9609

Αριθμός τεύχους

81

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

26/1/1945

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  "κοι
  ■ιομί.
  -
  ΕΘΜΙΚγΙ ΔΜΜΟίΚΡΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  Ι Δ Ρ Υ Τ Η Ι
  ΜΙΧΑΗΛ ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ
  ΕΤΟ" Α'. ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β. ΑΡΙΘ. 3-1
  ΠΛΡΑΣΚΕΥΗ 26 Ίανουαρίου 1945
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΕΟΣ
  ΕΜΜΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΪ
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙ2ΑΚΗΣ
  ΩΗΓιΒΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΗΜΤΕΜ
  ΕΙΣ ΤΗΠ ΒΟΥΛΗΜ ΤΩΜ ΚΟΙΜΟΤμΤΩΝ
  Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΙΣ ΕΣΩΣΕ
  ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΦΑΓΗΝ
  Κ. Α.. Ε1. Η ΛΓΓΛΙΙΙ ΑΕΡΟΠΟΡϋ ΣΗΕΙΊ8Ι Μ (ΓδΙΜ
  Μετά τόν λόγον τοθ Τσώρτσιλ είς
  την Βουλήν των ΚοινοιήτωνκαΙ πρός
  συμπλήρωσιν τής εικόνος, πού πα-
  ρουσιάζει τό κομμουνιστικό κίνημα
  στήν Έλλάδα γιά την κατάκτησιτή*
  έξουσίας μέ τα δπλα, θεωρούμεν ά
  παραίτητο νά δημοσιεύσωμε καΐ τόν
  λόγον τοθ κ. Ήντεν, ΰπουργοϋ των
  "Εξωτερικών τής Μ. Βρεττανίας. Με
  τα τόν λόγον αυτόν ετέθη, ώς γνω
  στόν, ζήτημα έμπιστοσύνης, κατά τό
  οποίον ή πολιτική τής κυβερνήσεως
  ενεκρίθη διά ψήφων 340 έναντι 7 κα
  ταψηφισάντων. Έκ των 615 με
  λών τής Άγγλικής Βουλής, 150 πε-
  ρΐπου είναι έπιστρατευμένα αυτήν
  την στιγμήν καί πολεμοΰν είς τα διά-
  φορα μέτωπα. Είς δλας τάς ψηφοφο
  ρΐας κατά την διάρκειαν τοΰ πολέμου
  έλαβον μέρος περΐπου 400 βουλευταί
  Είς την συζήτησιν καΐ την ψηφοφορίαν
  μετά την πτώσιν τοθ Τομπρούκ ή
  Κυβέρνησις Τσώρτσιλ έλαβε ψήφον
  έμπιστοσύνης μέ 288ψήφθυς. Είς την
  πρώτην συζήτησιν επί τού έλληνικοθ
  ζητήματος, κατά τάς αρχάς Δεκεμ¬
  βριού 1944 ή Κυβέρνησις εΤχε λάβει
  την εμπιστοσύνην τής Βουλής μέ 279
  ψήφους έναντι 30.
  σωμάτων, άπεσύρθησαν αποδοκιμά¬
  ζοντα την πολιτικήν πού είχον έ-
  πιβάλει οί κομμουνισταί. Ύπέμνη-
  σεν δτι οί σοσιαλισταί, οί άγροτι
  κοί καΐ ό ΕΛΑΣ, πού δλοι μετεΐχον
  είς τό ΕΑΜ είς προγενεστέρας φά-
  σεις, άνήγγειλαν την άπόφασΐν
  των ν" άποσχισθοθν καί είχον κα·
  ταγγεΐλει την δράσιν των πρώην
  συνεταίρων των. Τό Ελληνικόν Σο
  σιαλιστικόν Κόμμα, τό κυριώτερον
  άπό αύτά τα κόμματα, τό Σ. Κ Ε ,
  έξέδωοε προκήρυξιν λέγουσαν δτι
  καταδικάζει τόν εμφύλιον πόλεμον
  καίτάς έχθροπραξίας μεταξύ τής Έλ
  λάδος καΐ των συμμάχων».
  Ό κ. Ήντεν εσυνέχισε: «Ώς τό¬
  σον δέν ήτο τουτο έκεΐνο, τό
  οποίον επέφερε την τελικήν διά
  σπασιν είς την κυβέρνησιν. Ή τε-
  λική διάσπασις επήλθε την Ιην Δε¬
  κεμβριού δταν ή πολιτοφυλακή τοΰ
  ΕΑΜ ηρνήθη νά παραδώση τα δ¬
  πλα είς την Έθνοφυλακήν. Ή α¬
  πόφασις νά παραδώση τα δπλα
  εΐχε ληφθή ομοφώνως άπό την κυ
  βέρνησιν περιλαμβανομένων των έ
  αμικών βουλευτών, άπό τόν Ν)βρι·
  ν. Πληροφοροϋμαι δτι ή διάσπα-
  ρη έπίσης ότι ό στρατηγτς
  Πλαστήρας δέν σνμφωνεΐ έπίτής παρο-
  χή; άμνηστίας. Ή εκδηλουμένη |πρόθε-
  σις τής Έλληνικής κυβερνήσεως είνε
  νά ενεργήση μόνον εναντίον έκείνων
  οί όποΐοι είνε έ'νοχοι έγκλημάτων τοΰ
  ποινικοϋ νόμου ή των κανόνων τοΰ πό
  λέμου. Ό στρατηγΰς Πλαστήρας τπεβε
  βαίωσε χθές τούτο πρός τόν "Αγγλον
  πρεσβευτήν καί είπεν ότι αυτή ήτο ά
  κυμη ή πολιτική τής έλληνικ-ής κυβερ¬
  νήσεως. Μέ έξουσιοδότησεν ιδιαιτέρως
  νά τα είπω είς την Βουλήν. Οί μόνοι
  άρχηγοί των άνταρτών οί όποΐοι ύπό-
  κεινται είς δίοιξιν είνε οί έ'νοχοι κοινών
  έγκλημάτων τού ποινικοϋ δικαίου.
  "Ας μοθ επιτραπή νά προσθέσω
  καί νά έπαναλάβω την εντολήν αυ¬
  τήν, ή όποία είνε ή έντολή τής έλλη
  νίκης κυβερνήσεως, πρός τόν στρα
  τιωτικόν διοικητήν Άτΐικής, τόν άρ
  χηγόν τής χωροφυλακής καί τόν άρ
  χηγόν τής άστυνομίας. Είπεν δτι
  Άπό την επίσημη εκθέση τού Ύπουργείου ΆεροπορΙας ν.ά
  τις εντεινομενες αεροπορικές επιθέσεις κατά τής Γερμανίάς.
  Υπό τοθ κ.
  ΓΙΑΝΝΗ. ΜΠΙ71Ι
  ΤΙ ΕΠΑΟΑΝ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ;
  Περί τα μέσα Φεβρουάριον 1942,
  οταν οί βομβαρδιστικές έπιθέσεις των
  Βρεττανών μπαίνουν στή δεύτερη φά
  ση τους, άρχισαν νά φαίνωνται τα
  άποτελέσματα των έπιθέσεων κατά]
  "Οχι τόσο σοβαρές καί σέ ϊόση Ι-κτα·:
  σι όσον εΐχαν ύπολογισθεί.^Κακοκαι
  ρία τρομερή δλο τό φθινόπωρο καί
  τόν χειμώνα παρημπόδισε τίς έπιχει-
  ... . — /ν —
  αΐτοτεΛεσματα των επιΰεσεων κατάΐρήσεις των Βρεττανικών βομβαρδι-
  τής πολεμικής παραγωγής των Γερ-Ιστικών. Παρ' δλον δμως πού
  , ,~..Λ>... ___1-· 2Ε»-'·- " " ' ·--·=·
  δέν
  ηρέπει νά γίνωνται πολιτικαί
  Ιδού τώρα ό λόγος τού κ. Ήντεν σις επήλθεν είς τό ζήτημα τής πά
  συλλήψεις. Πρόσωιτα κατηγορούμε
  να δι* άδικήματα, ώς φόνος. άρπα
  γή καί διαρπαγή θά παραπέμπων
  ται άμέσως είς τόν άνακριτήν καί
  άν δέν ύπάρχουν ενδείξεις εναντίον
  θ' άπολύωνται. Συνεργεϊον έπίσης
  δικαστών έργάζεται ήδη διά νά επι
  τύχΓ) την ταχείαν αυτήν εκκαθάρι¬
  σιν».
