96137

Αριθμός τεύχους

4936

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

11/8/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  »ε να
  υ»
  ; επί χϊ(ςί;
  ) Γαλλία Ι,
  ,ηναίων ΐι»
  δ
  ΠΛΑΝΙ
  υ (του%ν»< ι !6Κθΰ «V »θι τώι 'μ» ν τάς ό^' >ο (τοθ
  αφοΰ" έ*1*
  :ό μ^θίΐ
  ,ίου
  κ,οιβιών
  -ου (τοβ
  ονδίνου
  ν
  ' δ,"
  κων *
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  έτησία λίραι 3
  ρξάιιηνος 2
  Άμερικής
  έτησια δολ. 10
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δοαχ. 2
  ΠΕΜΠΤΗ
  Π
  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
  1938
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΕ ΜΙΝΩΤΑΥΗΟΥ
  ΤΒΕΐβϊΙΙΟΣ ΣΥΙΤΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ ♦936
  Η ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑ.
  ΚΑΙ Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΗΣ
  Είς τάς Αθήνας ήρχισαν
  καί συνεχίζονται «πό τής
  παρελθούσης Δευτέρας αί ερ¬
  γασίαι τού Πανελληνίου έ-
  λαιοκομικοΰ συνεδρίου. Με·
  τέχουν δέ είς τό συνέδριον
  αύτό πού ώργανώθη υπό την
  αίγίδα τής Κυβερνήσεως καί
  τής Άγροτικής Τραπέζης,
  έκτός των αρμοδίων υπουρ¬
  γόν καί των είδικών ύπαλ-
  λήλων καί έπιστημόνων των
  διαφόρων υπουργείων καί
  τής 'Αγροτραπέζης, άντιπρό-
  σωποι ολου τού έλαιοπαρα
  γωγικοΰ κόσμου τής χώρας.
  Καί φυσικά η έξέταοις όλων
  των ζητημάτων πού αυνδέ-
  ονται μέ την έλαίαν καί
  τό ίλαιον θά είναι πλήρης,
  λεπτομερής καί έμπεριστατω-
  μένη ώστε καί τα πορίσμα
  τα καί αί άποφάσεις πού θά
  ληφθούν ν' άνταποκρίνων-
  ται έξ ολοκλήρου είς την
  πραγματικότητα καί νά έξα-
  σφαλΐσουν ένα καλύτερον
  μέλλον διά την έλαιουργί
  αν.
  Άπό τής απόψεως δέ αυ¬
  τής τό συνέδριον των Α¬
  θηνών έχει τεραστίαν σημα
  οίαν. Ή Ελλάς, είναι μία
  άπό τάς κυριωτέρας έλαιο·
  παραγωγικάς χώρας τού κό-
  αμου—ή τρίτη κατά σειράν
  —χαί εν έκ των κυριωτέρων
  είσοδημάτων της είναι τό ε-
  λαιον. Ή μάλλον τα προΐ-
  όντα τής έλαίας, απετέλουν
  την βάσιν τού γεωργικοΰ
  μας είσοδήματος. 'Εται έ-
  ζηγεΐται άλλωστε χαΐ ή δη·
  μιουργία τόσων θρύλων
  διά την έλαιαν πού εθεώρει
  το άπό των αρχαιοτάτων
  χρόνων είς την χώραν αυ¬
  τήν ώς ιερόν δένδρον.
  Δυστυχώς όμως, μολονότι
  ή έλαία έχει τόσην αξίαν
  διά την χώραν, παρημελή-
  θη κατά τρόπον ακατανό¬
  ητον κατά τα τελευταία έ-
  τη καί πολλάκις ετέθη υπό
  διωγμόν καί κατεστρέφετο
  έγκληματικώς. Χιλιάδες πολ
  λαί, δεκάδες χιλιάδες, αίω-
  νοβίων έλαιοδένδρων έξερ-
  ριζώθησαν κατά την τελευ¬
  ταίαν είκοοαετίαν διά ν'
  άντικατασταθούν άπό άμπέ-
  λους. Είς έξήκοντα καί πλέ
  όν ίκατομμύρια ύπολογίζον
  ται τα άγρια ελαιόδενδρα
  καθ1 όλην την χώραν, τα
  όποΐα μάς έδωκεν ή εύλο
  γία καί ή εϋνοια τής φύσεως
  καί τα όποΐα έν τούτοις
  δέν ελάβομεν ημείς τόν κό
  πον νά έξημερώσωμεν δι'
  έμβολιασμοΰ. Γενικώς δέ ή
  έλαία παρημελήθη σχεδόν
  εντελώς. Ή χαλλιέργειά
  της εγένετο κατά τρόπον
  πρωτόγονον καί ύποτυπώδη.
  Χωρίς κανονικάς άρώσεις.
  ΧωρΙς λίπανσιν, χωρίς κλά
  δευμα, χωρίς συστηματικήν
  προσπάθειαν χαταπολεμιίαε
  ως ολων των άσθενειών άπό
  τάς οποίας προσβάλλεται,
  χωρίς προσπάθειαν έξευγενι
  σμοΰ τού εϊδους. —υνερνάτης
  μας γεωπόνος έδωκεν εί; σει
  ράν προηγουμένων άρθρων
  τού άνάγλυφον την είκόνα
  τής άθλίας τακτικής μας έ¬
  ναντι τής έλαίας. Καί φυσι-
  χά δέν ήτο μεγαλυτέρα ή
  μέριμνα διά τα προϊόντα
  της. Ή συγκομιδή τοΰ κ«ρ-
  ποΰ εγένετο κατά τρόπον ά·
  θλιον καί ή έκθλιψίς τού
  πρός εξαγωγήν τοΰ ελαίου
  κατά τρόπον άκόμη άθλιέ-
  στερον, εντελώς άρχέγονον.
  Καμμιά σοβαρά προσπα¬
  θεία έξευγενισμοΰ καί τυπο
  ποιήσεώς τού. Τό ίδιον δέ
  καί διά τάς βρωσίμους έ¬
  λαίας. Δι' αύτό χαί τα έ-
  λαιουργικά προϊόντα μας
  έξήγοντο ώς πρώται ύλαι
  πρός κατεργασίαν είς τάς ξέ¬
  νας χώρας, γεγονός τό ο¬
  ποίον είχεν όλεθρΐαν επί¬
  δρασιν επί των τιμών. Τα τε
  λευταΐα μόνον έτη εξεδηλώ¬
  θη κάποιαν ενδιαφέρον διά
  την έλαίαν καί τα προϊόντα
  της. Ίδρύθησαν συνεταιρικά
  έλαιουργεΐα παραγωγών, ίδι-
  ωτικά έργοστάσια διϋλίσεως,
  έγινε προσπαθεία όργανώσε
  ως τής καλλιεργείας κατά
  τρόπον έπιστημονικόν. Όλα
  ομως,βτύτά δέν είνε ασφαλώς
  άρκετά*. Ύπόλείπονται άκό¬
  μη νά γίνουν πολλά. Χρει
  άζονται νά ληφθούν μέτρα
  οργανώσεως καί προστασίας
  καί τής παραγωγης καί τοΰ
  έμπορίου τοΰ ελαίου καί
  έλαιων. Χρειάζεται νά δημι
  ουργηθή ενας ίσχυρός καί κα
  λώς λειτουργών είοικός όρ
  γανισμός πού νά μελετα
  τα ζητήματα πού σχετίζοντα'ι
  μέ την έλαίαν καί τα προϊ¬
  όντα της καί νά δίδη τάς
  κατευθύνσεις τόσον είς την
  παραγωγήν όσον καί είς τό
  εμπόριον. Καί πιστεύομεν
  ότι όλα αύτά θά μελετη·
  θοΰν καί θά ρυθμισθοΰν ά¬
  πό τό συνέδριον των Αθη¬
  νών.
  Ή Κυβέρνησις έκδηλώνει
  όλο τό ενδιαφέρον της διά
  την έλαιοκομίαν καί έλαι-
  ουργίαν. Καί έφόσον ύπάρ-
  χει τό κυβερνητικόν ενδια¬
  φέρον, δημιουργεΐται βάσι·
  μος καί η ελπίς ότι τα ζη¬
  τήματα πού ένδιαφέρουν
  την ελαιοπαραγωγήν θά τα
  κτοποιηθοΰν κατά τόν καλύ
  τερον τρόπον.
  ςου
  ΟΠΒΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
  Η ΠΙΣΤΙΣ
  ΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ
  Τα γήρ*ς χατηγορεϊται κατ'
  αύτάς δια τόν ναρκισσισμόν τού.
  Επι παραδείγματι υπογραμμίζε-
  ται ή έπιδειχτικωτέρα τοθ δίον-
  χος χρήσις 6ποχαμίσων ζέρσεύ
  μέ χοντά μανΕκια, άπό ήλικιωμέ-
  νους. Βεβαία καί οί γέροι ζεσταί
  νονται τδ θέρος, άναφέρουν οί πα¬
  ρατηρήται Άλλά καί... έρωτεύον-
  ται. Ό έρως των μάλιστα είνε
  άηαράλλακτος έχείνου των αίσθη-
  ματικών νέων. Τό δελτίον των
  αύτοκτΰνιων τοϋς άναφέρει πολ
  λάκις. Δέν σημαίνει δτι τό τραΐ
  νόν τής ζωής εχει εισέλθει πρό
  πολλοθ είς τόν τελευταίον σταθ
  μόν. Αύτοι έννοοθν νά πηδοθν
  πρίν σταματήση.
  —Νομίζουν τούς εαυτούς των
  αξίους καί τής αΐσθη,ιατολογί-
  ας χαί τής φυσιολογίας τοθ έρω-
  τιχοθ ένστίκτου;
  —Ασφαλώς.
  —-Διά τέτοια πράγματα δμως
  ή δωδεκάτη ώρα τής ζωής άπο-
  βαίνΐι τίς περισσότερες φορές,
  ϊνας σχληρός καί άνεπιτυχής
  πειραματισμός.
  —Νομίζεις;
  —Δέν νομίζω. "Εχω πείραν.
  Ή συνομιλία μεχαφέρεται άπό
  την ζωήν τής ημέρας. Δύο γνω-
  στοί συμπολίται—τούς έπιμαρτύ
  ρομαι μάλιστα —την άντήλλασ
  σον ώρες όλόκληρες. έ'να άπό
  αύτά τα βραδάκια. Τό περίεργο
  ήτο 8τι το γήρας, τό υπέστη
  ριζεν ό νεώτερος. Ό πρεσβύτε-
  ρος ανελάμβανεν ιδίας ευθύνας
  χαί τό χατηγόρει άνεκκλήτως!
  Τα ύποκάμισον ζέρσευ μέ τα
  κοντά μανίκια, μολονότι δέν άνε-
  φέρθη, ήλθε νά παίξη έδώ τόν
  ρόλον σαμβόλου. Οί ναρκισσευίμε
  νοι γέροι ήσαν τό* ά'πανιον επί
  τού όιχοίου έμάχοντο αί γνώ
  μαι. Συμφωνία δέν έξευρίσκετο.
  —Νά σοθ πώ, έπέμενεν ό νεώ
  τερος. Είς την εποχήν μας άπε
  δείχθη πολλάκις 8τι σημασίαν
  δεν ϊχουν ο{ άργυροΐ κρόταφοι
  Σημασίαν^ έχει ή εμφάνισις...
  -—Άλλ' ή εμφάνισις δσον έξε-
  ζητημένη καί άν είνε, είνε
  συνήθως άηδής, ίταν δέν συνο-
  δεύεται άπό τό περιεχόμενον τής
  νεότητος.
  —Πλάνη. Ή νεότης συνηθέ-
  στατα είνε χίμαιρα καί διά τούς
  «ληθινούς νέους! ΈδΊο πρό
  παντός προέχουν τα μέσα καί
  ή πίστις.
  "Ας αφήσωμεν τού; άντιφρο-
  νοθντας. Καί ά; έλθωμεν είς τα
  πράγματα. Είμαι βέβαιος 8τι
  τό ύποκάμ-.σον ζέρσεο καί αί συ¬
  νέπειαι τού δέν ίχουν τίποτε τό
  άποκρουστικόν. Ό συγχρονισμός
  τής μόδας ή τής έποχής είνε καί
  ζήτημα γήρατο;. 'Υπάρχει είς τό
  πνεθμα τού αΐ.Τινος ίνα μυατη
  ριώοες δεδομένον έξισώσεως. Αι
  ήλιχίαι Ιχασαν τάς διαφοράς
  των. "Οχι μόνον διότι τό χρήμα
  κυκλοφορεϊ πρός δλας τάς διευ
  θύνσεις .. Άλλά κυρίως διότι καί
  τα γοθστα κυκλοφορούν έπίσης.
  'Υπάρχουν πεταλοθ5ες πού έπι-
  σχέπτονται ευχαρίστως τα αιωνό-
  βια δένδρα πού μπορεΐ νά τα
  3 κανείς κα£ αΐωνόβια... άνθη.
  'Υπάρχουν έπίσης νέοι πού άνα-
  λαμβάνουν ευχαρίστως—καί άφι-
  λοκερδώς—τάς υπηρεσίας* *τοΟ
  ζιγκολώ.
  * *
  Ή πίστις δέν ετέθη κακώς είς
  τό προκειμένον. Ή άκμή ή ή πα·
  ρακμή κατανιά ζήτημα υποβο-
  λής. Είς τό παραθαλάσσιον συ-
  νηντήσαμεν πάλιν χθές τό άπί-
  γευμα τούς άργυροθς κροτάφους
  παραπλεύρως των ξανθών. Απο¬
  λύτως βμως διαφορετικούς άπό
  τούς πρώΐους έ'είνους είς την συ
  νομιλίαν πού προαναφέραμεν. Ή
  εύφράδειά τους ήτο καταπληκτι
  κή. Έξωτερίκευε εσωτερικήν φλό
  γα—πάθος καί ορμήν, δηλ. νεό
  τητα.
  —Ά δλα χι' δλα. Έγώ γλεν-
  τώ χωρίς νά. . βάφωμαι.
  Τό ρεφραίν αύτό έψαρεύθτ] επί
  λέξει την κατάλληλον βτιγμήν.
