96142

Αριθμός τεύχους

4937

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

12/8/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΐτου (τοθίι
  ληρωμϊίΐιί
  ΙθνθΊΊκ» 5(ί
  ών ι κ ών, ;ύι
  ιο Ι %ιοι»
  ι τέλει»·, «ι
  ΑΝΟΡΘΩΙΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  έτησία λίραι 3
  έ|άμηνός ϋ
  Άμεοικής
  έτησια δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιιιη
  κατά φύλλον
  Δχ. 2
  ΟΑΡΑΙΚΕΪΗ
  12
  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
  1938
  ΓΡΑΦΡΙΛ ΤΥΠΟΓΡΑΦΜΑ
  ΟΟ! ΜΙΝΊΓΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΕ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4537
  ΙΠΕϊίΥΐΒΣ ΣΪΚΙΑΚΤΗΣ ΘΡ. Μ. ΣΤΛΥΡΜνΉΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Κ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Μετ1 ολίγας ημέρας πρό-
  κείται νά κατέλθη είς την
  πόλιν μας ό Διοικητής τής
  Άγροτικής Τραπέζης κ. Λαμ
  προπουλος. Καί μολονότι δέν
  ανεκοινώθη τίποτε τό συγ¬
  κεκριμένον σχετικώς μέ την
  επίσκεψιν αύτην, εγνώσθη
  πάντως ότι ό κ. Λαμπρόπου·
  λος θά άσχοληθή μ έ την ρυθ
  μισιν των ζητημάτων της ά-
  γροτιχής πίστεως καί μέ την
  έπιτόπιον εξέτασιν των γεωρ-
  γικών προβλημάτων τού νο-
  μοϋ μας καί τής Κρήτης γε-
  νικώτερον. Ήτο δέ πράγμα
  τι επιβεβλημένον νά έλθη
  έδώ ό Διοικητής τής Άγρο-
  τραπέζης καί ν' άσχοληθή
  μέ την μελέτην των γεωρ-
  γικών συνθηκών καί προβλη
  μάτων μας. Ή Κρήτη, ώς
  διεπιστώθη «πό έρευναν τού
  Ανωτάτου Οίκονομικοϋ Συμ
  βουλίου καί διεκηρύχθη κα¬
  τά τρόπον πανηγυρικόν καί
  επίσημον πρό ολίγων άκό-
  μη ημερών, αποτελεί τό
  πλέον προηγμένον γεωργι-
  κώς διαμέρισμα τής χώρας.
  Άπό απόψεως καλλιεργει-
  ών καί στρεμματικής αποδό¬
  σεως έρχεται είς την πρώτην
  σειράν. Άρκεϊ νά σημειωθή
  ότι έν συγκρίσει πρός την
  "Ηπειρον διά ν^ άναφέρω
  μέν μίαν νέαν, όσον καί ή
  Κρήτη, ελληνικήν έπαρχί
  αν, ή στρεμματική απόδο¬
  σις είναι τριπλασία. Καί τού¬
  το βεβαία οφίίλδΐαί όχι μό--
  νον είς την γονιμότητα των
  κρητικών εδαφών, άλλά καί
  είς την έντατικήν καί επι¬
  στημονικήν καλλιέργειαν
  πού γίνεται χάρις είς την
  προοδευτικότητα καί την ο¬
  ξείαν αντίληψιν των Κρη-
  τών. Διότι, είναι δίκαιον νά
  τονισθή, οί Κρήτες γεωργοί
  διακρίνονται διά την αξιο¬
  θαύμαστον πράγματι αντί¬
  ληψίν των, διά την ευχέρει¬
  αν μέ την οποίαν δέχονται
  τα πορίσματα τής επιστήμας
  καί τα έφαρμόζουν είς τάς
  καλλιεργείας των μέ ζήλον,
  μέ ενθουσιασμόν καί ακρί¬
  βειαν. Ιδιαιτέρως ό νομός
  μας, έχει νά επιδείξη άληθι-
  νά θαύματα γεωργικής προ-
  όδου. Ειμπορεί ωρισμένα
  διαμερίσμκτά τού νά διέπρα-
  ξαν το μέγα σφάλμα τής μο·
  νοκαλλιεργείας. Τουτο όμως
  δέν σημαίνει* οΰτε καί βα
  ρύνει έξ ολοκλήρου τούς γε-
  ωργούς μας. Βαρύνει καί τό
  Κράτος τοΰ παρελθόντος
  πού δέν τούς διεφώτι-
  σε, πού δέν εφρόντισε νά
  τούς άποτρέψη άπό την ε¬
  σφαλμένην αυτήν τακτικήν.
  Ε ναι πάντως βέβαιον ότι ά¬
  πό απόψεως καλλιεργειών οί
  Κρήτες γεωργοί καί Ιδία οί'Η
  ρακλειώται εΐναιπρωτοπόροι,
  είναι αφθαατοι. Τα άμπέλια
  καλλιεργοϋνται κατά πρότυ
  πον σύστημα. Καί τό Ιδιον
  περίπου γίνεται καί δι' όλα
  τα άλλα ειδή* Δι' αύτό καί
  αί καλλιέργειαι τοΰ νομοΰ
  μας είναι ζηλευταί, θεωροΰν
  ται ύποδειγματικαί καί έπι-
  τυγχάνουν την μεγίστην α¬
  πόδοσιν έφόσον βεβαία δέν
  μεσολαβούν δυσμενεΐς και-
  ρικαί συνθήκαι πού δημιουρ·
  γοϋν άναποτρέπτους άνθρω
  πίνως ζημίας. ;Δι' αύτό καί
  ο νομός τού Ηρακλείου πά»
  ρουσιάζει, 2ταν υπάρχη καί
  ή ευνοια τής φύσεως, τόσον
  τεράστιον γεωργικόν πλού¬
  τον. Σήμερον, τό ετήσιον
  γεωργικόν είσόδημα τού Η¬
  ρακλείου άνέρχεται είς Ιν
  περίπου δισεκατομμύριον
  δραχμών.
  Καί ασφαλώς, μετά μίαν
  δεκαετίαν όπότε πιστεύεται
  ότι θά έχουν αποπερατωθή
  τα παραγωγικά έρα τής
  Μεσσαράς καί 6ά έχουν
  καλλιεργηθή αί άπέραντοι
  έκτάσεις πού καλύπτονται οί
  μερον άπό τέλματα θά έ¬
  χη δέ ολοκληρωθή κ*ί τό
  συγκοινωνιακόν δίκτυον καί
  θά έχουν γενικευθή αί νέαι
  επιστημονικαί καλλιέργεια.
  τό ετήσιον είσόδημα τού Ή
  ρακλείου θά πλησιάση τα
  δύο δισεκατομμύρια. Όρθόν
  καί επιβεβλημένον είνε έ-
  πομένως, δι' εν τόσον πλού
  οίον, τόσον φιλοπρόοδον,
  τόσον προηγμένον γεωργι-
  κώς διαμέρισμα νά έκδηλώ-
  νεται Ιδιαίτερον τό ενδιαφέ¬
  ρον, ή στοργή καί ή μέ-
  ριμνα τής Άγροτικής Τρα¬
  πέζης- Διότι ή Άγροτικη
  Τραπέζα έχει πρωτεύοντα
  ρόλον είς την γεωργικήν
  οίκονομίαν μας.
  Ή Άγροτράπεζα εχει τόν
  ρόλον τοΰ προμηθευτοΰ των
  λιπασμάτων—καί ό νομόςμας
  χρηοιμοποιεΐ τό εν δέκατον
  των χρησιμοποιουμένων καθ*
  όλην την χώραν λιπασμά¬
  των—της άσκήσεως τής άγρο
  τικής πίστεως, της προμηθεί¬
  ας έργαλείων, σπόρων κλπ.
  τής οργανώσεως των γεωρ-
  γων είς συνεταιρισμούς, πι-
  στωτικούς, προμηθευτικούς,
  παραγωγικούς, ύγειονομιχούς
  συγκεντρώσεως καί πωλήσεως
  των προϊόντων των, τής καθ·
  οδηγήοεώς των είς την ου-
  στηματικωτέραν, έντατικωτέ
  ραν καί έπωφελεστέραν εκ¬
  μετάλλευσιν τής γής των,
  διά των εΐδικών ύπαλλή-
  λων -τ ^αί έκιστημόνων χχις.
  Καί τα ζητήματα αύτά, τα
  τόσον ζωτικά καί σπουδαΐα
  πιστεύομεν ότι θ' άπασχολή-
  σουν τόν κ. Λαμπρόπουλον
  κατά την ενταύθα άφιξιν
  τού. Πιστεύομεν όμως άκό
  μη> ότι καί αί γεωργικαί
  όργανώσεις τοΰ νομοΰ μας
  καί οί προΐστάμενοι των γε¬
  ωργίαν ύπηρεσιών καί όλοι
  όσοι άναμιγνύονται μέ τα
  άγροτικά ζητήματα, θά με-
  λετήσουν τα τοπικά προβλή-
  τα καί θά έχουν νά παρου-
  σιάσουν πρακτικάς λύσεις
  είς τόν Διοικητήν τής Ά-
  γροτική;. Διότι, παρά τάς
  προόδους μας, παρά την αξι¬
  οσημείωτον εξέλιξιν τής γε¬
  ωργίας μας, ό τόπος έχει α¬
  σφαλώς καί ανάγκας μεγά¬
  λας. Καί ύπολείπονται νά
  γίνουν άκόμη πολλά, παρά
  πολλά, δι' ν' αύξήσωμεν τόν
  γεωργικόν μας πλούτον καί
  νά δημιουργήσωμεν τόν ά-
  γροτικόν μας πολιτισμόν.
  γελά μόνον ό Διόνυσος—τό νόημα
  καί τό βάθος τού τρυγητοθ. Γί¬
  νεται σχεδόν καί έκεΐνο τοθ Νι-
  τσε'ικοθ Ζαρατούστρα: Άπό τόν
  άνθρωπο, μιά πέτρα άσχημη
  καί άκαθόριατη, δημιουργοθνται
  μιά σΐιγμή τα ωραιοτέρα άγάλ-
  μχτα.
  —Τί εϊδους άγάλματα:
  —Άγάλματα σκέψεως καί πά
  θους. Σύμμεΐρχ κιί ύποβλητικά
  αυατήματα ζωής: "Ανθρωποι.
  —Ύπεράνθρωποι καλυτέρα.
  —Έστω. Μήπως καί ή πε
  ρίφημγ; αυτή θεωρία δέν κατέ-
  χει στό βίθος τη; μίαν έννοια ώ
  μορφιας καί έκλεκτύνσεως—Ινα δυ
  ατό πα)μό άνωτερότητος;
  "Ας λείπουν οί σκοτεινοί διΐ'-
  ογοι. Τα φεγγάρι τοΰ Αύγού-
  στου είνε πρό παντός φώς. Μέ
  σα σΐού; παιγνιδισμούς τού έξευ
  γενίζεται καί τό τελευταΐο πε
  τραδάκι τού τρίστρατου—δίδεται
  στ!; έρειπωμένε; έπάλξεις καί
  τίς φιωχικές στέγε; ή άποψις
  ενός μυθικοθ Έλντοράντο. Χρυ-
  σαφια καί άσήμια παντοθ. Στόν
  πατροπαράδοτο... κοσμικό; κύκλο
  τή; όξώπορτας ή όγδοντάχρονη
  γρηοθλα βρίσκει τρόπο νά γελά
  η μέ την καρδιά της. Τό πα¬
  ρελθόν μετουσιώνεται στό παρόν.
  Ή ζωή ξαναρχίζει. Ακριβώς 8
  πω; καί γιά τό κορίτσι: Άκου
  μπισμένο στά κάγκελα τής διπλα-
  νής έκκλησίας όραματίζεται τό
  «άπηγορευμένον»: Τόν χωρίς μαν
  δύαν ίππότην ποΰ θά φθάση
  ΰστερ' άπό τα φωτεινά μεσάνυ-
  κτα. "Ολα τυλίγονται στό αίώνιο
  πνεθμα τής ζωής πού στήν τέ-
  χνη, μερικοί τό όνομάζουν άκό
  μη: «θεΐο ψέμμα».
  * *

  "Ηρεμε; Αύγουστιανές φεγγαρά-
  δες. Στά ξέφωτά σας ή πόλις γίνε
  ται φαντασμαγορία. Ένα βαθύτα-
  το μουσικό καί λυρικό πνεθμα
  άναδεύεται στή γαλήνη σας. Τό
  6πό τό σεληνόφως τοΰ Μπετόβεν
  περνα σάν άπό άλλους κόσμους
  καί Ιρχεται νά άποκρυσταλλωθη
  σ' Ινα δυνατό νόημα έξυψώσεως.
  Άπό τα αΐαθημα φθάνωμε στή
  δύναμι: Χωρίς φώ; ζωής—φώς
  ίσοζυγισμένο σ' Ινα νέο, κοινό δι-
  καίωμα—τα κράτη καί οί χοι
  νωνίες είνε καταδικασμένες σέ θά
  νατο. Δέν είνε ύπερβολή άν εΐ-
  θΫ^ δτι τό φεγγάρι έχει Ινα με
  γάλο έσωτερικό λόγο μέσα στό
  άπέραντο φυι;:κό περιβάλλον. Ή
  ποίησις φθάνει νά τό υίοθετΫ^ λι
  γώτερο άπό την καθημερινή ζωή.
  IV
  αυτήν κυρίως την τελευταία,
  είνε μία διανοητική καί ψυχολο
  γική άνάγκη.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
  ΗΑΝΣΕΑΗΝΟΠΥΓΟΥΣΤΟΥ
  Αύγουστιανή πανσέληνος χθές.
  Καί ουνεπως... έπιστράτευσις των
  ευσυνείδητον χρονογράφων. Οί
  Αύγουστιανές φεγγαράδες μετε
  τέθησαν Εστοριχω δικαιώματι είς
  την καθημερινήν στήλην. Ό νυ
  χτοπεριπατητής τού Σκίπη έβγή
  κε είς τό προακήνιον:
  "Έξιΰ νά βγοϋμε στήν ηλατεΐο·
  ϊνα φεγγόρι αύγουστιανό,
  λαμιτοκοιτάει στήν ήρεμΐα...
  Άλλά μόνον λαμποκοπάει; Τό
  κοιμισμένον ρωμαντικόν πνεθμα
  άνεβαίνει άπό τίς ψυχές καί
  των αίωνίων λυρικών τύπων τής
  συνοικίας καί των πειό μοντέρ-
  νων. Ή νύχτα γίνεται υπόθε
  σις κιθάρας καί μαντολίνου. Τό
  όΎειρο έπανακτα τα δικαιώματά
  τού.
