96132

Αριθμός τεύχους

4935

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

10/8/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ότι ,
  ις των ρ
  Ιαπώνων ί
  ΐφισβητοΐ|ί
  ού Τβάγχ.
  >υ (τοδ η
  ά
  Ιβοι ιχφ
  ούς
  ;
  καί
  μ έ νούν «*
  Ιαπώνο».
  σία *<»< ^ Ιάνουν !>*«*
  ο
  ί Ί
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ:
  Αιγυπτου
  ετησία λίραι 3
  έξ«μηνο^ 2
  Άμειιικής
  έτησια δολ. 15
  ίςάμηνος » 8
  Τιμ-|
  κατά φύλλον
  Δρα/. 2
  ΤίΤΑΡΤΗ
  10
  ΑΥΓΟΥΣΪΟΥ
  1938
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΕ ΜΙΝΩΤΑΥΡθν
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ «35
  ΪΠΕιοΐΙΟ* ΣΥΙΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Η ΜΕΣΣΑΡΑ
  Διά την Μεσσαράν εχομεν
  άσχοληθή καΐ άλλοτε διά
  μακρών. ΚαΙ εχομεν βμι-
  λήσει καί διά τάς προόδους
  της καί διά τάς ανάγκας
  καί τα ζητήματά της. 'Αλλ'
  έκεί κάτω είς τόν άπέραν
  τον αυτόν κάμπον τής θεϊ-
  κης εύλογίας, συντελεΐται
  ήδη μία έργώδης προσπα¬
  θεία άναδημιουργίας, ένα
  άληθινά υπέροχον θ«ϋμα προ
  όδου, πού πρέπει όπωσδή-
  ποτε, πού είναι χρέος νά
  παρακολουθήσωμεν μέ προ
  βοχήν, μέ συμπάθειαν, μέ
  στοργήν.
  Ή Μεσσαρά παρουσιάζει
  σήμερον ένα θέαμα γοη-
  τευτικής ώραιότητος μέ τάς
  ποικιλίας των καλλιεργειών
  της καί απολύτως ίκανοποι
  ητικόν άπό απόψεως προό-
  δου. Οί κάτοικοί της μέ
  τόν όλοχρόνιον μόχθον τής
  άγίας εργασίας των, την άνε
  μόχλευσαν, την έκαλλιέρ-
  γησαν, την εφύτευσαν καί μ έ
  τούς ποταμούς" τού ιδρώτος
  των την έγονιμοποίησαν καί
  την κατέστησαν ένα κη
  πον απέραντον. Έκτάσεις τε
  ραστίας εφύτευσαν μέ νέα
  ελαιόδενδρα, μέ έσπεριδοει
  δή, μέ άλλα καρποφόρα δέν
  δρα, μέ άμπέλια καί Ιδίως
  σουλτανίνας. Δάση όλόκλη
  ρα σχηματΐζουν οί έλαιώ-
  νες καί τα όπωροφόρα δέν
  δρα. Καί τό πράσινον των
  άμπβλώνων καί των καπνο
  φυτειών έκτείνεται παντοΰ,
  χαρά των ματιών καί πηγή
  άστείρευτος πλούτβυ.
  Οί Μεαβαρΐται, μέ την έ-.
  νΐσχυσιν τής Άγροτραπέζης,
  Ιδίως άπό τής Ιδρύσεως τού
  Πρακτορείου Μοιρών καί
  την βοήθειαν καί προστα¬
  σίαν τοΰ Κράτους, έργάζον-
  ται σκυμμένοι διηνεκώς είς
  την γήν των, προσηλωμένοι
  είς ένα ωραίον ίδανικόν:
  Νά καταστήαουν τόν τόπον
  των πηγήν χαράς καί εύ-
  δαιμονίας, άληθινή γήν τής
  έπαγγελίας. Καί τό έπιτυγ-
  χάνουν. Όσοι επισκεφθούν
  την Μεσσαράν δέν θά δυ·
  σκολευθοΰν νά διαπιστώαουν
  την συντελουμένην ή μάλ¬
  λον την συντελεσθεΐσαν ή¬
  δη μεταβολήν. Καί φυσικά
  ή μεταμόρφωσις τού κάμποο
  αύτοΰ θά συντελεσθή πλή-
  ρως, οταν, ταχέως, ώς είναι
  βέβαιον, 'έκτελεαθοΰν καί τα
  μεγάλα άποξηραντικά κ«ί
  άρδευτικά έργα, ποϋ θά δώ·
  σουν νέας έκτάσεις εύφορωτά-
  της γής πρός καλλιέργειαν,
  πού θά καταστήσουν χιλιά¬
  δας στρέμματα άρδεύσιμα
  καί θ' άπαλλάξουν εντελώς
  τόν τόπον άπό την έλονο-
  σίαν. Εύτυχώς δέ τα έργα
  αύτά, θ' άρχίσουν έντός έ-
  τους τό πολύ έκτελούμενα,
  άφοΰ ήδη έτοιμάζονται τα
  άπαραίτητα προκαταρκτικά,
  ένώ έκ παραλλήλου θά συν-
  τεληται ή όλοκλήρωσις τοΰ
  όδικοΰ δικτύου δεδομένου ό¬
  τι ή σημερινή Κυβέρνησις
  προθυμοποιεΐται νά χορηγή
  τάς απαραιτήτου; πρός του¬
  το πιστώσεις. Άλλά διά την
  Μεσσαράν καί τα πολλαπλά,
  κατά περιφερείας καί διαμε-
  ρίσματα ζητήματά της, θ' α¬
  σχοληθώμεν προσεχώς άνα-
  λυτικώτερον είς σειράν εί-
  δικδν σημειωμάτων μας. Δι
  τι, τό επαναλαμβάνομεν: Ή
  Μεσσαρά άξίζει Ιδιαιτέρας
  όλως προσοχής καί στοργι·
  κου ένδιαφέροντος.
  Η ΣΥΗΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ
  ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΚΟΥ ΚΟΣΜΟΙ
  Ε'. (τελευταίον)
  Τό τελευταίον ίέ τουτο σημεϊ
  όν είναι άνάγκη νά Ιξαρθή ιδι¬
  αιτέρως, διότι διά πρώτην έπίσης
  φοράν τίθεται επισήμως έκ μέ-
  ρους τοθ Κράτους ώς σκοπός
  ή χρησιμοποίησις των Γεωργι-
  κών συνεταιρικών Όργανώσεων
  διά την άμεσωτέραν εξυπηρέ¬
  τησιν των κατανκλωτικών άναγ-
  κων τή; Χώρας καί την άμεσω¬
  τέραν επαφήν παραγωγοΰ καί
  καταναλωτοθ είς τρόπον ώστε νά
  επιτευχθή έ διά των Συνεταιρι-
  κών όργανώσεων ύποβιβασμός
  τοθ κόστους τής ζωής. Είναι
  δέ γνωστόν δτι είς δλας τάς χώ¬
  ρας, δπου κατά τα τελευταία έ-
  τη άντεμετωπίσθη τό πρόβλημα
  τής καταπολεμήσεως τής ακρι¬
  βείας τής ζωής άπέβλεψαν παν-
  τοΰ κατά κύριον λόγον είς την
  κατάλληλον πρός τουτο χρησιμο¬
  ποίησιν των Γεωργικών Όργανώ¬
  σεων.
  Τελευταία, μεταβολή ή όποία
  έ(πέρχεται διά τοθ νέου Νόμου
  είναι ή αποκατάστασις τής θέσε¬
  ως τοθ ΓΐωργικοΟ συνεταιριστι-
  κοΰ κινήματος τής Χώρας μέσα
  είς τούς κόλπους τοθ Κράτους.
  Αί μέχρι χθές άγνοημέναι καί
  κάΊιοτε περιφρονημέναι Συνεται-
  ρικαί Όργανώσεις άπό μέρους
  τής Πολιτείας άναγνωρίζονται
  πλέον υπό τοθ νέου Νόμου ώς
  δργανα διά την εφαρμογήν τής
  γεωργινής πολιτικής τοθ Κρά·
  τοιις καί άποκαθίστανται ήθιχως
  διά τής άναλήψεως τή; άνωτάτης
  έποπτείας αυτών άπό μέρους τ&0
  προέδρου τής Κυβερνήσεως. Ή ή
  θική αυτή αποκατάστασις των
  Γεωργιχών Συνεταιρισμόν οένά
  ποτελεΐ απλήν λογοτεχνικήν έκ δή
  λωσιν, άλλά έκφράζει την ούσι·
  αστικήν μεταβολήν ή ίποία έπήλ
  Οεν είς τάς άντιλήψεις τοθ Κρά
  τους έν σχέσει μέ την γεωργικήν
  Συνεταιριστικήν κίνησιν καί την
  πανηγυρικήν δπ' αύτοθ αναγνώρι¬
  σιν τής τεραοτίας αποστόλη; των
  γιωργιχων συνεταιρισμών ώς
  ί ίνι μίγ&ν οικονομι¬
  καί ή δράσ'ς τού δέν έρχονται ματ&λογίας.
  είς άντίθεσιν μέ τό γενικόν συμ- Δέν πρόκειται ασφαλώς περΐ
  φέρον. ούδεμιάς διαφωτίσεως. "Οπως διε
  Άλλά ακριβώς αύτό τοθτο εί- τύπωσε τό πράγμα ό ύποφαινό-
  να: κα! τό ίδανικόν τό συνετΐι- μενος, θά τό διατυπώσουν καί
  ρΐστικόν διότι έ Συνετα;ρισμός άλλοι. Τό κοστοΰμι είνε πρό
  δέν αποτελεί τίποτε άλλο παρά παντός έκφρασις. Μέσα στίς δαν
  μίαν μικροτέραν οργάνωσιν είς τέλλες τού, τα κεντήματα, ΐά
  την όποιαν ό καθένας συνηθίζίΐ ι κρόσσι», τίς μαντήλες, τό γενι
  νά έπιδιώχη την ικανοποίησιν τοΰ χό τύπο τού, είτε ώς σύνολον,
  άτομικοθ τού συμφέροντος διά τής είτε ώς λεπτομέρεια, περνοΰν
  συνεργασίαν μετά τού συνόλου καί' μορφές καί καταστάσεις. Ό Μα
  νά πειθαρχή είς τάς άποφάσεις' λακάση; στό ώραίο έκείνο τρα-
  τοΰ συνόλου τούτου, Ιστω καί γοΰδι τού γιά τόν Τάκη Πλούμα
  κοθ καί τεχνικοΰ, άλλά καί ήθι-
  κεΰ πολιτισμοθ είς την ύπαιθρον.
  Καί ή μεταβολή αυτή όλοκληροΰ-
  ται πρακτικώς διά τής συνεργα-
  σίας είς την οποίαν τα Κράτος
  τής 4ης Αύγουστου καλεΤ εφεξής
  τούς γεωργικούς Συνεταίρισμούς
  πρός πραγμάτωσιν τοθ γεωργικοθ
  τού προγράμματος.
  Ό τελευταΐος Νόμος άπό τής
  απόψεως ταύτης αποτελεί απλώς
  τό έπιστέγασμα τής δλης συνεται-
  ριστικής πολιτικής την οποίαν
  διέγραψε μέχρι τοθδε τό υπουρ¬
  γείον Γεωργίας, τό οποίον δι' 8-
  λων των προγενεστέρων Νομοθε-
  τημάτων τού απέβλεψεν είς την
  ενίσχυσιν των Γεωργικών Συνεται¬
  ρισμών καί είς την χρησιμοποίη¬
  σιν αυτών διά την διάδοσιν τής
  γεωργικής τού πολιτικής. Άρ-
  κεϊ νά άναφερθοθν έν προκειμέ-
  νω τα νομοθετήματα τα αφορώντα
  την διάδοσΐν τής έντατικής καλ-
  λιεργείας είς τα όποΐα σειρά δλη
  διατάξεων προβλέπει καί διαγρά-
  φει τόν τρόπον συνεργασίας των
  Κρατικών Γεωπονιχών δπηρεσιών
  μετά των Γεωργιχών Συνεταιρι¬
  σμών διά την διάδοσιν των νέων
  βελτιωμένων μεθόδων είς την ΰ
  παιθρον.
  —Τό Συνεταιρισμόν ίδανι-
  κόν.
  Ή τοιαύτη μεταβολή είς τάς
  σχέσει; Κράτους καί Συνεταιρι-
  σμένου Γεωργιχοθ Κόσμου είναι
  χάτι τό εντελώς φυσικόν χαί άνα-
  πότρεπτον, διότι τό συνεταιριστι-
  κόν ίδανιχόν δύναται νά θεωρηθή
  ώς χατ' εξοχήν ίδανιχόν τοΰ Κρά¬
  τους τή; 4η; Αύγουστου. Διότι
  μία άπό^ τα; βασιχά; έπιδιώξεις
  τοθ Κράτου; τοθ σημερινοΰ είνε
  νά δημιουργήση Ινα πνεθμα όμα-
  διχής συνεργασίας, ε'να πνεθμα υ¬
  ποταγή; των άτομιχων συμφερόν-
  των χαί έπιδιώξεων είς τό γενι-
  χώτερον συμφέρον τοΰ έθνικοΰ
  χαί κοινωνικοθ ουνόλου χαί νά
  άφεθη χατά τα λοιπά πλήρη; ε¬
  λευθερία εί; τό άτομον εί; δ,τι ά-
  φορ$ τα; λοιπά; αύτοθ έπιδιώξει;,
  Ιφ' ίσον λΙ ίπιδιώξιις τού αύται
  Η ΕΑΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΡΧΙΑ
  ΚΑΙ Η 4" ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
  Τού Ύπουργοΰ Πρωτευούσης κ. Κ. ΚΟΤΖΙΑ
  άν νομίζη εκάστοτε δτι αί αποφά¬
  σει; αύται είναι ενδεχόμενον
  προσωρινώ; νά έλθουν είς σύγ¬
  κρουσιν μέ τό κακώς έννοούμε-
  νον ατομικόν τού συμφέρον.
  Ή αυνταύτισι; δέ άκριβώ; τοΰ
  συνεταιριστικοθ ίδανικοΰ πρός τα
  γενικώτερα ίδανικά, των οποί¬
  ων την επικράτησιν έπιδιώκει τό
  Κράτο; τή; 4ης Αύγουστου απο¬
  τελεί την άσφαλεστέραν εγγύησιν
  διά την επιτυχίαν τής αρχομένης
  νέα; προσπαθεία; πρό; άναδιορ-
  γάνωσιν των γεωργικών Συνεται¬
  ρισμών τή; Χώρας πρό; την δποί
  αν άποβλέπομεν μέ απόλυτον εμ¬
  πιστοσύνην.