  Υπήρχεν έδώ καί τό υπ,οκάμισον
  ζέρσεϋ«άν πλαίν αίρ». Θά δμολο
  γήσετε ο'μως δτι ή εμφάνισις
  δέν ήτο ναρκΐσσισμός. Σύμφω-
  να μέ την όμολογίαν, άπετέλει
  κάτι τό άρμονικάν δσον καί εύ
  συνείδητον. Ό ήλικιωμένος έκεί-
  νος μποροΰσε Ισως άκόμη νά α¬
  γαπήση. Καί τό σπουδαιότερον:
  Νά άγαπηθη! Τό δελτίον άλλως
  τε των αύεοκτονιων αποτελεί συ
  νηθέστερα μίαν εξαίρεσιν διά
  την ερωτικήν πίστιν των γερόν
  των.
  ΛΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Πεταχτά
  σημειώματο
  ΕΝΑΣ ΤΡΑΓΟΥΛΙΣΤΗΣ
  Άπό τή θολωτή όροφή τού
  κεντρικοϋ έσαατορΐου, την ώ
  ρα πού πυρός ό ήλιος τοθ με
  σημεριοΰ έλυωνε τα πάντα κι'
  εκανε ν' άχνίζουν κοί οί πέ
  τρες, άκούστηκεν χθές τό
  δροσερώτερο τραγοθδι. Μάς
  ήλθε ώς δρόσος έξ ούρα-
  νοΰ, ώς θεΐα άρμονία πάρη
  γορΐας καί χαρδς. "Ενα τρα-
  γοΰδι ενός μικρου, φτερωτοΰ
  φυλακισμένου.Τόν βλέπομε μέ
  συμπάθεια τό ί'διο δπως τόν
  άκοϋμε μέ εύγνωμοσύνη. Είνε
  άπροσδιορΐστου εϊδους. Προϊ
  όν νοθείας τής ανθρωπίνης
  έφευρετικότητος. Διασταύρω
  σις καναριοΰ καί καρδερΐνας.
  Δυό πινελιές, μιά γκρΐζα καί
  μιά κΐτρινη συνθέτουν δλη την
  ϋπαρξί τού μέσα στό χώρο
  τής αίωρούμενης συρμάτινης
  φυλακής τού.Άλλ' ήφωνή τού
  είνε καθαρή σάν τό κρύσταλ-
  λο, δυνατή ώσάν τρομπόνι.
  Κι' οί στροφές τού πειθαρχη
  μένες, μελωδικές. Κι' ό τόνος
  τού άπαλός, λυρικός, γλυκύς.
  Τραγουδά άόιάκοπα κυττά-
  ζοντας μέ τίς μικρές περίερ-
  γες φωτεινές χαντρΐτσες τού
  τόν κόσμο πού άσθμαίνον
  τας μπαινοβγαίνει στό έ-
  στιατόριο ή κάθεται μέ πετα-
  μένο τό σακκάκι καί ξεκουμ-
  πωμένους γιακάδες καί μανι-
  κέτια καί τρώγει κάνοντας
  συγχρόνως μπάνιο στόν ίδρώ-
  τά τού. Ποίος δμως ειμπορεί
  νά είπη εάν ό φτερωτός φυ
  λακισμένος τραγουδά τόν 2-
  ρωτα καί τή χαρά ή άν έρμη-
  νεύη, πότε μέ παθητικές καί
  πότε μέ άλλέγκρες στροφές
  τούς καυμούς καί τούς πό-
  θους καί τίς λαχτάρες τού;
  Μάλλον θά γΐνεται τό δεύτε-
  ρο. Μάλλον κλαίει την χσμέ-
  νη ευτυχία τού, τό γκρέμισμα
  των όνεΐρων τού, παρά τρα¬
  γουδά ^άνύπαρκτες ^χαρές καί
  έρωτες πού οί άνθρωποι τοθ
  έσΐέρησαν μαζί μέ" την ελευ¬
  θερία τού. Καί δμως καθώς
  παρετήρησε κάποιος, άν τό
  πουλί αύτό τ' άφήσετε έλεύ
  θερο, τό πιθανώτερο είνε δτι
  θά γυρΐση πάλι στό κλουβί
  τής φυλακής τού. "Εχει χάσει ]
  τή συναίσθησι τής άξ(ας τής
  ελευθερίας! Πράγματι δέ ετσι
  είνε Τί είνε δμως ή ελευθε¬
  ρία; Μιά λέξι καί αυτή πού ά
  ποδίδει μιά έννοια συμβατι-
  κή. Ίσως μάλιστα ό περίφη-
  μος νόμος τής σχετικότητος
  τοθ. Άϊνστάϊν νά μην έχη
  πουθενά άλλοθ τόσην άξία
  κοί έφαρμογή 8ση προκειμέ
  νού γιά τή λέξι αυτή. Ό,τι
  είναι ελευθερία γιά τόν Ενα,
  είναι σκλαβιά γιά τόν άλλο
  καί άντΐστροφα. Κι' επειτα
  οί συνήθειες,τό περιβάλλον, οί
  συνθήκες, μέ την τεραστία έ-
  πίδρασι πού άσκεΐ ή δύνα
  μ(ς των, άλλάζουν καί τρό
  πους ζωής καί ίδέες άκόμη
  καί ιήν εννοια των λέξεων!
  Ό νόμος αύτάς ίσχύει γιά 8
  λα τα άνθρώπινσ. Οί άνθρω
  ποι πρώτοι, είναι οίχμάλω-
  τοι των ίδεών, των άντιλή
  ψεων, τοθ περιβάλλοντός των
  όπως τα δημιουργοθν οί ΐδι-
  οι. Κι' αυτή των την αύτοαιχ-
  μαλωσία την όνομάζουν έλευ
  θερία, ένώ είναι βεβαία £να
  εΐδος σκλαβιάς. Σκλαβιάς
  που. ι^ρίνεται βαρεία δταν έ
  πιβάλλεται άπ' τούς άλλους
  καί πού γίνεται δμως άνεκτή,
  πολλές' φορές μάλιστα κι' ά·
  γαπητή μέ τό μάκρεμα τοθ
  χρόνου καί τή συνήθεια.
  Άλλά τί σημασία εχει!...
  ΊΓκεΐνο πού άξίζει είναι νά
  βρίσκης τόν τρόπο καί τή
  δΰναμι νά φέρνης μέ άξιο
  πρέπεια τα δεσμά σου. Καί
  νά τραγουδδς τόν πόνο σου
  (/-έ χσρούμενες γλυκειές στρο
  φές, δπως θά τραγουδοΰσες
  καί την ευτυχία σου.
  Ή ζωή είνε παντοϋ καί
  πάντα γλυκειά κι' ώραία σάν
  ξέρεις νά τή ζης. Πόσον ώ
  ραΐο μάθημα μάς δίδει στό κε
  φάλαιο αύτό ό μικράς φτερω
  τος φυλακισμένος πού τρα
  γουδεΐ μέ τόσο μπρίο καί μέ
  τόση άλλεγροσύνη! Πόσοι δ
  μως άνθρωποι εχουν τή δύνα
  μι νά ύποφέρουν τή Μοΐρά
  των μέ την ϊδια άξιοπρέπεια,
  μέ την ϊδια ευθυμη διάθεσι,
  μέ την ϊδια άνεξάντλητη έγ
  καρτέρησι άντλοΰντες δΰναμι
  καί χαρά άπ' τόν ίδιον τόν
  έαυτό τους,. .
  Μ.—
  ΈξωραϊσμοΚ
  Τάς ημέρας αύτάς πρόκειται
  νά στηθή είς τόν έναντι τοθ
  Ήρώου χώρον ή προτομή τοθ
  Δασκαλογιάννη, φιλοτεχνη
  θεΐσα ώς γνωστόν υπό τού
  γλύπτου κ. Κανακάκη. Αργό¬
  τερον θά στηθοθν είς τό Μου
  σεΐον αί κατασκευαζόμεναι
  ήδη προτομαί των Στ. Ξαν¬
  θουδιδου καί Ίωσ. Χατζηδά-
  κη. Μελετάται δέ ή ανέγερσις
  προτομών καί άδριάντων καί
  είς άλλα μεγάλα τέκνα τοΰ
  τόπου πού πρωτηγωνίσθησαν
  κατά τούς άπελευθερωτικούς
  αγώνας καί διέπρεψαν είς
  τάς έκδηλώσεις τής έθνικής
  ζωής. Πολύ καλά δλα αύτά.
  Καλόν δμως θά ήτονάγίνηκαί
  αϋτο ποΰ υπεδείξαμεν καί άλ
  λοτε: Νά γίνη μιά έπιτροπή
  πού νά μεριμνά διά τα αί
  σθητικά ζητήματα τής πόλε¬
  ως φυσικά δέ καί διά την εκ¬
  λογήν τοΰ μέρους δπου θά
  τοποθετοϋνται αί προτομαί
  καί οί άδριάντες. Διότι την ίδί
  αν εύλάβειαν πού έκδηλώνο-
  μεν πρός την μνήμην των με
  γάλων προγόνων μας θά πρέ
  πει νά δεικνύωμεν καί πρός
  την αίσθητικήν τής πόλεως.
  Αί άσφαλίσεις.
  Διά την οργάνωσιν καί πα¬
  ροχήν ίατρικής καί νοσοκο-
  μειακής περιθάλψεως είς τοΰς
  εργάτας, τό ϊδρυμα των κοι
  νωνικών άσφαλίσεων άπεφά-
  Ή Έλ,ληνοτουρκική συνεργασία
  Η ΑΝΑΝΕΟΣΙΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ
  ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΙ
  Μετά £να περίπου μήνα
  πρόκειται ν' αφιχθή είς τάς
  Αθήνας, ώς άνέφερον χθε·
  σινά εκείθεν τηλεγραφήματα,
  άντιπροσωπεΐα τής κυβερνή¬
  σεως τής Άγκυρας διά νά
  διαπραγματευθή την άνανέω
  σιν τής έλληνοτουρκικής έ-
  μπτορικής συμφωνίας. Γενική
  δέ είναι έν προκειμένω ή
  πεποίθησις δτι αί διαπραγ
  ματεύσεις θά προχωρήσουν
  χωρίς προσκόμματα καί δ¬
  τι ταχέως θά επιτύχουν τα
  καλυτέρα άποτελέσματα καί
  θ' απολήξουν είς την υπο
  γραφήν τής νέας μεταξύ των
  δύο φίλων, συμμάχων γει
  τόνων χωρών εμπορικάς συμ¬
  φωνίας. Καί δέν γεννάται
  πράγματι ούδεαία περί τούτου
  άμφιβολΐσ.
  Ή Ελλάς καί ή ΤουρκΙα,
  άφοθ διηυθέτησαν τάς πάλαι
  άς διαφοράς των πού τάς έ
  κρατούσαν επί αιώνος όλο
  κλήρους είς θανάσιμον μΐσος
  καί διαρκεΐς πολέμους, κα
  τώρθωσαν χάρις είς την κα
  λήν θέλησίν των καί τάς ά
  μοιβαίσς ύποχωρήσεις των
  νά δώσουν τος χείρας καί
  νά έλθουν είς φιλικήν συνεν
  νόησιν πού απέληξεν είς στε
  νωτάτην συνεργασίαν, είς έγ
  κάρδιον, είλικρινή δσον καί άρ
  ρηκτον συμμαχίαν. Ειμπορεί
  μάλιστα νά είπη κανείς δτι
  ουδέποτε δύο κράτη ευρέθη
  σαν τόσον στενά καί είλικρι
  νά συνδεδεμένα, τόσον άρ
  μονικά συνεργαζόμενα δσον
  ή Ελλάς καί ή Τουρκία σή
  μερον. ΆκολουθοΟν κοινήν
  έξωτερικήν πολιτικήν καί έ
  χούν ενιαίον εμφάνισιν είς
  τόν διεθνή πολιτικόν καί δι
  πλωματικόν στίβον. Καί φυ
  σικά την συνεργασίαν αυτήν
  προσπαθοΰν να την προεκτεί
  νούν καί επί τοϋ οίκονομικοϋ
  πεδίου. 'Έχουν δέ έπιτύ
  χει σημαντικά πράγματα καί
  είς τόν τομέα αυτόν. Αί έμ
  πορικαί καί οικονομικαί έν
  γένει συναλλαγαί των, εϋρί
  σκονται είς ευχάριστον ση
  μεΐον.
  Είς πλείστας δσας μάλιστα
  περιπτώσεις κσί άκολουθοθν
  άν δχι κοινήν, παράλληλον,
  μή συγκρουομένην εμπορικήν
  πολιτικήν έναντι των ξένων
  χωρών. Έπ' αύτοθ δέ άκρι
  βθς τοθ σημείου καταβάλ
  λεται προσπαθεία εξευρέσεως
  τρόπου έφαρμογής κοινής
  πολιτικής. Τουτο δέ διότι
  αί δύο χώραι παράγουν τα
  αύτά σχεδόν γεωργικά προϊ-
  όντα, σταφίδα, καπνόν, σϋκα
  καί άλλα πού ευρίσκοντο άλ
  λο'ιε είς συνεχή άγριον συ
  ναγωνισμάν επί ζημία άμφο
  τέρων φυσικά των χωρών.
  Ένώ μέ μίαν καλήν συνεννό
  ησιν θά ήμπορέσουν νά έμ
  φανισθοθν ηνωμεναι είς την
  διεθνή καταναλωτικήν άγο
  ράν, νά ρυθμίσουν την προσ
  φοράν των προϊόντων καί
  νά άπθφύγουν ούτω διά παν
  τος πλέον τούς έκ τοϋ συ
  ναγωνισμοϋ κινδύνους καί τάς
  ζημίας.
  Φυσικά δέ δλα τα ζητήμα
  τα θά συζητηθοθν έν Αθήναις
  μεταξύ τής τουρκικής άντι
  προσωπείας καί τής Έλληνι
  κης Κυβερνήσεως. Καί δέν ύ
  πάρχει άμφιβολίσ δτι αί συ
  ζητήσεις θ' απολήξουν είς τα
  πλέον εύχάριστα άποτελέ
  σματα. Ό κρητικός λαός ί
  διαιτέρως πού παράγει Γδια
  μέ την ΤουρκΙανγεωργικά προ
  ϊόντα, ευχεται διαπύρως Βπως
  αί συνεννοήσεις αυταί στε
  φθοϋν υπό τής καλυτέρας επι
  τυχίας.