  Ό λαός ϊέν λαθεύεται δταν
  δίδει διακρίσεις στό φεγγάρι
  Οί ανθρωποι δέν πανε μόνο μέ
  τα., φεγγάρια τους. 1ΐ5νε καί
  μέ τα άληθινά φεγγάρια. Στό
  κρύο τοΰ Γεννάρη ή φεγγαρονυ
  χτιά είνε μιά άποθέωσις άνοίξε
  ως— 2να μήνυμα π&ύ κάποτε
  τιορηγορεΐ, συγκεντρώνει καί ά
  νανεώνει την ζωήν. Στήν κουφό
  βρασι τ&ΰ Αύγούστου τό φεγγάρ
  είνε ή δροσιά τού αισθήματος
  Σή λαμπρή φυσιογνωμία χου δέ
  Πεταχτά
  σημειωματα
  ΠΑΡΑ ΘΙΝ' ΑΛΟΣ
  "Ας δψεται τό κΐτρινο λεω-
  φορεΐο πού ήρχισε την έξυ-
  πηρέτησι τής προαστειακής
  συγκοινωνΐας καί ή γαλάζια
  θάλασσα π' άιτλώνεται νω·
  χελικά, προκλητικά μπροστά
  μας. Μας έσκανδάλισαν μέ
  την προκλητικότητά των γιά
  νά μάς μετσβάλουν σέ τραγι
  κά θύματα των θελγήτρων
  των. Έπιβιβασθήκαμε στό
  λεωφορεΐο μέ τή χαρά άνθρώ
  πων πού θαρροΰν πώς τρέ-
  χουν πρβς την άπολύτρωσι.
  Ανετα τα καθΐσματα, καθα
  ρά, εύρύχωρα, μαλακά, άλ¬
  λά ή διαδρομή, εμοιαζε μέ
  πορεΐα είς την Ιρημο. Έκα
  τεβάσαμε τα τζάμια γιά ν
  άπαλλαγοθμεν άπό τό μαρτύ-
  ριο τής ζέστης καί ν' άποφύ
  γωμε τό λουτρό στόν ίδρώτά
  μας, άφοθ έπηγαΐναμε νά δρο
  σισθοθμε στίς άγκάλες τοθ ύ
  γροΟ στοιχεΐου. Άντί δμως
  πνοής άνέμου έδεχθήκαμε συν
  νεφα σκόνης πού ύψώθηκαν
  άπό τό δρόμο μόλις έξεκινή
  σαμε. Καί ή ταπετσαρΐα των
  καθισμάτων τοϋ λεωφορεΐου
  δέν απεδείχθη Ικανή νά μας
  έξασφαλΙθΓ| την προφύλσξι
  άπό την σκληρήν έκδΐκησι τοθ
  δρόμου γιά την έγκατάλειψΐ
  τού. Έτοξιδεύαμε στή στε
  ρηά καί δμως είχαμε σκαμ
  πανεβάσματα ώκεανοπορΐσο.
  Δέν έλειψε μάλιστα ουτε ή
  νσυτίασις γιά νά όλοκληρωθή
  ή εντύπωσις. Άλλ' επί τέλους
  έφθάσσμεν είς τόν σταθμό.
  Πώς δμως νά φθάσωμεν είς
  την άκρογιαλιά; Δρόμος δέν
  ύπάρχει. Ό παλαιάς έχει ά
  νασκαφή. Καί ή όρατότης
  έμποδίζεται άπό την σκόνην
  πού σηκώνει τό μελτέμι. Εύ·
  τυχώς ή απόστασις δέν είναι
  μεγάλη καί τό κθμα τής θαλ
  λάσσης άντικαθιστά σέ λΐγο
  τα συννεφα τής σκόνης. ΠοΟ
  δμως νά γίνη μπάνιο; Παχύ
  στρωμα λαδιοΰ των μηχανη-
  μάτων τής λιμενικής έπικά-
  θηται στήν έπιφάνεια τής θα¬
  λάσσης πού παίζει μέ τα
  βράχια καί την άμμο. Κι' έξ
  άλλου Μνα πλήθος άνώνυμο
  καί άπροσμέτρητο εχει κατα-
  λάβει, δλη την άκρογιαλιά
  καϊ συνωθεϊται στήν άκτή
  καί τή θάλασσα.
  Ή κατηγορΐα τής ύδροφο-
  β(ας άποδεικνύεται καί άστή-
  ρικτη καί άδικη γιά τόν Ήρα-
  κλειώτη. "Αν κάμετε τάν κόπο
  νά έλθετε ώς έδώ θά τό δια-
  πιοτώσετε καί σεΐς. Καί έπει-
  τα ποϋ νά ξαποστάσωμε με¬
  τά τό μπάνιο; ποΰ νά άναζη
  τήσωμε λΐγη σκιά, ένα ποτήρι
  κρύο νερό, είνα άναψυκτικό;
  Δυό αύτοσχέδια «κέντρα» ύ
  πάρχουν σ' δλη την παραλία.
  ΛΙγες σπασμένες ώς επί τό
  πλείστον καρέκλες καί τρΐα
  τέσοερα χωλαίνοντα τραπε-
  ζάκια κάτω άπό πλέκτες καί
  καλύβες είναι δλα τα κομφόρ
  των. Αράξαμεν κατ' ανάγκην
  στό Μνα. Καί είχαμε την τιμή
  νά μάς ζητήση τταραγγελΐα
  ό ϊ,διος ό καταστηματάρ-
  χης. Είχαμεν δμως λησμονήσει
  {$τι είναι ήμέρες νηστειών καίό
  βαταστηματάρχης πούπαρουσι
  *ιζεται προσηλωμένος είς τα
  |ερά καί δσια μας τό ύπενθυ
  μίζει άπαγγέλλοντας τό... ά-
  νόσιο μενοθ τού: Χοχλιούς τη
  γανιτούς — σαβόρι, πατάτες
  βόαστές, κρεμμυδοντοματοσα
  λατα, λΐγος άνθότυρο^ πού έ¬
  χει μείνει πρίν άπ' τή σαρα
  κοστή καί μαθρο κρασΐ.
  Άνάγκα δμως καί θεοί πεί
  θονται. Καί ίμεΐς, δέν εϊμαστε
  βεβαία θεοί, επρεπεν δμως νά
  άποδειχθοθμεν ήοωες—ήμΐθεοι
  έγκαρτερήσεως Παρηγγείλα
  με λοιπον χοχλιούς «σοβόρι»
  μέ την ιδέαν δτι θά είχαμε
  άν δχι τΐποτε άλλο, τούλάχι
  στο την εύχαρΐστησι τής μου
  σικής ποΰ θά έπαΐζαμε κτυ
  πώντας τα δστρακά των. Άλ
  λά καί ή μουσική αυτή έπνΐ
  γηκε άπό τίς φωνές ενός
  γραμμοφώνου πού ξελαρυγγι
  ζόταν νά φωνάζη, ότι: «άπό
  κάτω άπ' τα ραδίκια, κάθον
  ται δύο πιτσιρΐκια»... Καί δέν
  έκάθονταν — φεϋ!—κάτω άπ'
  τα ραδίκια οϋτε καί ήσαν δύο
  μονάχα τα πιτσιρίκια. ΤΗσαν
  άπροσμέτρητα καί έχαλοϋσαν
  τόν κόσμο μέ τίς φωνές των,
  σ' δλη την άκρογιαλιά...
  'Εζητήσαμε τό λογαριασμό.
  Μάρτυς μου ό θεός καί ή νη
  στεΐα, δέν ήταν άλμυρός παρ'
  δλη την γειτονΐα τοϋ κέντρου
  μέ τή θάλασσα. Άλλά μή
  πως καί δλα τα άλλα ήσαν
  ίκανά νά δώσουν ψυχαγωγΐα
  καί νά ένισχύσουν την τουρι
  στική μας κΐνησι;...
  Μ.—
  Ή Άγροτικη Κρήτη
  Τα σταωίιλια.
  ΑΙ έξαγωγαί σταφυλών είς
  την Ευρώπην,Αγγλίαν,Γερμα¬
  νίαν, ΣουηδΙαν, Νορβηγΐαν ου
  νεχίζονται γενικευόμεναι. Πι
  στεύεται δέ δτι εφέτος θά έ
  ξαχθοθν πολύ μεγαλύτεραι
  άπό κάθε άλλο έτος, ποσό
  τητες είς τάς εύρωπαϊκάς
  άγοράς καί 8τι θά κατακτη-
  θή οριστικώς πλέον ή εύρω
  παϊκή κατανάλωσις. Είς την
  Αίγυπτον μόνον δέν θά κα¬
  ταστή δυνατή ή έξαγωγή στα
  φυλών πρό τής παρελεύσεως
  τοϋ Αύγούστου λόγφ τοϋ δτ
  ή έπιτόπιος παραγωγή καλύ
  πτει τάς ανάγκας τής κατα
  ναλώσεως. Έπειδή δμως ή
  ώρΐμανσις των σταφυλών μας
  είναι δψιμος εφέτος, ή ζημΐα
  δέν θά είναι μεγάλη. Όπωσ-
  δήποτε, βάσιμος είναι ή έλ
  Η ΕΟΑΡΙΙΛ
  ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΣ
  Άπέραντος ό κάμπος τοθ
  Μονοφατσίου. Άλλά καί ά-
  γνωστος είς τούς πολλούς.'Η
  έλλειψις αμαξιτής συγκοινω-
  νίας εΐχε καταδικάσει την
  επαρχίαν αυτήν είς την άφά
  νειαν. Αποτελεί ή έπαρχία
  αυτή τό ήαισυ τής Μεσσαράς.
  Καί δμως διά τόν πολύν κό
  σμόν αποτελεί άγνωστον χώ
  ραν. Μεσσαρά διά τούς πολ-
  λούς είνε τό Καινούριο καί
  ή Πυργιώτισσα. Καί αύτό διό¬
  τι τάς δύο αύτάς επαρχίας
  μόνον έγνώρισαν,διότι είς τάς
  δύο αύτάς επαρχίας μόνον ύ
  πήρχεν άπό έτών δρόμος άμα
  ξιτός καί τάς έφερεν είς
  επικοινωνίαν μέ την πόλιν καί
  την άλλην Κρήτην. Έν τού
  τοις είπομεν, τό Μονοφάτσι
  αποτελεί1 μίαν άπό τάς μεγα¬
  λυτέρας επαρχίας τής Κοή-
  της. Καί περικλείει είς τα δ
  ριά τού έδάφη γονιμώτατα,
  πλούτον ανεξάντλητον, κατοΐ-
  κους φιλέργους δσον κσί προ
  οδευτικούς. Τό άντιλαμβάνε-
  ται κανείς μόλις αντικρύση
  τόν κάμπον αυτόν είτε άπό
  την Λιγόρτυνον, είτε άπό τό
  Αρκαλοχωρι, δπου φθάνει
  δρόμος άμαξιτός. Εύτυχώς δέ
  χάρις είς την κυβερνητικήν μέ
  ριμναν πού εξεδηλώθη τελευ
  ταίως άποκτά επί τέλους καί
  ή έπαρχία αυτή μίαν ω¬
  ραίαν συγκοινωνιακήν άρτη
  ρίαν, τόν δρόμον ΧουδετσΙου
  —Χάρσκσ, τΐού τής έξαοφαλΐ
  ζει μονΐμως πλέον, χειμώνα
  —καλοκαΐρι, συγκοινωνίίχν
  δι' αύτοκινήτου.
  Καί έτσι τό Μονοφάτσι
  βγαίνει άπό την άφάνεια. "Ε-
  τσι δημιουργεΐ την πρόσοδον
  καί την εξέλιξιν τού. Έτσι
  ύποβοηθεϊ ιήν εκμετάλλευσιν
  τού. Διότι, ή έπαρχία αυτή
  ή"ταν άνεκμετάλλευτος Έκτά
  σεις άπέραντοι είς τίς λεγό
  μενες «Μεσάδες» δπου τα
  τουρκοχώρια Μως τό 1924, έ¬
  μειναν τελείως άκαλλιέργη-
  τοι. Λίγα δημητριακά καί μι
  κρά σχετικώς κτηνοτροφία.
  Τίποτε άλλο. Ουτε άμπέλια'
  οΰτε εληές.Δεκάδες χωρία,ήΛι
  γόρτυνος, τό Τεφέλι, τό Πυ
  ράθι, τα μετόχια καί οί συνοι
  κισμοί πού ευρίσκονται πέριξ
  τής μονής Έπανωσήφη, δέν
  έκαλλιεργοθσαν τίποτε άλλο
  παλαιότερα παρά μόνον δη¬
  μητριακά καί κτηνοτροφίαν.
  Τα τελευταία δμως χρόνια ε¬
  πήλθε μία μεγάλη μετσβολή.
  Φυτεύονται ελαιόδενδρα, καλ-
  λιεργοΰνται άμπέλια, δημι
  ουργούνται κήποι καί περιβό-
  λια καί ή δψις τοθ μέρους αύ
  τού άλλάζει, μεταμορφώνεται
  ριζικά. Καί κάτω είς τόν κυ¬
  ρίως κάμπον, ή ιδία άναδη-
  μιουργική προσπαθεία. Δάση
  όλόκληοα σχηματίζουν οί νέοι
  έλαιώνες. Καί τό πράσινο των
  άμπελιώι/ καί των καπνοφυ-
  τειών έκτείνεται πρός δλες
  τίς κατευθύνσεις, άπλώνεται
  είς τό μεγαλύτερο μέρος τής
  επαρχίας. Καί αύτά χωρίς νά
  παραμερισθή, νά παραγκωνι-
  σθή ή καλλιέργεια των δημη-
  τριακών πού άποτελοθν πάν·
  τοτε τό κυριώτερον είσόδημα
  τής επαρχίας, χωρίς νά τεθή
  υπό διωγμόν ή κτηνοτροφία,
  χωρίς νά λησμονηθή ή μελισ-
  σοκομία καί οί άλλοι κλάδοι
  των άγροτικ&ν έπιχειρήσεων
  κσί εργασιών. Ή ποικίλη καλ-
  λιέργεια συνεχίζεται πάντοτε.
  Καί δχι μόνον συνεχίζεται,
  άλλά καί συστηματοποιεΐται
  καί ένισχύεται. Δι' αύτό καί
  τό Μονοφάτσι, παρά τό δτι
  ήταν άπομονωμένο, χωρίς συγ
  κοινωνίας, παρά τό δτι υπέ¬
  στη κατ' επανάληψιν τα δει-
  νά τρομακτικής άνομβρί
  άς καί ξηρασίας, παρά
  τό δτι εχει μέγαν εχθρόν την
  έλον'οσίαν, έν τούτοις δέν έδυ-
  στύχησεν, δέν έχρεώθη. Είνε
  ϊσως ή έπαρχία μέ τα όλιγώτε
  ρα χρέη πρός Τραπέζας καί
  Ιδιώτας τοκογλύφους. Τό έ-
  σωζε πάντοτε ή ποικίλη καλ-
  λιέργεια. Διότι εάν κατεστρέ¬
  φετο τό εν εΐδος, έμενε πάν¬
  τως τό άλλο, * τουλάχιστον
  διά την κάλυψιν των άμέσων
  άναγκών τής οικογενείας.
