  δυνεν ή σωτηρΐα επέμβασις, ή
  Ελλάς θά συνηγωνΐζετο σή
  μερον την Ισπανίαν είς αί-
  μα, είς καταστροφάς καί
  είς δυστυχίαν. Μέσα είς τα
  δύο αύτά χρόνια δνα πελώ¬
  ριον αναδημιουργίαν έργον
  έπετελέσθη. "Εργον έπΐμο-
  χθον διότι ή προαυγουστιανή
  Ελλάς τΐποτε δέν είχε κά
  μει μέχρι τής στιγμής έκεΐ-
  νης διά νά προσαρμοσθή
  είς την μεταπολεμικήν πραγ-
  ματικότητα. Τό Ιργον αύτό
  διά τό οποίον ανεπιφυλάκτως
  έκδηλοθται ή εύγνωμοούνη
  των πραγματικών Έλλήνων
  κοΐ ό θαυμασμός των ξέ
  νων καΐ τα άγαθά άποτελέ
  σματα τοθ όποίου κάθε πολί¬
  της αίσθάνεται ευρίσκεται σή
  μερον ενώπιον ημών. Οίκο-
  νομικώς, διοικητικώς, κοινω
  νικώς, παραγωγικώς, άπό άπό
  ψεως Έθνικής Αμύνης, άπό
  απόψεως έθνικοθ φρονήμα
  τος, ό τόπος σημειώνει κά
  θε ημέραν νέαν πρόοδον, νέ
  αν άνθησιν. Καί τα σπου
  δαιότερον ήθικώς, χάρις είς
  την 4ην Αύγούστου οί 'Έλλη
  νες άποκατεστάθησαν καί μέ
  ύπερηφάνειαν διακηρύσσουν
  πλέον την έθνικότητά των.
  Είσήλθεν οριστικώς ή Έλ
  λάς είς τό στάδιον άναγεν
  νήσεως, δπως ετόνισε καί ό
  Άρχηγός τής Έθνικής Κυβερ
  νήσεως τής 4ης Αύγούστου κ.
  Ί. Μεταξάς. Καί προχώρει
  είς την άκμήν καί τό μέγα
  λεΐον πού τής άνήκουν. Μέ
  πρότυπον τα ίδεώδη πού έ-
  νέπνεον την αρχαίαν Σπάρ
  την, προσηρμοσμένα είς τό
  πνεΰμα τοθ είκοστοθ αίώνος.
  Ή Έλληνική μας πατρίδα
  σφυρηλατεΐ τώρα τόν νέον ι¬
  δικόν της πολιτισμόν, τόν τρί¬
  τον Ελληνικόν πολιτισμόν.
  Αυτήν την Ιστορικήν επέ¬
  τειον τής ημέρας, κατά την
  οποίαν τό "Εθνος εξέλεξε
  μεταξύ τής άναρχίας καί τής
  άναγεννήσεως καί έξώρμη-
  σε μέ επί κεφαλής τόν 1. Με
  ταξαν διά ν' αρχίση την ανα¬
  δημιουργίαν, τα μεγάλα άπο
  τελέσματα τής οποίας δλοι
  σήμερον βλέπομεν καί αίσθα
  ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ
  ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ
  Είς τάς Αθήνας συνέρνεται
  μεθαύριον Κυριακήν τό 13ον
  τακτικόν Πανελλήνιον Πολυ
  τεκνικόν Συνέδριον. Θά λά¬
  βουν δέ είς αύτό μέρος άν
  τιπρόσωποι ολων των πολυτε-
  κνικών όργανώσεων τής χώ
  ρας καί θά συζητηθοΰν όλ.α
  τα αφορώντα την πολυπληθε
  στάτην αυτήν μερΐδσ τής κοι-
  νωνίας ζητήματα. Καΐ αί ερ¬
  γασίαι τοθ συνεδρΐου αύτοθ
  θά προσλάβουν μεγαλυτέραν
  σημασίαν διότι θά τάς παρα
  κολουθήσουν καθ* δλην την
  διάρκειαν των καί ύπουργοΐ,
  έκπρόσωποι τής Κυβερνήσεως.
  Δέν γεννάται δέ άμφιβολία
  δτι ή Κυβέρνησις θά εξετάση
  δλα τα πολυτεκνικά ζητήματα
  μέ ίδιαιτέραν συμπάθειαν καΐ
  στοργήν. Τούτο δέ καί διότι
  οί πολύτεκνοι άποτελοϋν την
  πολυπληθέστερον μερίδα τοϋ
  έθνους καί τό άπαρασάλευ-
  τον θεμέλιον τής κοινωνίας
  καί τό άσφαλέστερον στήριγ-
  μα τοΰ θεσμοϋ τής οίκογενεΐ
  άς άλλά καί διότι ή σημερι
  νή κυβέρνησις έχει σαφή, ά-
  κριβή αντίληψιν ώς πρός τό
  δημογοαφικόν μας πρόβλη
  μα. "Εχει την αντίληψιν δτι
  ή αύξησις τοϋ πληθυσμοθ, δι"
  αυξήσεως των γεννήσεων, εί¬
  ναι έ θνικώς συμφέρουσα καΐ
  άπαραίτητος προϋπόθεσις διά
  την μεγαλουργΐαν τής φυλής.
  Καί φυσικά έν τοιαύτη περι¬
  πτώσει, οί πολύτεκνοι είναι
  οί ήρωες καί οί πρωτεργάται
  τής φολετικής μεγαλουργΐας.
  Είναι δμως συγχρόνως οί πλεΐ
  στοι έξ αυτών, πτωχοΐ, διότι ή
  εϋγονία πσρατηρεΐται μεταξύ
  των άγροτών, των έργατών
  καί των βιοπαλαιστών κυρίως,
  καΐ έπομένως εχουν ανάγκην
  ιδιαιτέρας προστασίας, στορ¬
  γής καί ένισχύσεως διά ν'
  άντιπαλαίσουν αποτελεσματι¬
  κώς κατά των δυσχερειών
  τής ζωής, νά διαθρέψουν τάς
  οικογενείας των καί νά δια-
  παιδαγωγήσουν τα τέκνα
  των. Άλλ' δλα αύτά, τα γνω
  ρίζει καί τα άντιλαμβάνεται
  καλύτερον παντός άλλου ή
  σημερινή Κυ3έρνησις. Καί δέν
  ύπάρχει άμφιβολία δτι θά πε-
  ριβάλΓ) τοΰς πολυιέκνους μέ
  δλην την συμπάθειαν, την
  στοργήν καί την προστασίαν
  της. "Αλλωστε καί μέχρι σή¬
  μερον δέν παρέλειψΐ ευκαιρί¬
  αν άπό τοθ νά εκδηλώση, τα
  αίσθήματά της πρός τόν κό¬
  σμον των πολυτέκνων.
  Ό Λέντας.
  Μας γράφουν άπό τόν Λέν
  τα δτι έκατοντάδες παραθερι
  στών έχουν συγκεντρώση έφέ
  τος έκεϊ έ^, δλων των μερών
  τής Κρήτης, παρά την παντε
  λή Ελλειψιν συγκοινωνίας κσΐ
  τάς ταλαιπωρΐας πού ύφίσταν
  ται οί μεταβαίνοντες ώς έκ
  τού δυσβάτου τοθ δρόμου. Τα
  θαυματουργά (αματικά νερά
  τού, αληθής κολυμβήθρα τοθ
  Σιλωάμ, τό υπέροχον κλΐμά
  τού, ή θάλασσα καί τό βουνό,
  τα γραφικά άκρογιάλια, ή ήρε
  μία καί ή ήμερότης τοθ τόπου
  άποτελοθν θέλγητρα πού προ
  σελκύουν τόν κόσμον. "Ας έλ
  πίσωμεν δτι τάς ημέρας αύ
  τάς θά επισκεφθή ώς εχει ά
  ναγγελθή, την λουτρόπολιν ό
  είδικός τοϋ ύπουργείου Τύπου
  καί ΤουρισμοΟ κ. Λέκκας. Θά
  εισηγηθή ασφαλώς την άμε¬
  σον οργάνωσιν καί εκμετάλ¬
  λευσιν της.
  Τό έλαιουργικόν.
  Αί προετοιμασίαι διά την
  σΰγκλησιν τοθ πανελληνίου έ
  λαιουργικοθ συνεδρίου έν Α¬
  θήναις την 8ην Αύγούστου
  συνεχίζονται. Πιστεύεται δέ
  δτι τό συνέδριον αύτό θά ση¬
  μειώση εξαιρετικήν επιτυχίαν
  καΐ άπό απόψεως δγκου καί
  άπό απόψεως μελέτης καί λύ¬
  σεως των ζητημάτων ποΰ άφο-
  ροθν την έλαίαν καΐ τό έλαι-
  όν. Πρόκειται άλλωστε νά με
  λετηθή £ν άπό τα κυριώτερα
  έθνικά προϊόντα. Καί δέν γεν
  ναται βεβαία άμφιβολία δτι
  θά καταβληθή κάθε προσπα¬
  θεία ώστε νά εύρεθοθν τα α¬
  ποτελεσματικωτέρα καί πρα-
  κτικώτερα μέσα πρός προστα¬
  σίαν καί ανάπτυξιν τής έλαιο-
  κομίας καί έλαιουργίας. Πο¬
  λύ περισσότερον · μάλιστα, έ-
  νόμεθα, αυτήν την αφετη¬
  ρίαν τής νέας έθνικής καΐ
  κρατικής περιόδου, έρχόμεθα
  μετ" ολίγας ημέρας νά έορτά
  σωμεν.
  Άς είναι ό έορτασμός άν
  τάξιος τοϋ έπιτελεσθέντος ί
  στορικοΰ έργου. Καί άς δια
  δηλωθή μεγαλειώδης διά μίαν
  άκόμη φοράν ή άπόλυτος πί
  στις πρός αύτό, καί τόν ά-
  κούραστον πρωτεργάτην τού
  Αρχηγόν τής 4ης Αύγούστου
  Ι. Μετσξάν.
  Ζήτω τό "Εθνος! Ζήτω ό
  Βασιλεύς! Ζήτω ό Άρχηγός
  τής 4ης Αύγούστου.
  φόσον την πρωτοβουλίαν έχει
  άναλάβει ή σημερινή κυβέρ¬
  νησις.
  Τα δΐκαοτήρια.
  Άπό ημερών έχορηγήθη
  υπό τής κυβερνήσεως ή άπαι
  τουμένη εισέτι πίστωσις διά
  την αποπεράτωσιν τοθ δικα·
  στικοΰ μεγάρου είς τό όποΐ
  όν θά στεγασθοθν δλα τα
  δικαστήρια τής πόλεώς μας.
  Ειμπορούμεν λοιπόν νά ελπί¬
  ζωμεν δτι θά έπαναληφθοθν
  συντόμως αί εργασίαι διά την
  έξ ολοκλήρου αποπεράτωσιν
  τοθ * μεγάρου καί την τα¬
  χυτέραν στέγασιν έν αυτώ
  των δικαστηρίων. Καί είναι
  όντως άνάγκη νά γίνη τουτο
  τα συντομώτερον. Διότι ή
  σημερινή στέγασις τόσον τοθ
  Πταισματοδικείου δσον καί
  τοθ Είρηνοδικείου, πού εχουν
  κσί την μεγαλυτέραν κίνησιν
  δέν είναι βεβαία άνάλογος
  πρός τό γόητρον τής δικαιο
  σΰνης.
  ***
  Ό καπνός.
  Υπό την προεδρίαν τοϋ κ.
