9612

Αριθμός τεύχους

82

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

27/1/1945

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Οί πατριώται Έλληνες' εύοίβ™
  ναρμονισμόν μέ τή^'Α/γ^;^1 ευρίσκονται είς πλήρη έ-
  „ _λ"μοιτων Βρεττανικόν
  ται Έ&ΐικ^
  ρόντων. Η ήμέρα καθ' τίν
  ΘΑ επιπτε θά έξαφάνιζΛή,
  ρτανιΚ
  ,Π ·ή Με>άλτ1 Βρεττ
  φϋλην άπό προσώπου
  ΕΘ.ΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  Ι Δ Ρ Υ Τ Η Σ
  ΜΙΧΑΗΛ ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ
  ΕΤΟ- Α . ΠΕΡΙΟΔΟΧ Β . ΑΡΙΘ.
  82
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ 27 Ίανουαρίου 1945
  ΔΙΕΥ0ΥΝΤΗΧ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ
  ΕΜΜΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  ΔΙΪΥΘΥΝΤΗΪ
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΖΑΚΗΣ
  'ΗΔΗΜΟΚΡΗΤΙΛΕΠΙΚΗΣΕ,
  ■Η αγόρευσις τού ηγέτου τής Μ.
  Βρεττανίας κ. Τσώρτσιλ ενώπιον
  ΤΓ]ς Βουλής των Κοινοτήτων τοποθε
  Τεΐ τό ελληνικόν πρόβλημα είς την
  πραγματικήν καΐ μόνην όρθήν βάσιν
  τού. Μέ την κλασσικήν αύστηρότη-
  τα ενός δραματικοΰ κειμένου ή πο-
  λιτική αυτή μεγαλοφυΐα—την οποί¬
  αν πάντοτε βλέπομεν νά προβάλλη
  μέσσ είς την θυελλαν τού σημερινού
  παγκοσμίου πολέμου, ώς μετέωρον δό
  ξης, καρτερίας, μαχητικότητος καΐ βε
  βσιότητος επί την νίκην—ταύτΐζει την
  ελληνικήν τραγωδίαν μέ την πρώτην
  φάσιν τής διεθνοΰς πολιτικής μάχης
  όπως έμφανΐζεται υπό την νέαν μορ
  φήν της ή δημοκρατική υπόθεσις.
  Την μορφήν αυτήν καθώρισε πρό τι¬
  νος έν Μόσχα ό στρατηγός Ντέ-
  Γκώλ μέ /την έπιγραμματικήν δήλω¬
  σιν δτι «ή ανθρωπότης δέν μάχεται
  εναντίον τοθ ΧιτλερικοΟ Φασισμοΰ
  διά νά υποστή τόν Φασισμόν τής
  άριστεράς».
  Όταν τα Άγγλικά στρατεύματα
  έξεκένωσαν πρό τετραετίας την
  Δουγκέρκην καί έσπευδον πρός τάς
  Βρεττανικάς ακτάς, φεύγοντα την
  γερμανικήν θυελλαν, ό κ. Τσώρτσιλ
  εκάλεσε την τρομαγμένην άνθρωπό·
  τητα διά νά τής δείξη τόν δρόμον
  πρός την νίκην, καΐ την έπληροψό-
  ρησε μέ την ειλικρίνειάν καί την
  σκληρότητα πού χαρακτηρίζει, τό
  ανθρώπινον δαιμόνιον είς τάς μεγά¬
  λας στιγμάς τού, δτι θά περάση
  μέσα άπό μόχθους, δάκρυα καί αι
  ματα. Καί ή Αγγλία απέδειξεν δτι
  τό γενναΐον ήδος έπιβάλλεται τής
  ώμή"ς καί βαναύσου βίας.
  Πρό ημερών, ό κ. Τσώρτσιλ έδωκε
  Γήν πρώτην μάχην τής Δημοκρατίας.
  Απέδειξεν δτι έ'χει συνείδησιν ενός
  ίστορικσθ ρόλου; βέρηος όπως ΛύΤί
  την πρώτην φοράν, δτι τό δίκαιον
  ήτο μέτό μέρος τού καΐ δτι ή ίστορία
  θά τόν δικαιώση.Ή ούσία τοΰ λόγου
  τού συνΐσταται κυρίως είς τό εξής:
  Δέν έχουν άγωνισθή τα ίθνη έναν
  τίον τής Χιτλερικής βαρβαρότητος
  διά νά ύποδουλωθοθν είς μίαν ένο-
  ΐλον βίαν, πού χρησιμοποιεΐ τάς ι¬
  δίας μεθόδους καΐ μέ μοναδικόν σκο
  πόν την εγκαθίδρυσιν δικτατορίας.
  Ή Εύρώπη καί. φυσικά ή Ελλάς ά-
  πολυτρ«^Οται άπό τό Χιτλερικόν ά
  γος μέ τό δραμα τής ελευθερίας,
  δηλαδή μέ τό απαράγραπτον δι
  καίωμα πού έχθυν οί λαοί νά καθο
  ρίζουν την τύχην των. "Οπως ό πό
  λεμος επί τοϋ στρατιωτικοϋ έπιπέ-
  δου ήτο γενικός, κατά τόν ίδιον
  τρόπον ό πόλεμος καί επί τοΰ πεδίου
  των Ιδεών, άπηνής καΐ αμείλικτος
  πόλεμος, είναι έπΐσης γενικάς, διότι
  σήμερον τα σύνορα δέν φράσσουν
  την διείσδυσιν των ίδεών.
  Δέν έπιτρέπεται καμμία αϋτσπάτη,
  επί τής μορφής τής σημερινής μάχης,
  πού δίδει ή παγκόσμιος δημοκρατία.
  Είς την Έλλάδα, την Ιταλίαν, τό
  Βέλγιον καί μεθαύριον είς την Γερμα
  νίαν, παντοΰ δταν σιγήσουν τα τη
  λεβόλα, "Ηρχισαν ή άρχίζουν δεινοί
  άγώνες μιας ίδεολογικής επικρατήσε¬
  ως. Τό σύνθημα δέν δίδεται άπό
  τούς μεγάλους Συμμάχους, οί όποΐ-
  οί είς τάς γενικάς γραμμάς ευρίσκον¬
  ται σύμφωνοι, άλλά άπό τούς τοπι-
  κούς παράγοντος καί αναλόγως
  πρός τάς συνθήκας πού έδημιουργή-
  θησαν είς εκάστην χώραν. Μέ την
  ήτταν τής Γερμανίας ό διεθνής φασι-
  σμός πλήττεται στρατιωτικώς. Τουτο
  δέν σημαίνει δμως δτι έξαλείφεται.
  Συστήμοττα πού έγνώρισαν την £λξιν
  τής βίας καί έχρησιμοποίησαν τό
  μαστίγιον ώς νόμον, δέν έκριζώνον-
  ται μέ τόν υλικόν αφοπλισμόν. Πλήτ
  τονται μέ την ηθικήν καΐ (δεολογικήν
  έκμηδένισιν, μέ την άγωγήν τής ελευ¬
  θερίας, μέ την Επικράτησιν τού δημο
  κρατικοϋ πνεύματος. Έτυχεν είς την
  Έλλάδα δπως την πρώτην φοράν,
  πού ενίκησεν τόν ιταλικόν φασισμόν
  καί κατέστρεψε τόν θρύλόν των μη
  χανοκινήτων όρδών τής Γερμανίας,
  νά δώση είς τό έδαφός της την πρώ
  την μάχην τής δημοκρατίας καί σή
  μερον, είπειτα άπό τρομεράς θυσίας,
  δικαιοθται νά πανηγυρίση την πρα¬
  γματικήν της ελευθερίαν. Όπως τό
  τε καί σήμερον μδς έβοήθησαν οί
  "Αγγλοι, καί τότε μέν τούς έπετίθεν
  το οί Γερμανοί καί οί Ιταλοί. Σήμε
  ρον τούς έπιτίθενται δσοι δέν άντε-
  λήφθησαν άκόμη την μορφήν τής διε-
  θνοθς παλης είς την οποίαν, κατά
  μοίραν σκληρόν, ένεπλάκη ή πρώτη
  ή Ελλάς. Όταν έπειτα άπό ολίγον
  χρόνον, θά γαληνεύσουν τα πάθη καί
  ή κρίσις επί των γεγονότων θά κα¬
  ταστή διαυγής, θά άποδειχθή δτι ή
  Εύρώπη τούς τελευταίους μήνας τοθ
  πολέμου ^ήρχισε άμείλικτον άγώνα
  κατά τής έπιβιώσεως των δημοκρα-
  τικών της θεσμών. Τότε ό δημοκρα¬
  τικάς κόσμος θά αντιληφθή δτι ή '~
  >/«Γΐτ-3ϋν"ιτί·Γν3··'·η5 τηο'Λϊ>ΐτνν^ΤΓΤΓ^8Γ
  Κ
  κρατίας, όπως ασφαλώς θά μετεβά-
  λετο εάν δέν άντεμετωπίζετο σθενα¬
  ρώς ή στάσις. Αντιθέτως δπως μέ
  την νίκην τής Γ%νδου εχάραξεν είς
  τό ζοφερόν πολεμικόν στερέωμα την
  πρώτην χαραυγήν τής έλπίόος, κατά
  τόν ίδιον ακριβώς τρόπον καί σήμε¬
  ρον, έδωκε τό πρώτον θανάσιμον κτύ
  πημα καί άπεγύμνωσεν ίδεολογικώς
  τόν άμείλικτον φασισμόν τής άριστε-
  ρας.
