96097

Αριθμός τεύχους

4928

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

31/7/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  Γχησίο λίραι 3
  έξάμηνος 2
  Άμρρικής
  έτησίκ όολ. 15
  ίξάμηνος » 8
  Τιιιή
  κατά φύλλον
  ·>
  ΚΥΡΙΑΚΗ
  31
  ΙΟΥΛΙΟΥ
  1938
  ΓΡΛΦΡΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  όλος: ΜΐΝΟΤΑΥΡον
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4928
  ΪΙΕιΙΐΙΙΙΙ ΣΥΗΤΛΚΤΗ2 ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΙιΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  2**
  αν,^.
  «τι 15.000
  πρεσλίβϊ
  ίενλάϊν.
  (τοΰ ΐ«ι
  χληροφορί·
  .μαδούριι,
  ίας αί Ι·*,
  μαλώΐο»;
  Ι
  υ (τού»»'
  ραι πληρ»
  ρουν ότι ·
  ί
  άγγλογΐ»1
  φώνου.
  ΙΜΕΝΟΙ
  Επί τη έπετείω τής 4ης /^ύγούστοο
  ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ ΕΡΓΙν
  ΚΑΘ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  Ό άττολογισμός τής διετίας
  Δημοσιεύομεν κατωτέρω άπο-
  λογιαμόν τοθ κυβερνητικαί) έργου
  είς Κρήτην. Ό άπολογισμός αύ-
  τός παρίχει μίαν είκόνα τής συν¬
  τελεσθείσης κατά την διαρρεΰσα-
  σαν άπό τί)ς 4ης Αδγούστου τ&ΰ
  1930 διετίαν άναοημιουργίας πρός
  δλας τάς κατιυθύνσεις:
  Ό άπολογισμός τοϋ κυβερ-
  νητικοθ έργου είς την μεγαλό
  νησον Κρήτην κατά την διαρ¬
  ρεύσασαν διετίαν, άπό τής Ι¬
  στορικήν μεταβολάς τής 4ης
  Αύγούστου 1936 μέχρι σήμε¬
  ρον υπήρξε πλουσιώτατος ά
  δών Πλατανιά— Κολυμβαρίου
  άπό τοθ παρελθόντος έτους
  διετέθησαν:
  ]| Κατά την χρή¬
  σιν 193/ - 38 δρ. Α 3ΟΟ.ΟΟΟ
  2] Κατα την χρή
  σιν 1338-39 τό¬
  σον διά την άίρ
  6ευσιν των ώς
  άνω κοιλάδων
  δσον καί διά
  την άποξήραν
  σιν τής λίμνης
  Κουρνά > 11000.000
  "Ητοι σύνολον
  15 300.000
  ι Τα έν λόγω έργα είνε υψί¬
  παραγωγικής ΐ
  Κρήτης," ό οποίος ύτιήρξε πάν ηβ
  έ πρωτοπόρος των έθνικών , σια°θ|1
  άλ Ι Υ°λον1Ί
  ™Ρ°Υωγή τής με
  ίδεωδών ανεγνώρισεν άπολύ
  τως την γιγαντιαίαν προσπά¬
  θειαν τής έθνικής κυβερνήσε¬
  ως. Είς τα έργα τής είρήνης
  καί τής παραγωγής οί Κρήτες
  υπό την νέαν κρατικήν πνοήν
  είνε έξ ΐσου ένθουσιώδεις καί
  παραγωγικοί εργάται, όπως
  υπήρξαν γενναΐοι στρατιώται
  είς δλας τάς έθνΐκάς προσπα¬
  θείας. ______
  ΟΔΟΠΟΙ Ι Α
  Γενικώς τα διατεθέντα διά
  την Κρήτην ποσά δι' έργα ό
  δοποιΐας ού μόνον πλέον ή
  έπαρκθς άντατίεκρίβησαν έν
  τώ συνόλω των είς τόν δγκον
  των άναγκών άς προορίζοντο
  νά καλύψουν, άλλά καί ή κα
  τα κατηγορΐας Εργων κατανο
  μή αυτών απεδείχθη υπό των
  πραγμάτων Ιδεωδώς έξυπηρε·
  τική των συγκοινωνιακών ά¬
  ναγκών καί έν γένει παρα-
  γωγικών πηγών τής νήσου.Μέ
  κύριον μέλημα την προώθησιν
  των πρωτευουσών πρός κατα
  σκευήν συγκοινωνιακών άρτη
  ριών καί χωρίς νά τεθοϋν είς
  η.σσονα μοίραν αί άνάγκαι
  των συντηρήσεων τοθ ύφιστα-
  μένου όδικοΰ δικτύου, έπεδεί-
  χθη εξαιρετικόν ενδιαφέρον
  περί την εκτέλεσιν μεμονωμέ-
  νων τεχνικών κοινοτικών 6ρ
  γων τή άρωγή τοθ Κράτους.
  Συγκεκριμένως κατά κατηγο·
  ρΐας §ργων διεέθησαν τα κά¬
  τωθι ποσά καταδεικνύοντα
  την όλονέν αΰξουσαν επί τοθ
  προκειμένου κρατικήν μέρι
  μναν.
  Α) Κατασκευαί νέων όδών
  Χρήσις 1936-37 δρ. 2700ΟΟΓΟ
  Χρήσις 1937-38 » 29.0X0 000
  Κατά την τρέχου¬
  σαν χρήσιν 938—
  39 μέχρι σήμερον » 17.3ΟΟ.ΟΟΟ
  Ήτοι σύνολον » 73000.000
  Β) συντηρήσεις όδών
  Χρήσις 1936-37 δρ. 8.ΟΟΟΟΟΟ
  Χρήσις 1937-38 » 1Ο.5ΟΟ.ΟΟΟ
  Κατά την τρέχου¬
  σαν χρήσιν 1933—
  39 μέχρι σήμερον » Π .500,000
  "Ητοι σύνολον » 30 000 ΟΓ. Ο
  Γ) Έργα Νόμου 4098
  ΙΜεμονωμένα ϊργα—άρωγαΐ πρός
  κοινότητος δι1 εκτέλεσιν]
  Χρήσις 1936-37 δρ. 2.500.000
  Χρήσις 19.47—38 » 5.600 000
  Χρήσις 1938-39
  υπό έγκρισιν » 5.Ο0ΟΧΟΟ
  "Ητοι σύνολον , » 13.100.000
  Έκτός αυτών επετεύχθη ή
  καταοκευή τής μεγάλης γεφύ
  ρας Γεωργιουττόλεως ή άνάλη
  ψις τής εκτελέσεως τής όποί
  άς έδημοπρατήθη την 14ηνΊου
  λίου 1938.Ή εκτέλεσις τοΟ ώς
  άνω έργου έκκρεμοθντος άπό
  •πενταετΐας αποτελεί εξαιρετι¬
  κόν δεΐγμα διά την κατοβαλ-
  λομένην μέριμναν εξυπηρετή¬
  σεως των άναγκών τής συγ-
  κοινωνίας τής μεγαλονήσου.
  ΠΑΡΑΓΩΠΚΑ ΕΡΓΑ
  Αρξαμένης τής εκτελέσεως
  τ ών άρδευτικβν έργων κοιλά-
  γαλονήσου.
  ΓΕίίΡΠΑ
  Άπό τής 4ης Αύγούστου
  τοθ 1936 είς την γεωργίαν,
  κτηνοτροφίαν κσί την γεωργι-
  κήν έν γένει εκπαίδευσιν έση
  μειώθη έν τή νήσω Κρήτη άλ-
  ματική πρόοίίος. Μέ κατάλλη
  λον προπαγάνδαν επετεύχθη
  ή πλήρης ώρίμανσις τής ίδέας
  μεταξύ των γεωργικών πλη
  θυσμών περί τής ωφελείας των
  ε"λαιοκλαδευ ιάτων.Ίδρύθησαν
  πρός τουτο είς δλους τούς νο
  μούς μετσβατικά σχολειό καί
  ήδη καθ' άπασαν την· νήσον
  ύπαρχουν έμπειροι τεχνίται έ-
  λαιοκλαδευταί δυνόμενοι νά
  έξυπηρετήσουν πλήρως την
  παραγωγήν.
  "Ηρχισε νά άναγνωρίζεται
  ή ώφελιμότης τής χλωρδς λι
  πάνσεως των ελαιών. Ή κατα
  πολέμησις τοθ δάκου ένηργή
  θη συστηματικώς καί τό άπο
  τέλεσμα τής» ,τηρηθείσης τα
  κτικής είνε ότι ή άπό δεκαε
  τίας περίπου παρατηρουμένη
  άκαρπία των έλαιοδένδρων
  είς ωρισμένας έν Κρήτη περι
  φερείας ιδία έν τώ νομώ Ρε¬
  θύμνης έξέλειψε σχεδόν έντε
  λώς.
  Συστηματικη δενδροκομική
  έργασία εγένετο κατά την
  διαρρεύσασαν διετίαν. Χιλιά
  δες όπωροφόρων φυτωρίων
  καί καλλωπιστικών τοιούτων
  έκλεκτών ποικιλιώνδιετέθησαν
  είτε δωρεάν, είτε επί μικρά
  πληοωμή είς τούς φιλοτίμους
  καλλιεργητάς τής Κρήτης καί
  δεκάβες χιλιάδων άγρίων δέν
  δρων έξημερώθησαν τή φιλο
  τίμω συμβολή καί των όργά
  νων τής υπηρεσίας τής Ά
  γροφυλακής είδικευθέντων!
  πρός τοθτο. Οί παραγωγοί έδι{
  δάχθησαν τό κλάδευμα τής
  σουλτανίνας διά συσταθέν
  των μεταβατικών σχολείων
  Εισήχθη ή καλλιέργεια τής συ
  κης Καλαμών καί Κύμης, Είς
  την υπόθεσιν τής σιτοκαλλιερ
  γείας κατεβλήθη ιδιαιτέρα
  προσοχή. Διεδόθη είς εύρυτά
  την κλίμακα ή σκαλιστική καλ
  λιέργεια τοθ σίτου καί είσή
  χθησαν νέαι έκλεκταί ποικι
  λίαι.
  Ή κτηνοτροφία κατά την
  διαρρεύσασαν διετίαν άπετέ
  λεσεν αντικείμενον ιδιαιτέρας
  κρατικής μερίμνης συνεπεία
  τής οποίας είνε ή παραγωγή
  έκλεκτών τύπων τυρών, τούς
  όποίους ουδέποτε άλλοτε
  παρουσίασεν ή Κρήτη.
  (συνεχίζεται)
  Η ΣΤΑΣΙΣ ΤΟΝ ΧΑΝΙΟΝ
  ΑΟΡΟΑΙ ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΣΙΑΙ ΤΩΝ ΣΤΑΣΙΑΣΤΩΗ
  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΗ. 1101ΚΗΤΗΣ Χ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
  ΕΠΑΡΙΣΤΕΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΣΙΝ ΤΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΑΑΟΥ
  Άεγά την νύκτα τής παρελθού¬
  σης Παρασκευής ό υπουργός Γεν.
  Διοικητής Κρήτης κ. Μπότης
  Σφακιανάκης απηύθυνε τό κατω
  τέρω τηλεγράφημα πρός τούς Νο¬
  μάρχας Ηρακλείου, Ρεθύμνης καί
  Λασηθίου καί τούς προέδρους κοι-
  νοτήτων τοθ νομοΰ Χανίων, σχετι
  κώς μέ την Ικρηςιν καί την κατα¬
  στολήν τοΰ στασιαατικοΰ κινήμα-
  τος των Χανίων:
  Σήμερον ένδεκάτην πρω¬
  ϊνήν κατεστάλη όλοσχερώς
  ή επί έπτάωρον εκδηλωθεί¬
  σα είς την πόλιν Χανίων
  στασιαστική κίνησις διά την
  οποίαν καί ώς "Ελλην καί
  ώς Κρής έκδηλώ την βα¬
  θυτάτην μου λύπην. Καί ώς
  "Ελλην καί ώς Κρής έξ άλ-
  λου εΐμαι ύπερήφανος διότι
  τό πάσης, οΐασοήποτε ήθικής
  βάσεως εστερημένον στασια-
  στικόν κίνημα, άντεμετώπι-
  σεν άπό τής πρώτης στιγμής
  μετά ζωηρά; άγανακτήσεως,
  έχθρότητος καί άηδίας σύμ¬
  πας ό Κρητικός λαός έμ-
  πνεόμενος άπό τα ένθουσι-
  ωδέστερα καί εύγνώμονα
  αίσθήματα πρός την Εθνι¬
  κήν κατάστασιν τής 4ης Αύ¬
  γούστου ή όποία έπαγίωσε
  την τάξιν, άποκατέστησε
  την γαλήνην καί έστερέωσε
  τό κϋρος καί την αξιοπρέπει¬
  αν τού Κράτους.
  Άφήνω είς ,τούς τιμίους
  συμ πατριώτας μου νά κρίνω¬
  σι τούς πρωτοστατήσαντας
  καί τα συστήματα αυτών καί
  έκφράζω πρός αύτούς την
  απόλυτον ικανοποίησιν μου
  καί εύαρέσκειαν διά την τη-
  ρηθεΐσαν ψυχραιμίαν καί την
  πολλαπλώς έκδηλωθεΐσαν
  αντίδρασιν κατά τής παρά
  φρονος κινήσεως. Διαβεβαιώ
  αύτούς έτι δύνανται ήσυ-
  χοι ν ά έξακολουθήοωσι τα
  είρηνικά των έργα δι' ών
  προωθήται ή πατρίς μας υπό
  την στοργήν τοΰ έθνικοΰ
  μας κυβερνήτη είς την οι¬
  κονομικήν ευημερίαν μέ την
  αδιάσειστον πεποίθησιν ότι
  εφεξής ούδεμία, ούδε ή ελα¬
  χίστη άνησυχία θά παρατη-
  ρηθή είς την μεγαλόνησον.
  Παρακαλώ διαχοινώσατε πα¬
  ρούσαν είς λαόν περιφερεί¬
  ας σας.