  Έ συνταύτισι; αυτή έξηγεΐ ά-
  κόμη τόν γενικόν καί είλικρινή
  ενθουσιασμόν μέ τόν οποίον ύπε-
  δεχθή ό συνεταιρισμένο; γεωργι-
  κό; κόσμο; την θέσιν εί; εφαρ¬
  μογήν τοΰ νέου Νόμου καί την
  ηθικήν ενίσχυσιν μέ την οποίαν
  ό άγροτιχό; κόσμο; περιέβαλε ά¬
  πό τή; πρώτη; στιγμή; την έθνι
  κήν Συνομεσπονδίαν Γεωργιχών
  Συνεταιρισμών.
  Τό έργον άσφαλώ; δέν είναι εύ-
  χερές. Ή έπιτυχία τού θά άπαι·
  τήοη χρόνον μακρόν χαί προσπα
  θείας χαί χόπου; μεγάλου;.
  θά πρέπει νά Οπερνικηθοθν
  ττρολήψεις καί προκαταλήψεις,
  νά θιγοϋν ένδεχομένω; συμφέ-
  ροντα, νά κτυπηθοΰν κακαί ου
  νήθειαι τα; δποία; Ιχληροδότη
  σε τό παρελθόν.
  ΙΙαρ' δλα; δμω; τα; δυσκολί
  α; ταύτας ή έπιτυχία τελικώ;
  θά στέψη τόν άγώνα τής έθνικής
  Συνομοσπονδίας Γεωργιχών Συνε·
  ταιρισμών.
  Ή καλυτέρα εγγύησις πρός του¬
  το είναι ή πίστις μέ την οποίαν
  την περιβάλλει έ συνεταιρισμένος
  χόσμος, έ ένθουσιασμός μέ τόν
  οποίον στρέφεται πρό; αυτήν δ
  αγροτικάς χόσμος ό οποίος χά
  τενόησε πλήρως την μεγάλην
  σημασίαν τής νέας ταύτη; προ¬
  σπαθεία; τής Κυβερνήσεως είς
  τόν τομέα τόν γεωργιχόν.
  Καί είς τάς έγγυήσεις αύτάς
  πρέπει νά πρεστεθή ώς. έπισιέγα-
  σμα ή Ιμπνευσμένη χαθοδήγησις
  τοΰ άρχηγοθ τής Κυβερνήσεως
  χαί ανωτάτου έπόπτου των Γεωρ
  γικών Συνεταιρισμών, πρός τόν
  οποίον στρέφεται σήμερον μέ ελ¬
  πίδας καί πεποίθησιν ό συνεταΐ'
  ρισμένος κόσμος τής Χώρας, δ ο¬
  ποίος μέ την φωτεινήν τού διά·
  νοιαν, την άκούραστον θέλησιν
  καί την πίστιν τού πρό; τό μελ·
  λον τής Χώρας χαράσσει τούς νί·
  ου; δρόμους τή; συνεταιριστιχή;
  μας κινήσεω;.
  ΟΠΟΣ__&ΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
  ΤθΤθΣΤΟΥΜΪ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΣ
  Κατά την προχθεσινήν
  τοΰ Σταδίου τα τοπικά κοστού
  μια ώνομάσθησαν άληθινοί θη
  σαυροί. Καί δχι αδίκω;. Ή Έλ·
  λά; διεχρίθη διά τα κοστούμΐα
  της. Διότι χαί πολλά είναι καί
  χαρακτηριστικά. Ή εξέλιξις των
  έλληνιχών έπαρχιών μέσα άπό
  την ιστορίαν, είτε αύθεντική
  ποΰμε την τελευταία, είτε τή
  σχετίσωμε μέ τό θρθλο τοΰ δή
  μοτιχοΰ τραγουδιοΰ χαί την προ
  φορική παράδοσι, παραμένει—θο
  τό πιστέψετε;—ζήτημα χοστου
  μιοΰ.
  —θέλει; νά πή; δτι άπό τό
  χοστοθμι μαθαίνομε χαί την ί
  στορική καθαρώς χαί την κοινω
  νίκη οταδιοδρομία ενός διαμερί-
  σματος;...
  —Κάτι τέτοιο. Άλλά χά
  πειθόμεθα διά την ελληνικήν
  αίωνιότητα.
  — Ποιάν αίωνιότητα ;
  —Την αίωνιότητα τοθ τύπου
  χά Ι τοΰ χαρακτήρος πού δέν
  άλλάσσει χαί δέν μεταβάλλεται
  άλλά πού διατηρεί τό βάθος κα
  ' την ποίησί μιάς έθνικής αίσθτ
  έχει μελαγχολικό φινάλε:
  ΚαΙ νά μετρώ
  καί ν3νε ό Τάκης Πλούμος,
  τριαντατρία χρόνια
  μεσ' τή γής...
  Τό Έλληνικό, τοπικό κοστοΰ·
  μι μ3ς εφερε καί προχθές κάτι
  τέτοιους όραματισμούς: Φυσιογνω-
  μίες ήρωϊκές, παλληκάρια καί
  καπετάνισσε;, έπικολυρικούς τύ-
  πους, πού έσβυσαν μαζύ μέ τή
  μεγάλη φωτεινή τροχιά των ά-
  γώνων τής έλληνι«ής φυλής. Άλ¬
  λά τί σημαίνει; Ή λεβεντιά τής
  φέρμελης, τής φουστανέλλας, τοΰ
  σαλβαριοΰ άρκεί αυτή καί μόνη
  γιά νά δώση πάλι σάρκα καί ό-
  στά στό βαθύτερο παλμό τής έ-
  θνΐκής ζωής δπως την παρου·
  σιάζει τό πολεμιχό καί κοινωνικό
  21 ή δπως την έτραγούδησε ή
  δημώδης ποίησις.
  Έχω 6π' δψει μου μιά σύντο-
  μη είκονογραφημένη έγκυκλοπαι-
  δεία τοΰ κοστουμιοΰ. Άρχίζει ά-
  πά την έποχή Λουδοβίκου τοθ
  10ου καί έξελίσσεται κυρίως άπό
  τή Γαλλία, τό αίώνιο κέντρο
  τής μόδας, είς δλους τούς τόπους
  τής Εύρώπης. Βλέπεΐε δλες τίς
  μρφ& τής ένδυμασίας άπό τούς
  μεσαιωνικούς χρόνους έ'ως τό
  1900. Δέν είνε απλώς πολεμικό;
  δ χαρακτήρ τή; εξελίξεως αυ¬
  τής. Είνε μάλλον κοινωνικάς. Ή
  πανοπλία τής Ίωάννας Ντ' Άρκ
  ίπβΐαι τοθ ποδήροας χιτώνος ενός
  «πρεβώτου» (προέδρου δικαστηρί
  ου ή άρχιαστυνόμου) καί τής
  βελουδίνης ενός εύγενοθς. "Ερχον-
  ται έπειτα αί στολαί των ίππο-
  τών, των σωματοφυλάκων καί οί
  κάπως κωμικές στρατιωτικές στο-
  λές τοΰ 17 ή 18 αιώνος. Έκεί
  υπάρχει καί ή άσπρη περροΰκα
  τής είδυλλιακής μαρχησίας καί
  των κοινωνιχών τύπων τοΰ μυθι-
  στορρήματος τοΰ Σταντάλ. Άπό
  δλην αυτήν την επίδειξιν διδά-
  σκεσθε ιστορίαν. Άλλά γίνεσθε
  χαί χοινωνιολόγος άφοΰ μανθάνε-
  τε δτι άλλη ήτο την μίαν εποχήν
  ή κοινωνική έπίδειξιςχαί άλλη,
  την άλλην εποχήν. Τό Ινδυμα εί
  νέ πάντοτε μέσα είς τό νόημα
  μιάς κοινωνίας ή ενός πολιτεύ
  ματος.
  • *
  *
  Τα έθνικά μα; κοστούμια δια
  φέρουν φαντάζομαι άπό μίαν α¬
  πλήν έγκυκλοπαιδείαν. Κρύβουν
  γιά μα; άτταβισμού; δημιουργι-
  κού;. Ή ίστορία μα; περνδ μέ
  σα άπό αύτά ώ; αίσθημα καί εύ
  γένεια πρό παντό;. Ξεχωρίζει
  άπό την κοινή μορφή τή; ίστορί
  α;. Είμαι βέβαιο; δτι ή θεωρία
  τοΰ Φαλμεράϋερ ιδίως μέ τό Έλ
  ληνικά τοπικό κοστοΰμι, πηγαίνει
  περίπατο: Είτε Μακεδονίτικο εί
  νέ, είτε Ρουμελιώτικο, είτε Σα
  μιώτικο, είτε Χιώτιχο ή Κρητιχό
  τό Ινδυμα (σύνολον καί λεπτομέ
  ρεια) υπάγεται στήν άρχαία έλλη-
  νιστική ή έλληνική πηγή. Παρου
  σιάζει σχεδόν πάντοτε την αϊω
  νία, άδιαίρετη Έλλάδα ώς επι
  φάνεια καί βάθος. Οί παραλλαγές
  τού δέν χρησιμεύουν παρά είς τό
  νά ενώνουν άκόμη περισσότερο,
  αυτήν την Έλλάδα.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Τό 'Ελαιοκομικόν.
  Καί άλλοτε έγράψαμεν ε¬
  πί τής σημασίας τοθ πσνελ
  ληνΐου έλαιοκομικοθ συνεδρί
  ου. "Ηδη μέ την έναρξιν των
  εργασιών αύτοό ή σημασΐα
  τού γΐνεται πάλιν έπΐκαι
  ρος. Ενδιαφέρον αυτήν την
  στιγμήν δέν παρουσιάζει μό
  νόν ή εκάστοτε ήμερησία διά
  τάξις τοθ συνεδρΐου μέ τα
  κυριώτερα καί μάλλον έπεί
  γοντα των ζητημάτων τής έ
  λαιοπαραγωγής επί τάπητος.
  Τό συνέδριον ένδιαφέρει τόν
  έλαιοπαραγωγικόν κόσμον ά
  (Έπ' εύκαιρία τής έπετείου
  τής 4ης Αύγουστου ή έγκριτος συ
  νάδελφος «Καθημερινή» έδημοσί
  ευσεν είς την κυριωτέραν των στη
  λών τη; τό κάτωθι έμπνευσμένον
  άρθρον τοΰ Ύπουργοΰ Πρωτευού
  ση; κ. Κοτζιδ, διά την Ελληνι¬
  κήν επαρχίαν):
  Η ΖΩΗ ΕΚ ΤΩΝ ΕΠΛΡΚΙΩΝ
  ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΝ. Το
  σύνδημα τού αγώνος της 4ης
  Αύγούβτου, το οποίον παρέχει
  μέ πέντβ λέξεις όλην την έ'κτα
  σιν καί όλον τό βάθος τής κο-
  λοσσιαία; προσπαθείας διά την
  άνασυγκρέτησιν, την οικονομι¬
  κήν,' την εθνικήν, την φυλετι·
  κήν καί διά την δημιουργίαν
  τοΰ τρίτου έλληνικοΰ πολιτισμοΰ
  τοΰ μέλλοντος νά εκδηλωθή ά¬
  πό τάς ψυχάς των ύγιεστέρων,
  άπό τούς παρθίνους όργανισμούς.
  Ή έπαρχία, τό χωρία, είνε
  καί θά είνε πάντοτε ή πηγή
  τής ζωής. Έκεί έ άνθρωπος, &
  έργαζόμενος, ζών καί κινούμε-
  νος μέσα είς την φύσιν, μο
  χθών, κατορθώνει νά κλείση] ο¬
  λόκληρον την φύσιν είς την
  ψυχήν τού, τόν εαυτόν τού δέ
  χωρίς νά γνωρίζη διατί, νά τόν
  πκραδίδη ε!ς την φύσιν, ένω
  συγχρόνως ζητεί άπό την φύσιν
  ό,τι καλλίτερον ΰπάρχει είς αϋ
  λον η υλικόν άγαθόν διά νά τό
  μεταγγίση αΰτός πλέον είς δλας
  τάς έκφάνσεις της ζωής.
  Ό χωρικός, ό γεωργ^ς, ο καλ-
  λιεργητης είνε ό σύνδεσμος με
  ταξΰ τής φύσεως καί τής ζωής,
  είνε ο ίσχυρός κρίκος ποϋ συν
  δέει αυτήν την φύσιν μέ την
  καλώς εννοουμένην ζωήν, την
  γερή ζωή, την άτόφια, την άνε
  πιτήδευτη, την ασπιλη, την ζωήν
  ποϋ όργά, την ζωήν πού δημι
  ουργεΐ.
