96117

Αριθμός τεύχους

4932

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

6/8/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  η
  ίξπμηνο:
  Α
  λι>αι Ι
  μρήν
  έΐησία δολ. 15
  ρξάμηνιχ » 8
  Τιιιι;
  κατά ςΰλλον
  Δι>αχ. 2
  6
  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
  1938
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕ1Α
  Ο<ΟΙ ΜΙΝ9ΤΑΥΡΟΥ ΤΠΕΪ8ΪΙ0Ι ΣΥΝΤ&ΚΤΗΖ ΘΡ. Ν ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ 23ΟΝ ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4932 Ή σημασία της 4ης Αύγούστου ΛΙΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ Κ. ΜΕΤΑΞΛ ΟΡΟΣ ΤΟΝ ΕΑΑΗΝΙΚΟΗ ΛΑΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 4 Αύγούστου (τη-1 λεγραφικώς).— Ό Πρωθυπουρ' γός κ. Ι. Μεταξάς απηύθυνεν κατά την χθεσινήν ημέραν τό κάτωθι διάγγελμα πρός τόν Ελληνικόν Λαόν: «Την στιγμήν πού σημσίνει ή 2α έπέτειος τής μεταβολής τής 4ης Αύγούστου £να πά ρελθόν κλείεται οριστικώς καί ή νέα Έθνική μας περΐοδος συνεχΙζεται.Τήν στιγμήν αυτήν πού ή χαρά τού ΛαοΟ άνεπι- φύλακτος ξεσπα είς μίαν ά- ποθέωσιν πηγαΐου ένθουσια- σμοϋ, δύο σημαντικά γεγονό τα ήλθον νά προστεθοθν είς τόν άπολογισμόν τής γονίμω τέρας Ελληνικάς διετΐας. Δύο έπιτυχΐαι τής Ελλά¬ δος ώς παράγοντος είρήνης άφ' ενός είς τόν στίβον τής Διεθνοθς κοινωνΐας καί ώς πα¬ ράγοντος άφ* ετέρου τάξεως καί αξιοπρεπείας έν τώ εσω¬ τερικώ. Ή μ(α έπιτυχία είναι ή υπογραφή τού συμφώνου με- τα τής Βουλγαρίας, υπογρα¬ φή ή όποΐα έδραιώνει την υπό θέσιν τής Βαλκανικής Συνεν¬ νοήσεως. Ή άλλη έπιτυχία εί¬ ναι ή κατάπνιξις τής οίκτράς στάσεως ωρισμένων λείψανον τοθ παρελθόντος, ή όποΐα διά τής οίκτροτέρσς της διαλύσεως καί διά τής Πανελληνΐου άγα- νακτήσεως ή όπο(α έπηκολού θησε, άπέδειξε -πόσον είναι καταδικασμέναι μέσα είς την ατμόσφαιραν των Ιδεων καί τής δράσεώς τής 4ης Αύγού ότου, αί άνατρεπτικσΐ έξεις καί έν γένει αί νοσηραί μέ- θοδοι τοθ παρελθόντος. Μέ τα δύο αύτά γεγονότα πού δίδουν ευθύς έξ άρχής την θέσιν καί την κατάστα¬ σιν τής "Ελλάδος άπό απόψε¬ ως έξωτερικής καί έσωτερικής κλεΐει ό άπολογισμός τής ίστο ρικής διετΐας. 'Η συγκίνησις μου είναι μεγάλη κατά την ώραν αυτήν πού έπικοινωνώ μαζύ σου Έλ ληνικέ λαέ. ΆναλογΙζομαι την Έλλάδα πού μάς παρέδω σεν ό κομματισμός τάς κρισί¬ μους ώρας τοϋ έσχάτου κινδύ νού, την έμπισιοσύνην μέ την οποίαν μέ περιέβαλες άπό τής 4ης Αύγούστου μέχρι σή μερον καί έχων πρό έ· μοθ δλην την εΐκόνα τοϋ συν τελεσθέντος έν τώ μεταξύ δρ γου εύχαριστώ τόν Θεόν, τόν Βασιλέα καί Σέ διότι μοθ έδώ σατε την δύναμιν νά σώσω τό "Εθνος. Τό "Εθνος πράγ- ματι εσώθη καί εισήλθε όρι στικώς είς τόν δρόμον τής ά ναγεννήσεως. Ό άπολογισμός τής διετΐ άς πρόκειται ενώπιον σας μέ γεγονότα καί άριθμούς καί δ λαι αί ύλικαί καί ηθικαι πραγ ματοποιήσεις τής διετίας πά ραμένουν άναμφΐσβήτητοι διά κάθε καλής πίστεως παρατηρη την. Αύτός είνε δ λόγος τοθ άνευ προηγουμένου ένθουσια σμοθ όστις καί εφέτος επι κράτει άπ' άκρου είς άκρον τής Ελλάδος, κατά τόν έορ τασμόν τής έπετείου τής 4ης Αύγούστου καί τήςύπερηφανεί άς πούαίσθάνονταιδλοιέκεΐνοι οίόποϊοι συνετέλεσαν είς τό ερ γον τής ανοικοδομήσεως των Βύο τούτων έτών.Άπό τής άπό ψεως των ήθικών κατακτή σεων τοθ 'ΕλληνικοΟ λαοΰ, έ χομεν πρώτον όλοκληρωμέ- νην πλέον την κηρυχθεΐσαν επανάστασιν κατά των ΙδΙων έαυτών μας. Ή νίκη αύ τή είνε ή σπουδαιοτέρα δλων, διότι θεμελιώνει επί σταθε ρών βάσεων την νέαν εποχήν. Σήμερον δπου κλεΐουν τα δύο Ιτη τής Ιστορικής άνόδου τοΰ έθνους είμποροϋμεν μετά πε ποιθήσεως νά είπωμεν δτι έ λυτρώθημεν οριστικώς άπό τάς αθλιότητος τοθ παρελθόν τος καί δτι εξεκινήσαμεν δλοι μαζύ διά μίαν νέαν ζωήν. ΤΙποτε δέν θά σδς κάμη τοθ λοιπού νά γυρΐσετε πρός τα οπίσω. Μιά νέα πίστις πρός τούς εαυτούς μας καί τάς άφυπνισθείσας δυνάμεις τής φυλής μας όδηγεΐ πρός τα έ μπρός. Ιδού διαρί ιήν υπόθεσιν τής 4ης Αύγούστου την έκαμε; ιδικήν σου υπόθεσιν Έλληνικέ Λ«έ καί ώς τοιαύτην την έξυπηρετεϊς καί την προφυλάττεις άπό κάθε εϊοου; υπονόμευσιν καί £πό πάσης μορ φής καχοττοΐίαιν Τό τίναγματής 4ης Αύγούστου υπήρξεν άπό τής πρώτης στιγμής ή ωραιοτέρα έ- πανάστασι^ τής συνειδήσεως ενός λαοθ, έπανάστασις πού μετέβαλε την νοοτροπίαν μιάς κακής έπο χής καί έ%ωσε πάλιν δλον των τό περιεχόμενον είς τάς ηθικάς άξίας πού διέπουν άπό αιώνιον την ζωήν τή; Ελλάδος. Τό "Εθνος διά τής λεωφόρου τής 4ης Αύγούστου εισήλθεν εις μίαν περίοδον ώριμότητος. Κατά την ήρωϊκήν * εποχήν 1912— 1913, μετά την στιγμιαίαν άφύ πνισιν εκείνην, ήλθον τα ετη μι άς μακράς πολιτικής καί ήθικής κρίσεως κατά την οποίαν ή χώ ρα ένόσησε βαρέως Την πολιτι χήν καί ηθικήν, αυτήν κρίσιν, έπληρώσαμεν άκριβά. Εξ ούτής δμω; έπήγασί καί ή θέλησις τής σωτηρίας. Καί ιδού δτι άκο λουθοθμεν σήμερον ε'να σύστημα πειθαρχίας καί τάξεως, τό όποΐ όν μ£; έπιτρέπει νά σκεπτώμε θα, νά αποφασίζομεν καί νά οί κοδομ&0μ"6ν στερεά. "Ολα 3μω; αύτά πάντοτε μέ :ήν Ιμπιστοσύ νην τοθ λαοθ. Ούδεμία δλική δύναμις δύνα ται νά στηρίξη ποτέ μίαν κα τάστασιν ατερουμένην ήθικής βά σεως. Καί Ιπειϊή ή ήθική καί Έθνική σκοπιμότης υπήρξαν ή άφετηρία καί ό σκοπός τής 4ης Αύγούστου, δΓ αύτθ ή λα'ική έμ πιστοσύνη περιέβαλε άπό τής πρώ της στιγμής τό Ιργόν μας. Τοθτο είνε άναμφιαβήτητον. Ή λαϊκή θέλησις εξεδηλώθη άπροκάλυπτος είς πασάν δοθείσαν μέχρι τούδε ευκαιρίαν, ή λαϊκή θέλησις έξε δηλώθη παντοθ δπου δ Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως ενεφανίσθη. Παντοθ δπου Ιξετέθη ύπ' αύτοθ ή πορεία τού Κράτους, ή λαική έπιδοκιμασία εξεδηλώθη δι" δλων των ψηφισμάτων τα όποΐα ώς έ*ν δειξις ευγνωμοσύνην άποστέλλον ται αυθορμήτως πρός την Κυβέρ νησιν.Ή λαϊκή θέλησις εξεδηλώθη διά των συνεδρίων, διά των ψηφι αμάτων των Δημοτικών καί Κοι νοτικών Άρχών, ή θέλησις των έργατικών καί άγροτικών μαζών καί ή άπόλυτος έμπιστοαύνη αύ των πρός την Κυβέρνησιν έξεδη λώθη είς άπαντα τα έργατικά, άγροτικά καί έπαγγελματικά συνε ταιριστικά συνέδρια ποΰ εγένοντο καθ' άπασαν την Έλλάδα. Δέν θά ήτο άλλως τε δυνατόν χωρίς την εύρυτάτην αυτήν λαϊ¬ κήν εντολήν,χωρίς την Ινθουσιώδη έπιδοκιμασίαν τοΰ λαοθ διά τό έρ γον τής κυΰερνήσεως νά λύσωμεν τα τεραστία προβλήματα τα ό ποία εύρομεν άλιπα δταν άνελάβο μέν την αρχήν προβλήματα έξ έ κείνων πού δέν άντιμετωπΕζονται εάν δέν αίσθάνεται μία κυβέρνη σις, δτι έ λαός πιστεύει είς αύ την χαί είνε είς τό πλευρόν της. Μέ αυτήν την λαϊκήν Ιμπιστο αΰνην καί μέ την πίστιν μας πρός την Έλλάδα τής αύριον προχω ροθμεν είς τό έργον μας. Τό Ιρ γον αύτό τό παρουσιάζομεν μέ υπερηφάνειαν ενώπιον δλου τοΰ κόσμου, την ώραν κατά την ό ποίαν δύο έτη συμπληροθνται άφ' ής ή έμπιστοσύνη τοΰ Βασι λεως καί ή έχδηλο; διάθεσις τής δημοσίας γνώμης μας έπέτρεψαν νά άναλάβωμεν τόν μεγάλον άγω να τής κοινωνικής χαί κρατικής ημών ανασυγκροτήσεως. Τό ίδανικόν μας είναι νά ά φήσωμεν δπισθεν ημών μίαν Έλ λάδα ισχυράν μέ ώργανωμένας τάς ηθικάς καί υλικάς δυνάμεις. Έδώ· σαμεν είς την θέαν Άθηνάνι τό δόρυ καί την άσπίδα πού θά τής εξασφαλίση την άμυναν καί την Ο ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΟΝ ΜΕΓΑΑΟΠΡΕΠΗΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 4·* ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ή έπιβλητική διακόσμησις των δημοσίων καί ίδιωτικών καταστημάτων.—ΑΙ γε¬ νόμεναι παρελάσεις.—Ή συμβολή τού Δήμου είς τόν μεγαλοπρεπή έορτασμόν. Μέ μεγαλοπρέπειαν πανηγυ ρισμοΰ έώρτασεν εφέτος ή πό¬ λις μας την 2αν επέτειον τής 4ης Αύγούστου 1936 Άπό τής προηγουμένης τής έπετεί¬ ου ημέρας όπότε καί αί τε¬ λευταίαι μεγάλαι προετοι¬ μασίαι τοθ Δήμου "Ηρακλεί¬ ου είχον περατωθή, ή πόλις έπλεεν είς τα έθνικά χρώμα· τα. Τα Δημοσία καταστήμα- τα ναί αί Τράπεζαι είχον η¬ λεκτροφωτίσθη καί διακοσμη θή μέ κυανολίύκους ταινί- ας. 'Επίσης τα ίδιωτικά κα- ταστήματα είχον διακοσμή- σει καταλλήλως τάς προθή¬ κας των μέ μεγάλας έγχρώ μους εικόνος τής Α. Μ. τοϋ Βασιλέως καί τοθ άρχηγοΰ τής Κυβερνήσεως κ. Ι. Μετα- Είς την πλατείαν Ελευθε¬ ρίας είχον τοποθετηθή υπό τοΰ Δήμου μεγάλαι φωτειναί έπι- νραφαί μέ τος λέξεις «Ζήτω ό Βασιλεύς», «Ζήτω τό "Εθνος» "Ετέρα τεραστία έπιγραφή ρϊ- χε τοποθετηθή επί τοθ άνωθεν τοϋ Ήρώου λοφίσκου μέ τάς λέξεις «4 Αύγούστου 1936» Έπίσης είς τόν «Μεγάλον Κόυλε» είχεν άναρτηθή τερά¬ στιον φωτεινόν στέμμα όρατθν άπό μεγάλης αποστάσεως. Αί οδοί καί αί οικίαι πα- ρουσίαζον την νύκτα εξόχως φαντασμαγορικόν θέαμα λό¬ γω τοϋ απλέτου ήλεκτροφωτι σμοΰ καί τού πυκνοϋ σημαιο- στολισο.οϋ. Τό Ήρώον καί αί Τράπεζαι Έθνική καί Ίο νίκη καθώς καί ή Λέσχη των προσκόπων ήλεκτρεφωτίσθη σσν εσωτερικώς δι' ϋπερύ- θρων καί ύποκυάνων άποχρώ σεων. Την πρωΐαν τής 4ης Αύγού στου ή φιλσρμονική τοΰ Δήμου περιήλθε ιήν πόλιν παιανίζου- σα τό έωθινόν συμφώνως πρός τό καταρτισθέν υπό τής λαϊ- κής όργανωτικής έπιτροπής Ι πρόγραμμσ, άπό τής 9 30' δέ Ι π. μ. είχον παραταχθή πρό1 τοϋ ΜητροπολιτικοΟ ναοΰ τοθ| Άγίου Μην ά, ό στρστός, οί πρ6σ<οποι αί Όδηγο', ή Έθνι κη Νεολαία, τα άθληπκά σω ματεΐα "Ηρακλείου καί τα Διοικηιΐκά Συμβούλια των Σωματείων καί Όργανώσεων μετά των λαβάρων των. Είς την δοξολογίαν παρέ¬ στησαν ό Νομάρχης κ. Ανδρ. Μάρκελλος ό κ. Δήμαρχος, ό πρόεδρος τοΰ ΔημοτικοΟ Συμ- βουλίου κ. Ρασιδάκης καί τό Δημοτικόν Συμβούλιον, ό Διοι κητής τοθ συντάγμ τίτος κ.