96127

Αριθμός τεύχους

4934

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

9/8/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  -5 ών
  δ
  ίΕΥΤΗ]
  ΝΕΧΙΙΙ
  ΙΟΜΙΛΙϋ
  > άνταπβκβΙ1
  μενά νέ«β|
  ισσων καί
  V
  ρεοβευτή; &
  ωματιχα; ί
  3ΐν της ·Ι»εϊ
  5 τής μβξ
  ΙΑΔΕΙ
  Σ
  >ϋ ανΐα»
  ν
  ιχοταμβν 'Ί
  μεγάλην»
  έα τούτον (.
  κυβερνήτι*.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΡΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΥΙΐεΥΒΥΗΟΣ ΣΥΜΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  ΤΡΙΤΗ
  ι
  ετησία λίρηι 3
  έςάμηνοο 2
  9
  έτησία 6ολ. 1Γ>
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  1938
  Ι
  ι ' ί-. '■■ ι.....——Ι ■■■ ' '■" ·ι ■■■———"——«ι ι
  | ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΙΟΣ 23ΟΝ |||
  Ι
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4934
  Η ΑΠΟΣΟΒΗΘΕΪΣΑ
  ΠΑΡΑΙΤΗΣίΣ
  Ώς άναγράφομεν εί; άλλην στήλην, ή παροτίτησις
  τοΰ κ. Σφακιανάκη άπό τοΰ άξιώματος τού Ύπουργοΰ Γε¬
  ν ικοΰ Διοικητοΰ Κρήτης, ή όποία έταλάνισε την Κρη-
  τικήν δημοσίαν γνώμην επί ολόκληρον τετραήμερον, δέν
  εγένετο δεχτή υπό τοΰ Προέδρου τής κυβερνήσεως κ.
  Μεταξά καί ό κ. Σφακιανάκης παραμένει είς την θέσιν
  την οποίαν τόν έταξεν άπό διετίας καί πλέον ή έμπι-
  στοσύνη τής κυβερνήσεως άφ' ενός καί τού Κρητικού
  λαού άφ' ετέρου.
  Είς τάς στιγμάς αύτάς, καθ' άς μετά την διαμορφω-
  θεΐααν έν Χανίοις κατάστασιν, εύκολοι ήσαν αί παρεξη-
  γήσεις καί ή δημιουργία άτμοσφαίρας κάθε αλλο παρά
  έξυπηρετικής της είρηνικης περιόδου είς την οποίαν εισ¬
  ήλθεν όλόκληρος ή Ελλάς άπό διετίας, ουδενός διαφεύγει
  την αντίληψιν ή σημασία την οποίαν έχει ή παρχμονή
  τοΰ κ. Σφακιανάκη είς την Γενικήν Διοίκησιν τής Κρή¬
  της. Άλλά καί ή βαρύτης τής τοιαύτης αποφάσεως τοΰ
  άρχηγοΰ τής κυβερνήσεως, νά μή δεχθή όπωσδήποτε την
  ύποβληθεΐσαν ύπουργικήν παραίτησιν.
  Ό κ. Σφακιανάκης γνώστης πρό παντός τοΰ κρητι¬
  κού χαρακτήρος, γνώστης των τοπικών μας πραγμάτων,
  άλλά καί προικισμένος μέ την οξείαν αντίληψιν μακράς
  κ«ί εύδοκίμου διοικητικής πείρας. άλλά καί λελογισμέ-
  νος χειριστής άκόμη καί των ελαχίστων λεπτομερειακών
  γραμμών τής άναδημιουργικής προσπαθείας τού νέου κρά-
  τους, παραμένει μετά την άποσοβηθεΐσαν καί πάλιν πα¬
  ραίτησιν, στοργικός άντιλήπτωρ των Κρητιχών ζητημά-
  των, παραμένει συμπαραστάτης τού λαοΰ τής μεγάλονή-
  σου μετά τής οποίας τόν συνδέει, ώς γνωστόν, μακρά οί-
  κογενειακή παράδοσις, άλλά καί ή γόνιμος δράσις τού,
  καθ' όλην την τελευταίαν δΐετίαν.
  Καί τα διαμερίσματα τής Κρήτης, τα όποϊα αυθορμή¬
  τως έσπευσαν νά ταχθοΰν δι' άθρόων τηλεγραφημάτων άν·
  τΐθετα τής γνωσθείσης παραιτήσεως καί υπέρ τής πα-
  ροιμονής τού είς τό ύπούργημοι τής Γενικής Διοικήσεως,
  θά αίσθανθοΰν είμεθα βεβαιοί βαθυτάτην ικανοποίησιν,
  άλλά κ«ί άνανεουμένην την ιδιαιτέραν συμπάθειαν τοΰ
  άρχηγοΰ τής κυβερνήσεως πρός την Κρήτην, η όποία χά¬
  ρις είς την συμπάθειαν αυτήν δέν θά στερηθή των ύπηρε-
  σιών τοΰ κ. Σφακιανάκη·
  ΟΙ Άμερικανοί διά την Ευρώπην
  Η ΠΗ ΤΟΚ «ΙΑΑΤΙΣΜΟΙΙ
  Τοο κ. Χέρμπερτ Χοϋβερ.
  [Ό τέως πρόεδρος των Ήνωμέ-
  νων Πολιτειών κ. Χέρμπερτ ΧοΟ-
  βερ έκαμε τελευταίως μακρόν τα·
  ξίδιον μελετών είς την Ευρώπην,
  την οποίαν δέν είχεν επισκεφθή
  άπό τοΟ 1919. Είς τό κατωτέρω
  λίαν ενδιαφέρον αρθρον έκθέτει τάς
  έντυπώσεις τού:]
  Ή Εύρώπη τρέμει τόν πό¬
  λεμον, άλλά προετοιμάζεται
  δι' αυτόν. Ό πόλεμος θά έ-
  κραγή; Όχι άκόμη. "Υπήρξαν
  καί ύπάρχουν ύπεράφθονσ εύ-
  λογοφανή προσχήματα δι' έ-
  κεΐνους πού θέλουν τόν πό¬
  λεμον καί τόν άποφασΐζουν.
  "Εάν δέν τόν κάμνουν, σημαί,
  νει 6τι ύπάρχει λόγος. Δέν
  τόν γνωρΐζω, άλλά μοθ φαί-
  νεται έπαρκής διά ν' αποσο¬
  βήθη τό άνεπανόρθωτον, του¬
  λάχιστον επί τίνα καιρόν. Ή
  Εύρώπη θά δυνηθή πάντοτε
  ν' αντιδράση, άπατώνται δέ
  βαρύτατα δσοι έλπΐζουν δτι
  θά την ίδουν νά παρασυρθή.
  Ή Εύρώπη, όσον προχώρει ό
  καιρός, τόσον περισσότερον
  ξεχωρίζει άπό τάς άλλας ή-
  πεΐρους. "Ελέχθη δτι έξαμερι-
  κανίζεται. Κατά την γνώμην
  μου, ό χαρακτηρισμός αύτός
  είνε εσφαλμένος. 'Ενώ άπει-
  λεΐται μέ πόλεμον, δέν φαί-
  νεται νά συγκινήται καθόλου,
  Ή Εύρώπη έχει κινητοποιήση
  κολοσσιαΐα κεφάλαια είς έξο-
  πλισμούς. ΆντιστοΙχως έμειώ
  θη ή κανονική πίστις της. Ή
  Εύρώπη εχει τόν έ'μμονον φό¬
  βον των κρίσεων καί των κιν-
  δϋνων. Αύτοδηλητηριάζεται
  καί έξεπλάγην διότι συνήντη¬
  σα άνθρώπους, έκλεκτούς έν
  τούτοις καί μέ εύρύτατον πνεθ
  μα, οί όποΐοι είνε «σημαδεμέ-
  νοι» άπό την ίδεοπληξΐαν των
  κρίσεων. Ή "Ξύρώπη έ"χρι όλι-
  γωτέραν φαντασίαν, εϊκοσι έ-
  τη μετά τόν πόλεμον, παρά
  δέκα μήνας £-*ιτα άπό αυ¬
  τόν. Δέν έξειλίχθη δσον εΐχα
  πιστεύση καί μολαταύτα ή τε¬
  λευταία επίσκεψις μου χρονο-
  λογεΐται άπό τοΟ 1919.
  Ή Εύρώπη ένδιαφέρεται είς
  πολλά πράγματα. Ή έργασία
  της έπηρεάζεται έκ τούτου καί
  προκύπτει ένίοτε άνησυχία. Ή
  Εύρώπη φαΐνεται άγωνιζομέ
  νη μεταξύ των δύο τάσεων,
  τής τάσεως των λαών πού
  σπεύδουν πολύ καί έκεΐνων
  πού βραδυποροΰν. "Η Εύρώπη
  πρέπει νά καταβάλη σκληρόν
  προσπάθειαν κατά τα προσέ¬
  χη ετη, πρώτον διά ν' άποφύ
  γΓ| τόν πόλεμον καί δεύτερον
  διά νά συγχρονισθή έν τή εί-
  ρήνιι·
  Ή Εύρώπη έ'χει άνδρας νέ
  ούς, ίδέας νέας καί... εύρωπα-
  ϊκάς. Τής λεΐπει... ή ειρήνη, ή
  υφεσις διά νά συνεχίση
  τό εκπολιτιστικόν έργον της.
  Ή Εύρώπη θά είχεν ανάγκην
  ενός έπιδιαιτητοϋ. Τεμαχισμέ-
  νη, διτι,ρημένη, προσπαθεΐ νά
  άνασυνδεθή, άλλ' ύπάρχει φό·
  βος δτι αί «συνδέσεις» της έ-
  χούν σκοπόν περισσότερον
  ιμπεριαλ·στικόν, παρά οικονο¬
  μικόν! Ή Εύρώπη είνε γοη-
  τευτική καί τρομερή συγχρό¬
  νως. Κατά την παροθσαν στιγ
  μην είνε άκόμη γοητευτική,άλ
  λά τό φάσμα τοΟ «τρομεροΰ»
  άρχίζει νά διαγράφεται. Ή
  Εύρώπη είνε ώραία, άλλ'
  ύπερβολικά νευρική καί έξά-
  πτεται μέ τό τΐποτε. Θά έ-
  χρειάζετο ηρεμίαν. Καί θά την
  εύρισκε μόνον άν άδιαφοροΟ-
  σε διά τάς διενέξεις.
  Ό τριακοντούτης Εύρωπαΐ·
  ος τού 1938 ώξίζει δσον 6νας
  τεσσαρακοντούτης Άμερικα
  νός. Αί εύρωπαϊκαί χώραι ε
  χούν άρχηγούς μεγάλης άξΐας
  ένίοτε, μερικοί δμως, άντιθέ
  τως φαΐνονται νά είνε καθυ-
  στερημένοι κατά Ενα αίώνα.
  Ή Εύρώπη ένδιαφέρεται πε¬
  ρισσότερον διά την βραχείαν
  ασθένειαν ενός ύπουργοθ, πά
  ρά διά μίαν έπιδημΐαν, ή ό
  ποία άπειλεΐ νά άποδεκατίση,
  τό λαβείν της. Τουτο είνε ά
  σφαλές σημείον ψυχολογικής
  άδυναμίας. Ή Εύρώπη δέν
  έχει χάσει τίποτε άπό την γο
  ητεΐαν, ουτε άπό τό ενδιαφέ¬
  ρον της διά τούς Άμερικα
  νούς' γΐνεται ένίοτε άνησυχη
  τική' εΐχα δμως εύχαρίστους
  έκπλήξεις κατά τό ταξίδιόν
  μου, δπως, παραδεΐγματος χά
  ριν, νά ΐδω ώραίους πύργους,
  ωραίας παραδόσεις, τοπικάς
  ένδυμασίας... "Η Εΰρώπη άπο
  τελεΐται άπό (διοσυγκρασίαςΙ
  πού ποικίλλουν καί διαφέ-
  ρουν όσον καί ό γεωγραφικός
  χάρτης της. Διά τόν λόγον αύ
  τόν οί 'ΑμερικανοΙ, πού δέν
  την γνωρίζουν, την έννοοθν
  δυσκόλως. 'Επεσκέφθην Ιδίως
  τάς βορεινάς χώρας καί ί'σως
  αύτός νά είνε ό λόγος των
  παρατηρήσεών μου, άλλά μοθ
  φαίνεται δτι ό μεγάλος πόλε
  μος έχει λησμονηθή. Είς την
  Ευρώπην ό Άμερικανός ευρί¬
  σκει, μέσα είς μικρόν χώρον,
  δλας τάς ίδέας, δλας τάς σκέ
  ψεις, δλας τάς πραγματοποιή
  σεις, δλας τάς φιλοσοφίας
  συγκεντρωμένας είς έκλαϊκευ
  τικόν περιοδικόν. Είς διαδρο
  μην πεντακοσίων μιλίων είς
  τάς "Ηνωμένας Πολιτείας εύ
  ρίσκει κανείς, ένίοτε, όλιγωιέ
  ρας διαφοράς παρά είς δια¬
  δρομήν εκατόν μιλίων είς ιήν
  Ευρώπην... Ή Εύρώπη δέν
  βλέπει τάς "Ηνωμένας Πολι
  τείας, δπως αυταί άτενίζουν
  εκείνην. Ένώ είςτάς'Ηνωμένας
  Πολιτείας ύπάρχει εν αΐσθη
  μα φιλίας ανάμικτον μέ σε
  βασμόν, ένίοτε καί μέ εύλά
  βειαν πρός την γηραιάν ήπει
  ρον, ό Εύρωπαΐος θεωρεΐ τάς
  "Ηνωμένας Πολιτείας ώς ά-
  σχετον πρός δλας τάς άλλας.
  Τας βλέπουν άπομακρυσμέ
  νας, διαφορετικάς, άκατανοή-
  τους καί άπό την Ιστορίαν
  των δέν γνωρίζουν παρά μό
  νόν τα αύτοκίνητα, τόν κινη
  ματογράφον καί τα «τσίκλετ».
  'Η Εύρώπη προοδεύει; "Επι-
  τέλει βραδείας προόδους, άλ¬
  λά φαίνεται ν' άγνοή πλήθος
  πραγματικών όργάνων, συγ¬
  χρόνων μεθόδων. 'Η Εύρώπη
  έχει ανάγκην άνανεώσεως.
  Όφείλει νά καταβάλη μίαν
  προσπάθειαν. Είνε καθυστε-
  ρημένη κατά δέκα ετη. Ό
  Εύρωπαΐος, κατά την γνώ¬
  μην μας είνε. ολιγώτερον
  ευθυμος άπό την φήμην τού.
  Θά επρεπε νά περιποιηθή πε
  ρισσότερον τ.ήν φήμην των πό
  λεών τού. 'Η Εύρώπη υπήρ¬
  ξε δι' ήμδς ουχνά μυστήριον.
  Καί παραμένει. Άλλά τό μυ
  στήριον αύτό δέν πρέπει νά
  γίνη άλυτον α'ίνιγμα.
