961

Αριθμός τεύχους

498

Χρονική Περίοδος

1946

Ημερομηνία Έκδοσης

23/11/1946

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΚΟΖΥΡΗ 11
  ·Α6<#· Τηλεφ. 4—40 ' Κπεΰθυ νος: ΜΒΑΟΑΙΔΑΚΗΣ 11_^*ντ«;Υι* τή νίΗη_ίτή^—Γ-τ-ίΐΓΓ' Η,ΙΙΗΙΗΙΙΗΙΙ».....ΙΙΜΜΙΙΜΙ1ΙΙ ΚρΐΙΤΗ ΧΡΟΝΟΣ 2ος ΠΕΡΙΟΔ. 2η ΛΡΙ©. ΦΥΛΛΟΥ 498 ΚΥΒΕΡΝΗΙΗΤ Μ1ΜΜΕΤΟΧΗ •Η άπβτυχία- της Κυβερνήσεως Τσοιλδάρη ε!νΒ πλήρη; καΐ «- ναμφιοβήτητπ. Ή π*ροςμ©νή της πάρ« πέρα στίιν έξουοία άπβτβ- λΐί αμεοο κίνδυνβ νέας έθνικής συμφοράς. Βειτβύλπαε την άνεξριε>τησία μ«ς κ9,ι τις έβνικές μας διεχδι-
  «ήβίΐς καΙ «τάβηχβ «ιστβς λοιχδς τής έζυιτηρβτήσεως των Άγγλι-
  χ»ν οι>μβ«ρόντ»ν στ* αυνίδριει τής είρήνης. Ωδήγησε τη χώρα
  βΐ« βίκβν«μ»»««> «^ιέ,βδβ, στήνχίκθημβρινή ζητιοιν»ά, κ*! στό κίν
  Α,νο τ·» ηληΐωριομου. Μ* τη τρομρκρΐχτίβι την κρατική χαΐ τη
  χίτικη βί«. ϊ'5 «διχες διώξβις, άνάγκβτσε Αημβκρατικούς πβλίτβς }
  νέ κβτοΐίΐύνβυν στ* 0ουν« χαϊ ν« οΐτλιαθβδν ©ργ«νώνοντας ού-
  κημα αΰτβάμυνας σβις γι« νκ πρβστοττβύσουν τη ζωη τβος.
  ΚαΙ έν» άφκιρβΐ τίς έλευββρίες τού λχοΰ μέ ηψηνίσμκτα» άν-
  ιυ»ντ«γμ«τικ« σάν τβ ψήφΐσμα «Έκτάχτων μέτρον τάξεως» κ«1
  «δ «Τύιτου» έτβιμάζεται τώροι ν* χωρίαν την Έλλάδα σέ....δύ©
  έ Την 'βρεινή κοοι την Πεδινή
  Φυοικά ή Κυβίρνηαη τού Τσαλδάβη μέ τή βοήββια της 'Αγ-
  ικήί κατοχής Θά «περιχαρ«κβ»·βϊ» στίινπρωτίύβυσα καί στίς με-
  ναλβυκόλ£ΐ;, ένώ στήν βρεινή περιβχή θά έπικρατεϊ ή συμφορκ
  χ«Ι τί χάος τού έμφυλίβυ πολέμου
  'Αβυγκίνητη καί άναίσθητη ή Κυβερνήτη των Άγγλοιτρο-
  σά σή ή ώή ά έ
  1^
  ■""""""""""""""•"""•"«■""■■Μΐιιιιιι.ΐί.ιιιι,ιηιι,,
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ
  23
  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1946
  ΠΜΗΦΥΛΛΟΥΔΡΑΧ.200
  Ι ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙ»ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ:ιι1ΜΙΙΜΙΙΜΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙ·Ι·Ι·ΜΜΙ·ΙΙΙΙΐΑ"ΙΙΙΙΙΙ·ΙΠΙΜΙ»ΙΙΙ
  ΝΙΥΟΕΡΝΗΣΗ ΠΡΟΣΗΑΟΕΙΙΑ ΣΤΓΙΑΛΥτΕΙ ΤΗ ΧΡΕΩΚΟΠΙΑ ΤΙΣ
  ΟΙ ΕΥΟΥΝΕΣ ΤΗΣ ■ΟΩΥΛΕΤΤΙΚΗΣ ΑΙΤΙΠΠΛΙΤΕΥΣΕΩΣ
  Τ Ο 1936 ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΤΤΑΝΑΛΗΦΘΕΙ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΑΜ
  γγλοιτρο
  μπροστά στή τραγική οώτή κκτάαταση πβΰ 'έφερζ τόν τό
  «ομ«{, συνβχίζει τόν έγκληματικό δρόμο της πρός την ολοκλή¬
  ρου τής χκταστβοφής.
  'Αφβΰ δημιβΰργησε τόν διχααμό καί τοΰς άντ-άρτες γιατΐ ή
  «ΐτάατααη αύτη δταν άπαραίτητη γιά τή δικαιολογία της Άν-1
  νλικης κατβχηί. έμιόδισε συστπματικά κάθε λαΐκή συμφιλίωση, |
  ιβχιιρίζεται τώρα ίτι ό έμφόλιος πέλβμος αύτάς δέν είνε εργο
  !ι« τη; άλλά ύποκινίΐται τάχα *άπ'εξω>».
  Μί τή ηροσπάβΐια αύτη ή Κυβέρνηαη τού Κόμματο; των έ
  ίιιχδν «υμφβρών πκβι νά άποσπάσβι τή προσοχή τού λαοΰ ά«·
  τί έακΐίρικβ δράμας ποΰ ή ιδία δημιούργηαε καΐ νά την στρέψει
  « άνύιιαρκτβυς έξωτερικβΰς κινδΰνους.
  Νέ τή βοηθεία καί της Άγγλικης κατοχήν ποΰ (Βρίσκει σ'αύ-
  ΐ« 4ιχ*ι«λ·γία γιά τή παρχτασή της, καί έπιχειρήμητα γιά άν-
  τιλλκνπ μέ άτπμικά της ώφέλη στή διάσκεψη της Άμεριχής, πη-
  γαίνει ίτοι ό Τσαλδάρης νά δημιβυργήβει πραστριβές μέ τοΰς
  (ΐίΐονίς μας. Μέχρι πού μπορ£ϊ νά φβάσουν τώρα οί διενέξεις
  ιιιε; μέ τού; γείτβνες καΐ πβίες θά είνε α! συνέπβιες γιά τβ
  ίβνος μας είνε άίιάβορ· γιά τ© Λαϊκβ Κομμκ.
