96092

Αριθμός τεύχους

4927

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

30/7/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  μά
  μ έ έν
  (.τού άντ»,^
  ύφυπουρ.'
  «ν τος τώ»
  ικήν
  ιώαεις
  ΐιον
  :ται
  (τού »Ρ
  . έδήλωε»
  άηχουν <Α| ών. ν ΙΕΡΟΚ Ε άνταηοχμ· Παριο(ΜνΙί |β την μ»* ατβύ «1$ «| βν ώς τ* οί ,νας οί ,αφοΰν -«*« ;·ρ>
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ.
  ΑΙγύπτου
  έτησια λίρπι 3
  έξάμηνος 2
  Άμερικής
  ετήσιαι δολ. 15
  εξάμηνος > 8
  Τιμη
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ
  30
  ΙΟΥΛΙΟΥ
  1938
  [ ΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ *927
  ΪΙΙΕΪίϊΙΟΣ ίϊΙΙΑΪΤΗΣ ΘΡ. Ν ΣΤΑΥΡΑΚΗ*
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Η ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΩΝ ΧΑΝΙΟΝ
  ΕΝΟΠΛΟΙ ΣΤΑΣΙΑΣΤΑΙ ΕΙΣΕΑΒΟΝΤΕΣ ΑΙΦΝΙΑΙΑΣΤΙΚΟΣ
  ΚΑΤΕΑΥΣΑΝ ΤΑΣ ΑΡΧΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΛΑΒΟΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ
  ΑΜΕΣΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΙΝ ΣΜΗΝΟΥΣ ΑΕΡΟΗΑΑΝΩΝ
  Ο ΓΕΝ. ΛΙΟΙΚΗΤΗΣ Ι. ΜΠΟΤΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΕΠΑΗΕΚΑΤΕΣΤΗΣΕ
  ΤΑΣ ΑΡΧΑΣ ΓΕΝΟΜΕΝΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
  Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΚΙΗΗΜΑ
  Την νύκτα τής Πέμπτης
  πρός την Παρασκευήν καί
  είς ώραν καθ' ήν ό κόσμος
  ευρίσκετο εισέτι είς τούς κι-
  νηματογράφους καί τα διάφο
  ρα κέντρα, φήμαι συγκεχυμέ
  ναι εκυκλοφόρησαν είς την
  πόλιν μσς δτι είς τα πέριξ
  των Χανίων παρετηρήθησαν
  ενοπλοι όμάδες πολιτών άπο
  σκοποθσαι νά καταλύσουν
  τάς αρχάς.
  Έπίσημος δμως έπιβεβαίω
  σις 6έν υπήρχεν. Καί τό μό
  νόν ενδεικτικόν σημείον ύ
  πήρξαν τα μέτρα τα όποΐα έ
  λήφθηοαν άμέσως υπό των Ι
  άρχών τής πόλεώς μας. Πράγ
  ματι αί αρχαί έλαβον γνώ
  σιν μετ* ολίγον τής άπαρχής'
  τής στασιαστικής έκδηλώσε
  ως των Χανίων- Ευθύς συνήλ'
  θον είς σύσκεψιν ό Νομάρ
  χης κ. Μάρκελλος, ό εΐσαγ
  γελεύς κ. ΒελΙνης καί 6
  Διοικητής τής Χωροφυλακήν
  κ. Όρφανουδάκης καί έλαβον
  δλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα
  πρός εξασφάλισιν τής γαλή
  νης καί τής τάξεως.
  Σχετικώς ειδοποιηθη άμέ¬
  σως καί ό φρούραρχος κ. Δια
  μαντόπουλος.
  Ή νύκτα, πάντως διέρρευ
  σεν, ώς ήτο άλλωστε φυσι
  κόν, απολύτως ήσυχος, ό ·πε
  ρισσότερος δέ κόσμος ουτε
  έπληροφορήθη κάν τάς φήμας
  πού .είχον κυκλοφορήσει άφ'
  εσπέρας. Την πρωΐαν δμως
  τής χθές αί φήμαι ένετάθη
  σαν χωρίς πάντως νά ύπάρ
  χη τίποτε τό συγκεκριμένον.
  Καί οί πολίται συνεζήτουν
  είς τάς όδούς, τα κέντρα καί
  τα καταστήματα, σχολιάζον
  τες τάς φήμας, χωρίς έν τού
  τοις νά παρατηρηθή καμμιά
  νευρικότης.
  Μετ* ολίγον, έπίσημος άνα
  κοίνωσις καθίστα γνωστόν δ
  τι πράγματι εξεδηλώθη είς τα
  Χανιά στασιαστική ενεργεια,
  άλλ' εντελώς τοπικοθ χαρα
  κτήρος δεδομένου δτι είς δ
  λην την άλλην χώραν έπε
  κράτει άπόλυτος τάξις καί
  ήσυχία. Ή είδησις μάλιστα
  έπεβεβαιώθη διά προκηρΰξεως
  τοθ άρχηγο.0 τής Κυβερνήσεως
  κ. Ί. Μεταξά πρός τόν Κρητι
  κόν λαόν, τοιχοκολληθείσης
  καί έχούσης οϋτω:
  Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΤΟΥ κ. ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΥ
  Πρός τόν λαόν τής Κρήτης
  Καθ' ήν στιγμήν ήτοιμαζό
  μην νά άναχωρήσω έξ Άθη
  νών τΐρός υπογραφήν εξωτε¬
  ρικάς συμφωνίας μεγίστου έ-
  θνικοθ συμφέροντας, ενοπλοι
  στασιασταί εισήλθον είς Χα¬
  νιά καί κατέλαβον πόλιν.
  ΕΤμαι άποφασισμένος νά πά
  τάξω τούς στασιαστάς διά
  παντός μέσου Ίνα έπΐβάλω
  τό Κράτος τοΰ Νόμου καί
  νά έξασφαλΐσω είς τόν Κρη
  τικόν λαόν την ησυχίαν καί
  τάξιν στηριζόμενος είς τα
  πατριωτικά αίσθήματα τοθ
  Κρητικού λαοθ καθώς καί
  τα δείγματα έμπιστοσύνης
  τα όποΐα μοθ επέδειξε. Προσ-
  καλώ ολόκληρον τόν Κρητι¬
  κόν λβόν νά άπογυμνώστ] παν
  τος έρεΐσματος τούς στασια
  στάς κοί νά καιαδείξη είς
  τόν "Ελληνικόν λαόν 8τι ή
  Κρήτη "ίσταται παραπλεύρως
  καί άλληλέγγυος πρός τό
  εθνικόν σύνολον.
  Παντοΰ τής Ελλάδος επι
  κράτει άπόλυτος τάξις καί ή-
  συχΐα καί ό λαός εύρίί/κε
  ται είς τό πλευρόν τής Κυβερ
  νήσεως.
  Πρόεδρος Κυβερνήσεως
  ΜΕΤΑΞΑΣ
  ΚΗΡΥΞΙΣ
  ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ
  "Ολίγον αργότερον ό Γ τηι.
  Ηρακλείου κ. Μάρκελλος, διορι-
  σθείς 6πό τής κυβερνήσεως προ-
  οωρινός Γενικάς Δ·οικητής Κρή
  της, δεδομένου δτι είς Χανιά έπε
  χράτουν οί στασιασταί, εξέδωκε
  την κατωτέρω διαταγήν διά τής
  οποίας ή Νήσος ετίθετο είς κατά
  στάσιν πολιορκίας κηρυασομένου
  τοθ ατρατιωτικοθ νόμου. Έν συν
  εννοήσει δέ καί μετά των άλλων
  άρχών, έλαβε διάφορα συμπληρω
  ματικά μέτρα πρός πρόληψιν πά
  σης τυχόν έκνόμου ενεργείας, άν
  καί τοιαύτη πρόθεσις ούδαμόθεν
  εξεδηλώθη.
  Άριθμ. 16870
  Τηλεγράφημα
  άμέσου έπιδόοεως
  Νομάρχας— Διοικήσεις Χωρο-
  φυλαχης, Ρεθυμνον—"Αγιον Νι¬
  κόλαον, 'Υποδιοικησεις Χωροφυ·
  λακήί— 'Αστυνομ. £ταθμάρχας Ν.
  Ηρακλείου.
  Κβινοποΐθΰμεν κατωτέρω ταύ
  τάριθμον σημερινήν απόφασιν
  μάς καί παρακαλούμεν δώσητε
  ίύρεϊαν δημοσιότητα διά τοιχο-
  κολλησεων είς κβντρικώτβρα μέ
  ρη περιφερείας σας.
  Γεν. Διοικητής
  ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ
  Κβιν)σις
  Διοικητήν 43ου Σ«ν)ματος
  Διοίκησιν Χωρ)κής Ηρακλείου
  Γενιχή Διοίκησις Κρήτης
  Ηράκλειον
  »ΙΙερΙ 9έ«ως είς εφαρμογήν
  τ<δν &ρβρων 4, 7, 8, 9 καί 10 τοΰ Νόμου ΔΞΘ'. τοθ 191β «πε- ρί καταστάσεως πολιορκίας καθ' άπασαν την νήσον Κρήτην». Βασίλειον της Ελλάδος Λαβόντες 6π' δψει δτι επίκει¬ ται κίνδυνος διασαλεύσεως τής δημοσίας τάξεως τίθεμεν καθ' ά¬ πασαν την νήσον Κρήτην είς έ φαρμογήν τα άρθρα 4, 7, 8, 9 καί 10 Δ. Ξ. θ.' τού 1912 «περί καταστάσεως πολιορκίας» καί ά- ναστέλλομεν την ισχύν των άρ¬ θρων 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 56, 97 καί 100 τοϋ Συνταγμα τος. Τα Στρατοδικεΐα έπιλαμβάνον- ται τής διώξεως πάντων των άπδ τής δημοσιεύσεως τής παρούσης τελουμένων άδικημάτων κατά τής Ασφαλείας τοθ Κράτους, τοθ Πο- λιτεύματος καί τής Δημοσίας τά¬ ξεως ώς καί των γενομένων τοι¬ ούτων άπό τής νυκτός τής 28ης Ιουλίου οιαδήποτε καί άν είνε ή ιδιότης των αύτουργών καί συνεργών καί πάντων των κοινών άδικημάτων κατά πρόσω- πων ή περιουσίαν οσάκις κατά την κρίσιν τής Στρατιωτικής δι- κασπκής άρχή; έκτίθεται δι' αυτών ή άσφάλεια τοΰ τόπου ή διασαλεύεται ή δημοσία τάξις. Ή ίσχύς τοθ παρόντος άρχε¬ ται άπό σήμερον καί ά'μα τη" το: χοχολλήσει. Έν Ήρακλείψ τή 29 Ιουλίου 1938 Ό Γενικάς Δοικητής Ανδρ. Μάρκελλος». ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΜΑΡ&ΕΛΛΟΥ ΔΙΑ ΤΟ ΣΤΑΣΙΑΣΤΙΚΟΝ Κ1ΝΗΜΑ Την μεσημβρίαν τής χθές ό νομάρχης 'ΗρακλεΙου καί προ- σωρινός Γενικάς Διοικητής Κρήτης, προέβη είς τάς κά τωθι άνακοινώσεις πρός τούς άντιπροσώπους τοθ τύπου, έν σχέσει μέ τό Ιστορικόν καΐ τόν χαρακτήρα τοθ στασιαστι κου κινήματος των Χανίων καί τα ληφθέντα μέτρα πρός επιβολήν τοθ Κράτους τοθ νόμου. Άναλαβόντες προσωρινώς, κατόπιν έντολής τής Κυβερ νήσεως την Γενικήν Διοίκη¬ σιν Κρήτης μέ Εδραν τό Ή ράκλειον, εχομεν την τιμήν νά σάς άνακοινώσωμεν κα¬ τωτέρω, πλήρεις καΐ σσφεΐς πληροφορίας των γεγονότων Χανίων, άφ' ενός μέν διά νά άνακτήσουν πάντες την ηρε¬ μίαν των, άφ' ετέρου δέ διά νά προφυλάξωμεν πάντα δ στις άνοήτως ήθελεν άναλά βη ευθύνας καΐ συνεπείας άς θά ηδύνατο νά προκαλέση διά λόγων, έφ' 8σον έκδη- λώσεις δέν χωροθσι, δυσκό- λως δέ θά ήτο δυνατόν νά υπάρξη έπιείκεια. Τα πράγματα έν τή άληθεία των Εχουσιν ούτω: Όμάδες άτόμων συνυφα- σμένων [διοτελώς μετά τοθ τέως ΓερουσιαστοΟ Άριστομ. Μητσοτάκη καί τέως Δημάρ- χου Ιωάν. Μουντάκη μεθ' ών συμμετέσχον ασφαλώς καΐ άλλα άτακτα στοιχεΐα, άπο- βλέποντα είς κοινωνικήν ή πολιτειακήν ανατροπήν κατώρ θωσαν αίφνιδιασιικώς νά κα· ταλόβουν τούς στρατώνας Χά νίων οΐτινες ήσαν όλοσχε- ρώς άνευ δυνάμεως, έκ τοθ δτι ή στρατιωτική δύναμις ευρίσκεται είς την μεθόριον, καί νά καταπιέσωσιν οϋτω τάς έξουσιαστικάς αρχάς τής νήσου είς περιορισμόν, φρο- νοΰσαι οϋτω δτι