  ΠρωθυπουργοΟ συνήλθε προ¬
  χθές τό Άνώταταν Οίκονομι-
  κόν Συμβούλιον, άσχοληθέν ε¬
  πί μακρόν μέ τα ζητήματα
  τοθ καπνοθ. Καί δέν ύπάρχει
  άμφιβολία δτι θά εύρε τάς
  καλλιτέρας λύσεις προστασίας
  τοθ κυριωτάτου τούτου έθνι¬
  κοθ προϊόντος μας. "Αν καί
  οφείλωμεν νά ομολογήσωμεν
  δτι ή κυβέρνησις έ'χει λάβει
  καΐ μέχρι σήμερον τόσα μέ¬
  τρα ώστε νά έχη εξασφαλι¬
  σθή ή τύχη τοϋ προϊόντος καί
  ή π όλησίς τού είς άρκετά ι¬
  κανοποιητικάς διά τούς παρα-
  γωγούς τιμάς.
  Μία γέφυρα.
  Μάς έπληροφόρησαν δτι ή
  γέφυρα τής σιδηροδρομικής
  γραμμής παρά τόν «Γιάφυρο»
  έ'χει υποστή μεγάλας βλάβας
  έκ των πλημμυρών τοϋ χειμώ¬
  νος καί δτι ή δι1 αυτής διάβα¬
  σις καθίσταται έξαιρετικά επι
  κίνδυνος. Έν τούτοις πολλοί
  άνύποπτοι διά τούς κινδύνους
  πού διατρέχουν, διέρχονται
  αυτήν προκειμένου νά μετα·
  βοΰν είς την πέραν τοθ Γιό
  ψυρο περιοχήν ή νά έπιστρέ·
  ψουν εκείθεν. "Επιβεβλη¬
  μένον λοιπόν είνε φρο¬
  νούμεν, νά φροντίση ή Λιμε
  νίκη Έπιτροπή είς την οποίαν
  άνήκει ή γέφυρα δπως καΐ ή
  σιδηροδρομική γραμμή, είτε
  νά την έπισκευάση, είτε νά
  την κατεδαφίση. Άλλά τό κα
  λύτερον βφαια θά ήτο νά
  την έπισκευάση καί μάλιστα
  κατά τοιοθτον τρόπον ώστε
  νά καθίσταται καΐ ευχερής
  καί άσφαλής ή διάβασις της.
  ΛΝ0ΡΘΩΣ1Σ
  ι!1*·

  ; Άπό τού σρόνου
  ι___
  (θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήυε
  ρον ώρα ΐθμ μ. ό Ρωσσικός Κο
  λοσσός: «ΙΝύχτες φωτιάς», (τό
  ζωντανό πτώμα) τοθ Τολστόι.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ: «Δεσποινίς έν
  Κινδύνω» μέ τόν Φρέντ "Άσταιρ
  θερινός «ΑΠΟΛΛΩΝ»—Σήμε¬
  ρον ό ναυτικός ρωσσικός κο
  λοσσός: «ΛευκοΙ σκλάβοι·.
  Την Δευτέραν: «Τα μαργαριτά
  ρια τοθ στέμματος».
  Προιστάμενος Τυπογραφείου
  "Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό άθάνατο μεγαλοΰρ-
  γημα τού Λ. ΤΟΛΣΤβΙ·
  ΝΥΧΤΕΣ
  ΦΩΤΙΑΣ"
  Πρωταγωνιατβΰν οί άσσοι
  τής γαλλικής κινηματογρα-
  φίας:
  Βίκτωρ Φρανσέν,
  Γκάμπυ Μορλαί,
  *>^*»Ν«—»—«^Ν*-»/-»».»—
  V
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  Τό νέο Μουβικό χορευτι-
  κό χάρμα:
  ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ
  Εν
  ή τελευταία χορευτική δπ
  μιουργία τού:
  Φρέντ "Ασταιρ
  καί τής
  Ζάν Φονταιν.
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  Μανώλης Γ. Κωνιός
  Νενρολόγος— ΨυχΙατρος
  Τμηματάρχης Ίατρός'
  Δημοα. Υυχιατρΐίου 'ΑΒηνϋν
  Δίχΐται έν τώ ίατρείφ τού
  ίδός Πειραιώς 178' ΑΘΗΝΑΙ.
  Τηλέφ. 52.379.
  ΑΠΩΛΕΣΘΗ ωρολόγιον γυναι¬
  κείον τής χειρός. Παρακαλεΐται
  ό ευρών νά τό κομίση είς τα γρα-
  φείά μας καί άμειφθήσεται δεδο-
  μένου ότι πρόκειται περί ο'ικογε
  νεισκοθ κειμηλΐου.
  είς την λαιμητόμον
  ΜΙΑΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ~-
  ΆπεναντΙσς, τό πραγμα ί
  θεωρηθή απολύτως λογικό
  καΐ σαφές άπό τοΰς φσνστι
  κοϋς αύτοΰς επαναστάτες
  Τόσα καΐ τόσα εντυπα δέν έ
  διαλαλοϋσαν, χρόνια χώρα, δ
  τι ή Μαρία Άντουανέττα, τή
  οποίας ή σαρκική λύσσα έθύ
  μιζε τις έταΐρες τής Βσβυλώ
  νος δτι ή αίσχρή αυτή λεοβι
  άς εΐχε τή συνήθεια, στό Τρι
  ανόν, νά έξαντλή καθημερι
  νώς πολλοΰς άνδρες καί πο?
  λές γυναΐκες, Τό συμπίρασμα
  έ'βγαινε μονάχο τού. ΤΗτα
  απολύτως φυσικό μιά τέτοια
  λύκαινσ, δταν εστερήθη τού
  συντρόφους των όργίων της
  νά ριχθή στόν γυιό της, ενα
  παιδάκι άθώο καί άνυπερά
  σπιστο, γιά νά [κακοποιήση,
  τή διαβολική άκολασΐα της.
  Τυφλωμένοι ά πό τό μϊσο
  ό 'Εμπέο καΐ οί θλιβεροί τού
  φ!λοι ουδέ στιγμή έξέφρασα
  τόν παραμικρόν ένδοιασμό
  γιά την ψεύτικη κατηγορία
  τοθ παι-ηοΰ εναντίον τής μη
  τέρας τού. Τό μόνο ποιό εί
  χαν νά κάνουν τώρα ήταν νά
  συντάξουν τό σχετικό πρακτι
  κό, τό πρωτόκολλο, νά πιοτό
  ποιήσουν μέ χαρτί καί μελά
  νι την αίσχρότητσ τής Μαρί
  ας-Άντουανέττας γιά νά μά
  θη δλη ή Γαλλία εως ποΰ έ
  φθανεν ή διαφθορά αυτής τής
  Αύστριακής «σκύλλας» γιά
  την δποίαν ή καρμανιόλα δέν
  θά ήταν παρά έλαφρά τιμω
  ρ(α. "Ετσι διεξήχθησαν άνα
  κρίσεις: έξετάσθηκαν £να ά
  γοράκι ουτε έννηά χρόνων
  έίνα κορίτσι δεκαπέντε χρό
  νων καί ή πριγκήπισσα Έλι
  σάβετ. Οί έξετάσεις των ύπήρ
  ξσν σκηνές τόσο φρικτές κα
  τόσο αίσχρές ίόστε οί ν θά
  μποροΐσε κανείς νά τίς πιστέ
  ), άν δέν υπήρχαν τα ξγ
  γραφσ, κιτρινισμβνα, είνε ά-
  λήθεισ, άλλά πάντως εϋανά
  γνωστα άκόμη, και έπικυρω
  μενά μέ την άδέξια ΰπογρα·
  φή των παιδιών αυτών. Τα
  χαρτιά αΰτά σώξό"ν.ται άκόμη
  στά Έθνικά Άρχεϊσ των Πα¬
  ρισίων.
  Στήν πρώτη έξέτασι, την 6
  Όκτωβρίου, παρΐσταντο ό δή
  μαρχος, ε"νας πάρεδρος, ό
  Έμπέρ καί άλλοι σύμβουλοι
  τής Κομμούνας. Στή δεύτερη
  έξέτασι, πού έγινε την μερά,
  μεταξϋ των μαρτύρων πού
  βαλαν κάτω άπό τό πρακτικό
  τής ένόρκου καταθέσεως την
  υπογραφή τους ΰπάρχει καί ε1
  νας διάσημος ζωγράφος ό ο¬
  ποίος συγχρόνως ήταν έ'νας
  άπό τούς πιό άστατους καί ι
  διοτελεΐς άνθρώπους τής έπα
  ναστάσεως—ό Δαβίδ.
  (συνεχΐζεται)
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΊΆΙ άπά 1 Αύ-
  γούστου έν οδώ Άριάδνης 17 δπι-
  σθεν Μουσείου οϊκία συγκειμέ
  η Ικ πέντε δωματίων, κουζίνας,
  λουτροθ, πλιιντηρίου, δύο άποθη
  κων και λοιπών χρειωδών. Πλη
  ροφορίαι παρά τώ κ. Ιωσήφ
  Κόρπη.
  ΠΟΤΑΣΣΑ
  ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
  Σταφιδοπαραγωγοί,
  Προτιμήαατε την έεδοκιμασμένην καθαράν λευ¬
  κήν ποτασσαν «ΑΣΤΗΡ» Γερμανίας, περιεκτικότη-
  τος 96—98 β)ο, διότι 8α χάμητε την καλλιτέραν ποιό
  τητα σταφίδος καί βά «πολαύσητε τάς καλλιτέρας
  τιμάς. Είναι ή ανωτέρα δλων.
  Μόλις παρελήφθη τό βίναμενόμενον φορτίον.
  Άπβκλειστικοΐ είσαγωγΐϊς έν Κρήτα:
  ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ χ«1 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΪ,— Ηράκλειον
  <=>
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Άπό τίς τελευταΐες
  Παριζιάνικες έκθέσεις.
  θά άσχοληθοΰμε σήμερα μέ τό
  άπαραί'ητο συμπλήρωμα κάθε
  κομψής τουαλέττας, τό καττέλλε,
  παρά τό δτι οί περισσότερες γυ-
  ναΐκες είς την Έλλάδα τείνουν
  νά τό καταργήσουν κατά τούς θε
  ρινούς μήνας
  ■Εφέτος τα καπέλλα, αντιθέτως
  μέ τα καπέλλα τοΰ χειμώνος, τα
  δποΐα ήσαν ΰπερβολικά έκκεντρι·
  κά, παρουσίασαν τόσην ιτοικι-
  λίαν, ώστε 'κανοττοίησαν *αί τα
  πιό δυσκολα γοθστα Πάντως τα
  μοντέλα ποϋ λανσάρουν αυτήν την
  έποχή είς τό Παρίσι οί διάφο
  ροι ΟΙκοι τής "Ωτ —Κουτυρ είνε
  έξαιρετικά κομψα κα'ι κολακεΰουν
  πολϋ
  Σχεδόν δλα τα τελευταία κα
  πέλλα γαρνίρονται μέ βέλα. Δέν
  πρόκειται δμως πλέον γιά τα ά-
  πλά βέλα, που έκυματιζαν γύρω
  είς τό μέτωπο καλύπτοντας μό¬
  λις τα μάτια. Σύμφωνα μέ την τε¬
  λευταία μόδα, τα βέλα περιβάλ-
  λουν όλόκληρο τό πρόσωπο Τα
  βέλα αύτά ποϋ θυμίζουν την μόδα
  τοΰ 19ί.Ο, άφοΰ καλύψουν τό κα·
  πέλλο καί τό πρόσωπο, πέφτουν
  επάνω είς τό κορσάζ. Πολλές επί
  σης κυρίες σφίγγουν τό βέλο μέ
  μερικές φρούς κάτω άπό τό σα-
  γόνι Ή διατήρησις αυτή τοΰ βέ
  λου κολακεύει έξαιρρτικά, άλλ'
  άπαιτεϊ μεγάλη κομψότητα.