  Εύτυχώς δέ τα τελευταία
  ετη αί έσοδεΐαι υπήρξαν ό-
  πωσδήποτε πλούσιαι καί Ικα-
  νοποιητικαΙ, έκ παραλλήλου
  δέ εξεδηλώθη καί τό κρατι¬
  κόν ενδιαφέρον. Καί έτσι ή
  πρόοδος καί ή εξέλιξις είς 6-
  λους τούς κλάδους, είς δλας
  τάς έκδηλώσεις τής ζωής γϊ
  νεται μέ ταχύτερον ρυθμόν.
  Καί ό ρυθμός τής προόδου
  αυτής θά επιταχυνθή ασφα¬
  λώς περισσότερον είς τό εξής.
  Αί προϋποθέσεις πρός τουτο
  δημιουργοϋνται ήδη. Άλλά
  τα ζητήματα τοϋ Μονοφατσί¬
  ου, τα προβλήματα, αί άνάγ
  και τού, είναι πολλαί καί με
  γάλαι. Καί θ' ασχοληθώμεν
  έν συνεχεΐα μέ δλα, μέ ένα
  έκαστον διαμέρισμα, κοινότη-
  τα καί χωριο χωριστά. Διότι
  τό Μονοφάτσι δικαιοθται
  ίδιαιτέρου ένδισφέροντος, με
  γαλυτέρας στοργής έκ μέ¬
  ρους δλων μας.
  πίς δτι διά τάς έξαγωγάς των
  σταφυλών μας τό μέλλον προ
  οιωνΐζεται πολύ καλόν.
  Μνημόσυνα.
  Ή έπιτροπή επί τοθ μνημο-
  σύνου τοθ αειμνήστου Στ.
  Ξανθουδιδου, επί τή συιαπλη-
  ρώσει δεκαετίας άπό τοθ θα-
  νάτου τού, συνελθοΰσα προ·
  χθές, απεφάσισε νά τελεσθή
  τό θρησκευτικόν καί φιλολο-
  γικόν μνημόσυνον την 18 Σ)
  βρίου όπότε θά γίνουν καί τ"
  άποκαλυπτήρια τής προτομής
  τού είς τό Μουσείον. Απεφά¬
  σισε δέ νά κληθοθν είς τάς
  εορτάς αύτάς πρός τιμήν τού
  μεγάλου Κρητός άρχαιολό-
  γου καί ΙστορικοΟ καί ή Ά-
  καδημία καί τα Πανεπιστήμια
  καί δλαι αί κορυφοί τής έλ-
  ληνικής έπιστήμης καί των
  έλληνικών γραμμάτων. Καί υ¬
  πήρξεν όρθοτάτη ή απόφασις
  της. Είς τόν Ξανθουδίδην ά-
  νήκει κάθε τιμή. Καί ή από¬
  δοσις τής τιμής αυτής πρέπει
  νά είναι πανηγυρική καί πα-
  νελλήνιος. Ώς πρός τό μνη
  μόσυνον τοθ Ιωσήφ Χατζη
  δάκη, τοθ ετέρου μεγάλου
  άρχαιολόγου μας, απεφασί¬
  σθη νά γίνη. αργότερον, την
  επέτειον τοό θανάτου τού.
  Ή οτέγασις.
  Διά την μόνιμον, άνετον,
  εύπρεπή καί. υγιεινήν στέγασιν
  των πτωχών καί άστέγων
  γηγενών καί προσφύγων τής
  πόλεώς μας κατεβλήθησαν τόν
  τελευταίον καιρόν άξιέπαινοι
  προσπάθειαι αί οποίαι καί
  άπέδωκαν εύχάριστα άποτε
  λέσματα. "Ηδη πρός συνέχι
  σιν τής προσπαθείας αυτής,
  ή κυβέρνησις έχορήγησε νέ
  αν πίστωσιν έξ ένεακοσίων
  χιλιάδων δραχμών. Μέ τό πο¬
  σόν δέ αύτό θά οίκοδομη
  θοϋν νέα οΐκήματα καί θά ό
  λοκληρωθή τό στεγαστικόν
  πρόγραμμα. Είναι καί τουτο
  νέα ένδειξις τής φιλολαϊκής
  πολιτικής · τής κυβερνήσεως.
  Άλλά καί απόδειξις τής γο
  νίμου δράσεώς ; των άρχόν
  των τοθ τόπου μας. Τοθ ύ
  πουργοθ Γεν. ΔιοικητοΟ κ.
  Σφακιανάκη, καί τοθ Νομάρ
  χου κ. Μσρκέλλου.
  ΛΝΟΡΘΩΣΙΣ
  'ΐΐ
  !1
  ί!"
  ΘΕΒΜΗΤλ
  (θερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.—Σήμε
  ρον τό κινηματογραφικόν άρι-
  στούργημα: ·ΧΑΜΠΑΝΕΡΑ», μέ
  την Ζαρά Λεάντερ. Την Δευτέραν
  «Μπακαρά·, (τό σκάνδαλον Στα
  βίσκυ). ______
  θερινός «ΑΠΟΛΛΩΝ·.-Σήμε·
  ρον ή άριστουργηματική Γαλλική
  ίκδοσις: ΑΓΑΠΗ μές τίς ΦΛΟΓΕΣ,
  (έκ τού ΊσττανικοΟ άλληλοσπαραγ
  μοΰ). Μέ την Λωρέττα Γιόγκ. Την
  Δευτέρα ν: «Παράδεισος γυναικώ·«>.
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  Προΐστάμενος Τυπογραφείου
  Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  ΜΙΑΤΡΑΓΙΚΗ
  1ΑΣΙΑΙΣΣΑ =
  Ό έρως είς την χώραν
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Τό Σκάνδαλον
  Σταβίσκυ.
  ΚΑΡΑ
  Ένα συγκλονιστι-
  κό κοινωνικό άρι-
  στουργημα τταρμένο
  άπό την πολύκροτο
  ΔΙΚΗ ΣΤΑΒΙΣΚΥ,
  τγόΟ άνεστάτωσεν ό-
  λόκληρο τόν κόσμο.
  Ή ταινία ποϋ έγνώ
  ρησε τόν μεγαλείτε-
  ρον θρίαμβον προ-
  βληθεΐσα επί 5 ολο¬
  κλήρους μήνας είς
  τό ΟΟϋδΕΕ των Πά
  ρισίων.
  Πρωταγωνιστοθν οί
  άσσοι τής Γαλλικής
  όθόνης:
  ΜΑΡΣΕΛ ΣΑΝΤΑΛ
  500ον
  Άλλ' ό Έρμαν αφήκε διά
  τό τέλος τάς άκανθώδεις έρω
  τήσεκ, είς τάς οποίας ή Μα¬
  ρία— Άντουανεττα δέν θά ήτο
  είς θέσιν νά απαντήση χωρίς
  νά προδώση τα αίσθήματά
  της κσί νά κατηγορήση την
  δημοκρατίαν. Καί ή βασΐλισσα
  πρέπει νά απαντήση είς όλό
  κλήρον πολιτικόν έρωτηματο
  λόγιον.
  Τί ιδέαν έχετε, την ήοώτη
  τόν δημοκρατικόν
  Αί πρώται ενδείξεις
  επι τής φθινοπωρινής μόδας.
  Τά μοντέλα ποΰ παρήλασαν είς
  τίς τελευταϊες έπιδείξεις των πα·
  ρισινών ραπτών δέν παρουσιά
  ζουν μεγάλη μεταβολή είς τό
  στυλ των φορεμάτων μας
  Ή σιλουέτα μένει λειττή εΰκί
  —Όμιλοθν ήδη γιά... γουνα-
  ρικά.
  Καθησυχάσετε, κυρίες μου, δέν
  έμφανίζονται άκόμη ησρά επί των
  μοντέλων, άλλά ή εϋνοια μέ την
  των χρυσανθέμων.
  Η ΜΑΧΗ
  Υπό Κλώντ Φαρέρ.
  σε, διά
  στρατόν;
  —Υπεράνω ολων έπιθυμώ
  την ευτυχίαν τής Γαλλίας.
  —Νομίζετε δτι οί βασιλείς
  είνε άπαραίτητοι διά την ευ¬
  τυχίαν τοθ λαοθ;
  —Ένα άτομον δέν ημπορεί
  νά κρίνη τιερί αιότοθ τοό πράγ
  ματος.
  —Λυπεΐσθε, άναμφιβόλως,
  δτι ό υιός σας έ'χασε έϊναν
  θρόνον είς τόν οποίον θά ά
  νήρχετο εάν ό λσός άντιλη
  φθείς επί ϊέλους τά δικαίω
  ματά τού, δέν κατέστρεφε αύ
  τόν τόν θρόνον.
  — Δέν θά λυπηθώ διά τίπο
  τε έστω καί διά τό παιδί
  μου, εάν ή χώρα τού εύτυ
  π οΐΛουετα μενει Λειττη ευκι-> μοντεΛ,ων, αΛΛα η ευνοια με την
  νητη άλλά μέ καμπυλότητες πολύ ( όποιαν τά περιΒάλλουν είς την
  έκδηλες' ό κορμός είνε άνάγλυ-' διακόσμησιν των τουαλεττών άττο-
  φός, ή μέση λεπτή, οί ώμοι ύτο Ι δεικνύει ήδη δτι ή έπιτυχία των
  γραμμισμένοι, τό σώμα μαντεύε· θά είνε μεγάλη
  τ/ύι ι/Ατ/Λ ΛττΛ τΑ *.Α?μ».ι~ Ι Α Λ-Α -Λ*, μ*.
  καΐ
  Ό άνακριτής δέν ήτο τυ
  χερός άνθρωπος. Ή Μαρία—
  Άντουανεττα δέν ήτο δυνα
  τόν νά απαντήση μέ μεγαλει
  τέραν εύστροφίαν. Καί λέγου
  σα «ή χώρα τοιι», χωρίς νά
  δηλώση άπ' εύθείας ότι δέν
  άνεγνώριζε την δημοκρατίαν
  έτόνιζε είς δικαστικόν τής δή
  μοκρατίας ότι εθεώρει την
  ίΓαλλ(αν^« ιδικήν της». Καί είς
  την δυστυχίαν της δέν έπαυσε
  νά υποστηρίζη έκεΐνο ποΰ έθε
  ώρει ώς ιερόν καθήκον της, τό
  Μΐ(ΐ Λ *,*-ην* δικαίωμα τοθ υίοθ της έτΐί
  5 τοθ θρόνου. Καΐ ή άνάκρισις
  έτελείωσε. Ήρωτήθη τότε ή
  Μαρία — Άντουανεττα εάν
  θέλη νά ορίση συνήγορόν της
  διά την ημέραν τής δίκης.
  Απήντησε δτι δέν γνωρίζει
  τ6ύς δικηγόρους καί δτι δέ-
  χεται εκείνον τόν οποίον ή
  θελε τής ορίση έξ έπαγγέλμα
  τος τό δικαστήριον.
  (συνεχίζεται)
  ται κάτω άπό τό φόρεμα.
  Οί φοθστες παραμένουν κοντές
  ολίγον φαρδειές είς τό κάτω μέ-
  ρος11 οί γαρνιτούρες των Φορεμά¬
  των τοποθετοΰνται καθέτως κατά
  τρόττονπούνάέπιμηκΰνουν την νραμ
  μην τού σώματος οί γαρνιτοϋρες
  αύτές, αντιθέτως, μέ την μόδα
  τής προηγουμένης έποχής, θά εί¬
  νε τοϋ ίδίου μέ τό Φόρεμα χρώ·
  ματος, άλλ' άπό ϋρασμα διαφορε
  τικό, δηλαδή άπό βελοΰδο, ταΦτδ
  ή σατέν επί μαλλίνου ύφάσματος,
  άπό ντρά ή" λαινάζ επί μεταξω-
  τού ύφάσματος.
  Τίς γαρνιτοϋρες αύτές διευ·
  θετοΰν είς κάθετες λωρίδες φάρ
  δούς 3 ή" 4 έκατοστομέτρων
  έμπρός είς τό φόρεμα καί είνε
  πέντε τόν αριθμόν αύτές ή
  λωρίδες, δταν πηγαίνουν άπό τόν
  ώμον £ως τοός γόμφους καί α¬
  πλώς δύο τόν αριθμόν δταν ιτη
  γαίνουν άπό τόν ώμον έ"ως τό ά ι
  κρον τής φούστας.
  Αυτή την στιγμή, τό μαΰρο ά
  στρακόν φαίνε'αι νά κυριαρχρ
  Σούπλ όπως είνε τά άστρακάν έ
  πιτρέπει νά κόπτεται καί νά ντρα
  πάρεται άριστοτεχνικά. Βλέπει κα
  νείς συχνότατα άμπιεσεμάν άπό
  άστρακάν είς τό επάνω μέρος μι
  5ς ζακέττας, ενός επανωφόρια
  τοθ όποΐου τά άκοον κόπτεται άν
  φλέρ. Μικρά μπαλόν άτό την Ι¬
  δία γοΰνα έπεκτείνουν είς τό άνω
  μέρος των μανικιών τό άμπιεσε¬
  μάν· Ή φυσική εύκαμψία γοΟ ά¬
  στρακάν έτιτρέπει νά τό έργά
  ζωνται άν φόρυ, ώστε νά ίμφανί
  ζεται είς γκωντέ.
  Ύπάρχουν ώραιότατα ταγιέρ
  διά την νέαν σαιζόν άπό λαινάζ
  βέρ-ϋνι άποτελούμενο άπό μία
  ίσια φοισια μέ ζακίττα άρκετά
  μακρυά σφιγμένη είς την μέση
  καί έλαφρώς σταυρωτή. "Ενας γι-
  ακάς άπό λαινάζ βερ μέ ραβδώ-
  σεις άπό μικρές λωρίδες γούνας
  καστόρ καί μ(α τσέπη —μία μόνη
  τσέπη —άποτελοΰν θαυμασία γαρ-
  νιχούρα τής ζακέττας.
  ή Ντιστεγκέ
  ΚΙΜΗΣΙΣ.— Επανήλθεν ποονΒί
  έξ Αθηνών ό κ. Ανδρ. Βλάσση7
  -•Επανήλθεν έπίσης έ, ,»£
  νης ό κ. Πέτρος Καρτέβσκη η'
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Δέν εύοί
  σκω λόγους νά ευχαριστήση τ0Λ.
  διακεκριμένους επιστήμονας τΚο
  Ι πόλεως μας κ. κ Μιχαήλ Ίερ«
  Μέ την παλεττα στόν άντίχει- ^Γ^^
  ρα, ό Ζχν-Φραναου* Φέλτ ύπε κη'ς των επεμβάσεως την βνχ'
  χώρησε δυό βήματα. Στά σχοΰ- μου έκ βεβιποτάτου θανάτου?