  Ή Εύρώπη άρθροΰται καΐ
  έξαρθροϋται. Ή διάρρηξις
  τής ίσορροπίας της, όφειλομέ
  νη είς την ζωτικήν αύξησιν
  δύο μεγάλων δυνάμεων την
  εχει αναστατώσει. Ή Εύρώ¬
  πη, θά επανεύρη έν τοσούτω
  μίαν ίσορροπίαν, ή όποία θά
  καταστήση σκεπτικο ύς έχεί-
  νους πού θά άποπειραθοθν
  νά την διαρρήξουν είς τό
  μέλλον. 'Η Εύρώπη γνωρίζει
  ή ιδία τα δεινά της. Θά τα
  θεραπεύση; Δυσχερώς. Διότι
  ποικίλλουν αναλόγως των χω-
  ρών. Ή Εΰρώπη, κατά την
  γνώμην έκείνων οί όποΐοι
  την γνωρίζουν καλλίτερα, θε-
  ωρεΐται ώς διερχομένη κρί¬
  σιν.
  Έν Εύρώπη εύρήκα, είς μί¬
  αν χώραν, δοξασίας, κοινωνί
  αν, εκπαίδευσιν ομοίας πρός
  έκείνας πού έφανταζόμην είς
  άλλην χώραν... καί μολαταΰ
  τα ή άλλη αυτή χώρα είνε ό
  λυσσωδέστερος ίδεολογικόςάν
  τίπαλος τής πρώτης... Άλλ'
  έπιφανειακώς αί δύο αυταί
  χώραι δέν διαφέρουν, τού
  ναντίον τα πάντα τάς κά¬
  μνουν νά όμοιάζουν. Ή Εύ
  ρώπη είνε άσθενής, πολύ πε
  ρισσότερον δμως διανοητικώς,
  παρά ύλικώς... Ή βιομηχα
  νία της εύημερεϊ είς έκπληκτι
  κόν σημείον διευθυνομένη ά
  πό ίκανωτάτους άνδρας... Ά-
  ληθώς, έλάχιστα πράγματα
  λείπουν διά νά καταστή ή
  Εύρώπη ή ένδοξοτέρσ, ή πλέον
  άνθοΰσα ήπειρος.
  Ή Εύρώπη κομίζει τί τό
  νέον άπό κοινωνικής πλευρδς;
  "Οχι! Ό άνταγωνισμός των
  ολοκληρωτικήν καί των άντι-
  φατικών καθεστώτων δέν χρο
  νολογεΐται άπό τού αιώνος
  μας μόνον. Ή Εύρώπη εχει
  κατοβάλει μεγάλην προσπά
  θείαν διά τάς μεσαίας καί
  τάς πτωχάς τάξεις. Μερικαί
  χώραι, δχι δέ άπό τάς γνω-
  στοτέρας, έχουν υπερβή είς
  τό σηαεΐον τουτο, τάς "Ηνω¬
  μένας Πολιτείας.
  Ή Εύρώπη ημπορεί νά θεώ
  ρηθή ώς ή ήπειρος των πειρα
  ματισμών. 'Η τόσον πλουσία
  ήδη ίστορία της έξακολουθεΐ
  νά πλουτίζη περισσότερον ά¬
  πό την ιστορίαν των χωρών
  των άλλων ήπείρων.
  Η ΗθθνβΓ
  ΟΠΒΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
  ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΟΣ
  ΕΞΕΤΑΣΙΣ
  Σ' ίνα καφενεΐο έκαμαν την
  έμφάνισί τους προχθές μερικαί ό-
  ρειβάτιδες. Οί θαμώνες δέν ήθε-
  λαν <2λλο διά νά άρχίσουν*τάς έπικρίσεις: —Τί τα θέλετε. Ή γυναϊκα μέ τα σπόρ χάνει τδν γυναικισμό της. —Καί πρό πάντων μέ την δ- ρειβααία. —Κυττάξετε εκείνην έκεΐ την ξεροψημμένην. Φέρει έλόκληρο γομάρι στή^ράχη της. Έ λοιπόν! Άνακινεΐ την εΕκόνα τής γυναί¬ κας δπως την διέπλασαν αί πα¬ ραδόσεις καί εποχαί; Σας θυμί- ζει φρεσκάδα, νειατα, ελευθερία; Έγώ στήν περΕπτωσι αυτή όραμα τίζομαι τίς λιπόσαρκες έκεΐνες γρη&Ολες τοΟ βουνοθ πού γυρί- ζουν στό φτωχικό τους φορτωμέ- νες ξύλα, τα φθινοπωρινά δειλι- νά. Τό κουβεντολόϊ εσυνεχίσθη είς τόν ίδιον τόνον. Ό γυναικισμός έξεχωρίσθη τελείως άπό τα σπόρ. Καί δέν έξεχωρίσθη μόνον. Οί όμίληταί καθώρισαν ναί ωρισμέ¬ νας παρανοήσεως αλ οποίαι είνε δυνατόν νά δημιουργηθοθν άπό την εξίσωσι αυτή γυναικός καί άνδρας. Καί μέ ζημίαν Ιδίως τοΟ φυοικοϋ καί ήθικοΰ βόλου τής μητέρας. 'Υπερβολή; θά πήτε. Πιθανώτατα ναί. Έν πάση περι¬ πτώσει ή έπιμονή έδώ ήτο γενική. "Ολοι συνεφώνουν. Διαφωνία δέν έσημειώνετο. —Ύπάρχουν σπόρ καί σπόρ. Ύπάρχουν άκόμη τρόποι κατά τούς όποίους οίίτε τα σπόρ ζημι- ώνουν τόν γυναικισμόν. Ή παρατήρησις αυτή ήτο ή πρώτη έπιφύλαξις ή όποία εδέη¬ σε νά... αναφανή είς /τόν όρίζον- τα την στιγμή ποθ οί πάντες εΖ- χαν εκθέσει τάς γνώμας των. Φαντάζομαι 2τι άπό τό σημείον αύτό ήρχιζεν καί ή γενικωτέρα άνασκευή. Ή γυναϊκα τής Ιπο- χής μπορεί νά είνε φανατική «σπορτγοθμεν». Δέν παύει δμως γι' αυτό νά μένη γυναΐκα. Τό πνεΰμα τής έποχής είνε κατά 6ά· θος Οπερ τής διατηρήσεως τού γυ- ναικισμοθ. Καί τόν δρον αυτόν δέν λησμονοθν, έκτός μερικών έ· ξαιρέσεων οϋχε αί φανατικώτεραι θιασώτιδες των άθλήσεων Μένουν γυναΐκες έκατό τα έκατό. Μπορεΐ είς τάς σπόρ νά προσέχετε πάντο¬ τε μέ θλϊψι την άρνητική τους άνδροποίησι. Ύπάρχουν στιγμές δμως υστερα, πού δέν τίς άναγνω- ρίζετε. "Αλλοτε μοΰ διηγείτο 1- νας κοσμικός, ίτι έμεινεν ςεκθαμ· βος μπροστά σέ μιά τέτοια μετα- βολή. Ή γόησσα μιας εσπέρας ή το ή φημισμένη £σον καί... άπο· κρουστική «σπορτγοθμεν», μιόϊς άλλης στιγμής. Συμπέρασμα: Τα σπόρ δέν διαστρέφουν τή θέσι καί την έμ φάνισι τής γυναικός. Έξυπηρε τοϋν την δγεία καί τή ρωμαλεό τητά της. Έξυπηρετοΰν άκόμη την νεότητα καί την πλαστικό- τητα. Βεβαία μία όρειβατική έ- ξάρτησις μπορεΐ νά διαστρέφη την γαναικεία μορφή. Άλλά μέ¬ χρις ενός σημεΕου πολλάκις: Μέ¬ χρις δτου επέμβη είς τό σύνο¬ λον ή αύστηρά ύγιεινή τής καλ- λονής. ΐό μπουντουάρ είς τάς πε· ριπτώσεις αύτάς άποβαίνει μέ γας μεταμορφωτής. Άρκεΐ νά υ¬ πάρχη ή στοιχειώδης διάκρισις καί πρός τα σπόρ καί πρός την γυναϊκα. * * * Διά νά αυμπληοώσωμεν την συζήτησιν πρέπει νά ύπενθυμίσω μέν καί τοθτο: Ύηάργρ^ν σπόρ πού άναδεικνύουν την γυναικεία έμφάνισί ακριβώς μέ τό κοσταθ μι τους. Άφήνω τώρα καί τάς κινήσεις πού είνε μιά, συνίχής έ πίδειξις γραμμών καί χάριτος. Τί σά; λέγει επί παραδείγματι τό πατινάζ; Ασφαλώς άπό τής απόψεως αυτής πολλά. Άλλά δέν είνε τό μόνον έπιχείρημα αύτό υπέρ τής γυναικείας έπιδόσεως είς τόν πελώριον στίβον τής ση μερινής φυσικής άγωγής. Ύπάρ¬ χουν καί άλλα. Καί είς πεϊσμα των προχθεσινήν εντοπίων συζη των. Οί άνθρωποι άλλως τε εί ναι βέβαιον δτι εξήτασαν μονο- πλεύρως τα πράγμ^τα. ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣ1Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Δ'. Έκτός των ανωτέρω έπιβάλλε ται έπίσης ή πύκνωσις των <3ργά νων τής Υπηρεσίας Συν)σμών τής Άγροτικής Τραπέζης διά την άπο τελεσματικωτέραν προώθησιν τής συνεταιριστΐκής οργανώσεως είς την ΰπαιθρον. Δημιουργία τοΰ νέου θεσμοθ τ&ν Επιτροπών τής ΕΣΣΕ πλη¬ σίον των Ένώσεων των Συν)σμών διά την άμεσωτέραν έκ μέρους αυτής παρακολούθησιν καί καθο- δήγησίν των. Ιδού αί κυριώτερα! μεταρρυθ- μίσεις, πού είσάγονται διά τοΟ Νέου Νόμου 1154 είς 2,τι άφορα την οργάνωσιν των Γεωργικών Συν)σμών. Καί αί μεταρρυθμί- σεις αυταί όλοκληροθνται διά των νέων κατευθύνσεων, πού ε¬ χάραξεν είς τάς Γεωργ. Συνεται ρικάς Όργανώσεις τής Χώρας τό συγκληθέν ήδη την 2αν Αΰ- γούστου Α'. Εθνικόν Συνέδριον των Γεωργικών Συνεταιρισμόν. Είς τό δ,τι κυρΐως στρέφεται ή προσπαθεία τής ΕΣΣΕ καί κατ' ά νάγκην καί ή προσοχή τοΰ Συνε- δρίου, θά είναι ασφαλώς ή χάρα ξις ενός προγράμματος, τό οποίον θά επιτρέψη. α) Την ένοποίησιν των Συνε- ταιρικών δυνάμεων τής υπαί- θρου. β) Την δημιουργίαν ϊσχυρών Συν)κών Όργανώσεων διά τής βαθμιαίας συγχωνεύσεως ή άνα διοργανώσεως των πολυαρίθμων θνησιγενών σημερινών Συνεται- ρισμών. γ) Την άνακάθαρσιν αυτών. δ) Τέλος την διαφοροποίησιν τοΟ έργου καί την όλοκλήρω- σιν τής λειτουργίας των Συν)κών Όργανώσεων, ώστε ολίγον κατ' ολίγον νά άποβάλουν τόν σημε¬ ρινόν των έπεισοδιακάν καί έ- φήμερον χαρακτήρα καί νά δυ- νηθοθν νά άνταποκριθοΰν είς την παραγωγικήν καί εκπολιτιστικήν των αποστολήν εις την ΰπαι¬ θρον. Άλλά τό <3Ύΐι.εΙο^ ακριβώς τοΰ το συνδέεται άμεσώτατα μέ την επελθούσαν διά τοΟ νέου Νό¬ μου δευτέραν βασικήν μεταβο¬ λήν. Ελέχθη ανωτέρω δτι ή δευτέ ρα βασική μεταβάλη άφορα είς τούς σκοπούς καί την αποστολήν των Γεωργικών Συνεταιρισμόν καί άπό τής απόψεως ταύτης δύο σημεΐα έπιβάλλεται κυρίως νά τονισθοθν. Έν πρώτοις διά πρώτην φο ράν αί Γεωργικαί Συνεταιριστι- καί Όργανώσεις άναγνωρίζονται ώς τα δργανα είς τα δποϊα ά- νατίθεται ή έφαρμογή τής γε- ωργικής πολιτικής τού κράτους καί πρός τόν σκοπόν τοθτον ά νατίθεται είς την εθνικήν Συ- νομοσπονδίαν Γεωργικών Συνε ταιρισμων ή ένιαία οργάνωσις καί κατεύθυνσις των Γεωργικών Συνεταιρικών Όργανώσβων διά την μετά τοΰ κράτους στενήν συνεργασίαν πρός εφαρμογήν τής υπό τοΰ υπουργεΕου Γεωργίας χαραασομένης γεωργικής πολιτ:- κής καί προαγωγήν των συμφε ρόντων τής γεωργικής τάξεως καί ηθικήν αυτής εξύψωσιν. Κατα δεύτερον λόγον έπιζητεΤ- ται διά τοΟ νέου νόμου δπως ό- Αί συλλογαϊ υδάτων. Ή σύστασις τής Νομαρχίας μας πρός τούς προέδρους των Κοινοτήτων περί τής έφσρμο- γής τό ταχύτερον, των δο θεισών όδηγιών διά την άπο- ξήρανσιν των μικροσυλλογών υδάτων, πρέπει νά τύχη τής γενικής προσοχής: Ώς μαν- θάνωμεν ή έλονοσία υφίστα¬ ται είς πολλάς κοινότητος κατά σηιΐνχντικόνποσοστόνκαΐ τουτο προφανώς, λόγω τής παραμελήσεως των έν λόγφ καθηκόντων τόσον άπό μέρους των κατοίκων δσον καί άπό μέρους των κοινοταρχών. Καί είνε άνάγκη νά δημιουργηθή είς τό προκειμένον μεγαλυ· τέρα δραστηριότης διά νά διευκολυνθή καί τό δλον έξυ- γιαντικόν ίργον έν τώ νομώ "Ηρακλείου, διά τό οποίον συ¬ στηματικώς ώς γνωστόν φρον¬ τίζουν οί ιθύνοντες. Ό ποιοτικόςέλεγχος. Διωρίσθησαν οί έλεγκταί καί έπόπται διά τ5ν ποιοτ κίιν έλεγχον των έξαγομένων στα- φυλών. Τό γεγονός έπανα- φέρει επί τάπητος τό σοβα¬ ρόν αύτό ζήτημα τής έξαγω- γωγής. Προκαλεΐ δμως έν ταύτώ χρηστάς ελπίδας περί τής αυστηράς έφαρμογής τοΟ έλέγχου επι τοϋ όποίου στη- ρίζεται καί ή δλη διαφήμισις τοϋ προϊόντος. Καί μάλιστα είς τάς παρούσας στιγμάς καθ' άς ό συναγωνισμός άπό μέρους άλλων κρατών είνε δ¬ σον άφορα κυρίως τάς στα- φυλάς, έντατικώς κ<αί εύρέως διοργανωμένος. Αίκαιοι έπαινοι. 'Η εμφάνισις τής ομάδος των δεσποινίδων τοϋ Ηρα¬ κλείου είς την προχθεσινήν εορτήν τοΟ Σταδίου, υπήρξεν άξία συγχαρητηρίων ώς έτη- λεγράφησεν ή κ. ύφυπουργοϋ Τύπου καί Τουρισμοΰ πρός τόν κ. Δήμαρχον. Την έμφά νισιν άλλως τε αυτήν είχον έκτιμήσει καί προηγουμένως οί συμπολίται, ώστε νά δικαι- ολογοϋν πληρέστατα σήμερον καί τα έκ μέρους τής κ. Νι- κολούδη συγχαρητήρια τα ό- ποία άνταποκρίνονται είς την δημοσίαν γνώμην των Αθηνών. Άλλά καί νά ύπε- ρηφανεΰεται δι' αύτά καί τό Ηράκλειον. ΑΊ παιδικαϊ έξοχαί. Προχθές ανεχώρησε διά τάς παιδικάς έξοχάς ή δευτέρα αποστόλη άπό 50 κοριτσάκια. Έν τώ μεταξύ επέστρεψεν έκ των έξοχών ή πρώτη αποστό¬ λη έκ 50 άγοριών.Έκ τής δλης δέ επιτυχίας άπό ύγιεινής ιδία απόψεως, τής άποστολής αυτής συνάγεται καί ή καλή λειτουργία των παιδικών έξο χών καί ή ιδιαιτέρα σκοπιμό- της των. Ύπάρχει άλλως τε έν προκειμένον κάθε καλή πρό θέσις τοΟ Π. Ι. καί τοΰ Δήμου Ηρακλείου διά την συστη- ματοποίησιν άκόμη περισσότε¬ ρον τοΟ θεσμοΰ, ώστε νά μή στεροϋνται τοϋ πολιτισμένου εύεργετήματος δλα γενικώς τα άπορα παιδία τής περιφερείας Ηρακλείου. λοκληρωθ^ ή δράσις των γεωργι κων Συνεταιρισμών καί έξέλθουν ούτοι άπό την μαρασμώδη κατά στάσιν είς την όποιαν εύρισκον ται. Ούτω ώς βασικός σκοπός τόν οποίον θά επιδιώξη ή έθνι κή Συνομοσπονδία των Γεωργι¬ κών Συνεταιρισμών τίθεται δ συντονισμός τής δράσεώς των Γεωργικών Συνεταιρικών Όργα νώσεων διά την ανάπτυξιν καί βελτίωσιν των δρων τής γβωργι- κής παραγωγής καί διά την κα- λυτέραν επεξεργασίαν, συντήρη¬ σιν καί κυκλοφορίαν των γεωρ¬ γικών προϊόντων μέ τόν διπλούν απώτερον αντικειμενικόν σκοπόν νά συντελέσουν άφ' ενός είς την εξύψωσιν τοΰ βιωτικοθ έπιπέδου τής γεωργικής τάξεως καί άφ" ετέρου είς την λυσιτελεστέραν εξυπηρέτησιν των καταναλωτικών «ναγκών τής χώρας.