  Τα τής άποκαταστάσεωςτής
  τάξεως καί τής άναλήψεως έκ
  νέου των καθηκόντων τού
  υπό τοϋ ύπουργοΰ Γεν. Διοι-
  κητοθ Κρήτης κ. Μπότη Σφα
  κιανάκη, ό αναλαβών πρόσω
  ρινώς τηνΓεν.Διοίκησιν Κρήτης
  Νομάρχης Ηρακλείου κ. Αν¬
  δρέας Μάρκελλος ανεκοίνωσε
  χθές την πρωΐαν διά τοθ κσ
  τωτέρω τηλεγραφήματός τού
  πρός απάσας τάς αρχάς Κρή¬
  της καϊ τα ά'ρμόδια υπουρ-
  γεΐσ:
  Άρχηγεϊον Χωροφυλακην
  Ύφυπουργβϊον Ασφαλείας
  Ύψυιτουργεϊον «αρά Προέδρω
  Κυβερνήσεως Αθήνας
  Πσρακαλώ λόβηιε γνώσιν
  κατωτέρω τηλεγραφήματόςμου
  πρός Γενικήν Διοίκησιν Κρή¬
  της—Νομαρχίας Ρεθύμνης—
  Λασηθίου—Διοικήσεις Χωροφυ
  λακής Νήσου—Ανωτέραν Δι¬
  οίκησιν Χωροφυλακής Κρήτης.
  Τηλεγράφημα εχει ούτω: Α¬
  ποκατασταθείσης τάξεως έν
  Χανίοις έγκατασταθεισών έγ-
  κρίσει Κυβερνήσεως νομΐμων
  Άρχών τιορέδωσα υπηρεσί¬
  ας είς Υπουργόν Γενικόν
  Διοικητήν Κρήτης κ Σφακια-
  νάκην. ψ "Επί τούτοις αΐρω ύπ'
  άριθμ. 46870 διαταγήν μου
  ώς έκλιτιόντος λόγου διά
  λοιπήν περιφέρειαν πλήν ε¬
  παρχίας Κυδωνίας. 'Εξαίρω
  άνδροπρεπή στάσιν Νομάρχου
  Ρεθύμνης όστις παρενοχλη-
  θείς πολλάκις τηλεγραφικώς
  παρά στασιαστών απήντησεν
  αυτοίς ανδρικώς καί είς τό·
  νόν αυστηρόν γνωρίζων αυ¬
  τοίς δτι έν ούδεμιδ περιπτώ¬
  σει θέλει επιτραπή κίνησις
  των πρός περιφέρειαν τού.
  Εύχαριστώ Διοικήσεις Χωρο¬
  φυλακής Ρεθύμνης καί Λαση¬
  θίου διά συνδρομήν αυτών
  πρός έργον ημών εϋρεθεισών
  είς πάσαν στιγμήν είς ένημε-
  ρότητα δυνσμένην κατατοπίση
  ήμδς. Έπαινώ προσωρινόν Ά
  νώτερον Διοικητήν Χωροφυλα¬
  κής Κρήτης Ταγματάρχην Όρ-
  φανουδακην καί Μοίραρχον
  Στεφανάκην διά ψύχραιμον,
  ταχίστην καί ενήμερον ενέρ¬
  γειαν των διά παν ζήτημα
  συνδυαζόμενον μέ ανάγκας
  των στιγμών διά την άνευ
  ούδεμιάς δυστροπίας ή μεμ-
  ψιμοιρίας εκτέλεσιν διδομένων
  έντολών, διά συνεχή καί άνευ
  ούδεμιάς αναπαύσεως εκπλή¬
  ρωσιν μετ' άψοστώσεως κα¬
  θηκόντων αυτών" έκφράζω εύ
  αρέσκειάν μου πρός άπαντα
  λοιπά δργανα Διοικήσεως Χω
  ροφυλακής Ηρακλείου, έν
  άκολυυθία ανωτέρω. Θαυμά-
  ζω την άγνωστον κατ' δνομα
  τηλεφωνήτριαν Χανίων ήτις
  άπό 8 πρωϊνής τής 29 μέχρι
  διαλύσεως στάσεως προφα-
  νώς μέ κίνδυνον καί τής ζω
  ής της αυτής, κατώρθου κατά
  καιρούς νά μας θέτπ επικοι¬
  νωνίαν μετά κρατουμένων.
  Πράξις αυτή παρακαλώ Γενι¬
  κόν Διοικητήν έξαρθή ιδιαιτέ¬
  ρως όλως καί απονεμηθή ή-
  θική άμοιβή. Έξαίρω στάσιν
  ύπαλλήλων τηλεγραφείου καί
  τηλεφωνικοθ θαλάμου Ήρα
  κλείου οΐτινες αόκνως καί έν-
  τατικώς μετ' άφοσιώσεως είς
  καθήκον ειργάσθησαν νυχθη
  μερόν διευκολύνοντες τα μέ
  γιστα έργον μας.
  Νομάρχης τέως Γενικάς Δι¬
  οικητής.
  ΜΑΡΚΕΛΛ05»
  Η ΔΙΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΟΥ κ. ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ
  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑΖΙΑΣΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ
  Άμέσως μετά την ανάληψιν
  παρ' αύτοθ τής Γενικής Διοικήσε¬
  ως Κρήτης, την πρωΐαν τής ίΐα-
  ρασκευής καί καθ' ήν στιγμήν οί
  στασιασταί των Χανίων έπεκρά-
  τουν ούσιαστικώς έν τή πόλει ταύ¬
  τη, ό Νομάρχης κ. Μάρκελλος α¬
  πέστειλε πρός τούς άρχηγους αύ
  τΛν την κάτωθι διακοίνωσιν:
  Μητσοτάκην
  Μουντάκην Χανιά
  Αναλαβών προσωρινήν Δι¬
  οίκησιν Κρήτης έντολή Βασι¬
  λέως καί κυβερνήσεως κηρυ-
  χθέντος ΣτρατιωτικοΟ Νόμου
  καί ορισθείσης £δρας Στρα
  τοδικείου Ηράκλειον καλώ
  υμάς δπως έπανεύρητε σύ
  νεσιν καί υπερισχύση είς
  στιγμήν κρίσεως Κρητικός Πά
  τριωτισμός δν διά πράξεως
  σας κατεσπιλώσατε. Συνεπώς
  πρός έπιεικεστέραν κρίσιν μελ
  λοντικώς άφήσατε ελευθέρους
  άμέσως πάντας τούς παρ' ϋ
  μών περιορισθέντας άνωτέ
  ρους καί κατωτέρους Κρατι
  κούς λειτουργούς καί παρα
  δοθήτε αυτοίς άφ' ενός μέν
  ίνα έλαφρύνητε θέσιν σας την
  στιγμήν τής κρίσεως, άφ' ε¬
  τέρου δέ μή έπισωρεύσητε δεί
  νά είς πόλιν σας άτινα βε
  βαίως άν δέν (έκτελέσητε πά
  ροθσάν μου είναι αδύνατον
  άποφευχθώσιν. Κυβέρνησις κα
  θιστδ υμάς ύπευθύνους προ
  σωπικώς, άστικώς καί ποινι
  κώς διά ηασαν πράξιν άντι
  κειμένην είς την ασφάλειαν
  των παρ' υμών φυλακισθέν
  των ή κρατηθέντων ώς καί
  διά πάσαν βλάβην ή φθοράν
  ήτις θά προέλθη έκ τής πρά
  ξεώς σας γενικώς ή ίδιωτι
  κώς.
  Γενικάς Διοικητής Κρήτης
  ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ
  Ή είδησις τής άποκαταστά-
  σεω; των νομίμων άρχών Χανίων
  τηλεγραφηθεΐσα ευθύς άπό των
  πρώτων ώρών τής καταστολής
  τοθ κινήματος εγένετο δεκτή είς
  ολόκληρον την νήσον μετ5 άκρα-
  τού ένθουσιασμοθ. Ο0:ω καί χθές
  καθ' 8λην την ημέραν άθρόα τη
  λεγραφήματα προέδρων Κοινοτή-
  των, σωματείων καί δργανώσεων
  ΰπεβάλλοντο τόσον πρός την έθνι
  κήν Κυβέρνησιν 8σον καί πρός
  τόν νομάρχψ Ηρακλείου κ.
  Άνδρέαν Μάρκελλον. Διά των
  τηλεγραφημάτων τούτων η
  ται ή ζωηρά αγανάκτησις καί ή
  γενική άποδοχιρ,ασία ολοκλήρου
  τής Κρήτης πρός τούς στασια
  στάς Χανίων καί παρέχεται ή
  διαβεβαιώση δτι ή μεγαλόνησος
  είνε παρά τό πλευρόν τής Α. Μ.
  τοθ Βασιλέως καί τοΰ Πρωθυπο,υρ
  γοϋ κ. Ιω. Μεταξα.
  Σχετικώς παραθέτομεν κατωτέ¬
  ρω* τί πρώτα ληφθέντα χβδς είς
  την Νομαρχίαν τηλεγραφήματα,
  Ιχοντα οθτω:
  Των έφέδρων Τυλίσσου:
  "Εφεδρο: Τυλίσσου άποδοκιμά-
  ζοντες ά"νομον άνταρσίαν τάσσον
  ται παρά τό πλευρόν τής Έθνι
  κης Κυβερνήσεως.
  Πρόεδρος Έφέδρων
  Χατζηδάκης
  Τής Κοινότητος Ρογδιάς:
  Κάτοικοι ήμετέρας κοινότητος
  πληροφορηθέντες άνταρσίαν Χανί¬
  ων άποδοκιμάζουν οικτρώς στα
  σιαστάς ών άναμένουν παραδειγ-
  ματικήν καί άμεσον τιμωρίαν.
  Διαδηλοΰν προσέτι δι' εμού από¬
  λυτον εμπιστοσύνην πρός υμάς
  καί Εθνικήν Κυβέρνησιν βεβαιοί
  δτι έντός διημέρου θέλει έπιβλη
  θή κράτος νόμου, επί κεφαλής
  μιαρών άνταρτών.
  Πρόεδρος κοινότητος Ρογδιάς.
  Αντώνιος Κασαπάκης
  ΤοΟ συνεταιρισμοθ Ρογδιάς:
  Γεωργικός Συνεταιρισμός Ρο¬
  γδιάς άποδοκιμάζων άνταρσίαν
  Χανίων τάσσεται παρά πλευρόν
  ύμετέρας έξοχότητος καί έθνικής
  Κυβερνήσεως πρός ήν διαδηλοϊ
  απόλυτον εμπιστοσύνην.
  Πρόεδρος Συνεταιρισμόν
  Νικ. Κωστάχης
  ΤοΟ κ. Κοθρήί
  Ευρισκόμενος Μέθανα κατάπλη
  κτος ανέγνωσα άπονενοημένον κί¬
  νημα Χανίων. Άποδοκιμάζω
  τοθτο μετ' άποτροπιασμοθ. Είματ
  βεβαιοί 8τι άνατολικοΐ νομοί 1·
  πίσης άποδοκιμάζουν καί έκδη-
  λώ'θυν επισήμως αποδοκιμασίαν.
  Ευχαρίστως είδον δτι άνελάβατε
  διοικητής καί είμαι βέβαιος
  δτι θά φροντίσητε αΰστηοάν τι¬
  μωρίαν ένόχων, δπως μή διωχθώ
  σιν άθώοι. "Εχετε πεποίθησιν δτι
  καί έγώ καί έν γένει νομός Αα
  σηθίου ευρίσκεται πχρά πλευρόν
  σας.
  Τής Κοινότητος Πισκοκεφά
  λου:
  Λαός κοινότητος Πισκοκεφάλου
  Σητείας Κρήτης, άΐτοδοκιμάζει
  άντεθνικόν κίνημα Χανίων. Στιγ
  ματίζει άντιπατριωτικήν πράξιν
  τιθέμενος παρά τό πλευρόν τής
  Έθνικής Κυβερνήσεως.
  Πρόεδρος κοινότητος Πισκο
  κεφάλου
  Σταύρος Κολοβάκης
  Τοΰ συνδέσμου κιτροπαρα-
  γωγών Ρογδιάς:
  Σύνδεσμος κιτροπαραγωγών Ρο
  γδιάς άποδοκιμάζων άνταρσίαν
  Χανίων τάσσεται παρά πλευρόν
  ύμιτέρας έξοχότητος καί Ιδ
  κυβερνήσεως.
  Πρόεδρο; Συνδέσμου
  Ιω. Λεβεντάκπς
  Τοθ Νομάρχου Λασηθίου:
  Λαός νομοθ Λασηθίου άποκη-
  ρύσσει μετά βδελυγμίας άφοονας
  στασιασιάς Χανίων καί διαδηλοϊ
  δι' άθρόων τηλεγραφικών ψηφι-
  σμάτων αύτοθ πίοτιν καί αφοσίω¬
  σιν πρός βασιλέα καί Εθνικήν
  κυβέρνησιν τασσόμενος ανεπιφυλά¬
  κτως πλευρόν αύιών. Άπίλυτος
  ήσυχία καί τάξις έπικρατε! καθ'
  ά'παντα τόν νομόν.
  Νομάρχη; Λασηθίου
  Παπαδημητώίοο
  Τοϋ Συνδέσμου Παντοιτω-
  λών Ηρακλείου:
  Έξοχώτατον Πρόεδρον Κυ¬
  βερνήσεως Αθήνας
  Άποδοκιμάζομεν άντεθνικήν ε¬
  νέργειαν 6^ονομευτών τάξεως Χα¬
  νίων. Παντοπώλαι Ηρακλείου
  τάσσονται εξακολουθητικώς παρά
  τό πλευρόν τής Έθνικής Κυδερνή
  αεως.
  Πρόεδρος Παντοπωλών
  Γ. Ψαρουδάκις
  Τοΰ Έπαγγελματικοΰ καί Βιο·
  τεχνικοΰ Έπιμελητηρίου Ηρα¬
  κλείου.
  Έξοχώτατον κ. Πρόκδρον Κυ¬
  βερνήσεως Αθήνας
  Έπαγγελματικόν καί Βιοτεχνι-
  κόν Έπιμελητήριον Ηρακλείου
  συνελθόν Ικτάκτως καί έιτιληφθέν
  τοθ ζητήματος τής παράφρονος άντ
  έθνικής άνταρσίας Χανίων άπο-
  δοκιμάζει όμοφώνωί μετ' άπο-
  τροπιασμοθ ταύτην τασσόμενον
  μεθ' ολοκλήρου έπαγγελματικοθ
  καί ΒιοτεχνικοΟ κόσμου περιφε-
  ρείας τού Ηρακλείου, Λασηθί¬
  ου, παρά πλευρόν Έθνικής Κυβερ
  νήσεως έργον οποίας άναγνωρί-
  ζει καί ένισχύει δλαις δυνάμεσιν.