  σισε νά ιδρύση ύποκαταστή-
  ματα είς τάς κυριωτέρας πό
  λεις τής χώρας. "Ηδη τοιαθτα
  ύπι. καταστήματα ίδρύονται
  είς τα μεγαλύτερα έργατικά
  κέντρα. Άργότερα δέ θά ίδρυ
  θοΰν καί είς άλλα. Είς την
  Κρήτην θά ίδρυθοθν δύο, τό
  εν είς τα Χανιά καί τό άλλο
  είς την πόλιν μας. Πολύ ορ¬
  θώς δέ. Διότι καί έδώ ύπάρ-
  χει συμπαγής εργατικάς κό·
  σμος πού έχει ανάγκην Ιατρι¬
  κής περιθάλψεως. "Ελπίζομεν
  δέ δτι τα ύποκαταστήματα
  αύτά των κοινωνικών άσφαλί-
  σεων θά λειτουργήσουν τό τα
  χύτερον καί έν Κρήτη. Θά
  προσφέρουν μεγίστην υπηρε¬
  σίαν είς τόν εργατικόν κό¬
  σμον. Καί θά συμβάλουν τα
  μέγιστα είς την βελτίωσιν τής
  ύγειονομικής μας καταστά¬
  σεως. *
  Ή γέφυρα τού
  Γιόφυρο.
  Τό ύφυπουργεΐον παρά τώ
  κ. Πρωθυπουργφ ώς μάς
  εγνώρισε, παρέπεμψεν δσα
  έγράψαμεν διά την γέφυραν
  τοθ Γιόφυρο (παλαιά σιδη-
  ροδρομική γραμμή λιμενι-
  κών έργων) είς τούς έν Ηρα¬
  κλείω άρμοδίους. Πιστεύομεν
  δτι έξ άφορμής τοθ ανωτέρω
  ένδιαφέροντος άλλά καί τοθ
  ένδιαφέροντος τό οποίον επι·
  διώκει ή οίκεΐα ύπηρεσΐα, ή
  γέφυρα ώς συνεστήσαμεν,
  είτε θά έπισκευασθή, είτε θά
  καταστραφή έξ ολοκλήρου.
  Καί τουτο Ίνα μή άποβαίνη
  αληθής κίνδυνος είς τούς διερ
  χομένους, μάλιστα κατά την
  εποχήν αυτήν τής γενικής κι¬
  νήσεως είς την ύπαιθρον τού
  Ηρακλείου.
  Είς τό Λασήθι.
  Διά την προσέχη Κυριακήν
  καί Δευτέραν όργανοθται με
  γάλη έκδρομή συμπολιτών
  είς τό οροπέδιον Λασηθίου.
  Προβλέπεται δέ άθρόα ή συμ-
  μετοχή είς αυτήν. Οί ώμορ-
  φιές, οί θρθλοι καί τα θέλ-
  γητρσ τοθ Λασηθιου άσκοθν
  μίαν ακατανίκητον γοητείαν
  καί έλκυστικότητα. Διότι πράγ
  ματι τό οροπέδιον αύτό πα·
  ρέχει θέαμα μοναδικόν καθώς
  πλαισιώνεται γύρω άπό πα-
  νύψηλα βουνά καί μοιάζει μέ
  πράσινο άπ' τούς κήπους πέ-
  λαγος, δΐΐου ώσάν καράβια
  άρμενίζουν μέ τ' άνοιγμένα
  κάτασπρα πανιά των, £ξ χιλι
  άδες μθλοι. Θά ήσαν δέ χι·
  λιάδες οί επισκέπται τοθ Λαση
  θίου κάθε χρόνο, εάν ύπήρχε
  δρόμος πού νά τό συνδέη άπ"
  εύθεΐας μέ την πόλιν μας.
  Άλλά πιστεύομεν δτι ταχέως
  θά διανοιχθή ή όδός αυτή.
  Ή όδός Ρογδιάς.
  Άξία σημειώσεως είνε ή
  συνέχισις των εργασιών τής
  όδοθ Ρογδιάς διά την οποίαν
  έγράψαμεν έν άλλη στήλη. ΟΙ
  κάτοικοι Ρογδιάς είνε δίκαι¬
  ον νά άποσπάσουν έπαίνους
  διά την συνέχισιν αυτήν ήτις
  όφείλεται πρό παντός είς τούς
  ίδίους, προσωπικώς έργασθέν-
  τας διά την διάνοιξιν τμήμα-
  τος τής όδοθ άπό Ρογδιάς
  μέχρι Λινοπεράματα, προκα·
  λέσαντας δέ αργότερον καί
  τό ενδιαφέρον των άρχών ώ¬
  στε νά τούς βοηθήση Τ° έ*ιαρ
  χιακόν ταμείον όδοποιΐας.
  Άλλως τε διά τής αποπερα¬
  τώσεως τής όδοθ ταύτης συν-
  δέεται τό ωραίον καί παραγω
  γικόν χωρίον των μέ τό Ηρά¬
  κλειον, πράγμα πού ένδιαφέ-
  ρει δχι μόνον αότούς άλλά
  καί την πόλιν μας.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Ι ί
  ■?
  11 Ι
  Μ
  (θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμε
  ρον τό κινηματογοαφικόν άρι-
  στούργημα: «ΧΑΜΠΑΝΕΡΑ», μέ
  την Ζαρά Λεάντερ. Την Δευτέραν
  «Μπακαρά», (τό σκάνδαλον Στα
  βίσκυ). _______
  θερινός «ΑΠΟΛΛΩΝ». —Σήμε
  ρον ή άριστουργηματική Γαλλική
  ϊκδοσις: ΑΓΑΠΗ μές τίς ΦΛΟΓΕΣ,
  (έκ τού Ίσπανικοΰ άλληλοοπαραγ
  μοΰ). Μέ την Λωρέττα Γιόγκ. Την
  Δευτέραν:-Παράδεισος γυναικών».
  Προίστάμενος Τυπογραφείου
  "Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  Ή μεγάλη δημιουργία
  τής
  ΖΑΡΑ ΛΕΑΝΤΕΡ.
  Ό έρωτικός γολγοθάς μιάς
  γυναίκας πού Ιζησβ την εΰτυ
  χία της σέ μιά ψεύτικη άγά
  πή.
  —Τό δράμα δύο ύηάρξεων
  πού ή ζνή τους άρχισε σάν ό-
  νβιρο καΐ γκρεμίστηκε άπό
  τό πέρασμα μιάς τραγιχής
  μοίρας.
  —"Ενα δράμα πού τό
  1 στολίζουν έξωτικές καλ
  λονές, Σενβρίτες πεντά-
  μορφες, Σπανιόλικα τρα-
  ! γούδια καί χοροί.
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Μεγάλη Πρεμιέρα
  ΣΤΟΥ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  ΜΠΑΚΑΡΑ
  Άριθμ. 21.793.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  "Ο Συμδολαιογράφος Καστέλλι
  ου Πεδιάδος Εμμανουήλ Ιδομε¬
  νέως.
  Προσκαλώ την έν Αθήναις έ
  δρεύουσαν Εθνικήν Κτημαηκήν
  Τράπεζαν τής Ελλάδος, τό Έλλη
  νικόν Δημόσιον, χήν έν Αθήναις
  έορεύουσαν άγροτικήν Τράπεζαν
  τής Ελλάδος καΐ τού; έγγεγραμ-
  μένους πιστ,ωτάς 1) Αριστείδην
  Σαρινάκην έμπορον κάτοικον Ήρα
  κλείου, 2) Είϋγγελον Εμμανουήλ
  Κουκάκην κάτοικον Βα&βάρων Πε¬
  διάδος, 3) Την έν Αθήναις έξρεύ
  ουσαν Άνώνυμον Εταιρείαν υπό
  την Ιπωνυμίαν Έλληνική έται-
  ρία χημικών προϊόντων καί λιπα
  σμάτων ώς καί πάντα έτερον ε-
  χοντα τυχόν δικαιώματα ή αξιώ¬
  σεις επί τοΰ έκ δραχμών εκατόν
  είκοσι όκτώ χιλιάδων (128.000)
  εκπλειστηριάσματος των ενώπιον
  μοιι σήμερον αναγκαστικόν τή
  έπισπεύαει τής Έθνικής Κτηματι
  κης Τραπέζης τής Ελλάδος κατά
  την 6π' αριθμόν 21.791 έκθεσιν
  μου 4 έκποιηθέντων άκινήτων κτη
  μάτων τοθ όφειλέτου Κωνσΐαντί-
  νου Ιωάννου Ιΐαπαδογιωργάκη κα
  το£κου Βώνης Πεδιάδος, δπως
  έντός τής νοίίμοί> προθεσμίας
  προααγάγωσιν ενώπιον τού &ρ[ΐο-
  δίου δικαστηρίου παρ' φ γενησε¬
  ται ή κατάταξις καΐ διανομή τού
  έκπλειατηριάσματος τους τίτλους
  των καί τα λοιπά δικαιολογη-
  τικά των άπαιτήσεών των έγγρα-
  φα καθ' δσον πάσα έκπρόθεσμος
  προσαγωγή έσται άπαράδεκτος.
  Εγίνετο έν Καστέλλι» Πεδιάδος
  χαί έν τω ένταθθα δημοσίφγραφείφ
  μου κειμίνφ κατά την συνοικίαν
  Πολεμάρχη ίδιοκτησία τέκνων Γε
  ωργίου ΛαγουδΊανάκη σήμερον
  την έβδάμην τοθ μηνός Αύγού-
  ότου ημέραν Κυριακήν τοθ χιλιο-
  οτοθ ενεακοοιοστοθ τριακοστοϋ
  όγδόου ίτους δι' ήν ίίσπρακτέα
  τέλη καΐ δικαοώματα δραχμαί
  εκατόν Λέντε καί υπεγράφη παρ'
  έμοθ τοθ Συμβολαιογράφου.
  Ό Συμβολαιογρίφος
  Έμμκν. Ίδομενε»;
  Άττό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΙΑΣΙΑΙΣΣΑ —
  499ον
  Είπεν δτι δέν τοΰς* έγνώρι
  ζε καί δτι τό ιδικόν της συμ
  φέρον ήτο νά διαφωτίση τόν
  λαόν καί δχι νά τόν ά
  πατα.
  Ό Έρμαν ήνόησε την είρω
  νείαν τής βασιλίσσης καί τής
  εΐπε μέ υφος αυστηρόν.
  —Δέν άπαντήσατε είς την
  ερώτησιν μσυ
  —Θά σδς άπαντοθσα εάν
  εγνώριζα τα όνόματα αυτών
  των άτόμων.
  Καί μετά την άψιμαχίαν
  αυτήν, ή άνάκρισις έσυνεχί
  σθη επί των γεγονότων. Την
  ήρώτησαν επί τώνν λεπτομε-
  ρειών τής φυγής πρός την
  Βαρέν. Απήντησε μέ φρόνησιν
  καί έκάλυψε δλους τούς μυ
  στικούς φίλους της τούς όποί-
  ους ό δημόσιος κατήγορος θά
  ήθελε νά ίδη είς τό σκαμνί μα
  ζί μέ την Μαρίαν—Άντουα
  νέτταν. Ό "Ερμαν δμως δέν
  την άφηνε είς την ψυχραιμίαν
  της.
  — Οϋτε μίαν στιγμήν δέν έ
  παύσατε νά προσπαθήτε διά
  την καταστροφήν τής Γαλλίας.
  Ήθέλατε νά βασιλεύσετε μέ
  κάθε θυσία καί νά άνεβήτε πά
  λιν είς τόν θρόνον έστω καί
  εάν επρόκειτο νά πατήσετε
  είς τα πτώματα των πατριω-
  των.
  Ή Μαρία — Άντουανέττα
  απήντησε μέ ύπερηφάνειαν είς
  τόν άνόητον κατήγορόν της,
  δτι αυτή κσί ό σύζυγός της
  «δέν είχον ανάγκην νά άνέλ
  θουν πάλιν είς τόν θρόνον
  δτι μόνον την ευτυχίαν τής
  Γαλλίας έπεζήτησαν. Καί τώ¬
  ρα άκόμη άν ή Γαλλία εύτυ
  χήστ], έκείνη θά ήτο εύχαρι
  στημένη.
  Ό "Ερμαν τότε έ'γινε έπιθε
  τικώτερος. Όσον περισσότε
  ρον ησθάνετο δτι ή Μαρία—,
  Άντουανέττα άπέφευγε νά
  δώση στοιχεϊα πού θά έχρησί
  μευον διά την δίκην της, τό
  σον αύτός έδυνάμωνε τό κα·
  τηγορητήριόν τού. Εΐχε μεθύσει
  τα συντάγματα τής Φλάν-
  δρας, εΐχε άλληλογραφήσει μέ
  ξένας αυλάς, εΐχε προκα-
  λέσει τόν πόλεμον. Ή Μα¬
  ρία — Άντουανέττα απήν¬
  τησεν είς δλα αύτά έπικαλε-
  σθεΐσα τα γεγονότα, δτι ή
  συμβατική εψήφισε τόν πόλε¬
  μον κσί δχι ό σύζυγός της.
  (συνεχΐζεται)
  ΝΕΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΑΙ
  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  ΣΗΜΕΡΟΝ < Γ » > Ή άριστουργηματική (
  ) γχλλική έκδοσις:
  ΜΕΣ
  ΤΙΣ
  >
  Ι "Ενα ΰπέροχο έρωτικό £>ω
  > μάντζο πού έκτυλίσσεται ά
  νάμεσα στήν κόλασι τοΰ Ί
  Ι σπανικοΰ άλληλοσπαραγμβύ.