Δια- μαντόπουλος μετά των άξιω ματικών τού, ό Διοικητής τής Χωροφυλακής Ηρακλείου κ. Όρφανουδάκης, ό Διευθυντής τής Στρατολογίας κ. Ζ Τσι κριτζής, ό Λιμενάρχης κ. Βλα δίμηρος, ό άρχηγός τής Έθνι κης Νεολαίας κ. Ιω. Μουρέλ- λος έν στολή μετά των ΰπα σπιστών τού, οί άντιπρόσωποι των ξένων κρατών καί δογμά των, τα Προεδρεΐα καί τα Δι- οικητικά Συμβούλια των δια φόρων συλλόγων καί όργανώ σεων, έπιστημονικών, έπαγγελ ματικών καί έργατικών, οί Πρόεδροι των Έπιμελητηρίων, οί διευθυνταί των Τραπεζών, άντιτιρόσωποι τού τύπου καί χιλιάδες λαοθ. Μετά την τέλεσιν τής δο ξολογίας υπό τοϋ Σεβασμιω τάτου ΜητροπολΙτου Κρήτης, περιστοιχουμένου υπό άνωτέ ρων καί κατωτέρων κληρικών, δ τέως βουλευτής κ. Ιω. Πά σαδάκης εξεφώνησεν άπό χει ρογράφου τόν κάτωθι λόγον: Σεβασμιώτατε, Κύριε ίίομάρχα, Άγαπητοΐ Συμπολίται, Έορτάζομεν σήμερον την δευ¬ τέραν επέτειον τής 4τς Αύ¬ γούστου τοΰ 1936. Την επέτειον δύναμιν. 'Έτσι ό "Ελλην πολίτης Ι ημπορεί σήμερον νά υπο)ογίζηΙ χωρίς αμφιβολίαν, νά κανονίζη τάς ύποθέσει; τού χωρίς τούς φά- βους καί τάς ανησυχίας τοθ πά- ρελθόντος. Έτακτοποιήσαμεν ακο¬ λούθως τα οίκονομικά τής χώρας. Εκόπησαν αί άνομοι χείρες πού άφήρουν κατά διαφόρους τρόπους τό χρήμα τοΰ Λαοΰ. Αύτό τό χρή μα, τό διεθέσαμεν είς έργα κοινής ωφελείας."Εργαπούθά κάμουνπαρα γωγικού; τίύς άγρούς τής Έλλά δος, πού θά άνυψώαουν τό επίπε¬ δον τής ζωής των χωρικών μας, πού θά δώσουν πλούτον, υγεία καί χαράν εις τούς αγρότας καί τα παιδία των, καί εκρατήσαμεν την Ελληνικήν δραχμήν σταθεράν μέ θυσίας καί μέτρα αύστηρά χωρίς νά διστάσωμεν. Τό άλμα πού έκαμεν ή χώρα είς δλους τούς τομεΐς τής κρατι κης καί κοινωνικής δραστηριότη τος, είνε άξιον θαυμασμοΰ.Οί αριθ μοί είναι χαρακτηριστικοί καί άπο δεικνύουν 8τι παντοθ δπου έγινεν εργασία είχαμεν καί αύξησιν άπο δόσεως. Υπήρξε τόσον γενική ή κινητοποιήση τής παντοίας τοΰ τόπου δραστηριότητος, ώστε νά μή μείνη κλάδος οίοσδήποτε ά νευ προόδου. Ιδού διατί θά προχωρήσωμεν άκαμπτοι καί άποφασιστικοί είς χον δρόμον πού έχαράξαμεν την 4ην Αύγούστου,δχι μόνον μέ διαρ κώς α&ξουσαν δύναμιν καί πί¬ στιν, άλλά καί μέ την θέλη σιν νά κόψωμεν πάσαν άνευλα βή χείρα ή όποία θά ετόλμα καί νά θίξη απλώς τό έργον πού χαρίζει καθημερινώς καί περισσότερον την ευτυχίαν, είς τόν "Ελληνικόν λαόν. Καί δηλώ δτι των άμυντικών τής χώρας δυνάμεων θά συνεχισθή ή άρτίω σις, δτι ή δικαιοσύνη μας θά άνιιψωθη* είς θέσιν ίμπνέουοαν είς τόν πολίτην τό αϊσθημα τής άμεροληψίας καί τής εύνομΕας απόλυτον, δτι ή οίκονομική μας κατάστασις θά ατερεωθη' Ιτι μάλ λον, δτι ή γεωργία μας θά άνα- πτυχθή άκόμη ώς καί ή καθυστε ροΰσα κτηνοτροφία μας, δτι τα μέσα τής συγκοινωνίας, τα μέγα λα παραγωγικά ?ργα, ή δδοποιΐα τα έ"ργα τής πρωτευούσης, τα έρ γα τής κοινωνικής προνοίας θά βαδϊσουν πρός την ανάπτυξιν καί την συμπλήρωσιν των. Ή ενίσχυσις, παραλλήλως τής εργασίας, είτε σωμα τικής, είτε διανοητικής, εϊτε καλλιτεχνικής, θά συγκεντρώ ση πάντοτε δλον μου τό ένδι αφέρον, ή έθνική μας έκπαί- δευσις την όποιαν είχον έκτρο χιάσει οί δηλητηριαστσί τής τρΐτης διεθνοθς θά συνεχίση μέχρι τέλους τόν δρόμον τής έξυγιάνσεως καί τής άνορθώ σεως. Ό τεχνικάς μας έξοπλι σμός θά άρτιωθή καί τό επι στέγασμα δλων των άγώνων τής άναδημιουργίας πιστεύω δ τι θά είναι ή ήθική καί πνευ- ματική άνθησις τής ζωής μας, ώστε πάλιν ή μικρά αυτή γω ν(α νά έκπέμψη μακράν μίαν ημέραν την λάμψιν τοΰ πολιτι σμοΰ της.Έτσι θέλομεν ημείς την Έλλάδα καί αυτήν την Έλλάδα θά δημιουργήσωμεν. Είσερχόμενοι είς τό τρίτον έ"τος τής Έλληνικής άναδημι ουργίας, πιστεύομεν ζωηρότε ρον είς τα ύγιά πεπρωμένα τοθ Έθνους,καί προσβλέπομεν ύπερήφανοι καί γαλήνιοι πρός τό μέλλον. Μέ αύτάς τα σκέ ψεις καί μέ αύτά τα αίσθήμα τα,σέ χαιρετίζω ώς συναθλη την Έλληνικέ λαέ κατά την ώραν αυτήν τής ιστορικής έ πετείου, βέβαιος δτι θά ψαίνε σαι πάντοτε άντάξΐος τής πά τρίδος καί τής (στορΐας της. μιάς μεγάλης πράγματι ημέρας διότι ή 4η Αύγούστου τοθ 1936 είναι ασφαλώς προωρισμένη νά μείνη μία άλησμόνητος χρονολο- γΕα χαί είς βασικάς σταθμός είς την πολιτικήν ιστορίαν τής νεωτέρας Ελλάδος. Τό μέγα είς εθνικήν άπόδο σιν Ιργον τής Κυβερνήσεως τής διετίας ταύτη; τό γνιορίζετε δλοι καί δέν θά σάς κουράσω άνα πΐύσαων τουτο. Έγώ μόνον θά τονίσω τούς δύο μεγάλους λόγους έ'νεκα των οποίων ό ελληνικάς λαός Ιχει ηθικήν υποχρέωσιν νά τιμα καί νά εύγνωμονή την ήμέ ραν τή; 4ης Αύγούστου τοθ 1936. Ή 4η Αύγούστου δέν υπήρξε μία συνήθης πολιτική μειαβολή! Υπήρξεν αύτη αυτή ή άρχή τή; συμφιλιώσεως τοϋ λαοΰ μας, υπήρ ξεν ή άρχή τοΰ κλεισίματος τοΰ έθνικίΰ διχασμοΰ τοΰ τρομεροΰ αύτοΰ καρκινώματος, τό οποίον κατά την τελευταίαν είκοσαετί αν κατέτρωγε τόν νούν καί την καρδίαν τοΰ έθνικοΰ μας όργα νισμοΰ καί Ισυρε τουτο διαρκώς πρός την παρακμήν καί τόν θά νατον. Υπήρξεν ή 4η Αύγούστου τα μοιραίον ξέσΓτασμα μιας δυσκόλου έθνικής τότε καταστάσεω; ή όπο^α έπρεπε κάπου νά έκραγή. Υπήρξεν ή ε'πυχής διέξοδος την οποίαν άπό έτών ανέμενε* τό Εθνος δτι θά ήρχετο κάποτε διά νά τό βοηθήση νά εξέλθη άπό τόν λαβύρινθον των περιπεπλεγ μένων πολιτικών συνθηκών τοθ διχασμοθ έντός των οποίων εί- χε καταδικασθή την τελευταίαν είκοσαετίαν νά περιπλανάται Ιγ- κλειστον, άπηλπισμένον, αΕμό- φυρτον! Έκεΐ εις τόν σταθμόν τής 4ης Αύγούστου τοΰ 1936 άφυπνισθείς άπό τό Εσχυρό στρατιωτικό χέρι τοΰ Ιθνικοΰ Κυβερνήτου, έσταμά τησεν επί τέλους ό Ελληνικάς Ααός τόν κατήφορον τοΰ κομμα τικοΰ άλληλοσπαραγμοΰ είς τόν οποίον εξηκολουθεί νά προχιαρ ώς ύπνωτισμένος άπό μίαν κα κήν μοίραν, καί τότε μόνον ό ά φυπνισθείς Ελληνικάς Λαός έ πρόσεξεν επί τέλους τόν νέον έχ θρόν τής Πατρίδος τού, τάν απαίσιον κομμουνισμόν, δστις έ πωφελούμενος τοΰ άνταγωνισμοΰ των δύο μεγάλων άσ:ικών κομ μάτων τής χώρας επροχώρει είς τα άποαυνθετικόν τού Ιργον. Άπο λύτως ελευθέρας καί άκάθεκτος έβάδιζε πρός άρπαγήν βιαίαν έν Αθήναις τής κεντρικής κρατικής έξουσίας μετά την οποίαν όλό- κλήρος ή άλλη Ελλάς θά έπι¬ πτεν είς χείρας τού. Έκεΐ δμως την 4ην Αύγούστου τοΰ 1936, την τελευταίαν μάλι- σια στιγμήν καί ολίγον πρίν άρχί ση δ έμφύλιος κοινωνικάς πόλε μος πρός τάν οποίον τα δργανα τής Μόσχα; έσυρον τότε τα πράγ ματα, δ Βασιλεύς καί δ πιοτό; τού συνεργάτης Ιωάννης Μεταξάς, ηγέται καί άγρυπνοι φρουροί τοθ Έθνου; καί ύπεύθυνοι διά την συντήρησιν τής άκεραιότητος αύ· τοθ, άνήγειραν διά νυκτός έν απού πρό τοθ κινδύνου, τό έθνικι- στικάν τεΐχος τής 4ης Αύγούστου διά νά προστατεύσουν δι' αυτού την χώραν άπό την άνεκ5ιήγητον συμφοράν, ήτις τήν_ ανέμενεν. Βεβαίως υπήρξαν πολλοί οί'τινες έκ πλάνης είς τάς αρχάς κατέ¬ κριναν την άπρόοπτον πολιτικήν μεταβολήν τής 4ης Αύγούατου, ώ; περιττήν καί άσκοπον, άλλ' ήδη ούτοι, άφοΰ παρηκολούθησαν την εξέλιξιν τή; Εσπανικής τραγω δία; καί είδον πόσον είνε πράγ¬ ματι πείσμων κχί σκληρός δ έμ- φΰλιος πόλεμο;, δταν, δπως είς την εποχήν μας, διεξάγεται ου τος πλέον επί πεδίου οίκονομι- κών διεκδικήαεων, έφωτίσθησαν καί άναγνωρίζουν, δτι είς την πε ρίπτωσιν αυτήν ή σωτηρία μόνον έγκειται νά προλάβη τις χά πράγ ματα, δπω; Ιπραξε παρ' ημίν ή 4η Αύγούίτου. Εάν οί ήγήτο ρες τοΰ "Εθνους εί; την κρίσι μόν αυτήν στιγμήν έφαίνοντο έ¬ στω καί ολίγον διστακτικοί, τό παν θά είχε χκθη. Έ χώρχ δεσμία θά έπιπτεν είς τούς δνυχα; καί τα συνωμοτικά σχέϊια των κομμουνιστών, των έ- λεεινών αυτών άνθρώπων, οί δ- ποϊο: διά τριάκοντα ρΐοσσικά άργύρια έδέχθησαν νά προδώσουν καί την Έλλάδα καί τάν χρι στιανισμόν, διότι άσπασθέντες τόν κομμουνισμόν δστι; δέν άναγνω ρίζει Πατρίδα καί θρησκείαν έ¬ παυσαν νά είνε πλέον Έλληνες καί χριστ'ανοί. "Εκτοτε δέ μένουν εί; τόν τό ν μας διά νά έργάζωνται δχι διά τό εθνος καί, την κοινήν Πατρίδα μας, άλλά μένουν πλέον ώ; ξέ«οι καί έχθροί μας διά νά δυνηθοθν, ώ; έλπίζουν, μέ τάς σατανικάς πολιτικάς πλεκτάνας, μέ τό χρήμα, την βίαν καί τό αϊμα αύτοί οί έλάχιστοι νά υπο τάξουν εί; την Μόσχαν, νά έξαν δραποδίσουν καί τελικώ; νά έξον τώσουν δλους ήμα; τού; άλ· λους, τούς παλϊοος "Ελληνα; πά τριώτα;. Συμπολίται, Ή πολιτική μεταβολή τή; 4η; Αύγούστου πιστε&αατε δτι έαωσβ την φυλήν μας άπό τόν μεγαλύτβ ρον κίνδυνον τόν οποίον αθτη διέτρεξε ποτέ κατά την μακραίω- να ιστορίαν της. 'Η 4η Αύγούστου έκαμεν έκείνο πού ήμεΐ; οί πολίται πατριώ ται, είτε διότι είμεθα μοιρολά τραι ή είτε διότι είμεθα τότε απησχολημέναι μέ τόν μεταξύ μας μικρόψυχον κομματικόν άνταγωνι σμόν, παρελείψαμεν νά κάμωμεν πρό; σωτηρίαν καί αύτοσυντήρη σιν μας. Παρελείψαμεν όργανού μενοι νά προστατεύσωμεν τό άστι κόν κοινωνικόν μα; καθεστώ;, δπω; έπραξαν τουτο ήδη αμα τή έμφανίσει τοθ κινδύνου ά°λλοι λαοί περισσότερον ημών προηγμέ νοι είς πολιτισμόν. Εάν συνεπώς δέν θέλωμεν νά αύτοκτονήσωμεν ώς έθνος, άς πα- ραμείνωμεν πλησίον 'τής έθνικής καταστάσεως τής 4η; Αύγούστου ήτις μά; έσωσεν, _ καί μά; σώζει τώρα. "Α; αποτελούμεν πέριξ αύ τής ηνωμένοι ε'ν ισχυρόν έθνικι στικόν μέτωπον δλοι οί πατριώται ανεξαρτήτως τέως Βενιζελικοί καί άντιβενιζελικοί καί άς μή έξετά ζώμεν τώρα τίποτε άλλο. 'Η έξακολούθησις τής υποστή ρίξεως τής σημερινάς καταστά σεω; είνε δι' δλους μα; τούς δ- παδούς τοΰ άστικοθ κοινωνικοΰ χαθεστώτος ζήτημα ζωής καί θανάτου. Πρό τοΰ μεγάλου αύτοΰ γενι κου συμφέροντος τής σωτηρίας τοΰ έθνους άτομιχαί έλευθερίαι καί δλα τα άλλα είναι ζητήματα μικρά καί άσήμαντα. Πρό τοΰ με γάλοι» άλλωστε κινδύνου τής ρωσ σικής κομμουνιστικής έπιθέσεως ευρεθέντα δλα χά γειτονικά αλκανικά κράτη ηναγκάσθησαν διά νά άμυνθοΰν καί έκαμαν πε ρικοπήν τ>δν 6ΐτερβολικών άτο-
  μικών ελευθεριών. Τό αύτό έπρά
  ξαμεν καί ημείς. "Εχομεν έλευθε
  ρία; πάλιν αρκετάς δσα; μοί; χρει
  άζονται.