  Τα μεγάλα, ίστορικά γεγονότα εί¬
  ναι δύσκολον νά άφομοιωθοϋν είς
  την συνείδησιν των άνθρώπων τόν
  πρώτον καιρόν. Έμφανίζονται μέτήν
  γοητεΐαν έλκυστικών ή άποκρουστι
  κων κατασιάσεων καί τό άντίκρυ-
  σμά των είναι δυσχερές. Μόνον ή
  φωτεινή συνείδησις έλευθέρων άν¬
  θρώπων, δπως οί Άγγλοι καί ό'Λαμ-
  πρός ήγέτης κ. ΟΥΙΝΣΤΩΝ ΤΣΩΡ¬
  ΤΣΙΛ, ημπορεί νά τοποθετηθή μέσα
  είς τάγεγονότα αύτάκαΐνάδιαλαλήση
  μέ αδιαφορίαν άπέναντι οίασδήποτε
  έηιθέσεως τό Ιστορικόν μήνυμα: Ότι
  είς την Έλλάδα έτερματίσθη ή πρώ¬
  τη διεθνής φάσις τής γενικής μάχης
  διά την κατίσχυσιντήν Δημοκρατίας.
  Καΐ ή Δημοκρατία ενίκησεν.
  ΜΕΡΙΚΑ ΕΡβΤΗΜΑΤΑ
  αί τώρα έφ' όσον έν πλάτει έξεθέ-
  σαμεν τα «οϊκογενειακά» μας είς
  την συνάδελφον έχομεν την εντύπωσιν
  ότι είναι ύποχ εωμένη νά μας κάμη καί
  αύτη μίαν μικράν παραχώρισιν: Νάμάς
  εϊπτ) δηλαδή καθαρά ποΐαι είναι αί αρ¬
  χαί τάς οποίας πρεσβϋύει καί ποία τα ι
  δεώδη υπέρ των οποίων άγωνίζεται. Θέ¬
  λει την Μεγάλην Έλλάδα ή οχι; Καί άν
  την θέλη διατί δέν τίθεται παρά τό
  πλευρόν μας όταν άγωνιζώμεθα έναν
  τίον των έκ Βουλγαρίας «καθοδηγητών»;
  Θέλει την ησυχίαν, την γαλήνην καί την
  νομιμότητα ή δχι; Καί άν την θέλη
  διατί δέν έσπευσε νά άποκηρύξη την άν-
  ταρσίαν των Αθηνών; Μάχεται διά τα
  άνθρωπιστικά ίδεώδη ή δχι; Καί άν μά
  χεται διά τάάνθρωπιστικά ίδεώδη διατί
  δέν έ'σπευσε νά στιγματίσχ) τάς ομαδι¬
  κάς δολοφονίας τοΰ «ληθυσμοΰ τής
  Ελλάδος άπό την «Όργάνωση»; Είναι
  άντιδικτατορική καί θέλει την έλευθε-
  ίαν τοϋ λαοΰ ή δχι; Καί αν ναί, τί έ
  πραξε διά νά εμποδίση την έν Ελλάδι
  απόπειραν εγκαθιδρύσεως τής δικτα
  τορίας τοΰ προλ/ταριάτου; Είναι άντιφσ
  σιστική καί άντίθετος πρός την ύλικήκ,
  βίαν ή δχι; Καί άν είναι άντιφασιστική
  διατί διάκειται τουλάχιστον συμπαθώς
  πρός τούς μεγαλυτέρους φααίστας καί
  έκπροσοίπους τής βίας τούς όποίους έ
  γνώρισε ποτέ ή Ελλάς καί τούς ενταύθα
  άπεσταλμένους ή αντιπροσώποις των;*Ι
  δού έρωτήματα είς τα όποΐα δέον "άμέ-
  σοος νά απαντήση ή «συνάδελφος» εάν
  θέλει νά θεωρηθή, εν καιρφ, ώς εγκαί
  ρως μετανοήσασα!
  285 ΠΤΰΗΑΤΑ ΕΛΛΗΝϋΚ
  Κ
  ατά πληροφορίας τοΰ Ραδιοφωνι·
  κου σταθμοΰ τοϋ Λονδίνου, οί έν
  Αθήναι; ευρισκόμενοι "Αγγλοι άνιι
  ·'ίρΓό.οω^ι τ,^ΐ',. ',Κ^ν^-^ήΊν_1(_.ϊ!(|?5£>}<; σεων τής Μεγάλης Βρεττανίας, παρέ¬ στησαν προχθές είς τό μακάβριον θέα- μα τής έκταφής άπό έ'ν μόνον ό'ρυγμα των Αθηνών των πτωμάτων 285 πό λιτών δολοφονηθέντων υπό τοΰ ΕΛΑΣ· Κατόπιν τοΰ άδιαψεύστου τούτου τεκ μηρίου συμπεραίνομεν ότι οί ξένοι άν- τιπρόσωποι δέν θά κοπιάσουν καί πολύ διά νά άνεύρουν ποίος έκρεούργησεν περισσοτέρους Έλληνας! Οί βάρβαρο/ Ιι Ι Η "ΝΙΚΗ,, δεν άνΐίκ61 ε1ε ουδεμίαν οργάνωσιν - ή πολιτικήν παράταξιν. Άνήκει μόνον είς την ιδέαν της Ελλάδος, των γνησίων έλευθέ¬ ρων Δημοκρατικαί θεσμών καί πειθαρχεϊ είς τάς Διαταγάς τοϋ Συμμαχικοϋ Στρατηγείου καί τής Έλ- ληνικής Κυβερνήσεως. { (Έκ τής Διευθύνσεως/ "Α.Ι.8.,,ΕΑΛΝ»ΟΑΓΓΛΙΚΟΝ ΓΡΛΦΕΙΟΝ ΠΛΙΡΟΦΙΡΙΙΙΙ Τό άνω γραφείον μας παρεχώρησε ευγενώς πρός δημοσίευσιν τα κάτωθι: Η ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ οΰνοι ή οί δήθεν Έλληνες αξιοί όλα διάδοχοί των; καθ ΠΠΟ ΗΜΕΡΠΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΗΜ ΣΑΒΒΑΤΟΝ 27 Ίανουαρίου 1945 ΚΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΝ ^ ίίς προχθεσινόν της άρθρίδιον ή... «δημοκρατική» συνάδελφος, τό ό¬ μοιον τιτλοφορεΐ, «"Ενα σκάνδαλο»^ κάμνει διαφόρους ύπαινιγμούς <περί τοϋ *ώς κατορθώνει Γ| «Νίκη» νά έκδίδε- Τ·ι είς μέγα σχήμα, πού ευρίσκει τόν Απαιτούμενον δημοσιογραφικόν χάρτην *«ί τα παρόμοια! Χαίρομεν διότι κατό τούτου μάς δίδεται ή εύκαιρία νά ιμεν καί είς την συνάδελφον κα1 τόν κόσμον μερικάς απλούστατον ;, αί οποίαι διέπουν καί θά διε ,-· ·«*.. είς τό μέλλον, προσεχές ή ά η°«οον, την έκδοσιν μας. Ή «Νί· *Ί· δέν είναι έκδοτική επιχείρησις οί; !ε «νήκει είς Ωρισμένον κύκλον ορισμένην οργάνωσιν ή ε Ιί' είς όρισμένον άτομον. Εϊ- >ς ή συνισταμένη πολλών δια
  ά την Κρήτην προσπάθειαν ο-
  '"α-ΰν αί λαϊκαί μάζαι να
  ««ν είς τόν δρόμον τοΰ όλέ
  ίδικούς μας καί ξένους «κ«
  'ϊς» είςβάοος τής κοινωνιας
  "τ ίδος κινουμένων! Άκρι-
  όνον τούτον συνεκεντρώ·|
  * Νίκην» καί ι ήν ϊδεο
  ;ο-ίωί -τένΐε, δέκα, β-ι
  κατόν, χίλιοι—αδιάφορον πόσοι — άν-
  θρωπυι οίόποΐοχ, φανατικοί όπαδοίτής
  ίδέας τής Μεγάλης Ελλάδος, τής ήσυχί-
  άς, τής τάξεως καί τής δικαιοσύνης, προ¬
  σφερομεν τάς υπηρεσίας μας αύτοβού-
  λιος, άνιδιοτελώς, άνωνύμως, άφανώς,
  άνευ άπαιτήσεων, άνευ έπιδιώξεων άτο'
  μικών συμφερόντων, έν τφ παρόντι ή
  καί έν τψ μέλλοντι άλλά μόνον καί μό
  νόν διά νά πολεμήσωμεν ώς άπλοΐ ά-
  γνωστοι στρατιώται εναντίον τού διε·
  θνισμοΰ! Ημείς οί πέντε, δέκα εκατόν
  ή χίλιοι άνθρωποι γράφομεν την «Νί¬
  κην», ημείς είμεθα πάντοτε πρόθυμοι
  νά συμπληρώσω,μεν, εάν δεήση, τάς δα
  πάνας της, ημείς είμεθα διατεθειμένοι
  ν ά εύρωμεν χ«ς>τί έστω καί διασχίζον-
  τες κολυμβώντας τάς θαλάσσας, εάν τό
  τοιούτον καταστή απαραίτητον. "Ας^μά
  ϊ>η ή συνάδελφος καί ό κόσμος ότι εΐμε
  ί>α τόσον προσηλωμένοι είς τό καθήκον,
  τό ότοΐον αυθορμήτως άνελάβομεν, ά¬
  πέναντι τής Ίδέας τής Μεγάλης Ελλά¬
  δος καί τοϋ "Εθνθυς. ωστε καμμία δύ¬
  ναμις, κανέν έμπόδιον, καμμία διαβολή
  δέν είναι δυνατόν νά άναχαιτσοίυν την
  πρασπάθειαν μας τοΰ , νά ύποδεικνύω-
  μεν τούτέστιν είς τόν λαόν τόν δρόμον
  τής αληθείας.