  Έπαγγελματικόν Βιοτεχνικόν
  Έπιμελητήριον Ηρακλείου.
  Κοομαδάχης
  Τής Όμοσπονδίας Έπαγ-
  γελματιών Ηρακλείου:
  Έξοχώτατον Πρόεδρον Κυβερ·
  νήαεως ' Αθήνας
  "Άποδοκιμάζοντβς μετ1 άγανα¬
  κτήσεως άνόητον άνταρσίαν ολί¬
  γων παραφρόνων στιγματισάντων
  Μεγαλόνησον, ζητούμεν ταχείαν,
  αυστηράν καί παραδειγματικήν
  τιμωρίαν στασιαστών έκφράζομεν
  υμίν θερμά συγχαρητήρια διά
  ληφθέντα μέτρα, διαδηλο3ντες
  πίστιν καί αφοσίωσιν έπαγγελμα
  τοβιοτεχνικής τάξεως πρός Εθνι¬
  κήν Κυβέρνησιν τιθέμενοι/ παρά
  πλευρόν αυτής.
  Όμοσπονξία Έπαγγελματιών
  Ηρακλείου.
  Πρόεδρος
  Γαρεφαλάκης
  Ό Γραμματεύς
  Ζερββς.
  Την μεσημβρίαν χθές επεσκέ¬
  φθησαν τόν Νομάρχην Ηρακλεί¬
  ου κ. Άνδρέαν Μάρκελλον οΕ
  Πρόεδροι τής Όμοσπονδίας Έ
  παγγελματιών Ηρακλείου κ. Γα
  ρεφαλάκης καί τοθ Έπαγγελμα-
  τικοθ Έπιμελητηρίου κ. Κοσμα-
  δάκης καί τοΰ έΐτέδοσαν τό κατω¬
  τέρω ψήφισμα διά τοθ όποίου
  αΕ.έπαγγελματικαί καί βιοτεχνι
  καί δργανώσεις Ηρακλείου άπο
  δοκιμάζουν τό στασιαστικδν κίνη
  μα
  Έξοχώτατον κ. Πρόεδρον Κυ
  βερνήσβως Αθήνας
  Α£ Επαγγελματιαι καί Βιοτί-
  χνικαΐ Όργανώαεις Ηρακλείου
  τή τΐροσκλήαει τοΰ Έπαγγελματι¬
  κοΰ Έπιμελητηρίου συνελθοθσαι
  ίν τή αίθούση αύτοΰ άκούαασαι
  τοΰ Προέδρου καί λοιπών άγορη-
  των. Ψηφίζουσι: Πρώτον άποδο·
  κιμάζουσιν έντόνφ άγανακτήσει
  παράφρονχ άντεθνικήν στάσιν Χά
  νίων. Δεύτερον διαδηλοθσιν από¬
  λυτον πίστιν καί αφοσίωσιν Λαο-
  πρόβλητον Βασιλέα καί μεγαλουρ
  γόν εθνικόν κυβερνήτην Μεταξάν.
  Τρίτον ζητοθσι παραδειγματικήν
  τιμωρίαν ύπονομευτών τάξεως κη-
  λιδωσάντων γόητρον στερρώς έ-
  χομένου πάτρια κρητικοθ λαοθ:
  Οί Πρόεδροι:
  Έπαγγελματικοΰ 'Βιτιμελητη
  ρίου Κοομαδάχης, Όμοσπονδίας
  Έπαγγελματιών Γαρεφαλάκης,
  Έστιατόρων Κατσαράκης, £ιδη
  ρουργών Οίκονόμου, Ύποδηματο
  ποιών Καταστηματαρχών Βασι-
  λείου, Παντοπωλών Ψαρουδά·
  κης, Καφεπωλών Χανιωτάκη;, Λα
  χανοπωλών Κληρονόμος, Ρα-
  πτών Βογιατζάκη^, Φορτηγών
  χαί έπιβατηγών αϋτοκινήτων Άν
  δρουλάχης, Λΐυκοαιδπρουργών Ά
  λεξανδράκης, αενοδόχων ϋπνου
  Λαγκωνάκης, Άγοραίων αύτοκι-
  νήτων Βααιλάχης, Ήλεκτρολό-
  γων Τσαγκαράκης, Άρτοποιών
  Παπαδάκης, Κουρεων Έμμ. Παρ-
  λαμάς, Ίδιοχτητών χάρρων Σφα¬
  κιανάκης, Έπιπλοποιών Παπαδά¬
  κης, Άντιπρόεδρος της Όμοβπον
  ύίχς Έπαγγϊλματιών Ιιρβος,
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  (θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμε
  ρον ώρα ΙΟμ. μ. ό Ρωσσικός Κο
  λοσσός: «Νύχτες φωτιάς>, (τό
  ζωντανό τττώμα) τού Τολστόι.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ: «Δεσπαινίς έν
  Κινδύνω» μέ τόν Φρέντ Άσταιρ.
  θερινός «ΑΠΟΛΛΩΝ»—Σήμε¬
  ρον ό 'ναυτικός ρωσσικός κο
  λοσσός: «Λευκοί σκλάβοι·.
  Την Δευτέραν: «Τα μαργαριτά-
  ρια τοϋ στέμματος».
  Προιστάμενος Τυπογραφείου
  "Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  !ι -1
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό άθάνατο μεγκλούρ-
  γημα τοΰ Λ. ΤΟΛΣΤΟΙ·
  ..ΝΥΧΤΕΣ
  Πρωταγωνιστοϋν οί ασσοι
  τής γαλλικής κινηματογρα-
  φίας:
  Βίκτωρ Φρανσέν,ΐ
  Γκάμπυ Μορλαί,
  αυριον
  Τό νέο Μουσικό
  χάρμα:
  ι
  χορευτι- ι
  ΑΕΣΠΟΙΝΙΣ
  Εν
  ή τελευταία χορευτική
  μιουργία τού:
  Φρέντ "Ασταιρ
  τής
  ΦονταΙν.
  και
  Ζάν
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  ■Ί
  μέ
  ΧΑΡΡΥ
  τον
  ΜΠΩΙ'
  »«
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■·
  Έκαστην ΤΡΙΤΗΝ
  μεσημβρίαν
  Δια Ρέθυμνον, Χανιά,
  ΠΕΙΡΑΙΑ
  Χαλκίδα, Αίδπψόν,Βέ-
  λ·ν, Φεαααλονίχην.
  Ταλέφ. 5-50
  ■ ■■■■■<·■■«■■»·■■■■■■■ ΕΠΑΝΗΛΘΕΝ έξ Αθηνών ή κ. θιόρανία Βαμβουκάκη δπου εΐχε μεταβή πρός παρακολούθησιν των νέων κομμώσεων, Άπό τού θρόνου την λαιμητόμον. ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ 1ΑΣΙΑΙΣΣΑ = Εκλήθη τότε ό τρίτος μάρ τυς ή πριγκήπισσα Έλισάβετ: Ή άνάκρισις τής νέας αυτής —ήταν είκοσιεννηά χρόνων καϊ εΐχε χαρακτήρα θελημα τικόν—δέν ήτσν τόσο εΰκο λη δσο ήταν ή έξέτασις των δυό άκακων καί τρομοκρα τημένων παιδιών. Μόλις τής έ'δειξαν την κατάθεσι τοθ δελφΐνου, τό πρόσωπό της έγινε κατακόκκινο άπό την ντροπή καί την άγανάκτησι. Μέ περιφρόνησι έπέταξε τό χσρτί λέγοντας δτι άπσξιοϋ σε νά απαντήση σέ μίαν άτιμΐα τόσο ταπεινή. Τότε — νέα σκηνή τής κολάσεως—την έφερον είς άντιπαράστασιν μέ τό άγοράκι. Ό μικρός έφώναζε μέ τόνον κατηγορη ματικό καί άδιάντροπον 8τι αυτή καί ή μητέρα τού τόν είχον μάθει καί τόν ύπσκι- νοθσαν νά έκδΐδετσι στίς αί σχρές τού συνήθειες Ή πριγ κήπισσα Έλισάβετ δέν μπό ρεσε πιά νά κρατηθή: —"Α! τό τέρας! εφώναξε καταγανακτημένη. Καί ή κατάθεσις αυτή υ¬ πεγράφη καί προσυπεγράφη άπό τούς μάρτυρες. Καί μέ ΰφος θριαμβικό ό 'Εμπέρ ε¬ πήγε τα τρΐα έγγραφα στόν τακτικόν άνακριτή. "Ηλπιζε πώς έ'τσι θά έξεσκέπαζε μιά γιά πάντα τή Μσρ(α·Άν- τουανέττα στά μάτια των συγχρόνων καί των μεταγε νεστέρων, καί θά την έκάθι ε πιά στό σκαμνί. Φουσκω μένος άπό άλαζονεία, διαλα λώντας τόν μεγάλο τού πα- τριωτισμό, επήγε νά τεθή είς την διάθεσιν τοθ δικαστη· ρίου γιά νά μαρτυρήσΓ| περί των αίμομιξιων τής Μαρίας Αντουσνέττας. Ι Ή μαρτυρία ενός παιδιοθ εναντίον τής μητέρας τού, μο σδική είς την ιστορίαν, ύπήρ ξε τό μεγάλο αϊνιγμα των βιογράφων τής Μαρίας-Άν τουανέττσς. Διά νά άποφύ- γουν αυτόν τόν σκόπελον οί φανατικοί υποστηρικταί τής βασιλΐσσης, κατέφυγον είς άσαφεΐς έξηγήσεις καί πά ραδόξους άλλοιώσεις των στοιχείων τής υποθέσεως.Κατ' αϋτούς, ό 'Εμπέρ καί ό Σι μόν—τούς όποίους περιγρά- φουν ώς σατανάδες μέ σάρ <α καί όστδ—άπό κοινοΰ έ- ,ήσκησαν μεγάλην πίεσιν επί ου δυστυχισμένου παιδιοΰ, ιΐά νά τοΰ άποσπάσουν, χά ριν των σκοτίων των την φρι κ την κατάθεσιν. | (συνεχΐζεται) | Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΜΕΡ. ΛΥΔΑΚΗ ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗ επιστρέψασα δέχεται ώς καί τΐρότερον εις τό έργαστή- ριόν της (Πλατεϊα Βαλιδέ Τζαμί). Μανώλης Γ. Κωνιός Νΐυρολογβς—Ψνχί ατρος Τμημκτάρχης Ίκτρ&ς'; Δημοβ. Ψνχιατρβίου Ά8ην6ν Δέχεται έν τ© ιατρείω τού ίδός Πειραιώς 17δ' ΑΘΗΝΑΙ. Τηλίφ. 52.379. Μόνον μέ τα Θαλαμηγόν «ΧΙΟΣ» Κάθε ΚΥΡΙΑΚΗΝ 6 μ. μ. ακριβώς Κατ' ευθείαν διά Πειραια (σέ 12 Δρκς). Ταχύτης 14 μιλλΐων.—'Ανβοις—Άοφίλϊΐα. Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ Τηλ!·. *-Μ Η στήλη τού ώραιόκοσμου. Είξεύρετε μαρτυροϋν δτι τα την χέρια ηλικίαν σας σας; Δέν έ'χετε ποτέ παρατηρήσει την έκπληκτική άντίθεσι πού πα· ρουσιάζουν ένίοτ-ε, είς μίαν ωραί¬ αν γυναΐκα, ενα τέλειο πρόσωπο, πολΰ περιποιημένο καί χέρια έ· ξωγκωμένα κα'ι κόκκινα, μέ νύχια κακολιμαρισμένα καί άβερνίκωτα; Τα χέρια, δχι μόνον μαρτυροθν τίς φροντίδες πού πέρνετε διά τό άτομον σας, άλλά μην λησμονήτε ότι άποκαλύπτουν συχνότατα πράγμα σπουδαιότερο, μ(α ήλικία πού θά ήθέλατε νά κρύψετε. 'Εχετε λοιπόν την φρόνησιν .καί την φιλαρέσκεια νά ίχετε χέρια πάντοτε άψογα. Δέν θά 2χετε τό ποθητό άττοτέλεσμα έπισκεπτομέ- νη μιά φορά την έβδομάδα την μανικιουρίστα σας. Έπιβάλλεται, κάθε ήαέρα ν' άφιερώνετε εΐε: τα χέρια σας προσεκτικές φροντίδες. Κάθε φορά ποϋ τα τΐΛύνετε. φρον- τϊζετε νά τα σκουπίζετε πολύ κα- λά, καί εάν σας είνε δυνατόν, νά έ'χετε πάντοτε πλησίον τοθ νιπτή- ρος σας όλίγην κρέμα την όποιαν θά άιΐλώνετε ττροσεκτικά επί των χειρών σας. Κάθε βράδυ, δταν θά είναι απολύτως καθαρά, άλείφετέ τα έπίσης μέ κρέμα καί λιπαίνε- τε καλά τα νύχια σας, εάν δέν θέλετε νά γίνουν πολΰ εθθραυ· στα. Κάθε τέσσερες ή πέντε ήμέρες έπιβάλλεται λεπτομερής περιποί¬ ησις των νυχιών. Σας είνε γνω- στός ό τρόπος μέ τόν οποίον θά άφαιρέσητε τό βερνίκι καί θά ά- παλλάΕετε τα νύχια άπό τα πε ριττά δεοματάκια πού άυαπτύσ σονται είς την βάσιν των, βρέχον τας κάθε τόσο τα δάκτυλα έντός θερμοθ σαπουνισμένου ί55ατος. Μετά τάς φροντίδας αύτάς πά- ρετε ολίγη κρέμα άλείψετέ την έπ'ι τοϋ άνω μέρους τής χειρός σας κάνετε μασσάζ είς τα δάκτυ λά σας έκ των άνω πρός τα κατω ακριβώς ώσάν νά περνάτε τα γάν- τια σας Πάρετε επειτα μία πε- τσέτα επόνζ, άφαιρέσετε προσεκ· τικά δλη την λπαρή κρέμα πού περιβάλλει τα νύχια σας σπρώ χνοντας έλαφρά τό δέρμα. Εάν χρησιμοποιήτε ή δχι βερνί- κια διά τα νύχια σας, είνε πάν τοτε καλό νά περνδτε πολλές φορές έπ' αυτών τό πολισου- αρ αύτό συντελεί είς την κα¬ λήν κυκλοφορία τοΰ αϊματος καί την ένδυνάμωσιν των νυ χιών. Εάν σας άρέσει τό βερνίκω- μα των νυχιών, .