96102

Αριθμός τεύχους

4929

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

2/8/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  έτησί« λίροι 3
  ίξάμηνος 2
  Άμεριχής
  ϊτησία βολ. 15
  βξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΤΡΙΤΗ
  2
  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
  1938
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΕ ΜΙΝΒΤΑΥΡΟΥ
  ΥίΕϊβΐΙΟ1 ΣΥΝΤΛΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΗΡΑΚΛΓ1ΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4929
  ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Επί τη έπετείω τής 4ης Αύγούστου
  ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ
  ΚΑΘ' ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  κομματικούς σκο-|όλογοι εργασίαι πρός βελτΐω
  Ό άττολογισμός τής διετίας
  2ον (τελευταίον)
  ΠΡΟΝΟΙΑ
  Ή δημοσία αντίληψις
  κα
  την διαρρεύσασαν διετίαν
  έν τή νήσω Κρήτη. υπήρξεν ύ-
  ποδειγματική. Διά τούς από¬
  ρους άνέργους καί απόρους
  μαθητάς έλειτοόργησαν καί
  κατά τα δύο έτη λαϊκά συσ-
  σίτια μή περιωρισθέντα μό¬
  νον είς τάς πόλεις, άλλ' έ-
  ι —Τό Φθισιατρεΐον Χανίων,
  τό οποίον πρό τής 4ης Αύγού
  ότου τοθ 1936 ήτο σχεδόν έν
  5·αλύσει ήδη είνε πρότυπον
  ϊδρυμα, είς αύτό δέ κατά
  την διαρρεύσασαν διετΐαν έ-
  νοσηλεύθησαν τΐερί τούς 450
  άσθενεϊς, έξ ών πολλοΐ (ά-
  ών πρός
  ποΰς καί ουχί διά σκοπούς
  κοινωφελεΐς ή τείνοντας νά
  έξυπηρετήσουν την τάξιν των
  παλαιών πολεμιστών.
  Διά τής νέας διαμορφώσε
  ως των Ταμείων περιεστάλη
  ϊσαν αί δαπάναι διά την κά¬
  λυψιν των οποίων δέν έπήρ
  κουν πολλάκις τα έσοδα τοθ
  Ταμείου.
  Άπελύθησαν δεκάδες άργο
  μίοθων ύπαλλήλων.
  Επεβλήθη τάξις έν τή διοι
  κήσει των Έφεδροταμεΐων,
  καθωρίσθησαν οί σκοποΐ καΐ ό
  θησαν.
  Χαρακτηριστική
  είνε ή μέ-
  ε; λ ι ·» _
  διά τα άπορα παιδία-
  άλ
  νόν είς τάς πόλεις, άλλ έ. Ρψ πρα παια
  τιεκταθέντα καί είς την ϋπαι- Εί< τά<= μεγάλας πόλεις τής θρον. Ή λειτουργία των συσ- σιτΐων εγένετο οίκονομικώ- τβτα τή ένισχύσει των νομαρ χιών Κρήτης είς τρόπον ώστε τα γενικά Εξοδα τής τουργίας των συσσιτίον λει πε- είς τό ριωρίσθησαν σχε μηδέν. —Ή στοργή τοθ'* κράτους ■πρός τούς απόρους έφιλοτί- μησε τάς εύπόρους έν Κρή τη τάξεις καί άνεζωσγόνησε τό αϊσθημα τής κοινωνικής άγάπης καί αλληλεγγύης, τού τού δέ ένεκα διενεμήθησαν κατά την διετίαν υπό τύπον μικροβοηθημάτων είς πάσας τάς πόλεις τής Κρήτης ποσά έκατοντάδων χιλιάδων δραχ- μών, άτινα υπήρξαν προΐόν είσφορδς (διωτών υπέρ των άπόρων. Στοργικόν υπήρξε τό έν διαφέρον τοθ κράτους υπέρ γ<3ν/π£.ΐ}μμυροπαθών κατά τάς έπισυμβάσας τόν Όκτώβριον τσθ 1937 πλημμύρας είς Η¬ ράκλειον καί Χανιά. Ή κρα τική αντίληψις υπήρξεν άμε¬ σος καί άποτελεσματική. Ή στέγασίς των επετεύχθη μέ χινηματογραφικήν ταχύτητα διά τής ανεγέρσεως μονίμων •παραπηγμάτων, πρός τόν σκο πάν δέ τοθτον τό κράτος διέ θεσε περί τα δύο έκατομμύ· ρια, έκ ^πσραλλήλου δέ ήλ¬ θον γενναϊοι συνεπίκουροι οί δήμοι καί άλλοι όργανι- σμοΐ. Διά την στέγασιν προσφύ¬ γων κατά την δισρρεύσασαν διετίαν διετέθησαν έν Κρή τη πέντε έκατομμόρισ, δι' οί κονομικά δέ δάνεια αυτών δύο έκατομμύρια. —Τό λεπροκομεΐον Σπινα λόγκας έπεχορηγήθη δι" 6 έ κατομμυρΐων. —Διά την αποπεράτωσιν τοθ σανατορίου Ίερουσαλήμ έν Ηρακλείω έχορηγήθησαν 3 έκστομμύρια. —Διά τό ψυχιατρεϊον Χά νΐων 600 χιλιάδες. —Διά τό φθισιατρεΐον Χά νίων 1.100.000. —Έκ παραλλήλου ένισχύ- θησαν καί τα δημοτικά ίδρύ ματα. —Τό δημοτικόν νοσοκο μεΐον ΆγΙου Νικολάου Λαση θΐου πλήν τοθ νοσοκομεια κοθ καί ύγειονομικοθ άφθόνου έφοδιασμοΟ τού έπεχορηγήθη διά δρ. 1.250.000. —Έπίσης καί τό δημοτι κόν νοσοκομείον Χανίων δι' ενός έκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων καΐ διά νοσοκομει ακοθ ΰλικοθ. Τό ύγειονομικόν κέντρον Χανίων έφωδιάσθη διά και- νουργοϋς μηχανήματος άκτί- νων Ραϊντγκεν. Ζωηρά υπήρξε καΐ ή άποδο- τική δράσις των τμημάτων τοθ ύγειονομικοθ κέντρου των Χανίων καί των λοιπών έν τή νήσφ παρομοίων Ιδρυμάτων. —Ένεβολιάσθησαν κατά τοθ τύφου καί έδαμαλίσθη- σαν δεκάδες χιλιάδων άτό- μων. —Τα άντιαφροδισιακά (α· τρεΐα καθ" άπασαν την νή"· σον λειτουργοθν αρίστα. Είς τό ύγειονομικόν κέντρον Χα¬ νίων Ιδρύθη αντιφυματικον ί- ατρεΐον, ή νοσηρότης έκ των τραχωμάτων καθ' άπασαν την νήσον περιωρίσθη άπό ?0 ο)ο είς 10 ο)ο. νήσου λειτουργοΰν παιδικαΐ έξοχσί. Έν Χανίοις κοαά τό παρελθόν 'έτος 1937 απεστά¬ λησαν είς παιδικάς έξοχάς 396 κατά δέ τό δεύτερον έ- τος θά άποσΓαλοΟν περίτούς πεντακοσίους. —Διά την ίματιοθήκην τοθ μαθητοΟ εδόθη πίστωσις 300 χιλιάδων. Έκ τής πιστώσεως ταύτης καί έκ τοπικών έρά- νων θά κατασκευαοθΛθν περί τάς 2.000 στολάς είς απόρους μαθητάς. ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Πρό τής 4ης Αύγούστου τοθ 1936 είς την περιφέρειαν τής νήσου Κρήτης ή δημοσία ά- σφάλεια ΐΤχεηεριέλθει είς οίκ- τράν κατάστασιν. Είς τό Η¬ ράκλειον συνέβησαν καί αΐ- ματηραΐ ρήξεις έργατών κσί στρατολ Είς τα Χανιά πολλά κις έσημειοθντο απειλαί ένό- πλων συλλιλητηρΐων καί όμα- δικαΐ κάθοδοι χωρικών πρός την πόλιν. Ή κρατική έξουσΐα εθεωρείτο σκιώδης καί είκο- νίκη. ΟΙ κομμουνισταί καί τα πά σης φύσεως άναρχικά στοι χεΐα ϊδρων άσυδότως. Ή ζωοκλοπή λόγω νοσηράς ψυ· χοσυνθέσεως των όρεινών ί δία κατοίκων δέν εθεωρείτο πράξις άνήθικος καΐ διά τού το ήτο διαδεδομένη τα μέγι στα. Άπό τής 4ης Αύγούστου τοθ 1936 μέ την παγίωσιν τής έννοίας τοθ κράτους καί μέ την τηρηθεϊσαν υπεράνω κομμάτων εθνικήν πολιτικήν ή κατάστασις άπό απόψεως δημοσίας ασφαλείας καθ* ά πασάν την νήσον έμφανΐζε ται ίδεώδης. Ή ζωοκλοπή περιωρίσθη κατά τα υπάρχον προορισμός των με(ων έντός' τοθ Έφεδροτα- περιθορΐου τής ούσκπστικής ένισχύσεως των έφέδρων παλαιοπολεμι- στών τής Κρήτης καΐ γενικώς γενικωτέρων κοινωφελών σκο πών έν τή νήσω, έρρυθμΐσθη έ» τρόπος τής έκποιήσεως τής αγροτικάς περιουσίας των Έ- φεδροταμεΐων έν πνεύματι δι- ευκολύνσεως των παλαιών πό λεμιστών καΐ άκτημόνων καί προωθήσεως τής έθνικής οί κονομΐας. Τα άγαθά άποτελέσματα τής έπελθούσης άναδιοργανώ- σεως κατέστησαν άμέσως αί σθητά. Μέχρι τής στιγμής αυ¬ τής 450 ΟΌΟδρχ. κατεβλήθησαν έκτών έν λόγφ, Τσμεΐων υπέρ τής άεροπορΐας. ΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΙ Είς τα Τ.Τ.Τ. εγένοντο άξι σιν των τηλεγραφικών καί τηλεφωνικον δικτύων τής νή-ι σου καί επί των τηλεγραφικών καΐ τηλεφωνικών γραμμών των κοινοτήτων. Ιδιαιτέραν σημασίαν εχει ή έναρξις λει- τουργΐας έν Ηρακλείω άσυρ- μάτου τηλεγράφου, διά τής ο¬ ποίας άπηλλάγη τό δημόσιον τής δαπάνης έκ τής τηλεγρα-1 φικής άνταποκρΐσεως των ΰ· πηρεσιών αύΐοϋ δι' ήν κατε¬ βάλλοντο πρότερον τέλη είς την εταιρείαν 'Ηστερν. Διά τής λειτουργΐας δέ τοθ άσυρ μάτου έμειώθησαν καί τα τέ¬ λη διά τούς [διώτας κατά 50 ο)ο. Έπίσης εβελτιώθη ούσια- στικώτατα ήταχυδρομική άντα πόκρισις είς τό εσωτερικόν τής νήσου διά τής σκοπΐμου ρυθμΐσεως των ταχυδρομικών άποσ'ιθλών καί των δρομολο- γ(ων των άγροτικών διανομέ ών. Ιδιαιτέρως δέον νά έξσρ θή ή προσπαθεία τής έγκαθι δρύσεως άσυρμάτου τηλεφώ- νού είς Χανιά. ΑΙ γενόμεναι πρώται δοκιμαί υπήρξαν τό¬ σον έπιτυχεΐς ώστε δίδουν την βεβαίαν πρόβλεψιν δτι ή λειτουργία τού θά εΐνε πλή· ρως άποδοτική. Η ΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ 0 κ. ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ στάσιν των Χανίων Την άπονενοημένην ένοπλον -----.. .... ^«νι«ιν δέν είνε ώρα νά την κρίνωμεν. .Είς την σωρείαν των τη* λεγραφικών άποδοκιμασιών, αί οποίαι συνώδευσαν τό άδοξον τέλος της καί κατεδίκασαν την έκφρονα αυτήν εκδήλωσιν οΰτε νά προσθέσουν πρόκειται οΰτε νά ά- φχιρέσουν είς έντυπώσεις πέντε ή δέκα λέξεις ΐδικχί μας. Ό,τι ειμπορούμεν καί πρέπει νά κρίνωμεν αυτήν την Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΟΝΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Ίστορικός σταθμός τής βαλκανικής συνεννοήσεως. ΘΕΣΣΑΑΟΝΙΚΗ 1 Αύγούστου (τηλεγραφικώς).— Ή θεσσϊλονί- κη ίπλεεν άπό πρωΐα; χθές εις τα διαβαλκανικά χρώματα. Όλό κλήρος ό λ-χάς τή; μακεδονική πρωτευούσης έτέλει έν άναμον τής άφίξεω; τού ΈθνικοΟ Κυβερ νήτου έρχομένου ένταθθα πρό; υπογραφήν ύψιστης σπουδαιότη τος συμφώνου μετά τοθ Πρωθυ πουργοθ τής γείτονος Βουλγαρία; Ή άμαξοστοιχία ή φέρουσα τόν Πρωθυπουργόν εισήλθεν είς τόν σιδηρο5ρομικόν σταθμόν την 9 πρωϊνήν υπό τάς ούρανομήκειι ζητωκρ,χυγάς τοθ πλήθους καί έ νώ Ά μουσικαί τής φρουρας κα τοθ Δήμου άνέκρουον τόν έθνικόι ΰμνον καί τόν 3μνον τής 4τ)( Αύγούστου. Ό Πρόεδρος τής Κυ βερνήσεως ά"μα κατελθών τοθ ανεχώρησαν «-πάντες έπ' αύτοκινή | ^5 έλληνικής επικρατείας. στιγμήν είνε ό ρόλος τόν οποίον διέγραψε κατά τάς ώ¬ ρας τής νευρικότητος τής κινηματική; δράβεως ό Νομάρ¬ χην Ηρακλείου κ. Μάρκελλος. Καί ήτο όμολογουμένως ό ρόλος αύτός έκ&ΐνος πού άνεμέναμεν πάντοτε άπό ανώτερον διοικητικόν λειτουρ- γόν τής πείρας καί τής οξείας αντιλήψεως καί τής πληρό- τητος τού Νομάρχου Ηρακλείου κ. Μαρκέλλου. 