  Τό δν'επιτυγχάνωμεν ή δχι είς την
  προσπάθειαν μας αυτήν δύναται νά
  τό ϊΙΡΐνη ή συνάδελφος συγκρίνουσα
  τήν" κυκλοφορίαν της μέ την κυκλο¬
  φορίαν τής «Νίκης».
  ΕΘΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ
  ΚΡΗΤΗΣ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Παρακλήσει τοΰ Άκαδημαϊ-
  κού Κοινωνικον Συνδέσμου θά ο¬
  μιλήση αύριον Κυριακήν 28 Ίανου
  αρίου καί ώραν 11 π. μ. εις τό
  θέατρον «ΗΛΕΚΤΡΑ»όκ. Τέ-
  λης "Αλκης μέ θέμα: «ΠΙΣΤΙΣ
  ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΑ¬
  ΔΑ». Ή Έθνική Όργάνωσις
  Κρήτης συνιστά είς τό εθνικό-
  φρον κοινόν τής πόλεως νά πα¬
  ρακολουθήση την διάλεξιν ταύτην.
  (Ε.Ο.Κ. Ηρακλείου)
  Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΕΤΡΑΤΕΥΙΕΟΕ
  ληροφορούμεθα έξ έγκύρου πη-
  γής ότι τα προοριζόμενα διά την επι
  στράτευσιν έφόδια πάσης φύσεως, ήτοι
  εί'δη όπλισμοΰ, ύποδύσεως καί διατρο-
  φής είναι άφθονα καί αρίστης ποιότη¬
  τος. Οί εφεδροί μας συνεπώς—ή ελπίς
  τούτέστιν τής άναγενομένης έκ τής τέ-
  φρας τής πατρίδος μας—καί θά όπλι-
  σθοΰν καί θά ένδυθοΰν αρίστα καί συγ
  χρονισμένα επί πλέον δέ, θά διατρέφων
  ται καί θά διαιτώνται ακριβώς υφ' άς
  άοίστας συνθήκας διατρέφονται καί δι¬
  αιτώνται οί στρατιώται των δύο μέγα·
  λων μας Συμμάχων των "Αγγλων καί
  των Άμερικανών. Επί πλέον ύπάρ
  χουσι σαφεϊς ενδείξεις δτι δλοι οί ϊφζ-
  δροι θά προσέλθουν προθύμως καί μέ
  ενθουσιασμόν υπό τάς σημαίας, ύπακού
  όντες εις την φωνήν τής Πατρίδος.
  Πράγμα πού άποδεικνύει πληρέστατα,
  είς πεΐσμα των διευθυντών «καθοδη-
  τάδων», δτι παρά τάς προσωρινάς τυ¬
  χόν παρεκκλίσεις τού έκ τής εύθείας
  γραμμής <5 "Ελλην παραμένει πάντοτε Κλλην. «Εάν υπάρχη άντίστασις είς τή Γαλλίαν όφείλεται στή Β. Β. Ο.» Ή φράσις αύιή είναι άπό τούς πρώτους λόγους πού εΤπε δημοσί ως ένας έξέχων Γάλλος, ό οποίος κατά την διάρκειαν τής Γερμανική< κατοχής διέφυγε στήν Αγγλία. Ή Β. Β. Ο. γεννήθηκε τθν Νοέμ βριον τοθ 1922 καΐ έξυπηρετοθσε τούς άκροατάς της επί 2 1)2 ώρες ημερησίως. Άπέβη δμως τό σκου δαιότερο μέρος τοθ τετάρτου δπλου (δηλ. τής προπαγάνδας) τής Μέγα λης Βρεττανίας εναντίον τής Γερμα νίας κατά τόν πόλεμον αυτόν μέ έκ πομπές 728 ώρών έβδομαδιαίως. Αί υπηρεσίαι της έκτός αύτάς πού προσέφερε είς τό εσωτερικόν τής Αγγλίας είναι παγκόσμιαι. Έκπέμ πει σέ 45 ξέν«ς γλώσσες έκτός τής 'Λγγλικής. Τί θαυμάσιο πρδγμα τό λεκτβΐκόν παιγνιδάκί τοθ }922 νά ■γίν'Γ)'σΐ 2Γ" χρόνια μιά Βρεττανική δημοσία ύπηρεσία παγκοσμίας έκτά σϊως καί ωφελείας. Τό 1923 δταν ή Β. Β. Ο. έγκατε στάθη στό πρώτο της Ιδιόκτητο οίκη μα στό Λονδίνον εΐχε προσωπικό άπό 31 πρόσωπα συμπεριλαμβα- νομένου καί τ^Ο θυρωροθ, τοθ κα θαριστοΟ καί τοθ μικροθ παιδιοθ γιά τα θελήματα. Τό προσωπικόν τώ ρα άριθμεΐ πάνω άπό 1200 πρόσω¬ πα άπό τα όποΐα τα 600 περίπου είναι άπησχολημένα μέ την παρα- κολούθησι των ξένων ραδιοστσθμών. Αύτό τό μοναδικό καί είδικό τμήμα, ή συμβουλευτική ύπηρεσία δηλ. πά ρακολουθεΐ δλες τίς έκπομπές δ λων των ραδιοφωνικών σταθμών τοθ κόσμου καί πρό πάντων τίς έκπομ έ ω έθ μ πές των έχθρικών ραδιοφωνικών σταθμών. Είναι δύσκολο νά σας ποθμε περισσότερα πράγματα διά την υπηρεσίαν αυτή, διότι οί πληρο φορίες πού έχει δώσει στή Βρεττα- νίκη Κυβέρνησι άπεδείχθησαν τόσης ζωτικής σημασίας κατά τόν πόλε μόν, ωστε τίποτα νά μή μποροθμε νά ποθμε άπό φόβο μήπως δώσω με πολύτιμες πληροφορίες στόν έχ θρόν. Μποροθμε έν τούτοις νά ποΟ με ότι έχει ολόκληρον άρχεϊο, πού δείχνει τίς. κινήσεις κάθε μεγά- λου πλοίΓυ, πού ταξιδεύει στούς Ωκεανούς. Ή Μεγάλη Βρεττανία είναι τό κέν τρο μόνο μιδς Αύτοκρατορίας πού είναι διεσπαρμένη σέ δλο τό κοσμο. Ή Β. Β. Ο. έπερίμενε πότε νά άνα καλυφθή άπό τούς μηχανικούς ή πρακτική έφαρμογή των βραχέων κυ μάτων γιά νά μπορέση Ιτσι νά άνα πτύξτ] την παγκόσμια έπικοινωνία της μέ δλα τα μέλη τής Βρεττανι κης Αύτοκρατορίας, μιά έπικοινω νία πού θά μπορυϋσε νά ύπερπη τίς δυσκολίες τής άποστάσε· ως. Ή ύπηρεσία αυτή των βραχέ¬ ων κυμάτων πού ήρχισε πειραμα τικά τό 1932 μέ ενα πρόγραμμα 