θά έδιδον έναυσμα γενικής άνταρσίας των στοιχείων άτινα έπωφε- λώνται παρομοίων καταστά σεων, ώστε νά έμφανίσουν κατά ϊνα τρόπον άπασαν την νήσον άπαρνουμένην τόν σώ- φρονα πατριωτισμόν της καΐ την εμπιστοσύνην της πρός τόν Βασιλέα καί την Κυβέρ¬ νησιν. Εναντίον των στασιαστών τούτων ραγδαία θέλει επέλ¬ θη ή τιμωρία καθ" δσον είμε¬ θα είς θέσιν νά σάς διοβε- βαιώσωμεν δτι ελήφθησαν πάν τα τα μέτρα ώστε τό μία- σμα τής άνταρσίας νά μή προχωρησρ ουδέ σπιθαμήν πέραν τής άρχικής τού έστί- ας. Είναι περιττόν φρονώ νά σάς πιστοποιήση 8τι καθ' ά¬ πασαν την άλλην Κρήτην πήρης τάξις καΐ ήσυχία έ πικραχεΐ καί άπόλυτος πί¬ στις καΐ πεποίθησις επί των ληφθέντων Κυβερνητικών μέ· τρών. Πασά διάδοο'ς τυχόν κυκλο φοροϋσα περί, άνπρσιων τοι¬ ούτου εϊδους καί είς αΙΛα τμή μαχα τής χώρας, είναι εντε¬ λώς ψευδής ώς πάντες θά Ιν- νοήσετε έκ τής ελευθερίας των κινήσεων τής κρατικής έ- ξουσίας πρός επιβολήν τής τα ξεως. Όσον καί άν λυπήσθε δτι υπήρξαν Κρήτες οίτινες ήθέλη σαν νά άμαυρώσουν την φιλο¬ πατρίαν καί σωφροσύνην τής ενδόξου μεγαλονήσου, παρα- καλώ νά άμβλύνετε την λύ¬ πην σας ταύτην, διότι ακρι¬ βώς τό άτυχέστατον καΐ άθλι έστατον τοθτον επεισόδιον, θά ενισχύση την πεποίθησιν τόσον είς την Α. Μ. τόν Βα¬ σιλέα δσον καΐ είς τόν αρχη¬ γόν τής Κυβερνήσεως καΐ τούς λοιπούς συνεργάτας αύτοθ» δ τι πράγματι ή Κρήτη είναι σύσσωμος μέ την εθνικήν των πορείαν άφοθ ουδείς προσεχώ ρησε πρός την άφρονα ένέρ γειάν των, άλλά παρέμειναν πάντες πιστοί είς τάς θέσεις των καί ού μόνον τουτο άλ¬ λά πανταχόθεν καταφθάνου σιν δχι μόνον τηλεγραφήματα αποδοκιμασίας άλλά καί 6η λώσεις σαφεΐς καί άνδροπρε- πεΐς παροχής ένεργοθ βοηθεί άς είς τάς νομΐμους αρχάς τής Νήσου. Παρακαλώ πάντας μετ" ή ρεμίας νά συνεχίσωσι τάς εργασίας αυτών πιστεύοντες δτι ό Στρατιωτικάς Νόμος τόν οποίον έπέβαλα καί τό στρα¬ τοδικείον τοΠ όποίου έδοσα εντολήν άμέσου σχηματισμοϋ, είναι μέτρα ίκανά νά έπανα- φέρωσιν είς ευθείαν τάξιν πάντα έ'χοντα διαθέσεις άνο ήτους. Προσωρινάς ύπουργός Γενι¬ κάς Διοικητής Κρήτης. ΑΝΔΡ. ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ». ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΚΑΙ ΔΙ' ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ Πρός τόν προσωρινόν Γεν. Διοικητήν Κρήτης χ. Άνδρέαν Μάρκελλον έστάλη χθές έξ Αθηνών υπό τοθ παρεπιδη μοθντος έ<εΐ Δημάρχου Ηρα¬ κλείου κ. Μηνά Γεωογιάδη τό κατωτέρω τηλεγράφημα: Άνδρέαν Μάρκελλον Ηράκλειον Άποδοκιμάζων μετ1 άγα- νακτήσεως παράφρον κίνημα τΐθεμαι παρά πλευρόν κυβερ¬ νήσεως άλληλέγγυος μεθ' υ¬ μών. Πέποιθα συμπολίται μου διακριθέντες πάντοτε διά ψύχραιμον λογικήν καΐ πα¬ τριωτισμόν των παραμεΐνωσι πειθαρχοθντες έννομον τάξιν, συντρέχοντες υμάς διατήρη σιν καί γενικώς επιβολήν τα "εως. Μηνάς Γίωργιάδπς Έξ άλλου τό Δημοτικόν Συμβούλιον Ηρακλείου άπηύ θυνε πρός τόν πρωθυπουργόν κ. Ί. Μεταξδν τό ακόλουθον τηλεγράφημα: Έξοχώτατσν Πρόεδρον Κυ βερνήσεως Αθήνας Δημοτικόν Συμβούλιον Ή ρακλείου επί πληροφορία δτι ενοπλοι στασιασταί προέβη σαν είς εκνόμους ενεργείας έν Χανίοις, συνελθόν έκτά κτως ψηφίζει ομοφώνως: Ά ποδοκιμάζει πάσαν εκνομον ενέργειαν άποσκοποθσαν την διασάλευσιν τής εννόμου τα ξεως καΐ διαδηλοΐ την έμπι στοσύνην καί αφοσίωσιν τού πρός την "Εθνικήν Κυβέρνη σιν. 'ϊΊγ έκλειον τή 29 Ιουλίου 1938. Ό Δημαμνεύων Μ. ΚΑΣΙΜΑΓΗΓ. Ό Πρόεδρος Γ. ΡΑΣΙΔΑΚΗ} Τα Μέλη Δ. Βουρεξάκις, Μ. Τζουλά- Τήν μεσημβρίαν ενεφανίσθη άεροπλάνον πολιτικόν τρικινη τήριον, άνήκον προφανώς είς την έταιρίαν συγκοινωνιών χρησιμοποιηθέν υπό τής κυβερ νήσεως, τό οποίον άφοθ διέ γραψε δύο κύκλους ύπερθεν τής πόλεως έρριψε δέσμας προκηρύξεων, αί οποίαι μως λόγω τοθ πνέοντος σφο δροθ άνέμου Ιπεσαν μακράν τής πόλεως. Αί ριφθεΐσαι προ κηρύξεις ήσαν δμοιαι μέ έκε νας τάς οποίας είχεν έκδόσει ή νομαρχία την πρωΐαν κατ εντολήν καί έξ όνόματος τού πρωθυπουργοθ κ. Ί. Μετσξά άπευθυνόμεναι πρός τόν Κρι τικόν λαόν. κις, Ζαχ. Περάκις, Χ. Χουρδά- κις, Κ. Ανεμογιάννης, Κ. Βαρββ- ράκις, Δ. Μιχαηλίδης, Α. Γραμ ματικάκις, Π. Καταλάνος, Ν. Κα ρέλης, Στ. Χελιδώνης, Ά. Κορμα νός, Ί Λιναρδάκις, Ά. ' Ανδρβυ λάκις, Δ. Χαλκιαδάκι;. Η ΕΙΔΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Είς τάς Αθήνας ή είδησις τής άνταρτικής εκδηλώσεως των Χα¬ νίων, εγνώσθη δι' ανακοινωθέντος τής κυβερνήσεως, τό^όττοΐον καΐ διεβιβάσθη 6πό τοΰ Δελτίου Τύ που τοθ 'ΥτυπουργβΕου Τύπου καί ΤουρισμοΟ είς τάς επαρχίας. Τό ανακοινωθέν τής κυβερνή σεως αποσταλέν καί είς ημάς 6πό τοθ ύφυπουργείου Τύπου ίχει οίίτω: Χθές νύκτα ομάς 400 περί που ένόπλων υπό την ήγεσί αν των Μητσοτάκη, Μουντά κη καί Χατζηαγγελή εισήλθεν είς την πόλιν Χανίων καΐ επωφελουμένη έκ τής έλλεί ψεως στρατιωτικής δυνάμεως ήτις είχεν αποσταλή είς την βόρειον Έλλάδα διά την συ νήθη κατά θέρος ενίσχυσιν των φρουρών, κατέλαβε την πόλιν. Τα σΐτια; καί οί σκοποί τοθ άπονενοημένου τούτου κινή ματος παραμένουν μέχρι τής στιγμήςάγνωστα. Οκ Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως είδοποιηθείς άμέσως διέταξεν έν τώ άματήν αποστολήν ισχυράς στρατι· ωτικής δυνάμεως, ναυτικής καί άεροπορικής. Είς την λοι¬ πήν Κρήτην έπικρατεΐ άπόλυ τος ήσυχία. Καθ' άπασαν την Έλλάδα έπίσης Γ τεΐ άπόλυτος τάξι^. ΑΛΛΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡμΐ ΟΙ ΣΤΑΣΙΑΣΤΑΙ ΥΠΕΧΩΡΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΧΘΕΣΙΝΗΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ Κατά τάς Ιδιαιτέρας μας πληροφορίας ή στασιαστική κίνησις των Χανίων έσημειώ θη την 3.30' μετά μεσονύκτι όν ώραν τής προχθές, διά τής αίφνιδιαστικής είσβολής ένόπλων πολιτών είς την πό λιν έκ διαφόρων αυτής σημεί ών. Αί ενοπλοι όμάδες προσέ βαλον άμέσως τόΔιοικητήριον, τα γραφεΐα τής Μεραρχίας ή όποία ώς ήτο γνωστόν δέν διέθετεν ειμή έλαχίστους στρα τιώτας. Την άμυναν τής Γενι κης Διοικήσεως διηύθυνε αύ τοπροσώπως ό Γενικός Διοι κητής κ. Σφακιανάκης, μέ εί κοσιπεντάδα άνδρών τής χω ροφυλακής, πρό τοθ άδυνά τού δέ τής περαιτέρω αμύνης διέτάξε την κατάπαυσιν των πυροβολισμών. Οί επαναστάται άνερχόμε νοι είς πεντακοσίους καί έχον τες επί κεφαλής τούς Άριστο μένην Μιτσοτάκην, κατελθόν τα επί τούτω είς Χανιά άπό τής παρελθούσης Κυριακής, Ιωάννην Μουντάκην τέως δή μαρχον, τόν άπόστρατον υπο στρατηγόν Μάντακαν, τούς τέως βουλευτάς Έμμ. Μουν τάκην, Μ. Βολουδάκην, Έμμ. Μπακλατζήν καί τόν Ιατρόν Παΐζην κατέλαβον άνευ περαι τέρω άντιστάσεως τό Διοικη τήριον, τούς στρατώνας καί τό ταχυδρομειον καΐ τηλεγρα φεΐον άπό δπου μάλιστα έξα πέλυσαν τηλεγράφημα περί τής πλήρους επιτυχίας τοθ κι νήματός των. Παρ' δλα δμως τα περιο ριστικά μέτρα άτινα είχον λάβη κατορθωθή νά έπικοινω νήοτ) ό Ύπουργός κ. Σφακιά νάκης τηλεφωνικώς μετά τοϋ διοικητεύοντος καθ' 8λην την χθεσινήν πρωΐαν Νομάρχου Ηρακλείου κ. Ανδρ. Μαρκέλ λου, δστις καΐ διεβεβαίωσε τόν κ. Σφακιανάκην δτι έν ---------- τος όλίγου καταφθάνουν ένι σχύσεις έκ τοθ κέντρό;^ πρός πάταξιν τής σημειωθείσΐης άν ταρσίας. Πράγματι την 12 παρά εϊ κοσι ενεφανίσθησαν είς ν όρίζοντα άεροπλάνα δοντα είς Χανιά. σως μετά τάς πρώτας πτή σεις ύπερθεν τής πόλεως των Χανίων ό Γενικάς Διοικητής κ. Σφακιανάκης, έπωφεληθείς των πρώτων στιγμών τής προ κληθείσης έκ τής άφίξεως των άεροπλάνων συγχύσεως είς τούς κινηματίας, κατηυθύν θη μέ δεκάδα όπλιτών πρός τό Διοικητήριον τό έπανεκατέ λαβεν, μετ" όλίγην δέ ώραν, των στασιαστών άποχωρούν- των τοθ ενός μετά τόν άλλον, εγένετο κύριος τής καταστά σεως, διατάξας την εκκένωσιν τοθ γραφείου τής μεραρχίας καί τοθ τηλεγραφείου. Ό κ Γενικός Διοικητής έ τηλεγράφησε άμέσως πρός τόν Πρόεδρον τής κυβερνήσε ως δτι άποκατέστη ή τάξις έ ξήρε δέ την συμβολήν των αξιωματικών καί όπλιτών τοθ στρατοθ καί τής χωροφυλα κης ώς καί δλων των πολιτι κων ύπαλλήλων είς την έπα ναφοράν έντός ολίγων ώρών τοθ κράτους τοθ νόμου. ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ Μέχρι των νυκτερι«ών ώ¬ ρών καί πέραν έστέλλοντο τηλεγραφήματα έκ μέρους πολ λών κοινοτήτων τής Κρήτης άποδοκιμαζουσών την στασια στικήν απόπειραν καΐ τιθεμέ νων παρά τό πλευρόν τής Κυβ€ρνήσεως.