  ΑΜΟΡΘΩΣΙΣ
  ί»Κ
  !. ν.
  Μ
  (θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμε
  Ρον ή γλυκυτάτη όπερέττα τού
  Ζιλμ,τέρ «Άγνή Σουζάνα» μέ τόν
  Άνρο Γκαρά καΐ την Μέγκ Λεμο
  νιέ
  Την Πέμπτην «Χαμτίανέρα·.
  θερινός «ΑΠΟΛΛΩΝ·.-Σήμε-
  οον τό ιτολύκρονο θεατρικό εργο
  τοϋ Χόλτς «Τραουμούλους» μέ τον
  γίγαντα τής τέχνης'Εμιλ Γιάνιγκς
  Την Πέμπτην ·Άγάπη μεσ τις
  φλόγεζ».
  'Από τού Ορόνου
  είς την λαιμητόμον.
  Προιστάμενος Τυττογραφειου
  Ιωάννης Γ. Άστιραδάκης
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  1ΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  —,*—**—«*—»«—
  Ή μεγάλη δημιουργία
  τής
  ΖΑΡΑ ΛΕΑΝΤΕΡ.
  ΧΑΜΟΑΗΕΡΑ
  Ό ερωτικάς γολγββάς μιάς
  γυναίκας ηου εζηοε την εΰτυ
  χία της σέ μιά ψεύτικπ άγά
  «π.
  —Τό ίράμα δΰο ύπάρξϊων
  πβι» ή ζ«ή τουςαρχισε σάν 6·
  νειρο καΐ γκ'εμίστικε «πό
  τό ηίρασμα μιάς τραγικάς
  μοίβκς.
  —"Ενα δράμα πού τό
  στολίζουν έξωτικές καλ
  λονές, Σενορίτες πεντά-
  μορφες, Σπανιόλικα τρα-
  γούδια καΐ χορβί.
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  Μεγάλη Πρεμιέρα
  ΣΤΟΥ
  ΟΟΥΛΑΙΑΚΙ
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟΝ
  Ή θαυμασία όπερέττα:
  ΑΓΝΗ
  Σ
  α
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Άναβληθέντος πλειστηριασμοΰ
  Ιωάννου Α. Άνυφαντάκη κα-
  τοίκου Ηρακλείου.
  Κατά
  Γεωργίου Ε. Πετράκι κατοί
  κου Κατω Μετοχίου Λασηθίου.
  Άναβληθείς νιμίμων λόγων έ'-
  νεκεν, δ διά τοθ υπό χρονολ. 18
  Ιουλίου 1937 προγράμματός μου
  πλειστηριβσμοθ προκηρυχθείς καί
  εις τό 6π' αριθ. 4624 τής 27 Ί
  ουλίου 1937 φύλλον τής έν Έρα
  κλείφ εκδιδομένης ' εφημερίδος
  «Ανάρθωσις», δημοσιευθείς δημό
  σιος άναγκαστικός πλειστηρια
  σμός τοθ έν αύτω άναφερομένου
  καΐ περιγραψομένου ακινήτου
  κτήματος τοθ καθ' ού ή παροθσα
  όφειλέτου μου, ήτοι έν θέσει «Κα
  μαράκι» τής περιφερείας τού χω
  ρίου Κάτω Μετοχίου, τέως Δή
  μου Ψυχρού καί Είρηνοδικείου
  Τζερμιάδων κηποχωράφου μετά
  φρέατος καί σιδηροΰ υδρομύλου
  εκτάσεως δύο μουζουρίων, συνο
  ρευομένου κτήμασι Έμμαν. Χά
  νιαλάκι, λικολάου 'ΑνδριανοΟ,
  Αίικολάου Πετράκη καί δρίμφ.
  Είδοποιώ δτι ούτος γενησεται
  ανυπερθέτως την 4ην ΣεπτεμβρΕ
  ου 1938 ημέραν Κυριακήν καί ώ
  ραν 10—12 π. μ. ενώπιον τού
  Είρηνοδίκου Τζερμιάδων Άναστ.
  Χαλκιαδάκι (τοθ συμβολαιογρά
  φού Έμμαν. Παπαδάκη άπολυ
  θέντος) ή τούτου κωλυομένου ένώ
  πιον τοθ νομίμου αύτοΰ άναπλη
  ρωτοθ μή ΰπάρχοντος ετέρου
  συμβολαΐογράφου, καί έν τώ έν
  Τζερμιάδων κειμένφ δημοσίφ
  γραφείω τού ένθα καί όπότε κα
  λοθνται οί βουλόμενοι νά πλειό
  δοτήσωσιν.
  'Αρμόδιος δικαστικός κλητήρ
  ένεργησήτω τα νόμιμα.
  Έν Ήρακλείφ τη" 2 Αύγούστου
  1938
  Ό τοθ ιπισπευδοντος πληρεξού
  οιος δικηγόρον
  Έμμαν. Α. Άασαριώτης
  ΚΑΡΟΟΥΖΕΣ ΚΑΙ ΒΕΠΟΗΙΑ
  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
  Ε,Περτσελάκη
  497ον
  Πλάϊ της δέν ύπήρχε κα-
  νείς. Κανείς συνήγορος, κα-
  νείς αλλος πλήν τοΰ όργάνου
  ποϋ την έφρούρει. Άλλά ή
  ΜσρΙα-Άντουανέττα Ιχει συγ
  συγκεντρώση τάς δυνάμεις
  της καθ' δλην την διάρκειαν
  τής μακράς άπομονώσεώς της.
  Ό κΐνδυνος την έ>αθε νά
  συγκεντρώνη τίς σκέψεις της,
  νά ομιλή καλά καί πρό παν
  τος νά σιωτιδ.'Όλαι αί άπαντή
  σεις της ήσαν καταπληκτικαί
  Είς άκριβολογΐαν καί ταυτο¬
  χρόνως φρόνιμες. Οΰτε επί
  μίαν ©τιγμήν δ£ν έχασε την
  ψυχραιμίαν της. Τώ.ρ κάθε άλλη
  φορά. Δέν άπήντα ε(< Τ$Υ δι- κηγορΐσκο πού έ"γινε έτΐανα- στάτης άττό την άπενταρΐα κσί ένόμιζεν 8τι εκτελούσι τώρα έργον κατηγόρου, οθτε είς τούς ύπαξιωματικοΰς καί τούς γραφείς πού μετημφιέ- σθησσν είς δικαστάς. Άπήν τα διά την ιστορίαν. Τώρα πού ευρίσκετο είς τό χεϊλος* τής άβύσσου άνακτοθσε την δύναμιν τοθ έαυτοθ της. "0- ταν την ρωτουσαν τό δνομά της άπήντα μέ φωνήν δυνατήν καΐ διαυγη"; —«Μαρία-Άντουανέτα τής Αύστρίας-Λωρραίνης, τριάντα όκτώ έτών, χήρα τοθ βασιλέ¬ ως τής Γαλλίας. Ό Φουκιέ-Τενβίλ, ό οποίος ήθελε νά τηρήση, δλους τούς τύπους τής δικαιοσύνης την ηρώτησε ποΰ διέμενε ο ταν συνελήφθη. Ή Μαρία-Άν τουανέττα απήντησε χωρίς εί ρωνείαν δτι ουδέποτε συνελή φθη καί δτι ήλθαν καΐ την πήραν άπό την 'Εθνοσυνέλευ σιν διά νά την όδηγήσουν είς τό Τάμπλ. Καΐ ηκολούθησε κατόπιν είς τό πομπώδες ϋφος ή καθ' αύ τό άνάκρισις. (συνεχίζεται) ΝΕΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ (Τελεία απόδοσις) ΣΗΜΕΡΟΝ Τό δυνατότερο καΐ βαθΰτε ρ© δράμα τής Σαιζόν. Τό πολύκροτο θεατρικό ερ γο τού ΧΟΛΤΣ: ΤΡΛΟΥΜΟΥΛΟΥΣ Μέ τόν Γίγαντα τής ( Τέχνης: ) ΕΜΙΛ ΓΙΑΝΙΓΚΣ Καί Ζουρνάλ. ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ ΜΕΣ ΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ "Ενα ΰπέρβχο έρωτικό ρω μάντζο πβύ έκτυλίασεται ά νάμεσα στην κόλασι τοΰ Ί σΐτανικοΰ άλληλοαπαραγμοΰ. Μέ την ΛΩΡΕΤΤΑ ΠΟΓΚ ΛΕΥΚΗ ΠΟΤΑΣΣΑ "ΑΣΤΗΡ,, 96 - 98 ο)ο Ή ανωτέρα δλων.Προ- σοχή είς την μάρκαν, Ή στήλη τού ώραιόκοσμου. Διά νά άποκτήσετε λεπτήν κοΛ εύλύγιστη σιλουέτταν. Σας δίδω, σήμερον, μιά σειρά ά σκήσεων τίς οποίες πρέπει νά κά μνετε έζηπλωμένη επί τοΰ εδά- φους διά νά έξαγάγετε τό Ανώ¬ τατον όριον τής ωφελείας, θά αϋ· ξήσουν την μυική σας δθναμι, θά έπιμηκύνουν τούς μθς των βραχιό- νων καΐ των κνημών σας χωρίς νά τούς δώσουν τώ άθλητικό αΰ- τό ΰφος πού δέν άρμόζει διόλου είς τίς γυναΐκετ, Τίς άσ<ήσεις αύτές θά κάμνετί καθ' ήμέρα κανονικώς, διότι μό¬ νον οί καθημερινές άσκήσεις θά σδς έττιτρέψουν νά φθάσετε, ϊττπ- τα άπό υερικές έβδομάδε<:, είς ε¬ να Ίκανοποιητικό άττοτέλεσμα. Ε¬ άν είσθε μικροϋ άναστήματος οί άσκήσεις αΰτές είνε απολύτως ένδεδειγμένες νιά σάς. Εάν εί¬ σθε υψηλού άναστήματος θα σάς έπιτρέψοι/ν νά «ακονίσετε» την σιλουέττα σας. Άλλ' εάν ρ',σθε ηδη, π^λΰ άδύν«ϊ»|, μην ίπιμένετε οέν είνε γιά σδς. "Ιδού ή πρώ,τη ήσκησις. Πλαγι,ό- σετε, τελείως ϊσια,έπί τής κοιλίας, βρανίονεε καΐ κνήμεξ τετσμμέν?ς, τίς παλήμ^ς των ϊϊΐραν 4τιΙ τοΰ έδάφους, οί βραχ|ονες είς τελεί¬ αν επέκτασιν τοΰ σώ,ματος Άπ' αυτή την θέσιν σηκώαετε την δε- ίμ4 σας κνήμη οσο τό δυνατόν ύ· ιυηΚότ^ρα χι^ς ^^ λυγίαετε τό γόνατο. Μείνετε ϊτσι ενα δευτε- ρόλεπτο έπειτα κατεβάρετε την κνήμη. Κάμετε την ασκησι αυτή δέκο Φορές Β'* κά§« κνήμη. Ο μθς τής κοιλίας σα^ πρίπει να έργασθοθν πολύ δυνατά, Ή δευτέρα άσκησις. Σταθήτε γο νατιστη μέ τούς βραχΐονας άνυ ψωμένους, τεντωθήτε δσον σάς | είνε δυνατόν, κλίνετε ττρός τα ο¬ πίσω άφίνοντας την κεφαλήν σας νά κλίνΓ] φυσικώς άκολουθώντας την κίνησιν. "Επειτα έπανσοέοε· τε τοϋς βραχίονάς σας πρός τα έ ιπρός κα'ι προστταθήσετε νά έγ· γίσετε τό έδαφος δσο μακρύτερα άπό τό αώμα, σδς είνε δυνατόν. Πρέπει νά κατορθώσετε νά κάνε- τε αύτό μέ τελεία εϋλυγισία, άρ μονικά. Την 8λη άσκησι θά κάμε¬ τε δέκα φορές Καί ή τρ τη άσκησις. Πλαγιάσε- τε έκ νέου %ττί τού έδάφους καί στηρίξετε δ*ο τό βάοος τοϋ σώ· ματος έπ'ι τής κοιλίας σας. Σηκώ σετε τότε τούς βρτχίονας κα'ι τίς κνήμες συγχρόνως δσον ύψϊ|λότε· ρα μπορεϊτε. Διαχωρίσετε τούς βραχίονας κα'ι έπαναφέοετέ τους κατόπιν κα(τα μηκος τοϋ σώ(.·,αχας- Την κίνησι αυτή κάυετ? ηέντε φο ρές. Προαπαθήσετί έπειτα νά συν δυάσετε τ,ήν τελευταία αύττ^ κΐνη, α μ», την πρώτη. ς^σκη,σ» που σδς ΰττέδειξα σηκών&ντ-ας την κάθξ κνήμη δσ,ο δψηΑότερα μπαρϊϊτε καί άνυψώνοντας συγχρόνως τούς βραχίονας Την δσκΓ(σι αυτή πρέ- τιει νά κάνετΐ άρχίζαντας μικρόν κατά μικρβν Κως 2"> ψαρές χωρίς
  γά κουραζεοδί
  ΑΙ άνω,τέρω άσκήαεις είνε τέλει
  ες δια την κανονικήν διανομή τοΰ
  λίπους τοΰ οώματος, Στερεώ-
  νούν τρύς μηρούς καί τί)ν ράχη
  αας. Αεπτηίνουν τούς γόμφους,
  κάνουν εύλύγιστη, λεπτή καί πο-
  λύ γυναικεΐα σιλουέττα,
  ■«■■■••■•■■■■■■■■■■■■■■■■•«■«■■«■«■•«■•εί···
  ΗΛΙΟΣ ΣΤΑΦΥΛ
  ΠΟΤΑΣΣΑ ΜΠΛΕ ΓΕΡΜΛΗΙΑΣ
  80 ■ 85 ο)ο
  Σταφιδοπαραγωγοί,
  Προσέξατε. ΜΗΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΖΕΣΘΕ ΕΠΙ ΤΟΥ
  ΠΡΟ Ι ΟΝΤΟΣ ΣΑΣ. Άδιαφορήσετε στΐς παχυλές
  όεκλάμες. "Οσοι τυχόν δέν έχρησιμοποιήσατε την
  άποδεδειγμένως ανωτέραν δλων καθαράν Ποτασσαν
  μας Μάρκας ΗΛΙΟΣ ΣΤΑΦΥΛΙ, προελεύσεως Γερ-
  μανίας, χρώματος Μπλέ, 80—85, προβήτε μόνον
  είς δοκιμάς, καί θά έξακριβώσητε η|ν έπιτυγχα-
  νομένην ταχίστην άποξήρανσιν, καί τόν άριστον
  χοωματισμόν ποϋ δίδει επί των Σταφίδων σας,
  ΟΣΤΙΣ ΔΕΝ ΑΛΛΟΙΟΥΤΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΣ.
