96122

Αριθμός τεύχους

4933

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

7/8/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  έτησία λίραι Β
  Γςάμηνο; ϊ
  Άμερικής
  έΐιΐ,σια ,6ηλ. 15
  έξάμηνοο » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΚΥΡΙΑΚΗ
  7
  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
  1938
  ΓΡΑΦΡΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  οδοί: μινωταυρου
  ΥΠΕνβΥΗΟΣ 7ΥΝΤΑΚΤΗΖ ΘΡ. Ν. ΣΤ ΛΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΙΞΥΘΥΝΓΗΣ: ΑΝΛΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΓΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΠΤΟ1. 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ «33
  ί-
  Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ
  τό δνομα πολλοί συ/5υίζουν τό πε
  ριεχόμενιν.Καί δταν ή αίαθητική
  καί ή τάξις λε'πει άπό τό δνομα,
  είνε δυνατόν νά επιβληθή ή άντθη
  ! ψις δι! λείπει καί άπό τόπεριεχόμε
  Ι νόν. Καί είς τή
  πτωσιν
  προχθεσινής έπετείου, τής 4ης Αύγούστου καί ά¬
  πό τόν ενθουσιασμόν μέ τόν οποίον ό κόσμος έξε·
  χύθη είς τάς όδούς καί έπανηγύρισεν ώς εθνικήν ε¬
  πέτειον, την εορτήν ταύτην, έξάγεται τούτο τό ά·
  σφαλές συμπέρασμαΐ "
  •Ότι ό πολύς κόσμος καί ή λαϊκή μάζα πού έ-
  πλανατο άλλοτε ^ είς άτραπούς άλληλοουγκρουομέ·
  νων ίδεών, είς άβεβαβότητ,ας άκοαυνθετικών τάσεων,
  είς πλήρη έξάρθρωσιν καί άπονέκρωσιν καί των τε·
  λευταίων έλπέδων επί την Ελληνικήν αύριον, δέν
  άνένηψε μόνον καί δέν έπανέκτησ& τό θάρρος καί
  την ζωτικότητα τού σχέπτεσθαι καί τοΰ πιστεύειν
  την αυριον αυτήν, άλλά καί επανήλθε πλησίστιος
  είς τάς ωραίας ελληνικάς παραδόσεις, άλλά καί
  έπανεορε τα ύγιά αυναισθήματα τού πηγαίου πατρι-
  ωτισμού τού, μέ τα όποία άλλοτε έθριάμβευεν ή'Ελ-
  λάς καί άνεγεννάτο άπό την τέφραντών έρειπέων της.
  "Έτη δέν έχουν «ταρέλθει άφ* ότου είς την
  αίματόβρεκτον αύτην γωνίαν ό άναρχισμός καί ή
  πλαστότης τού έλληνικού αίσθήματος είχε κατρακυ-
  λίσει μέχρι τοΰ σημεέου ώστε νά παρελαύνη ή ση·
  μαία τού έδώ έορεύοντος πεζικού συντάγματος
  καί νά χλευάζεται καί νά μυκτηρίζεται ώς ράκος ά·
  χρηστον καί άνάξιον παντός ύπολογισμού. Καί τό
  κατρακύλισμα έκεΐνο τού άλητισμού των δήθεν νε·
  ωτεριστών άναρχικών, τό έπλήρωσε—όπως όλοι ενθυ¬
  μούνται—-τόσον άκριβά βραδύτερον όλο τό Ηρά¬
  κλειον.
  Ή εικών έκείνη, ή άποκαρδιωτική καί παναθλία
  καί τό αίσχος τής τότε καταστάσεως δέν ύπεχώρησε
  μόνον κατά την προχθεσινήν τελετήν είς τα όμματα
  τού κόαμου πού κατέκλυζεν άπό πρωΐας τάς όδούς
  καί τάς πλατείας άλλά καί άνετράπη άρδην. Ή με·
  ταβολή τής 4ης Αύγούστου, μέ μέτρα καί αυστήματα
  καί προσπαθείας καί φροντίδας άλλά καί άκατάλυτον
  επιμονήν, εδημιούργησε νέαν όλως προοπτικήν πραγ-
  μάτων, μετέπλασε την λαϊκήν^ ψυχολογίαν, έκαμε
  θαύματα είς τό σημείον αύτό, έπανέδωκε ζωήν καί
  θέσιν είς τα Έλληνικά σύμβολα καί τα Έλληνικά ί-
  δεώδη, τα ϋψωσε όσον ηδύνατο ύψηλότερα. Τα έκα¬
  μεν άξιαγάπητα καί πρό παντός άξιοσέβαστα.
  Έκεϊνοι πού πονοΰν την Έλλάδχ, έκείνοι πού
  άγαπούν την Έλλάδα καί όαοι Οέτουν υπέρ τόν άτο< γ η μισμότ-καί ώ «ά·* μεγαλείον έδ της ώς πινακίδα καί ώς σκοπόν τής ζωής των έδονή θησαν, κυριολεκτικώς έδονήθησαν, άπό ρίγη ένθουσια- σμού πρό τής ίστορικής αυτής μεταβολάς τής λαϊ- κής ψυχολογίας. Ή νεότης, ό προσκοπιαμός, ό άθλητισμός τού Ηρακλείου ήτο ένα κομμάτι τής Ελλάδος αυτής πού άλλως σκέπτεται σήμερον καί άλλως άντιμετω- πίζει καί όλοσχερώς έγκολπώνεται τόν έθνισμόν μας καί τα σύμβολά τού. νΗτο αυτή ή Ελλάς άναγεννω- μένη, σπινθηροβολοΰσα, βαδίζουσα άκμαία καί ύπε< ρήφανος πρός την οδόν των πεπρωμένων της- "Ας προσθέσωμεν: Ή Ελλάς δέν παρήλασε προ χθές, όπως άλλοτε, ώς ράκος χαί ώς κατασκεύασμα έτοιμόρροπον. Παρήλασεν εύθυτενής, πλήρης σφρί- γους καί άλχής, παρήλασεν ώς χαλυβδίνη δύναμις έμπνέουσα πίστιν καί πεποίθησιν άλλά καί την από¬ λυτον βεβαιότητα ότι ζή καί άκμάζει ώς κράτος, ότι θά δεσπόζη ώς "Έθνος των ίδεωδών καί των πεπρω< μένων τού... ΟΠΒΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ "Ενα άπό τα μέτρα τα μάλ¬ λον σκόπιμα καί πολιτισμένα είνε τό μέτρον τής ένιαίας μορφής των επιγραφήν είς τα διαφορα καταστήματα. Είς την πρωτεύουσαν τα μέτρα ταυτα ήρχισαν έφαρμοζόμενα. Άλλά καί αλλαχού θά εφαρμοσθούν μέ την Ιδίαν ασφαλώς προσοχήν καί εύρυθμίαν. —Έννοβϊτε τάς άνορθογρά- φους επιγραφάς μόνον; —Καί τάς άνορθογράφους βε¬ βαία. Άλλά καί τάς κάπως έξω τής λογικής δσον άφορα τόν τί¬ τλον καί τόν τύπον τής Ιπιγραφής. Αδτό τό τελευταίον δέν τό ύ ποστηρίζω έγώ μόνον. Τα δπο- στηρίζουν καί δλοι οί έν Έλλά δι φίλοι τής αίσθητικής χαί τής συμμετρίας. Καί αί δύο αυταί άρεταί υπήρξαν άλλοτε είς την χώ¬ ραν τού Φειδίου καί τοΰ Περι κλή βάσις κοινωνικής εύρυθμίας χαί άφετηρία ήθικής άναπλάσε- ως. Τό Ιδιον είνε άνάγκη νά συνεχισθή" καί σήμερον δπου καί ίπότί είνε δυνατόν. Άλλως τε τό ζήτημα αύτό είνε στοιχειω- δις ίσον άφορα την εμφάνισιν μι«ς πόλεως. Κάτι τό ενιαίον είς τάς επιγραφάς έξυπηρεΐεϊ καί τό μάτι κοτϊ την περιέργει αν διά την οποίαν διακρίνεται πολλάκις κ&ί ό ξενόγλωοσος χαί 4 ήμεδαπός. Θυμοθμαι συζήτη¬ σιν ολόκληρον ϊμπρός είς Ινα αθηναϊκον κουρείον. Κάποιος ξένας ήΝλΐ βώνει χαί χαλά νά μάθη τί Ισήμαινιν ή δνομασία τού: —Κουαφέρ «άψε σβύσε» τοθ έ ξηγοΰσε δ διερμηνεύς... Άλλ' ό ξένος ήθελε περισσότε ρα. Κουρείον «άψε σβύσε» δέν έ αήμαινεν δι' αυτόν τίποτε. Καί εδέησε νά τοθ διατυπωθή είς 2- λην αυτής την έκτασιν ή έρμη- νεία διά νά πεισθή δτι ό τίτλος έκεϊνος είχε καλώς καί ώς πρός την όρθογραφίαν καί ώς πρός την σύνδεσιν δνομασίας καί καταστή- ματος. Ό κουρεύς άπλούστατα έ κούρευε καί έξύριζε ταχύτατα Καί ήτο τό πράγμα σημαντικόν άπό πάσης απόψεως. Ταχεΐα εκτέλεσις των έπαγγελματικών καθηκόντων τοθ κουρέως είναι παντοΰ τοθ κόσμου κάτι τό περι· ζήτητον. Μερικοί τό θεωροθν τό ζήτημα αύτό καί άόιρως εκπολι¬ τιστικόν. Ό τίτλος έκεϊνος λοιπόν ήτο είς την θέσιν τού καί εχρη¬ σίμευσεν ώς παράδειγμα τηρού¬ μενον άλλως τε καί μετά θρη- σκευτικής εθλαβείας είς πολλά κουρεϊα τα ίποϊα θέλουν αυνειδη· τα νά είναι έξω μιας κακής πα¬ ραδόσεως. Τό ψαλλίδι κουρέως χάρις ΐσως είς τόν τίτλον καί διά τοθ τίτλου αύτοΰ, έπαυσε νά σημαίνη καί ψαλλίδι... γλώσ¬ σης. Ανεξαρτήτως δμως τοθ γεγο νότος έκείνου, είς την επιγραφήν ενός χαταστήματος δέν είνε ιδκο σμόν νά έπεμβαίνη ούτε ό σοφο λογιώτατος, &δτε ό άνορθογράφος. Συμφέρον λοιπόν των κατζστη ματαρχών είνε πρό παντός ή καλή έπιγραφή. Ιδιαιτέρως με ρικαί άνορθογραφίαι έξωφρενικοΰ χαρακτήρος είνε διά τό συμφέρον! Η χδτό γελοιογράφησις καί έκμηδε- ΠερΙ την ΎΤΓθυργΐκήν παραίτησιν νισμός. Δέν είνε δπερβολή άν υ¬ ποστηρίξη κανεΐς δτι καί οί... άγράμματοι κάποτε μπορίϊ νά γελάσουν μέ μίαν τοιαύτης φύσε¬ ως επιγραφήν. "Οχι μόνον λοι¬ πήν υπόθεσις πολιτισμοΰ είνε τό μέτρον διά την αποκατάστασιν μιάς α'σθητής καί λογικής ορθότητος έ¬ δώ. Άλλά καθ' έαυτό πρακτικόν: Μία άπλή 8σ3ν καί άρτια καλλι- τεχνικώς έπιγραφή είνε συχνά ή εύγλωττοτέρα διαφήμισις ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ Η ΣΥΗΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Γ.' Πρός τρείς γενικωτέρας κατευ- θύνσεις έπέρχονται ριζικαί μετα¬ βολαί διά τοΰ νέου Νόμου. Πρώτον είς δ,τι άφορα τάς βά σεις τής οργανώσεως των Γεωργ. Συν)σμών. Δεύτερον είς δ,τι άφορα τού; σκοπούς καί την αποστολήν των Γεωργικών Συν)σμών. Καί τρίτον είς δ,τι άφορα την θέσιν αυτών μέσα είς τό πλαίσι- ον τοθ Κράτου; τής 4ης Αύγού στου. Έκαστην των μεταβολών τού των είναι άνάγκη νά εξετάσωμεν κάπως ειδικώτερον: Άπό τής πρώτης απόψεως ή συντελεσθεΐσα διά τοθ Ν. 1154 _ __ βασική μεταρρύθμισις είναι ή ού-1;Χ0ο ΌργανϊσμοΟ,' θά ήτο" τολμη όν έκλέγεται άπό την Γενικήν Συ νέλευσίν της ιδρύθη είς τούς κόλ· πους τής Έθνικής Συνομοσπονδί· άς τό Ανώτατον Συμβούλιον Γε¬ ωργικών Συν)σμών άποτελεσθέν έκ τριών άντιπροσώπων υποδει· κνυομένων υπό αύτοθ τούτου τοθ Ηροέδρου τής κυβερνήσεως καί έκ δύο άντιπροσώπων 6ποδεικνυ ομένων ελευθέρως δπό των Γ. Σ. είς τό οποίον ανετέθη ή έφαρμο γή εφεξής τής Συν)στικής πολι τικής καί ή άνωτάτη κατεύθυν σις των Γεωργικών Συνεταιρικών Όργανώσεων. —Α) Βασικαί Μεταρρυθμΐσεις Άλλ' όσηνδήποτε σημασίαν καί ^ ή ίδρυσις τοθ Ανωτάτου ΚεντρικοΟ Συνεταιριστι ή μρμ χο0 ΌργανισμοΟ, θά ήτο τολμη στάσις ενός ανωτάτου χεντρικοΟ[ρίιν να 6ποστγ)ρ£ξ^ κανε1ς 8ϊ1 μέ ΣυνεταιριστικοΟ Οργανισμοΰ τής) μόνγ)ν την μεταρρύθμισιν αυτήν Έθ Σδί Ι δυνατόν νά δημιουργηθή ρ ργμ ή μό Έθνικής Συνομοσπονδίας Ιεωργ. θ4 Συν. 6πό την οποίαν όπή χθησαν δλαι.