  Ή φλογερή άγάπη δύο νέ-
  ών, που την γιγαντώνει ο
  ι κρότος των κανονιών καΐ ο
  κίνδυνβς πού τούς άπειλεϊ σέ
  1 κάθε τους βήμα,
  } Μέ την
  ΛΩΡΕΤΤΑ ΓΙΟΓΚ
  Καί νέον ΖΟΥΡΝΑΛ.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  ΚΛΡ1ΑΕΙΣΟ2 ίΥΝΑΙΚΟΝ
  <=? ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ ..ΜΑΡΟΧΙΝΟΙ ΕΡ1ΤΕ2" Ή στήλη τού ώραιόκοσμου. Μία ίδέα πού θ' άλλάξη την όψιν των φορεμάτων σας. Τί θά έλέγατε γιά Μνα μέσον πού θά σάς έπέτρεπε νά εχετε πέντε, ή δέκα φορέματα άντΐ ενός μόνου, καί φορέματα νιά κάθε χρήσι τελείως διαφορετικά; Ό πολλαπλασιασμός αύτός εΐν& μία έφευρετική Ίδέα τής Σανέλ τής περιφήμου αυτής δημιουργοϋ μό δας, έπινόησις έν τούτοις πολύ άπλή. δπως δλα τα μεγάλα εύρή- ματα. Έν πρώτοις £χετε Ενα σύν¬ ολον άποτελούμενο άπό Ενα μι¬ κρά σουώτερ μάλλινο μέ μακρυί μανίκια κσί άπό μία ζέρσευ φού- στα. Τό σύνολον άπλό, σέ χρώαα μπλέ μαρέν. Τό άνσάμπλ αύτό θά είνε ή βάσις δλων των μετα- βολών, θά τό γαρνίρεται μέ μικρά κουμτΐιά μπλέ μαρέν, κατά μήκος τής γραμμής των ώμων, των ρα φών είς τό πλάι, τα όποΐα θά έπι- τρέπουν νά συγκρατήσετε επάνω είς τόσουώτερ Μναζιλέ(είςτήνπραγ ματικότητα, £να άττλο πλαστρόν χωρΐς ράχη), ενα ζιλέ λευκό άπό χονδρό τουάλ ντ' άλμπέν. θά φΐ- ρέσετε γάντια λευκά, ενα καπέλ λο κ' Ενα μπερέ λευκό. Είς την πόλιν ¥ είς μία λου- τρότΐολιν, την ώρα τοΰ περιπάτου, θά φορέσετε Ενα σκωτσέζικο ζιλέ άπό άλμπέν μέ μεγάλα τετράγω- να λευ<ά κα'ι κόκκινα. Ό συνδυ- ,ασμός μπλέ, λευκό κόκκινο, είνε πάντοτε άρμονικός. Καΐ άΦοΰ πρόκειται περΐ ενός άνσάμπλ πε· ριπάτου φορέσετε Ενα άττλό κα- πέλλο φ*τρ, κα'ι άνετα πατούτσια μέ χαμηλά τακούνια. Μια πιό έπίσημη εμφάνισις επι· τυγχάνετε μέ Ενα ζιλέ έμπριμέ_τό οποίον θά μεταβάλη τό σκοΰρο αύτό φορεαατάκι σέ τουαλέττα ά- πογευματινή. Προσεξετε είς τα έξαρτήματα τα όποΐα πρέπει νά συντελέσουν είς τό νά καταστή- σουν ώραϊο καΐ πολύ γυναικεΐο τό άνσάμπλ σας. θά φορέσετε ε¬ να καπέλλο γαρνιοισμένο μέ λου· λοΰδια δμοια μέ τα έμπριμέ λου λούδια τοΰ ζιλέ σας. 'Εκλέξετε γάντια κομψά, παπούτσια μέ ύψη- λά τακούνια. Καΐ δέν μένΕΐ παοά νά έφεύρε· τε σεΐς άλλα ζιλέ δι" άλλες εΰ· καιρίες. Π Ντιστεγκέ Η ΜΑΧΗ Υπό Κλώντ Φαρέρ. 34ον Έπιδεβαιοθται ή πληροφορία •περί διαβάσεως τεσσαράκοντχ τεσσάρων ρωσσικών σκαφών (οί Ίάπωνες περιελάμβαναν σ' αυτόν τόν άριθμό, πολύ έξωγκωμένσν άλλωστε καί τα άνθρακοφόρα), άπό την Σιγγαπούρην, τό Σάβ βατον 8ην τρέχοντος. Τα διοι κοΰσεν ό άντιναύαρχος Ροτζε στβένσκυ. Ή μοϊρα τοΰ υπο ναυάρχου Νεμπογκάτωφ δέν εση¬ μειώθη άκόμη. Κυκλοφορεϊ ή φή μη δτι έ άντιναύαρχος Ροτζε στβέσκυ διευθυνόνταν πρός την Γαλλικήν Ίνδοκίναν. Αί οδηγίαι τοθ νΜχρχου Τόγ κο παραμένουν μυστικαί:» ΚΟί ΓΑΜΟΙ-— Νΐκος Κ. Σιδεράκης • Αγλαΐα Κοκκαλά ετέλεσαν τούς γάμους των έν "Αθήναις. Παοά· νυιιφος παρέστη ό Φίλος κ. Έμ. Πλατης. ΣυγχαοητηΡΐθί. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Ό Μορφω. τικός Σύλλογος Γυναικών Ηρα¬ κλείου εϋχαριστεϊ θερμώς την ΌΝ κογένειαν Καβαλλάκη διά τό έκ. λεκτόν καΐ άφθονον φαγητόν αε· τα φρούτων καί άρτου■ τοε οποίον ραν τής 10ης ΑύγΌύστου είς μνή. μην τοΰ αλησμονήτου νεκροΰ των Δημητρίου Καβαλλάκη. Γύρω στήν ττόλι. Φαίνεται δτι μέ τάν Αΰγουστο τό θέρος Θϊ καταστή έντατικώ- ■νερο. Πόί ύ δέν είνε ΗΛΙΟΣ ΣΤΑΦΥΑ ΠΟΤΑΣΣΑ ΜΠΑΕ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 80 - 85 ο)ο Σταφιδοπαρανωγοί, Προσέξατε. ΜΗΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΖΕΣΘΕ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟ ΙΌΝΤΟΣ ΣΑΣ. Άδισφορήσετε στίς παχυλές ρεκλάμες. "Οσοι τυχόν δέν έχρησιμοποιήσατε την άποδεδειγμένως ανωτέραν δλων καθαράν Ποτασσαν μας Μάρκος ΗΛΙΟΣ ΣΤΑΦΥΛΙ, προελεύσεως Γερ- μανίσς, χρώματος Μττλέ, 80—85, προβήτε μόνον είς δοκιμάς, καί θά έξακριβώσητε την έπιτυγχα- νομένην ταχίστην άποξήρανσιν, καί τόν άριστον χρωματισμόν ποϋ δίδει επί των Σταφίδων σας, ΟΣΤΙΣ ΔΕΝ ΑΛΛΟΙΟΥΤΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΣ. Ή κατανάλωσίς μας είναι ή καλλιτέρα απόδει¬ ξις δλων τούτων. Επί είσαχθέντων πρό 20ημέρου 2500 Βαρελίων, μθς άπομένουν είσέτι μόνον 600. Γενικός άντιπρόσ#ιέ5ς έν Κρήτη μετά διαρκοϋς πχρακαταθήκης: ΣΤΕΦΑΝΟΣ Κ. ΜΠΛΑΒΑΚΗΣ Πλατεϊα Καλλεργών, (Κέντρον). ■ «■■■αειπΒειεΐΒ ■■■>■■■■■■■■■■■·■■■■■■■■■■■ ■■«£!
  ■ ■■ειειειειεΐΒειειειειειειει«ΜΗΐιειειεΐΒειειειειειειεΐΗ».τΐΒειει
  —>■■■■
  Έκτός Τράστ
  Τβ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ
  ΚΗΝ βράδυ χατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σθρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον,
  Πρακτοριΐβν
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλ**. &-41
  )■■
  ··■■
  ΘΕΡΙΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
  ΛΥΚΕ1ΟΥ Ο " ΚΟΡΑΗΣ
  Άπό 1ης Αογούστβυ ήρχισεν ή λειτβυργία τώνΦρον·
  τιστηρίων τοΰ Λυκείου κατά τμήματκ καΐ μέ είδικοΰς κα¬
  θηγητάς <5ι' έκαστον μάθημα. 1) ΔΓ είσιτπρίβυς έξετάσεις είς την Παιδαγυγικήν Ακαδημίαν, τό Πανεπιστημιον, τό Πολυτεχνεΐον τάς Στρατιωτικάς καΐ λοιπάς 'Ανωτατας Σχολός. 2) Διά μετϊξεταστεβυς πάσης τάξίως καΐ παντός Σχολειου. * 3) ΔΓ άπβφοίτους τής Δ.' καΐ Ε.' τάξεως τοΰ Δπμοτι- κβΰ μέλλοντας νά ΰπβστώσιν εισιτήριον εξέτασιν διά την Αην τάξιν τοΰ οκταταξιου Γυιινασίου. 4) ΔΓ άπβφοίτους τής ΣΤ.' τάξεως τοΰ Δημοτικοΰ, μελλοντος να υποστώσιν εισιτήριον εξέτασιν διά την Α.' τβΰ έίαταξίβυ Γυμναοίβυ, Πρακτικβΰ Λυκβίβυ καΐ Έμιτο- ρικής Σχβλής. Πληροφορίαι παρέχονται κ«θ' έκάοτην έν τώ Γρ«- φβίω τού ΛυκεΙου. ■■■■■■■■■■■■ι Τό πρστήριον οΐνων Άντωνίου Μπετεινάκη Ειδοποιεί την πολυπληθτ] πελατείαν τού 6τι διαθέτει σοθμες δλων των ποιοτήτων. ΚΡΑΣΙΑ ΠΑΛΑΙΑ ανωτέρα βλων. ρια τού τσαλακωμίνη. Ό Φέλτζ άκούμπησε πάλιν μέ τούς άγκώ νες στό φιλιστρίνι τής καμπίνας τού. Ό άέρας είχεν άρχίσει νά δυ ναμώνη, δπως συμβαίνη συχνά στόν κόλπο τής Ναγκασακη, τα ' βροχερά πρωϊνά. Τώρα τό «Ύ σεούλτ» ήταν γυρισμένο μέ την Ι πρώρα πρός τό βορρηά. Ό Φέλτζ είδε την δυτική άκτή τοθ φιόρδ εκείνην πού βρίσκεται άντικρύ στήν πόλι. Δέν ύπάρχουν σχεδόν δίόλου σπίτια σ' αυτή την άκτή. ι Τό πράσινο φόρεμα των βουνών άπλώνεται μέ νωχέλειαν ώς μέ σα στήν θάλασοα. Καί ·τά βουνά αύτά, πιό δαντελλωτά, πιό πα- ράξενα, πιά γιαπωνέζικα άπό τα βουνά τής άλλης άκτής, θυμί | ζουν μιά πιό τελείαν είκόνα των Ι παράξενων τοπείων τα όηοϊα οί παληοί ζωγράφοι Ιζωγράφιζαν στό χαρτΐ των κακεμονό. Άλλά σ' αυτή την δυτική ά¬ κτή, άνοίγεται μιά κοιλάς, άνά μεσα σέ δυό λόφους, μιά κοιλάς μαύρη καί άπαισία, άπό την ό ποίαν ύψώνεται, ημέραν καί νύ κτα, ό πυκνός καπνός των αιδη ροχυτηρίων καΐ ό κρότος των άμμονιών καΐ των σφυριών: Ό ναύσΐαθμος. Σ' αύτό τό ίίρος κατασκευάζει ή Ναγκασακη τό μερίδιό της άπό τα πλοϊα κα'ι τίς πολεμικές μηχανές καί συν τεΕνει Ιτσι, ένεργητικά, στήν ά>
  μυνα τής αύτοκρατορΕας.
  Ό Φέλτζ έκύτταξε τα άνθισμέ
  να βουνά καί τόν ναύσταθμο
  στοΰς πρόποδάς των. Καί έκαμε
  την ,ακέψι: , _.
  —"Ισως αύτό νά σώση έκείνο...
  Έγέλασε μελαγχολικά:
  — Καί δμως, τί κρίμα! Τόν
  καιρό πού δέν ύπήρχε τουτο έ-
  δώ, θά έζωγράφιζα την μαρκη
  σία Γιορισάκα Μ ταοΰκο, ή ό¬
  ποία θά φοροΰσε τριπλό φόρεμα
  άπό άσημοκέντητο κρέπ-ντέ-σίν
  καί ζώνην άπό πορφύραν.
  (συνεχίζεται)
  Ο ΑΝΑΤΕΛΛΒΝ
  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ
  ΑΡΑ ΛΕΑΝΤΕΡ
  Στην «Χαμπανέρα».
  ΠΩΛΕΙΤΑ1 είς τιμήν εύκαιρίας
  ραδιόφωνον μπαταρίας μάρκας:
  «ΗΪ8 ΜβδΐβΓβ νοϊοε»
  μέ δύο μπαταρίας 17 τιλακών
  καί 6 λυχνιων ευρισκομένων δλων
  έν αρίστη καταστάσει. Πληροφο¬
  ρίαι πσρα τώ κ. Έμμ. Π. Κ Παπά
  δάκρ, παλαιά Ψαράδικα καΐ παρα
  παρανωγούς καΐ τούς κτηματίας.
  — Όσον άφορά τώρα τούς άλη-
  θινούς άστούς ποΰ ψήνονται είς
  την... κάμινον πόλιν, τό ζήτημα
  βεβαία είνε άλλο.
  —Μέ την έκδοσιν των άδειών
  θήρας, είνε γεγονός δτι θά επι-
  ταθη ή «προκαταρκτική» κυνηγε-
  τική κίνησις.
  —Διότι οί νεμρώδ ασφαλώς θά
  σπεύσουν νά έξασφαλίσουν τάς
  αδείας των άλλά καί νά συμπλη-
  ρώσουν έ τ* εύκαιρία τάς προετοι
  μασίας των.
  — Τό κυνήγιον άς μή λησμονοθ-
  υεν δέν είνε απλούς έρασιτεχνι·
  σμός άλλά πάθος ισχυρόν κάποτε
  καί άξιον νά προετοιμασθη δεόν¬
  τως έφ' δσον σημαίνει μετ" ολί¬
  γον ή τΐοθητή £ναοξις.
  — Είς την προσέχη πανήγυριν
  τής Μενάλης Παναγίας θά υετα-
  βοΰν καθ' α είμεθα είς θέσιν νά
  γνωρίζωμεν άρκετοί Ηρακλειώ¬
  ται.
  —Μερικοί μάλιστα έξ αυτών
  σκέπτονται νά παρατείνουν την
  διαμονήν των είς την ωραίαν Νεά¬
  πολιν.
  —Την οποίαν αί φυσικαί καλλο-
  ναΐ καί τό υγιεινόν κλϊμα καθι·
  στοΰν καί ανεξαρτήτως τής γρα-
  φικωτάτης καί έτπβλητικής πανη¬
  γύρεως, κέντρον άπό τά.γοητευτι-
  κώτερα τής Κρήτης.
  —Αΰτές τίς ήμέρες καλές δου-
  λειές κάνουν τα έξοχικά μαγα-
  ζάκια.
  —Άντί τοθ δείπνου κατ' οίκον,
  πολλάκις τφοτιμάται Μνα δείπνον
  είς την εξοχήν.