  Ή κατανάλωσις μσς είναι ή καλλιτέρα απόδει¬
  ξις δλων τούτων. "Επί είσαχθέντων πρό 2Οημέρου
  25ΟΟ Βαρελίων, μάς άπομένουν εισέτι μόνον 600.
  Γενιχός αντιπροσωπος έν Κρήτη μετά διαρκοΰς
  παρακαταθήκην
  ΣΤΕΦΑΝΟΣ Κ. ΜΠΛΑΒΑΚΗΣ
  ίί..
  Πλατεία Καλλεργών, (Κέντρον).
  .......................
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ι ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  ι __________
  | Τό έν Άγίω Νικολάω ύπο-
  κατάστημα τής Άγροτικής Τρα
  1 πέζης τής Ελλάδος, έντολή
  ' Διαχειριστικής Έπιτροπής τοθ
  ι ΈλαιουργικοΟ ΠιστωτικοΟ καΐ
  Πωλήσεως Συνεταιρισμοΰ Κα-
  λαμαύκας, προκηρύσσει την
  Ι 17ην Αύγούστου 1938 ημέραν
  Ι Τετάρτην καί ώραν 10—11
  π. μ. μειοδοτικόν διαγωνισμόν
  διά κλειστών προσφορών μέ
  έ'κπτωσιν άνευ όρίου επί των
  τιμών μονάδος τοθ τιμολονίου,
  [πρός άνάδειξιν έργολάβου διά
  την κατασκευήν τοθ Έλαιουο-
  γείου τού Έλαιουργικοΰ Πι-
  στωτικοΰ καί Πωλήσεως Συ-
  νεταιρισμοθ Κσλαμαύκας.
  'γ! Δημοπρασία γενησεται
  είς τα έν Άγίω Νικολάω γρα
  Φεΐα τής Άγροτικής Τραπέ¬
  ζης τής "Ελλάδος.
  Η δαπάνη προϋπελογίσθη
  είς δραχμάς 580 000 (πεντα-
  κοσίας ογδοήκοντα χιλιάδας).
  Ώς εγγύησις θέλει καταβλη
  πέντε τοίς εκατόν επί τοΰ
  προϋπολογισθέντος ποσοϋ είς
  μετρητά ή γραμμάτια παρα-
  καταθηκών καί δανείων ή έγ·
  γυητικήν επιστολήν ανεγνωρι¬
  σμένης Τραπέζης.
  Ώς έργολάβοι γίνονται δε·
  κτοί έργολάβοι δημοσίων έρ¬
  γων πάσης τάξεως δι' έργα
  οΐκοδομικά.
  Μελέτη καΐ συγγραφή υ¬
  ποχρεώσεων ευρίσκονται κα¬
  τατεθειμένα παρά τώ έν Ά¬
  γίω Νικολάφ ύποκαταστήμα-
  τι τής Α.Τ.Ε. καί πσρά τώ
  κεντρικφ καταστήυατι τής Ά¬
  γροτικής Τραπέζης τής Έλ
  λάδος (τμήμα Γεωργικής
  Μηχανικής) Αθήναις δπου οί
  ένδιαφερόμενοι δύνανται ν ά
  λάβωσι γνώσιν, -ροσερχόμε-
  νοι καθ' εκάστην 12—1 π. μ.
  Ή Ιγκρισις των άποτελε
  σμάτων τού διαγωνισμοϋ έ
  ναπόκειται είς την απόλυτον
  κρίσιν τής κατά τ' ανωτέρω
  Διαχειριστικής Έπιτροπής, με
  τα σύμφωνον γνώμην τής Δι¬
  οικήσεως τής Άγροτικής Τρα
  πέζης τής Ελλάδος.
  Έν Άγίω Νικολάφ τή 5
  Αύγούστου 1938.
  Άγροτική Τραπέζα τής Έλλά
  δος 'Υποκατάοτημα 'Αγίου Νικο
  λάου.
  ...■■.■....■.....Κ.βΒ.Η.■■■■....■■■.
  Έκτός Τράστ
  «■■■■■>■—
  ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ. Σθρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάζον,
  Πρ«ΜτορεΤον
  ΛΙΝΛΡ-ΑΚΗ
  Τηλέ«.
  /
  Μόνον μέ τό θαλαμηγόν
  «ΧΙΟΣ»
  Κάθε ΚΥΡΙΑΚΗΝ 6 μ. μ. ακριβώς
  Κατ' ευθείαν διά Πειραια
  (σέ 12 ώρες).
  Ταχύτης 14 μιλλίων.—Άνεσις-Άσφαλειβ.
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  Τβλίρ. ε-Μ
  ΚΟί ΝΩΜ ί Κγ
  ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ — Την ττροπαρελθ
  Κυριακήν είς Σττηληώτισσαν ετε¬
  λέσθησαν οί άρραβώνες τοθ κ.
  Κώστα Σμυανιωτακη μετά τής δ(.
  δος "Αφροδίτης Μαθιανάκη.
  Συγχαρητήοια. ^
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ--Προνθ*ς τό έσπέ
  ρας ό κ Ιωάννης Τζομττανάκης
  μηγανικός ανεδίξατο έκ τής κα.
  λυμβήθρας τό χαριτωμένο κορι.
  τσακι τοϋ κ. Βασ. ΆγαπητοΟ δό·
  σας είς σύτό τό δνομα ΧρυσοΟ-
  λα. Είς τε τόν ανάδοχον καί τούς
  γονεΐς ευχόμεθα νά τοις ζήση.
  ' ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ- Πρός χοΰς
  όπωσδήττοτε συμμετασχόντας είς
  τό βαρύ πένθος μας επί τω θανά-
  τφ τοθ τΐροσφιλοΰς μαζ Κωνσταν·
  , τίνου Ί. Τσαμπαρλάκη έκφράζ0.
  μέν θερμοτάτας εύ/αριστίας.
  Έν Νεαπόλει ττΐ 6η Αύγού
  στου 1°38.
  Οίκογένεια Τσαμιταρλάχη
  » Γ* Λεμπιύάκιι
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Άναβληθέντος πλειστηίΐασμοΰ
  Τοθ Δήμου Ηρακλείου έκπρο
  σωπουμένου νομίμως υπό τού Δή
  μάρχου Ηρακλείου.
  Κατά
  Γεωργίου Νικολουδάκι κατοί
  κου Ηρακλείου.
  Ό διά τού 6πδ χρονολ. 5 8;6ρΕ
  ου 1936 προγράμματός πλειστη
  ριασμοΰ προκηρυχθεΐς καί έν τώ
  ύπ' αριθμόν 527 φύλλφ τής έν
  ταΰθα εφημερίδος «Κρητικά Νέα»
  δημοσιευθείς πλεισιηριασμός των
  άκινήτων τοΰ ανωτέρω δφειλέτου
  μου άναβληθείς νομίμων λόγων
  Ινεκεν γενησεται ανυπερθέτως
  την 25 7)βρίου ημέραν Κυριακήν
  καΐ ώραν 10—12 π. μ. ενώπιον
  τού Συμβολαιογράφου Ηρακλείου
  Άντ. Γιάνναρη ή τοθ νβμίμου
  αύτοΰ άναπληρωτοϋ, έν τψ ενϊαθθα
  κεΐμένφ Γραφείφ τού.
  Άρμόδιος δικαστ. κλητήρ ένερ
  γησάτω τα νόμιμα.
  Έν Ήρακλείφ τή 8 Αύγού
  στου 1938.
  Ό πληρεξ. δικηγόρος τού επι
  σπεύδοντος.
  Ιωάννης Γ. Ιϊβγιατζάκης
  ..■■■■■■■■.■■■.■■..■■■Μ
  •Εκάστην ΤΡΙΤΗΝ
  μεσημβρίαν
  Διά Ρέθυμνον, Χανιά,
  ΠΕΙΡΑΙΑ
  Χαλκίδα, Αίδηψόν,Βά-
  λον, Φεσσαλβνίκην.
  Τπλίφ. 5-Μ

  ■■■■■■■
  ----------—·—' —— ε_ » —ε- —■ —— — ε|
  Ό ΣτρατηγάςΛ. Αλεξάκης πω-
  λεΐ κατ άποκοπήν καί άμέσως
  (μέχρι τής 7ης τρέχοντος) τό προ
  ίάν τής αμπέλου τού, εορισκομένης
  είς Θέσιν Θέρισσον (ϊξωθι τής Πύ
  λης Χανίων). Τό προϊόν αύτό
  (σουλτανίνα) είναι ήδη ωριμον.
  Πληροφορίαι παρά τώ ΙΙίφ, &ρχ
  * 9—10 π. μ.,Ιιίς & -^,, ϊβ0, ·
  Γύρω στήν πόλι.
  Μέ την χθεσινήν άφιξιν τοο ίτα-
  λκοΰ τΐεριηγητικοΰ «Μάρκο Πό-
  λο» ή κίνησις είς την πόλιν μας
  έζωήρευσε.
  —Αί ώραΐαι ΆγγλΙδες ττεριηγή,
  τριαι ένδιεφέρθησαν ιδιαιτέρως
  διά την λαϊκήν (χειροτεχνίαν κα¬
  τά την όλιγόωρον παραμονήν των
  είς την πόλιν μαο
  — Πραγμα πού άποδεικνθει πά¬
  λιν την σκοπιμότητα τής εκθέσε¬
  ως τοπικών χειροτεχνηαάτων κα¬
  τά τάς ημέρας τής άφίξεως των
  τουρισΐών.
  —Έντός των ημερών τίθενται
  είς κυκλοφορίαν τα νέα λεωφο·
  οεϊα άτινα θά χρησιμοποιηθοθν
  διά την συγκοινωνίαν τής πόλε¬
  ως μετά ΐών προαστΕίων.
  —Τα λεωφορεϊα ταυτα προώρ(.
  σται νά συμπληρώσουν τάς ανάγ¬
  κας τής περιφερείας μας άπά ουγ
  κοινωνιακής άπόψεωο.
  — Καί νά καταδείξουν τό ενδια¬
  φέρον των αρμοδίων διά την ρύθ¬
  μισιν έν γένει των αθτακινητικών
  ζητηυάτων.
  —Μεγάλη κίνησις κα'ι προχθές
  είς τα κέντρα τής πόλεως.
  —'Επίσης δέν δλειψεν ή Κυρια-
  κάτικη κίνησις άπό την ά<τήν. —Άλλά καΐ ή ύπαιθρία έν γί»- νει άπό τούς συνειδητούς φυσ*ο- λάτρας καί τοΰς συστηματικούς φίλους των έκδρομών. —Συνεχίζεται ιτάντοτε τό μελ- τέμι πρός γενικήν Ικανοποίησιν. —Πάντως τροχθές εσημειώθη¬ σαν είς τόν ουρανόν καΐ νέφη δυ¬ νάμενα νά δημιουργήσουν ανησυ¬ χίας. —Διά μίαν «πρώιμον» βροχήν ί^ όποία ώς εΤνε ευνόητον θά είνε καταστρεπτική διά την παραγω¬ γήν πού είνε εφέτος κα'ι δψιμοο — Είς -τα γραφεϊα τού κ. Έπό- τττου Άγροφυλακής απεστάλη τα ΰφασμα διά τάς θεριι/άς στολάς των Άγροφυλάκων. —"Ωστε νά γίνη έντός δλίγου ή δέουσα μεταβολή είς την στο- λήν των Άγροφυλάκων. —Καΐ δή των πεδινών μερών δ¬ που ώς συνήθως δ θερινός καύ>·
  σων παρατείνεται.
  —ΟΙ φαλαγγΐται Ηρακλείου
  τταραμένουν εισέτι είς "Αθήνας.
  —Προχθές αφίχθησαν μόνον οί
  τοθ Μεραμβέλλου.
  —Οί δποΐοι καί ανεχώρησαν
  διά την £δράν των.
  —Άπό τάς πληροφορίας πού 'έ·
  δοσαν οί φαλαγγΐται, γενικώς αί
  όμάδες των της Κρήτης έτυχον έν
  Αθήναις "ιδιαιτέρας προσοχής καί
  έξαιρετικών ττεριποιήσεων.
  — Είς τό κινηματοθεατρον Που¬
  λακάκη ή «Άγνή Σουζάνα» ή χά-
  ριτωμένη φιλμοπερέττα, συν-
  εκέντρωσε χθές τό βράδο αρκετόν
  κόσμον
  —Παίζουν άλλως τε είς αυτήν
  δύο άσσοι τής όθόνης καί μάλι-
  στα τοθ εϊδους αύτοΰ, οί Άνρύ
  Γκαρά καί ή Μέγκ Λεμονιέ.