προσέχετε πολύ νά έκλέξετε άπόχρωσι πού νά συυιφωνή δχι μόνον μέ τό χρώμα τοθ δέρματός σας, άλλά έπίσης μέ τό ρούζ πού γρησιμοποιεϊτε διά τα χεΐλη σας. Εάν τα νύχια σας δέν είνε πολύ μακρυά, καλύψετέ τα έξ ολοκλήρου μέ βερνίκι εάν, αντιθέτως ε"χουν ώραία φόρμα, έ- πιτρέπετε ν' άφήνετε άβαφη την βάσιν των. ή Ντιστεγκέ Ό έρως είς την χώραν των χρυσσνθέμων. ΚΟΙΙΊΩΝ Η ΜΑΧΗ Υπό Κλώντ Φαρέρ. 27βν Φέλτζ δέν -Τ, —Κυρία, ό κύριος Ιγύρισεν άκόμη... —Αύτό δέν είνε δΐκή σας δου- λειά. Τρία φλυτζάνια, άμέσως! Ή μΕσσες Χόκλεϋ διέτασσε μέ φωνή τελείως ήρεμη, —μαλακιά. "Ομως ό σωρός των όγδόντα έ χά τομμυρίων της την άνέβαζε προ· φανώς πολύ πιό ψηλά άπό τόν υπηρετικό κόσμο. Καταδέχθηκε, έν τούτοις, νά αερδίρη την ζάχαρι χαί την κρέ¬ μα στή νέα πού είχεν όνομάση μίς Βάν, καί πού δέν ήταν, επι¬ σήμως, παρά χναγνώστρίά της. Τώρα έπρογευμάτιζαν άντικρυ- στά, ή μίσσες Χόχλεϋ κ«; ή μίς Βάν. Έπ^ναν πολύ τσάί, 2τρω· γαν πολλές φρυγανιές καί άλει- φαν μέ μαρμελάτα όλόκληρες 5ωδεκάδες άλμυρών μπισκότων. Αυτή ή άγγλο-σχξωνική όρεξις άντετίθετο, κατά διασκεδαστΐκόν τρόκο, πρός την λεπτή χάρι τής μίσσες Χόκλεϋ καί ιδίως πρός τό σχεδόν αίθέριο Βίλγψρο τής μίς Βάν. Ή μίς Βάν ήταν, πραγματι κώς, σωστάς, χρΐνος, Άαηρος καί λεπτοκαμωμένος. Οί άτρακτοει- δείς γάμπες, οί στενοί ^οφοϊ, ό λεπτός κορμός,. άντεπροσώπευαν τό κοτσάνι, άπό τα οποίον έπρό- βαλλεν ή γυμνή σάρκα των ώμων καί τοΰ λαιμοθ, σάν μπουμποΰ^ι μόλις άνοικτό. Ή μίς Βάν έψο ροθσε Ινα παράξενον φόρεμα, κα-| τα τα ήμισυ φόρεμα χοροδ καί κατά τό ήμισυ πουκάμισο, πολύ ΚΙΝΗΣΙΣ.—Αφιχθη έκ Καΐρου μετά τής κυρίας τού δ αύτόθι #. ριστα έγκατεστημένος συμπολΐ. της καί φίλος κ. Τηλέμαχος Δα. σκαλάκης. — Αφιχθη προχθές έξ Αθηνών ό κ. Γιάννης Άλικιώτης. • ΕΥΤΥΧΕΙΣ ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.- Ό έν Καμεροϋν τής Άφρικής έγκα¬ τεστημένος κ. Άντ. Ά Αλεξαν¬ δράκης καί ή Δνίς Ζακελίνη Ζι· ραρντώ έξ εγκρίτου οικογενείας τής Ν'ις τής Γαλλίας, αντήλλαξαν αμοιβαίαν υπόσχεσιν γάμου. Γύρω στήν πόλι. ι ΑΊ έξοχαί καί αί άκταί μας 0ά συγκεντρώσουν καί πάλιν σήμε- ρον τούς λάτρας των. —Ιδιαιτέραν έπίσης κίνησιν θά σημειώσουν ασφαλώς καί τα ύπαί θρια κέντρα Ηρακλείου. —Τόσον τό άπόγευμα δσον καί , τό εσπέρας. Ι —Είς την σημερινήν έκδρομήν είς Δίαν—ώς γνωστόν αί έκδρο- μαί αύται Μχουν καθιερωθή πλέον κατά Κυριακήν—θά μετάσχουν κυ· ρίω<; κυνηγοί κουνελιών. — Οί όποΐοι καί θά άποκομίσουν ώς συνήθως πλούσια θηράματα. —Τουλάχιστον άπό ωρισμένας έτοιμασίας των κυνηγών γενομέ¬ νας χθές ή συμμετοχή των αυτή είς την έκδρομήν προεβλέπετο ά- θρύα. —"Ηρχισε καί συνεχίζεται ή ά· νακαταχώρησις συμφώνως τω νο¬ μώ υπό τοΰ Έμιτορικοϋ "Επιμελη. τηρίου Ηρακλείου, των έπωνυμι- ών των μή άνανεωσάντων αύτάς ώς είχον υποχρέωσιν έμπόρων έξ Ηρακλείου καί Λασηθίου. —Ή είσπραξις των σχετικών τε λών γίνεται κατόπιν ένταλμάτων καί μερίμνη των αρμοδίων δημο- σίων άρχών. Ι —Ωρισμένα πεζοδρόμια είναι [ κατεστραμμένα είς διάφορα ση- μεϊα. | —Μολονότι ή Δημοτική άρχή είνε βέβαιον δτι θά τώ έπισκευά- ση έν δεδομένη ΑΙ ΦΗΜΙΣΜΕΝΑΙ ΜΠΛΕ ΠΟΤΑΣΣΑΙ ΜΑΡΚΑΣ ΦΙΣΛ (ΑΕΤΟΣΙ-αε,, ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΦΙΧΘΗΣΑΝ και πωλουνται είς τό κατάστημα: ΕΥΑΓ. ΠΕΡΑΚΗ οδός 25 Αύγούατου ■εΜ|ΒΜΒ«ΜΒΒαΐίΐαη«Μ«ΙΙ«·«Μ>ΒΜ*β(ΐε)ΜΒΜ·«·>««*Β·Β·>εηε—
  ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ
  άφθαστα είς τελειότητα καί άσύγ-
  κριτα είς απόδοσιν.
  ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΑΙ
  ΟΟΝΤΙΝΕΝΤΑί
  'Υττερέχουσαι δλων είς μηχανικά
  πλεονεκτήματα, στερεότητα κ.λ.π.
  Α8Ρ0Ι.ΤΙΚΑΙ Κ
  II
  Ι ΥΠΟΑΟΠΣΤΙΚΑΙ ΜΗΧΑΝΑΙ
  ΤΑΜΕΙΑ ΠΟΛΥΓΡΑΦΟΙ
  ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
  Πάσης φύσεως έπισκευαί, κα-
  θαρισμοΐ και μετατροπαί γραφο-
  μηχανών.
  Παρ' εΐδικοθ τεχνιτού επί τούτω έκπαιδευθέν-
  τος είς τα έν Αθήναις συνεργεϊα τής Γενικάς
  άντιπροσωπείας Κοντιναντάλ. ν
  Άντιπρόσωποι:
  ΔΟΚΟΥΜΕΤΖΙΔΗ2-ΣΚ ΟΥΛΙΔ ΑΣ
  Τηλέφ. 6-94 Όπισθεν Άραστά.
  !■■■■■ ■■■■■■■■■■■■> ■■■■εί ■■■■■■ ■ ■■■ β ■■■■■■■■■ι
  ι ΝΥΧΤΕΣ ΦΩΤΙΑΣ
  στιγμί), θεωροΰ-
  .,,.— ..—«-.(.^ν., .»—>- , "ν καλόν νά συστήσωμεν την επί·
  άνοικτά καί πολυ πλατυ, τοθ ό-' £πευσιν τής έπισκευής αυτής.
  ποίον τό άνοικτά πράσινο μετα-1 —Διότι είνε καταφανής πλέον
  ξωτό άνεδείκνυε τελείως κάτι μά ή άσχημία την οποίαν παρουσιά-
  τια χρώματος φυκιών καί μαλλιά ?,ουν τά πεζοδρόμισ: ταυτα είς τα
  ·ΛΚ ^ ι όμματα των ξένων άλλα καί πραγ
  κατάμαυρα. | μαπκή κάποτε ή παρεμπόδΓσις
  Η μισσες Λόκλεϋ, λιγωτερο. τής άνέτου κυκλοφορίας των τιε-
  λουλοΰδι, ήταν πιό γυναΐκα καί,'ζών.
  —Άπό τούς έκδρομεϊς τής Δίας
  διά τούς όποίους γράφομεν ανω¬
  τέρω δέν λείπουν οΰτε οί ίρα-
  σιτέχναι ψαράδες.
  —Έννοεϊται δτι έρασιτέχναι ψα
  ράδες σημειώνονται συχνά καί με
  ταξύ των τακτικών θαμώνων τού
  λιμενοβραχίονος καί των φίλων
  τής άκτής γενικώς.
  —Άπό τούς ψαράδες μάλιστα
  αύτούς διακρίνονται μερικοί διά
  τήνέπίώρες.. επιμονήν καί υπο¬
  μονήν των ή όποία επί τέλους
  νκκ«!
  —Αίσθητή πάλιν τάς νυκτερινάς
  ώρας είνε ή ύγρασία.
  —ΟΙ περισσότεροι δέν την
  λαμβάνουν ύπ' δψιν άλλά συνεν,ί-
  ζουν μέχρι τοΰ μεσονυκτίου καί
  πέραν την παραμονήν των είς τό
  ύπαιθρον.
  —Πάντως δέν λείπουν οί προ-
  βλεπτικοί οί όποΐοι έγκοταλεί
  πουν μόλις την αίσθανθοϋν τό κά·
  Θισμ4 των. Αύτοι δέ εΤνε καί οί
  κερδισμένοι.
  —Τα θαλάσσια σπύρ γενικεύον
  ται εφέτος είς Ηράκλειον.
  —"Αλλας εποχάς, θά Ιλεγε κα·
  νείς, δτι δέν είχαμεν τόσους κο·
  άν μπορή νά τό πή κανείς, πιό
  ζωώδης. Κυττάζοντάς την, δέν
  μποροθσε νά την παραβάλη κα
  νείς μέ τίποτε απολύτως, έκτός
  μέ έκείνο πού ήταν: Άμερικανίς
  τρ!ιάντα Ιτών, θαιιμασίως, δπερό-
  χως ώμορφη. Αυτή ή χωρίς κα
  νένα ψεγάδι ώμορφιά, άποτελοθ
  σε τάν πρ&το καί πιό χτυπητό
  άπό τούς τρείς φωτοστεφάνους τής
  μίς Χόκλεύ" ό οεύΐερος ήταν ή
  κολοσσιαία περιουσία της καί ό
  τρίτος οί ποΐύχροτΐί περΐπέτειές
  της, έκ των οποίω/ οί δυό πιό ά-
  ξιοσημείωτες ήταν τό διαζύγιο
  καί ή αύτοκτονία τοΰ τέως συ-
  ζύγου της. Πολλές πριγκήπισσες
  τής Νέας Υόρκης ή τής Φιλαδελ
  φείας, θά ήσαν περιώνυμες μέ την
  κατοχή τοϋ γιώτ,μόνο, τού ώρα:ο
  τέρου ποΰ υπήρξε ποτέ καί μέ
  τόν θρίαμβο νά ταξιδεύουν μ
  αύτό, μέ την συντροφιά ενός Ζάν
  Φρανσουά Φέλτζ, σκλάβου των.
  Άλλά μόλις ίβλεπε κανείς την
  μίσσες Χόκλεϋ, Ιλησμονοΰσε πώς
  ήταν πλουσία καί πώς είχεν
  υποδουλωθή, επειτα άπό δέκα άλ·
  λους άνδρες, γνωστούς ή επιφα
  νείς, τόν εύγενέσΐερο ϊσως άπό
  τοΰς καλλιτέχνες τοθ αιώνος. Τα
  ξεχνοΰσε δλα γιά νά θαυμάση
  ένα σώμα καί ενα πρόσωπο, των
  οποίων κάθε γραμμή προσήγγιζε
  τή τελειότητα Ή μίσσες Χόκ-λευ
  ήταν μεγαλόσωμη καί ξανθή, καί
  πολύ εύκίνητη, μολονότι μέ άνε
  πτυγμένους μΰς. Τα μάτια της ή
  ταν μαθρα καί τό δέρμα της χρυ
  σό καί φωτεινό.
  Άλλά τίποτε δέν έχαρακτήριζε
  τα σύνολο, πού "·δέν έχωρ ζό
  ταν διόλου καί τοθ όποίου
  την αξίαν άποτελοθσαν ή ίσορ
  ροπία καί ή άρμονία του.'Η μίσ-
  σες Χόκλεϋ ήταν δλη ώμμορφΐ].
  Ό Φέλτζ γιά νά την ζωγραφίση
  κ«ί νά άποτυπώση επάνω ατό πά
  νί αυτή την έπαγωγό δύναμι πού
  Ιβγαινε συγχρόνως άπό τό μέτω
  πό, τό στόμα, τόν κορμό, τούς
  γοφούς καί τούς άστραγάλους, ά-
  ναγκάσθηκε νά κάμη 8λων τό
  πορτραΓτο, άκόμη καί τοθ φορί
  ματος. ^
  (συνϊχίζΐται)
  Ο ΖΤΟΜΑΧΟΑΟΓΟΖ ΙΑΤΡΟΙ
  Κων. Ε. Πολυδάκης
  ΕΙΒικευθείς 4ν Γερμανία είς
  τα νοσήματα τοθ στομάνου
  έντέρων καί η,τατος, δβχβτο,ι
  λυμβητάς.
