96107

Αριθμός τεύχους

4930

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

3/8/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγύπτου
  έτησίη λίραι 3
  έξημηνός 2
  Άμερικής
  έτησία δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμη
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ «30
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟν
  Δ1ΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΣΥΙΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
  II
  ΚΑΙ Ο κ.
  Σ ΑΙΕΤΙΑ
  Σ
  Καθ* ην στιγμήν ή χώρα
  έτοιμάζεται νά |έορτάση την
  δευτέραν επέτειον τής 4ης
  Αύγούστου, επιβεβλημένον
  θά ήτο νομίζομεν νά άνα
  δράμωμεν είς τό πά-
  ρελθόν καί νά ίδωμεν τί σο
  νετελέσθη είς την νήσον
  μας ιδιαιτέρως κατά τό διε-
  τές τουτο διάστημα. Μιά τοι
  αύτη ομως άναδρομή καί ά-
  πλή έστω μνημόνευσις των
  όσων έπετελέσθησαν, θά α¬
  πήτει καί χρόνον πολύν καί
  χώρον μεγάλον.
  Τόν άπολογιαμόν άλλωστε
  τού συντελεσθέντος .κατά
  την τελευταίαν διετίαν άνα
  δημιουργικοΰ έργου έδημο-
  σιεύσαμεν είς συντόμους ά-
  δράς γραμμάς είς προηγού
  μενά φύλλα μας όπως τόν κα
  τήρτισαν αί άρμόδιαι κρατι¬
  καί υπηρεσίαι.
  Έκεΐνο τό οποίον ομως θε
  ωροϋμεν χρέος κατά την πα¬
  ρούσαν επίσημον ώραν νά το
  νίσωμεν Ιδιαιτέρως είνε τοΰ
  το: Ότι τό δημιουργικήν όν¬
  τως έργον τής διετίας, όφεί-
  λεται βεβαία είς την γενι
  κήν πολιτικήν την οποίαν
  άκολουθεΐ καί έφαρμόζει τό
  Κράτος τής 4ης Αύγούστου.
  'Αλλά όφείλεται έπίσης καί
  είς την γόνιμον, την έ-
  ξαιρετικώς δημιουργικήν δρά
  σιν τού 'Υπουργοϋ Γενι
  κου Διοικητοΰ κ. Σφακιανά¬
  κη. Αποτελεί τουτο αλή¬
  θειαν πανθομολογουμένην
  καί αδιάσειστον. Είς τα δύο
  καί πλέον έτη πού διοικεΐ ό
  κ. Σφακιανάκης είνε άναμ
  φισβήτητον, ότι είς την νή¬
  σον πνέει άλλος άνεμος. Ό
  άνεμος τής τάξεως καί τής
  προόδου. 'Η πνοή ή όποία
  δίδει τόν δημιουργικόν τό-
  νον καί τόν έργώδη παλ'
  μόν. 'Η πνοή τής ιδικής τού
  στοργής πρός την γενέτει-
  ράν τού, τοϋ ίδικοΰ τού έν-
  θουσιασμοΰ, τής Ιδικής τού
  δημιουργικότητος.
  Μέ τάς περιοδείας τού καί
  είς τα πλέον άπόμερα καί
  δυσπρόσιτα διαμερίσματα, μέ
  την διαρκή επικοινωνίαν
  τού μέ τόν λαόν, μέ την επί
  τόπου μελέτην των άναγ
  κων καί των ζητημάτων της
  νήσου ό κ. Σφακιανάκης κα
  τέστη όχι μόνον ό καλύτερος
  καί ό βαθύτερος γνώστης των
  κρητικών προβλημκτων ό
  στοργικώτερος βοηθός καί
  παραστάτης τοϋ Κρητικού
  λαοΰ, ό άκούραστος όδηγός
  τού είς την οδόν της προ*
  όδου καί τοΰ έκπολιτισμοΰ,
  ό διερμηνευτής των ποδών
  τού πρός την κυβέρνησιν
  άλλά καί ό πλέον άγαπητός,
  ό βαθύτερον έκτιμώμενος Δι
  οικητής τού τόπου.
  Διότι είπομεν. Είς διάστη-
  μα δύο έτδν, ό κ. Σφακια¬
  νάκης έδωκε νέον ρυθμόν
  καί νέον τόνον είς όλας τάς
  εκδηλώσεως τής ζωής έν Κρή-
  τη· Ιδού δέ ότι έπέπρωτο,
  έξ αίτίας τοΰ ακατανόητον
  κινήματος των Χανίων νά
  δείξη καί αλλ« χαρίσματα
  καί άλλας άκόμη ίκανότη-
  τας πού τόν έξύψωσαν έτι
  περισσότερον είς την συνεί¬
  δησιν καί των Κρητών χαί
  τής Κυβερνήσεως καί τού
  Πανελληνίου. Είς τάς ταρα-
  χώδεις ώρας, πού έγνώρι-
  σαν τα Χανιά προχθές, ό
  κ. Σφακιανάκης ανεδείχθη
  πραγματικάς ήρως εύψυχίας
  καί άπαράμιλλος έκπρόσω-
  πος τού Κράτους. 'Υπερή-
  σπισε τό κρατικόν γόητρον
  μέ σοβαρώτατον κίνδυνον
  τής ιδίας ζωής του.Ήγωνίσθη
  διά την κατίσχυσιν καί επι¬
  βολήν τής έννοίας τής τάξε¬
  ως καί τοϋ νόμου. Έστάθη
  ακολούθως είς την θέσιν πού
  τόν έταξεν ή πολιτεί* άλλά
  καί ή κοινή τοϋ λαοΰ έκτίμη
  σις καί συμπάθεια. Καί μέ
  όλην την ψυχραιμίαν πού
  πρέπει νά χαρακτηρίζη τούς
  άληθώς αξίους διοιχιιτάς λα
  ών, έχρησιμοποίησε την δύ¬
  ναμιν την οποίαν τοΰ πα¬
  ρέσχεν ή κρατική μηχανή
  καί έπανέφερεν έντόςόλίγων
  ώρών την διασαλευθεΐσαν
  τάξιν καί την γαλήνην καί
  έπέβαλκ τα Κράτβς τοΰ νό¬
  μου, χωρίς σχληρά μέτρα,
  χωρίς αίματοχυσίας, χωρίς
  νά γίνη σχεδόν αίσθητόν
  ότι ό τόπος ευρέθη έν μέσω
  τής δίνης μιάς ανατρεπτι¬
  κάς θυέλλης* Αποτελεί του¬
  το τόν μεγαλύτερον άσφα
  λώς καί τόν ώραιότερον
  άθλον διά τόν οποίον ό κ.
  Σφακιανάκης δικαιοΰται καί
  τού θαυμασμοΰ καί των εύ·
  χαριστιών καί τής εύγνωμο-
  σύνης τοΰ Κρητικού λαοΰ
  Αποτελεί άθλον τόν ο¬
  ποίον καί αύτός ό άρ-
  χηγός τής Κυβερνήσεως κ.
  Μεταξάς άνεγνώρισε καί άν
  τήμειψε διά τής έκφράσεως
  τής εύαρεσκείας τού πρές
  τόν κ. Σφακιανάκην. Καί
  είναι επαναλαμβάνομεν δ-
  χι μόνον δίκαιον, άλλά επι¬
  βεβλημένον χρέος ν» άνα
  γνωρισθή καί νά έξαρθη ιδι¬
  αιτέρως καί ή μεγάλη αυ¬
  τή ύπηρεσία τοΰ κ. Σφακια¬
  νάκη πρός τόν τόπον καί
  μάλιστα είς αυτήν την στιγ
  μην κατά την οποίαν ό λα
  ός έτοιμάζεται νά πανηγυ·
  ρίση την δευτέραν επέτειον
  τής ημέρας καθ" ήν έπήλ
  θεν η μεταβάλη πού έθεσε
  τέρμα είς ένα κακόν πα¬
  ρελθόν, διά ν' ανοίξη νέαν
  περίοδον τής Κρατικής καί
  κοινωνικής μας ζωής.
  Ο Ι. ΜΕΤΑΞΑΣ ΕΙΣ
  ΠΡΟΙΙΦΑΝΕΙΣ [ΙΔΙΑΙίΕΙΣ
  II
  ϊ ΔΑΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Αύγούστου (τη¬
  λεγραφικώς).— Άπασαι έπαγ
  γελματικαί, έργατικαί όργα
  νώοεις διά ένθουσιωδών ψηφι-
  σμάτων καί προκηρΰξεων έ-
  ξαίρουν σημασίαν τής ίστορι-
  κής 2ας έπετεΐου 4ης Αύγού¬
  στου ή όποία άνεμόρφ,ωσε
  καί άνεδημιοΰργησε την Έλ-
  λάδα καί μέ κοινωνικάς με-
  ταρρυθμΐσεις ένεκαινΐασε νέ¬
  αν λαμπρόν περίοδον διά έρ-
  γαζόμενον κόσμον πρός τόν
  Οποίον παρέσχε δλα τα ή·
  θικά καΐ ύλικά μέσα, τα ό¬
  ποία επί σειράν έτών άπετέ
  λουν άπραγματοποιήτους διεκ
  δικήσεις. Είς τάς προκηρύ-
  ξεις αύτάς έξαίρεται συγκε¬
  κριμένως ή σημασΐα τού θε·
  σμοϋ κοινωνικών άσφαλίσεων
  καθιέρωσις όκτσώρου, διάφο
  ρα προστατευτικά μέτρα υπέρ
  λοχεΐας, θηλάσεως καί λοιπά
  καί δλα μέτρα έθνικής κυβερ
  νήσεως υπέρ εργαζομένων γε
  νικώς. Τέλος καλοϋν μέλη
  των όπως σύσσωμα μετάσχουν
  πανηγυρισμόν έθνικής έπετεί
  ου Ίνα έκδηλώσουν πρός έ
  θνικήν κυβέρνησιν εύγνωμο
  σύνην των διά ληφθέντα υπέρ
  αυτών μέτρα καί διατρανώ
  σουν πίστιν, αφοσίωσιν των
  Είναι άφάνταστος ένθουσι
  ασμός των εργαζομένων καί
  πυρετώδεις προετοιμασίαι
  καταβάλλονται έκ μέρους των
  διά τόν δσον τό δυνατόν
  λαμπρότερον έορτασμόν 4ης
  Αύγούστου ό οποίος προβλέ-
  πεται μεγαλειώδης.
  Κατά τηλεγραφήματα έκ
  Θεσσαλονίκης άπό πρωΐας 6
  Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως ε¬
  δέχθη είς Μεντιτεράνεαν λαϊ¬
  κάς έπιτροπάς πόλεως καί ύ
  παίθρου αΐτινες διεδήλωσαν
  πρός αυτόν ευγνωμοσύνην
  μακεδονικοθ λαοΰ διά τό τε¬
  ράστιον έργον 4ης Αύγούστου
  καί την έκφρασιν πίστεως ά-
  φοσιώσεως ολοκλήρου Έλλά
  δος πρός τόν μέγαν άναμορ·
  φωτήν εθνικόν κυβερνήτην. Πά
  ρεκάλεσαν πρωθυπουργόν
  δπως συνεχίση έπ' άγαθώ Πά
  τρίδος αναδημιουργίαν έργον
  τού. Έν συνεχεία έκκρόσωποι
  όργανώσεων πόλεως καί έσω-
  τερικοθ ΜακεδονΙας διηρμή-
  νευσαν πρός Πρωθυπουργόν
  αγανάκτησιν ήτις κατέχει
  πληθυσμούς τής βορείου Ελ¬
  λάδος διά άποτολμηθέν άντε
  θνικόν κίνημα ολίγων ταρα-
  ξιών, πράξιν όποιαν ώς έδήλω
  σαν είς τόν κ. Πρωθυπουργόν
  άποδοκιμάζει σύμπας ό έλλη
  νικός λαός μετά βδελυγμίας
  καί άποτροπιασμοΰ. Έν τέλει
  μέλη λαϊκών επιτροπών παρε
  κάλεσαν Πρωθυπουργόν νά
  δεχθή συγχαρητήρια μακεδο
  νικοθ λαοθ διά τό έπιτευχθέν
  μέγα ιστορικόν γεγονός συν ά
  ψεως συμφώνου μεταξύ Βαλ
  κανικής συνεννοήσεως καί
  Βουλγαρίας. Ακολούθως Πρω
  θυπουργός εδέχθη τοπικούς
  ήγήτορας ΕΟΝ Θεσσαλονίκης
  καί Χαλκιδικής οί όποΐοι υπέ¬
  βαλον είς αρχηγόν σέβη των
  κσί παρεκάλεσαν δπως δεχθή
  νά παρελάσουν ενώπιον τού
  φαλαγγΐται. Πρωθυπουργός
  απεδέχθη μετ* ευχαριστήσεως.
  Πράγματι ό κ. Πρωθυπουργός
  κατήλθε 10.30" π. μ. ξενοδο-
  χείου τού μετέβη είς πλατεί¬
  αν1 Άριστοτέλους δπου πλή
  θη συγκεντρωθέντα έπευφή
  μουν εθνικόν κυβερνήτην έν-
  θουσιωδώς καί έζητωκραύγα-
  ζον υπέρ καθεστώτος 4ης Αύ
  γούστου. Καί ένώ ό ένθουσια
  σμός πλήθους καί ζητωκραυ
  γαί τού ήλέκτριζον πάντας,
  εύσταλής, χαρούμενος ό'ΐωάν.