  μανών στήν έξέληξη τοϋ πολέμου
  καΐ μάλιστα στίς έπιχειρήσεις τού
  ΆνατολικοΟ Μετώπου. Εΐχαν κτιοπη
  βή πολλές φορές ώς τότε τα έργο
  στάσια χάλυβος τοθ Έσσεν, Ντιούσ
  μπεργκ καί Ντούσελντόρφ Έπίσης
  τα χημικά έργοστάσια Φάρμπεν
  κοντά στήν Κολωνία, τα έργοστά-
  σία Μίρκ στό Ντάρμοτατ καί Κνδεκα
  σταθμοί ήλεκτροπαραγωγής. Σοβα
  ρές ζημίες προξενήθηκαν σέ τρία έρ-
  γοστάοια έλαστικών αύτοκινήτων
  στό Άνόβερο καί στό έργοστασιο
  συνθετικοθ κάουτσουκ τοθ Χούλς.
  Κ'άηκε τό έργοστασιο δερμάτων ύ-
  ποδηματοποιείας τοθ Βόρμς, καί
  παρεμποδίσθηκε ή παραγωγη φορτη-
  γών αύτοκινήτων στήν Άμβέρσα.
  Στή βόρειο Γαλλία οί έπιθέσεις σέ
  σταθμούς ήλεκτροπαραγωγής μέ τό
  φώς τής ημέρας όλιγόσΐευσαν τόν ή·
  ^.εκτρισμό στίς βιομηχανικές περιο-
  ,χές τής Λίλ καί τοθ. Λάνς κατά 20
  ο)ο. Αύτές ήταν οί υλικές ζημίες.
  δέν ήταν πάντα εΰκολο
  δμως πού
  νά κάμουν
  συχνές καί μεγάλες έπιδρομές, ποτέ
  δέν έμειναν άπρακτα. ΣυνεχΙσθηκε,
  έντατικά ή έκπαίδευσις άερρπόρβον
  καΐ διαρκώς μεγάλωνε τό βομβαρδι-
  στικό σώμα μέ άποτελέσματα πού
  άρχίζουν τώρα νά φαίνωνται Τόσο
  εΐχε μεγαλώσει ή άναλογία βαρέων
  βομβαρδιστικών στή διάθεσι τής Δι¬
  οικήσεως βομβαρδιστικών, καί έν-γέ
  νει όλόκληρο τό Σώμσ τουτο-καί τό¬
  σο εΐχε προοδεύαει ή έκπαίδευσι
  πληρωμάτων πού τόν Φεβρουάριο
  ■τοθ 1942 έγινε δυνατή ή δ^ξαγωγή^
  πιό σοβαρών έπιθέσεων κατά τής Γερ
  μανίας. Έκτός άπ'αύτό, υστερα α-
  πό την άναχώρησι τοθ «Σάρνχοστ».
  «Γκνάϊζ«νάο» καί «Πρίντο Όϊνκεν»
  Πρίντς Όϊγκεν»
  ώπό την Βρέστη καί την άφιξί τους
  •σέ γερμαν-ικούς λιμένες, ή ΔιοΙκησι
  Βομβαρδιστικών συγκέντρωσε δλη
  ής σχεδόν την πρρσοχή,στίς επι·
  έσεις αύτές.
  γιά την Έλλάδα:
  ραδώσεως των δΐιλων τής πολιτο-
  «Μερικοί βουλευταί διέγραψαν είς φυλακής, ή όποία καί εύθύνεται
  εαυτούς είκόνα τοϋ ΕΑΜ ή όποία μεγάλως διά την σύλληψιν των ό
  δέν εΐχε καμμίαν όμοιότητα μέ την μήρων καί την μέθοδον τής κρατή
  πραγματικότητα. ΤΗτο σαφές άπό σεώς των. Κατά την διάρκειαν μα
  τας πρώτας άκόμη ημέρας τοΰ κι-. κρών διαπραγματεύσεων διά την ά-
  νήματος δτι οί ηγέται τοϋ ΕΑΜ νακωχήν, όπότε κατεβλήθη πάσα
  δέν ήταν διατιθεμένοι νά άνε·' προσπαθεία δπως επιτευχθή συμ
  χθοθν άντιπάλους είς τό πολιτικόν ,φωνία, οί άντιπρόσωποι τοΰ ΕΛΑΣ
  πεδίον τής άντιστάσεως είς την· είπον δτι δέν ημπορούσαν νά ά-
  Έλλάδα. Τουτο εδημιούργησε άρ· ■ παντήσουν διά την ενέργειαν -ής
  χικώς τάς δυσχερείας μας είς
  κίνημα άντιστάσεως. Ό ΐδιος
  στρατηγός Σαράφης κάποτε προ¬
  σεπάθησε νά ήγηθή άλλης άνταρ-
  τικής ομάδος καί ύπήχθη βιαίως
  είς τό ΕΑΜ καί επί τι διάστημα
  ήτο αίχμάλωτος, έ"ως δτου συγκα-
  τετέθη ν' αναλάβη την άρχηγίαν.
  Ή άντιζηλία αυτή μεταξύ τοθ
  ΈΔΕΣ καί τού ΕΑΜ δέν δύναται
  νά έξηγηθή μέ τό δτι ό ΕΛΑΣ ήτο
  άγνός πατριωτικός καί ό ΕΔΕΣ
  μόνον άντιδραστΛός. Ανέγνωσα
  τόν καταστατικόν χάρτην τοϋ ΕΔ
  ΕΣ καί προσεγγίζει δσον είναι δυ¬
  νατόν νά περιγραφή πρός τόν σο¬
  σιαλιστικόν ουρανόν. Οί άξιωμα-
  τικοί μας είς την Έλλάδα, οί ό¬
  ποΐοι έπαιξαν άληθώς υπέροχον
  ρόλον, προσπαθούντες νά συγκρα
  τήσουν τα πολεμοχαρή αύτά άν-
  ταρτικά στοιχεΐα, επέτυχον έκε
  χειρίαν τόν παρελθόντα Φεβρουά¬
  ριον. Αί διάφοραι αυταί άνταρτι·
  καί όμάδες συνεφώνησαν νά ένω
  θοθν καί νά σκεφθοθν μόνον τους
  γερμανούς πρός τό παρόν. Όλί
  γας δμως εβδομάδος αργότερον
  ό ΕΛΑΣ διέρρηξε την συμφωνίαν
  καί επετέθη καί συνέτριψε την άν-
  ταρτική όμάδα τής ΕΚΚΑ, καί έδο
  λοφόνησε τόν αρχηγόν της, κατά
  τοθ όποίου καθ' δσον ηδυνήθησαν
  ν' άνακαλύψουν, δέν διετυπώθη καμ
  μιά άξιόπιστβς κατηγορία οϋτε κα
  άπό τόν ΕΛΑΣ».
  ΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ
  ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ
  Ό κ 'Ηντεν είπεν δτι άφοΰ έξέ·
  σπασαν αί έχθροπραξίαι είς τάς
  Αθήνας δλα τα μετριοπαθέστερα
  στοιχεΐα τοθ ΕΑΜ άπεσχΐσθησαν
  καί αύτό τό αντελήφθη ιδιαιτέρως
  δτε μετέβην έκεΐ μέ τόν πρωθυ¬
  πουργόν τα Χριστούγεννα. Ενόμι-
  ζεν δτι ό ΕΛΑΣ θά Ιπραττεν δτι ή-
  •ύνατο καλλίτερον διά νά κάμη εν¬
  τύπωσιν καί νά έ-τηρεάση την Διά¬
  σκεψιν καί τόν κόσμον περί τοθ άντι
  προσωπευτικοΰ χαρακτήρος τού, οί
  άντιπρόσωποί τού δμως είί την Διά¬
  σκεψιν ήσαν κομμουνισταί όδηγου-
  μενοϊκαί διεπόμενοι από τόν γενι¬
  κόν γραμματέα τοϋ κομμουνιστικαι·
  τό. πολιτ«~φυλακής,
  ό'συλλάβει.
  ή όποία τούς εΐχε
  ΟΙ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΥΠΟ
  ΒΡΕΤΤΑΝΩΝ
  ΤΩΝ
  Ελέχθη κατά την συνεδρίασιν δτι
  Ό κ. ΤΗντεν συνέχισεν: «"Εχω ά¬
  κόμη νά προσθέσω έ'ν πρδγμα διά
  τόν στρατηγόν Πλασΐήραν. Άνεγρά
  φη σήμερον την πρωΐαν είς τόν τύ¬
  πον δτι ό στρατηγός Γονατάς διωρί¬
  σθη διοικητής τής Μακεδονίας.Τουτο
  δέν είνε άληθές».