40 ώρών έβδομαδιαίως, δίδει τώρα σέ πολλά καί διάφορα μήκη κύματος έκπομπές 24 ώρες ημερησίως. Ή Μεγάλη Βρεττανία είναι ή Εύ ρωπαϊκή έμπροσθοφυλακή των "Η νωμένων Εθνών καί ήταν ώς έκ τούτου ή έξαιρετικώς κατάλληλη νά τεθή επί κεφαλής τοθ Ραδιοφω- νικοΰ πολέμου εναντίον τοθ "Αξο- νος. Όταν Βρεττανικά καί Άμερι- κανικά Στρατεύματα κατέλαβον την Σικελίαν καί την Ιταλίαν εΐχανμαρ τυρΐες άπό τούς ΐδιους τούς Ίταλούς δτι «ήταν ό ΣΤΙΒΕΝΣ πού τούς έμα· λάκωσε» καί τούς προετοίμασε νά παραδοθοόν. Ό Συνταγματάρχης ΣΤΙΒΕΝΣ εΤναι ένας "Αγγλος είδι- κός γιά ίκπομπές πρός τούς Ίτα¬ λούς άπό τό Λονδϊνο, ρατδιοφωνι- Κός Άπόοτολο^ τί)ς Ιταλίας, να τόνΙ ποθμε Ιτσι, άπό τής έκρήξεως τοθ πολέμου. Έχομεν άκόμα την έκ- στρατεία «Υ» μέ τόν Συνταγματάρ¬ χην ΜΠΡΙΤΟΝ, την φαινομενικά πβ· ρισσότερο επιτύχη ραδιοεκστρατεία πού έξαπελύθη ποτέ. Κρίνοντας ά¬ πό την άμυνα τοϋ ΓερμανικοΟ ρα- διοφώνου ή έκστρατεία «Υ» ασφα¬ λώς έκαμε τόν Γκαΐμπελς νά κά· θεται σέ άναμμένα κάρβουνα. Μσρτυρίες γιά την άποτελεσματι- κότητα των έπιθέσεων τής ΒΒΟ. μδς Ιρχονται άπό τόν ίδιο έχθρό. Ένας Γερμανός δήμαρχος άπεκεφαλίσθη διότι παρακολουθοΰσε τις έκπομ- πές τής ΒΒΟ. Αυτή είναι μόνον άπό τίς πολλές δμοιες τιμωρίες πού επι- βάλλονται καθημερινώς στή Γερμα· νία. Ή Γερμανική μέθοδος τής προ¬ παγάνδας τής ψευτιας, έκτύηησε την ϊδια την κεφαλήν της. Καγ,εΙς πειά δ^ ώ £ λιτική τής ΒΒΟ τοθ «τίποτε πέραν τής αληθείας» έτρομοκράτησε καί αύ τόν τόν Γκαΐμπελς περισσότερον άίτό κάθε άλλο πρδγμα. Ή ΒΒΟ είναι "ίνα μονοπώλιον. Δέν είναι έν τούτοις κυβερνητική ύ¬ πηρεσία. Διατελεί υπό την Βασιλική ποοστασία μέ έ'να άνεξάρτητο χαρα κτήρα πούεΤναι συγγενής πρόςτά δύο άρχαιότερα καί περιφημότερα (δρύμα τατής Μεγάλης Βρεττανίας, τα Πανε πιστήμια τής Όξφόρδης καί τοθ Καίμπριτζ. Κατά τόν καιρό τής είρή- νης μέ τα πολύ πλατειά δρια τοθ χαρακτήρος της ή ΒΒΟ ήτο ελευθέ¬ ρα νά εκδηλώνη την ιδικήν της πο¬ λιτικήν. Φυσικά έν καιρώ πολέμου αί ύπερπόντιαι υπηρεσίαι της καί ειδι¬ κώς στήν Εύρώπη έπρεπε νά ύποτα- χθοΰν στή γενική πολιτική τής Βρετ- τανικής Κυβερνήσεως, άλλά πάλι ή πολιακή αύτη διερμηνεύεται καί έκ- τελεΐται άπό την ΒΒΟ πολύ πλατειά καί μέ την ιδικήν της πρωτοβουλία. Τό πρόγραμμα των έκπομπών έν καιρώ είρήνης δέν έξετελεΐτο μόνον άπό τόν σταθμόν τοθ Λονδίνου τής ΒΒΟ. Οί άκροατσί τοϋ ΈσωτερικοΟ ήκουαν μόνον δύο προγράμματα, έ'να άπό τόν Εθνικόν σταθμόν τοθ Λονδίνου καΐ έ'να άπό τόν τοπικόν. Επί πλέον δμως υπήρχον 6 τοπικοί σταθμοί οί όποϊοι προσεφέρον έ'να μεγάλο καΐ εκλεκτόν πρόγραμμα στούς άκροατάς τοθ ΈσωτερικοΟ. Αύτό έβοήθησε τή τοπική άνάπτυξι <αί έπροφύλαξε την ραδιοφωνία στήν Αγγλία άπό τα σημάδια καί ό άποκλειστικό σφράγισμα τής Μη- ροπόλεως. Σ' αύτές τίς εύτυχεΐς ή,- μέρες ή ΒΒΟ έπρωτοστάτησε είς δ- λον τόν κόσμον γιά νά όργανώοτ» μία ύπηρεσία τηλεοράσεως. Ό στραγγαλισμός στά σπάργανά της τής τόσον ϋποσχομένης αύτήο εφευρέσεως είναι έ'να άπό τα πολλά έγκλήματα τοθ πολέμου. Ύπάρχει έν τούτοις κάποια ίκανοποίησις γιά τούς τεχνικούς τής τηλεοράσεως τής οποίας τό προσωπικό προσέφερε 6- πηρεσίες μέ τρόπους πού δέν μπο- ροθν άκόμη νά λεχθοθν. Σχεδόν κάθε νύχτα ή Αγγλικη άε- ροπορία ήνάγκαζε μερικούς Γερμσ- νικούς ραδιοσταθμούς νά διακόψουν την λειτουργεία τους. Οί Βρεττανικοί ραδιοσταθμοί άκόμη καί στό Λονδϊνο καθώς καί στής άλλες μεγάλες πό¬ λεις δέν διέκοψαν ποτέ την λειτουρ- γΐα τους. Πώς κατωρθώθη αύτό είναι ένα μυστικό των Βρεττανών μηχανι- κών οί όποϊοι πρό τοΰ πολέμου εΐ- χαν μίαν πρώτης τάξεως πρόνοια νά προετοιμάσουν την έν καιρώ πο¬ λέμου ύπηρεσία μέ δλας της τάς λεπτομερείας. Αυτή ή τελεία μετα- τροπή Ινινε χωρίς κσθόλου νώ ώλλ<4- ξ ί ** ^*?ί'"ΓΟΜ ί
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ Δραχ. 20
  ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
  Ε1Π! ΤΉΓ ΑΡΣΕΩΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ
  μέ την άρεηνν των διατιμί»
  σεων, ό ΙΙρόεδρος τής Έπιτροπής κ.
  Μπλέτσας μάς άπέστηλϊ την κάτωθι
  ανακοίνωσιν την οποίαν ευχαρίστως δη¬
  μοσιεύομεν.