  Μεταξάς διήρχετο διά μέσου
  πυκνών μαζών τοθ λαοθ χαι
  ρετών διαρκώς δλους κσ1 τέ
  λος έλαβε θέσιν είς ειδικώς
  στηθεΐσαν έξέδραν επί τού
  πρός την λεωφόρον Νίκης
  τμήματος πλατείας Άριστοτέ¬
  λους διά νά παρακολουθήση
  παρέλασιν φαλαγγιτών.
  Δεκάτην καί ήμίσειαν ακρι¬
  βώς άπό βάθος πλατείας Νί¬
  κης φάλαγγες ΕΟΝ έχουσαι
  επί κεφαλής φιλαρμονικήν Δή-
  μου Θεσσαλονίκης καί χειρο-
  κροτούμεναι συνεχώς υπό
  τοθ ένθουσιώδους είς θέαν
  των πλήθους ευθύς ώς ή μου-
  σιΚήΕφθασεν είς ϋψος έξέδρας
  ΠρωθυπουργοΟ έστάθμευσεν
  είς έναντι αύτοΟ παραλιακόν
  πεζοδρόμιον καί έπαιάνιζεν ΰ-
  μνον 4ης Αύγούστου υπό ρυθ-
  μικθύς ήχους όποίου παρήλα
  σαν πρό Προέδρου φαλαγγΐται
  καΐ φαλαγγίτισαι τής ΕΟΝ.
  Μετά πέρας μεγαλειώδους πά
  ρελάσεως Πρωθυπουργός συ
  νεχάρη ήγήτορας ΕΟΝ Θεσ
  σαλονίκης καί Χαλκιδικής καί
  τούς δαβεβαίωσεν δτι μέ α¬
  μέριστον ενδιαφέρον θά συ-
  νεχίζεται πάντοτε καί ή προ¬
  σπαθεία τού δι* Έλληνοπρε-
  πή διαπαιδαγώγησιν νεολαί-
  ας έθνους μας είς την όποι¬
  αν καί στηρίζει δλας τάς ελπί¬
  δας διά μεγαλείον Πατρίδος.
  Ακολούθως Πρόεδρος Κυ¬
  βερνήσεως υπό άτελευτήτους
  ζητωκραυγάς κατηυθύνθη
  στρατηγεϊον γ'. σώματος στρα
  τοθ δπου έφθασεν 11 π. μ.
  καί οπου ήσαν συγκεντρωμέ·
  νοι άπαντες άξιωματικοί φρου
  ράς Θεσσαλονίκης. Πρόεδρος
  εγένετο τιμητικώτατα δεκτός
  υπό αξιωματικών φρουρας
  μεθ' δ ωμίλησε πρός αύτούς.
  Μετά πέρας όμιλίας Πρωθυ
  πουργός έχαιρέτισε διά χει-
  ραψίας Ινα έκαστον αξιωμα¬
  τικόν καί ακολούθως άνεχώ
  ρησεν έκ στρατηγείου έπιστρέ
  ψας είς ξενοδοχείον. Την 12ην
  καί 45' Πρόεδρος Κυβερνήσε¬
  ως κατελθών είς τόν σιδηρο
  δρομικόν σταθμόν άνεχώρη
  σε σιδηροδρομικώς Αθήνας
  προπεμφθείς υπό άρχηγοθ
  τής πόλεως καί άπείρου πλη-
  θους συγκεντρωθέντος είς
  την πλατείαν τοθ σταθμοΰ
  διά νά κατευοδώση μέ ούρα-
  νομήκεις ζητωκραυγάς καί
  έγκαρδίους ευχάς λαοφι
  λή αρχηγόν 4ης Αύγούστου
  καί άναμορφωτήν νεωτέρας
  Ελλάδος. Καθ" δλην την δια
  δρομήν άμαξοστοιχίας μέχρις
  Αθηνών ό κ. Πρόεδρος έγέ
  νετο αντικείμενον άποθεωτι
  κων έκδηλώσεων υπό τοθ λα
  ου τής ύπαίθρου.
  μερίμνης των ήγετών τοθ Έ-
  θνους, ή'ΐη δέ ή Ελλάς δύνα¬
  ται σοβαρώς νά ύπολογίζη
  είς τα ληφθέντα μέτρα καί
  τάς συντελεσθείσας προπαρα·
  σκευάς. Ή Διοίκησις ήνορθώ-
  θη καί ή κρατική μηχανή έιΐα-
  νεθρε τόν άπολεσθέντα ρυθ
  μόν της μέ τάσιν μάλιστα νά
  καταστή προσομοία έκείνης
  των προηγουμένων Κρατών
  χάρις είς τό πρό τινος είσα-
  χθέν σύστημα τής μείζονος ά-
  ποσυγκεντρώσεως καί είς τό
  μελετώμενον μέτρον τοϋ άπο·
  σκορακισμοθ τής γραφειοκρα-
  τίας.
  "Ηδη Κοινωνική πρόνοια κσί
  αντίληψις άποτελοϋν αντικεί¬
  μενον πραγματικής πολιτικής
  τοθ Κράτους, χάρις είς την
  όποιαν ανεκουφίσθησαν έπαι-
  σθητώς οί άναξιοπαθέστεροι
  οΐτινες ούτω ησθάνθησαν την
  αγαθήν επίδρασιν τής άλλη
  εγγύης τής καλής κοινωνι·
  ής συμβιώσεως.
  Αί παραγωγικαί δυνάμεις
  ηνωμεναι πλέον, άπηλλαγμέ·
  ναι των συνθημάτων τής πε
  ριφήμου «πάλης», μέ λελυμέ-
  νας τάς διαφοράς υπό την
  αίγίδα τοθ Κράτους καί μέ
  τό πρΐσμα τής κοινωνικής οι-
  καιοσύνης, έπιδίδονται άπερί-
  σπαστοι είς τόν έργώδη παρα-
  γωγικόν ρόλον των έτπτυχοθ
  σαι αίσθητήν βελτίωσιν τοθ έ-
  θνικοθ είσοδήματος.
  Γενικώς ειπείν αί έπελθοθ
  σαι μεταβολαί καί βελτιώ
  σεις καί ή άκατάβλητος δή
  μιουργική πνοή πρός απάσας
  τάς έκδηλώσρις τής έθνικής
  ζωής μάς παρέχουν την βε-
  βαιότητα δτι τό Ελληνικόν
  Έθνος ύπά την πατρικήν στορ
  γήν τής Α. Μ. τοθ Βασιλέως
  Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ 4»* ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
  (Υπό τοθ Προέδρου τοΰ Έ-
  παγγελματικοΰ καί ΒιοτεχνικοΟ
  Έπιμελητηρίου, τής Όμοσπονδίας
  Έπαγγελματιών ναί Βιοτεχνών
  καί των εις την δύναμιν ταύτης
  ανηκόντων σωματείων εξεδόθη ή
  κάτωθι έγκύκλιος:)
  Άγαπητοί συνάδελφοι,
  Όσον οΰπω συμπληρούται
  διετία άφ' ής επήλθεν είς την
  χώραν μας ή Ιστορική μεταβο
  λή τής 4ης Αύγούστου 1936.
  Ή χρονολογία αυτή αποτε¬
  λεί Ινα έκ των εξαιρετικόν
  σταθμών πού άναφέρει ή μα-
  κραίων ίστορία τοϋ "Εθνους
  μας.
  Τό προαυγουστιανόν Έλλη
  νικόν Κράτος υπό την άμε¬
  σον επιρροήν τής κυριαρχού¬
  σης κομματικής κραιπάληςεΐχε
  περιστή έν μέν τώ έξωτερικφ
  είς πραγματικήν άνυποληψίαν
  έν δέ τώ εσωτερικώ έβαινεν
  είς άποσύνθεσιν' προκαλοθσαν
  την άποκαρδίωσιν παντός ύ·
  γιώς σκεπτομένου Έλληνος.
  Κατά την προαύγουστιανήν
  περίοδον τα πάντα έξητάζον-
  το καί έκρίνοντο μέ τόν φα·
  κόν τοθ άχαλινώτου κομματι-
  κοΰ συμφέροντας. Ό 'Ελληνι-
  κός λαός διηρημένος είς φανα-
  τικώς άλληλομισουμένας πα-
  ρατάξεις έχειραγωγεΐτο πρός
  δρόμους όλονέν άφισταμένους
  τής λεωφόρου των έθνικών
  ίδεωδών, κινδυνεύων άπό στιγ
  μής είς στιγμήν νά γίνη παρα-
  νάλωμα τοΰ Κομμουνισμόν.
  Ή άσφάλεια τής χώρας εί¬
  χεν εντελώς παραμεληθή. 'Η
  κρατική μηχανή, ΰφισταμένη
  την λίπανσιν τής κομματικής
  συναλλαγής, Ικινεΐτο μέ τόν
  πλέον άργόν ρυθμόν, τείνου
  σα όσημέραι είς τελείαν έξάρ
  θρωσιν. Ή Κρατική αντίληψις
  καί ή Κοινωνική Πρόνοια ήσαν
  ξένα μέ τάς έπιδιώξεις τοθ
  κομματικοθ Κράτους. Αί πά
  ραγωγικαΐ δυνάμειο ού μόνον
  την ενίσχυσιν τοθ Κράτους
  δέν έγνώρισαν άλλ' άντιθέ
  τως είχον άφεθή παρ' αύτοΟ
  είς την διάθεσιν τής περιφή
  μου «ταξικής πάλης», παρ' ής
  καθ" ημέραν έξεκολάπτοντο
  άνησυχαστικαί κοινωνικαί ά
  ναστατώσεις.
  Είς δλα τα άτοπα αύτά, ά
  τίνα αναμφισβητήτως άπετέ
  λουν τα πλέον έκδηλα συμ
  πτώματα μιάς γοργώς έπερχο
  μένης κοινωνικής καί κρατι
  κης άποσυνθέσεως, έθεσε τέρ
  μα ή ίστορική χειρονομία τής
  4ης Αύγούστου.
  Άπό τής ημέρας αυτής έ-
  πνευσεν άπ' άκρου είς άκρον
  τής Ελλάδος ό άνεμος τής ά
  ναζωογονήσεως, τής προόδου
  καί τής άναδημιουργίας. Άπό
  τής ημέρας αυτής ό παράλυ
  τος Έθνικός Όργανισμός ά
  πέκτησε νεθρα καί υγείαν. Ή
  κομματική άκολασία κατεδι
  κάσθη διά παντός άντ" αυτής
  δέ μέτρον πρός κρίσιν των
  παντοίων ύποθέσεων έθεσπί
  σθη τό εθνικόν συμφέρον καί
  ή δικαιοσύνη. Ή άσφάλεια
  τής χώρας απετέλεσαν άντι
  κείμενον τής πλέον σοβαράς
  καί υπό την άκάματον δραστη
  ριότητα τοθ μεγαλοπράγμο-
  νος Έθνικοϋ Κυβερνήιου Ιω¬
  άννου Μεταξά έπανεθρε την
  οδόν των πεπρωμένων τού
  καί δτι ολόκληρον τό "Εθνος
  βαδίζει γοργώ τώ βήματι πρός
  όλοκλήοωσιν τοθ Νέου 'Ελλη-
  νικοϋ ΠολιτισμοΟ.
  Τοιαύτη έν όλ,ίγοις ή σημα-
  σία τής μεταβολής τής 4ης
  Αύγούστου καί τοιοϋτο τό συν
  τελεσθέν έργον, δι* δπερ συμ
  πας ό Έλληνισμός όφείλει ευ¬
  γνωμοσύνην είς τον λαοπρό-
  βλητον Βασιλέα τού καί είς
  τόν Πρωτεογάτην τής μεταβο¬
  λής ταύτης "Εθνικόν Κυβερνή¬
  την Ιωάννην Μεταξάν. Την
  ευγνωμοσύνην μαςταυτην πρός
  τούς πρωτοπόρους τοθ "Ε¬
  θνους άς σπεύσωμεν νά έκδη·
  λώσωμεν άπαντες κατά τόν
  θερμότερον τρόπον κατά τόν
  επικείμενον έορτασμόν τής
  δευτέρας έπετείου τής ίστορι-
  κης ημέρας τής 4ης Αύγού¬
  στου.
  Οί πρόεδροι:
  Έπαγγελματικοΰ καί Βιοτεχνι-
  κου Έπΐμελητηρίου Έ. Κοσμαδχ
  κης, Όμοσπονδίας 'Επαγγελματι
  ών καί Βιοτεχνών Ν. Γαρεφαλλά
  κης, Σιδηρουργών Έ. θΐκονομου,
  'Αρτοποιών Π. Παπαδάκης, Ρα
  ιττών Κ. Βογικτζ«κης, Κουρέων
  καΐ Κομμωτών 'Ε. Παρλαμάς, Λα
  χανοτωλών Έ. Κληρονόμος, Φορ
  τοεπιβατηγων Αύτοκινήτων Γ. Λ«
  ζαράκης,'Εβτιατόρων Έ. Κατοαρά
  κης, ΛευκοσιδπρουργώνΚ.Άλεξαν
  δράκης, Πανδοχέων Γ. Σφακιανά
  κης, 'Επιπλοποιων Κ Παπαδάκης,
  Ύποδηματοποιων Γ. Βασιλείου,
  Παντοπωλων Γ.Ψαρουδάκις,Καφβ
  πωλών 'Ε. Χανιωτάκης,'Αγβραίων
  Λΰτοκινήτων Λ. Βααιλάκης, 'Η
  λεκτρολέγων Κ. Τσαγκαράκης,
  "Ιδιόκτητον Κάρρων Ν. Σφακιά
  νάκης, εενοδόχων "Υπνβυ Γ.
  Λαγκωνάκης, Κρεβπωλών Ν. 3υ
  λούρπς,.
  Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ
  ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
  Ό Πρόεδρος τής Έθνικής Συνο
  μοσπονδίας των Γεωργικών Συνε-
  ταιρισμών τής Ελλάδος καί υπο-
  διοικητής τής Άγροτικής Τραπέ
  ζης κ. Μπάμπης 'Αλιβιζατος όμι
  λήσας άπό ραδιοφώνου σχετικώς
  μέ την νέαν Συνεταιριστικήν
  οργάνωσιν τοΰ Άγροτικοΰ κόσμου
  είπε τα εξής:
  Διά νά γίνουν άντιληπτοί οί
  λόγοι, οί όποΐοι έπέβαλον την
  άναδιοργάνωσιν των Γεωργικών
  Συνεταιριστικών Όργανώσεων τής
  Χώρας καί νά κατανοηθοθν καλ¬
  λίτερον αί βάσεις επί των οποίων
  έπιζητεϊται νά στηριχθή τό νέον
  Γεωργικόν οίκοδόμημα, είνε ά-
  νάγκη νά Ιχωμεν ύπ' δψει την
  κατάστασιν την ίποίαν μάς έκλη
  ροδότησε τό παρελθόν.
  Περιττεύει νά τονισθή ή πρω
  ταρχική σημασία την οποίαν ένέ-
  χει καί διά την ανάπτυξιν τής
  γεωργικής οίκονομΕας τής Χώ¬
  ρας καί διά την προαγωγήν τής
  εύημερίας τοΰ άγρότου, ώς ά-
  τόμου, ή διάδοσις τής Συνεταιρι-
  στικής ΐδέας καί οργανώσεως είς
  την ύπαιθρον.
  Είς μίαν Χώραν, δπως ή Ελ¬
  λάς δπου έπικρατεΐ ή μικρά 2γ-
  γειος ίδιοκτησία, δπου ή γή είνε
  κατατεμαχισμένη καί υφίσταται
  ιδιαιτέρα στενότης κλήρου, εΕς
  μίαν Χώραν, ή όποία είνε άκόμη
  τόσον καθυστερημένη άπό απόψε¬
  ως συγχρονισμένου τεχνικβθ έξο-
  πλιαμοθ καί τής οποίας ή γε-
  ωργική οίκονομία λόγφ τοθ επι·
  κρατοθντος συστήματος τής μονο-
  καλλιεργείας Ιχει ιδιαιτέρως έκ-
  χρηματισθή, είς τρόπον ώστβ δ
  άγρότης νά έξαρτάται άπό την
  αγοράν καί ώς παραγωγός καί ώς
  καταναλωτής, είς μίαν Χώραν τέ
  λος ή όποία τέλει υπό ιδιαιτέρας
  συνθήκας στβνότητος κεφαλαίων,
  είνε καταφανές ποίον σοβαρόν ρό¬
  λον ε*χει νά παίξη ά Συνεταιρι-
  σμός ώς φορεύς τοθ οίκονομι-
  κοΰ καί τεχνικοθ πολιτισμοθ είς
  τό χωριό.
  Ή ταχεΐα διάδοσις των Γεωρ¬
  γικών Συνεταιρισμών ή όποία
  παρατηρεϊται κατά την τελευταίαν
  20ετίαν, είνε ή καλλιτέρα από¬
  δειξις τοθ πόσον οί "Ελληνες α¬
  γρόται άντελήφθησαν την σημα¬
  σίαν καί τα άγαθά 2Γ αύτούς ά·
  ποτίλέσματα των Γεωργικών Συ¬
  νεταιρισμών. Άρκεΐ νά σημειωθή
  δτι λειτουργοθν σήμερον 6πέρ
  τάς 5000 Γεωργικών Συνεταιρι¬
  σμών περιλαμβάνοντες είς τούς
  κόλπους των πλέον των 270.000
  μελών κατά τό πλείστον άρχη·
  γών γεωργικών οίκογενειών, ο£
  δποίοι έκπροσωποθν πίρί τό 1.
  500.000 γεώργιον.
  Εάν επρόκειτο νά κριθή ή ά-
  ξία τοΰ ΣυνεταιριστικοΟ μας κι¬
  νήματος άπό την άριθμητικήν
  αύτοΰ επέκτασιν, άπό τόν αριθ¬
  μόν 2ηλα5ή των ίδρυθέντων καί
  έν λειτουργία Γεωργικών Συν)
  σμών, θά Ιπρεκε ασφαλώς νά
  είμεθα ίκανοποιημένοι. Διότι άπό
  τής πλευρδς ταύτης ή Ελλάς έ-
  χει νά παρουσιάση αριθμόν Γε
  ωργικών Συν)σμών κατ' άναλο
  γίας Ισως ανώτερον άλλων χω-
  ρών καί ιδίως των Βαλκανικών.
  Έ άριθμητική δμω; επέκτασις
  των Γεωργικών Συνεταιρισμών
  δέν ανταποκριται δυστυχώς ΐίς
  τάς στοιχειωδεστέρας άπαιτήσιις
  ενός καλώς ώργανωμένου Συνε-
  ταιριστικοΰ κινήματος.
  Τό μεγαλειτέρον ποσοστόν των
  Γεωργικών Συνεταιριστικών Όργα
  νώσεων, τα 80 ο)ο περίπου αύ
  των, άποτελεΐται άπό Γεωργ. Πι
  στωτικούς Συν)σμο6ς, άπό Συνε-
  ταιρισμούς δηλαδή τής πλέον
  στοιχειώδους μορφής οί όποΐοι
  δέν έχουν πραγματικήν δργανι
  κήν ζωήν,άλλά λειτουργοθν ώς επί
  τό πλείστον κατά τρόπον περιο¬
  δικόν καί έφήμερον καί δέν εί¬
  ναι δυνατόν νά ίκανοποιήσουν πά
  ρά τάς πλέον στοιχειώδεις γεωρ
  γικάς ανάγκας τοθ ΓεωργιχοΟ
  πληθυσμοθ καί ταύτας δυοτιιχΦς
  5χι πάντοτε κατά τρόπον άπο
  λύτως ικανοποιητικόν.
  (συν«χ[ζετ«ι)
  ΑΝΟΡΘΩΣΪΣ
  Ό έρως είς την χώραν
  των χρυσανθέμων. < <=2>
  (θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.—Σήμε
  ρον ώρα ΙΟμ. μ. «Δεσποινίς έν
  Κινδύνφ» μέ τόν Φρέντ "Ασταιρ.
  Αυριον άπογευματινή ώρα 7 1)2
  μ. μ. «Δεσποινΐς έν κινδυνω».
  θερινός «ΑΠΟΛΛΩΝ»-Σήυε;
  ρον : «Τα μαργαριτάρια τού
  στέμματος».
  Αυριον άπογευματινή 7 1)2 μ μ
  «τα, μαργαριτάριατοΰ στέμματος>,
  Η ΜΑΧΗ
  'Υττό Κλώντ Φαρέρ.
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Νεωτερισμοΐ. τής μόδας.
  Προιστάμενος Τυπογραφείου
  Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  ΟίΐΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ ;
  Τό νέο μουσικβ χορευτι- '
  χό χ«ρμ«: (
  ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ
  Εν
  ή τελευταία χορευτική δή /
  μιουργία τοΰ: Ι
  Φρέντ "Ασταιρ '
  καί της
  Ζάν Φονταΐν.
  ΑΥΡΙΟΝ
  Ό Ρωσβικός κολοσσός:
  Μέ τόν γίγαντα τής )
  όθβνης:
  ΧΑΡΡΥ 1ΟΡ
  καί τούς
  Ζανιν Κρισπέν
  Ζώρζ Ριγκώ.
  "Ενα άπό τα έξαιρετιχώτε-
  ρα έργα τη; έφετεινής παρα¬
  γάγη;·
  Σημ· Αυριον Πέμπτην λόγω
  τής 'Εθνικής εορτής ώρα 7.30
  μ. μ. απογευματιναί:
  ΛΕΣΟΟΙΝΙΣ ΕΝ ΚΙΝΑΥΝ1
  ■ ν» <·■» <-» ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Έχάστην ΤΡΙΤΗΝ μεσημβρίαν Δια Ρέθυμνον, Χανιά, ΠΕΙΡΑΙΑ Χαλχίδα, ΑΙδηψόν,Βο- λον, Φεοσαλονίχην. Τηλΐφ. 5-50 ■ ■■■ 29βν —Εύχαριστώ... —Γιατΐ «εύχαριστώ,» Δέν Ή πλουσία συλλογή των διαφό ρων μεταξωτών ύφασμάτων είς τίς θερινές παριζιάνικες έκθέσεις ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ = σας είνε Ιτσι χει καμμίαν — ιιατι «ευχαριστώ.» ->.έν πι 'ν· ^►';"'» ■—κ^'-',^'ν» """""^
  _ ,' < α ' > ' α δέν απέκλεισε πολλα μάλλινα και
  στευω _ να θυμωσχη γι αυτό! βαμβακερα έπ(σης ΰφάσαατα μην
  Είνε απλώς μιά δίαπιστα>σις... έκπλαγήτε εάν σάς πώ δτι θά "ι-
  μιά περίεργη διαπίστωσις... Θά δοθμε άκόμη καί πολλά λινά σκοϋ
  ήθϊλα νά μάθω γιατΐ τό χρώμά Ρα εί<: ΧΡώματα ώς τό μαϋρο,απλέ - φΐ , 5ΐ Γ, μαρέν, πράσινο.Τά λινά αύτά είνε • Αο δπιον δέν ί- κατάλληλα διά κάθε ηλικίαν, χρη έπ:θρασϊ επί τής σιμοιοιοΰνται δέ πρό πάντων διά κυκλοφορίας τοθ αί'ματος δέν είνε ταγιέρ. Οί φοϋστες των τανιέρ Ιτσι; Προσβάλλει άποκλειστικά αυτών εΤν£ι ίσιες καί οί ζακέττες τό νευρικό σύστημα καί παραλύει ^Ι^^^^^^^Τς σέ την αντιϊρασι... Λοιπόν δέν στυλ άνδρικό. μπορώ νά μαντεύσω... Μπορεϊτε Μεγόλος νεωτερισμός τής μό νά μοθ έξηγήσετε; δας είνε ή ψάθα είς τα φορέμα- —"Οχι, —είπεν ό Φέλτζ. | τα. Άφ' δτου αυτή ήρχισε νά έ£α- —Δέν μαντεύετε τουλάχιστον φανίζεται όλοένα άπό τα καπέλ- την αίτία. Ι Λα μας,]καί άφοϋ τα ϊδια τα κα· —Ούτε ί τέλλα τείνουν νά έξαφανισθοϋν. -θά Ιχετε ομως την η^ρ *%*?£ ,£ ξ^^^ί γειαν να την μάθετ»... το « κα1 επανωφόρια γαρνιρισμέ —Καμμίαν απολύτως περιέρ-, να μέ ώραιότατες ψάθινες τρέσ γεια δέν Ιχω —Τ! περίεργο!. . Είσθε Γάλ- σέ βαθμό την ζακέττα τού μέ φάσα άπό 'ψάθα ή όποία ήταν τοποθετηαένη ώσάν τρέσσα καί έγάρνιρε τίς τσ'πες καί τα ρεβέρ | Οί πρωινές τσάντες τής μόδας οί οποίες συνδυάζονται μέ τόν, " τοϋ άνσάμπλ ή τής. νέ αντιθέτως απολύτως έλευ σεο. Είς μιά τελευταία ίκθεσι θερι- μ έκπληκτικό! Οί οπορτίφ ταγιέρ εΐχε γαρνιρισμένη αΐσθάνονται καμμίαν θ ά λος Γάλλοι δέν εϋχαρίστησι μαθαίνοντας πράγ- ματα... Πέστε μου: τί εΐδους ή- δονήν αίσθάνεται ό καπνιστής τού όπίου; Ό Φέλτζ, στενοχωρημένος, ση κώθηκε: —Μοθ είνε απολύτως άδύνα τον νά σάί έξηγήσω,—είπε. —Γιατί; —Γιατί αυτή την ήδονή, γιά νά μεΐαχείρισθώ την ίδια λέξι σας, δέν είνε δυνατόν νά την κα- ταλάβη μιά Άμερικανίς. Καί είσθε τρομερά, έκπληκτικά Άμερικανίς! —Εϊμαι τέτοια, ναί. Μά τί σά"ς έκαμε νά τό άνακαλύψετε αποτό¬ μως —Ο£ ερωτηθείς σας. Είσθε τό άντίθετο τής Ραλλίδος. Αίσθάνε- σθε μεγάλην εύχαρίστησι μαθαί νοντας... οχ:, προσπαθώντας νά μαθαίνετε... —Μήπως δέν είνε τό φυσικό Ινστικιο κάθε πλάσματος πού ίχει τα χάρισμα τοθ σκέπτεσθαι; —"Οχι: μάλλον ή μανία ενός δντος πού δέν έ*χει τό χάρισμα τού αίσθάνεσθαι. Ή μίσσες Χόκλευ δέν έθύμωσε. Τα έλαφρώς ζαρωμένα φρύδια <έμ.χρτυροθ3αν μίαν εντονη σκέψ Ή μίς Βάν, ξαπλωμένη πάντοτε στήν περιστροφική πολυθρόνα, ξέσπασε σέ έ'να άναιδές γέλιο. —Τί έπάθατε; — έρώτησεν ή μίσσες Χόκλευ — στρεφομένη πρός την άναγνώστριάν της. Ή μίς Βάν απήντησε καί έξη- κολούθησε νά γελ^ άφοΰ απήντη¬ σεν: —Είνε άλήθεια κωμικό νά κα· σάς, πού είσθε τόσο πώς δέν ίχετε τό χά¬ ρισμα τοθ αίαθάνεσθαι. —Σάς παρακαλω! είπεν ή μίσσες Χόκλευ, μή διακόπτετε £· τσι, μέ Ινα άσιεΐο, μιά σοβαρή συζήτησι!. . Έστράφηκε πρός τόν Φέλτζ: —Πέστε μου, άγαπητέ: ό Κινέ ζος σας, αύτός δ μανδαρίνος, τάν οποίον είχατε γνωρίσει άλλοτε καί τόν ί/ποϊον βρήκατε ξανά έ- δώ, κατά τόσο ρωμαντικό τρό- πό... είνε εντελώς έγριος; θέλω >ά πώ πρωτόγονος, όπισθοδρομι
  :ός:...