  ΌιΐΜζ στή πρβηγυυμβνη κοιτβχή ή συναρχηγός το» έ Ράλλης
  «ίΐϊφβροδαί γι« την Έλλάδα, ετσι καί τώρα τό Λαϊκό Κόμμκ
  ίνίιοιφίεϊται μονάχβτ γικ την πκρκμβνή τού οτήν έξουσία καΐ
  την έ(υηηρέτηση των Άγγλοααξι»νικών ίμπϊριαλισττκών συμφε·
  ΑΘΗΝΑ 23 (Ίδ. τηλ)μα).—
  Ή Κεντρική 'Επιτροπή τοθ
  ΕΑΜ μέ ανακοινώση της ά-
  ναφέρεται στίς τελευταΐες
  πολιτικές έξελΐξεις, καί κα-
  τηγορεΐ την Κυβέρνηση δτι
  προσπαθεΐ νά συγκαλύψει
  την καθολική της χρεωκοπΐα
  γιά νά άντιπερισπάσει την
  προσοχή τοθ δεινοπαθούντας
  λαοθ, μέ τή διόγκωση των
  γεγονότων τοθ Σκρά, πού ά· ι
  ποτελοθν στήν πρ«χνματικό·
  τητα μιάάπό τίς καθημερινές
  συγκρούσεις πού σημειώνουν
  ται άπό τή μίαν άκρη τής
  Ελλάδος ώς την άλλη. Ή
  κυβέρνηση πιστεύει δτι έτθι
  θά στρέψει την προσοχή τοϋ
  λαοθ δξω άπό την Έλλάδα.
  Παράλληλα μέ την τακτική
  της νά ρίχνει στούς ξένους
  ώμους τό βάρος των εύθυνών
  της, έξυπηρετεΐ τούς ξένους
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Ή Έπιτροπή Πόλης Ηρακλείου τοθ
  Κ. Κ. Ε. άνακοινώνει δτι θά γιορτάσει τα
  28χρονα τοθ Κ. Κ. Ε. την Κυριακή καί ώρα
  8. 30' π. μ. στό Κινηματοθέατρο «Ήλέκτρα»
  Ή 'Επιτροπή Πόλης "Ηρακλείου τού ΚΚΕ
  Ήράκλειο 23-11-46
  στυλοβάτες της, προσφέρον-
  τας πρόσχημα γιά την πα-
  ράταση τής κατοχής στήν
  Έλλάδα καΐ άπόπειρα έπέμ·
  βασης στά Βαλκάνια.
  Ή ανακοινώση συνεχίζει δ
  τι τό ΕΑΜ, πού έπανειλλημ-
  μένα άνέλυσε τα α"τια τής
  κρίσης καΐ προσδιόρισε τή
  συμφορά· πού όδηγοϋσε ή
  μεταδεκεμβριανή πολιτική,
  έχοντος καί σήμερα συναΐ-
  σθηση των εύθυνών τού άπέ¬
  ναντι τοθ Έθνους, καλεϊ πά
  λι τόν άντΐπαλο πολιτικό κό·
  σμο, νά άναθεωρήσει τή στά
  ση τού.
  Ή εκθέση τής άγγλικης δι-,
  σκομματικής άποστολής, προ
  σφέρει βάση συνενοήβεως.
  Ή ανακοινώση μαζί μ έ
  την Κυβέρνηση καταγγέλει
  καΐ την κοινοβουλευτικήν άν-
  τΐπολΐτευση ή όπαία έπίσης
  άπόφυγε νά χρησιμοποιήσει
  σά βάση τής πολιτικήν της
  την εκθέση τοθ άγγλου Κόξ,
  καί μέ τή θεωρία τής μή πα·
  ρεμβολής έμποδίων στό έρ-γο
  τής ΚυβερνήσεωςδεΙχθηκε ά-
  διάφορη άπέναντι στά έγ·
  κλήματα τής δεξιδς.
  Ή κοινοβουλευτική άνΐι-
  πολίτευση δέ χρησιμοποΐησε
  τό δπλο τής άποχώρησηο ά¬
  πό τή Βουλή γιά νά έξαναγ-
  κάσει την κυβέρνηση νά έγ-
  καταλεΐψει την άδιαλσξΐα
  της, καί γι' αύτό είναι υπό·
  λογη άπέναντι τοθ λαοθ.
  Καταλήγοντας ή άνα'κοΐ-
  νωση καταγγέλει την άπό
  φαση τής κυβερνήσεως νά
  καταργήσει τυπικά καΐ ούσι-
  αστικά την ελευθερία τοθ
  τύπου καί τονΐζει δτι τόσο ή
  κυβέρνηση δσο καί ό ύπειϊ-
  θυνος παβάγων γιά την τη¬
  ρήση των δημοκρατικών άρ-
  χών τοθ πολιτεόματος πρέ-
  πει νά έχουν ύπ' δψη τους
  δτι έκεΐνα πσύ έγιναν τό
  1936 δέν μπορεΐ νά έπανα·
  ληφθούν σήμερα.
  Ήϊδια ή,'Εττιτρβπή των "Αγγλων Βουλευτών πβΰ έπεβηέ-
  ?ΙηκΕ τελευταία την 'Κλλάδα διεπίοτωσ* την κακοδειιμονία της
  ί μκ;, τέν κίνδυνον της καταβνρ·φπ! τού την άπειλεί καΐ
  ώρισμένίς ύιτβό(($εις ίκανές νά βοηΐησουν νά βγεϊ
  τό άδιίίοώο.
  Τ4 Μρΐβτερ* κόμματα δίδβντ«ς ίνα άκ6μη δβΐγμ» ύπέρτατβυ
  Κΐ«ιι»ΐεμο» κκΐ αγ*«ης οτ* λοβο *ήλι»σ«ν ίτι δέχβνται τα συμ
  «ύτετ των "Αγγλων Μουλευτών ν'άηοτελέσβυν βάσει
  »νιννβήοϊ«; μετκίΰ τβδ ηολιτικοϋ χβσμβο γι« τή λύβη τβϋ έλ-
  'χβδ. ίράματβς.
  ΓικτΙ μονάχα ίι ουμφιλίωβη, 6 κ<χτ«υναομ*ς, ή έβνική 4νβ- » μιβροδν νά βώσβυν τόν τ·«β μ«ς καΐ μβναδικπ Κυβέρνηση *Ί·«·ρεϊ νά ιιραγμαΐβηοιήσβι μι* τίτβι» λώ*π, είνε μι« Κυβέρ- "*ιΐ««β <λα τα κβμματβτ μέ. τή βαμμετοχή τού ΕΑΜ. Από τη θέση μα5 Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ή έβωχοινοβουλβυτικη *ντ»«·λίτεοαη δϋ.χήρ»{ε στή , πέρα άπό τ·ν Όλυμιτβ η κ«<Ιβ·νηση δέν ετβκβϊ έςου- ·*4«νεκδιήγπτος κ. Τσετλδάρης λυοοώντας γιά την έπίσημη δι- Γ^ αυτή κατηγβρησε την άντιηβλίτευοη γι* άντεβνική Η ΡΩΣΙΚΗ ΤΤΡΟΤΑΣΗ ΠΑ ΤΑ ΞΕΝΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΣΤΙΣΦΙΛΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΛΟΝΔΙΝΟ 23 (Ί6. ύπ.).— > μάτων συνδυασθεΐ καί μέ τό
  Στή'Νέα 'Υόρκη ή πολιτική'ζήτημα τοθ άφοττλισμοΟ.