  — Διά τό οποίον τα καταστήμα-
  τα τοΰ ϋπαίθρου προσφέρουν δλα
  τα ούσιώδη ή συμπληρωματικά.
  —Την 15ην Αύγούστου πανηγυ-
  ρίζει ώς γνωστόν καί ή Σιναϊτι-
  κή μονή τής Χρυσοσπηλαιωτίσσης.
  —Ή πανήγυρις αυτή θά συγ¬
  κεντρώση ώς συνήθως κόσμον είς
  την μονήν αυτήν, ή όποία λόγω
  κυρίως τής ωραίας τοποθεσΐας
  της, αποτελεί Λνέκα&εν ίνα άπό
  τα προσωρινά «θέρετρα» των Η¬
  ρακλειωτών.
  —Ύπάρχει άλλως τε ή γειτνία-
  σις τής Μονής πρός τό κοσμικόν
  Χουδέτσι πραγμα πού συντελεί
  είς την πύκνωσιν έκεΐ εκάστοτε,
  των έκδρομέων έκ παραλλήλου
  μέ τούς φιλοχρίστους πανηγυ·
  ριστάς.
  —Ή έξαγωγική κίνησις συνεχί-
  ζεται καί εΰρΰνεται ήμέρα τή ή-
  μερά.
  —"Ολίγαι ημέραι άκόμη καί θά
  σηαειωθώσιν καΐ τα πρώτα φθα-
  σίματα σταφίδος.
  — "Ωστε νά δοθή είς την κίνησιν
  αύΐήν ή ό-ΐοία άρχίζει κυρίως
  άπό την Πύλην Χανίων, ή δέουσα
  ζωηρότης.
  — Έν τω μεταξύ χαρακτηριστι-
  %α'ι ρΐναι αί πρώται συγκρντρώ-
  σεις «έργατικών χειρών» έκ των
  χωρίων είς την πόλιν.
  -Είς τού Πουλα<άκη προβάλλε ται σήοεοον Ενα άπό τα συγκλο· νιστικα φίλμ τής έποχής ή »Χαμ· πανέρα». — Πρόκειται περί μιδς δυνατής δημιουργίας τής Ζαρά Λεάντερ ή όποία δέν άφήνει άσυγκίνητον κα νένα θεατήν. —Είς τόν «Άπόλλωνα» προβάλ- λεται ή «Άγάπη μεσ' τίς φλόγες» 8να έρωτικό ρωμάντζο πού έκτυλ- λίσσεται μέσα στή φωτία καί τόν δλεθρο τοΰ ίσττανικοΰ πολέμου. Πρωταγωνιστεϊ ή άξέχαστη Λω¬ ρέττα Γιόγκ. 6 Ρέπορτίρ ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣΑ έν "Αθήναις είς τούς καλυτέρους οίκους κοπτικης ή διπλωματοϋχος μοδίστα Ούρα- νία Καφετζάκη εγκατεστάθη είς τό παρά τήυ οδόν Δικταίου "Αν- τρου (Χειτάν Όγλοϋ) έργαστήρι· όν της καί άναλαμβάνει την ρα¬ φήν γυναικείον φορεμάτων ώί καΐ την έκμάθησιν τής κοπτικης καΐ ρατιτικής είς μαθητρίας. | Μόνον μέ τό Θαλαιΐηγάν «ΧΙΟΣ» Κάθε ΚΥΡΙΑΚΗΝ 6 μ. μ. ακριβώς Κατ' ευθείαν διά Πειραια (αί 12 ώρες). 14 μιλλίων.-Άνεσιι-Άσφάλεια. ΠραΜΤορΐΙον ΑΔΑΜΗ ΤαλΙ*. ι-ιο
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ_
  ί6ν.*
  .ς ΜΕΤα
  ε1(ϊ θέσιν «
  11 Ήρακλειϋ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  Οί "Αθλιοι
  372βν
  ι
  ί
  Ό Κουρφειράκος τώ ελενε πρός τούτοις—Κύτ
  ταξε, μή φαίνεσαι ώς δσιος. Άν θέλης, φ(λε μου,
  ν' άκούσης την συμβουλήν μου, έγώ σοΰ λέγω
  νά μην έγκύπτης είς τα βιβλΐα τόσον πολύ, άλ·
  λά νά ρίπτπς καί καμμιά ματιά πρός ταίς πετα
  λούδαις. "Εχουν καί αυτοίς ή διαβόλισσαις τό
  καλόν των πΐστευσε, Μάριε. "Αν εξακολουθήση
  τοιουτοτρόπως νά τάς άποφεύγης, γίνωσκε δτι επί
  τέλους τό πνεθμά σου θά άποκτηνωθρ.
  "Αλλοτε δέ πάλιν, απαντών αυτόν καθ" οδόν
  6 Κουρφειράκος, τόν προσηγόρευε.·— Καλημέρα,
  πανοσιώτατε.
  "Οσάκις ό Κουρφειράκος τώ έλεγέ τι τοιούτον,
  ό Μάριος όκτώ ημέρας κατά συνέχειαν άπέ-
  φευγεν εϊπερ ποτέ τάς γυναίκας, νέας τε καί
  γραίας, πρό πάντων δέ άπέφευγε τόν Κουρφει-
  ράκον αυτόν.
  Άλλ' είς δλην δμως την άπειρον κτΐσιν τοθ
  των δλων δημιουργοΰ υπήρχον καί δύο τινές γυ
  ναΐκες, άς ουδόλως άπέφευγεν ό Μάριος, διότι
  τή άληθεία, καί θά Ιμενεν έκστατικός, εάν τις
  τοθ έλεγεν δτι καί αύται άνήκον είς τό ωραίον
  φθλον. Ή μέν έξ αυτών ήτο ή γενειώσα γραΐα,
  ήτις έσάρωνε τόν θάλσμόν τού καί περί ής ό
  Κουρφειράκος έλεγεν, δτι «ό Μάριος δέν έψερε
  τό γένειόν τού, βλέπων τήν^ υπηρέτριαν τού φέ-
  ρουσαν αύτό»' ή δ' ετέρα ήτο μικρά τις κόρη, ήν
  συνεχώς μέν έβλεπεν, ουδέποτε δ' έπρόσεξρν είς
  αυτήν.
  Άφ' ενός ήδη έτους, 6 Μάριος παρετήρει είς
  μίαν των έρημικωτέρων δενδροστοιχιών τοθ κήπου
  τοθ Λουξεμβούργου γηραλέον τινά άνδρα
  καθήμενον μετά νεωτάτης έτι κόρης τινός
  είς Εν των έδωλίων τής δενδροστοιχΐας, πρός τό
  βαθύτερον μέρος αυτής. "Οσάκις ή τύχη, ή παρεμ
  βαίνουσα είς τούς περιπάτους των άνθρώπων,
  ών οί όφθαλμοί είνε έστραμμένοι πρός τα ε
  σω ούτών, έ'φερε τόν Μάριον είς εκείνην την δεν
  δροστοιχΐαν (καί τοθτο συνέβαινε σχεδόν καθ" έ
  κάστην), έπανέβλεπε τό ζεθγος έκεΐνο έκεΐ καθή¬
  μενον.
  Ό άνήρ ήτον £ως έξηκοντούτης' εφαίνετο πε
  ρΐφροντις καί σοβαράς" τό Βλον αύτοθ τόν παρί-
  στα ώς £να των εύρώστων μέν έτι, άλλ' άπο
  καμόντων στρατιωτικών άνδρών έκείνων, οΐτινες
  παρητήθησαν τής υπηρεσίας. "Αν έφόρει ταινίαν
  τινά δηλωτικήν πσρασήμου, δ Μάριος θά έλεγε
  περί αύτοϋ δτι ήτον άπόμαχος άξιωματικός. Ε¬
  φαίνετο άγαθός άνθρωπος έκ τοθ ή'θους τού,
  άλλ' άπρόσιτος, καί ουδέποτε έστηνε τό βλέμμα
  τού επί τοθ βλέμματος άλλου τινός. Έφόρει κυα
  νήν περισκελίδα, κυανοθν έπενδύτην καΐ πΐλον
  τούς γύρους πλατύν, δλα καινουργή' λαιμοδέ·
  την μέλανα, καΐ χιτώνα πάντοτε ώς ή χιών λευ
  χον, άλλ' έκ χονοροθ λινοθ. Γριζίς τις, διαβά-
  σα μίαν των ημερών πλησίον αύτοΰ, είχεν εί-
  πεΐ'— «Νά £νας χηρευμένος άνθρωπος καθαριώ-
  χατος». Ή κάμη τού ήτο κατάλευκος.
  Ότε κατά πρώτον ή κόρη ήτις τόν συνώδευεν
  ήλθε καί έκάθισε πλησίον τού, είς δ εδώλιον έ-
  φαίνοντο ώς καταστήσαντες ίδιοκτησίαν των, ήτον
  έως δεκατριών ή δεκατεσσάρων έτών, (σχνή, ώστε
  θά την έλεγες σχεδόν δυσειδή, άδέξιος, άσήμσν-
  τος" μόνον ΰποσχομένη Γσως νά έ'χτ) όμματα ώ-
  ραϊα' άλλά καΐ ούτα ήγείροντο πρός τούς άν-
  θρώπους μίτά δυσαρέστου τινός παρρησίας.
  Ή στολή της ήτο στολή γραίσς καΐ έν ταύ
  τώ μικράς κόρης· καθώς οηλα6ή φοροθν αί
  μαθήτριαι των μοναστηρίων ή έσθής σκσιώς
  κεκομμένη κοί έκ χονδροθ μερινοθ μέλσνος. Έ-
  φαίνοντο τα δύο ταύτα δντα ώς πατήρ μετά θυ·
  γατρός.
  (συνεχίζεται)
  ΑΓ έκε.νους ποϋ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* όλους.
  ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ
  ι ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■*«■■«■■■■■■■■■■■■
  ΧΑΡΤΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
  Ν. ΑΛΙΚΙΩΤΗ
  Παρελάβομεν:
  ΣΤΑΦ1ΔΟΧΑΡΤΑ
  ΣΤΑΦΥΛΟΧΑΡΤΑ
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΟΚΑΣ
  ΣΠΑΓΓΟΥΣ ■ ΓΡΑΔΑ
  Λόγω των μεγάλων ποσοτήτων τΐοθ
  επρομηθεύθημεν επετύχομεν καλάς τι¬
  μάς, καί ώς έκ τούτου είμεθα ΟΙ ΕΥΘΗ
  ΝΩΤΕΡΟΙ παντός άλλου.
  "Εφιστώμεν την προσοχήν των στα-
  Φυλοεξαγωγέων Εύρώπης καί ΑΙγύ-
  πτου. Διαθέττομεν την μεγαλυτέραν
  ποικιλίαν χαρτιών ειδικώς παραγγελ¬
  θέντων διά την σταφυλοεξαγωγήν.
  Ζητήσατέ μας δείγματα καί τιμάς.
  ιι.
  ...Α
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Ι,
  ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  : » Α'.
  ■ Όλοι οί γιατροί καί οί φυσιο-
  θεραπευταΐ συμφωνοΰν απολύτως
  στό 2τι ή συσσώ^ευσις λίπου;
  στόν ανθρώπινον οργανισμόν είνε
  έπιβλαβής γιά την ύγεία. Ή συσ
  σώρευσις τοθ λίπου; αύτοΰ, ποϋ
  δημιουργεΐ τό πάχος τού ανθρω¬
  πίνου σώματος, τό καθιστά δυσκί
  νητον, προκαλεϊ διάφορες διατα
  ραχές, υποθάλπει διάφορες άσθέ-
  νειες καί γενικά.κρατεί τόν άν¬
  θρωπον σέ μιά κατάστασι δχι ό
  μαλής υγείας. "Ολοι θέλουν ν' ά-
  ! παλλαγοθν άπό τό πάχος τους,
  δλοι θέλουν ν' άδυνατίσουν, δλοι
  ^αταλαβαίνουν πώς τό πάχος αύ
  . τό είνε δημιουργός άταξιών στάν
  όργανισμό τους, έλάχιστοι δμως
  είνε έκείνοι πού εχουν τή δύναμι
  νά τό καταπολεμήσουν. Πολλοί
  κατ,αφεύγουν σέ φάρμακα καί κα-
  ταστρέφουν μ' αύτά 'τόν οργανι-
  σμό τους χωρίς νά επιτύχουν τό
  ποθούμενον άποτέλεσμα. Κι' δμως
  υπάρχει τό μέσον, πρα/τικό καί
  πρόχειρο άρκεϊ μονάχα νά έχη
  κανείς τή θέλησι νά τό έφαρμό
  ση. Καί τό μέσον αύτό είνε τό
  φυσικόν «ή φυσική δίαιτα», δ
  πως τής λένε, πού έδοσε χρό-
  νια τώρα θετικά άποτελέσματα
  σέ χιλιάδες άνθρώπους. Έφαρ-
  μόζεται σχεδόν σ' δλα τα μέρη ά¬
  πό έπτά όκτώ χρόνια. Τό σύστη
  μα δέν διαφέρει άλλως τε καΐ
  πολύ άπό την δίαιτα πού ενας
  καλώς Ιχων όργανισμός πρέπει
  πάντοτε νά κρατή. Τα ιδία μέ-
  σα πού διατηροθν την υγεία,
  ήμποροθν καί νά την έπανα-
  φέρουν δταν λείψη.
  "Οσοι, λοιπόν, Ιχουν λίπη μα-
  ζεμένα στό σώμά τους, δσοι είνε
  παχεϊς, πρέπει ν' άκολουθοΰν
  την έ*ξω Λ δίαιτα. Τό'πρωΐ, την
  ώρα τοθ προγεύματος θά παίρ-
  νουν μονάχχ §να ποτήρι -νερό.
  Άν νομΕζουν πως δέν μποροϋν νά
  βιστάξουν μ' άδειανό στομάχι ώ;
  τό μεσημέρι, μποροθν νά ηζρουν
  Ινα φλυτζάνι τσάϊ έλαφρό πολύ
  8μως, μ' Ι'να κομμάτι ζάχαρι,
  λίγο φροΰτο τής έποχής, σέ ποιό
  τψχ βχι μεγαλείτερο άπό μισό
  μήλο καί μιά φέτα ψωμί. Στίς
  δέκα τό πρωΐ πάλι Ινα ποτήρι
  νερό.