  Είς πολλά έπίσης καπέλλα τα
  βέλα τοποθετοϋνται έν είδει γαρ-
  νιτούρα<:, ενας μεγάλος φιόγγος άπό σκέτο. κεντητό ή «μουσιτέ» τοΰλι τοποθετεΐται είς τόν τεπέ. "Αλλοτε πάλι γαρνίρει τό μπόρ καΐ πεφτει πρός τα οπίσω. Πάν¬ τως άπό τα τελευταία καπέλλα άντιλαμβάνεται κανείς δτι τα βέ¬ λα θα παιξουν εφέτος σημαντικό ρόλο καί ότι τείνουν νά άντικα- ταστήσουν κάθε άλλη γαρνιτούρα. Γιά τα σπύρ, καθώς καί γιά το ταξίδι, λανσάρονται μικρά καπέλ λα, σέ άτλή φόρμα άπό λεπτό καϊ σουπλ καστορι, πού ήμποροϋν νά φορεθοΰν άκόμη και τίς πιό ζεστες ήμέρεο Γιά τόν ίδιο σκοπο έπιδεικνυονται καπέλλα άπό λε- πτή ψάθα. Γιά τα σπόρ ώρισμένοι ΟΙκοι λανσάρουν καπέλλα στυλ τυρολέζικο, ϊσως είς ανάμνησιν των τελευταίων χειμερινών σπόρ. ή Ντιοτεγκέ Ό έρως είς τήνχώραν. των χρυοανθέμων. Η ΜΑΧΗ Υπό Κλώντ Φαρέρ. 26ον Τό καλλιτεχνικόν γεγονός των ημερών. ΚΙΝΗΣΙΣ.-Διατρίβει άπό ήη, ρών είς την ιδιαιτέραν τού πατοί δα Νεάπολιν ό φίλος κ. Μιναλί' Σκουληκάρης. Λ η* —Επανήλθεν έξ Αθηνών 6 κ Στυλ. Άλοϊζος. ΓΑΜΟΙ.-Ό κ. ΝΙκος Άθουσί κης δημοδιδάσκαλος καί ή &ν> *
  "Ελευθερία Καλμπάνη ετέλεσαν
  ί τους γάμους των. Παράνυμφος πα
  —Πέ— ί Τα—Τζέν, ο'ταν ή Αύ- ρέστη ό κ. Μιχαήλ Ν. Άλικιώτης
  τοκρατορία άπειλεΓται από την -^τρκκ: ^ --βακ,ά
  εΐσβολη βαρβάρων, δέν είνε σω· χθέςκτ'ούς γάμΟυς των. Παράνυη
  στό, πρίν νυττάξη κανείς τους φΟς π0(ρέστη ό κ. Γεώργιος Σωμο
  τύπους νά αποκρούση την εϊσβο- ράκης ίριατατικός.
  λή,_Βέ6αια, ό θησαυρόν πά- ^^τ^Τπέ^ καί Β—.
  λαιων παραγγελματων είνε ανε· δεύ9η έν <Ανίφ Ν;κολάω ό «η· κτίμητος. Αλλά ή Αύτοκρατο- ) χέμπορος Νικόλαος Μασσάρου ρία δέν είνε τό βάζο πού περ·Λ , Την κηδείαν τού παρηκολούθησε νει αυτόν τόν θη3αυρό Άν ή σύσσωμος ή κοινωνία τής πόλ6ως ». > γ ί ι α- λ -α ' καί ιτλήθος κόσμου που προοηλθϊ
  Αυτοχρατορι» υποδουλωθή *ν τό , έκ τώνηπεςριχώρμων. Λόγους Τςε!
  βαν,ο θρυμματισθή ό θησαυρος φώνησαν. 6 θεοφι λέστατος Επί.
  των παλαιών παρχγγελμάτων σκοπος Πέτρας, έξυμνήσας χήν
  δέν θά διασκορπισθή γιά πάν- χρηστότητα και την θεοσέβειάν
  τι Ό υίικ4- σίίΐιπιιί- έκτεί- τοα 'ΕπίσΠζ οι Κ· κ· ρ· Κούνδου.
  τα.. . υ υΐικώ, σεδασμο, εκτει Λαφνομίλης, Ρουσάκης καθη-
  νετχι σέ δλους τού; προγονους, ι !^ητης κα1 αλλοι έξύμνησαν Τήν
  σέ δλην την κοινότητα, σέ όλό- ] δρασιν τού ώς οίκογενειάρχου, ώς
  κληρη την πατρίδα: Ό μαρκή 1 έπαγγελματ_ίου καΐ μέλους τής
  σις Γιορισάχα Σαντάο, παρα-
  μέλει πραγματικώς τάν υίικό σε-
  βασμό, άν^ άπαρνήται ϊσως κατ'
  επιφάνειαν, την άνάμνησι των
  τού, καί άν τροηο
  ργ ρ
  ποιη τού; κανόνας τής κοινότη
  τος τού μέ τάν άνώτερο σκοπό
  νά σώση την άνεξαρτησία Λ τή;
  πατρίδος τού;
  Ό Τσεού Πέ—ί έκάπνιζε σιω·
  πηλός.
  Ό Ζάν—Φρανσουά Φέλτζ Ισυ
  νέχισε:
  —Πέ—ί ΐά—Τζέν, δταν ή ά
  νάγκη ύποχρεώνει έ'ναν σύζυγο
  νά άπομακρύνεται άπό τόν εύθύν
  κοινωνίας. Στεφάνους κατέθέσαν'
  ό Δήμος, ή Ένοριακή Έπιτροτΐεία
  και ό Εμπορικάς Σύλλογος Άγί·
  ου Νικολάου των οποίων ό μετα·
  στάς ετύγχανε μέλος. Έπίσης {,
  Εμπορικάς Σύλλογος Κρητσάς, Λ
  Έθνική Τραπέζα τής Ελλάδος
  τής οποίας ^ετύγχανε σύμβουλος
  καί άλλοι
  Είς την δεινώς τρωθεΐσαν οίκο·
  γένειαν τοΰ μεταστάντος άπευθύ
  νομεν τα θερμά μας συλλυπητή.
  ρια εύχόμενοι την έξ ΰψους πάρη.
  γορίαν.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ. — Καθήκον
  μου επιβεβλημένον θεωρώδτιωςκαι
  δημοσία Εισέτι εΰχαριστήσω τόν
  διακεκριμένον ιατρόν Ηρακλείου
  κ. Γρηγόριον Χατζιδάκην σώσαντο
  δια τής έπιστημονικής αύτοθ έπεμ
  ΊΙ πανελλϊ/νίου φήμης καλλιτέχνις τού άσματος κ. Ελένη Ντε-
  ροζέ, μέ τό άτΚίίστο φωνητικό ταλέντο, τής οποίας αί καλλιτεχνι-
  κα. έμφανέσεις Ιίς αύτάς τάς Αθήνας εσημείωσαν μόλις πρό όλί-
  ων ημερών καταπληκτικήν επιτυχίαν.
  Ή ίφ ξις ΐί)ς κ. Ντεροζέ καί ή σημερινή της εμφάνισις είς
  τδ «Εθνικόν» αποτελεί ιό σημαντικώτερον καλλιτεχνικόν γεγονός
  των ημερών.
  δρόμο ή γυναϊκά τού λησμονεΐ' βάσεως καΐ έκ βεβαίου θανάτο'υ
  την γυνακείαν εύπρέπειαν .ν α-1 ^ ο^ονδν^^«^^υακο.
  «ολουθηση καΐ αυτή τό στραοό ραλε(τ[ω είσέτι να εύχαριστήσω
  μονοπάτι, γιά νά βαδίζη επί τα καί τόν έκ Δαφνών Ιατρόν κ. Γε-
  ιχνη έκείνου, πού υπεσχέθη νά ά ώρνιον Λουκαδάκην όστις συνεπι-
  κολουθήση βήμα πρός 6ήμα, ώς ^ΡΠ0^6^ ^ ° «σωσιν τής ου
  τόν θάνατο; ςυγου μου.
  Ό Τσεού Πέ—ί άπώθησε την
  άπό σκαλιαμένο άσήμι πίπα.
  Άλλά αύτό τό ϊκαμε απλώς γιά ]
  νά τείνη τόν Εείκτη τού πρός μ,ιά
  πίπα άπό μαθρο μπαμποΰ μέ ά-
  κρηες άπό νεφρίτη. Καΐ έξηκο-
  λού'ϊησε νά σιωπα.
  Ό Ζάν Φρανσουά Φέλτζ άνα-
  Κεράσσα τί) 8-7-38
  Ό ευχαριστών
  Αντώνιος Βλαχάχης
  Γύρω στήν πόλι.
  "Εξωθι των γραφείωντοϋΔημοσί
  ουΤαμείου ετοποθετήθη προχθές ή
  κομισθεΐσα νέα πλάστιγξ ή ό-
  ποία άντΐ διδράχμου σημειώνει αϋ
  σήκιοσε τότε άπό τίς ψάθες τού; τομάτως τό άκριβές βάρος τοθ
  δύο τού ώμους καί έστηρίχθηκε ζυγιζομένου άτόμου.
  στούς άγκώνες, άντικρύ στόν οί-1. -|Ϊ5 ^,^10- μέρ?ς.εΛχε Τ0ΪΙ°"
  Ε* ι θετηθη πρό έτων καΐ άλλη τταρο-
  χοδεσπότη: ( μοία πλάστιγξ ή όποία δμως λό-
  —11ε—ι 1α—Ιζέν, —ειπε ςα γω τής συχνής χρήσεως ήχρη-
  φνικά,—εχω καπνίσει άπόψε τό- στευθή.
  σο πολλές πίπε^ ώστ,ι δέν μπρ-] ~Αί |Ργα°ίαι διά τπ,ν άνοι^οδό-
  ρ* να τίς λογαρι^ Καί Γσως ^^^1^^^ "'
  τό'.όπιον εφερε τό άδυνατο μυα- -Έλττίζεται δτι μετά την ίπά-
  λό μου μέχρι τής κατανοήσεως' νοδον έξ Αθηνών τοΰ κ. Δημάρ·
  πολλών πραγμάτων, τα όποΐα, 'Χου Ρ1"1 εργασίαι θά άρχίσωσ! πά·
  στήν καθημερινή ζωή μοθ είνε ^ς'^οπε^Γε^ς'της^" μέ*
  ίκατανοητα.. Λαι, είδα σημερα, _Τα ύγειονομικα συνεργεΐα
  Ινα σπίτι, άπό τό οποίον Ιχει συνεχίζουν έντατικώς την προλη-
  Μόνον μέ τό θαλαμηγόν
  «ΧΙΟΣ»
  Κάθε ΚΥΡΙΑΚΗΝ 6 μ. μ. ακριβώς
  Κατ' ευθείαν διά ΓΤειραιά
  (σέ 12 ώρες).
  ι
  Ταχύτης 14 μιλλίων.—Άνεσις—Άβψο Χ α».
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  Γονείς
  ΣΤΕΙΛΑΤΕ ΤΑ
  ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ
  ΑΚΑΔΗΜΙΑΝ ΚΟΠΤΙΚΗΤ
  Ι^ΕίίΕΝ
  ΠΛΑΤ. ΑΓ. ΕΪΡΗΝΗΧ 4
  ΤΗΛ. 24 263
  ΑΘΗΝΑΙ
  «Λ^>*«
  ΤΟ ΕΞΟΧΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ
  ΧΑΤΖΗ
  (Κοχκίνη Χάνι)
  Παρέχει την ευκαιρίαν μιάς τίλείας ψυχαγωγίας. Πο-
  τά έκλεκτά, μηώρα, μεζέδες. Καθαριότης καί ΐτίριποίησις
  άκρα.