  έπιτροπή τοθ ΟΗΕ συνέχισε | Ό Μολότωφ άπαντώντας
  τή συζητήση καί σήμερα επί, ετόνισεν δτι τό ζήτημα τοθ
  άφοπλισμοϋ είναι σπουδαιό-
  τερο καΐ άπά τό ζήτημα τής
  άποχωρήσεως των στρατευ-
  μάτων καΐ γι* αύτό τό συμ-
  βούλιο θά πρέπει νά άσχολη
  θεΐ ξεχωριστά μ" αύτό. "Η
  άποχώρηση των στρατευμά·
  των δέν θά πρέπει νά χρο-
  ΗΙΟΟΦΛΣΗ ΠΑ ΤΟΥ! Σ0ΥΜΠΕΡΙΤΕ2
  τήςΡωσικής προτάσεως δπως
  γΐνει γνωστό στή διάσκεψη
  ό άριθμός των στρατευμά-
  των καΐ των στρατιωτικών
  βάσεων πού διατηροϋν οί
  σύμμαχοι σέ
  κές χώρες.
  διάφορες φιλι-
  '·«ν ο»· έφημβρίδες της ' Αθήνας έδπμ·σίε«ααν «Άνακοι-
  *ν «ο Άρχηγϊίβϋ Δημβκρετπκου ϊτβατβδ Β. Έλλαδ·ς» π©«
  *·. · χ- ϊ«·οώληε βρή>« το ΐτεριβχέμβν· τβυ «έβνικοτατβ»
  καΐ «ού «Ιχβ μετείδοβε» ηδη βτό εςωτε-
  πβΰ την τρ.μάζει ή άλήβ.ια καΐ πβύ νβμίζει
  . οτραγγαλισμβ τής *λήββι«ς ·« μβταβληθει ή πραγ-
  ^πτ*, χ«τ*αχ«σ« π«ράν©μα καΐ «όβαίρβτα τίς
  " έτοίμεικ έσπευβμένα ϊν« άντισυντιχγματι
  καΐ τυπιχα καθ* 'ίχνβς ίλ8υί*Ρ·τυπί«ί·
  • ηοη κάτ« ««ό τίς «ράατ.ες εύθϋν.ς π.υ 0«σα«ρε«σ«
  της μέ την πολιτ»κή της θέλ.ι νά χρατηα.ι «ν έλ-
  οτο βΗοτάβι. Γ.ατί νβμίζ«« ««5 ·" «Ρ«*ηθβι «την
  :1 ίταν *«βχοώιτ«· *«β « λ«β την
  χρς
  Ή κυρία Νεχροϋ άντιπρό-
  σωπος των Ίνδιών ύποστήρι-
  ξε τή Ρωσική πρόταστ] καΐ
  δήλωσε δτι άπό τα 2 έκατομ·
  μύρια στρατευμένων Ίνδών
  σήμερα ύπάρχει έλάχιστος
  άριθμός στήν ΊνδονησΙα.
  Ό Γιουγκοσλάβος άντιπρό
  σωηος Πάποβιτς εΤπε δτι ή
  τυχόν άπόρριψη τής Ρωσικής
  προτάσεως θά ζημιώσει πο-
  λύ τόν Όργαιπσμό των Έ-
  νωμένων Εθνών.
  Οί Μπέρνς καί Μιτέβιν έ-
  πέμεΐναν δπως τό ζήτημα τής
  άποχωρήσεως των στρατευ-
  Χθές άργά την νύκτα εξεδό¬
  θη ή άπόφαση τοϋ Εΐδικοΰ
  Δικαστηρίου γιά τούς Σουμ-τε-
  ρίτες. Κατεδικάσθησαν είς θά¬
  νατον όλαι ·ί έρήμην δικαζβ-
  μενοι μεταξύ των οποίων ό
  Τζουλιας, Άποστολκχης,Φραγ-
  κιαδάκηδες κλπ.
  Χαρακτηριστικό είναι ότι
  δύο «πό τούς παραπάνβ» Σουμ-
  περίτβς πού κατεδικάσθη ήσαν σέ
  ίσόβια καί πβόσκαιρα δεσμά
  καί συγκεκριμένως οί Μιχαήλ
  Άνδριγιβννάκης καί Κ. Π«-
  παματθαιάκης κυκλοψοραΰπαν
  έλεύ&εροι μέχρι
  νοτριβήσει γιατΐ δέν ύπάρ-
  χει καμμιά δικαιολογία νά
  ευρίσκονται στρατεύματα
  των Κρατών τοθ ΟΗΕ σέ φι-
  λικές χώρες δύο £τη μετά
  τή λήξη τοθ πολέμου.
  "Εζήτησε κατόπιν άπό τα
  μικρά κράτη νά δώσουν πλη-
  ροφορίες γιά τόν άριθμό-
  των ξένων στρατευμάτων
  ποΰ βρΐσκονται στίς χώρες
  τους.
  Ό κ. Μπέρνς άπαντώντας
  στόν κ. Μολότωφ ετόνισε δ¬
  τι δέν έπιθυμεϊ την άπόρρι-
  ψη τής Ρωσικής προτάσεως.
  ΓΤ5.**"· , |ελευ»εροι μέχρι την ήμέρα τής
  Απο τους παροντΐς.κατηγο- Ι ενάρξεως τή- δίκτίς
  ρουμένους έδικάβθι,«αν είς θά-. Άθωώθηκαν οί: Νίκη Βούλ
  γαρη, Μέν. Σαριδάκης, έ άνρο-
  νομος Πάγκαλος καί Ί. Άπλα-
  ΕΡΙΟΝΝΙΣΙΙΝ ΕΛΑΑΑΑ ,10 (ΙΡίΙΙ ΑΗΟΤΕΑΕ1ΜΑ
  ΤΗ! ΑΗΕΡίΙΑΣ ΑΝΟΡΑΚΟΡΥΙΙΝ
  νατον θ Ι. Κατριαδάκης, είς
  ίσόβΐΐΐ δεσμά οί Σταύρος Συν-
  τυχάκης, Ευάγγελος Νικολαΐ¬
  δης καί Μιχαήλ ΆνΙριγιαννά·»
  κης, είς εΐκοσι έ των πρόσκαιρα
  δίσμά ό Γεώργ. Μ«·αβελάκης
  καί είς δέκα πέντε έτών πρό¬
  σκαιρα δεσμά ό Κωβτ. Παπά-»
  ματθαιάκης.
  Ό Σταύρος Μπαϊρακτάρης
  χηρύχθηκε έ'νοχος έθνικής άνα-
  ξιότητας καί τοϋ επεβλήθη φυ¬
  λακίση 5 έτών καΐ ίσόβια στέ>- ί
  τανακης.
  Ή παραπάνω
  παν
  άπ·φ«ση
  κατεδίκασε τόν προδότη
  Μπαιρακτάρη μόνο γιά εθνική
  αναξιοτητα καί πού ούσιβστι-
  κα των άπάλλαξε,προκάλεσε δυ
  σμενεστάτη εντύπωση Χαΐ σχό-
  λια, δεοομενβυ δτι .τροέκυψαν
  απο τη διαδΐκααία συντριπτικά
  ατοιχεϊα ένοχής τ9ν, τα όποϊα
  ρηση των πολιτικών τού δικαία
  ωμάτων.
  Ι ό κ.Έπίτροπος,μέ μιά πειβτικ,ή
  ί άγόρευσή τού έθεσε ύπ' δψη
  τ όν δικαστηρίου.