'Αλλος είς την θέσιν τού θά έξησθένει μέ μέτρα, μέ κινητοποιήσεις, μέ συλλήψεις, μέ νευρικότητας την πίστιν τοΰ λαοΰ πρός τόν θεμελιώδη όρον τής υπάρξεως τοΰ σημερινον Κράτους: Τόν όρον, τού άκαταλύτου των νόμων, τής έπιβολής των δπου κα. οσάκις ύπάρξει άνάγ- κη, τής προβολής των ώς πυγμής, ή όποία ουδέποτε συν- τρίβεται, ούδε κάν χαλαροΰται. Ό κ. Μάρκελλος εύρεθείς πρό κυκλωμάτων φη- μών καί είς ατμόσφαιραν πλήρη ήλεκτρισμοΰ κατά τάς πρώτας ιδία ώρας τής άνταρσίας των Χανίων δέν ηκολούθησε τόν σφαλερόν δρόμον τού οιουδήποτε άλ- λου. Αντιθέτως έκαμε παν δ,τι θά ένέπνεε πρώτον είς τα όργανα της τάξεως καί γενικώτερον είς την ύγιά μερίδα τοΰ λαοΰ, την πεποίθησιν, ότι, έδώ ύΐτάρχει κράτος, πανίσχυρον καί ακλόνητον, επί την δύναμιν καί την Ισχύν τοΰ όποίου εύλόγως πρέπει νά ύπολογί- ζουν οί πάντες. Καί έκτός τής διοικητικώς έπαρκείας ποΰ επέδειξε κατά τάς θλιβεράς ώρας δπου άνεπλήρου τόν Γενικόν Δι¬ οικητήν Κρήτης, ώς Ύπουργός καί Νομάρχης, κατώρθω¬ σε διά τής ψυχραιμίαν, τής πείρας, τής λελογισμένης κατευθύνσεως νά κρατήση είς τα τέσσερα πέμπτα τής έ- δαφικής εκτάσεως τής μεγαλονήσου τόν τόνον τής η¬ ρέμου ζωής, τής ασφαλείας, τής τάξεως. Καί χάρις είς αυτήν τού την τακτικήν, ένω είς Ινα γείτονα νομόν τό πάν συνεταράσσετο, τό Ηράκλειον έσυνέχιζε την καθημέραν ζωήν τού πανομοιομόρφως ομαλήν, ήρεμον, άδιατάρχκτον. Καί τό Ηράκλειον δέν θά άπαλείψη πό τέ άπό την μνήμην τού την υπηρεσίαν αυτήν τοΰ Νομάρχου τού. Ή όποία ήτο, όντως ήτο, με¬ γίστη. Όχι μόνον πρός την Κυβέρνησιν καί τό κρά¬ τος άλλά καί πρός αυτήν ταύτην την μάρτυρα γωνίαν τα στατιστικά δεδομένσ, κα βαγονίου τού έπεθεώρησε παρατε τα 85 ο)ο. "Αν δέ δέν έξέλι ταγμένα τμήματα στρατοθ καί ά πεν εντελώς τουτο δέον νά κολούθως έχαιρέτισε τόν δποδε αποδοθή είς την ύπαρξιν νο σηρας αντιλήψεως είς τούς κατοίκους όρεινών τίνων πε ριφερειών δτι ή ζωοκλοπή δέν είνε άδίκημα άτιμωτι κόν. Ή άγροτική άσφάλεια είνε ίδεώδης. Άγροτικά άδικήμα τα τελοθνται ούχι έκ προθέ σεως καί πρός έκδΐκησιν δ πως κατά τό παρελθόν, άλλ' έξ άμελεΐας. Τό άδίκημα τής παρανόμου όπλοφορΐας είνε σπανιώτα τον. Κίνησις κομμουνιστική άξία λόγου δέν παρατηρεΐται. Οί εργάται μένουν εύχαρι στημένοι έκ των συλλογικών συμβάσεων. ΟΙ αγρόται άνακουφισθέν τες μέ τόν νόμον περί άγρο τικών χρεών καί έκτιμώντες την έπικρατοΰσαν ίδεώδη ά σφάλειαν έν τή νήσφ έκδη- λοθν άπροκάλυπτον τόν εν¬ θουσιασμόν των διά τό έργον τής έθνικής κυβερνήσεως. ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Τό νέον κράτος τής 4ης Αύ γούστου έπενέβη διά λόγους ήθικής τάξεως είς την λειτουρ γίαν των 'Εφεδρικών ΤσμεΙ ών Κρήτης, άτινα πρό τής 4ης Αύγούστου τοθ 1936 ύ πήρξαν έστία τής δισμάχης των κομμάτων πρός διασπάθι χθέντα αυτόν γενικόν γραμμα τέα τής Γεν. Διοικήσεως κ. Κα- ραθεόδωρον καί τοΰς κ. κ. Στρίμ περ καί Καβράΐκον, τόν σωματάρ χην κ. Πολίτην, Λιούμπαν καί Μουτούσην, τόν Δήμαρχον θεσσα λονίκης, τούς Προξένου; των Β*λ κανικών κρατών, τα προεδρεϊα των έργανώσεων κ. λ. π. Πρός τόν κ. Πρωθυπουργόν έξεφωνήθη σαν ενθουσιώσι; προσφωνήσεις τοϋ Δημάρχου κ. Μερκουρίου, τοθ προέδρου τοϋ ΒιομηχανικοΟ Έπιμελητηρίοο καί τοθ Προέδρου τοϋ Εργατικόν* ΚΙντρου Βεααα λονίκης. Την 4 πρωϊνήν είχεν άναχωρή σει έκ Θεσσαλονίκης διά τόν συ· νοριακόν τομέα Κούλας πρός υπο- δοχήν τοθ πρωθυπουργοθ τής Βουλγαρίας κ. Κιοσεϊβάνωφ καί τής άκολουθίας τού ί 6πουργός Γεν. Διοικητής Μακεδονία; κ. Κυ ρίμτ);, δ πρεσβευτή; τή; Βούλγαρι α; έν Αθήναις κ.Σισμάνωφ,ό" διευ θυντής τοθ ίδιαιτέρου γραφβίου τοθ κ.ΠρωθυπουργοΟ κ.Άνδρουλής καί έκ Σερρών δ νομάρχης Σερ¬ ρών κ. Τζιμάκης μετά τοθ Διοικη τοθ τής μεραρχίας ΰποστρατήγου κ. Καράσσου. Ό Βούλγαρος πρω- θυπουργός κ. Κιοσείβανωφ συνο- δευόμενος δπό τοθ έν Σόφια πρε- σβευτοθ τή; Ελλάδος κ. Διαμαν- τοπούλου καί ανωτέρων ΰπαλλή- λων τοθ δπουργείου των Έξωτε ρικων τής Βουλγαρία; έφθασεν είς Κούλαν την Ιθην καί ήμίσει αν πρωϊνήν. Μετά πρόγευμα εί; σιν των χρημάτων των ΤσμεΙ τον συνοριακδν σταθμόν Κοΰλα; των διά βίσσαλονίκην έν μέσω θερμών έκδηλώσεων των κατοί κων των χωρίων. Εί; θεσσαλονίκην αφίχθησαν την 3 καί 15' τό άπόγευμα τυχόν τες ενθουσιοδεστάτη; ύποδοχή;. Ό κ. Κιοσεϊβάνωφ καί ή άκο· λουθία τού εγένοντο δεκτοί εί; την πύλιν Βαρδαρίου υπό τοθ κ. Μεταξά, τοθ υφυπουργοθ των Έ ξωτερικών, των πρεσβευτών των Βαλκανικών χωρων, τοθ Δημάρ χου, των άνωτάτων αξιωματικών κ.λ.π. Τμήματα στρατοΰ άποδί- δουν τιμα; ένώ αί μουσικαί άνέ¬ κρουον τού; βαλκανικούς ΰμνους. Οί δύο πρωθυπουργοί έπιβάντε; αύτοκινήτων καί συνοδευόμενοι 6· πότών επισήμων μετέβησαν είς τό ξενοδοχείον Μεντιτεράνβαν δπό συ νεχεΐ; εκδηλώσει; τοΰ λαοθ δπέρ τοΰ κ. Μεταξ<2 καί τής Βαλκανι- κή; συνεννοήσεως. ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ Τό ύφυπουργεΐον Τύπου καί ΤουρισμοΟ έκοινοποΐησε χθές τα κάτωθι σχετικώς πρός την υπογραφείσαν συμ φωνΐαν μεταξύ τής Βαλκανι κης Συνεννοήσεως καί τής Βουλγαρίας: Έχοντες ύπ' όψει δτι ή Βουλγαρία είναι προσηλωμέ- νη είς την πολιτικήν τής έ- δραιώσεως τής είρήνης έν τοίς Βαλκανίοις καί δτι έμπνέεται υπό τής επιθυμίας νά διατη ρήσπ μέ τα βαλκανικά κρά τη σχέσεις καλής γειτονεΐας καί συνεργασίας διαπνεομέ νης υπό τής έμπιστοσύνης καί δτι τα κράτη τής Βαλκανικής Συνεννοήσεως έμπνέονται έ ναντι τής Βουλγαρίας υπό τοθ είρηνικοθ πνεύματος καί τής αυτής επιθυμίας συνεργασί σς, οί κάτωθι ύπογεγραμμέ- νοι ή αύτοϋ έξοχότης κ. Ιω. Μεταξάς πρωθυπουργός, ύ¬ πουργός των Εξωτερικών Έλ λάδος υπό την ίδιότητα τοθ έν ένεργεία προέδρου τοΠ διαρ κοθς συμβουλίου τής Βαλκα νίκης συνεννοήσεως άφ' ενός καί ή αύτοθ έξοχότης κ. Δό¬ κτωρ Γεώργιος Κιοσεϊβάνωφ πρωθυπουργός, ύπουργός των Εξωτερικών τής Βουλγαρίας άφ' ετέρου. Δηλώνουν έν ό νόματι των ύπ' αυτών άντιπρο κράτη ταυτα άναλαμβάνουν την υποχρέωσιν νά άπέχωσι ΰσον άφορά τάς άμοιβαίας των σχέσεις πάσης προσφυγής είς την βίαν συμφώνως πρός τάς συμφωνίας τάς οποίας έ¬ καστον των κρατών τούτων ύπέγραψεν έν τώ θέματι τής μή έπιθέσεως καί δτι συμφω νοθν καθόσον άφορα έαυτά νά παραιτηθώσι τής έφαρμο γής των διατάξεων των περι λαμβανομένων είς τό μέρος Δ'. στρατιωτικοί, ναυτικοί καί άεροπορικοί δροι τής συνθήκης τοθ Νεϊγύ ώς καΐ των διατάξεων των περιλαμ βανομένων είς την σύμβασιν την αφορώσαν είς τα σύνο ρα Θράκης υπογραφείσαν έν Λωζαννη την 24 Ιουλίου έν Θεσσαλονίκη την 31 Ιουλίου 1923. Εγένετο είς διπλούν 1938. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ Δρ. ΓΕΩΡΓ. ΚΙΟΣΕΊ ΒΑΝΩΦ Μετά την υπογραφήν τού συμφώνου εδόθη πρός δημο σίευσιν τό κάτωθι άνακοινω θέν: Ή αύτοθ έξοχότης ό Δόκτωρ κ. Γεώργιος Κιοσεϊ βάνωφ πρωθυπουργός καΐ ύ πουργός των "Εξωτερικών τής Βουλγαρίας ή αύτοθ έξοχότης ό κ. Ιω. Μεταξάς πρωθυπουο γός Ελλάδος καί ύπουργός "Εξωτερικών τής Ελλάδος ύ υπό την ίδιότητα τοθ έν ένερ γεία προέδρου τοθ συμβου λίου τής Βαλκανικής Συνεν νοήσεως συνηντήθησαν σήμε ρον έν Θεσσαλονίκη καί προ έβησαν είς την υπογραφήν τοθ συμφώνου μεταξύ τής Βαλκανικής συνεννοήσεως καί τής Βουλγαρίας. Τό έν λόγφ σύμφωνον συ νομολογηθέν έν Ισότητι εί¬ ναι τό εϋτυχές άποτέλεσμα έλευθέρως διεξαχθεισών δια πραγματεύσεων έν άτμοσψαί ρα εγκαρδιότητος καί κατα νοήσρως. Τό σύμφωνον ση- μειοΐ Ιστορικόν σταθμόν είς τάς σχέσεις των πέντε κρατών καί έπιτρέπει την μό νιμον έλπΐδα δτι έν προσεχεΐ μέλλοντι ή πράξις αυτή θά δυνηθή νά λάβη εύεργετικάς έπεκτάσεις έμπνεομένας άπό σωπευομένων κρατών δτι τά'τό σύτό ίδεώδες καί προσηλω μένας είςτήν πολιτικήν τής πά γιώσεως τής είρήνης έν τοίς Βαλκανίοις. Ή Βουλγαρία, ή Τουρκία, ή Ρουμανία, ή Γιουγκοσλαυία καί ή Ελλάς άναλαμβάνουν την υποχρέωσιν νά άτέχωσιν 8σον άφορά τάς άμοιβαίας των σχέσεις πάσης προσφυγής είς την βίαν συμφώνως πρός τάς συμφωνίας τάς οποίας Εκαστον των κρατών τούτων ύπέγραψεν έν τώ θέματι τής μή έπιθέσεως καί συμφωνοθν καθόσον άφορδ έαυτά νά πά ραιτηθώσι τής έφαρμογής των διατάξεων των περιλαμ βανομένων είς τό μέρος Δ. στρατιωτικοί, ναυτικοί καί άε ροπορικοί δροι τής συνθήκης τοθ Νεϊγύ κλπ.,των διατάξεων των περιλαμβανομένων είς την σύμβασιν την άφορώσαντά σύ νορα τής Θράκης την ύπογρα φεϊσαν έν Λωζάννη τήν24 Ίου λ(ου 1923 έμπνεόμενα υπό τής επιθυμίας συνεννοήσεως καΐ συνεργασίας στενής κσ,ί γονί μου έφ' δλων των πεδίων καΐ έν τή μερίμνη των νά έξασφα· λΐσουν την ευημερίαν των τό σον δοκιμασθέντων λαώντων. Ή Βουλγαρία καί τα κράτη τής Βαλκανικής συνεννοήσεως είναι άποφασισμένα νά συνε- χίσουν τάς είρηνικάς προσπα θείας των. Δέν άμφιβάλλουν δτι τό ύπογραφέν σήμερον σύμφωνον έγκαινιάζει μίαν περίοδον ασφαλείας καί όμο- νοίας είς την Χερσόνησον καΐ προσφέρει συνάμα μίαν πό λύτιμον συμβολήν είς τα Ερ γον τής γενικής είρήνης. Σήμερον την έ'κτην μεταμε σημβρινήν είς τό Διοικητήριον τής Θεσσαλονίκης ό Πρωθυ πουργός κ. Μεταξάς έν τή (διότητί τού ώς έν ένεργεία προέδρου τοθ μονίμου συμ βουλίου τής Βαλκανικής Συ νεννοήσεως καί ό Πρωθυπουρ γός καΐ ύπουργός των Έξω τερικών τής Βουλγαρίας κ. Γεώργιος Κιοσεϊβάνωφ άφι χθείς ώς γράφωμεν ανωτέρω, είς την μακεδονικήν πρωτεύου σαν την τρίτην καί ήμίσειαν μεταμεσημβρινήν υπέγραψαν τό ανωτέρω σύμφωνον. Κατά την υπογραφήν τοθ συμφώνου (Ή συνέχεια είς την 4ψ
  -ε¬
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  (θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμε
  ρον ώρα ΙΟμ. μ. «Δεσποινίς έν
  Κινδύνω» μέ τόν Φρέντ "Ασταιρ.