έν γένει αί Γεωργι καί Συν)καί Όργανώσεις τής Χώρα'ζ ττάσης φύσεως χαί παντός* βαθμοΰ, αί έπιδιώχουσαι γεωρ- γιχούς σκοπούς. Τοιουτοτρόπως διά τής συστάσεως τής Έθν. Συ¬ νομοσπονδίας αποκατεστάθη αυτο¬ μάτως ή ένότης τού Συνεταιρι¬ στικοΟ κινήματος τής Χώρας καί ή ένιαία καί όμοιάμορφος κατεύθυνσις αύτοθ. Διά νά δυνηθή ή Νέα Έθνική Συνομοσπονδία των Γεωργ. Σ. νά επιτελέση τό βαρύ καί δύσκολον έργον της ήτο απαραίτητον νά βπλισθή μέ 8λα έκεϊνα τα δικαι ώματα καί τάς άρμοδιότητας αί οποίαι θά έπιτρέψουν είς αυτήν νά μή μεταβληθή είς άπλοθν δρ- γανον συστάσεων, άλλά νά κα¬ ταστή 2νας ζωντανός Όργανισμός δυνάμενος νά επιβάλη τάς κατευ- θύνσεις τάς οποίας δίδει. Πρός τάν σκοπόν τοθτον μετε- βιβάσθησαν είς την Εθνικήν Συ- νομοσπονδίαν Γεωργ. Συν)σμών υ¬ πό τοϋ Νέου Νόμου τρείς ά,ρμο- διότητες. Πρώτον εδόθη είς αύ την ή έγκρισις καί τροποποίησις των Καταστατικόν των Γεωργ. Σ., μεταβιβασθείσης είς αυτήν τής σχετικής άρμοδιότητος τοθ 'Υπουρ- γείου Γεωργίας. Δεύτερον άνεγνωρίσθη είς την Εθνικήν Συνομοσπονδίαν Γ. Συν) σμών τό δικαίωμα τής εκδόσε¬ ως Γενικών Κανονισμών, οί όποϊ- οί θά έχουν υποχρεωτικήν ισχύν καί εφαρμογήν έφ' δλων των είς την άρμοδιότητά της υπαγομένων Συνεταιριστικών Όργανώσεων τής εκδόσεως δηλ. ενός εϊδους Συν) στικών Νόμων. Τρίτον, παρεσχέθη είς αυτήν τό δικαίωμα τής έπιβολής κυρώ- σεων εναντίον των συνεταιριστι- κων όργανώσεων, ώ; καί τΛν Συμβουλίων αυτών, είς τάς περι- πτώσεις έκείνας κατά τάς οποίας δέν ήθελον αί Συνεταιριστικαί αύται Όργανώσεις συμμορφωθή πρός τάς υπ' αυτής διδομένας κατευθυνσεις. Ή παραχωρήση δμως διχαιω- μάτων τοιαύτης εκτάσεως έκ μέ- ρους τοθ Κράτους είς την Εθνικήν Συνομοσπονδίαν Γεωργιχών Συνε- ταιρισμών προϋποθέτει την εξα¬ σφάλισιν τοΰ Κράτους δτι θέλει γίνη χαλή χρήσις αυτών. Προϋ ποθέτει άκόμη δτι ή άσκησίς των θά τέλη 6πό την άμεσον πα· ρακολούθησιν αύτοθ, είς τρόπον ώστε νά αποκλεισθή κάθε κίνδυ- Η έπιγραφή είνε άνάγχη νά συγ- νος χαχγ]ς χρήσεως ή καί κατα- χεντρώνη γοθστο καί νόημα. Μι- χρήσεως αυτών, κρόν πραγμα πιστέψετέ μεδέν) Πρός τόν σκοπόν ίέ άχριβ&ς είνε ουτε αυτή ή έλαφρά άρμο τ&Οτον παράπλευρα είς τό Διοιχη νία τής καθημερινώς ζωής... Μέ τιχόν Συμβούλιον αυτής, τό ίποϊ μία νέα τάξις συνεταιριστικών πραγμάτων. Διά νά επιτευχθή τουτο, ήτο 'ανάγκη νά έπιχειρηθή καί πραγ ματοποιηθή ή επί νέων βάσεων οργάνωσις των ΙΙρωτοβαθμίων καί Δευτεροβαθμίων Συν)κων Όρ γ'ανώσεων, των Σ)σμών δηλαδή γ )μ ηή καί των Ένώσεων α'^τών, πού ά ποτελοθν την εύρεϊαν βάσιν τής Συνεταιριστική; Πυραμίδος. Επεβάλλετο άκόμη νά δημιουρ γηθοθν τα όργανα τα όποία θά έφαρμόσουν την νέαν Συνεταιρι συικήν Πολιτικήν καί θά κατευ θύνουν τάς Συνεταιριστικάς Όρ γανώσεις. Έ επίτευξις, βεβαίως, των σκο πών τούτων δέν είναι έργον μό νόν νομοθετικόν μεταρρυθμίσεων Διά τοθ νέου, δμως, νόμου ετέθη σαν αί βάσεις διά την νέαν αυτήν οργάνωσιν των Γ. Σ. καί Ιδημι ουργήθησαν τα πλαΓσια μέσα είς τα όποΐα θά εξελιχθή: Ενίσχυσις των Συν)κών Όρ γανώσεων διά τοθ καταλλήλου είδικευμένου καί ανωτέρας μορ- φώσεως υπαλληλικοϋ προσωπικοθ ώστε αύται νά δύνανται πλέον νά άνταποκριθοθν άπό απόψεως έσω τερικής οργανώσεως είς την νέαν αποστολήν των. "Ιδρυσις Γεωργικής Συν)κής Σχολής διά την εκπαίδευσιν των νέων καί την μετεκπαίδευσιν των παλαιών υπαλληλικών στελεχών των Συν)κών Όργανώσεων. Μονιμοποίησις των Συνεταιρι κων ύπαλλήλων καί καθιέρω σις ένιαίων προσόντων ανωτέρων σπουδών διά την πρόσληψίν των. (συνεχίζεται) Ή 4η Αύγούστου καΐ ό Αήμος. Είς τόν έορτασμόν τής 4ης Αύγούστου, τόν λαβόντα πραγματικώς καί έν τή πό¬ λει μας χαρακτήρα έπιβλη τικόν,τόσον επισήμου δσον κα λαϊκοθ πανηγυρισμοθ, δέν πρέπει όμολογουμένως νά μείνη άνευ γενικωτέρας έξάρ σεως ή συμβολή τού Δήμου Ηρακλείου. Διότι ό Δήμός μα κυρΐως, διά των άόκνων φρο τΐδων τού, των μή έστερημέ νων οϋτε αΙσθητικής| αντι¬ λήψεως καί καλλιτεχνικοθ πνεύματος, κατώρθωσε νά παρουσιάση διά την πόλιν μας ένα ωραίον πανηγυρικόν σύνολον. Απετέλεσε δέ τό ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ ΕΚ1ΗΣΕΟΝ Είνε έχτάκτως συγκινητικόν τό φαινόμενον πού παρουσίασε σύσσωμος ή νήσος μας, μέ την άναγγελ- θείσαν υποβολήν παραιτήσεως τοΰ Ύπουργοϋ Γενικοΰ Διοικητοΰ Κρήτης κ. Σφακιανάκη. Επί ολόκληρον τριήμερον τα τηλεγραφικά καλώ· δια δέν έπαυσαν νά μετ«δίδουν άπό έλα τα πέρατα τής μεγαλονήσου έκκλήσεις καί ευχάς τού Κρητικού λαοΰ, πρός τόν Αρχηγόν τής Κυβερνήσεως, όπως μή γίνη έπ' ούδεμκχ περιπτώσει άποδεκτή ή παραίτηοι; τού κ. Σφακιανάκη. Είς τόν νομόν Λασηθίου μάλιστα ή εκδήλωσις έμ- πιστοσύνης καί βαθείας εκτιμήσεως πρός τό πρόσωπον τοΰ υπό παραίτησιν Ύπουργοϋ υπήρξεν άνευ προηγου· μένου. Αί επαρχίαι Μερχβέλλου, ιδιαιτέρως οί Δήμοι Νεαπόλεως, Άγίου Νικολάου, Φουρνής καί Βραχασιου, αί επαρχίαι Βιάννου, Ιεραπέτρας καΐ Σητείας, ώς άπό συιιφώνου έξαπέστειλαν τόσα τηλεγραφήμχτα πρό; την Κυβέρνησιν καί τόν Πρόεδρον αυτής κ. Μεταξάν, ώστε νά δύναται τις νά Ισχυρισθίί βασίμως ότι απετέ¬ λεσαν Ενα πραγματικόν δημοψήφισμα υπέρ τής παρα¬ μονήν τοΰ υπό παραίτησιν Κρητός Ύπουργοϋ. Άλλά καί τό Ρέθυμνον καί οί νομοί Ηρακλείου καί των Χανίων δέν ύστέρησαν είς παρομοίας εκδη¬ λώσει; υπέρ τοΰ κ. Σφακιανάκη. Έκ τοΰ νομοΰ μας μάλιστα δύναται νά έξαρθή ότι δέν έμεινεν οργάνω¬ σις ή ό ποία νά μην ενδιαφερθή κ«ί νά μή διαδηλώ- ση τα αίσθπματα έμπιστοσύνης της πρός τόν κ. Γενι¬ κόν Διοικητήν δι' άθρόων καί έντόνων τηλεγραφημάτων. Μέ την βεβαιότητα ότι έκκλήσεις καί εύχαί τό¬ σον αύθόρμητοι, τόσον άθρόαι, τόσον ένθερμοι δέν δύνανται παρά νά έχουν βαθείαν απήχησιν παρά τω κ. Πρωθυπουργω άλλά καί τό άμεσον των άποτέλεσμα, αρκούμεθα νά μνημονεύσωμεν απλώς καί μόνον τό γεγονός αύτό των παγκρητίων έκδηλώσεων υπέρ τού κ. Σφακιανάκη, ώς μίαν άδράν διαπίστωσιν γενικής άνα- γνωρίσεως τής πράγματ'ι γονίμου δράσεώς τού ώς Γε- νικοΰ Διοικητοΰ άλλά καί ώς πράξιν άνανεωαεως τής / έμπιστοσύνης τοΰ Κρητικού λαοΰ πρός τόν ανώτατον ,/ έν Κρήτη κυβερνητικόν έκπρόσωπον. σύνολον αύτό τό καλύτερον πλαΐσιον μέσα είς τδ δτΐοΐον ανεπτύχθη ό λαϊκός' ένθου- σιασμός μέ την πανηγυρικω- τέραν δντως μορφήν. Αί παρελάσεις. Είς τάς ωραίας παρελάσεις των προσκόπων καί άθλητι- κων σωματεΐων, κατά την προ χθεσινήν τελετήν, προσετέθη καί ή παρέλασις των όμάδων τής Έθνικής ΝεολαΙας. Δέν χωρεΐ άμφιβολΐα δτι κατά την παρέλασιν αυτήν κατεδεΐχθη ή έργασΐα των α¬ ξιωματικών καί όμαδαρχών τοΰ σώματος, ποΟ επέτυχον τόσον λαμπρά άποτελέσματα έντός όλιγΐστων ημερών, νά έμφανίσουν άρτίως καί πλη ρέστατα ώργανωμένην την νεολαίαν μας. Τα χειροκρο- τήματα τοθ κοινοθ, κατά την διέλευσιν τοθ περιφερειακοθ Άρχηγοΰ τής νεολαίας κ. Ιω. Μουρέλλου καί των ύ· πασπιστών τού, απετέλεσαν την ώραιοτέραν αναγνώρισιν τής εργασίας αυτής. Ιπανία έπιτυχΐα. Ή φωταγώγησις τής πό¬ λεως καί των πλέον έπικαΐ ρων αυτής σημείων, κατά την προχθεσινήν επέτειον τής 4ης Αύγούστου είνε δίκαι¬ ον νά λεχθή δτι εσημείωσεν επιτυχίαν καί επιτυχίαν σπα- ν(αν. Δίκαιον άρα είνε καί νά έξαρθή Βτι ή λαμπρά αυτή φωταγώγησις όφεΐλεται είς την ηλεκτρικήν υπηρεσίαν τοθ Δήμου μας καί τάς άό κνους αυτής προσπαθείας δ- πως παρουσιάση τό Ηρά¬ κλειον πλέον είς τό φώς. *** Εντατική έργασία. Είς τό προχθεσινόν υπουρ γικόν συμβούλιον ό κ. Πρω- θυπουργός απαντών είς τόν υπουργόν τής ΠαιδεΙας κ. Γε- ωργακόπουλον προσφωνήσαν τα αυτόν έπ' εύκαιρΐα τής 4ης Αύγούστου συνέστησε την συν έχισιν τοθ ΙδΙου προ γράμματος έντατικής έργασί άς άτιό δλους τούς συνεργά τας τού. Θά έλεγε κανείς 6 τι ή σύστασις τοθ κ. Πρω- θυπουργοθ έπεκτείνεται σήμε ρον είς δλον τό κοινωνικόν σύνολον: Μέ την έ~ντατικήν δσον καί συντονισμένην εργα¬ σίαν δλων των τάξεων καί πρός δλας τάς κατευθυνσεις είνε δυνατόν νά προέλθη τό καλύτερον ελληνικόν μέλ λον. Ιδιαιτέρως άπό παρα- γωγικής απόψεως ή σύστα¬ σις τοθ κ. ΠρωθυπουργοΟ ά- ποβαίνει έξαιρετικώς έπΐκαι- ρος, λαμβανομένου ύπ' δψιν 8τι προέχει πάντοτε τό πρό- βλημα τής αύταρκείας τής χώρας τό οποίον έν πολλοΐς έξαρταται άπό την έντατικήν εργασίαν καί την αδιάπτω¬ τον φιλοπονΐαν των παραγω γικών τάξεων. Τό συνεταιριστικόν. Τό πανελλήνιον συνεταιρι¬ στικόν συνέδριον τό συνελ¬ θόν ώς γνωστόν έν Αθήναις κατά την προχθεσινήν ιστο¬ ρικήν επέτειον δέν υπήρξε μό¬ νον μία μεγάλη συγκέντρω σις άγροτών. Υπήρξε καί μ(α ευγλωττος είκών τής πεποι¬ θήσεως την οποίαν τρέφει ό σημερινάς άγρότης πρός τό έργον τού καί τό έργον τοθ κράτους. ΟΙ άκουσθέντες έκεΐ λόγοι άπό τοθ κ. Πρωθυπουρ γοό μέχρι τοθ τελευταΐου συ νέδρου, τουτο διετράνωσαν κυρΐως. 'Επαινετή προσπαθεία Μεταξύ των προέδρων των κοινοτήτων τοθ γείτονος Σχοι νιά, Λούμα καί Βρουχά διεξά- γονται ώς μανθάνωμεν συνεν- νοήσεις διά την κατασκευήν αμαξιτής όδοΟ συνδεούσης τάς κοινότητας ταύτας μέ τό έπΐνειον αυτών την Πλάκα καί διά προσωπικής εργασίας των κατοΐκων. Την προσπάθειαν ταύτην των κατοΐκων, τόσον χαρακτηριστικήν τοθ φιλοπρο· όδου των, είμεθα καί η¬ μείς βεβαιοί δτι θά εξυπηρε¬ τήση τό αρμόδιον ταμείον έ- παρχιακής όδοποιΐας. Λαμβα- νομένης μάλιστα ύπ' δψιν καί τής γενικωτέρας σημασΐας τής δδοθ δι' ολόκληρον τό διαμέ ρισμα τοθ τέως δήμου Φουρ¬ νής, τοϋ όποίου είνε γνωστή ή παραγωγικότης, τό έπαρχια κόν ταμείον όδοποιΐας Λαση θίου έχει £να λόγον επί πλέον νά ενδιαφερθή σοβαρώς διά τό ζήτημα.