  6ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΛΟΓΑ
  ΑΘΗΝΑ 23.— Μέ άνακοί-
  νωση της ή ΟΥΝΡΑ εγνώρι¬
  σε δτι στό τέλος τοθ Νοεμ
  βρίου έρχονται στήν Έλλά¬
  δα 6 χιλιάδες άλογα γιά
  τούς Έλληνες άγρότες.
  *
  λ«·ς,
  μίσα στά έ>π©ϊ« ζ«Ι σήμερι» β
  ένέργει*. >««νβνα μέτρο δέ μηορεϊ ν*
  , νκ τα άλλβιώσβι. . ,
  τβδ,Τ»«)» ««ο την Κυβερνήτη Ηον.ι μόν© τη
  της
  κβτέθΐσε
  νομο-
  τΐτλ·
  ττΐνα-
  του
  τό νομοσγέδιο αύτό
  όρευ "Λλ
  ρ
  β "Λγγλος
  Ρόλλιγκς, οί
  υν τη συγκρό-
  ποο ν<[ είναι τυ. «τ«ι καθόλου ό πίνακας χ «όν ώ,,οϊο βρίσκον- δσ'ον άφορα .., σύνθεση καί την ήγεσία τού. τφ μεταξύ δέν τΐρόκετ"1 β ια νά -,ίνει καμμιά πκή άναθεώρη ">η ώσνε
  θοΰν οί άδικίες πού έγιναν
  πΐνακα Β. Άντίθετα.
  οχέδιο τής κυβερνήσεως
  σκοπό ν ά στείλει δριστικά
  σιτίτια τους τούς Δη-*οιψαΐικού,
  άξιωματικούς πού βρίσκονται
  βτό δεύτερο πΐνακα. ΓιατΙ αύτό
  έξυπηρετεϊ τα σχέδια τώ^ "Αγ
  γλων, ΰστεβα μώλισ α άπό την
  αττοτυχί'ϊ των «.έκκαθαριστικών»
  έπιχ-ιρήσεων. Κ Ί ή ι υβέρνηση
  Τσαλδάρη δέν μπορε παρά ιά
  ΰπηρετήσει π.στά τό άοεντικό
  της πού είναι καΐ τό στήριγμά
  τη^ στήν έξουσία.
  *- * *
  ΤΙ χρϊμα!
  Συμφωνα μέ έπίβημες τΐλΡ·ο-
  φορίες ο.πο τή, Μέα 'Υόρκη τό
  ττρόβλημα τής Τεργέστης^ βαδίτ
  ζει πρός την όριοτική τού λύση
  μέ τίς συζητήσεΐΐ των "ι εσσα-
  ρων Μεγαλ,ιβν καΐ π ράλληλα
  μέ τίς. άπ' εύθείας διατΐρ γμοτ-
  τε σεις μεταξυ ΓιουγκοσλαβΙας
  καί "Ιταλίας.
  Ετσι γΐίλ μιά άκόμη φορά οί
  Τό νομο-Ιπροφητεΐες τοθ ρ διοφων όΟ
  ΐεωο 2χει]σταθμοΰ τοϋ Σ'φνϊίου πού όν· ι-
  ρευ3τοςνε νέο Ντανσιγκ καί νέο
  Σεράγ» βο τιήγανε περΐπατο.
  11 κρΐμα γιά τόν κ. Σιφνα'ο
  καΐτούς λαοπροβλήτοος!
  Έν
  ταί
  ΛΟΝΔΙΝΟ 23.— Ή άπερ-
  γία των άνθρακωρΰχων τής
  Άμερικής εΤχε σάν πρώιο ά-
  ποτέλεσμα νά δια-σχθεϊ ή
  οίκονομΐα ήλεκτρικοϋ ρεύμα-
  τος καθώς καί ή έλάτωση τής
  καταναλώσεως γαιανθράκων
  άπό τούς σιδηροδρόμους, κα-
  τά 25 ο)ο.
  ΟΙ ΥΠΑΑΑΚΑ01 & \Μ-Μ\
  91 ΠΑΡΟΥΝ Ε
  II
  Α ΜΙΣ86
  ΠΑ ΤΙΣ ΕΟΡΤΕΣ
  Μέ τηλεγράφημα τοθ Ύ-
  πουργεΐου των Οικονομικήν
  στή ΝομαρχΙα Ηρακλείου
  θά καταβληθεϊ στούς ΰ-
  παλλήλους ε"νας μισθός γιά
  τίς εορτές καΐ είς τούς συν-
  ταξιοώχους ή σύνιαξη ενός
  μηνός.
  Άπό τόν Ίανουάριο οί μι-
  σθοί θά καταβάλλονται κα
  τα Ιδθήμερο ηύξημένοι κατά
  25 ο)ο.
  Ν ΩΙΧΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ
  (ΙΟΑΙίΕΙΟΙ ΣΠΟΙΑΡΙΙ ΚΡΙ2Η
  ΛΟΝΔΙΝΟ 23 (ίδ. ύπ.).—
  Ό άνταποκριτής τής Άγγλι
  κης συντηρητικής εφημερίδας
  «Γιορκσάΐρ Πόβτ» μεταδίδε
  δτι σήμερο ή άμερικανική
  οίκονομία βρίσκεται σήμε
  ρα στή ·έση ενός πολΰ νευ
  ρικοθ άνθρώπου πού γνωρί
  ζει δτι θά καταληφθεΐ άπό
  κρίση άλλά ευρίσκεται σέ ά-
  πόλυτη άδυναμία νά την προ
  λάβει. Έν τώ μεταξύ οί μι-
  σθοί καΐ οί τιμές των είδών
  άλληλοκυνηγοθνται. Οί τι¬
  μές αύξάνουν διαρκώς καΐ
  οί αξιώσεις των μισθών τίς
  άκολουθοθν. Άπό τό 1942 οί
  αύξήσεις των ήμερομισθίων
  των έργατών πού θά έλέγχει
  ή Κυβέρνηση Ιφθασαν τό
  33 ο)ο ένώ τό κόστος τής
  ζωής αύξήθηκε κατά 46 ο)ο.
  ΟΙ ΛΑΟΠΡΟΒΑΗΤΟ! ΨΗΦίΣΑΜ
  ΕΑΕΥΒΕΡΟΙΥΙΙΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑ 23 (ϊδ. τηλεγρ ).—
  Χθές βράδυ στή Βουλή έγινε
  δεκτό κατ' άρχή καί κατ' άρ-
  θρο χό ψήφισμα έκιάκτων μ&-
  τρων κατά τού τύπου.
  ΚΑΤΑΠΛΟΥΣ
  Στό Λιμάνι μας κατέπλευ-
  σαν τίς πρωϊνές ώρες σήμε¬
  ρα δύο Άμερικανικά άντι-
  τορπιλικά.
  Η ΕΟΙΔΒΜΑΤΑ
  ΑΘΗΝΑ 23.—Τα έπιδόμα·
  τα των έΦέδρων αύξάνονται
  άναδρομικώς άπό 1 Αόγού-
  στου ώς εξής:
  Πά τό πρώτο προστατευ-
  όμενο μέλος δρ. 30 χιλιάδες,
  γιά τό δεύτερο 10 χιλ. καϊ
  γιά τό τρίτο 5 χιλιά&ες. Τό
  άνώτστο δριο τοθ έπιοόμα-
  τος δέν Θά ύπερβαίνει
  50 χιλιάδες.