  Κατόπιν διακοπής τοθ κ. Άνίουριν
  Μπή3αν ό κ. Ήντεν εδήλωσεν: «Ού
  δέποτε ήκουσα άνθρωπον νά ομιλή
  μέ τόσην προκατάληψιν είς μίαν συ
  ζήτησιν. Διατυπώνει την μίαν μομ
  φην κατόπιν τής άλλης εναντίον
  τού στρατηγοϋ Πλαστήρα. Ποίος
  είνε ό διεφθαρμένοςαύτός άνθρωπος
  τόν οποίον μεταχειρίζεται έτσι; ΤΗτο
  ό άνθρωπος πού μετά την κατάρ
  ρευσιν τής Ελλάδος τοθ 1922 κατ«
  λαβε την κυβέρνησιν συνέφερε την
  ΗΠΟ ΗΜΕΡΛΣ
  ΕΙΣ ΗΜΕΡΗΜ
  Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η 26 Ί)ρίου 1945
  καίή έλληνική κυβέρνησις συνέλαβε ΧωΡαν· πΡθητΓίμασε> γενικάς έκλ>
  __> _>_^. ^____;.__χ______»_ _^..!ναοκαι άπεσυΰθπ επειτοτ άπό σιΊ-
  νεϊ, μολονότι δέν ηδύνατο νά εό
  ■Μ^η. δτι κατά την πρόοδφν
  κατά την
  δλα
  καΐ αυτή άρκετά πρόσωπα είς τάς
  Αθήνας. "Οσον άφορα τάς γενομέ
  νας είς Αθήνας συλλήψεις ελήφθη
  απόφασις κατόπιν συμφωνίας μετα
  ξύ τοϋ στρατηγοϋ Σκόμπυ κσί τής
  έλληνικής κυβερνήσεως δπως δλοι
  οί συλληφθέντες άπό τάς βρεττανι
  κάς δυνάμεις πολίται οί ύψώσαντες
  τα δπλα εναντίον μας άπολυθοΰν
  εξαιρέσει έκείνων, οί ,όποΐοι θά άν-
  ταλλαγοΰν, διά νά έκπληρωθοΰν οί
  δροι τής επιτευχθείσης μέ τόν ΕΛΑΣ
  συμφωνίας. Τουτο άφορα δσους κρα-
  τοθμεν ημείς. Όοον άφορα τάς γε
  νομένας άπό την ελληνικήν κυβέρ
  νησιν συλλήψεις, διεσαψηνΐσθη ήδη
  8η θά διωχθοΰν μόνον δσοι παρέβη
  σαν τόν κοινόν ποινικόν νόμον ή
  τούς κανόνας τοϋ πολέμου, μέ κα-
  τηγορίας έπίφόνω ή λεηλασία. Μέ
  άλλους λόγους τό γεγονός τής ένό
  πλου άντιστάσεως κατά τοϋ κρά-
  τους δέν θά θεωρηθή καθ" εαυτήν
  ώς έγκλημα καί δέν θά τιμωρηθή
  Τό λέγω τουτο, διά νά διασαφηνι¬
  σθή δτι δέν υφίσταται ζήτημα νά
  κρατηθοϋν δμηροι είτε άπό την έλλη
  νίκην κυβέρνησιν, είτε άπό ημάς. Δέν
  έχομεν κρατήση ουτε £να. Ζητώ τώ
  ρα, έξ όνόματος δλων των κομμάτων
  καί αυτήν την Βουλήν δπως τό ΕΑΜ
  απολύση τούς όμήρους.
  Η ΑΠΟΨΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
  ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Είς τόν τύπον έδημοσιεΰθησαν πλη-
  " Αθήναις
  έχον
  ροφορίαι περί εκδόσεως έν Άθή
  ένταλμάτων συλλήψεως εναντίον έ;< των ήγετών τοϋ ΕΑΜ καί τού ΕΛΑΣ Ή πληροφορία αύτη εδημοσιεύθη τό - -.. -Λ., ώ-ν»», 3Τπγγ»ιιπλΓλιι νπι δι.ρ- πρώτον την 8ην Ίανουαρίου καί δι< ψεύσθη «πό τόν Έλληνα υπουργόν των Εξωτερικών καί άπό ημάς είς τό Φό- ρειν "Οφφις. Μεταγενεστέρα έρευνα άπέδειξε ότι αύτη δφείλετο είς αστ<- νοιιικόν διερμηνέα.Σήμερον την πρωΐαν έλαβον τηλεγράφημα τοϋ έν Αθήναις "Αγγλου πρεσβευτού τό οποίον λέγει ότι δέν εξεδόθησαν ?ντάλματα καί ότι έλαβε προσωπικήν επιβεβαίωσιν τούτου •ΐπο τόν "Ελληνα ύπουογόν των Έξιο- γς ρη τάς. Αύτός ό άνθρωπος, μας λέγουν τώρα, συνειργάσθη μέ τούς Γερμα νούς είς την Γαλλίαν. ΤΗτο είς ,τήν Γαλλίαν διότι ήτο έξόριστος. Τόν έπλησίασαν πράκτορες των Ές-'Ές καΐ τού είπον: «Έλα νά γίνης Κουΐ σλιγκ μας» καί ηρνήθη να έχη οιαν¬ δήποτε σχέσιν μαζί τους. Όλαι αύ ταί αί ίστορΐαι άνεφέρθησαν είς την Βουλήν δια νά δημιουργήσουν προ- κατάληψιν. ('" πευφημίαι). Μάς εί¬ πον δτι δέν θέλομεν ελευθερίαν ·είς την Έλλάδα. Διατί ή χώρα αυτή θά ήθελε ν' αρ¬ νηθή την ελευθερίαν είς την Έλλά¬ δα; 'Η χώρα αυτή πού έπολέμησε διότι πιστεύει είς αύτό τό πραγμα, Έχω κάποιαν πείραν των διεθνών ητημάτων, ουδέποτε έγνώρισα ζή¬ τημα δπου νά ειμαι περισσότερον άπόλυτα βέβαιος δτι έχομεν δίκαιον παρά άπό αύτό (βπευφημίαι.) Άν οί βουλεΐ/ταΐ ημπορούσαν νά ίδουν δ- σα εΐδα είς τάς Αθήνας, ή άντίδρα· σίς των θά ήτο έπακριβώς ή Ιδία, δ¬ πως ή ίδική μου. ΕΤμαι βέβαιος δτι ή δράσις μας καί μόνον ή δράσις μας μολονότι άν τιδημοτική καί δυσχερής καί δυσεξή- γητος τότε είς τούς άμερικανούς φ(- λους μας μόνον ή δράσις μας πα¬ ρημπόδισε σφαγάς είς τάς Αθήνας. Αυτή είνε ή άπόλυτος πεποίθησις μου καί πιστεύω δτι την συμμερί- ζονται πραγματικώς δλοι δσοι είδον την κατάστασιν οϊα ήτο. Θά πράξω αεν δ,τι είμποροθμεν καλλίτερον διά νά εξασφαλίσωμεν τό δυνατόν ταχύτερον την διεξαγωγήν έλευθέ ρων έκλογών είς την Έλλάδα έν τώ μεταξύ δμως πρέπει νά έχωμεν την δεδηλωμένην γνώμην τής Βουλής Έχομεν τό δικαίωμα νά γνωρίζωμεν εάν επειτα άπό αυτήν την συζήτησιν ό κόσμος θά πρέπει νά πιστεύη δτι ύποστηριζόμεθα άπό συντριπτικήν πλειοψηφίαν τής Βουλής ή δχΐ. Ό κ ΤΗντεν εζήτησε νά τεθή ζή- τημα έμπιστοσύνης καί ή Βουλη την διώ ψήφων 340 κατά 7. ΠΕΡ1Κ0ΠΑΙΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΟΓ «· ΤΙΟΡΤΐΙΑ Ιπό τόν λόγον τοΰ "Αγγλου Πρω Μ θυπουργρϋ κ. Τσώρτσιλ, τόν ό ποίον έδημοσιεύσαμε προχθές κατά πιστήν καί επίσημον μετάψρασιν έκ τοΰ Άγγλικοϋ, σημειώνομεν ίδιαιτέ ρως μερικάς περικοπάς περί τοθ έρ- γου των Έλασιτών καί τής «"Οργά¬ νωσις». «Πρέπει νά είπω λίγα λόγια δια τούς Έλληνας αύτούς κομμου νιστάς μεταξύ των οποίων ευρέθησαν καί Μακεδόνες καί Βούλ- γαροι πιθανώς μέ τρομακτικά σχέ· δια κατά τον τρόπον των». Καί πά ρα κάτω «Αύτοι—δηλαδή οί Έλασϊ ται—δέν προσεπάθησαν νά πολεμή σουν εναντίον των Γερμανώ,ν άλλά κατά μέγα μέρος επαιρναν ά πάντων νά περιέλθουν είς άφάνειαν! Ή «όργάνωσι» συνεπώς ευρέθη είς-' την ανάγκην νά διορίση είς: αντι¬ κατάστασιν των έξαφανισθεισών ... Ι,ντόπιες «καθοδηγητίνες»! "Ως ήτο ε¬ πόμενον μεταξύ των πρώοων προή- 'χθη άπό «κατηχουμένην» είς «κοτρ< χήτριαν» καί ή πολύτιμος φιλενά«ΐΛ» μας Κατε,ρίναΙ Καί έστάλη· νά «ντεμ- πουτάρη» ώς «καρ0οδη.γητίνα» σέ κά>