  θερινός «ΑΠΟΛΛΩΝ».-Σήμε¬
  ρον : «Τα μαργαριτάρια τοΰ
  στέμματος».
  Προιστάμενος Τυπογραφείου
  "Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  -
  Άπό τού δρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  μίΤτΤαΤΓΟ
  ιασιαισσα --
  Κ0ΙΓΗΩΜ
  *Η στήλη τού ώραιόκοσμου.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τ© νέο Γμουσικό χορευτι-
  χό χάρμαΓ
  ΛΕΣ«
  Εν
  ή τελευταία χορευτικπ ίπ
  μιουργία τού:
  Φρέντ "Ασταιρ
  καί της
  Ζάν Φονταιν.
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  Ό Ρωσσικός κολοσσβς:
  ΗΟΣΤΑΛΓΙΑ
  Μέ τόν γίγαντα τής
  όθόνης:
  ΙΑΡΡΙ ΜΟΟΡ
  καΐ τού;
  Ζανίν Κρισπέν
  Ζώρζ Ριγκώ.
  "Ενα άπό τα έξαιρετιχώτε-
  ρα έργα τής έφιτεινής παρα·
  γωνής.
  Σπμ. Την Πέμπτην λόγω
  τής Έθνικής εορτής ωρα 7.30
  μ μ. άπογβυματινη:
  ΑΕΣΠΟΙΝΙΣ ΕΝ ΚΙΝΔΥΝΟ
  «■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■»!■
  2

  α
  Β

  Έχαατην ΤΡΙΤΗΝ
  μεσημβρίαν
  Δια Ρέθυμνον, Χανιά,
  ΠΕΙΡΑΙΑ
  Χαλχίδα, Αίδηψόν,Βέ-
  β λον, θεσσαλονίκην.
  Τπλέφ. 5-50
  Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ;
  ΜΕΡ.ΛΥΑΑΚΗ-ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗ:
  επιστρέψασα δέχεται ώς ■
  καΐ πρότερον είς τό έργαστή- ■
  ριόν της (Πλατεΐσ Βαλιδέ "
  Τζαμί).
  _493ον
  Κατώρθωσαν νά τό παρα·
  σΰρουν είς τό νά καταθέση
  δ,τι ήθελαν—αυτή είνε ή πρώ
  τη άποψις των βασιλοφρόνων
  — άλλοτε μέν παοσφέροντες
  είς αύτό άφθονα γλυκά, άλ
  λοτε δέ μαστιγώνοντάς το,
  ή' —κατά την δευτέραν άποψιν
  εντελώς άψυχολόγητον κσί αύ
  την—δΐνοντάς τού οΐνοπνευμα
  τώδη ποτά. Ή κατάθεσις τοθ
  παιδιοθ ελήφθη, κατ' αύτούς,
  καθ" ήν στιγμήν ήταν μεθυ
  σμένο καΐ έπομένως δέν είχε
  καμμίαν αξίαν. Οί δόο σύτο
  ίσχυρισμοϊ, στεροΰμενοι άπο
  δείξεων, είνε άντίθετοι πρός
  την σαφή" καΐ απολύτως άμε
  ρόληπτον έκθεσιν ενός αύτό
  πτόυ μάρτυρος, τοΰ γρατμμα
  τέως Ντωζόν. ό οποίος κα
  συνέταξε τό πρακτικόν τής
  τελευταίας άνακρίσεως:
  —Ό νεαρός πρίγκηψ, γρά
  φεΐ ό Ντωζόν, εΐχε καθήσει εί
  υΐαν πολυθρόναν καΐ κουνοϋ
  σε τα ποδαράκια τού πού δέν
  Εφθανον £ως τό δάπεδον
  Τόν ρώτησαν γιά τα γνωστά
  ζητήματα, εάν έλεγε την άλή
  θεια καΐ αύτός απήντησεν δτ
  είπεν δλην την άλήθεισ.
  "Ολη ή στάσις τού δελφ
  νού άποδεικνύει μάλλον μίαν
  μεγάλην θρασύτητα. Καΐ άπό
  τα άλλα δΰο πρακτικά άπο
  δεικνύεται δτι τό παιδΐ δέν
  ευρίσκετο υπό την επίδρασιν
  πιέσεως, άλλ' αντιθέτως, λόγω
  πσιδικοΟ πείσματος —είς τό
  οποίον διαφαίνεται καΐ καποια
  κακία—έπανέλοβεν έξ ιδίας
  πρωτοβουλίας την φρικτήν κα
  τηγορίαν καΐ εναντίον τής
  θείας τού. Ποία έξήγησι νά
  δώση κανεΐς είς δλα αύτά
  Τό πρδγμα δέν είνε πολϋ δο
  σκολο γιά την ίδική μας έπο-
  χή, ή όποία" είνε καλλίτερα
  πληροφορημένη άπό τίς άλλες
  επί τής συνηθείας τού ψεύδους
  διά τα πα&ιά άπό απόψεως
  σεξουαλικής. Ευθύς έξ άρχής
  πρέπει νά άποκρουσθή ή απο
  ψ.'ς, κατά την , οποίαν ό δελ
  φΐνος έδοκίμασε μεγάλην τα
  πείνωσιν δταν έπεσε στά χέ
  ρια τού παπουτσή Σιμόν, καΐ
  ύπέφερε πολύ άπό τό χωρισμό
  τής μητέρας τού. Τα παιδία
  συνηθίζουν μέ καταπληκτικήν
  ταχύτητα είς τό νέον δι' αύτά
  περιβάλλον καΐ δσο άπαίσιο
  καΐ άν φανή έκ πρώτης δψε
  ως, είνε πιθανόν νά άρεσε πε
  ρισσότερο σ' αύτό τό παιδί
  των όκτώμισυ χρόνων ή συν
  τροφιά τοθ χαρούμενου καΐ
  άξεστου Σιμόν παρά ή ζωή
  είς τό Τάμπλ, κοντά στΐς δυό
  πενθοϋσες γυναΐκες ποΰ έ'κλαι
  αν διαρκώς καΐ τό έδασκάλευ
  αν δλην την ημέραν, τό υπο
  χρέωναν νά μαθσίντι τό μάθη
  μά τού καΐ προσπαθοθσαν
  νά έμφυσήσουν είς τόν μέλ
  λοντα βασιλέα τής Γαλλίας
  σοβαρότητα καΐ αξιοπρέπειαν,
  (συνεχίζεται)
  Μείνετε ιτάντοτε φΐλάρεσκες
  Ό 4δοντί«τρος
  Έμμ. Ι. Αλεξάκης
  Ιναντι "Αγ. Τίτου
  ΈκιΐαιδευθεΙς είς Παρισί¬
  ους άναλαμβάνει οιανδήποτε
  θεραπείαν νοσημάτων τοθ
  στόματος (ούλίτιοος, κακοσμί
  άς) συμφώνως μέ την τελευ¬
  ταίαν εξέλιξιν τής έπιστήμης.
  ΈπΙσης όδοντοστοιχΐας καΐ
  κορώνες έκ διαφόρων μετάλ
  λων—κορωνες έκ πορσελά-
  νης. Έναναφορά τελείως ά-
  νώδυνος τβν στριβλοουβν ο¬
  δόντων είς την κανονικήν αθ·
  τβν θέσιν.
  Τηλέφωνον 6—91.
  Μόνον μέ τό Θαλαμηγόν
  «ΧΙΟΣ»
  Κάθε ΚΥΡΙΑΚΗΝ 6 μ. μ. ακριβώς
  Κατ' ευθείαν διά Πειραια
  (σε 12 ώρκ$).
  14 μιλλίων,—'Ανεοιι—'Ασφάλεια,
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  Εάν ή άπιστία δημιουργεί δι-
  χόνοιες είςπολλά άνδρόγυνα, ή
  ΰπερβολική πίστις φθάνει συχνό-
  τατα είς τό ϊδιο άποτέλεσμα.
  Ή ύττερβολική πίστις, "Ακριβώς"
  θά μποροϋσα νά όνομάσω δια·
  φορετικά την στάσι αυτών των
  γυναικών ή οποίες μόλις πανδρευ-
  θοΰν έγκαταλείπουν μ' έλαφρα
  την συνείδησι δλα τα τεχνάσματα
  τοθ γυναικείου θελγήτρου, Είνε
  μήπως γιά νά άποδείξουν είς τους
  συζύγους των δτι άΊαρνοΰνται
  ι είς τό εξής νά «άρέσουν> άπό φό-
  . βο μην διεγείρουν την ζηλοτυπία
  [των; Δέν βλέπω άλλη έξήγησι είς
  την συχνοτάτη δυστυχώς αυτή με¬
  ταμόρφωσί.
  Πιστεύετε λοιπόν δτι μ(α καλή
  σύζυνος δέν θα εΤν'ε άξιοποεπής
  εάν δέν θελήση, να παραιτηθή άπό
  κάθε φιλαρεσκείαν, Διόλου. Πό·
  σοι σύζυγοι, έ^κυσθέντες άπό την
  αύθόρμήΐή χάρι, άπό την νοητεία,
  άπό την κομψή έμψίινισι ενός κο
  ριτσιοθ, δέν έξηπατήθησαν ό'ταν
  πανδρευόμενοι άντελήφθησαν δτι
  εΐχαν έν τούτοις έκλέξη ώς συν
  τροφον γυναΐκα ύπερβολικά άφο
  σιωμένην είς τό οΐκοκυριό καΐ τής
  οποίας οί οίκιακές Φροντίδες άπορ
  ροφοϋν δυσάρεστα ολόκληρον την
  δραστηριότητα
  Ό έρως είς την χώραν
  των χρυσανθέμων.
  Η ΜΑΧΗ
  Υπό Κλώντ Φαρέο.'
  28βν ι πάκης έΒάπτισε προ ηιιερων τό
  —"~ , χαριτωμένο άγοράκι τού κ. Νικο
  Ή μίς Βάν, άφοΰ Ιφαγε τό δέ λαου Παχιαδάκη .ονομάσας αύ
  -^, τλγ'τπ ιιττΓ'ϊϊί'ζτο ,ιί- ιιιαιιελά τή Κωνσταντίνον. Ευχόμεθα νά
  ΓΑΜΟΙ.—Ή δνΐς Ερασμία Ψα-
  ρουδάκη καΐ ό κ. Μιχαήλ Πολυ-
  χρονάκης ετέλεσαν τους γάμους
  των. Παράνυμφος παρέστη ό φί·
  λος κ. Μιχ. Άλικιώτης.
  Συγχαρητήρια.
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.- Ό κ. Έμμ. Λαμ
  ττάκης εβάπτισε ττρό ημερών τό
  κατο τρίτο μπισχότο μέ μαρμελά τό Κωνσταντίνον,
  έ'ρωτο'τροπής μέ την μνη τχ^ ξ«πλώθη*εν άνάσκελα στήν _ τοίς ζήση.
  ■ών'άλλά δ^άΧ'νά°νέπι?ύν περιστροφική πολυθρόνα της.