  τίς
  νηα
  ΣΤΗ Ν
  Γ Λ Ι Α
  23 (ίδ. ύπ.).-
  ή χων Κοινοτήτων
  Υΐν. χθές συζήτηση ^
  Ι ° νΡν&ΐο Α
  Υ
  τοθ
  ντερ καΐ τώ δπόϊο
  εχει σκοπό νά συντονΐσει τίς
  Τ'Γ^ &ά
  . ·*♦*
  Ι
  ..Γ*- —— -·*
  «Ε Λ Ε Υ · Ε Ψ η Κ Ρ[Η Τ Η»
  πΕΑΕΥΘΕΡΗ ΚΡΗΤΗ
  ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  ΔΕΝ ΥΠΈΧΕΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ
  ηΐ [ΛΙΜ!
  ΘΕΑΜΑΤΑ
  Χεμερινός «ΗΛ^ΚΤΡΑ». Σήμε
  ρον ά«ό ώρα 6 ι1, μ. ή ταινΐα
  θσθμα ΥΙΕ ΜΟΥ ΥΙΕ ΜΟΥ.
  ΣΙΝΕ «ΜΙΝΩΑ» (Χειμερινός)
  Σήμερον ώοα ενάρξεως 5 1)2 μ
  μ. δθο Ιρ α συγχρόνως: Ιον ό
  Χ νδρός ' αί 6 Λυγνός ΑΣΣΟ
  τού ΧΟΡΟΥ. 2 ν ΤΡΛΕΥΤΑΙΟ
  ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ.
  Την Κυριακήν: Πρωϊνή Λαϊκ»
  Π7ράστσσηΐ
  ΘΡΑΤΡΟΝ «ΝΤΟΡΕ»
  ΘΙασΐ,ς Πσ> η>όγου
  ΣόιπτπσξΌ Π. ΞυνοΟ —Σ. Μ ·
  λιτύση Ποωτ ΐγωιίσ-ριτ Ήλέ-
  τρη Βάχλη·.
  Σήμερον ώρα 9 1)2 τ6 καινούρ
  γιο έργον τού Άγγλοι; Συγγρα-
  φέως Πρίσλεϋ «Ή Καινούργια
  Πολιτβία».
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΣΤΗΝ
  ΗΛΕΚΤΡΑ
  Παραστάσεις άπό ωρα 6 μ. μ.
  ΣΥΝΕΧΩΣ
  Σήμερον μιά χολβσσιαία ίη-
  μιουργία. "Ενα κοινωνικέ
  άριστούργημα
  ΙΙϊΐΕΐΥ
  {ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
  ΕΟΡ ΙΈΣ.—Ή κ. Καίτη Έμμ.
  Βαοιλείου ώέν έβρτάζϊΐ βϋτε
  δεχεται επισκέψεως μεθαύριον
  Δευτέρα, έορτη τή? Άγίας Αι¬
  κατερίνης.
  Διανυκτερεθον Φαρμακείον
  Σ. ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ
  Συνίεβμο; Άτόρων Άατέγων
  Δημου Ηρακλείου
  ΠΡ^ΚΛΗΣΗ
  Καλοϋνται δλα τα μέλη τού
  συνδέσμου σέ γενική συνέ-
  λευση.Τήν Κυριακή 24 Νοεμ¬
  βριού καί ώρα 9 π. μ. στό 6ο
  Δημοτ,ικό Σχολειό (Άγίου
  ΤΙ; ου).
  Θέματα :
  1) Άνακοινώσεις επί των
  ένεργειών μσς γιά την παρα¬
  χωρήση οίκοδομικών υλικών
  κ.λ.π.
  2—1 (Έκ τοθ ΓραφεΙου
  ΛΟΝΔΙΝΟ 23 (ίδ. ύπ.).—
  Γνώσθηκε άπό την Άθήνα
  δτι ανεχώρησε γιά τή Θεσ-
  σαλονίκη ό Διοικητής Βορεί-
  ου Ελλάδος στόν όποϊο ή
  Κυβέρνηση ίδωσε εύρεΐα έ-
  ξουσιοδότηση.
  Ό κ. Βενιζέλος καθώς κα[
  άλλοι ήγέτες τής κοινοβου-
  λευτικής αντιπολιτεύσεως δή-
  λωσαν ότι ή Κυβερνητική έκ-
  προσώπιση καί ή έξουσία τοθ
  Κράτους στή Βόρειο Έλλά-
  δα είναι άνεπαρκής.
  Στό μεταξύ άγγέλλονται
  νέες συγκρούσεις μεταξύ
  στρατοθ καί άνταρτών. ι
  Ι0ΑΙΦ9ΝΙΚΗ ΙΠΟΠΕΙΡΑ ΚΑΤΑ
  ΤΥ ΜΪΙΠΡΜ ΟΫΚΡΑΝΙΑΣ
  ΜΟΣΧΑ 23 (Ιδ. ύπ).—Στίς
  20 Νοεμβριού έγινε στή Νέα
  Ύόρκη άπόπειρα φόνου κα-
  τά των άντΐπροσώπων τής
  ΟύκρανΙας. Ένας έτραυμα-
  τΐσθη άπό σφαΐρα ντούμ—
  ντούμ στό πόδι.
  Στούς κύκλους τής διασκέ¬
  ψεως θεωρεΐται ότι ή άπόπει
  ρα εΐχε πολιτικά έλ,ατήρια
  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΜΑΤΣ
  Την Κυριακή 24 τρέχ. καί
  ώρα 3 μ. μ. θά γίνει στό γή-
  πεδο τοθ «Έργοτέλη» φι¬
  λικάς ποδοσφαιρικός αγώνας
  μεταξύ ΕΓΟΗ— Έργοτέλη.
  ΕΧΚΛΕΙΣΑ
  ΛΟΝΔΙΝΟ 23. — Είδήσεις
  άπό τίς Ένωμένες Πολιτεΐες
  άνσψέρουν δτι ό ήγέτης των
  άπεργών άνθρακωρύχων
  Τζών Λουΐς άγνόησε τή δια-
  ταγή πού έξέδωσε τό Άμε-
  ρικανικό Δικαστήριο, ΰστερα
  άπό έντολή τοθ Τροθμαν, μέ
  την όποία τόν καλοθσε νά
  τηρήσει τή συμφωνία πού εΤ-
  χε ύΓτογραφεΐ μεταξύ Κρά-
  τους καί έργατών καί πού
  την κατήγγειλε ό Λουΐς για-
  τί την παρεβίασε τό Κράτος.
  πρό
  Σκοπός τής διαταγήν
  έξαναγκάσει τόν
  μην κηρύξει την ά.»
  Τώρα τό δικασΐη
  κείται νά τόν καλέσεΐν/ρό
  ρουσιασθεΐ σ' αύτό καί «Γ
  γοδοτησει» έπειδή λο
  νησε τή διι
  Στό μεταξύ _Λ_,
  σει οί έργασΐες σε
  θρακωρυχεΐα, πολλοί δέ *
  λοι κλάδοι έργατων 'έ ;·
  ζονται νά-------- 'αό-
  γία άπό
  τούς άνβρακωρύχους.