  II
  ί"
  *

  ΙΜ< ΛΓίΟΡΘΩΣΙΣ Ό έρως είς την χώραν (θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήαε ρον ώρα 10 μ. μ. ό Ρωσσικός κο· λοσσός: .ΝΟΣΤΑΛΠΑ». Μέ τόν γίγαντα τής όθόνης Χάρρυ Μπώρ. θερίνός «ΑΠΟΛΛΩΝ».—Σήμε¬ ρον τα μουσικό θαθμα: ·Τρεΐς ά- γάττες τού Σούμπερτ·,κατάλληλον Βι' άνηλίκους. Την Δτ-υτέραν ό Έμίλ Γιάνιγκς είς τό έργον «Τρα- ουμούλους. ε Ι Προιστάμενος Τυπογραφείον Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης ΣΗΜΕΡΟΝ Τό Μουσικό θχΰμα: 3 ΑΓΑΠΕΣ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ΣΗΜΕΡΟΝ Ό ρωσσικός χολοβσός: Μέ τόν γίγαντα τής .όθόνης: ΧΑΡΡΥ ΜΠ2Ρ καΐ τβος" Ζανίν Κρισπέν Ζώρζ Ριγκώ. ΑΥΡΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ: Ή θαυμασία όπερέττα: ΑΓΝΗ ΤΟΥ ΣΟΥΜΠΕΡΤ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΝ ΔΓ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ Ίβάν Πέτροβιτ;, Έλζπ "Ελοτερ, Πάουλ Χέρμπιγ κερ, Μαρία Άντεργχάστ. "Ενα έμπνευσμένο Γερμα νίκη; παραγωγής μεγαλούργη μα, μέ τίς πειό ΰπέροχες άρ μονίβς Μπετόβεν — Σοϋμ πβρτ. Καί νέον Ζουρνάλ. ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΤΡΑΟ ΥΜΟΥΛΟΥΣ Μ έ τόν Τέχνης: Γίγαντα τής Πρωταγωνιστοΰν: Άνρύ Γκαρό, Μέγκ Λεμονιέ, Ραιμού. Μουοική γλυκειά καί πε- ταχτή, ποθ 6ά ξετρελλάνη τού; Ήραχλειώτας. ΛΓΚΗ ΣΟΥΖΑΝΑ είνε ή ώραΐότερη όπερέτ¬ τα πού εδοσΐ μέχρι σήμερον ο κι ηματογράφος. ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ: ΙΑΜΟΑΝΙΕΡΑ Αριθ. 5653. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ άναβληθέντος πλειστηριασμοΰ Ό ΣυμρΌλαιογράφος Αρχανών Νικόλαος Άντωνίου Μαυρογιάννης έν Έπάνφ Άρχαναις έδρεύων καί κατοικών. Είδοποιώ δτι ό διά τού ύπ' άρ. 21470 τής 21 Φε6)αρ£ου1938 προγράμματος πλειστηριασμοθ τοθ συμβολαιογράφου Κασιελλίου Πε διάδος Εμμανουήλ Ιδομενέως προκηρυχθείς τη" έπισπεύσει τής έν Αθήναις έδρεούσης Έθνικής Κτηματικής Τραπέζης τής Έλλά δος καί έν τοίς υπ'άριθ. 4796 τήί 27ΦεβρουαρΕου1938 καί 4814 τής 17 Μαρτίου 1938 φύλλοις τή; έν Ηρακλείω εκδιδομένης έφημερί δος «Ανάρθωσις» δημοσίευσις άναγκαστικάς πλειστηριασμός των έν τώ προγράμματι τούτφ άναφε ρομένων καί περιγραφομένων άκι των κτηιάτων ανηκόντων είς τόν ποτε όφειλέτην Λουκάν Ιωάν νού Λουχάκην δικηγόρον καί ή5η τούτου θανόντος είς τάς κληρανό μους αύτοΰ 1) Άνναν χήραν Λουκα Λουκάκη τό γένος Κων σταντίνου Χρυσάκη δι' εαυτήν καί ώς νόμιμον έπίτροπον τής ά νηλίκου θυγατρός της (έν περιπτώ σει καθ' ήν είνε άνήλικος) Εύ αγγελιας ή Βαλιάς Αουκά Αουκά κη 2) Ηεοδώραν Λουχά Λουκάκη, 3) Εϋαγγελίαν ή Βαλιάν Λουκα Λουκάκη (έν περιπτώσει καθ' ήν τυγχάνει ένήλικος) *ατοίκους'Ηρα ΕΜΙΛ ΓΙΑΝΙΓΚΣ λή ή Λαμπίραινα άγροθ δΰο καί ημίσεως 'στρεμμάτων μέ 33 ε¬ λαιόδενδρα. 3) Είς θέσιν Σκάφαις άγροθ ενός καί ημίσεως στρέμμα- τος μέ 20 ελαιόδενδρα. 4) Είς θε σιν Λάκκους αμπέλου εΐδους κοτσι φάλι 4 στρεμμάτιον μέ 7 έλαιόδεν δρα καί συνεχομένου άγροΰ 'έξ (ό) στρεμμάτων μέ 20 έλαιόδεν δρα καί 2 κυπαρίσσους καί 5) Είς θέσιν Μεζαρλίκια κήπον τριών αΐρεμμάτων μέ 3 έλαιόδεν δρα 3 λεμονέας καί 15 διάφορα όπωροφόρα βένϊρα πρός άπόλη ψιν των ένυποθήκων άπαιτήσε ών της στηριζομένου είς τα ύπ' άρ.θ. 16.640 τής 26 Ίουνίου 1928 κα/ι 16648 τής 28 Ίουνίου 1928 δανειστικά αυμβόλαια τοϋ συμ βολαιογράφου Ηρακλείου Άποστό λου Βαβουράκη έν συνόλω Αι ρών Στερλινών Αγγλίας εκατόν πεντήκοντα δύο, σελλινίων ενός καί πεννών δκτώ (£ 152. 1. 8) είς συνάλλαγμα δψεως επί Αον δίνου καί των έξόδων έκτελέσε ως, δι' άς άπαιτήσεις έπετάχθη ό αρχικώς δφειλέτης Λουχο,ς Ί ωάννου Λουκάκης πρός πληρω μην διά τής άπό 10 ΌκτωβρΕου 1934 έπιταγής της, άναβληθείς Ινεκεν νομίμων λόγων, γενησεται συμφώνως πρός τούς δρους τού είρημένου προγράμματος καί κα τόπιν τής 6π' αριθ. 361 τής 15 Ιουλίου 1938 αποφάσεως τού κ. Προέδίου των έν Ήρα κλείψ Πρωτοδικών την 11 Σε πτεμβρίου 1938 ημέραν Κυ ριακήν καί ώραν 10—12 π. μ ενώπιον έμοθ τού συμβολαιο- γράφου Άρχανδν Νικολάου Άν τωνίου Μαυρογιάννη, άρμοδίου ήδη λόγω τής προσαρτήσεως τής Κοινότητος είς ήν κεϊνται τα Ή τέχνη τού μακιγιάζ. των χρυσανθέμων. Η ΜΑΧΗ Υπό Κλώντ Φαρέρ. Τό μακιγιάζ είνε ή την οποίαν ή νυναίκα ρ νει τάς έλλείψεις ή τα έλαττώμα- τέχνη, μέ έπιοιθί η, μ ιορθ'ί*· ώ απολύτως σθοΰν τα ψυσικό. θά άποκλει· ζωηρά κόκκινα, καθώς 32βν — Πίπαγαλίνα! "Ω! δρίΰ<ιο τα τής φύσεως. Ή γυναίκα, μά δ· χι καί ή νεαρωτάτη δεσποινίο, ή όποίοι κατά γενικόν καόνα δέν χοειάζεται κοσμητικά γιά νά είνε ωραιοτέρα. Καί δαωΐ' "Ολα χά κορίτσια δίν έπροικίσθησαν άπό την φύ"·ιν υέ τα δροσερά χρώματα τής ϋγεί- άς, μέ τα κερασένια χείλη καΐ τ^ άπαστράπτοντα μάτιητ, πού περι· γράφουν οί ποιηταί. Πολλαί νεα· ραί ύπάρξεις έ.ιφαν(ζονται είς τα κέντρα καί είς τα σαλόνια μέ χλωμά, μαραμένα μάγουλα, μέ ώ χρά χείλη μέ μάτια κουρασμέα <αΙ θαμπά. Τότε.. εΤνε άττατραίτη το Μνα έλαφρό, διακριτικό μακι- γιάί, πού θά δώση λίγη τεχνητή λάμψι καί ώμορφιά στήν άδικη· μένη νέα. Καί τιρώτα θά επέμβη ή πούδρα, ή όποία πρέπει νά εΚε έ<τάκτως λεπτή κα'ι ξηρά. Ή πού δρα τής νεαράς δεσποινίδος δέν θά είνε ασπρη, οΰτε κΐτρινη, μά οόζ Ή άπόχρωσις τοϋ ρόζ θά ε¬ ξαρτηθή άπό τό χρώμα τής επι δερμίδος καί των μαλλιών. Τό ροθζ, πού θά άπλώση ή δε· σποινίς στά χεΐλη της, πρέπει, δ· πως καί ή πουδρα, νά έχη χρώμα Αριθ. 2991. ΔΗΑΟ1ΙΟΙΗΣΙΣ Άναβληθέντος πλειστηριασμοΰ Ό Συμβολαιογράφος Μοιρών Κωνσταντίνος Ιωάννου Τζεϊρανά κης έν Μοίραις έδρεύων καί κα· τοικών. Δηλοποιώ δτι: Άναβληθείς Ενεκεν νομίμων λόγων ό δια τοθ ύπ' αριθμόν 16073 τής 10ης Μαΐου 1934 προ¬ γράμματος πλειστηριασμοθ έκδο- θέντος υπό τοθ προκατόχου μου τέως Συμβολαιογράφου Μοιρών Γεωργίου Μπισταγιαννάκη προ- κηρυχθείς άναγκαατικός πλειστη- ριασμός τ'ξ έπίσπεύσει τής έν Ά θήναις έδρευούσης Έθνικής Κτή ματικής Τραπέζης τής Ελλάδος έκπροσωπουμένης υπό τού Διοι- κητοθ αυτής κ. Ιωάννου Δροσο- πούλου κατοίκου Αθηνών κ»1 δή μοσιευθέντος είς τό υπ' αριθμόν (490) 3151 τής 19ης Μαΐου 15)3* φύλλον τής έν'Ηρακλείφ έκδιδομέ νης εφημερίδος «ή "Ιδη» των έν τώ είρημένψ προγράμματι.ά ναφερορένων καί περιγραφομένων άκινήτων κτημάτων τού καταδι- ωκομένου όφειλέτου Ζαχαρίου Κωνσταντίνου Δασκαλάκη γεωρ· γοθ κατοίκου τοθ Μετοχίου Μα- στραχιανά Γέργερης Καινουρίου κειμένων έν τή κτηματική πε ριφερεία τοθ μετοχίου Μαστραχια νά Γέργερης Καινουρίου τοθ Εί ρηνοδικείου Μοιρών Καινουρίου γενησεται ανυπερθέτως την 28υ;/ «αί έκεΐνα πούχουν ώς β4«ην τό αυτή την λέξι άληθινά ^ι,ηιυη κπ! τό ττοοτοκαλλί. Ια νΥ)ν 1^ νγιλεια οιιως κίτρινο καί τό χρώματα αΰτά Είσθε τό ΚΟΙίΊΩίΊΙΚΒ ΚΙΝΗΣΙΣ—ΆφΙχθη προχθές |ξ Αθηνών μετά τής κυρίας τού δ κ. Σπ. Δαρμανίν έκ των Διευθυν- των τής "Ιονικής Τραπέζης. —Έπίσης αφιχθη ό κ. Γεώρ. Χα. τζηδάκης πρωτοδίκης. ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ-Τήν πατρελθ. Κυ· ριακήν ό κ. Ί. Παπαδάκης 2μηο. ρος εβάπτισε τό χαραωμένο άγ0 ράκι τοθ κ. Γ. Χαλκιαδάκη δώσας είς αύτό τό δνομα Νικόλαος. Νά τοις ζήστ). ΛΡΡΑΒΩΝΕΣ.— Σπύρος Μιναϊ- ΠΡρα· η ζή μ; άπομακρύνονται σ_) γελο1,;ι άγαπη'τέ, ω3τε νά μή λίτσης Μαρίκα Μαγριπλή VII., ΙΙ|. « ·-.-. ι τ- - . μέ κόκκινα, κερασένπ χείλη, δέν χοειάζεται κοσμητικά. Τα ρόδινα μάγουλα... ιδού τό πιό ώραϊο στολίδι τής πρώτης νέ- ότη·ος Ή μητέρα δέν θά διστάση άν είνε ώχρά ή κόρη της, νά τής επιτρέψη £να έλαφοό μακιγιάζ. θά φανή απολύτως φυσικό, άν έκ- λέξετε τό ρούζ κατά τόν εξής τρόπον: Ή νέα θά τσ μπήση ή θά κτυ- τίήση δυνατά τό ίνα μάγουλό ττ,ς. ούτως ώστε νώ κοκκινίση. Τότε θά δοκιμάση στό άλλο της μάγου- λο £να τεχνητό χρώμα, πού νά μοιάζη δσο τό δυνατόν περισσό τερο μέ τό φυσκό! Όσο γιά τό βάψιμο των όφθαλ μών... αύΐό δέν τό συμβουλεύομε είς τάς νεαρός δεσποινίδος. "Ε¬ στω καΐ &ν τό βάψιμο πρόκειται νά είνε έλαφρό καί άνεπαΐσθητο. Διότι τό βάψιμο των ματιών γερνα καΐ τό νεαρώτερο πρόσωπο. Αύγούσιου 1938 ημέραν Κυρια κήν καί ώραν 10 —12 π. μ. συμ φώνως πρός τούς δρους τοθ άνω τέρω προγράμματος πλε'στηρια- σμοΰ κατόπιν τής δπ' αριθμόν 351 τής 9ης Ιουλίου 1938 άπο φάσεως τού κ Προέδρου των έν Ηρακλείω Πρωτοδικών ενώπιον μου ή τοΰ νομίμου άναπληοω τοθ μου καί έν τώ ένταΰθα καί παρά την αγοράν Μοιρών κειμέ νφ ΣυμβολαιογραφεΕψ μου ίδιο- κτησία Κωνσταντίνου Ζαχαρίου δάκη ένθα καί δτε καλοθνται οί βουλόμενιι νά πλειοδοτήαωσιν. Άρμόδιος διχαστ,ικός κλητήρ ένερ γησάτω έν προκειμένω τάς νο μίμου; έπιδάσεις καί τοιχοκολλή σεις πρό δεκαπέντε ημερών τούλα χιστον. Δημοσιευθήτω δέ ή πα· ροθσα διά των έν Ηρακλείω Ικ διδομένων εφημερίδων ή «"Ιδη» καί «Ανάρθωσις» τουλάχιστον πρό δεκαπέντε ημερών. Εγένετο σήμερον την εΐκοσιήν έ'κτην Ί ουλίου τοΰ χιλιοσςοΰ ένεακοσιο στοΰ τριακοστοθ άγδόου έτους ή μέραν Τρίτην, έν Μοίραις Καινου ρίου Κρήτης καί έ" :ψ Συμβολαι ογραφείψ μου ίδιοκτησία Κων ύπέροχα φιοτιινά μάτια τη;1 κ*ί τα δόντια της έγυάλιζαν στό μι- σοανοιγμένο στόμα της. Ή εύθυ μ!