  Ό Φέλτζ ίσκυψε τα κεφάλι
  πρός τα έμπρός καί έκάρφωσε τό
  ~λέμμα τού στά μάτια τής μίσσες
  Χόκλευ.
  — Εντελώς — εβεβαίωσε —
  Νά είσθε βεβαία πώς δέν ύπάρχει
  καμμιά ίδέα κοινή μεταξΰ υμών
  αί αύτοθ τοθ Κινέζου.
  —Αλήθειαι Δέν Ιχει ταξιδέψη,
  ούλάχιστον;
  (συνεχίζεται)
  μ ρ
  νών μοντέλων £να ώραιότατο
  Κοντά είς τόν παπουτσή
  Σιαόν, ό μικρός δελφΐνο<τ, εί χρωματπμό γαρνιτούρας τού, είνε άρκετα με γάλες κα'ι περιλαυβάνουν άνετα δλα τα «σύνεργα» τής καλλονής Πολλές τσάντες είνε δίχρωμες- μπέζ μέ κόκκινο, ααπρο μέ μαθρο ή μτλέ κτλ. Οί άττογΕυματινές τσάντες Μ χούν καινούργιες φόρμες: Μερι κές άιτ' αύτές όμοιάζουν μέ μαν- τήλια διηλωμένα, άλλες μέ φα· κέλλους κτλ. Είς τό Παρίσι ήρεσε έξαιρετικά μιά τσάντα σέ φόρμα ύδοογείου σφαίρας διακοσμημέ- νης μέ άσημενια μικρά άοτρα. Δια τό βοάδυ μία τσαντα άττο τελουμένη άπό ίνα.. μπου<έτο λουλουδιών εξωτερικώς, ή μία τσάντα άιό μαΰρο δέρμα σέ σχή- μα μττοτίλλιας ή μάλλον παγου ριοΰ. Μερικές τσάντες στηρίζον ται είς την ίώνη μέ μίϋ άλυσσίδα άπό χρυσωμένο μέταλλο, ποΰ κά· νει πού περίεργη έντύπωσι. η ΝτιατΕγκέ Ένα ώραΐο ΓΚΡΟΥΠ. μσθητριών τού ο'ίκου^ ΚΕ^^ΕΝ. ΠΛΛΤΕΙΑ ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ 4 ΑΘΗΝΑΙ Ί πλεφ. 24.263. Λόγω τής γνωστής μεγάλης ζητησεως μετά δυ- σχολίας έπετύχαμεν την παραλαβήν μέρους τής παραγγελίας μας: Ραδιοφωνων Μπαταριών ΜΟΤΟΡΟΛΑ καί παρακαλούμεν τοΰς άξιοτίμους κ. κ. πελά τας μας πρός αποφυγήν παρεξηγήσεων όπως σπευσουν νά προμηθευθοΰν. Άποκλειστική «ντιπροσωπεία: ΑΡΙΣΤ. Γ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ Ηράκλειον—Κρήτης Τηλέφ. 3.94 ■ ■■ι ■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■«•■«■■ι θέρος καί ό Θεός ξαίρει πό σο λίγο τόν σκότισαν μέ τα μαθήματά τού. Μπορεΐ νά παίξη χωρΐς νά σκοτίζετσι γιά 'τίποτε. Πολύ πιθανόν νά ευρίσκη διασκεδαστικώτερο νά τραγουδή την «Καρμανιόλα» μαζί μέ τούς στρστιώτες άπό τοθ νά λέη την προσευ χή τού κρατώντας τό κοσμο σκοΐνι τού μαζί μέ την θρη σκόληπτον καί ένοχλητικήν κυρίαν Έλισάβετ. Κάθε παι δι εχει κλίσιν νά ταπεινώ νεται καί ανθίσταται είς την μόρφωσιν καί τούς καλούς τρόπους πού τοΰ έπιβάλλουν. Αίσθάνεται τόν έαυτό τού πιό έλεύθερο άνάμεσα σέ άνθρώπους άξεστους παρά μέ τούς άλλους ποΰ τό ϋποχρε ώνουν νά οιαβΊζη. Ό,τι ό πάρχει τό άναρχικόν είς τό παιδί, άνατΐτύσσεται εόκολώ τερα έκεΐ δπου βασιλεύει ή ελευθερία, καί δπου κοτνείς δέν άσχολεΐται είς τό νά τό συγκρατή. Κάθε παιδί καλής οίκογε νείας, μέχρι τής ήλικΐας των δέκα καί κάποτε των δεκαπέν τε χρόνων, ζηλεύει τα παι διά τοΰ λαοΟ, είς τα όποΐα έπιτρέπεται τό πάν. Ό δελ φΐνος φαΐνεται 8τι έξέχασε πολύ γρήγορα τό τόσο μελαγ χολικό περιβάλλον τής μήτε ρας τού καί έσυνήθισε μέ τό πιό έλεύθερο καί διασκεδα στικώτερο περιβάλλον τού παπουτσή Σιμόν. τού όμολογεϊ δτι σε μέ δλη τή πνευμόνων τού κά τραγούδια. μάρτυς, λίαν ναφέρει μίαν φίνου εναντίον τής μητέρας τού καί τής θείας τού, πού δέν τολμδ κανείς νά την έ παναλάβη. Καί ,ύ,τκίρχει καί μία άλλη μαρτυρΐσ, σχετική μέ την προΒιάθεσι τοϋ μικροθ παιδιοϋ νά λέγη φανταστικά ήιέμμστσ, ή μαρτυρία τής μη τέρας τού πού δίδει όδηγίες είς την διδασκάλισσαν τού μικροΰ, ήλικίας τότε τεσσερά μισυ χρόνων. (συνεχίζεται) ■«■■■■■■■■■■■■■ Ή άδελφή τραγουδοϋ δΰναμι των έπαναστατι Ένας άλλος άξιόπιστος, ά υβριν τοϋ δελ ΚΙΝΗΣΙΣ.-Ληζάσης τής αδείας τού επανήλθεν έκ Μεθανων 6 κ. "Αριστείδης Μαραγκάκης. ΓΑΜΟΙ.— Την παρε>θ. Κυριακήν
  είς τό έξωκκλήσιον τής'Αγίας Ε[.
  ρήνης ό έκ Σκαλανίου Τίτος Σμι>ο
  νάκης ετέλεσεν τούς γάμους τού
  μετά τής έζ ΆβδοΟ Μαρίας Κα¬
  γιαμπάκη. Τούς νυαφικοΰς στεφα.
  νους αντήλλαξεν ό δικηγόρςς Κ-
  Νικόλαος Γ. Κεφαλογιάννης
  θερμά συγχαρητήρια
  ΘΑΝΑΤΟΙ.—Άπεβίωσε καί έχη
  δευθη προγθές έν συρροη κόσμου
  ή Μαρία Καβουσανάκη πενθερά
  τοΰ κ. Μιχ. Σηφάκη Διευθυντού
  τοΰ Παλλαδίου ΛυκεΙου. Ή μετα·
  στθσα έξετιμάτο ώς χρηστή καί
  ένάρετος οίκοδέσποινα. Πάντας
  τοΰς οίκείους τής μεταστασης συλ
  λυπούμεθα θερμώς.
  Γύρω στήν πόλι.
  Μεγαλοττρεπείς προβλέπονται
  αί αΰριαναί παρελάσεις επί τη έ-
  πετείφ τής 4ης Αύγούστου
  —Ό στρατός, οί ττρόσκοποι, ο{
  φαλανγΐται καί αί φαλαγγίτισσαι,
  οί εργάται καί δλα τα σωματεΐα
  καί αί όργανώσεις μετά των ση-
  μαΐων καί των λαβάρων των θά
  παρελάσουν διά των κεντρικών ο¬
  δώ ν.
  —Την νύκτα ή πόλις θά
  τροφωτισθϋ άπλέτως,
  ήλεκ·
  Τό βραβευθέν άριστούρ ■
  Ι ΤΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑΙ
  ΠΟΤΑΣΣΑ
  ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
  96-98%
  Έκτός Τράστ
  Σταφ ιδοπσρανω Υ°ί»
  Προτιμήσατε την δεδοχιμασμένην καβαράν λευ¬
  κήν ποτασσαν «ΑΣΤΗΡ» Γερμανίας, περιεκτικότη-
  τος 96—98 β)β, διότι θά χάμητε την καλλιτέραν ποιό
  τητα σταφίδος καί θά άπβλαΰσητε τάς καλλιτέρας
  τιμάς. Είναι ή ανωτέρα ολων.
  Μόλις παρελήφθη τό άναμενόμενον φορτίον.
  ΆποκλειατικοΑ εΐααγωγεϊς έν Κρήτη:
  ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ καί ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ,-Ηράκλειον
  ΤΟ ©ΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  (Γαλλικής παραγωγής) ι
  Πρωταγωνιστοΰν: ι
  ■ Ούγχέτ Ντυφλός, Σ«σά 1
  ϊ Γκιτρυ,ΣανΛούϊΜΐταρρώ. ;
  ■ Καί νέον Ζουρνάλ. ■
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  Τό Μουαικό θαϋμα:
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ "Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ-
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σθρον,
  ΤΗΜΟΝ, Πάρον, Μάζον,
  13ΑΓΑΠΕΣ!
  7~!
  Πραχτοριΐον
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλ*». 5-<ΐ »■■■·■«■■■■·■■·■·«■··· ε ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ Μόνον μέ τό θαλαμηγόν «ΧΙΟΣ» Κάθε ΚΥΡΙΑΚΗΝ 6 μ. μ. ακριβώς Κατ' εύθείαν^διά Πειραια (οί 12 ώρες). Ταχύτης Μ μιλλίοίν.—'Ανβσις— Άσφάλεΐα. Πρακτοριΐον ΑΔΑΜΗ Τ*λΙ·.:·~40 ΙΣΟΜΠΕΡΤ! —Είς την πλατείαν "Ελευθερίας καί τό Νομαρχιακόν μέγαρον θά άναρτηθοθν τεράστιαι φωτειναί επιγραφαί μέ τάς λέξεις- «Ζήτω ό Βασιλεύς», «Ζήτω τό έθνος», Ζήτω ή 4η Αύγούστου·. —Έξ άλλου θά διορνανω"3οΰν λαικα'ι έορταί καθ" αίς θά χορευ· θοΰν τοτιικοί και διάφοροι άλλοι έλληνικοί χοροί. —Μετά δεκαήαερον άρχεται υπό τοϋ δασονομείου ή έκϊοσις άδειων θτρας. —Ή έναρξις τής θηρευ-ικής πε· ριόδου, κατόπιν τροπσΐΐοιητικής αποφάσεως τής Γεν. Διοικήσεως Κρήτηο, συμπίπτει ώς γνωστόν μέ την Ιην Σεπτεμβρίου —Έν τω μεταξύ την ανυπομο¬ νησίαν των συμπολιτών νεμρώδ έπιτείνουν πληροφορίαι καθ* &ς οί λαγοί εφέτος θά είνε άφθονοι. — "Ηδη λέγεται δτι παρατηροΰν ται κατά εκατοντάδας είς τούς κήπους)και τα άμπέλια πλησίον των χωρίων. —Αί σταφυλαποθήκαι ήνοιξαν άπό τίνων ημερών προκειμένου νά έξαερισθοΰν καί νά καθαρισθοΰν. —Ώς γνωστόν μετά τινος ημέ¬ ρας άρχεται ή σταφυλική τιερΐο· δος καί συνεπώς ή ένασχόλησις χιλιάδων έργατικών χειρών, άπα· σχολουμένων κατά τό πλείστον είς τάς σταφυλαττοθήκας. —Άπό καιροϋ ό Δήμος γρησι- μοττοιεϊ διά ΐήν καθαριότητα των κεντρικών όδών τής πόλεως αύ· τοκίνητα άντί κάρρων. —Ό συγχρονισμός οθτω τοΰ Δή . μου πρός τάς δημιουργουμένας άπαιτήσεις τής τΐόλεως είνε άξι έπαινος καί άπό τής απόψεως αθ τής δέον νά έξαρθΡ). — Είς τόν κινηματογράφον Που¬ λακάκη έξακολουθεϊ μέ κοσμοσυγ κέντρωσιν ή προβολή τού φίλμ: «Δεσποινίς έν κινδύνω». —Τό ερνον είνε θεαματικώτα- τον καί άξίζει νά τέ δοΰν καί δλοι οί φίλοι των πεταχτών φίλμ: —Αυριον προβάλλετσι τό έίαιρε τικόν φίλμ «Νοσταλγίες» μέ τόν Χάρρυ Μπώρ. —Διά τελευταίαν φοράν προ- βάλλεται σήμερον είς τόν «Άπόλ- λωνα» τά«Μαργαριτάρια τοϋ Στέμ ματος» Μνα πραγματικό άριστούρ· γημα γαλλικής παραγωγης. —Αΰΐιον είς τόν αυτόν κινημα¬ τογράφον τό μουσικό θαΰμα: «3 άγάπες τοΰ Σοΰμπερτ» μέ μουσι¬ κήν τού Μπετόβεν καί τοθ Σοΰμ· περτ. ό Ρέπορτερ ΚΙΝΗΣΙΣ.-Έπανήλθεν έξ Άθη νών ό ύφασϋατέμπορος κ. Μ. Πατ μανίδης όστις είχεν μεταβή έκεΐ πρός πλουτισμόν τοΰ χαταστήμα- τος μας. ·* Ο ΣΤΟΜΑΧΟΑΟΓΟΖ ΙΑΤΡΟΧ *· : Κων. Ε. Πολυδάκης ! • Πδικευθείς έν Γερμανία είς ■ τα νοσήματα τοθ στομαχου " έντέρων καί η>ατος, δίχβται '.