  >ασΓ,.
  ΣΗΜ Καθ1 έκ ' στην ώρα 3—5
  μ μ. Λοιπαί άπο^ευματι αί
  μ 2ργα ΚΛου—Μπόϋ καί "Α¬
  στυνομικαι.
  Τάς Κυριακάς
  ώρα 10,30' πρω ι νή
  "ΕΘΝΙΚΟΝ,
  Άπό τοϋ Σαββάτου, 23
  τρέχοντος μηνός Νοεμβριού
  τό γνωστόν χορευτικόν Κέν¬
  τρον «Εθνικόν» άρχεται των
  εργασιών τού μέ Όρχήστρα
  πλήρη ΜΕΡΤΗΜΑ.
  Μεζέδες ποτά έκλεκτά κα¬
  θαριότης άμεμπτος.
  Όλοι τα ραντεβοϋ Σσς είς
  τό Εθνικόν.
  2—1 ("Εκ τής Διευθύνσεως)
  Μ, Ν Ω Α
  Σήμεοον
  Δύ Ιργα συγχρόνως
  «ΡΑ 5 1)2 μ. μ. ΣΥΝΕΧΩΣ
  ΧΟΝΑΡΟΣ - ΛΥίΗΟΙ
  "Ασσοι τοΰ Χορού
  2βν
  ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ
  ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ
  Νέ τα όίίυμα άδέλψια
  Μπίλλυ καί Μπβμηυ Μώκ
  ΑΥΡΙΟΝ
  Πρωΐναί Λαΐκαί Παρασΐάσεις
  ΟίΆσσβι τού Χοροΰ
  2) Δύο Νέα Ζουρνάλ
  Τιμαί Ήλατωμέναι
  Σωματείον Έκδορβοφαγέων
  Ηρακλείου
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
  Τό Σωματεΐο Έκδοροσφα-
  γέων καλεΐ τα μέλη τού σέ
  ■γενική σι/νέλευση την Κυρια¬
  κή 24 Νοεμβριού στίς 9 τό
  πρωΐ στήν αϊθουσα τοθ Έρ-
  γατικοθ Κέντρου Ηρακλείου.
  Θέματα:
  1) ΛογοδοσΙα ΔιοικητικοΟ
  Συμβουλίου.
  καί 2) Γενική άλλαγή κα-
  ταστατικοθ.
  Ήράκλειο 22-11 46
  2-1 Τ*. Δ)κο Συμβούλιο
  >+
  ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΙΜΗΣ
  Σήμερα οί έξόριστοι έ'χουν φτάσει τούς 4.000. Σέ 44
  ξερονήσια τής Ελλάδος λυώνουν τα παιδία τοϋ Λαου
  μας. "Αλλοι 7.000 περιμένουν στά τμήματα μεταγωγών
  νά πάρουν τό δρόμο τής έξορίας. Σέ 8.#00 άνέοχονται
  οί φυλακισμένοι. Περιμένουν μήν.ες, καί πολλοί χρόνια,
  νά δικασθοϋν, μά οί ύποθέσεις τους όλο καί άναβάλ-
  . λονται. Πολλοί δέν εχουν περάσει καί άπο άνάκριση.
  Καί πίσω τους οί τραγικές τους οϊκογένειες, άνήμποροι
  γονεΐς, γυναΐκες καί άνήλικα παιδία μαζί μέ τή μεγάλη
  στ/ρατειά των οίκογενειών των εκτελεσθέντων τής κατο-
  χής, εκατοντάδες χιλιάδας δλοι αύτοι, μένουν ©τούς δρό-
  μους χωρίς προστάτη, χωρΪΓ ψωμί, μέ την πΐκρα στήν
  ψυχή καί τα β^άσανα γιά μόνη συντροφιά τους.
  Ποίος θά ενδιαφερθή! γιά δλους αύτούς; Τό Κρά¬
  τος; Μ' αύτό αν ηθελε θαχε έξαλείψει τό κακό σέ μιά
  μόνη ήα,έρα. Τό καθήκον τής σωτηρίας τους πέφτει
  στούς ώμους τοί Λαοΰ. Αύτός πού στά χρόνια τής κα-
  τοχής ε'σωσε τα ·θύματα, αύτός θά τα σώσει καί τώρα.
  'Η Έθνική Άλληλεγγύη Ελλάδος ά'νθιξε άπό 1ης
  Νοεμβριού την Πανελλήνια Εϊσφορά Σωτηρίας των θυ-
  μάτων. Είναι καθήκον τιμί)ς νά πάρουν δλοι μέρβς. Ό
  καθένας νά έτοιμάσει τό δέμα τού, την μικρή ή μεγά¬
  λη επιταγή γιά τα θύματα. Τρόφιμα, φάρμακα, ροΌχα
  βιβλία, δ,τι δήποτετε, θά πιάσει τόπο, ·θά άνακουφίσει
  έναν ανθρωπο, θά κλείσει κάποια πληγή.
  Έμπρός!
  Μ' ενθουσιασμό καί πίστη, ν' άπαντήσουμε στά κη-
  ρύγματα τοΰ μίσους καί τοϋ διχασμοΰ.
  Νά σώσουμε τούς εξορίστους, τούς φυλακισμένους,
  τα θύματα!
  Όλοι γιά την Είσφορά Σωτηρίας!
  Είναι καθήκον τιμίίς.
  ΔΙΑΨΕΥΣΗ ΕΥΣΕΒΏΝ Π08ΐ
  ΑΘΗΝΑ 23 (ίδ. τηλ)μα).-
  "Ο στραιιωτιν.ός άκόλουθος τής
  Άμερΐκανικής Πρεσβείας συν-
  ταγμητάρχης Γαγκούτς, διέψευ-
  σε την κί'δηση πού δημοσίευσε
  η «Βραδύνη» ότι τάχα
  ται προσεχώς στή Θεσσαλον
  18 χιλιάοες ·Α
  τιώτες.
  ΡΩΣΟΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣ
  ΣΤΗ Μ. ΑΝΑΤΟΛΗ
  ΠΑΡΙΣΙ 23 (ίδ. ύπ.).—Έ¬
  φθασε χθές στήν Ίερουσαλήμ
  μέσον Βηρυττοϋ ό Ρώσος.άρ·
  χιεπίσκοπος τοΰ Λένινγκράντ
  Γρηγόριος Πρίν άναχωρήσει
  άπό τή Βηρυττό έπεσκέφθη-
  κ,ε τόν Πρόεδρο τής Δημο¬
  κρατίας, τόν Πρόεδρο τής
  Βουλής καί τόν Πρωθυπουρ-
  γό τοθ Λιβάνου. Ό Πρόε-
  δρος τής Δημοκρατίας τοθ ά
  τίένειμε τό χρυσουν μετάλλιο
  Άξίσς τοθ Λιβάνου. Ό άρ-
  χιεπίσκοπος τοθ Λένιγκραντ
  έ'δωσε στόν Όρθόδοξο Άρ-
  χιεπΐσκοπο τής ΒηρυττοΟ έξ
  όνόματος τού Πατριάρχου
  Πασών των Ρωσιών "Αλεξίου
  Στουρόν ποικιλμένον μέ πο¬
  λυτίμους λίθους.