  Αί περισαότεραι δμως καί άχα
  λίνωτοι πολιτικαί έλευθερίαι
  τώρα εί; την εποχήν μα; δέν ώφε
  λοΰν παρά μόνον τους &χϋροί)ς
  τής Πατρίδος τού; κομμουνιστάς
  οΐτινες είνε τόΐε έλεΰθεροι νά προ
  παγανδίζουν είς χον λαόν μας
  καί νά τόν παρασύρουν μέ τα
  άπατηλά ψευδη των, χά δποία τό
  σον είνε άντίθετα πρός την φρι
  κτήν ρωσσιχήν πραγματικήν κα
  τάστασιν.
  ('Η συνέχβια
  είς την 4ην σελίδα)
  ΑΜΟΡΘΩΣΙΣ
  , 1
  (θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.—Σήιιε
  ρον ώρα 10 μ. μ. ό Ρωσσικός κο-
  λοσσός: «ΝΟΣΤΑΛΠΑ». Μ έ τόν
  γίγαντα τής όθόνης Χάρρυ Μττώρ.
  θερινός «ΑΠΟΛΛΟΝ>.—Σήμε¬
  ρον τό μουσικό θαΰμα: · Τρείς ά-
  γάπες τοϋ Σούμττερτ·,κατάλληλον
  δι" άνηλίκους. Την Δευτέραν ό
  Έμίλ Γιάνιγκς είς τό έργον «Τρα-
  ουμούλους.
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.'
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΒ
  ΙΑΣΙΑΙΣΣΑ =
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Τα ζιλέ ττγς μ^δας
  Ό έρως είς την χώραν
  των χρυσανθέμων.
  Η ΜΑΧΗ
  Υπό Κλώντ Φαρέρ.
  ΚΡ
  άττό
  μαντώ, μία
  ό ό ά
  ♦%ον
  μ, μ β
  στα ή" £να μπολερό, τό άνοιχτό-
  Προϊστάμενος Τυπογραφείου
  Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  άσσορτί μέ τα λουλούδια τοϋ κα·
  πέλλου.
  Μέ τα βραδυν* ταγιέρ, άρμόίει
  ενα ζιλέ άπό σατέν ή με·
  χρωμο ζιλέ δίδει μιά νότα κομψό
  ,,, , τητος καί ντιστενζιόν. . .
  Η άδιαπέραστος άπομόνω- Τό μοντέρνο αύτό συμπλήρωμα τάξι μάτ πολΰ έψαρμοστο κουμ-
  σΐς υπό ΤΓ>ν οποίαν διετέλει της γυναικέίας τουαλέττας δέν πωαένο μέ κουμτιά πού όμοιά-
  ή ΜαοΙα-Άντουανέττα δέν έΧει πλέον τίποτε ατό την σύ· ζουν πρός κοσμηαατα.
  ΐ| ι ιαμια /ντουανΐ:ττα, σεν λα λλΧ- **Α λ χ£ έ ί άό
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  _ | της επέτρεψε να μάθη
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ό ρωσσικός κολοσσός:
  ΗΟΣΤΑΛΠΑ
  Με τόν γίγαντα τής
  όθόνης:
  ΧΑΡΡΥ ΜΠΩΡ
  καί τούς
  Ζανίν Κρισπέν
  Ζώρζ Ρι-γκώ.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ:
  'Η θαυμασία οπερέττα:
  ΑΓΝΗ
  Αοέ- στΠ°ή μ
  άμε δυμάτων.
  $ ή
  η των άνδρικων έν-
  Γαρνίρεται συχνότατα
  δέλλ έ
  σως την φρικτή κατάθεσι τοΰ μ$ κεντήυατα, δαντέλλες, ένκρυ
  παιδιοϋ της. Μόνον την προ στασιόν ή κουμπιά *α1 ένθυμΐζει
  ! παραμονήν τού θανάτου της χάρις είς την γαρνιτοΰρα τού την
  (της επεφυλάχθη ή ύττερτάτη ϊβο^^^ο;.1"17 μαρκ1σιων
  αυτή ταπείνωσις. Επί ετη Μέ μ(α ρόμπ ταγιίρ από σσν.
  πολλά υπέστη κάθε δυνατήν τούγκ θά Φορέσετε Ινα ζιλέ άπό
  ίπροσβολή εναντίον τής τι- λευκό του^λ μέ άυ,πιεσεμάν άπό
  μής της καί τίς πιό άτιμες «μπροντερΐ άγγληΐζ·. Τό ττ».α·
  συκοφαντΐες, χωρίς νά ειπή στρόν τού θά γαρνίρεται μέ ώ-
  λέξι. Άλλά τό άκατανόητο Ρ<*ία κουμπιά είς τό ϊδιο χρώμα- αύτό βασανιστήριο νά βλέττη Είς τίς άμπιγιέ τουαλέττες συν- δτι τό παιδί της την έσυκο ^ς^έρε'τ^'Ένα κομϋ^ό^ταγιέρ φάντει μέ τέτοιο φρικτό τρό μέ ζακέττα ή μπολερό συμιτλπ- πο, ασφαλώς την συνεκλόνι- ρώνεται συχνά μέ ενα ζιλέ φς η ρ χ μ ζ σε έΌις τα μύχια τής ψυ· λευκή όργκαντίνα τόν οποίον γάρ χής της^ Ή βασανιστική ού- Τ^ο^^ ^Τ'&β τή σκέψις την συνώδευεν κανουν τσ χουλούδια αύτά πού " θ Π ρωταγω νιστοΰν: Άνρύ Γκαρά, Μέγκ Λεμονιέ, Ραιμοϋ. Μουσική γλυκειά καΐ πε- ταχτπ, ποθ θά ξβτρελλάνη τοΰς Ήρακλειώτας. ΑΓΗΗ ΣΟΥ2ΑΗΑ ίΐνε η ώραιότερη «περέτ- τα πού έώοσε μέχρι σήμερον· ό κινηματογράψος. ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ: ΙΑΜΠΑΗΙΕΡΑ ε"ως τό σκαλοπάτι τοθ θα· κολακεύουν πολϋ τό πρόσωπο, νάτου της. Τρείς ώρας, πρίν' άνεβή είς την λαιμητόμον, ή γυναΐκα αυτή έγραψεν είς την Έλισάβετ, συγκατηγο- ρουμένην: —Ξεύρω πόσο θά σας εχΓ λυπήση αύτό τό παιδί. Συγχω ρήσατέ το, άγαπημένη μου ά- δελφή, σκεφθήτε την ήλικία τού, καΐ πόσο είνε ευ κολο νά βάλη κανείς £να παι δι νά λέγη 8,τι θέλει, καΐ μάλιστα πράγματα πού δέν καταλοβσίνει. Θά έλθη, έλπί- ζω, ή ήμέρα, πού θά νοιώ ση καλλίτερα την άξία τής καλωσύνης σας καί τής τρυ- ψερότητός σας. Ό Έμπέρ μέ την πατα- γώδη κατηγορίαν τού δέν κατώρθωσε νά άτιμάση την Μαρία-Άντουανέττα είς τα μάτια τοθ κόσμου. Αντιθέτως κατά την διάρκειαν τής δί κης, τό δπλον πού ϋψωσε ε¬ ναντίον της τοϋ ξέφυγεν ά πό τα χέ.ρια καί τόν έκτύ· πησε τόν ίδιον είς τόν αύ- χένα. —Κατώρθωσε δμωσ κάτι τι. Έπλήγωσε σκληρώς την ψυ χήν μιάς γυναικός, ή όποία εΐχε ήδη παραδοθήείς τόν δή μιον καί έδηλητηρίασε τίς τε λευταΐές της στιγμές. Η ΔΙΚΗ γίνειαι άπό θαμπό με· τάξι" μπλέ πά* μέ ρόζ λουλουδά· κΐ3 κεντητά. "Ενας φιόγκος μετ^· ξωτός βιολέ, κεντηαένος καί αύ· τος, φαίνεται ώσάν νά σφίγγπ τούς μίσχους τοθ μπου<έτου... Συνηθίζουν πολύ ούΐήν την ί- ποχή: Μανιώ αονόχρωμα επάνω άπό ψορέματα έμπριμέ γιά νά το· νίζεται άκόμή περισσότερον ή άν τίθεσις. Λευκά φορέιιατα μέ σκουλα ά ξβσουάρ: γάντια, τσάντα, καπέλ- λο, ζώνη, παπούτσια κλπ. Φοΰστες πλισσε μέ κοντές βέ· στες. Μεγάλες καπελίν άπό πάιγ — ντ' Ίταλ'ι μέ χαυηλά καλόττα, γαρνιρισμένη μ? μιά γιρλάντσ, ά· νεμώνες σέ χρω ιατισμούς ντεγ- κραντέ. Πελ^ρια κοσμήματι πού όμοιάζουν μέ κοσμήματα παλαιάς έποχής. ή Ντΐατβγκέ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Πρός άπαντας τούς άμπε· λοκτήμονας τής περιφερείας τοθ Δήμου Ηρακλείου. Δυνάμει τοΰ σχετικοϋ δια- τάγματος περί κανονισμοθ τοθ τρόπου βεβαιώσεως καί είσπράξεως τοθ δημοτικοϋ φό ρου επί των προϊόντων γής κ. λ. π. ή καταρτισθείσα Επι τροπή αποτελούμενη έκ των Δημοτικών Σύμβουλον κ. κ. Δημ. Βουρεξάκη, Μιχ. Τζου¬ λάκη, Ν. Καρέλη καί Μιχ Κα· σιμάτη θέλει περιέλθει τάς περιφερείας τού Δήμου Ηρα¬ κλείου διά την έπαλήθεσιν τής παραγωγής πρός καθορισμόν τοΰ φόρου επί των έν τώ Δήμω παραγομένων άμπε· λουργικών προίόντων γής ώς κάτωθι: Την 5ην Αύγούστου τάς πε¬ ριφερείας Ξηροποτάμου. Την 6ην Αύγούστου τάς πε¬ ριφερείας Γουρνών. Την 7ην Αύγούστου την πε¬ ριφέρειαν Άθανάτων. Την 8ην Αύγούστου την πε¬ ριφέρειαν Στειακάκη Μετόχι. Την 9ην Αύγούστου την πε¬ ριφέρειαν Φοινικιας. Την ΙΟην Αύγούστου τάς περιφερείας Βραδυάρη—Δρα κουλιάρη. Την 11 ην Αύγούστου Κορώ- νη Μαγαρά—Κεραληάς Κα¬ μάρα. Την 12ην Αύγούστου Θέρισ- σον—Μασταμπά. Την 13ην Αΰγουστου Άτσα λένιου—Φορτέτσας. ι Την 14ην Αύγούστου τάς πε ριφερείας Αγ. Ιωάννης—Χρυ σοπηγής. Παρακαλοϋνται δθεν οί Ιδι¬ οκτήται άμπελουργικών προ¬ ϊόντων νά παρευρίσκωνται είς τα κτήματά των άλλως θά έφαρμοθώσι Τα νόμιμα. Έν Ηρακλείω τή 2 Αύγού στοθ 1938. Ό Δήμαρχος Ηρακλείου Μηνάς Γεωργιάδης ΚΑΡΠΟΥΖΕΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΗΙΑ Στου Ε.Περτσελάκη Ό δημόσιος κατήγορος ή- ταν τώρα πιά δτοιμος. Είχεν άρκετά δπλα είς την διάθε σΐν τού. Ή Μαρία Άντουα νέττα εκλήθη την 12 Όκτω βρίου είς την μεγάλην αί θουσαν. Άπέναντί της έκά θηντο ό Φουκιέ - Τενβίλ, ό "Ερμαν καί μερικοί γραμμα- τεϊς. (συνεχίζεται) ■ ΣΗΜΕΡΟΝ Τό Μουσικό θαϋμα: 3ΑΓΑΠΕΣ ΤΟΥ ΣΟΥΜ Π ΕΡΤ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΝ ΔΓ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ Ίβάν Πέτροβιτς, Έλζη "Ελατερ, Πάουλ Χέρμπιγ κερ, Μαρία 'Αντεργκάστ. "Ενα έμπνευσμένο Γερμα νίκη; παραγωγής μεγαλοΰργη μα, μέ τίς πειό ύπεροχες άρ μονίες Μπετόββν — Σοϋμ περτ. Καί νέον Ζουρνάλ. ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΤΡΑΟΥΜΟΥΛΟΥΣ ΚΙΝΗΣΙΣ—Επανήλθεν έ< Βιέν¬ νης μετά τοΰ υιού της Γεωργ(Ου Α. Ανεμογιάννη άοιστούχου τής Σχολής Καλών Τεχνών Ράϊνναρτ ή κ. Ελένη Άντ. Ανεμογιάννη —Αφιχθη οικογενειακώς έξ ·α.. θηνών ό έπιθεωρητής Άνροτικής —————------ Τραπέζης κ. Πδνος Κοκκέβης. Ι — Έπανήλθον έξ Αθηνών οί κ. κ. Έμμ. Γεωργιάδης καί Γ. Πολυ Είνε άληθινά μαρ- χρονίδης. ι —Επανήλθεν εξ Αθηνών ή χ -.,αγ „,.„ , Ελένη Κίμ. Ανεμογιάννη. — Αληθεστατα. | _Μ'εταβα(νων είς Νεάπολιν δι- —Άπό παληά ράτσα. ήθε τής πόλεώς μας προερχόμε- —Ο£ Γ ορισάκα ήσαν άλλοτε ν-ςέ£ Αθηνών ό έφέτης κ. Έμμ. «δάιμιος» των ΣοσχοοΟ στήν νή- Πατΐαθεοδώρου ν» « ν ι «ι ' < Ι — Αφιχθη έκ Φλωρίνης ό κ. Γε· σο Χόν5ο. Καΐ δέν πιστευω να Ι- £*,* Τσαμηαρλ{}ς.' χούν έκφυλισθτ). ^ , βαΠΤΙΣΕΙΣ.—Την τιαρελθ. Κυ- —«Δάϊμιος», δηλαδή ψεουΐόίρ- ριακήν ή Δνίς Ούρανία Μελισσεί- δου εβάπτισε τό κοριτσάκι τοθ κ. Μιχ. Παπάζογλου ονομάσασα αύ. τό Έλένην. Νά τοίς ζήση. ΓΆΜΟΙ —Την παρελθ Κυριακήν 31ον —Ναί!... κησία; χαι; —Ναί. —Φεουδάρχαι! Αύτο, άλήθεια, είνε πολύ ενδιαφέρον. Μερικές 31ην Ιουλίου 1938 ετέλεσαν τούς φορές κάνω τή σχέψι πώς έπειδή γάμοϋς των ό κ. Σπύρος Κορνή. σας άρέσει νά ζιυγραφίζετε αύτή λιος καί ή δνίς Άννα Άνω)εΐαν. ,ιι >»- , ιι- ι νά<η διδασκάλισσα. Παράνυμφος τή Ιιαπωνεζα μχρκησια, θα είνε πσρ^στη ό κ. Ελευθέριος Κανά- έντελώς άγρία, σάν τόν Κινε,ο κης έπιπλοποιός. Στό ταιριαστό μανδαρΐνο. ζευγάοι ευχόμεθα βίον ανέφελον. Γ -- -..... ■- ΘΑΝΑΤΟΙ.—Την 28ην Ιουλίου απέθανεν είς Βιάννον, πλήρης η¬ μερών, ό Εμμανουήλ Ν. Κατσαρά ρ Ό Φέλτζ έχαμογέλασε: —"Οχι εντελώς. —Ώ! Ιχει τηλέφωνο; ξέ μρ, μμή ρ κης ανεψιός τοθ αειμνήστου Επι χ ηφ —Δέν ξέρω, άλλά θά στοιχη- σκόπου Άρκαδίας Νκόδήαου καί μάτιζα πώς έ'χεί. . - , «γ η αυθημερόν παρηκολούθησεν όλό ενο πως ό μαίτρ παραδεχθηχε κληρ'ος ή κοινωνία Βιάννου υετά ά κάμη τό πορτραΐτο μιας Για· των περιχώρων. Έπικηδείους λό· πωνέζας πού ε'χει τηλέφωνο. Έγέλασε, έ'πειτα σοβαρή: πατήρ τοϋ Προέδρου τού Προο· '» ι, β*,, ί^,.,ΐί δευτικοΰ Τουριστικοΰ Συλλόγου τι ^ ι γ Τ- ' Βιάννου ό «Διαβάτης». Ό μετα- —-Πολλοί Ιιαπωνέι,οι εχουν στάς διεκρίνετο διά την άκατα· τηλέφωνο. | πόνητονφΐλοττονία τού καΐ διά την —Ναί, απήντησεν ή μίσαες Χό άκραν ήθική τού. χλΐϋ. Άλλά μοϋ χχίνετχι παοά' ..Τή« ,κηδεία τού ^γενομένην ςε νά κάμη τθ πορτραΐτο μιας γους έξεφώνησαν ό δικηγόρος κ. Νικ. Παπαμαστοράκης, ό οικηγό -Άλτίθεια αύτίι * ιιαοκπσϊα βος Κ" Ίω.άν< κ?νδυλάκΠί «αί ό — ΑΛησεια, αυτή η μαρκτρια Γραμματεύς τού ΣυνεταιρισμοΟ Γιορισάκα, είνε συγχρονισμενη; Βιάννου κ. Άνΐ>ρέαζ Παπαδάκης.