  Ό άρχηγός έξήγγβιλε τβ συν
  θημα καί ημείς δέν ήθελήσαμεν
  ποτέ νά προοέξωμεν τό βάθος
  καί την έκτασιν τοΰ συνθήμα< τος τούτου. <ι'Η ζωή έκ των έπαρχιών καί διά τάς επαρχίας», είπεν ό άρ χηγός. Έκ των έπαρχιών... Ή με γαλυτέρα άλήθεια πού ελέχθη κατά την έκατονταετή έλβυθέ ραν ζωην μας, τό μεγαλύτερον κίνητρον πρός δημιουργίαν, ή σαφεστέρα κατεύθυνβις, ή ΰγιε στέρα τοποθέτηοις τής Ελλάδος επάνω είς Ισχυρά καί άδιάβει πό τής άπόψεωςκυρίως των κρατικών φροντίδων καί τής κρατικής άρωγής, αΐτινες ώς ετόνισεν ό έκ των όργανωτών αύτοθ Ύπουργός των Οίκονο μικών κ. "Αποστολίδης, θά πραγματοποιηθοΰν ευρύτατα, άμέσως μετά την διατύπωσιν των πορισμάτων τοθ συνε δρΐου. Ή επίσκεψις τής εκθέσεως. Ή Διεθνής Έκθεσις Θεσ¬ σαλονίκης απέστειλε τελευ ταΐως πρός τάς ένδιαφερομέ νας αρχάς πΐνακα των παρε χομένων σιδηροδρομικώς, ά τμοπλοΐκών κσί έναερίων έκ πτώσεων έπ' εύκαιρία τής έ- φετεινής 13ης περιόόου τής εκθέσεως. Αί έκπτώσεις είναι σημαντικαί. Άνακινοΰν δέ καί πάλιν τό ζήτημα τής δσον τό δυνατόν ευρυτέρας έπισκέ ψεως αυτής άπο έκπροσώπους Ιδίως τοθ έμπορικοϋ, έπαγ γελματικοΰ καί παραγωγι κου κόσμου. Διότι δέν είναι μόνον τα έκθέματα πού πρέ πει καί πάλιν νά άπασχο- λήσουν ευρύτατα την Κρή την. Είνε καί ή επίσκεψις τής εκθέσεως άπό τόν ένδια φερόμενον κόσμον. Διά τοθ τρόπου αύτοθ έκπληροθτα κοί ό εύρύτερος σκοπός τόν οποίον έκπροσωπεΐ ή έκθεσις ώς σταθμός άμΐλλης τής δλης ελληνικάς παραγωγής έν συγκρΐσει πρός τα ξένα κρά τη καί Ιδίως έκεΐνα τής Βαλ κανικής Χερσονήσου. στα θβμέλια. ΑΙ πόλεις είναι φθορά των δυνάμεων, τό χωριό ή γένεσις τής ανθρωπότητος. Είς την πό¬ λιν ή πτώσις, είς τό χωριό ή ανύψωσις. Είς την πόλιν ή βαθ μιαία τής φυλής έξαφάνισις, η ανάμιξις, ή σύγχυσις τής διαυγβί άς, η έλλειψις τοΰ αΐαθήματος καθκ ίίανικώς ώραίου... Είς τό χωριό πρωτόγονη, ά τόφΐα πίστις, πρωτόγονη άγάπη είς την πατρίδα, θρησκευτικόν αϊσθπμα βαθύ, πρωτόγονος ρωμαν τισμός—τα λαΐκχ μας τραγούδικ άνάγλυφκ τόν έμφανίζουν— 6 κοινωνικός πυρήν, ή οϊκογένϊΐα στερεωμένη, τό α'ίσθημα πρός τή δουλειά καθήκον. Είς την πόλιν... Είνε ζήτημα άν ποτέ ένοιώσαμε ημείς οί των πόλεων τί Είνε ό χωριάτης καί τί είμεθα ημείς οί πρώην χω ριάτες, πού έλησμονιΊσαμε την καταγωγήν μας Δέν ήθελήααμϊν ποτέ νά σκεφβώμεν δτι αν δέν υπήρχαν τα χωρία δέν θά ΰπήρ χαν πόλεις, άν δέν ύπήρχε έλ ληνικό χωριό δέν θά ύπήρχε Ελλάς καί άν άντέχη άκόμη ή έλληνική φυλή άντέχει μόνον καί μόνον διότι ΰπάρχει τό χωριό. Μία απλή ματιά ενός παρα τηρητοΰ. Την ημέραν ποϋ έώρ ταζαν οί χωρικοι, την ημέραν τής 4ης Αύγουστου, έώρταζαν αδολα, εύγενικά, συγκεντρωμέ νοι χωρίς κανένα νά ένοχλοΰν, χωρίς νά δείχνουν καμυιάν άσέ βεια πρός τόν διπλανόν. Δέν έώρταζαν όπως έορτάζουν ο! λε γόμενοι πολιτισμένοι. 'Αντί τής τζάζ, τό νταοϋλι καΐ άντί τοΰ ταγκό οί πραγματικοί έλληνι κοΐ χοροί καί άντί τής παρισινής μόδας «ί γρκφΐκαί έθνικαί μας ενδυμασίαι. Άντίβεσις; Όχι. Διότι βυνεώρ ταοε προχθές όλόκληρος ό λαός καί τοΰς έκαμάρωνε. "Ιοως-ϊαως μαλιατα νά τού; έζηλευε. Διότι αύτοι κατώρθωσαν νά μείνουν αύτοι, ένώ εμείς δέν είμεθα πλέον ημείς. Είμεθα αϊχμάλωτοι βυνθηκών, περιβάλλοντος, έπι- δράσεων. Είμεθα αιδηροδέσμιοι χωρίς νά δυνάμεθα—διότι μοί- ραία είναι ή παρεξήγησις—ν' α¬ φίσωμεν άδέσμευτη την ψυχή μας νά ξεχυθή διά νά χαρή όπως χά ρεται ή ψυχή των. Ποίος άπο μάς θά ετόλμα νά χορεύση επί παραδείγματι μέσα είς την πλατείαν τοΰ Συνταγμα τος έλληνι κούς χορούς; ΤΗλθαν οί χωρικοι την 4ην Αύγουστου έδώ καί ήλλαξεν ή πόλις όψιν. Ήλθε έδώ ή ζωή. Έ δειξαν είς ολους μας δτι έκτός ημών ύπαρχει καί ή Ελλάς. ' Υπάρχει ή'Ιιλλάς πού < θέλει να ζήση, ποϋ εχει δικαιώματα άπα ράγραπτα, υπάρχει ή Ελλάς πού άνασυνεταχθη καί πού προχώρει μέ κλεισμενα τα αύτιά καί ανοι- κτά τα μάτια τής ψυχής διά νά προβφβρη άφθονον είς την πό λιν νεον αίμα, είς τόν πλούτον ενίσχυσιν, δια νά τονώση τούς έ θνικούς παλμούς, διά να άνυψώ ση τάίώανικά μας καί μέ μίαν λέξιν να προσφερη αυτή καί πά λιν ή έπαρχία, μετά την πτώσιν των δύο πολιτισμών τα δυναμι κά έκεΐνα στοιχεϊα, τα πνευμα τικώς καί ψυχικώς ίοχυρά διά την δημιουργίαν τού τρίτου Έλληνι κου πολιτισμοΰ. Οί χωριατες, τούς όποίους πι στεύω ώς άνθρώπου{ πλησιαζοντας τους θεούς τοΰ Όλύμπου, οί χω ριατες τούς όποίους άν θελωμαν νά έχωμεν Έλλάδα πρεπβι νά θεοποιοΰμεν, πού βταν σέ χαιρε τού ν καί οοΰ σφίγγουν τό χερι είναι γεμάτοι έλληνικά παραση μα, τα παρασημα τής εργασίας, τους ρόζους, δικαιουνται πβρια βότερον ημών. Τό δικαίωμα αυτό άνεννωρίαθη διά πρώτην φοράν άπό τόν αρχηγόν τής Κυβερνη σεως Ιωάννην ΛΙεταξάν. Χωρικός καί αύτός έ'νοιωσε βαθεια τί ση μαίνει ενίσχυσις καί τονωσις τής επαρχίας. 'Αντεληφθη βαθύτατα ποΰ πρέπει νά στρεψη αμέριστον την προσοχήν τού, ποίους έπρβπβ νά ενισχύση καί άπό ποίους θά κατορθώση νά δημιουργήση καί την Έλλάδα που όραματιζεται καί τόν τρίτον ελληνικόν πολιτι σμόν πού έξήγγειλε. Άλλα καί οί χωρικοΐ άντβλή φθησαν πώς τούς ύποστηρίζει... Καί δι' αΰτό ήλθαν συντεταγμ» νοι διά νά τοΰ διαδηλώσουν πί στιν αδολη, άφοσίωσι, Ιδία δέ έν είδει βΐρηνικής διαμαρτυρίας νά βϊπουν είς τάς πόλεις καί είς ή μάς: είμεθα καί ημείς Έλληνες, την ζωήν άνανεοΰντες, τόν πλοΰ τον ένιοχύοντες καί είς πάντας υ μάς παρέχοντες τα μέσα καί τάς δυνατότητας .νά εΰτυχήτε. Ή 4η Αύγούβτου υπήρξεν η ή μερά τής άναστάβεως τού χωρίου καί των χωρικών. Δηλαδή η ήμέ ρα τής άναοτάσεως τή; Ελλάδος. Κ. Γ.
  ΛΝΟΡΘΩΣίΣ
  ' ί
  (θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμε
  ρον ή γλυκυτάτη όπερέττα τού
  Ζιλμπέρ «Άγνή Σουζάνα» μέ τόν
  Ανρύ [καρά καϊ την Μεγκ Λεμο
  νιέ.
  Την Πέμπτην «Χαμπανέρα».
  θερινός «ΑΠΟΛΛΩΝ·.-Σήμε
  ρον τό πολύκρονο θεατρικό £ργο
  τού Χόλτς «Τραουμούλους» μέ τόν
  γίγαντα τής τέχνης'Εμ'ιλ Γιάνιγκς
  Την Πέμπτην <Άγάπη μεσ' τίς φλόγες». Προιστάμενος Τυπογραφείου Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης Ή μεγάλη δπμιουργία ΖΑΡΑ ΛΕΑΝΤΕΡ. ΧΑΜΠΑΝΕΡΑ Ό ερωτικάς γβλγοδάς μιάς γυναίκας ποΰ εζπβε την εύτυ χία της σέ μιά ψεύπχπ άγά ηη. -Το δράμα δύο ύπάρςΈων που ή ζαιή τους αρχιοε σάν ό νειρο καϊ γκρεμίστικε άιτ© τό πέρασμα μιά; τραγιχη; μοίρας. —"Ενα δράμα που τό στολίζουν έξωτικές καλ λονές, Σενορίτες πεντά- μορφες, Σπανιόλικα τρα- γούδια καί χοροί. ΑΥΡΙΟΝ Μεγάλη Πρεμιέρα ΣΤΟΥ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ΣΗΜΕΡΟΝ Ή θαυμασία όπερέττα: ΑΓΝΗ ΧΙΜΙΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ Διίάκτωρ Πανεπ. Λυωνος Επι έπταετίαν έκπαιδευ· θ(ΐς είς τα Νβσβκομεϊα ΑηΙΐ- α,αΒΪΐΙεβ, ναΐ · ύο. ^Γβϋβ καί ί>3ΐρεΐΓΐβΓ€ Λυώνβς καί Πα¬
  ρισίων είς τα παβολογικά καί
  νευρολβγικά νοσρματα.
  Διατελεσας επί διετίαν
  35&ί5ΐ3πΙ της ΝΕΥΡΟΛΟΓΙ-
  ΚΗΣ κλινικής τού Πανεπι¬
  στημίου Λυωνος.
  <δα ύέχεται ωσαύτως καί τούς πάσχοντα; έκ ΝΕΥΡΟ- ΛΟΓΙΚΟΝ νοσημάτων ε!; τό Ιατρείον τού ό6ος Άμαλθείας (πάρούβς όύοΰ Κατεχακη, πρώην Πλατύ οοκκάκι) ώραν 9—12 ΐτ. μ. χοιι 4—7 μ. μ. Τάς Κυριακάς δωρβάν 10—12 π, μ. Τηλ. 6-63 Ό όδΌντίατρος Έμμ. Ι. Αλεξάκης Ιναντι Αγ. Τίτου ΈκιιαιδευθεΙς είς Παρισί¬ ους άναλαμβάνει οΐανδήιτοτΐ θεραπείαν νοσημάτων τοΟ στόματος (ούλίτιοος, κακοσμί άς) συμφώνως μέ την τελευ¬ ταίαν εξέλιξιν τής έπιστήμης. ΈβΙσης όδοντοστοιχΐας καί κορώνες έκ διαφόρων μΐτάλ λων—κορωνες έκ «ορσελά- νης. Έναναφορά τελείως ά· νώδυνος τ*ν στριβλοοιοβν Α βόντων είς την κανονικήν αό τ·ν θέσιν. Τηλέφωνον 6—91. Ό γνωστάς παραγγελιοδόχος χ ΧΑΡ. ΚΑΡΑΤΖΑΣ Έπανήρχισε τάς εργασίας τού. Εκτελεί πάσαν παραγγελίαν έμ- πορικής φύσεως καί άναλαμβά- νει την ύπεύθυνον διεκπεραίωσιν πάσης παραγγελιοδοχικής εργα¬ σίας. Πληροφορίαι καθ' εκάστην είς τό χηροποιιίον χ. Μηνα Λυ- & ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ = 498ον Ή Μαρία— Άντουανέττα κατηγορεΐτο δτι εΐχε πολιτι κάς σχέσεις μέ τόν «βασιλέα τής Βοημίας καί Ουγγαρίας», πρό τής έπαναστόσεως, δτι «κατεσπατάλησε κατά τόν τρο μερώτερον τρόπον τα χρήματα τής Γαλλίσς, καρπόν τού ι¬ δρώτος τοϋ λαοΰ, διά τάς δια σκεδάσεις της καί τάς ραδι ουργίας της, έκ συμφώνου μέ άτΐμους ύττουργούς» καί δτι «απέστειλεν έκατομμύρια είς τόν αύτοκράτορα διά νά χρη σιμοποιηθοΰν εναντίον τοΰ λαοΟ, ό οποίος την διέτρεφε». Κατηγορεΐτο δτι συνωμόιει εναντίον τής ΓαλλΙας άπό τής έπαναστάσεως, καί ότι ήλθεν είς συνεννοήσεις μέ ξένους πράκτορας. Ή Μαρία — Άντουανέττα άντέκρουσε όλας αύτάς τάς κατηγορίας. Ό διάλογος έζωή ρευσε μόνον δταν ό "Ερμαν τής εΐπε μέ κάποιαν άδεξιό τητα: —Σεΐς έμάθατε είς τόν Λου δοβΐκον Καπέτον την τέχνην τής προσποιήσεως, χάρις είς την οποίαν ήπάτησεν επί μα κρόν τόν καλόν λαόν τής ΓσλλΙας, 6 οποίος δέν ύπω· πτεύετο δτι ήτο δυνατόν νά διαπραχθή τόση είς βάρος τού άτιμΐα. Ή Μαρία—Άντουανέττα ά τιαντδ ήρέμως είς την κενήν αυτήν ρητορεΐαν: —Μάλιστα, ό λαός ήπστή θη. Καί μάλιστσ ήπστήθη σκληρώς, άλλά δχι άπό τόν σύζυγον μου, ουτε άπό εμέ. Άπό ποίον λοιπόν ήπα τήθη ό λαός; — Άπό αυτοΰς πού εΤχαν συμφέρον, καί τό Ιδικόν μας συμφέρον δέν ήτο νά τόν άπα τήσωμεν. Ό "Ερμαν προσκολλδται είς αυτήν την άμφΐρροπον ά- πόκρισιν. "Ηλπιζε νά παρασύ ρρ την Μαρίαν—Άντουανέτ ταν νά δηλώση. κατι πού θά ήτο δυνατόν νά θεωρηθή ώς εχθρικόν εναντίον τής δημο κρατίας. —Ποΐοι είνε έκεΐνοι πού κατά την γνώμην σας είχον συμφέρον νά άπατήσουν τόν λαόν; Άλλά ή Μαρία—Άντουα νέττα άπέφυγε τόν σκόπελον. (συνεχ(ζεται) Η στήλη τοϋ ώραιόκοσμου. Διά τα καλλυντικά σας Χοησιμες συμβουλάς. Ό έρως είς την χώραν των χρυσαν&έμων. Η ΜΑΧΗ Υπό Κλώντ Φαρέρ. ΕΤνε εύχάριστο, Ιδίως τό καλο· καΐρι, νά έ'χετε είς την διάθεσί σας κολώνια, νερό λεβάντας ή ά- ρωματισμένο άλκοόλ ή τέλος εί δικό νερό διά την περιποίησιν των δοντιών Καϊ είνε Ισως δύ· | σκολο νά προμηθευθήτε 6λα αΰ· ι τα τώρα πού εύρίσκεσθε είς την έξοχή, γι' αύτό σάς δίδω σήμερα μερικές χρησιμώτατες συμβουλές γιά τόν τρόπον της παρασκευής των, άττό έσδς τις Ιδιες, πραγμα· τικά εϋκολο καί πολύ απλό. Έν πρώτοις, φροντίσετε ώστε τα μποτιλά«ια, μέσα είς τα όττοΐα θά διατηρήτε τα καλλυντικά αύ τα νά εΤνε απολύτως καθαρά. Ε¬ άν προηγουμένως δέν περιεΐχαν άλλο άρωμα, τότε πλύνετέ τα προσεκτικά ιιέ χλιαρό νερό ή μέ νερό διυλισμένο. Ξεπλύνετέ τα μέ λίγο καθαρό οίνόπνευαα 90 βαθ μών καί κατόπιν μέ αφθονο κρύο νερό. Άφήσετέ το νά στεγνώσουν καί βθυλώστέ τα μέ ίνα πώμα άπό βαμβάκι. Εάν δμως τό μποτιλάκι περι εΐχε προηγουμένως άλλο άρωμα ή λιπαρό ύγρό, άφήστέ το μία νύχτα μέσα σέ νερό είς τό οποί¬ ον θά εχετε διαλυσει είς δόσιν 100 γοαμμάρια σόδα διά κάθε λίτρα νεροθ. Τό έπόμενο προοΐ ξεπλύ«ε τέ το μέ τόν τρόπο πού ί}δη σας ανέφερα. * Ιδού τώρα καί οί σχετικές συν ταγές, άρχίζοντας άπό την κολώ νια: Άτΐόσταγμα λεμονιοϋ 10 γραμ » πορτο«αλλιοΰ 5 » » περγαμόντου 10 » > άνθόνβρου 1 »
  Οίνόπνευμα 90 βαθμών 1 λίτρ
  Τό άνθόνεοο μπορεΐτε νά άντ
  καταστήσετε μέ άλλο άτόσταγμα
  αναλόγως τοΰ άρώματος πού προ
  τιμάτε.