  ΑΝ0ΡΘΩΣ1Σ
  (θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.—Σήμε
  ρον ώρα ιθμ. μ. ό Ρωσσικός Κο
  λοσσός: «Νύχτες φωτιδς>, (τό
  ζωντανό τΐτώμα) τού Τολστόι.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ: «Δέσποινας έν
  Κινδύνω> ·μέ τόν Φρέντ "Ασταιρ.
  θερινός «ΑΠΟΛΛΩΝ». —Σήμε¬
  ρον ό ναυτικός ρωσσικός κο
  λοσσός: ·Λευ"θί σκλάβοΐ'.
  Την Δευτέραν: «Τα μαργαριτά-
  ρια τοθ στέμματος».
  Προΐστάαενος Τυπογραφείου
  Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  ι; ■*
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό άθάνατο μεγκλουρ-
  γημα τοΰ Λ. ΤΟΛΣΤΟΙ·
  ΝΥΧΤΕΣ
  Ιί
  Πρνταγωνιστοΰν οί άσσοι
  τής γαλλικής κινηματογρα·
  φίας:
  Βίκτωρ Φρανσέν,
  Γκάμπυ Μορλαί,
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  Τό νέο Μβυσικό χορευτι
  χό χάρμα:
  αΕΣΠΟΙΝΙΣ
  "Δπό τού δρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ίϊΓΓηΐϊίϊϊ;-
  Ό έρως είς την χώραν
  στήλη τού ώραιόκοσμου
  Ιδού τό μυστικόν τής εύτυχίας..
  των χρυσανοέμων-
  Η ΜΑΧΗ
  Υπό Κλώντ Φαρέρ.
  26ον
  ♦91 όν
  Διά τάς νεαράς άναγνωστρίας σθεσω δτι δέν πρέπει πέτε να __Νομιίζετε λοιπόν είπεν ό
  μου μεταφέρω έδώ άρθρον τής φλεοτάρετε μέ πανδρεμένουο, δι- . ... ?0μ 7 ; ° ,' * Γ,
  νννστήΓ παοισ,νής καλλιτέννιδοΓ ότι αύτό ψέρει δυστυχία. ,Φέλτζ, πως ή προσπαθεία των 1
  Πρώτος εκλήθη ώς κυριος
  Μάρτυς ό μικράς Δελφΐνος. ' Νά επιτύχη, νά δημιουργήση ε
  "Αρχισαν νά τόν ερωτούν γιά να δνομα, να γίνη κδτι, νά είνε
  διάψορα άλλα σομβάντα πού έλεύθερη, ν ά μην έξαρταται άπό
  εΤχαν σημειωθή; στό Τάμπλ. ^ρο^κάθΐ νέου κίριτσΤοΟ. "Ε.
  Καί τό φλύαρο άγοράκι, χω- λοπόν! θεωρώ δτι ίχει άποΛ,ύ-
  ρίς νά νοιώθη. τή βαρύτητα τως δίκαιον τό κορίτσι τής σήμε
  Μιστεγκέτ πού άτΐοκαλόττει τό _Πρέίΐει να πανδρευθη τόν άν- απωνει,ων είνε μάταιη καί πως δ
  των καταθέσεών τού,
  δωκε τούς μυστικούς
  νόχους
  πρώτον
  έπρό-
  συνε·
  ρον και τό έγκρίνω
  καρδιά μου.
  ής ήμ
  μέ δλη την
  ρ μ
  ΠροτοΟ νά όνειρευθη τόν γάμον
  τής μητέρας τού κσί Ινα νέ0 κορίτσι πρέπη νά σκε
  άπό δλους τόν ήρω- φθή νά δημιουργήση μία θέσι. Πρέ
  ϊκό Τουλάν—ό οποίος, ετσι, τιε'ι νά εξασφαλίση 'τό μέλλον Τής
  έπλήοωσε μέ τό κεφάλι τού $ ^ζήσ^ολίγον ^διά «,ν έαυ-
  συμμετοχη τού στή συνω- δλλους. Ά>λ' ή ζωή είνε γεμάτη
  μοσία πού απεπειράθη νά ά· ένέδρες. ΤΙ πρέπει νά κάαη ή νά
  παγάγη τή Μαρία—Άντου- μην κάμη διά νά έπι-ύχτ):
  ανέττα κσί νά παιδία της ό· — Πρέηει νά ξ«ύρτ) νά χαμογελά.
  πό τό Τάμπλ.
  ή σειρά τής
  Ε,πειτα ήλθεν | Κατά την γνώμην μου ή πρώτη
  σκανδαλώδους σκέψις ενός κοριτσιοΰ ?Ινε νά εί
  ή τελευταία χορευτι κή δι
  μιουργία ι«ΰ:
  Φρέντ "Ασταιρ
  καί τής
  Ζάν Φονταιν*
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  εί
  τβν
  ΧΑΡΡΥ
  · ΜΗΩΡ
  υποθέσεως. Τό πρακτικό τής νέ πάντοτε ευχάριστη. Πρέπει νά
  έξετάσεως. Αυτή Λ τερατωδία ε1νε β^'βνάπητη, νά χαμογελά
  >,ίΐ«^υΐν , η' ' . . . . νάχαμογελα δσο τό δυνατόν συ·
  λοιπόν επεκυρώθη μέ έπτά·ό- χνότερα καί' ιδιαιτέρως, δταν ε
  Κΐώ ύπογραφές. Ή αύθεντι- χε( διαθέση νά κλάψη. Πρέπει νά
  κότης τού πρακτικοϋ, τό γε
  γονός δπ τό τυφλωμένο παι
  δι έκαμε πραγματικά
  τή την άποτρόπαιη κατάθερι,
  δέν θά μποροθσαν νά δια
  ψευσθοϋν. Τό πολύ πολύ θα ^ά.,.^,
  μποροΰσεν ϊσως κανείς νά άν
  διανέμη τίς χαρες της, καί νά ά
  πο^ρππττ] τίς λύπες της. Δέν ά-
  , , γαποθν συνήθως τούς μελαγχολι
  αυΙΤΙ κοΰς άνθρώπους.
  "Ενα κορίτσι μπορεϊ νά κάνη
  «φλέρτ», εάν αύτό τής άρέση. άλ-
  ι ποτέ νά φθάνη μα
  γυναικα πού £χει
  γ χ
  <εΰ<ολης> δέν κά-
  Λ
  ι .(
  Τ. Πρτϊαδόπουλος
  Ίίίτρός—όδοντίατρος
  Σοϊκράτους Σατωβριάνδου
  22 ΑΘΗΝΑΙ
  ( Αριθ. τηλεφ. 52-362
  1 Δέχεται καθ' εκάστην.
  'ΰραι απολύτως άκριβεΐς.
  ΑΠΩΛΕΣΘΗ ωρολόγιον γυναι¬
  κείον τής χειρός. Παρακαλεϊται
  ό ευρών νά τό κομίσΐΊ είς τα γρα-
  φεΐά μας καί άμειφθήσεται δεοο-
  μένου δτι πρόκειται περί οίκογε
  νειακοθ κειμηλίου.
  Τα πειό μοντέρνα
  κουτερα
  , την φήμη τής ,. .
  τιλέξτι δτι ακριβώς τό χωρίον νει ποτέ τ'ποτε είς την ζωή. Καί
  πού περιέχει την κατηγορία (άφοϋ όμιλοϋμε γιά φλέρτ, θά προ
  περί αίμομιξίας δέν βρίσκε-
  ται μέσα στό κείμενο καί έ
  χει προστεθή έπειτα, στό πε-
  ριθώριο. Ένα πρδγμα δι. ως
  παραμένει άναντίροητον: ή υ¬
  πογραφή «Λουδοβϊκος Κάρο-
  λος Καπέτος» έχει τεθή μέ
  μεγάλα γωνιώδη καί παιδιά-
  στικα γράμματα, μέ δυσκολΐα
  σχεδιασμένα. Είνε γεγονός
  δτι ό γυιός έξεσιόμισε μπρο
  στά σ.' έκείνους τούς ξένους
  την πιό άτιμωτική κατηγορία
  εναντίον τής μητέρας τού. ι
  Άλλά ή στρεβλωσις αυτή
  δεν ήταν άρκετή Οί διεξά-'
  γοντες την άνάκρισι θέλησαν
  νά προχωοήσουν άκόμη περισ-
  σόχερο. Μετά τό
  όκτώμισυ χρόνων
  ιήν άδελφή τοιλ όνα κοριτσά-
  κι δεκαπ·-ντε χρόνων. Ό πά-
  ρεδρος Σωμέτ την ερώτησιν:
  «άν>-δταν επαιζε μέ τόν άδελ
  Φί της, αΰτός την ήγγιζεν έ-
  «εί δπου δέν έπρεπε νά έγγί-
  ζεται" κοί άν ή μητέρα της
  κοί ή θεία της έβοζαν τόν ά-
  δελφό της νά πλαγιάζη, άνά
  μεσά των».
  Τό κορίτσι άποκρίθηκε μέ
  άρνησι. Τότε εσημειώθη τό
  κορύφωμα τής φρικαλεότητος:
  τα δυό παιδία ήχθησαν είς
  άντιτταράστασιν γιά νά συζη
  τήσουν μπροστά στούς ίερο-
  εξεταστάς γιά την τιμή τής
  μητέρας των. Ό μικράς δελ¬
  φΐνος επέμενε κ' έξώγκωνε
  μάλιστα τοΰς ίσχυρισμοΰς
  τού. Ή άδελφή τού καταπτο
  ημένη άπό την παρουσία των
  σύστηρών έκεΚων άγνώστων
  καί ταραγμένη άπό τα άκο-
  σμα έκεΐνα έρωτήματα, έ
  πανελάμβανε διαρκώς τιώς
  δέν ήξερε τίποτε, πώς δεν
  είχεν ίδη τίποτε άπό δλα
  θρωπο ποϋ αγαπα
  Ό γάμος είνε πρδγμα πολΰ σο-
  βα'ρό· Πρ4πει ενα κορίτσι νά παν-
  δρεύεται έ'να πλούσιο ή Μνα πτω-
  ; Κατά την γνώιιην μου, εΤνε ά-
  βΓ ΑΛ Γ ίοθσαν έ
  Ανατέλλων
  θά υποκύψη στήν πάλη τού
  ΚΟΙ ΜΩΓΗΙ Κγλ
  τους
  "Ορος»;
  —Δέν ξεύρω τίποτε, είπεν ό
  Τσεού ΙΙέ—ι, αλλωιτε αύτό δέν
  βί} νά είνε πτωχός
  θα άγαπήσετε.
  Συνιστώ είς τα
  μικροϋ ή μεγάλου άναστήυατος.
  Μία γυναίκα δέν όφείλει ποτέ νά
  ανήκη είς ενα άνδρα πού δέν άγα
  πά κα'ι ό γοτμος χωοίς ερωτα είνε
  άστοχία. Φυσικά είνε ττροτιμότε
  ρον νά είνε πλούσιος ό άνδρας
  πού θά αγαπήση ενα κορίτσι άλ
  λά αΰτό δέν έξαρταται άπά έ"δ,"
  χρειάζεται λοπόν νά περιαένετε
  νά δημιουργήση ιιία θέσι εάν συμ·
  -- · - · έκεΐνος πού
  __ κορίτσια νά
  πανδορυθοϋν καί νά πάρουν άν¬
  δρα ίκανό νά κερδίση τιμίως την
  ζωή τού, νά τόν άγαποΰν καί νά
  είναι εΰτυχεΪΓ:, άλλά νά μην λη-
  σμονοϋν τό έΓήα «Σκοπός ενός
  άνδρός είς την ζωή πρέπει νά εί-
  λ.ε ή εξασφάλισις τής εύτυχίας
  τής συζύγου τού. Μίτ γυναικα δέν
  πρέπει νά σκέπτεται παρά νά δη¬
  μιουργή ή ιδία την ευτυχία έκεί-
  νού τοΰ όιοίου φέρει τό δνομα,
  κα'ι γι' αύτό, δύο πράγματα ποέ-
  πει νά ύπάρχουν είς τόν γάμο: ή
  χρηστότης κα'ι ή είλικρίνεια. έκεϊ
  ευρίσκεται τό
  μυστικό τής εύτυ-
  π Ντιστεγκέ
  ΕΝΑΤΕΛΕΙΟΚΑΙ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
  ΡΑΔΙΟΦΠΝΟ
  Έγέλασε παράςενα.