  'Εκτβς' τούτου παρέχει καί την ευκαιρίαν θαλασσίου
  λουτρβΰ είς την καθαρωτάτην παραλίαν τού ίπβυ καί £·
  νούν καταοκβυααθή εΐδικές καλΰββς. Παρέχει καί ΰδωρ
  υγΐϊΐνέτατον έκ τού έκίϊ πλησίον πηγαίιοϋ.
  αποκλεισθή τό πνεθμα τής παρα
  οόσεως. Άλλά δέν είνε γραμμέ
  νο πώ; πρέπει νά κρίνωμε τού
  άνθρώπους σύμφωνα μέ τί; προ
  θέσεις τού; μάλλον, παρά συμ
  φωνα μέ τί; πράξει; των; Έκε
  νο; πού ταπεινώνεται, πού αύτο
  εξευτελίζεται, γιά νά ηρ^
  καί νά δοξάζη την Α&τοκρα
  τορία, δέν πρέπει νά συγχω
  ρήται;
  —Είνε προτιμότερο—είπε— νά
  μή κρίνωμε διόλου τούς άνθρώ
  πους. Δέν θά καταδικάσωμε λοι
  πόν οδτε θά άθωώσωμε τάν Γιο
  ρισάκα Σαντάο. Δέν θά άθωώσω
  με οϋτε θά καταδικάσωμε τήι
  μαρκησίαν Γιορισάκα Μιτσοθκο
  Άλλά ό φιλόσοφο; Μέγκ Τζεού
  άπατώντα; κάποτε στί;. έρωτή
  σει; τοθ Γουάγκ-Τσάγκ, εδήλω3ε
  πώ; δέν άκουσε ποτέ νά λένε
  πώς κάποιο; διώρθωσε τού; άλ
  λου;, διαστρεφόμενο; ό ίδοος- καί
  άκόμη λιγώτερο πώ; άνεμόρφωσι
  την αύτοκρατορίαν άτιμαζόμενος ί
  ίδιος.
  (συνεχίζεται)
  ΚΙΜΟΝ Λ. ΕΥΤΕΝΗΣ
  Διδάκτωρ Πανεπ. Λυώνος
  Επί έπταβτίαν έκπαιώβυ-
  θβις εις τα Νοσοκομϊϊα ΑηΗ-
  ΦΐιιΙΙββ, Υ31 - «ΐβ ^Γβεβ κα1
  ί»3ΐρεΙπβΓβ Λυώνος καί Πά-
  ρισίων βίς τα παθβλβγικά κοτί
  νευρολογικα νοσήματα
  Διατίλέσας |π4 ί,6τίαν
  355Ι513ΠΙ της ΝΕΥΡΟΛΟΓΙ-
  ΚΗΣ κλινικης τβυ Πανβπι.
  στημίου Λυώνος.
  ©« ίέχεται ωσαύτως καί
  ςΓα^βνΤβ5 έ ΝΕνΡ
  ΛΟΓΙΚΟΝ νοσημ«τΜν βΐς τό
  ρς
  «Ρώπν Πλ«τυ σοκ
  9-12 π. μ. καΐ -η μ. μ>
  Τάς Κυριακάς ύωρβάν
  «0—12 π. μ.
  Τηλ. 6-63
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΟΣ προεξοφλεΤ
  γραμμάτια καΐ συναλλαγματικάς.
  πτικήν καταποΛέμησιν των κ'ωνω'·
  πωειδών τόσον έντός τής πόλεως
  δσον καί είς τό ϋπαιθ,ϊον.
  -Ήδη επέτυχον αρίστα άποτε-
  λεσματα.
  —Είς την έπιβράβευσιν τοθ α¬
  γώνος συνετέλεσεν βεβαίως τα
  μέγιστα καΐ ή συμμόρφωσις των
  κάτοικον είς τάς σχετικάς υπο-
  δειίεις των ύ/ειονομικών συνερ·
  γεΐων. ^
  -Προχθές ό αφιχθείς είς την
  πόλιν μας έπιθεωρητής βιβλιοθη-
  κων κ. Μάργαρης έπεθεώρησε την
  ΒικελαΙαν Βιβλιοθήκην.
  _-Καϊ ώς επληροφορήθημεν, έκ
  της επιθεωρήσεως τού ταύτης ό
  κ. Μ4ργαρης έμεινεν απολύτως
  ίκανοποιημενος διαπιστώσας την
  πλήρη τάξιν καί την εδροθμον λέι
  Υΰσν τήζ ΒβλθΊ Ή
  η
  Ήρα-
  — Αρκετά ικανοποιητικάς εισ·
  πράξεις έπραγματοποίησε τό Ερ¬
  γατικόν Κέντρον Ηρακλείου έκ
  των δοθεισών Οπερ αύτοι) καί υπό
  την προστασίαν τοθ κ. Νομάρχου
  κινηματογραφικών παράστασιν.
  -Τό γεγονός αποτελεί καΐ Ιδι¬
  αιτέραν ένδειξιν τής συμπαθείας
  μεθ' ής περιβάλλεται τό ερ¬
  γατικόν στοιχείον υπό συμπάσης
  της κοινωνίας μας.
  των ύπεραστι-
  κων συγκοινωνίαν διά των λεω¬
  φορείον των έν τρ πόλει έδρευου
  σων κοινών λεωφορειακών διευ
  θυνσεων, είνε άί;,όλογος, άηό παν
  τού δέ ακούονται εϋφημα σχόλια
  καΐ έ-παινοι πρός την διεύθυνσιν
  και το προσωπικόν των.
  -Καί πράγματι ό θεσμός οΰτος
  άπεβη απολύτως έξυπηρεπκός της
  νΕαςη Υωγί1ς τής συΥκοινω-
  ΛΛ7^1νάλ^1Ιοσ6τηζ ζυλείας έξε-
  φορτωθη πάλιν προχθές είς τόν
  λιμένα Ηρακλείου.
  —Έκ της ευλρΐπρ ταύτης τό
  την κα¬
  καί κι-
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  3(>2βν
  Ό κόσμος άν κατεστρέφετο ό Γιλνορμάνδος
  δέν ήθελεν ουτε κατά έν βήμα νά προσέλθπ είς τό
  «παληόπαιδο» έκεϊνο' άλλ' δμως επασχε. Δέν ήρώ-
  τα περί αύτοϋ ποτέ, άλλά τόν διενοεΐτο άδιαλεΐ-
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  Αι* έκείνους ποθ
  ηλουτΐζουν τάς
  θέλουν
  γνώσεις των.
  Άπό όλα δι' δλους
  Ο ΜΗΝ ΤΟΥ ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΥ
  Τό έργον των άλκίμων
  τού νομοΰ Χανίων.
  ΧΑΝΙΑ Ιούλιος (άντχποκριτου
  Ή ^Λ Δ
  Β'.
  Έ»ιΙ δυο χρόνια ό Μόρς έπει-
  πτως. Άπεμακρύνετο δέ άπό τής κοινωνΐας επί ραματίζετο μέ τό πρωτόγοναν αύ
  μάλλον καί μάλλον. ΤΗτον άκόμη, ώς άλλοτε, φαι- τό μοντέλο χωρίς κανέν* τεχνι
  δρός κσί δριμύς, άλλ' ή φαιδρότης τού εΐχέ τίνα κόν βοηθόν. Δέν χατώρθωνε νά έ
  τραχύτητα σπασμωδικήν, ώς νά περιεΐχεν οργήν (πΐτύχη τηλεγραφικήν σύνδεσιν πά
  καΐ άλγος, καί αί δριμύτητές τού άπέληγον πάντοτε,νω άπό 14 μέτρα. Τα ρεθμα £
  είς μελαγχολικήν τίνα πραότητα. ΈνΙοτε έλεγεν .— φθανε πολύ άσθενές. Ό Μόρς ζή
  Ώ! νά ξανάρχουνταν, τί ένα καλόν ράπισμα θά τοΰσε μίαν διέξοδον καί έφεθρε τό
  ( δργανον, άνευ τού έποίου θχ ήταν
  άδύνατος δλη ή μετέπειτα τεραστία
  εξέλιξις τής τηλεγραφικής τεχνι
  αύτό ό τηλέγραφος μπορεΐ νά γε
  φυρώνη οιανδήποτε απόστασιν.
  τοϋ
  ϋδιδα !
  'άρχου^ταν
  Νά ίδη μιά
  φορά
  Περί δέ τής θείας, τόσον ολίγον έσκέπτετο αΰ·
  ώστε ποτέ δέν ήγάπα πολύ' πρός αυτήν ό Μά
  ριος κατέστη ήδη άμυδρός ώς σκιά, καί μάλλον θά κης: Τό «Γθΐείδ» Έτσι ώ/ο-
  τήν έμελλε διά την γαλήν καί διά τόν ψιττακόν της, μάζοντον οί σ:αθμοί είς τού; ό
  άν είχεν, ή δι' εκείνον. |ποίους, δταν άκόμη δέν υπήρχαν
  Ή μυστική καρδιαλγία τοθ γέροντος Γιλνορμάν-( σιδηρόδρομον αί ταχυδρομικαί α
  δου ηυξανε μάλλον, έπειδή την περιέκλειεν δλην είς^ζ*1 ήλλαζαν άλογα Διότι ΰσΐερα
  αυτόν, ποοσένων μή τις μαντεύση αυτήν. Ή λύπη «"ό ωρισμένην απόστασιν τα άλο
  αυτόν, προσέχων μή τις μαντεύση αυτήν
  τού ώμοΐαζε πρός τάς καμίνους έκείνσς τής
  Εφευρέσεως, αΐτινες καίουσι τόν ίδιον των καπνόν.
  Συνέβαινεν ένΐοτε νά τοϋ άναφέρΓ) φορτικός τις φΐ-
  λος περΐ τοϋ Μαριου" τόν ήρώτων παραδεΐγματος
  χάριν. —Καί τί κάμνει, ή καί τί γίνεται δα ό κύριος
  εγγονός σας ,—Ό γέρων άπεκρΐνετο ή στενάζων,
  άν ήτο λυπηιιένος κατ' εκείνην την στιγμήν, ή" άπο-
  ξέων μόριόν τι κονιορτοθ, δ έβλεπεν επί τής χειρΐ-
  δός τού, άν ή'θελε νά φανή ευθυμος. Ό κύριος
  βαρώνος Πομμερσύ ; Κάπου καψοδικηγορεΐ καί αύ-
  τός.
  Έν ώ ό πάππος μετενόει τηκρώς, ό Μάριος ε¬
  θριάμβευε. Κοθώς συμβαίνει είς πάσαν καρδίαν ά
  γαθήν, ή έ'νδεια τοθ είχεν άφαιρέσει την πικρΐαν,
  Ανεπόλει τόν κ. Γιλνορμάνδον άνευ χολής έλαχί
  στής, ήδέως μάλιστσ, άλλ" είχεν απόφασιν νά μή
  δεχθή πλέον τΐποτε έκ τοθ άνθρώπου, όστις υπήρξε
  κακός πρός ιόν παιέρα τού. Εθεωρείτο δέ εύτυχής
  6τι διά τον πατέρα τού έπαθε κοΐέτι έπασχεν. Ου
  τως ή σκληραγωγΐα τόν εύηρέστει καί τοΰ ήρεσκεν.