  ρο φόηο τοθ μουσαμα, τό πορ Τοιούτοι έπιστήμονες τϊμοΰν
  35ον
  ΚΟΙιΊΩΝΙΚγϊ
  ρο φόηο τοθ μουσαμα, τό πορ Τοιούτοι έπιστήμονες τϊμοΰν
  τραϊτο παρουαιαζόταν ρωμχΧέο ά}^^ _τό Ηράκλειον. Έπίσης
  • ι/ ι.· ι -,2 ι ί ευχσριστω τό προσωπικόν τί.»
  καί νομψί. Καΐ μολονότι ό κό· Κ^νι^ς το0 κ. Ίερωνυμακη δ?Λ
  ρσωπικόν
  το0 κ. Ίερωνυμακη
  οιήσεις κα'ιτήνπρθ
  καί μψ μολονότι Κ^νι^ς το0 κ. Ίερωνυμακη δ?Λ
  τσος ήταν πολύ μακρουλός καΐ τάς περιποιήσεις κα'ιτήνπροθυμίαν
  πολύ χαμηλάς, τό πρόσωπο λό τού επέδειξαν κατά τά η
  βέ
  »;
  Μεγάλη Πρεμιέρα
  ΣΤΟΥ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ί
  "Αριθ. 9675
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Άναβληθέντος πλειστηριασμοθ
  Ό Συμβολα-ογράφος Ηρακλεί¬
  ου Εμμανουήλ Γ. Καλυτεράκης
  έν Άγίφ Μύρων: κατοικοεδρεύων
  καΐ ΰπάλληλος επί τοθ πλειστη-
  ριασμοϋ δηλοποιώ δτι:
  Ό διά τοΰ ύπ' αριθμόν (7826)
  τής δωδεκάττ)ί (12) Φεβρουαρίου
  έτους 1935 προγράμματός μου δή
  μοσιευθέντος είς τό ύπ' άριθμ.
  (4016) τής 21 Φεβρουαρίου 1935
  φύλλον τής έν Ηρακλείω έκδιδο
  μένης εφημερίδος «Ανάρθωσις»
  προκηρυχθεΐς δημόσιος άναγκα
  στικός πλειστηριασμος τή επι
  σπεύσει τής έν Αθήναις έδρευ
  ουσης Έθνικής Κτηματικής Τρα
  πέζης τής Ελλάδος κατά Γεωρ
  γιου Εμμανουήλ Βασΐλακάκη ή
  ΟρφανάκηγεωργοΟκαίΑίκατερίνης
  χήρας Εμμανουήλ Βασιλακάκη τό
  γένος —τυρίδωνοςΧαιρέτουοΣκιακά
  μετερχομένη; κατοίκων άμφοτέ
  ρων ^ Κορφές Μαλεδυζίου, των έν
  τώ εϊρημένψ προγράμματι περι-
  γραφομένων άκινήτων, άναβλη
  θείς ένεκεν νομίμων λόγων γενή
  σεται συμφώνως πρός τούς δρους
  τοθ είρημένου προγράμματος
  κατόπιν τής 6π' αριθμόν (405)
  τή 23 .Ίουνίου τρέχοντος έτους
  1938 αποφάσεως τοθ κ. Προέ
  δρου των Πρωτοδικων Ήρα
  κλείου την είκοστήν ογδόην Αύ
  γούστου 1938 ημέραν Κυρίακήν
  καί ώραν 10—12 πρό μεσημβρ!
  αν ενώπιον μοιι ή τοθ νομίμου
  άναπληρωτοθ μου, ιν Άγ[φ Μύ
  ρωνι Μαλεβυζίου καΐ έν τώ συμβο
  λαιογραφείφ μου ϊδιοκτησία Γεωρ
  γίου Ι. Μισυρλάκη, ένθα καλοθν
  ται οί βουλόμενοι νά πλειδοτήαω
  σιν· Εφ οΐς εγένετο ή παροθσα
  δι ήν ελήφθη τέλος καί πρόσθε
  τον ως καί νόμιμον δικαίωμα
  δραχμων (105) ίν Άγίφ Μΰρωνι
  Μαλεβυζίου καί |ν τω Συμδολαι
  ογραφ.ίφ μου ίδιοκτησία Γεωρ
  γίου 1. Μισυρλάκη σήμερον την
  είκοστήν ογδόην (28ην) Ίοωλίου
  ημέραν Πέμπτην τοθ έτου; (1938)
  καί υπεγράφη παρ' ίμοθ τοθ συμ
  βολαιογράφου Ηρακλείου.
  ΝΕΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΑΙ
  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
  ι
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ή άριστουργηματική)
  γαλλική έκδοσις:
  ΜΕΣ!
  ΤΙΣ
  Ένα ύιτέροχο έρωτικό ν~
  μάντζο πού έκτυλίσσεται ά
  νάμεσα στήν κόλασι τού Ί *
  σιτανικοΰ αλληλοσιτοιραγμβϋ.
  Ή φλογερή άγάπη ύύο νέ·
  ών, πού την γιγαντώνει ο
  κρότος των κανονιών καΐ ό
  κίνδυνος πβύ τούς άπειλεΐ σέ
  κάθβ τους βήμα.
  Μέ την
  ΛΩΡΕΤΤΑ ΓΙΟΓΚ
  Καί νέον ΖΟΥΡΝΑΛ.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  ΗΛΡΑΛΕΙΣΟΣ ΙΜΙΜι
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ 'Ι
  ΣΤΑΦΙΔΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ,
  Ζητβϊτβ έπιμόνω; την φημισμένην λευκήν ποτάσσαν
  ΑΣΤΗΡ 96—98 ο)ο διότι, χάρις είς ΐά άποδεδειγμένα καΐ
  άναμφΐσβήτητα προτερηματά της, κάμνει την καλλιτέραν
  οταφίδα καΐ σας έξασφαλίζει τάς άνωτάτας τιμάς.
  "Οβοΐ δέν γνωρίζουν την άποτελεσματικότητα καΐ
  άνωτεροτητα τής λευκής ποτάσσης ΑΣΓΗΡ,άς κάμουν
  συγκριτικά πειράματα ολίγας ημέρας πρό τού τρυγητοΰ,
  άπλώνοντας λίγα ωριμα σταψύλια μέ ποτάσσαν ΑΣΤΗΡ
  καΐ ιδιαιτέρως την Ιδίαν ημέραν, μέ ποτάσσαν οίασδήποτε
  άλλης μάρκας.
  ΠΡΟΣΕΞΑΤΕ ΚΑΛΑ!!
  Ό συναγωνισμός βλέπων την τεραστίαν διάδβσιν τής
  λευκής ποτάσσης ΑΣ ι ΗΡ, έθεσεν είς κυκλοφορίαν λευκήν
  ποτάσσαν κατωτέρας περιεκτικότητο; και άλλης προελεύ
  σεως, ήτις ουδεμίαν σχέσιν έχει μέ την ποτάσσαν ΑΣΤΗΡ
  96—98 ο)ο. Διά τουτο πρέπει νά προσεχετί καΐ νά ζητήτε
  πάντοτε άπό τό έμπορον σχς νά σας δώσΐ,ι ΰπευθΰνως την
  γνησίαν ποτάοσαν ΑΣΤΗΡ περιβκτικότητος %—98 ο)β μέ"
  τό κάτωθι σήμα:
  γψ των τραβηγμένων ματιών καΐ
  τοΰ σχεδόν στρογγυλοϋ στίμα
  τος έχαμογελοΰσε 2να χαμόγε'
  λο τής "Απω Άνατολής, ενα χά
  μόγελο μυστηριώδες καΐ άνησυ
  χητικό.
  —"Ω! «γαπητέ μαίτρ, τί ώ
  μορφο πού είνε! Πώς μπορεΐτε
  τόσο γρήγορα καΐ Ιτσι σάν νά
  παίζετε, νά δημιουργήτε τόσο ώ
  τάς περιποιήσεις καιτήνπροθυμίαν
  λό τού επέδειξαν κατά τάς ημέρας
  ί ^^Ρ^0^ 'ΐης εί<: χ1Ίν κλι Μιχαήλ Σπυριδάκης^ έμπορος Γύρω στήν πόλι. πράγματα Ή μαρκεσία Γιορισάκα ένώσει ....., Ό Φ< μόρφασε περιφρονητιχά. Τόσο ώραϊα, ώ!... έκδρομών τάς {,. Έλληνική Γίε· ... ά την 15ην Αύ· | γούστου. ένθου —Συγκαταλέγεται καί μία διαρ ■'— δεκαπέντε ημερών έν σανό· πιεικής κυρία. Δέν είσθε "Οχι. Ι κυρίως τά ίστορικά τοπεία καί Είσθε έ- τάς αρχαιότητάς τής Κρήτης. | —Ό καύσων δέν έ'τταυσεν καθ" ' όλην σχεδόν την ήυέραν τής χθές — "Ωστε νά ακούωνται πάλιν τά συνήθη παραπονα καί νά γί· ,, Λ ; ι" «"ΐ"ΐσΊ ιιυραπονα καί νά γ(. —Είσθε πολύ πιό ώμορφη ά· νωνται έπικλήσεις διά την., πρωϊ· πό δ"σο μπόρεσα νά σας ζωγρα· μοίραν έλευσιν τοθ φθινοπώρου τΓ ^Τ°£ώ-,θεέ Τ1-^-™?£*ΐΆΑΖ«ί Ιοΰτο ,έδω, δέν είνε απολύτως ξεφράζοντο άπό μέρους τής ωΡι. κακό... Ο μαρκήσιος Γιορισάκα, σμένής έκείνης μερίδος των καθη· δταν θά βρίσχεται σΐό καρίβι ί μεΡ'νών μεμψιμοίρων. τού καί θά κλείνεται τό βοάδ^1 ^ΓΧΘ,ές δικάσι^ον τΡ° στήν καμπίνα τού, αύτό τό πορτραΐτο θά ρ ρίζη βεβαία, έ ά ζ άναγνω- μολονότι άσχημι- ά ύ ΣΤΗΡ ΠΟΤΑΣΣΑ ΓΈΡΜΑΝΙΑΣ 96-98%. 'Απβκλίΐστιχβΐ ίίσαγωγεΐς έν Κρήτα· ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ καΐ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΪ,-Ηράκλβ,β. σμένα, τά χαρακτηριστικά πού άγαπά. . 'Ωνειρευόμουν, 8μως, καλλίτερη άπομίμησι τής πρ*γ- ματίκότητος- (συνεχίζεται) ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΕΙ!! ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Φέρομεν είς γνώσιν των εύ- σεβών καί φιλεόρτων, δτι ή έορτή τής Κοιμήσεως τής Θε οτόκου, θά πανηγυρισθή μέγα λοπρεπώς: Ό Μέγας Εσπερινάς (5.1)2 μ. μ. θά τελεσθρ μέ άνοιξαν τάρια καί άρτοκλασίαν χο . παρετηρήθη ή σχετική .^.., εις τόν περίβολον τής πα¬ λαιάς Νομαρχίας. — Όπου καί τό ιστορικόν κτί- ρ ρτοκλασίαν χο ροστατοΰντος τσϋ Θεοφιλεστά τού 'Επισκόπου Πέτρας, συμ πραττόντων διακεκριμένων Ιεροψαλτών. Μετά την 9ην ώραν μ μ. θά ψάλλωνται υπό των Ίε ρέων παρακληθείς πρός την υ καί τό ιστορικόν κτί- ριον τό στεγάζον άκόμη τό Πται σματοδικεϊον καί την υπηρεσίαν άγροφυλακής. — "Εως πότε χώρα θά τάς στε- γάζη είνε ζήτημα ενδιαφέρον τούς άρμοδίους καί την αίσθητικήν τής πόλεως. — Μέ τό προχθεσινόν ατμόπλοι¬ ον τής γραμμής άφΐχθη ομάς Εένων όρειβατών ή όποία θά επι- ·;ειρήση άνοδον είς τά όνομαστά ίουνά τής Κρήτης. —Μεταξύ των όρειβατών συγ- κατβτλέγονται καί αρκεταί έκ τοθ ...άδυνάτου φύλου. —Αί οποίαι φέρουν μέ άνεσιν τούς γυλιοΰς των καί μερικαί άπό ατότάς μέ ιδιαιτέραν χάριν τά άν- δρικά πανταλόνια. Τά Βυζαντινά μνημεΐα τής λλάδος άλϋ ύ ρ —Τά Θεοιόκον κτός. Ό Καθεδρικός Ναός Μεγόλης Παναγίας θά ταγωγηθή πλουσΐως. μέχρι βαθΐίας νυ τής φω- ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ Την πρωΐαν ό δρθρος θά αρχίση περί ώραν 6 1)2 π.μ. τή συμπράξει των ώς άνω ίεροψαλτών, μετά την θείαν λειτουργίαν, γενησεται Λιτα νεία μετά μεγάλης πομπής, περιφερομένης τής Ίεράς είκό νος τής Θεομήτορος, δι* Εύαγγελιστρίας καΐ άγοράς είς την πλατείαν παρακολου θοΰσης τής μουσικής τοθ 'Ε θνικοΟ Όρφατνοτροφείου Άρ ρένων Λασηθίου. Την μεσημβρίαν μετά την συνήθη κωδωνοκρουσίαν θά γίνη, τοιαύτη πανηγυρική χά ριν'τής ημέρας. "Οθεν ™ΡακαλοΟνται οί εύ Ό υπογεγραμμένος ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΙΡΕΤΗΣ θεωρώ καθή- .Π,ΠΤ1_υηι ,_,_ .. μου νάΥ εύχαριστήσω θερμώς την ΑΝΩΝΥΜΟΝ ΕΛΛΗ- 3χ69^τΤς "α^ρβς ΝΙΚΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ «Ο ΦΟΙΝΙΞ» διά ?η<^ πανηγύρεως καΓ λ( την ταχύτητα καί την προθυμίαν μεθ' ής έσπευσε νά μοί _.—»■ κτττΛ.βΑ·λη τήν ίκανοποιητικωτάτην άποζημίωσίν μου διά τάς τοθ άναφλεγέντος αΐύτοκινήτου μου, ήσφαλισμένου τ σητ"' -Γ7 - * ; , «χ Ι°του 1938. Τοιαθται Εταιρίαι τιμουν την χώραν μσς καΐ δέον νά συνιστωνται, ώς παρέχουσαι πλήρη εξασφάλισιν. Έν Ήρακλείφ τή 10 Αύ γούστου 1938 Ό ευχαριστών ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΙΡΕΤΗΣ συμ (Έκ τοθ γραφείου τής 'Ενο ΐΓ»κ<ΐ>- 'Ρ·»·»λ------'-- ■·
  άλλης Ελλάδος άποτσχολοΰν ·:^
  ρύτατα τελευταίως τούς άρμο·
  δίους.
  —Πλείστα έξ αυτών, δπως συμ¬
  βαίνη |μέ τβύς ναιούς τοδ Μυστρό:
  περισυλλέγονται, προφυλάσσον-
  ται καί άνανεώνονται.