  στάθερά καΐ διαρκη συ· -Είνε πολύ άργά-έψιθύρισε ^ ΟΤ^γ
  Χόκλευ έκύτταξε την
  χηΤμ^ οταθερά καΐ διαρκη συ
  ζύνική ευτυχία, πρέπει δ συζυγος χεμπέλικα
  εί ά έών νά συνεχίση νά <τ[ ^ ζύνική ευτυχί, ρ ζ χεμ επί σειρά έτών, νά συνεχίση νά <τ_[ .έρωτοτροπή» μέ την γυναικα τού. Καΐ γι' αύτό, κυρία μου, νρησι —Ναί... μοποιήτε τα ιδία δπλα πού σας νες οί έννέα. έχρησίμεσαν δταν είσθε νέο κορί- ___ ^"ν _/-.»«.*_ .Λμτλτε τΑυ Γ11 )ί_11" τσι. θρωρήτε πάντοτε τόν σύζυ νόν σας ώς Μναν ξένον τόν ό ποίον —Ό μαίτρ δέν βιάζεται. . Ή μίσσες Χίκλεϋ δέν άπήντη θελετε ™ά Θέλξετ7 καΐ νά σε, έκτύπησεν 'δμως τό κουδοΰνι ΐήσετε. "Ας είσθε γι' αυτόν μέ χέρι λίγο νευρικό. "Εναςυ ής παραμέρισε την πορτιέρα. —-Φέρτε μου τόν Ροομαϊο. κατακιησετε φιλάρεσκη και πάντοτε ολίγον μυ- στηριώδης. Μην άφήσετε ποτέ νά σας αντικρύση άτημέλητη. Άγωνί- ζεσθε δραστήρια εναντίον τής νω- θρότήτος πού πολλές γυναϊκες έ- πιτρεπουν συχνα είς τούς έαυ τούς των έπειτα άπό μακρά οίκει- ότητα μετα των συζύγων των. Καί έγγυώμαι μιά σελήνη το< μέλιτος πού θά διαρκέση άκόμη πολϋ πέραν άπό τοΰς χρυσούς γά- Συνεργεΐα καθαριότητος τοθ ΛΕ, ττϊ;· , 'Δήμου άπέπλυναν την νύκτα τής τεταρτο περασμε- παρεθούσης Κυριακής τάς κυρι- ωτέρας όδούς τής πόλεως. —Ώς πληροφορούμεθα τό μέ¬ τρον τουτο τής πλύσεως των όδών θά συνεχισθή. —Ή προσπαθεία αυτή επί τής καθαριότη-τος τής πόλεως είνε δν· τως άξιέπαινος. —Μέ τό ατμόπλοιον τής γραμ· μής ανεχώρησαν είς Αθήνας προ- κειμένου ν" άντιπροσωπεύσουν την —"Ω! — είπεν ή >μΙς Βάν, —
  κειμένου ν άνρ η
  πόλιν μας κατά τάς εορτάς τοθ
  αους σας
  ιί Ντιστεγκέ
  Ή πρώτη τής κ. Ρίτεροζέ
  είς τό «Εθνικόν;*
  Μέ αφάνταστον κοσμοσυρροή
  άλλά καί μέ πρωτοφανεΐς διι
  καλλιτέχνιδα έκδηλώσεις τοι
  κοινοΰ. £καμε χθές Κ3Ϊ προνθέ
  είς τό «Εθνικόν» τάς νέας έκτ
  λέσεις των τραγουδιών της '
  διακεκριμένη καλλιτέχνις κ 'Ελ
  νη Ντεροζέ.
  Ή κ. Ντεροζέ έπεβίβαίωσε κα
  πάλιν την φήμην της ώς έίαιρ
  τικής ντιζέζ, τής οποίας τό δφθα
  στο τραγοόδι συναρπάζει, γοητε
  εί, συγκινεϊ.
  Δι' αύτό κα'ι τα ραγδαΐα χε
  ροκροτήματα τοΰ κόσμου πού
  κατακλύζει καθ' εκάστην τό «Έ
  θνικόν» άπό τής πρώτΓς ήμέρα
  τής άφίξεώς της καθιστοθν δντω
  θριαμβευτικήν την συνέχεια
  των έφετεινών καλλιτεχνικώ
  της έμφανίσεων.
  ΙΓ'
  ■ ■■ΜΗ
  ΪΤΑΛΙΚΟ1 ΘΕΙΑΦΙΣΤΗΡΕΣ
  Ένδιαφέρουσα είδοποίησις
  διά τους γεωργους κσι κτηματιας.
  Φέρομεν είς γνώσιν των ενδιαφερομένων δτι,
  ώς ΓενικοΙ διά την Έλλάδ,α άντιπρόσωποι των παγ-
  κοσμίου φήμης έργοστασίων.
  Άνγγιόλο καΐ Άρμάνδο ΝΓΕΛ ΤΑΛΙ Α
  (ΣΙνιας—Ιταλίας)
  έξησφαλΓσαμεν διά τής ΕΝΩΣΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙ-
  ΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡ1ΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ά¬
  δειαν είσαγωνής παρά τοΰ άρμοδΐου ΰπουργείου
  διά έπινωτί<:υς Θειαφιστηρας των γνωστών τύκων ΠΡΙΜΑ ΚΑΙ ΑΡΝΤΙΤΑ. Δοθέντος δτι ή επιτευχθείσα αδεία είναι διά περιωρισμένον αριθμόν προσκαλούμεν τούς επιθυ¬ μούντας νά προμηθευθοΰν τοιούτους θειαφιστηρας όπως προσέλθουν εγκαίρως είς τα γραφεΐά μας καΐ μδς άναθέσουν την παραγγελίαν των καθ' δτι λόγω τής μεγάλης ζητήσεως, ήδη πρόκειται νά κα¬ λυφθή ή ανωτέρω δυναμικότης μας. Τ' ανωτέρω πρός αποφυγήν παραπόνων έκ μέ- ρους έκείνων είς ούς έχομεν υποσχεθή προφορικώςνά τούς διαφυλάξωμεν θειαφιστήρα, έν περιπτώσει έγ- κρΐσεως τής σχετικής αδείας είσαγωγής. Ώς γνωστόν τό ώς άνω εργοστάσιον είναι τό κατασκευάζον τούς φημισμένους ψεκαστίίρας ΣΦΙΝΤΑ. Οί εγγεγραμμένοι είς Γεωργικοΰς Συνεταιρι- σμούς δέον δπως δηλώσουν τούτους είς τόν Συνε¬ ταιρισμόν είς τόν οποίον άνήκουν καΐ πρός τούς ό- ποίους ή ΕΝΩΣΙΣ ΓΕΩΡΠΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑ1ΡΙΣΜΩΝ έχει αποστείλει σχετικήν εγκύκλιον. ΜΑΟΥΡΟ & ΠΟΛΙΤΗΣ όύός 25 Αύγούατου Ηράκλειον—Κρήτης ·■»■■ _ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ,, ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΡΚΤΗΝ 'Απογευματινή καΐ εσπερινή Άτιοχαιρετιστήριος τού μουσικου συγ κροτήματος: Γ" ΓΚΡΕΓΚΟΡ ■■■■■■■■·■»■■■■■■■■■■■■■ Τ6 πρατήριον οΐνων Άντωνίου Μπετεινάκη Ειδοποιεί την πολυπληθή πελατείαν τού διαθέτει σοθμες δλων των ποιοτήτων. ΚΡΑΣΙΑ ΠΑΛΑΙΑ ανωτέρα δλων. ότι ηπορζϊτε νά χαδεύετε διαρκώς Σταδίου, αΐτινες οργανουνται την ■ ■ 4ην Αύγούστου, αί όμάδες των χορευτών καΐ χορευτριών καθώς καΐ 100 φαλαγγΐται. —Διά τοΰ Ιδίου ατμοπλοίου άνε χώρησαν είς "Αθήνας οί άντιπρό¬ σωποι των συνεταιρισμόν Ήρα- αύτό τα φριχτό πρδγμα; Άπό την πορτιέρα επέρασε Ι να γχρίζο ζώο, στραβοπόδΐκ μέ μουσούδα μυτερή, μέ ούρ: μαλλιαρή,—Ινας λύγξ. Έ μίσσει Χόκλευ έπ' ούδενί λόγφ δ χόταν νά Ιχη σκυλλί ή γάτα ζώα πρόστυχα —Έλα δώ! — διέταξεν ή μίσ σες Χόκλευ. Αυτήν την σπγμή ή βελούδιν πορτιέρα παραμέρισε πάλιν, γι ν' αφήση νά περάση, αυτή τή φι τα, Ινα άνδρας: ό Ζάν Φρανσου Φέλτζ. —Καλημέρα, — είπε. Καΐ επήγε νά υποκλιθη μπρο στά στήν μίσσες Χόκλευ, καΐ νι τής φιλήση τό χέρι. Άλλά αύτ τό χέρι έχάδευε τό τραχύ τρίχω μα τού λυγκός καΐ ό Ζάν Φραν σουά Φέλτζ, μέ τό κεφάλι σκ μένο, άναγκάσθηκε νά περιμέν 'έως δτου τελειώση τα χάδεμα το λυγκός. * * Ό Φέλτζ έκάθησε καΐ άδϊΐασ; μέ μιάς τό φλυτζάνι τοΰ τσαγιο πού ήταν πιά κρύο. —Ξεχάσατε την ώρα, άγαπη τέ, —παρετήρησεν ή μίσσες Χ κλεϋ. —Ναί, απήντησεν αύτός1. Κα σάς παρακαλώ νά μέ συγχωρήσ τε. Άλλά ήξέρατε πού ήμουν καΐ έσκέφθηκα πώς οΰτε θά άνη συχούσατε, οΰτε θά μ Τόν έξήταζε μέ πολύ μεγάλη προσοχή —Έκαπνίσατε, άλήθεια, δπιον —Ναί. Όλόκληρη την νύκτα —Δέν σας φαίνεται διόλου.. Δέν είνε Ιτσι, μίς Βάν; Ή μίς Βάν, σιωπηλή, κατένει σε. Ή μίσσες Χόκλευ έξακολοι θοΰσε νά περιεργάζεται τό πρ< σωπο τοΰ Φέλτζ, δπως έΊ/ας φι σιοδίφης περιεργάζεται Ινα ζωο λογικό φαινόμενα: —Καί δμως ναί! Φαίνεται λ γο .. στήν ϊριδα των ματιών σας ή όποη'α είνε πιό λαμπερή κα πιό σταθερή... καθώς καΐ στό χρώμα σας ποΰ σάν νεκροΰ... είνε πελδινό.. (συνεχίζεται) «■■■■■■■«•■Β■■■■■■.■■■■ 3 ΣΗΜΕΡΟΝ Τό βραβευθέν άριστούρ ■ 3 3 |ΤΑ ΜΑΡΓΑΡ1ΤΑΡ1ΑΙ | ΤΟΥ ΣΤΕΜΜΑΤΟΣΪ (Γαλλικής π«ρ«γωγής) Πρωταγωνιστοΰν: ■ Ούγκέτ Ντυφλός, Σ«οά . ϊ Γκιτρύ,ΣάνΛούϊΜπαρρώ. { Καί νέον Ζουρνάλ. ■ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ Τό Μουσικό θαϋμα: ■ 13 ΑΓΑΠΕΣΙ ΤΟΥ ΙΣ0ΥΜΠΕΡΤ1 Μβυσική: Μπβττββϊν- Σουμπβρτ. .^>Η άθ« Κυρι
  1)2 «πογβυματινίι. {
  ■■■■■■·■■■-.,.....,,,.;
  κλείου οΐτινες θά μετάσχουν τοϋ
  συγκαλουμένου είς την πρωτεύ
  ουσαν πανελληνίου συνεδρίου των
  συνεταιρισμών.
  —Μετά την ανάβασιν των είς
  τα ύψηλότερα βουνά τής νήσου α¬
  φίχθησαν είς την πόλιν μας φιλο·
  ξενούμενοι υπό τοΰ ενταύθα πα·
  ραρτήματος τοΰ Όρειβατικοΰ Συν
  δέσμου οί μετασχόντες τοθ Πα¬
  νελληνίου Όρειβατικοΰ Συνεδρί-
  ου Όρειβάται έξ δλης τής Ελλά¬
  δος.
  —Τό συνέδριον τουτο ώς γνω¬
  στόν έλαβε χώραν είς τόν "Ομα¬
  λόν Σφακίων.
  —ΟΙ Όρειβάται επί τη ΐύκαι·
  ρία επεσκέφθησαν είς τόν νομόν
  μας τάς αρχαιότητάς Φαιστού,
  Κνωσού καί τό μουσείον.
  — Αί προετοιμασίαι διά τόν έορ·
  τασμόν τής 4ης Αύγούστου ένετά-
  θησαν τάς δύο τελευταίας ημέρας.
  —Ιδιαιτέρας προσπαθείας διά
  την άψογον άπό πάσης πλευρας
  εμφάνισιν των καταβάλλουν οί
  φαλαγγΐται καΐ αί φαλαγγίτισσαι.
  —ΟΊ όποΐοι καΐ έκαμαν ήδη δο-
  κιμαστικάς παρελάσεις έπιτυχού·
  σας απολύτως.
  —Τα θαλάσσια λουτρά συνε-
  κέντρωσαν πάλιν προχθές πολύν
  κόσμον.
  —Ιδίως κατά τάς μεσημβρινάς
  ώρας δπότε ό καΰσων ήτο άφό·
  ρητος.
  —Μεθαύριον λήγει ή προθεσμία
  άνανεώσεως των λαχνών τού έ-
  θνικοΰ Λαχείου.
  -»Οΐ έν&ιαψΕρόμενοι &ς τό £-
  χούν ϋπ' δψίν των διότι μετά την
  έκπνοήν τής προθεσμίας δσοι λα·
  χνοΐ δέν άνανεωθοΰν θά διατεθοΰν
  είς τρίτους.
  — Είς τόν κινηματογράφον Που¬
  λακάκη προεβλήθη χθές τό πε·
  ταχτό φΐλμ «ΔεσποινΙς έν κιν·
  δύνφ».
  —Πρώκειται περΐ μιας νέας δη-
  μιουργικής άποκαλύψεως τού δια-
  σήμου χορευτοΰ Φρέντ "Ασταιρς
  πού δλοι πρέπει να παρακολου-
  θήσουν.