  Σφραγίσετε μετά τό μποτιλά
  κι μέ φελό δυνατά, άναταράξετί
  το καΐ άφήστέ το επί 15 ημέραι
  σέ μέρος άνήλιο καί θερμοκρα
  σία χλιαρή. Γιά τό νερό λεβάνταΓ.
  χρησιμοποιήστε την εξής συνταγή
  Οίνόπνευμα 90 βαθμών 1 λίτρο
  Άπόσταγμα λεβόντας 10 γραμ
  > εϋκαλύπτου 10 σταγ,
  Διά την παρασκευήν τού Θα ά·
  κολουθήσετε την ιδία μέ την κα
  τασκευή τής κολωνίας μέθοδο.
  Τέλος μιά συνταγή γιά νερι
  των δοντιών
  Είς μία λίτρα οίνοπνεύματος 8
  βαθμών διαλύσετε 5 νραμ. βορι
  κου καί προσθέσετε 2 κυβικά έκα·
  τοστάξάποστάγματος μέντας κα
  2 κ. έ άποστάγματος γλυκανίσου
  Μέ όλίνες μόνο σταγόνες τοί
  προιόντος αυτού είς Μνα ποτήρ
  νερού άρωματίζετε εύχάριστα τ
  στόμα σας. ή Ντιστεγκέ
  Λόγω τής γνωστής μεγάλης ζητήσεως μετά δυ-
  σκολίας έπετύχαμεν την παραλαβήν μέρους τής
  παραγγελίας μας:
  Ραδιοφώνων Μπαταριών
  ΜΟΤΟΡΟΛΑ
  ιε»~»
  καί παρακαλούμεν τούς άξιοτίμους κ. κ.
  τας μας πρός αποφυγήν παρεξηγήσεων
  σπεύσουν νά προμηθευθοΰν.
  Άποκλειστική άντιπροσωπεία
  ΑΡΙΣΤ. Γ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Τηλέφ. 3.94
  πελά
  δπως
  ΝΕΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΑΙ
  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  ΜΕΣ
  ΤΙΣ
  Μόνον μέ τό θαλαμηγόν
  «ΧΙΟΣ»
  Κάθε ΚΥΡΙΑΚΗΝ 6 μ. μ. ακριβώς
  Κατ' ευθείαν διά Πειραια
  (σέ 12 ώρες)
  Ταχύτης 14 μιλλ.ων.—Άνεσις— Ασφάλεια.
  Πρακταρεΐον ΑΔΑΜΗ
  ΤιιλΙα. λ «0
  33ον
  Μοναχά οί στέγες των σπι·
  τιών, πάντοτε γκρίζες καί μπλέ,
  άλλά χωρίς παιχνιδιάσματα σκι
  ών καί φωτός, άνακατευόταν συγ
  κεχυμένα καθ' δλον τό μήκος
  τής παραλίας. Καί ό ήλιος ελει
  πεν άπά τα κεραμίδια τους.
  —Ο£ τοπειογράφοι — Ισκέφθ»]
  κεν ό Φέλτζ — αίσθάνονται την
  ιδία εύχαρίσα;σι μ' έμάς: Αίσθά
  νεται κανείς την ίο'ια εύχαρίστη
  σι ζωγραφίζοντας αυτή την βρεγ
  μένη άνοιξι, ή τό πρόσωπο μιάς
  νέας δέκα ϊξ έτών, πού Ικλαψε,
  άποβοαδύς, την πρώτη της έρωτι
  κή λύπη. .
  "Αφη;ε τό φιλισΐρίνι καί πή
  γε καί έκάθησε μηρο^τά στό
  τραπεζά<ι τοΰ σχεδιάσματος. Με ρικά σκίτσα βρισκόντουσαν έκεΐ. Τα έφυλλομέτρησε. —Πούφ! — έψιθύρισε. "Εσπρωξε πιό πέρα τα σκίτσα: —Είχα ταλέντο άλλοτε. Μοΰ μένει άκόμη λίγο .. πολύ λίγο. Έκύτταξε τούς τέσσερες τοί· χους τούς ντυμένους μέ άκριβά ξύλα. Τό δωμάτιο ήτ,αν πολυτε λές καί τακτοποιημένο σοφά ώ¬ στε νά συγκεντρώνη σέ λίγο χώ ρο κάςε δυνατή άνεσι. —Φυλακή,— είπεν ό Φέλτζ. ΚΟΙίΊΩΜΙΚΡι ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ--Ό έν Πανόρμω έγκατεστημένος κ Κωνστ. Χιονά- κης καί ή δνίς Μαρία Νισωτάκη έξ Άχλάδέ Μυλοποτάμου άντήλ- λαξαν αμοιβαίαν υπόσχεσιν γα. μου. Συγχαρητήρια. Β. Γύρω στήν πόλι. Χωρις νά σηκωθή, Ιατρβψε τα μάτια τους πρός τό φιλιστρίνι. —Νά με σέ μιά πόλι Ιξωτική καί ώμορφη, άνάμεσα σέ έναν λαό πού παλεύει γιά την άνεξαρ- τησία τού, καί τοϋ οποίαι) την άνδρεία, την εύψυχία, την χάρι καί την εύγένεια μεγαλώνει καί λαμπρύνει ό ένθουσιασμός αυτής τής πάλης... Κάποια χαλή τύχη μοθ επέτρεψε νά βλέπω άπά κον- τά την άριστοκρατία αύτοϋ τοΟ λαοΰ, καί νά θαυμάζω, μέ 8λη μου την άνεσι, τό παθητικά θε αμα των άλλοτινών :ου Ινστί κτων πού παλεύουν μέ την και ούργια τού έκπαίδευσι. Μιά 5λ .η καλή τύχη μοΰ επέτρεψε νά ξανασυναντήσω τόν Τσεού Πέ—ΐ φιλόσοφο—πανοραματατζήν τής Άσίας. Καί αυτή ή τριπλή κα ύ τύχη, πού θά μέ είχε μεθόσει «λλοτε, σήμερα δέν θά μέ εύχα κστήση. Καθόλου. ^ "Εσκυψε τό κεφάλι. —Δέν θά μέ ευχαριστήση τί οχε, γιατί τα μάτια μου θά βλέ πουν πάντοτε, παρεντιθεμένην με αξύ τοΰ έξωτερικοΰ ^κόσμου καί μοΰ, την ένοχλητική εϊκόνα μιάς ■υναίκας. Άκούμπησε τδ μέτωπο στό χέ- ι τού. —Την ει'κόνα μιάς γυναίκας λιθίας, ^σχολαστικής καί διε θαρμένης, άλλά ώμ,ορψης, πού ;έρει νά μοΰ δίδη καί νά μοΰ ρνήται διαδοχικώς τα χείλη ής, μέ μαστοριά. Τόσο καλά ώ τε νά μέ έχη άποβλακώαη. Έσηκώθηκε. "Ανοιξε την «Ναγ ασάκη Ιΐρές», πού 2νας υπηρέ ής &Ζχε φέρη πρό όλίγου. Καί διάβασε τα πρώτο άπό τα τη ,εγραφήματα τής ημέρας: «Τόχιο, 22 Απριλίου 1905. (συνεχίζεται) Ή ζέστη άπό χθές ήρχισε πάλιν νά γίνεται άφόρητος: —Τέ μελτέαι εΤνεν έξασθενήσει τελείως καΐ τό Ηράκλειον μετε- βλήθη έκ νέου είς πόλιν-κάμινον. —Τούτου Ενεκα οί άκτές μας εσημείωσαν ζωηράν κίνησιν. Άνά λεγος κίνησις παρετηρήθη δξωθεν των πρατηρίων πάγου καθώς καί μεγάλη κατανάλωσις παγωτών. — Σήμερον ώς γνωστόν κληρώ. νονται διά τετάρτην φοράν οί λσκ νοΐ τοΟ ΈΘνικοΰ Λαχείου των δια. δοχικών κληρώσεων. —Ή κλήρωσις άναμένεται άηό μέρους των συνδρομητών; τοΰ λα· χείου μέ συγκίνησιν λόγω των υ¬ παρχουσών πιθανοτήτων κέρδους, —Κατά τάς έπιδιορθώσεις των διαφόρων όδών ό έργάτης πού κάμνει την έκτόξευσιν τής πίσσης. — "Η δέν εχει την εΐδικότητα πού γρειάζεται ή έργασία αυτή. — "Η κάμνει έργον την διαβρο· χήν των διερχομένων τιολιτών. — Άλλως δέν έξηνοϋνται τα ί· " Θρόα παράιονα ποϋ ήκούσαμεν χθές «αί προχθές άπό συμπολίτας των οποίων ήχοήστευσε τα ένδθ- ματα ό σαδισμός τοΰ «ίίδικοϋ» αυτού έκτοξευτοϋ τής πίσσης. —Τό περίφημον σαπωνοποιεΐον «Κουτάλα· πού άπετέλει αί- σχος διά την πόλιν επί σειράν έ· των, κατεδαφίζεται τάς ημέρας αυτάς. —Είς την Θέσιν τού θ' άνεγερθί) ώς μανθάνωμεν νέον συγχρονισμέ νόν οίκημα πού Θ' αποτελέση ίνα "Ενα ύπέροχο έρωτικό ρω μάντζο που έκτυλίσσετκι ά νάμεσα βτήν κόλασι τοΰ Ί σπανικοΰ άλληλοσπαραγμοϋ. Ή φλογερή άγάπη <5ύο νέ- ών, που την γιγαντώνει ό κροτος των κανονιών καί β κίνύυνος πβυ τβυς άπειλίί σέ κάθε τους βήμα. Μέ τίιν ΛΩΡΕΤΤΑ ΠΟΓΚ ΣΗΜΕΡΟΝ δυνατώτϊρο καί βαθύτβ ρβ δράμα τής Σαιζον. Τό πολΰκροτβ βίατρικβ 'έρ γβ τβΰ ΧΟΛΤΣ: ΑΣΦΑΑΙΣΑΤΕ ΤΗΝ ΣΤΑΦΙΑΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟΝ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ λαμπρό στολίδι τοΰ Ηρακλείου. —"Ετσι μέ την κατεδάφισιν τοϋ σαπωνοποιείου Θά εξαλειφθή έκ τής μνήμης μας καί ίνα κακόν παρελθόν, συνδεόϋενον μέ την ά· Θλίαν διαβίωσιν είς αΰτό άτυχών συμπολιτών. —Ή έπιβατική κίνησις έξακο- λουθεΐ πυκνή. —Καί χθές μέ τό ατμόπλοιον τής γραμμής έπέστρεψαν πολλοΐ έξ Αθηνών καί δή έξ έκείνων οΐ¬ τινες παρηκολούθησαν τάς εορ¬ τάς τής 4ης Αΰγούστου. —Δέν ήσαν δμως ολίγοι καί οί άναχωρήσαντες διά τόν άλφα ή βήτα λόγον είς την άλλην Έλ- λάδα —Μαζύ μέ τα έμπορικά ταξίδια αυτήν την εποχήν έξακολουθοΰν καί τα ταξίδια άναψυχής. ώστε νά μή λέγωνται άκόμη καθυστερημέ· νοι οί αναχωρούντες. —ΟΙ παραθερισταί αύξάνοντοι καί πληθύνονται. —Ή αϋξησίς των αυτή μέ την πρόοδον τής κυρίως περιόδου τής συγκομιδής, Θά γΐντ) άκόμη μέγα λυτέρα. — "Ωστε ό πληθυσμός τής πόλε¬ ως νά παρουσιάση αΐσθητήν μεΐω σιν. —Τάλιμενικά ε"ργα συνεχΐζον- ται μέ γοργόν ρυθμόν. —"Ετσι δικαιολογοθνται αί έλπΐδες διά την ταχείαν όλοκλή· ρωσίν των. —Διά την όλοκλήρωσιν αυτήν, τουλάχιστον έντός τού ίτους, δι- καιολογοΰνται άκόμη ώρισ^έναι έπιφυλάξεις καΐ τουτο λόγφ τής εκτάσεως καί των δυσκολιών των έργων. — Είς τό κινηματοθέατρον Που λακάκη συνεχίζεται ή προβολή τής «Άγνής Σουζάνας» μέ τόν Άνρύ Γκαρά καί την Μέγκ Λε· μονιέ. — Είς τόν «Άπόλλωνπ» προβάλ- λεται μέ κοσμοσυρροήν ή μεγάλη δημιουργία τοϋ Γιάνιγκς «Τραου- μούλους>.