  'Έλεγε καθ' εαυτόν μετά τινος άγαλλιάσεως δτι
  «αύτά δλα δέν ήσαν τΐποτε», δτι άνευ τούτο·*· θά
  έτιμωρεΐτο βραδύτερον ύτιό τού ΘεοΟ, κοί πολύ βα-
  ρυτερον διά την άσεβή αδιαφορίαν τού πρός τόν
  πατέρα, καί τοιοθτον πατέρα μάλιστα· δτι δέν θά
  ήτο δίκαιον, ό μέν πατήρ τού νά τα υποφέρη δλα
  αύτός δέ τΐποτε' δτι άλλως τε τί ήσαν οί κόποι τού
  καί ή στενοχωρΐα παρσβαλλόμενα πρός τόν ήρωί
  κόν βίον τσθ συνταγματάρχου! δτι, τέλος πάντων,
  ό μόνος τρόπος τοθ νά τιροσεγγ(θΎ) είς τό« τιατέ
  ρ«τ τού κοί νά τώ όμοιάση, ήτο νά φέρεται άν
  δρεΐως κατά τής ένδείας, καθώς έκεΐνος συνέχθη
  άνδρεΐως κατά των πολεμίων καί δτι τουτο βεβαΐ
  ως θά ένόει ό ουνταγματάρχης δταν έγραφε' «θά
  είνε άξιος», -λ4ξεις άς ό Μάριος εξηκολουθεί νά
  φέρη, δχι πλέον επί τού στήθους τού, διότι τό
  γράφον έκεΐνο τοΰ συνταγματάρχου απωλεσθη, άλλ'
  έντός τής καρδίας.
  Καί επειτα, την ημέραν καθ' ήν τόν είχεν άπο
  βάλει ό πάππος τού, ήτον άκόμη παιδΐον τώρα
  δέ έγινεν άνήρ. Τό ησθάνετο. Ή πενΐα πάλιν
  άς είπωμεν, τόν ώφέλησεν.
  Έν τούτοις, καίτοι δικηγόρος, οΰτε έδικηγό
  ρει, ουτε έκαψοδικηγόρει, καθώς εφρόνει ό γέρων
  Γιλνορμάνδος· άλλά γενόμενος έκδοτος είς τόν
  (δανικόν μάλλον κόσμον, ώς ίδιον τής ήλικΐας
  τού, εθεώρει ώς όχληρόν τό νά ζητή δΐκας καΐ νά
  φοιτότ είς δικαστήρια.
  (συνεχΐζεται)
  λύτιη ,„ -
  νέας!Υα έκουράζίντο, καί επρεπε ν
  αν
  τικαθίσΐανται. Τό ι5ιον συνέβαι
  νέ επι τοΰ ήλεχτρικοΰ πεδίου: Άρ
  εΓ τό ρεϋμα πού φθάνει έξησ^ε
  ημένον νά θέση εις ενέργειαν Ι
  μικροσκοπικόν ήλίκτρομαγνή
  ύ λί έ' έ ύλ
  Τα πειό μοντέρνα:
  τα πειο
  τα
  στερεα
  πειό φθηνά
  ΖΕΡΣΕ Υ ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ
  ΑΝΔΡΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΑ
  θά βρήτε μόνο στό:
  «Αθηναϊκον»
  ΠΛΑΤΕΙΑ-ΕΤΡΑΤΑ.
  Επισκεφθήτε την έκ θεσ! ν μας καΐ
  δα μείνετε ένθουσιασμένοι.
  Γ

  δ
  1
  ■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  ■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  Τ6 πρατήριον οΐνων
  Άντωνίου Μπετεινάκη
  Ειδοποιεί την πολυπληθή πελατείαν τού ότι
  διαθέτει σοθμες δλων των ποιοτήτων.
  ΚΡΑΣΙΑ ΠΑΛΑΙΑ ανωτέρα δλων.
  ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  :ην, πού κλείει έ'να νέ?ν κύκλω
  ,α μέ ιδίαν μπατταρίαν. "Ετσι
  μποροΰν νά προστίθενται έν εί
  δεί κρίχων μιάς άιελευτήτου άλυ
  ;ίδας, άπεριόρισ:οι σειραί ήλεκ
  ρικών κυκλωμάτων: χάρις είς
  ρώνη οιανδήποτε απόστασιν. ' , *»«"«« των ^^ Αλ*ι^ν
  Ή εφεύρεσίς τοΰ «ρελαί» £ έχοινοπχησεν ένταυθ* τό πρό-
  ι π * α* ν ι 'γραμμα εκπαιοευσεως τοθ μηνός
  με τόν Μ4ρς να γνωρισθή μέ τόν ι, 7 ι* / *
  Γ., ,» .. , ' ". * Γ , Αύγούστου.
  Αλφρεδον Μπειλ, ενα φοιτητήν, Λ , , , . Ω>
  Γτ , ■, Τ ι ' Κατα τό πρίγραμμα τοθτο θα
  τοθ πανεπιστημίου, που παρεκίνη , , „. % ΙΓ 7 , ν ι
  , - <ϊ ' εκτελεσθώσιν εις τό εν Χανίοις σε τόν πατέρα τού, ιδιο-ιτήτην σι . Λ λ ' *~ , ■. . ' » τμημα ττϊς οργανιοσεως διθασκα οηρουργειου, εις τό νά ενδιαφερ,,? '^ » '%, ' * . ο ' > λ, < .,·, ι - %ι λια κολυμοήμαΐος, παρονης πρω θη είς την ανακάλυψιν τού Μόρς1 ε Γ 'Γ ,*' ΚΓ * , Π. ι » ι » ι 2 των βοηθειών, άτομική υγιεινη, συνεταιριζόμενος μέ αυτόν αντί ο ^ ,, * , ; « ν Γ * ^ * ^ πεζικαί άσκησις κα εκϊρΐμή νυ λίγων χιλιάδων δολλαρίων. Έν θουσιασμένος άπό την ίδέαν τοΰ Μόρς, ό Μπέιλ βάλθηκε νά κατα σκευάση 2να τελειοποιημένον μη χάνημα μέ τό οποίον άντικατέστη σε τό πρωτόγονον μηχάνημα τοθ Μόρς: Μέ αύτό έγινεν εις τάς άρ χάς Σεπτεμβρίου τοθ 1837 είς τό πανεπιστήμιον τής Νέας 'Υόρ κης τό πρώτον μεγάλον πείραμα ενώπιον καθηγητών καί φοιτητών. Τα σύρματα ήσαν τεντωμένα διά μέσου τοθ πανεπιστημιακοϋ κτιρί ου, καί Ο δέκτης έλάμβανεν ε!ικρι νέστατα τα σημεία σημειώνων αύ τα επί τή; ταινία; τοθ χάρτου. Τό πρώτον τηλεγράφημα είχε μεταβι βασθη. Ό Σεπτέμβριας είνε δ μην τοΰ τηλεγραφου. ή τερινή μέ έπιστημονικόν καί μορ φωτικόν χαρακτήρ». Έξ άλλου είς τό ίδιον πρό ραμμα γίνεται μνεία τοΰ Ιορτα σμοθ τής 4ης Αύγούστου καί τής ίδικής συμμετοχής των άλκίμων ΟΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΙ Α'. "Ενα τεράστιον στράτευμα μι «ροσκοπικών παρασίτων άπεΐλεϊ εάς καλλιεργε'ας, καί προξενεΐ εις κά έφόδια, χάρις είς ' τα όποΐα ά ληθής χημικός πόλεμος διεξάγεται κατά των παρασίτων είς την Ο παιθρον. Ή έπιστήμη έθεσεν δ την γεωργίαν καταστροφάς πϊλ Ι μω; είς την διάθεσιν τοθ άνθρώ λών έκατομμυρίων κάθε χρόνον. Σάν στίφη εξοντώσεως καί κατα στροφής έπιπίπτουν αί μάζαι των παρασίτων κατά των άγρών καί ών κήπων. Καταστρέφουν τα δ- πιοροφόρα δένδρα, άφανίζουν την σπαρμένη πατάτα, καταβροχθίζουν τα σπαρτά, προξενοΰν άπισιεύ τους καταστροφάς εις τα δάση. Ό άνθρωπος, δπιος είνε επόμενον, τ&ΰς εχει κηρύξη τόν πόλεμον. Τα καταπολεμεί μέ δλα τα μοντέρνα έ ά ί" μ μ τεχνικά μέσα πού μπορεί νά είς την διάθεσιν τού, μέ τα χημι που, καί Ινα 5λλο, ασυγκρίτως ά· ποτελεσματικώτερον δπλον κατά των μικροσκοπικήν άλλ' όλεθρίων αυτών έχθρών. Έ«ινητοποίησεν έ ναντίον των ζωυρίων αυτών άλλα Ιντομα πού είνε φυσικοί έχθροί των, καί τα έξαπέλιισεν είς πυκνάς μερ»ρχίας είς άνυπολόγιστα πλήθη κατά τεΰ ίχθροΰ. Οί μικροσκοπι κοί αύτοι σύμμαχοι, οί μικροσκο πικώτεροι στρατιώται πού παρέτα ξε ποτέ ό ά'νθρωπος, τοΰ παρέ -ανυπολογίστους υπηρεσίας ΑΙ ΦΗΜΙΙΜΕΝΑΙ ΜΠΛΕ ΠΟΤΑΣΣΑΙ ΜΑΡΚΑΣ ΦΙΣΔ (ΑΕΤΟΣΙ'οε,, ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΦΙΧΘΗΣΑΝ Ι καί πωλοθνται είς τό καταστήμα: Ι ΕΥΑΓ. ΠΕΡΑΚΗ ι όδός 25 Αύγούστου εί; αύΐόν. Σχετικώς τονίζεται ή άνάγκη μερίμνης των άλκίμων διά τόν λαμπρότερον καί Ιπιβλη- τικώτερον τρόπον τοθ έορτασμοϋ άτά γενικής άπόψεω;. Κατά την ιδίαν ημέραν καί συμ φώνως πρός τάς έν τώ προγράμμα τι αναφέρομεν»; όδηγίας θά γί¬ νουν όμιλίαι είς τού; άλκίμους άφοριοσαι την σημασίαν τής έορ τής. Έπίσης θέλει άναλυθή ό σκο πός τόν οποίον πρόκειται νά Ιπι- τελέσει έν τ^ καθόλου έθνικζ ά- ναδημιουργία ή οργάνωσις των άλκίμων καί θά καθορισθώσιν οί καλύτεροι δυνατοί τρόποι τής λει τουργίας τής δλης οργανώσεως. —Ή αΐσχροκέρδεια είς την πώλησιν ξυλανθρακων. "Υπό τού Σταθμάρχου "Αγο- οτνβμίας Χανίων απεστάλη τη- λεγράφημχ είς τόν Σταθμαρχην Βουκολιών ίνα προβίί είς την σύλληψιν τοΰ Γεωρνίβυ Παπου- τσάκη καΐ Ιωάννου Καλογεράκη άνθρακεμπόρων έκ Χανίων διότι έκ προθέσεως έ'κλειναν την έκεΐ ά ποθήκην των καί έ'φυγαν είς Βουκολιές 'ινα προκαλέσουν έλ¬ λειψιν ξυλανθρακων καΐ αύξη¬ σιν της τιμης αυτών είς την αγοράν Χανίων. ΙΙΑΡΟΡΑΜΑ Έν τή δημοσιευθείσα &π' αριθ¬ μόν 12501 είδοποιήσει μου άνα βληθέντος πλειστηριασμοθ, έν τώ δπ' αριθμόν 4134 τής 14 Ιου¬ λίου έ Ι. φύλλω τής ένταθθα εκ¬ διδομένης εφημερίδος «"Ιδη» α¬ ναφέρομεν δτι ό πλειστηριασμός γενησεται μετά των Άριστέας χήρας Άντωνίου Άποστολίδου τό γένος Άνο~ρίου Λιναρδάκη δι' εαυτήν καί ώς νομίμου έπιτρό που των άνηλίκων τέκνων της Άνδρέου, Φωφώς καί Ελευθερί¬ ου, Εμμανουήλ Άντωνίου Άπο· στολίδοι» καί Μαρία; Άντωνίου Άποα-ΐο^ίοΌυ κατοίκων'Ηρακλείου ώς κληρονόμων πάντων τοΰάποβιώ σαντοςάρχικοΰόφιειλέτου Άντωνίου ΈμμανουήλΆποστολίδου,άντί «κα τα των Άριστέας χήρας Άντωνί ρυ Άποστολίδου τό γένος Άνδρέ ου Λιναρδάκη δι' εαυτήν καί ώς νομίμου έπιτρόπου των άνηλίκωι τέκνων της Φωφώς καί Έλευθε ρίου, Άνδρέου Άντωνίου Άπο στολίδου, "Εμμανουήλ Άντωνίου Άποστολίδου καΐ ΜαρίίςΆντωνίου Άποστολίδου κατοίκων'Ηρακλείου ώςκληρονόμωντοθάποβιώσαντο; άρ χικοΰ όφειλέτου Άντωνίου Έμμα νουήλ Άποστολίδου καί κατά τοθ το διορθοθται .