  «Τό γεγονός ότι ήρθησαν υπό την
  πίεσιν πολλών καί διαφόρων αίτίων αί
  διατιμήσεις δέν πρέπει νά πανηγυρισθή
  υπό των πωλητών. Ή άρσις των /Ηα·
  τιμήσεων καί τα πρός αντιμετώπισιν τής
  άχαλινώτου τάσεοος πρός αισχροκέρδειαν
  ληφθέντα καί ύπόμελέτην μέτρα, δημι
  ουργοϋν δι'αύτούςκατάστασιν πολύπλέον
  επικίνδυνον έκείνης ήτις ύπήρχε υπό τό
  "κράτος των διατιμήσεων. Πάς πωλητής
  είς οιανδήποτε τιμήν καί ^άν προσφέρχ)
  τό εϊδος τού δύναται τή καταγγελία τής
  άγοραν-ομικής υπηρεσίας ή οιουδήποτε
  Ιδιώτου νά οδηγηθή είς τό δικαστήριον
  ίνα έκεί δικαιολογήση την ζητουμένην
  παρ' αυτού τιμήν. "Ενεκα τού λόγου αύ-
  τοϋ μεγίστη προσοχή πρέπει νά δοθή
  παρ' όλων των ^μπόρων καί έπαγγελμα-
  τιών είς την δημοσιευομένην άγορανο-
  μικήν διάταξιν την άπαιτοΰσαν κατ' άν-
  τιγραφήν τοΰ νόμου όπως οί πρός με¬
  ταπώλησιν αγοράζοντες εϊοη είναι εφο-
  διασμένοι διά τιμολογίου άγοράς ύπογε·
  γραμμένου ,πα ά τοΰ πωλητοΰ .
  Ελπίζομεν ότι ούδεμία πίστις θά δο
  θή τοΰ λοιπού υπό τοΰ δικαστηρίου είς
  τον ίσχυρισμόν ότι οί πωληταί δέν δέ-
  χονται την αξίωσιν χορηγήσεως τιμολο·
  γίου ής την αποδοχήν είναι είς θέσιν
  νά επιβάλλουσι είς αύτούς οί άγορασταί
  έμπο^οι εάν άνευ έξαιρέσεων άίΐαιτοΰσι
  τιμο,λόγιον. Έν πάστ^ περιπτώσει άς ση
  μειώσωσι ότι ή έλλειψις τιμολογίου αύτη
  καί μόνη αποτελεί παράβασιν τοΰ άγο-
  ρανομικοΰ Κώδι- ο; αρκούντως αυστη¬
  ρώς κολαζομένην ντώνόμφ. "Ας μή
  νομισθχΐ έπίσης ότι ή άρσις των διατί·
  μήσεων παρέχει τό δικαίωμα ν' άγοράζω
  σι πρός μεταπώλησιν τα ειδή τοΰ έμπο-
  ρίου των είς οιανδήποτε τιμήν υπερβο¬
  λικήν καθ' εαυτήν ή έν σχέσει μέ την
  τιμήν είς ήν ήγόρασαν ή έπωλεΐτο προ
  ηγουμένως τό αύΐθ είδος είς την αγο¬
  ράν. Είδική διάταξις τοΰ άγορανομικοΰ
  Κώδικος προβλέπει αύστηροτάτας ποι-
  νάς διά τούς άγοράζοντας είς υπερβολι¬
  κήν τιμήν πρός μεταπώλησιν καί αί ποι
  ναί αύται είμεθα βεβαιοί ότι συντόμως
  έπιβαλλύμεναι θ' άιΐοτελέσουν έν«' άπό
  τα πρώτα μέτρα διά των οποίων παρα-
  γωγοί καί πωληταί θά άρχίσουν νά συ¬
  νέρχωνται άπό την κεκτημένην ταχύτη·
  τα πρός αισχροκέρδειαν ήτις τούς κατέ-
  χει καί ήτις ουδέποτε μέχρι σήμερον έ¬
  φθασε" τόν βαθμόν αυτόν καί ουδέποτε
  υπήρξε περισσότερον βλαπτική διά τό
  κοινωνικόν σύνολον.
  "Ας μή έλπίζουν έπίσης οί αίσχροκερ
  δεΐς ότι είναι δυνατόν νά διαφύγουν έκ-
  μεταλλευόμενοι την παρούσαν άνώμα-
  λον εισέτι κατάστασιν. Ήνομιμότης ή
  μερά τή ήμέρα έπανέρχεται είς τόν
  τόπον καί δέν είναι μακράν ή ήμέ¬
  ρα κατά την οποίαν οί νόμοι τής Πα¬
  τρίδος των θά λειτουργήσουν πλήρως
  καί αύστηρότερον παρά ποτε είς βάρθς
  των.
  Καλούμεν τό κοινόν ν' αντιδράση
  δι' όλων των μέσων ίΛιτά τής άχαλινώ¬
  του αισχροκερδείας ητις είς διάσ*ημα
  ημερών, έπολλαπλασίασε καί κατέστησε
  άπροσίτους τάς τιμάς των ^διαφόρων εϊ-
  δών τής άγοράς, καταγγέλλον προφορι·
  κώς καί εγγράφως είς τό τμήμα άγο-
  ρανομίας ή οίοδήποτε άλλο αστυνομι¬
  κόν Τμήμα ή καί είς τόν Είσαγγελέα πα¬
  σάν περίπτωσιν α'ισχροκε δείας. Εφι¬
  στώμεν · ήν προσοχήν παντός πολίτου
  επί τϊ|ς υποχρεώσεως ήν έχει νά παρέ¬
  χη προθύμως καί άκριβεΐς πληροφορίας
  είς τα δργανα τής άγορανομικής υπηρε¬
  σίας κατά τόν διενεργούμενον παρ' αυ¬
  τών έλεγχον ώς πρός τό κατάστημα καί
  τιμήν είς ήν ήγόρασε είδος τι υποχρεώ¬
  σεως ή παράβασις τής οποίας τιμωρεΐ·
  ται υπό τοΰ άγορανομικοΰ Κώδικος. Σχε¬
  τικαί οδηγίαι διά τούς τυχόν δυστρο-
  πούντας εδόθησαν είς τα άγορανομικά
  Λργανα.
  Καλούμεν τα Σωματεΐα καί τούς Συλ
  λόγους νά άντκδράσουν είς την δημιουρ¬
  γηθείσαν κατάστασιν διά τής έΐτιτεύ
  ξεως είλικρινοΰς συμφωνίας μεταξύ των
  μελών των περί άποκλεισμοΰ διά χρονι¬
  κόν τι διάστημα ωρισμένου εΐδους ή εί
  δών έκ των ακριβώτερον άπό τάς προ
  μηθείας των.
  Ή άγορανομική ΰπηρεσία ενετάλλει
  νά έντείνγ-| είς τό έ'πακρον την δράσιν
  της.
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΣΑΒΒΑΤΟΝ 27 ΊανουαρΙου 1945
  ΕΙΑΗΣΕΙΣ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Προκειμένον νά διαμεμηθώσιν είς τόν
  Πληθυσμόν ·ΐϊ»ό-ϊης Ε. Υ. -2, Β. τα υπό
  λοιπά τής άποθήκης ζακχάρεως καί σί-
  του, θέλουν διανεμηθη εισέτι γάλα καί
  σοΰπες ώς κάτωθι καί διά τοΰ ύπ' άρ'
  14 κουπονίου,
  1) Μία οκά σίτος κατ' άτομον πρός
  δ>αχ. ίθ κατ' οκάν, 2) 50 πεντήκοντα
  δράμια ζακχάρεως κατ' άτομον πρός 25
  δραχ. κατ' οκάν 'ό) Μία μερίς σοΰπα κατΐ
  άτομον πρός δραχ. 10 ή μερίς. 4) Γάλα
  είς μέν τούς κατοίκους τής πόλεως θά
  δοθούν δύο κυτία κατ' άτομον ή 60 δρά
  μια κόνις κατ' άτομον (ήτις ισοδυνάμει
  πρός δύο κυτ'ια) καί π ;ός δραχ. 20 έκα¬
  στον κυτίον ή εκάστη μερίς κόνεως (30
  δράμια.)
  Είς δέ τούς χατοίκουςΤ.ών Έπαρχιών
  θά δοθούν 15 κυτία γάλακτος ή 15 μερί-
  δες κόνεως άνά εκατοντ'ίδα κατοίκων καί
  διά τα κάτω των 2 έτών παιδία καί άσοε
  νεΐς.
  Ή Διανομή θέλει αρχίση άπό αυριον
  Έν Ηρακλείω τή 27 Ίανουαρίου 1945
  Έκ τού Γραφείου τής Ε.Υ.Σ.Β.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Καλοϋνται τα μέλη τού Ίατρικού Συλ
  λόγου Ηρακλείου είς τακτικήν συνεδρία
  σιν την 28ην Ίανουαρίου έ. έ. ημέραν
  Κυριακήν καί ώραν 1 π.μ. έν τφ Δημαρ·
  χιακω καταστήματι.
  Θέματα: α') "Εγκρισις άπολογισμών
  παρελθουσών χρήσεων β') Ψήφισις προ-
  ύπολογισμοΰ 1ί)45 γ') Συζητήσεις επί θε
  μάτων έπαγγελματικής φύσεως.