  —Ελπίζομεν δτι τό γενικόν αύ
  τά ενδιαφέρον έπεκτεινόμενον ό-
  σονούπω θά συντελέση είς τήν ο¬
  ριστικήν ρύθμισιν τοΰ ζητήματος
  καί τοΰ ίδικοΰ μας Βυζαντινοΰ
  μουσείου έν συνδυασμώ μέ τήν
  περισυλλογήν καΐ ανανέωσιν άπό
  έμπείρους είδικούς"δλών των κα¬
  τεσπαρμένου άνά τή? Κρήτην βυ-
  ζαντινών κειμηλίων.
  —Πανηγυρικός συναγερμός αυ¬
  ριον καί μεθαύριον.
  — Καί λόγφ τής μεγάλης πανη¬
  γύρεως τής Νεαπόλεως, ώς έγρά-
  φομεν χθές, καί λόγορ τής ιδικής
  μας τής Χρυσοσπηλα ωτίσσης καί
  λόγορ αλων,έορτών ώς λ.χ. είς τό
  ωραίον προάστειον τοΰ Μαστα¬
  μπά δπου έορτάζει ό ναός τής
  Παναγίας.
  —Τά έξωμονάστηρα καί τσέξωκ
  κλήσια τής Κρήτης θά £λεγε κα·
  νείς δτι ισυμμετέχουν περισσότε
  ρον άπό άλλας εορτάς είς τήν
  Χριστιανικήν εορτήν τής προσε¬
  χούς Δευτέρας.
  —Μέ τήν παράτασιν τής ζέστης
  αί απογευματιναί έξοδοι πυκνώ·
  νονται.
  —Ή _πλατεΐα άλλά καΐ τά κέν
  τρα της λεωφόρου Κουντουριώ¬
  του καί τής πλατείας Βενιζέλου
  διακρίνονται διά τίς «ιΐιέννες·
  _____ ^!^. ιιι, «ττιεννες»
  των τίς άΐΐογευματινές καί νυκτε
  ρινές ώρες.
  — Είς τοϋ Πουλακάκη ή πρεμι·
  έρα τής «Χαμπανερα» συνεκέν
  τρωσε χθές εκλεκτόν κόσμον. Ή
  «Χαμπανέρα» είνε έίνα άληθινό
  κοινωνικό άριστούργημα.
  — Είς τόν «Άπόλωνα· ή «Άγά
  πή μέσ' τίς φλόγες» αποτελεί τό
  επίκαιρον κινηματογραφικόν έρ¬
  γον τής εβδομάδος πού δέν πρέ
  π εί νά χάση κανείς.
  έ Ρέπορτΐρ
  ΤΟ ΔΡΟΣΟΛΟΥΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ
  ΛΙΟΥΤΑΦΗ
  ΕΙΣ ΜΑΣΤΑΜΠΑΝ
  ιγρφου Ηρακλείου
  Ό Συμδολαιογράφος Ήραχλΐίου
  Έ Γ Κ
  Είνε «σύγκριτβν ιίς πβριπβίη-
  αιν "α1 »*β«ριβτητ«. Είνε τώ μο
  1^^ ' 41
  τ4>
  Μόνον μέ τό θαλαμηγόν
  «ΧΙΟΣ»
  Κάθε ΚΥΡΙΑΚΗΝ 6 μ. μ. ακριβώς
  Κατ' ευθείαν διά Πειραια
  (αί 12 ώΡ3ί).
  Ταχύτης 14 μιλλ.»ν.—Άνεσις—Άαφάλεια.
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  ΤαλΙ·. ·-«
  Ε©ΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ2ΕΛΛΑΔΟ-
  ΥΠΟΚ)ΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΠροκήρυξΓς -ημοπΡασία7"Πωλήσίως '
  •Αριθ. κτήμ. Είδβς ©έσ,ς Κτήματβς
  Οικόπεδον ΞύλινηΤάμπ,α
  Οίκία
  312
  315
  332
  395
  397
  405
  443
  632
  35
  1504
  2388
  610
  2000 -----------
  778 ^ ΟίΐίΓ*
  Οικόπεδον
  Ένυπόθηκον έΤ
  Πόρτα
  Έκτασις τ. μ. Λ>
  29,50
  72,50
  135
  31
  51
  49
  24,50
  54,50
  82
  46
  115
  94
  3.000
  14.000
  40.000
  8.000
  10000
  12.000
  8 000
  37,500
  135.000
  110.000
  6Ο.ΟΟΟ
  3Ο.ΟΟΌ
  Οίκία
  Ένυπόθηκον διά
  άναλυτί δ
  Κάτω Γενή Τζαμί
  ολοκλήρου είς Τρ)κ^
  Βαλιδέ Τζαμί 84
  ολοκλήρου είς Τρ)κα
  κάτωΓενή Τζαμί 333,50
  άπό 19—3—1918
  :νοι είς τό ΎπΚια τής Έθνι-
  ' ^κ τοθ Γραφείου)
  180.000
  26Ο.000
  ΑΝ0ΡΘΩΣ1Σ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  373βν
  Ό Μάριος παρετήρησε δύο· ή τρείς ημέρας
  τόν πρεσβύτην μέν, άλλ' ούκέτι γέροντα άνδρα
  τοθτον, καί την κόρην άλλ' ούκέτι νεάνιδα ταύ
  την, έπειτα δμως δέν εδοσε πλέον είς αύτούς
  προσοχήν. Καί ούδ' έκεΐνοι δμως είς αυτόν.
  Συνωμίλουν μεταξύ των ήρέμα καί άπαθώς. Ή
  κόρη έλάλει αδιακόπως καί περιχαρώς. Ό γέρων
  ωμίλει ολίγον, έκ διαλειμμάτων, δέ προσήλωνεν
  έπ' αυτής οφθαλμούς πλήρεις άνεκλαλήτου φιλο
  στοργΐας.
  Ό Μάριος είχε λάβει αυτομάτως την έ'·
  ξιν τοθ νά περιπατή Ρΐς την δενδροστοιχΐαν
  εκείνην, δπου πάντοτε τοΰς άπήντα καί ιδού
  πθς.
  Αϋΐός ήρχετο άπό τής άντιθέτου άκρας τής
  αυτής δενδροστοιχΐας· περιπατών δέ καθ" δλον
  τό μήκος της, διέβαινεν έμπροσθεν των, επειτα
  δέ πάλιν επέστρεψε καί προεχώρτι μέχρι τής ά¬
  κρας, άφ' ής είχεν όρμηθή, καΐ ακολούθως έπα
  νήρχετο.
  ΑΙ στροφαί κσί άντιστροφαί αυται εγίνοντο πεν
  τάκις ή εξάκις, καί ό περΐπατος δέ οδτος πεν
  τάκις ή εξάκις τής εβδομάδος, άλλ' ουδέποτε
  εΐχε γΐνει άνταλλαγή έλσχΐστου χαιρετισμοϋ μετα
  ξύ αυτού καί των δύο έκεΐνων ψυχών. Καίτοι
  δέ, ή μάλλον έπειδή τα δύο ταυτα δντα έφαΐ
  νοντο άποφεύγοντα πάν βλέμμα, έκΐνησαν φυσι
  κώς την περιέργειαν των πέντε ή Εξ φοιτη
  των, οΐτινες ήρχοντο ωσαύτως έκεΐ πρός περΐ·
  πατον, των μέν έπιμελών μετά την παράδοσιν
  των μαθημάτων, των δέ άλλων μίτά τό σψαιρι
  στήριον.
  Ό Κουρφειράκος ήτον έκ των τελευταΐων καί
  αύτός πσρετήρησεν επί τίνα καιρόν τόν γέροντα
  μετά τής κόρης έκείνης, άλλ' ευρών αυτήν ά
  χαριν, τάχιστα εΐχε στρέψει τα νώτα πρός αύ
  την, μάλιστα δέ φεύγων ώς οί Πάρθοι, αφήκε
  κατ' αυτής άντί βέλους έν έπώνυμον. Έπειδή
  δ,τι μόνον τοθ εΐχε κάμει εντύπωσιν έξ αυτών
  ήτο τής μέν κόρης ή έοθής, τοθ δέ γέροντος ή
  κόμη, άστειευόμενος την μέν έπωνόμασε δεσποι
  νΐδα ΜελανΙαν, τόν δέ, κύριον Λευκΐαν ώστε, μή
  γνωρΐζοντος αύτούς ουδενός, έν ελλείψει τοϋ άλη
  θοΰς όνόματός των, Ιβαλε ρΐζαν τό έπώνυμον έ
  κτοτε δ' έλεγον οί φοιτηται'—Ά! ό κύριος ΛευκΙας
  κάθηται είς τό σκαμνΐ τού! Καΐ ό Μάριος δέ, κα
  θώς οί άλλοι, ευρεν εύχερές τό ν' άπο·
  καλ(ΐ κύριον Λευκίαν τόν άγνωστον τοθτον άν
  θρωπον.
  θά πράξωμεν λοιπόν καΐ ημείς ώς οί φοιτηταΐ
  οΰτοι άποκσλοθντες αυτόν κύριον ΛευκΙαν πρός
  ευκολίαν τοθ παρόντος διηγήματος.
  Καθ* όλον τό πρώτον έτος έβλεπεν αύτούς
  καθ" εκάστην ό Μάριος κατά τόν αυτόν τρόπον. Τοθ
  μέν άνδρας ό * χαρακτήρ τοθ ήρεσκεν, άλλά την
  κόρην εύρισκε πολύ άνούσιον.
  Β'.
  ΚαΙ εγένετο φώς.
  Τό δεύτερον έτος, ακριβώς κατά την στιγμήν
  τοθ διηγήματος ένθα ευρίσκεται ό άναγνώστης,
  συνέβη νά διακοπή ή έξις αυτή τοϋ Λουξεμβούρ
  γου, καί αύτοθ τοθ Μαρίου άγνοοθντος πώς. Είς
  τό διάστημα έξ μηνών δέν έπάτησεν είς την δεν
  δροστοιχΐαν τού.
  Τέλος μίαν των ημερών κατηυθύνθη πάλιν είς
  αυτήν. Ήτο θέρος· πρωΐα" αϊθριος ούρανός, καί
  Ιλαρός ό Μάριος, καθώς δλοι γινόμεθα δταν ό
  καιρός είνε ώραΐος.
  (συνεχίζεται)
  —------------------........................._
  ΘΕΡΙΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
  ΛΥΚΕΙΟΥ Ο "ΚΟΡΑΗΣ,,
  'Από 1ης Αύγοΰστου ήρχισεν ή λειτβυργία των Φρον-
  τιστηρίων τού Λυκείου κατά τμήματα καΐ μέ βίδικούς κα¬
  θηγητάς δι' έκαστον μάθημα.
  1) ΔΓ «ίσιτηρίους έξετάσεις είς την Παιδαγωγικήν
  Ακαδημίαν, τό Πανεπιστημίου", τό'» Πολυτεχνεϊον, τάς
  Στρατιωτικάς καΐ λοιπάς 'Ανωτάτας Σχολάς.
  2) Διά μβτεξεταστέους πάσης τάξεως καί παντός
  Σχολείου. ^
  3) ΔΓ άποφοίτους τής Δ.' καΐ Ε.' τάξεως τοΰ Δπμοτι-
  κοΰ μέλλοντας νά ΰποστώσιν εισιτήριον εξέτασιν διά την
  Αην τάξιν τοΰ όκταταξιου Γυανασίβυ.
  ») ΔΓ άπβφβίτους τής ΣΤ.' τάξεως τβΰ Δημβτικοϋ,
  μέλλοντας νά ύποοτώσιν εισιτήριον εξέτασιν διά την Α.'
  τού έςαταξίου Γυμνασίβυ, Πρακτικοΰ Λυκείου καΐ 'Εμπβ-
  ρικής Εχολής.
  Πληροφορίαι παρέχοται χαβ' εκάστην έν τώ Γρα¬
  φείω τβϋ Λυκείου.
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  Δι' έκείνους πού θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι' δλους
  ΚΑΤ4ΜΓ0Υ ΠΑΧΟΥΣ ~
  Β'.
  Γιά τώ άπόγευμα δέν επιτρέπε
  ται τίποτε Έπει5ή 8μως γιά
  τοΰς περιασοτέρου; άνθρώπου; εί¬
  νε αδύνατον νά περάση τό άπό-
  γευμά τού; δίχω; νά πάρο-ιν τί¬
  ποτε, έν άνάγκη άς πάρουν τότε
  ίνα φλυτζάνι τσάϊ έλαφρέ, δίχω;
  γάλα, λεμόνι καί δίχως ψωμί,
  μ' Ινα κομμίτι ζάχαρι.
  Τό βραδυνό γεΰμα καταρτίζεται
  ώ; εξής: Ου τε κρέας, ουτε ψάρι.
  Μερικοί άκολουθοθν αυτή τή τα>
  κτική, καταφεύγοιιν δμως σέ δυδ
  αύ^ά, ποΰ είνε καχό. Έν άνάγ-
  κη, μπορεΐ κανείς νά φάγη Ινα
  αύγό μονάχα. , Ένα χορταρικό,
  ϊπως τό μεσημέρι. "Αν δέν φάγη
  κανείς αύγό, τότε ημπορεί νά
  φάγη ε*να κομμάτι τυρί, 5χι άρ-
  μυρό. Φροθΐα ώμά άφθονα. Ψΐύ-
  μί μιά φέτα. "Οσο γιά τό νερό,
  τό ίδιο δπως τό μεσημέρι, ουτε
  κατά τή διάρκεια τοϋ γεύματος,
  ούτε ϊπειτα.
  Αύτά διον ίψορά. τό φαγητόν.
  Άλλά πρέπιι νά σημειωθή δτι
  Ι Ινα άπό τα θχυμασιώτερα μέσα
  καί τα πιό άποτελεσ,ιατικά, για-
  τί είνε κατ' εξοχήν φυσικό, είνε
  ή πλήρης νηστεία. "Ολα τα ζ'δχ
  τό ξέρουν αύτό καί νηστεύουν σ'
  ώρισμένες περιστάσεις. Μόνον ό
  άνθρωπος τό άγνοεΐ καί, μολονό
  τι φουσκωμένος, έξακολουθεΐ νά
  τρώγη. Έννοεΐται δτι σ' αυτή
  την περίπτωσι έπειδή χρειάζε-
  ται πάντως ή συμβουλή τοθ γι-
  ατροΰ, ό μέλλων νά υποβληθή στή
  δίϊΐτα τής ντίστείας πρέπει νά
  τόν ρωτα προηγουμένως γιά νά
  τοθ κανονίση τίς λεπτομερείς
  γιατί δπάρχει νηστεία νεροΰ, ή
  νηστεία φαγητοΰ, αναλόγως των
  περιστάσεων.
  "Οταν επιτευχθή τδ άποτέλε-
  σμα, φυσικά, ή αύστηρότης τής
  διαίτης μετριάζεται. Άλλά χρει-
  άζεται προσοχή καί συγκράτησις
  τής βουλιμίας γιά νά μή επα¬
  νέλθη πάλι στό πίχος.