ή ειρημένη άνα βλητική είδοποίησις. Έν Ηρακλείω τ^) 28 ΊοΜου 1938. Ό Συμβολαιογράφος Ηρακλείου _____ Ε. ©. Γαρεφαλάκης —Ματαίωσις διαγωνιαμοΰ. Κατ'άνακοίνωσιν έκ τού υπουρ γείου Γεωργίας ή διά την 25ην Ιουλίου έ. ε. ορισθείσα δοκιμα- σία διά την χορήγησιν αδείας έξασκήσεως έπαγγέλματος οΐνο- ογου άναβάλλεται έπ' άόρι- στβν. —Τα έργατικά ζητήματα. Υπο την πρβΕδρίαν τοΰ χ. Πρωέυπουργοΰ συνεκροτήθη προ· χθές είς τό ύπουρνεϊβν των Έ- ξωτερικών σϋακεψις των ΰφυ- κουργών "Εργασίας καί Πολιτι- κοΰ Γραφείου καί των αρμοδίων ύπαλλήλ«ιν τού ΰφυπουργείου Εργασίας. Κατά την σύσκεψιν αυνεζητήθησαν άποκλΕΐατικως δι- άτφορα έργατικά ζητήματα. ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ή Έλληνική ΈταιρεΙα διά την εξαγωγήν Νωπών καρπών καί Λαχανικών Α. Ε. Προκηρύσσει προφορικόν πλειοδοτικόν διαγωνισμόν διά την εκποίησιν των ρωγών κα άπορριμμάτων στσφυλών κα τα την έξαγωγικήν περίοδον τοΠ 1938. Ό διαγωνισμός ένεργηθήσε ται είς τα Γραφεϊα τής Άγρο τικής Τραπέζης τής Ελλάδος την 2αν Αύγούστου ημέραν Τρίτην καΐ ώραν 11 π.μ. ΟΙ βουλόμενοι νά λόβωσ γνώσιν των δρων δύναντα νά άπευθύνωνται είς τα γρα φεΐα τής Ελληνικάς ΈταιρεΙ άς Έξαγωγής καθ1 εκάστην 11 — 12 π.μ. Έν Ηρακλείω τή 25—7—38 (Έκ τής Διευθύνσεως) — Ή προχθεσινή έορτή τού Ά γ. Παντελεήμονος. Προχθές εορτήν τοϋ Μεγαλο μάρτυρος καί ϊαματικοΰ Παντί λεημονος καθ' ην έώρτηζΐν ώς γνωστόν ό έη' ονόματι αυτού Ιε ρός Ναός τού Νοσοκομείου τής πόλεώς ι»άς την θείαν λειτβυρ γίαν ετέλεσεν έν αύτω ο Σεβα σμιώτατος Νητροπολίτης κ. Τι μοθεο; μεθ' ήν άνεπέμφθη ΰπ' αύ τοΰ έπιμνημοσυνος δέησις έν τ ό μεγάλιι αιθούση τοΰ Νοσοκομεί ου υπέρ των (δρυτών Πανανοΰ καΐ 'Αθηνάς Οεοδουλάκη κα) εΰ εργετών τοΰ φΐλανθρωπικοΰ τού τού ίδρύματος. Ή αυρροη τοΰ πλή θους κατά την Θείαν λειτουργίαν υπήρξεν έξαιρετικπ. —Προαγωγαι Κρητών. Προάγεται δι' αποφάσεως τοΰ κ. υπουργοΰ τής Δικαιοσύνης είς δικαστικόν Γραμματέα ο κ. Ι. Παπουτσάκης. Υπό τοΰ υπουρ γβίου των θ'Ίκονομικών έκυρώθη ή-."ίϊ|*ίγή τού Άλ. Νοστράκη τοτ> β« γραμματέως Α.' είς
  —Ή άαδάσωσις έν Ήρα-
  κλείωΛ "^ .
  Τό Ύφυπβυργεϊβ,ν παρά τφ κ.
  Προέδρω της Κυβερνήσεως είς ά
  πάντησιν γραφέντων βχετικώς
  υπό της «Ανορθώσεως» μας δια
  βιβάζει έγγραφον τής Γενικής Δι
  οικήσεως διά τοϋ οποίου άνα
  κοινοΰται ότι, τόσον είς Ήρά
  κλειον όσον καί είς τα λοιπά
  διαμερίαματα τής Νήσου κατεβλή
  θησαν καΐ καταβάλλονται «Ι δέ
  ουσαι προσπάθειαι πρός άναδάσω
  σιν όσον τό δυνατόν μεγαλυτέ
  ρων έκτάσεων καί ότι «Ι προσπά
  θειαι αύται ηρχισαν άποδίδουααι
  εύχάριατα άποτελέσματα.
  —"Αφιξις κ. Δεμέστιχα.
  Διά της χθεσινάς θαλασσίας εύ
  καιρίας αφιχθη δι' ολιγβήμβρον
  εί; την πόλιν μας ό διοικητής 2ας
  Μεραρχίας Αθηνών στρατηγός
  κ. Δεμέστιχας.
  —Οί άνάπηροι Ρεθύμνης.
  Γενομένων αρχαιρεσιών της
  ενώσεως άναπηρων καίθυμάτων
  πολέμου Ρεθύμνης εξελέγησαν
  νέοι σύμβουλοι οί χ. κ. Πιταρά
  κης Ν., Παπουτσιδάκη; Ν., Κω·
  στακη; 'Ελ., Παπαδάκης Νικολ.,
  Μακριδάκης Δημήτριος.
  Ρ1
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
  Ή ύποψαινομένη 'Ελισάβετ χήρα Κωνσταντίνου Χατζη
  λαζάρου κάτοικος Αρχανών καθήκον μου θεωρώ νά εύχσ-
  ριστήσφ καί δημοσία τό ΕΘΝΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
  ΡΩΜΗΣ κσί τόν Γενικόν Πράκτορα Κρήτης κ. ΜΗΝΑΝ
  ΜΑΡΚΑΚΗΝ διά την προθυμίαν μεθ' ής έσπευσαν νά μοί
  καταβάλουν διά τοθ ύπ' αριθ. 5646 Συμβολαίου τοθ Συμβο-
  λαιογράφου Αρχανών κ. Μαυρογιάννη, ολόκληρον τό ήσφα-
  λισμένον κεφάλαιον των Πεντήκοντα Χιλιάδων Δραχμών
  (50.000) διά τό οποίον ήτο ήσφαλισμένος πσρ' αυτώ ό μακα
  ρΐτης σόζυγός μου, επί πλέον δέ Δραχμάς 1600 ώς κέρδη,
  ένώ ουδεμίαν πρός τουτο υποχρέωσιν έκ τοθ άσφαλιστηρίου
  των είχον.
  Έν Άρχαναις τί) 24 Ιουλίου 1936.
  Δι' εαυτήν καΐ ώς νόμιμος έπίτροπος των άνηλΐκων τέ¬
  κνων της.
  Ή Εύχαριστοθσα
  Έλιβάβκτ Χπρ« Κ. Χκτζηλκζάρου
  ΚΑΡΗΟΥΖΕΣ ΕΙΑΙΡΕΤΙΚΕΣ
  Στου Ε.Περτσελάκη
  ■ ■■■■■■■■^■■■■■■■■■■■■■ΡΠΗΜΒη
  Έκτός Τράστ
  ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σθρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον,
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΑΡΔΑΕΗ
  Ταλέφ. $-41
  ■■■■■■■■«■Β
  ]]
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Πσλ. Νομσρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐσ Παρασκευης
  29 Ιουλίου 1938
  ^3^Ωρα
  ΠΑΡΑ ΤΟΝ Π0ΤΑΜ9Ν ΕΜΠΡΕ
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΟΧΘΕΣ
  ΑΙ ΛΥΣΣΩΛΕΣΤΕΡΑ1ΤΟΗ ΜΑΧΩΝ
  ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΑΙ ΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙλ
  ΩΣΠΡΟΣΤΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Ιουλίου (τού άντα
  ποκριτοΰ μας). — Τηλεγρχφήματα τώ
  πρακτορείων «Ρώυτερ» καί «Χαβάς»
  άναφέρουν ό οί παρά τόν παταμόν "Εμ·
  πρε τόν οποίον διέβησαν οίκυβερνητικο
  προχθές δι* αίφνιδιαατικήςέπιθέσβως ε
  έ'νδ&κα σημεία καί είς έκτασιν 1 ΐ>Ο χι
  λιομέτρων αυν&χίζονται εισέτι αί λυι
  σωδέστεραι των μαχών ποϋ συνήφθησαν
  άπό τής ενάρξεως τού έμφυλίου ίσπα
  νικού σπαραγμοΰ. Οί έθνικοί, συντα
  χθέντες άντεπιτίθενται μέ πρωτοφανή όρ
  μητικότητα κατά των άντιπάλων των.Πβ
  ρίτών άποτελεσμάτων των μαχίδν αυτών
  αί πληροφορίαι είναι άντιφατικαί. Πάν
  τως φβίνεται ότι ό αγών είνε άμφίρρο
  πος καί δέν εκρίθη ρίσέτι τελικώς.
  ΑΓΡΙΑΝ ΑΕΡΟΜΑΧΙΑΙ
  ΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΑΡΑΓΩΝΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 8 Ιουλίου (τοΰ άντα·
  «οκριτοΰ μας)- —Νβώτερα τηλεγραψή*
  ματα σχετικά μέ τάς έν Ισπανία έπιχει-
  ρήσεις, άναφέρουν ότι εξαιρετικήν δρα-
  στηριότητα ανέπτυξε βήμ&ρον καί ή άε-
  ροπορία των άντιπάλων.ν Υπεράνω τοΰ
  μβ'ώπου τής Άραγώνος, όπου τό θ£α
  τρον των έπιχειρήσεων, έλαβον χώρα'
  σήμερον άγριόταται άερομαχίαι μέ ά-
  ποτέλεσμα την κατάρριψιν πολλών άερο
  πλάνων ίδέα/κυββρνητικών.