* της εμοιαζε μέ την όρεξι έ νός ώραίου σχρχοβόρου. Τόν Ιπιασε ξαφνικά θυμός καί έκαμε Ινα βήμα πρός τα μίρο^ της· Άγερωχη αυτή, Ιγειρε τό κεφάλ'. της πλάϊ καί μέ ενα είδος προΜ,οζΐύζ, έχάξεψε τα μαλλιά τής μίς Βάν. ί Αύτός έσταμάτησε καί ώχρΕα Κωνσταντίνου Ί. Τσαμπαρλάκη ναστηριακτϊς περιουσίας τού Νο· μοο Λασηθίου κίγΙ έ·< των έκεϊ κα· λών πολιτών, των διακρινομένων επί φιλοπονία κιί χρηστότητι, Συλλυπούμεθα θερμώς τούς οΐκεΐ· ούς τού, Ιδιαιτέρως δί τόν άδελ. φόν τού κ. Χρήστον Τσαμπαρλά· κην ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ —θερμώς καί έγκαρδίως ευχαριστούμεν όίτα- σαν την κοινωνίαν τής κωμοπόλε¬ ως Κρητσας καί των πέριξ χω¬ ρίων διά την συμιιετοχή.' είς τό σε. Μέ την σειρά της, αύτη έΊ<αμε πένθος μας επί τώ άπρόσδοκήτφ Ινα βήμα πρός τα ^.ίρος τού, άρ θανάτω τής άγαπητής μας νά έχη τό γά. Έξακολουθοΰΐε δεξί της χέρι στό κεφάλι τής νέ- ας. Καί ξαφνικά προσέφερε τό άριστερό της στάν άκίνητο άν- δρα. Αύτός εδίστασε. είχε πάψει νά γελα. της συνέσπ* κάποια σκληρότης. Επάνω στά χείλη της, ή γλώσ σα της επέρασε μέ μιά ζωηρή κί- νησι, σκληρή καί ήδονική συγ χρόνως. Ώχρίασε περισσότερο καί τα πεινωμένα; Ισκυψί καί Ιφίλησ* τό προτεταμένο χέρι. IV Τα «'Υσεούλτ» είχε γυρίση μέ την πρώρα πρός τόν νοτιά. Άπό τό φΐλιστ,ρίνι τής καμπίνας τού ποό βρισκόταν στήν άριστερή πλευ ρά τοΰ γιώτ, ό Φέλτζ άκουμπησμέ νος στούς άγκώνάς τού Ιβλεπε όλό κληρη την Ναγκαοάκη, άπό τόν μεγάλο ναό τοθ Μπρούντζινου "Ιππου, επάνω στόν λόφο τοΟΒΣί βα, 2ως τα καπνίζοντα ίρ^οοχά. σία πού Ιπεκτείνουν την πόλι πρός την εϊαοδο τοΰ Φιόρδ. 'Ηταν πρωϊ. Είχε βρέξει. Άπό τόν ούρανό έξακολουθοΰσαν νά κρέμωνται κουρέλια συννέφων στίς κορυγές δλων των λόφων. Ή δλο άποχρώσεις πρασινάδα των πεύ/ων, των κέδρων, των καμφο ρεών καί των σφενδάμων, ίφ'αινό ταν πιό δροσερή, κάτω άπό αύ τόν τόν υγρό πουπουλένιο μαν δύα. Τό ρόζ χΐόνι των κερασεών, γου καί μητρός Μαρίας Κωνστ. Διαλυνά τό γένος Π" Δημ. Κλών- τζα, τούς παρακολουθήσαντας την κηδείαν της τούς συλλυπηθέντας καί όπωσδήτοτε έκδηλώσαντας την θλίψιν των. Ιδιαιτέρως έκφρά ,., , „ Ι ζομεν την ευγνωμοσύνην μας πρός Εκεινη ^ 3μω; . ^όν θεοφ^έσταΓτον ' Επ σκοπόν Ίό προσωΐτό ! Πέτρ-ίς Διονύσιον προσφωνήσαν- τα την νεκρόν καί συνοδεύσαντα την κηδείαν μέχρι τού τάφου καί τάς εύ<αριστίας μας πρός τόν θε- σταντίνου Ζαχαριουδάκη καί ύΐχειέλαμποκοποΰσε πιό άβρό. Καί είς γράφη 6π' έμοΰ ώς έπεται, λη πτέων τελών καί δικαιωμάτων δραχμών 105. Ό Συμβολαιογράφος Μοιρών Κ. Ι. Τζεΐρανάκης (Τ.Σ.) Άκριβές αντίγραφον. Έν Μοίραις αυθημερόν. Ό Συμβολαιογράφος Μοιρών Κ. Ι. Τζεϊρανάκης χλείου 4) ΚαΕτην Λουκα Λουκά κη κάτοικον έπίσης Ήρακλεί ου, διαμένουσαν ήδη είς Καλ λονήν Πεδιάδος (των έτέρων κλη ρονόμων Ιωάννου Λουκά Λουκά χη καί Νίκης ή , Άνδρονίκης συζύγου Χαραλάμπους Κονταξά χη τό γένος Λουχί Λουκάκη ά ποποιηθέντων την χληρονομίαν) χαί κειμένην είς την κτμβτικήν περιφέρειαν τοθ χωρίου Καλλονής Πεδιάδος, τέως δήμου Άγιων ΙΙαρασκιών καί Είρηνοδικεια χής περιφερείας πρώην Καστέλλι ου Πεδιάδος καί ήδη Αρχανών Τεμένους ήτοι: Α') Είς θέσιν Ά γία Φωθιά άγρου δύο στρεμμά-, των μέ 27 ελαιόδενδρα καί 2| πλειστηριαζόμενα άκίνητα είς τό Είρηνοδικεΐον Αρχανών, ή έν κωλύμ·χτί μου ενώπιον τοθ νο μίμου άναπληρωτοθ μου καί έν τώ ενταύθα κειμένω δημοσίφ γρα φείψ μου ένθα χαί δτε καλοθντχι οί βουλόμενοι να πλειοδοτήσωσι καί παραγγέλλω αρμόδιον δικα στικόν κλητήρα νά ενεργήση τάς νομίμους έπιδόσεις καί τοι χοκολλήιεις τής παρούσης καί την δημοσίευσιν αυτής διά των έν Ηρακλείω έκδιδομέ νων εφημερίδων «ή Δράσις» καί «Ανάρθωσις» Ιν κυρίφ φυλλψ αυτών καί ταθτα πάντα πρό δεκα- πέντε ημερών πρό τής ημέρας τής τελέσεως τοθ πλειστηρια σμοθ-. Έφ' οίς εγένετο ή παροΰσχ έν Επάνω Άρχαναις Τεμένουςκαί έν τφ ενταύθα χαί χατά την θέσιν Ρυάκι κειμένω συμβολαιογραφεΕψ μου ίδιοκτησία κληρονόμων Έμμα νουήλ Ρασιδάκη σήμερον την είκο στήν ογδόην (28) τοΰ μηνός Ί- τοθ χι· τριαχο- στοθ δγδόου (1938) Ιτους δι' ήν ελήφθησαν τέλη χαί δικαιώμα τα δραχμαί εκατόν πέντε (105) καί υπεγράφη παρ' έμοθ τοΰ Συμ βολαιογράφου^ | Ό Συμβολαιογράφος ΆρχΛνών Ν. Α. Μαυρογιάννης ΣΤΑΦΙΔΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ, Ζητεΐτε έπιμόνως την φημισμένην λευκήν ποτάσσαν ΑΣΤΗΡ %—98 ο)ο διότι, χάρις είς τα ά«β3εί«ιγμένα καί άναμφΐσβήτητα προτερήμχτά της, κάμνει την καλλιτέραν σταφίδα καί βά$ έξααφαλίζει τάς άνωτάτας τιμάς. "Οσοι δέν γνωρίζουν την άποτελεσματικότητα καί άνωτίρότητα της λβυκης ποτάοσης ΑΣΓΗΡ, άς κάμουν αυγκριτικά πειράματα ολίγας ημέρας πρό τού τρυγητοΰ, άιτλώνοντκς λίγα ώριμα σταφύλια μέ ποτάσσαν ΑΣΓΗΡ καί Ιδιαιτέρως την Ιδίαν ημέραν, μέ ποτάσσαν οίασδήποτβ άλλπς μάρκας. ΠΡΟΣΕΞΑΤΕ ΚΑΛΑΙ! Ό συναγωνισμός βλέπων την τεραστίαν διάδοσιν τή; λευκής ποτάσσης ΑΣ·ΗΡ, έθεσεν είς κυκλοφορίαν λευκήν ποτάσσαν κατωτέρας πϊρΐίχτικότητο; καί άλλης προελεύ σεως, ήτις ουδεμίαν σχέσιν έχει μέ την ποτασσαν ΑΣΤΗΡ 96—98 ο)ο. Διά τουτο πρέπει νά πρβσεχετε καϊ νά ζητήτε πάντοτε άπό τό ϊμπβρόν σας νά σάς δώση ύπευθύνω; την γνησίαν ποτάσσαν ΑΣΤΗΡ ιτεριβκτικότητος 96—98 β)ο μέ τό κάτωθι βήμα: , τα δρια των χαμηλών συννέφων, τα νεκροταφεϊα, πού έδέΐποζαν τής πόλεως παρουσΕαζαν πιό κα θυρά τίς μικρίς τους στήλες, πλυμένες άπά τό νερό τής βρο χή«· (θΜνεχίζεται) ΔΗΛΩΣΙΣ Ό κάτωθι υπογεγραμμένος Εύάγγ. Ιωάννου Φυσαράκης υπο δηματοποιός δηλώ 8τι ουδέποτε παρά τάς διατυπουμένας εναντίον ί ς <ρ μ ρς ε ράποντα ιατρόν κ. Νΐκον Πάγκα· λονδιάιό έπιδειχθέν στοργικόν ενδιαφέρον πρός διάσωσίν της. Έν Κρητσδ τη 3 Αύγούστου 1938 Οί πενθοΰντες Ό σύζυνος Κωνστ. Ε. Διαλυνάς Τα τέκνα: Οίκογένεια Έμμ Κ. Διαλυνά » Δημ. Κ. Διαλυνά » Ιω. Κ. Διαλυνά Γΰρω στήν πόλι. Άπό ττροχθές την έξαγωγικήν ρίοδον. — "Ετσι ή έν τη ί ό λέ εισήλθομεν είς σταφυλικ,ήν πε¬ πόλει κίνησις, έζή ή η ης, δσον καί τόν λιμένα έζωήρευσεν όπωσδήιτοτε. —Δώσασα καί τόν πρώτον χα· ρακτήρα τής γενι«ωτέρας έμπο- ρικής κινήσεως ή όποία άρχίζει άπό τόν Αυγουστον καΐ συνεχίζε- ται καθ' δλον σχεδόν τό φθινό¬ πωρον. — Ό καιρός άπό χθές ετράπη επί μάλλον καί μάλλον είς δρο- σερόν. "* ' '' —Πρός ευχαρίστησιν των συμ- πολιτών οί όποϊοι θεωροθν τόν καύσωνα άνεπιθύμητον. —Προτιμώντες άντ" αΰτοθ έστω καί τό πρώ'ιμον φθινόπωρον. — Πληροφορούμεθα δτι αί πσι- δικαί έξοχαί Ηρακλείου λειτουρ- γοϋν ιΐλέον ή ομαλώς. —Καί τουτο κυρΕως χάρις είς τάς φρονίδας καί τόν άλτρου'ι- σμόν τής διευθυντρΕας αυτών δι- δασκαλίσσης "Ολγας Κοκκινάκη. —Ή όποία δέν παραλείπει τί- ποτε τό δυνάμενον νά προαγάγη τόν σκοπόν των πσιδικών έξοχών έπ' ωφελεία τής χαράς κσί τής ϋγείας των παιδιών. —Οΰτε αύτάς τάς ημέρας δέν λείπουν άπό τα καφενεΐα μας οί διεθνολόγοι. —Οΐτινες συζητοΰν κυρίως τα Ρωσσοιαπωνικά. —Οί τταλαιότεροι ενθυμούνται καί τόν πρώτον Ρωσσοίαπωνικόν μου χατηγορίας ύπήρξα κομμου νιστής ή άλλο τι άναρχικόν στοι . ___ __________„„„, χεϊον. Επιπροσθέτως δηλώ βτι | πόλεμον μέ τό πολυθρύλητον έ- άνέκαθεν άποβλέπω είς την Έλλη κεΐνο: «Δεξιώτερα Κουρ'υιτάτκιν!· νίκην πραγματικότης καί δτι ά | —Είς την παραλίαν παρουσιά- ποσ:ρέφομαι τό/ κομμουνισμόν ^εται πάντοτε ή συνήθης κίνησις ώ; καταστρεπτικόν διά τό "Εθνος, κολυμβητών καί κολυμβητριών. τασσόμενος ανεπιφυλάκτως υπέρ Ι —Δέν λείπει έπίσης τό άπόγευ- των έθνικισ:ικών ϊδεών καί πά μα ή συγκέντρωσις παιδιών καΐ ρά τό πλευρόν τής Κυβερνήσεως ' μαμάδων. Χ0° κ· ,1· Μ"α^· | -Ή ούτή κίνησις παρατηρεϊ- ·" Ηρακλείψ τψ (] Αύγούστου ται κάποτε δχι μΛνον είς την ά- 1938. Ό δηλών Ευάγγελος Ι. Φυσαράκης ουλίου ημέραν Πέμπτην λιοστοθ ένεακοσιοστοΰ 2ΐΕίθί ,Α ,'ΆΤΑΟΗ ΜΕΣ ΤΙΣ ΦΛΟΤΕΣ,, 2) Είί θέσιν Αγρι«( „ ΑΠΟΛΛΩΝ» ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ ΑΖΤΗΡ Π ΟΤΑΣΣ Α ΓΕΡΜΑΙΝΙΑΣ Λέγω τής μεγάλης ζητήβίως «ρββλέπβται ταχίστη έ ί«ντλησις τβυπβροιληφθέντβςφορτίβυ. τ«χ·στη β Άηοκλειστικοΐ εΐααγωγεΐς έν Κρήτα: ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ «αι ΦΡΑΓΚβΥΛΗΧ,-Ήράκλίιον Ό γνωστάς παραγγελιοδόχος κ ΧΑΡ. ΚΑΡΑΤ2ΑΣ Έπανήρχισε τάς εργασίας τού Εκτελεί πάσαν παραγγελίαν έμ- 'προσωρινή. πορικής φύσεως καί άναλαμβά- -Καΐ ότι ταχέως θά συνεγι· την υπευθυνον διεκπεραίωσιν'σθώσι ταυτα, λίμβανομΐνη Γ 6π' ς παραγγελιοδοχικής έργα- δψιν τής σημασίας τω κτήν Τρυπητής άλλά καί την δυ¬ τικήν παραλίαν παρά τί» Ηλεκ¬ τρικόν εργοστάσιον. —Τα έ"ργα διά τόν έξωραϊσμόν τής λεωφόρου Νόελ έ"(ουν κατ' αύτάς διακοπή.' —"Ελπίζομεν δτι ή διακοπή είνε νει πάσης ς ράκη. Μηνά Αυ τής πόλεως. έ· Ρέπορτερ Μόνον μέ τό θαλα ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ «ΧΙΟΣ» Κάθε ΚΥΡΙΑΚΗΝ 6 μ. μ. άκριβώς Κατ' ευθείαν διά ιραια 14 Πε (σε 12 ώρί5). μ·λλί«ν.-·Αν.σιδ~Άαφ«λ«·«. Πρακταρεΐον ΑΔΑΜΗ Τηλ·». ι-»ο Τ
  ΑΝΟΡΘΏΣΙΣ
  Γ
  ί στ°
  ιάσωσίν
  νύνούστο
  'θΰντες
  ϊ τέκνα·
  ·» Κ.