  ό Ρέπορτερ
  ΤΡΑΟΥΜΟΥΛΟΥΣ
  ΕΜΙΛ ΓΙΑΝΙΓΚΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  ΗΑΡΑΑΕΙΣΟΣ ΤΥΝΑΙΚΟΝ
  εύλόγως δλαι αί έλπίδες των
  . . -. - έξηντλήθητε είς εξοδα καλλιερνεί-
  ψεκασμων πρός πρόληψιν τοΰ περονοσπόρου.
  "Ηδη άπομένει σοβαρός καΐ άμεσος ό κίνδυνος
  τής βροχής άπό τής ημέρας πού ή σταφίςσας θά παρα¬
  μένη έκτεθειμένη είς τούς όψιγιάδες πρός άποξήρανσιν
  ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟΝ ΑΥΤΟΝ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ, τόν «μέσον καί «ο
  βαρωτατον προλοιμβάνετε μέ ελαχίστην δαπάνην άσφαλίζοντες τούς Γ
  λοχρονίους κόπους καί τάς δαπάνας σας καί αύτό τουτο τό
  είς τον Αγγλικόν 'Ασφαλιστικόν κολοσσόν:
  ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΛΟΎΔ
  Έπιαπεύσατε τάς δηλώσεις ασφαλειαν τοΰ προϊόντος σαε
  νοι τ© ταχύτερον είς τούς άντιπροσώπους Νομοϋ 'Ηρακλείου:
  ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΠΟΥΡΝΕΛΟΥ
  ____________ Έναντι Έθνικης Τραπέζης.
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Είδοποιοθντσι οί κ. κ. πελά¬
  ται δτι είς τό πρώην βυρσοδε-
  ψεΐον τοΟ κ. Φωτ. Πουλιανά¬
  κη Χανίων Πόρτα καί παρα¬
  πλεύρως των σταφιδαποθηκών
  άδελφών Κωνσταντινιδη έπαν·
  ήρχισεν την λειτουργίαν τού
  ό άλευρόμυλος είς τόν οποίον
  κοσκινίζονται καί άλέθονται
  διάφορα σιτηρά. 'Εργασία τα·
  χεΐα καΐ ήγγυημένη.
  "ΑΣΤΗΡ,,
  96-98 ο)ο
  νόν, ΧΡΗΜΑ.
  την μάρκαν.
  ΧΡ«-
  Προσοχή είς
  Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  ΜΕΡ.'ΥΔΛΚΝ-ΜΑΤΖΛΟΕΤΛΙΗ
  επιστρέψασα δέχεται ώς
  καΐ πρότερον είς τό έργαστή-
  ν!Πς (Πλατεία λδέ
  Τ. Παπαδόΐτοιιλος
  ΣΗΜ.
  έκάοτης
  , - , . „ - ίεον όπως ύπββλπβώσιν
  «σφαλβιας άρχεται 7 ήμβ^ας μετά την
  Σωκράτους Σατωβριάνδου
  22 ΑΘΗΝΑΙ
  "Αριθ. τηλεφ. 52-362
  Δέχεται καθ5 εκάστην.
  "ραι απολύτως ά%ριξας.
  »
  *β ·»■**■■■........_ _♦'
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  νκ
  Φοράν
  '0ν
  ■ται *« {ί;
  /ου 6" ίνΕν
  του 'ΗΡακλΠΕ
  κατεο6φισιν
  3α έξαλ
  κίνησις ίζ,,
  , το ατμόηϊοκ
  ιοτρεψαν τιολκ
  'Π έξ έκείνω»,
  θπσαν τάς!»
  υστου.
  ^ς ολίγοι και
  >'* τόν δλ·,
  την αλλην'Β
  μτΐορικό τσξκν
  ι έξακολο*
  υχής. ώοτιι
  ] καθυσκρ»
  τες.
  »ταί αυξάνη
  ν αυτή μί$
  ύς περιόδοιιϊ
  'Π ώό
  σμός τής*
  ιγα συφ·
  ιόν.
  λογοθντοι «
  (εΐαν όλοΰτ
  ήρωσιν (ώΊ1
  ■τοΰ ίτοϋζ, Ί'
  ιμη ώριο^ί™
  ϋτο λόγώην
  χ ' καΐ ιϊ-~
  ,φιδαποθη»
  χντινίδη ««*
  ·
  [ς τόν
  ,1 άλέθον»
  Έργσσ'01 *'
  ,ένη.
  κόπον, Λ
  ΙΑΤΡΟ*
  Τ6 μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  371 όν
  Προκομμένοι μου κύριοι πολίται, έγώ σας λέ
  γω καί σδς κηρύττω, δτι ή πρόοδός σας είνε
  μία τρέλλα" δτι ή φιλανθρωπΐα σας είνε ενα
  όνειρον δτι ή έπανάστασίς σας είνε £να κακούρ
  γημα" δτι ή δημοκρστία σας είνε έ'νας τραγέλα
  φός· δτι ή παρθένος Γαλλία σας έξέρχεται άπό
  τό πορνοβοσκεΐον, καί τό ύποστηρΐζω εναντίον 8
  λων σας, είτε δημοσιογράφοι είσθε, είτε οίκονο
  μολόγοι, είτε νομομαθεΐς, είτε γινώσκετε τί εστίν
  ελευθερία, Ισότης καί αδελφότης, δσον γινώ
  σκει αυτήν καί τό φάσγανον τής λαιμητόμου
  Άκούσατε αύτό 8που έγώ σας λέγω, καλό
  τυχοι!
  —Δέν ύπάρχει άμφιβολΐα, άνέκραξεν ό ύπα-
  σπιστής· σύτό είνε καί ηλίου προφανέστερον.
  Ό γέρων Γιλνορμάνδος διέκοψε μέ χειρονομ
  αν τινά, ήν ηθέλησε νά προσθέση είς έπΐτα
  σιν των λόγων του έστρόφη πρός τόν Θεόδουλον,ήτέ
  νισεν είς αυτόν άσκαρδσμυκτΐ, καί είπεν—Εΐσα
  £νας άνόητος.
  ΣΥΜΠΤΩΣΙΣ ΔΥΟ ΑΣΤΡΩΝ
  Α'.
  Π ώς παράγονται τα έπώνυμα.
  Ό Μάριος κατ' εκείνην την εποχήν ήτον ώ
  ραΐος νέος, μετρίου άναστήματος, δασεϊαν έχων
  την κόμην καί μέλαιναν, υψηλόν τό μέτωπον καί
  νοήμον, διεσταλμένους τούς ρώθωνας καί έμπα-
  θεΐς, είλικρινές τό ήθος καί γαλήνιον, ένί λόγω
  ούκ οΤδα τί μεγαλόφρον, περίσκεπτον καί άγνόν
  έν τώ συνόλω τοϋ προσώπου. Κατά κρόταφον
  Ολαι αί γραμμαί τής μορφής τού ήσαν κσμπύλαι
  άπηλλαγμέναι των γωνιών, έξ ών διακρίνεται τό
  λεόντειον εΐδος άπό τοϋ άετείου. Ευρίσκετο είς
  την ώραν τής ζωής, καθ' ήν τό πνεθμα των
  σκεπτομένων άνδρών σύγκειται έξ ΐσης δόσεως
  σπουδής καί άφελείας. Είς περιστάσεις σπουδαίας
  εΤχε πάν δ,τι έδει ώστε νά φανή ώς βλάξ" άλλ
  έτι άπαξ άν έστρέφετο ή κλείς, ηδύνατο νά δια
  πρέψη ώς πνεθμα εξοχον.
  Ή συμπεριψορά του ήτο συνεστολμένη ψυ
  χρά, εύγενής, εφεκτική. Έπειδή εΤχε στόμα ώραι
  όν, χείλη γλυκύτατα καί οδόντας μαργαριτώδεις
  τό μειδίαμα του διώρθωνε την σοβαρότητα τής δλης
  φυσιογνωμίαςκ του.
  Κατά τινάς στιγμάς, παράδοξον άντίθεσιν ά
  πετέλει τό άθώον μέτωπον του πρός τό ήδυπαθές
  του μειδίαμα. ΕΤχε τό δμμα μικρόν καί τό βλέμ-
  μα μέγα.
  "Επί των ημερών τής έσχάτης του πενίας παρε-
  τήρει δτι αί νεάνιδες έστρέφοντο καί τόν πά
  ρετήρουν, δτε διέβσινεν έμπροσθεν των καί έτρε
  χε νά κρυφθή, άλγος αίσθανόμενος είς την ψυ¬
  χήν μέγα, διότι ένόμιζεν δα τα παλαιά τού φορέ-
  ματα απετέλουν είς αύτάς οΐκτράν εντύπωσιν
  καί δτι δι" αύτά έγέλων' τό δέ βέβαιον είνε δτι
  τόν παρετήρουν διά την χάριν του, ήτις χάρις τάς
  τάς ένέβαλλεν είς διαλογισμούς.
  Ή σιωπηλή αυτή παρανόησις μεταξύ αύτοϋ καί
  των εύειδών κορασίδων τόν εΤχε καταστήσει ά
  γριωπόν. Ουδεμίαν δέ έξ αυτών είχεν έκλέξει
  διά τόν εξαίρετον λόγον δτι Ολας τάς άπέφευ
  γεν. ΟΟτως Ιζησεν άορίστως—κουτώς, καθώς τώ
  έλεγεν ό Κουρφειράκος.
  (συνεχ(ζεται)
  —----------------------------------------------—
  ΘΕΡΙΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
  ΛΥΚΕΙΟΥ Ο "ΚΟΡΑΗΣ,,
  Άπό 1ης Αύγούστου ήρχισεν η λειτουργία τώνΦρον-
  τιοτηρίων τού Λυκείου κατά τμήματα καΐ με είδικού; κα¬
  θηγητάς δι* Εκαστον μάθημα.
  1) ΔΓ αΐσιτηρίου; έξετάσεις είς την Παιδαγωγικήν
  Ακαδημίαν, τό Πανεπιστήμιον, τό Πολυτεχνεΐον, τάς
  Στρατιωτικάς καΐ λοιπά; 'Ανωτατα; Σχολάς.
  2) Διά μετεξεταβτεους πάση; τάξεως καΐ παντός
  Σχολείου.
  3) ΔΓ άπβφθίτονς τής Δ." καΐ Ε.' τάξεως τοΰ Δημοτι-
  Χβδ μέλλοντας νά ύποστώσιν εισιτήριον εξέτασιν διά την
  Αην τάξιν τοϋ όκταταξΐου Γυιινασίου.
  4) ΔΓ άποφοίτου; τή; ΣΤ.' τάξεως τοΰ Δημοτικόν,
  μίλλόντος νά ύποστώσιν εισιτήριον εξέτασιν διά την Α/
  τοΰ έ{αταξίου Γνμνασίου, Πρακτικοΰ Λυκείβυ καΐ Έμπο-
  ρικής Σχβλής.
  Πληροφορίαι παρέχονται χαθ' εκάστην εν τώ Γρα¬
  φείω τού Λυκείου.
  Ηηιββββι
  ηβββββββββββββββ·βββββββηβββββββββββββββ!βββεΐη|
  Έκτός Τράστ
  ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον,
  ΠραΜτορεΐον
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  . 52-362
  τίος **"
  ■ ■■■■■■■■■■■ε««εΐ*α·-ΒΠ)·ΜθΐεΐΒΒε|Π)·ΒΗΒΜ
  ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  Έγκυκλοττα ιδε ία
  Αι* έκεΐνους πού θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* δλους.
  ΧΥΜΟΣ ΚΡΕΑΤΟΣ*
  Β'
  ΤΙ πρέπει νά γίνη σέ παρόμοιες
  περιστάσεις: Πρώταπρώτα νά έξε
  τασθη' δ χρύπος τής διατροφής
  τοθ παιδιοθ. Άλλ' άπό την έξέ
  τάσιν αυτήν προκύπτει δτι ή δια
  τροφή του είνε αρίστα κανονισμέ
  νη καί την δέχεται εΰκολα τό τρυ
  φερό παιδικό ατομάχι. Άλλαγή
  τής τροφής, είτε αύξησις της δέν
  θά ίφερνε κανένα άποτέλεσμα.
  "Ωστε, μίς λέγει ό δόκτωρ Ντυ
  ράν, σ' αϋτές τίς περιπτώσει;,
  χρειάζεται νά δώση κανείς στό
  μωρδ δυό τρία κουταλάκια την
  ήμέρα «χυμόν τοθ κρέατος» δή
  λαϊή, τό αίμα πού βγαίνει άπό
  Ινα κομμάτι κρέας καθώς τό ά·
  λέθουμε στή μηχανή. Σέ διάστη-
  μα λιγώτερο άπό δεχαπέντε μέ-
  ρες, τα άποτελέσματα τής διαί
  της αυτής φαίνονται καταπληκτι
  κά. Τό καχεκτικό καί ρουφηγμέ
  νο μωρό, πού έμοιαζε μ' Ινα μι
  κοοσκοπικό γέρο, παρουσιάζεται
  μέ κόκκινα καί φουσκωμένα μά
  γουλα, ζωηρεύει.
  Τό φάρμακο, λοιπόν, είνε κοι
  νότατο καί στή διάθεσι τού κα-
  θενός δίχως πολλές περιπλοκές
  κι' ίστορίες. Μέ τή μηχανή τοΰ
  κρέατος βγαίνει ό χυμός άπό Ινα
  κομμάτι κρέας καί συλλέγεται.