  Ιδρυμκ Κοινων. Άαφαλίσϊων
  Περιφερειακόν' Υ)μ«Ήρα«λείου
  Πρός
  Τοΰς κ.κ. 'Εργοόότας τή; πόλεως
  Ήρκκλείβυ
  Καλούμεν υμάς διά τελευ¬
  ταίαν φοράν δπως προσέλθη-
  τε μέχρις τέλους τρέχοντος
  μηνός καί τακτοιτοιήσητε τάς
  καθυστερουμένας είσφοράς
  σας των έτών 1944, 1945 καί
  1946.
  Πάντα έργοδότην δστις
  δέν θά συμμορφωθή έκτός
  των οίκονομικών κυρώσεων
  (σύνταξις πράξεως έπιβολής
  εισφορών καί αποστόλη πρός
  τό Δημόσιον Ταμείον ίνα
  είσπραχθή ώς Δημόσιον έ'σο-
  δόν) θέλομεν μηνύσει είο την
  Εισαγγελίαν βάσει τοθ άρ-
  θρου 6 τοθ Νόμου 1373)1944.
  Ηράκλειον 21 Νοεμβριού
  1946
  Ό Διευθυντής
  2—1 Π. Μιχελιουδάχης
  ΠΡΟΣΕΧΩΣ:
  Στήν Κόλαση
  τής Δουγχέρκης
  ΑΝΑΚΟΙ _____
  Τό^γνωστόν Ζαχαροπλαστείον
  ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ
  Τό Γραφείον Έφοδιασμοΰ
  Ηρακλείου άνακονοϊ ότι, άπό
  τής 25ης τρέχ. άρχεται ή άπο
  γράφη καί ή εκδοσης Δελτίων
  Ίματισμοΰ εις τούς επανγελμα-
  ΐίας καί βιοτέχνας τής Πόλεως
  παί Προαστείων Ηρακλείου,
  τούς άνήκοντας είς την δύναμιν
  τού Έπαγγελματικοϋ καί Βιοτε
  χνικοΰ Έπιμελητηρίου Ηρα¬
  κλείου.
  Άπαραίτητα στοιχεϊα άτινα
  δέον προσερχόμενος νά παρβυ-
  σιάζει ό άπογραφόμενος δι* ε¬
  αυτόν καί τα μέλη τής οικογε¬
  νείας τού, είναι, αναλόγως ε-
  κάστης περιπτώσεως τα εξής:
  1) Διά παιδία μέχρις επτά ε-
  τών ήλικίας άπλή ληξιαρχική
  πράξις γεννήσεως.
  2) Διά παιδία 7—14 έτών
  ληξιαρχική πράξις μεϊά φω-
  τογραφίας θεωρημένης παρά
  τής οικίας Άστυνομίας,
  ό) Διά τούς άγοντας ηλικίαν
  άνω των 14 ετών δελτίον ταυ
  τότητος Άστυνβμ.
  Διά τούς μή ευρισκομένους
  είς τα Μητ^ώα τοΰ Δήμου ά-
  παιτεϊται έ'ν έκ των κάτωθι
  στοιχείων:
  α) Πιστοποιητικόν Δημάρχου
  η Προεόρου Κοινότητος,
  β) Απολυτήριον Στρατοΰ.
  γ) Πισΐοποιητικόν τοΰ οίκεί-
  ου Σχολείου εάν πρόκειται πε-
  ρί Μαθητοΰ.
  δ) Διά τούς αλλοδαπούς α¬
  δεία παραμονής έν Ελλάδι διευ
  θύνσεως Άλλοδαπών. Διά πά
  σας τάς ανωτέρω κατηγορίας
  άπαιτεϊται απαραιτήτως τό
  Δελ. τροφ. Ή άπογραφή θά
  διεξαχθή είς τό Κατάστημα
  τοΰ Έπαγγελματικοϋ καί Βιο-
  τεχνικοΰ Έπιμελητηρίου Η¬
  ρακλείου κατά κλάδους καί κ«-
  τά την εξής σειράν:
  1) Άσβεστοπώλαι, Ήλεκτρο
  λογοι, Καφεκόπται καί "ενοδό-
  χοι ΰπνου θά άπογραφούν την
  25ην Νοεμβριού.
  2) ΚαροποιοΙ, καί επισκευα-
  σταί αύτοκινήτων την 26ην
  ίοιου.
  3) Φανοποιοί, Πανδοχεϊς,
  Ι Σαγματοποιοί καί πεταλωταΐ
  (την 27ην.
  4) Ζαχαροπλάσται καί Κα-
  πνοπώλαι την 28ην.
  5) Λαχανοπώλαι καί εμπο-
  ρομανάβηδες την 29ην
  30ήν ίδίου.
  6) Έστιάτορες, την 2αν Δε¬
  κεμβριού.
  7) Κρεοπώλαι την 3ην, καί
  Σιδηροργοί την 4ην ΐδίου.
  8) Έπιπλοποιοί την 5ην Δε¬
  κεμβριού, καί Ύποδ)ποιοί την
  7ην, 9ην καί ΙΟην.
  9) Καφφεπώλαι την 11 ην,
  12ην, 13ην, 14ην καί 16ην.
  10) Ιδιοκτήται αύτ)των την
  17ην καί 18ην Δ)βρίου.
  11) Ράπται την 19ην, Χρυ-
  σοχόοι καί Βυρσοδέψαι την
  20ήν καί Άρτοποιοΐ την 21ην
  ίδίου.
  12) Ίχθυοπώλαι, Βαρελοποι-
  οί καί Γαλακτοπώλαι την 23ήν
  Δ)βρίου.
  13) Παντβπώλαι καί Έμ-το
  ροπαντοπώλαι την 27ην, 28ην
  30 ήν καί 31 ην Δεκεμβριού καί
  2αν, 3ην καί 4ην °Ιανουαρίου
  1947.
  14) Κουρεϊς καί Κομμωταί
  την 8ην καί 9ην καί Μοδίσται
  καί πιλοποιοί την ΙΟην καί
  1 Ιην ίδίου.
  15) Οί Ιπαγελματίαι καί βιο-
  τέχναι οί μή ανήκοντες εις Σω
  ματεϊα την 13ην, 14ην καί
  18ην Ίανουιχρίου 1947.
  Οί λοιποί κάτοικοι τοΰ Δή-
  μου καί των Προαστείων οί μή
  ανήκοντες είς τάς ανωτέρω κα
  τηγορίας καί γενικώς οί μή τυ
  χόντες μέχρι σήμερον δβλτίου
  ίματισμοΰ καί δικαιούμενοι τοι
  ούτου, θά λάβωσι τα δελτία
  ϊματισμοϋ των καθ3 άς ημέρας
  θά άπογραφώσιν κα"ί θά
  όρίσωμεν δι° ετέρας άνακοινώ-
  σεως ημών.
  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ
  "Ως Πρόεδρος Ύπ)πής Δια-
  νομών.
  Μ.