  —Άρκετά συγχρονισμενη, ναί. Τούς οίκείους τοϋ μεταστάντος
  —Δέν σας δέχθηκε γονατισμένη ««Ι ίδιαιτέρω- τόν Πρόεδρον τού
  , , ., -α ' . '. .-Ι ι Τουριστικοΰ Συλλόγου Βιάννου κ.
  επάνω σε ψαθες, σβίνα μικρό, Νικ>μ Κατσαράκην συλλυπούμεθα
  δωματιο χωρίς πχραθυρα, αναμε θερμώς.
  σάσε τέσσαρα χάρτινο παραβάν; Ι ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.— Μόλις συν-
  —"Οχι, μέ δέχθηκε καθισμένη ελθόντε_ς έκ τής πληξάσης ημάς
  ί ^ Τ£>'Ρ' Γ^ Λ "α ° ' πσητήΦΓμαν°ΜαΧ^,^ν:ήςΚη1,Υααι:
  λόνι Λουδοβίκου^ Αγ, αναμεσα σ ( δά<η καθήκον επιβεβλημένον Θεώ- ενα πιάνο μέ ουράν καί έναν κα ροΰμεν δπως διά τοθ τΰπου έκ- ΕΝΑΤΕΛΕΙΟκΆΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΡΔΔΙΟΦηΝΟ ©ΡΉθΝβΑθΙΟ Μέ τα όνόματα των σταθμών έλληνιστί. 6 Λυχνιών μέ μαγικό μάτι. Μόνον Δρχ. 7250, είς 12 μηνιαίας δόσεις. 'Λντιπρέσωπο; Ηρακλείου ΚΩΝΣΤ. Ν. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Ν-—ν*- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ 'Η Έπιτροπή Διατιμήσεων καθώρι°εν δπως τα Ζυμσρικά των έργοστοσΐων «ΝΤΙΚΟ» καί «ΜΙΣΚΟ» πωλοΰνται λιανικώς κατά 3 δραχμάς επί πλέον των ήμετέρων Ζυμαρικών. "Ινα μή ή κατανάλωσις ύποθέτΓ| 8τι ή διαφο- ρά αυτή τής τιμής προέρχεται έκ τής διαφοράς τής ποιότητος, καθιστώμεν αυτή γνωστόν δπ ή σεβα στή'Επιτροπή Διατιμήσεων έπεβάρυνε τα Ζυμαρικά ταυτα μέ 3 δραχμάς επί πλέον ούχι λόγω διαφοράς ποιότητος άλλά λόγω μεταψορικών έξόδων καί το- πικών ψόρων είς ούς ΰποβάλλονται ταθτα έρχόμε- να είς την αγοράν μας. Έκ τής ^Διευθύνσεως τοϋ Έργοστασίου Ζυ- μαρικών: ΚΑΡΟΥΖΟΥ - ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΗ θρέφτη μέ έπιχρυσωμένη κορνίζα. Ώ! Ναί. φράσωμεν τάς ευχαριστίας μας είς τούς κατοίκους των χωρίων Τυμπακίου, Βόρρων, Μοιρών καί ,,^, ■,·, , ιι/μιιΐΛΜυι;, υυμμωι, <'ΐυιμων και άλλως τε θλα τα φανερωμένης παρακολουθήσαντας τεύω πώς ή μαρ- την κηδείαν αυτής. Ιδιαιτέρως δέ / ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΗΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ Δεχεται ασφαλείας Ζωής, Πυρός, Θαλάσσης, Ατϋχημάτων Αυτοκίνητον καί Εργατικόν. Υπό τούς συμφερωτέρους ορους. Προτιμδτε τό Μετοχιχόν Ταμείον Στρατοΰ δ- περ διακανονίζει ταχέως καί άπ' εύθείας πάσαν ζημίαν σας. "Υποστηρίζοντες τό Μετοχιχόν Ταμείον Στρα¬ τοΰ έξυπηρετεΐτε την Εθνικήν οίκονομίαν καί τα Τδιά σας συμφέροντα. Γενικοΐ Πράκτορες Μ Τ Σ ΣΤΕΛΙΟΣ Χ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ8 καΐ Σία δεδομένα νά _πιστεύω κησία Γιορισάκα εχει τόν ίδιο ρά- φτη πού έ'χετε καί σεΐς. —Κοροϊδεύετε, —Δέν κορο'ιδεύω. —Ή μαρκησία Γιορισάκα δέν φοροΰσε κιμονό καί «όμπί;» —Φοροΰαε 2να πολύ χαριτωμέ- νο «τέα γκόουν». — Κοντεύω νά τρελλαθώ... Καί τί σας έλεγεν ή μαρκησία Γιορι σάκα, —Εντελώς δμοια πράγματα μ" έκεΐνα ποΰ λέτε καί σείς ιδία, δταν δέχεσθε Ιναν ξένο, —Μιλεΐ γαλλικά; —Σάν καί οάς. —Μά τότε είνε πραγματικώς γοητευτική γυναΐκ*, Φρανσουά... —Ζάν Φρανσουά, παρακαλώ... —"Οχι, ποτέ! Νά πάλι τα χυ δαϊο γοΰότο σας! Φρανσουά, μό νο, είνε πολύ πιό εύγενικό. Λέ γω: Φρανσουά, άγαπητέ μου, σάς παρακαλώ νά μοθ γνωρίσετε την μαρκησία Γιορισάκα... Ό Φέλτζ, πού χαμσγελοΰσε, ά- νετρίχιασε άδιόρατα: —"ϋ! είπε μέ άλλοιωμένην φωνήν, τραχεΐαν καΐ σχεδόν πι- κράν. Μπέτσυ, δέν σάς φθάνει αύ τη ή παπαγαλίνα πού εχετε στό κλουβί σας; Μέ μιά περιφρονητική κίνησι τοΰ κεφαλιοΰ τού εδειξε την μΐς Βάν. Ή μίς Βάν δέν συνωφρυώ- θηκε. 'Η μίσσες Χόκλεϋ δμως εσχασε στά γίλια. (συνεχίζεται) ΕΜΙΛ ΓΙΑΝΙΓΚΣ ΕΞΟΧΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΧΑΤΖΗ (Κοκκίνη Χάνι) Παρεχει την ευκαιρίαν μιάς τελεία; ψυχαγωγίαί Πβ- τα. εκλίκτοι, μπύρα, μβζέίες. Καθαριότης καΐ «ριπόίποις 'Εκτος τούτου παρέχβι καί την ευκαιρίαν θαλασσίου λουτροΰ εις την καθαρωτάτην παραλίαν τού δπβυ καΐ ε χούν κατασκευααθυ εί^κές καλύβες. Παρεχει καΐ ΰΛ υγιεινοτατβν εκ τοΰ ίκβϊ πλποίον πηγαίιβδ ΚΙΜΟΝ1. ΕΥΓΕΝΗΣ Διδάκτωρ Πανεπ. Λυώνος Επί έπταετίαν έκπαιοβυ- θεις εις τα Νβσοκομεϊα ΑηΙί- φΐαΠΙεΒ, ναΐ - άς ^Γάοβ καΐ ΗαΙρβΙι-ίέΓβ Λυώνβς καΐ Πα¬ ρισίων είς τα παθολογικά καΐ νευρολογικά νοσήματα. Διατελέσας επί ώιετίαν 355Ϊ5ΐβπΙ της ΝΕΥΡΟΛΟΓΙ- ΚΗΣ κλινικής τοΰ Πανεπι¬ στημίου Λυωνος. ©ά δεχεται ωσαύτως καΐ τούς πάσχβντας έκ ΝΕΥΡΟ- ΛΟΓΙΚΩΝ νοσημάτων είς τ© Ιατρείον τού έώος Άμαλθείας (πάρβώος βύοΰ Κατεχάκη! πρώην Πλατύ σοκκάκι) ώρ«ν 9-12 π. μ. καΐ 4-7 μ. μ. Τάς Κυριακάς δωρεάν 10—12 «. μ. Τηλ. 6-63 τοϋς καταθέσαντας στεφάνους επί τής σοροΰ της Έν Βόρροις τί) 3 Αύγούστου 1938 Αί βαρυπενθοθσαι οικογένειαι: Ιωάν. Κηλαϊδάκη Έμμ. Παντελάκη Γύρω στήν πόλι. Ή προχθεσινή ήμέρα υπήρξε χά ρακτηριστική ενός γενικοΰ πανη γυρικοθ συναγερμοθ. —'Η έιτέτειος τής 4ης Αύγού στου έωρτάοθη αναλόγως τής I- σ:ορικης σημασίας της.1 — Καί τοϋ λαίκοΰ τύπου αυτής. — Είς τό θεαματικόν μέρος τής πανηγύρεως δέον νά συμπεριλη- φθη καΐ ειδικώτερον, ή ποΐρέλασις τής έθνικής νεολαίας. — Καθώς καί των άθΊητικών όρ γανώσεων μέ τάς ειδικώς στολάς καΐ τα λάβαρά των. —Έπίσης καί οί ιΐοδηλατισταί των προσκόπων καί τής έθιιχής νεολαίας συνεκέντρωσαν ιδιαίτε¬ ρον ενδιαφέρον. —Τα καέντα την νύκτα πυρο- τεχνήματα ήσαν όμολογουμένως ώραιότατα. — Έχαρακτηρίσθη δέ έπιτυχής ή εμπνευσις νά καοϋν αύτά έκ τοϋ μεγάλου Κοθλε. Καί τούτο διότι ή Θεαματικό- της ήτο έπιβλητικωτέρα έκ τής θέσεως ταύτης —Ασφαλώς δέν θά λείψουν άπό τής εσπέρας τής σήμερον οί έκ- δρομεΐς —Οί έφαρμόζοντες καί τιαρ' ί μιν τόν θεσμόν τοΰ ύπαιθρίου Σα βατοκύριακου. — Είτε είς τό βουνό απλώς, εί¬ τε έκεΐ πού συνδυάζεται βουνό καΐ Θάλάσσα. —Συνεχίζονται αί προετοιμασί¬ αι -των κυνηγών διά την έναρξιν τού κυνηγίου. προχθές άρχίζει την |ην ΣεπτΚεμ· ρρίου. —Έννοεΐται δτι αύτό δέν Θά εμ¬ ποδίση νά μετάσχουν πάλιν πολ· λοΐ κυνηγοΐ καΐ της αύριανής έκ· δρομης εις Λίαν. —Είς τό κινηματοθέατρον Που¬ λακάκη συνεχίζεται ή προβολή τού κοινωνικοϋ έργου «Νοσταλ' Μπώ μ «φθαστον Χάρρυ — Είς τόν «Άπόλλωνα· ή προ- Ρολή τού έξαιοετικοθ φίλμ: « Γρεϊς άγάπες τοΰ Σοϋμπερ» συνεχίζεται μέ κοσμοσυγκέντρωσιν. ο Ρέηβρτίρ : Μανώλης Γ. Κωνιός Ι Ν«υρβλβγος-ψ·υχίβτρβ$ Ι Τμημοιτάρχης Ίοττρος ■ Δπμβο. ν«χι«τρ«ίβ« Άβηνβν ; Δέχ«ται έν τφ ϊατρείψ τού ; όδβς Πειραιώς 17δ' ΑΘΗΝΑΙ. *■................. .** Ι Ττ,λΙφ. 52.379 Ό Στοατηγάς κ. Αλεξάκης πω- "- λεΐ κατ άποκοπήν καί άμέσως (μέχρι τής 7ης τρέχοντος) τί προ ιόν τής αμπέλου τού, εύρισκομένης λης ΧανίωνΓ Τό ^ ^ °? Ε!ς, ^ *"*™»" ™*** «- ? '4, *νιων;. ΐο προιόν αυτό στρΐκίντι - > · — Γ
  (σου^τανινα) είναι *" " ""
  ,,» ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΟΣ
  ΚΑΘΛΡΙ2ΜΟΣ ΚΑΠΕΛΑΒΝ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  λις συν
  ρών καί
  ,··««.