  Τό μεσημέρι τώρα. Όρεκτικά
  φυτικά μέ λίγο λάδι. Σαλάτα πρά
  σινη, καρόττα ώμά, άγγινάρες,
  εληές, ή δυό τρείς κουταλιές σοΰ
  πά άπό άμυλώδη, ρύζι, πατάτες,
  ζυμαρικά, άλλά μιά φορά στίς
  δυό μέρες. Κρέας πενήντα γραμ-
  μάρια. Χορταρικά βραστά 200
  γραμμάρία, σπανάχι, μαρούλια,
  άντίδια, ραδίκια, μπιζέλια φρέ-
  σκα, καρόττα, λάχανα, κουνουπί-
  δια, πανζάρια. - Μακρυά άπό τα
  δσπρια δμως, φασόλια, μπιζέλια,
  ρεβύθια, φάβα, φακές. Φροθτα ώ
  μά τής έποχής. Κατά τή διάρκεια
  τοθ γεύματος δέν πρέπει νά πί-
  νουμε νερό, δπως καί μετά τό
  γεθμα. Γιά ν' αποδώση πράγμα
  τι ίκανοποιητικά άποτελέσματα
  τό νερό, πρέπει νά πίνουμε ίνα
  ποτήρι 2να τέταρτο τουλάχιστον
  πρό τοθ φαγητοϋ. Μάλισ^α μισή
  ώρα πιό μπροστά είνε άκόμη καλ
  λίτερα.
  Έπισύρεται ιδιαιτέρως ή προ-
  σοχή έκείνων πού πρόκειται ν' ά-
  κολουθήσουν τή δίαιτα αυτή στό
  σφάλμα πού διαπράττουν καί για
  τροί άκόμη συνιστώντες τή δι
  αιτα στούς παχεϊς πελάτες τους,
  νά μή τρώνε ψωμί, μέ τή δικαι
  ολογία δτι τό ψωμί παχαίνει. Πρέ
  πει νά Ιχουν ύπ' δψει τουςν8τι έν
  άντιπαραβολή μέ τα άσπρο ψωμ£,
  τό μαθρο πού περιέχει περισσότε
  ρα πίτουρα, δέν παχαίνει. $8&;
  (συνεχίζεται) _^
  Τό Ρέθυμνον
  και τα ζητήματά τού.
  Ή σημερινή πρεμιέρα τού «Απόλλωνος»
  Ή Λ«ρέττ« Γιόγκ κ*ϊ ό Ντον Άμϊταε είς τβ έργον: «ΑΓΑ-
  ΠΗ ΜΕΣ ΤΙΣ, ΦΛΟΓΕΣ ».
  ΡΕΘΥΜΝΟΝ Αύγουστος (άν-
  ταΐίόκριτοϋ μας). — Πολλαπλά
  τ* ζπτήματα ^τβΰ Ρεθύμνου ό¬
  πως πολλές είναι καΐ οί γοητεϊες
  καΐ όϊ ώμορφΐές της γραψικής
  πόλεως καΐ όλον τού νομοΰ. 'Αλ
  λά καΐ σημαντικαί αί πρόοδοι
  ποϋ συνετβλέσθησαν είς ολους
  τούς τομεϊς τα τελευταία αύτά
  χρόνια. 'Η πόλις τού Ρεθύμνου,
  παρά τό ότι έμιτορικώς τταρουαία-
  οε μαρασιιόν, εσχάτως, έν τού¬
  τοις είς όλας τάς άλλας εκδηλώ¬
  σει; τής ζωής της εδειξε ζωτ κό-
  τητα καΐ δυναμιν προόδου. Καΐ
  έξελίσσεται, μέ τόν θαυμάσιον
  κήπον της, μέ την μοναδικόν
  είς γραφικότητα παραλίαν καΐ
  τ' άκρογιάλια της, μέ την συνε-
  χή ρυμοτόμησίν της, μέ την άέ·
  ναη προσπαθεία της άναδημιουρ-
  γίας τη;, είς μίαν άπο τάς ω¬
  ραιοτέρας πόλεις τή; Κρήτης.
  Καΐ ασφαλώς θά συνεχισθή ή
  πρόοδος τού Ρεθύμνου είς τό μέλ-
  Χον μέ ταχύτερον ρυθμόν.
  Εάν μάλιατα ταχέως καταακϊυ
  αβθοΰν τα υπό μελέτην λιμενικά
  έ'ργα ωστε νά δημιουργηθή λι¬
  μ ήν άσφαλιίς, σύγχρονος καΐ
  άν ιδρύθη ύποκατάστημα τής
  Τραπέζης τής Ελλάδος—καΐ θα
  θά Ιδρύθη ταχέως χάρις είς τόν
  κ. Τσουδερόν—ώστε νά ρυθμισΒή
  τό ζήτημα των εμπορικήν καΐ
  έπαγγελματικών πιστώσεων, τότε
  θά τονωβίϊ καΐ ή οΐκονομική ζωη
  τής πόλεως καΐ τό Ρέθυμνον θά
  γνωρίση νέαν περίοδον άκμής.
  Άλλά έιτίσης τό Ρέθυμνον θά
  πρέπει ν' άποβλέψτι καΐ είς την
  τουριβτικήν τού οργάνωσιν. Ή
  πόλΐΐ μέ τάς γραφικότπτά; της,
  μέ την θαυμχβίαν πλάζ τη;, μέ
  την ήρεμη ζωή καΐ την ήσυχία
  της, μέ τό θαυμασία κλΐμα της,
  μέ την άςρθονία καΐ την φβι'ινια
  τϋν τρβφίμων, αποτελεί ίδεωδες
  μέρος διαμονής δι' οβους θέλουν
  ι νά ήρεμήσουν, ν' άνασυνταχθοΰν
  ι βωματικως καί πνευματικώς. Νέ
  μικράν λοιπόν προσπάθειαν, μέ
  την ίδρυσιν ολίγων καταλλήλων
  κέντρων καΐ μέ μίαν καλήν συ
  βτηματικήν διαφήμισιν θά εϊμπβ·
  ροϋσε νά προσελκύση πλήθη ξέ¬
  ναι ν κάθε καλοκαΐρι κυρίοις. "Αλ
  λωβτε ώμορφιές καΐ προσόντα πα-
  ραθεριβμοΰ δέν εχει μόνο ή
  πόλις. Καΐ τα χωρία τοΰ Ρ«3ϋ-
  μνου συγκεντρώνουν ολα αΰτά
  τα προσόντα. Δροσερά, καθαρά,
  πλαισιωμένα άπό πράβινο, είτε
  στίς πλαγιές των βουνών είτε
  βτίς ρεμματιές καΐ τα ΰψίπϊδα,
  μέ άφθονα|κρυβτάλλινοτ νερ», μέ
  φροΰτα γευστικώτατα καΐ μέ κα·
  τοίκους πρόσχαρους, εΰγενικοΰς
  θά εΐμποροΰβαν νά συγκεντρώ-
  νούν κάθε καλοκαΐρι ξένου; άπ'
  ολη την 'Ελλάδα. 'Αρκεΐ βεβαία
  νά ύπήρχε καΐ άμαξιτή ουγκοι
  νωνία. Καΐ εΰτυχώς, τό πρόβλη·
  μα αϋτό θά λυθή σύντομα. 'Η
  Κυβέρνησις ή σημερινή δέν υ
  πάρχει άμφιβολία ότι θά μερι
  μνήση καΐ διά την έλοκλήρωσιν
  τοΰ όδικοΰ δικτύου τού Ρεθύ¬
  μνου.
  —Δωρεά.
  Ή οίκογένεια Γεωργίου Βα
  φοπουλου προσέφερεν εκλεκτόν
  φαγητόν καΐ φροϋτα είς τό 'Εθνι
  κόν Πτωχοκομεΐον διά τό έξάμη
  νόν μνημόσυνον τής θανοΰσης
  Αλεξάνδρα; Σοβατζή.
  ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΝ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου,
  Διακηρύττει δτι: Έπαναλαμ
  βάνεται διά τελευταίαν ψο
  ράν ή πλειοδοτική δημοπρα
  σία διά την ενοικίασιν τοΰ δή
  μοτικοϋ φόρου 2 ο)ο επί των
  έν τώ Δήμφ παραγομένων ά
  μπελουργικών προϊόντων τού
  ετους 1938—39 ήτοι υταφί
  δος σουλτανί, ταχτδ καί λιά
  τικης καί σταφυλών έν γέ
  νει (έπιτραπεζίων κα'ι πρός
  οίνοποίησιν) συμφώνως πρός
  τό άρθρον 318 τοθ Κώδικος
  τής Δημοτικής Νομοθεσίας.
  Ή δημοπρασία θά διεξα
  χθή είς τό Δημοτικόν Κατά
  στημα ενώπιον τής Δημαρ
  χιακής Έπιτροπής κατά την
  προσέχη Παρασκευήν 12ην
  τρέχοντος μηνός καΐ ώραν
  11 — 12 π. μ.
  Οί σχετικοί οροι ένοικιόσε
  ως ευρίσκονται είς την οίκο
  νομικήν Υπηρεσίαν τοθ Δή
  μου ένθα δύνανται οί βουλό¬
  μενοι νά λάβωσι γνώσιν.
  Τα έ'ξοδα δημοσιεΰσε-.ως βα
  ρύνουσι τόν τελευταίον πλει
  οδότην.
  Έν Ήρακλείφ τή 10 Αύ
  γούστου 1938.
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Μηνάς Γεωργιάδης
  ΑΣΦΑΑΙΣΑΤΕ ΤΗΝ ΣΤΑΦΙΑΑ ΣΑΣ
  ΑΠ0ΙΤ0Η5ΚΙΗΑΥΗΡΗ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ
  Είς τό προΐόν τής σταφίδος στηρίζονται εύλόγως όλαι αί έλπίδες των
  άμπελοκτημόνων μας.
  Διά τό προϊον τής σταφίδος σας έξηντλήθητε είς εξοδα καλλιεργεί-
  ας καί άτελειώτων ψεκασμών πρός πρόληψιν τού περονοσπόρου.
  "Ηδη άπομένει σοβαράς και άμεσος ό κίνδυνος
  τής βροχής άπό τής ημέρας πού ή σταφίςσας θά παρα¬
  μένη έκτεθειμένη είς τούς όψιγιάδες πρός άποξήρανσιν.
  ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟΝ ΑΥΤΟΝ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ, τόν άμεσον καί σο¬
  βαρώτατον π^ολαμβάνετε μέ^ ελαχίστην δαπάνην άσφαλίζοντες τούς ό-
  λοχρονίους κόπους καΐ τάς δαπάνας σας καί
  είς τόν Αγγλικόν Άσφαλιστικόν κολοσσόν:
  αύτό τούτο τό προΐόν σας
  ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΛΟΫΔ
  Έπισπεύσατε τάς δηλωσεις άοφαλειών τοΰ προΐόντος σας άπευθυνόμε-
  νοι τό ταχύτερον είς τούς αντιπροσώποις Νομοϋ Ηρακλείου:
  ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΠΟΥΡΝΕΛΟΥ
  ____________ Έναντι Έθνικής Τραπέζης.
  ΣΗΜ. Προτάσιις άσφοιλβίοτς δέβν όπως ύπββληθώοιν υμίν εγκαίρως, καθόσον ή
  ΐσχύς έκάστης ασφαλείας άρχεται 7 ημέρας μΐτά την υποβολήν της προτάσίω5.
  —Τα τηλεγραφήματα διά
  την 4ην Αύγούστου.
  Μεταξύ των αποσταλέντων τη-
  λεγραφημάτων πρός την Κυβέρ
  νησιν διά την 4ην Αύγούστου
  συγκαταλέγονται καΐ τα εξής:
  Πρόεδρον Κυβερνήσεως
  Αθήνας
  Έργατοϋπαλληλική τάξις Ή
  ρακλείου Κρήτης είς αυθόρμη¬
  τον ογκώδη συγκέντρωσιν επί
  2α 'Επετείω 4ης Αύγούστου ά-
  κούσασχ ρήτορα; Έργατικής τα
  ξεω; επί συντελεσθέντος καί συν
  τελβυμένου παρ' Υμών 'ΕθνβσΜ
  τηρίου έργου δικδηλοΐ άφοσίω
  σίν της πρός σεπτόν "Ανακτοι,
  Εθνικόν Κυβερνήτην, Εργάτην
  Υπουργόν, τάσσεται δέ παρά
  πλευρόν 2α; πρό; όλοκλήρω·
  σιν τοΰ βαρυτάτου έργου σας.
  Εθνικόν 'Εργατοϋΐταλληλικόν
  Κέντρον Ηρακλείου.
  * * "" ' " Προεδρος
  "Μιχ. Γκολέμης
  'Εξοχώτατον κ. Πρόεδρον Κυ
  βερνήσεω; Ιωάν. Μεταςάν.
  Άθηνοις
  "Επί τή Έπβτείω τής 4ης Αύ
  γούστου τό Σωματείον Κτιστών
  Νομοΰ Ηρακλείου τάσσεται πά
  ρά τό πλευρόν Σας καΐ είναι
  Ητο.μόν διά πάσαν θυσίαν.
  Γενικός Γραμματεύς
  Γεώργ. Ναντόπβυλος
  Αρχηγόν Κράτου; Ιωάννην
  Μεταξάν.
  Αθήνας
  Λαός Κωμοπόλεως Αρχανών
  πανηγυρίζει 2αν Επέτειον 'Ε-
  θνική; Μεταβολής δημιουργοΰ ι-
  σχυροϋ Κράτους καί εΰεργετι-
  δος Έργατικής τάξεως εϋχεται
  ολοκλήρωσιν Έθνοσωτηρίου προ
  γράμματο; "Υμών.
  Προεδρος Κοινότητος
  Χοχλιδάκη;
  'Εξοχώτατον Πρόεδρον Κυβερ
  νήσεως.
  Αθήνας
  Επί 'Επετείω 'Εθνικής 4ης Αΰ
  γούστου ευχόμεθα ολοψύχως μα
  κροημέρευοιν Υμών έπ' άγαθω
  Φΐλτατης Πατρίδος.
  Προεδρος ^Κοινότητος Άρκα
  λοχωρίου.
  Καρυωτάκης
  'Εξοχώτατον Εθνικόν Κυβερ¬
  νήτην Ιωάν. Μεταξαν.
  Αθήνας
  "Αποτντε; κάτοικοι Άποστόλων
  Πεδιάδος έορτάζοντε; επί σιιμε
  ρινή Έπετείω, εϋχονται όπως "Υ
  ψησ'τος διαφυλάττο καΐ ένισχύη
  Υμάς είς τό άναδημιουργικόν έρ
  γον λ,χς, πρός δόξαν καΐ ευημε¬
  ρίαν φΐλτάτης αατρίδος.