  ΈνΉρακλείφ24 Ίανουαρίου 1945
  Ό Πρόεδρος
  ΝΙΚΟΛ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Ή Στρατιωτική Δ)σις Ν. Ηρακλεί¬
  ου προκηρύσσει Δημόσιον μειοδοτικόν
  διαγωνισμόν την 28ην τρέχοντος διάτήν
  άνάδειξιν έργολάβου παρασκευής άρτου
  διά τάς ανάγκας τής Διοικήσεως.
  Οί σχετικοί όροι συμβάσεως εισί κατα
  τεθειμένοι είς τα Γραφεΐ,α τής καθ5 η¬
  μάς Διευθύνσεως Έπιμελητείας όπου
  οί βουλόμενοι δύνανται νά λαμβάνωσι
  γνώσιν.
  Έν Ηρακλείω τή 25)1)45
  Στρατιωτικάς Διοικητής
  ΝΑΘΕΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
  Άντι)ρχης πεζικού
  ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ
  Τό Πρωτοδικεΐον Ηρακλείου διά τής
  ίιπ' αριθμόν Ο τοΰ 1945 όριστικής άπο-
  φάσεο'ίς τού εδέχθη την αίτησιν των Γε-
  ωργίου Γιερλοΰ καί Ροδόπης συζύγου Γ.
  Γιερλοΰ τό γένος Φ. Περγαμετέλη κα¬
  τοίκων Άτσαλένιο καί έκήρυξε θετόν
  αυτών τέκνον κατά πλήρη υίοθεσίαν την
  ΣταυροΓλαν Σμαραγδάκη ήλικίας 15 μη-
  νών κάτοικον Άτσαλένιο μεθ' ολων των
  έκ τής σχέσεως ταύτης άπορρεόντων
  δικαίων, διατάξαν την καταχώρηβιν τής
  υίοθεσίας ταύτη; είς τα ληξιαρχικά βι-
  βλία τού Δήμου Ηρακλείου καί την δή
  μοσίευσιν τής εκδοθείσης αποφάσεως είς
  μίαν των ένταθθα εκδιδβμένων έφημερί
  δών.
  Ηράκλειον τή 27 Ίανουαρίου 1945
  Ό πληρεξούσιος δικηγόρος των αίτούν
  των.
  Ευάγγελος Μ. Χρυσός
  ΔΗΛΩΣΙΣ
  Οϊ κάτωθι υ ιογεγραμμένοι βεβαιού¬
  μεν ύπευθΰνως ότι παραπλανηθέντες έ-
  νεγράφημβν είς την δύναμιν τού ΕΑΜ.
  "Ηδη αντιληφθέντες την πλάνην μας ά-
  ποχωρούμεν αυτή: καί τασσόμεθα είς
  την Εθνικήν "Οργάνωσιν Κρήτης (Ε.
  Ο.Κ.)
  Οί Δηλούντες
  Γεώργιος Ν. Μεθυμάκης Σκαλάνι.
  Ιωάννης Καράλης, Εμμανουήλ Καρά-
  λης Σίββα, Ιωάννης Άλ. Χατζιδάκης
  Άπεσωκάρι.
  (Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος)
  πών, ακριβώς πρίν ή Μεγάλη Βρετ
  τανία κηρύξει τόν πόλεμον εναντίον
  τής Γερμανίας. Τό κτίριο τοΟ ραδιο
  πομποθ τής Β.Β.0. έπλήγει άπό Γερ
  μανικές βόμβες 3 φορές καί οί κε
  ραΐες κατεστράφησαν. Κατά την με
  γαλύτερη έχθρική έπίθεση κατά τοθ
  ΛονδΙνου 3 χωριστές Ο/τηρεσΙας τής
  Β.ΒΧ. έκτυπήθησαν την ί'δια νύκτα
  Έν τούτοις καμμιά άπό τίς λει
  τουργίες της, τΐποτε άπό τα προ
  γράμματα των έκπομπών δέν άλ-
  λαξε οΰ-τε διεκόπη. Σέ £να τέτοιο
  » βομβαρδισμό τό προσωπικό τής προ
  παρασκευής καί τής μεταδόσεως
  των νέων επήγε κάτω άπό την βρο·
  χήν των βομβών στήν αΐθουσα των
  ειςπομπών την όποία έβρήκε πλημμυ-
  ρΐσμένη καί τα νέα μετεδόθησαν ά¬
  πό έ"να μικρόφωνο τοποθετημένο μέ-
  σα. στά νερά.
  ' Τα βραχία κύματα είς τό μέλλον
  θά πλησιάζουν τάς διαφόρους χώ-
  ρας τι) μιώ πρός την αλλη. ©ά μπο-
  Ρ*°α 0μ«*<: στό μέλλον ι) ραδιοφω νΐα νά λειτουργήση μέ τα νέα φω- τοηλεκτρικά συατήματα; Θά μπορέ- οη δ κινηματογράφος νά λειτουρ- γήση μέσω κεντρικών σταθμών τη- λεοράσεως; Όλα αύτά είναι μόνον δυνατότητες. Ό πόλεμος έπιταχύ- νει τάς έφευρέσεις. Άλλά δτι καΐ άν γίνη στό μέλλον τό γεγονός είναι δτι ή διάδοσις τής ραδιοφω νίας κάμνει τούς Λαούς νά έννο- οθν ό ίίνας τόν άλλον περισσότερο. ΚΙΠγΙΜΜΟΓΡΒΦΟΙ «ΗΛ ΕΚ Τ Ρ Α» ΣΗΜΕΡΟΝ Σάββατον 4-6 καί 7-9 μ.μ. τό θεατρΤκόνάριστούργημα τοΰ Γρ. Ξε- νοτιούλου «ΦΟΙΤΗΤΑΙ» υπό τοθ Ε.Κ.Ο.Η. ό «Έρωτόκριτος» υπέρ τού" Πονανείου ΔημοτικοΟ Νοσοκομείου Ηρακλείου. Άπό τ%ν σημερινήν τελευταίαν παρά¬ στασιν δέν πρέπει νά λείψη κανείς λαμ- βανομένου ύπ' 6ψει τού ΙεροΟ σκοκοϋ δι" δν δίδεται αυτή. ΑΥΡΙΟΝ: Κατά γενικήν άτταίτησιν διά ελευταίαν φοράν 3 άπογβυαβτιναί: "Ω- ια 3-5, 5—7 καί 7-9 -Η ΦΛΟΓΑ ΤΗ1 ϊΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» (Νθχτες Άλγερίου). Πρ«ς την σιδηροδρομικήν^ γραμμήν Βερολίνου Συμμαχικόν πολεμικόν ανακοινωθέν. ΕΛΛΑΣ. — Συνεχίζεται ή έκταφή των πτωμάτων άνδρών καί γυναι- κθν έκ περιοχών έντός καί πέριξ των Αθηνών. Ό Άρχηγός τής Βρεττανικής άπο στολής ωμίλησεν χθές μέ πολλούς άνδρας των Βρεττανικών δυνάμεων καί τοΰς εζήτησε τάς άπόψεις των επί των τελευταΐων γεγονότων. Ή διάσκεψις τοΰ ΕΑΜ και τής Έλληνικής Κυβερνήσεως ανεβλήθη δι' αυριον. Ή άναβολή όφείλεται είς τό δτι τό ΕΑΜ έπιμένει είς την απο¬ στολήν 5 αντιπρόσωπον συνοδευο- μένων υπό 13 βοηθητικών μελών. Πιστεύεται δτι ί'σως ή άντιπροσω- πεία τής Κυβερνήσεως αυξηθή διά νά ίκανοποιηθοϋν τα αΐτήματα τοΰ ΕΑΜ. "Ηρχισεν ή άνταλλαγη των αίχμα- λώτων είς Βόλον. Έφθασαν ήδη οί πρώτοι Βρεττανοί αίχμάλωτοι είς τόν λιμένα τής πόλεως. Καί νέος ά- ριθμός όμήρων επέστρεψεν είς Αθή¬ νας. ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ. — "Παρετη¬ ρήθη σταθερά πρόοδος είς ολόκληρον τό μέτωπον. Οί Βρεττανοί εκέρδισαν καί νέον έδαφος είς την περιοχήν ΐοΰ Χάϊνσμπεργκ πρός τόν ποταμόν Ρόερ καί άπέχουν 5 χιλιόμετρα άπό τό Ρόερμοντ. ΣυμμαχΊκή άεροπερία επετέθη εναν¬ τίον των ΰποχωρούντώ*ν γερμανικών όχημάτων. Ανατολικώς τοΰ θΰλακος των Αρδενών ο! ' ·νμερικανοί έφθασαν ΐίς σημεΐα εκείθεν δπου ό Ροΰστεν έ'ξαπέλυσε την επίθεσιν τού. Τό συμμαχικόν πυροβολικόν βάλλει "κατά τοΰ Τρίερ. Είς την βόρειον Άλ- σατίαν οί ΓερμανοΙ έξαπέλυσαν σφο δρας άντεπιθέσεις δυτικώς τοϋ Χαγ- κενάου. Πληροφορίαι άνσφέρουν δτι οί Γερμανοί διέβησαν τόν ποταμόν Μόντερ. Οί Γάλλοι εσημείωσαν καί νέας προόδους είο τόν θυλακα τοϋ Κολ- μάρ. Οί ΓερμανοΙ ρίπτουν συνεχώς νέας δυνάμεις βορείως τής Μυλούζης διά νά ανακόψουν την Γαλλικήν προ έλασιν. Παρά τάς δυσμενεΐς καιρικάς συν θήκας ή συμμαχική άεροπορία ενήρ¬ γησε υπέρ τας χιλίας έξορμήσεις. ΑΝΑΤΟΛ1ΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ.—Κα- τα την χθεσινήν ημέραν οί Ρώσσοι κατέλαβον άνω των 1500 τοποθε- σιών. Είς την Ανατολικήν Πρωσσίαν ό στρατάρχης Ροκοσόφσκυ άπέχει ολί¬ γα μόνον χιλιόμετρα άπό την σιδη¬ ροδρομικήν γραμμήν Καινιξβέργη— Ντάντσιγκ, την μόνην γραμμήν ήτις συνδέει τώρα την Ανατολικήν Πρωσ οίαν μέ την υπόλοιπον Γερμανίαν. Σφοδράς αγών διεξάγεται είς τόν τομέα αυτόν δπου οί Ρώσσοι προσ- παθαΰν νά φθάσουν την θάλασσαν. Μία άλλη μάχη διεξάγεται πλησίον Καινιξβέργης. Κατελήφθησαν τοπο- θεσίαι είς απόστασιν 30 χιλιόμετρον έκ τής πόλεως. Οί ΓερμανοΙ ένήρ- γησαν είς τόν τομέα'αύτόν 14 όντε πιθέσεις. Είς την δυτικήν Πολωνίαν ό στρα τάρχης Ζούκωφ έφθασε την διασταύ- ρωσιν τής σιδηροδρομικής γραμμάς έξωθι τοΰ Πόζβν καί οδτω ευρίσκε¬ ται είς τό ήμισυ τής αποστάσεως ΒαρσοβΙας — Βερολίνου. Ή βορεΐσ πτέρυξ προελαύνει πρός την σιδηρο- μικήν γραμμήν Βερολίνου Ντάντσιγκ, Ό Στρατάρχης Κόνιεφ κατέλαβε τό Γκλάϊβιτς 6να των κυριωτέρων βι ομηχανικών κέντρων τής άνω Σιλεσί άς. Τό εργοστάσιον βενζίνης τοθ Γκλάϊβιτς παρήγαγεν 1 έκατομμο. ριον τόννους βενζίνης κατ' έτος. Νοτιώτερον κατελήφθη τό Χανσό, κέντρον εξορύξεως άνθρακος. Ή δεξιά πτέρυξ κατέλαβε τό "Οσλς, ^ορειανατολικώς τοθ Μπρχαλά'όυ. Καί νέα έδαφικά κέρδη εσημειώ¬ θησαν είς την Σλοβακίαν καί άπε- κρούσθησαν Γερμανικαί άντετηθέ- σειςνοτιοδυτικώς τής Βουδαπέστης. ΙΤΑΛΙΑ: Παρετηρήθη άεροπορική δράσις καί ηύξημένη δρδσις περιττό- λων είς τούς τομεΐς τής 5ης καί δης'Στρατιάς. % ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ: Τό ανακοινω¬ θέν τοϋ ΣτρατηγοΟ ^άχ—Άρθούρ ανήγγειλε την κατάληψιν ολοκλή¬ ρου τοϋ αεροδρόμιον' Κλάρκ τοθ μεγαλυτέρου των ΦιλιππΙνων, Οΰ- τω οί Άμερικανοΐ εχουν δισνύσει τα 3)4 τής αποστάσεως άπό τοθ κόλ- που Λιγκάγεν μέχρι τής ΜανΙλα. Διά την γεωργίαν ΑΘΗΝΑΙ 20 Ίανουαρίου.— Ό ά - ,γός τής Ούνρρα εδέχθη τόν υπουργόν τής Γεωργίας κ. Μακρόπουλον καί έσχε μετ' αυτού προκαταρκτικήν συζήτησιν έπίθεμάτων σχετικών μέ την περίοδον καθ' ήν ή Οΐνρρα θά αναλάβη τας έν Ελλάδι εργασίας της διά τόν είς γεωρ- γικά εργαλεΐα έφοδιασμόν τής χώρας. Ή άρχή τής περιύδου ταύτης δέν καθω¬ ρίσθη εισέτι. Ή συζήτησις έλαβε χώραν υπό τούς καλλιτέρους οίωνούς διά *·" μέλλον. Κρητικαί όργανώσεις παράτφ κ. Πλαστηρα ΑΘΗΝΑΙ 26 Ίανουαρίου.— Ό Πρό εδρος τής Κυβερνήσεως εδέχθη άντι- προσωπείας των έν Αθήναις Κρη- τικών όργανώσεων, αί οποίαι τόν προσεφώνησαν. Ό κ. Πλαστήρας απαντών εΤπε τα εξής: «Εΐμαι έ- ξαιρετικά συγκεκινημένος, διότι εύ- ρΐσκομαι κοί πάλιν κοντά σέ σάς, οί όποΐοι είσθε πάντοτε είς την πρώ την γραμμήν κάθε αγώνος, άποβλέ ποντος είς την ελευθερίαν καί 6 αγών αύτάς, τόν οποίον σάς έπέ- βαλεν ή ένοπλος στάσις μιας ό- λιγαρίθμου μειοψηφίας είναι αγών υπέρ τής ελευθερίας τής μεγίστης μερίδος τοθ ΈλληνικοΟ λαοθ ή ό ποία διψα εύνομίαν καί τάξιν». Δεξίωσις Βρεττανών υπό τού 'Αντιβασιλέως ΑΘΗΝΑΙ 26 Ίανουαρίου.— Ή Α Μ. παρέσχε είς τό μέγαρον τής Άν- τιβασιλείας δεξίωσιν είς τα Βρεττα νικά Στρατεύματα. "Ολαι αί έν Ελ¬ λάδι Βρεττανικαί Μονάδες άντεπρο σωπεύθησαν κατά την δεξίωσιν, ή'- τις υπήρξεν ή πρώτη γενομένη ,,ύ- πό τοϋ Άντιβασιλέως. Ή άναδιοργάνωσις τού στρατοΰ ΑΘΗΝΑΙ 26 Ίανουαρίου.—Τό υ¬ πουργείον των Στρατιωτικών καλεϊ τάς μονάδας καί τάς υπηρεσίας είς τάς οποίας ύττηρετοϋν έφεδροι άξιω- ματικοί νά ^ύποβάλουν έντός δεκαη μέρου όνομαστικάς καταστάσεις τού των μέ πλήρη τα στρατολογικά των στοιχεΐα. Πρόκειται περίμιδς έκ των πολλών ένεργειών διά την πλήρη οργάνωσιν τοθ σώματος των αξιωματικών, Συνεχίζεται ή πτώσις των τιμών τροφίμων ΑΘΗΝΑΙ 26 Ίανουαρίου.—Τό χρη¬ ματιστήριον έπαναλαβόν τάς εργα¬ σίας τού. ήτο ϋποτιμητικόν.Ύποτίμη- σις τής λίρας εσημειώθη καί σήμερον καιά 600 δραχμάς. Την πρωΐαν εγέ¬ νοντο πράξεις πρός 380 δραχ. μέ πωλητάς. Ή γενική κατάστασις προμηνύει καί περαιτέρω μεγάλας ύποτιμήσεις τόσον τής λίρας καί χρεωγράφων ό¬ σον καί των τροφίμων. Τα τρόφιμα,ήκολούθησαν την πτώ σιν τής δραχμής. Σημαντικήν ύπο- τίμησιν εσημείωσαν τα τσιγάρα κα- θώς καί τα δσπρια. Ό Φού ΤΤάπεν είς Μαδρίτην ΑΘΗΝΑΙ 26.