  —Την ώραν τής διελεύσεως
  προχθές έκ τοϋ λιμένος Ηρακλεί¬
  ου των άντιτορπιλλικών μας.
  —Έκτός των έξελθόντων πρός
  προϋπάντησιν βενζινακάτων καΐ
  τοϋ ρυμουλκοϋ «Κρήτη» έφ' ου
  έπέβαινεν ό κ. Λιμενάρχης.
  — Καΐ πολλά άπό τα κατά την
  ώραν ^εκείνην ϊστιοπλοοΰντα έν-
  τός τοΰ λιμένος πλοιάρια εξήλθον
  πρός προϋπάντησιν των άντιτορ¬
  πιλλικών μας.
  — Είς τόν κινηματογράφον
  «Απόλλων· προβάλλεται άπό
  χθές Ενα άληθινόν άριστοΰργημα
  τα .Μαργαριτάρια τοΰ Στέμμα-
  τος».
  — Πρόκειται περΐ έργου άπό τα
  καλυτέρα τής νεωτέρας Γαλλικής
  τΐαραγωγής βραβευθέντος μάλι-
  στα δι' είδικοΰ βραβείου.
  ΑΦΙΞΕΙΣ.- Ό κ. Έμμ. Άλίξά-
  κης όδοντίατρος έπανακάμψας έκ
  τοΰ ταξιδίου τού, ήρχισε τάς ερ¬
  γασίας τού ώς καί πρότερον.
  0 ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  Κων. Ε. Πολυδάκης
  ΕΙδικευθεΙς εν ΓερμανΙα «Ις
  τα νοσήματα τοθ στομάχου
  ίντέρων καΐ ήπατος, δέχΐται
  τούς ιΐάσχοντας ίκ τοθ «««τι-
  κου συστήματος έν τώ ΙατρπΙεε
  τού (οΐκία κ. ΧίλιδώνηΙ Τρείς
  Καμάρις.
  θβρατιιΐα αΐμορροίδων 4·
  νιυ έγχιιρΐσεως Βι' ίνέσΐβν.
  Άριθμ. τηλ. 7-92
  : Μανώλης Γ. Κωνιός
  Τμπματάρχης
  Δπμβσ.
  Αβηνβν
  Δέχεται έν τφ Ιατρείω τού
  ίδός Πειραιβς 178' ΑΘΗΝΑΙ.
  52.379.
  Κ»ΡθθΫΖΕΣκΑΐΗβ
  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
  ΣτοΟ Ε.Περτσελάκη
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  > ·■♦
  Τό μεγάλο έργον
  τοθ Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  365ον
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  (
  Ό κ. Βοϊδάς έλαβε συμπάθειαν πρός τόν Μά-
  ριον, διότι ό Μάριος, νέος ών καί ήπιου χαρακτήρος
  τοθ εθαλπε τό γήρσς μή πτοών τήν δειλίαν τού. Ή
  νεότης μετά τής ήπιότητος αποτελεί πρός τούς γέ· Ι
  ροντας δ,τι ό ήλιος άνευ άνέμου. Όταν ό Μάριος
  κεκορεσμένος υπό τής στρατιωτικής δόξης τοϋ πα¬
  τρός τού καί τής πυρίτιδος, γ]ν σχεδόν ώσφραίνετο
  άναγινώσκων τα άθλα έκείνου, έπορεύετο νά ίδη
  τόν κ. Βοιδάν, ούτος τώ διηγεΐτο πάλιν τα τοΰ
  ?ίρωθς, άλλ' ύπόί'τήν έ'ποψιν των ώραίων άνθών, ά¬
  τινα έκαλλιέργει πρό τοϋ θανάτου τού.
  ΠερΙ τό 1830 είχεν άποθάνει ό αδελφάς τού
  6 Ιερεύς· συγχρόνως δέ σχεδόν δλος ό όρίζων είχεν
  σκοτισθή1 πέριξ τοϋ κ. Βοϊδδ. Είς συμβολαιογράφος
  έχρεωκόπησε καί εύοέθησαν παρ' αυτώ £ως δέκα
  χιλιάδες φράγκων. άτινα ήσαν παν δ,τι εΐχε κληρο-
  νομήσει ό κ. Βοίδδς έκ τοθ άδελφοϋ τού, τή προ-
  σθήκη τής Ιδίας τού περιουσίας.
  Συνέβη δέ τότε καί ή έπανάστασις τού Ίουλί·
  "ου, έπενεγκοθσα κρίσιν τινά είς πάν έπιτήδευμα,
  έπομένως καί είς τα βιβλιοπωλεΐσ. Δέν ήρχοντο
  πλέον νά ζητώσιν άντίτυπα τοθ περΐ ανθέων πονή-
  ματος τού. Παρήλθον έβδομάδες. καί ουδείς έ'κρου
  σε τήν θύραν τού. Όσακις συνέβαινε νά κρουσθή,
  ή θύρα, ή κυρά Πλουτάρχου εσβυνεν άμέσως τήν
  άνεγεννωμένην έλπίδα τού. λέγουσα1— Είνε ό νε-
  ροκουβαλητής.
  Έν συντόμω μίαν ημέραν ό κ. Βοϊδάς αφήκε
  τήν οικίαν δπου κστέλυεν Εως τότε, παρητήθη δέ
  καί τής θέσεώς τού ώς έκλησισστικός έπίτροπος, έ-1
  πώλησε μέρος δχι των βιβλίων, άλλά των χαλκο-
  γραφιών τού, καί μετώκησεν είς μικράν τίνα οί-.
  κίαν τής συνοικίας τοθ ΠαρνασσοΟ, δπου δμως διέ
  μεινε μόνον τρείς μήνας, καί τουτο διά δύο λό·
  γους' πρώτον, διότι έκεΐ έπλήρωνεν ενοίκιον τρια
  κόσια φράγκα, ένώ αί δυνάμεις τού δέν έπέτρε
  πον νά πληρώνη πλειότερα των διακοσίων καί
  δεύτερον, διότι έκεΐ πλησίον ύπήρχε γυμνάσιον
  σκοποβολής, δπου ήρχοντο καί έμάνθανον νά.
  σκοπεύωσι διά πιστόλας* αί έκπυρσοκροτήσεις έκεΐ
  ναι τώ ήσαν άνυπόφοροι. |
  Μετώκησεν είς Άουστερλίτσην, χωρίον πλησίον
  των Παρισίων κείμενον, δπου είχεν άντί πεντή¬
  κοντα σκούδων κατ' έ'τος τρία δωμάτια καί έ"να'
  κήπον περΐφρακτον μετά φρέατςς. Έπώλησε κατά
  τήν περίστασιν ταύτην δλα τα περιττά έ'πιπλά
  τού καί τόσον περιχα'ρής έγινεν δταν εισήλθεν είς
  τό νέον κατάλυμα τουτο, ώστε έκόρφωσε μόνος
  τούς ήλους, έφ' ών έκρέμασε τάς είκονογραφίας τού
  καί τούς βοτανικούς πίνακας Τό έπίλοιπον τής η¬
  μέρας ένησχολήθη σκάπτων τόν- κήπον, τήν δ"
  εσπέραν, (δών τήν κυράν Πλουτάρχου πε
  ρίσκεπτον καί μελαγχολικήν, τήν έκτύπησεν έλα-
  φρά είς τήν ώμοπλάτην κσί τής εΤπε μειδιών. '
  —■-Μή-σε, 4~λλη καί τό λουλώκι θά τό έχωμεν!
  Δύο μόνον ξένοι ήρχοντο είς επίσκεψίν τού, |
  ό Μάριος καί ό φίλος τού ό βιβλισπώλης.
  Άλλως τε, ώς ήδη άπεφάνθημεν, τα είς μίαν
  τινά σκέψιν άπησχολημένα πνεύματα καί δπερ
  συχνότερον, είς αμφοτέρας, λίαν βραδέως έμβα
  θύνουσιν είς τα τοϋ βίου άντικεΐμενα. Ό ϊδιος αυ¬
  τών προορισμός άπέχει πολύ.
  Έκ των συγκεντρώσεων έκείνων προκύπτει
  ποία τις παθητικότης, ήτις, εάν θά εΐχε ποίον τί¬
  να λογικήν υπόστασιν, θά ώμοίαζε πρός τήν φι
  λοσοφίαν,.
  Παρακμάζομεν, κατερχόμεθα, κατσρρέομεν, κρη
  μνιζόμεθα μάλιστσ, χωρίς πο>ύ νά τό αισθανθώ¬
  μεν. Επί τέλους συνήθως άφυπνιζόμεθα, άλλά βρα
  δέως.
  (συνεχίζεται)
  ΑΓ έκείνους πού βέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άιτό δλα δι' δλους
  ΟΙ ΓΚΑΓΚΣΤΕΡΣ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ
  Β'.
  Προκειμένου ν' άιτολαύση μίαν
  εύωχίαν, ή μουρού/α είνε ίχανή
  ν' αναπτύξη υπομονήν πού προξε-
  νεϊ κατάπληξιν. Τρελλαίνεται
  γιά .. άατακό, άλλ' Ιλάτε ποΰ ό
  άστακός μέ τόν φοβιρϊν τού θώ
  ρακα, πέφτει χάπως σκληρίς
  γιά τα δόντια της! Τί νά κάνη
  λοιπόν ή μουρούνα; Απλούστατον
  κάνει υπομονήν.. .περιμένειτήνστιγ
  μην πού όάστακός άλλάσσειδέρμα,
  δηλ. τόν θωρακισμένον χιτώνά τού.
  Είνε μιά στιγμή ποΰ δ άστακός
  ευρίσκεται είς εξαιρετικήν άδυ
  ναμίαν. Αυτήν τήν στιγμήν περι
  μένει ή μουρούνα διά νά τόν κα
  ταστήση λείαν της. "Οχι μόνον
  κάμνει υπομονήν, άλλ' ή ενέδρα
  [της Ιχει δλα τ* χαρακτηρίση-
  κά τοθ έγκλήματος έκ προμελέ-
  της. Επί μίαν ή δύο ημέρας ό
  άστχκός πού άλλάσσει τό δέρμα
  τού, παρΐμένει μαλακός καί άνί
  σχυρος Αύτό συμβαίνει έννοεϊται
  μίαν φοράν κάθε δύο ή τρία
  χρόνια. Άλλ' ή μουρούνα προ
  κειμένου νά κάνη τήν δουλϊΐά
  της, είνε ίκανή νά περιμένη δύί
  ή τρία χρόνια. Διά νά επιτύχη
  ασφαλέστερον τοθ σκοτιοΰ της,
  ή μουρούνα συγκατοικεί μέ^τόν
  άστακόν εις τάς ιδίας κοιλότητας
  βράχων. Συγκατοικεί μέ τόν ά
  στακόν, μόνον καί μόνον γιά νά...
  τόν φάγη! Καραδοκεϊ τήν στιγ¬
  μήν πού ό άστακό; άλλάσσει δέρ
  μα καί τόν καταβροχθίζει!
  Αι μεταλλευτικαί πηγαι
  είς τόν Άποκόρωνα.
  ΧΑΝΙΑ Αύγουστος (άνταποκρι-
  τοϋ μας).— Είς τήν κοινότητα
  Μυριοκεφάλου Άποκορώνου ήρχι¬
  σαν άπό μηνών αί εργασίαι καί
  καθημερινώς λαμβάνουν γοργότε-
  ρον ρυθμόν, τής έκμετκλλεύσε-
  ώς τού υπό τής Έλλην. Έταιρεί-
  ας Μποδοσάκη καί Σία τοθ έκεΐ
  μεταλλείου.
  Τα μεταλλεΐον τουτο παρουσιάζει
  μίαν πλουσίαν πηγήν μεταλλεύμα-
  τος διαφόρων τύπων καί θ' αποβή
  είς άπό τού; σπουδαιοτέρους πλου
  τοπαραγωγικούς πόρους 2χι μόνον
  τής Κρήτης άλλά καί ολοκλήρου
  τοθ Κράτους. Πάντως ή εκμετάλ¬
  λευσις τού συναντά" σοβαράς δυσχο
  λίας λόγψ τής κακής συγκοινω¬
  νίαν Συνεπώς τονίζεται 8τι θά
  ήτο καλόν νά μεριμνήση τό Κρά·
  το» διά τήν απόκτησιν συγκοι-
  νωνίας μέχρι τής θέσεως τοϋ με¬
  ταλλείου, ίστω καί δι' ήμιονικής
  όδοΰ.
  Αί Ιλπίδες δσον άφορδ τήν ε¬
  πιτυχίαν καί πρδοέο·^ τοϋ σπου
  δαίου τούτου μεταλλουργικοΰ πα¬
  ράγοντος είναι θετικαί Έπόμε
  νόν σ,ινεπώς είνε δτι πάσα ενί¬
  σχυσις ήτις θά παρασχεθή έκ
  μέρους τοΰ Κράτους διά τήν επι¬
  τυχίαν τοΰ σκοποΰ τής Έται-
  ρείας τής εκμεταλλεύσεως θχ εί
  νέ σοβαρωτάτη διά τήν Κρητικήν
  οίχονομίαν άλλά καί τήν Εθνικήν
  τοιαύτην.
  Ο ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΐΑΣ
  Α'.
  Τα μάτι είνε τό παράθυρον τής
  ψυχής. Τουτο ήταν ήδη γνωστόν.