  Στήν Εύρώπη προτιμοθν ώ; καλ
  λίρο τό κρέας τοθ άλόγου.
  Στόν τόπο μας ϊπου δέν βρίσκε-
  ται γιατί δέν γίνεται χρήσις τοθ
  χρέατος αύτοΰ κάνει καί τό αλ-
  λο, άρκεΐ μονάχα νά εΐμαστε α¬
  πολύτως πεπεισμένοι γιά την
  υγεία τοθ ζώου άπό τό οποίον
  προέρχεται. Άλλά καί στά φαρ
  μακεϊα μπορεΐ κανεις νά βρή τό
  «χυμό κρέατος» καταλλήλως πά
  οεσκευασμένον.
  Άν τό μωρό θηλάζη μητρικό
  γάλα, τότε τοΰ δίδεται τρείς φο-
  ρές την ήμέρα πρό τοΰ Θηλά
  σματος Ινα κουταλάκι τοΰ καφέ.
  Συνηθίζει εδκολα νά τό παίρνη
  καί τοθ άρέσει μάλιστα. "Αν τό
  μωρό τρέφεται μέ μπιμπερόν, τό
  τε σ' Ινα άπό έκεΐνα πού τοΰ
  δίνουν τό πρωΐ, τό μεσημέρι καί
  τα βράδυ προσθέτει τή στιγμή
  πού πρόκειται νά τό πιη άπό Ινα
  κουταλάκι τοθ καφέ χυμό κρέα
  τος. Τό γάλα δέχεται δΕχως ν'
  άλλοιώνεται καί νά καταστρέφε
  ται την ανάμιξιν αυτήν. Ή προσ
  θήκη τοθ χυμοθ συνεχίζεται γιά
  κάμποσες Ιβδομάδες, ώσπου τό
  μωρό νά πάρη χρώμα στά μά
  γουλα καί νά ζωηρέψη Κατόπιν
  διακόπτεται γιά κάμποσο καί
  έπαναλαμβάνεται άργότερα, άν πά
  ραστή άνάγκη.
  Ό δόκτωρ Ντυράν έηιμένει σέ
  μιά ούσιώδη λεπτομέρεια, στή
  διαφορά πού υπάρχει μεταξύ τοθ
  κρέατος αύτοθ καθ' έαυτοθ καί
  τοθ χυμοΰ πού βγαίνει άπό μΰς
  "Οσο είνε άπηγορευμένο νά δί
  δεται κρέας προτοθ τελειώσει ή
  πρώτη δδοντοφυία τοΰ παιδιοθ,
  άλλο τόσο είνε χρήσιμο κι' επι
  βάλλεται νά τοΰ δίδεται χυμός
  άπό μθς κρέατος, πού τό στομά
  χάκι του είνε Εκανό νά τόν άφο
  μοιώση άμέσως. Άλλλά χρειάζε
  ται μιά σαφής δΊάκρισΐς. Στό χυ
  μό τοΰ κρέατος δέν πρέπει νά
  βλέπουμε μιά τροφή κανονική
  καί συνεχή τοΰ παιδιοϋ, άλλά
  μονάχα Ινα φάρμακο, δπως κάΐε
  άλλο, δυναμωτικό καί τακτικό
  πού δίδεται στίς άνάλογες πε
  ριστάσεις μονάχα κι' ϊσο χρειά
  ζεται καί τοθ έποίου ή έπίδρα
  σις καί τα άποτελέσματα είνε
  άσφαλή.
  Ή αποπεράτωσις
  τής όδοΰ Ρογδιάς.
  —■—..-—
  ΧΑΡΤΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙ ΚΟΣ
  Ν. ΑΛίΚΪΩΤΗ
  Παρελάβομεν:
  •Ά
  ΣΤΑΦΙΔΟΧΑΡΤΑ
  ΣΤΑΦΥΛΟΧΑΡΤΑ
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΟΚΑΣ
  ΣΠΑΓΓΟΥΣ · ΓΡΑΔΑ
  Λόγω των μεγάλων ποσοτήτων που
  επρομηθεύθημεν επετύχομεν καλάς τι¬
  μάς, καί ώς έκ τούτου είμεθα ΟΙ ΕΥΘΗ
  ΝΩΤΕΡΟΙ παντός άλλου.
  Εφιστώμεν την προσοχήν των στα-
  φυλοεξαγωγέων Εύρώπης καί Αίγύ-
  πτου. Διαθέττομεν την μεγαλυτέραν
  ποικιλίαν χαρτιών ειδικώς παραγγελ¬
  θέντων διά την σταφυλοεξαγωγήν.
  Ζητήσατέ μας δείγματα καί τιμάς.
  ΣΤΑΦΙΔΟΠΑΡΑΓΩΓΟ1
  Μέ την γνωστήν ποτασσαν «ΦΙΣΛ» ή όποία
  ήγγυημένως παράγεται άπό στάχτην έξασφαλίζε-
  τε τό ξανθον χρωμα, την καλλιτέραν άποξήραν-
  σιν καί διατήρησιν τής σταφίδος σας.
  Φροντίσατε πρίν έξαντληθό.
  Π«ροικ«ταβήκη ««ρά τοίς" κ. Γ Κ.
  ΥΙΟΙΪ Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ-Χ«νί«ν Πόρτα.
  ΡΟΓΔΙΑ Αδγουστος (άνταπο
  κριτοΰ μας).— Ή αποπεράτωσις
  τής όδοΰ Ρογδιάς αποτελεί διά
  την κοινότητά μας τό σοβαρώτε¬
  ρον ζήτημα τό δποϊον την άπα-
  σχολεϊ άπό μακροΰ. Οί κάτοικοι
  είχον κατορθώσει διά προσωπικής
  εργασίας νά διανοίξουν καί ν' ά-
  ποπερατώσουν τό τμήμα άπό Ρογ
  διά; μέχρι Λιοπεράματα Ιμενεν
  δμως τό υπόλοιπον τμήμα διά νά
  ένωθ$ αθΐη μετά τής αμαξιτής
  τής διερχομένης έκ τοθ συνοικι-
  σμοΰ Ράζι. Πρός αυτήν δέ την
  κατεύθυνσιν οί Ρογδιανοί ίστρε-
  ψαν τάς ενεργείας των. Καΐ είνε
  γνωστόν δτι κατόπιν πολλών προ-
  σπαθειων καί ένεργειών επετεύχθη
  λόγφ καί τοΰ έπιδειχθέντος υπό
  τοθ κ. Νομάρχου ένδιαφέροντος,
  νά διατεθή έκ τοΰ Έΐταρχΐακοϋ
  Ταμείου Όδοποιίας νομοθ Ηρα¬
  κλείου,άνάλογος πίστωσις διά την
  αποπεράτωσιν καί τοθ υπολειπο¬
  μένου τμήματος τής όδοθ Ρογδι-
  "Ηδη άτΐό προχθές ήρχισαν αί
  εργασίαι διά νά συνεχισ^ώσι
  μέχρι πλήρους αποπερατώσεως
  τής δδοΰ. Καί ελπίζομεν δτι αί
  εργασίαι θά συνεχισθώσιν ώστε
  μέ την έλευσιν τοθ χειμώνος νά
  έχη αποπερατωθή καί ή όδός ή
  όποία ώς ήδη έχη, δχι μόνον ά-
  δίάβχτ,ος καθίστατχι κατά τόν
  χειμώνα, άλλά καί δημιουργεϊ
  σοβαρούς κινδύνους διά τούς διερ-
  χομένους
  Άριθμός 514.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Ό Συμβολαιογράφος Πύρ-
  γι.υ Κρήτης Άλέξανδρος Μι
  χαήλ Έληώτης ώς επί τοθ
  πλειστηριασμοθ ύπάλληλος.
  Προσκαλώ,
  Τούς έγγεγραμμένους δα-
  νειστάς ήτοι την έν Αθήναις
  έδρεύουσαν "Εθνικήν Κτημα-
  τικήν Τράπεζαν τής Ελλάδος
  πρός δέ τό Ελληνικόν Δημό¬
  σιον χαί την έν Αθήναις έ¬
  δρεύουσαν Άγροτικήν Τράπε¬
  ζαν τής Ελλάδος, καί πάν¬
  τας τοΰς όπωσδήποτε Εχον¬
  τος δικαιώματα ή αξίωσιν,
  επί τοϋ έκ δραχμών τριών
  χιλιάδων ένεακοσίων (άριθμ.
  3.900) έκπλειστηριάσματος
  των ενώπιον μου κατά την
  εΐκοστήν. τετάρτην (24) τοθ
  μηνός "Ιουλίου τρέχοντος έ
  τους 1938, άναγκασπκώς έκ-
  πλειστηριασθέντων τή έπισπεύ
  σει τής έν Αθήναις έδρευού
  σης Έθνικής Κτηματικής
  Τραπέζης τής Ελλάδος, ά-
  κινήτων κτημάτων τοΰ διωκο
  μένου όφειλέτου Μιχαήλ Κω-
  σταντΐνου Κοκολάκη γεωργο
  κτηματίου κατοΐκου Άγίας
  Βαρβάρας Μονοφατσίου, κει-
  μένων κατά την κτηματικήν
  περιφέρειαν τοό χωρίου Με
  γάλης Βρύσεως Μονοφατσίου
  τέως όμωνύμου Δήμου καΐ Εί
  ρηνοδικειακής περιφερείας Πύρ
  γου Κρήτης, ακριβώς δέ περι
  γραφομένων είς την ύπ' αριθ
  μόν τετρακοσιοστήν όγδοηκο-
  στήν έβδόμην (487) έκθεσΐν
  μου πλειστηριασμοθ, δπως έν-
  τος τής νομίμου προθεσμίας
  προσαγάγωσι τούς τίτλους
  καΐ λοιπά δικαιολογητικά έγ
  γραφά των ενώπιον τοϋ άρ
  μοδίου Δικαστηρίου παρ' ω
  γενησεται ή κατάταξις καί δι
  ανομή τοΰ έκπλειστηριάσμα
  τος, καθ' δσον τα έκπροθέ-
  σμως προσαχθησόμενα άπορ
  ριφθήσονται. "Επί τούτοις εγέ¬
  νετο ή παροθσα δι* ήν ε(σ-
  πρακτέα διά τέλη καΐ δικαίω
  ματα δραχμαί εκατόν πέντε
  (105) έν Πύργω ΜανοφατσΙ-
  ου καί έν τώ κατά την θέσιν
  «Έπανοχώρι» κειμένω δημο-
  σΐφ γρΘφείω μου (διοκτησία
  των κλήρονόμων τοθ ποτέ Γε
  ωργίου Παπαδάκη, σήμερον
  την τριακοστήν πρώτην (31)
  Ιουλίου τοθ έτους χιλιοστοΰ
  ένεακοσιοστοθ τριακοστοθ ό-
  γδόου (1938) ημέραν Κυρια¬
  κήν, καΐ υπεγράφη παρ' έμοθ
  τοθ Συμβολαιογράφου.
  Ό Συμβολαιογράφος Πύρ¬
  γου Κρήτης
  (Τ. Σ.) 'Αλ. Ν. Έληώτης
  Άκριβές αντίγραφον.
  Έν Πύργω αυθημερόν.
  Ό Συμβολαιογράφος Πύρ¬
  γου Κρήτης
  'Αλ. Μ. Έληώτης
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Ή διεύθυνσις τής 12ης
  Κοι-'ής Διευθύνσεως αύτοκι
  νήτων ΝομοΟ Ηρακλείου ά
  νακοινοΐ πρός τό αξιότιμον
  κοινόν καί τούς έμπόρους
  δτι πρός καλλιτέραν έξυπη
  ρέτησιν τούτων.καθιέρωσεν ά
  πό τοθδε τακτικήν καθ' έβδο
  μάδα καί καθ' εκάστην Πέμ
  πτην αναχώρησιν έξ Ήρα
  κλείου διά Ρέθυμνον—Χανιά.
  Οί επιθυμούντες νά μεταφέ
  ρωσιν έμπορεύματα κ. κ. έ
  μποροι δέον νά άπευθύνων
  ται πρός τουτο είς την 12ην
  Κ.Δ.Α.Η. άριθμ. τηλ. 2.88.
  Έν Ηρακλείω 3—8—38.
  Ό Διευθυντής τής 12ης Κ.
  Δ.Α.Η.
  Μιχ. Τζουλάκης
  —Ή έκδοσις άδειών θήρας.
  Κατ' άριιοδίαν ανακοίνωσιν αί
  άδειαι κυνηγίου θά άρχίσουν
  νά έκίίύωνται ά πό της 16 τρέχ.
  μέχρι τέλου; Φεβρουαρίου 1939
  «πό τό Δασονομεΐον Ήρακλϊί
  ου καί άπό την Ύποδιοίκησιν
  Χωρ)κης Πεδιάδος.
  ΑΙ αδειαι κυνπγίβυ θά είναι
  δυο είύών. Α'.) ΑΙ γεν ι καΐ αί ο-
  ΐτοϊαι ίσχΰουν δι' όλην την Έλ·
  λάδα, μέ τέλος Εκδόσεως δρ.
  250 καΐ αί τοπικαί μέ τέλος εκ¬
  δόσεως δρ. 100. "Ητοι μέ τα τέ¬
  λη δανϊίου, χαρτοσήμου καΐ
  σύνταξιν αϊτπσεΐ)ς δέν πρέπει
  νά ύπερβαίνουν τάς 185 δρ. διά
  τούς δημότας _καΐ όπως δήποτε
  διαμένοντας έν Ηρακλείω, καΐ
  165 διά τούς κατοίκους χωρίων.
  Τάς αδείας διά τού; πλησίον
  τής εόρας τού κυνηγ. σωματβί
  ου Καστελλίου Πεδιάδος θά
  έκδίδη ή Διοίκησις Χωροφυλα-
  κής Πεδιάδος, διά τού; πλη¬
  σίον τής έδρας τοϋ Κυνηγβτικοϋ
  Σωματείου Αρχανών τ& Δασο
  νομεϊον καΐ διά πάντας τοΰς
  λοιπού; μέλη τού Σωματείου
  Ηρακλείου καΐ δημοσίου; ύπαλ
  ληλου; έπίση; τό Δασονομεϊον
  Ηρακλείου.
  Αίτησις μή ύπογεγραμμένη
  άπό τόν ίδιον τόν κυνηγόν δέν
  θά γίνη δεκτη έκτός εάν ούτος
  β Ι νέ άγράμματος ότε εντολίί τού
  θά ύπογράψουν δΰο μάρτυρες.