  ιμ. Κ.
  όν πρώτον κ«
  "έί
  ρ
  δττοία
  καί
  ϊόν τό
  χθές έταάιτ
  λ λ όν είς δι»
  ησιν των**
  θεωροϋ %
  τον.
  ι' αύτοόΐβ
  ινόπωρον.
  ΐα δτι αι»
  λείου λειτοι»
  ως.
  >(ως χάρις &
  τ όν άλίρ*ι
  (άς αυτών 1
  ςις Κοκκίνου
  παραλεΙτΐΕΐΐΙ
  νά -προαγαγι
  ιιδικών έξοϊβ
  (αρας καί %
  ς ημέρας »
  φεεΐσ μ»1·»
  »0ν
  ιά
  κλπ·»·
  ι
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  Οί "Αθλιοι.
  ΣτοιχηματΙζω δσα θέλουν, ϊν έκατομμύριον έναν
  τίον ενός πράσου, δτι άλλοι έκεϊ δέν θά είνε παρά
  κατεργάρηδες, άνθρωποι, δττου ποίος έσκότωσε τόν
  κύρη τού, καΐ ποίος τή μάννα τού. Οί δημοκρατι
  κοί καί οί λησταί είνε κομμένοι άπό £να καΐ τό αύ
  τό ροϋχο δλοι τους.
  —Άληθέστατον, είπεν ό Θεόδουλος.
  Ό κ. Γιλνορμάνδος εστρεψε την κεφαλήν τού
  έξ ήμισεΐας, εΐδε τόν Θεόδουλον πρΛς στιγμήν, καΐ
  έξηκολοΰθησε λέγων—Όταν συλλογισθώ δτι καί
  αύτάς ό μηδαμινός ύπήγε νά μοΟ γίνη κσρβονάρος!
  Διατί, μωρέ, σηκώνεσαι καί φεύγεις άπό τό σηΐτι
  μου, Νά ττάς καΐ ού νά μοΟ γίνη,ς δημοκρατικός;
  Ου! νά κουρεύεσσι καΐ σύ, καί νά ψαλιδεύεσαι!
  Καΐ πρώτον άη' δλσ, ό λαός, μωρέ, ό λαός δέν
  την θέλει την δηαοκρατΐα σου, δέν την θέλει" ό
  λαός είνε γνωστικός' ό λαός ξεύρει πολύ καλά,
  δτι πάντοτε υπήρξαν βασιλείς είς την γήν, καί θά
  ύπάρχουν πάντοιε. Ό λαός ξεύρει δτι ό λαός, τό
  κάτω τής γραφής, είνε λαός καΐ την στέλλει είς
  τούς κόρακας την δημοκρατίαν σου καταλαβαί
  νεις; ά, παληάνθρωπε! Εΐδες έκεΐ επιθυμίαν φρι
  κώδη! 'Έρωτα πρός την λαιμητόμον τραγουδά
  κια, πατινάδαις μέ την κιθάρα υπό τό παράθυ
  ρο τοθ 1793. Είνε χά τούς πτύσρ κανείς μέσα
  είς τό πρόσωπον δλους αΰτούς τούς νέους· τα
  ζώα τα τετράποδα! Όλους, δλους τους! Δέν είνε
  οότε ενας μέ μυαλά. Άρκεΐ ν' άναπνεύσουν τόν
  άέρα δπου φυσά είς τόν δρόμον, διά νά γυρΐ
  σουν τα κεφάλια τους.
  Ό δέκατος έ"νατος αίών είνε καθ" αύτό δή
  λητήριον. Ό τυχών ξεμυαλισμένος έκεΐ, άφΐνει τό
  γένειόν τού ώσάν τοϋ'τράγου, νομΐζει τόν εαυτόν
  τού δτι είνε κότι τάχα καί αύτός, καί άφΐνει τούς
  γηραιούς τούς γονεΐς τού νά βράζωνται. Δημο¬
  κρατικάς, πράγμα ρωμαντικόν, ήγουν! Καί τί θά
  είπη ρωμαντικόν; Σέ παρακαλώ νά μοΟ είπής
  αύτό τί σημαΐνει; Σημαίνει δλαις ταίς τρέλλαις,
  δπου ειμπορεί κανείς νά φαντασθή. Πρό ενός ε-
  τους, δπου τρέξη, τρέξη νά πάνε νά Ιδουν είς τό
  θέατρον, τί; τόν Έρνάνη. Έρνάνη άκοθς, έναν άν¬
  θρωπον έκεΐ διά κρέμασμα' νά χειροκροτοθν τα
  δθλά τού: Κύτταξ έκεΐ άντιθέσεις μιά φορά!
  Καί Ιαειτα πιάνουν καί σοθ στήνουν μέσα είς την
  αύλήν τοθ Λούβρου κανόνια. Ιδού τα εύμορφα
  κσμώματα τοθ, σημερινοϋ καιροΰ!
  — Θεΐέ μου, έχετε καθ" δλα δίκαιον, είπεν ό
  Θεόδουλος.
  Ό κ. Γιλνορμάνδος ίξηκολούθησε"—Κανόνια
  μέσα είς την αύλήν τοθ Μουσείου! Νά τα κά
  μου τ(; Τόν Άπόλλωνα τοθ Βελδεβέρε θέλετε,
  κύριοι, νά κανονιοβολήσετε; ή την Άφροδΐτην των
  ΜεδΙκων, "Όσοι έξ αυτών δέν είνε άλιτήριοι,
  κάμνουν δλα των -τα δυνιρτά νά φανοϋν μουρ-
  λοί. "Ο,τι είμποροθν κάμνουν, διά νά γίνουν άνο-
  στοι, άσχημοι, τής άηδΐας" άκόμη καί τα φορέμα
  τα των βλέπεις, καί σοθ τα κάμνουν τώρα νά κρα
  τής τα συκώτια σου άπό τα γέλια. "Επειτα τούς
  βλέπεις καί τρέμουν έμπρός είς τάς γυναίκας· τρυ
  γύρω των, θαρρεΐς πώς ζητουλεύουν μ' Ενα ή"
  θος, δπου είνε νά βάνουν οί ευμορφαις γυναΐκες
  τα χάχανα! Είνε κακοφκιασμένοι, τελειοποιοθν-
  ται κατά τουτο γινόμενοι έν αυτώ καΐ βλάκες.
  (συνεχίζεται)
  Αι* έκεϊνους ποϋ θέλουν
  νά πλουτϊζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλσ δι' δλους.
  ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
  Β'.
  Ιδού: Έτοιμάζίτε τό εξής φάρ
  μαχο. Παίρνετε ^ρ^λ άναλογί*
  40 τοίς εκατόν 15 γρχμμάρια, συ
  λόλ 5 γραμμάρια. Άσετόν 4
  γραμμάρι*, βϊλσαμον τοθ Κανα52
  1 γραμμάριον, άπίσταγμα περγα
  μότου 10 σταγόνας. Εί; τό μϊγ-
  μα αύτό βουτατε λίγο μπαμπά-
  κι ατήν ά"κρη ενός τσιμπιδιοΰ,
  ενός σίΐίρτου, είτε μιάς 65οντο
  γλυφίδος κχί άλείφετε τό τσιμπη
  μένο μέρος. Τό άποτέλεσμα είνε
  άσφχλές Ξεφλογίζεται, ξεκοκκι-
  'νίζει καΐ παύει ή ένόχλησι.
  "Ολα αύτά βεβαία είνε τσιμ-
  πήματχ δηλητηριώδη. Μονάχα
  πού ή ποσότης τοΰ δηλητηρίου
  πού άφίνουν είνε άνίκανη νά ε¬
  πιφέρη άλλες καχές έπιπλοκές
  έκτός άπό τόπ κούς έρεθισμού;.
  θά έχρειάζετο τό δηλητήριο έκα-
  τό ψύλλων μαζί διά μιας δια νά
  ετπρεάση Ιναν άνθρωπο.
  Μίνουν τώρα τα τσιμπήματα
  των άλλων έντόμων, μελισΐών,
  σφηκών κλπ. Έκεϊνο πού χρει-
  άζεται πρό πα/τός νά γίνη πρίν
  άπό 2λα σ' Ινα τέτοιο τσίμπη-
  μα, είνε νά βγάλουμε άμέσως
  μόλΐς τό νοιώσουμε τό κεντρί
  άπό τό τσιμπημένο μέρος. Για
  ■■■■■■■■■■«■■■■■•■■■■■■«ΡΒΜΜ»
  Έκτός Τράστ
  ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  ΆνσχωρεΤ έξ Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον,
  ΤΗΜΌΝ. Πάρον. Νάξον,
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΑΡΛΛΚΗ
  Τηλεφ. 5—41
  ΪΒ» ΒΒΒ ■■■ΒΒΒΐα>ΒΒΒΒΒΒΙΒΒ«Βα!ΜΒ·Β*ΜΒαΒΒΒΒΗα*εΐεΐΒΜ«ΗΜ*
  ΣΤΑΦΙΔΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
  Μέ την γνωστήν ποτασσαν «Φ1ΣΛ» ή όποία
  ήγγυημένως παράγεται άπό στάχτην έξασφαλίζε-
  τε τό ξανθόν χρωμα, την καλλιτέραν άποξήραν-
  σιν καί διατήρησιν τής σταφίδος σας.
  Φροντίσατε πρίν έξαντληθδ.
  Π«ρ«χ«ταθήχη παρά τοίς
  ΥΙΟΙΪ Ν. ΚΩΝ2ΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ-Χ«νΐ4»ν Πόρτα.
  τί τα εντομα αύτά καθώς μας
  ταιμποθν, άφίνουν τό κεντρί τού;
  χωμένο μέσα στό δέρμα μας. Τα
  κατορθώνουμε αϋτό μ' ε*να τσιμ-
  πίδι, είτε έν ελλείψει μέ τή
  μύτη μιϋ; κχρφίτσας, είτε 6ε
  λόνας, πού απαραιτήτως προηγου
  μένως καϊμε μ' ε"να σΐτίρτο γιά
  νά την άπολυμάνουμε. "Επειτα
  τρίβίυ^ιε τό τσιμπημένο μίρνς
  μέ βίμμα άλόης, ώς έξη; κατα
  σκευασμένο. Σκόνη άλόη; 20
  γραμμάρια, οίνόπνευμα καθαρό
  των 60 βαθμδν 100 γραμμάρ:α
  Τό άφίνουμε πέντε Ιξη μέρες
  καί κατόπιν τό περνοΰμε άπό φίλ·
  τρο.
  Κατά τ4ν καθηγητήν Γκονζε·
  ρό μιά σταγών κολλωδίου σαλυ-
  σιλέ είτε ϊωδίοιι—άσετόν Ιπισπεύ-
  δεί την θεραπεία των τσιμπημάτων
  πού Ιπιμένουν νά 'πονοθν.
  Εάν τέλος, έπιθυμήτε στήν ι-
  ξοχή ν' άπομακρύνεΐε τα Ιντο·
  μα αύτά άπό τό σπίτι σας ραντί-
  σετε τα γύρω μέρη μέ διάλυ¬
  σιν άποτελουμένην άπό δυό κου-
  ταλιές τής σου πας κρεζύλ μέσα
  σέ 5 λίτρα νεροθ. Είνε χρήσιμον
  δλες αυτέ; τίς συνταγές νά τίς
  Ιχετε 2το·μες σιή διάί)εσ£ σας είς
  την έξοχή.