  Τό μεγάλο έργον
  γοΟ Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  368©ν
  —Ά! είπεν ό πάππος, ώς τότε μόλις ένθυμη-
  θείς.
  Καί έπανέλαβε την ανάγνωσιν τής εφημερίδος
  μετά τινος δυστροτιΐας' τοϋθ' δπερ τώ συνέβαινε
  σχεδδν πάντοτε, ένώ άνεγίνωσκεν. Ή εφημερίς,
  φύλλον άλλως βασιλόφρον, άνήγγελλεν δτι την έ
  πιοϋσαν έμελέτων οί σπουδασταΐ τής νομικής σχο-
  λής καί οί τής ίατρικής νά συναθροισθώσιν είς
  την πλατείαν τοθ Πανθέου ιήν μεσημβρίαν, πρός
  σύσκεψιν.
  "Επρόκειτο δέ τότε περί τοϋ πυροβολικοϋ τής
  έθνοφυλακής καί περ( τινος έριδος, έγερθεΐσης
  μεταξύ ττοΰ επί· των Σ·ρατιωκών ύπουργοϋ καί
  τής έθνοφυλακής, Ενεκα πυροβόλων τινών το-
  ποθετηθέντων έντός τής αύλής τοΰ άνακτόρου
  Λούβρου.
  Οί σπουδασταί θά έκαμνον συλλαλητήριον πε¬
  ρί τούτου. Δέν έχρειόζετο πλειότερον ό κ. Γιλ-
  νορμάνδος ν" άνάψη. καί νά κορώση,· Έσυλλογί-
  σθη τόν Μάριον, όστις ώς σπουδαστής εμελ-
  λεν ϊσως κσΐ αύτός νά συνέλθη μετά των άλλων
  «Ίνα σκεφθώσι, πρός μεσημβρίαν, είς την πλατείαν
  τοΰ Πανθέου».
  Ένώ κατεΐχετο ύτιό τοΰ άλγεινοϋ τοΰτου διαλο
  γισμοΰ, είσέρχεται ό ύπασπιστής Θεόδουλος έν
  οεδυμένος δμως πολιτικά φορέματα, κατά συμβου¬
  λήν επιτηδείαν τής θείας, ύφ" ής καί εισήχθη ύ
  ποκλινεΐ τώ τρόπφ.
  Ό λογχΐτης εΐχε κάμει τοΰτον τόν συμπερα-
  σμόν.—Ό γέρων θά έχη βεβαία καί Ικανά διαθέ·
  σιμα χρήματα. ΆξΙζει λοιπόν τόν κόπον νά με-
  ταμορφώνεται κανεΐς τοιουτοτρόπως άπό καιροθ
  είς καιρόν.
  Ή δεσποσύνη Γιλνορμάνδου, άποταθεΐσα τότε
  πρός τόν πατέρα της·—Ό Θεόδουλος! λέγει πρός
  αυτόν.
  Κρυφίως δέ πρός τόν ύπασπιστήν—Είς όλα
  ναί νά τοθ λέγΓ)ς, πρόσεξε, Καί τουτο είποθσα
  απήλθεν.
  Ό ύπασπιστής προσεκύνησε μετά τινος άδεξιό
  τητος, ώς άσυνήθιστος είς τοιαύτας εύσεβά-
  στους συναντήσεις, ειπών—Καλημέρα σας, θεϊέ
  μου. 4
  —"Α! εΐσαι σύ; καλά' κάθησαι, άπεκρίθη ό
  πάππος.
  Κοί τουτο είπών, όλωσδιόλου τόν έλησμό-
  νησεν.
  Ό Θεόδουλος έκάθησε, καί ό κ. Γιλνορμάνδος
  ηγέρθη. "Ηρξατο δέ τότε νά περιπατή καθ" όλον
  τό μήκος καί τό πλάτος τοθ θαλάμου τάς χεΐ
  ρας έχων έντός των θυλακΐων τού έσωκαρδίου
  τού, λαλών γεγωνυία τή φωνή καί βασανΐζων
  διά των δακτύλων τού τα κροτάλια των δύο. ώ·
  ,ρολογίων, άτινα έφερε κατά τόν συρμόν τού και-
  ροθ "τού.
  —Άκοθς! τα βρωμόπσιδα! συνάθροισιν είς την
  πλατείαν τοθ Πανθέου! Κΰριε ημών ΊησοΟ Χρι-
  στέ! Μυξιάρικα" άκόμη χθές ήταν είς τό βυζΐ τής
  παραμάννας των! Μόλις εσκασαν άπό τ" αύγό!
  Νά σφΐξης τή μύτη τους, θά πεταχθή τό γάλα
  άπ' έδώ ΐσα μ' έκεΐ! Καί αυριον, ή μούρη τους,
  κάμνουν συνέλευσιν. ΠοΟ κατηντήσαμεν! τί θά
  γίνη αύτός ό κόσμος καθώς καταντδ; Φώς φανε¬
  ρόν, ότι δλοι τους τρέχουν είς τό χάος. Τό πυρο·
  βολικόν τής έθνοφυλακής! Καί μέ ποΐους άνθρώπους
  θά εϋρεθοόν έκεΐ πέρα;
  (συνεχΐζεται)
  Έγκυκλοττα ιδε ία
  Αι* έκείνους πού θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό όλα δι* δλους
  ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
  Αι παιδικαί έξοχαι
  Χανίων και οί ξένοι.
  Α'.
  Τόν μήνχ αυτόν πού διερχόμε¬
  θα έκτός άπό την δπερβολική ζέ-
  στη πού παραλύει τα νεΰρα καί
  την σκέψιν, νοιώθουμε περισσότερο
  την ένόχλησι των διαφόρων έντό-
  | μων πού εχουν άποκτήσει έκ γε·
  ,νετής την κακή συνήθεια νά ένο·
  χλοΰν τού; άνθρώπους άπδ κατα-
  . βολής κόσμου. Πάντοτε μέν, ιδι¬
  αιτέρως τόν Αΰγουστο. Είτε στ!ς
  πόλεις έξακολουθοϋμε νά καιώμε-
  θα, είτε στ!ς έξοχές, ψύλλοι, κου
  νούπια, κορέοι, σφήχες, μέλισσες
  άλλα δμοια δημιουργήματα
  ■ρΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΗΒ(ΙΒΒ·ΜΒΒΒΒΒΜ»Μ»·Βα|—■>
  Έκτός Τράστ
  ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον,
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τολίφ. 5-41
  ΣΤΑΦΙΔΟΠΑΡΑΓΏΓΟΙ
  Μέ την γνωστήν ποτασσαν «ΦΙΣΛ» ή όποία
  ήγγυημένως παράγεται άπό στάχτην έξασφαλίζε-
  τβ τό ξανθόν χρωμα, την καλλιτέραν άπβξήραν-
  σιν καί διατήρησιν τής σταφίδος σας.
  Φρβντίσατε πρίν έξαντληθή.
  καρά τοίς κ. κ.
  ΥΙΟΙΪ Ν. ΚίϊΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔθΥ-ΧανΙων Πορτα.
  κι
  τής πλάαεω; έλλοχευ5υν ν* μάς
  καταστρέψουν την ήαυχία στήν
  πόλι καί την άνάπαυσι στήν έξοχή
  μέ τα τσιμπήματά τους, πού φυσι
  κά είνε ένοχλητικά απλώς κατά
  κανόνα, άλλά καί δέν άποκλείεται
  νά Ιχουν καμμιά φορά καί κακές
  συνέπειες. Κάποιος Γάλλος για
  τρός θέλησε νά δώση στούς κατα-
  διωκομένους κατ' αυτόν τόν τρό
  πον μερικές συμβουλές μέ τίς
  οποίες ήμποροΰν είτε νά προλά
  βουν τα τσιμπήματά, είτε νά τα
  θεραπεύσουν. Τίς μεταφέρουμε έ¬
  δώ διότι καί άπλές είνε καί άπο-
  τελεσματικές.
  Πρωτα-πρώτα γιά τους ψύλλους.
  Γιά ν' άποφύγετε τα δαγκώμαιά
  τους, γιά νά τους άπομακρύνετε
  άπό τό σιομά σας, άλείψετε τό
  μέρος πού άφίνετε γυμνόν δταν
  κοιμάσθε, ή δταν κάθεσθε μέ
  λίγο λάδι μέσα στό οποίον 2χε
  τε άναμίξη λίγο καπνό τριμμένο
  σέ σκόνι. "Αν τύχη δμως καί σας
  εχουν ταιμπήαει οί ψύλλοι τότε
  χρησιμοποιεΐτε μιά πομμάδα κα-
  ταπραϋντική πού κατασκευάζετε
  μόνοι σας μέ 2 γραμμάρια μαν
  τόλ, 2 γραμμάρια γκομενόλ καί
  ιρ........■■.....—■■
  20 γραμμάρΐα βαζελίνη. Μέ την
  ιδία/ αυτή άλοιφή θεραπεύινται
  κα! τα τσιμπήματά των γ,ορίΐΰ^.
  Έρχόσαστε τώρα στά κουνούπια
  πού^είνε οί μεγαλείτεροι Ιεροεξε
  τασταί τοΰ ανθρωπίνου γένους την
  εποχήν αυτήν. Πρώτα πρώτα πρέ-
  πει νά φροντίσουμε νά τα διώξου-
  με άπό τό δωμάπό μας. Τό μέσον
  είνε απλούστατον. Τοποθετοΰμε σ'
  έ'να πιάτο μιά διάλυσι κατασκευα-
  σμένη ώς εξής: Άνακατεύουμε
  φορμίίλ σέ άναλογία 40 τοίς ε¬
  κατόν 5 γραμμάρια, οϊνόπνευμα
  καθαρόν των ένενήντα βαθμών,
  δέκα γραμμάρια καί νερό άλλα
  δέκα γραμμάρια. Ή διάλυσις αύ
  τή έχει τό προσόν νά άπομακρύ-
  νη τα κουνούπια.
  Άλλ' είτε δέν έκάμαμε την
  διάλυσιν αυτήν, εϊτε άπό ά"λλϊ} ά-
  φορμή, διατρέχουμε τόν κίνδυνο
  νά τσΐμπηθοΰμε άπό κουνούπια
  στόν ΰπνο μας ή κατά την άνά-
  παυαί μας. Τί πρέπει νά κάνουμε;
  Έμποροΰμε νά προφυλαχθοθμε
  άπό τα τσιμπήματά τους άν τρΕ-
  ψουμε τό δέρμα μας στά άκάλυ-
  πτα μέρη τοϋ σώματος μέ τό εξής
  κατααχεύασμα: Μαντόλ 60.50 τοθ
  γραμμαρίου, φανικόν όξύ 1.50
  γραμμάρια, βάλσαμον τοθ Περοΰ
  5 γραμμάρια, γκλυσερολέ ντ' ά-
  μιντόν 100 γραμμάρια.
  Άλλ' ε"στω, είτε άπό άπροσεξία
  μας, είτε γιατί δέν εχουμε άλει-
  φθή μέ τό παρ,ασκεύασμα αύτό,
  είτε γιατί άπεκαλύψαμεν 2να μέ-
  ρος τοΰ αώματός μας άπροστά-
  τευτο, μας έταίμπησε κουνοθπι,
  είτε σκνίπα καί τό τσιμπημένο
  μίροζ έκοκκίνισε καί μας πονεί,
  είτε μάς τρώει, δπως λέμε συνή
  θως Πώ; θά τό καταπραΰνωμε;
  ΧΑΝΙΑ Αύγουστος (άνταπο-
  κριτοΰ μας).— Τάς παιδικάς έ
  ξοχάς Χανίων επεσκέφθησαν προ·
  χθές οί έν Χανίοις παρεπιδη-
  μοΰντες διακεκριμένοι Άγγλοι
  κ. κ. Χάρντυ ανεψιός τοΰ "Αγ
  γλου ύπουργοϋ τοθ Συντονισμοΰ
  κ. "Ινσ>(ΐπ, καί Ντάβις. Ο£ άνω
  τέρω ξένοι παρηκολούθησαν με-
  ί τα πολλοθ ένδιαφέροντος την λει
  . τουργίαν των παιδικών έξοχών
  καί έξεφράσθησαν εύφήμω; διά
  τόν όλονέν συστηματοποιούμε
  νόν καί έπεκτεινόμενον έν Κρή
  τη κοινωνικόν αυτόν θεσμόν.
  Ο£ ϊδιοι αναχωρούντες ένεχεί-
  ρησαν είς τόν πρόεδρον των παι-
  δικών Ιξοχών κ. Ναξάκην χρημα-
  τικόν ποσόν υπέρ των έξοχών,
  συγχαρέντες τοθτον καί ιδιαιτέ
  ρως διά την τάξιν καί την εΰ-
  ρυθμόν λειτουργίαν των παιδι-
  κών έξοχών Χανίων.
  Τάς παιδικάς έξοχάς Χανίων
  (συνεχίζεται)
  ■■■■■■■
  Ιί...
  ΘΕΡΙΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
  ΛΥΚΕ1ΟΥ Ο "ΚΟΡΑΗΣ,,
  Ά πό 1ης Λύγούστου ήρχισεν η λειτουργία των Φρον-
  τιστηρίων τοϋ Λυκείου κατά τμήματκ καί μέ είδικούς κα¬
  θηγητάς δ Γ έκαστον μάθημα.
  1) Δι' εΐσιτηρίους έξετάσεις είς την Παιδαγωγικην
  Ακαδημίαν, τό Πανεπιστήμιον, το Πολυτβχνεΐον, τάς
  Στρατιωτικάς καί λοιπάς ' Ανωτάτας Σχολά;.
  2) Διά μετεξεταστέους πάσης τάξεως καί παντός
  Σχολείου.