  τούς πάσχοντος έκ τοΟ «««τι- ·
  . ><οΟσυστήματος έν τφ [ατρβΐφ " . τού (οΐχΐα κ. Χελιδώνη). Τρ·Ις : ■ Καμώρες. . • θ»ρατι«1α αΙμορροΓδων α- Ι • ν·υ εγχειρίσεως Βι' ένίσΐων. · Άριθμ. τηλ 7—92 * Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ · ΜΕΡ. ΑΥΔΑΚΗ ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗ = Μουσική: 7 1)2 Κάθί Κυρ.ακή ίίρα ■ γευματινήν ■ Ο Στρατηγός χ. Αλεξάκης πω- λεΐ χατ άποκοπήν καί άμέσως Α ΧΡ τα προ έϊ ^Β?μ^υ- •δρίσχομένϊς είς θέσιν θέρισσον (ίξωθι τής Πύ λης Χανίων) Τό ηρβϊόν 1^ σταφυλια) «ϊνβί ^ - Πληροφορι.ί-,ρ,,φ ^ %ρχ 9--1Ρ η. μ., «ίς 1 ^ Ό Ι. Αλεξάκης ■ ϊναντι Αγ. Τίτου Ζ Τηλέθανον 6—91. ♦·· Ι *·■·>■*(,,
  «···»» «♦'
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  :«ρίας
  νης
  » ι
  ι ■·.!
  • > ·ι

  ιΐσί· ·
  Τό μεγάλο έργον
  τοϋ Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  ΑΙ ΑΘΡΟΑΙ ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΣΙΑΙ
  ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
  (Γ'
  366©ν
  Ούχ ήττον δμως φαίνεται δτι διατελοϋμεν ουδέ
  τεροι έν τώ παιζομένω μεταξύ τής άτυχΐας ημών
  παιγνιδΐω. 'Επειδή έσμέν ημείς τό έπαθλον, άτενί
  ζομεν πρός τούς παΐκτας άδιαφόρως.
  Οΰτω λοιπόν, έν μέσω των διαλειπουσών έκεΐ
  νων καταπτώσεων αί έλπΐδες τού άπεσβέννυντο
  ή μΐα μέ την άλλην, άλλ' ό κ. Βοϊδδς διετέλει
  άτάραχος, ΐσως μέν φαινομενικώς, άλλά κυρΐως
  κατ' θυσίαν ήτο τοιούτος.
  ΑΙ πνευματικαί τού έξεις ήσαν κινήσεις έκκρε
  μοθς. Άπαξ έκανονΐζετο ή κίνησΐς τού υπό έλπί
  6ος τινός, έλειτούργει έπ' άόριστον Καί μετά την
  έξάλειψιν τής έλπΐδος ταύτης" τουτο δρ ήτο φυσι
  κώτατον.
  Έν ωρολόγιον δέν σταματδ αποτόμως, καθ"
  ήν ακριβώς στιγμήν χάση τις την κλεΐδα.
  Ό κ. Βοϊδδς εΐχε καΐ άθώας τινάς διαχύσεις,
  αΐτινες ήσαν όλιγοδάπανοι καΐ άπρόοπτοι, τυχαί-
  ως παρουσιαζόμεναι. Ημέραν τινά ή κυρά Πλου
  τάρχου άνεγίνωσκε μυθιστόρημά τι είς γωνίαν τι
  νά τοϋ δωματΐου ΆνεγΙνωσκε δέ μεγαλοφώνως,
  νομΐζουσα δτι έννοεΐ κάλλιον ούτω. Άναγινώ-
  σκειν δέ μεγαλοφώνως, σημαΐνει έπιβεβαιώνειν είς
  εαυτόν τό άναγινωσκόμενον Ύπάρχουσιν άνθρω
  ποι άναγινώσκοντες μεγαλοφώνως καΐ φαινόμενοι
  8τι έννοοθν τό τί λέγουσιν.
  Ή κυρά Πλουτάρχου άνεγίνωσκε μέ τό έντο¬
  νον έκεϊνο ϋφος τό άνά χείρας της μυθι
  στόρημά της. Ό κ. Βοιδάς προσεΐχε χωρΐς ν' ά-
  Είς την Νομαρχίαν Ηρακλείου
  καταφθάνουν εξακολουθητικώς τη-
  λεγρα^ήματα αποδοκιμασίας τοθ
  στασιαστικοθ κινήματος των Χα¬
  νίων στελλομένων παρά των κοινο-
  τήτων τοΰ νομοΰ Ηρακλείου.
  Τα χθές ληφθέντα τηλεγραφή
  ματα έχουσιν ούτω;:
  Ι Έξ Άστριτσίου: Κάτοικοι Κοι
  |νότητος Άστριτσίου άποδοκιμά-
  ζοντες άνταρσίαν Χανίων τάσσον-
  ται παρά πλευρόν έθνική; Κυβερ
  νήσεως
  Πρόεδρος Κοινότητος
  Πατεράκης
  Έξ Έπισχοπής: Νομάρχην Ή-
  κλείου. Κάτοικοι Κοινότητος κα·
  ταγανακτημένοι καταδικάζουν ά"
  φρονα στάσιν Χανίων αίτοΰντες
  πατΐχθϊ>αι παραδειγματικώς τα-
  ραξίαι.
  Πρόεδρος Κοινότητος Έπισκο-
  'Ενώ άνεγΐνωσκεν ή κυρά Πλουτάρχου, εφθα-
  σβν είς τίνα φράσιν δπου επρόκειτο περί ενός
  άξιωματικοθ των δραγόνων καί μιάς ωραίας,
  « . ή ώραΐα έμόρφασεν, ό δέ δραγόνος.. »
  Είς τό σημείον τουτο διεκόπη, διά νά καθα¬
  ρίση τάς διόπτρας της.
  —Ό δράκος καί ή κόρη, εΐπε μόλις άκουόμε
  νος ό κ. Βοϊδδς. Ν..»!, άλήθεια ή"ταν £νας δράκος
  ποό άπό τή σπηλιά τού μέσα έ'βγαζε φλόγας πού
  έκαιαν τόν ουρανόν. Εΐχε μάλιστα καί νύχια τίγρε
  ως. Πήγε λοιπόν ή κόρη καί τόν έπλάνεψε μέσα
  στή σπηλιά τού μέ τής μαργιολιές της καί άπό τό
  τε ζοθσε ό δράκος σάν δλοι μας. Καλό βιβλΐο εί
  νέ αύτό πού δισβάζεις, κυρά Πλουτάρχου. Δέν εί¬
  νε άλλο καλλίτερο παραμϋθι.
  Καί ό κ. Βοίδάς παρεδόθη είς θεσπέσιον ρεμ
  βασμόν μετά τόν άστεισμόν τούτον.
  Ε'.
  Ή πτωχεία καλή γείτων τής πενίας.
  Ό Μάριος συνεπάθει τόν άθώον τούτον γερόν
  τα βραδέως ήδη προβαίνοντα είς την πενΐαν, άπα
  θώς κσί άνευ θλίψεως. Ό Μάριος συνήντα τόν
  Κουρφειρόκον καί εζήτει τόν'Βοϊδδν.
  Πολύ σπανΐως άλλως τε παρεγΐνετο ό Μά
  ριος είς επίσκεψιν τοθ Βοίδά, άπαξ ή δΐς τοϋ
  μηνός. Ή απόλαυσις τοϋ ΜαρΙου ήτο νά έπιχει
  ρή περιτιάτους μακρούς, ώς επί τό πολύ είς τος
  έρημικωτέρας των δενδροστοιχιών τοθ Λουξεμβούρ-
  γου. ΈνΙοτε διήγεν ήμΐσειαν ημέραν παρατηρών
  τα λάχανα κήπου τινός ποτιστικοΰ, τάς δρνιθας,
  τόν ϊππον όστις εστρεφε τό μαγκανοπήγαδον.
  (συνεχίζεται)
  ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ
  ΡΙΙ—ΟΤ
  _
  άΦθαστα είς τελειότητα καί άσύγ-
  κριτα είς απόδοσιν.
  ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΑΙ
  ΟΟΝΤΙΝΕιΝΤΑ-
  'Υπερέχουσαι δλων είς μηχανικά
  πλεονεκτήματα, στερεότητα κ.λ.ττ.
  ΑίΡΟΙίΤΙΚΑΙ Κ
  II
  Ι Υ ΠΟ ΑΟΓΙΣΤΙΚΑΙ ΜΗΧΑΝΑΙ
  ΤΑΜΕΙΑ ΠΟΛΥΓΡΑΦΟΙ
  ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΕΠΙΠΑΑ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  Πάσης φύσεως έπισκευαί, κα-
  θαρισμοί καί μετατροπαι γραφο-
  μηχανών.
  Παρ' εΐδικοΰ τεχνίτου επί τούτω έκπαιδευθέν-
  τος είς τα έν Αθήναις συνεργεϊα τής Γενικής
  άντιπροσωπκίας Κοντιναντάλ.
  Άντιπρόσωποι:
  Δ©Κ©ΥΜΕΤ_ΙΔΗΣ—ΪΚΟΥΛΙΔΑ2.
  Τηλέφ. 6-94 "θηιοβϊν 'Αραοτά.
  ΙΒΒΒΒΒβΒΒΒΒΠΒΒΜΒΒΒΒΒΒΒΒββΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒβ
  ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΗΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  Τό πρατήριον οΐνων
  Άντωνίου Μπετεινάκη
  Ειδοποιεί την πολυπληθή" πελατείαν τού βτι
  διαθέτει σοθμες δλων των ποιοτήτων.
  ΚΡΑΣΙΑ ΠΑΛΑΙΑ ανωτέρα δλων.
  '·■■·-■ΒΒΒΒ·ΒΒΒ·ΒεΜΜΒΒ·ΒΒΜ·ΒΒΒΒΒ Ι
  Δ

  εεκ
  πής Ηρακλείου
  Κρασανάκης
  Έκ Ζαρού— Γέργερης—Νιβρή
  τού. Κάτοικοι Κοινοτήτων ΖαροΟ
  —Γέργερης— Νιβρήτου μετ' άγα
  νακτήαεως καί βδελυγμίας άποδο-
  κιμάζουν ϊ·κνομον άνταρσίαν Χά
  νίων καί τίθενται αλληλεγγύης
  μεθ' υμών παρά πλευρόν Κυβερ¬
  νήσεως
  Πρόεδρος Κοινότητος Ζαρού
  Βασιλάκης
  Πρόεδρος Κοινότητος Γέργερης
  Μαστραχά;
  Πρόεδρος Κοινότητος Νιβρήτου
  Μαπαλετάκης
  'Κκ,Μοχοΰ: Γεν. Διοικητήν Ή
  ράκλειον. Κοινοτικόν Συμβουλιον
  Μοχοΰ άποδοκιμάζον στασιαστάς
  Χανίων έπικροτεΐ λήψιν μέτρων
  έθνικοΰ Κυβερνήτου τιθέμενοι
  παρά πλευρόν α';τοΰ.
  Ηρόεδρος
  Ιωαννίδης
  Έκ Κρουσ&νος: Λαά; Κοινό
  τητος Κρουσώνος πληροφορηθείς
  άνταρσίαν Χανίων άποδοκιμάζει
  αυτήν μετ' άποτροπιασμοθ τασσό·
  μενος πλευρόν Έθν. Κυβερνήσεως.
  Πρόεδρος Κοινότητος
  Ιω. Φουντουλάκης
  Έκ Κάτω Ασιτών: Άνδρέαν
  Μάρκελλον Γεν. Διοικητήν Κρή¬
  της: "Απαντες κάτοικοι άποδοκι-
  μάζουν δημιουργηθείσαν κατά¬
  στασιν Χανίων, τάσσονται δέ παρά
  πλευρόν Έθνικής Κυβερνήσεως.
  Κοινότης Κάτω Ασιτών. Πρό-
  εορος.
  Σπυριδάκης
  Έκ Πόμπηας: Άνξρέαν. Μάρ „
  κελλον. Νομάρχην Ηρακλείου:
  Λαός ήμ,ετέρας Κοινότητος έκφρά
  ζει δι' έμοθ θερμά συγχαρητήρια
  δι" άνδροπρεπή στάσιν πρός κατα
  στολήν στασιαστικοθ καί άντιπα
  τριωτικοΰ κινήματος Χανίων.