  —Έξ αλλου είς τόν «Άπόλλω·
  να» ό γίγας τής όθόνης Γιάνιγκς
  έμφανίζεται είς τό «Τραουμο6-
  λους·, έναν άληθινόν κινηαατογρα
  φικόν κολοσσόν.
  ό Ρέπορτβρ
  «ΜΟΝ Ι. ΕΥΤΕΝΗΣ
  Διώάκτωρ Π α νέ π. Λυώνος
  'ΕπΙ έΐτταετίαν έκπαιδβυ·
  θβΐς είς τ« Νοσοκβμϊϊα ΑτιΙϊ-
  <|α3ΐ1Ιβ5, ν»1 - ίΐβ 4Γ30β καΐ ϋαΙρβΐΓΐβΓβ Λυώνος καΐ Πα¬ ρισίων βίς τα παθβλβγικά καΐ νβυρολογικα νοσήμοττα. Διατελέσας επί ώιετίαν 3Η.«5Ϊ5ΐαηΐ της ΝΕΥΡΟΛΟΓΙ- ΚΗΣ κλινικής τοδ Πανϊπι- στημίου Λυώνβς. ©ά δέχεται ωσαύτως καΐ τούς πάοχβντας έκ ΝΕΥΡΟ- ΛθΓΙΚβΝ νοβπμάτων βίς τ* Ιατρϊϊόν τού έίος Άμαλθείας (ηάροίος οοβΰ Κατεχάκπ, πρώην Πλατύ σβκκάκι) ώραν 9—12 π. μ. καΐ 4—7 μ. μ. Τοις Κυριακάς ίωρβάν 10-12 η. μΓ Τηλ. 6-63 Τ. Παπαδόπουλος "Ιατρβί- *δβντί«τρ·$ Σωκράτους Σατωβριάνσου 22 ΑΘΗΝΑΙ Αριθ. τηλίφ. 52-362 Δέχεται καθ' εκάστην. Ωραι απολύτως άκρι6εΙ«. Ι III Ι, 0,»Ι,,0010*

  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Ό
  χον
  'όλι.
  ήν
  Ιν
  ερώ.ν
  1 νεο λίβΓ
  >ησιμοττοιηΖ
  τείων
  ταυτα
  -ουν τάς
  ς
  ξουν τό Ιν
  ιν διά την
  αυ
  πόλεως. *'
  ειψεν ή Κυρυ
  την ώκτήι.
  ττοιθρία εν#
  δητούς φμου
  συστηματικίίί
  ών.
  χντοτε τόικΐ,
  ΙκανοποΙρ
  *<: έ^ μ^ ν και νέφηί» Υήσουν ώμ ιιον» βροχήν' 5ητον θά ώ ί την ις κα'ι ι τοϋ κ ' ; απεστάλη·: ερινάς σΐοίΐ: Ι έντός άί« 1 είς τ»» άκων. δινών μ»» θερινός «ι- οί Ήροκΐιΐ* είς 'Αβη* ήσαν μόν»· ιί άνεχόΡΊ* ΕΥΓΕΗτΙΙ Τό μεγάλο έργον τού Βίκτωρος Ουγκώ. Οί "Αθλιοι. Έγκυκλοπα ιδε ία Αι* έκείνους που θέλουν νά ττλουτίζουν τάς γνώσεις των. 370ον Πιάνουν καί βάνουν κάποια ένδύματα, σάκ κους" γιλέκια, άπ' έκεϊνα δπου φοροθν οί ΰπη- ρίται τοΰ σταύλου, υποκάμισα άπό λινό χονδρό- πανο, πανταλόνια άπό χονδρότσοχαις, υποδήματα άπό χονδρόπετσα, καί τό κελάϊδημά τους κατά την φορεσιά τους. Καί δλοι αύτοι οί κουρουνό- υυαλοι σοθ ,έχουν, άκοθς, πολιτικά φρονήματα. "Επρεπε ν' άπαγορευθοΰν αυστηρώς τα πολιτικά φρονήματσ. Σοθ κατασκευάζουν πολιτεύματα, ά- ναπλάττουν την κοινωνίαν, ύποσκάπτουν την μο ναρχίαν, ύποσκελΐζουν δλους τούς νόμους' δσα πρέπει νά είνε είς τό ϋπερώον, τα βάλλουν είς τό ύπόγειον, τα άνω κάτω" τόν θυρωρόν μου είς την θέσιν τού βασιλέως· άνατρέπουν δλην την Ευρώπην, άνοικοδομοϋν τόν κόσμον, καΐ ή μεγάλη των χαρά είνε νά βλέπουν μέ πονηρΐαν τάς κνή μσς των πλυντριών, δταν άναβαίνουν είς τ' ά· μάξια των διά νά πάνε είς τό χωριό των! "Ά, Μάριε! "Α, ούτιδανέ! τρέχε τώρα καΐ σύ μέσα είς τούς δρόμους μέ φωναΐς! πήγαινε είς τάς πλατεΐ- άς νά συζητήσης, νά συσκεφθής, νά λάβης τα δέ- οντα μέτρα! Αύτά τα λέγουν μέτρα! Καλέ Θεέ μου! καλέ ή στάσις τί κατήντησε! νάνος' αύτό- χρημα νάνος. ΕΙδαν τα μάτια μου χάος, τώρα βλέπουν καΐ την σύγχυσιν. Σπουδσσταί νά βαττα- ρΐζουν περί έθνοφυλακής! Αύτό ουτε είς τούς ά γρΐους, ουτε είς τούς Όττεντότας δέν ηκούσθη. Οί άγριοι, μέ τα ποικιλόχροά των πτερά είς την κεφαλήν, καί μέ τό ρόπαλον είς την χείρα, είνε ολιγώτερον ζώα παρ' αύτοΰς τους λογιωτάτους. "Ά! βεβαία, βέβαισ έγγΐζομεν είς τό τέλος 'τοϋ κόσμου. Ό άθλιος αΰτός ό κόσμος ήλθεν άνσμφι- βόλως είς την συντελειαν τού. 'Εχρειάζετο έ'νας τελευταΐος λυγμός, καί Ιδού τόν βάλλει ή Γαλ¬ λία. Συζητεΐτε, κουρελάδες μου, συζητεΐτε! Αύιά τα πράγματα είνε φυσικόν νά γίνωνται ένόσω θά δισβάζωνται αί έφημερίδες υπό την στοάν τοθ Ώ 6ε(ου. Δέν άπαιτεΐται νά έξοδεύσουν δι" αύτό πά ρά μόνον ενα σολδΐ, καί τό λογικόν, την καρ¬ δίαν, την ψυχήν καί τό πνεθμά των. Βγαίνουν άπ' έκεΐ, καί τύφλαις νάχουν οί γονεΐς των σηκώνονται καί τούς παραιτοθν. Όλαι, δλαι αί έφημερίδες είνε πανώλης' δλαι, ά κάμη καί ή «Λευκή ΣημαΙα!» "Α, μηδαμινέ! κακό- τροπε! Πήγαινε, τιήγαινε, καί είμπορεΐς νά καυ- χάσαι πώς έφερες τόν πάππον σου είς την άπελ- πισΐαν. —Βεβαιότατα! είπεν ό Θεόδουλος. Καΐ έπειδή ό Γιλνορμάνδος έστάθη ολίγον ϊνα άνασάνη δραξάμενος τής εύκαιρΐας ό λογχίτης •προσέθεσεν ώς άπό καθέδρας.— ΜΙα μόνον εφημε¬ ρίς έπρεπε νά υπάρχη. «Ή έπΐσημος Έφημεοίς τής Κυβερνήσεως», καί Εν μόνον βιβλίον. «Ή Στρατιω τική'Επετηρίς». 'Ο Γιλνορμάνδος εξηκολούθησεν·— Όλοι κα-' θώς ό Σιέγης των, παραδεΐγματος χάριν! Μνας άνθρωπος, δστις έδωσε την ψήφον τού δΐτως θα- νατωθή δ Λουδοβΐκος ΙΣΤ'., ένας βασιλοκτόνος έκεΐ, τόν οποίον έκαμαν Ιπειτα γερουσιαστήν! Διότι επί τέλους, έκεΐ καταντοθν δλοι αύτοι οί φιλελεύθεροι. Σύ, πολΐτα' σύ, δλο μέ τό σύ άρ- χΐζουν, δτι τάχα άγαποθν την άπλότητα τοϋ σύ, διά ν ά προβιβασθοθν Ιπειτα, καί νά τούς λέ¬ γουν «κύριε κόμη, ή εύγενία σας! Ό φιλόσοφος Σιέ Άπό δλα δι* όλουο ΧΥΜΟΣ ΚΡΕΑΤΟΣ* Α'. Τα μητρικό γάλα, συμφωνοΰν άπό μακροΰ χρόνον δλοι, είνε ή κατ' εξοχήν τροφή, πού Ιχει άνάγ κη τό νεογέννητο παίδί. Κα! συμ φωνοθν άκόμη, οΉ στίς περιπτώ σεις, ποΰ τό μητρικό γάλα γιά τόν Ινα ή γιά τόν άλλο λόγο, λείπει τότε τό άντικαθισιά μέ ί· κανοποιητικά άποτελέσματα τό βιομηχανικώς παρεσκευασμένον γιά τόν σκοπόν αυτόν, άρκεί νά κανονίζεται ή παροχή στό μωρό, 8πω; κανονίζει ό γιατρός. Στό γάλα, τόσο στό μητριχί, δσο καί στό άλλο, Ιπειτα άπό τόν εβδο μο μήνα ήμποροΰν νά προστε- θοΰν παραλλήλως γιά τή διατρο- φή τοθ παιδιοϋ διάφορες σοΰπες, πάντοτε κατά τή συνταγή τοΰ γι· ατροΰ. Κρέας σέ όποιαδήτιοτε μορ φή δέν έπιτρέπεται νά δίδιται στό παιδί έπ' ούδενί λόγφ προτοΰ συμπληρώση τόν είκοστόν μήνα τής ζωής τού, γΐατί πρωτήτερα τό τρυφερό στομάχι τού δέν ημ¬ πορεί νά βαστάξη. "Ολα αύτά τα σημεία εχουν γίνει πειά γενικοί κανόνες, πού δέν έπιδέχονται καμ¬ μιά συζήτησι "Ερχεται 3μως τώρα κάποιος Γάλλος γιατρός, ό Πα3λο; Ντυ ράν καί μα; λέγει, επί τή βάσει τής πεΕρας τού, δτι τό στομάχι τοΰ μικροΰ καί των λίγων έβδο· μάδων άκόμα, ,πζορζϊ κάλλισ:α νά χωνέψη δίχως καμμιά απολύ¬ τως άνωμαλία τό «χυμό κρέατος». Καί θά μποροΰσε μάλιστα, είς ε¬ νίσχυσιν τής βεβαιώσεώς τού αύ· τής νά μάς δώση δσες θέλουμε άποδείξείς. Καΐ Ιξηγεί: Συμ- βαίνει πολλές φορές σ' έ'να μω ρό, πού νά βυζαίνη κανονικά, εί¬ τε νά χρέφεται έπίσης καλά μέ τό άλλο γάλα, ελλείψει τοΰ μητρι κου, νά μή παρουσιάζη καμμιά άνωμαλία στή χώνευσΐ, νά μή Ιχη έμμετούς καί μ' δλα ταθτα νά μείνη καχεκτικό. Δέν δείχνει κανένα απολύτως σημάδι δτι 6πο- φέρει, άλλά καί δέν ζωηρεύει καί δέν μεγαλώνει. Σ' ϊν<χ τέτοιο φαι- νόμενο ό γιατρός δέν ξέρει τί νά υποθέση, καταφεύγει στήν κληρο· νομικότητα, έξετάζει δηλαδή τούς γονείς τοθ μωροθ μήπως τό κακό προέρχεται άπό αύτούς καΐ στό τέλος δέν κατορθώνει, μ' δλες τίς προσπάθειας τού νά βρή μιά δικαι ολογΕα λογική είτε εύλογοφανή. (συνεχίζεται) Μεταβολαι είς την Μέσην Εκπαίδευσιν Κρήτης. Διά Β Διατάγματος δημοσιευ ομένου είς την εφημερίδα τή; Κυβερνήσεως μετατίθενται οί κά τωθι έκπαιδευτικοΐ λειτουργο'ι τίϊί Νεσης Έκπαιδεύσεως: Ό δευτεροβάθμιος φιλόλογος καδηγητης, κ. Έμμ. Δαουράκης είς τό Γυμνάσιον Σητείας. 'Ο ώευ τεροβάθμιος των μαθηαατικών κ. Έμμ. Ροβίθης εί; τό Γυμνάσιον Ιεραπέτρας. Έπισης οί ίευτερο- βάθμιοι των μαθηματικων κ. κ. Ν. Μαθιουδάκης αίς τό Γυμνάοι· όν Θηλέων Χανίων καΐ Ί. Παπα- μαρκάκης είς την Σχολήν Μέ- σης Έκπαιδεύσεως Ρεθύμνης. Έπίσης τοποθετοΰνται ώς ε¬ ξής οί πρωτοβάθμιοι των Φυσιχών κ. κ Στυλ. Ξυδακπς είς την Σχο¬ λήν Μέσης Έκπαιδεύσεως Πειραι ώς. Δημ. Τβιριγωτάκης είς τό Γυ- μνάσιον "Ανω Βιάννου, Μηνάς Φανουριάκης είς τό Αστικόν σχολείον "Ανω Βιάννου καΐ Έμ. Χουρδάκης είς τό Αστικόν σχο¬ λείον Αγ. Νικόλαον». Είς τό Πρακτικόν Λύκειον Η¬ ρακλείου τοποθετεΐται ό δευτε- ροβάθμΐο; καθηγητής των Φυσι κων κ. Κ. Κατσιγιαννάκης. Οί κάτωθι έκπαιδευτικοΐ λει- τουργοϊτων καταργουμένων Η¬ μιγυμνάσιον καΐ κατωτέρων Γ<· ωργικων Σχολείων μκτατίθενται ώ; εξής: Δευτεροβάθμιος Φυσικών ι Μιχ. Τυρ·»κης είς τ,ήν Σχολήν Ι Μέσης Έκπαιδεύαεω; Ρεθύμνης. ' Δευτεροβάθμιοι δεολόγοι: Έμμ. Ι Γωνιωτάκης είς τό Αστικόν Σχο· ; λεΐον "Ανω Βιάννου κχί Έμμ. Λυράκης είς τό τής Ιεραπέτρας. Γεωπόνοι καθηγηταί: Γ. Φράγκα κης είς τό Άστ. Σχολείον ' Ανω Βιάννου, Π. Μαντέλλης είς τό Αστικόν Σχολείον Πανόρμου. Μετατίθενται έπίσης οί Γ. Δα¬ σκαλογιάννη; είς το Γυμνάσιον αρρενων Χανίων, Ι. Μαθιουδά¬ κης {είς τό Γυμνάσιον αρρενων Ιεραπέτρας. Μετατίθενται έπίσης οί κάτω¬ θι έκπαιδευτικοΐ πρός τό συμφέ¬ ρον τής υπηρεσίας: Π. Τατάκης είς Νεάπολιν, 'Αλ. Παγώνης αίς την Ίεοαπκην Σχολήν Χανίων, Νικ. Σιτζανάκης είς τό Γυμνάσι- όν αρρενων Χανίων, Εύανγελία Συλιγαρδάκη είς τό Γυμνάσιον αρρενων Νεαπόλεως. Σταυροΰ- λα Κουμεντάκου είς τό Γυ μνάσιον θηλέων '.