  ποιο χωριό κοντά είς τό ιδικόν
  Φ
  πλώς τα δπλα μας καί εκάθηντο φρό
  νιμα άναμένοντες την στιγμήν καθ'
  ήν θά κατώρθωναν νά καταλάβουν
  την εξουσίαν διάτής βίας καί νά κά
  μουν την Έλλάδα κομμουνιστικό ν
  κράτος μέ όλοσχερή εξόντωσιν δλων
  των άντιφρονούντων». Συνεχίζων ό
  κ. Τσώρτσιλ εξαίρει διά μίαν άκόμη
  φοράν τάς ... υπηρεσίας τάς οποίας
  προσεφέρον είς χον κοινόν άγώνα οί
  άνθρωποι αύτοι «Δέν εΐμαι διατεθει
  μένος, λέγει 6 κ. Τσώρτσιλ, νά άπο-
  νείμω είς αύτούς κάτι παρόμοιον μέ
  τόν φόρον σεβασμοΰ πού άναμένε-
  ται είς τούς ήρωϊκούς Γάλλους ή
  τούς Βέλγους άνιόριος τούς άν¬
  δρας πού είς τα βοννά τής Ιταλίας
  διεξήγαγον απεγνωσμένας μάχας »
  Αύτοί λοιπόν οί «τροτσκισταί» οί ό
  Φαίνεται δμως δτΐ) παρά τίς πρα-.ι
  σπάθειες τής «Όργάνωσι»., τίς κωδθί
  νοκρουσίες καί τας Ιδιαιτέρας προσ.·
  κλήσεις δέν έγινε κατορθωτόν νά
  μαζευτοθν είς τό σχολειό, δπου θά
  Εδίδετο ή διάλεξις, άντιπρόσωποι
  τοθ ώραίου φύλου ύπερβαίνουσαι
  κατ' αριθμόν τα δάκτυλα τής μιας
  χειρός καί συγκεκριμένως ή δασκά-
  λα, δύο φιλοπερίεργοι γραϊαι μέ τίς
  ρόκες των καί μία νεαρά χωρική ή ό¬
  ποία πρακτικοτέρα δλων, έ'φερε μεθ'
  έαυτής την κατσίκαν της διά νά την
  βοσκίση, διαρκούσης τής διαλέξεως,
  στό περιβολάκι τοθ σχολείου.
  Έν αντιθέσει πρός τό ωραίον^ φώ
  'λον ή αϊθουσα κατεκλύσθη ασφυ¬
  κτικώς άπό νεσρούς άρρενας των
  οποίων ή άθρόα-προσέλευσις, τό φι-
  λομειδές τού ΰφους καί τό πανηγυ-
  ρικόν τής ένδυμασίας ήτο τρανή α¬
  πόδειξις δτι, υπέρ πά:ν άλλο, τα
  βέλγητρα καί ή δχι εύκαταφρόνητος
  προϊκα τής Κατερίνας μας ήσαν πο·
  λύ γνωστά είς ολόκληρον, την πε¬
  ριφέρειαν! Τέλος πάντων ή φιλενά-
  6α μας ήρχισε κάττοτε όμιλοΰσα δ¬
  πως ακριβώς την εΐχαν διδάξει:
  —Λ^ιπόν, παιδία, πολεμοθμε καί
  πρέπει νά πολεμοθμε γιά την
  λευτεριά! Λευτεριά στή κοινωνία,
  λευτεριά στήν έργασία, λευτεριά
  στόν έρωτα/
  Ώς ήτο έπόμ£νον; ή τελευταία αύ·
  ή φράρις «λευτεριά στόν έρωτα» έ-
  ποΐοι μισοθνται καί είς αυτήν την ι,προκάλεσε είς την αϊβουσα; τής δια
  Ρωσσίαν—δπως πολΰ όρθά υπέστη Ι,λί-ξ£ωζ δτι θα έπροεκάλει. άνσμαέ
  ριξενόκ. Τσώρτσιλ—είναι έκεΐνοι|νον σπίρτον έντός ντεποζίτου βενζί
  οί όποΐοι έπλήρωσαν την Έλλάδα μέ Ι νη(=' Πυρκαϊάν! Πρώτος καί καλλί
  αηδίαν ίσχυριζόμενοι δτι επολέμησαν
  καΐ Ιδιωξαν τούς Γερμανούς! Αύτοί
  είναι οί ϊδιοι οί όποΐοι (σχυρίζοντο
  δ τι πάς μή άνήκων είς την ίδεολογί-
  αν των ήτο γερμανόφιλος καί γερμα
  νόδουλος! Αύτοί είναι οί ϊδιοι οί ό
  ποΐοι επήραν τα Άγγλικά δπλα καί
  άντί νά πολεμήσουν τοΰς Γερμανούς
  έκάθησαν ήοχ'χοι είς τα κρυσφυγετά
  των διά νά πολεμήσουν έν καιρώ την
  Έλλάδα.... ύπάρχει άραγε παρόμοιον
  προηγούμενον είς την Ιστορίαν τού
  κόσμου;
  ΚΑΤΕΡΙΝΑΙ.....ΠΑ0ΗΜΑΤΑ
  Επειδή άπό τόν σπόρον τόν οποί¬
  ον Ισπειραν τόσον καιρόν είς
  τα χωρία ή «συντροφισσες καθοδη-
  γητΐνες» άντί, ώς επερίμεναν, νά
  φυτρώσουν άνθη έφύτρωναν. . βερ
  ήναγκάθΓθησβΓν αί Βύστυχοι ν<* λΐψοον τα χωρία 1 τ*Αο< 1 τερος ό νεαρός Ντελή Ζαχάρης άφο0 έστριψε τόν μόλις φυόμΕνον μύστα' κά τού επλησίασε την έξέδρσν τή Κατερίν ί έύ Κατερίνας καί έκραύγασενέν έξάλλω ένθουσιασμώ άνεμίζων τό μανδΰλϊι τού είς τόν άέρα. —Μπράβο κοπέλλα μου! Γειά στό στόμσ σου3 Τα λές εύαγγέλιο μά τό νές.! Καί δχι «έλεύθερο Ιρωτα» μόνο μέ στεφάνι καΐ τιμή.. Έδώ εΐμ' έγώ... Θεόψυχά μου σέ θέλώ! .. Φυσικά επηκολούθησε πανδαιμόνιον, ή διάλεξις διεκόπη καί ή δυστυχής Κατερίνα εΐδε κι' επαθε νά σωθή χωρίς έν τούτοις νά δυνηθή νά άπο φύγη καί την κατηγορίαν δή δέν έ- φαρμόζει είς την πράξιν τάς θεωρίας τάς οποίας έξαγγέλλίι διά τοθ στό ματος ! Είς απάντησιν δέ σχετικοθ Ιρωτήματός της, περί τοϋ πρακτέου, είμεθα ύποχρεωμένοι νά την πληρο φορήσωμεν ή ΒΛξα &έν &ιτοκτί "Ας "ί 1
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ Δραχ. 20
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΊανουορΙου 1945
  ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
  ΛΠΟΦΗΣΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡίΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
  Κατά την Γενικήν Συνέλευσιν τοΰ
  ΔικηγορικοΟ Συλλογου Νομοΰ Ηρα¬
  κλείου την παρελθούσαν Κυριακήν
  γενομένην είς την μεγάλην αίθουσαν
  των ΔικαστηρΙων ό Πρόεδρος τοθ
  Συλλογου κ.Έμμ. Μελισσείδης άφοθΙ
  ανεκοίνωσε έν άρχήδτιή Συνέλευσις"
  αυτή είναι ή πρώτη άπό τοΰ έ'τους
  1941 δεδομένου δτι κατά τό διάστη
  μα τής δουΛεΙας δέν επετράπη ή σύγ-
  κλησις Συνελεύσεως των Δικηγόρων,
  άνέφερε κατόπιν δτι κατά τό άνω
  διάστημα όκτώ έκλεκτοΐ συνάδελφοι
  δικηγόροι Ιπεσαν υπό τάς σφαίρας
  τοΰ βαρβάρου κατακτητοΰ, πλέξας
  τό εγκώμιον των πατριωτών καΐ μαρ
  τύρων τούτων. Είς τό σημείον τουτο
  άπαντες οί δικηγόροι ήγέρθησαν καΐ
  δρθιοι ετήρησαν ενός λεπτοϋ σιγήν
  είς μνήμην των άειμνήστων ήρώων
  ΜετάτοΟτοό κ.Μελισσείδης υπέβαλεν
  πμός την Συνέλευσιν την κάτωθι πρό
  τάσιν τοΰ ΔιοικητικοΟ ΣυμβουλΙου τοθ
  Συλλογου γενομένην, παμψηφεί, δέ
  κτήν.