  ΠόσοιΓ2μως γνωρίζουν πώ; τα
  μάτια είνε καί ό καθρέπτης τής
  ή
  Άν πιστεύσωμεν Ινα περίεργον
  θρθλον, ή έπιστήμη πού λέγεται
  ίριδοσκοπία καί πού θεωρεΐ τόν
  όφθαλμόν ώς καθρέπτην τής γενι
  κης καταστάσεω; τοΰ όργανισμοθ,
  εγεννήθη πρό ενός ακριβώς αίώ
  νος, εντελώς τυχαίως είς την Ο6γ
  γαρίαν. "Ενα πχιδί πού έπέπρω
  το ν' άναδειχθή είς περίφημον ι¬
  ατρόν, δ Ίγνάτιος Πετσέλι, συνή-
  θιζε νά παίζη μέ μιά έξημερω-
  μένη κουκουβάγια. Μίαν ημέραν
  τα πουλί έβύθισε τα νύχια τού τό¬
  σον βαθειά είς τό μπράτσο τοΰ
  παιδιοθ, ώστε διά νά τα άποσπά-
  σουν, εδέησε νά σπάσουν τό Ινα
  πόδι τοθ πτηνοθ. Ό Πετσέλι ενε¬
  θυμείτο δτι την στιγμήν εκείνην
  ακριβώς εΐχε σχηματισθή μία
  γραμμή είς τό μάτι τής γλαυκός,
  είς την ιδίαν πλευράν πρός την
  οποίαν είχε γίνε: δ άκρωτη-
  ριασμός. Ή λεπτομΐρεια αυτή έ¬
  καμε βαθείαν εντύπωσιν είς τόν
  μικρόν, καί 'ένεχαράχθη βαθειά
  είς την μνήμην τού.
  Αργότερον γενόμενος χειρουρ-
  γός, ό ΙΙεισέλι, είχε κατ' επανά¬
  ληψιν τήν ευκαιρίαν νά παρατη-
  ρήση άνάλογα φαινόμενα μέσχ είς
  τα μάτια των ασθενών είς τούς
  όποίους Ικανε εγχείρησιν. Έξ
  αύτοϋ συνήγαγεν 8τι υφίσταντο
  στεναΐ σχέσεις μεταξύ τοθ έφθαλ
  μοΰ καί των ζωτικών δυνάμεων
  τοΰ οργανισμοϋ. ΑΣ άλλοιώσεις
  των όργάνων προεβάλλοντο επί
  τής ϊριδος. 'Υπομονητικά ό Πε-
  τσέλι μάζευε τάς σχετικάς παρα
  τηρήσεις. Έν τέλει, επί τή βάσει
  τοϋ συγκεντρωθέντος ύλικοΰ,
  καθώρισεν έπακριβώς τα τμήμα-
  τα τοϋ όφθαλμοΰ τα άντιστοιχοΰν
  τα είς τα διάφορα μέρη τοΰ σώ-
  ματος, καί ανεκάλυψεν—είς τό
  μάτι—τα σημεΐα πού άποκαλύ
  πτουν τούς τραυματισμούς καί
  έν γένει τάς άλλοιώσεις των δι¬
  αφόρων σημείων τού σώματος.
  Τότε απέκτησε τήν φήμην ενός
  περιέργου ίατροΰ, πού κάμνει
  θαύμ^τα.
  (συνεχίζεται)
  Δημοπρασία πωλήσεως
  σταφυλών σουλτανί.
  Ή κ. Μοτρία Άνδρέου Κα
  λοκαιρινοθ έκθέτει είς φανε¬
  ράν πλειοδοτικήν δημοπρασί¬
  αν τήν κατ' άποκοπήν πώλη¬
  σιν τοθ έφετεινοϋ προϊόντος
  των αμπέλων αυτής τοθ ε'ί-
  δους σουλτανί ^τών είς τό με
  τόχιον αυτής Σκαφιδαράς ευ¬
  ρισκομένων.
  Ι Ή δημοπρασία έσεται τελει-
  τική τήν 5ην Αύγούστου η¬
  μέραν Παρασκευήν καί περι
  ώραν 11—12 π. μ. γενησομέ-
  νη είς τα γραφεΐα τής Κάς
  ΚαλοκαιρινοΟ είς τήν οικίαν
  αυτής δπου καί δτε καλοϋν
  ται οί ένδιαφερόμενοι.
  Έν "Ηρακλείω τή 1—8 — 1938
  (Έκ τοθ Γραφείου)
  Γ'
  ■■■■■■
  Έκτός Τράστ
  ιιιειηεεεΜ
  ΤΟ (ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ "Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον,
  ΤΗΝΟΝ. Πάρον, Νάξον,
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλ*»· 5-41
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Ή 'Επιτροπή Διατιμήσεων καθώρισεν δπως τα
  Ζυμαρικά των έργοστσσίων «ΝΤΙΚΟ» καί «Μ1ΣΚΟ»
  πωλοϋνται λιανικώς κατά 3 δραχμάς επί πλέον των
  ημέτερον Ζυμαρικών.
  "Ινα μή ή κατανάλωσις ύποθέτη δτι ή διαψο-
  ρά αυτή τής τιμής προέρχεται έκ τής διαφοράς
  τής ποιότητος, καθιστώμεν αυτή γνωστόν δτι ή σεβα
  στή'Επιτροπή Διατιμήσεων έπεβάρυνε τα Ζυμαρικά
  ταθτα μέ 3 δραχμάς επί πλέον ούχι λόγω διαφοράς
  ποιότητος άλλά λόγω μεταφορικών έξόδων καί το-
  πικών φόρων είς ούς ύποβάλλονται ταυτα έρχόμε-
  να είς τήν αγοράν μας.
  Έκ τής [.Διευθύνσεως τοθ Έργοστασΐου Ζυ-
  μαρικών:
  ΚΑΡΟΥΖΟΥ - ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΗ
  ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  ΟΙΚΟΣ ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΚΕίίΕΝ
  Τελειοποιηθεϊσαι μαθήτριαι τοΰ ο'ίκου Κεΐΐεη.
  Μέ είδικός στολάς.
  ~ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ 4 ΑΟΗΝΑΙ Τπλέφ. 24.263.

  £5
  ΑΙ ΦΗΜΙΣΜΕΝΑΙ
  ΜΠΛΕ ΠΟΤΑΣΣΑΙ
  ΜΑΡΚΑΣ ΦΙΣΑΙΑΕΤΟΣ)
  ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  ΑΦΙΧΘΗΣΑΝ
  και πωλουνται είς τό κατάστημα:
  ΕΥΑΓ. ΠΕΡΑΚΗ
  βδός 23 Αύγουστον
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  τής Τραπέζης τής Ελλάδος
  | Ανακοινούται είς τούς εν¬
  διαφερομένους δτι, δ δρισθείς
  ιδία τήν 31ην Ιουλίου 1938 δια-
  'γωνισμός προσλήψεως Δοκί
  ' μων καί Δακτυλογράφων άνα
  βάλλεται διά τήν μεταπροσε
  χή Κυριακήν 7ην Αύγούστου
  1938. -....."
  Έν Ηρακλείω τη 29 Ιουλί¬
  ου 1938.
  (Έκ τοθ Γραφείου)
  «ΜΟΝ Λ. ΕΥΓΕΗΗΣ
  Διδάκτωρ Πανεπ. Λυώνος
  Επί έπταετίαν έκπαιδευ·
  θβίς είς τα Νοσοκομεΐα ΑπΙϊ-
  (|ΐΐ3Ϊΐ1β5, ΥήΙ - άβ £ΐ*ίϊοε καί
  ίίηΙρεΙι-ΐάΓθ Λυώνος καί Πα¬
  ρισίων είς τα «αδολονικά καί
  νευρολογικά νοσήματα.
  Διατελέσας επί διετίαν
  355Ϊ5ΐ3Πΐ τής ΝΕΥΡΟΛΟΓΙ-
  ΚΗΣ κλινικής τοΰ Πανεπι¬
  στημίου Λυώνος.
  @ά δέχεται ώοαύτως καί
  τούς πάσχοντας έκ ΝΕΥΡΟ-
  ΛΟΓΙΚίϊΝ νοσημάτων είς τό
  ιατρείον τού όδός Άμαλθείας
  (πάροδος οδοϋ Κατεχάκη,
  πρώην Πλατύ σοκκάκι) ώραν
  9—12 π. μ. καί 4—7 μ. μ.
  Τάς Κυριακάς δωρεάν
  10-12 π. μ.
  Τηλ. 6-63
  Ο ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΟΪ
  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΠΕΑΛΟΝ
  Είς τό κατάατημα Πέτρου Μα-
  οτρεκίνη παρά τήν Ηλατεϊαν Βε¬
  νιζέλου καθαρίζονται δλων των
  είδών τα καπέλλα μέ εύσυνειδησί-
  αν χαΐταχύτητα.
  — Ό σπόρβς των γεωμήλων.
  Κατ' ανακοίνωσιν τής Άγροτι-
  κης Τραπέζης, θά γίνη παρ' αΰ
  τής προμήθεια σπόρου γεωμήλων
  ποικιλίας Μπίντζι καί "Έστερλικ
  καί Ίρλανδίας ποικιλίας Νπάνερ
  καί 'Αστουνταίκτ. "Ηδη είδοποιή-
  θησαν οί παραγωγοί ό'πως μέχρι
  τής 15ης Αΰγούβτου 1938 κχτα-
  θΐσωσιν αρμοδίως ύπευθύνους δη·
  λώσει; περί τής άναγκαιοΰσης
  αυτοίς ποσότητο; θίτόρου.
  — Ή καταπολέμησις τοΰ δά-
  κου είς τόν νομόν Λαση¬
  θίου.
  Πληροφορίαι έκ τοϋ γείτονος
  νβμβΰ τβνίζβον τα άγαθά άπο·
  τελέσματα τής καταπολβμήββως
  τοΰ δάκου είς όλας τάς έκεΐ περι
  φερείας. Γενικός επόπτας των
  συνεργείων τής δακβκτονίας εί¬
  χεν άναλάβει ό Διευθυντάς τοΰ
  Γεωργικοΰ Ταμείου κ. Τσουμής.
  —Ή συμμετοχή είς τα σωμα-
  τεΐα των εκπαιδευτικήν
  λειτουργών.
  Τό υπουργείον Παιδείας έκοινο
  ίΐοίησβν εγκύκλιον πρός τούς Έ«ι
  θεωρητάς τής στοιχειώδους έκ-
  παιδεύσεως είς την οποίαν τβνί-
  ζεται δτι ή χβρήγησις αδείας
  έγγραφής ή παραμονής είς αω·
  ^ιατεΐα, βυνεταιριβμους, αολλό-
  γους, ένώσεις κλπ. των έκπαιδευ
  τι κων λειτουργών θά γίνεται συα-
  φώνως πρός^ την σχετικήν εγκύ¬
  κλιον τοϋ ΰφυπουργείου Δινμοσί
  άς Ασφαλείας.
  —Αί έμπορικαί συμβάσεις μέ
  τό Ράϊχ καί την Τουρκίαν.
  Συνήλθε προχθές είς συνεδρία
  σιν υπό την προεδρίαν τοΰ κ.Πρω
  θυπουργοΰ ή Άνωτάτη Διοίκησις
  θίκονομικής Αμύνης καί ήσχολή
  θη μέ συναλλαγματικά καί έμπο
  ρικα ζητήματα. Συζήτησις διεξή
  χθη καί διά τάς επικειμένας δια
  πραγματεύοεις πρός ανανέωσιν
  των εμπορικήν συμφωνιών μετά
  τής Γερμανίας καί Τουρκίας.
  —Ειδικόν άρχεΐον τού Υ¬
  πουργείον Οικονομικήν.
  Τό ΰπουογεΐον των Οίκονομι-
  κών άπεφάσιοε τήν συγκρότησιν
  είδικοΰ άρχείου διά τούς παλαι¬
  ούς φακέλλους των κεντρτκών υ-
  πηρεσιών τοΰ ΰπουργείου. Τό άρ¬
  χεΐον τουτο θά έγκατασταθίί είς
  ειδικόν κτίριον. Είς τό άρχεΐον
  τούτο θά άποστέλλωνται οί φά-
  κβλλοι επί ύποθεσεων, διά τάς
  οποίας έτεςματίσθη ή άλληλο
  γραφία. Επί των φακέλλων δέον
  νά ορίζεται καί ή χρονική πε
  ρίοίος—κατ' ανώτατον όριον μέ·
  χρι πέντε έτών—τής διαφυλάξε
  ώς των. Νετά τήν παρέλευσιν τής
  ώς άνω χρονικής περιόδου οί
  φάκελλοι θά καταστρέφωνται.
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΟΣ προεξοφλεϊ
  γραμμάτια καί συναλλαγματικάς.
  Πληροφορίαι δικηγορικόν γραφεΐ
  όν κ. Ήρακλή Πολεμαρχάκη.
  ΖΗΤΕΙΤΕ έπιμόνως, άπό ό'λα τα καταβτήματα καί αΰτά
  άκόμη των έπαρχιών ταίς κλωσΐαΐς Μάρκας «Σταύρος».
  "Ητοι σβυγάκια, τρυπώματα κιθάρας, καρβλια κεντήμα-
  τος, κουβάρες, Μουλινέ, Κοτόν ηερλέ, Βαμβακάκια,^κβυ-
  βάρΐς κΐντήματος κ. λ. π. "θλα τα ώς άν» ειδή είναι ά-
  φθάστου ποιότητος, χαί χρωμάτων ήγγυημένων καί στιρβ-
  ών. Μία δοκιμή 8ά α«ς πείση δια την άνωτβρέτητα των
  κλωστων της μάρκας «Σταύρος.»
  Άντιπροονπος διά του$ Νομους Ηρακλείου—Λασηθίου:
  Ι. Μ. ΚΟΡΠΗΣ
  1 ι
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεϊα έναντι Πσλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐσ Τρίτης
  2 Αύγούστου 1938
  120 Ώρα
  Ο ΒΟΥΛΓΑΡΟΣ ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
  ΑΝΕΧΟΡΗΣΕΝ ΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  ΕΠΙΣΤΡΕΦΩΝ ΕΙΣ
  Ή συνάντησις Ράνσιμαν-Χότζα.