  —Τα τηλ)ματα επί τή 4η Αύ
  γούστου.
  Έξ όλων των κοινοτήτων Κρη
  της απεστάλησαν τηλεγραφήμα
  τα διά τόν πανηγυρισμόν της
  4η; Αύγουστον καΐ τό έργον της
  κυβερνήσεως. Μεταξύ τούτων συγ
  καταλέγονται καί τα κάτωθι:
  Κοινότητος Σίββα; Μαλιβυ-
  ζίου:
  Έξοχώτατον εθνικόν κυβερνή
  την Ιωάννην Μετοτξάν.
  Επί σημερινί) έπετείω 4ης Αΰ·
  γούστου κάτοικοι Σίββα; Μαλε-
  βυζίου εί; ανταμοιβήν διά τό
  μεχρι σήμερον συντελεαθέν άνορ
  θωτικόν έργον Κράτους καΐ διά
  την υπέρ τού άγροτικοϋ κόσμου
  ιδιαιτέραν μέριμναν διαδηλοΰ
  σιν αίαθήματα άγάπη;, ^άφοσιώ
  οεως καΐ άπειρον ευγνωμοσύ¬
  νην.
  Πρόεδρο; Κοινότητος
  Ζαχ. Γουλιελμάκης
  Κοινότητος Κεραασών:
  Έξοχώτατον πρωθυπουργόν χ.
  Ιωάννην Μεταξάν.
  Επί δευτέρα έπετείω {απαρ¬
  χή; άναδημιουργίαις κθνους κοι-
  νότη; Κεραοσών μετά δοξολο¬
  γίαν πάνδημον διαδηλοϊ αγά
  πην καΐ αφοσίωσιν πρό; υμάς.
  Έκφράζει άμα θαυμασμόν καί
  ευγνωμοσύνην δι' επιτελεσθέν γι
  γάντιον εθνικόν υμών «έργον.
  Πρόεδρο; Κοινότητος Κερασ
  σών.
  Βλαχάκη;
  Κοινότητος Αύγενική;:
  Έξοχώτατον Πρωθυπουργόν Μ.
  Ιωάννην Μεταξάν.
  Κάτοικοι Κοινότητος Αύγενι
  μπ; Μαλίβυζίου Κρήτης μετά
  πάνδημον δοξολογίΜν επί 2α έ
  πετείου απαρχή; νεωτέρας πάλιν
  γενεσία; έπινεύσει ένδοξοτάτου
  βασιλέως Έλλήνων διαδηλοΰν
  πίστιν καΐ αφοσίωσιν ύμϊν. Έκ·
  φράζουν θαυμασμόν καΐ ά'ίδι
  όν "ευγνωμοσύνην δι' επιτελε¬
  σθέν τιτάνειον έργον σας. Έ
  πευχόμενοι άμα όπως ο μέγας
  ©εό; σκέπει,κραταιώνει υμάς πρός
  δόξαν Πατρίδος.
  Πρόεδρο; Κοινότητος
  Ζαχ. Πρεβίλιανάκη;
  Μανώλης Γ. Κωνιός
  Νευρολόγος—Ψυχίατρος
  Τμηματάρχης Ίατρός
  Δημοβ. ν»χιατρε(ο» 'Αβηνβν
  Δέχεται έν τφ ίατρείφ τού
  δδός Πειραιώς 17δ' ΑΘΗΝΑΙ.
  Τηλέφ. 52.379.
  »..................-♦
  ΑΓΑΠΗ ΜΕ! ΤΙΣ ΦΑΟΤΕΣ,,
  .ΑΠΟΛΛΩΝ» ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  .< ί Ηράκλειον—Κρήτης Γραφεϊσ έναντι Παλ. Νομαρχίας ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ Πρωία Τετάρτης 10 Αύγούστου 1938 ^!ΓΩρα ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΑΙΜΑΤΗΡΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΑΠΩΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΙ ΣΥΝΟΜΙΑΙΑΙ ΑΕΝ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΙΣ; Ή ενίσχυσις των κυβερνητικόν καί αί σημεριναί γαλλικαι ττροοέσεις. ΑΘΗΝΑΙ 9 Αύγούστου (τού άν- ταποκριτοΰ μας). —Σημεριναί πληροφο ρίαι έκ τού έξωτερικού άναφέρουν ότι αυνεχίζονται αί αιματηραί συγκρούσεις μεταξύ Σοβιέτ καί Ίαπώνων. Οί *Ιά- πωνες διατηροΰν τάς θέσεις των. Έν τω μεταξϋ δέν θεωρούνται ορι¬ στικώς διακοπείσαι αί συνομιλίαι με¬ ταξύ Ίάπωνος πρεσβευτού καί Αιτβί* νωφ έν Μόσχα, πρός εξεύρεσιν συμβιβα στικής λύσεως. ΜΑΧΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑΝ ΣΥΝΕΧΙΖοΊΤΑΙ ΛΥΣΣΟΔΕΙΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 9 Αύγούστου (τού άν ταποκριτοΰ μας). — Είς τόν τομέα τού "Εμπρε συνεχίζονται κατά τα σημερινά τ ηλεγραφήματα λυσαώδεις μαχαι. Κατά τάς έκ Βαρκελώνης πληρο φορίας, τό κυβερνητικόν στρατηγείον ί· σχυρίζεται ότι άπεκρούσθησαν αί επι- θέσεις των έθνικών είς τό άνατολικόν μέτωπον. ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΝ ΔΕΝ ΕΠΑΥΣΕΝ Η ΔΡΑΣΙΣ ΤΩΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΟΝ ΟΜΑΛΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 9 Αύγούστου (τού άν- ταπθκριτοΰ μας). — Τηλεγραφοΰν έκ τού έξωτερικού ότι ή έν Παλαιστίνη τρομοκρατική δράσις συνεχίζεται πάν τοτε. *§£,Ύπό των αγγλικών άρχών λαμβά- νονται ήδη διάφορα μέτρα ένισχύσε- ως των στρατιωτικών φρουρών καί τής άστυνομίας, έπιτείνεται δέ ή καταδίωξις των άτακτον στοιχείων. Η ΑΝΑΝΕΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΟΑΣΕΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 9 Αύγούστου (τού άντα ποκριτού μας).— Εγνώσθη ότι την 1Κ Σεπτεμβρίου φθάνει ή τουρκική αντι¬ προσωπείαι 'ινα διαπραγματευθή την ά νανέωσιν τής έμπορικής συμβάσεως Έλ λάδος καί Τουρκίας. ΕΠΕΣΤΡΕΨΕΝ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΔΙΑΔΟΧΙΚΟΝ ΖΕΥΓΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 9 Αύγούστου (τού άν ταποκριτού μας).—Σήμερον έπέστρεψαν έκ τού τελευταίου άνά τάς Ίονίους νή· σους ταξιδίου των ή Λ.Β. Υ. ό Διά· δοχος καί ή πριγκήπισσα Φρειδερίκη. Αί Α.Α. Υ.Υ. απεβιβάσθησαν είς Βουλιαγμένην καί είτα ανήλθον έν ·1*υχικω άνάκτορόν των. εις το ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 9 Αύγούστου (τη λεγραφικώς.— Νεώτεραι πλη¬ ροφορίαι βεβαιούν δτι αί μα¬ χαι τοΰ τελευταίου 48ώρου τταρά τόν Έμπρε απέβησαν ύττέρ των Έθνικών οΐτινες κα τήγαγον περιφανεΐς νίκας ά ποδεκατίζοντες τα κυβερνήτι κά στρατεΰματα είς άμφοτέ ρας τάς δχθας τοΰ ποτσμοΰ ΑΙ απώλειαι των κυβερνητι- κών έκ των τελευταίον τού των μαχών είναι άνυπολό· γιστοι τόσον είς έμψυχον δ- σον καί είς άψυχον υλικόν. —Τό υπουργείον των Εξω¬ τερικών τής Γαλλίοτς διέψευ- σε κατηγορηματικώς δι' ανα¬ κοινωθέντος τάς κυκλοφορή σάσας φήμας περΐ ένισχύσε ως των κυβερνητικόν. Ουδέν τονΐζει υλικόν πολέμου, ου¬ δέν άντιαεροπορικόν μηχάνη- μσ, διήλθε τα γαλλικά συ- νορα μέ προορισμόν την Βαρ- κελώνην. Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΧΟΤΖΑΡΑΝΣΙΜΑΝ ΠΡΑΓΑ 9 Αύγούστου (τηλε γραφικώς).—Ό κ. Χότζα πρό συναντηθή σήμερον μετά τοϋ Λόρδου μετά τοϋ όποΐου ίσΓ) τό πρόγραμμα όποίου θά συνεχι ποοσπσθεϊσαι συμ Σουδιτών καί Τσέ κείται νά Τετάρτην Ράνσιμαν θά καθορ βάσει τοΰ σθοθν αί φΐλιώσεως χων. _____ ΝΕΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΙΣ Τ&Ν ΠΟΛΒΚΙΚΟΝ ΣΥΝΟΡΟΝ; ΠΑΡΙΣΙΟΙ 9 Αύγούστου (τη¬ λεγραφικώς). — Αγγέλλεται έκ ΒσρσοβΙσς δτι τρΐα στρα- τιωτικά άεροπλάνα τής Τσε¬ χοσλοβακίας διελθόντα τα σΰνορα ένήργησαν πτήσεις υπέρ τό πολωνικήν Ιδαφος είς πολύ μικρό ϋψος. Ό πρεσβευ- τής τής ΒσρσοβΙσς είς Πρά¬ γαν έλαβεν εντολήν νά προβή είς έντονον διάβημα διαμαρ¬ τυρίας πρός την Κυβέρνησιν διά την παραβίασιν των συνό ρων. Η ΣΑΓΚΑΗ ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΤΑΚΤΟΥΣ — Κατ' έγκύρους πληροφο ρίας άτακτα κινεζικά στρατεύ ματα έτοιμάζονται νά είσβά λουν είς Σαγκάην την 13ην Αύγούστου καίνά παρασύρουν τόν λαόν είς διαδηλώσεις διά νά άνατρέψουν την νεοσυστα θεΐσαν κυβέρνησιν έν τή πό¬ λει ταύτη. Αί ίαπωνικα! αρχαί λαμβάνουν εντονα μέτρα πρός αντιμετώπισιν τής καταστά¬ σεως. , ΤΑ ΡϋΣΣΟ'ΓΑΠΟΝΙΚΑ ΕΙΣ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Αί ρωσσοϊαπωνικαί δκ πραγματεϋσεις ουδεμίαν πρό δόν εσημείωσαν. Αί δύο Κι βερνήσεις έμμένουν είς τα άπόψεις των. Ό πρεσβευτής τού Τόκιο έ Μόσχαμετά τελευταίαν συνομ λίαν μέτόν ΛιτβΙνωφ είπεν δτ θά μελετήση τάςπροτάσεις τήί Κυβερνήσεως τήςΜόσχας καί θάέπισκεφθη έκ νέου τόν Λαβ νωφ διά την συνέχισιν των διαπρσγματεύσεων. Ή ίαπωνική άεροπορία έ βομβάρδισε χθές επί πολΰ τή· Καντώνα. Προεκλήθη μέγα πανικός μεταξύ των λαϊκώ· τάξεων. Ύπάρχουν πολλά θύ ματα. Ή πορεία των καλλιέργειαν κατά τόν παρελδόντα μηνα. Ή Γεωργιχή 'Υπηρεσία Ηρα¬ κλείου έκοινοποίηαε πρός την Νομαρχίαν ίκθεσίν της δποβλη- θιΐσαν πρός τό υπουργείον Γεωρ γίας αναφερομένην είς την πο¬ ρείαν των καλλιέργειαν τοΰ νομοθ κατά τόν παρελθόντα μήνα: Ή Ικθεσις άναφέρει ώς πρός τα φυτά άροτραίας καλλιεργείας δτι ικανοποιητικάς άποτελέσματα Ιδω- σαν αί σκαλιστικαί καλλιέργειαι επιτευχθείσης αποδόσεως κατά 50 ο)ο ανωτέρας των διά συνήθων μέσων καλλιεργ&υμένων. Ιδιαιτέ¬ ρως έξαιρετική χαρακτηρίζεται ή έπιτυχία τής δρώμης ήτις παρου- σιάζει άποδόσεις σπανίως αυναν- τωμένας είς μακράν σειράν έτών. Ούτω ή μέαη άπόδοσ'ς τής 6ρώ· μης κατά στρέμμα ύπελογίσθη ε¬ φέτος είςΙΟΟ—120 όκάδας.Ή καλ λιέργεια τοθ καπνοΰ διεξήχθηπαρ' ημίν εφέτος επί 3.700 στρεμμά- των. Πάντως αί καιρικαί σονθή- κα: υπήρξαν δυϊμενεΐς. Ί'πολογί- ζεται διι ή μέση απόδοσις κατά Ι στρέμμα θέλει υπερβή τάς 35—40 οκάδας έναντι των 50 πέρυσι. . Αναφορικώς μέ την σταφυλο- I παραγωγήν ή Γεωργική 'Υπηρε¬ σία παρατηρεΐ δτι αί έπενεχθεΐ- σαι έκ τοθ περονοσπόρου ζημίαι ύπολογίζονται κατά τού; μετρια) τέρους υπολογισμούς είς 20—25 ο)ο επί τοθ συνόλου τής άμπε λουργικής παραγωγής ήτοι ή όλι- κή ζημία θέλει ανέλθη εις 50— 60 ο)ο έκατομμύρια δραχμάς. Ή κατάστασις τής σταφιίαγορά; θε- ωρεΐται εφΐκτική. Διά την έλαιο· κομίαν άναφέρεται δτι καί κατά τόν Ιούλιον ή καταπολέμησις τοθ δάκου τής έλαίας εξηκολούθησεν έντατικώς. Εψεκάσθησαν γενικώς 2—2 1)2 έκατομμύρια ελαιόδεν¬ δρα ήτοι τα ήμίση τού νομοθ. Ή Ι προβλεπομένη παραγωγή έλαιολά Ι δου τού νομοθ μας θέλει άνέλθ' είς 5—·! χιλιάδες τόννους ήτοι τ 1)3 ηερίηο) τής περυσινής παρα γή Αί τιμ·>1 των έλαιολάδων διε
  τηρήθησαν Εκανοποιητικαί καθ1 8
  λον τάν μήνα Ιούλιον, ουνεχίζε·
  ται δέ ζωηρά καί ή έξαγωγική
  κίνησις. Α
  Ή κατάστασις τής δενδροκ
  μίας χαρακτηρίζεται μετρία. Ή έ