  Πρόγραμμα έορτασμού
  της Παναγίας Νεαπόλεως
  ΝΕΑΠΟΛΙΣ Αύγουστος (άντα· Ι
  ποκριτού μας).— 'Εσυνεχίσθησαν |
  καί τάς ημέρας αύτάς αί προ¬
  ετοιμασίαι διά την τοπικήν καΐ
  εκκλησιαστικήν πανήγυριν τής
  Μεγάλης Παναγίας, ήτις εφέτο;
  θ' αποβή έξαιρετική «ι; έπιβλη
  τικότητα καί μεγαλοπρέπειαν.
  'Ανάλογοι πρός τάς φροντίδας
  της 'Ενοοιακή; έπιτροιτή; Νεα-
  πόλϊως είναι καΐ αί προσπάθειαι '
  τού ενταύθα Τουριστικοΰ Όμίλου {
  όστις άαιλλάται σχετικώς καΐ
  πρός τόν σκοπόν της εΰρυτάτης
  όσοντό δυνατόν αυμμετοχής έκ
  τού Νομού μας καΐ έκ τής αλλης |
  Κρήτης είς τή^ πχνήγοριντήςπερι
  καλλού; καΐ ίατορικής'Εκχλησίας
  καΐ τού γενικωτέρου ουντονιαμού
  αυτής. Ό Τουριατικός "Ομιλος
  εξέδωκε ηρίιζ τούτο καΐ τό κάτω
  θι πρόγραμμα πανηγυρισμόν:
  14 Αϋγούστου: 1) Εσπέρας ώρα
  5 μ μ. Παρέλασις Όρφανοτροφεί
  ου, 'Εθν. Νεολαίας, Προσκοπων
  καΐ'Όδηγών μετά τής Μουσικής
  είς τάς κεντρικωτέραν όδούς τής
  πόλεως μέ τίρμα την Εκκλησί¬
  αν. 2) 'Εσΐτερινό; συμφώνως τω
  προγράμματι τής 'Εκκληαίας. "Ω-
  ρα 9 1)2 μ. μ. λαμπαδηφορία
  'Εθν. Νίολαίας καΐ Προσκόπων,
  ωρα 10 μ. μ. εμφάνισις τής Μου-
  ΖΩΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΟ
  Α'.
  Ένα άπό τα πιό ένδιαφέροντα
  προβλήματα πού κινοθν την προ¬
  σοχήν των συγχρόνων έπιστημο
  λιγωτέραν ποικιλίαν ζωντανοθ
  κόσμου. Μέχρι των άποστολών
  τού Σκώτ έπιστεύετο 8τι ουδέν
  ζώον ή φυτόν Ιζη εί"ς_ την πε-
  νικών έρευνητών, ιίνε δτι 'είς'ριοχήν τοθ Νοτίου Πόλου. Αί
  τίς έρημιές των αίωνίων πάγων' εξερευνήσεις τοθ περιφήμου έξε-
  των πολικών περ'οχών, τόσον είς | ρευνητοθ τοθ Νοτίου Πόλου Άμε
  τόν Νότιον, ίσον καΐ είς τόν Βό¬
  ρειον Ηόλον, δέν σταματά κάθε
  ζωή. Διάφορα ειδή φυτών καί
  ζώων άπαντοθν καί πέραν τής
  (όθής μοίρας γεωγραφικοΰ πλά-
  τους. Ένψ δμως είς τάς περιοχάς
  τοθ Βορείου Πόλου ΰπάρχουν υ
  πέρ τα 4(Χ) εί δή φυτών, καθώς
  καί πτηνά, τάρανδοι καί διάφο¬
  ρα άλλα ζώα, μή συνυπολογιζο-
  μένων των διαφόρων είδών των
  ρικανοθ ναυάρχου Μπέρντ, άπί-
  δειξαν την αντίληψιν αυτήν ώς
  πεπλανημένων. Κατά τό τελευ¬
  ταίον τού έξερευνητικόν ταξίδι-
  όν πρός την «Εκτην ήπειρον», ώς
  άποκαλεϊται ή περιοχή τοθ Νοτί¬
  ου Πόλου, ό ναύαρχος Μπϊρνχ άνε
  κάλυψε 32 διαφορετικά εϊδη πτη-
  νών πού δέν διστάζουν νά διαβοΰν
  Ι την ΟΟήν
  έντόμων, ή περιοχή τοθ Νοτίου [πλάτους.
  Πόλου παρουσιάζει ασυγκρίτως ό-'
  μοίραν γεωγραφικοΰ
  (συνεχίζεται)
  ΖΗΤΕΙΤΕ έπιμόνως, άπό ολα τα καταστήματα καΐ αύτά
  άκομη των έπαρχιών ταίς κλωσταΐς Μάρκας «Σταύρος».
  "Ητοι οβυγάκια, τρυπώματα κιθάρας, καρόλια κεντήμα-
  τος, κουβάρες, Νουλινέ, Κοτόν περλέ, Βαμβακάκια, κου·
  βάρες κβντήματος κ. λ. π. "Ολα τα ώς ανω ειδή είναι ά-
  φθάστου ποιότητος, καΐ χρωμάτων ήγγυημένων καΐ στερε-
  ών. Μία δοκιμή θά σας πείση διά την άνωτερότητα των
  κλωστών τής μάρκας «Σταύρος.»
  'ΑντιπρόσΜπος διά τούς Νομοός Ηρακλείου—Λασηθίου:
  Ι. Μ. ΚΟΡΠΗΣ
  σικής τού Δήμου καΐ πυροτε·
  χνήμ«τ«.
  15 Αϋγούστου Πριιία: Έωθινόν.
  Συνέχεια προγράμματος τής Έκ
  κλησίας, Λιτανεία, πίριφορά εί
  κόνος μετα τής Μουσικής καΐ
  των λαβάρων των Σωματείων
  τής πόλεως. Στέψις τού μνημείου
  τού Αγνώστου Στρατιώτου υπό
  τής 'Εθνικής Νεολαίας, Προακό-
  πων καΐ Όδηγων.
  Άπόγευμα: 4 μ. μ. Δρήρειος
  δρόμος. Έκκίνησίς έκ τού Ίεροΰ
  τής Δρηρου μέ τέρμα την Πλα¬
  τείαν καΐ άπονομή έπάθλων. Λα'
  ΐκοΐ χοΐθί. Κρητικό γλέντι κίς
  την Πλατείαν. Εμφάνισις δεσποι
  νίδων κα'ι νέων μέ Κρητικάς έν
  δυμααίας.
  'Εσπέρα: "Ώ?α 10 μ. μ. 6 μέ¬
  γας έτήσιος χορός τού Τουριστι-
  κου Όμίλου Νεαπόλεως είς τόν
  εσωτερικόν περίβολον τοΰ Γυμνα
  σίου. Διάκοσμος καΐ φωτισμός
  πλούσιος. Όρχηστρα τζάζ ειδι¬
  κώς μετακληθεΐσα. Άττραξιόν
  πρωτότυποι
  Σημειωτέον ότι, ή Μουσική
  τού Δημου μας θά εμφανισθή
  υπό την νέαν αυτής σύνθεσιν.
  'Επίσης θά συμμετχοχουν καΐ αί
  Μουσικαΐ Ηρακλείου καΐ 'Αγίου
  Νικολάου.
  Αριθ. 9077.
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Άναβληθέντος πλειστηριασμοθ
  Ό Συμβολαιογράφος Ηρακλεί¬
  ου Εμμανουήλ Γ. Καλυτεράκης
  έν Άγίφ Μύρωνι κατοικοεδρεύων
  καί ΰπάλληλος επί τοΰ πλειατηρι-
  ασμοθ δηλοποιώ δτι:
  Ό διά τοθ 6π' αριθμόν 7007
  τής 30 Απριλίου Ιτους 1934
  προγράμματός μου δημοσιευθέντος
  είς τό υπ' αριθ. (347 τής 3 Μχ-
  ΐου 1934 φύλλον τής έν Ηρα¬
  κλείω εκδιδομένης εφημερίδος ή
  «Δρδσις» προκηρυχθείς δημόσιος
  άναγκαστικός πλειστηριασμός ή
  έπισπεύσει τής έν Αθήναις έ-
  δρευοΰσης Έθνικής Κτηματικής
  Τραπέζης τής Ελλάδος κατά Νι
  κολάου Άνδρέου Καμαρίτη ή Ά-
  ξώτη γεωργοθ κατοίκου τοθ χω
  ρίου Σταυράκια Μαλεβυζίου, των
  έν τω είρημένφ προγράμματι πε·
  ριγραφομένων άκινήτων άναβλη-
  θείς Ενεκεν νομίμων λόγων γενη¬
  σεται συμφώνως πρός τ&ύς 3ρους
  τοθ είρημένου προγράμματος,'καϊ
  κατόπιν τής υπ' αριθμόν 269^^;
  0 Ίουνίου τρέχοντος Ιτους 1938
  αποφάσεως τοθ κ. Προέδρου των
  Πρωτοδικών Ηρακλείου την 28
  Αϋγούστου 1938 ημέραν Κυρια¬
  κήν καί ώραν 10—12 πρό μεσημ
  δρίαν ενώπιον μου ή τοθ'νομί-
  μου άναπληρωτοθ μου, έν ΆγΕφ
  Μύρωνι Μαλεβυζίου καί έν τώ
  συμβολαιογραφείφ μου ίδιοκτησία
  Γεωργίου Ι. Μισυρλάκη, ϊνθα κα-
  λοΰνται ο£ βουλόμενοι νά πλειοδο
  τήσωσιν. Έφ' οίς εγένετο ή πα-
  ροθσα δι' ήν ελήφθη τέλος καΐ
  πρόσθετον ώς καί νόμιμον δικα£
  ωμα δραχμών 95 έν Άγίφ Μύρω
  νι Μαλεβυζίου καί έν τψ Συμβο
  λαιογραφείω μου ίδιοκτησία Γε¬
  ωργίου Ι. Μισυρλάκη σήμερον την
  28 Ιουλίου ημέραν Πέμπτην τού
  Ιτους 1938 καί υπεγράφη παρ'
  έμοθ τοΰ συμβολαιογράφου Έρα
  κλείου.
  Ό Συμβολαιογράφος Ηρακλείου
  Έμμ. Γ. Καλυτκράκης
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΠΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  ...........αί!
  Έκτός Τράστ
  ΤΟ^βΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον.
  ΤΗΝΟΝ. Πάρον, Νάξον,
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΛΡΔΛΚΜ
  Τηλ*». »—41
  ΑΣΦΑΑΙΣΑΤΕ ΤΗΝ ΣΤΑΦΙΑΑ ΣΑΣ
  ΑΠΟ ΤΟΝ «ΝΟΝ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ
  Είς τό προΐόν τής σταφίδος στηρίζονται εύλόγως όλαι αί έλπίδες των
  άμπελοκτημόνων μας.
  Διά τό προΐόν τής σταφίδος σας έξηντλήθητε είς έξοδα καλλιεργεί-
  ας καί άτελειώτων ψεκασμών πρός πρόληψιν τοϋ περονοσπόρου.
  "Ηδη άπομένει σοβαράς καί άμεσος ό κίνδυνος
  ττΚ βροχήζ αΤίί> τΓ·ς ή^έΡαζ πού ή σταφΐςσας θά παρα¬
  μένη έκτεθειμένη είς τούς όψιγιάδες πρός άποξήρανσιν.
  ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟΝ ΑΥΤΟΝ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ, τόν άμεσον καί σο¬
  βαρώτατον προλαμβάνετε μέ ελαχίστην δαπάνην άσφαλίζοντες τούς ό-
  λοχρονίους κόπους καί τάς δαπάνας σας καί αύτό τουτο τό προΐόν σας
  είς τόν Αγγλικόν 'Ασφαλιστικόν κολοσσόν:
  ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΛΟΫΔ
  Έπισπεύσατε τάς δηλώσεις άσφαλειών τοΰ προΐόντος σας άπευθυνόμε-
  νοι τό ταχύτερον είς τούς αντιπροσώποις Νομοϋ Ηρακλείου:
  ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΠΟΥΡΜΕΛΟΥ
  "Εναντι Έθνικής Τραπέζης.
  —Ή "Ενωσις Κυνηγών Ίβρα
  πέτρας.
  Γενομένων προχθές άρχαιρε
  σιών τής Ενώσεως Κυνηγών Ίβ
  ραπέτρας εξελέγησαν πρόεδρος
  ό κ. Νικ. Σολιδάκης, άντιπροβ
  δρο; ό κ. Παυλ. Δαγαλάκη;, γραμ
  ματεΰς ό κ. Γεώργ. Λαμπράκης,
  κοσμήτωρ έ κ, Νικ. Χατζάκης,
  ταμίας ό Δημ. Διαλεκτάκης χαί
  βύμβουλοι οί κ. κ. Πεβιαδίτης
  καΐ Δημ. Τσαγκαράκης; Ή γενι
  κή συνέλευσις άνεκήρυξεν επί
  σης "επίτιμον πρόεδρον τόν κ.
  Μάρκον Βογιατζήν διά τάς έξαι
  ρετικάς πρός τόν Σΰνδεαμον ΰπη
  ρεσίας τού.
  —Τό σημερινόν πρόγραμμα
  τού Ραδιοφωνικοΰ σταθμοΰ.
  Ό Ραδιοφωνικόξ Σταβμός θά
  εκτελέση σημερον Παρασκευήν
  τό εξής πρόγραμμα: ' ίϊρα 7 μ. μ.
  μετεωρολογικόν δελτίον χρημαπ
  στήριον, 7,15 έλαφρό έλληνικό
  τραγοΰδι καΐ μουσική χοροϋ, δί
  σκοι, 8.15 δηιιοτικό τραγοΰδι ά
  πό τό συγκρότπμα Παπασπυρο
  πβύλου, 8.45 τρίτη όμιλία τοΰ ά
  νωτάτου διοικητοΰ τής άντιαερο
  πβριχής" άμύνη;'στρατηγου Μπα
  κοπουλου περΐ καταφυγίων, 9, μ.
  μ. ρεσιτάλ τραγουδιοΰ υπό της
  δίδος Γιαννακοποΰλου. 9.30 ρβσι
  τάλ άρπας υπό τής κυρίας 'Ανα
  στασάκη Πρωτόπαπα, 9,45 ειδή
  σεις, 10 συναυλία τής συμφωνι
  κης όρχήστρας τής Υ.Ρ.Ε. υπό την
  δ)σιν τοΰ κ. Εΰαγγελάτου' πρό
  γραμμα: 1) Είσαγωγή άπό τό με
  λόδραμα Φιντέλιο ' τοΰ Μπετο
  βεν, 2) συμφωνία τής δίδος Μόα
  σαρτ, 3) έλληνικό σκέρτσο Φρα
  γκοποΰλου 4) είσαγωγή άπό τό
  κωμικό μελόδραμα Πικολλίνβ
  τοΰ Γκιρώ. Κατά τό διάλειμμα
  τής συναυλίας θά μεταδοθοΰν
  αί τελευταίαι εΐδήσεις. 11.30 ρεσι
  τάλ τραγουδιοΰ υπό τοΰ κ. Πρε
  δάρη.