  Δυσχέρειαι τών'Ιαπώνων είς Χανκόου.
  ΟΙ ΓΑΛΛΟΙ ΚΑΙ ΑΓΓΛΟΙ
  ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΟΣΥΜΦΩΝΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Αύγούστου (τοΰ άν»
  ταποκριτού μας). — Τηλϊφωνήματα έκ
  Θεσσαλονίκης άναφέρουν ότι ό Βούλ-
  γαρος πρωθυπουργόν κ. Κιοσεϊβάνωφ
  ανεχώρησεν εκείθεν έπιστρέφων είς Σο¬
  φίαν. Είς τόν άναχωροΰντα Βούλγαρον
  πρωθυπουργόν, εγένετο θερμή προπο-
  μπή υπό των επισήμων καί τού λαού τής
  Θεσσαλονίκης.
  Έν τώ μεταξύ υπό των διεθνών κύ¬
  κλων καί ιδία των γαλλικών καί αγγλι¬
  κών έξαίρεται τό ύπογραφέν σύμφωνον
  μετά τής Βουλγαρίας τό οποίον θεώ-
  ρεϊται παρ' αυτών ώς παράγων βίρήνης
  έν τή Βαλκανική.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 1 Αύγούστου (τη
  λεγραφικώς)—Όλόρδος Ράν·
  σιμαν πρόκειται νά συναντη·
  Θί) σήμερον διά τελευταίαν φο
  ράν μετά των πολιτικών προ
  σωπικοτήτων τού Λονδίνου
  προκειμένου νά αναχωρήση σθ
  ριον την πρωΐαν διά Πράγαν.
  Είς την Πράγαν Θά συναν-
  τηθή ευθύς μετά τοϋ κ Χό
  τζα μεθ' οδ θά έχη μακράς
  συνομιλίας.
  Πιστεΰεται δτι θά συναντη
  θή περί τα τέλη τής έβδομά
  δος μέ τόν κ. Χενλάϊν. Ση
  μειωτέον δτι άπό μερικών ήμε
  ρών παρετηρήθησαν έπανει
  λημμέναι πτήσεις γερμανικών
  άεροπλάνων υπεράνω τοθ
  τσεχοσλοβακικοϋ έδάφους.
  •—Είς την ΠαλαιστΙνην ή
  κατάστασις παραμένει πάντο
  τε κρίσιμος. Είς Χάι'φαν μΐα
  βόμβα ριφθεΐσα επί λεωφορεί
  ου έφόνευσεν ε"νσ "Αραβα καί
  έτραυμάτισε βαρέως 11.
  —Παρά την προέλσσιν των
  ίαπωνικών οτρατευμάτων οί
  κινεζικοί κύκλοι δέν φαίνον
  ται ονησυχοΰντες διά τόν κίν¬
  δυνον τής καταλήψεως τού
  Χανκόου τόν οποίον δέν θεώ
  ροϋν άμεσον, λόγφ των ΰφι
  σταμένων φυσικών καί τεχντ
  των δυσχερειών διά τούς Ί(
  πωνας.
  Ο
  κ. ΑΤΑΤΟΥΡΚ
  ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ* ΤΟΥ ΣΥΜΦΟΝΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Λύγούστου (τού άν-
  ταποκριτού μας).—Σημερινά τηλεγρα-
  φήματα έξ Άγκυρας άναφέρουν ότι ό
  Τούρκος πρωθυπουργός κ. ΙΜπαγιάρ
  καί , ό ύπουργός των Εξωτερικών κ.
  Άράς έπισκεφθέντες σήμερον τόν πρό¬
  εδρον τής τουρκικής Δημοκρατίας κ.
  Άτατούρκ ένημέρωσαν αυτόν επί τοΰ
  ύπογραφΐντος έν Θεασαλονίκη διαβαλ-
  κανικοΰ αυμφώνου μέ την Βουλγαρίαν.
  Ο ι. ΜΕΤΑΞΑΣ ΕΠΕΒΕΟΡΗΣΕ
  ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΑΛΑΓΠΤϋΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Αύγούστου (τοΰάντα·
  ποκριτοΰ μας).— Πληροφορίαι έκ Θεσ¬
  σαλονίκης άναφέρουν ότι ό πρωθυπουρ-
  γός κ. Ί. Μεταξάς έπεθεώρησε αήμε*
  ρον έκεί τα τμήματα των φαλαγγιτών
  Θεσσαλονίκης εκφράσας την ικανοποίη¬
  σιν τού διά την παράστασιν καί οργάνω¬
  σιν των τμημάτων.
  ΕΠΕΣΚΕΦΘΗ ΤΗΝ ΛΙΟΙΚηΊΓΝ
  ΤΟΥ ΠΟΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Αύγούστου (τού άν-
  ταποκριτού μας).— Ό πρωθυπουργός
  κ. Μεταξάς επεσκέφθη σήμερον έν **εσ·
  βαλονίκη τό 1" Σώμα Στρατοΰ συνομι
  λήσας επ* αρκετόν μι*τά τοΰ σωματάρ-
  χου καί των έπιτελών τού.
  ΟΙ ΒΑΛΚΛΝΙΚΟΙ ΛΑΟΙ
  ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Αύγούστου (τού άντα
  ποκριτοΰ: μας).—Έκ των βαλκανικών
  πρωτευουσών καταφθάνουν διαρκώς τη-
  λβγραφήματα διά των οποίων έκφράζε-
  ται ό ένθουσιασμός των βαλκανικών
  χωρών διά την υπογραφήν τού συμφώ·-
  νου μέ την Βουλγαρίαν. Είς τα τηλε-
  γραφήματα προατίθεται ότι οί βαλκα·
  νικοί λαοί ,πανηγυρίζουν την είσοδον
  τής Βουλγαρίας είς τόν ειρηνικόν συν-
  ασπισμόν των χωρών τής βαλκανικής
  χερσονήσου.
  ΟΙΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ
  ΚΑΙ Η ΥΠΟΔΟΧΗ_ΚΙΟΣΕ ΓΒΑΝΩΦ
  ΛΘΗΝΑΙ 1 Αύγούστου (τοΰ άν
  ταποκριτού μας). —Τηλεγραφοΰν έκ Σό
  φιας ότι οί βουλγαρικόν πολιτικοί καί
  δημοσιογραφικόν κύκλοι έξαίρουν τό
  εγκάρδιον τής ύποδοχής τοΰ Βουλγά·
  Ό κ. ΔημαρχοςκαΙ τό κίνημα Χανίων
  Αί ενέργειαι τού είς τάς Άδήνας.
  Την παρελθοΰσαν Κυριακήν έ
  πανήλθεν έξ Αθηνών ό 4ήμαρ-
  χος Ηρακλείου κ. Μήνας Γεωρ¬
  γιάδης.
  Όμιλών χθές ό κ. Δήμαρχος
  πρός τούς άντιπροσώπους τοΰ
  τύπου σχετικώς μέ τα στασια-
  στικόν κίνημα των Χανίων καί
  έν αυνεχεία περί των άποτελεσμά
  των των ένεργειών τού έν Άθή
  ναις διά την επίλυσιν τΛν δημο-
  τικών ζητημάτων, έχαρακτήρισε
  τα κίνημα άνόητον καί άντεθνικόν
  ειπών συγκεκριμένως τα εξής:
  Πρωτίατως δφείλω καΐ πάλιν
  νά άποδοκιμάσω τό αφρόν καΐ
  άντεθνικόν κίνημα των Χανίων
  τό οποίον ένω ουδέν είχε ηθικόν
  περιεχόμενον συνετέλεσεν απλώς
  μόνον εις τό νά συζητηταί καί
  πάλιν δυσμενώς έν Αθήναις ή
  λέξις «Κρήτη». Ελπίζομεν δτι τα
  γεγονότα θά άποκαταστήσουν την
  πραγματικότης καί θά παύση ή
  έξ άφορμής τοΰ κινήματος δι»
  σφήμησις τής Κρήτης.
  ΕΙμαι εύτυχής διότι δλοι οί
  κάτοικοι Ηρακλείου εοειξαν ώς
  αυνήθως σύνεσιν καί πατριωτι¬
  σμόν συντρέξαντες τόν κ. Νομάρ
  χην είς τό τόσον δύσκολον Έθνι
  κάν έργον τού.
  "Οσον άφορά τα δημοτικά Ιργα
  έτυχον ώς συνήθως τής δεούσης
  προσοχής τής Έθνικής Κυβερνή
  σεως.
  Έμελετήθησαν εύνοι'κώς μέ ελ
  πίδας -πλήρους επιτυχίας τα οί
  κονομικά τοθ Δήμου ζητήμα
  τα, τοΰ ήλεκτρικοθ έργοστασίου
  διάφορα ζηιήματ» κοινωνικής
  προνοίας, άθλητισμοΰ κλπ.
  Ενεκρίθη υπό τοΰ Συμβουλίοι
  Διοικήσεως Δημοσίων Κτημάτωι
  ή άπ' εύθείας είς τάν Δήμον πά
  ραχώρησις τής παλαιάς Νομαρχί
  άς μετά τοθ συνεχομένου χώροι
  διά την κατασκευήν πάρκου.
  Ωσαύτως ενεκρίθη ή άπ' εύθε
  αί παραχωρήση τοθ κτήματοι
  Χάνδακος πρός τα έργοστάσιοι
  Τζουλάκη προκειμένου νά χρη
  σιμοποιηθή διά πάρκον.
  Έπίσης ενεγράφη έν τώ πρου
  πολογισμω πίστωσις έξ 700.00(
  δρχ. διά την ανέγερσιν των Παι
  δικών Έξοχών.
  Έν γένει, κατέληξεν ό κ. Δή
  μαρχος, ό Δήμος ετυχε καί πάλιι
  τή; δεούσης έκ μέρους τής Κυ
  βερνήσεως ·ζτορ·{1)ς δι' δ έκφρά
  ζει πρός αυτήν την εύγνωμο
  σύνην τού.
  Ή προχδεσινή συγκέντρωσις
  των φαλαγγιτών Ηρακλείου
  Προχθές Κυριακήν ώραν 10.30
  π.μ.οί φαλανγΐται παρήλασαν διά
  των κεντρικωτέραν όδών τής πό¬
  λεως καί διηλθον έκ τής Νομσρ
  χίας διτου ό Νομάρχης Ηρακλείου
  κ. Ανδρέας Μάρκελλος ώς Γενι¬
  κάς Έπόπτης τής Ε. Ο. Ν. έπε¬
  θεώρησε την έξ εκατόν φαλαγ
  γιτών άναγωρήσασαν άντιπροσω
  πείαν δι' Αθήνας ακολούθως δέ
  ωμίλησε πρός αύτούς άπευθύνας
  θερμόν χαιρετισμόν καΐ εκφρά¬
  σας την πεποίθησιν δτι θά άντι-
  ττροσΜττεύσουν επαξίως την Κρή¬
  την μεστήν έθνικοΰ ένθουσιασμου.
  Ό κ. Νομάρχης εκάλεσε τους
  φαλαγγίτας καΐέζητωκραύγασαν
  υπέρ τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέως κα'ι
  τοΰ έθνικοΰ Κυβερνήτου κ. Ιω
  άννου Μεταξά. Οί φαλαγγΐται έ
  ζητωκραύγασαν έπίσης υπέρ τοϋ
  κ. Νομάρχου.Τήν 5.30" μ.μ.συνεκεν
  τρώθησαν είς τό Γυμναστήριον α
  παντα τα μέλη τής Ε. Ο. Ν. ό
  δέ κ. Ίαάννης Μουρέλλος περι
  φερειακός Διοικητής, εξεφώνησε
  τόν κάτωθι έμπνευσμένον λόγον
  πρός τούς φαλαγγίτας:
  «Μικροί μου φίλοι,
  Τραβήξειε πάνω στήν πρωτεύ
  ουσαν γιά νά λάβετε μέρος καί
  σεΐς στάς έκδηλώσεις θαυμασμοϋ
  πρός τόν δυνατόν Κυβερ^ήτην
  πού μέ την εθνικήν τού χειρονο
  μίαν τής 4ης Αύγούστου συνεκρά
  τησε την Έλλάδα άπό τόν κρη
  μνόν πού εφέρετο. Πηγαίνοντας
  στάς Αθήνας δείξατε μέ την στά
  σιν σας καί την εθνικήν σας συμ
  περιφοράν άντίθετην είκόνα άπό
  εκείνην πού θά έσχημάτισαν οί
  αλΛοι "Ελληνες γιά μδς, πληρο
  ρηθέντες την άηδή καί αστείαν
  στάσιν των Χανίων. Πείσετέ τους
  δτι δλος ό Κρητικός λαός μέ
  μίαν σκέψιν, μέ μίαν ψυχήν τρα
  βά τόν εθνικόν δρόμον πού έχά
  ραξεν ό δυνατός δημιουργός τού
  τρίτου ΈλληνικοΟ πολιτισμοθ,
  *αΐ πεϊσετέ τους δτι έδώ κάτω
  δλοι χωρίς καμμίαν εξαίρεσιν
  δχουν στραφή πρός τόν νέον
  ήλιον τής έλπίδος πού γνωρίζει
  τόν δρόμον των 'Ελληνικών πε
  πρωμένων. Φεΰγετε μέ άγνήν ψυ
  χήν. Γυρίσετε μέ άγνότερην.
  Φεύγετε χαροΰμενοι. Γυρίσετε έν
  θουσιασμένοι Φεύγετε μέ την χά
  ρά ενός καθήκοντος. Γυρίσετε
  μέ την ικανοποίησιν τής έκπληρώ
  σεώς τού πρός δλες τις γραμμές.