  —Καμμιά σπουδαιότητα. βά
  ξαναμιλήσωμε μέ την ήσυχία μας
  γι'-αύΐά δταν θά έλθη ή ώρα.
  Τό πχιδί πο-ϋ ήιαν γονατιαμένο
  κοντά σ-όν Φέλτζ έτοποθετοΰσε
  'ένχ μικρό βώλο όπίου στόν λου
  λά τής άπό μπαμποΰ πίπας.
  —Καταδεχθήτ,ε νά καπνίσετε
  συνεπέρανεν ό Τσεού 11έ —ί —
  Αύτό τό μαΰρο μπαμποΰ ήταν
  ά'σπρο άλλοτε. Καί μόνο τα οικ¬
  ον τα εχρωμάτισε δπως τό βλέ-
  π$τε, επειτα άπό άναρίθμητα κα-
  πνίσματα. Κανένα ξύλο άετοΰ,
  κανένα έλεφαντοστοΰν, καμμιά
  ταρταροΰγα, κανένα τιολύτιμο μέ-
  χαλλο δέν μπορεϊ νά συγκριθή μ'
  αύτό τό μπαμποΰ.
  * *
  Έκάπνισαν καί οί δυό τους ε¬
  πί πολύ.
  Επάνω άπό τούς καπνούς τοΰ
  όπίου, πού Ιγονόταν πιά πυκνοί
  άπό στιγμής είς στιγμήν, τα έ
  νέα μώβ φανάρια ελαμπαν τώρα
  σάν άστρα νοεμβριανής νύκτας.
  Καί τό τρ'ξιμο χών σκούρων βώ
  λων τοΰ οπίου έξατμιζόχαν επά¬
  νω άπό την λυχνία, εκαναν πιό
  αίσθητή την άπόλυτη σιωπή.
  Τα κρύο, πού προηγεΐται τής
  αύγής Ιπεφτε ήδη στήν ίίηαιθρο
  καί ενας κόκκορας έτραγούδησε
  ;ΐ5>.κρυά.
  'Ο^-Φέλτζ τότε, παραμίλησε δυ
  νατά:
  —Άλήθεια, άλήθεια, όλόκλη
  ρος ό πραγματικάς κόσμος είνε
  κλεισμένος μέσα σ' αύτούς τούς
  τοίχο'ΐς τούς ντυμένους μέ κίτρι
  να σαχέν. Έξω δέν ύπάρχει πά
  ρά λίγη αύχαπάτη. Καί δέν πι
  στεύω πιά στήν ΰπαρξί ενός γι
  &σπρου μέ χάλχινα φουγά
  , επάνω στό οποίον ζή μιά
  ΒΛΠΤΙΣΕΙΣ.—Ή κ. Εύαγγελία
  Μ. Τζουλάκη άνεδέξατο τής Κο-
  λυμβήθρας τό άγοράκι τοϋ φίλου
  κ. Γεωργίου Αδάμη ονομάσας αύ-
  τό Μίμην.
  Νά τοίς ζήση.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.— Καθήκον έ-
  πιβεβλημένον θεωρώ δπως καί
  διά τοΰ τύπου έκφράσω τάς άΐτεί-
  ρους ιιου Ευχαριστίας πρός τόν
  χειροΰρνον τής Πολυκλινικής Η¬
  ρακλείου κ. Στ. Γιαμαλά<ην,δστις διά τής έιτιστηαονικής τού Ίκανό- τητος εσωτε τόν υϊόν μου άπό βέβαιον άκρωτηριασμάν τοΰ πο- δός τού, ώς πάσχοντα άπό οξείαν μορφήν όστεομυελίτιδος Ωσαύ¬ τως εύχαριστώ κα'ι τοΰς λοιπούς κ. κ. ίατρούς τής Πολυ<λινικής διά τό ενδιαφέρον πού επέδειξαν καθ" δλην την δ άρκειαν τής ά. σθενείας. Τοιούτοι έπιστήμονες τιμοΰν τόν ιατρικόν κλάδον καί καθίστανται σωτήρες τής κοινω· νίας Δέν παραλείπω έπίσης νά εύχαριστήσω καί τάς νοσοκόμους αΐτινες μετ" άδελφικής άγάπης πράγματι προσεφέρον τάς υπηρε¬ σίας των. Ό ευχαριστών Ά. Αγγελιδάκη; Γϋρω στήν πόλι. (συνεχίζεται) τα πειο στερεα τα πειό φθηνά ΖΕΡΣΕ ¥ ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ ΑΝΔΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΤΑΙΔΙΚΑ θά βρήτε μόνο στό: «Αθηναϊκον» ΠΛΑΤΕΙΑ-ΣΤΡΑΤΑ. Επισκεφθήτε την έκθεσιν μας κα'ι θά μείνετε ένθουσιασμένοι. Μέ τα όνόματα των σταθμών έλληνιστί. 6 Λυχνιών μέ μαγικό μάτι. «Μόνον Δρχ. 7250, είς 12 μηνιαίας δόσεις. Αντιπρόσωπον Ηρακλείου ΚΩΝΣΤ. Ν. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΤΟ ΜΕΤΟΧ1ΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ1 γυναικα κι της... πού μ' εκανε πχιχνιδά Ι II έσημάνατε γιά Μίς Βάν, πρόγευμα; -'Όχι... —"Ω! Τί τεμπελιά!. . Καί ή μίσσες Χόκλεϋ τό ά'πλωσε Δέχεται ασφαλείας Ζωής, Πυρός, Θαλάσσης, 'Ατυχημάτον Αυτοκίνητον καί Εργατικόν. Υπό τούς συμφερωτέρους άρους. Προτιματε τό Μετοχικόν Ταμείον Στρατοϋ δ- περ διακανονίζει ταχέως καί άπ' εύθείος πασάν ζημίαν σας. "Υποστηρίζοντες τό Μετοχικόν Ταμείον Στρα- τοΰ έξυπηρετεΐτε την Εθνικήν οίχονομίαν καί τα ϊδιά σας συμφέροντα. Γενικοί Πράι'τορες Μ. Τ. Σ. ΣΤΕΛΙΟΣ Χ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ καί Σία ΐΗΤΕΙΤΕ έπιμόνως, άπό ολα τα καταστήματα καί αΰτά άκόμη των έπαρχιών τ«ϊς κλωσταΐς Μάρκας «Σταύρος». τό χέρι της πρός τό ήλεκτρικό κουδοΰνι. Ή τραπεζαρία τοΰ γιώτ ήταν πελωρία, καί ή πολυτέλειά της τόσο χονδροειδής καί τόσο χτυ πητή, ώστε έμάντευε κανείς άμέ σως, μέ την πρώτη ματιά, πώς αυτή ή πολυτέλειά είχε σκοπό νά θαμπώνη, νά παραζαλίζη, νά κα ταπλήσση. Ένόμοζε κανείς πώς βρίσκεται όπουδήποτε άλλοις, όχι 5μως σέ πλοίο. Ή κατάχρησις κορνιζών καί καρυατίδων, ή συσ σώρευσις ζωγραφικών πινάκων, άγαλμάτων καί έπιχρυσωμάτων, έθύμιζαν φουαγιέ βασιλικής ή αύ τοκρατορικής δπερας, είτε τίς αί λες τής ρουλέττας κάποιου υπέρ βολικά πομπώδους Μόντε Κάρλο. Ή μίσσες Χόκλίϋ ίδιοκτήχρια τοΰ «Τζέλτ» ήιαν όγδόντα φορϊς έκατομμυριοΰχος, καί έννοοΰσε νά μην άμφιβάλτ] κανένας στόν κό σμο γι' αύ:ό. "Ενας μαίτρ ντ' ότέλ, μέ κο στοΰμι ναυάρχου, εφερε σέ ε*ναν άσημένιο δίακο τό' πρωϊνό: μαρ μελάτα, μπισκότα, φρυγανιές καί τσάι μαθρο. — Γιατί μοναχά δυά φλυτζάνια, (συνεχίζεται) "Ητοι σβυγάκια, τρνπώματα κιβάρας, καρόλια κεντήμα- τβς, κβυβάρες, Μβυλινέ, Κβτόν περλέ, Βαμβακάκια, κβυ- βάρες κίντπματος κ. λ. π. "Ολα τα ώς ανω είύη είναι ά- φθάστβυ πβιότητος, καί χρωμάτων ηγγυημένων καϊ στβρε- ών. Μία ίβκιμή θά οάς πβίσπ διά την άνωτερότητα των κλωστών τής μάρκας «Σταύρος.» 'ΑντιηρβθΜπος δια τβυς Νβμούς ' Ηρακλείου-Λαοηβίββ: Ι. Ν. ΚΟΡΠΗΣ ΚΑΡΟΟΥΖΕΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΗΝΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣτοΟ Ε.Περτσελάκη Άπό μεθαύριον λοιπόν ε'ισερ· χόμεθα είς τόν Αυγουστον τό« γνωστόν άκραϊον μήνα τοΰ χει¬ μώνος. —Έντός τού μηνός τούτου άρ· χίζει ώς γνωστόν καί ή κυρίως έ- ξαγωγική κίνησις τοΰ λιμένος Η¬ ρακλείου. — Κα'ι συνεπώς ή άπασχόλησις χιλιάδων έργατικών χειρών πού δίδουν ίνα τόνον ζωηρότητος καί άσυνήθη ΰψιν είς την πόλιν. —Τα ληφθέντα μέτρα πρίς πρό λήψιν καί καταπολέμησιν τής έπι- δημίας τής λύσσης απέβησαν άπο λότως Ίκανοποιητικά. —Άλλά καί γενικώς άπό άπό- ψεως'νοσολογικής καταστάσεως, ή πόλις μας ευρίσκεται είς αρίστην κατάστασιν έν συγκρίσει πρός άλ¬ λας πόλεις. —Συ^εχίζονται μέ συντονισμέ· νόν ρυθμόν αί εργασίαι κατασκευ- ής των κρηπιδωμάτων. —Έπίσης μέ την ιδίαν γοργότη- τα συνεχίζονται αί εργασίαι πρός αποπεράτωσιν τοϋ άεροδρομίου Νέας Άλικαρνασσοΰ, —Τοΰ ότοίου ή λειτουργία έμελ λε νά έγκαινιασθή ώς γνωστόν ά¬ πό τάς αρχάς τοΰ λήγοντος μη¬ νός άλλ" ανεβλήθη διά λόγους ά· νωτέρας βίας. — Πολλοί συμπολίται κάμνον- τες τόν περίπατόν ·των τάς βρα- δυνάς ώρας είς τό ΛΛπεντενάκι πα,·.απονοΰνται 8τι είς διάφορα σημεΐα έ'χουν έκβρασθϋ υπό τής θαλάσσης ή έ'χουν ριφθή κατά και ρούς τα πτώματα δηλητηριασθέν- των κυνών τα όποϊα έκτός τοϋ δ- τι δζουν άττοτελοΰν καϊ ασχημίαν πού πρέπει όπωσδήπατε νά έκλεί-ΐ ΨΠ· " —Ή αρμοδία δημοτική ύτηρε·*» σία καθαριότητος άς μεταβή επί τόπου κα'ι έφ' δσον διαπιστωθη τα καταγγελλόμενα άς φροντίση σχετικώς. —Ή νυκτερινή κίνησις είς τα κέντρα συνεχίζεται πυκνή. —Τα κέντρα γενικώς είς τό ύ¬ παιθρον έξακολουθοΰν νά συγκεν- τρώνουν πολύν κόσμον. — Νά άπασχολοΰν δέ κο.1 τούς αίωνίους τζαμπατζήδες οί ότΐοΐοι παρακολουθοΰν έν όρθοστασία θαυμασία τα θεαματα καί την μουσικήν. —Ψάρι διακομίζεται κάθε τόσο είς τα ίχθυοπωλεΐα. — Είνε δμως ολίγον κα'ι γίνεται άμέσωςάνάρπαστον πρίν μάλιστα φθάση είς τόν προορισμόν τού. — Κομίζε-αι έπίσης ψάρι καί έκ τής άλης Ελλάδος τό οποίον κα'ι άγοράζεται. — Είς τοΰ Πουλακάκη συνεχίζε- τ·3ΐ μέ κοσμοσυνκέντρωσιν τό ε¬ ξαιρετικόν φίλμ: «Νύχτες ψωτιας». — Τό έργον είνε άπό τα καλύ' τερα τής νεωτέρας κινηματογρα- φικής παραγωγής, τα διακρινόμε να διά την πλοκήν ί ό βάθ ργγής να διά την πλοκή τού καί τόβάθός Ρέπορτβρ ΑΠΩΛΕΣΘΗ εικών φέρουσι τόν Χριστόν ώς μέγαάρχιερέα ήτοιτήν κυρίαν τιύΧην τοΰ τέμπλου τής έκ- κλησίας τοΰ χωρίου Σταμνοί Ό ευρών αύτην παρακαλεΐται νά την προσκομΐση είς τα γραφεΐα τού Συνδέσμου Λεμβοόχων καί ά- μειφθησεται γενναίωο. ΕΠΑΝΗΛΘΕΝ έξ Αθηνών ή κ. Ουρανία Βαμβουκάκη δπου εΐχε μεταβή πρός παρακολούθησιν των νεων κομμώσεων, ΚΕΦΑΛΑ1ΟΥΧΟΣ προεξοφλεΓ γραμμάτια καί συναλλαγματικάς. Πληροφορίαι δικηγορικόν γραφεϊ όν κ. Ήρακλή Πολεμαρχάκη Μόνον μέ τό θαλαμηγόν «ΧΙΟΣ» Κάθε ΚΥΡΙΑΚΗΝ 6 μ. μ. ακριβώς Κατ' ευθείαν διά Πειραια (σέ 12 ώρες). Ταχύτης Η μιλλίων.-Άνεοις-'Ασφάλεια. Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ Τηλ!·. »-40
  ΑΝ0ΡΘΩΣ1Σ
  ομάσ
  ό
  δος.