  Πρόεδρος Κοινότητος
  Τσακιράκης
  Έκ Πύργου Μονοφατσίου: Αν-
  δέαν Μάρκελλον, Νομάρχην Ηρα¬
  κλείου: Λαός Κοινότητος Πύργου
  Μονοφατσίου άποδοκιμάζων μετά
  βδελυγμίας παράφρονα καί άντ-
  εθνικόν κίνημα ενίων έγωπα-
  θών Χανίων παραμένει πιστός,
  άφοσιωμένος καί άκλόνητος παρά
  πλευρόν μεγάλου Βασιλέως καί
  ΈθνικοΟ Κυβερνήτου Ιτοιμος είς
  πάσαν θυσίαν ζητών άμεσον, πα-
  ραδειγματικήν τιμωρίαν κινηματι-
  ων.
  Πρόεδρος
  Ι. Καρουζάκης
  Τοΰ Προοδευτικοΰ Συλλόγου
  «Διαβίτη;» Βιάννου.
  Σύλλογος «Διαβάτης» μετ' έν
  θουσιασμοΰ Οποβάλλει έγκάρδια
  συγχαρητήρια διά πολύτιμον συμ-
  βολήν υμών πρός αποκατάστασιν
  τάξεως καΐ ήαυχίας ημετέρα;
  μεγαλονηαου εις κρισίμους τής
  άνταρσίας Χανίων στιγμάς.
  Πρόεδρος Συλλόγου
  Κατσαράκη;
  Έκ Σάρχου: Κάτοικοι %οιί6
  τητος Σάρχου Μαλεβυζίου άποδο
  κιμάζουν άντεθνικόν κίνημα Χά
  νίων, στιγματίζουν άντιπατριωτι στβυ_:
  Ή συμμετοχή των Χανίων
  είς τάς αύριανάς εορτάς.
  ΧΑΝΙΑ Αυνουστος (άνταπβ-
  κριτβΰ μας).— ' Ανεχώρησαν ηδη
  δι' Αθήνας ο! κάτωθι έκ τοΰ Νο¬
  μοΰ Χανίων, οΐτινες καΐ θα συμ-
  μετάσχουν ώ; τοπικαί άντιαρόσω
  ποι είς τάς εορτάς τή; 4η; Αύγού
  Βρακοφόρων: Στέφο
  ν πράξιν τιθέμενοι παρα τό πλευ νβς Μισιρλης Μεσκλά, Μανβΰσο;
  ρόν τής κυβερνήσεως. — .-
  Ό Πρόεδρος τής Κοινότητος
  Χριστοδουλάκης
  Έξ άλλου υπό τοΰ Πρωθυ-
  Παπήλαρης Μίσκλά, Δημήτριος
  Τσιραντωνακης Ζοΰρβα, Νικόλα¬
  ος Μπομπολάκη; Παλαιά Ρούμα¬
  τα, Ίάκωββς Μπομπολάκη; Πά
  Ρούματα, Νικόλαος Μπιτζα-
  _ , λ(χ(ά ρ<5ύ Νικόλαος Μπιτζα- πουργου κ. Ιω. Μεταξα απεστάλη άχη5 Παλαιά Ροίματα, 'Ανα· προχ'ίΕς πρός τόν Νομάρχην Η Ότάσιος Λουφαρδάκης Παλαιά ρακ?είου κ. Άνδρέαν Μάρκελλον , Ρούματα, Ιωσήφ Φυτράκης Πά- τό κάτωθι τηλεγράφημα σχετικώς λαιά Ρούματα, Γβώργιο; Ρενιέ- μέ τό κίνημα των Χανίων: | ΡΠ« π«λαια Ρβύματα, Στέφανος Είμαι ένθουσιασμένος περ[φε.' Λιβνάκης Παλαιά Ρούματα, ·|« ρείας Ηρακλείου καθώ; καί Αν ί"νχ:ηί Η™»"**™6 ^^ ίηθίου καί Ρεθύμνης αλλά καί ^ δλ μη ( διελυσαν στάσιν πρϊ^ ΠβλάΜης Πεμόνια, Γβώργιβς 'Ανε άκομη α?ίξεως στρατοΰ Απο (τακης Πεμονια, Γεώργιος Μανβυ λ Σ ά ά Πό Ν η ρ (ης μ, ργς νβυ στέλλω Σφακιανάκην διάγγελμα σογιαννάκης Πεμόνια, Νικόλαος πρός δημοσίευσιν. ΖαμΜτάκης Πεμόνια Έμμανου Ιω. Μεταξάς Υπό τοθ Νομάρχου Ηρακλείου κ. Μαρκέλλου ελήφθη έπίσης ά'μα τώ κατάπλφ είς Χα¬ ί λλ μ φ νιά τής μοίρας των άντιτορπιλλι κων τό κάτωθι χαιρετιστήριον τηλεγράφημα: Κατσούλη; Νέα Ρβύμβτα, Γεώρ¬ γιος Καλφακη; Νέα Ρούματα, Μιχαήλ Παστρικάκη; Νέα Ρούμχ τα, Δημήτριος Γομπάκη; Χωστή, Σταμάτιος Καπάκης, Γεώργιος Χριστοδούλης Χανιά, Άναατα σιβς Ντουρβυντάκης Χανιά, Γε ώργιο; Χατζηδάκης Πλακάλωνα, Μαρινάκη; Παΰλος Δραπανιά, Νι κολαος Φαντάκής, καΐ Μιχαήλ >Κοκχινάκη; Λάκκοι.
  Έκ των ανωτέρω ό Μαρινάκη;
  Παΰλος καΐ Νικόλαος Φαντάκής
  είναι όρνανοπαΐκται χοροΰ, ό
  πρώτος λαγουτιέρης, έ δεύτερος
  βιολίστα;
  Κυρίαι καΐ δεαποινίδες αΐτινες
  θά συμμετάσχωσι είς την έν Α¬
  θήναις εθνικήν εορτήν ωρίσθησαν
  αί κάτωθι: Βαμβχκά, Φορτσά¬
  κη, Κνιθάκη, Μάλη, Τζωρτζάκη,
  Δαρμάρου, Ζυγομαλά, Κανδαρά-
  κη, Νικολακάκη, Πολάκη, Μπαμ·
  πιολάκη, Τααλακοπούλου, Παλαυ
  ράκη, Μπορτολή, Δανιά, Τζωρτζά
  κο.
  Είς την όμάδα των άνδρών
  Ζαμτβτάκης" Πεμόνια, Έμμανου-1 μετεχει έπίσης καΐ ό όργανοπαί
  ηλ Κοτσάκης Πρασβέ, Φώτιος ι κτης κ Κουριανός. Μετεχει επί
  Περβολαράκης Πρασσέ, ΕύτύχιοςΙβης καΐ ό κ. Χαΐδεμενάκης.
  Γεωργιάδη»1 Ηράκλειον.
  Ιδιαιτέρως μ8ς συνεκίνησεν ή
  ένθουσιώδης καΐ αύθόρμητος 6πο-
  δοχή πρός τα πλοΐα τοθ στόλου
  Επί κατάπλφ στολίσκου άντι! 6πό λαοθ Ηρακλείου δέν εδίστασε
  τορπιλλικών είς Χανιά άπευθύνω παρά την θαλασσοταραχήν νά
  είς υμάς τού; πλέον φιλικούς έπιδη' λέμβων διά νά μά; χαιρε
  χαιρετισμού; Λυποθμαι δτι λόγψ τίση.' Τοθτο δεικνύει την αγάπην
  αυνεχίσεως άσκήσεως στόλου χρό
  νος δέν έπαρκεΐ δπως προσαρμο¬
  σθή λιμένα Ηρακλείου άλλά θά
  προσπαθήσω νά διέλθω αυριον καΐ
  ώραν 12 περίπου πρό λιμένος σας
  πρός χαιρετισμόν φιλοξένου πό
  λεως σας.
  Άνώτερος Διοικητής άντιτορ
  πιλλικών
  Κωνσταντίνος Οίκονόμου
  Επί τοθ ανωτέρω τηλεγραφή
  ματος ό Νομάρχης Ηρακλείου κ.
  Ανδρ. Μάρκελλος απήντησεν ώς
  εξής:
  Διοικητήν μοίρας στολίσκου
  άντιτορπιλλικών Κωνσταντίνον Οί
  κονόμου, έν πλψ.
  Μαζί μέ χαιρετισμόν πόλεως
  δεχθήτε ευχαριστίας καΐ ευχάς.
  Κρητικόν πέλαγος θωπεύει έσαεί
  σκάφη ενδόξου στόλου μας εύπλο-'
  οΰντα. Ευχαριστίας χαιρετισμούς.
  Νομάρχης
  Μάρκελλος
  Κατά την διέλευσιν τοΰ στόλου
  έκ τοθ λιμένος Ηρακλείου εξήλ¬
  θε πρός προϋπάντησιν αύτοθ μη
  χανοκίνητα Εστιοφόρα κατάμεστα
  κόσμου Ιχώντα επηρμένον σημαιο
  στολισμόν.
  Τα άντιτορπιλλικά έμετρίασαν
  την ταχύτητά των έμπροσθεν τοθ
  λιμένος καί έχαιρέτισαν διά των
  σειρήνων των μεθ' δ εσυνέχισεν
  τόν πλούν συμφώνως πρός τό πρό-
  γραμμα των άσχήσεων.
  Άμα τφ άπόπλφ των άντιτορ-
  πιλλικών ό Διοικητής τή; μοίρας
  πλοίαρχος κ. Κωνστ. Οίκονόμου
  απέστειλε πρός τόν κ. Νομάρχην
  καί τόν κ. Δήμαρχον τό]| κάτωθι
  τηλεγράφημα: ;,
  Πρός τόν Νομάρχην κ. Α. Μάρ-
  πρός τό Βασιλικόν Ναυτικόν καί
  την αφοσίωσιν πρός τό ϊργον
  τής έθνικής Κυβερνήσεως. Ζήτω
  ό Βασιλεύς.
  Άνώτερος Διοικητής άντιτορ
  πιλλικών
  Πλοίαρχος
  Κ. Οίκονόμου
  κελλον καί % τόν Δήμαρχον κ. Μ.' αν καΐταχύτητα.
  ΚΙΜΟΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  Διδάκτωρ Πανεπ. Λυώνος
  Επί έπταετίαν έκπαιδευ-
  θείς είς τα Νοσοκομεΐα ΑπΙϊ-
  ςΜΒϊΗεβ, ν&1 - <1ε ^Γ&εε καΐ »3ΐρβΐΓΐΐϊΓβ Λυώνος καΐ Πα¬ ρισίων είς τα παθολογικά καΐ νευρολογικα νοσήματα. Διατελεσας επί διετίαν Β55Ϊ5ΐ3ΐιΙ τής ΝΕΥΡΟΛΟΓΙ- ΚΗΣ κλινικής τοΰ Πανεπι¬ στημίου Λυώνος. Θά δέχεται ωσαύτως καΐ τοΰς πάσχοντας έκ ΝΕΥΡΟ- ΛΟΓΙΚΩΝ νοσημάτων είς τό Ιατρείον τού οδος Άμαλθείας (πάροδος οδοΰ Κατεχάκη, πρώην Πλατύ σοκκάκι) ώραν 9—12 π. μ. καΐ 4—7 μ. μ. Τάς Κυριακάς δωρβάν 10-12 η. μ. Τηλ. 6-63 Ο ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΠΕΛΛΩΝ Είς τό κατάατημα Πέτρου Μα στρεκίνη παρά την Πλατείαν Βε¬ νιζέλου καθαρίζονται δλων των είδών τα καπέλλα μέ ιύσυνειδησί- —Σύλληψις φυγοποίνων. Υπό τής Είσαγγελίας Ρβθύ- μνης παρεπέμφθησαν αρμοδίως οί Τίτος Ίερωνυμάκης έκ Παν- τανάσσης Ρεθύμνης, Παΰλος Δερβενάκη; έξ 'Ασή Γωνιάς, Νικ. Καλιούρης έκ Πλατανια καΐ Γε¬ ώργιος Μαυρομουστακάκης έκ Μελιδονίου. Έκ τούτων β πρώτος ως ανεγράφη κατηγορεϊται διά τραύματα έκ προμελέτης, ο δβύτβ ρος καΐ ο τρίτος διά τραύματα έξ άμελείας καΐ έ τέταρτος διότι κατελήφθη μΐταφέρων πρός πώ¬ λησιν δέρματα άσφράγιστα. —Δωρεά. Ή οίκβγένεια Κβχαγιαδάκη προσεφερεν είς τό «"Ασυλον της Γερόντισσας» εκλεκτόν καΐ άφθο- | νόν φαγητόν μετά φρούτων είς μνήμην τής νεκράς των Κεχαγι- αδάκη. Ό «Μορφωτικός Σύλλο- γβς» εύχαριατεΐ θερμώς τού; δ» ρητάς. —Διάλεξις είς Άρχαναις. Την προσέχη Κυριακήν 7 Αΰ- γούστου, ό Έθνικός Μορφωτικός Σύλλογος "Αρχανών όργανώνει την 9ην διάλεξιν αΰτβΰ.Όμιλη- ϊής θά εΐνβ ό κ. 'Ανδρβκλής Ξανθουδίδης νομογεωπόνος μέ θεμα: «ΟΙ έκ τής ςρυλλοξηρας τε- ράστιβι κίνδυνοι της άμπελουργί- ας μα;». —Πρόσκλησις Όμίλου Φι- λάθλων Ηρακλείου. Προσκαλοΰνται άπαντες οί ά- θληταΐ τοϋ Ο. Φ. Η. ποδοβφαιρι- σταΐ κ. λ. π. αυριον Πεμπτην 4ην Αΰγούστου καΐ ώραν έ>ην πρωϊνήν
  όπως προσέλθουν είς τό δόν Μι¬
  κτόν Δημοτικόν Σχολείον (πα¬
  ρά τό Πλατυ βοκκάκι "Αγιον Μη-
  ν«ν) διά την συμμετοχήν είς την
  παρέλασιν.