Ρίθύμνης. Είς τό Αστικόν Σχοΐεΐον Καστέλλι ου Πεδιάδος τοποθετεΐται έπίσης έ γεωπόνος καθηγηταί; Ηλίας Ζουλφάκος. —Δια την Χωροφυλακήν. Είς την Εφημερίδα τής Κυβερ νησεως εδημοσιεύθη έ άναγκα στικός νόμος «περί τροποποιήσε ως και βυμιληρώσεως διατάξβ- ών τινών τβΰ άπό 7-6 1935 άναγ καοτικοΰ νόμου περί οργανισμοΰ τής χωρβφυλακης». γης! (συνεχίζεται) Άριθμός 12585. ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ Προγράμματος πλειστηριασμοθ Ό Συμδολαιογράφος Ήρακλεί ομ Εύστράτιος θεοδώρου Γαρε φαλάκης έν Ήρακλείφ έδρεύων καί κατοικών. δηλοποιώ |δτι, Εκτίθημι είς δημόσιον άναγ κασχικόν πλειστηριασμόν τα έπα μενά άκίνητα των οφειλετών 1) Άναστασίας χήρας Σπυρίδωνος Ά θανασιάδου, 2) Παρασκευής ή Πά ρί χήρας Νικολάου Ζαχαριουδάκη, 3) Δέσπως Άθανασιάδου κατοίκων Αθηνών, 4) "Ελλης συζύγου Σπύρ. Ζάρκου κατοίκου Αθηνών (Παλαιόν Φάληρον), 5) Γεωργίου Άθανασιάδου, 6) Νικολάου Άθα- νασιάδου κατοίκων Σπάτα τής περιφερείας Σταμάτα Άττι- κής, 7) Μηνά Άθανασιάδη, 8) Σοφοκλέους Άθανασιάδη κατοί κων Ηρακλείου 9)Δανάης συζύγου β. Βουτσαρα. κατοίκου ΨυχικοΟ Αθηνών καί 10) Κρυστάλλως χή ρας Χαριλάου Άθανασιάδου ώς έπιτρόπου τής άνηλίκου θυγα τρός της Άναστασίας Χ. Άθανα σιάδου κατοίκων Ηρακλείου άπαν των κληρονόμων τοθ άποβιώσαν τος άρχικοθ όφειλέτου Σπυρίδω νος Άθανασιάδου, ήτοι 1) Μίαν οικίαν διώροφον μετά μονορό φού τμήματος μεθ' δλων των παραρτημάτων, παρακολουθημά- των καί προσαυξημάτων τοθ οί κοπέδου καί τής λοιπής έν γένει περιοχάς της εκτάσεως μέτρων τετραγωνικων έπτακοσί ών πέντε χαί 94 ο)ο (705,94) κειμένην ένχός τής πόλεως Ή ρακλείου , είς την συνοικίαν Γενί Τζαμί επί των άδων «Μπουνιβλή» καί «ΦαιατοΟ» οιινορεύουααν άρ κτιχώς μέ οίκοδομάς^ ίδίων όφει λιτων, Έθνικής Τραπέζης ώς άνταλλάξιμα, καί Άντωνίου Μαρ νελάκη, μεσημβρινώς μέ οδόν «Φαιοτ&Ο» καί οίκοδομάς Εθνι κης Τραπέζης ώς μουσουλμανι κά άνταλλάξιμα, ανατολικώς μέ οίκοδιμάς Έθνικής Τραπέζης ώς λά άνταλλάξιμα, μέ οδόν Μπουνιαλή καί οικοδομήν Άντωνίου Μαρνελάκη καί δυτι¬ κώς μέ οικοδομήν Ιωάννου Περ¬ δικογιάννη. 2) Μίαν άμπελον με¬ τά των Γ έν αυτή ένέα έλαιο- δένδρων εκτάσεως στρεμμάτων δέκα πέντε κειμένην είς θέσιν «Κεραληας Καμάρα ή Λουτί Πέ- ραμα» περιφερείας Ηρακλείου συ νορεύουσαν ανατολικώς άρκτικώς καί μεσημβρινώς ΈλληνικοΟ Δη¬ μοσίου χαί δυτικώς μέ δρόμον άγροτικόν. 3) Μίαν άμπελον ε! δούς σουλτανί εκτάσεως στρεμμά¬ των εβδομήκοντα μετά τής έν αύτη ίσογείου οικίας μετά συνε χομένου σταύλου ενός πατητη¬ ρίου καί ενός άγροθ εκτάσεως δύο στρεμμάτων κειμένην είς την αύ¬ την ώς άνω θέσιν καί περιφέ¬ ρειαν καί συνορεΰουσαν άνατο λικώς μέ δρόμον δημόσιον, άρ κτικώς κληρονόμων Μιλτιάδου Αντωνακάκη, μεσημβρινώς Έθνι κης Τραπέζης καί κληρονόμων Μαδαργιωτάκη καί δυτικώς μέ δρόμον άμαξιτόν. 4) Μίαν άμπε¬ λον εί £ ούς σουλτανί μετά των έν τη^ εϊχοσι Ιπτά έλαιοδένδρων εκτάσεως στρεμμάτων τέσσαρα- κοντα πέντε (45) κειμένην είς θέσιν «Κυρατζή ή Βραχήμ Λάκ κος» τοΰ χωρίου Φοινιχιάς συ νορεύουσαν ανατολικώς Άνδρέου ΚαλοχαιρινοΟ, άρκτικώς Άνδρέου Άνωγειβνάχη, μεσημβρινώς Νι χολάου Μαυράκη καί δυτικώς μέ δρόμον δημόσιον. 5) Μίαν άμπελον είδους σουλτανί έκτάσε ως στρεμμάχων είκοσι πέντε μετά συνεχομένης αμπέλου εϊ- δους ταχτα εκτάσεως στρεμμά¬ των ε'ξ μετά των έν αύτ$ Ι ν δεκα έλαιοδένδρων >α! άγροθ
  εκτάσεως οτρεμμάτων τριών καί
  μιας οικίας καί στέρνας κειμέ
  νης είς θέσιν «Άγκαβανιά»
  τής αθτής ώς άνω περιφερείας
  χαί ουνορεύουσαν ανατολικώς μέ
  δρόμον δημόσιον, άρκτικώς χαί
  μεσημβρινώς μέ Εθνικήν Τράπί
  ζαν χαί δυτικώς μέ ποταμόν. 6)
  Μίαν άμπελον είδους σουλτανί
  ίκτάσΐως οτριμμμάτων ιΖχοσι
  ΑΣΦΑΛΙΣΑΤΕ ΤΗΝ ΣΤΑΦΙΑΑ ΣΑΣ
  ΑΠΡ ΤΟΝ ΚΙΜΑΥΝΟΜ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ

  Είς τό προΐόν τής σταφίδος στηρίζονται εύλόγως όλαι αί έλπίδες των
  άμπελοκτημόνων μας.
  Διά τό προΐόν τής σταφίδος σας έξηντλήθητε είς έξοδα καλλιεργεί-
  ας καί άτελειώτων ψεκασμών πρός πρόληψιν τοΰ περονοσπόρου.
  " "Ηδη άπομένει σοβαρός και άμεσος ό κίνδυνος
  Τής Ρροχής -πο τής ημέρας πού ή σταφίςσας θά παρα¬
  μένη έκτεθειμένη είς τούς όψιγιάδες πρός άποξήρανσιν.
  ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟΝ ΑΥΤΟΝ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ, τόν άμεσον καί σο-
  βαρώτατον προλαμβάνετε μέ ελαχίστην δαπάνην άσφαλίζοντες τούς ό-
  λοχρονίους κόπους καί τάς δαπάνας σας καί αύτό τουτο τό προΐόν σας
  είς τόν Αγγλικόν Άσφαλιστικόν κολοσσόν:
  ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΛΟΎΔ
  Έπισπεύσατε τάς δηλωσεις άσφαλειών τοΰ προϊόντος σας άπευθυνόμε-
  νοι τό ταχύτερον είς τούς άντιπροσώπους Νομοϋ Ηρακλείου:
  ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΠΟΥΡΝΕΛΟΥ
  Έναντι Έθνικής Τραπέζης.
  ΣΗΜ. Προτάσεις ασφαλείας δέον όπως ύποβληθώαιν υμίν εγκαίρως, καθόσον ή
  ίαχΰς εκάστη; ασφαλείας άρχεται 7 ημέρας μβτά την υποβολήν της προτάσεως.
  μετά φρέατος καΐ συνεχομένου ά-1
  γροΰ εκτάσεως ενός καί ήμίσεος
  στρέμματος κειμένην είς θέσιν
  «Χατζαλή ή Άνωγειανοΰ Μετό
  χι» τής αυτής ώς άνω περιφε¬
  ρείας καί συνορεΰουσαν άνατολι
  κώς μέ δρόμον άμαξιτόν, άρκτι
  κώς μέ Εθνικήν Τράπεζαν, με-
  αημβρινώς Εμμανουήλ Φανουρά
  χη καί δυτικώς Στεφάνου Πε¬
  τράκη. 7) Μίαν άμπελον εκτάσεως
  στρεμμάτων εβδομήκοντα μετά συ
  νεχομένου φυταμπέλου είδους
  σουλτανί εκτάσεως τεσσαράκοντα
  πέντε στρεμμάτων κειμένην είς
  θέσιν «Βραδιάρη Κάμπο» τής
  αυτής ώς άνω περιφερείας καί
  συνορεΰουσαν ανατολικώς μέ πό
  ταμόν, άρκτικώς Χαραλάμπους
  Φουντουλάκη, μεσημβρινώς κληρο
  νόμων Άντωνίου Μιχελιδάκη καί
  δυτικώς μέ δρόμον άμαξιτόν, καί
  8) Μίαν άμπελον εϊδους σουλ
  τανί εκτάσεως στρεμμάτων έβδο
  μήκοντα μετά συνεχομένης άμπέ
  λου είδους ραζακί εκτάσεως
  στρεμμάτων δέκα μετά συνεχο
  μένου κήπου εκτάσεως στρεμ
  μάτων εξ μετά των έν αύτω
  διακοσίων πεντήκοντα όπωροφό-
  ρων δένδρων καί μαγκανοπηγά-
  δου μετά μιας οικίας, σταύλου
  ίύο στερνών καί ενός φούρνου
  κειμένην είς την αυτήν ώς άνω
  θέσιν καί περιφέρειαν καί συνο-
  ρεύουσαν ανατολικώς μέ ποταμόν
  | άρκτικώς Χρυσής Κατεχάκη, με-
  σημβρινώς Εμμανουήλ Χαιρέτη
  καί δυτικώς μέ δρόμον άμαξιτόν
  1 τ^ έπισπεΰσει τής ένυποθήκου
  δανειστρίας Έθνικής Κτηματικής
  Τραπέζης τής Ελλάδος πρός ά·
  'πόληψιν των ένυποθήκων άηαι-
  1 τήσιών της έκ λ<ρ©ν στιρλινών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΣΗΜΕΡΟΝ Τα δύο παιδία φαινόμενα: Φλισκουνάκια τα μοναδικά έν Ελλάδι —Τό σημερινόν πρόγραμμα τοΰ Ραδιοφωνικοΰ στα9μου Σήμερον Τρίτην 9 Αΰγούστου ό ραύιοφωνικός σταδμός θά ε¬ κτελέση τό εξής πρόγραμμα: "Ωρα 7 μ. μ. μίτεωρολογικόν δελτίον χρηματιστήριον, 7.10 ή ωρα τής κυρίας. 7.30 συναυλία πιάνου (δίσκοι), 8 μ. μ. αθηναι κό κουαρτέτο μαντολινάτας, 8.30 συναυλία τραγουδιοΰ υπό τής δίδος Νεφελοΰδη, 9 κίνησις νεο λαίας, 9.15 έλληνική καντάδα (δι εύθυνσις Γ. Άθανασιάδη), 9 45 εί δήαεις 10 συναυλία μελοδραμα τικής μουσικης ήσυμφωνική όρχη στρκ τής ΥΡΕ υπό την δ)σιν τοΰ κ. Λεωνίδα Ζωρά προγραμ μα: 1) είααγωγη άπό τό μελόδρα μα τοΰ Ροσσίνι «ό κουρεϋς της Σεβίλλης. 2) Τρίτη πράξις άπό τό μελοδραμα τοΰ Βέρντι 'Αϊντά. Έκτελεσταί: Άϊντά ή δΐς Άνθή Ι Μαυρίδου, Ρανταμές ο κ. Ν. Κο· Ι ρώνης, 'Αμονάστρο ό κ Χρ. Ά- θηναϊος. 3) Εΐσαγωγή άπό τό με. λόδραμα τοΰ Μοξαρτ: «οί γάμοι τοΰ^,Φιγκαρό». 4) Εΐσαγωγή άπό τό μελοδραμα, τοΰ Βάγνερ «Ρε· εντί». 5) Μπαλλέτο: <>Ό χορός
  των ώρών»(άπό τό μελοδραμα
  Τζβκόντα), κατά τό διάλειμμα
  της σ»ναολτ«ς θά μκτοτβοθοτΐν αί
  τελευταίαι β!6ήσεις. 11.30 έλαφρό
  έλληνικό τραγοΰδι.
  - Ή έπισκευή τής παρά τόν
  Γιόφυρο γεφύρας.
  Έν σχέσει πρός τα αναγρα¬
  φέντα είς την «Άνόρθωσιν» τής
  29)7)38 διά τό ζητημα τής επι-
  ακευής τής γεφύρας τής σιδη-
  ρρδρομικης ,γραμμης παρά τόν
  Γιόφυρο 'Ηρακλείου, τό ύφυπουρ
  γεϊον παρά τώ Πρωθυπουργω
  μάς γνωρίζει δτι απέστειλε διά
  ταυταρίθμου έγγράφβυ τού τό
  σχετικόν άπόκομμα είς τόν κ.
  Νομάρχην 'Ηρακλείου ώς άρμό
  διον καΐ μέ (την παράκλησιν &
  πως ανακοινώση τάς επί τοϋ
  προκειμένου άπόψεις η ενεργείας
  τού.
  —Αί έμπορικαί συμβάσεις.
  Είς την Εφημερίδα τής Κυβερ
  νήσ&ως έδημοβιεύθησαν νόμοι
  διά των οποίων κηροΰνται: 1) Τό
  ΰπογραφέν τήνΐΐην Μαρτίου 1938
  έν Αθήναις μεταξϋ Ελλάδος
  καί Πολωνίας πρόσθετον πρωτό
  κολλον είς την άπό 10 'Απριλί
  ου 1930 σύμβασιν έμπορίου καΐ
  ναυτιλίας μεταξϋ των δύο κρα
  των. 2) Ή μεταξϋ Ελλάδος καΐ
  Γιουγκοσλαυΐας συμφωνία περί
  άμοιβαίας απαλλαγή; άπό τού
  φόρου είσοδήματος ωρισμένων
  κερδών προερχομένων έκ ναυτι-
  λιακών έπιχειρήοεων.