  —Άφορμή είνε ή προπαγάνδα
  διά την οποίαν τόσον ένδιεφέρθη-
  σαν ιδίως αί Ναυτικαι Όργανώ-
  σεις.
  —Άπό ημερών επερατώθησαν
  αί ένκαταστάσεις τής έσωτερικής
  θερμάνσεως τοΰ Δήμου.
  —Αί γενόμεναι δοκιμαί επέτυ¬
  χον απολύτως.
  —Οϋτω τα γραφεϊα τοΰ Δήμου
  συμπληρώνουν καί την Ελλειψιν
  αυτήν, τταρουσιαζόμενα τοΰ λοι·
  ποΰ απολύτως εύπρόσωπα.
  —Σήμερον παρά τό θέρισσον
  κάμνει τα έγκαίνιά τού τό νέον
  έζοχικόν κέντρον: «Τα δύο φεγ·
  γάρια».
  —Τό κέντρον αύτό προετοιμά-
  ζει έκπλήξεις διά τοΰς γλεντζέ-
  δες άλλά καί γενικώς διά πάντα
  πού θέλει νά περάση μιά ώρα ή·
  ρεμίας καί άναψυχή'ς. θά ττροσ-
  φέρη έκλεκτά ποτά, μεζέδες τής
  ωραζ καί θα διακρίνεται διά την
  προθυμίαν τής υπηρεσίας τού κσΐ
  την περιποίησιν των πελατών τού.
  — Είς τοΰ Πουλακάκη συνεχίζε
  ται καί σήμερον ή προβολή τοΰ έ-
  ξαιρετικοΰ φίλμ «Νύχτες Φωτιάς».
  —Πρόκειται ώς γνωστόν περί
  διασκευής τοθ άριστουργήματος
  τοΰ Τολστόι: «Ζωντανόν πτώμα*
  μέ ύπερόχους δημιουργοΰς τούς
  άσσους τής γαλλικής σκηνής καί
  όθόνης Βίκτωρα Φρανσέν καί Γκά
  μπυ Μορλαιί.
  έ Ρίπορτβρ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  τής , Τραπέζης τής "Ελλάδος
  Ανακοινούται είς τούς έν-
  ό όρισθείς
  ς
  δτι,
  θ·ραπ«1α αΐμορροΐδων ά¬
  νευ Ιγχειοίαεως δ7 1ν«ν.ων
  Αριθμ, τηλ. 7—92
  ΑΠΩΛΕΣΘΗ ώρολόγιον γυναι¬
  κείον της χειρός. Παρακαλεΐται
  ό ε_υρων νά τό κομίσπ είο· τ
  διαφερομένους
  διά την 31 ην
  γωνισμός προσλήψεως ΔοκΙ-
  μων καί Δακτυλογράφων ανα.
  βάλλεται δ.ά την μεταπροσε
  χή Κυριακήν 7η
  1938.
  Έν Ηρακλείω
  ου 1938.
  (Έκ τοθ Γραφε(ου)
  29 Ίουλί-
  μένου' δτι πρόκεϊταΤ
  νειακοθ κειμηλίου.
  οίκογε
  Κ1ΡΗ0ΥΖΕΣ ΚΛΙ
  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
  Στου Ε.Περτσελάκτ)
  .1
  "Κη
  έκ
  6
  Χη των
  |>ώνως τΛ
  κ°0 Έτπμ,
  ]ων έττω
  »αντων αί
  •δράμ
  ια
  ιηαοηκή 4ρι.
  τώ ειιιοκκ*
  ΥμΐΊ. θεωροϋ.
  ϊωμεν την Ει[,
  ής αυτής.
  *Φανής τιλέοι
  αν τιαρουσιά.
  ; ταυτα είς τα
  χλλα καίηρη
  •παρεμττόδιοι;
  >ρίας των»
  >μείς τής Δ(ος
  ΐάφομεν άνβ·
  οθτε οί εγφ
  ραοιτέχναιμ
  • συχνά καί μ(
  θαμώνων τή
  αί των φίλον
  άδες μάλιοιι
  ΐι μερικοί(ιΐ
  ιονήν κα'ι ό»
  Χ έττ'ι τέλκ;(
  τάς νυκτερι»
  α. |
  3θΐ δεί ι» ·ϊ
  ν άλλά οβ(ι· *
  σονυκτίοιιτί
  ήν των είς Ί
  πουν οί Ρ
  οί έγκβτώ»
  ϊανθοϋν τό ύ
  έ ε1νε «ι»
  πόρ
  κλειθ'·1.
  , θά £λε㣫«'
  ι1! τφοπαγά*
  >ν ένδιεφέρί';
  ικαί Όργο»
  έπερατώΒη»!»
  τής έσωτερΛ!
  >μενσ τοθλο'
  ι τ ό θέΡΐ^!
  ΑΝΟΡΘΏΣΙΣ
  Τ6 μεγάλο έργον
  τοϋ Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  364ον
  Όταν εΤχε γνωρίσει τόν Πομμερσύ, ύφ'στατο με
  ταξύ αύτοθ καί τοϋ συνταγματάρχου συμπάθεια, έκ
  τοθ δτι τό αύτό δ έκαμνεν ό συνταγματάρχης διά
  τα άνθη έκαμνεν αύτός διά τα όπωρικά.
  Ό κ. Βοϊδδς εΐχε κατορθώσει νά προάξη άχλά-
  δας μεγαλοπρεπεστάτας έκ σπόρων. Είς την έκκλη
  οίαν έπορεύετο μάλλον έκ πραότητος ή έξ εύλαβεί-
  ας· έπορεύετο έπειδή, άγαπών τό πρόσωπον των
  άνθρώπων, την δέ τύρβην αυτών άποστρεφόμενος,
  μόνον έντός τής έκκλησίας τούς εύρισκε συνηγμέ·
  νους καί έν ταύτώ σιωπώντας.
  Αίσθσνόμενος δτι έπρεπεν είς τό Κράτος νά
  είνε καί αύτός πρδγμά τι, εξέλεξε τό στάδιον τοθ
  έκκλησιαστικοϋ έπιτρόπου. Δέν κατώρθωσεν άλλως
  τε ν' αγαπήση ποτέ γυναΐκα, δσον τόν βολβόν κα-
  λοΰ τινος άνθους, άλλά καί ουτε άνδρα, δσον έ'ν
  λάχανον: Πρό πολλοΰ είχεν υπερβή τα έξήκοντα
  τής ήλικίας έτη, δτε ερωτηθείς υπό τινος. — "Ενυμ
  φεύθητε ποτέ ; —Έλησμόνησα, άπεκρίθη. —Ένίοτε
  δταν τοθ συνέβαινε (καί είς ποίον δέν συμβαίνει
  τουτο;) νά είπη — "Ω, νά ήμην πλούσιος !— δέν τό
  έλεγε βλέπων ωραίαν τινά διά των διοπτρών τού
  ώς ό γέρων Γιλνορμάνδος άλλά βιβλίον τι παλαιόν
  "Εζη μόνος μετά γραίας τινός θεραπαίνης. "Επασχε
  δέ ολίγον έκ χειραλγίας, καί δταν εκοιμάτο, οί
  γεροντικοί δάκτυλοί τού, άγκυλούμενοι υπό τοθ
  ρευματισμοθ, έκαμπυλοθντο έντός των συνδόνων.
  Συντόξας έδημοσίευσε πόνημά τι περί ανθέων, με
  τα χαλκογραφιών χρωματισμένων, έργον άρκετά πε
  ριζήτητον άποκτήσας δέ τάς χαλκίνας πλάκας,
  έδιδεν αύτάς είς μετατύπωσιν, καί έκ τούτου έκέρ
  δαινε περί τάς δύο χιλιάδας φράγκων κατ' έ"τος.
  Τουτο ήτόν δλη ή περιουσία τού. Καίτοι πτω
  χός, ηδυνήθη διά τής έπιμελείας καί τής ύπομονής,
  διά των στερήσεων καί τοθ χρόνου, νά σχηματίση,
  πολύτιμον συλλογήν σπανίων παλαιών έκδόσεων
  παντός εϊδους. Ουδέποτε εξήρχετο τής οικίας τού
  μή φέρων υπό μάλης β.βλίον, συνεχώς δ' έπέστρε
  φε φέρων δύο άνθ' ενός.
  Ό μόνος στολισμός των τεσσάρων χαμηλών
  δωματίων, έξ ών συνέκειτο ή οίκία τού,, τή προσθή
  κγ| μικροθ τινος κήπου, ήσαν συλλογαί τίνες βοτά
  νων άνηρτημένων είς τόν τοΐχον έν είδει πινάκων
  ώς καί χαλκογραφίαι σπάνιαι. Σπάθην άν έβλεπεν
  ή τουφέκιον, έπάγωνεν υπό φόβου. Δέν έπλησίασεν
  είς πυροβόλον επί ζωής τού. Στόμαχον είχεν άρκε¬
  τά καλόν, Ενα αδελφόν Ιερέα, κόμην κατάλευκον,
  οδόντας ουδαμώς, οθτε έν τώ στόματί τού, ουτε έν
  τώ πνεύματι' Ιτρεμε καθ" δλον τό σώμα, εΐχε την
  Ιδιαιτέραν προφοράν τής επαρχίας τού, γέλωτα νη
  πιακόν ήθος γηραλέου προβάτου καί έπτοεΐτο έκ
  τοθ μηδενός. Φίλον ουδένα καί ούδ' έσύχναζεν
  ειμή είς τό κατάστημα γέροντός τινος βιβλιοπώλου,
  δν καί μόνον συνανεστρέφετο. Τό δνειρον τού ήτο
  νά μεταφυτεύσπ είς την Γαλλίαν τό λουλάκι.
  Καί ή θεράπαινά ΐουοέ έιχεν Ιδιαίτερον τι εί
  δος άθψότητος. Ή πτωχή γραΐα ήτο κόρη εισέτι
  καί είς την καρδίαν της έπήρκει ή άγάπη, ήν έτρε-
  φε πρός μέγαν τινά σκύλον, Σάχ όνομαζόμενον.
  ΕΤχε δέ προσέτι κσΐ Μνα αΐλουρον καί μύστακας
  ώς τούς τοθ αΐλούρου της.
  Ή μεγάλη της δόξα ήσαν αί πάντοτε λευκότα
  ται καλύπτραι τής κεφαλής της. Την Κυριακήν διήγε
  τόν καιρόν μετροθσα τα άσπρόρρουχά της είς τό
  κιβώτιον καί άπλώνουσα επί τής κλίνης της φουστά
  νια άκοπα, άτινα ήγόραζε μέν ουδέποτε δ' έρρα
  πτεν. Ήξευρε ν' άνσγινώσκη. Ό κ. Βοϊδδς την
  έπωνόμαζε κυράν Πλουτάρχου.
  συνεχΐζεται
  ' Εγκυκλοττ, α ιδ ε ί α
  ΑΓ έκεΐνους ποΰ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* δλους
  ΟΙ ΓΚΑΓΚΣΤΕΡΣ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ
  ν^^Α^ν
  μ
  5ίνεται
  ρανοεν
  τη
  29
  ■Μ^ΜΒΒΒΒΗΒΒΒΒΒΒ»Μ»Με^ε^ε^»Μ»ε^κΒ»εηΒ|
  Γ ΙΤΑΛΙΚΟΙ ΘΕΙΑΦΙΣΤΗΡΕΣ "'
  Ι Ένδιαψέρουσα ειδοποίησις
  ϊ διά τούς γεωργοϋς καί κτηματίας.
  β Φέρομεν είς γνώσιν των ενδιαφερομένων δτι,
  2 ώς Γενικοί διά την Έλλάδα άντιπρόσωποι των παγ-
  ■ κοσμίου φήμης έργοστασΐων.
  ! Άννγιόλο καί Άρμάνδο ΝΤΕΛ ΤΑΛΙΑ
  ! (Σίνιας—Ιταλίας).
  ■ έξησφαλίσαμεν διά τής ΕΝΩΣΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙ-
  β ΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ α¬
  ί- δειαν είσαγωνής παρά τοϋ άρμοδίου ύπουργείου
  * διά έπινωτίους Θειαφΐστήρας των γνωστών τύπων
  Μ ΠΡΙΜΑ ΚΑΙ ΑΡΝΤΙΤΑ.
  « Δοθέντος δτι ή επιτευχθείσα αδεία είναι διά
  2 περιωρισμένον αριθμόν προσκαλούμεν τούς έπιθυ-
  ■ μοθντας νά προμηθευθοΰν τοιούτους θειαφιστήρας
  ■ Οπως προσέλθουν εγκαίρως είς τα γραφεΐά μας
  2 καί μάς άναθέσουν την παραγγελίαν των καθ" δτι
  λόγω τής μεγάλης ζητήσεως, ήδη πρόκειται νά κα¬
  λυφθή ή ανωτέρω δυναμικότης μας.
  Τ' ανωτέρω πρός αποφυγήν παραπόνων έκ μέ-
  ρους έκείνων είς οΰς έχομεν υποσχεθή προφορικώςνά
  τούς διαφυλάξωμεν θειαφιστήρα, έν περιπτώσει έγ-
  κρΐσεως τής σχετικής αδείας είσαγωγής.
  Ώς γνωστόν τό ώς άνω εργοστάσιον είναι τό
  κατασκευάζον τούς φημισμένους ψεκαστήρας
  ΣΦΙΝΤΑ.
  Οί εγγεγραμμένοι είς Γεωργικούς Συνεταιρι-
  σμούς δέον δπως δηλώσουν τούτους είς τόν Συνε¬
  ταιρισμόν είς τόν οποίον άνήκουν κσί πρός τούς ό-
  ποΐους ή ΕΝΩΣΙΣ ΓΕΩΡΠΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
  έχει αποστείλει σχετικήν εγκύκλιον.
  ΜΑΟΥΡΟ & ΠΟΛΙΤΗΣ
  έδός 25 Αύγούστβυ Ηράκλειον—Κρήτης ■
  ■ ΒΒΒΒ··ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒεΙΙ
  .[ΟΙ»)
  Τό πρατήριον οΐνων
  Άντωνίου Μπετεινάκη
  Ειδοποιεί την πολυπληθΓ] πελατείαν τού δτι
  διαθέτει σοθμες δλων των ποιοτήτων.
  ΚΡΑΣΙΑ ΠΑΛΑΙΑ ανωτέρα δλω*.
  Α'.