  (Έκ τοΰ Γραψείου τού Ο. Φ. Η.).
  ύ'όοιΗ αι <Μα4 τώ! Π Ε11_ Α ΙΕΧ/Τ -ΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΆΠΟΣ ΔΙΟΝνΣΙΟΣ ΤΗΛΓ 42-297 Ι Ι ΕΙ ΚΑΙ ΕΙΑ ΓΡΑφΕΙΑ; ΜΕΓΑΡΟΝ ΠΑΗΗΟΥΑΑΤΟΥ ΤΗΛ. 40-05$ Άντιπρόσωποι διά την Κρήτην.· Τ||0§ ΑΛΕΠΟΥΔΕΛΗΣιΆ ΥΙΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ό Δήμαρχος Ηρακλείου Διακηρύττει δτι Έπαναλαμβάνεται ή πλειο- δοτική δημοπρασΐα διά την ε¬ νοικίασιν τοθ ΔημοτικοΟ φό- ρου 2 ο)ο επί των έν τώ Δήμφ παραγομένων άμπελουργικών προϊόντων τοθ έτους 1938 — 39 ήτοι σταφίδος σουλτανί, ταχτά καί λιάτικης καί στα- φυλών έν γένει (έπιτραπεζΐων καΐ πρός οίνοποΐησιν) συμφώ¬ νως πρός τό άρθρον 318 τοθ Κώδικος τής Δημοτικής Νομο θεσΐας. Ή ΔημοπρασΙα θά διεξα¬ χθή είς τό Δημοτικόν Κατά- στημα ενώπιον τής Δημαρχι- ακής Έπιτροπής κατά την προσέχη Παρασκευήν 5ην τρέ¬ χοντος μηνός καί ώραν 11 — 12 π. μ. ΟΙ σχετικοί δροι ενοικιάσε¬ ως ευρίσκονται είς την οικο¬ νομικήν Υπηρεσίαν τοϋ Δήμου ένθα δύνανται οί βουλόμενοι νά λάβωσι γνώσιν. Έν Ηρακλείω τή 2 Αύγού- στου 1938. Ό Δήμαρχος Ηρακλείου Μηνάς Γεωργιάδης Μανώλης Γ. Κωνιός Νΐυρολογβς— Τμημκτάρχης Ίατρό(3 Λημοα. Ψυχιατρείβι» Άβηνβν Δίχεται έν τφ ίατριίφ τού <5δάς ϋΐιραιώς Πδ' ΑΘΗΝΑΙ. ). 52.379.
  -—-
  Ηράκλειον -Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τετάρτης
  3 Αύγούστου 1938
  ιί
  0ΞΥΝΕΤΑ1 ΣΥΝΕΙΩΣ
  Η ΡΗΞΙΣ ΙΑΠΟΝΙΑΣΣΟΒΙΕΤ
  ΟΙ ΡΩΣΣΟΙ ΙΣΧΥΡΙΖΟΝΤΑΙ
  ΟΤΙ ΑΠΟΟΗΣΑΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ
  ΤΟΝ ΙΑ Π Ο Η Ε Κ Ο Ν ΣΤΡΑΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Αύγούστου (τούάντα·
  ποκριτοΰ μας).—Σημεριναί πληροφορί¬
  αι έκ τοΰ έξωτερικοΰ φέρουν ώς όξυνο-
  μένην συνεχώς την ρήξιν Ίαπωνίας καί
  Σοβιέτ.
  Οί Ρώσσοι βεβαιούν ότι κατώρθω¬
  σαν νά άπωθήσουν καί πάλιν τούς Ίά*
  πων άς πέραν τής συνοριακής γραμμής
  τής ΪΙΙαντζουρίας, ήτις ειχε καταληφθή
  τελευταίως παρά των ρωσσικών στρα-
  τευμάτων Βεδομένου ότι έχαρακτηρίσθη
  Ή εξέλιξις των Ρωσσοϊαπωνικων.
  Αί αξιώσεις των Γερμανών Σουδιτών
  σοβιετικόν έδαφος.
  ΟΤΙΟΑΔΩΣΟΥΝΕΙΣΤΟΥΣΡΟΣΣΟΥΣ
  ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Αύγούστου (τοΰ άν-
  ταποκριτού μας).—Τηλεγραφοΰν έκ Τό
  κιο ότι ή ίαπωνική κυβέρνησις είς
  εκδοθέν επίσημον ανακοινωθέν τονίζει
  ότι Θά δώση είς τούς ίσχυρισμούς των
  Ρώσσων αποφασιστικήν απάντησιν.
  ΑΘΗΝΑΙ ΕΠΛΗΜΜΥΡΙΣΑΝ
  ΕΠΑΡΧΙΩΤΩΝ ΦΕΡΟΝΤΩΝ
  ΤΟΠΙΚΑΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 2 Αύγούστου (τη
  λεγραφικώς) — Άπό χθές τα
  ρωσσοιαπωνικά έπεισόδια έ'λα
  βον άνησυχαστικήν τροπήν έξ
  αίτίας σφοδροΰ βομβαρδισμοΰ
  τΛν ίαπωνικών σιρατευμά
  των επί μαντζουριανοθ εδά
  φους υπό σοβιετικήν άεροπλά
  νων, είς απάντησιν τής υπό
  τών'ΐαπώνων άνακαταλήψεως
  έδάφους τής Μαντζουρί
  σς. Οί Ίάπωνες άγγέλλουν
  δτι έρριψαν 4 άεροπλάνα κα
  τα την διάρκειαν τοϋ βομβαρ
  δισμοΰ.
  Μετά την άναγγελΐαν των
  χθεσινών βομβαρδισμών συ·
  νεκλήθη είς Τόκιο υπουργικόν
  συμβούλιον μετά τό οποίον
  εξεδόθη ανακοινωθέν τονίζον:
  "Οτι ή Ίαπωνία απεφάσισε
  νά απαντήση μέ τρόπον
  περισσότερον σταθεράν καί
  άποφασιστικόν είς την Ρωσ¬
  σίαν εάν αυτή συνεχίση
  την τακτικήν αύτην.
  Έκ παραλλήλου άγγέλλε
  ται έξ επισήμου πηγής δτι
  Ιλαβε χώραν εκτακτος σύγκλη
  σις δλων των έπιτελών των
  Σοβιέτ διά την ΙΟην Αύγού
  ότου. Ή σύγκληοις αυτή θεώ
  ρεΐται υψίστης σημασίας δεδο
  μένου άλλωσΐε δτι σπανιώτα-
  τα συνέρχεται, πρόκειται δέ
  αυτή νά λάβη ριζικάς άποφά
  σεις άπέναντι τής Ίαπωνίσς.
  —Κατόπιν τοϋ χθεσινοϋ
  σφοδροθ βομβαρδισυοθ, τό έ
  σπέρσς τής χθές ό πρεσβευ·
  τής τής Ίαπωνίας έν Μόσχα
  έλαβεν εντολήν νά προβή είς
  Ιντονον διάβημα πρός την
  Κυβέρνησιν των Σοβιέτ.
  Έξ άλλου ό πρεσβευτής
  τής Ίαπωνίας είς Τόκιο προ¬
  έβη είς έντονον διαμαρτυρίαν
  είς την Κυβέρνησιν τής Ίαπω¬
  νίας.
  ΠΑΛΙΝ ΑΙ ΑΠΟΙΚΙΑΙ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 2 Αύγούστου (τη
  λεγραφικώς). — Αγγέλλεται
  έ< Βερολίνου δτι ό Δόκτωρ Νάι' είς χθεσινόν λόγον τού προέβη είς σπουδαίας άνα κοινώσεις διά τό ζήτημα των άποικιών. 140 έκατομμύρια λαοΰ έτό νισεν άδικοϋνται καταφόρως. Είς την Γερμανίαν είνε άπολύ τως άναγκαΐαι,' τουλάχιστον αί παλαισί άποικίαι κσί πρε πει νά τής έπιστραφοΰν. —Οί Σουδϊται έκυκλοφόρη σαν χθές δύο ανακοινωθέντα έκ των οποίων τό μέν πρώτον άνέφερε τόν νέον καταστατι κόν χάρτην καί Ιδία τόν άντ! στοιχον επί των μειονοτήτων νόμον. Διά τοΰ δευτέρου άνακοινω θέντος έπικρίνουν τόν νόμο τούτον ώς μή άποτελοϋντα καμμίαν εγγύησιν διά τή βελτίωσιν τής καταστάσεω των μειονοτήτων είς Τσεχοσλ βακίαν. Τονίζεται δέ δτι α μειονότητες πρέπει νά θεώ ρηθοϋν υπό τής Πράγας ώ συστατικά στοιχεΐα της χώ ρας. ______ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΠΛΟΝΤΕΛ ΚΑΙ ΜΠΟΝΝΕ —Κατ' είδήσεις έκ Ρώαη ό έκεϊ άντιπρόσωπος τής Γαλ λΐας είς Ρώμην κ Μπλοντέ ανεχώρησε χθές διά Παρισί ουςδπου πρόκειται νά διεξαγά γη Ιδιαιτέραν συνομιλίαν μ τα τοϋ ύπουργοϋ των Τξωτ ρικών κ. Μποννέ. —Ό Πρωθυπουργός τή Τσεχοσλοβακίας κ. Χότζα ή"λ θε χθές είς επαφήν μετά τοΰ βουλευτού Κούντ άντι προσώπου τοΰ Χενλάϊν. Εί( τόν Κούντ ό κ. Χότζα άπήν τησε δι" έπιστολής, είς τα προταθέντα μέτρα έκ μέρου τοϋ Χενλάίν. — Έκ Παλαιστίνης άγγέλλ ται δτι ή κατάστασις παρσ μένει π,άντοτε κρίσιμος συν χιζομένων των τσραχών κα τΟν αίματηρών επεισοδίον κίγΘ' άπασαν την χώραν. Τα καταρτισδέντα προγράμματα διάτόνέορτασμόντης4ης Αύγούστου Ή όργανωτΐχή έπιτροπή των ι Ηράκλειον έορτών επί τή δευτέρα έπετείφ 1938. τής 4ης Αύγούστδυ έκοινοποίησε χθές αρμοδίως τα ναταρτισθέν τα σχετικά μέ τόν έορτασμόν προγράμματα Ιχοντα οθτω: Πρόγραμμα τελετής: «Επί τψ δευτέρψ πανηγυρισμω τής 4ης Αύγούστου τελεοθήσε ται την ΙΟην π. μ. έν ιψ Μητρο ΑΘΗΝΑΙ 2 Αύγούστου (τού άν ταποκριτού μας).—Αί Αθήναι επλημ¬ μύρισαν κυριολεκτικώς έξ έπαρχιωτών πολιτικώ λ»ώ δοξολογία είς ην οΐτινες φέρουν τάς τοπικάς των ένδυμα· προσκαλοθνΐαι 2πως παραστώαιν: σίας. Είς τάς όδούς καί τάς πλατείας οί έπαρχιώται πανηγυρίζουν ώστε νά δίδουν 'ίς την όλην κίνησιν τής πρωτευ¬ ούσης εξαιρετικήν έορταστικήν όψιν. ΗΡΧΙΣΕΝ ΟΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 2 Αύγούστου^ (τού άν ταποκριτού μας).—'Απόψ* άρχεται ό έορτασμός τής 4ης Αύγούστου. Ό δι- άκοσμος των Αθηνών αχεδόν συνεπλη· ρώθη καθώς καί αί εργασίαι διά την φωταγώγησιν ή όποία θά προσδώση είς την πρωτεύουσαν την νύκτα φαντασμα· γορικήν όψιν. Σήμερον τό άπόγευμα Οά γίνη ή με γάλη παρέλασις των άγροτών των μετε- χόντων είς *ό μεγ* συνιταιριστικόν συν έδριον. ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΑ ΤΟ ΥΠΟΓΡΑΦΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΝ ΑΘΗΝΑΙ « Αύγούστου (τού άν ταποκριτού μας). — Τηλεγραφοΰν έκ Παρισίων ότι αί γαλλικαί εφημερίδας άφιερώνουν καί σήμερον εύμενή σχόλια διά την υπογραφήν έν Θεσσαλονίκη τοΰ βαλκανικοΰ συμφώνου. Οί Γάλλοι άρ- θρογράφοι τονίζουν ότι ε?νε γενική ή ί- κανοποίησις διά την υπογραφήν τοΰ συμφώνου τούτου. ΑΠΕΓΝΩΣΜΕΝΑΙ ΕΠ ΙΟ ΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 2 Αύγούστου (τού άν ταποκριτοΰ μας).—Πληροφορίαι πρός τό πρακτορείον Χαβάς άναφέρουν ότι είς τό μέτωπον τής Άραγώνος έξεδη- λώθησαν άπεγνωσμέναι έπιθέσεις των κυβερνητικών. Κατά τάς άνακοινώσεις των έθνικών αί έπιθέαεις αυται άπεχρού· σθησαν μετά μεγάλων άπωλειών. Πολ¬ λαί μονάδες «ών κυβερνητικών άπεδεκα- τίσθησαν. ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΟΝ ΔΙΑΤΗΝΣΤΑΣΙΝ ΑΘΗΝΑΙ 2 Αύγούστου (τοΰ άντα ποκριτού μας).—Εσυνεχίσθη καί σήμε· ρον ή αποστόλη πρός την κυβέρνησιν τη λεγραφημάτων διά των οποίων άποδο- κιμάςεται υπό διαφόρων λα'έκών όργα- νώαεων ή στάσις των Χανίων. Οί Άρχηγοί κλήρου καί των λή το ρ θ Όρθοδόξου ξένων δογμάτων ί Δ ή μ μετά τοΰ κλήρου, αί Διοικητικαΐ Δημοτικαί, Δικαστικαί, Στρατιω καί Αρχαί, οί Σύλλογοι, τα Έ π'μελητήρια, τα Σωματεΐα καί όλόκληρος ό λαός τοθ Ηρακλείου. τή 2α Αύγούστου Έ Όργανωτική Έπιτροπή » Πρόγραμμα πανηγυρισμοθ 4ης Αύγούστευ 1938. Φωταγώγησις .