  «Ό Δικηγορικός Σύλλογος Ηρα¬
  κλείου προτάσει τοΰ ΔιοικητικοΟ Συμ-
  βουλίου άποφασίζει παμψηφεί τα ά-
  κόλουθα.
  Α) Νά έντοιχισθή είς τό τιμηπκώ·
  τερον μέρος τής αιθούσης τοθ Γρα-
  φεΐου καί Βιβλιοθήκης τού μαρμαρίνη
  πλαξ μέ την εξής επιγραφήν «Δικη
  γόροι Ηρακλείου πεσόντες διά την
  "Ελευθερίαν τής Πατρίδος υπό τάς
  σφαίρας των Γερμανών κατακτητών
  κατά τάέτη 1941 — 1944. 1) Βασιλά¬
  κης Βασίλειος, 2) Βασιλάκης Ιωάν¬
  νης, 3) Γεωργιάδης Τίτος, 4) Κονδυ
  λάκης Δημήτριος 5) Μετοχιανώκης
  Άριστόβουλος, 6) Παπαδημητρόπου-
  λος Χαράλαμπος, 7) Σκουλάς Γεώρ¬
  γιος 8) Σουργιαδάκης Νικόλαος.
  ΌΔικηγορικόςΣύλλογοςΉρακλείου
  άφιερώνει την επιγραφήν ταύτην
  πρός τοϋς άνω Έθνομάρτυρας δεί
  γμα τιμής άείδιον καί μνημεΐον αιώ¬
  νιον ύπενθυμίζον είς πάντας τό υπέρ
  τατον καθήκον τοΰ άγωνίζεσθαι καί
  θνήσκειν υπέρ τής Ελευθερίας».
  Τα όνόματα των πεσόντων δικηγό
  ρων θά χαραχθώσι μέ χρυσα μέγα-
  λα άρχαικά γράμματα, τό δέ υπό¬
  λοιπον τής έπιγραφής μέ μικρότερα
  γράμματα μελανά.
  Β') Νά τελεσθή μνημόσυνον μίαν
  των Κυριακών τοθ Ίουνίου 1945 είς
  τόν Ναόν Άγίου Μηνδ είς μνήμην
  των άνω 8 'Εθνομαρτύρων δικηγό-
  ρων υπό τοΰ ΔικηγορικοΟ Συλλογου.
  ΤΤΤ^ΩΤΤΝίΑΤ Κ1ΙΔΗΣΕΙΣ
  Έξσπελύθη νέα μεγάλη Ρωσσικιΐ έπίδεσις.
  Συμμαχικόν πολεμικόν ανακοινωθέν.
  ΕΛΛΑΣ.—Ό άρχηγός τής άποστο[χωρούντων γερμανικών όχημάτων.
  ΑΥΣΤΗΡΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΙ
  ΕΙΣ ΖΩΟΚΛΕΠΤΑΣ
  Κατά την συνεδρίασιν τοΰ έκτάκτου
  Στρατοδικείου Ηρακλείου τής 17 τ έ
  χοντος, κατεδικάσθησαν οί Γεώ γιος Μ.
  Τερζάκης, κάτοικος Άίμονος Μυλοπο¬
  τάμου, Ούμβέρτος Δαρμανίν κάτοικος
  Άλικαρνασσοΰ καί Σταύρος Μαγνωνά-
  κης κάτοικος Μασταμπά επι ζωοκλοπ·ϊ)
  έκαστος είς φυλάκισιν τριών ετών, χρη
  ματικήν ποινήν 6.0^0 δραχμών καί ε·
  κτόπισιν ενός έτους.
  ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ
  Ή Διοικοϋσα τόν Δήμον 'Επιτροπή
  έτροποποΐησε τόν κανονισμόν λει-
  τουργίας των Δημοτικών ΣφαγεΙων
  καί καθώρισε τα καταβλητέα υπό
  των ποιουμένων χρήσιν αυτών είς
  δραχμάς 3 κατ' ό><αν. ΑΠΓΟΡΕΥΣ1Σ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΦΑΓΗΤΟΝ ΕΙΣ ΤΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Ή Άγορανομική 'Επιτροπή εζήτη¬ σεν άπό τόν Κυβερνητικόν Αντιπρό¬ σωπον Άνατολ. Κρήτης κ. Παπαδο- γιάνην την έκδοσιν άγορανομικής δια τάξεως άπαγορευούσης την παρα σκευήν φαγητών έκ κρεάτων είς τα έστιατόρια εκάστην Δευτέραν, Τετάρ την καί Παρασκευήν. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΑΛΛΑΙ ^ΚΑΤΑΔΙΚΑΙ Τό "Εκτακτον Στρατοδικείον Ηρα¬ κλείου κατά την συνεδρίασιν τής 19ης Ίανουαρίου κατεδίκασε τούς κάτωθι διά διάφορα άδικήματα. 1) Θεόδωρος Ι. Σταγάκης καί Κων. Άσβεστάς κάτοικοι συνοικισμοϋ Μπρού μη επί κλοπή είς φυλάκισιν ενός μηνός έκαστος. 2) Μιμΐκος Χωματάς κάτοι- κος Ηρακλείου επί εξυβρίσει είς φυλά¬ κισιν δέκα ημερών. 3) Δημήτριος Τζωρ- τζακάκης κάτυικος Αρχανών επί διατα ράξει οϊκιακής είρήνης είς φυλάκισιν ενός μηνός. 4) Γρηγόριος Τσαλίμης ε¬ πί αίσχροκεροεία είς φυλάκισιν 15 ή μερών. 5) Θεόδωρος ΙΙετυχ'χκης επί αί- σχοκερδεία. είς φυλάκισιν 15 ημερών. 6) Παναγιώτης Καραμήτσος έκ Πειραι¬ ώς επί αίσχροκερδεία. είς φυλάκισιν (ι μηνών καί χρηματικήν ποινήν 20.000 δραχμών. 7) Μιχαήλ Δ. Νταιδάκης επί αίσχοκερδεί(ϊ είς χρηματικήν ποινήν 1000 δραχμών. 8) Σταύρος Κουγιουμ- τζάκης καί Νικόλαος Έμμ. Φραγκιαδά κης επί κλοπή είς φυλάκισιν ενός έτους έκαστος. 9) Άναστασία χήρα Καναβά- κη καί Εμμανουήλ Ι Ψαράκης επί αν νεργεία είς κλοπήν, είς φυλάκισιν έξ μηνών έκαστος. 10) Μιχαήλ Μενεγά κης κάτυικος Βαγιοονιάς επί ζωοκλοπή είς φυλάκισιν εξ μηνών καί έκτοπι σμόν 3 μηνών. ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ Καλοΰνται οί έκ Χανίων πρόσφυγες οί κατέχοντες κρατικά δελτία, όπως έν- τος 3 ημερών καταθέσουν ταυτα είς την Ένωσιν Προσφύγων έκ Χανίων (καφενειον Σμπώκου παραπλει' ως κι¬ νηματοθεάτρου Μινώα) κατόπιν διατα γής τή^, Νομαρχίας Ηρακλείου προκει¬ μένον νά συντονισθή ό τρόπος ένισχύ' σεως τώ·» έκ Χανίων προσφύγων. *Ω- σαι παραλαβής δελτίων 10—12 π μ. καί 2—5 μ. μ. ΚΑΘΟΡ1ΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ "Ετροποποιήθη ή υπό τής Διοικού σης 'Επιτροπής τού Δήμου απόφασις περί τοθ καταβλητέου τέλους διά τα έκ των Δημοτικών σφαγείων είς τα κρεοπωλεΐα μεταφερόμενα ζώα καΐ καθώρισεν αύτά είς 1 δραχμήν κατ' οκάν. ΚΟΙΝΩΝΙΚΒ • 'ΑΦΙΞΕΙΣ.—Είς την II Αθηνών έπα- νελθοθσαν οικογένειαν τοθ Στρα,τιωτι- κοθ, ΔιοικητοΟ "Ηρακλείου ή «Νίκη» ά- ■πευθύνει το «Καλώς ήλθε», είς 6έ τόν κ. Νάθεναν τό «Καλώς την δέχθηκε». ΔΩΡΕΑΙ.