  ·»**·^-»^Ό*''**·^/^—Λ-Τ -
  Αριθ. 2992.
  ΔΗΛΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Άναβληθέντο; πλειστηριασμοΰ
  Ό Συμβολαιογράφος Μοιρών
  Κωνσταντίνος Ιωάννου Τζεϊρανά
  κης έν Μοίραις Καινουρίου έδρεύ
  ών καί κατοικών.
  Δηλοποιώ δτι:
  Άναβληθείς Ενεκεν νομίμων
  λόγων ό διά τοΰ υπ' αριθμόν
  10140 τής 7ης Ίουνίου 1934 προ
  γράμματο; πλειστηριασμοΰ έκδο
  θέντος 5πό τοΰ τέως Συμβολαι
  ογράφου Μοιρών Γεωργίου Μπι-
  σταγιαννάκη προκηρυχθείς άναγ
  καστικός πλειστηριασμός τή επι
  σπεύσει τής έν Αθήναις έδρευού
  σης Έθνικής Κτηματικής Τραπέ¬
  ζης τής Ελλάδος έκπροσωΐτουμέ
  νης υπό τοϋ Διοικητοΰ αυτής κ.
  Ιωάννου Δροσοπούλου κατοίκου
  Αθηνών, καί δημοσιευθέντος είς
  τό ό π' αριθμόν (490) 3165 τής
  19ης Ίουνίου 1934 φύλλον τής έν
  Ηρακλείω εκδιδομένης εφημερί¬
  δος ή «"Ιδη» των έν τώ είρημέ-
  νφ προγράμματι άναφερομένων
  καΐ περιγραφομένων άκινήτων
  κτημάτων τής καταδιωκομένης ό
  φειλέτιδος Μαρίας χήρας Μανού
  σου Δασχαλάκη τό γένος Γεωρ¬
  γίου Κολουντζάκη οικοδεσποίνης
  κατοίκου Χουστουλιανά Καινου¬
  ρίου κειμένων Ιν τή κτηματική
  περιφερεία τοθ χωρίου Χουστουλι
  ανά τ^ΰ Είρηνοδικείου Μοιρών
  Καινουρίου, γενήσϊται ανυπερθέ¬
  τως την 28ην Αύγούστου 1938 η¬
  μέραν Κυριακήν καί ώραν 10—
  12 π. μ. συμφώνως πρός τούς
  δροος τοθ ανωτέρω προγράμμα-
  τος πλειστηριασμοΰ, κατόπιν τής
  δπ' αριθμόν 350 τής 9ης Ιου¬
  λίου 1938 αποφάσεως τοΰ κ.
  Προέδρου των έν Ηρακλείω Πρω
  τοδικών ενώπιον μου ή τοΰ νο
  μίμου άναπληρωτοΰ μου καί έν
  τφ ενταύθα καΐ παρά την αγο¬
  ράν κειμένου Συμβολαιογραφείφ
  μου Ζδιοκτησία Κωνσταντίνου Ζα
  χαριουδάκη Ινθα καί δτε καλοϋν-
  ται οί βουλόμενοι νά πλειοδοτήσω
  σιν. Άρμόδιος δικαστικός κλητήρ
  ένεργησατω έν προκειμένφ τάς
  νομίμο^ς κοινοποιήσεις καΐ τοιχο
  κολλήσεις τουλάχιστον πρό δέκα
  πέντε ημερών. Δημοσιευθήτω δέ ή
  παροθσα καΐ διά των έν'Ηρακλείψ
  εκδιδομένων εφημερίδων «"Ιδη»
  καί «Άνό^θα%σις» τουλάχιστον
  πρό δέκα πέντε ημερών. Εγένετο
  σήμερον την είκοστήν Ικτην Ιου¬
  λίου τοθ χιλιοστοΰ ένεακοσιοστοθ
  τριακοστοθ όγδόου Ιτους ημέραν
  Τρίτην έν Μοίραις Καινουρίου
  Κρήτης καί έν τώ Συμβολαιογρα
  φείφ μου ίδιοκτησία Κωνσταντί¬
  νου Ζαχαριουδάκη καί υπεγράφη
  υπ' έμοΰ ώ; έπεται, ληπτέων τε-
  λών καΐ δικαιωμάτων δραχμών
  105.
  •Ο Συμβολαιογράφος Μοιρών
  Κ. Ι. ιΤζεΐρανάκης (Τ.Σ.)
  Άκριβές αντίγραφον.
  Έν Μοίραις αυθημερόν.
  Ό Συμβολαιογράφος Μοιρών
  Κ. Ι. Τζβϊρανάκης
  Ό έφετεινός έορτασμός
  της Μεγάλης Πανανίας.
  ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΑυγβυσΓβ; (άντα
  ποκριτοΰ μας).— Η Νεάπολις, ό
  όλόδροσος παράδεισος τοΰ νομβϋ
  Λασηθίου, έτβιμκζετβι άπβ τώρα
  πυρετωύώς νά έορτάσΐ) την τοπι
  κήν έβρτίιν τής Μβγάλη; Πα¬
  ναγίας. Μύριαι φροντίδες καΐ προ
  σπάθειαι καταβάλλονται άΐτο την
  Κοινότητά μας, άπό τβν Τουρι-
  στικόν "Ομιλον, άπό τάς διαφό¬
  ρους όργανώσεις καΐ άπό ίλους
  τούς Νεαπολίτας γενικώς ίνα
  καΐ ό έφετεινό; έορτκαμός προα·
  λάβη την πρεπουσαν μεγαλοπρέ
  πειαν καΐ άποτελέαπ διά τάς χι
  λιάδας των προσκυνητών οι τ ι
  νβς θά κατακλύσουν καΐ πάλιν
  την πόλιν μ α;, τό σημαντικώτβ
  ρον έορταστικόν γεγονός τής
  περιφερείας κατά την εποχήν αύ
  την.
  Ή ΈνορΐΦΓΚη Έπιτροπή, ό Τού
  ριστικός "Ομιλος Νεαπόλεως καί
  η Κοινότης μας πρωτοατατοϋν
  καΐ εφέτος διά την ιδιαιτέραν
  διακόσμησιν τής πόλεως. Άλλά
  καΐ αί φυαικα'ι καλλοναϊ τής Νβα
  πόλεως είνε θαΰμα αυτήν την έ
  εποχήν: Παντοΰ οργιάζει τό πρα
  βινον κχΐ Ιδίως ίίς τό κοινοτι
  κύν κηπάριον τό οποίον άττοτϊ
  λεϊ ένα πραγματικόν εγκαλλώ¬
  πισμα, μίαν αΐσθητικήν απόλαυ¬
  σιν τόσον δι' ημάς τους Νεαπο¬
  λίτας ίσον καΐ διά τού; ξένους
  παραθεριστάς οί όποϊοι εφέτο;
  είναι πολυ πίρισσότεροι ήάλλοτβ.
  Έν έν! λόγω ή Νεάπολις φιλο·
  δοξκΐ νά παρουσιάση εφέτο; κα¬
  τά την εορτήν τή; Παναγίας ό¬
  ψιν αλησμόνητον διά τα; χιλιά¬
  δας των προσκυνητών πβύ θά συρ-
  ρεΰβουν έξ ολων των μΐρών τοΰ
  νομοΰ άλλά καΐ έξ Ηρακλείου
  καΐ έξ αλλων μβρνν τή; νήσου.
  ΕΠΑΝΑΛΗΨ1Σ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Διακηρύττει δτι
  'Επαναλαμβάνεται διά τε¬
  λευταίαν φοράν ή πλειοδοτι-
  κή δημοπρασία διά την ενοι¬
  κίασιν τοΰ ΔηαοπκοΟ φόρου
  2 ο)ο έ αί των έν τώ Δήμω
  παραγομένων άμπελουργικών
  προϊόντων τοϋ έτους 1938—
  1939 ήτοι σταφίδος σουλτανί,
  ταχτά καΐ λιάτικης καί στα
  φυλών έν γένει (έπιτραπεζίων
  καί πρός οίνοποίησιν) συμφώ¬
  νως πρός τό άρθρον 318 τοθ
  Κώδικος τής Δημοτικής Νομο
  θεσίας.
  Ή Δημοπρασία θά διεξαχθή
  είς τό Δημοτικόν Κατάστηαα
  ενώπιον τής Δημαρχιακής 'Ε
  πιτροπής κατά την προσέχη
  Τρίτην 9ην τρέχοντος μηνός
  καί ώραν 11 —12 π. μ.
  Οί σχετικοί δροι . ενοικιάσε¬
  ως ευρίσκονται είς την Οί
  κονομ. Υπηρεσίαν τοθ Δή-
  μου ένθα δύνανται οί βου
  λόμενοι νά λάβωσι γνώσιν.
  Τα έξοδα δημοσιεύσεως βαρύ-
  νουσι τόν ένοικιαστήν.
  Έν Ηρακλείω τή 6 Αύγού
  στου 1938.
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Μηνάς Γεωργιάδης
  /...................
  ? Μανώλης Γ. Κωνιός '
  Νΐυρολόγος—Ψυχίατρβϊ
  Τμηματάρχης Ί«τρός
  Δημοα. Ψυχιατρβίοιι ΆβηνΒν
  Δέχΐται έν τώ ιατρείω τού
  ίδος Πιιραι&ς 17δ' ΑΘΗΝΑΙ.
  Τηλίφ. 52.379.
  Ο ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΟΣ
  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΠΕΑΛ&Ν
  Είς τό κατάστημα Πέτρου Μα
  στρεκίνη παρά την Πλατείαν Βε¬
  νιζέλου καθαρίζονται δλων των
  ιίδών τα καπέλλα μέ ιΰσυνΐιδησί
  αν καίταχ6ττ)τ«.
  ΑΣΦΑΑΙΣΑΤΕ ΤΗΝ ΣΤΑΦΙΑΑ ΣΑΣ
  ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΙΝΑΥΝΟΝ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ
  Είς τό προΐόν τής σταφίδος στηρίζονται εύλόγως όλαι αί έλπίδες των
  άμπελοκτημόνων μας.
  Διά τό προΐόν τής σταφίδος σας έξηντλήθητε είς έξοδα καλλιέργει¬
  αν καί άτελειώτων ψεκασμών πρός πρόληψιν τοΰ περονοσπόρου.
  "Ηδη άττομένει σοβαράς και άμεσος ό κίνδυνος
  ττ1ζ βρ^Πζ άπώ τΓΤς ήΐ-ιέΡαζ ΤΓού ή στσφίςσας θά παρα¬
  μένη έκτεθειμένη είς τούς όψιγιάδες πρός άποξήρανσιν.
  ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟΝ ΑΥΤΟΝ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ, τόν άμεσον καί σο-
  βνρώτατον προλαμβάνετε μέ ελαχίστην δαπάνην άσφαλίζοντες τούς ό-
  λοχρονίους κόπους καί τάς δαπάνας σας καί αύτό τουτο τό προΐόν σας
  είς τόν Αγγλικόν 'Ασφαλιστικόν κολοσσόν: ··■
  ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΛΟΫΔ
  Έπισπευσατε τάς δηλώσεις άσφο-λειών τού προΐόντος σας άπευθυνόμε-
  ν*ι τό ταχύτερον είς τούς άντιπροσώπους Νομοΰ Ηρακλείου:
  ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΠΟΥΡΝΕΛΟΥ
  Έναντι Έθνικής Τραπέζης.
  ΖΉΜ. Προτάοο; άσφοιΧείας δέον οΉμ; ύποβληθώσιν υμίν έγκβιίρω;, καθόσον ή
  Ισχϋ; έκάστης άοφ«λε(«ς άρχεται 7 ήμίρα; μ«τά την υποβολήν τής προτάσϊως.
  -Τό συνέδριον των πολυτέ-
  κνων.
  Κατά την προχθεσινήν συνεδρί¬
  ασιν τοΰ «κνελληνίου συνεώρί-
  ου των πολυτέκνων, εγένετο συ¬
  ζήτησις επί τή; τροποποιήση»; ω¬
  ρισμένων άρθρων τοΰ καταστα¬
  τικόν, των αφορόντων την αύξη¬
  σιν τή; μηνιαίας βυνδρομής, ά¬
  πό δραχμάς τρβί; εί; δέκ«, την
  σύνθεσιν τού διοικητικοϋ συμ-
  βουλίου τή; συνομοσπονδία;, την
  συμμετοχήν τή; διοικήσεως εί;
  τα εκάστοτε συνκαλούμενα τοπι-
  κά συνέδρια κλπ. 'βν συνεχεία
  τό συνέδριον ήσχολήθη μέ τό
  ζήτημα τής στεγάσεω;, διά τό ο¬
  ποίον υπεβλήθη ύπόμνημα εί; τό
  υπουργείον Προνοίας καθώς καΐ
  μέ τό ζήτημα τής χορηγήσεως
  οικονομικήν καΐ εκπαιδευτικήν
  διευκολΰνσεων.
  —Τό σημερινόν πρόγραμμα
  τοΰ Ραδιοφωνικοΰ σταθ-
  μοΰ.
  Σήμερον 7 Αύγούστου 1938 ό
  ραδιβφωνιχ&ς σταθμό; θά εκτε¬
  λέση τό εξής πρόγραμμα: 'Ωρα
  7 μ. μ μετβωρολογικόν δβλτίον,
  7.)0' θρησκευτική όμιλία, 7 20'
  έκκλησιαστική μουαική, δίσκοι,
  7.30' ρεσιτάλ μοντολίνου υπό τής
  δίδος Νότ»; Παραακευοπούλου,
  8 δυωδίαύπό τή; δίδος Μίνας Κυ¬
  ριακού καΐ τού κ. Μιχάλη Κοφι-
  νιώτη, 8.30' έλαφρό τραγοθδι υ¬
  πό τή; κ Μαριάννας Λάζου, 8 50'
  κωμικόν σκέτς, 9 Έλληνική χο·
  ρωδία (Διεύθυνσις Γλυκοφρύδη),
  9.30' εΐδήσεις, 9.45' ουναυλία τής
  μικράς οραήατρας τοϋ σταθμοΰ,
  11 μ. μ. έλαφρο Έλληνΐκό τρα-
  γοΰδι υπό τής δίδος Άμβράζη
  κ«1 μουσική χοροϋ, δίσκοι.
  —Ό προχθεσινός πανηγυρι-
  σμός είς ν£μπαρον.