  στών
  Ίνα
  ; τούτου 4»,[
  . Π κυρΐωςέ;
  υ λιμένος ·
  Χ, ο5
  ηροτητος Κί,[
  ' πόλιν.
  ι. ής
  τιέβησαν
  4,4.
  ιταστάσεος»
  ι είς αρίσ
  ρίστη
  ιΐσει τιρός ώλ
  έ συντονισμέ,
  Ιαι κατασκϊΐ).
  IV.
  5ίαν γοργότη.
  .ργσσίαι — ρος
  αεροδρόμιον
  3,
  ιτουργία εμε
  ς γνωστόν ά·
  λήγοντος μη
  ιιά λόγουςά.,
  ϊται καιινοι»
  των τάς βρο·
  !> ΛΛττεντενάκι
  είς & ι ώφορα
  θτ} υπό ή;
  >ιφ9ϋ κατά ω
  ηλητηριαΛ
  έκτός τοΕ6·
  καί άσχημί»
  ΠΟ ι ε νά έκ'.ι-
  .ιοτικη
  ϊς μετα$
  [νησίς
  τΐυκνή.
  κώς είς
  οΰν νά
  ιμον.
  ν δέ καί Λ
  ϊδες οί όττοΪΒ
  όθοστοοΐ'
  ματα καί ή
  .ται κάθε*
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  πρώτον,
  μεταβο¬
  363 β ν
  Πρός τί όφ = λος; Ήρκεΐτο είς δ,τι έκέρδαινεν
  έκ τοΰ β βλιοπώλου. Έργαζόμενος ολίγον, είχεν
  άντιμιοθίαν τινά βεβαΐαν καί έπαρκοΰσαν είς τάς
  πσρούσας χρείας τού.
  Τοΰ έπροτάθη κατάλυμα καλόν έν τή οίκία
  άλλου τινός βιβΚιοπώλου, ώς καί μισθύς ώρισαέ-
  νος έκ χιλΐων πεντακοσΐων φράγκων και' έτος,
  ινα έργάζηται τακτικώς. Καλόν κατάλυμσ, καΐ
  χίλια πενιακόσια φράγκα! Ναί, άλλά καΐ νά
  μή είνε έλε'ύθερος! νά έχη τάς ώρας τσυ ποο-
  σδιωρισμένσζ! νά είνε ύπομΐοθιος συγγραφεύς!
  Δέν κατεδέχθη νά δουλώση τοιουτοτρόπως τό
  πνεθμά τού. Άπεποιήθη ταύτην την θέσιν.
  Ό Μάριος έζη μεμονωμένως- οϋτε εισήλθεν
  είς τόν όμιλον, ούτινος προήδρευεν ό Ένζολω
  ράς, Εΐχε πΐοηθή τό πνεθμά τού έξ έκείνης τής
  όμηγύρεως "Εμεινεν δμως μεθ' δλων έ<είνων των νέων άγαθός φΐλος' χρείας τυχούσης, δλοι ου τοι ήσαν πρόθυμοι νά συντρέχωσιν αλλήλους διά παντός τρότΐου" άλλά παρά τουτο, άΛο τΐπ,ο- τε· Ό Μάριος δύο εΐχε φίλους· ένα νέον, τόν -Κουρφειράκον, καί £να γέροντσ, τόν κ "Εκλεινε δέ μάλλον πρός τόν γέροντα' διότι είς· αυτόν ώφειλε την ηθικήν τού λήν, ■ καί είς αυτόν έχρεώστει δτι έ"γνω κσΐ ήγά πησε τόν πατέρα τού «"Επασχα άτιό καταρρά κτην, καί μ' έκαμεν ούτος ό άνθρωπος την έγχεΐ ρήσιν», έλεγε. Άλλ' δμως σημειώσατε δπ ό κ. Βοϊδδς είς εκείνην την περίστασιν υπήρξεν απλώς όργανον ήσυχον καϊ άπαθές τής θείας Προνοίας. Αύΐός τωόντι εΐχε φωτίσει τόν Μάριον, άλλά τυχαΐως κοί έν άγνοΐα, καθώς φ'οτίζει ό λύχνος, δπου ά« τόν φέρωσιν. Ό κ. Βοϊόάς ήταν ό λύχνος καί δχι ό φέρων ού.τόν. Περΐ δέ τής μεταβολής των πολιτικών φρονημά- των τοϋ ΜσρΙου, ό κ. Βοϊδας ή*τον δλως άνίκα νος νά την κατανοήση, νά την θελήση, καΐ νά την διευθύνη. Έιτειδή θά απαντήσωμεν καί περαιτέρω τόν κ. Βοΐδάν, δέν είνε όλως άνωφελή ολίγοι τινά καΐ περί αυτού. Δ'. Ό κ. Βοϊδάς Πρός τόν κ. Βοϊδαν πάντα τα πολιτικά φρο νήματα ήσαν άδιάφορα1 πάντα άνευ διακρίσεως τα ένόει καί τα πσρεδέχετο 'ινα τόν άφΐνωσιν ήσυ χον. "Ομοίως οί Έλληνες άπεκάλουν τάς Μα>
  νΐας επί τό εύφημότερον ΕύυενΙδατς. Ό κ. Βοϊ-
  δάς είχεν άντί πολιτικοθ φρονήματος τόν έρωτα,
  περιπαθίστατον έρωτα πρός τα φυτά, μάλιστα δέ
  πρός τα βιβλία.
  Δέν εχώρει είς τόν νοθν τού πώς ηδύναντο οί
  άνθρωποι νά έχθαΐρωσιν αλλήλους «διά τοϋ άνέ-
  μου τα υποδήματα» πσραδείγματος χάριν, διά τό
  σΰνταγμα, διά την δημοκρατίαν, διά την νόμιμον
  ΒασιλεΙαν, διά την μοναρχΐαν κτλ., ένφ εύρισκον
  το είς τόν κόσμον τούτον τόσα εϊδη λαχάνων,
  χόρτων καΐ θάμνων, πραγμάτων άτινα ηδύναντο
  νά παρατηρώσι, καί σωροί βιβλΐων είς μέγα φύλ
  λον ή καί Είς δέκστον έκτον τού φύλλου, άτινα
  ηδύναντο νά φυλλομετρώσι. Δέν ήτο δέ καχΐ άνω
  φελής ό άνθρωπος· τό νά έχη βιβλία δέν τόν ή-
  μπόδιζε τοϋ ν' άναγινώσκΓ), καί τό νά είνε βοτανι
  κός δέν τόν ήμπόδιζε τοϋ νά κηπουρή.
  (συνεχίζεται)
  ---------<3 ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ Δι* όσους θέλουν ν' άποκτήσουν ενα τέλειο καΐ εύθηνό Ραδιόφωνο. Μέ την έναρξι τού Ραδιοφωνικοΰ σταθμοΰ Αθηνών έφροντίσαμεν νά καταστήσωμεν προσι- τόν τό Ραδιόφωνο δι' όλας τάς τάξεις, δι' ολα τα κέντρα, δι' ολους έκείνους ποΰ θέλουν νά εκ- πολιτίαουν τό μαγαζί ή τό σπήτι των. "Ηδη διαθέτομεν Ραδιόφωνα δλων των τύπων άπό 3 χιλ. δραχ. καί άνω, δι" όλα τα ρεύματα καί μίαν μόνον Μπα- ταρίαν 6 βόλτ.· ΖΕΝΙΘ-ΚΟΣΜΟΦΟΝ ΓΟΥΕΣΤΙ ΧΑΟΥΖ - ΧΙΣ ΜΑΣΤΕΡ ΒΟ'ΓΣ Ν1ΑΓΑΡΑ Επισκεφθήτε την έκθεσίν μας πρός τό συμφέρον σας. — Καθ' εκάστην Ρα- διακροάσεις. ' ΡΑΔΙΟΓΡΑΜΜΟΦΩΝΑ · ΔΙΣΚΟ! ■ ΠΙΚ ΑΠ ΠΛΗΡΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ μέ ολα τα έργανα με- τρήσεως δι' επισκευήν παντός τύπου Ραδιοφώνων. Έλβγ- χο; λυχνιών δωρβάν.—Έργασία απολύτως ήγγυημένη.— Λυχνίαι αντισταθείς—ουμπυχνΝτοιί.— Ύλικα χΕραίας είς ηλουσΐΜτάτην συλλογήν. ΜΕΓΑΛΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Κατ)μα Ήλεκτρολογίας-Ραδιοψωνίας: ΚΩΝ. Ν. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ Πλατεΐα Βενιζέλου 1^^^^- ^Λ. .__. ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ Έγκυκλοπαιδεία ΑΓ έκείνους πού θέλουν νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των. 'Από δλα δι* ολους ΟΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΙ Β'. Έζιχν-άζουν τόν εχθρόν είς τα πλέον άπρόσιτα καταφύγη, κΐί τόν έξοντώνουν. Έςοντώ/ουν την γενεάν τού, κα'. Ιτσι προλαμβί- νου' άνυπολογίστους είς βάρος τής π«αγωγή; καταστίοφάς. Διδά- σχαλος επί τοΰ πΐδίου τούτου, όπως κχί εϊς -όσζ άλλα, έχρη σίμευσεν είς τόν ϊν%ριακην ήφύσις, φροντίζουσα πίντοτε νά έςασφα λ'ζη τό ίσοζύγιον εί; τό βασίλει¬ ον της, ή φύσις ή όιτοία άν μέ τό Ιίχ χέρΐ εδημιούργησεν τα βλαβερά είς την γεωργίαν εντο- μα, μέ τό άλλο εδημιούργησεν τού; θανχσίμου; έχθρούς των. Αν λ. χ. άφίνόντο έλεύθερχι αί πεταλοθδες πού γεννούν την κάμπιαν πού κατα:ρώγει τα λά χανα, δέν θα εμενεν λάχανον γιά λάχανον γιά όλόκληρες χρονιές. Άλλ' ή φύτ.ς πό!) έδη'ΐιούργη- σεν αύτές τίς πετχλοθοε;, εφρόντι¬ σε καί εδημιούργησεν καί ε"νχ ά ποτελεσμαχικόν προστάΐην των λα χάνων: "Ενα πολύτιμον έντομον πού όμοιάζει μέ άράχνην καΐ πού άποδεκατίζει τα παράσιτχ ^ λαν.άνων. Ό ίνθρωπος ίσ,τευ σε νά έπωφεληθζ των υπηρεσιών των πολυτίμων αυτών συμμάχων πού τούς παρέχει ή φύσις. Είς τάς προηγμένας γεωργικάς χώρας κι- νητοποιοθνται είς εύρυτχτην κλί- μακα οί μικοοσκφΐκοί αύτοι στρζ τιώται πού έξοντώνουν τα παράσι τα τής γεωργίας. Οί ΆμερικανοΙ Ιντομολόγοι φροντίζουν διά τόν πολλαπλασιασμόν των έπωφελών εί; την γεωρίαν έντόμων. Ηόσγ^ν σημασίαν άποδίδουν είς την π>λύ·
  τιμον συμμετοχήν των, άποδεικνύ
  εται άαό τόγεγονός 5τι είσάγουν
  «ένισχύσεις» διά τόν πολύτιμον
  αυτόν στρατόν των συμμάχων των
  έξ Εϋρώπη;. Εί; τό Παρίσι ύ·
  πάρχουν είδικοί οίχοι πού άσχο-
  λοΰνται μέ την συγκέντρωσιν των
  πολυτίμων αύτΛν έντόμων, τα ό-
  ποία, καταλλήλως κλεισμένα είς
  εϊ5ικά κουτιά, άποστέλλονται είς
  μεγάλας μάζας είς την Αμερι¬
  κήν. Καθ' δδόν, έφ' 8σον είνε πε
  ριωρισμέν» καΐ δέν ήμποροΰν μό·
  ' να των νά έξασφϊλίζουν·είς Ι*υ·
  τα την τροφήν πού τού; παρέχει
  ή φύσις, τχ εντομα αύτά διαστρέ-
  ' φονται μέ μίαν διάλυσιν σ*κ-
  χίροΜ. Όλό<ληρα σώ,ιατα τώνμι- Ι κροσκοπικών αυτών στρατιωιών στρατολογοΰ;ται καί άποστέλλον ται είς Αμερικήν. Έννοεΐται δ τι εί; τόν νέον κόσμον όπίρχο)^ είδικοί σταθμοί άναπαραγωγής των πολυτίμων λ. χ. έντόμων πού καταστρέφουν τα πχράαιτα των πορτοκαλλεών. Μέ άεροπλάν», οσάκις προκύψη άνάγχη, οί μι· κροσκοπικοί αύτοι πολεμισται έ· ξαποαΐέλλονταί είς διαφόρους πε ριοχάς. Έννοεΐται δτι όκίρχο^ν πάντο τε παράσιτα τής γεωργίας, πρό; εξόντωσιν των οποίων δέν ευρέθη άκόμη ό κατάλληλος εχθράς, Α'όιό παρατηρεϊται λ. χ. διά τάν κάνθαρον τοΰ Κολοράντο πού ήρή μωσε τάς καλλιέργειαν τή; πατά τας είς την Αμερικήν, καί περί τα τ^λη τού πολέμου, κατώρθιυνε νά παρεισφρυση χαί ιίς Γαλλίαν. | Σήμερα τα έαιβλαβή αύτά Ιντομα Ιχοαν κατακτήση ε/α μεγάλο μέ ρο; τή; Εύρώπη;, καΐ εχουν μέ χρι στιγμής ^φθάσει είς τάς χώ ρας τοΰ λε'ανοπεδίου τοΰ Δουνά· βεως. Εκινητοποιήθησαν βεβαίω; κατά τοΰ έχθροϋ αύΐοΰ εντομα ι πού καθιστοΰν κατά προτίμησιν : λείαν των τάς κάμπα; τού, άλλ' , είνε τόσον καταπληκτική ή διάδο σις τοΰ έχθροΰ αύτοΰ τή; πατίτας, ώσιε ό έχθρό; άποδεικνύεται ά- νίσχυρος. Παρ' δλα; δμως αύτάς τάς έλλείψίΐς δέν μειοΰτϊΐ ή ά- ' ξία τή; συμμαχίας των μικροσκο πικών στραιιωτών πού κινητοποι εί κατά των έχθρών τή; γεωργίας ή έπιστήμη. Ι ■<■■ ■■■■■■■■■«■■■■■■!■■■■·■■·■■■■■>■■■■■■■■
  ΙΤΑΛΙΚΟΙ ΘΕΙΑΦΙΣΤΗΡΕΣ
  Ένδιαφέρουσα ειδοποίησις
  δια τούς γεωρνους και κτηματίας.