— Ό κ. Μάνος Καββαλάκις είς μνήμην τής μητρός τού Χρυσάνθης, κατέθηκε είς τό "Ασυλον τής Γερόντισ- σας δρ. χιλίας (1000)· Τό Διοικητ. συμβούλιον εύχαριστεΐ θερμώς. —Ή χήρα Άντωνίου Καστρινάκη τιρο- σέφερεν είς τό Πανάνειον Δημοτικόν Νοσοκομείον διά τούς άσθενεΐς αύτοθ 30 όκάδ. γάλακτος είς μνήμην τοΰ συ- ζύγου της. Η ΔΙΑΛΕΞΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΧΟΥΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Την ερχομένην Κυριακήν 28 Ίανουα¬ ρίου καί ώραν 11 π μ. θά λάβη χώραν είς τό θέατρον «ΗΛΕΚΤΡΑ» ή υπό τοΰ Άκαδημαικοϋ Κοινωνικον Συνδέ σμου Όργανωθεΐσα διάλεξις μέ θέμα «ΠΙΣΤΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΕΛ ΛΑΔΑ» καί μέ όμιλιτιγν τον κ. Τέλη 'Άλκην. Εϊσοδος ελευθέρα. ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Την 29)1)45 ημέραν Δευτέραν κα περί ώραν 11 π. μ. θέλει λάβη χώραν εϊι τα ενταύθα Γραφεΐα της Ύποεπιτροπή: Ηρακλείου Ενώσεως Έξαγωγέων Σουλ τανίκας παρά τί Σταφιδική Άκράτου καί Βασιλάκη πλειοδοτική Δημοπρασία διά την εκποίησιν 600 περίπου οκάδων φωτιστικοΰ οίνοπνεύματος 39 βαθμών περίπου. , , , , Οί όροι της πλειοδοσιας εισίν εις τα Γ,,αφεΐα τής Ύποεπιτροπής δύνανται δέ οί βουλόμενοι νά λαμβάνωσι γνώσιν θ' εκάστην 10—12 π.μ. Ό Π όεδρος Γ. Ν ΦΛΩΡΟΣ ΖΗΤεΐΤΑΐ-— δωμάτιον έπιπλωμένον «Ις Αρίστην κατάστασιν πληροφορίαι ΐίς 10 Γραφ*1α μας. ^ ΚΙΠΗΜΗΤΟΓΡΗΦΟ1 «ΗΛΕΚΤΡΑ» ΣΗΜΕΡΟΝ Παρασχεθή 4-6 καί 7-9 μ.μ. τό Θεατρικόν άριστούργημα τοθ Γρ. £ε- νοτΐούλου «ΦΟΙΤΗΤΑΙ» υπό τοϋ Ε.Κ.Ο Η. ό «'Ερωτόκριτος» 6πέρ τοΰ Πανανειου Δημοτικοΰ Νοσοκομείου Ηρακλείου. ΣΙΝΕ «ΜΙΝΩΑ» ΣΗΜΕΡΟΝ: "Ενα πρωτότυτΐο κα'ι πλού- σιο πρόγραμμα: 1) Ζουρνάλ: ·Τθ ΕΡΓΑ- ΤΙ<<Ο ΣΑΒΒΑΓΟΚΥΡΙΛΚΟ», 2) Ζουρνάλ: «Ή κατασκευή άεροπλάνων τύπου ΜΠΟ ΦΑ-ΓΤΕΡ», 3) «Η ΖΟΥΓΚΛΑ» (Βωβόν) ται- νί« γυρισμένη έκ τοΰ ψυσικοΰ στα δά- ση τής Άφρικής, 4) Επίκαιρον Ζουρνάλ: Η ΜΑΛΤΑ». ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΑΝΤΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ «ΕΘΝΙΚΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΝ» Λαμβάνομεν καί δημοσιεύομεν την κάτωθι επιστολήν; Τό δτι είναι παράρτημα τοΰ ΕΑΜ, ή όργάνωση Ε. Α. άπο- δεικνύεται άπό την δλη σύνθεσι τοΰ ΔιοικητικοΟ της Συμβουλίου, τό οποίον εφρόντισαν νά αποτελεσθή αποκλειστικώς άπό Έαμίτεςκαί Κου- κουέδες, καί παραθέτομεν όνόματα Συμβούλων: Στυλιανός Βασιλάκις πρόεδρος, Γεώργιος Κανάκις Τρ)τικός ύπάλλη- λος, Πολ. Πολυδάκις όδοντίατρος, Κική Παρλαμδ, Παπαματθαιάκι, Κλειώ Σακλαμπανη, ΚοκκινάκηΦανή Καί έρωτδται: Πως συμπίπτει δλοι οί ανωτέρω νά άποτελοθν τό Δ Σ τής Ε.Α, ένώ είμεθα είς θέσιν νά γνωρίζωμεν δτι έπροτάθη είς την όρ γανωτικήν επιτροπήν τής Ε. Α. νά προσλάβη είς τό Δ. Σ. αυτής καί μέλη Έθνικιστικά, μέ κατάλληλον δμως έλιγμόν έματαιώθη ή πρόσλη- ψΐς των; Τις λής των Βρεττανικών 'Εργατικών Ένώσεων κ. ΣΙΤΡΙΝ επεσκέφθη χθές τό Περιστέρι, περιοχήν ήτις κατείχε- το υπό τοθ ΕΛΛΣ καί εξήτασε τά¬ φον είς τόν οποίον ευρίσκοντο 1500 πτώματα δολοφονηθέντων υπό των Έλασιτών. Εξέφρασε την φρΐκην τού καί ηρώτησε άν εΐχε επιτραπή είς τοΰς δημοσιογράφους νά επι¬ σκεφθούν τό μέρος αύτό. Ή αποστόλη επεσκέφθη χθές τόν κ. Χατζηδημητρίου, Γενικόν Γραμμα τέα τής Έλληνικής Συνομοσπονδίας 'Εργατών. ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ.— Όδομα- χίαι διεξάγονται είς τό Κάίνσμεργκ δτΐου Βρεττανικαί δυνάμεις εισήλθον χθές την ημέραν. Τό Κάθνσμπερνκ είναι όδικόν κέντρον μεταξύ των Γκάιλενκίρχεν καί Ρούρμουντ. Είς τάς Άρδένας οί Γερμανοί υπο χωροΰν επί μετώπου 50 χιλιομέτρων. Μετά τό ΣαΙντ Βίτ κατεληφθησαν άλλα 7 χωρία 'Επίσης κατελήφθη τό Μπίσφιλντ 7 χιλιόμετρα άπό τα γερμανικά σύνορα. Είς τόν τέως θΰλακα των Άρδε- νών δέν έμειναν τώρα παρά Γερμα νικαί όπισθοφυλακαί. Ή 1η Γαλλική στρατιά εκέρδισε καί νέον έδαφος είς την περιοχήν τοθ Κολμάρ, Έσυνιχίσθησαν καΐ χθές αί άερο- πορικαί έπιθέσεις εναντίον των υπο Έβλήθησαν 160 άμαξοστοιχίαι. 'ΕπΙ σης επετεθησαν εναντίον σιδηροδρο μικών δικτύων, άεροδρομίων καί γε- φυρών Έβλήθησαν σιδηροδρομικαί γραμμαί είς 29 σημεΐα. Ή βορειοδυτική ΌλλανδΙα άπεμο νώθη άπό την λοιπήν Γερμανίαν κα τόπιν τοθ σφυροκοπήματος των όδι- κων κόμβων υπό τής συμμαχικής άε- ροπορίας. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ. —Έ- ξακολουθεΐ ή νικηφόρος Ρωσσική προέλασις άπό τής Άνατολικής Πρωσσίας μέχρι τής Σλοβακίας δπου έξαπελύθη νέα ρωσσική επίθεσις, Γ ά μεγαλύτερα κέρδη εσημειώθη σαν είς την Σιλεσίαν δπου κατελή¬ φθη ή πρωτεύουσα "Οπελν. Βορειό- τςρον οί Ρώσσοι έφθασαν τό Όντερ κσΐ άπέχουν 7 μόνον χιλιόμετρα άπό τό Μπρεσλάου τού στρατάρχου Ή δυτική πτέρυξ Κόνιεφ προήλασε 25 χιλιόμετρα καί βαδίζει διά νά κα ταλάβη τό Κράφεμπεργκ ΰπερφαλαγ γίζουσα ούτω τό Μπρεσλάου. Πολ¬ λαί σπουδαΐαι πόλεις τοϋ σιδηροδρο μικοΰ δικτύου τής μεγάλης βιομηχα νίκης περιοχάς τής Σιλεσίας κατελή φθησαν καί όλαι αί συγκοινωνίαι α¬ νατολικώς τοΰ Όντέρ άπεκόπησαν. Είς άρκετά σημεΐα οί Ρώσσοι διέ¬ βησαν τόν Όντέρ. οϋτω τό ήμισυ τής "Ανω Σιλεσίας ευρίσκεται είς Ρωσσικάς χείρας. Αί υπό τόν στρατάρχην Ζούκωφ δυνάμεις προήλασαν 30 χιλιόμετρα καί προχωροόν μεταξύ Πόζεν καΐ Μπίγκοτς. Κατέλαβον έν συνόλω δθθτοποθεσίας είς την δυτικήν Πολω νίαν.Ή θέσις των Γερμανών είςτήν Ανατολικήν Πρωσσΐαν χειροτερεύει. Κατεληφθησαν πολλαί πόλεις μετα¬ ξύ των οποίων τάς "Αγκενμπουργκ καί ΛΙκ. Ό στρατάρχης Ροκοσόφσκυ προελαύνων κατέλαβε τό Σααρφλέντ καί άπέχει 30 χιλιόμάπότόΈλβΙγκ. Αί δυνάμεις τοθ στρατάρχου Τσερ νιακήφσκυ έφθασαν είς απόστασιν ολιγώτερον των 80 χιλιομέτρων άπό την Καινιξβέργην. Είς την Σλοβακίαν ό στρατάρχης Μαλινόφσκυ διέσπασε τάς γερμανι- κάς γραμμάς είς πλάτος 60 χιλιομέ¬ τρων καί προήλασεν 40 χιλιόμετρα πέραν τής σιδηροδρομικής γραμμής Κόζιτσε—Πέστο καί κατέλαβε τάς πόλεις Ρόσνιεβα καί Κέλσαβα. ΙΤΑΛΙΑ.—Δράσις περιπόλων εκα¬ τέρωθεν. Ή άεροπορία ενήργησε σειρά έπιθέσεων ένβντίον των συγ- κοινωνιακών μέσων τοθ έχθροΰ. ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ —Βρεττανοί Κο μάντος ένήργησαν καί άλλην άπόβα σιν επί τής άκτής Άρακάν, την 4ην έντός τριών έβδομάδων, καί επέτυ¬ χον νά σταθεροποιήσουν προγεφύ- ρωμα πλάτους 60 χιλιομέτρων. Είς την Λουζόν κατελήφθη τό αε¬ ροδρόμιον τοθ Κλάρκ. ΟΔερματολόγος ίατρός Ν. Ματζαπε- τάκης έτΐαναλαμβάνει τας εργασίας τού παραπλεύρως Στρατιωτικής Λεσχης τρεϊς Κσμάρες (ίντός τοΰ αδιβξόδον). Τα κέντρα έπιβιβάοεως των Έ¬ φέδρων.- Διαταγή Διοικήσεως Στρατευμάτων Κρήτης Διά την μεταφοράν των προσκλη- θέντων πρός κατάταξιν έφέδμων έκ των έστιών αυτών είς τόν τόπον πα· ρουσιάσεως (Στρατώνες Ρουσσές Η¬ ρακλείου). ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝ: Τα κάτωθι κέν τρα συγκεντρώσεως έφέδρων οπόθεν θά επιβιβασθώσιν φορτηγών αύτοκι- νήτων άποσταλεισσομένων μερίμνη τής Διοικήσεως Στρατευμάτων Κρή¬ της. I) Διά τόν Νσμόν Ηρακλείου: α) Καστέλλι Πεδιάδος β) Αρκαλοχωρι γ) Βιάννον δ) Πυργος—Χάρακας Διά την μεταφοράν των έφέδρων των έπαρχιών Καινουρίου καί Πυρ¬ γιωτίσσης θά μεριμνήση τό Φρου ραρχεΐον Ηρακλείου. II) Διά τόν Νομόν Λασηθίου Τ$α) Λιμήν Σητείας, β) Ιεραπέτρα, γ) Αγ. Νικόλαος, δ) Νεάπολις, ε) Τζερμιάδω. Είς έκαστον τ£>ν ανωτέρω Κέν
  τρών θά συγκεντρωθώσιν οί έψεδροι
  τής περιοχής αύτοθ καί θά έπι-
  βιβασθώσι έπ' αΰτοκινήτων άτινα
  θά ευρίσκωνται είς τα ανωτέρω Κέν¬
  τρα την 27ην, 28ην καί 29ην τρέ¬
  χοντος. Είς τα αύτά Κέντρα θά
  ευρίσκωνται Άξιωματικοί οΐτινες θά
  δώσωσιν επί τόπου πάσαν άναγκαί
  αν όδηγίαν διά την συγκέντρωσιν καί
  μεταφοράν των έφέδρων.
  Οί Πρόεδροι Κοινοτήτων, τα Φρου
  ραρχεΐα καΐ αί κατά τόπους Άστυ
  νομικαί Αρχαί νά κοινοποιήσωσιν
  εύρέως την παροΰσαν καί διά τοΰ
  ταχυτέρου δυνατοΰ μέσουϊνα λάβω
  σι γνώσιν οί ένδιαφερόμενοι.
  Ό Διοικητής
  Γ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ
  Συν)ρχης Πεζικοΰ
  ΣΥΠΤΟΜΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 25.—Έπίσημοι παρατη¬
  ρήται τονίζουν δτι άν εξακολουθήση
  κατά τόν ίδιον τρόπον ή Ρωσσική
  προέλασις έντός μιάς εβδομάδος, αί
  ΣτρατιαΙ τοΰ "Στρατάρχου Ζούκωφ
  θά φθάσουν τόν ποταμόν Όντερ α¬
  νατολικώς τού ΒερολΙνου άπό τό ο¬
  ποίον άπέχουν 280 χιλιόμετρα.
  —Τό Ρωσσικόν Ραδιόφωνον Ιδω
  σε γθβς όδηγίας είς τούς Γερμανούς
  Ναυτικούς τοΰς ευρισκομένους είς
  την Βαλτικήν δπως έγκαταλεΐψουν
  τα σκάφη των καί βγοΰν είς την ξη¬
  ράν δπου θάπεριμένουν τα Ρωσσικά
  Στρατεΰματα.
  —Είς τό χθεσινόν συνέδριον τοθ
  ΚομμουνιστικοΟ Κόμματος Γαλλίας
  ωμίλησεν ό κ. Μωρίς Σωρέζ, γενικός
  γραμματεύς τοθ Κόμματος. Ετόνι¬
  σε, δτι τό Κόμμα ύποστηρίζει Μνα
  καθεστώς νομιμότητος. Είμεθα ενα
  κόμμα τάξεως. Δηλαδή πολιτευόμε
  θα έντός των συνταγματικών πλαι
  σΐων. Καί συνεχίζων είπεν, δτι κατό
  πιν τής εκδιώξεως των Γερμανών
  έκ τής ΓαλΜας δέν ύφίστατο ή ϋ
  παρξις άλλων ένόπλων όμάδων έκ-
  τός των έθνικών δυνάμεων καί τής
  Άστυνομίας, γι' αύτό καί τό Κομμου
  νιστικό Κόμμα υπεστήριζε την από¬
  φασιν τοϋ στρατηγοθ Ντέ—Γκώλδιά
  τόν αφοπλισμόν των άνταρτικών
  δυνάμεων. Τό κόμμα, εσυνέχισεν ό
  κ. Σωρέζ, θά αναμείνη τό άποτέλε-
  σμα των έκλογών καΐ θα μείνη δεσ-
  μευμένον έκ των άποτελεσμάτων.