—Εγνώσθη δτι ή Βρεττανική Άντιπροσωπεία Έργα- τικών Ένώσεων θά υποβάλλη επί¬ σημον έκθεοιν τής έν Ελλάδι κατα¬ στάσεως ευθύς ώς επιστρέψη είς Λον δϊνον. Ό Άρχηγός τής Άποστολής κ. ΣΙΤΡΙΝ εξέφρασε τήνφρίκην τού διά τα διαπραχθέντα έγκλήματα καί εί¬ πεν δτι ήτο άνάγκη νά έλθωμεν είς τττν Έλλώ^ίΐΌιή - ν*—Αντιληφθώμεν την πραγματικότητα τής καταστά¬ σεως.Ό ΆνταποκριτήςτοΰΡαδιοφωνι κου σταθμοΰ τοϋ Λονδίνου κ. ΝΙξον τηλεγραφεϊ δτι μετό^τήν έκταφήν των πτωμάτων δέν έ'χετε παρά νά ίδητε τα πρόσωπα των συγγενών των θυμάτων άλλοιωμένα άπό την φρίκην καί τό μΐσοςδιά νά καταλά- βετε δτι κάτι συνέβη είς την Έλλάδα πού δέν μπορεΐ νά διευθετηθή τόσον ευκολα γύρω άπ' τό τραπέζι τής συ¬ σκέψεως. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 26 Ίανουαρίου.—Τό Πόζεν έκυκλώθη τελείως..Κατελήφθη τό Όζάνο μεγάλη βιομηχανική πόλις είς τό λεκανοπέδιον τοϋ Ντομπρόβα· Έντός 15ημέρου οί Ρώσσοι έξεκα&ά ρισαν περιοχήν διαπλασίαν τής Αύσ- τρίσς. Αμερικανικόν όπλιταγωγόν μετα- φέρον 2200 στρατιώτας εβυθίσθη είς Εύρωπαϊκά υδατα. Έκ των έπψαι νόντων 248 εφονεύθησαν καί 517 ά· πωλέσθησαν. Ή 2α Βρεττανική Σρατιά κατέλα βε καί άλλα χωρία πέραν τοϋ Χάην σμπέργκ. Οί Βρεττανοί είσέδυσαν είς τα δυτικά προάσιεια τοΰ Ροερ· μόντ έκ τής άριστεράς δχθης τοΟ Μάας. Κατελήφθησαν θέσεις έ~ί τί|ς; γραμμής Ζίγκφριντ. Διαδίδεται ή διάδοσις δτι ό Φόν Πάπεν ήγεΐται άποστολής έν Μαρ&ί τη διά σύναψιν διαπραγματεύσεων είρήνης μετά των Σύμμαχον. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 26 Ίανουαρίου.— 4 νέ· ες ήμερήσιες διαταγές τοΰ στρα- τάρχου Στάλιν άνήγγειλαν τίς νέ- ες Ρωσσικέςνίκες. Ό στρατάρχης Τσερνιακόφσκυ έφθασε τάς πρώτας άμυντικάς γραμμάς τού συστήματος τής Καινιξβέργης. Τό Γερμανικόν πρακτορείον Β. Μ ν. ανήγγειλεν δτι ο^ Ρώσσοι Ιφθα σαν είς την Νοτιανατολικήν περιο¬ χήν των έκβολών τοΟ Βιστοθλα. Οί ΓερμανοΙ άπειλοΰνται νά άποκο ποΰν καί ρίχνουν είς την μάχην μεγάλας δυνάμεις διά νά έμποδΐ- σουν τοΰς Ρώσσους νά φθάσουν την Βαλτικήν. Γερμανικοί Στρατιω- τικοί κύκλοι έτόνισαν χθές δτι ή Και νιξβέργη καί τό Μπρεσλάου πρέ- πει νά θεωρηθοθν χαμένα. Τό ίδιον πρακτορείον ανήγγειλεν δτι οί Ρώσσοι έφθασαν τάς ακτάς τής Βαλτικής ανατολικώς τοθ Έλ- βινγκ. Ξένοι ανταποκριταί τηλεγραφοϋν δτι ήρχισεν ή έκκένωσις τοθ Βερολί¬ νου. Πανικός έπικρατεΐ είς ολόκλη¬ ρον την Κεντρικήν Γερμανίαν. ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ26.— Οί ξένοι δη- μοσιογράφοι οί ευρισκόμενοι είς Βε¬ ρολίνον είδοποιήθησαν νά είναι Ετοι- μοι δι' αναχώρησιν. ■ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 26.— Ό στρατηγός Ντέ — Γκώλ είς συνέντευξιν τού μέ άν· τιπροσώπους τοϋ ΓαλλικοΟ καί ξέ· νού τύπου εδήλωσεν δτι ή Γαλλία δέν έννοεΐ νά τελειώση αυτόν τόν πόλεμον άν δέν βεβαιωθή δτι Γαλ- λικαΐ δυνάμεις θά έγκατασταθοΰν ά¬ πό τής μιδς άκρης τοθ Ρήνου στήν άλλη. Αύτό δέν ένδιαφέρει μόνον την ασφάλειαν τής ΓαλλΙας άλλά όλοκλήρου^τής δυτικής Εύρώπης. Ερωτηθείς άπό ανταποκριτήν άν ή Γαλλία λάβη μέρος είς την προσέ¬ χη συνάντησιν των τριών Μεγάλων, ό στρατηγός Ντέ—Γκώλ είπεν δτι: Άκούσαμε νά μιλοθν γιά μιά προ¬ σέχη συνάντηση. Ή Γαλλία δέν προ- σεκλήθη νά λάβη μέρος. Είς άλλην ερώτησιν άν έγινε έκ μέρους τής Γαλ λίας διάβημα δπως λάβη μέρο»,,*, ό στρατηγός απήντησεν ότι: "Εχοαεν τόσο καλάς σχέσεις μέ τούς συμ αα- χους μας, ώστε οί άρχηγοί των δέν μποροθν νά άμφιβάλλουν δτι ή Γαλ¬ λία θέλει νά λάβη μέρος είς την προσέχη των συνάντησιν. Συνεχί¬ ζων ό στρατηγός Ντέ—Γκώλ ετόνι¬ σεν δτι ή τύχη τής Δυτικής Εύρώπης έξαρταται άπό την μόνιμον κατο¬ χήν τοθ Ρήνου.* Ή Στρατιωτική κατοχή τοΟ Ρήνου δέν έχει καμμίαν σχέσιν μέ τα σύνο- ρατής ΡηνανΙας δπου ή παρουσία Γαλλικών Στρατευμάτων δέν άπο· κλείει την παρουσίαν των άλλων Συμμάχων. Ή Γαλλία, εσυνέχισεν ό Στρατηγός Ντέ Γκώλ, είναι δΐατεθει- μένη νά κατασκευάζη στολάς κοί έ· λαστικά αύτοκινήτων^διά τούς συμ- μάχους, άρκεΐ νά παρέχωνται αί πρώται Ολαι. Ή Ναυτική Βάοις:'Η- ρακλείου Πρό ημερών πού τίλθεν έδώ ό «Κουντουριώτης» τό άντπορτιΐλλικόν μας καί έγινε τό πρώτον λόγος περί έγκαταστάσϊως είς την πόλιν μσζ Ναυτικής Βάσεως ό πλοΐαρχος κ-. Τα ζεδάκης, ώς ενθυμούμεθα, εΐχε· δΓχλώ σει ότι ήλπιζεν, δτι θά έξευρίσκοντο τα μέσα διά την διευθέτησιν των σχετικών ζητημάτων καί διά την κα¬ νονικήν λειτουργίαν τής Ναυτικη"ς Βάσεως. Έπειδή τό ζήτημα τοθτο είναι προ φανώς έκ των ζωτικωτέρων διά τό "Ηράκλειον, ή δημοσία γνώμη παρα- κολουθεΐ μέ ενδιαφέρον την υπόθε¬ σιν καί έρωτδ τί άπογίνεται σχετικώς ΥΣΤΗΤΗΣΤΙΓΜΗ Ό κ. Μίλαν πόλιν μας- Σήμερον στίς 10 π.μ. φθάνει είς τή ν πόλιν μας άεροπορικώς δ "Αγγλος 1*6° εδροΕ, "Υπουργός Μεσόγειον κ. Μ«, Μίλαν. Είμεθα βεβαιοί όπ σύσΒθμ<ν λαός "Ηρακλείου θά παραστϋ είς ιτν πλατείαν "Ελευθερίας (Τριών Καμα ;«Λ κατά την άφιξιν τού δτά νά 'εχ^ ϊά αίσθήματά χον