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Αγγλίας τριών χιλιάδων έξή-
  κοντα, σελλινίων έπτά χαί πεννών
  έπτά (£3060—7—7) είς συνάλ-
  λαγμα όψεως επί Λονδίνου καί
  των έξόδων εκτελέσεως, καί
  δι' άς άπαιτήσεις έπετάγησαν
  οί είρημένοι έφειλέται διά τής
  υπό χρονολογίαν 14 Όκτωβρίου
  1937 έπιταγής τής είρημένης
  Τραπέζης, ώς δείκνυται ^έκ των
  όπ' άριθμούς 9947, 9948, 9949,
  9950, 9951 9952, 9953, τής
  15 Όκτωβρίου 1937,—10619 καί
  10620 τής 13 Ίανουαρίου έν»
  στώτος Ιτους άποδεικτικών τοθ
  διχαστικοθ κλητήρος των έν Άθή
  ναις Πρωτοδικών Κωνσταντίνου
  Π. Τσέκα καί τοθ ΰπ' αριθμόν
  17537 τής 22 Νοεμβριού 1937
  έπιδοτηρίου τοθ δικαστικοθ κλη
  τήρος -τής .περιφερείας των έν
  Ήρακλείφ Πρωτοδικών Γεωργίου
  Μανουσάκη στηριζομένων είς τό
  δπ' αριθμόν 131174 τής 11ης Ι¬
  ουλίου 1930 συμβόλαιον τοθ συμ-
  βολαιογράφου Αθηνών Ιωάννου
  Γ. Οίκονομοπούλου καί είς τό
  6«' αριθμόν 17700 της 21 Α6·
  γούστου ίδίου έτους συμβόλαιον
  τοθ Συμβολαιογράφου Ηρακλείου
  Εμμανουήλ Μηλιαρά.
  Ό , πλειστηριασμός γενησεται
  την 18ην Σεπτεμβρίου ένεστώτος
  Ιτους ημέραν Κυριακήν καί ώραν
  10—12 π.μ. ενώπιον μου ή τοθ
  νομίμου άναπληρωτοθ μου καί
  έν τω ένταθθα χαί παρά την ο¬
  δόν «Χάνδακος» κειμένφ ίδιοκτή
  τφ συμβολαιογραφείφ μου ένθα
  καλοθνται οί βουλόμενοι νά πλει¬
  οδοτήσωσι συμφώνως πρός τους
  δρους τούς έν τω προγράμματι
  άναφερομένους.
  Έν Ήρακλείφ τή 6 Αύγούστου
  1938
  'Ο Συμβολαιογράφος 'Ηρακλείου
  Ε. ®. Γαρεφαλάκης
  Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ.ΙΑΤΡΟΣ
  ΜΕΡ.ΑΥΔΑΚΗΜΑΤΖΑΠΕΙΑΚΗ
  επιστρέψασα δέχεται ώς
  καΐ πρότερον είς τό έργαστή-
  ριόν της (Πλατεία Βαλιδέ
  Τζαμί).
  Ή διεύθυνσις τής 12ης
  Κοι "ής Διευθύνσεως αύτοκι
  νήτων ΝομοΟ Ηρακλείου ά
  νακοινοΐ πρός τό αξιότιμον
  κοινόν καί τούς έμπόρους
  8τι πρός καλλιτέραν έξυπη
  ρέτησιν τούτων; καθιέρωσεν ά
  πό τοϋδε τακτικήν καθ" έβδο
  μάδα καΐ καθ" εκάστην Πέμ
  πτην αναχώρησιν έξ Ήρα
  κλείου διά Ρέθυμνον—Χανιά.
  ΟΙ επιθυμούντες νά μεταφέ
  ρωσιν έμπορεύματα κ. κ. ί
  μποροι δέον νά άπευθύνων
  ται πρός τουτο είς την 12ην
  Κ.Δ.Α.Η. άριθμ. τηλ. 5.88.
  Έν Ήρακλείφ 3—8—38.
  Ό Διευθυντής τής 12ης Κ.
  Δ.Α.Η.
  Μιχ. Τζουλάκης
  Ό γνωστός παραγγελιοδόχος
  κ. ΧΑΡ. ΚΑΡΑΤΖΑΣ
  Έπανήρχισε τάς εργασίας τού.
  Εκτελεί πάσαν παραγγελίαν έμ-
  πορικής φύσεως καί άναλαμβά-
  νει την ΰπεύθυνον διεκπεραίωσιν
  πάσης παραγγελιοδοχικής εργα¬
  σίας. Πληροφορίαι καθ' εκάστην
  είς τό κηροποιείον κ. Μηνά Λν
  ράκη.
  ******
  <μ Μ ι *ι» Ηράκλειον—Κοητης Γρσφεΐα ενανπ Πσλ. Νοιιαρχίας ΑΓ4ΟΡΘΩΣΙΣ Πρωΐα Τρίτης 9 Αϋγούστου 1938 ^!ΓΏρα ΗΡΧΙΣΑΝ ΑΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΡΑΝΣΙΜΑΝϋΣΟΥΔΙΤΩΝ ΣΗΜΕΡΟΝ Ο ΡΑΝΣΙΜΑΝ ΣΥΝΑΝΤΑΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΘΗΝΑΙ 8^Αύγούστου (τοΰ άν- ταποκριτοΰ μας).—Σημερινά τηλβγρα- φήματα έκ Ηράγας άναφέρουν ότι ήρ χισαν έκεί αί συνομιλίαι μεταξύ των άν -Εΐπροσώπων των Σουδιτών καί τού λόρ δου Ράνσιμαν. Αυριον (σήμβρθν)ό κ.Ράνσεμαν θέλει συναντηθή (μετά τοΰ προέδρου τής Τσεχοσλοβακικης κυβερνήσεως κ. Μι· λάν Χότζα, μετά τοΰ όποίου καί θέλει συζητήση επί των γενικών γραμμών τής πολιτικής των Τσέχων άπέναντι τού σουδιτικοΰ προβλήματος. ΕΞΕΦΡΑΣΟΗ ΕΠΙΣΗΜΩΣ Η ΛΥΠΗ ΤΗΣ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑΣ ΔΙΑ ΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΝ ΤΟΝ ΣΥΝΟΡΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 8 Αύγούστου (τοΰ άν- ταποκριτοΰ μας).— Καθ* ά αγγέλλεται έκ τού έξωτερικού έξεφράσθη επισή¬ μως ή λύπη τής Ταεχοβλοβακικής κυ¬ βερνήσεως πρός την Γερμανίαν, διά την τελευταίαν παραβίασιν των γερμα νοτσεχικών " συνόρων υπό άεροπλάνων τής Πράγας. Ή κυβέρνησις Χότζα, ώς αφήνη νά εννοηθή, θά φροντίση ό «ως τού λοιπού μην έπαναληφθώαι παρόμοιν επεισόδιον. Ο Κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΕΝ ΕΔΕΧΘΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΙΝ ΤΟΥ Κ ΜΠΟΤΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Κατ' έγκύρους πληροφορίας μας, διαβιβα σθείσας ημίν έκ Χανίων, την πρωΐαν τής παρ. Κυριακής ελήφθη ή απάντησις τού κ. Πρωθυπουργοΰ αναφορικώς πρός τό ζήτημα τής παραιτήσεως τοϋ κ. Γενικοΰ ΔιοικητοΓ'. Διά τής απαντήσεως τού ταύτης ό κ. πρόεδρος τής κυβερνήσεως δέν άποδέχεται την παραί τησιν τοϋ κ. Σφακιανάκη. ΟΙ ΕΟΝΙΚΟΙ ΕΠΕΤΕΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟΗ ΤΟΥ ΕΜΠΡΕ ΑΘΗΝΑΙ 8 Αύγούστου (τού άν. ταποκριτού μας).— Τηλεγραφήματα έκ Σαλαμάνκας άγγέλλουν ότι τα στρα τεύματα των έθνικών επετεθησαν είς τό μέτωπον τοΰ "Εμπρε έπενεγκόντα με¬ γάλας απωλείας είς τόν εχθρόν. Είς την επίθεσιν ταύτην μετέσχον πλέον των ε¬ κατόν τάνκς. ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙΜΑΧΑΙ ΠΕΙΣΜΑΤΡΔΕΪΣ ΑΕΡΟΜΑΧΙΑΙ ΑΘΗΝΑΙ 8 Αύγούστου (τοΰ άντα ποκριτου μας). —Καθ* ά αγγέλλεται έκ Παρισίων ή έκκαθάριαις τής περιοχής παρά τόν "Εμπρε συνεχίζεται, διεξα- γομένων εισέτι μαχών μεταξύ έθνικών καί κυβερνητικήν. Είς γενομένην σήμερον άερομαχίαν κατερρίφθησαν δύο έΟ«ικά άεροπλάνα. Αί απώλειαι των κυβερνητικήν θεώ- ροΰνται μεγαλύτεραι. Άτυχηματα είς άννλικά άεροπλάνα. Νέαέπεισόδια Τσέχων-Σουδιτών. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 8 Αύγούστου (τη λεγραφικώς).—Συνεχιζομένων χθές των μεγάλων άεοοπορι- | κων γυμνασίων είς την Άγ- Ιγλίαν έλαβον χώραν δύο τρα ι νικά δυστυχήματα. "Έν κα· Ι ταδιωκτικόν άεροπλάνον κα- | τέπεσε άπ' άρκετοϋ ϋψους Ι φονευθέντων καΐ άπανθρακω· θέντων ' των 4 άνδρών τού πληρώματος. "Ετερον κατέπε σε λόγω βλάβης τραυματι¬ σθέντων βαρέως των δύο τοϋ πληρώματος, τοΰ δέ τρίτου φονευθέντος. Αναφορικώς μέ τό τσξίδι- ον τού "Αγγλου όπουργοΰ των Άποικιών κ. Μακντόναλντ είς Παλαιστίνην, αγγέλλεται ότι οθτος έφθασε χθές άεροπορι κώς είς Ίερουσαλήμ. Συνηντή¬ θη ευθύς μετά τοΰ ανωτάτου διοικητοϋ τής ΠαλαιστΙνης, ε¬ πρόκειτο δέ διαρκούσης τί)ς ημέρας νά συναντηθή μεθ' δ- λων των ανωτέρων στρατιω τικών καί διοικητικόν άρχών τίΐς πόλεως. Ό κ.Μακντόνσλντ αναχωρεί την Τετάρτην διά τόΛονδϊνον. Τό ταξίδιον τοϋ κ. Μακντό¬ ναλντ δέν πρόκειται νά μετα¬ βάλη την πολιτικήν τΟν "Αγ¬ γλων έναντι των γεγονότων τής ΠαλαιστΙνης, τής Βρεττα νίκης κυβερνήσεως άποφασι- σμένης νά λάβη σοβαρά μέ· τρα εναντίον τής μερίδος έκεί νης ήτις δημιουργεΐ τάς ταρα¬ χάς. _____ Η ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΟΥ χ. ΡΑΝΣΙΜΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 8 Αύγούστου (τη λεγραφικώς).—Ό λόρδος Ράν σιμαν επεσκέφθη χθές διαφό¬ ρους πόλεις τής Τσεχοσλοβα κΐας επιστρέψας σήμερον την πρωΐαν είς την Πράγαν. — Έν τώ μεταξύ ήγγέλθη- σαν νέα έπεισόδια μεταξύ Τσέχων καί Σουδιτών έπισυμ βάντα χθές. Τα έπειοόδια ταυτα είχον εΰρεΐαν έκτασιν ανεμίχθη δέ καί ή άστυνομία ήτις μετά πολύωρον συμπλο κήν άποκατέστησε την τάξιν Ύτιάρχουν πολλοΐ τραυματΐαι εκατέρωθεν. ~ " ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΟΥ «ΤΑΣ» ΔΙΑ ΤΑ ΡΩΣΣΟ ΓΑΠΩΝΙΚΑ — Τό πρακτορείον «Τάς» αγ γέλλει τα άκόλουθα: Οί Ίά πωνες ήνοιξαν χθές πΰρ έναν τίον σοβιετικοΰ έδάφους. Είς τό πθρ απήντησαν τα σοβιε τικά στρατεύματα βοηθούμε να υπό άεροπλάνων. Διεξή χθη μεγάλη υάχη διαρκέσασα υπέρ τάς 3 ώρας. Τα σοβιετι κά άεροπλάνα έβομβάρδισαν έξ άλλου χθές έπανειλημμέ νως τό Τσάγκ·ΚοΟ—Φάγκ κα τάς πέριξ πόλεις. Αί διαπραγματεύσεις πάν τως βεβσιοθται δα συνεχίζον ται μεταξύ Τόκιο <οί Μόσχας. Ή κυβέρνησις τοϋ Τόκιο έδω κε καΐ αύθις νέας όδηγίας είς τόν έν Μόσχα πρεσβευ την αυτής ίνα ζητήση την δια κοπήν των έχθροπρσξιών ή έν έναντία περιπτώσει την άμεσον αναστολήν των δια πραγματεύσεων. Ό επί των Εξωτερικών Έπίτροπος Λιτ βίνωφ απήντησεν είς τόν Ίά πωνσ πρεσβευτήν ότι αί έχθρο πραξίαι θά διακοποϋν μόνον δταν άποσυρθοθν τα ίαπωνικά στρατεύματα έκ τοϋ διεκδικου μένου έδάφους. «Ίστορικώς ετόνισεν ό Ίά πων πρεσβευτής, τα έδάφη ταυτα άνήκουν πάντοτε είς την Μαντζουρίαν». Τελικώς ό ΛιτβΙνωφ έπρότεινε νά έπα νέλθουν αί δύο χώααι είς τό σύμφωνον τοΰ 1886. Συαπέρασμα έκ τής νέας αυτής συναντήσεως, ή όποία ούσιαστικώς είς ουδέν άποτέ λεσμα κατέληξε, φέρεται δτ ή Ρωσσία παρουσιάζεται έτο μη νά συνεχίση τόν άγώνα είς τό πολεμικόν πεδίον. Ή έμπορική κίνησις Ηρακλείου κατά τόν διαρρεύσαντα μηνα. Ύτΐό τοϋ Τελωνείου Ηρα¬ κλείου κατηρτίσθη ή μηνισία στατιστική τής είσαγωγικής καί έξαγωγικής κινήσεως των έμπορευμάτων κατα τόν μήνα Ιούλιον. Κατ' αυτήν τα είσαχθέντα κατά τόν παρελθόντα μήνα έμπορεύματα άνήλθον είς χι- λιόγρ. 3.230.036 άντιπροσω- πεύοντα συνολικήν αξίαν δρ.23.368.768,τά δέ εξαχθέντα | είς χιλγρ. 