  Ν ΦΩΝΗ ΤΟΝ ΙΥΜ118Ν
  Σιάν ΓΙρόεδοο τοϋ Δικαστηρίου
  πού δικάζει τούς Γερμανούς
  άρχιεγκλημΓίϊίίς Μύλλερ καί
  Μπρόγυερ έσίάλει τό παρακά-
  χω τηλεγράφημα:
  1500 οικογένειαι δεινώς τρω
  θεΐσαι «πό εγκλημαεικήν δρα¬
  σιν αίμοσταγών κακούργων
  ΛΊ/τρογυερ καί Μύλλίρ. άξιοϋν
  παραδειγματικήν τιμωρίαν αΰ
  των πρός θρίαμβον όικαιοσύ-
  νης.
  Σύλβγος Όμήρων καί Ουμάτων
  Σύλλογβς 'ΕκτελεαΘέντων Πα-
  τριωτών Νβμβΰ Ηρακλείου
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Ό Δήμαρχος "Ηρακλείου
  άνακθΐνοΐ τα κάτωθι:
  Πάς έμπορος δστις ήθελεν
  έξαγάγει έκ τής πόλεως ύ-
  φάσματα καί άλλα παρεμφε-
  ρή ειδή πρός κατανάλωσιν
  είς την ύπαιθρον καί ειδικώ¬
  τερον είς τάς έμποροπανηγύ-
  ρεις δέον δπως ειδοποιεί πε
  ρΐ τούτου την φοροτεχνικήν
  υπηρεσίαν Χανίων Πόρτας
  (αριθ. τηλεφ. 5—36).
  Άρμόδιος υπάλληλος ευ¬
  ρισκόμενος διαρκώς είς την
  διάθεσιν των ενδιαφερομέ¬
  νων θά μεταβαίνΓ) άμέσως
  δπου κληθή καί δΥ είδικής
  σφραγϊδος θά έπΐσημαίντ] τα
  έξαχθησόμενα ειδή.
  Κατα την επιστροφήν δέ
  τώ'ν τυχόν μή διατεθέντων
  έμπορευμάτων ταυτα θά δι-
  έρχωνται έλευθέρως έκ τής
  Πύλης έφ' δσον θά φέρουν
  την ώς άνω ειδικήν σφραγί-
  τα τής υπηρεσίας, άλλως είς
  περίπτωσιν καθ" ήν δι' οιον¬
  δήποτε λόγον δέν θά έχου¬
  σιν ούτω έπισημανθή θά θε-
  ωροθνται ώς τό πρώτον είσα
  γόμενα είς την πόλιν καί θά
  έπιβαρύνωνται μέ την κατα¬
  βολήν τοθ νομίμου δημοτικοΟ
  φόρου.
  Έν Ηρακλείω τή 20 Νοεμ¬
  βριού 1946.
  Ό Δημαρχών Ηρακλείου
  2—1 Ιωσήφ Άλιγιζάκης
  ΜΟΣΧΑ 23 (ίδ. ύπηρ. -
  Άναφερόμενος στήν καΐί·
  σταση έμφυλίου πολέμου
  πού έπικρατεΐ ίστήν Έλλά·
  δα, ό σχολιαστής τοθ ραδιο-
  σταθμοϋ τής Μόσχας Σιμεώ-
  νωφ, εΐπε τα εξής: «Σήμερα
  τό σχέδιο των Έλλήνων μο·
  ναρχοφασιστών .πού άπαγο-
  ρεύεται άπό τούς Άγγλους,
  εΤναι νά προκαλέσουν τόν
  έμφύλιο πόλεμο, μέ τό σκο
  πό νά καταπνιγβΐ ή Θελήση
  τού λαοθ καί νά έξακολοιι-
  Θήοει ό Τσαλδάρης νά πσρα-
  μένει στήν έξουσία. Ή κλί-
  κα τοθ Τσαλδάρη δέν είναι
  σέ θέση νά τάβγάλει πέραμέ
  τίς δικές της δυνάμεις. Πα·
  ρουσιάζει δήθεν άπό Βορρά
  κίνδυνο, ισχυρίζετο^ δτι δι)·
  θεν οί Έλληνες άντάρτες
  ένισχύονται άπό τή Γιουγκο¬
  σλαυία, τή Βουλγαρία κάί
  την Άλβανία. Θέλει μ'αύτό
  νά προκαλέσει συγχύση καί
  νά κοίλύψει τοθς πραγματι-
  κούς ένόχους γιά τόν έμφύ¬
  λιο πόλεμο στήν£ Έλλάδα.
  Είναι ζήτημα δμως αν ή έλ-
  ληνική κυβέρνηση καί οί προ
  στάτες της τοθ Λονδίνουθά
  τό καταφέρουν». Άνσφερό-
  μενος στίς συζητήσεις οφ
  αγγλικη Βουλή γιά την άλ-
  λαγή τής βρετανικής εξωτ£·
  ρικής πολιτικής, ό ΣιμεώνωΦ
  κατέληξε: «Σ' δλες τίς χβ·
  ρες άναπτύσσεται μιά βο-
  θειά συμπάθειβ γιά τόν έλ·
  ληνικό Λαό. Αύτό είναι μιί
  άπόδειξη «τι ή ύπόθεση γι*
  την όποία άγωνίζεται 6 λσ·
  ός τής "Ελλάδος θά θρισμ-
  βεύσεΐ».
  Ε1ΗΞΕΝ Η ΛΟΕΡΠ1 ΤΙ)
  ΕΡΓΙΣΙΙΣΙΟΥ'ΓΑΙΙΙ,,
  Τό έργοστάσιο «Τάλως» $*'
  χθηκε τα αϊτήματα τοϋ πΰθοα-
  πικοΰ τού, καί αύ'ξησϊ τούς μι-
  σθούς 128ο)ο. Κατόπιν χβνιον
  έ'ληξε ή άπεργία των Ιργατων
  καί ύπαλλήλων τού.
  Ή^έπιτυχία αύιή δ·ίίλ»το|
  στήν ενότητα των έργατωνχα'
  ύπαλλήλων τής Έταιρϊίας γιά
  την διεκδίκηση των οίχονομι·
  κων αίτημάτων τους.
  ΞΑΝίΡΐΙΓθΤίίϊΟΤ
  ΟΑΡΛΛΙΔΒΝΤΑΙ ΝΑΟΝΜΑΓΙ
  Βοηθητικά γιά μαθητές Δη-
  μοτικών Σχολείων καί Γυμνα
  σίων μέ τιμές συμφέρουσες.
  Πληροφορεϊες στά γραψεΐα
  μας.
  ΑΘΗΝΑ 22 "((δ. ύτΐηρ-)--"
  Χθές τό βράδυ κυκλοφόρησί
  στούς διαδρόμους τής
  λής ή εϊδηση, δτι στήν
  ρά τής Τζένας ξαν^^
  οί μεγάλες μάχες καί οπ
  πρωτοβουλία των έπιχει^τ
  ών διατηρούν οί ΛντάΊ?τεί
  Ό Τσαλδάρης πού ρωιΐΊ
  θηκε οθτε έπιβεβαίωσε Λ"'*
  διέψευσε την είδηση.
  Μάς ανεκοινώθη άπό χ
  δεμο Σερβιτόρων δτι ή ι
  επί των ποσοστών, γιά
  ποία γράψαμε χθές
  φορά τούς σερβιτόρου
  τορίων.
  1