  3) Δι' άποφοίτβυς της Δ.' καί Ε.' τάξβως τβΰ Δημοτι-
  κου μέλλοντας νά υπόστασιν εισιτήριον εξέτασιν διά την
  Αην τάξιν τού όκταταξιου Γυανασίου.
  4) Δι' άποφβίτονς της ΣΤ.' τάξεως τοϋ Δημοτικαί),
  μέλλοντας νά ύποστώσιν εισιτήριον εξέτασιν διά την Α/
  τοΰ έίαταξίου Γυμνασίου, Πρακτικοϋ Λυκείου καί Έμπβ-
  ρικίΐς Σχολής. .
  Πληροφορίαι παρέχονται καθ* εκάστην έν τφ Γρα¬
  φείω τοΰ Λυκείου.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Μ
  .ίί
  Λόγω τής γνωστής μεγάλης ζητήσεως μετά δυ-
  σκολίας έπετύχαμεν την παραλαβήν μέρους τής
  παραγγελίας μας:
  Ραδιοφώνων Μπαταριών
  ΜΟΤΟΡΟΛΑ
  καί παρακαλούμεν τούς άξιοτίμους κ. κ. πελά
  τας μας πρός αποφυγήν παρεξηγήσεων όπως
  σπεύσουν νά προμηθευθοΰν.
  'Αποκλειστική άντιπροσωπεία:
  ΑΡΙΣΤ. Γ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Τηλέφ. 3.94

  Μόνον μέ τ6 θαλαμηγάν
  «ΧΙΟΣ»
  Κάθε ΚΥΡΙΑΚΗΝ 6 μ. μ. ακριβώς
  Κατ' ευθείαν διά Πειραια
  (σέ 12 ώρες).
  Ταχύτης 14 μιλλίων.—Άνεσις—'Ασφάλεια.
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  Τολί·. 1-40
  ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  έπεσκέφθί] καί ή Άμερικτν'.ς κα
  θηγήτρια μί; Ρΐηαεο ή όποία
  εξέφρασε την πλήρη ίκανοποίη-
  βίν της διά την δλην λειτουργί¬
  αν των, ήτις αποτελεί την καλυ
  τέραν προπαγάνδαν διά την επέ¬
  κτασιν τοθ έκπολιτιστικοθ αύτοθ
  θεσμοΰ δστις πχντοθ τοθ κόσμου
  Ιχει τούς φανατικούς υποστηρι-
  κτάς καί θιασώτες τού. Υπέρ των
  παιδικών έξοχών ή ξένη Ιπισκέ-
  πτις κατέθεσε καί χρηματικόν
  ποσόν.
  Είνε πρόδηλον έκ των ανωτέ¬
  ρω έπισκέψεων, 8τι ό θεσμός των
  παιδικών έξοχών/χποκτά δλως δι-
  όλου ιδιαιτέραν σημασίαν διά την
  νήσόν μας, τιμα δέ την πρωτοβου
  λίαν τοθ Π. Ι. καί των έκαστα-
  χοΰ άρχών αί'τινες ένδιεφέρθησαν
  διά την προώθησιν τής Ιδρύσε¬
  ως καί εύρύθμου λειτουργίας των
  παιδικών έξοχών υπέρ τοθ κοινωνι
  κοΰ3 υνόλου.
  Αριθ. 5051.
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  άναβληθέντος πλειστηριασμοθ
  Ό Συμβολαιογράφος Αρχανών
  Νικόλαος ΆντωνΕου Μαυρογιάννης
  έν Επάνω Άρχαναις εδρεύων καί
  κατοικών.
  ΕΕδοποιώ δτι 6 διά τοϋ 6π'
  αριθ. 18609 τής3'Ιουνίου 1934
  προγράμματος πλειστηριασμ,οϋ τοΰ
  συμβολαιογράφου Καστελλίου Πε
  διάδος Εμμανουήλ Ιδομενέως
  προκηρυχθείς τή έπισπεύσει τής
  έν Αθήναις, έδρεούσης Έθνικής
  Κτηματικής Τραπέζης τής Έλλά
  δος καί έν τοίς 6π' αριθ. 086 τής
  τής 17Ίουνίου1934καί 884 τής 7
  Φεβρουαρίου 1035 φύλλοις τής έν
  Ηρακλείω εκδιδομένης εφημερί¬
  δος ή «Δράσις» δημοσίευσις ά·
  ναγκαστικός πλειστηριασμός των
  έν τω προγράμματι τούτφ άναφε-
  ρομένων καί περιγραφομένων άκι
  νήτων κτημάτων τοθ δφειλέτου
  Φραγκίσκου Κωνσταντίνου Ψυχο-
  γιοθ γεωργοκτημαΐίου κ»ί κα·
  τοίκου τοϋ χωρίου Κώμαις Πεδιά
  §ος κειμένων είς τάς κτηματικάς
  περιοχάς των χωρίων Κώμαις
  καί Βαρβάρων · Πεδιάδος, τέως
  δήμου Άγιών Παρασκιών καί
  Είρηνοδικειακής περιφερείας πρώ
  ην Καστελλίου Πεδιάδος καί νυν
  Αρχανών Τεμένους κατά τάς ά·
  κολούθους θέσεις ήτοι: Α') Είς
  την περιφέρειαν τοθ χωρίου Κώ
  μαις 1) είς θέσιν «Άπομέσα Σώ·
  χωρα» άμπελου ποΐκιλίας ραζακί
  εκτάσεως 3)4 τοΰ στρέμματος
  μετ' άγροΰ νοτιοδυτικώς εκτάσε¬
  ως 1)4 τοθ. στρέμματος, 2) είς
  θέσιν «Πηγάϊδο» αμπέλου τοΰ
  είδους σουλτανίνα καί ραζακί
  εκτάσεως ενός στρέμματος 3)
  είς θέσιν «Ρουσαΐς» αμπέλου εϊ-
  δους κοτσιφάλι, μαντιλάρι εκτάσε¬
  ως 1 1)4 τοΰ στρέμματος. Β' Είς
  την περιφέρειαν τοΰ χωρίου Βαρ
  βάρων Πεδιάδος, 4) είς θέσιν «Λα
  χταρίδα» αμπέλου τοΰ εϊδους κο
  τσιφάλι καί μαντιλάρι εκτάσεως
  4 στρεμμάτων μετ' άγριάδος (χέρ-
  σου δέτη), 5) είς θέσιν «'Αινοβρα
  χιό» άγροϋ ποτιστικοΰ μέ δικαίω-
  μα υδρεύσεως έκ τοΰ παρακειμέ-
  νου υδραγωγοΰ τοϋ μύλου εκτά¬
  σεως 1)2 στρέμματος είς τρία τμή
  ματα μέ Ιέλαιόδενδρον καί 5 κιτρέ
  άς καί 6) είς θέσιν «Χελωνάρες» ά¬
  γροΰ εκτάσεως 1 1)2 στρέμματος
  τμήμα τοΰ όποίου υδρεύεται έξ
  ίδιοκτήτου φρέατος, πρός άπόλη-
  ψιν των άπαιτήσεών της στηρι-
  ζομένων είς τα ύπ' αριθ. 15011
  τής 15 Ίανουαρίου 1927 καί
  15131 τής 22 ΊανουαρΕου 1929
  δανειστικά συμβόλαια τοϋ συμ¬
  βολαιογράφου Ηρακλείου Εμμα¬
  νουήλ Μηλιαρα έκ Λιρών Στερλι-
  νών Αγγλίας είς Συνάλλαγμα δ-
  ψεως έκ Λονδίνου έν συνόλψ
  Λιρων 70, σελλινΕων 8 χαί πεν-
  νών 2, άναβληθείς ένεκεν νομίμων
  λόγων, γενησεται συμφώνως πρός
  τούς δρους τοΰ είρημένου προ¬
  γράμματος καί κατόπιν τής υπ'
  αριθ. 349 τής 9 Ιουλίου 1938
  αποφάσεως τοθ κ. Προέδρου των
  έν Ήρακλείψ ΙΙρωτοδικών την
  28 Αύγούστου 1938 ημέραν Κυ¬
  ριακήν καί ώραν 10—12 π. μ.
  ενώπιον έμοθ τοΰ συμβολαιο¬
  γράφου Αρχανών Νικολάου Άν-
  τωνίου Μαυρογιάννη, άρμοδίου
  ήδη λόγω τής προσαρτήσεως των
  Κοινοτήτων είς αίς κεϊνται τα
  πλειστηριαζόμενα άκίνητα είς
  τό Είρηνοδικεΐον Αρχανών, ή
  έν κωλύματί μου ενώπιον τοθ νο-
  μίμου άναπληρωτοθ μου καί έν
  τω ενταύθα κειμένφ δημοσίψ γρα
  φείφ μου ένθα καί δτε καλοΰνται
  ο£ βουλόμενοι νά πλειοδοτήσωσι
  καί παραγγέλλω αρμόδιον δικα-
  οτιχον χλητήρ» να ενεργήση
  —Έκτοπισμοί έκ Ρεθύμνης.
  Οί Βασίλειος Χ. Βαρδιάμπχ.
  αης. Εμμανουήλ Ι. Κόκκινος η
  Γιαλες κάτοικοι Λειβαδίων έξε-
  τβΛΐσθπσαν £»πό τής Έπιτροπής
  Δημ. Ασφαλείας Ρίθύμνης ώί
  ζωοκλεπται επί 10 μήνας είς τάς
  Κυκλάδας νήσους. Προτάσει επί-
  σης τοΰ Διοικητβό τοΰ Άστυνο·
  μικοΰ Γμήματος Ρεθύμνης ό Ε¬
  λευθέριος Στ«μ. Χατζηχρήστβυ
  κατοικβς Ρεθύμνης έξετοπίαθη
  ως μεθυσβί, «εργος, χασισοπότης,
  ταραχοπβιος καί έν γένει κακο-
  πβιβν στοιχείον είς Γιαννιτσά Έ-
  δεσσης επί εν ετος.
  —Δωρεαι.
  Ό «.Έμμ. Χουρδάκπς ΰπάλλπ·
  λβς Άγρονομείου, κατέθηκβν
  είς τό Ασυλον τής Γερόντισσας
  δρχ. 400 είς μνήαην τής μητρός
  τού Μαρ. Μανωλβδάκη.
  —Τα τέκνα τής Μαρίας Καβου
  σανακη πρβσέφεραν εκλεκτόν
  καί άφθονον φαγητόν μετά φρου
  των είς τβ ίδιον Άσυλον είς
  μνήμην της μήτρος αυτών.
  —Έίΐίσπς ή κ. Παλιεράκη προ-
  σέφερε τρόφιμα είς τό "Ασυλον
  τής Γερβντιρσας.
  , —Άνώνυμος κυρία ηροοέφβρεν
  επίσης τό φανητόν της 6ης Αΰ-
  γουστβυ τοΰ «'Ασύλου τής Γερόν-
  τισσας» βΐς μνήμην τού πρό έτών
  αποβιώσαντος πατρός της.
  "Απαντας τούς ανωτέρω δωρη·
  τάς ό Μορφωτικός Σύλλογος εύ·
  χαριστεΐ θερμώς.
  —Ή παραγωγή μακαρονίων.
  Έκ τοΰ ύφυπουργείου της Ά-
  νορανομίας εξεδόθη έγκΰκλιος
  πρός τάς Γενικάς Διοικήσβις, Νο
  μάρχας, Έπάρχους καί άγορανο-
  μικάς Έπιτροπάς τοΰ Κράτους
  περί ρυθμίσεως τής παραγωγης
  μακαρονίων καί ζυμαρικών καί
  περΐ καθορισμοΰ ανωτάτου βρίου
  τιμής πωλήσεως αυτών.
  —Μεταθέσεις δημοδιδασκά-
  λων.
  Έδημοσιεύθηβαν είς την εφη¬
  μερίδα της Κυβερνήσεως αί μετα
  θέσεις των εξής δημοδιδαακάλων
  Ρεθύμνης:
  Μιχ. Πολ. Παπαδάκη άπό Δρί-
  μυσκον είς Μαργιοΰ άντϊ "Ανδ.
  Ίωσ. Παπαδάκη είς Καλήν Συ·
  κιάν άντϊ Μιχ. Βασ. Παπαδάκη
  είς Δρίμυσκον, Έμμ. Μακρυδάκις,
  άπό Βυζάρι είς Λαμπιώτες άντί
  Μιχ. 'Ανδρουλακη είς Μέρωνα
  άντί Έμμ. Σπυριδάκη είς Μονα
  στηράκι άντί Νικ. Ψαρ^ουδάκη
  είς Βυζάρι. Ελένη Ριτσάτου έκ
  τοΰ Β' Δ. Χχ. Ρεθύμνης είς τό Δ'
  άντί τού Έμμ. Τρουλλινοΰ είς τό
  Β' Δ. Σχολείον Ρ. Μαρία Γ. Δα-
  φέρμου εξ Αγ. Ιωάννου Μυλοπ.
  είς Δαφνέδες άντί Ελένης Κα¬
  λέργη είς Α' έξατ. "Ανωγείων
  άντϊ Στέλλας Γααπαρη είς Γα·
  ράζο άντί Χρυσής Σπανουδάκη
  είς "Αγιον Ιωάννην. Νικ. Φασοΰ
  λης έκ Μαργαριτών είς Πλευρια-
  νά άντί ΕΙρήνης Ήλιάκη εις
  Μαργαρΐτες, Εΰαγγελία Χριστι¬
  νάκη είς 'Ατσιπάδες άντϊ Γεωρ.
  Παπαδάκη είς Κοξαρέ.
  τάς νομίμους έπιδόσεις καί τοι
  χοκολλήσεις τής παρούσης καί
  την δημοσίευσιν τής παρούσης
  διά των έν Ηρακλείω εκδιδομέ¬
  νων εφημερίδων «ή Δράσις» καί
  «Ανάρθωσις» έν κυρίω ψιίλλω
  αυτών καί ταυτα πάντα πρό δεκα-
  πέντε ημερών πρό τής ημέρας
  τής τελέσεως τοΰ πλειστηρια-
  σμοθ.
  Έφ' οϊς εγένετο ή παροΰσα
  έν Επάνω Άρχαναις Τεμένους
  καί έν τω συμβολαιογραφείψ
  μου κειμένφ είς θέσιν Ρύακι
  ίδιοκτησία κληρονόμον Εμμανου¬
  ήλ Ρασιδάκη σήμερον την είκο
  στήν έβδόμην (27) τοθ μηνός Ι¬
  ουλίου ημέραν Τετάρτην τοθ χι-
  λιοστοΰ ένεακοσιοστοϋ τριακο-
  στοΰ όγδόου (1938) έτους δι' ήν
  ελήφθη τέλος καί νόμιμιον δικαί
  ωμα δραχμαί εκατόν πέντε (105)
  καί υπεγράφη παρ' έμοΰ τοΰ Συμ
  βολαιογράφου Αρχανών.
  Ό Συμβολαιογράφος Άρχ«νών
  (Τ.~.) Ν. Α. Μαυρογιάννηί
  Ι.ΙΙ
  11!