  Φέρομεν είς γνώσιν των ενδιαφερομένων δτι,
  ώς Γενικοί διά την Έλλάδα άντιπρόσωποι των παγ¬
  κοσμίου φήμης έργοστοσίων.
  Άνγγιόλο καί Άρμάνδο ΝΤΕΛ ΤΑΛΙΑ
  (Σίνιας—Ιταλίας)
  έξησφαλΐσαμεν διά τής ΕΝΩΣΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙ-
  ΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡ1ΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ά¬
  δειαν είσαγωνής παρά τού άρμοδίου ύπουργείου
  διά έπινωτίους Θειαφιστήρας των γνωστών τύκων
  ΠΡΙΜΑ ΚΑΙ ΑΡΝΤΙΤΑ.
  Δοθέντος δτι ή επιτευχθείσα αδεία είναι διά
  περιωρισμένον αριθμόν προσκαλούμεν τούς επιθυ¬
  μούντας νά προμηθευθοϋν τοιούτους θειαφιστήρσς
  δπως προσέλθουν εγκαίρως είς τα γραφεΐά μας
  καί μάς άναθέσουν την παραγγελίαν των καθ' δτι
  λόγω τής μεγάλης ζητήσεως, ήδη πρόκειται νά κα¬
  λυφθή ή ανωτέρω δυναμικότης μας.
  Τ' ανωτέρω πρός αποφυγήν παραπόνων έκ μέ-
  ρους έκείνων είς οϋς εχομεν υποσχεθή προφορικώςνά
  τούς διαφυλάξωμεν θειαφΐστήρα, έν περιπτώσει έγ-
  κρίσεως τής σχετικής αδείας είσαγωγής.
  Ώς γνωστόν τό ώς άνω εργοστάσιον είναι τό
  κατασκευάζον τούς φημισμένους ψεκαστήρας
  ΣΦΙΝΤΑ.
  ΟΙ εγγεγραμμένοι είς Γεωργικούς Συνεταιρι-
  σμούς δέον δπως δηλώσουν τούτους είς τόν Συνε¬
  ταιρισμόν είς τόν οποίον άνήκουν καί πρός τούς ό-
  ποίους ή ΕΝΩΣΙΣ ΓΕΩΡΠΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
  εχει αποστείλει σχετικήν εγκύκλιον.

  Ιΐ....
  Γ""
  ΜΑΟΥΡΟ & ΠΟΛΙΤΗΣ
  οδ&ς 25 Αϋγοώστου Ηράκλειον—Κρήτης
  «■«■■■■■■■■■ι
  ■■■■■■«■■■«■■■■■■■■■■■■Β
  Έκτδς Τράστ
  -.-.--
  ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σθρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  Πρ«ΜτορεΙβν
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλί». 9-41
  ■■■■■■■■■■ι
  Ή έλαιοπαραγωγή
  είς την επαρχίαν Βιάννου.
  ΒΙΑΝΝΟΣ Ιούλιος (άνΐαποκρι-
  τοΰ μας).— Κατ' άνακοινώσεις
  των καλώ; πληροφορημένων γε-
  ωργικών κύκλων ή έφετεινή έλαι-
  οπαραγωγή, είς ήν ώ; γνωστόν
  βασίζετα: κυρίω; ή τοπική οίκο-
  νομία τή; επαρχίας μα; θά είνε
  εφέτο; έξαιρετιχή.
  ΑΕ προσβολα! Ικ δάκου υ
  πήρξαν περιωρισμέναι καί τοΰ
  το λόγω των μέτρων τής γεωρ-
  γικής ΰπηρεσία; — ό διευθυντάς
  τοΰ Γεωργιχοΰ Ταμείου Ήρακλεί
  ου ευρίσκετο μόλις κροχ^ϊς διά
  τό ζήτημχ τούτο είς Βιάννον—
  άλλά καΐ τής προβλεπτικότηιος
  των ενδιαφερομένων κτηματιών.
  Προσβολαί έκ ρυγχίτου έσημειώ
  θησαν μόνον εί; τινάς περιφερεί¬
  ας, κατά τό μάλλον καί ήττον έ·
  κτετχμένας καταπολεμηθεΐσαι β-
  μως κχΙ αύται διά των προβλε¬
  πομένων έιτιστηιιονικών μέτρων.
  Παραλλήλως πρό; την πλου¬
  σίαν ελαιοπαραγωγήν, πλουσία
  κροζ$ίπζτο καί ή σιτοπχραγω-
  γή. Πάντως ή θύελλα ήτις συ-
  νέ,ίη πρό δεκαπενθημέρου επέφε¬
  ρεν ώ; γνωστόν ζημίας αΐτινες
  ΰΐτολογίζονται εί; αρκετάς χιλιά
  δα; δραχμών καί αΐτινες έμετρία-
  ίσαν τό ποσόν τή; σιιοπαραγω-
  γή;%
  Πάντω; ή δλη Ισοδεία προμη
  νύεται άρκετά καλή ώστε νά δι
  Λχιολογοΰνται άπό τοΰδε χρησταί
  έλπίΓε; διά την έν γένει οικο¬
  νομικήν εύΐξίαν τής κωμοπόλεως
  Βιάννου καΐ ολοκλήρου τή; έπαρ
  χιακής αυτή; περιφερείας
  —Τό σημερινόν ραδιοφωνι-
  κόν πρόγραμμα.
  Ό ραδιοφωνικό; σταθμός θά
  εκτελέση τό εξής πρόνραμμα:
  "Ωρα 7 μ.μ. μετεωρολογικόν δελ
  τίον. Χρηματιστήριον 7.15 ή ωρα
  τού παιδιοΰ, 7.40 συναυλίαν όρχή
  στρας δίσκοι, 8.15 τουριστικήν ο
  μιλίαν,δ.30 συναυλίαν τής μικράς
  όρχήστρας τοΰ σταθμοΰ, 9 15 τό
  έλληνικό κουϊντέτ· υπό την
  διεύθυνσιν τοΰ κ. Γλυκοφρύδη
  9.45 είδήαεκ, 10 μ. μ. ποικίλην
  μουσικήν υπό τής μικράς όρχή
  ατρας τοΰ σταθμοΰ 10.45 μ. μ.
  εΐδήσεις 10 μ. μ. μουσικήν χοροΰ,
  ύίσκοι.
  — Ή καθαριότης των τουρι-
  στικών τοπείων.
  Ή Γενική Διεύθυνσις Τουρι-
  στικής 'Λστυνομία;, συνιστά ίπως
  διά την τήρησιν απολύτου κα¬
  θαριότητος καί διάσωσιν τοΰ θελ
  γήτρου των έλληνικών τοπείων
  πάντες οί έκδρομεϊς, μεριμνοΰν
  διά την κατά την αναχώρησιν
  των έπιμελή περισυλλογήν πάν¬
  των των περιττών άντικειυένων
  τα ό ποία έγκαταλείπουν κ«ί την
  τοποθέτησίν των είτε έντός άνα-
  σκαπτομένου καΐ είτα κλειομέ-
  νου καλώς λάκκου, είτε τα καί
  ώσιν, έφόσον δέν υφίσταται κίν-
  δυνος πυρκαΐάς.
  Μανώλης Γ. Κωνιός
  Νβυρολογος—Ψυχίατρος
  Τμηματάρχης Ίατρό$;
  Αημβο. »Γυχιατρβίου 'Αθηνβν
  Δέχΐται έν τώ ίατρΐΕφ τού
  όδός Πΐιραιώς Πδ' ΑΘΗΝΑΙ.
  Τηλέφ. 52.379.
  —Διδασκαλιχαί μεταβολαί.
  Ήγένετο δεκτή ή πχραίτησις
  των δημοδιδαλων Έμ. Στεφανά·
  κη καί Γ. Γαληνοΰ. 'Λπελΰθη λό
  γν νόσου ο δημοδιδάοκαλος Δημ.
  Σουργιωτάκης.
  —Οί φύλακες φυλακών.
  Έκ των 123 φυλάκων φυλα¬
  κών, των προταθέντων πρός προ
  αγωγ ήν ένεκρίθησαν μόνον 42.
  Ή προαγωγή τώνύπολοίπων θά
  καθυστερήοη έκτός εάν τό Ύ
  πουργεϊον Οικονομ ι κων έγκρίνΐ)
  πίστωσιν δι' ολους.
  —"Ιδρυσις καί νέων παιδι-
  κων σταθμών.
  Διά βασιλικοΰ διατάγματος
  δημοσιευθέντος είς την εφημερί¬
  δα τής Κυβερνήσεως, (δρύονται
  Ποαδικοΐ Σταθμοί είς Λαμίαν,
  Λάρισσαν, Πρέβεζαν, Ίωάννινα,
  Ζάκυνθον, Χανιά, Φλώριναν, Πό
  λΰγυρον, "Αργος, Νιγρίταν, Κ«·
  στορίαν, Λευκάδα καΐ Σουφλίον.
  Διά τοΰ αΰτοϋ διατάγματος κα-
  θορίζεται ή σΰνθεσις των διοικη·
  τικών έιτιτροπών των Έθνικών
  Παιύικων Σταθμών.
  Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  ΜΕΡ. ΛΥΔΑΚΗ- ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗ
  έπισιρέψασα δέχεται ώς
  καΐ πρότερον είς τό έργαστή-
  ριόν της (Πλατεΐα Βαλιδέ
  Τζαμί).
  —Νέα εργοστάσια έν Κρήτη·
  "Υπό τοΰ ύπουργείου Αΰτο-
  κινητών εδόθησαν ά δέ ι αι ιδρύσε¬
  ως νέων έργοστασίων είς τούς Ε.
  Γωνιωτάκην είς Σούδαν (ελαιο¬
  τριβείον), Κ. Άνιτσάκην Χανιά
  (καφφεκοπτείον), Άν. Στρατου
  δάκην Μουρνιές Κυδωνίας Χά
  νίων (άλευρομυλος καΐ έλαιοτρι
  βεΐον).
  —Μεταθέσεις φυλάκων.