  Ό νόμος τοθ ίσχυροτέρου ίσχύ-
  ει κυρίως είς την θάλασσαν... Μην
  νομίσετε, έπηρεασμένοι άπό την με
  σογειακήν ειδησεογραφίαν αυτών
  των ημερών, δ« ευρίσκεσθε ένώ·
  ' πιον τή; έναρκτηρίου φράσεωίέι-
  βριθοϋ; τινος άρθρου περί το3 άν-
  ίταγωνισμοΰ είς την Μεσόγειον.
  ι Ή φράσις μας δέν αφορδ τάς Με¬
  γάλας Δονάμεις καί γενικώς τούς
  άνθρώπους. Ή θάλασσα δέν άνή-
  !χει μόνον... είς τα θωρηκτά τα 6-
  ΐποβρύχια καί τόν άνθρωπον. Είνε
  τα στοιχείον των ψχριών, ποΰ χω-
  ρίς... καμμίαν διάσκεψιν, κα! χω·
  ρίς καμμίαν έκεχειρίαν, νέμον-
  τχι τάς θαλάσσας τοθ πλανήτου
  μ«ς. Ένα συνεχή; πόλεμος διεξά-
  γεται είς τα θϊλάσσια αύτά 6ί·
  θη μεταξύ των ψχριώΛ Τό μεγά¬
  λο ψάρι—λέγει μιά λαϊκή παροι
  μία —τρώγει τό μικρόν. Καί
  πράγματι αύΐό συμβαίνει. Τα Ι¬
  να ψϊρι τρώγει τό άλλο, τό μεγα¬
  λειτέρον τρώγει τό μιχράτερον.
  Έπροσέξατε τα ψίρια; Είδατε τί
  μεγάλα σΐόματα ε"χουν; Ήάνατομι
  κή αυτή λεπτομέρια είναι ή τρανω
  τέρα απόδειξις τής άγρίας βουλι,
  μίας των. Ό ίσχυρότερος έξον
  τώνει τάν άσθενέστερον... Άπό
  τόν κανόνα αυτόν δέν εξαιροΰνται.
  ουτε τί άθώα την 3ψ:ν ψάρια
  τοΰ γλυκοΰ νεροΰ. "Α δχι! Δέν «Ε
  νέ διόλου γκάγκατερς τοΰ... γλυ¬
  κοΰ νεροΰ, τα ψάρια αύτά. Καί
  τάμικρότερ* άκόμη ειδή τωνέκεϊνα
  πού διατρέφονται είς τάς ίχθυο-
  ρικάς συλλογάς των έκθέσεων
  καί των ώκεανογραφικών μουσεί¬
  ων, βέν άρκοΰ/ται είς σκώληκας
  ώς τροφήν των. Γιά τα ψχράκια
  αύτά πού ό έπισκέπτης βλέπει μέ¬
  σα είς γυάλες, τα μουσεΐα πού τα
  φιλοξεν&ΰ/ άγοράζουν Ιως τριάν-
  τα κιλά νωποΰ κρέατος καθημε¬
  ρινώς! Είς τόν κόσμον των ψχ-
  ριών οί χορτοφάγοι είναι σπανιώ
  τατοι. Ή μεγάλη πλειοψηφία των
  διαφόρων είδών των ψαριών —χαΐ
  ύπάρχουν 30 χιλιάδες εΐ5η! —εί¬
  ναι σαρκοβόρος. Τό 'ένχ ψάρι τρώ
  γει τό άλλο.
  'Γποχρεωμένα μέσα είς τα νερά
  8που ζοΰν νά διατρέφωνται κατα
  βροχθίζοντα τα μέν τα δέ, τα ψί
  ρια μοιραίως άλληλοεξίντώνοντχι
  Τα μεγαλείτερα τρώγαυν τα μ
  κρότερα, κα! οίκω χαθεξής, μέχρ
  των πιό μικροσκοπικήν ψαριώ
  πού άποτελοΰν την βάσιν τής τ
  ραστίας αυτής εδωχίας. Ή διαπ
  σΐωσις τοΰ άμειλίκταυ αυτού βι«
  λογικοΰ νόμου, άφαιρεϊ κάθε ψει
  δΐίσθησιν πού μπορεΐ νά μά; έμ
  πνΐη ή 40ώα καί είρηνική έμφί
  νισις των ψχριών τοθ γλυκοΰ νέ
  ροΰ. Τα βλέπομεν νά κολυμβοΰ
  μπροατχ στά μάτια μας καίδένυπο
  πτευόμεθατί τρομεροί...γκάγκστερι_
  είνε! Άλλ' ή είρηνική των έξωτε
  ρική εμφάνισις είνε μόνον 6ποκρ
  σία κ«1 τίποτε άλλο. Πόσον., είλι
  κρινέσιερ* είνετά ψάρια τής θαλάσ
  σης. Αύιά τουλάχιστον προδίδουν
  την άγριότητά των μέ τό σχήμα
  καί έν γένει την έξωτερικήν των
  εμφάνισιν. Ποίος άμφιβάλλει περί
  των ένστίκτων των ληστών των
  θαλασσίων βυθών πού βγάζουν είς
  την επιφάνειαν οί ψαράδες με τα
  δίκτυά των; Ένας άπότούς αίμοβό
  ρους αύτούς κακθ'ίργου; των θα
  λασσίων άβύσσων είναι ή μουρού
  να. Είνε §να ψάρι παράδοξον, σέ σχή
  μα χ-ελιοΰ μέ φοβεράν σιαγόνα
  καί δόντια λεπτά καί κοπτερά
  Ό άνθρωπος πού [ΐπορεΐ νά τύχη
  νά δαγκώση δέν την γλυτώνει πάν
  τοτε. Διότι τό δήγμά της είνε
  δηλητηριώδες Επί πλέον ή μου
  ρούνα είνε όδηφάγος. Οί Ρωμαΐο
  αύτοκράτορες τής παρακμής ετρε
  φαν μουροΰνες μέσα είς ίχθυοτρο
  φεΐα. Έκμεταλλευόμενοι την ά
  φαγίαν της, την άφιναν έπ' όλί
  γον νηστικήν καί ΰστερα τής Ιρρι
  πταν ώ; βοράν ζωντανούς δού
  λους! Έντδς ολίγων ώρ'ΐίν αί βου
  λιμιώσαι μουροΰνες κατεσπάρασ
  σαν ολοκλήρους άνθρώπους, καί
  οί Ρωμαΐοι αύτοκράτορες διεσκέ-
  δαζαν. Κάθε έποχή, βλέπετε,
  I-
  χβι τα ήθη της...
  (συνεχίζεται)
  ΟΙΚΟΣ ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΚΕίίΕΝ
  ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ 4 ΑΘΗΝΑΙ Τηλέφ. 24.263.
  Τίλειοποιηθείσαι μαθήτριαι έχουσαι είς τό μέσον την δι-
  δοσκάλισσάν των Μΐηβ ΚεΙΊβη.
  |ΒΒΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΗΒΒΒΒΒΒιΒΒΒΒΒΒ»
  Έκτός Τράστ
  ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον,
  ΤΗΝΟΝ. Πάρον, Νάξον,
  Πρ«»τορεΙον
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλίφ. 3-41
  Τό γεωργικόν συνέδριον
  και ό νομός Λασηδίου.
  ί
  ιΐιΐΗΐιηειιι
  ΒΒΒ
  ΤΟ ΕΞΟΧΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ
  ΧΑΤΖΗ
  (Κβκχίνη Χάνι)
  Παρέχει τ ήν ευκαιρίαν μιάς τελείας ψυχαγωγίας. Πο·
  τα έκλβχτά, μπύρα, μίζβόβς. Καθαριότης χαΐ περιποίησις
  άκρα.
  Έκτός τούτου παρέχει χαι τίιν ίώκαιρίαν βαλασσίβυ
  λβυτροΰ είς την καθαρωτάτην παραλίαν τού 2πβυ καί Ι-
  χούν καταοκβυααθό ίϊδικβς καλυβίς. Παρέχβι καΐ ύδωρ
  ογΐίΐνότατον έκ τοΰ έχ«Τ πλησίον πηναδιου.
  ΑΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ιούλιος
  (άνταποχριτοΰ μας).— Είς τό έν
  Αθήναις συγκαλούμενον την 2αν
  Αύγούστου Πανελλήνιον Συνεται-
  ριστικόν Συνέδριον, οί Συνεται·
  ρισμοί τοΰ ΝομοΟ θά άντιπροσω·
  πευθοΰν 8Γ 120 άντιπροσώπων
  οί'πνες θά άναχωρήσουν οημερον
  ^ιά τοΰ ατμοπλοίου τής γραμμής
  είς Αθήνας.
  Είς τό Ιν λόγω συνέδριον οί
  ΣυνεταιρισμοΙ τοΰ νομοθ Χά
  νίων θά άντιπροσωπευθοΰν δι'
  100 άντιπροσώπων καί οί τοΰ
  νομοΰ Ρεθύμνης διά 50, ώστε ό
  νομός Λασηθίου—μετά τό Ηρά¬
  κλειον—θά αποστείλη τούς περισ
  σοτέρους αντιπροσώποις έξ δλων
  των νομών τής Κρήτης.
  Παραλλήλως πρός τό Συνεται-
  ριστικόν Συνέδριον, πολυπληθής
  άντιπροσωπεία τοθ νομοΰ Λασηθί¬
  ου θά συμμετάσχη είς τό αυγ-
  καλούιιενιν έν Αθήναις Πανελλή¬
  νιον έλαιοκομικόν συνέδριον
  Καί είς τα δύο ταυτα συνέϊρια
  θά συζητηθοΰν ζητήματα ένδ;α·
  φέροντα ζωτικώς τόν νομόν Λα¬
  σηθίου καί διά τουτο ή ίκανοποί
  ησις έκ τή; έπαρκοθς άντιπρο-
  σωπεύσεως είς αύτά τοΰ νομοθ
  μας, είνε γενική.
  Κυρίω; τόν νομόν Λασηθίου
  ένδιαφέρουν την στιγμήν ταύτην
  τό ζήτημα τής φορολογίας είς τα
  χαρούπια υπό τή; γαλλικής «υδερ
  νήσεω;, τό ζήτημα τής τιμής τοθ
  ελαίου, τό ζήτημα ΐής άμυγδαλό-
  ψυχας κ. λ. π. Είνε δέ βέβαιον
  δτι τα ζητήματα ταυτα θά άπα-
  σχολήσουν διά μακρών τα οίκεΐα
  συνέδρια, πιθανώτατα δέ καί θά
  λυθοθν ίχανοποιηχικώς υπέρ των
  παραγωγών μας χάρις είς
  τό ενδιαφέρον τό οποίον θά επι¬
  δείξη ή κυβέρνησις άπέναντι αμ¬
  φοτέρων τών'συνεδρίων.
  —Τό σχολείον Σκοπης Ση¬
  τείας.
  Είς την εφημερίδα τής Κυ¬
  βερνήσεως εδημοσιεύθη απόφασις
  τού ύπουργοΰ τής Παιδείας περί
  αναγκαστικήν απαλλοτριώσεως
  γηπέδου τής κοινότητος Σκοπης
  Σητείαςδιά την ανέγερσιν διδα
  κτηρίου είς ταύτην.
  —Δωρεά.
  Ό Νομάρχης Ηρακλείου κ.
  Ανδρ. Μάρκελλος απέστειλε πρός
  τώ «"Ασυλον τοΰ παιδιοθ τής έρ-
  γκζομένης μητέρας» την δωρεάν
  τού Συμβολαιογράφου τής πό¬
  λεώς μας κ. Έμμ. Καληωράκη
  έκ 1000 δρχ είς μνήμην τού άλη
  σμονήτου υιού τού. Ό «Μορφωτι
  κός αύλλογος» διαδηλοϊ την εϋ
  γνωμοσύνην τού.
  Ευχαριστηριον
  πρός τούς κατοίκους Βιάννου.
  Ό Σύνδεσμος 'Υποδηματοποι-
  ών Καταστηματάρχαι Ηρακλείου
  θεωρεϊ εαυτόν 6πόχρεον δπως, δι¬
  ερμηνεύων τα αίσθήματα των με
  λά)ν τρυ, εκφράση τάς θερμοτέρας
  των εύχαριστιών πρός άπαντας
  τού; κατοίκους τής ρωμαντικής
  κωμοπόλεως Βιάννου, ιδιαιτέρως
  δέ πρός τόν Τουριστικόν Σύλλο¬
  γον «ό Διαβάτης» διά την ύπο-
  δοχήν καί την περιποίησιν τή;
  οποίας έτυχον οί υποδοματοπο<ο! καταστηματάρχαι Ηρακλείου, κα τα τήν^έτησίαν έκδρομήν των είς την πατρίδα τοΰ Ι. Κονδυλακη. Ηράκλειον 29 Ιουλίου 1938. Ό πρόεδρος Γ. Βασιλείου Ό Γ. Γραμματεύς Γ. Μαραγκάκης «ΜΟΝ 1. ΕΥ.ΕΝΗΣ Διόάκτωρ Π α νέ λ. Λυννος Επί έπταετίαν έκπαιδευ- θείς είς τα Νοσοκομεΐα ΑηΙϊ- ^Μ3Ϊ11β5, α · (1β ^Γβϋβ καί δαΙρβΐΓΪέΓβ Λυώνος καί Πα¬ ρισίων είς τα παθολβγικά καΐ νευρολογικά νοσήματα. Διατελέσας επί διετίαν 3δ5Ϊ5ΐ3ηΙ τής ΝΕΥΡΟΛΟΓΙ- ΚΗΣ κλινικής τού Πανεπι¬ στημίου Λυώνος. ©ά δέχετοα ωσαύτως καί τοΰς πάσχοντας έκ ΝΕΥΡΟ- ΛΟΓΙΚίϊΝ νβσημάτων είς τό ιατρείον τού έδος Άμαλθείας (πκροδος οδοΰ Κατεχάκη, πρώην Πλατϋ σοκκάκι) ώραν 9—12 π. μ. καί 4—7 μ. μ. Τάς Κυριακάς δωρβάν 10-12 π. μ. Τηλ. 6-63 —Τό Γεωργικόν Έπιμελητή ριον Λασηθίου. Ή Διοικοΰσα Έπιτροπή τοΰ Γεωργικοϋ Έπιμελητηρίου Λα- αηθίου συνεδριάσααα προχθές ά πεφάσισε μεταξύ των άλλων δΐτως γίνη προκήρυξις άποβτολής 2 υπο· τρόφων αΰτοΰ είς τό Γβωργικόν Σχολείον Συγγροΰ, καί άναγρα φή ή ηρί>ς τουτο σχετική πίστω
  αι; είς τόν ιτροϋΐτολογισμόν. Επί
  σης απεφάσισε νά χορηγηθη ά πό
  ζημίωσις λέγω απολύσεως είς την
  τέως λογίστριαν τού Έπιμελπτη
  ρίου Δίδα Μαρίκαν#Τζαρδή ι
  σης μέ 2 μηνιαίου; μισβοϋς αύ
  τής. Έπίσης ίπως άντιπροσωπευ
  8ή τό Έπιμβλητήριον διά τάς
  εορτάς τής 4ης Αύγοΰστου καί
  είς τό Έλαιοκομικόν Συνέδριον
  υπό τβΰ Πρόεδρον τοΰ Έπιμε
  λητηρίου κ. Μαγριπλή καί τοΰ
  'Αντ)δρου κ. Μαυροφόρου καί έ
  πιχορηγηθή ή Συνομοσπονδίοτ Συ
  νεταιρισμΐιν Ελλάδος διά ποσοϋ
  δρχ. 1000. Τέλος τι Δ. Ε. εψήφι¬
  σε τόν εσωτερικόν κανονισμβν
  τού Έπιμελητηρίου.