  φετεινή παραγωγή τοθ κίτροι» ύ
  πολογίζεται μειωμένη άπό 250 —
  150 τόννους. Έπίσης πενιχρά εί
  ναι ή έσοδεία των λεμονίων. Των
  λοιπών δενδροκομικών είδών ή
  παραγωγή είνε έπίαης πενιχρά
  ώς τής άχλαδέας, τής άμυγδαλή< πλήν τής ξυλοκερατίας ήτις έχει ίκανοποιητικήν παραγωγήν. "Ο σον άφορά την κτηνοτροφίαν ή κατάστασίς της χαρακτηρίζεται Ι κανοποιητική. ΤΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΗ ΕΠΕΤΕΙΩ ΤΗΣ 4ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Επί τή 2α έπετείφ τής Αύγούσΐου δπεβλήθησαν είς ΑΘΗΝΑΙ 9 Αύγούστου (τού άν ταποκριτού μας).— Έσυνεχίσθησαν καί σήμερον αί εργασίαι τοΰ έλαιοκομικοΰ συνεδρίου. Τό συνέδριον άπησχολήθη ειδικώ¬ τερον σήμερον, μέ τα μέτρα προστασί- άς τού ελαίου. ΠΑΡΗΤΗΘΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΟΥΒΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 9 Αύγούστου (τού άντα ποκριτοΰ μας). —■Αγγέλλεται έκ Νέ-' ας Υόρκης ότι είς την Κούβαν έξερ- ράγη πολιτική χρίσις, παραιτηθείσης τής έκεί κυβερνήσεως. Ώς άφορμή τής ασμοϋ επιτελεσθέν ίργον διετίας Κυβέρνησιν έξ δλης τής Κρή της συγχαρητήρια τηλεγραφήμα τα: Τοιαθτα τηλεγραφήματα ά πεστάλησαν άθρόιος καί έκ τής πόλεώς μας. Δημοσιεύομεν σή μερον τα κατωτέρω: Τοθ Έμπ&ρικοΟ Έπιμελητη ρίου: Έξοχώτατον Πρόεδρον Κυβερ νήσεως. Αθήνας 2α . Έθνοαωτήριος Έπέΐειος ευρίσκει "Εθνος ηνωμένον καί 6γιά ;αύτοΟ στελέχη άτενίζοντα άπερίσπαατα νέους προσανατολι ομούς ΈθνικοΟ Μεγαλείου καί σταθεροθ έκπολιτισμοΰ, όδηγούμε να άπό Ιμπνευσμίνον μέγαν Άρ χηγόν χαί άναμορϊωτήν Νέας Έλ λάδος Οπερ μακροημερεύσεως καί ύγεία; τού όποίου ειλικρινώς εύ χόμεθα έπ' άγαθώ ολοκλήρου Έλ λη-ικής φυλή;. Πρόεδρος Γεωργιάδης Τοθ ΈμπορικοΟ Σύλλογον Ή ρακλείου: ΈςοχώτΛτον Πρόεδρον Κυβερ '/ήσεως. Αθήνας Επί Έπετείφ 4η; Αύγούστου στορικής δι1 Έθνος ημέρας έκ πρωσωπούμενος Εμπορικάς κό σμόν διαδηλοΐ αφοσίωσιν τού με γαλουργάν Εθνικόν Κυβερνήτην εύχόμενος αύτω μακροδιότητα πρός όλοκλήρωσιν σιινεχιζομένο» Έ θνοσωτηρίοι» εργοι». Πρόεδρος Πρατικάκης Τοθ Συνδέσμου Έργοληπτων Νομοθ Ηρακλείου. Ιωάννην Μεταξάν Εθνικόν Κυ βερνήτην. Αθήνας Έργολαβικός κόσμος Έρακλεί ου παρακολουθήσας μετ' ένθουσι 4ης Ι τρέψϊ) συνέχισιν είς διηνεκές Πα- τήν| τριωτικοθ Ιργου Σας. ΠρόεΖρος Χατζηδάκης Τοϋ ΤοπικοΟ Έφόρου Προσ^ό- πων ΊΙρακλείου. Έξοχώΐατον Πρωθυπουργόν Ί ωάννην Μεταςάν. Αθήνας Επί τ% σημεριν^ 2α Έπετείφ τής 4ης Αύγούστου, ήτιςάποτελέστ] Εθνικόν Σταθμόν ιστορίαν νεωτέ ρας Ελλάδος καί αφετηρίαν νέ άς πεβιόδου άναϊημιουργίας Κρί τους, Πρόσκοποι Ηρακλείου πρω τοπόροι τμήματος Έλληνικής ΝΥ λαίας, ΰποβάλλουσι θερμοτάτα ευχάς υπέρ τής ύγείας καί μα κροημερεΰσεως Υμών, έπ' άγαθώ φιλτάτης Πατρίδος, ώ; καί πί στιν καί αφοσίωσιν των. Ό "Εφορος Προσ<όπη) _______ Βχρβεράκης Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΝΙΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΙΣ ΝΕΑΠΟΛΙΝ παραιτήσεως φέρονται ωρισμέναι διαφω· νίαι προκύψασαι μεταξύ αυτής καί τού ανωτάτου άρχοντος. Έθνικής Κυβερνήσεως Υμών συγ χαίρει επί τή 2α Έπιτείφ 4ης Αύύ ιοχόμενο; ύψίστφ ίπι Η ΠΛΗΡΩΐνΐΗ _ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Καθ" ά πληροφορούμεθα τό Μετοχικόν Ταμείον Στρατού έδωκεν εντολήν πρός τα υπο καταστήματα της'Εθνικής Τρα πέζης όπως πληρώνουν άμέ σως τοΰς προεξοφλοϋντας τό ήμισυ τής συντάξεως τετάρ της τριμηνίας, συνταξιούχους βάσει καταστάσεως, την όποί αν διεβίβασε. Ζυμφώνως πρός την εντολήν αυτήν, δσοι άπό σιρατοι έκ των έπαρχιών, ε χούν προεξοφλήσει είς τό Με¬ τοχικόν Ταμείον, την τρίτην τριμηνίαν, θά λάβουν, ήδη, τό ήμισυ τής τετάρτης τοιαύτης. Διά την πληρωμήν τού υπο λοιπού τής τετάρτης τριμηνί άς, θά ύποβάλουν οί άπόστρα τοι την σχετικήν αίτησιν προε- ξοφλήσεως, την απόδειξιν λή ψεως τής συντάξεως των καί την κεκανονισμένην δήλωσιν ώς καί βεβαίωσιν τοΰ Ταμεί- ου περΐ τοϋ ποσοϋ τής συντά¬ ξεως των καί των κρατήσεων είς βάρος αυτής. Πυρβτώδεις προετοιμασίαι ηρχ σαν είς την Νεάπολιν, δια τόν ι επικείμενον έορτασμόν τής Πανα 1 γίας τής 15ης Αΰγούβτου. Ή ΐδιω τικη πρωτοβουλία άμιλλάται μέ την Κοινότητα τής Νεαπόλεως διά νά καταστή έ έορτασμός αύ τος π*νηγυρικώτερος καί έπιβλη τικώτεοος. Ή έορτή τής Παναγίας θά συγ κεντρώση εφέτος πολύν κόσμον έξ Ηρακλείου καί των πέριξ ίηαρ χιών. ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟΝ ΡΑΛΙΟΦΩΝΙΚΟΝ _ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ό Ραδιοφωνικός στοιθμός Ά θηνών θά εκτελέση σήμερον τό εξής πρόγραμμα: 7 μ. μ. μετεωρ. δελτίον, χρηματιστήριον, 7.15' ή ώρα τοθ παιδι&Ο, 7.35' ποικίλη μουσική υπό τής μικρά; όρχή σιρας τού σταθμοϋ, 8 30' ρεαιτάλ τραγοοδιοΰ υπό τοΰ κ. Καμπάνη, 9 διάλεξις τοΰ καθηγητού τοθ Πανεπισιημίου κ. Άντωνίου Κερα μοπούλου περί τή; σωματικής καί πνευμι»τ:κής άγωγής των άρχαίων Έλλήνων, · 9,15^ μ. μ. έλαφρό τραγοΰδι 6πό τής δίδος Λυκιαρδοπούλου, 9.45' είδήσεις 10 συναυλία τής μικράς όρχή στρας τοθ σταθμοθ, 10.45' είδή¬ σεις, 11 ρεσιτάλ τραγουδιοθ υπό τοθ κ. Χριστοδούλου Άθηναίου, 11.30; μουσική χοροΰ, δίσκοι. ΘΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΗ ΤΟ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟΝ ΛΕΥΚΟΜΑ Τό λεύκωμα τής 4ης Αύγού¬ στου τό εκδοθέν ΰτΐό τού ύ· φυπουργείου Τύπου καί Τουρι- σμοϋ θά δοθή ώς δώρον είς δλοτς τάς Λαϊκάς Έπιτροπάς Αθηνών —Πειραιώς καί έπαρ- χιών. Ή αποστόλη τού ήρχι¬ σεν άποτής προχθές Δευτέρας. ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ κ. ΝΟΜΑΡΧΟΥ Τα άπόγευμα χθές επέστρεψεν :κ Χανίων ό Νομάρχης Ήρακλεί- ι» χ, Ά. Μάρχιλλος. ΤΟΥΧΡΟΝΟΥΤαΝΠΑΡΙΣΙΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΣΙΝ ΤΟΥ ΦΡΑΝΚΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΠΕΝΙΤΟ ΜΟΥΣΟΑΙΝ Η ΓΑΛΛΙΑ ΑΕΝ ΑΝΕΧΕΤΛΙ Ε Λ·»Η'*ΙΑΙ ί> Αύγούστου (τού άν.
  ταποκριτοΰ μας).— Πληροφορίαι έχ
  Παρισίων άγγέλλουν ότι ή εφημερίς
  «Χρόνος» δηιι-οσιεύει βχρυσήμαντονάρ.
  Ορον.
  Ό άρθρογράφος τονίζει ότι έφ' όσον
  ό Μουσολίνι καί ό Φράνκο καθυΐτε·
  ροΰν την απάντησιν είς τό ζήτηχα τής
  άνακλήσεως των έθελοντών συμφώνως
  πρός τό υποβληθέν αγγλικόν σχέδιον,
  ή Γαλλία δέν είνε δυνατόν νά ανεχθή
  νά έμπαίζεται, προτίθεται δέ νά λάβη
  ωρισμένα άποφασιστικά μέτρα.
  ΟΑ ΑΝΘΙΞΟΥΝ ΣΥΝΤΟΜΟΣ
  ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Αύγούστου (τού άντ»
  ποκριτοΰ μας).—Κατά τα γραφόμενα
  υπό τού Ηαριαινού «Χρόνου» άτινα ώς
  λέγεται άπηχοΰν τάς γνώμας τής επισή¬
  μου Γαλλίας, είς περίπτωσιν συνεχίσεως
  τής σιωπής τοΰ ΙΜποΰργκος επί τής ά¬
  νακλήσεως των έθελοντών, ή Γαλλία θά
  ανοίξη τάσύνορα των Πυρηναίων επι-
  τρέπουσα έλευθέρως τόν άνεφοδιασμόν
  των κυβζρνητικών.
  ΣΟΒΙΕΤΙΚΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ
  ΒΟΜΒΑΡΔΙΖΟΥΝ_ΤΟΥΣ ΙΑΠΟΝΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Λύγούστου (τοΰ άντα·
  ποκριτού μας). — Νβο>τεραι πληροφο¬
  ρίαι έκ οής "Απω Άνατολής βεβαιούν
  ότι τα άεροπλάνα τού σοβιετικού στρα¬
  τού έπέδραμον σήμερον άνωθι των ία-
  πωνιχών Θέσεων των συνόρων τάς οποί¬
  ας έβομβίίρδισαν σφοδρώς.
  ΣΗΜΑΝΤΙΚΑΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
  ΣΤΡΑΤΕ ΥΜΑΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Αύγούστου (τοΰ άν
  ταποκριχοΰ μας)— Τηλεγραφοΰν εκ τοΰ
  εξωτερικοΰ ότι καθ" όλον τό μήκος τής
  Ρωασομαντζουριανής μεθορίου παρατη
  ροΰνται σημαντικαί κινήσεις σοβιετι-
  κων στρατευμάτων. Ύποτ'θεται ότι
  πρόκειται περί προετοιμασιών νέας
  μεγάλης ρωσσικης έπιθέσεως.
  Ο ΜΠΑΥΧΕΡ ΒΑ ΑΝΑΛΑΒΗ
  ΠΡΟΣΩΠΙΚΆΣ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Αύγούστου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας)---'Εκ Λονδίνου αγ¬
  γέλλεται ότι ό στρατάρχης έν τή Ρωσ·
  σική'Άπω "Ανατολή ΙΜ-λύχερ, πρόκει-
  ται να αναλάβη προσωπικάς την διεύ¬
  θυνσιν των έπιχειρήσεων εναντίον των
  Ίαπώνων.
  ΣΟΒΑΡΑ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  ΕΙΣ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Αύγούστου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας). — Πληροφορίαι έκ
  Πραγας άναφέρουν ότι ό λόρδος Ράν-
  σιμαν θεωρεί την κατάστασιν έν ΊΓσ&χο-
  σλοβακία πολύ σοβαρωτέραν παρ* δ,τι ύ
  πελόγιζεν έξ άρχής. ·Η γνώ^ αυτή
  τού Ράνσιμαν προκαλεϊ άπαισιοδόξους
  κρισεις των διεθνών πολιτικών καί δημο
  σιογραφικών κύκλων.
  ΎΜΕΧΙΖΟΗΤΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ί| ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΠΙΗ_ΤΟΪ ΤΣΕΧΙΚΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Αύγούστου (τού άν¬
  τα ποκριτοΰ μας)— Παρα τάς διαπι-
  στουμενας δυακολίας, ό λόρδος Ι»άν-
  σιμαν καθ' α άναφέρουν τελευταίαι πλη-
  ροφορίαι εκ Ηραγας,συνεχίζει τάς £νερ
  γείας τού δια μίαν δυνατήν λύσιν τού
  τσεχικοΰ προβλήματος.