  —Καλοϋνται δι' ύποθέσεις
  των.
  Παρακαλοΰνται ο! κάτωθι ό¬
  πως προσέλθωσιν είς τό Γραφεί
  όν τού Δπμου διά σοβαράν ά τ©
  μικήν, έπείγουσαν υπόθεσιν των.
  Εΰθύμ. Ανδρουλιδάκη;, Μιμΐκος
  Δόξας, Έμμαν. Τσαγκαράκης,
  Ηλίας Σαρηγεωργίου, Βασίλ.
  Τσιγκένης, Ιωάννης Τσαγκαρά¬
  κης, Δημ. καί Ιω. θΕμελης, Γί
  ώργιος Χ" Νικολάου, Γίώργιο;
  'Αμάραντος, Χαράλαμπος Μπα
  κιρλή;, Κατίνα ,'Αρώνη, Ιωάν
  νης Λυριτζής καΐ Σταμάτης Κου
  κουβάς.
  —Τό Στρατολογικόν Συμβού
  λιον Ηρακλείου.
  Τό περιοδεΰον Στρατολογικόν
  Σύμβουλον Ηρακλείου θά έξί
  τάση σήμερον είς Αρκαλοχωρι
  τού; στρατευσίμου; των χωρίων
  Επάνω Γαρύπας, Παναγιά;, Γερα
  κίου, Έμπάρου, Καοάνων, Καρά
  βάδω, Μάρθας, Μηλιαράδω, Νι
  πηδητοΰ καΐ Ξβνιάκου.
  —"Ιδρυσις Τουριστικοΰ Συλ
  λόγου.
  Γενομένων αρχαιρεσιών τού
  άρτιαυβτάτου Τουριστικοΰ Συλ
  λόγου Κάτω χωρίου Ιεραπέτρας,
  εξελέγησαν πρόεδρος ό κ. Γεώρ.
  Φραγκοΰλης ίατρός, άντιπρόε
  δρος ό κ. "Αγγελος Κατσιδονιω
  τάκης, γραμματεύς ό " κ. Γεώργ.
  Μουστακάκης. ταμίας ή κ. Μα¬
  ρία Κουφάκη κκΐ μέλη τού Δι
  οικητικοΰ Συμβουλίου αί δίδες
  ΐενούλα Φαφουτάκη, Μαρία
  Φλουράκη καΐ Στέφανος Φλου
  ράκης.
  ΧΗΜ. Προτάοεις ασφαλείας δέον όπως ίιποβληβώσιν υμίν εγκαίρως, καθόσον ή
  ισχύϊ έκάστης ασφαλείας άρχεται 7 ημέρας μετά την υποβολήν τής προτάσιως.
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Είδοποιοθνται οί κ. κ. πελά¬
  ται δτι είς τό πρώην βυρσοδε-
  ψεΐον τοϋ κ. Φωτ. Πουλιανά¬
  κη Χανίων Πόρτα καΐ παρα¬
  πλεύρως των σταφιδαποθηκών
  άδελφών Κωνσταντινιδη έπαν-
  ήρχισεν την λειτουργίαν τού
  ό άλευρόμυλος είς τόν οποίον
  κοσκινΐζονται καΐ άλέθονται
  διάφορα σιτηρά. Έργασία τα-
  χεΐα καί ήγγυημένη.
  μ
  Γ \'
  ί
  Ί


  . ι
  ιΐ' !
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γρσφεΐσ ϋνσντι Πσλ Νομαρχίσς
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Γίρωίσ Παρασκευής
  12 Αΰγούστου 1^38
  1
  ΕΠΗΛΘΕ ΣΥΜΦ9ΝΙΑ
  ΡΩΣΣΙΑ! ΚΑΙ ΙΑΠΟΜιΑΣ
  ΣΥΗΑΠΤΕΤΑΙ ΑΗΑΚΩΧΗ
  ΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ ΧΟΕΣ
  ΕΠΑΥΣΑΝ ΑΙ ΕΧ8Ρ0ΠΡΑΞΙΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Αύγούστου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας)----Σημερινά τηλεγρα-
  φήματα έκ Μόσχας άγγέλλουν ότι ε¬
  πήλθε την νύκτα συμφωνία μετα-
  ξύ τού Λιτβίνωφ καί τού πρέσβεως τής
  Ίαπωνίας Σιγκεμίτσου πρός σύναψιν ά-
  νακωχής. ^ {
  Κατά τάς ιδίας πληροφορίας την με¬
  σημβρίαν σήμερον (χθές) αί έχθροπρα-
  ξίαι είς τα ρωσσομαντζουριανά σύνορα
  κατέπαυσαν.
  Διάβημα της Βαρκελώνης.
  Ή υπεκφύγη Τσιάνο διά τό Ίσπανικόν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 11 Αύγούστου Ι μπερλαιν εΐχε χθές μακράν
  Η ΣΥΝΑΨΙΣ ΑΝΑΚΩΧΗΣ
  ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΤΑΙ ΔΙΕΘΝΩΣ
  ΙΜΕ ΑΙΣΒΗΜΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΕΩΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Αύγούστου (τού άν.
  ταποκριτοΰ μας). — Πληροφορίαι έξ
  εύρωπαϊκών πρωτευουσών,άναφέρουν ό¬
  τι ή είδησις περί συν άψε ως άνακωχής
  είς την μββόριον Ίαπωνίας Σοβιέτ χαι-
  ρετίζεται μέ αΐσθημα ανακουφίσεως.
  Οί διεθνείς κύκλοι παρατηρούν ότι διά
  τής ρυθμίσεως τοΰ ρωασοϊαπωνικοΰ Θε
  λει πβριφρουρηθή άπό
  παγκόσμιος ειρήνη.
  μ ι άς πλευράς ή
  ΟΙ ΡΩΣΣΟΙ ΚΑΤΕΧΟΥΣΙ
  ΤΟΝ ΛΟΦΟΝ ΤΣΟΥΓΚ - ΚΟΥ - ΦΕΓΚ
  Α#»ΙΙΝΑΙ 1 1 Αύγούστου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Είδήσεις έκ αοβιετι·
  κης πηγής μέσω Παρισίων καί Αονδί-
  νου, βεβαιούν κατηγορηματικώς, ότι τα
  σοβιετικά στρατεύματα κατέχουν σταθε¬
  ρώς τόν λόφον Τσούγκ— Κου— Φέγκ.
  ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΜΙΟΗβΗΜΑΤΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Αύγούστου (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μας).— Εις την εφημερίδα
  τής κυβερνήσεως εδημοσιεύθη ύπουργι-
  κή απόφασις καθορίζουσα τόν τρόπον
  πληρωμάς καθυστερουμένων συντάΕεων
  καί βοηθημάτων.
  (τηλεγραφικώς).—Ό ύπουργός
  των "Εξωτερικών τής Κυβερνη
  τική*ς ΊσπανΙσς κ Ντέλ Βάγιο
  εβεβαίωσε τάς Κυβερνήσεις
  Αγγλίας καΐ Γαλλίας διά
  των αντιπρόσωπον αυτών έν
  Βαρκελώνη, περ'ι τής δυσχε-
  ρους θέσεως είς την οποίαν
  ευρίσκεται λόγω τής καθυ-
  στερουμένης απαντήσεως τοϋ
  στρστηγοΰ Φράνκο διά την ά
  ποδοχήν τής έφαρμογής τοΰ
  άγγλικοΟ σχεδίου. Εβεβαίω¬
  σεν έπίσης τάς θλιβεράς συνε
  πεΐας τάς οποίας ύπέστησαν
  οί κυβερνητικαί έξ άφοομή"ς
  τού κλεισίματος των συνόρων
  των Πυρηναίων.
  Οί άντιπρόσωποι Αγγλίας
  καί Γαλλίας άπαντώντες είς
  τόν κ. Νΐέλ Βάγιο έτόνισαν ό¬
  τι αί κυβερνήσεις των θά
  φροντίσουν νά πιέσουν τόν
  Φράνκο πρός τόν σκοπόν νά
  δώση τό ταχύτερον μίαν α¬
  πάντησιν.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 11 Αύγούστου
  (τηλεγραφικώς). Ό κ. Τσά
  συνομιλΐαν μετά τοΟ λόρδου
  Χάλιφαξ. Συνεζητήθησαν δλα
  τα διεθνή φλέγοντα ζητήμα
  τα. "Ιδιαιτέρως ησχολήθησαν
  μέ τό ίσπανικόν τό οποίον ηο
  χισε νά εμπνέη έκ νέου άνη
  συχίας.
  Ό πρεσβευτής τής "Αγγλίας
  έν Ρωμη προέβη είς διάβημα
  έκ μέρους τής Κυβερνήσεως
  τού παρά τώ κόμηπ Τσιάνο
  διά την ένεργόν επέμβασιν
  τής Ιταλίας είς τό ίσπανι
  κόν. Ό Τσιάνο άπέφυγε νά
  απαντήση, σαφώς είς τόν
  Άγγλον πρεσβευτήν.
  ΑΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΡΑΓΑ
  ΤΟΥ ΛΟΡΔΟΥ ΡΑΝΣΙΜΑΝ
  ΠΡΑΓΑ 11 Αύγούστου (τη¬
  λεγραφικώς).— Χθές ό κ. Ράν
  σιμαν επεσκέφθη τόν Πρόε¬
  δρον τής Τσεχοσλοβακίας κ.
  Μπέννες μετά τοΟ όποίου συ
  νειργάσθη επί πολΰ Την ίδι¬
  αν ώραν ό πρωθυπουργός κ.
  Χότζα εδέχθη τ°ν Κοΰντ επί
  κεφαλής των αντιπρόσωπον
  τού Χενλόϊν, μετά των όποΐ
  ών συνεζήτησεν επί τού κατα-
  στατικοθ των μειονοτήτων. Ι
  — Ό κ. Ράνσιμαν είς επι¬
  στολήν τού πρός τόν Βοεττα-
  νόν πρωθυπουργόν φσίνεται
  μάλλον ίκανοποιημένος διά
  ιήν ΰποδοχήν τής οποίας ε-
  τυχεν άπό μέρους των Σου-
  διτών. ι
  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ
  ΠΑΡ ΣΙΟΙ 11 Αύγούστου
  (τηλεγραφικώς).— Ό Χίτλερ
  άπειλεΐ νά χωρίση. όριστι
  κώς την γερμανικήν έκκλη
  σίαν άπό την κυριαρχίαν τής
  καθολικής έκκλησίας καί τοϋ
  Πάππα. Τό ζήτημα αύτό πρό .
  κείται νά φέρη μεγάλην άνα «ροβλήματας
  στάτωσιν είς τόν κλήρον τής
  Γερμανίας διότι θά έ'ίημιούρ
  γει σχΐσμα τής έκκλησίας τό
  οποίον υποχρεωτικός θά έδέ
  χετο ό λαός τής Γερμανίας.
  Αι δαπάναι προφύξεως των σταφυλών
  και ή χορήγησιν έξαγωγικοϋ δώρου
  Τό υπουργείον Έθνικής Οί·
  κονομίας απηύθυνε πρός τό
  "Εμπορικόν ΈπιμελητήριονΉ-
  ρακλείου έγγραφον διά τού
  όποίου γνωρίζει δτι κατετέθη
  παρ' σύτού είς την Άγροτι
  κήν Τράπεζαν τής Ελλάδος,
  τεθέν είς την διάθεσιν τοϋ κ.
  επί τής Γεωργίας ύπουργοθ,
  τό ποσόν των 5.000.000 δπερ
  θά χρησιμοποιηθή διά τος δα¬
  πάνας προψύξεως κσί την χο¬
  ρήγησιν έξαγωγικοϋ δώρου
  είς τούς έξογωγεΐς νωπων
  σταφυλών διά τος είς χώρας
  έλευθέρου συναλλάγματος έ-
  ξαχθησομένσς κατά τό έτος ποσότητας οΐτινες μετά βεβαί
  1938 σταφυλάς μας.
  Ώς γνωστόν τό έν λόγω έ
  ξαγωγικόν δώρον ωρίσθη δι*
  αποφάσεως τοΟ 'Υπουργικοΰ
  Συμβουλίου είς δραχ. 1 50 κα¬
  τά χιλιόγραμμον μικτοθ βά-
  ρους έξαχθησομένων είς Αγ¬
  γλίαν, Σουηδίαν, Νορβηγίαν
  καί Φινλσνδίαν σταφυλών,κσί
  είς δραχ. 1 καιά χιλιόγραμ
  μόν διά τος είς Πολωνίαν έ-
  ξαχθησομένας τοιαύτας.
  Αί ώς άνω άμοιβοί αύξά-
  νονται ήδη κατά 0 75 δραχ.
  κατά χιλιόγρσμμον διά τάς
  ώσιν τοΟ ΰπουργοϋ Γεωργία
  ήθελον υποβληθή είς πρόψυξιν
  Έκ τοϋ ώς όνω ποσοϋ τώ
  5 000.000, ποσόν μέχρι 1.000
  000 θέλει διατεθή διά τάς δα
  πάνας προψύξεως τα δέ υπό
  λοιπά 4.000 000 διά την χορή
  γησιν έξαγωγικών δώρων. Τό
  τελευταίον τουτο ποσόν θέλε
  προσαυξηθή μέ άπαντα τα ε
  σοδα έξ εκτελέσεως προψύξε
  ών καί θέλει χορηγηθή κα
  τα χρονολογικήν σειράν προ
  τεραιότητος έξαγωγής σταφυ
  λών, μέχρις έξαντλήσεως.
  Ο ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΧΟΡΤΥ
  ΕΙΣ ΚΙΕΛΟΝ ΤΗΝ ΑΛΛΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔλ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Αύγούστου (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Αγγέλλεται έκ Βε-
  ρολίνου ότι ό άντιβασιλεύς της Ουγγα¬
  ρίας ναύαρχος Χόρτυ φθάνει είς Κίε-
  λον προσκλήσει τοΰ Καγκελλαρίου Χί·
  τλερ την 2Οήν Αύγούστου. Ώς γνω¬
  στόν ό Χόρτυ βά παραστή είς την κα-
  θέλκυσιν γερμανικοΰ πολεμικοΰ είς τό
  οποίον θά δοθή τό ό'νομά τού είς ανά¬
  μνησιν τής δράσεώς τού είς τό παλαιόν
  αύστριακόν ναυτικόν.
  Ο ΔΙΟΊΚΗΤΗΣ
  ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
  Σχετι/ώς μέ την κάθοδον εις
  -ήν πόλιν μας τοΟ ΔιοικητοΟ
  τής Άγροτικής Τραπέζης κ.
  Λαμπροπούλου πληροφορούμεθα
  δτι αυτή θά πραγματοποιηθή την
  18ην τρέχοντος.