  —Τό ύγειονομικόν προσωπι¬
  κόν των κοινωνικήν άσφα-
  λίσεων.
  'Ϋπό τού ίδρύματος των Κβι-
  νωνιχών Άσφαλίσβων θά ύποβλη
  δή αυριον Δευτέραν είς τόν χ.
  ύφυπουργόν τής Εργασίας πρός
  έγκρισιν ό πίναξ τοΰ προσληφθη-
  σομένου ύγειονομικοϋ προσωπι¬
  κού αύτοΰ. Ό έν λόγω πίναξ,
  καταρτισθεΐς υπό τής Έπιτροηής
  Προσωπικού τοΰ (δρύματος καΐ
  κατόπιν προηγουμένης διαλογής,
  είς Ην προέβη ή έξ Ιατρών ετέρα
  έπιτροπή, μεταξύ όκτακοσίων π«
  ρίπου ΰΐτοφηφίων, «εριλαμβάνβι
  ακριβώς 380 ίατρούς, δλων των
  είδικοτπτων. "Απαντες ο! ανωτέ¬
  ρω θά άναλάβουν υπηρεσίαν είς
  τό ϊώρυμα άπό τής 1ης Σεπτεμ-
  βρίου.
  -Γνωστοποίηαις.
  Ματαιωθείαης τής δημοπρθ[σί«ς
  πρός εκποίησιν 500 κενών βαρε
  λίων μελάοσης, έπαναλαπβάνο
  μέν ταύτην διά τελευταίαν φοράν
  την 3ην Αΰγούστβυ ημέραν Τί
  τάρτην καί ώραν 11 π. μ.
  (Έχ τού Γεωργικοϋ Ταμείου).
  —Ή κατάστασις τής Τραπέ¬
  ζης τής Ελλάδος.
  Έκυκλοφόρησε προχθές ή έβ<3ο μαύιαία κατάστασις τής Τραπέ¬ ζης τής Ελλάδος υπό ήμερομη- νιαν 23 Ιουλίου. Είς αυτήν άνα γράφεται ότι τό «1$ χρυσόν καί συνάλλαγμα κάλυμμα τής Τραπέ ζης μετά των συναλλαγματικάς γραμματίων εσημείωσε μείωσιν 51.281.359 ίρχ. Τό χρέος τοΰ Δή μοοίου πρός την Τράπεζαν έση μείωσε μείωσιν 74.406.425 δρχ. Ή κυκλοφορία των τραπεζο γραμματίων εσημείωσε μείωσιν 13.447,750 ύραχ. Τέλος αί ΰποχρε ώσβις όψεως τής Τραπέζης παρου σιάζουσι μείωσιν 40.554.484 ίραχ μών. ι —*Λ»—^-~«ί Τί ΜΕΤΟΧΙΚΟΗ ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΤΡΛΤΟΥ Δέχεται ασφαλείας Ζωής, Πυρός, Θαλάσσης, Άτυχημάτων Αυτοκίνητον κα! "Εργατικών. Υπό τούς συμφερωτέρους ίρους. Προτιμάτε τό Μετοχικόν Ταμείον ΣτρατβΟ δ- περ διακανονίζει ταχέως καί άπ' εύθείας πάσαν ζημίαν σας. Υποστηρίζοντες τό Μβτβχικόν Ταμείον ϊτρα- τβϋ έξυπηρετεΐτε την Εθνικήν βΐκβνβμίαν καί τα ιδία σας συμφέροντα. Γενικοί Πράκτορες Μ. Τ. Σ. Σ.ΤΕΛΙΟΣ Χ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ χ«1 Σ(« ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  Ηράκλειον - Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Μουαρχιας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Κυριακής
  31 Ιουλίου 1938
  120 Ώρα
  ΟΙ ΙΑΠΩΝΕΣ ΠΑΡΕΒΙΑΣΑΝ
  ΤΑ ΜΑΗΤΖΟΥΡΙΑΗΑ Σ Υ Η Ο Ρ Α
  ΕΝΤΟΝΟΝ &ΙΑΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΟΒΙΕΤ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ ΤΟΥ ΤΟΚΙΟ
  ΑΘΗΝΑΙ »Ο Ιουλίου (τού άντ
  ποχριτοΰ μχς).·—Σημερινά τηλεγοαφή
  ματα έκ Μόσχας άναφέρουν ότι ή κιι
  βέρνησις των Σοβιέτ έηεφόρτισε τόν είς
  Τόχιο πρεσβευτήν της νά προβή εί
  έντονον διάβημα διά την πιραβίασι
  υπό των Ίαπώνων των συνόρων τήςΜα
  τζουρΐας καί την είιβολήν Ίαηώνων
  καί Μαντζουριανών είς ρωσβιχόν ε
  »» . . τ
  Εις το οι«0ημ« τούτο είνε άγνω¬
  στον μέχρι τής στιγμής τί απήντησεν ή
  Ίαπωνία.
  Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΤΣΟΑΑΚΟΓΛΟΥ
  ΑΙΩΡΙΣΟΗ ΣΤΡΛΤΙΩΤΙΚΟΣ
  ΑΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Ιουλίου (τού άντ*·
  ηοχριτού μα«).— Κατά σημερινάς κυ¬
  βερνητικάς άνανοινώσεις ό βτρατηγός
  Τσολάχογλου διωρίσθη στρατιωτικάς
  διθΐκη·:»^ τής νήσου Κρήτης. Ό στρα¬
  τηγόν αναχωρεί δια Κρήτην πρός ά
  νάληψιν των καθηκόντων τού.
  ΠΛΗΡΗ! ΤΑΞΙΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ
  ΚΑΘ ΑΠΑΣΑΝ ΤΗΝ Ν ΗΣ Ο Ν
  ΑΝΑΚΟΙΝΟΣΙΣ ΤΟΥ κ. ΜΕΤρΞΑ
  ΛσΙΙΙΝΑΙ 3Ο Ιουλίου (τού άντα·
  πονριτοΰ μας).— Ό πρωθυπουργόν κ.
  Ί. Μεταξάς δΐχθιίς τούς ΒηΐΜ»Ήογρά
  φους •Αθηνών (Πηλωσεν ότι πλήρης
  τάξις επικρατή άπ»ντ»χοΟ τής Κρή·
  της.
  Ν ΕΑΡΑ ΤΗΣ ΓΕΝ.
  ΜΑΡΑ Μ ΕΝ ΕΙ ΕΙΣ ΧΑΝΙΑ
  ΓΕΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Ο». ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
  Λ«ρΙ1Ν%Ι :ί<» Ιουλίου (τού άν μας).—Είς τάς σημερινάς τ< υ πρός τούς οηΐΑθσιο ό πρωθυπουργόν κ. .%|(.τα· ξάς προσέθεσεν ότι έδρα -τής ,Γενιχής Διοικήσεως Κρήτης ηαρ'κμένουν τα Χανιά. Ό ύπουργός Γενικάς Διθ·.χη· τής κ. Μ. Σφακιανάκης Οά έξιχολου Οήιη άαχών τα καθήκοντά τού ώς κ«ί πρότερον. Ο ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ι ΛΕΑΑΚΗΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΜΕΡΑΡΧΟΣ ΛΘΙΙΝ%Ι 3Ο Ιουλίου (τού ά ντα- ηοχριτού μας).— Ό μέραρχος Κρή¬ της ύηοστράτηγος κ. Γ. Λ*-λά«ης ε¬ γνώσθη ότι πιρτμένει ως οιηκητής τής % Μεραρχί-κς Κρήτης. ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Η ΧΩΡ Λ ΑΠΟΔΟΚΙΜίΖΕΙ ΤΗΝ ΣΤΑΣΙΝ ΑΘΗΝΑΙ »Ο Ιουλίου (τού άντα· ποχριτοΰ μας). — Πρός την κυβέρνησιν άηοστέλλονΐχι έξ ολοκλήρου τής χώ¬ ρας τηλεγραφήματα άπό ιιέρους κοι· νοτήτων κ»ί λαΐχών όργανώσβων αΐτινες άηοοοκίμάζουν την στασεασηχήν άπό πείραν χχί ζηΐουν την αύττηράν τ«μ<ο· ρ(ων των ένόχων. Ο ΕΙίΙΙΙ ΤΙΝ ΕΙΙΤΡΟΟΗΝ ι. ΜΕΤΑΞΑΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΤΟΥ κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΝ κ ΜΠ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΣΙΝ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ κροαθέτχι άχβμη εν* χρΐχβν είς την στε¬ ρεάν αδελφοσύνην των Κρη των πρός τό σύνολον τοΰ Ελληνικόν *£9νους. ΚχΊ τώρα £ητώ άπό τόν Κρητικόν λαόν όχι μόνον να μέ βοηθήση άλλά χοτί νά πρωτο3Τ3ΐτή3Γ) εί; την σύλληψιν καϊ αυ¬ στηράν τιμωρίαν των ολίγον έχείνων ά- 3λίων οΐτινες έ?χντάς;3η3χν ότι δύνανται νά έ§χχολου3η3ω3ΐ νά χερδοίχοίτοΰν διαι- ροΰντες χχί διασηώντε; τού; Κρήτας με· ταξύ των χαΐ πρός τό σύνολον τού "Εθνους. £ΐμ*ι βέβχιος ότι οί Κρήτες θά μοΰ δύσουν όλην πρός τούτο την βοήθειαν των διά νά αποδείξωμεν μαζύ των απόλυτον αλληλεγγύην τοΰ Κρητικού λαού πρός τό Ελληνικόν σύνολον. ΙΐίΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ. Άργά την νύκτα μάς διεβιβάσθη τό κά τωθι τηλεγράφημα τοθ Προέδοου τής Κυβερ¬ νήσεως κ Μεταξά άιευθυνόμενον ποος τόν "Υπουργόν Γεν. Διοικητήν Κρήτης κ Σφακιά νάκην διά την στασταστικήν απόπειραν των Χανίων: «Σφακιανάκην Υπουργόν Γενικόν Δι¬ οικητήν Χανιά. Είμαι απολύτω; ΐχβνοκοιηαένοςότι ό Κρη τιχός λχος χκέοεις°εν έμπραχ-ΤΜς χαι επεκύ¬ ρωσεν αΐβθήματά τού υπέρ Έδνιχής Κυβερ¬ νήσεως τα όποΐχ επανειλημμένας χχτχ τας έπιαχέψίΐς μου είς Κρήτηνμοϋέξεδήλωσε. Το ότι στάσις ολίγον παραφρόν&ιν μι· σθοφόρων άπεδοχιμασδη εί; πασά; τα; περι¬ φερείας Κρήτης χα'ι διελύθη διά τής αντι¬ δράσεως αυτού τούτου τού λαού Χανίων Ό χαρακτήρ τού ταξιδίου Ράνσιμαν. Θυελλώδεις συζητήσεως είς Αγγλίαν. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 30 Ιουλίου (τηλί γραφικΛς). - Ό κ. Μηοννέ έδέ χθη τόν πρεσβευτήν τής Τουρ κΐας μΐτά τοϋ όποΐου «Ιχβ συ ζήτησιν. Ή συζήτησις πίριε στραφή είς τό προσεχές τα£( διον τοθ Μποννέ είς την "Αγ κυρσν κοΐ την Ίστσμπούλ έπ' εύκαιρίφ τοΰ ότΐοίοο τιρόκειται νά υπογραφή ιτανηγυρικώς τό γαλλοτουρκικόν σύμφω νόν. — Χθές την πρωΐαν είς τό υπουργικόν συμβούλιον υπό την προεδρίαν τοθ κ. Λεμ πρέν ό ΰπουργός τΟν "Εζω τερικθν τή)ς ΓαλλΙας κ. Μπον νέ εξέθεσε τηνίξωτερικήνπολι τικήν τής χώρας Άνελι'θησαν τα δύο φλέγοντα εύρωποίκό ζητήματα τό τσεχοσλοβακι κόν καί τό Ισττσνικόν. Έν συνεχείφ ό κ Μσρσπν τω εξέθεσε τας προσφάτους συζητήσεις μετσ τού κ. Μορ •γκεντάου επί τη"ς οΐκονομικής συνεργασίαν Αγγλίας, Γαλλ( άς «οί Άμερικής κοθώς καί την Ιχβάσιν των 6ισττραγμα τεύσεων μεταξύ ΓαλλΙας κοΐ Ι ερμανΐας διά τόν Κιακανονι σμόν των χρ€θν Αυστρίας πρός την Γαλλίαν. ΑΙ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΙΣ ΠΟΑΒΝΙΑΣ ΔΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΡΒΗΓΙΑΙ Ό ιιρ<ώθυιΐουργός τής Πό θεν είς Όσλο δπου θά άντα ποδώση την ίπΐσκεψιν τοθ ύπουογοθ των Εξωτερικών τΓ)ς Νορβηγίσς ε(ς Βαρσοβΐαν Είς Όσλο πρόκειται ίη' εύκαι ρ<9 ν' άνταλλαγοθν γνωμαι έηί τής καταστάσεως Η ΑΝΑΧΟΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΡΑΝΣΙΜΑΝ Ό κ Ράνσ μαν αναχωρεί την προσέχη Τρίτην έκ Λον δΐνοο. Είς την Πράγαν φθά νειτην προσέχη Τετάριην συ νοδευόμενος υπό δύο ανωτ* ί οων ύπαλλήλων τοΰ Φόρεϊν Όφφις Οί άγγλικοί τιολιτικοί κύ κλοι δέν τισραλεΙΊτουν νΛ υ πογραμμΐσουν δτι ό κ. Ράν σιμαν καί οί συνοδοί τού θά ένβργήσουν <ν πλήρει άνε- ζσρτησιφ. έτιιδιώκοντες νά δώσουν τΐροσωπικόν χσρακτή ρα είς την επέμβασιν τού την κοΐ ώ(. μήίίσρ"»ωμένηνάπό την Αγγλικήν Κυβέρνησιν. Ό κ Ράνσψανά"ό των μέσωντής προσιχοίς εβδομάδος θα Ιλ 0η είς επαφήν- τόσον μέ τοϋς ίηισήμους Τσέχους δσον κα! τούς άμχηγοϋς των Σουδιτων. Ο κ ΛΕΜΠΡΕΝ ΕΙΣ ΒΙΕΝΝΗΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 30 Ιουλίου (τηλε¬ γραφικώς) - -Ό κ Λεμπρέν Βιέννην. — ΑΙ εργασίαι τής Αγγλι¬ κήν Βουλής ίληξαν χθές. ΟΙ νέοι βομβ'ρ^ισμοΐ άγγλι κων πλοΐων υπό έθνικιστικών άεοοπλάνων επροκάλεσαν χθές θυελλώδεις ουζητήσεις ϊίς την Βουλήν των Κοινοτή- των. Ό κ. Τσάμπερλαιν ήναγ κάσθη νά απαντήση είς σει¬ ράν σχετικών έρωτήσεων. ΑΙ ΤΑΡΑΧΑΙ ΕΙΣ ΠΑΑΑΙΣΤΙΝΗΝ 30Πρωΐνή ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΝΑ ΤΗΡΗΘΗ ΜΥΣΤΙΚΟΝ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙΟπΜΟΥ ΒΙΝΤΕΜΑΝ ,1 ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ ΘΕΡ,ΡΕΠΆΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ί ΛΘΗΝΑΙ Λ Ο Ιουλίου (τού άν. |Τα.π«κριτού μας).—Κατά τάς έκ τού « ιξωτερικού σημερινάς είδήσεις καταβάλ ιλεται έκ Βερολίνου προσπαθεία νά τη· ρηθή μυστικόν τό ταξίδιον τοΰ ύπα· σπιατού τού Χίτλερ Βίνΐεμαν είς τό Λονδίνον. Πάντως ή μετάβασις τού Βίντε· μαν είς τό Λονδίνον χαί ή συνάνχηοίς τού μετά τού κ. Τσάμπερλαιν θεωριΐ ται όριστιχή. λωνΐσς κ. Μπέκ ανεχώρησε ίγκατέλειψε σήμερον την πρω χθές διά Κοπεγχάγην κάί έκεϊ Γαν τούς Παρισίους διά την Είς ολόκληρον την Πάλαι· σΐΐνην συνεχίζονται εισέτι αί ταραχαί νέα>ν αίματηρών έπει
  σοδΐων συνέβησαν είς Ίερου
  σαλήμ κσί Χάίφον ώς καί είς
  άλλας πόλεις μέ πολλά θύ
  ματα. Είς Ίερουσαλήμ ή άστυ
  νομΐα ένεργεΐ αυστηρόν Ιλεγ
  χον επί των εισαγομένων έμ
  πορευμάτων. Χθές έντός κοφτ
  νΐωνόπωρικών μετσφερομένων
  υπό "Αροβος είς την αγοράν
  ανεκαλύφθησαν τελευτσΐου τύ
  που πολιβόλα. Έπίοης άνε
  καλι'φθη μεγόλη παρακατα
  θήχη οπλων τα ότοϊα κατε
  σχέθησαν. Συνελήφθησαν 35.