  ί '3
  Μ
  Ιί
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γρσφεΐα έναντι Παλ. Νομσρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωία Πέμπχης
  4 Αΰγούστου 1938
  ΕΙΣ ΤΟ ΧΘΕΣΙΝΟΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ
  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ Π ΑΙ ΔΕΙ ΑΣ
  ΠΡΟΣΕΦΟΝΗΣΕ ΤΟΝ κ ΜΕΤΑΞ4Ν
  ΕΠ'ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ
  ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 55 Αύγούστου (τού άντα
  ποκριτού μας).—Είς τό σημερινόν ύ
  πουργικόν συμβούλιον ό ύπουργός τή
  Έθνικής Παιδείας κ. Γεωργακόπουλθι
  προσεφώνησε τόν πρωθυπουργόν κ. Ι
  Μεταξάν έπ' εύκαιρία τού έορτασμοΰ
  τής 4ης Αύγούστου.
  Ό κ. Γβωργακόπουλος εξέφρασε τα
  αίσθήματα εύγνωμοσύνης καί άφοαιώσε
  ως αυτού καί των λοιπών αυν&ργατώ1
  τού κ. Μεταξά έν τή κυβερνήσει, καθώι
  καί την πίστιν αυτών διά την άποτελε
  σματικότητα την οποίαν θά έχη τό έρ¬
  γον τού όσον άφοραόλόκληρον τό έθνος.
  Ο ΠΡαθΥΠΟΥΡΓΟΣκ. Ι. ΜΕΤΑΞΑΣ
  ΣΥΝΕΣΤΗΣΕ ΣΥΝΕΧΙΣΙΝ
  ΙΑΙΟΥ ΕΗΤΑΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ ίί Αυγούστου (τού άν
  ταποκριτού μας).—Απαντών είς τόν κ
  Γεωργακόπουλον ό πρωθυπουργός κ
  Μεταξάς ετόνισεν ότι ό έορτασμός τής
  4ης Λυγούστου άπέδειξε την πιστήν α¬
  φοσίωσιν τού λαοΰ είς την Εθνικήν κυ¬
  βέρνησιν. Ό χ. Μεταξάς συνέστησε τε-
  λικώς την εφαρμογήν τού ίδίου έντατι-
  κού τρόπου εργασίας.
  ΛΑΤΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
  ΕΣΥΝΕΧΙΣΘητΓΣΑΝ
  ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ_ΠΡ1[Ι1Ν ΟΡΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 5» Αύγούστου (τοθ άντα
  ποκριτού μας). — Αί άνά τάς Αθήνας
  πανηγυρικαί ΐέκδηλώσεις καί ό λαϊκός
  ένθουσιασμός έσυνεχίσθησαν αδιάπτω¬
  τον μέχρι των πρωϊνών ώρών τής σήμε¬
  ρον.
  Καθ* ά άγγέλλουν τα έκ των διαφό¬
  ρων έπαρχιών τηλεγραφήματα τό αύτό
  συνέβη καί είς όλας τάς επαρχίας αΐτι¬
  νες έώρτασαν μέ πρωτοφανή ενθουσια¬
  σμόν την επέτειον τής 4ης Αύγούστου.
  ΝΕΑ ΣΦΟΔΡΟΤΑΤΗ ΜΑΧΗ
  ΣΥΝΗΦΘΗ_ΕΙΣ ΕΜΠΡΟ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Αύγούστου (τού άν
  ταποκριτού μας).— Τηλιγραφούν έκ
  Παρισίων ότι νέα αφοδροτάτη μάχη
  συνήφθη παρά τόν ποταμόν "Εμπρο.
  Οί άντίπαλοι στρατπί διέθεσαν μέγα
  λας δυνάμεις είς την μάχην ταύτην.
  ΕΘΝΙΚΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ
  ΕΒ0Μ8ΑΡΔΙΣΑΝ ΤΗΝ ΟΑΡΚΕΛΟΝΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ Εί Αύγούστου (τού άν
  ταποκριτού μας).—Σημεριναί πληροφο
  ρίαι πρός τό Πρακτορείον Χαβάς άνα
  φέρουν ότι πέντε έθνικά άεροπλάνα έ
  βομβάρδιααν σήμερον καταιγιστικώς
  την Βχρκελώνην. 'Υπάρχουν πολλαί
  φονευθέντες.
  ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΠΙτΓθΕΝΤΑΙ
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΣ ΕΙΣ ΑΡΑΓΩΝΑ
  ΑΘΗΝΑΙ ί» Αύγούστου (τού άν
  ταποκριτού μας).—Τηλεγραφοΰν έκ τού
  έξωτερικοΰ ότι τα έθνικά στρατεύματα
  είς την νότιον Άραγώνα καί τό άνατο-
  λικόν μέτωπον γενικώς προσπχθούν νά
  ανακόψουν την προέλασιν των κυβερνήτι
  κων. 'Υπάρχουν πληροφορίαι ότι οί
  έθνικοί ένεργοΰν ήδη άποτελεσματικάς
  άντεπιθέσεις εναντίον τού έχθρού.
  ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΔΙΑΦΩΝΙΑ
  ΜΠΕΝΕΣ ΚΑΙ ΧΟΤΖΑ
  Ό έορτασμός τής ίστορικής έπετείου.
  Ή παρέλασις καΐ αί λεμβοδρομίαι.
  (Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος) τηγών καί λεωφορε(ων) τα ό-
  Καί έκείνο· ο-τ-νεί ζ«τοΟν ™~ία ^Ψ 8ΐν μυ- Ποχισαν νά
  δτϊθεν νά αί - ελ·υθ»ώσ9υν άπί παρελαύνουν άπό τής λεω-
  όηθεν να μα, έλευθεριοσ.υν άπ, η
  την ανύπαρκτον τυραννίαν τής
  σημερινάς Έθνικής καταστάσεως.
  5ς μάθουν οί άνόητοι ίτι χωρίς
  νά τα θέλουν ζητοθν νά μάς
  ρίψουν είς τό πολιτικόν χάος καί
  κατόπιν είς την μαύρην τυραννί¬
  αν τοθ κομμουνισμόν.
  Δι' αύτό οίχτείρω τούς έλα-
  χίστους σκμπατριώτας μας, οί'ΐι
  νες Ιπεχείρησαν πρό ημερών χά
  ριν δήθεν των λαϊκών τούτων έ
  λευθεριών, νά στασιάσουν κατά
  τής έθνικής καταστάσεως τής
  4ης Αύγούστου ήτις ακριβώς
  μάς προστατεύει διά των αύστη
  ρών τούτων μέτρων της άπό τόν
  μέγιστον κίνδυνον καί έκφράζω
  την αγανάκτησιν 2λων μας διά
  την άντεθνικήν των ταύτην ενέρ
  γειαν καί ίκετεύω δλους τούς
  καλούς συμπχτριώτας μας είς τάς
  δέν στερεύ
  πηγή τού
  φόρου Γεωργίου Β.', διελθόν
  τα την λεωφόρον Κουντουριώ¬
  του, την οδόν 4 Αύγούστου,
  την πλατείαν "Ελευθερίου Βε¬
  νιζέλου κσί την οδόν 25 Αύ¬
  γούστου, την όποιαν εκαμψαν
  πρός τό μέγαρον Φυτάκη καΐ
  την λεωφόρον Μποφώρ, είτα
  νελθόντα είς την πλατείαν
  Ελευθερίας. "Εκείθεν-έπέστρε
  ψαν είς τούς σταθμούς των.
  Τα αύτοκίνητα παρήλασαν
  κατά την έξήςσειράν: Πρώτον
  τα άγοραΐα, κατόπιν τα φορ-
  τηγά τής 12ης Κοινής Διευ
  θύνσεως. Εϊποντο δέ τα λεω
  φορεϊα τής 35ης Κοινής Διευ
  θύνσεως καί ηκολούθουν τε¬
  λευταία τα λεωφορεϊα τής
  37ης Διευθύνσεως των Άνστο
  λικίον διαμερισμάτων, Ήρα
  κλείου Αγ. Νικολάου.
  "Απαντα τα αύτοκίνητα ή
  καρδίας τ3»ν οποίων
  εί ποτέ ή μεγάλη
  κρητικού πατριωτισμοθ,' νά μή σαν κατάμεστα λαοϋ κρατοϋν
  παρασόρωνται έπιπολαίως είς έ- τος άνημμένα βεγγαλικά καί
  νεργείας, αίτινες δύνανται νά δη·|άδοντος διάφορα πατριωτικά
  μ'.ουργήσουν πράγματα 'ζΐζ την
  8λην Πατρί5α.
  Καί άς μή λησμονώμεν δλοι
  δτι εξακολουθή άκόμη ή ίσπανι
  κή κόλασις καί δτι ή άνθρωπό
  της όλόκληρος ευρίσκεται άκό¬
  μη επί τοθ ήφαιστείου ενός παγ
  κοσμίου πολέμου καί ή σωτηρία
  τής πατρίδος συνεπώς άπχιτεϊ
  μεγίστην πολιτικήν φρόνησιν δ-
  λων μας.
  Ά; έορτάσωμεν δέ καί ημείς
  μέ δλην την θερμήν εύγνωμοσύ
  νην τής ψυχής μας σήμερον
  μετά τοθ Πανελληνίου, την δευ¬
  τέραν επέτειον τής 4ης Αύγού
  στου 1936 τής ημέρας έκείνης
  κατά την οποίαν ώς είπον ό
  Βασιλεύς καϊ ό Κυβερνήτης τής
  χώρας Ιωάννης Μεταξάς διά τοθ
  ψυχικοΰ των σθένους καί τής πά
  τριωτικής των άποφασιστικόχη-
  τος έσωσαν την κινδυνεύσασαν τότε
  Ηατρίδα μας. Καί 2χι μόνον την
  Ισωσαν άλλά κατόπιν διά τής φρ
  νήσεώς των καί τής απολύτου
  πολιχικής ϊσότητος πρός δλους
  μας επέτυχον την πολιτικήν συμ
  φιλίωσιν τοΰ Έλληνικοΰ λαοϋ,
  ώστε ούτος άντ! των μικροτήτων
  τοθ διχασμοΰ τοθ παρελθόντος
  νά δύναται νά προχωρήση πλέ¬
  ον άδιατάρακτες καί ψυχικώς η¬
  νωμένος πρός νέαν πολιτικήν ζω
  ήν καί πρός νέα έ*ργα άνωτέρου
  μόνον πολιτισμοθ 2πως πρέπει
  νά είναι πάντοτε τα Ιργα μάς
  φυλής ίστορικής δπωςή ίδική μας
  Ζήτω τα "Εθνος!
  Ζήτω ό Βασιλεύς!
  Ζήτω ό Έθνικός Κυβερνήτης
  1. Μεταξάς!
  Ζήτω ή 4η Αύγούστου!
  Η ΠΑΡΕΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΦΑΛΑΓΠΤΩΝ
  Επηκολούθησε παρέλασις
  πρό των επισήμων είς την
  πλατείαν "Ελευθερίας.
  Παρήλασαν κατά σειράν ό
  στρατός, οί πρόσκοποι, αί Ό
  δηγοί, αί φαλαγγΐτισαι, οί φα-
  λαγγΐται, τα άθλητικά σωμο-
  τεϊα καί τα διοικητικά Συμ-
  βούλια των Όργανώσεων με
  τα των λαβάρων των. Μετά
  τό πέρας τής παρελάσεως
  σαλπΐζεται ενός λεπτοΰ σιγή
  πρό τοϋ μνημεΐου τοΰ Άγνώ
  στου Στρατιώτου ακολούθως
  δέ ομιλεί πρόν τόν λαόν ό
  φοιτητής τής νομικής κ. Κεφα-
  λογιάννης άνασκοπήσας ολό¬
  κληρον τό έργον τής κυβερ¬
  νήσεως άπό τής 4ης Αύγού
  στου 1936 καί εντεύθεν.
  Έν τώ μεταξΰ άνήλθον είς
  τό Νομαρχιακόν μέγαρον καί
  υπέβαλον συγχαρητήρια πρός
  τόν κ. Νομάρχην τα Προε
  δρεΐα καί τα Διοικητικά Συμ
  βούλια των μετεχουσών είς
  τάς εορτάς Όργανώσεων.
  Συγχαρητήρια πρός τόν κ. Νο¬
  μάρχην υπέβαλεν έπίσης ό
  κλήρος μέ έπικεφαλής τόν
  Μητροπολίτην Κρήτης κ. Τι-
  μόθεον.
  ΑΙ ΛΑΊ'ΚΑΙ ΕΟΡΤΑΙ
  ΑΙ Η ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ
  Τό άπόγευμα πλήθη κόσμου
  ΑΘΗΝ%Ι 5 Αύγούστου (τού άν-
  ταποκριτού μας)- — Τηλεγραφούν έκ
  Ιΐράγας ότι προέκυψε διαφωνία όσον ά- [
  φορα τό Σουδιτικόν πρόβλημα μεταξΰ
  τού Προέδρου τής Τσεχοβλοβακικής'
  Δημοκρατίας κ. Μπέννες καί τοΰ πρω-
  θυπουργοΰ κ.Χότζα. Ή διαφωνία μετα 4ής Αύγούστου καί 'ινα παρα-
  ξύ των δύο τούτων πολιτικών άνορών σιοθν είς την παρέλασιν των
  ωαίνεται ριζική* αύτοκινήτων (άγοραίων, φορ-
  κατέκλυσαν την πλατείαν Ε¬
  λευθερίας προκειμένου νά πά»
  ρακολουθήσουν τάς λαϊκάς ε¬
  ορτάς αΐτινες ώργανώθησαν
  έπ'εύκαιρία τοϋ έορτασμοΰτής
  ασματα.
  Την νύκτα ό λιμήν εΐχε φω-
  ταγωγηθή φαντασμαγορικώς
  μερΐμνη τής Λιμενικής Έπι-
  τροπής. 'Εκτός τού τεραστίου
  φωτεινοΰ στέμματος ήσαν φω
  ταγωγημέναι καΐ αί έπάλξεις
  τοθ Ένετικοϋ φρουρίου, ή βά¬
  σις των προσκόπων, τό τε¬
  λωνείον καί τα μηχανήιιατα
  των νέων λιμενικών έγκατα-
  στάσεων.
  ΑΙ ΛΕΜΒΟΔΡΟΜΙΑΙ
  ΚΑΙ ΤΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ
  Πολΰ πρό τής καθορισθείσης
  ώρας τής ενάρξεως των λεμ-
  βοδρομιών καί των πυροτεχνη
  μάτων είχον κστέλθει είς την
  προκυμαίαν χιλιάδες λαοΰ κα-
  ταλαβόντος ολόκληρον την
  περιοχήν ασφυκτικώς
  Την 10 μ μ. ακριβώς ήοχι
  σαν αί λεμβοδρομίαι ένώ ή
  μουσική τοΰ Δήμου έγκατα.