  Μετατίθενται οί Έμμ. Δουλγε
  χολακάκης φύ
  λάξ «ΐς^ρνηβιν ι^τιχί)ν φυλΛχί,ν
  Κασσάνδρίτής- / /ι φύλακες α '
  τάξεως Έμμ* ')Γου{»δαντωνάκης,
  Παν. Μαροπάκης, 'Λναατ. Ματζο
  ράκης, καΐ Στ. Λαμπαδάκης είς
  Αγροτικάς φυλακάς Τιρύνθου.
  —Δωρεά.
  'Η οίκογένεια τοΰ μακαρίτου
  Ιωάννου 'Ανδριαδάκηπροαέφερεν
  είς τό εθνικόν πτωχοκομεΐον
  εκλεκτόν φαγητόν, φροΰτα, τσι·
  γάρα καΐ οΐνον είς μνήμην τού
  καΐ διά τό έννεάμηνον μνημόσυ
  νόν τού.
  --
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Ή Έπιτροπή Διατιμήσεων καθώρισεν δπως τα
  Ζυμαρικά των έργοστασίων «ΝΤΙΚΟ» καί «ΜΙΣΚΟ»
  πωλοθνται λιανικώς κατά 3 δραχμάς επί πλέον των
  ήμετέρων Ζυμαρικών.
  "Ινα μή ή κατανάλωσις ύποθέτη δτι ή διαφο-
  ρά αυτή τής τιμής προέρχετσι έκ τής διαφοράς
  τής ποιότητος, καθιστώμεν αϋτ^ γνωστόν δτι ή σεβα
  στή'Επιτροπή Διατιμήσεων έπεβάρυνε τα Ζυμαρικά
  ταυτα μέ 3 δραχμάς επί πλέον ούχι λόγω διαφοράς
  ποιότητος άλλά λόγω μεταφορικών έξόδων καί το-
  πικών φόρων είς ούς ύποβάλλονται ταυτα έρχόμε-
  να είς την αγοράν μας.
  Έκ τής ^Διευθύνσεως τοθ 'Εργοστασίου Ζυ¬
  μαρικών:
  ΚΑΡΟΥΖΟΥ - ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΗ
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
  Ή ύποφαινομένη Έλισάβετ χήρα Κωνσταντίνου Χατζη
  λαζάρου κάτοικος Αρχανών καθήκον μου θεωρώ νά εύχα-
  ριστήσφ καΐ δημοσί
  ί \
  * 4
  Ηράκλειον -Κρήτης
  Γραφεΐα Εναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Σαββάτου
  30 Ιουλίου 1938
  ΕΙΣ ΤΟ ΧΘΕΣΙΝΟΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ
  Ο ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ κ. ΜΕΤΑΞΑΣ
  ΕΝΗΜΕΡΟΣΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ
  ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΤΑΣΕΩΠΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Ιουλίου (τού άντα
  ποκριτού μας).—Είς τό σημερινόν Υ¬
  πουργικόν συμβούλιον ό Πρωθυπουρ-
  γός κ. Ί. Μεταξάς ένημέρωσ* τού; κ.
  κ. ύπουργούς έκί τής στάσεως των Χά»
  νίων.
  Ό κ. Πρωθυπουργός ανεκοίνωσε καί
  τα ληφθέντα σχετικώς μέτρα τάξεως.
  ΕΠΙΚΟΙΝΟΝΙΑ ΤΟΥ ι. ΜΕΤΑΞΑ
  ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΟΡΓΙΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 9 Ιουλίου (τοΰ άντα·
  ποκριτού μας).— Μετά τό σημερινόν
  Υπουργικόν συμβούλιον ό πρωθυπιυρ-
  γός κ. Μεταξάς έπεκοινώνησε τηλεγρα¬
  φικώς καί μετά τής Α. Μ. τού Βα¬
  σιλέως.
  Ό Πρωθυπουργός ένημέρωσ* τόν
  άνακτα επί των γεγονότων των Χανίων
  καί των ληφθέντων μέτρων πρός κα¬
  ταστολήν τής στασιαστικής αποπείρας
  Ό Βασιλεύς ενέκρινε τα μέτρα ταύτα
  Αί συνομιλίαι Ράνσιμαν-Τσέχων.
  Ήδιεθνής κατάστασις καί οί Γάλλοι.
  30 Πρωΐνή
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 29 Ιουλίου (τη,1
  λεγραφικώς).— Κατ' είδήσεις
  έκ Πράγας ό κ. Ράνσιμσν ποό
  κείται νά φθάση είς την τσε
  χοσλοβακικήν πρωτεύουσαν
  την προσέχη έβδομάδσ.
  Μετά βραχείαν διακοπήν
  των εργασιών της τα μέλη τής
  είδικής τσεχική'ς επιτροπήν συ
  νεδριάζουν έκ νέου είς Πρό
  γαν μελετώντα τόν νέον κα¬
  ταστατικόν χάρτην περί μειο-
  νοτήτων. Τό καταστατικόν
  τουτο πρόκειται νά συζητηθή
  ενώπιον τής τσεχικής Βουλής
  προκειμένου νά υποβληθή
  τουτο είς τόν λόρδον Ράνσι-
  μαν άμα τή αφίξει τού.
  — Μερικαί αγγλικαί έφημε-
  ρίδες άνέγραψαν χθές την εί¬
  δησιν τής σημερινάς άφίξεως
  τοΰ ΰπασπιστοΰ τοΰ Χίτλερ
  Βίντεμαν είς Λονδίνον μέ
  την αποστολήν νά μεταδώση
  ποότασιν τοΰ Ράϊχ είς την
  Κυβέρνησιν τοΰ Λσνδίνου διά
  τής οποίας ή Γερμανία ζη¬
  τεί την έναρξιν διαπραγμα-
  τεύσεων δι" έίνα άεροπορι-
  κόν σύμφωνον μεταξύ των
  δύο κρατών.
  Πάντως ή εϊδη7ΐς αυτή δέν
  έπισημοποιήθη δεδομένου δτι
  ή γεομανική πρεσβεία τοθ
  Λονδίνου εδήλωσεν δτι ούδεμί
  αν σχετικήν πληοοφορίαν ε·
  χει καί δτι είνε πιθανόν ό κ.
  Βίντεμαν νά πραγματοποιηθή
  αργότερον τό ταξίδιόν τού
  είς Λονδίνον. Οί Γερμανοί
  προσθέτουν δτι ό άποδιδόμενος
  είς τό τσξίδιον τοϋ Βίντεμαν
  πολιτικάς χαρακτήρ δέν είνε
  οΐος τόν παριστάνουν.
  —Σήμερον την πρωίαν ε¬
  πρόκειτο νά συνεδριάση τό
  γαλλικόν υπουργικόν συμβού
  λιον υπό την προεδρίαν τού
  κ. Λεμπρέν. Ενώπιον τοθ
  συμβουλίου ό ύπουργός των
  Εξωτερικών τής Γαλλίας κ.
  Μποννέ επρόκειτο ν' άναπτύ
  ξη την διεθνή κατάστασιν.
  ΑΠΟ ΜΕΘΑΥΡΙΟΝ
  ΕΙΣ ΠΡΑΓΑΝ ΑΙ
  ΡΑΝΣΙΜΑΝ ΚΑ
  ΑΡΧΙΙΟΥΝ
  ΧΟΤΖΑ
  Ο ΧΕΝΛΑΤΝ ΒΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΗ
  ΜΕ ΤΟΝ ΧΙΤΛΕΡ ΕΙΣ ΜΟΡΕΣΑΑΟΥ
  Ή συμμετοχή τοΰ Ηρακλείου
  είς τό συνεταιρισμόν συνέδριον.
  Διά τοΰ ατμοπλοίου τής γραα- θή ώς γνωστόν μέ τχ σπουδαιό
  μής θ" άναχωρήσουν αυριον είς Ά τερ* γε'ιΐργικά ζητήματι πού ά
  θήνας περί τάς 120 άντιπροσω πασχολοθν ολόκληρον την Έλλά
  Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ
  ΤΗΣ ΓΕΝ. ΔΙ0ΊΚΗΣΕΟ.Σ ΚΡΗΤΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Ιουλίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).— Μεταξύ των δια-
  ταχθέντων μέτρων σχετικώς μέ την
  στάσιν των Χανίων ό πρωθυπουργός κ.
  Μεταξάς ανεκοίνωσεν είς τόν Βασιλέα
  την μεταφοράν τής έδρας τής Γενικής
  Διοικήσεως έκ Χανίων είς Ηράκλειον
  καί την άνάθεσιν τής Γενικής Διοική¬
  σεως είς τόν Νομ.άρχην Ηρακλείου κ.
  Μάρκελλον. ,.
  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Μ ΕΤΑΞΑ
  ΚΑΙ ΥΦ)ΠΟΥΡΓΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Ιουλίου (τοΰ άνταποκριτοΰ
  μας).— Ό π^θμπουργρς κ. Ί. Μεταξάς συ
  νειργάσθη μ.;τά τοϋ * ;ουργοΰ 'Ασφαλεί-
  λψ λ
  πεΐαι των Γεωργικών Συνεταιρι-
  σμών τοθ Νομοΰ Ηρακλείου προ-
  κείμένου νά μετάσχουν των ερ¬
  γασιών τοθ συγκαλουμένου εις
  την πρωτ&ύουσαν την 2αν προσε
  χοθς μηνός πανελληνίου συνε
  ταιριστικοθ συνεδρίου.
  Τό συνέδριον τοθτο θ' άσχολη
  δα έφ' ών καί θά ληνθοΰν άπο
  φάσεις συμφώνως πρός τάς άπό
  ψεις καί τάς γνώμας αί'τινες θά
  ύποστηριχθοθν έν τώ συνεδρίψ.
  ν"*τικώς είδοποιήθησαν ήδη οί
  τού νομοΰ περί
  σεώς των καί των
  τής αναχωρή
  θεμάτ,ύν αΊιν*
  θά θιγοθν κατ' αύτό.
  Έ< πχραλλήλου μεθα δτι είς τό συγκαλούμενον την 8ην Αύγούσΐου, πρωτοβουλία τής κυβερνήσεως, έλαιουργικόν συνέδριον ό νομός Ηρακλείου θά αντιποοσωπευθη' διά τριμελοϋς ε- 11"^^ αυνιστωμένης αρμοδίως κ3» μ"*ξύ είδικών περί των ζη- τημάτω/ τής έλαϊας προσώπων. ΤΩΝ ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΑΛΕΥΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΤΟΥ Κατ' απόφασιν τής Έπιτρο ττη"ς Διατιμήσεων αί τιμαί των αλεύρων καθωρίσθησαν άπό χθές είς δραχ. 10 271)2 διά τα λευκά κατ'όκάν καί 9.131)2 διά τα πιτυροϋχα. Αί τιμαί τοϋ άοτου, καθορίζονται ώς εξής: "Αρτος λευκός δρχ. 9 80 κατ' όκδν πιτυροθχος 8.30. ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ 'Αγορά Ηρακλείου Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑΦΥΛΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΕΩΣ ΑΥΣΤΡΙΑΝ „,,«.,, - > _ Τό υπουργείον Εθνικής Οί-
  Κατά τό δελτίον τιμων άγορας ' κονοα(αΓ *νεκο(ν<-ιπι:ν Χτι τΑ τοθ Έμττορικοΰ καί ΒιομηχανικοΟ ' , Γ^1 «νεκο1νωσεν δτι τό ΈπιμελητηρΙου αί τιμαί των δια- ε'ζ Τα έδαφη τής τέως Αύστρί φόρων εγχωρίων προιόντων είχον ( άς είσακτέον ποσόν σταφυ ΑΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ άς κ. κων τίνων μίτρων σιν τής τάξει ψ, ργ φ 9 λήψιν προληκτι 'ορώντων την τήρη- ΣΥΝίΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ 4ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 29^ Ιουλίου (τού άνταιτοκρι- τοΰ μας)·—Πανταχοΰ τοϋ Εράτους συνε- χίζονται αί προετοιμασίαι διά τόν πανηγυρι¬ σμόν καί παλλαϊκόν έορτοτσμόν τη; 4ης Αύγούοτου. ΔΙΕΤΑΧΘΗ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΧΑΝΙΑ ΙΣΧΥΡΑΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 29 Ιουλίου (τού άντα- ποκριτοΰ μας).— ΙΙρίν ή συνέλθη τό σημερινόν έβδομαδιαίον υπουργικόν συμβούλιον ό Πρωθυπουργός κ. Ί. Μεταξάς ευθύς ώς έλαβε γνώσιν των γε,γονότων των Χανίων, διέτ^ξ* την α¬ ποστολήν ισχυράς στρατιωτικάς καί ναυ τικής δυνάμεως είς Χανία. Ο βΙΝΤΕΜΑΝ ΑΝΕΜΕΝΕΤΟ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 29 Ιουλίου (τοΰ άνταποκρι¬ τοΰ μας).—Ό ύπασαιατής τοΰ Χίτλερ λοχα γός Βίντεμαν ανεμένετο χθές είς Λονδί¬ νον 'ινα συνομιλήση μετά τοΰ κ. Τσάμ περλαιν επί ωρισμένων ζητημάτων έν διαφερόντων τάς σχέσεις Αγγλίας καί Γερ- μανίας. ΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΔΙΑ ΤΗΝΕΠΕΚΤΑΣΙΝΤΟΥΣΥίνΐΦΩΝΟΥ Κατά ληφθείσαν αί είσιτήριοι έξετάσεις των >_χολών Έργοδηγών τοϋ Ε
  Μ. Πολυτεχνείου καθωρίσθη
  παν διά την 28, 29 καί 30
  Σ)βρίου έ ε.