  Είς την "Εμπαρον έωρτάσθη έ·
  πιβλητικώτατα ή έπέτβιος τής 4ης
  Αΰγοϋστου. Ή κωμόπολις έση-
  μαιοβτολίσθη καΐ διεκοβμήθη άπό
  τού άπόγεύματος τής 3ρς Αϋ·
  νούστου παρβυαιάζουσα ώρβιότα
  τον σύνολον. Είς την γενομένην
  επιβλητικόν δοξολογίαν ωμίλη¬
  σεν ό έν Έμπάρω ευρισκόμενος
  καθηγητή; τοΰ Γυμνααίου @ηλέ
  ών ^Ηρακλείου κ. Αντώνιος
  Ζερβάκης άννλύσας εΰφρκδώς τό
  έργον τής Έθνικής κυβερνήσεως.
  Μετά ταυτα ωμίλησεν ό δημοδι
  δάσκαλος κ. Έμμ. Γ. Κονδυλη
  κης. ' Ακολούθως συνετάχθη καΐ
  απεστάλη πρός τόν κ. Ι. Μεταξάν
  τό εξής τηλεγρίφημα:
  «Ό λαός τής 'Εμπάρου καΐ των
  πέριξ χωρίων πανηγυρίζων την
  δευτέραν επέτειον τής 4ης Αύ
  γούστου καΐ άκούσας την άνά
  λύσιν τοΰ μεγαλειώδους Έθνικοΰ
  έργον σας, ευχεται μκχρότοττον
  τόν βίον σας διά την συνέχι
  σιν τοΰ έργου τούτου έπ' άγαθώ
  τής φΐλτάτης Πατρίδος.
  Ό Πρόεδρος τής κοινότητος
  Άντ. Σταματάκης».
  Έκαστην ΤΡΙΤΗΝ
  μεσημβρίαν 5
  Διά Ρέθυμνον, Χανιά, ■
  ΠΕΙΡΑΙΑ ]
  Χαλκίδα, ΑΙδηψον,Βέ- ■
  9
  λ·ν, Φεσσαλονίκην. 3

  Τρλέ·. 5-50 !
  IX
  Α Ρ Π θΎζΐϊ"" "κΆΊ "" Π ΕΪ."θΐΐΊ Α
  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
  Στου Ε.Περτσελάκη
  Ηράκλειον—Κρήτης
  "ραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Κυριακής
  7 Αύγούστου 1938
  1ΟΠ τΟλλ Τα Σοβιέτ απεδέχθησαν
  —— ■-ΙΚϋ'τήνίαπωνικήν πρότασιν συμδιβασμοΰ;
  ■«ε^—^ε^ι^^Ιε^,^ε^^ε^^ε^^/ε^^^^Ι^^^ε^^σ^^^εΙθ^^^ει^Αΐτ^^^^ιπ^^ε^^ν^^^^ΐν^^^εν^ ■ ■ ·.
  ΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΑ ΣΧΟΑΙΑ
  ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΗΜΛΣΙΑΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ
  ΤΟΥ ΣΥΜΦΟΝΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  ΒΕΡΜΑΙ ΕΚΦΡΑΣΕΙΠΙΑ ΤΗΝ ΕΑΛΑΔΑ
  ΑΘΗΝΑΙ €5 Αύγούστου (τού άν·
  ταποκριιού μας).—Σημερινά τηλεγρα-
  φήματα έκ Σόφιας άναφέρουν ότι αί
  Βουλγαρικαί εφημερίδας αυνεχίζουν την
  άρθρογραφίαν αυτών διά τό ύπογραφέν
  τελευταίως έν ·3»εσσαλονίκη διαβαλκανι-
  κόν σύμφωνον.
  Αί έφημερίδες έξαίρουν την σημα·
  σίαν τής συμφωνίας ταύτης άπό άπόψε
  ως ενδιαφερούσης τόσον την όλην Βαλ¬
  κανικών συνεννόησιν, όσον καί τάς ιδιαι¬
  τέρας σχέσεις Ελλάδος — Βουλγαρίας.
  Αί βουλγαρικαί έφημερίδες μεταχειρί-
  ζονται θερμάς έκφράαεις διά την Ελ¬
  λάδι.
  δΓηΉΠΡΟΣΟΠΕΙΑ ΧΑΝΙΩΤΩΝ
  ΠΛΡΛΤΩκ. ΠΡΟΒΥΠΟΥΡΓΟ
  ΑΘΗΝΑΙ β Αύγούστου (τού άντα
  ποκριτού μας). — Ό Πρωθυπουργός
  χ. Ί. Μεταξάς έδ χθη την πρωΐαν άν
  τιπροσωπείαν έκ κατοίκων τού νομού
  Χανίων ήτις μετέσχε τού έορτασμού
  τής 4ης Αύγούστου. Ή άντιπροσω-
  πεία εξεδήλωσε την αφοσίωσιν τού λα-
  ού των Χανίων πρός τόν κ. Πρω¬
  θυπουργόν. Έπίσης ηύχαρίστησεν αύ-(
  τόν διά τάς περιποιήσεις των οποίων έ
  τυχόν τα μέλη της κατά την παραμονήν
  των είς την πρωτεύουσαν καί τόν άπε-
  χαιρέτισε προκειμένου νά αναχωρή¬
  ση έπΐστρέφουσα είς Χανιά.
  ΣΥΝΟΜΙΑΙΑ ΤΟΥ κ. ΜΕΤΑΞλ
  ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ ΤΗΣ ΓΑΑΑΙΑΣ
  " ΑΘΗΝΑΙ 6 Αύγούστου (τού άν-
  ταποκριτού μας).— Τόν Πρόεδρον τής
  κυβερνήσεως επεσκέφθη σήμερον ό πρε·
  αβευτής τής Γαλλίας κ. Κόσμ. Με-
  τά τού κ. Κόσμ ό *. Πρωθυπουργός
  συνωμίλησεν έπ' αρκετόν.
  ΣΥΗΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ
  ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΤΩΝ ΕΚ Τ1Ν ΕΠΑΡΧΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 6 Αύγούστου (τούάντα-
  ποκριτού μας). — Έξηκολούθησαν καί
  σήμερον καταφθάνοντα τηλεγραφήματα
  έκ των έπαρχιών περί τού πανηγυρικοΰ
  έορτασμοΰ τής 4ης Αύγούστου καί
  των αύθορμήτων έκδηλώα&ων τοΰ λα·
  ού υπέρ τοΰ Βασιλέως καί τού Ηρω
  θυπουργού.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 6 Αύγούστου (τη
  λεγραφικώς) — Τα Σοβιέτ διά
  της απαντήσεως των άποδέ
  χονται σχεδόν τάς ίαπωνι-
  κάς προτάσεις, τής διά τής
  όδοΰ των διαπραγματεύσεων
  επιλύσεως των διαφόρων των
  δυο χωρών. Ή κατάστασις
  'φαίνεται βελτιωθεΐσσ. Πάντως
  αί έχθροπραξίαι είς τα μαν-
  τζουριανά σΰνορα συνεχίζον
  τοι
  Σοβιε'τικά άεροπλάνα έβομ-
  βάρδιζαν χθές συνεχως τάς
  θέσεις των Ίαπώνων είς Τσά
  Κου Φέγκ κλπ. ΟΙ Ίάπωνες
  σημειωτέον δέν απήντησαν
  είς τό πθρ των σοβιετικών
  στραΐευμάτων.
  —Χθές συνεκλήθη έκ νέου
  τό υπουργικόν συμβούλιον έν
  Τόκιο υπό την προείορίαν τού
  πρίγκηΐτος Κονόε διά τό ζήτη
  μα πάντοτε των συνόρον. 'Ελ-
  πΐζεται υπό των ίαιτωνικών
  κύκλων, κατόπιν μάλιστα τής
  απαντήσεως των Σοβιέτ, δτι
  θά σονεχισθώσιν αί διαπραγ
  ματεύσεις μεταξΰ τΔν διόο
  κρατών.
  Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑΝ
  λου τα έθνικιστικά στρατεύμα
  τα εσημείωσαν νέας επιτυ¬
  χίας τό τελευταίον 24ωρον.
  ΑΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΙ ΤΗΣ ΠΡΑΓΑΣ
  —Είς την Ισπανίαν ή χθεσι
  νή ήμέρα υπήρξε σχετικώς ή
  ρεμος.Ήέθνικιστική άεροπορία
  έβομβάρδισε καί τάς δύο δ
  χθας τοϋ "Εβρου, οπου έξ άλ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 6 Αύγούστου (τη¬
  λεγραφικώς) — Τάς άπογευ
  ματινάς ώρας τής χθές οί
  συνεργάται τού λόρδου Ράνσι
  μαν έν Πραγα έδέχθησαν άν-
  τιπροσώπους των Σουδιτών
  οί όποΐοι άνέπτυξαν έκτενώς
  τάς άπόψεις των. ΑΙ μετ"
  αυτών συνομιλίαι επρόκειτο
  νά συνεχισθώσι καί σήμε¬
  ρον.
  Ή έξαγωγική κίνησις Ηρακλείου
  σημειώνει μεγάλην ζωηρότητα.
  Έκυκλοφόρησε χθές διά τοϋ
  'ΕμπορικοΟ καί Βιομηχανικοΰ
  ΈπιμελητηρΙου τό έβδομαδι-
  αΐον δελτίον τιμών καί κινή¬
  σεως τής άγορδς Ηρακλείου
  Έν τώ δελτίφ άναφέρε-
  ται δτι μέ την έ'ναρξιν τής
  σταφυλικής περιόδου ή άγο
  ρά Ηρακλείου σημειώνει όση
  μέραι μεγαλυτέραν ζωηρότη
  τα καί κίνησιν. Ούτω κατά
  την διαρρεύσασαν έβδομάδα
  εξήχθησαν συνολικώς διά τοϋ
  Τελωνεΐου Ηρακλείου τα κά
  τωθι έγχώρια προϊόντσ:
  "Ελαια 102.000 χιλιόγρ. στα
  φυλαί 62.000, οΐνοι 74 000, κί
  τρα 34.000, σαλιάγκοι 33 000,
  καί ταχτάδες 15.000
  Αναφορικώς μέ την πορεί
  αν των τιμών τού ελαίου
  πληροφορούμεθα έκ παραλ-
  λήλου δτι, τάς τελευταίας ημέ¬
  ρας παρατηρεΐται μικρά άνα-
  τιμητική τάσις ήτις έλπίζεται
  νά συνεχισθή έφ' δσον έξα
  κολουθήσΓ) άνάλογος ζήτησις
  τοΟ προϊόντος καί είς τό έ
  ξωτερικόν. Κατά τάς ύπαρ
  χούσας πάντως σχετικάς πλη
  ροφορίας αί τιμαί των έλαί
  ών καί έν τώ εξωτερικώ κυ·
  μαίνονται είς ίκανοποιητικά
  όπωσδήποτε έπίπεδα καί δή
  μέ τάσεις μεγαλυτέρας ετι
  βελτιώσεως των τιμών.
  Η κ. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΥΠΟΥ
  ΔΙΑ ΤΑΣ ΜΕΤΑΒΑΣΑΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
  ΚΡΗΣΣΑΣ ΕΞ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΠΝΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 6 Αύγούστου (τοΰ άνταποχρι
  τοΰ μας).— —»' αναγκαστικόν νόμου έκηρύ
  χ9η περατωθέν τό έργον τή; κεντρικής
  διαχειρίσεως καπνών.
  Ή κ. Ειρήνη Δ. Νικολοΰδη,
  υφυπουργοθ Τύπου καί Τουρι-
  σμοΰ, διά χθεσινοΟ τηλεγρα-
  φήματός της πρός τόν κ. Δή
  μαρχον συγχαίρει αυτόν υπό
  την ίδιότητά της ώς προέδρου
  τής Έπιτροπής, επί τής φιλοξε
  νεΐας των άντιπροσωπευσασών
  είς τάς "Αθήνας τάς επαρχια¬
  κάς πόλεις όμάοων, διά την
  θαυμάσιον εμφάνισιν έν τή
  πρωτευοΰση τής ομάδος των
  έξ Ηρακλείου Κρησσών κο-
  ρών τού Συλλόγου των Δε-
  σποινίδων Ηρακλείου.
  Η ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕ
  ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ.Ν ΧΡΕΩΝ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
  Ή ΝομαρχΙα "Ηρακλείου α¬
  πηύθυνε πρός τούς προέδρους
  των Κοινοτήτων τοΟ ΝομοΟ
  εγκύκλιον σχετικώς μ έ την έκ
  δοσιν πιστοποιητικών διά την
  εφαρμογήν τοΰ νόμου «περί
  άγροτικών χρεών». Διά τής έγ
  κυκλίου της ή Νομαρχία εν¬
  τέλλεται δτΐως ή εκδοσ ς τοι¬
  αύτης φύσεως πιστοποιητικών
  γίνεται μετ" έττισταμένην εξα¬
  κρίβωσιν τής περιουσιακής
  καταστάσεως τοϋ αίτοΰντος
  'Αγορά Ηρακλείου
  Κατά τό δελτίον τιμών άγοράς
  τού "Εμπορικον καί Βιομηχανικοϋ
  Έπιμελητηρίου αί τιμαί των δια¬
  φόρων εγχωρίων προιόντων είχον
  χθές ώς ακολούθως:
  Σταψίύες:
  Ι
  "Ελεμέδες δρχ. 9.—
  Ταχτάδες » 7.—
  . "Ελαια3-5ο » 26.20
  Ι Πυρηνέλαια » 17.—
  (Έλαιοπυρήναι » 1 20
  Σάπωνες:
  Λευκοϊ α' » 17. "0
  β' » 16 50
  Πυρηνελαίου α' » 15. -
  β' » 14-
  Μουργελαίου α' » 15.—
  » β' » 14.-
  Οϊνοι:
  Αρχανών μίστ. » 45 —
  Μαλεβυζίου » 6.—
  Δίκταμος ήμ. » 80.—
  Σΐτος » 8.—
  Κοιθή » 5 30
  Βρώμη » 5.—
  Βϊκος » 4 —
  Μέταξα » 550.-
  Κουκούλια ' » 120.—
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ ΕΙΣ ΧΑΝΙΑ
  ΤΟΥ κ. ΝΟΜΑΡΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΑΙ ΜΙΚΡΟΣΥΛΛΟΓΑΙ
  ΥΔΑΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟΝ
  ΔΗΛΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΑΝΣΙΜΑΝ
  ΔΙΑ ΤΟ ΤΣΕΧΟΣΑΟΒΑΚ1ΚΟΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ « Αύγούστου (τηλε¬
  γραφικώς). — Αγγέλλεται^* Πράγας
  ότι ό λύρδος Ράνσιμαν είς τάς πρός
  τόν τύπον οηλώσεις τού είπεν ότι ήλ¬
  θεν είς Πράγαν ώς φίλος όλων καί
  έχθρός κανβνός καί διά νά συνδράμη
  είς την επίλυσιν τοΰ ζητήματος πού χω-
  ρίζει τόν τσεχοσλοβακικόν λαόν.