  Σάς εΰχομαι μέ συγκίνησιν τό
  εΰ πλοεΐτε. Δόσετέ μου την χά
  ράν τοθ ένθουσιασμου στόν κα
  λοσϋρισμόν. Καλώ ταξίδι μικρο
  μου φίλοι »
  Είς τόν κ. Μουρέλλον άπήν
  τησεν ό τετράρχης κ. Παναγιωτά
  κης βεβαιώσας αυτόν ότι θά κατα
  δείξουν έν Αθήναις την πίστιν
  των πρός την Κυβερνησιν κα
  τα έθνικά Ιδεώδη Ακολούθως ο
  φαλαγγΐται παρήλασαν διά των
  Λεωφόρων Κουντουριώτου, 25 Αΰ
  γούστου καΐ κατέληξαν είς των
  λιμένα συνοδεύσαντες την άναχω
  ρήσασαν αντιπροσωπείαν. Τής
  παρελάσεως προηγήθη ή φιλαρ
  μονική τοϋ δήμου, παιανίζουσα
  διάφορα έθνικά έμβατήρια. Πρί
  τοΰ Ξενοδοχείου «Μίνως» ό Ν(
  μάρχης "Ηρακλείου κ. Ανδρέας
  Μάρκελλος έχαιρέτισε τους φα
  λαγγΐτας οΐτινες κατά την έκε
  θεν διέλευσιν των εγένοντο άντ
  κείμενον θερμοτάτων Ικδηλώσε
  ών έκ μέρους τοϋ πλήθους τό
  οποίον έχειροκρότει αΰτοΰς έν
  θουσιωδώς. Ή εί, εκατόν φαλαγ
  γιτών άνππροσωπεία άνεχώρη
  σε διά τοΰ Ατμοπλοίου «Άκρό
  πόλις- υπό τόν Τετράργην κ. Πά
  ναγιωτάκην καΐ τούς όμαδάρχας
  κ. κ. Βογιατζάκην, Δημάκην κα
  Πρωιμάκην.
  ρου πρωθυπουργού κ. Κιοσεϊβάνωφ
  υπό τού "Ελληνος πρωθυπουργού, των
  ανωτέρων Έλλήνων διπλωματικών ύ·
  παλλήλων καί τού λαοΰ τής Θεσσαλο¬
  νίκης. Αί έφημερίδες έκ παραλλήλου
  πλέκουν τό εγκώμιον τοΰ κ. ΜεταΕά ώς
  χυβερνήΐου καί ώς προέδρου τής βαλ-
  χανικής συνεννοήσεως.
  ΣΦΟΔΡΟΤΑΤΗ ΜΑΧΗ
  ΕΙΣΤΟΝΤΟΜΕΑΜΟΥΕΛΑ
  Η ΕΘΝΙΚΗ
  ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
  Προχθές την πρωίαν ήρξατο ή
  διανομή των στολών τής Ε. Ο. Ν
  Ηρακλείου παρόντων των άξιιομα
  τικών αυτής καΐ τοΰ λοχίτου 6
  πασπιστοΰ κ. Μιχαήλ Γχολέμη.
  Έξ άλλου καθ' δλην την προχθε¬
  σινήν ημέραν φαλαγγίΐαι άνέλα
  βον την διανομήν προκήρυξιν
  διά τα στασιαστικά γεγονότα Χα¬
  νίων, προσφέραντες οίί:ω σημαν
  τικάς υπηρεσίας. Προχθές έπίαης
  την () 30' μ. μ συνεκροτήθη
  γενική συγκέντρωσις των μελών
  τής Ε. Ο. Ν. είς τό γυμναστή
  ριον ακολούθως δέ οί φαλαγγί
  ται παρήλασαν διά των κεντρι
  κωτέρων όδών τής πόλεως άδον
  τες διάφορα έθνικά έμβατήρια.
  Αί παρελάσεις αύται είναι δοκι
  μαστικαί άποβλέπουσαι είς την
  άρτιωτέραν εμφάνισιν των μελών
  τής Ε. Ο. Ν. Ηρακλείου τόσον
  ενταύθα ίσον καΐ έν Αθήναις
  κατά τάς εορτάς τής 4ης Αύγού
  στου.
  ΑΘΗΝ1.Ι 1 Αύγούστου
  άν
  Η,ΛΕΙΤΟΥΡΠΑ
  ΑΣΒΕΣΤΟΚΑΜΙΝΩΝ
  Διά διαταγής της πρός τάς
  υπηρεσίας χωροφυλακής ττ]ς
  νήσου ή Γεν. Διοίκησις Κρή
  της παραγγέλλει δπως συνεν
  νοούμενσι αδται μετά των
  δασικών άρχών των νομών
  ταποκριτού μας).—Πληροφορίαι πρός
  τό Πρακτορείον Χαβάς άναφέρουν ότι' έξακριβώσουν καί γνωρίσου
  σφοδροτάτη μάχη μεταξΰ εθνικών καί' είς αυτήν είς ποία μέρη λει
  κυβερνητικών διεξήχθη είς τόν τομέα τουργοθν άσβεστοκάμινα καΐ
  Μουέλα. Τα άποτελέσματα τής μάχης άν ταυτα είναι έφωδισσμένα
  ταύτης αγ νοούνται μέχρι τής στιγμής. διά των νομΐμων άδειών.
  ΤΟ ΝΕΟΝ ΣΥΜΦΩΝΟΝ
  ΤΟΝ ΒΑΑΧΑΙϋΝ ΧΡΑΤΟΝ
  (Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδοο)
  παρίσταντο καί οί πρεσβευταί
  των Βαλκανικών κρατών με-
  λων τής Βαλκανικής Συνεννο
  ήσεως Φιλόΐι τής Ρουμα
  νίας, Λαζάρεβιτς τής Γιουγ
  κοσλαυΐας, καί ό έπιτετραμμέ
  νος τής Τουρκίας Σαμάν, ό
  πρεσβευτής τής Βουλγαρίας
  κ. Σισμάνωφ καί ό πρεσβευ
  τής τής Ελλάδος έν Σόφια κ
  Κ. Δισμαντόπουλος οί όποΐοι
  καί είχον μεταβή μετά τοϋ
  Προέδρου τής κυβερνήσεως κ.
  Μεταξά είς Θεσσαλονίκην.
  'Επίσης τόν κ. Μεταξ&ν συ
  νώδευαν είς Θεσσαλονίκην
  ό μόνιμος ύφυπουργός των
  Εξωτερικών κ. Μαυρουδή^, ό
  πρεσβευτής κ. Λέων Μελάς
  διευθυντής των πολιτικών υπο
  θέσεων τοϋ ύπουργείου των
  "Εξωτερικών, τμήμα βαλκανι
  κων ύιοθέσεων, ό κ. Άνδρου
  λής διευθυντής τοϋ ίδιαιτέρου
  γραφείου τοθ κ. Προέδρου τής
  Κυβερνήσεως, ό ύπασπιστής
  τού κ. Νόμπιλης καί ό άκόλου
  θος τοϋ ύπουργείου Έξωτερι
  κων κ. Παποτδόπουλος.
  Τραυματϊσμοι
  Συνελήφθησαν καί παρεπέμφθη
  σαν είς την εισαγγελίαν Ρεθύ
  μνης επί κλοπή ό Γεώργ. Μαυ
  ρομουστακάκης έκ Μελιδονίου καΐ
  επί τραύμασι οί Τ. Ίερωνυμάκης,
  Παΰλος Δερβενάκης καΐ Νικόλ
  Καλιούρης.
  ΤΟ ΑΣΥΛΟΝ ΤΟΥ Π1ΙΛΙΟΥ
  ΤΗΠΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ
  Ό Μορφωτικδς ΣύΧΧο^ος
  IV
  ναικώ- Ηρακλείου έπιθυμών νά
  άνακουφίση καΐ πάλιν την έρ
  γαζομένην μητέρα καί στηριζό
  μενος είς την ηθικήν καΐ ύλικήν
  των άρχών τής πόλεώς μας ενί¬
  σχυσιν, τοΰ Μητροπολίτου Κρή-
  της, των κ. κ. Νομάρχου, Δημάρ
  χο> καί την φιλανθρωπίαν τής
  Κοινωνίας ανεκοίνωσεν 8« θά
  λειτουργήαη καΐ πάλιν τό «Ά¬
  συλον τοΰ Παιδιοΰ τής έργαζο
  μένης μητέρας».
  Α'. έπιθυμοΰσαι μητέρες νά έμ-
  π.σΐευθώσ: τα παιδία των είς τό
  άσυλον δύνανται νά ύποβάλουν
  σχετικάς αιτήσεις είς τό Γραφείον
  τοΰ «Άσύλου τής Γερόντισσας»
  ΤΑ ΣΦΑΓΙΑ
  Καιόηιν αποφάσεως ύφυ-
  πουργείου Άγορανομίας επε¬
  τράπη χάριν των έορτών τής
  4 Αύγούστου ή σφαγή ζώων
  κατά την 3 Αύγούστου καί ή
  παρασκευή φαγητών έκ κρέα-
  τος είς τα ξενοδοχεΐσ.
  το.στρατολοπκονΙυμβοΫλιον
  Σήμερον 2αν τρέχ. τό Στρα
  τολογικόν Συμβ. ύλιον Ήρα-
  30 Πρωινη
  ΚΛΤΛ ΤΕΣΣΑΡΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ
  ΕΙΣ ΤΟ ΣΟΒΙΕΤΙΚΟΝ ΕΛΑΦΟΣ
  ΕΙΣ ΕΠΑΚΟΑΟΪθίίΑΣΑΝ ΜΑΧΗΝ
  ΥΗΕΣΤΗΣΑΝ ΒΑΡΕΙΑΣ ΛΟΟΑΕΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Αύγούστου (τού άντα
  ποκριτού μας). —Τό σοβιετικόν Πρα>
  κτορεΐον «Τάς» ανεκοίνωσεν ότι οί Ίά-
  πωνες είσέδυσαν είς βάθος τεσσάρων χι-
  λιομέτρων έντός τοΰ σοβιετ&κού εδά·
  φους.
  Πάντως την εισβολήν των Ιαπωνίαν
  επηκολούθησεν αίματηρά μάχη καθ* ήν
  οί '1άπο>νες ύπέσ:ησαν βχρυιάτας απω¬
  λείας.
  ΤΑ ΣΟΒΙΕΤ ΤΗΡΟΥΝ ΣΙΓΗΝ
  ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΝ
  ΤΗΣ ΙΑΠΟΝΙΚΗΣΕΙΣΒΟΛΗΣ
  ΑΘΗΛί/%.1 1 Αύγούστου (τού άντα
  ποκριτοΰ μας)---Τηλεγραφήματα έκ
  τού έξωτερικοΰ άναφέρουν ότι τα Σο¬
  βιέτ τηροΰν σιγήν έν σχέσει μέ τάς δια-
  θέσεις αυτών κατόπιν τού προχθεσινοΰ
  σοβαρού έπεισοδίου είς τα ρωσσομαν
  τζουριανά σύνορα.
  Ο ΑίίΛΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΕΟΡΕΙ
  ΩΣ ΕΝΤΟΟΙΣΟΕΝ ΤΟ ΕΗΕΙΣΟΛΙΟΝ
  ΛβΗΐνΑΙ 1 Αύγού—·ου(τοΰ άντ*
  ποκριτοΰ μας)— Πληροφορίαι έκ Αον
  δίνου άναφέρουν ότι αί αγγλικαί έφη
  μερίδες είναι αίσιόδοξοι ώς πρός τό
  ρωσσομαντζουριανόν επεισόδιον. Οί
  "Αγγλοι άρθρογράφοι θεωρούν τό έπει
  σόδιον τουτο ώς μάλλον τοπεκόν καί μή
  προωρισμένον νά έπηρεάση γενικώτε-
  ρον τάς σχέσεις των δύο χωρών.
  ΚΑΙ ΟΙ ΓΑΛΛΟΙ ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΟΥΝ
  ΜΕΓΑΛΗΝ ΣΗΜΑΣΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Λύγούστου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).— *Κ* Παρισίων άν.
  γελλεται ότι ο γαλλικός τύπος άπα-
  σχολούμι-νος μέ τό ρωσσομαντζουρια-
  νόν επβισο^ιον δέν αποδίδει είς αύτό
  μεγάλην σημασίαν διατυπώνων κρίσεις
  παρομοίας έκείνων των αγγλικών έ«*ι
  μερίδων. Υ 4
  ΟΙ ΕΒΝΙΚΟΙ ΗΝΕΧΙΖΟΥΗ
  ΤΑΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ^ΙΣ ΤΕΡΟΥΕΛ
  ΑΘΗΝ %Ι 1 Αύγούστου (τοΰ άν.
  ταποκριτοΰ μας). _ Τηλεγρ*φοΰν έκ
  Παρισίων ότι οί έθνικοί ένκΐχυόμβνοΐ
  υπο -χ,ερο-τλάνων κχί τάνκ; συνεχίζουν
  τας επιθέαεις αυτών είς τόν τομέα τοΰ
  ΐερουελ καί ανατολικώτερον.
  ΠΟΛΥΝΕΚΡΟΙ ΜΑΧΑΙ
  ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΤΟΠ0Ν_ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Αύγούστου (τού άν
  αποκριτού μας).— Αγγέλλεται έκ τού
  ξωτερικού ότι είς τό μέτωπον παρά
  ήν παραλίαν τής Μεσογείου διεξάγον-
  αι πολύνεκροι μαχαι.
  ΤΟ ΤΟΚΙΟ ΑΝΕΚΟΙΝΟΣΕ
  ΤΗΝ ΓΕΝΟΜΕΝΗΙΜΙΝίΚΑΤΑΛΗΨΙΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Αύγούστου (τοΰ άν-
  αποκριτού μας).—.-Εσπερινά τηλεγρα-
  -------- ε^Τοκιο άναφέρουν ότι ά ία-
  ,τΤη