  ΕΚΔΡΟΜΗ
  ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
  ΑΙ ΠΑΡΙΣΙΝΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
  ΖΗΤΟΥΝ ΕΠΕΜΒΑΣΙΝ ΕΝ ΙΣΠΑΝΙΑ
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΔΙΕΛΕΥΣΙΣ
  ΕΚ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ
  ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
  Έπιβαίνων τοΟ ατμοπλοίου τής
  γραμμής διήλθε χθές την πρω
  'ίαν τής πόλεώς μας μεταβαί¬
  νων είς Χανιά ό ύφυπουργός των
  Στρατιωτικών κ. Παπαδήμας.
  Έπ' εύκαιρία ό κ. 6φυπουρ
  γός ανήλθεν είς τα νομαρχιακόν
  μέγαρον συνοδευόμενος υπό των
  αποδεχθέντων αυτόν είς την άπο
  βάθραν νομάρχου Ηρακλείου κ.
  Μαρκέλλου, καί των Διοικητών
  τού Συντάγματος, τής Χωροφυλα
  κης καί τής Δημοσίας Ασφαλείας
  κ.κ. Διαμαντοποΰλου, Όρφανου
  δάχη καί Στεφχνάκη.
  Είς την Νομαρχίαν ό κ. ΙΙα
  παδήμας παρέμεινεν επί ^δίωρανί δεκταί μέχρι τής μεσημβρίας τή;
  κατά την διάρκειαν δέ αυτήν συ προσεχούς Κυριακής είς τα γρα-
  φεία τής Νεολζίας.
  Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΝ
  Ό ύφυπουργός τής Άγο
  ρανομίας έκοινοποίησε πρός
  εφαρμογήν πρός τάς άρμοδ
  άς αρχάς των έπσρχιών την
  ύπ' αριθ. 21215 άγορανομικήν
  διάταξιν «περί καθορισμοθ
  Ή Έθνική Νβολαία Ήρακλεί
  ου διοργανώνει διά την προαζ
  χή Δευτέραν, εορτήν τής Παν*
  γίας, έκδρομήν είς Νεάπολιν. Δι-
  καίιομα συμμετοχής ωρίσθησαν δρ.
  ΤΟ ΓΕΩΡΠΚΟΝ ΕΠΙΜ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ
  χ· ΚΩΝΣΤ. ΚΟΤΖΙΑΣ
  Είς απάντησιν σχετικοΰ έγγρά
  φβυ τοΰ Γβωργικβΰ 'Επιμελητη
  ρίου Ηρακλείου ό ΰπουργός Δι
  οικητής Πρωτευούσης κ. Κωνσ
  ΚοτζΊκς άπηύθυνβ πρός οιύτβ την
  ακόλουθον επιστολήν:
  'Αγαπητοί μου φίλοι,
  Σ»ς εύχαριστώ μέ όλην μου
  την καρίιάν διά τα αίσθήματα
  τα έποϊχ τρέφετε πρός τό πρόσω¬
  πον μου. Είμαι ΰικρήφανος ιτοϋ
  εις τό δύσκολον έργον μου εχω
  συμπαραστάτας υμάς τού; γενναί
  ου; Κρήτας. Άπό τα εϋγενικά
  σας
  καϊ εκδηλώσεως
  . αίσθήματα
  άντλώ νέας δυνάμει; διά την
  συνέχισιν τοΰ έ'ργβυ της έθν. ά
  ναγεννησεως επί κεφαλής τοΰ ό
  ποίβυ εύρίσκϊται ό άρχηγός μας
  10 κατ άτομον. Δηλωσειςγινονται ι & Ίωαννη; Μεταξάς. Πιστεύσατϊ
  νειργάαθη μετά τοΟ κ. Νομάρχου
  καΐ των στρατιωτικών ύπηρεσιών
  Ηρακλείου. Την 12 μεσημβρι
  νήν δ κ. Παπαδήμας έπεβιβάσθη
  τοΟ ατμοπλοίου μεταβαίνων είς
  Χανιά.
  Η ΠΡΟΩΘΗΣΙΣ
  ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ Π4ΡΑΓΩΓΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Αύγούστου (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).— Καθ' ά τηλεγρα-
  φούν έκ Παρισίων, αί γαλλι*αί έφη
  μερίδες ζητούν ένεργόν επέμβασιν τής
  Ι^αλλίας καί
  πρόβλημα
  Αγγλίας είς τό ίσπανικόν
  ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΩΣ
  ΤΩΝ ΞΕΝΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Αυγούστου(τού άντα
  ηοκριτοΰ μας)— 'Εν συνεχεία πρός
  τάς πληροφορίας διά την άρθρογραφί
  αν τού παρισινού τύπου, διά την ε¬
  πέμβασιν» έν Ισπανία, αγγέλλεται ότι
  αί γαλλικαί εφημερίδας διατυπώνουν
  συγκεκριμένως την γνώμην ότι είνε ά-
  νάγκη νά άποχωρήσουν συντόμως έκ τής
  Ίσπανίας οί^ ξένοι έθελονταί καί νά κν -
  ταπαύσουν «ί έχθροπραξίαι.
  Τό υπουργείον τής Γεωργίας
  δι' έγκυκλίου τού πρός τάς γεωρ-
  γικάς υπηρεσίας των νομώ/ καθώ¬
  ρισε τάς γεωργικάς εργασίας αί'τι
  νες δέον νά έκτελεσθοΰν κατά την
  οικονομικήν περίοδον 1938— 3ί·
  Ούτω θά συσταθοθν πειραματικοί
  καί άποδεικτικοί άγροΐ είς διαφό
  ρους περιφερείας καί θά έφοδια
  ασθοΰν αί γεωργικαί υπηρεσίαι
  μέ γεωργικά έργαλεία καί μηχα
  νήματα διά την ίμπρακτον έκ μέ
  ρους των υπόδειξιν προοδευτικών
  εργασιών. Είς τούς προοδευτικούς
  γεωργούς, έξ άλλου, θά διατεθοθν
  επί μειωμένη τιμή γεωργικά μη
  χανήματα καί έργαλεία πάσης φύ
  σεως. θά γίνη έπίσης έπιχορήγη
  σις μέχρις 25 ο)ο τής άξίας σπό-
  ρων ψυχανθών, κτηνοτροφίκών φυ
  των καί λοιπών φυτών μεγάλης
  καλλιεργείας. Είς προοδευτικούς
  γεωργούς έπίσης θά δοθ^ έπιχορή
  γησις 20 ο)ο επί τής άξίας ζώων
  μικτής αποδόσεως ώς καί ταόρων.
  ΑΦΙΞΙΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΙΤΟΥ
  Αφιχθη προχθές φορτίον χιλί-
  ων τόννων σίτου προελεύσεως Ρου
  μανίας είς παραλαβήν των κυ·
  λινδρομύλων Καστρινάκη.
  τής τιμής τοϋ
  τρελαίου».
  ακαθάρτου πε
  Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ
  Δι' έγγράφου τού πρός τό Εμ¬
  πορικόν καί Βιομηχανικόν Έπι-
  μελητήριον Ηρακλείου τό υπουρ-
  γεϊον Έθνικής Οϊκονομίας παραγ
  γέλλει 2πως καλέση τουτο άπαν¬
  τας τούς έξαγωγεϊς αμυγδάλων καί
  άμυγδαλόψΐίχας τής περιφερείας
  νά ΰποβάλουν πρός τό υπουργείον
  βεβαιώσεις Τραπεζών περί τοΟ εΐ-
  σαχθέντος συναλλάγματος, |ξ ι
  ξαγωγών των είς χώρας Ιλευθέ-
  ρου συναλλάγματος, άπό 1 Σε-
  πτεμβρίου 1957 μέχρι 31 Ιουλί¬
  ου 1938, μετά σχετικοΰ πίνακος
  έμφαίνοντος τάς ποσότητας, την
  χώραν προ&ρισμοθ καί την αξίαν
  κεχωρισμένως δι' έκαστον έ£«
  χθέν είδος.
  ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
  Αί είσπράξεΐς τοΟ Τελωνείου
  Ηρακλείου κατά τα λήξαν α' δέ
  καήμερον τρέχ. μηνάς άνήλθον
  «·ί δραχ. 2,988.340.30.
  ό'τι καΐ έγώ τρέφω άπέναντί σας
  τα ϊώια αϊσθπματα.
  Σας εΰχαριστώ καΐ πάλιν θερ-
  μότατα.
  Δικός σας
  Κωνστ. Κοτζιάς.
  ΑΙ ΤίΜΑΙ
  ΤΩΝ ΕΛΑΙΩΛΩΝ ΕΝ ΚΡΗΤΗ
  Συνελθοθσα ή παρά τώ Τε
  λωνείφ Ηρακλείου αρμοδία
  Έπιτροπή καθώρισεν ώς εξής
  την μέσην άγοραίαν τιμή«4τών
  έξαχθησομένων έκ Κρήτης κα
  τα τόν μήνα Σεπτέμβριον έ-
  λαιωδών: "Ελαια 25.50 κατ'
  όκδν. Μουργέλσιον καΐ πυρη
  νέλσιον δραχ. 19. Αί άνω τιμαί
  ύπόκεινται είς έγκρισιν τοΰ
  ύπουργείου Οίκονομικών.
  ΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ
  ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
  Διά κοινής αποφάσεως των 6-
  πουργών Οίκονομικών καί Έθν
  ΔΥΟ ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΛ — Η Μ ΕΙ Α
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΕΒΝΙΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ:
  Η ΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜ1ΑΙ
  ΕΙΣΤΙΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΚΟΝ
  ΚΑΙ Η ΣΙΠΠΗ ΤΟΥ ΜΠΟΥΡΤΚΟί
  ΑΘΗΝ "_Ι 1 1 Αύγούστου (τού άν·
  ταποκριτοΰ μ<ας)- —; Έκ Αονδίνου τη. λεγραφείται ότι οί άγγλικοί πολιτιχοί κύκλοι σημειώνουν δύο^ σημεΐα είς χήν διεθνή κατάστασιν τα όποϊα έξακολου- θοΰν νά έμπνέουν σοβαράς ανησυχίας διά την εύρωπαϊχήν ειρήνην. "Εν έκ των σημείων τούτων οί "Αγ. γλοι ΟεωροΊν την αμφίβολον στάσιν των Γερμανών άπέναντί τοΰ τσεχικοθ προβλήματος. Έκ παραλλήλου ή καθυ¬ στέρησις τής απαντήσεως τοΰ Μποΰρ- γκος είς την αγγλικήν πρότασιν «ερί άπο- χωρήσεως των έθελοντΛν επί τή βάσει τοΰ καταρΐΐσθέντος είς Λονδίνον σχεδί· ου, έπιτείνει τάς ανησυχίας έν Έύρώπη. Η ΓΑΛΛΙΑ ΛΕΗ ΟΙ ΛΛΙΑΦΟΡΗΣΗ ΔΙΑ ΤΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΝΤΑ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΩΝ _Σ_ΥΝΟΡ_Ν ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 11 Αύγούστου (τοΰ άν ταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ Παρισίων ότι οί έκεί δημοσιογραφικοί καί πολιτικοί παράγοντες τονίζουν ότι ή Ι'αλλία επ* ούδενί λόγω πρέπει νά φανή πλέον άδιάφορος είς τα συμβαί- νοντα πλησίον τ€δν συνόρων της. Ή γνώμη αυτή την οποίαν διατυπώνουν ά- περιφράστως σήμερον αί γαλλικαί έφη. μερίοες,θεωρείται έμπνεομένη έκ των ε¬ πισήμων κύκλων τής χώρας. ΟΙ Ε β ΝΙΚ ΟΙ ΠΡΟΕΛΑΥΝΟΥΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΤΡΕΜΑΔΟΙίΡϋΝ ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Αύγούστου (τοΰ άν- ταποκριτθΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έ> Σα
  ραγώσης ότι τα έθνικά ατρατεύματα
  συνεχίζοντα τάς έπιθέσεις των είς Έ-
  στρεμαδούραν προελαύνουσιν επί μετώ·
  που πολλών χιλιομέτρων.
  ΕΛΗΞΑΝ ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ
  ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΕΡΓΑΤΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Αύγούστου (τοΰ άντα
  ποκριτού μας).— Χό μεσονύκτιον χθές
  εληξαν αί εργασίαι τού γενικού αυμβου-
  λίου τής συνομοσπονδίας των έργατών
  τής Ελλάδος. Επί τή λήξει αυτού
  διετυπώθη ψήφισμα εύγνώμοσύνης πρός
  τον κ. Πρωθυπουργόν διά τό έν γένβι
  εθνι*ο«οινωνικόν έργον ίΟυ καί τάς συν-
  τελβσθείσας υπέρ των έργατών μεταρρυθ
  μίσεις. Ευχαριστήρια τηλεγραφήματα
  εσταλη-ϊαν και πρός τούς ύπουργοΰς Οί
  κονομικών, Σιδηροδρόμων, Έμπορι-
  κης Ναυτιλίας καί Τύπου.
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΜΑΧΑΙ
  ΕΙΠΑΙΣΠΑΝΙΚΑΜΕΤΩΠΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Αύγούστου (τοΰ άν-
  τα ποκριτού μας).- Τηλεγραφοΰν έκ
  Παρισίων ότι βις τα ίσπανικά μέτωπα εν
  γένει εσυνεχίβθησαν καί σήμερον πει-
  σματωοεις μαχαι. Αί μαχαι ένετάθη
  σαν ιδίως εις το ανατολικόν μέτωπον
  και εις ωρισμένα σημεϊα τοΰ τομέως τού
  Έμπρε. *
  Η
  ΟΕΩΡΕΙΤΑΙ ΑΜΦΙΒΟΑΟΣ
  ΤΟΝ ΣΟΥΔΙΤΟΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Αύγούστου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας). —Ι4ατά τα έκ Πρά-
  *^ "^ηλεγραφήματα χαρακτηοέ^εται ώβ
  κατά τό τρέχον "εισαγωγικόν <Μ*«£Ρ>ολος ή προθυμία των Σουδι-
  εξάμηνον άδειών είς είσαγωγείς ^ν όπως έλθουν είς συνεννόησιν Ϊέ
  υφασμάτων βαμβακερών κ. λ! π Ι τ°ύς Τσέχους. Αιά τό ζήτηΐα
  δασμ κλ. 222-223 πΡοελε6σε-| δ-<α"= υπώνονται καί πάλιν μαίλλη ως Ιταλίας καθ' υπέρβασιν των «όδοξοι κρίσεις Ι*<αΑλθ είσακτέων ποσοτήτων. απαι- Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΩΝ Επετράπη καί άνευ είσαγωγή ραπτομηχανών π«ρ" έπιβατων. ή χαθ' υπέρβασιν Ν ΕΠΕΜΒΜΤίΠΜΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Αύγούστου (τού πωσβων νων κομιζομενων Λερ£πτωσιν καθ* ήν