  Χθές ό λόρδος Ράνσιμαν εξήτασε
  λεπτομερώς τό νέον καταστατικόν των
  μειονοτήτων καί τό ύπόμνημα των
  ούγγρικών μειονοτήτων,
  ΠΡΟΣΕΧΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ
  ΡΑΝΣΙΜΑΝ -ΧΕΝΛΑΪΝ
  ΠΡΑΓΑ 6 Αύγούβτου (τηλεγραφικώς).—
  Ό λόρδος Ράναιμαν προτίθεται νά επισκε¬
  φθή έν τος των ημερών διαφόρους πόλεις
  τής περιφερείας των Σουδιτών οπου θά συ·
  ναντηθό αυτοπροσώπως μετά τοΰ άρχηγβΰ
  αυτών κ. Χενλάϊν.
  Δι' έγκυκλίου της ή Νομαρ¬
  χία Ηρακλείου πρός τούς προ¬
  έδρους των Κοινοτήτων τού
  νομοϋ συνιστά νά έφαρμόσω-
  ι σιν ούτοι τό ταχύτερον τάςδο-
  θείσσς αυτοίς διά προγενεστέ¬
  ρας έγκυκλίου της όδηγίας
  σχετικώς μέ την άποξήρανσιν
  των είςτάς περιφερείας αυτών
  υφισταμένων τυχόν μικροσυλ
  λόγων υδάτων. Επί τούτοις ή
  Νομαρχίαέντέλλεται δπως τής
  άναφέρωσιν ούτοι έν καιρώ πε
  ρίτών έπιτευχθησομένων άπο·
  τελεσμάτων.
  Η ΣΤΑΦΥΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  Κατά τήνπροχθεσινήν της συ
  νεδρίασιν ή σταφυλική έπιτρο
  πή Ηρακλείου προέβη είς τόν
  διορισμόν έλεγκτών καΐ έπο-
  πτών διά τόν έλεγχον
  τής ποιότητος των έξα-
  γομένων είς τό εξωτερικόν
  σταφυλών. Έπίσης διεκανόνι
  σε διάφορα ζττήματα άναγό-
  μενά είς την έν γένει εξαγω¬
  γήν των σταφυλών.
  ΔΩΡΕΑ
  Ό κ. Άλέξανδρος Ί'αράκης κα
  τ έθεσεν είς τόν Ταμίαν τ&Ο Έ
  θνικού Ιΐτωχοκομείου δρχ. (300)
  τριακοσίας είς μνήμην καί διά τα
  ένιάμηνον μνημόσυνον τής συζύ
  γου τού Ευαγγελίας.
  Η ΔΙΕΘΝΗΣ
  ΕΚΘΕΣΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  Ή Διεθνής "Εκθεσις Θεσσα
  λονίκης δι' έγγράφου της πρός
  απάσας τάς ένδιαφερομένας
  αρχάς δισβ βάζει πΐνακα των
  παρεχομένων έκπτώσεων ίπ'
  εΰκαιρία τΡ|ς προσεχοθς 13ης
  περιόδου τής εκθέσεως παρά
  των σιδηροδρομικώς, έναερί-
  ων καί άτμοπλοϊκών έταιρει-
  ών επί των £ίσιτηοίων των έ-
  πισκεπτών, έκθετών καί βοη
  θών αυτών ώς κσί επί των
  κομίστρων των διά την έκθε¬
  σιν προοριζομένων έκθεμάτων.
  ΥΠΟΓΡΑΦΗ
  ΣΥΛΛΟΠΚΗΣ ΣΥΜΒΆΣΕΩΣ
  Την πρωΐαν χθές άνεχώρη
  σε διά Χανιά δι' ύπηρεσια-
  κούς λόγους ό Νομάρχης Ή
  ρακλείου κ. Ανδρέας Μάρ
  κελλος.
  Η 4η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
  ΕΙΣ ΑΓΙΑΝ ΒΑΡΒΑΡΑΝ
  Είς την Αγ Βαρβάραν έωρτά-
  σθη έπιβλητικως ή έπέτειος τής
  4ης Αύγούίΐου. Εγένετο δοξολο-
  γία καθ* ήν ωμίλησεν ό έκεΤ έφη-
  μέριος Π' Σηφάκης καί ό ε&ριακό
  μενος έν Άγία Βχρβάρα καθηγη-
  τής τοΟ ΓυμνασΕου θηλέων κ.
  Έλ. Ξανθάκης έξάραντες την ση¬
  μασίαν τής Σστορικής έπετείου.
  Πρός τόν πρωθυπουργόν κ Με-
  ταξαν έστάλησαν τηλεγραφήματα
  τής Κοινότητος καί τής Ένορίας
  σχετικά μέ'τόν πανηγυρισμόν καί
  τό έργον τής Κυβερνήσεως.
  Ο ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΛΡΤΗΣ
  33 Πρωινη
  ΟΙ ΡΩΣΣΟΙ ΕΞΑΠΕΛΥΣΑΝ
  ΚΛΙ ΑΛΛΗΝ ΕΠΙΘΕΣΙΝ
  ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΠΙΜΛΧΟΝ
  ΛΟΦίϊΝ ΤΗΣ ΜΕΘΟΡΙΟΥ
  ΙΑΠβΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΟΒΙΕΤ
  ΛΘΗΝ
  VI
  β Λύγούσϊθυ (τοΰ άν.
  ταποκριτοΰ μας).—Νυκτερινά τηλεγρ*.
  φηματα έκ τής "Απω Άνατολής άνα
  φέρουν ότι σοβαραί δυνάμεις των Σ"·-
  ' βιέτ έπεχϊίρησαν σήμερον σφοδράν επί¬
  θεσιν μέ σκοπόν την άνακατίληψιν
  των έπιμάχων λόφων τής μεθοριακής
  γραμμής Ρωισ'ας καί Μαντζουρίας.
  Εναντίον των Ρώσσων έβαλεν άμέ·
  σως τό ίαπωνικόν πυροβολικόν.
  ΟΙ ΡΩ2ΣΟΙ ΥΠΕΧΩΡΗΣΑΝ
  ΑΙ ΜΑΧΑΙ ΟΜΩΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ
  Νεώτεραι πληοοφορίαι έκ τού εξω¬
  τερικόν άναφέρουν ότι οί Ρώσσοι πρό
  τοΰ πυρός των Ίαπώνων ηναγκάσθησαν
  νά ύποχωρήσουν.
  Αί μαχαι πάντως είς την συνοριακήν
  περιοχή» την διαμφι·«βη·;(ίν>,*.ε#η# έ«α·
  τέρωθεν, συνεχίζονται πεισματώδεις.
  Ο ΙΑΠΩΝ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ
  ΔΙΕΤΑΧΘΗ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ
  ΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ έ Αύγούστου (τοΰ άνταποκρι-
  τοΰ μας).— Παρά τα άγγελλόμενα νέα συ·
  νοριακά έπεισόδια μεταξΰ Ρώσσων καί Ί·
  απώνων, ό έν Μόσχα Ιάπων πρεσβευτής δι¬
  ετάχθη ά συνεχίση τάς διπλωματικάς συ-
  νομιλίας μέ βάσιν την πρότασιν τής Ίαπω-
  νίας περί συμβιβαστικής λύσεως τής ρωσσο-
  ΐαπωνικής διαφοράς.
  "Υπεγράφη χθές αρμοδίως
  συλλογική σύμβασις δι" ής κα-
  θορίζονται τα κατώτατα δρια
  ήμερομισθίων των τεχνιτών
  κατασκευής σταφυλοκιβωτίων
  καί σταφιδοκιβωτίων.
  .* ——~~
  ΑΙ ΤΤΑΙΔΙΚΑΙ ΕΠΟΧΑΙ
  Καθ" ά πληροφορούμεθα σή
  μερον έπιστρέφει έκ των παι-
  δικών Ιξοχών τής Χερσονή-
  σου ή πρώτη αποστόλη συγ-
  κειμένη ώς γνωστόν έκ 50 ά-
  πόρων παιδιών. Ή έπιτρέφου-
  σα αποστόλη θά αποβιβασθή
  είς τόν Βρεφοκομικόν Σταθμόν
  όπόθν θά παραλάβωσι τα
  παιδάκια οί οίκεϊοί των. Σήμε
  ρον έπίσης θ' αναχωρήση ή
  δευτέρα αποστόλη έξ ίσαρί-
  θμων κοριτσιών μεταβαίνουσα
  είς τάς ιδίας παιδικάς έξο
  "Υπεγράφη κοινή συμπληρω
  ματική απόφασις των υπουρ
  γών Οίκονομικών καί 'Εθνι-
  κης Οίκονομίας δι' ής όρίζε-
  ται δτι κατά τάς τμηματικάς
  παραλαβάς δημοσιογραφικοΟ
  χάρτου δασμ. κλ. 179 α' δέν
  άτταιτεΐΓαι ή κατάθεσις άπο-
  σπάσματος τιμολογίου, των
  άναλώσεων ένεργουμένων β Ί
  σει τοΰ άρχικοϋ πρωτοτύπου
  τιμολογίου.
  ΤΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ
  ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Έκ τής αρμοδίας Γεωργικής
  "Υπηρεσίας "Ηρακλείου ανε¬
  κοινώθησαν τα κάτωθι διά τάς
  εργασίας των τοπογραφικών
  συνεργείων Ηρακλείου άπό 8
  Ι—13 Αύγούστου: Τό συνερ
  ^εΐον Μασταμπά θά έξακο-
  , λουθήση τάς εργασίας τού είς
  Βαγιές πρός Φοινικιάν. Τό
  συνεργεΐον Γάζι άπό αυριον
  θ' έργαοθπ είς τό τμήμα πού
  ευρίσκεται νοτίως τής δημοσί
  άς όδοΰ Χανίων άπό τόν Γα
  ζιανόν ποταμόν πρός τάς θε
  σεις«Άβντίν Μπέη» καί «Τσα
  λικάκη Μετόχι» αρχόμενον
  άπό τό δυτικώτερον τμήμα
  δηλαδή τόν Γαζιανόν ποτα¬
  μόν κσί τάς θέσεις «Γαζι-
  ανό Καμαράκι», «Τασάν Πα-
  ποΰρα», «Βαθιώτη», «Ρουσι-
  (ές», «Μεγάλος Λάκκος», «Σα
  ι οϋρ Παποΰρα», «Αρχοντά¬
  κη», «Φερεοΰζι»,«Καραμανλή»
  «Πατίτη» καΐ «Τσατλικάκι» Τό
  , συνεργεΐον Μπεντεβή Καμά
  ρα θά εργασθή είς τό τμήμα
  τό ευρισκόμενον νοτίως τοο
  [συνοικισμοΟ «Άτσαλένιο»,
  ΜΕΓΑΛΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ
  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝ0ΝΤΑ1 ΕΙΣ ΕΜΠΡΕ
  ΑΘΗΝΑΙ 6 Αύγούστου (τοΰ άνταποκρι-
  τοϋ μας). Πληροφορίαι των έν Ισπανία ξέ-
  νων πολεμικήν άνταποκριτων, άναφέρουν
  ίτι παρατηρεΐται μεγάλη συγκέντρωσις έ-
  θνικών δυνάμεων παρά τόν ποταμόν Έμ-
  πρε. Οί έθνικοί έτοιμάζουν μεγάλην επί
  θέσιν είς ολόκληρον τόν τομέα τούτον μέ
  σκοπόν την άπώθησιν των κυβερνητικάς
  ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΟΙΠΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ
  ΣΗΜΕΙΟΥΤΑΙ_ΠΡΟΕΛΑΣΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 6 Αύγούβτου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μα^).—Τηλεγραφούν έκ 11α
  ρισίων ότι είς "βούς τομείς 'Γερουέλ
  καί Μεσογείου οί έθνικαί έσηΑείωσαν
  κατά τό τελευταίον είκοσιτετράωρον αί·
  σθητήν προέλασιν.
  Ο ΡΑΝΣΙΜΑΝ
  ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΨΙ
  Ι8ΕΤΑΙ
  ΦΙΣΜΑΤΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 6 Αύγούστου (τοΰ άνταποχρι-
  τβΰ μας).- Νυκτερινά τηλεγραφήματα έχ
  Πραγας άγγέλλουν δπ ό έκεϊ ευρισκόμε¬
  νος ώς γνωστόν λέρδος Ράνσιμαν έτάχ9η
  εναντίον τοΰ δημοψηφίσματος έν Τσεχο-
  σλοβοικία. Σημειωτέον δτι είς τάς συνομιλί-
  ας τού μέ τόν κ. Ράνσιμαν ό πρόεδρος τής
  Γσεχοσλοβακίας κ. Μπένες φαίνεται αίσιβ-
  δοξος.________________
  η αμμΠΙϊϋεΓ
  ζοηροτατοη εηδιαφεροη
  ΑΘΗΝΑΙ Ο Αύγούστου (τοΰ άν-
  ταποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  τοΰ εξωτερικοΰ ότι ή 'Λμερςκή επιδει¬
  κνύει ζωηροτατον ενδιαφέρον διά τάς
  συνομιλίας τού Ράνσιμαν έν Πραγα
  και γενικώς διά τάς τελευταίαςΜζυμώσεις
  τας εχούσας απώτερον σκοπόν την ειρη¬
  νικήν διευθέτησιν τοΰ τσεχικού ζη.ή·
  ματος. ^ '
  ΗΡΧΙΣΑΝ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ
  ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ
  , ΑΘΗΝΑΙ €$ Λύγούστου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας). _ Πληροφορίαι έκ
  Αονδίνου άναφέρουν ότι ήρχισαν σήμε¬
  ρον τα μεγαλα στρατιωτικά γυμνάσια
  της Μεγαλης Βρεττανίας είς τα όποϊα
  θέλουν χρησιμοποιηθή * νεώτατα όπλ»
  καί κολεμικά μέσα. Είς χά γυμνάσια
  μετέχουν βνεακόσι» έν"όλω άεροπλάν».