  σταβί'ισα έντός φορτηγίδος
  έξετέλει διάφορα μουσικά τε-
  μάχια. Την 10.30' ήρχισεν ή
  καΰσις των πυροτεχνημάτων
  άπό τού Μεγάλου ΚοΠλε δι-
  αοκέσασα επί ήμίωρον. Κατά
  την διάρκειαν τής καύσεως
  των πυροτεχνημάτων δλα τα
  φωτα είχον σβεσθή παρουσι-
  αζομένης έντονωτέρας τής
  φαντασμαγορίας. Ό ούρανός,
  κατηυγάζετο διά των μυρίων
  άποχρώσεων των καιομένων
  πυροτεχνημάτων, συντελοΰν-
  τος ούτω καί τοΰ φυσικοθ πε
  ριβάλλοντος είς την έπίτασιν
  τής έξαιρεΓΐκότητος τοΰ θεά-
  ματος.
  Μετά την καθσιν των πυρο
  τεχνημάτων ήοχισεν ή αποχώ¬
  ρησις τού κόσμου. Πάντως ή
  κίνησις διετηοήθη άμείωτος
  καί πέραν των μεσονυκτίων
  ώρών, διατηρουμένης έν τώ
  μεταξΰ καΐ τής γενικής φωτα-
  γωγήσεως ήπς έξυπηοέΤΡΐ ταύ
  την. Γενικώς ή ήμέρα τής 4ης
  Αύγούστου έωρτάσθη κατά
  τρόπον παλλαϊκόν καί άνά
  λόγον πρός τάς καλάς προσ
  παθείας δλων των άρχών καί
  δή τής Νομαρχίας καί τού Δή
  μου, αΐτινες άπέβλεψαν πρό
  παντός είς τό νά δώσουν Ενα
  ότρμονικόν σύνολον είς την
  δλην πανηγυρικήν όψιν τής
  πόλεως καί νά τονώσουν τάς
  λαϊκάς έκδηλώσεις έπ' εύκα
  ρία τής ίστορικής έπετείου.
  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΥΠΟΥκ. ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟΝ ΤΗΣ 4ηςΑΥΓ0ΥΣΤ0Υ
  Ό ύφυπουργός Τύπου καΐ Τού , λακες της παρακμής θά τολμοΰν
  ρισμοϋ κ. Νικολοΰύης ώμίληαεν
  άπο ραύιθφώνον επί τής σημαοί
  άς τής έπετείου της 4η; Αύγου¬
  στον. Ό λόγος τοϋ κ. Νιχολούδη
  έχβι ώς εξής:
  «Ή Ελλάς ολόκληρβς επί πό
  «5ος έορτάζει άπό τριών ημερών
  την 4ην Αΰγούστου. Καί εφέτος
  άπ' άκρου ϊίξ άκρον τής Χώρας
  β λαΐκό; ένδουσιασμές είναι μβ
  γας διότι ό έορτασμός της 4ης
  Αϋγοΰστου δέν έχει την συμβα
  τικοτητακαιιμιάς τοπικής εορτής,
  διότι α! λαϊκαι μάζαι ένθυμοϋν
  νά όμιλοϋν περΐ τυροιννίας, ό
  σάκις οί επιχειρηματίαι τής πό
  λιτικής, οί έθνικοΐ χρεωκόποι
  θά προβάλλουν την αθλίαν των
  κεφαλήν εξω τής κρΰπτης είς
  την οποίαν τούς ώθησεν η λαΐ
  κή περΐφρένησις καΐ ή τιμωρος
  μοΐρα τού "Εθνους. Είμεθα λοι
  πό ν τό λοιΐκώτερον καθεστώ;
  τής 'Ελληνΐκής (στορίας. Ό λαός
  τό ήνόησε καί ήγάπησε τόν 1.
  Μετοιξάν μέ την βαθείαν, άπέραν
  τον αγάπην τής μάζης. Άν άναγ
  κασθή βεβαίως ο άνθρωπος που
  ται ότι μίαν τοιαύτην ημέραν έταξε την ζωήν τού κα'ι την εΰ
  μάς ξα αθυμήθπκε ό Οεός καΐ τυχίαν τού είς την υπηρεσίαν
  έξηλεώθημεν άπό την τρομεράν τοϋ 'Εθνους νά φανή σκληρώς
  δουλείαν τοΰ κομμοιτάρχβυ, τοΰ διά τβύς βυσσοδομοϋντα; κατά
  δημαγωγοΰ, τοϋ μεσάζοντος, τοΰ ( τής λαΐκής εΰτυχίας χαί τής ίσχύ
  δΐϊθνοϋς βμπρηστοϋ. Κάθε χρό ος τοΰ Κςάτουςθά τό κάμη καί
  νόν την ήμβραν αυτήν ό έορ! ειμπορεί πέντε. δέκα, εκατόν
  τασμός θά προσλαμβάνη τάς δια κακοί "Ελληνες νά κολασθοϋν
  στααεις ενός Πανελληνίου δημ© > άλ' αύτό δεν θά εϊνδ τυραννία,
  ψηφίσματο·;, δημοφηφίσματος πή θά είνε καθαρμός καί λύτρωσις
  γαίου καΐ άβιαατου. 'Λλλα | τού λαοϋ ολοκλήρου, άπβφασι
  καμμιά δύναμις, καμμιά βία, κα
  νεΐς δελεασμός δέν ημπορεί νά
  κάμη ένα Λαόν ολόκληρον έαν
  είναι δοϋλος κ«1 δυστυχή; νά
  χορεύση κχΐ νά τραγουδή επί ή
  μερας είς τα; ό δούς. Ή μορφή
  την οποίαν επήρεν άπό περυσι
  ό έορτασμός τής 4ης Αύνούοτου
  άνταποκρίνεται απολύτως πρός
  τα αίσθήματα τής χαρά;, τή; ίκα
  νοποιησΕως, τής Εΰγνωμοσύνη;
  την όποιαν αίσίανεται ό Λαός ώ-
  λόκληρο; πρό; τόν στρατιώτην
  τού, στρατιώτην τού πολιτιαμοϋ
  τού, δημιουργοϋ που δέν έδίστα
  σε είς τα 65 τού χρόνια νά άνα
  λάβη τον τεράστιον άίλον τής
  δηιιιουργίας μιά; νέας Έλλην ι
  κή; πβριόδου.
  ΔΓ αύτό ό Ελληνικάς λαό;
  τραγουδίϊ καΐ χορεύει καΐ έφε
  το άπό προχθές είς τα; πόλεις
  καΐ τα; νήσου; καΐ χωρία, εί;
  σπίτια, καταστήματα και πλατεί
  α;. ΔΓ αΰτό ή 'Εκκλησία δοςο
  λογεϊ, δι' αύτό τό Κράτο; άναπε
  τάσσει τάς αημαίας τού, δι' αύτό
  ό στρατές άγρυπνεϊ, δι' αύτό
  ή νεολαία σφριγά, πιατεύει, όρ
  γανώνεται, δι' αύτό οί έχθροΐ
  μεθούν καΐ άπελπίζονται. Εϊμε
  θα τό λαϊκώτερον καθεστώ; τής
  'Ελληνική; ίστορίοΐς. Οα το έπα
  ναλαμβάνωμεν ίοάκι; οί βρυκό
  σμενου να ζήση μίαν νέαν ζωήν.
  Ή άγαθότη; καί 6 έπιείκεια τοΰ
  'Αρχηγοΰ τή; 4π; Αύγούατου πά
  ρεξηγπθησαν καΐ δεκα άθλια
  πρόσωτα ενόμισαν ότι ηδύναντο
  νά ύψώσουν προχθές είς Χανιά
  χείρα βέβηλον κατά τοΰ Κράτου;
  τής 4η; Αύγούστου. Τό άποτέλβ
  σμα είνε γνωστόν, έτάφησαν ήδη
  υπό την Πανελλήνιον άγανάκτη
  σιν καΐ τόν Πανελλήνιον χλευα
  σμόν
  Τό "Εθνος αΐφνιδιασθέν διά μί
  αν στιγμήν ουνεχίζβι τόν ώραι
  όν άνηφβρικόν δρόμον τής άνα
  γεννήσεως. Εάν επαναληφθή πβ
  τέ ό θλιβερό; πειραματιομό; τό
  άποτελεσμα θα είναι τό αύτό
  καΐ χειρότκρον διά τούς τολμη
  ρού; Άς τό έχουν ύπ' όψιν των
  καί ά; μή ζητησουν έλεο; κατά
  την ϊ>ρ<χγ τή; τιμωρία; ώιότι ή τιμωρία οταν διακυβεύεται η τύ χη ενός λαοϋ είναι πράξις δι καία καΐ ήθική.., Έν τω μεταξύ τό δημοψήφΐσμα τοΰ πανελληνί ου έορτασμοΰ τή; 4η; Αύγούστου άναβαπτίζει την Κυβέρνησιν Με ταξά εί; την λαϊκήν έμπιστοσύ νην. Τό τεράστιον έργον τή; Έ θνιχής *ν*ικοδομήσεως θά ουνε χισθίί μέ χείρα σταθεράν. Ανω σχώμεν τα; καρδία;». ΤΩΝ ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΑΛΕΥΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΤΟΥ ΑΦΙΞΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α , , , , , Επανήλθεν έξ Δι αποφάσεως τής έπιτρο Πρόεδρος τ«ς |ς διατιμήσεων αί τιμαί των τρ1^*- κ -..£ αλεύρων κσί τού άρτου καθω ρίσθησαν ώς εξής: Άλευ ρα λευκά δρχ. 10 10 κατ' ό- άν, πιτυροΰχα 8 821)2. "Αρτος κλευκός 9.60, πιτυροΰχοςδ.ΙΟ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ Τοποθετούμενος είς Ίεράπε τραν αφιχθη είς την πόλιν μος 6 άνθυπομοίρσρχος κ. Δασκαλάκης. Αθηνών ό ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ Τα ύφυπουργεΐον Άγορανο- μίας δι' έγκυκλΐου τού πρός τούς άγορανομικούς επόπτας τοϋ κράτους καθορΐζει τό μι¬ κτόν κέρδος επί των ήλεκτρι- κων άνεμιστήρων διά μέν την χονδρικήν πώλησιν υπό τής είσαγωγέως έταιρείας είς 10 ο)ο διά δέ την λισνικήν είς20. ΤΑ ΣΟΒΙΕΤ ΑΠΕΚΡΟΥΣΑΝ ΤΗΝ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΝ ΛΥΣΙΝ ΤΗΗΠΡΟΤΑΘΕΙΣΑΝΥΠΟΤΟΥΤΟΚΙΟ ΕΠΙΘΥΜΟΥΗ ΠΡΟΦΑΝΟΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΗ ΤΗΝ ΚΙΝ ΑΝ ΑΘΗΝΑΙ Ι» Αύγούσϊου (τοΰ άν ταποκριτοΰ μας).— Νυκτερινα τηλε. γραφήματα έκ τοΰ έξωτερικοΰ βεβχι· ούν ότι τα Σοβιέτ άπίκρουσβν την προταθεϊσαν υπό τής κυβερνήσεως τοΰ Τόκιο συμβιβαστικήν λύσιν είς την Ρωσσοϊαπωνικήν διαφοράν διά την δι*. κοπήν των εκατέρωθεν έχθροπραξιών. Ή κυβέρνησις τής λΐόσχας φαίνεται ότι προτίθεται σοβαρώς νά βοηθήση την Κίναν καί ώς έκ τούτου προβλέπεται ό¬ τι δέν είνε δυνατόν νά επέλθη αυμφω· νία μεταξύ των δύο χωρών. Ο ΑΚΗΡΥΚΤΟΣ ιΊΟΛΕΜΟ! ΒΑ ΣΥΝΕΧΙΣΘΗ ΑΜΕΙΟΤΟΣ ΑΘΗΝ VI 5» Αύγούστου (τοΰ άν ταποκριτού μας).— Νεώτεραι πληρο¬ φορίαι έκ ξένων πηγών άναφέρουν ότι ό άκήρυκτος πόλεμος μεταξύ Σοβιέτ καΐ Ίαπωνίας θά συνεχισθή άμείωτος. "Η¬ δη τα Σοβιέτ έχουν μεταφέρει είς τό μέτωπον μεγάλας δυνάμεις στρατού καί μηχανοκινήτων μέσων. ΖΗ ΤΕί ΤΑ ί ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΜΥΒΕΡΙΙΙΙΙΕΙ1Σ ΑΘΗΝΑΙ ϊ> Αύγούστου (τοΰάντα-
  ποκριτοΰ μας). — Κατόπιν τής εκδη¬
  λωθείσης διαφωνίας μεταξύ τού προέ-
  δρου των Τσέχων κ. Μπέννες καί τού
  πρωθυπουργού κ. Χότζα ζητείται ό ά-
  νασχηματισμός τής Τσεχικής κυβερνή¬
  σεως. Κατά τινάς μάλιστα φήμας ή κυ-
  βερνητική κρίσις έν Τσεχοσλοβακίας είνε
  αναποφεύκτως.
  ΟΙ ΤΣΕΧΟΙ ΔΕΝ ΒΑ ΠΡΟΒΟΥΝ
  ΕΙΣ ΚΑΜΜΙΑΝ ΕΚΧΟΡΗΣΙΝ
  ΑΘΠΝ %Ι £» Αύγούστου (τού άντα
  ποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ Πρά·
  γας ότι οί Τσεχοσλοβάκοι είναι άποφα·
  σισμένοι νά μή προβούν πρός τούς Σου
  δίτας είς παραχωρήσεως αΐτινες θά χα¬
  ρ ακτηρισθώσιν ώς άπειλούσαι την ανε¬
  ξαρτησίαν τής χώρας καί τάς στρατιωτι·
  κάς δυνάμεις τής Τσεχοσλοβακίας.
  ΒΑ ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ
  ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΣΒΟΛΕΩΣ
  ΑΘΗΝΑΙ :» Αύγούστου (τοΰ άν.
  ταποκριτοΰ μας)— Τελευταίαι πληρο-
  φορίαι έκ Ηράγας φέρουν την 'Γσεχο-
  σλοβακίαν άποφασισμένην νά πολεμήιη
  εναντίον οιουδήποτε βίσβολέως. Αί πλη·
  ροφορίαι αύται σχολιάζονται ποικιλθ-
  τρόπως υπό των διεθνών κύκλων.
  ΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
  ΚΑΙ ΤΟ ΡΏΣΣΟΊ ΑΠΩΝΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ » Αύγούστου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας)—Τηλεγραφοΰν έκ Αον
  δίνου ότι αί αγγλικαί έφημερίδες έπα
  ναλαμβάνουν καί σήμερον τα σχόλια αύ-
  των επί τού ρωσσο'ίαπωνικοΰ εις τό ο¬
  ποίον τονίζουν την ευθύνην την οποίαν
  άναλαμβάνει έναντι έαυτής καί τού κό·
  σμου ή Ίαπωνία είς ήν περίπτωσιν συ·.
  νεχίση την άδιάλλακτον αυτής στάσιν ά-
  πέναντι των αυνοριακών άπαιτήσεων τής
  Ρωσσία*;.