  Η 8ΕΜΕΛΙΩΣΙΣ ΤΗΣ ΣΧΟΑΗΣ
  ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ
  28 Ιουλίου (τοΰ άντα
  ποκριτοΰ μ*<ί>-— Παρουσία τού
  κ. Πρωθυπουργόν***.^ 5Ού κ.' 'ν-
  πουργοΰ Ορονοίας,^ ένετο ή τελετή τής
  Οεμβλιώβεως τού ε* τω χώρω τής ύγει·
  ονομικής σχολής άν έγ&ιρομένου κτιρίου
  τής σχολής των/αδελφών έπισκεπτριών
  καί νοσοκόμων. Είς την τελετήν παρέ¬
  στησαν τα μέλη τοΰ Διοικητικοΰ συμ
  βουλίου τής σχολής, ή θι^έχησες κ»ί τό
  προσωπικόν αυτής. Μετά τόν άγιασμόν
  ο κ.Ηρωθυπουργός κατέθεσενίδιοχείρως
  τόν θ&μέλιον λίθον. Ό Αι&υθυντής της
  ύγβιονομικής σχολής κ. Αιβαδά; ανέ¬
  πτυξε τό ιστορικόν τής ιδρύσεως τής
  σχολής καί τούς σκοποΰς αυτής.
  Η ΣΥΜΜΕΤΘΧΗ ΤΟΥ ΑΑΟΥ
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΟΡΤΑΣ_ΓΗΣ_ ·*ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΙΟΥ
  ΑΘΙΙΝ%Ι 28 Ιουλίου (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μας).—Άπό όλα τα τμή-
  ματα τής χώρας καταφθάνουν πληροφο¬
  ρίαι περί τοΰ έξ«ιρετικοΰ πανηγυρι-
  σμοΰ τής έπετείου τής 4ης Αύγούστου.
  Αυθορμήτως ό λαός πρόκειται νά συν-
  έλθη καί νά έορτάση την μεγάλην ημέ
  ραν έ «δηλώ νων αίσθήματα πίστε
  η ρη η μγη
  ραν έ «δηλώ νων αίσθήματα πίστεως
  άφοσιώσεως πρός τό έργον τής 4ης Αύ
  γούστου. Αυριον (σήμερον) Οά συνέλθη
  υπό την προεδρίαν τοΰ υφυπουργοΰ κ.
  Νικολούδη ή μεγάλη λαΐκήέπιτροπή διά
  τόν έορτασμόν τής 4ης Αύγούστου.
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ
  ΤΩΝ Κ. Κ. ΜΕΤΑΙΑ-ΣΙΣΜΑΝΟΦ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Ιουλίου (τού άντα
  ποκριτού μας). — Σήμερον ό Πρωθυ·
  πουργός κ. Μεταξάς εδέχθη καί αυ·
  θις είς συνεργασίαν τόν πρεσβευτήν
  τής Βουλγαρίας κ. Σ'.σμάνωφ με,τά τοΰ
  όποίου καί συνωμίλησβν επί μακρόν.
  ΙΊΟΣ 9Α ΓΙΗΕΤΑΙ |ΊμΝΗηΓ
  ΑΘΗΝΩΝ-ΚΗΦίΣΣΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 »»ουλίου(τοΰ άνταπο
  Σοβαραί δηλώσεις τοΰ Χάλιφαξ.
  Συνάντησιν Χίτλερ-Χενλάϊν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 28 Ιουλίου (τηλε
  γρσφικώς) —Μετά τόν πρωθυ
  πουργόν κ. Τσάμπερλαιν ό
  λόρδος Χάλιφαξ προέβη είς
  άνακοινώσεις επί τής κατα
  στάσεως καί της αγγλικήν πό
  λιτικής είς την βουλήν των
  λορδων.
  Αρχικώς ωμίλησεν επί τής
  καταστάσεως έν τή Άπω Ά
  νατολή. Κατόπιν ωμίλησε διά
  την Κ.Τ Ε , διά τό ίστΐανικόν,
  διά τό άγγλοίταλικόν συμ
  φωνον, τό τσεχοσλοβακικόν
  καί την μετάβασιν τοΰ λόρ
  δου Ράνσιμαν είς Πράγαν
  προκειμένου ν' αναλάβη ρό
  λον συμφιλιωτοθ έν ονόματι
  τής Αγγλίας
  Τα ανωτέρω ζητήματα α¬
  νέπτυξεν υπό τό πνεθμα τό ό
  ποίον ωμίλησε την προηγουμέ
  νην ημέραν 6 κ. Τσάμπερλαιν
  ενώπιον τής Βουλης των
  Κοινοτήτων
  Διά την αποστολήν τοΰ
  Ράνσιμαν ό λόρδος Χάλιφαξ
  ετόνισεν ότι ή Αγγλία δέν θά
  αναλάβη έν τούτοις γενικωτέ
  ρας ευθύνας. Εξέφρασε την
  έλπίδα δτι δ λόρδος Ράνσι-
  μσν θά επιτύχη, νά προσεγ
  γίσρ. τα δύο μερη καί θά συν
  τελέση είς την εξεύρεσιν μιάς
  λύσεως.
  σε την λύπην τού διότι τα διά
  φορα γεγονότα θά καθυστερή
  σουν την εφαρμογήν τού συμ
  φώνου άλλά καί την πεποίθη
  σιν δα διά τής έμπιστοσύνης
  καί τής ϋπομονής τα πράγ
  ματα θά φθόσουν μέχρις έ
  φαρμογής τής" συμφωνίας.
  Άναφερθεΐς είς τό ταξίδιον
  των "Αγγλων Βασιλέων είπεν
  δτι ήώφέλεια τής συνεργασίας
  μετά τής Γαλλίας δένθά έξαρ
  τδται άπό μίαν ανταλλαγήν
  άποδεΐξεων (εγγράφων) Ίδι
  αιτέρως την προσοχήν των
  πολιτικών κύκλων επέστησαν
  τα λεχθέντα υπό τοΰ κ Χά¬
  λιφαξ διά την κατάστασιν Είς
  την "Απω "Ανατολήν.
  «"Εχομεν είπεν νά προστα¬
  τεύσωμεν συμφέροντα είς "Α¬
  πω Ανατολήν. Ή αγγλικη
  κυβέρνησις μελετα ή'ΐη τα μέ-
  τρα άτινα θά ώφειλε νά λά¬
  βη έν περιπτώσει καθ" ήν ταϋ
  τα θά ευρίσκοντο έν κιν
  δονω»
  ΤΟ ΤΑΞΙΔΙΟΝ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΜΑΝ
  Αυριον άναμένεται είς Λον
  δΐνον ό άτεσταλμένος ϋπα
  σπιστής τοΰ Χίτλερ κ. Βίνιε-
  μαν δστις πρόκειται νά κομίσιτ,
  τό σχέδιον τοΰ Χίτλερ βάσει
  1 τρΰ όποίου θά διεξαχθοΰν αί
  Διά Ίόάγγλοίταλικάν έξέφρα διαπραγματευθή πρός σΰνα
  ψιν μιθς άεροπορικής συμβά
  σεως μεταξϋ των δύο κρατών.
  —Την τρ. έβδομάδα ό κ.
  XI
  τλερ πρόκειται νά δεχθή είς
  συνομιλίαν τόν αρχηγόν των
  Σουδιτών κ. Χενλάίν δστις με
  ταβαίνει επί τούτω είς Ι ερμα
  νίαν.
  Ο ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ ΑΝΕΒΑΑΕ
  ΤΟ ΤΑΞΙΔΙΟΝ ΕΙΣ ΣΚΩΤΙΑΙ
  ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΟΗ
  ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΑΣΠΙΪΤΗΗ ΤΟΥ ΧΙΤΑΕΡ
  ΦΟ1ΝΕΙ ίΗΜΕΡΟΗ ΕΙί ΑΟΝΔΙΝΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ »8 Ιουλίου (τού άντ*.
  ποκριτοΰ>ας).—Τηλεγραφούν έκ Αθν-
  δίνου ότι ό πρωθυπουργός κ. Τσάμ.
  περλαιν άνέβαλε τό ταξίδιον τού είς
  Σκωτίαν προκειμένου νά συναντηθή μ*
  λΐνον τό
  λιον υπό την προεδρίαν τού
  κ. Χίτλερ. Τό Συμβούλιον θά
  εξετάση την υφισταμένην έν
  γένει κατάστασιν. Πιστεύεται
  δτι κατ' αύτό ό κ. Χίτλερ θά
  έκφωνήση σημαντικόν λόγον
  σχετιζόμενον μέ τα διεθνή ζή
  τήματα.
  Αγγέλλεται έκ Λονδίνου δ-, , , · , ■«—·/%.„.
  τι ή Κυβέρνησις τοϋ Μποΰρ-|τ»ν υπασπιστην τού Χίτλερ
  γκος απεδέχθη έπίσης καθ"
  ολοκληρίαν την εφαρμογήν
  μαν
  Ο κ. Βίντεμαν άναμένεται αύριον
  Πώς δα έορτασθη έν Κρήτη
  ή έπέτειος τής 4ης Αύγούστου,
  Κατά πληροφορίας έκ Χά Ι νού μέ τάς αστυνομικάς, δή Ιθοΰν έορταί ρέ εύρεΐαν συμμε
  νίων, Ρεθύμνης καί ΆγίουΙμοτικάς καϊ κοινοτικάς αρχάς | τοχήν των λαίκών τάξεων. Έ
  Νικολάου συνεχΐζονται καί έ-( διά την κατά τάς ημέρας των πίσης καί αί τέσσαρες μεγαλύ
  κεΐ μέ συντονισμένον ρυθμόν,έορτών εύπρεπεστέραν διακό τεραι πόλεις τής Κρήτης θά
  αί προετοιμασίαι των καταρτι'σμησιν των όδών καί των δή φωταγωγηθώσιν άπλέτως,γενι
  σθεισών λσϊκών επιτροπών μοσΐων κσταστημά*ων μέ έ κως δέ θά πσρουσιάσωσιν έ
  διά τόν δσονένεστι έπιβλητικώ θνικά χρώματα. ξαιρετικήν έορτάσιμον δψιν.
  τερον έορτασμόν της 2ας έ- Είς την πόλιν μας δπως καί Είς τάς εορτάς τής 4ης Αϋ
  ΟΛΟΚΛ,ηριαν την κψυιμμιιγιιν — , ", ... ;
  τοΰ άγγλικοΰσχεδίου διά την (*ήμ*ρον) εις την αγγλικην πρωτευου
  άνάκλησιν έξ 'Ισπανίας των «*ν, αι συνομιλίαι δέ αυτού μετ* τού
  ' κ. Τσαμπερλαιν αναμένονται με ενδια¬
  φέρον άπό τούς έκεϊ δημοσιογραφικούς
  καί πολιτικούς κύκλους.
  ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΑΝΣΙΜαΤ
  ΔΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΕΙΣ ΠΡΑΓΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Ιουλίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας).—Ό 'Άγγλος ύφυπουρ-
  γός κ. Ράνσιμαν όστις φθάνει έν τος τω»
  ήμερών είς την τσεχοσλοβακικήν πρω¬
  τεύουσαν, είς σημερινάς δηλώσε&ς τού
  τονίζει ότι έλπίζει είς τό αΐσιον πέρας
  τής άπο,ατολής τού.
  1 ΙΑΠΟΝΙΑ Βλ ΜΕΤΑΣΧΗ
  ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΝ ΑΓΩΝΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Ιουλίου (τού άν
  — Κατά τηλεγραφή.
  1Ϊ5 ' -ν
  έθελοντών, διατυπώσασα πάν
  τως ωρισμένους δρους.