  Πρόεδρο; Κοινότητος Άπο¬
  στόλων.
  Χαρίδημος Ήγουμενάκης
  Έπίαης απεστάλησαν παρόμοια
  εϋχαριοτηρια τηλεγραφήματαπαρ'
  άπασών γενικώς των Κοινοτήτων
  τού Νομοΰ Ηρακλείου.
  —Μεταθέσεις Δημοδιδασκά-
  λων.
  Διά διατάγματος τού Υπουρ
  γείου τής Παιδείας μετατίθεν-
  ται ο! κάτωθι δημοδιδασκάλου
  Έ. Παπαδάκης είς τό ΣΤ'. 'Αθη
  νών, 'Ελ. Λίωνιώβκη είς τό σχο
  λβίον Μενιδίου,Γίσθημανή Άσλά
  νβγλου είς Κοϋπαν Γιαννιτσών,
  £. Καλούδπ είς Μαθέ Χανίων,
  2, Χατζηδάκης εί; Πλατβινια
  Χανίων, Α. Παπαδάκη; είς Νά
  ξον, Μ. Κατσικάκη εις Καστα
  νιάν Γορτυνίας, Ή. Φιλιππακης
  είς Μάρκον Γορτυνι»;, Γ. Μπακο
  γιαννάκης εί; Κάτω Γιαννέϊκοβ
  Δ. Καρβίλλας είς Παναγίαν Ήρ«
  κλβίου.
  Ζητεϊται νοσοκόμα δι" όδοντι-
  ατρεϊον. Πληροφορίαι τΐσρ' ήμΐν.
  τ
  Η
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Πσλ. Νομαρχίσς
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Πέμπτης
  11 ΑΟνούστου 1938
  Η 1ΙΕΒΗΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  ΕΙΣΗΛΘΕΝ
  III
  ΠΑΛΙΝ
  ΕΙ! ΕΙΑΙΡΕ1Η1.Ο:ΥΙΙΤ1
  Η ΑΓΓΛΙΑ ΙΛ ΣΜ11111ΙΗ
  ΕΙ! 10 ΑΗΒΙΓΗ*_Τ|Ν ΣΥΝΟΡΘΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Αύγούστου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας). —Σημερινά τηλεγρα-
  φηματα έκ Παρισίων καί Αονδίνου αγ-
  γέλλουν ότι ή διεθνής κατάστασις εισήλ¬
  θεν είς εξαιρετικήν όξύτητα.
  Κατά τα αύτά τηλεγραφήματα είς
  περίπτωσιν καθ* ήν άποσταλούν είς την
  Ισπανίαν καί άλλαι ιταλικαι ένισχύσεις
  ή Αγγλία θά συγκατατεθή όπως ή Γαλ
  λία ανοίξη τα σύνορα των Πυρηναίων.
  ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ
  ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ1ΣΠΑΝΙΑΣ
  ΔΙΑ ΤΟ ΖΜΠΪΗ ΕΟΕΑ9ΝΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Αύγούστου (τού άν·
  ταποκριτού μας)-— Καθ* ά τηλεγρα¬
  φείται έκ τού έξωτερικοΰ θεωρεΐται έ>
  πικειμένη ή αποστόλη τής απαντήσεως
  τής κυβερνήσεως τού Μπούργκος επί
  τού άγγλικοΰ σχεδίου τής άποχωρήσε-
  ως των έθελοντών. Έκ τής απαντήσεως
  ξή ή άή
  Ή σημασία τοΰταξιδίου τού Μπάλμπο
  Οί Γερμανοί καί τα Ρωσσοϊαπωνικά.
  ΡΩΜΗ 10 Αύγούστου
  (Τηλεγραφικώς) — Άπό χθές
  !οΙ έθνικοί ήρχισαν νέαν με
  γάλην επίθεσιν είς τό μέτω
  πον τής Έστρρμαδούρας προ
  ελάσαντες είς βάθος 10 χι
  λιομέτρων. ΟΙ κυβερνητικοί έ
  σχον κατ' αυτήν μεγάλας ά
  πωλεΐας. Μεταξύ των φονευ
  θέντων συγκαταλέγονται πλε|
  στοι Γάλλοι αξιωματικόν
  —Ό Ιταλός στρατάρχης
  Μπάλμπο £φθ»σε χθές ϊ(ς
  Βερολίνον άεροπορικώς. Είς
  τό αεροδρόμιον ύπίδέχθησαν
  άνώτατοι έπιτελεΐς τής
  μ άεροπορΐσς επί
  κεφαλής ΐφν οποίων ήτο ό
  στρατάρχης Γκαίρΐγκ τού ό
  ποίου 6 Μπάλμπο θά είνε
  φιλοξενούμεν^. Καθ* ά άν
  γέλλεται σχετικώς, είς τό
  πρόσωπον τοΟ Μπάλμπο ή
  Γερμανΐα θά τιμήση, τόν Ίτα-
  λόν ΝτοΟτσε.
  ΠΡΑΓΑ 10 Αύγούστου (τη
  λεγραφικώς).—Ό τΐρωθυπουρ
  γός κ. Χότζα εδέχθη χθές
  τούς είδικούς συν εργάτας
  τοΰ λόρδου Ράνσιμαν. Είς
  τούτους ό κ. Χότζα υπέβαλε
  τό νέον καταστατικόν των
  μειονοτήτων τό οποίον θά
  μελετήση ό λόρδος Ράνσιμσν
  όστις μετά τουτο --θά έπισκε
  φθή έκ νέρυ τόν κ. Χότζσ
  προκειμένου νά διατυποθή
  τουτο οριστικώς.
  Ό λόρδος Ράνσιμαν εδέχθη
  χθές τό άπόγευμα τούς άντι-
  προσώπους των Σουδιτών.
  ς
  ταύτης θέλει εξαρτηθή
  τής καταστάσεως.
  ή άποσαφήνεσις
  ΘΕΡΜΟΤΑΤΟΝ ΑΡΘΡΟΝ
  ΤΗΣ "ΕΦ.ΤΗΣ ΓΕΝΕΥΗΣ,,
  ΔΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ κ. Ι. ΝΙΕΤΑΞΑ"
  'Υπάρχει
  ρ(α δτι ό κ.
  θετική
  Χότζα
  πληροφο-
  θά δεχθή
  έπΐσης σήμερον τούς άντιπρο-
  σώπους τοθ Χενλάϊν.
  — Ό γερμανικός τύπος ήρ¬
  χισεν έκ νέου δριμύτατον άγώ
  να κατά τής Τσεχοσλοβακίας
  κατόπιν των τελευταίαν έπει
  σοδΐων τα ό ποία έπροκάλί
  σαν τόν θάνατον ενός όπα-
  δοθ τού Χενλάϊν ό οποίος έ
  φονεύθη έν συμπλοκή μετά 12
  δημοκρατικήν.
  Χθές κατόπιν νέας συνεδρι¬
  άσεως των υ.ελων τής κυβερ¬
  νήσεως είς Τόκιο εδόθησαν
  νέαι οδηγίαι είς τόν πρισβευ
  την τής Ίαπωνίας είς Μό-
  —-ΟΙ Γερμανοί γρό,φουν δτιΐσχαν, όστις καί θά συνεννοη-
  -. »- } .________- Ο = Α.. .. Α..... ___«Α. »Λ.Λ. Λ.-ΩΓ
  ό σουδιτικός λαός άνησυχεΐ
  ζωηρότατα διά την τύχην τού
  έν Τσεχοσλοβακίας
  θη
  έκ νέου μετά τοθ Λιτβί-
  Άναμένεται μετ' ένδια-
  φέροντος τό άποτέλεσμα των
  νέων αυτών συνομιλιων α'ίτι
  ΑΠΡΟΟΠΤΟΣ ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥΧΑΛΙΦΑ- ' νεςέλπίζοντοα, ^ ®ά .£™°Ρ°_°ν
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 10 Αύγούστου
  (τηλεγραφικώς).— Έκτός τοθ
  κ. Τσάμπερλαιν καί ά λόρδος
  Χάλιφαξ επέστρεψεν αιφνιδί¬
  ως είς Λονδίνον σήμερον
  Ή επάνοδος τοϋ κ. Χάλιφαξ
  χαρακτηρίζεται, ώς καί τοθ
  κ. Τσάμπερλαιν, εντελώς ά-
  πρόοτΐτος.
  Ό κ, Τσάμπερλαιν άμέσως
  μετά την επιστροφήν τού ήσχο
  ληθή μέ την διεθνή . κατάστα
  σιν. Χθές τό άπόγευμα εΐχε
  Ιδιαιτέρας συνομιλίας μετά
  διαφόρων μελων τής Κυβερ¬
  νήσεως.
  Ό πρεσβευτής τής ΊαπωνΙ-
  ας καΐ 6 πρεσβευτής των Σο
  βιέτ επεσκέφθησαν χθές τό ά¬
  πόγευμα τό Φόρεϊν Όφφις
  συνομιλήσαντες μετ' άνωτέ
  ρων ύπαλλ,ήλων τοθ Υπουρ
  γεΐου.
  —Ό στραττ|γός φράνκο
  ουδεμίαν απάντησιν έδωκε
  μέχρι τής στιγμής πεοί τής
  άποδοχής τοθ άγγλικοϋ
  δΐου,
  Ό άντιπρόσωπος τής Αγ¬
  γλίας είς Μποϋργκος έλαβεν
  εντολήν νά ύπενθυμΐστ) έκ
  νέου είς τόν στρατηγόν Φράν
  κο την υποχρέωσιν τού νά
  αποστείλη την απάντησιν αύ
  τοϋ είς την Αγγλικήν κυβέρ¬
  νησιν δσον τό δυνατόν ταχύ
  τερον.
  (κανοποιητικαΐ διά μίαν είρη
  νίκην διευθέτησιν των ρωσσοϊ-
  απωνικών ζητημάτων.
  Τό πρακτορείον Ρώυτερ πά.
  ρά την Ίαπωνικήν διάψευσιν
  μεταδίδει την πληροφορίαν
  δή αί σοβιετικαί δυνάμεις
  άνακατέκτησαν τό Τσάγκ-ΚοΟ-
  Φέγκ καί δτι οί Ίάπω,νεςάπω-
  θήθησαν άπό δλον τό μή"κος
  των σοβιετικών εδαφών. Οί
  Ίάπωνες ί-χουν κολοσσιαίας
  άπωλεΐαν.
  Κατά τάς ιδίας πληοοφορΐ-
  άς τα τιτώματά των άποτε·
  λοϋν τεραστίους σορούς πε-
  ρΐ τό Τσέγκ Κου Φέγκ.
  —Ό Κ· Νταλαντιέ έπανήλ
  θεν αιφνιδίως είς Παρισίους.
  Συνειργάσθη μετά τού κ.
  Μποννέ δστις έξέθεαεν είς αύ
  τόν τάς τελευταίας διπλωματι
  κάς τού συνεργασίας. Ανα¬
  χωρών έκ γέου άηόψε θά πά
  ρακολουθήση τα γυμνάσια
  τοΟ ν,αλλικοθ στρατοθ.
  Ό κ. Μποννέ έ&έχθη χθές
  τόν Γερμανόν πρεσβευτήν.
  Έκ Βερολίνου αγγέλλεται
  8τι συνηντήθησαν καί αντήλ¬
  30 Πρωΐνή
  ϊΐι^
  ΟΤΙ ΒΛ ΓΙΝΗ ΤΕΛΙΚΟΣ
  ΡΟΣΣΟ ΓΠΟΝΙΚΟΣ Π Ο Λ Ε Μ Ο Σ
  ΕΝ ΤΩ ΜΕΤΑΙΥ ΑΙ ΜΑΧΑΙ
  ΔΕΝ ΕΠΑΥΣΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΒΟΡΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Αύγούστου (τού άν.
  1 ταποκριτού μας). —Νυκτεριναί πληρ*».
  ' φορέαι έκ Λονδίνου άναφέρουν ότι οί
  ' άγγλικοί κύκλοι δέν παραοέχονται ότι
  ι θά"γίνη τελικώς πόλεμος μεταξύ Ρωα·
  , οίας καί Ίαπωνίας.
  Πάντως ώς αγγέλλεται έκ Μαντζου-
  ρίας, αί μαχαι είς την μεθόριον ταύτης
  πρός την Ρωσσίαν δέν έπαυσαν. Τού·
  ναντίον αυνεχίζονται φονικώταται δι* άμ
  φοτέρους τούς άντιπάλους.
  ΜΕΓΑΛΑ ΟΧΥΡΩΜΑΤΙΚΑ
  ΕΡΓΑ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ
  ΕΙΣ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ_Τ_ΗΣ ΒΟΗΜΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Αύγούστου (τοΰ «ν
  ταποκριτού μας).—Τηλεγραφοΰν έ** θε
  ρολίνου μέσω ξένης πηγής ότι οί Γερ.
  ' μανοί έκτελούν σημαντικώτατα όχυρω·
  ' ματικά έργα είς την παραμεθόριον τής
  Βοημίας (βόρειος Ταεχοσλαβακία)»
  Τα έργα ταύτα θεωρούνται χαρακτη,ρι-.
  στικά των έπι»ρατουσών έν Γερμανία
  αντιλήψεων έν σχέα&ι μέ την εξέλιξιν
  τού τσεχοαλοβακικού ζητήματος.
  λαξαν γνώμας
  σοϊαπωνικοΟ ό
  επί τοθ ρωσ-
  έν Βερολίνω
  πρεσβευτής τής Ί,απυνίοτς καί
  ό ύηουργάς των Εξωτερικών
  (οό Ράϊχ Φόν Ρίμπεντρθπ.
  ΑΘΗΝΑΙ
  ταποκριτού μας).—'
  Γενέυης» έδημοσίευσε θερμόν άρθρον
  διά τό έργον τής κυβερνήσεως τού κ.
  Ί. Λΐεταξά. Είς τό άρθρον γίνεται
  μνεία των πεπραγμένων τής κυβερνήσε¬
  ως καί έξαίρονται τα άποτελέσματα τής
  διετίας άπό τής ίστορικής ημέρας τής
  4ης Αύγούστου 1936.