  Δέν πρόκειται ημείς ή άλλο κόμμα
  νά αντιπροσωπεύση την Γαλλίαν.
  Άπόκειται είς τόν Λαόν νά εκφρά¬
  ση την θέλησίν τού.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 25 Ίανουαρίου. -Κα¬
  τά τάς γνώμας Άμερικανών παρα-
  τηρητών τό προσεχές δημοψήφισμα
  είς την Έλλάδα θά είναι υπέρ
  τής Δημοκρατίας. "Ισως καί ό Στρα
  τηγός Πλαστήρας νά θέση ύποψη·
  φιότητα. Εάν την προεδρίαν ανα¬
  λάβη ό κ. Σοφιανόπουλος, τότε ό
  στρατηγός Πλαστήρας 0ά αναλά¬
  βη τό "Υπουργείον Στρατιωτι
  κων.
  Ή κατάστασις
  είς Γιουγκοσλαυΐαν
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 25 Ίανουαρίου.— Ό
  Πρωθυπουργός κ. Σούμπασιτς άπε
  φάσισε νά μην συμμορφωθή πρός
  τάς δηλώσεις τού Βασιλέως Πέτρου.
  Χθές συνήλθε είς Λονδίνον τό Γιουγ
  κοσλαυίκόν Υπουργικόν Συμβού¬
  λιον.
  Μετά την σύσκεψιν εδημοσιεύθη
  τό κείμενον τής συμφωνίας Τΐτο
  —Σούμπασιτς είς τό οποίον άναφέ-
  ρεται δτι ή Λαική θέλησις πρέπει
  νά είναι άπό δλους σεβαστή.
  "Οτι ή Κυβέρνησις θά συνεχίση την
  πολιτικήν της μέχρις δτου έκφρα-
  σθεΐ ή ελευθέρα θέλησις τοθ Λαοΰ.
  "Οτι ό Βασιλεύς Πέτρος δέν θά ε¬
  πανέλθη είς την Γιουγκοσλαυΐαν
  πρωτοϋ γίνη δημοψήφισμα. Έν τώ
  μεταξύ ή έξουσία θά ανατεθή είς
  Συμβούλιον άντιβασιλεΐας. Ή Κυ¬
  βέρνησις αυτή θά παραμείνη έν ύ-
  πηρεσία μέχρις δτου αποφασίση ή
  Συντακτική Συνέλευσις.
  Συμπληρωματικόν ανακοινωθέν ά-
  ναφέρει δτι αί εκλογαί θά διενερ
  γηθοΰν 3 μήνας μετά την πλήρη
  απελευθέρωσιν τής Γιουγκοσλαυΐας.
  Έξ άλλου αί Γιουγκοσλαυίκαί όρ
  γανώσεις εζήτησαν άπό την Κυβέρ¬
  νησιν νά συνεχίση έκπληροθσα τα
  καθήκοντά της. Ή άπόλυσΐς της υπό
  τοθ Βασιλέως εγένετο παρά τόν νό¬
  μον καΐ ή απόφασις αυτή είναι άντι-
  δημοκρατική στηριζομένη είς τό Φα-
  σιστικόν Συνταγμα τοϋ 1931. Ό Βα
  σιλεύς, συνεχΐζει τό μήνυμα των όρ
  γσνώσεων, θέλει νά φέρη είς την χώ¬
  ραν τόν εμφύλιον πόλεμον πρός εκ¬
  πλήρωσιν των έγωίστικών τού σκο-
  πών. Καλοθνδέτήν Κυβέρνησιν νά
  επανέλθη άμέσως είς την χώραν καΐ
  νά θέση είς ισχύν την συμφωνίαν
  Τΐτο—Σούμπασιτς.
  ΑΘΗΝΑΙ 25 Ίανουαρίου.—Διά τό
  ζήτημα των καταθέσεων καΐ των έ-
  σωτερικών δανείων θά συγκροτηθή
  την προσέχη έβδομάδα σύσκεψις είς
  την οποίαν θά λάβουν μέρος πάντα
  τα αρμοδία πρόσωπα.
  Ειδή άξι'ας 240
  έκατομμυρίων
  ΑΘΗΝΑΙ 25 Ίανουαρίου.—Έξ ά-
  σφαλοϋς πηγής πληροφορίαι άναφέ-
  ρουν δτι ή Ουνρα πρόκειται νά χορη¬
  γήση είς την Έλλάδα τρόφιμα, έν-
  δύματα, υποδήματα καί άλλα εϊδη
  άξίας 240 έκατομμυρίων δολλαρΐων.
  Όλα τα ειδή ταθτα, των οποίων ή ά
  ξία είναι πολλαπλασία τής άξίας
  τοθ καλύμματος τής δραχμής θόΓχο-
  ρηγηθοΰν είς την Έλλάδα δωρεάν.
  Πιδανοί ύποφήφΐοι
  Γενικοί Διοικήται
  ΑΘΗΝΑΙ |25 Ίανουαρίου.—Ώς πι-
  θανοΐ ύποψήφιοι διά την θέσιν τοθ
  Γενικοΰ ΔιοικητοΟ Μακεδονίας φέ-
  ρονται οί κ.κ. Ρέντης ή Μυλωνάς
  Αί δίκαι επί κατοχής
  πρωθυπουργών
  ΑΘΗΝΑΙ 25 Ίανουαρίου.— Έδημο
  σιεύθη χθές είς την έφημε ίδα τής
  Κυβερνήσεως δ νόμος διά τοϋ όποίου
  είσάγονται είς δίκην δι' άπ' εύθείας
  κλήσεως δλοι οί διατελέσαντες επί κα
  τοχής πρωθυπουργοί καί ύπουργοί. Αί
  δίκαι θ' άρχίσουν έντός δεκαπενθημέ-
  ρου.
  Τό Ταμείον Συντάξεων
  νομ4?κών
  ΑΘΗΝΑΙ 25 Ίανουαρΐου.—Τό Τα¬
  μείον Συντάξεων Νομικών απεφάσι¬
  σεν δπως επιτρέψη είς τούς συνταξι-
  ούχους αύτοΰ νά προεξοφλήσουν
  την σύνταξιν των έφ' δσον λαμβά-
  νουν τοιαύτην άνω των 1000 δρα¬
  χμών έναντι των συντάξεων των
  μηνών Νοεμβριού, Δεκεμβριού καί
  Ίανουαρίου καί μέχρι τοθ ποσοΰ των
  3.000 δραχ.
  ΑΘΗΝΑΙ 25 Ίανουαρίου.—Κατό¬
  πιν ενεργείας τοθ ύπουργοθ τής ερ¬
  γασίας κ. Σΐδερη καΐ εκπροσωπών
  τοθ ΕΜΕΛ απεφασίσθη δπως χορη-
  γηθή είς τα ύφαντουργεΐα τοΰ Κρά
  τους ή απαιτουμένη ποσότης βάμβα-
  κος διά την ,,παραγωγήν κάμποτ.
  ΥΣΤΑΤΗΣΤΙΓΜΗ
  Οί Ρώσσοι πέριξ τού
  Μπρεσλάου
  ΜΟΣΧΑ 25 Ίανουαρίου.—·
  ί ΣτρατιαΙ τοθ Στρατάρχου Κό·
  νιεφ διέβησαν τόν ποταμόν "Οντερ
  πρίν παρέλθη 24ωρον άπό τής άφί-
  ξεώς των είς την ανατολικήν δχθην
  τοθ ποταμοϋ. Έξησφάλισαν τό πρώ
  τον των προγεφύρωμα καΐ βαδίζουν
  πρός Βορράν.
  Ύπερφαλάγγισαν τό Μπρεσλάου
  καΐ έπεξέτειναν την κατοχήν των
  πέριξ τής πόλεως. "Ηρχισαν δέ νά
  έπιτΐθενται εναντίον τοθ Μπρεσλάου
  καί άναμένεται ή πτώσις τού.
  Ό Γερμανός Γκαουλάϊτερ τής πό·
  λεως εδήλωσεν δτι ή πόλις είναι καΐ
  λώς όχυρωμένη δτι τα παιδία καΐ α-
  γυναϊκες ίχοον μεταφερθή είς
  λές μέρος. "Εδωσε δέ διαταγήν
  τό| Στρατεύματά τού νώ ύ
  ^ την πόλιν μέχρι
  τα'ου,