  ΟΙ ΙΑΠΒΝΕΣ ΕΓΓΥΙ ΤΟΥ ΧΑΝΚΟΟΥ
  ΟΙ Ίάπωνες συνεχίζουν την
  προέλσσΐν των. Μίτά την κα
  τάληψ ν τοϋ Τσιού Τσάγκ
  κατέλαβον νίος πόλπς, ευρί¬
  σκονται δέ ίγ>ΰς τής πόλεως
  Χανκόου.
  Τό στασιαστικόν κίνημα Χανίων.
  Αί έκδηλώσεις πρός την Κυβέρνησιν.
  κ«ι
  β»ν
  'Εχ τοΰ 'Υ—«κβυργζί·» Τύκβν
  ~ ' μχς έχοινοιβιηβη
  μέ τό βτχοιο
  ηιχρατεΊ ί«όλυτ«ς Λβυχί*
  κρω«β3β'υλία ώ
  των λαϊ
  « . — —. ^- -■ . . τιλ*ιτ*ι έντβιύ
  βτιχόν κιν πμ» τί·ν ΧχΙ»ν «Ι κ» Οχ η*«ύημβς ί«ξολογί» ίαϊ τή
  ι ώτ*ι κληρβφβρίχι »ΐτ· χβττχίτβλή τής πχραιρίονβυ στ»
  νις μ€Τΐι5ί5π3*ν λ^$ τ«ν ιτροβυ ο «ι*; Λχ«ς πβλΐως χ«ι τού
  ίτουργον χ. Ί. ,Μ«τοι{όΐν ύκ« τβύ Χβνίων «»ηγ·--!'-· ·"--
  Γεν. Γοαμμχτεως της Γεν. Διοιμπ ηοβτελλομενα ι
  3εω; Κρήτης χ Μπβτη -?■%■** χ ρια τηλ*νΡ3φημ'Τ « τρός
  ναχη. αμχ τη χατχβτολτ) το» Διοίκησιν.
  5πν χηογευμν Γεν Γρ·ιιμχτ«υ
  τινην β ηρ««03«; τής χυβ(ρνη<Μ Είς τβ τολιτιχβν χ. Μετ»ξάς ϊλχρ^ν έχ Χ«ν·β>ν χ
  κατυϊι τηλ)μχ.
  Χανιά 24 Ιουλίου χ. Προ*
  ύρβν Κυβ«ρνηΜί>{ 'Λ0η««ς. ϊυν
  την λύπην των όιχτην!
  τό ίβτβριχον .,,..
  έ9>·κιϊς χυβ«ρνη9<ω; άαούο ------ τού; τχραςΊχς χ«ι ζπ· το^ν την ««ραύΐιγμχτιχήν τιμκ- ρ!»ν των. Χχ9«χτηρΐ9τιχβν τού κηοτροκιχβμού τού λαού «5ιχ τους ( *Ί ου ' των έν Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΕΜΠΡΕ ΛΛΜΒΑΝΕΙ ΑΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑίΡΙΑΙ »ΡΓΜ»ΙΑΙ ΕΙΣ ΙΚΑΝΤΕΣΙ ΛΟΊΙΝΑΙ Ϊ1Ο Ιουλίου (τού άντα ποχριτού μας). — Νυκτερινά τηλεγρα- φηματα έκ Παρισίων βεβαιούν ότι ή παρά τόν ποταμόν "Εμπρε μάχη λαμ βάνει τεραστίας διαοτάσεις. Πέριξ τής πόλεως Γχαντέσα συνά πτονται άγριαι άερομαχίαι. Εις τάς άερομαχϊας ταύτας μετέχουν αί μέγα· λύτεραι άεροπορικαί δυνάμεις των έμ· πολέμων. ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΙΊΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟ ΑΙ ΠΟΥ ΧΑΝΚΟΟγ ΜίΤίΦΕΡΟΝΤΑΝΙΣΤΣΟΥίΚ ■ ΚΙΗΤΚ ΑΘΗΝΑΙ :ΙΟ Ίουλίου(τούάνταπο κριτοΰ μας).— Πληροφορίαι έ'£ ίαπω νίκης πηγΐ,ς άναφέρουν ότι οί Κινέ- ζοι προτίθενται νά ,έγκκταλείψουν την πόλιν τού Χανκόου. Τό * Υπουργείον Εξωτερικών τής Κίνας μετεφέρθη ήδη είς Τσούγκ Κίνγι». Εί; την ιδίαν πόλιν είνε πι Οανόν ντ μεταφερθή καί μέρος τού ά- μάχθυ πληθυσ,«.οΰ τού Χανκόου. ν«λ«*α,« ΒΑΡΕΙΑΙ ΤΟΝίΜΙΙΟΑΕΜη ΓΚΑΝΤΕΣΑ .^.?.Ι'ηΐ ^^ ««Ιουλίου (τού άντα. χκβ ένοηλων ίμ·»ίι*ν βυμτλβχη αυτών μίΓ* χ ά χιι έΐηιι(ιω4η33ΐν τρείς αντ(6νιχην πρα{ιν των «υΐρίβ- μ^ν τ>9βι«ιών τίιν Χ»νίι*ν ά «β
  ύζ *ύ:ον μ»τ' άγ*νχ·
  ,ραφομ. έχ Χανίων. Χ-.νι* Μ βμβνιι«|. ε««»»ελμ«ΐι««|. έμ-
  'ουλιβυ. Πρόεδρον Κυβΐρνηβΐως Λβριχ*ι, υηχλλτλ.χ*! χμ έργ'τι·
  Υτ.ίυργΐίον Ααφχλ«ί«ς Ά9ήν«{ ι »·■» *ρν»νώβ«ις των Άβηνύν χαι
  ΣτααιαίΓχι ύιεβχβρχίββπβχν τ< | τβύ Πΐιραινς ^ι» φηριβμχτίιν λείως χββ' «1X3χν την ηβλιν έ των έχρραζον τ«ν ίχνμ»3μ«ν την των ΟΙΤΟΪΟΙ Π·ι κχί με τ«..ν οποίων νε· ί ίβΐ έκιμενοΰν χά» ί1 *' .-««-νι*»-! ιβ,νοΐ - τηροθν φιλίαν *ι%1ο*νιον χ»ι Ρ'»& αμφοτέρον των παρατάξεων. λ«νο·. άκοχηρύιβομεν βνόητβν, ρ λ«νο·. άκοχηρύιβομεν βόητβν βτπβιν Χχνίων χαλοϋμΐν πάντ«; ταιχβώβι μχ^ι μχς ηχρχ Ν«4κρνη3« Έντβλή έκτακτον ουνΐΑ4ύ}( Δπμβυλάχης ών Πίιραις,;. Η ΚΩΜΟΠΟΛΙΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ Τκδ τοθ νομιάτρου Ηρτχλιί· υ χ. Νιχολχκάκη α! ύπείλήίτη εί; το ΔΗΛΒΣΕΙΣ ΤΟΥ κ ΝΟΜΑΡΧΟΥ "Ομιλ&ν χθίς * χ Ανδρ. ρχ,; Μάρκελ Ά Υγ;ε:νής, την Νομαρχίαν χαί τήν|χρ«ιΐ είς Χợ» τα χαί τΐν αστυνομικόν Ι Αγ. Αέχ» Ιχθειις κ άνεχοίνιβυε χ>1
  ίΐί 4πίλ«ις ΐί;:ς
  τί,ς
  Α*»ΙΙΝΑΙ 3Ο "Ιουλίου (τού άντα
  ποχριτού μ·«). — Σημερον ό Ηρωθυ·
  πουργός κ. ·Ι. ^Ιεταξάς εδέχθη την
  μεγάλην λαϊκήν επιτροπήν τού εορτα
  σμοΰ τής 4ης Αύγούστου ή όποία
  χτΐ εξέθεσε τάς λεπτομερείας τοΰ έφε
  τεινοθ πανελληνίου συναγερμοδ διά
  »όν εορτβσμόν τής έηετείου ταύτης,
  τής κιβμοκόλεως. Δ:ά ταύτη; ν"το-
  δεικνύιται ή ϊνάγχη τή; Ικτε
  λίαοβς άποχετιυτικων ίργων εί; |
  ΑΙ ΕΟΡΤΑΙ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ
  «Ι Ο ΝΟΜΌΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  τί ίΐηίρβς ίνχχω&ϊ*
  ΟΛΑΙ ΑΙ ΑΡΧΑΙ ΤΟΥ ΧΑΝΚΟΟΥ
  Οί ΜΕΤΑΦΕΡΟ)ΥΝ ΕΙΣ ΠΐΊΠ-ΐΊίΙ
  »« Ιουλίου
  άν-
  ** Χανκόου μέσω
  αγγέλλουν ότι έκτός τοΰ
  τοΰ ^Χανκόου πρ<>*€ι.%ι
  •ίς Τσούγχ Κ(γκ.
  ΟΙ ΚΙΝίΖΟΙ ΟΑ ΑΝΤΙΤί.·ΟΥΝ
  ΑΜΥΝΑΝ ΕΙΣ Χ4ΝΚ00Υ
  την χωμίτΐολιν, ή
  τΛν ττηγών υ$ρε>ς<ε«ι>;, ή
  ρ4 Ιχτός τχύΐη; των «χοπρολάχ·
  κων» χ*>. λοιπά 3>ντ·λ«3ΐίκά τής
  γινιχή; κα««ριί:τ(:οί μέτρα κιί)*
  διον οί χάκκχο: Άγίίβν Μχχ
  διχβ-.οθν Οιτό τίς πλέον λνθνγιιι
  νί; θή
  τοθ ΰπο^γνθ Γι*.
  Κρήτ»); χ. Μγ.
  ζοτ:ς μέ
  ά'Χλκι
  νά με·
  %ΐ ;»ο Ιουλίου (,ού άντα-
  «οκρι,ο, ,.ας)_ ^ ^ πληροφορίας
  ·θ<1 *ν»«ρ«·.β η πρόθεσις τό>ν Κΐ
  Ι ί έ/^·λ·'Ί-·^ -'» Χανκόου
  τό
  αμύνης χή.
  περιοχήν τής χινεζικής
  άπο