  Κατά την αυτήν απόφασιν
  αί αΐτήσεις των ύποψηφ'ων
  θά γίνωνται δεκταί άπό 15
  Αύγούστου μέχρις 25 Σεπτεμ
  βρίου παρά τή Γραμματείαν
  των Σχολών (Πατησίων 146),
  ένθα καί παρέχονται σχετι¬
  καί πληροφορίαι.
  ΕΙΣ
  Η ΦΟΙΤΗΣΙΣ
  ΤΗΝ ΓΕΩΠΟΜΚΗΝ ΣΧΟΛΗΝ
  Είς την "Εφημερίδα τής κυ
  βερνήσεως (αριθ- 263) έδηαο
  σιεύθη διά,ταγμα περί τοϋ τρό
  που φοιτήσεως είς την γεωπο
  νίκην σχολήν τοΰ Πανεττιστη
  μίου Θεσσαλονίκης.
  ΤΟ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑ
  ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
  Ή Έθνική Τραπέζα ωρισεν
  ώς προμέρισμα των μετοχών
  της διά τό τρέχον έ'τος τό πό
  σόν των δρχ 700 πληρωτέον
  άπό τής 22ας Αύγούστου έ. έ.
  ΤΑ ΑΡΧΜΟΛΟΠΚΑ ΔΕΛΤΑΡΙΑ
  Δι' αποφάσεως τοΰ ύφυ-
  πουργοϋ Τύπου καί ΤουρισμοΟ
  κ. Νικολούδη, άπαγορεύεται
  κυκλοφορΐα φωτογραφιών
  άρχαιολογικών καί ίστορικών
  μνημείων καί τοπείων, άνευ
  προηγουμένης έγκρίσεως τής
  άρχαιολογικής υπηρεσίας τοθ
  ύπουργείου Παιδείας.
  ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Ιουλίου (τού άντα-
  ποχριτοΰ μας). — Καθ' ά αγγέλλεται
  έκ τής άγγλικής πρωτευούσης αί ημι¬
  επίσημον αγγλικαί έφημερίδες ζητοΰν
  όπως βίς τό μ'λλοντικόν σύμφωνον Γαλ- 'σεων των ξενοδόχων ϋπνου
  λίας καί Ιταλίας προσχωρήσουν καί έν περιπτώσει διαθέσεως δω-
  τ» Σοβιέτ. ματΐων είς άλλοδαπούς.
  Δι' αστυνομικάς διατάξεως
  ωρίσθησαν αί ϋποχρεώσεις
  καί αί διατυπώσεις είς άς
  θά υποβάλλωνται οί διαμέ
  νοντες είς τόν νομόν Ηρα¬
  κλείου άλλοδαποί, ίνα τύ
  χωσιν αδείας παραμονάς καί
  έξασκήσεως έτΐαγγέλματος.
  Διά τής ιδίας διατάξεως κα·
  θορίζονται τα των ΰποχρεώ
  χθές ώς ακολούθως:
  Σταφίώες:
  Ελεμέδες δρχ
  Ταχτάδες
  "Ελαια 3-5ο
  Πυρηνέλαια
  'Ελαιοπυρήναι
  Σάπωνες:
  Λευκοί α'
  Ρ'
  Πυρηνελαίου α'
  β'
  Μουργελαίου α'
  β'
  θΐνοι:
  Αρχανών μίστ.
  Μαλεβυζίου
  Δίκταμος ήμ.
  Σϊτος
  Κοιθή
  Βρώμη
  Βϊκος
  Μέταξα
  Κουκούλια
  9 -
  7.-
  25.80
  17.-
  120
  20.-
  19.-
  17. -
  16.-
  17.-
  16.-
  45.-
  6.—
  70.-
  8.—
  4 80
  4 60
  4 —
  500.-
  120.-
  80.—
  ΑΙ ΚΟΙΝΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
  ΤΩΝΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩγΝΣΚΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Τό υπουργείον Αύτοκινή
  των καί Σιδηροδρόμων δι' α¬
  ποφάσεως τού περιώρισε την
  γραμμήν Χανίων τής 37 ύτΐε
  ρασΐικής κοίνής διευθύνσεως
  Αύτοκινήτων μέχρις Ήρακλεί
  ου, την δέ γραμμήν Ηρακλεί¬
  ου—Άγίου Νικολάου κοί τάς
  μετά ταύτης συγχωνευθείσας
  ύιΐήγαγεν είς την 49 Διεύθυν
  σιν Αγ. Νικολάου.
  Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΤΥΡΟΥ
  ΛΙΑΝΙΚΩΣ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΩΣ
  Δι1 άγορανομιχής διατάξεως κα
  θωρίαθησαν αί τιμαί των κάτωθι
  μαλακών καί σκληρών τυρών α'
  ποιότητος, ή όποία πρέπει ν' ά
  ναγράφηΐαι επί τής πινακίδος τοθ
  πωλαυμένου εϊδους ώς εξής: Φέχα
  χονδρικώς δραχ. Μ κατ οκάν
  Ήμιχονδρικώς δρχ. 39. Λιανικώς
  δραχμάς 42. Τυρός του'ουμίσιος
  χονδρικώς κατ' οκάν δρχ. 40 Αι
  ανικώς δρχ. 44. Τυρός τελεμές
  χονδρικώς δρχ ;5Ι) κατ' οκάν. Αι
  ανικώς δρχ. 40 Κεφαλοτύρι χαί
  χασέρι χονδρικώς δρ. Γ>0 καί λια
  νικώς δραχ. ΐίΐό.
  Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΠΑΓΟΥ
  Διά διατάξεως έπιτρέπεται
  είς τόν ύφυπουργόν τής Άγο
  ρανομίας δπως προκειμένου
  περί έξαγωγέων σταφυλών,
  συνεταιρισμόν ίχθυεμπόρων
  κ. λ. π. έγκοίνη κατωτέρας τι¬
  μάς τής χονδρικώς πωλήσεως
  των, 7 δρχ. κατά στήλην πά-
  γου, πρός εξυπηρέτησιν γε
  νικωτέρων κοινωνικήν συμφε-
  ρόντων.
  λών ωρίσθη είς £ν έκατομμΰ
  ριον χιλιόγραμμα.
  ΑΦΙΞΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
  Καθ' ά πληροφορούμεθα ό
  Γενικάς Διευθυντής τοϋ Ύ
  πουργείου Οίκονομικών κ. Α.
  Σμΐΐαρούνης, αφιχθείς πρός έ
  πιθεώρησιν των Οίκονομικών
  Υπηρεσίαν Ηρακλείου, θέλει
  δεχθή σήμερον, ώραν 11ην π.
  μ. έ'ως 1 μ. μ , είς τα Γραφεΐα
  ιοΰ Έμπορικοΰ καί Βιομηχανι
  κου Έπιμελητηρίου, πάντα επι
  θυμοθντα νά διατυπώση σύ
  στάσιν ή υπόδειξιν ή παράπο
  νόν έν σχέσει πρός την λει
  τουργίαν των ενταύθα οί<ονο μικών ύπηρεσ.ων 29 "Ιουλίου (τοΰ άντα· ποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοθν έκ Πρά γας ότι ό "Αγγλος όφυπουργός κ. Ράν- «ιιμαν θά αρχίση άπό τής προσεχούς Αευτέρας (μεθαύριον) τάς συνομιλίας μετά τοΰ Πρωθυπουργόν κ. Χότζα καί των άλλων επισήμων Τσέχων διά την ρύθμισιν τοΰ Σουοιτιχοΰ προβλήυλατος. Έν τω μβττξϋ ό άρχηγός των Σου- διτών κ. Χενλά'ίν θέλει συναντηθή μετά τοΰ καγκελλαρίου Χίτλερ είς Μπρεσλάου όπου καί θά συνομιλήση επί τοΰ προβλήματος των γερμανικών μειονοτήτων καί των τελικών άΐιώ- σεων τάς οποίας Θά διατυπώσουν Σουδίται- οι ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΧΙΑΙΑΔΕΣ10ΥΔΙΤΑΙ ΟΑ ΠΑΡΕΑΑΣΟΥΗ ΠΡΟ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ ΑΟΗΝΑΙ 29 Ιουλίου (τοϋ άνταποκριτοΰ μας).—Αγγέλλεται έκ Βερολίνου ότι 15.000 Σουδίται θά παρελάσουν είς Μπρεσλάου ενώπιον των κ.κ. Χίτλερ καί Χενλάϊν. ΟΙ Σουδίται θά φέρουν μελανάς ένδυμα- σίας είς ένδειξιν πένθους. ΕΟΝΙΚΟΙ ΠΡΟΕΛΑΥΝΟΥΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΣΤΡΕΙΜΑΔΟΥΡΑΝ ΑΘΗΝΑΙ Ιουλίου (τού άν ταποκριτού μας)._ Κατά «ληροφορί- άς εκ Παρισίων χά έθνικά στρατεύματα 'Εστρεμαδούραν. IV »? «ληροφορίας οί έθνι- κοι συνέλαβον «ολλούς αίχμχλώτους. Κατά Η ΠΡΟΎΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΩΝ Κατ' είδήσεις έξ Αθηνών ό δι- οικητής τής Έθνικής Τραπέζης κ. Δροσόπουλος επισκεφθείς τόν ύφυττουργόν τής Εργασίας κ. Δή , άνεκοίνωίεν είς αυτόν άπό τής 1ης Αύγούστου θά αρχίση ή έφαρμογή τή; διατάξεως περί ύπολογισμοθ τής προϋαηρε οίας των τραπεζιτικήν ύπαλλή λων. ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΒΙΝΤΕΜΑΝ ΟΙ ΖΗΤΗΣΗ ΣΥΜ ΣΥΜΦΟΝΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 29 Ιουλίου (τοΰ άν ταποκριτοΰ μας). — Νεώτεραι πληρο¬ φορίαι έκ Αονδίνου άναφέρουν ότι ό ύπασπιστής τοΰ Χίτλερ κ- Βίντεμαν θά προτείνη την σύναψιν άγγλογερ- μανικοΰ άεροπορικού συμφώνου. ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ._.... ΚΑΪ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΠΡΑΓΑΣ ΑΡΣΙΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ Κατόπιν αποφάσεως τής Τραπέζης τής Ελλάδος άπε· σΰρθησαν τ?)ς κυκλοφορίας τα ραπεζογραμμάτια των 50 δρχ. εκδόσεως ε' καί στ'. Έ- πίσης άπεσΰρθησαν τής κυ- <λοφορ(ας τα τραπεζογραμμά ια των 100 δρχ. εκδόσεως γ' καί ιδ' ώς καί τα τοιαΰτα ών 1000 δρχ. εκδόσεως ε ' ΑΘΗΛΙ VI 29 Ιουλίου (τοΰ άντ*- ποκριτού μας).—Μ,ατά τάς έ* τηλεγραφικάς πληροφορίας ή κυβέρνησις πρ^βλέπει ότι οί θα Πράγας Τυεχική Σουδίται > »■ - -, ■ · ,----- ■"-· ■·»- Σουδίτα
  α διατυπώσουν υ»τερβολικάς αξιώσεις
  ^ν^νί Πρ*Υ*« άποδίδου
  την απαισιοδοξιαν των ταύ ί
  αν των
  οοχ!,
  Ο χ
  ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ
  "Επί τή άναλήψει των καθη-
  κόντων τού 6 νέος ύπουργός
  ής Δικαιοσύνης κ. Ταμπακό-
  πουλος απηύθυνε πρός τάς δι-
  <αστικάς αρχάς εγκύκλιον διά της οποίας καλεΐ ταύτας ■ κΟΟ,«τΟί! /α συνεχίσωσι μέ τόν αυτόν ζή ιΤ4χνιΟί:1,,« όν μέχοι τούδε ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ ΑΙ» ΤΟΥΣ ΛΟίΟΥΣ ΤΖΑΜΠΕΡΑΑΙΚ ΧΑΑΙΦΑΞ των η ,ίησ^ των «ροχθεσινούς λόγους των κ ϊ. λαιν καί Χάλε5 ν "Τ ΒΟΜΒΑΡΛΪΣΜΟΣ ΑΓΓΑΙιΧΟυΠΪΑΟΪΟΤ ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ Β1ΛΕΝΟΙ1! ΠΑΡΙΣΙΟΙ ς).—Είς χον .. λβνθιας αγγέλλεται ότι αγγλικόν Ιουλίου σθη καί είς °1 έθνικοί έβο έκ τού πλοίον ά