  ΕΣΥΝΕΧΙΣΒΗΣΑΝ ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ
  ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕ&ΡΙΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Αύγούστου(τού άντα
  ποκριτού μας).—Καί σήμερον έσυνεχί-
  σθησαν αί εργασίαι τού πανελληνίου έ-
  λαιθκομικού συνεδρίου έξβτασθέντων δι
  αφορών σοβαρών ζητημάτων ένδιαφε-
  ρόντων τόν έλαιοπαραγωγικόν κόσμον
  καί τό εμπόριον τοΰ ελαίου.
  ΕΞΑΠΕΛΥΘΗ ΝΕΑ ΕΠΙΘΕΣΙΣ
  ΕΙΣ ΕΣΤΡΕΜΑΑΟΥΡΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Αύγούστου (τού άν·
  ταποκριτού μας).— Πληροφορίαι πρός
  τό Πρακτορείον Χαβάς βεβαιούν ότι
  είς τό μέτωπον τής Έστρεμαδούρας
  οί έθνικοί ένήργησαν σφοδράν επίθεσιν.
  Οί κυβερνητικοί ήμύνθησαν άπεγνωσμέ-
  νως. Επί τοΰ πεδίου τής μάχης οί τε·
  λευταίοι αφήκαν 12ΟΟ νεκρούς.
  ΚΑΤΕΡΡΙΦΘΗΣΑΝ ΤΡ1Α
  ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Αύγούστου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).— Καθ* ά αγγέλλεται
  έκ τοΰ έξωτερικοΰ είς διεξαχθείσαν σή¬
  μερον είς τό νότιον ίσπανικόν μέτωπον
  πεισμ-ατώδη άιρομαχίαν μεταξύ έθνι-
  καί κυβερνητικαί κατερρίφθησαν
  Ηρχισεν ή σύνταξις υπό τοΰ Δήμου
  νέων δημοτολογίων Ηρακλείου.
  Προκειμένου
  καταρτΐστ) νέα
  ό Δήμος νά
  δημοτολόγια,
  δεδομένου δτι τα ήδη ύφιστά-
  μενα είνε συντεταγμένα πλημ
  μελώς καί κατ' ακολουθίαν
  αί βάσει τούτων έκδιδόμεναι
  πιστοποιήσεις δέν είνε δυνα¬
  τόν νά είνε απολύτως άκρι·
  βεΐς, συνέστησεν ειδικήν ύπη
  ρεσϊαν έξ ύπαλλήλων τοϋ Δή·
  ! μου ή όποία ήρχισεν ή'δη πε
  ριερχομένη την πόλιν πρός ά
  πογραφήν των άρχηγών των
  οίκογενειών καί των μελών
  αυτών, ανεξαρτήτως φύλου.
  Ήάνωτέρω ύπηρεσία ήρχισε
  τάς εργασίας της άπό τής συ¬
  νοικίας τής Άγίας Τριάδος
  διά τής διανομής είς τάς έν
  αυτή οικογενείας έντύπων κα
  ταστάσεων πρόςσυμπλήρωσιν.
  Βάσει των συλλεγησομένων
  διά'τών ανωτέρω καταστάσε-
  ών πληροφοριών θά καταρτι-
  σθώσιν οριστικώς τα δηιιοτο-
  λόγια των Δήμου. Τονίζεται
  έν προκειμένω δτι τάπιστοποι
  ητικά εθνικότητος καί τάλοιπά
  συνάψη πιστοποιητικά των Δή
  μων θά έκδίδωνται βάσει των
  δημοτολογίων τούτων.
  Διά την ταχυτέραν άποπε
  ράτωσιν τής εργασίας ετέρα
  ύπηρεσία λειτουργεΐ είς τό
  στρατολογικόν γραφείον τοϋ
  Δήμου πρός εξυπηρέτησιν
  των αυθορμήτως προσερχομέ-
  νων πολιτών. Πιστοποιητικά
  μητρώων κ. λ. π. είς πολίτας
  μή έγγεγραμμένους είςτά νέα
  δηαοτολόγια ό Δήμος καθ" ά
  δέν θά δύ-
  συμφώνως
  πληροφορούμεθα,
  ναται νά έκδίδη
  η φς
  πρός έκδοθείσας ήδη ύπουργι
  κάς έγκυκλίους.
  κων
  τρία
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ 4«ι ΚΛΗΡΩΣΙΣ
  ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ
  ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ
  Κατά την διεξαχθεΐσαν χθές
  4ην κλήρωσιν τοΰ 'ΕθνικοΟ
  Λαχείου των διαδοχικών κλη
  ρώσεων εκέρδισαν έκ των δια
  τεθέντων είς την πόλιν μας
  λαχνών οί κάτωθι:
  36.020 δρχ. 4ΟΟΟΟ, 40.271
  δρν. 20.000, 8.576,12 497 καί
  76 900 άνά δρχ. 6.000, 19.525
  καί 30 946 άνά δρχ. 4.ΟΟΟ,
  25 682, 31.432 καί 60 926 ά¬
  νά δρχ. 2.000. Οί κληρωθέν
  τες είς τό αρτιον άριθμοί θ
  νακοινωθοϋν βραδύτερον.
  Η ΔίΚΗ
  ΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΩΝ ΤΩΝ
  ΧΑΝΙΩΝ
  βρη
  κυβερνητικά άεροπλάνα.
  ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟΝ ΕΜΠΡΕ
  ΕΠΑΝΕΛΗΦΘΗ Ο ΑΓΩΝ
  Ο ΚΥΒΙΣΜΟΣ
  ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ
  Υπό τοϋ ΰπουργοϋ τώνθίκο
  νομικών κοινοποιεΐται έγκύκλι
  ος δι' ής παρέχονται οδηγίαι
  ώς πρός τόν τρόπον τοϋ κυ
  βισμοθ τής είσαγομένης έκ
  τοθ έξωτερικοΰ ξυλείας, πρός
  επιβολήν τοΟ άναλογοΠντος
  δασμοϋ.
  Η ΠΡΟΤΟΜΗ
  ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ
  Ό ύπουργός διοικητής Πρω
  δι" έ γ
  εκ
  τευούσης κ. Κοτζιάς
  γράφου πρός τόν κ. Νομάρ
  χην Ηρακλείου παρακαλεΐ
  νά μεριμνήσπ διά την σύστα
  ό
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Αύγούστου (τού άν
  ταποκριτού μας). — Τηλεγραφούν
  Παρισίων ότι είςτό μέτωπον τοΰ πό-ι σιν έπιτροπής πρός παραλα
  .—, β «' '% βήν τη€ άποπερατωθε οης
  Έμπρε δι.ξαγεται πάλιν ισχυ- ^ ^Το0 ',ω. Κονδυλακη
  χωρίς να υπαρχουν επι Λτΐί. Α,/νν,ΛΟΤθν θά στηθτΐ
  ρότατος αγών
  τού παρόντος συγκεκριμέναι πληροφο·
  ρ(«ι διά την έκβασιν αυτού.
  ήτις ώς" γνωστόν θά στηθή
  είς την γενέτειράν τού Βίαν
  νόν,
  Ώς πληροφορούμεθα επερατώθη
  ή διεξαχθεΐσα τΐβ3αν4κρισις χβχν
  παραπεμπομένων είς τό στρατοδι
  κεΐον Χανίων κινηματιών τής πρώ
  της σειράς. Τό καταρτισθέν επί
  τούτφ στρατοδικείον θά συνεδριά
  ση την ερχομένην έβδομάϊα. Οί
  παραπεμπόμενοι τής πρώτης σει
  ρί,ς άνέρχονται είς 60 κατηγοροθν
  ται δέ επί παροτρύνσει είς έμφύ,
  λιον σπαραγμόν, επί κλοπι;) κ*ί
  δ[αρπαγ·5 εϊδών τοθ δημοσίου κί
  άποπείραις τραυματισμών.
  ΤΑΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
  ΚΑΙ Ο κ. ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΙΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ
  χ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
  Κατά την προχθεσινήν εις
  Χανία μετάβασιν τού δ νομάρχης
  Ηρακλείου κ. Ανδρέας Μάρ
  κελλος συνειργάσθη μετά τοθ
  υπουργοΰ Γεν. ΔιοικητοΟ Κρή
  της κ. Σφακιανάκη επί διαφό
  ρων τρεχούσης φύσεως ζητημά
  των άφορώντων τόν νομόν ΊΪρα
  κλείου. Κατά την συνεργασίαν
  τοθ κ. Γεν. Διοικητοΰ Κρήτης
  καί τοθ κ. Νομάρχου Ηρακλείου
  κατεβλήθη ενεργεια καί έπετεύ
  Χθη '
  λης
  σφυγικήν στέγασιν. Έπίσης πά
  ρεχωρήθη ή έξ 20.000 δρχ. οω
  ρεά τής Γεν. Διοικήσεως πρός τάς
  Παιδικάς Έξοχάς Ηρακλείου.
  ΜΑΤΑΙΩΣΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
  ήη
  ή έπιτάχυνσις τής άποστο
  900.000 δρχ. διά την προ
  ή έ Έί
  Ή ορισθείσα προχθές την
  εσπέραν συνεδρίασις τοϋ Δή
  μοτικοΰ Συμβουλίου έματαιώ
  θη λόγφ μή γενομένης άπαρ
  τίας.
  Καθ" ά πληροφορούμεθα έν
  τος των ημερών κατέρχεται
  είς την πόλιν μας ά Διοικητής
  τής Άγροτικής Τραπέζης τής
  Ελλάδος κ. Λαμπρόπουλος.
  Ή κάθοδος είς Κρήτην τοθ κ.
  Λαμπροπούλου σχετίζεται πι
  θανώς μέ την εξέτασιν των ά
  γροτικών ζητημάτων τής νή
  σου.
  Η ΣΥΜΦΟΡΗΣΙΣ
  ΕΙΣ ΤΑ ΙΔΙΩΤ1ΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
  Πρός τούς γενικούς έπιθεω-
  ρητάς τής μέσης έκπαιδεύσε·
  ως τό υπουργείον Παιδείας
  απηύθυνεν εγκύκλιον δι' ής ό-
  ρίζεται δτι τα ίδιωτικά έλλη
  νικά έκπαιδευτήριοί τής μέσης
  έκπαιδεύσεως, ώς καί τα ξέ-
  να τοιαθτα, τα άνεγνωρισμέ-
  να ώς ίσότιμα πρός τα δημο¬
  σία, δύνανται νά λειτουρ
  γοΰν άπό τού προσεχούς έ-
  τους ούχι ώς σχολεΐα απο¬
  κλειστικώς αρρενων καί θηλέ¬
  ων, είς τα όποϊα, ώς γνωσιόν,
  άπαγορεΰεται ή συμφοΐτησις,
  άλλ' ώς σχολεΐα μέ τάς τά-
  ξεις των διηοημένας είς τμή-
  ματα αρρενων καί θηλέων.
  ΕΝΑΡΙΙΣ_ΠΥΡΚΑΊ'Α2;
  Την 1 μετά μεσημδρινήν τ ής
  χθές εσημειώθη έναρξις παρκα
  -άς είς την επί τής όδοθ Χάνδα
  κος οικίαν τοθ κ. Άλκ. Μαρή'
  προξενησάσης ασημάντους ζημίας1
  λόγφ τής έγκαίρου επεμβάσεως1
  τής «ιιροοβίοτικής 6ί
  Η
  ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΗΙΑΣΠΡΟΣΤΟ ΤΟΚΙΟ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Αύγούστου (τοΰ «ν-
  ταποκριτού μας).— Συμπληρωματβκώς
  πρός τα άγγελθέν.ΤΛ έχ Αονδίνοο διά
  την εξέλιξιν των ρωσσοϊαπωνικών, τηλε
  γραφεΐται ότι, οί αγγλικη ί δημοαιο
  γραφΐΜοί κύκλοι θεωρούν τελείως άπί
  θανον την ενίσχυσιν τής Γερμανίας πρός,
  την Ιαπωνίαν είς περίπτωσιν ρήξεως,
  αυτής μέ την Σοβιετικήν Ρωσσίαν.
  ΣΦΟΔΡΑ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ
  ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΤΟΝ ΡΟΣΣΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 10 Αύγούστου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας). — Νυκτεριναί πλη.
  ροφορίαι έκ τής "Απω Άνατολής άγ-
  γέλλουν ότι οί Ρώσσοι ένήργη«αν την
  νύκτα χΟέςσφοδράν|έπ£θεσιν εναντίον- των
  ίαπωνικών θέσεως. * %γνοούνται μέχρι
  τής σ «γμϊ,ς τα άποτελέσματα 4τής έηι
  Οέσάως ταύτης.
  ε:
  ΤΗΣ
  Η
  ΕΝΙΣΧΥΣΙΣ
  ΓΡΑΜΜΗΣ
  ΑΘΗΝ ΑΙ 10 Αύγούοτου (τού άντα
  ποκριτοΰ μας).— Κατά τάς έκ Τόκιο
  πληροφορίας εξηκριβώθη υπό των Ί*
  πώνων ότι οί Ρώσσοι κατά τό τελβυ
  ταΐον είκοαιτετράωρον μετεκίνηααν μ*
  γάλας μονάδας είς τό έπίμαχον σημεΐ*
  ο.ν τής μεθοριακ^ς γραμμής.
  ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΙ ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΙΕΒΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ ΙΟ^Αύγούσταυ (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Τελευταίαι «ληρο-
  φορίαι έκ Αονδίνου άναφέρουν ότι
  μ&ταξύ των κ.κ. Τσάμπερλ,α'.ν καί Χάλι
  φαξ καί γενικώτερον μεταξύ τού ΆΤΓ
  γλικοΰ Υπουργικον Συμβουλίου θ*
  γίνουν καχ* αύτάς σοβαραί συνομιλίο» ά
  φορώσαι την πορείαν των διεθνών προ
  ολημάτων καί την αγγλικήν πολιτικήν
  έ«* αυτών.
  ΣΥΝΕΙΔΗΤΑΙ ΑΙ ΜΑΧΑΙ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΝ ΚΙΝΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 10 Αύγούστου (τοΰ άν
  ταποκριτού μας)— Τηλεγραφοΰν ί*
  Σαγκάης ότι είς την κεντρικήν Κίναν
  αι μαχαι συνεχίζονται. Οί Ίάπωνβς ώς
  λέγεται αρκοΰνται επί τού παρόντος
  είς άμυναν ενω οί Κινέζει είς πλείστα
  σημεϊα τού μετώπου διεξάγουν έ«ιτ«"
  χεϊς έπιθετικάς ενεργείας.