879 880 άντιπροσω- |πεύοντσ αξίαν δρ. 19 051.059. ΑΙ κυριώτεροι καταναλωτι καί άγοραΐ τού έξωτερικοΰ κατά τόν ανωτέρω μήνα ήσαν ή Γερμανία άπορροφήοασα διάφορα έγχώρια προϊόντα άξίας δρχ. 7.596.351, καί ή Άμερική διά τής είσαγωγής έλαιολάδου άξίας δρ. 5.208. 916. ΆκολουθοΟν ή Αγγλία 1 διά τής είσαγωγής έλαιολά ι δου άξίας δρχ. 4 369.623, ή Τσεχοσλοβακία διά τής είσα ι γωγής άκατεργάστων δερμά των άξίας δραχ. 935.836, ή ] Γιουγκοσλαυία διά τής είσα Ι γωγής σταφίδος άξίας δρχ Ι915.5ΟΟ καί ή Αϊγυπτος, ή Πολωνία, ή Ούγγαρία, ή Γαλ λία, ή Σουηδία, ή Ιταλία κα ή Όλλανδία διά τής είσαγω γής μικροτέρας άξίας έμπο ρευμάτων. Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΟΝ ΓΕΩΡΠΚΩΝ ΠΡΟΊΌΝΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΗΜΕΡΟΝ Ο κ. ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ή κίνησις των γεωργικών προϊόντων κατά τόν παρελ θόντα μήνα έ'χει ώς άκολού θως: Α) Εξήχθησαν διά τοθ Τελωνείου Ηρακλείου: 74 997 χλγρ. καθ. κίτρων έν άλ ' μη., 264.267 σταφίδος σουλτα νίνας, 136.419 ξανθής καί 273 157 όκ. ελαίου. Β) Εισήχθη σαν: 685.361 χλγ. σίτου, 128 946 όρύζής καί 151.197 ζαχά ρεως. ΕΚΡΗΜΝΙΣΘΗ ΕΝΤΟΣ ΧΑΡΑΔΡΑΣ ΜΑΚΡΑ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΤΟΝ κ.κ. ΣΙΣνΜΑΝΟΦ^ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΑ ΑΘΗΝΑΙ 8Αύγούστου (τού άντα ποκριτου μας).—Σήμερον ό πρωθυπουρ γός κ. Ί. Μεταξάς εδέχθη τόν πρε¬ σβευτήν τής Βουλγαρίας κ. Σιαμάνωφ μετά τοΰ όποίου καί συνωμίλησεν επί μακρόν.________________ Η ΕΝΑΡΞΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΚΟΜΜΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ~ ΑολΙΙΝΑΙ 8 Αύγούστου (τού άν. ταποκριτοΰ μας).— Είς την αίθουσαν τής παλαιάς Ιΐουλής ήρχισεν επισήμως την 1 Οην πρωϊνήν τήςσήμ-ερον τάς έργα σίας τού τόΠανελλήνιον Έλαιοκομικόν συνέδριον τό οποίον ώς γνωστόν ώργα νώθη υπό των 'Υπουργών Οικονομικήν καί Γεωργίας πρός εξέτασιν των ζητη μάτων τής «λαιοπαραγωγής. Ό πλανόδιος φανοπσιός Κωνστ. Β. Χατζημανωλάκης έκ Πεύκου Βιάννου έπιστρέ φων έκ τοΰ χωρίου Άμυρα είς την κατοικίαν τού ώλίσθη σε καί κατεκρημνΐσθη έντός χαράδρας είς θέσιν «Κάστελ· λος ποταμός». Έκ τής πτώσε ώς τού υπέστη διάσεισιν τοϋ έγκεφάλου μετά θλάσεως τοϋ κρανίου συνεπεία των οποίων άπεβίωσε. ΚΑΤΑΠΛΟΥΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΟΥ Προερχόμενον έκ Ρόδου κατέ πλευσε χθές είς τόν λιμένα μας μέ 190 περίπου περιηγητάς "Αγ γλους καί Άμερικανούς τό ϊταλι κόν περιηγητικόν «Μάρκο Πόλο». Οί περιηγηταί μετ' επίσκεψιν των άρχαιοτήτων τής ΚνωσοΟ καΐ τοΰ Μουσείου έπεβιβάσθησαν τό άπόγευμα τοΰ περιηγητικοθ κατευ θυνόμενοι είς Κατάκωλον. ΣΩΜΑΤΕΙΑΚΑ ι Γενομένων αρχαιρεσιών τής Συντεχνίας Άρτοποιών Ήρακλεί ου εξελέγησαν οί κάτωθι:,,Έμμ. Μι/αλοδημητράκης Πρόεδρος, 11α ναγ. Λεμπιδάκης, Άντιπρόεδρος Χριστόφ. βεοδωράκης, Γεν. Γραμ ματεύς, Έμμ. Κωνσταντουράκης Ταμίας. Σύμβουλοι: Ανδρέας Ά ναπλιώτης, Έμμ. Νερατζούλης, Δημήτριος Σόγιας καί Σπύρος Κανταϊφάκης. Σήμερον έπιστρέφει έκ Χά νίων ό Νομάρχης Ηρακλείου κ. Ανδρέας Μάρκελλος. ΤΑ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΜΕΣΩ ΚΛΗΡΙΓΚ ΕΜΠΟΡΕΥΙΚΑΤΑ Τό Υπουργείον Έθν. Οΐκονο- μίας απηύθυνε πρός την Τράπε ζαν τής Ελλάδος έγγραφον διά τού όποίου γνωρίζει 3τι ενεκρίθη δπως αί καθιερωθείσαι έγγυή σεις διά προθεαμιακόν διακανονι¬ σμόν τής άξίας των εισαγομένων μέσω κλήριγκ έμπορευμάτων, μή έκπίπτωσιν υπέρ τοθ Δημοσίου ά" μα τί έκπνοή τή; τεταγμένης προ θεσμίας άλλά μετά πάροδον διμή νού προθεσμίας έντός τής οποίας οί ένδιαφερόμενοι εϊσαγωγείς ά φοΰ εκπληρώσωσι την άνειλημμέ- νην υποχρέωσιν των, διά κατα- βολής τής μέσω κλήριγκ οφειλο¬ μένης άξίας, θά έχωσι τό δικαί- ωμα νά προσφεύγωσιν ενώπιον τής Έπιτροπής Έλέγχου Συναλ- λϊγματος ήτις θέλει κρίνη είς ε¬ κάστην περίπτωσιν τό ήτιολογη μένον ή ού τής μή έμπροθέσμου εκτελέσεως τής άναληφθείσης υ ποχρεώσεως. Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΥΜΑΡΙΚΟΝ Τό ύφυπουργεΐον Άγορανο μίας δι' έγκυκλίου τού πρός τάς Γενικάς Διοικήσεις, τάς Νομαρχίας καί τάς άγορανο μικάς επιτροπάς τοϋ κράτους κοινοποιεΐ απόφασιν σϋτοϋ περί ρυθμίσεως τής πσραγω γής μακαρονίων καί ζυμαρι κων καί καθορισμοϋ ανωτά¬ του όρίου τιμής πωλήσεως αυτών, έντελλόμενον την ά κριβή εφαρμογήν ταύτης. ΕΜΠΡΗΣΜΟΣ Συνελήφθη καί παρεπέμφθη αρμοδίως επί έμπρησμώ συνε¬ πεία τοθ όποίου έπηνέχθησαν μικροζημίαι είς άγρούς των Γεωργ. Ν. Φιλιππάκη καί Μα¬ ρίας χήρας Άντ. ΒλαστοΟ ό Εύβγγ. Κ. Μπαρμπακιας. ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΞΑΓΠΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΡΟΊΌΝΤΟΝ Δι' έγγράφου τού πρός τα ι 'Εμπορικά Έπιμελητήρια τό υπουργείον Έθν. Οίκονοιιίας συνιστά δπως κατά την έ'κδο σιν πιστοποιητικών προελεΰ σεως έξαγομένων έλληνικών προϊόντων περιορίζονται ταϋ τα είς έμπορεύματα έξαγόμε να έκ λιμένων ή σταθμών φορ τώσεως των περιφερειών των Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΩΝ Πρός τα Έμπορικά καί Βι- ομηχανικά Έπιμελητήρια έκοι νοποιήθη κοινή απόφασις των ύπουργών Οίκονομικών καί Έθν. Οίκονομίας διά τής ο¬ ποίας όρίζεται δτι τα ραδιό- φωνα καί έξαρτήματα κλ. 134 δ' έξακολουθοϋν καί κατά τό τρέχον εισαγωγικόν έξάμη νόν νάπαραμένουν είςτόνπίνα κα Ζ τής είσακτέας ποσότη¬ τος παραμενούσης ωσαύτως τής αυτής. Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Δι' αποφάσεως των αρμο¬ δίων ύπουργών καθορίζονται αί διατυπώσας διά την είσα γωγήν έμπορευμάτων γαλλι κων άποικιών. Δι' ετέρας άπο φάσεως όρίζεται ό τρόττος τής είσαγωγής καθ" υπέρβασιν έκ χωρών κλήριγκ,ύφασμάτων έκ λινοϋ, καννάβεως κ.λ.π. ΤΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ Εκοινοποιήθη αρμοδίως κοινή απόφασις των υπουργών Οίκονομι κων καΐ Έθνικής Οϊκονομίας άνα φερομίνη είς τόν τρόπον τής είσα γωγής βαμβακερών ύφαομάτων έκ Τσεχοσλοβακίας καθ1 υπέρβασιν των είοακτέων ποσοτήτων ' 33 Πρωινη ΣΧ0Α1ΑΖΕΤΑΙΤΟ ΤΑ-ΙΔΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ ΜΠΑΑΜΠΟ ΕΙΣΤΗΗ ΠΡΟΤΕΥΟΥΙΑΝ ΤΟΥ ΡΑΪΧ ΕΠΙΔΙΩΚΕΤΑΙ ίΕΝΙΚΩΤΕΡΑ ΣΥΜ«1(ΙΑ ΙΤΑΛΙΑΣ-/ΕΡΜΑΝΙΑΣ; ΑΘΗΝΑΙ 8 Αύγούστου (τού άν. ταποκριτού μας).— Ό εύρωπαϊκός τύπος σχολιάζει ευρύτατα τό^ ταξίδιον τοΰ στρατάρχου ΛΙπάλμπο είς τό Βε· ρολΐνον. Χό ανωτέρω ταξίδιον χαρακτηρί- ζεται ώς έπιδιώκον την σύναψιν πλή. ρους στρατιωτικάς καί πολιτι*ής συμ· μαχέας μεταξύ Ιταλίας καί Γερμανί· άς. Αναφορικώς μέ τό ταξίδιον τουτο δέν κρίνονται άσχβτοι καί αί τιλευταΕ αι συνεννοήσεις έν Ίαπωνία. πρός ένίσχυ σιν τού άξονοςΡώμης—Βερολίνου—Τό κια. ΑΙ ΣΥΝΟΜΙΑΙΑΙ ΤΟΝ ΣΟΒΙΕΤ ΚΑΙ ΙΑΠΩΝΙΑΝ ΕΞΑΚΟΛΟΥΟΟΥΝ ΑΘΗΝΑΙ 8 Αύγούστου (τού άντα. ποκριτου μας). —Νυκτεριναί πληροφο ρίαι έκ Αονδίνου άναφέρουν ότι αί συνομιλίαι διά την επίτευξιν συμφωνίας Ίαπωνίας καί Ρωσσίας έξακολουθοΰν. Έντώ μεταξύ αί συγκρούσεις των ατρα, των των Σοβιέτ καί των Ίαπώνων έ- πανελήφθησαν είς την διασφισβητουμέ νην μεθοριακήν περιοχήν τού Τσάγκ— Κου—Φέγκ. ΑΕΓαΝΑΚΑΤΕΛΗΦΟΗ ΕΙΣΕΤΙ Η ΕΠΙΜΑΧΟΣ ΚΟΡΥΦΟΓΡΑΜΜΗ ΑΘΗΝΑΙ 8 Αύγούστου (τού άν ταποκριτοΰ μας).—Τηλεγράφημα β* Τό κιο διαψεύδει ότι οί Ρώβσοι κατώρ¬ θωσαν νά άνακαταλάβουν τοΰς παρά τα σύνορα Κορέας καί Μαντζουρίας λό· φους έξ αίτίας των οποίων καί έδημι- ουργήθησαν τα τελευταίαι αίματηρά έ- πεισόδια. Κατά τάς ιδίας πληροφο¬ ρίας οί λόφοι ούτοι παραμένουν εισέ¬ τι υπό την κατοχήν των Ίαπώνων. Η ΑΦΙΞΙΣ ΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΓΛΟΥ ΥΟΟΥΡ[ΟΥ_ ΤΟΝ ΛΗΟΙΚΙΟΝ ΑΘΗΝ*.Ι 8 Αύγούστου (τού άντα ταποκριτοΰ μας).— Τελευταίαι πληρο¬ φορίαι έκ Παλαιστίνης βεβαιούν ότι ά φίκετο μυστικώς έκεϊ ό " %γγλος υπουρ- γός των Άποικιών κ. Μακντόναλντ. Τό ταΕίδιον τοΰ "Αγγλου ύπουργού σχετίζεται προφανώς μέ την έν Πα- λαιστίνη κατάστασιν καί την ανάγκην τής ταχείας ρυθμίσεως των ζητημάτων μεταξύ Άράβων καί Εβραίων. ΕΙΑΧΟΛΟΥΟΟΥΝ ΤΑ ΜΕΓΛΑΑ ΑΓΓΑΙΚΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑΙ 8 Αύγούστου (τοΰ άν- ταποκριτού μας).—χά μεγάλα άγγλ'.· κα άεροπορικά γαμνάσια έξακο λουθοΰν. Οί στρατιωτικαί κριτι· κοί των εύρωπαϊκών εφημερίδων οΐ¬ τινες παρακολουθοΰν τάγυμνάσια ταύτα, τονίζουν την σημασίαν των άπό άεροηο ρικής απόψεως. ΗΡΧΙΣΑΝ ΤΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΣΤΡΑΤΙ0ΤΙΚ4ΓΥΐνΐΝΑΣΙΑ ΛβΗΝΑΙ 8 Αύγούστου (τοΰ άν- ταποκριτοΰ μας). — Πληροφορίαι έκ Ρωμης άναφέρουν ότι ή·ρχ1σαν τά ».Λ. γαλα στρατιωτΐκά γυμνάσια τής Ίτα λιας εις χά οποΐα λαμβάνουν μέρος συγχρονιβμέναι μονάδες μάχης. 'Γ* γυμνάσια παρχκολουθούν οί Ιταλοί έ- πισημοι καί άνώτατοι άξιωματικοί πολ λών οπλων. ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΦΟΡΤΗΓΟΝ ΕΒΟΜΒΑΡΔΙΣ8Η_ΠΥΡ;Π Ο Λ Η Θ Ε Ν ΑΘΗΝΑΙ 8 Αύγούστου (τού άν· ταποκριτού μας).— Έπιβεβαιοΰται έκ τού εξωτερικοΰ ότι αγγλικόν φορτηγόν εβομβαρδισθη υπο ίσπανικών άεροπλά- νων. Το ατμόπλοιον έγινε παρανάλω- μα τού πυρος Δύο ναΰςαι ετραυμα¬ τίσθησαν σοβαρώς.