  Έκ θετικής πηγής ανακοι¬
  νούται δτι μετεφέρθησαν σιδη
  ροδρομικώς είς Περπινιάν έξ
  Ίσττανίας χρηματοκιβώτια πε
  ριέχοντα χρηματικόν πό
  σόν 56 έκατομμυρίων φράγ-
  κων. Τ ό ποσόν τουτο ά
  νήκει είς τοΰς Κυβερνητικοΰς,
  Εκείθεν τα χρημα οκιβώτια
  μετεφέρθησαν είς Παρισίους.
  πετείου τής 4ης Αύγούστου.
  Ούτω είς τας πρωτευούσας
  των νομώ.ν^οΓ'^Γά " σιημαντι- ώς γνωστόν
  κώτερα έπσρχιοκά κέντρν» ^
  λοκλήρου τής νήσου, κατίβλή
  Θησαν προσπάθειαι άπό κοι-
  £« Χόκιο λ Ίαπωνία.
  "άϊληταί ϊης ΪΓμετάσχο^υν
  λώ άώ
  Χανιά. Ρέθυμνον καί γούστου θά συμμετάσχουν «ροσεχών Όλυμπιάκών άγώνων
  σημειωτέον ιδιαιτέρως καί ο
  _, ,--------- μεγαλοπρεπεία , , ,
  ααρελάσεις τοΰ στρατοθ, τής έΡΥάται με τάς σημαίας κα
  Εθνικήν Νεολαίας να των τα λάβαρά των, ώςκαί αί όρ
  προσκόπων καί θά διοργανω γανώσεις καί τα σωματεΐα.
  ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΝ
  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
  Τό περιοδεΰον Στρατολο¬
  γικόν Συμβούλιον Ηρακλείου
  θά εξετάση σήμερον είς Ζα-
  ρόν τοΰς στρατευσίμους έκ
  των χωρ'ων Γέργερης Πανα
  σοΰ, Βορριζ'ων, Ζαρού, Νι-
  βρήτου καί Μορωνίου. Την
  31 τρέχ. τό Στρατολογικόν
  Συμβούλιον θά μεταβή είς
  Τυμπάκι ένθα δέον νά πα-
  ρουσιασθοΰν πρός εξέτασιν
  οί στρατεύσιμοι τοΰ χωρίου
  τούτου καί οί καταγόμενοι έκ
  Βόρρων, Γρηγοριάς, Σκουρ
  Η Π4ΡΑΓΟΓΗ
  ΣΤΑΦΥΛΟΝ ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩ
  Τό Γεωργικόν Έπιμελητή
  ριον Ηρακλείου δι* έγγρά
  φού τού πρός τό Ελληνικόν
  Εμπορικόν Έπιμελητήριον Ά
  λεξανδρείσς ζητεί νά πληρο
  φορηθή την προβλεπομένην
  σταφυλεσοδείαν έν Αιγύπτω
  κσί έν γένει τάς σημειουμέ
  νας ενδείξεις περί τής στσφυ
  λικής κινήσεως.
  ΤΟΝΕΟΝ ΟΙΚΗΜΑ
  ΤΗΣ Β1ΚΕΛΑΙΑΣ ΒΙΒΑΙΟΘΗΚΗΣ
  Καθ1 ά πληροφορούμεθα ό
  έπιθεωρήσας την Βικελαίαν
  βοΰλων, Φανερωμένης, Καμα Βιβλιοθήκην ΰποδιευθυντής τής
  ρών, Καμηλάρι, Κλήματος, | Έθνικί)ς Βιβλιοθηκης κ Μάρ-
  ΛαγωλιοΟ, Πιτσιδίων, Σΐββας!
  καί Μαγαρικαρίου.
  ύπέδειξεν δτι τό νέον
  οίκημα ένθα θά στεγασθή ή
  ______________Βιβλιοθήκη δέον νά άνεγερ-
  Ι θή παρά τόν χώρον τάν προο
  Η ΕΘΝΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ | ριζόμενον δια το νέον πάρκον
  -------- (τής πόλεως, ένθα νόν αί έ-
  Ό Κυβερνητικάς Έπίτροπος πανορθωτικαί φυλακαί καί ού
  παρά τή Έθνική Όργανώσει Χ1 ώ? αρχικώς άπεφοτσίσθη
  Νεολαίας έκοινοποίησε πρός εί,ς τ!Ίν ηλατειαν "Αγ Αίκατε
  . , . ο Ρΐνης καθ δσον έκτός τοϋ δ
  απάσας τας περιφερείας δι- τι ^ΰτη θα εϋρ(σι<εταίςείς α οικήσεις ίνα άναγνωσθή ώς ] πόμερον σημείον τής πόλεως ήμερησίαδιαταγή, εύαρέσκειαν. καί συνεπως θά είνε άκατάλ την οποίαν ό πρόεδρος τής , ληλος θ'άποβή συγχρόνως κσί Κυβερνήσεως κ. Ιω. Μεταξάς δαπανηρά διά τόν Δήμον ώς Γενικάς Έπιθεωρητής τής Ε. Ο. Ν. εξέφρασε πρός τούς βαθμοφόρους καί φαλαγγίτας οΐτινες κινητοποιηθέντες πα- έσχον υπηρεσίας είς τόν σει Η ΣΙΤΟΠΑΡΛΓΩΓΗ Τό υπουργείον τής Γεωργ! άς δι' έγκυκλίου τάς γεωργικάς τού πρός αρχάς τοϋ . κράτους έπεξηγεΐ τόν προ μόπληκτον πληθυσμόν τής ' σφάτως δημοσιευθέντα νόμον '~ ~ «περί συμπληρώσεως τοΰ Β Δ. περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως των διατάξε ών περί σιτοπαραγωγής καί καλλιτερεύσεως τής άμειψισπο ράς» Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΙΤΟΥ Διά κοινής αποφάσεως των περιφερείας Ώρωποΰ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Πρός τούς Γεν. Έπιθεωρη άς Μέσης Έκπαιδεύσεως άπ στάλη έγκύκλιος διά τής ποίας καθίσταΐαι γνωστόν δτι ή εκτέλεσις τής πράξεως! ΰπουργών Οικονομικόν καί κριτοδ μας).—'Από τής 8ης Αύγού- ι των Έποπτικών Συμβουλίων ' Έθν. Οίκονομίας όρίζεται δτι στου έγνώ-ϊβη ότι ή συγκοινωνία ' %θη- περί άπονομής έπιδόματος'ή είσαγωγή τοϋ σίτου έπιτρέ νών Κηφισσίας θά γίνεται μόνον διά λϊ- λόγφ εύδοκίμου παραμονής πεται βάσει καί προσωρινών ωφορείων, καταργουμένου οριστικώς είς τόν ούτον βαθμόν, ένερ τιμολογίωντεθίωρημένωνπαρά τοΰ γνωστού σιδηροδρόμου Αθηνών-- γεΐται παρά Κηφισσέας. Νομαρχών. των αρμοδίων ( τής αρμοδίας έπιτροπής λέγχου τιμολογίων. Έ Η ΔΙΑΤΙΜΗΣΙΣ ΤΟΥ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Διά διατάγματοςή τιμή τοΰ καθαροΰ οίνοπνεύματος κα τα χιλιόγραμμον άνύδρου ώ ρίσθη ώς εξής: Τιμή χονδρι κης πωλήσεως άφορολογήτου οίνοπνεύματος έκ σταφίδος δρχ. 26 60, πρόσθετος φόρος 34 50, κύριος καί πρόσθετος φόρος 54 50 Χονδρική τιμή οίνοπνεύμα ι τος έκ σχεμφυλοπνεύματος !°Ρ«Χ 115.70, πρόσθετος φόρος 45.40, κύριος καί πρόσθετος φόρος 65.40. Ή τιμή χονδρκής πωλήσε¬ ως τού φορολογημένου οίνο· πνεύματος έξ οίασοήποτε Ο λης ωρίσθη είς δραχ. 84 50 κατά χιλιόγραμμον άνύδρου οίνοπνεύματος. ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΚΡΗΤΩΝ Υπεγράφη Β Διάταγμα διά τοΰ όποίου προβιβάζονται έκ των κατ' εκλογήν κεκυρω μένων πινάκων τοϋ 1938 των συνταχθέντος παρά τοΰ Ά νωτάτου Συμβουλίου προαγω γών οί κάτωθι έφεδροι άξι- ωματικοί: Πυροβολικοϋ. Είς λοχαγόν δ ύπολοχαγός Στ. Πολυγαράκης. ΜηχανικοΟ. Είς άνθυπολοχαγοΰς οί άνθυπα σπισταί Ε. Στρατηγάκης, Φρ. Στεφανάκης, Γ. Χατζηγιαννά- κης καί Γ. Μπελιβανάκης. Η ΣΤΑΦΙΛΑΓΟΡΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ Ή κίνησις τής σταφιδαγο- ράς Λονδίνου κατά την παρελ θοϋσαν έβδομάδα υπήρξε με· τρία. Έκτός μιάς ή δύο προ- πωλ,ήσεων καρτιοΰ Πελοποννή- σου καί Κρητικών σουλταν(- νων πρός 46)— ούδεμία αλλη ξ εί ά ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΜΕΤΛΦΕΡΟΥΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ^ΟΝ ΕΜΠΡΕ ΑΘΗΝΑΙ 28 "Ιουλίου (τοΰ άνταποκρι- τοϋ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ Παρισίων ότι τό εθνικόν οτρατηγεΐον διέταξε την μετα- κίνηοιν μεγάλων μονάδων στρατοϋ είς τό μέτωπον τοΰ "Έμπρε τόν οποίον ώς γνω¬ στόν κατώρθωσαν νά διαβοΰν οί κυβερνη¬ τικαί: "Ηδη εσχάτως μεταφέρονται διαρ¬ κώς είς τόν τομέα τούτον τοΰ άνατο- λικοΰ μετώπου. ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΑΜΠΡΟΣ Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΠΕΤΛΡΤΗΣ ΑΥίΟΥΣΤΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 2 8 Ιουλίου (τού άντα ποκριτοΰ μας). —Είή »Αθήνας έντείνε* ται ο συναγερμός διά τόν έορτ^σ^όν τής 4ης Αύγούστου. "Ολα« αί έπαρ. χ'αι 0ά μετάσχουν τής μεγάλης εορτής τού σταδίου- Έν τώ μεταϊύ προβλέ- πεται οΐι ο ^εορτασμός τής 4ης Αύ- γουστουθα είνε λαμπρός κχί είς όλας τας επαρχιακάς πόλεις. ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΓΚΑΝΤΤΠ ΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑυΔΟΜΑΧΙΑ ΑΟΙΪΧΑΙ 2 8 Ιουλίου Ν ταποκριτοΰ μας). «» Οβρΐ γελλεται ότι καθ' οί τηλέγραφο Ισπαν α «ολεμικοί α (τού άν ά οί έν ανταποκριταί αί ^ -ναπτονται ΓκάντΥ«Λ ^· ?*?Λ™ ^5 «'^εως Ι καντέσα, εις απόστασιν εΐκοσι χιλιο- μετρων από τού «Εβρου. Βίς ί ό λ<ν αύτην διεξάγονται άπό τή ? λό ' τεραστίας απωλείας είς αλους, διεκοικούνι τ^ϊ μ-ε αφάνταστον ΤΟΒΕΡΟΛΡΚΑΙΑΙΟΜΙΛΙΑΙ φρ έλπίζουν ότι Βί Θ ά Χυκλβι δ υλί πράξις επί άλλων ξένης προ ι Βίντεμαν θά ελεύσεως σουλτανίνων έσημίι-' ήν είς τή ώθΠ- νί^καί'- νβυ 1