Μην κα' 4ην Αύ γούστου τής πόλεως. Σημαιοστο λισμός τής πόλεως 3ην καί 4ψ Αύγούατου. Έωθινόν την πρωΐαν η τής 4ης Αιϊγούατου υπό τής Φι λαρμονικής Δήμου. 10 π. μ. τής 4ης Αύγούστου παράταξις Στρα τοθ, Έθνικής Νεολαίας, Προσκό πων, πρό τοΰ Μητροπολ'τικοΰ ΝαοΟ. 10.15' π. μ. Δοξολογία. 11.15' π. μ. παρέλασις Ηροσκό πων, Έθνικής Νεολαίας, Άθλη των, ΣτρατοΟ καί Λαδάρων των Σωματείων. Στάθμευσις τής πά ρελάσεως πρό τοθ μνημείου Ά γνώστου Στρατιώτου, Σάλπισμα Σιγή λεπτοθ. Έθνικός "Υμνο υπό Φιλαρμονικής Δήμου. Χορο 7—8 μ. μ. 8 μ. μ. παρέλασι αυτοκίνητον διά τής Πλατεία "Ελευθερίου Βενιζέλου πρός την Πλατείαν Ελευθερίας μέ άνημμ νας βεγγάλας 10.30 μ. μ. Αεμβι δρομίαι μετά λαμπαδηφορίας Προ σκοτίων καί Φιλαρμονικής Δήμου 11 μ. μ. πυροτεχνήματα. Φωτί γώγησις ττλήρης προκυμαΕας υπό Λιμενικής Έπιτροπής. Καντάδες Βεγγάλες κ.λ π. Έν Ηρακλείω ■ στου 1930. Ή Λίΐκή Όργανωΐική τροπή». 2α Αύγού Επ ΟΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟ! ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΟΥ ΛΑΧΕ10Υ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ 'Αγορά Ηρακλείου Κατά τό δελτίον τιμών αγοραίς τοΰ Έμπορικοϋ καϊ ΒιθμηχανικοΟ ΈττιμελητηρΙου αί τιμαί των δια- ό εί Γενομένης τής κληρώσεως τοΰ κρατικοθ λαχεΐου έξη χθησαν οί κάτωθι λαχνοί κερ δΐζοντες τα έναντι αυτών ση φόρων εγχωρίων τΐρόιόντων είχον μειούμενα ποσά: "αΑ- '"· ""■ --■>-··«---
  8914 δρχ. 300 ΟΟΟ, 35 774
  δρ. 4ΟΟΟΟ, 13.709 2ΟΟΟΟ •■Ελεμέδες
  Άνά δραχμάς 10000 κερδί Ταχτάδες
  ζουν οί κάτωθι άριθμοί: |"Ελαια3-5ο
  26259, 36210. Άνά 4 000 οί Πυρηνέλαια
  30849, 19673, 7333, 37625, -λαιο-ιυρηναι
  1102, 18270, 22554, 32083' &*™»ν«ς:
  χθές ώς ακολούθως:
  δρν
  28430, 33625. Οί κάτωθι αριθ
  μοί κερδίζουν άνά 3000 δρτχ:
  5998, 8923, 38130, 24254,
  17398, 12333, 15507, 39377,
  12114, 8515, 12200, 11386
  16821, 11155, 21030, 17690,
  10032, 8371, 19773, 16993,
  Τέλος άνά δραχμάς 2000
  κερδίζουν οί εξής λαχνοί:
  30354, 32562, ' 3675, 28329,
  17071, 14959, 27024, 7313,
  27189, 6092, 19455, 3902,
  39543, 21221, 11453, 29702,
  3661, 3364, 34537,11105,
  7281, 10147 33333 8787, 15026
  Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
  Έν σχέσει μέ την όργανου
  μένην κατά τόν "Οκτώβριον
  έν ταίς αιθούσαις τοθ Ζαπ-
  πείου Μεγάρου πανελλήνιον
  έκθεσιν Ύγιεινής παρεκλήθη
  σαν οί νομάρχαι δπως πρός
  πληρεστέραν επιτυχίαν ταύτης
  άποταθώσιν είς πάσαν άρμοδί
  αν αρχήν καί υπηρεσίαν ή νο
  μικόν πρόσωπον καί λάβωσι
  σχετικάς πληροφορίας περί
  των καταναλισκόμεναι είδών
  διατροφής είς τάς τιεριφερεί
  άς των Ιδιαιτέρως παρεκλή
  θησαν νά άναφέρωσι λεπτο
  μερώς περί τής εξαπλώσεως
  τοθ άλκοολισμοΟ.
  Λευκο'ι α'
  β'
  Πυρηνελαίου α'
  β'
  ΜουργελαΙου α'
  β'
  θΐνοι:
  Αρχανών μ(στ
  Μαλεβυζίου
  Δίκταμος ήμ.
  Σΐτος
  Κοιθή
  Βρώμη
  Βϊκος
  Μέταξα
  Κουκούλια
  9_
  γ._
  23.80
  17.-
  120
  20. -
  19-
  17. -
  16.-
  17.-
  16.—
  45.-
  6.-
  70.-
  ^ _
  480
  460
  4 —
  500.-
  120.—
  ίίθ. —
  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  ΤΟΥ ΑΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  Κατά την προχθεσινήν τού συνε
  δρίασιν τό Δημοτικόν Συμβούλιον
  απεφάσισε την άναβίλήν τής κα
  τακορώσεως τού φόρου επί των
  άμιελουργικών προιόντων. 'Κπι-
  προσθέτως καιήρτισεν επιτροπήν
  εκ δημοτικήν συμ{ίούλων ήΉς θά
  επιληφθή τής προκαταρκτικής έρ
  γασίας διά την τυχόν δι' αύτεπι
  στααίας είσπραξιν τοθ φόρου τού
  τού. Ακολούθως ενέκρινε τόν
  προϋπολογισμόν τοΰ Γερωνυμακεί
  ου ΔημοτικοΟ Βρεφοκομείου χρή
  σεως 1938—39, τόν καταρτισμόν
  των δρων σαγγραφής ύποχρεώσε
  ών διά τή< ενοικίασιν τώ^ θαλασ σίων λουτρών καί χρηματιχάς πι στώσε-ς έξ 70 000 δρχ διά την διευθέτησιν τής κοίτης τού χει μάρρου Χρυσοπηγής καί (ίθ 000 διά την επέκτασιν των όχετων έ« τής πλίχτείας Ελευθερίας πρός τόν Χάνδακα. Τέλος τα δημοτι κόν Συμβούλιον απεδέχθη δωρεάν ΙΟΟ.ΟΟΟδρ. τήςκ Χρυσής Κατεχά κη καί τ'.ΰ κ. Ανδρ. Καλοκαιρι νοΰ διά την διάνοιξιν πλατείας δπισθεν τής Έθνικής Τραπέζης είς ήν θά δοθτ) τό ίνομα τοθ Ζαχ. Ηιχκάκη. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ Καθ' ά την 10 τρέχ. πληροφορούμεθα κατέρχονται είς Η. ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ή ν Μερσρχία Κρήτης 6ι' έγγράφου της πρός τόν Δήμον Ηρακλείου διοββαζει διά τα περαιτέρω πίνακα προστΐμων έπιβληθέντων είς ιδιοκτήτας ό χημάτων λόγω παραλείψεως ωρισμένων διατυπώσεων κατά την διεξαχθεΐσαν πρό καιροΰ απογραφήν των όχημάτων. ΤΑ~ΚΑΤΑΣΤΗιΚΙΑΤΑ ΑΥΡΙΟΝ Καθ' 2 πληροφορούμεθα άνεκοι νώθη δτι αύριον τα καταστήματα θά παραμείνωσιν άπαντα χλειστά εξαιρέσει των καφενείων, ζαχα! Διεθνοΰς Ενώσεως των ροπλαϋτείων καί κουρείων άτινα τητών. Ή ανωτέρω ΦοιτηπχΛ 2 Α Χϊ ? μ""-λχοΖ ! ότ* ".<*"< ««« «-ρ—» θως θά κλείσωσι, θά άνοίξωσι δέ |Κατ ετος κατόπιν ένερνεΐών καί πάλιν άπό τής 1130 π. μ. Ι τίΚ Τοπικής Έπιτροπής Τουρι καί καθ' δλην την υπόλοιπον ή σμοθ Ηρακλείου, τουριστικάς είς Κρήτην. Κρήτην προκειμένου ν' άνέλ θουν είς τα Λευκά Όρη καί νά επισκεφθούν έξ άλλου τάς αρχαιότητάς, Κνωσού, Φαι στοϋ, Γόρτυνος ώς καί τό μουσείον Ηρακλείου μέλη τής ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΒΕΒΑΙΩΣΙΝ ΤΟΥ ΚΑΓΚΕΛΑΑΡΙΟΥ ΧΙΤΛΕΡ ΔΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΝ ΕΙΑΣΦΑΑΙΣΙΝ ΤΗΣ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 2 Αυγούστου(τοΰ άντα ποκριτού μας).— Πληροφορίαι έκ Αον οίνου άναφέρουν ότι ό πρωθυπουργός κ. Τσάμπερλαιν εζήτησε παρά τού Φύ· ρερ ειδικήν έγγραφον βεβαίοισιν διά την Τσεχοσλοβακίαν. Είς την βεβαίωσιν ταύτην ό κ. Τσάμ περλαιν εζήτησε νά διατυπωθή ότι ή Γερμανία Θά απέχη πάσης άνίυ άφορ· μής έπιθέσεως εναντίον τής Τσεχοσλο¬ βακίας. ΟΙ ΙΑΠΩΝΕΣ ΚλΤΕΤΡΟΠΟΣΑΝ ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟΝ ΚΓΗΕΖΙΚΟΗ ΣΟΜΑ ΑΘΗΝΑΙ 2 Αύγούστου (τού άντα ποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφοΰν έκ τής "Απω Άνατολής ότι παρά τό Κιού Κιάγκ οί Ίάπωνες κατετρόπωσαν τό 4ον σώμα στρατοΰ των Κινέζων. Δέ κα κινεζικαί μεραρχίαι καταδιώκονται παρ' αυτών. ΟΑΟΗΜΕΡΟΣ ΜΑΧΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΜΗΝ ΦΑΓΙΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 2 Αύγούστου (τού άν- ταποκριτοΰ μας).— Παρά τό «1»*γιόν οί κυβερνητικοί ένήργησαν χθές επίθε¬ σιν. Ή μάχη εσυνεχίσθη καθ* - όλην την ημέραν άνευ σοβαροΰ άποτβλέσμ* τος διά τούς έπιτιθεμένους. ΖΩΗΡΟΤΑΤΗ ΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΕΒΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ « Αύγούστου (τού άν ταποκριτού μας).—Είς τό μέτωπον τοΰ "Εμπρο τα άεροπλάνα των έθνικών έ σημείωσαν ζωηροτάτην δράσιν βομβαρ δίζοντα διαρκώς τάς θέσεις των κυβερ νητικων. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ Η Α Υ Ρ Ι_Α_Ν Η ΕΟΡΤΗ ΑΘΗΝ %Ι * Αύγούστου (τοΰ άν ταποκριτοΰ μας).— -Εξ άφορμής τής ό λοκληρώσεως τού σημαιοστολισμού καί τής δίακοσμήσεως των Αθηνών καί τής ενάρξεως από σήμερον τού έορτασμού τής 4ης Αύγούστου, τονίζεται ότι αί Αθήναι μεθαύριον, ημέραν τού έορτ* σμοΰ, θά παρουαιάσουν φαινόμενον ά νευ προηγουμένι,υ τόσον άπό απόψεως εμφανίσεως όσον καί αύθορμήτου έν θουσιασμού. ΑΙ Α Π Ο Λ ΕΙ ΑΙΤΟΝ ΞΕΝΟΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΜΑΧΑΠΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑ! ΑΟΙΙΙΝ VI 2Αύγί.ύσπου (τού άνταηο ριτοΰ μας).Έκτών ανακοινωθεν των τ* οποϊα έξεδοσϊ σήμερον τό στρατηγεϊον της Σαλαμάνκαςδιαπ στούται ότι αίάπώ .ειαι των ξένων έθϊλοντών των μαχο<ι.έ ών εις τάς κυβερνητικάς τάξεις ε?νε πολλαί μεγαλύτεραι παρ' όσον άρχι κώς παρβσϊαθη'ίαν. Είς τό μέτωπον της Αμποστα ένθα οί κυβερνητικαί δέν ηουνηθηιαν να διέλθουν τόν αί απώλειαι ήσαν ση^ Εμπρε ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΙΗΑΗ ΣΥΝΕΧΙΖ0ΝΤ1Ι ΠΕΙΣΜΛΤΟΑΜΣ ΜΑΧΑΙ ΑΘΗΝΑΙ 2 Αύγούστου (τού άν αποκριτοΰ μας)— Νεώτεραι πληρο ερικοΰ άναφέρουν την κεντρικήν Ι4ίν»ν ,,υνεχίζον ορίαι έκ ότι εί